BÀI TẬP CƠ CHẾ PHẢN ỨNG

Câu 1: a) Phản ứng của 2-metilpropen với alcol metil với sự hiện diện của xúc tác acid sulfuric sẽ cho ra sản phẩm là tert-butil metil eter, theo cơ chế tương tự sự cộng nước vào alcen với xúc tác acid. Viết cơ chế phản ứng này. b) Khi 4-penten-1-ol được cho tác dụng với nước Brom sẽ tạo ra một sản phẩm vòng bromo eter (2-bromoetil)tetrahidrofuran) như trình bày sau, mà không phải là hợp chất bromohidrin như mong muốn. Viết cơ chế phản ứng.
2O Br2 , H→  CH =CH-CH -CH -CH-OH 2 2 2

Câu 2: Cho biết cấu trúc của carbocation trung gian và sản phẩm tạo thành của phản ứng sau:
CH 3 − CH 2 − C (CH 3 ) = CH − CH (CH 3 ) − CH 3 HBr → 

Câu 3: Khi cho khí etilene đi ngang qua một dung dịch nước có chứa Brom và NaCl, thu được sản phẩm là hỗn hợp các chất sau: Br-CH2CH2Br, Br-CH2CH2OH, Br-CH2CH2Cl. Viết cơ chế để giải thích sự tạo thành các sản phẩm. Câu 4: Trong sự hiện diện của một acid mạnh, ethylidenecyclohexane bị đồng phân hóa tạo thành 1-ethylcyclohexene. Hãy cho biết cơ chế phản ứng. Câu 5: Phản ứng của ciclohexen với acetat thủy ngân trong alcol metyl thay vì trong nước, tiếp theo là xử lý với NaBH4 sẽ cho sản phẩm là ciclohexil metyl eter thay vì ciclohexanol. Đề nghị cơ chế phản ứng. Câu 6: Khi cho riêng rẽ mỗi hợp chất sau đây: 2-metylpropene; propene; eten tác dụng với HI trong cùng điều kiện phản ứng về nồng độ và thời gian thì nhận thấy 2metylpropene cho phản ứng nhanh nhất và eten cho phản ứng chậm nhất. Giải thích về vận tốc phản ứng tương đối giữa 3 hợp chất này. Câu 7: Viết tất cả các sản phẩm có thể có khi cho cộng HCl vào 1-phenyl-1,3 butadien. Trong các sản phẩm này, sản phẩm nào có số lượng nhiều. Giải thích rõ. Câu 9:Trong sự hiện diện của một axit mạnh, ethylidenecyclohexane bị đồng phân hóa tạo thành

H 2 SO4 →  .