P. 1
Luyen Tap Ve Phuong Trinh Duong Tron

Luyen Tap Ve Phuong Trinh Duong Tron

|Views: 456|Likes:
Được xuất bản bởiĐặng Thị Ngọc Ánh

More info:

Published by: Đặng Thị Ngọc Ánh on Jun 18, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2014

pdf

text

original

Luyện tập về phương trình đường tròn

Giáo án Hình học 10
Ngày soạn :13/03/2011 Sinh viên: Vũ Huyền Ngọc
Ngày dạy : GVH : !" Vũ #$n ung
#%& dạy : 10'2
LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
() Mục tiêu :
1) Kiến thc:
* +ác ,-nh ,./c 012 và 3án 45nh c6$ ,.7ng 089n 4hi cho
&h.:ng 08ình)
* Vi;0 ,./c &h.:ng 08ình ,.7ng 089n 08ong các 08.7ng
h/& 4hác nh$u)
* Vi;0 ,./c &h.:ng 08ình 0i;& 0uy;n c6$ ,.7ng 089n)
2) K! n"n#:
<=n >uy?n các 4@ nAng:
* +ác ,-nh 012 và 3án 45nh c6$ &h.:ng 08ình ,.7ng
089n)
* Vi;0 ,./c &h.:ng 08ình ,.7ng 089n 08ong các 08.7ng
h/& 4hác nh$u)
* Vi;0 &h.:ng 08ình 0i;& 0uy;n c6$ ,.7ng 089n)
3) T$ %u&' th(i )*:
* #inh hoạ0B sáng 0ạo)
* Chái ,D cEn 0hFnB ch5nh Gác)
(() +hu,n -. c/0 #i(1 2iên 23 h4c 5inh :
1) Gi(1 2iên: Giáo ánB SGH)
2) H4c 5inh : SGHB "n >ại các 4i;n 0hIc về ,.7ng 089nB
>à2 các 3ài 0F& về nhà)
((() T64n# t78' 9h$:n# 9h(9 :
1) T64n# t78: Vi;0 ,./c &h.:ng 08ình ,.7ng 089n 08ong
các 08.7ng h/& 4hác nh$u)
2) Ph$:n# 9h(9: VJn ,á&B g/i 2K)
(V) Tiến t6;nh <ên <=9 :
1) Ln ,-nh 0M chIc >%&:
2) NDi dung 3ài 2%i:
Vũ Huyền Ngọc
1
Luyện tập về phương trình đường tròn
H1>t )*n# ?@ A(c ).nh t78 23 -(n BCnh c/0 )$Dn# t6En
H1>t )*n# c/0 #i(1 2iên H1>t )*n# c/0 h4c 5inh
N GV: !ách Gác ,-nh 012 và 3án
45nh c6$ ,.7ng 089nO
N GV: Gọi HS >ên 3Png >à2 3ài 0F&:
F3i tG9 : Cì2 012 và 3án 45nh c6$
các ,.7ng 089n s$u:
2 2
2 2
1) Q R S 0
2)1T 1T 1T R 11
x y x y
x y x y
+ − + − =
+ + − =
H HS: C8P >7i)
Uh.:ng 08ình ,.7ng 089n cV dạng:
2 2 2 2
2 2 0W 0X x y ax by c a b c + − − + = + − >
Cách : Y.$ &h.:ng 08ình về dạng:
2 2 2
W X W X x a y b ! − + − =

C12
W Z X " a b
B 3án 45nh ! )
Cách #: Cì2
B B a b c
)
Hhi ,V: Y.7ng 089n cV 012
W Z X " a b
B
3án 45nh
2 2
! a b c = + − )
N HS:
$%&%:
1) W2Z QXB S)
1 1
2) W Z XB 1)
2 Q
" !
" !
− =

=
H1>t )*n# I@ Viết 9h$:n# t6;nh )$Dn# t6En
H1>t )*n# c/0 #i(1 2iên H1>t )*n# c/0 h4c 5inh
H GV: Nêu cách vi;0 &h.:ng 08ình
,.7ng 089nO
N GV: Gọi HS >ên 3Png >à2 các 3ài
0F&B g/i [ cho HS >à2 3ài n;u c\n
0hi;0:
F3i tG9 : #F& &h.:ng 08ình ,.7ng
089n 08ong các 08.7ng h/& s$u:
1) Y.7ng 089n cV 012
1
W1Z X
S
"

và ,i
]u$ ,i^2
1
W Z 2X
2
' −
)
2) Y.7ng 089n cV 012
W 1Z 2X " −
và 0i;&
G_c v%i ,.7ng 0h`ng
2 a 0 x y − + =
)
3) Y.7ng 089n cV ,.7ng 45nh 'b v%i
N HS: C8P >7i:
!ách giPi 0h.7ng dcng: Cì2 012 và
3án 45nhB 0d ,V suy 8$ &h.:ng 08ình
,.7ng 089n)
N HS: #ên 3Png >à2 các 3ài 0F&:
1)
2 2
1 3Qe
W 1X W X
S 100
x y − + + =
)
2) bán 45nh ! 3fng 4hoPng cách 0d
012 " 0%i ,.7ng 0h`ng ( )
1 Q a 2
1 Q S
!
− − +
= =
+
Vũ Huyền Ngọc
2
Luyện tập về phương trình đường tròn
3 3
W1Z XB W Z 2X
Q Q
) *

)
Q) Y.7ng 089n ,i ]u$ 3 ,i^2
W1Z 2XB WSZ 2XB W1Z 3X ) * C −
)
S) Y.7ng 089n 0i;& G_c v%i 2 08gc 0ọ$
,D
hGB +y
và ,i ]u$ ,i^2 iW2Z1X)
T) Y.7ng 089n 0i;& G_c v%i các 08gc
0ọ$ ,D và cV 012 K 08ên ,.7ng 0h`ng
Q 2 R 0 x y − − =
)
N GV: H.%ng djn HS vi;0 &h.:ng
08ình ,.7ng 089n 08ong các 08.7ng
h/& cg 0h^B 4hkc s1u 4i;n 0hIc cho
HS)
VFy &h.:ng 08ình c6$ ,.7ng 089n >à:
2 2
Q
W 1X W 2X
S
x y + + − =
)
3) C12 " >à 08ung ,i^2 c6$ 'b:
1 11
W Z X
R R
"
B 3án 45nh
2 2
3a
32
! ") = =
)
VFy &h.:ng 08ình ,.7ng 089n >à:
2 2
1 11 3a
W X W X
R R 32
x y − + − =
)
Q) Uh.:ng 08ình ,.7ng 089n cV dạng:
2 2
2 2 0 x y ax by c + − − + =
W1X
Ch$y 0ọ$ ,D
B B ) * C
vào W1XB 0$ ,./c:
2 Q S
10 Q 2e
2 T 10
a b c
a b c
a b c
− − + = − 

− − + = −


− + + = −

3
1
2
1
a
b
c
= 

− 
⇔ =


= − 

VFy &h.:ng 08ình ,.7ng 089n:
2 2
T 1 0 x y x y + − + − =
)
S) Uh.:ng 08ình ,.7ng 089n cV dạng:
2 2 2
W X W X x a y b ! − + − =
Y.7ng 089n này 0i;& G_c v%i
B +x +y

nên
a b ! = =
)
,rường h-p : a b =
2 2 2
W X W X x a y a a ⇒ − + − =
W2Z1X '
0huDc ,.7ng 089n nên
2 2 2
2
W2 X W1 X
1
T S 0
S
a a a
a
a a
a
− + − =
= 
⇔ − + = ⇔

=

,rường h-p #: a b = −
C$ ,./c &h.:ng 08ình
2
2 S 0 a a − + =
Uh.:ng 08ình v" nghi?2)
VFy cV 2 &h.:ng 08ình ,.7ng 089n
0hl$ 2mn ,ề 3ài:
Vũ Huyền Ngọc
3
Luyện tập về phương trình đường tròn
2 2
2 2
W 1X W 1X 1
W SX W SX 2S
x y
x y
− + − =
− + − =
T) !V 2 &h.:ng 08ình ,.7ng 089n 0hl$
2mn ,ề 3ài:
2 2
2 2
W QX W QX 1T
Q Q 1T
W X W X
3 3 e
x y
x y
− + − =
− + + =
H1>t )*n# J@ Viết 9h$:n# t6;nh tiế9 tu&ến c/0 )$Dn# t6En
H1>t )*n# c/0 #i(1 2iên H1>t )*n# c/0 h4c 5inh
N GV:
WOX) Cd 2D0 ,i^2 nf2 08ên ,.7ng
089n 4n ,./c 2Jy 0i;& 0uy;n 0%i
,.7ng 089n ,VO
WOX) Cd 2D0 ,i^2 nf2 ngoài ,.7ng
089n 4n ,./c 2Jy 0i;& 0uy;n 0%i
,.7ng 089n ,VO
WOX) !ách vi;0 &h.:ng 08ình 0i;&
0uy;n c6$ ,.7ng 089nO
N GV: Gọi HS >ên 3Png >à2 các 3ài
0F&:
F3i tG9: !ho ,.7ng 089n
2 2
Q R S 0 x y x y + − + − =
Vi;0 &h.:ng 08ình 0i;& 0uy;n c6$
,.7ng 089n
1) Yi ]u$ ,i^2
W 1Z 0X ) −
)
2) Yi ]u$ ,i^2
W3Z 11X * −
)
3) Vu"ng gVc v%i ,.7ng 0h`ng
2 0 x y + =
)
Q) Cì2 ,iều 4i?n c6$
.
,^ ,.7ng
0h`ng
W X (
:
W 1X 0 x . y . + − + =
0i;& G_c
v%i ,.7ng 089n)
N GV: H.%ng djn HS 08ong 08.7ng
h/& vi;0 0i;& 0uy;n ,i ]u$ 2D0 ,i^2
N HS: C8P >7i:
1) Hn ,./c 2D0 0i;& 0uy;n duy nhJ0)
2) Hn ,./c h$i 0i;& 0uy;n)
3) Vi;0 &h.:ng 08ình ,.7ng 0h`ng ∆
s$o cho
W B X ( " ! ∆ =
)
N HS: #ên 3Png >à2 3ài 0F&:
$%&%:
1)
W X ) C ∈
nên 0i;& 0uy;n
W X ∆
c\n 0ì2
nhFn W3Z QX )" = −
uur
>à2 voc0o &há&
0uy;n)
VFy &h.:ng 08ình 0i;& 0uy;n:
3 Q 3 0 x y − + =
)
2)
W X * C ∉
B
W X ∆
>à ,.7ng 0h`ng ]u$ *
cV &h.:ng 08ình
W 3X W 11X 0 a x b y − + + =
W X ∆
>à 0i;& 0uy;n c6$
W X C
nên
W B X ( " ! ∆ =
!V 2 0i;& 0uy;n 0hl$ 2mn:
Vũ Huyền Ngọc
Q
Luyện tập về phương trình đường tròn
4h"ng nf2 08ên ,.7ng 089nB 08.%c
h;0 gọi dạng c6$ &h.:ng 08ình ,.7ng
0h`ngB s$u ,V dp$ vào ,iều 4i?n 0i;&
G_c ,^ vi;0 ,./c &h.:ng 08ình 0i;&
0uy;n)
Q 3 QS 0
3 Q 3S 0
x y
x y
− − =
+ + =
3) !V 2 0i;& 0uy;n
2 S S R 0 x y − ± − = )
Q) Hh"ng cV giá 08- nào c6$
.
0hl$
2mn)
VK +/n# cL' %Mn %E@
1) +o2 >ại các 3ài 0F& ,m chq$B >à2 h;0 các 3ài 0F& c9n >ại 08ong SGH W08$ng
R3B RQX)
2) Yọc 08.%c 3ài Uh.:ng 08ình ,.7ng r>i&)
****************************************************************************
Nhận x/t c0a g%á1 v%2n hư3ng (4n:
*******************************************************************************************
*******************************************************************************************
*******************************************************************************************
*******************************************************************************************
*******************************************************************************************
*******************************************************************************************
Vũ Huyền Ngọc
S

Đường tròn có tâm I (1.I (2. Đường tròn có đường kính AB với 1 2 −1 ) và đi 5 * HS: Trả lời: Cách giải thường dùng: Tìm tâm và bán kính. −2) . Đường tròn có tâm I (−1. 100 2. kính của đường tròn? Phương trình đường tròn có dạng: x 2 + y 2 − 2ax − 2by + c = 0(a2 + b2 − c > 0) Cách 1: Đưa phương trình về dạng: ( x − a ) 2 + ( y − b )2 = R 2 ⇒ Tâm I (a. bán kính R = a 2 + b2 − c .16 x 2 + 16 y 2 + 16 x − 8 y = 11 1. 2 4 Hoạt động 2: Viết phương trình đường tròn Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * GV: Nêu cách viết phương trình đường tròn? * GV: Gọi HS lên bảng làm các bài tập. R = 5. từ đó suy ra phương trình đường tròn. b) . 2. 2) và tiếp xúc với đường thẳng x − 2 y + 7 = 0 . gợi ý cho HS làm bài nếu cần thiết: Bài tập : Lập phương trình đường tròn trong các trường hợp sau: 1. bán kính R . R = 1. ( x − 1)2 + ( y + )2 = 1 5 349 . c . −4). 3.I ( . Bán kính R bằng khoảng cách từ tâm I tới đường thẳng d . ). * HS: Lên bảng làm các bài tập: 1. qua điểm M ( . * GV: Gọi HS lên bảng làm bài tập: Bài tập : Tìm tâm và bán kính của * HS: Giải: các đường tròn sau: 1. R= −1 − 4 + 7 1+ 4 = 2 5 Vũ Huyền Ngọc . b. −1 1 2.Luyện tập về phương trình đường tròn 2 Hoạt động 1: Xác định tâm và bán kính của đường tròn Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * GV: Cách xác định tâm và bán * HS: Trả lời.x 2 + y 2 − 4 x + 8 y − 5 = 0 2. Cách 2: Tìm a. b) . Khi đó: Đường tròn có tâm I (a.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->