1

SU DUNG CÁC HOÁ CHÁT
DE BAO QUAN RAU. TRÁI CAY
CHUYÊN DE HÓA THUC PHAM CHUYÊN DE HÓA THUC PHAM
DE TÀI
Aguŭi trình bàv: Phʼnm 1hùv Linh
P CAO HOC PPDH HÓA HOC¸K17 P CAO HOC PPDH HÓA HOC¸K17
CJHD: 1S. 1ršnh Ján Biŝu
1P. Hô Chi Minh, tháng 8 nám 2ôô7

http://www.inchem.org/documents/impr/impmono/v076pr17.htm
http://depth-Iirst.com/articles/tag/depict
http://www.quangnamnet.com.vn/index.php
http://www.amthuc.com/
http://www.rauhoaquavietnam.vn/
TÀI IEU THAM KHAO
http://www.vnmedia.vn/print.asp?newsid÷85233
http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2005/12/522709/
http://www.hoahocvietnam.com/
1. A.F. Nametnhicov, Hoa hţc trong cong nghiêp thŻc phŋm. - môn Kÿ thuât
dô hp va lanh thuc phâm truong DH Bach Khoa dich (1977), NXB KH&KT
2. Lisa Kitinoia, Adel A. Kader (2004), KY THUŎT XŶ LÝ JA BAO QUAN
SAU THU HOňCH MO NHŤ. TAI LIEU KY THUŎT CHO RAU QUA JA HOA
CÄY CANH . Truŭng Ðʼni hţc California. Davis
3. Cac we-site:

SU DUNG CÁC HOÁ CHÁT DE BAO QUAN
RAU. TRÁI CAY
DÀN BÀI
1. TAM QUAN TRONG CUA RAU. TRÁI CAY DÓI VI SUC KHOE
CON NGUÒI
2. TIM HIEU VE HÓACHÁT BAOQUAN RAU. TRÁI CAY
3. BAOQUAN RAU QUA BANGCÁC HÓACHÁT
4. CÁC BIEN PHÁPAN TOÀN DUNGDE BAOQUAN RAU. TRÁI CAY
5. PHÁT HIEN CÁC HÓA CHÁT DOC HAI CÁM SU DUNG TRONG
BAOQUAN RAU CU, TRÁI CAY
6. CÁC BIEN PHÁP NGÄN NGÙASU SU DUNG NGÀY CÀNG NHIEU
NHÙNGCHÁT DOC TRONGTHUC PHAM
4
SU DUNG CÁC HOÁ CHÁT DE BAO QUAN RAU QUA. TRÁI CAY
Dã goi là môt chê dô àn uông khoa hoc. và an toàn thì
không thê thiêu rau xanh và các loai trái cây.
#au qua dong vai tro quan trong trong dinh duõng con nguoi.
#au qua không chi cung câp cho con nguoi nhung chât dinh
duõng cân thiêt ma con giup cho qua trinh tiêu hoa cac chât
dinh duõng khac mt cach dê dang.
Än nhiêu rau, qua con giup co thê tranh duoc:
- Cac -nh vê tim, dt quy, ôn dinh huyêt ap
- Ngán ngua mt sô -nh ung thu (ung thu vom hong, truc
trang, thanh quan, da day, phôi, -uông trung, -ang quang va
thân)
- Bao v mát khoi -i 2 loai -nh thoai hoa rât phô -iên, la duc
nhân mát va châm den trong mát.
SU DUNG CÁC HOÁ CHÁT DE BAO QUAN RAU. TRÁI CAY
1. TAM QUAN TRONG CUA RAU. HOA QUA
DÓI VI SUC KHOE CON NGUÒI
Noi khac hon rau qua la thanh phân không thê thiêu trong dinh duõng
con nguoi
5
SU DUNG CÁC HOÁ CHÁT DE BAO QUAN RAU QUA. TRÁI CAY
SU DUNG CÁC HOÁ CHÁT DE BAO QUAN RAU. TRÁI CAY
Do do, dát ra -a muc tiêu chinh cua vic ap dung
công ngh sau thu hoach cho san phâm rau qua gôm:
1. Giu vung chât luong (hinh dang, kêt câu, huong
vi, va gia tri dinh duõng)
2. Bao v thuc phâm an toan
3. Giam tôn thât giua thoi diêm thu hoach va tiêu
dung
Vi vây, rau qua cang tuoi, ngon, dam -ao v sinh an toan thuc phâm
thi cang co loi cho suc khoe con nguoi.
Vic quan ly hiu qua trong suôt thoi ky sau thu hoach, tôt hon vic dua ra
-ât ky công ngh phuc tap nao, la chia khoa dê dat duoc muc tiêu dát ra.
Co thê noi, phuong phap hoa hoc, cu thê la -ao quan rau, trai cây -ng hoa
chât la phuong phap dã duoc su dung phô -iên nhât.
6
7
Chât bao quan la cac loai hoa chât dê giŹ cho thŻc phŋm khťi bš hu
hťng, nhung chinh no lai gây hu hai suc khoe con nguoi khi án vao.
Mt sô hoa chât -ao quan an toan cho phep su dung o mt nông d
quy dinh, nêu táng nông d thi cùng së gây nguy hai.
SU DUNG CÁC HOÁ CHÁT DE BAO QUAN RAU. TRÁI CAY
Các chât bao quan duoc phân ra lam 2 loai :
- Cac chât dit trung antimicrobien) : nhu propionate de calcium trong
-anh mi, nitrate, nitrite de sodium & de potassium trong cac loai rau, trai
cây, thit ngui iam-on, saucisse .
- Cac chât chông oxy hoa, thi du nhu chât BHA hvdroxvanisole butile),
BHT hvdroxvtoluene butile) thuong duoc thêm vao mt sô dâu thuc vât dê
cho no khoi hôi (rancid). Co tai liu noi rng 2 chât nay co thê gây ung thu
2. TIM HIEU VE HÓACHÁT BAOQUAN RAU. TRÁI CAY
8
3. BAO QUAN RAU QUA BANG CÁC HÓACHÁT
Co thê noi, phuong phap su dung cac chât hoa hoc dê -ao quan rau, trai
cây la phuong phap dã duoc su dung phô -iên:
- Bao quan bœng cách dâm dâm: nho axit axetic ma -ao quan duoc lâu
rau, qua, nâm, ca
- Bao quan bœng cách lên men chua: nho axit lactic ma rau muôi chua
dê duoc lâu
- Bao quan bœng cách lên men ruou: nho ruou etylic ma ruou qua,
nuoc qua -ên lâu
- Bao quan bœng cách sunfit hóa qua va 1 sô loai rau: dung axit sunIuro
hay cac muôi cua no dê -ao quan rau qua.
- Cac hop chât hoa hoc dê -ao quan rau qua duoc su dung it hon la axit
benzoic và các muŧi benzoat, axit boric và borat, axit xalixilic, axit
focmic, axit flohidric, focmaldehit,.Cac co quan y tê không cho phep
dung cac chât nay vi no dc dôi voi co thê con nguoi, nhung ..
SU DUNG CÁC HOÁ CHÁT DE BAO QUAN RAU. TRÁI CAY
9
3.1.1. #ua san phâm trong nuoc co Clo |2, tr.70|
#ua san phâm trong nuoc co Clo së ngán ngua duoc thôi hong gây ra -oi vi
khuân, nâm men va nâm môc trên -ê mát san phâm.
Muôi Canxi hypoclorit (dang -t) va Natri hypoclorit (dang long) không dát,
va duoc su dung rng rãi.
Khi qua duoc -ao goi dê xuât khâu, thuôc dit nâm thuong xuyên duoc su
dung dê dap ung yêu câu tiêu chuân chât luong quôc tê va giam su hu hong trong
qua trinh vân chuyên.
3.1. CÁC CHÁT DIET NÁM MÓC
#au qua co thê duoc rua trong dung dšch hvpoclorit (dung dich
Clo 0.0025° trong 2 phut), sau do súc rŷa, së kiêm soat duoc thôi
hong do vi khuân gây ra. Hoác, san phâm co thê duoc nhung trong
dung dich hypoclorit (dung dich Clo 50.10
-4
-70.10
-4
°) sau do rua
duoi voi nuoc sach dê kiêm soat vi khuân, nâm men va nâm môc.
3. BAO QUAN RAU QUA BANG CÁC HÓACHÁT
10
a. Sulfur (.u huynh)
Luu huynh duoc su dung trên chuôi duoi dang -t nhão
(0,1° trong thanh phân) dê kiêm soat nâm gây thôi dâu.
3.1.2. SUNFIT HÓA
SO
2
còn duoc dùng táng phŋm chât cua dô hũp hoa xúp lo: ngoai tac dung lam
tráng, con giam duoc luong vi khuân o cac nhanh hoa, nên giam duoc nhit d
thanh trung tu 116
o
C xuông 108
o
C Dô hp rau duoc cung hon, không mêm nhùn,
-ao quan duoc lâu hon.
3.1. CÁC CHÁT DIET NÁM MÓC
3. BAO QUAN RAU QUA BANG CÁC HÓACHÁT
b.Sulfur dioxit:
$
2
duoc su dung nhu chat tŋv uś. khŷ trung trên nho. mo,. dê kiêm soat nâm
Botrvtis. Rhizopus va Aspergillus. Tinh toan cân thân ham luong $
2
cân thiêt
dê xu ly nho co thê giam công doan thông hoi hoác lam sach không khi -ao
quan dê loai -o $
2
con du, sau khi xông. Thông tin kÿ hon vê kÿ thuât xông
hoi khu trung cho nho -ng $
2
duoc Luvisi cung câp (1992).
.u huynh
11
Sunfit hóa la phuong phap -ao quan rau qua duoc su dung trong công nghip cach
dây hon 80 nám, ngay nay o Liên Xô hâu nhu con dung rng rãi kháp noi.
Khi $
2
la mt loai chât sat trung manh va co tac dung dit cac vi sinh vât lam hu
hong rau qua khi nông d la 0.05 -0.20° tinh theo khôi luong san phâm.
Co 2 phuong phap sunIit hoa: sunIit hoa uot va sunIit hoa khô
3.1.2. SUNFIT HÓA
!huong phap sunIit hoa uot
$u dung dung dich $
2
dã chuân -i sán trong nuoc lanh voi nông
d 4.5-5.5° dê hoa lân vao san phâm long hay qua nghiên voi sô
luong quy dinh trong quy trinh công ngh dê dam -ao cho san phâm du
nông d $
2
co tac dung sat trung (o nông d 0.12-0.2°)
3.1. CÁC CHÁT DIET NÁM MÓC
3. BAO QUAN RAU QUA BANG CÁC HÓACHÁT
12
Ph..ng pháp sunfit hóa khô (ph..ng pháp xông khói)
Xu ly qua dung trong thung hay hom khô chua khi $
2
va dát trong cac phong kin
co câu tao dác -it. Khi $
2
duoc nap truc tiêp tu -inh thep hay diêu chê tai chô
-ng cach dôt luu huynh ngay trong phong.
Khi xông khoi, khi $
2
së chiêm dây thê tich cua phong va thâm qua -ê mát qua
vao trong; do do co tac dung sat trung cùng nhu dung dich long axit sunIuro.
Cân chu y rng axit sunIuro dê dang kêt hop voi cac sác tô thuc vât, nhât la cac chât
mau antoxian cua rau qua dê tao thanh cac phuc chât moi không mau.
Vi vây khi sunIit hoa cac qua co mau do, xanh va cac mau khac, thuong lam cho qua
mât mau. !han ung nay xay ra theo chiêu thuân nghich, va sau khi tach $
2
, mau cua
san phâm qua lai duoc khôi phuc.Vi axit sunfuro là mũt chât khŷ mʼnnh nên ngán can
các quá trình oxi hóa trong qua va noi riêng la quá trình oxi hóa dōn dśn sŻ phá huv
axit ascobic. Do do $
2
la phuong tin rât tôt dê -ao v vitamin C co trong san phâm.
3.1.2. SUNFIT HÓA
3.1. CÁC CHÁT DIET NÁM MÓC
3. BAO QUAN RAU QUA BANG CÁC HÓACHÁT
13
Muôi sunIit, natri sunIit (Na
2
$
3
), natri meta -isunIit (Na
2
$
2

5
):
- Duoc ung dung chŧng hoa nau trong rau. qua. lam trőng duŭng, diêu
chinh lên men ruou vang (không dung qua 350mg/lit), ruou tao (· 500
mg/lit). Không dung dê -ao quan thit, vi chu yêu la dê che dâu d hu hong
chu không phai han chê su hu hong.
- Tac dung dc hai câp tinh: chay mau da day, chu yêu dôi voi nguoi uông
nhiêu ruou co su dung $
2
. $
2
pha huy Vitamin B1 trong thuc phâm, nhât
la ngù côc.
3.1.2. SUNFIT HÓA
3.1. CÁC CHÁT DIET NÁM MÓC
3. BAO QUAN RAU QUA BANG CÁC HÓACHÁT
Na
2
$
3
14
Acid sor-ic: (C
6
H
8

2
)
- Dang hop chât kêt tinh, -t tráng, dê tan trong nuoc, it tan
trong ruou etylic lanh, tan tôt khi dun nong.
- Tac dung uc chê nâm men, nâm môc, co y nghia trong môi
truong pH tu 3,2-6 va nông d 1g/1 kg thuc phâm.
- Duoc dung -ao quan nuoc rau qua, Giu tôt thoi gian dai voi
liêu luong 0,05-0,06°
Acid sorbic: (C
6
H
8
O
2
)
3.1.3. ACID SORBIC
Cac công trinh nghiên cuu dôi voi nuoc tao va 1 sô nuoc qua
nghiên khac dã cho thây Acid sor-ic thêm vao voi luong 0.05-
0.06° co thê -ao quan trong thoi gian dai.
Co thê su dung cac muôi sor-at khi chê -iên cac san phâm
ca chua, rau muôi mán, muôi chua, dâm dâm va rau -an thanh
phâm; lam cho chung không -i môc o nhit d -inh thuong
hon hai thang; trong khi mâu dôi chung 2 tuân dã -i môc.
O BaLan, nguoi ta dung dd Kali sor-at 7° phun lên -ê mát mut
qua min chông duoc su phat triên cua nâm môc trong 4 thang, .
3.1. CÁC CHÁT DIET NÁM MÓC
3. BAO QUAN RAU QUA BANG CÁC HÓACHÁT
cac muôi sor-at
Kali sor-at
CH
3
CH÷CHCH÷CHCH
15
$u dung muôi -icac-onat dê phong
ngua thôi hong sau thu hoach; dã duoc
ap dung trên ot tuoi, dua, ca chua, ca rôt
va cac qua co mui.
3.2.1. MUÓI BICACBONAT
3.2. CÁC CHÁT DIET VI KHUAN
3. BAO QUAN RAU QUA BANG CÁC HÓACHÁT
muôi -icac-onat
Cac muôi nay không dát, an toan khi su dung, sán co va duoc công nhân la
'chât huu co dam -ao gia tri¨ va 'không hoa chât¨.
Cac muôi -icac-onat -ao gôm: Natri hidrocac-onat hay con goi la -t $oda
hay -t no (NaHC
3
), Kali -icac-onat (KHC
3
).
NaHC
3
16
Nguon. Smilanick. J. 2002 personal communication)
Research Plant Pathologist. USDA ARS San Joaquin Jallev
Agricultural Science Center.
Ung dung dung dich phèn
(phun hoàc chai)
Vi khuân gây thôi (Erwinia) o -áp cai co thê duoc kiêm soat -ng cach su
dung vôi -t hoác dung dich phen 15° (15g Nhôm kalisulphat trong 100ml
nuoc). $au khi xu ly lên gôc cuông cua -áp cai, nên dê khô khoang 20 30
phut truoc khi -ao goi.
3.2.1. MUÓI BICACBONAT
3.2. CÁC CHÁT DIET VI KHUAN
Ph..ng pháp Nông dô Buóc tiêp sau
!hun hoác nhung Dung dich 2°
!hun hoác nhung Dung dich 3° #ua trong nuoc
Ph..ng pháp su dung (có hoàc không có Clo)
3. BAO QUAN RAU QUA BANG CÁC HÓACHÁT
17
3.2. CÁC CHÁT DIET VI KHUAN
3. BAO QUAN RAU QUA BANG CÁC HÓACHÁT
3.2.2. $ DUNGAXIT BENZIC VA CAC BENZAT |1;tr.44|
Acid benzoic (C
7
H
ô
O
2
)
- Acid -enzoic tinh thê dang hinh kim hoác tâm la
nho, mau tráng lua ong anh tráng.
Aatri benzoat (C
ô
H
5
COOAa)
- Natri -enzoat la dang -t tráng, hoa tan duoc
trong nuoc, rât dê tan trong nuoc nong.
Acid benzoic
- $u dung trong thuc phâm lam chât sat khuân co hiu luc voi
nâm men va vi khuân hon dôi voi nâm môc.
- Dôi voi con nguoi, khi vao co thê tac dung voi glucocol
chuyên thanh axit purivic không dt, thai ra ngoai. Tuy nhiên
nêu án nhiêu acid -enzoic co thê së -i anh huong vi glucocol
dung dê tông hop protein së -i mât do tac dung voi acid -enzoic
dê giai dc.
- Nên su dung liêu luong nho hon 1g/kg thuc phâm.
18
Natri -enzoate la mt hoa chât dung dê -ao quan thuc
phâm dê khoi -i hu va co tinh chông môc; giup thŻc
phŋm không bš dôi màu, giŹ mùi nguvên thuv, va sau
cung bao quan các thành phân câu tʼno san phâm cùng
nhu không làm biśn dʼnng
3.2. CÁC CHÁT DIET VI KHUAN
3. BAO QUAN RAU QUA BANG CÁC HÓACHÁT
3.2.2. $ DUNG AXIT BENZIC VA CAC BENZAT |1;tr.44|
Nông d co thê gây tu vong khi xâm nhâp vao co thê la 2g/Kg trţng luong
co thê.
Theo quy trinh san xuât natri -enzoate, mt phś phŋm dũc hʼni là phenol
luôn hin din trong thanh phâm.
Hin tai hoa chât trên duoc nhâp cang tu Trung Quôc va di nhiên co chua
rât nhiêu tap chât nhu phenol. Vi vây, cân phai xem xet xuât xu cua hoa chât
truoc khi dem ap dung vao thuc phâm.
19
Khi diêu kin không phu hop cho -ao quan hoác tiêu thu tuoi rau qua,
nhiêu loai rau qua co thê duoc chê -iên -ng cac công ngh don gian.
Co nhiêu phuong phap chê -iên ap dung cho quy mô nho, -ao gôm
sây khô, lên men, dong hp, lanh dông, nuoc ep. Tât ca cac loai rau, qua
va hoa dêu co thê duoc sây khô va -ao quan dê su dung hoác dê -an
trong thoi gian toi.
#au qua co thê duoc dong hp hoác lanh dông, va
qua thuong duoc chê -iên thanh san phâm qua nuoc
duong hoác nuoc qua.
3.3. Su dung hóa chât bao quan các loai rau qua sây khô
3. BA QUAN #AU QUA BANG CAC HOACHAT
$an phâm chê -iên phai duoc dong goi va -ao quan thich hop dê dat duoc thoi
gian -ao quan dên 1 nám. $an phâm sây khô phai duoc dong goi trong nhung -ao
-i không thâm khi (chai lo thuy tinh hoác nhua, hoác tui nilon). $an phâm dong
hp va dong chai phai duoc thanh trung o chê d thich hop nên cân nhung -ao -i
chât luong cao va d kin tôt.
20
Cac loai qua nhu tao, lê, dao va mo dôi khi duoc xu ly voi luu huynh truoc khi sây.
Xông luu huynh hoác sunIit hoa dê giu qua không -i sâm mâu, kem huong va mât
vitamin C.
Luu huynh gây di ung voi mt sô nguoi, vi thê trên -ao -i cua nhung san phâm co
luu huynh cân phai duoc luu y rõ rang. Vitamin C co thê duoc su dung nhu mt chât
chông nâu hoa trong suôt qua trinh sây khô.
$u dung 30mg -t acid ascor-ic trong mt lit nuoc âm. Thai truc tiêp qua thanh
nhung lat mong cho vao dung dich, vot ra, dê rao va vây khô.
Dê dat kêt qua tôt nhât khi sây khô rau qua tuoi, qua nên duoc thai lat mong hoác cát
thanh miêng dêu nhau, va rau duoc cát nho hoác thai hat luu.
Nguon. Mrak. E.M. and Phaff. H.J. 1949. Sun-drving fruits. California
Agricultural Experiment Station Circular 392.
3. BAO QUAN RAU QUA BANG CÁC HÓACHÁT
3.3. Su dung hóa chât bao quan các loai rau qua sây khô
21
Vic su dung cac chât hut âm trong qua trinh -ao quan cac san phâm
rau qua sây khô rât thuân loi, vi cac chât nay së hut âm cua môi truong
không khi trong -ao -i lam cho san phâm luôn duoc khô va con lam khô
thêm cac san phâm rau qua sây chua du khô hoác sây khô không dêu.
Nêu rau qua duoc sây dên d âm rât nho (thi du 1-3° dôi voi rau, 5-
7° dôi voi qua) va duoc -ao quan co chât hut âm trong -ao -i kin thi co
thê kéo dài thŭi gian bao quan san phŋm khô lên 2-3 lân so voi khi
không su dung chât hut âm.
Trong san xuât va dác -it la khi -ao quan cac loai
rau qua sây khô, vic giu d âm o muc xac dinh co
mt tâm quan trong rât lon.
3. BAO QUAN RAU QUA BANG CÁC HÓACHÁT
3.3. Su dung hóa chât hút âm bao quan các loai rau qua sây khô
22
êu câu chung dŧi vūi các chât hút ŋm
- Tôc d hut âm cân phai cao;
- Không duoc tro nên hong hay -i chay rua trong qua trinh hut âm;
- !hai co du d cung nhât dinh va không dê vo thanh hat nho hoác thanh
-t;
- Không dc va phai re.
1inh chât cua mũt sŧ chât hút ŋm thông dung:
Chât hút âm
Khôi l.ng
(g/1)
Kha nàng hút âm giói han (º) o dô
âm t..ng dôi
1° 5° 20° 30°
- Nhom oxyt (Glynozem)
- Canxi sulIat
- Canxi clorua
- Canxi oxyt
- Montmorinlonit (dât set
-entonit)
- $ilicagen.
720
-
- 720-1500
960
640-800
1-2
1
1
32 1-2
1-2
6
4
16
32
5
4
11
6
64
32
12,5
13
14
6
96
32
16
20
3. BAO QUAN RAU QUA BANG CÁC HÓACHÁT
3.3. Su dung hóa chât hút âm bao quan các loai rau qua sây khô
23
Loai chât hut âm thich hop va re tiên la canxi
oxyt (vôi chua tôi), co kha náng hut âm dên
32° trong luong cua no.
3.3. Su dung hóa chât hút âm bao quan các loai rau qua sây khô
Qua -ang trên ta thây $ilicagen, dât set
Bentonit va Glynozem hâu nhu co gia tri nhu
nhau khi d âm tuong dôi thâp hon 20 °. Cac
chât hut âm nay dung cho cac loai rau, khoai
lang va khoai tây sây khô.
Bentonit
canxi oxyt
Khi dung co thê dat d âm dên 0°, nêu canxi oxyt chua -iên hoan toan
thanh Hydroxyt canxi. Chât luong cua vôi chua tôi dung lam chât hut
âm së giam di, nêu trong do co mát cac hôn hop khac nhu $ilicat,
Cac-onat v.v..., cho nên vôi cân phai duoc kiêm tra truoc khi su dung.
24
Nuoc cam voi d âm 3° co thê mât nuoc
hoan toan, nêu trong dung cu dung (hp, thung)
co dê Ca 10° trong luong san phâm (3kg vôi
hut 1kg nuoc).
3.3. Su dung hóa chât hút âm bao quan các loai rau qua sây khô
Dôi voi cac loai rau sây khô, nguoi ta dung liêu luong Ca cho
vao nhu sau (tinh theo ° trong luong san phâm): cho khoai tây 21°,
cho cu cai 14°, cho -áp cai, ca rôt va hanh 10°.
Trong cac loai rau khô, ca rôt la loai kho thoat âm hon ca. Mt
diêu dác -it khi su dung vôi lam chât hut âm la thê tich cua no táng
lên co thê dat toi 60-170° khi hut nuoc, diêu nay cân phai chu y khi
dong goi va ghep kin san phâm.
25
4. CÁC BIEN PHÁP AN TOÀN DUNG DE BAO QUAN RAU
QUA TRÁI CAY
Trong nhung nám gân dây cac co quan nghiên cuu Khoa hoc Nông
nghip nuoc ta liên tuc cho ra doi nhiêu chê phâm -ao quan rau tuoi
dua lai hiu qua kinh tê cao: Giam duoc ti l hu hao, táng thoi gian -ao
quan nhm keo dai thoi gian thu hoach va tiêu thu. Hâu hêt cac chê
phâm nay dêu co nguôn gôc sinh hoc, don gian, dê su dung, san phâm
duoc -ao quan -ng cac chê phâm nay hoan toan không dc hai, an
toan cho nguoi san xuât lân nguoi su dung.
4.1. Màng bán thâm BOQ -15
4.2. Màng Chitosan
SU DUNG CÁC HOÁ CHÁT DE BAO QUAN RAU. TRÁI CAY
4.3. Màng MA
26
SU DUNG CÁC HOÁ CHÁT DE BAO QUAN RAU QUA. TRÁI CAY
Dây la san phâm do - môn Bao quan sau thu hoach
(Vin co din Nông nghip va Công ngh sau thu hoach)
nghiên cuu, san xuât.
4.1. Màng bán thâm BOQ -15
SU DUNG CÁC HOÁ CHÁT DE BAO QUAN RAU. TRÁI CAY
BQ 15 la hôn hop dung môi huu co va thuôc chông nâm duoc kêt hop
voi nhau duoi dang mt dung dich long dung dê -ao quan cac loai qua thuc
ho Citrus ( cam, chanh, quit, -uoi) va mt sô loai rau án qua nhu ca chua.
$au khi thu hai, nông dân chi cân rua sach, lau khô rôi nhung hoác dung
khán sach tâm dung dich lau mt lop mong trên -ê mát qua, dê khô 3-5 phut
rôi xêp vao thung carton dem -ao quan noi khô rao, thoang mat.
4. CÁC BIEN PHÁP AN TOÀN DUNGDE BAOQUAN RAU QUATRÁI CAY
27
SU DUNG CÁC HOÁ CHÁT DE BAO QUAN RAU QUA. TRÁI CAY
Lop mang mong -ng !araIine huu co co tac dung vua lam -ong mát qua,
táng thêm d hâp dân cua mã qua, vua co tac dung ngán su -ôc hoi nuoc giam
su hao hut khôi luong trong suôt qua trinh -ao quan.
1huŧc chŧng nâm duoc phŧi trũn vūi parafine co tac dung ngán ngua
su xâm nhiêm va gây hai cua nâm -nh nhung hoan toan khong dũc hʼni vūi
con nguŭi khi su dung.
Danh gia cua nông dân nhiêu noi khi su dung chê phâm !Q 15 la công
ngh don gian, dê lam, chi phi thâp ( 200-300 dông/kg trai cây -ao quan) ma
hiu qua lai cao nên hin nay rât nhiêu nguoi dã -át dâu triên khai -ao quan
theo phuong phap nay.
4.1. Màng bán thâm BOQ -15
SU DUNG CÁC HOÁ CHÁT DE BAO QUAN RAU. TRÁI CAY
4. CÁC BIEN PHÁP AN TOÀN DUNGDE BAOQUAN RAU QUATRÁI CAY
28
SU DUNG CÁC HOÁ CHÁT DE BAO QUAN RAU QUA. TRÁI CAY
Dây la san phâm va quy trinh công ngh do cac can - khoa hoc cua
Vin nghiên cuu cây án qua miên Nam va Vin nghiên cuu va !hat triên
Công ngh $inh hoc (Truong Dai hoc Cân Tho) nghiên cuu thanh công
trong vic bao quan cac loʼni qua tuoi sau thu hoach.
Chitosan duoc chiêt xuât tu vo tôm thanh mt dang dung môi long co
tac dung tao thanh mang mong phu trên -ê mát vo qua nhm ngán chán su
mât nuoc va xâm nhâp cua nâm -nh.
4.2. Su dung màng Chitosan
4. CÁC BIEN PHÁPAN TOÀN DUNG DE BAO QUAN RAU QUA TRÁI CAY
SU DUNG CÁC HOÁ CHÁT DE BAO QUAN RAU. TRÁI CAY
29
SU DUNG CÁC HOÁ CHÁT DE BAO QUAN RAU QUA. TRÁI CAY
Voi xoai, cac tac gia khuyên cao nên xu ly trai sau khi dã rua
sach qua nuoc nong 48-500C trong 5-10 phut dê ngán ngua -nh
than thu va ruôi duc trai, sau do nhung vao dung dich Chitosan va
-ao quan o nhit d lanh 10-120C thi së luu giu duoc qua trong 4
tuân, thâm chi toi 6 tuân dê co thê vân chuyên di xa an toan.
4.2. Su dung màng Chitosan
4. CÁC BIEN PHÁP AN TOÀN DUNG DE BAO QUAN RAU QUA TRÁI CAY
Voi cam quyt, dác -it la trai quyt duong Lai Vung (Dông Thap) cac
tac gia khuyên cao quy trinh -ao quan trai -ng cach -ao mang
Chitosan o nông d 0,25° kêt hop voi -ao !olyethylene (!E) co duc
5 lô voi duong kinh 1 mm duoc ghep mi -ng may ep va -ao quan o
nhit d lanh 12
0
C co thê -ao quan duoc toi 8 tuân.
SU DUNG CÁC HOÁ CHÁT DE BAO QUAN RAU. TRÁI CAY
30
4.3. Bao quan trái cây bàng màng MA
Các chuyên gia Viêt Nam và Hàn Quôc dã hop
tác nghiên cúu, úng dung thành công môt Ioai
màng dåc biêt dê báo quán môt sô Ioai quá ó
Viêt Nam. Ðây Ià biên pháp bô sung nhåm kéo
dài dòi sông và giü chât Iuong cho quá sau
thu hoach.
Tuy nhiên, o Vit Nam, mang MA chua duoc nghiên cuu co h thông, kÿ cang va
chua dua vao su dung. Tu thuc tê do, cac chuyên gia thuc Vin Ung dung Công ngh
va Vin Công ngh Thuc phâm Han Quôc dã hop tac nghiên cuu, ung dung công ngh
nay tai Vit Nam.
Kÿ thuât -ao quan qua -ng phuong phap MA
(ModiIied Atmosphere, tam dich la "Khi quyên
diêu chinh") hin duoc su dung o nhiêu nuoc trên
thê gioi, dôi voi nhiêu loai qua, cháng han nhu
!hilippines, Nam !hi.
xoai dŧi chųng Xoai duoc bao
quan bœng mang
MA ů nhiêt dũ
lʼnnh thich hop
31
Theo !G$.T$ Dáng Xuyên Nhu, chu
nhim du an thuc phia Vit Nam, màng
MA thŻc chât là màng polvethvlen
(PE) chua mt loai khoang chât sán co o
nuoc ta, không dc hai.
4.3. Bao quan trái cây bàng màng MA
Khi duoc su dung dê -oc cac khay qua, su tuong tac giua mang
va qua lam cho khi quyên trong khay co nông d khi C
2
va
2
thich hop cho tung loai qua. Do vây, màng giúp kéo dài thŭi
gian bao quan, giŹ duoc chât luong và dam bao dũ an toàn
cua qua. Tuy nhiên, mt minh mang MA không thê mang lai
nhung kêt qua noi trên, ma phai kêt hop voi -ao quan qua o nhit
d lanh thich hop.
32
Các nhà khoa hoc giai thích vì sao
các loai trái cây ~da quôc tich¨ bóng dep. mõ màng
rât bàt màt. nh.ng bô ra dê ca tháng không hong.
thâm chí kiên không buôn leo!???
!G$.T$ Nguyên Kim Vù - Nguvên Jiên pho Jiên Cong nghê Sau
thu hoʼnch - cùng cho -iêt: Nêu -ao quan -ng cac -in phap an toan (xu
ly vât ly, dung nhit, dung cac san phâm thuôc tim, cao lanh hâp thu khi
etylen sinh ra trong qua trinh qua chin), thoi gian cam tuoi co thê keo dai
tu 1 - 2 tháng, mŏn tuoi 1ô ngàv, vai tuoi 3 - 4 ngàv chu không hoa qua
nao giu duoc toi 4 - ô tháng nhu nhiêu loai -an trên thi truong hin nay.
hán phai ngâm thuôc -ao quan!.
5. PHÁT HIEN CÁC HÓA CHÁT DOC HAI CÁM SU DUNG
TRONG BAO QUAN RAU CU QUA
33
34
TIEP TUC
BÁO DONG???
5.3. PHÁT HIEN VÁN DE VE VE SINHAN TOÀN THUC PHAM NÔNG SAN
$ô mâu rau kiêm tra o Ha Ni va Ha Tây co ham luong Asen cao hon gioi
han cho phep chiêm tu 22-33°, sô mâu rau co ham luong Nitorat (N
3
) cao
o muc -ao dng (100° mâu dâu dô o Ha Ni va Ha Tây, . mōu rau cai
tʼni Tp. Ho Chi Minh va Ðong Nai co du luong vuot giūi hʼnn tŧi da cho
phep); mt sô thuŧc BJTJ cam sŷ dung nhu Methamidophos vân con du
luong trong rau.
Theo -ao cao cua Cuc Bao v thuc vât
(B Nông nghip va !hat triên nông thôn),
sŧ mōu rau. qua tuoi co du luong thuŧc
bao vê thŻc vŏt (BVTV) chiêm tu 30-60°,
trong do sô mâu rau, qua co du luong
thuŧc BJTJ vuot qua giūi hʼnn cho phep
chiêm tu 4-1.
5. PHÁT HIEN CÁC HÓA CHÁT DOC HAI CÁM SU DUNG
TRONG BAO QUAN RAU CU QUA
35
Vic su dung hoa chât -ao quan hoa qua tuoi cùng o trong tinh
trang dang -ao dng. Theo -ao cao cua Cuc Quan ly chât luong
V$ATT! (B tê), vic su dung hoa chat bao quan dũc hʼni nhu phâm
mâu, peroxit. con o mųc cao, co toi 25.4 luong hoa qua luu thông
trên thi truong -i nhiêm cac hoa chat bao quan dũc hʼni vuot qua tiêu
chuŋn cho phep, dác -it la mt sô hoa qua nhâp tu Trung Quôc.
5.3. PHÁT HIEN VÁN DE VE VE SINHAN TOÀN THUC PHAM NÔNG SAN
5. PHÁT HIEN CÁC HÓA CHÁT DOC HAI CÁM SU DUNG
TRONG BAO QUAN RAU CU QUA
36
Nhom thuc phâm chê -iên tu rau, cu, qua nhu tuong ot, sôt ca chua dong
chai, rau qua ngâm giâm... dêu dung nhung phu gia -ao quan thuc phâm vuot
qua gioi han cua B tê.
Hin nay tai cac cho, dác -it la cac cho tu phat, con thêm mt loai thuc
phâm nguy hiêm khac. Do la cac loai rau lang. ngţn bi xanh muūt nhu duoc
trông trong -ong râm duoc nguoi -an gioi thiu la rau sach. Nhung, nhung
loai rau nay duoc bom thuŧc kich thich tàng truůng chi mũt ngav truūc khi
dem dśn cho. Thâm chi, nhung loai qua nhu kho qua. dua leo tuoi xanh mon
můn duoc nguoi tiêu dung ua thich nhung cùng la trai duoc su dung hoa chât
kha nhiêu. Chi sau 1 dêm voi thuôc kich thich táng truong nhung trai dua,
khô qua -e xiu dã du lon cho phiên cho som mai
5.3. PHÁT HIEN VÁN DE VE VE SINHAN TOÀN THUC PHAM NÔNG SAN
5. PHÁT HIEN CÁC HÓA CHÁT DOC HAI CÁM SU DUNG
TRONG BAO QUAN RAU CU QUA
37
SU DUNG CÁC HOÁ CHÁT DE BAO QUAN RAU QUA. TRÁI CAY
4.3. PHÁT HIEN CÁC HÓA CHÁT BAO QUAN CÁM SU DUNG
TRONG RAU CU QUA
Trung tâm Dao tao va phat triên sác ky T!.HCM kiêm nghim tim cac
loai hoa chât câm su dung trong trông trot co kêt qua phân tich voi nhung
thông tin hêt suc dang lo ngai.
Trong chin mâu rau cu, qua mua o cac cho, co quan kiêm nghim phat
hin bav mōu có hóa chât Metamidophos. Dây la hoa chât co tên -it duoc
thuong dung la Monitor.
Cu thê, rau muŧng co chua Monitor voi ham luong rât cao, gân 3.750
mcrg/kg; khoai tav Trung Quŧc 14,58mcrg/kg; dŏu co ve 7,59 mcrg/kg; cai
ngţt 6,99 mcrg/kg; dua leo 6,39 mcrg/kg; rau ngot 4,30 mcrg/kg; ca rŧt
Trung Quŧc 1,57 mcrg/kg. Chi co dâu dùa va khoai tây Da Lat không thây
co Monitor.
SU DUNG CÁC HOÁ CHÁT DE BAO QUAN RAU. TRÁI CAY
4. SU DUNG CÁC HÓACHÁT DE BAO QUAN RAU CU
38
B tê con cho -iêt voi nhung
loai hoa chat bao vê thŻc vŏt duoc
phep su dung cùng phat hin du
luong qua mųc cho phep kha cao.
Cu thê, 70° sô mōu rau àn la co
du luong thuôc Pvrethroid, con lai la
Fipronil. Dithiocarbamate, mt sô
loai lan hŹu co va Carbendazim.
Fipronil
Dithiocarbamate
Lan hŹu co
Carbendazim.
SU DUNG CÁC HOÁ CHÁT DE BAO QUAN RAU. TRÁI CAY
4.3. PHÁT HIEN CÁC HÓA CHÁT BAO QUAN CÁM SU DUNG
TRONG RAU CU QUA
4. SU DUNG CÁC HÓACHÁT DE BAO QUAN RAU CU
39
Thanh phô Hô Chi Minh
Bày bán sâu riêng "dính" chât gây ung th.
Lao Dng sô 127 Ngay 05/06/2007 Câp nhât: 7:51 AM, 05/06/2007
$au khi Bao Lao Dng co -ai canh -ao vê chât
carbendazim trên trai sâu riêng, co quan chuc náng dã vao
cuc. Va, du luong chat gav ung thu nav dà duoc tim thav trên
trai sau riêng dang -ay -an tai T!HCM. Hon thê, nhiêu dc hai
khac xung quanh trai sâu riêng, cùng duoc cac chuyên gia danh
dng...
Cán cu theo tiêu chuân Dai Loan, thi du luong carbendazim trên sâu riêng
cho phep la 1mg/kg. Vây, voi 3/15 mâu co du luong car-endazim trên phân com
cua sâu riêng, voi muc tu 0,09-0,21mg/kg, dêu nm duoi muc cho phep (tuc an
toan).
$ong, theo T$ Nguyên Dáng Nghia (Vin KHKTNN miên Nam), diêu nay
khong co nghia la an toan tuvêt dŧi voi nguoi án. Nêu thuong xuyên án sâu
riêng co du luong car-endazim, chât nay së tich tu và gâv ra nhŹng dũt biśn
gene, tʼno tś bào ung thu trong co thê con nguoi vê lâu dai.
40
Bac si Trân Ván Ky - phu trach chuvên mon vàn phong phia Nam. Hũi
Khoa hţc kv thuŏt an toan thŻc phŋm JN - cho -iêt:
'Monitor la tên thuong mʼni cua loʼni thuŧc trŵ sau co tên gţi
Metamidophos. Dây la loai thuôc tru sâu có gŧc phosphor rât dũc vūi thân
kinh và các co quan nũi tʼnng. Monitor co thê gây ng dc câp tinh va mãn
tinh cho nguoi tiêu dung.
TÁC HAI CUA Metamidophos
Bac si Trân Ván Ky cho -iêt:
'Monitor la tên thuong mʼni cua loʼni thuŧc trŵ sau co tên gţi
Metamidophos. Dây la loai thuôc tru sâu có gŧc phosphor rât dũc vūi thân
kinh và các co quan nũi tʼnng. Monitor co thê gây ng dc câp tinh va mãn
tinh cho nguoi tiêu dung.
41
5.5. KINH HOÀNG MÓN ÄN 'NGAM' CHÁT TAY TRANG
Dê ~bàt màt¨ thuc khách. không ít quán àn. nhà hàng
phai ~got düa¨ nhüng thuc phâm nh. ngó sen. rau cu.
chân gà. giá sông. dùa t..i và các loai hai san. bàng
nhüng hóa chât tây tràng công nghiêp dôc hai.
Trong mt nghiên cuu moi dây cua Trung tâm dich vu
phân tich thi nghim T!HCM cho thây: Co dśn 80 cac
mōu ngo sen. rau muŧng. chan ga. nam tuvśt. su hao.
va nhiŝu mōu hai san lav ů cac cho. quan àn dŝu ngŏm
chat tŋv trőng la hoa chat cong nghiêp truūc khi chś biśn
thanh phŋm.
Nan rau cu va cac loai hai san 'ngâm¨ chât tây tráng
r lên nhiêu nám nay nhung it ai -iêt duoc nguôn gôc
cua chât tây tráng la nhung Hoa chât công nghip vô
cung dc hai.
5. PHÁT HIEN CÁC HÓA CHÁT DOC HAI CÁM SU DUNG
TRONG BAO QUAN RAU CU QUA
Ngam ngo sen tŋv trőng
giŹa cho An lʼnc quŏn . TP
Ho Chi Minh.
42
Theo thac sï Phùng Vãn Trung- Viên Công nghê hóa hŭc
TPHCM- thì các chât tŕy trśng duoc nguòi kinh doanh lam dung là
hóa chât công nghiêp câm sƁ dung trong thƅc phŕm bói nó gây ra
nhüng hâu quá khôn luòng cho súc khóe con nguòi, cu thê ông
cho biêt:
5.5.1. SU THAT VE CHÁT TAY TRANG
Các hóa chât nhu /rogen Peroxi/e,
Magnesium Sunlfate ha Sulfur Dioxi/e và
Ps.hotrine. dêu là nhüng hóa chât công
nghiêp mà nguòi kinh doanh sú dung nhiêu
nhât bói nhüng tác dung túc thì cúa nó¨
Chât Hydrogen Peroxide là hóa chât duoc
chi dinh dùng trong lïnh vuc y tê nhu làm sach
vêt thuong và sát khuân. Ðây là môt chât oxy
hoá cƅc mœnh, nó còn dĭoc diŧu chť trong
thành phân thuűc nhuųm tóc hay chât tŕy
trśng giây.
$ulIur Dioxide
43
inh hoàng hon Ià hóa chât Magnesium
Sunlfate /ng dê tŕ vái soi nhung nó
cüng bi Iam dung dê tây trång dùa, ngó
sen, rau muông.
Hay kali sulfite /ng dê tŕ trśng mú .ao su, /a
và gô cüng duoc giói kinh doanh quán ån mua vê
tây trång /a lon và bún bât châp tác hai cúa chât
này khi tích tu vào co thê nguòi gây nên viêm da,
måt, miêng và teo ruôt.
Vì vây ngô dôc, gây di úng và rôi Ioan tiêu hoá khi
ån phái nhüng sán phâm "ngâm" chât này không có
gì Ià khó hiêu.
5.5. KINH HOÀNG MÓN ÄN 'NGAM' CHÁT TAY TRANG
5.5.2. TÁC HAI CUA CHÁT TAY TRANG
agnesium Sunlfate
44
ÄN TRÁI CAY
CÓ AN TOÀN KHÔNG???
45
5.6. ~CÔNG NGHE¨
ÀM DEP HOA QUA
Nua dêm, nhung chiêc xe tai cho dua tu Bác Giang
va Thanh Hoa dô vê ngã tu Nhôn (Ha Ni). Thuong lai
don hang dua vê tung khu lan tre. O dây, dųa xanh
duoc dõ ra khoi sot, rai dêu xuông -at.
Mt nguoi dan ông mang nhung hũp thuŧc mau xanh co chu Vit Hoa
qua thúc chin tŧ" va lân nhung chu Trung Quôc, -ên trong la vi 20 lo nhua
tráng dung thu chât long trong suôt. Vo ông pha thuŧc vào chiśc bình rôi
phun lên nhŹng qua dųa.
#ôi ho phu -at u kin. Dên 4g sang, khi nhung nguoi -uôn nho dên cât dua
vê -an le, nhung qua dua dã dân nga sang mau vang. Khoang 8 giŭ sang. vť
dųa vang xuũm. muŭi qua nhu nhau ca muŭi. Nhung hoa qua khac ho cùng
lam vây.
46
Ông Loi, mt nguoi -an chuôi lâu nám o cho !hi Truong (Long Biên),
noi chuŧi chin dê dŏp nát nên không thê mang di xa duoc. Nhung nguoi
-uôn chuôi chuyên nghip nhu ông phai dát mua chuŧi xanh nguvên buong
tu Ván Giang (Hung ên). $au do xŷ lv bœng thuŧc thuc chin. Chuôi dã
nhung thuôc, không cân u, chin vàng uom, cáng mţng, sőc dũ dŏm hon
trái câv thông thuŭng. Voi xoai, du du, hông, ca chua va nhiêu loai trai
cây khac, cach lam cùng tuong tu.
Ba Nguyên Thi Hoa, chi cuc truong Chi cuc Bao v thuc vât Ha
Ni, cho -iêt trong mt dot kiêm tra liên nganh tai mt vung chuyên
trông mit, -a dã tân mát chung kiên canh nguoi dân tiêm thuŧc vào
nhŹng qua mit xanh, gai còn nhţn hoőt dê thúc chin.
Du dinh ngay hôm sau -an -ao nhiêu qua thi tôi hôm truoc tiêm
thuôc chung ây. Nêu dê lâu hon qua së chin nâu, phai vut -o. Dung
thuôc nay, thuong lai chi mât 1-2 ngàv (tuy loai hoa qua), trong khi
nêu doi hoa qua chin thuong phai hêt ca tuân, ca thang.
5.6. ~CÔNG NGHE¨ ÀM DEP HOA QUA
5. PHÁT HIEN CÁC HÓA CHÁT DOC HAI CÁM SU DUNG
TRONG BAO QUAN RAU CU QUA
47
MUA KHÔNG KIP!
Chu dai ly $-! trên duong di Tây Tuu, mt dâu môi phân -on co tiêng cua Ha
Ni, cho -iêt hoa chât thuc chin nhâp vê -an dát nhu tôm tuoi, châm chân mua không
kip.
Hang nhâp tu Trung Quôc moi lo hang chuc ngan lţ. Khach quen cua cua hang la
nhung chu trang trai o $oc $on, Hung ên, Hai Duong, Ha Tây, Hoa Binh... Môi
chuyên xuât hang tu 500 hp tro lên. Hâu hêt cac lan dua ven quôc l 32 la khach quen
cua dai ly $-!. Mt sô quây -an thuôc tru sâu quanh vung cùng mua si thuôc thuc chin
qua tu dai ly $-! vê -an le.
Thuôc thúc chín trái cây nhâp lâu
tù Trung Quôc - Anh: Viêt Hàng
Môi hp thuôc Hoa qua thúc chin tŧ" co gia
.000-10.000 dông. Vo hp không co tem nhâp khâu,
không ghi thanh phân hoat chât. !hân huong dân su
dung co chu it dũc" (?!) nhung lai khuyên cao 'loai
thuôc nay có kha náng án mòn kim loʼni, có chât kich
thich dŧi vūi mőt và da¨.
5. PHÁT HIEN CÁC HÓA CHÁT DOC HAI CÁM SU DUNG
TRONG BAO QUAN RAU CU QUA
?
48
DE GAYNGO DOC!
Theo ông Vù Manh Hai - vin truong Vin Nghiên cuu rau qua (Trâu Quy,
Gia Lâm, Ha Ni), thuôc thuc chin co nhiêu loai khac nhau.
Hoat chât co trong 'Hoa qua thuc chin tô¨ la ethrel. Hoat chât nay co trong
danh muc thuŧc diŝu hòa sinh truůng nhung chş dùng dê kich thich mu cao
su. Hoat chât nay cùng có trong dât dèn. Ông Hai nghi ngo co thê co hoat chât
2,4D (dioxin) thuong nm trong thuôc dit co va rât nguy hiêm dôi voi suc
khoe con nguoi.
2-chloroethylphosphonic acid.
5. PHÁT HIEN CÁC HÓA CHÁT DOC HAI CÁM SU DUNG
TRONG BAO QUAN RAU CU QUA
49
Ethrel hay ethenol dêu co chung gôc la etvlen, mt loai chât
dc, ham luong cho phep sŷ dung rat nhť.
Duoc su dung phô -iên nhât dê -ao quan hoa qua la dât dèn
và mũt sŧ hóa chât dũc hʼni khác. Thâm chi, nguoi ta con mua
hoa chât re tiên không nguôn gôc, pha trn vô ti va, liêu luong
tuy y, miên sao hoa qua tuoi cang lâu, cang -ong dep cang tôt.
DE GAYNGO DOC
O nhiêu nuoc trên thê gioi, chât nay dã bš cam sŷ dung trong vic chê -iên,
-ao quan trai cây. Nêu phun hoác nhung chât nay së tao ra du luong, dê gây
ng dc cho nguoi án. Nguy hiêm hon, etvlen tac dung vūi thanh phan nitrat
trong qua së tao ra chât etvlenglvcol dinitrat, mt chât rât dc, ham luong
cho phep la duoi 0,3mg/m
3
.
T$ Hai tung dên thám nhung -ê hoa chât ngâm tâm hoa qua không lô cua
Trung Quôc. Dung cach xa hang met ông dã ngui thây mùi hőc khó chšu. Ông
con thây nhung nguoi lam tai dây lâu nám môi thâm, -an tay -an chân -ot -at.
50
Trai cav ngoʼni nhŏp ban trong
siêu thš liêu ai kháng dšnh khong
co hoa chat bao quan'
Theo tim hiêu cua nhiêu nha nghiên cuu, trai cây
ngoai, dác -it la nhung thung tao, lê.Trung Quôc
nhin ngoai vo thây con tuoi, cung, cuông va la tuy
vân con xanh nhung phia trong rut thi nhiêu qua dã
khô heo va thôi rua. Diêu do co cho thây, dây la loai
trai cây co su dung hoa chât dê -ao quan.
DÔI NÉT VE TRÁI CAY NHAP TÙ TRUNG QUÓC
Tʼni buoi tong kśt 'Jê sinh an toan thŻc phŋm nàm 200 Cuc Jê sinh
an toan thŻc phŋm Bũ Y tś) cho biśt.
Ty l mâu tao, lê cua Trung Quôc tim thây du luong hoa chât -ao quan
Car-endazim la 45,8°: chua kê trong khi lây 24 mâu tao, lê Trung Quôc
kiêm nghim thi thây co dên 75° sô mâu nay du luong thuôc -ao v thuc
vât (la hoa chât dit co, tru sâu rây, tru nâm môc v.v... ). Cac hoa chât dit tru
co dai nêu dung liêu luong thich hop së -iên thanh cac hoa chât "kich thich
táng truong". Do chinh la ly do tai sau rau dâu, qua dua, trai ca, thâm chi
dêm cong gia, cong rau muông cùng to lon, xanh muot rât -át mát.
51
6. CÁC BIEN PHÁP NGÄN NGÙA SU SU DUNG NGÀY CÀNG
NHIEU NHÙNG CHÁT DOC TRONG THUC PHAM
Dây la mt vic lam don gian nhung cuc ky kho khán cân co su phôi
hop chát chë giua nguoi dân cu thê la nguoi san xuât voi cac co quan
huu trach.
Mt sô -in phap co thê duoc ap dung dê han chê su dung cac dc
chât trong thuc phâm co thê duoc dua ra:
- iao duc. nang cao trinh dũ hiêu -iêt trong nhân dân dê y thuc duoc
tinh dũc hʼni cua cac loʼni dũc chat ma không dung trong sinh hoat, trong
doi sông hang ngay.
- Kiêm tra chat luong san phŋm o cac co so san xuât, co -in phap manh
më dôi voi cac co sů co sŷ dung dũc gia nghiêm câm trong thuc phâm.
Vic kiêm tra nay cân phai tiên hanh thuong xuyên va -ât cu luc nao.
- Quan lv cac loai hoa chat dũc hʼni, nghiêm cam su -uôn -an tran lan.
52
- Trong khi vic phân -it hoa qua tuoi tu nhiên va hoa qua ngâm thuôc
-ao quan không thê thŻc hiên duoc bœng mőt thuŭng, cac nha chuyên
môn khuyên nguoi tiêu dung nên chţn hoa qua có dáng vŗ tŻ nhiên thay
vi thiên vê nhung qua trông dep mã, qua -ong -ay.
- Dôi voi cam quýt, chţn qua còn lá và cuŧng. Tôt nhât nên lay nhe
cuông dê xem cuông thât hay dinh -ng keo! Hoa qua mua vê nên ngâm
qua nuūc muŧi loãng vài phút truūc khi án. Dôi voi dua hâu, nên chon
qua vo thâm mau, cac gân xanh nôi lên rõ net.
- Truong phong Quan ly thuôc -ao v thuc vât, Cuc Bao v thuc vât Dao
Trong Anh khuyên nên án hoa qua bóc vť và hoa qua xuât xų trong
nuūc.
7. MOT SÓ CHU Ý KHI CHON RAU QUA
53
Kêt luân
Du muôn, du không chung ta vân phai án, uông dê sông.
Trong mt xã hi ván minh va kÿ ngh ngay nay, chung ta không thê
thoat khoi quÿ dao cua hoa chât!
Tôt hon hêt nên cŋn thŏn trong van dŝ àn uŧng. nên diŝu dũ va chŵng
mŻc! Hãy canh giac va thŏn trţng dŧi vūi cac loʼni thŻc phŋm (khô, tuoi va
-iên chê) nhâp tŵ A Ðong.
Tranh dung nhung loai thuc phâm san xuât theo lôi công nghip, nhu
cac loai nuoc ngot, dô hp.
Vao thê ky thu XVI, !aracelse, mt nha hoa hoc nôi tiêng, dông thoi la
mt y si lôi lac cua Thuy $i dã tung noi mt câu dê doi : «Cest la dose qui
fait le poison», co nghia la chinh liŝu luong làm nên chât dũc.
Ngâm nghi lai câu nay vân con dung cho dên ngay hôm nay./.
54
TÓM TAT
#au qua dong vai tro quan trong trong dinh
duõng con nguoi. #au qua không chi cung câp
cho con nguoi nhung chât dinh duõng cân thiêt
ma con giup cho qua trinh tiêu hoa cac chât dinh
duõng khac mt cach dê dang; Än nhiêu rau, qua
con giup co thê tranh duoc nhiêu loai -nh.
Vic -ao quan rau, trai cây -ng phuong
phap hoa hoc, cu thê -ng hoa chât la phuong
phap dã duoc su dung phô -iên nhât.
55
Acid benzoic Acid benzoic
1. BAO QUAN
RAU QUA BANG
CÁC HÓA CHÁT
1.1. Rua san phâm trong n.óc có Clo
1.2. Sunfit hóa
- $ulIur (Luu huynh)
- $ulIur dioxit
- Cac muôi sunIit & -isulIit
1.3. Acid sorbic các muôi sorbat
1.4. Muôi bicacbonat
1.5. Axit benzoic và các benzoat
1.6. Hóa chât bao quan các loai rau qua
sây khô
56
2. CÁC HÓA CHÁT AN TOÀN DUNG DE BAO QUAN
RAU QUA TRÁI CAY
2.1. Màng BOQ -15 2.2. Màng Chitosan 2.3. Màng MA
3. CÁC HÓA CHÁT DOC HAI CÁM SU DUNG
TRONG BAO QUAN RAU CU QUA
3.1. 1rong Rau: !hun thuŧc BJTJ cam sŷ dung nhu Methamidophos
Pvrethroid, Fipronil. Dithiocarbamate, mt sô loai lan hŹu co va
Carbendazim, bom thuŧc kich thich tàng truůng
3.2. 1rong 1rái câv. cac hoa chât -ao quan dc hai nhu phâm mâu, peroxit,
etylen, . con o mųc cao
Nan rau cu va cac loai hai san 'ngâm¨ chât tây tráng la nhung Hoa chât
công nghip vô cung dc hai.
57
Thuôc thúc
chín trái cây
nhâp lâu tù
Trung Quôc -
Anh: Viêt
Hàng
Acid ben
2-chloroethylphosphonic acid.
"Hoa chat dà thav thś vi khuŋn va siêu
vi khuŋn trong cac nguy co cho suc khoe con
nguoi. Cac bênh bőt nguon tŵ hoa chat dang
tro thanh nguvên nhan hang dau trong tu
suât cua loai nguoi vao cuôi thê ky XX va së
qua ca thê ky XXI. "
58
CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN QUYÙ THAÀY CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN QUYÙ THAÀY
COÂ COÂ
VAØ CAÙC BAÏN ÑAÕ LAÉNG NGHE VAØ CAÙC BAÏN ÑAÕ LAÉNG NGHE
Chuùc buoåi baùo Chuùc buoåi baùo
caùo caùo
thaønh coâng toát thaønh coâng toát
ñeïp ñeïp

% &%  
,2093.4; O, .9743.33"59 .5 2 -239:9 5;39.5297.3lE.4,/.  % 8, 934, /0 ,/07  % %& %  ' "& $& %&   % "& % %& % #& "& '    %7: 3 l  . ,1473, ,;8 E.0-890 
995

;093,2309 ;3

,4

/4843.

 .

.

 .

995.

.

4.42. 4.2 ..093.

995.

.

. .3.320/.

5739 .85308/ 995.

.

33.42 .2309 . 6:.3.

3/0 55 995.

.

.42.29:. .

995.

.

 3.02 47.

/4.:20398.

257.

252434.

. 57 92 995.

.

/059 1789 .42.

79.08..

.9.

9 995./05.

.

2 . 7.:4.6:.3..093.

 .

 % & '  %  "& #& %#  "& #& "&   %  l "& #& %#    ! ! % ! %   % l  $ %#  "& #& %#    ! ! f $ $   & % l %# % ! .$ %l "& #& %#    % "& %# #& %#  l ' $  .

3 . 29 .$ $ %l "&#&"& %#  %l "&#& %#  % "& %# #&  "& l ' $  .3 973 9743 /3 /:3 .4 .3 5 . .43 3: . g3 :3 4. 93 4 .. . 4 97E .3 .5 .3 99 2 .2 03 9743 29 O E. #. .3 5 . 33 29 . l  29 .: 6: .3 6:3 /. 9 97E3 . / /3 f3 3: 7. . . . 92 9 6: 3 3 :9 E5 g3 3.9 /3 /:3 .4 6:E 97K3 9H: O.3 943 9K 3 9 9: 7. -3 . 29 8 -3 :3 9. :3 9. 973 9. . .43 3: 33 ..E.2 3 97.E. 29 - 4 -3 94E O.:3 . 79 5 -3 .: 6: 93 53 3 9 9: 9743 /3 /:3 . E..: 6: O3 .9 /3 /:3 E. 97 6:.E. .: .3 7.: 6: 3 . / 5 -:3 973 -3 6:.43 3: #. .

 .3 ..3 943 9.J3 . 6:3 : 6: 9743 8:9 9 8. E5 /3 . 83 . E 97 /3 /:3 4 .. 95 34 . 52 .3 943 2 93 99 .. . . 8 /3 5 -3 39 ..3 3 8.: 9: 4. 9 2 9: 4. 4 O 9 7. 7. . 52 9K .3 9. . 99 ..3 3 5. -.. O 9 3O 5. 7. .. 9 .: 6: ..4 83 52 7. .3 5E5 .3 . 9H: .4 8.O .: 97E . O.: .: 9: 4.3 . 0 ..K. -3 4E . 9H: 9 7.9 5. 9 -4 6:3 7.9 :3 K3 /E3 9 .3 5E5 O. 2.: 6: 2  .43 3. 9H: /3 '. 2.3 . 9..$ $ %l "&#&"& %#  %l "&#& %#  'K . -9 . 343 2 -4 .

 .

E.$ %l "&#& %#  "& #& %#   % & '  % 9 -4 6:3 .:.90 /0 . 9H2 ..880 E.9 3 .3 8 3: E.43 3. .3 4 O.4 29 8 /: 9.4 9 8 O.9 /9 973 . 8. 53 7.9 /74. 4 ..:2 9743 -E3 2K 397. .3 . . 4 7.88:2 9743 .3840 -:9F % /7494:G30 -:9F 9.4 3O  7. 9J / 3.9 -4 6:3 ..9  . . 4 O.4 9 . 2 4 E.: 97E .4 5F5 8 /3 29 33 6: 3 3: 9g3 33 9K .74-03 3. 3 3.9 -4 6:3 .90 39790 /0 84/:2 /0 549..392. . g3 .3 .J3 3O  ./ O 9 : 3O 73 . 574543.E. . .3.2-43 8.9 .3 943 . 5 2  .O 9 :3 9.9 . 99 3: . .

 . -47.:.. : 7. 8 /3 5 -3 4 6: 3 .9. . . 8:319 O. / 2 / 2 3 . . 8 4 7. : 4 6: 3 .: /3 . 3O -4 6:3 7.3 5E5 .4 5F5 /3 . .: 6: E. . 2 7.. 6: -3 : 4 6: 3 .: 2: .$ %l "&#& %#   "& #& "&   % O 9 3O 5.2.9 .E. 5.9 8:31:7. 2: -034. 6:.. -4 6:3 7..3 . 3 . 3..: 09.9 14/7.9 O. .9 -47. H3 203 7$: 3 7.43 3.9 .3 .3 ..E.3 .. 2: .. . 9 .: 6: 3. .9 O./09 E. 2 7.9 3 ..K 3O .E.E.3 9 3 .E.9 .: 6: .9 14. 6: .E 4 6: 3 .9 . . . .:.E. H3 203 . 2 -4 6:3 . .3 . 14. . 5 .: 6: 32 .9 -034.2..3 5E5 8 /3 .: 97E . .E. 8 /3 J9 .E.3 .9 . -4 6:3 7.09...

/.4 O :9 : 9:. 33 9743 /:3 /.. 8 /3 E5 3 H: . 83 52 9743 3:. - . 9 .97 54. 3:.O 4 8 3g3 3. . 54. :.3 .479 /3 3 3 9 . 2 8 .3 :H3 . 54.479 /:3 /. "& #& "&   %  %% 6: . 9 3 7.O 4 97 ( #.: O 7. 8 /3 73 7 #. 9 3 /4 .. . 2 84E9 .. :3 32 203 . . 8 2 84E9 . . 83 52 . 7 . :3 32 203 .479 /:3 /.: 6: . 83 52 9743 3. /9 32 9. 97H3 - 29 83 52 : .: O 8. .:3 . 7.O 9 . 3 9743 6:E 97K3 . 32 2.3 54. 4    8.:3  #. 4 9743 59 8. 9743 /:3 / ..O 9 :. :3 7. 4.479 /3 -9 . 8.3 6:. -. 32 2.9 .: 9H: . :..

3 .. 2 8.8 . # 5 4... 8 /3 3.3 973 9 4 :3 4 l 5 7.3 93 2 :3 $ . 9 .3 .:3 .E.3 2 . 8 /3 97H3 .3 $. :3 .::3 . . "& #& "&   %  %%  $&%  . $:1:7 . 9:9 3 .3 . 4. /3 9g3 5 2 . 973 .. 5 34 9E. 9 9 : 973 97H3 34 2 2 84E9 32 49798 #45:8 .: :3 :.: :3 .3 43 93 . 3E3 4. 8.3 99  34 .$. 3H3 2 . . : . 39 9.3 3 22 33 -4 6:3 .4 34 -3 $ :.3 .O 9 2 .: /: /3 -9 34 9743 93 53 2 84E9 32 9 : - $:1:7 /49 $ . 8507:8 %J3 94E3 .5 $ .: 3 %3 93 . :. /3 2 973 .3 /.. . 3 J -4 6:3 4 - $ .: .

E. !.3 5E5 8:319 O. $  . 6: 33 . 8:319 O. 3 7. . 8 /3 9743 . 83 .3 3 2 -4 . /3 8E9 973 33   .. 8:319 O.4 83 52 3 . H3 : 3. . 3 .: 6: 33   9J3 904 . "& #& "&   %  $&%   %% $:319 O. J $  29 4 .3 5E5 -4 6:3 7. .O 9E.9 8E9 973 23 .: 6: ..4 83 52 33 $ ..9 $ /3 /:3 /. . .3 35 .:3 - 83 9743 3.3 6: 3 9743 6: 97K3 .E.3 83 52 O 5.O 9E. /3 /9 . 8 .9 2 . . 33    4 3 .9 . 5.3 /3 73 7 5 3..3 3g2 3 3.3 5E5 8:319 O..

: 94 . . 4 O $  5.394. /:3 /. 8. $ 2: .3 . 2 .9 8:31:7 2 9 . .9 39 .9.O .8. .4 6: 29 2: !3 3 3 7. "& #& "&   %  $&%   %% !. 5.9 . ..E.3 5E5 8:319 O. -9 J $ .E. 73 . 8.3 5E5 3 O  6: 3 9743 93 . 'K .E. 9 9. / /3 9 5 .O 2: .. 9743 53 3 O J $ 8 .. /3 8E9 973 . 9 2 3 3H3 3g3 .9 2 3 2: 'K . 3 . -3 .E. : . 6:E 97K3 4 O. 9 . 3O 7H3 6:E 97K3 4 O. 9743 6: .9 8:31:7.3 3. 8:319 O.E.23 . 904 .: 9E.2 9 9J. - 29 6: . 2: E. . 5. 9.. . .. 9 9743 .4 9743 /4 O . .. 53 . 5. 53 J3 .E. 7. 3 .9 2: . 95 9 -K3 9F5 .: :3 3. 3 . 35 97.: 6: 94 93 . / 3 3 8 5E $ . 83 52 6: . 9 ...3 93 79 99 -4 .3 .4-. J $ . 92 6:.: 9:3 3.O 9E. .E.3 2 ..E.9 8:31:7. 6: .O 9743 83 52 .

-8:319 .3 H3 203 7... 3: 9743 7.$ : 8:319 3. "& #& "&   %  $&%   %% . 3 /3 .97 8:319 .3 3 /3 6:E 2.: .97 209. 3 O.$  l.: 6: 2 97 3 3 : .$ 3.

J9 7.: 9E4  2.

3 %E. 8 .5 9J3 .O 8 /3 $ $ 5E '9.  . :3 3: 7. /3 .0 /: . : . . :  .K . 3 . 3.23 9743 9.J9 3 /3 -4 6:3 99 . 52 39 3 . 3 5 3 . 2E: / / ..: .

. 9743 2 97.3 9743 3.  3 5 ./ 847-. .9 9 93 -9 973 / 9.3 99 :3 3O3 %E. 33 .3 9743 7. 3 9. J9 9.3 5 9  . "& #& "&   %  %%   $ # .. 32 203 32 2.O 3.: 09. /3 .

2:847-.. 9.E.9  .: -E3 93 52 2 . 39 -K3 9. 9E3 9743 2: .3 .: 6: 99 9 ./847-. 9.3 .3  E.:.E.9 5:3 H3 - 29 29 6: 23 . .3 / .: 2: 23 2: . /3 -4 6:3 3.. 847-. : ..E. 2: 847-. 6: . 32 2.3 9:3 - 2. 7.3 3. .. . 8 3.O 9 -4 6:3 9743 9 .3 / O 9 8 /3 .   33 E. 7.9 . . 9E4 . -3 . 7.. 3.3 3 - 2. 83 52 .4 . /2 /2 .. 9H2 . /3 // .. 8 5E9 973 . 9743 9E3 .3 ./ 847-.:.9 .: . 52 l.4 9 .3 97K3 3H3 .847-. .4 .3  .

.E... "& #& "&   %  %%'&  & % $ /3 2: -. 2: 3 3 9 . .-43.-43. -..3 33 .. 79 . /. .. ...-43. 2:-...9 : .O 2 E.97 /74.9  . ..:.9 -..3 943 8 /3 83 . 2: -. . 6: . 9 3 8.3  -9 $4/.9 53 3. .O . 3 O.9 .: 9: 4.9 . .-43. -9 3 . . .-43.9 E.. E5 /3 97H3 9 9. 2 -4 E 97 . . :..4 2 .

  507843.33 !:34.5G3 5:34.8:5. .$. -5 . :#3$2.958..3. #.7.33 3/ :3/..O4.:3 .O 9 ..:9:7. 5G3  2 .003907 .35E58/3 .97433:. 2 84E9 -3 .: :3/. -. -5 . /:3 /.03. 8 /3 .0 7..:  H3 . :..4 O !.!.9 9743 2 3:. "& #& "&   %  %%'&  & % ' :3 9 73.422:3.E. $.3.6:3'.39!. 3/3/:3/.O4 !. .35E5 !:34....943 #080. 3H3  43  59 97. -9 4.34.94489 &$#$$.

 .43 3. l .939/3K324.4 . . . 97433..3 . ..9/3-9973 .:3 93 .3 .. .4.9 .9 5:7. 32 2.3 3 . ..92E 3 2:973. 34 %: 3H3 3: g3 3: ./-034.97-034. /3 . :3 .. :.K :. 9 8 - 3 ..3 ./ -034..4 . 32 203 . .9 8E9 :3 .3 . 3 9 9 7. /3 ./ -034.  . 79/9.397433.4.3O3 $ /3 9743 9.97-034.O : . 52 2 .O3E3973 .  ./-034.9. H3 8 /3 : .4 /3 93 5 574903 8 - 29 /4 9E. 9 9E.. "& #& "&   %  %%'&  $ %  '  % 97 ( .

52 . 9. ./-034.

9 /3 -4 6:3 9.43 2 35 . "& #& "&   %  %%'&  $ %  '  % 97 ( . 3 2 - 3 / 3 3 .3 3. 9 .97 -034. 8.O 9 9 . .E. . 5 2 3 . : 9 4 83 52 .# 2: 2 3:H3 9$ . 5 9 .O 9J3 .3 2. .: . 52  - .4 6: 3 .4 .3 ..90 29 O. 93 5 3 .

3 5 02 F9 :9 .9 97H3 .O .90 29 5 5 2 . 9" %04 6: 97K3 83 :9 3.3 9 %7:3 ":. .. .. 35 . 02 E5 /3 . / 3H3 . .. O.9 3.97 -034.  5034 :3 3 /3 9743 93 52 3 9 O. 5034 'K . 52 .9 97. .. 97 3 $3 . 79 3: 95 .4 9.

4 6: 2 3 -. O3 5 4.O 9 . -3 93 83 52 6: 3.3 973 . O3 O .O 9 . . O3 . F5 %9 .9-46:3.. : .. -3 -3 . 9 93 4. 5 . -3 5 .47. 3.3 . -4 6:3 8 /3 4..4 2 8 H3 203 O3 5 3 3 3. "& #& "&   %  $/3O.E. 9.: 6: ... 5 3H3 . J3 99 . O3 O 9743 33 -.4 . .. 6: 9.. -3 E5 /3 .E.3 33 -..3 3 O 3: 5:43 5E5 ..3 -4 6:3 3 3g2 $3 52 8 5 . 3 3 .E. .3 4..: 6: 3: 4 7. 4.: 6: . 8 .:6:8 : 3 3 5 5 .. 7. 4. 3.3 3 ..3 9 #. 5 9 . 9J. -E3 9743 9 . 9H: 9 9. 9 343 $3 52 O3 5 . 6: $3 52 .4 -4 6:3 4. .9 :3 .4 -K .O 9 . 4 7.. 9 ..: 6: . .. -4 6:3 9J.4 -K 3 92 J ..

: :3 / 3 .7  .O 9 .E. "& #& "&   %  $/3O. 29 8 3: . 7E4 .9 3 4.  .943 7.: .9-46:3. 29 .  ./ . :: :3 97:. 7.O .: 6: 9. 5072039 $9.3 3: O..11  $:3 /73 17:98 . .3 5 .:..9 7.. 2 %E 97.. 8 3 :: :3 4.1473.4 -K .23 .8. 6: 3H3 . 9E E9 23 4.. 9E 9 : :#3 7..:6:8 E.: :3 . 9E4 H 4 .. 95 6: 93 33 E9 23 .9.:9:7. 8:319 O. l 9 9 6: 99 39 8 7. 8 /3 3.47-.  6: 3 - 82 2: F2 ..4 ..9 93 23 : 3.3 . 29 .3/ !. . 2. 4 6: 3. 33 83 52 .23 . 9743 29 J9 3:.: 7 73 '9. . .  . 9743 8:9 6:E 97K3 8 $ /3 2 -9 .4 /:3 /.47.K 9 97H3 -. . 7.: ..9 .

8 3 : : 7. 3 8 /3 .:  .9 9 2 9743 6:E 97K3 -4 6:3 .4 83 52 :3 ..4 -K 2 .E.: 6: 8 .O 29 92 6:. -9  -4 6:3 .47. 8 3 2 79 3 9J /  . 83 52 7.4 -K J3 9K . 6: . . 8 /3 . 4 7.. .: 6: . .E.K .O 9 F4 / 9 .3 . 3 .E. E.9 9 2 .  2 2. 7.E. .: 6: 8 79 9:3 . .: 6: 8 . 2 97...  4.4 6: 3 8 3 5 2 H3  3 84 .9 9 2 9743 -.E... . -4 6:3 . 83 52 7. "& #& "&   %  $/3O.E.3 973 79 3 '.3 2 9H2 .3 3 J 9743 -.O .:6:8 %743 83 :9 ..9 3 8 9 2 ..992-46:3.

97 3H3 3 . 93 -9 3 .$. . 93 9 3 4. - . 9 2 ..:3 .9 .47:..03 . 9 9 2 %.E. 7.3 .38:1. .3. 5 7 %J3.47..:6:8 H: .4 3 . 9. 99 293/$3 992 O249 3402 . 9743 6:E 97K3 9 2 ! . . .2 98 . : .349 4392473439 98F9 -039439 $.E.3 5 .3 39 3 .992-46:3. "& #& "&   %  $/3O. 3 / .O  ..

      3g3923  29.3                   ..

E.. .3 . 7 93 .....349 /3 ..4 3H3 .9 9 2 3 /3 . 3..9 9 2 8 2 3: 9743 O ..03 9 8F9 039439 .9 . ..3 9 . 3 5 E. 9 /3 2 .992-46:3.O 9 9 2 3 3: . 2 97. 9 8 4 . 3.. . . 9 . . 5 . 97. -3 97H3 9.. .:6:8 039439 ":. $..3 95 .E. ..3 .E..O 3g3 9 2 3 973 .:  2 9.47.3 49 . 4 7.. 3O .: 4.3  E. . 4.4 . -3 43 943 93 /749 . .O 29 .. 8 /3 . 3402 : 3.9 9 2 9J. 9 $.-43..3 49 .O E 97 3.. $/3O.3 ..9 .3 5 .

. 4 7.3 . 79 . 9 3. 3 5 93 .  973 . 8.3 5 .4 .E. 3  %743 . 43 943 3: 9743 /3 . 2 ..4 4.:6:8 ...3 83 52 . .4 -5 . 3O 9g3 H3 .3 83 52 . 9 : .O . -9 8 /3 . . 4 7. . 9 .: 8 3.47. O3 O .. .: 9J3 904 973 . .O 9 9 9   9 3. 2 . F5 J3 83 52 .: .E..992-46:3.2 . 79 4 O 94E9 2 .O 9 29 3.3 .4 3. .4 .9 9 2 9 9J. l .E. : 3 .. 9. /3 : . . $/3O.

83 .4 7. . .E.4 3.3 -4 6:3 32 F4 / 9 ..3 3H3 .3 3 / 8 /3 83 52 .: 4. . 6:. 9 ..3  3 .4 2 . 52 -4 6:3 7. . 9... H3 9..4 9g3 9 . . . -4 6:3 -3 .. 9H: 9 : 9 .O 3:3 .: 9. .3 9: 4. . : 6: 3 9 . 52 3 : .3 943 . 3: .E. 3 35 3. 83 :9 3 3. 8 /3  3-E392 "  3948.E.$ %l "&#& %#   l "& #&   ! ! % "& %#  %743 33 3g2 3 . . 52 3 43 943 3 . ..

3 6:J9 -.: 9: E 33 /3 . .: 9: 4.. .: 9: 4. 3 3 35 ..: g3 6: 3.: 7 33 4. 3 /3 -4 6:3 ..: /.3 7.7943 02 -4 6:3 3. .: 83 :9 "  3 5 /:3 2 : .:. 9:. . 92 /:3 /. .3 32 . 8. $. /3 g3 8... . . 4 6: 9:.: 29 5 23 97H3 - 29 6:   59 7 5 . '3 .2 . . 29 8 4 7. 9 5 ..$ %l "&#&"& %#  %l "&#& %#  $   ! ! %  l "& #& "& %#   3-E392 " l 83 52 /4 - 23 4 6:3 8.4 93 . 3. 97:8 . /3 29 /:3 /. 3H3 . 7E4 94E3 2E9 . 3 3 8.E.

4 9 . 52 ! "  ... 2 6: . . ..3 3 . /3 .130 : . 32 -3 3. 8 2 32 . ..O 9E. /3 3g3 3. 3.O 9E.3 43 943 3 .7. 5.. 3 3 2 $. 2 -O3 29 6: 9g3 9H2 5 /3 .130 .$ %l "&#&"& %#  %l "&#& %#  $   ! ! %  l "& #& "& %#   3-E392 " 5 23 23 -3 !.43 3  8 /3 lE3 E . 8 /3 .  . /3 3g3 8 -.O 9E.3 3 / 2 .  .7. 5 97 3 . 5J 95  3. . .. 2 8 .. 33 /3 3: 3.3 9743 8:9 6:E 97K3 -4 6:3 %: .

 97E ..3 5E5 3 .4 3H3 3 3. -4 6:3 2 : 6: .. -9 : 973 . 79 3: 3. -4 6:3 904 5.

 6: 32 3g3 .O 9E.3 8 29 3. 2 35 .: . 3H3 . 948.3 l .3 l 83 52 .9 :9 9 ..4 6: 3 .E.$ %l "&#&"& %#  %l "&#& %#  $   ! ! %  l "& #& "& %#   $/323948. g3 6: 23 .E.: 9: 4. 32 -3 .: 93 . %7..3 3 /4 .3 . . . 92 93 29 /3 /:3 2 3 .3 9743 . . '3 3H3 . /3 94 93 23 23 5 97H3 - 29 . . !E9 973 3 3 $3 .. . 6: 97K3 . '3 3H3 .: . 4 6: 9 8..E3 - 4. 3 %.2 . ..

E. F5 2J -3 2E F5 .E4 6: 97K3 -4 6:3 97E -3 .$ %l "&#&"& %#  %l "&#& %#  $   ! ! %  l "& #& "& %#   $/323948. . :3 .3 ' 4 ..3 .O 9 -4 6:3 . 9E.:  7.E4 3H3  97E 8. 6:. 3. 7: .4 23 948. ':3 l3 %E5 .:3 . -.J 9 9:3 .: .2 6: 9 . -4 6:3 39 3  9K 8 .3 943 ' . 9 9:3 . 8.. 97E 8. 9E.: O 33 . 3O3  9743  59 3g3 3.3 .3 J3 22 .3 33  9 5 . :3 .O . -3 9E3 9..E.4 /:3 /. -.E. 948.  . -9 97E 6: 9 .. -4 6:3 39 3  . .3 .4 !409030 ! .. .O 9 . 6: 9743 9:3 92 .

: 9: 4. 46:397E. 5 9E. '3 3 3 %.4 6: 3 .: 3 /3 .3 3 .3 3 3.. -9 -4 6:3 29 8 4 6: '9 ..O 93 .2 ! %: 3H3 '9 . 8 /3 3: 3.: 3 /3 93 . '3 3 /3 3 3 .. . ..: .2 . 97H3 9  . 9:. 9 O .2 23 . 3H3 . 5 9E. 3H3 .. $5 9:9 -4 6:3 6: -3 5. .. . 3 ":.2 .4 6: 8.9 .:H3 . . 4 .E. 3 4 $.-323 E.3 29 4 23 .3 3 3 9 '9 . !55308 . J 6:3 : . 3H3 .:H3 . . ..3 5E5 4/10/ 92485070 92 /.. . 52 3 ":. 3: 4 6: .4 8 /3 % 9.3 .3 23 3"9 3 9J.3 ..2 l -3 5E5 - 8:3 32 F4 / 83 . '9 .

4 93 4 6: 4 .. 8 /3 -.2 23 9 . . 9J. 9 $3 . . -4 6:3 6: 39 3 9J.. 6: %: 3H3 29 2K3 23 3 9 2.4 . 5J. 3 . ..9 83 . 2 .4 6: 3 $. 5 . 29 4 4E3 .E.3 943 .O 33 J  .3 33 9 6: 3O 97H3 2 5 9 5 . 23 5 F4 / 9 . 6: 8 9. '9 . 6: 2 .  .$. . 9 23 540903 ! .3 . .3 9E.O 3. 5 . 32 / E3 9:..4 J 6:3 9743 . 9. 46:397E. .-323 %04 !$ %$ l3 :3 . . 23 .

6: 34 . .9 /3 39 /3 .9E333 92.3-7.9. 3 4.3 5 9 J 0903 83 7.. 9  9E3 3..E. 9743 6:E 97K3 6: .  3 .: 9: 4 . 9.. . 35329:. 9J2 . ! %   % l  $ %#  "& #& "& E.4 97E. 3 .O 9 F4 / 9  9E3 2 3 9.3 .4 -9 : -4 6:3 -3 .4 . 3: 4 -E3 97H3 9 97.3 943  .4 .-46:3 .E.E. ..9J..6:...J3 9 .34.2 9.K8.J3 3-:304 !$ %$ :3 2 ' :H3 '"3 5O '"3 3 3" $.3 .. -3 5E5 . -O3 5 223 79-929 3.3 3 3. 83 52 9:. .

 .

3 . 9 '%' .. .4 5F5 . 4 . 9 %5 # J 3 . l#3 .4 .9 3 35 .2 9  $ 2: 7.2 9  9743 O 8 2: 7.O 2 .: .: 6: .2 9  8 2: 7.. . -E4 3  2: :   . % ..: . 2 8 /$3 3.7.4 2. .: 6: 9 ." 9 .O / $3 9: . !E9 973 33 93 8 2 : 7.9  .: 2 97.4 5F5 29 8 9: . . .4 . %  2 : 7.2/4548 .3 803 .: . .3 /. ! %   % l  $ %#  "& #& "&  ! % ' l ' ' $ % % !  $ %!% l %04 -E4 . '%' .3 9.O / $3 .4 5F5 . 09.3 9743 7.O 2 .O / $3 9: .9 6:E  3 .  .$9  3 9 . '%' . . 9.3 3 .E4 ..

":3 . -9 29 8 4. 9 .: 93 97H3 9 97..3 - 3"2 . . .3 9743 9K3 973 E3 -E4 3 %04 -E4 . 4E .E.O 9  $3 4.4 5F5 ... 6: 9. 9 .3 2 . 52 2: 50749 .$9 6:E 9H: .3 '$%%!  9 .  3.: 3 .4 .. 6: . . 6: 35 9 %7:3 ":. 8 /3 4E . 8 /3 4E .  .9 -4 6:3 4.4 6: 3 .E4 . .4 6: 3 . ! %   % l  $ %#  "& #& "&  ! % ' l ' ' $ % % !  $ '.9 .

3 33 4 7.3 . -E3 9: 7. 9 5E9 .9 E 3: 8.3 9 89 . . 52 3: 2 E. 02 3 . J. 9g3 97. 04 9 . 3. 9:. . 9J. /. . 9J.3 2 9 3. 52 ..E.. 9g3 97 3 . 9.. ... -9 .: H2 . ! %   % l  $ %#  "& #& "&  ! % ' l ' ' $ % % !  $ O2 9.9 6:E 3 ..E. 973 9743 -O3 72 . -4 6:3 9. 9H: /3 . lO . 3.: .: . 8 /3 O. -F J:  3 . . 82 2.. 9J.J 33 4 6: 3. 52 .. # 6:. 2 9 3 97 .E. J. 7. 4 7. 9 .: 6: 32 2 : /3 33 5 . -3 9 7..  9 3 3. .$ %2 .3 23 2 3 .3 33 97E /.:.: 8. 6: 3. .3 3 3 -J .: 3 . -2 9: .3 97E ..3 9H2 29 4 9.. . 3.4 5H3 . 6:. O3 .

 6: 2:.2 8 /3 9743 973 979 .3 /3 43947  9 7..9 .J3 2: 7. 2 . 33 93 93 9 8.E. 4 O. E3 4 3 %743 . 2 : . . 9. .O 9H3 -9 /.9 .3 79 .: 2: 3 . %! 2 32 9K2 . 43947 . . ...: .$ %l "&#&"& %#  %l "&#& %#  $  $   % l "& #&  ! % % "&$ %# #& "& %7:3 92 l4 94 . .3 2 32 5E9 3 . 6:.E.O 9 6: 53 9J. . . 9 09.. 5E9 973 8.2/4548 l O.4 3  2.O .7.O O.

 9 %7:3 ": . 4.7. 2.

 : .7. .0  2.

 3 9  2.7. .

7. /. 04  2.

 7.7.: 3O9  2.

 7 9 %7:3 ": .  2. .7.

 9 l 9 3 9 . . 4.O : . .O 43947 .

3 9:.$ %l "&#& %#  $   % l "& #&  ! % % "& $ %# #& "&  9 .2 94. ..3 5E9 3 / $3 6:E 2 .3  5743 94.4 -9 .2 5743 . .4 5F5 E ." 9 .3 .4 9  8 2 : 7. 5F5 8 /3 . .. 33 4 O. .O /. 9 ..7-03/.2.90 29 8 4 3 : .: g3 E .. .4 .7-03/.7-.7-.90 3 :. 9 . !70974/ .2. . .

.9:39.4l38 .%35J3 -E38:7H3/J3.

.

 539 .

.

:36:.39 3: .3.3 9K / $3 .. E3 3 g3 ...6:. 9:393 $.:3 l 4. $.. ' /$3.4 5F5 2.E. E.4l3.4 ...3-E4.7-03/.:.O-.3--E39%! .397E8:7H3 .9K29 97H3 97E 8 :7H3 .2 97H397E8:7H3 .7-03/.. 904 9H: .:H3.9 .3g3 .2 97H3 8: 7H3 .3 ..:E4.

 . ' .

2 97H3 53 . 9 2. 2.7-03/.3 . ..2 ..O /. 8: 7H3 . 2: ..

9 . . g3 : 9.2 .O 3. : / .. 2. : 32 /.43 3.2 : 3 3 ..3 .3 943 $43 904 %$ :3 lg3 . 3 3 9 - 3 030 9 4 9 -4 :3 9 9743 . . 7.3 :H3 g3 8: 7H3 . . .O /. '3 % 23 .4 5F5 9. .3 943 9:"9 .7-03/. 9$ .9 3 8 9J. 3.

2/4548 9H3 4 9:. 548547 7. 43947 .$. E. . 9H: /3 9 3 43947 .O  3 .3 3 3. 9 3 43947 l 93 2 8: 4 9: .2  4.:H3 23 . % 9: 9 9H3 93 2 . . 97 . 23 09.4 .% 09. 8 %73 'g3 . .3 943 9 . 97 8: .9 3 9J3 . .$.5 9J3 .5 9J3 .2/4548 E. 97 8: .O 9 . 9 . 97 7 9 . . 6:. .4 -9 . .4 -9 'g3 5$ 97E. 4 9: 09.E. 5 2 ' . 9H: /3 . 9H3  3 .3 4 3 43947 .E. 548547 8: .O .g3 53 5J. l 3 9 9:. 23 9J3 .2/4548 6:.O . .O 9H3  .4 3.O 9 3 . 3.

9 . 52 3. .: . 2 3O 803 9 97 3 . 53 9J. . 3 : 2 :  8 3  . 4 83 -3 33 O.3 .9 9 973 . . .: 2: 3 . 33 9.9 9 973 7 H3 3: 3g2 3.3 E 83 /. -9 .. . .$ 6:E3 g3 : 3 2 . . 3:3 . %7:3 92 /.3 3 2 9: 9 8: 4 .... .9 9 973 33 O. . 9 9 97 3 O. - 3 93 5 2 .4 9 O 3  . 3. 6: 3 %! # J 3 3 7.3 J9 . 9J 32 %! . 2 : 3O 803 7. . 9 . 3O 803 7.3 35 .: 2 .E.E. E. . %743 29 3H3 . . 4 83 32 . 9.3 35 .$ 3 . . 3 J9 6:E3 g3 3 3 5 9 /.E.E.: . .3 3"5 97 . . ! %   % l  $ %#  "& #& "&   f %%%# l -9 29 9.

/3 9. 33 : 6: 3 .3 .9 . 9 3. . $:1:7 4/0 . /7403 !074/0 .3 3#5 .9 3. 3 /4. 3 /3 9743 3 .. 8E9 :3 l 29 . O. : ... . 9K . 3. . 3: 2 9O. 2 8. 3 /4.49730 : 33 O.!9 9 97 3 .!9 9 97 3 ! $:1:74/0 . 5 2 - 3O 7. %! 9K .9 9..!9 .E. 2 3 3O . .3 . .9 .4 -9 E.4 8. .3 8 /3 3: 39 - 33 9E.3 %.308:2 $:31..3 35 2 3. . 0 . . !8.  $%%'%%%# %04 9.!9 4 4E .!2 8 /%3 9743 9 . . .43 3. 9 3 . 8 !3 'g3 %7:3 '#3 3 3# O. .3 2 /3 O.90 . . 3O 9 /7403 !074/0 O. 9743 93 5!3 9: .

. 7 43 9H: 4E g3 5 33 83 52 32 . 9 .9 3 9J. . 3O 803 7. -3 -9 . %3 .90 /3 # 9 .. 904 7:9 'K .308:2 $:31.3 O. .5 9E.  f %%%#  % %%%# 3 43 . .4 .3 3O .O K O : . 3 /4. 29 23 . / 3 .9 3 3 . $ .: 2:3 . 9 973 /. .! 8% 3.3 6:E3 g3 2:. 3H3 .3 .4 8: /. 3 .. 9 3. .3 - 2 /3 9 973 /.H2 /.308:2$:31. 8:190 /3 # 9 97 3 2% ...9 .90 .

f%#  %  .

. 9 . .4 .J3 9 . .3 : 2 2 6: 3 3. 3 9. %. . .9 3 9743 8:9 ' 3 5.3 . .. -:3 3 3 . / 7. /. '9 4. . 89 7 : :3 -9 9 3. 6: E. -K3 7# 5:3 H3 3 3 6: / .3 33 5 9: .: . /3 3 8.3 O. # 5 -9 J3 l3 8E3 33 3. 2 3 4.3 . 973 3 9 . 3  %.  3. .. . 3 33 .3 2 . 93 : E3 970  / . 6: 9. -E3 33 6: /.. .    l! "& . 3 3 2. 2: . %7:3 ":.3 2: .. / . -H3 9743 .3 E O3 3 .3 . H2 33 .3 43  8E3 .O . 0 9 .9 /. 9: . .

J3 /" / 5 3E9 3H3 3 9 2. .4 3H: 6: 9K 9 2 97.3 3. 3 9. . .3 6: 8 . -E3 .3 : : . ..3 . -:3 .4 3 3 6: 2J9 .3 2 .3 9.3 43 H3 3O . 3 $ .J3 3: 5 .: -E3 -. 9. 3 5 9 2:.: .4 -9 9743 29 9 2 97.3 .: . /3 9H2 9: .J3 : 2 3 33 9:. . 93 9 3 ' 4 : 3 .9  . 2 9  3 9 4 4.J3 9. 97E .: : 3g2 .J3 .g3 2 3 8 . .3 . ! %7. .. 6: . . E.: O  .E. 97.3 3:H3 -:#3 9 'g3 . 9E3 .9 - 3 9:..:H3 35 3.. . 3 3. 3: 4 97E . 9. 3 . .:.3 .3 .3 E .3 H3 $.3 9 :3 % 4..3 5 9 . 4 .3 3 3 4 9 " 9.. . ! %   % l  $ %#  "& #& "&    l! "& 3 29 3.3 3 .: .J3 3 3 2 8. 6: 9743 3: 4. . 2 . 9:3 .:H3 973 2J9 - 93 29 .3 9: . . H3 33 9 29 . 9H2 9:.

6: 9.3 2:... ..35: 9%7:3":. E3 /. 3 5 3 35 9 %7:3 ":.3 .J3 9 . -E3 9 3.3 /3 8 /3 .3 H3 . $.. 9J.  $ ! 9 8 6: -E3 9:. . 2 9 . 3 .$.J3 35 .O 3g3 g3 23 2 4 .3 :3 .03 6:.3 . 6:03 .E4 4 9:. %:. .3 . 97. -E3  5 9:. J9 . .  .3 2:.E.:3 :9 3 9 5 97 H3 : 9 .3 97 $O. 97 8: 6:.2 . .9 9.4 -9 O. 8 9:. 33 E.O .. 92 9.O E  3 ' 5 3 . 2# 3 .9. 3'93 . ! %   % l  $ %#  "& #& "& & !  $ ! 97H3 .3 % %: 29 : 2 53 -O3 . K3 . 9 J.J3 6: 9  $ ! .J397E. 3.O 902 35 : 3 93 53 49 .9 !3 . . 9.  E.O 93 .O . . .. 3 33 . 6:03 .. 4.3 % . /.

9 3 .4 8: 49 .9 .3 32 9743 9:. 83 97 3 33 .9 3 .9  43 9.O 9743 /.43 3.O 9743 4. : . 0 .: 49 .. 2  9:. 8. .3 '3 H3 .. 79 3: 2 . /9 .3 .J3 9 0970 49 ./  . 9: . 9. .J3 .O 49 . /3 " J.3 97.3 2. .: 7.O 3: 4 E. 3.O 9 .. 6: 9. . 9J.O 9743 9 G3 3 3 3 .: 6: %7: ": . 2$ .47409548543. ! %   % l  $ %#  "& #& "&   l %04 3 ' 3 .

9 3 8 94 7.4 /397.9 79 . 33 .9 29 . -3 -4 6:3 97E . 2 $3 .4 5F5 8 /$3 7 9 3 3: 3.O . /$3 .  l 970 .4 5F5 /. 93 5 3 397. : 5:3 4.3 0903 9E.9 0903. 0903 29 4 .4 3.:3 . g3 : 2 . 97H3 9 ... . 2 . 09034 : . ..3 / 3 . .9 .9 3 .9 9743 6: 8 94 7.3 . . 2 8 /$3 9743 . /. 2.

3 9 23 8. 3 2F9 3 3 9 2 . 6: 3 . . %2 .3 -O3 5 . %7:3 ":. 9.. : . . . : 3 . 6: 9 G3 . O. 6: 9. .2 l. O . 5..E.3 99 %$ 93 3 9g2 33 - 4E . 973 . 9 . 9 .9 32 92 4.3 -9 -9 . -3 .3 9 33 3.9 7 93 3 3:3 . 2 9 : 3g2 2 92 -3 9. 2 9 8 O.  E. . 8 /3 5 -3 39 -4 6:3 4.3 2:..J 3. l3 .4 4.3 : .

 . .3 3. 92 .. . . 9J. 9 .O 3 8 2: 3 /.3 943 9 .9 /9 97 . 9g3 97. !3 3 3 .3 .4 - 9 % 2: 9E4 H .3 943 9 . E 9: .:3 . 9.O 8 /3 O.9 /9 .3 lO . O.O 4E .3 9J.3 2. 5 2  9 . '" 83 .9 79 -9 29 . / 3: /3 : .O .3 5J.3 .: 2:3 . 5 2 3g2  $.4 6: 3 % -:# 9#3 9 '" 83 . 9 . %7:3 ":.3 9.9 J... -4 .: 7.: 97E .3 ..3 E .7-03/.9 -4 6:3 %7E . . . 34 3 5 -E3 9743 8H: 9 ": . -9 33 93 9E4 H %7:3 ":. 3: 3 3H3 . .2  . 9K2 9 /. 5 8 -3 93 . E. l: O .3 9:.J3  /4 9 8.4 9  4 97E . 2 32 9K 9 .E. .9 -4 6:3 . .9 O. 9 7. 97 8: 7 97 32 2.: : 6: /. 4E .l A%'%# !%%#&"& %04 9K2 : . 3K3 34 ..3 94 3 .3 4E . 97E . 9743  2: 9E4 H %7:3 ":.. 34 . 9743 7:9 9K 3: 6:  F4 .3 7. .J 2 .

E. .3 5 93 3 9. 52 '.. ..E.3 .E.3 :H3 .E.O 9 . . 34 ": 3 . . 9 ....E. 2 .O 8 5 5 . 6:. E4 /$. 8 /3 . 8 . 7. .. O g3 . 52 . . .  ! ! f $ $   & % l %# % ! l 29 .9 9743 9. 2 8 -:3 -E3 973 . 33 . 9 8 -3 5E5 .$. . 9 2 3 /3 9743 83 49 9743 83 3 3 "2 97. .4 97K3 : -9 9743 33 /3 9.. . 3H2 . .O 8 /$3 . 9J3 .3 . .3 .3 3 3.  . 3 . 4 O.2 9743 9.E. E5 /3 3 .  3H2 . . 9 $3 8 3 5 2 . 3. -9 .. . 83 :9 . .. 2 97.O -3 5E5 23 2 . . 4 .9 .3 : 97E. 9 3. /3 . 8 83 :9 .O 9 .

: 3 %9 39 3H3 . 6: . 9 3H3 9. 9. % $  #& "& %743 . : 3H3 . 3 6: . . 3 . . -4 6:3 3 9" 9 .. 2: 43 .. 3 .:H3 23 :H3 3.3 3 H3 7 3F9 %7. . 53 -9 4. .9 . 9H: /3 3H3 . 4. 4 . 9 3H3 . . 6: : 9 9743 3 .K 9H3 . 9.3 53 ":3 9:. . .. 3 . 3 . 4. 92 2: .2 6: 9 .3 2 9 9 3 . /J3 -3 04 4.:3 02 . .3 E . 59 97 .E. 3H3 32 6:.3 6: . /. . "3 $. 6: 9. g3 l .E. -4 . 6: -O. . 6: 32 9:. 33 6: 973 5 2 6:E -O3 - l .:3 99 . 6: 2:..O /E3 . 3 4.9 l4 %73 3 :H3 3H3 g3 4.

g3 23 . -3 .3 9 3H3 . 9 ..7. 9 3 97 3 .4 3 3 2 3.: 3 . .. . 4 3.O 3. 35 9 l3 %7E3 /3 33 4 9.3 5 g3 :3 83 %743 29  . 4 9 .9 g3 : 3 3H3 : .. 3 9 3 9743 . O. 5 2 9.3 9. 3 2 .3 35 3.3 3 . . 3 E. 39 5 '4 9 9 ' !.9 :3 2:3 / 3 .. . . 3 3 3. . . 3 93 3 9 29 8 .J3 : $3 2 3H3 . 2 3 . .:   089 . % $ 93 3O 29 . . 3 9 94E9 6: 4 .9 0 54843 . /480 6: 1.. . . .E.3 9. 52 83 :9 904 .080 29 3 O.3 . 3 %9 .E. .

 .

. 29 .% %% #. . / /3 f3 3: 7.: 6: .43 3: #.9 /3 /:3 E.43 3: 33 . -3 5. .E.5 .4 6:E 97K3 9H: O.. 3: 4 -3 '. .3 5 .4 ..3 5 .: 6: 3 .. ..3 5E5 O. -4 6:3 7. 8 /3 5 -3 39 . 97 6:.3 5E5 .3 99 2 .3 973 9743 /3 /:3 .E. 9 -3 4E . .: 97E .:3 ..9 5. 9 97E3 .9 /3 /:3 .: 6: O3 .

47. $:1:7 :::3  "& #&"&  % $:1:7/49 E..9 . #.  9 -034.2:8:319 -8:19  .835297433.E.9  O..:6: 8 . -034. 2: 847-./-034.O4  $:319 O.. .. .9  : -.E.9-46:3.-43.E./ 847-.. .

2 8 /$3 3.2 -2 9: .E.  %% l "& #&"&%#   3 "  3948. .E.2.: !:3 9: . . .9 .4 0903 3 7.90 29 8 4 3 : . 52 2: 50749 .3 2 .9 9 973 33 O. .7-03/.7-.3  3  %l$ %# "&#& "&  %743 #. 09. '%' . .. 3. . . 9J. J. 4 83 32 .9 -4 6:3 . 4E .. 9g3 97 3  %743 %7E .3 .: . .2/4548 !70974/ 5743 94.3 35 . .

.3 3 97 93 3:H3 33 3 : 9743 9 8:9 . .J397E../-03 %:. : 3 9743 . 3: . O. 4 3. . 9 . .E. .9.: 9  . . 9   . 8H: 35:9 %7:3":... 9 . .4 . 8 6:.4 8.43 3'9 3. . 9 9. 4 ./  .9 3:#3 9 O. -"3 .47409548543.. : 3 . E.

-:4-.4 9. 3.4394E9 N0M5 ..4 . %[ "& %  '[ B A :.