VIỆN HÓA HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM *******o0o

*******

BÀI THU HOẠCH
LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG – AN NINH

Họ tên Ngày, tháng, năm sinh Quê quán Trình độ học vấn Chức vụ

: Đỗ Thị Hồng Nhung : 03/11/1977 : Hà Nội : Thạc sỹ : Nghiên cứu viên

Hà Nội, 6-2011

đan xen trên một hay nhiều khu vực. Viện KH & CN Việt Nam Chức vụ: Nghiên cứu viên II. Chiến lược “Diễn biến hoà bình” (viết tắt DBHB)  Khái niệm: “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ.Hà Nội Trình độ học vấn: Thạc sỹ Là Cán bộ Viên chức: Phòng Phân tích ứng dụng. NỘI DUNG CÂU HỎI: Trình bày nhận thức về âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc. hiểu biết âm mưu. các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam? Liên hệ với thực tế công tác của đồng chí hiện nay? TRẢ LỜI: Chiến lược “diễn biến hòa bình” là một bộ phận chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào đấu tranh của các nước tiến bộ để thiết lập vai trò lãnh đạo thế giới. bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng Việt Nam hiện nay. thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hoà bình”. trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành =1= . tác động trực tiếp đến an ninh chính trị của quốc gia. Việc nắm vững. BẢN KHAI Họ tên: Ngày sinh: Quê quán: ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG 03/11/1977 Đại Từ.Đại Kim. 1. toàn dân và lực lượng vũ trang làm thất bại mọi chiến lược “diễn biến hoà bình”. góp phần cùng toàn Đảng. và chúng có thể diễn ra đồng thời.Hoàng Mai.Viện Hóa học. để mỗi người trên cơ sở đó nâng cao cảnh giác cách mạng. Kết hợp “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ là một dạng thức mới được chủ nghĩa đế quốc áp dụng chống phá cách mạng Việt Nam trong nhiều năm qua. bạo loạn lật đổ của chúng. rất nguy hiểm.NỘI DUNG THU HOẠCH (Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh) I.

cài cắm gián điệp vào các Đảng cộng sản để phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa và ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản Tây âu. hình thành và công bố thực hiện chiến lược “ngăn chặn” chủ nghĩa cộng sản. văn hoá. chính trị. • Triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn.  Sự hình thành và phát triển của chiến lược “Diễn biến hoà bình” Chiến lược “DBHB” đã ra đời và phát triển cùng với sự điều chỉnh phương thức. sai sót của Đảng. thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. Nội dung chính của chiến lược “DBHB” là: • Kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế. chế độ xã hội theo quĩ đạo chủ nghĩa tư bản. Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực đời sống xã hội. an ninh… để phá hoại. đối ngoại. nhân quyền. tụ do tôn giáo. tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do. tổng thống Ai – Sen – Hao (Dwight David Eisenhower) đã tuyên bố Mỹ giành thắng lợi bằng hoà bình và mục đích của chiến lược để làm suy yếu và lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Từ năm 1960 đến 1980. tạo nên sức ép. sắc tộc. nhiều đời tổng thống kế tiếp của Mỹ như: Kennedy. làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa. lý tưởng xã hội chủ nghĩa ở một số bộ phận sinh viên. chính quyền Truman trên cơ sở kế thừa tư tưởng của Kennan đã bổ xung. tăng viện trợ để khích lệ lực lượng dân chủ. • Tháng 4 năm 1948. + Giai đoạn từ 1980 đến nay: • Chủ nghĩa đế quốc từng bước hoàn thiện chiến lược “DBHB” và trở thành chiến lược chủ yếu để tiến công các nước xã hội chủ nghĩa. =2= . tư tưởng.1980: đây là giai đoạn manh nha hình thành chiến lược “DBHB” được bắt nguồn từ Mỹ • Tháng 3 năm 1947. Đặc biệt sau thất bại ở Việt Nam. dân chủ. Mỹ đã thay đổi chiến lược chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chính sang tiến công bằng “DBHB” là chủ yếu. từng bước chuyển hoá và thay đổi đường lối chính trị. làm mơ hồ giai cấp và đấu tranh giai cấp trong nhân dân lao động. khuyến khích tư nhân hoá về kinh tế và đa nguyên chính trị. • Kích động các mâu thuẫn trong xã hội. hướng họ phụ thuộc vào Mỹ • Tháng 12 năm 1957. Khích lệ lối sống tư sản và làm phai nhạt mục tiêu. lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa. Giônxơn. Chiến lược “DBHB” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau + Giai đoạn 1945. Nickxơn. Pho đã coi trọng và thực hiện chiến lược “DBHB” để chống lại làn sóng cộng sản. quốc hội Mỹ chính thức phê chuẩn kế hoạch Macsan.

Chiến lược “Diễn biến hoà bình”. địa bàn mà cơ sở chính trị của địa phương yếu kém 3. bạo loạn lật đổ là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động gắn liền với chiến lược “DBHB” để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội khi tiến hành bạo loạn lật đổ. Chúng cho rằng phải làm xói mòn tư tưởng. tổ chức. tự suy yếu dẫn đến sụp đổ. văn hoá của trung ương và địa phương. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng chiến lược “DBHB” để tiến công làm suy yếu tiến tới lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Sau sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông âu và Liên Xô. Trong quá trình tiến hành “diễn biến hòa bình” chống cách mạng Việt Nam. đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành gây rối an ninh chính trị. tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước còn lại 2. các thế lực thù địch thường kích động những phần tử quá khích làm mất trật tự an toàn xã hội ở một số khu vực và trong thời gian nhất định (thường diễn ra trong không gian hẹp và thời gian ngắn) tiến tới lật đổ chính quyền ở địa phương hoặc Nhà nước xã hội chủ nghĩa • Qui mô có thể diễn ra ở nhiều mức độ từ qui mô nhỏ đến qui mô lớn. nhiều vùng của đất nước. nhưng đều thống nhất về mục tiêu là lật đổ chế độ. trong đó “diễn biến hòa bình” giữ vai trò xung kích. bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ tuy khác nhau về phương thức. Từ năm 1980 đến 1990. chính trị. Bạo loạn lật đổ  Khái niệm: Là hành động chống phá bằng bạo lực do lực lượng phản động hay lực lượng li khai. điều kiện (chuẩn bị về tư tưởng. thủ đoạn. đi trước. chuẩn bị lực lượng. trật tự an toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền ở địa phương hay trung ương  Về hình thức gồm: + Bạo loạn chính trị + Bạo loạn vũ trang + Bạo loạn chính trị kết hợp vũ trang • Trên thực tiễn. lực lượng. khuyết điểm của các Đảng cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong cải tổ. Phạm vi địa bàn xảy ra có thể ở nhiều nơi. cải cách. nơi nhạy cảm về chính trị hoặc ở các khu vực.• Do phát hiện thấy những sai lầm. =3= . đạo đức và niềm tin Cộng sản của thế hệ trẻ để “tự diễn biến”. trọng điểm là những vùng trung tâm kinh tế. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục ra sức sử dụng chiến lược “DBHB” để thực hiện âm mưu xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. quần chúng. các thế lực thù địch thường kết hợp “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ. giành chính quyền.

xã hội do hậu quả của chiến tranh để lại và sự biến động chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô. “ngầm”. kết hợp với “DBHB”. đầu tư vốn. lái nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chúng…Để đạt được mục tiêu đó. Lợi dụng sự giúp đỡ. Âm mưu không thành. “tự do hoá” mọi mặt đời sống xã hội. hiểm” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. thâm độc và nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết cụ thể: • Thủ đoạn về kinh tế: Chúng muốn chuyển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dần theo quĩ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. thời cơ…) để tiến hành bạo loạn lật đổ khi có thời cơ. • Từ năm 1975. kinh tế. bạo loạn lật đổ nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. đẩy mạnh hoạt động xâm nhập như “dính líu”. Bạo loạn lật đổ là hệ quả tất yếu của các hoạt động “diễn biến hòa bình” trước đó. Chúng tuyên bố xoá bỏ “cấm vận kinh tế”.1994: lợi dụng nước ta gặp nhiều khó khăn về kinh tế. chính trị. từng bước phá bỏ =4= . xã hội … Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. các thế lực thù địch không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn chống phá nào như sử dụng bạo lực phi vũ trang. thủ đoạn của chiến lược “DBHB” đối với Việt Nam + Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “DBHB” chống chủ nghĩa xã hội • Từ đầu năm 1950 đến 1975: chủ nghĩa đế quốc dùng quân sự để xâm lược và muốn biến Việt Nam thành thuộc địa vĩnh viễn của chúng nhưng cuối cùng đã bị thất bại hoàn toàn. từng bước chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa • Thủ đoạn về chính trị: Các thế lực thù địch kích động đòi thực hiện chế độ “đa nguyên chính trị. và các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh “DBHB” đối với Việt Nam • Từ năm 1995 đến nay: trước những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. văn hoá. chúng chuyển sang chiến lược mới như: “bao vây cấm vận kinh tế”. tinh vi. viện trợ kinh tế. bạo lực vũ trang. từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước. bình thường hoá quan hệ ngoại giao để chuyển sang thủ đoạn mới.địa bàn. các thế lực thù địch lại tiếp tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. khích lệ thành phần kinh tế tư nhân phát triển.  Âm mưu. đa đảng đối lập”. “cô lập về ngoại giao”. chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt ra các điều kiện và gây sức ép về chính trị. Đông âu. + Mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược “DBHB” đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. “sâu.

mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới để tuyên truyền và hướng Việt Nam theo quĩ đạo của chủ nghĩa tư bản. “dân tộc”. Phá vỡ nền tảng tư tưởng cuả Đảng cộng sản Việt Nam.  Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam + Chúng chú trọng nuôi dưỡng các tổ chức phản động sống lưu vong ở nước ngoài và kết hợp với các phần tử cực đoan. từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá và giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam. Campuchia và các nước xã hội chủ nghĩa. nuôi dưỡng các tổ chức. an ninh và đối với lực lượng vũ trang. Chúng kích động đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng.Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh. chính sách của Nhà nước ta.vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. từng bước gây mất ổn định xã hội và làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. phần tử phản động trong nước và ngoài nước. chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. bất mãn trong nước gây rối. Đặc biệt chúng rất coi trọng việc chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với Lào. những tồn tại do lịch sử để lại. tăng cường hoạt động tình báo thu thập bí mật quốc gia. Đối với quân đội và công an. để kích động lối sống tư bản trong thanh niên. lối sống phương Tây. Tây Nguyên. Nhà nước ta để truyền đạo trái phép nhằm thực hiện âm mưu tôn giáo hoá dân tộc. thực hiện xâm nhập. ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân. Chúng tập hợp. Lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế. “tôn giáo” để chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc. “nhân quyền”. lợi dụng các vấn đề “dân chủ’. • Thủ đoạn về tư tưởng văn hoá: Chúng thực hiện nhiều hoạt động nhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác. Tây Nam Bộ của Việt Nam. Tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng. các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng với luận điệu “phi chính trị hoá” làm cho các lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu. sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. hạ thấp uy tín của nước ta trên trường quốc tế. • Thủ đoạn trên lĩnh vực đối ngoại: Các thế lực thù địch lợi dụng chủ trương Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế. trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp và những khuyết điểm trong thực hiện các chính sách dân tộc. làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng. • Thủ đoạn trong lĩnh vực dân tộc – tôn giáo: Chúng lợi dụng những khó khăn ở những vùng đồng bào dân tộc ít người. tôn giáo cuả một bộ phận cán bộ để kích động tư tưởng đòi li khai. tìm cách ngăn cản những dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam. du nhập những sản phẩm văn hoá đồi trụy. tự quyết dân tộc. Hạn chế sự mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam đối với các nước trên thế giới. Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng. • Thủ đoạn trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh: Các thế lực thù địch lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế. làm mất ổn định xã hội ở một số vùng nhạy cảm như Tây Bắc. Chúng tiến hành =5= .

chờ thời cơ thuận lợi để chúng tiến hành lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam + Thủ đoạn cơ bản mà chúng đã sử dụng để tiến hành bạo loạn lật đổ chính quyền ở một số địa phương nước ta là: kích động sự bất hòa của quần chúng. Trong quá trình gây bạo loạn. dự báo đúng thủ đoạn. chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và thúc đẩy yếu tố bên trong của đất nước luôn ổn định. • Giáo dục rộng rãi trong toàn xã hội để mọi người dân Việt Nam. mọi tổ chức chính trị. =6= . kiên quyết. • Đẩy lùi tệ quan liêu. quy mô. chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế. có phương pháp xem xét. sinh viên trước âm mưu. đúng đối tượng. Vùng Tây Bắc. chúng kích động người H’Mông đòi thành lập khu tự trị. qui mô. mua chuộc quần chúng nhân dân lao động đứng lên biểu tình chống lại chính quyền địa phương. tiêu cực trong xã hội. xã hội đều nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá cách mạng Việt Nam. linh động. giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực. • Mỗi người dân Việt Nam phải có tri thức. Biện pháp phòng chống diễn biến hòa bình. lực lượng và kêu gọi sự tài trợ tiền của. + Yêu cầu đặt ra là phải nâng cao cảnh giác cách mạng. dụ dỗ và cưỡng ép nhân dân biểu tình làm chỗ dựa cho lực lượng phản động trà trộn hoạt động đập phá trụ sở rồi uy hiếp.nhiều hoạt động xảo quyệt để lôi kéo. khống chế cơ quan quyền lực ở địa phương. tiêu cực trong xã hội. có bản lĩnh chính trị. không để lan rộng. thủ đoạn của các thế lực thù địch nắm chắc mọi diễn biến không để bị động. • Đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ. Nắm vững nguyên tắc xử lí trong đấu tranh chống bạo loạn lật đổ là: nhanh gọn.  Nâng cao nhận thức về âm mưu. bất ngờ. tham nhũng. không để bất ngờ. vũ khí ở ngoài nước vào để tăng sức mạnh. tham nhũng. địa điểm và thời gian. phát hiện và báo cáo kịp thời thủ đoạn chống phá của kẻ thù cho cơ quan có chức năng xử lí. mất cảnh giác cách mạng trong nội bộ nhân dân. kịp thời phát hiện âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực. Vùng Tây Nguyên. • Giữ vững sự ổn định xã hội và làm cho đất nước ngày càng vững mạnh về mọi mặt. sử dụng lực lượng và phương thức đấu tranh phù hợp. chúng ra sức tuyên truyền thành lập nhà nước Đề Ga. kéo dài 4. thủ đoạn thâm hiểm trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá nước ta hiện nay. bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam  Đẩy lùi tệ quan liêu. bọn phản động tìm mọi cách để mở rộng phạm vi.

tầng lớp nhân dân. toàn dân và toàn quân.  Xây dựng. mọi miền đất nước. Do vậy. mọi lứa tuổi. chủ trương Điều lệ Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước  Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh • Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. tổ chức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đối với nước ta. đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới. các cơ quan.xã hội vững mạnh sẽ bảo đảm cho chế độ xã hội luôn ổn định. mọi giới. đạo đức. phẩm chất. cơ sở. luyện tập các phương án. =7= . tôn giáo. mọi thành phần kinh tế. dân tộc đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa trong đó có nước ta. bạo loạn lật đổ của địch. giai cấp. trật tự an toàn xã hội và các thành quả cách mạng do chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mĩ và các thế lực thù địch tấn công quyết liệt vào độc lập chủ quyền của các quốc gia. • Phải chú trọng giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng nhưng lấy chất lượng là chính. củng cố quốc phòng. bảo vệ an ninh chính trị. xã hội vững mạnh về mọi mặt • Xây dựng cơ sở chính trị. dự bị động viên phải rộng khắp ở tất cả các làng bản. khen thưởng kịp thời những đảng viên. thủ đoạn của kẻ thù chống phá nước ta + Giáo dục quan điểm. • Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc phải mang tính toàn diện nhưng tập trung vào: + Giáo dục tình yêu quê hương. • Duy trì nghiêm kỷ luật của Đảng ở các cấp. người trong nước và người đang sinh sống ở nước ngoài • Nâng cao trình độ chính trị. + Giáo dục tinh thần xả thân vì Tổ quốc. • Phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác. tổ chức Đảng có khuyết điểm. lối sống của đảng viên. tư tưởng. xử lí kịp thời những đảng viên. phát triển. đất nước. phù hợp với tùy từng đối tượng  Xây dựng cơ sở chính trị. năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở các cấp. người đang công tác và người đã nghỉ hưu. nhất là cơ sở. đoàn kết trong Đảng và ngoài Đảng. theo quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là đoàn kết các dân tộc. tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu. • Bảo đảm triển khai thế trận phòng thủ ở các địa phương. thị trấn. tổ chức Đảng và quần chúng thực hiện tốt đường lối. phải luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân. quyết tử vì Tổ quốc quyết sinh + Hình thức giáo dục phải đa dạng. xã phường. các tình huống chống “DBHB”. bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng. mọi vùng.

sự giao lưu. để nâng cao bản lĩnh chính trị. trình độ trí tuệ. rối loạn về xã hội. phát triển lực lượng sản xuất và từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. nhằm làm suy yếu nền kinh tế. hội nhập quốc tế càng mở rộng. đặc biệt là lực lượng đảng viên trẻ cũng phải có những nhận thức mới cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn mới. phương pháp và tác phong công tác đáp ứng đòi hỏi ngày một cao hơn của tình hình. tình hình kinh tế . quân đội và công an. cả ở trong nước và ở nước ngoài. xã hội. phải nêu cao ý thức tự học tập. biện pháp mà kẻ thù sử dụng trong chiến lược “DBHB”. biện pháp phi vũ trang để chống phá Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế. 5. luyện tập các phương án sát với diễn biến từng địa phương. tinh thần cho nhân dân lao động để tạo nên sức mạnh của thế trận “lòng dân”. tri thức khoa học cần thiết và phẩm chất đạo đức. xử lí theo nguyên tắc nhanh gọn – kiên quyết – linh hoạt – đúng đối tượng – không để lan rộng. tu dưỡng. vào con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN). làm chệch hướng đường lối chính trị. đảng viên. văn hóa. hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất. chính trị. lối sống.chính trị xã hội trong nước và trên thế giới đang có những biến động mới. hiệu quả. nhiệm vụ mới. HĐH đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là để tạo ra cơ sở vật chất. Liên hệ với thực tế công tác của đồng chí hiện nay? Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”. từ đó chuyển hóa chế độ XHCN theo con đường tư bản chủ nghĩa. cô lập và hạ thấp vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.• Mỗi thủ đoạn. đối ngoại. từng ngành • Hoạt động xử lí bạo loạn lật đổ phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. các ngành tham mưu. Ngày nay. cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị. nhiệm vụ và thách thức mới. đồng thời là điều kiện để tăng năng suất lao động của xã hội. • Khi mỗi tình huống bạo loạn xảy ra. làm mất sức chiến đấu của các LLVT. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng các hình thức. Nhà nước. Đây là cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt. từng đơn vị. tư tưởng. đòi hỏi đội ngũ cán bộ. rèn luyện trong thực tiễn. sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường. nâng cao đời sống vật chất. từng cấp. • Đẩy mạnh sự nghiệp CNH. • Xây dựng đầy đủ.  Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá. làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng. đang đặt ra cho cách mạng nước ta những yêu cầu. quốc phòng. tinh thần cho nhân dân lao động. hình thức. =8= . điều hành của chính quyền. Cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch bằng “diễn biến hoà bình” với các thủ đoạn tinh vi và quyết liệt hơn. bạo loạn lật đổ cần có phương thức xử lí cụ thể. an ninh. kéo dài.

thống nhất hai miền và trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. vùng trời biển đảo Việt Nam. văn =9= . Sau khi học xong lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị Quốc phòng. truyền thống dựng nước. đảng viên tốt cống hiến cho đất nước. Khi tư tưởng có vấn đề thì trong hoạt động dễ nảy sinh tiêu cực. và càng không hiểu hết những âm ưu thâm độc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. sự tự ý thước về vấn đề lãnh thổ. những nguy cơ mà chúng ta đang phải đối mặt.An ninh đã mang lại cho tôi rất nhiều hiểu biết về các vấn đề quân sự. trách nhiệm. nhiệm vụ Quốc phòng. quốc phòng. Là một đảng viên và là một cán bộ nghiên cứu khoa học. cảnh giác phòng chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Đặc biệt cần phải chú ý tới quá trình tự diễn biến bên trong. nếu lĩnh vực tư tưởng chính trị bất ổn thì các lĩnh vực khác như: Kinh tế. giữ nước của dân tộc. một đảng viên trẻ. nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. góp phần đấu tranh. + Phát hiện. trí tuệ và tài năng của mình cho sự nghiệp CNH. biên giới. Chính vì vậy. Điều này đã mang lại cho bản than tôi có một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của đất nước hiện nay. đây là một quá trình nguy hiểm mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay. chủ quyền và có tinh thần cảnh giác cao độ trước những âm mưu chống phá.Là một cán bộ Viên chức.An ninh. lập trường chính trị còn chưa vững vàng. chủ quyền biên giới. HĐH đất nước.An ninh. thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “DBHB” và bạo loạn lật đổ. cũng như lòng tự hào về truyền thống dựng nước. ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu. hay nói đúng hơn kinh nghiệm chính trị còn non kém. Thực tế đã cho thấy “tự diễn biến” trước hết và chủ yếu là về tư tưởng chính trị. cách mạng. các chỉ thị của Đảng và Nhà nước để thực hiện và chấp hành đầy đủ với tư cách là một công dân của nước Việt Nam XHCN. lôi kéo của CNĐQ và các thế lực thù địch. Không những vậy tôi còn hiểu them về các đường lỗi quân sự. sinh ra trong thời điểm đất nước vừa giành được độc lập. Tôi và các thế hệ sau này cần phải: + Phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt. Tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng. tôi và thế hệ chúng tôi. chúng tôi chưa hiểu hết được những gian khổ của thế hệ đi trước. tôi càng cần phải hiểu biết và nắm vững được âm mưu của chiến lược “diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. + Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. và cũng là lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật quan trọng trong tương lai của đất nước và sau này sẽ đóng góp sức lực.

thậm chí cả quốc phòng – an ninh khó có khả năng và điều kiện phát triển lành mạnh. giáo dục. = 10 = .hóa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful