CĐ GD LONG XUYÊN

CĐCS NGUYỄN HỮU CẢNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hòa Hưng, ngày 02 tháng 6 năm 2011

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ :Tặng Bằng khen của LĐLĐ Tỉnh An Giang
NĂM HỌC : 2010-2011
I/ Sơ yếu lý lịch:
-Họ và tên :
ĐOÀN TRÍ THƠ
-Ngày tháng năm sinh : 22 / 12 /1974 - Giới tính : Nam
-Quê quán : Bình Đức An Giang
-Nơi thường trú : Phường Bình Đức thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang
-Chức vụ công đoàn : Tổ trưởng Tổ công đoàn Văn phòng.
-Đơn vị công tác : Trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh Long Xuyên An Giang
II/ Những thành tích tiêu biểu xuất sắc:
1. Gương mẫu thực hiện tốt của người công dân :
-Gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân ,chấp hành tốt các chủ trương chính
sách pháp luật của nhà nước .
2. Thực hiện nghị quyết của công đoàn , tham gia các hoạt động và sinh hoạt động và
sinh hoạt công đoàn , đóng đoàn phí , tuyên truyền phát triển đoàn viên , xây dựng tổ
chức công đoàn :
-Tích cực thực hiện Nghị quyết của công đoàn cơ sở , tham gia tốt các phong trào do ngành và
công đoàn tổ chức , đóng đoàn phí đầy đủ , phát triển đoàn viên , xây dựng công đoàn cơ sở
vững mạnh.
3. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị , văn hóa , chuyên môn ,tay nghề ,
rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân , sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật :
+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cử nhân Tiểu học
+ Học xong lớp Trung cấp lý luận Chính trị năm 2010
4. Động viên ,giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp , lao động có hiệu quả
và tổ chức tốt cuộc sống ; đoàn kết giúp nhau bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính
đáng của cán bộ giáo viên –nhân viên và các tổ chức công đoàn :
- Động viên đồng nghiệp đăng ký học Đại học từ xa , học tín chỉ A tin học .
- Đoàn kết giúp đỡ nhau , bảo vệ các quyền lợi chính đáng cho cán bộ giáo viên –nhân viên và
các tổ chức công đoàn.
- Thực hiện một đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Nhiệm vụ và trách nhiệm của người tổ

trưởng chuyên môn” Naêm hoïc 2009-2010 (baûo löu)
III/ Danh hiệu đạt được trong những năm qua :
a. Chính quyền:
- Năm học 2007-2008 : Lao động tiên tiến
- Năm học 2008-2009 : Lao động tiên tiến
- Năm học 2009-2010 : Lao động tiên tiến

.....................................................................................Năm học 2008-2009 : Công đoàn viên xuất sắc ................................. XÁC NHẬN CỦA BCH CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN .................Năm học 2009-2010 : Công đoàn viên xuất sắc + giấy khen công đoàn giáo dục thành phố ( giấy khen Liên đoàn Lao động Tỉnh) + Danh hiệu thi đua cá nhân được khen thưởng ( đang đề nghị ) trong năm học này : -Danh hiệu thi đua chính quyền : Chiến sĩ thi đua cơ sở -Danh hiệu thi đua công đoàn : đề nghị tặng Bằng khen của Liên Đoàn Lao động Tỉnh An Giang .. .. Công đoàn: ....................................... .............................................. ............................................................... Tôi cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật ...........................................b...................................................................................................................................... Người viết báo cáo Ký và ghi họ....................................................................................... ..................................................................... CĐ GD LONG XUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM .................................................Năm học 2007-2008 : Công đoàn viên xuất sắc ........................................................................................tên Đoàn Trí Thơ XÁC NHẬN CỦA BCH CÔNG ĐOÀN Chủ tịch ...................................................................................................................................................................

Công đoàn: .Năm học 2009-2010 : Lao động tiên tiến b. văn hóa . tuyên truyền phát triển đoàn viên . đóng đoàn phí đầy đủ .Năm học 2007-2008 : Lao động tiên tiến .Giới tính : Nam -Quê quán : An Phú An Giang -Nơi thường trú : Ấp Mỹ Thuận Mỹ Hòa Hưng An Giang -Chức vụ công đoàn : Tổ công đoàn Văn phòng. . sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật : + Trình độ chuyên môn 12+2 + Trình độ Chính trị Sơ cấp 4. III/ Danh hiệu đạt được trong những năm qua : a. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị .tay nghề . 3. xây dựng tổ chức công đoàn : -Tích cực thực hiện Nghị quyết của công đoàn cơ sở . -Đơn vị công tác : Trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh Long Xuyên An Giang II/ Những thành tích tiêu biểu xuất sắc: 1. xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.CĐCS NGUYỄN HỮU CẢNH Độc lập – Tự do . Thực hiện nghị quyết của công đoàn .Năm học 2008-2009 : Lao động tiên tiến .chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước . 2. tham gia tốt các phong trào do ngành và công đoàn tổ chức . ngày 02 tháng 6 năm 2011 BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ :Tặng Bằng khen của LĐLĐ Tỉnh An Giang NĂM HỌC : 2010-2011 I/ Sơ yếu lý lịch: -Họ và tên : VÕ THỊ NGỌC RÀNG -Ngày tháng năm sinh : 05 / 12 /1956 . tham gia các hoạt động và sinh hoạt động và sinh hoạt công đoàn . rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân . Động viên .Đoàn kết giúp đỡ nhau . bảo vệ các quyền lợi chính đáng cho cán bộ giáo viên –nhân viên và các tổ chức công đoàn.Động viên đồng nghiệp đăng ký học Đại học từ xa . học tín chỉ A tin học . phát triển đoàn viên .Hạnh phúc Mỹ Hòa Hưng.giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp . Chính quyền: . chuyên môn . Gương mẫu thực hiện tốt của người công dân : -Gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân . đóng đoàn phí . lao động có hiệu quả và tổ chức tốt cuộc sống . đoàn kết giúp nhau bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giáo viên –nhân viên và các tổ chức công đoàn : .

...........Năm học 2008-2009 : Công đoàn viên xuất sắc ..................... Tôi cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật ............................................................................ ......................... .................................. Người viết báo cáo Ký và ghi họ.................................................................................................................................................................................tên Võ Thị Ngọc Ràng XÁC NHẬN CỦA BCH CÔNG ĐOÀN Chủ tịch .................................................. ...............................................................................................................................................................................................................................................Năm học 2007-2008 : Công đoàn viên xuất sắc ...........Năm học 2009-2010 : Công đoàn viên xuất sắc + giấy khen công đoàn giáo dục thành phố + Danh hiệu thi đua cá nhân được khen thưởng ( đang đề nghị ) trong năm học này : -Danh hiệu thi đua chính quyền : Lao động tiên tiến -Danh hiệu thi đua công đoàn : đề nghị tặng Bằng khen của Liên Đoàn Lao động Tỉnh An Giang ................................................................................................................................ ................................................. XÁC NHẬN CỦA BCH CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN ....................................................... ...........................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful