Mẫu 02/CQSH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho cá nhân)

-

Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011, chúng tôi gồm có:
I/ Bên ủy quyền:Bà Vũ Thị Thu Hương
Địa Chỉ: Số 21/107 Phố Vĩnh Hưng – Phường Vĩnh Hưng – Q. Hoàng Mai – Hà
Nội
Số CMND/Giấy ĐKKD: 013129846 Ngày cấp : 4/12/2008 Nơi cấp : Công an Hà Nội
Điện thoại:04.3861.2367
Quốc tịch: Việt Nam

Fax: 04.3861.2367

II/ Bên được ủy quyền: Bà Lê Kim Chung
Địa chỉ: Tổ 9, Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc cạn
Số CMND/Giấy ĐKKD: 095027227.Ngày cấp: 16/6/1999 Nơi cấp: Công an Bắc Cạn
Điện thoại:...........................................................Fax:.............................................................................
Quốc tịch: Việt Nam

III/ Nội dung ủy quyền:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

IV. Cam kết:
- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở
trên.
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được uỷ quyền do hai bên tự giải quyết.

Bên ủy quyền

Bên được ủy quyền

(Chữ ký, họ tên, con dấu)

(Chữ ký, họ tên, con dấu)

.......CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------Hà Nội......................Fax............ Điện thoại (cố định & di động)..................... Ông (Bà)...về chi phí và giá trị của hai hợp đồng số 215 và số 216 giữa Công ty Cổ Phần NTC Media và Công ty tập đoàn Hanaka .. Tháng ….. Vĩnh Hưng – P....................2367 Fax: 04.......... với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà đơn vị đang sở hữu...............Giải quyết về giá trị hợp đồng số 215 /2010 NTC – Hanaka ký ngày …............................. Và các phát sinh trong hợp đồng ( nếu có ) .. Số CMND................ không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho đơn vị uỷ quyền......... .................Và các giấy tờ liên quan bà Lê Kim Chung sẽ đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam........Email...2367 Số đăng ký kinh doanh: Số tài khoản: UỶ QUYỀN CHO: Ông ( Bà ) : Lê Kim Chung Địa chỉ :. Thay mặt Công ty Cổ Phần NTC Media với tư cách là phó giám đốc là đại diện Ủy quyền cho Ông ( Bà ): Lê Kim Chung toàn quyền quyết định một số việc sau: .....3861.... Nơi cấp.................. Và các phát sinh trong hợp đồng ( nếu có ) ..3861..có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội. Vĩnh Hưng – Q..................ngày cấp........ ngày tháng năm 2009 GIẤY UỶ QUYỀN ( giải quyết về việc thanh lý hợp đồng và nghiệm thu VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM Tên tổ chức ủy quyền: CÔNG TY CỔ PHẦN NTC MEDIA Địa chỉ: Số 21/107 P. Tháng …........Giải quyết về giá trị hợp đồng số 216 /2010 NTC – Hanaka ký ngày …......... Hoàng Mai – Hà Nội Điện thoại: 04...............

mỗi bên giữ 1 bản và có giá trị pháp lý như nhau. Người được uỷ quyền (Ký và ghi rõ họ tên) Tổ chức uỷ quyền Ký và đóng dấu) ./. được lập thành 2 bản.Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam.