P. 1
Di chuc - 41 mau cong chung

Di chuc - 41 mau cong chung

4.83

|Views: 9,648|Likes:
Được xuất bản bởiKhang Nguyen
Mẫu di chúc
Mẫu di chúc

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Khang Nguyen on Sep 12, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

Mẫu số 31-CC/TK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
DI CHÚC
Tại Phòng Cng ch!ng số""""""""""""#h$nh phố H% Ch& Minh
(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện
công chứng và h!ng "ông chứng#'
Ti l$ (ghi r$ h% và t&n#(""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
)inh ng$*("""""""""/""""""""/""""""""""""""""
Ch!ng +inh nh,n d,n số(""""""""""""""""""""c-p ng$*"""""""/"""""""/""""""""#ại
"""""""""""""""""""""""""
Hộ .h/u #h01ng #2ú( (Tr'ờng hợp (hông c) h* (h+' thường tr,, thì ghi đ-ng (. t/m tr,#
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""33333333""
Trường hợp vợ ch0ng 12p 3i ch,c ch'ng thì ghi như sa' 4
Tôi là (ghi r$ h% và t&n#(""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
)inh ng$*( 3""/3"""/"33
Ch!ng +inh nh,n d,n số( "333""c-p ng$* 3"" /"3/"33" #ại 333333""
Hộ .h/u #h01ng #2ú("(trường hợp (hông c) h* (h+' thường tr, thì ghi n5i đ-ng (. t/m
tr,#
333333333333333333333333333333333333
c4ng 56 l$ Bà : """
)inh ng$*( 3""/3"""/3333"""
Ch!ng +inh nh,n d,n số( 33333""""c-p ng$* """" /3"/33"" #ại 3333"""
Hộ .h/u #h01ng #2ú( (trường hợp (hông c) h* (h+' thường tr, thì ghi n5i đ-ng (. t/m
tr,#333333333333333333333333333333"
T2ong #2ạng #h7i #inh #h8n +inh +ẫn' s7ng suố#' #i (ch,ng tôi# lập di chúc
n$* nh0 s9u(
(6hi r$4 7%, t&n người, c5 8'an, t9 chức được hưởng :i s;n< 3i s;n để 1/i và n5i c)
:i s;n< Trong trường hợp c) ch= định người thực hiện ngh>a vụ, thì ph;i ghi r$ h% t&n c?a
người nà@ và n*i :'ng c?a ngh>a vụ#A
333333333333333333333333333333"
33"""""""""""""""""""3333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333
333333333333333
Trong trường hợp 3i ch,c c) người 1àm chứng thì ghi th&m cBc n*i :'ng sa' 4
Đ: l$+ ch!ng cho 5i;c lập <i chúc' #i (ch,ng tôi# c= +1i ng01i l$+
ch!ng l$ (
ông (Bà): """
Mẫu n$* >06c ?9n h$nh .@+ #hAo Bu*C# >Dnh số 1E3/EFFG/BĐ-HIJ< ng$* 1G #h7ng K nL+ EFFG
cM9 N* ?9n nh,n d,n #h$nh phố H% Ch& Minh"
1
Mẫu số 31-CC/TK
)inh ng$*( "33/3""""/333"""
Ch!ng +inh nh,n d,n số( 3333"""c-p ng$* """" /"3/"33 #ại 333333"
Hộ .h/u #h01ng #2ú( (trường hợp (hông c) h* (h+' thường tr, thì ghi n5i đ-ng (. t/m
tr,#A333333333333333333333333333333"
ông (Bà): """
)inh ng$*( "33/3""""/333"""
Ch!ng +inh nh,n d,n số( 3333"""c-p ng$* """" /"3/"33 #ại 333333"
Hộ .h/u #h01ng #2ú((trường hợp (hông c) h* (h+' thường tr, thì ghi n5i đ-ng (. t/m
tr,#A 333333333333333333333333333333"
JhOng ng01i l$+ ch!ng nPu #2Pn l$ do #i (ch,ng tôi# #ự lự9 chQn 5$ +1i
>Cn' hQ .hng #huộc nhOng ng01i #hR9 .C #hAo di chúc hoSc #hAo ph7p luậ# cM9
#i (ch,ng tôi#' .hng phTi l$ ng01i c= Uu*Vn' nghW9 5X #$i sTn liPn Uu9n >Cn nội
dung <i chúc' hQ c= >8* >M nLng lực h$nh 5i d,n sự"
Ti (ch,ng tôi# >Y >Qc di chúc' >%ng Z #o$n ?ộ nội dung ghi #2ong di chúc 5$
.Z 5$o di chúc n$* #20[c sự c= +S# cM9 cng ch!ng 5iPn"
7oCc c) thể ch%n m*t trong cDc trường hợp sa' đE@4
Ti (ch,ng tôi# >Y >Qc di chúc' >%ng Z #o$n ?ộ nội dung ghi #2ong di chúc
5$ .Z' >i:+ ch\ 5$o di chúc n$* #20[c sự c= +S# cM9 cng ch!ng 5iPn"
Ti (ch,ng tôi# >Y >Qc nội dung di chúc' >%ng Z #o$n ?ộ nội dung ghi #2ong
di chúc 5$ >i:+ ch\ 5$o di chúc n$* #20[c sự c= +S# cM9 cng ch!ng 5iPn"
Ti (ch,ng tôi# >Y nghA cng ch!ng 5iPn >Qc di chúc' >%ng Z #o$n ?ộ nội
dung di chúc 5$ .Z 5$o di chúc n$* #20[c sự c= +S# cM9 cng ch!ng 5iPn"
Ti (ch,ng tôi# >Y nghA cng ch!ng 5iPn >Qc di chúc' >%ng Z #o$n ?ộ nội
dung di chúc 5$ .Z' >i:+ ch\ 5$o di chúc n$* #20[c sự c= +S# cM9 cng ch!ng
5iPn"
Ti (ch,ng tôi# >Y nghA cng ch!ng 5iPn >Qc di chúc' >%ng Z #o$n ?ộ nội
dung di chúc 5$ >i:+ ch\ 5$o di chúc n$* #20[c sự c= +S# cM9 cng ch!ng 5iPn"
Ti (ch,ng tôi# >Y nghA ng01i l$+ ch!ng >Qc di chúc' >%ng Z #o$n ?ộ nội
dung di chúc 5$ .Z 5$o di chúc n$* #20[c sự c= +S# cM9 cng ch!ng 5iPn"
Ti (ch,ng tôi# >Y nghA ng01i l$+ ch!ng >Qc di chúc' >%ng Z #o$n ?ộ nội
dung di chúc 5$ .Z' >i:+ ch\ 5$o di chúc n$* #20[c sự c= +S# cM9 cng ch!ng
5iPn"
Ti (ch,ng tôi# >Y nghA ng01i l$+ ch!ng >Qc di chúc' >%ng Z #o$n ?ộ nội
dung di chúc 5$ >i:+ ch\ 5$o di chúc n$* #20[c sự c= +S# cM9 cng ch!ng 5iPn"
Người là !"#ng (nF' c,# Người l$% &i !"'!
1. (G. và ghi r$ h% t&n# (G., điểm ch= và ghi r$ h% t&n#
2. (G. và ghi r$ h% t&n#
Mẫu n$* >06c ?9n h$nh .@+ #hAo Bu*C# >Dnh số 1E3/EFFG/BĐ-HIJ< ng$* 1G #h7ng K nL+ EFFG
cM9 N* ?9n nh,n d,n #h$nh phố H% Ch& Minh"
2
Mẫu số 31-CC/TK
()I CH*NG CỦA C+NG CH*NG VI,N
Jg$*"""""""""#h7ng"""""""""""nL+"""""""""""""" ]?^ng chO """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""_
(Trường hợp công chứng ngoài giờ 1àm việc hoCc thHo đI nghị c?a người @&' cJ' công
chứng, thì ghi th&m giờ, ph,t và cKng ghi LMng chN trong :O' ngoCc đ5n#
Tại Phòng Cng ch!ng số"""""""""#h$nh phố H% Ch& Minh
(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công
chứng và h!ng công chứng#'
Ti"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""' cng ch!ng 5iPn Phòng Cng ch!ng số"""""""""#h$nh
phố H% Ch& Minh
C"#ng n"$n:
- `ng/?$ """"""""""""""""""""""AAAAA""""""" >Y #ự ngu*;n lập di chúc n$*a
- ThAo sự nhận ?iC# cM9 #i' #ại #h1i >i:+ cng ch!ng' ng]?$_ c= >8* >M
nLng lực h$nh 5i d,n sự ph4 h6p #hAo Uu* >Dnh cM9 ph7p luậ#a
- Jội dung di chúc ph4 h6p 5[i ph7p luậ#' >ạo >!c bY hộia
- Jg01i lập di chúc >Y >Qc ?Tn di chúc n$*' >Y >%ng Z #o$n ?ộ nội dung ghi
#2ong di chúc 5$ >Y .Z 5$o di chúc #20[c sự c= +S# cM9 #ia
7oCc ch%n m*t trong cDc trường hợp sa'4
- Jg01i lập di chúc >Y >Qc di chúc n$*' >Y >%ng Z #o$n ?ộ nội dung ghi
#2ong di chúc 5$ >Y .Z' >i:+ ch\ 5$o di chúc #20[c sự c= +S# cM9 #ia
- Jg01i lập di chúc >Y >Qc di chúc n$*' >Y >%ng Z #o$n ?ộ nội dung ghi
#2ong di chúc 5$ >i:+ ch\ 5$o di chúc #20[c sự c= +S# cM9 #ia
- Jg01i lập di chúc >Y nghA cng ch!ng 5i1n >Qc di chúc n$*' >Y >%ng Z
#o$n ?ộ nội dung ghi #2ong di chúc 5$ .Z 5$o di chúc #20[c sự c= +S# cM9 #ia
- Jg01i lập di chúc >Y nghA cng ch!ng 5i1n >Qc di chúc n$*' >Y >%ng Z
#o$n ?ộ nội dung ghi #2ong di chúc 5$ .Z' >i:+ ch\ 5$o di chúc #20[c sự c= +S#
cM9 #ia
- Jg01i lập di chúc >Y nghA cng ch!ng 5i1n >Qc di chúc n$*' >Y >%ng Z
#o$n ?ộ nội dung ghi #2ong di chúc 5$ >i:+ ch\ 5$o di chúc #20[c sự c= +S# cM9
#ia
- Jg01i lập di chúc >Y nghA ng01i l$+ ch!ng >Qc di chúc n$*' >Y >%ng Z
#o$n ?ộ nội dung ghi #2ong di chúc 5$ .Z 5$o di chúc #20[c sự c= +S# cM9 #ia
- Jg01i lập di chúc >Y nghA ng01i l$+ ch!ng >Qc di chúc n$*' >Y >%ng Z
#o$n ?ộ nội dung ghi #2ong di chúc 5$ .Z' >i:+ ch\ 5$o di chúc #20[c sự c= +S#
cM9 #ia
Mẫu n$* >06c ?9n h$nh .@+ #hAo Bu*C# >Dnh số 1E3/EFFG/BĐ-HIJ< ng$* 1G #h7ng K nL+ EFFG
cM9 N* ?9n nh,n d,n #h$nh phố H% Ch& Minh"
3
Mẫu số 31-CC/TK
- Jg01i lập di chúc >Y nghA ng01i l$+ ch!ng >Qc di chúc n$*' >Y >%ng Z
#o$n ?ộ nội dung ghi #2ong di chúc 5$ >i:+ ch\ 5$o di chúc #20[c sự c= +S# cM9
#ia
- <i chúc n$* >06c lập #h$nh """""""""" ?Tn ch&nh ]+ci ?Tn ch&nh g%+ """"""" #1'
"""""""" #29ng_' c-p cho ng01i lập di chúc """"""""""" ?Tn ch&nha l0u #ại Phòng Cng
ch!ng +ộ# ?Tn ch&nh"
)ố cng ch!ng """"""""""' Uu*:n số """"""""""TP/CC-)CC/HĐd<"
Công !"#ng -i.n
](., đ)ng :O' và ghi r$ h% t&n#
Mẫu n$* >06c ?9n h$nh .@+ #hAo Bu*C# >Dnh số 1E3/EFFG/BĐ-HIJ< ng$* 1G #h7ng K nL+ EFFG
cM9 N* ?9n nh,n d,n #h$nh phố H% Ch& Minh"
4

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->