P. 1
Bao Cao Kien Tap Vinaconex 6(Hoan Chinh)

Bao Cao Kien Tap Vinaconex 6(Hoan Chinh)

|Views: 2,079|Likes:
Được xuất bản bởikatyvn

More info:

Published by: katyvn on Jun 14, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

MỤC LỤC

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU……………………………………………….1
LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………..2
PHẦN 1: TỔNG QUAN ! C"NG T# CỔ PHẦN INAC$N%& '…………...(
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.............................................................(
1.1.1. S) *+,-+ ./0……………………………………………………………...(
1.1.2. 123 -145 67*…………………………………………………………….(
1.1.(. Q89 *:;-+ 0+9* *:1<-………………………………………………………=
1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản !"t kinh doanh……………..>
1.2.1. Đ?3 @1<5 A1-+ BCD-+…………………………………………………….>
1.2.2. Đ?3 @1<5 *E 3+F3 GH- I8J* A1-+ BCD-+…………………………………..K
1.#. Đặc điểm tổ chức $!ản %&………………………………………….....L
PHẦN 2: THMC TNONG TỔ CHPC HOCH T$QN RS T$QN
TOI C"NG T# CỔ PHẦN INAC$N%& '………………………….1(
2.1. Đặc điểm tổ chức '( má) k* toán………………………………………..1(
2.2. Đặc điểm v+n d,n- ch* đ(. ch/nh sách k* toán………………………….1>
2.2.1. Đ?3 @1<5 T/- BU-V +2 *+W-V 3+F-V *X A7 *C9-………………………...1'
2.2.2. Đ?3 @1<5 T/- BU-V +2 *+W-V *,1 A+CH- A7 *C9-………………………...1K
2.2.(. Đ?3 @1<5 T/- BU-V +2 *+W-V GE A7 *C9-………………………………..1K
2.2.=. Đ?3 @1<5 T/- BU-V +2 *+W-V Y9C 39C A7 *C9-………………………….2Z
2.#. Đặc điểm tổ chức m(t s0 ph1n hành k* toán ch2 )*!…………………..21
2.(.1. P+[- +,-+ A7 *C9- *E-V +\0 3+1 0+] GH- I8J* T, *]-+ V19 *+,-+………...21
2.(.2. P+[- +,-+ A7 *C9- *,1 GH- 3W @^-+………………………………………=1
PHẦN (: ĐQNH GIQ THMC TNONG C"NG TQC RS T$QN
TOI C"NG T# CỔ PHẦN INAC$N%& '………………………….=_
#.1. 3h4n- 5! điểm……………………………………………………………=_
#.1. 3h4n- t6n t7i……………………………………………………………...=L
RST LU`N………………………………………………………………………>1
DANH MỤC TaI LIbU THAM RHẢ$………………………………………...>2
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
SƠ ĐỒ
Sc @d Z1: Sc @d *E 3+F3 GH- I8J* A1-+ BCD-+……………………………………..K
Sc @d Z2: Sc @d *E 3+F3 Ye 596 f8H- .g…………………………………………..L
Sc @d Z(: Sc @d *E 3+F3 Ye 596 A7 *C9-…………………………………………1(
Sc @d Z=: Q86 *:;-+ V+1 GE A7 *C9-……………………………………………….2Z
Sc @d Z>: Q86 *:;-+ +h3+ *C9- *,1 GH- 3W @^-+……………………………………=2
BẢNG
BH-V Z1: R7* f8H +Ch* @e-V S&RD 2ZZ>i2ZZ'i2ZZ_ T, f8g Ij2ZZK……………...=
BH-V Z2: Cc 3J8 BCD-+ *+8 393 5H-V +Ch* @e-V -k5 2ZZ>i2ZZ'i2ZZ_…………..>
BIỂU
B1<8 Z1: HlD @c- V19 *:^ V1D *k-V…………………………...…………………….2=
B1<8 Z2: C+F-V *X V+1 GE 1>1VG …………………………………………………2>
B1<8 Z(: SE 3+1 *17* *,1 A+CH- '21………………………………………………...2'
B1<8 Z=: SE 391 *,1 A+CH- '21…………………………………………………….2_
B1<8 Z>: BH-V A4 3+F-V *X 3+1 0+] -+m- 3n-V *:)3 *170………………………….2L
B1<8 Z': SE 3+1 *17* *,1 A+CH- '22………………………………………………..(Z
B1<8 Z_: SE 391 *,1 A+CH- '22…………………………………………………….(1
B1<8 ZK: SE 3+1 *17* *,1 A+CH- '2(………………………………………………..((
B1<8 ZL: SE 391 *,1 A+CH- '2(…………………………………………………….(=
B1<8 1Z: SE 3+1 *17* *,1 A+CH- '2_K………………………………………………('
B1<8 11: SE 391 *,1 A+CH- '2_…………………………………………………….(_
B1<8 12: SE 3+1 *17* *,1 A+CH- 1>=1……………………………………………….(L
B1<8 1(: SE 391 *,1 A+CH- 1>=…………………………………………………….=Z
B1<8 1=: BH-V 0+m- YE A+J8 +DC *,1 GH- 3W @^-+…………………………………==
B1<8 1>: SE 391 *,1 A+CH- 211…………………………………………………….=>
B1<8 1': SE 391 *,1 A+CH- 21=…………………………………………………….='
2
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
LỜI MỞ ĐẦU

SD8 5e* *+o1 V1D- +p3 */0 *:4- V1H-V @qo-Vi BD- V195 +128 T, R+CD A7
*C9- *:qo-V Đh1 +p3 R1-+ *7 f8W3 Bm- @r *hC @1s8 A12- 3+C G1-+ T14- .t0 A1<5 *C9-
@q\3 @1 A17- */0 Ts 3n-V *93 A7 *C9- *:C-V *+)3 *7. T:C-V *+o1 V1D- *X 1Lj> @7-
1Lj_ -k5 2ZZK u5 @r 3l f89 *:;-+ A17- */0 *h1 3n-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' *:)3
*+8e3 Td-V 3n-V *6 I8J* -+/0 A+v8 Im6 B)-V 12* ND5 w INAC$N%&. Cn-V *6
3E 0+[- 1-D3C-uI ' ., 5e* *:C-V -+x-V BCD-+ -V+120 @[8 -V,-+ *:C-V .y-+ T)3
Im6 .z0i Im6 B)-V Bm- BU-V T, @[8 *qi A1-+ BCD-+ YJ* @e-V GH-{ 3n-V *6 @r 3l G)
*k-V *:q|-V -+D-+ 3+l-V T, Tx-V 5h-+ *:C-V -+x-V -k5 V[- @m6.
Q89 *:;-+ A17- */0 @r V1}0 u5 3~-V 3W A17- *+F3 @r +p3 T, 3l *+45 -+x-V
+1<8 Y17* 3[- *+17* Ts 3n-V *93 A7 *C9- *:C-V *+)3 *7 | 5e* @c- T^ GH- I8J* A1-+
BCD-+ *+8e3 .y-+ T)3 Im6 .z0.
%5 I1- V•1 .o1 3H5 c- 3+m- *+,-+ *t1 3n V19C w T+G. NV86€- T+^ T+8 L14-i
-Vqo1 @r */- *;-+ 3+• YHC u5 *:C-V f89 *:;-+ A17- */0 T, V1}0 @‚ u5 +C,- *+,-+
Y9C 39C A17- */0 -,6.
S1-+ T14-
Đƒ Dqc-V T„-V
(
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
PHẦN 1: TỔNG QUAN ! C"NG T# CỔ PHẦN
INAC$N%& '
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
1.1.1. Sự thành lập
Cn-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' *1s- *+m- ., I] -V+120 Im6 B)-V GW 2 *:)3
*+8e3 Cn-V *6 Im6 B)-V T, B^3+ TU -qt3 -VC,1 w INAC$N%&.
NV,6 Z>jZ>j1LL( *+,-+ ./0 *+uC f867* @^-+ GW 1'KAjB&D w TCLD Tt1 *4-
Vp1 Cn-V *6 Im6 B)-V GW 'i *:)3 *+8e3 TE-V 3n-V *6 I8J* -+/0 A+v8 Im6 B)-V 12*
ND5 w INAC$N%&.
NV,6 (ZjZ'j2ZZZ *+uC f867* @^-+ GW KLZjQĐ wB&D 3~D Be *:q|-V Be Im6
B)-Vi 3n-V *6 3+]-+ *+F3 3+86<- @E1 *+,-+ 3n-V *6 3E 0+[- *:C-V @l N+, -qt3
-z5 V1x >1… TW- @1s8 .2 †TW- @1s8 .2 >Z.ZZZ.ZZZ.ZZZ ND‡. Cn-V *6 3l:
T4- V1DC B^3+ @[6 @~ : Cn-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI '
T4- *17-V A-+ : 1-D3C-uI ' ˆC1-* S*C3A CC50D-6
T4- T17* *z* : 1-D3C-uI '.i ˆSC
T:U G| : k- 0+‰-V 1 Š R+8 @n *+^ T:8-V HC, Š N+m- C+]-+
P+W HC,-V ĐhC T+8g Š P.T:8-V HC, Š Q.C[8 G1J6
TP H, Ne1
G1J6 CNĐRRD : GW Z1Z(ZZZZK_ BC S| R7 +Ch3+ T, Đ[8 *q *+,-+ 0+W
H, Ne1 3J0 .[- @[8 -V,6 1_j_j2ZZZi @k-V Ag *+D6
@E1 .[- *+F = -V,6 2Kj'j2ZZ_
1.1.2. Việc niê yết
NV,6 2KjZ1j2ZZK 3E 0+178 3~D Cn-V *6 3+]-+ *+F3 V1DC B^3+ 0+14- @[8 *14-
*h1 T:8-V *m5 V1DC B^3+ 3+F-V A+C9- H, Ne1 *+uC f867* @^-+ GW 2(jQĐŠTTGDHN
-V,6 1KjZ1j2ZZK 3~D G195 @W3 T:8-V *m5 V1DC B^3+ 3+F-V A+C9- H, Ne1 Ts T123
3+J0 *+8/- -145 67* 3E 0+178.
=
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
Cn-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' @q\3 -145 67* *:4- HASTC Tt1 5r 3E 0+178
C'i *E-V GW .q\-V 3E 0+178 -145 67* ., =.ZZZ.ZZZ 3E 0+178 0+E *+n-V 3l 52-+
V19 1Z.ZZZ NDj 1 3E 0+178.
1.1.!. "#á t$%nh phát t$i&n
Cn-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' ., @c- T^ 3l *:86s- *+W-V Ts @D Bh-V +lD
3n-V *93 Im6 .z0i +12- ., 5e* *:C-V -+x-V BCD-+ -V+120 +,-V @[8 3~D
INAC$N%& T, ., @c- T^ Im6 .z0 @[8 *14- 3~D TE-V 3n-V *6 @q\3 3+86<- @E1
*+,-+ Cn-V *6 3E 0+[-. T:C-V -+x-V -k5 V[- @m6 -+o G) 0+9* *:1<- Tx-V T,-V
*:C-V A1-+ BCD-+ T, 3+} *:p-V @D Bh-V +lD GH- 0+v5 -4- 86 *]- 3~D 1-D3C-uI '
-V,6 3,-V @q\3 -m-V 3DC *:4- *+^ *:qo-V. C93 3+• *148 GH- I8J* A1-+ BCD-+ .8n-
*k-V 3DC T, E- @^-+ *X 1>… @7- (Z… +,-V -k5. N+1s8 3+• *148 @s8 *k-V *:q|-V
+c- 1Z .[- GC Tt1 *:qt3 A+1 3E 0+[- +lDi @?3 Y12* ., .\1 -+8/-i BCD-+ *+8.
BẢNG Z1
8*t $!ả ho7t đ(n- kinh doanh 299:. 299;. 299< và $!& =>299?
Đơn vị: triệu đồng
CHỈ TIÊU NĂM 2005 NĂM 2006 NĂM 2007
QUÝ I
NĂM 2008
Tổng giá trị tài sản 986!5 ""6"60 "90068 2"0990
#$%n& t&' t&'(n ""6!99 "59665 2087)! 69759
*iá +,n &àng -án "09"70 ")92"2 "9292! 65!67
./i n&'0n t&'(n t1 H23# 276! )"6) 79!8 2)76
./i n&'0n 4&á5 5) "96 69 )2
./i n&'0n tr675 t&'8 28"7 )!60 8008 25"8
Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2!" 2#" 2$ và
Báo cáo tài chính %u& ' năm 2(
Q89 *:;-+ *k-V TW- @1s8 .2 3~D 3n-V *6 @r B1€- :D ( .[- T,C 393 -k5 2ZZ=i
2ZZ' T, 2ZZ_. t1 GW TW- @1s8 .2 YD- @[8 ., '.> *‹ @d-V T,C -k5 2ZZZi Cn-V *6
@r A+n-V -VX-V *k-V TW- A1-+ BCD-+i -m-V 3DC -k-V .)3 *,1 3+]-+ @90 F-V A+H
-k-V @[8 *q T, *+1 3n-V 393 3n-V *:;-+ .t-i @h* >Z *‹ @d-V T,C *+o1 @1<5 +12- *h1.
>
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
H12- *h1 Cn-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' ., BCD-+ -V+120 +h-V I *14- 0+C-V
*:C-V T123 @[8 *q 393 3n-V -V+2 Im6 B)-V 5t1i @[8 *q 3n-V -V+2i *+17* Y^ *14- *17-
@< -m-V 3DC -k-V .)3 *+1 3n-V *J* 3H 393 .y-+ T)3: Bm- BU-Vi 3n-V -V+120i +h *[-Vi
@12- -qt3i V1DC *+n-Vi 3J0 *+C9* -qt3i I• .g 5n1 *:qo-V...i *+)3 +12- 3+17- .q\3
*hC -V8d- @< 0+9* *:1<- GH- I8J* A1-+ BCD-+ -V,6 3,-V +128 f8H{ 90 BU-V +2 *+W-V
f8H- .g 3+J* .q\-V IS$ LZZ1:2ZZZ @< YHC @H5 3+J* .q\-V GH- 0+v5i B^3+ TU 3~D
3n-V *6.
Đ^D Y,- +Ch* @e-V 3~D 3n-V *6 Tqc- :e-V A+z0 393 *•-+ *+,-+ -+q: H, Ne1i
Q8H-V N1-+i HC, B;-+i H, Tm6i #4- B91i CDC BŒ-Vi T+D-+ HC9i T+91 B;-+i T.P
Hd C+] M1-+i H87... Cn-V *6 @r +C,- *+,-+ @}-V *17- @ei A• *+8/*i 5• *+8/*i YHC
@H5 3+J* .q\-V 3DC -+1s8 3n-V *:;-+ 3n-V -V+120i Bm- BU-V 3l f86 5n .t-i 0+F3
*h0i *148 Y1<8 -+q: N+, 596 I1 5k-V C+1-VŽC-V HH1 P+‰-V{ T:8-V *m5 V1DC B^3+
f8W3 *7 GW 2 L9-V Hh †-D6 ., T:U G| NVm- +,-V NN T, PTNT 12* ND5‡{ T:8-V
*m5 Y9C 3+] (_ H„-V qc-V{ C93 -+, 596 R+8 3n-V -V+120 Bz3 T+k-V LC-V Š
H, Ne1{ C93 A+8 3+8-V 3q T:8-V HC, Š N+m- C+]-+ †1-D3C-uI‡i M• Đ;-+i
15u3C{ N+, 596 I1 5k-V Cv5 P+Hi #4- B;-+{ D) 9- 3J0 -qt3 Sn-V Đ, Š H,
Ne1i …
t1 *+,-+ *]3+ @r @h* @q\3 -+q *:4-i *:C-V -+1s8 -k5 .1s- 3n-V *6 3E 0+[-
1-D3C-uI ' @r @q\3 -+/- 3o T, YŒ-V A+u- 3~D T+~ *qt-V C+]-+ 0+~i Be Im6
B)-V T, 3n-V @C,- -V,-+ 3•-V -+q YŒ-V 3+F-V -+/- 3+J* .q\-V 3n-V *:;-+ 3~D
Be Im6 B)-V T, -+1s8 3c f8D- YD- -V,-+ *X *:8-V qc-V @7- @^D 0+qc-V.
1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản !"t kinh doanh
1.2.1. '(c )i& kinh *oanh
 C93 +Ch* @e-V A1-+ BCD-+ 3+]-+ :
w HCh* @e-V Im6 .z0i Im6 B)-V Bm- BU-V: ., GH- 0+v5 *:86s- *+W-V 5D-V .h1
BCD-+ *+8 T, .\1 -+8/- 3+~ 678 3+C 3n-V *6i 3l *+< *+J6 :• @1s8 @l f8D YH-V 3c
3J8 BCD-+ *+8 3~D 393 5H-V +Ch* @e-V † @c- T^ 1ZZZ@‡ :
BẢNG Z2
Đc- T^: -V+;- @d-V
'
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
C&9 ti:'
2005 2006 2007
#$%n& t&' ; #$%n& t&' ; #$%n& t&' ;
H$<t =>ng ?@A BCD ""57292)" 99E)2 "59!2!")5 99E79 208)72078 99E87
H$<t =>ng 4&á5 670"6! 0E58 !)2688 0E2" 27"!66 0E"!
Tổng 5>ng ""6!99)0) "00 "596658!! "00 2087)!))) "00
HCh* @e-V Im6 .z0i Im6 B)-V Bm- BU-V 3~D 3n-V *6 YDC Vd5 :
‘ N+/- *+[8 Im6 .z0 393 3n-V *:;-+ Im6 B)-V Bm- BU-V T, 3n-V -V+120i
3n-V *:;-+ A• *+8/* +h *[-Vi 393 A+8 @n *+^ T, A+8 3n-V -V+120i *+1 3n-V 393 .Ch1
-s- 5l-Vi 3n-V *:;-+ f86 5n .t-i 393 3n-V *:;-+ @qo-V V1DC *+n-Vi 3[8i @qo-V
Yei 393 3n-V *:;-+ *+8‹ .\1 f86 5n TXD †A4-+i 5qc-Vi @4i A’i 3W-Vi *:h5 Yc5...‡.
‘ &m6 B)-V @qo-V Bm6 T, *:h5 Y17- *+7 @7- (> Ri .z0 @?* A7* 3J8 *+“0i
393 *+17* Y^ 3c @12-i -qt3i @1s8 A+n-Vi *+n-V *1- *]- +128i *:D-V *:] -e1 -VCh1 *+J*.
w HCh* @e-V @[8 *q T, A1-+ BCD-+ YJ* @e-V GH-: ., 5e* +Ch* @e-V 0+9* *:1<-
-+D-+ 3+l-V T, +FD +”- 5D-V .h1 -+1s8 .\1 -+8/- 3+C 3n-V *6. HD1 B) 9- *148 Y1<8
5, 3n-V *6 .,5 3+~ @[8 *q ., B) 9- A+8 Y12* *+) -+, Tqo- 1-D3C-uI ' w Đh1 LH1
T, B) 9- 3n-V *:;-+ +ƒ- +\0 Tk- 0+‰-V A7* +\0 -+, | 3DC *[-V H1Z w T+D-+ &8m-
ND5.
w HCh* @e-V | 393 .y-+ T)3 A+93 -+q: B^3+ TU *q TJ- f8H- .g B) 9- 3n-V *:;-+i
A1-+ BCD-+ I8J* -+/0 A+v8 +,-V +C9i I8J* A+v8 .DC @e-Vi I8J* A+v8 Im6 B)-V T,
393 -V,-+ -V+s A+93 *:C-V 0+h5 T1 @k-V Ag T, 0+„ +\0 Tt1 f86 @^-+ 3~D 0+90
.8/*.
 NV864- T/* .128
Cn-V *6 +Ch* @e-V 3+~ 678 *:C-V .y-+ T)3 Im6 B)-V 3n-V *:;-+ -4- -V8d-
-V864- .128 3+~ 678 ., T/* .128 Im6 B)-V 3c YH- -+q : I1 5k-Vi Gz*i *+“0i 39*i @9i
G•1. NV864- T/* .128 Im6 B)-V *h1 393 3n-V *:;-+ BC 3n-V *6 *+1 3n-V *:C-V -+x-V
-k5 f8D 3l A+CH-V L_… 3l -V8d- VW3 *:C-V -qt3 +C?3 @q\3 .14- BCD-+ GH- I8J*
*:C-V -qt3i (… 3‰- .h1 ., -V864- T/* .128 -+/0 -VCh1.
T:C-V -+x-V -k5 V[- @m6i G) Y17- @e-V V19 -V864- T/* .128i @?3 Y12* ., T/*
.128 Im6 B)-V *+uC 3+1s8 +qt-V -V,6 3,-V *k-V A+17- 3+1 0+] GH- I8J* 3~D 3n-V *6
*k-V B[- f8D 393 -k5 Vm6 A+l A+k- 3+C 3n-V *6 T, H-+ +q|-V A+n-V *W* @7- +128
f8H GH- I8J* A1-+ BCD-+ 3~D 3n-V *6. Đ< V1H5 *+1<8 G) H-+ +q|-V 3~D Y17- @e-V
_
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
V19 -V864- T/* .128i 3n-V *6 @r *+)3 +12- 393 Y12- 0+90 *+qc-V *+HC Tt1 3+~ @[8 *q
@1s8 3+•-+ V19 -V864- T/* .128i -+m- 3n-V *+uC 3+]-+ G93+ 3~D -+, -qt3 *h1 *X-V
*+o1 @1<5i V1D1 @Ch-. M?* A+93 3n-V *6 G• BU-V V19 *:^ *h5 F-V +\0 @d-V †*+uC f86
@^-+‡ T, TW- 3~D 3n-V *6 @< 58D T/* .128 B) *:x 3+C +\0 @d-V @r Ag A7*.
 Cn-V -V+2
T:C-V -+x-V -k5 f8Di 3n-V *6 @r A+n-V -VX-V +C,- *+12-i *;5 *‰1 0+9* *:1<-
T, 90 BU-V 3n-V -V+2 5t1 T,C f8H- .g T, *+1 3n-V Im6 B)-V 393 3n-V *:;-+ .t- Ts
f86 5ni @e 0+F3 *h0 3•-V -+q -+x-V 3n-V *:;-+ @D Bh-V Ts *]-+ 3+J* @?3 Y12* .,
3n-V -V+2 *+1 3n-V -+, 3DC *[-Vi -+Œ5 *hC :D 5e* 3+8 *:;-+ A+“0 A]- *:C-V 3n-V
*93 *+1 3n-V Im6 .z0.
Cn-V *6 *+)3 +12- @[8 *q +2 *+W-V 596 5l3 *+17* Y^ *+1 3n-V @d-V Ye *X 596
I}3i 596 ~1i Iu n*n T/- 3+86<- @7- 3[- *:U3 *+90i 596 0+9* @12-i T/- *+k-V .d-V
3+| +,-Vi 3+| -Vqo1i 3W* 0+Di V19C 3+W-V 3+^8 .)3i V19C +C,- *+12- @d-V Ye @7-
393 *+17* Y^ BU-V 3Ui *+17* Y^ A1<5 *:Di +C,- *+12- @d-V Ye A+93… @< @90 F-V -+8
3[8 *+1 3n-V *X Im6 .z0i GH- I8J* 3n-V -V+120 3+C *+)3 +12- 393 B) 9- @[8 *q 648
3[8 A• *+8/* 3DC.
NVC,1 :Di f8D f89 *:;-+ *+1 3n-V *+qo-V I864-i .,5 *+[8 0+U *:)3 *170 3+C
393 -+, *+[8 3+]-+ .t- 3~D N+/* BH- -+q S851*C5Ci $YD6DG+1i TD1Gu1i –u-1*DAD
*h1 393 B) 9- -+, 596 *h1 393 A+8 3n-V -V+120i 3n-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' @r
+p3 +•1 3•-V -+q *]3+ .8• @q\3 :J* -+1s8 A1-+ -V+125 *:C-V .y-+ T)3 3n-V -V+2 *+1
3n-V 3•-V -+q *:;-+ @e f8H- .g @1s8 +,-+ *14- *17- 3~D 393 -+, *+[8 .t- *:4- *+7
V1t1.
B4- 3h-+ @li 3n-V *6 3•-V *+qo-V I864- 3/0 -+/* 393 3n-V -V+2 *+1 3n-V
5t1 -+J*i 3• 393 39- Ye 3n-V -+m- T14- @1 +p3 393 .t0 @,C *hC Yd1 Bq‚-V -V+120
TU 5t1i 393 .t0 *q TJ- V195 G9*i f8H- .g T, @[8 *qi A+867- A+]3+ 39- Ye A• *+8/*
@1 +p3 3DC +p3 -m-V 3DC *:;-+ @e…
K
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
1.2.2. '(c )i& t+ ch,c -.n x#/t kinh *oanh
SƠ ĐỒ Z1s @?3 @1<5 *E 3+F3 GH- I8J* A1-+ BCD-+i 3n-V *6 *:)3 *170 @1s8 +,-+ 393
@c- T^ *:)3 *+8e3 *+uC 5n +;-+: Cn-V *6 w Đe1 Im6 B)-Vi Cn-V *6 w BD- 3+• +86
3n-V *:;-+i Cn-V *6 w Đe1 3n-V *:;-+.
C93 @e1 Im6 B)-Vi @e1 3n-V *:;-+i YD- 3+• +86 3n-V *:;-+ ., 393 @c- T^ GH- I8J*
3l 3+F3 -k-V *+1 3n-V 393 3n-V *:;-+ @q\3 3n-V *6 V1DC +C?3 V1DC A+C9-i 5| :e-V
*;5 A175 393 3n-V *:;-+ @< 0+9* *:1<-.
BD- f8H- .g B) 9- 3l 3+F3 -k-V *+)3 +12- 393 B) 9- @[8 *q 3~D 3n-V *6.
L
TCT INAC$N%&
—N PH˜NG C"NG T#
INAC$N%& '
C93 Đe1
&m6 B)-V
C93 Đe1
Cn-V *:;-+
C93 BD- 3+• +86
Cn-V *:;-+
C93 BD-
Q8H- .g B) 9-
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
1.#. Đặc điểm tổ chức $!ản %&
SƠ ĐỒ Z2


 Đ7i h(i đ6n- cổ đ@n-A Đh1 +e1 @d-V 3E @n-V ., 3c f8D- 3l *+v5 f86s- 3DC
-+J* 3~D 3n-V *6i f867* @^-+ 393 TJ- @s .14- f8D- *t1 0+qc-V +qt-V +Ch* @e-Vi
TW- @1s8 .2i -+m- G) He1 @d-V f8H- *:^i BD- A1<5 GC9* T, -+x-V TJ- @s A+93 @q\3
f86 @^-+ *:C-V @1s8 .2.
 B(i đ6n- $!ản trịA He1 @d-V f8H- *:^ BC Đh1 +e1 @d-V 3E @n-V Y[8 :Di ., *E
1Z
ĐHĐ CỔ Đ"NG
H™I ĐỒNG QUẢN TNš BAN RIỂM S$QT
BAN GIQM ЛC
RS T$QN TNœỞNG
P+‰-V
RHRT

QLDA
P+‰-V
TE 3+F3
H,-+
3+]-+
P+‰-V
Đ[8 *q
BD-
/* *q
T+17* Y^
Cc V1t1
P+‰-V
T,1 3+]-+
w R7
*C9-
BD-
Q8H- .g
B) 9-
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
3+F3 f8H- .g 3DC -+J* 3~D 3n-V *6 V1xD +D1 Až Đh1 +e1 3E @n-Vi He1 @d-V f8H- *:^
Y[8 :D C+~ *^3+ He1 @d-V f8H- *:^ T, YE -+125 G195 @W3i -Vqo1 @1s8 +,-+ 3n-V
T123 A1-+ BCD-+ +,-V -V,6 3~D 3n-V *6i 3+^8 *:93+ -+125 *:qt3 He1 @d-V f8H- *:^
T, 0+90 .8/* Ts T123 *+)3 +12- 393 f86s- T, -+125 TU @q\3 V1DC.
He1 @d-V f8H- *:^ ., 3c f8D- f8H- .g 3n-V *6i 3l *C,- f86s- -+m- BD-+ 3n-V *6 @<
f867* @^-+i *+)3 +12- 393 f86s- T, -V+yD TU 3~D 3n-V *6 A+n-V *+8e3 *+v5 f86s-
3~D Đh1 +e1 @d-V 3E @n-V.
 Can kiểm soátA BD- R1<5 GC9* BC Đh1 +e1 @d-V 3E @n-V Y[8 :Di 3l *:93+
-+125 A1<5 *:D Y9C 39C *,1 3+]-+ +,-V Aži Iu5 I“* 393 Y9C 39C 3~D 3n-V *6 Ts 393
+2 *+W-V A1<5 GC9* -e1 Ye T, 393 -+125 TU A+93 *+8e3 *+v5 f86s- @q\3 f86 @^-+
*:C-V @1s8 .2.
 Diám đ0cA G195 @W3 3~D 3n-V *6 3l -+125 TU @1s8 +,-+ 3n-V T123 A1-+
BCD-+ +,-V -V,6 3~D 3n-V *6{ 3+^8 G) V195 G9* 3~D He1 @d-V f8H- *:^ T, 3+^8 *:93+
-+125 *:qt3 He1 @d-V f8H- *:^ T, *:qt3 0+90 .8/* Ts T123 *+)3 +12- 393 -+125 TU
@q\3 V1DC{ *E 3+F3 *+)3 +12- 393 f867* @^-+ 3~D He1 @d-V f8H- *:^{ *E 3+F3 *+)3
+12- A7 +Ch3+ A1-+ BCD-+ T, 0+qc-V 9- @[8 *q 3~D 3n-V *6 GD8 A+1 @q\3 He1 @d-V
f8H- *:^ 0+4 B862*.
 Eác FhG -iám đ0cA L, -Vqo1 V1}0 T123 3+C G195 @W3 T, 0+U *:93+ 393 .y-+
T)3i 3n-V T123 BC G195 @W3 0+m- 3n-Vi 393 P+l V195 @W3 BC He1 @d-V f8H- *:^ YE
-+125 T, 51€- -+125 *+uC @s -V+^ 3~D G195 @W3.
 8* toán tr5Hn- A ., -Vqo1 *+D5 5q8i V1}0 T123 3+C G195 @W3 Ts 3n-V *93
f8H- .g *,1 3+]-+ Š A7 *C9-. R7 *C9- *:q|-V BC He1 @d-V f8H- *:^ YE -+125 T, 51€-
-+125 *+uC @s -V+^ 3~D G195 @W3.
3hiIm v, ch/nh c2a các phJn- 'an. đKn vị
 FhJn- Lổ chức hành ch/nh A
Š TE 3+F3 T123 +Ch* @e-V +,-V -V,6 3~D Ye 596 3n-V *6
Š T+)3 +12- T123 V1DC *170 Ts +,-+ 3+]-+ Tt1 Y4- -VC,1
Š T+uC B•1i 3/0 -+/* T, 0+E Y17- 393 Tk- YH- 0+90 f86i +qt-V BŸ- Ts *E 3+F3i
-+m- G){ *+uC B•1 T, f8H- .g 393 TJ- @s Ts -+m- G)
11
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
Š T+uC B•1 T, *+)3 +12- 393 3n-V T123 A+93 .14- f8D- *t1 *E 3+F3i *1s- .qc-Vi YHC
+e .DC @e-V
Š T+D5 5q8i V1}0 T123 3+C V195 @W3 3n-V *6 393 Y12- 0+90 -m-V 3DC @o1 GW-V
39- Ye 3n-V -+m- T14-
Š T+)3 +12- 393 -+125 YJ* *+qo-V A+93 BC BD- V195 @W3 V1DC.
 FhJn- 8* ho7ch kM th!+t N O!ản %& dP án
Š T+D5 5q8 V1}0 T123 V195 @W3 3n-V *6 Ts A7 +Ch3+ GH- I8J* A1-+ BCD-+ T, 393
3+17- .q\3 0+9* *:1<- 3n-V *6.
Š T+uC B•1 T, Y9C 39C BD- V195 @W3 Ts *;-+ +;-+ *+)3 +12- A7 +Ch3+ GH- I8J*
A1-+ BCD-+ +,-V Až.
Š NV+14- 3F8i 3/0 -+/* 393 TJ- @s Ts 3n-V -V+2i A• *+8/* 0+U3 TU 3+C 393 .y-+
T)3 GH- I8J* A1-+ BCD-+ 3~D 3n-V *6.
Š T;5 A175i *170 *+^ T, @J8 *+[8 393 B) 9-.
Š Q8H- .g B) 9-i f8H- .g Im6 B)-V 393 3n-V *:;-+i f8H- .g 3+J* .q\-Vi *17- @e 393
3n-V *:;-+ Im6 B)-V.
Š T+uC B•1 T, Y9C 39C G195 @W3 3n-V *6 *;-+ +;-+ *+)3 +12- 393 B) 9-.
Š T+D5 5q8 V1}0 T123 G195 @W3 3n-V *6 Ts *E 3+F3i Y12- 0+90 *+)3 +12- 393 B)
9-.
Š T:1<- A+D1 3n-V *93 D- *C,- .DC @e-V *:C-V 3n-V *6 *+uC 393 f86 @^-+ +12- +,-+.
Š T+D5 5q8 V1}0 T123 G195 @W3 3n-V *6 *:C-V 3n-V *93 @[8 *q 3+1s8 Gm8 0+U3 TU
GH- I8J* A1-+ BCD-+.
 FhJn- Lài ch/nh Q 8* toánA
Š Q8H- .gi@1s8 +,-+ *C,- Ye +Ch* @e-V *,1 3+]-+ A7 *C9-.
Š T+D5 5q8 3+C He1 @d-V f8H- *:^i BD- V195 @W3 Ts *;-+ +;-+ *,1 3+]-+ T, 393
3+17- .q\3 Ts *,1 3+]-+.
Š L/0 Y9C 39C *,1 3+]-+ *+uC 3+8v- 5)3 A7 *C9- T, 3+7 @e A7 *C9- BCD-+ -V+120.
Š L/0 B) *C9- -V8d- TW-i 0+m- YEi A1<5 GC9* TW- 3+C *C,- Ye +Ch* @e-V GH- I8J*
A1-+ BCD-+ 3~D 3n-V *6.
Š D) Y9C 393 GW .128 *,1 3+]-+i 0+m- *]3+ *+n-V *1-i GW .128 *,1 3+]-+ A7 *C9-.
Š Q8H- .g TW- -+Œ5 YHC @H5 3+C 393 +Ch* @e-V GH- I8J* A1-+ BCD-+ T, T123 @[8
12
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
*q 3~D 3n-V *6 3l +128 f8H.
Š Cn-V *93 *+8 +d1 3n-V -\.
Š Cn-V *93 3+F-V A+C9- †3E 0+[-i 3E 0+178i 3E @n-V...‡
Š C93 3n-V *93 A+93 *+uC G) 0+m- 3n-V 3~D .r-+ @hC 3n-V *6
 FhJn- Đ1! t5
Š T+D5 5q8 V1}0 T123 .r-+ @hC 3n-V *6 Ts 393 B) 9- @[8 *qi Im6 B)-V 0+9* *:1<-
-+,i A1-+ BCD-+ YJ* @e-V GH-i GH- I8J* 3n-V -V+120 ...
Š L, @[8 5W1 *:C-V T123 f8H- .g T, *E-V +\0 *+n-V *1- .14- f8D- @7- .y-+ T)3 @[8
*q 5, 3n-V *6 *+)3 +12-. &m6 B)-V 3c G| Bx .128 Ts 393 B) 9- @[8 *q @< 0+U3 TU
3+C 3n-V *93 f8H- .g T, *:1<- A+D1 A+1 @q\3 .r-+ @hC 3n-V *6 0+4 B862*.
Š L/0 0+qc-V 9- @[8 *q 393 B) 9- -+q: @[8 *q YJ* @e-V GH-i @[8 *q 3+1s8 Gm8...
Š &m6 B)-V 0+qc-V 9-i I}3 *17- *+)3 +12- 393 *+~ *U3 @< *:1<- A+DC *+)3 +12- 393
B) 9- @h* +128 f8H.
Š C93 3n-V *93 A+93 *+uC G) 0+m- 3n-V 3~D .r-+ @hC 3n-V *6.
 Can v+t t5 thi*t 'ị cK -iRi
Š Q8H- .g *C,- Ye *+17* Y^ 596 5l3 T/* *q 3~D 3n-V *6.
Š R+D1 *+93 G• BU-V +128 f8H 393 *+17* Y^ 596 5l3 T/* *q T, @90 F-V 648 3[8 GH-
I8J* A1-+ BCD-+ 393 @c- T^ GH- I8J* *:C-V 3n-V *6.
Š Q8H- .g YHC f8H-i B86 *8 YHC Bq‚-V B86 *:; G) +Ch* Be-V *W*i *+qo-V I864- .m8
Ys- 3~D T/* *q 596 5l3 *+17* Y^.
Š T+)3 +12- @[8 *q +C?3 +\0 @d-V *+84 *+17* Y^ 596 5l3 T/* *q A+1 3n-V *6 3l -+8
3[8.
Š C93 3n-V *93 A+93 *+uC G) 0+m- 3n-V 3~D .r-+ @hC 3n-V *6.
 Can $!ản %& dP án
Gd5 BD- f8H- .g B) 9- H1Z T, BD- f8H- .g B) 9- Đh1 LH1i 3l -+125 TU 3+• +86
*+)3 +12- 393 B) 9- 3n-V *:;-+ -+, | A7* +\0 Tk- 0+‰-V H1Z w T+D-+ &8m- ND5
T, A+8 Y12* *+) -+, Tqo- 1-D3C-uI ' w Đh1 LH1.
1(
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
PHẦN 2: THMC TNONG TỔ CHPC HOCH T$QN RS T$QN
TOI C"NG T# CỔ PHẦN INAC$N%& '
2.1. Đặc điểm tổ chức '( má) k* toán
SƠ ĐỒ Z(
P+‰-V T,1 3+]-+ w R7 *C9- 3~D 3n-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' Vd5 1Z
-Vqo1: A7 *C9- *:q|-V A145 *:q|-V 0+‰-Vi 0+l 0+‰-V T, A7 *C9- 393 0+[- +,-+ 3U
*+< -+q *:4- Gc @d † *:C-V @l 3l 2 A7 *C9- *E-V +\0‡
C+F3 -k-Vi -+125 TU 3+]-+ 3~D 393 *+,-+ T14- *:C-V 0+‰-V T,1 3+]-+ w R7
*C9-:
• )* toán trư+ng
R7 *C9- *:q|-V
†T:q|-V 0+‰-V‡

P+l 0+‰-V
R7
*C9-
3n-V
-\
R7
*C9-
TSCĐ

BH&H
R7
*C9-
*E-V
+\0
R7
*C9-
*+87
R7
*C9-
*1s-
.qc-V
T+~
f8•
R7
*C9-
-Vm-
+,-V
1=
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
Š T+D5 5q8 V1}0 T123 V195 @W3 3n-V *6 Ts .y-+ T)3 *,1 3+]-+i A7 *C9-i f8H- .g T,
@1s8 +,-+ f89 *:;-+ G• BU-V TW- 3~D 3n-V *6.
Š T+uC B•1 T, Y9C 39C V195 @W3 3n-V *6 *;-+ +;-+ G• BU-V TW- 3~D 3n-V *6. C8-V
3J0 A^0 *+o1i 3+]-+ I93 5p1 *+n-V *1- Ts *;-+ +;-+ +Ch* @e-Vi *+D5 5q8 Tt1 BD-
V195 @W3 I• .g A^0 *+o1 *:C-V f89 *:;-+ @1s8 +,-+ GH- I8J*.
Š Đ1s8 +,-+ T, 0+W1 +\0 3n-V T123 3~D 393 -+m- T14- *:C-V 0+‰-V T,1 3+]-+ w R7
*C9-i 3+^8 *:93+ -+125 ./0 393 Y9C 39C A7 *C9- +,-V f8g.
• ,h- .h/ng
Š P+U *:93+ 3+8-V 393 3n-V T123 *:C-V 0+‰-V A7 *C9-.
Š T+D5 5q8 V1}0 T123 *:C-V 393 +Ch* @e-V 3~D A7 *C9- *:q|-V.
• )* toán ng0n hàng
Š G+1 3+“0 T,C GE G93+ .14- f8D- 393 -V+120 TU .14- f8D- @7- *+D-+ *C9- YŒ-V *1s-
5?*i *1s- V•1 -Vm- +,-V.
Š L/0 T, V+1 393 3+F-V *X .14- f8D- *t1 -V+120 TU *+D-+ *C9- YŒ-V *1s- 5?*i *1s-
V•1 -Vm- +,-V
Š T+)3 +12- 393 *+~ *U3 3[- *+17* @< TD6 TW- -Vm- +,-Vi 393 *E 3+F3i …
• )* toán c1ng nợ
Š T+uC B•1 393 A+CH- 0+H1 *+8i 0+H1 *:Hi F-V *:qt3 3~D 3n-V *6 Tt1 A+93+ +,-V T,
-Vqo1 Y9-.
Š L/0 YH-V 3m- @W1 3+1 *17* 3n-V -\ † 393 *,1 A+CH- 1(11i 1(KKi 1=1i ((K‡ T, YH-V
3m- @W1 3+1 *17* +\0 @d-V † 393 *,1 A+CH- ((11 T, (('‡ *+uC f8gi -k5.
• )* toán thu*
Š R4 A+D1 *+87 AT @[8 :Di @[8 T,C 3~D 3n-V *6.
Š TE-V +\0 *+87 +,-V *+9-Vi f867* *C9- *+87 +,-V -k5.
Š L/0 Y9C 39C *;-+ +;-+ -V+yD TU -Vm- G93+ N+, -qt3 +,-V f8gi -k5.
• )* toán ti2n 3ương
Š T]-+ .qc-V 0+H1 *:H 3+C 39- Ye 3n-V -+m- T14- *X 393 3+F-V *X @e1 3n-V *:;-+
V•1 Ts †YH-V 3+J5 3n-Vi …‡
• )* toán tài 45n c6 định và 75o hiểm 8ã h9i
Š T+uC B•1 *;-+ +;-+ *k-Vi V1H5 *,1 GH- 3W @^-+ *:C-V 3n-V *6.
1>
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
Š T+uC B•1 *;-+ +;-+ 3n-V 3U BU-V 3Ui *]-+ T, 0+m- YE 3+1 0+] 3n-V 3U BU-V 3U
3+C 393 3n-V *:;-+.
Š T]-+ T, 0+m- YE 5F3 A+J8 +DC *,1 GH- 3W @^-+ 3+C 393 3n-V *:;-+.
Š T]-+ 393 A+CH- YHC +1<5 Ir +e1 0+H1 *:H 39- Ye 3n-V -+m- T14-.
• )* toán t:ng hợ.
Š Hh3+ *C9- 3+1 0+] GH- I8J* T, *]-+ V19 *+,-+ GH- 0+v5i 3n-V *:;-+.
Š Hh3+ *C9- *148 *+U GH- 0+v5i I93 @^-+ V19 TW-i BCD-+ *+8.
Š L/0 YH-V 0+m- *]3+ 3+1 0+] T, *]-+ V19 *+,-+ 393 3n-V *:;-+ *:C-V -k5.
Š L/0 393 Y9C 39C *,1 3+]-+ +,-V f8gi -k5.
• ;h< %u=
Š T+)3 +12- *+8i 3+1 *1s- 5?*.
Š R1<5 A4 f8• +,-V -V,6i GC G9-+ Tt1 GE f8• T, GW .128 3~D A7 *C9- *+D-+ *C9-.
NVC,1 :Di A7 *C9- 393 0+[- +,-+ -+q A< *:4- 3‰- 0+H1 *+)3 +12- 3n-V T123
+h3+ *C9- 3+1 *17* @W1 Tt1 393 3n-V *:;-+i +\0 @d-V 3U *+< @q\3 0+m- 3n-V 3+C 5ƒ1
-Vqo1.
2.2. Đặc điểm v+n d,n- ch* đ( ch/nh sách k* toán
Š >h* đ9 k* toán á. ?@ng
Cn-V *6 90 BU-V C+7 @e A7 *C9- BCD-+ -V+120 YD- +,-+ *+uC f867* @^-+ GW
1>j2ZZ'jQĐŠ BTC -V,6 2ZjZ(j2ZZ' 3~D Be *:q|-V Be *,1 3+]-+.
Š )A k* toán" đơn vị ti2n tệ 4B ?@ng
Rž A7 *C9- -k5 3~D 3n-V *6 Yz* @[8 *X -V,6 Z1jZ1 T, A7* *+}3 T,C -V,6
(1j12 Bqc-V .^3+ +,-V -k5.
Đc- T^ *1s- *2 G• BU-V *:C-V V+1 3+“0 A7 *C9- ., @d-V 12* ND5 †ND‡.
Š NguCDn tEc ghi nhFn ti2n và các kho5n tương đương ti2n
C93 -V+120 TU A1-+ *7 0+9* G1-+ YŒ-V -VCh1 *2 @q\3 f86 @E1 :D @d-V 12*
ND5 *+uC *‹ V19 V1DC B^3+ *+)3 *7 *h1 *+o1 @1<5 0+9* G1-+ -V+120 TU. Th1 *+o1 @1<5
38W1 -k5 393 A+CH- 5U3 *1s- *2 3l VW3 -VCh1 *2 @q\3 f86 @E1 *+uC *‹ V19 Y;-+
f8m- .14- -Vm- +,-V BC NVm- +,-V N+, -qt3 12* ND5 3n-V YW T,C -V,6 A7* *+}3
-14- @e A7 *C9-.
1'
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
C+4-+ .23+ *‹ V19 *+)3 *7 0+9* G1-+ *:C-V Až T, 3+4-+ .23+ *‹ V19 BC @9-+ V19
.h1 GW Bq 393 A+CH- 5U3 *1s- *2 *h1 *+o1 @1<5 38W1 -k5 @q\3 A7* 3+86<- T,C BCD-+
*+8 +C?3 3+1 0+] *,1 3+]-+ *:C-V -k5 *,1 3+]-+.
Š NguCDn tEc ghi nhFn hàng tồn kho
H,-V *d- A+C @q\3 *]-+ *+uC V19 VW3. T:qo-V +\0 V19 *:^ *+8[- 3l *+< *+)3
+12- @q\3 *+J0 +c- V19 VW3 *+; 0+H1 *]-+ *+uC V19 *:^ *+8[- 3l *+< *+)3 +12- @q\3.
G19 VW3 +,-V *d- A+C YDC Vd5 3+1 0+] 58Di 3+1 0+] 3+7 Y17- T, 393 3+1 0+] .14-
f8D- *:)3 *170 A+93 0+9* G1-+ @< 3l @q\3 +,-V *d- A+C | @^D @1<5 T, *:h-V *+91
+12- *h1.
G19 *:^ +,-V *d- A+C @q\3 I93 @^-+ *+uC 0+qc-V 0+90 Y;-+ f8m- V1D f86s-.
H,-V *d- A+C @q\3 +h3+ *C9- *+uC 0+qc-V 0+90 A4 A+D1 *+qo-V I864-.
Š NguCDn tEc ghi nhFn và khGu hHo tài 45n c6 định
T,1 GH- 3W @^-+ @q\3 V+1 -+/- *+uC V19 VW3. T:C-V f89 *:;-+ G• BU-Vi *,1 GH-
3W @^-+ @q\3 V+1 -+/- *+uC -V864- V19i +DC 5‰- .•6 A7 T, V19 *:^ 3‰- .h1.
R+J8 +DC @q\3 *:]3+ *+uC 0+qc-V 0+90 @qo-V *+-V. T+o1 V1D- A+J8 +DC
@q\3 qt3 *]-+ -+q GD8:
‘ N+, 3•Di T/* A17- *:}3 Z> w 2> -k5
‘ M96 5l3i *+17* Y^ Z' w 1Z -k5
‘ P+qc-V *12- T/- *H1 Z' w 1Z -k5
‘ T+17* Y^ Tk- 0+‰-V Z( w 1Z -k5
‘ T+qc-V +128 1-D3C-uI Z( -k5
Š ,hương .há. tính thu* giá trị giH tăng
T]-+ *+87 V19 *:^ V1D *k-V *+uC 0+qc-V 0+90 A+J8 *:X.
2.2.1. '(c )i& 0ận *1ng hệ th2ng ch,ng t3 kế toán
• H2 *+W-V 3+F-V *X A7 *C9- 90 BU-V *h1 3n-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' *8m-
*+uC f867* @^-+ GW 1>j2ZZ'jQĐ w BTC -V,6 2ZjZ(j2ZZ' 3~D Be *:q|-V Be *,1
3+]-+ T, *+)3 +12- *+uC @}-V -e1 B8-Vi 0+qc-V 0+90 ./0i Ag 3+F-V *X *+uC f86
@^-+ 3~D L8/* A7 *C9- GW Z(j2ZZ(jQH11 -V,6 1_jZ'j2ZZ(.
• Q86 *:;-+ ./0 T, .8m- 3+86<- 3+F-V *X | 3n-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ':
I JF. chKng tL hoMc ti*. nhFn chKng tL tL 7Dn ngoài
1_
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
C93 -V+120 TU A1-+ *7i *,1 3+]-+ 0+9* G1-+ 0+H1 @q\3 ./0 3+F-V *X A7 *C9-
*+]3+ +\0 T, A^0 *+o1. C93 3+F-V *X 3l *+< BC -+m- T14- 0+‰-V A7 *C9- ./0 +C?3 BC
393 @e1 Im6 B)-V V•1 .4- @< +h3+ *C9-.
I )iểm trH chKng tL
C93 3+F-V *X A7 *C9- 0+H1 3l @[6 @~ 393 678 *W *+uC f86 @^-+ † *4-i GW +128i
-V,6 *+9-Vi -e1 B8-Vi 3+x Ag 393 Y4- .14- f8D-i …‡ T, @H5 YHC *]-+ +\0 .gi +\0
.2i +\0 0+90 @< .,5 3c G| 3+C 393 V+1 3+“0 A7 *C9- T, @< @W1 3+178 A+1 3[- *+17*.
ĐW1 Tt1 -+x-V 3+F-V *X A7 *C9- ./0 A+n-V @}-V *+~ *U3i -e1 B8-V T, 3+x GW
A+n-V :• :,-V *+; -Vqo1 3+^8 *:93+ -+125 A1<5 *:D +C?3 V+1 GE 0+H1 *:H .h1i 648 3[8
.,5 *+45 *+~ *U3 T, @1s8 3+•-+ GD8 @l 5t1 .,5 3k- 3F @< V+1 GE.
I ,h0n 3oNi chKng tL" định kho5n và ghi 4: k* toán
C93 3+F-V *X @q\3 *E-V +\0 T, 0+m- .Ch1 3+C *X-V 3n-V *:;-+ .14- f8D-. Mƒ1
-+m- T14- A7 *C9- Tt1 3n-V *:;-+ 3U *+< @q\3 0+m- 3n-V 0+H1 @^-+ A+CH- T, V+1
3+“0 T,C C+F-V *X V+1 GE 3•-V -+q -+/0 GW .128 T,C 0+[- 5s5 A7 *C9- @D-V G•
BU-V.
I B5o %u5n" 3ưu trO và h<C chKng tL
T:C-V -14- @e A7 *C9- A+1 Y9C 39C f867* *C9- -k5 3+qD @q\3 *+)3 +12- *+;
3+F-V *X @q\3 YHC f8H- *h1 393 0+[- +,-+ A7 *C9-. R+1 3l G) *+D6 @E1 Ts -+m- G)
*+; 3l Y14- YH- Y,- V1DC 393 3+F-V *X @r @q\3 YHC f8H-.
R+1 A7* *+}3 -k5 *,1 3+]-+i Y9C 39C f867* *C9- @q\3 B862*i 3+F-V *X A7 *C9-
5e* 0+[- @q\3 .q8 *:x *h1 0+‰-V A7 *C9-i 3‰- .h1 @qD T,C A+C .q8 *:x 3~D 3n-V *6.
N78 3[- G• BU-V .h1 3+F-V *X *+; 0+H1 3l G) @d-V g 3~D A7 *C9- *:q|-V T, *+/5 3+]
., V195 @W3 3n-V *6 -78 3[-.
R+1 +7* +h- .q8 *:x 3+F-V *X 3n-V *6 @q\3 +~6 3+F-V *X *+uC f86 @^-+ 3~D
3+7 @e.
• C93 3+F-V *X A7 *C9- 3+~ 678 @q\3 G• BU-V *h1 3n-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI'
† 0+m- .Ch1 3k- 3F T,C -e1 B8-V A1-+ *7 0+H- 9-+ *:4- 3+F-V *X ‡
I >hKng tL v2 3Ho đ9ng" ti2n 3ương:
BH-V 3+J5 3n-V BH-V *+D-+ *C9- *1s- .qc-V
BH-V A4 *:]3+ -e0 393 A+CH- *+uC .qc-V H\0 @d-V V1DC A+C9-
1K
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
B14- YH- -V+125 *+8 +\0 @d-V V1DC A+C9-
I >hKng tL v2 hàng tồn kho:
P+178 -+/0 A+Ci 0+178 I8J* A+C BH-V A4 58D +,-V
BH-V 0+m- YE 3n-V 3U BU-V 3U 3+C 3n-V *:;-+
BH-V 0+m- YE 3n-V 3U BU-V 3U *C,- 3n-V *6
B14- YH- A1<5 A4 T/* *qi 3n-V 3Ui GH- 0+v5i +,-V +lD
I >hKng tL v2 7án hàng:
HlD @c- V19 *:^ V1D *k-V
G1J6 Y9C Cl 3~D NVm- +,-V
I >hKng tL v2 ti2n tệ:
P+178 *+8i 0+178 3+1 B14- .D1 *+8 *1s-
G1J6 @s -V+^ *h5 F-V BH-V A1<5 A4 f8•
G1J6 @s -V+^ *+D-+ *C9- *h5 F-V
I >hKng tL v2 tài 45n c6 định:
B14- YH- V1DC -+/- *,1 GH- 3W @^-+
B14- YH- *+D-+ .g *,1 GH- 3W @^-+
B14- YH- A1<5 A4 *,1 GH- 3W @^-+
BH-V 0+m- YE A+J8 +DC 596 5l3 *+17* Y^ 3+C 3n-V *:;-+
BH-V *]-+ A+J8 +DC *,1 GH- 3W @^-+ 3+8-V *C,- 3n-V *6
2.2.2. '(c )i& 0ận *1ng hệ th2ng tài kho.n kế toán
H2 *+W-V *,1 A+CH- A7 *C9- @q\3 G• BU-V *h1 3n-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' 90
BU-V *+uC BD-+ 5U3 +2 *+W-V *,1 A+CH- A7 *C9- BCD-+ -V+120 YD- +,-+ A’5 *+uC
f867* @^-+ GW 1>j2ZZ'jQĐ w BTC -V,6 2ZjZ(j2ZZ' 3~D Be *:q|-V Be *,1 3+]-+.
NVC,1 :D 3n-V *6 3‰- B)D T,C @?3 @1<5 GH- I8J* A1-+ BCD-+ 3~D 5;-+ ., 5e*
@c- T^ Im6 .z0i Im6 B)-V Bm- BU-V @< 5| *+45 393 *,1 A+CH- 3+1 *17* 3J0 2 3+C
0+„ +\0 Tt1 648 3[8 f8H- .g T, *+8/- *12- 3+C 3n-V *93 A7 *C9-. ] BU:
T,1 A+CH- 1>= : C+1 0+] GH- I8J*i A1-+ BCD-+ B| BD-V
1>=1: C+1 0+] GH- I8J*i A1-+ BCD-+ B| BD-V
1>=2: Đ[8 *q T,C 393 B) 9-
1>=(: SH- 0+v5 B| BD-V Š C+1 0+] 596 *+1 3n-V
1L
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
1>==: SH- 0+v5 B| BD-V Š C+1 0+] GH- I8J* 3+8-V
C93 *,1 A+CH- @q\3 5| 3+1 *17* 3+C *X-V @W1 *q\-V ., 393 3n-V *:;-+i +\0
@d-V 3U *+<. ] BU:
1>=1 Š Cn-V *:;-+ -+, 596 TCA6C B6CAD-u 12* ND5
1>=1 Š Cn-V *:;-+ -+, | 1> *[-V T:qc-V Đ^-+
1>=1 Š P+[- *+m- *+90 M• Đ;-+
....
2.2.!. '(c )i& 0ận *1ng hệ th2ng -+ kế toán
• H2 *+W-V GE A7 *C9- 3~D 3n-V *6 *8m- *+uC 393 f86 @^-+ *:C-V L8/* A7 *C9-i
NV+^ @^-+ GW 12Lj2ZZ=jNĐwCP -V,6 (1jZ>j2ZZ> 3~D C+]-+ 0+~ T, f867* @^-+ GW
1>j2ZZ'jQĐ w BTC -V,6 2ZjZ(j2ZZ' 3~D Be *:q|-V Be *,1 3+]-+.
• Cn-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' *+)3 +12- T123 V+1 GE A7 *C9- YŒ-V 596 T1
*]-+. Cn-V *6 G• BU-V 0+[- 5s5 A7 *C9- Im6 B)-V C13A33C8-* 0+„ +\0 Tt1 648
3[8 f8H- .g T, @1s8 A12- 3~D 3n-V *6 3•-V -+q 393 f86 @^-+ 3~D T+n-V *q GW
1Z(j2ZZ>jTT w BTC BC Be *,1 3+]-+ YD- +,-+ -V,6 2=j11j2ZZ> Ts *148 3+8v-i
@1s8 A12- 3~D 0+[- 5s5 A7 *C9-. Q86 *:;-+ V+1 GE YŒ-V 596 T1 *]-+ 3+• 3[- -+/0
Bx .128 5e* .[-i 596 *]-+ G¡ *) @e-V I• .g T, */0 +\0 393 GE G93+i Y9C 39C A7 *C9-
@< 38-V 3J0 3+C -Vqo1 G• BU-V.
• H;-+ *+F3 GE A7 *C9-: 3n-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' 90 BU-V +;-+ *+F3 A7
*C9- C+F-V *X V+1 GE. Đd-V *+o1 3n-V *6 3•-V 3l G• BU-V N+/* Ag 3+8-V -+q-V
3+~ 678 ., @< *+uC B•1 393 -V+120 TU *+D-+ *C9- .14- f8D- @7- *1s- † *1s- 5?* T,
*1s- V•1 -Vm- +,-V ‡.
Đ?3 *:q-V 3c YH- 3~D +;-+ *+F3 C+F-V *X V+1 GE ., 3k- 3F *:)3 *170 @< V+1 GE
A7 *C9- *E-V +\0 ., 393 C+F-V *X V+1 GE. C+F-V *X V+1 GE BC A7 *C9- ./0 *:4- 3c G|
*X-V 3+F-V *X A7 *C9-i @q\3 @9-+ GW +128 .14- *U3 *:C-V *X-V *+9-V T, 0+H1 3l
3+F-V *X A7 *C9- @]-+ A’5.
• T:;-+ *) V+1 GE A7 *C9-:
2Z
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
SƠ ĐỒ Z=
Phi chQ:
G+1 +,-V -V,6
G+1 38W1 *+9-V
ĐW1 3+178i A1<5 *:D
2.2.4. '(c )i& 0ận *1ng hệ th2ng 5áo cáo kế toán
21
C+F-V *X VW3
SEi *+¢ A7 *C9-
3+1 *17*
SE @k-V Ag
3+F-V *X V+1 GE
SE f8•
BH-V *E-V +\0
3+1 *17*
BH-V 3m- @W1
GW 0+9* G1-+
SỔ CQI
BQ$ CQ$ TaI CH£NH

BQ$ CQ$ RS T$QN RHQC
CHPNG T¤ GHI SỔ
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
• H2 *+W-V Y9C 39C A7 *C9- @q\3 ./0 *8m- *+~ *+uC f867* @^-+ GW
1>j2ZZ'jQĐw BTC -V,6 2ZjZ(j2ZZ' 3~D Be *:q|-V Be *,1 3+]-+. C93 Y9C 39C *,1
3+]-+ @q\3 ./0 T, *:;-+ Y,6 *+uC @}-V 5p1 f86 @^-+ 3~D *X-V 3+8v- 5)3i *+n-V *q
+qt-V BŸ- *+)3 +12- 3+8v- 5)3 T, C+7 @e A7 *C9- +12- +,-+ @D-V 90 BU-V.
• C93 Y9C 39C *,1 3+]-+: YDC Vd5 = .Ch1 GD8:
BH-V 3m- @W1 A7 *C9-
B9C 39C A7* f8H +Ch* @e-V A1-+ BCD-+
B9C 39C .q8 3+86<- *1s- *2
BH- *+867* 51-+ Y9C 39C *,1 3+]-+
• Q86 *:;-+ ./0 393 Y9C 39C *,1 3+]-+:
C93 Y9C 39C -,6 BC A7 *C9- *E-V +\0 *+)3 +12-. R7 *C9- *E-V +\0 .J6 GW .128 *X
A7 *C9- 393 0+[- +,-+ †@r -+/0 T,C *:C-V 0+[- 5s5 A7 *C9-‡ T, A1<5 *:D *]-+
3+]-+ I93 3~D GW .128 @< @H5 YHC *]-+ 3m- @W1 3~D 393 Y9C 39C. SD8 @li Y9C 39C
@q\3 A7 *C9- *:q|-V A1<5 *:D .h1 T, I“* B862*.
SD8 A+1 ./0i 393 Y9C 39C *,1 3+]-+ 0+H1 3l @[6 @~ 3+x Ag 3~D -Vqo1 ./0i A7 *C9-
*:q|-V T, V195 @W3 3n-V *6.
C93 Y9C 39C *,1 3+]-+ 3~D 3n-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' @q\3 ./0 +,-V f8g T,
-e0 3+C TE-V 3n-V *6 T,C -V,6 1> *+9-V @[8 *14- 3~D f8g GD8.
ĐW1 *q\-V G• BU-V 393 Y9C 39C *,1 3+]-+: BC 3n-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' @r
-145 67* *:4- *+^ *:qo-V 3+F-V A+C9- -4- @W1 *q\-V G• BU-V -VC,1 393 *E 3+F3
-+q Cc f8D- *+87i TE-V 3n-V *6i He1 @d-V f8H- *:^i… 3‰- ., 393 3E @n-Vi -+, @[8
*q T, @n-V @HC 3n-V 3+}-V f8D- *m5.
• B9C 39C f8H- *:^: -VC,1 393 Y9C 39C *,1 3+]-+ Yz* Y8e3i 0+‰-V A7 *C9- 3‰-
./0 393 Y9C 39C f8H- *:^ @< 0+U3 TU 3n-V *93 f8H- *:^ BCD-+ -V+120 *+uC 648 3[8
3~D .r-+ @hC 3n-V *6. ] BU:
Š B9C 39C *;-+ +;-+ *+8 3+1 393 3n-V *:;-+ † ./0 +,-V *+9-Vi -e0 3+C G195 @W3
T,C -V,6 > 3~D *+9-V GD8‡
Š B9C 39C *;-+ +;-+ G• BU-V TW- † ./0 +,-V -V,6 ‡
Š B9C 39C *;-+ +;-+ 3n-V -\ Tt1 3+~ @[8 *q † ./0 +,-V f8g‡
22
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
2.#. Đặc điểm tổ chức m(t s0 ph1n hành k* toán ch2 )*!
2.!.1. 6h7n hành kế toán t+ng h8p chi ph9 -.n x#/t 0à t9nh giá thành
 Đ?3 @1<5
 DC 3n-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' ., 5e* @c- T^ +Ch* @e-V 3+~ 678 *:C-V
.y-+ T)3 Im6 .z0 -4- T123 *E-V +\0 3+1 0+] T, *]-+ V19 *+,-+ ., 0+[- +,-+ A7 *C9-
3+~ 678 -+J* *:C-V 3n-V *93 A7 *C9- 3~D 3n-V *6.
 C93 678 *W 3+1 0+] @< 0+U3 TU 3+C f89 *:;-+ *+1 3n-V 3~D 3n-V *6 :J* @D
Bh-V T, 3+175 *‹ *:p-V .t- *:C-V V19 *:^ 3n-V *:;-+. Đ< B€ B,-V *:C-V T123 */0 +\0
3+1 0+] @< *]-+ V19 *+,-+i 3n-V *6 0+m- .Ch1 3+1 0+] *+,-+:
C+1 0+] -V864- T/* .128 *:)3 *170
C+1 0+] -+m- 3n-V *:)3 *170
C+1 0+] G• BU-V 596 *+1 3n-V
C+1 0+] GH- I8J* 3+8-V
 ĐW1 *q\-V *E-V +\0 3+1 0+] GH- I8J* | 3n-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' .,
393 3n-V *:;-+i +h-V 5U3 3n-V *:;-+ +C?3 A+W1 .q\-V Im6 .z0 3U *+< +C,- *+,-+
Y,- V1DC. R+1 */0 +\0 3+1 0+]i -+x-V 3+1 0+] .14- f8D- *:)3 *170 @7- 3n-V *:;-+i
+h-V 5U3 3n-V *:;-+ -,C *+; @q\3 *]-+ *:)3 *170 3+C 3n-V *:;-+i +h-V 5U3 3n-V
*:;-+ @l{ 3‰- -+x-V 3+1 0+] A+n-V +h3+ *C9- *:)3 *170 @q\3 *+; @q\3 */0 +\0 :d1
0+m- YE 3+C 393 3n-V *:;-+i +h-V 5U3 3n-V *:;-+ *+uC 393 *148 *+F3 *+]3+ +\0.
 ĐW1 *q\-V *]-+ V19 *+,-+ | 3n-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ': BC @?3 @1<5
3~D GH- 0+v5 Im6 .z0 ., *+qo-V ., -+x-V 3n-V *:;-+ 5D-V *]-+ 3+J* @c- 3+173i V19
*:^ .t-i *+o1 V1D- *+1 3n-V B,1i … -4- @W1 *q\-V *]-+ V19 *+,-+ ., *X-V 3n-V *:;-+i
+h-V 5U3 3n-V *:;-+i A+W1 .q\-V Im6 .z0 3U *+< +C,- *+,-+ Y,- V1DC.
 Rž *]-+ V19 *+,-+ *h1 3n-V *6 ., f8g.
 H12- -D6 +[8 +7* 393 3n-V *:;-+ 3n-V *6 @D-V *+)3 +12- @q\3 *E 3+F3 *+1
3n-V *+uC +;-+ *+F3 A+C9- *+n-V f8D T123 Ag A7* +\0 @d-V V1DC A+C9- -e1 Ye V1xD
3n-V *6 T, 393 @e1 Im6 B)-V. Cn-V *6 † Y4- V1DC A+C9-‡ A+C9- *C,- Ye V19 *:^ 3n-V
*:;-+ 3+C Y4- -+/- A+C9- †5e* +C?3 -+1s8 @e1 Im6 B)-V‡. C93 @e1 Im6 B)-V G¡ *E
2(
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
3+F3 38-V F-V T/* *qi 596 5l3i -+m- 3n-Vi … @< *+1 3n-V 3n-V *:;-+. R+1 3n-V
*:;-+ +C,- *+,-+ Y,- V1DC *+; f867* *C9- *C,- Ye V19 *:^ 3n-V *:;-+ -+/- A+C9-.
T:C-V f89 *:;-+ *+1 3n-Vi @^-+ Až 393 @e1 Im6 B)-V 3+86<- 3+F-V *X Ts
0+‰-V A7 *C9-. Cn-V T123 +h3+ *C9- G¡ @q\3 *17- +,-+ */0 *:8-V *h1 0+‰-V A7 *C9-.
Mƒ1 -+m- T14- A7 *C9- Tt1 393 3n-V *:;-+ 3U *+< @q\3 0+m- 3n-V G¡ 0+H1 */0 +\0
393 3+F-V *X .14- f8D-i A1<5 *:D 3+F-V *X T, *+)3 +12- V+1 GE A7 *C9-.
 Mn *H 3U *+< T, 3+1 *17* 0+[- +,-+ A7 *C9- *E-V +\0 3+1 0+] T, *]-+ V19 *+,-+
*+n-V f8D GW .128 3~D 5e* 3n-V *:;-+ 3U *+< ., 3n-V *:;-+ -+, 596 TCA6C B6CAD-u
12* ND5. Đm6 ., 5e* 3n-V *:;-+ .t- 5, 3n-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' @r @1 T,C
*+1 3n-V *:C-V -k5 2ZZ_.
 R7 *C9- 3+1 0+] -V864- T/* .128 *:)3 *170
I ĐMc điểm:
‘ ĐD GW 393 3n-V *:;-+ @q\3 *+)3 +12- *+uC +;-+ *+F3 V1DC A+C9- V1xD 3n-V *6
T, 393 @e1 Im6 B)-V -4- @e1 *:q|-V ., -Vqo1 3+^8 *:93+ -+125 38-V F-V *C,- Ye
-V864- T/* .128 3+C 3n-V *:;-+ @q\3 V1DC @l.
‘ NV864- T/* .128 58D Ts @q\3 3+86<- *+-V *t1 @^D @1<5 *+1 3n-V @< G•
BU-V Bqt1 G) A1<5 *:D V195 G9* Ts GW .q\-Vi 3+~-V .Ch1i 3+J* .q\-Vi... 3~D Ye 0+/-
A• *+8/* 3~D 3n-V *6.
‘ NV864- T/* .128 *:)3 *170 3+C 393 3n-V *:;-+ 5, 3n-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI
' *+)3 +12- YDC Vd5:
NV864- T/* .128 3+]-+: Vh3+i @9i 39*i G•1i I1Š5k-Vi Gz*i *+“0i …
NV864- T/* .128 0+U: Tn1i Gc-i Ik-Vi B[8i A+8-Vi A’Ci 3e*i *:ui Vƒi …
‘ Đ^-+ Aži 393 @e1 Im6 B)-V */0 +\0 +lD @c- 3+F-V *X .14- f8D- @7- T123
58D -V864- T/* .128 V•1 Ts 0+‰-V A7 *C9- @< *17- +,-+ +h3+ *C9-.
I >hKng tL 4B ?@ng:
HlD @c- 58D +,-V *+n-V *+qo-V HlD @c- V19 *:^ V1D *k-V
P+178 -+/0 A+Ci 0+178 I8J* A+C G1J6 @s -V+^ *h5 F-Vi 0+178 3+1
2=
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
I ;ài kho5n 4B ?@ng:
Đ< +h3+ *C9- 3+1 0+] -V864- T/* .128 *:)3 *170i 3n-V *6 G• BU-V *,1 A+CH-
'21 w ¥C+1 0+] -V864- .128i T/* .128 *:)3 *170¦ †3+1 *17* *+uC *X-V 3n-V *:;-+i +h-V
5U3 3n-V *:;-+i *+uC 51-+ +pD Bqt1 @m6 ., *,1 A+CH- '21 Š Cn-V *:;-+ -+, 596
TCA6C B6CAD-u 12* ND5‡.
I ;rRnh tS hNch toán:
R7 *C9- */0 +\0 393 3+F-V *X .14- f8D- †3+~ 678 ., h-H đơn giá trị giH
tăng‡ *X @e1 Im6 B)-V V•1 .4- 3~D 3n-V *:;-+ @q\3 V1DC T, ./0 >hKng tL ghi 4:
†T17* *D6‡. Đd-V *+o1 A7 *C9- 3/0 -+/* -e1 B8-V 393 3+F-V *X *:4- T,C 0+[- 5s5
A7 *C9- *+n-V f8D B5ng kD chKng tL.
BIỂU Z1
MŸ8 GW Z1GTRTŠ (LL
BST ĐU3 BPj2ZZKB
D=T LVW D=X LY3D
L14- 2:†G1DC A+93+ +,-V‡ ZZ1>Z=Z
NV,6 2_ *+9-V ( -k5 2ZZK

Đc- T^ Y9- +,-V: C*6 TNHH R15 A+] HC,-V LC-V
Đ^D 3+•: Ln 2_ R+8 L14- Cc Š M• Đ;-+ Š TX L145 w HN
Đ12- *+Ch1: Mr GW *+87:Z1ZZ_Z2(ZLŠ1

Hp *4- -Vqo1 58D +,-V: NV86€- &8m- Q8ž-+
T4- @c- T^: Cn-V *6 CE 0+[- 1-D3C-uI '
Đ^D 3+•: P1ŠRĐT THNCŠHC,-V ĐhC T+8gŠC[8 G1J6ŠHN
H;-+ *+F3 *+D-+ *C9-: TMCR Mr GW *+87: Z1ZZ1Z>>Z(

SW
TT
T4- +,-V +lDi
B^3+ TU
Đc-
T^
*]-+
SW .q\-V Đc- V19 T+,-+ *1s-
A B C 1 2 (§1I2
T+“0 φ K H‰D
P+9* AV 'Z=' 1'=_'i1LZ> LL.'1>.Z=K


2>
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
E(n- tiZn hàn-A [[.;1:.9\?
Lh!* s!"tA : … LiZn th!* DLDLA \.[?9.<:2

Lổn- c(n- tiZn thanh toánA
19\.:[:.?99
]0 tiZn vi*t '^n- ch4A Me* *:k5 .1-+ YW- *:128 -k5 *:k5 3+]- .k5 -V,- *95
*:k5 @d-V.

NVqo1 58D +,-V NVqo1 Y9- +,-V T+~ *:q|-V @c- T^
†Rgi V+1 :• +pi *4-‡ †Rgi V+1 :• +pi *4-‡ †Rgi @l-V BJ8i V+1 :•+pi*4-‡

BIỂU Z2
Đc- T^:C*6 30 1-D3C-uI ' SW 1>1VG
EB_3D L` DB= ]a
NV,6 (1 *+9-V Z( -k5 2ZZK
T:]3+ 678
SW +128 T,1 A+CH-
SW *1s- G+1 3+}
N\ Cl
NV86€- &8m- Q8ž-+Š
HC,- 3*X 3*: -+, 596
B6CAD-u 12* ND5
'21 ((11 =(1.>((.Z2(
Š-*Š ((= ((11 >(=.(ZZ.ZZZ
Š-*Š '2_K ((= (=.(ZZ.ZZZ
Š-*Š '2_K ((= ('.K>>.K2L
Š-*Š 1((1 ((11 2(._ZZ._Z>
E(n- 1.9;9.;?[.::<

R’5 *+uC 1L 3+F-V *X VW3
NVqo1 ./0 R7 *C9- *:q|-V
†Rgi +p *4-‡ †Rgi +p *4-‡


2'
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
SD8 @li 0+[- 5s5 A7 *C9- G¡ *) @e-V T,C T: NhFt k& chungi T: cái tài
kho5n #2Ui T: chi ti*t tài kho5n #2U T, 393 GE A+93 3l .14- f8D-.
C8W1 f8gi A7 *C9- *E-V +\0 3+p- Y}* *C9- A7* 3+86<- 3l *:C-V 0+[- 5s5i GW
Bq N\ *:4- SE 391 T, SE 3+1 *17* *,1 A+CH- '21 0+H- 9-+ 3+1 0+] -V864- T/* .128
*:)3 *170 B„-V 3+C 3n-V *:;-+ G¡ @q\3 *) @e-V A7* 3+86<- GD-V SE 391 T, SE 3+1
*17* *,1 A+CH- 1>= @< *]-+ V19 *+,-+ GH- 0+v5i A+W1 .q\-V Im6 .z0 +C,- *+,-+.
2_
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
C"NG T# CP INAC$N%& ' BIỂU Z(
]a LBbS cd= EB= L=eL Ef3D LVg3B. BhF Đi3D
;21 j Ehi ph/ n-!)kn %iI!. v+t %iI! trPc ti*p
E@n- trình nhà má) Lok)o C)okanl miIt 3am
O!& = nnm 299?
Chøng tõ
cion -iải
T.k
đ.ứng
Ph¸t sinh

Ph¸t sinh

Sè dư
Ngµy Sè CT Nî Cã
]0 d5 đ1!
29/02/2008 46gs
NguyÔn Xu©n Quúnh--Hoµn chøng tõ CT: Nhµ !y
"yo#$n%
&&''
'6(228('8
2
'6(228('82
29/02/2008 ))gs
NguyÔn Xu©n Quúnh--Hoµn chøng tõ CT: Nhµ !y
"yo#$n%
&&''
)6'(9'2(04
6
)*8('40(228
&'/0&/2008 ''9gs
NguyÔn Xu©n Quúnh--Hoµn chøng tõ CT: Nhµ !y
"yo#$n%
&&''
)&)(680(*'
4
'(''&(820(942
&'/0&/2008 ')'gs
NguyÔn Xu©n Quúnh--Hoµn chøng tõ CT: Nhµ !y
"yo#$n%
&&''
4&'()&&(02
&
'()4)(&)&(96)
&'/0&/2008 '6'gs
NguyÔn Xu©n Quúnh--Hoµn chøng tõ CT: Nhµ !y
"yo#$n%
+ Th,-u H. - T/0ch t/61c2
&&''
'(&)9(2'0(0*
)
2(904()64(040
&'/0&/2008 3C62' -3-t chuy4n c5 T63 62' s$ng n7 T63 ')4' ')4'
2(904()64(04
0

Tæng céng
2,904,!4,04
0
2,904,!4,0
40

3Dpq= LrF C=st 8e LST3 LVpu3D D=Tv ĐwE
2K
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
C"NG T# CP INAC$N%& ' BIỂU Z=
]a ET= Lx= 8BSy3
;21 j Ehi ph/ n-!)kn %iI!. v+t %iI! trPc ti*p
; thán- đ1! nnm 299?

Chøng tõ
"i#n gi$i
T.%
&.
ø
Sè 'h¸t sinh Sè c(èi k)
Ngµy Sè Nî Cã Nî Cã
Sè d &*(
08/0'/200
8
0)gs
T/8n .9nh Hng - CT:o t/8n h;, t/<ng t8ng 2 =3T H. 02'/200*-Hoµn
ctõ: CT:o t/8n h;, t/<ng t8ng 2 =3T H. 02'/200*
&&'
'
9)6''26000 9)6''26000
'8/0'/200
8
'0gs
NguyÔn >h?n Tu?n - .;, X@ sA '* - Hoµn ch, Bh0 cCng t/9nh nhµ D
C"CN= .N &(4()(6 Bh8n E,Fn n1c
&&'
'
2*6&'86000 '2264&06000
F F F F F F
&'/0'/200
8
&6gs
NguyÔn QuAc G$nh - .;, X@ sA '0 - Chuy4n N=H s$ng CI0 =t CT
Bh8n thC nhµ ') t8ng T/Jng .Knh
')2
269926)8466&
0
)66)&66806&'
0
Céng th¸ng 0+,200-
.!..!-0..
+0
.!..!-0..
+0
/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng 0+,200-
.!..!-0..
+0
F F F F F F
&'/0&/200
8
')'gs
NguyÔn Xu©n Quúnh - .;, X@ '6 - Hoµn chøng tõ cCng t/9nh:
Nhµ !y To#yo "yo#$n% =,Ft N$
&&'
'
4&'6)&&602&
&'660'6&6260
66
F F F F F F
F F F F F F F
2&/06/200
8
46@T
CCng ty - L,M @T Nµ CO0 th%o Q. sA &002/Q.-"L@.T CT
C/t n/c nhµ Pµ N,Fc sA & HQ H7, - .H Hu-
&&'
'
-8'642'6**)
2*64246))'68
&*
&0/06/200
8
&'4gs
NguyÔn QuAc G$nh - .;, X@ sA '0 - Hoµn Ctõ CT #hu nhµ '4'
T/6.Knh
&&'
'
&296'&)6*0'
2*6*)&668*6)
&8
F F F F F F
&0/06/200
8
&8'gs NguyÔn T/<ng RJn- .;, X@ sA'8 - Hoµn ch, Bh, th, cCng @/$n H'0
&&'
'
66468682&6&0
0
426*04696)64
88
&0/06/200 3C62 3-t chuy4n c5 T63 62' s$ng n7 T63 ')4' ')4 426*04696)64
2L
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
8 ' ' 88
Céng th¸ng 0!,200-
!.4+!..4.2
2!
42.404.9!.
4--
/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng 0!,200-
4-.42.--0.
42

(Z
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
 R7 *C9- 3+1 0+] -+m- 3n-V *:)3 *170
I ĐMc điểm:
‘ C+1 0+] -+m- 3n-V *:)3 *170 YDC Vd5:
T1s- .qc-V 39- Ye 3n-V -+m- T14- | 393 @e1 Im6 B)-V †A+n-V YDC Vd5
*1s- .qc-V -+m- T14- f8H- .g @e1i @e1 *:q|-V‡.
T1s- .qc-Vi *1s- 3n-V *:H 3+C .DC @e-V +\0 @d-V -Vz- +h- +C?3 *+84
*+o1 TU †*+uC -+8 3[8 3~D *X-V 3n-V *:;-+‡.
‘ Mƒ1 @e1 Im6 B)-V Vd5 3l 393 *E GH- I8J*. Mƒ1 *E *E 3+F3 *+uC B•1 3+J5
3n-V 3+C *X-V .DC @e-V *:C-V *E. C8W1 *+9-Vi @e1 *:q|-V */0 +\0 YH-V 3+J5 3n-V
3~D 393 *E 3„-V Tt1 +\0 @d-V V1DC A+C9- V•1 .4- 0+‰-V A7 *C9- @< *+)3 +12- +h3+
*C9- 3+1 0+] -+m- 3n-V *:)3 *170.
I >hKng tL 4B ?@ng:
BH-V 3+J5 3n-V i H\0 @d-V V1DC A+C9-
BH-V *+D-+ *C9- .qc-V
P+178 3+1i P+178 *+D-+ *C9- *h5 F-V
I ;ài kho5n 4B ?@ng:
Đ< *+uC B•1 T, +h3+ *C9- 3+1 0+] -+m- 3n-V *:)3 *170 3n-V *6 G• BU-V *,1
A+CH- '22 w ¥C+1 0+] -+m- 3n-V *:)3 *170¦ †C+1 *17* *+uC *X-V 3n-V *:;-+i +\0
@d-Vi | @m6 3U *+< ., *,1 A+CH- '22Š Cn-V *:;-+ -+, 596 TCA6C B6CAD-u 12*
ND5‡.
I ;rRnh tS hNch toán:
R7 *C9- */0 +\0 393 3+F-V *X Ts .DC @e-V T, *1s- .qc-V 3~D 3n-V *:;-+ @q\3
V1DCi Vd5 Vợ. đồng giHo khoán T, B5ng chGm c1ng †BC *E *:q|-V 393 *E GH- I8J*
3~D @e1 Im6 B)-V *+1 3n-V 3n-V *:;-+ *+uC B•1‡. R7 *C9- *1s- .qc-V *]-+ :D *1s-
.qc-V 0+H1 *:H 3+C 3n-V -+m- *:)3 *170 Im6 .z0 T, ./0 B5ng thHnh toán 3ương.
R7 *C9- *E-V +\0 ./0 >hKng tL ghi 4: T, @d-V *+o1 3/0 -+/* 3+F-V *X T,C
0+[- 5s5 A7 *C9- f8D B5ng kD chKng tL. P+[- 5s5 A7 *C9- G¡ *) @e-V V+1 T,C
SE 391i SE 3+1 *17* 393 *,1 A+CH- ((= T, ((11.
C8W1 f8gi A7 *C9- *E-V +\0 .)D 3+p- Y}* *C9- A7* 3+86<- *) @e-V GW 0+9*
G1-+ *X T: cái" T: chi ti*t tài kho5n WWX GD-V T: cái" T: chi ti*t tài kho5n #22 T, *X
(1
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
SE 391i SE 3+1 *17* *,1 A+CH- '22i 3+1 0+] -+m- 3n-V *:)3 *170 @q\3 A7* 3+867- GD-V
T: cái" T: chi ti*t tài kho5n U!X @< *]-+ V19 *+,-+.
BIỂU Z>
C"NG T# CP INAC$N%& '
BẢNG R¨ CHPNG T¤
Lhán- 9#>299?
Ngµy Sè "i#n gi$i Sè ti5n T.% nî
T.%

&'/0&/20
08
')'g
s
NguyÔn Xu©n Quúnh-Hoµn chøng
tõ ct/
Nhµ !y To#yo "yo#$n% =,Ft N$
)&4(&00(0
00
&&4 &&''
NGœỜI L`P BIỂU RS T$QN TNœỞNG GIQM Đ›C
(2
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
C"NG T# CP INAC$N%& ' BIỂU Z'
]a LBbS cd= EB= L=eL Ef3D LVg3B. BhF Đi3D
;22 j Ehi ph/ nhzn c@n- trPc ti*p
E@n- trình nhà má) Lok)o C)okanl miIt 3am
O!& = nnm 299?
NGœỜI L`P BIỂU RS T$QN TNœỞNG GIQM Đ›C
Chøng tõ
"i#n gi$i
T.k
&.
ø
Ph¸t sinh

Ph¸t sinh

Sè dư
Ngµy Sè CT Nî Cã

Sè dư ®Çu


&'/0&/200
8
3C&&4 -3-t chuy4n c5 T63 &&4 s$ng n7 T63 622 &&4
98)(&&*(6*
)
98)(&&*(6*)

&'/0&/200
8
3C622
-3-t chuy4n c5 T63 622 s$ng n7 T63
')4'
')4
'
98)(&&*(6*)


Tæng céng
9-,..4,!
4
9-,..4,!4

((
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
C"NG T# CP INAC$N%& ' BIỂU Z_
]a ET= Lx= 8BSy3
;22 j Ehi ph/ nhzn c@n- trPc ti*p
; thán- đ1! nnm 299?
Chøng tõ
"i#n gi$i
T.%
&.øn
g
Sè 'h¸t sinh Sè c(èi kỳ
Ngµy Sè Nî Cã Nî Cã

Sè dư &*(

&'/0'/200
8
&0gs L,M ch, Bh0 P6Jng CT: "!o g,$ E9nh Nµ ST h;, &&'' -4&6)*269)0

4&6)*269)0
Céng th¸ng 0+,200- 64..42.90

4..42.90

/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng
0+,200-
64..42.90

&'/0&/200
8
3C&&
4
3-t chuy4n c5 T63 &&4 s$ng n7 T63 622 &&4 96'026&'86406

960)86*4)64)
6
&'/0&/200
8
3C62
2
3-t chuy4n c5 T63 622 s$ng n7 T63 ')4' ')4'

960)86*4)64)6

Céng th¸ng 0.,200-
9.+02..+-.40
!
9.0-.44.4
!


/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng
0.,200-

9.0-.44.4
!


&0/06/200
8
3C&&
4
3-t chuy4n c5 T63 &&4 s$ng n7 T63 622 &&4
')6'*260)66*2
0
')6'*260)66*
20
&0/06/200
8
3C62
2
3-t chuy4n c5 T63 622 s$ng n7 T63 ')4' ')4'

')6'*260)66*2
0

Céng th¸ng 0!,200-
+.+42.0!.4
20
+.+42.0!.4
20

/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng
0!,200-

24.2.0.-02.+
4!


NGœỜI L`P BIỂU RS T$QN TNœỞNG GIQM Đ›C
(=
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
(>
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
 R7 *C9- 3+1 0+] G• BU-V 596 *+1 3n-V
I ĐMc điểm:
‘ NV864- *z3 f8H- .g T, G• BU-V 596 *+1 3n-V *h1 3n-V *6 3E 0+[-
1-D3C-uI ' ., 3n-V *6 f8H- .g 596 *+1 3n-V T, V1DC 3+C 393 @e1 Im6 B)-V *+uC
H\0 @d-V 3+C *+84 -e1 Ye.
‘ C+1 0+] G• BU-V 596 *+1 3n-V | 3n-V *6 YDC Vd5 393 A+CH-:
C+1 0+] -V864- -+14- .128 @< T/- +,-+ 596 *+1 3n-V: Ik-Vi B[8i A+] -“-i …
C+1 0+] A+93 .14- f8D- *t1 T123 G• BU-V 596 *+1 3n-V: 3+1 0+] A+J8 +DC *,1
GH- 3W @^-+i 3+1 0+] 3n-V 3U BU-V 3Ui 3+1 0+] G•D 3+xD *+qo-V I864-i 3+1 0+] *+84
-VC,1i 3+1 0+] *+9C .z0i T/- 3+86<-i …
I >hKng tL 4B ?@ng:
HlD @c- V19 *:^ V1D *k-V
BH-V *]-+ T, 0+m- YE A+J8 +DC *,1 GH- 3W @^-+
BH-V 0+m- YE 3+1 0+] 3n-V 3U BU-V 3U
H\0 @d-V 3+C *+84 -e1 Ye
BH-V @s -V+^ *+D-+ *C9- *1s- *+84 *+17* Y^ *+1 3n-V
I ;ài kho5n 4B ?@ng:
Đ< */0 +\0 T, 0+m- YE 3+1 0+] 596 *+1 3n-V 0+U3 TU *:)3 *170 3+C +Ch* @e-V
Im6 .z0i 3n-V *6 G• BU-V *,1 A+CH- '2( w ¥C+1 0+] 596¦ †3+1 *17* 3+C *X-V 3n-V
*:;-+i +\0 @d-V{ *+uC 51-+ +pD | @m6 ., *,1 A+CH- '2(Š Cn-V *:;-+ -+, 596 TCA6C
B6CAD-u 12* ND5‡.
I ;rRnh tS hNch toán:
Q86 *:;-+ +h3+ *C9- 3+1 0+] -V864- T/* .128 G• BU-V 3+C 596 *+1 3n-V *qc-V
*) -+q +h3+ *C9- 3+1 0+] -V864- T/* .128 *:)3 *170.
R7 *C9- *,1 GH- 3W @^-+ ./0 393 B5ng .h0n 7: c1ng c@ ?@ng c@ T, B5ng .h0n
7: khGu hHo máC m-c thi*t 7ị cho c1ng trRnh †Iu5 0+[- *:;-+ Y,6 0+[- +,-+ A7
*C9- *,1 GH- 3W @^-+‡ @< *]-+ 3+1 0+] 3n-V 3U BU-V 3U T, 3+1 0+] A+J8 +DC 3+C 596
*+1 3n-V.
('
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
R7 *C9- *E-V +\0 ./0 >hKng tL ghi 4: †T17* *D6‡ T, B5ng kD chKng tL † @< 3/0
-+/* 3+F-V *X T,C 0+[- 5s5 A7 *C9-‡. C+qc-V *:;-+ G¡ *) @e-V V+1 T,C N+/* Ag
3+8-Vi T: cái" T: chi ti*t tài kho5n #2W T, 393 GE A+93 3l .14- f8D-.
C8W1 Aži A7 *C9- *E-V +\0 3+p- Y}* *C9- A7* 3+86<- *X GW 0+9* G1-+ *:4- SE
391i SE 3+1 *17* *,1 A+CH- '2( GD-V T: cái" T: chi ti*t tài kho5n U!X @< *]-+ V19
*+,-+.

C"NG T# CP INAC$N%& ' BIỂU ZK
]a LBbS cd= EB= L=eL Ef3D LVg3B. BhF Đi3D
;2# j Ehi ph/ má)
E@n- trình nhà má) Lok)o C)okanl miIt 3am
O!& = nnm 299?
NGœỜI L`P BIỂU RS T$QN TNœỞNG GIQM Đ›C

Chøng tõ
"i#n gi$i
T.k
&.ư
Ph¸t
sinh

Ph¸t
sinh

Sè dư
Ngµy Sè CT Nî Cã

Sè dư ®Çu


'9/0&/200
8
*0gs
CCng ty--H:ch to!n 3HTRC. U
CC@C QuV W/2008
&&''
8*('0'()0
0

8*('0'()0
0

&'/0&/200
8
3C62&
-3-t chuy4n c5 T63 62& s$ng
n7 T63 ')4'
')4'

8*('0'()
00

Tæng céng
-4,+0+,
00
-4,+0+,
00
(_
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
C"NG T# CP INAC$N%& ' BIỂU ZL
]a ET= Lx= 8BSy3
;2# j Ehi ph/ má)
; thán- đ1! nnm 299?
Chøng tõ
"i#n gi$i
T.%
&.ø
ng
Sè 'h¸t sinh Sè c(èi k)
Ngµy Sè Nî Cã Nî Cã

Sè dư &*(
&'/0'/200
8
22gs
NguyÔn T,-n 30nh - .;, X@ sA 2) - Hoµn ctõ CT: Nhµ !y Ang s7,
thuX t,nh
&&'' &064)46)4'

&064)46)4'

&'/0'/200
8
2*gs
3- to!n - .,Yu chZnh P:, [\t to!n )*0gs Bh©n [] CC@C ^o #- to!n
Nµo nh8 T cCng t/9nh6
&&'' -'6)6'6000

28689&6)4'


Céng th¸ng 0+,200-

2-.-9..4+

2-.-9..4+


/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng 0+,200- 2-.-9..4+29/02/200
8
42gs
NguyÔn Xu©n Quúnh-.;, X@'6-Hoµn øng CT: T/: [J([4 SM 3CN
"TH
&&'' &*6*)06000

66664&6)4'


Céng th¸ng 02,200-

!!.!4..4+

!!.!4..4+


/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng 02,200- !!.!4..4+'9/0&/200
8
*0gs CCng ty - H:ch to!n 3HTRC. U CC@C QuV W/2008 &&''
'6'))6'0668
64
'622'6*)0640
)
&'/0&/200
8
88gs
T/8n CCng Hoµnh-Hoµn øng CT: T6<ng ch_n E`B E! NC, n Ca
>hM
&&'' *)6))06000

'629*6&00640
)
&'/0&/200
8
3C62& 3-t chuy4n c5 T63 62& s$ng n7 T63 ')4' ')4'

'629*6&0064
0)

Céng th¸ng 0.,200-

+.294..00.
40
+.294..00.
40

/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng 0.,200-
+.294..00.
40


20/06/200
8
289^g
s
3- to!n HT - >h©n [] CC@C U TRC. c!c cCng t/9nh QuV WW/2008 &&'' *060006000

*060006000

20/06/200
8
289gs 3- to!n HT - >h©n [] CC@C U TRC. c!c cCng t/9nh QuV WW/2008 &&''
26'666&8062
24
262&66&80622
4
&0/06/200
8
3C62& 3-t chuy4n c5 T63 62& s$ng n7 T63 ')4' ')4'

262&66&8062
24
Céng th¸ng 0!,200- 2.2.!..-0. 2.2.!..-0.
(K
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
224 224

/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng 0!,200-
.....!-0.
!29


NGœỜI L`P BIỂU RS T$QN TNœỞNG GIQM Đ›C
(L
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
 R7 *C9- 3+1 0+] GH- I8J* 3+8-V
I ĐMc điểm:
C+1 0+] GH- I8J* 3+8-V *h1 3n-V *6 3+• YDC Vd5 393 A+CH- 3+1 0+] GD8:
‘ C+1 0+] *1s- .qc-V -+m- T14- f8H- .g @e1 Im6 B)-V
‘ C+1 0+] 3n-V 3U BU-V 3U *h1 3n-V *:qo-V : .s8i .9-i *:h1i …
‘ C+1 0+] YŒ-V *1s- A+93: 3+1 0+] B^3+ TU 58D -VC,1 † @12-i -qt3i @12-
*+Ch1i ...‡i 3+1 0+] YŒ-V *1s- A+93 †*170 A+93+i …‡
C+1 0+] A+J8 +DC *,1 GH- 3W @^-+ cho 45n 8uGt @q\3 +h3+ *C9- +7* T,C 3+1 0+]
G• BU-V 596 *+1 3n-Vi A+n-V -Œ5 *:C-V 3+1 0+] GH- I8J* 3+8-V.
I >hKng tL 4B ?@ng:
HlD @c- 58D +,-V +lDi B^3+ TU
P+178 3+1i P+178 *+D-+ *C9- *h5 F-V
BH-V 0+m- YE 3+1 0+] A+J8 +DC *,1 GH- 3W @^-+
BH-V 0+m- YE 3+1 0+] 3n-V 3U BU-V 3U
I ;ài kho5n 4B ?@ng:
‘ Đ< *+uC B•1 T, +h3+ *C9- 3+1 0+] GH- I8J* 3+8-V 3n-V *6 G• BU-V *,1 A+CH-
'2_ w ¥C+1 0+] GH- I8J* 3+8-V¦ †3+1 *17* *+uC 3n-V *:;-+i +\0 @d-V‡.
‘ T,1 A+CH- '2_ 3l ' *,1 A+CH- 3J0 2 ., '2_1i '2_2i '2_(i '2_=i '2__i '2_K
-+q-V 3n-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' 3+• G• BU-V *1<8 A+CH- '2_K w ¥C+1 0+] YŒ-V
*1s- A+93¦ @< +h3+ *C9- *J* 3H 393 .Ch1 3+1 0+] GH- I8J* 3+8-V.
I ;rRnh tS hNch toán:
ĐW1 Tt1 393 3n-V 3U BU-V 3U 3l V19 *:^ .t- -+q: V1,- V19Ci 3W0 0+Di .9- *:h1i
…A7 *C9- *,1 GH- 3W @^-+ 0+m- YE -+1s8 .[- T,C 3+1 0+] GH- I8J* 3+8-V 3+C 393
3n-V *:;-+ YŒ-V 393+ ./0 B5ng .h0n 7: c1ng c@ ?@ng c@.
R7 *C9- */0 +\0 +lD @c- 3+F-V *X BC 393 @e1 V•1 Ts T, ./0 >hKng tL ghi 4:
@d-V *+o1 -+/0 B5ng kD chKng tL T,C 596. P+[- 5s5 A7 *C9- G¡ *) @e-V V+1 T,C
N+/* Ag 3+8-Vi SE 391i SE 3+1 *17* *,1 A+CH- '2_ T, 393 GE A+93 3l .14- f8D-.
I Yinh hZH: 4: chi ti*t được minh hZH 3à 4: chi ti*t tài kho5n #2$( ?o c1ng tC ch[
4B ?@ng tài kho5n cG. 2I #2$( để hNch toán chi .hí 45n 8uGt chung\
=Z
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
C"NG T# CP INAC$N%& ' BIỂU 1Z
]a LBbS cd= EB= L=eL Ef3D LVg3B. BhF Đi3D
;2<? j Ehi ph/ '^n- tiZn khác
E@n- trình nhà má) Lok)o C)okanl miIt 3am
O!& = nnm 299?
NGœỜI L`P BIỂU RS T$QN TNœỞNG GIQM Đ›C
Chøng tõ
"i#n gi$i
T.k
&.ư
Ph¸t sinh

Ph¸t
sinh cã
Sè dư
Ngµy Sè CT Nî Cã

Sè dư ®Çu


29/02/200
8
46gs NguyÔn Xu©n Quúnh--Hoµn ctõ CT: Nhµ !y "yo#$n% &&'' &(*86(&98

&(*86(&98

29/02/200
8
))gs NguyÔn Xu©n Quúnh--Hoµn ctõ CT: Nhµ !y "yo#$n% &&'' 20(0)*(64&

2&(844(04'

2'/0&/200
8
*9gs 3THT-->h©n [] )0b g,! t/K ccn P:, cd$ CC@C c!c ct/ '422 &(4*6('90

2*(&20(2&'

2*/0&/200
8
0&gB
NguyÔn Xu©n Quúnh--T/M t,Yn N`t t6 CT: Ne "yo#$n%
cho Cty TNHH >h\ ThKnh
&&'' )()00

2*(&2)(*&'

F F 666 666

666

&'/0&/200
8
3C62*
8
-3-t chuy4n c5 T63 62*8 s$ng n7 T63 ')4' ')4'

'69(098(0
60

Tæng céng
+!9,09-,0
!0
+!9,09-,
0!0


=1
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
C"NG T# CP INAC$N%& ' BIỂU 11
]a ET= Lx= 8BSy3
;2< j Ehi ph/ sản !"t ch!n-
; thán- đ1! nnm 299?
Chøng tõ
"i#n gi$i
T.%
&.ø
ng
Sè 'h¸t sinh Sè c(èi k)
Ngµy Sè Nî Cã Nî Cã

Sè dư &*(
0&/0'/200
8
0'ht
NguyÔn >h?n Tu?n G t/M t,Yn N`t t cho ct: Tuy-n Ang
@'600
&&'' 226000

226000

0&/0'/200
8
0&C
.f Th$nh - "$n =T T" CL - Th$nh to!n t,Yn u$ !y
#ho$n
'''' 268966000

269'86000

F F F

F
F F
&'/0'/200
8
98ht
Hoµng @uy HM, -T/M t,Yn N`t t cho ct: L5, th8u 2 T/g .H
No'
&&'' ''6000

)))68*860&)


Céng th¸ng 0+,200-

.-4-.0.

.-4-.0.


/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng 0+,200-
.-4-.0.

F F F

F
F F
&'/0&/200
8
')'gs
NguyÔn Xu©n Quúnh - .;, X@ '6 - Hoµn chøng tõ cCng
t/9nh: Nhµ !y "yo#$n% =,Ft N$
&&'' &668))6829

&64))606668
24
&'/0&/200
8
')'gs
NguyÔn Xu©n Quúnh - .;, X@ '6 - Hoµn chøng tõ cCng
t/9nh: Nhµ !y "yo#$n% =,Ft N$
&&4 &46&006000

&64896&6668
24
F F F

F
F F
&'/0&/200
8
99gs
NguyÔn T,-n 30nh G Thu PT, t,Yn N$y ct Nhµ D 3CN "THong
En2
&&'' ')6)8466&)

460'&622*6)
4'
&'/0&/200
8
3C62*
8
3-t chuy4n c5 T63 62*8 s$ng n7 T63 ')4' ')4'

460'&622*6)
4'

Céng th¸ng 0.,200-

4.0-4.2.9.4
-
4.0-4.2.9.
4-/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng 0.,200-
4.0-4.2.9.4
-


=2
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
F F F

F
F F
02/06/200
8
498C
.f Th$nh - "$n N`t t th,-t [K cJ g,1, - Rg$ chh$ P1n !y
S\c
'''' &469406000

&682'6'4664
**
F F F

F
F F
&0/06/200
8
&*2gs T/8n =in 3h!nh - Hoµn øng ch, Bh0 CT: Ne cho thuQ 2' &&'' &66'6*6804

660*860'06)
44
&0/06/200
8
3C62*
8
3-t chuy4n c5 T63 62*8 s$ng n7 T63 ')4' ')4'

660*860'06)
44

Céng th¸ng 0!,200- 4+.+04.-04
!.20-.040.
0.-

/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng 0!,200-
+0.29.249.
-2.


=(
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
 R7 *C9- *E-V +\0 3+1 0+] GH- I8J* T, *]-+ V19 *+,-+
I ĐMc điểm:
R7 *C9- *E-V +\0 */0 +\0 393 .Ch1 3+1 0+] 3+C *X-V 3n-V *:;-+i +h-V 5U3
3n-V *:;-+ *+uC A+CH- 5U3i YDC Vd5:
C+1 0+] -V864- T/* .128 *:)3 *170
C+1 0+] -+m- 3n-V *:)3 *170
C+1 0+] G• BU-V 596 *+1 3n-V
C+1 0+] GH- I8J* 3+8-V
C8W1 f8gi A7 *C9- *E-V +\0 *17- +,-+ @9-+ V19 3+1 0+] GH- 0+v5 B| BD-V T,
*]-+ V19 *+,-+ 3+C *X-V 3n-V *:;-+i +h-V 5U3 3n-V *:;-+i A+W1 .q\-V Im6 .z0 3U *+<
+C,- *+,-+.
I ;ài kho5n 4B ?@ng:
Đ< *E-V +\0 3+1 0+] GH- I8J* T, *]-+ V19 *+,-+ GH- 0+v5 Im6 .z0i 3n-V *6 G•
BU-V *,1 A+CH- 1>= w ¥C+1 0+] GH- I8J*i A1-+ BCD-+ B| BD-V¦ †3+1 *17* *+uC +\0
@d-Vi 3n-V *:;-+‡{ 3U *+< ., G• BU-V *1<8 A+CH- 1>=1 w ¥C+1 0+] GH- I8J*i A1-+
BCD-+ B| BD-V¦. T+uC 51-+ +pD ., *,1 A+CH- 1>=1Š Cn-V *:;-+ -+, 596 TCA6C
B6CAD-u 12* ND5.
I ;rRnh tS hNch toán:
C8W1 f8gi A7 *C9- *E-V +\0 .)D 3+p- Y}* *C9- A7* 3+86<- *X GW .8• A7 0+9*
G1-+ Y4- N\ *:4- SE 391i SE 3+1 *17* 393 *,1 A+CH- '21i '22i '2(i '2_ GD-V SE 391i
SE 3+1 *17* *,1 A+CH- 1>= @< *]-+ V19 *+,-+ A+W1 .q\-V Im6 .z0 +C,- *+,-+.
P+[- 5s5 A7 *C9- G¡ *) @e-V V+1 393 Y}* *C9- A7* 3+86<- *:4- T,C N+/* Ag
3+8-Vi SE 391i SE 3+1 *17* 393 *,1 A+CH- .14- f8D-.
I Yinh hZH:
==
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
C"NG T# CP INAC$N%& ' BIỂU 12
]a LBbS cd= EB= L=eL Ef3D LVg3B. BhF Đi3D
1:\1 j Ehi ph/ sản !"t. kinh doanh dH dan-
E@n- trình nhà má) Lok)o C)okanl miIt 3am
O!& = nnm 299?
Chøng tõ
"i#n gi$i
T.k
&.ư
Ph¸t sinh

Ph¸t sinh

Sè dư
Ngµy Sè CT Nî Cã

Sè dư ®Çu


&'/0&/2008 3C62' -3-t chuy4n c5 T63 62' s$ng n7 T63 ')4' 62'
2(904()64(0
40
2(904()64(04
0
&'/0&/2008 3C622 -3-t chuy4n c5 T63 622 s$ng n7 T63 ')4' 622 98)(&&*(6*)

&(889(90'(*'
)
&'/0&/2008 3C62& -3-t chuy4n c5 T63 62& s$ng n7 T63 ')4' 62& 8*('0'()00

&(9**(00&(2'
)
&'/0&/2008
3C62*
8
-3-t chuy4n c5 T63 62*8 s$ng n7 T63 ')4' 62*8 '69(098(060

4('46('0'(2*
)
&'/0&/2008 ''2gs
3To!n--3-t chuy4n g,! thµnh c!c cCng t/9nh juV
W/2008
6&2

4('46('0'(2
*)

Tæng céng
4,+4!,+0+,
24
4,+4!,+0+,
24


NGœỜI L`P BIỂU RS T$QN TNœỞNG GIQM Đ›C
=>
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
C"NG T# CP INAC$N%& ' BIỂU 1(
]a ET= Lx= 8BSy3
1:\ j Ehi ph/ sản !"t. kinh doanh dH dan-
; thán- đ1! nnm 299?
Chøng tõ
"i#n gi$i
T%
&.
Sè 'h¸t sinh Sè c(èi k)
Ngµy Sè Nî Cã Nî Cã

Sè d &*(

!-.42+.0.0.2
0!
0&/0'/200
8
''C
Qu!ch ThK e$, GThd juk-ch, t,Yn EYn [l gB mt [nng @o .:,
HM,
'''
'
460006000

68642)60&0620
6
F F F F F F F
&'/0'/200
8
'9gs
CtyC> 3,4 .Knh Nµ 3T X@ Hµ N;,-Hoµn ch, Bh0 g,! s!t th,
cCng
@o H'0 - Th$nh Xu©n G HN
&&'
'
'**62*26*2*

686*646'&4602
)


Céng th¸ng 0+,200-

.4..+0..-+9

!-.4!4.+.4.0
2
/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng 0+,200- .4..+0..-+9
04/0&/200
8
229C >h0 =in T,pn->hcng TCHC-Th$nh to!n t,Yn n1c s:ch @o H'0
'''
'
'6'49626'

686*6)628&628
6
F F F F F F F
&'/0&/200
8
3C62' 3-t chuy4n c5 T63 62' s$ng n7 T63 ')4' 62'
&6602069')608
4
'0*669069'666
'&
&'/0&/200
8
3C622 3-t chuy4n c5 T63 622 s$ng n7 T63 ')4' 622 960)86*4)64)6

''66*49666260
69
&'/0&/200
8
3C62& 3-t chuy4n c5 T63 62& s$ng n7 T63 ')4' 62& '629*6&00640)

''86046696264
*4
&'/0&/200
8
3C62*
8
3-t chuy4n c5 T63 62*8 s$ng n7 T63 ')4'
62*
8
460'&622*6)4'

'2260606'9060
')
&'/0&/200
8
''2gs 3To!n - 3-t chuy4n g,! thµnh c!c cCng t/9nh juV W/2008 6&2

6)6&6*604)60
4&
)6669&6'4469*
2

Céng th¸ng 0.,200-

..!.9.+9.-
09
!..!4.04.
04.
!.!9..+44.9
42

/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng 0.,200-
!..!4.04.0
4.


F F F F F F
='
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
&0/06/200
8
3C62' 3-t chuy4n c5 T63 62' s$ng n7 T63 ')4' 62'
426*04696)648
8
''86&0*698)60
''
&0/06/200
8
3C622 3-t chuy4n c5 T63 622 s$ng n7 T63 ')4' 622
')6'*260)66*2
0
'&&6480604'6*
&'
&0/06/200
8
3C62& 3-t chuy4n c5 T63 62& s$ng n7 T63 ')4' 62& 262&66&806224

'&)6*'6642'69
))
&0/06/200
8
3C62*
8
3-t chuy4n c5 T63 62*8 s$ng n7 T63 ')4'
62*
8
660*860'06)44

'4'6*9464&264
99
&0/06/200
8
&28gs 3- to!n-./c P:, Bh0 chuy4n t,Yn h:ch to!n nh8 @o .:, HM,
')4
2
'6'006000
'4'6*9&6&&264
99
&0/06/200
8
&&&gs 3- to!n - 3-t chuy4n g,! thµnh c!c cCng t/9nh juV WW/20086 6&2

82624'68)868
20
)96))'64*&66*
9

Céng th¸ng 0!,200-
!!.+9+.4+2.9
4!
-2.242.9-.
-20
9.+.44..!
49

/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng 0!,200-
+.-.4-..404.
-.!

9.+.44..!
49
=_
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
2.!.2. 6h7n hành kế toán tài -.n c2 ):nh
 Đ?3 @1<5
Š Cn-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' ., @c- T^ +Ch* @e-V 3+~ 678 *:C-V .y-+ T)3 Im6
.z0 -4- *+qo-V I864- 0+H1 58D Gz5 596 5l3i *+17* Y^i 0+qc-V *12- T/- *H1i … @<
0+U3 TU 3+C *+1 3n-V. SW .q\-V *,1 GH- 3W @^-+ 3~D 3n-V *6 :J* .t-i *;-+ +;-+ Y17-
@e-V *k-V V1H5 *,1 GH- 3W @^-+ 0+F3 *h0 T, B1€- :D A+9 *+qo-V I864-. DC @l 0+[-
+,-+ A7 *C9- *,1 GH- 3W @^-+ 3•-V ., 5e* *:C-V -+x-V 0+[- +,-+ 3+~ 678 3~D 3n-V
*93 A7 *C9- *h1 3n-V *6.
Š T,1 GH- 3W @^-+ @q\3 V+1 -+/- *+uC V19 VW3. T:C-V f89 *:;-+ G• BU-Vi *,1 GH- 3W
@^-+ @q\3 V+1 -+/- *+uC -V864- V19i +DC 5‰- .•6 A7 T, V19 *:^ 3‰- .h1.
Š R+J8 +DC @q\3 *:]3+ *+uC 0+qc-V 0+90 @qo-V *+-V. T+o1 V1D- A+J8 +DC @q\3
qt3 *]-+ -+q GD8:
‘ N+, 3•Di T/* A17- *:}3 Z> w 2> -k5
‘ M96 5l3i *+17* Y^ Z' w 1Z -k5
‘ P+qc-V *12- T/- *H1 Z' w 1Z -k5
‘ T+17* Y^ Tk- 0+‰-V Z( w 1Z -k5
‘ T+qc-V +128 1-D3C-uI Z( -k5
 C+F-V *X G• BU-V
B14- YH- V1DC -+/- *,1 GH- 3W @^-+
B14- YH- *+D-+ .g *,1 GH- 3W @^-+
B14- YH- Y,- V1DC *,1 GH- 3W @^-+ G•D 3+xD .t- +C,- *+,-+
B14- YH- A1<5 A4 *,1 GH- 3W @^-+
BH-V 0+m- YE A+J8 +DC *,1 GH- 3W @^-+
 T,1 A+CH- G• BU-V
T,1 A+CH- 211 w ¥T,1 GH- 3W @^-+ +x8 +;-+¦
T,1 A+CH- 212 w ¥T,1 GH- 3W @^-+ *+84 *,1 3+]-+¦
T,1 A+CH- 21( w ¥T,1 GH- 3W @^-+ Tn +;-+¦
T,1 A+CH- 21= w ¥HDC 5‰- *,1 GH- 3W @^-+¦
=K
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
 Sc @d +h3+ *C9-

SƠ ĐỒ Z'


Phi chQ:
G+1 +,-V -V,6
G+1 38W1 *+9-V
ĐW1 3+178i A1<5 *:D

C+F-V *X VW3
.14- f8D- *t1
TSCĐ
SE @k-V Ag
3+F-V *X V+1 GE
BH-V *E-V +\0
3+1 *17* 393 TR
211i212i21(i21=
BH-V 3m- @W1
GW 0+9* G1-+
SỔ CQI TR
211i212i21(i21=
BQ$ CQ$ TaI CH£NH

BQ$ CQ$ RS T$QN RHQC
CHPNG T¤ GHI SỔ
T+¢ TSCĐ
=L
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
R7 *C9- *,1 GH- 3W @^-+ */0 +\0 393 3+F-V *X .14- f8D- @7- *,1 GH- 3W @^-+
†Y14- YH- V1DC -+/-i *+D-+ .g *,1 GH- 3W @^-+i …‡ ./0 C+F-V *X V+1 GE @d-V *+o1
3/0 -+/* 3+F-V *X T,C 596 T1 *]-+. P+[- 5s5 A7 *C9- G¡ *) @e-V V+1 T,C N+/* Ag
3+8-Vi SE 391 *,1 A+CH- 211i 21( ])h1ng c- 4: chi ti*t các tài kho5n 2UU"2UW^ T,
393 GE A+93 3l .14- f8D-.
C8W1 f8gi A7 *C9- *,1 GH- 3W @^-+ *]-+ T, 0+m- YE A+J8 +DC *,1 GH- 3W @^-+
YŒ-V 393+ ./0 B5ng .h0n 7: khGu hHo tài 45n c6 định toàn c1ng tC T, B5ng .h0n
7: khGu hHo máC m-c" thi*t 7ị cho c1ng trRnh\ SD8 @l 3/0 -+/* 3+F-V *X T,C 596i
0+[- 5s5 A7 *C9- G¡ *) @e-V V+1 T,C T: cái tài kho5n 2UX T, 393 GE A+93 3l .14-
f8D-.
 M1-+ +pD
>Z
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
C"NG T# CP INAC$N%& ' BIỂU 1=
Cy3D FB{3 Ca 8B|t BXS Lx= ]y3 Ew ĐW3B EBS ETE Ef3D LVg3B
O!& =m nnm 299<
Ngµy
chøng tõ
Sè cT "i#n gi$i Sè ti5n
Tµi
kh7$n

Tµi
kh7$n

89 hî'
&:ng

T;n hî' &:ng nî
!"H"2H2007 570gs
3HTRC. Nµ Bh©n [] CC@C juV
4/200* "2)7!520 !!"" 2")" )22")-
C8u chu, ^©n s,nh sA 9
E6<ng H!ng
!"H"2H2007 570gs
3HTRC. Nµ Bh©n [] CC@C juV
4/200* 7075"25 !!"" 2")" )2!27%
@/ !n X, ing qQn "9nh -
3h!nh
F

F F F

F

F
F
F
!"H"2H2007 570gs
3HTRC. Nµ Bh©n [] CC@C juV
4/200* 7!62905 !!"" 2")" )2"70
>h8n thC nhµ ')t T/6Jng
.Knh
!"H"2H2007 570gs
3HTRC. Nµ Bh©n [] CC@C juV
4/200* 750!!2 !!"" 2")" )22!)-
Nhµ D CN .Jn nguyQn 2 3CN
"6T6H
!"H"2H2007 570gs
3HTRC. Nµ Bh©n [] CC@C juV
4/200* 790000 62! 2")" )2!27%
@/ !n X, ing qQn "9nh -
3h!nh
!"H"2H2007 570gs
3HTRC. Nµ Bh©n [] CC@C juV
4/200* 8!)000 62! 2")" )2228I >h8n th©n nhµ Ct&- =,%co
F

F F F

F

F
F
F
!"H"2H2007 570gs
3HTRC. Nµ Bh©n [] CC@C juV
4/200* "70!)7000 6)2) 2")" )2000 =WNoCGNrX 6
!"H"2H2007 570gs 3HTRC. Nµ Bh©n [] CC@C juV "56"000 62! 2")" )2!52- C!c t/: [J #hu CN "_c TH
>1
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
4/200*
NGœỜI L`P BIỂU RS T$QN TNœỞNG GIQM Đ›C
C"NG T# CP INAC$N%& ' BIỂU 1>
]a ET= Lx= 8BSy3
211 j Lài sản c0 định h4! hình
3nm 299<
Chøng tõ
"i#n gi$i
T.%
&.ø
Sè 'h¸t sinh Sè c(èi k)
Ngµy Sè Nî Cã Nî Cã

Sè dư &*(

24,4-4,.,4
2+
08/0'/200
*
00&2
C
Hµ Qu$ng >h\c G >hcng E8u t - TT t,Yn u$ !y N, t0nh '''' '0(200(000

24(49*(*)&(42
'
'8/0'/200
*
0*nt CCng ty - T/M t,Yn u$ C tC [!n tM, - Cty Xu©n 3,Qn &&88 '9*('42(8)*

24(694(896(2*
8

Céng th¸ng 0+,2004

204,.42,-
4
24,!94,-9!,2
4-

/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng 0+,2004

204,.42,-
4
0)/02/200
*
46ht CCng ty - T/M t,Yn u$ !y N`n thing Psng-Cty #h$, th!c t Hoµ >h!t &&88 4*6(*00(000

2)('*'()96(2*
8
28/02/200
*
&&gs
NgC @uy G$nh - ct: >h8n th©n Th!B eu E9nh - H/øng:chøng tõ ch,
Bh0 (=oT
&&'' '0(09)(2&8

2)('8'(69'()'
6
28/02/200
*
)'gs
[
Cty - 3/c LTCH nhµ H'0 s$ng cBh0 @v !n E8u t H'0 Bh8n CTC>
=,n$con%S6
')42

294(9&2('
4&
24(886(*)9(&*
&
28/02/200
*
)'gs
[
Cty - 3/c LTCH nhµ H'0 s$ng cBh0 @v !n E8u t H'0 Bh8n CTC>
=,n$con%S6
2'4'

240(2)0(6
6&
24(646()08(*'
0

Céng th¸ng 02,2004

4-!,49,2.
-
.,+-2,
-0!
24,!4!,0-,4
+0

/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng 02,2004

!94,+.-,09

.,+-2,
-0!
>2
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
< < <

< < < <

/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng ++,2004

+,2.,-++,
!-!
.,+-2,
-0!
0&/'2/200
*
960C
>h0 =in T,-n - >hcng TCHC - Tto!n t,Yn u$( P_B Emt E,Yu hoµ Bhcng
>L.
'''' ')(04)(4)4

2)(22'(22*(*)
)
'9/'2/200
*
'0'*
C
.f Th$nh - "$n =t T"CL - Tto!n t,Yn u$ 0' !y E8 c5c e,#$s$ eT)) '''' '9()2&(8'0

2)(240(*)'()6
)

Céng th¸ng +2,2004

.4,!9,2!4

2,240,4+,
!

/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng +2,2004

+,2--,.-0,
90
.,+-2,
-0!

Céng 'h¸t sinh t=7ng k)

+,2--,.-0,
90
.,+-2,
-0!
2,240,4+,
!
C"NG T# CP INAC$N%& ' BIỂU 1'
]a ET= Lx= 8BSy3
21\ j Bao mJn tài sản c0 định
3nm 299<
Chøng tõ
"i#n gi$i
T.%
&.ø
Sè 'h¸t sinh Sè c(èi k)
Ngµy Sè Nî Cã Nî Cã

Sè dư &*(

24,4-4,.,
42+
08/0'/200
*
00&2
C
Hµ Qu$ng >h\c - >hcng E8u t - TT t,Yn u$ !y N, t0nh '''' '0(200(000

24(49*(*)&(4
2'
'8/0'/200
*
0*nt CCng ty - T/M t,Yn u$ C tC [!n tM, - Cty Xu©n 3,Qn &&88 '9*('42(8)*

24(694(896(2
*8

Céng th¸ng 0+,2004

204,.42,-
4
24,!94,-9!,
24-

/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng 0+,2004

204,.42,-
4
0)/02/200
*
46ht CCng ty - T/M t,Yn u$ !y N`n thing Psng-Cty #h$, th!c t Hoµ >h!t &&88 4*6(*00(000

2)('*'()96(2
*8
28/02/200
*
&&gs
NgC @uy G$nh - ct: >h8n th©n Th!B eu E9nh - H/øng:chøng tõ ch,
Bh0 (=oT
&&'' '0(09)(2&8

2)('8'(69'()
'6
>(
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
28/02/200
*
)'gs
[
Cty - 3/c LTCH nhµ H'0 s$ng cBh0 @v !n E8u t H'0 Bh8n CTC>
=,n$con%S6
')42

294(9&2('
4&
24(886(*)9(&
*&
28/02/200
*
)'gs
[
Cty - 3/c LTCH nhµ H'0 s$ng cBh0 @v !n E8u t H'0 Bh8n CTC>
=,n$con%S6
2'4'

240(2)0(6
6&
24(646()08(*
'0

Céng th¸ng 02,2004

4-!,49,2.
-
.,+-2,
-0!
24,!4!,0-,
4+0

/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng 02,2004

!94,+.-,09

.,+-2,
-0!
< < <

< < < <

/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng ++,2004

+,2.,-++,
!-!
.,+-2,
-0!
0&/'2/200
*
960C
>h0 =in T,-n - >hcng TCHC - Tto!n t,Yn u$( P_B Emt E,Yu hoµ Bhcng
>L.
'''' ')(04)(4)4

2)(22'(22*(*
))
'9/'2/200
*
'0'*
C
.f Th$nh - "$n =t T"CL - Tto!n t,Yn u$ 0' !y E8 c5c e,#$s$ eT)) '''' '9()2&(8'0

2)(240(*)'()
6)

Céng th¸ng +2,2004

.4,!9,2!4

2,240,4+,
!

/0y k1 tõ &*( n23 &1n c(èi th¸ng +2,2004

+,2--,.-0,
90
.,+-2,
-0!

Céng 'h¸t sinh t=7ng k)

+,2--,.-0,
90
.,+-2,
-0!
2,240,4+,
!
>=
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
PHẦN (: ĐQNH GIQ THMC TNONG C"NG TQC RS T$QN
TOI C"NG T# CỔ PHẦN INAC$N%& '
#.1. 3h4n- 5! điểm
 'ánh giá ch#ng
T:C-V -+x-V -k5 TXD f8Di 3n-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' .8n- ., 5e* *:C-V
393 @c- T^ BŸ- @[8 3~D TE-V 3n-V *6 INAC$N%& Ts +128 f8H GH- I8J* A1-+
BCD-+. Đl-V Vl0 3+C *+,-+ *]3+ @l 5e* 0+[- A+n-V -+• ., -+o 3n-V *93 A7 *C9-
@q\3 *E 3+F3 T, *+)3 +12- +128 f8Hi A^0 *+o1i 38-V 3J0 @[6 @~ *+n-V *1- Ts 3n-V *6
T, *;-+ +;-+ *+)3 +12- 393 3n-V *:;-+i +\0 @d-V Im6 B)-Vi ., 3c G| 3+C 393 f867*
@^-+ f8H- .g A^0 *+o1 3~D BD- V195 @W3. P+‰-V A7 *C9- w *,1 3+]-+ ., 5e* Ye 0+/-
@l-V Vl0 *]3+ 3)3 T,C G) 0+9* *:1<- 3+8-V 3~D 3n-V *6.
Cn-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' @r 90 BU-V @}-V 393 3+7 @ei 3+]-+ G93+ A7
*C9- C+7 @e A7 *C9- +12- +,-+i *8m- *+~ 393 f86 @^-+ 3~D f867* @^-+ GW 1>jQĐŠ
BTC 3~D Be *:q|-V Be *,1 3+]-+.
 V; t+ ch,c 5< áy kế toán
Be 596 A7 *C9- @q\3 *E 3+F3 *+uC +;-+ *+F3 A7 *C9- */0 *:8-V *h1 0+‰-V
A7 *C9- w *,1 3+]-+ ., 0+„ +\0 Tt1 @?3 @1<5 GH- I8J* A1-+ BCD-+ 3~D 3n-V *6.
P+‰-V A7 *C9- w *,1 3+]-+ 3l 1Z 39- Ye 3n-V -+m- T14- @q\3 0+m- 3n-V
3n-V T123 5e* 393+ +\0 .g Bqt1 G) 3+• @hC 3~D A7 *C9- *:q|-V .8n- +C,- *+,-+ *W*
-+125 TU 3~D 5ƒ1 -Vqo1i @H5 YHC 3+C 3n-V *93 A7 *C9- @q\3 *+)3 +12- +128 f8H.
123 G• BU-V 0+[- 5s5 A7 *C9- 3+864- -V,-+ Im6 B)-V C13A33C8-* @r
V1H5 Yt* A+W1 .q\-V 3n-V *93 A7 *C9-i +h- 3+7 GD1 Gl* Ts 5?* GW .128 BC @l *k-V
*+45 @e *1- 3/6 3+C 393 Y9C 39C A7 *C9- @q\3 ./0.
 V; hệ th2ng ch,ng t3 kế toán
H2 *+W-V 3+F-V *X A7 *C9- @q\3 G• BU-V *h1 3n-V *6 *8m- *+uC @}-V 393
f86 @^-+ *:C-V 3+7 @e Ts BD-+ 5U3i f86 *:;-+ ./0 T, .8m- 3+86<- 3+F-V *X. C93
3+F-V *X @q\3 ./0 A^0 *+o1 T, *+uC @}-V -V+120 TU A1-+ *7 0+9* G1-+. C93 3+F-V *X
BC @e1 Im6 B)-V V•1 Ts @q\3 */0 +\0 @[6 @~ *+uC 3n-V *:;-+ @< *17- +,-+ V+1 3+“0
>>
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
A7 *C9-. C93 3+F-V *X @q\3 .8m- 3+86<- *+uC @}-V *:;-+ *)i @q\3 YHC f8H-i .q8 V1x
*+uC @}-V 648 3[8 Ts YHC f8H- .q8 *:x 3+F-V *X 3~D N+, -qt3.
 V; hệ th2ng tài kho.n kế toán
H2 *+W-V *,1 A+CH- A7 *C9- @q\3 G• BU-V *h1 3n-V *6 *8m- *+uC BD-+
5U3 *,1 A+CH- A7 *C9- BCD-+ -V+120 3~D f867* @^-+ GW 1>jQĐ w BTC 3~D Be *:q|-V
Be *,1 3+]-+ -V,6 2ZjZ(j2ZZ'. NVC,1 :D 3n-V *6 3l ./0 *+45 393 *,1 A+CH- 3J0 2 @<
G• BU-V 3+C 0+„ +\0 +c- Tt1 @?3 @1<5 GH- I8J* A1-+ BCD-+.
 V; hệ th2ng -+ kế toán
Cn-V *6 G• BU-V @d-V *+o1 3H 2 +;-+ *+F3 GE N+/* Ag 3+8-V T, C+F-V *X
V+1 GE. C93 C+F-V *X V+1 GE @q\3 ./0 0+H- 9-+ @[6 @~ -e1 B8-V A1-+ *7 3~D 393
3+F-V *X A’5 *+uC. 123 V+1 3+“0 T,C GE N+/* Ag 3+8-V T, SE 391i SE 3+1 *17* 393
*,1 A+CH- @q\3 *+)3 +12- *) @e-V -+o 0+[- 5s5 A7 *C9- 3n-V *6 @D-V G• BU-Vi BC
@l V1H5 *+1<8 @q\3 393 GD1 Gl* 3l *+< IH6 :D A+1 3+86<- GW .128.
 V; hệ th2ng 5áo cáo kế toán
C93 Y9C 39C *,1 3+]-+ 3~D 3n-V *6 @q\3 ./0 +,-V f8g T, 3n-V YW *:qt3
3n-V 3+}-V Tt1 @e 3+]-+ I93 3DC. Cn-V *6 3•-V Ag +\0 @d-V A1<5 *C9- +,-V -k5
Tt1 3n-V *6 TNHH B^3+ TU *q TJ- *,1 3+]-+ A7 *C9- T, A1<5 *C9- AASCi @1s8 -,6
*k-V *+45 @e *1- 3/6 3+C 393 Y9C 39C *,1 3+]-+ 3~D 3n-V *6.
NVC,1 :D 0+‰-V A7 *C9- 3•-V ./0 *+45 393 Y9C 39C f8H- *:^ *+uC 648 3[8
3~D YD- V195 @W3 @< 0+U3 TU 3+C 3n-V *93 f8H- .g.
 V; 0iệc h=ch toán kế toán
 C93 0+[- +,-+ A7 *C9- @q\3 0+m- 3n-V *:93+ -+125 :• :,-V 3+C *X-V A7
*C9- T14- T, @q\3 *+)3 +12- +128 f8H.
 123 *E-V +\0 3+F-V *X A7 *C9- T, V+1 3+“0 T,C GE G93+ 3•-V -+q -+/0
GW .128 T,C 0+[- 5s5 A7 *C9- @q\3 *+)3 +12- A^0 *+o1 T, 3l @e 3+]-+ I93 3DC.
 Cn-V *6 @r *+D6 @E1 Až *]-+ V19 *+,-+ *X -k5 GD-V f8g. Đ1s8 -,6 V1}0
V1H5 Yt* A+W1 .q\-V 3n-V *93 A7 *C9- T,C 38W1 -k5{ @d-V *+o1 @H5 YHC 3+C 3n-V
*93 f867* *C9- 3+1 0+]i -V+125 *+8 *+D-+ *C9- A+W1 .q\-V Im6 .z0 +C,- *+,-+ Tt1
Y4- 3+~ @[8 *q T, 38-V 3J0 *+n-V *1- 3+C f8H- .g 3•-V -+q 393 3E @n-Vi -+, @[8 *qi
3n-V 3+}-Vi… 5e* 393+ A^0 *+o1.
>'
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
#.2. 3h4n- t6n t7i
 V; h%nh th,c -+ kế toán
H12- -D6i 3n-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' @D-V G• BU-V @d-V *+o1 3H 2 +;-+
*+F3 GE N+/* Ag 3+8-V T, C+F-V *X V+1 GE. Đ1s8 -,6 A+n-V 0+„ +\0 Tt1 f86 @^-+
*:C-V f867* @^-+ 1>jQĐŠBTC ., 5ƒ1 BCD-+ -V+120 0+H1 3k- 3F T,C @?3 @1<5 GH-
I8J* A1-+ BCD-+i 648 3[8 f8H- .gi *:;-+ @e -V+120 TU 3~D 39- Ye A7 *C9- @< .)D 3+p-
5e* +;-+ *+F3 GE A7 *C9- 0+„ +\0 T, m_i ?oHnh nghiệ. ch[ c- m9t hệ th6ng 4: k*
toán cho m9t kA k* toán năm\
T+uC g A17- 3~D 39 -+m- u5i 3n-V *6 -4- Y• GE N+/* Ag 3+8-V †.m8 -D6
3+• B„-V @< *+uC B•1 393 -V+120 TU *+D-+ *C9- .14- f8D- @7- *1s- ., 3+~ 678 ‡ T, 3+•
G• BU-V +;-+ *+F3 C+F-V *X V+1 GE.
 V; 0iệc tập h8p 0à l#>n ch#y&n ch,ng t3
H12- -D6i 3+F-V *X *X 393 @e1 Im6 B)-V V•1 Ts 0+‰-V A7 *C9- 3~D 3n-V
*6 *+qo-V 3+/5 +c- -+1s8 A< *X *+o1 @1<5 393 +lD @c- 3+F-V *X @l @q\3 ./0 †T] BU
+lD @c- V19 *:^ V1D *k-V BC @e1 Im6 B)-V 58D -V864- T/* .128‡i -+J* ., @W1 Tt1 393
3n-V *:;-+ | ID H, Ne1 3l A+1 +,-V *+9-V 5t1 3l +lD @c- V•1 Ts. Đ1s8 -,6 .,5 3+C
T123 V+1 3+“0 T,C GE A7 *C9- 393 3+F-V *X YD- @[8 A+n-V A^0 *+o1i H-+ +q|-V *t1
T123 */0 +\0 3+1 0+] T, *]-+ V19 *+,-+ GH- 0+v5 A+n-V -+D-+ 3+l-V T, Y^ Bd- 3H
T,C 38W1 Až.
Đ< A+z3 0+U3 *;-+ *:h-V *:4-i 3n-V *6 -4- f86 @^-+ 3+C 393 @e1 Im6 B)-V
*+o1 +h- V•1 3+F-V *X Ts 0+‰-V A7 *C9- 5e* 393+ 3U *+< 3k- 3F T,C @^D @1<5 *+1
3n-V 3~D @e1.
 V; 0iệc ?#.n l@ chi ph9 ng#yên 0ật liệ#
DC @D GW 393 3n-V *:;-+i +\0 @d-V 3~D 3n-V *6 @q\3 *+)3 +12- *+uC +;-+
*+F3 V1DC A+C9- -e1 Ye 3+C 393 @e1 Im6 B)-V -4- 393 @e1 *) 38-V F-V T/* *qi -+m-
3n-Vi … . NV864- T/* .128 58D Ts A+n-V -+/0 A+C 5, @q\3 3+86<- *+-V :D @^D
@1<5 *+1 3n-Vi @< *h1 3+m- 3n-V *:;-+. Đ1s8 -,6 3l *+< BŸ- *t1 *+J* *+C9* -V864- T/*
.128 5, A+n-V *+< A1<5 GC9* @q\3i Vm6 A+l A+k- 3+C 3n-V *93 f8H- .g 3+1 0+]
-V864- T/* .128.
>_
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
RST LU`N

Q89 *:;-+ A17- */0 *h1 3n-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' @r V1}0 u5 +1<8 Gm8 +c-
Ts -+x-V A17- *+F3 3+864- -V,-+ A7 *C9- @r +p3 *:4- V1H-V @qo-V T, 3l @q\3
-+x-V +1<8 Y17* *+)3 *7 Ts 3n-V *93 A7 *C9- *h1 3n-V *6i 0+U3 TU *+17* *+)3 3+C 3n-V
T123 GD8 -,6.
Cn-V *93 A7 *C9- *h1 3n-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' @q\3 *E 3+F3 +128 f8Hi
3n-V *6 @r *8m- *+~ @}-V 393 f86 @^-+ *:C-V 3+7 @e A7 *C9- +12- +,-+i Vl0 0+[-
A+n-V -+• T,C G) 0+9* *:1<- 3~D 3n-V *6i *k-V 3qo-V +128 f8H +Ch* @e-V GH- I8J*
A1-+ BCD-+.
Dqt1 G) +qt-V BŸ- */- *;-+ 3~D 3n V19C w T+.G NV86€- T+^ T+8 L14- T, @q\3
0+‰-V A7 *C9- *hC @1s8 A12- V1}0 @‚i 3e-V *+45 G) 3+• YHC 3~D 393 A7 *C9- T14-
*:C-V 0+‰-Vi u5 @r +C,- *+,-+ B9C 39C A17- */0 Ts *+)3 *:h-V 3n-V *93 A7 *C9- 3~D
3n-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI '.
T86 -+14- BC A17- *+F3 3~D YH- *+m- 3l +h- -4- 3+z3 3+z- B9C 39C A17- */0 G¡
A+n-V *+< *:9-+ A+•1 -+x-V GD1 Gl*. %5 :J* 5C-V -+/- @q\3 -+x-V g A17- f8g Y98
3~D *+[6 3n T, 393 Yh-.
>K
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
TaI LIbU THAM RHẢ$

1. G19C *:;-+ R7 *C9- *,1 3+]-+ *:C-V 393 BCD-+ -V+120 w N&B Đh1 +p3
R1-+ *7 f8W3 Bm- w 2ZZ'.
2. C+7 @e R7 *C9- BCD-+ -V+120 w N&B T,1 3+]-+ w 2ZZ'.
(. Q867* @^-+ 1>j2ZZ'jQĐ w BTC 3~D Be *,1 3+]-+.
=. BH- 39C Yh3+ Cn-V *6 3E 0+[- 1-D3C-uI ' w Cn-V *6 3E 0+[- 3+F-V A+C9-
H, Ne1 HSSC w 2ZZ_.
>. ©uYG1*u: +**0:jjªªª.T1-D3C-uI'.T-
>L
Báo cáo kiến tập Công ty cp Vinaconex 6
&QC NH`N C«A C"NG T# CỔ PHẦN INAC$N%& '
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
'Z

Báo cáo kiến tập

Công ty cp Vinaconex 6

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
SƠ ĐỒ Sơ đồ 01: Sơ đồ tổ chức sản xuất kinh doanh……………………………………..8 Sơ đồ 02: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý…………………………………………..9 Sơ đồ 03: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán…………………………………………13 Sơ đồ 04: Quy trình ghi sổ kế toán……………………………………………….20 Sơ đồ 05: Quy trình hạch toán tài sản cố định……………………………………42 BẢNG Bảng 01: Kết quả hoạt động SXKD 2005,2006,2007 và quý I/2008……………...4 Bảng 02: Cơ cấu doanh thu các mảng hoạt động năm 2005,2006,2007…………..5 BIỂU Biểu 01: Hóa đơn giá trị gia tăng…………………………...…………………….24 Biểu 02: Chứng từ ghi sổ 151gs …………………………………………………25 Biểu 03: Sổ chi tiết tài khoản 621………………………………………………...26 Biểu 04: Sổ cái tài khoản 621…………………………………………………….27 Biểu 05: Bảng kê chứng từ chi phí nhân công trực tiếp………………………….29 Biểu 06: Sổ chi tiết tài khoản 622………………………………………………..30 Biểu 07: Sổ cái tài khoản 622…………………………………………………….31 Biểu 08: Sổ chi tiết tài khoản 623………………………………………………..33 Biểu 09: Sổ cái tài khoản 623…………………………………………………….34 Biểu 10: Sổ chi tiết tài khoản 6278………………………………………………36 Biểu 11: Sổ cái tài khoản 627…………………………………………………….37 Biểu 12: Sổ chi tiết tài khoản 1541……………………………………………….39 Biểu 13: Sổ cái tài khoản 154…………………………………………………….40 Biểu 14: Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định…………………………………44 Biểu 15: Sổ cái tài khoản 211…………………………………………………….45 Biểu 16: Sổ cái tài khoản 214…………………………………………………….46

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->