Ð THI TUY N SINH Đ I H C KH I A NĂM 2011 Môn thi : TOÁN I. PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (7,0 ñi m) −x +1 Câu I (2,0 ñi m).

Cho hàm s y = 2x −1 1. Kh o sát s bi n thiên và v ñ th (C) c a hàm s ñã cho. 2. Ch ng minh r ng v i m i m ñư ng th ng y = x + m luôn c t ñ th (C) t i hai ñi m phân bi t A và B. G i k1, k2 l n lư t là h s góc c a các ti p tuy n v i (C) t i A và B. Tìm m ñ t ng k1 + k2 ñ t giá tr l n nh t. Câu II (2,0 ñi m). 1 + sin 2 x + cos 2 x = 2 sin x sin 2 x . 1. Gi i phương trình 1 + cot 2 x 2 3  2 5 x y − 4 xy + 3 y − 2( x + y ) = 0 2. Gi i h phương trình  (x, y ∈ R). 2 2 2  xy ( x + y ) + 2 = ( x + y ) 
π

x sin x + ( x + 1) cos x dx x sin x + cos x 0 Câu IV (1,0 ñi m). Cho hình chóp S. ABC có ñáy ABC là tam giác vuông cân t i B, AB=BC=2a; hai m t ph ng (SAB) và (SAC) cùng vuông góc v i m t ph ng (ABC). G i M là trung ñi m c a AB; m t ph ng qua SM và song song v i BC, c t AC t i N. Bi t góc gi a hai m t ph ng (SBC) và (ABC) b ng 600. Tính th tích kh i chóp S. BCNM và kho ng cách gi a hai ñư ng th ng AB và SN theo a. Câu V (1,0 ñi m) Cho x, y, z là ba s th c thu c ño n [1; 4] và x ≥ y, x ≥ z. Tìm giá x y z tr nh nh t c a bi u th c P = + + . 2x + 3 y y + z z + x PH N RIÊNG (3,0 ñi m): Thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n (ph n A ho c B ) http://nguyenthanhnam1210.wordpress.com/ A. Theo chương trình Chu n Câu VI.a (2,0 ñi m) 1. Trong m t ph ng t a ñ Oxy, cho ñư ng th ng ∆: x + y + 2 = 0 và ñư ng tròn (C): x2 + y2 – 4x – 2y = 0. G i I là tâm c a (C), M là ñi m thu c ∆. Qua M k các ti p tuy n MA và MB ñ n (C) (A và B là các ti p ñi m). Tìm t a ñ ñi m M, bi t t giác MAIB có di n tích b ng 10. 2. Trong không gian v i h t a ñ Oxyz, cho hai ñi m A (2; 0; 1), B (0; -2; 3) và m t ph ng (P): 2x – y – z + 4 = 0. Tìm t a ñ ñi m M thu c (P) sao cho MA = MB = 3.

Câu III (1,0 ñi m). Tính tích phân I =

4

Câu VII.a (1,0 ñi m) Tìm t t c các s ph c z, bi t z2 = z + z . B. Theo chương trình Nâng cao Câu VI.b (2,0 ñi m) x2 y 2 1. Trong m t ph ng t a ñ Oxy, cho elip (E) : + = 1 . Tìm t a ñ các ñi m A và 4 1 B thu c (E), có hoành ñ dương sao cho tam giác OAB cân t i O và có di n tích l n nh t. 2. Trong không gian v i h t a ñ Oxyz, cho m t c u (S) : x2 + y2 + z2–4x–4y– 4z=0 và ñi m A (4; 4; 0). Vi t phương trình m t ph ng (OAB), bi t ñi m B thu c (S) và tam giác OAB ñ u. Câu VII.b (1,0 ñi m) Tính môñun c a s ph c z, bi t: (2z – 1)(1 + i) + ( z +1)(1 – i) = 2 – 2i.
2