P. 1
Bieu Do Xuong CA

Bieu Do Xuong CA

|Views: 2,544|Likes:
Được xuất bản bởingodanbk9973

More info:

Published by: ngodanbk9973 on Jun 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
..........
BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM QUẢN TR CH!T LƯ"NG
Tên bài tập: Tìm hiểu về biểu đồ xương cá (fishbon !i"g#"m$
%h&m th'c hi(n: %h&m )
*"nh sách thành viên: %gu+,n -nh Tu.n /001231/
%inh 45n 6ơn /007/131
T8 9:c %g;c /0017220
4< =oàng >ong /0017231
%gu+,n =?u ="nh /0070@A3
=à %Bi C 30D/030
M#$ %#$
EhFn cGng cGng vi(c các thành viên ............................................................................................................ /
H. Ihái ni(m và JKch sL hình thành ............................................................................................................... 2
3. Ihái ni(m ............................................................................................................................................ 2
/. >Kch sL hình thành ............................................................................................................................... 2
HH. 4"i t#M cN" biểu đồ xương cá .................................................................................................................. A
3. T8i s"o J8i sL !Ong biểu đồ xương cá P ................................................................................................ A
/. T8i s"o biểu đồ xương cá J8i c& Q nghR" P ............................................................................................ A
2. Siểu đồ Tương cá hU t#V như thW nào P ................................................................................................ A
A. Siểu đồ Tương cá đưVc áp !Ong X đFu P ............................................................................................. )
). Ihi nào Siểu đồ Tương cá c& Q nghR"P ............................................................................................... )
7. Siểu đồ Tương cá đm J8i JVi Ych cho "iP ............................................................................................ )
HHH. Zu+ t#ình xF+ !'ng biểu đồ xương cá .................................................................................................... )
3. Sư[c 3: Tác đKnh v.n đề c\n ]u"n tFm ................................................................................................ 7
/. Sư[c /: Tìm #" nh?ng ngu+ên nhFn chYnh ........................................................................................... 7
2. Sư[c 2: EhFn tYch sFu hơn các ngu+ên nhFn chYnh (T#ong ngu+ên nhFn chYnh s^ b"o gồm nh?ng +Wu
t_ nào$ ...................................................................................................................................................... 1
A. Sư[c A: `h;n J;c ngu+ên nhFn để giai ]u+Wt ....................................................................................... @
H4. `ác :ng !Ong cN" biểu đồ xương cá ...................................................................................................... @
4. bu nhưVc điểm cN" biểu đồ xương cá .................................................................................................. 30
3. bu điểm ............................................................................................................................................. 30
/. %hưVc điểm ....................................................................................................................................... 30
4H. Zuá t#ình xác đKnh ngu+ên nhFn g_c #, thGng ]u" ngu+ên nhFn tiềm n5ng ......................................... 33
4HH. cBt s_ vY !O :ng !Ong biểu đồ xương cá ........................................................................................... 3/
P&'( $)(* $)(* +,-$ $.$ /&0(& +,1(
%gu+,n -nh Tu.n: Zuá t#ình xF+ !'ng biểu đồ xương cád Jàm fiJ eo#! f sJi!
%inh 45n 6ơn: Ihái ni(m và JKch sL hình thànhd v"i t#M cN" biểu đồ xương cá
T8 9:c %g;c: gng !Ong cN" biểu đồ xương cád tìm vY !O :ng !Ong biểu đồ xương cá
4< =oàng >ong: bu nhưVc điểm cN" biểu đồ xương cád tìm vY !O :ng !Ong biểu đồ xương cá
%gu+,n =?u ="nh: Zuá t#ình xác đKnh ngu+ên nhFn g_c #, thGng ]u" ngu+ên nhFn tiềm n5ngd
tìm vY !O :ng !Ong biểu đồ xương cá
B,23 45 678(* $. 9B,23 45 (&'( :3;<
I= K&., (,-> +0 %?$& @A &B(& /&0(&
C= K&., (,->
Siểu đồ xương cá (fishbon !i"g#"m$ cMn c& các tên g;i hhác Jà biểu đồ ngu+ên nhFn C hWt ]ua
(c"us "n! ffct !i"g#"m$ h"+ phương pháp Hshih"e" (Hshih"e" !i"g#"m$d Jà mBt phương pháp
nhim nhận !i(n v.n đề và đư" #" giai pháp t#ong ]uan JQd Jjnh đ8o.
Siểu đồ xương cá đưVc xm Jà 3 t#ong 1 cGng cO cơ ban cN" Zuan JQ ch.t JưVngd b"o gồm ca
biểu đồ t\n su.td đồ thK hiểm soát ch.t JưVngd phiWu thu thập thGng tin ch.t JưVngd biểu đồ p"#tod
đồ thK phFn b_d sơ đồ !Mng cha+
k %& đưVc g;i Jà xương cá vì biểu đồ nà+ c& hình !8ng gi_ng xương cá.
D= L?$& @A &B(& /&0(&
Ehương pháp nà+ m"ng tên mBt ngưli %hật Jà Gng I"o#u Hshih"e" đư" #" vào nh?ng n5m 3@70.
mng nà+ Jà ngưli tiên phong về ]u+ t#ình ]uan t#K ch.t JưVng X nhà má+ đ&ng tàu cN" I"e"s"hi
và đưVc xm Jà mBt t#ong nh?ng ngưli c& cGng v[i ]uan t#K hi(n đ8i.
Ehương pháp nà+ đưVc sL !Ong J\n đ\u vào nh?ng thập niên 3@70.
II= VE, /FG $HE I,23 45 678(* $.
C= TJ, @EK %J, @A L#(* I,23 45 678(* $. M
ThGng thưlng hhi xa+ #" mBt v.n đề thì ngu+ên nhFn thưlng đưVc đn JUi JMng vMng. 9iều nà+
gF+ #" s' mou thuon t#ong nBi bBd c<ng như s' thiWu t#ung th'cd đn JUi Jon cho nh"u !on t[i vi(c
Jiên h( gi?" các bên th.t b8i !on t[i ho8t đBng hopc !' án c& thể bK đn vq. `ách t_t nh.t giai
]u+Wt vi(c nà+ Jà c\n xác đKnh đưVc ngu+ên nhFn c_t Jri (#oot c"us$ cN" v.n đề th"+ vì chs ]u"n
sát bề ngoài cN" v.n đề (mà chtng t" g;i Jà hi(n tưVng$.
`ách th:c m"ng tYnh h( th_ng và c& cơ c.u nà+ ngưli t" g;i Jà uoot `"us -n"J+sis. `& nhiều
cGng cO :ng !Ong để phát t#iển uoot `"us -n"J+sis thì cách phn biWn nh.t đưVc nhiều cGng t+
sL !Ong Jà mG hình ) TvH 6-w P () x=yP$ cN" cGng t+ TwywT-. `ơ ban cGng cO nà+ đưVc
hiểu Jà vi(c sL !Ong cFu hzi TvH 6-w nhiều J\n cho đWn hhi tìm #" đưVc +Wu t_ c_t Jri nh.t
("tomick+Wu t_ h8t nhFn$ nhưng phai đam bao c& thể xL JQ đưVc ("ction"bJ$. 9ể mG hình h&"
]u+ t#ình {)kx=yP| ngưli t" áp !Ong mG hình xương cá (}ishbon *i"g#"m h"+ Hshih"e"
!i"g#"m $.
D= TJ, @EK I,23 45 678(* $. %J, $N O (*&PE M
Siểu đồ Tương cá Jà mBt bư[c phát t#iển cN" {cách tiWp cận cN" ngưli c:u hz" nhìn và ch?"|.
%& m"ng tYnh h( th_ngd t#ong đ& n& cho ph~p ]uá t#ình tư !u+ phan ánh chFn th'c và Jogic
nh?ng s' hi(n t#ong th'c tW. %& c<ng đư" #" cách th:c hhám phá t.t ca m;i g&c đB cN" mBt v.n
đề và bz ]u" b.t h• mBt ]u"n điểm cá nhFn nào s"ng mBt bên.
Q= B,23 45 R78(* $. &S /FT (&7 /&U (0K M
cBt Siểu đồ Tương cá s^ t#ình bà+ cho b8n nh?ng ngu+ên nhFn cN" v.n đề và nh?ng JQ !o t8i
s"o b8n hhGng cai tiWn như b8n nên Jàm.
Siểu đồ Tương cá cho ph~p b8n nghiên c:u nh?ng ngu+ên nhFnd ]u+Wt đKnh nh?ng ngu+ên nhFn
nào b8n c& thể hiểm soát và nh?ng cái nào b8n hhGng thể. *'" vào đ& b8n c& thể hiểm soátd s"u
đ& b8n c& thể b€t đ\u phát t#iển các chương t#ình cai tiWn v[i nh?ng mOc tiêu cO thể t#ong đ\u.
%& cho ph~p b8n đi t[i g_c #, cN" v.n đề ch: hhGng phai t#i(u ch:ng.
V= B,23 45 R78(* $. 47T$ .W L#(* X 4'3 M
Siểu đồ Tương cá đưVc áp !Ong t#ong m;i tình hu_ng nơi c& thể c& nhiều ngu+ên nhFn cN" mBt
v.n đềd thGng thưlng Jà mBt tình hu_ng t#ong đli th'c.
>Rnh v'c áp !Ong: điều t#" ngu+ên nhFn cN" san ph•m JUid phFn tán và t"i n8n.
Y= K&, (0K B,23 45 R78(* $. $N O (*&PEM
%& c& Ych hhi b8n c& mBt v.n đề bK gF+ #" bXi nhiều +Wu t_ hhác nh"ud hopc nơi mà nh?ng m_i
]u"n h( ph:c t8p đGi hhi c& thể ch gi.u đi nguồn g_c. %& đpc bi(t c& Ych t#ong vi(c đam bao
t#ánh m€c J8i nh?ng JUi đj xa+ #". Siểu đồ Tương cá s^ gitp b8n v^ #" mBt cách c& h( th_ng
nh?ng +Wu t_ (ngu+ên nhFn$ nà+.
Z= B,23 45 R78(* $. 4[> %J, %T, \$& $&K E,M
Siểu đồ Tương cá Jà mBt cGng cO hi(u ]uad n& gitp b8n giai ]u+Wt các v.n đêd hhGng phai t#u+ền
đ8t nh?ng bi(n pháp đo Jưlng t8m thli gF+ t_n thli gi"nd tiền b8c và tài ngu+ên mGi t#ưlng. 4ề
cơ ban thì toàn bB cơ ]u"nd tn ch:c s^ c& JVi t‚ vi(c phFn tYch chYnh xác mBt v.n đề.
III= Q3] /FB(& 6'] L^(* I,23 45 678(* $.
C= B7_$ C` R.$ 4?(& +a( 4b $c( :3E( /'>
`h;n mBt v.n đề c\n tìm hiểu và viWt Jên phY" bên phai. Iƒ mBt đưlng th„ng t‚ t#ái s"ng phai
m<i tên hư[ng về phY" gi_ng như xương s_ng và đ\u con cá.
%h?ng v.n đề c& thể Jà:
k `h.t JưVng san ph•m: `q san ph•md JUid ts J( JUi
k IWt ]ua ho8t đBng: =i(u su.t Jàm vi(cd thli gi"n +êu c\ud h8n gi"o hàngd và hi(u ]ua.
D= B7_$ D` TB> FE (&d(* (*3]1( (&'( $&\(&
%h?ng ngu+ên nhFn chYnh (cMn g;i Jà xương sưln$ đưVc Ji(t hê #" X nh?ng nhánh J[n X / bên
xương s_ng
*ư[i đF+ Jà nh?ng ngu+ên nhFn điển hình: (7c$
k`on ngưli (c"npoe#$: %gưli mà c& Jiên ]u"n đWn ]uá t#ình
k Ehương pháp (ctho!s$: `ách mà ]uá t#ình đưVc !i,n #" và nh?ng +êu c\u cO thể để th'c hi(n
]uá t#ình đ&d như Jà các chYnh sáchd Juật J(d ]u+ t€c...
k cá+ m&c (c"chins$: S.t c: thiWt bK nàod má+ tYnhd cGng cO.. c\n phai c& để th'c hi(n cGng
vi(c
k %gu+ên vật Ji(u (c"t#i"Js$: %gu+ên vật Ji(u thGd các thành ph\nd gi.+d btt... đưVc sL !Ong để
san xu.t #" san ph•m cu_i c…ng
k 9o Jưlng (c"su#mnts$: *? Ji(u phát sinh t#ong ]uá t#ình đưVc sL !Ong để đánh giá ch.t
JưVng cN" ]uá t#ình
k cGi t#ưlng (coth# n"tu#$: `ác điều hi(nd như Jà đK" điểmd thli gi"nd nhi(t đBd và v5n h&" mà
c& anh hưXng t[i ]uá t#ình
Q= B7_$ Q` P&'( /\$& @'3 &8( $.$ (*3]1( (&'( $&\(& 9TFK(* (*3]1( (&'(
$&\(& @e IEK *5> (&d(* ]U3 /f (0K<
4iWt #" nh?ng tác đBng cO thể thuBc ngu+ên nhFn chYnh (cMn g;i Jà nhánh t#ung$
%h?ng cFu hzi đưVc đpt #" đ_i v[i các ngu+ên nhFn chYnh:
k `on ngưli:
f Tài Ji(u đj đưVc giai thYch đtng chư" P
f ThGng tin đưVc phn biWn đtng chư" P
f %gưli nhận c& hiểu đưVc thGng tin hhGng P
f =; đj đưVc đào t8o thYch hVp để th'c hi(n nhi(m vO ]uan JQ con ngưli chư" P
f `& phai ]uá nhiều +êu c\u để th'c hi(n nhi(m vO hhGng P
f %h?ng hư[ng !on c& s†n c& hhGng P
f `& phai mGi t#ưlng anh hưXng đWn hành đBng cá nhFn P
f `& phiền nhi,u t8i nơi Jàm vi(c P
f `\n b"o nhiêu hinh nghi(m cá nhFn để th'c hi(n nhi(m vO nà+ P
f `& phai hhGng ]u"n tFm đWn s' m(t mzi cN" nhFn viên P
k cá+ m&c
f `Gng cO c& đưVc sL !Ong chYnh xác hhGng P
f `ác fiJ c& đưVc Jưu J8i v[i đtng ph\n mX #Bng và đtng vK t#Y hhGng P
f ThiWt bK c& anh hưXng t[i mGi t#ưlng P
f ThiWt bK c& đưVc bao !ưqng đtng thli h8n hhGng P
f >i(u các thiWt bK hopc ph\n mềm đ"ng sL !Ong c& nh?ng tYnh n5ng hU t#V cho +êu c\u cGng
vi(c hhGng P
f cá+ m&c c& đưVc Jập t#ình đtng cách P
f cá+ m&c c& đưVc bao v( P
f `ác thiWt bK c& đưVc sL !Ong t#ong hha n5ng và gi[i h8n cN" n& hhGng P
f `& phai m;i thiWt bK điều hhiển b"o gồm ntt !‚ng hh•n c.p đưVc !jn nhjn #r #àng hopc đưVc
tG màu để !, nhận biWt hhGng P
f ThiWt bK :ng !Ong thYch hVp cho các cGng vi(c nào P
k 9o Jưlng
f cGi t#ưlng c& anh hưXng t[i s' đo Jưlng hhGng P
f `ác má+ đo c& chYnh xác hhGng P
f...
k %gu+ên vật Ji(u
f `& phai các thGng tin c\n thiWt c& s†n và chYnh xác P
f ThGng tin c& thể đưVc xác minh hopc hiểm t#" ch~o P
f `& thGng tin nào đưVc th"+ đni g\n đF+ hhGng P
f >àm cách nào để JuGn cập nhật thGng tin P
f 9iều gì xa+ #" nWu chtng t" hhGng c& thGng tin mà chtng t" c\n P
f 4ật Ji(u đj đưVc thL nghi(m đtng P
f `& vật Ji(u th"+ thW hhGng P
f Zuá t#ình cN" nhà cung c.p c& đưVc xác đKnh và ]uan JQ hhGng P
f 4ật Ji(u c& bK G nhi,m hhGng P
f 4ật Ji(u c& đưVc xL JQ đtng cách P
k cGi t#ưlng
f Zuá t#ình c& bK anh hưXng bXi s' th"+ đni nhi(t đB hhGng P
f Zuá t#ình c& bK anh hưXng bXi đB •md đB #ungd tiWng ồnd ánh sáng ... hhGng P
f Zuá t#ình c& đưVc ch8+ t#ong mGi t#ưlng đưVc hiểm soát hhGng P
...
k Ehương pháp
f `ác th…ngd hBp... c& đưVc !jn nhán đtng cách P
f `Gng nhFn c& đưVc đào t8o đtng cách hhGng P
f %h?ng thL nghi(m c& đưVc hiểm đKnh th_ng hê hhGng P
f *? Ji(u đưVc hiểm t#" c& cho đtng ngu+ên nhFn hhGng P
f `& hư[ng !on cGng vi(c #r #àng bing v5n ban P
f `& đ\+ đN các cGng cO thiWt hW và hiểm soát P
f ThiWt hW c& đưVc th"+ đni hhGng P
...
V= B7_$ V` C&g( %g$ (*3]1( (&'( 42 *,;, :3]U/
6"u hhi hoàn thành biểu đồ xương cád t.t ca các thành viên Jiên ]u"n nên hiểm t#" và ch;n
ngu+ên nhFn nào c& anh hưXng J[n nh.t đ_i v[i t‚ng v.n đề.
>ưu Q:
k Iiểm t#" J8i ca nh?ng ngu+ên nhFn hhGng đưVc chs #"
k Iho"nh v…ng nh?ng ngu+ên nhFn c& anh hưXng J[n t[i v.n đề (thưlng t‚ )k‡ ngu+ên nhFn$
IV= C.$ h(* L#(* $HE I,23 45 678(* $.
k >i(t hê các ngu+ên nhFn Jà ]uá t#ình san xu.t bK biWn đBng vưVt #" ngoài gi[i h8n ]ui đKnh
t#ong tiêu chu•n.
Tm x~t các cGng đo8n san xu.t và hiểm t#" sn sách vận hành tho sơ đồ nhFn ]ua để phát hi(n
các +Wu t_ nào đưVc vận hành chư" ph… hVp v[i tiêu chu•n.
k 9Knh #r nh?ng ngu+ên nhFn nào c\n đưVc điều t#" t#ư[c tiên
f 6"u hhi phác thao xong biểu đồ nhFn ]uad hj+ thao Juận v[i các cán bB c& Jiên ]u" và viWt các
hWt ]ua vào biểu đồ đ& để xác đKnh các +Wu t_ c& tYnh ]u+Wt đKnh.
f Ihi cu_c thao Juận !on đWn các b.t đồng thì hj+ ]u+Wt đKnh các +Wu t_ đưVc điều t#" đ\u tiên
bing cách biểu ]u+Wt J.+ Q hiWn th_ng nh.t.
k 4i(c xF+ !'ng biểu đồ nhFn ]ua c& tác !Ong tYch c'c t#ong vi(c đào t8o và hu.n Ju+(n các cán
bB hˆ thuật và hiểm t#".
>Gi cu_n m;i ngưli su+ nghR về các cFu hzi: ‰%gu+ên nhFn gì gF+ nên s' biWn đBng ch.t JưVng
đ& P‰ và ‰c_i ]u"n h( gi?" các ngu+ên nhFn và hWt ]ua tác đBng như thW nào đWn đpc tYnh ch.t
JưVng đ& P‰. 4à hhi Jập đưVc biểu đồ nà+ s^ gpt hái thêm nh?ng hiWn th:c m[i.
k `& thể sL !Ong biểu đồ nhFn ]ua cho b.t h• v.n đề nào
6ơ đồ nhFn ]ua cho th.+ #r t‚ng ngu+ên nhFnd nhl vậ+ t" c& thể đề xu.t các giai pháp nh"nh
ch&ng hơn.
V= Ư3 (&7T$ 4,2> $HE I,23 45 678(* $.
C= Ư3 4,2>
k 9pt #" +êu c\u xF+ !'ng Siểu đồ !Mng cha+ ]uá t#ình
k Tm h( th_ng hi(n thli Jà nh?ng ngu+ên nhFn tiềm n5ng cN" mBt v.n đề
k Tác đKnh các ]u+ t#ình cGng vi(c hhác nh"u
k `& tác !Ong hư[ng !ond đào t8o cho các thành viên chư" ]un v[i ]uá t#ình ho8t đBng
k *, sL !Ong !o h\u hWt m;i thành viên đều ]un thuBc v[i h( th_ng
k `& thể !…ng để !' đoán nh?ng v.n đề ]u" vi(c cht t#;ng vào nguồn g_c cN" các s"i J(ch
D= N&7T$ 4,2>
k *, bz ]u" nh?ng ngu+ên nhFn tiềm n5ng (như ngu+ên vật Ji(u hopc thư[c đo$ !o nhFn viên c&
thể ]uá ]un thuBc v[i ]uá t#ình
k Ih& áp !Ong v[i các ]uá t#ình san xu.t !àid ph:c t8p.
VI= Q3. /FB(& 6.$ 4?(& (*3]1( (&'( *f$ Fi /&)(* :3E (*3]1( (&'(
/,b> (j(*
VII= Mk/ @f +\ L# h(* L#(* I,23 45 678(* $.
kkk
gng !Ong biểu đồ xương cá tìm hiểu ngu+ên nhFn t8i s"o b~ sVd thYchd gh~t...
%guồn bài viWt:
Th8c sR Iho" h;c đi(n toánd Th8c sR Zuan t#K hinh !o"nh %gu+,n Ehi
Th8c sR %gGn ng? t#K Ji(u (JFm sàng$ %gu+,n Tưlng -nh
Sài nà+ gitp b8n t#u+ tìm ngu+ên nhFn cho mBt hi(n tưVng nào đ&d vY !O như t#u+ tìm ngu+ên
nhFn t8i s"o b~ sV t#li mư". cBt hhi biWt đưVc ngu+ên nhFnd b8n c& thể gitp b~ hWtDb[t sV t#ong
hi(n t8i và ng5n ng‚" t#ong tương J"i. `Mn nWu như b8n biWt t8i s"o b~ thYch ngN !ư[i đ.td b8n s^
biWt cách !8+ cho b~ ngN t#ên giưlng th+ Q mình mu_n.
9ể t#u+ tìm ngu+ên nhFn cho mBt hi(n tưVng nào đ&d chtng t" s^ !…ng Siểu đồ xương cá. Siểu
đồ nà+ Ji(t hê 1 ngu+ên nhFn tnng ]uát như s"u:
3. Šm th"nh
/. ‹nh sáng
2. cGi t#ưlng
A. c…i
). 4K
7. Ttc giác
1. San thFn
cUi ngu+ên nhFn tnng ]uát t#ên J8i đưVc Ji(t hê chi tiWt hơn. 4Y !O như ngu+ên nhFn Šm th"nh
đưVc chi" nhz thành các mOc như s"u
Šm th"nh
%gu+ên nhFn >Q !o
*"i !„ng Šm th"nh !"i !„ngd vY !O như tiWng tGng đơ ch8+ đều đềud h"+ tiWng
mư" #a #Ych
S…ng Jên Šm th"nh thsng thoang b…ng Jênd vY !O như tiWng mư" #a #Ychd JFu JFu
chVt b…ng to Jên
To Šm th"nh tod vY !O như s.m s~t Jtc mư"d h"+ tiWng mư" đập vào mái tGn
T\n s_ Šm th"nh t\n s_ c"o h"+ th.pd vY !O như tiWng gi& #Yt ]u" hh cL" hhi
t#li mư"d h"+ tiWng s.m \m ì

`ách t#u+ tìm #.t đơn gian. 9\u tiên b8n t' hzi {hi(n tưVng| mình mu_n t#u+ tìm ngu+ên nhFn Jà
gìP 4Y !O như {hi(n tưVng| Jà b~ sV t#li mư"d vậ+ vi(c phai Jàm Jà t#u+ tìm ngu+ên nhFn t8i s"o
b~ sV. *…ng 1 bang (Šm th"nhd ‹nh sángd cGi t#ưlngd c…id 4Kd Ttc giácd San thFn$d b8n s^
đBng njo tìm các s' vi(c Jiên ]u"n t[i các ngu+ên nhFn. 4Y !O như t#ong ph\n Šm th"nhD*"i
!„ngd b8n s^ Ji(t hê t.t ca các s' vi(c Jiên ]u"n t[i Fm th"nh !"i !„ng (tiWng mư" !"i !„ngd tiWng
nư[c cha+ vào máng x_i !"i !„ngd tiWng má+ bơm nư[c t#ong nhà !"i !„ng bơm nư[c #" ngoài
đưlng...$
6"u hhi Ji(t hê t.t ca các s' vi(c Jiên ]u"nd b8n s^ tìm cách hh_ng chW các ngu+ên nhFn đ&d #ồi
]u"n sát xm b~ c& cMn sV n?" h"+ hhGng. 4Y !O như để hh_ng chW tiWng mư" !"i !„ngd b8n c&
thể cho b~ đo noiskc"ncJing h"!phond hopc cho ngh nh8c (bài nh8c b~ thYch$d hopc ntt JU
t"i J8i. S8n s^ phai hh_ng chW t.t ca các ngu+ên nhFn và ]u"n sát xm b~ c& cMn sV t#li mư"
hhGng. %Wu b~ hWt sVd b8n phai Jàm gì hW tiWpP S8n c& mu_n thL hh_ng chW t‚ng ngu+ên nhFn
mBt (th"+ vì t.t ca các ngu+ên nhFn$ để xm b~ sV gì hhGngP ="+ b8n hhGng ]u"n tFmd chs c\n
biWt Jà nWu hh_ng chW t.t ca các ngu+ên nhFn c…ng mBt Jtc thì b~ hWt sV.
=j+ xm mBt vY !O cO thể. Œia sL như b8n ntt JU t"i b~ J8id đ&ng cL" buGng #•m xu_ng để ánh
sáng s~t hhGng J;t vàod và b~ hWt sV. 4ậ+ b8n c& mu_n thL v~n màn Jên xm b~ sV vì ánh sáng
hhGngP ="+ mX ntt JU t"i #" xm b~ sV vì tiWng đBngP S8n c& mu_n !…ng phương pháp Jo8i t#‚
để xm b~ sV vì ngu+ên nhFn gìP
4i(c nà+ Jiên ]u"n t[i cách b8n hh_ng chW các ngu+ên nhFn. %Wu đi b.t h• đFud gpp mư" b8n
c<ng c& thể hh_ng chW t.t ca các ngu+ên nhFnd thì c& J^ b8n hhGng c\n phai Jo8i t#‚. %hưng t#ong
t#ưlng hVp b8n chs c& thể hh_ng chW đưVc mBt vài ngu+ên nhFnd b8n nên Jo8i t#‚ để biWt ngu+ên
nhFn chYnh. Tin Jưu Q #ing vi(c b8n Jo8i t#‚ s^ Jàm cho b~ bK st#ssd nên nWu hhGng đáng Jàmd xin
đ‚ng Jàm. 4à c<ng xin Jưu Q nhiều hhi hhGng c& mBt ngu+ên nhFn chYnh !u+ nh.td mà ph\n J[n
Jà nhiều ngu+ên nhFn con hVp J8i gF+ #" hi(n tưVng.
T&m J8id các bư[c t#u+ tìm ngu+ên nhFn Jà:
3. `oi hi(n tưVng Jà gì.
/. T#ong mUi ngu+ên nhFn chYnhd điền vào bang các ngu+ên nhFn con.
2. Tìm cách hh_ng chW t.t ca các ngu+ên nhFn cond ]u"n sát xm c& anh hưXng t[i hi(n
tưVng h"+ hhGng. %Wu hhGng c& hWt ]uad mX #Bngd t#iển hh"i các ngu+ên nhFn con t#ong
7 ngu+ên nhFn chYnhd Jập J8i bư[c /.
A. Zu+Wt đKnh xm c& đáng để !…ng phương pháp Jo8i t#‚ để tìm ngu+ên nhFn chYnh hhGng.

V\ L#` TJ, @EK Il @T /Fm, >7EM
`htng t" hj+ c…ng nh"u th'c tập tìm JQ !o t8i s"o b~ sV t#li mư".
B7_$ C` =i(n tưVng Jà gìP 6V t#li mư"
B7_$ D` 9iền vào các bang ngu+ên nhFn
Šm th"nh %gu+ên nhFn >Q !o
*"i !„ng TiWng mư" !"i !„ng
S…ng Jên cư" nhz nhưng thsng thoang b…ng to Jên Jàm
b~ giật mình
To TiWng mư"d s.mDs~t to
T\n s_ c"o TiWng gi& #Yt ]u" cL"
‹nh sáng %gu+ên nhFn >Q !o
>oá 6~t J&" sáng
S&ng
%h.p nhá+ 6~t nh.p nhá+ sáng
Œ&c đ•n chiWu vào
m€t


cGi t#ưlng %gu+ên nhFn >Q !o
>8 cư" nên mŽ đ&ng cL" snd Jàm phMng t#X nên
J8 Jom
Zun
Œ;n gàng cư" nên mŽ m"ng ]u\n áo vào phMngd gF+
m.t g;n gàng
`hật
%hzd hŽp
uBng
9Gng
4€ng cư" Jàm ngoài đưlng v€ng ngưli

c…i %gu+ên nhFn >Q !o
Thơm
Th_i
%ồng c…i hơi nư[c nồng t#ong hhGng hhY

4K %gu+ên nhFn >Q !o
%&ng
>8nh
%g;t
`hu"
`"+
Ttc giác %gu+ên nhFn >Q !o
`:ng
cềm
%&ng
>8nh cư" Jàm t#li J8nh
=8t J[n
=8t nhz
T#ơn cư" Jàm nền nhà t#ơn
%hám
%h<n
b[t %ền nhàd đồ vật •m ư[t
uung 6.m s~t Jàm nền nhà #ung. cư" Jàm mái tGn
#ung...
Œ"i

San thFn
6V s.m s~t đánh vào nhà
6V mư" ngập Jàm chWt đu_i
6V mư" Jàm sập mái nhà
vFn vFn
4[i ngu+ên nhFn •San thFn•d b8n phai !…ng hˆ thuật phFn tYchd vY !O như cho đ;c sách về s.m
s~td ngh hể chu+(n về mư"d v...v... Œiai thYch cho b~ biWt mư" c<ng c& thể c& JVid vY !O như nư[c
tư[i đồng Jt"d Jàm ngập hồ "o cho cá bơi... cBt hˆ thuật Jiên ]u"n Jà {Jàm cho ]un !\n|
(!snsiti‘$ mà chtng tGi s^ n&i thêm X mBt bài hhácd đ8i Jo8i Jà Jàm cho b~ ]un !\n v[i hi(n
tưVngd b[t nh8+ cam và b[t sV.
B7_$ Q: Ih_ng chW các ngu+ên nhFn

N*3]1( (&'( T&A n&f(* $&U
TiWng mư" !"i !„ng 9o noiskc"ncJing h"!phond đo h"!phon ngh ban nh8c b~
thYch
cư" nhz nhưng thsng
thoang b…ng to Jên Jàm
b~ giật mình
%tt t"i ch_ng ồn. *…ng thli hhoá biểu E-TT cho b~ biWt thsnh
thoang s^ c& tiWng b…ng Jên
TiWng mư"d s.mDs~t to %tt t"i ch_ng ồn. *…ng thli hhoá biểu E-TT.
TiWng gi& #Yt ]u" cL" %tt hh cL" bKt tiWng #Yt
6~t J&" sáng %tt hh cL"d mX đ•n sáng (coi ch‚ng ánh đ•nd g&c chiWu Jàm b~
sV$
6~t nh.p nhá+ sáng %tt hh cL"
cư" nên mŽ đ&ng cL"
snd Jàm phMng t#X nên
J8 Jom
9&ng cL" sn nhưng buGng #•m xu_ngd hopc cho b~ ngồi ]u"+ vào
t#ong coi tivi...
cư" nên mŽ m"ng
]u\n áo vào phMngd
gF+ m.t g;n gàng
c"ng ]u\n áo s"ng phMng hhác
cư" Jàm ngoài đưlng
v€ng ngưli
9‚ng để b~ nhìn #" ngoài đưlng
c…i hơi nư[c nồng
t#ong hhGng hhY
9&ng chpt cL" t#ư[c hhi t#li mư"
cư" Jàm t#li J8nh cX điều hM"
cư" Jàm nền nhà t#ơn Œi? nền nhà hhG #áod hopc cho b~ Jên giưlng ngồi
%ền nhàd đồ vật •m
ư[t
Œi? nền nhà hhG #áod hopc cho b~ Jên giưlng ngồi
6.m s~t Jàm nền nhà
#ung. cư" Jàm mái tGn
#ung...
`hơi t#M chơi {mư" to|d gia Jàm tiWng mư"d Jàm s.m s~td Jàm #ung
giưlng để b~ ]un v[i cam giác bK #ung
6V cho ban thFn `ho đ;c sáchd ngh hể chu+(n về t#li mư". `ho b~ th.+ / mpt cN"
v.n đề (JViDh8i cN" mư"$. `ho b~ ]un !\n (!snsiti‘$.

B7_$ V: %Wu vi(c hh_ng chW t.t ca các ngu+ên nhFn c& hWt ]uad b8n ]u+Wt đKnh xm c& nên áp
!Ong phương pháp Jo8i t#‚ hhGng.
%Wu b8n thL hh_ng chW các ngu+ên nhFn mà hhGng th.+ c& hWt ]uad b8n c\n Jàm J8i t‚ đ\ud thL
t#u+ tìm các ngu+ên nhFnd JQ !o m[i và thL J8i cho đWn hhi c& hWt ]ua. `htc b8n hiên nhond bền
chY và m"+ m€n.

Mục lục
Phân công công việc các thành viên............................................................................................................2 I. Khái niệm và lịch sử hình thành...............................................................................................................3 1. Khái niệm............................................................................................................................................3 2. Lịch sử hình thành...............................................................................................................................3 II. Vai trò của biểu đồ xương cá..................................................................................................................4 1. Tại sao lại sử dụng biểu đồ xương cá ?................................................................................................4 2. Tại sao biểu đồ xương cá lại có ý nghĩa ?............................................................................................4 3. Biểu đồ Xương cá hỗ trợ như thế nào ?................................................................................................4 4. Biểu đồ Xương cá được áp dụng ở đâu ?.............................................................................................5 5. Khi nào Biểu đồ Xương cá có ý nghĩa?...............................................................................................5 6. Biểu đồ Xương cá đem lại lợi ích cho ai?............................................................................................5 III. Quy trình xây dựng biểu đồ xương cá....................................................................................................5 1. Bước 1: Xác định vấn đề cần quan tâm................................................................................................6 2. Bước 2: Tìm ra những nguyên nhân chính...........................................................................................6 3. Bước 3: Phân tích sâu hơn các nguyên nhân chính (Trong nguyên nhân chính sẽ bao gồm những yếu tố nào)......................................................................................................................................................7 4. Bước 4: Chọn lọc nguyên nhân để giải quyết.......................................................................................9 IV. Các ứng dụng của biểu đồ xương cá......................................................................................................9 V. Ưu nhược điểm của biểu đồ xương cá..................................................................................................10 1. Ưu điểm.............................................................................................................................................10 2. Nhược điểm.......................................................................................................................................10 VI. Quá trình xác định nguyên nhân gốc rễ thông qua nguyên nhân tiềm năng.........................................11 VII. Một số ví dụ ứng dụng biểu đồ xương cá...........................................................................................12

Phân công công việc các thành viên
Nguyễn Anh Tuấn: Quá trình xây dựng biểu đồ xương cá, làm file word + slide Ninh Văn Sơn: Khái niệm và lịch sử hình thành, vai trò của biểu đồ xương cá

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->