ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ

CHI BỘ BAN ĐẦU TƯ ĐÓNG MỚI VÀ MUA SẮM PHƯƠNG TIỆN NỔI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

***

BẢN ĐĂNG KÝ Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
Họ và tên: Đặng Kim Hiếu Ngày 27 tháng 05 năm sinh 1975 Ngày vào Đảng:02/03/2008; Ngày chính thức:02/03/2009 Chức vụ (Đảng, Chính quyền, đoàn thể):Trưởng phòng Đơn vị công tác (ghi rõ bộ phận và đơn vị công tác): Phòng Kế hoạch Đầu tư Nhiệm vụ được phân công (Ghi tóm tắt nhiệm vụ được Tổ chức Đảng, Chính quyền (Lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo bộ phận giao…) và Đoàn thể giao): 1. Đảm nhận công tác quản lý điều hành chung về mặt kỹ thuật và thương mại cho tất cả các dự án; 2. Điều hành, quản lý phòng. 3. Xây dựng bộ máy tổ chức phù hợp với quy mô hoạt động của phòng theo chức năng nhiệm vụ được phân công; 4. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Ban Giám Đốc phân công; Căn cứ vào chủ đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2009; Căn cứ vào tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ công nhân viên chức ngành Dầu khí; Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công và tình hình thực tiễn của đơn vị tôi đăng ký “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 2009 như sau:
1. Về rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống theo tấm gương của Bác: Thường xuyên tự phê bình và phê bình để xây dựng tinh thần đoàn kết trong cơ quan; tiết kiệm chống lãng phí; không tham nhũng và gương mẫu chống tham nhũng; kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan niệm và biểu hiện sai trái 2. Về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao (cả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể): Xây dựng phong cách lãnh đạo; Hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao (Cả nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ được cấp uỷ, chi bộ, đoàn thể các cấp giao; Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và tích cực tham gia các phong trào tại đơn vị và địa phương nơi cư trú.

Xác nhận của cấp uỷ

Tp. Vũng tàu, ngày 10 tháng 07 năm 2009 Người đăng ký