P. 1
Hop dong uy quyen - 41 mau cong chung

Hop dong uy quyen - 41 mau cong chung

4.8

|Views: 2,701|Likes:
Được xuất bản bởiKhang Nguyen

More info:

Published by: Khang Nguyen on Sep 12, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2010

pdf

text

original

Mẫu số 27-CC/UQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
H! Đ"NG Ủ# $%#&N
Tại Phòng Công chứng số .….. thành phố Hồ Ch Minh (Trường hợp việc
công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và h!ng
"ông chứng#! ch"ng tôi gồ# c$%
'(n )* +,*-n ./0, 12* 345 l6 '(n A7%
&ng '$à#%..................................................................................................................
(inh ngà)%................................................................................................................
Chứng #inh nh*n +*n số%.......................c,p ngà)..................................................
tại.............................................................................................................................
H- .h/u th01ng t2"% 'Trường hợp &hông c' h( &h)* thường tr+ thì ghi đ,ng &- t.m tr+#
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
/o0c c' thể ch1n m(t trong c2c ch3 thể sa*%
45 "h3 thể 6à vợ ch7ng%
&ng % .......................................................................................................................
(inh ngà)%................................................................................................................
Chứng #inh nh*n +*n số%.......................c,p ngà)..................................................
tại.............................................................................................................................
H- .h/u th01ng t2"% ...............................................................................................
.................................................................................................................................
C3ng 45 6à 7à% .........................................................................................................
(inh ngà)%................................................................................................................
Chứng #inh nh*n +*n số%.......................c,p ngà)..................................................
tại.............................................................................................................................
H- .h/u th01ng t2"%'Trường hợp vợ ch7ng c' h( &h)* thường tr+ &h2c nha*, thì ghi h(
&h)* thường tr+ c3a t8ng người#5...................................................................................
.................................................................................................................................
95 "h3 thể 6à h( gia đình%
H8 4à t9n ch: h-% ....................................................................................................
(inh ngà)%................................................................................................................
Chứng #inh nh*n +*n số%.......................c,p ngà)..................................................
tại.............................................................................................................................
H- .h/u th01ng t2"%................................................................................................
.................................................................................................................................
C;c thành 4i9n c:< h- gi< =>nh%
Mẫu nà) =05c 7<n hành .?# th@A Qu)Bt =Cnh số D2E/2FFG/QH-UIJK ngà) DG th;ng 7 nL# 2FFG
c:< M) 7<n nh*n +*n thành phố Hồ Ch Minh.
D
Mẫu số 27-CC/UQ
- H8 4à t9n%..............................................................................................................
(inh ngà)%................................................................................................................
Chứng #inh nh*n +*n số%.......................c,p ngà)..................................................
tại.............................................................................................................................
H- .h/u th01ng t2"%................................................................................................
.................................................................................................................................
: Trong trường hợp c2c ch3 thể n;* tr;n c' đ.i <iện thì ghi%
H8 4à t9n ng01i =ại +iNn%........................................................................................
(inh ngà)%................................................................................................................
Chứng #inh nh*n +*n số%.......................c,p ngà)..................................................
tại.............................................................................................................................
H- .h/u th01ng t2"%................................................................................................
.................................................................................................................................
=55 "h3 thể 6à t> chức%
T9n tO chức% ............................................................................................................
T2P sQ% .....................................................................................................................
Qu)Bt =Cnh thành 6Rp số%.....................ngà)..............th;ng ..............nL#
............................................................
+A ....................................................................................................................c,p.
Si,) chứng nhRn =Lng .T .inh +A<nh số%...........ngà)..........th;ng ........nL#
............................................................................
+A ....................................................................................................................c,p.
(ố U<V% ...............................................(ố =iNn thAại%..............................................
H8 4à t9n ng01i =ại +iNn% .......................................................................................
Chức 4P% .................................................................................................................
(inh ngà)%...............................................................................................................
Chứng #inh nh*n +*n số%.......................c,p ngà)..................................................
tại.............................................................................................................................
'(n 189c )* +,*-n ./0, 12* 345 l6 '(n '7:
("h1n m(t trong c2c ch3 thể n;* tr;n#
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????5
J<) h<i 79n =ồng T 4iNc gi<A .Bt h5p =ồng :) Wu)Xn 4Yi c;c thZ< thuRn
s<u =*)%
ĐI&% ;
!H<M VI Ủ# $%#&N
Mẫu nà) =05c 7<n hành .?# th@A Qu)Bt =Cnh số D2E/2FFG/QH-UIJK ngà) DG th;ng 7 nL# 2FFG
c:< M) 7<n nh*n +*n thành phố Hồ Ch Minh.
2
Mẫu số 27-CC/UQ
@hi cụ thể n(i <*ng công việc 3A B*ACn, ph.m vi 3A B*ACn mà D;n $ c' nghEa vụ thực
hiện nhFn <anh D;n G5
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
ĐI&% =
TH>I H<N Ủ# $%#&N
Th1i hạn :) Wu)Xn 6à..................…….[ t\ ngà)........................................
ĐI&% ?
TH@ AAB
ThH 6ao hợp đ7ng (nI* c'# <o c2c D;n tự thJa th*Kn5 LI* 3A B*ACn c' thH 6ao cMn ghi
rN thời gian, phưOng thức thanh to2n thH 6ao (&ể cP trong trường hợp đOn phưOng đình chQ
thực hiện hợp đ7ng 3A B*ACn#
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????5
ĐI&% C
NGHĨA VD VE $%#&N CỦA 'FN A
D. I9n ] c$ c;c ngh^< 4P s<u =*)%
<. Cung c,p thông tin! tài 6iNu 4à ph0_ng tiNn c`n thiBt =[ 79n I thac hiNn
công 4iNcb
7. ChCu t2;ch nhiN# 4X c<# .Bt +A 79n I thac hiNn t2Ang phạ# 4i :)
Wu)Xnb
c. Th<nh tA;n chi ph h5p 6T #à 79n I =c 7Z 2< =[ thac hiNn công 4iNc
=05c :) Wu)Xn 4à t2d th3 6<A chA 79n I! nBu c$ thZ< thuRn 4X 4iNc t2d th3 6<A.
2. I9n ] c$ c;c Wu)Xn s<u =*)%
<. e9u c`u 79n I thông 7;A =`) =: 4X 4iNc thac hiNn công 4iNc :) Wu)Xnb
7. e9u c`u 79n I gi<A 6ại tài sdn! 65i ch thu =05c t\ 4iNc thac hiNn công
4iNc :) Wu)Xn! nBu .hông c$ thZ< thuRn .h;cb
c. H05c 7ồi th01ng thiNt hại! nBu 79n I 4i phạ# c;c ngh^< 4P =c thZ<
thuRn.
ĐI&% G
NGHĨA VD VE $%#&N CỦA 'FN '
Mẫu nà) =05c 7<n hành .?# th@A Qu)Bt =Cnh số D2E/2FFG/QH-UIJK ngà) DG th;ng 7 nL# 2FFG
c:< M) 7<n nh*n +*n thành phố Hồ Ch Minh.
E
Mẫu số 27-CC/UQ
D.I9n I c$ c;c ngh^< 4P s<u =*)%
<. Thac hiNn công 4iNc :) Wu)Xn th@A :) Wu)Xn 4à 7;A chA 79n ] 4X 4iNc
thac hiNn công 4iNc =$b
7. I;A chA ng01i thứ 7< t2Ang Wu<n hN thac hiNn :) Wu)Xn 4X th1i hạn!
phạ# 4i :) Wu)Xn 4à 4iNc sf< =Oi! 7O sung phạ# 4i :) Wu)Xnb
c. IdA Wudn! gig g>n tài 6iNu 4à ph0_ng tiNn =05c gi<A =[ thac hiNn 4iNc
:) Wu)Xnb
+. Sig 7 #Rt thông tin #à #>nh 7iBt =05c t2Ang .hi thac hiNn :) Wu)Xnb
=. Si<A 6ại chA 79n ] tài sdn =c nhRn 4à nhgng 65i ch thu =05c t2Ang .hi
thac hiNn :) Wu)Xn th@A thZ< thuRn hAhc th@A Wu) =Cnh c:< ph;p 6uRtb
@. Iồi th01ng thiNt hại +A 4i phạ# c;c ngh^< 4P =c thZ< thuRn t2Ang h5p
=ồngb
2.I9n I c$ c;c Wu)Xn s<u =*)%
<. e9u c`u 79n ] cung c,p thông tin! tài 6iNu 4à ph0_ng tiNn c`n thiBt
nhi# thac hiNn công 4iNc :) Wu)Xnb
7. H0Qng th3 6<A! =05c th<nh tA;n chi ph h5p 6T #à #>nh =c 7Z 2< =[
thac hiNn công 4iNc :) Wu)Xn.
ĐI&% H
VIỆC NỘ! AỆ !HI CJNG CHKNG
jN ph công chứng H5p =ồng nà) +A 79n............ chCu t2;ch nhiN# n-p.
ĐI&% L
!HMNNG THKC GIOI $%#PT TQANH CHR!
T2Ang Wu; t2>nh thac hiNn h5p =ồng :) Wu)Xn #à ph;t sinh t2<nh ch,p!
c;c 79n c3ng th0_ng 605ng gidi Wu)Bt t29n ngu)9n tkc tôn t28ng Wu)Xn 65i c:<
nh<ub t2Ang t201ng h5p .hông th0_ng 605ng =05c! th> #-t t2Ang h<i 79n c$
Wu)Xn .hQi .iNn =[ )9u c`u tAà ;n c$ th/# Wu)Xn gidi Wu)Bt th@A Wu) =Cnh c:<
ph;p 6uRt.
ĐI&% S
CAM ĐBAN CỦA CTC 'FN
I9n ] 4à 79n I chCu t2;ch nhiN# t20Yc ph;p 6uRt 4X nhgng 61i c<# =A<n
s<u =*)%
D. liNc gi<A .Bt H5p =ồng nà) hAàn tAàn ta ngu)Nn! .hông 7C 6\< +ối hAhc
mp 7u-c
Mẫu nà) =05c 7<n hành .?# th@A Qu)Bt =Cnh số D2E/2FFG/QH-UIJK ngà) DG th;ng 7 nL# 2FFG
c:< M) 7<n nh*n +*n thành phố Hồ Ch Minh.
n
Mẫu số 27-CC/UQ
2. Thac hiNn ="ng 4à =`) =: t,t cd c;c thZ< thuRn =c ghi t2Ang H5p =ồng
nà).
E. C;c c<# =A<n .h;c….
ĐI&% U
ĐI&% VHBON C%WI C@NG
D. H<i 79n công nhRn =c hi[u 2o Wu)Xn! ngh^< 4P 4à 65i ch h5p ph;p c:<
#>nh! T ngh^< 4à hRu Wud ph;p 6T c:< 4iNc gi<A .Bt H5p =ồng nà).
2. H<i 79n =c ta =8c H5p =ồng! =c hi[u 4à =ồng T t,t cd c;c =iXu .hAdn
ghi t2Ang H5p =ồng 4à .T 4àA H5p =ồng nà) t20Yc sa c$ #ht c:< Công chứng
4i9n.
/o0c c' thể ch1n m(t trong c2c trường hợp sa* đFA%
- H<i 79n =c ta =8c H5p =ồng! =c hi[u 4à =ồng T t,t cd c;c =iXu .hAdn
ghi t2Ang H5p =ồng 4à .T! =i[# chp 4àA H5p =ồng nà) t20Yc sa c$ #ht
c:< Công chứng 4i9nb
- H<i 79n =c ta =8c H5p =ồng! =c hi[u 4à =ồng T t,t cd c;c =iXu .hAdn
ghi t2Ang H5p =ồng 4à =i[# chp 4àA H5p =ồng nà) t20Yc sa c$ #ht
c:< Công chứng 4i9nb
- H<i 79n =c ngh@ Công chứng 4i9n =8c H5p =ồng! =c hi[u 4à =ồng T t,t
cd c;c =iXu .hAdn ghi t2Ang H5p =ồng 4à .T 4àA H5p =ồng nà) t20Yc
sa c$ #ht c:< Công chứng 4i9nb
- H<i 79n =c ngh@ Công chứng 4i9n =8c H5p =ồng! =c hi[u 4à =ồng T t,t
cd c;c =iXu .hAdn ghi t2Ang H5p =ồng 4à .T! =i[# chp 4àA H5p =ồng
nà) t20Yc sa c$ #ht c:< Công chứng 4i9nb
- H<i 79n =c ngh@ Công chứng 4i9n =8c H5p =ồng! =c hi[u 4à =ồng T t,t
cd c;c =iXu .hAdn ghi t2Ang H5p =ồng 4à =i[# chp 4àA H5p =ồng nà)
t20Yc sa c$ #ht c:< Công chứng 4i9nb
- H<i 79n =c ngh@ ng01i 6à# chứng =8c H5p =ồng! =c hi[u 4à =ồng T t,t
cd c;c =iXu .hAdn ghi t2Ang H5p =ồng 4à .T 4àA H5p =ồng nà) t20Yc
sa c$ #ht c:< Công chứng 4i9nb
- H<i 79n =c ngh@ ng01i 6à# chứng =8c H5p =ồng! =c hi[u 4à =ồng T t,t
cd c;c =iXu .hAdn ghi t2Ang H5p =ồng 4à .T! =i[# chp 4àA H5p =ồng
nà) t20Yc sa c$ #ht c:< Công chứng 4i9nb
- H<i 79n =c ngh@ ng01i 6à# chứng =8c H5p =ồng! =c hi[u 4à =ồng T t,t
cd c;c =iXu .hAdn ghi t2Ang H5p =ồng 4à =i[# chp 4àA H5p =ồng nà)
t20Yc sa c$ #ht c:< Công chứng 4i9nb
E. H5p =ồng nà) c$ hiNu 6ac t\...................................................................
'(n A '(n '
Mẫu nà) =05c 7<n hành .?# th@A Qu)Bt =Cnh số D2E/2FFG/QH-UIJK ngà) DG th;ng 7 nL# 2FFG
c:< M) 7<n nh*n +*n thành phố Hồ Ch Minh.
G
Mẫu số 27-CC/UQ
'.T! =i[# chp 4à ghi 2o h8 t9nq '.T! =i[# chp 4à ghi 2o h8 t9nq
A>I CHKNG CỦA CJNG CHKNG VIFN
Jgà) ….. th;ng .…. nL# .…..'DRng chS5?????????????????555q
'Trường hợp công chứng ngoài giờ 6àm việc ho0c thTo đC nghị c3a người A;* cM*
công chứng được thực hiện ngoài giờ 6àm việc, thì ghi th;m giờ, ph+t và cUng ghi DRng chS
trong <V* ngo0c đOnq
Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Ch Minh.
'Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện
công chứng và h!ng "ông chứngq
Tôi ………………………….! Công chứng 4i9n Phòng Công chứng số ...
thành phố Hồ Ch Minh
ChXn3 nhận:
- H5p =ồng :) Wu)Xn =05c gi<A .Bt gig< I9n ] 6à .……………….……
4à I9n I 6à ………………..….... b c;c 79n =c ta ngu)Nn thZ< thuRn gi<A .Bt
H5p =ồng 4à c<# =A<n chCu t2;ch nhiN# t20Yc ph;p 6uRt 4X n-i +ung H5p =ồngb
- Tại th1i =i[# công chứng! c;c 79n =c gi<A .Bt H5p =ồng c$ nLng 6ac
hành 4i +*n sa ph3 h5p th@A Wu) =Cnh c:< ph;p 6uRtb
- J-i +ung thZ< thuRn c:< c;c 79n t2Ang H5p =ồng ph3 h5p 4Yi ph;p 6uRt!
=ạA =ức Vc h-ib
- C;c 79n gi<A .Bt =c =8c H5p =ồng nà)! =c =ồng T tAàn 7- n-i +ung ghi
t2Ang H5p =ồng 4à =c .T 4àA H5p =ồng nà) t20Yc sa c$ #ht c:< tôib
/o0c c' thể ch1n m(t trong c2c trường hợp sa* đFA%
- C;c 79n gi<A .Bt =c =8c H5p =ồng nà)! =c =ồng T tAàn 7- n-i +ung ghi
t2Ang H5p =ồng 4à =c .T! =i[# chp 4àA H5p =ồng nà) t20Yc sa c$ #ht
c:< tôib
- C;c 79n gi<A .Bt =c =8c H5p =ồng nà)! =c =ồng T tAàn 7- n-i +ung ghi
t2Ang H5p =ồng 4à =c =i[# chp 4àA H5p =ồng nà) t20Yc sa c$ #ht c:<
tôib
- C;c 79n gi<A .Bt =c ngh@ Công chứng 4i9n =8c H5p =ồng nà)! =c =ồng
T tAàn 7- n-i +ung ghi t2Ang H5p =ồng =c .T 4à =i[# chp 4àA H5p
=ồng nà) t20Yc sa c$ #ht c:< tôib
Mẫu nà) =05c 7<n hành .?# th@A Qu)Bt =Cnh số D2E/2FFG/QH-UIJK ngà) DG th;ng 7 nL# 2FFG
c:< M) 7<n nh*n +*n thành phố Hồ Ch Minh.
r
Mẫu số 27-CC/UQ
- C;c 79n gi<A .Bt =c ngh@ Công chứng 4i9n =8c H5p =ồng nà)! =c =ồng
T tAàn 7- n-i +ung ghi t2Ang H5p =ồng 4à =c =i[# chp 4àA H5p =ồng
nà) t20Yc sa c$ #ht c:< tôib
- C;c 79n gi<A .Bt =c ngh@ Công chứng 4i9n =8c H5p =ồng nà)! =c =ồng
T tAàn 7- n-i +ung ghi t2Ang H5p =ồng 4à =c .T 4àA H5p =ồng nà)
t20Yc sa c$ #ht c:< tôib
- C;c 79n gi<A .Bt =c ngh@ ng01i 6à# chứng =8c H5p =ồng nà)! =c =ồng
T tAàn 7- n-i +ung ghi t2Ang H5p =ồng =c .T 4à =i[# chp 4àA H5p
=ồng nà) t20Yc sa c$ #ht c:< tôib
- C;c 79n gi<A .Bt =c ngh@ ng01i 6à# chứng =8c H5p =ồng nà)! =c =ồng
T tAàn 7- n-i +ung ghi t2Ang H5p =ồng 4à =c =i[# chp 4àA H5p =ồng
nà) t20Yc sa c$ #ht c:< tôib
- C;c 79n gi<A .Bt =c ngh@ ng01i 6à# chứng =8c H5p =ồng nà)! =c =ồng T
tAàn 7- n-i +ung ghi t2Ang H5p =ồng 4à =c .T 4àA H5p =ồng nà) t20Yc sa c$
#ht c:< tôib
- H5p =ồng nà) =05c 6Rp thành .……….. 7dn chnh '#si 7dn chnh gồ#
... t1! ...t2<ngq! c,p chA%
t I9n ] .….. 7dn chnhb
t I9n I .….. 7dn chnhb
t j0u tại Phòng Công chứng #-t 7dn chnh.
(ố công chứng .…………. ! Wu)[n số .……. TP/CC- ………………….
CYn3 chXn3 Z5(n
'&-, đ'ng <V* và ghi rN h1 t;n#
Mẫu nà) =05c 7<n hành .?# th@A Qu)Bt =Cnh số D2E/2FFG/QH-UIJK ngà) DG th;ng 7 nL# 2FFG
c:< M) 7<n nh*n +*n thành phố Hồ Ch Minh.
7

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->