CĐ GD LONG XUYÊN

CĐCS NGUYỄN HỮU CẢNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hòa Hưng, ngày 02 tháng 6 năm 2011

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ :Tặng Bằng khen của LĐLĐ Tỉnh An Giang
NĂM HỌC : 2010-2011
I/ Sơ yếu lý lịch:
-Họ và tên :
ĐOÀN TRÍ THƠ
-Ngày tháng năm sinh : 22 / 12 /1974 - Giới tính : Nam
-Quê quán : Bình Đức An Giang
-Nơi thường trú : Phường Bình Đức thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang
-Chức vụ công đoàn : Tổ trưởng Tổ công đoàn Văn phòng.
-Đơn vị công tác : Trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh Long Xuyên An Giang
II/ Những thành tích tiêu biểu xuất sắc:
1. Gương mẫu thực hiện tốt của người công dân :
-Gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân ,chấp hành tốt các chủ trương chính
sách pháp luật của nhà nước .
2. Thực hiện nghị quyết của công đoàn , tham gia các hoạt động và sinh hoạt động và
sinh hoạt công đoàn , đóng đoàn phí , tuyên truyền phát triển đoàn viên , xây dựng tổ
chức công đoàn :
-Tích cực thực hiện Nghị quyết của công đoàn cơ sở , tham gia tốt các phong trào do ngành và
công đoàn tổ chức , đóng đoàn phí đầy đủ , phát triển đoàn viên , xây dựng công đoàn cơ sở
vững mạnh.
3. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị , văn hóa , chuyên môn ,tay nghề ,
rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân , sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật :
+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cử nhân Tiểu học
+ Học xong lớp Trung cấp lý luận Chính trị năm 2010
4. Động viên ,giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp , lao động có hiệu quả
và tổ chức tốt cuộc sống ; đoàn kết giúp nhau bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính
đáng của cán bộ giáo viên –nhân viên và các tổ chức công đoàn :
- Động viên đồng nghiệp đăng ký học Đại học từ xa , học tín chỉ A tin học .
- Đoàn kết giúp đỡ nhau , bảo vệ các quyền lợi chính đáng cho cán bộ giáo viên –nhân viên và
các tổ chức công đoàn.
- Thực hiện một đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Nhiệm vụ và trách nhiệm của người tổ

trưởng chuyên môn” Naêm hoïc 2009-2010 (baûo löu)
III/ Danh hiệu đạt được trong những năm qua :
a. Chính quyền:
- Năm học 2007-2008 : Lao động tiên tiến
- Năm học 2008-2009 : Lao động tiên tiến
- Năm học 2009-2010 : Lao động tiên tiến

..............................................................................Năm học 2009-2010 : Công đoàn viên xuất sắc + giấy khen công đoàn giáo dục thành phố ( giấy khen Liên đoàn Lao động Tỉnh) + Danh hiệu thi đua cá nhân được khen thưởng ( đang đề nghị ) trong năm học này : -Danh hiệu thi đua chính quyền : Chiến sĩ thi đua cơ sở -Danh hiệu thi đua công đoàn : đề nghị tặng Bằng khen của Liên Đoàn Lao động Tỉnh An Giang .................................................................. Công đoàn: ................................................... ... CĐ GD LONG XUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ................. ............................................................................................. Người viết báo cáo Ký và ghi họ......................Năm học 2007-2008 : Công đoàn viên xuất sắc ................................. XÁC NHẬN CỦA BCH CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN ...................... ...................b.........................................................................................tên Đoàn Trí Thơ XÁC NHẬN CỦA BCH CÔNG ĐOÀN Chủ tịch ................... Tôi cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật ................................................................................................................................... ..............................................................Năm học 2008-2009 : Công đoàn viên xuất sắc .......................................................................................................................................................................................................................

Đoàn kết giúp đỡ nhau . Thực hiện nghị quyết của công đoàn . bảo vệ các quyền lợi chính đáng cho cán bộ giáo viên –nhân viên và các tổ chức công đoàn. học tín chỉ A tin học . đoàn kết giúp nhau bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giáo viên –nhân viên và các tổ chức công đoàn : . xây dựng tổ chức công đoàn : -Tích cực thực hiện Nghị quyết của công đoàn cơ sở .Động viên đồng nghiệp đăng ký học Đại học từ xa . đóng đoàn phí . ngày 02 tháng 6 năm 2011 BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ :Tặng Bằng khen của LĐLĐ Tỉnh An Giang NĂM HỌC : 2010-2011 I/ Sơ yếu lý lịch: -Họ và tên : VÕ THỊ NGỌC RÀNG -Ngày tháng năm sinh : 05 / 12 /1956 . Công đoàn: . văn hóa . Chính quyền: . sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật : + Trình độ chuyên môn 12+2 + Trình độ Chính trị Sơ cấp 4. chuyên môn . Gương mẫu thực hiện tốt của người công dân : -Gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân .Giới tính : Nam -Quê quán : An Phú An Giang -Nơi thường trú : Ấp Mỹ Thuận Mỹ Hòa Hưng An Giang -Chức vụ công đoàn : Tổ công đoàn Văn phòng.Năm học 2008-2009 : Lao động tiên tiến . Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị . 2. 3. phát triển đoàn viên . tham gia các hoạt động và sinh hoạt động và sinh hoạt công đoàn .chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước . .tay nghề . -Đơn vị công tác : Trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh Long Xuyên An Giang II/ Những thành tích tiêu biểu xuất sắc: 1. rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân . xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. tham gia tốt các phong trào do ngành và công đoàn tổ chức .giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp . Động viên . III/ Danh hiệu đạt được trong những năm qua : a.Năm học 2009-2010 : Lao động tiên tiến b. đóng đoàn phí đầy đủ .Hạnh phúc Mỹ Hòa Hưng.CĐCS NGUYỄN HỮU CẢNH Độc lập – Tự do .Năm học 2007-2008 : Lao động tiên tiến . tuyên truyền phát triển đoàn viên . lao động có hiệu quả và tổ chức tốt cuộc sống .

................................................................................. . Tôi cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật ......................................................................................................................................................................................Năm học 2008-2009 : Công đoàn viên xuất sắc .............. .....................................................Năm học 2009-2010 : Công đoàn viên xuất sắc + giấy khen công đoàn giáo dục thành phố + Danh hiệu thi đua cá nhân được khen thưởng ( đang đề nghị ) trong năm học này : -Danh hiệu thi đua chính quyền : Lao động tiên tiến -Danh hiệu thi đua công đoàn : đề nghị tặng Bằng khen của Liên Đoàn Lao động Tỉnh An Giang ......................................................... XÁC NHẬN CỦA BCH CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN ................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................. ............Năm học 2007-2008 : Công đoàn viên xuất sắc ..................... ................................................................ Người viết báo cáo Ký và ghi họ.........................................................................tên Võ Thị Ngọc Ràng XÁC NHẬN CỦA BCH CÔNG ĐOÀN Chủ tịch .......................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful