P. 1
Cac Dang Bai Tap Este

Cac Dang Bai Tap Este

|Views: 889|Likes:
Được xuất bản bởihoangdung2222

More info:

Published by: hoangdung2222 on Jul 06, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

CÁC DẠNG BÀI TẬP ESTE LIPIT

Dạng 1: Viết công thức cấu tạo Công thức tính nhanh số đồng phân este no đơn chức CnH2nO2 (n<2<5): N= 2n-2 Công thức tính nhanh số đồng phân axit no đơn chức CnH2nO2 (n<2<7): N= 2n-3 Câu 1: Có bao nhiêu chất hữu cơ đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác dụng được với dung dịch NaOH? A.5 B.3 C.4 C.6 Câu 2: : Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A. 5. B. 2. C. 4. D. 6. Câu 3: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. Câu 4: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là A. 4. B. 5. C. 8. D. 9. Câu5(A-10): : Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. Câu 6: Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Câu 7: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là A. 4. B. 5. C. 8. D. 9. Dạng 2: Tìm CTPT dựa vào phản ứng cháy Câu 1: Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp o đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,9 C, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công thức phân tử là A. C2H4 O2. B. CH2O2. C. C4H8O2. D. C3H6O2. Câu 2: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là A. metyl fomiat. B. etyl axetat. C. n-propyl axetat. D. metyl axetat. Câu 3: Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là A. (HCOO)2C2H4 và 6,6. B. HCOOCH3 và 6,7. C. CH3COOCH3 và 6,7. D. HCOOC2H5 và 9,5. Dạng 3: Tìm CTCT của este dựa trên phản ứng xà phòng hóa tạo ra muối và ancol Câu 1: X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. HCOOCH2CH2CH3. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. HCOOCH(CH3)2. Câu 2: Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16) A. HCOOC2H5 và CH3COOCH3. B. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3. D. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5. C. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2. Câu 3: Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là A. rượu metylic. B. etyl axetat. C. axit fomic. D. rượu etylic. Câu 4: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là A. 6. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 5: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit 1

D. Na = 23) A. X tác dụng với dung dịch NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. C. O = 16) A. B. 10. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. etyl propionat. CH2=CH-COONa.56 gam. CH2=CH-COONa. Chất Y tan vô hạn trong nước. C.4M. Câu 11: Xà phòng hoá hoàn toàn 1. CH3OOC–CH2–COO–C3H7. cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1.38 gam CO2. B. Câu 13: Hỗn hợp X gồm hai este no. Chất X thuộc loại este no.Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Câu 14: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no. C. C17H33COOH và C15H31COOH. CH3COO–(CH2)2–OOCC2H5. B. etyl axetat. C17H31COOH và C17H33COOH. CH3-CH2-COONa và HCOONa. D. B.99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2. D.4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn.2M.Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X). HCOONa và CH≡C-COONa. đơn chức. Tên của X là (Cho H = 1. Khối lượng phân tử của T là A.béo. đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0. B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5. mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3. Công thức của hai este đó là A. C.976 lít khí O2 (ở đktc). D. Z.48 lít CO2 (ở đktc) và 3. Hai loại axit béo đó là (cho H = 1. D. C3H6O2 và C4H8O2. o D. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. Công thức của ba muối đó là: A. C15H31COOH và C17H35COOH. thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc).05 gam muối của một axit cacboxylic và 0.2 gam. 58 đvC. C.4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4. Câu 8: Este X có các đặc điểm sau: . D. Mặt khác. B. 8. Công thức phân tử của hai este trong X là A. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên. 44 đvC. C2H4O2 và C5H10O2. Câu 9: Hợp chất hữu cơ no. HCOOCH3 và HCOOC2H5. Câu 10: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng) theo phương trình phản ứng: C H O + 2NaOH → 2Z + Y. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O.8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. CH3-COONa. Nếu cho 4. C. C3H4O2 và C4H6O2. metyl propionat. 118 đvC. HCOONa và CH3-CH=CH-COONa. CH3COO–(CH2)2–COOC2H5. Câu 6: Xà phòng hóa 8. O = 16. thu được 4. C. B.4 gam. thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). 3. 4 6 4 Để oxi hoá hết a mol Y thì cần vừa đủ 2a mol CuO (đun nóng). đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. B.1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17. C17H33COOH và C17H35COOH. C = 12. 82 đvC. D. sau phản ứng tạo thành a mol chất T (biết Y. B. Cho 0. Câu 7: Khi đốt cháy hoàn toàn 4. CH≡C-COONa và CH3-CH2-COONa.94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Câu 12: Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư). Na = 23) A. thu được 6. sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng 2 . C = 12. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7. thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. 8. HCOONa. CH3OOC–(CH2)2–COOC2H5. C. C2H4O2 và C3H6O2. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170 C thu được anken. C = 12. isopropyl axetat.28 gam. O =16. T là các hợp chất hữu cơ).6 gam nước. .8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0. C. Phát biểu không đúng là: A. D.8 gam hỗn hợp muối. đơn chức.

O =16) A. CH3OH thu được 2. C2H5COOH và C3H7COOH.12. thu được 0.4 gam một muối. 10. C. D. đều mạch hở và có 3 . C = 12.96 gam CH3OH. HCOOCH3. Công thức của X là A. HCOOH và HCOOC2H5.2 gam. sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. D. CH3COOH và CH3COOC2H5. C2H5COOH và C2H5COOCH3. đun nóng. Lấy 5. D.4 gam. Thuỷ phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. C. CH3COOC(CH3)=CH2. CH2=CH-COO-CH3. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là A. CH2=CHCOOC2H5.2 mol một este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%. Công thức cấu tạo của X là A.10. C2H5COOCH=CH2. B. Câu 15: Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M.20. Câu 4: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2. Câu 3: Este X không no. C. C = 12. B. Công thức của X là A. CH3COOH.2 gam chất rắn khan. B. có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3. Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH. B. Dạng 5: Hiệu suất phản ứng este hóa Câu 1: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). D. HCOO-CH=CH-CH3.bình tăng 6. 5. Mặt khác. B. C.0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác. thu được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3.125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ.76 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M. CH3COOCH=CHCH3.48. Chất X có thể là A.6 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T.8 gam. C. cho 2. Hai axit đó là A.8 gam H2O.75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Sau phản ứng. CH3COOH và C2H5COOH. C. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là A. khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. CH3COOCH(Cl)CH3. 8. B. B. Câu 5: Thuỷ phân chất hữu cơ X trong dung dịch NaOH (dư). HCOOC(CH3)=CHCH3. C2H5COOH. Khối lượng este tạo thành là A. thu được sản phẩm gồm 2 muối và ancol etylic. Câu 17: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. C. 4. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1. B. 6. C2H3COOH. HCOOCH=CHCH2CH3. Câu 2: Đun nóng 6. CH3COO-CH=CH2.688 lít CO2 (đktc) và 1. HCOOH và C2H5COOH. HCOOCH=CH2. D. 6. CH3COOCH=CH2. 8. CH3COOCH2CH3. Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 2. O = 16) A. CH2=CHCH2COOCH3. 2. CxHyCOOCH3.3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5. CH3OCO-CH2-COOC2H5. Câu 16: Thuỷ phân hoàn toàn 0. D. B. B. Câu 3: Hỗn hợp M gồm ancol no. D. đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y. 5. 16. HCOOH và CH3COOH. mạch hở. C.0 gam CH3COOH với 6. cô cạn dung dịch thu được 23. Chất X là A. 4. C. D. CH3COOCH2CH2Cl. thu được một ancol và 43. C. CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5. C. B.82 gam. HCOO-C(CH3)=CH2. hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). CH3OCO-COOC3H7. D. C2H5OCO-COOCH3. Dạng 4: Tìm CTCT của este dựa trên phản ứng xà phòng hóa tạo ra muối và chất hữu cơ khác Câu 1: Một este có công thức phân tử là C4H6O2. Công thức của CxHyCOOH là A. C3H5COOH. Giá trị của m là (cho H = 1. CH3COOCH=CH-CH3. ClCH2COOC2H5. 3.0 gam. B. D. Câu 2: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH. D.76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH. HCOOCH2CH=CHCH3. C. D. HCOOH và HCOOC3H7. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y.

B. hai axit. 4 .88 gam chất rắn khan. CH3-COO-CH3.24. C. 31. hai este. CH3 -COO-CH=CH-CH3.50%.80.24 gam. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140 C. 27. Na2CO3.36 lít H2 (ở đktc). CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối. Mặt khác. Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33. 34.20. D.10. nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu được là A. 300 ml. C. Câu 3: Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức. Sau phản ứng. Công thức cấu tạo của X1. một axit và một este. C. Giá trị của m là A. D. thu được 41. D. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime. Cô cạn Y thu được 12. B.36 lít khí H2 (ở đktc).2 gam H2O. CH3-COOH. một este và một axit. B. Giá trị của m là A. Câu 4: Xà phòng hóa hoàn toàn 66. tổng số mol của hai chất là 0. 40. Cho toàn bộ lượng rượu thu được ở trên tác dụng với Na (dư).56.6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung o dịch NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là A.80 gam.38 gam. H-COO-CH3. D.5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). D. Câu 5: Hai hợp chất hữu cơ X. 7. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Câu 4: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc). CH3-COOH. D.88. C. một este và một ancol. Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M. 18. H-COO-CH3. thu được muối của một axit cacboxylic và một ancol X. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. CH3-COOH. D. C. Hỗn hợp X gồm A. B. 16. Cho toàn bộ X tác dụng hết với Na thu được 3. NaOH. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung Câu 3: Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 dịch KOH 1M (đun nóng). là 6. mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 11. Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức. Câu 2: Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. 22.6 lít khí CO2 (đktc) và 25.2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). B. D. thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện).25 gam etyl axetat.06 mol NaOH. C. 8.20. Câu 4: Cho m gam hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức. B.cùng số nguyên tử C. 8. Hiệu suất của phản ứng este hoá là A. 18. CH2=CH-COO-CH2-CH3. Tổng hợp Câu 1: Mệnh đề không đúng là: A.66. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.00.25%.68 gam. X1 có khả năng phản ứng với: Na. Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là A. CH3-CH2-COO-CH=CH2. sinh ra 3. 16. đun nóng. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2. Công thức cấu tạo của X là A. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. D.7M thu được dung dịch Y. C. H-COO-CH3. B. 4. hai este. 17. 18. C. 50. một este và một rượu. 150 ml. C. 400 ml. Câu 2: Xà phòng hoá hoàn toàn 22. một axit và một rượu. mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3).00%. thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0. 62. C. 18. thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một rượu (ancol). D. 6. Dạng 6: Tính toán dựa theo phản ứng xà phòng hóa Câu 1: Xà phòng hoá hoàn toàn 17. 10.24 gam chất béo cần vừa đủ 0.2 gam KOH. X2 lần lượt là: A. 200 ml. C. B. CH2=CH-CH2-COO-CH3.05.00%. B.25. (CH3)2CH-OH. B. Hai chất hữu cơ đó là A.36. Cả X và Y đều tác dụng với Na. Y có cùng công thức phân tử C3H6O2. B. D.20.

0. 1326 D. Tính chỉ số xà phòng của chất béo trên? A. CH3COOH và C2H5COOH. Tính khối lượng xà phòng thu được khi xà phòng hoá hoàn toàn 100kg chất mỡ đó bằng NaOH? A.t o ) +NaOH du.1M. 200 B. C2H5COOH và HCOOC2H5. 0.150. 20% tripanmitin. O) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. D. 0. đơn chức. D. 0. vinyl axetat.16kg D. metyl propionat. 103. Xà phòng hoá hoàn toàn m gam mỡ trên bằng NaOH thu được 138 gam glixerol.025g C. Câu 6: Tính khối lượng NaOH cần dùng để trung hoà axit tự do có trong 5 gam béo với chỉ số axit bằng 7? A.1 mol chất hữu cơ X ( chứa C. (HCOO)3C3H5 B. cần dùng dung dịch chứa a gam NaOH. 40% tristearin. 9.3gam C. 110. 8. 18 B.265gam glixerol.52 gam chất béo trung tính thu được 0. 0. 6 B. Sau khi kết thúc phản ứng để trung hoà 5 . C.025mg B.1 M. D. C.280. (CH3COO)2C2H4 Câu 11: Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin? A. 90. D. 28mg B. Đáp án khác Câu 12: Đun 20 gam lipit với dung dịch chứa 10 gam NaOH. axit linoleic. Chất Z không thể là A. Tính chỉ số axit của chất béo? A. C2H5COOH và CH3CH(OH)CHO.27 C. Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hoá: + HCl + H 2 du ( Ni . metyl axetat. D. 9. 9. 32.075.2gam B. B. 8 Câu 4: Để xà phòng hoá hoàn toàn 100gam chất béo có chỉ số axit bằng 7 người ta dùng hết 0. axit panmitic Câu 7: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và hai axit cacboxylic (no. 9. 16. 80 C. 84 C. Dạng 6: Các loại chỉ số Câu 1: Để trung hoà 15 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7. Bằng một phản ứng có thể chuyển hoá X thành Y. HCOOC2H5 và HOCH2COCH3. 1304. (CH3COO)3C3H5 C. 198 Câu 3: khi xà phòng hoá hoàn toàn 2. Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu gam? A.8kg B. Hai axit trong hỗn hợp X là A. axit oleic. B.X tác dụng được với NaHCO3 còn Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. 18.8 gam chất béo cần 3ml dung dịch KOH 0. Xác định CTPT của X? A. Đáp án khác. 0. Câu 1: Trung hoà 2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 24.1 gam Câu 8: Một loại mỡ chứa 40% triolein. B.t o Triolein  X  Y  Z → → → Tên của Z là A.006 Câu 2: Khi xà phòng hoá hoàn toàn 2.8 người ta cần dùng 350 ml KOH 1M.72 lít khí H2 (đktc). 0. 0. 192 C. Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu? A. Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là A. 0. 1335 Câu 9: Một loại mỡ chứa 70% triolein và 30% tristearin về khối lượng. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với Na. 168 B. 0. Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 25 gam hỗn hợp este (giả thiết phản ứng este hoá đạt hiệu suất 100%). 68kg C. H.52 gam chất béo trung tính cần 90 ml dung dịch KOH 0. 190 D.06 D. etyl axetat.4 gam B. 82mg D. HCOOH và CH3COOH. C3H5(COOCH3)3 D.2 gam D. Câu 8: Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Tính chỉ số xà phòng của chất béo? A. axit stearic.25g Câu 7: Xà phòng hoá 1kg lipit có chỉ số axit là 2. giải phóng ra 6. 56 D.200.6 C. B. 0.5kg Câu 10: Xà phòng hoá hoàn toàn 0. C.6 gam muối khan. 14mg C.43 gam Câu 5: Tính khối lượng KOH cần dùng để trung hoà 4 gam chất béo có chỉ số axit là 7? A. C. C2H5COOH và C3H7COOH.4 gam C. C. 180 D. Giá trị của m là? A.487 gam D. C3H7COOH và C4H9COOH. B. Giá trị của a là A.25mg D.32 mol KOH. 1209 B. HCOOC2H5 và HOCH2CH2CHO.

140 và 273 B. 120 và 273 C. Tính chỉ số xà phòng hoá của chất béo? A. 200 B. 150 Câu 15: Để trung hoà axit tự do có trong 5.1/10 dung dịch thu được cần dùng 90 ml dung dịch HCl 0.14 tấn B. 108. Đáp án khác Câu 14: Để xà phòng hoá 63mg chất béo trung tính cần 10.2 B. Tính khối lượng NaOH cần để xà phòng hoá 1 tấn chất béo trên? A.265g B.08 mg NaOH. 120g Câu 17: Tính khối lượng NaOH cần dùng để trung hoà các axit béo tự do có trong 200 gam chất béo. 9g C.41 tấn D. Tính chỉ số axit của chất béo nói trên? A. 5g B. để trung hoà dung dịch này phải dùng hết 0.2 M. Đáp án khác Câu 16: Để phản ứng với 100 gam chất béo có chỉ số axit bằng 7 phải dùng hết 17.1 M.41 tấn C. 130 và 273 D.25 mol NaOH vào 20 gam béo trung tính rồi đun nóng lên. 100. Tính khối lượng muối (xà phòng) thu được? A. Đáp án khác Câu 13: Cho 0. Tính chỉ số xà phòng hoá và phân tử khối trung bình của axit béo trong lipit? A. 220 D.7 D. 4 C. 4. 15g 6 .18 mol HCl.92 gam KOH. 3. 1. 1g D. 0. biết chất béo có chỉ số axit bằng 7? A.6 gam chất béo cần 6 ml dung dịch NaOH 0. 224 C. khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn người ta thu được dung dịch có tính bazơ. 100g D. 0.265g C.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->