~======================4=B=-=~==e=a=re~p=r=o!

=====================~

LV THUYET

PHONG CACH HOC TIENG VIET • •
CHUONGI

DAN LU~N VE PHONG CACH HQC

Cau 1: Phong each hec Iii.gi?

+ Phong each (trong tieng Viet), style (tieng Anh, tieng Phap), stylus (tieng Latinh) + Cdc quan nifm
hieu qua - Phong each IIIde)venh so v6i each sir dung thong thirong - Phong each III S\I tu chinh - Phong each III S\I goi nh~c ca nhan

vi phong

each:

- Phong each IIInghe thuat vi8t, nghe thuat di€n dat, nghe thuat vi8t sao cho dat

+ lJjnh nghia phong each
- Phong each IIIdac !rung cua hoat dong lai noi lap di lap lai voi nguoi nao do,

o moi tnrong

ngon ngfr nao do, co kha nang khu biet ki8u di€n dat ngon nglr,

noi each khac, phong each III d~c trung cua di€n ngon, III k8t qua cua su lua chon cac phuong tien bi8u dat duoc xac dinh boi ban chat va noi hay ngiroi vi8t. Cac nhan t6 cdu thanh phong each: ~ Phuong tien bieu dat ~ Tinh chat, d~c trung cua phirong tien bieu dat ~ N giroi noi hay chtr viet

y dinh

cua nguoi

~ Y d6

giao ti8p cua nguoi noi nguoi vi8t

Cau 2: D6i tU'Q'ngcua phong each hec Cac quy t~c quy lu~t chung chi ph6i S\I lira chon nh~m dat hieu qua bi8u dat cao nhdt.

11;

Trang1

1. phong each dien loan.1. + Xay dvng h? thang cdc kiiu io¥i diin ngon .. k€ chuyen ...lJjnh nghia: Tu ill duoc xem la nghe thuat trinh bay nr tuong. phong each hien sinh .. phong each tinh le . phong each ngh€ nghiep..1. phong each hien thnc...Phdn loai sinh Ii .Phdn loai van hoc: Phong each li nrong. Cac phuong tien phi ngft phap: loi tho. Cau 4: Phuong phap nghien cuu cua phong each hec + Thu phap th6ng ke + Thu phap so sanh d6i chieu + Thu phap th€ nghiem Cau 5: Phan IO\liphong each hQc 5.. . Trang2 .Phdn loai xii ht5i hoc: phong each binh dan.1. 5. ngu nghia .Cae quy ttic tu ill + Cdu ill + Cach di8n dat + B6 C\lC + Hanh vi 11. phong each buon tham . ..~=======================4=B=-=~==e=ar=e~p=r=o=!====================~ Cau 3: Nhi~m Vl} cua phong each hec + Xay dvng h? thang cdc phutmg ti?n diin il9t Cac phuong tien ngtt phap: Ngtr am.tam Ii hoc: phong each nhuc cam. cu phap.Tu tic h(Jc ca iliin 5.2.. cau van mieu ta.

2.2. c6 nghia la nhitng hinh tlnrc khac nhau di€n ta cung m9t Y tuong.Djnh nghia Phong each hoc mieu ta 1ftphong each cua S\l bieu dat.Phong each hoc ehue nang edu true 5.3.4. + Phong each hoc la su phe binh thien cam 5.1.li + Phuong tlnrc tu tir 5.4.~========================4B==-=vv==e=ar=e~p~r=o=!=====================~ 5.Phong each hpe ea nhiin + Str phe binh thuoc v€ n9i tai tac pham + Toan b9 tac pham 1ftmot t6ng th8 + MQi chi ti€t phai cho phep tham nhap vao trung tam tac phAm + Minh ta tham nhap vao tac pham b&ng tnrc giac cua minh + M6i tac pham la m9t thanh phdn hfru co cua chu th8 16n hon + N et d~c thu cua phong each ca nhan la m9t su di chech so voi ngon ngu thong thuong. moi y€u tB cua van ban.3.Ba gia tri ella m9t each diin i1f1t + C6 tinh chdt khai niem logic + C6 tinh chdt bieu cam + C6 tinh chdt an tuong 5.2 .Djnh nghia: MQi b9 phan. nghien ciru nhtmg gia tri bieu cam va g~n voi nhfmg plnrong tien khac nhau cua su bi8u dat ngon tiro Nhtrng gia tri nay la bi€n th8 phong each hoc. Do v~y.2.Phong each hpe mieu to' 5. Trang3 . m9t thong di~p cdn ducc nghien ciru trong h~ thBng nhir nhtrng b9 phan chirc nang cua h~ thBng chir khong bao gio duQ'c nghien CUu tach roi. d6 1ft nhimg d6ng nghia phong each hoc. 5.Cdc khai nijm ca ban ella tu til' hpe ea i1iin + Th810l. m6i dan vi d6ng nghia di€n ta m9t phirong dien d~c biet cua giao tiep. hieu qua cua tin hieu ngon ngft khong phai xuat phat 11.1.1.

Trang4 . xet 6 mot khia canh nao d6.Ngon ngil' hpc (Khong c6 tai li~u®) Thi tot nhe.Phong each hpc xii hpi .4. c6 quan h~ voi khi chAt tinh tinh cua nguoi n6i nguoi vi€t. cac ban oi! • . + Di€n ngon la S\I giao ti€p cua mQt kinh nghiem va S\I giao ti€p nay bao gio cling bao ham mQt y d6 nhat dinh. mQt thong di~ cu tha.Nhil'ng luQ. + Su lira chon d8 tai.5.2. cua nh6m ngiroi trong d6 c6 ca nhan d6.~========================4B==-=vv==e=ar=e~p~r=o=!=====================~ ti:r hinh tlnrc hay chAt lieu cua n6 rna ti:r m6i quan h~ gitra n6 vci cac tin hieu khac duoc d~t trong van ban. 11.M(it thu nhdt: cAu true h~ th6ng ngon ngfr chua dung cac gia tri ti8m tang cac hieu qua phong each . + Su xac dinh ngon ngfr duoc xac dinh bo ban chAt cua ca nhan.niliim quan trong + Nhtrng hieu qua phong each duoc tao thanh ti:r nhimg nguen doi: . 5. 5.M(it thu hai: cAu true cua di€n ngon trong d6 hieu qua phong each nay duoc hien tlnrc h6a.

k€t hop Quy dinh xli hQi Chirc nang Th6ng nhAt Da dang Cau 7: Ngii' v1}'c.1. (Vinogradov) + NhU' V9Y 5 ilv-ciliim can IU'uy la: Cach sir dung.Dinh nghia: + Phong each clnrc nang la sir t6ng hoa moi thu phap sir dung.2. wong irng voi nhfrng phuong thirc bieu dat khac nhau. i~u lo.Lich su khai nijm XuAt phat ill tnrong phai xli hQi .i ngfin ngii' di~n ngon k 7.Vi€t 6.1.ngon ngfr hoc XO . dang ngon ngfr duoc sir dung trong cac tinh huong nhAt dinh. loai ngfr vue: Co 3 tieu chi (theo Hallyday) Truong di8n ngon Bfiu khong khi di8n ngon Cach thirc di8n ngon 11.~=======================4=B=-=~==e=ar=e~p=r=o=!====================~ CHU'ONGII cAc PHONG cAcH CHUC NANG CUA HO~T DQNG LOI NOI TRONG TIENG Vq:T Cau 6: Khal ni~m phong each chuc nang (PCCN) 6. Trang5 . co y tlnrc v8 m~t xli hQi. thuc hien nhtrng chirc nang khac nhau trong thuc ti8n ngon ngfr cua dan tQc nhAt dinh. phuc vu cho muc dich khac nhau. co di8u kien v8 mat chirc nang va th6ng nhAt nQi tai trong Iinh vue ngon ngfr toan dan hay ngon ngfr dan tQc. hra chon. hra chon. k€t hop cac phirong tien thong bao bang loi.Ngu vvc + Ngtr + Phan - V\lC la S\I bien d6i ngon ngfr my theo tinh huong giao tiep.

Bq.3.i diln ngon + Dang noi: Ph6 bien nghi quyet.Tinh khach quan nghiem ng~t 11.c trung cua kilu /oq.2.2.Bjnh nghia La PCCN nhAt dinh. ph6 bien thong tin + Dang viSt: Van ban phap lu~t Van ban h9i nghi Van ban thu tuc hanh ehinh 8.idiln ngon 7.2.Tinh khuon mfiu .Bjnh nghia Cac dang di6n ngon dtroc khai quat va quy tree theo cac tieu chi n9i dung chit d€.1.Kilu /oq.2. bieu thi m6i quan h~ giao tiSp cua nhfmg nguoi tham gia giao tiSp trong cac don vi hanh ehinh.i diln ngon + Chit d€ n9i dung + Phong each + cAu true Call 8: Phong each hanh chinh (PCHC) 8.2. 7. phong each.c trung cua PCHC .1.Tieu chi xdc iJjnh kilu /oq. cac t6 chirc doan th8 xa h9i theo m9t khuon mfiu 8. ro rang . eAutrue. Trang6 .Bq.~========================4B==-=vv==e=ar=e~p~r=o=!=====================~ 7. phan anh cac chirc nang va muc tieu trong tinh huong xa h9i cu th8.i diln ngon + Chit d€ n9i dung + Phong each + cAu true 7.3.2.Tin ehinh xac.Cdc /oq.

co trach nhiem thuc hien. thu Ii.. U y ban nhan dan... Khong dung cau cam than. rnang tinh nhAnmanh. • TAn s6 sir dung danh ti:r cao hon cac loai PC khac • Tir Han . A R~p (1. chung chung d€ bj b~t be + Vieuphtip • Mang tinh r~p khuon.~========================4B==-=vv==e=ar=e~p~r=o=!=====================~ 8. hru hanh .Vi~t chiem ti l~ cao: khoi t6. II. • Khong dung ti:r dia phtrong. 2. nr rna h6. • Dung khuon sao: Can cu vao. khong dung tr~t 11J nguQ'c • Khong dung cAu true cau co ti:r tinh thai va nhftng thanh phan dua dAy... Trang7 . ) va cac chu cai Anphabet (a. Sa Y t€ . lenh thong bao. khong co SlJ sang tao ca nhan. cau hoi.. ) d8 phan chia nQi dung trinh bay thanh cac d€ muc • Dung nhieu cAutrue l~p lai. khong co y€u t6 dun xuc ca nhan. b. biet ngfr.. 3 . hfru quan. nhieu thanh phAn d6ng chirc nham di€n dat S\I xac nh~n. cau menh lenh.. thong nr lien tich. trach nhiem tlnrc hien. • Dung nhieu cau phirc. • Dung h~ th6ng s6 La MlI (I.. ban hanh kern theo .. • Dung cau nrong thuat. ti€ng long.. theo d€ nghi. ti:r trong ngon ngtt hQi thoai hang ngay. tranh SlJ b~t be • Thuong dung d€ ngft 11.e tliim ngon ngu + vi tit ngu • Dung thuat ngfr cua PCHC: Bien ban.Dq. c .. s6 .4. 111 ). • Dung cau don hai thanh phan voi tr~t 11J thuan.

Viet • Danh ill diroc dung nhieu gAp3. 9. CAnb6 sung them la. • Dung nhieu ill khai quat. dao ham. y tlnrc... + Dang noi: Loi bai giang. tich phan.. mang mau s~c sach va + V€ cu phap • Hinh tlnrc cau hoan chinh. gia tri thang du. ro rang • Dung nhieu kieu cau vo nhan xung (C6 th6 cong nhan r~ng .c trung cua PCKH + Tinh trim tuong. bai thi. trim tuong • Dung nhieu ill Han . cAutnic cau ch~t che.. Trang8 .1.c iliim ngon ngu + V€ ill ngfr • Cac thuat ngfr dung trong khoa hoc: logic.2.Cdc kiiu /09i diin ngon cua PCKH V\lC khoa hoc. D€ thAy la .3-Dq. khai quat cao + Tinh logic nghiem ng~t + Tinh chinh xac khach quan 9.. 4 IAnd9ng ill • Chi duoc hieu ill ngir thuoc PCKH theo met nghia va la nghia den • C6 tinh trung hoa. hang h6a (Kinh t€ hoc). ) • Dung nhieu plnrong tien lien k€t cau 11.~=======================4=B=-=~==e=ar=e~p=r=o=!====================~ Call 9: Phong each khoa hoc (PCKH) 9. bao cao khoa hoc. loi thuyet trinh. tir duy. V~t chAt. lily thira (Toan hoc).Dq.. t6n tai (Tri€t hoc) . luan van.Djnh nghia La nhtrng khuon mfiu thich hop d6 xay dung lap di€n ngon trong d6 th6 hien vai cua nguoi tham gia giao ti€p trong linh 9. lai hoi dap + Dang viit (Van ban khoa hoc): Cong trinh nghien ciru khoa hoc...4.

2. muc thong tin quang cao tren dai phat thanh + Dang vi~t: MAu tin.c trung ella PC bao chi + Tinh thai su + Tinh hAp dfin + Tinh giao due 10.1. ph6ng su .Dq.4.~=======================4=B=-=~==e=ar=e~p=r=o=!====================~ Cau 10: Phong each bao chi (PCBC) 10. di6u tra. nang dQng • Dung nhieu ill ngu c6 mau s~c trang trong + vi ngu phap • Dung cau khuyet chu ngfr d6 neu su kien • • • Cau dung d6 ngfr Cau dung thanh phAn tach biet Cau dan duoc phat trien Cau 11: Phong each chinh lu.xli hoi. 10.1. 10.Djnh nghia Phong each bao chi la khuon mfiu thich hop d6 xay dung lap di6n ngon trong d6 th6 hien vai cua nguoi tham gia giao ti8p trong linh V\IC bao chi.3.Cdc kilu /09i diin ngon + Dang noi: truyen hinh Ban tin hang ngay. 11.Djnh nghia PCCL la khuon mfiu thich hop d6 xay dung lap di6n ngon trong d6 th8 hien vai cua nguoi tham gia giao ti8p trong linh vue chinh tri . Trang9 . phong vAn.Dq. c6 mau s~c tu ill chirc nang d~m net Til' ngft thuoc phong each bao chi rAt linh hoat...n (PCCL) 11.c ililm ngbn ngu + vi til' ngii • • C6 cam xuc ra r~t. tin tAng hop.

.Cac kiiu IOfJidiin ngon + Dang noi: Hili di8n thuyet.2.. .Du. bai phat bi€u trong bu6i meeting . + Dang vi~t: thir ill. 11.3-Du.2.Cac kiiu IOfJidiin ngon + Dang noi: tro chuyen.D.. 12.~=======================4=B=-=~==e=ar=e~p=r=o=!====================~ 11. nhat ki. van ban nghi lu~n xli hQi.c iliim ngon ngii + V8 ill ngit • Co tinh chAtthuat ngtt cua cac nganh khoa h9C • Co tinh binh gia cong khai + V 8 ngfr phap • Co xu huang tim nhimg each d~t cau moi me • Dung k8t hop nhieu kieu can Call 12: Phong each hOi thna! (PCHT) 12.1.. .4..c tnmg cua PCCL + Tinh tri tu~ + Tinh thuyet phuc + Tinh binh gia cong khai 11. bai thuyet trinh.nh nghia PCRT la khuon mdu thich hop d€ xay dung lap di8n ngon trong do th€ hien vai cua nguoi tham gia giao ti8p trong linh V\ICsinh hoat hang ngay. 12. hru niem. Trang10 . tam S\I. tham hoi. + Dang viit: Van ban nghi lu~ chinh tri.c trung cua PCHT: + Tinh ca th€ + Tinh cu th€ + Tinh cam xuc 11.. bai noi chuyen thai S\I.3-Du. trao d6i.

2. -Kich Tac gia gidu kin minh sau nhan v~t . 13.nh nghia PCNNNT nghien ciru cac phirong tien ngon ngtt ducc nha van. m9t thir sieu ngon ngu.i cua rcsr + Th€ loai la kieu mfiu cua di€n ngon nghe thuat hinh thanh trong qua trinh giao ti€p nghe thuat.e trung vi ngon ngu + V8 ngft am • Dung nhieu ill dia plnrong + V8 ill ngfr • • Chu y€u dung ngon ngft noi: cu th€. quan ngii' + V8 cu phap • Dung nhieu cau hoi.Thi /oq. tro thanh quy uoc chung t6n tai trong ki ue cua nguoi vi€t va nguoi nhan nhir m9t mo hinh edu tao di€n ngon. cau cam than. Trang11 . + Cac .~========================4B==-=vv==e=ar=e~p~r=o=!=====================~ 12.ThO' th€ loai cua PCNT Tac gia true ti€p 1\1 trinh di€n minh thong qua th€ gioi n9i tam cua chinh minh.Dq. 16i noi dua ddy • Co nhttng kieu cu phap rieng Hili 13: Phong each ngh~ thuit (peNT) 13. giau hinh anh.Van xuoi Tac gia thien v8 gidu kin minh nhirng co th€ 1\1 cong khai bge 19 @. co tac dung dinh huang eho su t6 chirc di€n ngon cua ngiroi viet va S\I giai rna di€n ngon cua nguoi nhan. co tinh ehdt wong d6i 6n dinh. nha tho su dung d€ xay dung nen di€n ngon nghe thuat. giau cam xuc SU dung nhieu cam than ill • Dung nhieu ill lay. thanh ngft. tuc ngfr.1-D.4.

2.:. Ngutri ki hinh thirc k€ Co hai • N guoi k€ k€ v6 minh • N giroi k€ k€ v6 nguoi khac . Quan h~ gitra nguoi k€ va truyen Quan h~ gitra nguoi k€ va nhan v~t Quan h~ gitra cac nhan v~t Quan h~ gitra ngiroi k€ va hinh tlnrc ngon ngfr Iva chon d€ bi€u dat Quan h~ gitra nguoi k€ ham an va ngiroi doc ham an .~========================4B==-=vv==e=ar=e~p~r=o=!=====================~ 13.:.Ngon ngu ella rcsr + Ngon ngu van xuoi Trong mot di€n ngon tu su. ngon ngu duoc th€ hien thong qua cac h~ quy chieu co quan h~ chong cheo nhau.2.:. Trang12 . • • • • • • • • • • Chirc nang thong tin Chirc nang chieu v~t Chirc nang b9C 19 Chirc nang lien k6t Chirc nang ti6p xuc Lai thoai nhdn wjt Chirc nang cua lai thoai nhan v~t: Chirc nang ca th€ hoa ca tinh nhan v~t Chirc nang ca th€ hoa tinh huong Clnrc nang lien ca nhan Loi d9C thoai n9i tam Loi k€ gian ti6p tu do 11. Lai ki Chirc nang cua lai k€ .

N gon ngfr tho duoc hra chon va t6 chirc thea mQt each d~c biet dQc dao Gia tri bi6u dat d~c biet cua ngon ngu tho diroc bieu hien qua: . Do la cam xiic thAm mi rna ngon ngfr nghe thuat moi co kha nang truyen d€n cho ngiroi nhan. + Tinh truyen dim: Tinh truyen cam th6 hien 6 ch6 ngon ngtt nghe thuat goi ra nhiing cam giac. lam xuat hien nhtrng bieu tuong thi giac. Mat y nghla: cfiu ill 13. N gon ngfr co tinh hinh urong la ngon ngfr co kha nang thi€t l~p m6i quan h~ lien nrong d8 goi ra cho ngiroi doc nguoi nghe nhiing bieu nrong v8 th€ gioi khach quan rna con ngiroi nh~n tlnrc va chiem Iinh. + Tinh ca biet hoa: Tinh ca biet hoa th8 hien dfiu fin phong each tac gia thong qua tac pham. khong tach roi t6ng th8. • Phan tieh mpt di2n ngon tic goe Qp phong each hpe . su v~t. vi giac. nhfrng bi6u nrong v~n dQng cua con nguoi..~========================4B==-=vv==e=ar=e~p~r=o=!=====================~ + Ngon ngu tha .Dq. cam xuc rna chu th8 sang tao dll co trong qua trinh sang tao ra tac pham b~ng chfit lieu ngon tir. hien urong . thinh giac. Trang13 .:. khiru giac. cam xuc gi6ng nhir nhiing cam giac.3. + Tinh h~ thong: M6i tac pham nghe thuat la mQt chinh th6 th6ng nhfit trong do m6i chi ti€t la mQt tin hieu n~m trong t6ng th6..t + Tinh hinh tuang: tai hien hien thuc.:. M~t am thanh: Nhac tho .Xac dinh kieu loai di8n ngon va Ai viet? Bao gio? Cho ai? V8 cai gi? Voi hinh thirc ngon ngft nao? V6i giong di~u nao? V6i y huang di8n ngon Y dinh gi? Vi sao? Qua trinh ti€p nhan (Goc dQ nguoi doc)? 11.e trung ella ngon ngu nghj thuQ.3.

Tu hieu CHUONGIII cAc PHUONG TJ¥N TV Tit vA cAc BJ¥N PHAp TV Tit TIENG VI¥T Cau 14: Phuong ti~n tu til' va bi~n phap tu til' + Phuong ti~n tu tir la plnrong ti~n ngon ngfr thuoc cac cap de) khac nhau (Ngfr am. tir vtmg. cu phap. li nhi. ngfr nghia. phu am. ngfr nghia. van ban) khac voi each sir dung thong tlnrong nh~m muc dich di8n dat ne)i dung thong tin cam xuc tham mi. ) . lfrng 10-. Trang14 . goi hinh.. cu phap. y nghia co ban cua no rna + Bien phap tu tir la each thirc sir dung cac phirong tien ngon ngfr 6 cac cap de) khac nhau (Ngtr am.Djnh nghia + H~ th6ng cac thanh dieu. van ban) d6i l~p v€ m~t tu nr voi nhimg plnrong tien trung hoa (chi co y nghia co ban rna khong co mau s~c tu ill). am ti€t .1. nguyen am. ti mi. ill vtmg. • • i: goi nhftng gi nho be (li ti. lap lanh.Noi each khac phirong tien tu ill la phirong ti~n ngon ngfr rna ngoai con co mau s~c tu tir.. co nhtrng kha nang di8n ta hoac goi cam. nham nham) • 1: hinh anh u6n hron (long lanh.. dam dam.~=======================4=B=-=~==e=ar=e~p=r=o=!====================~ • - Hai hinh thuc ph lin tich phong cdch h(Jc Tir hinh thirc ngon ngfr d€n nghia qua ngfr nghia d€n hinh tlnrc ngon ngfr . Cau 15: Cac plnrong ti~n tu til' ng& am 15. long lanh. @. ti hi) am: trang thai t~p trung cao de) (cham cham.

nhip khong can ximg . ) cua cac fun ti€t trong chu6i ngft hru • D6i l~p v8 duong net tao ra S\I phan biet v8 dQ bang phang (bang. VAn tao ra am hirong nhac di~u cho tho va gop phAn tao ra giong tho.2. vAn each.1.~========================4B==-=vv==e=ar=e~p~r=o=!=====================~ 15.itic nhan xung + N ghi thirc cua tinh huong giao ti€p va hom canh giao ti€p + Vai cua cac nhan v~t tham gia giao ti€p + Thai dQ tinh cam cua cac nhan v~t tham gia giao ti€p 11. cirong dQ. chirc nang nhAn manh vi trsi tu tir Phan loai • D\Ia vao pham chAt cua vAn: vAn chlnh. vAn con co chirc nang lien k€t cac dong the. ) Cau 16: Cac phmmg ti~n tu til' til' v\fD.Npi dung +Am ili?u: La nhfrng pham chAt ngtt fun (cao dQ.2. tnrong dQ.LOp til'Han Vi?t so vUi lOp til'thuan Vi?t tuang duong + S~c thai tao nha + S~c thai trang trong + S~c thai khai quat + Sac thai c6 16... each ng~t nhip my thuoc vao th8 tho va cAu ill rung bai tho cu th8 (nhip ch~n..gtrong ti@ngVi~t 16. vAn thong • D\Ia vao vi tri hiep vAn: vAn chan.LOp til' xung ha va ilq.. trac) • D6i l~p v8 cao dQ tao ra S\I phan biet b6ng trAm + Van ili?u: vAn di~u la di~u tinh cua tho tao ra nho su hoa ph6i ngfr am cua vAn hay am ti€t mang van trong dong tho va gitra dong tho. nhip Ie. Trang15 . vAn h6n hop + Nhfp ili?u: Dieu tinh cua tho tao ra nho ng~t nhip.

4.3.4.~========================4B==-=vv==e=ar=e~p~r=o=!=====================~ 16.Nhom hodn d(l Roan du la phuong phap chuyen nghia lam thai trong ngfr canh tao nen su lien nrong k€ c~n cua su v~t bang each dung mQt d~c di€m hay mQt net tieu bieu nao d6 cua d6i tuong d€ goi chinh d6i nrong d6.2.chi?t 18.Nhom an d(l: An du la so sanh ngam trong d6 v€ duoc so sanh duoc gian hroc di chi con lai v€ so sanh Phuong thirc fin du la plnrong thirc chuyen nghia cua d6i nrong nay thay cho d6i nrong khac khi hai net nghia c6 net nrong d6ng nao d6.eliu an chu ngu 18.eliu don ilu.3. + An du nhdn hoa: Chuyen d6i thuoc tinh hoat dQng cua su v~t vo sinh hay dQng v~t b~c thAp sang con nguoi. Can 18: Cac phmrng ti~n tu til' ell phap 18.2. + An du wJt h6a: LAy nr each ca nhan cua S\l v~t nay goi ten cho su v~t ki nham nhan manh d€n thuoc tinh cua d6i urong can d€ c~p.1.eliu chuyin ilai tinh thai + Cau hoi tu ill + Cau hoi cam than + Cau hoi phu dinh 11.1-Nhom so sanh So sanh la phuong thirc di€n dat cua ill khi dem sir v~t nay d6i chieu voi su v~t khac mi€n la gitta hai v~t c6 net nrong d6ng nao d6. 17. cam xuc thfim mi trong nhan thirc ngiroi ti€p nhan.Tic toan dlin so vUi tic ilia phuang co nghia tutrng duong 16.3.Thanh ngu so vUi tic ngu tuong dutmg 16. 17.5. goi hinh anh cu th€.Tic lay Can 17: Cac plnrong ti~n tu til' ngfr nghia 17.eliu 1U'{1chu ngu c 18. Trang16 .

3.Bien phap dung goi ta ti8n gia dinh + Bien phap chuan bi b6i canh 19. Trang17 .1.Cae bifn phap tu tit ngu lim + Hai thanh + Di~p am + Di~p thanh + Di~p khuc 19.4.Cae bifn phap tu tit tit v{fflg + Bien phap dung ill t~p trung trong mot tnrong ill vtrng .3.2.Dung lnr ill + Tach thanh phdn cau + Phep th6 hien tinh thai cau b~ng cac ti6u ill 11. tiem thoai) + DQt giang + Ngoa du + Phan ngtt + Choi chit + N6i lai 19.Cae bifn phdp tu tit eu phap + Di~p cu phap + Phep nhAnmanh cac thanh phdn cau .~=======================4=B=-=~==e=ar=e~p=r=o=!====================~ Cau 19: Cac bi~n phap tu til trong ti@ngVi~t 19.ngtt nghia + Bien phap tri6n khai ill ngfr + 20.Cae bifn phap tu tit ngu nghia + Di~p ngft + D6ng nghia kep + Liet k€ va tang cAp(tiem ti€n.Dao tr~t nr thanh phan cau .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful