P. 1
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN CĐOAN

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN CĐOAN

3.33

|Views: 30,759|Likes:
Được xuất bản bởinguyentrungsangnhc

More info:

Published by: nguyentrungsangnhc on Jun 14, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2014

pdf

text

original

CĐ GD LONG XUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS NGUYỄN HỮU CẢNH Độc l! " T# $% & H'() !)*c

Mỹ Hòa Hưng, ngày 02 tháng 6 năm 2011
+,O C,O TH-NH T.CH C, NH/N
Đ0 NGH1 2T3(4 +5(4 6)7( c89 LĐLĐ T:() A( G;9(4
N<M H=C 2 >?@?&>?@@
IA S B CDE lF lGc) 2
-Họ và tên : ĐOÀN TRÍ THƠ
-Ngày tháng năm sinh : 22 / 12 /197 - !i"i t#nh : N$m
-%&ê '&án : ()nh Đ*+ ,n !i$ng
-N-i th./ng t01 : 2h./ng ()nh Đ*+ thành 3h4 56ng 7&yên t8nh ,n !i$ng
-9h*+ v: +;ng <6àn : T= t0.>ng T= +;ng <6àn ?ăn 3h@ngA
-Đ-n vB +;ng tá+ : T0./ng tiC& họ+ Ng&yDn HE& 9Fnh 56ng 7&yên ,n !i$ng

IIA N)H(4 I)J() IKc) I;LE M;NE OEPI QRc2
@S GTB(4 UVE I)#c );W( IXI c89 (4TY; cZ(4 $[( :
-!.-ng mG& thH+ hiIn t4t nghJ$ v: +K$ ng./i +;ng LMn N+hO3 hành t4t +á+ +hK t0.-ng +h#nh
sá+h 3há3 P&Qt +K$ nhà n."+ A
>S T)#c );W( (4)G \ECDI c89 cZ(4 ]%J( ^ I)9U 4;9 c_c )%'I ]ộ(4 `J Q;() )%'I ]ộ(4 `J
Q;() )%'I cZ(4 ]%J( ^ ]a(4 ]%J( !)K ^ IECL( IbECc( !)_I Ib;N( ]%J( `;L( ^ O[C $#(4 Id
c)ec cZ(4 ]%J( 2
-T#+h +H+ thH+ hiIn NghB '&yRt +K$ +;ng <6àn +- s> N th$m gi$ t4t +á+ 3h6ng t0à6 L6 ngành và
+;ng <6àn t= +h*+ N <Sng <6àn 3h# <Ty <K N 3hát t0iCn <6àn viên N UMy LHng +;ng <6àn +- s>
vEng mVnhA
fS g)Z(4 (4h(4 )ic I! ([(4 c9% Ibj() ]ộ c)K() IbG ^ `k( )a9 ^ c)ECL( UZ( ^I9C (4)c ^
bl( lECW( !)mU c)PI 4;9; cP! cZ(4 ()[( ^ QX(4 `J lJU `;Wc I)7% );D( !)_! `J !)_! lEI 2
W T4t nghiI3 ĐVi họ+ +h&yên ngành 9X nhMn TiC& họ+
W Họ+ U6ng P"3 T0&ng +O3 PY P&Qn 9h#nh t0B năm 2Z1Z
nS Độ(4 `;L( ^4;*! ]o ]p(4 (4);W! ([(4 c9% Ibj() ]ộ (4)c (4);W! ^ l9% ]ộ(4 ca );WE \Eq
`J Id c)ec IXI cEộc QX(4 r ]%J( 6DI 4;*! ()9E Mq% `W c_c \ECc( `J ls; Kc) )s! !)_! c)K()
]_(4 c89 c_( Mộ 4;_% `;L( "()[( `;L( `J c_c Id c)ec cZ(4 ]%J( 2
- Đ[ng viên <\ng nghiI3 <ăng ]Y họ+ ĐVi họ+ t^ U$ N họ+ t#n +h8 , tin họ+ A
- Đ6àn ]Rt gi13 <_ nh$& N `F6 vI +á+ '&yan Pbi +h#nh <áng +h6 +án `[ giá6 viên cnhMn viên và
+á+ t= +h*+ +;ng <6ànA
- ThH+ hiIn m[t <a tài sáng ]iRn ]inh nghiIm dNhiIm v: và t0á+h nhiIm +K$ ng./i t=
t0.>ng +h&yên m;ne Naêm hoïc 2009-2010 (baûo löuf
IIIA D9() );WE ]'I ]Tsc Ib%(4 ()H(4 (kU \E9 2
$A C)K() \ECc(:
- Năm họ+ 2ZZ7-2ZZg : 5$6 <[ng tiên tiRn
- Năm họ+ 2ZZg-2ZZ9 : 5$6 <[ng tiên tiRn
- Năm họ+ 2ZZ9-2Z1Z : 5$6 <[ng tiên tiRn
`A CZ(4 ]%J(2
- Năm họ+ 2ZZ7-2ZZg : 9;ng <6àn viên U&Ot sh+
- Năm họ+ 2ZZg-2ZZ9 : 9;ng <6àn viên U&Ot sh+
- Năm họ+ 2ZZ9-2Z1Z : 9;ng <6àn viên U&Ot sh+ W giOy ]hin +;ng <6àn giá6 L:+
thành 3h4 j giOy ]hin 5iên <6àn 5$6 <[ng T8nhf
W D9() );WE I); ]E9 c_ ()[( ]Tsc 6)7( I)Tt(4 u ]9(4 ]c (4)G v Ib%(4 (kU )ic (JC :
-k$nh hiI& thi <&$ +h#nh '&yan : 9hiRn sJ thi <&$ +- s>
-k$nh hiI& thi <&$ +;ng <6àn : <a nghB tlng (mng ]hin +K$ 5iên Đ6àn 5$6 <[ng T8nh
,n !i$ng A
T;i +$m <6$n `Fn `á6 +á6 thành t#+h Pà <1ng sH thQt A

Ng./i viRt `á6 +á6
nY và ghi họNtên

Đ6àn T0# Th-


7o9 NHpN 9q, (9H 9rN! ĐOÀN
9hK tB+h
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

7o9 NHpN 9q, (9H 9rN! ĐOÀN 9s2 TRtN
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


CĐ GD LONG XUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS NGUYỄN HỮU CẢNH Độc l! " T# $% & H'() !)*c

Mỹ Hòa Hưng, ngày 02 tháng 6 năm 2011
+,O C,O TH-NH T.CH C, NH/N
Đ0 NGH1 2T3(4 +5(4 6)7( c89 LĐLĐ T:() A( G;9(4
N<M H=C 2 >?@?&>?@@
IA SB CDE lF lGc)2
-Họ và tên : ?u THv N!w9 RÀN!
-Ngày tháng năm sinh : Zx / 12 /19xy - !i"i t#nh : N$m
-%&ê '&án : ,n 2h1 ,n !i$ng
-N-i th./ng t01 : s3 z{ Th&Qn z{ H@$ H.ng ,n !i$ng
-9h*+ v: +;ng <6àn : T= +;ng <6àn ?ăn 3h@ngA
-Đ-n vB +;ng tá+ : T0./ng tiC& họ+ Ng&yDn HE& 9Fnh 56ng 7&yên ,n !i$ng

IIA N)H(4 I)J() IKc) I;LE M;NE OEPI QRc2
@S GTB(4 UVE I)#c );W( IXI c89 (4TY; cZ(4 $[( :
-!.-ng mG& thH+ hiIn t4t nghJ$ v: +K$ ng./i +;ng LMn N+hO3 hành t4t +á+ +hK t0.-ng +h#nh
sá+h 3há3 P&Qt +K$ nhà n."+ A
>S T)#c );W( (4)G \ECDI c89 cZ(4 ]%J( ^ I)9U 4;9 c_c )%'I ]ộ(4 `J Q;() )%'I ]ộ(4 `J
Q;() )%'I cZ(4 ]%J( ^ ]a(4 ]%J( !)K ^ IECL( IbECc( !)_I Ib;N( ]%J( `;L( ^ O[C $#(4 Id
c)ec cZ(4 ]%J( 2
-T#+h +H+ thH+ hiIn NghB '&yRt +K$ +;ng <6àn +- s> N th$m gi$ t4t +á+ 3h6ng t0à6 L6 ngành và
+;ng <6àn t= +h*+ N <Sng <6àn 3h# <Ty <K N 3hát t0iCn <6àn viên N UMy LHng +;ng <6àn +- s>
vEng mVnhA
fS g)Z(4 (4h(4 )ic I! ([(4 c9% Ibj() ]ộ c)K() IbG ^ `k( )a9 ^ c)ECL( UZ( ^I9C (4)c ^
bl( lECW( !)mU c)PI 4;9; cP! cZ(4 ()[( ^ QX(4 `J lJU `;Wc I)7% );D( !)_! `J !)_! lEI 2
W T0)nh <[ +h&yên m;n 12W2
W T0)nh <[ 9h#nh t0B |- +O3
nS Độ(4 `;L( ^4;*! ]o ]p(4 (4);W! ([(4 c9% Ibj() ]ộ (4)c (4);W! ^ l9% ]ộ(4 ca );WE \Eq
`J Id c)ec IXI cEộc QX(4 r ]%J( 6DI 4;*! ()9E Mq% `W c_c \ECc( `J ls; Kc) )s! !)_! c)K()
]_(4 c89 c_( Mộ 4;_% `;L( "()[( `;L( `J c_c Id c)ec cZ(4 ]%J( 2
- Đ[ng viên <\ng nghiI3 <ăng ]Y họ+ ĐVi họ+ t^ U$ N họ+ t#n +h8 , tin họ+ A
- Đ6àn ]Rt gi13 <_ nh$& N `F6 vI +á+ '&yan Pbi +h#nh <áng +h6 +án `[ giá6 viên cnhMn viên và
+á+ t= +h*+ +;ng <6ànA
IIIA D9() );WE ]'I ]Tsc Ib%(4 ()H(4 (kU \E9 2
$A C)K() \ECc(:
- Năm họ+ 2ZZ7-2ZZg : 5$6 <[ng tiên tiRn
- Năm họ+ 2ZZg-2ZZ9 : 5$6 <[ng tiên tiRn
- Năm họ+ 2ZZ9-2Z1Z : 5$6 <[ng tiên tiRn
`A CZ(4 ]%J(2
- Năm họ+ 2ZZ7-2ZZg : 9;ng <6àn viên U&Ot sh+
- Năm họ+ 2ZZg-2ZZ9 : 9;ng <6àn viên U&Ot sh+
- Năm họ+ 2ZZ9-2Z1Z : 9;ng <6àn viên U&Ot sh+ W giOy ]hin +;ng <6àn giá6 L:+
thành 3h4
W D9() );WE I); ]E9 c_ ()[( ]Tsc 6)7( I)Tt(4 u ]9(4 ]c (4)G v Ib%(4 (kU )ic (JC :
-k$nh hiI& thi <&$ +h#nh '&yan : 5$6 <[ng tiên tiRn
-k$nh hiI& thi <&$ +;ng <6àn : <a nghB tlng (mng ]hin +K$ 5iên Đ6àn 5$6 <[ng T8nh
,n !i$ng A
T;i +$m <6$n `Fn `á6 +á6 thành t#+h Pà <1ng sH thQt A

Ng./i viRt `á6 +á6
nY và ghi họNtên

?} ThB Ngọ+ Ràng


7o9 NHpN 9q, (9H 9rN! ĐOÀN
9hK tB+h
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

7o9 NHpN 9q, (9H 9rN! ĐOÀN 9s2 TRtN
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

...................................... Tôi cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật ................................................ .................................................................................................................................................................Năm học 2008-2009 : Công đoàn viên xuất sắc ................. ................................................................................. ...b............Năm học 2007-2008 : Công đoàn viên xuất sắc .......... XÁC NHẬN CỦA BCH CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN ............................................................................................................................................................................................................................................ Công đoàn: .............................................................. CĐ GD LONG XUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM .............. .....................................................Năm học 2009-2010 : Công đoàn viên xuất sắc + giấy khen công đoàn giáo dục thành phố ( giấy khen Liên đoàn Lao động Tỉnh) + Danh hiệu thi đua cá nhân được khen thưởng ( đang đề nghị ) trong năm học này : -Danh hiệu thi đua chính quyền : Chiến sĩ thi đua cơ sở -Danh hiệu thi đua công đoàn : đề nghị tặng Bằng khen của Liên Đoàn Lao động Tỉnh An Giang .......................................................................................................... Người viết báo cáo Ký và ghi họ...........................tên Đoàn Trí Thơ XÁC NHẬN CỦA BCH CÔNG ĐOÀN Chủ tịch ....................................................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->