~======================4=B=-=~==e=a=re~p=r=o!

=====================~

LV THUYET

PHONG CACH HOC TIENG VIET • •
CHUONGI

DAN LU~N VE PHONG CACH HQC

Cau 1: Phong each hec Iii.gi?

+ Phong each (trong tieng Viet), style (tieng Anh, tieng Phap), stylus (tieng Latinh) + Cdc quan nifm
hieu qua - Phong each IIIde)venh so v6i each sir dung thong thirong - Phong each III S\I tu chinh - Phong each III S\I goi nh~c ca nhan

vi phong

each:

- Phong each IIInghe thuat vi8t, nghe thuat di€n dat, nghe thuat vi8t sao cho dat

+ lJjnh nghia phong each
- Phong each IIIdac !rung cua hoat dong lai noi lap di lap lai voi nguoi nao do,

o moi tnrong

ngon ngfr nao do, co kha nang khu biet ki8u di€n dat ngon nglr,

noi each khac, phong each III d~c trung cua di€n ngon, III k8t qua cua su lua chon cac phuong tien bi8u dat duoc xac dinh boi ban chat va noi hay ngiroi vi8t. Cac nhan t6 cdu thanh phong each: ~ Phuong tien bieu dat ~ Tinh chat, d~c trung cua phirong tien bieu dat ~ N giroi noi hay chtr viet

y dinh

cua nguoi

~ Y d6

giao ti8p cua nguoi noi nguoi vi8t

Cau 2: D6i tU'Q'ngcua phong each hec Cac quy t~c quy lu~t chung chi ph6i S\I lira chon nh~m dat hieu qua bi8u dat cao nhdt.

11;

Trang1

Phdn loai xii ht5i hoc: phong each binh dan.1. + Xay dvng h? thang cdc kiiu io¥i diin ngon .tam Ii hoc: phong each nhuc cam. 5.Phdn loai van hoc: Phong each li nrong.. phong each ngh€ nghiep. .2.Tu tic h(Jc ca iliin 5.Phdn loai sinh Ii . k€ chuyen .1..1.~=======================4=B=-=~==e=ar=e~p=r=o=!====================~ Cau 3: Nhi~m Vl} cua phong each hec + Xay dvng h? thang cdc phutmg ti?n diin il9t Cac phuong tien ngtt phap: Ngtr am. Cac phuong tien phi ngft phap: loi tho.Cae quy ttic tu ill + Cdu ill + Cach di8n dat + B6 C\lC + Hanh vi 11. phong each tinh le .1.. . phong each hien sinh . phong each buon tham . cu phap. phong each dien loan. phong each hien thnc. cau van mieu ta. Cau 4: Phuong phap nghien cuu cua phong each hec + Thu phap th6ng ke + Thu phap so sanh d6i chieu + Thu phap th€ nghiem Cau 5: Phan IO\liphong each hQc 5... Trang2 .lJjnh nghia: Tu ill duoc xem la nghe thuat trinh bay nr tuong. ngu nghia ......

Do v~y.3. hieu qua cua tin hieu ngon ngft khong phai xuat phat 11.1. m6i dan vi d6ng nghia di€n ta m9t phirong dien d~c biet cua giao tiep.~========================4B==-=vv==e=ar=e~p~r=o=!=====================~ 5.4.2. d6 1ft nhimg d6ng nghia phong each hoc.2 .2.2.1.li + Phuong tlnrc tu tir 5.Phong each hpe mieu to' 5.Phong each hoc ehue nang edu true 5. 5. m9t thong di~p cdn ducc nghien ciru trong h~ thBng nhir nhtrng b9 phan chirc nang cua h~ thBng chir khong bao gio duQ'c nghien CUu tach roi.3.Cdc khai nijm ca ban ella tu til' hpe ea i1iin + Th810l.Djnh nghia: MQi b9 phan.4. moi y€u tB cua van ban. c6 nghia la nhitng hinh tlnrc khac nhau di€n ta cung m9t Y tuong.Phong each hpe ea nhiin + Str phe binh thuoc v€ n9i tai tac pham + Toan b9 tac pham 1ftmot t6ng th8 + MQi chi ti€t phai cho phep tham nhap vao trung tam tac phAm + Minh ta tham nhap vao tac pham b&ng tnrc giac cua minh + M6i tac pham la m9t thanh phdn hfru co cua chu th8 16n hon + N et d~c thu cua phong each ca nhan la m9t su di chech so voi ngon ngu thong thuong. nghien ciru nhtmg gia tri bieu cam va g~n voi nhfmg plnrong tien khac nhau cua su bi8u dat ngon tiro Nhtrng gia tri nay la bi€n th8 phong each hoc. Trang3 .Djnh nghia Phong each hoc mieu ta 1ftphong each cua S\l bieu dat.Ba gia tri ella m9t each diin i1f1t + C6 tinh chdt khai niem logic + C6 tinh chdt bieu cam + C6 tinh chdt an tuong 5.1. + Phong each hoc la su phe binh thien cam 5.

Nhil'ng luQ.~========================4B==-=vv==e=ar=e~p~r=o=!=====================~ ti:r hinh tlnrc hay chAt lieu cua n6 rna ti:r m6i quan h~ gitra n6 vci cac tin hieu khac duoc d~t trong van ban. mQt thong di~ cu tha.Ngon ngil' hpc (Khong c6 tai li~u®) Thi tot nhe. xet 6 mot khia canh nao d6. + Su xac dinh ngon ngfr duoc xac dinh bo ban chAt cua ca nhan. cac ban oi! • .M(it thu hai: cAu true cua di€n ngon trong d6 hieu qua phong each nay duoc hien tlnrc h6a.4.Phong each hpc xii hpi . cua nh6m ngiroi trong d6 c6 ca nhan d6.niliim quan trong + Nhtrng hieu qua phong each duoc tao thanh ti:r nhimg nguen doi: . 11. + Di€n ngon la S\I giao ti€p cua mQt kinh nghiem va S\I giao ti€p nay bao gio cling bao ham mQt y d6 nhat dinh. + Su lira chon d8 tai. 5. Trang4 . 5. c6 quan h~ voi khi chAt tinh tinh cua nguoi n6i nguoi vi€t.M(it thu nhdt: cAu true h~ th6ng ngon ngfr chua dung cac gia tri ti8m tang cac hieu qua phong each .5.2.

Trang5 . thuc hien nhtrng chirc nang khac nhau trong thuc ti8n ngon ngfr cua dan tQc nhAt dinh. co y tlnrc v8 m~t xli hQi. phuc vu cho muc dich khac nhau. hra chon. k€t hop Quy dinh xli hQi Chirc nang Th6ng nhAt Da dang Cau 7: Ngii' v1}'c. hra chon. (Vinogradov) + NhU' V9Y 5 ilv-ciliim can IU'uy la: Cach sir dung.~=======================4=B=-=~==e=ar=e~p=r=o=!====================~ CHU'ONGII cAc PHONG cAcH CHUC NANG CUA HO~T DQNG LOI NOI TRONG TIENG Vq:T Cau 6: Khal ni~m phong each chuc nang (PCCN) 6.1.i ngfin ngii' di~n ngon k 7.Ngu vvc + Ngtr + Phan - V\lC la S\I bien d6i ngon ngfr my theo tinh huong giao tiep.Dinh nghia: + Phong each clnrc nang la sir t6ng hoa moi thu phap sir dung.Vi€t 6.ngon ngfr hoc XO .Lich su khai nijm XuAt phat ill tnrong phai xli hQi . wong irng voi nhfrng phuong thirc bieu dat khac nhau.2.1. loai ngfr vue: Co 3 tieu chi (theo Hallyday) Truong di8n ngon Bfiu khong khi di8n ngon Cach thirc di8n ngon 11. i~u lo. k€t hop cac phirong tien thong bao bang loi. dang ngon ngfr duoc sir dung trong cac tinh huong nhAt dinh. co di8u kien v8 mat chirc nang va th6ng nhAt nQi tai trong Iinh vue ngon ngfr toan dan hay ngon ngfr dan tQc.

Tin ehinh xac. ro rang .2. phan anh cac chirc nang va muc tieu trong tinh huong xa h9i cu th8.3.1. phong each.Tinh khuon mfiu .i diln ngon + Chit d€ n9i dung + Phong each + cAu true Call 8: Phong each hanh chinh (PCHC) 8. eAutrue.2.2.2.Tinh khach quan nghiem ng~t 11.2.3.Bjnh nghia La PCCN nhAt dinh.Bq.c trung cua PCHC .Bjnh nghia Cac dang di6n ngon dtroc khai quat va quy tree theo cac tieu chi n9i dung chit d€.c trung cua kilu /oq.idiln ngon 7.Cdc /oq. ph6 bien thong tin + Dang viSt: Van ban phap lu~t Van ban h9i nghi Van ban thu tuc hanh ehinh 8. Trang6 . 7.Kilu /oq.1. cac t6 chirc doan th8 xa h9i theo m9t khuon mfiu 8.Tieu chi xdc iJjnh kilu /oq.i diln ngon + Dang noi: Ph6 bien nghi quyet. bieu thi m6i quan h~ giao tiSp cua nhfmg nguoi tham gia giao tiSp trong cac don vi hanh ehinh.~========================4B==-=vv==e=ar=e~p~r=o=!=====================~ 7.Bq.2.i diln ngon + Chit d€ n9i dung + Phong each + cAu true 7.

tranh SlJ b~t be • Thuong dung d€ ngft 11. khong dung tr~t 11J nguQ'c • Khong dung cAu true cau co ti:r tinh thai va nhftng thanh phan dua dAy. • Dung cau nrong thuat. • Khong dung ti:r dia phtrong. theo d€ nghi. ) d8 phan chia nQi dung trinh bay thanh cac d€ muc • Dung nhieu cAutrue l~p lai. biet ngfr.Dq. hfru quan. rnang tinh nhAnmanh. • Dung nhieu cau phirc. co trach nhiem thuc hien. b. Trang7 .~========================4B==-=vv==e=ar=e~p~r=o=!=====================~ 8. A R~p (1. II...4. trach nhiem tlnrc hien.. c .. 3 . cau hoi... ti:r trong ngon ngtt hQi thoai hang ngay. 111 ). 2. ) va cac chu cai Anphabet (a. nhieu thanh phAn d6ng chirc nham di€n dat S\I xac nh~n.. • TAn s6 sir dung danh ti:r cao hon cac loai PC khac • Tir Han . ti€ng long. U y ban nhan dan. lenh thong bao. hru hanh . Khong dung cau cam than... thu Ii..e tliim ngon ngu + vi tit ngu • Dung thuat ngfr cua PCHC: Bien ban. • Dung cau don hai thanh phan voi tr~t 11J thuan.Vi~t chiem ti l~ cao: khoi t6. chung chung d€ bj b~t be + Vieuphtip • Mang tinh r~p khuon. cau menh lenh.. khong co y€u t6 dun xuc ca nhan. khong co SlJ sang tao ca nhan. Sa Y t€ . • Dung h~ th6ng s6 La MlI (I. thong nr lien tich. nr rna h6. • Dung khuon sao: Can cu vao. ban hanh kern theo .. s6 .

1. 4 IAnd9ng ill • Chi duoc hieu ill ngir thuoc PCKH theo met nghia va la nghia den • C6 tinh trung hoa. CAnb6 sung them la. tich phan. tir duy. mang mau s~c sach va + V€ cu phap • Hinh tlnrc cau hoan chinh.. + Dang noi: Loi bai giang. luan van. gia tri thang du.2. loi thuyet trinh. hang h6a (Kinh t€ hoc).Viet • Danh ill diroc dung nhieu gAp3. bai thi. lai hoi dap + Dang viit (Van ban khoa hoc): Cong trinh nghien ciru khoa hoc...... lily thira (Toan hoc). ro rang • Dung nhieu kieu cau vo nhan xung (C6 th6 cong nhan r~ng .3-Dq.c iliim ngon ngu + V€ ill ngfr • Cac thuat ngfr dung trong khoa hoc: logic.Djnh nghia La nhtrng khuon mfiu thich hop d6 xay dung lap di€n ngon trong d6 th6 hien vai cua nguoi tham gia giao ti€p trong linh 9.Dq. V~t chAt.4. trim tuong • Dung nhieu ill Han . 9.. t6n tai (Tri€t hoc) .Cdc kiiu /09i diin ngon cua PCKH V\lC khoa hoc. bao cao khoa hoc. y tlnrc.~=======================4=B=-=~==e=ar=e~p=r=o=!====================~ Call 9: Phong each khoa hoc (PCKH) 9. D€ thAy la . Trang8 . • Dung nhieu ill khai quat. ) • Dung nhieu plnrong tien lien k€t cau 11.c trung cua PCKH + Tinh trim tuong. khai quat cao + Tinh logic nghiem ng~t + Tinh chinh xac khach quan 9. dao ham. cAutnic cau ch~t che..

10.2... tin tAng hop.Djnh nghia PCCL la khuon mfiu thich hop d6 xay dung lap di6n ngon trong d6 th8 hien vai cua nguoi tham gia giao ti8p trong linh vue chinh tri .Dq.Djnh nghia Phong each bao chi la khuon mfiu thich hop d6 xay dung lap di6n ngon trong d6 th6 hien vai cua nguoi tham gia giao ti8p trong linh V\IC bao chi.n (PCCL) 11.1. di6u tra. nang dQng • Dung nhieu ill ngu c6 mau s~c trang trong + vi ngu phap • Dung cau khuyet chu ngfr d6 neu su kien • • • Cau dung d6 ngfr Cau dung thanh phAn tach biet Cau dan duoc phat trien Cau 11: Phong each chinh lu.xli hoi. phong vAn.Dq.1.c ililm ngbn ngu + vi til' ngii • • C6 cam xuc ra r~t. 11. 10. Trang9 . c6 mau s~c tu ill chirc nang d~m net Til' ngft thuoc phong each bao chi rAt linh hoat.~=======================4=B=-=~==e=ar=e~p=r=o=!====================~ Cau 10: Phong each bao chi (PCBC) 10. ph6ng su .4. muc thong tin quang cao tren dai phat thanh + Dang vi~t: MAu tin.3.Cdc kilu /09i diin ngon + Dang noi: truyen hinh Ban tin hang ngay.c trung ella PC bao chi + Tinh thai su + Tinh hAp dfin + Tinh giao due 10.

2.Du. bai thuyet trinh. 12. .c tnmg cua PCCL + Tinh tri tu~ + Tinh thuyet phuc + Tinh binh gia cong khai 11.~=======================4=B=-=~==e=ar=e~p=r=o=!====================~ 11.1.. trao d6i.nh nghia PCRT la khuon mdu thich hop d€ xay dung lap di8n ngon trong do th€ hien vai cua nguoi tham gia giao ti8p trong linh V\ICsinh hoat hang ngay. hru niem.Cac kiiu IOfJidiin ngon + Dang noi: Hili di8n thuyet.c trung cua PCHT: + Tinh ca th€ + Tinh cu th€ + Tinh cam xuc 11... 11.2. nhat ki. + Dang vi~t: thir ill.3-Du. . Trang10 .c iliim ngon ngii + V8 ill ngit • Co tinh chAtthuat ngtt cua cac nganh khoa h9C • Co tinh binh gia cong khai + V 8 ngfr phap • Co xu huang tim nhimg each d~t cau moi me • Dung k8t hop nhieu kieu can Call 12: Phong each hOi thna! (PCHT) 12. bai noi chuyen thai S\I.. + Dang viit: Van ban nghi lu~ chinh tri. tham hoi. bai phat bi€u trong bu6i meeting .D.4... tam S\I. 12. van ban nghi lu~n xli hQi.3-Du.Cac kiiu IOfJidiin ngon + Dang noi: tro chuyen.

13. thanh ngft. giau cam xuc SU dung nhieu cam than ill • Dung nhieu ill lay. giau hinh anh. co tac dung dinh huang eho su t6 chirc di€n ngon cua ngiroi viet va S\I giai rna di€n ngon cua nguoi nhan. Trang11 .~========================4B==-=vv==e=ar=e~p~r=o=!=====================~ 12. quan ngii' + V8 cu phap • Dung nhieu cau hoi. co tinh ehdt wong d6i 6n dinh.ThO' th€ loai cua PCNT Tac gia true ti€p 1\1 trinh di€n minh thong qua th€ gioi n9i tam cua chinh minh. m9t thir sieu ngon ngu. + Cac .Thi /oq.1-D. tuc ngfr. cau cam than.i cua rcsr + Th€ loai la kieu mfiu cua di€n ngon nghe thuat hinh thanh trong qua trinh giao ti€p nghe thuat. 16i noi dua ddy • Co nhttng kieu cu phap rieng Hili 13: Phong each ngh~ thuit (peNT) 13.Dq. -Kich Tac gia gidu kin minh sau nhan v~t .4.nh nghia PCNNNT nghien ciru cac phirong tien ngon ngtt ducc nha van.2.Van xuoi Tac gia thien v8 gidu kin minh nhirng co th€ 1\1 cong khai bge 19 @. nha tho su dung d€ xay dung nen di€n ngon nghe thuat. tro thanh quy uoc chung t6n tai trong ki ue cua nguoi vi€t va nguoi nhan nhir m9t mo hinh edu tao di€n ngon.e trung vi ngon ngu + V8 ngft am • Dung nhieu ill dia plnrong + V8 ill ngfr • • Chu y€u dung ngon ngft noi: cu th€.

:.~========================4B==-=vv==e=ar=e~p~r=o=!=====================~ 13.2. Quan h~ gitra nguoi k€ va truyen Quan h~ gitra nguoi k€ va nhan v~t Quan h~ gitra cac nhan v~t Quan h~ gitra ngiroi k€ va hinh tlnrc ngon ngfr Iva chon d€ bi€u dat Quan h~ gitra nguoi k€ ham an va ngiroi doc ham an . ngon ngu duoc th€ hien thong qua cac h~ quy chieu co quan h~ chong cheo nhau.2. Trang12 . Ngutri ki hinh thirc k€ Co hai • N guoi k€ k€ v6 minh • N giroi k€ k€ v6 nguoi khac . Lai ki Chirc nang cua lai k€ .:. • • • • • • • • • • Chirc nang thong tin Chirc nang chieu v~t Chirc nang b9C 19 Chirc nang lien k6t Chirc nang ti6p xuc Lai thoai nhdn wjt Chirc nang cua lai thoai nhan v~t: Chirc nang ca th€ hoa ca tinh nhan v~t Chirc nang ca th€ hoa tinh huong Clnrc nang lien ca nhan Loi d9C thoai n9i tam Loi k€ gian ti6p tu do 11.:.Ngon ngu ella rcsr + Ngon ngu van xuoi Trong mot di€n ngon tu su.

Trang13 .:. N gon ngfr co tinh hinh urong la ngon ngfr co kha nang thi€t l~p m6i quan h~ lien nrong d8 goi ra cho ngiroi doc nguoi nghe nhiing bieu nrong v8 th€ gioi khach quan rna con ngiroi nh~n tlnrc va chiem Iinh. thinh giac..:. cam xuc rna chu th8 sang tao dll co trong qua trinh sang tao ra tac pham b~ng chfit lieu ngon tir.~========================4B==-=vv==e=ar=e~p~r=o=!=====================~ + Ngon ngu tha .e trung ella ngon ngu nghj thuQ. • Phan tieh mpt di2n ngon tic goe Qp phong each hpe . cam xuc gi6ng nhir nhiing cam giac.N gon ngfr tho duoc hra chon va t6 chirc thea mQt each d~c biet dQc dao Gia tri bi6u dat d~c biet cua ngon ngu tho diroc bieu hien qua: . khiru giac. khong tach roi t6ng th8..3. Do la cam xiic thAm mi rna ngon ngfr nghe thuat moi co kha nang truyen d€n cho ngiroi nhan. M~t am thanh: Nhac tho .Dq. + Tinh ca biet hoa: Tinh ca biet hoa th8 hien dfiu fin phong each tac gia thong qua tac pham. + Tinh truyen dim: Tinh truyen cam th6 hien 6 ch6 ngon ngtt nghe thuat goi ra nhiing cam giac.3. hien urong . + Tinh h~ thong: M6i tac pham nghe thuat la mQt chinh th6 th6ng nhfit trong do m6i chi ti€t la mQt tin hieu n~m trong t6ng th6.t + Tinh hinh tuang: tai hien hien thuc. lam xuat hien nhtrng bieu tuong thi giac. vi giac. nhfrng bi6u nrong v~n dQng cua con nguoi. Mat y nghla: cfiu ill 13.Xac dinh kieu loai di8n ngon va Ai viet? Bao gio? Cho ai? V8 cai gi? Voi hinh thirc ngon ngft nao? V6i giong di~u nao? V6i y huang di8n ngon Y dinh gi? Vi sao? Qua trinh ti€p nhan (Goc dQ nguoi doc)? 11. su v~t.

ti hi) am: trang thai t~p trung cao de) (cham cham. co nhtrng kha nang di8n ta hoac goi cam. li nhi. van ban) khac voi each sir dung thong tlnrong nh~m muc dich di8n dat ne)i dung thong tin cam xuc tham mi. tir vtmg. ) .Djnh nghia + H~ th6ng cac thanh dieu. y nghia co ban cua no rna + Bien phap tu tir la each thirc sir dung cac phirong tien ngon ngfr 6 cac cap de) khac nhau (Ngtr am.. ill vtmg. nguyen am. van ban) d6i l~p v€ m~t tu nr voi nhimg plnrong tien trung hoa (chi co y nghia co ban rna khong co mau s~c tu ill). lfrng 10-.Noi each khac phirong tien tu ill la phirong ti~n ngon ngfr rna ngoai con co mau s~c tu tir. nham nham) • 1: hinh anh u6n hron (long lanh. Trang14 . phu am. ti mi.. • • i: goi nhftng gi nho be (li ti. ngfr nghia.. dam dam. cu phap. goi hinh. ngfr nghia.Tu hieu CHUONGIII cAc PHUONG TJ¥N TV Tit vA cAc BJ¥N PHAp TV Tit TIENG VI¥T Cau 14: Phuong ti~n tu til' va bi~n phap tu til' + Phuong ti~n tu tir la plnrong ti~n ngon ngfr thuoc cac cap de) khac nhau (Ngfr am.1. am ti€t .~=======================4=B=-=~==e=ar=e~p=r=o=!====================~ • - Hai hinh thuc ph lin tich phong cdch h(Jc Tir hinh thirc ngon ngfr d€n nghia qua ngfr nghia d€n hinh tlnrc ngon ngfr . cu phap. Cau 15: Cac plnrong ti~n tu til' ng& am 15. @. lap lanh. long lanh.

1. each ng~t nhip my thuoc vao th8 tho va cAu ill rung bai tho cu th8 (nhip ch~n.LOp til' xung ha va ilq...gtrong ti@ngVi~t 16.LOp til'Han Vi?t so vUi lOp til'thuan Vi?t tuang duong + S~c thai tao nha + S~c thai trang trong + S~c thai khai quat + Sac thai c6 16. vAn thong • D\Ia vao vi tri hiep vAn: vAn chan.2. chirc nang nhAn manh vi trsi tu tir Phan loai • D\Ia vao pham chAt cua vAn: vAn chlnh. nhip Ie. VAn tao ra am hirong nhac di~u cho tho va gop phAn tao ra giong tho. vAn con co chirc nang lien k€t cac dong the. ) Cau 16: Cac phmmg ti~n tu til' til' v\fD. ) cua cac fun ti€t trong chu6i ngft hru • D6i l~p v8 duong net tao ra S\I phan biet v8 dQ bang phang (bang.2..Npi dung +Am ili?u: La nhfrng pham chAt ngtt fun (cao dQ.~========================4B==-=vv==e=ar=e~p~r=o=!=====================~ 15.. cirong dQ. trac) • D6i l~p v8 cao dQ tao ra S\I phan biet b6ng trAm + Van ili?u: vAn di~u la di~u tinh cua tho tao ra nho su hoa ph6i ngfr am cua vAn hay am ti€t mang van trong dong tho va gitra dong tho. vAn each. nhip khong can ximg . Trang15 .itic nhan xung + N ghi thirc cua tinh huong giao ti€p va hom canh giao ti€p + Vai cua cac nhan v~t tham gia giao ti€p + Thai dQ tinh cam cua cac nhan v~t tham gia giao ti€p 11. tnrong dQ. vAn h6n hop + Nhfp ili?u: Dieu tinh cua tho tao ra nho ng~t nhip.

cam xuc thfim mi trong nhan thirc ngiroi ti€p nhan. Trang16 . + An du wJt h6a: LAy nr each ca nhan cua S\l v~t nay goi ten cho su v~t ki nham nhan manh d€n thuoc tinh cua d6i urong can d€ c~p.Tic lay Can 17: Cac plnrong ti~n tu til' ngfr nghia 17.~========================4B==-=vv==e=ar=e~p~r=o=!=====================~ 16.2.Tic toan dlin so vUi tic ilia phuang co nghia tutrng duong 16.1.chi?t 18.eliu don ilu.4.1-Nhom so sanh So sanh la phuong thirc di€n dat cua ill khi dem sir v~t nay d6i chieu voi su v~t khac mi€n la gitta hai v~t c6 net nrong d6ng nao d6.Nhom an d(l: An du la so sanh ngam trong d6 v€ duoc so sanh duoc gian hroc di chi con lai v€ so sanh Phuong thirc fin du la plnrong thirc chuyen nghia cua d6i nrong nay thay cho d6i nrong khac khi hai net nghia c6 net nrong d6ng nao d6.eliu an chu ngu 18.eliu chuyin ilai tinh thai + Cau hoi tu ill + Cau hoi cam than + Cau hoi phu dinh 11.eliu 1U'{1chu ngu c 18. Can 18: Cac phmrng ti~n tu til' ell phap 18.Nhom hodn d(l Roan du la phuong phap chuyen nghia lam thai trong ngfr canh tao nen su lien nrong k€ c~n cua su v~t bang each dung mQt d~c di€m hay mQt net tieu bieu nao d6 cua d6i tuong d€ goi chinh d6i nrong d6.3. 17. goi hinh anh cu th€. + An du nhdn hoa: Chuyen d6i thuoc tinh hoat dQng cua su v~t vo sinh hay dQng v~t b~c thAp sang con nguoi.5.2.3.Thanh ngu so vUi tic ngu tuong dutmg 16. 17.4.3.

Cae bifn phdp tu tit eu phap + Di~p cu phap + Phep nhAnmanh cac thanh phdn cau .Cae bifn phap tu tit ngu nghia + Di~p ngft + D6ng nghia kep + Liet k€ va tang cAp(tiem ti€n.1.~=======================4=B=-=~==e=ar=e~p=r=o=!====================~ Cau 19: Cac bi~n phap tu til trong ti@ngVi~t 19. tiem thoai) + DQt giang + Ngoa du + Phan ngtt + Choi chit + N6i lai 19.2.Cae bifn phap tu tit ngu lim + Hai thanh + Di~p am + Di~p thanh + Di~p khuc 19. Trang17 .Dao tr~t nr thanh phan cau .4.3.3.Cae bifn phap tu tit tit v{fflg + Bien phap dung ill t~p trung trong mot tnrong ill vtrng .Bien phap dung goi ta ti8n gia dinh + Bien phap chuan bi b6i canh 19.Dung lnr ill + Tach thanh phdn cau + Phep th6 hien tinh thai cau b~ng cac ti6u ill 11.ngtt nghia + Bien phap tri6n khai ill ngfr + 20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful