P. 1
Bao Cao Thuc Tap Tot Nghiep Du Lich (1)

Bao Cao Thuc Tap Tot Nghiep Du Lich (1)

|Views: 1,183|Likes:
Được xuất bản bởiVăn Lưu Lê

More info:

Published by: Văn Lưu Lê on Jun 18, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2011

pdf

text

original

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:………………………………………………………………………………………………………….
Đơn vị t!" t#$:…………………………………………………………………………....................................
G%&' v%(n )*n+ ,-n: .%n v%(n t!" t#$:……………………………
……………………… /*$: …………………………………………...
012: ………………………………………….
H3: …………………………………………….
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011
CỘNG H45 67 HỘI CH8 NGH95 VIỆT N5:
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày … tháng … năm 2011
ĐỀ C;<NG VI=T BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP
(Dành cho tất cả các chương trình ! thực tập c"# $!nh %!&n 'ho# D( )*ch+
5. H>n t?" t@>n ABC:
,. Tr#ng -ì# -#o g./ 01 " các nộ! d(ng $#(2 (3ộ g!áo d4c %à ào tạo5 T&n trư6ng5
'ho#5 T&n ch(17n !5 H8 t&n 9: thực h!;n5 )<p5 =gà1 … tháng … n>/ … thực h!;n+
?. Tr#ng ?2 =hận @At %à cho !B/ c"# C!ảng %!&n
D. )6! /E 0(2 (g!<! th!;(F cá/ ơn…+
G. =ộ! d(ng th( hoạch (tương Hng ph0n 3+
I. )6! J7t (tương Hng ph0n K+
L. MhNng chO Pn!codQF cR chO ,D
B. ND% ,En+ tE 'F":
I. Giới thiệu khái quát về chuyế đi:
 Khương trình to(r
 9ơ . t(17n !
 C!<! th!;( Jhá! S(át %T t(17n ! %à !B/ th#/ S(#n
II. Nhận xét:
%T ư( !B/F hạn ch7F hư<ng JhUc ph4c c"# các Kơ $E lư( trú5 các !B/ ph4c %4 trong
ch(17n !5 th( nhận E nhOng !B/ V nhOng %ấn T gìW (cV thB /!nh h8# -Xng hình ảnh+
 :* trYF S(1 /N ($Z lư[ng ph\ngF nh]n %!&nF Jhả n>ng ph4c %4+W
 T!nh th0n %à thá! ộ là/ %!;cW
 T!nh th0n %à thá! ộ ph4c %4W
 Trình ộ ch(1&n /Nn ngh!;p %4W
 Trình ộ ngoạ! ngOF Jhả n>ng @^ lY tình h(ZngW
III. Những nhận xét tổng hợp:
 Kách t_ chHc ch(17n !F t(17n !W
 Th6! g!#n t_ chHc ch(17n ! ` pha h[p h#1 chư# pha h[pW
C. 0Gt HE#n:
 cả/ nhận ch(17n !W
 bột $Z T @(ất JhácW
Lu ! "#i "á$ cá$ th%c tập:
 0In+ JE& ,I tr#ng cho t(17n K!t1 to(r %à Mh#n Th!7t5
 0In+ JE& ?I tr#ng cho t(17n b!Tn T]1 – =h# Tr#ng – Đà )ạt5
 0In+ JE& Gc tr#ng cho t(17n d(1&n :!;t.
TeP=C Tfb THgK ThM CỘNG H45 67 HỘI CH8 NGH95 VIỆT N5:
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tp.HCM, ngày … tháng … năm 2011
ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
,. '!nh do#nh hoạt ộng lư( trú tạ! …………………. Thực trạng %à /ột $Z g!ả!
pháp nhX/ n]ng c#o chất lư[ng ph4c %4 tạ! cơ $E lư( trú (#ng thực tập+W
?. '!nh do#nh d*ch %4 >n (Zng tạ! …………………… Thực trạng %à /ột $Z g!ả!
pháp nhX/ n]ng c#o chất lư[ng ph4c %4 tạ! nhà hàng (#ng thực tập+W
D. Thực trạng %à /ột $Z -!;n pháp nhX/ n]ng c#o chất lư[ng ph4c %4 tạ! S(01 li t]n
Jhách $#n (#ng thực tập+W
G. '!nh do#nh lO hành tạ! ……………………. Thực trạng %à /ột $Z g!ả! pháp nhX/
n]ng c#o chất lư[ng ph4c %4 c"# Hư<ng djn %!&n d( l*chW
I. Hư<ng djn %!&n d( l*ch %<! to(r ……………….. (tự ch8n+W
L. bột $Z -!;n pháp @]1 dựng to(r d( l*ch nộ! *#W
k. 9ự ngh!;p _! /<! c"# =gành d( l*ch :!;t =#/ holc ơn %* thực tậpW
m. Thực trạng %à nhOng g!ả! pháp phát tr!Bn ng(.n nh]n lực d( l*ch :!;t =#/ %à
ng(.n nh]n lực tạ! ………………. ('hách $ạnF cNng t1 – nơ! #ng thực tập+W
n. 9ản pho/ d( l*chF nhOng -!;n pháp phát tr!Bn ng(.n d( l*ch :!;t =#/ holc c"#
ơn %* #ng thực tậpW
,c. Th* trư6ng d( l*chW =hOng -!;n pháp phát tr!Bn c"# Th* trư6ng d( l*ch :!;t n#/W
,,. Thực trạng %à /ột $Z g!ả! pháp t>ng cư6ng cơ $E %ật chất Jp th(ật d( l*ch :!;t
=#/ holc c"# ơn %* thực tậpW
,?. '!nh do#nh tạ! ………….(ơn %* #ng thực tập+. bột $Z g!ả! pháp B n]ng c#o
h!;( S(ả J!nh do#nh c"# ơn %* #ng thực tập.
,D. bN! trư6ngW bột $Z g!ả! pháp nhX/ -ảo %; /N! trư6ng trong S(á trình phát tr!Bn
d( l*chW
Lu ! : 9!nh %!&n ch8n /ột T tà! B là/ -áo cáo tZt ngh!;p
TeP=C Tfb THgK ThM CỘNG H45 67 HỘI CH8 NGH95 VIỆT N5:
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày … tháng … năm 2011
BKNG ĐÁNH GIÁ 0=T LMK THỰC TẬP
'hách $ạn thực tập2 …………………………………………………………………….
Đ*# chq2 ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Th6! g!#n thực tập2 Tr … s … s ?c,, 7n … s … s?c,,
9!nh %!&n thực tập2 NGMNON VPN 5 )<p2 0 LT NHQ0.
Kán -ộ hư<ng djn – g!á/ $át2
,. ……………………………………….. Đ!;n thoạ!2 ………………………….
?. ………………………………………...Đ!;n thoạ!2 ………………………….
C!áo %!&n 'ho# d( l*ch ph4 trách thực tập2 ………………………………………….
I. NỘI DMNG CRNG VIỆC VÀ THSI GI5N THỰC TẬP:
,. =ộ! d(ng cNng %!;c2
3ộ phận th#/ g!# thực tập2 ……………………………………………….
KNng %!;c c4 thB ư[c ph]n cNng tạ! -ộ phận2 ……………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
?. Th6! g!#n là/ %!;c tạ! /t! -ộ phận2 ……………………….. t(0n
D. 9Z g!6 là/ %!;c trong ngà12 ……………………………… g!6
G. 9Z l0n ! /(ộn2 ………………….l0n
I. 9Z l0n nghq JhNng lu do2 …………………l0n
L. 9áng J!7n T @(ất (n7( cV+2 ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………
II. 0HK NPNG T THÁI ĐỘ /À: VIỆC VÀ 0=T LMK CRNG VIỆC:
Đ&n +%& tU' V W?" XD: T2n+ X%YW Z[[\Z[
v7(2 dư<! I 'há2 k – kFn d(ất $Uc2 n – ,c
Tr(ng -ình2 I – LFn C!w!2 m – mFn
&. Những đánh giá c' th(:
9TT T!&( chY ánh g!á Đ!B/ $Z Đ!B/ chO
, Thực h!;n 01 " các 1&( c0( c0n th!7t
? bHc ộ thành th4c các th#o tác
D 'p n>ng $Up @7p %à phZ! h[p các cNng %!;c h[p lu
G 'hả n>ng t!7p th(F nU/ -Ut 1&( c0( /<!
I TYnh ch" ộng trong cNng %!;c
L T!nh th0n trách nh!;/ Z! %<! cNng %!;c
k bHc ộ h\# h[p th]n th!;n %<! .ng $ự trong -ộ phận
m Thá! ộ ph4c %4 JháchF tác phong là/ %!;c
n Khất lư[ng thực h!;n cNng %!;c ư[c g!#o
,c Trình ộ ngoạ! ngO (n7( cV !T( J!;n ánh g!á+
Đ%YW t@En+ A>n:
). Nhận xét khác *nếu c+,:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
PHỤ T]ÁCH HM^N NGHIỆP ĐÀO TẠO
C85 BỘ PHẬN THỰC TẬP
Ngày … tháng … năm 2011
GĐ 0HÁCH .ẠN
('u t&nF Vng dấ(+


ĐỀ C;<NG H;_NG D`N
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
(Dang cho $!nh %!&n ch(1&n ngành x(ản tr* D( l*ch %à 'hách $ạn+
5. :ỤC ĐaCH NbM CcM:
b4c t!&( yC!áo d4c là x(Zc $ách hàng 0(z c"# ĐảngF =hà nư<cF %<! ng(1&n lu2 y)u
th(17t gUn l!Tn %<! thực t7z. ĐB thực h!;n ng(1&n l!# VF =hà trư6ng t_ chHc cho $!nh
%!&n ngành x(ản tr* d( l*ch – Jhách $ạnF nhà hàng ! thực tập tạ! /ột $Z Jhách $ạn – nhà
hàng %<! th6! g!#n h#! tháng $#( ph0n h8c lu th(17t tạ! trư6ng. Đ[t thực tập nhX/ /4c
Ych2
&. -ề kiến th.c:
C!úp cho $!nh %!&n c"ng cZF n]ng c#o J!7n thHc thNng S(# %!;c nhận thHc các hoạt ộng
thực t!in c"# [n %* thự tập5
). -ề t t/ng:
{ C!úp $!nh %!&n *nh hư<ng nghT ngh!;pF 1&n t]/ phấn ấ( ngành nghT ` ch8n5
{ dV# -w nhOng nhận thHc $#! l;ch %T ngành nghT.
B. NỘI DMNG C< BKN C85 :ỘT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:
N0i 1ung c23 40t "á$ cá$ th%c tập t5t nghiệp g64 7 ph8n:
{ Kh8n T tà!5
{ 9oạn thảo T cương5
{ %!7t -áo cáo.
|. CHdN ĐỀ TÀI:
&. L#4 thế n#$ đ( ch9n đề t#i:
{ x(# ngh!&n cH( $ách %E %à thực t!in5
{ x(# Jhảo $át E t_F l<pF g!áo %!&n hư<ng djn5
{ Tránh ch8n T tà! S(á l<nF JhNng " n>ng lực thực h!;n5
). :iều kiện ch9n đề t#i:
{ Trình ộ h!B( -!7tF lư[ng J!7n thHc ` th( thậpF Jhả n>ng tì/ h!B(F $ư( t0/5
{ 9Z l!;( th( nhậpF các ng(.n c(ng Hng5
{ 'hả n>ng tà! chYnh %à th6! g!#n cho phAp.
7. ;h<nh xá h+3 đề t#i:
{ Dự# %ào $Z l!;(F $ự J!;nF Jhả n>ng th( thập…
{ Kh8n lấ1 /ột T tà! B %!7t
||. .OẠN THKO ĐỀ C;<NG VeN TeT:
=ộ! d(ng cV thB như $#(2
{ Mh0n /E 0(2
{ Mh0n nộ! d(ng2
{ Mh0n J7t l(ận2
Pfn I: D`N /MẬN HOgC :h ĐcM:
,. T&n T tà!5
?. )u do ch8n T tà!5
D. ĐZ! tư[ng ngh!&n cH( c"# T tà!2 Hoạt ộng thực t!in c"# Jhách $ạn – nhà hàng5
G. b4c Ych ngh!&n cH( (@Q/ /4c }+5
I. =h!;/ %4 ngh!&n cH(2 )à/ r~ lu l(ận %<! thực t!in5
L. Mhương pháp ngh!&n cH(2 Đ8c tà! l!;(F S(#n $átF tr\ ch(1;nF thực ngh!;/ …
k. Th6! g!#n ngh!&n cH(2 ? tháng5
m. Đ*# !B/ ngh!&n cH(2 'hách $ạnF nhà hàngF cNng t1…
Pfn II: 0=T LMK NGHIbN CiM:
C./ nh!T( chươngF /t! chương lt /ột t!&( T /#ng tYnh -#o S(át nộ! d(ng c"# chương
V. bt! chương lạ! ch!# r# nh!T( /4cF t!B( /4c B di %!7tF di 8c.
:Y d42 Khương | …….
|…………….
,………….
,.,………….
,.,.,…………
,,.?………..
,.?…………
,.?.,………
,.?.?………..
;h=ng I:
0HÁI LMÁT TjNH HjNH DM /kCH TH= GI_Il DM /kCH VIỆT N5: VÀ DM
/kCH Đk5 PH;<NG N<I THỰC TẬP:
|. 'há! S(át tình hình d( l*ch th7 g!<!2
||. 'há! S(át tình hình d( l*ch :!;t =#/2
|||. 'há! S(át tình hình d( l*ch tqnhF thành phZ nơ! thực tập2
C)ơn+ II:
… mn%n v%(n n! Xot t!2 Xpq
Đ]1 là phàn %!7t %T ơn %* 7n thực tập
,. T&n ơn %*F *# chqF !;n thoạ!F cơ S(#n ch" S(ản5
?. KhHc n>ngF nh!;/ %4 ch" 17( c"# ơn %*5
D. Đlc !B/ $ản @(ấtF J!nh do#nhF d*ch %4 c"# ơn %*5
G. Kơ cấ( t_ chHcF $ơ . cấ( tạo cNng t1F ơn %*5
I. x(1 hoạch Jhách $ạn5
L. Hạng Jhách $ạn2 Tr#ng th!7t -* t!;n ngh! …
k. Kác loạ! d*ch %4 %à chất lư[ng ph4c %45
m. C!á cả5
n. Mhương t!;n %ận ch(1Bn5
,c. Kác loạ! cơ $E %ật chất Jhác5
,, 9ơ -ộ nhận @At %T th7 /ạnhF JhV Jh>n c"# ơn %*.
C)ơn+ III:
…… mn%n v%(n t! Xot t!2 Xpq
Đ]1 là ph0n trình -à1 nộ! d(ng các Jh]( ngh!;p %4 ch" 17( trong hoạt ộng Jhách $ạn2
&. >0 phận tiếp t?n:
{ KhHc n>ng5
{ =h!;/ %45
{ =h]n $ự5
{ Mhương t!;nF cNng c4F $_ $ách5
{ x(! trình Vn t!7pF ph4c %4 /ột oàn Jhách 7n lư( trú tạ! Jhách $ạn (chQcJ !n – chQcJ
o(t+
). >0 phận ph@ng:
{ KhHc n>ng5
{ =h!;/ %45
{ =h]n $ự5
{ Mhương t!;nF cNng c4F $_ $ách5
{ x(! trình Vn t!7pF ph4c %4 /ột oàn Jhách 7n lư( trú tạ! Jhách $ạn (chQcJ !n – chQcJ
o(t+
7. >0 phận nh# h#ng:
{ KhHc n>ng5
{ =h!;/ %45
{ =h]n $ự5
{ Thực ơn5
{ Kác J!B( ph4c %4 >nF (Zng5
{ x(! trìnhF Jp th(ật ph4c %45
{ =hà -7p5
{ x(01 -#rF S(01 g!ả! Jhát5
A. B0t C5 "iện pháp nhD4 n?ng c3$EEE.. *thF$ đề t#i,
Pfn III: 0=T /MẬNl 0I=N NGHk
,. Đánh g!á J7t S(ả ngh!&n cH( T tà! (tV/ tUt các chương ` %!7t+5
?. =hOng t.n tạ!F như[c !B/ Jh! ngh!&n cH( T tà!5
D. C!<! th!;( nơ! cV thB Hng d4ng T tà!5
G. ĐT @(ấtF J!7n ngh*F tạo !T( J!;n B ngh!&n cH(F Hng d4ng T tà!5
 3ảng tà! l!;( th#/ Jhảo2 ThQo thH tự chO cá!5
 Mh4 l4c (JhNng hạn ch7+
III. VI=T BÁO CÁO:
,. Tr#nh th" $ự gVp u c"# g!áo %!&n hư<ng djnF nhOng ch(1&n g!#5
?. :!7t nháp thQo T cương ` ch8n tr&n ]15
D. Khú u ả/ -ảo tYnh c]n Z! c"# các chương /4c (@Q/ ph0n hư<ng djn+5
G. Kh(on -* các -!B( /j( thZng J&F hình ảnh /!nh h8#5
I. :!7t chYnh thHc5
L. ĐVng -à!F tr#ng trY5
k. =ộp T tà! cho cNng t1 @ác nhận5
m. =ộp T tà! tạ! %>n phong Jho# holc g!áo %!&n hư<ng djn.
Lu ! :
&. Gh. t% tH3ng:
Tr#ng ,2 ThQo /j(5
Tr#ng ?2 )6! cả/ ơn5
Tr#ng D2 =hận @At c"# ơn %* thực tập5
Tr#ng G2 =hận @At c"# g!áo %!&n hư<ng djn chấ/ T tà!5
Tr#ng I %à L2 b4c l4c %à Ju h!;( nhOng cht %!7t tUt5
Tr#ng k2 3Ut 0( %!7t T tà! (ph0n ,+5
). Iết cJu đề t#i c+ th( nh C3u:
{ Mh0n ,2 ? – I tr#ng5
{ Mh0n ?2 GI tr#ng5
{ Mh0n D2 D tr#ng.
7. ;ác "i(u 4KuL ph' M'c2 • %* trY $#( cang ($#( ph0n D+
A. Những qui đNnh:
{ Đả/ -ảo úng th6! g!#n thNng S(# T cương %Un tUt %<! g!áo %!&n hư<ng djn5
{ =ộp -à! úng ngà1 S(! *nh5
{ Độ l<n tZ! th!B( Ic tr#ng Jh_ }G (JhNng tYnh ph4 l4c+5
{ :!7t /ột /lt g!ấ1F €ont chO yT!/Q nQ• ro/#nzF cR chO ,DF Jhoảng cách g!O# các d\ng
tZ! # là ,.I5
{ ĐVng -ì# cHng.
Nội dung chuyên d ph!n ánh t"#nh $ộ, %h! năng chuyên m&n, %h! năng ph'n tích
t(ng h)p. *ồng th+i ph!n ánh , th-c, tinh th.n h/c t0p c12 ng3+i h/c. 4i5c $ánh giá
chuyên $ ph!i $3)c th&ng 6u2 một t0p th7 giá8 9iên c: %inh nghi5m ;!8 $!m tính %hách
6u2n. <8 $:, t=t c! nh>ng ?inh 9iên 9i@t chuyên $ ph!i h@t ?-c chA ,, th0n t"/ng, chính
Bác, tích cCc Dàm 9i5c $7 $Et $3)c %@t 6u! c28.
CEr% "sn+ t%n uvn "w" "&" AFn n%n v%(n XFt uGt JEx "2' t@'n+ y" t#$ vB
t!" t#$ "Er% u12z
ThQ Qnd

Tên trường. Lời mở đầu: (giới thiệu. khả năng xử lí tình huống? III. Lời kết (tương ứng phần C) 6. Giới thiệu khái quát về chuyế đi:  Chương trình tour  Sơ đồ tuyến đi  Giới thiệu khái quát về tuyến đi và điểm tham quan II. cỡ chữ 13 B. khả năng phục vụ)?  Tinh thần và thái độ làm việc?  Tinh thần và thái độ phục vụ?  Trình độ chuyên môn nghiệp vụ?  Trình độ ngoại ngữ. cám ơn…) 4. tuyến đi?  Thời gian tổ chức chuyến đi đã phù hợp hay chưa phù hợp? C. Kết luận:  cảm nhận chuyến đi?  Một số đề xuất khác? . Ngày … tháng … năm … thực hiện) 2. Họ tên SV thực hiện. các điểm phục vụ trong chuyến đi. Lớp. Khoa. Trang 2: Nhận xét và cho điểm của Giảng viên 3. nhân viên.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tp. ngày … tháng … năm 2011 ĐỀ CƯƠNG VIẾT BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP (Dành cho tất cả các chương trình đi thực tập của sinh viên Khoa Du Lịch) A.HCM. Những nhận xét tổng hợp:  Cách tổ chức chuyến đi. hạn chế. Nội dung thu hoạch (tương ứng phần B) 5. Nhận xét: về ưu điểm. thu nhận ở những điểm đó những vấn đề gì? (có thể minh họa bằng hình ảnh)  Vị trí. quy mô (số lượng phòng. Phông chữ Unicode. Tên chuyến đi. Hình thức trình bày: 1. Nội dung thu hoạch: I. hướng khắc phục của các Cơ sở lưu trú. Trang bìa bao gồm đầy đủ các nội dung sau: (Bộ giáo dục và đào tạo.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->