P. 1
Tai Lieu on Thi Cong Chuc

Tai Lieu on Thi Cong Chuc

|Views: 145|Likes:
Được xuất bản bởiphamp_14

More info:

Published by: phamp_14 on Jul 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2011

pdf

text

original

TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C

B

CHUYÊN 1 MÁY NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

I/ KHÁI NI M B

MÁY NHÀ NƯ C, CƠ QUAN NHÀ NƯ C

1/ Khái ni m b máy Nhà nư c: *B máy nhà nư c: là h th ng các cơ quan nhà nư c ư c t ch c và ho t ng trên cơ s nh ng nguyên t c chung, th ng nh t, nh m th c hi n nhi m v , ch c năng chung c a nhà nư c. *B máy nhà nư c CHXHCNVN có c trưng:

- Cơ c u t ch c, ho t ng c a b máy nhà nư c b o m tính th ng nh t c a quy n l c nhà nư c. T t c quy n l c nhà nư c thu c v nhân dân, nhân dân th c hi n quy n l c nhà nư c thông qua các cơ quan i di n do nhân dân l p ra. Các cơ quan khác c a nhà nư c u b t ngu n t cơ quan i di n dân c , ch u trách nhi m và báo cáo trư c cơ quan ó. - Tuy b máy nhà nư c ta ư c t ch c theo nguyên t c t p trung, quy n l c nhà nư c là th ng nh t, nhưng trong b máy nhà nư c có s phân công, ph i h p gi a các cơ quan th c hi n các quy n l p pháp, hành pháp, tư pháp nh m tránh s ch ng chéo, mâu thu n, l n l n ch c năng gi a chúng. - B máy nhà nư c th ng nh t qu n lý các lĩnh v c khác nhau c a *Ch c năng c a b máy nhà nư c: th hi n trên ba lĩnh v c ho t pháp, tư pháp. i s ng xã h i. ng: l p pháp, hành ng

+ Trên lĩnh v c l p pháp: B máy nhà nư c th ch hoá ư ng l i, quan i m c a C ng S n thành pháp lu t c a nhà nư c.

+ Trên lĩnh v c hành pháp: B máy nhà nư c b ng ho t ng c th , ưa pháp lu t vào i s ng xã h i, b o m pháp lu t nhà nư c tr thành khuôn m u ho t ng c a nhà nư c, xã h i b o m th c hi n th ng nh t trong toàn qu c. + Trên lĩnh v c tư pháp: B ng ho t ng c th c a t ng cơ quan, b o ư c th c hi n nghiêm nh m duy trì tr t t , k cương, n nh xã h i. 2/ Cơ quan nhà nư c: http://nghoangvan137.blogspot.com m cho pháp lu t

TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C

* Cơ quan nhà nư c là b ph n c u thành c a b máy nhà nư c. * c i m cơ b n c a cơ quan nhà nư c: nh ư c quy nh trong pháp

- Các cơ quan nhà nư c ư c thành l p theo trình t nh t lu t. - Cơ quan nhà nư c có th m quy n do pháp lu t quy nh.

- Ho t ng c a cơ quan nhà nư c mang tính quy n l c và ư c b o m b ng quy n l c nhà nư c. Ho t ng ó ư c tuân theo th t c do pháp lu t quy nh. Nh ng ngư i Nam. m nhi m ch c trách trong các cơ quan nhà nư c ph i là công dân Vi t MÁY NHÀ NƯ C

II/ H TH NG CÁC CƠ QUAN TRONG B 1/ Qu c H i nư c CHXHCNVN:

- QH là cơ quan i bi u cao nh t c a nhân dân, cơ quan quy n l c nhà nư c cao nh t c a nư c CHXHCNVN. - QH là cơ quan duy nh t có quy n l p hi n và l p pháp. - QH quy t nh nh ng v n cơ b n nh t v i n i và i ngo i c a nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh c a t nư c. t nư c, các

- QH xác nh các nguyên t c ch y u v t ch c và ho t ng c a b máy nhà nư c, tr c ti p b u, b nhi m các ch c v cao nh t trong các cơ quan nhà nư c Trung ương. - QH là cơ quan th c hi n quy n giám sát t i cao toàn b ho t sát vi c tuân theo hi n pháp và pháp lu t. *Cơ c u t ch c c a QH g m: + U ban Thư ng v QH +H i ng dân t c ng c a nhà nư c, giám

+ Các u ban QH + oàn i bi u QH và i bi u QH http://nghoangvan137.blogspot.com

TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C

a/ U ban thư ng v QH: - UBTVQH là cơ quan thưòng tr c c a QH g m có: Ch t ch QH, các phó ch t ch QH, các u viên ư c l p ra t i kỳ h p th nh t m i khoá QH. Thành viên UBTVQH không th ng th i là thành viên chính ph . - V i ch c năng là cơ quan thư ng tr c c a QH, UBTVQH ư c hi n pháp tr c ti p trao nh ng nhi m v , quy n h n c th , ng th i ư c th c hi n m t s nhi m v , quy n h n c a QH gi a hai kỳ h p c a QH. Nh ng nhi m v , quy n h n c a UBTVQH do hi n pháp quy nh ư c c th hoá trong lu t t ch c QH th hi n v trí pháp lý c bi t c a cơ quan thư ng tr c c a QH trong cơ c u t ch c c a QH. Vi c th c hi n nhi m v , quy n h n ó chính là s b o m tính ho t ng liên t c c a QH bên c nh các cơ quan khác c a nhà nư c. - UBTVQH là ngư i t ch c ho t ng c a QH: công b , ch trì vi c b u c i bi u QH, t ch c chu n b vi c tri u t p, ch trì các kỳ h p c a QH; ch o, i u hoà ph i h p ho t ng c a h i ng dân t c, các u ban c a QH, gi m i liên h ch t ch v i oàn i bi u QH. - UBTVQH th c hi n m t ph n ch c năng l p pháp, giám sát t i cao, quy n v n quan tr ng nh t c a t nư c, t ch c b máy nhà nư c. nh nh ng

- Ban hành pháp l nh v nh ng v n ư c QH trao trong chương trình làm lu t c a QH, gi i thích hi n pháp, lu t, pháp l nh. - Th c hi n quy n giám sát vi c thi hành hi n pháp, lu t, ngh quy t c a QH, pháp l nh, ngh quy t c a UBTVQH; giám sát ho t ng c a chính ph , toà án nhân dân t i cao, vi n ki m sát nhân dân t i cao; ình ch vi c thi hành các văn b n c a Chính ph , Th tư ng chính ph , Toà án nhân dân t i cao và Vi n ki m sát nhân dân t i cao trái v i hi n pháp, lu t, ngh quy t c a QH trình QH quy t nh và hu b các văn b n do các cơ quan trên ban hành n u các văn b n ó trái v i pháp l nh, ngh quy t c a UBTVQH. - Giám sát, hư ng d n ho t ng c a h i ng nhân dân, bãi b nh ng ngh quy t sai trái c a H ND c p t nh; thành ph tr c thu c Trung ương; gi i tán H ND c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong trư ng h p H i ng nhân dân ó làm thi t h i nghiêm tr ng n l i ích c a nhân dân. - Quy t nh t ng ng viên ho c ng viên c c b , ban b tình tr ng kh n c p trong ph m vi c nư c ho c t ng a phương; th c hi n quan h i ngo i c a QH; t ch c trưng c u ý ki n nhân dân theo quy t nh c a Qu c h i. http://nghoangvan137.blogspot.com

các phó ch t ch và các u viên do QH b u. pháp l nh. trong ó có m t s thành viên làm vi c theo ch chuyên trách. Pháp l nh và ngh quy t c a UBTVQH do ch t ch QH ký ch ng th c và ph i ư c công b trong vòng 15 ngày sau khi thông qua. nh ng báo cáo ư c QH ho c UBTVQH có ý ki n v chương trình xây d ng lu t. quy n h n trên c a UBTVQH ư c t p th u ban bàn b c. k ho ch phát tri n kinh t xã h i mi n núi và vùng có ng bào dân t c thi u s .com . quy t nh theo a s .blogspot. pháp l nh và các văn b n khác c a nhà nư c có liên quan n v n dân t c. trong cơ c u t ch c c a cơ quan quy n l c nhà nư c cao nh t. Ch t ch QH lãnh o công tác c a UBTVQH. m b o s phát tri n bình ng. h i ng dân t c còn th m nh các d án lu t. tr trư ng h p Ch t ch nư c trình QH xem xét l i. Ngoài ra. quy n h n trên các lĩnh v c c a i s ng xã h i. pháp l nh và các d án khác. v chương trình làm lu t c a QH. Nh ng nhi m v . ki n ngh nh ng v n thu c ph m vi ho t ng c a u ban. h i ng dân t c ư c l p ra nh m giúp cho nhà nư c gi i quy t có hi u qu các v n dân t c. H i ng dân t c nghiên c u. K t qu trên ư c th hi n b ng hai lo i văn b n là pháp l nh và ngh quy t. ki n ngh v lu t. Cơ c u c a h i ng dân t c có: ch t ch. Nhi m v c a các u ban QH là nghiên c u. b/ H i ng dân t c: V n dân t c có ý nghĩa chi n lư c i v i cách m ng vi t nam. th c hi n quy n giám sát trong ph m vi nhi m v . c/ U ban c a QH: Các u ban c a QH ư c thành l p theo các lĩnh v c ho t ng c a QH nh m giúp QH th c hi n nhi m v . th c hi n quy n giám sát vi c thi hành chính sách dân t c. ch t a các phiên h p c a QH. ch o th c hi n công tác i ngo i c a QH. . ng th i là ch t ch UBTVQH. quy t nh t i kỳ h p g n nh t c a Qu c h i. ngh quy t c a QH. ký ch ng th c lu t. th o lu n t p th .th m tra d án lu t.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Trong trư ng h p Qu c h i không th h p ư c. Các u ban c a QH là hình th c thu hút các i bi u vào vi c th c hi n công tác chung c a QH. có quy n ki n ngh v lu t. các chương trình. http://nghoangvan137.Ch t ch QH có v trí c bi t trong t ch c c a QH. Vì v y. ch o th c hi n ngân sách c a QH. pháp l nh. ki n ngh v i QH nh ng v n dân t c. ng u c a các dân t c vi t nam là m c ích ph n u c a ng và Nhà nư c ta. b o m thi hành quy ch i bi u QH và gi m i liên h v i i bi u QH. quy n h n do pháp lu t quy nh. quy t nh vi c tuyên b tình tr ng chi n tranh khi nư c nhà b xâm lư c và báo cáo trư c Qu c h i xem xét.

k t qu ho t ng c a các hình th c khác ư c th hi n t p trung t i các kỳ h p c a QH. ng th i là i bi u c u thành cơ quan quy n l c nhà nư c cao nh t. i bi u QH làm vi c theo ch chuyên trách ho c không chuyên trách. theo dõi vi c gi i quy t. i bi u có nh ng nhi m v .Nhi m v . i bi u QH v a ch u trách nhi m trư c c tri. nhà nư c. u ban qu c phòng. i bi u QH. d/ i bi u QH: i bi u QH là ngư i i di n cho ý chí. yêu c u ch m d t vi c làm trái pháp lu t. tài li u liên quan n ho t ng c a các i bi u. e/ Hình th c ho t ng c a QH: . ngh b sung chương trình kỳ h p. http://nghoangvan137. u ban v các v n xã h i. khi u n i. ưa các quy nh c a lu t. i bi u QH có quy n cơ b n: Ki n ngh v lu t và trình d án lu t trư c QH. có quy n b u c và ư c b u vào các ch c v lãnh o khác nhau c a các cơ quan QH. Ch c năng i bi u QH là thu th p và ph n ánh ý ki n c a c tri. i v i các i bi u không chuyên trách ư c giành 1/3 th i gian cho ho t ng c a QH. t cáo c a công dân.Gi a hai kỳ h p QH.ngân sách. tham gia y . quy n h n c a i bi u QH th hi n t p trung ch y u t i kỳ h p QH. các u ban và h i ng c a QH. các oàn i bi u QH. u ban khoa h c – công ngh . quy t nh chương trình kỳ h p. Nhưng ho t ng ch y u c a QH là kỳ h p c a QH. v a ch u trách nhi m trư c cơ quan quy n l c nhà nư c cao nh t. tham gia th o lu n và bi u quy t các d án lu t. thi u niên và nhi ng. có ch t lư ng kỳ h p. Cơ c u c a u ban QH g m có: ch nhi m. nguy n v ng c a nhân dân.blogspot. QH xem xét và ôn c. các d án và ngh quy t. i bi u QH có quy n b t kh xâm ph m v thân th và m t s quy n ưu ãi khác.môi trư ng. u ban kinh t . yêu c u cơ quan nhà nư c. t ch c xã h i cung c p tình hình. trong ó có m t s thành viên ho t ng theo ch chuyên trách. . gi m i liên h thư ng xuyên v i ch t ch QH và u ban m t tr n T qu c a phương. bi n ý chí c a nhân dân thành ý chí c a nhà nư c.giáo d c thanh niên. u ban văn hoá .TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C QH thành l p 7 u ban: u ban pháp lu t. các ngh quy t c a QH vào cu c s ng. quy n h n: ti p xúc và báo cáo c tri v ho t ng c a mình. ch t v n. u ban i ngo i.Ho t ng c a QH th hi n b ng nhi u hình th c: ho t ng c a các cơ quan c a QH. . an ninh. phó ch nhi m và các u viên.com .

QH có th ti n hành kỳ h p b t thư ng. ây là bi n pháp th c hi n h u hi u quy n giám sát c a QH.com . xã h i. + Bi u quy t thông qua d án. Nh ng ngư i b ch t v n có trách nhi m ph i tr l i ch t v n theo quy nh c a pháp lu t. ch t ch có quy n v t ch c nhân s c a b máy hành pháp và tư pháp: ngh QH b u. QH h p m i năm hai kỳ. t p trung tính ch t i bi u cao nh t và tính quy n l c nhà nư c cao nh t c a cơ quan quy n l c nhà nư c cao nh t.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C . quy t nh các d án k ho ch nhà nư c. Vi n trư ng vi n ki m sát http://nghoangvan137. c th . + Th o lu n d án. Nơi th c hi n quy n giám sát t i cao c a QH i v i các ho t ng c a cơ quan nhà nư c. trình bày d án trư c QH. Trong t ch c nhân s c a b máy nhà nư c. v n tư cách i bi u ư c quy nh: b u các ch c danh lãnh o cao nh t trong b máy nhà nư c. th tư ng chính ph . thay m t nhà nư c trong các quan h i n i và i s ng i Ch t ch nư c có ph m vi. t ng d toán ngân sách. bao quát nhi u lĩnh v c c a chính tr . ch trì các cu c h p c a QH do UBTVQH th c hi n. các báo cáo d án lu t và các d án phát tri n kinh t xã h i khác c a nhà nư c theo trình t : + Các cơ quan so n th o. các thành viên c a chính ph . mi n nhi m. nơi ph n ánh t p trung trí tu . chánh án toà án nhân dân t i cao. Trong trư ng h p c n thi t. 2/ Ch t ch nư c CHXHCNVN: Ch t ch là ngư i ngo i ng u nhà nư c. Vi c tri u t p và chu n b . chánh án toà án nhân dân t i cao. T i kỳ h p th nh t c a m i khoá QH. theo yêu c u c a ch t ch nư c. ý chí. + Thuy t trình vi c th m tra d án. M t ph n th i gian thích áng c a các kỳ h p QH dành cho ch t v n c a i bi u QH i v i ch t ch nư c.Kỳ h p c a QH là nơi bi u hi n tr c ti p. vi n trư ng vi n ki m sát nhân dân t i cao. th tư ng chính ph ho c ít nh t 1/3 s i bi u. th o lu n. quy n làm ch c a nhân dân thông qua các i bi u QH. nơi ra i c a các quy t sách c a nhà nư c liên quan tr c ti p n phát tri n t nư c. quy n h n khá r ng. T i các kỳ h p khác.blogspot. QH th c hi n ch c năng. nhi m v thông qua vi c bàn b c. chính ph . bãi nhi m phó ch t ch nư c. xã h i v m i phương di n. ch t ch QH.

Là cơ quan ch p hành c a QH. th c hi n chính sách tài chính ti n t qu c gia. hàm. Thi hành các bi n pháp c n thi t b o v quy n. mi n nhi m. v n c xá.blogspot. chính ph có ch c năng th ng nh t qu n lý t t c các lĩnh v c c a i s ng xã h i. lãnh o th ng nh t b máy hành chính nhà nư c t trung ương n cơ s v t ch c cán b . Trong trư ng h p u ban thư ng v QH v n bi u quy t tán thành. thôi. Trong ho t ng.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C nhân dân t i cao. c p i s … Quy n h n c a ch t ch nư c còn th hi n trên các lĩnh v c ngo i giao. V i tư cách là cơ quan hành chính nhà nư c cao nh t c a c nư c. mi n nhi m. quy t nh. qu n lý y t . th ng lĩnh các l c lư ng vũ trang. Ch t ch nư c gi ch c ch t ch H i ng qu c phòng – an ninh. u ban thư ng v QH.com . b nhi m. quy t nh c a ch t ch nư c. Và m t quy n quan tr ng c a Ch t ch nư c là ngh U ban thư ng v QH xem xét l i pháp l nh. có quy n tuyên b các tình tr ng kh n c p. pháp l nh. phong hàm c p s quan cao c p trong các l c lư ng vũ trang nhân dân. cơ quan hành chính nhà nư c cao nh t c a nư c CHXHCNVN”. u ban thư ng v QH và ch t ch nư c. ngh quy t c a u ban thư ng v QH v các v n thu c quy n gi i quy t c a QH nhưng do u ban thư ng v QH quy t nh gi a hai kỳ h p QH. ch p hành hi n pháp. chính ph ch u s giám sát c a QH. lu t. Trong ó chính ph ư c quy nh là “cơ quan ch p hành c a QH. nh p Ngoài ra ch t ch nư c còn ký l nh công b hi n pháp. b o m thi hành hi n pháp và pháp lu t. chi n tranh theo quy t nh c a QH. giáo d c. U ban thư ng v QH. qu n lý vi c xây d ng kinh t qu c dân. Trong lĩnh v c an ninh qu c gia. l i ích h p pháp c a công dân. Khi th c hi n quy n h n. mà ch t ch nư c không nh t trí thì có quy n ngh QH xem xét l i các quy t nh ó. qu n lý ngân sách nhà nư c. v n qu c t ch. lu t. b nhi m. l nh. th c hi n chính sách xã h i c a nhà nư c. 3/ Chính ph nư c CHXHCNVN: a/ V trí c a chính ph trong b máy nhà nư c: H th ng các cơ quan th c hi n quy n hành pháp có chính ph và UBND các c p. chính ph ph i ch u trách nhi m và báo cáo công tác trư c QH. ngh quy t c a u ban thư ng v QH. http://nghoangvan137. ngh quy t c a QH. ch t ch nư c ban hành l nh. cách ch c các phó th tư ng và các thành viên khác c a chính ph theo Ngh quy t c a QH. cách ch c các phó chánh án toà án nhân dân t i cao và th m phán toà án nhân dân t i cao. pháp l nh. qu n lý công tác i ngo i. phó vi n trư ng và ki m sát viên vi n ki m sát nhân dân t i cao.

xã h i… . chính ph có th tư ng chính ph ư c quy nh là ngư i ng u chính ph . lu t. ch ng. v n xây d ng b máy hành pháp ư c quy nh do th tư ng gi i quy t v i tư cách cá nhân nh m b o m qu n lý t p trung th ng nh t và nhanh chóng. ngh quy t c a các cơ quan quy n l c nhà nư c. th trư ng. nhi m v . không nh t thi t ph i là i bi u QH và ngh sang QH phê chu n. quy n h n. i u hành các quy trình xã h i. Nh ng v n quan tr ng có tính chi n lư c c a ho t ng hành pháp do t p th bàn b c. b/ Cơ c u thành ph n c a chính ph : Theo hi n pháp 1992.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C Khi th c hi n ch c năng qu n lý. c/ Cơ c u t ch c c a chính ph : B và cơ quan ngang b B . văn hoá. d án pháp l nh trư c u ban thư ng v QH. trình QH các d án k ho ch. Chính ph có quy n tham gia vào ho t ng l p pháp b ng quy n trình d án lu t trư c QH.B là khái ni m v t ch c hành chính nhà nư c. B và ngành là hai khái ni m không ng nh t: i v i ngành ho c . Ch làm vi c c a Chính ph là s k t h p ch lãnh o t p th v i ch th trư ng. chính ph có toàn quy n gi i quy t công vi c v i tính sáng t o.com . ư c th tư ng chính ph l a ch n. b trư ng. linh ho t tránh ư c s can thi p t các cơ quan khác và s ch ng chéo v ch c năng. quy t nh theo a s . i u hành hàng ngày.blogspot. ho t ng c a chính ph ch tuân theo hi n pháp. ngân sách nhà nư c và các d án khác. cơ quan các c p khác nhau nhưng gi ng nhau v cơ c u t http://nghoangvan137. Trong quá trình th c hi n nhi m v . Trong chính ph không t ch c ra cơ quan Thư ng v mà m t trong các Phó th tương m nhi m ch c v Phó th tư ng thư ng tr c. cơ quan ngang b (g i chung là B ) là b ph n c u thành c a chính ph . là cơ quan trung ương th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c theo nguyên t c t ch c hành chính nhà nư c i v i m t ngành ho c nhóm nghành kinh t . th o lu n. pháp l nh. th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c lĩnh v c công tác trong ph m vi c nư c. do QH b u ra trong s i bi u QH. Nh ng v n có tính tác nghi p. k thu t. B là cơ quan c a chính ph . các cơ quan ngang b là thành viên chính ph .Ngành là m t ph m trù dùng ch m t nhóm quan h thu c m t lĩnh v c c a i s ng xã h i bao g m các t ch c. Các phó th tư ng.

t ch c xã h i và công dân. s n xu t kinh doanh c a các ơn v kinh t . m t m t tham gia cùng chính ph quy t nh t p th nh ng nhi m v c a chính ph t i các kỳ h p chính ph . ơn v tr c thu c t trung ương n a phương. công nghi p. y t . các c p. khoa h c công ngh … ho t ng c a b này có liên quan t i ho t ng c a t t c các b . th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c theo t ng lĩnh v c l n như: tài chính. nguy n v ng và quy n làm ch c a nhân dân. hư ng d n t o i u ki n các b . các ngành hoàn thi n nhi m v . ngư i ng u cơ quan qu n lý ngành hay lĩnh v c. m t khác ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c v lĩnh v c ngành mình ph trách trong ph m vi c nư c. huy n và xã. xây d ng ch chính sách chung (tham mưu) ho c t nó ra nh ng văn b n pháp quy thu c lĩnh v c ph trách.com . lao ng xã h i.xã h i chung. Khác v i chính ph (là cơ quan qu n lý nhà nư c th m quy n chung). http://nghoangvan137. lãnh Các cơ quan chính quy n a phương ư c thi t l p qu n lý a phương b o m th c hi n th ng nh t. xây d ng các d án k ho ch t ng h p và cân i liên ngành. B là cơ quan qu n lý theo ngành ho c lĩnh v c công tác (qu n lý nhà nư c th m quy n riêng). Vì v y trong t ch c hành chính nhà nư c. giáo d c. giao thông v n t i… B th c hi n th ng nh t qu n lý trong ngành. nhưng không can thi p vào ho t ng qu n lý nhà nư c c a các c p chính quy n và quy n t ch . các c p qu n lý. phương th c ho t ng và s n ph m làm ra. a phương) ư c thi t l p các c p hành chính. có hi u qu hi n pháp. k ho ch u tư. do nhân dân a phương b u ra.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C ch c. ch o toàn di n nh ng cơ quan. các văn b n cơ quan nhà nư c c p trên trên a bàn lãnh th . k thu t ho c s nghi p như: nông nghi p. a/ V h i ng nhân dân: H ND là cơ quan quy n l c nhà nư c a phương. m t b có th qu n lý m t ngành ho c m t nhóm ngành.blogspot. B trư ng là thành viên chính ph . Vì v y có 2 lo i b : B qu n lý ngành và b qu n lý theo lĩnh v c (ch c năng) + B qu n lý ngành: là cơ quan c a chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c nh ng ngành kinh t . + B qu n lý theo lĩnh v c: là cơ quan c a chính ph . ch u trách nhi m trư c nhân dân a phương và cơ quan nhà nư c c p trên. lu t. th : t nh. i di n cho ý chí. B qu n lý lĩnh v c có trách nhi m giúp chính ph nghiên c u chi n lư c phát tri n kinh t . 4/ H ND và UBND: H ND và UBND (chính quy n.

hư ng d n c a cơ quan quy n l c nhà nư c cao nh t thông qua u ban thư ng v QH. làm tròn nghĩa v i v i nhà nư c. ơn v vũ trang và công dân a phương ( ư c c th hoá trong lu t t ch c H ND và UBND 2003) th c hi n nh ng nhi m v trên. các ban và i bi u H ND và hình th c ho t ng ch y u là các kỳ h p c a H ND. t ch c xã h i. c ng c qu c phòng. an ninh. lu t. phó ch t ch H ND. ch u trách nhi m trư c nhân dân a phương và cơ quan nhà nư c c p trên. H ND căn c vào quy t nh c a các cơ quan nhà nư c trung ương. nơi có nhi u dân t c thì có th thành l p ban dân t c. giám sát ho t ng c a thư ng tr c H ND. xây d ng và phát tri n a phương v kinh t . c p huy n có thư ng tr c H ND g m: ch t ch. ki m tra vi c ch p hành hi n pháp. t ch c kinh t . H ND c p t nh. ban pháp ch . và vi n ki m sát nhân dân cùng c p. toà án nhân dân.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C Trong quá trình ho t ng. giáo d c pháp lu t. bi n Nhi m v c a H ND ư c th c hi n thông qua các hình th c ho t ng c a thư ng tr c c a H ND. giám sát th c hi n ngh quy t c a H ND. các văn b n c a cơ quan nhà nư c c p trên và ngh quy t c a H ND cùng c p t i các cơ quan nhà nư c.blogspot. H ND ban hành ngh quy t pháp l n và giám sát th c hi n ngh quy t. nâng cao m c s ng c a nhân dân. an toàn xã h i. nh ch trương. ban văn hoá-xã h i. th c hi n xây d ng l c lư ng vũ trang và xây d ng http://nghoangvan137. s ki m tra hư ng d n c a chính ph . UBND ch u trách nhi m ch p hành hi n pháp. V cơ c u t ch c. H ND c p t nh thành l p ba ban: ban kinh t và ngân sách. UBND có nhi m v qu n lý nhà nư c i v i các lĩnh v c khác nhau c a i s ng a phương. b/ V UBND: UBND do H ND b u.xã h i. ban pháp ch . quy t nh nh ng ch trương bi n pháp quan tr ng phát huy ti m năng c a a phương. lu t. vi c tuân theo hi n pháp. H ND ch u s giám sát.xã h i. th c hi n vi c tuyên truy n. t ch c kinh t . phó ch t ch và u viên thư ng tr c. i di n cho nhân dân a phương. tr t t . pháp lu t c a cơ quan nhà nư c. các văn b n c a cơ quan nhà nư c c p trên và ngh quy t c a H ND. H ND c p huy n thành l p hai ban: ban kinh t . b o m an ninh chính tr .là cơ quan ch p hành c a H ND và cơ quan hành chính nhà nư c a phương. t ch c xã h i. ơn v vũ trang.com . c p xã thư ng tr c H ND g m: ch t ch.

c a t p th . Trong nhi m kỳ n u khuy t ch t ch UBND thì ch t ch H ND cùng c p gi i thi u ngư i ng c ch t ch UBND H ND b u. qu n lý công tác t ch c. t do. b o v tài s n c a nhà nư c. là s th hi n tr c ti p thái . biên ch lao ng. UBND có các cơ quan chuyên môn giúp th c hi n các ch c năng qu n lý nhà nư c a phương và b o m s th ng nh t qu n lý c a ngành ho c lĩnh v c công tác t trung ương n cơ s . quan i m c a nhà nư c i v i m t v án c th . các toà án quân s và các toà án khác do lu t nh là nh ng cơ quan xét x c a nư c CHXHCNVN" ( i u 127) * Ho t ng xét x c a các toà án có c i m c thù: . ây là Hi n pháp 1992: "Toà án nhân dân t i cao. Cơ c u c a UBND có ch t ch. có nhi m v b o v pháp ch XHCN. trong ph m vi ch c năng c a mình. các toà án nhân dân a phương.com . UBND ư c ban hành quy t nh và ch th th c hi n nhi m v và quy n h n c a mình. trong ó ch t ch nh t thi t ph i là i bi u H ND cùng c p do H ND b u ra. qu n lý h kh u. a/ Toà án nhân dân: Toà án nhân dân th c hi n nhi m v b o v pháp lu t thông qua ho t ch c năng riêg có c a các toà án. 5/ Toà án nhân dân và vi n ki m sát nhân dân: Toà án nhân dân và vi n ki m sát nhân dân nư c CHXHCNVN. http://nghoangvan137. căn c vào pháp lu t c a nhà nư c ưa ra phán xét quy t nh cu i cùng nh m k t thúc v án. Ngư i ư c gi ch c v ch t ch UBND trong nhi m kỳ không nh t thi t là i bi u H ND. tài s n.blogspot.Nhân danh nhà nư c CHXHCNVN. các ch c danh khác trong UBND không nh t thi t ph i b u t i bi u H ND. Thái . b o v ch XHCN và quy n làm ch c a nhân dân. các phó ch t ch và các u viên. danh d và nhân ph m c a công dân. t ch c thu chi ngân sách c a a phương theo quy nh c a pháp lu t. ti n lương. th c hi n quy n tư pháp. b o v tính m ng.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C qu c phòng toàn dân. cơ b n thu c h th ng các cơ quan tư pháp. h t ch. Nhà nư c ch u trách nhi m v n i dung và h u qu c a các quy t nh gi i quy t các v vi c do toà án ưa ra. ng xét x . Toà án nhân dân và vi n ki m sát nhân dân là nh ng khâu tr ng y u. quan i m ó chính là s th hi n tr c ti p b n ch t c a nhà nư c.

blogspot. .com . các cán b công ch c trong b máy nhà nư c. toà án quân s khu v c và các toà án khác ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t * V nguyên t c t ch c và ho t ng: . i v i h i th m nhân dân c a toà án t i cao và toà án quân s ư c th c hi n theo ch c .TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C . làm lành m nh hoá các quan h x ã h i. * Các nguyên t c xét x c a toà án nhân dân: . toà án nhân dân c p t nh. th m phán và h i th m nhân dân c l p ch tuân theo pháp lu t. .Xét x và ki m tra hành vi pháp lý c a các cơ quan nhà nư c. cách ch c n u không hoàn thành ch c trách.Các chánh án toà án nhân dân ph i ch u trách nhi m và báo cáo công tác các cơ quan quy n l c nhà nư c cùng c p. toàn án nhân dân c p huy n.Th m phán toà án nhân dân các c p ư c b nhi m theo nhi m kỳ và có th b mi n nhi m. tài s n c a con ngư i.Khi xét x . * Cơ c u t ch c c a h th ng toà án g m: Toà án nhân dân t i cao. tr trư ng h p http://nghoangvan137. t o tinh th n tích c c u tranh c a công dân ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t.Vi c xét x c a toà án nhân dân có h i th m nhân dân tham gia theo quy nh c a pháp lu t. trong quá trình gi i quy t các v vi c có liên quan n vi c b o v các quy n t do.Toà án nhân dân xét x t p th và quy t nh theo a s . . danh d . toà án quân s trung ương.Nguyên t c qu n lý các toà án nhân dân a phương v m t t ch c do b trư ng b tư pháp m nhi m có s ph i h p ch t ch v i chánh án toà án nhân dân t i cao.Xét x nh m n nh tr t t pháp lu t.Xét x mang n i dung giáo d c pháp lu t v i b n thân ương s cũng như v i xã h i. . còn i v i toà án nhân dân a phương th c hi n theo ch b u. . t do an toàn c a con ngư i. toà án quân s quân khu. . t o ý th c pháp lu t cho m i cá nhân. b o v quy n làm ch c a nhân dân. gi v ng k cương xã h i. c bi t do lu t nh. t ó có ư c nh ng hành vi phù h p v i yêu c u c a pháp lu t trong m i quan h xã h i. nhân ph m. .Toà án nhân dân xét x công khai.

Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c xét x c a toà án nhân dân và th c hi n quy n công t theo pháp lu t. nhà nư c th c hi n s cư ng ch tương ng. ơn v và ngư i có trách nhi m trong vi c giam gi .Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t tr xu ng.Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c i u tra c a các cơ quan i u tra.Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t c a toà án nhân dân. cơ quan thi hành án. Cơ c u t ch c c a m i vi n ki m sát ư c quy nh trong lu t t ch c vi n ki m sát nhân dân. quy n h n c th c a vi n ki m sát: . Trong trư ng h p c n thi t b o m thi hành các b n án.Công dân thu c các dân t c ít ngư i ư c quy n dùng ti ng nói và ch vi t dân t c mình trư c phiên toà. * V phương di n t ch c: Vi n ki m sát nhân dân là h th ng cơ quan bao g m: vi n ki m sát nhân dân t i cao.blogspot. nh m b o m cho pháp lu t ư c thi hành nghiêm ch nh. . i v i các văn b n pháp quy c a các cơ quan t c p .Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t c a các cơ quan.Toà án b o m quy n bào ch a c a b cáo và quy n b o v quy n và l i ích h p pháp c a ương s .TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C . ơn v cá nhân có liên quan trong vi c thi hành án. * Nguyên t c t ch c và ho t ng: http://nghoangvan137.com . . các vi n ki m sát nhân dân c p huy n và các vi n ki m sát quân s . .Các b n án. quy t nh c a toà án nhân dân ã có hi u l c pháp lu t ph i ư c tôn tr ng và ch p hành nghiêm ch nh. b/ Vi n ki m sát nhân dân: Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t. th c hi n quy n công t theo quy nh c a hi n pháp và pháp lu t là ch c năng riêng có c a vi n ki m sát nhân dân trong th c hi n quy n tư pháp. c i t o. th ng nh t trong ph m vi c nư c. . quy t nh c a toà án. * Nhi m v . . ch p hành viên cơ quan. các vi n ki m sát nhân dân c p t nh.

. trư c ch t ch nư c. nhi m v . Quan h công tác trong b máy nhà nư c g m: . .T i vi n ki m sát nhân dân t i cao. Vi n trư ng vi n ki m sát nhân dân c p dư i ch u s lãnh o c a vi n trư ng vi n ki m sát nhân dân c p trên. phó vi n trư ng.Quan h n i b trong m t cơ quan.blogspot. vi n ki m sát quân s quân khu và tương ương thành l p u ban ki m sát th o lu n và quy t nh theo a s nh ng v n quan tr ng theo quy nh c a lu t t ch c ki m sát nhân dân. mi n nhi m.Ch t ch nư c th c hi n vi c b nhi m.com . . Tính k cương c a quan h này trong qu n lý hành chính nhà nư c http://nghoangvan137. quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a cơ quan và ư c c th hoá trong quy ch làm vi c c a cơ quan. ph i tr l i ch t v n c a i bi u QH.Quan h công tác gi a các cơ quan nhà nư c. mi n nhi m. a/ Quan h công tác gi a các cơ quan nhà nư c ư c th hi n tính ch t c a các quan h : + Th nh t: Quan h theo c p. Trong quan h này cơ quan c p trên quy t nh và c p dư i ph i ch p hành. mi n nhi m ho c cách ch c.Vi n trư ng các vi n ki m sát nhân dân H ND cùng c p v tình hình pháp lu t H ND. . .Vi n trư ng vi n ki m sát nhân dân t i cao do QH b u.Vi n trư ng. . cách ch c i v i phó vi n trư ng và ki m sát viên vi n ki m sát nhân dân t i cao theo ngh c a vi n trư ng vi n ki m sát nhân dân t i cao. ki m sát viên vi n ki m sát nhân dân các a phương và các vi n ki m sát quân s do vi n trư ng vi n ki m sát nhân dân t i cao b nhi m. vi n trư ng vi n ki m sát quân s các c p ch u s lãnh o th ng nh t c a vi n trư ng vi n ki m sát nhân dân t i cao. ch u trách nhi m và báo cáo công tác trư c QH ho c trư c u ban thư ng v QH gi a hai kỳ h p QH. ch c năng.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C . a phương ch u trách nhi m báo cáo trư c a phương và tr l i ch t v n c a i bi u 6/ Quan h công tác trong h th ng b máy các cơ quan Nhà nư c: Quan h công tác trong b máy nhà nư c là quan h n i b nhà nư c ư c quy nh trong pháp lu t v v trí. Vi n trư ng vi n ki m sát nhân dân a phương. vi n ki m sát nhân dân c p t nh.Vi n ki m sát nhân dân do vi n trư ng lãnh o.

cá nhân khi gi i quy t công vi c c a dân ph i th c hi n quan h n i b nh m b o m. + Th ba: Quan h ch t ph i h p gi a các cơ c u t ch c c a cơ quan trong th c hi n nhi m v tham mưu.com .TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C ư c th hi n ch quy t nh ph i ư c ch p hành ngay. th t c do pháp lu t và quy ch ho t ng c a cơ quan. t ch c khi th c hi n nhi m v . n u có v n vư ng m c ph i ngh và gi i quy t sau. yêu c u v t do quy n. hư ng d n. t ch c. h p tác v i cơ quan. t ch c.M t ch th th c hi n quan h tr c thu c v t ch c. http://nghoangvan137.blogspot. giúp vi c. b/ Quan h công tác trong m t cơ quan nhà nư c: g m + Th nh t: Quan h gi a t ch c. Trong trư ng h p này m t cơ quan. vi c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ư c th c hi n theo th t c pháp lu t. . + Th hai: Quan h song trùng tr c thu c trong quan h này cơ quan. t ch c. cá nhân tham mưu giúp vi c. ph i h p. c/ M c ích c a vi c quan h trong b máy nhà nư c: + Nh m th c hi n th m quy n c a cơ quan. pháp quy. cá nhân khác theo quy nh c a pháp lu t.Ch th khác th c hi n quan h tr c thu c v chuyên môn. + Th ba: Quan h ch t . b o v các ngh . + Gi a các cơ quan. t ch c u ph i tuân theo quy trình. t ch c. quy n h n ph i ph i h p. giúp vi c ho c ban hành nh ng văn b n liên t ch. Quá trình th c hi n quan h th ng nh t ý ki n tham mưu. cá nhân ch u s tác ng qu n lý c a hai ch th : . Trong trư ng h p này có quan h "ngang" và quan h "d c". tr n i dung quy t nh vi ph m pháp lu t rõ ràng. t ch c ó quy nh + Trong qu n lý hành chính nhà nư c ph i th c hi n quan h công tác theo th t c hành chính. ch c v có th m quy n và t ch c. l i ích h p pháp c a công dân. + Th hai: Quan h gi a ngư i ng u cơ quan và c p phó c a ngư i ng u cơ quan v i tư cách là ngư i giúp ngư i ng u cơ quan th c hi n nhi m v và ư c ngư i ng u cơ quan phân công ph trách m t s lĩnh v c công tác ho c u quy n th c hi n nhi m v c th .

HUY N › I. . là c p cao nh t c a toàn b h th ng hành chính Nhà nư c http://nghoangvan137.blogspot. văn hoá. Chính ph 1. u hư ng n th c hi n ch c CHUYÊN 2 CH C NĂNG.com . NGÀNH. V trí c a chính ph trong b máy hành chính nhà nư c. kinh t . Chính ph có ch c năng th ng nh t vi c qu n lý các nhi m v chính tr . qu c phòng. Chính ph là cơ quan ch p hành c a Qu c h i. cơ quan hành chính Nhà nư c cao nh t c a nư c CHXHCN Vi t Nam ( i u 1 Lu t t ch c Chính ph năm 2002 và i u 109 HP 1992 s a i). C A B . Chính ph lãnh quy n a phương.Là cơ quan ch p hành c a Qu c h i. an ninh và i ngo i. nhi m v . t ch c. C A UBND T NH.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C Tóm l i: Toàn b quan h công tác trong b máy nhà nư c năng. quy n h n c a cơ quan. NHI M V C A CHÍNH PH . Th hai: Chính ph v i tư cách là cơ quan hành chính Nhà nư c cao nh t c a nư c CHXHCN Vi t nam. xã h i. . Chính ph lãnh di n: o ho t ng c a các b và chính quy n o tr c ti p các b và chính a phương trên hai phương Th nh t: Chính ph v i tư cách là cơ quan ch p hành cao nh t c a cơ quan quy n l c Nhà nư c cao nh t th c hi n quy n l p quy b ng vi c ban hành các văn b n pháp quy dư i lu t th c hi n các o lu t c a qu c h i có tính ch t b t bu c trên ph m vi c nư c mà các b và các a phương có nghĩa v ph i th c hi n.Là cơ quan hành chính Nhà nư c cao nh t.

. i ngo i trình Qu c h i. an ninh i ngo i. pháp lu t c a Nhà nư c và h th ng quy ph m c a Chính ph .Quy n hư ng d n ki m tra H ND các c p.Quy n qu n lý và i u hành toàn b công cu c xây d ng kinh t . Nhi m v và quy n h n c a th tư ng chính ph http://nghoangvan137. các chính sách l n v i n i. xã h i … theo úng ư ng l i c a ng. xã h i. chính sách pháp lu t c a Nhà nư c th ng nh t.com . Ho t *Ho t ng c a chính ph ng c a Chính ph ư c ti n hành theo 3 hình th c: ng t p th c a chính ph ).Quy n t ch c các ơn v . o theo k ho ch. ngân sánh Nhà nư c.Nhi m v và quy n h n c a Chính ph ư c quy nh t i i u 112 HP 1992 S a i và chương II t i u 18 n i u 19 c a lu t t ch c Chính ph năm 2002 trên t t c các lĩnh v c chính tr . . s n xu t kinh doanh và lãnh lu t. o i u hành c a th tư ng và các phó th tư ng theo s phân công c a th + S ho t ng c a các b trư ng v i tư cách là thành viên tham gia vào công vi c chung c a Chính ph và v i tư cách là ngư i ng u b hay cơ quan ngang b . . úng pháp + Các phiên h p c a Chính ph (ho t + S ch tư ng. qu c phòng. 4.Quy n ki n ngh l p pháp: Th c hi n d th o các văn b n lu t trình Qu c h i.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C 2. 3. văn hoá. . văn hoá. thành l p các cơ quan tr c thu c và các cơ quan giúp vi c cho th tư ng Chính ph . Nh ng quy n r t cơ b n c a Chính ph là: . kinh t . các d án khoa h c Nhà nư c.blogspot. các pháp l nh trình UBTV Qu c h i.Quy n l p quy t c là ban hành các văn b n có tính ch t quy ph m nh m th c hi n các ch trương. .Quy n xây d ng và lãnh o toàn b h th ng các t ch c các cơ quan qu n lý Nhà nư c.

Th trư ng cơ quan ngang b . Thành ph tr c thu c trung ương. quy t nh nh ng v n có ý ki n khác nhau gi a các B trư ng. Th trư ng cơ quan ngang b . các c p. mi n nhi m. Ch t ch UBND t nh. .3. ph i h p gi i quy t nh ng v n quan tr ng liên ngành. cơ quan ngang b . -Ch o. mi n nhi m. các văn b n quy ph m pháp lu t thu c th m quy n c a Chính ph và th tư ng Chính ph . -Quy nh ch làm vi c c a th tư ng v i thành viên Chính ph .B nhi m. thành ph tr c thu c trung ương. 4. các thành viên Chính ph . ch o.Lãnh o công tác c a Chính ph . Ch t ch UBND t nh. thành ph tr c thu c trung ương http://nghoangvan137. ngh Qu c h i thành l p ho c bãi b các b . Th trư ng cơ quan thu c Chính ph . phê chu n vi c mi n nhi m.5. ch t ch y ban nhân dân các c p: -Quy t nh các ch trương.com . ng c a -Ch o vi c xây d ng các d án lu t trình Qu c h i.2. cho t ch c vì lý do s c kh e ho c lý do khác i v i phó th tư ng.blogspot. Chính ph và Th tư ng các ngành. 4. ki m tra vi c th c hi n nh ng quy t nh c a Qu c h i. các d án pháp l nh trình y ban thư ng v Qu c h i. bãi nhi m các thành viên khác c a UBND t nh. bi n pháp c n thi t lãnh o và i u hành ho t Chính ph và h th ng hành chính Nhà nư c t trung ương n cơ s .1.ôn c. thành ph tr c thu c trung ương. B trư ng. phê chu n vi c b u c các thành viên y ban nhân dân t nh.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C ư c quy nh t i i u 114 HP 1992 S a i và Chương III i u 20 lu t t ch c chính ph năm 2002 g m nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: 4. Thành l p h i ng. y ban thư ng xuyên ho c lâm th i khi c n thi t giúp th tư ng nghiên c u. Ch t ch nư c. cách ch c Th trư ng và ch c v tương ương. Th trư ng cơ quan ngang b . B trư ng. th trư ng cơ quan thu c Chính ph . y ban thư ng v Qu c h i.Tri u t p và ch to các phiên h p c a Chính ph : 4. ph i h p ho t ng c a các thành viên Chính ph . cách ch c. trình Qu c h i phê chu n ngh và vi c b nhi m. 4. trong th i gian Qu c h i không h p trình Ch t ch nư c quy t nh t m ình ch công tác c a Phó th tư ng.4.

B . khoa h c. thành ph tr c thu c trung ương trái v i Hi n pháp. Th c hi n ch báo cáo trư c nhân dân v nh ng v n quan tr ng thông qua nh ng báo cáo c a Chính ph trư c Qu c h i. hách d ch. 4. tr l i c a Chính ph i v i ch t v n c a i bi u Qu c h i và ý ki n phát bi u v i cơ quan thông tin i chúng. xây d ng các quy nh chính sách. lao ng. lãng phí quan liêu. II-B . hoàn thi n b máy qu n lý nhà nư c. công ch c viên ch c nhà nư c. thông tư c a B trư ng. xây d ng các d án k ho ch t ng h p và cân i liên ngành. th c hi n i di n ch s h u ph n v n c a nhà nư c t i Doanh nghi p có v n nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. B qu n lý lĩnh v c có trách nhi m giúp Chính ph nghiên c u và xây d ng chi n lư c kinh t . lĩnh v c. giá. là cơ quan trung ương qu n lý Nhà nư c theo nguyên t c t ch c hành chính Nhà nư c. cao k lu t. lu t và các văn b n c a các cơ quan Nhà nư c c p trên. c a quy n trong b máy và trong cán b . cơ quan ngang b là cơ c u t ch c c a Chính ph .TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C 4. ngăn ng a và kiên quy t u tranh ch ng tham nhũng. các lĩnh v c này liên quan n ho t ng c a t t c các b . thành ph tr c thu c trung ương trái v i Hi n pháp. quy t nh.7.xã h i chung. ngo i giao.i u 22 Lu t t ch c Chính ph năm 2002 quy nh: B . B qu n lý Nhà nư c i v i ngành.com .B qu n lý lĩnh v c (B ch c năng cơ b n): Là nh ng lo i b mà b t c qu c gia nào cũng ph i có và t n t i. 1. 4.B là m t ph m trù t ch c Nhà nư c. Phân lo i b : Có th chia thành 2 nhóm b . t ch c và công v . ng th i ngh y ban thư ng v Qu c h i bãi b . 4.8. 2. cơ quan ngang b . ình ch vi c thi hành ho c bãi b nh ng quy t nh. ình ch vi c thi hành nh ng ngh quy t c a H i ng nhân dân t nh.blogspot. công ngh .6. ch chung ho c t mình ra nh ng pháp quy v lĩnh v c http://nghoangvan137. th trư ng cơ quan ngang b . lu t và các văn b n c a các cơ quan Nhà nư c c p trên. tài chính. qu n lý nhà nư c các d ch v công thu c ngành. các c p qu n lý Nhà nư c.9. Quy t nh các bi n pháp c i ti n l l i làm vi c. cơ quan ngang b là cơ quan c a Chính ph . . các t ch c trong xã h i và công dân. n i v . th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i ngành ho c lĩnh v c công tác trong ph m vi c nư c. ch th . ó là cơ quan Nhà nư c Trung ương c a Chính ph th c hi n s qu n lý nhà nư c theo t ng lĩnh v c l n như: K ho ch. i v i lĩnh v c và B qu n lý . ch th c a UBND t nh.

cách ch c Th trư ng và ch c v tương ương. ó là nh nng b có trách nhi m ch o toàn di n các cơ quan.2. xã h i cũng có th các ngành t p h p l i thành m t nhóm liên ngành. S lư ng. Qu n lý Nhà nư c các t ch c s nghi p. o th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c. th m quy n.blogspot. kinh doanh c a các cơ s theo quy nh c a pháp lu t. quy ph m và các ngành thu c th m quy n. lĩnh v c. t ch c và ch o th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c trong ph m vi c nư c. T ch c b máy qu n lý ngành. th c hi n ch c năng qu n lý hành chính Nhà nư c trên các lĩnh v c c th do b ph trách. s nghi p): là cơ quan qu n lý Nhà nư c Trung ương c a Chính ph có trách nhi m qu n lý nh ng ngành kinh t k thu t văn hoá. T ch c và ch h c công ngh . Pháp l nh và các d án khác theo s phân công c a Chính ph .3. 3.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C mình ph trách và hư ng d n các cơ quan nhà nư c và các t ch c kinh t . thi hành ki m tra và b o m s ch p hành th ng nh t pháp lu t Nhà nư c trong ho t ng c a các b cho qu n lý ngành hoàn thành nhi m v .kĩ thu t. căn c vào chính sách chung c a Nhà nư c t ch c th c hi n công tác ào t o tuy n d ng.6. quy trình.Chu n b các d án Lu t. 3. t ch c và ch o th c hi n k ho ch h p tác qu c t theo quy nh c a Chính ph .B qu n lý ngành (B chuyên ngành kinh t .Vai trò. http://nghoangvan137. ngh th tư ng b nhi m. xã h i. phê duy t các i u ư c qu c t thu c ngành. 5 năm và hàng năm c a ngành. 3. ng d ng ti n b khoa nh m c kinh t . b o m s d ng có hi u qu tài s n thu c s h u toàn dân do ngành. 3. 3.5.k thu t c a Quy t nh các tiêu chu n. Trình Chính ph vi c ký k t. tham gia.xã h i. ơn v hành chính Nhà nư c s nghi p. trình Chính ph quy t nh phân c p nhi m v qu n lý Nhà nư c cho UBND a phương v n i dung qu n lý ngành. lĩnh v c mình ph trách. lĩnh v c công tác. lĩnh v c theo quy nh c a Chính ph . ngh hưu và các ch khác i v i viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a mình. tình hình chính tr s c t c. k lu t.com .4. quy mô c a các b này có th tùy thu c vào s phát tri n kinh t . doanh nghi p Nhà nư c thu c ngành. lĩnh v c b o m quy n t ch trong ho t ng s n xu t. mi n nhi m. nhi m v c a b trư ng: 3. 3. .Trình Chính ph k ho ch dài h n. lĩnh v c.1. s d ng ti n lương. văn hoá. khen thư ng.

3.10. Qu n lý và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b .Vai trò c a UBND.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C 3.blogspot. Trình bày trư c Qu c h i.Ho t ng c a UBND a phương.9. Qu n lý Nhà nư c các t ch c kinh t . T ch c và ch o vi c ch ng tham nhũng. hách d ch. lu t và các quy nh c a cơ quan Nhà nư c c p trên thi hành th ng nh t trên c nư c và ch u s lãnh o th ng nh t c a Chính ph là cơ quan hành chính Nhà nư c cao nh t.1. 1. trong ó m i thành viên UBND -ch u trách nhi m cá nhân v ph n công vi c trư c H ND và UBND và cùng v i các thành viên khác ch u http://nghoangvan137.UBND do H ND b u ra là cơ quan ch p hành c a H ND. tr l i ch t v n c a i bi u Qu c h i. HUY N: 1. c a quy n trong ngành. lĩnh v c mình ph trách. ch u trách nhi m trư c H ND cùng c p và cơ quan Nhà nư c c p trên.7. . Th c hi n các nhi m v khác do th tư ng u nhi m Nhi m v và quy n h n c a B trư ng ph trách m t s công tác do Chính ph quy III. i u 123.com . -UBND làm vi c theo ch t p th . y ban thư ng v Qu c h i báo cáo c a B theo yêu c u c a Qu c h i. 3.UBND – Cơ quan hành chính 1. lãng phí và m i bi u hi n quan liêu.2. s nghi p ngoài qu c doanh thu c ngành lĩnh v c. 124 HP 1992 s a i và i u 2 Lu t T ch c H ND và UBND năm 2003 xác nh vai trò c a UBND các c p như sau: . 3. nh.8. QUY N H N C A UBND T NH. .UBND qu n lý toàn di n công tác hành chính Nhà nư c a phương gi a hai kỳ h p c a H ND và báo cáo công vi c trư c H ND cùng c p và UBND c p trên.UBND là cơ quan hành chính Nhà nư c a phương ch u trách nhi m ch p hành hi n pháp.NHI M V . 3.11. y ban thư ng v Qu c h i.

-L p d toán thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn. t nh.xã h i c a a phương theo quy nh c a pháp lu t trình H ND quy t nh. ngành trung ương trên a bàn t nh. xã. lâm nghi p. xây d ng k ho ch dài h n và hàng năm v phát tri n kinh t . d án c a b . xây d ng các chương trình.com t ai: . ng v n -Xây d ng án phân c p chi u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t .Trong lĩnh v c kinh t : -Xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i. nh c a pháp lu t trình H ND cùng c p và báo cáo -Th c hi n quy n i di n ch s h u ph n v n góp c a Nhà nư c t i doanh nghi p và quy n i di n ch s h u v t ai t i a phương theo quy nh c a pháp lu t 2. -Ch o. 2. ngành trung ương trong vi c phân vùng kinh t . huy n. -Tham gia v i các b . thu l i và http://nghoangvan137.1.blogspot.2. ngư nghi p.xã h i c a t nh trình H ND thông qua trình Chính ph phê duy t. ki m tra cơ quan thu và cơ quan ư c Nhà nư c giao nhi m v thu ngân sách t i a phương theo quy nh c a pháp lu t -Xây d ng án thu phí. ng c a UBND trư c HDND cùng c p và trư c cơ quan -Ch t ch UBND là ngư i ng u.Nhi m v và quy n h n c a UBND t nh: 2. t ch c. lãnh o công vi c c a UBND ch o các thành viên khác th c hi n công vi c ư c phân công và có m t s nhi m v quy n h n riêng ư c lu t t ch c H ND và UBND năm 2003 quy nh c th t ng c p.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C trách nhi m t p th v ho t Nhà nư c c p trên. l p d toán i u ch nh ngân sách a phương trong trư ng h p c n thi t. -L p qu d tr tài chính theo quy cơ quan tài chính c p trên. ch o th c hi n án sau khi ư c H ND thông qua. phát tri n ô th và nông thôn trong ph m vi qu n lý.Trong lĩnh v c nông nghi p. l p phương án phân b d toán ngân sách c a c p mình trình H ND cùng c p quy t nh. phát tri n ngành. quy t toán ngân sách a phương trình H ND cùng c p xem xét theo quy nh c a pháp lu t. l phí các kho n óng góp c a nhân dân và m c huy trình H ND quy t nh. t ch c và ki m tra vi c th c hi n các nhi m v thu c chương trình. d án ư c giao.

cho thuê t. ti u th công nghi p trên a bàn t nh theo th m quy n. r ng phòng h theo quy ho ch. t ch c khai thác r ng theo quy nh c a Chính ph . -T ch c th c hi n các chương trình. th c ăn gia súc. k ho ch s d ng t trình H ND cùng c p thông qua trư c khi trình Chính ph xét duy t. thu l i.4. khuy n lâm. v t nuôi trên a bàn t nh. thương m i d ch v .Trong lĩnh v c giao thông v n t i: http://nghoangvan137. phân bón. ti u th công nghi p: -Xây d ng quy ho ch. t ch c qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p công nghi p. ch bi n và b o v ngu n l i thu s n. các công trình phòng ch ng lũ l t. khu kinh t theo quy ho ch ã ư c phê duy t ch o. ki m tra vi c xây d ng và phát tri n các c m công nghi p. a phương. t 2. -Ch o và ki m tra vi c khai thác. -T ch c vi c th c hi n b o v tài nguyên khoáng s n chưa khai thác ch c và ki m tra vi c khai thác t n thu a phương. v t nuôi. -Ch o th c hi n và ki m tra vi c s n xu t. k ho ch s d ng t ai c a UBND c p dư i tr c ti p. k ho ch phát tri n nông nghi p. ti u th công nghi p c a t nh. qu n lý. gi i quy t các tranh ch p t ai. các chương trình khuy n nông. xây d ng khai thác b o v các công trình th y l i v a và nh . ch o th c hi n và ki m tra vi c nuôi tr ng. d án phát tri n công nghi p. b o v ngu n tài nguyên nư c. thu c b o v th c v t. Phát tri n cơ s ch bi n nông lâm th y s n và các cơ s công nghi p khác. k ho ch phát tri n công nghi p. phát tri n s n xu t và b o v cây tr ng. khu ch xu t. quy t nh vi c giao t. xét duy t quy ho ch. r ng c d ng. thu h i t. ngư nghi p. du l ch và các ngành ngh khác. s d ng gi ng cây tr ng.3. lâm nghi p. s d ng t và các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t. thanh tra vi c qu n lý. b o v h th ng ê i u. xây d ng và phát tri n các khu công nghi p.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Ch o và ki m tra vi c th c hi n quy ho ch. b o v r ng u ngu n. -L p quy ho ch. khuy n ngư. thu c thú y và các ch ph m sinh h c ph c v nông nghi p. Trong lĩnh v c công nghi p.com . 2. -Ch o th c hi n và ki m tra vi c tr ng r ng. ánh b t. làng ngh truy n th ng trên a bàn t nh.blogspot. bão l t trên a bàn t nh. ch o và huy ng l c lương ch ng và kh c ph c h u qu thiên tai.

qu n lý vi c th c hi n các chính sách v nhà . 2. qu n lý công tác xây d ng và c p phép xây d ng trên a bàn t nh. nh p kh u theo quy qu n lý th trư ng. ch o công tác thanh tra. xây d ng ô th trên a bàn t nh. hư ng d n s p x p m ng lư i thương m i. a a -T ch c th c hi n vi c ki m tra. qu n lý qu nhà thu c s h u Nhà nư c do Chính ph giao. t xây d ng theo quy ho ch ã ư c duy t. thu h i gi y phép kinh doanh du l ch. m an toàn -C p. t .5. 2. phê duy t k ho ch. tham gia h p tác qu c t v thương m i. khách s n. b o v công trình giao thông và b o giao thông trên a bàn t nh. d ch v theo quy nh c a pháp lu t. giám nh k thu t an toàn các lo i phương tiên cơ gi i ư ng b .Trong lĩnh v c xây d ng qu n lý và phát tri n ô th : -T ch c vi c l p trình duy t. d án u tư các công trình xây d ng thu c th m quy n.Trong lĩnh v c thương m i. ki m tra vi c xây d ng và th c hi n quy ho ch. d ch v và du l ch: -L p quy ho ch. k ho ch phát tri n m ng lư i thương m i. i m dân cư nông thôn. l hành n i a c a t nh theo quy nh c a pháp lu t. các phương ti n giao thông ư ng thu n i a và gi y phép lái xe theo quy nh c a pháp lu t -T ch c. i m du l ch. d ch v du l ch trên a bàn. xây d ng. k ho ch phát tri n m ng lư i giao thông c a t nh phù h p v i t ng sơ phát tri n và quy ho ch chương trình giao thông v n t i c a trung ương. khai thác. ư ng b và ư ng thu n i phương theo quy ho ch c a pháp lu t. ki m tra c p gi y phép lưu hành xe. -T ch c qu n lý xu t kh u.6. khu du l ch. -T ch c qu n lý công trình giao thông ô th . nh c a pháp lu t. kinh doanh v t li u xây d ng trên a bàn t nh theo th m quy n.com . -Qu n lý u tư.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Ch o. qu n lý ki n trúc. xét duy t theo th m quy n các quy ho ch xây d ng vùng. s d ng các công trình k thu t h t ng ô th .blogspot. d ch v du l ch. ư ng thu n i a. ch o công tác http://nghoangvan137. qu n lý vi c khai thác và s n xu t. k ho ch phát tri n v t li u xây d ng. -Xây d ng quy ho ch. khu ô th .

blogspot. t ch c và qu n lý các ơn v s nghi p v văn hoá. qu c t trên a bàn t nh. -Ki m tra. văn hoá ph m ôi tr y. 2.9. ngh thu t theo th m quy n. hư ng d n xây d ng n p s ng văn minh. ki m tra công tác giáo d c. ào t o b i dư ng i ngũ giáo viên trong t nh t trình cao ng sư ph m tr xu ng. ph n ng. cho phép thành l p các trư ng ngoài công l p theo quy nh c a pháp lu t. tr c ti p qu n lý các trư ng cao ng sư ph m. l p ư c giao trên a bàn t nh. tr m côi không nơi nương t a. xu t b n. trư ng trung h c ph thông. 2.8. -Th c hi n thanh tra. phát thanh truy n hình c a t nh.văn hóa. th d c th thao.Trong lĩnh v c văn hoá. ào t o trên c a pháp lu t.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Quy l ch. -Ch o và t ch c th c hi n công tác b o v trùng tu. lưu hành sách báo. Trong lĩnh v c giáo d c và ào t o: nh c a pháp lu t v ho t -Qu n lý Nhà nư c i v i các lo i hình trư ng.com . gia ình văn hoá. quy ch thi c và vi c c p văn b ng theo quy nh c a pháp lu t. b o t n các di tích l ch s . 2. chăm sóc ngư i già tàn t t. th d c th thao theo quy nh c a pháp lu t. nh các nguyên t c v an toàn và v sinh trong ho t ng thương m i d ch v du ng thương -T ch c thanh tra.Trong lĩnh v c y t và xã h i: -Qu n lý ho t ng c a các ơn v y t thu c t nh và c p gi y phép hành ngh y. a bàn t nh theo quy nh -Ch o và ki m tra vi c t ch c th c hi n bi n pháp b o v s c kho nhân dân. d ch v và du l ch. dư c. báo chí. -T ch c ho c ư c y quy n t ch c các cu c tri n lãm. chăm sóc bà m tr em th c hi n chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình.7. http://nghoangvan137. b o v . -Qu n lý và ki m tra vi c th c hi n v tiêu chu n giáo viên. trư ng b túc văn hoá. thông tin. thông tin. sinh ho t văn hoá. b o v . th d c th thao qu c gia. trư ng trung h c chuyên nghi p. h i ch . ngăn ch n vi c kinh doanh. ki m tra vi c ch p hành quy m i. th d c th thao: -Qu n lý Nhà nư c i v i các ho t ng văn hoá thông tin qu ng cáo.

pháp lu t v khoa h c. ng. sông h . s http://nghoangvan137. tham gia giám nh Nhà nư c v công ngh i v i các d án u tư quan tr ng a phương. ngu n l i vùng bi n t i a phương theo quy nh c a pháp lu t. bi n pháp v s d ng lao ng và gi i quy t các quan h lao gi i quy t vi c làm.Trong lĩnh v c khoa h c. tài nghiên c u khoa h c c p t nh ho c ư c c p trên giao.com . xoá ói. ngăn ch n vi c s n xu t. c i thi n môi trư ng. k ho ch c th phát tri n khoa h c công ngh và b o v môt trư ng. ch o công tác u tranh phòng ng a và ch ng t i ph m. t ch c th c hi n và ki m tra vi c b o v . th c hi n các bi n pháp khuy n khích vi c nghiên c u. công ngh và b o v môi trư ng a phương. bão l t. lưu hành hàng gi và b o v l i ích c a ngư i tiêu dùng. i u ng dân cư trong ph m vi t nh. tài nguyên trong lòng t.10. r ng núi. phát huy sáng ki n. -Th c hi n k ho ch. cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. phòng ch ng các t n n xã h i và d ch b nh a phương. nhân o.blogspot. c i thi n i s ng nhân dân. -Qu n lý các chương trình. chăm sóc và giúp b nh binh.Trong lĩnh v c qu c phòng an ninh và tr t t an toàn văn hoá: -B o m an ninh chính tr . tr t t an toàn xã h i. -Ch o và ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp qu n lý và s d ng t ai. b o v bí m t nhà nư c. -Th c hi n chính sách b o h lao ng b o hi m xã h i. nh ng ngư i và gia ình có công v i nư c. s h u công nghi p. vi c ch p hành chính sách. thanh tra. xây d ng phong trào qu n chúng b o v an ninh. xây d ng l c lư ng công an nhân dân. qu n lý và ki m tra vi c v n chuy n. ng d ng các ti n b khoa h c và công ngh ph c v s n xu t và i s ng. c u tr xã h i. thương binh. gi m nghèo.11. gia ình li t sĩ. qu n lý ho t ng chuy n giao công ngh . 2. ch ng tham nhũng. 2. ô nhi m môi trư ng và xác nh trách nhi m ph i x lý v môi trư ng i v i t ch c. -Ch o. ngu n nư c. ch ng bu n l u và gian l n thương m i. c i ti n k thu t. -Ch o. phòng ch ng kh c ph c h u qu thiên tai. tr t t an toàn xã h i. ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v tiêu chu n o lư ng và ch t lư ng s n ph m. hư ng d n th c hi n công tác t thi n.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Ch o và ki m tra vi c th c hi n chính sách ưu ãi. an toàn và ki m soát b c x .công ngh tài nguyên môi trư ng: -Ch o và ki m tra vi c th c hi n các nhi m v . suy thoái môi trư ng.

t ch c th c hi n công tác tuyên truy n. an ninh v i kinh t . các văn b n quy ph m pháp lu t c a cơ quan Nhà nư c c p trên và ngh quy t c a H ND cùng c p. lu t. d án c a t nh i v i các vùng bào dân t c thi u s . http://nghoangvan137.Trong lĩnh v c thi hành pháp lu t: -T ch c ch o và ki m tra vi c thi hành hi n pháp. c. 2. vùng sâu. ch o vi c xây d ng và ho t ng tác chi n c a b i a phương. ch t phóng x . giáo d c a phương. ch t c bi t theo quy nh c a pháp lu t. nâng cao dân trí c a ng bào các dân t c thi u s .12. qu n lý các ngh kinh doanh -Ch o. ch o và ki m tra t ch c th c hi n Lu t nghĩa v quân s . i l i c a ngư i nư c ngoài a phương. qu n lý vi c cư trú. dân quân t v . kinh t v i qu c phòng. t ch c ch o th c hi n k ho ch xây d ng t nh thành khu v c phòng th v ng ch c.com .13. x lý hành vi vi ph m t do tính ngư ng. tôn giáo làm trái pháp lu t và chính sách c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. th c hi n vi c k t h p qu c phòng. an ninh. t ch c qu n lý.blogspot. xây d ng l c lư ng dư b ng viên và huy ng l c lư ng khi c n thi t.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C d ng vũ khí. -B o m th c hi n quy n bình ng gi a các dân t c. vùng xa và vùng khó khăn c bi t. tôn giáo ho c l i d ng tín ngư ng. ch t d cháy. ch t n . ch o công tác giáo d c qu c phòng toàn dân trong nhân dân và trư ng h c a phương. vùng sâu. ng -Xem xét và gi i quy t vi c ngh s a ch a các công trình th t . -Xây d ng và t ch c th c hi n các chương trình. tín ngư ng tôn giáo c a nhân dân a phương theo quy nh c a pháp lu t. ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v qu n lý h kh u. b o v công trình qu c phòng và khu quân s trên a bàn t nh. -Th c hi n các bi n pháp xây d ng l c lư ng vũ trang và qu c phòng toàn dân. gi gìn tăng cư ng oàn k t và tương tr giúp l n nhau gi a các dân t c a phương.Trong lĩnh v c chính sách dân t c và chính sách tôn giáo: -T ch c ch o ki m tra vi c th c hi n pháp lu t và chính sách dân t c t ch c ch o th c hi n bi n pháp b o m các i u ki n c i thi n i s ng v t ch t và tinh th n. -Ch o. t ch c th c hi n nhi m v h u c n t i ch . vùng xa và có khó khăn c bi t. 2. áp ng yêu c u c a a phương và c nư c trong m i tính hu ng. chính sách h u phương quân i và chính sách i v i l c lư ng vũ trang nhân dân a phương.

ki m tra vi c th c hi n cơ ch t ch . th c hi n công tác công ch ng. gi i quy t khi u n i.14. ng c a h i -Quy t nh phân b chi tiêu biên ch hành chính. -Cho phép thành l p. -T ch c. t cáo và ki n ngh c a công dân theo quy nh c a pháp lu t. ơn v c a trung ương óng trên a bàn t nh. ch o th c hi n công tác b u c nh c a pháp lu t. qu n lý t ch c lu t sư và tư v n pháp lu t theo quy nh c a pháp lu t. các quy n và l i ích h p pháp khác c a công dân.com . -T ch c. hư ng d n và ki m tra vi c thành l p và ho t theo quy nh c a pháp lu t.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Ch o th c hi n các bi n pháp b o v tài s n c a cơ quan. quy n h n c th c a cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p mình. ch o vi c qu n lý h t ch. -Xây d ng án thành l p các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân theo hươ'ng d n c a Chính ph trình h i ng nhân dân quy t nh. http://nghoangvan137. a gi i hành chính: i bi u H ND theo quy i bi u qu c h i. t do. qu n lý. d ch v công trên cơ s quy ho ch và hư ng d n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. t ch c. t ch c ti p dân. -Quy t nh thành l p các ơn v s nghi p. tài s n. t ch u trách nhi m v nhi m v . danh d nhân ph m. -T ch c ch o công tác thanh tra Nhà nư c. công ty cho phép các t ch c kinh t trong nư c t văn phòng i di n. t ch c b o v tính m ng. ch o công tác thi hành án a phương theo quy nh c a pháp lu t. gi i th c ph n hóa các doanh nghi p nhà nư c. th c hi n qu n lý nhà nư c i v i cơ quan. qu n lý h t ch có y u t nư c ngoài. -Quy nh t ch c b máy và nhi u v . -Cho phép l p h i.Trong vi c xây d ng chính quy n và qu n lý -T ch c. s nghi p i vơiù các ơn v tr c thu c và y ban nhân dân c p huy n. chi nhánh ho t ng trên i bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t. -T ch c ăng ký. tài chính và t ch c i v i các ơn v s nghi p theo phân c p c a chính ph . giám nh tư pháp. ch o. 2.blogspot. c p thu h i gi p phép thành l p doanh nghi p.

-L p d toán thu ngân sách nhà nư c trên a bàn.com . công ch c c p xã. nuôi tr ng và ch bi n th y s n. cho thuê t. ngư nghi p a phương và t ch c th c hi n các chương trình ó. -T ch c th c hi n ngân sách a phương. qu ng trư ng. ki m tra y ban nhân dân xã. gi i quy t các tranh ch p t ai c a y ban nhân dân xã. ph . lâm nghi p. m c. d toán thu. b o v r ng. phương án phân b d toán ngân sách c p mình. l p i u ch nh ngân sách a phương trong trư ng h p c n thi t trình h i ng nhân dân cùng quy t nh và báo cáo y ban nhân dân. lâm nghi p. cơ quan tài chính c p trên tr c ti p. thu l i và t ai: -Xây d ng. tr ng r ng và khai thác lâm s n. 3. phát tri n ngành.blogspot.2. http://nghoangvan137. b i dư ng ki n th c qu n lý Nhà nư c cho i bi u h i ng nhân dân c p huy n và c p xã theo hư ng d n c a chính ph .xã h i hàng năm trình H ND cùng c p thông qua trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t. quy t nh. hư ng d n. thu h i t i v i cá nhân và h gia ình. Công ch c Nhà nư c và cán b .1. nh p chia.Trong lĩnh v c kinh t : -Xây d ng k ho ch phát tri n kinh t . 3. -Th c hi n giao t. ng a gi t hành chính c a -Xây d ng phương án t tên. ngh ánh b t.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -T ch c ào t o và ào t o l i i ngũ cán b . i u ch nh a gi i hành chính trình h i nhân dân cùng c p thông qua trình c p có th m quy n xem xét. quy t nh. -Ch o và ki m tra vi c qu n lý h sơ. trình h i ng nhân dân cùng c p thông qua các chương trình khuy n khích phát tri n nông nghi p. chi ngân sách a phương. th tr n. t ch c và ki m tra vi c th c hi n k ho ch ó. ch gi i và b n t nh và các ơn v hành chính trong t nh. Nhi m v . quy t toán ngân sách a phương. -Xây d ng án thành l p m i. th tr n xây d ng và th c hi n ngân sách và ki m tra ngh quy t c a H ND theo quy nh c a pháp lu t. công trình công c ng trong t nh trình h i ng nhân dân xem xét. i tên ư ng. quy n h n c a UBND huy n: 3. ngư nghi p. -Ch o y ban nhân dân xã th c hi n các bi n pháp chuy n d ch cơ c u kinh t â phát tri n nông nghi p.Trong lĩnh v c nông nghi p.

khai thác. d ch v . phát tri n m ng lư i thương m i. trình duy t ho c xét duy t theo th m quy n quy ho ch xây d ng th tr n.4. qu n lý t và qu nhà s h u nhà nư c trên a bàn. s n xu t.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Xây d ng quy ho ch th y l i. -Qu n lý vi c xây d ng. -Xây d ng và phát tri n các cơ s công ngh . -Qu n lý. s n xu t s n ph m có giá tr tiêu dùng và xu t kh u. du l ch và ki m tra vi c ch p hành quy nh c a Nhà nư c v ho t ng thương m i. ti u th công nghi p. i m dân cư nông thôn trên a bàn huy n. http://nghoangvan137. d ch v và du l ch trên a bàn huy n.Trong lĩnh v c xây d ng. y ban nhân dân huy n th c hi n nh ng nhi m v . qu n lý vi c th c hi n quy ho ch xây d ng ã ư c duy t. -Qu n lý vi c khai thác.3. các xã. d ch v tr n. 3.5. các công trình th y nông trên a 3. ti u th công nghi p trên a bàn huy n. phát tri n cơ s ch bi n nông. ti u th công nghi p. k ho ch phát tri n công nghi p. y ban nhân dân huy n th c hi n nh ng nhi m v quy n h n sau ây: -Tham gia v i U ban nhân dân t nh trong vi c xây d ng quy ho ch. t ch c b o v bàn theo quy nh c a pháp lu t. lâm. d ch v và du l ch.Trong lĩnh v c thương m i. y ban nhân dân huy n th c hi n nh ng nhi m v . t ch c th c hi n các chính sách v nhà . du l ch trên a bàn. th y s n và các cơ s công nghi p khác theo s ch o c a y ban nhân dân t nh. th -T ch c th c hi n xây d ng và phát tri n các làng ngh truy n th ng. quy n h n sau ây : -Xây d ng.Trong lĩnh v c công nghi p. quy n h n sau ây: -T ch c l p. -Ki m tra vi c th c hi n các quy t c v an toàn và v sinh trong ho t d ch v . kinh doanh v t li u xây d ng theo phân c p y ban nhân dân t nh. 3. s d ng các công trình giao thông và k t c u h t ng cơ s theo s phân c p. giao thông v n t i.com ng thương m i. . c p gi y phép xây d ng và ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v xây d ng.blogspot. ê i u.

ch o và ki m tra vi c b o v s c kh e nh n dân. -Th c hi n k ho ch phát tri n s nghi p y t . cơ s in. công ngh ph c v s n xu t và s ng nhân dân a phương. tr m y t . tài nguyên và môi trư ng. d ch v . phòng ch ng d ch b nh. án phát tri n văn hóa. gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Ki m tra vi c ch p hành quy l ch trên a bàn. b o v .6. hư ng d n các phong trào v văn hóa. y t . phát hành xu t b n ph m. th c hi n chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình. ch o vi c xóa mù ch và th c hi n các quy nh v tiêu chu n giáo viên. quy n h n sau ây: -Th c hi n các bi n pháp ng d ng ti n b khoa h c. kh c ph c h u qu thiên tai. tr m côi không nơi nương t a. t ch c các trư ng m m non. hàng kém ch t lư ng t i a phương. th thao. qu n lý các trung tâm y t . ng c a các cơ s hành ngh y. hư ng d n ho t ng t thi n. công ngh . nh c a Nhà nư c v ho t ng thương m i. http://nghoangvan137. -Ki m tra vi c ch p hành pháp lu t trong ho t nhân.com i . th c hi n ch trương xã h i hóa giáo d c trên a bàn. -T ch c th c hi n các quy nh c a lu t v tiêu chu n o lư ng và ch t lư ng s n ph m. -T ch c và ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ph c p giáo d c. phòng. bão l t. ch ng. thông tin. t ch c th c hi n phong trào xóa ói.7. b o v và phát huy giá tr các di tích l ch s – văn hoá và danh lam th ng c nh do a phương qu n lý.blogspot. thông tin và th d c th thao y ban nhân dân huy n th c hi n nh ng nhi m v . nhân o. y t . qu n lý các trư ng ti u h c. quy ch thi c .Trong lĩnh v c khoa h c. văn hoá. phát thanh trên a bàn huy n và t ch c th c hi n sau khi ư c c p có th m quy n phê duy t.Trong lĩnh v c giáo d c. 3. giáo d c. b o v và chăm sóc ngư i già. xã h i. du 3. -Qu n lý các công trình công c ng ư c phân c p. quy n h n sau ây: -Xây d ng các chương trình. th d c. trung h c cơ s . ngư i tàn t t. dư c tư -T ch c. tr em. ki m tra ch t lư ng s n ph m và hàng hóa trên a bàn huy n. ho t ng c a các trung tâm văn hóa – thông tin. th d c th thao. Uûy ban nhân dân huy n th c hi n nh ng nhi m v . gi m nghèo. trư ng d y ngh . ngăn ch n vi c s n xu t và lưu hành hàng gi . ch o vi c d y ngh . chăm sóc bà m . -T ch c th c hi n b o v môi trư ng.

ph bi n chính sách.blogspot. xây d ng l c lư ng công an nhân dân huy n v ng m nh. ch o vi c xây d ng l c lư ng dân quân t v .com . tôn giáo. -T ch c th c hi n các nhi m v ư c giao v các chương trình. giao quân. tr t t . 3. k ho ch. b o v bí m t nhà nư c. -Ch o và ki m tra vi c th c hi n chính sách dân t c.8. d án phát tri n kinh t – xã h i c a t nh i v i vùng ng bào dân t c thi u s . -Quy t nh bi n pháp ngăn ch n hành vi xâm ph m t do tín ngư ng. quy n h n sau ây: -T ch c phong trào qu n chúng tham gia xây d ng l c lư ng vũ trang và qu c phòng toàn dân. mi n thi hành nghĩa v quân s và x lý các trư ng h p vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. y ban nhân dân huy n có nh ng nhi m vu. th c hi n các bi n pháp phòng ng a. nh c a pháp lu t v qu n lý h kh u. theo ho c không theo m t tôn giáo nào c a công dân a phương. vùng xa. i l i c a ngư i nư c ngoài -Tuyên truy n giáo d c v n toàn xã h i. tr t t .Trong vi c thi hành pháp lu t. các t n n xã h i và các hành vi vi ph m pháp lu t khác a phương. vi c hoãn. qu n a phương. ch ng t i ph m. ng nhân dân tham gia phong trào b o v an ninh. Trong lĩnh v c qu c phòng. khám tuy n nghĩa v quân s . y ban nhân dân th c hi n nh ng nhi m v . quy t nh vi c nh p ngũ. vùng có khó khăn t bi t. quy n h n sau ây : -Tuyên truy n.an toàn xã h i. chính sách tôn giáo. -T ch c ăng ký. an ninh và tr t t . tôn giáo làm trái nh ng quy nh c a pháp lu t và chính sách c a nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. tôn giáo ho c l i d ng tín ngư ng.9. giáo d c. http://nghoangvan137.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C 3. vùng sâu.10. an toàn xã h i. công tác hu n luy n dân quân t v . -T ch c th c hi n nhi m v gi gìn an ninh.Trong vi c th c hi n chính sách dân t c và chính sách tôn giáo. -Ch o và ki m tra vi c th c hi n các quy lý vi c cư trú. qu n lý l c lư ng d b ng viên. pháp lu t v dân t c và tôn giáo. quy n h n sau ây : y ban nhân dân huy n th c hi n nh ng nhi m vu. quy n t do tín ngư ng. an 3. th c hi n k ho ch xây d ng khu v c phòng th huy n.

các quy n và l i ích h p pháp khác nhau c a công dân. nh c a pháp lu t. 101. 105. t cáo và ki n ngh c a công dân hư ng d n. nh p. danh d . i phương nh. -Qu n lý h sơ. 98. chia. ch o công tác hòa gi i xã. t ch c chính tr – xã h i. i u ch nh a gi i hành chính trình h i ng nhân dân cùng c p thông qua trình c p trên xem xét. i bi u h i ng nhân dân theo quy -Quy nh t ch c b máy và nhi m v . quy n h n sau ây: -T ch c th c hi n vi c b u c nh c a pháp lu t. -Th c hi n các ngh quy t c a H ND v quy ho ch t ng th xây d ng và phát tri n ô th c a th xã.11. gi i quy t k p th i khi u n i. quy n h n c th c a cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p mình theo hư ng c a ûy ban nhân dân c p trên. -Ch o vi c th c hi n công tác h t ch trên a bàn. ki m tra vi c ch p hành hi n pháp. thành ph thu c t nh trên cơ s quy ho ch chung. m c. thành ph thu c t nh th c hi n nh ng nhi m v . 100.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Ch o. t ch c kinh t b o v tính m ng. 107 c a Lu t này và th c hi n các nhi m v . lao dân c p trên. 3. quy t 3. 102. giáo d c pháp lu t. i bi u qu c h i. quy n h n quy nh t i các i u 97.Trong vi c xây d ng chính quy n và qu n lý a gi i hành chính Uûy ban nhân dân huy n th c hi n nh ng nhi m v . quy n h n sau ây : -Xây d ng quy ho ch phát tri n ô th c a th xã. t ch c ti p dân. nhân ph m. thanh tra nhà nư c.UBND th xã. ch o th c hi n công tác thi hành án theo quy -T ch c. các văn b n quy ph m pháp lu t c a cơ quan nhà nư c c p trên và ngh quy t c a h i ng nhân dân cùng c p.com . th tr n.12. ch o vi c th c hi n công tác ki m tra. biên ch . t do. ti n lương theo phân c p c a y ban nhân a gi i hành chính c a huy n. k ho ch xây d ng k t http://nghoangvan137. ch gi i. 103. t ch c công tác tuyên truy n. 104. tài s n. thành ph thu c t nh trình H ND cùng c p thông qua trình c p trên phê duy t. 106. -Xây d ng án thành l p m i. 99.blogspot. -Qu n lý công tác t chưcù. th tr n th c hi n các bi n pháp b o v tài s n c a nhà nư c. -T ch c th c hi n và ch o y ban nhân dân xã. -T ch c. b n ng. lu t.

th t c và th m quy n i u ch nh các m i quan h xã h i. phòng ch ng cháy. bi n pháp b o m tr t t công công.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C c u h t ng k thu t ô th . c p thoát nư c. th d c th thao c a th xã. -Th c hi n qu n lý và ki m tra vi c s d ng qu nhà thu c s h u Nhà nư c trên a bàn theo s phân c p c a Chính ph . an toàn giao thông. vi c xây d ng và s d ng các công trình công c ng. CHUYÊN 3 VĂN B N QU N LÝ NHÀ NƯ C VÀ K THU T SO N TH O VĂN B N A-VĂN B N QU N LÝ NHÀ NƯ C: I-Nh ng v n 1. n i thành. bi n pháp qu n lý dân cư ô th . thành ph thu c t nh. v sinh ô th a phương.Khái ni m: 1.1. t ch c th c hi n các quy t nh x lý vi ph m trong xây d ng. thành ph thu c t nh qu n lý. n b o v m i trư ng và c nh quan ô th .blogspot.2. -Qu n lý. giao thông n i th . b o v và phát huy giá tr c a các di tích l ch s – văn hoá và danh lam th ng c nh do th xã. giao thông.Ch c năng: 2. l n chi m t ai theo quy nh c a pháp lu t.1.Văn b n qu n lý nhà nư c là m t văn b n do cơ quan qu n lý nhà nư c ban hành theo úng th th c.Ch c năng thông tin: http://nghoangvan137. ki m tra i v i vi c s d ng các công trìng công c ng ư c giao trên a bàn. vi c xây d ng trư ng ph thông qu c l p các c p. i n chi u sáng.Văn b n (nói chung) là phương ti n ghi tin (c nh thông tin) và truy n tin.com . chung: 1. -Qu n lý các cơ s văn hoá – thông tin. 2.

3. 3-Văn b n hành chính thông thư ng: Công văn.blogspot. ngh nh. di n văn. ch c năng l ch s … II-Phân lo i văn b n QPPL (theo hi u l c pháp lý): 1. ngh nh.Văn b n QPPL: 1. các lo i phi u… án.Văn b n lu t: Hi n pháp. xây d ng t ch c qu n lý nhà nư c và cơ ch v n hành c a b máy t ch c ó. trình. quy t nh.Văn b n dư i lu t ( ư c ban hành trong quá trình l p quy nên còn g i là văn b n pháp quy): Ngh quy t.Các ch c năng khác: Văn b n qu n lý nhà nư c còn có nhi u ch c năng khác mà ta d dàng nh n ra và có th ch ng minh như ch c năng giáo d c. thông báo. áp d ng m t l n cho m t i tư ng (nên còn g i là văn b n cá bi t) như ngh quy t.2. ch th . 2. k ho ch. 2. gi i quy t các nhi m v c th . pháp l nh… 1. lu t. 2. chương http://nghoangvan137.Ch c năng qu n lý: Ch c năng qu n lý c a văn b n qu n lý nhà nư c th hi n trên 2 phương di n: -Dùng -Dùng i u ch nh các quan h xã h i.2. biên b n.Văn b n áp d ng pháp lu t: Là lo i văn b n ch ch a ng các bi n pháp áp d ng pháp lu t. t trình.1.4. công i n. các lo i gi y.com . thông tư. Giá tr c a văn b n ư c th hi n b i ch c năng này. quy t nh.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C Thông tin là ch c năng cơ b n nh t c a văn b n qu n lý nhà nư c. báo cáo. -Là căn c pháp lý 2.Ch c năng pháp lý: Ch c năng pháp lý c a văn b n qu n lý nhà nư c th hi n trên hai phương di n: -Chúng ch a ng các QPPL.

giáo d c… 4. +Tiêu ng : Là m t ng ch m c tiêu ph n -Tác gi văn b n: Tên cơ quan ban hành văn b n. m t b ng s và m t b ng các ch vi t t t. k thu t: 4.Văn b n chuyên môn: ư c dùng trong các lĩnh v c có tài chính.2. -Tên lo i và trích y u n i dung: +Tên lo i: Tên văn b n như quy t b n. u.Các y u t v th th c: -Tiêu : +Qu c hi u: Là m t ng g m qu c danh và th ch . con d u: http://nghoangvan137. III-Th th c văn b n qu n lý nhà nư c: 1. -Ký hi u: Là tên vi t t t c a văn b n thư ng g m 02 ph n. tháng. a danh và th i i m ban hành: + a danh: Tên a phương mà cơ quan óng tr s .Văn b n k thu t: ư c dùng trong các lĩnh v c k thu t. ch ký.Khái ni m: Th th c là nh ng y u t b t bu c ph i có v hình th c c a m t văn b n qu n lý nhà nư c. c thù chuyên môn cao như +Th i i m ban hành: Ngày. 2.com t các thông tin c n truy n t c a văn b n.1. báo cáo. -N i dung văn b n: Ph n di n ký.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C 4-Văn b n chuyên môn. nh.blogspot. y t . năm ban hành văn b n. án… +Trích y u n i dung: Là m t ng ho c m t câu nêu lên n i dung ch y u c a văn .

-Nơi nh n: Ghi tên cơ quan nh n và s lư ng b n nh n. thì áp d ng văn b n có hi u l c pháp lý cao hơn. -Hi u l c v i tư ng. nh khác nhau v cùng m t 2.Trong trư ng h p các văn b n do m t cơ quan ban hành có quy nh khác nhau v cùng m t v n thì áp d ng quy nh. s ph l c… m t s lo i văn b n như: d u ch m c IV. V-Th t c ban hành. +Con d u: Con d u h p pháp c a cơ quan ban hành văn b n. s a i ho c bãi b văn b n: http://nghoangvan137.Trong trư ng h p văn b n m i không quy nh trách nhi m pháp lý ho c quy nh trách nhi m pháp lý nh hơn i v i hành vi x y ra trư c ngày văn b n có hi u l c thì áp d ng văn b n m i. +Ch ký: Ký và h . Văn b n QPPL ư c áp d ng i v i hành vi x y ra t i th i i m mà văn b n ang có hi u l c. 2. quy t nh c a văn b n ư c ban hành sau. ph chú. quy t v n . nh rõ các hi u l c sau: 2-Nguyên t c áp d ng: i u 80 Lu t ban hành văn b n QPPL quy nh: 2.Trong trư ng h p các văn b n QPPL có quy nh. kh n.Hi u l c và nguyên t c áp d ng văn b n qu n lý nhà nư c: 1-Hi u l c: M t văn b n qu n lý nhà nư c ph i quy -Hi u l c v th i gian.com . Trong trư ng h p văn b n có quy nh hi u l c tr v trư c. 2.blogspot.4. tên ngư i ký. -Hi u l c v không gian.Văn b n QPPL ư c áp d ng t th i i m có hi u l c. thì áp d ng theo quy nh ó.3.2. Ngoài 08 y u t trên còn có các y u t ch có m t.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C + ký: Ghi ch c danh c a ngư i ký.1.

ch ký.1. N u văn b n ơn gi n thì ngư i trình ph i tr c ti p trình bày v i ngư i ký.Th t c ban hành: 1.Th t c s a i ho c bãi b văn b n: u ph i s a i -T t c các văn b n không h p pháp. 1. giai o n u lưu b ph n văn thư. 1. -Văn b n i ph i lưu t i thi u 02 b n. úng nh n. không vư t c p. chuy n ti p xu ng c p dư i ho c c p ngang -Trong ph n n i dung ph i ghi rõ sao y hay sao l c.4.Th t c ký: Ngư i ký văn b n là ngư i ph i ch u hoàn toàn trách nhi m v n i dung và hình th c văn b n.3.Th t c sao: -Sao văn b n ph i có y các y u t v th th c.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C 1.com . không h p lý.Th t c lưu: -Văn b n n. m t 2.blogspot. 1. b ph n so n th o và m t b ph n văn thư.Th t c chuy n: -Văn b n ph i g i úng tuy n.2. -Khi s a thư ng. 1.Th t c trình ký: Khi trình ký ph i có h sơ trình ký. i ho c bãi b m t văn b n không ư c s d ng văn b n hành chính thông http://nghoangvan137.5. a ch cơ quan ho c tên ngư i chuy n ti p lên c p trên. -Không ư c ghi ý ki n vào văn b n c a c p dư i -Khi ghi ý ki n vào văn b n c a c p trên ph i có ch c danh và th i gian. không h p th c ho c bãi b .

TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C

B-K THU T SO N TH O VĂN B N QLNN: I-K thu t biên t p n i dung văn b n: 1.Yêu c u n i dung văn b n: 1.1.Th ch hóa và c th hóa ư c văn b n c p trên. 1.2. m b o tính khoa h c: m b o tính khoa h c ph i ng th i th a mãn hai y u t sau:

M t văn b n

-Chính xác, chân th c. -Khách quan. 1.3. m b o tính i chúng: i a s qu n chúng (v quy n l i, i u ki n th c hi n…). c, trình dân trí.

-N i dung ph i phù h p v i -Phù h p v i trình 1.4. ngư i

m b o tính kh thi: , kh năng ngư i th c thi.

-Ph i thích h p v i trình

-Ph i th a mãn các i u ki n th c hi n. 2.K t c u n i dung văn b n: 2.1.Lo i văn b n vi t theo ki u văn i u kho n: Nh ng văn b n vi t theo ki u văn i u kho n ch có m t cách k t c u n i dung: chia văn b n làm 02 ph n, ph n vi n d n ( ưa ra các căn c ) và ph n n i dung (thư ng ư c di n t b ng các, kho n, m c…). 2.2.Lo i văn b n vi t theo ki u văn xuôi pháp lu t: 2.2.1.K t c u ch : thu n nh t, cách k t c u này, m i chi ti t luôn xoay quanh http://nghoangvan137.blogspot.com

Khi văn b n ch có m t ch ch làm rõ nó.

TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C

2.2.2.K t c u dàn bài: cách k t c u này, ngư i ta chia n i dung thành nhi u ph n, m i ph n l i ư c chia thành nhi u ph n nh hơn…và m i ph n u có tên g i riêng d nh n bi t, d nh . 2.2.3.K t c u dàn bài - ch (hay còn g i là k t c u ý t , lôgic):

ây là ki u k t c u k t h p 02 ki u trên, chia n i dung văn b n ra thành nhi u ph n và m i ph n có m t n i dung thu n nh t. 3-Phương pháp trình bày n i dung văn b n: 3.1.Lu n ch ng v n i dung: M t văn b n thư ng ph i k t h p m t cách khéo léo c hai lo i lu n ch ng sau: -Lu n ch ng b ng lý l : Dùng lý l tác ng vào tình c m ngư i c, làm cho h hi u. ng vào ý

-Lu n ch ng b ng s li u, s ki n, s vi c: Dùng s li u, s ki n, s vi c tác chí ngư i c, làm cho h tin. 3.2.Các phương pháp di n -Phương pháp di n d ch. -Phương pháp quy n p. Trong m t văn b n có th s d ng thu n túy m t phương pháp di n h p c hai phương pháp. II-K thu t biên t p hình th c văn b n: t n i dung:

t ho c có th k t

So n th o m t văn b n qu n lý nhà nư c ph i bi t cách l a ch n ngôn ng và văn phong thích h p. Văn phong hành chính có các c i m cơ b n sau: 1.Tính khách quan; 2.Tính ng n g n, chính xác, y thông tin; 3.Tính khuôn m u, i n hình và tiêu chu n hóa các thu t ng ; 4.Tính rõ ràng, c th c a quan i m chính tr v i l i truy n t ph thông, i chúng, v a m b o nguyên t c, v a l ch thi p, úng m c. 1-K thu t s d ng t ng : 1.1.Nhóm t ng hành chính thư ng dùng: http://nghoangvan137.blogspot.com

TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Nhóm t ph thông, a phong cách. -Nhóm t mang c thù phong cách hành chính.

-Nhóm t lu t h c, khoa h c. 1.2.T ng thư ng dùng: -T ơn nghĩa ( c nghĩa).

-T ng trung tính, khách quan. -T ng d hi u, ph thông. -T ng trang tr ng, l ch thi p, nhã nh n. 1.3.Nh ng l i thư ng g p v dùng t ng : -Dùng t thi u chu n xác, khó hi u, thi u nh t quán. -Dùng t a phương, quá cũ, thông t c, quá bóng b y, có s c thái bi u c m.

2-K thu t s d ng câu và d u câu: -Văn hành chính ưu tiên s d ng câu ơn, ít s d ng câu ghép (n u dùng câu ghép ph i chú ý n s cân i gi a các v câu không sai ng pháp). -Văn hành chính s d ng nhi u câu tư ng thu t (câu k ) và câu m nh l nh, không s d ng câu c m thán, câu h i và câu l ng (câu có d u ch m l ng vân vân cu i). -Khi dùng câu ph nh ho c câu kh ng nh c n cân nh c sao cho phù h p. thành ph n c n nh n m nh gi vai

-Khi dùng câu ch ng hay câu b trò ch ng trong câu.

ng c n chú ý

-Ngoài các d u ch m than (!), ch m h i (?), ch m l ng (…) không ư c dùng trong văn hành chính, các d u câu còn l i c n ư c t n d ng và s d ng h p lý. 3-K thu t s d ng o n văn: -M i o n văn trong văn b n là m t ý nên c n chia n i dung văn b n thành nhi u ý nh có o n ng n, d c, d hi u, d nh . http://nghoangvan137.blogspot.com

y di n t m i quan h t o s ch t ch . sơ ngư i h c d nh n bi t. b ng. CHUYÊN 4 M TS V N V QU N LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C I-Quan ni m chung v qu n lý hành chính nhà nư c: 1. liên ng (quan h t …) u o n gi a các o n văn. c n -Có th in nghiêng. g ch chân… m t t . in t tên ngư i c d nh .blogspot.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Chú ý s d ng các liên t .Qu n lý là gì? Qu n lý là ho t ng nh m tác ng m t cách có t ch c và nh hư ng c a ch th qu n lý vào m t i tư ng nh t nh i u ch nh các quá trình xã h i và hành vi c a con ngư i nh m duy trì tính n nh và phát tri n c a i tư ng theo nh ng m c tiêu ã nh. m t ng … nào . y nh n m nh nó. http://nghoangvan137. làm 4-K thu t s d ng các y u t ph tr : -Khi chia văn b n thành các ph n. t m t kh i thông tin nào -Khi s d ng các thu t ng chuyên môn hay ti ng nư c ngoài thì c n có s gi i thích rõ ràng tránh nh m l n v ng nghĩa. t o c m giác liên t c trong m t văn b n.com . -Trong m t o n văn c n s p x p các câu theo m t lôgíc nào cho ngư i c d hi u. t o ra tác ng qu n lý và tác tư ng qu n lý thông qua công c . bi u… di n -Có th s d ng th . phương ti n và nguyên t c nh t nh. V i cách di n t như v y thì qu n lý bao g m các y u t sau: ng n i -Ch th qu n lý: là con ngư i ho c t ch c. y m.

t t i do ch th qu n lý Qu n lý ra i là nh m t hi u qu nhi u hơn.Qu n lý Nhà nư c là gì? Qu n lý nhà nư c xu t hi n cùng v i s xu t hi n c a Nhà nư c. Tuỳ theo t ng lo i i tư ng khác nhau mà ngư i ta chia ra các d nh qu n lý khác nhau. Trong ó qu n lý c a nhà nư c có nh ng i m khác bi t: -Ch th qu n lý nhà nư c là các cơ quan nhà nư c th c hi n ch c năng l p pháp. thông tin và y u t văn hóa.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C . an ninh. Trong xã h i. xã h i.com . -M c tiêu qu n lý: là cái ích c n ph i i u ch nh c a ch th qu n lý. t n t i nhi u ch th tham gia qu n lý xã h i như ng.blogspot.i tư ng qu n lý nhà nư c là toàn th nhân dân s ng. l y pháp lu t làm công c qu n lý ch y u. 2.i tư ng qu n lý: ti p nh n tr c ti p s tác ng c a ch th qu n lý. i s ng xã h i: chính tr . ó là nh trư c. hành pháp. -Khách th qu n lý: ch u s tác ng hay ch u s hành vi c a con ngư i và các quá trình xã h i. -Qu n lý nhà nư c di n ra trên t t c các lĩnh v c c a văn hóa. qu c phòng và i ngo i. Như v y: Qu n lý nhà nư c là m t d ng qu n lý xã h i c bi t. tư pháp. t ch c. các oàn th nhân dân. kinh t . quy n l c. Nhà nư c. làm vi c trong ph m vi lãnh th qu c gia. t ch c chính tr xã h i. -Qu n lý nhà nư c mang tính quy n l c nhà nư c. ho t ng hành chính c a Chính ph và ho t ng tư pháp c a h th ng tư pháp. y u t chính tr . duy trì s n nh và phát tri n c a xã h i. . 3-Qu n lý hành chính nhà nư c là gì? http://nghoangvan137. năng su t cao hơn trong công vi c. các hi p h i. Xét v m t ch c năng qu n lý nhà nư c bao g m ho t ng l p pháp c a cơ quan l p pháp. Nhưng qu n lý l i là m t ho t ng r t ph c t p và ph thu c vào nhi u y u t khác nhau như: y u t con ngư i. mang tính quy n l c nhà nư c và s d ng pháp lu t nhà nư c i u ch nh hành vi ho t ng c a con ngư i trên t t c các lĩnh v c c a i s ng xã h i do các cơ quan trong b máy nhà nư c th c hi n nh m th a mãn nhu c u h p pháp c a con ngư i.

ph c tùng và ph c v chính tr . Chính ph là cơ quan hành chính nhà nư c cao nh t. ch y u. -Tính ch t khoa h c: Qu n lý không ch là m t khoa h c mà nó còn là m t ngh thu t. bi n pháp nh m t o s phù h p c a các quá trình xã h i và hành vi ho t ng c a con ngư i. Do v y qu n lý hành chính nhà nư c ph i t o i u ki n thu hút ông o qu n chúng nhân dân tham gia vào qu n lý các quá trình xã h i v i phương châm “dân bi t. dân ki m tra”. do dân. Nhưng qu n lý hành chính nhà nư c ch có tính c l p tương i trong th c hi n ch c năng. Quy n l c Nhà nư c mang tính m nh l nh ơn phương và tính t ch c cao.1. Tuy nhiên. vì dân. nông dân và i ngũ trí th c. Trong qu n lý hành chính nhà nư c ch c năng t ch c r t quan tr ng. là công v th c hi n quy n l c chính tr c a giai c p công nhân. dân bàn. Qu n lý hành chính nhà nư c là ho t ng th c thi nhi m v chính tr . m i ngư i u bình ng trư c pháp lu t. vì không có t ch c thì không th qu n lý ư c.Tính ch t cơ b n c a qu n lý hành chính nhà nư c: -Tính chính tr xã h i ch nghĩa: N n hành chính nhà nư c là m t b ph n tr ng y u c a h th ng chính tr xã h i ch nghĩa. t t c quy n l c thu c v nhân dân.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C Trong qu n lý nhà nư c. th c hi n quy n hành pháp cao nh t i v i toàn dân. nhi m v c a mình. qu n lý hành chính nhà nư c có ph m vi h p hơn so v i qu n lý nhà nư c.com . T ch c ây là t ch c hành chính nhà nư c. các lĩnh v c và quy trình qu n lý hành chính nhà nư c: 4. Pháp lu t ph i ư c ch p hành nghiêm ch nh. http://nghoangvan137. th c hi n ư ng l i lãnh o c a ng C ng S n Vi t Nam. Ba là: Qu n lý hành chính nhà nư c là s tác ng b ng pháp lu t và theo nguyên t c pháp ch . dân làm. tiêu chu n. Hai là: Qu n lý hành chính nhà nư c là tác ng có t ch c và i u ch nh. hành pháp là m t trong 3 quy n c a quy n l c nhà nư c th ng nh t. i u ch nh là s quy nh v m t pháp lý th hi n b ng các quy t nh qu n lý v nguyên t c. 4-Tính ch t. Qu n lý hành chính nhà nư c ư c hi u trên 3 n i dung quan tr ng sau ây: M t là: Qu n lý hành chính nhà nư c là ho t ng th c thi quy n hành pháp. ho t ng qu n lý hành chính nhà nư c là trung tâm.blogspot. c i m. toàn xã h i. -Tính ch t dân ch xã h i ch nghĩa: B n ch t Nhà nư c ta là Nhà nư c c a dân.

M c tiêu c a qu n lý hành chính nhà nư c là m c tiêu t ng h p bao g m: chính tr .blogspot. cân i. http://nghoangvan137. có các nguyên lý và m i quan h tương h v i các môn khoa h c khác.com .2. có chương trình và có k ho ch th c hi n m c tiêu. sáng t o và linh ho t trong i u hành ph i h p. cán b . an ninh.Các c i m cơ b n c a qu n lý hành chính nhà nư c: -Qu n lý hành chính nhà nư c mang tính quy n l c c bi t. hi u bi t v quy lu t c a ho t ng qu n lý nói chung. nhân cách. công ch c ph i có ki n th c. ph i h p các lĩnh v c thành m t th th ng nh t m b o cho xã h i phát tri n ng b . tính t ch c r t cao và tính m nh l nh ơn phương c a Nhà nư c. Qu n lý hành chính nhà nư c không ch ư c coi là m t ngh mà còn ư c coi là m t ngh t ng h p. trí tu . M c tiêu qu n lý là căn c các ch th qu n lý ưa ra nh ng tác ng thích h p v i nh ng hình th c và phương pháp phù h p.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C Nó là m t khoa h c vì có tính quy lu t. Tuy nhiên c n ph i hi u r ng: qu n lý toàn b các lĩnh v c i s ng xã h i không có nghĩa là các cơ quan hành chính nhà nư c i u ch nh m i khía c nh ho t ng xã h i mà ch i u ch nh các khía c nh do lu t nh. Qu n lý hành chính nhà nư c là bi u hi n quan tr ng và t p trung nh t trong toàn b ho t ng c a b máy nhà nư c i v i quá trình phát tri n kinh t và i s ng xã h i. -Tính ch t bao quát ngành và lĩnh v c: Qu n lý hành chính nhà nư c không ch t ch c. qu n lý nhà nư c nói riêng. xã h i. phân c p. ây là c i m phân bi t ho t ng qu n lý nhà nư c v i các ho t ng qu n lý khác. huy ng m i l c lư ng. có hi u qu . b n lĩnh. -Qu n lý hành chính nhà nư c có tính ch ng. úng th m quy n và theo nguyên t c t p trung dân ch . i u ch nh t ng lĩnh v c mà còn ph i liên k t. Do v y. văn hóa. -Qu n lý hành chính nhà nư c có tính liên t c và tương ng. kinh nghi m c a nhà qu n lý. -Qu n lý hành chính nhà nư c có m c tiêu chi n lư c. phát huy s c m nh t ch c l i n n s n xu t và cu c s ng con ngư i theo phân công. 4. kinh t . Qu n lý hành chính nhà nư c là m t ngh thu t vì nó ph thu c vào tài ngh . qu c phòng. ngo i giao. i n nh trong t ch c và ho t -Qu n lý hành chính nhà nư c có tính chuyên môn hóa và ngh nghi p cao.

-Giám sát. 4. Do v y cán b . i v m t xã h i gi a ngư i -Qu n lý hành chính nhà nư c xã h i ch nghĩa không v l i.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C ph c t p. -Xây d ng t ch c b máy hành chính nhà nư c. b trí -Ra quy t -Ph i h p. -Qu n lý hành chính nhà nư c xã h i ch nghĩa mang tính nhân 4. . -S d ng ngu n tài l c. k ho ch.Các lĩnh v c qu n lý hành chính nhà nư c: -Qu n lý hành chính nhà nư c v kinh t . -S p x p. -Qu n lý hành chính nhà nư c v văn hóa – xã h i. nhi m v c a n n hành chính. công ch c. -Qu n lý hành chính nhà nư c có tính h th ng th b c ch t ch . o. công ngh .blogspot.4. ánh giá. c p dư i ph c tùng c p trên. t ng k t. ki m tra. trong ho t c n tuân th quy trình hành ng g m các n i dung sau: -Xây d ng quy ho ch.Quy trình ho t ng ch y u c a qu n lý hành chính nhà nư c: ng qu n lý th c hi n hi u qu m c tiêu. http://nghoangvan137. -Qu n lý hành chính nhà nư c không có s cách bi t tuy t qu n lý và ngư i b qu n lý. công ch c hành chính nhà nư c không ch có chuyên môn sâu mà còn ph i có ki n th c r ng trên nhi u lĩnh v c. là m t h th ng thông su t t trên xu ng dư i. khoa h c.com i ngũ cán b . nh và t ch c th c hi n quy t nh qu n lý hành chính nhà nư c. nh n ch th và ch u s ki m tra thư ng xuyên c a c p trên.tài chính. sáng t o nh t trong các ngh . báo cáo.3. -Qu n lý hành chính nhà nư c v hành chính – chính tr (qu n lý n i chính). tài nguyên và môi trư ng.

4-Nguyên t c k t h p qu n lý theo ngành và theo lãnh th : http://nghoangvan137. bi u quy t khi nhà nư c t ch c trưng c u ý dân. ki m tra s th c hi n ngh quy t c a ng cũng như pháp lu t c a Nhà nư c. m i c p qu n lý t v n t ch c b máy n cơ ch v n hành c a b máy. ng lãnh o qu n lý nhà nư c nhưng không làm thay các cơ quan nhà nư c. khi ban hành quy t nh qu n lý hành chính ph i phù h p v i n i dung và m c ích c a lu t.Nguyên t c t p trung dân ch : Nguyên t c t p trung dân ch quy nh trư c h t là s t p trung i v i nh ng v n cơ b n chính y u nh t. Nhân dân có quy n tham gia qu n lý hành chính nhà nư c và xã h i. N u sai ph m trong ho t ng qu n lý thì ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t. ki n ngh v i cơ quan nhà nư c. Nhân dân có quy n tham gia qu n lý nhà nư c m t cách tr c ti p ho c gián ti p.Nguyên t c qu n lý hành chính nhà nư c dư i s lãnh o c a giám sát c a nhân dân i v i qu n lý hành chính nhà nư c: ng C ng S n Vi t Nam là ng c m quy n. i u ó có nghĩa là h th ng hành chính nhà nư c ph i ch p hành lu t. quy n ch ng c a a phương và cơ s . ng lãnh o thông qua công tác t ch c. là l c lư ng lãnh ng. ch trương. b n ch t nh t. công ch c Nhà nư c. Nguyên t c này òi h i t ch c và ho t ng qu n lý nhà nư c ph i d a trên cơ s pháp lu t. chính sách. ng lãnh o qu n lý hành chính nhà nư c b ng các ngh quy t ra ư ng l i. ho t ng t ch c. T p trung dân ch ư c bi u hi n r t a d ng trong m i lĩnh v c. Pháp lu t ph i ư c ch p hành nghiêm ch nh. 1. nhi m v cho qu n lý nhà nư c.com . hành vi qu n lý ng và s tham gia. c a t ch c ng các c p và ng viên.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C II-Các nguyên t c qu n lý hành chính nhà nư c: Nguyên t c qu n lý hành chính nhà nư c là tư tư ng ch o hành nhà nư c c a các cơ quan và cán b .blogspot. 3-Nguyên t c qu n lý hành chính nhà nư c b ng pháp lu t và tăng cư ng pháp ch : ây là nguyên t c hi n nh. Bên c nh ó ph i m b o tính sáng t o. tuyên truy n. 2. o Nhà nư c và xã h i. M i ngư i u bình ng trư c pháp lu t. tham gia th o lu n các v n chung c a c nư c và a phương. S t p trung m b o cho cơ quan c p dư i. a phương và cơ s kh năng th c hi n quy t nh c a Trung ương căn c vào i u ki n th c t c a mình. cán b .

III-Ch th và khách th trong qu n lý hành chính nhà nư c: http://nghoangvan137. -T ch c. th c hi n ho ch toán kinh t . c bi t trên lĩnh v c kinh t . l i ích h p pháp c a công dân nên c n ph i công khai hóa. tri n xã h i. có nhi m v kinh doanh có hi u qu trong khuôn kh pháp lý và ch u s qu n lý b ng pháp lu t c a các cơ quan hành chính nhà nư c. giám sát ho t ng tuân th pháp lu t c a các ơn v kinh t .com . Nhưng các ơn v kinh t -k thu t ó u ư c phân b trên nh ng a bàn nh t nh nên ph i ch u s qu n lý c a a phương. giám sát ho t ng hành chính nhà nư c. 5-Nguyên t c phân bi t ch c năng qu n lý nhà nư c v kinh t v i qu n lý s n xu t kinh doanh: Nhà nư c ta có nhi m v t ch c và qu n lý n n kinh t qu c dân trên quy mô c nư c. 6-Nguyên t c công khai: T ch c và ho t ng hành chính c a Nhà nư c là nh m ph c v l i ích qu c gia.blogspot.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C Qu n lý theo ngành và qu n lý theo lãnh th là hai m t không tách r i nhau mà ph i k t h p ch t ch v i nhau. Các ơn v kinh t b t k các thành ph n kinh t nào n m trên a bàn qu n lý u thu c m t ngành kinh t k thu t nh t nh và ph i ch u s qu n lý c a ngành. Ph i quy nh các ho t ng c n công khai cho dân bi t. Ch c năng qu n lý nhà nư c v kinh t bao g m các n i dung chính sau: -T o môi trư ng và i u ki n cho ho t ng s n xu t kinh doanh. có quy n t ch v tài chính. Các t ch c kinh doanh tr c ti p th c hi n ho t ng kinh doanh. nh hư ng và h tr phát tri n kinh t thông qua k ho ch và các chính sách kinh t . -T ch c n n kinh t và i u ch nh b ng các công c và bi n pháp vĩ mô. ây là s th ng nh t gi a hai m t: cơ c u kinh t ngành v i cơ c u kinh t lãnh th trong m t cơ c u kinh t chúng. -Qu n lý và ki m soát vi c s d ng tài nguyên và tài s n qu c gia. t o i u ki n thu hút ông o qu n chúng nhân dân tham gia ki m tra. m b o phát tri n kinh t i ôi v i phát -Ho ch nh và th c hi n chính sách xã h i. tr c ti p t ch c và qu n lý các thành ph n kinh t nhưng Nhà nư c không tr c ti p kinh doanh và qu n lý kinh doanh.

t ch c ư c u quy n. i. các viên ch c lãnh o.Ch th qu n lý hành chính nhà nư c: Ch th qu n lý hành chính nhà nư c là cơ quan hành chính nhà nư c. Khách th và ch th trong qu n lý hành chính nhà nư c ư c tách bi t tương con ngư i v a là ch th v a là khách th qu n lý hành chính nhà nư c. nhi m v .Hình th c pháp lý: Là hình th c ư c pháp lu t quy th t c. c nh sát giao thông… 2. các cá nhân.Khách th qu n lý hành chính nhà nư c: Khách th qu n lý hành chính nhà nư c là cái mà ho t ng qu n lý tác quá trình xã h i và hành vi c a con ngư i ho c t ch c c a con ngư i. ki m lâm. quy n h n và nghĩa v c th c a các bên tham gia quan h qu n lý hành chính. ng t i – ó là Con ngư i có r t nhi u hành vi nhưng không ph i hành vi nào c a con ngư i cũng h p pháp và phù h p v i l i ích xã h i. http://nghoangvan137.1. Thông qua hình th c này. th t c ti n hành ho t ng c a i tư ng qu n lý. b nhi m. các cơ quan hành chính nhà nư c quy nh quy t c x s chung trong lĩnh v c qu n lý. h i quan.blogspot. trình t . b u k t h p v i b nhi m.com . Do v y các quan h xã h i c n ư c i u ch nh b ng s qu n lý c a Nhà nư c. -Công ch c có th tr thành ch th qu n lý khi có s u quy n như: thu v .Hình th c qu n lý hành chính nhà nư c: 1. công c và phương pháp qu n lý hành chính nhà nư c: 1. B i -Ho t ng ban hành văn b n qu n lý hành chính nhà nư c là hình th c pháp lý quan tr ng ư c phân lo i như sau: +Ban hành văn b n QPPL: ây là hình th c pháp lý quan tr ng nh t trong ho t ng c a ch th qu n lý hành chính nhà nư c. -Các viên ch c lãnh o và qu n lý hành chính nhà nư c có 03 phương th c hình thành: B u.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C 1. -Cơ quan hành chính nhà nư c n u d a theo th m quy n ư c chia làm 02 lo i cơ quan hành chính nhà nư c th m quy n chung và cơ quan hành chính nhà nư c th m quy n riêng. nh c th v n i dung. xác nh th m quy n. IV-Hình th c.

t m v ng… + ăng ký nh ng s ki n nh t +L p và c p m t s gi y t nh t +Ho t ng công ch ng. Ví d : Hình th c h i ngh cơ quan hành chính nhà nư c th m quy n riêng nơi th c hi n theo ch th trư ng.Công c qu n lý hành chính nhà nư c: th c hi n ch c năng. là nơi giao ti p i n i. phòng ng a vi ph m pháp lu t như ki m tra b ng lái xe. trong nh ng i u ki n c th . hi u qu c a ho t ng. Hình th c ho t ng này ư c ti n hành khi phát sinh nh ng i u ki n tương ng ư c nh trư c trong QPPL nhưng không c n ban hành văn b n áp d ng pháp lu t. là nơi làm vi c c a cơ quan. ch c năng. 2. 3. th m quy n. pháp lu t cho ch th có th m quy n ư c l a ch n vi c th c hi n m b o tính ch ng. các i u ki n. phương ti n -Quy t nh qu n lý hành chính nhà nư c. k t hôn… nh như l p biên b n v vi ph m hành chính. ki m tra vi c ăng ký t m trú. 1. là nơi viên ch c lãnh o. ho t ng.2.blogspot. -Các ho t ng mang tính pháp lý khác: ây là hình th c pháp lý quan tr ng trong ho t ng qu n lý hành chính nhà nư c. i ngo i… -Công s n: V n. k t qu h i ngh không ban hành quy t nh có tính pháp lý. th m quy n các cơ quan hành chính nhà nư c s d ng các công c ch y u sau: -Công s : Là tr s cơ quan. N i dung ch y u c a nó là áp d ng m t hay nhi u QPPL vào m t trư ng h p c th .com .TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C +Ban hành văn b n áp d ng pháp lu t: ây là hình th c ho t ng ch y u c a các cơ quan hành chính nhà nư c. +Áp d ng các bi n pháp ngăn ch n. nh như ăng ký khai sinh. công ch c và nhân viên th c thi công v .Phương pháp qu n lý hành chính nhà nư c: http://nghoangvan137. ban hành các quy t nh hành chính và t ch c th c hi n các quy t nh.Hình th c không pháp lý: ó là hình th c ho t ng thu c ph m vi.

có lương tâm. phép nư c. hăng hái lao ng. th m quy n c a các cơ quan nhà nư c. k cương. trên cơ s ó s có trách nhi m. b t bu c i tư ng qu n lý.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C Phương pháp qu n lý hành chính nhà nư c là các th o n i u hành c a các cơ quan hành chính nhà nư c. ác… Ý th c úng thì hành ng t t. t giác th c hi n b n ph n và trách nhi m m t cách t t nh t mà không ph i ôn c. +Phương pháp kinh t : Là phương pháp tác ng gián ti p qu n lý thông qua s d ng nh ng òn b y kinh t tác ng S tác ng b ng l i ích và thông qua l i ích làm cho các khách th qu n lý suy nghĩ n l i ích c a mình. vinh. -Nhóm 2: G m 04 phương pháp c a khoa h c qu n lý: +Phương pháp giáo d c tư tư ng o c: ây là phương pháp tác ng v tư tư ng và tinh th n con ngư i giác ng lý tư ng. cá nhân và ph i kiên quy t th c hi n. các ch c v qu n lý hành chính nhà nư c nh m m b o vi c th c hi n các ch c năng. oàn k t n i b ư c gi v ng. quy trình. th c hi n phương pháp này i u quan tr ng nh t ph i có là quy ch . CHUYÊN 5 http://nghoangvan137. không vi ph m pháp lu t. phương pháp tâm lý – xã h i. phương pháp th ng kê. phương pháp toán h c. em h t s c mình ra c ng hi n. có k lu t. ây là s tác ng tr c ti p lên i tư ng b ng cách quy nh ơn phương nhi m v và phương án hành ng c a i tư ng qu n lý. nh c. +Phương pháp hành chính: Là phương pháp ra các m nh l nh hành chính d t khoát. nhi m v .com ng qu n lý ư c ti n hành có hi u . thi n… vi c làm x u. hi u qu n hành vi c a các i tư ng n l i ích c a con ngư i.blogspot. n i quy ho t ng c a cơ quan. b ph n. nh n bi t vi c làm t t. Có 02 nhóm phương pháp mà qu n lý hành chính nhà nư c s d ng: -Nhóm 1: G m phương pháp c a các khoa h c khác ư c qu n lý hành chính nhà nư c v n d ng như: Phương pháp k ho ch hóa. +Phương pháp t ch c: Là bi n pháp ưa con ngư i vào khuôn kh k lu t. nh c nh nhi u. ý th c chính tr và pháp lu t. phương pháp sinh lý h c. Làm t t bi n pháp này thì trách nhi m và k lu t s công vi c s cao. ư c gi v ng và tăng lên. ây là phương pháp c n thi t m b o cho ho t qu và m b o k cương.

t ch c chính tr . công ch c ư c quy nh trong Pháp l nh cán b . b nhi m ho c ư c giao gi m t nhi m v thư ng xuyên trong t ch c chính tr . có th hư ng lương t ngân sách nhà nư c ho c t các ngu n thu s nghi p. b nhi m vào m t ng ch công ch c ho c ư c giao gi m t công v thư ng xuyên trong các cơ quan nhà nư c t Trung ương n c p huy n. ki m sát viên vi n ki m sát nhân dân. b nhi m vào m t ng ch viên ch c ho c giao gi m t nhi m v thư ng xuyên trong ơn v s nghi p c a nhà nư c. 3-Nh ng ngư i ư c tuy n d ng. 4-Nh ng ngư i ư c tuy n d ng. *Pháp l nh cán b . 5-Th m phán Toà án nhân dân. công ch c s a i năm 2003 là công dân Vi t Nam.blogspot.com . 2-Nh ng ngư i ư c tuy n d ng.S D NG . b nhi m ho c ư c giao gi m t nhi m v thư ng xuyên làm vi c trong cơ quan.QU N LÝ CBCC TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯ C › Pháp l nh cán b .xã h i. U ban nhân dân. http://nghoangvan137. trong biên ch . ng u và nh ng ngư i ng u t ch c chính tr . t ch c chính tr -xã h i t Trung ương n c p huy n. t ch c chính tr .xã h i c p xã. công ch c ch i u ch nh các i tư ng sau: 1-Nh ng ngư i do b u c m nhi m ch c v theo nhi m kỳ trong h th ng chính tr t Trung ương n c p huy n. 7-Nh ng ngư i do b u c m nhi m ch c v theo nhi m kỳ trong H i ng nhân dân. I- i năm 1998 v a ư c s a i 2 l n: l n 1 vào năm i tư ng i u ch nh c a Pháp l nh CBCC: Cán b .TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C PHÁP L NH CÁN B CÔNG CH C VÀ VI C TUY N D NG . 6-Nh ng ngư i ư c tuy n d ng. ơn v thu c quân i nhân dân và công an nhân dân. công ch c ra 2000 và l n 2 vào năm 2003.

phó t ng giám c. 2-Sĩ quan quân i nhân dân. giám c. y vai trò. công ch c: Nghĩa v c a cán b . công nhân qu c phòng. t ng giám c. 4-Liên h ch t ch v i nhân dân. pháp lu t c a nư c. 2-Ch p hành nghiêm ư ng l i. công ch c là nh ng gì mà cán b . công ch c v i nhà nư c. http://nghoangvan137. Theo quy nh c a Pháp l nh cán b . công ch c hi n hành cán b . 7-Thư ng xuyên h c t p nâng cao trình 8-Ch p hành s i u .blogspot. công ch c có các nghĩa v sau ây: 1-Trung thành v i Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. k toán trư ng và các cán b qu n lý khác trong doanh nghi p nhà nư c. t ch c có th m quy n. quân nhân chuyên nghi p. II-Nghĩa v c a cán b . công ch c. 5-Có l i s ng lành m nh. h sĩ quan chuyên nghi p công an nhân dân. ch u s giám sát c a dân. trách nhi m c a mình ng th i ây là cơ s quan tr ng cho t ch c.com . c n ki m liêm chính. ng và Nhà ng. chính sách. trách nhi m c a cán b . là b n ph n. 3-Sĩ quan. v i nhân dân. công ch c xác nh úng n. phân công công tác c a cơ quan. 6-Có ý th c t ch c k lu t và trách nhi m trong công tác. chí công vô tư. phó giám c. công ch c ph i làm. tham gia sinh ho t v i dân nơi cư trú. trung th c. 3-T n T y ph c v nhân dân.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C 8-Nh ng ngư i ư c tuy n d ng. 4-Thành viên h i ng qu n tr . cơ quan và nhân dân ki m soát hành vi c a cán b . giao gi m t ch c danh chuyên môn nghi p v U ban nhân dân c p xã. công ch c: 1-Nh ng ngư i do b u c nhưng không gi m t ch c v gì trong h th ng chính tr . *Nh ng i tư ng không n m trong s thu c i u ch nh c a Pháp l nh cán b . Vi c quy nh nghĩa v giúp cho cán b . ch trương.

t ch c. khi có căn c cho quy t nh ó là trái pháp lu t thì ph i báo cáo ngay v i ngư i ra quy t nh. công ch c ph i ch p hành nghiêm quy t nh c a c p trên. ngh v vi c riêng. công ch c còn ư c: 1. công ch c thu c quy n mình qu n lý. có chính sách v nhà . vùng xa. sáng t o. thai s n. công ch c: Quy n l i c a cán b . ư c t o i u ki n h c t p nâng cao trình . ư c khen thư ng khi hoàn thành xu t s c nhi m v công v . http://nghoangvan137. b nh ngh nghi p.com . Theo quy nh hi n hành cán b . tai n n lao ng. nguy hi m ư c hư ng ph c p và chính sách ưu ãi c a Chính ph . hưu trí. 10-Cán b .ư c hư ng ti n lương tương x ng v i nhi m v . các chính sách khác và ư c m b o i u ki n làm vi c. cá nhân mình cho là trái pháp lu t n nơi có th m quy n theo quy nh c a pháp lu t.blogspot. công ch c lãnh o ngoài ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c thi hành công v c a mình còn ch u trách nhi m vi c thi hành nhi m v công v c a cán b . công ch c. III-Quy n l i c a cán b . công v .TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C 9-Cán b . kh i ki n v vi c làm c a cơ quan. 4-Có quy n khi u n i. ư c quy n nghiên c u khoa h c. ngh không hư ng lương. hư ng ch tr c p BHXH. 3-CBCC ư c tham gia ho t ng chính tr xã h i theo quy nh c a pháp lu t. n u ph i làm thì báo lên c p trên tr c ti p c a ngư i ra quy t nh và không ph i ch u h u qu c a vi c thi hành quy t nh ó. công ch c là nh ng cam k t hay ó là nghĩa v c a nhà nư c v i cán b . công ch c ư c pháp lu t và nhân dân b o v . t cáo. h i o ho c làm vi c trong các ngành ngh c h i. vùng sâu. ch t tu t… Th hai: Ngoài nh ng quy n l i trên cán b . 5-Khi thi hành nhi m v công v cán b . ngh các ngày l . 2-CBCC làm vi c vùng cao. công ch c có 02 lo i quy n l i sau ây: Th nh t: ư c hư ng t t c quy n l i như ngư i lao ng khác theo quy nh c a B lu t lao ng: ư c ngh hàng năm. m au.

m t oàn k t. t ch c ó. -Nh ng vi c mà làm tư v n có kh năng gây phương h i n l i ích qu c gia. không ư c gây bè phái. sách nhi u. http://nghoangvan137. trư ng h c tư và t ch c nghiên c u khoa h c tư. 5-Trong th i h n ít nh t là 5 năm k t khi có quy t nh ngh hưu ho c thôi vi c. t ch c mua bán v t tư hàng hóa. t ý b vi c. tham gia thành l p. phi n hà v i cơ quan. tr n tránh. b m . gây khó khăn. làm th qu . -Nh ng công vi c thu c th m quy n gi i quy t c a mình. b nh vi n tư. con. c c b . 6-Ngư i ng u. anh ch em ru t c a mình gi ch c v lãnh o v t ch c nhân s . N u cán b . công ty c ph n. ch tương t như thương binh. k toán – tài v . công ch c không ư c làm tư v n: -Nh ng vi c liên quan n bí m t nhà nư c. bí m t công tác. c p phó c a ngư i ng u cơ quan v ho c ch ng nh ng ngư i ó không ư c góp v n vào doanh nghi p ho t ng trong ph m vi ngành. công ch c b thương khi thi hành nhi m v công v thì ư c xem xét áp d ng chính sách. công ty h p danh. tham gia qu n lý i u hành các doanh nghi p tư nhân. không ư c làm vi c cho b t c t ch c. 3-Không ư c thành l p. th kho. V-Hưu trí và thôi vi c: 1-Hưu trí: -Cán b . công ch c i u ki n v tu i i và có th i gian óng BHXH quy B lu t lao ng th ư c hư ng ch hưu trí và các ch khác. h p tác xã. cá nhân trong khi gi i quy t công vi c. 2-Không ư c c a quy n.blogspot. cá nhân nào trong ph m vi công vi c có liên quan n bí m t trư c ây mình m nhi m. công ch c không ư c chây lư i.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C 6-Hy sinh trong khi thi hành nhi m v công v ư c xem xét công nh n là li t sĩ. IV-Nh ng vi c cán b . thoái thác nhi m v công v . ngh mà ngư i ó tr c ti p th c hi n vi c qu n lý nhà nư c. công ty TNHH. công ch c không ư c làm: 1-Cán b . 4-Cán b . giao d ch. ký k t h p ng cho cơ quan.com nh trong . t ch c. hách d ch. 7-Ngư i ng u và c p phó c a ngư i ng u cơ quan t ch c không ư c b trí v ho c ch ng.

công ch c ã i u ki n ngh hưu có th ư c kéo dài thêm. công ch c (tr nh ng ngư i do b u c ) ư c thôi vi c và hư ng ch vi c trong 02 trư ng h p sau: +Do s p x p t ch c. +Huân chương. +Huy chương. trong trư ng h p c bi t có th kéo dài thêm. không ư c hư ng ch quy n l i khác. +Danh hi u vinh d Nhà nư c. công ch c th c s có nhu c u. công ch c t nguy n và có 2-Thôi vi c: -Cán b . +Có nguy n v ng thôi vi c ư c c p có th m quy n ng ý.com . VI-Khen thư ng và x lý vi ph m: 1-Khen thư ng: -Cán b . -Chưa cho thôi vi c khi cán b . Th i gian kéo dài không quá 5 năm. công ch c có thành tích xu t s c ư c xem xét khen thư ng v i các hình th c sau ây: +Gi y khen. ph i b i thư ng chi phí ào t o. http://nghoangvan137. thôi vi c và các thôi s c kh e ti p t c làm vi c. công ch c t ý b vi c thì b k lu t. +B ng khen. -Cán b . Nhưng ph i m b o nguyên t c sau: +Cơ quan t ch c s d ng cán b . +Cán b .blogspot. công ch c ang b xem xét k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s . gi m biên ch .TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Trong m t s trư ng h p cán b .

-Cán b . -Vi c k lu t cán b . N u b k lu t t hình th c khi n trách n cách ch c thì không ư c b nhi m vào các ch c v cao hơn trong th i h n ít nh t là 01 năm k t khi có quy t nh k lu t. +Cách ch c.blogspot. Th i h n t m ình ch không quá 15 ngày. c nh cáo. công ch c (tr các ch c danh do b u c ) vi ph m quy nh pháp lu t n u chưa n m c b truy c u trách nhi m hình s thì ph i ch u m t trong nh ng hình th c k lu t sau: +Khi n trách. 2-K lu t: -Cán b . công v gây thi t h i cho ngư i khác thì ph i hoàn tr cho cơ quan. http://nghoangvan137. -Cán b . cán b . công ch c (tr các ch c danh do b u c ) l p thành tích xu t s c trong th c hi n nhi m v công v thì ư c xem xét nâng ng ch. +H ng ch. +C nh cáo. +H b c lương. công ch c ph i ư c H i cơ quan. công ch c vi ph m pháp lu t mà có d u hi u c a ph m t i thì b truy c u trách nhi m hình s . ng k lu t c a cơ quan xem xét.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Cán b . Trong th i gian b t m ình ch công tác ư c hư ng lương theo quy nh c a Chính ph . trư ng h p c bi t có th kéo dài nhưng không quá 03 tháng. t ch c có th m quy t quy t nh. -N u có hành vi vi ph m pháp lu t trong khi thi hành nhi m v . nâng b c lương trư c th i h n. công ch c có th b t m ình ch công tác. +Bu c thôi vi c. t ch c kho n ti n mà cơ quan. công ch c vi ph m pháp lu t b tòa án ph t tù mà không cho hư ng án treo thì ương nhiên b bu c thôi vi c. ngh -Trong th i gian b xem xét k lu t. cách ch c thì b kéo dài th i gian nâng b c lương thêm 01 năm.com . t ch c ã b i thư ng cho ngư i b h i. công ch c (tr ch c danh b u c ) b k lu t b ng hình th c khi n trách. -Cán b .

qu n lý cán b . -Các cơ quan hành chính nhà nư c t Trung ương -Tòa án nhân dân. 3-Phân lo i công ch c: Hi n nay có 03 cách phân lo i công ch c: -Phân lo i theo trình ào t o: chia công ch c thành 03 lo i: +Công ch c lo i A: Là ngư i ư c b nhi m vào ng ch yêu c u trình ào t o chuyên môn giáo d c i h c và sau i h c g m: cao ng. -Văn phòng Ch t ch nư c.com ào t o chuyên . làm vi c trong các cơ quan sau ây: -Văn phòng Qu c h i. n c p huy n. n -B máy giúp vi c thu c t ch c chính tr . 2i tư ng i u ch nh: Công ch c nói t i Ngh nh 117/2003/N -CP: là công dân Vi t Nam. s d ng. t ch c chính tr .blogspot. công ch c: 1-Ph m vi i u ch nh: -V n tuy n d ng. s d ng.xã h i.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C VII-Tuy n d ng. công ch c pháp l nh cán b . vi n ki m sát nhân dân. t ch c chính tr .ơn v thu c quân i. công ch c trong các cơ quan nhà nư c. t ch c chính tr . qu n lý cán b . . trong biên ch . công ch c ã dành 02 chương nói v v n này. công an nhân dân.xã h i t Trung ương huy n. hư ng lương t ngân sách nhà nư c. qu n lý cán b . i h c. s d ng. ti n sĩ. th c sĩ. http://nghoangvan137. -Ngh nh 117/2003/N -CP và Thông tư 09/2004/TT-BNV quy nh vi c tuy n d ng. -Cơ quan i di n nhà nư c ta nư c ngoài. l c lư ng vũ trang. +Công ch c lo i B: Là ngư i ư c b nhi m vào ng ch yêu c u trình môn giáo d c ngh nghi p.

*Nguyên t c tuy n d ng: +Bình ng. 4-Tuy n d ng công ch c: *V i cán b . . úng yêu c u h sơ d tuy n.com . Xét tuy n trong nh ng trư ng h p ngư i tình nguy n làm vi c t 5 năm tr lên vùng cao. +Nhân viên và tương ương. n 40. M t s trư ng h p có th cao hơn nhưng không quá 45. nghi p v . h i o ho c áp ng yêu c u xây d ng i ngũ cán b . vùng xa. +Chuyên viên và tương ương. -Phân lo i theo ng ch công ch c: +Chuyên viên cao c p và tương ương tr lên. công ch c vùng dân t c ít ngư i. -Phân lo i theo v trí công tác: Chia làm 02 lo i: +Công ch c lãnh o.blogspot. công ch c nói chung vi c tuy n d ng có 02 hình th c: Thi tuy n và xét tuy n. http://nghoangvan137. ch huy. biên gi i. * i u ki n ăng ký d tuy n: +Là công dân Vi t Nam có +Tu i t 18 +Làm y a ch thư ng trú t i Vi t Nam. vùng sâu.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C +Công ch c lo i C: Là ngư i ư c b nhi m vào ng ch yêu c u trình môn dư i giáo d c ngh nghi p. ào t o chuyên +Công ch c chuyên môn. +Chuyên viên chính và tương ương. +Cán s và tương ương.

phân công giao nhi m v cho công ch c. *Nâng ng ch và nâng b c lương: http://nghoangvan137. +Ch t lư ng. công ch c ng ch nào thì b trí công vi c phù h p v i ng ch ó. th c hi n y ch . *Sau th i gian t p s n u ng ch công ch c. b o m các i u ki n c n thi t công ch c thi hành công v . +Xu t phát t yêu c u th c t . +Nguyên t c ưu tiên. phân công công tác cho công ch c ph i: phù h p nhi m v ư c giao v i ng ch công ch c ư c b nhi m. -Chuy n ng ch không thi nhưng ph i qua ki m tra. v t yêu c u cơ quan có th m quy n quy t nh (tr 1 s trư ng nh b nhi m vào v chuyên môn -Công ch c ư c phân công nhi m v mà không phù h p v i ng ch công ch c ang gi thì ph i chuy n ng ch cho phù h p v i v trí và chuyên môn nghi p v . -Chuy n ng ch là chuy n t ng ch này sang ng ch khác có cùng c p nghi p v . +Công khai.com ng ki m tra v . năng l c c a công ch c. sát h ch c a h i trình . *Ngư i ư c tuy n d ng ph i tr i qua m t th i gian t p s theo quy h p không th c hi n ch t p s ).blogspot. 5-S d ng công ch c: *B trí phân công công tác: -Ngư i ng u cơ quan s d ng công ch c ch u trách nhi m b trí. chính sách v i công ch c. th hi n c p chuyên môn nghi p v . -B trí.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C +Khách quan. *Chuy n ng ch: -Ng ch công ch c là ch c danh công ch c ư c phân theo ngành.

i v i công ch c.blogspot.ánh giá công ch c. t ch c th c hi n ch k lu t công ch c. v trí công tác phù h p v i ng ch và còn ng ch trên trong cùng m t ngành chuyên môn thì có th ư c nâng ng ch. ch . -Công ch c có tiêu chu n. t ps . -Quy -Quy t nh ch c danh và tiêu chu n công ch c. báo cáo và th ng kê công ch c. nâng ng ch. ào t o. nh biên ch công ch c trong cơ quan hành chính nhà nư c. nh c a pháp lu t v công ch c. phân c p qu n lý công ch c. i u ki n. -Ban hành quy ch tuy n d ng. quy ch . chính sách ch ãi ng . i u l . -Th c hi n ch ti n lương. t cáo http://nghoangvan137.com . -Thanh tra. -Nâng lương cho công ch c ư c th c hi n thông qua nâng b c lương theo thâm niên và nâng b c lương trư c th i h n. ki m tra vi c thi hành quy -Ch o. k ho ch xây d ng.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Nâng ng ch là nâng t ng ch th p lên ng ch cao hơn trong cùng m t ngành chuyên môn nghi p v . ào t o. b i dư ng công ch c. -L p quy ho ch. -Ch o. s d ng. b i dư ng công ch c. khen thư ng. t ch c gi i quy t khi u n i. 6-Qu n lý công ch c: N i dung qu n lý công ch c g m: -Ban hành và t ch c th c hi n các văn b n QPPL. -T ch c th c hi n qu n lý. Vi c nâng ng ch cho công ch c ph i qua kỳ thi nâng ng ch.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->