VIỆN HÓA HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM *******o0o

*******

BÀI THU HOẠCH
LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG – AN NINH

Họ tên Ngày, tháng, năm sinh Quê quán Trình độ học vấn Chức vụ

: Đỗ Thị Hồng Nhung : 03/11/1977 : Hà Nội : Thạc sỹ : Nghiên cứu viên

Hà Nội, 6-2011

1. Kết hợp “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ là một dạng thức mới được chủ nghĩa đế quốc áp dụng chống phá cách mạng Việt Nam trong nhiều năm qua.Hoàng Mai.NỘI DUNG THU HOẠCH (Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh) I. góp phần cùng toàn Đảng. Chiến lược “Diễn biến hoà bình” (viết tắt DBHB)  Khái niệm: “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ. bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng Việt Nam hiện nay. toàn dân và lực lượng vũ trang làm thất bại mọi chiến lược “diễn biến hoà bình”. hiểu biết âm mưu. các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam? Liên hệ với thực tế công tác của đồng chí hiện nay? TRẢ LỜI: Chiến lược “diễn biến hòa bình” là một bộ phận chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào đấu tranh của các nước tiến bộ để thiết lập vai trò lãnh đạo thế giới. Viện KH & CN Việt Nam Chức vụ: Nghiên cứu viên II.Viện Hóa học. trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành =1= . rất nguy hiểm. và chúng có thể diễn ra đồng thời. thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hoà bình”. đan xen trên một hay nhiều khu vực. NỘI DUNG CÂU HỎI: Trình bày nhận thức về âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc. tác động trực tiếp đến an ninh chính trị của quốc gia.Hà Nội Trình độ học vấn: Thạc sỹ Là Cán bộ Viên chức: Phòng Phân tích ứng dụng.Đại Kim. Việc nắm vững. để mỗi người trên cơ sở đó nâng cao cảnh giác cách mạng. bạo loạn lật đổ của chúng. BẢN KHAI Họ tên: Ngày sinh: Quê quán: ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG 03/11/1977 Đại Từ.

 Sự hình thành và phát triển của chiến lược “Diễn biến hoà bình” Chiến lược “DBHB” đã ra đời và phát triển cùng với sự điều chỉnh phương thức. Khích lệ lối sống tư sản và làm phai nhạt mục tiêu. lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa. làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa. Chiến lược “DBHB” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau + Giai đoạn 1945. tư tưởng. dân chủ.1980: đây là giai đoạn manh nha hình thành chiến lược “DBHB” được bắt nguồn từ Mỹ • Tháng 3 năm 1947. • Kích động các mâu thuẫn trong xã hội. đối ngoại. • Tháng 4 năm 1948. tăng viện trợ để khích lệ lực lượng dân chủ. quốc hội Mỹ chính thức phê chuẩn kế hoạch Macsan. hướng họ phụ thuộc vào Mỹ • Tháng 12 năm 1957. nhiều đời tổng thống kế tiếp của Mỹ như: Kennedy. làm mơ hồ giai cấp và đấu tranh giai cấp trong nhân dân lao động. sai sót của Đảng. tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do. lý tưởng xã hội chủ nghĩa ở một số bộ phận sinh viên. Nickxơn. nhân quyền. văn hoá. Mỹ đã thay đổi chiến lược chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chính sang tiến công bằng “DBHB” là chủ yếu. Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực đời sống xã hội. thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. chính quyền Truman trên cơ sở kế thừa tư tưởng của Kennan đã bổ xung. chính trị. =2= . an ninh… để phá hoại. hình thành và công bố thực hiện chiến lược “ngăn chặn” chủ nghĩa cộng sản. tạo nên sức ép. Pho đã coi trọng và thực hiện chiến lược “DBHB” để chống lại làn sóng cộng sản. Nội dung chính của chiến lược “DBHB” là: • Kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế. sắc tộc. • Triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn. khuyến khích tư nhân hoá về kinh tế và đa nguyên chính trị. Đặc biệt sau thất bại ở Việt Nam. tụ do tôn giáo. Giônxơn. + Giai đoạn từ 1980 đến nay: • Chủ nghĩa đế quốc từng bước hoàn thiện chiến lược “DBHB” và trở thành chiến lược chủ yếu để tiến công các nước xã hội chủ nghĩa. chế độ xã hội theo quĩ đạo chủ nghĩa tư bản. tổng thống Ai – Sen – Hao (Dwight David Eisenhower) đã tuyên bố Mỹ giành thắng lợi bằng hoà bình và mục đích của chiến lược để làm suy yếu và lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Từ năm 1960 đến 1980. từng bước chuyển hoá và thay đổi đường lối chính trị. cài cắm gián điệp vào các Đảng cộng sản để phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa và ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản Tây âu.

chính trị. quần chúng. Phạm vi địa bàn xảy ra có thể ở nhiều nơi. chuẩn bị lực lượng.• Do phát hiện thấy những sai lầm. trật tự an toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền ở địa phương hay trung ương  Về hình thức gồm: + Bạo loạn chính trị + Bạo loạn vũ trang + Bạo loạn chính trị kết hợp vũ trang • Trên thực tiễn. bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ tuy khác nhau về phương thức. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục ra sức sử dụng chiến lược “DBHB” để thực hiện âm mưu xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. thủ đoạn. Trong quá trình tiến hành “diễn biến hòa bình” chống cách mạng Việt Nam. bạo loạn lật đổ là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động gắn liền với chiến lược “DBHB” để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội khi tiến hành bạo loạn lật đổ. trong đó “diễn biến hòa bình” giữ vai trò xung kích. nhưng đều thống nhất về mục tiêu là lật đổ chế độ. tổ chức. trọng điểm là những vùng trung tâm kinh tế. khuyết điểm của các Đảng cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong cải tổ. Từ năm 1980 đến 1990. =3= . các thế lực thù địch thường kích động những phần tử quá khích làm mất trật tự an toàn xã hội ở một số khu vực và trong thời gian nhất định (thường diễn ra trong không gian hẹp và thời gian ngắn) tiến tới lật đổ chính quyền ở địa phương hoặc Nhà nước xã hội chủ nghĩa • Qui mô có thể diễn ra ở nhiều mức độ từ qui mô nhỏ đến qui mô lớn. lực lượng. cải cách. điều kiện (chuẩn bị về tư tưởng. địa bàn mà cơ sở chính trị của địa phương yếu kém 3. các thế lực thù địch thường kết hợp “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ. nơi nhạy cảm về chính trị hoặc ở các khu vực. giành chính quyền. Bạo loạn lật đổ  Khái niệm: Là hành động chống phá bằng bạo lực do lực lượng phản động hay lực lượng li khai. tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước còn lại 2. đạo đức và niềm tin Cộng sản của thế hệ trẻ để “tự diễn biến”. đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành gây rối an ninh chính trị. Chúng cho rằng phải làm xói mòn tư tưởng. tự suy yếu dẫn đến sụp đổ. Chiến lược “Diễn biến hoà bình”. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng chiến lược “DBHB” để tiến công làm suy yếu tiến tới lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Sau sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông âu và Liên Xô. văn hoá của trung ương và địa phương. nhiều vùng của đất nước. đi trước.

thủ đoạn của chiến lược “DBHB” đối với Việt Nam + Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “DBHB” chống chủ nghĩa xã hội • Từ đầu năm 1950 đến 1975: chủ nghĩa đế quốc dùng quân sự để xâm lược và muốn biến Việt Nam thành thuộc địa vĩnh viễn của chúng nhưng cuối cùng đã bị thất bại hoàn toàn. kinh tế. Chúng tuyên bố xoá bỏ “cấm vận kinh tế”. “sâu. + Mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược “DBHB” đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt ra các điều kiện và gây sức ép về chính trị. thời cơ…) để tiến hành bạo loạn lật đổ khi có thời cơ. hiểm” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. tinh vi. kết hợp với “DBHB”. từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước. đẩy mạnh hoạt động xâm nhập như “dính líu”. viện trợ kinh tế. bình thường hoá quan hệ ngoại giao để chuyển sang thủ đoạn mới. bạo loạn lật đổ nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. các thế lực thù địch không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn chống phá nào như sử dụng bạo lực phi vũ trang. Âm mưu không thành. và các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh “DBHB” đối với Việt Nam • Từ năm 1995 đến nay: trước những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. văn hoá. “ngầm”. đầu tư vốn. • Từ năm 1975. bạo lực vũ trang. thâm độc và nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết cụ thể: • Thủ đoạn về kinh tế: Chúng muốn chuyển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dần theo quĩ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. từng bước chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa • Thủ đoạn về chính trị: Các thế lực thù địch kích động đòi thực hiện chế độ “đa nguyên chính trị. chính trị. “tự do hoá” mọi mặt đời sống xã hội.1994: lợi dụng nước ta gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Lợi dụng sự giúp đỡ. xã hội … Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. đa đảng đối lập”.địa bàn. Bạo loạn lật đổ là hệ quả tất yếu của các hoạt động “diễn biến hòa bình” trước đó.  Âm mưu. khích lệ thành phần kinh tế tư nhân phát triển. Đông âu. chúng chuyển sang chiến lược mới như: “bao vây cấm vận kinh tế”. xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. “cô lập về ngoại giao”. từng bước phá bỏ =4= . các thế lực thù địch lại tiếp tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. xã hội do hậu quả của chiến tranh để lại và sự biến động chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô. lái nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chúng…Để đạt được mục tiêu đó.

từng bước gây mất ổn định xã hội và làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. du nhập những sản phẩm văn hoá đồi trụy. Tây Nguyên. • Thủ đoạn trên lĩnh vực đối ngoại: Các thế lực thù địch lợi dụng chủ trương Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế. tăng cường hoạt động tình báo thu thập bí mật quốc gia. từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá và giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam. Tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng. chính sách của Nhà nước ta. Phá vỡ nền tảng tư tưởng cuả Đảng cộng sản Việt Nam. ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân. Campuchia và các nước xã hội chủ nghĩa. Đối với quân đội và công an. tư tưởng Hồ Chí Minh. tìm cách ngăn cản những dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam.Lênin. Tây Nam Bộ của Việt Nam. các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng với luận điệu “phi chính trị hoá” làm cho các lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu. Chúng tiến hành =5= . • Thủ đoạn trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh: Các thế lực thù địch lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế. • Thủ đoạn trong lĩnh vực dân tộc – tôn giáo: Chúng lợi dụng những khó khăn ở những vùng đồng bào dân tộc ít người. Hạn chế sự mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam đối với các nước trên thế giới. làm mất ổn định xã hội ở một số vùng nhạy cảm như Tây Bắc. trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp và những khuyết điểm trong thực hiện các chính sách dân tộc. “dân tộc”. bất mãn trong nước gây rối. an ninh và đối với lực lượng vũ trang. Nhà nước ta để truyền đạo trái phép nhằm thực hiện âm mưu tôn giáo hoá dân tộc. những tồn tại do lịch sử để lại. chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. “tôn giáo” để chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc. sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.  Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam + Chúng chú trọng nuôi dưỡng các tổ chức phản động sống lưu vong ở nước ngoài và kết hợp với các phần tử cực đoan. nuôi dưỡng các tổ chức. Đặc biệt chúng rất coi trọng việc chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với Lào.vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng. Chúng kích động đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng. “nhân quyền”. thực hiện xâm nhập. Chúng tập hợp. tự quyết dân tộc. mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới để tuyên truyền và hướng Việt Nam theo quĩ đạo của chủ nghĩa tư bản. tôn giáo cuả một bộ phận cán bộ để kích động tư tưởng đòi li khai. • Thủ đoạn về tư tưởng văn hoá: Chúng thực hiện nhiều hoạt động nhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác. Lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế. để kích động lối sống tư bản trong thanh niên. lối sống phương Tây. làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng. lợi dụng các vấn đề “dân chủ’. phần tử phản động trong nước và ngoài nước. hạ thấp uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực. Vùng Tây Nguyên. xã hội đều nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá cách mạng Việt Nam. Biện pháp phòng chống diễn biến hòa bình. mất cảnh giác cách mạng trong nội bộ nhân dân. dụ dỗ và cưỡng ép nhân dân biểu tình làm chỗ dựa cho lực lượng phản động trà trộn hoạt động đập phá trụ sở rồi uy hiếp. mua chuộc quần chúng nhân dân lao động đứng lên biểu tình chống lại chính quyền địa phương. chúng kích động người H’Mông đòi thành lập khu tự trị. mọi tổ chức chính trị. • Đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ. có bản lĩnh chính trị. tiêu cực trong xã hội. thủ đoạn của các thế lực thù địch nắm chắc mọi diễn biến không để bị động. chờ thời cơ thuận lợi để chúng tiến hành lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam + Thủ đoạn cơ bản mà chúng đã sử dụng để tiến hành bạo loạn lật đổ chính quyền ở một số địa phương nước ta là: kích động sự bất hòa của quần chúng. bọn phản động tìm mọi cách để mở rộng phạm vi. • Giữ vững sự ổn định xã hội và làm cho đất nước ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Trong quá trình gây bạo loạn. giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực. + Yêu cầu đặt ra là phải nâng cao cảnh giác cách mạng. bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam  Đẩy lùi tệ quan liêu. kéo dài 4. kịp thời phát hiện âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. khống chế cơ quan quyền lực ở địa phương. sinh viên trước âm mưu. Vùng Tây Bắc. kiên quyết.  Nâng cao nhận thức về âm mưu. chúng ra sức tuyên truyền thành lập nhà nước Đề Ga. • Mỗi người dân Việt Nam phải có tri thức. tiêu cực trong xã hội. Nắm vững nguyên tắc xử lí trong đấu tranh chống bạo loạn lật đổ là: nhanh gọn. sử dụng lực lượng và phương thức đấu tranh phù hợp. dự báo đúng thủ đoạn. lực lượng và kêu gọi sự tài trợ tiền của. tham nhũng. không để bất ngờ. có phương pháp xem xét. qui mô. quy mô. phát hiện và báo cáo kịp thời thủ đoạn chống phá của kẻ thù cho cơ quan có chức năng xử lí. linh động.nhiều hoạt động xảo quyệt để lôi kéo. chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và thúc đẩy yếu tố bên trong của đất nước luôn ổn định. vũ khí ở ngoài nước vào để tăng sức mạnh. =6= . bất ngờ. chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế. địa điểm và thời gian. • Đẩy lùi tệ quan liêu. đúng đối tượng. tham nhũng. không để lan rộng. • Giáo dục rộng rãi trong toàn xã hội để mọi người dân Việt Nam. thủ đoạn thâm hiểm trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá nước ta hiện nay.

tổ chức Đảng có khuyết điểm. =7= . giai cấp. xã hội vững mạnh về mọi mặt • Xây dựng cơ sở chính trị. năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở các cấp. tôn giáo. mọi vùng. bạo loạn lật đổ của địch. • Phải chú trọng giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng nhưng lấy chất lượng là chính. • Bảo đảm triển khai thế trận phòng thủ ở các địa phương. đất nước. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân. tổ chức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. xử lí kịp thời những đảng viên. bảo vệ an ninh chính trị. quyết tử vì Tổ quốc quyết sinh + Hình thức giáo dục phải đa dạng. mọi thành phần kinh tế. mọi giới. các cơ quan. mọi miền đất nước. củng cố quốc phòng. • Phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác. luyện tập các phương án. cơ sở. xã phường. phẩm chất. phát triển.xã hội vững mạnh sẽ bảo đảm cho chế độ xã hội luôn ổn định. phải luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới. người đang công tác và người đã nghỉ hưu. thủ đoạn của kẻ thù chống phá nước ta + Giáo dục quan điểm. phù hợp với tùy từng đối tượng  Xây dựng cơ sở chính trị. toàn dân và toàn quân. thị trấn. theo quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là đoàn kết các dân tộc. tầng lớp nhân dân. chủ trương Điều lệ Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước  Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh • Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng. tổ chức Đảng và quần chúng thực hiện tốt đường lối. đoàn kết trong Đảng và ngoài Đảng. + Giáo dục tinh thần xả thân vì Tổ quốc. nhất là cơ sở. tư tưởng. người trong nước và người đang sinh sống ở nước ngoài • Nâng cao trình độ chính trị. lối sống của đảng viên. Do vậy. tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu. • Duy trì nghiêm kỷ luật của Đảng ở các cấp. dự bị động viên phải rộng khắp ở tất cả các làng bản. các tình huống chống “DBHB”. dân tộc đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa trong đó có nước ta. trật tự an toàn xã hội và các thành quả cách mạng do chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mĩ và các thế lực thù địch tấn công quyết liệt vào độc lập chủ quyền của các quốc gia. Đối với nước ta. khen thưởng kịp thời những đảng viên. mọi lứa tuổi. đạo đức. • Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc phải mang tính toàn diện nhưng tập trung vào: + Giáo dục tình yêu quê hương.  Xây dựng.

đang đặt ra cho cách mạng nước ta những yêu cầu. tinh thần cho nhân dân lao động để tạo nên sức mạnh của thế trận “lòng dân”. để nâng cao bản lĩnh chính trị. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng các hình thức. chính trị. =8= . từng đơn vị. tư tưởng. Đây là cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt. luyện tập các phương án sát với diễn biến từng địa phương. xử lí theo nguyên tắc nhanh gọn – kiên quyết – linh hoạt – đúng đối tượng – không để lan rộng. hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất. 5. Ngày nay. • Đẩy mạnh sự nghiệp CNH. đảng viên. xã hội. nhiệm vụ và thách thức mới. rèn luyện trong thực tiễn. sự giao lưu. nhiệm vụ mới. đồng thời là điều kiện để tăng năng suất lao động của xã hội. phương pháp và tác phong công tác đáp ứng đòi hỏi ngày một cao hơn của tình hình. phát triển lực lượng sản xuất và từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. quân đội và công an. hội nhập quốc tế càng mở rộng. đặc biệt là lực lượng đảng viên trẻ cũng phải có những nhận thức mới cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn mới. làm chệch hướng đường lối chính trị. Liên hệ với thực tế công tác của đồng chí hiện nay? Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”. trình độ trí tuệ. phải nêu cao ý thức tự học tập. từng cấp. đối ngoại. hình thức. cô lập và hạ thấp vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. bạo loạn lật đổ cần có phương thức xử lí cụ thể. nâng cao đời sống vật chất. HĐH đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là để tạo ra cơ sở vật chất. kéo dài. an ninh. Nhà nước.  Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá. • Khi mỗi tình huống bạo loạn xảy ra. làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng. • Xây dựng đầy đủ. sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường. cả ở trong nước và ở nước ngoài. cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị.• Mỗi thủ đoạn. từ đó chuyển hóa chế độ XHCN theo con đường tư bản chủ nghĩa. các ngành tham mưu. đòi hỏi đội ngũ cán bộ. từng ngành • Hoạt động xử lí bạo loạn lật đổ phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. nhằm làm suy yếu nền kinh tế. vào con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN). văn hóa. làm mất sức chiến đấu của các LLVT. tình hình kinh tế . biện pháp phi vũ trang để chống phá Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế. lối sống. điều hành của chính quyền. tinh thần cho nhân dân lao động. hiệu quả.chính trị xã hội trong nước và trên thế giới đang có những biến động mới. biện pháp mà kẻ thù sử dụng trong chiến lược “DBHB”. Cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch bằng “diễn biến hoà bình” với các thủ đoạn tinh vi và quyết liệt hơn. tu dưỡng. tri thức khoa học cần thiết và phẩm chất đạo đức. rối loạn về xã hội. quốc phòng.

biên giới. Điều này đã mang lại cho bản than tôi có một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của đất nước hiện nay. lập trường chính trị còn chưa vững vàng. nhiệm vụ Quốc phòng. giữ nước của dân tộc. chủ quyền và có tinh thần cảnh giác cao độ trước những âm mưu chống phá. và càng không hiểu hết những âm ưu thâm độc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. góp phần đấu tranh. Đặc biệt cần phải chú ý tới quá trình tự diễn biến bên trong. cảnh giác phòng chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. văn =9= .An ninh đã mang lại cho tôi rất nhiều hiểu biết về các vấn đề quân sự. vùng trời biển đảo Việt Nam. Tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng. Không những vậy tôi còn hiểu them về các đường lỗi quân sự. đây là một quá trình nguy hiểm mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. Khi tư tưởng có vấn đề thì trong hoạt động dễ nảy sinh tiêu cực. trí tuệ và tài năng của mình cho sự nghiệp CNH. thống nhất hai miền và trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. + Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. cách mạng. nếu lĩnh vực tư tưởng chính trị bất ổn thì các lĩnh vực khác như: Kinh tế.Là một cán bộ Viên chức. HĐH đất nước. các chỉ thị của Đảng và Nhà nước để thực hiện và chấp hành đầy đủ với tư cách là một công dân của nước Việt Nam XHCN. Thực tế đã cho thấy “tự diễn biến” trước hết và chủ yếu là về tư tưởng chính trị. Chính vì vậy. quốc phòng. ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu. tôi càng cần phải hiểu biết và nắm vững được âm mưu của chiến lược “diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. tôi và thế hệ chúng tôi. thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “DBHB” và bạo loạn lật đổ.An ninh. hay nói đúng hơn kinh nghiệm chính trị còn non kém. truyền thống dựng nước. cũng như lòng tự hào về truyền thống dựng nước. đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.An ninh. lôi kéo của CNĐQ và các thế lực thù địch. sinh ra trong thời điểm đất nước vừa giành được độc lập. Sau khi học xong lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị Quốc phòng. một đảng viên trẻ. Tôi và các thế hệ sau này cần phải: + Phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt. chủ quyền biên giới. + Phát hiện. những nguy cơ mà chúng ta đang phải đối mặt. nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay. sự tự ý thước về vấn đề lãnh thổ. trách nhiệm. chúng tôi chưa hiểu hết được những gian khổ của thế hệ đi trước. Là một đảng viên và là một cán bộ nghiên cứu khoa học. và cũng là lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật quan trọng trong tương lai của đất nước và sau này sẽ đóng góp sức lực.

= 10 = . thậm chí cả quốc phòng – an ninh khó có khả năng và điều kiện phát triển lành mạnh. giáo dục.hóa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful