MÉu sè: 09/BHXH

……………………(1)……………………..
……………………(2)…………………….

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh Phóc

®¬n xin nghØ viÖc hëng chÕ ®é thai s¶n
KÝnh göi:

…………………………………..

Tªn
t«i
lµ:………………………………………..Sinh
……………………….

ngµy :

Chøc
danh
…………………………………………………………………….

nghÒ :

C«ng
t¸c
…………………………………………………………………………

t¹i :

HiÖn nay, t«i ®ang mang thai gÇn ®Õn ngµy sinh nhng do
®iÒu kiÖn søc kháe cña b¶n th©n kh«ng thÓ tiÕp tôc thùc hiÖn
c«ng viÖc. V× vËy, t«i lµm ®¬n nµy xin phÐp Ban Gi¸m ®èc
C«ng ty cho t«i ®îc nghØ viÖc hëng chÕ ®é thai s¶n theo quy
®Þnh cña Nhµ níc.
Thêi gian xin nghØ tõ ngµy ……/……/200… ®Õn ngµy……/
…../200…….
Khi nghØ viÖc hëng chÕ ®é thai s¶n t«i sÏ bµn giao c«ng viÖc
cho ®ång chÝ……………………………hiÖn ®ang c«ng t¸c
t¹i……………………………..
HÕt thêi gian nghØ thai s¶n, t«i høa sÏ trë l¹i lµm viÖc vµ chÊp
hµnh ®óng mäi quy ®Þnh cña C«ng ty.
KÝnh mong Ban Gi¸m ®èc xem xÐt vµ t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì.

Hµ Néi, Ngµy
……..th¸ng…….n¨m 200...

ý kiÕn cña Gi¸m ®èc
®¬n

Ngêi lµm

MÉu sè: 09/BHXH

(1): §¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý
(2): §¬n vÞ ®ang c«ng t¸c.