P. 1
TYTE

TYTE

|Views: 350|Likes:
Được xuất bản bởingocminhtp03

More info:

Published by: ngocminhtp03 on Jun 16, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2011

pdf

text

original

Lời mở đầu

Dược phẩm là sản phẩm đặc biệt liên quan đến sức khỏe và tính mn! c"a c#n
n!ư$i% Dược phẩm &'n! đ( ph)n! bệnh* ch+a bệnh đi,u ch-nh chức n.n! sinh lí c"a c/
th(%%% Dược phẩm đ)i hỏi phải bả# quản và s0 &1n! đ2n! c3ch m4i c5 hiệu quả* nếu
n!ược li n5 s6 !78 nh+n! t3c &1n! ph1 n!hiêm t9:n! th;m chí c5 th( t0 v#n!% v< v;8 nên
c5 nh+n! qu8 đ=nh n/i quản l>* bả# quản* ph7n ph?i đ( đảm bả# thu?c t?t nh@t đến ta8
n!ư$i tiêu &'n!%
A9m 8 tế là nh+n! c/ sB 9@t t?t t9#n! cCn! t3c ph)n! bệnh và ch+a bệnh*
bả# quản* cun! ứn! thu?c* tD chức c@p ph3t thu?c * tiêm ch"n! hàn! th3n! ch# t9E* kh3m
ch+a bệnh ch# n!ư$i &7n %
Ah$i !ian thFc t;p ti t9m 8 tế tu8 n!Gn nhưn! cHn! !i2p em hi(u được
nhi,u h/n vai t9) c"a n!ư$i Dược IJ t9#n! t9m 8 tế* c3ch KGp Kếp bả# quản cHn! như
kh3m ch+a bệnh ch# n!ư$i &7n%
Lua bài b3# c3# em mu?n t9<nh bà8 hi(u biết* kết quả mà em h:c hỏi được sau
khi thFc t;p thFc tế ti t9m 8 tế ch# &' 9@t c? !Gn! nhưn! cHn! khCn! t93nh khỏi nh+n!
sai s5t* em 9@t m#n! được đ5n! !5p > kiến đ( em h#àn thành t?t h/n% Kin ch7n thành cảm
/n%
Tr 1

Nhận xét của đơn vị thực tập
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
TP.HCM ngày tháng năm 2011.
Tr 2

Nhận xét của giáo viên hướng dn
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
TP.HCM ngày tháng năm 2011.
Tr 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hnh Ph!c
"#$% CH&M Đ'(M TH)C T* T+T $%H',P
H- .à t/n 01nh .1/n 2 Hà 3ăn T4n
L5p 2 06TD789
M: 0; 01nh .1/n 2 2106012161
Cán <ộ h=5ng >?n t1 c@ 0A2 B7 TCD$ THE THFB DG$%
2 DT LH $%GBI$ JGK$H $HL
%3 <ộ mMn PT nhNm thực tập2 HGK$H TO$
TP ngày 06 tháng 08 năm 2011
ĐQn ngày 20 tháng 08 năm 2011
7TT $R' DG$%
Đ'(M T+'
ĐS
Đ'(M
TH)C
S THT' ĐR HUC TVP CWS 73 X
1 Đo YZc 2
2 Tác phong 1
3 ch[y/n c\n 1
" $R' DG$% "T] CT] 9
1 H^nh thZc 2
2 nộ1 >[ng X
T_$% CR$% 10
`TC $HV$ CWS Ca 7b TH)C TVP
cde t/n - YNng >4[f
Tr X

Mục Lục
Phần 1:Giới thiệu chun !" #$n !% th&c t'())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*+
1)1)T,n #$n !% !- #%. ch/ #$n !% th&c t'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*+
1)0)Nhiệ1 !ụ !- 2u3 14 t5 ch6c))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*+
1)7 Ch/ ti,u 89 h:;ch !- th-nh t<ch h:;t #=n))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*>
1)? Ch6c n@n !- nhiệ1 !ụ cA. B&$c CD tEun cF( t;i c$ GH))))))))))))))))))))))))0I
Phần 0: J9t 2uK th&c t'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0>
0)1 J9 h:;ch cun 6n thuLc !- 8inh (h< 1u. thuLc)))))))))))))))))))))))))))))))))))))0>
0)0 CM( N9(OtEPnh Q-3O2u3 tEPnh cF( thuLc)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))?R
0)7 Th.1 i. hSớn TUn GV Gụn thuLc hW( XY .n t:-n))))))))))))))))))))))))))))))))))R+
0)? VSZn thuLc n.1))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))+1
Phần 7: J9t Xu'n[ 8i9n nh%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))+\
Tr 8

Phần 1:Giới thiệu chun !" #$n !% th&c t'(
1)1 T,n #$n !% !- #%. ch/ #$n !% th&c t'()
1)1)1 T,n #$n !% : Trm y tQ ph=gng h
1)1)0 ]%. ch/ : 103 Phin Đăng L=[j ph=gng hj J.Ph! $h[ậnj TP.HCM
1)0 Nhiệ1 !ụ !- 2u3 14 t5 ch6c:
1)0)1)Nhiệ1 !ụ)
- Trm y tQ hot Yộng thko ph=@ng thZc lmng ghnp thực h1on các nh1om .p2
• Đqm <qo chăm 0Nc 0Zc dhrk hsng ngày cti nhun >unj dhám chvi một 0; <onh
thMng th=gng.
• Thực h1on các ch=@ng tr^nh y tQ w[;c g1i nh=2 t1/m chtng mA rộngj [;ng 31tim1n
Sjx
• Chăm 0Nc 0Zc dhrk <à myz tr{ km .à |Q Hoch HNi %1i Đ^nh.
• %1áo >pc 0Zc dhrkj t[y/n tr[y}nj ph~ng ch;ng >•ch <onh tr[y}n nh1€mj ph~ng
ch;ng các <onh •: hộ1.
- Thko ph=@ng thZc nàyj m‚1 cán <ộ y tQ ngoà1 nh1om .p chƒnh phq1 h1„[ <1Qt nh1}[
cMng .1oc dhác .à phq1 php trách 1 cpm >un c=.
- B tQ t[yQn Y\[ nsm trong cộng Ymngj phpc .p toàn >1on .à th=gng •[y/n cho cộng
Ymngj Chăm 7Nc 7Zc |hrk "in Đ\[ cC77|"Đf cho Y•i ph=@ngj <qo Yqm phpc .p
cho nhun >un d•p thg1 .à ph… h†p .51 d1nh tQ Y•i ph=@ng.
Tr 9

1.2.2 Quy mô tổ chức
- %mm X ng=g12
• 2 B7 Yi dhoi
• 1 B7 ch[y/n dhoi 0qn nh1
• 1 D=†c tá
 ^ CĨ CH_NG TH` abCH ]cd eTESHn TE;1f e#.n #i hgc chu3,n tu X,n Qhc
Gif
 J[qn le Y1}[ hành trm.
 7Zc dhrk tr{ km
 H‚ tr† g1áo >pc 0Zc dhrkj w[qn le >•ch
 3o 01nh h-c Y=gng
 Tà1 chánh
 J[qn le Y•i <àn dh[ ph; 2
 ^ CĨ TjkN TH` THl^ B_NG e Phm TE;1 TESHn f
 |hám .à Y1}[ tr• <onh
 H'3‡S'D7
 %1áo >pc 0Zc dhrk.
 3o 01nh in toàn thực phˆm.
 J[qn le >•ch.
 Lio
Tr h

 3 cMng tr^nh .o 01nh
 B tQ t= nhun
 J[qn le Y•i <àn dh[ ph; X
 ^ CĨ NGn TH` o_pC THỦ^
 |hám .à Y1}[ tr• <onh
 7Zc dhrk tum th\n cộng Ymng
 7Zc dhrk <à my .à |Q Hoch HNi %1i Đ^nh
 H‚ tr† 0Zc dhrk tr{ km
 %1áo >pc 0Zc dhrk
 "áo cáo ti1 nn th=@ng tƒchj <onh luy tr[y}n w[i Y=gng t^nh >pc
 J[qn le Y•i <àn dh[ ph; 1
 BqrC Ts Lt NG_^uN o_vNH NHq
 J[qn le >=†c
 J[qn le tà1 0qnj y >png cp.
 %1áo >pc 0Zc dhrk
 Phongj 0;t rnt
 T1/m chtng mA rộng
 3o 01nh mM1 tr=gng
 Ch4m cMngj ch4m trực
 J[qn le Y•i <àn dh[ ph; 3
Tr ‰

$goà1 ri c~n cN mng l=51 cộng tác .1/n >un 0;j y tQ Y•i ph=@ng Y„ h‚ tr† cho cMng tác
C77|"Đ cti trm B TQ ph=gng.
1)7 ch/ ti,uO 89 h:;ch !- th-nh t<ch h:;t #=n
N
G
q
w
I

T
H
x
C

H
I

N
B
0

C
h
[
n
g

T
h


"
ƒ
c
h

Đ
à
o
.
Tr 6

T
T
)

^

T
y

B
x

P
H
Ò
N
G

P
H
z

N
H
_
{
N
C

N
G

H
Ò
A

X
Ã

H

I

C
H


N
G
H
Ĩ
A

V
I

T

$
S
M
T
H
w
I

G
I
A
N

T
H
x
C

H
I

N
J
[
e

1
.
J
[
e

X

n
ă
m

t
r
=
5
c
.
J
[
e

1

c
n
Q
[

c
N

t
h
i
y

Y
Š
1

n
h
u
n

0

f
.
Tr 10
T
C

M

B

T
*

P
H
L
Œ
$
%

hĐ

c

l

pT


>
oH

n
h

p
h
!
c

T
H
n
N
G

T
I
N

C
k
N

T
H
_

N
H
{
P
L
=
[


.
ă
n

<
q
n

n
g
h


w
[
y
Q
t
.
T
P

c
á
c

c
h
=
@
n
g

t
r
^
n
h

0
Z
c

d
h
r
k
.
L
1
/
n

h
o

.
5
1

W
y

<
i
n

P
h
=
g
n
g

r
i

w
[
y
Q
t

Y

n
h

t
h
à
n
h

l

p
.
Tr 11

C
H
|

T
I
t
_
T
h
k
o

t
h
i
n
g

Y
1

m

y

t
Q


:
.
N
H
}
N
G

V
I

C

P
H
~
I

L
c
M
1


T
r
^
n
h

<
à
y

Y
=

c

.
5
1

Đ
q
n
g

t
y
j

W

<
i
n

.
à

n
h
v
n
g

c
h
Ž

t
1
/
[

y

t
Q

c
\
n

Y

t
.
2


`
u
y

>

n
g

d
Q

h
o

c
h

n
ă
m
j

w
[
e

t
r
^
n
h

d
e

W
y

<
i
n
j

T
T
.

B

T
Q

D
P

J
[

n
.
Tr 12

J
y

H
d

C
H

T


C
H

C

H
d

T

]

N
G

C
H

M

C
ƒ
C

C

C

J
H


N

M

0
*
1
1
M

C

T
I
t
_
-

T
h
i
m

m
=
[

t
;
t

.
5
1

W
y

<
i
n

p
h
=
g
n
g
.
-

3

n

Y

n
g

Y
=

c

0


t
h
i
m

g
1
i

c
t
i

c
á
c

<
i
n

n
g
à
n
h

Y
o
à
n

t
h

j

c

n
g

Y
m
n
g
.
Tr 13

C
H
q

N
G

T
j
ˆ
N
H
C
H
_

N

1
`
:

h

1

h
N
i

c
h
ă
m

0
N
c

.
à

<
q
1

.
/

0
Z
c

d
h
r
k

n
h
u
n

>
u
n
.
Tr 1X

B
7

D
[
n
g
j

B
7

Đ
à
o
j

.
à

c
á
c

n
h
u
n

.
1
/
n
.
Tr 18

H
s
n
g

t
h
á
n
g
.
T

y

t
h
[

c

d
Q

h
o

c
h

p
h
~
n
g

n
g
h
1
o
p

.
p
.
Tr 19

T
h
k
o

>

1

d
Q

h
o
i
c
h

c
t
i

p
h
~
n
g

n
g
h
1
o
p

.
p

p
h
u
n

c
M
n
g

n
g
=
g
1

>

Tr 1h

T
4
t

c
q

n
h
u
n

.
1
/
n

Y
}
[

c
N

d


n
ă
n
g

t
r
[
y
}
n

t
h
M
n
g
.
Tr 1‰

X


T
h
i
m

m
=
[

.
5
1

W
y

"
i
n

g

n

d
Q
t
h
o

t

>

n
g

c
t
i

"
i
n

C
7
7
|
$
D

t
r
o
n
g

0
1
n
h

h
o

t

d
h
;
1

3
ă
n


:
.
8


3

n

Y

n
g

Y
=

c

0


t
h
i
m

g
1
i

c
t
i

c
á
c

"
i
n

n
g
à
n
h
j

Y
o
à
n

t
h

j

m

n
g

l
=
5
1

c

n
g

t
á
c

.
1
/
n

t
r
o
n
g

c

n
g

Y
m
n
g
.
Tr 16

P
h
~
n
g

<
o
n
h
j

t
h
i
y

Y
Š
1

h
à
n
h

.
1

c
N

h

1

c
h
o

0
Z
c

d
h
r
k
.
Tr 20

T
r
[
y
}
n

t
h
M
n
g

g
1
á
o

>
p
c

0
Z
c

d
h
r
k
.
Tr 21

H
s
n
g

t
h
á
n
g
Tr 22

L
1
/
n

h
o

.
5
1

c
á
c

<
i
n

n
g
à
n
h


l
1
/
n

w
[
i
n
L
1
/
n

h
o

Đ
o
à
n

T
$
j

l

c
h

h
-
p

>
u
n

c
t
i

c
á
c

d
h
[

p
h
;
.
L
1
/
n

h
o

<
i
n

<
1
/
n

t

p

<
q
n

t
1
n

P
h
=
g
n
g
.
Tr 23

X

<
[
Š
1


t
h
á
n
g
.

D

i

t
r
/
n

c
h
Ž

t
1
/
[

c
t
i

c
á
c

c
h
=
@
n
g

t
r
^
n
h

0
Z
c

d
h
r
k
1
2

<
à
1n
ă
m
Tr 2X

2
.
`
u
y

>

n
g

d
Q

h
o

c
h

t
r
[
y
}
n

t
h
M
n
g

c
h
1

t
1
Q
t

c
n
M
1

>
[
n
g
j

t
h
g
1

g
1
i
n

>


d
1
Q
n
f
3
.
C

n
g

Đ
o
à
n

T
$

t
Š

c
h
Z
c

t
[
y
/
n

t
r
[
y
}
n

<
s
n
g


k

l
o
i
.

P
h
á
t

t
h
i
n
h

<
s
n
g

m
á
y

c
i
0
0
k
t
t
k
.
Tr 28

B
7

D
[
n
g
Tr 29

T
h
á
n
g

Y
\
[

m

1

w
[
e
.
|
h
1

c
N

<
o
n
h


q
y

r
i
.
T
h
k
o

|
H

c
t
i

B
T
D
P
.
T
h
á
n
g

h
j

t
h
á
n
g

1
1
.
Tr 2h

T
h
i
m

m
=
[

c
á
c

<
i
n

n
g
à
n
h

t
Š

c
h
Z
c

t
h

c

h
1
o
n
.
C
h
-
n

d
h
[

.

c

t
h
k
o

y
/
[

c
\
[
.
D

i

t
h
k
o

.
ă
n

<
q
n

n
h

n

Y
=

c
.
Tr 2‰

T
h
k
o

d
Q

h
o

c
h

t
r
[
y
}
n

t
h
M
n
g
.
T
h
k
o

d
Q

h
o

c
h

c
t
i

B
T
D
P
.

9

t
h
á
n
g

t
r
1

n

d
h
i
1

1

l
\
n
.
Tr 26

T
[
y
/
n

t
r
[
y
}
n

p
h
~
n
g

<
o
n
h

t
h
k
o

d
Q

h
o

c
h
.
J
[
q
n

l
e

t
;
t

c
á
c

c
i

<
o
n
h

>

c
h
.
Đ
1
}
[

t
r
i

>

c
h

<
o
n
h

d

p

t
h
g
1
.
|
h
q
o

0
á
t

c
M
n

t
r

n
g
.
Tr 30

|
h
M
n
g


q
y

r
i

>

c
h

<
o
n
h

t

1

Y

i

p
h
=
@
n
g
.
T
r

m

B

T
Q

p
h
q
1

Y

t

c
M
n
g

0
A

.
ă
n

m
1
n
h

0

c
h

Y
y
p
.
Tr 31

C
H
_

N

0
A
)
P
h
~
n
g

c
h
;
n
g

>

c
h

<
o
n
h
.

a
)
C
á
c

c
h
=
@
n
g

t
r
^
n
h

m
p
c

t
1
/
[

B

T
Q

J
[
;
c

%
1
i
.
Tr 32

"
7

H
à
B
7

D
[
n
g
Tr 33

T
h
=
g
n
g

.
à
ot
h
á
n
g

c
[
;
1

n
ă
m
.
Tr 3X

L
1
/
n

h
o

B
T
D
P

n

m

<

t

t
^
n
h

h
^
n
h
.
Tr 38

X

c
[

c
.
3
à
o

c
á
c

>

p

l


t
Q
t
.


c
[

c
.
T
h
k
o

d
Q

h
o

c
h

c
t
i

B
T
D
P
.
Tr 39

T
[
y
/
n

t
r
[
y
}
n
j

Y
1
}
[

t
r


<
o
n
h
.
3

n

Y

n
g

n
h
u
n

>
u
n

g
1
v

g
^
n

.
o

0
1
n
h

m
M
1

t
r
=
g
n
g
.
T
[
y
/
n

t
r
[
y
}
n

p
h
~
n
g

<
o
n
h
j

p
h
;
1

h

p

<
i
n

n
g
à
n
h

t
Š
n
g

.
o

0
1
n
h
j

>
1
o
t

L
J
.
Tr 3h

|
h
M
n
g


q
y

r
i

>

c
h
j

Y
1
}
[

t
r


t
;
t

c
á
c

c
i

<
o
n
h
.
|
h
M
n
g


q
y

r
i

>

c
h
j

d
h
M
n
g

c
i

t


.
o
n
g
.
%
1
q
m

t
Ž

l
o

<
o
n
h
.
Tr 3‰

1
)
P
h
~
n
g

c
h
;
n
g

0
;
t

r
n
t
.
0
)
P
h
~
n
g

c
h
;
n
g

7
`
H
.
Tr 36

B
7

Đ
à
o
"
7

H
à
"
7

H
à
j

B
7

T
h
t
y
.
Tr X0

1

c
[

c


w
[
e
H
à
n
g

w
[
e
H
à
n
g

w
[
e
Tr X1

L
1
/
n

h
o

T
T
.

D
1
n
h

D
=

n
g

l
4
y

t
à
1

l
1
o
[
.

L
m
n
g

g
h
n
p

t
r
o
n
g

c
á
c

<
[
Š
1

t
h

c

h
à
n
h

>
1
n
h

>
=

n
g
.
$

m

<

t

>
i
n
h

0
á
c
h

t
h
u
n

n
h
u
n

<
o
n
h
.
L
1
/
n

h
o

<
i
n

n
g
à
n
h

t
Š

c
h
Z
c
.
Tr X2

6
0

1
0
0

X

c
[

c
.
1

l
\
nn
ă
m
X

c
[

c
.
D


l
5
p

t

p

h
[
4
n

1

Tr X3

T
[
y
/
n

t
r
[
y
}
n

n
h
u
n

>
u
n

>

n
g

m
[
;
1

'
o
>
k
.
3

n

>
p
n
g

c
á
c

c

i

h
à
n
g

<
á
n

m
[
;
1

1
o
>
k
.
T
[
y
/
n

t
r
[
y
}
n

p
h
~
n
g

<
o
n
h
.
Tr XX

P
h
~
n
g

n
g
P
i

.
à

g
1
q
m

c
á
c

r
;
1

l
o

n

>
o

t
h
1
Q
[

'

;
t
.
P
h
á
t

h
1
o
n

.
à

w
[
q
n

l
e

t
;
t

<
o
n
h

n
h
u
n
.
%
1
q
m

t
Ž

l
o

<
o
n
h
j

Y
1
}
[

t
r


t
;
t

c
i

<
o
n
h
.
Tr X8

7
)
P
h
~
n
g

c
h
;
n
g

r
;
1

l
o

n

>
o

t
h
1
Q
[

1
o
>
k
.
?
)
P
h
~
n
g

c
h
;
n
g

p
h
o
n
g
.

R
)
"
o
n
h

l
u
y

w
[
i

Y
=
g
n
g

t
^
n
h

>
p
c
.
Tr X9

B
7

D
[
n
g
"
7

H
à
Tr Xh

T
r
=
5
c

1
0

t
u
y
.
T
[
\
n

l


Y
\
[

t
h
á
n
g
.
T
[
\
n

l


Y
\
[

t
h
á
n
g
.
H
à
n
g

w
[
e
.
Tr X‰

$

p

<
á
o

c
á
o

h
s
n
g

w
[
e
.
C

p

n
h

t

h
s
n
g

t
h
á
n
g
C

p

n
h

t

t
P

T
C
L
.
H
à
n
g

t
h
á
n
g
T
h
k
o

d
Q

h
o

c
h

c
4
p

d
1
n
h

p
h
ƒ

c
t
i

C
T
.
Tr X6

L
\
n


n
ă
m
.
1

l
\
n

t
h
á
n
g


"
$
.
X

c
[

c
.
1
0

c
[

c
j


k

l
o
i
.
H
s
n
g

t
h
á
n
g
.
T
r
o
n
g

n
h
N
m

"
%
"
Tr 80

%
A
1

<
o
n
h

n
h
u
n

n
g
h
1

<
o
n
h

Y
1

t
h


Y
à
m
.
T
h
[

>
[
n
g

Y
\
y

Y
t

c
i

<
o
n
h
.
3
:
n
g

g
1
i

t
h
k
o

>

1

<
o
n
h

h
s
n
g

t
h
á
n
g
.
Tr 81

P
h
á
t

h
1
o
n

0
5
m
.
Đ
1
}
[

t
r


Y
!
n
g
j

Y
t

Y
}
[
.
%
1
q
m

l
u
y

n
h
1

m
.
Tr 82

+
)
P
h
~
n
g

c
h
;
n
g

<
o
n
h

l
i
o
.
I
)
P
h
~
n
g

c
h
;
n
g

H
'
3

S
'
D
7
.
Tr 83

B
7

D
[
n
g
B
7

T
h
t
y
j

D
T

$
h
=
.
Tr 8X

J
[
e

1
j
2
j
3
j
X
H
à
n
g

t
[
\
n
.
$
g
à
y

h

h
à
n
g

t
h
á
n
g
.
C
[
;
1

t
h
á
n
g
.
H
à
n
g

w
[
e
.
Tr 88

T
h
k
o

d
Q


h
o

c
h

h
o

t

Y

n
g

c
t
i

Y
o
à
n

t
h
i
n
h

t
r
i

l
1
/
n

n
g
à
n
h
.
T
h
k
o

p
h
u
n

c
4
p

c
t
i

J
[

n
.
D


t
rt
h
á
n
g
.
Đ
Q
n

n
h
à

"
$
.
Tr 89

H
=
5
n
g

>
?
n

c
h
o

t
h
u
n

n
h
u
n

"
$
.
9

c
[

c
.
1

l
\
n


t
[
\
n
.
1

l
\
n

"
$


t
h
á
n
g
.
3
:
n
g

g
1
i

"
$

w
[
q
n

l
e
.
Tr 8h

C
h
ă
m

0
N
c

n
g
=
g
1

n
h
1

m
.
T
[
y
/
n

t
r
[
y
}
n
.
|
1

m

t
r
i
j

t
h
ˆ
m

t
r
i

3
7
T
T
P

c
á
c

c

i

h
à
n
g

ă
n

[
;
n
g

n
h
r
j

h
à
n
g

r
o
n
g

c
;

Y

n
h
.
Tr 8‰

|
h
M
n
g


q
y

r
i

n
g


Y

c

t
h

c

p
h
ˆ
m
.
J
[
q
n

l
e

Y
1
}
[

t
r


t
;
t
.
Tr 86

>
)
C
T

.
o

0
1
n
h

i
n

t
o
à
n

t
h

c

p
h
ˆ
m
.
\
.
C
T

<
q
o

.
o

0
Z
c

d
h
r
k

t
u
m

t
h
\
n

c

n
g

Y
m
n
g
.
Tr 90

T
h
á
n
g

8
j

1
0
.
B
7

D
[
n
g
Tr 91

|
1
o
n

t
o
à
n

<
i
n

"
T
T
T
T
C
Đ
j

h
o

t

Y

n
g

t
h
k
o

d
Q

h
o

c
h

n
ă
m

c
t
i

<
i
n
C

n
g

c
á
c

<
i
n

n
g
à
n
h

Y
o
à
n

t
h


.

n

Y

n
g
.
C

n
g

n
h
u
n

.
1
/
n

w
[
q
n

l
e

Y
M

t
h


n
h

c

n
h
A
l
e
.
Tr 92

1
0
0

h


g
1
i

Y
^
n
h
.
Tr 93

C
h
ă
m

l
o
j

p
h
p
c

h
m
1

c
h
Z
c

n
ă
n
g

c
h
o

<
o
n
h

n
h
u
n

n
g
o
à
1

t
h
[
;
c

Y
=

c

c
4
p
.
3

n

Y
M
n
g

n
h
u
n

>
u
n

0


>
p
n
g

n
=
5
c

0

c
h
j

h
;


ƒ

t


h
o

1
j

c

p

n
h

t

>
i
n
h

0
á
c
h
.
Tr 9X

"
q
o

t
r


t
u
m

t
h
\
n

c

n
g

Y
m
n
g
.
C
q
1

t
h
1
o
n

e

t
h
Z
c

g
1
v

g
^
n

3
0

m
M
1

t
r
=
g
n
g

n
g
à
y

t
;
t

h
@
n
.
Tr 98

C
)
3
o

0
1
n
h

.
à

m
M
1

t
r
=
g
n
g
.
"
7

H
à
Tr 99

T
[
\
n

Y
\
[

t
h
á
n
g
.
T
h
á
n
g

3
j

1
0
T
h
k
o

d
Q

h
o

c
h

c
t
i

J
[

n
.
Tr 9h

T
h
i
m

m
=
[

d

p

t
h
g
1

c
h
o

W
y

"
i
n
.
T
h
k
o

d
Q

h
o

c
h

c
t
i

J
[

n
.
L
1
/
n

h
o

.
5
1

"
i
n

%
1
á
m

H
1
o
[
.

T
h
k
o

d
Q

h
o

c
h

c
t
i

J
[

n
.
Tr 9‰

6
06
0

Tr 96

|
h
q
o

0
á
t

t
^
n
h

h
^
n
h

.
o

0
1
n
h

t
r
o
n
g

p
h
=
g
n
g
.
T
h
k
o

>

1

t
h
i
m

g
1
i

c
M
n
g

t
á
c

d
1

m

t
r
i

y

t
Q

h
-
c

Y
=
g
n
g

T
r
.

M
\
m

n
o
n
.
|
h
á
m

0
=
c

d
h
r
k

T
r
.

M
\
m

n
o
n
.
Tr h0

P
h
~
n
g

c
h
;
n
g

<
o
n
h

h
-
c

Y
=
g
n
g
.
B
.
B

T
Q

h
-
c

Y
=
g
n
g
.
"
7

H
à
j

t
4
t

c
q

n
h
u
n

.
1
/
n
.
Tr h1

Tr h2

0
j
2


l
\
n


n
g
=
g
1


n
ă
m
.
1
0
.
0
0
0

l
=

t

n
ă
m
.


0


t
o
i
.

6
0

.
2
0

.
1
0
0


c
p9
0

t
[
Š
1
.
1
0
0


n
h
u
n

.
1
/
n
.
Tr h3

T
Š

c
h
Z
c

t
;
t
j

p
h
p
c

.
p

t
;
t

"
$
.
T
ă
n
g

0
;

l
\
n

d
h
á
m

c
h
v
i

<
o
n
h
j

c
h
ă
m

0
N
c

y

t
Q
.
|
h
á
m

Y
1
}
[

t
r


<
o
n
h

h

p

l
e
.
Tr hX

$
u
n
g

c
i
o

c
h
4
t

l
=

n
g

d
h
á
m

c
h
v
i

<
o
n
h

t

1

t
r

m

y

t
Q
C
H
_

N

7
:

|
H
T
M

C
H

S

"
,
$
H
j

P
H

C

H
˜
'

C
H

C

$
š
$
%
.
B
7

Đ
à
o
B
7

Đ
à
o
j

c
á
c

n
h
u
n

.
1
/
n

h


t
r

.
J
[
e

1
.
M

1

t
h
á
n
g
.
H
à
n
g

t
h
á
n
g
.
Tr h8

H

p

Y
m
n
g

Y
=

c

t
h
M
n
g

w
[
i

T
r
[
n
g

t
u
m

y

t
Q

>


p
h
~
n
g
.
L
4
y

>
i
n
h

0
á
c
h

"
$

Y
1
}
[

t
r


Y
M
n
g

y
.
J
[
i

c
M
n
g

t
á
c

d
h
á
m

0
Z
c

d
h
r
k

t
r
{

k
m

h
s
n
g

t
h
á
n
g

j

d
h
á
m

t
r
{

0
[
y

>
1
n
h

>
=

n
g
j
P
h
q
1

Y

t2
0


0
;

t
o
i
.

6
8

.

6
8


6
8

Tr h9

|
e

h

p

Y
m
n
g

.
5
1

c

n
g

t
á
c

.
1
/
n
.
%
1
5
1

t
h
1
o
[

"
$

c
N

n
h
[

c
\
[

Y
1
}
[

t
r


Y
M
n
g

t
u
y

y
.
C

p

n
h

t

"
$

Y
1
}
[

t
r


Y
M
n
g

y
.
T
ă
n
g

c
=
g
n
g

d
/

t
o
i

t
h
[
;
c

Y
M
n
g

y
.
T
1
/
m

c
h
t
n
g

t
r
{1

t
[
Š
1
.
T
Š

c
h
Z
c

c
h
o

t
r
{

[
;
n
g

3
1
t
.
S
T
h
k
o

>

1

t
ă
n
g

t
r
=
A
n
g

h
à
n
g

t
h
á
n
g

t
r
{2

t
[
Š
1
.

2

t
h
á
n
g


l
\
n
.
Tr hh

C
N

d
Q
t

h

p

Y
1
}
[

t
r


Y
M
n
g

t
u
y

y
.
%
1
q
m

t
œ

l
o

<
o
n
h
j

t


.
o
n
g

>
o

<
o
n
h

A

t
r
{

k
m
.
C
H
_

N

?
:

B

H
U
C

C
_

T
C
G
B

$
C
H
_

N

R
:

C
H
š
M

7
ž
C

7

C

|
H
Ÿ

T
C
¡

M
.
Tr h‰

T
h
á
n
g

9
j
1
2
.
T
h
á
n
g

1
0
j
X
.
H
à
n
g

n
g
à
y
Tr h6

T
h
[

t
h

p

0
;

l
1
o
[

t
P

C
T
3
j

$
h
à

t
r
{

M
?
[

%
1
á
o
x
C
u
n

t
r
{

t
r
o
n
g

2

Y

t

[
;
n
g

3
1
t
.
S
T
h
k
o

t

p

h
[
4
n

c
t
i

c
h
=
@
n
g

t
r
^
n
h

S
C
'
.
|
Q
t

h

p

.
5
1

$
T
M
%
T

1

t
r

m
.
Tr ‰0

1
0
0

Tr ‰1

C
h
[
ˆ
n

Y
o
á
n

Y
1
}
[

t
r


Y
!
n
g

p
h
á
c

Y
m

S
C
'
.
T
Š

c
h
Z
c

t
ˆ
y

g
1
[
n

c
h
o

t
r
{$
T
M
%

-

A

>
u
n

c
=
.
Tr ‰2

B
7

T
h
t
y
H
s
n
g

t
h
á
n
g
j

l
m
n
g

g
h
n
p

t
r
o
n
g

c
M
n
g

t
á
c

g
-
1

t
r
{

t
1
/
m

c
h
t
n
g
.
Tr ‰3

Đ
1
}
[

t
r
i

t
h
i
1

p
h
p
.

T
P

C
T
3

>
1
n
h

>
=

n
g
j

>
u
n

0
;
.
T
h

c

h
1
o
n

t
;
t

c
M
n
g

t
á
c

w
[
q
n

l
e

t
h
i
1
.
L
/
n

l

c
h

l
i
1

.
:
n
g

g
1
i

<
à

m
y

0
i
[

0
i
n
h
.

$
h
u
n

.
1
/
n

T
B
T

t
h
i
m

g
1
i

l

c

l
=

n
gTr ‰X

1
0
0


h
8


6
8

1
0
0

9
8

T
h
k
o

c
h
Ž

t
1
/
[

"
i
n

D
u
n

7
;
.
Tr ‰8

1
.
3

n

Y

n
g

p
h
p

n
v

m
i
n
g

t
h
i
1

d
h
á
m


t
h
i
1

ƒ
t

n
h
4
t

m

t

l
\
n

t
r
=
5
c

0
i
n
h
.
2
.
3

n

Y

n
g

p
h
p

n
v

m
i
n
g

t
h
i
1

d
h
á
m

t
h
i
1


¢
3

l
\
n
.
3
.
3

n

Y

n
g

p
h
p

n
v

c
N

t
h
i
1

t
1
/
m

p
h
~
n
g

3
S
T
.
Tr ‰9

J
[
q
n

l
e

t
h
i
1

t
;
t
j

d
h
o
9
m
g


q
y

r
i

t
i
1

<
1
Q
n

0
q
n

d
h
o
i
j

d
h
M
n
g

c
N

t
r
{

0
[
y

>
1
n
h

>
=

n
g

<
à
o

t
h
i
1
.
C
H
_

N

+
:

C
H
š
M

7
ž
C

7

C

|
H
Ÿ

7
'
$
H

7
#
$
.
Tr ‰h

T
h
á
n
g

3
j
1
0
.
J
[
y
1
'
'
j
'
'
'
.
H
à
n
g

n
g
à
y
.
Tr ‰‰

T
[
\
n

Y
\
[

t
r
o
n
g

t
h
á
n
g
.
L
/
n

l

c
h

m
g
1

P
h
~
n
g

|
H
H

J
[

n
.
-
P
h
;
1

h

p

<
i
n
h

n
g
à
n
h

.
à

l
o
n
g

g
h
n
p

.
5
1

C
T

7
|
T

.
Tr ‰6

|
Q
t

h

p

.
5
1

H

1

P
h
p

$
v
.
2

l
\
n
1

l
\
n


t
h
á
n
g
Tr 60

h
.
T
[
y
/
n

t
r
[
y
}
n

.

n

Y

n
g

d
Q

h
o

c
h

h
N
i

g
1
i

Y
^
n
h
.

.
T
[
y
/
n

t
r
[
y
}
n

.

n

Y

n
g

p
h
p

n
v

1
8
-

X
6

t
[
Š
1

d
h
á
m

p
h
p

d
h
o
i

1

l
\
n

n
ă
m
.
T
Š

c
h
Z
c

d
h
á
m

p
h
p

d
h
o
i

Y

1

t
r
à
.
Tr 61

D
[
y

t
r
^

t
œ

l
o

0
i
n
h


¢

1
j
2
.
%
1
q
m

t
œ

l
o

0
i
n
h

c
o
n

t
h
Z

3
.
%
1
q
m

t
œ

l
o

<
o
n
h

p
h
p

d
h
o
i
.
Tr 62

D
T

$
h
=
B
7

Đ
à
o
T
h
á
n
g

h
j

1
1
.
H
-
p

t
r

m

0
i
[

n
g
à
y

g
1
i
o

<
i
n

.
5
1

T
T
.

B
T
D
P
|
1

m

d
/

m

1

9

t
h
á
n
g
.
C
N

d
Q

h
o

c
h

c
p

t
h

.

H
-
p

t
r

m

h
s
n
g

t
h
á
n
g
.
T
h
k
o

>

1

g
1
á
m

0
á
t

t
h
=
g
n
g


[
y
/
n
.
Tr 63

Đ

t

c
h
[
ˆ
n


J
[
;
c

%
1
i
.
|
h
M
n
g

.
1

p
h

m

w
[
1

c
h
Q
.
Tr 6X

7

p


Q
p

t
;
t

c
@

0
A

h

t
\
n
g

h
1
o
n

c
N
.
D


t
r


Y
\
y

Y
t

t
r
i
n
g

t
h
1
Q
t


<

j

y

>
p
n
g

c
p
j

0


>
p
n
g
j

<
q
o

w
[
q
n

t
;
t

t
r
i
n
g

t
h
1
Q
t

<

j

y

c
p
.
$
h
u
n

l

c

h
1
o
n

c
N

8

n
g
=
g
1
j

c
N

0


p
h
u
n

c
M
n
g

c
p

t
h

j

c
h

[

t
r
á
c
h

n
h
1
o
m

c
h
ƒ
n
h

t
P
n
g

C
T
7
|
j

n
h
=
n
g

p
h
q
1

h


t
r


w
[
i

l

1

.
5
1

n
h
i
[

Y


l
m
n
g

g
h
n
p

c
M
n
g

t
á
c
.
T
h

c

h
1
o
n

Y
!
n
g

c
á
c

w
[
1

c
h
Q
2
Tr 68

Đ
t

t
1
/
[

c
h
[
ˆ
n

p
h
p
c

.
p

c
h
o

c
M
n
g

t
á
c

C
7
7
|
$
D
.
7


>
p
n
g

Y
!
n
g
j

c
N

h
1
o
[

w
[
q

n
g
[
m
n

n
h
u
n

l

c
j

c
h
Q

Y


c
h
ƒ
n
h

0
á
c
h

c
N

Y
=

c
.
C
H
_

N

I
:

C
a

7
b

H


T
D
$
%
C
H
_

N

>
:

$
H
O
$

L
)
C

3
£

C
H
*

Đ
R

C
H
¤
$
H

7
T
C
H
.
B
7

Đ
à
o
j

B
7

T
h
t
y
T
h
k
o

l

c
h

c
t
i

W
y

"
i
n
.
Đ
\
[

n
ă
m
j

t
h
á
n
g
j

w
[
e
.
2
12
3

h
s
n
g

t
h
á
n
g
.
Tr 69

7
1
n
h

h
o

t

t
h
k
o

l

c
h

W
y

"
i
n
.
T
h
k
o

w
[
1

Y

n
h

c
t
i

n
h
à

n
=
5
c
j

c
t
i

n
g
à
n
h
.
T
h
k
o

h
=
5
n
g

>
?
n

c
t
i

c
á
c

C
T
7
|
.
T
P

n

1

>
[
n
g

h
-
p

g
1
i
o

<
i
n

.
5
1

T
T
.

B

T
Q
.
|
H

n
ă
m
j

9

t
h
á
n
g
j

w
[
e

c
N

t
h
M
n
g

w
[
i

W
y

"
i
n

.
à

T
T
.

B
T
D
P
Tr 6h

J
[
i
n

h
o

t
;
t

n

1

<

j

n
g
o

1

g
1
i
o

t
;
t

c
á
c

<
i
n

n
g
à
n
h

Y
o
à
n

t
h

j

t
Š

c
h
Z
c

t
r
o
n
g

c

n
g

Y
m
n
g
.
T
h

c

h
1
o
n

Y
!
n
g

c
h
Q

Y


c
h
ƒ
n
h

0
á
c
h

c
h
o

n
h
u
n

.
1
/
n
.
`
u
y

>

n
g

d
Q

h
o

c
h

n
ă
m
j

0
á
[

t
h
á
n
g
j

w
[
e

t
[
\
n
.
H
-
p

t
r

m

h
à
n
g

t
h
á
n
g
.
L
à
m

<
á
o

c
á
o

Y
!
n
g

h

n

Y

n
h
.
Tr 6‰

H
o

t

Y
M
n
g

c
t
i

t
r

m

y

t
Q

c
N

d
Q

h
o

c
h

c
p

t
h


d
h
M
n
g

<


Y

n
g

t
r
o
n
g

c
M
n
g

t
á
c
.
C
H
_

N

\
:

|
*

H
]

C
H

3
£

T
£
'

C
H
¤
$
H
D
T

$
h
=
B
_
^

T

C

A

a
G
]

T
T
^
T
B
P

T
H
n
N
G

o
_
A


^

a
A
N

T
j
q
Š
N
G

T
j

M
H
s
n
g

t
h
á
n
g
.
T
h
k
o

h
=
5
n
g

>
?
n

c
t
i

p
h
N
n
g

t
à
1

c
h
ƒ
n
h
.
D


t
r

j

<
á
o

c
á
o

t
h
k
o

h
=
5
n
g

>
?
n

c
t
i

d
h
o
i

>
=

c
J
[
y
Q
t

t
o
á
n

Y
!
n
g

w
[
1

Y

n
h
.
Đ
!
n
g

w
[
1

c
h
Q
.
Tr 66

J
[
q
n

l
e

0


>
p
n
g

t
;
t

c
á
c

n
g
[
m
n

t
à
1

c
h
ƒ
n
h

c
t
i

c
á
c

c
h
=
@
n
g

t
r
^
n
h

0
Z
c

d
h
r
k
.
$
g
[
m
n

t
à
1

c
h
ƒ
n
h

c
t
i

T
B
T

c
N

0
Š

t
h
[

c
h
1

r


r
i
n
g

.
à

Y
=

c

c
M
n
g

d
h
i
1

t
r
=
5
c

t

p

t
h

.
C
á
c

t
t

t
h
[
;
c

w
[
q
n

l
e
2

"
H
B
T
j

t
u
m

t
h
\
n
j

|
H
H
%
Đ
j

p
h
p

d
h
o
i

j

0
;
t

r
n
t
j

t
h
[
;
c

c
4
p

c
Z
[
j

c
h
;
n
g

0
o
c
d
.
C
N

w
[
\
y

t
h
[
;
c

p
h
p
c

.
p

n
h
u
n

>
u
n
.
Tr 100

7


>
p
n
g

t
à
1

c
h
ƒ
n
h

Y
!
n
g

m
p
c

Y
ƒ
c
h
.
Đ
!
n
g

w
[
1

c
h
Q

>
=

c

c
h
ƒ
n
h
.
C
H
_

N

1
*

T
H
G
+
C

3
£

7
¥

D

$
%

T
H
G
+
C

S
$

T
]
£
$

H
¦
P

L
§
.
Tr 101

1)?CH•C N‚NG Vc NHIỆM V† CỦA BqrC CĨ Tj_NG H‹C T•I C‡ CŠ
1)?)1 CH•C N‚NG
- "qo w[qn •[4t nhập th[;cj hNi ch4tj tring th1Qt <•j y >png cp thko w[y Y•nh.
- C4p phát th[;c cho <onh nhun cN th{ <qo h1„m thko w[1 Y•nh.
1)?)0 NHIỆM V†
- $gh1/m chŽnh thực h1on cMng tác dhoi D=†c.
- "qo w[qn th[;c .à tring th1Qt <• y >png cp thko w[y Y•nh cti "ộ B TQ.
- "qo w[qn th[;c thko w[y chQ >=†c chƒnh .à w[y chQ ¨ Thực hành t;t <qo w[qn
th[;c©.
- Ch! e th;c h=5ng tum th\nj th[;c tum th\n <qo w[qn thko nhvng Y1}[ d1on Yªc
<1ot. d1„m 0oát hàng nhậpz •[4t thko w[y t‘c «'«]j ««]xj thko Y!ng 0; l=†ngj
ch4t l=†ng gh1 tr/n ph1Q[j dhMng Y=†c 0’i chvi <M1 •Ni.
- $gh1/m c4m .1oc cho cá nhun .iy m=†n .à YŠ1 th[;c. Phq1 cN th{ dhoj 0Š 0ách
g14y tg thko >•1 Y;1 ch1Q[ 0; l=†ng .à ch4t l=†ng chƒnh •ác.
- Ch•[ trách nh1om tr=5c tr=Ang trm .} trách nh1om Y=†c phun cMng.
- |1„m tri chªt ch¬ •[4t nhập tmn thko w[y chQ dhoi D=†c.
- $‘m .vng 0; l=†ngj hàm l=†ngj hn >…ng cti th[;c.
- %151 th1o[ các th[;c m51j <1ot >=†cj hNi ch4tj y >png cp Y„ phpc .p t;t cMng tác
Y1}[ tr•.
- "áo cáo 0; l1o[ cho các <ộ phận thMng d/ A Y@n .• cht w[qn cTr[ng Tum B TQ Dự
Ph~ng Ph! $h[ậnf hsng tháng .à dh1 cN y/[ c\[.
- Làm các .1oc dhác dh1 cN 0ự phun cMng cti tht tr=Ang Y@n .
Tr 102

Phần 0: J9t 2uK th&c t'(
0)1) 89 h:;ch cun 6n thuLc !- 8inh (h< 1u. thuLc
0)1)1 B& tEŒO NuFt nh'( !- t•n thuLc
- Th[;c "qo H1„m B TQ ng=g1 l5n .à tr{ km >=51 9 t[Š1 Y=†c "onh 31on J[ận Ph!
$h[ận c[ng Zng thko >ự tr… cN th{ hsng tháng t…y th[ộc .ào l=†ng th[;c nhập •[4tj
thực tQ 0’ >png.
- Th[;c các ch=@ng tr^nh2 |Q Hoch HNi %1i Đ^nhj 0;t rntj th[;c ch;ng 0hocdj th[;c
c4p cZ[j th[;c tum th\nj th[;c h=5ng th\n Y=†c .à .ật t= t1/[ hio Y=†c Tr[ng Tum B
TQ Dự Ph~ng Ph! $h[ận c[ng Zng thko >ự tr… c r1/ng .ật t= t1/[ hioj Tr[ng Tum B
TQ Dự Ph~ng ch1[ X0 ” d1nh phƒj 90 ” c~n l1 >o Trm ch•[ f
- Ph1Q[ •[4t nhập
Tr 103

asd Csd TH_pC THsNG *?Ž 0*11
Bx Tjl TH_pC THsNG *RŽ 0*11 [ PHqwNG *I
aiệt TSWc
Nh- GKn
NuFt
]$n ih
T•n
#ầu
T5n
nh'(
T5n
NuFt
T•n
cuLi
TS
tEŒ
? 1* 10 1? 1R R0 R7 R?
Mkdo-knic 80mg Mkdophir
66.0
0
80 [ - 80 -
Mklo•1cim 7ti>i
h.8mg
7ti>i
868.0
0
280 [ - 280 -
Mklomi• h.8mg T3 phirm
800.0
0
- 120 ‰8 38 200
Bklt[ h.8mg Mk<1phir
‰00.0
0
12 - - 12 -
Mk•col> 180mg
Cty CPDP
'mk•phirm
1j080.0
0
- - - - -
Hipicol 'n-int0 «
180mg
Cty CP
D=†c Hậ[
%1ing
1j20‰.0
0
96 200 196 100 200
Sckmol S 328mg $i>yphir
‰8.0
0
h0 - h0 - -
Mk•col> 800mg
Cty CPDP
'mk•phirm
231.0
0
33 h00 X10 323 800
Dopigin 800mg Domk0co
12X.0
0
1‰ - 1‰ - -
P1inti®1c T3 phirm
300.0
0
100 200 300 - 300
¯o1ntkc 280mg Mk<1phir
1jh60.0
0
- - - - 200
%l[con 280mg
H[tkc0
Phirm
1j920.0
0
- - - - -
Mk>o ° 21 Tknimy>
1j166.0
0
XX 200 1h‰ 99 200
]pktry01n ]P3
1j000.0
0
139 - 89 ‰0 -
Slchy01n "3 phirmi
1j100.0
0
- - - - -
Tr 10X

7krrit1opkpt1>i0k
7ti>i 10mg
7ti>i
X00.0
0
9‰ - 30 3‰ -
Dorkn 10mg Domk0co
3h‰.0
0
‰3 100 90 123 100
Clorphkn1rim1n Xmg
Cty CPDP
3‡2
36.6
0
28 - 28 - -
Sllkr-ir Xmg Phirmk>1c
X‰.0
0
- - - - -
Ckt1r1±1n 10mg Domk0co
220.0
0
32 - - 32
Ckt1r1±1n 7ti>i 10mg 7ti>i
23‰.0
0
136 - 108 3X -
C1nir1±1n 28mg Domk0co
200.0
0
- 180 100 80 200
Loriti>1n 10mg T3 phirm
800.0
0
h2 60 9‰ 6X 100
Loriti>1n 10mg Domk0co
X89.0
0
- - - - -
Mk<kn>i±ol 800mg Mkdophir
h06.0
0
9 - - 9 -
Phirmo• 800mg
Cty CPDP
'mk•phirm
1j188.0
0
8 - - 8 -
Smo•1c1ll1n 800mg Domk0co
920.0
0
10‰ - - 10‰ -
|limknt1n 280mg
Cty CP
D=†c Hậ[
%1ing
8j800.0
0
- - - - 120
pm0-Clim1nit 280mg
Cty CPDP
'mk•phirm
8j0‰h.0
0
83 - - 83 -
S[gmknt1n 280mg %7|
6j929.0
0
- - - - -
pm0-Clim1nit 928mg
Cty CPDP
'mk•phirm
hj038.0
0
1‰ - 10 ‰ -
|limknt1n 928mg
Cty CP
D=†c Hậ[
%1ing
9j800.0
0
- 120 120 - 120
Ck-iclor 128mg Domk0co
1jX00.0
0
h - - h -
Triclor 128mg T3 phirm
1j800.0
0
36 120 139 23 180
Ck-iclor 280mg Domk0co
2j100.0
0
- - - - -
Tr 108

Triclor 280mg T3 phirm
2j800.0
0
11X - 9X 80 100
Ck-ri>o• 800 Skg10
3j100.0
0
- - - - -
%lk•1l 800mg %lomk>
620.0
0
- 200 1‰8 18 300
pm0-]p•1l 800mg
Cty CPDP
'mk•phirm
1j8h8.0
0
20 - - 20 -
Ck-ilk•1n 800mg Domk0co
‰X0.0
0
- - - - -
]dkn•1mk 100mg Gphick
Xj200.0
0
82 - - 82 -
]rkndo 200mg T3 phirm
9j200.0
0
- - - - -
Ck-1•1m 200mg Domk0co
hj000.0
0
10 - 10 - 90
$koc1n 8ml Phirmk>1c
2j3X8.0
0
‰ - - ‰ -
Poly>k0on 31>1phi
2j8h3.0
0
13 - - 13 -
Clori•1n 0jX”
Cty CPDP
3‡2
2j‰60.0
0
8 - - 8 -
Clorimphkn1col 0.X”
8ml
31>1phi
1j6‰3.8
0
8 10 - 18 -
]t1-ir ‰ml Phirmk>1c
2j‰63.0
0
X - - X -
Mktron1>i±ol 280mg Mkdophir
10h.0
0
6‰ - 30 9‰ -
Mktron1>i±ol 280mg "1>1phir
18‰.8
8
- - - - -
rythromyc1n 800mg 31>1phi
689.9
0
- - - - -
rymkdophir 280mg Mkdophir
h38.0
0
126 - 9 123 -
Doropyc1n 1.8MG' Domk0co
1j313.0
0
3X - - 3X -
Co>ogyl S.knt10
3j980.0
0
- - - - -
Dorogyn Domk0co
h80.0
0
20 - 20 - 100
7kprit10 800mg 7PM
800.0
0
18 - 18 - -
7cinni• 800mg 7ti>i
810.0
0
1h0 - X0 130 -
Tr 109

31comktr1m 690mg 31>1phi
3h3.‰
0
1X6 - 10 136 -
31comktr1m X‰0mg 31>1phi
210.0
0
91 - - 91 -
Do•it 100 Skg10
1j300.0
0
60 - X0 80 -
Stknolol 80mg 'nti0
800.0
0
8 - 8 - -
Tkg1nol 80mg
Cty CP
D=†c Hậ[
%1ing
h1X.0
0
- - - - -
Stknolol 7ti>i 80mg 7ti>i
9X‰.0
0
80 - 80 - 100
Sl>on1nk 2.8mg 7PM
890.0
0
80 - - 80
$1tro0ti> rktir>
2.8mg
7ti>i
868.0
0
1h0 - 1X0 30 200
L1m1tril 2.8mg Domk0co
hh0.
0
- - - - -
7or<1>1nk 10mg
Slphiphir
m
‰h8.0
0
1h - - 1h -
3o0-irkl 38mg Domk0co
1jh13.0
0
- - - -
3i0tirkl MC 38mg 7kr.1kr
2j290.0
0
20 120 h0 h0 120
3o0-irkl 20mg Domk0co
800.0
0
- - - - -
3irtkl 20mg T3 phirm
X00.0
0
X8X - 220 23X 2X0
Tr1mkti±1>1n 7ti>i
20mg
7ti>i
3h8.0
0
2X0 - - 2X0 -
3i0tkc 20mg
Cty CP
D=†c Hậ[
%1ing
800.0
0
108 - - 108 -
7®imlo 8mg 'n> 7®1-t
h80.0
0
- 300 280 80 300
T3 - Smlo>1p1n 8mg T3 phirm
800.0
0
20 - 20 - 300
Smlo>1p1n 7ti>i 8mg 7ti>i
89h.0
0
- - - - 200
"10ocir 8mg C[0in
2j300.0
0
30 - - 30 -
"10oprolol 7ti>i 8mg 7ti>i
1j2h8.0
0
- - - - -
Tr 10h

Ciptor1l 28mg Domk0co
300.0
0
110 - - 110 -
Ciptopr1l 28mg 7ti>i 7ti>i
X10.0
0
- - - - -
Tkn01om1n 28mg g10
62X.0
0
80 - - 80 -
nilipr1l 7ti>i 8mg 7ti>i
X20.0
0
120 - - 120 -
Cir>1cirk 8mg ]P3
800.0
0
80 - - 80
nilipr1l 8 %lomk> %lomk>
800.0
0
- 200 110 60 -
"knilipr1l 8mg
"krl1n
Chkm1k
1j8h8.0
0
60 - - 60 -
Ckniti< 10mg Mk<1phir
920.0
0
- - - -
$1-k>1p1n T20 7ti>i
Cktir>
7ti>i
9‰0.0
0
1X8 100 1h8 h0 200
S0p1r1n ‰1mg Domk0co
130.0
0
20 200 30 160 200
]pki0p1r1n ‰1mg ]P3
200.0
0
- - - - -
Storl1p 20mg
Cty CP
D=†c Hậ[
%1ing
3j180.0
0
- - - - -
L1p10ti> 20mg 7ti>i
3jh00.0
0
110 - 88 88 -
Stor.i0tit1n 20mg T3 phirm
2j800.0
0
X0 - X0 - -
Storl1p 10mg
Cty CP
D=†c Hậ[
%1ing
2j000.0
0
- - - - 100
M1pirtor 200mg M1cro
3jh00.0
0
- 180 - 180 -
D1[rk-ir X0mg Phirmk>1c
13X.0
0
188 - 3 182 -
«[ro0km1> X0mg Mkykr
288.1
8
- - - - -
7tocckl P 20”
Cty CP
D=†c Hậ[
%1ing
1jh01.0
0
28 200 119 106 100
]mkc1> 20mg Mk<1phir
‰80.0
0
h0 - 33 3h -
Tr 10‰

]mkpri±ol 20mg Domk0co
‰00.0
0
- - - - -
To0[y 20mg Mk<1phir
‰X0.0
0
‰0 - - ‰0 100
T3 ]mkpri±ol 20mg T3 phirm
X20.0
0
8 60 60 8 -
Molt1l1[m 0[0p 30ml ]l1c
20j000.0
0
- - - - 8
Dot1[m 10mg Domk0co
1‰6.0
0
1X - - 1X -
7pirkn1l X0mg
Cty CPDP
'mk•phirm
X20.0
0
- - - - -
Do0pi0m1n X0mg Domk0co
22X.0
0
hX - X6 28 -
Do-opim X0mg ĐMng $im
280.0
0
18 - - 18 -
7pi0mi.kr1nk X0mg 7ino-1
896.0
0
- - - - -
D[philic 10g ‡ 18ml 7ol.iy
Xj2X‰.0
0
- - - - 80
7or<1tol 8g Domk0co
318.0
0
90 - - 90 -
7[<tyl Mkdophir
3h3.0
0
210 - ‰0 130 100
"kr<kr1n 100mg "^nh Đ•nh
2h3.0
0
- - - -
7mkcti
"ki[-o[r
'p0kn
2j6‰h.0
0
- - - - -
Himktt 3g
Cty CP
D=†c Hậ[
%1ing
2j100.0
0
11 28 2X 12 28
"o0mkct 3g
2j100.0
0
- -
pm0-Pro<1o
Cty CPDP
'mk•phirm
1j13X.0
0
- - - - -
B<1o
Cty CP
D=†c Hậ[
%1ing
1j398.0
0
2‰ 100 88 h3 100
`1tr1ni cC;mf 31>1phi
9j099.6
0
1 - 1 - 8
]r0ol 2X8
Cty CP
D=†c Hậ[
%1ing
1j103.0
0
31 - 3 2‰ -
Tr 106

]rk±ol 2h.8g "1>1phir
1j290.0
0
10 - - 10
Hi0in-lon 800mg
Hi0in -
Dkrmiphir
m
1j‰96.0
0
100 60 90 130 100
Prk>n10olon 8mg 31>1phi
12‰.0
0
‰1 200 128 189 200
Dorotyl 280mg Domk0co
1‰0.0
0
h8 300 318 90 300
$itr1 clor1> 0.6”
10ml
31>1phi
1j8‰0.3
0
3X 90 3X 90 -
-t1col 0j6” 10ml
Cty CPDP
3‡2
1j8h8.0
0
13 - - 13 -
7il<[timol 2mg 31>1phi
X‰.3
0
h6 - 20 86 -
"romhk•1n ‰mg
Cty CPDP
3‡2
8‰.‰
0
‰X - 39 X‰ -
St[001n 7yr 90ml
Gn1tk>
Phirmi
13j0X1.0
0
- - - - -
Cilypt1n
Cty CPDP
3‡2
19‰.0
0
68 200 1h0 128 200
Mycom[cc
Mk>1plintk

860.0
0
- - - - -
M1t[• 200mg
Cty CP
D=†c Hậ[
%1ing
6‰6.0
0
26 300 19h 192 200
Scktylcy0tk1n 200mg $i>yphir
2h8.0
0
- - - - 100
Toplk•1l 0yr[p 60ml 7ino-1
6j12X.0
0
- - - -
Tkrp1n - Co>k1n Mkdophir
228.0
0
- - - - 100
Tkrp1n - Co>k1n "1>1phir
26X.0
0
19‰ - 30 13‰ -
"1ocilc1[m 980mg $i>yphir
188.0
0
- 300 300 - 300
Cir<ogi0t $i>yphir
882.0
0
- - - - 30
npo.1> SD 7PM
190.0
0
30 200 110 120 200
31tim1n "1 280mg Mkdophir
1h3.0
0
90 - 90 - 100
«rin.1t "1 280mg
280.0
0
- - - - -
Tr 110

31tim1n "9 280mg 31>1phi
203.h
0
- - - - -
31tim1n "9 280mg $i>yphir
1‰0.0
0
- 100 h0 30 100
Mignk01[m-"9 T3 phirm
2‰0.0
0
- - - - -
Mignk01 - "9 ĐMng $im
290.0
0
- 300 198 138 200
Ckkl1n Drop 100mg
18ml
Gn1tk>
Phirmi
2Xj311.0
0
- - - - 10
31tim1n C 100mg 31>1phi
h8.9
0
- - - - -
«rin.1t C 800mg
X00.0
0
- - - - -
C 800 %lomk> %lomk>
380.0
0
13 100 90 83 100
31tim1n X00 T3 phirm
‰X0.0
0
X0 200 130 110 200
npo.1> X00 7PM
1j000.0
0
- - - - -
31tim1n PP 800mg Phirmk>1c
X16.0
0
90 - 28 38 -
" Complk• C 31>1phi
228.‰
0
119 200 10 309 -
$[troplk• 7yr 90ml
Gn1tk>
Phirmi
19j3h8.0
0
9 - 9 - 10
7cinnk[ron 7ti>i
390.0
0
168 - - 168 X00
31tim1n "1"9"12
Cty CPDP
'mk•phirm
‰X0.0
0
h0 300 2X8 128 -
"ogin1c Triphico
XX0.
0
- X00 X00 - 900
"i.kgin Li>ophir
200.
0
100 - - 100 -
D1op h chu[ "3 Phirmi
X20.
0
1‰0 300 300 1‰0 X00
M1mo0i
Cty CPDP
]PC
‰8h.
0
100 80 38 118 -
Hot h[yQt >=“ng
n:o
Triphico
X80.
0
- - - -
Hot h[yQt >=“ng
n:o

3‰8.
0
1X8 2j000 1j8X0 908
1j‰0
0
"Š phQ chŽ dhá1 lộ Cty CPDP
Tring
12j000.
0
- - - - 10
Tr 111

M1nh
Th[;c ho ng=g1 l5n
Cty CPDP
]PC
12j3X‰.
0
9 X0 19 30 20
Th[;c ho tr{ km
Cty CPDP
]PC
12j069.
0
9 30 16 1h 20
Ch1nk• 0j08”
3j30h.
8
- 0 - - 10
7p1rimyc1n h80M'G
1j000.
0
h1 - 90 11 -
Tr 112

TT^TBP PHz NH_{N CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
T^T P)*I ]=c X'( [ T& T: [ H;nh (h•c
PHIy_ THpNG Jt
Thhn *R n@1 0*11
LY T: NuFt 8h: : (hht ch: Qệnh nh•n
XuFt t;i 8h: : T^T P)*I) ]%. #i‘1 : 1*7 Ph.n ]@n LSu P)*IO o) Ph• Nhu'n
CT
T
TtN TH_pC Vc
HcM LqrNG
]‡N
V`
H•N
BlNG
Cp Ln
CX
Cp LqrNG
GHI
CHz
BHG
CDG
TH)C
`G&T
1 SM'$S²'$ 28 mg .1/n 010910 18‡09‡13 662 662
2
CL]CPC]MS²'$
100 mg
.1/n 0031106 03‡12‡12 112 112
3
L3]MPC]MS²'$
28 mg
.1/n 010111 10‡01‡1X X19 X19
X
HSL]PC'D]L 2 mg
c .1/n f
.1/n 010111 1‰‡12‡1X 862 862
8
TC'H`BPH$'DBL
2 mg
.1/n 0080610 13‡10‡13 192 192
Tr 113

9 D'S²PSM 8 mg .1/n 0081206 30‡12‡12 12‰ 12‰
h
PH$]"SC"'TSL
100 mg
.1/n 0‰0‰10 02‡0‰‡13 X19 X19
‰ CSC"ST]L - 200 .1/n "1‰00008 08‡201X X00 X00
JHdA BqrC $gày 20 tháng 08 năm 2011
TBT P.0h
aỆNH VIỆN PHz NH_{N CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
]=c X'( [ T& T: [ H;nh (h•c
7; chZng tP2 `|1103-0109 $gày chZng tP2 0‰‡03‡2011
H^nh thZc •[4t2 `[4t "HBT
|ho •[4t2 |ho Ch³n c"HBTf Ph~ng nhận2 Ph=gng h
t,n 1’t h-n
]$n !%
t<nh
CL
LSWn
]$n Gih Th-nh ti"n
c>ành cho T >=51 9 t[Š1f Ckkl1n >rop chi1 10 2X311 2X3110
c>ành cho T >=51 9 t[Š1f $[troplk•
7BC 90m
chi1 10 193h8 193h80
Smlo>1p1n 8mg 7ti>i .1/n 1‰0 89h 102090
Stknolol 80mg 7ti>i H‡100 .1/n 200 9X‰ 126900
"S3%S$ cDomk0cof .1/n 1 200 200
"S3%S$ cDomk0cof .1/n 19 200 3200
"S3%S$ cDomk0cof .1/n 3‰3 200 h9900
"']CSL'GM .1/n 100 188 18800
C 800 %lomk> .1/n 100 380 38000
Cilypt1n 100mg .1/n 200 19‰ 33900
Tr 11X

Ciptopr1l 28mg Domk0co .1/n 100 266 26600
Ck-1•1m 200mg cDomk0cof .1/n 80 9666 3X6680
Ckt1r1±1n 10mg 7ti>i l- 100 23‰ 23‰00
Coll Clorimphkn1col 0jX” 10ml .1/n 10 16‰3 16‰30
D1op H Chu[ H‡100 c"1.1phirmif .1/n 300 X20 129000
Do-opim .1/n 60 280 22800
Dopigin 800mg .1/n 800 12X 92000
Dorotyl 280mg .1/n 300 1‰0 8X000
nilipr1l 7ti>i 8mg .1/n 1‰0 X20 h8900
npo.1> SD .1/n 200 190 32000
rymkdophir 280mg gN1 90 h38 XX100
Himkt 3.‰g gN1 28 2100 82800
Hipicol «1n-int0 180mg gN1 200 120‰ 2X1900
HS7S$«L]$ 800 .1/n 60 1‰96 19‰210
Hot h[yQt >=“ng n:o cP`Pf .1/n 1.8 3‰8 8hh.8
l1p10ti> 20mg 7ti>i .1/n 8 3h00 1‰800
Loriti>1n 10mg T3 .1/n 90 800 30000
mignk01[m "9 T3 .1/n 200 2‰0 89000
Mklo•1cim 7ti>i h.8mg .1/n 100 868 86800
M1mo0i .1/n h2 ‰8h 91h0X
M1mo0i .1/n 2‰ ‰8h 23669
M1t[• 200 mg gN1 180 6‰‰ 1X‰200
$itr1 Clor1> 0j6” 10ml chi1 80 1j8‰0 h6000
$1-k>1p1nk 20mg 7ti>i .1/n 200 9‰0 139000
$1tro0ti> 2j8mg 7ti>i .1/n 2X0 868 1X2‰00
]mkpri±ol T3 20mg .1/n 1‰0 X20 h8900
]pktryp01n c]P3f .1/n 200 1000 200000
]rk0ol 2X8g cH%f gN1 X0 1103 XX120
P1inti®1c .1/n 200 300 90000
Tr 118

pm0-clim1nit 928mg .1/n 1X0 h038 6‰X600
pm0-]p•1l 800mg .1/n 200 18h8 318000
Prk>n10olonk 8mg c31>1phif .1/n 200 12‰ 28900
7cini• 800 7ti>i .1/n 100 810 81000
7cinnk[ron c"1-"9-"12f 7ti>i .1/n 113 390 X09‰0
7cinnk[ron c"1-"9-"12f 7ti>i .1/n ‰h 390 31320
7krrit1opkpt1>i0k 10mg .1/n 100 X00 X0000
7tocckl P gN1 10 1h01 1h010
7tocckl P gN1 60 1h01 183060
7[<tyl .1/n 200 3h3 hX900
Tkrp1n co>k1n c"^nh Đ•nhf .1/n 200 26X 8‰‰00
Th[;c Ho ]PC ng=g1 l5n chi1 20 123X‰ 2X9690
Th[;c Ho ]PC tr{ km chi1 20 12069 2X1620
3irtkl .1/n 900 X00 2X0000
31tim1n "1 280mg Mkdo .1/n 100 1h3 1h300
31tim1n X00'G T3 .1/n 200 ‰X0 19‰000
3o-irkl MC 38mg .1/n 120 1h13 208890
B"'] gN1 3 1398 X068
B"'] gN1 6h 1398 132X08
$gày 0‰ tháng 03 năm 2011
$g=g1 phát $g=g1 l´nh Tr=Ang |hoi D=†c
Tr 119

!ên cơ "ở # !$%m & !' (hường )* +, #-./000
aItN a~N NH{P TH_pC
N-3 1> thhn *? n@1 0*11
Hộ1 Ymng gmm 2
P. Trm B TQ 2 B7 Tr\n Th• Th…y D[ng
B7 php trách tum th\n 2 B7 $gM Th• J[;c Thty
Php trách w[qn le D=†c tum th\n 2 DT L/ $g[y€n J[µnh $h=
$hập cti dhoi D=†c - TTBT DP Ph! $h[ận
ChZng tP 0;2xxx8hxxx.ngày 1‰ tháng 0X năm 2011
C
TT
T,n thuLc [ H-1 XSWn
]$n
!%
CL
XSWn
]$n
ih
Th-nh
ti"n
L4 CX
H;n TŒn
1 Sm1ni±1n 28 mg .1/n 800 010910 - 18‡09‡13
2 Lk.omkpromi±1n 28 mg .1/n 1000 010111 - 10‡01‡1X
Tr 11h

3 Hilopkr1>ol 2 mg .1/n X00 010111 - 1‰‡02‡1X
X Tr1hk•yphkn1>yl 2 mg .1/n X00 0080610 - 13‡10‡13
8 D1i±kpim 8 mg .1/n 200 0081206 - 30‡12‡12
9 Phkno<ir<1til 100 mg .1/n ‰00 0‰0‰10 - 02‡0‰‡13
$hận •nt cti hộ1 Ymng 2
¶ Hàng g1io Yt 2 Yt
¶ Hàng Y!ng w[1 cáchj hàm l=†ng .à ch4t l=†ng 2 |hMng
Php trách w[qn lƒ D=†c B7 php trách tum th\n P. Tr=Ang trm y tQ
CH ^ T9: TP)HCM TH“ JHd
"onh .1on2 J[ận Ph! $h[ận M720XD‡"3-66
Trm B TQ Ph=gng 0h 7;2
T/n th[;c‡ hoá ch4t‡ .ật >png y tQ t1/[ hio2 HALdP…IBdL M: 7; 2xxx...
Hàm l=†ng‡ nmng Yộ‡ w[y cách2 2mg‡.1/n M: 3ch2xxx
Đ@n .•2 `[4t `Z231ot $im
N-3
Thhn
CL Ch6n
T”
Bi•n BKi CL LSWn Ghi
Ch•
$hập `[4t Nh'( XuFt C–n
1 2 3 X 8 9 h ‰
10‡01‡11
31‡01‡11
Tmn c[;1 năm 2010
$hập tP TTBTDP Ph! $h[ận
`[4t cho <onh nhun
d1„m d/ c[;1 tháng
00
00
862
862
2260
2260
196‰
196‰
10‡02‡11 $hập tP TTBTDP Ph! $h[ận 00 196‰
Tr 11‰

26‡02‡11
`[4t cho <onh nhun
d1„m d/ c[;1 tháng 00
888
888
11X3
11X3
10‡03‡11
31‡03‡11
$hập tP TTBTDP Ph! $h[ận
`[4t cho <onh nhun
d1„m d/ c[;1 tháng
00
00
8hX
8hX
11X3
896
896
10‡0X‡11
30‡0X‡11
$hập tP TTBTDP Ph! $h[ận
`[4t cho <onh nhun
d1„m d/ c[;1 tháng
200
200
862
862
h96
1hh
1hh
7A B TQ2 TP.HCM TH“ JHd
"onh .1on2 J[ận Ph! $h[ận M720XD‡"3-66
Trm B TQ Ph=gng 0h 7;2
T/n th[;c‡ hoá ch4t‡ .ật >png y tQ t1/[ hio2 M…Jd—…NAC M: 7; 2xxx...
Hàm l=†ng‡ nmng Yộ‡ w[y cách2 80 mg‡.1/n M: 3ch2xxx
Đ@n .•2 `[4t `Z2 31ot $im
N-3
Thhn
CL Ch6n
T”
Bi•n BKi
CL LSWn
Ghi
Ch•
$hập `[4t nh'( NuFt C–n
1 2 3 X 8 9 h ‰
10‡01‡11
31‡01‡11
Tmn c[;1 năm 2010
$hập tP TTBTDP Ph! $h[ận
`[4t cho <onh nhun
d1„m d/ c[;1 tháng
200
200
20
20
00
200
1‰0
1‰0
10‡02‡11
26‡02‡11
$hập tP TTBTDP Ph! $h[ận
`[4t cho <onh nhun
d1„m d/ c[;1 tháng
00
00
100
100
1‰0
‰0
‰0
10‡03‡11 $hập tP TTBTDP Ph! $h[ận 00 ‰0
Tr 116

31‡03‡11
`[4t cho <onh nhun
d1„m d/ c[;1 tháng 00
80
80
30
30
10‡0X‡11
30‡0X‡11
$hập tP TTBTDP Ph! $h[ận
`[4t cho <onh nhun
d1„m d/ c[;1 tháng
100
100
100
100
130
30
30
0)1)0)CsC Ld•I C€ CsCH)
- 7‚ l´nh th[;c "qo H1„m B TQ <Š 0[ng
- 7Š l´nh th[;c tum th\n
- 7Š l´nh th[;c h=5ng th\nj 0Š •[4t nhập th[;c h=5ng th\n
- 7Š l´nh .ật t= y tQ t1/[ hio
- 7Š w[qn le tà1 0qn tring th1Qt <•j y >png cp.
- Th[;c "HBT ng=g1 l5nj tr{ › 9 t[Š1j th[;c 0;t rntj ||H%Đj tum th\nj c4p cZ[j
ch;ng 0hocd w[qn le <sng th{ dho.
0)0 CM( N9(O tEPnh Q-3O 2u3 tEPnh cF( thuLc)
0)0)1 thuLc cF( c6uO thuLc thi9t 39uO thuLc aH^T
Tr 120

TTBTDP PH· $HGV$ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
T^T P)*I Độc lập - Tự >o - Hnh ph!c
C‡ Cp TH_pC C˜P C•_
7TT T/n th[;c Đ@n .• 7; L=†ng Hn D…ng
1 D•ch ch[y}n Lictit C1ngkr Chi1 1 0X‡11‡2011
2 D•ch ch[y}n %l[co0k 8 ” Chi1 1 0X‡11‡2011
3 D•ch ch[y}n $iCl 0j6 ” Chi1 1 0X‡11‡2011
X Duy ch[y}n >•ch Cá1 1
8 Duy giro Cá1 1
9 Ciptopr1l 28mg 31/n 10 1‰‡11‡12
h $1-k>1p1n 20mg 31/n 10 0‰‡2013
‰ '7D$ 10mg 31/n 10 0‰‡2013
6 Stknolol 80mg 31/n 10 09‡201X
10 Do0pi0m1n X0 mg 31/n 10 2X‡11‡12
11 Chlorphkn1rim1n Xmg 31/n 10 18‡10‡12
12 Piricktimol 800mg 31/n 10 09‡11‡13
13 Sckmol 328 31/n 10 03‡2012
Tr 121

1X
Mktocloprim1>k Hy>rochlor1>k
10mg‡2ml
+ng 2 03‡2012
18 >1i±kpim 8mg 31/n 10 08‡2012
19 >1i±kpim 8mg +ng 2 08‡2012
1h Strop1n 7[l-it 0j028 ” +ng 8 08‡2012
1‰ «[ro0km1>k 2 ml‡ 20mg +ng 2 11‡2011
16 S>rknil1n 1 mg‡ 1ml +ng 2 12‡2011
20 Photphit gkl % N1 8 0‰‡08‡12
21 ]mkpri±ol 20mg 31/n 10 16‡02‡13
22 3kntol1n ¸$k<l[lk0¸ 8mg 2 08‡2012
aỆNH VIỆN PHz NH_{N
JHdA BqrC
BANH M†C TH_pC aH^T NGqwI L™N
CTT TtN TH_pC ]‡N V` GHI CHz
VITAMIN Vc JHdsNG CH˜T
1 " • Complk• C .1/n
2 npo.1> SD .1/n
3 |M% X00mg‡ l- 100 .1/n
X Mignk01[m "9 T3 .1/n
8 31ti "1 280 mg .1/n
9 31ti "9 280 mg .1/n
h 31ti C 800 mg .1/n
‰ 31ti .1/n
6 31ti PP 800 mg .1/n
JHsNG VItM š GI~M ]A_
Tr 122

10 Slphichymo0trkp01n T3 .1/n
11 Dorotyl 280 mg .1/n
12 Dorkn 10 mg .1/n
13 Mklo•1cim h.8 7ti>i .1/n
1X Piricktimol 328 mg .1/n
18 Mk•col> 800 mg .1/n
19 Prk>n10olon 8 mg .1/n
1h Mkdo-knic 80 mg .1/n
1‰ '<[ro-kn .1/n
Hd C_^uN [ B` •NG
16 Sm<ro•ol 30mg .1/n
20 "romhk•1n ‰mg .1/n
21 Lonlor 10mg .1/n
22 Cilypt1n .1/n
23 7il<[timol 2 mg .1/n
2X Phkn1rim X mg .1/n
28 Mkdoporim1n 2 mg .1/n
29 Tkrp1n • Co>k1n .1/n
JHsNG CINH
2h Phirmo• 800 mg .1/n
2‰ Ck-ilk•1n 800 mg .1/n
26 Doroc1plo 800 mg .1/n
30 ry 800 mg .1/n
31 Do•yc1ll1n 100 mg .1/n
32 Cotr1m 690 mg .1/n
Tr 123

33 |ktoconi±ol 200 mg .1/n
3X Mktron1>i±ol 280 mg .1/n
38 Cotr1m X‰0 mg .1/n
TIM M•CH
39 S0p1r1n ‰1 mg .1/n
3h Stor.i0tit1n 20 mg H‡20. .1/n
3‰ Smlo>1p1n 8 mg T3 H‡30. .1/n
36 Stknolol 7ti>i 80 mg H‡100. .1/n
X0 Ciptopr1l 28 mg T3 .1/n
X1 C1nnir1±1n 28 mg .1/n
X2 nilipr1l 7ti>i 8 mg .1/n
X3 «[ro0km1> X0 mg .1/n
XX Hot h[yQt >=“ng n:o .1/n
X8 7or<1>1n 10 mg H‡100. .1/n
X9 $1-k>1p1n 10 mg - H‡100. .1/n
Xh $1-k>1p1n 20 mg - H‡100. .1/n
X‰ $1tro0ti> 2j8 mg - H‡90. .1/n
X6 M1mo0i H‡80. .1/n
TI›_ ]qwNG
80 Mkt-orm1n 800 mg H‡90. .1/n
81 %l1cli±1> ‰0 mg H‡90. .1/n
MœT[ TMH [ BlNG NGdcI
82 Coll Clori•1n 0jX ” L-
83 Coll -t1col L-
8X Coll Poly>k•i L-
Tr 12X

88 P>k Tktri 1 ” t[<k
TH_pC Tj` GI_N CsN
89 Mk<kn>i±ol 800 mg 3$S
B• Bc^ [ GAN M{T
8h Cir<ogi0t ‡ l- 18. .1/n
8‰ C1mkt1>1n 300 mg H‡30. .1/n
86 D1op H Chu[ H‡60. .1/n
90 Do0pi0m1n X0 mg H‡30. .1/n
91 ].C.7 .1/n
92 ]mkpri±ol 20 mg Domk0co .1/n
93 7or<1tol H‡28g gN1
9X 7tockl H‡28g gN1
98 7tomi-ir .Ž‡‰. 3Ž
99 7[<tyl H‡20. .1/n
BANH M†C TH_pC aH^T Tj“ …M
CTT
TtN TH_pC
HcM LqrNG
]‡N V`
1
31t C 280 mg
3$S
2
Pl[r1.1tk0 Ch‡280
3$S
3
31tiril 20 ml
L-
X
Cilc1 D
3$
8
7p Ckkl1n
CHS
9
7p |1>
CHS
h
Mk<kn>i±ol
3$

Smo• 280 mg
3$
6
Smo• 280 mg
%N1
Tr 128

10
Ck-iclor 280 mg
3$
11
Ck-iclor 128 mg
%N1
12
Ckphilk•1n 280 mg
3$S
13
ryc1n 280 mg
3$
1X
ryc1n 280 mg
%N1
18
Cotr1m X‰0 mg
3$
19
7pyri 0.h8 M.G.'
%N1
1h
7pyri 1.8 MG'
3$
1‰
Sckmol 328 mg
3$
16
Sckmol 100 mg
3$
20
Hipicol 180 mg
%N1
21
Scktyl 200mg
%N1
22
7p Pkctol
Chi1
23
7p St[001n
Chi1
2X
7il<[timol 2mg
3$
28
Phkn1rim X mg
3$
29
Mkdopori 2mg
3$
2h
«otigkl ‡ Himktt
%N1
2‰
]rk0ol
%N1
26
Pro<1o
%N1
30
7or<1tol
%N1
31
Do07pim1n X0 mg
3$
32
Prkn10olon 8mg
3$
33
Cll $iCl 0.6 ”
L-
3X
C;m `1tr1ni
L-
38
M1l1in
L-
0)0)0 TH_pC CsC CHq‡NG TjˆNH ^ Ty JHsC
TT^T Bx PHÒNG PHz NH_{N CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TC‹M B T* PHLŒ$% h Độc Lập • Tự Do • Hnh Ph!c
BANH M†C TH_pC Hq™NG THkN
Tr 129

CTT T,n ThuLc ]$n V% H;n BŒn
1 Phkno<ir<1til 100 mg 31/n 12‡2011
2 D1i±kpim 8 mg 31/n 2‡2012
TM. Trm B TQ Ph=gng 0h
TT^T Bx PHÒNG PHz NH_{N CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TC‹M B T* PHLŒ$% h Độc Lập • Tự Do • Hnh Ph!c
BANH M†C TH_pC T•M THkN
CTT T,n ThuLc ]$n V% H;n BŒn
1
Clopromi±1n 100 mg
31/n 03‡12‡12
2
Sm1ni±1n c Clopromi±1n 28 mg f
31/n 19‡11‡12
3
Lk.omkpromi±1n 28 mg
31/n 13‡01‡13
X
Tr1hk•yphkn1>yl 2 mg
31/n 06‡12‡12
8
Hilopkr1>ol 2 mg
31/n 2h‡0‰‡12
9
Phkno<ir<1til 100 mg
31/n 06‡06‡12
h
D1i±kpim 8 mg
31/n 26‡10‡12

Cir<itol 200 c Cir<imi±kp1n 200 mg f
31/n 10‡2013
TM. Trm B TQ Ph=gng 0h
ThuLc GLt Ežt
Tr 12h

CTT TtN TH_pC ]‡N V`
1 Pr1miw[1n 13j2mg 31/n
2 Chlorow[1n 280mg 31/n
3 C. irtk0in 31/n
X Limk Cá1
8 Linckt0 Cá1
ThuLc JHHG]
CTT TtN TH_pC ]‡N V`
1 M1crogynon 31/n
2 Phirmo• 800mg 31/n
3 7‘t 0[l-it 31/n
X $o • 7pi X0mg 31/n
8 3~ng Cá1
Tr 12‰

TT^T Bx PHÒNG PHz NH_{N CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TC‹M B T* PHLŒ$% h Độc Lập • Tự Do • Hnh Ph!c
C‡ Cp TH_pC CHpNG CHdCJ
CTT T,n thuLc ]$n !% CL XSWn H;n TŒn
1 Hy>rocort10onk 10 mg ;ng 2 08‡2012
2 S>rknil1n 1 mg ;ng 2 12‡0X‡2012
3 P1polphkn 80 mg ‡ 2 ml ;ng 2 03‡09‡2013
X $=5c c4t 8 ml ;ng X 31‡0h‡2012
8 Duy girM cá1 1
9 Lictit r1ngkr chi1 1 1X‡0‰‡2012
h "@m t1/m 10 ml cá1 2 12‡08‡2012
‰ "@m t1/m 1 ml cá1 2 26‡09‡2012
6 Duy tr[y}n cá1 1 2h‡08‡2013
Tr 126

10 "Mng cmn hộp 1 12‡12‡2012

TM )TE;1 ^ T9 P)*I
0)0)7 CœP XyP Vc TjˆNH ac^ TH_pC
- %-n gingj ngăn n‘pj trật tự <qo Yqm ng[y/n t‘c ¨ 3 >€ ¨ c >€ th4yj >€ l4yj >€ d1„m
trif.
- Tr^nh <ày2
• Th[;c "HBT ng=g1 l5nj tr{ km Y=†c •Qp trong tt th[;c "HBT thko tPng nhNm
tác >png >=†c le.
• Th[;c các ch=@ng tr^nh Y„ tt r1/ngj th[ận t1on cho .1oc c4p phát th[;c.
• Th[;c h=5ng th\nj th[;c tum th\n Y=†c Y„ A ngăn r1/ng cN dhNi
• L[Mn thực h1on 8 ch;ng2
1. Ch;ng ˆmj nNng
2. Ch;ng m;1j m-tjch[ộtjn4mj m;c
3. Ch;ng cháy nŠ
X. Ch;ng w[á hn >…ng
5. Ch;ng nh\m l?nj YŠ .“.
2.2.4 Quy trình cấp phát phát thuốc
Tr 130

¹ $hận th{ <qo h1„mj d1„m tri th{
¹ |hám <onhj Ch[ˆn Yoán
¹ Ci toi
¹ Phát th[;c
¹ H=5ng >?n 0’ >png th[;c
º L=[ e dh1 c4p phát th[;c phq1 t[un tht thko ng[y/n t‘c 2 8 Y!ngj 3 d1„m trij 3 Đ;1 ch1Q[.
¹ 8 Y!ng2 Y!ng <onhj Y!ng th[;cj Y!ng l1}[j Y!ng Y=gng >…ngj Y!ng g1g.
¹ 3 d1„m tri
- d1„m tri nmng Yộj hàm l=†ngj nh:n h1o[ cN Y!ng ch=i
- d1„m tri <ăng cqm w[in .} ch4t l=†ng th[;c
- d1„m tri toi cN Y!ng dhMngj Yt dhMng.
¹ 3 Y;1 ch1Q[
- t/n th[;c tr/n nh:n .à toi cN Y!ng dhMng
- Y;1 .51 hàm l=†ng cti toi YN1 .51 nh:n
- 0; dhoqn gh1 tr/n toi Y;1 .51 Y1}[ tr•.
0)7) Th.1 i. hSớn TUn GV Tụn thuLc hW( XY .n t:-n
0)7)1 t:. thuLc 1
TT B T* D) PH»$% J.P$ Đa$ THG+C M72 1hD‡"3-01
23ng[y€n .ăn Yậ[ p.8 J.P$ "HBT 7+2xxxx
H- t/n ng=g1 <onh 2 ng[y€n .ăn h1Q[ t[Š12 1681 nim
M: 0; th{2 D$ h6032hh6060020010h ĐT2 32006016‰h1
Ch[ˆn Yoán2 .1/m m¼1 m:n tƒnh ¹ H‡C > >ày
ChŽ Y•nh th[;c2
1.Ckphilk•1n 800mg 18 .
ngày [;ng 3l\njm‚1 l\n 1 .
2.Dopigin 18 .
Tr 131

ngày [;ng 3l\njm‚1 l\n 1 .
3.cklypt1n 20 .
ngày [;ng 2l\njm‚1 l\n 2 .
X.lonlor 10mg 10 .
ngày [;ng 2l\njm‚1 l\n 1 .
8..1timin SD 10 .
ngày [;ng 1l\njm‚1 l\n 1 .
9.0tocckl P 10 gN1
ngày [;ng 2l\njm‚1 l\n 1 gN1
$gày 08 tháng 08 năm 2011
"TC 7½ |HTM ",$H
Tr 132

HSớn TUn:
CŸ(h.XŸNin 2 $h1€m dh[ˆn Y=gng hM h4pj ti1 m¼1 h-ng
B:(..n 2 Đ1}[ tr• tr1o[ chZng các c@n Yi[ .Pi .à nhyj các trng thá1 0;t.
CŸX3(tin 2 7át tr…ng Y=gng hM h4pj tr• ho.
L:nX:E 2 31/m m¼1 >• Zng nh= 2 H‘t h@1j 0Š m¼1 .à ngZi
!it.1.n AB2 Ph~ng .à tr• các tr=gng h†p th1Q[ 31tim1n S-D2 C;1 lon th• g1ácj
dhM .à ngZi m‘tj w[áng gàj >i dhMj tNc dhMj mpn trZng cáj tr{ km c~1 •=@ngj lo:ng
•=@ng A ng=g1 cN t[Š1.
Tăng c=gng ho m1€n >•ch cti c@ th„
Gt:ccŸX P 2 Đ1}[ tr• .1/m > >ày c4p .à m:n tƒnhj lont > >ày tá tràngj thoát .•
dhk thực w[qnj hm1 l=[ > >ày thực w[qn .à các <1Qn chZng c.1/m thực w[qnfj cqm
g1ác rát <rng .à chZng dhN t1/[. Đ1}[ tr• ngộ Yộc ic1>j d1}m hiy các ch4t ăn m¾n
guy •[4t h[yQt.
ThuLc tE:n t:. #•n !ới ch/ #%nh
Tr 133

0)7)0 t:. thuLc 0
TT B T* D) PH»$% J.P$ Đa$ THG+C M72 1hD‡"3-01
23ng[y€n .ăn Yậ[ p.8 J.P$ "HBT 7+2xxxx
H- t/n ng=g1 <onh 2 |1}[ Th• 31nh t[Š12 1632 nv
M: 0; th{2 %Dhh60601201h88 ĐT2 1‰8‡30 PĐP
Ch[ˆn Yoán2 CLTĐj 0[y g1qm trƒ nh5j 7$T9
ChŽ Y•nh th[;c2
1.HHD$ 80 .
ngày [;ng 3l\njm‚1 l\n 3 .
2.M% "9 18 .
ngày [;ng 3l\njm‚1 l\n 1 .
3."1ocilc1[m 30 .
ngày [;ng 3l\njm‚1 l\n 2 .
X.7cinnk[ron 18 .
ngày [;ng 3l\njm‚1 l\n 1 .
$gày 30 tháng 08 năm 2011
"TC 7½ |HTM ",$H
MG a+ 2 Đ1}[ tr• các tr=gng h†p th1Q[ mignn01[m nªngj r1/ng <1ot hiy dQt h†p.|h1 cN
th1Q[ cilc1[m Y1 d¿m th^ trong Yi 0; tr=gng h†p phq1 <… mignn01[m tr=5c dh1 <…
cilc1[m.Đ1}[ tr• các r;1 lon chZc năng cti nhvng c@n lo u[ Y1 d¿m .51 tăng thMng dhƒ
ai:c.Xciu1 2 dhoáng ch4t .à .1tim1n
Cc.nnŸuE:n2 Các tr=gng h†p th1Q[ Vitamin nhNm "j đau đầuj tr{ km 0[y nh=†c chậm l5n
ThuLc tE:n t:. #•n !ới ch/ #%nh
Tr 13X

0)7)7 t:. thuLc 7
TT B T* D) PH»$% J.P$ Đa$ THG+C M72 1hD‡"3-01
23ng[y€n .ăn Yậ[ p.8 J.P$ "HBT 7+2xxxx
H- t/n ng=g1 <onh 2 $g[y€n 3ăn Hq1 t[Š12 1638 nim
7; g1=gng2 HT2h606021000‰2 ĐT2 11‰‡10T|B
Ch[ˆn Yoán2 Đi[ hi1 dh5p g;1
ChŽ Y•nh th[;c2
1.P1inti®1c 10 .
ngày [;ng 2l\njm‚1 l\n 1 .
2.Dorotyl 280mg 18 .
ngày [;ng 3l\njm‚1 l\n 1 .
3.7cinnk[ron 10 .
ngày [;ng 2l\njm‚1 l\n 1 .
3. Hot h[yQt >=“ng n:o 20 .
ngày [;ng 2l\njm‚1 l\n 2 .
8..1timin SD 10 .
ngày [;ng 1l\njm‚1 l\n 1 .
$gày 13 tháng 08 năm 2011
"TC 7½ |HTM ",$H
Tr 138

Pi.nt.ic2 31/m <io dh5pj .1/m dh5pj đau cơj Yi[ l=ngj th4p dh5p À ch4n th=@ng >o th„
thio.
B:E:t3X 2 "onh le thoá1 hNi cột 0;ng À các r;1 lon t= thQ cột 0;ng2 .yo cŠj đau thắt lưngj
Yi[ l=ngj các t^nh trng co th‘t c@ d¿m Yi[.
7cinnk[ron2 Các tr=gng h†p th1Q[ Vitamin nhNm "j đau đầuj tr{ km 0[y nh=†c chậm l5n
H:;t hu39t TS¡n n¢: 2 7[y g1qm trƒ nh5j th1„[ năng t[\n hoàn n:oj 0[y mch .ànhj hộ1
chZng t1}n Y^nh. 7[y t[\n hoàn n:o cN các <1„[ h1on2 Yi[ Y\[j hoi m‘tj chNng mªtj m4t
ngtj m4t thăng <sng.
%1qm chZc năng n:o <ộj g1qm trƒ nh5j 0[y nh=†c th\n d1nhj nh¼n n:oj >1 chZng n:o.
$g=g1 làm .1oc trƒ Nc căng thÁng guy Yi[ Y\[j hoi m‘tj chNng mªtj mot mr1. ChZng r[n
g1ật A <onh nhun Pird1n0on.
!it.1.n AB2 Ph~ng .à tr• các tr=gng h†p th1Q[ 31tim1n S-D2 C;1 lon th• g1ácj dhM .à
ngZi m‘tj w[áng gàj >i dhMj tNc dhMj mpn trZng cáj tr{ km c~1 •=@ngj lo:ng •=@ng A
ng=g1 cN t[Š1.
Tăng c=gng ho m1€n >•ch cti c@ th„
ThuLc tE:n t:. #•n !ới ch/ #%nh
Tr 139

0)?)!SZn thuLc n.1 c>o trm y tQ nsm A Y=gng l5n n/n dhMng cN >1on tƒch trmng cuy
th[;c nimj chŽ cN 0@ Ym h^nh qnh nhvng cuy 0i[f
£ NKi c6u
T,n 8h:. hgc2 Srtkrm101i .[lgir10
Hg2 S0tkrickik
a= (h'n TŒn 2 Thun cành .à lá
H:;t chFt2 «ri.ono1>j t1nh >\[j ci[mir1n
T<nh !% 2 Đ‘ng mát
Thc TụnOc4n Tụn 2 chvi r;1 lon d1nh ng[yotj
rong d1nhj Yi[ <png d1nhj Yộng thi1j •[4t h[yQtj .1/m
r[ột.
Li"u TŒn 2 ‰-12g >ng 0‘c.
£CMn T•3
T,n 8h:. hgc2 P[krir1i thom0on11.
Hg2 «i<ickik
a= (h'n TŒn 2 >€ ct .à t1nh <ột l4y tP ctj c‘t tPng
m1Qngj ph@1 04y dhM
H:;t chFt2 t1nh <ộtj -li.ono1> cp[krir1nj >i1>±1nj
>i1>±k1nf
T<nh !% 2 ng-t <^nh
Thc TụnOc4n Tụn 2 thinh nh1otj chvi cqm 0;tj dhátj
lÂ.
Li"u TŒn 2 ‰-12g >ng <ột.
Tr 13h

£M¢ #"
T,n 8h:. hgc2 Plintigo miÃor
Hg2 Plintig1nickik
a= (h'n TŒn 2 toàn cuy c trP g;c r€f
H:;t chFt2 -li.ono1>j 'r1>o1>.
T<nh !% 2 ng-t mát
Thc TụnOc4n Tụn2 l†1 t1„[ thinh nh1otj
chvi 0r1 n1o[ nh1€m tr…ng Y=gng n1o[
Li"u TŒn 2 10-20g >ng 0‘c.
£H:. h–Ÿ
T,n 8h:. hgc2 7tynolop1[m Ãipon1c[m
Hg2 «i<ickik
a= (h'n TŒn 2 hoi c~n <!p
H:;t chFt2 -ri.ono1> cr[t1nf
T<nh !% 2 Y‘ng mát
Thc TụnOc4n Tụn 2 >…ng phong 0@ .vi
Yộng mchj •[4t h[yQt mio mch.
Li"u TŒn : 10-20g >ng 0‘c.
£C.1 thK: n.1
T,n 8h:. hgc2 %lycyrrh1ri [rilkn010
Hg: «i<ickik.
a= (h'n TŒn 2 thun r€.
H:;t chFt2 0ipon1nj -li.ono1>.
T<nh !% 2 ng-t mát
Thc TụnOc4n Tụn 2 chvi ho m4t t1Qngj .1/m
h-ng ho Ygmj .1/m phQ w[qnj lont > >ày tá tràng
Li"u TŒn 2 ‰-12g >ng 0‘cj •Mng
Tr 13‰

£X; c.n
T,n 8h:. hgc2 "klimcin>i ch1nkn010
Hg2 'r1>ickik.
a= (h'n TŒn 2 thun r€.
H:;t chFt2 -li.ono1> c<klimcin>1nf
T<nh !% 2 Y‘ng mát
Thc TụnOc4n Tụn 2 chvi ho Yàmj .1/m h-ngj
.1/m imy>il. thMng t1„[.
Li"u TŒn 2 X-‰g >ng 0‘c.
£G”n
T,n 8h:. hgc2 ²1ng1<kr o--1c1nilk
H-2 ²1ng1<krickik.
a= (h'n TŒn 2 thun r€
H:;t chFt2 t1nh >\[ ±1ng1<krknj ch4t ciy g1ngkrolj
0hogiol.
T<nh !% 2 ciy 4m.
Thc TụnOc4n Tụn 2 chvi cqm c!mj ri mm hM1j
chvi lnh <pngj ăn [;ng dhMng t1/[.
Li"u TŒn 2 X-‰g >ng 0‘c.
£C•c h:.
T,n 8h:. hgc2 Chry0inthkm[m 1n>1c[m
Hg2 S0tkrickik.
a= (h'n TŒn 2 cpm hoi nA.
H:;t chFt2 t1nh >\[j -li.ono1>.
T<nh !% 2 Y‘ng mát
Thc TụnOc4n Tụn 2 chvi cqm lnhj nhZc
Y\[ mg mátj tăng h[yQt áp.
Li"u TŒn 2 ‰-12g >ng 0‘cj •Mng
Tr 136

£CLt t:hi Q5
T,n 8h:. hgc2 Drynir1i -ort[nk1
Hg2 Polypo>1ickik.
a= (h'n TŒn 2 thun r€.
H:;t chFt2 t1nh <ộtj hk0pkr1>1n.
T<nh !% 2 Y‘ng 4m
C4n Tụn 2 Yi[ <pngj <ong gunj 0i1 dh5p.
Li"u TŒn 2 10-20g >ng 0‘c.
£ou9
T,n 8h:. hgc2 C1nnimom[m ci001i
Hg2 Li[rickik
a= (h'n TŒn 2 .r thun
H:;t chFt2 t1nh >\[j tin1n
T<nh !% 2 ciyj ng-t 4m
Thc TụnOc4n Tụn 2 chvi chun tiy lnhj Yi[ <pngj ăn
[;ng dhMng t1/[j d thi1
Li"u TŒn : 1-Xg >ng 0‘c
£L;c ti,n
T,n 8h:. hgc2 Pi001-lori -okt1>i
Hg2 Pi001-lorickik.
a= (h'n TŒn 2 toàn cuy trP r¬.
H:;t chFt2 -li.ono1>j ildino1>.
T<nh !% 2 Y‘ng mát
Thc TụnOc4n Tụn 2 chvi m4t ngtj t1m hm1
hộp.
Li"u TŒn 2 10-18g >ng 0‘c.
Tr 1X0

£Mu•n tE•u
T,n 8h:. hgc2 Ci001i iliti
Hg2 «i<ickik.
a= (h'n TŒn 2 láj ht.
H:;t chFt2 inthriw[1non
T<nh !% 2 Y‘ng mát
Thc TụnOc4n Tụn 2 nh[ận tr=gng tˆy
•Šj >…ng ngoà1 tr• h‘c lào.
Li"u TŒn 2 nh[ận X-8gj tˆy 12g.
£B-nh T-nh
T,n 8h:. hgc2 %ir>kn1i Ãi0m1no1>k0
Hg2 C[<1ickik
a= (h'n TŒn 2 J[q
H:;t chFt2 -li.ono1>j 0‘c t; Yr ghchj 'r1>o1>
glycoco01>.
T<nh !% 2 ch[ij mát
Thc TụnOc4n Tụn 2 chvi .1/m ginj .àng >ij
Y1 t1on ri má[j m[n nh-t.
Li"u TŒn 2 9-12g >ng 0‘c.
Tr 1X1

£M;ch 14n
T,n 8h:. hgc2 ]ph1opogon Ãipon1c[0
Hg: L1l1ickik.
a= (h'n TŒn 2 r€ ct
H:;t chFt2 0ipon1nj Y=gngj ch4t nhày.
T<nh !% 2 ng-tj 4m
Thc TụnOc4n Tụn 2 chvi hoj long Ygmj .1/m phQ
w[qnj táo <Nn.
Li"u TŒn 2 8-10g >ng 0‘c.
£Thi,n 14n
T,n 8h:. hgc2 S0pirig[0 l[c1>[0
Hg2 L1l1ickik
a= (h'n TŒn 2 r€ ct
H:;t chFt2 0ipon1nj Y=gng ic1> im1n
T<nh !% 2 ng-tj 4m
Thc TụnOc4n Tụn 2 chvi ho nh1}[ Ygmj .1/m
h-ngj m1ong dhátj 0;t.
Li"u TŒn 2 9-12g >ng 0‘c.
£Thi,n ni,n 8iện
T,n 8h:. hgc2 Homilomkni occ[lti
Hg2 Srickik
a= (h'n TŒn 2 thun r€
H:;t chFt2 t1nh >\[
T<nh !% 2 Y‘ng 4m
Thc TụnOc4n Tụn 2 chvi th4p dh5pj g1!p
mnh gun •=@ng.
Li"u TŒn 2 9-12g >ng 0‘c.
Tr 1X2

£H•n ch.nh
T,n 8h:. hgc2 Colk[0 im<o1n1c[0
Hg 2 Lim1ickik
a= (h'n TŒn 2 lá
H:;t chFt2 t1nh >\[ cthymolj cq.icrolf
T<nh !% 2 Đ‘ng 4m
Thc TụnOc4n Tụn 2 chvi ho .1/m
h-ngjtrP Ygmj g1q1 cqmj ri mm hM1.
Li"u TŒn 2 10-20g >ng 0‘cj >…ng t=@1
£C¤ tE.nh
T,n 8h:. hgc2 'mpkriti cyl1n>r1ci
Hg 2 Poickik
a= (h'n TŒn 2 Thun r€
H:;t chFt: Đ=gngj ic1> hv[ c@
T<nh !% 2 ng-t mát
Thc TụnOc4n Tụn 2 chvi <ƒ t1„[ t1onjph…
th¼ngj Yá1 <[;tj Yá1 >‘tj t1„[ t1on ri má[j 0;t nNngj
dhát n=5cj 0;t .àng >i.
Li"u TŒn 2 10-20g >ng 0‘c.
Tr 1X3

£Lh iF( ch
T,n thSZn gi2 D1Qp cá
T,n 8h:. hgc 2 Ho[tt[yn1i cor>iti
T<nh !% 2 mát
a= (h'n TŒn 2 thun lá
C4n Tụn2 thinh nh1otj chvi .1/m dh5p
H:;t chFt2 t1nh >\[ c±1ng1<krknf c[rc[m1n
Li"u TŒn 2 10-20g >ng 0‘cj >…ng t=@1
£M$ X4n
T,n 8hhc 2 M@ tim th„
T,n 8h:. hgc 2 Pik>kr1i tomknto0i
Hg 2 C[<1ickik
a= (h'n TŒn2 lá
th-nh (hần h:h hgc2 t1nh >\[j ildilo1> cpik>kr1nf
C4n Tụn2 chvi lÂj trực tr…ngj <ƒ t1„[j g1[n Y¼i
g1[n d1m.
Li"u TŒn 2 10-20g >ng 0‘cj >…ng t=@1
£Nệ !-n
T,n 8h:. hgc2 C[rc[mi longi
Hg2 ²1ng1<krickik
a= (h'n TŒn 2 thun r€
H:;t chFt2 t1nh >\[ c±1ng1<krknf ctc[m1n
T<nh !% 2 Đ‘ng 4m
Thc TụnOc4n Tụn 2 chvi .1/m lont > >àyj
làm mi[ l/n >i non các .Qt th=@ngj thMng mật.
Li"u TŒn 2 1-8g >ng 0‘cj >ng <ột.
Tr 1XX

Phần 7: J9t Xu'n[ 8i9n nh%
Tr=5c t1/n km •1n chun thành cám @n |hoi D=†c Tr=gng Cio ĐÁng $g[y€n T4t
Thành Y: to Y1}[ d1on cho ch!ng km Y1 thực tQ t1 trm y tQ g1!p km ctng c; Y=†c một
0; d1Qn thZc Y: h-c A tr=gng2cách 0‘p •Qp th[;c thko ng[y/n t‘c 8 tr;ngj 3 d1„m trij 3 Y;1
ch1Q[j 0‘p •Qp thko tPng nhNm <onhj tPng lo1 <ào chQ.
Trong w[á tr^nh thực tập t1 trm y tQ km Y: h-c hr1 Y=†c r4t nh1}[ d1Qn thZc <1Qt
th/m một 0; <1ot >=†c ph;1 h†p th[;c Y;1 .51 m-t 0; <onh th=gng gªp.
J[i ch[yQn Y1 thực tập này km c¼ng Y: tƒch l¼y Y=†c một 0; d1Qn thZc c@ <qn2d•
năng g1io t1Qp .51 dhách hàngjh=5ng >ˆn cho dhách hàng cách 0’ >png th[;c in toàn .à
h†p lej dhám chvi <oh .à ph~ng ngPi t1/m chtng...
Trong thg1 g1in thực tập km c¼ng Y: YNng gNp cho c@ w[in thực tập 0‘p •Qp th[;cjc‘t
th[;c l{j >-n >yp .o 01nhjl4y th[;c thko 0ự h=5ng >?nj toi th[;c.
$goà1 nhvng d• năng h-c hr1 .à tƒch l¼y Y=†c th^ l!c Y\[ c~n tmn t1 nhvng .4n Y}
c@ <qn nh= .^ m51 .ào trm y tQ n/n km c~n <“ ng“ ch=i w[knj thio tác cMng .1oc chậm
chp.
Đ„ hoàn thành t;t ch[yQn Y1 thực tập này km r4t cqm @n nhvng nhun .1/n A trm y tQ
Y: to Y1}[ d1on g1!p Y“ .à chŽ >?n tận t^nh km trong 0[;t w[á tr^nh thực tập.J[i YN km
c¼ng tƒch l¼y h-c hr1 Y=†c nh1}[ d1Qn thZc .à nN là hành tring cho cMng .1oc 0i[ này cti
km.3à c[;1 c…ng km •1n chun thành cqm @nÄ
Tr 1X8

Nhận xét của đơn vị thực tập
.......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... TP.HCM ngày tháng năm 2011.

Tr 2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->