P. 1
De Thi Thu Dai Hoc Mon Vat Li Va Dap An

De Thi Thu Dai Hoc Mon Vat Li Va Dap An

|Views: 201|Likes:
Được xuất bản bởilecaonguyen1979
Đề thị thử đại học năm 2011 lần 4
Đề thị thử đại học năm 2011 lần 4

More info:

Published by: lecaonguyen1979 on Jun 15, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2011

pdf

text

original

TRƯỜNG THPT NGỌC HỒI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011

TỔ VẬT LÝ Môn: VẬT LÝ; !"# $
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi gồm có 05 tang!
Họ và tên thí sinh: ………………………Số báo danh:……………
I% PH&N CH'NG CH( T)T C* TH+ ,INH -.0 /012 34 /01 1 56n /01 .07
Câu 1: Một con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m, vật nặng m=100g dao động tắt dần trên mặt !"ng n#m ngang do ma $%t,
v&' !( $) ma$%t
1 , 0 = µ
* +an đầ, vật có l' độ l&n n!-t l. 10cm* /-0 g=10m/$
1
* 2)c độ l&n n!-t c3a vật k!' 4,a v5 tr6 c7n
8#ng l.9
:* ;,1<m/$ +* 1,=;m/$ >* =,1<m/$ ?* ;,1;m/$
Câu 2: 2rên mặt n@&c có !a' ng,An kBt !C D1, D1 c%c! n!a, ;0cm dao động t!Eo !@Fng t!"ng có !@Fng trGn! lần l@Ct l.
H HI 10 co$I
1
mm t a " π = v. H HI 10 $'nI
1
mm t a " π π + = * +'Bt t)c độ tr,0Jn $óng trên mặt n@&c ;0cm/$* KLt !Gn! v,Mng
D1MND1 trên mặt n@&c, $) đ'Nm dao động cOc đP' trên MD1 l.9
:* 1; +* 1= >* 1Q ?* 1<
Câu 3: R'Nm t@Fng tO g'Sa $óng 7m v. $óng %n! $%ng l.9
:* cT !a' đJ, l. $óng đ'(n tU* +* cT !a' đJ, l. $óng dVc*
>* cT !a' đJ, tr,0Jn đ@Cc trong c!7n k!Mng* ?* cT !a' đJ, l. 4,% trGn! tr,0Jn nWng l@Cng*
Câu 4: #n
111
X<
l. c!-t !óng xP có c!, kG 8%n rY l. ;,X n.0* Một mZ, !óng xP có k!)' l@Cng 1mg* Da, 1[ ng.0 độ !óng
xP g'Tm đ'
:* <[,[\ +* [<,[\ >* [[,<\ ?* [<,<\
Câu 5: Một con lắc đFn có k!)' l@Cng m=Q0g đặt trong một đ'(n tr@]ng đJ, có vLctF c@]ng độ đ'(n tr@]ng
$

!@&ng
t!"ng đứng lên trên v. độ độ l&n Q*10
;
^/m* _!' c!@a t6c! đ'(n c!o vật, c!, k` dao động c3a con lắc l. 1I$H* _!' t6c! đ'(n
c!o vật t!G c!, k` dao động c3a con lắc l. π /1I$H* /-0 g=10m/$
1
v. 10
1
= π * R'(n t6c! c3a vật l.9
:* =*10
aQ
> +* a=*10
aQ
> >* <*10
aQ
> ?* a<*10
aQ
>
Câu 6: Một vật dao động đ'J, !o. trên 4,b đPo d.' Xcm* _!' vật đ' 4,a v5 tr6 c7n 8#ng t!G vận t)c có độ l&n
H / I = , 0 % m π
*
>!Vn g)c t!]' g'an l. lcc vật 4,a v5 tr6 cm ; 1 t!Eo c!'J, d@Fng* d!@Fng trGn! dao động c3a vật l.9
:* H HI
<
10 co$I = cm t &
π
π − = +* H HI
<
10 co$I = cm t &
π
π + =
>* H HI
<
10 co$I 1 cm t &
π
π + = ?* H HI
<
10 co$I 1 cm t &
π
π − =
Câu 7: _!' tWng k!)' l@Cng vật nặng c3a con lắc đFn lên 1 lần v. g'Tm c!'J, d.' đ' một nea Ico' 8'ên độ góc k!Mng đf'H t!G9
:* >!, kG dao động 8L c3a con lắc đFn k!Mng đf'* +* 2ần $) dao động 8L c3a con lắc g'Tm đ' 1 lần*
>* >F nWng c3a con lắc k!' dao động n!g k!Mng đf'* ?* +'ên độ cong c3a con lắc tWng lên 1 lần*
Câu : Một vật n!g k!)' l@Cng m==00g đ@Cc trEo v.o một lò xo k!)' l@Cng k!Mng đ%ng kN, đV cứng k==0N/m* R@a vật
đBn v5 tr6 lò xo k!Mng 8'Bn dPng rA' t!T n!h đN vật dao động đ'J, !o.* /-0 i 10
1
= π g=10m/$
1
* >!Vn trjc kx t!"ng đứng,
g)c k tP' v5 tr6 c7n 8#ng, c!'J, d@Fng !@&ng lên trên* 26n! t!]' g'an tU lcc t!T vật đBn k!' vật đ' 4,a v5 tr6 x= aQcm t!Eo
c!'J, d@Fng*
:* =/;I$H +* ;/1I$H >* 1/;I$H ?* ;/=I$H
Câu !: NWng l@Cng c3a một vật dao động đ'J, !o. 8#ng Q0l* Rộng nWng c3a vật tP' đ'Nm c%c! v5 tr6 8'ên một đoPn 8#ng 1/Q
8'ên độ l.9
:* =1l +* 10l >* ;0l ?* ;1l
Câu 1": Một 7m t!oa có tần $) dao động r'êng XQ0mn đ@Cc đặt $%t m'(ng một )ng ng!'(m !Gn! trj đ%0 k6n đặt t!"ng đứng
cao X0cm* Rf dần n@&c v.o )ng ng!'(m đBn độ cao ;0cm t!G t!-0 7m đ@Cc k!,Bc! đP' lên r-t mPn!* +'Bt t)c độ tr,0Jn 7m
trong k!Mng k!6 có g'% tr5 n#m trong k!oTng % m ' % m / ;Q0 / ;00 ≤ ≤ * mg' k!' t'B tjc đf n@&c t!êm v.o )ng t!G có t!êm
m-0 v5 tr6 c3a mOc n@&c c!o 7m đ@Cc k!,Bc! đP' mPn!o
:* 1 +* 1 >* ; ?* =
Câu 11: >!'B, một c!pm 8ức xP đFn $Wc có 8@&c 1=qnm v.o một 4,T cầ, 8#ng đAng cM lậ* Da, t!]' g'an n!-t đ5n!, đ'(n
t!B cOc đP' c3a 4,T cầ, l. =^*r'&' !Pn 4,ang đ'(n c3a đAng l.9
:* 0,;11m +* 1q[nm >* 0,=1;m ?* ;1Qnm
Câu 12: Một ng,An 7m đ@Cc co' l. ng,An đ'Nm !%t $óng cầ, tần $) 1000mn* 2P' đ'Nm M c%c! ng,An một k!oTng 1m có
mức c@]ng độ 7m l. /=X0d+* >Mng $,-t !%t 7m c3a ng,An có g'% tr5 l.9
:* 1,<
=
10 *

π s +* Q,0;ms >*X
=
10 *

π s ?* 1,Q1ms
#$ %& thi 251' t(an) 1
MY đJ9 1Q1
Câu 13: Một mPc! dao động /> gAm tj đ'(n > = ;000 t v. c,ộn d70 có độ tO cTm / = 1X
( µ
, đ'(n tru r = 0,1 Ω* RN
dao động trong mPc! đ@Cc d,0 trG v&' đ'(n % cOc đP' trên tj đ'(n
) * Q
0
=
t!G !T' c,ng c- c!o mPc! một cMng $,-t l.
8ao n!'ê, o
:* 11<,qms +* 1;;ms >* 1<X
s µ
?* 1;=
s µ
Câu 14: >o' 8'ên độ $,-t đ'(n động c@vng 8ức đặt v.o mPc! /> có đ'(n tru w ≠ 0 l. k!Mng đf', k!' có cộng !@ung đ'(n tU
trong mPc! t!G
:* $O t'ê, !ao nWng l@Cng trong mPc! n!@ cx* +* $O t'ê, !ao nWng l@Cng trong mPc! n!g n!-t*
>* $O t'ê, !ao nWng l@Cng trong mPc! l&n n!-t* ?* k!Mng có $O t'ê, !ao nWng l@Cng trong mPc!*
Câu 15: Một ng,An $%ng đ'Nm n#m c%c! đJ, !a' k!E y7ng v. !%t ra đAng t!]' !a' 8ức xP đFn $ắc
1
λ v.
1
λ * _!oTng v7n
c3a
1
λ l.
1
i = 0,;cm* ^png g'ao t!oa có 8J rộng / = 1,=cm, trên m.n đBm đ@Cc 1q v7n $%ng, trong đó có ; v7n $%ng k!%c
m., v&'
1
λ v.
1
λ v. 1 trong $) ; v7n đó n#m ngo.' cpng c3a k!oTng /* _!oTng v7n g'ao t!oa c3a 8ức xP
1
λ l.9
:* 0,1=cm +* 0,;<cm >* 0,=Xcm ?* 0,<cm*
Câu 16: >!'B, một t'a $%ng trắng v.o lWng k6n! có góc c!'Bt 4,ang : 8#ng Q
0
t!Eo !@Fng v,Mng góc v&' mặt !"ng !7n
g'%c c3a góc :* R'Nm t&' gần :* >!'Bt $,-t c3a lWng k6n! đ)' v&' t'a t6m v. t'a đg lần l@Ct l. nt=1,<Q, nđ=1,<1* z,ang !f
đ@Cc !ứng trên một m.n 4,an $%t đặt $ong $ong v&' mặt !"ng !7n g'%c góc : v. c%c! nó 1m* z,ang !f t!, đ@Cc trên
m.n
:* l. 4,ang !f c!{ có !a' vPc! m., đg v. m., t6m c%c! n!a, qmm
+* l. 4,ang !f c!{ có !a' vPc! m., đg v. m., t6m c%c! n!a, 0,=cm
>* l. 4,ang !f l'ên tjc có 8J rộng =mm
?* l. 4,ang !f l'ên tjc có 8J rộng 0,qcm
Câu 17: Một đFn v5 k!)' l@Cng ng,0ên te I1,H 8#ng9
:* 1/11 k!)' l@Cng c3a !Pt n!7n +
11
<
* +* k!)' l@Cng c3a một !MtMn*
>* [;1,QME^*c
1
* ?* >T :, +, > đJ, $a'*
Câu 1: Một mPc! dao động đ'(n tU /> có
m( , - + Q0 i Q = = µ
* R'(n % cOc đP' trên tj l. <^* _!' nWng l@Cng đ'(n
8#ng ; lần nWng l@Cng tU t!G nWng l@Cng đ'(n tU trong mPc! có g'% tr5 l.9
:* [*10
aQ
l +* 1*X*10
aQ
l >* q,1*10
aQ
l ?* 1,Q*10
aQ
l
Câu 1!: Một đoPn mPc! xoa0 c!'J, w/> k!Mng !7n n!%n! 8'Bt r#ng đ'(n tru t!,ần, cTm k!%ng, d,ng k!%ng l. k!%c
k!Mng* d!%t 8'N, n.o $a, đ70 l. 58n9o
:* >@]ng độ !'(, djng c3a dòng đ'(n 4,a c%c !ần te w, /, > l,Mn 8#ng n!a, n!@ng c@]ng tức t!]' t!G c!@a c!ắc 8#ng
n!a,*
+* R'(n % !'(, djng g'Sa !a' đầ, đoPn mPc! l,Mn 8#ng tfng đ'(n % !'(, djng trên tUng !ần te*
>* R'(n % tức t!]' g'Sa !a' đầ, đoPn mPc! l,Mn 8#ng tfng đ'(n % tức t!]' g'Sa !a' đầ, tUng !ần te*
?* >@]ng độ dòng đ'(n v. đ'(n % tức t!]' l,Mn k!%c !a n!a,
Câu 2": _!' c!o đ' 4,a cpng một c,ộn d70, một dòng đ'(n k!Mng đf' $'n! cMng $,-t g- < lần một dòng đ'(n xoa0 c!'J,* 2{
$) g'Sa c@]ng độ dòng đ'(n k!Mng đf' v&' g'% tr5 cOc đP' c3a dòng xoa0 c!'J, l. 9
:* ; +*
1
;
>* 1 ?*
1
1
Câu 21: 2Gm kBt l,ận :;#<
:* |lEctrMn t!,ộc loP' !Pt /EtMn* +* mPt !ađrMn l. tậ !C c%c !Pt mênMn v. lEtMn*
>* mPt nFtrMn có $'n 8#ng 1/1* ?* mPt nFtr'nM có $) l@Cng te đ'(n t6c! 8#ng 0*
Câu 22: Một c,ộn d70 có đ'(n tru t!,ần Ω = ; 100 # v. độ tO cTm ( ,
π
;
= mắc n)' t'B v&' một đoPn mPc! K có tfng
tru }K rA' mắc v.o đ'(n % có xoa0 c!'J, có g'% tr5 !'(, djng 110^, tần $) Q0mn t!G t!-0 dòng đ'(n 4,a mPc! đ'(n có c@]ng
độ !'(, djng 8#ng 0,;: v. c!ậm !a ;0
0
$o v&' đ'(n % g'Sa !a' đầ, mPc!* >Mng $,-t t'ê, t!j trên đoPn mPc! K 8#ng9
:* s ; [ +* s ; 1X >* s ;0 ?* 0s =
Câu 23: Một vật t!Oc !'(n đAng t!]' !a' dao động đ'J, !o. cpng !@Fng, cpng tần $) m. một !@Fng trGn! dao động t!.n!
!ần v. !@Fng trGn! dao động tfng !C có dPng9 H HI 10 $'nI 10
1
cm t & π = , H HI
=
10 co$I 1 10 cm t &
π
π − = * d!@Fng
trGn! dao động t!.n! !ần t!ứ !a' có dPng9
:* H HI
1
10 co$I 10 cm t &
π
π − = +*
H HI 10 co$I 10 cm t & π =
>* H HI
=
10 co$I 1 10 cm t &
π
π + = ?* H HI 10 co$I 1 10 cm t & π =
#$ %& thi 251' t(an) 2
Câu 24: >!o đoPn mPc! đ'(n xoa0 c!'J, gAm đ'(n tru Ω = ; X0 # , tj đ'(n có d,ng k!%ng
Ω =100
+
.
v. c,ộn d70
t!,ần cTm mắc n)' t'B* Rặt v.o !a' đầ, đoPn mPc! đ'(n % xoa0 c!'J, H I 100 co$ < 1<0 ) t " π = , t!G đ'(n % !'(, djng
g'Sa !a' đầ, tj đ'(n l. 100^* d!%t 8'N, n.o $a, đ70 l. :;#o
:* R'(n % !'(, djng g'Sa !a' đầ, c,ộn d70 l. 100^*
+* >Mng $,-t t'ê, t!j c3a mPc! l&n n!-t*
>* >@]ng độ dòng đ'(n cpng !a v&' đ'(n % g'Sa !a' đầ, mPc!*
?* R'(n % !'(, djng g'Sa !a' đầ, đ'(n tru l. ^ < X0
Câu 25: >!o đoPn mPc! đ'(n n!@ !Gn! v~* R'(n tru Ω =X0 # , c,ộn d70 v. tj đ'(n có đ'(n d,ng >0* Rặt v.o !a' đầ, đoPn
mPc! đ'(n % xoa0 c!'J, H I 100 co$ 1 100 ) t " π = t!G trong mPc! x•0 ra cộng !@ung đ'(n v. c@]ng dộ dòng đ'(n trong
mPc! có g'% tr5 !'(, djng 8#ng 1:
R'(n % !'(, djng g'Sa !a' đầ, đoPn mPc! M+ l.9
:* 1<0^ +* =0^ >* 10^ ?* 0^
Câu 26: 2rong mPc! đ'(n xoa0 c!'J, gAm !ần te K mắc n)' t'B v&' !ần te €* +'Bt r#ng K, € l. một trong 8a !ần te9
đ'(n tru t!,ần w, tj đ'(n > v. c,ộn d70* Rặt v.o !a' đầ, đoPn mPc! một đ'(n % π 100 co$ < * " = tI^H t!G đ'(n % !'(,
djng trên !a' !ần te K, € đo đ@Cc lần l@Ct l. 1 * v. •* K, € l.9
:* > v. w +* c,ộn d70 v. > >* c,ộn d70 v. w ?* !a' c,ộn d70
Câu 27: >!Vn đ% %n 58n9%
:* 2'a !Ang ngoP' k!Mng t!N g70 ra !'(, ứng 4,ang đ'(n u 8%n dZn*
+* 2'a te ngoP' đ@Cc dpng đN k'Nm tra c!-t l@Cng c%c $Tn !•m đcc trong cMng ng!'(*
>* 2'a
γ
x,-t !'(n trong $O !7n rY !óng xP*
?* 2'a K It'a wFng!EnH đ@Cc dpng đN $@u' -m trong 0 !Vc*
Câu 2: +'Bt 8@&c $óng n!g n!-t c3a 8ức xP t'a K !%t ra tU )ng t'a K l. 0,0[;qQnm* m'(, đ'(n t!B g'Sa an)t v. cat)t c3a
)ng có g'% tr5 l.9
:* q,Q^ +* 1;,1Q^ >* q,Q*‚0
=
^ ?* Q,1Q_^
Câu 2!: Mức nWng l@Cng ng,0ên te !'đrM u trPng t!%' dUng có 8'N, t!ức9 H I
< , 1;
1
/)
n
$
n
− = v&' n=1, 1, ; ƒ _!' k6c!
t!6c! ng,0ên te !'đrM u trPng t!6a cF 8Tn 8#ng v'(c !- t!j một !MtMn có nWng l@Cng t!6c! !C, 8%n k6n! 4,b đPo dUng c3a
ElEctrMn tWng lên [ lần* +@&c $óng l&n n!-t c3a 8ức xP m. ng,0ên te có t!N !%t ra l.9
:* 0,<Qq
m µ
+* 0,<1q
m µ
>* 0,q1
m µ
?* 0,1q<
m µ
Câu 3": >!o đoPn mPc! đ'(n gAm đ'(n tru # , c,ộn d70 t!,ần cTm / v. tj đ'(n > mắc n)' t'B* Rặt v.o !a' đầ, đoPn
mPc! đ'(n % xoa0 c!'J, có tần $) v. đ'(n % !'(, djng k!Mng đf'* ?png vMn kB n!'(t có đ'(n tru r-t l&n lần l@Ct đo đ'(n %
g'Sa !a' đầ, đoPn mPc!, !a' đầ, tj đ'(n v. !a' đầ, c,ộn d70 t!G $) c!{ c3a vMn kB có g'% tr5 t@Fng ứng l. •, •> v. •/* +'Bt
•=•> =1•/* m( $) cMng $,-t c3a 8mPc! đ'(n 8#ng9
:* 1/1 +* 1 / ; >* 1 / 1 ?* 1
Câu 31: 2rong t!6 ng!'(m vJ !'(, ứng 4,ang, ng@]' ta có t!N l.m tr'(t t'ê, dòng 4,ang đ'(n 8#ng c%c! dpng một !'(, đ'(n
!Ym có g'% tr5 8#ng ;,1^* Ng@]' ta t%c! ra một c!pm !h c%c 4,ang ElEctrMn v. !@&ng nó đ' v.o một tU tr@]ng đJ, có cTm
ứng tU T 0
Q
10 * ;

= t!Eo !@Fng v,Mng góc v&' c%c đ@]ng $ức tU* +%n k6n! 4,b đPo l&n n!-t c3a c%c ElEctrMn l.
:* 1cm +* 10cm >* 10cm ?* 1,Qcm
Câu 32: >!Vn c7, 58n9% 2rPng t!%' dUng c3a ng,0ên te l.9
:* trPng t!%' ElEctrMn k!Mng c!,0Nn động 4,an! !Pt n!7n*
+* trPng t!%' đứng 0ên c3a ng,0ên te
>* trPng t!%' ng,0ên te có nWng l@Cng 8#ng động nWng c!,0Nn động c3a ElEctrMn 4,an! !Pt n!7n*
?* cT :, +, > đJ, $a'*
Câu 33: Một mPc! dao động /> l„ t@ung* +'Bt đ'(n t6c! cOc đP' trên tj l. +
<
10

v. c@]ng độ dòng đ'(n cOc đP' trong
mPc! l. 1,1Q<:* 2!]' g'an ngắn n!-t g'Sa !a' lần đ'(n t6c! trên tj có độ l&n cOc đP' l.9
:* Q*10
a<
$ +* 1,Q*10
a<
$ >* 1,1Q*10
a<
$ ?* q,[*10
a<
$
Câu 34: ?òng 4,ang đ'(n trong tB 8.o 4,ang đ'(n đPt 8Yo !o. k!'9
:* có 8ao n!'ê, ElEctrMn 8ật ra k!g' cat)t đJ, 85 !ct tru lP'*
+* t-t cT c%c ElEctrMn có vận t)c 8an đầ, cOc đP' đJ, đBn an)t*
>* t-t cT c%c ElEctrMn 8ật ra k!g' cat)t đJ, đBn đ@Cc an)t*
?* $) ElEctrMn 8ật ra k!g' cat)t 8#ng $) !M tMn %n! $%ng c!'B, v.o cat)t*
Câu 35: 2rong t!6 ng!'(m g'ao t!oa %n! $%ng 8#ng k!E y7ng, %n! $%ng đFn $ắc có 8@&c $óng
m µ λ Q , 0 =
!%t ra tU k!E !h
D $ong $ong v. c%c! đJ, !a' k!E D1, D1* _!oTng c%c! g'Sa !a' k!E D1, D1 l. 1mm, m.n c!ứa !a' k!E D1, D1 c%c! k!E D 1m v.
$ong $ong v&' m.n 4,an $%t* _!' đặt nga0 $a, k!E D1một 8Tn t!,… t'n! có 8J d.0 =
m µ
, c!'Bt $,-t n=1,Q t!G !( v7n g'ao
t!oa 85 d5c! c!,0Nn* RN !( v7n g'ao t!oa tru vJ v5 tr6 cx t!G ng@]' ta !T' d5c! c!,0Nn k!E D t!Eo !@Fng $ong $ong v&' m.n
4,an $%t
#$ %& thi 251' t(an) 3
C
$ =
R L
N M
:* một đoPn 1mm vJ !6a k!E D1* +* một đoPn 1mm vJ !6a k!E D1*
>* một đoPn 1mm vJ !6a k!E D1* ?* một đoPn 1mm vJ !6a k!E D1*
Câu 36: † trPm !%t đ'(n, ng@]' ta tr,0Jn đ' cMng $,-t 1,1Ms d@&' đ'(n % <_^* D) c!{ c%c cMng tF u trPm !%t v. nF'
t'ê, t!j đ'(n $a, một ng.0 đêm c!ên! l(c! n!a, Q0=0_s*!* R'(n tru c3a đ@]ng d70 tT' đ'(n l.9
:* Ω 11< +* Ω X= >*
Ω Q , 10
?*
Ω 1Q , Q
Câu 37: 2rong ng!'ên cứ, 4,ang !f vPc! c3a một vật 85 k6c! t!6c! !%t 4,ang, dOa v.o v5 tr6 c%c vPc! ng@]' ta 8'Bt
:* !@Fng !% k6c! t!6c! vật dZn đBn !%t 4,ang* +* n!'(t độ c3a vật k!' !%t 4,ang*
>* c%c !C c!-t !o% !Vc tAn tP' trong vật đó* ?* c%c ng,0ên t) !o% !Vc c-, t!.n! vật đó*
Câu 3: >ó !a' k!)' c!-t !óng xP : v. + v&' !#ng $) !óng xP lần l@Ct l.
1
λv.
1
λ * D) !Pt n!7n 8an đầ, trong !a' k!)'
c!-t lần l@Ct l. N1 v. N1* 2!]' g'an đN $) l@Cng !Pt n!7n : v. + c3a !a' k!)' c!-t còn lP' 8#ng n!a, l.9
:*

1
1
1 1
1 1
ln
*
1
1
λ λ
λ λ
+*
+
1
1
1 1
ln
1
1
1
λ λ
>*

1
1
1 1
ln
1
1
1
λ λ
?*
+
1
1
1 1
1 1
ln
*
1
1
λ λ
λ λ
Câu 3!: >!o !Tn ứng !Pt n!7n9 n (/ (/ h2 0/ + + → +
=
1
=
1
[
=
* /cc đầ, có 1qg +Er'* 2!N t6c! k!6 mE tPo t!.n! u đ'J, k'(n
t'ê, c!,•n $a, !a' c!, kG 8%n rY l.9
:* Q0,= l6t* +* 1;=,= l6t >* 100,X l6t* ?* <q,1 l6t*
Câu 4": Một động cF 100saQ0^, có !( $) cMng $,-t 8#ng 0,X, đ@Cc mắc v.o !a' đầ, c,ộn t!ứ c- c3a một m%0 !P % có $)
vòng d70 c3a c,ộn n.0 g- Q lần $) vòng d70 c3a c,ộn k'a* >o' m-t m%t nWng l@Cng trong m%0 8'Bn % l. k!Mng đ%ng kN*
NB, động cF !oPt động 8Gn! t!@]ng t!G c@]ng độ dòng đ'(n !'(, djng trong c,ộn d70 $F c- l.9
:* 0,X: +* 1: >* 10: ?* 1Q:
II% PH&N RI>NG -10 /017: T!? :#n! /!@ 5AB/ CDE EF3 3GHn9 !;# I!Jn -P!Jn $ !HK/ =7
$% T!LH /!AMn9 3GNn! C!1On -10 /012 34 /01 .1 56n /01 P07
Câu 41: Một d70 mTn! đ.n !A' :+ d.' 100cm, đầ, : gắn c) đ5n!, đầ, + gắn v.o một n!%n! c3a 7m t!oa dao động n!g v&'
tần $) <0mn* 2rên d70 có $óng dUng v&' ; nct trong k!oTng g'Sa !a' đầ, : v. +* +@&c $óng v. t)c độ tr,0Jn $óng trên d70
l.9
:* 1m, <0m/$ +* 1Qcm, Q0m/$ >* 1/;m, 10m/$ ?* 0,Qm, ;0m/$
Câu 42: Một đAng !A 4,T lắc c!P0 đcng g'] u 10
0
> trên mặt đ-t* R@a đAng !A lên độ cao 1,1Xkm t!G đAng !A vZn c!P0
đcng* >!o 8'Bt !( $) nu d.' t!an! trEo con lắc l. 1*10
aQ
_
a1
, 8%n k6n! 2r%' R-t w=<=00km* N!'(t độ u độ cao đó l.9
:* 10
0
> +* Q
0
> >* 0
0
> ?* aQ
0
>
Câu 43: Mét m¸y ph¸t ®iÖn mµ phÇn c¶m gåm hai cÆp cùc tõ quay víi tèc ®é 1500 vng!ph"t vµ
phÇn #ng gåm hai cuén $%y m&c nèi ti'p( c) *u+t ®iÖn ®éng hiÖu $,ng --0.( tõ th/ng cùc ®0i
qua m1i vng $%y 2µ 5m345 M1i cuén $%y gåm c) 4a6 nhi7u vng8
95 1:; vng5 <5 :: vng5 =5 1>0 vng5 ?5 @0 vng
Câu 44: Một đoPn mPc! đ'(n xoa0 c!'J, gAm một tj đ'(n mắc n)' t'B v&' một c,ộn d70* +'Bt đ'(n % g'Sa !a' đầ, c,ộn
d70 l(c! !a ; / 1π $o v&' đ'(n % trên tj đ'(n, còn đ'(n % !a' đầ, đoPn mPc! có g'% tr5 !'(, djng 8#ng 100^ v. c!ậm !a
!Fn c@]ng độ dòng đ'(n l. < / π * R'(n % !'(, djng trên tj đ'(n v. trên c,ộn d70 lần l@Ct l.9
:* 100^i 100^ +* X0^i 100^ >* +* ; <0 ^i 100^ ?* +* <0^i ; <0 ^
Câu 45: Một tj đ'(n có đ'(n d,ng 10
- µ
đ@Cc t6c! đ'(n đBn một !'(, đ'(n t!B x%c đ5n! rA' n)' v&' một c,ộn t!,ần cTm
có độ tO cTm / = 1m, 8g 4,a đ'(n tru c3a c%c d70 n)'* /-0
π
1
= 10* Da, k!oTng t!]' g'an ngắn n!-t l. 8ao n!'ê, I kN tU
lcc n)'H đ'(n t6c! trên tj có g'% tr5 8#ng nea g'% tr5 8an đầ,o
:*
1
<00
% +*
;
=00
% >*
1
1100
% ?*
1
;00
%
Câu 46: Một m%0 !%t đ'(n xoa0 c!'J, 8a !a mắc !Gn! $ao có đ'(n % d70 l. 10q,X^* 2T' c3a c%c !a g')ng n!a, v. có
đ'(n tru t!,ần 1= Ω, cTm k!%ng c,ộn cTm ;0 Ω v. d,ng k!%ng tj đ'(n 11 Ω mắc n)' t'B* >Mng $,-t t'ê, t!j c3a dòng
trên m‡' !a l.
:* ;X=s +* 1;Xs >* 11Q1s ?* 1;0=s
Câu 47: Ahùc hiÖn thB nghiÖm gia6 th6a CD%ng 4Eng ¸nh *¸ng ®Fn *&c c) 4íc *)ng λ G 0(5
m µ
5
Hh6¶ng c¸ch giIa hai JhK 4Eng 0(5mm vµ Jh6¶ng c¸ch tõ hai JhK ®'n mµn quan *¸t L 4Eng
-00cm5 A0i vM tNB M tN7n mµn L c) t60 ®é @mm 2µ vM tNB
95 v%n *¸ng 4Oc @5 <5 v%n tèi th# @5 =5 v%n tèi th# >5 ?5 v%n *¸ng 4Oc >5
Câu 4: 2rong 4,ang !f vPc! c3a !'đrM, 8@&c $óng c3a vPc! t!ứ n!-t trong dY0 /a'man v. vPc! t!ứ n!-t trong dY0
+anmE lần l@Ct l. 0,111q
m µ
v. 0,<Q<;
m µ
* +@&c $óng c3a vPc! t!ứ !a' trong dY0 /a'man 8#ng9
:* 0,1=[=
m µ
+* 0,110=
m µ
>* 0,101q
m µ
?* 0,;X[0
m µ
Câu 4!: 2rong !7n rY !óng xP
+
β
:* một nFtrMn trong !Pt n!7n !7n rY !%t ra một Mn'trMn
+* Mn'trMn có $ˆn trong !Pt n!7n 85 !óng ra*
#$ %& thi 251' t(an) 4
>* một !ần nWng l@Cng l'ên kBt c3a !Pt n!7n c!,0Nn !o% t!.n! một Mn'trMn
?* một rMtMn trong !Pt n!7n !7n rY !%t ra một Mn'trMn
Câu 5": Một mZ, c!-t !óng xP, $a, t!]' g'an
1
t còn 10\ !Pt n!7n c!@a 85 !7n rY* RBn t!]' đ'Nm
1 1
100 t t % = + $) !Pt
n!7n c!@a 85 !7n rY c!{ còn Q\* >!, k` 8%n rY c3a đAng v5 !óng xP đó l.
:* 1Q$ +* Q0$ >* ;00$ ?* =00$
=% T!LH /!AMn9 3GNn! N0n9 /;H -10 /012 34 /01 P1 56n /01 Q07
Câu 51: Một đ‰a tròn có 8%n k6n! 10cm, 4,a0 x,ng 4,an! trjc đ)' xứng c3a nó v&' g'a t)c góc 1,Qrad/$
1
d@&' t%c djng c3a
mMmEn lOc 0,01N*m* _!)' l@Cng c3a đ‰a tròn l.9
:* 1/;kg +* 1/;kg >* =/;g ?* 0,=/;kg
Câu 52: Một đ‰a !"ng đang 4,a0 4,an! trjc c) đ5n! đ' 4,a t7m v. v,Mng góc v&' mặt !"ng đ‰a v&' t)c độ góc k!Mng đf'*
Một đ'Nm 8-t kG n#m u mL đ‰a
:* k!Mng có g'a t)c !@&ng t7m v. g'a t)c t'B t,0Bn*
+* c!{ có g'a t)c !@&ng t7m m. k!Mng có g'a t)c t'B t,0Bn*
>* >ó g'a t)c to.n !ần có độ l&n 8#ng tfng g'a t)c t'B t,0Bn v. g'a t)c !@&ng t7m*
?* có g'a t)c !@&ng t7m v. g'a t)c t'B t,0Bn*
Câu 53: Một 8.n tròn !"ng n#m ngang có 8%n k6n! w, có momEn 4,%n t6n! đ)' v&' trjc đ)' xứng 4,a t7m l. 1kg*m
1
* +.n
đang 4,a0 v&' t)c độ góc 1,Xrad/$, ng@]' ta đặt n!h một vật n!g k!)' l@Cng =00g lên mL 8.n v. vật d6n! c!ặt v.o đó t!G
t)c độ góc c3a !( 8.n v. vật lcc n.0 l. 1,Qrad/$* +%n k6n! c3a 8.n tròn l.9
:* 10m +* Qm >* 0,Qm ?* 1m
Câu 54: Một 8%n! xE có đ@]ng k6n! Q0cm 8ắt đầ, 4,a0 v&' g'a t)c 10rad/$
1
* 2P' t!]' đ'Nm t=0, một đ'Nm : trên v.n! xE có
toP độ góc 1,Qrad* 2P' t!]' đ'Nm t=1$, g'a t)c t'B t,0Bn v. g'a t)c !% t,0Bn c3a đ'Nm : l.9
:* Qm/$
1
i 100m/$
1
* +* 1,Qm/$
1
i 100m/$
1
>* 100m/$
1
i Qm/$
1
?* 100m/$
1
i 1,Qm/$
1
Câu 55: Một c!c cTn! $%t g'ao t!Mng đứng 8ên đ@]ng dpng m%0 đo t)c độ đN k'Nm tra t)c độ c3a một xE mMtM c!P0 trên
đ@]ng* M%0 !%t ra một $óng 7m có tần $) 0,QMmn !@&ng vJ xE mMtM đang c!P0 v&' t)c độ 8#ng v* tần $) $óng !Tn xP m.
m%0 đo t!, đ@Cc l. 0,QXMmn* +'Bt t)c độ tr,0Jn 7m trong k!Mng k!6 l. ;=0m/$* 2)c độ v c3a xE mMtM l.9
:* 1Q,1Xcm/$ +* 1[,;m/$ >* 10Qkm/! ?* [0,<Qkm/!
Câu 56: >!Vn c7, :;#9
:* MV' vật đJ, !- t!j !o.n to.n %n! $%ng c!'B, t&' nó*
+* m( $) !- t!j c3a mM' tr@]ng !j t!,ộc v.o 8@&c $óng %n! $%ng*
>* N!Sng vật k!Mng !- t!j %n! $%ng trong m'Jn %n! $%ng n!Gn t!-0 gV' l. n!Sng vật trong $,)t k!Mng m.,*
?* 2… l( !ần trWm c@]ng độ %n! $%ng t&' 85 !Tn xP trên một vật c3a c%c 8@&c $óng k!%c n!a, l. k!%c n!a,*
Câu 57: Một vật có k!)' l@Cng ng!{ 8#ng mo, c!,0Nn động v&' t)c độ 8#ng 0,<c Ic l. vận t)c %n! $%ng trong c!7n k!MngH*
_Bt l,ận n.o $a, đ70 vJ vật l. R!ôn9 58n9o
:* _!)' l@Cng c3a vật 8#ng 1,1Qmo* +* NWng l@Cng c3a vật 8#ng 1,1Qmoc
1
*
>* Rộng l@Cng c3a vật 8#ng 0,qQmoc* ?* Rộng nWng c3a vật 8#ng 0,11Qmoc
1
*
Câu 5: mPt n!7n 1a
1=
11
!7n rY

β tPo t!.n! !Pt n!7n K* +'Bt c!, k` 8%n rY c3a 1a
1=
11
l. 1Q g']* +an đầ, trong mZ,
c!@a có !Pt n!7n K* 2!]' g'an đN t{ $) k!)' l@Cng c3a K v. Na có trong mZ, 8#ng 0,qQ l.9
:* 11,1! +* 11,1! >* X,<! ?* 10,1!
Câu 5!: 2rong t!6 ng!'(m y7ng vJ g'ao t!oa %n! $%ng, k!oTng c%c! !a' k!E D1, D1 l. 1,1mm, k!oTng c%c! tU m.n c!ứa !a'
k!E đBn m.n 4,an $%t l. 1,Qm* Ng,An !%t ra %n! $%ng trắng có 8@&c $óng n#m trong k!oTng
m m µ λ µ qQ , 0 = , 0 ≤ ≤
* +@&c
$óng c3a c%c 8ức xP có v7n $%ng trpng v&' v7n $%ng 8ậc Q c3a 8ức xP %n! $%ng t6m I
m
t
µ λ = , 0 =
H l.9
:*
m m µ µ <0 , 0 i =Q , 0
+*
m m µ µ <Q , 0 i QQ , 0
>*
m m µ µ <0 , 0 i q0 , 0
?*
m m µ µ <q , 0 i Q0 , 0
Câu 6": Một ng,An có cMng $,-t 8ức xP ;s, !%t ra c!pm 8ức xP đFn $ắc
m µ λ ; , 0 =
* >!'B, c!pm 8ức xP do ng,An !%t
ra v.o cat)t c3a một tB 8.o 4,ang đ'(n t!G dòng 4,ang đ'(n c!P0 4,a nó có c@]ng độ 8#ng 8ao n!'ê, v&' g'T $e r#ng cứ 100
!MtMn đậ v.o cat)t t!G có 1 ElEctrMn 85 8ứt ra*
:* <,Qm: +* q,1m: >* Q,qm: ?* X,1m:
#$ %& thi 251' t(an) 5
TRƯỜNG THPT NGỌC HỒI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011
TỔ VẬT LÝ Môn: VẬT LÝ; !"# $
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi gồm có 03 tang!
Họ và tên thí sinh: ………………………Số báo danh:……………
I% PH&N CH'NG CH( T)T C* TH+ ,INH -.0 /012 34 /01 1 56n /01 .07
Câu 1: 2rong ng!'ên cứ, 4,ang !f vPc! c3a một vật 85 k6c! t!6c! !%t 4,ang, dOa v.o v5 tr6 c%c vPc! ng@]'
ta 8'Bt
:* !@Fng !% k6c! t!6c! vật dZn đBn !%t 4,ang* +* n!'(t độ c3a vật k!' !%t 4,ang*
>* c%c !C c!-t !o% !Vc tAn tP' trong vật đó* ?* c%c ng,0ên t) !o% !Vc c-, t!.n! vật đó*
Câu 2: Một 7m t!oa có tần $) dao động r'êng XQ0mn đ@Cc đặt $%t m'(ng một )ng ng!'(m !Gn! trj đ%0 k6n đặt
t!"ng đứng cao X0cm* Rf dần n@&c v.o )ng ng!'(m đBn độ cao ;0cm t!G t!-0 7m đ@Cc k!,Bc! đP' lên r-t
mPn!* +'Bt t)c độ tr,0Jn 7m trong k!Mng k!6 có g'% tr5 n#m trong k!oTng % m ' % m / ;Q0 / ;00 ≤ ≤ * mg' k!' t'B
tjc đf n@&c t!êm v.o )ng t!G có t!êm m-0 v5 tr6 c3a mOc n@&c c!o 7m đ@Cc k!,Bc! đP' mPn!o
:* 1 +* 1 >* ; ?* =
Câu 3: _!' tWng k!)' l@Cng vật nặng c3a con lắc đFn lên 1 lần v. g'Tm c!'J, d.' đ' một nea Ico' 8'ên độ góc
k!Mng đf'H t!G9
:* >!, kG dao động 8L c3a con lắc đFn k!Mng đf'* +* 2ần $) dao động 8L c3a con lắc g'Tm đ' 1 lần*
>* >F nWng c3a con lắc k!' dao động n!g k!Mng đf'* ?* +'ên độ cong c3a con lắc tWng lên 1 lần*
Câu 4: NWng l@Cng c3a một vật dao động đ'J, !o. 8#ng Q0l* Rộng nWng c3a vật tP' đ'Nm c%c! v5 tr6 8'ên một
đoPn 8#ng 1/Q 8'ên độ l.9
:* =1l +* 10l >* ;0l ?* ;1l
Câu 5: >!'B, một c!pm 8ức xP đFn $Wc có 8@&c 1=qnm v.o một 4,T cầ, 8#ng đAng cM lậ* Da, t!]' g'an n!-t
đ5n!, đ'(n t!B cOc đP' c3a 4,T cầ, l. =^*r'&' !Pn 4,ang đ'(n c3a đAng l.9
:* 0,;11m +* 1q[nm >* 0,=1;m ?* ;1Qnm
Câu 6: Một vật n!g k!)' l@Cng m==00g đ@Cc trEo v.o một lò xo k!)' l@Cng k!Mng đ%ng kN, đV cứng
k==0N/m* R@a vật đBn v5 tr6 lò xo k!Mng 8'Bn dPng rA' t!T n!h đN vật dao động đ'J, !o.* /-0 i 10
1
= π
g=10m/$
1
* >!Vn trjc kx t!"ng đứng, g)c k tP' v5 tr6 c7n 8#ng, c!'J, d@Fng !@&ng lên trên* 26n! t!]' g'an tU
lcc t!T vật đBn k!' vật đ' 4,a v5 tr6 x=aQcm t!Eo c!'J, d@Fng*
:* =/;I$H +* ;/1I$H >* 1/;I$H ?* ;/=I$H
Câu 7: 2rong t!6 ng!'(m g'ao t!oa %n! $%ng 8#ng k!E y7ng, %n! $%ng đFn $ắc có 8@&c $óng
m µ λ Q , 0 =
!%t
ra tU k!E !h D $ong $ong v. c%c! đJ, !a' k!E D
1
, D
1
* _!oTng c%c! g'Sa !a' k!E D
1
, D
1
l. 1mm, m.n c!ứa !a'
k!E D
1
, D
1
c%c! k!E D 1m v. $ong $ong v&' m.n 4,an $%t* _!' đặt nga0 $a, k!E D
1
một

8Tn t!,… t'n! có 8J d.0
=
m µ
, c!'Bt $,-t n=1,Q t!G !( v7n g'ao t!oa 85 d5c! c!,0Nn* RN !( v7n g'ao t!oa tru vJ v5 tr6 cx t!G ng@]' ta
!T' d5c! c!,0Nn k!E D t!Eo !@Fng $ong $ong v&' m.n 4,an $%t
:* một đoPn 1mm vJ !6a k!E D
1
* +* một đoPn 1mm vJ !6a k!E D
1
*
>* một đoPn 1mm vJ !6a k!E D
1
* ?* một đoPn 1mm vJ !6a k!E D
1
*
Câu : Một con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m, vật nặng m=100g dao động tắt dần trên mặt !"ng n#m
ngang do mat$%t, v&' !( $) ma$%t
1 , 0 = µ
* +an đầ, vật có l' độ l&n n!-t l. 10cm* /-0 g=10m/$
1
* 2)c độ l&n
n!-t c3a vật k!' 4,a v5 tr6 c7n 8#ng l.9
:* ;,1<m/$ +* 1,=;m/$ >* =,1<m/$ ?* ;,1;m/$
Câu !: 2rên mặt n@&c có !a' ng,An kBt !C D
1
, D
1
c%c! n!a, ;0cm dao động t!Eo !@Fng t!"ng có !@Fng
trGn! lần l@Ct l.
H HI 10 co$I
1
mm t a " π =
v.
H HI 10 $'nI
1
mm t a " π π + =
* +'Bt t)c độ tr,0Jn $óng trên mặt n@&c
;0cm/$* KLt !Gn! v,Mng D
1
MND
1
trên mặt n@&c, $) đ'Nm dao động cOc đP' trên MD
1
l.9
:* 1; +* 1= >* 1Q ?* 1<
Câu 1": Một ng,An 7m đ@Cc co' l. ng,An đ'Nm !%t $óng cầ, tần $) 1000mn* 2P' đ'Nm M c%c! ng,An một
k!oTng 1m có mức c@]ng độ 7m l. /=X0d+* >Mng $,-t !%t 7m c3a ng,An có g'% tr5 l.9
:* 1,<
=
10 *

π s +* Q,0;ms >*X
=
10 *

π s ?* 1,Q1ms
MY đJ9 ;<1
Câu 11: † trPm !%t đ'(n, ng@]' ta tr,0Jn đ' cMng $,-t 1,1Ms d@&' đ'(n % <_^* D) c!{ c%c cMng tF u trPm
!%t v. nF' t'ê, t!j đ'(n $a, một ng.0 đêm c!ên! l(c! n!a, Q0=0_s*!* R'(n tru c3a đ@]ng d70 tT' đ'(n l.9
:* Ω 11< +* Ω X= >*
Ω Q , 10
?*
Ω 1Q , Q
Câu 12: >ó !a' k!)' c!-t !óng xP : v. + v&' !#ng $) !óng xP lần l@Ct l.
1
λ
v.
1
λ
* D) !Pt n!7n 8an đầ,
trong !a' k!)' c!-t lần l@Ct l. N
1
v. N
1
* 2!]' g'an đN $) l@Cng !Pt n!7n : v. + c3a !a' k!)' c!-t còn lP' 8#ng
n!a, l.9
:*

1
1
1 1
1 1
ln
*
1
1
λ λ
λ λ
+*
+
1
1
1 1
ln
1
1
1
λ λ
>*

1
1
1 1
ln
1
1
1
λ λ
?*
+
1
1
1 1
1 1
ln
*
1
1
λ λ
λ λ
Câu 13: >!o !Tn ứng !Pt n!7n9 n (/ (/ h2 0/ + + → +
=
1
=
1
[
=
* /cc đầ, có 1qg +Er'* 2!N t6c! k!6 mE tPo t!.n!
u đ'J, k'(n t'ê, c!,•n $a, !a' c!, kG 8%n rY l.9
:* Q0,= l6t* +* 1;=,= l6t >* 100,X l6t* ?* <q,1 l6t*
Câu 14: Một động cF 100saQ0^, có !( $) cMng $,-t 8#ng 0,X, đ@Cc mắc v.o !a' đầ, c,ộn t!ứ c- c3a một
m%0 !P % có $) vòng d70 c3a c,ộn n.0 g- Q lần $) vòng d70 c3a c,ộn k'a* >o' m-t m%t nWng l@Cng trong
m%0 8'Bn % l. k!Mng đ%ng kN* NB, động cF !oPt động 8Gn! t!@]ng t!G c@]ng độ dòng đ'(n !'(, djng trong
c,ộn d70 $F c- l.9
:* 0,X: +* 1: >* 10: ?* 1Q:
Câu 15: R'Nm t@Fng tO g'Sa $óng 7m v. $óng %n! $%ng l.9
:* cT !a' đJ, l. $óng đ'(n tU* +* cT !a' đJ, l. $óng dVc*
>* cT !a' đJ, tr,0Jn đ@Cc trong c!7n k!Mng* ?* cT !a' đJ, l. 4,% trGn! tr,0Jn nWng l@Cng*
Câu 16: Một con lắc đFn có k!)' l@Cng m=Q0g đặt trong một đ'(n tr@]ng đJ, có vLctF c@]ng độ đ'(n tr@]ng
$

!@&ng t!"ng đứng lên trên v. độ độ l&n Q*10
;
^/m* _!' c!@a t6c! đ'(n c!o vật, c!, k` dao động c3a con
lắc l. 1I$H* _!' t6c! đ'(n c!o vật t!G c!, k` dao động c3a con lắc l.
π
/1I$H* /-0 g=10m/$
1
v. 10
1
= π * R'(n
t6c! c3a vật l.9
:* =*10
aQ
> +* a=*10
aQ
> >* <*10
aQ
> ?* a<*10
aQ
>
Câu 17: Một vật dao động đ'J, !o. trên 4,b đPo d.' Xcm* _!' vật đ' 4,a v5 tr6 c7n 8#ng t!G vận t)c có độ l&n
H / I = , 0 % m π
* >!Vn g)c t!]' g'an l. lcc vật 4,a v5 tr6 cm ; 1 t!Eo c!'J, d@Fng* d!@Fng trGn! dao động c3a
vật l.9
:*
H HI
<
10 co$I = cm t &
π
π − =
+*
H HI
<
10 co$I = cm t &
π
π + =

>*
H HI
<
10 co$I 1 cm t &
π
π + =
?*
H HI
<
10 co$I 1 cm t &
π
π − =
Câu 1: Một mPc! dao động /> gAm tj đ'(n > = ;000 t v. c,ộn d70 có độ tO cTm / = 1X
( µ
, đ'(n tru r =
0,1 Ω* RN dao động trong mPc! đ@Cc d,0 trG v&' đ'(n % cOc đP' trên tj đ'(n
) * Q
0
=
t!G !T' c,ng c- c!o
mPc! một cMng $,-t l. 8ao n!'ê, o
:* 11<,qms +* 1;;ms >* 1<X
s µ
?* 1;=
s µ
Câu 1!: #n
111
X<
l. c!-t !óng xP có c!, kG 8%n rY l. ;,X n.0* Một mZ, !óng xP có k!)' l@Cng 1mg* Da, 1[
ng.0 độ !óng xP g'Tm đ'
:* <[,[\ +* [<,[\ >* [[,<\ ?* [<,<\
Câu 2": >o' 8'ên độ $,-t đ'(n động c@vng 8ức đặt v.o mPc! /> có đ'(n tru w ≠ 0 l. k!Mng đf', k!' có cộng
!@ung đ'(n tU trong mPc! t!G
:* $O t'ê, !ao nWng l@Cng trong mPc! n!@ cx* +* $O t'ê, !ao nWng l@Cng trong mPc! n!g n!-t*
>* $O t'ê, !ao nWng l@Cng trong mPc! l&n n!-t* ?* k!Mng có $O t'ê, !ao nWng l@Cng trong mPc!*
Câu 21: Một ng,An $%ng đ'Nm n#m c%c! đJ, !a' k!E y7ng v. !%t ra đAng t!]' !a' 8ức xP đFn $ắc
1
λ v.
1
λ *
_!oTng v7n c3a
1
λ l.
1
i = 0,;cm* ^png g'ao t!oa có 8J rộng / = 1,=cm, trên m.n đBm đ@Cc 1q v7n $%ng,
trong đó có ; v7n $%ng k!%c m., v&'
1
λ v.
1
λ v. 1 trong $) ; v7n đó n#m ngo.' cpng c3a k!oTng /*
_!oTng v7n g'ao t!oa c3a 8ức xP
1
λ l.9
:* 0,1=cm +* 0,;<cm >* 0,=Xcm ?* 0,<cm*
Câu 22: Một đFn v5 k!)' l@Cng ng,0ên te I1,H 8#ng9
:* 1/11 k!)' l@Cng c3a !Pt n!7n +
11
<
* +* k!)' l@Cng c3a một !MtMn*
>* [;1,QME^*c
1
* ?* >T :, +, > đJ, $a'*
Câu 23: >!o đoPn mPc! đ'(n xoa0 c!'J, gAm đ'(n tru Ω = ; X0 # , tj đ'(n có d,ng k!%ng
Ω =100
+
.
v.
c,ộn d70 t!,ần cTm mắc n)' t'B* Rặt v.o !a' đầ, đoPn mPc! đ'(n % xoa0 c!'J, H I 100 co$ < 1<0 ) t " π = ,
t!G đ'(n % !'(, djng g'Sa !a' đầ, tj đ'(n l. 100^* d!%t 8'N, n.o $a, đ70 l. :;#o
:* R'(n % !'(, djng g'Sa !a' đầ, c,ộn d70 l. 100^*
+* >Mng $,-t t'ê, t!j c3a mPc! l&n n!-t*
>* >@]ng độ dòng đ'(n cpng !a v&' đ'(n % g'Sa !a' đầ, mPc!*
?* R'(n % !'(, djng g'Sa !a' đầ, đ'(n tru l. ^ < X0
Câu 24: Một mPc! dao động đ'(n tU /> có
m( , - + Q0 i Q = = µ
* R'(n % cOc đP' trên tj l. <^* _!' nWng
l@Cng đ'(n 8#ng ; lần nWng l@Cng tU t!G nWng l@Cng đ'(n tU trong mPc! có g'% tr5 l.9
:* [*10
aQ
l +* 1*X*10
aQ
l >* q,1*10
aQ
l ?* 1,Q*10
aQ
l
Câu 25: 2Gm kBt l,ận :;#<
:* |lEctrMn t!,ộc loP' !Pt /EtMn* +* mPt !ađrMn l. tậ !C c%c !Pt mênMn v. lEtMn*
>* mPt nFtrMn có $'n 8#ng 1/1* ?* mPt nFtr'nM có $) l@Cng te đ'(n t6c! 8#ng 0*
Câu 26: Một đoPn mPc! xoa0 c!'J, w/> k!Mng !7n n!%n! 8'Bt r#ng đ'(n tru t!,ần, cTm k!%ng, d,ng k!%ng
l. k!%c k!Mng* d!%t 8'N, n.o $a, đ70 l. 58n9o
:* >@]ng độ !'(, djng c3a dòng đ'(n 4,a c%c !ần te w, /, > l,Mn 8#ng n!a, n!@ng c@]ng tức t!]' t!G c!@a
c!ắc 8#ng n!a,*
+* R'(n % !'(, djng g'Sa !a' đầ, đoPn mPc! l,Mn 8#ng tfng đ'(n % !'(, djng trên tUng !ần te*
>* R'(n % tức t!]' g'Sa !a' đầ, đoPn mPc! l,Mn 8#ng tfng đ'(n % tức t!]' g'Sa !a' đầ, tUng !ần te*
?* >@]ng độ dòng đ'(n v. đ'(n % tức t!]' l,Mn k!%c !a n!a,
Câu 27: _!' c!o đ' 4,a cpng một c,ộn d70, một dòng đ'(n k!Mng đf' $'n! cMng $,-t g- < lần một dòng đ'(n
xoa0 c!'J,* 2{ $) g'Sa c@]ng độ dòng đ'(n k!Mng đf' v&' g'% tr5 cOc đP' c3a dòng xoa0 c!'J, l. 9
:* ; +*
1
;
>* 1 ?*
1
1
Câu 2: Một c,ộn d70 có đ'(n tru t!,ần Ω = ; 100 # v. độ tO cTm
( ,
π
;
=
mắc n)' t'B v&' một đoPn
mPc! K có tfng tru }
K
rA' mắc v.o đ'(n % có xoa0 c!'J, có g'% tr5 !'(, djng 110^, tần $) Q0mn t!G t!-0
dòng đ'(n 4,a mPc! đ'(n có c@]ng độ !'(, djng 8#ng 0,;: v. c!ậm !a ;0
0
$o v&' đ'(n % g'Sa !a' đầ,
mPc!* >Mng $,-t t'ê, t!j trên đoPn mPc! K 8#ng9
:* s ; [ +* s ; 1X >* s ;0 ?* 0s =
Câu 2!: >!'B, một t'a $%ng trắng v.o lWng k6n! có góc c!'Bt 4,ang : 8#ng Q
0
t!Eo !@Fng v,Mng góc v&' mặt
!"ng !7n g'%c c3a góc :* R'Nm t&' gần :* >!'Bt $,-t c3a lWng k6n! đ)' v&' t'a t6m v. t'a đg lần l@Ct l.
n
t
=1,<Q, n
đ
=1,<1* z,ang !f đ@Cc !ứng trên một m.n 4,an $%t đặt $ong $ong v&' mặt !"ng !7n g'%c góc :
v. c%c! nó 1m* z,ang !f t!, đ@Cc trên m.n
:* l. 4,ang !f c!{ có !a' vPc! m., đg v. m., t6m c%c! n!a, qmm
+* l. 4,ang !f c!{ có !a' vPc! m., đg v. m., t6m c%c! n!a, 0,=cm
>* l. 4,ang !f l'ên tjc có 8J rộng =mm
?* l. 4,ang !f l'ên tjc có 8J rộng 0,qcm
Câu 3": Một vật t!Oc !'(n đAng t!]' !a' dao động đ'J, !o. cpng !@Fng, cpng tần $) m. một !@Fng trGn!
dao động t!.n! !ần v. !@Fng trGn! dao động tfng !C có dPng9 H HI 10 $'nI 10
1
cm t & π = ,
H HI
=
10 co$I 1 10 cm t &
π
π − =
* d!@Fng trGn! dao động t!.n! !ần t!ứ !a' có dPng9
:*
H HI
1
10 co$I 10 cm t &
π
π − =
+*
H HI 10 co$I 10 cm t & π =
>*
H HI
=
10 co$I 1 10 cm t &
π
π + =
?* H HI 10 co$I 1 10 cm t & π =
Câu 31: >!o đoPn mPc! đ'(n n!@ !Gn! v~* R'(n tru Ω =X0 # , c,ộn d70 v. tj đ'(n có đ'(n d,ng >
0
* Rặt v.o
!a' đầ, đoPn mPc! đ'(n % xoa0 c!'J, H I 100 co$ 1 100 ) t " π = t!G trong mPc! x•0 ra cộng !@ung đ'(n v.
c@]ng dộ dòng đ'(n trong mPc! có g'% tr5 !'(, djng 8#ng 1:
C
$ =
R L
N M
R'(n % !'(, djng g'Sa !a' đầ, đoPn mPc! M+ l.9
:* 1<0^ +* =0^ >* 10^ ?* 0^
Câu 32: >!o đoPn mPc! đ'(n gAm đ'(n tru # , c,ộn d70 t!,ần cTm / v. tj đ'(n > mắc n)' t'B* Rặt v.o !a'
đầ, đoPn mPc! đ'(n % xoa0 c!'J, có tần $) v. đ'(n % !'(, djng k!Mng đf'* ?png vMn kB n!'(t có đ'(n tru
r-t l&n lần l@Ct đo đ'(n % g'Sa !a' đầ, đoPn mPc!, !a' đầ, tj đ'(n v. !a' đầ, c,ộn d70 t!G $) c!{ c3a vMn kB
có g'% tr5 t@Fng ứng l. •, •
>
v. •
/
* +'Bt •=•
>
=1•
/
* m( $) cMng $,-t c3a 8mPc! đ'(n 8#ng9
:* 1/1 +* 1 / ; >* 1 / 1 ?* 1
Câu 33: >!Vn đ% %n 58n9%
:* 2'a !Ang ngoP' k!Mng t!N g70 ra !'(, ứng 4,ang đ'(n u 8%n dZn*
+* 2'a te ngoP' đ@Cc dpng đN k'Nm tra c!-t l@Cng c%c $Tn !•m đcc trong cMng ng!'(*
>* 2'a
γ
x,-t !'(n trong $O !7n rY !óng xP*
?* 2'a K It'a wFng!EnH đ@Cc dpng đN $@u' -m trong 0 !Vc*
Câu 34: +'Bt 8@&c $óng n!g n!-t c3a 8ức xP t'a K !%t ra tU )ng t'a K l. 0,0[;qQnm* m'(, đ'(n t!B g'Sa an)t
v. cat)t c3a )ng có g'% tr5 l.9
:* q,Q^ +* 1;,1Q^ >* q,Q*‚0
=
^ ?* Q,1Q_^
Câu 35: Mức nWng l@Cng ng,0ên te !'đrM u trPng t!%' dUng có 8'N, t!ức9 H I
< , 1;
1
/)
n
$
n
− = v&' n=1, 1, ; ƒ
_!' k6c! t!6c! ng,0ên te !'đrM u trPng t!6a cF 8Tn 8#ng v'(c !- t!j một !MtMn có nWng l@Cng t!6c! !C, 8%n
k6n! 4,b đPo dUng c3a ElEctrMn tWng lên [ lần* +@&c $óng l&n n!-t c3a 8ức xP m. ng,0ên te có t!N !%t ra l.9
:* 0,<Qq
m µ
+* 0,<1q
m µ
>* 0,q1
m µ
?* 0,1q<
m µ
Câu 36: >!Vn c7, 58n9% 2rPng t!%' dUng c3a ng,0ên te l.9
:* trPng t!%' ElEctrMn k!Mng c!,0Nn động 4,an! !Pt n!7n*
+* trPng t!%' đứng 0ên c3a ng,0ên te
>* trPng t!%' ng,0ên te có nWng l@Cng 8#ng động nWng c!,0Nn động c3a ElEctrMn 4,an! !Pt n!7n*
?* cT :, +, > đJ, $a'*
Câu 37: 2rong mPc! đ'(n xoa0 c!'J, gAm !ần te K mắc n)' t'B v&' !ần te €* +'Bt r#ng K, € l. một trong
8a !ần te9 đ'(n tru t!,ần w, tj đ'(n > v. c,ộn d70* Rặt v.o !a' đầ, đoPn mPc! một đ'(n %
π 100 co$ < * " = tI^H t!G đ'(n % !'(, djng trên !a' !ần te K, € đo đ@Cc lần l@Ct l. 1 * v. •* K, € l.9
:* > v. w +* c,ộn d70 v. > >* c,ộn d70 v. w ?* !a' c,ộn d70
Câu 3: 2rong t!6 ng!'(m vJ !'(, ứng 4,ang, ng@]' ta có t!N l.m tr'(t t'ê, dòng 4,ang đ'(n 8#ng c%c! dpng
một !'(, đ'(n !Ym có g'% tr5 8#ng ;,1^* Ng@]' ta t%c! ra một c!pm !h c%c 4,ang ElEctrMn v. !@&ng nó đ'
v.o một tU tr@]ng đJ, có cTm ứng tU T 0
Q
10 * ;

= t!Eo !@Fng v,Mng góc v&' c%c đ@]ng $ức tU* +%n k6n!
4,b đPo l&n n!-t c3a c%c ElEctrMn l.
:* 1cm +* 10cm >* 10cm ?* 1,Qcm
Câu 3!: Một mPc! dao động /> l„ t@ung* +'Bt đ'(n t6c! cOc đP' trên tj l. +
<
10

v. c@]ng độ dòng đ'(n cOc
đP' trong mPc! l. 1,1Q<:* 2!]' g'an ngắn n!-t g'Sa !a' lần đ'(n t6c! trên tj có độ l&n cOc đP' l.9
:* Q*10
a<
$ +* 1,Q*10
a<
$ >* 1,1Q*10
a<
$ ?* q,[*10
a<
$
Câu 4": ?òng 4,ang đ'(n trong tB 8.o 4,ang đ'(n đPt 8Yo !o. k!'9
:* có 8ao n!'ê, ElEctrMn 8ật ra k!g' cat)t đJ, 85 !ct tru lP'*
+* t-t cT c%c ElEctrMn có vận t)c 8an đầ, cOc đP' đJ, đBn an)t*
>* t-t cT c%c ElEctrMn 8ật ra k!g' cat)t đJ, đBn đ@Cc an)t*
?* $) ElEctrMn 8ật ra k!g' cat)t 8#ng $) !M tMn %n! $%ng c!'B, v.o cat)t*
II% PH&N RI>NG -10 /017: T!? :#n! /!@ 5AB/ CDE EF3 3GHn9 !;# I!Jn -P!Jn $ !HK/ =7
$% T!LH /!AMn9 3GNn! C!1On -10 /012 34 /01 .1 56n /01 P07
Câu 41: Một đoPn mPc! đ'(n xoa0 c!'J, gAm một tj đ'(n mắc n)' t'B v&' một c,ộn d70* +'Bt đ'(n % g'Sa
!a' đầ, c,ộn d70 l(c! !a ; / 1π $o v&' đ'(n % trên tj đ'(n, còn đ'(n % !a' đầ, đoPn mPc! có g'% tr5 !'(,
djng 8#ng 100^ v. c!ậm !a !Fn c@]ng độ dòng đ'(n l. < / π * R'(n % !'(, djng trên tj đ'(n v. trên c,ộn
d70 lần l@Ct l.9
:* 100^i 100^ +* X0^i 100^ >* +* ; <0 ^i 100^ ?* +* <0^i ; <0 ^
Câu 42: Một d70 mTn! đ.n !A' :+ d.' 100cm, đầ, : gắn c) đ5n!, đầ, + gắn v.o một n!%n! c3a 7m t!oa dao
động n!g v&' tần $) <0mn* 2rên d70 có $óng dUng v&' ; nct trong k!oTng g'Sa !a' đầ, : v. +* +@&c $óng v.
t)c độ tr,0Jn $óng trên d70 l.9
:* 1m, <0m/$ +* 1Qcm, Q0m/$ >* 1/;m, 10m/$ ?* 0,Qm, ;0m/$
Câu 43: Một tj đ'(n có đ'(n d,ng 10
- µ
đ@Cc t6c! đ'(n đBn một !'(, đ'(n t!B x%c đ5n! rA' n)' v&' một
c,ộn t!,ần cTm có độ tO cTm / = 1m, 8g 4,a đ'(n tru c3a c%c d70 n)'* /-0
π
1
= 10* Da, k!oTng t!]' g'an
ngắn n!-t l. 8ao n!'ê, I kN tU lcc n)'H đ'(n t6c! trên tj có g'% tr5 8#ng nea g'% tr5 8an đầ,o
:*
1
<00
%
+*
;
=00
%
>*
1
1100
%
?*
1
;00
%
Câu 44: Một đAng !A 4,T lắc c!P0 đcng g'] u 10
0
> trên mặt đ-t* R@a đAng !A lên độ cao 1,1Xkm t!G đAng !A
vZn c!P0 đcng* >!o 8'Bt !( $) nu d.' t!an! trEo con lắc l. 1*10
aQ
_
a1
, 8%n k6n! 2r%' R-t w=<=00km* N!'(t độ u
độ cao đó l.9
:* 10
0
> +* Q
0
> >* 0
0
> ?* aQ
0
>
Câu 45: 2rong !7n rY !óng xP
+
β
:* một nFtrMn trong !Pt n!7n !7n rY !%t ra một Mn'trMn
+* Mn'trMn có $ˆn trong !Pt n!7n 85 !óng ra*
>* một !ần nWng l@Cng l'ên kBt c3a !Pt n!7n c!,0Nn !o% t!.n! một Mn'trMn
?* một rMtMn trong !Pt n!7n !7n rY !%t ra một Mn'trMn
Câu 46: Một m%0 !%t đ'(n xoa0 c!'J, 8a !a mắc !Gn! $ao có đ'(n % d70 l. 10q,X^* 2T' c3a c%c !a g')ng
n!a, v. có đ'(n tru t!,ần 1= Ω, cTm k!%ng c,ộn cTm ;0 Ω v. d,ng k!%ng tj đ'(n 11 Ω mắc n)' t'B* >Mng
$,-t t'ê, t!j c3a dòng trên m‡' !a l.
:* ;X=s +* 1;Xs >* 11Q1s ?* 1;0=s
Câu 47: Mét m¸y ph¸t ®iÖn mµ phÇn c¶m gåm hai cÆp cùc tõ quay víi tèc ®é 1500
vng!ph"t vµ phÇn #ng gåm hai cuén $%y m&c nèi ti'p( c) *u+t ®iÖn ®éng hiÖu
$,ng --0.( tõ th/ng cùc ®0i qua m1i vng $%y 2µ 5m345 M1i cuén $%y gåm c) 4a6
nhi7u vng8
95 1:; vng5 <5 :: vng5 =5 1>0 vng5 ?5 @0 vng
Câu 4: Ahùc hiÖn thB nghiÖm gia6 th6a CD%ng 4Eng ¸nh *¸ng ®Fn *&c c) 4íc *)ng λ
G 0(5
m µ
5 Hh6¶ng c¸ch giIa hai JhK 4Eng 0(5mm vµ Jh6¶ng c¸ch tõ hai JhK ®'n mµn
quan *¸t L 4Eng -00cm5 A0i vM tNB M tN7n mµn L c) t60 ®é @mm 2µ vM tNB
95 v%n *¸ng 4Oc @5 <5 v%n tèi th# @5 =5 v%n tèi th# >5 ?5 v%n
*¸ng 4Oc >5
Câu 4!: 2rong 4,ang !f vPc! c3a !'đrM, 8@&c $óng c3a vPc! t!ứ n!-t trong dY0 /a'man v. vPc! t!ứ n!-t
trong dY0 +anmE lần l@Ct l. 0,111q
m µ
v. 0,<Q<;
m µ
* +@&c $óng c3a vPc! t!ứ !a' trong dY0 /a'man 8#ng9
:* 0,1=[=
m µ
+* 0,110=
m µ
>* 0,101q
m µ
?* 0,;X[0
m µ
Câu 5": Một mZ, c!-t !óng xP, $a, t!]' g'an
1
t
còn 10\ !Pt n!7n c!@a 85 !7n rY* RBn t!]' đ'Nm
1 1
100 t t % = +
$) !Pt n!7n c!@a 85 !7n rY c!{ còn Q\* >!, k` 8%n rY c3a đAng v5 !óng xP đó l.
:* 1Q$ +* Q0$ >* ;00$ ?* =00$
=% T!LH /!AMn9 3GNn! N0n9 /;H -10 /012 34 /01 P1 56n /01 Q07
Câu 51: Một đ‰a !"ng đang 4,a0 4,an! trjc c) đ5n! đ' 4,a t7m v. v,Mng góc v&' mặt !"ng đ‰a v&' t)c độ
góc k!Mng đf'* Một đ'Nm 8-t kG n#m u mL đ‰a
:* k!Mng có g'a t)c !@&ng t7m v. g'a t)c t'B t,0Bn*
+* c!{ có g'a t)c !@&ng t7m m. k!Mng có g'a t)c t'B t,0Bn*
>* >ó g'a t)c to.n !ần có độ l&n 8#ng tfng g'a t)c t'B t,0Bn v. g'a t)c !@&ng t7m*
?* có g'a t)c !@&ng t7m v. g'a t)c t'B t,0Bn*
Câu 52: Một 8.n tròn !"ng n#m ngang có 8%n k6n! w, có momEn 4,%n t6n! đ)' v&' trjc đ)' xứng 4,a t7m l.
1kg*m
1
* +.n đang 4,a0 v&' t)c độ góc 1,Xrad/$, ng@]' ta đặt n!h một vật n!g k!)' l@Cng =00g lên mL 8.n v.
vật d6n! c!ặt v.o đó t!G t)c độ góc c3a !( 8.n v. vật lcc n.0 l. 1,Qrad/$* +%n k6n! c3a 8.n tròn l.9
:* 10m +* Qm >* 0,Qm ?* 1m
Câu 53: Một đ‰a tròn có 8%n k6n! 10cm, 4,a0 x,ng 4,an! trjc đ)' xứng c3a nó v&' g'a t)c góc 1,Qrad/$
1
d@&'
t%c djng c3a mMmEn lOc 0,01N*m* _!)' l@Cng c3a đ‰a tròn l.9
:* 1/;kg +* 1/;kg >* =/;g ?* 0,=/;kg
Câu 54: >!Vn c7, :;#9
:* MV' vật đJ, !- t!j !o.n to.n %n! $%ng c!'B, t&' nó*
+* m( $) !- t!j c3a mM' tr@]ng !j t!,ộc v.o 8@&c $óng %n! $%ng*
>* N!Sng vật k!Mng !- t!j %n! $%ng trong m'Jn %n! $%ng n!Gn t!-0 gV' l. n!Sng vật trong $,)t k!Mng m.,*
?* 2… l( !ần trWm c@]ng độ %n! $%ng t&' 85 !Tn xP trên một vật c3a c%c 8@&c $óng k!%c n!a, l. k!%c n!a,*
Câu 55: Một 8%n! xE có đ@]ng k6n! Q0cm 8ắt đầ, 4,a0 v&' g'a t)c 10rad/$
1
* 2P' t!]' đ'Nm t=0, một đ'Nm :
trên v.n! xE có toP độ góc 1,Qrad* 2P' t!]' đ'Nm t=1$, g'a t)c t'B t,0Bn v. g'a t)c !% t,0Bn c3a đ'Nm : l.9
:* Qm/$
1
i 100m/$
1
* +* 1,Qm/$
1
i 100m/$
1
>* 100m/$
1
i Qm/$
1
?* 100m/$
1
i 1,Qm/$
1
Câu 56: 2rong t!6 ng!'(m y7ng vJ g'ao t!oa %n! $%ng, k!oTng c%c! !a' k!E D
1
, D
1
l. 1,1mm, k!oTng c%c! tU
m.n c!ứa !a' k!E đBn m.n 4,an $%t l. 1,Qm* Ng,An !%t ra %n! $%ng trắng có 8@&c $óng n#m trong k!oTng
m m µ λ µ qQ , 0 = , 0 ≤ ≤
* +@&c $óng c3a c%c 8ức xP có v7n $%ng trpng v&' v7n $%ng 8ậc Q c3a 8ức xP %n! $%ng
t6m I
m
t
µ λ = , 0 =
H l.9
:*
m m µ µ <0 , 0 i =Q , 0
+*
m m µ µ <Q , 0 i QQ , 0
>*
m m µ µ <0 , 0 i q0 , 0
?*
m m µ µ <q , 0 i Q0 , 0
Câu 57: Một c!c cTn! $%t g'ao t!Mng đứng 8ên đ@]ng dpng m%0 đo t)c độ đN k'Nm tra t)c độ c3a một xE
mMtM c!P0 trên đ@]ng* M%0 !%t ra một $óng 7m có tần $) 0,QMmn !@&ng vJ xE mMtM đang c!P0 v&' t)c độ
8#ng v* tần $) $óng !Tn xP m. m%0 đo t!, đ@Cc l. 0,QXMmn* +'Bt t)c độ tr,0Jn 7m trong k!Mng k!6 l.
;=0m/$* 2)c độ v c3a xE mMtM l.9
:* 1Q,1Xcm/$ +* 1[,;m/$ >* 10Qkm/! ?* [0,<Qkm/!
Câu 5: Một ng,An có cMng $,-t 8ức xP ;s, !%t ra c!pm 8ức xP đFn $ắc
m µ λ ; , 0 =
* >!'B, c!pm 8ức xP do
ng,An !%t ra v.o cat)t c3a một tB 8.o 4,ang đ'(n t!G dòng 4,ang đ'(n c!P0 4,a nó có c@]ng độ 8#ng 8ao
n!'ê, v&' g'T $e r#ng cứ 100 !MtMn đậ v.o cat)t t!G có 1 ElEctrMn 85 8ứt ra*
:* <,Qm: +* q,1m: >* Q,qm: ?* X,1m:
Câu 5!: Một vật có k!)' l@Cng ng!{ 8#ng m
o
, c!,0Nn động v&' t)c độ 8#ng 0,<c Ic l. vận t)c %n! $%ng trong
c!7n k!MngH* _Bt l,ận n.o $a, đ70 vJ vật l. R!ôn9 58n9o
:* _!)' l@Cng c3a vật 8#ng 1,1Qm
o
* +* NWng l@Cng c3a vật 8#ng 1,1Qm
o
c
1
*
>* Rộng l@Cng c3a vật 8#ng 0,qQm
o
c* ?* Rộng nWng c3a vật 8#ng 0,11Qm
o
c
1
*
Câu 6": mPt n!7n 1a
1=
11
!7n rY

β tPo t!.n! !Pt n!7n K* +'Bt c!, k` 8%n rY c3a 1a
1=
11
l. 1Q g']* +an đầ,
trong mZ, c!@a có !Pt n!7n K* 2!]' g'an đN t{ $) k!)' l@Cng c3a K v. Na có trong mZ, 8#ng 0,qQ l.9
:* 11,1! +* 11,1! >* X,<! ?* 10,1!
TRƯỜNG THPT NGỌC HỒI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011
TỔ VẬT LÝ Môn: VẬT LÝ; !"# $
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi gồm có 03 tang!
Họ và tên thí sinh: ………………………Số báo danh:……………
I% PH&N CH'NG CH( T)T C* TH+ ,INH -.0 /012 34 /01 1 56n /01 .07
Câu 1: _!' c!o đ' 4,a cpng một c,ộn d70, một dòng đ'(n k!Mng đf' $'n! cMng $,-t g- < lần một dòng đ'(n
xoa0 c!'J,* 2{ $) g'Sa c@]ng độ dòng đ'(n k!Mng đf' v&' g'% tr5 cOc đP' c3a dòng xoa0 c!'J, l. 9
:* ; +*
1
;
>* 1 ?*
1
1
Câu 2: 2Gm kBt l,ận :;#<
:* mPt !ađrMn l. tậ !C c%c !Pt mênMn v. lEtMn +* |lEctrMn t!,ộc loP' !Pt /EtMn**
>* mPt nFtrMn có $'n 8#ng 1/1* ?* mPt nFtr'nM có $) l@Cng te đ'(n t6c! 8#ng 0*
Câu 3: Một ng,An 7m đ@Cc co' l. ng,An đ'Nm !%t $óng cầ, tần $) 1000mn* 2P' đ'Nm M c%c! ng,An một
k!oTng 1m có mức c@]ng độ 7m l. /=X0d+* >Mng $,-t !%t 7m c3a ng,An có g'% tr5 l.9
:* 1,<
=
10 *

π s +* X
=
10 *

π s >*Q,0;ms ?* 1,Q1ms
Câu 4: Một mPc! dao động /> gAm tj đ'(n > = ;000 t v. c,ộn d70 có độ tO cTm / = 1X
( µ
, đ'(n tru r =
0,1 Ω* RN dao động trong mPc! đ@Cc d,0 trG v&' đ'(n % cOc đP' trên tj đ'(n
) * Q
0
=
t!G !T' c,ng c- c!o
mPc! một cMng $,-t l. 8ao n!'ê, o
:* 11<,qms +* 1;;ms >* 1<X
s µ
?* 1;=
s µ
Câu 5: Một vật dao động đ'J, !o. trên 4,b đPo d.' Xcm* _!' vật đ' 4,a v5 tr6 c7n 8#ng t!G vận t)c có độ l&n
H / I = , 0 % m π
* >!Vn g)c t!]' g'an l. lcc vật 4,a v5 tr6 cm ; 1 t!Eo c!'J, d@Fng* d!@Fng trGn! dao động c3a
vật l.9
:*
H HI
<
10 co$I = cm t &
π
π − =
+*
H HI
<
10 co$I = cm t &
π
π + =

>*
H HI
<
10 co$I 1 cm t &
π
π + =
?*
H HI
<
10 co$I 1 cm t &
π
π − =
Câu 6: _!' tWng k!)' l@Cng vật nặng c3a con lắc đFn lên 1 lần v. g'Tm c!'J, d.' đ' một nea Ico' 8'ên độ góc
k!Mng đf'H t!G9
:* >!, kG dao động 8L c3a con lắc đFn k!Mng đf'* +* 2ần $) dao động 8L c3a con lắc g'Tm đ' 1 lần*
>* >F nWng c3a con lắc k!' dao động n!g k!Mng đf'* ?* +'ên độ cong c3a con lắc tWng lên 1 lần*
Câu 7: Một đoPn mPc! xoa0 c!'J, w/> k!Mng !7n n!%n! 8'Bt r#ng đ'(n tru t!,ần, cTm k!%ng, d,ng k!%ng
l. k!%c k!Mng* d!%t 8'N, n.o $a, đ70 l. 58n9o
:* R'(n % tức t!]' g'Sa !a' đầ, đoPn mPc! l,Mn 8#ng tfng đ'(n % tức t!]' g'Sa !a' đầ, tUng !ần te*
+* R'(n % !'(, djng g'Sa !a' đầ, đoPn mPc! l,Mn 8#ng tfng đ'(n % !'(, djng trên tUng !ần te*
>* >@]ng độ !'(, djng c3a dòng đ'(n 4,a c%c !ần te w, /, > l,Mn 8#ng n!a, n!@ng c@]ng tức t!]' t!G c!@a
c!ắc 8#ng n!a,*
?* >@]ng độ dòng đ'(n v. đ'(n % tức t!]' l,Mn k!%c !a n!a,
Câu : Một c,ộn d70 có đ'(n tru t!,ần Ω = ; 100 # v. độ tO cTm
( ,
π
;
=
mắc n)' t'B v&' một đoPn mPc!
K có tfng tru }
K
rA' mắc v.o đ'(n % có xoa0 c!'J, có g'% tr5 !'(, djng 110^, tần $) Q0mn t!G t!-0 dòng đ'(n
4,a mPc! đ'(n có c@]ng độ !'(, djng 8#ng 0,;: v. c!ậm !a ;0
0
$o v&' đ'(n % g'Sa !a' đầ, mPc!* >Mng
$,-t t'ê, t!j trên đoPn mPc! K 8#ng9
:* 0s = +* s ; 1X >* s ;0 ?* s ; [
Câu !: Một mPc! dao động đ'(n tU /> có
m( , - + Q0 i Q = = µ
* R'(n % cOc đP' trên tj l. <^* _!' nWng
l@Cng đ'(n 8#ng ; lần nWng l@Cng tU t!G nWng l@Cng đ'(n tU trong mPc! có g'% tr5 l.9
:* [*10
aQ
l +* 1*X*10
aQ
l >* q,1*10
aQ
l ?* 1,Q*10
aQ
l
MY đJ9 =q;
Câu 1": Một vật n!g k!)' l@Cng m==00g đ@Cc trEo v.o một lò xo k!)' l@Cng k!Mng đ%ng kN, đV cứng
k==0N/m* R@a vật đBn v5 tr6 lò xo k!Mng 8'Bn dPng rA' t!T n!h đN vật dao động đ'J, !o.* /-0 i 10
1
= π
g=10m/$
1
* >!Vn trjc kx t!"ng đứng, g)c k tP' v5 tr6 c7n 8#ng, c!'J, d@Fng !@&ng lên trên* 26n! t!]' g'an tU
lcc t!T vật đBn k!' vật đ' 4,a v5 tr6 x=aQcm t!Eo c!'J, d@Fng*
:* =/;I$H +* ;/1I$H >* 1/;I$H ?* ;/=I$H
Câu 11: NWng l@Cng c3a một vật dao động đ'J, !o. 8#ng Q0l* Rộng nWng c3a vật tP' đ'Nm c%c! v5 tr6 8'ên một
đoPn 8#ng 1/Q 8'ên độ l.9
:* =1l +* 10l >* ;0l ?* ;1l
Câu 12: R'Nm t@Fng tO g'Sa $óng 7m v. $óng %n! $%ng l.9
:* cT !a' đJ, l. $óng đ'(n tU* +* cT !a' đJ, l. $óng dVc*
>* cT !a' đJ, tr,0Jn đ@Cc trong c!7n k!Mng* ?* cT !a' đJ, l. 4,% trGn! tr,0Jn nWng l@Cng*
Câu 13: #n
111
X<
l. c!-t !óng xP có c!, kG 8%n rY l. ;,X n.0* Một mZ, !óng xP có k!)' l@Cng 1mg* Da, 1[
ng.0 độ !óng xP g'Tm đ'
:* <[,[\ +* [<,[\ >* [[,<\ ?* [<,<\
Câu 14: Một 7m t!oa có tần $) dao động r'êng XQ0mn đ@Cc đặt $%t m'(ng một )ng ng!'(m !Gn! trj đ%0 k6n
đặt t!"ng đứng cao X0cm* Rf dần n@&c v.o )ng ng!'(m đBn độ cao ;0cm t!G t!-0 7m đ@Cc k!,Bc! đP' lên r-t
mPn!* +'Bt t)c độ tr,0Jn 7m trong k!Mng k!6 có g'% tr5 n#m trong k!oTng % m ' % m / ;Q0 / ;00 ≤ ≤ * mg' k!' t'B
tjc đf n@&c t!êm v.o )ng t!G có t!êm m-0 v5 tr6 c3a mOc n@&c c!o 7m đ@Cc k!,Bc! đP' mPn!o
:* 1 +* 1 >* ; ?* =
Câu 15: Một con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m, vật nặng m=100g dao động tắt dần trên mặt !"ng n#m
ngang do mat$%t, v&' !( $) ma$%t
1 , 0 = µ
* +an đầ, vật có l' độ l&n n!-t l. 10cm* /-0 g=10m/$
1
* 2)c độ l&n
n!-t c3a vật k!' 4,a v5 tr6 c7n 8#ng l.9
:* ;,1<m/$ +* 1,=;m/$ >* =,1<m/$ ?* ;,1;m/$
Câu 16: 2rên mặt n@&c có !a' ng,An kBt !C D
1
, D
1
c%c! n!a, ;0cm dao động t!Eo !@Fng t!"ng có !@Fng
trGn! lần l@Ct l. H HI 10 co$I
1
mm t a " π = v. H HI 10 $'nI
1
mm t a " π π + = * +'Bt t)c độ tr,0Jn $óng trên mặt n@&c
;0cm/$* KLt !Gn! v,Mng D
1
MND
1
trên mặt n@&c, $) đ'Nm dao động cOc đP' trên MD
1
l.9
:* 1; +* 1= >* 1Q ?* 1<
Câu 17: Một con lắc đFn có k!)' l@Cng m=Q0g đặt trong một đ'(n tr@]ng đJ, có vLctF c@]ng độ đ'(n tr@]ng
$

!@&ng t!"ng đứng lên trên v. độ độ l&n Q*10
;
^/m* _!' c!@a t6c! đ'(n c!o vật, c!, k` dao động c3a con
lắc l. 1I$H* _!' t6c! đ'(n c!o vật t!G c!, k` dao động c3a con lắc l.
π
/1I$H* /-0 g=10m/$
1
v. 10
1
= π * R'(n
t6c! c3a vật l.9
:* =*10
aQ
> +* a=*10
aQ
> >* <*10
aQ
> ?* a<*10
aQ
>
Câu 1: >!'B, một c!pm 8ức xP đFn $ắc có 8@&c 1=qnm v.o một 4,T cầ, 8#ng đAng cM lậ* Da, t!]' g'an
n!-t đ5n!, đ'(n t!B cOc đP' c3a 4,T cầ, l. =^*r'&' !Pn 4,ang đ'(n c3a đAng l.9
:* 0,;11m +* 1q[nm >* 0,=1;m ?* ;1Qnm
Câu 1!: >o' 8'ên độ $,-t đ'(n động c@vng 8ức đặt v.o mPc! /> có đ'(n tru w ≠ 0 l. k!Mng đf', k!' có cộng
!@ung đ'(n tU trong mPc! t!G
:* $O t'ê, !ao nWng l@Cng trong mPc! n!@ cx* +* $O t'ê, !ao nWng l@Cng trong mPc! n!g n!-t*
>* $O t'ê, !ao nWng l@Cng trong mPc! l&n n!-t* ?* k!Mng có $O t'ê, !ao nWng l@Cng trong mPc!*
Câu 2": Một ng,An $%ng đ'Nm n#m c%c! đJ, !a' k!E y7ng v. !%t ra đAng t!]' !a' 8ức xP đFn $ắc
1
λ
v.
1
λ
*
_!oTng v7n c3a
1
λ
l.
1
i
= 0,;cm* ^png g'ao t!oa có 8J rộng / = 1,=cm, trên m.n đBm đ@Cc 1q v7n $%ng,
trong đó có ; v7n $%ng k!%c m., v&'
1
λ
v.
1
λ
v. 1 trong $) ; v7n đó n#m ngo.' cpng c3a k!oTng /*
_!oTng v7n g'ao t!oa c3a 8ức xP
1
λ
l.9
:* 0,1=cm +* 0,;<cm >* 0,=Xcm ?* 0,<cm*
Câu 21: >!'B, một t'a $%ng trắng v.o lWng k6n! có góc c!'Bt 4,ang : 8#ng Q
0
t!Eo !@Fng v,Mng góc v&' mặt
!"ng !7n g'%c c3a góc :* R'Nm t&' gần :* >!'Bt $,-t c3a lWng k6n! đ)' v&' t'a t6m v. t'a đg lần l@Ct l.
n
t
=1,<Q, n
đ
=1,<1* z,ang !f đ@Cc !ứng trên một m.n 4,an $%t đặt $ong $ong v&' mặt !"ng !7n g'%c góc :
v. c%c! nó 1m* z,ang !f t!, đ@Cc trên m.n
:* l. 4,ang !f c!{ có !a' vPc! m., đg v. m., t6m c%c! n!a, qmm
+* l. 4,ang !f c!{ có !a' vPc! m., đg v. m., t6m c%c! n!a, 0,=cm
>* l. 4,ang !f l'ên tjc có 8J rộng =mm
?* l. 4,ang !f l'ên tjc có 8J rộng 0,qcm
Câu 22: Một đFn v5 k!)' l@Cng ng,0ên te I1,H 8#ng9
:* 1/11 k!)' l@Cng c3a !Pt n!7n
+
11
<
* +* k!)' l@Cng c3a một !MtMn*
>* [;1,QME^*c
1
* ?* >T :, +, > đJ, $a'*
Câu 23: Một vật t!Oc !'(n đAng t!]' !a' dao động đ'J, !o. cpng !@Fng, cpng tần $) m. một !@Fng trGn!
dao động t!.n! !ần v. !@Fng trGn! dao động tfng !C có dPng9
H HI 10 $'nI 10
1
cm t & π =
,
H HI
=
10 co$I 1 10 cm t &
π
π − =
* d!@Fng trGn! dao động t!.n! !ần t!ứ !a' có dPng9
:*
H HI
1
10 co$I 10 cm t &
π
π − =
+*
H HI 10 co$I 10 cm t & π =
>*
H HI
=
10 co$I 1 10 cm t &
π
π + =
?* H HI 10 co$I 1 10 cm t & π =
Câu 24: >!o đoPn mPc! đ'(n xoa0 c!'J, gAm đ'(n tru Ω = ; X0 # , tj đ'(n có d,ng k!%ng
Ω =100
+
.
v.
c,ộn d70 t!,ần cTm mắc n)' t'B* Rặt v.o !a' đầ, đoPn mPc! đ'(n % xoa0 c!'J, H I 100 co$ < 1<0 ) t " π = ,
t!G đ'(n % !'(, djng g'Sa !a' đầ, tj đ'(n l. 100^* d!%t 8'N, n.o $a, đ70 l. :;#o
:* R'(n % !'(, djng g'Sa !a' đầ, c,ộn d70 l. 100^*
+* >Mng $,-t t'ê, t!j c3a mPc! l&n n!-t*
>* >@]ng độ dòng đ'(n cpng !a v&' đ'(n % g'Sa !a' đầ, mPc!*
?* R'(n % !'(, djng g'Sa !a' đầ, đ'(n tru l. ^ < X0
Câu 25: >!o đoPn mPc! đ'(n n!@ !Gn! v~* R'(n tru Ω =X0 # , c,ộn d70 v. tj đ'(n có đ'(n d,ng >
0
* Rặt v.o
!a' đầ, đoPn mPc! đ'(n % xoa0 c!'J, H I 100 co$ 1 100 ) t " π = t!G trong mPc! x•0 ra cộng !@ung đ'(n v.
c@]ng dộ dòng đ'(n trong mPc! có g'% tr5 !'(, djng 8#ng 1:
R'(n % !'(, djng g'Sa !a' đầ, đoPn mPc! M+ l.9
:* 1<0^ +* =0^ >* 10^ ?* 0^
Câu 26: 2rong ng!'ên cứ, 4,ang !f vPc! c3a một vật 85 k6c! t!6c! !%t 4,ang, dOa v.o v5 tr6 c%c vPc!
ng@]' ta 8'Bt
:* !@Fng !% k6c! t!6c! vật dZn đBn !%t 4,ang* +* n!'(t độ c3a vật k!' !%t 4,ang*
>* c%c !C c!-t !o% !Vc tAn tP' trong vật đó* ?* c%c ng,0ên t) !o% !Vc c-, t!.n! vật đó*
Câu 27: >ó !a' k!)' c!-t !óng xP : v. + v&' !#ng $) !óng xP lần l@Ct l.
1
λ
v.
1
λ
* D) !Pt n!7n 8an đầ,
trong !a' k!)' c!-t lần l@Ct l. N
1
v. N
1
* 2!]' g'an đN $) l@Cng !Pt n!7n : v. + c3a !a' k!)' c!-t còn lP' 8#ng
n!a, l.9
:*

1
1
1 1
1 1
ln
*
1
1
λ λ
λ λ
+*
+
1
1
1 1
ln
1
1
1
λ λ
>*

1
1
1 1
ln
1
1
1
λ λ
?*
+
1
1
1 1
1 1
ln
*
1
1
λ λ
λ λ
Câu 2: 2rong mPc! đ'(n xoa0 c!'J, gAm !ần te K mắc n)' t'B v&' !ần te €* +'Bt r#ng K, € l. một trong
8a !ần te9 đ'(n tru t!,ần w, tj đ'(n > v. c,ộn d70* Rặt v.o !a' đầ, đoPn mPc! một đ'(n %
π 100 co$ < * " = tI^H t!G đ'(n % !'(, djng trên !a' !ần te K, € đo đ@Cc lần l@Ct l. 1 * v. •* K, € l.9
:* > v. w +* c,ộn d70 v. > >* c,ộn d70 v. w ?* !a' c,ộn d70
Câu 2!: >!Vn đ% %n 58n9%
:* 2'a !Ang ngoP' k!Mng t!N g70 ra !'(, ứng 4,ang đ'(n u 8%n dZn*
+* 2'a te ngoP' đ@Cc dpng đN k'Nm tra c!-t l@Cng c%c $Tn !•m đcc trong cMng ng!'(*
>* 2'a
γ
x,-t !'(n trong $O !7n rY !óng xP*
?* 2'a K It'a wFng!EnH đ@Cc dpng đN $@u' -m trong 0 !Vc*
Câu 3": +'Bt 8@&c $óng n!g n!-t c3a 8ức xP t'a K !%t ra tU )ng t'a K l. 0,0[;qQnm* m'(, đ'(n t!B g'Sa an)t
v. cat)t c3a )ng có g'% tr5 l.9
:* q,Q^ +* 1;,1Q^ >* q,Q*‚0
=
^ ?* Q,1Q_^
C
$ =
R L
N M
Câu 31: † trPm !%t đ'(n, ng@]' ta tr,0Jn đ' cMng $,-t 1,1Ms d@&' đ'(n % <_^* D) c!{ c%c cMng tF u trPm
!%t v. nF' t'ê, t!j đ'(n $a, một ng.0 đêm c!ên! l(c! n!a, Q0=0_s*!* R'(n tru c3a đ@]ng d70 tT' đ'(n l.9
:* Ω 11< +* Ω X= >*
Ω Q , 10
?*
Ω 1Q , Q
Câu 32: >!o !Tn ứng !Pt n!7n9 n (/ (/ h2 0/ + + → +
=
1
=
1
[
=
* /cc đầ, có 1qg +Er'* 2!N t6c! k!6 mE tPo t!.n!
u đ'J, k'(n t'ê, c!,•n $a, !a' c!, kG 8%n rY l.9
:* Q0,= l6t* +* 1;=,= l6t >* 100,X l6t* ?* <q,1 l6t*
Câu 33: Một động cF 100saQ0^, có !( $) cMng $,-t 8#ng 0,X, đ@Cc mắc v.o !a' đầ, c,ộn t!ứ c- c3a một
m%0 !P % có $) vòng d70 c3a c,ộn n.0 g- Q lần $) vòng d70 c3a c,ộn k'a* >o' m-t m%t nWng l@Cng trong
m%0 8'Bn % l. k!Mng đ%ng kN* NB, động cF !oPt động 8Gn! t!@]ng t!G c@]ng độ dòng đ'(n !'(, djng trong
c,ộn d70 $F c- l.9
:* 0,X: +* 1: >* 10: ?* 1Q:
Câu 34: Mức nWng l@Cng ng,0ên te !'đrM u trPng t!%' dUng có 8'N, t!ức9 H I
< , 1;
1
/)
n
$
n
− = v&' n=1, 1, ; ƒ
_!' k6c! t!6c! ng,0ên te !'đrM u trPng t!6a cF 8Tn 8#ng v'(c !- t!j một !MtMn có nWng l@Cng t!6c! !C, 8%n
k6n! 4,b đPo dUng c3a ElEctrMn tWng lên [ lần* +@&c $óng l&n n!-t c3a 8ức xP m. ng,0ên te có t!N !%t ra l.9
:* 0,<Qq
m µ
+* 0,<1q
m µ
>* 0,q1
m µ
?* 0,1q<
m µ
Câu 35: >!Vn c7, 58n9% 2rPng t!%' dUng c3a ng,0ên te l.9
:* trPng t!%' ElEctrMn k!Mng c!,0Nn động 4,an! !Pt n!7n*
+* trPng t!%' đứng 0ên c3a ng,0ên te
>* trPng t!%' ng,0ên te có nWng l@Cng 8#ng động nWng c!,0Nn động c3a ElEctrMn 4,an! !Pt n!7n*
?* cT :, +, > đJ, $a'*
Câu 36: Một mPc! dao động /> l„ t@ung* +'Bt đ'(n t6c! cOc đP' trên tj l. +
<
10

v. c@]ng độ dòng đ'(n cOc
đP' trong mPc! l. 1,1Q<:* 2!]' g'an ngắn n!-t g'Sa !a' lần đ'(n t6c! trên tj có độ l&n cOc đP' l.9
:* Q*10
a<
$ +* 1,Q*10
a<
$ >* 1,1Q*10
a<
$ ?* q,[*10
a<
$
Câu 37: >!o đoPn mPc! đ'(n gAm đ'(n tru # , c,ộn d70 t!,ần cTm / v. tj đ'(n > mắc n)' t'B* Rặt v.o !a'
đầ, đoPn mPc! đ'(n % xoa0 c!'J, có tần $) v. đ'(n % !'(, djng k!Mng đf'* ?png vMn kB n!'(t có đ'(n tru
r-t l&n lần l@Ct đo đ'(n % g'Sa !a' đầ, đoPn mPc!, !a' đầ, tj đ'(n v. !a' đầ, c,ộn d70 t!G $) c!{ c3a vMn kB
có g'% tr5 t@Fng ứng l. •, •
>
v. •
/
* +'Bt •=•
>
=1•
/
* m( $) cMng $,-t c3a 8mPc! đ'(n 8#ng9
:* 1/1 +* 1 / ; >* 1 / 1 ?* 1
Câu 3: 2rong t!6 ng!'(m vJ !'(, ứng 4,ang, ng@]' ta có t!N l.m tr'(t t'ê, dòng 4,ang đ'(n 8#ng c%c! dpng
một !'(, đ'(n !Ym có g'% tr5 8#ng ;,1^* Ng@]' ta t%c! ra một c!pm !h c%c 4,ang ElEctrMn v. !@&ng nó đ'
v.o một tU tr@]ng đJ, có cTm ứng tU T 0
Q
10 * ;

= t!Eo !@Fng v,Mng góc v&' c%c đ@]ng $ức tU* +%n k6n!
4,b đPo l&n n!-t c3a c%c ElEctrMn l.
:* 1cm +* 10cm >* 10cm ?* 1,Qcm
Câu 3!: ?òng 4,ang đ'(n trong tB 8.o 4,ang đ'(n đPt 8Yo !o. k!'9
:* có 8ao n!'ê, ElEctrMn 8ật ra k!g' cat)t đJ, 85 !ct tru lP'*
+* t-t cT c%c ElEctrMn có vận t)c 8an đầ, cOc đP' đJ, đBn an)t*
>* t-t cT c%c ElEctrMn 8ật ra k!g' cat)t đJ, đBn đ@Cc an)t*
?* $) ElEctrMn 8ật ra k!g' cat)t 8#ng $) !M tMn %n! $%ng c!'B, v.o cat)t*
Câu 4": 2rong t!6 ng!'(m g'ao t!oa %n! $%ng 8#ng k!E y7ng, %n! $%ng đFn $ắc có 8@&c $óng
m µ λ Q , 0 =
!%t
ra tU k!E !h D $ong $ong v. c%c! đJ, !a' k!E D
1
, D
1
* _!oTng c%c! g'Sa !a' k!E D
1
, D
1
l. 1mm, m.n c!ứa !a'
k!E D
1
, D
1
c%c! k!E D 1m v. $ong $ong v&' m.n 4,an $%t* _!' đặt nga0 $a, k!E D
1
một

8Tn t!,… t'n! có 8J d.0
=
m µ
, c!'Bt $,-t n=1,Q t!G !( v7n g'ao t!oa 85 d5c! c!,0Nn* RN !( v7n g'ao t!oa tru vJ v5 tr6 cx t!G ng@]' ta
!T' d5c! c!,0Nn k!E D t!Eo !@Fng $ong $ong v&' m.n 4,an $%t
:* một đoPn 1mm vJ !6a k!E D
1
* +* một đoPn 1mm vJ !6a k!E D
1
*
>* một đoPn 1mm vJ !6a k!E D
1
* ?* một đoPn 1mm vJ !6a k!E D
1
*
II% PH&N RI>NG -10 /017: T!? :#n! /!@ 5AB/ CDE EF3 3GHn9 !;# I!Jn -P!Jn $ !HK/ =7
$% T!LH /!AMn9 3GNn! C!1On -10 /012 34 /01 .1 56n /01 P07
Câu 41: MLt mŠ0 !Št ‹'Œn m• !Žn c•m g•m !a' c‘ cpc t’ 4,a0 v6' t“c ‹L 1Q00 v”ng/!ót v• !Žn •ng g•m !a'
c,Ln d–0 m—c n“' t'˜, cY $,™t ‹'Œn ‹Lng !'Œ, dMng 110^, t’ t!šng cpc ‹›' 4,a mœ' v”ng d–0 l• Qms8* Mœ' c,Ln
d–0 g•m cY 8ao n!'•, v”ngo
:* 1[X v”ng* +* [[ v”ng* >* 1=0 v”ng* ?* q0 v”ng
Câu 42: Một đoPn mPc! đ'(n xoa0 c!'J, gAm một tj đ'(n mắc n)' t'B v&' một c,ộn d70* +'Bt đ'(n % g'Sa
!a' đầ, c,ộn d70 l(c! !a ; / 1π $o v&' đ'(n % trên tj đ'(n, còn đ'(n % !a' đầ, đoPn mPc! có g'% tr5 !'(,
djng 8#ng 100^ v. c!ậm !a !Fn c@]ng độ dòng đ'(n l. < / π * R'(n % !'(, djng trên tj đ'(n v. trên c,ộn
d70 lần l@Ct l.9
:* 100^i 100^ +* X0^i 100^ >* +* ; <0 ^i 100^ ?* +* <0^i ; <0 ^
Câu 43: Một d70 mTn! đ.n !A' :+ d.' 100cm, đầ, : gắn c) đ5n!, đầ, + gắn v.o một n!%n! c3a 7m t!oa dao
động n!g v&' tần $) <0mn* 2rên d70 có $óng dUng v&' ; nct trong k!oTng g'Sa !a' đầ, : v. +* +@&c $óng v.
t)c độ tr,0Jn $óng trên d70 l.9
:* 1m, <0m/$ +* 1Qcm, Q0m/$ >* 1/;m, 10m/$ ?* 0,Qm, ;0m/$
Câu 44: Một đAng !A 4,T lắc c!P0 đcng g'] u 10
0
> trên mặt đ-t* R@a đAng !A lên độ cao 1,1Xkm t!G đAng !A
vZn c!P0 đcng* >!o 8'Bt !( $) nu d.' t!an! trEo con lắc l. 1*10
aQ
_
a1
, 8%n k6n! 2r%' R-t w=<=00km* N!'(t độ u
độ cao đó l.9
:* 10
0
> +* Q
0
> >* 0
0
> ?* aQ
0
>
Câu 45: Một tj đ'(n có đ'(n d,ng 10
- µ
đ@Cc t6c! đ'(n đBn một !'(, đ'(n t!B x%c đ5n! rA' n)' v&' một
c,ộn t!,ần cTm có độ tO cTm / = 1m, 8g 4,a đ'(n tru c3a c%c d70 n)'* /-0
π
1
= 10* Da, k!oTng t!]' g'an
ngắn n!-t l. 8ao n!'ê, I kN tU lcc n)'H đ'(n t6c! trên tj có g'% tr5 8#ng nea g'% tr5 8an đầ,o
:*
1
<00
%
+*
;
=00
%
>*
1
1100
%
?*
1
;00
%
Câu 46: 2rong 4,ang !f vPc! c3a !'đrM, 8@&c $óng c3a vPc! t!ứ n!-t trong dY0 /a'man v. vPc! t!ứ n!-t
trong dY0 +anmE lần l@Ct l. 0,111q
m µ
v. 0,<Q<;
m µ
* +@&c $óng c3a vPc! t!ứ !a' trong dY0 /a'man 8#ng9
:* 0,1=[=
m µ
+* 0,110=
m µ
>* 0,101q
m µ
?* 0,;X[0
m µ
Câu 47: Một m%0 !%t đ'(n xoa0 c!'J, 8a !a mắc !Gn! $ao có đ'(n % d70 l. 10q,X^* 2T' c3a c%c !a g')ng
n!a, v. có đ'(n tru t!,ần 1= Ω, cTm k!%ng c,ộn cTm ;0 Ω v. d,ng k!%ng tj đ'(n 11 Ω mắc n)' t'B* >Mng
$,-t t'ê, t!j c3a dòng trên m‡' !a l.
:* ;X=s +* 1;Xs >* 11Q1s ?* 1;0=s
Câu 4: 2rong !7n rY !óng xP
+
β
:* một nFtrMn trong !Pt n!7n !7n rY !%t ra một Mn'trMn
+* Mn'trMn có $ˆn trong !Pt n!7n 85 !óng ra*
>* một !ần nWng l@Cng l'ên kBt c3a !Pt n!7n c!,0Nn !o% t!.n! một Mn'trMn
?* một rMtMn trong !Pt n!7n !7n rY !%t ra một Mn'trMn
Câu 4!: Một mZ, c!-t !óng xP, $a, t!]' g'an
1
t
còn 10\ !Pt n!7n c!@a 85 !7n rY* RBn t!]' đ'Nm
1 1
100 t t % = +
$) !Pt n!7n c!@a 85 !7n rY c!{ còn Q\* >!, k` 8%n rY c3a đAng v5 !óng xP đó l.
:* 1Q$ +* Q0$ >* ;00$ ?* =00$
Câu 5": Ahùc hiÖn thB nghiÖm gia6 th6a CD%ng 4Eng ¸nh *¸ng ®Fn *&c c) 4íc *)ng λ
G 0(5
m µ
5 Hh6¶ng c¸ch giIa hai JhK 4Eng 0(5mm vµ Jh6¶ng c¸ch tõ hai JhK ®'n mµn
quan *¸t L 4Eng -00cm5 A0i vM tNB M tN7n mµn L c) t60 ®é @mm 2µ vM tNB
95 v%n *¸ng 4Oc @5 <5 v%n tèi th# @5 =5 v%n tèi th# >5 ?5 v%n
*¸ng 4Oc >5
=% T!LH /!AMn9 3GNn! N0n9 /;H -10 /012 34 /01 P1 56n /01 Q07
Câu 51: Một vật có k!)' l@Cng ng!{ 8#ng m
o
, c!,0Nn động v&' t)c độ 8#ng 0,<c Ic l. vận t)c %n! $%ng trong
c!7n k!MngH* _Bt l,ận n.o $a, đ70 vJ vật l. R!ôn9 58n9o
:* _!)' l@Cng c3a vật 8#ng 1,1Qm
o
* +* NWng l@Cng c3a vật 8#ng 1,1Qm
o
c
1
*
>* Rộng l@Cng c3a vật 8#ng 0,qQm
o
c* ?* Rộng nWng c3a vật 8#ng 0,11Qm
o
c
1
*
Câu 52: mPt n!7n 1a
1=
11
!7n rY

β tPo t!.n! !Pt n!7n K* +'Bt c!, k` 8%n rY c3a 1a
1=
11
l. 1Q g']* +an đầ,
trong mZ, c!@a có !Pt n!7n K* 2!]' g'an đN t{ $) k!)' l@Cng c3a K v. Na có trong mZ, 8#ng 0,qQ l.9
:* 11,1! +* 11,1! >* X,<! ?* 10,1!
Câu 53: >!Vn c7, :;#9
:* MV' vật đJ, !- t!j !o.n to.n %n! $%ng c!'B, t&' nó*
+* m( $) !- t!j c3a mM' tr@]ng !j t!,ộc v.o 8@&c $óng %n! $%ng*
>* N!Sng vật k!Mng !- t!j %n! $%ng trong m'Jn %n! $%ng n!Gn t!-0 gV' l. n!Sng vật trong $,)t k!Mng m.,*
?* 2… l( !ần trWm c@]ng độ %n! $%ng t&' 85 !Tn xP trên một vật c3a c%c 8@&c $óng k!%c n!a, l. k!%c n!a,*
Câu 54: 2rong t!6 ng!'(m y7ng vJ g'ao t!oa %n! $%ng, k!oTng c%c! !a' k!E D
1
, D
1
l. 1,1mm, k!oTng c%c! tU
m.n c!ứa !a' k!E đBn m.n 4,an $%t l. 1,Qm* Ng,An !%t ra %n! $%ng trắng có 8@&c $óng n#m trong k!oTng
m m µ λ µ qQ , 0 = , 0 ≤ ≤
* +@&c $óng c3a c%c 8ức xP có v7n $%ng trpng v&' v7n $%ng 8ậc Q c3a 8ức xP %n! $%ng
t6m I
m
t
µ λ = , 0 =
H l.9
:*
m m µ µ <0 , 0 i =Q , 0
+*
m m µ µ <Q , 0 i QQ , 0
>*
m m µ µ <0 , 0 i q0 , 0
?*
m m µ µ <q , 0 i Q0 , 0
Câu 55: Một 8.n tròn !"ng n#m ngang có 8%n k6n! w, có momEn 4,%n t6n! đ)' v&' trjc đ)' xứng 4,a t7m l.
1kg*m
1
* +.n đang 4,a0 v&' t)c độ góc 1,Xrad/$, ng@]' ta đặt n!h một vật n!g k!)' l@Cng =00g lên mL 8.n v.
vật d6n! c!ặt v.o đó t!G t)c độ góc c3a !( 8.n v. vật lcc n.0 l. 1,Qrad/$* +%n k6n! c3a 8.n tròn l.9
:* 10m +* Qm >* 0,Qm ?* 1m
Câu 56: Một 8%n! xE có đ@]ng k6n! Q0cm 8ắt đầ, 4,a0 v&' g'a t)c 10rad/$
1
* 2P' t!]' đ'Nm t=0, một đ'Nm :
trên v.n! xE có toP độ góc 1,Qrad* 2P' t!]' đ'Nm t=1$, g'a t)c t'B t,0Bn v. g'a t)c !% t,0Bn c3a đ'Nm : l.9
:* Qm/$
1
i 100m/$
1
* +* 1,Qm/$
1
i 100m/$
1
>* 100m/$
1
i Qm/$
1
?* 100m/$
1
i 1,Qm/$
1
Câu 57: Một ng,An có cMng $,-t 8ức xP ;s, !%t ra c!pm 8ức xP đFn $ắc
m µ λ ; , 0 =
* >!'B, c!pm 8ức xP do
ng,An !%t ra v.o cat)t c3a một tB 8.o 4,ang đ'(n t!G dòng 4,ang đ'(n c!P0 4,a nó có c@]ng độ 8#ng 8ao
n!'ê, v&' g'T $e r#ng cứ 100 !MtMn đậ v.o cat)t t!G có 1 ElEctrMn 85 8ứt ra*
:* q,1m: +* <,Qm: >* Q,qm: ?* X,1m:
Câu 5: Một đ‰a tròn có 8%n k6n! 10cm, 4,a0 x,ng 4,an! trjc đ)' xứng c3a nó v&' g'a t)c góc 1,Qrad/$
1
d@&'
t%c djng c3a mMmEn lOc 0,01N*m* _!)' l@Cng c3a đ‰a tròn l.9
:* 1/;kg +* 1/;kg >* =/;g ?* 0,=/;kg
Câu 5!: Một đ‰a !"ng đang 4,a0 4,an! trjc c) đ5n! đ' 4,a t7m v. v,Mng góc v&' mặt !"ng đ‰a v&' t)c độ
góc k!Mng đf'* Một đ'Nm 8-t kG n#m u mL đ‰a
:* k!Mng có g'a t)c !@&ng t7m v. g'a t)c t'B t,0Bn*
+* c!{ có g'a t)c !@&ng t7m m. k!Mng có g'a t)c t'B t,0Bn*
>* >ó g'a t)c to.n !ần có độ l&n 8#ng tfng g'a t)c t'B t,0Bn v. g'a t)c !@&ng t7m*
?* có g'a t)c !@&ng t7m v. g'a t)c t'B t,0Bn*
Câu 6": Một c!c cTn! $%t g'ao t!Mng đứng 8ên đ@]ng dpng m%0 đo t)c độ đN k'Nm tra t)c độ c3a một xE
mMtM c!P0 trên đ@]ng* M%0 !%t ra một $óng 7m có tần $) 0,QMmn !@&ng vJ xE mMtM đang c!P0 v&' t)c độ
8#ng v* tần $) $óng !Tn xP m. m%0 đo t!, đ@Cc l. 0,QXMmn* +'Bt t)c độ tr,0Jn 7m trong k!Mng k!6 l.
;=0m/$* 2)c độ v c3a xE mMtM l.9
:* 1Q,1Xcm/$ +* 1[,;m/$ >* 10Qkm/! ?* [0,<Qkm/!
TRƯỜNG THPT NGỌC HỒI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011
TỔ VẬT LÝ Môn: VẬT LÝ; !"# $
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi gồm có 03 tang!
Họ và tên thí sinh: ………………………Số báo danh:……………
I% PH&N CH'NG CH( T)T C* TH+ ,INH -.0 /012 34 /01 1 56n /01 .07
Câu 1: >!o đoPn mPc! đ'(n xoa0 c!'J, gAm đ'(n tru Ω = ; X0 # , tj đ'(n có d,ng k!%ng
Ω =100
+
.
v.
c,ộn d70 t!,ần cTm mắc n)' t'B* Rặt v.o !a' đầ, đoPn mPc! đ'(n % xoa0 c!'J, H I 100 co$ < 1<0 ) t " π = ,
t!G đ'(n % !'(, djng g'Sa !a' đầ, tj đ'(n l. 100^* d!%t 8'N, n.o $a, đ70 l. :;#o
:* R'(n % !'(, djng g'Sa !a' đầ, c,ộn d70 l. 100^*
+* >Mng $,-t t'ê, t!j c3a mPc! l&n n!-t*
>* >@]ng độ dòng đ'(n cpng !a v&' đ'(n % g'Sa !a' đầ, mPc!*
?* R'(n % !'(, djng g'Sa !a' đầ, đ'(n tru l. ^ < X0
Câu 2: Một đoPn mPc! xoa0 c!'J, w/> k!Mng !7n n!%n! 8'Bt r#ng đ'(n tru t!,ần, cTm k!%ng, d,ng k!%ng
l. k!%c k!Mng* d!%t 8'N, n.o $a, đ70 l. 58n9o
:* >@]ng độ !'(, djng c3a dòng đ'(n 4,a c%c !ần te w, /, > l,Mn 8#ng n!a, n!@ng c@]ng tức t!]' t!G c!@a
c!ắc 8#ng n!a,*
+* R'(n % !'(, djng g'Sa !a' đầ, đoPn mPc! l,Mn 8#ng tfng đ'(n % !'(, djng trên tUng !ần te*
>* R'(n % tức t!]' g'Sa !a' đầ, đoPn mPc! l,Mn 8#ng tfng đ'(n % tức t!]' g'Sa !a' đầ, tUng !ần te*
?* >@]ng độ dòng đ'(n v. đ'(n % tức t!]' l,Mn k!%c !a n!a,
Câu 3: Một mPc! dao động đ'(n tU /> có
m( , - + Q0 i Q = = µ
* R'(n % cOc đP' trên tj l. <^* _!' nWng
l@Cng đ'(n 8#ng ; lần nWng l@Cng tU t!G nWng l@Cng đ'(n tU trong mPc! có g'% tr5 l.9
:* [*10
aQ
l +* 1*X*10
aQ
l >* q,1*10
aQ
l ?* 1,Q*10
aQ
l
Câu 4: 2Gm kBt l,ận :;#<
:* |lEctrMn t!,ộc loP' !Pt /EtMn* +* mPt !ađrMn l. tậ !C c%c !Pt mênMn v. lEtMn*
>* mPt nFtrMn có $'n 8#ng 1/1* ?* mPt nFtr'nM có $) l@Cng te đ'(n t6c! 8#ng 0*
Câu 5: Một vật t!Oc !'(n đAng t!]' !a' dao động đ'J, !o. cpng !@Fng, cpng tần $) m. một !@Fng trGn!
dao động t!.n! !ần v. !@Fng trGn! dao động tfng !C có dPng9
H HI 10 $'nI 10
1
cm t & π =
,
H HI
=
10 co$I 1 10 cm t &
π
π − =
* d!@Fng trGn! dao động t!.n! !ần t!ứ !a' có dPng9
:*
H HI
1
10 co$I 10 cm t &
π
π − =
+*
H HI 10 co$I 10 cm t & π =
>*
H HI
=
10 co$I 1 10 cm t &
π
π + =
?* H HI 10 co$I 1 10 cm t & π =
Câu 6: >!'B, một c!pm 8ức xP đFn $Wc có 8@&c 1=qnm v.o một 4,T cầ, 8#ng đAng cM lậ* Da, t!]' g'an n!-t
đ5n!, đ'(n t!B cOc đP' c3a 4,T cầ, l. =^*r'&' !Pn 4,ang đ'(n c3a đAng l.9
:* 0,;11m +* 1q[nm >* 0,=1;m ?* ;1Qnm
Câu 7: ?òng 4,ang đ'(n trong tB 8.o 4,ang đ'(n đPt 8Yo !o. k!'9
:* có 8ao n!'ê, ElEctrMn 8ật ra k!g' cat)t đJ, 85 !ct tru lP'*
+* t-t cT c%c ElEctrMn có vận t)c 8an đầ, cOc đP' đJ, đBn an)t*
>* t-t cT c%c ElEctrMn 8ật ra k!g' cat)t đJ, đBn đ@Cc an)t*
?* $) ElEctrMn 8ật ra k!g' cat)t 8#ng $) !M tMn %n! $%ng c!'B, v.o cat)t*
Câu : 2rong mPc! đ'(n xoa0 c!'J, gAm !ần te K mắc n)' t'B v&' !ần te €* +'Bt r#ng K, € l. một trong
8a !ần te9 đ'(n tru t!,ần w, tj đ'(n > v. c,ộn d70* Rặt v.o !a' đầ, đoPn mPc! một đ'(n %
π 100 co$ < * " = tI^H t!G đ'(n % !'(, djng trên !a' !ần te K, € đo đ@Cc lần l@Ct l. 1 * v. •* K, € l.9
:* > v. w +* c,ộn d70 v. > >* c,ộn d70 v. w ?* !a' c,ộn d70
Câu !: 2rong t!6 ng!'(m vJ !'(, ứng 4,ang, ng@]' ta có t!N l.m tr'(t t'ê, dòng 4,ang đ'(n 8#ng c%c! dpng
một !'(, đ'(n !Ym có g'% tr5 8#ng ;,1^* Ng@]' ta t%c! ra một c!pm !h c%c 4,ang ElEctrMn v. !@&ng nó đ'
MY đJ9 QX=
v.o một tU tr@]ng đJ, có cTm ứng tU T 0
Q
10 * ;

= t!Eo !@Fng v,Mng góc v&' c%c đ@]ng $ức tU* +%n k6n!
4,b đPo l&n n!-t c3a c%c ElEctrMn l.
:* 1cm +* 10cm >* 10cm ?* 1,Qcm
Câu 1": >!o đoPn mPc! đ'(n n!@ !Gn! v~* R'(n tru Ω =X0 # , c,ộn d70 v. tj đ'(n có đ'(n d,ng >
0
* Rặt v.o
!a' đầ, đoPn mPc! đ'(n % xoa0 c!'J, H I 100 co$ 1 100 ) t " π = t!G trong mPc! x•0 ra cộng !@ung đ'(n v.
c@]ng dộ dòng đ'(n trong mPc! có g'% tr5 !'(, djng 8#ng 1:
R'(n % !'(, djng g'Sa !a' đầ, đoPn mPc! M+ l.9
:* 1<0^ +* =0^ >* 10^ ?* 0^
Câu 11: >!o đoPn mPc! đ'(n gAm đ'(n tru # , c,ộn d70 t!,ần cTm / v. tj đ'(n > mắc n)' t'B* Rặt v.o !a'
đầ, đoPn mPc! đ'(n % xoa0 c!'J, có tần $) v. đ'(n % !'(, djng k!Mng đf'* ?png vMn kB n!'(t có đ'(n tru
r-t l&n lần l@Ct đo đ'(n % g'Sa !a' đầ, đoPn mPc!, !a' đầ, tj đ'(n v. !a' đầ, c,ộn d70 t!G $) c!{ c3a vMn kB
có g'% tr5 t@Fng ứng l. •, •
>
v. •
/
* +'Bt •=•
>
=1•
/
* m( $) cMng $,-t c3a 8mPc! đ'(n 8#ng9
:* 1/1 +* 1 / ; >* 1 / 1 ?* 1
Câu 12: >!Vn đ% %n 58n9%
:* 2'a !Ang ngoP' k!Mng t!N g70 ra !'(, ứng 4,ang đ'(n u 8%n dZn*
+* 2'a te ngoP' đ@Cc dpng đN k'Nm tra c!-t l@Cng c%c $Tn !•m đcc trong cMng ng!'(*
>* 2'a
γ
x,-t !'(n trong $O !7n rY !óng xP*
?* 2'a K It'a wFng!EnH đ@Cc dpng đN $@u' -m trong 0 !Vc*
Câu 13: >!Vn c7, 58n9% 2rPng t!%' dUng c3a ng,0ên te l.9
:* trPng t!%' ElEctrMn k!Mng c!,0Nn động 4,an! !Pt n!7n*
+* trPng t!%' đứng 0ên c3a ng,0ên te
>* trPng t!%' ng,0ên te có nWng l@Cng 8#ng động nWng c!,0Nn động c3a ElEctrMn 4,an! !Pt n!7n*
?* cT :, +, > đJ, $a'*
Câu 14: +'Bt 8@&c $óng n!g n!-t c3a 8ức xP t'a K !%t ra tU )ng t'a K l. 0,0[;qQnm* m'(, đ'(n t!B g'Sa an)t
v. cat)t c3a )ng có g'% tr5 l.9
:* q,Q^ +* 1;,1Q^ >* q,Q*‚0
=
^ ?* Q,1Q_^
Câu 15: >ó !a' k!)' c!-t !óng xP : v. + v&' !#ng $) !óng xP lần l@Ct l.
1
λ
v.
1
λ
* D) !Pt n!7n 8an đầ,
trong !a' k!)' c!-t lần l@Ct l. N
1
v. N
1
* 2!]' g'an đN $) l@Cng !Pt n!7n : v. + c3a !a' k!)' c!-t còn lP' 8#ng
n!a, l.9
:*

1
1
1 1
1 1
ln
*
1
1
λ λ
λ λ
+*
+
1
1
1 1
ln
1
1
1
λ λ
>*

1
1
1 1
ln
1
1
1
λ λ
?*
+
1
1
1 1
1 1
ln
*
1
1
λ λ
λ λ
Câu 16: >!o !Tn ứng !Pt n!7n9 n (/ (/ h2 0/ + + → +
=
1
=
1
[
=
* /cc đầ, có 1qg +Er'* 2!N t6c! k!6 mE tPo t!.n!
u đ'J, k'(n t'ê, c!,•n $a, !a' c!, kG 8%n rY l.9
:* Q0,= l6t* +* 1;=,= l6t >* 100,X l6t* ?* <q,1 l6t*
Câu 17: Một vật n!g k!)' l@Cng m==00g đ@Cc trEo v.o một lò xo k!)' l@Cng k!Mng đ%ng kN, đV cứng
k==0N/m* R@a vật đBn v5 tr6 lò xo k!Mng 8'Bn dPng rA' t!T n!h đN vật dao động đ'J, !o.* /-0 i 10
1
= π
g=10m/$
1
* >!Vn trjc kx t!"ng đứng, g)c k tP' v5 tr6 c7n 8#ng, c!'J, d@Fng !@&ng lên trên* 26n! t!]' g'an tU
lcc t!T vật đBn k!' vật đ' 4,a v5 tr6 x=aQcm t!Eo c!'J, d@Fng*
:* =/;I$H +* ;/1I$H >* 1/;I$H ?* ;/=I$H
Câu 1: 2rong ng!'ên cứ, 4,ang !f vPc! c3a một vật 85 k6c! t!6c! !%t 4,ang, dOa v.o v5 tr6 c%c vPc!
ng@]' ta 8'Bt
:* !@Fng !% k6c! t!6c! vật dZn đBn !%t 4,ang* +* n!'(t độ c3a vật k!' !%t 4,ang*
>* c%c !C c!-t !o% !Vc tAn tP' trong vật đó* ?* c%c ng,0ên t) !o% !Vc c-, t!.n! vật đó*
Câu 1!: Một 7m t!oa có tần $) dao động r'êng XQ0mn đ@Cc đặt $%t m'(ng một )ng ng!'(m !Gn! trj đ%0 k6n
đặt t!"ng đứng cao X0cm* Rf dần n@&c v.o )ng ng!'(m đBn độ cao ;0cm t!G t!-0 7m đ@Cc k!,Bc! đP' lên r-t
mPn!* +'Bt t)c độ tr,0Jn 7m trong k!Mng k!6 có g'% tr5 n#m trong k!oTng % m ' % m / ;Q0 / ;00 ≤ ≤ * mg' k!' t'B
tjc đf n@&c t!êm v.o )ng t!G có t!êm m-0 v5 tr6 c3a mOc n@&c c!o 7m đ@Cc k!,Bc! đP' mPn!o
:* 1 +* 1 >* ; ?* =
C
$ =
R L
N M
Câu 2": 2rong t!6 ng!'(m g'ao t!oa %n! $%ng 8#ng k!E y7ng, %n! $%ng đFn $ắc có 8@&c $óng
m µ λ Q , 0 =
!%t
ra tU k!E !h D $ong $ong v. c%c! đJ, !a' k!E D
1
, D
1
* _!oTng c%c! g'Sa !a' k!E D
1
, D
1
l. 1mm, m.n c!ứa !a'
k!E D
1
, D
1
c%c! k!E D 1m v. $ong $ong v&' m.n 4,an $%t* _!' đặt nga0 $a, k!E D
1
một

8Tn t!,… t'n! có 8J d.0
=
m µ
, c!'Bt $,-t n=1,Q t!G !( v7n g'ao t!oa 85 d5c! c!,0Nn* RN !( v7n g'ao t!oa tru vJ v5 tr6 cx t!G ng@]' ta
!T' d5c! c!,0Nn k!E D t!Eo !@Fng $ong $ong v&' m.n 4,an $%t
:* một đoPn 1mm vJ !6a k!E D
1
* +* một đoPn 1mm vJ !6a k!E D
1
*
>* một đoPn 1mm vJ !6a k!E D
1
* ?* một đoPn 1mm vJ !6a k!E D
1
*
Câu 21: Một con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m, vật nặng m=100g dao động tắt dần trên mặt !"ng n#m
ngang do mat$%t, v&' !( $) ma$%t
1 , 0 = µ
* +an đầ, vật có l' độ l&n n!-t l. 10cm* /-0 g=10m/$
1
* 2)c độ l&n
n!-t c3a vật k!' 4,a v5 tr6 c7n 8#ng l.9
:* ;,1<m/$ +* 1,=;m/$ >* =,1<m/$ ?* ;,1;m/$
Câu 22: _!' tWng k!)' l@Cng vật nặng c3a con lắc đFn lên 1 lần v. g'Tm c!'J, d.' đ' một nea Ico' 8'ên độ góc
k!Mng đf'H t!G9
:* >!, kG dao động 8L c3a con lắc đFn k!Mng đf'* +* 2ần $) dao động 8L c3a con lắc g'Tm đ' 1 lần*
>* >F nWng c3a con lắc k!' dao động n!g k!Mng đf'* ?* +'ên độ cong c3a con lắc tWng lên 1 lần*
Câu 23: NWng l@Cng c3a một vật dao động đ'J, !o. 8#ng Q0l* Rộng nWng c3a vật tP' đ'Nm c%c! v5 tr6 8'ên một
đoPn 8#ng 1/Q 8'ên độ l.9
:* =1l +* 10l >* ;0l ?* ;1l
Câu 24: 2rên mặt n@&c có !a' ng,An kBt !C D
1
, D
1
c%c! n!a, ;0cm dao động t!Eo !@Fng t!"ng có !@Fng
trGn! lần l@Ct l.
H HI 10 co$I
1
mm t a " π =
v.
H HI 10 $'nI
1
mm t a " π π + =
* +'Bt t)c độ tr,0Jn $óng trên mặt n@&c
;0cm/$* KLt !Gn! v,Mng D
1
MND
1
trên mặt n@&c, $) đ'Nm dao động cOc đP' trên MD
1
l.9
:* 1; +* 1= >* 1Q ?* 1<
Câu 25: Một ng,An 7m đ@Cc co' l. ng,An đ'Nm !%t $óng cầ, tần $) 1000mn* 2P' đ'Nm M c%c! ng,An một
k!oTng 1m có mức c@]ng độ 7m l. /=X0d+* >Mng $,-t !%t 7m c3a ng,An có g'% tr5 l.9
:* 1,<
=
10 *

π s +* Q,0;ms >*X
=
10 *

π s ?* 1,Q1ms
Câu 26: † trPm !%t đ'(n, ng@]' ta tr,0Jn đ' cMng $,-t 1,1Ms d@&' đ'(n % <_^* D) c!{ c%c cMng tF u trPm
!%t v. nF' t'ê, t!j đ'(n $a, một ng.0 đêm c!ên! l(c! n!a, Q0=0_s*!* R'(n tru c3a đ@]ng d70 tT' đ'(n l.9
:* Ω 11< +* Ω X= >*
Ω Q , 10
?*
Ω 1Q , Q
Câu 27: Một động cF 100saQ0^, có !( $) cMng $,-t 8#ng 0,X, đ@Cc mắc v.o !a' đầ, c,ộn t!ứ c- c3a một
m%0 !P % có $) vòng d70 c3a c,ộn n.0 g- Q lần $) vòng d70 c3a c,ộn k'a* >o' m-t m%t nWng l@Cng trong
m%0 8'Bn % l. k!Mng đ%ng kN* NB, động cF !oPt động 8Gn! t!@]ng t!G c@]ng độ dòng đ'(n !'(, djng trong
c,ộn d70 $F c- l.9
:* 0,X: +* 1: >* 10: ?* 1Q:
Câu 2: R'Nm t@Fng tO g'Sa $óng 7m v. $óng %n! $%ng l.9
:* cT !a' đJ, l. $óng đ'(n tU* +* cT !a' đJ, l. $óng dVc*
>* cT !a' đJ, tr,0Jn đ@Cc trong c!7n k!Mng* ?* cT !a' đJ, l. 4,% trGn! tr,0Jn nWng l@Cng*
Câu 2!: Một con lắc đFn có k!)' l@Cng m=Q0g đặt trong một đ'(n tr@]ng đJ, có vLctF c@]ng độ đ'(n tr@]ng
$

!@&ng t!"ng đứng lên trên v. độ độ l&n Q*10
;
^/m* _!' c!@a t6c! đ'(n c!o vật, c!, k` dao động c3a con
lắc l. 1I$H* _!' t6c! đ'(n c!o vật t!G c!, k` dao động c3a con lắc l.
π
/1I$H* /-0 g=10m/$
1
v. 10
1
= π * R'(n
t6c! c3a vật l.9
:* =*10
aQ
> +* a=*10
aQ
> >* <*10
aQ
> ?* a<*10
aQ
>
Câu 3": >o' 8'ên độ $,-t đ'(n động c@vng 8ức đặt v.o mPc! /> có đ'(n tru w ≠ 0 l. k!Mng đf', k!' có cộng
!@ung đ'(n tU trong mPc! t!G
:* $O t'ê, !ao nWng l@Cng trong mPc! n!@ cx* +* $O t'ê, !ao nWng l@Cng trong mPc! n!g n!-t*
>* $O t'ê, !ao nWng l@Cng trong mPc! l&n n!-t* ?* k!Mng có $O t'ê, !ao nWng l@Cng trong mPc!*
Câu 31: Một ng,An $%ng đ'Nm n#m c%c! đJ, !a' k!E y7ng v. !%t ra đAng t!]' !a' 8ức xP đFn $ắc
1
λ
v.
1
λ
*
_!oTng v7n c3a
1
λ
l.
1
i
= 0,;cm* ^png g'ao t!oa có 8J rộng / = 1,=cm, trên m.n đBm đ@Cc 1q v7n $%ng,
trong đó có ; v7n $%ng k!%c m., v&'
1
λ
v.
1
λ
v. 1 trong $) ; v7n đó n#m ngo.' cpng c3a k!oTng /*
_!oTng v7n g'ao t!oa c3a 8ức xP
1
λ
l.9
:* 0,1=cm +* 0,;<cm >* 0,=Xcm ?* 0,<cm*
Câu 32: Một vật dao động đ'J, !o. trên 4,b đPo d.' Xcm* _!' vật đ' 4,a v5 tr6 c7n 8#ng t!G vận t)c có độ l&n
H / I = , 0 % m π
* >!Vn g)c t!]' g'an l. lcc vật 4,a v5 tr6 cm ; 1 t!Eo c!'J, d@Fng* d!@Fng trGn! dao động c3a
vật l.9
:*
H HI
<
10 co$I = cm t &
π
π − =
+*
H HI
<
10 co$I = cm t &
π
π + =

>*
H HI
<
10 co$I 1 cm t &
π
π + =
?*
H HI
<
10 co$I 1 cm t &
π
π − =
Câu 33: Một mPc! dao động /> gAm tj đ'(n > = ;000 t v. c,ộn d70 có độ tO cTm / = 1X
( µ
, đ'(n tru r =
0,1 Ω* RN dao động trong mPc! đ@Cc d,0 trG v&' đ'(n % cOc đP' trên tj đ'(n
) * Q
0
=
t!G !T' c,ng c- c!o
mPc! một cMng $,-t l. 8ao n!'ê, o
:* 11<,qms +* 1;;ms >* 1<X
s µ
?* 1;=
s µ
Câu 34: #n
111
X<
l. c!-t !óng xP có c!, kG 8%n rY l. ;,X n.0* Một mZ, !óng xP có k!)' l@Cng 1mg* Da, 1[
ng.0 độ !óng xP g'Tm đ'
:* <[,[\ +* [<,[\ >* [[,<\ ?* [<,<\
Câu 35: Một c,ộn d70 có đ'(n tru t!,ần Ω = ; 100 # v. độ tO cTm
( ,
π
;
=
mắc n)' t'B v&' một đoPn
mPc! K có tfng tru }
K
rA' mắc v.o đ'(n % có xoa0 c!'J, có g'% tr5 !'(, djng 110^, tần $) Q0mn t!G t!-0
dòng đ'(n 4,a mPc! đ'(n có c@]ng độ !'(, djng 8#ng 0,;: v. c!ậm !a ;0
0
$o v&' đ'(n % g'Sa !a' đầ,
mPc!* >Mng $,-t t'ê, t!j trên đoPn mPc! K 8#ng9
:* s ; [ +* s ; 1X >* s ;0 ?* 0s =
Câu 36: Một đFn v5 k!)' l@Cng ng,0ên te I1,H 8#ng9
:* 1/11 k!)' l@Cng c3a !Pt n!7n +
11
<
* +* k!)' l@Cng c3a một !MtMn*
>* [;1,QME^*c
1
* ?* >T :, +, > đJ, $a'*
Câu 37: _!' c!o đ' 4,a cpng một c,ộn d70, một dòng đ'(n k!Mng đf' $'n! cMng $,-t g- < lần một dòng đ'(n
xoa0 c!'J,* 2{ $) g'Sa c@]ng độ dòng đ'(n k!Mng đf' v&' g'% tr5 cOc đP' c3a dòng xoa0 c!'J, l. 9
:* ; +*
1
;
>* 1 ?*
1
1
Câu 3: >!'B, một t'a $%ng trắng v.o lWng k6n! có góc c!'Bt 4,ang : 8#ng Q
0
t!Eo !@Fng v,Mng góc v&' mặt
!"ng !7n g'%c c3a góc :* R'Nm t&' gần :* >!'Bt $,-t c3a lWng k6n! đ)' v&' t'a t6m v. t'a đg lần l@Ct l.
n
t
=1,<Q, n
đ
=1,<1* z,ang !f đ@Cc !ứng trên một m.n 4,an $%t đặt $ong $ong v&' mặt !"ng !7n g'%c góc :
v. c%c! nó 1m* z,ang !f t!, đ@Cc trên m.n
:* l. 4,ang !f c!{ có !a' vPc! m., đg v. m., t6m c%c! n!a, qmm
+* l. 4,ang !f c!{ có !a' vPc! m., đg v. m., t6m c%c! n!a, 0,=cm
>* l. 4,ang !f l'ên tjc có 8J rộng =mm
?* l. 4,ang !f l'ên tjc có 8J rộng 0,qcm
Câu 3!: Mức nWng l@Cng ng,0ên te !'đrM u trPng t!%' dUng có 8'N, t!ức9 H I
< , 1;
1
/)
n
$
n
− = v&' n=1, 1, ; ƒ
_!' k6c! t!6c! ng,0ên te !'đrM u trPng t!6a cF 8Tn 8#ng v'(c !- t!j một !MtMn có nWng l@Cng t!6c! !C, 8%n
k6n! 4,b đPo dUng c3a ElEctrMn tWng lên [ lần* +@&c $óng l&n n!-t c3a 8ức xP m. ng,0ên te có t!N !%t ra l.9
:* 0,<Qq
m µ
+* 0,<1q
m µ
>* 0,q1
m µ
?* 0,1q<
m µ
Câu 4": Một mPc! dao động /> l„ t@ung* +'Bt đ'(n t6c! cOc đP' trên tj l. +
<
10

v. c@]ng độ dòng đ'(n cOc
đP' trong mPc! l. 1,1Q<:* 2!]' g'an ngắn n!-t g'Sa !a' lần đ'(n t6c! trên tj có độ l&n cOc đP' l.9
:* Q*10
a<
$ +* 1,Q*10
a<
$ >* 1,1Q*10
a<
$ ?* q,[*10
a<
$
II% PH&N RI>NG -10 /017: T!? :#n! /!@ 5AB/ CDE EF3 3GHn9 !;# I!Jn -P!Jn $ !HK/ =7
$% T!LH /!AMn9 3GNn! C!1On -10 /012 34 /01 .1 56n /01 P07
Câu 41: Một m%0 !%t đ'(n xoa0 c!'J, 8a !a mắc !Gn! $ao có đ'(n % d70 l. 10q,X^* 2T' c3a c%c !a g')ng
n!a, v. có đ'(n tru t!,ần 1= Ω, cTm k!%ng c,ộn cTm ;0 Ω v. d,ng k!%ng tj đ'(n 11 Ω mắc n)' t'B* >Mng
$,-t t'ê, t!j c3a dòng trên m‡' !a l.
:* ;X=s +* 1;Xs >* 11Q1s ?* 1;0=s
Câu 42: Một đAng !A 4,T lắc c!P0 đcng g'] u 10
0
> trên mặt đ-t* R@a đAng !A lên độ cao 1,1Xkm t!G đAng !A
vZn c!P0 đcng* >!o 8'Bt !( $) nu d.' t!an! trEo con lắc l. 1*10
aQ
_
a1
, 8%n k6n! 2r%' R-t w=<=00km* N!'(t độ u
độ cao đó l.9
:* 10
0
> +* Q
0
> >* 0
0
> ?* aQ
0
>
Câu 43: Ahùc hiÖn thB nghiÖm gia6 th6a CD%ng 4Eng ¸nh *¸ng ®Fn *&c c) 4íc *)ng
λ G 0(5
m µ
5 Hh6¶ng c¸ch giIa hai JhK 4Eng 0(5mm vµ Jh6¶ng c¸ch tõ hai JhK ®'n
mµn quan *¸t L 4Eng -00cm5 A0i vM tNB M tN7n mµn L c) t60 ®é @mm 2µ vM tNB
95 v%n *¸ng 4Oc @5 <5 v%n tèi th# @5 =5 v%n tèi th# >5 ?5 v%n
*¸ng 4Oc >5
Câu 44: Một mZ, c!-t !óng xP, $a, t!]' g'an
1
t
còn 10\ !Pt n!7n c!@a 85 !7n rY* RBn t!]' đ'Nm
1 1
100 t t % = +
$) !Pt n!7n c!@a 85 !7n rY c!{ còn Q\* >!, k` 8%n rY c3a đAng v5 !óng xP đó l.
:* 1Q$ +* Q0$ >* ;00$ ?* =00$
Câu 45: 2rong !7n rY !óng xP
+
β
:* một nFtrMn trong !Pt n!7n !7n rY !%t ra một Mn'trMn
+* Mn'trMn có $ˆn trong !Pt n!7n 85 !óng ra*
>* một !ần nWng l@Cng l'ên kBt c3a !Pt n!7n c!,0Nn !o% t!.n! một Mn'trMn
?* một rMtMn trong !Pt n!7n !7n rY !%t ra một Mn'trMn
Câu 46: Mét m¸y ph¸t ®iÖn mµ phÇn c¶m gåm hai cÆp cùc tõ quay víi tèc ®é 1500
vng!ph"t vµ phÇn #ng gåm hai cuén $%y m&c nèi ti'p( c) *u+t ®iÖn ®éng hiÖu
$,ng --0.( tõ th/ng cùc ®0i qua m1i vng $%y 2µ 5m345 M1i cuén $%y gåm c) 4a6
nhi7u vng8
95 1:; vng5 <5 :: vng5 =5 1>0 vng5 ?5 @0 vng
Câu 47: Một d70 mTn! đ.n !A' :+ d.' 100cm, đầ, : gắn c) đ5n!, đầ, + gắn v.o một n!%n! c3a 7m t!oa dao
động n!g v&' tần $) <0mn* 2rên d70 có $óng dUng v&' ; nct trong k!oTng g'Sa !a' đầ, : v. +* +@&c $óng v.
t)c độ tr,0Jn $óng trên d70 l.9
:* 1m, <0m/$ +* 1Qcm, Q0m/$ >* 1/;m, 10m/$ ?* 0,Qm, ;0m/$
Câu 4: 2rong 4,ang !f vPc! c3a !'đrM, 8@&c $óng c3a vPc! t!ứ n!-t trong dY0 /a'man v. vPc! t!ứ n!-t
trong dY0 +anmE lần l@Ct l. 0,111q
m µ
v. 0,<Q<;
m µ
* +@&c $óng c3a vPc! t!ứ !a' trong dY0 /a'man 8#ng9
:* 0,1=[=
m µ
+* 0,110=
m µ
>* 0,101q
m µ
?* 0,;X[0
m µ
Câu 4!: Một đoPn mPc! đ'(n xoa0 c!'J, gAm một tj đ'(n mắc n)' t'B v&' một c,ộn d70* +'Bt đ'(n % g'Sa
!a' đầ, c,ộn d70 l(c! !a ; / 1π $o v&' đ'(n % trên tj đ'(n, còn đ'(n % !a' đầ, đoPn mPc! có g'% tr5 !'(,
djng 8#ng 100^ v. c!ậm !a !Fn c@]ng độ dòng đ'(n l. < / π * R'(n % !'(, djng trên tj đ'(n v. trên c,ộn
d70 lần l@Ct l.9
:* 100^i 100^ +* X0^i 100^ >* +* ; <0 ^i 100^ ?* +* <0^i ; <0 ^
Câu 5": Một tj đ'(n có đ'(n d,ng 10
- µ
đ@Cc t6c! đ'(n đBn một !'(, đ'(n t!B x%c đ5n! rA' n)' v&' một
c,ộn t!,ần cTm có độ tO cTm / = 1m, 8g 4,a đ'(n tru c3a c%c d70 n)'* /-0
π
1
= 10* Da, k!oTng t!]' g'an
ngắn n!-t l. 8ao n!'ê, I kN tU lcc n)'H đ'(n t6c! trên tj có g'% tr5 8#ng nea g'% tr5 8an đầ,o
:*
1
<00
% +*
;
=00
% >*
1
1100
% ?*
1
;00
%
=% T!LH /!AMn9 3GNn! N0n9 /;H -10 /012 34 /01 P1 56n /01 Q07
Câu 51: Một vật có k!)' l@Cng ng!{ 8#ng m
o
, c!,0Nn động v&' t)c độ 8#ng 0,<c Ic l. vận t)c %n! $%ng trong
c!7n k!MngH* _Bt l,ận n.o $a, đ70 vJ vật l. R!ôn9 58n9o
:* _!)' l@Cng c3a vật 8#ng 1,1Qm
o
* +* NWng l@Cng c3a vật 8#ng 1,1Qm
o
c
1
*
>* Rộng l@Cng c3a vật 8#ng 0,qQm
o
c* ?* Rộng nWng c3a vật 8#ng 0,11Qm
o
c
1
*
Câu 52: mPt n!7n 1a
1=
11
!7n rY

β tPo t!.n! !Pt n!7n K* +'Bt c!, k` 8%n rY c3a 1a
1=
11
l. 1Q g']* +an đầ,
trong mZ, c!@a có !Pt n!7n K* 2!]' g'an đN t{ $) k!)' l@Cng c3a K v. Na có trong mZ, 8#ng 0,qQ l.9
:* 11,1! +* 11,1! >* X,<! ?* 10,1!
Câu 53: >!Vn c7, :;#9
:* MV' vật đJ, !- t!j !o.n to.n %n! $%ng c!'B, t&' nó*
+* m( $) !- t!j c3a mM' tr@]ng !j t!,ộc v.o 8@&c $óng %n! $%ng*
>* N!Sng vật k!Mng !- t!j %n! $%ng trong m'Jn %n! $%ng n!Gn t!-0 gV' l. n!Sng vật trong $,)t k!Mng m.,*
?* 2… l( !ần trWm c@]ng độ %n! $%ng t&' 85 !Tn xP trên một vật c3a c%c 8@&c $óng k!%c n!a, l. k!%c n!a,*
Câu 54: Một 8%n! xE có đ@]ng k6n! Q0cm 8ắt đầ, 4,a0 v&' g'a t)c 10rad/$
1
* 2P' t!]' đ'Nm t=0, một đ'Nm :
trên v.n! xE có toP độ góc 1,Qrad* 2P' t!]' đ'Nm t=1$, g'a t)c t'B t,0Bn v. g'a t)c !% t,0Bn c3a đ'Nm : l.9
:* Qm/$
1
i 100m/$
1
* +* 1,Qm/$
1
i 100m/$
1
>* 100m/$
1
i Qm/$
1
?* 100m/$
1
i 1,Qm/$
1
Câu 55: Một 8.n tròn !"ng n#m ngang có 8%n k6n! w, có momEn 4,%n t6n! đ)' v&' trjc đ)' xứng 4,a t7m l.
1kg*m
1
* +.n đang 4,a0 v&' t)c độ góc 1,Xrad/$, ng@]' ta đặt n!h một vật n!g k!)' l@Cng =00g lên mL 8.n v.
vật d6n! c!ặt v.o đó t!G t)c độ góc c3a !( 8.n v. vật lcc n.0 l. 1,Qrad/$* +%n k6n! c3a 8.n tròn l.9
:* 10m +* Qm >* 0,Qm ?* 1m
Câu 56: Một c!c cTn! $%t g'ao t!Mng đứng 8ên đ@]ng dpng m%0 đo t)c độ đN k'Nm tra t)c độ c3a một xE
mMtM c!P0 trên đ@]ng* M%0 !%t ra một $óng 7m có tần $) 0,QMmn !@&ng vJ xE mMtM đang c!P0 v&' t)c độ
8#ng v* tần $) $óng !Tn xP m. m%0 đo t!, đ@Cc l. 0,QXMmn* +'Bt t)c độ tr,0Jn 7m trong k!Mng k!6 l.
;=0m/$* 2)c độ v c3a xE mMtM l.9
:* 1Q,1Xcm/$ +* 1[,;m/$ >* 10Qkm/! ?* [0,<Qkm/!
Câu 57: 2rong t!6 ng!'(m y7ng vJ g'ao t!oa %n! $%ng, k!oTng c%c! !a' k!E D
1
, D
1
l. 1,1mm, k!oTng c%c! tU
m.n c!ứa !a' k!E đBn m.n 4,an $%t l. 1,Qm* Ng,An !%t ra %n! $%ng trắng có 8@&c $óng n#m trong k!oTng
m m µ λ µ qQ , 0 = , 0 ≤ ≤
* +@&c $óng c3a c%c 8ức xP có v7n $%ng trpng v&' v7n $%ng 8ậc Q c3a 8ức xP %n! $%ng
t6m I
m
t
µ λ = , 0 =
H l.9
:*
m m µ µ <q , 0 i Q0 , 0
+*
m m µ µ <Q , 0 i QQ , 0
>*
m m µ µ <0 , 0 i q0 , 0
?*
m m µ µ <0 , 0 i =Q , 0
Câu 5: Một đ‰a !"ng đang 4,a0 4,an! trjc c) đ5n! đ' 4,a t7m v. v,Mng góc v&' mặt !"ng đ‰a v&' t)c độ
góc k!Mng đf'* Một đ'Nm 8-t kG n#m u mL đ‰a
:* k!Mng có g'a t)c !@&ng t7m v. g'a t)c t'B t,0Bn*
+* c!{ có g'a t)c !@&ng t7m m. k!Mng có g'a t)c t'B t,0Bn*
>* >ó g'a t)c to.n !ần có độ l&n 8#ng tfng g'a t)c t'B t,0Bn v. g'a t)c !@&ng t7m*
?* có g'a t)c !@&ng t7m v. g'a t)c t'B t,0Bn*
Câu 5!: Một đ‰a tròn có 8%n k6n! 10cm, 4,a0 x,ng 4,an! trjc đ)' xứng c3a nó v&' g'a t)c góc 1,Qrad/$
1
d@&'
t%c djng c3a mMmEn lOc 0,01N*m* _!)' l@Cng c3a đ‰a tròn l.9
:* 1/;kg +* 1/;kg >* =/;g ?* 0,=/;kg
Câu 6": Một ng,An có cMng $,-t 8ức xP ;s, !%t ra c!pm 8ức xP đFn $ắc
m µ λ ; , 0 =
* >!'B, c!pm 8ức xP do
ng,An !%t ra v.o cat)t c3a một tB 8.o 4,ang đ'(n t!G dòng 4,ang đ'(n c!P0 4,a nó có c@]ng độ 8#ng 8ao
n!'ê, v&' g'T $e r#ng cứ 100 !MtMn đậ v.o cat)t t!G có 1 ElEctrMn 85 8ứt ra*
:* <,Qm: +* q,1m: >* Q,qm: ?* X,1m:
TRƯỜNG THPT NGỌC HỒI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011
TỔ VẬT LÝ Môn: VẬT LÝ; !"# $
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
MS 5T 2P1 MS 5T UQ2 MS 5T .VU MS 5T PW.
1? ;1+ 1? ;1+ 1: ;1? 1? ;1:
1+ ;1? 1+ ;1+ 1: ;1> 1> ;1:
;? ;;+ ;> ;;> ;> ;;+ ;: ;;?
=+ ;=> =? ;=+ =? ;=: =+ ;=+
Q? ;Q: Q+ ;Q: Q: ;Q? Q+ ;Q:
<: ;<? <+ ;<? <> ;<+ <+ ;<?
q> ;q? q: ;q: q: ;q+ q> ;q:
X+ ;X> X? ;X+ X? ;X+ X: ;X?
[? ;[> [+ ;[+ [: ;[> [+ ;[:
10+ =0+ 10+ =0> 10+ =0: 10+ =0+
11+ =1? 11? =1: 11? =1+ 11+ =1:
11+ =1> 11> =1? 11? =1: 11> =1>
1;? =;+ 1;> =;? 1;+ =;? 1;? =;>
1=> ==: 1=+ ==> 1=+ ==> 1=+ ==+
1Q: =Q? 1Q? =Q? 1Q? =Q? 1Q> =Q?
1<? =<: 1<? =<: 1<+ =<> 1<> =<+
1q? =q> 1q: =q+ 1q? =q: 1q+ =q?
1X: =X> 1X? =X> 1X+ =X? 1X? =X>
1[> =[? 1[+ =[> 1[> =[+ 1[+ =[:
10: Q0+ 10> Q0+ 10: Q0> 10: Q0?
11+ Q1+ 11: Q1? 11? Q1? 11? Q1?
11: Q1? 11? Q1? 11? Q1+ 11> Q1+
1;+ Q;? 1;? Q;+ 1;+ Q;: 1;? Q;:
1=? Q=+ 1=: Q=: 1=? Q=? 1=+ Q=+
1Q+ QQ? 1Q+ QQ+ 1Q+ QQ? 1Q+ QQ?
1<: Q<: 1<> Q<? 1<? Q<+ 1<? Q<?
1q> Qq? 1q: Qq? 1q> Qq: 1q+ Qq:
1X+ QX+ 1X: QX+ 1X: QX+ 1X? QX?
1[: Q[? 1[? Q[? 1[> Q[? 1[? Q[+
;0+ <0+ ;0+ <0+ ;0+ <0? ;0> <0+

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->