P. 1
ĐỀ THI ĐƯỜNG LỐI

ĐỀ THI ĐƯỜNG LỐI

|Views: 418|Likes:
Được xuất bản bởigiraffe_6390

More info:

Published by: giraffe_6390 on Jun 18, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2011

pdf

text

original

Đề 1 Câu 1: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

? Câu 2: Phân tích đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hóa thời kì trước đổi mới.Theo anh chị qua việc nghiên cứu đó có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì cho quá trình thực hiện CNH - HDH ở Việt Nam hiện nay. Đề 2: Câu 1: Phân tích những nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của cương lĩnh chính trị đầu tiên được thông qua tại hội nghị thành lập ĐCSVN Câu 2: Phân tích chủ trương "hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ & công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ mội trường. Thực trạng giả quyết chủ trương mày ở VN Đề 3 Câu 1:Nêu cơ sở và phân tích chủ trương đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay của ĐCSVN. Sinh viên hiện nay cần phải làm gì để phát huy tốt chủ trương đó Câu 2:Phân tích chủ trương xây dựng Mặt trận dân tộc à các tổ chức chính trị-xã hội trong thời kỳ hiện nay của Đảng. Anh(chị) hãy nêu ra các giải pháp cụ thể để tăng cừơng vai trò của Mặt trận dân tộc cũng như các tổ chức chính trị-xã hội Đề 4 Câu 1: Trong hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7-1936 Đảng ta lại đưa ra chủ trương đấu tranh mới? Phân tích chủ trương đó. Câu 2: Tại sao ở nước ta hiện nay CNH gắn với HDH và CNH, HDH lại gắn với phát triển kinh tế tri thức. Theo Anh (chị) cần làm gì để phát triển kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay.

Đề 5 Câu 1: Phân tích nhận thức mới của Đảng về mỗi liên hệ giữa 2 nhiệm vụ dân tộc và dân chủ ( phản đế và điền địa). Ý nghĩa của nhận thức đó Câu 2: Phân tích quan điểm " Hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường " trong thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam. Nêu thực trạng thực hiện quan điểm trên Đề 6 Câu 1: Phân tích nội dung chuyển hướng chiến lược 39-45 ? Tại sao đặt mục tiêu giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Câu 2: CNH-HĐH ở VN chú trọng yếu tố nguồn nhân lực là yếu tố căn bản và bền vững ? Liên

nông nghiệp. chị thì đặc trưng cơ bản nhất của nền kinh tế thị trưởng đinh hướng XHCN ở ViệtNam là gì? Đề 9 : Câu1: Phân tích nội dung Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1945. Câu 2: Phân tích định nghĩa CNH-HDH của đại hội VII. dịch vụ trong thời kỳ CNH.Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" của ban Thường vụ TW Đảng (12-31945). Hội nhập quôc tế sâu rộng có ý nghĩa gì tới quá trình CNH-HDH ở Việt Nam Đề 12 Câu 1: Phân tích nội dung cơ bản của nghị quyết 12 khoá 3(12/1965) .11. Câu 2: Phân tích chủ trương của đảng về xây dựng nhà nước trong hệ thống chính trị thời kì đổi mới ? Để tăng cường vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị cần có những giải pháp cơ bản gì ? Tài liệu ôn thi môn Đường lối CM của ĐCS Việt Nam Đề Cương ĐLĐSC ( của cô Lê Thị Anh ) Chương 1 : 1. HDH hiện nay ở VN. toàn diện. Liên hệ ở VN Đề 11: Câu 1: Về nghị quyết 15.hệ ở VN.Theo anh chị thành công lớn nhất của quá trình thực hiện chủ trương đó là gì? Tại sao? Đề 8: Câu1: Phân tích nội dung Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc của Đảng ngày 25. Câu2: Nói " Phát triển kinh tế thị trường ở VN là tất yếu khách quan" . Ý nghĩa thực tiễn của nhận định trên. Câu2: Nêu sự thay đổi cơ cấu công nghiệp. Tại sao trong chỉ thị đó. HDH.Ý nghĩa của chỉ thị trên đối với CM tháng 8.1945. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập ĐCSVN . Tại sao tại nghị quyết Đảng ta xác định mặc dù đế quốc Mĩ đưa vào miền Nam hàng chục vạn quân viễn chinh nhưng tương quan lực lượng giữa ta và địch không có gì lớn. Ý nghĩa của Đường lối đó. Đề 7 Câu 1:Phân tích chỉ thị "Nhật .1950. Ý nghĩa. Đẩy mạnh ngành Thương Mại có tác dụng gì đến CNH. vì sao? Theo anh. Câu 2:Phân tích nội dung chủ trương xây dựng hệ thống Chính Trị thời kì trước đổi mới (1975-1989) của Đảng. Đề 10 : Câu1: Phân tích phương châm kháng chiến toàn dân. Tại sao Đảng ta xác định con đường giải phong trong thời kì này là bạo động vũ trang theo hình thức tổng khởi nghĩa như CM T8. lâu dài và dựa vào sức mình là chính ? Ý nghĩa của phương châm Câu2: Phân tích cơ sở hình thành hệ thống chính trị ở Việt Nam. Đảng ta lại xác định " Xây dựng và bảo vệ chính quyền" là nhiệm vụ quan trọng nhất.

( chú ý cơ cấu kinh tế nông nghiệp .HDH ở VN hiện nay Chương 5 : 1. Đặc trưng và hạn chế của cơ chế quản lý KT trước đổi mới. phân tích bối cảnh của thế giới ) 3. Cơ sở hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị ở VN 3. Nội dung chỉ thị “k/c kiến quốc” của Đảng 25/11/1945 2. Chủ trương xd HTCT thời kỳ đổi mới của Đảng.> DH 10 của ĐCSVN ( nêu khái niệm về CNH. Quá trình đổi mới tư duy về CNH từ DH 4. Phương châm k/c “toàn dân. dân sinh . Chỉ thị Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta của bna thường vụ TƯ Đảng (12/3/1945 ) Chương 3 : 1. Những vấn đề XH bức xúc theo quan điểm ĐH 10 của Đảng. Các qđ giải quyết các vấn đề XH trong công cuộc đổi mới của Đảng ta hiện nay Chương 8 : 1.4 đó là về nguồn nhân lực. ) 2. Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh CNH.. Nội dụng chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng gđ 36-39 4. 2.2. Mục tiêu và quan điểm hoàn thiện thể chế KTTT đinh hường XHCN ở VN 5. Tác động của đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế đối với CNH.1986 ) 2. HDH của đại hội VII ) 3. Nhà nước. Phân tích chủ trương hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN Chương 6 : 1. 3.HDH gắn với phát triển kinh tế tri thức cảu ĐCS.HDH của ĐCSVN ( chú ý quan điểm 1. 4. Sự cần thiết khách quan phát triển KTTT định hường XHCN ở VN hiện nay. 3. Vấn đề lao động việc làm ở nước ta hiện nay. sự tồn tại tất yếu khách quan của KTTT.( trình bày khái niệm . khoa học công nghệ. mặt trận tổ quốc và các tổ chức CT-XH Chương 7 : 1. Quan điểm CNH. công nghiệp dịch vụ . lưu ý đến vấn đề thổ địa cách mạng ) 2. đặc trưng của định hướng XHCN . Nghị quyết 12(1965) của ban chấp hành TW khoá 3 Chương 4 : 1. nêu sự chuyển đổi giữa các cơ cấu ) 5. ND cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ( 5 nội dung ) Chương 2 : 1. Chủ trương và nhận thức mới cảu Đảng trong gđ 36-39 ( đấu tranh vì dân chủ . Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1975. Đặc trưng Công Nghiệp Hoá thời kỳ trước đổi mới 2. Đường lối k/c chống TD Pháp 1945-1950 3. Nghị quyết 15(1959) của ban chấp hành TW khoá 2 ( chuyển hướng từ phương thức đấu tranh từ hòa bình sang vũ lực ) 5. Quan điểm cảu Đảng về nền VH tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong tk đổi mới.. Sự thay đổi tư duy của Đảng về KTTT từ DH 9-10 4. Nội dung luận cương tháng 10/1930 ( khi phân tích cần so sánh với bản cương lĩnh đầu tiên . Nd đường lối đối ngoại của ĐCSVN (75-90 ) . kinh tế tri thức ở trang 128 của giáo trình ) 4.3. toàn diện trường kỳ tự lực cánh sinh” của Đảng đề ra đường lối chống TD Pháp.

Nd đường lối đối ngoại của ĐCSVN tk đổi mới 3.chủ quyền toàn ẹn lãnh thổ của nước ta trong bối cảnh hiện nay.mediafire.com/?mnzlnt3e3jn http://www.2. Vai trò của dối ngoại trong việc giữ vững độc lập. Nội dung cảu chủ trương đẩy mạnh hội nhập Kt quốc tế hiện nay Download tại: http://www.biz/diendan/showthread.php?t=45133 .mediafire. 4.com/?omimld2dmno http://thuongmai.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->