1

bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2002
------------------------------------- §¸p ¸n vµ thang ®iÓm
m«n to¸n khèi A
C©u ý Néi dung
§H C§
I 1

2 3
3 1 x x y m + − = ⇒ =
TËp x¸c ®Þnh R x ∈ ∀ . ) 2 ( 3 6 3 '
2
− − = + − = x x x x y ,

=
=
⇔ =
2
0
0 '
2
1
x
x
y
1 0 " , 0 6 6 " = ⇔ = = + − = x y x y
B¶ng biÕn thiªn
∞ + ∞ − 2 1 0 x

'
y + 0 − 0
− + 0
"
y
y +∞ lâm U 4
CT 2 C§
0 låi ∞ −

=
=
⇔ =
3
0
0
x
x
y , 4 ) 1 ( = − y
§å thÞ:
( ThÝ sinh cã thÓ lËp 2 b¶ng biÕn thiªn)

1,0 ®
0,25 ®
0,5 ®
0,25 ®

1,5 ®
0,5®
0,5 ®
0,5 ®
-1
1 2 3
x
0
2
4
y
2
I 2
C¸ch I. Ta cã
2 3 3 2 3 2 3
3 3 0 3 3 k k x x k k x x + − = + − ⇔ = − + + − .
§Æt
2 3
3k k a + − = Dùa vµo ®å thÞ ta thÊy ph−¬ng tr×nh a x x = + −
2 3
3
cã 3 nghiÖm ph©n biÖt 4 3 0 4 0
2 3
< + − < ⇔ < < ⇔ k k a

( )( )
¹
´
¦
> − +
< ≠

¹
´
¦
> + − +
< ≠

0 2 1
3 0
0 ) 4 4 )( 1 (
3 0
2 2
k k
k
k k k
k

¹
´
¦
≠ ∧ ≠
< < −

2 0
3 1
k k
k
C¸ch II. Ta cã
| | 0 3 ) 3 ( ) ( 0 3 3
2 2 2 3 2 3
= − + − + − ⇔ = − + + − k k x k x k x k k x x
cã 3 nghiÖm ph©n biÖt 0 3 ) 3 ( ) (
2 2
= − + − + = ⇔ k k x k x x f
cã 2 nghiÖm ph©n biÖt kh¸c k

¹
´
¦
≠ ∧ ≠
< < −

¹
´
¦
≠ − + − +
> + + − = ∆

2 0
3 1
0 3 3
0 9 6 3
2 2 2
2
k k
k
k k k k k
k k

5 , 0 ®
0,25 ®
0,25 ®
-----------
0,25®
0,25 ®

5 , 0 ®
0,25 ®
0,25 ®
-----------
0,25 ®
0,25 ®
3
C¸ch I.
3 ) ( 3 ) 1 ( 3 6 3
2 2 2 '
+ − − = − + + − = m x m mx x y ,

+ =
− =
⇔ =
1
1
0
2
1 '
m x
m x
y
Ta thÊy
2 1
x x ≠ vµ ' y ®æi dÊu khi qua
1
x vµ ⇒
2
x hµm sè ®¹t cùc trÞ t¹i
1
x vµ
2
x .
2 3 ) (
2
1 1
− + − = = m m x y y vµ 2 3 ) (
2
2 2
+ + − = = m m x y y
Ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng ®i qua 2 ®iÓm cùc trÞ
( ) 2 3 ; 1
2
1
− + − − m m m M vµ ( ) 2 3 ; 1
2
2
+ + − + m m m M lµ:

+ − +
=
+ −
4
2 3
2
1
2
m m y m x
m m x y + − =
2
2
C¸ch II. 3 ) ( 3 ) 1 ( 3 6 3
2 2 2 '
+ − − = − + + − = m x m mx x y , Ta thÊy
0 ' 0 9 ) 1 ( 9 9 '
2 2
= ⇒ > = − + = ∆ y m m cã 2 nghiÖm
2 1
x x ≠
vµ ' y ®æi dÊu khi qua
1
x vµ ⇒
2
x hµm sè ®¹t cùc trÞ t¹i
1
x vµ
2
x .
Ta cã
2 3 2 2 3
) 1 ( 3 3 m m x m mx x y − + − + + − =
( ) . 2 3 3 6 3
3 3
1
2 2 2
m m x m mx x
m
x + − + − + + −
|
.
|

\
|
− =
Tõ ®©y ta cã m m x y + − =
2
1 1
2 vµ m m x y + − =
2
2 2
2 .
VËy ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng ®i qua 2 ®iÓm cùc trÞ lµ m m x y + − =
2
2 .

1,0 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
----------
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®

1,0 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
-----------
0,25 ®
0,25®
0,25 ®
0,25 ®
II 1.
Víi 2 = m ta cã 0 5 1 log log
2
3
2
3
= − + + x x
§iÒu kiÖn 0 > x . §Æt 1 1 log
2
3
≥ + = x t ta cã
0 6 0 5 1
2 2
= − + ⇔ = − + − t t t t .
2
3
2
1

=
− =

t
t

5 , 0 ®
0,25 ®

0 , 1 ®
0,5 ®
3
3
1
− = t (lo¹i) ,
3
3
2
3 2
3 3 log 3 log 2
±
= ⇔ ± = ⇔ = ⇔ = x x x t
3
3
±
= x tháa m·n ®iÒu kiÖn 0 > x .
(ThÝ sinh cã thÓ gi¶i trùc tiÕp hoÆc ®Æt Èn phô kiÓu kh¸c)
0,25 ® 0,5 ®
2.
0 1 2 1 log log
2
3
2
3
= − − + + m x x (2)
§iÒu kiÖn 0 > x . §Æt 1 1 log
2
3
≥ + = x t ta cã
0 2 2 0 1 2 1
2 2
= − − + ⇔ = − − + − m t t m t t (3)
. 2 1 log 1 3 log 0 ] 3 , 1 [
2
3 3
3
≤ + = ≤ ⇔ ≤ ≤ ⇔ ∈ x t x x
VËy (2) cã nghiÖm ] 3 , 1 [
3
∈ khi vµ chØ khi (3) cã
nghiÖm | | 2 , 1 ∈ . §Æt t t t f + =
2
) (
C¸ch 1.
Hµm sè ) (t f lµ hµm t¨ng trªn ®o¹n | | 2 ; 1 . Ta cã 2 ) 1 ( = f vµ 6 ) 2 ( = f .
Ph−¬ng tr×nh 2 2 ) ( 2 2
2
+ = ⇔ + = + m t f m t t cã nghiÖm | | 2 ; 1 ∈
. 2 0
6 2 2
2 2 2
2 2 ) 2 (
2 2 ) 1 (
≤ ≤ ⇔
¹
´
¦
≤ +
+ ≤

¹
´
¦
+ ≥
+ ≤
⇔ m
m
m
m f
m f
C¸ch 2.
TH1. Ph−¬ng tr×nh (3) cã 2 nghiÖm
2 1
, t t tháa m·n 2 1
2 1
< ≤ < t t .
Do 1
2
1
2
2 1
< − =
+ t t
nªn kh«ng tån t¹i m.
TH2. Ph−¬ng tr×nh (3) cã 2 nghiÖm
2 1
, t t tháa m·n
2 1
2 1
≤ ≤ ≤ t t hoÆc
2 1
2 1 t t ≤ ≤ ≤
( ) 2 0 0 2 4 2 ≤ ≤ ⇔ ≤ − − ⇔ m m m .
(ThÝ sinh cã thÓ dïng ®å thÞ, ®¹o hµm hoÆc ®Æt Èn phô kiÓu kh¸c )

0 , 1 ®
0,25 ®
0,25 ®
-----------
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®

0 , 1 ®
0,25 ®
0,25 ®
----------
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
III 1.
5 3 2 cos
2 sin 2 1
3 sin 3 cos
sin + =
|
.
|

\
|
+
+
+ x
x
x x
x . §iÒu kiÖn
2
1
2 sin − ≠ x
Ta cã 5 =
|
.
|

\
|
+
+
+
x
x x
x
2 sin 2 1
3 sin 3 cos
sin 5 |
.
|

\
|
+
+ + +
x
x x x x x
2 sin 2 1
3 sin 3 cos 2 sin sin 2 sin
=5 =
|
.
|

\
|
+
+ + − +
x
x x x x x
2 sin 2 1
3 sin 3 cos 3 cos cos sin
5 x
x
x x
cos 5
2 sin 2 1
cos ) 1 2 sin 2 (
=
|
.
|

\
|
+
+
VËy ta cã: 0 2 cos 5 cos 2 3 2 cos cos 5
2
= + − ⇔ + = x x x x
2 cos = x (lo¹i) hoÆc ). ( 2
3 2
1
cos Z k k x x ∈ + ± = ⇒ = π
π

1,0 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®

1,0 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
4
2.
V× (0 ∈ x ; ) π 2 nªn lÊy
3
1
π
= x vµ
3
5
2
π
= x . Ta thÊy
2 1
, x x tháa m·n ®iÒu
kiÖn
2
1
2 sin − ≠ x . VËy c¸c nghiÖm cÇn t×m lµ:
3
1
π
= x vµ
3
5
2
π
= x .
(ThÝ sinh cã thÓ sö dông c¸c phÐp biÕn ®æi kh¸c)
Ta thÊy ph−¬ng tr×nh 3 | 3 4 |
2
+ = + − x x x cã 2 nghiÖm 0
1
= x vµ . 5
2
= x
MÆt kh¸c ∀ + ≤ + − 3 | 3 4 |
2
x x x | | 5 ; 0 ∈ x . VËy
( ) ( ) ( )dx x x x dx x x x dx x x x S
∫ ∫ ∫
+ − + + + − + − + = + − − + =
1
0
3
1
2 2
5
0
2
3 4 3 3 4 3 | 3 4 | 3

( )dx x x x

− + − + +
5
3
2
3 4 3
( ) ( ) ( )dx x x dx x x dx x x S
∫ ∫ ∫
+ − + + − + + − =
5
3
2
3
1
2
1
0
2
5 6 3 5
5
3
2 3
3
1
2 3
1
0
2 3
2
5
3
1
6
2
3
3
1
2
5
3
1
|
.
|

\
|
+ − + |
.
|

\
|
+ − + |
.
|

\
|
+ − = x x x x x x x S

6
109
3
22
3
26
6
13
= + + = S (®.v.d.t)
(NÕu thÝ sinh vÏ h×nh th× kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nªu bÊt ®¼ng thøc
∀ + ≤ + − 3 | 3 4 |
2
x x x | | 5 ; 0 ∈ x )
0,25 ®

1,0 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25®
0,25 ®

1,0 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25®
IV 1.
x
5 1
0
-1
y
3
3 2
1
8
-1
5
S
N
I
M C
A K
B
Gäi K lµ trung ®iÓm cña BC vµ MN SK I ∩ = . Tõ gi¶ thiÕt
MN
a
BC MN ,
2 2
1
= = ⇒ // BC I ⇒ lµ trung ®iÓm cña SK vµ MN .
Ta cã ⇒ ∆ = ∆ SAC SAB hai trung tuyÕn t−¬ng øng AN AM =
AMN ∆ ⇒ c©n t¹i A MN AI⊥ ⇒ .
MÆt kh¸c
( ) ( )
( ) ( )
( )
( ) SK AI SBC AI
MN AI
AMN AI
MN AMN SBC
AMN SBC
⊥ ⇒ ⊥ ⇒
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦


= ∩

.
Suy ra SAK ∆ c©n t¹i
2
3 a
AK SA A = = ⇒ .
2 4 4
3
2 2 2
2 2 2
a a a
BK SB SK = − = − =
4
10
8 4
3
2
2 2
2
2 2 2
a a a SK
SA SI SA AI = − =
|
.
|

\
|
− = − = ⇒ .
Ta cã
16
10
.
2
1
2
a
AI MN S
AMN
= =

(®vdt)
chó ý
1) Cã thÓ chøng minh MN AI⊥ nh− sau:
( ) ( ) AI MN SAK MN SAK BC ⊥ ⇒ ⊥ ⇒ ⊥ .
2) Cã thÓ lµm theo ph−¬ng ph¸p täa ®é:
Ch¼ng h¹n chän hÖ täa ®é §ªcac vu«ng gãc Oxyz sao cho

|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
h
a
S
a
A
a
C
a
B K ;
6
3
; 0 , 0 ;
2
3
; 0 , 0 ; 0 ;
2
, 0 ; 0 ;
2
), 0 ; 0 ; 0 (
trong ®ã h lµ ®é dµi ®−êng cao SH cña h×nh chãp ABC S. .
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
6
2a)
C¸ch I. Ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng ) (P chøa ®−êng th¼ng
1
∆ cã d¹ng:
( ) ( ) 0 4 2 2 4 2 = + − + + − + − z y x z y x β α ( 0
2 2
≠ + β α )
⇔ ( ) ( ) ( ) 0 4 4 2 2 2 = + − − + − − + β α β α β α β α z y x
VËy ( ) β α β α β α 2 ; 2 2 ; − + − + =
P
n
r
.Ta cã ( ) 2 ; 1 ; 1
2
= u
r
//
2
∆ vµ ( )
2 2
1 ; 2 ; 1 ∆ ∈ M
( ) P //
( ) ( ) ( )
¹
´
¦

= −

¹
´
¦

=
⇔ ∆
P M P M
u n
P
2 2
2
2
0
1 ; 2 ; 1
0 . β α
r r
VËy ( ) 0 2 : = − z x P
C¸ch II Ta cã thÓ chuyÓn ph−¬ng tr×nh
1
∆ sang d¹ng tham sè nh− sau:
Tõ ph−¬ng tr×nh
1
∆ suy ra . 0 2 = − z x §Æt
¦
¹
¦
´
¦
=
− =
=
∆ ⇒ =
' 4
2 ' 3
' 2
: ' 2
1
t z
t y
t x
t x
( ) ) 4 ; 3 ; 2 ( , 0 ; 2 ; 0
1 1 1
= ∆ ∈ − ⇒ u M
r
//
1
∆ .
(Ta cã thÓ t×m täa ®é ®iÓm
1 1
∆ ∈ M b»ng c¸ch cho 0 2 0 = − = ⇒ = z y x
vµ tÝnh ( ) 4 ; 3 ; 2
2 1
2 1
;
1 2
1 1
;
2 2
1 2
1
=
|
|
.
|

\
| −
− −

= u
r
).
Ta cã ( ) 2 ; 1 ; 1
2
= u
r
//
2
∆ . Tõ ®ã ta cã vÐc t¬ ph¸p cña mÆt ph¼ng ) (P lµ :
| | ( ) 1 ; 0 ; 2 ,
2 1
− = = u u n
P
r r r
. VËy ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng ) (P ®i qua ( ) 0 ; 2 ; 0
1
− M
vµ ⊥ ( ) 1 ; 0 ; 2 − =
P
n
r
lµ: 0 2 = − z x .
MÆt kh¸c ( ) ( ) ⇒ ∉ P M 1 ; 2 ; 1
2
ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng cÇn t×m lµ: 0 2 = − z x

5 , 0 ®
0,25 ®
0,25 ®
-----------
0,25 ®
0,25 ®

0 , 1 ®
0,5 ®
0,5 ®
-----------
0,5 ®
0,5 ®
2b)
b)C¸ch I. ( ) MH t t t H H ⇒ + + + ⇒ ∆ ∈ 2 1 , 2 , 1
2
=( ) 3 2 ; 1 ; 1 − + − t t t
( ) ( ) ( ) 5 ) 1 ( 6 11 12 6 3 2 1 1
2 2 2 2 2
+ − = + − = − + + + − = ⇒ t t t t t t MH
®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt khi vµ chØ khi ( ) 3 ; 3 ; 2 1 H t ⇒ =
C¸ch II. ( ) t t t H H 2 1 ; 2 ; 1
2
+ + + ⇒ ∆ ∈ .
MH nhá nhÊt ( ) 4 ; 3 ; 2 1 0 .
2 2
H t u MH MH ⇒ = ⇔ = ⇔ ∆ ⊥ ⇔
r

5 , 0 ®
0,25 ®
0,25 ®
-----------
0,25 ®
0,25 ®

0 , 1 ®
0,5 ®
0,5 ®
-----------
0,5 ®
0,5 ®
V 1.
Ta cã ( ) 0 ; 1 B Ox BC = I . §Æt a x
A
= ta cã ) ; ( o a A vµ
. 3 3 − = ⇒ = a y a x
C C
VËy ( ) 3 3 ; − a a C .
Tõ c«ng thøc
( )
( )
¦
¹
¦
´
¦
+ + =
+ + =
C B A G
C B A G
y y y y
x x x x
3
1
3
1
ta cã
|
|
.
|

\
|
− +
3
) 1 ( 3
;
3
1 2 a a
G .
C¸ch I.
Ta cã :
| 1 | 2 |, 1 | 3 |, 1 | − = − = − = a BC a AC a AB . Do ®ã


0,25 ®
7
( )
2
1
2
3
.
2
1
− = =

a AC AB S
ABC
.
Ta cã
( )
| 1 | 3 | 1 | 3
1 3 2
2
− + −

=
+ +
=
a a
a
BC AC AB
S
r = . 2
1 3
| 1 |
=
+
− a
VËy . 2 3 2 | 1 | + = − a
TH1.
|
|
.
|

\
|
+ +
⇒ + =
3
3 2 6
;
3
3 4 7
3 3 2
1 1
G a
TH2
|
|
.
|

\
|
− − − −
⇒ − − =
3
3 2 6
;
3
1 3 4
1 3 2
2 2
G a .
C¸ch II.
y
C
I
O B A x
Gäi I lµ t©m ®−êng trßn néi tiÕp ABC ∆ . V× 2 2 ± = ⇒ =
I
y r .
Ph−¬ng tr×nh ( ) 3 2 1
3
1
1 . 30 :
0
± = ⇒

= − =
I
x
x
x tg y BI .
TH1 NÕu A vµ O kh¸c phÝa ®èi víi . 3 2 1+ = ⇒
I
x B Tõ 2 ) , ( = AC I d
. 3 2 3 2 + = + = ⇒
I
x a
|
|
.
|

\
|
+ +

3
3 2 6
;
3
3 4 7
1
G
TH 2. NÕu A vµ O cïng phÝa ®èi víi . 3 2 1− = ⇒
I
x B T−¬ng tù
ta cã . 3 2 1 2 − − = − =
I
x a
|
|
.
|

\
|
− − − −

3
3 2 6
;
3
1 3 4
2
G
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
-----------
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
2.

1 3
5
n n
C C = ta cã 3 ≥ n vµ

1 ®
8
( ) ( )
0 28 3 5
6
) 2 )( 1 (
! 1
!
5
! 3 ! 3
!
2
= − − ⇔ =
− −


=

n n n
n n n
n
n
n
n
4
1
− = ⇒ n (lo¹i) hoÆc . 7
2
= n
Víi 7 = n ta cã
. 4 4 2 140 2 . 2 . 35 140 2 2
2 2 2
3
3
4
2
1
3
7
= ⇔ = ⇔ = ⇔ =
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
− − −
− −
x C
x x x
x x
0,25 ®
0,25 ®
0,5 ®

25 ® 0. Víi m = 2 ta cã log x + log x + 1 − 5 = 0 2 3 2 3 2 §iÒu kiÖn x > 0 .25 ® 0. ⇔1  t2 = 2 2 .25 ® 0.25 ® ∆' = 9m 2 + 9(1 − m 2 ) = 9 > 0 ⇒ y ' = 0 cã 2 nghiÖm x1 ≠ x 2 vµ y ' ®æi dÊu khi qua x1 vµ x 2 ⇒ hµm sè ®¹t cùc trÞ t¹i x1 vµ x 2 .25 ® 0. ( ) 0.5 ® ∑ 0.25 ® 0.I 2 C¸ch I.− m 2 + 3m − 2) vµ M 2 (m + 1.25 ® 0.25 ® 0.25 ® 0.25 ® [ 3 C¸ch I.− m 2 + 3m + 2 ) lµ: y ' = −3 x 2 + 6mx + 3(1 − m 2 ) = −3( x − m) 2 + 3 . Ta cã y = − x 3 + 3mx 2 + 3(1 − m 2 ) x + m 3 − m 2 m 1 =  x −  − 3x 2 + 6mx + 3 − 3m 2 + 2 x − m 2 + m. 3 3 Tõ ®©y ta cã y1 = 2 x1 − m 2 + m vµ y 2 = 2 x 2 − m 2 + m .25® 0.5 ® 0.5 ® t 2 −1+ t − 5 = 0 ⇔ t 2 + t − 6 = 0 t = −3 .25 ® 0.25® 0.25 ® 0.0 ® 0.  x = m −1 y' = 0 ⇔  1  x2 = m + 1 Ta thÊy x1 ≠ x 2 vµ y ' ®æi dÊu khi qua x1 vµ x 2 ⇒ hµm sè ®¹t cùc trÞ t¹i x1 vµ x 2 . y1 = y ( x1 ) = − m 2 + 3m − 2 vµ y 2 = y ( x 2 ) = − m 2 + 3m + 2 Ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng ®i qua 2 ®iÓm cùc trÞ M 1 (m − 1.25 ® ----------0.5 ® 0.25 ® 0.25 ® 0.25 ® ∑1.25 ® II 1.25 ® 0. x − m + 1 y + m 2 − 3m + 2 = ⇔ y = 2x − m2 + m 2 4 ' 2 C¸ch II.25 ® Ta thÊy ---------0. VËy ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng ®i qua 2 ®iÓm cùc trÞ lµ y = 2 x − m 2 + m . §Æt t = log 3 x + 1 ≥ 1 ta cã ∑ 0.25 ® 0.25 ® 0. y = −3 x + 6mx + 3(1 − m 2 ) = −3( x − m) 2 + 3 . Ta cã − x 3 + 3 x 2 + k 3 − 3k 2 = 0 ⇔ ( x − k ) x 2 + (k − 3) x + k 2 − 3k ] = 0 cã 3 nghiÖm ph©n biÖt ⇔ f ( x) = x 2 + (k − 3) x + k 2 − 3k = 0 cã 2 nghiÖm ph©n biÖt kh¸c k  ∆ = −3k 2 + 6k + 9 > 0  −1 < k < 3 ⇔ 2 ⇔  2 2 k ≠ 0 ∧ k ≠ 2 k + k − 3k + k − 3k ≠ 0 ∑ 0. ∑1. §Æt a = − k 3 + 3k 2 Dùa vµo ®å thÞ ta thÊy ph−¬ng tr×nh − x 3 + 3 x 2 = a cã 3 nghiÖm ph©n biÖt ⇔ 0 < a < 4 ⇔ 0 < − k 3 + 3k 2 < 4  −1 < k < 3 0≠k <3 0≠k <3   ⇔  ⇔ ⇔ 2 2 k ≠ 0 ∧ k ≠ 2 (k + 1)(k − 4k + 4) > 0 (k + 1)(k − 2 ) > 0 C¸ch II.25 ® ----------0. Ta cã − x 3 + 3 x 2 + k 3 − 3k 2 = 0 ⇔ − x 3 + 3x = −k 3 + 3k 2 .0 ® ∑1.0 ® 0.25 ® ----------0.

25 ® 0. (ThÝ sinh cã thÓ gi¶i trùc tiÕp hoÆc ®Æt Èn phô kiÓu kh¸c) 2. §iÒu kiÖn sin 2 x ≠ − 1 + 2 sin 2 x  2  cos 3x + sin 3 x   sin x + 2 sin x sin 2 x + cos 3 x + sin 3 x   Ta cã 5  sin x +   = 5 1 + 2 sin 2 x  1 + 2 sin 2 x     sin x + cos x − cos 3 x + cos 3 x + sin 3 x   (2 sin 2 x + 1) cos x  =5   =5  = 5 cos x 1 + 2 sin 2 x    1 + 2 sin 2 x  2 VËy ta cã: 5 cos x = cos 2 x + 3 ⇔ 2 cos x − 5 cos x + 2 = 0 1 π cos x = 2 (lo¹i) hoÆc cos x = ⇒ x = ± + 2kπ (k ∈ Z ). Ta cã f (1) = 2 vµ f (2) = 6 .0 ® (3) 0.25 ® 0.25 ® 0.25 ® 3 .25 ® 0. §Æt t = log 3 x + 1 ≥ 1 ta cã ∑1.25 ® cos 3 x + sin 3x  1  5  sin x +  = cos 2 x + 3 .25 ® ----------0. Ph−¬ng tr×nh t 2 + t = 2m + 2 ⇔ f (t ) = 2m + 2 cã nghiÖm ∈ [1. TH1.3 3 ] khi vµ chØ khi (3) cã nghiÖm ∈ [ 1.25 ® 0.0 ® ∑1. §Æt f (t ) = t 2 + t C¸ch 1.2 ].t1 = −3 (lo¹i) .25 ® 0.25 ® 0. Ph−¬ng tr×nh (3) cã 2 nghiÖm t1 .3 3 ] ⇔ 0 ≤ log 3 x ≤ 3 ⇔ 1 ≤ t = log 3 x + 1 ≤ 2. Ph−¬ng tr×nh (3) cã 2 nghiÖm t1 . Hµm sè f (t ) lµ hµm t¨ng trªn ®o¹n [1. ®¹o hµm hoÆc ®Æt Èn phô kiÓu kh¸c ) III 1. 2 2 TH2. 0.0 ® 0.25 ® 0.25 ® 0. log x + log x + 1 − 2m − 1 = 0 (2) 2 3 2 3 2 §iÒu kiÖn x > 0 .2]  f (1) ≤ 2m + 2 2 ≤ 2 m + 2 ⇔ ⇔ ⇔ 0 ≤ m ≤ 2. t +t 1 Do 1 2 = − < 1 nªn kh«ng tån t¹i m .0 ® ∑1.25 ® t 2 − 1 + t − 2 m − 1 = 0 ⇔ t 2 + t − 2m − 2 = 0 2 x ∈ [1.25 ® 0. 2 3 ∑1. (ThÝ sinh cã thÓ dïng ®å thÞ.25 ® ---------0.25 ® 0. 2] .25 ® 0.  f (2) ≥ 2m + 2 2 m + 2 ≤ 6 C¸ch 2.t 2 tháa m·n t1 ≤ 1 ≤ t 2 ≤ 2 hoÆc 1 ≤ t1 ≤ 2 ≤ t 2 ⇔ −2m(4 − 2m ) ≤ 0 ⇔ 0 ≤ m ≤ 2 .25 ® 0.t 2 tháa m·n 1 < t1 ≤ t 2 < 2 .25 ® 0. 2 t 2 = 2 ⇔ log 3 x = 3 ⇔ log 3 x = ± 3 ⇔ x = 3 ± 3 0.5 ® x = 3 ± 3 tháa m·n ®iÒu kiÖn x > 0 . VËy (2) cã nghiÖm ∈ [1.

2π ) nªn lÊy x1 = 0.0 ® ∑1.0 ® 8 3 1 -1 0 -1 1 2 3 5 x Ta thÊy ph−¬ng tr×nh | x 2 − 4 x + 3 |= x + 3 cã 2 nghiÖm x1 = 0 vµ x 2 = 5. 4 1 3 5 0.25 ® S = ∫ (− x + 5 x )dx + ∫ (x − 3 x + 6)dx + ∫ (− x 2 + 5 x )dx 2 2 0 1 3 1 3 5 5  3 5   1 1   1 S =  − x3 + x 2  +  x3 − x 2 + 6x  +  − x3 + x 2  2 0 3 2 2 3  3 1  3 13 26 22 109 S= + + = (®.25 ® 0. VËy S = ∫ x + 3− | x 2 − 4 x + 3 | dx = ∫ x + 3 − x 2 + 4 x − 3 dx + ∫ x + 3 + x 2 − 4 x + 3 dx 0 0 1 5 0.5] .25® ∑1® ∑1® . 2 3 3 (ThÝ sinh cã thÓ sö dông c¸c phÐp biÕn ®æi kh¸c) V× x ∈ (0 . 5π π vµ x 2 = .5] ) IV 1. x 2 tháa m·n ®iÒu 3 3 1 5π π kiÖn sin 2 x ≠ − .25 ® ( ) 1 ( ) 3 ( ) + ∫ x + 3 − x 2 + 4 x − 3 dx 3 5 ( ) 0.25 ® y ∑1.2.25 ® 0.25® 0. VËy c¸c nghiÖm cÇn t×m lµ: x1 = vµ x 2 = .25 ® 0.t) 6 3 3 6 (NÕu thÝ sinh vÏ h×nh th× kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nªu bÊt ®¼ng thøc | x 2 − 4 x + 3 |≤ x + 3 ∀ x ∈ [0.25 ® 0.25 ® 0.d.v. MÆt kh¸c | x 2 − 4 x + 3 |≤ x + 3 ∀ x ∈ [0. Ta thÊy x1 .

0 . 2 2 Ta cã ∆SAB = ∆SAC ⇒ hai trung tuyÕn t−¬ng øng AM = AN ⇒ ∆AMN c©n t¹i A ⇒ AI⊥MN . AI = (®vdt) 2 16 0.0 . . S  0.25 ® 0.25 ® 0.25 ® 0. C  − .0. 5 .0).0.25 ® a 3 . .25 ® chó ý 1) Cã thÓ chøng minh AI⊥MN nh− sau: BC⊥(SAK ) ⇒ MN⊥(SAK ) ⇒ MN⊥AI .0.25 ® 0. Tõ gi¶ thiÕt 1 a ⇒ MN = BC = .0 .25 ® 0.S N I M A K C 0. AI ⊂ ( AMN )   AI⊥MN  Suy ra ∆SAK c©n t¹i A ⇒ SA = AK = 3a 2 a 2 a 2 SK = SB − BK = − = 4 4 2 2 2 2 0.h    2 6 2   2       trong ®ã h lµ ®é dµi ®−êng cao SH cña h×nh chãp S. (SBC )⊥( AMN )  (SBC ) ∩ ( AMN ) = MN  MÆt kh¸c  ⇒ AI⊥(SBC ) ⇒ AI⊥SK . MN // BC ⇒ I lµ trung ®iÓm cña SK vµ MN . 2) Cã thÓ lµm theo ph−¬ng ph¸p täa ®é: Ch¼ng h¹n chän hÖ täa ®é §ªcac vu«ng gãc Oxyz sao cho a   a   −a 3   −a 3  K (0. 2  SK  ⇒ AI = SA − SI = SA −   =  2  2 2 2 2 3a 2 a 2 a 10 . ABC .25 ® B Gäi K lµ trung ®iÓm cña BC vµ I = SK ∩ MN . A 0. B . − = 4 8 4 Ta cã S ∆AMN a 2 10 1 = MN .

0 ) r vµ ⊥ n P = (2.0) ∈ ∆ 1 . Tõ ®ã ta cã vÐc t¬ ph¸p cña mÆt ph¼ng (P) lµ : r r r n P = [u1 .4) // ∆ 1 .25 ® 0.25 ® 0.−1) lµ: 2 x − z = 0 .α − 2 β ) .3.25 ® 0.5 ® ∑ 0.25 ® .5 ® 0.5 ® 0.1 + 2t ) .u 2 = 0 α − β = 0 (P ) // ∆ 2 ⇔  VËy (P ) : 2 x − z = 0 ⇔ M 2 (1.2a) C¸ch I.1.   r Ta cã u 2 = (1.  1 3    yG = ( y A + y B + yC ) 3  C¸ch I. Ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (P) chøa ®−êng th¼ng ∆ 1 cã d¹ng: α (x − 2 y + z − 4) + β (x + 2 y − 2 z + 4) = 0 ( α 2 + β 2 ≠ 0 ) ⇔ (α + β )x − (2α − 2 β ) y + (α − 2 β )z − 4α + 4 β = 0 r r VËy n P = (α + β . (Ta cã thÓ t×m täa ®é ®iÓm M 1 ∈ ∆ 1 b»ng c¸ch cho x = 0 ⇒ y = −2 z = 0 C¸ch II r −2 1 1 1 1 −2  vµ tÝnh u1 =   2 − 2 .−1) .5 ® 0.0. 1   2a + 1 3 (a − 1)   xG = 3 ( x A + x B + x C ) .25 ® 0. o) vµ xC = a ⇒ y C = 3a − 3. t + 1.3.−2.0 ® 0.u 2 = 0 ⇔ t = 1 ⇒ H (2.2. MÆt kh¸c M 2 (1.4) ). §Æt x A = a ta cã A(a.−2. H ∈ ∆ 2 ⇒ H (1 + t .4) 2 2 2 2 2 ∑ 0.2 + t . − 2 1 .2. 3a − 3 .3.3.1 + 2t ) ⇒ MH = (t − 1. u 2 ] = (2.3) C¸ch II.5 ® 0.5 ® V 1.2 ) // ∆ 2 . r MH nhá nhÊt ⇔ MH⊥∆ 2 ⇔ MH . H ∈ ∆ 2 ⇒ H (1 + t . Ta cã BC I Ox = B(1.2.5 ® 0. Do ®ã 6 ∑1® ( ) 0.5 ® 0. VËy C a.Ta cã u 2 = (1.25 ® ∑1. Tõ c«ng thøc  ta cã G  3 .5 ® ----------- 0. VËy ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (P) ®i qua M 1 (0. AC = 3 | a − 1 |.25 ® ----------0.1) ∉ (P ) ⇒ ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng cÇn t×m lµ: 2 x − z = 0 2b) b)C¸ch I. BC = 2 | a − 1 | .2 + t .25 ® ----------- 0.0 ® 0.2t − 3) ⇒ MH = (t − 1) + (t + 1) + (2t − 3) = 6t − 12t + 11 = 6(t − 1) + 5 ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt khi vµ chØ khi t = 1 ⇒ H (2.−2α + 2 β .0. Ta cã : AB =| a − 1 |. §Æt x = 2t ' ⇒ ∆ 1 :  y = 3t '−2  z = 4t '  r ⇒ M 1 (0.1) ∉ (P )  M 2 ∉ (P ) Ta cã thÓ chuyÓn ph−¬ng tr×nh ∆ 1 sang d¹ng tham sè nh− sau:  x = 2t '  Tõ ph−¬ng tr×nh ∆ 1 suy ra 2 x − z = 0. 1 2  = (2.2 ) // ∆ 2 vµ M 2 (1.5 ® ----------0.25 ® ∑1.1) ∈ ∆ 2 r r  n P . u1 = (2.0 ) .1.

a1 = 2 3 + 3 ⇒ G1   3 3     − 4 3 −1 − 6 − 2 3  . TH1.25 ® ∑1 ® 7 . . NÕu A vµ O cïng phÝa ®èi víi B ⇒ x I = 1 − 2 3.25 ® 0. ta cã a = x I − 2 = −1 − 2 3. Ph−¬ng tr×nh BI : y = tg 30 0.25 ® ----------- I O B A x Gäi I lµ t©m ®−êng trßn néi tiÕp ∆ABC .25 ® 7+4 3 6+2 3  . Tõ d ( I . AC = 2 2 2 2S 3 (a − 1) | a −1| = 2. AB. T−¬ng tù  − 4 3 −1 − 6 − 2 3   . x −1 ⇒ xI = 1 ± 2 3 . V× r = 2 ⇒ y I = ±2 . Tõ 3 1 C n = 5C n ta cã n ≥ 3 vµ 0. AC ) = 2 7+4 3 6+2 3  ⇒ a = x I + 2 = 3 + 2 3. 0.25 ® 0. y C 0.  3 3    TH 2.S ∆ABC = Ta cã VËy 1 3 (a − 1)2 . TH2 a 2 = −2 3 − 1 ⇒ G2    3 3   C¸ch II. ⇒ G1  . r= = = AB + AC + BC 3 | a − 1 | + 3 | a − 1 | 3 +1 | a − 1 |= 2 3 + 2. ⇒ G2    3 3   2.25 ® 0.( x − 1) = 3 TH1 NÕu A vµ O kh¸c phÝa ®èi víi B ⇒ x I = 1 + 2 3.

5 ® 8 .n! n! n(n − 1)(n − 2) =5 ⇔ = 5n ⇔ n 2 − 3n − 28 = 0 (n − 1)! 3!(n − 3)! 6 ⇒ n1 = −4 (lo¹i) hoÆc n2 = 7.2 2 x −2.25 ®  −3x   2  = 140 ⇔ 35.2 − x = 140 ⇔ 2 x − 2 = 4 ⇔ x = 4.25 ® 0.     3 0. Víi n = 7 ta cã −  x2 1  2  C     3 7 4 0.