P. 1
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

|Views: 6,189|Likes:
Được xuất bản bởiThùy Trang

More info:

Published by: Thùy Trang on Jun 26, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

pdf

text

original

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
Đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng nhưng cách mạng không phải là công việc của một số người, của riêng Đảng Cộng Sản, mà đó là sự nghiệp của cả quần chúng nhân dân. Đảng lãng đạo để nhân dân đứng lên đấu tranh tự giải phóng và xây dựng xã hội mới do mình làm chủ. Sự nghiệp ấy chỉ có thể được thực hiện bằng sức mạng của cả dân tộc, bằng đại đoàn kết dân tộc. Điều này đã được Hồ Chí Minh nói khá cặn kẽ, theo quan điểm của Người, đại đoàn kết dân tộc là một trong những nhân tố quan trọng nhất bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng: a. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định

thành công của cách mạng: Theo Hồ Chí Minh, để đánh bại đế quốc thực dân nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người, nếu chỉ có tinh thần yêu nước chưa đủ mà cần phải tập hợp được tất cả mọi lực lượng có thể tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc bền vững. Vì vậy, trong tư tưởng HCM đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, cơ bản nhất quán và lâu dài, xuyên suốt tiến trình cách mạng. Đại đoàn kết dân tộc là chiến lược tập hợp lực lượng dân tộc. Tập hợp mọi lực lượng có thể tập hợp được nhằm hình thành sức mạnh to lớn của dân tộc trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề sống còn của cách mạng. Tuy nhiên trong từng thời kỳ, từng giai đoạn phải điều chỉnh chính sách và phương pháp tập hợp với những đối tượng khác nhau. Tức là đại đoàn kết dân tộc là chiến lược nhưng trong từng giai đoạn thì phải có cách thức đoàn kết khác nhau. Ví dụ như trứớc năm 1945 chúng ta có khẩu hiệu: “Đánh đổ thực dân, phong kiến dành độc lập dân tộc chia ruộng đất cho dân cày”, nhưng đến năm 1945 khi Bác Hồ đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến : “Đánh đuổi thực dân dành độc lập cho dân tộc” ,vốn dĩ có sự khác biệt đó là vì khi này ta cần phải lôi kéo thêm tầng lớp phong kiến ủng hộ cho cách mạng để vừa bớt kẻ thù đồng thời thu hút được của cải để có tiền để làm cách mạng. Từ thực tiễn, Hồ Chí Minh đã nêu ra những luận điểm có tính chất chân lý về đoàn kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công” “Bây giờ còn một điểm rất quan trọng, cũng là điểm mẹ. Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt: Đó là đoàn kết”
Page 1

có sức. Ba là đấu tranh thống nhất nước nhà ”. 2. bao gồm dân tộc đa số. tất cả những người sống trên dải đất này. vừa được hiểu là toàn thể đồng bào. thực lực đó chính là khối đại đoàn kết dân tộc. Đại đoàn kết dân tộc là đoàn kết toàn dân: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh. tạo thực lực cho cách mạng. mà là một cộng đồng gồm nhiều giai tầng.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ b. "Dân" theo HCM là đồng bào. các khái niêm dân. Hai là làm cách mạng hay kháng chiến để đòi độc lập. Hai là xây dựng chủ nghĩa xã hội. phụng sự tổ quốc”. Bây giờ mục đích tuyên truyền huấn luyện là : “Một là đoàn kết. Do đó. Đảng phải cụ thể hóa thành những mục tiêu. nhân dân có một nội hàm rất rộng. Đảng có nhiệm vụ thức tỉnh. thì nhiệm vụ tuyên huấn là làm sao cho đồng bào các dân tộc hiểu được mấy việc. Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng của dân tộc: Đoàn kết là sức mạnh. Như vậy dân theo HCM có biên độ rất rộng. Hay nói cách khác đại đoàn kết dân tộc chính là đòi hỏi khách quan của quần chúng nhân dân. Ai có tài. nhưng dân không phải là khối đồng nhất. hướng dẫn quần chúng đấu tranh một cách tự giác. có vai trò và thái độ khác nhau đối với sự pháp triển XH. tập hợp. Người đã nhiều lần nêu rõ “Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của tổ quốc. không có đạo. toàn thể dân tộc Việt Nam. có tổ chức thành sức mạnh vô địch trong cuộc đấu tranh vì độc lập cho dân tộc. Một là đoàn kết. thiểu số. tự do cho nhân dân. là anh em một nhà. khi nói chuyện với cán bộ tuyên huấn miền núi về cách mạng xã hội chủ nghĩa. vừa được hiểu là mỗi cá nhân. Chỉ đơn giản thế thôi . tập hợp quần chúng. ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Vào năm 1963. phải được quán triệt trong tất cả mọi lĩnh vực. trai gái. Người chỉ rõ : Trước cách mạng Tháng Tám và trong kháng chiến. Trong cuộc đấu tranh để tự giải phóng. Hồ Chí Minh đã thay mặt Đảng tuyên bố trước toàn thể dân tộc :”Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm 8 chữ là : Đoàn kết toàn dân. đại đoàn kết dân tộc phải được xác định là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng. Dân là toàn dân. giàu. có đức. hạnh phúc cho con người. có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với Page 2 . là mạch nguồn của mọi thắng lợi. nhiệm vụ và phương pháp cách mạng phù hợp với từng giai đoạn lịch sử để lôi kéo. Điều này được thấy rõ trong Lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng lao động Việt Nam ngày 3-3-1951. Cách mạng muốn thành công nếu chỉ có đường lối đúng chưa đủ mà trên cơ sở của đường lối đúng. có đạo. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc: a. dân tộc có lợi ích chung và riêng. Dân là không phân biệt già trẻ. nghèo.

tin vào con người: Để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Người còn căn dặn : Cần xoá bỏ hết thành kiến. không phân biệt tầng lớp nào. Trong mấy mươi triệu người cũng có người thế này người thế khác. nhưng nay không chống nữa thì khối đại đoàn kết dân tộc cũng sẽ mở rộng cửa đón tiếp họ. tín ngưỡng nào. vì lợi ích cách mạng. Hồ Chí Minh cho rằng ngay đối với những người lầm đường lạc lối nhưng đã biết hối cải. trong mỗi con người ai cũng có mặt tốt. độ lượng. mặt xấu…cho nên. tin rằng trong mỗi người. Người Việt Nam ta có truyền thống “Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại”. cần thật thà đoàn kết rộng rải. Theo HCM.Để thực hiện được đoàn kết. chúng ta vẫn kéo họ về phía dân tộc. thống nhất. dân tộc. Tấm lòng yêu nước ấy có khi bị bụi mờ che mắt. trân trọng phần thiện ở mỗi con người.đoàn kết của dân tộc.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ họ ”. Thực hiện đại đoàn kết toàn dân phải kế thừa truyền thống yêu nướcnhân nghĩ a. giúp đỡ cùng nhau tiến bộ để phục vụ nhân dân. cần xóa bỏ thành kiến. b.Thậm chí đối với những người trước đây đã chống chúng ta. cần phải có lòng khoan dung độ lượng. không nên phân biệt tôn giáo. Sở dĩ Hồ Chí Minh khẳng định quan điểm đại đoàn kết một cách rộng rãi như trên là vì Người có lòng tin ở dân. “ai cũng có ít hay nhiều tấm lòng yêu nước” tiềm ẩn bên trong. tránh phân biệt giai cấp đơn thuần. thế khác cũng đều là dòng dõi của tổ tiên ta”. chính kiến nào và trước đây đứng về phe nào. Tuy nhiên. đồng thời phải có tấm lòng khoan dung. củng cố và phát triển trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. chúng ta hãy thật thà cộng tác vì dân vì nước. mà hoàn toàn không định kiến và khoét sâu cách biệt. bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ”. truyền thống này được xây dựng. phải kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc. Người đã nhiều lần nhắc nhở “ Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hoà bình. tin dân. chỉ cần làm thức tỉnh lương chi thì lòng yêu nước lại bộc lộ. nhưng vắn dài đều hợp lại nơi bàn tay. tin vào nhân dân. Người đã dùng khái niệm đại đoàn kết dân tộc để định hướng cho việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong suốt tiến trình của cách mạng Việt Nam từ Cách mạng dân tộc chủ nhân dân tới cách mạng xã hội chủ nghĩa. Người tha thiết kêu gọi tất cả những người thật thà yêu nước. dựa vào dân. Người đã lấy hình tượng năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn nhưng tất cả đều nằm trên cùng một bàn tay để nói lên sự cần thiết phải thực hiện đại đoàn kết rộng rãi. Người thường nói: “Năm ngón tay có ngón vắn ngón dài. toàn dân thì là một khối rất rộng lớn gồm hàng chục triệu con người vì vậy phải xác định rõ đâu là nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc và những Page 3 . Với tinh thần đoàn kết rộng rãi. độc lập dân chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta. cứng nhắc. cần phải thật thà đoàn kết với nhau. dân tộc. Muốn đoàn kết thì phải hiểu dân. vẫn đoàn kết với họ. dù thế này.

tưng ngành nghề và lứa tuổi. tập hợp mọi con người Việt Nam không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Mặt trận Việt Minh 1941-1951. Nền tảng càng được củng cố vững chắc thì khối đại đoàn kết dân tộc càng có thể mở rộng. gốc tốt. sức mạnh vô địch khi được giác ngộ về mục tiêu chiến đấu chung. cho nên liên minh công nông là nền tảng của Mặt trận dân tộc thống nhất” về sau Người có nêu thêm :lấy liên minh công nông –lao động trí óc làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân. Nếu không thế thì quần chúng dù đông nhưng cũng chỉ là số đông không có sức mạnh.Thất bại của các phong trào yêu nước trước kia đã chứng minh rất rõ vấn đề này. Mặt trận Liên Việt (Hội Liên hiệp Quốc dân VN) 29. không e ngại bất cứ thế lực nào có thể làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc. toàn dân chỉ trở thành lực lượng to lớn. tôn giáo và phù hợp với các bước phát triển của phong trào cách mạng. đó là nơi quy tụ mọi tổ chức và cá nhân yêu nước. và được tổ chức thành một khối vững chắc và hoạt động theo một đường lối chính trị đúng đắn. Về điều này người đã chỉ rõ: “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân. Hồ Chí Minh đã rất chú ý đến việc đưa quần chúng nhân dân vào những tổ chức yêu nước phù hợp với từng giai cấp. nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. dù ở bất cứ phương trời nào nếu tấm lòng vẫn hướng về quê hương đất nước. từng giới.1946 (gồm những người yêu nước không đảng phái lập liên Page 4 . Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là Mặt trận dân tộc thống nhất: Cả dân tộc. Nó cũng như cái nền của nhà. Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc: a. Ngay từ khi tìm thấy con đường cức nước. 3. còn phải đoàn kết phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác”. Nhưng đã có nền vững. Đó là hội ái hữu hay tương trợ. mà đại đa số nhân dân công nhân.5.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ lực lượng nào tạo nên cái nền tảng đó. gốc của cây. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. công hội hay nông hội. Mặt trận Dân chủ Đông Dương 1936-1939. về tổ quốc Việt Nam … Tuỳ theo từng giai đoạn thời ký mà Mặt trận dân tộc thống nhất có thể có những tên gọi khác nhau như: Mặt trận Dân tộc Phản đế Đông Dương 1930-1931. Người chỉ rõ: “Lực lượng chủ yếu trong khối đoàn kết dân tộc là công nông. đoàn thanh niên hay phụ nữ…bao trùm lên tất cả là Mặt trận dân tộc thống nhất.

Bởi lẽ trong cách mạng sự đông đảo. bền bỉ trong đấu tranh của liên minh công nông là rất cần nhưng chưa đủ nếu không có tri thức. chịu sự áp bức bóc lột nhất nên ở họ tinh thần đấu tranh chắc chắn là bền bỉ nhất. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 09. và hạnh phúc của nhân dân. Một số nguyên tắc cơ bản của Mặt trận dân tộc thống nhất: Mặt trận dân tộc thống nhất phải được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công – nông – trí thức. Mặt trận thống nhất dân tộc càng rộng rãi thì sức mạnh của khối liên minh công. Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam 61969 (Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát.1960 ( Nguyễn Hữu Thọ chủ tịch). c. Quyền lãnh đạo mặt trận không phải Đảng tự phong cho mình. tôn giáo. đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. dân tộc. tầng lớp. Năm 1976. Liên minh các Lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam (luật sư Trịnh Đình Thảo. song nó chỉ có thể được cung cấp và phát triển vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đảng. điều Page 5 . Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ( miền bắc) + với Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam + Liên minh các Lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam đại hội thống nhất thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nhưng những tổ chức trên. không thấy được sự cần thiết phải mở rộng đoàn kết với các tầng lớp khác. thống nhất tổ quốc. Trong tư tương Hồ Chí Minh nguyên tắc này được Bác Hồ xem xét trong mối quan hệ biện chứng giữa dân tộc và giai cấp.thực chất chỉ là một – đó là tổ chức chính trị rộng rãi.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ minh yêu nước: Bùi Bằng Đoàn. đảng phái…phấn đấu vì một mục tiêu chung là độc lập dân tộc. họ đông hơn hết.55 Ở Miền Nam: Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 20. chủ tịch).trí thức càng tăng cường và ngược lại Theo Hồ Chí Minh. chủ tịch). Đây là nguyên tắc cốt lõi trong chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh. tập hợp đông đảo các giai cấp. 07-03-51.12. Huỳnh Thúc Kháng). đại đoàn kết là công việc của toàn dân tộc. đặc biệt là tầng lớp trí thức.nông. cho nên liên minh công nông là nền tảng của Mặt trận dân tộc thống nhất”. Sở dĩ vậy bởi vì họ là người trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất. V-Minh và Liên Hiệp ĐH hợp nhất lấy tên Liên Việt. Tuy nhiên không nên chỉ chú trọng xây dựng khối liên minh công nông mà bỏ qua. Người viết: ”Lực lượng chủ yếu trong khối đại đoàn kết dân tộc là công nông. mà là được nhân dân thừa nhận.

thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo”. chính sách trước Mặt trận.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ này đã được Hồ Chí Minh phân tích rất chặt chẽ: “Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnhđạo của mình. lãnh đạo xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Sự đoàn kết của Đảng là cơ sở vững chắc để xây dựng sự đoàn kết của toàn dân. Đây là nguyên tắc rất cần thiết và cơ bản bởi vì Mặt trận thống nhất là tổ chức chính trị. Mặt trận dân tộc thống nhất phải hoạt động trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối cao của dân tộc. Mặt trận dân tộc thống nhất phải hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ. Đảng đoàn kết. mỗi người mới được thực hiện. từ đó đi đến nhất trí. tôn giáo khác nhau nếu không có sự bàn bạc nhất trí công khai thì khó lòng mà hoạt động được. giải quyết lợi ích riêng phải dựa trên lợi ích chung ấy. Đảng phải thực sự đoàn kết nhất trí. Làm cho mọi tầng lớp trong Mặt trận đặt lợi ích chung. văn minh. Page 6 . Nguyên tắc này chỉ được thực hiện khi đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. Để có thể đại đoàn kết thì cần phải làm sao để mọi người thuộc bất cứ tầng lớp nào cũng đặt lợi ích tối cao của dân tộc lên trên hết. dân chủ. xã hội giàu mạnh. đi tới thăng lợi cuối cùng của cách mạng. không có cùng một mục đích giống nhau thì có kêu gọi như thế nào đi nữa thì sự đoàn kết đó cũng không thể nào thực hiện được . Bởi lẽ lợi ích tối cao của dân tộc có được đảm bảo thì lợi ích của mỗi bộ phận. dân tộc đoàn kết và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân đã tạo nên sức mạnh bên trong của cách mạng Việt Nam để vượt qua khó khăn. Lợi ích tối cao của dân tộc là Tổ quốc độc lập và thống nhất. khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng. Muốn lãnh đạo Mặt trận. sự đoàn kết của Đảng càng được củng cố thì sự đoàn dết của dân tộc càng được tăng cường. quyền lợi cơ bản của các tầng lớp dân tộc. lợi ích tối cao của dân tộc lên trên hết. bảo đảm đoàn kết ngày càng rộng rãi và bền vững. Đây là nguyên tắc đòi hỏi mọi vấn đề của Mặt trận đều phải được đưa ra để mọi người cùng bàn bạc công khai.xã hội bao gồm nhiều giai cấp. giải quyết hài hòa các lợi ích. hoạt động nhất và chân thực nhất. Trong Mặt trận thống nhất thì Đảng là lực lượng lãnh đạo và có trách nhiệm trình bày mọi chủ trương. đảng phái. Nếu không suy nghĩ như nhau. mà phải tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất. chiến thắng mọi kẻ thù. Mối quan hệ lợi ích của các tầng lớp trong Mặt trận càng được giải quyết thỏa đáng bao nhiêu thì càng góp phần củng cố sự bền chặt và mở rộng khối đại đoàn kết bấy nhiêu. Chỉ trong đấu tranh và công tác hàng ngày. tầng lớp.

chặt chẽ. Page 7 . chân thành. Người đã từng bước phát hiện ra sức mạnh vĩ đại tiềm ẩn trong các trào lưu cách mạng thế giới mà Việt Nam cần tranh thủ. thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. đoàn kết mà không có đấu tranh đúng mức trong nội bộ mặt trận. tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng. cái khác biệt. Hồ Chí Minh nhấn mạnh phương châm “cầu đồng tồn dị” lấy cái chung để hạn chế cái riêng. tự cường dân tộc. củng cố và phát triển Mặt trận dân tộc thống nhất. khắc phục mặt chưa tốt để củng cố đoàn kết nội bộ. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ Đoàn kết trên lập trường giai cấp CN nghĩa là bao hàm cả đoàn kết quốc tế. điển hình là cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. đấu tranh để tăng cường đoàn kết”.Để giải quyết vấn đề này. bên cạnh những điểm tương đồng vẫn có những điểm khác nhau cần phải bàn bạc để đi đến nhất trí . của ý chí đấu tranh anh dũng. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế. Giữa các thành viên của khối đại đoàn kết dân tộc. Đảng ta luôn đấu tranh trên hai mặt trận chống khuynh hướng cô độc. sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Để thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng. hẹp hòi coi nhẹ việc tranh thủ tất cả những lực lượng có thể tranh thủ đượ. đồng thời chống khuynh hướng đoàn kết một chiều. một mặt. đoàn kết thật sự. Dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác. bất khuất cho độc lập tư do… chính sức mạnh đó được lịch sử cách mạng Việt Nam chứng minh trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước.Lênin.Tự nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình để biểu dương mặt tốt. 1. chủ nghĩa yêu nước chân chính gắn với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Thực hiện đại đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Sức mạnh của dân tộc Việt Nam là sự tổng hợp của các yếu tố vật chất và tinh thần. tạo sự thống nhất giữa lợi ích dân tộc với lợi ích quốc tế. a.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ Mặt trận dân tộc thống nhất là khối đoàn kết lâu dài. mặt khác Người nêu rõ: “Đoàn kết phải gắn với đấu tranh. Mặt khác Cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa ở nước ta muốn thành công đòi hỏi phải đoàn kết quốc tế để tạo sức mạnh đồng bộ và tổng hợp. Trước hết là chủ nghĩa yêu nước và ý thức tự lực.

Các lực lượng cần đoàn kết: Theo Hồ Chí Minh các lực lượng cần đoàn kết là: + Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế + Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc + Phong trào hòa bình dân chủ thế giới Đối với phong trào cộng sản và công nhân thế giới: Sự đoàn kết giữa giai cấp vô sản quốc tế là một đảm bảo vững chắc cho thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản. Đặc biệt là đoàn kết với Lào và Campuchia. Đảng phải lấy toàn bộ thực tiễn của mình để chứng minh: chủ nghĩa yêu nước triệt để không thể nào tách rời với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. đối tượng đoàn kết quốc tế rất rộng lớn. Hình thức đoàn kết: Hồ Chí Minh đã từng bước xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết quốc tế tranh thủ sự đồng tình. thực hiện đoàn kết quốc tế góp phần cùng nhân dân thế giới thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng của dân tộc và của thời đại. những người yêu chuộng hòa bình dân chủ. chủng tộc…nhằm làm suy yếu phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. trong tư tưởng Hồ Chí Minh. phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở chính quốc và các nước Tư bản chủ nghĩa nói chung. chủ nghĩa vị kỷ dân tộc. chủ nghĩa Sôvanh…những khuynh hướng làm suy yếu sức mạnh đoàn kết thống nhất của các lực lượng cách mạng thế giới. ủng hộ của các trào lưu cách mạng thời đại. góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam. b. nhằm góp phần cùng nhân dân thế giới thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng: Hồ Chí Minh cho rằng. tự do và công lý: Hố Chí Minh cũng tìm mọi cách để thực hiện đoàn kết. đấu tranh chống Chủ nghĩa đế quốc thực dân giành độc lập. b. Đó là phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. đối kháng và thù ghét dân tộc. Đối với các lực lượng tiến bộ. tạo sự biệt lập. Như vậy. Page 8 . Thực hiện đoàn kết quốc tế.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ Theo Người. tự do cho nhân dân mỗi nước. Đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc: Chủ nghĩa đế quốc là kẻ thù của nhân loại. 2. Nội dung và hình thức đoàn kết quốc tế: a. chúng có âm mưu chia rẽ dân tộc. Các Đảng Cộng sản phải kiên trì chống lại mọi khuynh hướng sai lầm của chủ nghĩa cơ hội. đoàn kết với nước Nga XôViết và các nước dân chủ.

Hồ Chí Minh đã định hướng cho việc hình thành bốn tầng mặt trận: + Mặt trận đại đoàn kết dân tộc + Mặt trận đoàn kết Việt.Phi đoàn kết với Việt Nam + Mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam chống đế quốc xâm lược. “Có tình” tức là phải tôn trọng. thông cảm với nhau. Đối với các nước khác. công kích hoạc dung giải pháp về kinh tế. muốn thực hiện được đoàn kết quốc tế trong cuộc đấu tranh chống Chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động phải tìm ra được điểm tương đồng vế mục tiêu và lợi ích của các dân tộc.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ Trong mối quan hệ quốc tế. song lợi ích đó không được phương hại đến lợi ích chung. có tình: Đây là vấn đề cốt tử. Không áp đặt. Người chăm lo củng cố mối quan hệ đoàn kết. tùy vào tình hình cụ thể. “Có tình. có lí” không đơn thuần chỉ là một nguyên tắc mà còn là một nội dung của chủ nghĩa nhân văn. thực hiện đoàn kết thống nhất trên nền tảng chủ nghĩa Mác. Lợi ích của mỗi Đảng. có nhiều điểm tương đồng về lịch sử. tuân tủ nguyên tắc nhưng không được rập khuôn. 3. hữu nghị.Lào + Mặt trận nhân dân Á. trong tư tưởng đại đoàn kết. Góp phần củng cố các mối đoàn kết. Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích có lý. Hồ Chí Minh giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. “Có lí” tức là trước hết phải tuân thủ các nguyên tắc của chủ nghĩa Mác. cả ba dân tộc đều là láng giềng gần gũi của nhau. phải xuất phát từ lợi ích chung của cách mạng quốc tế. mỗi quốc gia phải được tôn trọng. có tính nguyên tắc trong công tác tập hợp lực lượng. nói xấu.Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản. có tình. có lí. Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các dân tộc trên bán đảo Đông Dương. văn hóa và cùng chung một kẻ thù là thực dân Pháp. Bởi lẽ. Như vậy. của dân tộc khác. vừa là anh em”. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế a. hợp tác nhiều mặt theo tinh thần “ vừa là đồng chí.Le6nin. chính trị để gây sức ép với nhau. giáo điều mà phải biết vận dụng linh hoạt.Miên. Bác đã chỉ ra rằng muốn thực hiện đoàn kết quốc tế thì phải đoàn kết các Đảng và đây cũng là điều kiện quan trọng nhất để đảm bảo cho phong trào cộng sản và công nhân toàn thắng. Đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Page 9 . Vì cũng như xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. ức chế. lợi ích của Đảng khác. sang tạo.

Hồ Chí Minh giương cao ngọn cờ hòa bình trong công lý. Người thực hiện nhất quán quan điểm có tính nguyên tắc: Dân tộc Việt Nam tôn trọng độc lập. tình cảm của tất cả những người Việt Nam yêu nước và biến nó thành hành động cách mạng của hàng triệu. tự lực. tự do và bình đẳng giữa các dân tộc. người cổ vũ mà còn là người ủng hộ nhiệt thành cuộc đấu tranh của các dân tộc. b. Đối với các lực lượng tiến bộ trên thế giới. chính vì lẽ đó mà Người không chỉ là nhà tổ chức. Tư tưởng đó đã thấm sâu vào tư tưởng. Bởi lẽ độc lập. dân tộc trên thế giới. từ chỗ là tư tưởng của lãnh tụ đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối chiến lược của Đảng cộng sản Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. hàng triệu con người. tạo thành sức mạnh vô địch trong sự Page 10 . thì trước mình phải tự giúp lấy mình đã’ là khẩu hiệu mà Bác luôn luôn nêu cao. Hồ Chí Minh giương cao ngọn cờ độc lập. Mà theo Bác đó còn là “lẽ phải không ai chối cãi được”.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ Đối với các dân tộc trên thế giới. đồng thời mong muốn các quốc gia.Lênin chưa đề cập tới. Bởi đó là một trong những nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh được bắt nguồn từ truyền thống hòa hiếu của dân tộc ta và chủ nghiã nhân đạo cộng sản. Đây là đóng góp sáng tạo của HCM mà các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác. toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của tất cả các quốc gia. là ư tưởng bất di. là cội nguồn sức mạnh làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. bất dịch của Ngừơi. dân tộc trên thế giới quan hệ hữu nghị với Việt Nam trên cơ sở những nguyên tắc ấy. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh là một đóng góp quan trọng vào kho tàng kinh nghiệm cách mạng thế giới. Đoàn kết trên cơ sở độc lập. “muốn người ta giúp cho. tự do của các dân tộc là tư tưởng nhất quán và là một chân lý. một đóng góp quan trọng vào cách mạng thế giới. dựa vào sức mình là chính”. làm phong phú lý luận chủ nghĩa MácLênin về công tác vận động và tổ chức quần chúng của Đảng Cộng sản. Vì Người cho rằng một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập  KẾT LUẬN  Đại đoàn kết dân tộc là chiến lược cách mạng. chủ quyền. Đại đoàn kết dân tộc. Thực tiễn Cách mạng Việt Nam trên 70 năm qua đã chứng minh hùng hồn sức sống kỳ diệu và sức mạnh vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết. tự chủ. tự cường: “Tự lực cánh sinh.

nơi nào tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh được quán triệt và thực hiện đúng. đảng viên thật sự vừa là người lãnh đạo. đa dạng hóa. nó tạo nên sức mạnh đồng bộ và tổng hợp cho cách mạng Việt Nam. cán bộ. hợp tác. lúc nào. chính sách tôn giáo…Thực hiện chính sách mở cửa giao lưu. đa phương hóa. vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Lịch sử cách mạng Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua cho thấy. Và gắn liền với đại đoàn kết dân tộc là đoàn kết quốc tế.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ nghiệp giải phóng dân tộc. nơi đó cách mạng bị trở ngại và tổn thất. những thời cơ và thách thức đan xen nhau đang thường xuyên tác động đến khối đại đoàn kết dân tộc. tiếp tục đổi mới chính sách giai cấp. Hồ Chí Minh quan tâm đoàn kết cách mạng nước ta với các phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. xây dựng và bảo vệ tổ quốc. chính sách xã hội. vững mạnh. mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với VN.  Page 11 . Nó không chỉ là lời giải đáp đúng đắn cho những bài toán của cách mạng vào thời điểm đó mà trong suốt chiều dài lịch sử nó vẫn giữ nguyên giá trị. Người đặc biệt chú trọng xây dựng khối đoàn kết 3 nước đông dương. Thực tiễn đó cho thấy tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết có một vai trò cực kỳ quan trọng. Thực hiện đoàn kết quốc tế. thực tiễn đất nước đòi hỏi chúng ta phải quán triệt những quan điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. độc lập dân tộc dân chủ và phát triển. nơi đó cách mạng phát triển mạnh mẽ và giành được thăng lợi. dân chủ tiến bộ. nơi nào. các phong trào đấu tranh cho hòa bình. hoàn thiện chính sách dân tộc. với các phong trào giải phóng dân tộc ở các nước trên thế giới. Đó là phải xây dựng được một Đảng cầm quyền thật sự trong sạch.Trong khuôn khổ luật pháp. mặt trận Việt Nam – Lào – Campuchia. Trong điều kiện hiện nay. phù hợp với những biến đổi của tình hình mới. lúc nào rời xa tư tưởng đó thì khi đó. củng cố khối đoàn kết với mọi lực lượng tiến bộ trên thế giới vì mục tiêu hòa bình. Hơn lúc nào hết. thì khi đó. phải vận dụng sáng tạo và tiếp tục phát triển những quan điểm ấy.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->