P. 1
giay uy quyen

giay uy quyen

|Views: 266|Likes:
Được xuất bản bởigyokujo

More info:

Published by: gyokujo on Jun 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2014

pdf

text

original

Mẫu 02/CQSH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – T !" – H#$% &%'c
GI() Ủ) Q*)+N
,!-$% c%" c. $%/$0
- Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Na!
- Căn cứ "#$ c%c "ăn &'n (h%( )uật hiện h#nh!
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011, chúng tôi gồm có:
I/ 12$ 34 5u46$:1- V7 T%8 T%u H9:$;
Địa Chỉ: ! 21"10# $h! %&nh H'ng ( $h')ng %&nh H'ng ( *+ H,àng -ai ( Hà
Nội
! C-N."/i0y Đ11.: 012123446 Ngày c05 : 4"12"2004 N6i c05 : Công an Hà Nội
Đi7n th,8i:04+2461+226# 9a:: 04+2461+226#
*;!c tịch: %i7t Nam
II/ 12$ <9=c 34 5u46$: <à => 1im Ch;ng
Địa chỉ: ?@ 3, <Ang =Bng, ChC Đồn, <Dc c8n
! C-N."/i0y Đ11.: 03E02#22#+Ngày c05: 16"6"1333 N6i c05: Công an <Dc C8n
Đi7n th,8i:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++9a::+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*;!c tịch: %i7t Nam
III/ Nộ> ?u$; 34 5u46$@
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
IVA CBC DEF@
F Hai G>n cam HIt JK h,àn t,àn chị; tLách nhi7m tL'Mc 5há5 N;Ot PQ mRi thông tin Sy T;yQn U
tL>n+
F -Ri tLanh ch05 5hát Jinh giVa G>n Sy T;yQn Pà G>n W'Cc ;X T;yQn Y, hai G>n tZ gi[i T;yIt+
12$ 34 5u46$
*Ch+ ,-. h/ t0n. c$n 12u3
12$ <9=c 34 5u46$
*Ch+ ,-. h/ t0n. c$n 12u3
C\N/ H]^ _` H\a CHb N/Hcd %ae? Nd-
Độc NO5 ( ?Z Y, ( H8nh 5húc
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Hà Nội, ngày tháng năm 2003
/afg hi *hgjN
k gi[i T;yIt PQ Pi7c thanh Nl hC5 Wồng Pà nghi7m
th;
%j %aeC ?Hd- .m Đna H\a Co ĐpN/ ?HqrN/ NasN Nt- 2003
?oN/ CpN/ ?g Co $HuN ĐaeN ?v %^ ?aN HwC %ae? Nd-
?>n t@ chxc Sy T;yQn: CpN/ ?g Co $HuN N?C -y.ad
Địa chỉ: ! 21"10# $+ %&nh H'ng ( $+ %&nh H'ng ( *+ H,àng -ai ( Hà Nội
Đi7n th,8i: 04+2461+226# 9a:: 04+2461+226#
! Wăng Hl Hinh Y,anh:
! tài Hh,[n:
hi *hgjN CH]:
png k <à z : => 1im Ch;ng
Địa chỉ :++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
! C-N.++++++++++++++++++++++++++++ngày c05+++++++++++++++++++, N6i c05+++++++++++++++++++++++++
Đi7n th,8i kc! Wịnh { Yi Wộngz+++++++++++++++++++++++9a:+++++++++++++++++ymaiN+++++++++++++++++++++
?hay m|t Công ty C@ $h}n N?C -~Yia PMi t' cách Nà 5hó giám W!c Nà W8i Yi7n
by T;yQn ch, png k <à z: => 1im Ch;ng t,àn T;yQn T;yIt Wịnh một J! Pi7c
Ja;:
- /i[i T;yIt PQ giá tLị hC5 Wồng J! 21E "2010 N?C ( HanaHa Hl ngày
•+ ?háng •+ %à các 5hát Jinh tL,ng hC5 Wồng k nI; có z
- /i[i T;yIt PQ giá tLị hC5 Wồng J! 216 "2010 N?C ( HanaHa Hl ngày
•+ ?háng •+ %à các 5hát Jinh tL,ng hC5 Wồng k nI; có z
- PQ chi 5h€ Pà giá tLị cSa hai hC5 Wồng J! 21E Pà J! 216 giVa Công
ty C@ $h}n N?C -~Yia Pà Công ty tO5 W,àn HanaHa
- %à các gi0y t) Ni>n T;an Gà => 1im Ch;ng JK
W6n Pị tham YZ Pà Gi•; T;yIt t8i Đ8i hội c@ Wông th')ng ni>n năm 2003
cSa ?@ng Công ty C$ Đi7n t‚ Pà ?in hRc %i7t Nam, PMi t' cách Nà W8i
Yi7n ch, t0t
c[ J! c@ 5h}n mà W6n Pị Wang JU hV;+
png k<àz+++++++++++++++++++++++++++++++++++++có ngh&a Pƒ thZc hi7n Wúng nội Y;ng T;y
chI Nàm Pi7c cSa Đ8i hội, Hhông W'Cc ;X T;yQn N8i ch, ng')i Hhác Pà có
tLách nhi7m thông Gá, N8i HIt T;[ Đ8i hội ch, W6n Pị ;X T;yQn+
/i0y ;X T;yQn này chỉ có hi7; NZc t8i Đ8i hội c@ Wông th')ng ni>n
năm 2003 cSa ?@ng Công ty C$ Đi7n t‚ Pà ?in hRc %i7t Nam, W'Cc NO5
thành 2 G[n, m„i G>n giV 1 G[n Pà có giá tLị 5há5 Nl nh' nha;+"+
Ng')i W'Cc ;X T;yQn ?@ chxc ;X T;yQn
k1l Pà ghi L… hR t>nz 1l Pà Wóng Y0;z

....... Tháng ….................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------Hà Nội.............. Ông (Bà)..ngày cấp......3861........về chi phí và giá trị của hai hợp đồng số 215 và số 216 giữa Công ty Cổ Phần NTC Media và Công ty tập đoàn Hanaka .............. với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà đơn vị đang sở hữu......Giải quyết về giá trị hợp đồng số 215 /2010 NTC – Hanaka ký ngày ….2367 Số đăng ký kinh doanh: Số tài khoản: UỶ QUYỀN CHO: Ông ( Bà ) : Lê Kim Chung Địa chỉ :.........Email.... Và các phát sinh trong hợp đồng ( nếu có ) ................................. Điện thoại (cố định & di động).... Tháng …. Thay mặt Công ty Cổ Phần NTC Media với tư cách là phó giám đốc là đại diện Ủy quyền cho Ông ( Bà ): Lê Kim Chung toàn quyền quyết định một số việc sau: ...... ................. Số CMND... Vĩnh Hưng – P.............. Hoàng Mai – Hà Nội Điện thoại: 04.............. Và các phát sinh trong hợp đồng ( nếu có ) ....... ngày tháng năm 2009 GIẤY UỶ QUYỀN ( giải quyết về việc thanh lý hợp đồng và nghiệm thu VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM Tên tổ chức ủy quyền: CÔNG TY CỔ PHẦN NTC MEDIA Địa chỉ: Số 21/107 P..........3861........2367 Fax: 04.................. Nơi cấp...Và các giấy tờ liên quan bà Lê Kim Chung sẽ đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam..... Vĩnh Hưng – Q.......Giải quyết về giá trị hợp đồng số 216 /2010 NTC – Hanaka ký ngày ….......................... không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho đơn vị uỷ quyền.....Fax...........có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội..........

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->