Hompage SavingCall LLC

Hompage V247

Hompage V88

Mail SavingCall Kiểm tra phone khách hàng Kiềm tra chagre long distance Trang Check Local Local Yahoo Map Google Time and Date Trang Đài SBTN Trang Danh bạ VN Trang CallCenter V247 Trang Sprint Trang KDDI Chuyển đổi tiền tệ tất cả các nước Kiểm tra đã ship cho Kh qua USPS Kiểm tra đã ship cho Kh qua Fedex Kiểm tra địa chỉ CANADA Kiểm tra địa chỉ USA

Web Hổ Trợ Làm Việc
https://www.savingcall.com https://www.v247.us/ http://v247.savingcall.com http://www.v88.us/ http://v88.savingcall.com/) http://mail.savingcall.com:8080/ http://www.intelius.com/reverse-phone-lookup.html http://www.dialups.us/localcallfinder.phtml

http://localaccess.v247.info/Default.aspx
http://local.yahoo.com/ http://maps.google.com/

http://timeanddate.com/worldclock/converter.html http://www.sbtn.net http://www.yp.com.vn/default.aspx http://contactcenter.v247.info/ http://coverage.sprint.com/IMPACT.jsp?language=EN http://www.kddimobile.com/ http://www.convertworld.com/vi/tien-te/

shipping/trackandconfirm.htm?from=home_header&page=trackandconfirm http://www.fedex.com/Tracking?cntry_code=us

adapost.ca/cpotools/apps/fpc/personal/findAnAddress?execution=e5s1

com/lookups/zipnumber.asp?Zip=78664&Number=1305+&submit1=Search

Web Hổ Trợ Làm Việc
Dành cho khách hàng cảu SavingCall LLc Dành cho nhân viên Savingcall và Agent quản lý khách hàng (user : Report,pass : abcd!@#$) Web V247 dự phòng Dành cho thẻ V88 (user : monv247 ;pass : 123@scl) Web V88 dự phòng Đăng nhập duyệt mail từ SavingCall LLC Kiểm tra phone khách hàng là Homephone hay CellPhone.phone này ở đâu Kiểm tra từ Homephone khách hàng gọi local number có chagre long distance Tìm số Local Number của khách hàng có trong Locallaccess Kiểm tra Zipcode Kiểm tra Map từ ZipCode --> đường,quận,…. chuyển đổi ngày giờ giữa các Nước. Xem và cách người VN sống ở U.S như thế nào Tìm số phone ở Vn có tồn tại hay ko? Trang này dành cho CRS Out để work Kiểm tra sơ bộ sóng CDMA khu vực khách hàng Kiểm tra sơ bộ sóng CDMA khu vực khách hàng Kiểm tra sơ bộ sóng CDMA khu vực khách hàng Kiểm tra Ship cho kh qua USPS (đã chuyển cho kh chưa) Kiểm tra ship cho kh và Đại lý số lượng lớn Kiểm tra địa chỉ đúng của kh ở Canada Kiểm tra địa chỉ đúng của kh ở USA (khai@savingcall.com - 99vietuu99)

.

.

.

888.520.888.880.333.us .us Local Number V247 Phone Card Toll Free Local Number V247 Pinless Toll Free HAWAII v247.2797 (tính theo giá T 1.888.8247 Tổng đài dành cho đại lý nạp tiền cho khách hàng bằng phone : Tổng đài dùng cho account pin : Tổng đài tự động nạp tiền dành cho khách hàng : Canada : 1.382.0088 Vi 1.3979 (Tiếng Việt) Local Number V247 Pinless Toll Free USA v247.us Local Number V247 Phone Card Toll Free Local Number V247 Pinless Toll Free CANADA v247.888.888.USA : 1.536.0008 (Tiếng Việt) 1.

HAWAII v247.us V247 Phone Card Local Number Toll Free Local Number V247 Pinless CANADA v247. ngôn ngữ 99 (pinless) 1771. ngôn ngữ 88 (phonecard) v247.ca (08)38011900 (V247 Pinless) (08)38011800 (Phone Card) .ca V247 Phone Card Toll Free Toll Free Local Number 1771.us VIỆT NAM 171888 Bấm liên tục dãy số: 171888 + mã nước + mã vùng/mã mạng + số (08)38011999 (V247 Pinless) (08)38011888 (Phone Card) v247.

xxxx Florida .xxxx California .Lưu ý -408 -510 -626 -703 -407 - : Có 1 vài State sẽ bị chagre local long distance nên khi hỏi kh phải cẩn thận phải đảm bảo họ không bị c xxx .Orlando .xxxx Virginia xxx .xxxx California .xxxx California .San Francisco xxx .Los Angeles East xxx .San Francisco xxx .

8247 phone : : : Canada : 1.Tiếng Việt 1.2780 V247 dự ph 1.888.797.3188 .888.747.0088 .8845 .Tiếng Việt 1.999.808.0088 Việt Nam : 095.7917 .797.8399 .English Click here (tạm thời không dùng được) 1.888.8399 .447.8247 (English) 1.2771 .0088 .Tiếng Việt 808.888.888.Tiếng Việt 1.3979 (Tiếng Việt) Click here 1.999.855.382.747.666.2797 (tính theo giá Tollfree) 1.LOCAL NUMBER 0.666.888.888.888.3188 .270.Tiếng Việt 1.0088 .888.270.0088 .536.888.333.Tiếng Việt 1.0020 .888.English 1.TỔNG HỢP SỐ TOLLFREE .0008 (Tiếng Việt) 1.888.English Click here 1.888.888.Tiếng Việt 1.0088 .999.0088 .382.757.888.0020 .888.757.Tiếng Việt 1.888.382.Honolulu 1.Tiếng Việt Click here 1.English .8875 .447.888.520.English 1.880.8247 Atlanta :1.7923 (Tiếng Việt) 1.Tiếng Việt 1.888.999.888.888.

888.Tiếng Việt 1.877.5550 .Honolulu 1.English Click here 1.English Click here 1.Tiếng Việt 1.888.808.0088 .338.7922 .5550 .0088 .877.0088 .349.5550 .747.888.346.English ess) necard) 71888 + mã nước + mã vùng/mã mạng + số ĐT cần gọi -> rồi bấm nút gọi nless) Card) nless) Card) .5550 .Tiếng Việt 1.877.797.757.356.Tiếng Việt 1.877.447.

.i hỏi kh phải cẩn thận phải đảm bảo họ không bị chagre.

8870 1.9 cents 6.7 cents Các Tỉnh : 6.9 cents 6.7 cents 6.5 cents Việt Nam Sài Gòn / Hà Nội : 3.888.5 cents Giá mới update 1/8 Sài Gòn / Hà Nội : 3..7 cents Di Động : 10.7 cents Việt Nam Sài Gòn / Hà Nội : 5.7 cents Di Động : 7.1700 ta :1.LOCAL NUMBER Ezphone 1.5 cents Giá mới update 1/8 Sài Gòn / Hà Nội : 4 cents 7.888.855.2780 V247 dự phòng : 1.666.5 cents Các Tỉnh : Nước khác Bảng giá cước + 1 cent/m Nước khác Bảng giá cước Các Tỉnh : Nước khác Bảng giá cước + 2 cent/m .9 cents 8.7 cents Di Động : 7.5 cents Giá mới update 1/8 Sài Gòn / Hà Nội : 5.382.888.9 cents 7.888.8247 (English) Việt Nam Sài Gòn / Hà Nội : 3.7 cents Các Tỉnh : Nước khác Bảng giá cước Các Tỉnh : Các Tỉnh : Nước khác Bảng giá cước + 1 cent/m Nước khác Bảng giá cước Các Tỉnh : Các Tỉnh : Nước khác Bảng giá cước + 1 cent/m Nước khác Bảng giá cước Nước khác Bảng giá cước + 2 cent/m Việt Nam Sài Gòn / Hà Nội : 5 cents Các Tỉnh : 8 cents Di Động : 9 cents Giá mới update 1/8 Sài Gòn / Hà Nội : 2.7 cents Giá mới update 1/8 Sài Gòn / Hà Nội : 2.239.5 cents Việt Nam Sài Gòn / Hà Nội : 4 cents Các Tỉnh : 7 cents Di Động : 8 cents Giá mới update 1/8 Sài Gòn / Hà Nội : 3 cents 6.7 cents Các Tỉnh : 9.

7 cent/min) Giá cước : 7 cents + bảng cước v247.us (Chưa bao gồm phí gọi air-time trong nội địa Vietnam) Giá cước : 6 cents + bảng cước v247.us 1. Vinaphone + Điện thoại bàn VNPT Giá cước : 5 cents + bảng cước v247.us rate (28 September 2010) 12 cent + v247.Sfone + Các loại điện thoại bàn (VNPT .5 cents Các Tỉnh/di Động: 6. Số phone VN muốn gọi phải được add vào account pinless 2.ca (Chưa bao gồm phí gọi air-time trong nội địa Vietnam) .Việt Nam Sài Gòn / Hà Nội : 4 cents Các Tỉnh : 7 cents Di Động : 8 cents Việt Nam Sài Gòn / Hà Nội : 5 cents Các Tỉnh : 8 cents Di Động : 9 cents Nước khác Bảng giá cước Nước khác Bảng giá cước + 1 cent/m Việt Nam 1/8 Sài Gòn/Hà Nội : 3.5 cents Dùng Tollfree + 2 cent/min Giá mới update Nước khác Bảng giá cước Sử dụng với + Di động: VinaPhone.Canada : 22. Chỉ dùng cho các số phone di động Mobifone.Mobifone.SPT) 10 cent + v247.us rate (5 Juy 2010) giá cũ Các nước: 20 cents + bảng cước (USA .

.

239.1700 Nước khác Bảng giá cước Nước khác Bảng giá cước + 1 cent/min Nước khác Bảng giá cước Nước khác Bảng giá cước + 1 cent/min Nước khác Bảng giá cước Nước khác Bảng giá cước + 2 cent/min Nước khác Bảng giá cước + 1 cent/min Nước khác Bảng giá cước Nước khác Bảng giá cước + 2 cent/min .

Nước khác Bảng giá cước Nước khác Bảng giá cước + 1 cent/min Nước khác Bảng giá cước bàn VNPT .

.

Tên CT Ngày (dd/mm/yyyy) V247 khuyến mãi dành cho khách hàng thân thiết Chương trình được áp dụng cho tất cả Quý khách hàng mua dịch vụ Pinless (từ 00:00:00 ngày 16/4/2011 theo giờ hệ thống V247) Level 1 tặng 3% Level 2 tặng 4% Level 3 tặng 5% Level 4 tặng 7% Level 5 tặng 10% 1.75 2 V247 khuyến mãi cho khách hàng 10% Chương trình được áp dụng cho tất cả Quý khách hàng mua dịch vụ Pinless (từ 00:00:00 ngày 1/4/2011 đến 23:59:59 15/4/2011 theo giờ hệ thống V247) Lì Xì ngày Tết 2011 Chương trình được áp dụng cho tất cả Quý khách hàng mua dịch vụ Pinless (từ 00:00:00 ngày 2/3/2011 đến 23:59:59 2/6/2011 theo giờ hệ thống V247) .25 1.5 1 1.

Arlington.TX 76010 1 .0088 Time : 8:00 PM Dec.530.888.18/2010 giờ Texas Mua càng nhiều. Chương trình được áp dụng cho tất cả Quý khách hàng mua dịch vụ Pinless và phonecard V247 từ ngày Mùng 1 – Mùng 3 Âm Lịch (tức từ 0:00:00 ngày 2/14/2010 đến 23:59:59 ngày 2/16/2010 theo giờ Cali) Chương trình Mua nhiều tiền tặng nhều phút gọi Chương trình được áp dụng cho tất cả Quý khách hàng mua dịch vụ Pinless và phonecard V247 bắt đầu ngày 01/01/2010 đến 31/3/2010 gia hạn đến ngày 06/30/2010 .Mua càng nhiều. cơ hội trúng càng cao (tiếp tục) Chương trình được áp dụng cho tất cả Quý khách hàng mua dịch vụ Pinless và phonecard V247 bắt đầu 9/9/2010 đến 12/15/2010 Địa điểm quay số tại : ASIAN ONE BALLROOM 2208 New York Ave. cơ hội trúng càng cao Chương trình được áp dụng cho tất cả Quý khách hàng mua dịch vụ Pinless và phonecard V247 bắt đầu 7/1/2010 đến 9/9/2010 Chương trình Lì xì đầu xuân canh dần 2010.

Chương trình Quay số trúng xe BMW Chương trình được diễn ra vào 29/11/2009 GỌI CÀNG NHIỀU TRÚNG GiẢI CÀNG LỚN Chương trình được áp dụng cho tất cả Quý khách hàng mua dịch vụ Pinless và phonecard V247 bắt đầu ngày 05/07/2009 và kết thúc 25/11/2009 .

000.000 PHÚT GỌI QUỐC TẾ Chương trình được áp dụng cho tất cả Quý khách hàng đang sử dụng bắt đầu ngày 27/03/2009 và kết thúc 04/07/2009 Thưởng điểm Đổi quà tặng Tiếp tục Chương trình được áp dụng cho tất cả Quý khách hàng đang sử dụng bắt đầu ngày 25/01/2009 và kết thúc 26/03/2009 Tặng GIF CARD Chương trình được áp dụng cho tất cả Quý khách hàng đang sử dụng điện thoại V247 PINLESS bắt đầu ngày 10/1/2008 và kết thúc chưa có Thưởng điểm Đổi quà tặng Chương trình được áp dụng cho tất cả Quý khách hàng đang sử dụng bắt đầu ngày 01/11/2008 và kết thúc 31/12/2008 Nạp bao nhiêu tiền Tặng bấy nhiêu phút Chương trình được áp dụng cho tất cả Quý khách hàng mở tài khoản trước ngày 27/03/2008 và sau ngày 31/05/2008 và được áp dụng trong tháng 6/2008 Chương trình XS trúng xe Lexus 2008 trước ngày 27/03/2008 và sau ngày 31/05/2008 Chương trình được áp dụng cho tất cả các Quý Khách Hàng mở tài khoản từ 27/03/2008 đến 31/05/2008 .(Mua bao nhiêu tiền – Tặng ngay bấy nhiêu phút) TẶNG 15.

Chương trìn XS trúng xe L 2008 từ 12/07/2008 đến 30/08/2008 Chương trình 500 phút Free Chương trình được áp dụng cho tất cả các Quý Khách Hàng mở tài khoản từ 27/03/2008 đến 31/05/2008 .

2011 Âm Lịch (từ 00:00:00 ngày 2/3/2011 đến 23:59:59 2/6/2011 theo giờ hệ thống V247) Chúc mừng! Chúc mừng! Chúc mừng! . điện thoại V247 thân gởi đến quí khách hàng món quà mừng TẾT Tân Mão 2011.dựa trên số tiền sử dụng trên account Nếu KH mở account trước 1/1/2011. Nếu KH mở account sau 1/4/2011. -> level 3. xếp hạng theo số tiền KH charge lần đầu tiên. VD: charge $ nhập giá số tiền vào ô bên dưới ê 50 25 25 25 20 V247 khuyến mãi cho khách hàng 10% số tiền charge Nhân dịp năm mới. Tặng 10% trên số tiền quí vị mua từ ngày 1 đến ngày mồng 4. tính từ lúc mở account đến hết 31/3/2011. Mức tặng phụ thuộc vào lượng Credit trung bình KH đã dụng trong tháng. tính từ ngày 1/1 đến hết 31/3/2011.CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHU ĐANG ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤN Điều kiện KH nạp lần đầu tiên được tặng 10%. Nếu KH mở account sau 1/1/2011. KH nạp lần thứ 2 trở đi sẽ được tặng từ 3% đến 10%. Được chia thành các Level như sau: Level Level Level Level Level 1: 2: 3: 4: 5: KH KH KH KH KH sử sử sử sử sử dụng dụng dụng dụng dụng dưới $20 mỗi tháng: tặng 3% từ $20 đến dưới $50 mỗi tháng: tặng 4% từ $50 đến dưới $100 mỗi tháng: tặng 5% từ $100 đến dưới $300 mỗi tháng: tặng 7% trên $300 mỗi tháng: tặng 10% Khách hàng được xếp Level mỗi quý một lần.

25$ * Tặng 128 phút – khi mua $50 5% = 2. Mua $25 tặng 1 vé số b. điện thoại V247 kính chúc quý khách hàng và gia đinh năm mới Vạn Sự Như Ý. Mua từ $50 trở lên : -> phút tặng = số tiền mua x 1.1 3. Để ân tình cảm của quý vị trong suốt thời gian qua và cầu chúc tài phúc.25) .1 3. Mua $50 tặng 3 vé số c.2 * Special: mua $100 được tặng 125 phút (1.2 * Special: mua $100 được tặng 125 phút (1.5$ 35 -1. Mua từ $50 trở lên : -> phút tặng = số tiền mua x 1. Mua dưới $30 : -> phút tặng = số tiền mua x 1 2. Mua dưới $30 : -> phút tặng = số tiền mua x 1 2.5 $ * Tặng 260 phút – khi mua $100 5% = 5 $ 30$ = 33 free min + 40 free min = 73 35$ = 42 free min + 48 free min = 90 40$ = 48 free min + 54 free min = 102 1. lộc đến với quý vị quanh năm. Mua $100 tặng 7 vé số Giải đặc biệt xe Mercedes C300 Sport Sedan 2011 = ~35.75$ 50 -3$ 100 -7$ Điện thoại V247 khuyến mãi đặc biệt Xe Mercedes C300 Sport Sedan 2011 • Mua $25 được tặng thêm 5% và 1 vé số • Mua $50 được tặng thêm 6% và 3 vé số • Mua $100 được tặng thêm 7% và 7 vé số 1. Mua từ $30 đến dưới $50 : -> phút tặng = số tiền mua x 1. Mua từ $30 đến dưới $50 : -> phút tặng = số tiền mua x 1.25) và kèm theo : a. điện thoại V247 thân tặng món quà đầu năm: * Tặng 59 phút – khi mua $25 5% = 1.25$ 30 -1.Từ $1 đến < $40: thưởng 5% Từ $40 đến < $70: thưởng 6% Từ $70 trở lên thưởng 7% Ví dụ : 25 -1.000 $ (vì tại thời điểm xổ số 12/18/2010 xe 2010 mớ không còn) Nhân dịp xuân mới Tết đến.

Mua thẻ: Số tiền sử dụng (của 1 số điện thoại) tích lũy đủ $25 sẽ được một vé số. 50$ . 100$ .1 vé .3 vé .8247 Giải thưởng − 01 giải đặc biệt: Xe Hơi BMW 328i − 42 giải tuần: $500 (2 giải/tuần) − 144 giải ngày: Di Động V247 (1 giải/ngày) − Hàng triệu giải: Phút Gọi Quốc Tế (trúng thưởng khi đang gọi) Hiện nay V247 có chương trình KM "Gọi càng nhiều trúng thưởng càng lớn" khi Anh/chị mua $25 đượ tặng 1 vé số để có cơ hội trúng xe BMW 328i và sẽ có cơ hội trúng nhiều giải thường khác như 500$.4 vé . 95113.Ngay khi khách hàng đang thực hiện cuộc gọi.Chương trình xổ số giải đặc biệt của V247 BMW 328i Từ 3:30pm . Thể lệ tham gia trúng thưởng: 1.6:00pm (giờ California). Mua Pinless 25$ .) 2.297.0607 1. CA. hệ thống sẽ xen ngang và thông báo khách hàng đã trúng giải $500 hoặc điện thoại di động hoặc phút gọi quốc tế. Tel : 408.Cơ hội trúng giải phút gọi quốc tế là 100%.Khi Anh/chị gọi trên 30 phút thì khả năng chút thường sẽ càng cao. 394 south 2nd street. 75$ .(dựa vào mức sử dụng của kh mà trún thưởng dùng càng nhiều trúng càng cao.phút free.6 vé . ngày 29 tháng 11 năm 2009 Tại Milano Club.888.Cellphone SanyoKatana LX.339. Thông tin vé số khách hàng dùng thẻ sẽ được công bố trên trang web công ty vào ngày 11/15/2009 Các khách hàng hội đủ điều kiện sẽ được tặng một hay nhiều vé số để tham dự xổ số trúng xe BMW 3 vào ngày 25/11/09 . San Jose.

10 phút điểm -----. Đại lý nạp trực tiếp được thưởng 3% trên số tiền nạp (chỉ tính khi KH sử dụng hết số tiền nạp) .00 phút điểm -----. Khách sẽ được nhận vé số may mắn ( $50 tương đương 1 vé số may mắn ) .000 30.1 điện thoại di động Sanyo Katana LX ($ 250) của dịch vụ V247 Mobile Khi khách hàng nạp bao nhiêu tiền vào tài khoản của mình thì Quý khách sẽ được tặng bấy nhiêu phút Free tương ứng. Khi Quý khách hàng nạp từ $35 trở lên.100 điểm -----10 phút Khách hàng cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản v247 pinless sẽ được công ty tặng gift card qua đường bưu điện đến địa chỉ khách hàng đã đăg ký Phương thức thực hiện : gửi tặng Gift card 5 $.1.Khách hàng mua $1 được tặng 10 điểm thưởng (=1 phút chuẩn 4. Khi tài khoản hết phần credit thì phần thưởng (khuyến mãi) sẽ được dùng. 2$ qua đường bưu điện đến địa chì Kh đã đăng ký ÆThưởng điểm : Mua 1$ thưởng 2 điểm ÆĐổi quà tặng :Khi khách hàng đạt được số điểm sao để đồi quà tặng 100 500 1. Sử dụng khuyến mãi: a.0000 điểm -----. Phần khuyến mãi này có thể chuyển cho account khác (chuyển điểm) ÆThưởng điểm : Mua 1$ thưởng 2 điểm ÆĐổi quà tặng :Khi khách hàng đạt được số điểm sao để đồi quà tặng . Quý khách sẽ được nhận vé số may mắn.7 cent). b. ( $35 tương đương 1 vé số may mắn ) Nếu Khách hàng nạp từ $50 trở lên.50 phút điểm -----.

Quý khách sẽ được thưởng 150 phút free vào tài khoản . Quý khách sẽ được nhận vé số may mắn. >>Trong tháng thứ ba (30 ngày) nếu Khách Hàng sử dụng hết tối thiểu $25 trong tháng. Quý khách sẽ được thưởng 200 phút free vào tài khoản.Khi Quý khách hàng nạp từ $35 . ( $35 tương đương 1 vé số may mắn ) bất cứ phone nào cũng thỏa đk >>Trong tháng đầu tiên (30 ngày) (tính từ ngày mở Account ) nếu Khách hàng sử dụng hết tối thiểu $25 trong tháng. >>Trong tháng thứ hai (30 ngày) nếu Khách hàng sử dụng hết tối thiểu $25 trong tháng. Quý khách sẽ được thưởng 150 phút free vào tài khoản.

% cho a/c.% cho a/c..$ cty có KM dành tặng ...A : 10$ (tiền đc nạp trước ngày 16/4/2011) qua Acc.10% : Hiện tại a/c nạp ...4% : Hiện tại a/c nạp .B chỉ nhận được 10$ câu hỏi 2 : Kh yêu cầu chuyển tiền Acc..B chỉ nhận được 25$ và 1....B Level 3 ? -> Acc..A/c có muốn nạp thêm tiền *** Câu hỏi *** câu hỏi 1 : Kh yêu cầu chuyển tiền Acc.H KHUYẾN MÃI Ử DỤNG DỊCH VỤ SAVING CALL Lưu ý *** lưu ý *** - Khách hàng quá 3 tháng không sử dụng được coi như là kh mới được tặng 10% Level hệ thống sẽ tự tính và hiển thị ngay account của khách hàng Level được tính dựa vào Trung bình cộng của 3 tháng sử dụng(tiền kh đã gọi ko phải tiền add vào) gần nhất c tiền cũ chuyển từ acc này sang acc khác sẽ không được hưởng KM..$ cty có KM dành tặng .B ? -> Acc..A : 25$ (tiền đc nạp sau ngày 16/4/2011) qua Acc..25$ reward (reward được tính theo level của acc nhận) .. tạm thời chúng ta có thể giới thiệu kh là : Kh level từ 3% . Kh level từ 5% .

001 and up (dự tính sẽ có khoảng 800.000 tickets) -Tickets có 2 số tận cùng là 00 (ví dụ: 1XXX00. .000 ti * Vì chương trình xổ số sẽ được tổ chức tại thành phố Dallas.) = 100 free min (3.. Tickets sẽ start từ 100.7$) -Tickets có 3 số tận cùng là 000= 300 free min -Tickets có 4 số tận cùng là 0000 = 500 free min -Tickets có 5 số tận cùng là 00000 = 700 free min Đại lý trực tiếp bán cho "Khách hàng trúng giải đặc biệt xe Mercedes C300 2011 sẽ được phần thưởng $3.001 and up (dự tính sẽ có khoảng 800.Tickets sẽ start từ 100.000 đến 900.000 ti * Vì chương trình xổ số sẽ được tổ chức tại thành phố Dallas.) = 100 free min (3..000 đến 900. 2XXX00..7$) -Tickets có 3 số tận cùng là 000= 300 free min -Tickets có 4 số tận cùng là 0000 = 500 free min -Tickets có 5 số tận cùng là 00000 = 700 free min Đại lý trực tiếp bán cho "Khách hàng trúng giải đặc biệt xe Mercedes C300 2011 sẽ được phần thưởng $3. nên những đại lý và khách hàng tại Dallas sẽ có th team cần nắm điểm này để thúc đẩy doanh số sales của đại lý tại Dallas và vùng phụ cận).. 2XXX00.000 tickets) -Tickets có 2 số tận cùng là 00 (ví dụ: 1XXX00. nên những đại lý và khách hàng tại Dallas sẽ có th team cần nắm điểm này để thúc đẩy doanh số sales của đại lý tại Dallas và vùng phụ cận).

Giải thưởng phút gọi quốc tế sẽ được thể hiện dưới dạng điểm thưởng. 7145593500 002. Sẽ có sự tha các đài truyền hình trên toàn Hoa Kỳ.Hệ thống sẽ tự động tạo ra vé số và lưu vào tài khoản khách hàng ngay sau khi khách hàng nạp tiền.và các model Ale Các giải thưởng trong chương trình: A. Giải đặc biệt xe BMW 328i 2009 10 giải an ủi cho các khách hàng vào chung kết của giải đặc biệt: 1 handset Katana + 500 phút gọi trong Ho 100 giải 500 phút gọi Việt Nam 1000 giải 100 phút gọi Việt Nam B..v.Số vé hàng và thêm vào các số thứ tự mỗi lần được tặng vé phía sau.Chỉ cần 15.. Nạp vào $50 Số vé số 7145593500 001. 1 giải $500 tiền mặt Vé mời sẽ nhận ngay tại cổng. Người trúng giải phải có đủ các bằng chứng về sự sở hữu số điện thoại trúng giải bao gồm nhưng không giới hạn thoại… v. điện thoại di động sẽ được công bố danh sách trên trang web của công ty hàng tuầ . công ty sẽ giữ lại giả sự khiếu nại nào về số điện thoại trúng giải...Số điểm còn lại của các chương trình khuyến mãi trước đây đều được cộng dồn. cùng các ca sỉ như Hương Giang. 5 giải $100 tiền mặt 3. công ty sẽ trao giải cho người đang sử dụng số điện thoại đó. 2.Dưới sự điều khiển của MC Nguyễn Ngọc Ngạn. 3. Cách nhận giải: Khách hàng trúng giải $500. Tất cả khách mời đều được tặng 125 phút gọi Việt Nam 2. Nếu không có các bằng chứng trên nhưng số điện thoại đó đang được sử dụng. tương ứng với 15. Giải thưởng đối với tất cả khách hàng: 1. . California vào ngày 11/25/09.000 điểm thưởn . 7145593500 003 Lễ xổ số trúng giải đặc biệt sẽ được tổ chức tại thành phố San Jose. . 4. Giải thưởng đối với khách mời tham dự chương trình 1.000 điểm sẽ đổi đư .. Ngoài ra công ty sẽ mời các đại lý và khách hàng đến tham dự buổi lễ.. Tóc Tiên.Giải điện thoại di động có thể được quy đổi sang điểm thưởng (phút gọi).Khách hàng có thể đổi sang phút gọi hoặc tích lũy để đổi điện thoại di động. Cách tính điểm và nhận giải trúng xe BMW 328i . Ví dụ: số điện thoại 714-559-3500. .

Khách hàng muốn đổi điểm thì có thể truy cập www. CA.gọi lại customer sevice V247 hay liên hệ đ .Khi vửa mới chagre tiền thì số điểm chưa có. .savingcall.Số điểm sẽ được làm tròn khi số tiền lẻ (ví dụ : 24. Nếu Khách hàng gọi cho cell phone hay Home phone ở các tỉnh thì số phút free này sẽ ít hơn.số điểm này chỉ có khi khách hàng sử dụng phần tiền từ ngày 10/ . Ghi chú: Việc rút tiền.com.gọi lại customer sevice V247 hay liên hệ đ .1000 phút miễn phí.Khi vửa mới chagre tiền thì số điểm chưa có.số điểm này chỉ có khi khách hàng sử dụng phần tiền từ ngày 10/ .- Không quy đổi khuyến mãi thành tiền mặt.savingcall. Khách hàng đã chuyển hết điểm thưởng: Không cho rút tiền. ) · · · Giải Đặc biệt : 1 Chiếc Lexus 2008 10 x giải nhất .Số điểm sẽ được làm tròn khi số tiền lẻ (ví dụ : 24. chuyển điểm của những phần có trong account trước khuyến mãi (trước ngày 03/27/09 . 50 x giải nhì .30 $ sẽ được làm tròn là 50 điểm) ( Số Phút Free tương ứng này dành cho khách hàng gọi về Home Phone Sài Gòn và Hà Nội. Khi refund thì chỉ refund phần KH charge chứ không Refund thành Khách hàng chuyển một phần điểm thường: chỉ cho refund số tiền tương ứng với phần điểm thưởng còn lại.com.30 $ sẽ được làm tròn là 50 điểm) .Khách hàng muốn đổi điểm thì có thể truy cập www.500 phút miễn phí Và hàng chục ngàn giải ba được gọi miễn phí một lần Ngày 31/08/2008 sẽ tiến hành quay số trên đài SBTN và được ghi hình trực tiếp tại Westminster.

1000 phút miễn phí. CA. 50 x giải nhì . Nếu điện thoại của Quý khách đăng kí dịch vụ giấu số (khi gọi vào tổng đài của chúng tôi mà nghe tổng đài yêu cầu số PIN) thì Quý khách liên lạc ngay với công ty điện thoại địa phương hay công ty điện thoại di động để yêu cầu hủy chức năng này.· · · 10 x giải nhất . .500 phút miễn phí Và hàng chục ngàn giải ba được gọi miễn phí một lần Ngày 31/08/2008 sẽ tiến hành quay số trên đài SBTN và được ghi hình trực tiếp tại Westminster. >> Chương trình này chỉ áp dụng cho Quý khách gọi từ những số điện thoại đã đăng kí. >> Những số điện thoại đã đăng kí trên hệ thống tổng đài của chúng tôi thì không được tham gia chương trình này. >> Quý khách chỉ có thể sử dụng số phút free sau khi số credit trong tài khoản đã hết.

Giá Cước V247.7xu/phút 130 260 325 455 650 1299 1364 Sài Gòn/Hà Nội (848)/(844) 4.9 xu/phút 344 689 862 1206 1724 3448 3620 Dùng Tổng Đài Địa Phương số Tiền $10 $20 $25 $35 $50 $100 $105 Sài Gòn/Hà Nội (848)/(844) 3.7xu/phút 213 426 532 745 1064 2128 2235 Các Tỉnh / Di Động (84) 6.USA New Update 08/01/2011 Dùng Tổng Đài Địa Phương số Tiền $10 $20 $25 $35 $50 $100 $105 Sài Gòn/Hà Nội (848)/(844) 2.7xu/phút 271 541 676 946 1352 2703 2838 Các Tỉnh (84) 6.7xu/phút 150 300 374 532 748 1493 1568 Dùng Tổng Đài Địa Phương số Tiền $10 Sài Gòn/Hà Nội (848)/(844) 4 xu/phút 250 Các Tỉnh/Di động (84) 7 xu/phút 142 Sài Gòn/Hà Nội (848)/(844) 6 xu/phút 166 Di Động (849) 7.9 xu/phút 256 512 641 897 1282 2564 2692 2121 Giá Cước V247.Canada 01/06/2010 .5xu/phút 153 307 384 538 769 1538 1615 Sài Gòn/Hà Nội (848)/(844) 3.

7xu/phút 130 260 325 455 650 1299 1364 Sài Gòn/Hà Nội (848)/(844) 5.7xu/phút 150 300 374 532 748 1493 1568 Di Động (849) 7.7xu/phút 115 230 287 402 575 1149 1207 Sài Gòn/Hà Nội (848)/(844) 6.7xu/phút 175 351 439 614 877 1754 1842 Các Tỉnh (84) 7.7xu/phút 130 260 325 455 649 1298 1364 Di Động (849) 8.7xu/phút 150 300 373 523 746 1493 1567 .7xu/phút 176 352 439 615 878 1755 1843 Giá Cước V247 Dùng Tổng Đài Địa Phương số Tiền $10 $20 $25 $35 $50 $100 $105 Sài Gòn/Hà Nội (848)/(844) 5.7xu/phút 213 426 532 745 1064 2128 2235 Các Tỉnh (84) 6.$20 $25 $35 $50 $100 $105 500 625 875 1250 2500 2625 285 357 500 714 1428 1500 333 416 583 833 1666 1750 Giá Cước V247 New Update 04/07/20 Dùng Tổng Đài Địa Phương số Tiền $10 $20 $25 $35 $50 $100 $105 Sài Gòn/Hà Nội (848)/(844) 4.

Giá Cước V247 đã Cộng Khuyến mãi " 1USD Dùng Tổng Đài Địa Phương số Tiền $10 $20 $25 $35 $50 $100 $105 175 351 439 614 878 1756 1842 Sài Gòn/Hà Nội (848)/(844) 5.7xu/phút + + + + + + + 10 20 25 35 50 100 105 = = = = = = = 185 371 464 649 928 1856 1947 130 260 325 455 649 1298 1364 Các Tỉnh (84) 7.7xu/phút + + + + + + + 7 14 16 23 31 66 69 = = = = = = = 122 244 303 425 606 1215 1276 150 300 373 523 746 1493 1567 Sài Gòn/Hà Nội (848)/(844) 6.7xu/phút + + + + + + + 7 14 19 26 39 75 78 = = = = = = = 137 274 344 481 688 1373 1442 115 230 287 402 575 1149 1207 Di Động (849) 8.7xu/phút + + + + + + + .

.

9 xu/phút 256 512 641 897 1282 2564 2692 Dùng Tổng Đài Miễn Phí Sài Gòn/Hà Nội (848)/(844) 4.e 08/01/2011 Dùng Tổng Đài Miễn Phí Sài Gòn/Hà Nội (848)/(844) 3.5 xu/phút 133 266 333 466 666 1333 1400 /06/2010 .7xu/phút 115 230 288 403 576 1150 1270 Các Tỉnh / Di Động (84) 7.7xu/phút 130 260 325 455 650 1299 1364 Dùng Tổng Đài Miễn Phí Sài Gòn/Hà Nội (848)/(844) 6 xu/phút 166 Các Tỉnh/Di động (84) 9 xu/phút 111 Di Động (849) 8.7xu/phút 213 426 532 745 1064 2128 2235 Các Tỉnh (84) 7.

333 416 583 833 1666 1750 222 277 388 555 1111 1166 e 04/07/2008 Dùng Tổng Đài Miễn Phí Sài Gòn/Hà Nội (848)/(844) 5.7xu/phút 103 206 258 361 515 1031 1082 .7xu/phút 115 230 288 403 576 1150 1270 7 Dùng Tổng Đài Miễn Phí Sài Gòn/Hà Nội (848)/(844) 6.7xu/phút 150 300 373 523 746 1493 1567 Các Tỉnh (84) 8.7xu/phút 130 260 325 455 650 1299 1364 Di Động (849) 8.7xu/phút 176 352 439 615 878 1755 1843 Các Tỉnh (84) 7.7xu/phút 115 230 287 402 575 1149 1207 Di Động (849) 9.

7xu/phút + + + + + + + 7 14 16 23 31 66 69 = = = = = = = 122 244 303 425 606 1215 1276 103 206 258 361 515 1031 1082 Di Động (849) 9.mãi " 1USD + 1 Phút " Dùng Tổng Đài Miễn Phí Sài Gòn/Hà Nội (848)/(844) 6.7xu/phút 8 16 21 29 42 85 89 = = = = = = = 158 316 394 552 788 1578 1656 115 230 287 402 575 1149 1207 Các Tỉnh (84) 8.7xu/phút + + + + + + + 6 12 15 21 31 59 63 = = = = = = = 109 218 273 382 546 1090 1145 .

.

Ca Pinless & Phone card Khi gọi về Việt Nam Vui lòng nhập giá trị Local Number Số Tiền : 10 Sài Gòn/Hà Nội Các tỉnh 3.5 Giá cước thẻ V247 Số phút được tính 285 153 Di động 6.us Pinless Khi gọi về Việt Nam Vui lòng nhập giá trị Local Number Số Tiền : 1 Sài Gòn/Hà Nội Các tỉnh/Di động 2.us PhoneCard Khi gọi về Việt Nam Vui lòng nhập giá trị Local Number Sài Gòn/Hà Nội Các tỉnh Số Tiền : 10 Giá cước thẻ V247 3 6.71 5 7 7 Giá cước thẻ V247 Số phút được tính 114 81 81 Bảng tính từ số phút thường 4.9 6.5 Số phút được tính 160 71 71 .9 Khi gọi về Việt Nam Vui lòng nhập giá trị Local Number Sài Gòn/Hà Nội Các tỉnh Di động Số Tiền : 5.7 cent/phút chuyển sang giá tỉnh và Cellphone ở VN Vui lòng nhập giá trị Local Number 160 Số phút free: Sài Gòn/Hà Nội Các tỉnh Di động 4.5 Số phút được tính 333 153 Bảng tính của V247.5 6.64 Tiền từ phút free : Giá cước V247 2.9 6.5 Giá cước V247 Số phút được tính 34 15 Bảng tính của v247.5 153 Bảng tính của thẻ No.4 giá cước 1.5 6.5 153 Di động 6.Vui lòng nhập giá trị Lưu ý : khi tính bằng bảng tính thì kết quả báo số p Bảng Tính Giá Cước Số Phút : 1380 Số Tiền : Giá Cước : 25 3 7500 giá cước 41.81 số phút Số phút được tính = Số Tiền được tính = Giá cước được tính từ số phút và số tiền = Bảng tính của v247.

.

5 222 133 TollFree Sài Gòn/Hà Nội Các tỉnh 6 8 95 71 TollFree Sài Gòn/Hà Nội 3.5 7.9 118 Các tỉnh 7.5 25 13 TollFree Sài Gòn/Hà Nội 4 250 Các tỉnh 7 142 Di động 7 142 Số Tiền : reward Di động Từ $1 đến < $40: thưởng 5% 7.tiền thì nói là "khoảng" vì giá trị có sai số ko nên báo chính xác Bảng chuyển đổi Thời Gian 1740 giây ↓ 791 29 phút ↓ 13 số tiền số phút số tiền xuất kết quá nhập giá trị giờ Bảng tính khách hàng gọi nhiều call cùng 1 lúc TollFree Sài Gòn/Hà Nội Các tỉnh/Di động 3.ng tính thì kết quả báo số phút.5 TollFree Sài Gòn/Hà Nội Các tỉnh 4.5 61 .9 7.5 Từ $40 đến < $70: thưởng 6% Từ $70 trở lên thưởng 7% 133 Số Tiền : 30 Cuộc gọi 1 = Cuộc gọi 2 = Cuộc gọi 3 = Bảng tính khuyến mãi 9/9/2010 10 0.5 61 Di động 8 71 one ở VN Di động 7.

báo chính xác i Gian giây ↑ phút ↑ 7 420 4200 70

ng gọi nhiều call cùng 1 lúc

Giá cước 2.9 6.5 3.7

Yes Yes No

30 18.3 11.64

uyến mãi 9/9/2010
$ $

Code 93 1907 355 3556 213 21355 21366 21369 21377 21379 1684 376 3763 3764 3766 244 1264 1268 54 549 374 3749 37477 297 61 614 611 6114 43 436 4366 437 438 994 99440 99450 99451 99455 99470 99460540 35129 1242 973 880 1246 12462

International Rates of V247 Pinless USA NEW (v247.us) Location Afghanistan Alaska Albania Albania-Mobile Algeria Algeria-Mobile Algeria-Mobile Algeria-Mobile Algeria-Mobile Algeria-Mobile American Samoa Andorra Andorra-Mobile Andorra-Mobile Andorra-Mobile Angola Anguilla Antigua Argentina Argentina-Mobile Armenia Armenia-Mobile Armenia-Mobile VivaCell Aruba Australia Australia-Mobile Optus Australia-Mobile Sat 145 Australia-Mobile Sat 145 Austria Austria-Mobile 3G Austria-Mobile Others Austria-Mobile Others Austria-Mobile Others Azerbaijan Azerbaijan-Mobile 40 Azerbaijan-Mobile 50 Azerbaijan-Mobile 51 Azerbaijan-Mobile 55 Azerbaijan-Mobile 70 Azerbaijan-Mobile Others Azores Is Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Barbados-Mobile

Internationa V247 Phone ca (v247 Rate $0.30 $0.02 $0.07 $0.30 $0.10 $0.20 $0.20 $0.20 $0.20 $0.20 $0.10 $0.05 $0.30 $0.30 $0.30 $0.20 $0.25 $0.15 $0.03 $0.08 $0.15 $0.25 $0.20 $0.25 $0.03 $0.12 $0.08 $3 $0.03 $0.15 $0.40 $0.40 $0.40 $0.16 $0.30 $0.30 $0.30 $0.30 $0.30 $0.30 $0.03 $0.05 $0.09 $0.06 $0.10 $0.25 Code 93 1907 355 3556 213 21355 21366 21369 21377 21379 1684 376 3763 3764 3766 244 1264 1268 54 549 374 3749 37477 297 61 611 614 6114 43 436 4366 437 438 994 99440 99450 99451 99455 99470 99460540 35129 1242 973 880 1246 12462

12464 12465 124682 375 32 324 501 2292 2299 1441 975 591 59144 59122 59133 267 5531 55 5521 5511 1284 673 359 3598 35948 35988 226 257 855 238 1345 56 568 569 86 57 573 269 506 385 3859 53 357 420 4206 4207 4209 45 452 454

Barbados-Mobile Barbados-Mobile Barbados-Mobile Belarus Belgium Belgium-Mobile Belize Benin Benin-Mobile Bermuda Bhutan Bolivia Bolivia-Cochabamba Bolivia-La Paz Bolivia-Santa Cruz Botswana Brazil Horizonte Brazil-Mobile Brazil-Rio Brazil-Sao Paulo British Virgin Islands Brunei Bulgaria Bulgaria-Mobile BTC Bulgaria-Mobile Mobikom Bulgaria-Mobile Mobikom Burkina Faso Burundi Cambodia Cape Verde Cayman Islands Chile Chile-Mobile Chile-Mobile China Colombia Colombia-Mobile Comoros Costa Rica Croatia Croatia-Mobile Cuba Cyprus Czech Republic Czech Republic-Mobile Czech Republic-Mobile Czech Republic-Mobile Denmark Denmark-Mobile Denmark-Mobile

$0.25 $0.25 $0.25 $0.25 $0.03 $0.25 $0.25 $0.25 $0.25 $0.05 $0.20 $0.20 $0.09 $0.08 $0.08 $0.30 $0.02 $0.25 $0.02 $0.02 $0.20 $0.05 $0.05 $0.35 $0.35 $0.80 $0.25 $0.20 $0.07 $0.35 $0.25 $0.03 $0.10 $0.10 $0.02 $0.05 $0.10 $0.50 $0.07 $0.03 $0.20 $1 $0.05 $0.03 $0.20 $0.20 $0.20 $0.03 $0.25 $0.25

12464 12465 124682 375 32 324 501 2292 2299 1441 975 591 59144 59122 59133 3876 387 267 55 5531 5521 5511 1284 673 359 3598 35948 35988 226 257 855 237 238 1345 236 235 56 568 569 86 57 573 269 242 506 385 3859 53 357 420

20 $0.25 $0.12 $0.15 $0.45 $0.40 $0.28 $0.15 $0.30 $0.26 $0.12 $0.90 $0.27 $0.03 4206 4207 4209 45 454 455 452 4560 4531 4530 4561 253 1767 1809 1829 593 59338 59339 20 503 240 372 3725 3726 37270 3728 298 679 358 3584 35850 35871 33 336 594 594694 689 241 995 9953297 9955 9957 9959 49 491 4970 233 2332 23321 350 .25 $0.03 $0.14 $0.25 $0.14 $0.25 $0.27 $0.25 $0.03 $0.30 $0.25 $0.05 $0.15 $0.455 4560 4531 4530 4561 253 1767 1809 1829 593 59338 59339 503 240 372 3725 3726 37270 3728 298 679 358 3584 35850 35871 33 336 594 594694 689 241 995 9953297 9955 9957 9959 49 491 4970 233 23321 2332 30 306 1473 14734 14735 590 590690 1671 Denmark-Mobile Denmark-Mobile Denmark-Mobile HI3G Denmark-Mobile TDC Mobil Denmark-Mobile TDC Mobil Djibouti Dominica Dominican Republic Dominican Republic Ecuador Ecuador-Mobile Ecuador-Mobile El Salvador Equatorial Guinea Estonia Estonia-Mobile Estonia-Mobile Estonia-Mobile Estonia-Mobile Faeroe Fiji Finland Finland-Mobile Finland-Mobile Elisa Finland-NWPN Special France France-Mobile French Guiana French Guiana-Mobile French Polynesia Gabon Georgia Georgia-Mobile Georgia-Mobile Georgia-Mobile Georgia-Mobile Germany Germany-Mobile DTAG Germany-Mobile DTAG Ghana Ghana-Accra Ghana-Mobile Greece Greece-Mobile Cosmote Grenada Grenada-Mobile Grenada-Mobile Digicel Guadeloupe Guadeloupe-Mobile Guam $0.25 $0.15 $0.08 $0.12 $0.05 $0.06 $0.15 $0.28 $0.20 $0.15 $0.03 $0.35 $0.25 $0.12 $0.03 $0.20 $0.25 $0.27 $0.14 $0.25 $0.27 $0.15 $0.25 $0.

15 $0.30 $1 $0.14 $0.30 $0.15 $0.20 $0.14 $0.25 $0.25 $0.05 $0.25 $0.03 $0.10 $0.12 $0.20 $0.04 $0.25 $0.12 $0.20 $0.17 3505 30 306 1473 14734 14735 590 590690 1671 502 245 224 592 509 504 5043 5047 5048 5049 852 36 3660 3620 3630 3670 354 3543 3546 3547 3548 91 62 6221 628 6231 98 964 9647 353 3538 353700 35376 972 9725 97215 9726 97259 97222 97242 97282 .20 $0.20 $0.03 $0.25 $0.14 $0.25 $0.12 $0.25 $0.502 592 509 504 5043 5047 5048 5049 852 36 3660 3620 3630 3670 354 3543 3546 3547 3548 91 62 6221 628 6231 98 964 9647 353 3538 353700 35376 972 97215 9725 9726 97259 97222 97242 97282 97292 39 393 225 2252170 1876 81 8109 8190 8107 8108 Guatemala Guyana Haiti Honduras Honduras-Mobile Honduras-Mobile Honduras-Mobile Honduras-Mobile Hong Kong Hungary Hungary M6 Hungary-Mobile Pannon Hungary-Mobile T-mobile Hungary-Mobile Vodafone Iceland Iceland-Mobile Iceland-Mobile Iceland-Mobile Iceland-Mobile India Indonesia Indonesia-Jakarta Indonesia-Mobile Indonesia-Surabaya Iran Iraq Iraq-Mobile Ireland Ireland-Mobile Ireland-PNS Ireland-PNS Israel Israel-Mobile Israel-Mobile Israel-Mobile Israel-Mobile Palestine Israel-Palestine Israel-Palestine Israel-Palestine Israel-Palestine Italy Italy-Mobile Ivory Coast Ivory Coast-Special Services Jamaica Japan Japan-Mobile 90 Japan-Mobile 90 Japan-Mobile Others Japan-Mobile Others $0.25 $0.03 $0.17 $0.16 $0.17 $0.15 $0.25 $0.03 $0.03 $0.05 $0.14 $0.30 $0.17 $0.02 $0.03 $0.20 $0.10 $0.20 $0.25 $0.25 $0.03 $0.

14 $0.12 $0.07 $0.15 97292 39 393 225 2252170 1876 81 8109 8190 8107 8108 8170 8180 962 9627 77 770 777 254 25420 82 820 821 965 996 856 961 9613 96170 96171 3520 3522 3526 3529 352 853 389 3897 351291 60 601 960 223 356 35669 3567 3569 52 5233 5255 .05 $0.05 $0.25 $0.06 $0.20 $0.15 $0.05 $0.20 $0.06 $0.35 $0.08 $0.15 $0.03 $0.15 $0.8170 8180 962 9627 77 770 777 254 25420 82 820 821 965 996 856 961 9613 96170 96171 352 3520 3522 3526 3529 853 389 3897 351291 60 601 960 223 356 35669 3567 3569 52 5233 5255 5281 377 3774 3776 976 1664 2122 2125 2123 258 25882 Japan-Mobile Others Japan-Mobile Others Jordan Jordan-Mobile Kazakhstan Kazakhstan-Mobile Kazakhstan-Mobile Kartel Kenya Kenya-Nairobi Korea Korea-Mobile KTF Korea-Mobile KTF Kuwait Kyrghyzstan Laos Lebanon Lebanon-Mobile Lebanon-Mobile Lebanon-Mobile Luxemburg Luxemburg-Mobile Luxemburg-Mobile Luxemburg-Mobile Luxemburg-Mobile Tango Macau Macedonia Macedonia-Mobile Madeira Malaysia Malaysia-Mobile Maldives Mali Malta Malta-Mobile Malta-Mobile Malta-Mobile Mexico Mexico-Guadalajara Mexico-Mexico City Mexico-Monterrey Monaco Monaco-Mobile Kosovo Monaco-Mobile Others Mongolia MONTSERRAT Morocco-Casablanca Morocco-Casablanca Morocco-Rabat Mozambique Mozambique-Mobile Others $0.20 $0.35 $0.25 $0.03 $0.02 $0.15 $0.25 $0.05 $0.05 $0.30 $0.20 $0.30 $0.03 $0.10 $0.05 $0.15 $0.04 $0.17 $0.17 $0.06 $0.40 $0.30 $0.30 $0.05 $0.03 $0.14 $0.15 $0.30 $0.25 $0.10 $0.10 $0.15 $0.

35 $0.30 $0.10 $0.15 $0.20 $0.25 $0.20 $0.25 $0.16 $0.20 $0.03 $0.20 $0.05 $0.10 $0.25 $0.10 5281 377 3774 3776 976 1664 212 2122 2125 2123 258 25882 25884 95 264 26460 2648 977 31 599 316 687 64 642 505 234 47 470 47810 47815 474 4759 479 968 92 970 507 5076 595 51 5119 51419 51429 51439 51449 515 516 51729 51739 51749 .03 $0.15 $0.25 $0.03 $0.20 $0.25 $0.20 $0.10 $0.03 $0.18 $0.25 $0.25 $0.20 $0.30 $0.20 $0.20 $0.10 $0.40 $0.25884 95 264 26460 2648 977 31 599 316 687 64 642 505 234 47 470 47810 47815 474 4759 479 968 92 970 507 5076 595 51 515 516 518 5119 51419 51429 51439 51449 51729 51739 51749 51769 519 63 63817 639 48 4860 4866 4869 4872 4878 Mozambique-Mobile Vodacom Myanmar Namibia Namibia-Mobile Namibia-Mobile Nepal Netherlands Netherlands Antillas Netherlands-Mobile New Caledonia New Zealand New Zealand-Mobile Nicaragua Nigeria Norway Norway Special Service Norway Special Service Norway Special Service Norway-Mobile Others Norway-Mobile Others Norway-Mobile Others Oman Pakistan Palestine Panama Panama-Mobile Paraguay Peru Peru mobile Peru mobile Peru mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Philippinnes Philippinnes-Mobile Globe Philippinnes-Mobile Others Poland Poland-Mobile Poland-Mobile Poland-Mobile Poland-Mobile Poland-Mobile $0.20 $0.05 $0.20 $0.10 $0.25 $0.25 $0.25 $0.20 $0.25 $0.20 $0.10 $0.18 $0.15 $0.10 $0.20 $0.20 $0.

30 $0.15 $0.30 $1 $1 $1 $0.25 $0.27 $0. Petersburg Rwanda Saipan Saudi Arabia Saudi Arabia-Jeddah Saudi Arabia-Riyad Serbia Serbia-Mobile Seychelles Singapore Slovakia Slovakia-Mobile South Africa South Africa-Mobile South Africa-Mobile Spain Spain-Mobile Sri Lanka St Kitts & Nevis St Lucia St Vincent & the Grenadines Sudan-Mobile Suriname Swaziland Sweden Sweden M Sweden-Mobile Comviq $0.20 $0.20 $0.09 $0.03 $0.10 $0.03 $0.03 $0.15 $0.07 $0.07 $0.07 $0.15 $0.07 $0.15 $0.25 $0.20 $0.07 $0.25 $0.4879 4888 4850 4851 351 3511 3516 3519 974 262 40312499 4033851 4033951 40 407 409 7 73 74 78 79 7495 7499 7812 250 1670 966 9662 9661 381 3816 248 65 421 4219 27 277 278 34 346 94 1869 1758 1784 249 597 268 46 467 46252 Poland-Mobile Poland-Mobile Poland-Mobile ORANGE Poland-Mobile ORANGE Portugal Portugal M1 Portugal M6 Portugal-Mobile TMN Qatar Reunion Romania-Special Romania-Special Romania-Special Rumania Rumania-Mobile Comoros Rumania-Special Russia Russia-Fixed 3 Russia-Fixed 4 Russia-Fixed 8 Russia-Mobile Russia-Moscow Russia-Moscow Russia-St.25 $0.20 $0.10 $0.03 $0.03 $0.07 $0.35 $0.03 $0.10 $0.10 $0.15 $0.31 $0.10 $1 $0.17 $0.08 51769 518 519 63 63817 639 48 4860 4866 4869 4872 4878 4879 4888 4850 4851 351 3519 3511 3516 974 262 407 409 40312499 4033851 4033951 40 7 78 73 74 79 7495 7499 7812 250 1670 966 9662 9661 221 381 3816 248 65 421 4219 27 277 .02 $0.03 $0.25 $0.08 $0.10 $0.05 $0.05 $0.03 $0.

02 $0.12 $0.07 $0.12 $0.25 $0.03 $0. Hanoi Vietnam.20 $0.40 $0.10 $0.10 $0.08 $0.08 $0.20 $0.02 $0.02 $0.22 $0.03 $0.30 $0.03 $0.46675 46676 46376 46518 46519 46673 46674 41 417 4186 4171 963 886 88660 88670 8869 992 255 66 1868 90 905 993 1649 256 380 971 44 447 44844 44845 44870 44871 4470 598 5989 1 998 99871 58 584 84 844 848 841900 967 260 2609 263 26391 Sweden-Mobile HI3G Sweden-Mobile Others Sweden-Mobile Telia Sweden-Mobile Telia Sweden-Mobile Telia Sweden-Mobile Telia Sweden-Mobile Vodafone Europolitan Switzerland Switzerland-Mobile Inphone Switzerland-Mobile Others Switzerland-St Gallen Syria Taiwan Taiwan-Mobile Taiwan-Mobile Taiwan-Mobile Tajikistan Tanzania Thailand Trinidad & Tobago Turkey Turkey-Mobile Avea Turkmenistan Turks & Caicos Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United Kingdom-Mobile H3G United Kingdom-NTS844 United Kingdom-NTS845 United Kingdom-NTS870 United Kingdom-NTS871 United Kingdom-PNS Uruguay Uruguay-Mobile USA mainland Uzbekistan Uzbekistan-Tashkent Venezuela Venezuela-Mobile Vietnam Vietnam.40 278 34 346 94 1869 1758 1784 249 597 268 46 467 46252 46675 46676 46376 46518 46519 46673 46674 41 417 4186 4171 963 886 88660 88670 8869 992 255 66 1868 216 90 905 993 1649 256 380 971 44 447 44844 44845 44870 44871 4470 598 5989 .25 $0.12 $0.50 $0.20 $0.10 $0.08 $0.15 $0.03 $0.10 $0.12 $0. Saigon Vietnam-Premium Yemen Zambia Zambia-Mobile Zimbabwe Zimbabwe-Mobile Econet $0.05 $0.15 $0.12 $0.08 $0.12 $0.08 $0.08 $0.20 $0.20 $0.25 $0.08 $0.03 $0.14 $0.05 $0.20 $0.03 $0.08 $0.03 $0.12 $0.30 $0.

26311 26323 Zimbabwe-Mobile Net One Zimbabwe-Mobile Others $0.40 1 998 99871 58 584 84 844 848 841900 967 260 2609 263 26391 26311 26323 .25 $0.

03 $0.10 $0.42 $0.42 $0.30 $0.32 $0.21 $0.20 $0.03 $0.21 $0.16 $0.03 $0.us) Location Afghanistan Alaska Albania Albania-Mobile Algeria Algeria-Mobile Algeria-Mobile Algeria-Mobile Algeria-Mobile Algeria-Mobile American Samoa Andorra Andorra-Mobile Andorra-Mobile Andorra-Mobile Angola Anguilla Antigua Argentina Argentina-Mobile Armenia Armenia-Mobile Armenia-Mobile VivaCell Aruba Australia Australia.16 $0.us) Rate $0.03 $0.13 $3.06 $0.9 USA NEW (v247.21 $0.32 $0. mobile Australia-Mobile Optus Australia-Mobile Sat 145 Austria Austria Mobile Austria-Mobile Others Austria-Mobile Others Austria-Mobile Others Azerbaijan Azerbaijan-Mobile 40 Azerbaijan-Mobile 50 Azerbaijan-Mobile 51 Azerbaijan-Mobile 55 Azerbaijan-Mobile 70 Azerbaijan-Mobile Others Azores Is Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Barbados-Mobile International Rates of V247 No.32 $0.30 $0.21 $0.21 $0.17 $0.08 $0.11 $0.11 $0.30 $0.32 $0.30 Code 93 1907 355 3556 213 21355 21366 21369 21377 21379 1684 376 3763 3764 3766 244 1264 1268 54 549 374 3749 37477 297 61 611 614 6114 43 436 4366 437 438 994 99440 99450 99451 99455 99470 99460540 35129 1242 973 880 1246 12462 .09 $0.32 $0.21 $0.32 $0.32 $0.32 $0.07 $0.32 $0.21 $0.32 $0.International Rates of V247 Phone card USA NEW (v247.09 $0.32 $0.16 $0.06 $0.03 $0.42 $0.11 $0.

06 $0.06 $0.06 $0.27 $0.02 $0.90 $0.10 $0.Barbados-Mobile Barbados-Mobile Barbados-Mobile Belarus Belgium Belgium Mobile Belize Benin Benin-Mobile Bermuda Bhutan Bolivia Bolivia-Cochabamba Bolivia-La Paz Bolivia-Santa Cruz Bosnia & Herzegovina M Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil Brazil Horizonte Brazil-Rio Brazil-Sao Paulo British Virgin Islands Brunei Bulgaria Bulgaria-Mobile BTC Bulgaria-Mobile Mobikom Bulgaria-Mobile Mobiltel Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile Chile-Mobile Chile-Mobile China Colombia Colombia-Mobile Comoros Congo Costa Rica Croatia Croatia-Mobile Cuba Cyprus Czech Republic $0.10 $0.11 $0.02 $0.03 $0.21 $0.40 $0.32 $0.22 $0.06 $0.40 $0.03 $0.30 $0.30 $0.55 $0.65 $0.02 $0.21 $0.55 $0.03 12464 12465 124682 375 32 324 501 2292 2299 1441 975 591 59144 59122 59133 3876 387 267 55 5531 5521 5511 1284 673 359 3598 35948 35988 226 257 855 237 238 1345 236 235 56 568 569 86 57 573 269 242 506 385 3859 53 357 420 .27 $0.11 $0.32 $0.32 $0.30 $0.03 $0.11 $0.40 $0.30 $0.30 $0.02 $0.06 $0.10 $0.30 $0.30 $0.22 $0.16 $0.30 $0.08 $0.30 $0.21 $1 $0.08 $0.42 $0.

16 $0.11 $0.13 $0.30 $0.16 $0.03 $0.22 $0.37 $0.08 $0.03 $0.11 $0.30 $0.16 $0.30 $0.22 $0.30 $0.27 $0.30 $0.30 $0.03 $0.07 $0.22 $0.30 $0.16 $0.32 $0.16 $0.Czech Republic M6 Czech Republic M7 Czech Republic M9 Denmark Denmark M4 Denmark M5 Denmark-Mobile Denmark-Mobile Denmark-Mobile HI3G Denmark-Mobile TDC Mobil Denmark-Mobile TDC Mobil Djibouti Dominica Dominican Republic Dominican Republic Ecuador Ecuador-Mobile Ecuador-Mobile Egypt El Salvador Equatorial Guinea Estonia Estonia-Mobile Estonia-Mobile Estonia-Mobile Estonia-Mobile Faeroe Fiji Finland Finland-Mobile Finland-Mobile Elisa Finland-NWPN Special France France-Mobile French Guiana French Guiana-Mobile French Polynesia Gabon Georgia Georgia-Mobile Georgia-Mobile Georgia-Mobile Georgia-Mobile Germany Germany 1 Germany-Mobile Ghana Ghana 2 Ghana-Accra Gibraltar $0.27 $0.11 4206 4207 4209 45 454 455 452 4560 4531 4530 4561 253 1767 1809 1829 593 59338 59339 20 503 240 372 3725 3726 37270 3728 298 679 358 3584 35850 35871 33 336 594 594694 689 241 995 9953297 9955 9957 9959 49 491 4970 233 2332 23321 350 .22 $0.16 $0.15 $0.30 $0.50 $0.13 $0.30 $0.03 $0.06 $0.27 $0.30 $0.22 $0.32 $0.30 $0.15 $0.27 $0.16 $0.30 $0.30 $0.15 $0.30 $1 $0.

15 $0.27 $0.03 $0.27 $0.27 $0.45 $0.05 $0.16 $0.03 $0.22 $0.03 $0.32 $0.55 $0.27 3505 30 306 1473 14734 14735 590 590690 1671 502 245 224 592 509 504 5043 5047 5048 5049 852 36 3660 3620 3630 3670 354 3543 3546 3547 3548 91 62 6221 628 6231 98 964 9647 353 3538 353700 35376 972 9725 97215 9726 97259 97222 97242 97282 .22 $0.27 $0.06 $0.22 $0.02 $0.32 $0.30 $0.06 $0.13 $0.22 $0.03 $0.22 $0.22 $0.11 $0.03 $0.27 $0.30 $0.27 $0.Gibraltar-Mobile Greece Greece M Grenada Grenada-Mobile Grenada-Mobile Digicel Guadeloupe Guadeloupe-Mobile Guam Guatemala Guinea Bissau Guinea Republic Guyana Haiti Honduras Honduras-Mobile Honduras-Mobile Honduras-Mobile Honduras-Mobile Hong Kong Hungary Hungary M6 Hungary-Mobile Pannon Hungary-Mobile T-mobile Hungary-Mobile Vodafone Iceland Iceland-Mobile Iceland-Mobile Iceland-Mobile Iceland-Mobile India Indonesia Indonesia-Jakarta Indonesia-Mobile Indonesia-Surabaya Iran Iraq Iraq-Mobile Others Ireland Ireland M Ireland-PNS Ireland-PNS Israel Israel M5 Israel-Mobile Israel-Mobile Others Israel-Mobile Palestine Israel-Palestine Israel-Palestine Israel-Palestine $0.45 $0.16 $0.11 $0.17 $0.06 $0.27 $0.55 $0.13 $0.03 $0.22 $0.15 $0.13 $0.16 $0.03 $0.15 $0.27 $0.15 $0.16 $0.

27 $0.18 $0.32 $0.18 $0.27 $0.22 $0.27 $0.13 $0.06 $0.06 $0.11 $0.16 $0.03 $0.03 $0.27 $0.04 $0.03 $0.03 $0.03 $0.08 $0.22 $0.16 $0.32 $0.22 $0.03 $0.07 $0.15 $0.06 $0.32 $0.32 $0.27 $0.07 $0.37 $0.22 $0.18 $0.18 $0.18 $0.16 $0.18 $0.06 97292 39 393 225 2252170 1876 81 8109 8190 8107 8108 8170 8180 962 9627 77 770 777 254 25420 82 820 821 965 996 856 961 9613 96170 96171 3520 3522 3526 3529 352 853 389 3897 351291 60 601 960 223 356 35669 3567 3569 52 5233 5255 .02 $0.27 $0.06 $0.16 $0.15 $0.09 $0.32 $1 $0.Israel-Palestine Italy Italy-Mobile Others Ivory Coast Ivory Coast-Special Services Jamaica Japan Japan-Mobile 90 Japan-Mobile 90 Japan-Mobile Others Japan-Mobile Others Japan-Mobile Others Japan-Mobile Others Jordan Jordan-Mobile Kazakhstan Kazakhstan-Mobile Kazakhstan-Mobile Kartel Kenya Kenya-Nairobi Korea Korea-Mobile KTF Korea-Mobile KTF Kuwait Kyrghyzstan Laos Lebanon Lebanon-Mobile Lebanon-Mobile Lebanon-Mobile Luxembourg M0 Luxembourg M2 Luxembourg M6 Luxembourg M9 Luxemburg Macau Macedonia Macedonia-Mobile Madeira Malaysia Malaysia-Mobile Others Maldives Mali Malta Malta-Mobile Malta-Mobile Malta-Mobile Mexico Mexico-Guadalajara Mexico-Mexico City $0.07 $0.32 $0.

32 $0.03 $0.22 $0.32 $0.11 $0.Mexico-Monterrey Monaco Monaco-Mobile Kosovo Monaco-Mobile Others Mongolia MONTSERRAT Morocco Morocco-Casablanca Morocco-Casablanca Morocco-Rabat Mozambique Mozambique-Mobile Others Mozambique-Mobile Vodacom Myanmar Namibia Namibia-Mobile Namibia-Mobile Nepal Netherlands Netherlands Antillas Netherlands-Mobile New Caledonia New Zealand New Zealand-Mobile Nicaragua Nigeria Norway Norway Special Service Norway Special Service Norway Special Service Norway-Mobile Others Norway-Mobile Others Norway-Mobile Others Oman Pakistan Palestine Panama Panama-Mobile Paraguay Peru Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile $0.27 $0.27 $0.03 $0.27 $0.22 $0.22 $0.27 $0.22 $0.37 $0.37 $0.22 $0.16 $0.27 $0.22 $0.06 $0.16 $0.16 $0.22 $0.17 $0.22 5281 377 3774 3776 976 1664 212 2122 2125 2123 258 25882 25884 95 264 26460 2648 977 31 599 316 687 64 642 505 234 47 470 47810 47815 474 4759 479 968 92 970 507 5076 595 51 5119 51419 51429 51439 51449 515 516 51729 51739 51749 .16 $0.22 $0.11 $0.45 $0.27 $0.11 $0.11 $0.16 $0.37 $0.45 $0.03 $0.06 $0.27 $0.22 $0.06 $0.22 $0.27 $0.06 $0.22 $0.27 $0.27 $0.22 $0.27 $0.11 $0.18 $0.

03 $0.08 $0.27 $0.06 $0.03 $0.03 $0.11 $0.03 $0.03 $0.20 $0.20 $0.03 $0.22 $0.22 $0.06 $0.27 $0.11 $0.11 $0.08 $0.08 $0.11 $0.02 $0.18 $0.Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Philippinnes Philippinnes-Mobile Globe Philippinnes-Mobile Others Poland Poland-Mobile Poland-Mobile Poland-Mobile Poland-Mobile Poland-Mobile Poland-Mobile Poland-Mobile Poland-Mobile ORANGE Poland-Mobile ORANGE Portugal Portugal 9 Portugal M1 Portugal M6 Qatar Reunion Romania M7 Romania M9 Romania-Special Romania-Special Romania-Special Rumania Russia Russia M8 Russia-Fixed 3 Russia-Fixed 4 Russia-Mobile Others Russia-Moscow Russia-Moscow Russia-St Petersburg Rwanda Saipan Saudi Arabia Saudi Arabia-Jeddah Saudi Arabia-Riyad Senegal Serbia Serbia-Mobile Seychelles Singapore Slovakia Slovakia-Mobile South Africa South Africa-Mobile $0.08 $0.11 $1 $1 $1 $1 $0.32 $0.16 $0.16 $0.11 $0.11 $0.11 $0.08 $0.22 51769 518 519 63 63817 639 48 4860 4866 4869 4872 4878 4879 4888 4850 4851 351 3519 3511 3516 974 262 407 409 40312499 4033851 4033951 40 7 78 73 74 79 7495 7499 7812 250 1670 966 9662 9661 221 381 3816 248 65 421 4219 27 277 .03 $0.11 $0.22 $0.08 $0.16 $0.27 $0.11 $0.27 $0.32 $0.11 $0.16 $0.10 $0.22 $0.

09 $0.06 $0.11 $0.30 $0.16 $0.33 $0.02 $0.22 $0.03 $0.22 $0.15 $0.South Africa-Mobile Spain Spain-Mobile Others Sri Lanka St Kitts & Nevis St Lucia St Vincent & the Grenadines Sudan Suriname Swaziland Sweden Sweden M Sweden-Mobile Comviq Sweden-Mobile HI3G Sweden-Mobile Others Sweden-Mobile Telia Sweden-Mobile Telia Sweden-Mobile Telia Sweden-Mobile Telia Sweden-Mobile Vodafone Europolitan Switzerland Switzerland M7 Switzerland-Mobile Others Switzerland-St Gallen Syria Taiwan Taiwan-Mobile Taiwan-Mobile Taiwan-Mobile Tajikistan Tanzania Thailand Trinidad & Tobago Tunisia Turkey Turkey-Mobile Others Turkmenistan TURKS&CAICOS ISLANDS Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United Kingdom-Mobile H3G United Kingdom-NTS844 United Kingdom-NTS845 United Kingdom-NTS870 United Kingdom-NTS871 United Kingdom-PNS Uruguay Uruguay-Mobile $0.50 $0.09 $0.16 $0.13 $0.27 $0.16 $0.03 $0.13 $0.09 $0.09 $0.09 $0.03 $0.32 $0.27 $0.03 $0.22 $0.32 $0.32 $0.16 $0.22 278 34 346 94 1869 1758 1784 249 597 268 46 467 46252 46675 46676 46376 46518 46519 46673 46674 41 417 4186 4171 963 886 88660 88670 8869 992 255 66 1868 216 90 905 993 1649 256 380 971 44 447 44844 44845 44870 44871 4470 598 5989 .09 $0.11 $0.09 $0.13 $0.09 $0.22 $0.45 $0.13 $0.13 $0.27 $0.13 $0.03 $0.11 $0.37 $0.02 $0.09 $0.22 $0.22 $0.27 $0.

03 $0.04 $0.04 $0. Saigon Vietnam-Premium Yemen Zambia Zambia-Mobile Zimbabwe Zimbabwe-Mobile Econet Zimbabwe-Mobile Net One Zimbabwe-Mobile Others $0.45 1 998 99871 58 584 84 844 848 841900 967 260 2609 263 26391 26311 26323 .27 $0.USA mainland Uzbekistan Uzbekistan-Tashkent Venezuela Venezuela-Mobile Vietnam Vietnam.03 $0.03 $0.13 $0.42 $0.06 $0.07 $0.11 $0.22 $0. Hanoi Vietnam.50 $0.22 $0.09 $0.

16 $0.32 $0.17 $0.20 $0.32 $0.21 $0.06 $0.21 $0.32 $0.16 $0.32 $0.30 $0.21 $0.11 $0.32 $0.03 $0.International Rates of V247 No.32 $0.32 $0.03 $0.07 $0.03 $0.32 $0.21 $0.us) Location Afghanistan Alaska Albania Albania-Mobile Algeria Algeria-Mobile Algeria-Mobile Algeria-Mobile Algeria-Mobile Algeria-Mobile American Samoa Andorra Andorra-Mobile Andorra-Mobile Andorra-Mobile Angola Anguilla Antigua Argentina Argentina-Mobile Armenia Armenia-Mobile Armenia-Mobile VivaCell Aruba Australia Australia.09 $0.42 $0.13 $3.42 $0.21 $0.30 $0.08 $0.16 $0.10 $0.32 $0.30 Code 93 1907 355 3556 213 21355 21366 21369 21377 21379 1684 376 3763 3764 3766 244 1264 1268 54 549 374 3749 37477 297 61 614 611 6114 43 436 4366 437 438 994 99440 99450 99451 99455 99470 99460 35129 1242 973 880 1246 12462 .09 $0.03 $0.21 $0.06 $0.32 $0.03 $0.11 $0.32 $0.9 USA NEW (v247.42 $0. mobile Australia-Mobile Optus Australia-Mobile Sat 145 Austria Austria Mobile Austria-Mobile Others Austria-Mobile Others Austria-Mobile Others Azerbaijan Azerbaijan-Mobile 40 Azerbaijan-Mobile 50 Azerbaijan-Mobile 51 Azerbaijan-Mobile 55 Azerbaijan-Mobile 70 Azerbaijan-Mobile Others Azores Is Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Barbados-Mobile International Rates of V247 Pinless/Phone Card CANADA NEW (v24 Rate $0.21 $0.11 $0.30 $0.

30 $0.02 $0.32 $0.30 $0.16 $0.10 $0.03 $0.08 $0.03 $0.10 $0.30 $0.21 $1 $0.11 $0.22 $0.06 $0.03 12464 12465 124682 375 32 324 501 2292 2299 1441 975 591 59144 59122 59133 267 5531 55 5521 5511 1284 673 359 3598 35948 35988 226 257 855 238 1345 56 568 569 86 57 573 506 385 3859 53 357 420 4206 4207 4209 45 452 454 455 .22 $0.21 $0.42 $0.30 $0.32 $0.Barbados-Mobile Barbados-Mobile Barbados-Mobile Belarus Belgium Belgium Mobile Belize Benin Benin-Mobile Bermuda Bhutan Bolivia Bolivia-Cochabamba Bolivia-La Paz Bolivia-Santa Cruz Bosnia & Herzegovina M Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil Brazil Horizonte Brazil-Rio Brazil-Sao Paulo British Virgin Islands Brunei Bulgaria Bulgaria-Mobile BTC Bulgaria-Mobile Mobikom Bulgaria-Mobile Mobiltel Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile Chile-Mobile Chile-Mobile China Colombia Colombia-Mobile Comoros Congo Costa Rica Croatia Croatia-Mobile Cuba Cyprus Czech Republic $0.30 $0.30 $0.10 $0.90 $0.02 $0.55 $0.30 $0.11 $0.06 $0.55 $0.08 $0.30 $0.32 $0.21 $0.65 $0.27 $0.11 $0.06 $0.06 $0.30 $0.03 $0.40 $0.02 $0.40 $0.02 $0.06 $0.27 $0.40 $0.

30 $0.11 $0.30 $0.11 $0.30 $0.16 $0.16 $0.15 $0.27 $0.30 $0.16 $0.16 $0.30 $0.16 $0.13 $0.Czech Republic M6 Czech Republic M7 Czech Republic M9 Denmark Denmark M4 Denmark M5 Denmark-Mobile Denmark-Mobile Denmark-Mobile HI3G Denmark-Mobile TDC Mobil Denmark-Mobile TDC Mobil Djibouti Dominica Dominican Republic Dominican Republic Ecuador Ecuador-Mobile Ecuador-Mobile Egypt El Salvador Equatorial Guinea Estonia Estonia-Mobile Estonia-Mobile Estonia-Mobile Estonia-Mobile Faeroe Fiji Finland Finland-Mobile Finland-Mobile Elisa Finland-NWPN Special France France-Mobile French Guiana French Guiana-Mobile French Polynesia Gabon Georgia Georgia-Mobile Georgia-Mobile Georgia-Mobile Georgia-Mobile Germany Germany 1 Germany-Mobile Ghana Ghana 2 Ghana-Accra Gibraltar $0.15 $0.30 $0.06 $0.27 $0.27 $0.07 $0.13 $0.30 $1 $0.50 $0.30 $0.30 $0.32 $0.30 $0.03 $0.16 $0.37 $0.22 $0.03 $0.11 4560 4531 4530 4561 253 1767 1809 1829 593 59338 59339 503 240 372 3725 3726 37270 3728 298 679 358 3584 35850 35871 33 336 594 594694 689 241 995 9953297 9955 9957 9959 49 491 4970 233 23321 2332 30 306 1473 14734 14735 590 590690 1671 502 .30 $0.03 $0.15 $0.22 $0.32 $0.30 $0.03 $0.30 $0.16 $0.22 $0.08 $0.22 $0.22 $0.27 $0.30 $0.

55 $0.15 $0.05 $0.30 $0.17 $0.06 $0.32 $0.22 $0.Gibraltar-Mobile Greece Greece M Grenada Grenada-Mobile Grenada-Mobile Digicel Guadeloupe Guadeloupe-Mobile Guam Guatemala Guinea Bissau Guinea Republic Guyana Haiti Honduras Honduras-Mobile Honduras-Mobile Honduras-Mobile Honduras-Mobile Hong Kong Hungary Hungary M6 Hungary-Mobile Pannon Hungary-Mobile T-mobile Hungary-Mobile Vodafone Iceland Iceland-Mobile Iceland-Mobile Iceland-Mobile Iceland-Mobile India Indonesia Indonesia-Jakarta Indonesia-Mobile Indonesia-Surabaya Iran Iraq Iraq-Mobile Others Ireland Ireland M Ireland-PNS Ireland-PNS Israel Israel M5 Israel-Mobile Israel-Mobile Others Israel-Mobile Palestine Israel-Palestine Israel-Palestine Israel-Palestine $0.03 $0.55 $0.15 $0.13 $0.22 $0.16 $0.15 $0.11 $0.27 $0.03 $0.11 $0.27 $0.45 $0.03 $0.22 $0.32 $0.15 $0.03 $0.03 $0.16 $0.45 $0.22 $0.27 $0.16 $0.22 $0.02 $0.27 $0.13 $0.06 $0.03 $0.06 $0.27 592 509 504 5043 5047 5048 5049 852 36 3660 3620 3630 3670 354 3543 3546 3547 3548 91 62 6221 628 6231 98 964 9647 353 3538 353700 35376 972 97215 9725 9726 97259 97222 97242 97282 97292 39 393 225 2252170 1876 81 8109 8190 8107 8108 8170 .13 $0.27 $0.22 $0.27 $0.30 $0.27 $0.16 $0.22 $0.27 $0.03 $0.

06 $0.04 $0.22 $0.15 $0.07 $0.37 $0.06 $0.27 $0.32 $0.22 $0.09 $0.07 $0.32 $0.07 $0.22 $0.16 $0.16 $0.27 $0.Israel-Palestine Italy Italy-Mobile Others Ivory Coast Ivory Coast-Special Services Jamaica Japan Japan-Mobile 90 Japan-Mobile 90 Japan-Mobile Others Japan-Mobile Others Japan-Mobile Others Japan-Mobile Others Jordan Jordan-Mobile Kazakhstan Kazakhstan-Mobile Kazakhstan-Mobile Kartel Kenya Kenya-Nairobi Korea Korea-Mobile KTF Korea-Mobile KTF Kuwait Kyrghyzstan Laos Lebanon Lebanon-Mobile Lebanon-Mobile Lebanon-Mobile Luxembourg M0 Luxembourg M2 Luxembourg M6 Luxembourg M9 Luxemburg Macau Macedonia Macedonia-Mobile Madeira Malaysia Malaysia-Mobile Others Maldives Mali Malta Malta-Mobile Malta-Mobile Malta-Mobile Mexico Mexico-Guadalajara Mexico-Mexico City $0.18 $0.18 $0.03 $0.08 $0.22 $0.03 $0.32 $0.06 $0.27 $0.18 $0.27 $0.03 $0.02 $0.18 $0.03 $0.16 $0.15 $0.18 $0.27 $0.06 $0.27 $0.13 $0.03 $0.03 $0.32 $0.06 8180 962 9627 77 770 777 254 25420 82 820 821 965 996 856 961 9613 96170 96171 352 3520 3522 3526 3529 853 389 3897 351291 60 601 960 223 356 35669 3567 3569 52 5233 5255 5281 377 3774 3776 976 1664 2122 2125 2123 258 25882 25884 .18 $0.32 $1 $0.16 $0.11 $0.32 $0.

22 95 264 26460 2648 977 31 599 316 687 64 642 505 47 470 47810 47815 474 4759 479 968 92 970 507 5076 595 51 515 516 518 5119 51419 51429 51439 51449 51729 51739 51749 51769 519 63 63817 639 48 4860 4866 4869 4872 4878 4879 4888 .22 $0.06 $0.27 $0.22 $0.45 $0.32 $0.16 $0.27 $0.22 $0.37 $0.03 $0.27 $0.11 $0.22 $0.22 $0.22 $0.27 $0.22 $0.16 $0.11 $0.22 $0.18 $0.27 $0.03 $0.27 $0.27 $0.Mexico-Monterrey Monaco Monaco-Mobile Kosovo Monaco-Mobile Others Mongolia MONTSERRAT Morocco Morocco-Casablanca Morocco-Casablanca Morocco-Rabat Mozambique Mozambique-Mobile Others Mozambique-Mobile Vodacom Myanmar Namibia Namibia-Mobile Namibia-Mobile Nepal Netherlands Netherlands Antillas Netherlands-Mobile New Caledonia New Zealand New Zealand-Mobile Nicaragua Nigeria Norway Norway Special Service Norway Special Service Norway Special Service Norway-Mobile Others Norway-Mobile Others Norway-Mobile Others Oman Pakistan Palestine Panama Panama-Mobile Paraguay Peru Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile $0.11 $0.22 $0.37 $0.16 $0.16 $0.06 $0.22 $0.22 $0.06 $0.37 $0.17 $0.27 $0.27 $0.06 $0.03 $0.32 $0.27 $0.11 $0.11 $0.16 $0.45 $0.22 $0.27 $0.

27 $0.22 $0.11 $0.11 $0.11 $0.18 $0.08 $0.11 $0.22 4850 4851 351 3511 3516 3519 974 262 40312499 4033851 4033951 40 407 409 7 73 74 78 79 7495 7499 7812 250 1670 966 9662 9661 381 3816 248 65 421 4219 27 277 278 34 346 94 1869 1758 1784 597 268 46 467 46252 46675 46676 46376 .27 $0.03 $0.11 $0.06 $0.08 $0.03 $0.08 $0.11 $0.22 $0.11 $0.11 $0.Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Philippinnes Philippinnes-Mobile Globe Philippinnes-Mobile Others Poland Poland-Mobile Poland-Mobile Poland-Mobile Poland-Mobile Poland-Mobile Poland-Mobile Poland-Mobile Poland-Mobile ORANGE Poland-Mobile ORANGE Portugal Portugal 9 Portugal M1 Portugal M6 Qatar Reunion Romania M7 Romania M9 Romania-Special Romania-Special Romania-Special Rumania Russia Russia M8 Russia-Fixed 3 Russia-Fixed 4 Russia-Mobile Others Russia-Moscow Russia-Moscow Russia-St Petersburg Rwanda Saipan Saudi Arabia Saudi Arabia-Jeddah Saudi Arabia-Riyad Senegal Serbia Serbia-Mobile Seychelles Singapore Slovakia Slovakia-Mobile South Africa South Africa-Mobile $0.11 $0.10 $0.16 $0.03 $0.27 $0.27 $0.06 $0.03 $0.03 $0.16 $0.20 $0.11 $0.08 $0.03 $0.08 $0.32 $0.08 $0.03 $0.16 $0.32 $0.22 $0.16 $0.11 $1 $1 $1 $1 $0.22 $0.02 $0.20 $0.

11 $0.16 $0.09 $0.02 $0.06 $0.03 $0.13 $0.22 46518 46519 46673 46674 41 417 4186 4171 963 886 88660 88670 8869 992 255 66 1868 90 905 993 1649 256 380 971 44 447 44844 44845 44870 44871 4470 598 5989 1 998 99871 58 584 84 844 848 967 260 2609 263 26391 26311 26323 .13 $0.22 $0.09 $0.09 $0.32 $0.11 $0.32 $0.16 $0.South Africa-Mobile Spain Spain-Mobile Others Sri Lanka St Kitts & Nevis St Lucia St Vincent & the Grenadines Sudan Suriname Swaziland Sweden Sweden M Sweden-Mobile Comviq Sweden-Mobile HI3G Sweden-Mobile Others Sweden-Mobile Telia Sweden-Mobile Telia Sweden-Mobile Telia Sweden-Mobile Telia Sweden-Mobile Vodafone Europolitan Switzerland Switzerland M7 Switzerland-Mobile Others Switzerland-St Gallen Syria Taiwan Taiwan-Mobile Taiwan-Mobile Taiwan-Mobile Tajikistan Tanzania Thailand Trinidad & Tobago Tunisia Turkey Turkey-Mobile Others Turkmenistan TURKS&CAICOS ISLANDS Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United Kingdom-Mobile H3G United Kingdom-NTS844 United Kingdom-NTS845 United Kingdom-NTS870 United Kingdom-NTS871 United Kingdom-PNS Uruguay Uruguay-Mobile $0.09 $0.09 $0.13 $0.03 $0.27 $0.13 $0.22 $0.13 $0.22 $0.32 $0.22 $0.13 $0.09 $0.37 $0.11 $0.03 $0.09 $0.27 $0.45 $0.16 $0.27 $0.15 $0.09 $0.03 $0.16 $0.33 $0.22 $0.09 $0.50 $0.22 $0.30 $0.02 $0.03 $0.27 $0.

USA mainland Uzbekistan Uzbekistan-Tashkent Venezuela Venezuela-Mobile Vietnam Vietnam, Hanoi Vietnam, Saigon Vietnam-Premium Yemen Zambia Zambia-Mobile Zimbabwe Zimbabwe-Mobile Econet Zimbabwe-Mobile Net One Zimbabwe-Mobile Others

$0.03 $0.11 $0.04 $0.04 $0.13 $0.07 $0.05 $0.05 $0.50 $0.22 $0.06 $0.22 $0.09 $0.42 $0.27 $0.45

International Rates of V247 Pinless/Phone Card CANADA NEW (v247.ca) Location Afghanistan Alaska Albania Albania-Mobile Algeria Algeria-Mobile Algeria-Mobile Algeria-Mobile Algeria-Mobile Algeria-Mobile American Samoa Andorra Andorra-Mobile Andorra-Mobile Andorra-Mobile Angola Anguilla Antigua Argentina Argentina-Mobile Armenia Armenia-Mobile Armenia-Mobile VivaCell Aruba Australia Australia-Mobile Optus Australia-Mobile Sat 145 Australia-Mobile Sat 145 Austria Austria-Mobile 3G Austria-Mobile Others Austria-Mobile Others Austria-Mobile Others Azerbaijan Azerbaijan-Mobile 40 Azerbaijan-Mobile 50 Azerbaijan-Mobile 51 Azerbaijan-Mobile 55 Azerbaijan-Mobile 70 Azerbaijan-Mobile Others Azores Is Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Barbados-Mobile Rate $0.35 $0.03 $0.10 $0.35 $0.12 $0.23 $0.25 $0.25 $0.25 $0.25 $0.15 $0.06 $0.35 $0.35 $0.35 $0.25 $0.30 $0.20 $0.04 $0.10 $0.20 $0.29 $0.30 $0.30 $0.04 $0.15 $0.10 $3.50 $0.04 $0.20 $0.50 $0.50 $0.50 $0.20 $0.35 $0.35 $0.35 $0.35 $0.35 $0.35 $0.04 $0.06 $0.12 $0.07 $0.12 $0.30

Barbados-Mobile Barbados-Mobile Barbados-Mobile Belarus Belgium Belgium-Mobile Belize Benin Benin-Mobile Bermuda Bhutan Bolivia Bolivia-Cochabamba Bolivia-La Paz Bolivia-Santa Cruz Botswana Brazil Horizonte Brazil-Mobile Brazil-Rio Brazil-Sao Paulo British Virgin Islands Brunei Bulgaria Bulgaria-Mobile BTC Bulgaria-Mobile Mobikom Bulgaria-Mobile Mobikom Burkina Faso Burundi Cambodia Cape Verde Cayman Islands Chile Chile-Mobile Chile-Mobile China Colombia Colombia-Mobile Costa Rica Croatia Croatia-Mobile Cuba Cyprus Czech Republic Czech Republic-Mobile Czech Republic-Mobile Czech Republic-Mobile Denmark Denmark-Mobile Denmark-Mobile Denmark-Mobile

$0.30 $0.30 $0.30 $0.30 $0.04 $0.30 $0.30 $0.30 $0.30 $0.06 $0.25 $0.25 $0.12 $0.10 $0.10 $0.35 $0.03 $0.30 $0.03 $0.03 $0.03 $0.06 $0.06 $0.45 $0.45 $1.00 $0.30 $0.25 $0.10 $0.45 $0.30 $0.04 $0.12 $0.12 $0.03 $0.06 $0.12 $0.10 $0.04 $0.25 $1.20 $0.06 $0.04 $0.25 $0.25 $0.25 $0.04 $0 $0.30 $0.30

Denmark-Mobile Denmark-Mobile HI3G Denmark-Mobile TDC Mobil Denmark-Mobile TDC Mobil Djibouti Dominica Dominican Republic Dominican Republic Ecuador Ecuador-Mobile Ecuador-Mobile El Salvador Equatorial Guinea Estonia Estonia-Mobile Estonia-Mobile Estonia-Mobile Estonia-Mobile Faeroe Fiji Finland Finland-Mobile Finland-Mobile Elisa Finland-NWPN Special France France-Mobile French Guiana French Guiana-Mobile French Polynesia Gabon Georgia Georgia-Mobile Georgia-Mobile Georgia-Mobile Georgia-Mobile Germany Germany-Mobile DTAG Germany-Mobile DTAG Ghana Ghana-Accra Ghana-Mobile Greece Greece-Mobile Cosmote Grenada Grenada-Mobile Grenada-Mobile Digicel Guadeloupe Guadeloupe-Mobile Guam Guatemala

$0.30 $0.30 $0.30 $0.30 $0.55 $0.35 $0.15 $0.15 $0.20 $0.30 $0.30 $0.30 $0.32 $0.04 $0.32 $0.32 $1.00 $0.32 $0.30 $0.30 $0.09 $0.20 $0.20 $0.20 $0 $0.20 $0.07 $0.45 $0.35 $0.30 $0.06 $0.20 $0.20 $0.20 $0.20 $0.04 $0.25 $0.25 $0.15 $0.15 $0.35 $0.04 $0.25 $0.20 $0.35 $0.35 $0.06 $0.50 $0.03 $0.20

Guyana Haiti Honduras Honduras-Mobile Honduras-Mobile Honduras-Mobile Honduras-Mobile Hong Kong Hungary Hungary M6 Hungary-Mobile Pannon Hungary-Mobile T-mobile Hungary-Mobile Vodafone Iceland Iceland-Mobile Iceland-Mobile Iceland-Mobile Iceland-Mobile India Indonesia Indonesia-Jakarta Indonesia-Mobile Indonesia-Surabaya Iran Iraq Iraq-Mobile Ireland Ireland-Mobile Ireland-PNS Ireland-PNS Israel Israel-Mobile Israel-Mobile Israel-Mobile Israel-Mobile Palestine Israel-Palestine Israel-Palestine Israel-Palestine Israel-Palestine Italy Italy-Mobile Ivory Coast Ivory Coast-Special Services Jamaica Japan Japan-Mobile 90 Japan-Mobile 90 Japan-Mobile Others Japan-Mobile Others Japan-Mobile Others

$0.35 $0.35 $0.12 $0.25 $0.25 $0.25 $0.25 $0.03 $0.04 $0.20 $0.20 $0.20 $0.20 $0.04 $0.30 $0.30 $0.30 $0.30 $0.05 $0.12 $0.06 $0.20 $0.04 $0.20 $0.06 $0.20 $0.04 $0.30 $0.25 $0.25 $0.04 $0.15 $0.15 $0.15 $0.30 $0.30 $0.30 $0.30 $0.30 $0.04 $0.25 $0.35 $1.16 $0.30 $0.04 $0.20 $0.20 $0.20 $0.20 $0.20

35 $0.20 $0.20 $0.12 $0.10 $0.06 $0.30 $0.20 $0.Japan-Mobile Others Jordan Jordan-Mobile Kazakhstan Kazakhstan-Mobile Kazakhstan-Mobile Kartel Kenya Kenya-Nairobi Korea Korea-Mobile KTF Korea-Mobile KTF Kuwait Kyrghyzstan Laos Lebanon Lebanon-Mobile Lebanon-Mobile Lebanon-Mobile Luxemburg Luxemburg-Mobile Luxemburg-Mobile Luxemburg-Mobile Luxemburg-Mobile Tango Macau Macedonia Macedonia-Mobile Madeira Malaysia Malaysia-Mobile Maldives Mali Malta Malta-Mobile Malta-Mobile Malta-Mobile Mexico Mexico-Guadalajara Mexico-Mexico City Mexico-Monterrey Monaco Monaco-Mobile Kosovo Monaco-Mobile Others Mongolia MONTSERRAT Morocco-Casablanca Morocco-Casablanca Morocco-Rabat Mozambique Mozambique-Mobile Others Mozambique-Mobile Vodacom $0.20 $0.06 $0.07 $0.04 $0.10 $0 $0.12 $0.06 $0.07 $0.35 $0.06 $0.30 $0.06 $0.45 .04 $0.07 $0.20 $0.25 $0.25 $0.35 $0.45 $0.50 $0.20 $0.35 $0.12 $0.30 $0.03 $0.20 $0.15 $0.06 $0.25 $0.04 $0.35 $0.06 $0.20 $0.04 $0.20 $0.25 $0.05 $0.30 $0.20 $0.45 $0.

04 $0.12 $0.25 $0.Myanmar Namibia Namibia-Mobile Namibia-Mobile Nepal Netherlands Netherlands Antillas Netherlands-Mobile New Caledonia New Zealand New Zealand-Mobile Nicaragua Norway Norway Special Service Norway Special Service Norway Special Service Norway-Mobile Others Norway-Mobile Others Norway-Mobile Others Oman Pakistan Palestine Panama Panama-Mobile Paraguay Peru Peru mobile Peru mobile Peru mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Peru-Mobile Philippinnes Philippinnes-Mobile Globe Philippinnes-Mobile Others Poland Poland-Mobile Poland-Mobile Poland-Mobile Poland-Mobile Poland-Mobile Poland-Mobile Poland-Mobile $0.12 $0.30 $0.04 $0.30 $0.30 $0.20 $0.30 $0.35 $0.25 $0.20 $0.06 $0.30 $0.06 $0.25 $0.20 $0.04 $0.12 $0.25 $0.25 $0.25 $0.12 $0.30 $0.20 $0.20 $0.30 $0.25 $0.35 $0.25 $0.12 $0.25 $0.25 $0.12 $0.12 $0.25 $0.25 $0.50 $0.30 $0.30 $0.25 $0.12 $0.25 $0.12 .25 $0.30 $0.12 $0.30 $0.04 $0.

10 $0.10 $0.03 $0.04 $0.20 $0.30 $0.16 $1.10 $0.35 $0.04 $0.06 $0.10 $0.12 $0.16 $0.10 $0.20 $0.Poland-Mobile ORANGE Poland-Mobile ORANGE Portugal Portugal M1 Portugal M6 Portugal-Mobile TMN Qatar Reunion Romania-Special Romania-Special Romania-Special Rumania Rumania-Mobile Comoros Rumania-Special Russia Russia-Fixed 3 Russia-Fixed 4 Russia-Fixed 8 Russia-Mobile Russia-Moscow Russia-Moscow Russia-St.10 $0.25 $0.12 $0.40 $0.45 $0.04 $0.20 $0.04 $0.20 $0.20 $0 $0 $0 $0 $0.04 $0.10 $0.12 $1.04 $0.35 $1.10 . Petersburg Rwanda Saipan Saudi Arabia Saudi Arabia-Jeddah Saudi Arabia-Riyad Serbia Serbia-Mobile Seychelles Singapore Slovakia Slovakia-Mobile South Africa South Africa-Mobile South Africa-Mobile Spain Spain-Mobile Sri Lanka St Kitts & Nevis St Lucia St Vincent & the Grenadines Suriname Swaziland Sweden Sweden M Sweden-Mobile Comviq Sweden-Mobile HI3G Sweden-Mobile Others Sweden-Mobile Telia $0.04 $0.10 $0.12 $0.04 $0.30 $0.25 $0.10 $0.20 $0.16 $1.30 $0.30 $0.30 $0.20 $0.35 $0.

10 $0.04 $0.15 $0.10 $0.03 $0.10 $0.50 $0.15 $0.03 $0.04 $0. Hanoi Vietnam.30 $0.30 $0.25 $0.04 $0.30 $0.15 $0.15 $0.12 $0.25 $0.25 $0.15 $0.20 $0.04 $0.07 $0.04 $0.40 $0.Sweden-Mobile Telia Sweden-Mobile Telia Sweden-Mobile Telia Sweden-Mobile Vodafone Europolitan Switzerland Switzerland-Mobile Inphone Switzerland-Mobile Others Switzerland-St Gallen Syria Taiwan Taiwan-Mobile Taiwan-Mobile Taiwan-Mobile Tajikistan Tanzania Thailand Trinidad & Tobago Turkey Turkey-Mobile Avea Turkmenistan Turks & Caicos Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United Kingdom-Mobile H3G United Kingdom-NTS844 United Kingdom-NTS845 United Kingdom-NTS870 United Kingdom-NTS871 United Kingdom-PNS Uruguay Uruguay-Mobile USA mainland Uzbekistan Uzbekistan-Tashkent Venezuela Venezuela-Mobile Vietnam Vietnam.20 $0.30 $0.15 $0.06 $0.15 $0.15 $0.25 $0.50 $0.20 $0.25 $0.10 $0. Saigon Yemen Zambia Zambia-Mobile Zimbabwe Zimbabwe-Mobile Econet Zimbabwe-Mobile Net One Zimbabwe-Mobile Others $0.15 $0.25 $0.50 .03 $0.06 $0.30 $0.04 $0.35 $0.04 $0.10 $0.12 $0.

.

Vũng Tàu Bắc Cạn Bắc Giang Bạc Liêu Bắc Ninh Bến Tre Bình Định Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đà Nẵng Đắc Lắc Đắc Nông Điện Biên Đồng Nai Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Nội Hà Tây Hà Tĩnh Hải Dương Hải Phòng Hậu Giang Hoà Bình Hưng Yên Khánh Hoà Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Điện Thoại Di Độ 76 Mobile phone 64 Vina phone 281 HTmobile 240 S-fone 781 Viettel 241 EVN 75 Điệ Mạng 56 650 VNPT 651 Viettel 62 EVN telecom 780 Saigon Postel (SPT) 710 FPT Telecom 26 VTC 511 Lưu ý : hiện tại hệ thống của V247 đã Auto th 500 nhưng hệ thống không thêm cho những tỉnh đã -Đồng Nai (61) 501 -Đà Nẵng (511) 230 -Hải Phòng (8431) 61 -Nam Định (350) -Thanh Hóa (37) 67 (77) 59 -Kiên Giang -Hải Dương (320) 219 351 4 4 39 320 31 711 218 321 58 77 60 231 63 25 20 72 350 38 30 68 210 .Mã Tỉnh Điện Thoại Cố Định An Giang Bà Rịa .

Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sài Gòn Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hoá Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái 57 52 510 55 33 53 8 79 22 66 36 280 373 54 73 74 27 70 211 29 .

27. 122. 49 40. 47. 29.46. 7.HCM) chưa có 45 ống của V247 đã Auto thêm số cho kh g thêm cho những tỉnh đã có số 3 trước đó của VNPT Mã số thêm vào 3 5/10/2008 6 2 Từ 0 giờ 5 ngày 26/10/08 7 4 ) . 21.168. 44 (mới chỉ có tại TP. 33 (tại 20 tỉnh) 20. 26.121 91.98. 6. 41. 28. 43. 24.125 92 95 97.Điện Thoại Di Động (CellPhone) 90.126. 166. 23.169 96 Điện Thoại Nhà (homephone) Mã số đứng đầu cũ 5. 94. 42.167. 9 25. 48. 22. 93.123. 8.

.

Các huyện khác 211 218 218 218 Cách quay số mới của 1 số tình xác l Mã tổng đài Số thuê bao xxxxxxx (7 số) xxxxxxx (7 số) 550 xxx 551 xxx 553 xxx 558 xxx 559 xxx (5 số) 565 xxx 566 xxx 570 xxx 571 xxx 574 xxx 810 xxx 834 xxx 835 xxx 864 xxx 865 xxx 878 xxx (5 số) 881 xxx 882 xxx 883 xxx 884 xxx 885 xxx yyy xxx (5 số) 820 821 xxx (3 số) yyy .Tên tỉnh Hà nội cũ Hà tây Mã tỉnh 4 34 211 Vĩnh phúc phần nhập sang Hà Nội 211 Vĩnh phúc Các huyện khác Hòa Bình phần nhập sang Hà Nội Hòa Bình .

.

số mới của 1 số tình xác lập vào Hà Nội Ví dụ Mã tỉnh 4 (34)1234567 4 Thêm số/đổi số 3 3 (211)550345 4 352 Cách gọi mới >>> (211)812345 4 381 (211)212345 (218)820-123 211 4 4 218 3yyy 39820 39821 3yyy Số thuê xxxxxxx xxxxxxx 50xxx 51xxx 53xxx 58xxx 59xxx 65xxx 66xxx 70xxx 71xxx 74xxx 10xxx 34xxx 35xxx 64xxx 65xxx 78xxx 81xxx 82xxx 83xxx 84xxx 85xxx xxx xxx bao (7 số) (7 số) (5 số) (5 số) (5 số) (3 số) .

.

Ví dụ (4)3-1234567 (4)352-50345 (4)381-12345 (211)3112345 (4)39830-123 .

.

v Đối tượng : Ưu điểm : Giá cước : Lưu ý : Đối tượng : Ưu điểm : Giá cước : Lưu ý : Ch Cellphone providers Verizon Wireless .

AT&T Sprint T-Mobile Cricket Virgin Mobile U.Cellular .S.

Metro PCS Boost Mobile TracFone .

* * * * * Đăng ký đơn giản. đi du lịch hoặc phone có proble * khách hàng không muốn bỏ lỡ bất cứ cuộc gọi nào. -> Dial Dial the number where you want your calls to be forwarded.v247 Pinless Fun DIRECT DID FOLLOW ME DIRECT DID *Khách hàng mới sử dụng. *Khách hàng lớn tuổi -> muốn có cách gọi đơn giản. Press *43 to deactivate Variable options. * Phí đăng ký chỉ $5 cho 1 số DID/1 tháng. * Số phút khi FWR được tính bằng giá của v247 Pinless Ví dụ : FWR về cellphone tại VN thì giá bằng 6. Tránh không bị charge phí international call. * Khách hàng thường xuyên có nhu cầu đi công tác. Khách hàng dễ dàng đăng ký qua Customer.kh sẽ bị Giữ kết nối bất cứ nơi nào bạn đến. .5 cent / min * Vì việc đăng kí này có tính phí nên CSRs cần verify thông tin để xác định là chủ tài khoản trước khi thực hiện Chức năng Forward của các m Register forwarded numbers 1. Dễ dàng sử dụng Kết nối nhanh chóng. 2. * Khách đang sử dụng handphone (dễ dàng lưu vào danh bạ). Press *41 to activate Variable options. * miễn phí * Chức năng DID không sử dụng được cho các Phone có chức năng dấu số (hệ thống không nhận dạng được và * Số phone đăng ký phải là số đã được add vào acc V247. *Khách hàng đã và đang có account và hiện đang rất hài lòng về cách sử dụng speed dial. Không giới hạn hãng phone khách hàng đang sử dụng tại Mỹ. * * * * * FOLLOW ME Không bỏ lỡ cuộc gọi Tiết kiệm chi phí khi đi xa (chi phí thấp-tiết kiệm hơn 95% so với hãng phone mà KH đang sử dụng . Bấm gọi quốc tế như trong nước( giống như cách gọi trực tiếp từ cellphone của Khách hàng).

Enter "1" and then the phone number where you want calls to be forwarded.S. 2. Call forwarding No Reply Press Star (*) 42 and phone number that you want to forward your calls to 3. Remember to put the area code with this number. Press *71 on your U. Cellular phone. 5. Two short tones. Dial the number to receive your forwarded calls. 3. Listen for dial tone. 4. Press the "Send" button on your phone. Push either 72# or *72. You should hear a short tone. . 3. (The x's above are the area code and phone number you would like to forward to. Dial 1172 on a rotary phone. Press the "End" button on your phone. Listen for the tones that confirm your call forwarding status.Unconditional call forwarding: Press Star (*) 72. confirms your request *72xxx-xxx-xxxx then hit Send key.1. followed by ringing. and the phone number that you want to forward calls to 2. 2. Do not use the dashes!) 1. 4. Call forwarding if Not Reachable Press Star (*) 62 Star (*) and the phone number that you want to forward your calls to followed by the Pound (#) key All Forwarding – Immediate 1.

2 Press A under Change. . you can select an option by scrolling left or right instead of pressing A under Change. -orPress A under Search. 4 Scroll to To. Cellular phone. All your calls are now forwarded to the number you specified. Press A under Change. 5. 2. 5 Press A under Change.No Answer 1. this number displays. select Call Forw ard. or Memo. Press the "End" button on your phone. 3. Forwarding All Calls When you set your phone to forward all calls.S. -orTo delete this number. 8 Press A under Ok. Select the number you want to enter. Enter "1" and then the phone number where you want calls to be forwarded. To forward calls to this number. 3 Select All Calls. an icon appears in the top row of the display: To forward all calls: 1 From the main menu. press and hold A under Delete. 4. 7 To enter the number you want to forward calls to: Enter the number using your keypad. Tip: In some fields. 6 If you specified a forwarding number for all calls before. Select Contacts. Press the "Send" button on your phone. press A under Ok. Press *74 on your U.Call Forwarding . Remember to put the area code with this number. Recent Calls. Listen for the tones that confirm your call forwarding status.

bạ). hức năng dấu số (hệ thống không nhận dạng được và sẽ thông báo “ hệ thông không nhận dạng số điện thoại này”). ại Mỹ. lịch hoặc phone có proble FOLLOW ME % so với hãng phone mà KH đang sử dụng . 2. ực tiếp từ cellphone của Khách hàng). Chức năng Forward của các mạng USA To activate 1. n g tin để xác định là chủ tài khoản trước khi thực hiện đăng kí. Press *90 if you want your calls forwarded when your line is busy. .v247 Pinless Function DIRECT DID òng về cách sử dụng speed dial.kh sẽ bị charge khoảng $3-$5/mins khi forward đi quốc tế). Press *92 if you want your calls forwarded after a pre-set number of rings.

All calls: Activate to registered number *21# Deactivate to registered number #21# No answer: Activate to registered number *61# Deactivate to registered number #61# Unreachable Activate to registered number *62# Deactivate to registered number #62# Busy Activate to registered number *67# Deactivate to registered number #67# .

Dial "*72" from the MetroPCS phone. . plus the 10-digit phone number to which you want calls to be forwarded. to activate Instant Call Forwarding. Press "Send." Listen for a tone to come through the phone speaker. This confirms that the forwarding feature is active. Press "*74" plus the 10-digit phone number to activate Conditional Call Forwarding.

To Deactivate 1. Press *91 if you no longer want your calls forwarded when you line is busy.ng nhận dạng số điện thoại này”). hi forward đi quốc tế). . Press *93 if you no longer want your calls forwarded after a pre-set number of rings. 2.

You are not required to enter the phone number to deactivate Unconditional Call Forwarding. *720 then hit Send key. You are not required to enter the phone number to deactivate Call Forward No Reply 3.Press Star (*) 73 to deactivate. 1. All types deactivate #002# All conditional types deactivate #004# Cancel call forwarding by pressing *710 + the "Send" button. You are not required to enter the phone number to deactivate Call Forward if Not Reachable. 2. Listen for the tone that confirm the cancelation of . Dial 1173 on a rotary phone. Again.Press Star (*) 93. • Two tones indicate that Call Forwarding is cancelled.Press Pound Pound (# #) 62 Pound (#).• Push 73# or *73. you should hear a short tone.

Listen for the tone that confirm the cancelation of Dial "*73" from the MetroPCS phone to cancel call forwarding. 2 Press A under Change. . 4 Scroll to To. All your calls are now sent to your phone. then press "Send. 7 Press A under Select." The feature is canceled when you hear the confirmation tone. select Call Forward. 3 Select All Calls. turn the feature off: 1 From the main menu. 5 Press A under Change.Cancel call forwarding by pressing *740 + the "Send" button. Calls you miss are forwarded according to the options set for missed calls. 6 Scroll to Off. By default. missed calls are forwarded to voice mail. Turning Off Call Forwarding If you don’t want all your calls forwarded.

.

Press the "End" button.the tone that confirm the cancelation of call forwarding. .

. Press the "End" button.the tone that confirm the cancelation of call forwarding.

yêu cầu bấm lại 1.Hỏi khách hàng dùng số phone nào gọi vào được add vào Acc của khách hàng.Cellphone/HomePhone Customer Giai đoạn Kết nối 1 Mô tả Local/TollFree 2 Trình tự xác n 1 Khách hàng gọi vào Tollfree/Local điều nghe câu thông báo tiếng Anh sau đó bị ngắt kết nối 1. 1.Kiểm tra local/Tollfree. 3 Khách hàng dùng số phone chính gọi vào nhưng yêu cầu nhập PIN 1.Kiểm tra lại cách bấm và số phone của kh x homphone VN thì có thêm số vào cho kh (vì k sang nước khác thì số phút không còn chinh x .Hỏi phone khách hàng gọi qua những số pho thân được hay không ? Có thể quá số phút ha 2.Hỏi phone khách hàng gọi qua những số pho thân được hay không ? Có thể quá số phút ha 2.Kiểm tra lại cách bấm và số phone của kh x homphone VN thì có thêm số vào cho kh 5 Khách hàng bấm số phone VN hay nước khác báo số phút không đúng 1.ngắt kết nối hay nghe báo tiếng Anh là số này không có. 2.Kiểm tra với khách hàng xem khách hàng có 3 Khách hàng dùng số phone gọi vào nhưng yêu cầu nhập PIN nhưng khi nhập PIN rồi vẫn báo yêu Check lại cầu nhập PIN DTMF (Cellphone) Tone/plush (homephone) 4 Khách hàng dùng số phone chính gọi vào đã báo số tiền yêu cầu nhập phone nhiều lần nhưng đã nhập số phone vẫn yêu cầu nhập vào phone cần gọi Check lại DTMF (Cellphone) Tone/plush (homephone) 4 Khách hàng bấm số phone VN hay nước khác báo số phone sai. + Homephone kh không có đăng ký long báo gọi không được từ nhà mạng của kh 2 Khách hàng gọi vào Local/Tollfree nghe tín hiệu busy .Kiểm tra lại cách bấm của kh xem đúng chư + Bấm 7 số phone : có thể khu vực kh th số.

1.Nói khách hàng thử lại sau 6 Nghe tín hiệu chuông đổ nhưng không bắt máy / hay tín hiệu busy

6

1.Kiểm tra lại cách bấm và số phone của kh x Nghe báo câu thông báo :tổng đài không thể thực homphone VN thì có thêm số vào cho kh (vì k hiện đến số điện thoại này sang nước khác thì số phút không còn chinh x 2.Kiểm tra số này có bị Block Destination tron

7

kh kết nối được với người thân : tín hiệu đứt quãng,rè rè hay mất kết nối

1.Tạm thời cung cấp cho khách hàng 1 số loca 2.Lấy số PIN bấm conrection cho khách hàng 3.Note Issue

Mẫu Note Issue Phone number : xxx xxx xxxx - homephone / cellphone - nhà mạng Local : Destination : xxx xxx xxxx - nước Time Errors : Status :

Báo số tài khoản - phút KM - điểm Yêu cầu nhập PIN 3 Trình tự xử lý

Nhập số phone cần gọi Mã Nước + Số Phone 4

H

xác nhận số phone khách hàng đang bị vấn đề

hách hàng gọi qua những số phone trong local của kh (ví dụ như số người không ? Có thể quá số phút hay chưa thanh toán cước từ máy kh) cách bấm của kh xem đúng chưa số phone : có thể khu vực kh thêm Areacode mới nên phải bấm đầy đủ

1.Yêu cầu kh kiểm tra lại phone của kh đang tro của kh khi có sự cố này. 2.Hướng dẫn khách hàng bấm lại số đúng và luô local/Tollfree

hone kh không có đăng ký long distance nhưng kh bấm 1 + 10 số : nên được từ nhà mạng của kh

hách hàng gọi qua những số phone trong local của kh (ví dụ như số người 1.Yêu cầu kh kiểm tra lại phone của kh đang tro không ? Có thể quá số phút hay chưa thanh toán cước từ máy kh). của kh khi có sự cố này. al/Tollfree. 2.Dùng phone trong Callcenter gọi kiểm tra giốn + Nếu báo busy/như tình trạng kh : cung cấp chuyển SUP báo NOC. + Nếu báo bình thường thì nói kh thử lại có t

ng dùng số phone nào gọi vào tổng đài và check xem số phone đó có Acc của khách hàng. khách hàng xem khách hàng có bật chức năng ẩn số hay không ?

*Lưu ý : nếu như tiếp kh gọi vào mà cũng bị tình local/tollfree khác cho sử dụng và lấy thông tin b 1.Yêu cầu kh tắt chức năng ẩn số còn nếu kh kh liên lạc) 2. Hỏi kh nếu kh không biết thi yêu cầu kh thử c và Add/Del phone lại. 3.Báo SUP nếu đã thực hiện các bước trên nhưng dùng - Local/Tollfree - Name - Số liên lạc

1.Yêu cầu kh bật chức năng DTMF/Tone trên điệ nếu khách hàng không biết yêu cầu kh liên hệ nh

ne) mephone)

1.Yêu cầu kh bật chức năng DTMF/Tone trên điệ nếu khách hàng không biết yêu cầu kh liên hệ nh

ne) mephone)

1.chỉnh lại cách bấm cho kh và add số nhanh cho công thức : mã nước + mã vùng + số phone

cách bấm và số phone của kh xem có đúng không thì có thêm số vào cho kh

cách bấm và số phone của kh xem có đúng không thì có thêm số vào cho kh (vì khi gọi bấm thiếu hay sai 1 số sẽ chuyên c thì số phút không còn chinh xác)

1.Chỉnh lại cách bấm cho kh và add số nhanh ch công thức : mã nước + mã vùng + số phone 2. Cách bấm đã chính xác và số phone đúng mà

ng thử lại sau

1.có thể người nhà busy nên không nghe máy,cò khác hay kh gác "kênh" máy

cách bấm và số phone của kh xem có đúng không thì có thêm số vào cho kh (vì khi gọi bấm thiếu hay sai 1 số sẽ chuyên c thì số phút không còn chinh xác) này có bị Block Destination trong Block Service không ?

1.Edit và add phím nhanh cho khách hàng và yê 2.Nếu bị Block thì báo với kh bên mình sẽ kiểm t

3.Nếu kiểm tra cà 2 cái trên điều không có thì lấ

g cấp cho khách hàng 1 số local hay tollfree khác ấm conrection cho khách hàng

Local/Tollfree .Mạng kh ollfree .Số ắt chức năng ẩn số còn nếu kh không biết liên hệ với nhà mạng kh để bật chức năng dấu số. hư tiếp kh gọi vào mà cũng bị tình trạng cũ mà CSR check bình thương thì tạm thời cung cấp hác cho sử dụng và lấy thông tin báo SUP : Phone kh . trong Callcenter gọi kiểm tra giống như kh nói không ? busy/như tình trạng kh : cung cấp tạm thời Local/Tollfree khác cho kh o NOC. đã thực hiện các bước trên nhưng vẫn yêu cầu bấm PIN thông tin cần : Phone kh .Name .e cần gọi ố Phone Báo số phút 5 Hướng giải quyết Kết nối 6 trò chuyện 7 iểm tra lại phone của kh đang trong tình trạng hoạt động bình thường không ? Liên hệ nhà mạng ự cố này.Name . hách hàng bấm lại số đúng và luôn luôn bấm 10 số và đối với cellphone phải bấm số 1 đầu + iểm tra lại phone của kh đang trong tình trạng hoạt động bình thường không ? Liên hệ nhà mạng ự cố này.Mạng kh dùng . bình thường thì nói kh thử lại có thể tại thời điểm đó nhiều kh dùng nên busy.Số liên lạc ật chức năng DTMF/Tone trên điện thoại g không biết yêu cầu kh liên hệ nhà mạng kh đang dùng để bật chức năng ật chức năng DTMF/Tone trên điện thoại g không biết yêu cầu kh liên hệ nhà mạng kh đang dùng để bật chức năng h bấm cho kh và add số nhanh cho kh ã nước + mã vùng + số phone h bấm cho kh và add số nhanh cho kh ã nước + mã vùng + số phone ã chính xác và số phone đúng mà số phút vẫn báo sai thì Note Issue báo NOC . kh không biết thi yêu cầu kh thử cách bỏ dấu số của V247 bằng cách bấm *82 + local/Tollfree one lại.

còn trườn hợp tín hiệu busy có thể là do kh đang có 1 cuộc gọi ác "kênh" máy hím nhanh cho khách hàng và yêu cầu kh thử lại thì báo với kh bên mình sẽ kiểm tra lại và báo SUP cà 2 cái trên điều không có thì lấy thông tin note Issue báo NOC .nhà busy nên không nghe máy.

.

877.5550 Email v247.ca .com .ca: info@v247. ON M9W0B5 1.sales@V247llc.VietSun Magazine 21.cdr@v247.357.680 Rexdale Blvd Toronto.ca ĐẠI LÝ ĐiỆN THOẠI V247 CANADA TORONTO (GTA) DownTown North York BRAMPTON MISSISSAUGA .

VAUGHAN GUELPH KITCHENER LONDON HAMILTON WINDSOR OTTAWA CALGARY EDMONTON MONTREAL .

Cawthra/Dundas Asia Video .College/Dufferin Global Travel Agency .ca SHOP NAME Canada Office (Mon .Steele/Weston Bến Thành Video .(gần siêu thị Tân Á) Châu Video .Dundas/Hurontario SunRise Thực phẩm VN .Queen/Kennedy Bánh mì Queen .College/Dufferin Diem & Ha Tan Jewellery .Dundas/Hurontario Ismail International TC .6pm) Saigon Video .College/Dufferin Le's Sandwich .Wilson/Keele Chí Thành Foodmarket .Central Pkwy/ BKC Accountant .Keele/Sheppard Mini Cash Mart .Dundas/Hurontario A-1 Bargain Convenient Store .(gần siêu thị Đại Giang) Capital Spring .Jane/Weston MESA Employment .Hurontario/King Phở Rùa Vàng .s@V247llc.Wilson/Keele Sống Video .Phố Tàu Mississauga Pacific Pharmacy .Keele/Sheppard Nam Pharmacy .Sat: 10am .Steeles/Jane Thanh Huyền Vina Electronics Van Video .cdr@v247.Jane/Finch Nhà thuốc Hoa Đà .Jane/Finch Tân Bến THành Sandwich .Sheppard Advance Travel & Tour .Spadina/Chinatown New Generation Wireless/Chinatown Centre Thúy Nga Toronto .Dixie/Dundas Bến Tre Restaurant TEL 416-679-8988 416-979-0227 416-596-2288 416-537-5786 416-588-4653 416-516-1113 416-235-1400 416-531-8941 416-656-0809 416-630-2140 416-243-2223 416-745-1900 416-740-9324 416-740-1132 416-915-7522 416-243-9826 416-247-8733 905-760-0308 416-623-9636 416-569-8839 905-456-1057 905-451-5197 905-276-2938 905-566-8509 905-270-8898 905-803-0276 905-277-2143 905-896-7277 905-848-9646 905-602-0946 905-277-0605 .Phố Tàu Mississauga Hoàng Nga Video .Jane/Finch Cash One Hour .Dundas/Dixie Cartridge Refill Exp .com .Dupont Kim Phượng Video .Jane/Wilson Cơm PHở Thế Kỷ .

Rutherford/Jane Chợ Bến Thành-B&T Siêu thị Á châu Thành Phát Saigon Video 416-884-8878 519-837-2832 Asia Video Kitchener Crystal Video Kitchener Givral Deli ThiThi Video Thùy Trang Video Phở Bò 519-743-5558 519-453-7227 905-525-2600 905-528-6971 Hoa Việt Tạp hóa Quán Bạc Liêu Oriental Market International Market TK Convenience Store Vân Lê Hung Phat Grocery 519-255-7232 519-258-3074 519-253-8277 519-254-0957 613-237-0065 Bến Thành Video Hoàng Vân video Miss Saigon Video Trung Nghĩa Video Việt Hoa Video VCan Pharmacy Diễm My Video Saigon Video Bánh mì Hoàng Oanh Sin Lak Video 403-273-6880 403-248-8814 403-273-8255 403-248-2022 780-425-0359 780-425-0723 514-279-2466 514-733-4320 514-271-8668 514-591-3919 .Loan Triệu Phở Mì 99 .

Mississauga L5A 3Z1 888 Dundas St. Unit#5. Toronto ON M3J 3H5 1635 Lawrence Ave. North York ON M3M 1H7 1371 Wilson Ave. E. North York ON M3N 2V3 1369 Wilson Ave. W. Unit#B1B. Toronto ON M5T 2E9 222 Spadiana Ave. Toronto ON M3J 3H5 3585 Keele St. W. #129. Unit 18A. Toronto ON M6H 2A6 3585 Keele St. W. Concord (at Jane ) 5 Frith Rd. North York ON M3N 1A3 239 Queen St E. #G. Brampton ON L6V 1X4 680 Silvercreek Blvd. Toronto ON M3M 1H7 2231 Jane St. E. #13. Mississauga L5A 4C8 2553 Hurontario St. Toronto ON M6L 3C9 2437 Finch Ave. North York. Mississauga L4Y 4G6 2515 Hurontario St. Mississauga L5A 1W2 1133 Dundas St. Mississauga ON L4W 1V5 3085 Hurontario ST. Mississauga L4Y 2C3 4141 Dixie Rd. Toronto ON M6H 1B6 1119 College St. W. n. North York. #218 North York ON M3N 2V3 2013 Finch Ave. E. Toronto ON 1075 College St. Unit 27. Mississauga L4Y 4G6 888 Dundas St. Toronto ON M5T 3B3 1128 College St. ON M3M 1A5 3232 Steeles Ave. Toronto ON M6M 5J8 1245 Dupont St. Brampton ON L6W 2B6 20 Kennedy Rd. Toronto ON M6H 1B2 44 Via Torre Dr. Mississauga ON L5A 2G4 20 Dundas St. Mississauga ON . E. #11B. #107. #5. #3. ON M3N 2L5 2020 Sheppard Ave.ADDRESS 21-680 Rexdale Blvd @ Hwy 427 315 Spadina Ave. Toronto ON M9M 2E 1977 Finch Ave. Unit#D1-A. #3.

Hamilton ON L8L 8A8 465 Wyandotte St. 1919-31 St S.100 Oakville Ave. E.. Windsor ON 1665 Wyandotte St W. Windsor ON 637 Brant St. E. Kitchener 4 .145 Hillcrest Ave. W.28 Street S.17 Ave S. Calgary AB G2-4710-17 ave S. Calgary AB Bay J & K. Calgary AB 10723. Windsor ON 139 Rochester St. #103. Vaughan ON. E. Edmonton 407 Belanger St. E. Montreal QC .4909 . Unit#203. E. Building J 3255 Rutherford Rd. Windsor ON 2549 Dougall Ave. Ottawa ON 103 . ON N1H 1E7 301 King St. East.98 St. Mississauga ON L5B 3255 Rutherford Rd. Edmonton AB 10767 . Denis Montreal QC 3733 Jarry East . #114 Montreal QC H3W 3P9 7178 St. Vaughan ON. Montreal QC 5491 Victoria . W. Calgary AB T2A 6X1 120 . Hamilton ON L8R 2B3 145 Barton St.575 . Guelph. London ON 52 Cannon St. Windsor ON Wyandotte St.97 St. Building A 252 Silvercreek Pkwy N. W. E.

99/month MyFaves 2500 $109.99/month Individual Individual Plus $49.99/month 450 $39.99/month Giói cước (Plans) SPRINT Individual Everything 450 $69.Mạn Mạng Di Động Simply Everything $99.99/month Individual Prime $39.99/month 200 $29.99/month MyFaves 1000 $59.99/month 900 $59.99/month Individual Max $59.99/month MyFaves 1500 $69.99/month MyFaves 300 $39.99/month Unlimited Nationwide Calling Cost Per Minute T-MOBILE Individual myFaves Prepaid .99/month MyFaves 5000 $139.99/month Everything 900 $89.99/month Individual Basic $29.99/month MyFaves 600 $49.99/month Individual Unlimited $99.

99/month 900 $ 59.99/month AT&T 450 $39. Ulimited $30/month Prepaid Individual VERIZON METRO PCS Individual .25/minute Unlimited $ 99.Unlimited $ 99.99/month Pay as you go Unlimited Talk Pay as you go $0.99/month Individual 900 $59. $40/month.99/month 450 $ 39.99/month 1350 $ 79.$45/month.$35/month.99/month 200 $ 29.99/month 200 $29.99/month Core Prepaid Great Value Power Extreme Unlimited $50/month.99/month 1350 $79.

$50 được 400 phút gọi .Miễn phí gọi buổi tối và cuối tuần và 5 số đã đăng ký trước Dịch vụ đi kèm : dịch vụ 411.chuyển cuộc gọi.xem phim.Miễn phí gọi buổi tối và cuối tuần và 5 số đã đăng ký trước Dịch vụ đi kèm : dịch vụ 411. Dịch vụ đi kèm : dịch vụ 411.giữa cuộc gọi 1000 phút gọi bất cứ khi nào.giữa cuộc gọi 600 phút gọi bất cứ khi nào.buồi tối và cuối tuần Dịch vụ đi kèm :lướt Web.giữa cuộc gọi 5000 phút gọi bất cứ khi nào.gọi hội ghị 300 phút gọi bất cứ khi nào. Dịch vụ đi kèm : dịch vụ 411.xem phim.giữa cuộc gọi 1000 phút gọi bất cứ khi nào.hiển thị số người gọi 1500 phút gọi bất cứ khi nào.chuyển cuộc gọi.gọi miễn phí cuối tuần Dịch vụ đi kèm : chuyển cuộc gọi. 450 phút gọi bất cứ khi nào.nghe nhạc.Gọi miễn phí nội mạng Sprint.Miễn phí gọi buổi tối và cuối tuần.giữa cuộc gọi Miễn phí gọi buổi tối và gọi đến các số của T-Mobile $100 được 1000 phút gọi.Mạng Di Động USA Giói cước (Plans) Không giới hạn thời gian gọi trong nước.chuyển cuộc gọi. Miễn phí gọi buổi tối từ T2 9pm . 450 phút gọi bất cứ khi nào.tin nhắn 900 phút gọi bất cứ khi nào.Miễn phí gọi buổi tối và cuối tuần.nghe nhạc.tin nhắn 450 phút gọi bất cứ khi nào.định vị.định vị.Miễn phí gọi buổi tối và cuối tuần và 5 số đã đăng ký trước Dịch vụ đi kèm : dịch vụ 411.Miễn phí gọi buổi tối và cuối tuần và 5 số đã đăng ký trước Dịch vụ đi kèm : dịch vụ 411.giữa cuộc gọi 1000 phút gọi bất cứ khi nào.chuyển cuộc gọi.chuyển cuộc gọi.T2 7am Không giới hạn thời gian gọi và tin nhắn văn bản hinh ảnh Dịch vụ đi kèm : Built-in Paging.Miễn phí gọi buổi tối và cuối tuần và 5 số đã đăng ký trước Dịch vụ đi kèm : dịch vụ 411. Dịch vụ đi kèm : dịch vụ 411.chuyển cuộc gọi.giữa cuộc gọi 1000 phút gọi bất cứ khi nào.buồi tối và cuối tuần Dịch vụ đi kèm :lướt Web.định vị.nghe nhạc.xem phim.tin nhắn 900 phút gọi bất cứ khi nào.Gọi miễn phí nội mạng Sprint. Dịch vụ đi kèm :lướt Web.giữa cuộc gọi 1000 phút gọi bất cứ khi nào.chuyển cuộc gọi.Miễn phí gọi buổi tối và cuối tuần và 5 số đã đăng ký trước Dịch vụ đi kèm : dịch vụ 411.đợi cuộc gọi.T5 7am và cuối tuần T6 9pm .chuyển cuộc gọi.chuyển cuộc gọi.giữa cuộc gọi 2500 phút gọi bất cứ khi nào.hiển thị số gọi đến.

gọi miền phí buồi tối và cuối tuần Không sử dụng hết số phút gọi trong tháng sẽ được cộng dồn vào tháng sau 900 phút gọi bất cứ khi nào.gọi miễn phí nội mạng AT&T.gọi miễn phí nội mạng AT&T. 1350 phút gọi bất cứ khi nào.5:59am Gọi phút nào tính tiền phút đó Miễn phí cuộc gọi buổi tối và cuối tuần Miễn phí gọi nội vùng đường dài Miễn phí gọi nội vùng .gọi miền phí buồi tối và cuối tuần Không sử dụng hết số phút gọi trong tháng sẽ được cộng dồn vào tháng sau 200 phút gọi bất cứ khi nào. Gọi phút nào tính tiền phút đó Gọi phút nào trả tiền phút đó Không giới hạn thời gian gọi trong nước 1350 phút gọi bất cứ khi nào 900 phút gọi bất cứ khi nào 450 phút gọi bất cứ khi nào 200 phút gọi bất cứ khi nào Gọi phút nào tính tiền phút đó Không miễn phí cuộc gọi buổi tối và cuối tuần Gọi phút nào tính tiền phút đó Miễn phí cuộc gọi buổi tối 9:01pm .gọi miền phí buồi tối và cuối tuần 500 phút gọi buổi tối và cuối tuần Gọi miễm phí nội mạng AT&T.gọi miễn phí nội mạng AT&T.Không giới hạn thời gian gọi trong nước.gọi miền phí buồi tối và cuối tuần Không sử dụng hết số phút gọi trong tháng sẽ được cộng dồn vào tháng sau 450 phút gọi bất cứ khi nào.gọi miễn phí nội mạng AT&T.

Tối :T2 .CN (11:59pm) .thời tiết.T5 (9pm.Cuối tuần : T6 (7pm) .T2 (7pm) thao.Tính thời gian buổi tối và cuối tuần sớm hơn và mắc.Cuối tuần : T7 (12am) .gốm : danh kéo dài lâu hơn so với bình thường (có nhiều lựa sách các phim chiếu chọn cho kh) ở rạp.kết quả thể thao.thời tiết.thông tin chứng khoáng Built-in Paging : để lại số phone thay tin nhắn thoại Cung cấp thông tin giải đáp thắc mắc.T5 (7pm.7am) tử vi.đoán .gốm : danh sách các phim chiếu ở rạp.thông tin chứng khoáng .411 & Khác Dịch vụ Early Nights and Weekends Cung cấp thông tin giải đáp thắc .Tối :T2 .danh sách khách hàng.đoán tử vi.6:59am) .danh sách khách hàng.kết quả thể .

5:59am) quả thể thao.danh .Cuối tuần : T6 (7pm) .gốm .5:59am) quả thể thao.kết .7am) tiết.thông tin chứng khoáng .Cung cấp thông tin giải đáp thắc mắc.thời tiết.T2 (5:59pm) sách khách hàng.danh sách khách hàng.Tính thời gian buổi tối và cuối tuần sớm hơn : danh sách các phim và kéo dài lâu hơn so với bình thường (có nhiều chiếu ở rạp.T5 (9:01pm.Cuối tuần : T7 (12am) .thời 7pm .Tối :T2 .gốm : .thời lựa chọn cho kh) tiết.Tối :T2 .đoán tử vi.T5 (9pm.kết .CN (11:59pm) sách khách hàng.Tính thời gian buổi tối và cuối tuần sớm hơn và danh sách các phim kéo dài lâu hơn so với bình thường (bắt đầu từ chiếu ở rạp.kết quả thể thao.thông tin chứng khoáng : danh sách các phim chiếu ở rạp.danh .đoán tử vi.thông tin chứng khoáng Cung cấp thông tin giải đáp thắc mắc.đoán tử vi.

0808. VA Norfolk. Mexico City. đ chỉ.0820.7 cents/phút . fax . Monterrey: 3. WI 07/27/2008 .0821 07/04/2008 .7 cents/phút Các thành phố Mexico khác: 10. sử dụng cũng như giới thiệu rộng rãi dịch vụ V247. Mong quý đại lý vui lòng cung cấp số lượng yêu cầu.com hoặc gọi trực tiếp số điện thoại (713)-328-0820 06/30/2008 . sẽ áp dụng giá cuớc sau đây.us 06/24/2008 .7 cents Từ ngày July 4th. Guadalajara. FL Blackstone. fax . văn phòng Houston sẽ hoạt động tập trung tại địa chỉ 9999 Bellaire blvd.713.0801 CSR: Tel .BANNER VÀ FLYER KIỂU MẪU MỚI Để gia tăng số lượng khách hàng mua.7 cents/phút Di động 7.328. WI Green Bay. #1111.713.Announcement www. TX 77036. và số điện thoại của quý vị đến email: info@savingcall. Houston. VA Waukesha.7 cents/phút Di động Mexico: 32.328.713.328.TỐNG ĐÀI ĐỊA PHƯƠNG MỚI 850-391-4188 434-480-4211 757-512-6097 262-565-6188 920-264-0770 Tallahasse.328.THAY ĐỔI GIÁ GỌI MEXICO Từ ngày 07/28/2008 giá cước gọi quốc gia này như sau. Mong quý đại lý liên hệ trực tiếp văn phòng như sau: Billing: Tel .7 cents/phút Các tỉnh 6. Khách hàng gọi nhiều phút hơn 22% so với truớc đây.GIÁ CƯỚC MỚI 4.713. công ty Saving Call s gửi đến quý đại lý kiểu Banner và Flyer (letter size) mới.VĂN PHÒNG HOUSTON MỚI Bắt đầu ngày 07/01/2008.7 cents/phút 07/24/2008 . Sài Gòn 4.v247.

YOUNG DOAN Phone: 832. Hết ngày 30 tháng 8. Công ty Saving Call s chọn bất kỳ quan khách tham dự buổi sổ xố để bấm nút bắt đầu các giải thưởng.Ticket: 041678 gian tới.Ticket: 034074 Houston. Kansas Phone: 316. Westminster .Ticket: 031776 5.3249 404-982-6870 Phone: 2. Saving Call sẽ trích 10% doanh thu để đóng góp $100.9640 . Các khách hàng trúng những giải 2 và giải 1 phải chấp nhận để công ty phổ biến tên và số điện thoại trên cá websites của công ty.842.558.730.8774 .666 .1539 . Lúc 5h50 chiều. giải đặc biệt sẽ đuợc chọn sau cùng. info@savingcall. BE NGUYEN $100. RICHARD NGUYEN Fax: 832-565-1222. Công ty Saving Call trân trọng kính mời các khách hàng và đại lý đến hưởng ứng.982.7392 .Wichita.com.Ticket: 121208 10. HIEP TRAN phần nhỏ khó khăn của nhiều gia đình Việt Nam từ tai họa to lớn này.000 ủng hộ quý đồng hương tại Phone: 256.6350 . Đa số các báo chí địa phương đều có đại diện tham dự. quý đại lý làm Giải Nhất .Ticket: 147595 Vì ảnh hưởng củaphút Ike.Ticket: 026424 4. Số xố sẽ đuợc thực hiện trên máy tính với các thông tin khách quan và ngẫu nghiên nhất. .455.000 sẽ được gởi đến 3-5 tổ chức uy tín quyên góp từ thiện bão IKE tại Houston và Galveston trong thời Phone: 281. THANH NGO Phone: 623. California 2.Ticket: 015961 Phone: 832. Galveston và vùng phụ cận đang gặp khó khăn sau cơn bão IKE.452. Saving Call sẽ công bố chi tiết trên các phương tiện truyền thông vào cuối tháng 10.2896 .Ticket: 067664 9. Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn gọi trực tiếp chúc mừng khách hàng trúng xe Lexus và hướng dẫn cách nhận thưởng. các vé số sẽ đuợc tạm ngưng và chuyển đến hệ thống sổ xố tại Westminster. nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ bắt đầu chương trình sổ xố tại tòa soạn Vi Báo.7830 . Chúng tôi vô cùng cám ơn các quý đại lý Phone: 409.000 ỦNG HỘ NẠN NHÂN BÃO IKE Phone: 267.TỔ CHỨC SỔ XỐ V247 Lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật 31 tháng 8. Chúng tôi hy vọng thể hiện được sự khách quan cao nhất trong đợt sổ xố lần này. HUNG NGUYEN Phone: 214.KẾT QUẢ SỔ XỐ V247 Giải Đặc Biệt . VINH KY 404-982-6800.08/27/2008 .5092 .3134. 8.Xe Lexus LE MINH .Ticket: 012514 .7879 . Chương trình có thức ăn nhẹ và nhiều phần quà may mắn riêng đuợc tặng giửa các chương trình. Các chi tiết liên quan: 1.755.Ticket: 035520 và khách hàng đã ủng hộ nhiệt tình các dịch vụ viễn thông V247 trong thời gian qua và tương lai. Công ty sẽ gởi chi phiếu của giá trị xe Lexus đến nguời nhận giải. Riêng khách hàng trúng giải đặc biệt phải đồng ý để công ty sử dụng thêm hình ảnh cá nhân với xe Lexus cho các quảng cáo của công ty.$100.1000 bão việc trực tiếp với văn phòng Houston nếu cần sự giúp đỡ trong thời gian này có thể liên lạc: Email: billing@savingcall.655. HUNG TRAN Phone: 408.0844 . LONG DO Từ ngày 17 tháng 9. VIET CHINH 09/17/2008 .Ticket: 018034 Phone: hợp tác của quý vị 3.467.674. văn phòng Houston sẽ hoạt động trở lại trong vài ngày sắp tới. Cám ơn sự832. Vì vậy.Ticket: 159677 Giải 2 – 500 phút 1. NHA NGUYEN Phone: 503. Tổng số tiền 7.California. Điện Thoại V247 cố gắng chia sẽ mộ 6. 08/31/2008 .806.com 1.

CHỨC NĂNG SỬA SỐ VIỆT NAM MỚI Do các công ty điện thoại Việt Nam đồng loạt thay đổi số điện thoại bàn quá phức tạp làm nhiều người khó khăn sử dụng cách bấm số mới.Thêm số tổng đài nạp tiền 1888-855-8247 .10/02/2008 . lịch sẽ bắt đầu gởi đến các đại lý.THƯỞNG ĐIỂM ĐỔI QUÀ TẶNG Từ 01/10 đến 31/12/2008 Sử dụng $50 tặng 100 điểm Sử dụng $10 tặng 20 điểm Sử dụng $1 tặng 2 điểm Đổi 1000 điểm thành 100 phút gọi Sài Gòn Đổi 500 điểm thành 50 phút gọi Sài Gòn Đổi 100 điểm thành 10 phút gọi Sài Gòn Di động SANYO Katana LX $250 . tháng 10 công ty sẽ công bố chi tiết về mạng DI ĐỘNG V247 10/30/2008 . chia sẽ phần nào tổn thất vật chất.000 điểm Ngày 7. Bắt đầu hôm nay đến 12 gi trưa ngày 20 tháng 11 năm 2008.000 để trao đến các nạn nhân trong hoàn cảnh kh khăn.GIÚP ĐỞ NẠN NHÂN BÃO IKE Trong tinh thần tương thân. Mong các đại lý gởi yêu cầu đến did@savingcall. Văn phòng V247 Houston sẽ trao tặng ngân quỹ này đến tận tay 100 gia đình người Việt. Xin liên lạc văn phòng công t nếu có bất cứ vấn đề nào khác. 11/11/2008 .LỊCH V247 MIỄN PHÍ 2009 Mong các đại lý gởi tên. Mong quý vị liên lạc chúng tôi với minh chứng là các giấy tờ bị thiệt hại. Sau lễ Thanksgiving. và mức thu nhập năm 2007.com. điện thoại và số lượng lịch đến calendar@savingcall.com.com. các số mới sẽ được thực hiện xong từ 1 đến 3 tuần. Điện thoại V247 dành đặc quyền sàng lọc các hồ sơ. địa chỉ.TĂNG SỐ TỔNG ĐÀI ĐỊA PHƯƠNG Saving Call bắt đầu mở rộng các số tổng đài địa phương của các thành phố Hoa Kỳ còn lại. điện thoại V247 đã tích góp $100. hoặc điện thoại 713-328-0800 trong giờ làm việc.English . Hệ thống tổng đài Saving Call đã chuẩn bị xong chức năng tự điều chỉnh số đúng giú khách hàng có thể bấm theo số củ hoặc số mới đều liên lạc được đúng số cần gọi. và xoa dịu nổi đau tinh thần của đồng hương Việt Nam sau cơn bão IKE. 11/11/2008 .30. 12/17/2008 . công ty sẽ nhận yêu cầu của các nạn nhân qua email ike@savingcall. Cám ơn quý khách hàng và các đ lý V247 toàn quốc đã chung sức đóng góp món quà ý nghĩa này. Xin được miễn khiếu nại. 11/11/2008 .

Từ ngày 12/15/2008. 2009 phòng g đến 10% (20 điểmcứ thông tin hoặc nghi vấn nào liên quan. bảo đãm không nghẽn mạng – trong khi các công ty Mỹ đều bị quá tải.Sử dùng chung tài khoản V247 .Gọi phút nào tính tính phút đó .Tin nhắn SMS cá nhân Trong tuần này công ty sẽ có bản hợp đồng mới để áp dụng với các đại lý mới. giá thị trường $250 .7cents cung cấp bản sao (copy) của thẻ Social Security.com. Tặng đến 2% (3 điểm/$1) THƯỜNG XUYÊN THAY2009 MẬT KHẨU . công ty sẽ cầu các dịch vụ.Gọ trực tiếp cá nước thấ nhấ so i V247.Ưu tiên chấ13h PM tốt nhất tốt hơn. Website đã bổ sung thêm tính năng "Ad Credit Sale" cho phép thêm hoặc rút tiền giữa các đại lý.LỊCH V247 MIỄN PHÍ 2009 Mong các đại lý gởi tên. một đại lý bán lẽ di động Verizon đang tiếp thị gọi quốc tế bằng Pinless/thẻ điện thoại . không cần bấm tổng đài địa phương hay toll free. ĐỔI Nhằm bảo vệ chi tiết tài khoản cùng hồ sơ khách hàng chặt chẽ và hữu hiệu.từ Feb 2nd. lịch sẽ bắt đầu gởi đến các đại lý.Đại lý không có internet có thể dùng Fax .Dùng tại Việt Nam qua sóng di động Sfone 12/10/2008 THỦ TỤC MỞ ĐẠI LÝ MỚI GIÁ CƯỚC Do sựtrựctổng đạii Hoa Kỳ.Bắt đầu nhận order ngày 12/08/2008 . Di động V247 gọi trực tiếp.Không nghẽn-mạng dịp p hệ thống V247 Từ 12h PM . điện thoại và số lượng lịch đến calendar@savingcall. các số mới sẽ được thực hiện xong từ 1 đến 3 tuần. Sau lễ Thanksgiving. Xin ĐẶC BIỆT hợp tác. Mong tất cả các đại lý yêu . Tặn Houston nếu có bất /$1) lý.Connectu quốc gia khác 10 gian lận với Dũng Trần và vài nhân viên công ty làm chuyê . KHUYẾN MÃI KHÁCH HÀNG Các luật đếncông ty cũng m/$1) số itiền sử dụngcdi hàng lấy thông tin về việc một nhóm người tự xưng Omely 1. m phạ h tội nà kinh idoanh trongcmạng lướipphânt phốvới các công ty Mỹ giám sát chặt các đại ký mới.CHUƠNG TRÌNH DI ĐỘNG V247 . 2009 đến April 1st.com. Cám ơn sự hợp tác của tất cả các quý đại 2.Không lệ phí mổi tháng 12/09/2009 Nâng cấ Tết . . Đừng nhầm lẫn Mạng Di Động V247 với di động Lu* mobile. . công ty sẽ ưu đãi giá điện thoại Katana LX đến những khách hàng lâu năm của V247. Để tránh bị các thành phần xấu tiếp tục . Tặng đến 5% (10 điểm/$1) .Các đại lý tự bán điện thoại Katana LX.Phủ só g toà thành Hoa Kỳ .i Saving Call đã tạm ngưng nhiều t.Văn phòng Houston sẽ kích hoạt điện thoại và gởi đến khách hàng theo yêu cầu của đại lý . (*) Chú ý: di động V247 kết nối sóng di động CDMA tại Mỹ trên hệ thống viễn thông của Saving Call LLC. 2009 4.7 cents/phú đại động 17. 12/07/2008 .t lượng ngày 12/09/2009 hệ thống V247 sẽ được nâng cấp mới nhằm đáp ứng dịch vụ ngày càng .Gọi cố tiếp tạ lý Vina và nhiề (Chicago) cấu kết cents/phút xấu.7 y.Công ty bán sỉ đến các đại lý $150 và khuyến mãi riêng . Xin p quố báo đến tấ m nhấ c . 2009 3.nChân n quốc cảm ơn quý đại lý và quý khách hàng.7. đường truyền di động V247 được ưu tiên cao nhất.7. yêu cầu quý đại lý thay đổi password của mìn KHÁCH HÀNG V247 cám ơn sự KHUYẾN MÃI CÁC h thường xuyên. địa chỉ. .Chức năng cộng tiền vào tài khoản đại lý Để giúp cộng tiền vào tài khoản của các đại lý được thực hiện dễ dàng.từ April 2nd. bằng lái xe để mở đại lý mới cho họ.Các đại lý đăng ký điện thoại tại tài khoản V247 của khách hàng .11/11/2008 . 11/11/2008 . 2009 đến July 1st. các đại lý đăng ký di động được thưởng thêm 5% số tiền khách hàng sử dụng di động trong 6 tháng đầu tiên . di lý thuộc nhócác tỉnm 16. Tặng sư 15% (30 điể đang phố hợp với khá h động telecom cấu kết với nhóm tội phạm trên để chuyển giao cho cơ quan điều tra.Gọi trực tiếthông c tế tiết kiệt cả cát đại lý và khách hàng biết thời gian hệ thống sẽ tạm dừ ng dịch vụ để nâng cấp mới.Gọ trực tiếp Saigon 14. Trong dịp tết.Ngoài commission V247.TĂNG SỐ TỔNG ĐÀI ĐỊA PHƯƠNG Saving Call bắt đầu mở rộng các số tổng đài địa phương của các thành phố Hoa Kỳ còn lại. 11/23/2008 . Mong các đại lý xin liên hệ văn .đến Feb 1st. Mong các đại lý gởi yêu cầu đến did@savingcall.sau ngày July 2nd.Các đại lý muốn mua trước nhiều điện thoại xin liên lạc đến công ty ƯU ĐIỂM CỦA DI ĐỘNG V247 .

voicemail). Đây là những khách hàng sử dụng dịch vụ rất nhiều. Những khách hàng thật sự cần chất lượng cao. Yêu cầu khách hàng liên hệ Saving Call 15 ngày trước khi bỏ dịch vụ với công ty củ. OR 541-505-3453 Eugene. OR 856-831-1974 Camden. Những khách hàng khác mua trực tiếp từ công ty được giãm $80 từ giá $250 cho đến ngày 05/31/2009. KHUYẾN MÃI DI ĐỘNG V247 Hơn 15. OR 541-633-4027 Bend. VT . Tránh rủi ro bị mất. Do trong dịp Tết các dịch vụ gọi qua Toll Free hoặc Local Access hay bị nghẽn mạng ngay tại Mỹ. Với những điện thoại đã có khách hàng đặt trước tại đại lý (Order Mobile). Chú ý: Do quy định của FCC không cho mang số điện thoại từ công ty khác vào di động trả trước.000 khách hàng sẽ được ưu tiên một di động V247 từ $50 . điện thoại chỉ được activate với $1 – tất cả đều được kiểm tra các chức năng (nhận/gọi. nhận/nhắn sms. KS 239-362-9875 Fort Myers. Chi tiết số tiền khuyến mãi sẽ được hiển thị trên tài khoản các khách hàng này. Trong thời gian này mong các đại lý không bán quá giá $170. NJ 913-440-0985 Olathe. OR 570-793-2124 Wilksbarre. Với những điện thoại đại lý mua trước và bán lại cho khách hàng sau. FL 352-390-2505 Ocala.SỐ TỔNG ĐÀI ĐỊA PHƯƠNG MỚI 402-817-0103 Lincoln. PA 608-327-5075 Madison. IL 847-463-1497 Arlington Heights. và tạo điều kiện để khách hàng mua di động dể dàng. số tiền trên tài khoản V247 (pinless) sẽ được hòa vào chung Di Động V247. NE 541-526-0168 Redmond. IL 217-801-9071 Springfield. 12/30/2008 . tuy nhiên côn ty sẽ giúp khách hàng vẫn nhận được các cuộc gọi đến số củ vào di động V247. Khi khách hàng sử dụng. công ty nhập vào chung tài khoản V247 của khách hàng khi activate. FL 217-402-9087 Champaurbn.$125. WI 802-922-9215 Burlington. Số tiền mua các điện thoại Di Động V247 được tính vào các kỳ hóa đơn (statement) sau khi đại lý hoặc khách hàng nhận được di động từ Fedex. Quý đại lý sẽ được thưởng 5% chi phí sử dụng di động của các khách hàn này. đại lý phải vào tài khoản V247 của khách hàng và thực hiện chức năng “Add Mobile” và theo các hướng dẫn tại trang web.BẮT ĐẦU GỞI DI ĐỘNG V247 Công ty bắt đầu gởi Di Động V247 đến các đại lý và khách hàng qua Fedex 3-days. IL 541-286-3060 Corvallis. mong các đại l thu tiền của khách hàng giúp công ty. Khách hàng có thể liên hệ công ty để đổi số điện thoại khác nếu cần. có thể mua trực tiếp di động từ công ty với giá ưu đãi $150 – hết hạn 01/31/2009. Di Động V247 gọi trực tiếp nên không bị nghẽn mạng.12/19/2008 .

China.. Việt Nam du lịch 8.Tránh Nhầm Lẫn: tiết kiệm phí quốc tế từ các công Mỹ khi quen nhấn TALK/SEND 1/23/2009 . Cám ơn quý đại lý. Malaysia. Canada. không phụ phí (có mẫu LG giá rẻ trong tháng 3) 6.Gọi dễ dàng trong dịp tết Trong thời gian TẾT. Cambodia. Mexico . Germany.Chưa Dùng Di Động: không hợp đồng.Học Sinh: liên lạc với gia đình. 1/25/2009 .. Di Động V247 có chức năng điều chỉnh các số bấm sa – bắt buộc phải bấm 011 khi gọi quốc tế.Doanh Nhân: di chuyển giửa Mỹ. Đồng thời cũng là sản phẫm của Mạng Di Động 3G Đầu Tiên Của Người Việt (ở nước ngoài và cả trong nước). Korea.Du Lịch: những người đến Mỹ. gọi quá số phút quy định của T-mobile/AT&T/Verizon và các trường hơ riêng tư/bảo mật 3. Việt Nam nhiều.DI ĐỘNG V247 CHÍNH THỨC SẲN SÀNG Hôm nay bộ phận kỹ thuật vừa thử nghiệm xong phần tích hợp Di Động V247 vào hệ thống V247 pinless.TẶNG DI ĐỘNG V247 ĐẾN ĐẠI LÝ Từ ngày 01/05/2009. Lao. chọn ngôn ngữ 99 3/27/2009 – 7/4/2009: Đại lý bán trực tiếp (tới khách hàng) được thưởng 3% trên số tiền nạp. 2. Hong Kong. 01/05/2009 . France. công ty sẽ dựa vào số tiền doanh thu của các đại lý trong tháng 12 để tặng $50-$100 khi mua Di Động V247. đồng thời cảm giác được sự tiệ lợi và chất lượng cao cấp Di Động V247.12/30/2008 .Khuyến mãi điểm thưởng cho mỗi cuộc gọi Chương trình thưởng điểm cho khách hàng khi gọi sẽ kéo dài đến hết ngày 2/28/2009 Gọi từ Việt Nam với di động MobiFone Khách hàng về Việt Nam có thể sử dụng mạng di động Mobi Fone để thực hiện cuộc gọi. Hy vọng các đại lý sẽ hài lòng với sản phẩm sang trọng này. Đại ly và khách hàng có thể xem được các chi tiết cuộc gọi di động tại trang report. Không bị mất số hoặc trả tiền 2 nơi 4. Singapore.Dự Phòng: lựa chọn Di Động V247 là điện thoại thứ 2 để dùng trong các trường hợp gọi trực tiếp quốc tế. sử dụng nhiều SMS 7. thì nên dùng số toll free 1888-666-8875 thay thế. Khách hàng có thể đổi số di động thuộc số vùng (area code) của bất c địa phương Hoa Kỳ nào. chất lượng tốt nhất và các ưu điểm nổi bật khẳng định đẳn cấp của những khách hàng cần dịch vụ sang trọng. Chi tiết số tiền thưởng sẽ được ghi vào NOTE của mổi tài khoản đại lý V247. ít gọi bạn bè. Gọi vào số tổng đài 1771.Di Động Trả Trước: chi phí Di Dộng V247 thấp hơn chi phí của T-mobile/AT&T/Verizon 5. Khoản thưởng này được tính dựa trên số tiền Khách hàng đã sử dụng thực trong tài khoản mà Đại lý đã bán (không tính phần đã chuyển đi account khác hoặc refund) . Taiwan. Nhờ các đại lý thông báo đến khách hàng gọi không được số Local Access.Hấp Dẫn & Mới Lạ: Di Động V247 với mẫu mã đẹp. Khách hàng có thể dùng nhiều Di Động V247 trên cùng một tài khoản V247 và gọi cùng lúc.) ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG DI ĐỘNG V247 1. sử dụng với gia đình vào buổi tối/cuối tuần. Khi đi du lịch khách hàng có thể đăng ký Di Động V247 tại hơn 170 quốc gia có dịch vụ CDMA (Vietnam. sẽ có nhiều khách hàng khó gọi số tổng đài địa phương (local access). Japan. Thailand.

. Cùng với các công ty khác.khách hàng nhờ nhập tiền trước. "transfer".đại lý khuyến mãi riêng cho khách hàng 3.CẦN THÔNG TIN . Theo thống kê từ nhiều công ty. "deduct" . Những trường hợp này đại lý sẽ không được Sale Reward. Cám ơn tất cả các quý vị đại lý.Chú Ý đến các đại lý rút tiền của khách hàng đã mua Pinless trước ngày 03/27/2009 rồi nhập trở lại vào hệ thống V247 để được khuyến mãi. Mong các đại lý cảnh giác và theo giỏi các trường hợp nghi vấn. một nhóm điện thoại dùng tên Omely lôi kéo một vài đại lý của các công ty điện thoại khác đánh cắp thông tin khách hàng rồi tiếp thị khách hàng qua điện thoại.tổng số các loại nhập tiền này vẫn được tính theo dạng tiền mặt (Cash) như hiện nay. nhưng chưa trả 2.000 Trong thời gian gần đây.000 khách hàng. Xin vui lòng liên hệ công ty để biết thêm các chi tiết.TẶNG $20.đại lý rút tiền của khách hàng 4. "debt". 2009. Thông thường.000.bù tiền cho kh Tuy nhiên. "transfer" . Những tình huống rút tiền sẽ ảnh hưởng đến sale reward của đại lý. từ ngày 05/05 sẽ b xung thêm các loại "paid". 5/5/2009 .000 của V247. "ads" .số tiền nhập liên quan đến quảng cáo 6. 07/05/2009 . "Adjust" cộng tiền cho kh. Các trường hợp khác có thể xem ví dụ sau.chuyển tiền sang tài khoản khác 5.4/14/2009 . 1. SAVING CALL đang cung cấp các số liệu vi phạm chi tiết cho cơ quan an ninh Hoa Kỳ. hoá đơn giửa các đại lý và công ty vẫn không thay đổi ..SỬ DỤNG SALE REWARD Các đại lý sẽ được sử dụng 100% sale reward sau ngày 19 tháng 7. .CHỨC NĂNG NHẬP TIỀN MẶT Để thuận tiện cho các đại lý dễ dàng phân biệt các hình thức nhập tiền mặt cho khách hàng. khách hàng đã trả tiền ch đại lý là thuộc dạng "paid". "deduct" . "promotion" . Omely đã đánh cắp thông tin của hơn 100. vi phạm luật viễn thông và quấy rối khách hàng. Theo luật Mỹ. nhóm Omely có thể b buộc tội hình sự đánh cắp thông tin. "debt" . đồng thời chi phí số phút thưởng của khách hàng sẽ trừ vào Sale Reward (nếu có) của đại lý. Đây là mức án hình sự cấp 1 với án tù liên bang đến 20 năm và phạt hơn $250. Đồng thời bất cứ CÁ NHÂN NÀO CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ ĐỂ TRUY TỐ Omely sẽ được thưởng riêng $20. "promotion". 4/25/2009 .

07/05/2009 .880. * Xin bấm vào đây để xem chi tiết: CPNI Policy . $20 … có 1 vé số khi cộng dồn đến $25 Đại lý không cần mất thời gian đọc vé số cho khách hàng.880.KHUYẾN MÃI LỚN NHẤT NĂM 2009 GIẢI ĐẶC BIỆT – Trúng Thưởng BMW 328i Từ ngày 5 tháng 7. 10/16/2009 .000 điểm) 3.888. quí khách hàng cũng có thể dùng để gọi từ Việt Nam đến bất cứ nước nào trên thế giới với giá thấp nhất từ trước đến nay. CA). 1. Mọi chi tiết xin liê lạc qua số miễn phí 1.Giá gọi từ Việt Nam đi US và Canada chỉ còn 7.888. Di Động V247 và Pinless V247 sẽ có vé số tham gia giải đặc biệt (tổ chức tại San Jose. Ví dụ: 7133280808-001.7 xu/phút.8247. Mua $50 khuyến khích 3 vé số 3. 7133280808-003 GỌI CÀNG NHIỀU. 2009. 2009 đến ngày 25 tháng 11. TRÚNG GIẢI CÀNG LỚN Trong thời gian này. Hàng triệu giải thưởng phút – mổi khách hàng chắc chắn trúng ít nhất số phút = 5% số tiền sử dụng (ví dụ trúng ít nhất 25 phút khi mua $25).000 phút 2. Mổi tuần có 2 khách hàng trúng mổi giải $500 tiền mặt 07/20/2009 . Mua $25 có 1 vé số 2. Quí khách hàng có thể dùng chung account với pinless V247.8247. các vé số sẽ được dùng theo công thức “số điện thoạ chính của tài khoản” và “số thứ tự”. Mổi ngày có 1 khách hàng trúng Di Động V247 (15. Số SALE REWARD của đại lý sẽ đuợc tăng thêm 3% từ số tiền khách hàng sử dụng này (của những lần nhập tiền từ 03/27-07/04).SỬ DỤNG SALE REWARD Công ty sẽ mở rộng thêm thời gian khách hàng sử dụng số tiền đã nhập vào trong khuyến mãi truớc đây thêm một tháng nữa (đến 08/19). cao nhất đến 1. * Tất cả các yêu cầu về hóa đơn chi tiết từng cuộc gọi của khách hàng (CDR). khách hàng còn trúng hàng triệu giải thưởng khác 1. xin quí vị đại lý vui lòng hướng dẫn khách hàng liên lạc trực tiếp với nhân viên phục vụ khách hàng qua số miễn phí 1.7 xu/phút * Bắt đầu từ hôm nay 10/16/09 giá gọi từ Việt Nam đi đến bất cứ số phone nào tại US và Canada chỉ còn 7. khách hàng sử dụng các loại thẻ điện thoại V247. Khách hàng mua lẽ $5. $10. 7133280808-002. Ngoài ra.

. 100 giải 500 phút gọi Việt Nam 4.724.888. 1000 giải 100 phút gọi Việt Nam B. CA Dưới sự điều khiển của MC Nguyễn Ngọc Ngạn.724.GỌI SÀI GÒN GIÁ 3.xxx. cùng các ca sỉ như Hương Giang. Giải thưởng đối với tất cả khách hàng: 1.8247 10/16/2009 . Mọi chi tiết xin liê lạc qua số miễn phí 1.và các model Ale Tran và Jennifer Le Các giải thưởng trong chương trình: A.888. Tất cả khách mời đều được tặng 125 phút gọi Việt Nam 2. Giải thưởng đối với khách mời tham dự chương trình 1. Giải đặc biệt xe BMW 328i 2009 2.8247..7 CENTS NGÀY 10/1/2009 GỌI VỀ SÀI GÒN / HÀ NỘI VỚI GIÁ 3..1796 .7 xu/phút.7 xu/phút * Bắt đầu từ hôm nay 10/16/09 giá gọi từ Việt Nam đi đến bất cứ số phone nào tại US và Canada chỉ còn 7.. 3. 916. xin quí vị đại lý vui lòng hướng dẫn khách hàng liên lạc trực tiếp với nhân viên phục vụ khách hàng qua số miễn phí 1.New promotion for V247 wireless * $57 = 01 handset Sanyo Katana LX V247 + 50 phút * $77 = 01 handset Sanyo Katana LX V247 + 270 phút Mọi chi tiết xin liên lạc qua số miễn phí 1.7 CENTS. 11/29/2009 – Xổ số trúng giải BMW 328i Chương trình xổ số giải đặc biệt của V247 BMW 328i Từ 3:30pm . San Jose. Prizes for the guests of the event 5 prizes: $100 cash Phone number 1. 10 giải an ủi cho các khách hàng vào chung kết của giải đặc biệt: 1 handset Katana + 500 phút gọi trong Ho Kỳ.003 500 Vietnam calling minutes prizes: 83 tickets number XX7477 100 Vietnam calling minutes prizes: 829 tickets number XXX486 B.10/29/2009 . 5 giải $100 tiền mặt 3.8247. * Xin bấm vào đây để xem chi tiết: CPNI Policy 10/1/2009 .888. 1 giải $500 tiền mặt Congratulations for the winners A.880. * Tất cả các yêu cầu về hóa đơn chi tiết từng cuộc gọi của khách hàng (CDR).880..880.Giá gọi từ Việt Nam đi US và Canada chỉ còn 7.6:00pm (giờ California).. Quí khách hàng có thể dùng chung account với pinless V247.1796 + Ticket: 714. ngày 29 tháng 11 năm 2009 Tại Milano Club. Tóc Tiên.5559 . Prizes for the customers nationwide: The grand prize BMW 328i 2009: Mr Tien Nguyen + Phone number: 714. quí khách hàng cũng có thể dùng để gọi từ Việt Nam đến bất cứ nước nào trên thế giới với giá thấp nhất từ trước đến nay. Ngoài ra.

nếu rút đi $25. số phút tặng còn lại là 25 phút .org) – th tất cả các công ty bán hàng (sellers) qua điện thoại hay internet phải ít nhất yêu cầu những người mua hàng (buyers) cung cấp các thông tin trên thẻ tín dụng (credit card) hay thẻ nhà băng (debit card) cùng với địa chỉ củ thẻ (billing address) nhằm tránh những trường hợp gian lận (fraud) để bảo vệ người sở hữu thẻ và người bán hàng. tặng nhiều hơn”. Để tri ân tình cảm của quý vị đối với điện thoại V247 trong nhiều năm qua. Thịnh Vượng. Chúc mừng khách hàng trúng giải trong chương trình xổ số giải đặc biệt BMW 328i 2009 Giải đặc biệt xe BMW 328i 2009: Mr Tien Nguyen + Phone number: 714.724.724.tặng 125 phút Số phút tặng sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản Pinless V247 của quý vị Lưu ý: Nếu quý vị rút tiền sau khi mua.ftc.tặng 25 phút $50 . số phút tặng còn lại là 25 phút.003 Theo yêu cầu của cơ quan thương mại liên bang – Federal Trade Commission (FTC. www. Lưu ý: nếu quý vị rút tiền sau khi mua. Ví dụ mua $50 được tặng 60 phút.tặng 25 phút * $50 . số phút thưởng sẽ tương ứng với số tiền còn lại.tặng 125 phút Số phút tặng sẽ được cộng trực tiếp ngay vào tài khoản Pinless V247 của quý vị. Chương trình khuyến mãi mới bắt đầu từ ngày 1/1/2010 đến 3/31/2010 của điện thoại V247 Nhân dịp năm mới đến.tặng 60 phút $100 .1796 + Ticket: 714. Nếu quý vị đại lý có bất cứ câu hỏi nào hay cần hỗ trợ xin liên lạc nhân viên phục vụ khách hàng qua số miễn phí 1-888-880-8247 Theo yêu cầu của nhiều Quý khách hàng và đề nghị của đa số đại lý.1796 . Mua: $25 . điện thoại V247 trân trọng gửi đến quý khách hàng lời chúc mừng năm mới An Khang.tặng 60 phút * $100 . số phút thưởng tương ứng với số tiền còn lại. chương trình “Mua nhiều. tặng nhiều hơn” được kéo dài đến 6/30/2010 Mua: * $25 . hệ thống charge credit card của công ty Saving Call LLC sẽ áp dụng triệt để việc kiểm tra thông t chính xác của thẻ được nhập vào bắt đầu từ 01/09/2010.“Mua nhiều. tặng nhiều hơn” sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 1/1/2010. nếu rút đi $25. Vì vậy. chương trình khuyến mãi “Mu nhiều. Ví dụ: mua $50 được tặng 60 phút.

500 phút.Điện thoại V247 khuyến mãi đặc biệt Xe Mercedes C300 Sport Sedan 2011 · Mua $25 được tặng 25 phút và 1 vé số · Mua $50 được tặng 60 phút và 3 vé số · Mua $100 được tặng 125 phút và 7 vé số · Ngoài ra còn có rất nhiều giải thưởng khác như trúng thêm 100 phút. Ticket # 447801 Mr.328. Xuan Lan 817 . Ms.XXX . xin quý vị vui lòng ghi nhận và chuyển những thông tin của họ v công ty V247 để cơ quan pháp luật tiến hành điều tra và truy tố.3098 6.XXX .XXX .khách thoại V247 thân gởisố 12/18/2010 hàng món quà mừng TẾT Tân Mão 2011.xxx .XXX . Ms. Danny Hung Dinh 817 . Ms.0820 Vina Elite LLC tại Atlanta . nếu quý vị đại lý khi nhận được những cuộ gọi hay thông tin từ những nhóm gian lận này. 9/21/2010 Kính gởi quý vị đại lý.8426 5. Mr. Ticket # 347801 Ms.Kết Trân trọng quả xổ số 12/18/2010 tại Dallas. Mr. Ticket # 147801 Mr.XXX . Đây là thông tin lừa gạt của những nhóm lừa đảo có tổ chức.530.XXX . Jenny Linh Phan 469 . Dung Bui 615 . Nhân đây công ty điện thoại V247 xin thông báo.mừng! Chúc 817 . John Lam 817 . Mr.Tel: 404. Mr. công ty chỉ cung cấp duy nhất 1 dịch vụ điện thoại là V247 và chỉ có 2 văn phòng trực tiếp phân phối điện thoại V247 là: V247 telecom LLC tại Houston ./Ms.9500 4.982.6424 23:59:59 2/6/2011 theo giờ hệ thống V247) 2. Trong khoảng thời gian gần đây có vài nhóm người giả dạng gọi đến những đại lý đang làm việc với điện thoại V247 để mạo danh là một nhóm tách ra từ công ty điện thoại V247 và đang cung cấp dịch vụ điện thoại V247.XXX .3088 3. Bắt đầu tính từ 7/1/2010 (00:00:00) đến 12/15/2010 (23:59:59) California Time. Mọi chi tiết xin liên lạc số miễn phí 1. Texas. Chương trình xổ số sẽ được tổ chức vào 12/18/2010 tại Dallas.663 .vị mua từ ngày 1 đến ngày mồng 4.XXX . Ticket # 547801 Ms. Phuoc Diem Nguyen 469 .5261 5.4571 3.XXX . Than Nguyen 813 .888.XXX . Quyen Tran 214 . Vì vậy. Vy Tran 972 . Mr. 7 Mao 817 .0088 Thông báo chống gian lận. Ms. Mr.XXX .6800 V247 .2829 4 giải $300 Cash 1. Chúng tôi thành thật cảm ơn sự hợp tác của quý vị. 300 phút.2607 .XXX . Loc Le 214 .9854 2.6345 3.8038 Giải chung: dành cho tất cả các khách hàng sử dụng V247 Pinless: Giải 500 phút gọi Vietnam: tất cả các vé số có 4 số cuối là: XX2679 Giải 1000 phút gọi Vietnam: tất cả các vé số có 4 số cuối là: XX6398 Giải an ủi $500 Cash: 1. Trang Ngo 817 .10% trên số tiền quíXXX .Tel: 713. Nini Pham 281 .0787 2. Ms.9348 Nhân dịp dành cho điện mời tham dự buổi xổ đến quí khách Giải riêng: năm mới. TX Giải đặc biệt xe Mercedes C300 Sport Sedan 2011 Ticket # 847801 Mr.9074 4.XXX .7565 7.8517 Chúc Richard Le mừng! Chúc mừng! 4. Be Nguyen 719 . 2011 Âm Lịch (từ 00:00:00 ngày 2/3/2011 đến 1. Tony Nguyen Phone: 408 . Ticket # 247801 Ms. 700 phút và tiền mặt. 7 giải $100 Cash Tặng Minh Van Do 972 .XXX .

địa 03/15/2008 .s Announcement www. công ty Saving Call sẽ òng cung cấp số lượng yêu cầu. fax .713.Giá Cước Mới tiếp số điện thoại (713)-328-0820. TX 77036. ch vụ V247.713. văn phòng Houston sẽ hoạt động tập trung tại địa chỉ 9999 Bellaire blvd.713. Sài Gòn & Hà Nội 5.328. Houston.713. Mong quý đại lý liên hệ trực tiếp văn phòng như sau: Billing: Tel .328.us 03/15/2008 .VĂN PHÒNG HOUSTON MỚI Bắt đầu ngày 07/01/2008.0820.v88.0808.8 cents/min Các tỉnh Việt Nam 8.328.8 cents/min Chú Ý: Giá cước sử dụng tổng đài miễn phí (toll free) sẻ cộng thêm 2cents/phút từ bản 06/30/2008 .Tặng 5% Áp dụng cho các lần nhập tiền từ $20 trở lên.0821 chỉ .328.8 cents/min Di động Việt Nam 10.0801 CSR: Tel . #1111. fax .

Công ty Saving Call trân ăn nhẹ và nhiều phần quà may ghiên nhất. Vì vậy. quý đại lý làm ó thể liên lạc: 00 ủng hộ quý đồng hương tại n Thoại V247 cố gắng chia sẽ một ôi vô cùng cám ơn các quý đại lý an qua và tương lai. . biến tên và số điện thoại trên các ng ty sử dụng thêm hình ảnh cá gày sắp tới. Công ty Saving Call sẽ ng.chương trình sổ xố tại tòa soạn Việt ham dự. Tổng số tiền ouston và Galveston trong thời cuối tháng 10. California. Chúng tôi hy vọng thể hiện gạn gọi trực tiếp chúc mừng khách u của giá trị xe Lexus đến nguời g sổ xố tại Westminster.

ngcall. Sau lễ Thanksgiving. Mong quý vị liên 2007. Cám ơn quý khách hàng và các đại a Kỳ còn lại. Xin liên lạc văn phòng công ty đau tinh thần của đồng hương các nạn nhân trong hoàn cảnh khó a đình người Việt.com. . Mong các đại lý gởi 3 tuần.hức tạp làm nhiều người khó khăn ức năng tự điều chỉnh số đúng giúp gọi. Bắt đầu hôm nay đến 12 giờ qua email ike@savingcall.com.

di động Verizon đang tiếp thị gọi . ngcall. .com. Mong tất cả các đại lý yêu g lái xe để mở đại lý mới cho họ. Sau lễ Thanksgiving. e đã bổ sung thêm tính năng "Add ố tiền khách hàng sử dụng di động cầu của đại lý hằm đáp ứng dịch vụ ngày càng ống sẽ tạm dừ ng dịch vụ để nâng à vài nhân viên công ty làm chuyện h bị các thành phần xấu tiếp tục ký mới. thông của Saving Call LLC. Trong hẽn mạng – trong khi các công ty ương hay toll free. Mong các đại lý gởi 3 tuần.a Kỳ còn lại. một nhóm người tự xưng Omely Mong các đại lý xin liên hệ văn sự hợp tác của tất cả các quý đại yêu cầu quý đại lý thay đổi hách hàng lâu năm của V247.

o chung Di Động V247. nhận/nhắn sms.days. có thể mua trực tiếp di o di động trả trước. voicemail). Khách hàng có thể liên hệ công ment) sau khi đại lý hoặc khách tiết số tiền khuyến mãi sẽ được dịch vụ rất nhiều. Yêu cầu khách hàng liên hệ . mạng ngay tại Mỹ. Di Động V247 ợng cao. Trong ách hàng mua di động dể dàng. Tránh rủi ro bị mất. tuy nhiên công 7. mong các đại lý ử dụng di động của các khách hàng cho đến ngày 05/31/2009. điện /gọi. g ty nhập vào chung tài khoản hải vào tài khoản V247 của khách eb.

ng tài khoản mà Đại lý đã bán . sia. France. Đại lý Khách hàng có thể dùng nhiều Di hức năng điều chỉnh các số bấm sai uộc số vùng (area code) của bất cứ ó dịch vụ CDMA (Vietnam. Gọi vào số tổng đài ưởng 3% trên số tiền nạp. ác ưu điểm nổi bật khẳng định đẳng m của Mạng Di Động 3G Đầu Tiên ờng hợp gọi trực tiếp quốc tế. Germany. Cám ơn 28/2009 n cuộc gọi. Canada.g tháng 12 để tặng $50-$100 khi ày. đồng thời cảm giác được sự tiện o NOTE của mổi tài khoản đại lý vào hệ thống V247 pinless. Japan. Nhờ các đại lý thông 1888-666-8875 thay thế. sử e/AT&T/Verizon và các trường hợp tiền 2 nơi T/Verizon ng tháng 3) SEND ocal access).

khách hàng đã trả tiền cho c loại nhập tiền này vẫn được tính hêm các chi tiết. đại lý của các công ty điện thoại eo luật Mỹ.trước ngày 03/27/2009 rồi nhập ẽ không được Sale Reward. ững tình huống rút tiền sẽ ảnh . từ ngày 05/05 sẽ bổ thường. nhóm Omely có thể bị h hàng. đồng của đại lý. Theo thống kê từ nhiều ức án hình sự cấp 1 với án tù liên CALL đang cung cấp các số liệu vi NG CẤP THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ ĐỂ h giác và theo giỏi các trường hợp o khách hàng.

7 a.8247.ác loại thẻ điện thoại V247. .880. quí khách hàng cũng có thể ừ trước đến nay.888. Mọi chi tiết xin liên xin quí vị đại lý vui lòng hướng ễn phí 1. CA). ùng theo công thức “số điện thoại hút = 5% số tiền sử dụng (ví dụ rong khuyến mãi truớc đây thêm % từ số tiền khách hàng sử dụng t ào tại US và Canada chỉ còn 7. Di Jose.

.888... Mọi chi tiết xin liên xin quí vị đại lý vui lòng hướng ễn phí 1.880.7 a..và các model Alex t Katana + 500 phút gọi trong Hoa ..t ào tại US và Canada chỉ còn 7. ng.. Tóc Tiên.8247. quí khách hàng cũng có thể ừ trước đến nay.

ừ ngày 1/1/2010 đến chúc mừng năm mới An Khang. www.ftc. chương trình khuyến mãi “Mua ền còn lại. Ví dụ: mua $50 được . chương trình “Mua vị. u năm qua.org) – thì êu cầu những người mua hàng ng (debit card) cùng với địa chỉ của người sở hữu thẻ và người bán dụng triệt để việc kiểm tra thông tin bất cứ câu hỏi nào hay cần hỗ trợ. Ví dụ mua $50 được tặng 328i 2009 mission (FTC. còn lại.

2011 hút. (từ 00:00:00 ngày 2/3/2011 đến . 500 phút. vị đại lý khi nhận được những cuộc chuyển những thông tin của họ về ành thật cảm ơn sự hợp tác của ất 1 dịch vụ điện thoại là V247 và quà mừng TẾT Tân Mão 2011. i lý đang làm việc với điện thoại ung cấp dịch vụ điện thoại V247. 700 phút và tiền ime.

v88.ent www.us sẻ cộng thêm 2cents/phút từ bảng giá. ạt động tập trung tại địa chỉ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một cuộc gọi phải được tính cước cho tròn đủ 1 cent.Kh bị trừ 30 phút trong acc theo giá cước gọi về SG/HN của V247.1 cước từ cellphone kh đến local/toolfree (cước này thông thường là trừ phút của cellphon .com để chagre money thì mệnh giá thấ mệnh giá thấp nhất là 25 $ (update 07/28/2008 by Hồng Houston) .00 Activated 3/17/2008 4:58:00 PM Expired 12/31/2009 11:59:00 Trả lời : kh mua nhầm thẻ có thề ra đại lý đổi lại.nhưng lúc đó dùng số PIN của khách hàng quản lý.thời gian này gian hết khi hay ko acti các bạn có thể nhầm thẻ đã h Label V247 $10 Control 346756 Balance 10. (update Chi 24/07/2008) Tại sao kh không thẻ đăng nhập vào www.a cứ yên tâm khi bên e nhận đc Còn kh hỏi bao lâu thì nói a vui lòng chờ nếu trong 1 hoặc 2 ngày mà ko thấy bên e call back Còn kh Fax lâu rồi từ 3 ngày > thì lấy thông tin kh ngày fax và phone name và nội dung kh f (update 07/26/2008 by Dũng Houston) Câu hỏi 7: Trả lời : khi khách hàng dùng trang www.khách hàng thắc mắc là "tôi đã Fax qua cho c Trả lời : Xin lỗi a đã Fax lâu chưa nếu trong ngày thì anh vui lòng chờ.khi kh dùng cellphone gọi vào thời điểm bị chagre phút thì kh sẽ bị tính 2 cước phí: .savingcall.2 cước từ V247 (khi bắt đầu kết nối với phone gọi đến thì sẽ tính từ cước trừ credit trong cho nên lúc nào mình cũng khuyến khích kh nên lựa thời điểm ko bị chagre phút từ nhà cung Ví dụ : Kh dùng Cellphone kh có 400 phút kh gọi vào số local của V247 về home phone VN 1 .Trâm 22/07/2008) Câu hỏi 3: Trả lời : Câu hỏi 4: Trả lời : Câu hỏi 5: Khi khách hàng xóa số phone từ V247 thì ticket tham gia trúng xe lexus còn hay mấ Còn.400 phút của kh sẽ mất 30 phút (400 -30 = 370 phút) 2 .7 cent/phút nhưng trong system tính Tiền tệ của Mỹ nhỏ nhất là 1cent. (update Dũng.savingcall.savingcall.Những câu hỏi xung quanh Câu hỏi 1: Tại sao khách hàng gọi cellphone lúc trc là 8. Ví dụ Trả lời : (update Khiêm Ngô 20/07/2008) Câu hỏi 2: Khách hàng dùng Cellphone gọi vào thời điểm bị tính phút thì kh sẽ chịu cước phí củ Trả lời : Đúng.com đc phải thêm thông tin mới login đ Thè V247 2$ 5$ 10$ thì có thờisẽ hiện ra hạnthẻ được ? Vậy khi kh mua check trên www có thời gian hết hạn.com trong khi đó kh có acc trê vì info trống nên kh ko thể login vào www.sau đó đại lý sẽ call lên cty để để edit lại (update Hồng 24/07/2008) Câu hỏi 6: Khi khách hàng gửi Fax qua cho mình.

vào mục Entity / Edit En các mật mã tương ứng.nhưng nhiều khi lại có 2-3 người chung số phon fake Acc là 1 dạng acc ảo được đăng ký với 1 số phone không có thực. Agent hỏi : xin lỗi tôi có thể dùng phone của mình nạp tiền cho kh được không hay Vâng.0008 (Tiếng Việt) 1.hiện tại tổng đài 1080 ở Vn không cung cấp dịch vụ cho số phone ở nước ngoài. tối đa $100(10000).nhưng a đã add phone vào acc của mình chưa ? Tại website.us agent đăng nhập user va pass của agent.28.536.Câu hỏi 8: Tại sao hôm trước tôi chagre có $25 mà report của nhà Bank tôi thấy rút 2 lần 25 $ Trả lời : Đầu tiên xem lại report ngày hôm đó có đúng là chagre 2 lần hay ko? -Nếu không hỏi xem ngày hôm đó khách hàng có chagre cho acc nào nữa hay ko (thông thư -Nếu vẫn không.v247.thông báo với khách hàng : "Do hôm đó khách hàng cng cấp thông tin (ngà ngày nữa kh vui lòng check lại thấy SavingCall đã trả lại cho khách hàng 25 $.8247 (English) hoặc (808) 447-7923 ( Tiếng Việt) 2: Nhập số mật mã + # 3: Nhập số điện thoại khách hàng 4: Nhập số tiền mặt + # Nhập 3528 là $35.KH vui lòng ch -Nếu kh chagre lâu rồi khoảng trên 1 tuần hay 2 tuần thì cách xử lý đơn giản là Fax Bill qua Tôi muốn đăng kí acc riêng nhưng vẫn dùng chung số phone với người khác ? Câu hỏi 9: Trả lời : Câu hỏi 10: Mỗi số phone chỉ có thể đăng kí trong 1 acc.855.dạ được. Garden Grove.888.www.888.agent sẽ dùng phone của mình để nạp cho kh bằng cách bấm : Trả lời : 1: Bấm tổng đài 1. sau khi hoàn thành.mục đích là lấy số PIN Address Đài truyền hình SBTN ? 10501 Garden Grove Blvd. CA 92843 Tel : (714) 636-1121 Fax : (714) 260-0236 (upate Hồng Houston 08/05/2008) Trả lời : Câu hỏi 11: Trả lời : Câu hỏi 12: Trả lời : Câu hỏi 13: Tại sao tôi dùng cellphone đã đăng ký V247 của các anh mà sao khi call vào số loca Có thể kh đã dùng dịch vụ dấu số nên khi call vào số bên mình yêu cầu nhập PIN. Ít nhất $1(100). Hướng dẫn về địa lý hành chính tại Mỹ Câu hỏi 14: .còn kh khẳ Nếu vẫn chưa đc thì lấy thông tin báo kỹ thuật Kh muốn dùng V247 call về tổng đài 1080 ở VN được hay không ? Không.

#1111 Los Angeles.còn thử lại ko được thì note lại chu SUP báo cho NOC) Câu hỏi 17: 5 tiêu chí mà Savingcall muốn hướng tới cho kh sử dụng ? (khi khách hàng muốn m . Canada được chia theo các cấp như sau: Quốc Gia (country) > Tiểu Bang (state) > Thành Phố (city) / Hạt (county) > Vùng > Đường Tuy nhiên địa chỉ đơn giản theo công thức. Tại Canada. [Number] [Street Name].us (bằng pincheck ) _ nếu thẻ này chưa được active -> liên hệ agent (chỗ kh đã mua để acti hay đổi thẻ khác) _ nếu đã active rồi mà không được nữa thì check tollfree hay local (hướng xử lý tạm thời là cungc cấp số khác cho kh use và nói kh 5phút sau thử lại. Zip Code có thể là 6 ký tự vừa số và chữ. Câu hỏi 15: Mẫu check order mà khách hàng gửi cho mình ? Trả lời : Câu hỏi 16: Tại sao tôi đã mua thẻ V247 bên anh rồi nhưng khi call cứ yêu cầu nhập PIN và tôi Trả lời : Xin số PIN khách hàng check trong database của www.v88. CA 90015 New York. NY 10003 Houston. [State] [Zip Code] Ví dụ : 123 Main Street 232 Broadway 9999 Bellaire blvd. và duy nhất trên to số phụ (ít khi dùng). [Number] [City/Town].Địa phương tại Hoa Kỳ. TX 77036 Trả lời : Zip Code thật ra là số ID của từng vùng nhỏ (diện tích cở 1 phường/xã).

404-982-6870 Trong thời gian khác (ca sáng inbound và ca chiều Inbound) thì các thông tin các bạn cần gh Business Name: (For example: Viet Elite) Phone Number: (For example: 713-328-0808) Contact Person: (For example: Khai) Best time to call (between 9AM . credit. Atlanta: 404-982-6800 Fax: 832-565-1222. or khiếu nại ? CRS Trả lời : Không tiếp nhận.com Trả lời : Thông báo KH là sau khi công ty nhận được receipt KH. credit.888. sale.2771 sau call ko Trả lời : Khi kh ở Hawaii thì kh dùng ko được số tollfree do kh ở khu quần đảo nên các bạn chỉ cung c 1. tiền mới nạp vào tài khoản của KH v (Update by Forum) .còn (lưu ý : nếu khách hàng yêu cầu 3 tháng gửi 1 lần thì minh vẫn ghi nhận.Thái sẽ báo và cứ m (update by Phượng Houston 08/13/2008) Agent gọi lên yêu cầu : vấn đề billing. phone cards.Hiện nay công việc chăm sóc đại lý về các vấn đề billing.8399 (Tiếng Việt) còn nếu kh dùng thẻ thì cung cấp số : 808-447-7922 Honolulu (update NOC 08/17/2008) Vui lòng cho tôi biết ID của Bank bên cty Anh/Chị là bao nhiêu ? Câu hỏi 21: Khi KH muốn nạp tiền vào tài khoản bằng hình thức chuyển khoản qua Ngân Hàng thì thực h Bước 1: Mở tài khoản cho KH (nếu KH chưa có tài khoản).3188 (English) .Trả lời : SavingCall LLC với tiêu chí 5 không : * Không cần đổi công ty điện thoại * Không lệ phí mổi tháng * Không cần hợp đồng * Không có tính phụ phí * Không bao giờ hết hạn Anh/chị vui lòng hàng tháng gửi về cho tôi report được ko? Câu hỏi 18: Trả lời : Câu hỏi 19: Sorry.999.999.nếu chị muốn gửi report hàng tháng về thì chị vui lòng call lên bên em hàng tháng. phone phòng này từ 8h30h tối đến 8h30 sáng hôm sau giờ việt nam thì yêu cầu gọi thẳng tới văn p Houston: 713-328-0808 or 713-328-0800.382.8875 và 1888.666.888.888. sale.1.11PM): Message (clearly): (update by Khải Ngô 08/13/2008) Câu hỏi 20: Kh đang ở Hawaii kh dùng số tollfree 1. Bước 2: Cung cấp thông tin để KH chuyển tiền qua Ngân hàng Bank Of America Code: 84 (for California checking) Account#: 002146541362 Bước 3: Nói KH fax hay mail receipt về cho công ty Fax số: 713-328-0801 Billing Email: info@savingcall.

S-Phone.Nếu được thì nói kh lưu ý Unikey.VNPT homephone) ph cước.S-phone Mobile.mình chỉ hướng dẫn cho khách h Kh phản ánh tại sao tôi đã đăng ký số phone trên V247 rồi mà khi call vẫn yêu cầu Trả lời : _Kiểm tra lại số phone có đúng là số phone đã đăng ký hay không ? _Nếu đúng số phone thì lưu ý khách hàng về trường hợp dấu số (nếu có dấu thì báo kh mở t _Còn nếu xác nhận chính xác ko dấu số thì thử thao tác Del và Add lại cho kh Nếu vẫn không được Note lại báo SUP -. Câu hỏi 24: Kh mua thẻ V247 ở USA đem qua Canada or Việt Nam thì khách hàng call bằng cách Trả lời : 1.Kh dùng thẻ V247 sang Việt Nam : Kh bấm 1771 chọn ngôn ngữ 88 và bầm PIN của thẻ sau đó bấm số cần gọi (mã nước + số p giá cước : 20 cent + giá của thẻ gọi đi nước đó lưu ý : chỉ dùng được khi số phone ở Vn dùng Vina. Khi không có số local kh dùng tollfree của thẻ. Trả lời : Câu hỏi 23: Kh dùng Cellphone ở USA đem Cellphone qua Canada or Việt Nam thì khách hàng d Trả lời : 1.VNPT Kh yêu cầu cung cấp những số phone thường gọi về VN hay số phone mới gọi ngày Câu hỏi 25: Trả lời : Câu hỏi 26: Trường hợp này hoàn toàn không cung cấp cho khách hàng. giá cước : cung cấp giá cước của thẻ V247 (nếu tollfree + 1 cent) 2.Câu hỏi 22: Acc A : co 15$ Acc B có 20$ -> chuyển qua cho Acc C : 15 $ (A) + 20$ (B) ? đố các bạn có vé ko? Có.SUP báo NOC xử lý Câu hỏi 27: Tại sao Kh không đăng nhập vào savingcall. Kh dùng Cellphone sang Canada : Khi kh dùng cellphone sang Canada thì mình sẽ hỏi kh ngay khu vực nào và cung cấp số loca chú ý : trong qua trình cung cấp số local thì hỏi kh từ cellphone của A/c gọi qua local Canada bị chagre long distance) 2.nếu thao tác như sau ? Đầu tiền cash -15$ của A vào sale creadit của mình Sau đó cash .CaplsLK khi đánh PWD .com được? Trước đây đăng nhập bình th Trả lời : Kiểm tra cho kh bằng cách dùng phone number và PWD tại thời điểm đăng nhập được hay kh . Kh dùng thẻ V247 sang Canada : Kh sẽ dùng local của Canada.Nếu mình đăng nhập không được tại thời điểm đó nói kh thông càm bên em đang update * lưu ý : nếu số phone chính mà bị Del rồi thì login vào cũng không được.Kh dùng Cellphone sang Việt Nam : kh có thề liên hệ service cellphone của mình để reg roaming về VN nhưng dùng cellphone nà lưu ý : từ VN muốn call qua US thì số VN (Vina Mobile.20 $ của B vào sale creadit của mình Cuối cùng cash 35$ vào C sẽ có..và cách gọi bình thường.1 trường hợp khác .

local/tollfree. Vậy Vẫn dùng được nếu Cellphone khách hàng gọi đi những State khác không bị chagre Longdist Khi Kh thực hiện cuộc gọi mà tín hiệu nghe không rõ? Trả lời : .Sau đó lấy thông tin của kh để chuyển SUP : Tên.Câu hỏi 28: Trả lời : Câu hỏi 29: Trả lời : Câu hỏi 30: Nếu Kh muốn khi có người yêu cầu gửi report thì phải đọc đúng PIN mới gửi thì có l Được.Hỏi khách hàng nếu anh gọi qua những số khác thì tình trạng có giống như vậy không.Phone.Nếu mình test cũng bị tình trạng như kh nói thì note info lại (phone kh.Note vào phần email đề CSR nhận cuộc gọi sao biết mà verify thông tin PIN Khách hàng thắc mắc tại sao khi tôi dùng public phone có khi gọi được 1-888 có kh Trường hợp này thông thường không do local/tollfree mình bị lỗi mà là do public phone quy đ muốn call được thì phải bò tiền vào (tiền này là tiền để work public phone) Khách hàng đã chuyển tiền qua Bank cho mình mà tại sao Acc kh vẫn chưa được ch Trả lời : Xin số phone kh check lại coi có money chưa.Khải 10/18/2008) Số tổng đài địa phương và số tổng đài miễn phí có gì khác nhau? .nếu c + Nếu kh đã fax rồi thì nói kh fax khi nào. >>Trương hợp 3 : khác có thề là do bên mình hay đại lý add nhầm số kh.Xin số phone khách hàng.wh Câu hỏi 35: Trả lời : Câu hỏi 36: Kh muốn Refund phần tiền đã send qua bên mình bằng check order có được hay kh Được (với điều kiện kh còn tiền).trường hợp này thì Câu hỏi 32: Trả lời : Câu hỏi 33: Trả lời : Câu hỏi 34: KH đang ở Mỹ có Acc bên V247 khách hàng dùng Cellphone bây giờ KH di chuyển Ca Được.nếu mới fax thì nói kh vui lòng chờ. + Nếu những số phone khác không có vấn đề gì chỉ xảy ra 1 số thì nói kh yêu cầu bên kia + Nếu các số phone khác cũng giống như vậy thì mình sẽ test lại cho kh bằng cách dùng s .Nếu mình test thử mà vẫn bình thường âm thanh vẫn tốt thì báo kh dùng phone khác t . Khách hàng phản ánh kh không call mà vẫn bị trừ tiền trong Acc kh ? Câu hỏi 31: Trả lời : >>Trường hợp 1 : xin số phone khách hàng.còn fax lâu và nói kh vui lòng chờ bên mình sẽ liên hệ lại.nếu chưa : + Hỏi kh đã chuyển cho mình vào lúc nào và đã fax receipt qua cho bên mình chưa.Add (update by A.hỏi khách hàng số tiền bị trừ từ bao nhiều xuốn Nếu check report mà thấy có dữ liệu sử dụng rõ ràng thì báo với kh luôn ngày giờ và số phon Luôn luôn nhớ là không đôi co với kh trong trường hợp này vì ko có lợi cho CSR mà chỉ nói ch >>Trường hợp 2 : nếu mình check thấy là những cuộc gọi 60s quá nhiều thì nói kh bên mình dõi và sẽ gọi báo lại cho kh. .Khi khách hàng dùng Cellphone di chuyển qua Canada thì mình sẽ cung cấp local ở Can ko dám chắc có bị chagre long distance hay không thì cung cấp tollfree cho kh use và nhớ lư Kh đăng ký ở 1 State (city) này bây giờ mang phone đó đến State ( City) khác.

Suite 1111 Houston . quý khách nên nhấn phím “#” để tránh tình trạng kết nối trực tiếp thông qua công ty Câu hỏi 40: Kh yêu cầu gửi Report gấp thì làm sao? và Sup có chức năng gửi Report bằng email Trả lời : Nếu kh yêu cầu gửi Report gấp thì CSR sẽ thuyết phục kh gửi theo dang Fax (trong vòng 1 n Có hiện tại Sup có chức năng gửi email report cho khách hàng.Số tổng đài địa phương là số tổng đài tại những nơi anh chị đặt số điện thoại đã đăng ký. A/c có thể tận dụng điều này để gọi qua số tổng đài địa phương Nhưng trước khi A/c thực hiện cuộc gọi qua các số tổng đài địa phương.A/c có thể".Nếu kh gọi lên yêu cầu kích hoại thẻ thì mình yêu cầu kh vui lòng quay lại đại lý đã mua đ . Vì thế. Câu hỏi 41: Trả lời : Câu hỏi 42: Trả lời : Câu hỏi 43: Kh và đại lý muốn kích hoạt thẻ có ghi nhận lại không ? Có thể giúp gì cho họ ? . Tầng 11. TX 77036 Kh muốn làm đại lý của V247 thì mình thông báo những thủ tục sau cho kh muốn là . các công ty điện thoại di động thường cung gọi bằng điện thoại di động. Câu hỏi 37: Tôi có thể sử dụng điện thoại di động để gọi các số tổng đài địa phương của tiểu ba Trả lời : "Yes. phòng 1111 Văn phòng chính SCL tại 9999 Bellaire Blvd.A/c nên chắc rằng sẽ Câu hỏi 38: Tôi có thể sử dụng dịch vụ V247 mà không cần thay đổi bất kỳ dịch vụ hiện tại nào? Trả lời : "Yes. hoạt động dựa trên cơ cấu Tại sao nên bấm nút “#” (mà không phải nút TALK or SEND or OK) sau khi bấm số Câu hỏi 39: Trả lời : Điều này rất quan trọng vì hầu như tất cả điện thoại di động đều có chức năng gọi 3 chiều. Mỗi khi gọi q khách có thể bị giảm ít phút sử dụng nhưng hiếm khi xảy ra tình trạng nghẽn mạch. Vì chúng tôi kết nối các cuộc gọi của A/c dựa trên số tổng đài miễn phí hoặ Khác với các công ty cung cấp dịch vụ điện thoại đường dài khác.Nếu đại lý gọi lên cho số bên Houston hay Atlanta : 713-328-0800 (tìm hiều thêm câu hỏ Giải đáp khi KH hỏi về địa chỉ văn phòng hay hướng dẫn đường Văn phòng tại tòa nhà của AFNB (American First National Bank). Ở Mỹ. Kh đài địa phương sẽ được lợi nhiều phút hơn. Tuy nhiên. Nhưng A/c phải thông thạo. vào những lúc cao điểm (những ngày Trả lời : Số tổng đài miễn phí của dịch vụ chúng tôi là 1 888 666 8875/1 888 382 2771.được ạ". N A/c sẽ bị tính cước và phí gọi đường dài từ chức năng này là rất đắt.

Angela) Khi Khách hàng than phiền phone của họ có quá nhiều cuộc gọi quảng cáo. (update 12/18/2008 Ms. sau KH có thể dùng 1 acc gọi nhiều phone cùng 1 lúc hay không ? .gov/ Sau khi đăng ký rồi mà có người gọi đến quảng cáo thì hỏi tên công ty. TX 77036. USA Tel. nhân viên bán hàng sẽ gọi điện liên lạc và hướng dẫn th (English: After getting your documents.us để biết thêm thông tin. (713) 328-0821 / (713) 328-0801 Trả lời : 3. bản sao t (English: to become our agent.us to get more information) Ghi chú: CSR chỉ cần và chỉ được trả lời đến đây. you just send us (by mail or email) your copy of driver licens Saving Call LLC 9999 Bellaire Blvd. Houston. khách hàng có thể nhờ người thân mua bằng tiền Mỹ. Cám ơn KH đã quan tâm và mong muốn trở thành đại lý điện thoại V247 . KH cần gửi những giấy tờ sau: bản sao bằng lái xe. Nếu KH hỏi thêm chi tiết về agent commission (hoa và những chính sách về quyền lợi khác mà công ty ưu đãi cho Đại lý thì CSR hướng dẫn KH liên lạc văn phòng Houston trong giờ làm việc tại Houston (8am . (888) 880-8247 & (713) 328-0800 . Sau khi nhận được hồ sơ của KH. Khách hàng cũng có thể truy cập trang web http://v247. các Sup hướng dẫn CSR trả lời như sa 1. marketing mà họ kg muốn thoại liên bang National Do Not Call Registry. Suite 1111.Khi có KH liên hệ tổng đài chúng ta làm đại lý (agent).Saving Call LLC (English: Thanks for your interest in becoming V247 agent dealer of Saving Call LLC) 2. (English: You can also visit http://v247. Để đăng ký làm đại lý V247. địa chỉ và nói với nhâ KH sử dụng dịch vụ V247 ở Canada. giờ Việt nam tương Nếu ngoài thời gian trên CSR vui lòng ghi nhận lại chi tiết và chuyển Sup gửi Info. our salesperson will show you more details) 4. (update 12/11/2008 OD Câu hỏi 44: Trả lời : Câu hỏi 45: Trả lời : Câu hỏi 46: Trả lời : Câu hỏi 47: Đại lý có quyền coi được acc đã privacy không ? Hiện tại đại lý chưa có quyền coi được. https://www. muốn gửi check về văn phòng ở Houston yêu c Hiện nay cty ko nhận tiền Canada.6pm).Fax. marketi Khi Kh than phiền phone của họ có quá nhiều cuộc gọi quảng cáo.donotcall.

xin email về cho sale team sale@savingcall. Bên cạnh đó nhằm bảo vệ những thông tin về cá nhân của khách hàng điện thoại V247.(180 phút * đơn giá) > 15 $ .539. các số VN cũng bị che 3 số giữa thành xxx. 2. yêu 1. 714.3 phone call = balance . Trong trường hợp khách muốn biết thì phải gọi lên 1888 880 8247 để được kiểm tra t Câu hỏi 49: Đại lý có xem được phone của đại lý khác open acc không ? Hiện nay .trường hợp này yêu cầu kh Kh khách hàng thực hiện dispute hay refund thì cty sẽ chịu tiền gì ? Refund : Cty bị tính phí 4% tiền kh chagre vào .2 phone call = balance . Do trong thời gian vừa qua có 1 số nhân viên bán hàng từ những công ty điện thoại khác V247.0758 3. Trả lời : . Các CSR coi được đầy đủ.721.5545 các bước Charge tiền bằng phone . Câu hỏi 50: Trả lời : Câu hỏi 51: Trả lời : Câu hỏi 52: Trả lời : Câu hỏi 53: Nếu có bất cứ trường hợp nào khó khăn.1 phone call = balance . tất cả các số ANI hay Destination sẽ đư 713XXX0800 .com để Kh add tiền vào xuất hiện câu thông báo : This credit card is subject of illegal usage Đây là thẻ của kh gian lận hay dispute nhiều lần nên Cty block lại. khi đại lý vào view account khách hàng. ví dụ : 25$ 4%x25$ = 1$ Dispute :Đầu tiền Merchant Service charge $14 nếu mình thành công thì họ trả số tiền KH đ Số phone quỹ từ thiện : Cám ơn Anh 1.3545 2. 714.[ (180 phút * đơn giá 1) + (180 phút * đơn giá 2) ] > 15$ Balance : số tiền có trong acc khách hàng Đơn giá : giá cước quốc gia muốn gọi tính USD $ Đại lý thắc mắc sao ko xem được Report của khách hàng thì CSR trả lời sao ? Câu hỏi 48: Trả lời : Do yêu cầu FCC của chính phủ Hoa kỳ thì các thông tin về cuộc gọi của khách hàng chĩ dược khách. 714.nhưng tính năng này chỉ áp dụng cho những số phone nằm trong acc.839.Có thể dùng được. Trả lời : Nếu có bất cứ đại lý hay tổng đại lý nào có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề trên.

) – số tiền charge min $25. Postpaid : lấy info chuyền sup . hẹn đại lý : Postpaid : ca sáng. nếu KH bấm số 1 (charge tiền bằng CC).Sau đó.30p ca chiều : sáng ngày hôm sau của Houston Prepaid : ca sáng.Bấm số 1 nếu nạp bằng Credit Card .Nhập 3 số bảo mật .ca tối : hẹn đại lý 15 . sup chuyển qua : billing@V247llc. KH sẽ nghe thông báo số tiền trong tài khoản hiện tại là bao nhiêu (ví dụ $ Dại lý muốn tăng sales credit ? Hiện tại đại lý tăng sales thì có 2 loại agent : 1.Nhập số tiền (ví dụ: charge $35 -> nhập 3500.Trả lời : Bước 1: Gọi vào số tổng đài 1 888 333 3979 Nghe hệ thống thông báo: Số tiền hiện có trong account pinless của KH (số phone của KH ph Lưu ý: nếu phone chưa được mở account hệ thống sẽ thông báo số phone chưa sử dụng dịch Bước 2: Hệ thống thông báo các chức năng để lựa chọn: .Nhập tháng và năm hết hạn của thẻ (chỉ cần nhập 2 số của tháng.Bấm số 0 nếu muốn gặp CSRs Bước 3: Tùy theo chức năng mà KH chọn.Nhập 4 số cuối của thẻ (chỉ sử dụng thẻ đã charge với V247 rồi và có lưu 4 số cuối) . 2 số cuối của năm – Ví d Nếu thông tin thẻ đúng.ca tối : khi nhận được giấy tờ khoảng 5 . sẽ nghe: .10p sẽ tăng sales ca chiều : sáng ngày hôm sau của Houston Câu hỏi 54: Trả lời : Câu hỏi 55: Hướng dẫn khách hàng nạp tiền tự động ? . hệ thống thông báo: Nếu thông tin chưa chính xác bấm số 0  Nếu thông tin chính xác và tiếp tục để hoàn tất giao dịch bấm số 1 Sau khi hoàn tất. Prepaid : agent phải fax check hay deposit receipt cho công ty Vd : Cuong Dao Prep thì đại lý Fax check hay send check qua mới tăng sales được. các bạn chú ý nhen khi đại lý cần tăng sales b1 b2 b3 b4 : : : : xin passcode check đại lý thuộc dạng nào mà hướng dẫn cho đại lý lấy info chuyển Sup.com 2. hệ thống yêu cầu nhập số tiền muốn nạp. . max $300 .

8988 Fax : 714.0226 Fax : 408.539. hệ thống sẽ hướng dẫn khá rõ ràng.Nhập số tiền (ví dụ: charge $35 -> nhập 3500.6293 Kh ở VN có thể dùng Credit card VN hay không ? Trả lời : Câu hỏi 57: Trả lời : Câu hỏi 58: Có thể nếu thẻ đó cho thanh toan quốc tế và người VN send mặt trước. vì vậy đối với những K hiện theo hướng dẫn là được.638. max $300 .Nhập 3 số bảo mật .Addre Tracking # : đây là mã số ship hay send của post office ? Câu hỏi 59: Đại lý bị disable .Bấm số 0 nếu muốn gặp CSRs Trả lời : Bước 3: Bấm chọn số 1 (charge tiền bằng CC). hệ thống yêu cầu nhập số tiền muốn nạp. 2 số cuối của năm – Ví d *Nếu thông tin thẻ đúng. Câu hỏi 56: Kh muốn order cellphone và cần địa chỉ đại lý thì CSR chỉ hướng dẫn ra các đại lý nà *Ở nam Cali liên hệ: Kaco telecom: 13071 Brookhurst St.4 ngày ko ? nếu ngày T7-Cn thì trừ ra B3 : Nếu chưa đến ngày thì hẹn kh chờ 3 -4 ngày cty nhận được sẽ add tiền vào Còn nếu quá ngày lấy info khách hàng để báo Houston check lai : Phone . hệ thống thông báo:  Nếu thông tin chưa chính xác bấm số 0  Nếu thông tin chính xác và tiếp tục để hoàn tất giao dịch bấm số 1 *Sau khi hoàn tất.Bước 1: Dùng phone đã đăng kí account với V247 rồi gọi vào số tổng đài 1.Nhập tháng và năm hết hạn của thẻ (chỉ cần nhập 2 số của tháng.3979 (Lưu ý: nếu phone chưa được mở account. KH sẽ nghe thông báo số tiền trong tài khoản hiện tại là bao nhiêu (ví dụ CSRs lưu ý: Khi gọi vào tổng đài.Nhập 4 số cuối của thẻ (chỉ sử dụng thẻ đã charge thành công với V247 và có lưu 4 số cuố .Name . hệ thống sẽ thông báo số phone chưa sử dụng dịc Bước 2: Hệ thống thông báo các chức năng để lựa chọn: . sẽ nghe: . ) – số tiền charge min $25.sau của thẻ về cho Ct Kh đã gửi check order nhưng sau chưa nhận được ? Trả lời : B1 : Hỏi kh gửi vào ngày nào ? B2 : Xem có phải đúng 3 .Sau đó.CA 95111 Tel : 510.333.7500 *Ở San Jose liên hệ: Long Xuyen Gift Shop : 2857 senter rd ste#0 .csr hướng dẫn như thế nào ? .Bấm số 1 nếu nạp bằng Credit Card .931. #230. .Garden Grove.888.909. CA 92843 Tel : 714.San Jose.

Liên hệ master agent của họ.search nhiều số phone mà không sales => disable (số lần search mỗi agent điều có Trả lời : B1 : Xin passcode đại lý B2 : Chọn Verify passcode để kiểm tra đại lý có bị disable ko ? B3 : Có 3 option cho agent chọn lựa : 1.Hiện tại hệ thống quản lý đại lý như sau : 1 .sẽ acti nhanh nhất 2.Lấy thông tin báo sup : passcode .14 ngày mà không tác động vào user hay sales => disable 2 .phone liên lạc .Trong giờ lam việc của Houston thì có thề cho số liên lạc bên Houston 3.names .

hi kh mua check trên www.City…điều bỏ trống) thêm thông tin mới login đc.us thì xử lý thế nào ? bạn có thể nhầm thẻ đã hết hạn Expired 12/31/2009 11:59:00 PM In Call M ty để để edit lại c là "tôi đã Fax qua cho cty không biết cty nhận đc chưa ?" yên tâm khi bên e nhận đc sẽ call back lại cho anh và sẽ báo cho anh biết mà ko thấy bên e call back lại thì vui lòng gọi lại cty theo số 1 888-880-8247 hone name và nội dung kh fax gửi note cho Thái money thì mệnh giá thấp nhất là bao nhiều ? . Ví dụ khách hàng gọi 10 phút x 8.hỏi xung quanh nghiệp vụ V247 và V88 của SavingCall hưng trong system tính là 9 cent /phút ? c cho tròn đủ 1 cent.7 thì kh sẽ chịu cước phí của Cellphone và cước phí của V247 phải ko ? kh sẽ bị tính 2 cước phí: ờng là trừ phút của cellphone tính như từ cellphone gọi cho phone trong khu vực) nh từ cước trừ credit trong acc V247) bị chagre phút từ nhà cung cấp Cellphone hay gọi V247 về home phone VN SG/HN 30 phút thì kh sẽ bị trừ như sau : ủa V247.87 dollar.Address. rúng xe lexus còn hay mất ? rong khi đó kh có acc trên V247 ? (kiểm tra thấy các phần info Name.v88. Nếu khách hàng gọi 1 phút = 8.7cents = 87 cents = $0.

còn kh khẳng định ko có dấu số thì Reset lại cho kh (bằng cách là Del roi Add so đó lại) hông ? phone ở nước ngoài.KH vui lòng check lại sau" lý đơn giản là Fax Bill qua cho mình và gi rõ nội dung khoảng 2-3 ngày bên mình nhận đc sẽ call lại cho kh.) --> tạo 1 fake account thực.ở nhờ..Sav h hàng 25 $. cho kh được không hay không và làm bằng cách nào ? nt. chọn tên đại lý. Đăng ký các bằng cách bấm : . sẻ thấy mục Phone Payment List.Dùng fake acc phải gọi đến số đài của V247 1-888-382-2797 à sao khi call vào số local/tollfree mà vẫn yêu cầu nhập PIN ? êu cầu nhập PIN. e với người khác ? ó 2-3 người chung số phone nhà (do share phòng.nk tôi thấy rút 2 lần 25 $ từ Saving call ? ko? nào nữa hay ko (thông thường nhờ SUP làm vì SUP có power làm chuyện này lấy 16 số sêri). vào mục Entity / Edit Entity. àng cng cấp thông tin (ngày hết hạn.số code) sai or do system bên em chagre 2 lần nên nhà Bank đang giữ lại $25 đó.mục đích là lấy số PIN cung cấp cho người dùng. Di chuyển xuống cuối trang.

yêu cầu nhập PIN và tôi cũng đã nhập đúng yêu cầu sau mà ko được ? ằng pincheck ) để acti hay đổi thẻ khác) l (hướng xử lý tạm thời là lại ko được thì note lại chuyển (khi khách hàng muốn mở Acc nên nói những tiêu chí này?) .info/zip.(county) > Vùng > Đường > Số Địa Chỉ ( > Số Nhà). và duy nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ.http://maps.htm Zip Code tại Mỹ đ ố và chữ. ng/xã).huge. Xem bản đồ Zip Code ở đây .

còn không nếu được bên e cứ mỗi 3 tháng gửi 1 lần cho chị được ko ạ.? lên bên em hàng tháng. sale.382. or khiếu nại do VP Houston và Antalanta Phụ trách. hi nhận.Thái sẽ báo và cứ mỗi 3 tháng bên mình sẽ auto gửi cho kh) ards.còn nếu 1 vài thời điểm mà Hawaii bị lỗi các bạn nên cung hiêu ? n qua Ngân Hàng thì thực hiện như sau: (Chỉ dành cho KH tại Mỹ nạp vào tài khoản của KH và KH mới có thể sử dụng . credit.2771 sau call ko được ? Và kh dùng thẻ ở Hawaii thì cung cấp tổng đài nào ? đảo nên các bạn chỉ cung cấp số local : 808-447-7917 Honolulu. or khiếu nại ? CRS xử lý hay chuyển qua cho văn phòng Houston or Atlanta ề billing. phone cards. do vậy tất cả các yêu cầu của đại lý yêu cầu gọi thẳng tới văn phòng Houston và Atalanta theo số Diện thoại sau: ác thông tin các bạn cần ghi nhận như sau: 888.

hách hàng call bằng cách nào ? Và giá cước được tính như thế nào ? số cần gọi (mã nước + số phone) y số phone mới gọi ngày hôm qua ? chỉ hướng dẫn cho khách hàng lên www.giá cước : USA & Canada (1): 22.còn không có thì cung cấp số tollfree (và lưu ý giá cước giá cước này nằm trên w ủa A/c gọi qua local Canada có chagre long distance hay không ? thông thường Thái thấy khi kh dùng cellphone thì khi gọi N nhưng dùng cellphone này từ VN call back US thì ko được.có vé ko? ệt Nam thì khách hàng dùng số local/tollfree nào ? Và giá cước như thề nào ? vực nào và cung cấp số local ở khu vực đó. SUP báo NOC) ng được.1 trường hợp khác nếu dữ liệu tên hoàn toàn ko có thì cũng ko login đc .còn ko nói kh liên hệ Service kh đang dùng) dd lại cho kh ớc đây đăng nhập bình thường iểm đăng nhập được hay không g càm bên em đang update dữ liệu (sau đó báo SUP về case này. ngôn ngữ 99 .com hay minh sẽ gửi report cho khách hàng mà khi call vẫn yêu cầu nhập PIN ? g? nếu có dấu thì báo kh mở thông thường là *82 + local/tollfree. obile.savingcall.VNPT homephone) phài được add trong acc và thực hiện call : 1771.

tình trạng.cancel international) ollfree cho kh use và nhớ lưu ý cách gọi. Vậy họ gọi được ko và nếu gọi được thì có thể dùng số tổng đài Local cũ ko c không bị chagre Longdistance.Sup --> NOC ck order có được hay không ? huyển SUP : Tên.số phone nhận) chuyển cho Sup.Khi họ gọi được thì dùng số ở state cũ hay State mới điều được (lưu ý cách bấm và cancel ó giống như vậy không.011 .nếu chưa thì yêu cầu kh fax và cung cấp số fax kh vui lòng chờ.com coi hay là bên mình sẽ print rep á nhiều thì nói kh bên mình sẽ check lại note lại báo SUP về trường hợp này và thực hiện thao tác conrection và nói trường m số kh. n State ( City) khác.còn fax lâu rồi (khoảng 3-4 ngày) thì lấy info phone.ngày kh send Cash. thì nói kh yêu cầu bên kia kiểm tra lại đường giây ại cho kh bằng cách dùng số PIN của kh gọi tới Loal/tollfree mà kh đàng dùng báo kh dùng phone khác thử (phone kh.name và số fax send note cho SUP g Acc kh ? ền bị trừ từ bao nhiều xuống còn bao nhiều và vào lúc nào ? kh luôn ngày giờ và số phone VN (nhưng lưu ý múi giờ là Los Angeles và chỉ đọc 4 số cuối ở VN).Phone.số muốn refund nhau? .Address. a cho bên mình chưa.đúng PIN mới gửi thì có làm được không? fy thông tin PIN khi gọi được 1-888 có khi gọi không được ? Và khi dùng local là hoàn toàn call không được ? mà là do public phone quy định.Talk/send .trường hợp này thì tùy vào trước hợp mà linh động xử lý bây giờ KH di chuyển Cannada sử dụng được ko ? Giải thích ? Và cách gọi khi kh ở Canada mình sẽ cung cấp local ở Canada (nên lưu ý kh về trường hợp chagre long distance .có 1 vài public phone có thể call được 1-888 có 1 vài qui định phải bỏ tiền vào mới có thể c ic phone) Acc kh vẫn chưa được chagre tiền.time.local/tollfree.Ngày được Cash vào Acc.where.và đưa ra giải pháp lên savingcall. có lợi cho CSR mà chỉ nói cho kh biết là kh có dùng.

Anh chị sẽ bị tính phí cao hơn (thêm 1 xu/phút) vì đường dây này rấ trạng nghẽn mạch. cho nên giá cước cũng vì thế lúc cao điểm (những ngày nghỉ. trực tiếp thông qua công ty điện thoại quý khách đang dùng.(còn nếu không bấm cũng không sao system sẽ tự động kết n g gửi Report bằng email cho khách hàng này hay không ? o dang Fax (trong vòng 1 ngày) hay Email (khoảng 5 -15 phút).lưu ý : CSR phải verify thông tin đầy đủ như là print repor thể giúp gì cho họ ? ng quay lại đại lý đã mua để kích hoạt lại cho kh (lưu ý : ko có note lại gửi cho info@savingcall. ngày lễ). quý khách vô tình chuyển sang chức năng này và chuyển dịch vụ V24 ắt. 888 382 2771. t kỳ dịch vụ hiện tại nào? ên số tổng đài miễn phí hoặc số tổng đài địa phương mà dịch vụ chúng tôi cung cấp vì thế A/c không cần phải thay đổi dịch hoạt động dựa trên cơ cấu mã PIC (Personal Intelligence Communicator) và cơ cấu này đòi hỏi quý khách phải thay đổi dị D or OK) sau khi bấm số điện thoại cần gọi? có chức năng gọi 3 chiều. Khi anh chị gọi qua những số này thì sẽ không bị tính phí đường dài.com) 800 (tìm hiều thêm câu hỏi 19) ờng Tầng 11. Mỗi khi gọi qua tổng đài miễn phí này. hương. i địa phương của tiểu bang khác được không? thoại di động thường cung cấp một số lượng lớn các cuộc gọi khuyến mãi cho các cuộc gọi đường dài vào ban đêm vào cu qua số tổng đài địa phương khác. phòng 1111 . các số này thường sẽ bị quá tải. TX 77036 ủ tục sau cho kh muốn làm đại lý ? .A/c nên chắc rằng sẽ không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác.ố điện thoại đã đăng ký. Nếu bấm TALK/SEND/OK.

c gọi quảng cáo.Saving Call LLC. địa chỉ và nói với nhân viên đó là sẽ kiện họ nếu còn gọi đến quảng cáo nữa n phòng ở Houston yêu cầu charge thêm tiền (KH sử dụng tiền đồng canada). w you more details) biết thêm thông tin.gov/ ng ty. social security number (SSN). dịch vụ viễn thông toàn cầu cam kết chất lượng hàng đầu và phục vụ tốt nhất. giờ Việt nam tương ứng là 9pm (tối) . marketing mà họ không muốn bị quấy rối thì các bạn hướng dẫn kh như thế nào ? . yển Sup gửi Info. công ty có nhận không? hân mua bằng tiền Mỹ.7am (sáng hôm sau). marketing mà họ kg muốn bị quấy rối thì các bạn có thể hướng dẫn Kh vào link sau để đăng ký số phone của anh/chị với call. n) về agent commission (hoa hồng đại lý) lý thì CSR hướng dẫn KH 6pm).ướng dẫn CSR trả lời như sau: hoại V247 . đăng ký thuế (nếu là công ty) đến địa chỉ sau: l) your copy of driver license. bản sao thẻ an sinh xã hội. Tax ID (business) with physical address to the following addre / (713) 328-0801 ện liên lạc và hướng dẫn thêm chi tiết. sau đó sử dụng thì được g? . of Saving Call LLC) n sao bằng lái xe.

yêu cầu tất cả các CSRs trả lời ngắn gọn như sau: ng công ty điện thoại khác mạo danh "điện thoại V247" gọi đến số phone của khách hàng để chào mời.phone nằm trong acc.com để được giải thích thêm. nếu bị FRAUD thì mình mất tất cả + $14 . Please contact our customer service to proceed.trường hợp này yêu cầu kh FAX hay email : mặt trước sau của thẻ va Lession driver của kh qua Cty check lại và sẽ thông tiền gì ? %x25$ = 1$ công thì họ trả số tiền KH đã charge . dẫn đến sự hiểu lầ ch hàng điện thoại V247. . am sale@savingcall. is subject of illegal usage. * đơn giá 2) ] > 15$ hì CSR trả lời sao ? ọi của khách hàng chĩ dược cung cấp cho chính khách hàng nên Công ty thực hiện theo yêu cầu của chính phủ Hoa kỳ khôn 80 8247 để được kiểm tra thông tin trước khi cty cung cấp thông tin này ANI hay Destination sẽ được để theo dạng sau: SR coi được đầy đủ. n quan đến vấn đề trên.

ủa KH (số phone của KH phải được mở account với V247 rồi).com ới tăng sales được. ge min $25. ge tiền bằng CC). 7llc. số phone chưa sử dụng dịch vụ V247 nên không thể nạp tiền. max $300 số 1 iện tại là bao nhiêu (ví dụ $35). 0p sẽ tăng sales . sẽ nghe: và có lưu 4 số cuối) ng. 2 số cuối của năm – Ví dụ: 0810) .

888.3979 -> sẽ nghe hệ thống báo số tiền hiện có trong account số phone chưa sử dụng dịch vụ V247 nên không thể nạp tiền) ới V247 và có lưu 4 số cuối) ng.Name . 2 số cuối của năm – Ví dụ: 0810) p. àng.333 ướng dẫn ra các đại lý nào ? 843 1 trước.tổng đài 1.888. các bạn có thể đọc số tổng đài 1.Address ghi trên dòng from .333. max $300 số 1 hiện tại là bao nhiêu (ví dụ $35).sau của thẻ về cho Cty sẽ add tiền vào lai : Phone . ge min $25.Tracking # . vì vậy đối với những KH không có nhu cầu nghe CSRs giải thích từng bước.

e n search mỗi agent điều có policy khác nhau) lạc bên Houston mes .

Nếu khách hàng gọi 1 phút = 8.gCall . thì phải tính bằng 9cents.7cents. ity…điều bỏ trống) .

Savingcall chỉ nhận 25 $thôi.khoảng 3 đc sẽ call lại cho kh.êri). Đăng ký các số điện thoại đại lý cần sử dụng với . ủa V247 1-888-382-2797 i Add so đó lại) Phone Payment List. nhà Bank đang giữ lại $25 đó.

info/zip.htm Zip Code tại Mỹ đơn giản là 5 số chính (bắt buộc) + 4 .uge.

a o vậy tất cả các yêu cầu của đại lý trong giờ làm việc của các văn nào ? mà Hawaii bị lỗi các bạn nên cung cấp số tollfree này cho kh dùng : .ko ạ.

Các nước: 20 cents + bảng h hàng ice kh đang dùng) .7 cents .us) khi kh dùng cellphone thì khi gọi chỉ bị chagre phút từ cellphone ít khi giá cước : USA & Canada (1): 22.giá cước giá cước này nằm trên www.v247.

còn nếu tại nơi kh ko có local hay kh đài Local cũ ko u được (lưu ý cách bấm và cancel dịch vụ gọi quốc tế) NOC fund .cancel international).còn về local hiển nhiên note cho SUP i ở VN).Talk/send .hông được ? định phải bỏ tiền vào mới có thể call được. m coi hay là bên mình sẽ print report cho kh. n thao tác conrection và nói trường hợp này của kh bên mình sẽ theo h ở Canada .

Khi đó hông sao system sẽ tự động kết nối) hông tin đầy đủ như là print report bình thường bằng mail ngcall. đòi hỏi quý khách phải thay đổi dịch vụ. Do đó. c năng này và chuyển dịch vụ V247 sang chế độ "hold máy". quý ọi đường dài vào ban đêm vào cuối tuần và ban đêm.com) . Nếu A/c dự định ế A/c không cần phải thay đổi dịch vụ điện thoại hiện tại đang sử dụng.dài. Vì vậy sử dụng tổng m 1 xu/phút) vì đường dây này rất ít khi bị nghẽn mạch. cho nên giá cước cũng vì thế mà thấp hơn.

à phục vụ tốt nhất. sau: ical address to the following address) n kh như thế nào ? đăng ký số phone của anh/chị với cơ quan bảo vệ người dùng điện ông ty có nhận không? .

êu cầu của chính phủ Hoa kỳ không hiển thị thông tin cuộc gọi của g để chào mời. dẫn đến sự hiểu lầm của những khách hàng điện thoại kh qua Cty check lại và sẽ thông báo cho kh .

.

3979 để KH ghi lại và nói KH thực .333.có thể đọc số tổng đài 1.888.

.

India Q .Zulu .Michael N .Hotel P .Quebec X .Romeo S .Charlie K .Tango E .Sierra/Sam Y .X ray B .Uniform V .Lima T .A .Alpha I .Foxtrox G .Bravo J .Peter M .Delta L .Yankee Z .Victoria R .Oscar W .Golf O .November U .Kilo D .Julie C .Echo F .Whishky H .

.Golf .Peter .Oscar H .Whishky .Hotel P .

Sate AL Alabama AR Arkansas City Mobile North Bayou La Batre Fort Smith Van Buren Chandler Peoria AZ Arizoza Phoenix Tucson Buena Park Fountain Valley Los Angeles Alhambra Anaheim Antioch Concord Elk Grove Fountain Valley Fresno Garden Grove Gardena Hollywood .

Lake Elsinore Milpitas Monte Oakland Oceanside Pomona Poway Rancho Cucamonga Redding Reseda Romona Rosemead Roseville Rowland Heights Sacramento CA California San Diego San Francisco San jose .

Hamden Hartford Pinellas Park Coconut Creek Cooper City Fort Myers Jacksonville Lakeland Margate FL Florida CT Connecticut Orlando . Brandford.San Leandro San Rafael SAN RAMON Santa Ana Santa Rosa South El Monte Temple City Torrance Union City westmenster Commerce City Denver CO Colorado Ft Collins Longmont Pueble Springs Ansonia.

FL Florida Orlando Pensacola Tampa Trl Orlando Atlanta Doraville GA Georgia Duluth Lawrenceville Lilburn Norcross NW Lilburn Stone Mountain Johnston Sioux City Champaign IA Iowa IL Illinois Chicago Fort Wayne IN Indianapolis Garden City KS Kansas Wichita KY Kentucky Lexington Louisville Baton Rouge Gretna .

Gretna LA Louisiana Harvey La Fayette Lake Charles New Orlean MA Massachusetts Dorchester Everett Fitchburg Lowell Malden SpringField Worcester La Rockville Colombia Gaithersburg MD Mary land Silver Spring Wheaton Madison Heights Caledonia Flint Grand Rapids MI Michigan Kentwood Wyoming .

Wyoming N Brooklyn Park Minneapolis MN Minnesota NE Blaine NW Coon Rapids Shakopee Kansas City MO Ballwin Saint Louis Springfield MS Mississoppi Biloxi Butner Charlotte NC North Carolina Greensboro Raleigh Salisbury Lincoln NE Nebraska Omaha NH New Hamsphire Amherst Bridgewater Hiawatha Jersey Malden Pennsauken Princeton Springfield NJ New Jersey .

NM New Mexico Albuquerque Bornx Flushing NY New York New York Terrace. Woodside Akron OH Ohio Cincinnati Dayton Hamilton Enid Moore Oklahoma City OK Oklahoma Aloha Beaverton NE Salem Portland Allentown .

Easton Harrisburg Lancaster PA Pennsyl Vania PHILADELPHIA Pittburgh Souderton Upper Darby RI Rhode Island SC South Carolina SD South Dahota Pawtucket Columbia FORT MILL Taylors Sioux Falls TN Tannessee Memphis Nashville Ft Worth Haltom City Aliquippa Anahuac Arlington .

Arlington Austin Bacliff Baytown Brenham Carrollton Garland Grand Prairie .

TX Texas Houston .

Katy Killeen Pasadena Richardson Richmond Round Rock Rowlett Sachse San Antonio San Leon Seabrook Spring Stafford. SugarLand UT Utah South Jordan Falls Church Annandale Centreville .

Centreville Colonial Beach Falls Church VA Virginia Hampton Herndon Lorton Manassas Richmond SE Vienna STERLING VT Vermont Colchester Federal Way Lynnwood Olympia. Redmond Renton SE KenT WA Washington Seattle Tacoma .

Canada .Vancouver Washington.

Prep Linh Vu .Prep Diem Huong AZ Cheaped Call Thu Nguyen Vi Vi Fashion Nationwide N Supply Prep AV2 Travel & Tours Kimberly Bridal MyHanh's Hair Design TN Travel Hue Video Stay Flush Liem Tran CA Travel Buu Dien Sandwich Supermarket LLC-prep R Chuong Nguyen Prep CLS Innovations -Prep Vn Travel & Service Henry Telecom CA World IP Tel Jessie Seafood University Wireless Aaron ABC Phone Cards Doi Song Global Travel Hung Express Kaco Telecom Online Kaco Telecom Phone Cards Lat Tran . AL Saigon Supermarket Chau's Video & Gifts Panat Vietnamese .Prepaid R Tina Ngo Prep Socal SC Phone Cards USLINK VN Fone Gardena 75 Universal Telecom Services.V247 Agent Agent Name Asia Market AL 2 Asia Market. Inc. .

CA R Le Nam Prep T&T Travel TK Market Annie Cebon AAA Liquors & Food Anh Ken Dakao Sandwiches Diem Tran .Tien Du. Cecilia Lam.Prep Saigon Calimex Top Nails Spa . Prepaid Tammy's Nail Reseda Wireless .Prepaid Linda Tran.Prep Linh Tran Prep LTL Phone Card Luc Pham Mobile USA NhungKim Do-Prep Saigon Service Smart Liquor .Prep Jane Trinh . Prepaid Trong Dong Bookstore Anh Nguyen Pure Water Center.Prep Advantage Telecom Online Advantage Telecom Phone Card Digital Technology Go Den Hong Loi Deli Be Ho .Prep Super Care Insurance Douglas Wireless Best Drinking Water Vina Check CA Alpha Video Beyond C Wireless Prep Beyond Connection Blvd Nail Supply CA Hy Quoc Vo .Prep Hung Tran 510 Susan New World Communication Co. CA .Prep I Fone Purify Water Ivy Hai .

Thanh Ha Pham Prep Trang Pham .Prep Speed So. Cabana & Asian Market Bonsai Art & Landsca Phu Dinh Van .Cali. Trang Le Hong Phat Market Pre Hung Denver Kevin Tran Nails Blvd.Prep Quoc Thach Deli Anh Duong Orlando Online Anh Duong Orlando Phone Card NAT Orlando . CT Nguyet Trinh Nail Studio Pre ABC Communications Phuc CT T & T Nail Supply Pre-Paid Bolsa Fashion Bac Nguyen Hitek Nails Little Saigon Mkt FL .Prep Hong Luong .Prep My Hanh Thi Tran Tho Van Le . INC.Prep Chaffee Food Mart . Prepaid AIRNEX COMMUNICATIONS Truc Le Insurance Hung To Mobile City Chau Thanh Phone King Water Mart BM Ellure Paris .Prepaid Cam Huong Fastfood Giang Ngoc Center Quang Dinh Bui Hong Lan Services Online Hong Lan Services Phone Card Suntek Satellite Tasty Water -Prep ZIP POST 5 Stars Communications.Prepaid Tu Truong FL .

AZA Travel -Prep Diva Satellite .Prep Globle Travel & Tour Viet Hoa Market .Prep Julia Mustopoh Edward Lau R C&KAuto Repair Prep Asian Gift Behrman Wireless Cell Phone Depot .Prep Homnay INC .Prepaid Tu Uyen GA TK Travel & Services Jessie Georgia Anh Vu Nguyen Hoan Cau R Hoan Cau GA Prep LD Electronics.Huong Vo FL .Prep KS Ha Tien Kim Son Market Lucky Market KS Son Truong KS . Nguyen Viet King Travel Prep H & V Electronics NAT Atlanta Khuong ATL Kim Ngoc Jewelry Prep Le Phan Bookstore .Prep Nhut Ly.PREPAID R Duc Hung Video Pre Tai Nam Doanh Tran Lovely Nail Van's Fish Market Cindy Nguyen R Chau Nguyen Prep Dong Phuong Inc . Prepaid Thuy Binh .Prepaid AB Travel R Vi Tran Prep Peter Do AZA Travel Inc.FL Prep Dobond Market FL Tuan V.

Prep Hong Cuc Inc C & T Market R SaoMaiVideoMA-Prep Ha Tien Market .Tracy M & T Used Tires Westbank Travel Ben Thanh Super Market Kim Thuy Gifts Nghe Thuat A Dong Vinh Thanh Market .Prepaid 3G Wireless PNS Nail Supply Stanley Hung Ha .Prep Tre Magazine DC Chau Nguyen MD-prep Mekong USA Minh Ngoc Sang Maryland DBA Hung Phat Yen Maryland .LA Ngoc Diep Prep Wing Tai 99 Super Market Co Lien Online Co Lien Phone Card Quynh Dao Video Thuy Phan .Prep Cheap Phone Card Long Hoang Chau Pre.prep Duy Le .Paid R Oanh Nguyen.Prep Tran Bo Gia Lee's Store Prepaid Tuong Duc .Prep R PhongPhu Video Pre Chuong Bao Tran-prep Khang D Nguyen .Prep Blue Crab Market Saigon Market MI Vina Bakery Hien Ngoc Nguyen Prepaid Hong Kong Supermarket KimNhung Phone Card-Prepaid Tungs Video & Photo Jennie Trang Nguyen Pre-Paid .

Prepaid Tri St.Prep Mekong Market R Dong Phuong Prep Viet Am J&J Tiffany Phan . Inc.Prep Dong Phuong NC Loan Le Phone card Tax & Travel NC Wireless City Green Basil.MN Dich Vu Tu Mi .Thi Do UFS Bank Card ABC .KB's Oriental Supermarket Thuy Le .MN Hoang Tran Stacey Nguyen Sin Dang MN Online Sin Dang MN Phone Card Helen Kansas Jaklin Store MO Thao Huynh Agency. Louis May Lang Thang Trang Fashions MO Binh Tay Oriental Bao Loc Video J-Nails Da Nang Market NTN Services Saigon Music (NC) Thai Vinh Truong NC .Prep Thanh Huong Restaurant Loan Truong Loc Pham NJ Cheap Calls Starlight. Truc NC Dan Vi Express A Chau Bridal Gift Thanh Thao Travel Vina Cellular Vina Market Dong Phuong Shop NE Mai Thao Vu . .

A.T Line Vien.C.NY J. PA .Prep VN Express NY Ba Le . Service Khai Tri NY NAT New York New York Call Vien Dong NY ATVI Vin Film Prep (Taxation & Finance) Queens Phone Card Dao Dung OH Francis Market Long Nguyen Tho Van Tran Asia Video R Tung Nguyen Prep Gas N Go Vnexpress LLC Agnew Grocery Discount Nails Supply OK Jessica Mai Tran My Video Peter Huynh OK . NY AMY TRAN R Kiet Huynh-Prep Tran B Hoang .Prep Shop & Save Thinh Bao Nguyen Tung Oklahoma Tuyet Mai Service OK Tuyet Minh VN Huong Saigon Music OK Oregon Travel Viet & Thai Market Can Tho Market Que Huong Oriental Food Anfa Express Chi Loan Bacon Nguyen's Music Pho Vietnam Restaurant Tenly Market KT Corner.

PA Ninh Kieu VN Restaurant Pre Saigon Video PA Visional World Cell Pho & Biliards Alex Talk Imp & Exp Andy (Trung) Nguyen Cellular Inc Dung Viet Music Le Kieu Phila . Thy Hong Music V. Services Phone Card Viet USA Vina Services Inc Prep Ultimate Nail R Tho Van Nguyen Pre 88 Wireless Kim Beauty Sup .Viet Hoa Market .Prep Trang Nguyen RI .Prep Nhien Ba Le Pre-Paid Nhung Tran. PA Que Huong Travel Thuan Hung Communication Inc. Services Online V.Prep VN Plaza Chi Ho T & Y Seafood Wholesale John Arlington Kien Thuc Magazine Ngoc Lan Dinh-Prep A2Z DBA Long Agency-Prep .N.Prep NYC Nail Supply Kaitlyn's Pharmacy Pre_Paid Asian Market SC New Asian Food Mkt Amy Nail Anna Nguyen CHI's Oriental Market Dung Travel Jenny Giang R Thinh Video Prep R Tracy Luong-Prep Hang Cosmetics .N.

Prep Van Thao Services TX Video 9 TX VNA Services Vy Video Continental Travel & Tours Libertytech Vuong Dallas 99 Center Cleaners Andrew Andrew Insurance Aqua Water Ba Tran Boba Zone Compu Net Crystal Water Dai Hoa Market Dong Mai Market Online Dong Mai Market Phone Cards Dung Cao Duong Lai Canh.R Hang Bui Prep Sang Bui Thong Tran .Prep May Service R Vu Travel&Music Prep Yummy Intl. Prepaid Global Tour Golden Health Care Happy Gift Retails Hien Hoa Mai Video Hoang Bui Hoang Video Online .Prep T&T Wireless Inc Tuan Phan Tuyet P Le . Market Van's Stereo Tuyet Le TX Summer Tree Huy Dinh Lucky Dich Vu TX Phat Dallas Phuong Minh Dang Pre Saigon Travel Svcs Sinh Bui .

Prepaid Lee Asian Market Little Toy M T Trading Mai Video ML Travel My Quang Market Online My Quang Market Phone Cards Nam Truong NgocHung Nguyen Travel Nhung Pham Paradise Water Paris Sandwich Cafe Pauline Vu Pham Tom Van .Prepaid Phuong My Music Phuong Thuy PKHK TX .Prep ThuyHong Nguyen .Hoang Video Phone Card Hong Kong Wireless Hung Dong 1 Hung Dong 2 Huy Video JP CO3 JP Wireless Julie Nguyen KHP Liquor Kim Nguyen DV ( Chi Phuong) Kim Nguyen DV Online Kim Nguyen DV Phone Cards KT Nails Lan Anh Video Lana Prep Lang Luu Lang Thai Xuan Lap Nguyen Le Tien Thanh .Prep R Bao Chau Pharmacy R Nhan Hoa TX Prep Saigon Pharmacy Tam Video Thang Hung 1 Thang Hung 2 Thuan Phan .

TX Vinacom Texas Tran Food Store Super Save Food Tuan Nguyen Amy Vanessa Sou Lang .Prep 2ND Nails Caryn Nguyen Citi Wireless R Chinh Ho VA-prep Thanh Phuong T Ngo Binh Duong Mkt VA . TX VNCT Services Inc Wilcrest Food Store XL Forging XuanMai Truong Helen P NGA THAI T Nancy Huong Angie's Bridal ButViet Media Communication Pro Diep Nguyen.Thy Houston Tien PC Tin Nguyen Trang Nguyen Tre Today Van Hoa Sinh Van Huynh .Prep Victoria Nguyen Viet Hoa Market . NW Viet Video.prep TNT Dallas Truc Huynh Phone Card Express Tuu Thanh Truong Andy Tai Tran Toan Quan AmeriAsia Com Saigon Music Vietnam Market LLC.TX Viet Video VIET VIDEO .

Prep Oanh Phuong Music Saigon USA VA Vietnam Super Market Hampton Oriental Market Hanh-Nhan Doan Prep Lorton Salon .Prep Valley Harvest 2 WA Cuong Seatle Danny Nguyen Five Star Laundry Hoang Mai L&L Maintenance-Prep Nam Phuong Service Quynh Nhu WA R L & L Hi-Tech Prep R VietWah Market Prep R VietWah Superfood Prep Seattle Wireless WA Thuy Duong Music Tran Dinh Hung Prep TRANG & HUNG .Prep Asian Market WA Mystique Call Q T Travel Q T Travel Prep Quan Nguyen VA .Prep CEC Money Transfer & Travel Corp Son Ngoc Trinh-Prep Nhi Nguyen Prepaid FWY Phones Kim-Vui .PREP Cafe La Vie Vinh Nguyen .Prep R Video Chau WA Prep Nguyen Binh Pre-Paid P&J Services R VietWah Asian Prep Nguyen Tan Phong Thang Vinh Hua .Phuong Uyen Online Phuong Uyen Phone Card Colonial Nail .Prepaid Bien Hoa VA Khuc Service .

.Cho A Dong Optimal Tax Service Fremont Center New World Communications Canada Corp.

CA 91801 R Chuong Nguyen Prep 505 S Baker St Anaheim. AL 36609 251 . CA 97310 559 . Buena Park.537 . CA 90621 714 .0569 Fax Aaron 14042 Kerry St.. Ste 108 Garden Grove.3838 Tel Saigon Supermarket Chi Elizabeth 5015 Cottage Hill Rd. CA 92843 USLINK Phu My Truong 10872 Westminster Ave.636 . First St Fresno.534 . AL Hai Tan Ho 448 Azalea Road Mobile. Mobile. # 230 Garden Grove.9695 Cel CA Travel Andy Tran 17290 San Mateo St. Fresno.3242 Tel & Fax Panat Vietnamese . #230 Garden Grove.Tel 714 . Garden Grove.. Ca 90012 213-617-8355 Tel Supermarket LLC-prep Tiffany Xa 1228 NW 27th St Alhambra. Apt # 1 Fountain Valley..Prepaid 13882 Yockey St. 6922 Hollywood Blvd. CA 92843 VN Fone Chi Han 10268 Westminster Ave Garden Grove. AZ 85381 AV2 Travel & Tours Scott Ha 5130 N 19th Ave.CA 94531 Vn Travel & Service Tuan D. Garden Grove. Fort Smith.4537 Tel 559 . Ca 92841 714-757-9984 Tel Linh Vu .683 .454-3185 Tel 714 ..6483 Tel 714 . Garden Grove. Inc. AR 72956 AZ Cheaped Call Thanh Tran 2470 E Coconino Drive Chandler. CA 93703 University Wireless 1774 E.2974 Fax Global Travel 10240 Westminster Ave # 208 Garden Grove.. Fountain Valley.Prep Chi Bich / Van Dinh 1924 Rogers Ave. AL 36509 251 . Tucson.. 19th Ave Phoenix.. CA 90028 (323) 460-4685 . AZ 85017 MyHanh's Hair Design Phuong Thanh lam 4141 N. CA 92843 714 . Sunrise Dr.449 .534 . CA 92847 Doi Song 12122 Brookhurst Street Garden Grove.5117 Fax Kaco Telecom Online Anh Daniel & Chi Trinh 13071 Brookhurst St. Barstow Ave.342 . Truong 1875 Parkside Dr.7748 Tel 602 . Dobson Rd # 4 Chandler. CA 95624 916-686-6187 Fax World IP Tel Anh Randy Nguyen 9435 Heil Ave.8740 Tel 12019 Garden Gove Blvd. CA 92708 Buu Dien Sandwich Thomas D Pham 642 N Broadway #5 Los Angeles .8002 Fax Hue Video Hoan Van Tran 2340 N Tucson Blvd. Cactus Rd #109 Peoria. North Bayou La Batre. AZ 85015 Kimberly Bridal Chi Thuy 4141 N 35th Ave.636 . AZ 85015 602 . 9th Floor Hollywood. CA 92843 Lat Tran . AZ 85249 Thu Nguyen 352 W Wildorse Dr. CA 94519 Henry Telecom CA Anh Henry 10016 Carignan Pl. CA 92804 CLS Innovations -Prep Cuong Son Le 5446 Bentree Way.. AZ 85248 Vi Vi Fashion Chi Vi 2055 N.. #4 Phoenix. # 230 Garden Grove.5507 Tel 714 . CA 90249 Universal Telecom Services. Ste # 12 Phoenix. AZ 85224 Nationwide N Supply KimVan T Tran 7549 W.590 .8400.246 . AZ 85716 520-318-0672 Tel Stay Flush Stephen Osborne 4759 E. CA 92843 714-262-3691 New Tel Gardena 75 Patrick Long Pham Ngat Thi Pham 15233 Daphne Ave Gardena. Mobile. # 10 Phoenix. CA 92840 Socal SCL Phone Cards Chi Xuan 13071 Brookhurst St. 35th Ave. CA 92844 ABC Phone Cards Chi Van 714 . AL 36609 251-660-7850 Tel Chau's Video & Gifts 13318 Wintzell Ave.6168 Fa Hung Express 13832 Brookhurst St Garden Grove.Prep Lat Huu Tran 12778 Dale st Garden Grove. AZ 85013 Phone: 602-249-4916 TN Travel 4546 N. AL 36609 Asia Market. Chandler.V247 Agent Contact List Address Asia Market AL 2 Kim Hoang Nguyen 448 Azalea Rd.331 .824 . AZ 85718 520-299-0818 Tel & Fax Liem Tran 6682 Burnham Ave. Antioch.449 . Concord. CA 92844 714 . CA 92708 Jessie Seafood 1810 N. Elk Grove. AR 72904 Diem Huong Anh Hai 2600 Woodwind Way Van Buren. CA 92843 714 . CA 92844 R Tina Ngo Prep 12681 Twin Tree Ln Garden Grove. CA 92843 Kaco Telecom Chi Trinh & Anh Daniel 13071 Brookhurst St. # 140 Tucson.246 .

2825 Tel & Fax (call 1st) Mobile USA Anh Hung Nguyen 2025 N Dobson Rd.1797 Tel 858-277-6631 Fax Pure Water Center. CA 91748 626-416-8637 Cel Vina Check CA Chu Nho 6175 Stockton Blvd. CA 95121 408 . Oakland.. CA 95678 916 . Ste. CA 95152 408 . Anh Tony 775 Montague Expressway Milpitas. San Jose.536 . CA 94607 Susan New World Communication Co. CA 94607 510-213-5957 Cell Cecilia Lam.731 .8477 Tel 408 . CA 91733 626 .3331 Tel 916 .286 . CA 94606 Hung Tran 510 Hung Tran 1050 7th Street. # 230 Sacramento. CA 92129 T&T Travel Toan Thanh Tran 4241 University Ave San Diego 92105 TK Market 4690 El Cajon Blvd.Tien Du. CA 92057 909-863-9396 Tel Trong Dong Bookstore 1151 E Holt Ave. CA 91446 415 . CA 92126 858 . Chandler. San Diego. Anh Tony Chi Christy Vuong 775 Montague Expressway Milpitas.CA 95132 408-806-9356 Tel LTL Phone Card Linh Tuyet Ly 2741 Trovata Ct.6854 Tel & Fax (call 1st) Be Ho . CA 96002 Reseda Wireless . CA Van Tran 2144 Garston St. CA 92532 Advantage Telecom Online Chi Christy. CA 91335 Saigon Calimex An Nguyen 18525 Sherman Way Reseda. # B San Diego. CA Digital Technology Nhut Van Nguyen 1755 Landess Ave Milpitas.259-2711 Tel & Fax (call 1st) .286 . CA 91335 Top Nails Spa . CA 92105 Linda Tran. AZ 85224 NhungKim Do-Prep 1350 Foxdale Loop. Apt. CA 92115 619 .868 . # B Rosemead. San jose. CA 92115 Beyond C Wireless Prep Tam Thanh Nguyen 4654 El Cajon Blvd. Susan 301 10th Street Oakland.1671 Fax Smart Liquor Giang Le 1795 Mckee Rd.Prep 1727 Echo Canyon ct.9836 Tel Blvd Nail Supply CA Huong Mai Fax: 619-563-2345 6937 Linda Vista Rd Ste A San Diego.559 .782 .Prep Diem Tran Truong 481 delridge dr.5097 Fax Best Drinking Water Tong Lee 1515 Jellick Ave Rowland Heights. Prepaid Cecilia Hong Lam 229 Belize Way Oceanside. San Jose.519 . # 101 Reseda.. CA 95122 Saigon Service 305 Silvercreek Rd San Jose. San Jose. CA 92111 R Le Nam Prep 13684 Freeport Rd San Diego.782 . Ste O Pomona.274 .. CA 92115-4403 Beyond Connection 10550 Camino Ruiz. Ste. CA 95824 Alpha Video Chi Huong. San Jose.Prepaid 260 Highland Ave 4 San Diego. CA 95130 Anh Ken 408-224-5925 Tel 408-931-6293 Fax 2857 Senter Road # O San Jose.9491 Fax Anh Nguyen 13388 Highlands Ranch Road Poway. CA 95112 408 . CA 92064 619 . CA 95035 Hong Loi Deli 9567 E Garvey Ave. # J San Diego.Prep Ivy Hai Vo 2056 Nunes Drive San Jose.528 . CA 91701 909-884-0579 Tel Tammy's Nail Thao Do 2907 Churn Creek Rd Redding. Apt.. CA 95035 Advantage Telecom Phone Card Chi Christy. CA 95116 408 .4060 Fax Annie Cebon 2850 Vincete Street San Francisco. CA 95035-7019 Go Den Hue Ton 408-719-1678 Tel 483 Taylor Dr Milpitas. Prepaid Binh T. CA .. CA 95135-1258 Luc Pham 2491 Alvin Ave.819 . Ste # E San Diego.0113 Fax Diem Tran . Ste A San Diego. Romona. Apt # 130 San Jose. CA 92111 Hy Quoc Vo .7738 Cel 415 .279 . # 202 Oakland.868 . CA 91770 Douglas Wireless 1120 Douglas Blvd.9494 Tel 909 . Anh Tuan 4712 El Cajon Blvd. Ca 95131 408-259-9202 Tel Jane Trinh . Ngo 11037 Malone Street Rancho Cucamonga.0333 Tel 619 . CA 95111 Dakao Sandwiches 98 E San Salvador St. CA 91767 909 .CA 92065 760-787-1455 Tel Super Care Insurance Johnny Pham 8968 E garvey Ave.223 .Prep Andy Anh Pham 7161 Lindley Ave. San Jose.Prep 1853 main st suite F. CA 95112 408-289-8506 Tel Ivy Hai .509 .7260 Tel 408 .5066 Fax AAA Liquors & Food Lan Phuong Nguyen Tel: 408-379-1885 4163 Hamilton Ave San Jose. San Jose CA 95111 408-225-9889 Tel I Fone Purify Water Hung Nguyen 2352 Senter Road. # 1 & 2 El Monte. Apt#503 San Jose.. CA 95121 408-387-3198 Tel Linh Tran Prep 2117 Sierra Wood Dr. # E Roseville.Prep Tien Du 53028 Gallica St Lake Elsinore.Prep Hien Vien 1218 9th Ave.

# 122 Westminster.Prep 7004 Alcove Springs Dr Colorado Springs. 06514 228-238-6126 ABC Communications Tony Nguyen Phone: 860-523-4332 1816 Park St Hartford.9707 Tel 714 .Prep Tu Truong 5028 Lunn Road Lakeland. Colorado Blvd.418 . CT 06405 203 . CA 92683 714-299-4523 Tel 714-775-0134 Fax Tasty Water -Prep 7699 Westminister Blvd Westminsiter. Calvin Phan 16478 Beach Blvd.4745 Tel 2650 N Rosemead Blvd.0635 Tel 407 . CA 91733 King Water Mart Son Thai Do 9611 Garvey Ave Ste 120A South El Monte.. CO 80219 Hung Denver HC Denver Telecom Cuong Q.0020 Cel 707 . CA 94901 415-488-7370 Cel AIRNEX COMMUNICATION 925-327-0400 3180 CROW CANYON PLACE.Prep 239-454-7302 TEL 239-454-7633 FAX 15250 S Tamiami. FL 33328 Little Saigon Mkt FL . CA 94587 510-441-0590 Tel Giang Ngoc Center Chu Ba Le 9551 Bolsa Ave.6263 Fax . CA 95401 707 . CT Lien Vu 165 Hull Street Ansonia. Torrance. Orlando. FL 33073 Hitek Nails Da Dong Van 10495 SW 54 Street Cooper City.758 . Prepaid Tho Van Le 467 Vista Del Mar San Rafael. South El Monte.5455 Fax Anh Duong Orlando Phone Card 5408 PENWAY DR ORLANDO. #109 SAN RAMON.898 . CA 95111-2115 My Hanh Thi Tran 488 Begonia Dr San Leandro. CA 92683 Hong Lan Services Online Chi Michelle 9113 Bolsa Ave. FL 32814 407 .418 . Tran DBA 4305 Sable Street Denver. # D Westminster. Federal Blvd Denver.315 . CA 95401 Chau Thanh Phone Hoa Le 626 . # 122 Westminster. CT 06106 T & T Nail Supply Annie Tran 422 New Britain Ave Hartford.. FL 32814 407-435-2557 Cell NAT Orlando 1219 E Colonial Dr.0936 F Hung To 1033 Sonora Ct Santa Rosa.Cali. 1587 s..444 . CA 95135 Trang Pham . CO 80923 719-964-0764 Cel Speed So.Prep 4979 Thrush Dr. # 342 Westminster. CO 80239 Kevin Tran Nail Blvd. CA 92683 Hong Lan Services Phone Card Chi Michelle 9113 Bolsa Ave.Thanh Ha Pham Prep 3025 Oliver Dr San Jose. CA 92683 Suntek Satellite 9938 Bolsa Ave # 114 Westminster. FL 33811 Quoc Thach Deli Hoang Truong 1360 N State Road 7 Margate.527 .898 . CO 81008 Hong Luong . Pueble.403 . FL 32803 407 . CT 06106 Phuc CT Anh Phuc. CA 91780 Ellure Paris . CA 92683 5 Stars Communications. CT 06401 Nguyet Trinh 525 E Main St. # D2 Fort Myers.Prep 411 lewis rd spc274 san jose. Chi Nguyet 1978 Park Street Hartford. INC.8043 Fax Mobile City Anh Dung Pham 161 Leisure Park Cir Santa Rosa.Prepaid 4347 W 178th St. FL 33063 954-449-5374 Cel Anh Duong Orlando Online 5408 Penway Dr. CO 80501 Phu Dinh Van . CA 94578 510-566-1085 Tel Tho Van Le .Prepaid 1523 Chaffee Rd. Chi Kyong Son Kim 8730 49th St N Unit # 7 Pinellas Park. CA 90504 Cam Huong Fastfood Linda Luu 32124 Alvarado Blvd. Lot # 1 Brandford. CT 06106-383 Bolsa Fashion Anh Duc. CO 80528 Bonsai Art & Landsca Tuan Nguyen 2113 Hackberry Cir Longmont. FL 32221 Tu Truong FL .280 .2464 W (want to mail invoice) Cabana & Asian Market Phat P Ly 1720 Globe Court Ft Collins. CA 94583 Truc Le Insurance 2803 Westminster Ave # 101 Santa Ana.456 . CA 92683 Quang Dinh Bui 10221 wembley Cir westmenster. CA 92683 Trang Le 10118 Granby Street Commerce City. Union City. CO 80022 Hong Phat Market Pre Hung Pham 1001 S.6698 Tel 407 . Denver. CA 91733-1087 B M Minh Bui 4940 Doreen Ave Temple City.8394 Tel Nail Studio Pre Thuc Ho 1451 Dixwell ave Hamden CT. Orlando. CA 92683 ZIP POST Chu Ky Tong 9353 Bolsa Ave Westminster. CO 80222 303 . CA 92706 714 . FL 33872 Bac Nguyen (Co) 5020 Mallards Place Coconut Creek. FL 3390 Chaffee Food Mart . #18 Jacksonville.

5235 Tel 316 ..Prep Tram Nguyen 1527 N. Ste. IL 61820 Peter Do 5041 W Ainslie Chicago. LA 70053 504-365-8138 Tel & Fax (call 1st) Behrman Wireless 839 Behrman Hwy. IL 60690 R Duc Hung Video Pre 1028 W.Prepaid 10325 Essex Dr. IL 60640 AZA Travel -Prep 5008 N Broadway St Chicago..Huong Vo FL .. IL 60640 Tai Nam Food Market 4925 N. Waters Ave #D Tampa.8230 Tel 850 . IL 60640-3056 Doanh Tran 4201 Coldwater Rd. KS 67846 620-276-6516 Tel 620-279-3717 Fax R Chau Nguyen Prep 2411 Heritage Ave Garden City. GA 30340 TK Travel & Services Tuan V Tran 2180 Pleasant Hill Rd #A5 Duluth.373 . IN 46805 Lovely Nail 5855 Madison Ave. LA 70056 504 . FL 32505 850 . IA 51105 R Vi Tran Prep 2804 Rachel Rd Champaign. F-127 Norcross.6813 Fax Kim Son Market 960 E Pawnee St Wichita. FL 33615 H & V Electronics Anh Hien Tran Phone: 407-982-5556 4543 S Orange Blossom Trl Orlando. Broadway St. Rita Wichita. FL 32505 Viet Hoa Market .E.262 . Indianapolis. Suite A130 Doraville. FL 33611 Tuan V. Anh Minh 1314 Pierce Street Sioux City.373 .O. Broadway Wichita. Argyle Street Chicago.1288 Tel Van's Fish Market Chi Linh 3654 Lafayette Rd.Prep Chu Son Truong 10408 W. Ste # E Indianapolis. Box 0797 Chicago. GA 30340 Tu Uyen GA 5150 Buford Hwy. # 2 Gretna. GA 30345 Please Fax invoice & Email Khuong ATL Khuong. KS 67211 316 . LA 70815 Asian Gift Hanh Tran 95 Westbank Expressway. KS 67207 Son Truong KS .780 . KS 67211 316 . Ste # A140 Doraville. Ste. GA 30096 678-474-0042 Tel Jessie Georgia Jessie Nguyen 434 Sugar Gate Ct Lawrenceville GA 30044 Anh Vu Nguyen 4560 Brastone Trace Lilburn. #J Chicago. KY 40214 617-212-5810 Cel R C&KAuto Repair Prep 10780 South Choctaw Dr Baton Rouge. Louisville. Chicago. # E Gretna.6646 Fax Cell Phone Depot Anh Tom Vo 2112 Belle Chase Hwy. GA 30093 R Hoan Cau GA Prep 5495 Jimmy Carter Blvd.9852 Tel AZA Travel Inc. GA 30083 Nhut Ly. Broadway St. IL 60625 Homnay INC Thuy T Nguyen P.Prep 4629 Stone Ln. IA 50131 515-309-0738 Tel AB Travel Chu Thanh. FL 33614 Viet King Travel Prep 7530 W.FL Prep 3707 Mobile Highway Pensacola. LA 70056 . Stone Mountain. Ste. FL 32839 NAT Atlanta Anh Hiep 4186 Buford Hwy # E Atlanta. Khanh. # C Gretna.262 .Prep 1331 Horizon Creek Ct Orlando.Prep 2310 W Foster Ave Chicago.127 Norcross. N. Tampa. Ste D-110 Doraville.. GA 30340-1169 Le Phan Bookstore Phan Le 5150 Buford Hwy ste C150 Doravill. Co Lanh 5150 Buford Hwy NE. # M24 Fort Wayne. FL 32828-6811 Cell: 407-756-2191 Phone: 202-609-8640 Globle Travel & Tour Justin Phan 4806 Mobile Hwy. KY 40509 859-245-8613 Tel Edward Lau 502-368-5043 Tel 6705 Strawberry Ln. KS 67214 316-262-0302 Tel Ha Tien 960 E Pawnee St Wichita. GA 30047 Thuy Binh . GA 30340 Kim Ngoc Jewelry Prep Danny Huynh 5150 Buford Hwy. Unit # 4 Johnston.. KS 67846 Dong Phuong Inc . IN 46222-1109 Cindy Nguyen 152 Honey Bee Ct Garden City. GA 30047 Hoan Cau 5495 Jimmy Carter Blvd #F.5174 Tel 504 . KS 67209 Tel: 316-729-0757 Julia Mustopoh 2081 Shaker Run Road Lexington.617 . Prepaid Dung TT Le 3929 LiffGlen Ct NW Lilburn. Nguyen 7575 N Clark Ave. IL 60640 Diva Satellite .2660 Fa Dobond Market FL Co Lien 813-784-4858 Cel 6002 Dale Mabry Hwy Tampa... IL 60630 312 . Wichita. IN 46227 317 . # H Pensacola. Giang Nguyen 5008 N.433 .262 .433 .5235 Tel Lucky Market KS Tony Nguyen 7100 E Harry St. GA 30093 LD Electronics & 5 star health.

MD 20902 DBA Hung Phat Lien Tran 11315 Fern Street Wheaton. Madison Heights.0744 Cel 13229 Willowbrook Drive New Orleans. LA 70058 504 .274 . MI 49508 616-281-9414 Tel 616-634-4913 Cell (hie Hong Kong Supermarket Thien Van 4242 Division Ave. SE Kentwood.366 .LA 2101 8th St. LA 70056 Ben Thanh Super Market 2101 8th St.2297 Fax Thuy Phan . MD 20902 Yen Maryland .255 . SpringField. Ste.Prepaid Yen Tran 23311 Sugar Maple Ct.. Harvey.328 . LA 70129 504 .588 . Ste. MD 20902 Mekong USA Canh Le 640 E University Blvd.0744 Cel 13229 Willowbrook Drive New Orleans.7768 Tel R SaoMaiVideoMA-Prep 371 White st. LA 70129 504-254-0040 Tel Co Lien Online Tay Do Inc 504 .366 . LA 70058 504 . La Fayette. Frederick Ave.8742 Cel Tran Bo Gia Phuong Tran 4859 Savoie Ct. MD 21045 909 . MI 49548 Phone & Fax: 616-261-3 Jennie Trang Nguyen 2070 Berwyn ct sw Wyoming.1354 Tel 248 . MA 01420-5403 978-235-6308 Tel Hong Cuc Inc Chrysant Tran 507 Dutton St Lowell.. New Orleans. Ste. MD 20619 3G Wireless / Tien Quach 248 . MA 02125 Tuong Duc . Division Ave #11 Kentwood. MD 20901 Minh Ngoc 612 Seminole Creek Way Silver Spring. MA 01610 R PhongPhu Video Pre 80 Green Street Worcester. MI 49548 616-245-5851 Tel Fax 5854 Vina Bakery Thao Nguyen 4309 Kalamazoo Ave. Mi 49519-1759 . Nhung Nguyen 4242 S. MA 02148 781 . MI 49508 616-455-6538 Tel Hien Ngoc Nguyen Prepaid 1913 Andrew St.Prep 515 Coral Reef Dr. # 203 Gaithersburg.Prep 5369 Brook Way. # 18 Gretna.9950 Tel Nghe Thuat A Dong Chi Thuan 828 Manhattan Blvd. Nguyen Tuong Nguyen 121 main st.1914 Fax Ngoc Diep Prep 114 Baltic St.330 .223 . Gaithersburg. MD 20855 Khang D Nguyen .5118 Tel 504 .238 . S # 11 Kentwood.Prep Duy Dac Le 59 Walnut St. SE Grand Rapids... Everett MA 02149 617-959-2259 Tel Duy Le .Tracy M & T Used Tires My Tran 1809 Lafayette Street Gretna. M PNS Nail Supply Chi Ngoc 29121 Dequindre Ave. LA 70129 Quynh Dao Video 4636 Alce Fortier Blvd. Harvey.275 .5118 Tel 504 .1120 Fax 30949 Dequidre Road Madison Heights. MD 20877 240-477-4741 R Oanh Nguyen.Prep 13418 Dwyer Blvd.397 . LA 70605 99 Super Market Hoa Tran 4646 Michoud Blvd. LA 70129 504 . LA 70129 Co Lien Phone Card Tay Do Inc 504 .366 .0027 Cel Long Hoang Chau Long h Chau 417 Bell Grove RD Gaithersburg. Flint. MA 01108 Ha Tien Market .254 . Harvey. LA 70058 Vinh Thanh Market . MI 48071 Stanley Hung Ha . MD 20878 Tre Magazine DC Chi Hong 554 N. MD 20877 Chau Nguyen MD-prep 3007 Lindell St Silver Spring. # D New Orlean. MA 01854 C & T Market 203 Ferry Street Malden. LA 70129 Lee's Store Prepaid Le Nguyen 982 Dorchester Ave. SE Caledonia.0600 Tel 504 .1914 Fax Kim Thuy Gifts 3715 Westbank Expwy. New Orleans.330 . Apt. Fitchburg. MI 49548 Tungs Video & Photo Tung Minh Ly 4308 South Division Ave.Prep Chi Minh 508-831-7413 Tel 892 Main St Worcester. MD 21044 626-382-6850 Tel Cheap Phone Card 5620 Waterloo Road Columbia. LA 70058 504 .7232 Tel Saigon Market Lu Quach 655 28th SE Grand Rapids. MI 49548 Kim Nhung Superstore Inc. MA 01610 Chuong Bao Tran-prep 7727 Hiawatha La Rockville. A Harvey.366 . MD 20904 Sang 2406 Eccleston St Silver Spring. #B Kentwood. # 5 Colombia.Prep 6887 Hartman Dr. LA 70053 504-366-3088 Fax Westbank Travel Chi Tu 925 Behrman Hwy. MI 48506 810 . Dorchester. New Orleans. # 819 California.prep Mr. Silver Spring. MI 49316 Blue Crab Market Van Dong 1612 Wisconsin Ave. LA 70506-5751 Wing Tai Chu Minh 3801 Ryan Street Lake Charles.

Suite # 2 Lincoln. # 163 Raleigh. MO 64124 Cell: 816-405-5751 Thao Huynh Agency. Biloxi.0588 Fax Thuy Le .476 . Suite # B Charlotte. nc 28273 704-340-6023 Dong Phuong NC V Dang & Hong D Nguyen 3738 Farmington Dr. NC 27604 Dan Vi Express / Daniel Huynh Fax: 704-636-2561 Tel: 704-636-2561 423 Grove St. NJ 07081 973 . MN 55449 763 . Salisbury.MN 2724 Nicollet Ave. MA 02148 Loc Pham NJ Loc Pham 2137 48th St.KB's Oriental Supermarket 3617 Division Ave.313 . MN 55404 612-870-5670 Tel 612-874-0401 Fax Hoang Tran 12135 Bataan St NE Blaine.405 .445 . # B Greensboro. Louis 1407 B Oak Moss Dr Ballwin. NC 28209 Thai Vinh Truong 12031 Merriweather Dr Charlotte . NJ 07034 973-462-3842 Cel Thanh Huong Restaurant Chi Thuy Tran.Prep 12611 Oak Plaza. NC 28144 A Chau Bridal Gift 1434 N 27th Street Lincoln. NH 03031 J &J KEVIN NGUYEN 4 Slack Court Bridgewater. Ste. NC 28205 Saigon Music (NC) Anh Phuc Nguyen 3907 South Blvd.547 .248 .Thi Do 5267 Mulligan Dr. NC 27407 336 .4731 Tel 612 . NE 68503 Vina Market Tam Nguyen 611 N 27th. NJ 08807 862-778-3876 Tel Tiffany Phan . Shakopee.8078 Fax Starlight. #A-2 Omaha. SW Wyoming. MI 49509-9503 UFS Bank Card Tony Nguyen 7916 Oregon Ave N Brooklyn Park.2355 Tel Thanh Thao Travel 611 N 27th STE 10 Lincoln. MS 39540 J-Nails / Phi Do Tel: 919-800-8152 Cell: 919-800-8152 403 Central Ave Butner.248 . Prepaid Thao T Huynh 3805 N. NE 68144 Mekong Market 3068 Q Street Omaha.871 . NJ 08110 856-366-6620 Cel Cheap Calls 211 Birch Ave.Prep 71 Iroquois Ave Lake Hiawatha. MO 63021 May Lang Thang Chu Binh Truong 4730 Rutledge Way Dr St Louis. Inc. #J Greensboro. MPLS. NC 27403 Green Basil.9999 Cel 952 . Anh Huy 533 W Side Ave Jersey City.376 .5711 Tel / Fax 314 . Truc NC Anh Truc 3901 Capital Blvd.871 . TX 77072 Jacklin Store MO Khuong Anh Nguyen 2532B Independence Ave Kansas City. Chu Ngoan Nguyen 5108 Carriage Dr Charlotte. MN 55433 Sin Dang MN Online 8456 Blazing Star Cir Shakopee. Wyoming.1840 Tel 973 . MO 65807 Bao Loc Video Chi Truong An 10104 Central Ave. NE 68503 402-476-1119 Tel Dong Phuong Shop Mai Thao Vu 4615 S 26th St.547 . Helen Nguyen 6307 Garden Trail Ct. NC 28205 704-535-1277 Tel NTN Services Chi Thao. MN 55379 612 . NE 68107 Viet Am Tam Luu 131 Route 101 A Amherst. MO 63129 Trang Fashions MO 4047 Gravois Ave Saint Louis.0573 Fax . MO 63116 314 . Oak Trfy Ste C Kansas City.376 . NC 27407 Loan Le Phone card Loan Le Bui 4800 Olde Province Ct Greensboro. 246 Morris Ave.6315 Tel Stacey Nguyen 9648 Holly Cir NW Coon Rapids.822 . Charlotte. MN 55455 ABC . NE 68503 402 . NC 27509 Da Nang Market Nam Van Ngo 3646 Central Ave.654 . NE 68107 Mai Thao Vu . Pennsauken. Houston.0751 Tel 336 .6258 Cel Binh Tay Oriental Cynthia Thi Truong 1418 B Sunshine Springfield.1673 Tel 563 . Apt 118 Omaha... MI 49548 616 .2134 Fa Helen Kansas Ms. NE 68107 402-731-1204 Tel R Dong Phuong Prep 4615 S 26th Ste A2 Omaha. NJ 07304 551-689-5115 Cell Loan Truong 302 Main Street Malden.360 . Ste # A Minneapolis. MO 64116 Tri St. MN 55408 612 ..1317 Fax Wireless City Quy Ha Luong 2827 Spring Garden St.4712 Fax Dich Vu Tu Mi . NC 27406 336-273-2998 Tel/Fax Call 1st Tax & Travel NC 1917 Merritt Dr Greensboro.772 . Princeton. NJ 08542 641 .9999 Tel 616 . Springfield. NE 68503 Phone 402-476-8996 Fax 402-476-8996 (call 1st) Vina Cellular Anh Anthoine (Tuan) Nguyen 505 N 27th Street # 4 Lincoln.MN 2538 Nicollet Ave S # 3. MN 55379 Tel: 612-822-9999 Fax: 952-445-2134 Sin Dang MN Phone Card 8456 Blazng Star Cir.

3331 Fax Tho Van Tran 2097 Crest Rd Cincinnati. OR 97006 503-848-9321 Tel Can Tho Market Thien Le 18725 NW Walker Rd. Drexel Ave.8816 Fax Dao Dung OH 836 Hunt St. Ste. OR 97006 503 .388 . NY 11354 718 .Prep 2544 W Eubanks St Oklahoma City. OK 73106 405 . OR 97266 Tenly Market Ly My Le 7120 SE Flavel St Portland.219 . OK 73703 580 .966 .0280 Tel Discount Nails Supply Kim Diep Thi Dao 3421 N Classen Blvd Oklahoma City. OK 73107 405 .. OH 45011 Gas N Go 713 S..2712 Tel 212 .. NY 10469 AMY TRAN 2601 DAVIDSON AV2 BRONX. Oakwood Road Enid. OK 7 Oregon Travel 18649 SW TV Hwy Aloha. Portland.343 . NY 10468 R Kiet Huynh-Prep 1839 Barnes Ave Bronx. Tran 2433 Union Blvd. Oklahoma City. OK 73118 Tung Oklahoma 10029 Dover Dr Oklahoma.7274 Tel Anfa Express Co Nga 2850 SE 82nd # 32C-D Portland.681 . Ste. OK 73119 405 . OH 45431 R Tung Nguyen Prep 6643 Bluewood Knoll Hamilton.226 .6685 Tel 513 . PA 18102 .8284 Fax ATVI Vin Film Prep Vincent Q.949 .8566 Tel Viet & Thai Market Thanh Van Le 18129 SW Tualatin Hwy Aloha. NM 87108 Vien. NY 11751 631-704-8000 Tel Queens Phone Card 4053 .356 . OK 73106 VN Huong 9808 S. OR 97006 Que Huong Oriental Food 3360 Silverton Road NE Salem.554 .. OK 73112 405-410-3396 Cell My Video 1125 Nw 25th St Oklahoma City.4753 Cel VN Express NY 135-25 40th Rd # 3fl Flushing.898 . Ste # 31C Portland.740 .1684 Tel & Fax(Call 1st) Chi Loan Bacon Huong Bacon 8436 SE Division St. 4D Woodside. OK 73170 Agnew Grocery 3416 South Agnew Ave. OK 7315 Saigon Music OK Trisha Bui / Aaris Lam Tel: 405-609-6622 2900 N Classen Blvd.702 .521 .3596 Fax Ba Le .Classen Blvd Oklahoma City. Portland Ave.9499 Tel 212 .234 . OH 45239 513 .371 . OR 97301 503 .0014 Tel Peter Thao Huynh Prepaid . # 102 Beaverton.2568 Tel 405 .2073 Tel & Fax (call 1st) J..2676 Tel Vnexpress LLC Chi Ha Le 1613 Mead Lane Moore.343 .961 . OR 97266 503-788-6978 Cel Pho Vietnam Restaurant Dao Kim Tran 5440 SE 82nd Avenue Portland. Apt.6994 Fax.. OK 73099 405 .949 . Ste # B Albuquerque.61st St. NY 10013 212 . OK 73106 Tuyet Minh Minh Quang Nguyen Tell: 405-557-0171 2720 N. # 504 New York. NY 10002 212 . Bornx. OK 73159 405 .T Line Nang Thai Tran 111 Louisiana Blvd.642 . OH 45240 513-225-9792 Cel Asia Video Tung Lam Ton That 58 Woodman Drive Dayton.Prep 15 West 192nd Street Bronx. OK 73112-7622 Tel: 405-620-4643 Shop & Save 3004 N. Ste. Service Charlie Pham 387 Broadway New York.2899 Tel 718 . NY 11377 718 .A. # A1 Islip Terrace. NY 10468 917 .2714 Fax New York Call Anh Duc Ly 130 Allen Street New York.493 . Okalahoma City. Classen Blvd Oklahoma City. Akron. Oklahoma City.OH 44306 330-786-0558 Tel Francis Market Chi Ngoc 4414 Colerain Ave. Oklahoma City. OR 97266 503-788-3433 Tel Nguyen's Music Jenny Nguyen 2850 SE 82nd Ave.7448 Cel 405 .. Oklahoma City. NY 2500 Woodhull Ave.8826 Tel 718 .NY 145 Canal Street New York. SE. NY 10013 212 . NY 10002 Vien Dong NY 109 Lafayette St. NY 10462 Tran B Hoang . OR 97266 503 . Cincinnati.C. Ste # G Oklahoma City.5423 Fax Thinh Bao Nguyen Tel: 405-525-7373 Cell: 405-314-1913 3221 N Classen Blvd.632 .9452 Tel Tuyet Mai Service OK Tuyet Mai Thi Nguyen 2720 N. PA Chu Khanh Pham 382 West Gordon Street Allentown. OR 97206 KT Corner.345 .621 . OH 45223 513-503-3364 Cell Long Nguyen 5515 Fox Rd Cincinnati. OK 73118-3254 Jessica Mai Tran 2751 W Eubanks St. NY 10002 NAT New York 265 Canal Street # 302 New York. NY 10013 Khai Tri NY Anh Van 145 Canal St New York.

TN 38141 901 . SC 29708-7920 Asian Market SC Quang Pham 3245-A Wade Hampton Blvd. # 17 Columbia. # 3A Philadelphia. PA 19148 215-952-4300 Tel Ultimate Nail 6401 Penn Ave. 11th St. SC 29206 Kaitlyn's Pharmacy Tung Vu 133 MELBOURNS DR FORT MILL.Prep Tony Thanh Phan 6760 Market St.N. Philadelphia..8020 Tel 215 . Memphis. PA 2041 S 18th St.TX 76014. Ste. TX 77514 409 . PA 19145 Que Huong Travel Anh Michael 1122 . TN 38125 CHI's Oriental Market Tam Vinh 3110 S. Arlington. PA 19124 215 . Philadelphia. Philadelphia. Philadelphia. PA 17111 717-558-0808 Tel Pho & Billiards Peter Duong 252 N Prince St Lancaster.PA 427 Northampton St. RI 02861 NYC Nail Supply Anh Hai 1945 Decker Blvd. # 102 Memphis.360 .5326 Cel Anna Nguyen 901-759-2319 Tel 7086 Cobbleston Dr. SD 57104 Amy Nail Phuong Vu 6731 Shelby Dr Memphis. PA 19147 V. Services Online Co Tu 612 . . Holland est. PA 19120 V. TX 76111 Chi Ho 2517 Wimpole Street Aliquippa. TN 38118 Dung Travel 5925 E Shelby Dr. # 10 Philadelphia. Arlington.9 Thy Hong Music Chi Nhung 501 Adams Ave. Ste. PA 19082 610-202-8812 Tel Trang Nguyen RI .283 . PA 19146 215 . Unit # 6A Philadelphia..Prep Hang Thu Nguyen 4125 E Bilknap St.32 Washington Ave. PA 19082 Kim Beauty Sup . PA 19147 215-754-4119 Fax Vina Services Inc Prep Vu Tuong Son 2750 S 3rd St. TN 37209 R Tracy Luong-Prep 717 N. PA 15001 412-352-4878 Tel 724-203-0091 Fax T & Y Seafood Wholesale 606 W Bayshore Anahuac.32 Washington Ave. Taylors.744 . TX 76113 Hang Cosmetics . Services Phone Card Co Tu 612 .Philadelphia PA 19120 Nhien Ba Le Pre-Paid 6544 COBBS CREEK PKWY PHILADELPHIA. PA 18964 88 Wireless / Tuong Chan 215-389-6260 Tel 215-389-7260 Fax 58 South Keystone Ave Upper Darby. PA 19147 Viet USA Tuan Phung 1011 S..4512 Tel JOHN TRAN 1743 Duster Cir Arlington. PA 19147 215-336-8800 Tel 215-336-86 Cellular Inc Anh Phuc Tran 644 Washington Ave.38 Washington Ave # H Philadelphia. Unit K Philadelphia. Memphis. Sioux Falls. #10 Philadelphia. Memphis. Souderton. Dang 5337 N 05th Street Philadelphia.. SC 29687 New Asian Food Mkt Binh Nguyen 315 S Grange Ave. ste 104 Ft Worth.744 . TX 76111 817-222-0349 Tel VN Plaza / Vinh The Luong Tell: 817-838-0866 4101 E Belknap St Haltom City.TX 76018 Kien Thuc Magazine 1700 E Pioneer Pkwy # 200 Arlington. TN 38141 901 . PA 19147 Dung Viet Music 5520 Whitaker Ave.3392 Tel & Fax DBA Long Agency-Prep 2431s Collins st ste a. # 117 Haltom City. PA 17111 Visional World Cell James Ta 3201 Paxton Street . PA 18042 610-515-9935 Tel 610-258-4382 Fax Ninh Kieu VN Restaurant Pre Chi Trang 3116 Parkview Ln Harrisburg. TN 38134 901-386-2200 Tel 901-386-2208 Fax R Thinh Video Prep 5833 Charlotte Ave Nashville. PA 19142 267-496-4994 Nhung Tran. TX 76001 A2Z Bac Hieu 1818 E Pioneer. Pittburgh.2119 Tel R Tho Van Nguyen Pre 523 E. TX 76010 682-472-2280 Tel 817-548-9580 Fax Ngoc Lan Dinh-Prep 725 Ponsell Dr.Viet Hoa Market ..2237 Fax Le Kieu Phila 5129 C Street. TX 76010 817 . PA 19147 michaelbui2000@hotmai Thuan Hung Communication Inc Chu Luong 1601 Washington Ave.2nd Street Harrisburg. PA 17111 Tel: 717-565-8095 Saigon Video PA Linh Tran 2800 Paxton Street Harrisburg.362 . PA 17603-3535 717-481-9858 Tel Alex Talk Imp & Exp Tuan M. Upper Darby.N. Broad St.459 .Prep Trang Nguyen 45 Mowry Street Pawtucket. Easton.732 . Ste. PA 19120 Fax 215-224-4045 Andy (Trung) Nguyen 1110 Washington Ave. # 160 Arlington. Perkens Rd. Philadelphia. PA 15206 412 .1066 Fax Jenny Giang 5520 Summer Ave.252 .

Walnut St.. TX 76018 817 . Prepaid Nhat Nguyen 11900 Bellaire Blvd. TX 75040 Saigon Travel Svcs Ms. Ste. TX 77083 Andrew Insurance Hieu Tran (Anh) 11007 Fuqua St. TX 75040 972-496-2226 Tel Phat Dallas Phat Nguyen 949 Green Pond Dr. TX 77072 281-983-5700 Tel Compu Net 6795 Wilcrest Dr Houston.2277 Fax Continental Travel & Tours Christine Chau Tran 2615 W Pioneer Pkwy. # 142 Grand Prairie. TX 77518 Van's Stereo Chu Hoa 126 W. Ste 205B Garland. TX 77072 Hoa Mai Video 10737 Kingspoint Road Houston. TX 77072 281-495-6252 Tel Global Tour 8200 Wilcrest Drive # 10B Houston. TX 77093 832-878-4233 Cel Andrew / Ms. TX 77072 832 .7851 Tel 817 . TX 75042 Tuan Phan 408 Kingsbridge Cir Garland. TX 77833 979-661-1561 Tel Summer Tree Tu Quyen Tran 2700 Summertree Dr Carrollton. TX 7875 R Vu Travel&Music Prep 10901 N Lamar Blvd.422 .530 .Prep 2825 Cedar Brook dr Garland. TX 75042 972 .8222 Tel Hoang Bui 8819 Bellaire Blvd Houston. Garland.4081 Tel 281 .487 . TX 77017 713-643-2782 Tel Dong Mai Market Phone Cards 3744 A Broadway Street Houston.519 . TX 77083 713 . Ste.1121 Fax Thong Tran .5115 Tel Tuyet Le TX 203 East Blue Bell Brenham.5553 Tel 281 . TX 77072 Fax: 281-561-7822 . Chi 8203 Ashlawn Drive Houston. TX 76018 817-946-0596 Tel May Service / Buc Nguyen Cell: 512-963-6273 Cell: 512-963-6351 8610 N.487 .455 . # A Bacliff. Market Tom Cao Cell: 281-701-5942 1106 Grand Ave.988 . # A104 Houston.944 . Ste # B Houston. TX 75040 972-804-7190 Tel T&T Wireless Inc Tri Ngo 3565 W. # 115 Austin. # 137 Garland. Walnut St. Lamar Blvd.460 . TX 77036 832 . Garland. TX 78753 Yummy Intl. Dieu Thuy 3212 N Jupiter Rd. Garland. Tx 77083 Ba Tran 12210 Mardi Gras Dr.0446 Tel Aqua Water Thuy Hang 14415 Bellaire Blvd Houston. TX 75051 214-475-9174 99 Center Cleaners Bill Trang Nguyen 2311 Little York Rd.R Hang Bui Prep 720 Lynnfield Dr Arlington.9500 Tel 972 . TX 77073 (713) 944-5476 281-530-1483 Fax Call 1st Dong Mai Market Online 3744 A Broadway Street Houston. # A Houston. TX 77089 832 .Prep Thong Tran 6000 Hackwood Trail Arlington. TX 75040 Phuong Minh Dang Pre 2129 Pueblo Dr.988 . TX 77526 281 . TX 75006 Huy Dinh 2614 Meadowridge Dr Garland.7010 Tel Duong Lai Canh.6680 Cel Hoang Video Online Chi Nguyet 11210 Bellaire Blvd.5090 Fax Crystal Water Co Nhung 281-933-1759 Tel 11209 Bellaire Blvd. Walnut # B Garland. TX 75051 972 Libertytech Anh Charles (Cuong) Nguyen 6823 Horizon Drive Grand Prairie.6004 Cel Hien Che Hien Khanh 10613 Bellaire Blvd #4150 Houston. TX 75042-6177 VNA Services Hien Kim Louis 3347 W. . Garland. Texas Ave Baytown. TX 76014 Sang Bui 5118 Highbank Dr Arlington. Ste. TX 77017 713-643-3028 Tel 713-643-2782 Te Dung Cao 8427 Brickhaven Ln Houston.5349 Fax Golden Health Care Prepaid Phone card Happy Gift Retails 11220 Beechnut St Houston. TX 75044 Tel: 214-558-3999 Fax: 972-381-6949 Lucky Dich Vu TX 2717 Wedgemere Dr. #301 Austin..261 . TX 75042-6411 Van Thao Services TX VanThao Pham 1146 Spanish Moss Dr.512 . # B Houston..530 .. TX 75042 Vy Video 3347 W Walnut St. TX 77072 281 . Ste. Garland. Houston. Houston. Houston. TX 75040 Video 9 TX Mai Bui 3555 W. TX 77075 713 . TX 77072 Dai Hoa Market 10706 Kingspoint Houston. TX 77072 281 . TX 77014 Mail To Agent Boba Zone Vi Thuy Luong 10613 Bellaire Blvd.Ste 121 Garland Tx 77044 972-530-9888 Tel Sinh Bui . # 133 Garland. TX 75054 Vuong-Dallas Thien Vuong 2615 West Pioneer Pkwy# 131 Grand Prairie..274 . TX 75040 Tuyet P Le 601 King Ln.

Pasadena. TX 77080 FAX # 713 939-7628 Thuan Phan . TX 77072 281-988-5661 M T Trading 1411 Hutchins St.448-2486 Tel 281-448-8423 Fax Hung Dong 2 13433 State Highway 249 Houston. TX 77478 Hung Dong 1 10625 Veterans Memorial Dr. TX 77072 Kim Nguyen DV Phone Cards Chi Cindy 10205 Bellaire Blvd. Houston. TX 77088 281 . TX 77014 281-880-8842 Tel & Fax 281-685-8252 Cell Kim Nguyen DV ( Chi Phuong) Kim Nguyen DV Online Co Thanh 10205 Bellaire Blvd.3995 Tel Lang Thai Xuan 713-644-1280 Tel Lap Nguyen 6107 Spanish Oak Dr.2356 Tel 281 . Ste. TX 77072 KT Nails Chi Thi 13420 Tomball Parkway # G Houston. TX 77017-5811 832-375-9207 Tel Lee Asian Market 8795 Antoine Drive Houston. TX 77025 NgocHung 10902 Westbrae Meadows Houston.568 ..591 . Houston. TX 77072 281-575-8918 ML Travel 8046 Boone Street Houston. 908 N Houston. TX 77072 Tel: 832-576-8583 Paris Sandwich Cafe 8282 Bellaire Blvd. TX 77089 My Quang Market Phone Cards Chi Thuy 12790 Scarsdale Blvd. TX 77036 713 . TX 77072 281-564-3111 Tel & Fax Call 1ST Thang Hung 1 Co Ann 3020 Gears Rd Houston.498 .Prep Phuong Khuong 991 Deerpass Houston. TX 77089 Nam Truong 8620 Stellalink Houston.0909 Tel Pauline Vu 9318 Stoneridge Canyon Ln Houston. TX 77084 Phuong My Music Anh Phuong 11205 Bellaire Blvd. TX 77036 Saigon Pharmacy Anh Henry Nguyen 8388 W.7900 Tel Lana Prep 8231 Sandy Glen Lane Houston. Houston.282 . # D Houston. TX 77072 713-988-8981 Fax (home) Hong Kong Wireless Tina Zdung Ho 11318 Burmese Ln Sugar Land Tx 77478 SUGAR LAND. TX 77084 PKHK TX . TX 77505 Le Tien Thanh . TX 77067 281-586-8463 Fax Thang Hung 2 Hien Chiem 9443 Kempwood Dr Houston. # S Houston. # 14 Houston. Sam Houston # 186 Houston. TX 77530 R Bao Chau Pharmacy 12002 Veterans Memorial # C Houston .Prep 11916 Bissonnet st. TX 77075 Nhung Pham 10910 ranier dr Houston Tx 77031 Paradise Water 8388 W Sam Houston Pwy Suite #112 Houston.. TX 77041 JP CO3 Co Thanh Nguyen 13480 Veterans Memorial R8 Houston.772 . TX 77075 713 . TX 77014 281-537-7759 Fax JP Wireless 11210 Bellaire Blvd. # B8 Houston.991 . TX 77031 Nguyen Travel Chi Lien Le 10710 Kingspoint Rd.Prepaid 5700 Brookglen Dr.9300 Tel Little Toy 11205 Bellaire Blvd.272 . TX 77038 281.564 ..Hoang Video Phone Card Chi Nguyet 11210 Bellaire Blvd.7344 Tel Huy Video Chi Oanh Hoang Le 13250 FM 529 # B Houston. Houston. Ste. TX 77003 713 .0088 Fax My Quang Market Online Chi Thuy 12790 Scarsdale Blvd Houston. # B2 Houston. TX 77072 281 .5337 Tel KHP Liquor 13480 Veterans Memorial Dr. TX 77072 281 . TX 77086 Lan Anh Video 11528 Bellaire Blvd.8000 Tel 281 . TX 77089 832 .. TX 77072 Phuong Thuy 18706 River Meadows Lane Houston. Houston.568 . TX 77068 R Nhan Hoa TX Prep 12898 Bellaire Blvd. Ste. Houston. # Houston. TX 77071 Lang Luu 9122 Garden Breeze Dr. #532 Houston. TX 77072 Tam Video Chi Chi 11360 Bellaire Blvd. # 137 Houston. Ste 114 Houston.1216 Tel Mai Video 12315 Bellaire BLVD # 300 Houston . Houston.9888 Tel 281-568-7999 Fax Julie Nguyen 11547 Chesswood Dr. TX 77086 281 . Houston.564 . TX 77072 281 ..260 . Houston. Ste. TX 77061 .225 . TX 77072 281 . Houston. TX 77099 ThuyHong Nguyen 8200 Broadway St.6439 Tel Pham Tom Van 16707 Bishop Knoll LN Houston.

# E-1 Houston.762 .Prep 12727 Ashford Creek Houston. # 504 Richardson.564 .sam houston parkway #100 Houston. NW THIEN M VO 12002 VETERANS MEMORIAL DR HOUSTON. TX 77072 281 . TX 77083 281 .341 . TX 75044 214-575-4000 ButViet Media Duc Mai 5613 Exeter Road Richardson. TX 77 832-654-3692 Cell VNCT Services Inc Chu Andy Dang 8300 West Sam Houston Pkwy South Houston.565 . TX 75081 Truc Huynh Chi Truc Huynh (Houston) 7235 Garden Field Ln Richmond.766 . # 18 Centreville. TX Patrick Nguyen 12002 Veterans Memorial Drive Houston. San Antonio.7731 Cel 512 . TX 77478 Caryn Nguyen (Chi) 14923 White Forge Lane Sugar Land. VA 20120 703-222-3388 Tel .. TX 77072 832-448-8828 832-448-8829 FAX Viet Video Anh Viet Nguyen 12002 Veterans Memorial Drive Houston.444 . TX Son Tran 5360 Walzem Rd San Antonio. TX 78251 573 . Houston.876 .257 .Thy Houston 14218 Andrea Way Ln Houston. Jupiter Rd #22C Richardson. TX 77089 Tin Nguyen 11003 Highstar Dr Houston.9596 Tel 832 . TX 75082 Communication Pro Dung Quang Dao 972-231-6066 Tel 500 E Arapaho Rd.9322 Tel VIET VIDEO . TX 77497 713-742-9698 Tel 2ND Nails / Phu Le 281 . TX 77043 713 . TX 78218 Tran Food Store 2231 Avenue J San Leon. TX 75048 610 . TX 75081Diep Nguyen. TX 77017 Viet Hoa Market . VA 22003-2426 Tel: 703-354-2933 Binh Duong Mkt VA Vincent Quoc Nguyen 13830 Lee Highway. TX 75089-2863 Andy Tai Tran 3424 Ashwood Cir Sachse. TX 774777 832-788-0517 Cel Sou Lang .0283 Fax AmeriAsia Com 9902 Potranco Rd.2006 Tel Super Save Food Chu Tin Co Man 1714 2nd Street Seabrook. TX 77388 Amy Vanessa Jennifer Nguyen 12103 Brook Meadows Court Stafford.1355 Cel 281 .2414 Tel Tien PC Chi Tien 12790 Scarsdale Blvd. TX 76542 Nancy Huong 13710 Canyon Hollow Loop. # B Houston.256 . TX 77072 Trang Nguyen 11731 N Ridgewood Cir.4825 Fax Vietnam Market LLC.8889 Fax Saigon Music 5486 Walzem Rd San Antonio. TX 78218 Vinacom Texas Chi Hang. TX 77072 281 .6068 Tel 210 .4795 Tel 210 . TX 75048 972-339-2022 Cel Toan Quan 3819 Rosewood Ln Sachse. Anh Thai 5265 Walzem Road San Antonio.2310 Fa Tuu Thanh Truong Hong-Nuong T Pham 3202 Silver Springs Way Rowlett. TX 77494-0483 NGA THAI T 3405 girand Ct Apt C Killeen.465 .461 . TX 77586 Tuan Nguyen 607 Bending Bough Dr.7700 Cel R Chinh Ho VA-prep 6231 Wilsom Blvd #201 Falls Church.507 . TX 77072 713 .650 . TX 77071 Tre Today 10515 Bellaire Blvd. TX 77082 281-596-9958 Tel Victoria Nguyen 8282 Park Place #C-1 Houston. TX 77083 8328609740 Tel Angie's Bridal 4750 N Jupiter Road # 106 Garland. Houston. TX 75082 TNT Dallas Chu Loc Thai 2115 E Buckingham Rd..9188 Tel Van Hoa Sinh 8200 Wilcrest # 27 A Houston. Sugar Land.785 .TX 8300 w.Prep Sou Lang 10114 Elder Mill Ln. Ste.prep 3501 N.988 . Houston.983 . Sugarland. Spring.650 . TX 77539 832 .2149 Fax XuanMai Truong Chi Mai 5700 S Gessner Dr. TX 78664 512 . TX 77469 Phone Card Express 3770 Royal Port Rush Dr Round Rock.7962 Tel 214 . TX 78218 210 .9580 Tel Van Huynh . TX 77067 281 . TX 77067 281-444-9322 phone&Fa Viet Video. VA 22044 Thanh Phuong T Ngo Christine Ngo 4089 Championship Ct Annandale.9325 Cel 14910 Cabin Run Ln.495 .0258 Tel 281-495-6272 Fax XL Forging 10930 Timberoak Dr Houston. TX 77072 Wilcres Food Store 7911 Wilcrest Houston. Richardson.661 .2209 Tel 713 . UT 84095 801 . TX 77036 Email: hongmaitruong2222@yahoo Helen P & Chuong Le Chi Hien Phan 8607 Cattle Call Way Katy. TX 77479 Citi Wireless Anh Phu Nguyen 1592 West 10400 South South Jordan. Ste.973 .

VT 05446-1509 FWY Phones Co Thi 33715 39th Ave SW Federal Way.E. VA 22044 Saigon USA VA Anh Binh 6757 Wilson Blvd. Falls Church. WA 98104 Quynh Nhu WA 1529 Jones Ave.. WA 98502 Nguyen Binh Pre-Paid 6324 150th Ave Redmond . Wa 98052 206-861-2881 P&J Services Peter Knypstra 13445 191st Ave S. wa 98418 Vinh Nguyen Tell: 253-439-9543 Fax: 253-627-1075 2530 S Court G St. VA 20171 703-793-9729 Tel Lorton Salon .Prep Ms.PREP 6710 40th Ave S Seattle. VA 23669-2546 Hanh-Nhan Doan Prep 2456 Mason Ferry Dr. VA 22044 Vietnam Super Market 6609 Wilson Blvd.Ste 3 Olympia.288 .1320 Tel Q T Travel 6314 Rigsby Rd. Henderson St. WA 98144 Thuy Duong Music Tran Que La 7101 M L King Jr Wy 5 Seattle. VA 23228-5327 Phone: CEC Money Transfer & Travel Corp Bao Tran Nguyen 101 Sanoey Cir SE Vienna. WA 98058 206-277-4659 Tel Valley Harvest 2 WA Hanh Quach 23636 104th Ave.243 . #36 Tacoma. VA 20111 Mystique Call 4600 Lynchester Drive Richmond.241 . # 28 Falls Church.241 . WA 98087 425-743-5503 Tel R Video Chau WA Prep 2103 Harrison Ave . VA 23236 804 .0262 Tel 703 . #100 Seattle. Jackson St. #C Seattle. Seattle. # 202 Herndon. WA 98118 Seattle Wireless Shawn Cao. VA 20121 703-378-2584 Tel 703-310-7959 Fax Phuong Uyen Phone Card 6538 Wheat Mill Way Centreville. Richmond. Hampton. Seattle.354 . VA 22042 Khuc Service . SE Kent.Prep 18219 169th Ave. Alex Le 1212 S.Prep Quan Tran Anh Nguyen 4110 Townhouse Rd. WA 98108 206-697-8851 Cel L&L Maintenance-Prep 8460 48th Ave 9 Seatle. WA 98118 Nam Phuong Service Chi Phuong 1032 S Jackson St # B Seattle.Phuong Uyen Online 6538 Wheat Mill Way Centreville. WA 98405 . W Lynnwood. WA 98059 R VietWah Asian Prep 2820 NE Sunset Blvd Renton. WA 98056 Five Star Laundry Anh Hung 7137 Martin Luther King Jr. Falls Church. WA 98106 R VietWah Market Prep 1032 S. VA 22443 Bien Hoa VA Chu Anthony Vu 7240 Arlington Blvd. WA 98056 Nguyen Tan Phong 12929 M L King Way Trlr 23 Seattle.8759 Tel R L & L Hi-Tech Prep 9618 16th Ave SW Seattle. Khuc Minh Tho 7813 Marthas lane. WA 98118 Hoang Mai Mai Pham 1047 S. WA 98031 Cuong Seatle Cuong Quoc Huynh 5912 Shaffer Ave S Seatle Wa 98108-3138 206-355-6403 Cell Danny Nguyen 3710 NE 12th St. Jackson St. WA 98178 206-412-9983 Tel Thang Vinh Hua .Prep Jack Anh Nguyen 8220 Gunston Corner Ln Lorton. SE Renton. Apt N Richmond. 22043 703-560-0058 Tel Oanh Phuong Music Chu Thuan 6795 Wilson Blvd. WA 98118 206-760-9941 Tel Tran Dinh Hung Prep Hung Tran 3815 South Othello St.VA. VA 22180 Son Ngoc Trinh-Prep Son Ngoc Trinh 46804 VERMONT MAPLE TERRACE STERLING. VA 20164-2236 703-421-21 Nhi Nguyen Prepaid 130 Fern Ct Colchester. VA 23226 804 . WA 98104 R VietWah Superfood Prep 6040 ML King Jr Way South Seatle.5653 fax Hampton Oriental Market Dung Anh Nguyen 1123 N.. wa 98118 Cafe La Vie Be Bui 3724 Yakima Ave. VA 22044 703 . Renton. Seattle. King St. VA 20121 Colonial Nail . NE Renton.2988 Tel Q T Travel Prep 6314 Rigsby Rd. WA 98056 206 . VA 23226 Quan Nguyen VA .Prepaid 211 Santa Maria Ave Colonial Beach. Renton. Richmond.Prep Vui Kim Thi Le 14928 25th Pl. WA 98118 TRANG & HUNG . Falls Church. Ste # 26 Falls Church. WA 98023 Kim-Vui . VA 22079 Asian Market WA My-Huong Thai 703-895-4493 Tel 9764 Colbert Lane Manassas. Tacoma Tacoma.

Vancouver. Nguyen 3220 E Fourth Plain Blvd. WA 98661 360-693-1565 Tel Optimal Tax Service Co Dung 1432 Park Road NW. Floor # 1 Washington. E. Alberta T3J 2Y2 Canada . DC 20010 Fremont Center New World Communications Canada Corp. Calvin Phan 227 Falmere Way N.Cho A Dong Tuynh V. Calgary.

Phone 251-229-1566 251-342-3838 251-660-7850 251-824-3242 479-561-1713 479-459-9090 480-812-8444 480-857-6185 480-917-3886 623-878-2475 602-230-1199 602-249-6894 602-249-4916 602-246-7748 520-318-0672 520-299-0818 714-683-6483 714-717-9909 626-922-0850 405-528-8188 678 395 3282 925-354-4637 925-363-3931 916-743-3999 714-775-2900 559-497-5617 559-449-4537 714-590-8740 714-590-8740 714-636-8400 714-454-3185 714-534-5507 714-638-8988 714-638-8988 714-757-9984 714 251 0298 714 883 9841 714-638-8988 714-823-0018 714-262-3691 310-324-4644 323-460-4685 Open .Close .

951-674-9373 408-956-0999 408-956-0999 408-206-0175 408-719-1678 626-279-6854 510-836-8764 510-220-5121 510-213-5957 909-863-9396 909-868-9494 619-559-1797 909-884-0579 916 548 4502 818-996-8468 818-881-6856 760-787-1455 626-307-7443 916-782-3331 626-435-5008 916-422-6322 619-283-4458 619-282-0413 858-536-9836 858-279-8880 619-677-4377 858-717-5641 858 610 6161 619-280-2777 619-528-0333 415-731-5066 408-379-1885 408-224-5925 408-286-7260 408-225-9889 408-289-8506 408-259-9202 408-387-3198 408-806-9356 408-313-5456 408-274-2825 408-899-2823 408 387 3036 408-509-8477 408-259-2711 .

280 .408-935-3419 408 206 8393 510-566-1085 415-488-7370 925-327-0400 714-418-9707 707 .0020 707-206-8127 626-444-4745 626-497-2216 626-350-3262 310-538-0031 510-441-0590 714-531-2246 714-531-2086 714-891-8939 714-891-8939 714-299-4523 714 285 0954 714-894-9834 403-280-8082 714-902-8079 720 345 2606 303-456-5013 303-758-2464 866-550-9351 720-277-8808 719-252-8262 719-964-0764 203-397-6041 203-315-8394 228-238-6126 860-523-4332 860-231-9489 479-791-6001 727-545-3120 954-360-7652 954-336-0604 239-454-7302 904 379 4712 863-521-3871 954-977-2477 407-456-0635 407-456-0635 407-898-6698 .

202-609-8640 850-332-7169 Tel 850-433-8230 813-832-4455 813-774-2181 813 374 2351 407-982-5556 404-321-6878 404-644-2355 Co Lanh 770-452-8889 770-986-8886 770-458-3317 678-474-0042 770-367-1139 678-613-8042 678 395 3232 678 395 3232 6785805065 404 299 9376 515-309-0738 712-255-5337 217 390 4166 312-617-9852 773-271-9888 773 271 9888 773 754 7537 773-334-6655 773 878 6301 773-275-5666 832-213-8229 317-780-1288 317-387-1023 620-276-8516 720 257 1916 316-262-0302 316-262-5235 316-262-5235 316-833-1823 316-729-0757 859-245-8613 617-212-5810 225 275 1150 504-365-8138 504-373-5174 504-433-1921 .

504-400-9919 504-362-4222 504-341-2347 504-328-9950 504-364-0880 504-366-5118 337 412 8712 337-562-9321 504-254-0040 504-254-3109 504-254-3109 504-255-0600 504-274-8742 504-309-4854 Tel 617-822-0098 617-959-2259 978-235-6308 978-441-0110 781-397-7768 413 364 2848 508-831-7413 508 799 9217 240 246 5573 626-382-6850 909-223-0027 240-477-4741 301 905 8838 301-208-1419 240 899 7882 301-439-0009 301-680-3685 240-491-6465 301-929-0725 267-939-3889 248-588-1354 248-544-8585 616-617-6181 810-238-7232 616 245 5851 616-455-6538 616-281-9414 Tel 616-406-1918 616-406-1918 616-261-3443 616-634-2440 .

616-248-9999 616 538 3087 763-315-1056 612-871-4731 612-870-5670 763-360-6315 763-783-3907 612-822-9999 612-822-9999 816-824-5019 816-231-8231 816-413-9800 314-498-0627 314-773-9432 314-772-5711 417-866-4953 228-396-2735 919-800-8152 704-535-1277 704-605-3936 704-525-9046 704-340-6023 336-854-9359 336-273-2998 Tel 336-547-0751 336-542-3265 919-872-3561 704-636-2561 402-476-2355 402-476-8996 402-475-0003 402-476-1119 402-614-5996 402 217 1613 402-731-1204 402 578 6968 603-318-9307 862-778-3876 Tel 973-462-3842 201-333-3030 857-888-1099 856-366-6620 641-654-1673 973-376-1840 .

505-265-4702 347-202-5891 646-322-9818 718 581 8166 917 345 4753 718-961-2899 212-219-2073 212-343-3385 212-219-2073 212-343-2712 212-253-5559 212-226-9499 631-704-8000 718-388-8826 330-786-0558 513-681-9253 513 386 7675 513-225-9792 937-252-6291 513 205 0299 580-234-2676 405-602-9476 405-632-0280 405-557-0356 405-943-9213 405-521-0014 405-620-4643 405-949-2568 405-525-7373 405-642-9452 405-557-0171 405-371-1234 405-595-9489 714-234-9728 503-356-8566 503-848-9321 503-726-8607 503-371-7274 503-493-1684 503-788-3433 503-788-6978 503-772-2148 503-775-5434 610-433-8230 .

610-515-9935 717-565-8095 717-379-7918 717-558-0808 717-481-9858 267-688-5165 215-336-8800 215-778-7792 215-744-8020 215-391-5980 267-496-4994 267-939-8319 215-336-2666 215-732-9049 215-745-3042 215-952-0201 215-952-0201 215-463-0235 215-952-4300 412-362-2119 215 721 7922 215-389-6260 610-352-2077 Tel 401-724-3031 803-787-9222 704-588-9623 864-609-0021 605-271-8171 901-283-5326 901-759-2319 901-565-9798 901-360-1066 901-386-2200 615 352 4189 817 468 4603 817-222-0349 817-538-3856 412-352-4878 409-252-4512 682-554-3171 682-472-2280 682-553-0905 817-459-3392 817-726-3982 .

817 861 1132 817-274-7851 817-946-0596 512-963-6273 512 453 1556 281-559-2900 Tel 281-422-5115 979-661-1561 214-505-8038 214-558-3999 972-496-2226 972-765-3494 214 680 1275 972-530-9888 972-804-7190 469-471-2555 469-742-3888 469 544 1053 972-272-4004 972-487-6468 469-544-7915 972-487-9500 972-606-8888 678-559-6743 214-475-9174 832-878-4233 832-837-9877 832-519-0446 281-568-1783 713-866-9918 281-983-5700 281-988-5553 281-933-1759 713-944-5476 713-643-2782 713-643-3028 713-261-7010 281-495-6252 281-530-4081 832.528-7916 832-512-6004 832 228 3408 713-944-8222 832-455-6680 281-561-6812 Tel .

9155 281-704-8584 281-857-2815 281 631 0600 281 776 9888 281 .564 .281-561-6812 281-933-2373 281-448-2486 281-272-2356 713-937-9400 281-537-7773 281-568-9888 281-568-5337 281-880-8842 832-330-6325 281-568-3575 281-568-3575 281-818-3988 281-498-7900 713 271 8495 713-991-3995 713-644-1280 832-858-6682 Cel 832 375 9207 281-260-9300 281-988-5661 713-225-1216 281-575-8918 281-564-8000 281-481-3169 281-481-3169 713 218 7566 281 564 1566 713 378 6100 713-382-4877 832-576-8583 713-772-0909 832-282-6439 281-858-6621 281 .530 .5400 281-564-3111 281-999-1239 713-939-7021 281 498 2920 713 634 0140 .

281-564-2414 832-235-8809 832-212-7298 832 .766 .1519 832-448-8828 281-444-9322 281-444-9322 281-444-9322 281-568-8119 281-495-0258 713-465-2209 713-272-9158 713-859-2990 714-400-1669 832-860-9740 214-575-4000 214-801-2882 972-231-6066 972 414 8358 972-234-9880 281-935-3395 512-762-7731 214-460-8777 972-339-2022 610-507-7962 573-257-6068 210-843-7668 210-653-9911 210-564-8442 832-766-2006 281-474-3660 281-660-0657 832-788-0517 713-742-9698 281-565-9596 281-933-2370 801-661-7700 571 205 0105 703-354-2933 703-222-3388 .643 .6852 281-988-9188 281-983-9580 281-596-9958 713 .

703-378-2584 703-378-2584 703 869 1011 703-289-3940 703-560-0058 703-538-4979 703-531-0597 703-241-0262 757-723-3003 703-793-9729 703-495-9029 703-661-6666 804-243-1320 804-288-2988 804 6837877 804-539-3037 703-531-0051 703-421-2167 802-233-2949 253-661-1817 425-743-5503 360 570 8736 206-861-2881 509 710 0620 425 336 6888 206-412-9983 206-277-4659 253-856-8462 206-355-6403 206-683-7438 206-725-0951 206-697-8851 206 370 2863 206-324-6364 206-354-8759 206 766 8078 206 329 1399 206 760 8895 206-322-1197 260-760-9941 206-295-8365 206-383-3874 253-472-3724 253-439-9543 .

971-570-8801 202-483-0359 510-226-0660 714-657-3959 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful