P. 1
Giay Uy quyen - 41 mau cong chung

Giay Uy quyen - 41 mau cong chung

4.25

|Views: 70,046|Likes:
Được xuất bản bởiKhang Nguyen
Mau giay uy quyen cho cong chung tai TP HCM (mau cu, chi de tham khao)
Mau giay uy quyen cho cong chung tai TP HCM (mau cu, chi de tham khao)

More info:

Published by: Khang Nguyen on Sep 12, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2012

pdf

text

original

Mẫu số 29-CC/UQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
GI! Ủ! "#!$N
Tại Phòng Công chứng số .….. thành phố Hồ Ch Minh (Trường hợp việc
công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và h!ng
"ông chứng#! tôi (ch$ng tôi# "à#
$ng %%à#&..................................................................................................................
&inh ngà'#................................................................................................................
Chứng (inh nh)n *)n số#.......................c+p ngà'..................................................
tại.............................................................................................................................
H, -h.u th/0ng t12#%Trường hợp 'hông c( h) 'h*+ thường tr$ thì ghi đ,ng '- t.m tr$#
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
/o0c c( thể ch1n m)t trong c2c ch3 thể sa+&
45 "h3 thể 6à vợ ch7ng&
$ng # .......................................................................................................................
&inh ngà'#................................................................................................................
Chứng (inh nh)n *)n số#.......................c+p ngà'..................................................
tại.............................................................................................................................
H, -h.u th/0ng t12# ...............................................................................................
.................................................................................................................................
C3ng 45 "à 6à# .........................................................................................................
&inh ngà'#................................................................................................................
Chứng (inh nh)n *)n số#.......................c+p ngà'..................................................
tại.............................................................................................................................
H, -h.u th/0ng t12#%Trường hợp vợ ch7ng c( h) 'h*+ thường tr$ 'h2c nha+, thì ghi h)
'h*+ thường tr$ c3a t8ng người#5...................................................................................
.................................................................................................................................
95 "h3 thể 6à h) gia đình&
H7 4à t8n ch9 h,# ....................................................................................................
&inh ngà'#................................................................................................................
Chứng (inh nh)n *)n số#.......................c+p ngà'..................................................
tại.............................................................................................................................
H, -h.u th/0ng t12#................................................................................................
.................................................................................................................................
C:c thành 4i8n c9; h, gi; <=nh#
- H7 4à t8n#..............................................................................................................
Mẫu nà' </5c 6;n hành ->( th?@ Qu'At <Bnh số C2D/2EEF/QG-UHIJ ngà' CF th:ng K nL( 2EEF
c9; M' 6;n nh)n *)n thành phố Hồ Ch Minh.
C
Mẫu số 29-CC/UQ
&inh ngà'#................................................................................................................
Chứng (inh nh)n *)n số#.......................c+p ngà'..................................................
tại.............................................................................................................................
H, -h.u th/0ng t12#................................................................................................
.................................................................................................................................
: Trong trường hợp c2c ch3 thể n;+ tr;n c( đ.i <iện thì ghi&
H7 4à t8n ng/0i <ại *iNn#........................................................................................
&inh ngà'#................................................................................................................
Chứng (inh nh)n *)n số#.......................c+p ngà'..................................................
tại.............................................................................................................................
H, -h.u th/0ng t12#................................................................................................
.................................................................................................................................
Th?@ gi+' 9' Ou'Pn %trường hợp đ.i <iện th=o 3> ?+>@n# số# ………………………..
ngà' ……………….*@ …………………………………………………….."Qp.
A55 "h3 thể 6à tB chức&
T8n tR chức# ............................................................................................................
T1S sT# .....................................................................................................................
Qu'At <Bnh thành "Qp số#.....................ngà'..............th:ng ..............nL(
............................................................
*@ ....................................................................................................................c+p.
Ui+' chứng nhQn <Lng -V -inh *@;nh số#...........ngà'…….th:ng .........nL(
............................................................................
*@ ....................................................................................................................c+p.
&ố W;X# ...............................................&ố <iNn th@ại#..............................................
H7 4à t8n ng/0i <ại *iNn# .......................................................................................
Chức 4S# .................................................................................................................
&inh ngà'#...............................................................................................................
Chứng (inh nh)n *)n số#.......................c+p ngà'..................................................
tại.............................................................................................................................
HYng gi+' nà'! tôi (ch$ng tôi# 9' Ou'Pn ch@# %ghi thông tin v@ người được 3>
?+>@n, c2ch ghi như đCi vDi c2c ch3 thể n;+ t.i phEn tr;n#
.…………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
… c:c n,i *ung s;u <)'# %Fhi cụ thể n)i <+ng công việc 3> ?+>@n, ph.m vi 3> ?+>@n mà
G;n được 3> ?+>@n c( nghHa vụ thực hiện nhIn <anh G;n 3> ?+>@nJ thời h.n 3> ?+>@n (nK+
c(# và c2c n)i <+ng 'h2c#
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Mẫu nà' </5c 6;n hành ->( th?@ Qu'At <Bnh số C2D/2EEF/QG-UHIJ ngà' CF th:ng K nL( 2EEF
c9; M' 6;n nh)n *)n thành phố Hồ Ch Minh.
2
Mẫu số 29-CC/UQ
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Tôi Xin chBu t1:ch nhiN( t1/Zc ph:p "uQt 4P (7i c;( -At *@ H8n </5c 9'
Ou'Pn nh)n *;nh tôi th[c hiNn t1@ng phạ( 4i 9' Ou'Pn n8u t18n. Tôi công nhQn
<\ hi]u 1^ Ou'Pn! ngh_; 4S 4à "5i ch h5p ph:p c9; (=nh 4à hQu Ou` ph:p "V c9;
4iNc 9' Ou'Pn.
N%&'( )* +,*-n
%-V! <i]( cha 4à ghi 1^ h7 t8nb
Mẫu nà' </5c 6;n hành ->( th?@ Qu'At <Bnh số C2D/2EEF/QG-UHIJ ngà' CF th:ng K nL( 2EEF
c9; M' 6;n nh)n *)n thành phố Hồ Ch Minh.
D
Mẫu số 29-CC/UQ
./I CH0NG CỦA C1NG CH0NG VI2N
Igà' …..th:ng .… nL( 555555 (GLng chM55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555#
(Trường hợp công chứng ngoài giờ 6àm việc ho0c th=o đ@ nghị c3a người >;+ cE+
công chứng được thực hiện ngoài giờ 6àm việc, thì ghi th;m giờ, ph$t và cNng ghi GLng chM
trong <O+ ngo0c đPn#
Tại Phòng Công chứng số.….. thành phố Hồ Ch Minh!
(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện
việc công chứng và h!ng "ông chứng#
Tôi.…………………………..! Công chứng 4i8n Phòng Công chứng
số.….thành phố Hồ Ch Minh
Ch3n% nhận4
- Ui+' 9' Ou'Pn nà' *@ ông/6à.……………………………………. ..."Qpc
- Tại th0i <i]( công chứng! ông/6à.………………………………………
cd nLng "[c hành 4i *)n s[ ph3 h5p th?@ Ou' <Bnh c9; ph:p "uQtc
- I,i *ung 9' Ou'Pn ph3 h5p 4Zi ph:p "uQt! <ạ@ <ức X\ h,ic
- Ig/0i 9' Ou'Pn <\ <7c "ại Ui+' 9' Ou'Pn nà'! <\ <ồng V t@àn 6, n,i
*ung ghi t1@ng Ui+' 9' Ou'Pn nà' t1/Zc s[ cd (et c9; tôic
/o0c c( thể ch1n m)t trong c2c trường hợp sa+ đI>&
- Ig/0i "Qp Ui+' 9' Ou'Pn nà'! <\ <ồng V t@àn 6, n,i *ung ghi t1@ng
Ui+' 9' Ou'Pn 4à <\ -V! <i]( cha 4à@ Ui+' 9' Ou'Pn nà' t1/Zc s[ cd
(et c9; tôic
- Ig/0i "Qp Ui+' 9' Ou'Pn nà'! <\ <ồng V t@àn 6, n,i *ung ghi t1@ng
Ui+' 9' Ou'Pn 4à <\ <i]( cha 4à@ Ui+' 9' Ou'Pn nà' t1/Zc s[ cd (et
c9; tôic
- Ig/0i "Qp Ui+' 9' Ou'Pn nà' <\ ngh? Công chứng 4i8n <7c gi+' 9'
Ou'Pn nà'! <\ <ồng V t@àn 6, n,i *ung ghi t1@ng Ui+' 9' Ou'Pn <\ -V
4à <i]( cha 4à@ Ui+' 9' Ou'Pn nà' t1/Zc s[ cd (et c9; tôic
- Ig/0i "Qp Ui+' 9' Ou'Pn <\ ngh? Công chứng 4i8n <7c Ui+' 9' Ou'Pn
nà'! <\ <ồng V t@àn 6, n,i *ung ghi t1@ng Ui+' 9' Ou'Pn 4à <\ <i](
cha 4à@ Ui+' 9' Ou'Pn nà' t1/Zc s[ cd (et c9; tôic
- Ig/0i "Qp Ui+' 9' Ou'Pn <\ ngh? Công chứng 4i8n <7c Ui+' 9' Ou'Pn
nà'! <\ <ồng V t@àn 6, n,i *ung ghi t1@ng Ui+' 9' Ou'Pn 4à <\ -V 4à@
Ui+' 9' Ou'Pn nà' t1/Zc s[ cd (et c9; tôic
Mẫu nà' </5c 6;n hành ->( th?@ Qu'At <Bnh số C2D/2EEF/QG-UHIJ ngà' CF th:ng K nL( 2EEF
c9; M' 6;n nh)n *)n thành phố Hồ Ch Minh.
f
Mẫu số 29-CC/UQ
- Ig/0i "Qp Ui+' ug Ou'Pn <\ ngh? ng/0i "à( chứng <7c Ui+' 9' Ou'Pn
nà'! <\ <ồng V t@àn 6, n,i *ung ghi t1@ng Ui+' ug Ou'Pn <\ -V 4à <i]( cha 4à@
Ui+' 9' Ou'Pn nà' t1/Zc s[ cd (et c9; tôic
- Ig/0i "Qp Ui+' ug Ou'Pn <\ ngh? ng/0i "à( chứng <7c Ui+' 9' Ou'Pn
nà'! <\ <ồng V t@àn 6, n,i *ung ghi t1@ng Ui+' ug Ou'Pn 4à <\ <i]( cha 4à@
Ui+' 9' Ou'Pn nà' t1/Zc s[ cd (et c9; tôic
- Ig/0i "Qp Ui+' ug Ou'Pn <\ ngh? ng/0i "à( chứng <7c Ui+' 9' Ou'Pn
nà'! <\ <ồng V t@àn 6, n,i *ung ghi t1@ng Ui+' ug Ou'Pn 4à <\ -V 4à@ Ui+' 9'
Ou'Pn nà' t1/Zc s[ cd (et c9; tôic
- Ui+' 9' Ou'Pn nà' "Qp thành….... 6`n chnh %(hi 6`n chnh gồ( .…….
t0! .……t1;ngb! c+p ch@ ng/0i 9' Ou'Pn.…..6`n chnh! "/u tại Phòng Công
chứng (,t 6`n chnh.
&ố công chứng.…………! Qu']n số.………… TP/CC-&CC/HGUJ.
C5n% ch3n% 6(7n
%-V! <dng *+u 4à ghi 1^ h7 t8nb
Mẫu nà' </5c 6;n hành ->( th?@ Qu'At <Bnh số C2D/2EEF/QG-UHIJ ngà' CF th:ng K nL( 2EEF
c9; M' 6;n nh)n *)n thành phố Hồ Ch Minh.
F

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->