P. 1
Mau Xac Nhan - Nguoi Phu Thuoc

Mau Xac Nhan - Nguoi Phu Thuoc

|Views: 341|Likes:
Được xuất bản bởitotruong1970

More info:

Published by: totruong1970 on Jun 22, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2013

pdf

text

original

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phc
!"N #$ #HAI
V% NG&'I TÀN T(T #H)NG C* #H" N+NG ,AO ĐỘNG
Kính gửi: UBND xã (phường) …………………………………………………………………..
Họ và tên người nộp thuế: …….……………..………………………...……................................................................…
ã !" thuế (nếu #$):…….………...........................................................................................................................................…
%" &ND'Hộ #hiếu: …..…………………………...………….… Ngà( #)p: …...……………...………………….
N*i #)p: ………………………………………...…………………………………………………………...….………………………..
&h+ , hi-n n.(: ……………………............................................................................................................................................…
&/n #0 1ui 23nh v4 h5 !* #h0ng 6inh người ph7 thuộ# nêu t8i 9h:;n <= 7# >. ?h@n
B AhBng tư !" CD'EFFC'AAGBA& ngà( <F'H'EFFC #I. Bộ Aài #hính hưJng KLn thi hành
6ột !" 2i4u #I. MuNt thuế AN&N và Ngh3 23nh !" OFF'EFFC'NPG&? ngà( C'H'EFFC #I.
&hính phI 1ui 23nh #hi tiết 6ột !" 2i4u #I. MuNt thuế Ahu nhNp #Q nhRn v4 vi-# #hính
1u(4n xã phường xQ# nhNn người ph7 thuộ# S3 tàn tNt 9hBng #$ 9h; n/ng T.: 2ộng.
ABi 9ê 9h.i người !.u 2R( Tà người tàn tNt= 9hBng #$ 9h; n/ng T.: 2ộng 2U 2ưV# tính
gi;6 tWX gi. #;nh và: thu nhNp #I. tBi thY: 1ui 23nh #I. MuNt thuế AN&N.
-..
H/ 01 .2n
n3456 ph7 .h8ộc
N9:
;6nh
-<
CMN=
>Hộ ch6?8
@8An hB 0C6
n3456 l1: DEn
ĐFA chG .h45n3 .H
cIA n3456 ph7 .h8ộc
!6J8 h6Bn
.1n .ậ. KLM
O
E

ABi #.6 2:.n nhZng Tời 9h.i tWên Tà 2[ng !\ thNt= nếu !.i tBi xin #h3u h:àn t:àn tWQ#h
nhi-6.'.
……………..N n31O ………. .hPn3 …….… n9: QR……
NG&'I ,ÀM ĐSN
(K] tên)
XTC NH(N CỦA U!N= XÃN VH&'NGW
UBND …………………………...……………………… xQ# nhNn Bng (Sà) …………………………………………………
thường tW[ t8i …………………………………………............ S3 tàn tNt 2[ng như 9ê 9h.i.'.
……………..N n31O ………. .hPn3 …….… n9: QR……
TMX U!N=………………………….……….
(9] tên= 2$ng K)u)
KLM Gh6 ch - !6J8 h6Bn .1n .ậ. D4Yc ZhA6 .h[o n38O2n .\c ;A8W 9h.i W^ người
ph7 thuộ# S3 9hiế6 9hu(ết Sộ phNn nà: tWên #* thU (như thiếu t.(= #hRn= 6_t=…) h:`#
#/n S-nh hiU6 ngha: 6_# ph;i (như S-nh K:bn= Ki #h0ng #h)t 2ộ# 6àu gi. #.6=...)
Lu !"W QQ>XN-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 62 /2009/TT-BTC ngày
27/3/2009 của B Tà! ch"nh#
Gh6 chW
- KLM !6J8 h6Bn .1n .ậ. 2ưV# 9h.i thY: ngu(ên t_# !.uW 9h.i W^ người ph7 thuộ# S3
9hiế6 9hu(ết Sộ phNn nà: tWên #* thU (như thiếu t.(= #hRn= 6_t=…) h:`# #/n S-nh hiU6
ngha: 6_# ph;i (như S-nh K:bn= Ki #h0ng #h)t 2ộ# 6àu gi. #.6=...)
- XPc nhận cIA U!N= ph45n3N ]^W tWường hVp 2"i tưVng nộp thuế #$ nhi4u
người ph7 thuộ# , nhi4u 23. 2iU6 9hQ# nh.u thc t8i 6+i 23. phư*ng #$ người ph7
thuộ# !"ng= 2"i tưVng nộp thuế ph;i TNp tờ 9h.i và 24 ngh3 UBND phường= xã n*i
2$ xQ# nhNn.
dí K7: eng f #$ < người ph7 thuộ# S3 tàn tNt 9hBng #$ 9h; n/ng T.: 2ộng
!"ng t8i < 23. 2iU6 9hQ#g tW:ng 2$ #$ E người , xã h= O người , xã i. eng f !j
ph;i TNp FE S;n 9h.i thY: 6Lu EE'hNGAN&Ng FO S;n 24 ngh3 UBND xã h xQ#
nhNn #h: FE người ph7 thuộ# !"ng , xã h= FO S;n 24 ngh3 UBND xã i xQ# nhNn
#h: FO người !"ng , xã i.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phc
!"N #$ #HAI
V% NG&'I VH"I T_`C TIaV NU)I =&bNG
Kính gửi: UBND xã (phường) …………………………………………………………………..
Họ và tên người nộp thuế: …….……………..………………………...……................................................................…
ã !" thuế (nếu #$):…….………...........................................................................................................................................…
%" &ND'Hộ #hiếu: …..…………………………...………….… Ngà( #)p: …...……………...………………….
N*i #)p: ………………………………………...…………………………………………………………...….………………………..
&h+ , hi-n n.(: ……………………............................................................................................................................................

&/n #0 1ui 23nh t8i 2iU6 <.O.k (2)= 9h:;n <= 7# >= ?h@n B AhBng tư !"
CD'EFFC'AAGBA& ngà( <F'H'EFFC #I. Bộ Aài #hính hưJng KLn thi hành 6ột !"
2i4u #I. MuNt thuế AN&N và Ngh3 23nh !" OFF'EFFC'NPG&? ngà( C'H'EFFC #I.
&hính phI 1ui 23nh #hi tiết 6ột !" 2i4u #I. MuNt thuế Ahu nhNp #Q nhRn v4 vi-#
#hính 1u(4n xã phường xQ# nhNn th\# tế 2.ng nuBi Kưlng người ph7 thuộ# Tà Bng
Sà nội= Bng Sà ng:8i= #B= Kc= #h[ = SQ#= #Nu Wuột= .nh #h3 Y6 Wuột= #hQu Wuột và #Q#
#Q nhRn 9hQ# 2U 2ưV# tính gi;6 tWX #h: người ph7 thuộ#.
ABi 9ê 9h.i người !.u 2R( 2.ng !"ng #mng vJi tBi.
-..
H/ 01 .2n
n3456 ph7 .h8ộc
N31O
;6nh
-<
CMN=
>Hộ ch6?8
@8An hB 0C6
n3456 ZhA6
ĐFA chG .h45n3 .H cIA
n3456 ph7 .h8ộc
O
E

ABi xin #.6 2:.n 9ê 9h.i tWên Tà 2[ng !\ thNt= nếu !.i tBi xin #h3u h:àn t:àn
tWQ#h nhi-6.'.
……………..N n31O ………. .hPn3 …….… n9: QR……
NG&'I ,ÀM ĐSN
(K] tên)
XTC NH(N CỦA U!N= XÃN VH&'NG KnE6 n3456 nộp .h8? c4 .HMW
UBND …………………………………………………………………………… xQ# nhNn người 2ưV# 9ê 9h.i
tW:ng SiUu (nêu tWên) hi-n 2.ng !"ng #mng Bng (Sà) ………………………………….……………………
t8i 23. #hn……………… ………………………… .'.
……………..N n31O ………. .hPn3 …….… n9: QR……
TMX U!N=ccccccccccXcccX
(9] tên= 2$ng K)u)
Lu !"W QdA >XN -TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 62 /2009/TT-BTC ngày
27/3/2009 của B Tà! ch"nh#
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phc
!"N #$ #HAI
V% NG&'I VH"I T_`C TIaV NU)I =&bNG
Kính gửi: UBND xã (phường) …………………………………………………………………..
Họ và tên người nộp thuế: …….……………..………………………...……................................................................…
ã !" thuế (nếu #$):…….………...........................................................................................................................................…
%" &ND'Hộ #hiếu: …..…………………………...………….… Ngà( #)p: …...……………...………………….
N*i #)p: ………………………………………...…………………………………………………………...….………………………..
&h+ , hi-n n.(: ……………………............................................................................................................................................

&/n #0 1ui 23nh t8i 2iU6 <.O.k (2)= 9h:;n <= 7# >= ?h@n B AhBng tư !"
CD'EFFC'AAGBA& ngà( <F'H'EFFC #I. Bộ Aài #hính hưJng KLn thi hành 6ột !"
2i4u #I. MuNt thuế AN&N và Ngh3 23nh !" OFF'EFFC'NPG&? ngà( C'H'EFFC #I.
&hính phI 1ui 23nh #hi tiết 6ột !" 2i4u #I. MuNt thuế Ahu nhNp #Q nhRn v4 vi-#
#hính 1u(4n xã phường xQ# nhNn th\# tế 2.ng nuBi Kưlng người ph7 thuộ# Tà Bng
Sà nội= Bng Sà ng:8i= #B= Kc= #h[= SQ#= #Nu Wuột= .nh #h3 Y6 Wuột= #hQu Wuột và #Q#
#Q nhRn 9hQ# 2U 2ưV# tính gi;6 tWX #h: người ph7 thuộ#.
ABi 9ê 9h.i người !.u 2R( 9hBng n*i nư*ng t\.= tBi 2.ng tW\# tiếp nuBi Kưlng:
-..
H/ 01 .2n
n3456 ph7 .h8ộc
N31O
;6nh
-<
CMN=
>Hộ ch6?8
@8An hB 0C6
n3456 l1: DEn
ĐFA chG .h45n3 .H cIA
n3456 ph7 .h8ộc
O
E

ABi xin #.6 2:.n nhZng Tời 9h.i tWên Tà 2[ng !\ thNt= nếu !.i tBi xin #h3u h:àn
t:àn tWQ#h nhi-6.'.
……………..N n31O ………. .hPn3 …….… n9: QR……
NG&'I ,ÀM ĐSN
(K] tên)
XTC NH(N CỦA U!N= XÃN VH&'NG KnE6 n3456 ph7 .h8ộc c4 .HMW
UBND …………………………………………………………………………… xQ# nhNn người 2ưV# 9ê 9h.i
tW:ng SiUu (nêu tWên) 9hBng n*i nư*ng t\.= 2.ng !"ng t8i xã (phường) ……………………
………………………………………………….…………………….'.
……………..N n31O ………. .hPn3 …….… n9: QR……
Lu !"W Qde >XN -TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 62 /2009/TT-BTC ngày
27/3/2009 của B Tà! ch"nh#
TMX U!N=ccccccccccXcccX
(9] tên= 2$ng K)u)
Gh6 chW
XPc nhận cIA U!N= ph45n3N ]^W tWường hVp 2"i tưVng nộp thuế #$ nhi4u
người ph7 thuộ# , nhi4u 23. 2iU6 9hQ# nh.u thc t8i 6+i 23. phư*ng #$ người ph7
thuộ# !"ng= 2"i tưVng nộp thuế ph;i TNp tờ 9h.i và 24 ngh3 UBND phường= xã n*i
2$ xQ# nhNn.
dí K7: eng B #$ < người ph7 thuộ# (9hBng n*i nư*ng t\. và Bng B 2.ng
tW\# tiếp nuBi Kưlng) 2.ng !"ng t8i < 23. 2iU6 9hQ#g tW:ng 2$ #$ FE người , xã K=
FO người , xã . eng f !j ph;i TNp FE S;n 9h.i thY: 6Lu !" EOS'hNGAN&Ng FO
S;n 24 ngh3 UBND xã K xQ# nhNn #h: FE người ph7 thuộ# !"ng , xã K= FO S;n 24
ngh3 UBND xã xQ# nhNn #h: FO người !"ng , xã .

.Ghi chú: . mắt. .. Ông A sẽ phải lập 02 bản khai theo mẫu 22/XN-TNCN. xã: trường hợp đối tượng nộp thuế có nhiều người phụ thuộc ở nhiều địa điểm khác nhau thì tại mỗi địa phương có người phụ thuộc sống. xã nơi đó xác nhận.. Ví dụ: Ông A có 3 người phụ thuộc bị tàn tật không có khả năng lao động sống tại 3 địa điểm khác.…) hoặc căn bệnh hiểm nghèo mắc phải (như bệnh down. trong đó có 2 người ở xã X. di chứng chất độc màu gia cam. chân. đối tượng nộp thuế phải lập tờ khai và đề nghị UBND phường.(*) Biểu hiện tàn tật được khai theo nguyên tắc sau: khai rõ người phụ thuộc bị khiếm khuyết bộ phận nào trên cơ thể (như thiếu tay. 1 người ở xã Y. 01 bản đề nghị UBND xã X xác nhận cho 02 người phụ thuộc sống ở xã X.Xác nhận của UBND phường. 01 bản đề nghị UBND xã Y xác nhận cho 01 người sống ở xã Y.) .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->