P. 1
02- Cong Thuc Tinh Toan BTCT

02- Cong Thuc Tinh Toan BTCT

|Views: 1,795|Likes:
Được xuất bản bởingocanhbmt2303

More info:

Published by: ngocanhbmt2303 on Jul 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2013

pdf

text

original

CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CÁC CẤU KIỆN

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
I- CẤU KIỆN CHỊU NÉN ĐÚNG TÂM.
1. S !" #$% &'() *+,( -.%) -+/- *+,(0
n
b
R
kN
F ·
k : là số kể tới mômen uốn.
Từ đó chọn sơ bộ kích thước tiết din b! h h"#c $.
k % &!& ' &!( :
cột t)"n* nhà : k % &!&
cột bi+n : k % &!,
cột *óc : k % &!(
1. K+23 -45 &+67 8+,( 9( &'()0
Tiết din -uôn*! ch. nh/t:
0ộ m1nh : ,2
2
≤ ·
b
l
λ
Tiết din kh3c:
0ộ m1nh :
&42
min
2
≤ ·
r
l
λ
5i+n kết h6i đ7u khớ8 : lo % l 9chi:u dài th;c<= nếu là cột th> l th6? b@n* A.
5i+n kết h6i đ7u n*àm : l
2
% 2!(l
5i+n kết một đ7u n*àm một đ7u khớ8 : l
2
% 2!Bl
5i+n kết một đ7u n*7m ki6 t; d" : l
2
% 4l
Cột nhà nhi:u t7n* nhi:u nhD8 l
2
% 2!Bl=
Cột nhà một t7n* l
2
lE? the" b1n* .
:. C$% ;<=+ !>+ -<$(0
a- Kiểm tra khả năng chịu lực:
F ≤ ϕ 9GnHbI G′
6H6
<
Jhi cKnh cột L ,2cm! đMc the" 8hươn* đNn* th6? Gn

b@n* 2!O(Gn
A số uốn dọc ϕ t)6 b1n* .
B?(@ 0 H, AB ϕ
λ %
b
l
o
≤ O &2 &4 &P &Q &O 42 44 4P 4Q 4O ,2
λ %
D
l
o
≤ B O!( &2!( &4 &P &(!( &B &R 4& 44!( 4P 4Q
ϕ
& 2!RO 2!RQ 2!R, 2!OR 2!O( 2!O& 2!BB 2!B, 2!QO 2!QP 2!(R
b- Tính cốt thép dọc:
I Siết Hb! lo! F! Gn! G′
6
H6 %
a
n
R
Fb R
N
T

ϕ
I Chọn -à bố t)í cốt thU8
I Jiểm t)6 hàm lưVn* 2!PW ≤ µ
6
≤ ,!(W
Ví dụ :
Xột cột có h6i đ7u li+n kết n*àm có chi:u c6" A % Bm! tiết din h>nh -uôn* ,2Y,2 cm
chDu một l;c nUn F là &22T. $Zn* b+ tôn* m3c 422 thU8 C[[ 9G\
6
% 4Q22k*]cm
4
<. Tính cốt
thU8 chDu l;c c^6 cột.
iải :
lo % 2!( Y A % 2!( Y B % ,!(m.
λ
b
%
,2
,(2
·
b
l
o
% &&!B= _ % 2!RB
H6 %
4Q22
,2 . ,2 . R2
RB ! 2
&22222

% O!R&cm
4
Chọn P φ &O có H6 % &2!&Ocm
4
` O!R&cm
4
B?(@ 0 C)+67 *>+ -.() -<$( %C5 %"- ()> 3"- -D(@
!"c tr#ng c$a nh% &% c't
l( khi tính c't tr)ng m"t ph*ng
+$a khung
ngang
Th*ng g,c &-i khung
ngang
Khi c,
Khi kh.ng
c,
/i0n k1tt tr)ng m"t ph*ng
c$a h%ng c't dọc
& 4 , P ( Q B
&. Fhà có c7u chK?
Jhi có kể đến
T1i t)ọn* c7u chK?
ah7n cột dưới
d7m c7u chK?
5i+n tbc
Jhôn* li+n tbc
&!(A&
&!4A&
2!O A&
2!O A&
&!4A&
2!OA&
ah7n cột t)+n
d7m c7u chK?
5i+n tbc
Jhôn* li+n tbc
4!2A4
4!2A4
&!(A4
&!(A4
4!2A4
4!2A4
&. Fhà có c7u chK?
Jhi khôn* kể đến
t1i t)ọn* c7u chK?
ah7n cột dưới
d7m c7u chK?
c^6 nhà
Xột nhD8
Fhi:u nhD8
&!(A
&!4A
2!O A&
2!O A&
&!4A
&!4A
ah7n cột t)+n
d7m c7u chK?
5i+n tbc
Jhôn* li+n tbc
4!(A4
4!2A4
&!(A4
&!(A4
4!2A4
&!(A4
4. Fhà khôn* có
c7u chK?
Cột có *i/t cE8
ah7n cột dưới
c^6 nhà
Xột nhD8
Fhi:u nhD8
&!(A
&!4A
2!O A
2!O A
&!4A
&!4A
ah7n cột t)+n 4!(A4 2!OA4 4!(A4
Cột có tiết din
khôn* đc[
Fhà một nhD8
Fhà nhi:u nhD8
&!(A
&!4A
2!O A
2!O A
&!4A
&!4A
dhi chM:
A' Chi:u c6" t"àn bộ cột từ m#t món* đến kết cEu m3i
A
&
' Chi:u c6" 8h7n cột dưới từ m#t món* đến m#t -6i cột 9Ad<
A
4
' Chi:u c6" 8h7n cột t)+n từ -6i cột đến kết cEu m3i 9At<
II- CẤU KIỆN CHỊU NÉN EỆCH TÂM FT+/- *+,( %)G ()H-I.
1. ĐJ- -)KL &B+ #M(@
a- Tính 2' l3nh t4m ban 25u 6)
e" % e
2&
I en*
0ộ lnh tem d" nội l;c e
2&
%
N
M
0ộ lch tem n*fu nhi+n en* %
4(
h
9d" s6i số thi côn*< nhưn* luôn luôn ≥ 4cm
b- Tính h3 7ố uốn dọc:
η %
th
N
N
− &
&
5;c nUn tới hKn:
Fth %
< 9
P ! Q
4
2
a a b b
dh
J E J E
K
S
l
+
g là h số tới độ lnh tem
Jhi e" L 2!2(h lE? g % 2!OP
Jhi 2!2(h L e" L (h lE? g %
h
e
1 , 0
11 , 0
0
+
Jhi e
2
` (h lE? g % 2!&44
Jdh : là h số kể tới tính chEt dài hKn c^6 t1i t)ọn*
Jdh % &I
4
4
h
N M
h
N M
dh dh
+
+
Fếu khôn* t3ch )i+n* Xdh ! Fdh

th> lE? Jdh % 4
Fếu Xdh n*ưVc dEu -ới X th> Xdh m6n* dEu em.
Fếu Jdh L & 8h1i lE? J
dk
% &.
Xdh= Fdh là mômen -à l;c dọc d" t1i t)ọn* dài hKn *e? )6.
Xô đun đàn hhi c^6 thU8 i6 % 4!& Y &2
Q
k*]cm
4
Xô men ju3n tính c^6 thU8: k6 % µ
tbh2
92!(h ' 6<
4
di1 thiết µ
t
% 2!O l &!4W 9hàm lưVn* thU8 tcn* cộn*<
c- Tính 2' l3ch t4m tính t)8n:
e % η e" I
4
h
' 6
e\ % η e" '
4
h
I 6\
d- 98c 2ịnh tr#:ng h;p l3ch t4m
Y %
b R
N
n
.
Fếu Y L α
"h"
th> lnh tem lớn
Fếu Y ≥ α
"h"
th> lch tem bU
B?(@ 0 T4' AB α
<
Cưmn* độ chDu kU" tính t"3n c^6
cốt thU8 9k*]cm
,
<
T)D số α
"
Nn* -ới b+ tôn*
422n 4(2n ' ,22n ,(2n ' P22n (22n
≤ ,222
2!Q4 2!(O 2!(( 2!(4
6- Tính cốt thép dọc
α ! T)ưmn* hV8 lch tem lớn 9Y L α
"h"
<
' Fếu Y ` 46\
H6 % H\
6
%
) ' a h ( ' R
) x 5 , 0 h e ( N
o a
o

+ −
' Fếu Y ≤ 46\
H6 % H\
6
%
) ' a h ( R
' Ne
o a

' Jiểm t)6 lKi hàm lưVn* µ
min
% 2!PW ≤ µ ≤ µ
m6Y
% ,!(W
µ W %
o
a a
h . b
' F F +
&22W
oà µ ≈ µ
t
9µ là hàm lưVn* tcn* cộn*<
Fếu µ kh3c nhi:u -ới µ
t
*i1 thiết th> dZn* µ tính lKi Fth -à η 9∆ µ chp n+n lE? ≤
2!4(W<
β ! T)ưmn* hV8 lnh tem bU 9Y ` α
"h"
<
' Tính Y\! nếu η e" ≤ 2!4h
2
th>
Y\% h '
0 0
0
e 4 , 1
h
h 5 , 0
, 1 η α

,
_

¸
¸
− +
nếu η e
2
` 2!4h
2
th>
Y\ % &!O 9e"*h ' η e"< Iα
"h"
e"*h % 2!P 9&!4(h ' α
"h"
<
H6 % H\
6
%
) ' a h ( ' R
) ' x 5 , 0 h ( ' bx R Ne
o a
o n

− −
Jiểm t)6 lKi µ
Ví dụ :
Tính cốt thU8 đối YNn* ch" một cột lq8 *hU8 có tiết din b % P2cm! h % Q2cm! b+ tôn*
m3c 422! cốt thU8 nhóm r'[[! chi:u dài tính t"3n l
2
% B!Om. Fội l;c tính t"3n X % 4QTm! F %
RQT! t)"n* đó Xdh % &4Tm! Fdh % Q&!,T.
iải :
T)6 c3c số liu: Gn % R2k*]Cm
4
= G6 % 4O22k*]cm
4
= ib% 4P2222 k*]cm
4
i6 % 4&22222 k*]cm
4
= α
2
%2!Q4=r" % 2!P4O.
0ộ lch tem e"
&
% X]F % 4Q]RQ % 2!4Bm % 4Bcm. 0ộ lch tem n*fu nhi+n lE? b@n* en*
% h]4( % Q2]4( % 4!Pcm. 0ộ lch tem e" % 4B I 4!P % 4R!Pcm.
di1 thiết 6 %6\ % Pcm= h
"
% Q2 ' P % (Qcm.
Q2
P ! 4R
2
·
h
e
% 2!PR
Tính g %
4OQ ! 2
2PR & ! 2
&& ! 2
& ! 2
& ! 2
&& ! 2
2
·
+
· +
+
h
e
Jdh

% & I
! , 0 "# $#
! , 0 ! , #1 1$
× +
× +
% &!(((
kb %
&4
Q2 P2
&4
, ,
×
·
bh
% B42.222cm
P
di1 thiết µ
t
W % &W! tính k6 % µ
tbh2
92!(h ' 6<
4
% 2!2& Y P2 Y (Q 9,2 'P2<
P
% &(&P4 cm
P

Tính l;c dọc tới hKn
Fth %
BOPR,R &2 &(&P4 & ! 4 B42 4P2
((( ! &
4OQ ! 2
B42
P ! Q
Q
4
·
,
_

¸
¸
× + × ×
k*
η %
&,R ! &
R,R ! BOP
RQ
&
&
&
&
·

·

th
N
N
e % &!&,R Y 4R!P I ,2 'P % (R!( cm
s3c đDnh chi:u c6" -Zn* chDu nUn:
Y %
%&
b R
N
n
Q ! 4Q
P2 R2
222 . RQ
·
×
·
Y L α
2
h
2
% 2!Q4 Y ,Q % ,P!B cm= Y` 46\ % Ocm
s1? )6 t)ưmn* hV8 nUn lch tem lớn. Tính H6
H6 % H\
6
%
) 4 5# ( $00
) ! , 1! 5# 5 , 5" ( "#000
) ' a h ( R
) x 5 , 0 h e ( N
0 a
0

+ −
·

+ −
% &&!2O cm
4
Jiểm t)6: µ

%
(Q P2
2O ! &&
×
% 2!22PR( % 2! PR(W ` µ
min
% 2!4W
µ
t
%
&22
(Q P2
2O ! && 2O ! &&
×
×
+
% 2!RRW! tNc là s6i lch s" -ới *i1 thiết &W là khôn* đ3n*
kể.
Chọn cốt thU8 t mui 8hí6 , Φ 44 9H6 % &&!Pcm
4
<. Cốt đ6i dZn* Φ Q 9khôn* dưới &]P Y
44 % (!(mm< -ới kh"1n* c3ch u % ,2cm 9nhv hơn &( Y 4!4 % ,,cm<.
N. ĐJ- -)KL 8)O(@ &B+ #M(@
a< Tính 2' l3ch t4m ban 25u 6
(
9như mbc &<
b< Tính h3 7ố uốn dọc η 9như mbc &<
c< Tính 2' l3ch t4m tính t)8n 6= 6> 9như mbc &<
d< 98c 2ịnh tr#:ng h;p l3ch t4m<
Fếu η e
2
≥ e
2*h
% 2!P 9&!4(h ' α
2
h
2
< cEu kin chDu nUn lch tem lớn.
Fếu η e
2
L e"*h cEu kin chDu nUn lch tem bU
6< Tính cốt thép dọc
α < T)ưmn* hV8 lch tem lớn
H\
6
%
< T 9 T
2
4
2
a h R
bh R ' Ne
a
n o


H6 %
'
a
a
'
a
a
0 n 0
F
R
R
R
N bh R
+
− α
β < T)ưmn* hV8 lch tem bU
Jhi η e
2
≤ 2!4h
2
tính Y
Y% h ' 9&!O I
2
( ! 2
h
h
' &!P α
2
< η e
2
Jhi η e
2
` 2!4h
2
Y% &!O 9e
2*h
' η e
2
< I α
2
h
2
H\
6
%
) ' a h ( R
) x 5 , 0 h ( b R Ne
0
'
a
0 n

− × −
Jhi e
2
≥ 2!&(h
2
! H6 đ#t the" cEu tK". Jhi e
2
L 2!&(h
2
H6 %
) ' a h (
) a x 5 , 0 ( b R ' Ne
0 a
n

− × −
σ
σ
6
% a
R
h
e
T &
2
2

,
_

¸
¸

η
Jiểm t)6 lKi hàm lưVn*
µ
6
-à µ \
6
8h1i ` 2!224 bh
2
µ
min
L µ % µ \
6

6
L µ
m6Y
∆ µ ` 2!4(W tính lKi Fth -à η
oới
µ
%
$
t
µ µ +
Ví dụ :
ThU8 số liu như t -í db 4 nh.n* ?+u c7u tính cốt thU8 H6 -à H\
6
khôn* đối YNn*.
iải (
Tính η e
2
% &!&,R Y4R!P cm!
tính e
2*h
% 2!P2 Y 9&!4( h ' α
2
h
2
<
% 2!P2 9&!4( Y Q2 ' 2!Q4 Y (Q< % &Q!& cm L η e
2
% ,,!Pcm
Fhư -/? 8h1i tính cốt thU8 the" t)ưmn* hV8 lch tem lớn.
H\
6
%
$
$
0
'
a
$
0 n 0
%& 04 , #
) 4 5# ( $00
5# 40 "0 4$ , 0 5 , 5" "#000
) ' a h ( R
bh R ' Ne
·

× × × − ×
·


Jiểm t)6 µ \
6
W %
&22
(Q P2
2P ! Q
×
×
% 2!4QB W ` µ
min
% 2!4W
H6 %
T
T
2
a
a
a
a
o n
F
R
R
R
N bh R
+
− α
%
2P ! Q
4O22
RQ222 (Q P2 R2 Q4 ! 2
+
− × × ×
% &Q!,Rcm
4
Chọn cốt chDu nUn là 4 Φ 42 9H\
6
% Q!4Ocm
4
< -à cốt chDu kU" là 4 Φ 4( I 4 Φ 44 9H6 %
&B!P4cm
4
<. Chọn cốt đ6i như s6u: 0ưmn* kính Omm kh"1n* c3ch ,2cm.
Ví dụ :
C3c số liu đ:u *iốn* như -í db 4 nhưn* nội l;c tính t"3n là: X % R!,QTm= F % 4Q2T
t)"n* đó Xdh % (Tm= Fdh % &O2 T
iải :
Tính e
2
có thể đến độ lch tem n*fu nhi+n:
e
2

%& Q
4Q2
R,Q
Q2
4(
&
· + ×
g %
Q( ! 2 & ! 2
Q2
Q
& ! 2
&& ! 2
· +
+
Jdh % &I
QO ! &
, ! 2 4Q2 ,Q ! R
, ! 2 &O2 (
·
× +
× +
gw dbn* nh.n* kết ju1 đx tính t -í db t)+n
Fth %
K)
Q Q
4
&2 4&O ! & &2 &(&P4 & ! 4 B42 4P2
QO ! &
Q( ! 2
B42
P ! Q
× ·
,
_

¸
¸
× + ×
η %
4B ! &
&4&O
4Q2
&
&
·

η e
2
% &!4B Y Q % B!Q4
e"*h % &Q!& cm = h `η e
2
tNc là )ơi -à" t)ưmn* hV8 lch tem bU.
η e
2
L 2!&(h
2
% 2!&( Y (Q % O!Pcm
Tính H\
6
-ới Y đưVc tính như s6u:
Y % h '
%& O ! PO Q4 ! B Q4 ! 2 P ! &
(Q
Q2 ( ! 2
O ! & ·
,
_

¸
¸
× −
×
+
e % η e
2
I
a
h

4
% B!Q4 I ,2 ' P % ,,!Q4
H\
6
%
4
R& ! 4&
< P (Q 9 4O22
< O ! PO ( ! 2 (Q 9 O ! PO P2 R2 Q4 ! ,, 4Q2222
%& ·

× − × × − ×
H6 đưVc tính như s6u:
e\ % 2!(h ' η e
2
' 6\ % ,2 ' B!Q4 ' P % &O!,Ocm=
σ
6
%G\
6

4
2
2
] 4P&R
(Q
Q4 ! B
& 4O22 & %& K)
h
e
·

,
_

¸
¸
− ·

,
_

¸
¸

η
H6 %
PR ! R
< P (Q 9 4P&R
< P O ! PO ( ! 2 9 O ! PO P2 R2 ,O ! &O 4Q2222
·

− × × × − ×
cm
4
H6min % 2!224 Y P2 Y(Q % P!PO cm
4
L H6
Chọn cốt thU8 H\
6
là 4 Φ 4O I 4Φ 4( 9H\
6
% 44!&Pcm
4
<! chọn cốt thU8 H6 là 4 Φ 4( 9H6 %
R!O4cm
4
! cốt đ6i chọn Φ O! bước u % ,2cm.
III- CẤU KIỆN CHỊU KÉO. FT+/- *+,( %)G ()H-I
1. CP7 8+,( %)'7 8K< &Q(@ -R3
H6 %
a
R
N
= µ
min
% 2!PW
1. CP7 8+,( %)'7 8K< ;,() -R3 F-+/- *+,( %)G ()H-I
e" %
N
M
khi e" ≤ 2!(h l 6: lch tem bU
khi e
2
` 2!(h l 6: lch tem lớn
a- /3ch t4m bé
H\
6
%
) ' a h ( ' R
Ne
o a

H6 %
) ' a h ( F R
Ne
o a a
'

e % 2!(h l e" l 6
e\ % 2!(h I e" ' 6\
µ % µ
6
I µ \
6
≥ µ
min
% 2!&W.
b- /3ch t4m l-n
H\
6
%
) ' a h ( R
bh R ' Ne
o
'
a
$
0 n o


e% e" l 2!(h I 6
H6 %
a
a a o n o
R
F R bh R N T T + +α
c- Kiểm tra khả năng chịu lực
Y %
b R
N ' F R F R
n
a
'
a a a
− −
Jhi 46\ ≤ Y L α
"h"
Fe ≤ GnbY 9h" l 2!(Y< I G\
6H
\
6
9h" l 6\<
Jhi Y ` α
"h"
th6? Y % α
"h"
-à" côn* thNc Fe
Jhi Y L 46\= Fe\ ≤ G6H6 9h
"
l 6\<
d- Tính th6) lực c?t
0i:u kin y ≤ k"Gn bh"
k" % 2!,( -ới ST ≤ P22n.
Jhi y ≤ k
&
Gkbh
2
l 2!4F! đ#t đ6i the" cEu tK" như cEu kin chDu uốn.
Jhi y ` k
&
Gkbh
2
l 2!4F! tính đ6i để đ1m b1" đi:u kin:
y ≤ 4!O d 0 o k
* h ) N $ , 0 bh R ( −
k& % 2!Q đối -ới th6nh chDu kU"
k& % 2!O đối -ới b1n chDu kU"
jđ tính như t)"n* cEu kin chDu uốn
IS- CẤU KIỆN CHỊU UỐN. FT+/- *+,( -)T(@ @U%I
1. T+/- *+,( %)G ()H-
h
2
% h ' 6
r %
4
2
bh R
M
n
Fếu r ≤ r
2
tính the" cốt đơn
Fếu r
2
L r L 2!( tzn* h h"#c tính the" cốt kU8
$Zn* thU8 có G
6
≤ ,222 J*]cm
,
th>
r
2
% 2!P4O khi ST' 422n
r
2
% 2!P&4 khi ST % 4(2 l ,22n
a< !"t cốt 2@n:
' Từ r t)6 b1n* P'&& đưVc  h"#c! h"#c tính  % &' ' 4 &− =
 % 2!( 9& I ' 4 &− <=  là t{ số c^6 chi:u c6" -Zn* nUn 9Y< -à chi:u c6" tính t"3n
c^6 tiết din 9h
2
<
Sài t"3n:
' Tính din tích cốt thU8 dọc H6
H6 %
Ra
bh R
n 2
α
h"#c H6 %
2
h R
M
a
γ
Jiểm t)6 ` 
min
=  ≤ 
m6Y
%
a
n
R
R
2
α

2
% 2!Q4 khi ST' 422n

2
% 2!(O khi ST'4(2 l ,22n
Sài t"3n:
' Jiểm t)6 kh1 nzn* chDu l;c l;c khi biết b! h! H6! b+ tôn* -à thU8
 %
2
bh R
F R
n
a a
! từ  t)6 b1n* P'&& )6 r h"#c r % 9&' 2!(<
|X} % rGnb
4
2
h
Ví dụ :
Tính cốt thU8 9H6< ch" d7m có tiết din ch. nh/t -ới kích thước b Y h % 4( Y (2cm.
$Zn* m3c b+ tôn* 422! thU8 nhóm C[[! mômen tính t"3n là X % &B!QTm.
iải :
S+ tôn* 422 có Gn % R2J*]cm
,
=*i1 thiết 6 % Pcm= h
2
%(2lP% PQcm
r %
$
4# $5 "0
1+0000
× ×
% 2!,B L r
2
% 2!P4O
 % & ' !+ . 0 $ 1 × − % 2!PR L 
2
% 2!Q4
H6 % 2!PR
4Q22
R2
4( Y PQ % &R!(& cm
4
Chọn P 4( có H6 % &R!Q,cm
4
! chọn thừ6 2!Q4W
Aàm lưVn* W %
PQ 4(
Q, ! &R
x
&22W % &!BW L 
m6Y
% 2!Q4
4Q22
R2
&22 % 4!&(W
Số t)í t)"n* tiết din n*6n* 9h>nh P'&<
Jh"1n* c3ch thôn* thu{ *i.6 c3c th6nh thU8 là ,,mm ` đưmn* kính cốt thU8 -à `
4(mm.
Ví dụ :
Xột d7m có tiết din ch. nh/t -ới kích thước b Y h % 42 Y P(cm! t)"n* tiết din t -Zn*
kU" đx đ#t ,42 nhóm r[[! m3c b+ tôn* 422= h
2
% P( ' , % P4cm.
iải :
S+ tôn* m3c 422 có Gn % R2kd]cm
,

ThU8 nhóm r[[ có Gn 4O22kd]cm
,
,φ 42 có H6 % R!P& cm
4
α %
P4 42 R2
4O22 P& ! R
× ×
×
% 2!,PR L α
2
% 2!P4
r % 2!,PR 9&' 2!( × 2!,PR< % 2!4OO
X*h % 2!4OO × R2.42.P4
4
% R&PP(O k*cm % R!&P Tm
b- !"t cốt kép
Sài t"3n:
• Tính din tích cốt thU8 dọc:
Cốt chDu nUn: H\
6
%
< T 9
2
T
4
2 2
a h R
bh R ' M
a
n


Cốt chDu kU": H6 % α
2

T 2
a
a
n
a
n
F
R
R
R
bh R
+
Sài t"3n:
• Jiểm t)6 kh1 nzn* chDu l;c khi biết b! h! H\
6
! H6 b+ tôn*! thU8.
• α %
2
T T
bh R
F R F R
n
a a a a

Fếu α ` α
2
|X} % r
2
Gnb
'
a
'
a
2
0
F R h + 9h
2
l 6\<
Fếu α L
2
T 4
h
a
|X} % G6H6 9h
2
l 6\<
Fếu α ≤ α
2
|X} % r.Gnb
2
0
h
Ví dụ :
Tính cốt thU8 ch" d7m -ới c3c số liu như s6u: b× h % 4(× (2cm= 6 % Pcm! X % 4&!R
Tm. $Zn* b+ tôn* m3c 422! thU8 nhóm r[[.
iải :
S+ tôn* m3c 422 có Gn % R2kd]cm
4
ThU8 nhóm r[[ có G6 % G\
6
% 4O22 kd]cm
4
h
2
% (2 l P % PQcm
r %
4
PQ 4( R2
4&R2222
× ×
% 2!PQ
r
2
L r L 2!(! tính cốt thU8
Chọn 6\ % ,cm
< , PQ 9 4O22
PQ 4( R2 P4O ! 2 4&R2222
4
T

× × × −
·
a
F
% &!4Q cm
4
chọn 4Φ &2 9&!(B cm
4
<
H6 %
4Q ! &
4O22
PQ 4( R2 Q4 ! 2
+
× × ×
% 4P!&O cm
4
Chọn PΦ 4O 94P!Q, cm
4
< s6i số I &!OQW
µ W %
PQ 4(
4Q ! & Q, ! 4P
×

× &22 % 4W
µ
m6Y
% 2!Q4
4O22
R2
× &22 ≈ 4W
Số t)í thU8 như h>nh -~ P'4
Ví dụ :
Tính kh1 nzn* chDu l;c c^6 d7m có tiết din ch. nh/t -ới b× h % 42 × P(cm cốt thU8
dọc chDu kU" PΦ 4(! cốt thU8 chDu nUn là 4Φ &Q. $Zn* b+ tôn* 422 -à thU8 nhóm r[[ 9G6 %
G\
6
% 4O22 kd]cm
4
<
iải:
PΦ 4( có H6 % &R!Q4cm
4
= 4Φ &Q có H\
6
% P!24 cm
4
=
α %
P& 42 R2
< 24 ! P Q4 ! &R 9 4O22
× ×

% 2!(R4 L α
2
r % 2!(R4 9& l 2!( × 2!(R4< % 2!P&B
X*h % 2!P&B × R2 × 42 × P&
4
I 4O22 × P!24
% &QORPOB J*cm % &Q!R Tm
1. T+/- *+,( %)G T
Jiểm t)6 lKi c3c ?+u c7u đi:u kin cEu tK" c^6 b\c 9Yem 8h7n minh h"K cEu tK"<.
• s3c đDnh -D t)í t)bc t)un* h"à:
XC % Gn
'
C
'
C
h b 9h
2
l 2!(
T
,
h
<
X ≤ XC t)bc t)un* h"à ju6 c3nh
X ` XC t)bc t)un* h"à ju6 sưmn
a- Trục trung h)% Aua c8nh:
Tính như tiết din ch. nh/t
h b
,
×
T
b- Trục trung h)% Aua 7#:n:
Tính r %
4
2
T
2
T T
< ( ! 2 <9 9
bh R
h h b b h R M
n
, , , n
− − −
Từ r tính h"#c t)6 )6 α
$in tích tốt dọc H6 %
a
n
R
R
|α b h
2
I 9
b b
%

T
<
T
,
h
}
Chọn -à bố t)í cốt thU8 dọc:
Jiểm t)6 kh1 nzn* chDu l;c khi G6H6 ` Gn
T
,
b
T
,
h
α %
o n
'
%
'
% n a a
bh R
h ) b b ( R F R − −
! nếu α L α
"
tính r.
[ ] M
%
n n
R bh 'R +
4
2
< ( ! 2 9 < 9
T
2
T T
, , %
h h h b b − −
Ví dụ :
Tính cốt thU8 ch" d7m có tiết din h>nh hộ8 như h>nh -~! chDu mô men X % &R!OTm.
$Zn* b+ tôn* X422! thU8 nhóm C[[[
iải :
S+ tôn* 422 có Gn% R2kd]cm
4
! thU8 C[[[ có G6 % ,P22kd]cm
4
= α
2
% 2!Q4= r
2
% 2!P4O
o>
T
,
h
% Ocm ` 2!& × (2cm n+n gC ≥ Q
T
,
h
% POcm!
T
,
b
% 42I4× PO % &&Qcm
h
2
% (2 ' P % PQcm
Th;c tế
T
,
b
% (Ocm L &&Qcm. o/?
T
,
b
% (Ocm dZn* để tính t"3n.
XC % R2 × (O × O9PQ l 2!(.O< % &B(P222J*cm % &B!(P Tm
X % &R!O ` Xc % &B!(P. o/? t)bc t)un* h"à ju6 sưmn
r %
4
PQ 42 R2
< O ( ! 2 PQ 9 O < 42 (O 9 R2 &RO2222
× ×
× − − −
r % 2!4&O L r
2
% 2!P4O
oới r % 2!4&O t6 tính α % 2!4PR L α
2
% 2!Q4
H6 %
,P22
R2
|2!4PR.42.PQI9(O'42<O} % &P!&& cm
4
Chọn 4Φ 4P I 4Φ &O 9H6 % &P!&, cm
4
<
Số t)í thU8 t)"n* tiết din n*6n*
Ví dụ :
Tính kh1 nzn* chDu l;c c^6 d7m có tiết din ch. T -ới c3c kích thước h % (2cm! b %
&4cm=
T
,
h
% Ocm=
T
,
b
% ,2cm. S+ tôn* m3c 422! cốt thU8 đ#t 4Φ 4( nhóm r[[[.
iải :
ThU8 nhôm r[[[ có G6 % ,O22kd]cm
4
! 4Φ 4( có H6 % R!O4cm
4
h
2
% (2 l P % PQcm
o> G6H6 % R!O4 × ,O22 % ,B,&Qkd ` Gn
'
C
'
C
h b % R2 × ,2 × O % 4&Q22kd n+n t)bc
t)un* h"à đi ju6 sưmn.
α %
PQ 42 R2
O < &4 ,2 9 R2 ,O22 O4 ! R
× ×
− − ×
% 2!PR L α
2
% 2!Q4
T6 có: r % 2!,B
X*h % 2!,B × R2 × &4 × PQ
4
I R2 9,2 ' &4<O •9PQ'2!( × O<
% &,ORR22J*cm % &,!RTm
S- CẤU KIỆN CHỊU UỐN. FT+/- *+,( (@+V(@I.
• 0i:u kin đ#t cốt n*6n* 9cốt đ6i -à cốt Yi+n<.
2!Q Gk b h
2
L y L 2!,(Gn b h
2
9-ới d7m đMc b@n* ST ≤ P22n<
• Jhi chp đ#t cốt đ6i:
Sước đ6i là €u % G6Y n •đ
4
4
2
O
-
bh R
k
=
n ' gố nh3nh đ6i
•đ ' $in tích tiết din một nh3nh đ6i
€tt 8h1i th"1 mxn c3c ?+u c7u cEu tK" 9Yem 8h7n minh h"K<
€tt L €cEu
tK"
-à €tt ≤
-
h b R
k
4
2
( ! & × ×
0#t cốt Yi+n: HYi %
α sin
ax
db .
R
- - −
yi' Cốt Yi+n tươn* Nn* c^6 chen cốt Yi+n lớ8 thN i=
α ' là *óc n*hi+n* c^6 cốt Yi+n
T)"n* đó l;c cqt d" đ6i -à b+ tôn* chDu
yđb % 4!Oh
2

d k
q b R
= jđ %
u
f n R
d ax
Ví dụ :
Thiết kế cốt đ6i ch" d7m đơn *i1n có nhD8 P!Om! kích thước tiết din n*6n* 42 × P( cm=
h
2
% P,cm. $Zn* b+ tôn* X&(2! cốt thU8 nhóm r[. T1i t)ọn* t3c dbn* 8hen bố đ:u: j % PT]m.
iải :
C3c số liu:Gn % Q( kd]cm
4
= Gk % Q kd]cm
4
G6đ % &O22kd]cm
4
di3 t)D l;c cqt lớn nhEt.
y %
4
O ! P P×
% R!QT
k
&
Gkbh
2
% 2!Q.Q.42.P, % ,2RQkd % ,!&T
k
2
Gnbh
2
% 2!,(.Q(.42.P, % &R(Q(kd % &R!QT
o> -/? ,!&T L y % R!QT L &R!QT= t6 c7n tính cốt đ6i.
$Zn* đ6i Φ Q 9•đ % 2!4O, cm
4
< h6i nh3nh. Sước đ6i tính t"3n là:
utt % &O22 × 4 × 2!4O,
4
4
RQ22
P, 42 Q O × × ×
% &R!Q cm
um6Y %
RQ22
P, . ,2 . Q . ( ! &
4
% ,P!B cm
uct % &(cm -> h % P(cm
t đ"Kn đ7u d7m dài &!4m! đ#t đ6i Φ Q! 4 nh3nh c3ch nh6u &(cm.
SI- CẤU KIỆN CHỊU UỐN WOXN ĐYNG THZI. FT+/- *+,( %)G ()H-I
0i:u kin hKn chế XY ≤ 2!&Gnb
4
h
The" sơ đh XY -à X
XY ≤
/b ,
b , & x h F R
d a a
+
+ − < & <9 ( ! 2 9
4
2
T)"n* đó: - %
x
M
M
= mđ %
0 b h F R
1 R
b h F R
*
a a
d ad
a a
d
< 4 9 < 4 9 +
·
+
m
2
≤ mđ ≤ ,m
2
m
2
%
b b h b
h
b
/ < 4 .9
4
P 4
&
+

,
_

¸
¸
+ +
C ≤ 4h I b
The" sơ đh XY -à y
XY ≤
,
M
-b
h , & x b F R
x
d a a

,
_

¸
¸
+
+ −
4
&
< & <9 ( ! 2 9
4
2 & 1

&
%
0 h b F R
1 R
a a
d ad
< 4 9
&
+
C ≤ 4b I h= m
2&
≤ mđ
&
≤ ,m
2&
m
2&
%
h h b
h b
h
/ < 4 9
4
P 4
&
+

,
_

¸
¸
+
+
Jhi XY ≤ 2!( yb khôn* c7n kiểm t)6 đi:u kin 9c< nhưn* kiểm t)6 đi:u kin s6u đe?:
y I
db
x
-
h
M

,
Ví dụ :
Tính t"3n d7m tiết din ch. nh/t b % ,2cm= h % ((cm= b+ tôn* m3c 422. Xômen uốn
tính t"3n X % &4Tm= mômen Y"qn tính t"3n XY % ,Tm. Cốt thU8 dọc nhóm r ' [[! cốt đ6i
nhóm r ' [. ‚+u c7u bố t)í cốt thU8! kiểm t)6 kh1 nzn* chDu l;c.
oới b+ tôn* m3c 422 có Gn % R2kd]cm
4
. ThU8 r ' [[ có G6 % 4O22kd]cm
4
= r ' [ có G6đ %
&O22kd]cm
4
. $; kiến h
2
% (Ocm.
iải :
Tính *7n đMn* cốt thU8 H6 %
2
h R
M
a
γ
-ới γ % 2!R
H6 %
(& O ! 2 4O22
&422222
x x
% &2!(2cm
4
. Chọn dZn* Pφ 42 có H6 % &4!(Qcm
4
Số t)í: lớ8 b1" - 4!(cm= 6 % ,!(cm= tính lKi h
2
% (( ' ,!( % (&!(cm.
Cốt đ6i dZn* φ O= •đ % 2!(2,cm
4
. $; kiến kh"1n* c3ch u % Bcm.
Jiểm t)6 đi:u kin hKn chế 96<.
2!& Gnb
4
h % 2!& Y R2 Y ,2
4
Y (( % PP((22 ≈ P!P(Tm.
XY % ,Tm L 2!& Gnb
4
h % P!P(Tm.
Tính - %
P
,
&4
· ·
x
M
M
mđ %
2
a a
d ad
/cm 0,0000262l
30)7 (2x55 2800x12,56
1800x0,503
b)u (2h F R
f R
·
+
·
+
m
2
%
2
/cm 0,0000253l
30)30 (2x55
140
30
4x4 2
1
·
+

,
_

¸
¸
+
Th"1 mxn đi:u kin m
2
≤ mđ ≤ ,m
2
T)"n* -Zn* nUn có đ#t cốt thU8 dọc cEu tK" nhưn* bv ju6 t)"n* tính t"3n 9H
T
a
% 2<. Tính
chi:u c6" -Zn* nUn.
Y %
0x30
2800x12,56
b R
aF R
n
a
·
Jiểm t)6 Y L α
2
h
2
% 2!Q4 Y (&!( % ,&!Rcm.
Tính -ế 8h1i c^6 đi:u kin 9b< -à đ#t là Xtd
Xtd %
!b C
)b C m 0,5x)(1 (h F R
2
d 0 a a
+
+ −
%
4x30 C
)30 0,0000262C 6,50)(1 (51,5 2800x12,56
2
+
+ −
%
&42
&4PP PBPBQO22
4
+
+
,
,
T>m C để có Xtd bU nhEt b@n* c3ch YUt đK" hàm b/c nhEt -à b/c h6i c^6 Xtd the" C!
tính đưVc C % &2Rcm. Th"1 mxn đi:u kin C % &2Rcm L 4h I b % &P2cm.
Th6? C % &2Rcm -à" biểu thNc tính Xtd! t>m đưVc Xtd % 4!B,Tm.
Có XY % ,Tm ` 4!B,Tm ' khôn* b1" đ1m kh1 nzn* chDu l;c! 8h1i tzn* cốt thU8 -à tính
lKi.
Tzn* cốt đ6i thành φ &2! •đ % 2!BO(cm
4
. Tzn* cốt dọc thành P φ 44! H6 % &(!4cm
4
.
Tính lKi đưVc mđ % 2!2222,,O= Y % &(!BQcm.
Xtđ %
120 C
882C 5564016x1
2
+
T>m đưVc C % OR!Bcm= Xtđ % ,!,OTm.
Jiểm t)6 XY % , L Xtd % ,!,OTm. Tiết din đ^ kh1 nzn* chDu l;c.
M[T SỐ CÔNG THỨC S\ B]NG T^_ Đ` THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP.
S\N
1. Đ5( A>( &( ;>3 a+,% )5+ L)b(@0
Xômen t nhD8 t)"n* 8hươn* n*qn Xi
&
% mi
&
a
Xômen t nhD8 t)"n* 8hươn* dài Xi
4
% mi
4
a
Xômen t *ối t)"n* 8hươn* n*qn M i&
% 'ki
&
a
Xômen t *ối t)"n* 8hươn* n*qn M i4
% 'ki
4
a
C3c h số mi
&
! mi
4
! ki
&
! ki
4
Yem b1n* & ' &R 9i là l"Ki b1n tuƒ the" li+n kết Yun* ju6nh<.
a % 9* I 8< l
&
l
4
1. Đ5( A>( ;+V( -c% ;>3 a+,% )5+ L)b(@.
a- B.m6n C nhịp<
T)"n* 8hươn* n*qn: Xi
&
% m
&&
a\ I mi
&
a\\
T)"n* 8hươn* dài: Xi
4
% m
&4
a\ I mi
4
a\\
m
&&
! m
&4
! mi
&
! mi
4
t)6 b1n* & ' &R
a\ %
4 &
4
l l
2
3
,
_

¸
¸
+
a\\ %
4 &
.
4
l l
2
*! 8 t1i t)ọn* thưmn* Yu?+n -à tNc thmi t)+n &m
4
đ6n sàn.
b- B.m6n C gối ti1p gi8p:
4
T . .
M M
M
+
·
·
& .
M
'ki
&
a
·
4 .
M
'ki
&
a
:. T47d6( -?+ -4e(@ -f &5( A>( )5+ L)b(@ a6 *D3 *bg+ *=(@ -b(@ &b(@.
Jhi h6i 8hí6 có t1i t)ọn* dKn* t6m *i3c jtđ %
&
O
(
*l
Jhi h6i 8hí6 có t1i t)ọn* dKn* h>nh th6n* jtđ % k.jl
&
B?(@ 0 H, AB 8 -47d6( -?+
5
4
]l
&
& &!& &!4 &!, &!P &!( &!Q &!B &!O &!R 4
J 2!Q4( 2!QO& 2!B4( 2!BQ& 2!BR& 2!O&( 2!O,( 2!O(4 2!OQB 2!OO2 2!OR&
hiM
N. T.() MO3j( %C5 *D3 ;+V( -c% -)j< L)b(@ L)$L @D( &Q(@
J„ hiu:
gố  khi d7m *ối t; d"
gố  khi d7m *ối l+n d7n lớn hơn
gố  khi d7m đMc cZn* cột
Côn* thNc Xômen: X % t kjl
4
• $7m 4 nhD8
C[T
MkNG
MU(@ &(
a< B,ng 2@n chịu tải 2Dng t4m
• $in tích đế món* Hm%
%& tb d
t%
4 R
N
γ −
Gđ cưmn* độ đEt n:n
γ
tb
% 4T]m
,
.Hm % r Y S=r % 9& ∼ &!Q<
A"m chi:u seu chôn món*
• Chi:u c6" làm -ic c^6 món* the" đi:u kin Yu?+n th^n*
A"m % 2!(
( )
1
]
1

¸

+ −
+
% %
k
b h
2 R
N
( ! 2
B( ! 2
a%
&
F
N
= hc -à bc là kích thước tiết din cột.
• Chi:u c6" làm -ic the" đi:u kin chDu uốn
A"m %
n %
R h
' 2
P ! 2
.
l
&
%
4
%
h '−
= r là cKnh lớn c^6 món*
•ThU8 đ3? món*
T)"n* 8hươn* dài H6
r
%
o& a
'
4 R " , 0
M
T)"n* 8hươn* n*qn H6S

%
o& a
5
4 R " , 0
M
Xr % 2!&4( 8S

9r' hc<
4
XS % 2!&4( 8r 9S ' bc<
4
b< B,ng 2@n chịu tải l3ch t4m
• Jích thước đế món*
r % e
2
94 I
( ! 4 2(( ! & − k
<
k %
( )
$
0 o& tb d
t%
&e 4 R $ , 1
N
γ −
e
2
%
&
'
5
N
M
t%
t%
· = = m % & ∼ &!Q
• Jiểm t)6

,
_

¸
¸
t ·
'
e
5 '
N
2
Q
&
. min
m6Y
σ
σ d
R 4 ! & m6Y ≤
σ d
R ≤ min
• Chi:u c6" món*
A"m % l
&

n %
tb
R h
'
P ! 2
T σ
σ
\
tb
% σ
min
I 9σ
m6Y
' σ
min
<

,
_

¸
¸
+
'
h
%
4( ! 2 B( ! 2
&< Jết cEu khôn* chDu t3c độn* t);c tiế8 -à thưmn* Yu?+n c^6 mư6 nqn*:
B?(@ 0 K)<?(@ %$%) ;g( ()P- @+G5 %$% 8)j %< @+5( A()+,- &" %)< L)KL 8)O(@ %D(
-.() -<$( F2ối &-i h3 k1t cEu kh.ng chịu t8c 2'ng trực ti1p &% th#:ng FuG0n c$a m#a
n?ngI
Jết cEu
Jh"1n* c3ch lớn nhEt *i.6 c3c
khe c" *ixn 9m<
&. Jhun* lq8 *hU8
9kể c1 t)ưmn* hV8 có m3i b@n* kim l"Ki h"#c *u<
B2
4. Jết cEu lq8 *hU8 b@n* c3c tEm đ#c Q2
,. Jhun* t"àn khối h"#c nw6 lq8 *hU8 Q2
P. Jết cEu tEm đ#c t"àn khối h"#c nw6 lq8 *hU8 (2
4< Jết cEu chDu t3c độn* t);c tiế8 -à thưmn* Yu?+n c^6 mư6 nqn*:
0ối -ới kết cEu chDu t3c độn* t);c tiế8 -à thưmn* Yu?+n c^6 mư6 nqn* như: 5ớ8 m#t
m3i nhà! b6n côn*! mzth đưmn*! kh"1n* c3ch khe c" *ixn nhit …m 8h1i 8hZ hV8 -ới ti+u
chu…n TCoF (B&O ' &RR,: †X3i -à sàn b+ tôn* cốt thU8 t)"n* côn* t)>nh Ye? d;n* ' ‚+u c7u
k‡ thu/t chốn* thEm nướcˆ. 9S1n* ‰<
B?(@ 0 K)<?(@ %$%) -B+ &5 %C5 8)j %< @+l( ()+,- m3n -)j< )5+ %)+67 a7O(@ @U%
F&B+ ag+ 8/- %P7 %)'7 -$% &"(@ -4o% -+/L a> -)bp(@ #7dV( %C5 3b5 (q(@I
E<=+ 8/- %P7 K)<?(@ %$%) -B+ &5 F3I
' 5ớ8 b+ tôn* chốn* thEm c^6 m3i khôn* có lớ8
chốn* nón*.
' Tưmn* chqn m3i b@n* b+ tôn* cốt thU8
R
' 5ớ8 b+ tôn* chốn* thEm c^6 m3i có lớ8 chốn* nón* đKt
?+u c7u k‡ thu/t! ju? đDnh tKi đi:u P c^6 TCoF (B&O '
&RR,
' Jết cEu b+ tôn* cốt thU8 kh3c chDu t3c độn* t);c tiế8
c^6 bNc YK m#t t)mi.
&O
B?(@ 0 CPL %)B(@ (M- a> @+g+ )=( %C5 !6 4"(@ 8)j (M-
5"Ki kết cEu
CE8 chốn* nNt -à *i3 t)D c^6
b: )ộn* khe nNt *iới hKn 9mm<
Nn* -ới l"Ki cốt thU8 đưVc dZn*
ThU8
th6nh! de?
thU8
thưmn*
$e? thU8
cưmn* độ
c6"
d ≥ Pmm
$e? thU8
cưmn* độ
c6"
d ≤ ,mm
&. Jết cEu chDu 38 l;c c^6 chEt lvn* h"#c hơ[ CE8 & CE8 & CE8 &
4. Jết cEu n@m dưới m;c nước n*7m
,. Jết cEu chDu t);c tiế8 38 l;c c^6 -/t liu )mi CE8 ,
2!4(
CE8 4
2!&2
CE8 4
2!2(
P. Jết cEu t n*"ài t)mi h"#c t)"n* đEt! t)+n m;c nước
n*7m
CE8 ,
2!,2
CE8 4
2!&(
CE8 4
2!2(
(. Jết cEu t nơi đưVc che 8h^ CE8 ,
2!,(
CE8 ,
2!&(
CE8 4
2!&(
dhi chM:
9&<. S: )ộn* khe nNt *iới hKn ch" t)"n* b1n* Nn* -ới t3c dbn* c^6 t"àn bộ t1i t)ọn*! kể
c1 dài hKn -à n*qn hKn. 0ối -ới kết cEu cE8 , khi chp kiểm t)6 )i+n* -ới t1i t)ọn* dài hKn! *iới
hKn b: )ộn* khe nNt đưVc *i1m đi 2!2(mm.
94<. t nh.n* -Zn* chDu 1nh hưtn* c^6 nước m#n! *i1m b: )ộn* khe nNt *iới hKn 2!&mm
đối -ới cE8 ,! *i1m 2!(mm đối -ới cE8 4. Fếu s6u khi *i1m mà b: )ộn* khe nNt *iới hKn b@n*
khôn* th> nen* kết cEu l+n thành cE8 &.
9,<. 0ối -ới nh.n* côn* t)>nh tKm có ni+n hKn sw dbn* dưới 42 nzm ch" 8hU8 tzn* b:
)ộn* khe nNt *iới hKn l+n 2!(mm.
B?(@ 0 T4' AB @+g+ )=( %C5 !+/( *=(@ r@)
E<=+ %P7 8+,( G+g+ )=( &" as(@
&. $7m c7u t)bc -ớ[
6] C7u t)bc ju6? t6?
b] C7u t)bc chK? đin
9&](22<5
9&]Q22<5
4. gàn có t)7n 8hŠn*! cEu kin c^6 m3i -à tEm tưmn* t)e" 9khi tính
tEm tưmn* n*"ài m#t 8hŠn*<! nhD8 5:
6] 5 L Qm
b] Q ≤ 5 ≤ B!(m
c] 5 ` B!(m
9&]422<5
,cm
9&]4(2<5
,. gàn -ới t)7n có sưmn -à c7u th6n*! nhD8 5:
6] 5 L (m
b] ( ≤ 5 ≤ &2m
c] 5 ` &2m
9&]422<5
4!(cm
9&]P22<5
G)+ %)Q0
9&<. 5 là nhD8 tính t"3n c^6 d7m h"#c b1n k+ l+n 4 *ối. 0ối -ới c3c côn* Yôn! dZn* 5 % 4
5
&
-ới 5
&
là độ -ươn c^6 côn* Yôn.
94<. Jhi thiết kế kết cEu có độ -hn* t)ước th> lMc kiểm t)6 -: -‹n* ch" 8hU8 t)ừ đi độ
-hn* đó nếu khôn* có nh.n* hKn chế *> đ#c bit.
9,<. 0ối -ới c3c cEu kin kh3c khôn* nếu t t)"n* b1n* th> *iới hKn độ -‹n* đưVc ju?
đDnh tuƒ the" tính chEt -à nhim -b c^6 chMn* nhưn* *iới hKn đó khôn* đưVc lớn ju3 &]&(2
nhD8 h"#c &]B( độ -ươn c^6 côn* Yôn.
9P<. Jhi ju? đDnh độ -‹n* *iới hKn khôn* 8h1i d" ?+u c7u -: côn* n*h s1n YuEt -à cEu
tK" mà chp d" ?+u c7u -: th…m m‡ th> để tính t"3n • chp lE? c3c t1i t)ọn* t3c dbn* dài hKn.
B?(@ 0 C)e( 8.%) -)bg% -+/- *+,( F! × ).%3I %C5 *D3 !V -O(@ %B- -)KL
T?I
-4e(@
-f A>(
8@t3
N)'L *D3 F3I
: :nu N Nnu u unu v vnu w
&222
&2× 4( &2× ,2 &(× ,2 &(× ,( 42× ,( 42× P2 42× P2 42× P( 42× P(
&422
&2× ,2 &2× ,2 &(× ,2 &(× ,( 42× ,( 42× P2 42× P( 42× P( 42× P(
&P22
&2× ,2 &(× ,2 &(× ,( &(× ,( 42× P2 42× P2 42× P( 42× P( 42× (2
&Q22
&(× ,2 &(× ,2 &(× ,( &(× P2 42× P2 42× P( 42× P( 42× (2 42× (2
&O22
&(× ,2 &(× ,( 42× ,( 42× P2 42× P2 42× P( 42× P( 42× (2 42× (2
4222
&(× ,2 &(× ,( 42× ,( 42× P2 42× P( 42× P( 42× P( 42× (2 42× ((
4P22
&(× ,( 42× ,( 42× P2 42× P2 42× P( 42× P( 42× (2 42× (2 42× ((
4O22
&(× ,( 42× ,( 42× P2 42× P( 42× P( 42× (2 42× (2 42× (2 42× ((
,422
42× ,( 42× P2 42× P2 42× P( 42× (2 42× (2 42× (2 42× (( 42× Q2
,Q22
42× ,( 42× P2 42× P2 42× P( 42× (2 42× (2 42× (( 42× (( 42× Q2
B?(@ 0 C)e( %)+67 *>d &5( A>( ;<=+ ;>3 a+,% 3"- L)b(@ F;* 0 ;( x 1I F%3I
H<=- -?+
-4V( A?(
F8Gt3
1
I
C)+67 *>+ L)b(@ (@q( ;( F3I
1nv 1ny 1nz 1n1 1nN 1nv 1ny :nz
≤ 422
4(2
,22
,(2
P22
P(2
(22
Q22
B22
O22
R22
&222
B?(@ 0 T4' AB _n α n γ
7"8
6"7
8"
"10
10"11
α γ
_
α γ
_
2!2& 2!RR( 2!2&2 2!,4 2!OP2 2!4QR
2!24 2!RR2 2!242 2!,, 2!O,( 2!4B(
2!2, 2!RO( 2!2,2 2!,P 2!O,2 2!4O4
2!2P 2!RO2 2!2,R 2!,( 2!O4( 2!4OR
2!2( 2!RB( 2!2PO 2!,Q 2!O42 2!4R(
2!2Q 2!RB2 2!2(O 2!,B 2!O&( 2,2&
2!2B 2!RQ( 2!2QO 2!,O 2!O&2 2!,2R
2!2O 2!RQ2 2!2BB 2!,R 2!O2( 2!,&P
2!2R 2!R(( 2!2O( 2!P2 2!O22 2!,42
2!&2 2!R(2 2!2R( 2!P& 2!BR( 2!,4Q
2!&& 2!RP( 2!&2P 2!P4 2!BR2 2!,,4
2!&4 2!RP2 2!2&, 2!P, 2!BO( 2!,,B
2!&, 2!R,( 2!&44 2!PP 2!BO2 2!,P,
2!&P 2!R,2 2!&,2 2!P( 2!BB( 2!,PR
2!&( 2!R4( 2!&,R 2!PQ 2!BB2 2!,(P
2!&Q 2!R42 2!&PB 2!PB 2!Q( 2!,(R
2!&B 2!R&( 2!&(Q 2!PO 2!BQ2 2!,Q(
2!&O 2!R&2 2!&QP 2!PR 2!B(( 2!,B2
2!&R 2!R2( 2!&B4 2!(2 2!B(2 2!,B(
2!42 2!R22 2!&O2 2!(& 2!BP( 2!,O2
2!4& 2!OR( 2!&OO 2!(4 2!BP2 2!,O(
2!44 2!OR2 2!&RQ 2!(, 2!B,( 2!,R2
2!4, 2!OO( 2!42P 2!(P 2!B,2 2!,RP
2!4P 2!OO2 2!4&& 2!(( 2!B4( 2!,RR
2!4( 2!OB( 2!4&R 2!(Q 2!B42 2!P2,
2!4Q 2!OB2 2!44Q 2!(B 2!B&( 2!P2O
2!4B 2!OQ( 2!4,( 2!(O 2!B&2 2!P&4
2!4O 2!OQ2 2!4P& 2!(R 2!B2( 2!P&Q
2!4R 2!O(( 2!4PO 2!Q2 2!B22 2!P42
2!,2 2!O(2 2!4(( 2!Q& 2!QR( 2!P4P
2!,& 2!OP( 2!4Q4 2!Q4 2!QR2 2!P4O
Hảng : Ii3n tích cốt thép trJn Kcm
L
M khi bi1t kh)ảng c8ch &% 2#:ng kính thép
KTính ch) N m chiOu r'ng 2anM
Jh"1n*
c3ch thU8
9cm<
0ưmn* kính φ 9mm<
Q Q]O O O]&2 &2 &4 &P &Q
B P!2P (!Q2 B!&R R!42 &&!4& &Q!&Q 4&!RR 4B!B,
B!( ,!BB (!42 Q!B& O!Q2 &!PB2 &(!2O 42!(4 4Q!O&
O ,!(P P!R2 Q!4R O!&2 R!O& &P!&P &R!4P 4(!&P
R ,!&P P!P2 (!(R B!42 O!B4 &4!(B &B!&2 44!,P
&2 4!O, ,!R2 (!2, Q!P2 B!O( &&!,& &(!,R 42!&2
&& 4!(B ,!Q2 P!(B (!OQ B!&P &2!4O &,!RR &O!4O
&4 4!,Q ,!,2 P!&R (!P2 Q!(P R!P4 &4!O, &Q!BQ
&4!( 4!4Q ,!&2 P!24 (!42 Q!4O R!2( &4!,4 &Q!2O
&, 4!&O ,!22 ,!OB (!22 Q!2P O!B2 &&!OP &(!PB
&P 4!24 4!O2 ,!(R P!Q2 (!Q& O!2O &&!22 &P!,Q
&( &!OR 4!Q2 ,!,( P!,2 (!4, B!(P &2!4Q &,!P&
&Q &!BB 4!(2 ,!&P P!&2 P!R& B!2B R!Q4 &4!(B
&B &!QQ 4!,2 4!PQ ,!O2 P!Q4 Q!Q( R!2( &&!O,
&O &!(B 4!42 4!BR ,!Q2 P!,Q Q!4O O!(( &&!&B
&R &!PR 4!&2 4!Q( ,!P2 P!&, (!R( O!&2 &2!2O
42 &!P& 4!22 4!(& ,!42 ,!,R (!Q( B!QR &2!2(
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

Một cột có hai đầu liên kết ngàm có chiều cao H = 7m, tiết diện hình vuông 30x30 cm chịu một lực nén N là 100T. Dùng bê tông mác 200 thép CII (R’ a= 2600kg/cm2). Tính cốt thép chịu lực của cột. Giải : lo = 0,5 x H = 0,5 x 7 = 3,5m. lo 350 = λ b= = 11,7; j = 0,97 b 30
100000 − 90 .30 .30 Fa = 0,97 = 8,91cm2 2600

Chọn 4 φ 18 có Fa = 10,18cm2 > 8,91cm2 Bảng : Chiều dài tính toán của cột nhà một tầng Đặc trưng của nhà và cột
l0 khi tính cột trong mặt phẳng Thẳng góc với khung ngang Của khung Khi không Khi có ngang có Liên kếtt trong mặt phẳng của hàng cột dọc 5 6 7 1,5H1 0,8 H1 1,2H1 1,2H1 0,8 H1 0,8H1 2,0H2 1,5H2 2,0H2 2,0H2 1,5H2 2,0H2 1,5H 1,2H 2,5H2 2,0H2 1,5H 1,2H 2,5H2 1,5H 1,2H 0,8 H1 0,8 H1 1,5H2 1,5H2 0,8 H 0,8 H 0,8H2 0,8 H 0,8 H 1,2H 1,2H 2,0H2 1,5H2 1,2H 1,2H 2,5H2 1,2H 1,2H

3 Phần cột dưới dầm cầu chạy Khi có kể đến 1. Nhà có cầu chạy Tải trọng cầu chạy Phần cột trên dầm cầu chạy Phần cột dưới dầm cầu chạy Khi không kể đến 1. Nhà có cầu chạy của nhà tải trọng cầu chạy Phần cột trên dầm cầu chạy Phần cột dưới Cột có giật cấp của nhà 2. Nhà không có Phần cột trên cầu chạy Cột có tiết diện Nhà một nhịp không đổI Nhà nhiều nhịp

1

2

4 Liên tục Không liên tục Liên tục Không liên tục Một nhịp Nhiều nhịp Liên tục Không liên tục Một nhịp Nhiều nhịp

Ghi chú: H- Chiều cao toàn bộ cột từ mặt móng đến kết cấu mái H1 - Chiều cao phần cột dưới từ mặt móng đến mặt vai cột (Hd) H2 - Chiều cao phần cột trên từ vai cột đến kết cấu mái (Ht)

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->