P. 1
bao-cao-atiso-cong-nghe-bao-quan-va-che-bien

bao-cao-atiso-cong-nghe-bao-quan-va-che-bien

|Views: 926|Likes:
Được xuất bản bởiTiến Dũng Nguyễn

More info:

Published by: Tiến Dũng Nguyễn on Jun 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2013

pdf

text

original

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC-THỰC PHẨM
Ν 
Đề Tài
TP.HCM,tháng 10 năm 2010
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC-THỰC PHẨM
Ν 
Đề Tài
GVHD: PGS.TS T!"# $%&" N'(
N#)* +#,- #i.": N#)* /
D0"# 12-# "#)*:
3. 45 6#2"# D%7
89:;<=:
3
:. N'%7>" P#2?
89:<@;=
3
<. TA" T#! Mi"# T#B7
89:8<=C
3
/. TA" T#! T#%
89:<;@=
3
C. TA" VD" T#iE+
89:::/C
3
;. 4F T#! MG N'(-
89:<<33
3
@. N'%7>" ViE+ T#à"#
89:;<=:
3
9. N#0" Mi"# TH
89:/3@C
3
=. TI"' T#! T#0"# T#J7
89:C;9:
3
38. TA" T#à"# T%"'
89:<3:C
3
TP.HCM,tháng 10 năm 2010
N#K" LM+ -N0 'iO"' PiF"
Trà Atiso có độ ẩm >5
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

MQC 4QC
!. M" #$%......................................................................................................................................1
1 C&' Atis(......................................................................................................................................1
1.1 )g*+n g,c..................................................................................................................................1
1.2 #-c đi.m th/c 01t......................................................................................................................2
1.2 #34 56 7h&n 8,............................................................................................................................2
1.9 Thành 7h:n hó4 h;c...................................................................................................................2
1.9.1 <á Atis( ch=4..........................................................................................................................2
1.9.2 Ho4 Atis(................................................................................................................................2
1.9.2 >?............................................................................................................................................2
2. #-t 0@n đA....................................................................................................................................2
2. BiCi D*'Et 0@n đA.........................................................................................................................9
!!. )F! G%)B.................................................................................................................................9
1 HCo D*Cn ho4 4tis(........................................................................................................................9
2 ChE 8iEn trà Atis(.........................................................................................................................5
2.1 <àm hIo.....................................................................................................................................5
2.1.1 MJc đKch.................................................................................................................................5
2.1.2 )hLMng 8iNOn đ(Pi c*P4 ng*'Nn 5iNQ* chRS Thi đLUQc 54Sm hROo..........................................................5
2.1.2 #iNS* TiNQn T'M th*&Qt...................................................................................................................V
2.2 WX 0à 5Nn mRn 4tis(...................................................................................................................Y
2.2.1 M*Qc điOch.................................................................................................................................Y
2.2.2 )hLMng 8iNOn đ(Pi Z4P' r4 Thi 0oS .................................................................................................Y
2.2.2 ['M th*&Qt 0oS 4tis(.....................................................................................................................\
2.2.9 ]N* c&S* T'M th*&Qt.....................................................................................................................\
2.2 ^@' Th(......................................................................................................................................_
2.2.1 M*Qc điOch`................................................................................................................................_
2.2.2 ]N* c&S*..................................................................................................................................._
2.2.2 )hLMng 8iNOn đ(Pi c*P4 chRS 5Nn mRn Thi s&O'................................................................................_
2.2.9 #iNS* TiNQn T'M th*&Qt`.................................................................................................................._
2.9 Ph&n 5o4Qi, đ&O* tr(Qn, đoOng h(Q7 04S 84Po D*4Pn th4Snh 7h&Pm..........................................................10
2. ^Cn Z*@t aLbc 7hẩm...................................................................................................................10
2.1 cnh hLdng ce4 4tis( 5Nn s=c ThfR con ngLgi..........................................................................10
2.1.1 Bià* 0it4min 0à ch@t Thoáng................................................................................................10
2.1.2 T,t cho hh tiN* hoá................................................................................................................11
2.1.2 BiCm cho5RstRro5 0à 8hnh tim...............................................................................................11
2.1.9. BiCm 5Lbng đLgng má*.......................................................................................................11
2.2 Tác aJng aLbc 56.....................................................................................................................11
2.2 Che tr3......................................................................................................................................11
2.9 Một s, aLbc 7hẩm có thành 7h:n ti Atis(..............................................................................12
2.9.1 )4g4ntRc...............................................................................................................................12
2.9.2 Comco7h'to5.........................................................................................................................12
2.9.2 Mát g4n giCi độc...................................................................................................................12
9. ChE 8iEn th/c 7hẩm...................................................................................................................12
9.1 C4nh 4tis( h:m táo đf..............................................................................................................12

9.1.1 )g*'Nn 5ih*...........................................................................................................................12
9.1.2 Cách n@*...............................................................................................................................12
9.2 Atis( h:m giX hRo....................................................................................................................19
9.2.1 )g*'Nn 5ih*...........................................................................................................................19
9.2.2 ChE 8iEn................................................................................................................................19
9.2.2 ThLdng th=c..........................................................................................................................19
9.2 Th3t nh+i 4tis(..........................................................................................................................19
9.2.1 )g*'Nn 5ih*...........................................................................................................................19
9.2.2 Cách 5àm...............................................................................................................................15
5. H4o gói 8Co D*Cn 0à m4rTRting.................................................................................................15
5.1 T:m D*4n tr;ng ce4 84o gói....................................................................................................15
5.2 ]N* c:* đ,i 0ji 84o 8k.............................................................................................................1V
5.2 ^/ c:n thiEt Z&' a/ng ThLUng hih* cho sCn 7hẩm chl...........................................................1Y
5.9 PhLUng 7há7 tmo a/ng thLUng hih*.........................................................................................1Y
!!!. [nT <%o)..............................................................................................................................1Y
1. W4i trX C(ng nghh s4* th* homch...............................................................................................1Y
2. Biji thih* một s, C(ng t' sCn Z*@t Atiso..................................................................................1\
Tp! <!q% THAM [Hcr.............................................................................................................20

C(ng nghh chE 8iEn, 8Co D*Cn Atis( ........................................... BWHG` PB^.T^ Tr3nh s*&n )g;
I. MR ĐST
Trong 8mt ngàn các 5omi ho4 trái, r4*
Z4nh, c&' 4tis( đLbc 8iEt đEn nhL một 5omi
aLbc thCo đ-c 8iht d <&m #+ng. Trong tiEt trgi
a3* nht, nhung 0mt 4tis( đEn độ trv 8(ng trCi
a;c thRo triAn đ+i th@7 thoáng, 5àm cho swc
mà* 0xng c4o ng*'Nn thNm 5ộng 5y', trx
7hz{
ThRo ti đi.n aLbc h;c` |)hiA* thE T} n4', c&'
Atis( đLbc 8iEt đEn nhL 5à một c&' th*,c 5bi
m1t. W3 th*,c Atis( 0à các chE 7hẩm ti Atis(
tmo nNn một nh&n t, Tinh đi.n ce4 th/c 01t 5ih* 7há7 nh~m TKch thKch tiN* hó4 0à
tăng cLgng các ch=c năng 8ài tiEt. C&' Atis( cXn non có th. 5*ộc chKn h4' n@*
c4nh ăn, nhung 8ộ 7h1n thLgng đLbc axng 5àm r4* 5à cJm ho4. H(ng Atis( 5à 5omi
r4* c4o c@7, Thi n@* chKn r@t a? tiN* hó4 axng tr3 đ4* g4n, giCm đ4* am aà', r@t c:n
cho nhung ngLgi 83 8hnh đái đLgng. CXn 5á 0à th&n ce4 4tis( đLbc ch• đ3nh axng
chu4 thi.* năng g4n, ch=ng 0àng a4, ch,ng tăng cho5RstRro5€h*'Et, sU 0u4 động
mmch {•
[h(ng nhung đRm 5mi hih* D*C c4o trong tr3 8hnh, c&' Atis( cXn r@t a? s‚
aJng. Có th. axng tLUi h4' Th(, swc nLjc h4' n@* thành c4o cXn có amng chiEt tLUi
8~ng c+n ho-c 5àm c+n th*,c. Hihn n4' trNn th3 trLgng có r@t nhiA* chE 7hẩm ti
Atis( nhL c4o, c'n4r47h'to5 0iNn, th*,c nLjc đóng ,ng Actis4min{ 0à th(ng
aJng nh@t 5à trà Atis( amng hX4 t4n h4' tzi 5;c.
3 C&7 U+i1V
3.3 N'%W" 'I-
Atis( ƒtNn Tho4 h;c` C'n4r4 sco5'm*s„ 5à 5omi c&' 5á g4i 5&* năm có ng*+n g,c
ti miAn )4m ch&* …* ƒD*4nh #34 Tr*ng HCi„ đ† đLbc ngLgi Cv H' <m7 0à Cv <4
M† tr+ng đ. 5@' ho4 5àm r4* ăn. Atis( có th. c4o 5Nn tji 1,5 đEn 2 mIt, 5á c&' aài ti
50€\0 cm.
)hung c&' Atis( đLbc tr+ng đ:* tiNn d D*4nh )475Rs 0ào giu4 thE T} 15. )ó
đLbc C4thRrinR aR MRaici giji thih* tji nLjc Phá7 trong thE T} 1V, s4* đó, ngLgi
Tr4ng 1
C(ng nghh chE 8iEn, 8Co D*Cn Atis( ........................................... BWHG` PB^.T^ Tr3nh s*&n )g;
Hà <4n m4ng nó đEn Anh. Atis( tiE7 tJc đLbc m4ng tji M‡ trong thE T} 1_ 8di
nhung ngLgi đEn nh17 cL` 84ng <o*isi4n4 8di ngLgi Phá7 0à 84ng C45iˆorni4 8di
ngLgi T&' H4n )h4. )gà' n4', 4tis( đLbc tr+ng che 'E* d Phá7, ‰ 0à T&' H4n
)h4, M‡ 0à các nLjc M‡ <4tinh. Atis( a* th/c 0ào Wiht )4m đ:* thE T} 20, đLbc
tr+ng d ^4 P4, T4m #Co, nhiA* nh@t 5à d #à <mt. TNn g;i ce4 nó 5à s/ 7hiNn &m
s4ng tiEng Wiht ce4 ti tiEng Phá7 4rtich4*t.
3.: ĐX- YiZ* +#,- PK+
Atis( 5à c&' thCo 5jn, c4o 1 € 1,2m, có th. đEn 2m. Th&n ngwn, thŠng 0à c=ng,
có ThK4 a;c, 7he 5(ng trwng nhL 8(ng. <á to, aài, m;c so 5R‹ 7hiEn 5á ZŒ thx' s&* 0à
có răng Th(ng đA*, m-t trNn Z4nh 5Jc m-t aLji có 5(ng trwng, c*,ng 5á to 0à ngwn.
CJm ho4 hknh đ:*, to, m;c d ng;n, mà* đf tKm ho-c tKm 5U nhmt, 5á 8wc ngoài ce4
cJm ho4 rộng, aà' 0à nh;n, đE cJm ho4 nmc 7he đ:' 5(ng tU, m4ng toàn ho4 hknh
,ng. •*C nhŽn 8óng, mà* n&* sym có mào 5(ng trwng.
3.< Đ!0 [\ ?#&" ]I
Atis( 5à c&' th*,c ng*+n g,c •34 Tr*ng HCi, đLbc ngLgi Phá7 ai th/c 0ào
tr+ng d Wiht )4m ti hàng trăm năm n4' d các 0xng có ThK h1* (n đji nhL •à <mt
ƒ<&m •+ng„, ^474 ƒ<ào C4i„, T4m •Co ƒW•nh Phzc„. •En n4' Atis( đLbc 7hát
tri.n tr+ng d nhiA* nUi, T. cC 0xng đ+ng 8~ng nhL HCi GLUng c&' 0yn 7hát tri.n
t,t.
3./ T#à"# ?#A" #)0 #(-
Homt ch@t chKnh ce4 4tis( 5à c'n4rinR ƒAciaR 1€ 9 aic4ˆIin D*inic„. )goài r4 cXn
có in*5in, in*5in4‘4, t4min, các m*,i hu* cU ce4 các Tim 5omi [45i, C4nZi, M4giN,
)4tri...
3./.3 42 U+i1V -#^0
Acia hu* cU 84o g+m`
’ Acia PhRno5` C'n4rin ƒ4cia 1 € 2 Gic4ˆR'5 •*inic„ 0à các sCn 7hẩm ce4 s/
the' 7h&n ƒAcia C4ˆRic, 4cia C5orogRnic, 4cia )Roc5orogRnic„.
’ Acia A5co5.
’ Acia ^*ccinic.
Hb7 ch@t “540onoia ƒayn ch@t ce4 <*tRo5in„, 84o g+m` C'n4ro‘ia ƒ <*tRo5in € Y
€ G B5*c7'r4no‘ia„, ^co5'mo‘ia ƒ<*tRo5in € Y € >*tino‘ia € 2” € B5*co‘ia„.
Tr4ng 2
C(ng nghh chE 8iEn, 8Co D*Cn Atis( ........................................... BWHG` PB^.T^ Tr3nh s*&n )g;
Thành 7h:n Thác` C'n4o7icrin 5à ch@t có 03 đwng, th*ộc nhóm B*4i4no5ia.
<á ch=4 nhiA* homt ch@t nh@t` 1,22 Po5'7hRno5, C5orogRnic 4cia 9, hb7 ch@t
“540onoia ƒđ-c 8iht 5à >*tin„, s4* đó đEn th&n ƒ0,Y5„, r? ƒ0,59„. Gyn ch@t
C4ˆˆRic nhL C5onogRnic 4cia, )Roc5orogRnic 4cia, C'7toc5orogRnic 4cia, C'n4rin.
^RsD*itRr7Rn 54cton` C'n4r7icrin, GRh'aroc'n4ro7icrin, BrosshRimin, C'n4trio5.
Homt ch@t trong 7hiEn 5á c4o g@7 10 5:n trong c*,ng 5á.
<á non ch=4 nhiA* homt ch@t hUn 5á m;c thành hknh ho4 th3 d m-t đ@t. )E* s@'
d nhiht độ c4o thk 5á m4* Th( nhLng 5mi m4* m@t homt ch@t. " nhiht độ th@7, 0ihc
5àm Th( s• 5&* hUn. <á c:n đLbc vn đ3nh trLjc r+i mji ch*'.n thành amng 8ào chE.
)g;n có ho4 ch=4 !n*5in, ProtRin ƒ2,V„, a:* 8Io ƒ0,1„, C4r8on H'ar4t ƒ1V„,
ch@t 0( cU ƒ1,\0, C4 ƒ0,12„, P ƒ0,10„, “R ƒ2,2mg–100g„, C4rotRn ƒV0
%nit–100g tKnh r4 Wit4min A„.
Th&n 0à 5á cXn ch=4 m*,i hu* cU ce4 các Tim 5omi [, C4, Mg, )4. Hàm 5Lbng
[45i r@t c4o.
3./.: H_0 U+i1V
Ho4 Atis( ăn r@t t,t cho s=c ThfR, nó c*ng c@7 ThoCng _,2 c4r8oh'ar4tR,
1,5 ch@t ZU, r@t Kt ch@t 8Io 0à 7rotRin. )ăng 5Lbng c*ng c@7 r@t th@7, ch• ThoCng
90 đEn 50 Tc45 nhLng 5mi r@t già* 0it4min 0à ch@t Thoáng nhL 7ot4ssi*m,
7hos7hor*s, c45ci*m, soai*m, s*57hor 0à m4gnRsi*m. Ho4 đ-c 8iht thKch hb7 cho
ngLgi 83 đái tháo đLgng ao có r@t Kt đLgng. Ho4 c—ng giz7 thCi 8jt ch@t độc cho
nhung ngLgi m@t c&n 8~ng ao *,ng nhiA* rLb*.
3./.< R>
>? h:* nhL Th(ng có ayn ch@t ce4 C4ˆRic 4cia, 84o g+m cC C5orogRnic 4cia 0à
^RsD*itRr7Rn 54cton. >? ch• đA* th(ng ti.* ch= Th(ng có tác aJng tăng tiEt m1t
ƒHRr845 MRaicinR 1___„.
:. ĐX+ P`" Yề
Ho4 0à cJm 5á 8wc Atis( axng 5àm r4* ăn, r@t 8v, thKch hb7 0ji 8hnh nh&n đái
tháo, ngoài r4 cXn có tác aJng nh*1n g4n, nh*1n tràng, 5bi ti.*, giCi độc. <á Actis(
ƒ0à các chE 7hẩm chiEt s*@t toàn 7h:n nhL c4o 5fng, c4o đ-c, c4o Th( Actis(„ có
tác aJng 5bi ti.*, tăng tiEt m1t, th(ng m1t, hm cho5RstRro5 má*.
Tr4ng 2
C(ng nghh chE 8iEn, 8Co D*Cn Atis( ........................................... BWHG` PB^.T^ Tr3nh s*&n )g;
Atis( đLbc tr+ng che 'E* d #à <mt nhLng nh* c:* có d m;i nUi. Trong c*ộc
s,ng hihn đmi, m(i trLgng ngà' càng ( nhi?m Cnh hLdng đEn s=c ThfR 0à đgi s,ng
con ngLgi cxng 0ji chE độ ăn *,ng h,i hC, Th(ng hb7 56 s, ngLgi mwc 8hnh ti.*
đLgng, cho5RstRro5 trong má*, nóng trong ngLgi,{ ngà' càng nhiA*.
W@n đA đ-t r4 5à 5àm s4o có th. đL4 sCn 7hẩm Atis( 0ji ch@t 5Lbng t,t nh@t đEn
ngLgi tiN* axng.
<. GiOi a%7E+ P`" Yề
Cxng 0ji s/ 7hát tri.n ce4 C(ng nghh s4* th* homch, C(ng nghh 8Co D*Cn˜chE
8iEn đ† gó7 7h:n D*4n tr;ng đL4 sCn 7hẩm có ch@t 5Lbng đEn ngLgi tiN* axng 0ji
nhiA* hknh th=c Thác nh4*` amng tLUi, th*,c aLji amng nLjc h4' 0iNn, trà,{ gó7
7h:n đá7 =ng nh* c:* th3 trLgng 0à s=c ThfR tiN* axng.
II. NỘI DTNG
3 BO_ a%O" #_0 0+i1V
Ho4 4tis( tLUi có th. axng nhL một 5omi
r4* có 03 th*,c, axng đ. chE 8iEn các món
ăn nhL 4tis( nh+i th3t, s454a, 4is( h:m táo
đf, 4tis( h:m giX hRo.
)hLng điA* D*4n tr;ng 5à 4tis( d Wiht )4m
che 'E* ch• đLbc tr+ng d #à <mt, nhLng
nh* c:* ce4 m™i ngLgi 5à d Thw7 nUi.
ChKnh 0k 01' c(ng nghh s4* th* homch c:n 7hCi giCi D*'Et 0@n đAn 8Co D*Cn 0à 01n
ch*'.n 4tis( ti #à <mt đEn nUi c:n thiEt 0à 0yn giu đLbc độ tLUi ce4 4tis(, cC 0A
hknh th=c 0à ch@t 5Lbng.
6b +#%K+ ]O_ a%O" #_0 0+i1V` ho4 4tis( r‚4 smch 0à ch:n 8~ng hUi nLjc s(i d
nhiht độ 100
o
C trong 5 7hzt s4* đó 8(i a*ng a3ch C4ƒrH„
2
8†o hX4 0ào 0Et cwt
c*,ng s4* đó 7h*n đA* a*ng a3ch 4Zit citric 1 0ào cJm ho4. #L4 sCn 7hẩm 0ào
Tho 5mnh đ. 8Co D*Cn d nhiht độ ti 0 € 2
o
C, độ ẩm Th(ng ThK ti _0€_5. ^4* 20
ngà' 8Co D*Cn, t} 5h hL hfng 5à 10, t} 5h giCm Th,i 5Lbng 5 0à độ HriZ tăng ti
5,2 đEn _,29.
Tr4ng 9
C(ng nghh chE 8iEn, 8Co D*Cn Atis( ........................................... BWHG` PB^.T^ Tr3nh s*&n )g;
: C#E ]iE" +à U+i1V
Tx' 0ào nhà sCn
Z*@t 0à nh* c:*
ngLgi tiN* axng
mà nhiA* 5omi trà
4tis( 0ji t• 5h 5á,
8(ng, th&n, r?
Thác nh4* có 8v s*ng cf ng;t, c4m thCo,{
đLbc sCn Z*@t nh~m đá7 =ng m;i 'N* c:* th3
trLgng. )hkn ch*ng D*' trknh sCn Z*@t trà 4tis(
có th. đLbc tóm twt nhL s4*`
:.3 4à* #M_
:.3.3 Mc- YH-#
Atis( ng*'Nn 5iNQ* s4* Thi th* h4Oi 0NS coO ch=4 nhiA* nLjc. )NO* đRm tiNOn h4Snh 0oS
ng4' thiS 4tis( sRM 8iQ n4Ot, nLUOc tho4Ot r4 m4ng thRo m(Qt s(O ch&Ot hoS4 t4n 54Sm 4Pnh
hLUPng đNOn ch&Ot 5LUQng trà th4Snh 7h&Pm. Go đoO, 54Sm hROo đNP cho 5LUQng nLUOc trong
4tis( ng*'Nn 5iNQ* 84' hUi 8UO t, ng*'Nn 5iNQ* trUP nNn mNSm 04S aRPo a4i hUn. )go4Si r4,
ao 5LUQng nLUOc gi4Pm đi m4S h4Sm 5LUQng ch&Ot Th( trong ng*'Nn 5iNQ* trUP nNn đ&Qm đăQc
hUn, tLS đoO tăng cLUSng Th4P năng ho4Qt đ(Qng c*P4 c4Oc Rn‘'m coO trong ng*'Nn 5iNQ*.
:.3.: N#de"' ]iFf" YVgi -%g0 "'%7F" [iFh% -#ij k#i Ydlh- [0j* #if_
H(Oc hUi nLUOc` Thi 54Sm hROo, nLUOc sRM 8(Oc hUi 04S noO sRM đi D*4 c4Oc m4o D*4Pn r4
ngo4Si 54Sm cho 54O 4tis( mNSm 04S aRPo a4i hUn. [h(Oi 5LUQng 04S thNP tiOch ng*'Nn 5iNQ*
gi4Pm. •*4O triSnh n4S' chi4 54Sm 84 gi4i đo4Qn`
š H(Oc hUi nLUOc tLQ ao` t(Oc đ(Q 8(Oc hUi nh4nh, chiNOm 15 € 20 t(Png 5LUQng
nLUOc coO trong ng*'Nn 5iNQ*.
š T(Oc đ(Q 8(Oc hUi ch&Qm 0iS nLUOc UP c4Oc aiQch 84So 8iQ c4Pn trUP 8UPi c4Oc aiQch TRo coO
trong 54O chRS.
š TNO 84So m&Ot Th4P năng ho4Qt đ(Qng 8iSnh thLUSng, 5LUQng nLUOc 84' hUi tiNO7 t*Qc
gi4Pm.
Tr4ng 5
Actis( tLUi
<àm hIo
WX
<Nn mRn
^@' Th(
Ph&n 5omi 0à đóng gói
^Cn 7hẩm
C(ng nghh chE 8iEn, 8Co D*Cn Atis( ........................................... BWHG` PB^.T^ Tr3nh s*&n )g;
•*4 84 gi4i đo4Qn n4S' t4 th&O' Th(ng thNP 54Sm hROo ng*'Nn 5iNQ* chRS UP gi4i đo4Qn
c*(Oi 0UOi t(Oc đ(Q 5UOn 0iS nhL 0&Q' sRM 54Sm ch4O' ng*'Nn 5iNQ* ao t(Oc đ(Q 84' hUi trNn măQt
ng*'Nn 5iNQ* chRS Th(ng 7h*S hUQ7 0UOi t(Oc đ(Q aiQch ch*'NPn c*P4 nLUOc trong hNQ th(Ong
(Ong m4o D*4Pn trong moQi 7h&Sn c*P4 c4Oc m( 54O.
C4Sng TROo a4Si thUS i gi4n 54Sm hROo, ch&Ot 5LUQng trà th4Snh 7h&Pm sRM gi4Pm ao h4Sm
5LUQng t4nin coO trong 4tis( ng*'Nn 5iNQ* gi4Pm.
Trong D*4O triSnh 54Sm hROo, h4Sm 5LUQng c5oroˆin trong ng*'Nn 5iNQ* gi4Pm, điNS* n4S'
r&Ot coO 5UQi trong s4Pn Z*&Ot 0iS m4S* Z4nh c*P4 c5oroˆin sRM 54Sm cho m4S* săOc c*P4 nLUOc 7h4
Th(ng đRQ7.
Trong D*4O triSnh 54Sm hROo, h4Sm 5LUQng 0it4min C gi4Pm ƒch&Ot ch(Ong oZ' hoO4„, ao
đoO 54Sm tăng D*4O triSnh oZ' hoO4 săOc t(O 4ntoZi4niain t4Qo r4 nhLMng s4Pn 7h&Pm t4n đLUQc
trong nLUOc 54Sm cho m4S* săOc c*P4 nLUOc 7h4 trà trUP nNn đRQ7.
•*4O triSnh 54Sm hROo ch*P 'NO* 54S D*4O triSnh 0&Qt 5'O, nhLMng 8iNOn đ(Pi sinh hoO4 Z4P' r4
trong D*4O triSnh n4S' c*Mng coO nhLng Th(ng nhiNS*.
:.3.< ĐiFj% kiFh" k7e +#%&h+
)hiNQt đ(Q 04S đ(Q &Pm tLUng đ(Oi c*P4 Th(ng ThiO` h4i 'NO* t(O n4S' 4Pnh hLUPng 5UOn đNOn
t(Oc đ(Q 54Sm hROo. )NO* 54Sm hROo ch&Qm thiS ch&Ot Th( t(Pn h4o tLS 9 € 5 .
)NO* độ ẩm Th(ng ThiO th&O7 thiS t(Oc đ(Q 54Sm hROo nh4nh, nhLng nNO* th&O7 D*4O thiS
0iNQc 54Sm hROo sRM Th(ng đNS*. ThLQc tNO nNO* 54Sm hROo tLQ nhiNn thiS độ ẩm Th(ng ThiO ›
V0 . )NO* 54Sm hROo nh&n t4Qo thiS độ ẩm Th(ng ThiO 2\€20 54S t(O t.
)NO* nhiNQt đ(Q c4o, t(Oc đ(Q 54Sm hROo sRM nh4nh, nhLng nNO* nhiNQt đ(Q D*4O c4o sRM 4Pnh
hLUPng đNOn ho4Qt tiOnh c*P4 c4Oc Rn‘'m coO trong ng*'Nn 5iNQ* 04S UP nhiNQt đ(Q c4o, c4Oc
ch&Ot hLUng t4Qo th4Snh sRM Th(ng tiOch 5*M' đLUQc, c4Oc ch&Ot 84' hUi coO m*Si thUm 8iQ t(Pn
th&Ot 54Sm gi4Pm ch&Ot 5LUQng trà th4Snh 7h&Pm. Go đoO, nhiNQt đ(Q 54Sm hROo thLUSng 54S 90€
95
0
C.
#iNS* TiNQn 5L* th(ng Th(ng ThiO` 5L* th(ng Th(ng ThiO nhăSm m*Qc điOch gi4Pm &Pm
c*P4 m(i trLUSng 54Sm hROo. Trong D*4O triSnh 54Sm hROo, &Pm trong ng*'Nn 5iNQ* tho4Ot r4
54Sm m(i trLUSng 54Sm hROo nh4nh choOng 84Mo hoS4 nLUOc. WiS thNO c&Sn 7h4Pi 5L* th(ng
Th(ng ThiO c*P4 m(i trLUSng 54Sm hROo đNP tăng t(Oc đ(Q 54Sm hROo đ(Sng thUSi c&O7 cho
ng*'Nn 5iNQ* chRS m(Qt 5LUQng oZ' c&Sn thiNOt cho D*4O triSnh sinh hoO4 Z4M' r4 trong D*4O
triSnh n4S'. )gLUSi t4 Th(Ong chNO t(Oc đ(Q 5L* ch*'NPn Th(ng ThiO Tho4Png 2m–s.
Tr4ng V
C(ng nghh chE 8iEn, 8Co D*Cn Atis( ........................................... BWHG` PB^.T^ Tr3nh s*&n )g;
#(Q đ(Sng nh&Ot c*P4 ng*'Nn 5iNQ*` t(Oc đ(Q tho4Ot hUi nLUOc UP nhLMng 7h&Sn non, gi4S
c*P4 ng*'Nn 5iNQ* coO Th4Oc nh4*, ao đoO trLUOc Thi 54Sm hROo c&Sn 7h4Pi 7h&n 5o4Qi 0iS
ng*'Nn 5iNQ* non thLUSng hROo trLUOc.
:.: Vm Pà [F" *i" 0+i1V
:.:.3 M%h- Yif-#
WoS đNP 54Sm a&Q7 c4Oc t(P chLOc tNO 84So c4Oc m( 54Sm c4Oc th4Snh 7h&Sn trong ng*'Nn 5ih*
tho4Ot r4 8NS măQt đNP s4* Thi s&O' c4Oc aiQch 84So sRM 84Om 5Nn 8NS măQt ng*'Nn 5ih* 54Sm cho
c4Onh trà oOng 4Onh hUn 04S aNM a4Sng hoS4 t4n 04So nLUOc 7h4 t4Qo r4 hLUng 0iQ đăQc trLng.
HUn nLM4, ao aiQch 84So tho4Ot r4 ngo4Si nNn t4nin 04S c4Oc hUQ7 ch&Ot hLM* cU Th4Oc coO điNS*
TiNQn tiNO7 Z*Oc 0UO i oZ' Th(ng ThiO Z4M' r4 D*4O triSnh oZ' hoO4 t4Qo r4 m*Si 0iQ, hLUng 04S
m4S* săOc c*P4 s4Pn 7h&Pm.
WoS 54Sm cho 54O 8iQ c*(Qn 54Qi, t4Qo hiSnh a4Ong đRQ7, gi4Pm thNP tiOch, aNM a4Sng cho 0&Qn
ch*'NPn 04S 84Po D*4Pn.
#+ng thgi D*á trknh 5Nn mRn c—ng Z†' r4 5àm 4tis( m&Ot đi m4S* Z4nh 0à mxi
hăng, coO m*S i thUm aiQ*, Th(ng coSn 0iQ ch4Ot.
:.:.: N#de"' ]iFf" YVgi L0g7 0 k#i P_j
Trong Thi 0oS, c4Oc th4Snh 7h&Sn trong 4tis( hROo đNS* 0à coO nhLMng 8iNOn đ(Pi đ4Ong
TNP`
[hi tNO 84So 4tis( 8iQ 0oS a&Q7 thiS 5LUQng oZ' th&m nh&Q7 04So ng*'Nn 5iNQ* tăng g&O7 84
5&Sn so 0UOi Thi chL4 0oS. #iNS* n4S' coO thNP nh&Qn th&O' D*4 sLQ oZ' hoO4 m4Qnh t4nin trong
ng*'Nn 5iNQ* aLUOi Z*Oc t4Oc c*P4 c4Oc mRn oZ' hoO4 đNP t4Qo nNn c4Oc s4Pn 7h&Pm m4S*. •*á
trknh 0X thLgng chi4 thành nhiA* 5:n, m4S* 4tis( hROo tLS Z4nh 04Sng ch*'NPn s4ng m4S*
h*ng h*ng đoP, s4* đó ch*'NPn s4ng m4S* đ(Sng đoP.
Trong D*4O triSnh 0oS, 5LUQng t4nin gi4Pm 5iNn t*Qc, nNO* trong 4tis( hROo h4Sm 5LUQng
t4nin 54S 22,V thiS s4* 5&Sn 0oS ! sRM coSn 22,2 , s4* 5&Sn 0oS !! coSn 1_,\ 04S s4* 5&Sn
0oS !!! coSn 1Y,5 .
Trong D*4O triSnh 0oS, h4Sm 5LUQng c5oroˆin gi4Pm roM rNQt, nNO* ZRm h4Sm 5LUQng
c5oroˆin trong 4tis( hROo 54S 100 thiS s4* Thi 0oS 84 5&Sn, h4Sm 5LUQng c5oroˆin chiP coSn
20 . #iNS* n4S' r&Ot th*&Qn 5UQi cho s4Pn Z*&Ot trà 4tis(.
Tr4ng Y
C(ng nghh chE 8iEn, 8Co D*Cn Atis( ........................................... BWHG` PB^.T^ Tr3nh s*&n )g;
Trong D*4O triSnh 0oS, h4Sm 5LUQng c4Oc ch&Ot 84' hUi t4Qo hLUng thUm tăng 5Nn roM rNQt.
Trong D*4O triSnh n4S' coO sLQ tiOch 5—' c4Oc s4Pn 7h&Pm aNM 84' hUi nhL` 8Rn‘45aRh't,
8Rn‘'57hRno5, hRZ4no5...
H4Sm 5LUQng 7Rctin gi4Pm trong Thi 0oS chRS. Trong chRS hROo, h4Sm 5LUQng 7Rctin
Tho4Png 2,9 , s4* Thi 0oS coSn 2,2 . )g*'Nn nh&n 54S ao coO sLQ 5Nn mRn Z4P' r4 trong
Thi 0oS 4tis(, m(Qt 7h&Sn h'ar4t 7Rctin 8iNOn th4Snh 4Zit 7Rctin 54Sm cho h4Sm 5LUQng
7Rctin gi4Pm.
H4Sm 5LUQng 0it4min C c*Mng gi4Pm r&Ot nhiNS* s4* Thi 0oS.
)go4Si r4, trong Thi 0oS hROo coO nhLMng 8iNOn đ(Pi 0&Qt 5'O D*4n troQng, nhLMng 7hiNOn 54O
Zoăn chăQt, thăPng 04S nhoP, 4Onh 8oOng t4Qo nNn ngo4Qi hiSnh đRQ7 cho s4Pn 7h&Pm.
:.:.< 67e +#%&h+ P_j 0+i1V` coO h4i 7hLUng 7h4O7 0oS `
WoS th*P c(ng` cho 4tis( hROo 04So trong c4Oc t*O i 04Pi thL4 r+i a*Sng t4' đNP 0oS,
7hLUng 7h4O7 n4S' iO t đLUQc a*Sng trong s4Pn Z*&Ot hihn đmi.
WoS cU giUOi` 7hLUng 7h4O7 n4S' cho ch&Ot 5LUQng s4Pn 7h&Pm c4o, năng s*&Ot 5UOn. •*4O
triSnh 0oS đLUQc thLQc hiNQn trong nhLMng m4O' 0oS, m4O' 0oS g(Sm m(Qt th*Sng hiSnh tr*Q đNP
chLO4 4tis( đ4M 54Sm hROo, 84Sn 0oS đăQt UP đ4O' th*Sng coO 8(O triO cLP4 th4Oo 4tis( đ4M 0oS, trNn
84Sn 0oS coO nhiNS* th4nh gUS đNP t4Qo nNn nhLMng 5LQc ZoăOn c*(Qn Th(Oi 4tis( Thi 0oS. )hUS
coO hNQ th(Ong g4O đUM m4S th*Sng 0oS coO thNP ch*'NPn đ(Qng troSn, 5*i tUO i trNn măQt 7hăPng c*P4
đ4O' th*Sng 0oS, 84Sn 0oS đLOng 'Nn hoăQc c*Mng ch*'NPn đ(Qng troSn, 5*i tUOi trNn măQt 7hăPng
song song 0UOi măQt 7hăPng c*P4 đ4O' th*Sng 0oS nhLng thRo hLUOng ngLUQc 54Qi.
:.:./ nF% -&j% k7e +#%&h+
<LUQng 4tis( hROo đL4 04So m4O' 0oS` T*S' th*(Qc 04So thNP tiOch c*P4 th*Sng 0oS, trong
thLQc tNO, 5LUQng 4tis( hROo đL4 04So th*Sng 0oS chiNOm Y5€ \5 thNP tiOch c*P4 th*Sng 0oS.
)NO* 5LUQng 4tis( hROo đL4 04So m4O' 0oS D*4O nhiNS* thiS 0iNQc 0oS 4tis( sRM Th(ng đNS* 04S
t4Pn nhiNQt sRM Th(ng t(Ot, g&' 4Pnh hLUPng đNOn ch&Ot 5LUQng s4Pn 7h&Pm. )NO* 5LUQng 4tis(
hROo đL4 04So m4O' 0oS D*4O iOt thiS năng s*&Ot m4O' 0oS sRM gi4Pm 04S 4O7 5LQc 0oS đLUQc t4Qo r4
ao troQng 5LUQng 84Pn th&n Th(Oi 4tis( sRM gi4Pm nNn ThoO 54Sm 4tis( Zoăn TNOt đRQ7.
T(Oc đ(Q D*4' c*P4 m&m 0oS` t(Oc đ(Q D*4' c*P4 m&m 0oS coO 4Pnh hLUPng đNOn ch&Ot
5LUQng th4Snh 7h&Pm. T*S' thRo ch&Ot 5LUQng 4tis( hROo đRm 0oS 04S điNS* TiNQn c*P4 7hoSng
0oS m4S Th(Ong chNO t(Oc đ(Q D*4' c*P4 m&m 0oS cho thiOch hUQ7. )NO* t(Oc đ(Q D*4' c*P4
m&m 0oS D*4O 5UOn thiS 4tis( aNM g4M' 0*Qn nhLng coO L* điNPn 54S r*Ot ngăOn đLUQc thUSi gi4n
Tr4ng \
C(ng nghh chE 8iEn, 8Co D*Cn Atis( ........................................... BWHG` PB^.T^ Tr3nh s*&n )g;
0oS 04S ch&Ot 5LUQng c*P4 s4Pn 7h&Pm t(Ot hUn. )gLUQc 54Qi, nNO* t(Oc đ(Q D*4' c*P4 m&m 0oS
nhoP thiS coO L* điNPm 54S 4tis( Th(ng 8iQ đLOt đo4Qn nhLng thUSi gi4n 0oS sRM TROo a4Si, năng
s*&Ot 0oS th&O7, 4tis( 0oS trong m4O' aNM 7h4Ot nhiNQt g&' 4Pnh hLUPng đNOn ch&Ot 5LUQng s4Pn
7h&Pm. Go đoO, nNO* m4O' 0oS 04S 7hoSng 0oS coO hNQ th(Ong th(ng gioO t(Ot, coO thNP a*Sng t(Oc
đ(Q 0oS nhoP, ngLUQc 54Qi, 7h4Pi tiNOn h4Snh 0oS nh4nh.
ThUSi gi4n 0oS` nNO* t(Oc đ(Q 0oS 5UOn thiS thUSi gi4n 0oS gi4Pm. T*' nhiNn c&Sn 7h4Pi 54Sm
thNO n4So đNP D*4O triSnh 0oS đ4Qt đLUQc nhLMng 'N* c&S* đNS r4 0NS đ(Q a&Q7 tNO 84So, tiP 5NQ 0*Qn
n4Ot.... Hộ 7h1n gi4S thiS c&Sn thUSi gi4n 0oS 5UOn hUn 54O 8ộ 7h1n non.
AO7 5LQc 0oS` nNO* 4O7 5LQc 0oS D*4O 5UOn thiS 4tis( aNM 8iQ t(Pn thLUng, chRS 0*Qn nhiNS*,
ngLUQc 54Qi nNO* 4O7 5LQc 0oS D*4O nhoP thiS D*4O triSnh 0oS sRM Th(ng triNQt đNP, m4S* nLUOc 7h4
trà th4Snh 7h&Pm sRM nh4Qt, 84P trà coO nhLMng đ(Om Z4nh.
:.< S`7 k#V
:.<.3 M%h- Yif-#:
[hi 4tis( đ4M đLUQc 5Nn mRn đ*Ong mLOc trong D*á trknh 0X, 7h4Pi c&Sn điSnh chiP ho4Qt
đ(Qng c*P4 c4Oc Rn‘'m đNP ch&Ot 5LUQng s4Pn 7h&Pm UP mLOc t(Ot nh&Ot, thLUSng thiS ngLUSi t4
a*Sng nhiNQt đ(Q c4o đNP thLQc hiNQn điNS* n4S'.
#+ng thgi D*á trknh s@' Th( 54Sm gi4Pm đ(Q &Pm c*P4 4tis( 5Nn mRn đNP th*&Qn 5UQi cho
0iNQc 84Po D*4Pn trà 4tis( thành 7hẩm. TLS đoO 54Sm cho trà 4tis( Zoăn TNOt 04S đRn 8oOng.
:.<.: nF% -&j%` 4tis( 7h4Pi đLUQc s&O' đNS*, Th( 04S Th(ng coO m*Si ThROt, đ(Q &Pm coSn
54Qi tLS 2€5 .
:.<.< N#de"' ]iFf" YVgi -%g0 -#ij [F" *i" k#i 1&f7
)LUOc 84' hUi, m4S* c*P4 trà 4tis( ch*'NPn tLS m4S* đ(Sng đoP s4ng m4S* đRn 8oOng,
m*Si t4Oo chiOn c*P4 4tis( 5Nn mRn m&Ot đi, th4' 04So đoO 54S m*Si thUm aiQ* hUn, đăQc trLng
c*P4 4tis(.
:.<./ ĐiFj% kiFh" k7e +#%&h+:
)hiNQt đ(Q` thLUSng s&O' chRS UP \0
0
C, nNO* s&O' UP nhiNQt đ(Q c4o hUn \0
0
C thiS chRS m&Ot
đi nhiNS* hLUng thUm 04S m4S* s4Ong, nNO* s&O' th&O7 hUn \0
0
C thiS D*4O triSnh s&O' TROo
a4Si, c4Oc Rn‘'m trong chRS Th(ng đLUQc điSnh chiP TiQ7 thUSi, chRS aNM 8iQ 5Rn mRn D*4O mLOc.
T(Oc đ(Q Th(ng ThiO trong m4O' s&O' chRS` t(Oc đ(Q Th(ng ThiO noOng trong m4O' s&O' chRS
thLUSng Th(Ong chNO UP 0,5 m–s, nNO* Th(Ong chNO nhoP hUn t(Oc đ(Q n4S' thiS thUSi gi4n s&O'
TROo a4Si 04S nNO* Th(Ong chNO UP Tho4Png 0,V m–s thiS chRS 0*Qn sRM 8iQ c*(On thRo.
Tr4ng _
C(ng nghh chE 8iEn, 8Co D*Cn Atis( ........................................... BWHG` PB^.T^ Tr3nh s*&n )g;
#(Q a4S' c*P4 5UO7 chRS r4Pi trNn 8ăng ch*'NSn m4O' s&O'` thLQc nghiNQm cho th&O' nNO*
t(Oc đ(Q Th(ng ThiO noOng trong m4O' s&O' chRS › 0,5 m–s thiS đ(Q a4S' c*P4 5UO7 chRS r4Pi trNn
8ăng ch*'NSn Th(ng 4Pnh hLUPng đNOn ch&Ot 5LUQng chRS s&O' đLUQc. Go đoO, nNO* t4 Th(Ong
chNO t(Oc đ(Q Th(ng ThiO 8ăSng 0,5 m–s 04S s&O' h4i 5&Sn thiS đ(Q a4S' c*P4 c4Oc 5UO7 chRS r4Pi trNn
8ăng ch*'NSn 54S`
^&O' 5&Sn 1` 2 € 2,5 cm
^&O' 5&Sn 2` 2 € 5 cm
)go4Si c4Oc 7h&Sn chRS non gi4S Th4Oc nh4* thiS đ(Q a4S' c*P4 5UO7 chRS r4Pi trNn 8ăng
ch*'NSn c*Mng Th4Oc nh4*, thLUSng thiS đ(Q a4S' chRS non sRM nhoP chRS gi4S.
:./ P#&" [_0hio Y&f% +Vh"o Y_f"' #Vh? P0j ]0g_ a%0g" +#0j "# ?#&g*:
^4* Thi s&O' Zong 4tis( đLUQc 7h&n 5o4Qi đNP th4Snh nhLMng s4Pn 7h&Pm coO 7h&Pm ch&Ot
t(Ot Z&O* Th4Oc nh4*, ch*P 'NO* 54S 0NS TiOch thLUOc, hiSnh a4Ong‹ ngo4Si r4 7h&n 5o4Qi coSn
nhăSm m*Qc điOch đNP 5o4Qi trLS c4Oc t4Q7 ch&Ot 5&Mn 04So trong D*4O triSnh chNO 8iNOn.
^4* Thi 7h&n 5o4Qi, ngLUSi t4 tiNOn h4Snh đ&O* tr(Qn nhLMng 7h&Sn đ4M 7h&n 5o4Qi r4 thRo
m(Qt tiP 5NQ nh&Ot điQnh thRo 'N* c&S* c*P4 Th4Och h4Sng hoăQc thRo tiN* ch*&Pn c*P4 nh4S m4O'.
ThLUSng thiS chiP đ&O* tr(Qn trà c4Onh hoăQc trà m4Pnh, coSn trà 0*Qn thiS đRm s4Pn Z*&Ot chRS
hoS4 t4n. WiNQc tr(Qn trà đLUQc thLQc hiNQn trNn nhLMng m4O' tr(Qn TiNP* th*Sng D*4'.
#NP 84Po D*4Pn th4Snh 7h&Pm, trà 4tis( đLUQc đoOng 04So tzi 5;c ho-c 0ào h(Q7, thLUSng
8ăSng c4cton hoăQc 8ăSng Tim 5o4Qi, troQng 5LUQng c*P4 m(Mi h(Q7 t*S' thRo 'N* c*P4 Th4Och
h4Sng hoăQc thRo tiN* ch*&Pn c*P4 nh4S m4O', 8Nn trong h(Q7 coO 2 5UO7 gi&O', 2 5UO7 gi&O'
thLUSng 04S 1 5UO7 gi&O' 84Qc UP giLM4. #NP đoOng h(Q7, đ&S* tiNn cho 2–2 5LUQng 4tis( c&Sn
đoOng 04So h(Q7, a*Sng m4O' 5ăOc 5ăOc chRS th&Qt chăQt r(Si cho tiNO7 1–2 5LUQng coSn 54Qi 04So h(Q7
đNP đ4Pm 84Po Th(Oi 5LUQng mong m*(On 04S gi4Pm đLUQc thNP tiOch 84o 8iS.
<. SO" L%`+ pdq- ?#r*
<.3 s"# #dt"' -N0 0+i1V [F" 1^- k#ui -_" "'dvi
<.3.3 Già% Pi+0*i" Pà -#`+ k#_2"'
Một 5Lbng Atis( tr*ng 8knh đá7 =ng 20 nh* c:* 0it4min C ce4 cU th. trong
1 ngà', c*ng c@7 ThoCng V0 c45o đ+ng thgi già* T45i 0à m4giN nNn r@t t,t cho tim
mmch. [hC năng ch,ng 5mi D*á trknh (Z' hoá ce4 Atis( giz7 cU th. ch,ng 5mi các
8hnh t1t.
Tr4ng 10
C(ng nghh chE 8iEn, 8Co D*Cn Atis( ........................................... BWHG` PB^.T^ Tr3nh s*&n )g;
<.3.: TI+ -#_ #. +iF% #_2
B4n 'E*, homt động TIm s• Th(ng T37 tiN* hoá 5Lbng th=c ăn cU th. đL4 0ào
g&' đ4* am aà', đ:' 8Jng, đ4* 8Jng s4* Thi ăn 0à Thó tiN*, Atis( TKch thKch g4n
tiEt m1t giz7 hh tiN* hoá homt động t,t. )hiA* nghiNn c=* Tho4 h;c đ† 7hát hihn r4
nhung tiEn tri.n rœ rht Thi điA* tr3 ch=ng Thó tiN* 8~ng chiEt Z*@t 4stis(.
<.3.< GiO* -#_[i1+i_[ Pà ]."# +i*
Astis( hmn chE cho5RstRro5 ti các ch@t 8Io cU th. h@7 th*, g4n Th(ng tiEt đe
m1t g&' tăng cho5RstRro5 cho cU th. nNn nhung ngLgi mwc các 8hnh 0A g4n thLgng
có ch• s, cho5RstRro5 c4o.
Astis( TKch thKch g4n tiEt m1t nNn giz7 giCm cho5RstRro5. )ghiNn c=* d #=c đ†
ch• r4 r~ng axng chiEt Z*@t Astis( trong thgi gi4n V t*:n giCm 5Lbng cho5RstRro5
Z@* <G< Z*,ng cXn hUn 22 .
Astisi( ngi4 0ihc hknh thành nhung cho5RstRro5 mji d 0xng g4n.
<.3./. GiO* [dq"' Ydv"' *2%
•*4 nghiNn c=* trNn động 01t, các nhà nghiNn c=* đ† th@' r~ng trong Astiso
có ch=4 ch@t có ThC n-ng ngăn ch-n D*á trknh tmo r4 D*á nhiA* g5*cosR trong g4n.
<.: T2- pc"' pdq- [\
Gxng a*ng a3ch Actis( tiNm t•nh mmch, s4* 2€2 gig, 5Lbng m1t 8ài tiEt tăng
g@7 9 5:n ƒ M.Ch4r8o5, Ch4ronn4t M4Zim 0à •4t‘, 1_2_„.
%,ng 0à tiNm Actis( đA* có tác aJng tăng 5Lbng nLjc ti.*, 5Lbng %rN trong
nLjc ti.* c—ng tăng 5Nn, h~ng s, Am84ra hm Z*,ng, 5Lbng Cho5RstRrin 0à %rN
trong má* c—ng hm Z*,ng. T*' nhiNn, 5zc mji *,ng có Thi th@' 5Lbng %rN trong
má* tăng 5Nn ao Artich4*a 5àm tăng s/ 7hát sinh %rN trong má*. ƒTiZiRr, GR ^l‘R
M.žrT 0à Pic4ra. 1_29 € 1_25„.
Tăng tiEt
Ÿc ti s( Th(ng g&' độc.
<.< C#N +!
CJm ho4 đLbc axng trong chE độ ăn TiNng ce4 ngLgi 8hnh đái tháo nhmt 0k nó
ch• ch=4 5Lbng nhf tinh 8ột, 7h:n C4r8on H'ar4t g+m 7h:n 5jn 5à !n5in.
<á Atiso 03 đwng, có tác aJng 5bi ti.* 0à đLbc axng trong điA* tr3 8hnh 7hx 0à
th@7 Thj7.
Tr4ng 11
C(ng nghh chE 8iEn, 8Co D*Cn Atis( ........................................... BWHG` PB^.T^ Tr3nh s*&n )g;
<á tLUi ho-c Th( swc ho-c n@* thành c4o chu4 8hnh 0A B4n ƒg4n 0iNm mmn, a4
0àng„, th1n 0iNm c@7 0à mmn, sLng Thj7 ZLUng. Th*,c có tác aJng nh*1n trLgng
0à 5;c má* nht đ,i 0ji trŒ Rm.
Th&n 0à r? Atiso thái mfng, 7hUi Th(, c(ng aJng gi,ng 5á.Actis( đLbc axng
tr3 8hnh d Ch&* …* ti 5&* nhL 03 th*,c 5àm mát g4n, nh*1n trLgng, th(ng ti.*.
<./ Mw+ 1I pdq- ?#r* -) +#à"# ?#A" +x U+i1V
<./.3 N0'0"+i-
Thành 7h:n` C4o đ-c Actis(, C4o 8i.n szc, Hkm 8km 8iEc
 WiNm g4n, 0àng a4, mJn nh;t, 5d ng=4
 BiCi độc, ch,ng a3 =ng, đ-c 8iht 5à s*' giCm
ch=c năng g4n.
 sU 0u4 động mmch, m ƒtrig5'cRria,
cho5RstRro5„ trong má* c4o.
 HK đmi ti.* tihn, Thó tiN*, táo 8ón.
<./.: C_*-_?#7+_[
Thành 7h:n` C4o đ-c Actis(
Ch• đ3nh`
 Mát g4n, th(ng m1t
 <bi ti.* trong các 8hnh th1n
<./.< M2+ '0" 'iOi Yw-
Thành 7h:n` cf tr4nh, s&m đmi , 5á 4ctis(, cf m/c, 5á a&*
t~m, c4m thCo, TI đ:* ng/4, ging tLUi, 0f D*6t, n4tri 8Rn‘o4t,
đLgng trwng, nLjc 0i4 đe.
Ch• đ3nh` Trong các trLgng hb7 s,t nóng, 7hong ng=4, a3
=ng, mJn nh;t, r(m, táo 8ón, ti.* Kt, đwng mihng ăn Th(ng
ngon.
/. C#E ]iE" +#,- ?#r*
H(ng 4tis( Thi n@* chKn có tác aJng 8v aLng tăng 5/c, TKch thKch g4n tiEt m1t
giz7 hh tiN* hoá homt động t,t, giz7 ăn ngon mihng, trb tim, 5bi ti.*, tăng tiEt su4
Tr4ng 12
C(ng nghh chE 8iEn, 8Co D*Cn Atis( ........................................... BWHG` PB^.T^ Tr3nh s*&n )g;
cho sCn 7hJ ƒThi h:m 0ji ch&n giX„. Wk thE mà trong đ(ng ', ho4 4tis( axng trong
các trLgng hb7 đ4* g4n, đ4* am aà', ăn *,ng Th(ng tiN*, sCn 7hJ Kt su4, th@7 Thj7,
s*' nhLbc cU th.... [hi n@* chz 6 Th(ng axng n+i g4ng ho-c n+i nh(m 0k ho4 s• 83
đwng, Thó ăn.
Hộ 7h1n ce4 c&' 4tis( đLbc axng 5àm r4* ăn 5à cJm ho4 84o g+m đE m4ng ho4,
các 5(ng tU, 0à các 5á 8wc ƒcó 7h:n g,c mAm m:* trwng 84o ch*ng D*4nh„. Trong
100g 8(ng 4tis(, có ch=4` 2 € 2,15 g 7rotRin, 0,1€0,2 g 5i7ia, 11€15 g g5*cia ƒche
'E* 5à in*54sR, t,t cho ngLgi 83 ti.* đLgng„ 0à \2 g nLjc. Một cái ho4 4tiso to có
ch=4 25 c45o, Th(ng ch@t 8Io, 1Y0 mg T45i 0à nó cXn 5à ng*+n c*ng c@7 0it4min C,
m4giR 0à ch@t ZU r@t t,t.
)goài r4 cXn có ch=4 các ch@t Thoáng nhL m4ng4n, 7hos7ho, swt, các 0it4min`
A , H1, H2, C, c*ng c@7 50€Y5 c45ori.
 Mw+ 1I *)" D" Ydq- -#E ]iE" +x ]V"' U+i1_
/.3 C0"# 0+i1V #A* +2_ Yu
Món c4nh aLji đ&' có c(ng aJng mát g4n nh*1n 7hvi,ngLgi già h4' trŒ nhf đA*
thKch hb7 0ji món c4nh nà'.
/.3.3 N'%7F" [i.%:
 2 8(ng Atiso,nE* 8(ng 5jn thk
axng 1 8(ng
 200g ZLUng đ*(i hRo
 200g th3t thăn h4' th3t 8w7
 5 € V trái táo đf
 10g hmnh nh&n
 2 ce cà r,t
/.3.: C2-# "`%:
H(ng Atiso chŒ 5àm tL r‚4 smch,ZLUng hRo ch-t nhf,th3t cwt miEng,cho ZLUng
hRo 0à th3t hRo trJng sU cho smch,Thi n@* c4nh sŒ đLbc trong hUn.
Táo đf cwt đ(i,cà r,t g;t 0f cwt miEng
Cho ThoCng hUn 25Kt nLjc 0( n+i n@* s(i,s4* đó cho t@t cC ng*'Nn 5ih* 0( h:m
5‚4 nhf,h:m ThoCng 1h 5à đLbc,nNm m*,i 0à tK 8ột nNm axng nóng.
Tr4ng 12
C(ng nghh chE 8iEn, 8Co D*Cn Atis( ........................................... BWHG` PB^.T^ Tr3nh s*&n )g;
/.: U+i1V #A* 'im #i_
Các món ăn chE 8iEn ti giX hRo đ-c 8iht
t,t cho các 8à mt đ4ng n*(i con nhf.
/.:.3 N'%7F" [i.%:
H(ng Atis( 1 cái, giX hRo 1 cái ƒThoCng
Y00gr„, nLjc mwm ngon, hành tKm, a:* ăn, gi4
03, tiN* s; Z4'.
/.:.: C#E ]iE":
BiX hRo rzt ZLUng, 5àm smch, Lj7 gi4 03
0à 8ó 5mi th1t ch-t. H(ng Atis( r‚4 smch, chŒ
đ(i thRo chiA* a;c. H:m giX hRo trong ThoCng 90 7hzt, s4* đó nNm gi4 03 0ào nLjc
axng cho 0i4 ăn r+i cho 8(ng Atis( 0ào n+i h:m thNm 20 7hzt. Gxng tăm chR
thăm th3t giX hRo mAm 5à đLbc.
/.:.< T#dt"' +#^-: Thwt giX hRo thành nhung Tho4nh mfng, 0i4 ăn. )Ljc
h:m trong, ng;t mát 0à có hLUng thUm nht. Th3t ch&n giX 0à ho4 Atis( ngon nh@t
5à 7h:n th&n cánh ho4 aKnh 5iAn 0ào c*,ng, 0k 01' Thi ăn, 8mn nhj đing 8f D*4
7h:n nà'. Món nà' ăn nóng, Tlm nLjc mwm m-n.
/.< T#!+ "#Wi 0+i1V:
Th3t nh+i 4tiso mAm, thUm, đ1m đà các 5omi gi4 03 0à nLjc s,t, r@t thKch hb7 ăn
trong thgi tiEt gi4o mx4.
/.<.3 N'%7F" [i.%:
 Cái ho4 4tiso c 0i4
 2 D*C ch4nh
 200 gr th3t 5bn Z4'
 200 gr t(m th3t 8ăm nhf
 1 ce ging
 1 chIn nLjc axng
 2 thk4 đLgng
Tr4ng 19
C(ng nghh chE 8iEn, 8Co D*Cn Atis( ........................................... BWHG` PB^.T^ Tr3nh s*&n )g;
M*,i, a:* ăn
 Hmt tiN*, a:* hào, a:*
0ing
 Hột ng( ho-c 8ột đ4o
/.<.: C2-# [à*:
>‚4 ho4 4tiso aLji 0Xi nLjc đ. các 8Ji 8ẩn 8ám 8Nn trong cánh ho4 đLbc 5omi
8f hEt. Cwt 8f nhung cánh già 8Nn ngoài, c*,ng ho4, 7h:n đ:* cánh ho4 ce4 4tiso
ƒgiz7 4tiso mAm hUn Thi n@*„ đ. giu mà* swc đt7. Ho-c s4* Thi cwt ng;n ho4 8mn
axng ng4' miEng ch4nh Zo4 đA* ch™ 0i4 cwt đ. th* hEt nh/4 ho4 5mi, tránh 83 th&m.
Cho th3t Z4' 0à t(m 8ăm nhf 0ào trộn 5yn, cho gi4 03, hmt tiN* 0ào r+i trộn T‡
5mi, đ. 10 7hzt cho ng@m. ^4* đó axng thk4 nh+i th3t 0ào giu4 ho4 4tiso, r+i nh+i
tiE7 0ào giu4 các cánh ho4 8Nn ngoài. Cho nLjc 0ào n+i h@7 đ*n s(i. #-t 4tiso đ†
nh+i th3t 0ào 5+ng h@7, đ*n nhL 01' trong 15 ˜ 20 7hzt t*¡ th*ộc 0ào độ 5jn ce4
ho4 4tiso.[hi món ăn đ† chKn, đ. 10 7hzt cho ng*ội 8jt
Cho Kt a:* ăn 0ào chCo đ*n nóng, cho ging 0ào đCo nh4nh t4' cho thUm. Cho
1 chIn nLjc axng 0ào đ*n r+i cho thNm, đLgng, m*,i, tiN*, a:* hào 0ào đ*n cxng.
[hi 7h:n s,t đ† s(i thk cho thNm thk4 a:* 0ing
Cwt đ(i ting cái ho4 4tiso nh+i th3t đ† h@7, cho 0ào chCo nLjc s,t chLng trong
10 7hzt. Hoà 8ột ng( ho-c 8ột đ4o 0ào chzt nLjc r+i cho ti ti 0ào đ. nLjc s,t
sánh 5mi
H&' gig thk 8mn đ† có một món ăn mji, ho4 4tiso nh+i th3t 0ji nLjc s,t m-n
ng;t 5m mihng.
C. B0_ ')i ]O_ a%O" Pà *0ki+i"'
C.3 TA* a%0" +("' -N0 ]0_ ')i:
Trong D*á trknh 01n
ch*'.n , 8Co D*Cn 0à 7h&n
7h,i trà 0à các sCn 7hẩm
chE 8iEn ti 4tis( Thác r@t a?
83 đl I7, nIn, ch&m chKch
{ayn đEn 83 gi17 nát, hL
hfng, c—ng nhL 83 nhi?m
Tr4ng 15
C(ng nghh chE 8iEn, 8Co D*Cn Atis( ........................................... BWHG` PB^.T^ Tr3nh s*&n )g;
8ẩn. #-c 8iht 5à các sCn 7hẩm trà a? 83 hzt ẩm trong D*á trknh 8Co D*Cn ayn đEn 83
ẩm m,c. )goài r4 chzng cXn 83 tác động 8di các 'E* t, ngomi cCnh nhL ` nhiht độ,
độ ẩm,ánh sáng,các ch@t ThK` oZ', Cr
2
, Rt'5Rn, Cr{ti4 c/c tKm 0à sinh 01t g&' hmi
nhL` 0i sinh 01t, c(n trxng , chim, ch*ột{ 5àm giCm 7hẩm ch@t h4' 5à g&' r4 hL
hfng cho sCn 7hẩm. Wk 01' 0ihc 84o 8k cho sCn 7hẩm s• giz7 hmn chE các tác hmi ti
các 'E* t, trNn đEn ch@t 5Lbng sCn 7hẩm gó7 7h:n n&ng c4o giá tr3 sCn 7hẩm trNn
th3 trLgng.
)&ng c4o giá tr3 cCm D*4n cho sCn 7hẩm. H4o 8k càng đt7, càng 8wt mwt thk
càng th* hzt đLbc s/ chz 6 ce4 ngLgi tiN* axng.
Wihc 84o 8k cXn c*ng c@7 cho ngLgi tiN* axng nhung th(ng tin c:n thiEt 0A sCn
7hẩm ti đó giz7 h; có thNm th(ng tin đ. 5/4 ch;n sCn 7hẩm nhL mong m*,n`
 TNn sCn 7hẩm
 )gà' sCn Z*@t, hmn s‚ aJng
 Thành 7h:n, c(ng aJng
 Cách s‚ aJng, 8Co D*Cn
 )hà sCn Z*@t, nhà 7h&n 7h,i
 [h,i 5Lbng{
C.: nF% -A% YIi Pyi ]0_ ]z:
 [h(ng độc, Th(ng Cnh hLdng đEn ch@t 5Lbng sCn 7hẩm.
 Ch,ng s/ Z&m nh17 ce4 a3ch hmi ti 8Nn ngoài.
 )găn cCn s/ Z&m nh17 ce4 oZ' 0à hUi nLjc ti Th(ng ThK đ,i 0ji các sCn
7hẩm Th( ƒnhL trà 0à các sCn 7hẩm aLbc,{„ h4' ngăn cCn s/ m@t nLjc
ce4 các sCn 7hẩm 4tis( s‚ aJng tLUi.
 )găn cCn s/ Z&m nh17 ce4 các tác nh&n g&' độc ti 8Nn ngoài.
 Ch3* đLbc s/ 04 đ17 cU h;c.
 G? aàng 01n ch*'.n.
 HAn 0ung.
 G? md c—ng nhL a? hàn TKn 5mi.
 Tihn 5bi.
Tr4ng 1V
C(ng nghh chE 8iEn, 8Co D*Cn Atis( ........................................... BWHG` PB^.T^ Tr3nh s*&n )g;
 Hknh amng, TKch thLjc, Th,i 5Lbng 7hx hb7.
 Biá thành th@7.
 Có th. tái chE 0à s‚ aJng 5mi, Th(ng g&' ( nhi.m m(i trLgng.
C.< S, -A" +#iE+ L&7 p,"' T#dl"' #i.% -#_ 1O" ?#r* -#{
 s&' a/ng ThLUng hih* 5à cách tiE7 c1n t,t nh@t ce4 nhà sCn Z*@t đEn 0ji
ngLgi tiN* axng.
 Một sCn 7hẩm có ThLUng hih* s• gi=7 chzng t4 vn đ3nh 0à 7hát tri.n
ao4nh s, 8án hàng, tmo 5bi nh*1n cho ao4nh nghih7.
 ThLUng hih* cXn 5à c4m TEt ce4 nhà sCn Z*@t đ,i 0ji ch@t 5Lbng sCn
7hẩm.
 ThLUng hih* giz7 chzng t4 gi4 tăng đLbc giá tr3 sCn 7hẩm.
C./ P#dl"' ?#2? +|_ p,"' +#dl"' #i.%
 C4m TEt tr*ng thành 0ji ngLgi tiN* axng. )E* ch• một 5zc nào đó chzng
t4 Th(ng D*4n t&m đEn D*'An 5bi ce4 ngLgi tiN* axng chzng t4 s• đánh
m@t ThLUng hih* ce4 chKnh mknh.
 •*' trknh sCn Z*@t 7hCi đLbc tiN* ch*ẩn hó4 đCm 8Co ch@t 5Lbng sCn
7hẩm vn đ3nh.
 PhCi tmo r4 đLbc s/ Thác 8iht giu4 ThLUng hih* ce4 mknh 0ji các thLUng
hih* Thác. )E* Th(ng có s/ Thác 8iht thk thLUng hih* ce4 chzng t4 s•
nh4nh chóng 83 đào thCi Thfi th3 trLgng.
 PhCi có hh th,ng 7h&n 7h,i đe mmnh 0à 7hCi có tiAm 5/c tài chKnh đe
mmnh đ. chi trC cho 0ihc Zzc tiEn 8án hàng 0à D*Cng 8á ThLUng hih*.
III. 6}T 4T~N
3. V0i +m CV"' "'#. 10% +#% #_|-#
)ăm 200_, giá 8(ng Th( đLbc thLUng 5ái m*4 0ji giá tăng g:n g@7 rLi năm
trLjc` 120.000 € 190.000 đ+ng–Tg, th&n` V0.000 đ+ng–Tg, c;ng` 12.000 đ+ng–Tg, r?`
V0.000 đ+ng–Tg.
<á tLUi c—ng Th(ng 83 5omi thCi đLbc m*4 0ji giá 200 € V00 đ+ng–Tg. )hiA*
nhà 0Lgn n(ng a&n m4ng ng*'Nn đám 8án cho thLUng 5ái t/ th* homch, 0ji giá
Tr4ng 1Y
C(ng nghh chE 8iEn, 8Co D*Cn Atis( ........................................... BWHG` PB^.T^ Tr3nh s*&n )g;
20.000 đ+ng–c&'. Wji m=c trNn, n(ng a&n tr+ng Atis( d #à <mt thong thC th* 0ào
20 € 25 trih* đ+ng–sào
ThRo (ng Ginh, một n(ng a&n tr+ng Atiso d #à <mt, 0ji giá nà' thk s4* Thi tri
chi 7hK đ:* tL nhà n(ng 0yn 5†i rXng ti 25 ˜ 50 trih* đ+ng–sào.
Go nhung đ-c tKnh mát g4n, giCi độc, 5bi ti.* ce4 Atiso mà nh* c:* tiN* thJ
ngà' càng tăng. Hihn n4', cxng 0ji s/ 7hát tri.n ce4 C(ng nghh chE 8iEn, 8Co
D*Cn, các sCn 7hẩm 4tis( Z*@t hihn trNn th3 trLgng th1t đ4 amng 0à 7hong 7hz cC 0A
my* m† 0à cheng 5omi, đá7 =ng m;i nh* c:* ce4 ngLgi tiN* axng. #+ng thgi, T•
th*1t đóng gói 8Co D*Cn 0à D*Cng 8á sCn 7hẩm đ† gó7 7h:n n&ng c4o giá tr3 Tinh tE
cho các ao4nh nghih7. #iA* nà' ch=ng tf C(ng nghh s4* th* homch có 04i trX
Th(ng nhf trong 0ihc đL4 sCn 7hẩm ch@t 5Lbng đEn t4' ngLgi tiN* axng 0à n&ng
c4o 5bi nh*1n cho ao4nh nghih7.
:. Giyi +#i.% *w+ 1I CV"' +7 1O" L%`+ U+i1_
C(ng t' T)HH Trà Atis( )g;c G*' 5à đUn 03 đ:* tiNn đ† 8iEn Atiso thành sCn
7hẩm r@t độc đáo, g;n nht, th4nh t4o trong m;i gi4 đknh đó 5à trà 4tis( tzi 5;c đ†
chi 7h,i th3 trLgng trong nLjc 0à đ-c 8iht đEn c*,i năm 1__2, 15.000 hộ7 Trà
Atis( tzi 5;c )g;c G*' đ† đLbc Z*@t Thẩ* s4ng #ài <o4n
^ong Th(ng aing 5mi d đó, th*Ung hih* Atis( )g;c G*' đ† chKnh th=c có thE
đ=ng trNn th3 trLgng trong 0à ngoài nLjc các sCn 7hẩm trà tzi 5;c m4ng thLUng
hih* )g;c G*' đ† có m-t tmi m;i 0xng trong cC nLjc 0à các D*,c gi4 Thác trNn thE
giji. s&' a/ng thLUng hih* trà tzi 5;c Atiso
)ăm 1__2, đánh a@* một 8Ljc ngo-t D*4n tr;ng đ,i 0ji trà Atiso )g;c G*',
15.000 hộ7 trà 0ji giá 8án c4o g@7 9 5:n trong nLjc đLbc Thách nLjc ngoài đ-t
m*4
^4* hội chb D*,c tE n(ng nghih7 tmi C:n ThU năm 1__5, trà Atiso )g;c G*'
đLbc tr4o H*' chLUng 0àng, một s, thLUng nh&n ngLgi C4n4a4, )h1t đ† 5Nn #à
<mt đ. ZRm cU sd 0à T6 TEt hb7 đ+ng tiN* thJ aài hm
#-c 8iht trong năm 2005, ao4nh nghih7 đ† 0inh a/ đLbc nh1n giCi thLdng ^4o
0àng đ@t 0iht 0à năm 200V đLbc nh1n h*' chLUng 0àng Go4nh nghih7 Wiht n4m *'
tKn ch@t 5Lbng.
Tr4ng 1\
C(ng nghh chE 8iEn, 8Co D*Cn Atis( ........................................... BWHG` PB^.T^ Tr3nh s*&n )g;
C(ng t' T)HH W•nh TiEn, 5à một ao4nh nghih7 đ† r4 đgi ti hUn 10 năm n4'
0ji sCn 7hẩm trà 4tis( đ:* năm 200_, c(ng t' W•nh TiEn đ† hb7 đ+ng 0ji ch*'Nn
gi4 tL 0@n WiRtB47 tri.n Th4i t17 h*@n cho hUn 20 n(ng hộ tr+ng 4tis( trNn đ34 8àn
7hLgng 12, #à <mt. ^ong song 0ji đó, hh th,ng D*Cn 56 ch@t 5Lbng !^r tmi W•nh
TiEn đ† gó7 7h:n 5àm tăng thNm giá tr3 cho sCn 7hẩm, đ. ti đó tmo đLbc s/ c4nh
tr4nh mmnh m• cho nhung sCn 7hẩm ti c&' 4tis( mà c(ng t' W•nh TiEn đ† đL4 r4
th3 trLgng nhL trà 4tis(, c4o 4tis(, nLjc 4tis( *,ng 5iAn, C(ng t' W•nh TiEn đ† đL4
sCn 7hẩm đEn các nLjc 0,n đLbc ZRm 5à Thó tKnh nhL Ho4 [¡, ¢c, ^ing47orR{0à
c—ng đ† đLbc ngLgi tiN* axng tmi đ&' ch@7 nh1n. )hung TEt D*C 84n đ:* nhiA*
h=4 htn đó, hihn tmi C(ng t' W•nh TiEn đ4ng ch*ẩn 83 đ. tiE7 tJc tv ch=c nhung
chLUng trknh tiE7 thRo cho ngLgi n(ng a&n tr+ng c&' 4tis(, Th(ng nhung ch• có
tiN* ch*ẩn WiRtB47, mà cXn t17 h*@n đào tmo cho 8à con nhung tiN* ch*ẩn nhL
B5o845B47 0à á7 aJng thNm tiN* ch*ẩn HACCP
n@m s4* mL4. Hihn #à <mt có ThoCng 20 cU sd chE 8iEn 4tis(
)g4' ti 8&' gig #à <mt nNn sjm D*' homch các 0xng ch*'Nn c4nh c&' 4tis(
ng*'Nn 5ih* 7hJc 0J cho các cU sd chE 8iEn 4tis( 0à cho Z*@t Thẩ*, đ+ng thgi tăng
cLgng đ:* tL gi,ng, T‡ th*1t th&m c4nh, the' 5bi đ. n&ng c4o năng s*@t 0à ch@t
5Lbng c&'
M™i ngà' có ThoCng Y€15 t@n 8(ng 4tis( đLbc thLUng 5ái đL4 ti #à <mt 0A tiN*
thJ tmi TP.HCM, m=c T} 5Jc ti trLjc đEn n4'.
£ng #-ng ^4nh, che t3ch Hội )(ng a&n P.12, TP #à <mt ƒ<&m #+ng„, cho 8iEt
m@' ngà' D*4 nhiA* thLUng nh&n m*4 8(ng 4tis( tLUi 0ji s, 5Lbng 5jn đ† đẩ' giá
4tis( tăng Thá c4o.
Hihn n4', Atis( tr+ng d đ@t nLjc PNr* nvi tiEng 0ji hLUng 03 độc đáo 0à đLbc
nhiA* ao4nh nghih7 nh17 Thẩ* sCn 7hẩm nà' trNn thE giji đánh giá c4o 0A ch@t
5Lbng.
Ho4 T¡ 0yn 5à th3 trLgng Z*@t Thẩ* 4tis( 5jn nh@t ce4 PNr*. TiE7 s4* 5à Phá7,
C4n4a4, ¢c, ThJ' ^‡, !t45i4, <R84non, Hr4‘i5, H•, Anh 0à P4n4m.
Tr4ng 1_
C(ng nghh chE 8iEn, 8Co D*Cn Atis( ........................................... BWHG` PB^.T^ Tr3nh s*&n )g;
T•I 4IỆT THUM 6Hs€
1. C&' chl 0à T• th*1t chE 8iEn, PB^.T^ Tr3nh s*&n )g;, năm 200_
2. Biáo trknh 8Co D*Cn n(ng sCn, nZ8 Biáo GJc, Th.s )g*'?n Mmnh [hCi
2. htt7`––¤¤¤.aiRna4na*5ich.nRt–5oˆi0Rrsion–inaRZ.7h7–t1295_.htm5
9. htt7`––4gro.go0.0n–nR¤s–nR¤saRt4i5.4s7Z¥t4rgRtia¦2952
5. htt7`––¤¤¤.0nnh4h4ng.com–congth*c–190€4tiso€h4m€gio€hRo.4s7Z
V. htt7`––54mthRo.com–h*ong€a4n€c4ch€n4*€c4nh€8ong€4tiso€Z*ong€hRo€t4o€ao€
2\__1Y5RR.htm5
Y. htt7`––4ˆ4mi5'.0n–200_021_025Y529Ytm0c452–Thit€nhoi€4tiso
\. htt7`––¤¤¤.th*oc8iRta*oc.com.0n–th*oc–argsR4rch.4s7Z¥4ct¦^§TR'¦stis
C2H9§o7t¦1
Tr4ng 20

Đề Tài

GVHD: PGS.TS Trịnh Xuân Ngọ Nhóm thực hiện: Nhóm 4 Danh sách nhóm: 0826392 1. Lữ Khánh Duy 1 0823769 2. Nguyễn Pháp 1 0820395 3. Trần Thị Minh Thùy 1 0823679 4. Trần Thị Thu 1 0822245 5. Trần Văn Thiết 1 0823311 6. Lê Thị Mỹ Ngọc 1 0826392 7. Nguyễn Viết Thành 1 0824175 8. Nhan Minh Trí 1 0825682 9. Tống Thị Thanh Thúy 1 0823125 10. Trần Thành Trung 1

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->