P. 1
Bai tap nhom Nito - Hoa hoc 11

Bai tap nhom Nito - Hoa hoc 11

|Views: 636|Likes:
Được xuất bản bởiTrần Hà Phan

More info:

Published by: Trần Hà Phan on Jun 26, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2013

pdf

text

original

November 8, 2010 [LUYỆN TẬP

]
Câu 1 : Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl d!", #au $h% $&' 'h(c ph)n *ng #%nh ra
+,+, l-' $h- . /$'c"0 N&u cho m gam hỗn hợp X 'r1n vào m2' l!ợng d! a3%' n%'r%c /4c, ngu2%",
#au $h% $&' 'h(c ph)n *ng #%nh ra ,,52 l-' $h- N6
2
#)n ph7m $h8 du9 nh:', . /$'c"0 ;%< 'rị c=a
m là >
A. 1?,, B. 10,? C. 11,? D. 12,+
Câu 2 : H@a 'an 0,+ mol Cu vào l!ợng d! dung dịch loAng ch*a hỗn hợp gồm NaN6
+
và H
2
B6
C
'hD >
A. ph)n *ng $hEng 3)9 ra0 B. ph)n *ng 3)9 ra 'Fo 0,2 mol N60
C. ph)n *ng 3)9 ra 'Fo 0,+ mol N60 D. ph)n *ng 3)9 ra 'Fo 0,, mol N6
2
0
Câu 3 : Cho 1C,0C gam nhEm h@a 'an hoàn 'oàn 'rong dung dịch HN6+ 'h:9 'ho<' ra hỗn hợp ba $h-
N6, N
2
6 và N
2
cG 'H lI mol '!Jng *ng là > nN6" > nN
2
6" > nN
2
" K 1> 2 > 20 LMng 'hN '-ch hỗn
hợp ba $h- nG% 'r1n . /%Ou $%In '%1u chu7n là >
A. 1,CP+ Q0 B. C,C80 Q0 C. 2,,88 Q0 D. ?8,2C Q0
Câu 4 : H@a 'an hoàn 'oàn m gam Al vào dung dịch HN6
+
loAng, d! 'hu /!ợc ,52 mQ /$'c" $h- N
2

dung dịch X0 Lh1m Na6H d! vào X và /un #E% 'hD 'hu /!ợ#c ,52 mQ /$'c" $h- NH
+
0 ;%< 'rị m
bRng >
A. C,8, gam B. +,?1 gam C. 0,25 gam D. 0,81 gam
Câu 5 : Cho C0,? gam nhEm '<c dSng vT% dung dịch HN6+ 'hu /!ợc 10,08 Q $h- X $hEng cG #)n
ph7m $h8 nào $h<c"0 Uh- X là >
A. N
2
B. N6 C. N6
2
0 D. N
2
6
Câu 6 : Cho 5,22 gam hỗn hợp X gồm Ve và $%m loF% W cG hGa 'rị $hEng /M%0 Ch%a hỗn hợp 'hành ha%
phXn bRng nhau0 H@a 'an h&' phXn m2' bRng dung dịch HCl, /!ợc 2,128 Q H
2
/$'c"0 H@a 'an
h&' phXn ha% 'rong dung dịch HN6
+
, /!ợc 1,5P2 Q /$'c" $h- N6 #)n ph7m $h8 du9 nh:'"0 W
là >
A. Yn0 B. Al0 C. Wg0 D. Ze0
Câu 7 : H@a 'an P,C gam /ồng bFch hợp $%m Cu[N%, g%) 'h%&' $hEng cG 'Fp ch:' $h<c" vào dung dịch
HN6+ loAng d!0 Uh% ph)n *ng 3)9 ra hoàn 'oàn, 'hu /!ợc 0,0P mol N6 và 0,00+ mol N20
\hXn 'r]m $h^% l!ợng Cu 'rong hợp $%m bRng >
A. 5C,8P_ B. 25,2+_ C. ,P,0C_ D. 2?,11_
Câu 8 : Cho 1,+? gam hỗn hợp X gồm Cu, Wg, Al '<c dSng hoàn 'oàn vT% dung dịch HN6+ 'hu /!ợc
1,12 Q /$'c" hỗn hợp $h- N6 và N62 'H lI mol bRng 1 > C, $hEng cG #)n ph7m $h8 nào $h<c"0
Uh^% l!ợng mu^% 'Fo 'hành #au $h% ph)n *ng bRng >
A. 2,CP gam B. ?,,P gam C. ?,05 gam D. C,C? gam
Câu 9 : Cho 11,+, gam hỗn hợp gồm Ve, Ve6, Ve
2
6
+
và Ve
+
6
C
ph)n *ng h&' vT% dung dịch HN6
+
loAng
d!", 'hu /!ợc 1,+CC l-' $h- N6 #)n ph7m $h8 du9 nh:', . /$'c" và dung dịch X0 CE cFn dung
dịch X 'hu /!ợc m gam mu^% $han0 ;%< 'rị m là
A. +?,?00 B. CP,0P0 C. +C,+,0 D. +8,520
Câu 10 : Cho 2,1, gam Al vào dung dịch ch*a 0,C mol HN6+ 'hu /!ợc dung dịch A và $h- N
2
6 $hEng
cG #)n ph7m $h8 nào $h<c"0 Lh1m dung dịch ch*a 0,2? mol Na6H vào dung dịch A 'hD l!ợng
$&' '=a 'hu /!ợc bRng >
A. +,P0 gam0 B. ?,C, gam0 C. ,,2C gam0 D. C,,8 gam0
Câu 11 : Nung m gam b2' #`' 'rong o3%, 'hu /!ợc + gam hỗn hợp ch:' r`n X0 H@a 'an h&' hỗn hợp X
'rong dung dịch HN6
+
d!", 'ho<' ra 0,?, l-' . /$'c" N6 là #)n ph7m $h8 du9 nh:'"0 ;%< 'rị
c=a m là cho 6 K 1,, Ve K ?,"
A. 2,220 B. 2,,20 C. 2,+20 D. 2,?20
1 Dang Cong Anh Tuan - 0905.502.702
November 8, 2010 [LUYỆN TẬP]
Câu 12 : Lhac h%In ha% 'h- ngh%Im>
1" Cho +,8C gam Cu ph)n *ng vT% 80 ml dung dịch HN6
+
1W 'ho<' ra b
1
l-' N60
2" Cho +,8C gam Cu ph)n *ng vT% 80 ml dung dịch ch*a HN6
+
1W và H
2
B6
C
0,? W 'ho<' ra b
2
l-' N60 Z%&' N6 là #)n ph7m $h8 du9 nh:', c<c 'hN '-ch $h- /o . ccng /%Ou $%In0 duan hI g%ea
b
1
và b
2
là cho Cu K ,C"
A. b
2
K 1,?b
1
0 B. b
2
K b
1
0 C. b
2
K 2,?b
1
0 D. b
2
K 2b
1
0
Câu 13 : \h)n *ng nh%I' phfn kh!" /(ng là >
A. NH
C
N6
2

0
'
→
N
2
g 2H
2
6 B. NH
C
Cl
0
'
→
NH
+
g HCl
C. 2UN6
+

0
'
→
2UN6
2
g 6
2
D. NaHC6
+

0
'
→
Na6H g C6
2
Câu 14 : H@a 'an hoàn 'oàn 12 gam hỗn hợp Ve, Cu 'H lI mol 1>1" bRng a3%' HN6
+
, 'hu /!ợc b l-' .
/$'c" hỗn hợp $h- X gồm N6 và N6
2
" và dung dịch h chH ch*a ha% mu^% và a3%' d!"0 LH $h^%
c=a X /^% vT% H
2
bRng 1P0 ;%< 'rị c=a b là cho H K 1, N K 1C, 6 K 1,, Ve K ?,, Cu K ,C"
A. 2,2C0 B. C,C80 C. ?,,00 D. +,+,0
Câu 15 : Hoà 'an hoàn 'oàn hỗn hợp gồm 0,12 mol VeB
2
và a mol Cu
2
B vào a3%' HN6
+
via /=", 'hu
/!ợc dung dịch X chH ch*a ha% mu^% #unja'" và $h- du9 nh:' N60 ;%< 'rị c=a a là
A. 0,0C0 B. 0,120 C. 0,0,0 D. 0,05?0
Câu 16 : kN h@a 'an h&' ,,P, gam ch:' X cG cEng 'h*c Ve369 cXn via /= 0,28 mol HN6+ cG 'rong dung
dịch HN6
+
loAng #)n ph7m $h8 chH cG N6"0 bl9 cEng 'h*c c=a X là>
A. Ve B. Ve
+
6
C
C. Ve6 D. Ve
2
6+
Câu 17 : Cho 1+,? gam Al '<c dSng via /= vT% dung dịch HN6+, 'h:9 'ho<' ra m2' hỗn hợp $h- gồm
N6 và N
2
6 cG 'H $h^% hJ% #o vT% H
2
bRng 1P,20 B^ mol N6 cG 'rong hỗn hợp $h- bRng >
A. 0,0? mol0 B. 0,10 mol0 C. 0,1? mol0 D. 0,20 mol0
Câu 18 : H@a 'an m gam b2' Al vào l!ợng d! dung dịch hỗn hợp c=a Na6H và NaN6
+
, 'h:9 3u:' h%In
,,52 Q /$'c" hỗn hợp $h- NH
+
và H
2
vT% #^ mol bRng nhau0 Uh^% l!ợng m bRng >
A. ,,5? gam0 B. 1+,?0 gam C. 8,10 gam0 D. 5,?P gam0
Câu 19 : Lrong ph@ng 'h- ngh%Im, ng!m% 'a 'h!mng /%Ou ch& HN6+ 'i
A. NH
+
và 6
2
0 B. NaN6
+
và H
2
B6
C
/4c0
C. NaN6
+
và HCl /4c0 D. NaN6
2
và H
2
B6
C
/4c0
Câu 20 : kN nhln b%&' ba a3%' /4c, ngu2%> HCl, H
2
B6
C
, HN6
+
/ang r%1ng b%I' 'rong ba ln bị m:' nhAn, 'a
dcng 'hu^c 'h8 là
A. Ve0 B. Al0 C. Cu0 D. Cu60
Câu 21 : H@a 'an h&' hỗn hợp ch*a 10 gam CaC6+ và 15,C gam VeC6+ bRng dung dịch HN6+ loAng,
nGng0 B^ mol HN6+ /A 'ham g%a ph)n *ng bRng >
A. 0,5 mol B. 0,? mol C. 0,8 mol D. 0,2 mol0
Câu 22 : H@a 'an hoàn 'oàn 12 gam hỗn hợp Ve, Cu 'H lI mol 1>1" bRng a3%' HN6
+
, 'hu /!ợc b l-' .
/$'c" hỗn hợp $h- X gồm N6 và N6
2
" và dung dịch h chH ch*a ha% mu^% và a3%' d!"0 LH $h^%
c=a X /^% vT% H
2
bRng 1P0 ;%< 'rị c=a b là cho H K 1, N K 1C, 6 K 1,, Ve K ?,, Cu K ,C"
A. 2,2C0 B. C,C80 C. ?,,00 D. +,+,0
Câu 23 : Cho 2,1, gam Wg '<c dSng vT% dung dịch HN6
+
d!"0 Bau $h% ph)n *ng 3)9 ra hoàn 'oàn 'hu
/!ợc 0,8P, l-' $h- N6 . /$'c" và dung dịch X0 Uh^% l!ợng mu^% $han 'hu /!ợc $h% làm ba9
hJ% dung dịch X là >
A. 8,88 gam B. ,,?2 gam C. 1+,+2 gam D. 1+,P2 gam
Câu 24 : H@a 'an Ve 'rong HN6+ d! 'h:9 #%nh ra hỗn hợp $h- ch*a 0,0+ mol N62 và 0,02 mol N60
Uh^% l!ợng Ve bị h@a 'an bRng >
A. 0,?, gam0 B. 1,12 gam0 C. 1,,8 gam0 D. 2,2C gam0
2 Dang Cong Anh Tuan - 0905.502.702
November 8, 2010 [LUYỆN TẬP]
Câu 25 : Lh1m 2,1, gam Al vào dung dịch HN6+ r:' loAng, via /= 'hD 'hu /!ợc dung dịch A và $hEng
'h:9 $h- 'ho<' ra0 Lh1m dung dịch Na6H d! vào dung dịch A /&n $h% $&' '=a via 'an h&' 'hD #^
mol Na6H /A dcng là >
A. 0,+? mol B. 0,+2 mol C. 0,1P mol D. 0,1, mol
Câu 26 : Câu 40: Cho c<c ph)n *ng #au >
1"
0
'
+ 2
CuN6 " →
2"
0
'
C 2
NH N6 →
+"
0
8?0 C,\'
+ 2
NH 6 + →
C"
0
'
+ 2
NH Cl + →
?"
0
'
C
NH Cl →
,"
0
'
+
NH Cu6 + →
C<c ph)n *ng /Ou 'Fo $h- N
2
là >
A. 1", +", C" B. 1", 2", ?" C. +", ?", ," D. 2", C", ,"
Câu 27 : Cho 11,2 gam hỗn hợp X gồm Ve, Ve6, Ve26+ vào dung dịch HN6+ loAng, d! 'hu /!ợc b l-'
hỗn hợp $h- Z gồm N6, N26 cG 'H $h^% #o vT% H2 là 1P0 W4' $h<c n&u cho ccng l!ợng hỗn hợp
X 'r1n '<c dSng vT% $h- C6 d! 'hD #au ph)n *ng hoàn 'oàn 'hu /!ợc P,?2 gam Ve0 LhN '-ch $h-
Z bRng >
A. 0,80C,0 B. 0,5?8,0 C. 1,120 D. 0,C+,80
Câu 28 : Hoà 'an hoàn 'oàn hỗn hợp gồm 0,12 mol VeB
2
và a mol Cu
2
B vào a3%' HN6
+
via /=", 'hu
/!ợc dung dịch X chH ch*a ha% mu^% #unja'" và $h- du9 nh:' N60 ;%< 'rị c=a a là
A. 0,0C0 B. 0,120 C. 0,0,0 D. 0,05?0
Câu 29 : H@a 'an 1,,C gam hỗn hợp Ve và Ve6 'rong l!ợng d! dung dịch HN6+ chH 'Fo #)n ph7m $h8 là
0,1? mol N60 B^ mol mỗ% ch:' 'rong hỗn hợp lXn l!ợ' bRng >
A. 0,100 mol o 0,1?0 mol B. 0,1?0 mol o 0,110 mol
C. 0,22? mol o 0,0?+ mol D. 0,020 mol o 0,0+0 mol
Câu 30 : Ch& hGa ,,+ g hỗn hợp c=a l!u hupnh và pho'pho vT% m2' l!ợng d! a3%' n%'r%c /4c $h% /un
nGng, 'hu /!ợc 2C,,C Q $h- màu nfu /$'c"0 \hXn 'r]m $h^% l!ợng c=a l!u hupnh 'rong hỗn
hợp ban /Xu bRng >
A. CP,2_0 B. 2?,C_0 C. ?0,8_0 D. 15,?_0
Câu 31 : Xemen'%' ph)n *ng vT% dung dịch HN6+ /4c nGng, 3)9 ra ph)n *ng >
Ve+C g HN6+ q VeN6+"+ g C62 g N62 g H26
B^ mol HN6+ cXn /N h@a 'an hoàn 'oàn 0,01 mol Ve+C là >
A. 0,1, mol B. 0,22 mol C. 0,01 mol D. 0,0P mol
Câu 32 : H@a 'an hoàn 'oàn 1C,8 gam hỗn hợp $%m loF% Ve và Cu vào l!ợng d! dung dịch hỗn hợp
HN6+ và H2B6C /lm /4c, nGng0 Bau ph)n *ng 'hu /!ợc 10,08 Q $h- N62 và 2,2C Q $h- B62
/$'c"0 Uh^% l!ợng Ve 'rong hỗn hợp ban /Xu bRng >
A. ?,, gam0 B. 18,0 gam0 C. 8,C gam0 D. 18,2 gam0
Câu 33 : Cho 0,01? mol b2' Ve vào dung dịch ch*a 0,0C mol HN6
+
'h:9 'ho<' ra $h- N6 du9 nh:'0 Uh%
ph)n *ng hoàn 'oàn 'hD $h^% l!ợng mu^% 'hu /!ợc bRng >
A. 2,50 gam B. ?,12 gam C. +,,+ gam D. 2,C2 gam
Câu 34 : H@a 'an +,8 gam hỗn hợp C và B 'rong dung dịch HN6+ /4c nGng, d! 'hu /!ợc 1P,0C Q hỗn
hợp ha% $h- /$'c"0 Uh^% l!ợng C 'rong hỗn hợp ban /Xu bRng >
A. 1,20 gam B. 0,,0 gam C. 0,12 gam D. 0,P0 gam
Câu 35 : Nh%I' phfn ccng #^ mol mỗ% mu^% n%'ra' d!T% /f9, 'hD 'r!mng hợp nào #%nh ra 'hN '-ch $h- 62
nhr nh:' 'rong ccng /%Ou $%In" s
+ Dang Cong Anh Tuan - 0905.502.702
November 8, 2010 [LUYỆN TẬP]
A. VeN6
+
"
2
B. AgN6
+
C. VeN6
+
"
+
D. UN6
+
Câu 36 : Cho +,2 gam b2' Cu '<c dSng vT% 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HN6
+
0,8W và H
2
B6
C
0,2W0
Bau $h% c<c ph)n *ng 3)9 ra hoàn 'oàn, #%nh ra b l-' $h- N6 #)n ph7m $h8 du9 nh:', . /$'c"0
;%< 'rị c=a b là
A. 0,5C, B. 0,CC8 C. 1,5P2 D. 0,,52
Câu 37 : Xt' ph)n *ng ch!a /!ợc cfn bRng" >
VeB
2
g HN6
+
q Ve
2
B6
C
"
+
g H
2
B6
C
g N6 g H
2
6
LH lI #^ mol VeB2 và H26 'rong ph)n *ng nà9 bRng >
A. 1 > 2 B. 2 > ? C. 1 > C D. 1 > ?

C Dang Cong Anh Tuan - 0905.502.702
November 8, 2010 [LUYỆN TẬP]
01 28
02 2P
0+ +0
0C +1
0? +2
0, ++
05 +C
08 +?
0P +,
10 +5
11
12
1+
1C
1?
1,
15
18
1P
20
21
22
2+
2C
2?
2,
25
? Dang Cong Anh Tuan - 0905.502.702

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->