P. 1
Kiem Tra Toan Tv Giua Ki 2 Lop 4 (1)

Kiem Tra Toan Tv Giua Ki 2 Lop 4 (1)

1.0

|Views: 6,157|Likes:
Được xuất bản bởiLê Anh Quang

More info:

Published by: Lê Anh Quang on Jul 05, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2013

pdf

text

original

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 4
Họ và tê:.........................................................................................
L!": ......................................................................................................
II# PH$N ĐỌC HIỂ%:&'()*+, t-.) /)0 12 "-3t#
450 và6 7) 89/ :à) (ọ; <=>I TH? VỀ TIỂ% Đ@I AB KHÔNG KCNHD&E/F T)G/ V)Ht 4I1
tJ0/ KL,M ;-ọ N (3/ tJ6/ ;O; ;P9 tJQ R.) 8S!) (PT#
L# Ai là tác giả của bài thơ?
a.  Phạm Tiến Duật. b.  Phạm Hổ. C.  Phạm Đình Ân.
1# Vì sao xe không có kính?
a.  Vì lái xe chưa kị l! k"nh ch# xe thì h$i l%n &ư'n(.
b.  Vì b#m (iật) b#m *un() k"nh +, m-t *.i.
c.  Vì lái xe thá# k"nh c-t &i ch# kh/i +,.
U# Tinh thần lạc qan của các chi!n s" lái xe ti# $%i xe không kính $&'c th# hi(n qa nh)ng
c* thơ nào?
a.  0n( 1un( bu.n( lái ta n(.i. 2hìn &-t nhìn t*'i) nhìn th3n(.
b.  2h4n( chiếc xe t5 t*#n( b#m *6i. Đ7 +8 &9: h; th<nh ti=u &>i.
c.  Th-: ?a# t*'i +< &>t n(>t cánh chim. 2hư ?a) như @a +<# bu.n( lái.
4# Tinh thần $+ng $%i của các chi!n s" lái xe ti# $%i xe không kính $&'c th# hi(n qa nh)ng
c* thơ nào?
a.  0n( 1un( bu.n( lái ta n(.i. nhìn &-t nhìn t*'i) nhìn th3n(.
b.  2h4n( chiếc xe t5 t*#n( b#m *6i. Đ7 +8 &9: h; th<nh ti=u &>i.
c.  Th-: ?a# t*'i +< &>t n(>t cánh chim. 2hư ?a) như @a +<# bu.n( lái.
'# T& th! hi,n ngang của các chi!n s" lái xe ti# $%i xe không kính $&'c th# hi(n qa nh)ng
c* thơ nào?
a.  0n( 1un( bu.n( lái ta n(.i. nhìn &-t nhìn t*'i) nhìn th3n(.
b.  2h4n( chiếc xe t5 t*#n( b#m *6i. Đ7 +8 &9: h; th<nh ti=u &>i.
c.  Th-: ?a# t*'i +< &>t n(>t cánh chim. 2hư ?a) như @a +<# bu.n( lái.
V# -ài thơ t.,n th%c chủ $/ nào?
a.  VA &B muCn m<u. b.  2h4n( n(ư'i Du$ c$m. c.  Ehám há thế (iFi.
7. 0ó 123 c* k# 4Gi l< (ì?5 t.ong $oạn 67n sa?
Gnh Eim Đ.n( l< m>t n(ư'i li%n lạc *-t can &$m. Tu: khCn( chiến &-u H mIt t*ận) nhưn(
nhi8u khi &i li%n lạc) anh cJn( (I nh4n( (i9: hKt hết ?Lc hi=m n(hM#.
a. N. b. O c. P
W# 89ng nào :&;i $*3 ch< g+1 nh)ng t= c>ng ngh"a 6;i t= :?ng cả1?
a.  Can &$m) (an 1ạ) (an lì) tá# bạ#) bạc nhưQc) nhu nhưQc.
b.  Can &$m) (an 1ạ) anh 1Jn() anh h@n() hMn hạ) hMn mạt.
c.  Can &$m) (an 1ạ) (an lì) tá# bạ#) anh 1Jn() anh h@n(.
X# @1 hA3 $Bt C c* k# theo ki# c* Ai là gì?
a. H< 2>i l< RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.................
b. Sạn Hư6n( l<RRRRRRRRRRRR........................RRRRR
1# TY" Rà+ vZ: TU &i=mVTh'i (ian OU hKtW
B+ -[T tQ +7t ;PT -60 Th#Ic m>t c9: ch# bXn( mátW +à \+ t-];-#
KIỂM TRA CH^T L_`NG GKII
YCn Z T#án [ . Th'i (ian Z [U hKt
H; +< t%n Z ........................................................
\F Z .................................................................
A#TJa; /-)H+:
CP9 L: & L ()*+,
aW Viết h9n ?] ch^ h_n (ạch ch`# t*#n( các hình ?au Z
..................... ...................... ............................... ....................................
bW T*#n( các h9n ?] t*%n) h9n ?] ban( h9n ?]
P
O
l< Z .......................................................
CP9 1: & 2M' ()*+,
Ch# Om
O
Pcm
O
b ..........cm
O
. c] th"ch hQ &i8n +<# chd ch-m l< Z
G. OPcm
O
S. OePcm
O
C. OeePcm
O
D. OeeePcm
O
CP9 U: & 2M' ()*+,
Ph9n ?] n<# ?au &9: lFn h6n N Z
G.
NP
NO
S.
U
[
C.
Ne
f
D.
O
P
=# =à) tY":
LI T]-: &1 ()*+,
ag
U
h
i
Ne
P
RRRRRRRRRRRRRR................RRRRRRRRRRRRRRR
bg
[
U
V
U
[
RRRRRRRRRRRRRR..................RRRRRRRRRRRRRRR
cg
P
O
x
[
P
RRRRRRRRRRRRRRR.................RRRRRRRRRRRRR..
1g
j
[
Z
f
[
RRRRRRRRRRRRRRRRR.................RRRRRRRRRRRR
1I Tb+ A: &1 ()*+,
ag k V
O
N
l
P
=
bg k x
h
NO
NO
[
=
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR..
.........................................................................RRRRRRRRRRRRRRRRRRR..
Pgag Viết các h9n ?] ?au the# thL tm t5 b` &ến lFn TN &i=mW
NO
NP
n
j
h
n
NU
NU
n
j
O
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRR..........................................................................RRRRRRRR..
bg c# ?ánh hai h9n ?]Z
NOe
he
O
N

TN &i=mW
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRR..................................................................................................RRRRRRRRR.
[g TO &i=mW
Y>t m$nh +ư'n hình ch4 nhật cX chi8u 1<i l< [l m) chi8u *>n( n(!n h6n chi8u 1<i Nlm.
a. T"nh 1ion t"ch m$nh +ư'n &Xp
b. Y$nh +ư'n &ưQc chia l<m hai h_nZ t*.n( cam +< t*.n( bưHi. Siết 1ion t"ch t*.n( cam ban(
U
O
1ion t"ch m$nh +ư'n. T"nh 1ion t"ch t*.n( cam.
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR..
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Tập làm văn: (5 điểm-Thời gian 25 phút) Em hãy tả một cây hoa (hoặc một cây cho bóng mát) mà em thích. .2.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->