P. 1
De Thi Thu DH Chuyen Nguyen Hue Lan 4

De Thi Thu DH Chuyen Nguyen Hue Lan 4

|Views: 345|Likes:
Được xuất bản bởichilieu

More info:

Published by: chilieu on Jun 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2014

pdf

text

original

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

NGUYỄN HUỆ
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4 - NĂM 2011
MN! "INH HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút.
(Đề có 8 trang, gồm 50 câu trc nghi!m"
M# $% &'( 1)0
Họ, tên thí sinh:..................................................... Số báo danh: ............................................
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
I* PH+N CHUNG CH, T-T C. TH/ "INH 040 câu, từ câu 1 đến câu 40)
C12 1! Khi kích thưc !"#n th$ giao %hối &"ống dưi m'c tối thi$", m'c sinh sản s( giảm. )iải thích n*o
sa" +,- .* +/ng0
3* 1o s2 h3 t45 gi6a các cá th$ giảm nên .*m giảm khả n7ng sinh sản.
4* 1o các cá th$ c8 &" hưng giao %hối g#n nên m'c sinh giảm.
C* 1o c9 hội g:% nha" gi6a các cá th$ +2c ;* cái giảm nên m'c sinh giảm.
5* 1o số .ư5ng giảm nên các cá th$ c8 &" hưng di cư sang !"#n th$ khác .*m giảm m'c sinh.
C12 2! Cho các b<nh, t=t > ngư?i:
#$ %ng th& m'u( )$ Ti*ng m+, -.u( /$ 01 màu( 2$ 3ồng c4u h5nh liềm( 5$ 67ch t7ng( 8$0'u -hó
9:ng.
@<nh %hát sinh do +ột biAn gBn t4ên CSD gii tính .*:
3* E, F 4* E, G, H, F. C* I, E, F. 5* J, I, G.
C12 )! Kamac cho 4Lng: Ch6ng biAn +Mi t4ên c9 th$ sinh ;=t do tác dNng cOa ngoPi cảnh ho:c t=% !"án
hoPt +ộngQ
3* không c8 khả n7ng di t4"-Rn. 4* +R" di t4"-Rn +ư5c cho thA h< sa".
C* +ư5c gọi .* các biAn dS cá th$. 5* diTn 4a mang tính cá bi<t.
C12 4! C,- t' bội c8 ki$" gBn UUaa@@bb. @iAt các gBn %h,n .- +ộc .=%, t4ình giảm %h,n diTn 4a bình
thư?ng. Dính thBo .V th"-At, tW .< giao tX mang ki$" gBn Uabb +ư5c sinh 4a tY c,- n*- .*:
3* JIZEF. 4* JFZEF. C* FZEF. 5* GZEF.
C12 6! Cho t4," +Bn .ai ;i t4," +Bn th" +ư5c G ngh[ con t4ong +8 c8 cả ngh[ +Bn ;* ngh[ t4\ng, biAt tính
t4Png do một c:% gBn !"- +Snh, tính t4Png t4ội .* t4ội ho*n to*n. Kh]ng +Snh n*o sa" +,- .* sai0
3* D4ong số G ngh[ con th" +ư5c c8 th$ c8 E ngh[ t4\ng, J ngh[ +Bn.
4* DY d6 .i<" +^ cho, không th$ &ác +Snh +ư5c chính &ác c8 bao nhiê" ngh[ +Bn ;* ngh[ t4\ng t4ong G
ngh[ con th" +ư5c.
C* Dính t4Png m*" +Bn > t4," .* tính t4Png t4ội.
5* D4ong các ngh[ con th" +ư5c c8 E ngh[ +Bn ;* J ngh[ t4\ng.
C12 7! _[t một gBn c8 I a.Bn A ;* a cOa một !"#n th$ +ộng ;=t, t4ong +8 A !"- +Snh .ông +Bn, a !"-
+Snh .ông t4\ng ;* ki$" gBn Aa bi$" hi<n tính t4Png .ông khoang. Sa" E thA h< ng`" %hối, ngư?i ta tha-
4Lng t4ong !"#n th$, số cá th$ .ông khoang nhiR" ga% F .#n số cá th$ .ông t4\ng. D#n số các a.Bn A ;* a .#n
.ư5t .*:
3* b,c ;* b,I. 4* b,dH ;* b,IH. C* b,HH ;* b,GH. 5* b,FH ;* b,EH.
C12 8! )Bn M !"- +Snh ;e t4'ng c8 ;Ln ;* bưm +f nhiR", a.Bn .:n m !"- +Snh ;e t4'ng không ;Ln ;*
bưm +f ít. Ch6ng cá th$ mang ki$" gBn M- +f t4"ng bình Jbb t4'ngZ.#n, nh6ng cá th$ c8 ki$" gBn mm
chg +f Fb t4'ngZ.#n. @iAt các gBn nLm t4ên nhiTm s\c th$ thư?ng, !"#n th$ bưm +ang c,n bLng di t4"-Rn.
DiAn h*nh ki$m t4a số t4'ng sa" .#n +f +#" tiên cOa tat cả các cá th$ cái, ngư?i ta tha- c8 hEFb t4'ng t4ong
+8 c8 cGbb t4'ng ;Ln. Số .ư5ng cá th$ cái c8 ki$" gBn Mm t4ong !"#n th$ .*:
3* Gc con. 4* FG con. C* cG con. 5* EF con.
C12 9! i ./a, In j IG. kột c,- ./a mang I c:% CSD c8 t4ình t2 n"c.Botit giống nha". l"á t4ình giảm
%h,n bình thư?ng s( hình th*nh tối +a bao nhiê" .oPi giao tX0
3* I
Jb
.oPi. 4* I
I
.oPi. C* I
JJ
.oPi. 5* I
JI
.oPi.
C12 :! )iải %h`" chi t4ưc cOa cá ;oi, d9i, mmo c8 ca" t4/c tư9ng t2 nha" nhưng hình dPng bên ngo*i .Pi
4at khác nha". )iải thích +/ng ;R hi<n tư5ng t4ên .*:
D4ang JZh n k^ +R thi JEb
3* Ch/ng .* nh6ng c9 !"an > nh6ng ;S t4í tư9ng 'ng t4ên c9 th$ nên c8 ca" t4/c giống nha", nhưng do
ng"on gốc khác nha" nên c8 hình thái khác nha".
4* Ch/ng .* nh6ng c9 !"an th2c hi<n các ch'c n7ng giống nha" nên ca" t4/c giống nha", nhưng do
th"ộc các .o*i khác nha" nên hình thái khác nha".
C* Ch/ng .* nh6ng c9 !"an tư9ng t2 nha" nên c8 ca" t4/c giống nha", nhưng do sống t4ong các +iR"
ki<n khác nha" nên hình thái khác nha".
5* Ch/ng .* nh6ng c9 !"an c8 cpng ng"on gốc nên th$ th'c ca" tPo ch"ng giống nha", nhưng do th2c
hi<n nh6ng ch'c n7ng khác nha" nên hình thái khác nha".
C12 10! Ch=n +Snh n*o sa" +,- +/ng ;i !"an ni<m cOa qac"-n0
3* l"#n th$ sinh ;=t c8 &" hưng tha- +Mi kích thưc t4ong mọi +iR" ki<n môi t4ư?ng.
4* Các .o*i sinh ;=t c8 &" hưng sinh 4a một số .ư5ng con nhiR" h9n so ;i số con c8 th$ sống s8t +An
t"Mi sinh sản.
C* @iAn dS cá th$ +ư5c %hát sinh do +ột biAn ;* s2 tM h5% .Pi ;=t chat di t4"-Rn cOa bố mr.
5* Khi +iR" ki<n sống tha- +Mi, t#n số a.Bn ;* t#n số ki$" gBn cOa !"#n th$ csng tha- +Mi.
C12 11! qi$m khác bi<t ;R ;ai t4t cOa nh,n tố chọn .ọc t2 nhiên uCKDCv so ;i nh,n tố +ột biAn ;* các
-A" tố ng`" nhiên t4ong tiAn h8a .*:
3* CKDC .* nh,n tố tPo 4a các biAn dS. 4* CKDC .* nh,n tố tiAn h8a c8 hưng.
C* CKDC .* nh,n tố tiAn h8a không c8 hưng. 5* CKDC .* nh,n tố không .*m tha- +Mi t#n số a.Bn.
C12 12! kột gBn cOa ;.c,li d*i J,bIwm. kPch mang m^ gốc cOa gBn c8 U j JEbx D j hbx _ j cb. )Bn
%hiên m^ tPo 4a mUyC. DhBo .V th"-At, số .oPi bộ ba tối +a c8 th$ c8 t4ên mUyC .*:
3* FG .oPi. 4* Id .oPi. C* c .oPi. 5* h .oPi.
C12 1)! @Lng ch'ng tiAn h8a th$ hi<n 4z nhat ng"on gốc ;* .Sch sX hình th*nh .o*i .*
3* bLng ch'ng %hôi sinh học . 4* bLng ch'ng giải %h`" so sánh.
C* bLng ch'ng +Sa .V sinh ;=t học . 5* bLng ch'ng tA b*o học .
C12 14! Ch=n +Snh n*o sa" +,- .* +/ng ;R n7ng .ư5ng t4ong h< sinh thái:
3* C7ng .ư5ng t4ong h< sinh thái bS that thoát chO -A" !"a chat thải ;* các bộ %h=n bS 49i 4Nng u.á c,-,
4Nng .ông, .ột &ácQv.
4* CA" một ch"3i th'c 7n b\t +#" bLng th2c ;=t thì +ộng ;=t 7n th2c ;=t c8 m'c n7ng .ư5ng cao nhat
t4ong ch"3i th'c 7n.
C* 1tng n7ng .ư5ng +ư5c t4"-Rn thBo một chiR" tY sinh ;=t sản &"at !"a các b=c dinh dư{ng ti môi
t4ư?ng.
5* Sinh ;=t > b=c dinh dư{ng cao h9n tích .s- n7ng .ư5ng nhiR" h9n so ;i sinh ;=t > b=c dinh dư{ng
tha% h9n.
C12 16! 1a" hi<" ch"ng cOa các nh,n tố tiAn h8a: +ột biAn, giao %hối không ng`" nhiên, chọn .ọc t2
nhiên .*
3* .*m tha- +Mi t#n số ki$" gBn cOa !"#n th$. 4* .*m tha- +Mi t#n số a.Bn cOa !"#n th$.
C* .*m %hát sinh nh6ng ki$" gBn mi t4ong !"#n th$.5* .*m %hát sinh nh6ng biAn dS mi t4ong lD
C12 17! D4ong diTn thA sinh thái, nh8m .o*i ư" thA +^ <t= 9à, hu>!t ch:n m5nh?. Cg"-ên nh,n .* do:
3* nh8m .o*i ư" thA hPn chA các hoPt +ộng sống t4ong +iR" ki<n môi t4ư?ng tha- +Mi, tY +8 dT bS các
.o*i khác ;ư5t .ên th*nh nh8m .o*i ư" thA mi.
4* hoPt +ộng cOa nh8m .o*i ư" thA .*m biAn +Mi mPnh m( môi t4ư?ng, tY +8 tPo +iR" ki<n cho nh8m
.o*i khác c8 khả n7ng cPnh t4anh cao h9n t4> th*nh nh8m .o*i ư" thA mi.
C* nh8m .o*i ư" thA hPn chA các hoPt +ộng sống t4ong +iR" ki<n môi t4ư?ng Mn +Snh, tY +8 dT bS các
.o*i khác ;ư5t .ên th*nh nh8m .o*i ư" thA mi.
5* hoPt +ộng cOa nh8m .o*i ư" thA .*m biAn +Mi mPnh m( môi t4ư?ng, tY +8 d`n +An cPn ki<t ng"on
sống cOa chính các .o*i ư" thA ;* các .o*i khác t4ong !"#n &^.
C12 18! @<nh mp m*" +e n .Nc > ngư?i do +ột biAn gBn .:n .iên kAt ;i nhiTm s\c th$ gii tính _. @iAt
4Lng !"#n th$ ngư?i c8 t#n số nam gii bS b<nh .* b,bc. DhBo .V th"-At, > một +Sa %hư9ng c8 Jbbbb
ngư?i, số ngư?i %hN n6 bình thư?ng mang gBn b<nh ;* số ngư?i %hN n6 bi$" hi<n b<nh .#n .ư5t .*:
3* JdGI ;* cG 4* cGFG ;* FG C* FGcG ;* cG 5* JGdI ;* FG
C12 19! DhBo !"an ni<m hi<n +Pi, th2c chat cOa chọn .ọc t2 nhiên .*
3* !"á t4ình +a" t4anh sinh ton cOa sinh ;=t t4ong môi t4ư?ng sống.
D4ang IZh n k^ +R thi JEb
4* hai !"á t4ình diTn 4a song song, ;Ya +*o thải, ;Ya tích .s-.
C* %h,n h8a m'c +ộ th*nh +Pt sinh sản cOa các cá th$ khác nha".
5* %h,n h8a m'c +ộ th*nh +Pt sinh sản cOa các ki$" gBn khác nha".
C12 1:! Cho E cá th$ _, | ;* } th"ộc cpng một .o*i +ộng ;=t sinh sản h6" tính. DiAn h*nh tách nh,n một
tA b*o sinh dư{ng cOa _ gh[% ;*o t4'ng +^ .oPi be nh,n cOa tA b*o cOa |. C"ôi ca- tA b*o .ai t4ong ống
nghi<m tPo %hôi sm 4oi ch"-$n ;*o tX c"ng cOa cá th$ }, tPo +iR" ki<n +$ %hôi %hát t4i$n sinh 4a con .ai.
Ch=n &[t n*o sa" +,- .* +/ng:
3* Con .ai mang các +:c +i$m cOa cá th$ _, không bi$" hi<n các +:c +i$m cOa cá th$ | ;* }.
4* ~h#n .n các +:c +i$m cOa con .ai giống cá th$ _, một %h#n nhe tính t4Png giống cá th$ |.
C* Con .ai mang các +:c +i$m giống ;i cá th$ } ;* một %h#n giống cá th$ _ ;* |.
5* ~h#n .n các +:c +i$m cOa con .ai giống cá th$ _, một %h#n nhe tính t4Png giống cá th$ }.
C12 20! ~hát bi$" n*o sa" +,- .* +/ng ;R .iên kAt gBn 0
3* Các gBn t4ên cpng một c:% nhiTm s\c th$ +ong dPng .iên kAt ;i nha" hình th*nh nh8m gBn .iên kAt.
Số nh8m gBn .iên kAt bLng số nhiTm s\c th$ t4ong giao tX cOa .o*i.
4* Các gBn t4ên cpng một c:% nhiTm s\c th$ +ong dPng .iên kAt ;i nha" hình th*nh nh8m gBn .iên kAt.
Số nh8m gBn .iên kAt bLng số nhiTm s\c th$ t4ong h5% tX cOa .o*i.
C* Các gBn t4ên csng một nhiTm s\c th$ .iên kAt ;i nha" hình th*nh nh8m gBn .iên kAt. Số nh8m gBn
.iên kAt thư?ng bLng số nhiTm s\c th$ t4ong giao tX cOa .o*i.
5* Các gBn t4ên csng một nhiTm s\c th$ .iên kAt ;i nha" hình th*nh nh8m gBn .iên kAt. Số nh8m gBn
.iên kAt bLng số nhiTm s\c th$ t4ong h5% tX cOa .o*i.
C12 21! Các !"#n th$ sa" +,- sống t4ong cpng một kh" ;2c: cá, Ach, gi"n +at, mmo. Khi th?i tiAt .Pnh +ột
ngột, số .ư5ng cá th$ cOa !"#n th$ n*o giảm mPnh nhat0
3* )i"n +at. 4* kmo. C* •ch. 5* Cá.
C12 22! ~hát bi$" n*o sa" +,- ;'<=> +/ng ;R !"á t4ình hình th*nh !"#n th$ thích nghi0
3* l"á t4ình hình th*nh +:c +i$m thích nghi %hải t4ải !"a một !"á t4ình .," d*i, chS" s2 chi %hối cOa
các nh,n tố tiAn h8a.
4* U.Bn !"- +Snh ki$" hình thích nghi mi +#" thư?ng chg &"at hi<n > một ho:c một số 4at ít cá th$,
sa" +8 +ư5c nh,n .ên ;* %hát tán t4ong !"#n th$.
C* D4ong !"á t4ình hình th*nh các +:c +i$m thích nghi cOa !"#n th$ sinh ;=t, môi t4ư?ng .* nh,n tố
chọn .ọc t42c tiA% các ki$" gBn ;* tPo 4a các +:c +i$m thích nghi t4ên c9 th$ sinh ;=t.
5* l"á t4ình hình th*nh !"#n th$ thích nghi .* !"á t4ình tích .s- nhiR" a.Bn cpng tham gia !"- +Snh
ki$" hình thích nghi.
C12 2)! @<nh .oPn dư{ng c9 giả ư" t4ư9ng .* một b<nh di t4"-Rn g,- nên s2 tBo c9 d#n d#n, thư?ng bi$"
hi<n > con t4ai cOa nh6ng c:% bố mr bình thư?ng ;* thư?ng g,- chAt > +ộ t"Mi .ên Jb. KAt ."=n n*o sa"
+,- .* ;'<=> +/ng:
3* @<nh do gBn +ột biAn .:n !"- +Snh.
4* @<nh n*- thư?ng hiAm g:% > %hN n6.
C* b<nh do gBn .:n .iên kAt ;i CSD gii tính |.
5* CA" ngư?i mr c8 ki$" hình bình thư?ng mang gBn b<nh thì Hb€ số con t4ai sinh 4a bS b<nh.
C12 24! )iả sX c8 G h< sinh thái +R" bS nhiTm +ộc ng"-ên tố asBn uUsv ;i m'c +ộ như nha". D4ong h<
sinh thái n*o sa" +,-, con ngư?i bS nhiTm +ộc nhiR" nhat0
3* Dảo +9n b*o • +ộng ;=t %hp d" • cá • ngư?i.
4* Dảo +9n b*o • cá • ngư?i.
C* Dảo +9n b*o • +ộng ;=t %hp d" • giá% &ác • cá • chim• ngư?i.
5* Dảo +9n b*o • th,n mRm • cá • ngư?i
C12 26! )Bn ban +#" c8 t4ình t2 n"c.Botit:
J E F h JI JH J
c
H

U D ) ) _ U D U U ) ) U ) ) U U U D
Q E

E

D U _ _ ) D U D D _ _ D _ _ D D D U
Q H

D4ang EZh n k^ +R thi JEb
)Bn bS +ột biAn do tác nh,n Hn@ƒ tác +ộng. D4ư?ng h5% &ả- 4a +ột biAn > ;S t4í n*o g,- h=" !"ả
nghiêm t4ọng nhat0
3* C:% số JI 4* C:% số h C* C:% số JH 5* C:% số F
C12 27! )iả sX c8 một gBn ;i số .ư5ng các c:% n"c.Botit 'ng ;i m3i +oPn B&on ;* int4on như sa":
„&on …nt4on „&on …nt4on „&on …nt4on „&on
JIb JEb cb hb hb JIb db
~h,n tX %4otBin c8 ch'c n7ng sinh học +ư5c tPo 4a tY gBn n*- ch'a bao nhiê" a&it amin0
3* Hc a&it amin. 4* Hh a&it amin. C* JJc a&it amin. 5* JJh a&it amin.
C12 28! _[t ca" t4/c nhiTm s\c th$ số ……… cOa G dtng 4"oi giam ua, b, c ;* dv +ư5c th" th=% > bốn ;png
+Sa .V khác nha" nh=n +ư5c kAt !"ả như sa":
5?=> @! J I F H G E d c h Jb. 5?=> A! J I E G H F d c h Jb.
5?=> B! J I F H c d h G E Jb. 5?=> C! J I F H c d E G h Jb.
@iAt 4Lng !"á t4ình hình th*nh các dtng khác nha" .* do +ột biAn +ảo +oPn nhiTm s\c th$. CA" dtng c
.* dtng gốc, thì hưng tiAn h8a cOa các dtng .*
3* c →b →a →d 4* c →d →b →a C* c→a →d →b 5* c →d →a →b
C12 29! C,- bông c8 gBn kháng s," hPi +ư5c tPo 4a nh? %hư9ng %há%
3* g,- +ột biAn nhiTm s\c th$. 4* g,- +ột biAn gBn.
C* ch"-$n gBn tY giống bông cao sản. 5* ch"-$n gBn tY ;i kh"†n.
C12 2:! i +=", a.Bn U !"- +Snh tính t4Png c,- cao, a.Bn a !"- +Snh tính t4Png c,- tha%x a.Bn @ !"- +Snh
!"ả hình t4tnx a.Bn b !"- +Snh !"ả hình b#" dNc. DP% giao các c,- +=" ‡J th" +ư5c kAt !"ả sa": JGb c,-
cao, !"ả t4tnx Gb c,- tha%, !"ả b#" dNcx Jb c,- cao, !"ả b#" dNcx Jb c,- tha%, !"ả t4tn. @iAt các gBn nLm
t4ên CSD thư?ng. Ki$" gBn ‡J ;* t#n số hoán ;S gBn .*:
3*
a6
@b
A
a6
@b
, ˆ j Ib€, &ả- 4a > hai gii. 4*
ab
@6
A
ab
@6
, ˆ j Ib€, &ả- 4a > hai gii.
C*
a6
@b
A
a6
@b
, ˆ j Ib€, &ả- 4a > một gii. 5*
ab
@6
A
ab
@6
, ˆ j Ib€, &ả- 4a > một gii.
C12 )0! ‰=t chat t4ong sinh !"-$n +ư5c d"- t4ì s2 c,n bLng thông !"a
3* ch" t4ình sinh +Sa h8a các chat. 4* các sinh ;=t c8 !"an h< dinh dư{ng ;i nha".
C* các ch"3i ;* .ưi th'c 7n t4ong các h< sinh thái.
5* các c9 chA t4ao +Mi ;=t chat gi6a sinh ;=t ;i môi t4ư?ng.
C12 )1! Diê" hao n7ng .ư5ng !"a các b=c dinh dư{ng .* 4at .n. ‰ì thA
3* các h< sinh thái thư?ng k[m +a dPng. 4* các ch"3i th'c 7n thư?ng c8 ít m\t &ích.
C* các sinh ;=t tiê" thN thư?ng dpng một số ít .oPi th'c 7n khác nha".
5* các ch"3i th'c 7n thư?ng %hải b\t +#" tY th2c ;=t.
C12 )2! _[t cá th$ c8 ki$" gBn:
a6
@b
1d . Khi giảm %h,n hình th*nh giao tX &ả- 4a hoán ;S gBn ;i t#n số
Eb€. DhBo .V th"-At, tW .< các .oPi giao tX AB D ;* aB d +ư5c tPo 4a .#n .ư5t .*:
3* JH€ ;* EH€. 4* F,IH€ ;* Ed,H€ C* JI,H€ ;* IH€. 5* d,H€ ;* Jd,H€.
C12 ))! Ko*i ngư?i &"at hi<n t4ong kW q< t' ;i +:c +i$m ;R +Sa chat khí h=" .*
3* khí h=" †m ;* n8ng, sa" +8 t4> nên .Pnh ;* khô. 4* các .Nc +Sa g#n giống ng*- na-, khí h=" am á%.
C* các .Nc +Sa +^ hình th*nh, khí h=" †m ;* n8ng.
5* các .Nc +Sa g#n giống ng*- na-, khí h=" .Pnh ;* khô.
C12 )4! D4ong các ki$" %h,n bố cá th$ cOa !"#n th$, ki$" %h,n bố ng`" nhiên thư?ng g:% khi
3* +iR" ki<n sống %h,n bố +ong +R" ;* kích thưc !"#n th$ > m'c ;Ya %hải.
4* +iR" ki<n môi t4ư?ng %h,n bố ng`" nhiên ;* không c8 s2 cPnh t4anh gi6a các cá th$ t4ong !"#n th$.
C* +iR" ki<n sống %h,n bố +ong +R" ;* không c8 s2 cPnh t4anh gi6a các cá th$ t4ong !"#n th$.
5* +iR" ki<n sống %h,n bố không +ong +R" ;* gi6a các cá th$ không c8 s2 h3 t45 .`n nha".
C12 )6! Cho cá th$ m\t +e th"#n chOng .ai ;i cá th$ m\t t4\ng +ư5c ‡
J
+R" m\t +e. Cho con cái ‡
J
.ai
%h,n tích ;i +2c m\t t4\ng th" +ư5c tg .< E m\t t4\ng: J m\t +e, t4ong +8 m\t +e +R" .* con +2c. KAt ."=n
n*o sa" +,- .* +/ng0
3* k*" m\t di t4"-Rn thBo tư9ng tác bM s"ng. ~: Š UU_
@
_
@
& ‹ aa_
b
|.
4* k*" m\t di t4"-Rn thBo tư9ng tác bM s"ng. ~: ‹UU_
@
_
@
& Š aa_
b
|.
D4ang GZh n k^ +R thi JEb
C* k*" m\t di t4"-Rn thBo t4ội ho*n to*n. ~: ‹ _
U
_
U
& Š _
a
|.
5* k*" m\t di t4"-Rn thBo t4ội ho*n to*n. ~: Š_
U
_
U
& ‹ _
a
|.
C12 )7! D4ong kŒ th"=t di t4"-Rn, +$ &ác +Snh +ư5c tA b*o nh=n +ư5c U1C tái tM h5%, các nh* khoa học
%hải
3* chọn .oPi ;i kh"†n dT !"an sát. 4* ch"-$n nhiR" gBn ;*o tA b*o nh=n.
C* chọn th$ t4"-Rn mang gBn +ánh da". 5* ch"-$n gBn bLng %.asmit.
C12 )8! Cho biAt m3i c:% tính t4Png do một c:% gBn !"- +Snh ;* di t4"-Rn t4ội ho*n to*nx t#n số hoán ;S
gBn gi6a A ;* B .* Ib€, gi6a D ;* E không c8 hoán ;S gBn. _[t %h[% .ai
a@
Ub
1

_
d
_
D

×

ab
Ub
d

_ |,
tính thBo .V th"-At, các cá th$ con c8 mang A, B ;* c8 c:% nhiTm s\c th$ gii tính .*
d

_
d
B
_
> +?i con
chiAm tg .<
3* JI,H€. 4* d,H€. C* Jc,IH€. 5* II,H€.
C12 )9! i một cá th$ 4"oi giam cái, &[t I tA b*o sinh dNc c8 ki$" gBn .*: DA b*o th' nhat:
ab
@6
dd x tA
b*o th' hai:
a6
@6
1d. Khi cả I tA b*o cpng giảm %h,n bình thư?ng, t4ên th2c tA
3* số .oPi t4'ng do tA b*o th' nhat sinh 4a nhiR" h9n so ;i số .oPi t4'ng tA b*o th' hai sinh 4a.
4* số .oPi t4'ng do tA b*o th' hai sinh 4a nhiR" h9n so ;i số .oPi t4'ng tA b*o th' nhat sinh 4a.
C* số .oPi t4'ng tối +a +ư5c tPo 4a tY tA b*o th' nhat ;* tA b*o th' hai .* c .oPi.
5* số .oPi t4'ng do tA b*o th' nhat sinh 4a bLng ;i số .oPi t4'ng tA b*o th' hai sinh 4a.
C12 ):! DiAn h*nh giao %han hai c,- cpng .o*i c8 ki$" gBn Ua@b1d ;* Uabb1d. DW .< các cá th$ +ong
h5% ;R một c:% gBn > thA h< sa" .*:
3* JI,H€ 4* IH€ C* Jc,dH€ 5* Ed,H€
C12 40! i the, a.Bn U !"- +Snh tính t4Png .ông +Bn, a.Bn a !"- +Snh tính t4Png .ông t4\ng. )iả sX c8 một
!"#n th$ the 4Yng ng`" %hối c,n bLng di t4"-Rn ;i Hb con, t4ong +8 số cá th$ .ông t4\ng .* c con. Sa" H
n7m, số .ư5ng các th$ cOa !"#n th$ t7ng .ên +Pt m'c Ibb con. KAt ."=n n*o sa" +,- .* +/ng:
3* Sa" H n7m, số cá th$ c8 ki$" gBn Ua t7ng thêm dI con.
4* Sa" H n7m, t#n số cá th$ c8 ki$" gBn aa t7ng .ên G .#n.
C* Sa" H n7m, !"#n th$ the +^ sinh 4a JHb con.
5* Sa" H n7m, th*nh %h#n ki$" gBn cOa !"#n th$ .* b,JFUU:b,GcUa:b,EFaa.
II* PH+N RIÊNG
T'E F(=' B'G $HIB B'J= KL& M'N= O(P=> &'EB' 'IMQ =R2 STK BU '@( M'N= O(P=> &'V BU '@( M'N= O(P=>
$%2 ;'<=> $HIB B'WK*
PH+N 3* T'DX B'HY=> &OV=' B'2Z= (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
C12 41! @Lng %hư9ng %há% hi<n +Pi, ngư?i ta +^ tPo 4a +ư5c giống ch"ột bPch c8 hoocmon sinh t4ư>ng
cOa ch"ột cống, giống •gPo ;*ngŽ c8 khả n7ng tMng h5% • n ca4otBn, ;i sinh ;=t c8 khả n7ng %h,n hO- 4ác
thải, d#" .oang. q:c +i$m ch"ng cOa cả E dtng sinh ;=t t4ên .*:
3* Ch/ng +R" .* nh6ng sinh ;=t mang các biAn dS tM h5% c8 .5i.
4* Ch/ng +R" .* các sinh ;=t biAn +Mi gBn.
C* Ch/ng +R" +ư5c tPo 4a bLng %hư9ng %há% g,- +ột biAn nh,n tPo.
5* Ch/ng +R" +ư5c tPo 4a bLng cách .oPi be nh6ng gBn c8 s•n t4ong h< gBn.
C12 42! kột gBn c8 ch'a H +oPn int4on, t4ong các +oPn B&on chg c8 J +oPn mang bộ ba Uƒ) ;* J +oPn
mang bộ ba kAt th/c. Sa" !"á t4ình %hiên m^ tY gBn t4ên, %h,n tX mUyC t4ải !"a !"á t4ình biAn +Mi, c\t
be int4on, nối các +oPn B&on .Pi +$ t4> th*nh mUyC t4ư>ng th*nh. @iAt 4Lng các +oPn B&on +ư5c .\% 4á%
.Pi thBo các th' t2 khác nha" s( tPo nên các %h,n tX mUyC khác nha". Dính thBo .V th"-At, tối +a c8 bao
nhiê" ch"3i %o.-%B%tit khác nha" +ư5c tPo 4a tY gBn t4ên0
3* IG .oPi. 4* Fb .oPi. C* Jb .oPi. 5* JIb .oPi
C12 4)! kột tA b*o &[t J c:% nhiTm s\c th$ tư9ng +ong. )iả sX t4ong m3i nhiTm s\c th$, tMng chiR" d*i
các +oPn U1C !"an !"anh các khối ca" histon +$ tPo nên các n"c.Bo&om .* JG,chI wm. Khi tA b*o n*-
bưc ;*o k‘ gi6a cOa ng"-ên %h,n, tMng số các %h,n tX %4otBin histon t4ong các n"c.Bo&om cOa c:%
nhiTm s\c th$ n*- .*:
3* hFbb %h,n tX. 4* cGbb %h,n tX. C* JbIb %h,n tX. 5* Gcbb %h,n tX.
D4ang HZh n k^ +R thi JEb
C12 44! _[t E .oc"t gBn nLm t4ên I c:% nhiTm s\c th$ thư?ng. Koc"t th' nhat gom E a.Bn th"ộc cpng
nh8m gBn .iên kAt ;i .oc"t th' hai c8 I a.Bn. Koc"t th' ba gom G a.Bn th"ộc nh8m gBn .iên kAt khác. _[t
t4ên .V th"-At, t4ong !"#n th$ c8 tối +a bao nhiê" ki$" gBn +ư5c tPo 4a tY E .oc"t t4ên0
3* EFb. 4* Jcb. C* IJb. 5* hb.
C12 46! Cho +=" H* .an ‡J .ai ;i nha" th" +ư5c thA h< sa" c8 tW .< %h,n .- / Bàng $ nhCn : # Aanh $
nhCn. Ki$" gBn cOa ‡J .*:
3* UU@b 4* Ua@@ C* Uabb 5* aa@b
C12 47! Cho các nh,n tố sa": #. gia, phDi cEn hu>*t( ). c'c >*u tD ngFu nhi.n( /. 9Gt bi*n( 2. chHn lHc t=
nhi.n( 5. gia, phDi có chHn lHc.
Các nh,n tố không .*m tha- +Mi t#n số a.Bn cOa !"#n th$ nhưng .Pi .*m tha- +Mi t#n số ki$" gBn cOa
!"#n th$ .*:
3* J, E, G ;* H. 4* J ;* E. C* J ;* H. 5* I ;* G.
C12 48! kột gBn d*i b,HJ wm, t4ên mPch gốc cOa gBn c8 U j Ebb, D j Gbb. CA" gBn &ả- 4a +ột biAn +i$m
tha- thA c:% UnD bLng c:% )n_ thì số .iên kAt hid4o cOa gBn +ột biAn .*:
3* HJhh 4* HJbJ. C* HGbJ. 5* HHhh.
C12 49! ‰ai t4t cOa +iR" ki<n +Sa .V t4ong !"á t4ình hình th*nh .o*i bLng con +ư?ng +Sa .V .*:
3* nh,n tố chọn .ọc nh6ng ki$" gBn bi$" hi<n th*nh nh6ng ki$" hình thích nghi.
4* nh,n tố tPo nên các biAn dS t4ên c9 th$ sinh ;=t tY +8 tPo 4a !"#n th$ sinh ;=t mi cách .- sinh sản
;i !"#n th$ gốc.
C* nh,n tố tPo nên nh6ng +:c +i$m thích nghi t4ên c9 th$ sinh ;=t.
5* nh,n tố chọn .ọc nh6ng cá th$ c8 s'c sống tốt nhat t4ong !"#n th$ sinh ;=t.
C12 4:! 12a ;*o s2 thích nghi cOa th2c ;=t ;i ánh sáng, c8 th$ d2 +oán +ư5c +:c +i$m giải %h`" .á cOa
nh6ng c,- Cht t4ong 4Yng C/c ~hư9ng .*:
3* %hiAn .á meng, mô gi=" %hát t4i$n 4* %hiAn .á meng, mô gi=" không %hát t4i$n.
C* %hiAn .á d*-, mô gi=" %hát t4i$n. 5* %hiAn .á d*-, mô gi=" không %hát t4i$n.
C12 60! l"#n th$ sinh sản ;ô tính ban +#" c8 Ibb cá th$, tat cả +R" mang ki$" gBn aa . )iả sX do tác
nh,n +ột biAn tác +ộng ;*o !"#n th$ .*m cho Gb cá th$ bS +ột biAn a  A . Ch6ng cá th$ mang a.Bn A c8
khả n7ng sinh sản nhanh ga% I .#n so ;i nh6ng cá th$ ban +#". Sa" một th?i gian tư9ng 'ng ;i !"á
t4ình sinh sản một .#n cOa các cá th$ bình thư?ng, giả sX chưa &ả- 4a tX ;ong, tính thBo .V th"-At tW .<
gi6a số th$ +ột biAn t4ong !"#n th$ ;* số cá th$ bình thư?ng s( .*:
3* JZI. 4* JZG. C* JZE. 5* IZE.
PH+N 4* T'DX B'HY=> &OV=' =1=> B@X (10 câu, từ câu 51 đến 60)
C12 61! D4ong các nh,n tố tiAn hoá sa", nh,n tố n*o .*m tha- +Mi t#n số a.Bn cOa !"#n th$ ch=m nhat0
3* l"á t4ình +ột biAn. 4* Các -A" tố ng`" nhiên.
C* )iao %hối không ng`" nhiên 5* 1i nh=% gBn ;* CKDC
C12 62! D4ong các biAn dS > ngư?i sa" +,-, .oPi biAn dS n*o c8 ng"on gốc %hát sinh khác so ;i các biAn
dS ctn .Pi0
3* ƒng thư má" > ngư?i. 4* DiAng kh8c mmo kê" > ngư?i.
C* @<nh má" kh8 +ông > ngư?i. 5* Hội ch'ng qao > ngư?i.
C12 6)! ~hát bi$" n*o sa" +,- ;R +ột biAn gBn .* +/ng nhat0
3* kọi +ột biAn gBn +R" g,- 4a biAn +Mi t4ong ca" t4/c cOa ch"3i %o.-%B%tit tư9ng 'ng.
4* kột số +ột biAn gBn .* c8 .5i ;ì n8 .*m tha- +Mi ca" t4/c không gian cOa ch"3i %o.-%B%tit .* th*nh
%h#n ca" tPo cOa một Bn’-mB tham gia ;*o một ch"3i ch"-$n h8a t4ong tA b*o.
C* Khi một +ột biAn gBn +ư5c hình th*nh n8 s( +ư5c nh,n .ên !"a c9 chA %hiên m^.
5* So ;i +ột biAn gBn t4ội thì +ột biAn gBn .:n c8 nhiR" V ngh“a h9n +ối ;i !"á t4ình tiAn h8a
C12 64! D4ên c"”ng mô•t do”ng sông cha–- ;a”o hô”, dư9—i ta—c +ô•ng c"–a cho•n .o•c tư• nhiên !"a th9”i gian da”i, tư”
mô•t .oa”i gô—c +a˜ hi”nh tha”nh nên E .oa”i ca— hô”i m9—i co— +7•c +iê–m thi—ch nghi kha—c nha".
Koa”i J +B– t4ong hô” ;a”o m"”a +ông. Koa”i I +B– 9– cư–a sông ;a”o &",n n hB”.
Koa”i E +B– 9– +oa•n giư˜a sông ;a”o m"”a +ông.
Sư• hi”nh tha”nh ca—c .oa”i ca— hô”i t4ên diê˜n 4a thBo con +ư9”ng na”o0
3* Con +ư9”ng sinh sa–n. 4* Con +ư9”ng +i•a .i—.
D4ang FZh n k^ +R thi JEb
C* Con +ư9”ng sinh tha—i. 5* Con +ư9”ng .ai &a ;a” +a bô•i ho—a.
C12 66! Hai c9 th$ bố mr +R" mang hai c:% gBn dS h5% tX ch[o
a@
Ub
c8 khoảng cách I gBn Ub .* Jc ck.
@iAt mọi diTn biAn t4ong giảm %h,n hình th*nh giao tX cOa c9 th$ bố mr .* như nha". D4ong %h[% .ai t4ên
th" +ư5c tMng số Jb.bbb hPt. D4ong số Jb.bbb hPt th" +ư5c
3* c8 +/ng cJ hPt c8 ki$" gBn +ong h5% .:n ;R hai gBn t4ên.
4* c8 &a% &g cJ hPt c8 ki$" gBn +ong h5% .:n ;R hai gBn t4ên.
C* c8 &a% &g Jcbb hPt c8 ki$" gBn +ong h5% .:n ;R hai gBn t4ên.
5* c8 +/ng Jcbb hPt c8 ki$" gBn +ong h5% .:n ;R hai gBn t4ên.
C12 67! Cho biAt: U !"- +Snh hPt t4tn, a.Bn .:n a !"- +Snh hPt d*ix @ !"- +Snh hPt chín sm, a.Bn .:n b
!"- +Snh hPt chín m"ộn. Hai gBn n*- th"ộc cpng một nh8m gBn .iên kAt. DiAn h*nh cho các c,- hPt t4tn,
chín sm t2 thN %han, th" +ư5c Jbbb c,- +?i con ;i G ki$" hình khác nha", t4ong +8 c8 IGb c,- hPt t4tnn
chín m"ộn. @iAt 4Lng mọi diTn biAn t4ong !"á t4ình sinh hPt %han ;* sinh no^n .* như nha". Ki$" gBn ;*
t#n số hoán ;S gBn uˆv > các c,- +Bm .ai .*:
3*
a6
@b
, ˆ j Jb€ 4*
a6
@b
, ˆ j Gb€ C*
ab
@6
, ˆ j Jb€ 5*
ab
@6
, ˆ j Gb€
C12 68! )iả sX c8 một !"#n th$ th2c ;=t t2 thN %han. _[t c:% gBn !"- +Snh m*" s\c hoa: U.Bn U !"-
+Snh hoa +e, a.Bn a !"- +Snh hoa t4\ng, ki$" gBn Ua bi$" hi<n th*nh ki$" hình hoa hong. DhA h< &"at %hát
cOa !"#n th$ c8 Eb€ cá th$ hoa +e, Jb€ cá th$ hoa t4\ng. Sa" E thA h< sinh sản, tW .< cá th$ hoa hong
t4ong !"#n th$ n*- .*:
3* b,bIH 4* b,bdH C* b,EIH 5* b,FIH
C12 69! )iống .5n .ai kinh tA +ư5c tPo 4a c8 n7ng s"at cao h9n giống .5n +Sa %hư9ng. D4ong +iR" ki<n
+ư5c ch7m s8c tốt nhat, n7ng s"at tối +a t4"ng bình .* Jbbkg thStZcon. Con số •JbbkgZconŽ +ư5c hi$" .*:
3* khối .ư5ng tối +a th2c tA cOa giống .5n .ai.
4* kAt !"ả d"- nhat t4ong mối !"an h< gi6a ki$" gBn n môi t4ư?ng ;* ki$" hình.
C* kAt !"ả d"- nhat t4ong mối !"an h< gi6a giống n +iR" ki<n ch7m s8c ;* n7ng s"at.
5* m'c %hản 'ng cOa ki$" gBn > .5n .ai.
C12 6:! ~hát bi$" n*o sa" +,- ;R m^ di t4"-Rn .* ;'<=> +/ng0
3* k^ di t4"-Rn chi– +ư9•c +o•c thBo mô•t chiê”" nh,—t +i•nh t4ên %h,n tư– UyC thông tin.
4* Dính +:c hi<" cOa m^ di t4"-Rn gi/% cho ;i<c t4"-Rn +Pt thông tin di t4"-Rn +ư5c chính &ác tY U1C
+An %o.-%B%tit.
C* Dính thoái h8a cOa m^ di t4"-Rn .*m giảm thi$" h=" !"ả cOa +ột biAn tha- thA c:% n" +:c bi<t .* c:%
n" th' E t4ong J codon.
5* k^ di t4"-Rn .* t4ình t2 n"c.Botit t4ên gBn !"- +Snh t4ình t2 a&it amin t4ên ch"3i %o.-%B%tit.
C12 70! Khi nghiên c'" s2 di t4"-Rn ;R b<nh kí hi<" .* } t4ên một dtng họ ngư?i ta th" +ư5c s9 +o %hả
h< như sa":
@iAt m*" +Bn chg ngư?i bS b<nh }.
~hát bi$" n*o sa" +,- .* +/ng0
3* @<nh } do gBn t4ội !"- +Snh nLm t4ên CSD gii tính |.
4* @<nh } do gBn t4ội !"- +Snh nLm t4ên CSD _.
C* @<nh } do gBn .:n !"- +Snh di t4"-Rn thBo dtng mr.
5* @<nh } do gBn .:n !"- +Snh nLm t4ên CSD thư?ng.
nnnnnnnnnnn H•D nnnnnnnnnn
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ LẦN 4 - NĂM 2011 - MÔN SINH HỌC
130 1 C 209 1 A 358 1 A 487 1 C 572 1 D 624 1 A 743 1 D 895 1 C
130 2 A 209 2 D 358 2 A 487 2 A 572 2 A 624 2 A 743 2 C 895 2 B
D4ang dZh n k^ +R thi JEb
130 3 B 209 3 C 358 3 D 487 3 D 572 3 D 624 3 C 743 3 A 895 3 A
130 4 D 209 4 A 358 4 D 487 4 C 572 4 C 624 4 D 743 4 C 895 4 B
130 5 D 209 5 D 358 5 A 487 5 C 572 5 D 624 5 D 743 5 B 895 5 B
130 6 B 209 6 A 358 6 B 487 6 C 572 6 A 624 6 B 743 6 C 895 6 B
130 7 A 209 7 C 358 7 D 487 7 B 572 7 A 624 7 B 743 7 A 895 7 B
130 8 A 209 8 A 358 8 D 487 8 A 572 8 A 624 8 B 743 8 A 895 8 D
130 9 D 209 9 D 358 9 D 487 9 B 572 9 C 624 9 B 743 9 C 895 9 D
130 10 B 209 10 A 358 10 B 487 10 B 572 10 A 624 10 A 743 10 D 895 10 D
130 11 B 209 11 D 358 11 C 487 11 B 572 11 D 624 11 D 743 11 C 895 11 D
130 12 B 209 12 C 358 12 C 487 12 B 572 12 D 624 12 D 743 12 D 895 12 C
130 13 A 209 13 C 358 13 C 487 13 B 572 13 C 624 13 D 743 13 B 895 13 D
130 14 C 209 14 D 358 14 A 487 14 A 572 14 C 624 14 A 743 14 C 895 14 D
130 15 A 209 15 D 358 15 D 487 15 A 572 15 D 624 15 C 743 15 B 895 15 D
130 16 B 209 16 D 358 16 C 487 16 B 572 16 C 624 16 D 743 16 C 895 16 C
130 17 D 209 17 C 358 17 C 487 17 C 572 17 D 624 17 A 743 17 C 895 17 A
130 18 D 209 18 C 358 18 D 487 18 D 572 18 B 624 18 C 743 18 C 895 18 D
130 19 B 209 19 D 358 19 D 487 19 D 572 19 C 624 19 A 743 19 D 895 19 B
130 20 C 209 20 D 358 20 C 487 20 D 572 20 C 624 20 A 743 20 C 895 20 B
130 21 C 209 21 B 358 21 A 487 21 B 572 21 B 624 21 C 743 21 B 895 21 A
130 22 C 209 22 B 358 22 C 487 22 A 572 22 A 624 22 B 743 22 B 895 22 B
130 23 C 209 23 C 358 23 B 487 23 A 572 23 A 624 23 C 743 23 D 895 23 D
130 24 C 209 24 D 358 24 A 487 24 D 572 24 C 624 24 D 743 24 D 895 24 A
130 25 B 209 25 A 358 25 B 487 25 C 572 25 A 624 25 B 743 25 A 895 25 A
130 26 C 209 26 B 358 26 B 487 26 C 572 26 D 624 26 C 743 26 A 895 26 B
130 27 D 209 27 A 358 27 D 487 27 C 572 27 C 624 27 A 743 27 C 895 27 D
130 28 D 209 28 D 358 28 D 487 28 A 572 28 D 624 28 A 743 28 D 895 28 B
130 29 D 209 29 A 358 29 B 487 29 B 572 29 D 624 29 A 743 29 A 895 29 A
130 30 A 209 30 D 358 30 A 487 30 D 572 30 B 624 30 C 743 30 D 895 30 A
130 31 B 209 31 D 358 31 B 487 31 A 572 31 D 624 31 D 743 31 B 895 31 B
130 32 D 209 32 B 358 32 A 487 32 D 572 32 D 624 32 B 743 32 B 895 32 C
130 33 D 209 33 C 358 33 C 487 33 B 572 33 C 624 33 B 743 33 D 895 33 B
130 34 A 209 34 C 358 34 A 487 34 B 572 34 D 624 34 B 743 34 B 895 34 C
130 35 B 209 35 C 358 35 A 487 35 D 572 35 A 624 35 B 743 35 C 895 35 C
130 36 C 209 36 A 358 36 D 487 36 A 572 36 B 624 36 C 743 36 A 895 36 A
130 37 B 209 37 B 358 37 A 487 37 C 572 37 B 624 37 C 743 37 A 895 37 C
130 38 D 209 38 A 358 38 D 487 38 A 572 38 C 624 38 A 743 38 D 895 38 A
130 39 D 209 39 A 358 39 A 487 39 A 572 39 B 624 39 D 743 39 D 895 39 A
130 40 A 209 40 D 358 40 B 487 40 D 572 40 A 624 40 A 743 40 B 895 40 B
130 41 B 209 41 C 358 41 C 487 41 C 572 41 A 624 41 D 743 41 A 895 41 C
130 42 A 209 42 C 358 42 B 487 42 D 572 42 A 624 42 C 743 42 A 895 42 C
130 43 A 209 43 B 358 43 D 487 43 A 572 43 A 624 43 B 743 43 B 895 43 C
130 44 C 209 44 B 358 44 A 487 44 D 572 44 D 624 44 C 743 44 D 895 44 D
130 45 C 209 45 C 358 45 B 487 45 C 572 45 C 624 45 A 743 45 B 895 45 A
130 46 C 209 46 B 358 46 C 487 46 D 572 46 B 624 46 B 743 46 A 895 46 A
130 47 B 209 47 B 358 47 C 487 47 A 572 47 C 624 47 B 743 47 A 895 47 D
130 48 A 209 48 B 358 48 A 487 48 C 572 48 B 624 48 A 743 48 D 895 48 C
130 49 C 209 49 B 358 49 B 487 49 C 572 49 A 624 49 D 743 49 C 895 49 B
130 50 A 209 50 A 358 50 C 487 50 B 572 50 B 624 50 D 743 50 C 895 50 D
130 51 A 209 51 B 358 51 A 487 51 D 572 51 B 624 51 B 743 51 B 895 51 C
130 52 C 209 52 A 358 52 B 487 52 D 572 52 B 624 52 B 743 52 B 895 52 B
130 53 D 209 53 D 358 53 D 487 53 A 572 53 B 624 53 D 743 53 C 895 53 D
130 54 C 209 54 B 358 54 D 487 54 B 572 54 B 624 54 C 743 54 D 895 54 A
130 55 B 209 55 A 358 55 C 487 55 B 572 55 C 624 55 D 743 55 A 895 55 C
130 56 A 209 56 A 358 56 B 487 56 C 572 56 B 624 56 D 743 56 A 895 56 C
130 57 B 209 57 C 358 57 C 487 57 C 572 57 D 624 57 C 743 57 A 895 57 C
130 58 D 209 58 B 358 58 C 487 58 B 572 58 C 624 58 A 743 58 B 895 58 D
130 59 A 209 59 B 358 59 B 487 59 A 572 59 B 624 59 C 743 59 D 895 59 A
130 60 D 209 60 C 358 60 B 487 60 D 572 60 A 624 60 C 743 60 B 895 60 A
D4ang cZh n k^ +R thi JEb
D4ang hZh n k^ +R thi JEb

coli dài 1.08. Nguyên nhân là do: A. Câu 10: Nhận định nào sau đây đúng với quan niệm của Đacuyn? A. nhóm loài ưu thế hạn chế các hoạt động sống trong điều kiện môi trường thay đổi.D. Gen phiên mã tạo ra mARN. nhưng do thuộc các loài khác nhau nên hình thái khác nhau. Nếu một chuỗi thức ăn bắt đầu bằng thực vật thì động vật ăn thực vật có mức năng lượng cao nhất trong chuỗi thức ăn. Biến dị cá thể được phát sinh do đột biến và sự tổ hợp lại vật chất di truyền của bố mẹ. quá trình đấu tranh sinh tồn của sinh vật trong môi trường sống. chọn lọc tự nhiên là A. bằng chứng phôi sinh học . lột xác…). D. nhóm loài ưu thế hạn chế các hoạt động sống trong điều kiện môi trường ổn định. D. nhưng do sống trong các điều kiện khác nhau nên hình thái khác nhau. làm thay đổi tần số alen của quần thể. B. Năng lượng trong hệ sinh thái bị thất thoát chủ yếu qua chất thải và các bộ phận bị rơi rụng (lá cây. D. Câu 13: Bằng chứng tiến hóa thể hiện rõ nhất nguồn gốc và lịch sử hình thành loài là A. Câu 14: Nhận định nào sau đây là đúng về năng lượng trong hệ sinh thái: A. bằng chứng giải phẫu so sánh. ở một địa phương có 10000 người. B. Chúng là những cơ quan có cùng nguồn gốc nên thể thức cấu tạo chung giống nhau. C. Mạch mang mã gốc của gen có A = 130. giao phối không ngẫu nhiên. D. số người phụ nữ bình thường mang gen bệnh và số người phụ nữ biểu hiện bệnh lần lượt là: A. Chúng là những cơ quan ở những vị trí tương ứng trên cơ thể nên có cấu trúc giống nhau. Chúng là những cơ quan thực hiện các chức năng giống nhau nên cấu trúc giống nhau. Các loài sinh vật có xu hướng sinh ra một số lượng con nhiều hơn so với số con có thể sống sót đến tuổi sinh sản. nhóm loài ưu thế đã “tự đào huyệt chôn mình”. Câu 17: Bệnh mù màu đỏ . 9 loại. từ đó dễ bị các loài khác vượt lên thành nhóm loài ưu thế mới. từ đó dẫn đến cạn kiệt nguồn sống của chính các loài ưu thế và các loài khác trong quần xã. bằng chứng tế bào học . B. 1472 và 64 Câu 18: Theo quan niệm hiện đại. làm phát sinh những biến dị mới trong QT Câu 16: Trong diễn thế sinh thái. C. tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể cũng thay đổi.Mã đề thi 130 . số loại bộ ba tối đa có thể có trên mARN là: A. Dòng năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường. D. làm phát sinh những kiểu gen mới trong quần thể. B. Sinh vật ở bậc dinh dưỡng cao hơn tích lũy năng lượng nhiều hơn so với sinh vật ở bậc dinh dưỡng thấp hơn. CLTN là nhân tố tạo ra các biến dị. B. từ đó tạo điều kiện cho nhóm loài khác có khả năng cạnh tranh cao hơn trở thành nhóm loài ưu thế mới. Chúng là những cơ quan tương tự nhau nên có cấu trúc giống nhau. nhưng do thực hiện những chức năng khác nhau nên hình thái khác nhau. Theo lý thuyết. hoạt động của nhóm loài ưu thế làm biến đổi mạnh mẽ môi trường. 1742 và 84 B. Quần thể sinh vật có xu hướng thay đổi kích thước trong mọi điều kiện môi trường. D. Câu 12: Một gen của E. nhưng do nguồn gốc khác nhau nên có hình thái khác nhau. 6484 và 84 D.A. CLTN là nhân tố tiến hóa không có hướng. Khi điều kiện sống thay đổi. Biết rằng quần thể người có tần số nam giới bị bệnh là 0. 8 loại. B. bằng chứng địa lý sinh vật học . CLTN là nhân tố không làm thay đổi tần số alen. C. hoạt động của nhóm loài ưu thế làm biến đổi mạnh mẽ môi trường. 64 loại. rụng lông. C.02μm. làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể. Câu 11: Điểm khác biệt về vai trò của nhân tố chọn lọc tự nhiên (CLTN) so với nhân tố đột biến và các yếu tố ngẫu nhiên trong tiến hóa là: A. C. C. thực chất của chọn lọc tự nhiên là A. Trang 2/9 . X = 80. C. B. từ đó dễ bị các loài khác vượt lên thành nhóm loài ưu thế mới. 27 loại. D. Câu 15: Dấu hiệu chung của các nhân tố tiến hóa: đột biến. T = 90. C. CLTN là nhân tố tiến hóa có hướng. 8464 và 64 C.lục ở người do đột biến gen lặn liên kết với nhiễm sắc thể giới tính X. B. Theo lý thuyết.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->