P. 1
Truyen Dong Dien

Truyen Dong Dien

|Views: 512|Likes:
Được xuất bản bởiQuyet Pro

More info:

Published by: Quyet Pro on Jul 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

Chuong 1 kn

+ Nắm được cấu trúc chung của hệ thống truyền động điện
tự động (!"!##!#$%
+ Nắm được đ&c t'nh của t(ng )o*i động c+ trong c,c hệ
thống truyền động điện tự động c- th.%
+ /h0n t'ch được c,c 1hư+ng 1h,1 điều ch2nh tốc độ động c+
34 3ấn đề điều ch2nh tốc độ trong c,c hệ 56ộ 6i7n đ8i " động
c+ 9%
+ :h;o <,t được =u, tr>nh =u, độ của !"!##!# 3?i c,c
th@ng <ố của hệ ho&c của 1h- t;i%
+ !'nh chAn c,c 1hư+ng ,n truyền động 34 nắm được
nguyBn tắc c+ 6;n đ. chAn c@ng <uất động c+ điện%
+ Nắm được c,c nguyBn tắc c+ 6;n điều khi.n tự động !"
!##!#%
+ /h0n t'ch 34 đ,nh gi, được c,c m*ch điều khi.n tự động
đi.n h>nh của c,c m,y ho&c hệ thống đC cD <En%
+ Nắm được nguyBn tắc )4m 3iệc của 1hFn tG điều khi.n
)ogic%
+ !8ng hợ1 được một <ố m*ch điều khi.n )ogic%
+ !hi7t k7 được c,c m*ch điều khi.n tự động của c,c m,y
ho&c hệ thống thHo yBu cFu c@ng nghệ%
Cấu trúc 34 1h0n )o*i hệ thống truyền động điện tự động (tđđ tđ$
Cấu trúc của hệ thống truyền động điện tự độngI
J #Knh nghLa hệ thống truyền động điện tự độngI
+ ệ truyền động điện tự động (!## !#$ )4 một t8 hợ1 c,c
thi7t 6K điệnM điện tGM 3%3% 1h-c 3- cho cho 3iệc 6i7n đ8i điện
nNng th4nh c+ nNng cung cấ1 cho c,c c+ cấu c@ng t,c trBn
c,c m,y <;n <uấtM cOng như gia c@ng truyền t'n hiệu th@ng
tin đ. điều khi.n =u, tr>nh 6i7n đ8i nNng )ượng đD thHo yBu
cFu c@ng nghệ%
J Cấu trúc chungI
Hình 1
>nh 1"1I P@ t; cấu trúc chung của hệ !## !#
BBĐ: Bộ biến đổi; ĐC: Động cơ điện; MSX: Máy sản xuất; R
và R : Bộ đi!u c"#n" t$uy!n động và c%ng ng"ệ; & và & :
các Bộ đ'ng c(t )"*c v* t$uy!n động và c%ng ng"ệ; +,:
M-c" g".) n/i; 01: ,g23i v4n "àn"
Cấu trúc của hệ !## !# gQm R 1hFn ch'nhI
" /hFn )ực (m*ch )ực$I t( )ư?i điện ho&c nguQn điện cung cấ1
điện nNng đ7n 6ộ 6i7n đ8i (SS#$ 34 động c+ điện (#C$ truyền
động cho 1h- t;i (PTU$% C,c 6ộ 6i7n đ8i nhưI 6ộ 6i7n đ8i
m,y điện (m,y 1h,t điện một chiềuM Voay chiềuM m,y điện
khu7ch đ*i$M 6ộ 6i7n đ8i điện t( (khu7ch đ*i t(M cuộn kh,ng
6;o ho4$M 6ộ 6i7n đ8i điện tGM 6,n WXn (Ch2nh )ưu tiri<torM 6ộ
điều ,1 một chiềuM 6i7n tFn tran<i<torM tiri<tor$% #ộng c+ cD
c,c )o*i nhưI động c+ một chiềuM Voay chiềuM c,c )o*i động c+
đ&c 6iệt%
" /hFn điều khi.n (m*ch điều khi.n$ gQm c,c c+ cấu đo
)ưYngM c,c 6ộ điều ch2nh tham <ố 34 c@ng nghệM c,c kh' c-M
thi7t 6K điều khi.n đDng cắt 1h-c 3- c@ng nghệ 34 cho ngưYi
3Zn h4nh% #Qng thYi một <ố hệ !## !# kh,c cD c; m*ch
gh[1 nối 3?i c,c thi7t 6K tự động kh,c ho&c 3?i m,y t'nh điều
khi.n%
/h0n )o*i hệ thống truyền động điện tự độngI
" !ruyền động điện kh@ng điều ch2nhI thưYng ch2 cD động c+
nối trực ti71 3?i )ư?i điệnM =uay m,y <;n Vuất 3?i một tốc độ
nhất đKnh%
" !ruyền động cD điều ch2nhI tu\ thuộc 34o yBu cFu c@ng
nghệ m4 ta cD hệ truyền động điện điều ch2nh tốc độM hệ
truyền động điện tự động điều ch2nh m@ mHnM )ực k[oM 34 hệ
truyền động điện tự động điều ch2nh 3K tr'% !rong hệ n4y cD
th. )4 hệ truyền động điện tự động nhiều động c+%
" !hHo cấu trúc 34 t'n hiệu điều khi.n m4 ta cD hệ truyền
động điện tự động điều khi.n <ốM hệ truyền động điện tự
động điều khi.n tư+ng tựM hệ truyền động điện tự động điều
khi.n thHo chư+ng tr>nh %%%
" !hHo đ&c đi.m truyền động ta cD hệ truyền động điện tự
động động c+ điện một chiềuM động c+ điện Voay chiềuM động
c+ 6ư?cM 3%3%
" !hHo m]c độ tự động hDa cD hệ truyền động kh@ng tự động
34 hệ truyền động điện tự động%
" Ngo4i raM c^n cD hệ truyền động điện kh@ng đ;o chiềuM cD
đ;o chiềuM hệ truyền động đ+nM truyền động nhiều động c+M
3%3%
#&c t'nh c+ của m,y <;n Vuất _4 động c+
#&c t'nh c+ của m,y <;n VuấtI
+ #&c t'nh c+ của m,y <;n Vuất )4 =uan hệ gi`a tốc độ =uay
34 m@mHn c;n của m,y <;n VuấtI P
c
a b(c$%
+ #&c t'nh c+ của m,y <;n Vuất rất đa W*ngM tuy nhiBn 1hFn
)?n chúng được 6i7u Widn Wư?i W*ng 6i.u th]c t8ng =u,tI
Hình 2
!rong đDI
P
c
" m@mHn ]ng 3?i tốc độ c%
P
co
" m@mHn ]ng 3?i tốc độ c a e%
P
đm
" m@mHn ]ng 3?i tốc độ đKnh m]c c
đm
+ !a cD c,c trưYng hợ1 <ố mO = ]ng 3?i c,c t;iI
:hi = a "1M m@mHn tf )ệ nghKch 3?i tốc độM tư+ng ]ng c,c
c+ cấu m,y tiệnM WoaM m,y cuốn W0yM cuốn giấyM %%% (đưYng
#&c đi.m của )o*i m,y n4y )4 tốc độ )4m 3iệc c4ng thấ1 th>
m@mHn c;n ()ực c;n$ c4ng )?n%
  :hi = a eM P
c
a P
đm
a con<tM tư+ng ]ng c,c c+ cấu m,y
n0ng h*M cFu tr-cM thang m,yM 6Nng t;iM c+ cấu Nn Wao m,y
cắt gAtM %%% (đưYng
:hi = a 1M m@mHn tf )ệ 6Zc nhất 3?i tốc độM tư+ng ]ng c,c
c+ cấu ma <,tM m,y 64oM m,y 1h,t một chiều t;i thuFn trgM
(đưYng
:hi = a RM m@mHn tf )ệ 6Zc hai 3?i tốc độM tư+ng ]ng c,c
c+ cấu m,y 6+mM =u*y giDM m,y n[nM (đưYng
+ !rBn h>nh 1"Ra 6i.u Widn c,c đ&c t'nh c+ của m,y <;n
VuấtI
Hình 3
>nh 1"RI a$ C,c W*ng đ&c t'nh c+ của c,c m,y <;n Vuất
: 5 6 78;   : 5 6 9; : 5 6 8; : 5 6 :;
6$ h*ng đ&c t'nh c+ của m,y <;n Vuất cD t'nh th7 nNng%
c$ h*ng đ&c t'nh c+ của m,y <;n Vuất cD t'nh 1h;n kh,ng%
+ Ngo4i raM một <ố m,y <;n Vuất cD đ&c t'nh c+ kh,cM nhưI
" P@mHn 1h- thuộc 34o gDc =uay P
c
a b(i$ ho&c m@mnH 1h-
thuộc 34o đưYng đi P
c
a b(<$M c,c m,y c@ng t,c cD 1itt@ngM
c,c m,y tr-c kh@ng cD c,1 c0n 6jng cD đ&c t'nh thuộc )o*i
n4y%
" P@mHn 1h- thuộc 34o <ố 3^ng =uay 34 đưYng đi P
c
a
b(cM<$ như c,c )o*i VH điện%
" P@mHn 1h- thuộc 34o thYi gian P
c
a b(t$ như m,y nghiền
đ,M nghiền =u&ng%
!rBn h>nh 1"R6 6i.u Widn đ&c t'nh c+ của m,y <;n Vuất cD
m@mHn c;n W*ng th7 nNng%
!rBn h>nh 1"Rc 6i.u Widn đ&c t'nh c+ của m,y <;n Vuất cD
m@mHn c;n W*ng 1h;n kh,ng%
#&c t'nh c+ của động c+ điệnI
+ #&c t'nh c+ của động c+ điện )4 =uan hệ gi`a tốc độ =uay
34 m@mHn của động c+I P a b(c$%
$M h>nh 1"k% $M đQng 6ộ (đưYng $M động c+ điện Voay chiều
kh@ng đQng 6ộ (đưYng  $M 34 động c+ điện một chiều k'ch t(
nối ti71 hay hln hợ1 (đưYng + Nh>n chung cD m )o*i đ&c
t'nh c+ của c,c )o*i động c+ đ&c trưng nhưI động c+ điện một
chiều k'ch t( <ong <ong hay độc )Z1 (đưYng
Hình 4
>nh 1"kI C,c đ&c t'nh c+ của 6ốn )o*i động c+ điện
J !hưYng ngưYi ta 1h0n 6iệt hai )o*i đ&c t'nh c+I
+ Đ<c t=n" cơ t> n"i?nI )4 đ&c t'nh cD được khi động c+ nối
thHo <+ đQ 6>nh thưYngM kh@ng <G W-ng thBm c,c thi7t 6K 1h-
trợ kh,c 34 c,c th@ng <ố nguQn cOng như của động c+ )4
đKnh m]c% Như 3Zy mli động c+ ch2 cD một đ&c t'nh c+ tự
nhiBn%
+ Đ<c t=n" cơ n"@n t-A hay đ<c t=n" cơ đi!u c"#n"I )4 đ&c
t'nh c+ nhZn được <ự thay đ8i một trong c,c th@ng <ố n4o đD
của nguQnM của động c+ ho&c nối thBm thi7t 6K 1h- trợ 34o
m*chM ho&c <G W-ng c,c <+ đQ đ&c 6iệt% Pli động c+ cD th.
cD nhiều đ& t'nh c+ nh0n t*o%
#ộ c]ng đ&c t'nh c+I
+ #,nh gi, 34 <o <,nh c,c đ&c t'nh c+M ngưYi ta đưa ra kh,i
niệm 5độ cBng đ<c t=n" cơ 9 34 được đKnh nghLaI
Hình 5
!rong đDI nP 34 nc )4 )ượng <ai 1h0n của m@mHn 34 tốc độ
tư+ng ]ngo P
J
a PpP
đm
o c
J
a cpc
đm
o ho&c c
J
a cpc
c6
%
Hình 6
Hình 7
>nh 1" mI C,ch t'nh độ c]ngđ&c t'nh c+ 6jng đQ thK
!rong đDI
+ m
P
)4 t2 )ệ V'ch của tr-c m@mHn
+ m
c
)4 t2 )ệ V'ch của tr-c tốc độ
)4 gDc t*o th4nh gi`a ti71 tuy7n 3?i tr-c c t*i đi.m V[t của
đ&c t'nh c+%γ +
+ #ộng c+ kh@ng đQng 6ộ cD độ c]ng đ&c t'nh c+ thay đ8i
gi, trK (q r eM q s e$%
+ #ộng c+ đQng 6ộ cD đ&c t'nh c+ tuyệt đối c]ng (q t u$%
+ #ộng c+ một chiều k'ch t( độc )Z1 cD độ c]ng đ&c t'nh c+
c]ng (q v me$%
+ #ộng c+ một chiều k'ch t( độc )Z1 cD độ c]ng đ&c t'nh c+
mềm (q w 1e$%
C,c tr*ng th,i )4m 3iệc của hệ tđđtđ
+ !rong hệ truyền động điện tự động 6ao giY cOng cD =u,
tr>nh 6i7n đ8i nNng )ượng điện nNng th4nh c+ nNng ho&c
ngược )*i% Ch'nh =u, tr>nh 6i7n đ8i n4y =uy7t đKnh tr*ng th,i
)4m 3iệc của hệ truyền động điện% CD th. )Z1 S;ng 1"1I
Hình 8
C t$-ng t"ái động cơI !a coi W^ng c@ng <uất điện /
điện
cD gi,
trK Wư+ng n7u như nD cD chiều truyền t( nguQn đ7n động c+
34 t( động c+ 6i7n đ8i c@ng <uất điện th4nh c@ng <uất c+I
/
c+
a P%c cấ1 cho m,y <;n Vuất 34 được tiBu th- t*i c+ cấu
c@ng t,c của m,y% C@ng <uất c+ n4y cD gi, trK Wư+ng n7u như
m@mHn động c+ <inh ra cxng chiều 3?i tốc độ =uay%
C t$-ng t"ái Dáy )"átI th> ngược )*iM khi hệ truyền động )4m
3iệcM trong một điều kiện n4o đD c+ cấu c@ng t,c của m,y
<;n Vuất cD th. t*o ra c+ nNng Wo động nNng ho&c th7 nNng
t'ch )Oy trong hệ đủ )?nM c+ nNng đD được truyền 3ề tr-c
động c+M động c+ ti71 nhZn nNng )ượng n4y 34 )4m 3iệc như
một m,y 1h,t điện% C@ng <uất điện cD gi, trK 0m n7u nD cD
chiều t( động c+ 3ề nguQnM c@ng <uất c+ cD gi, trK 0m khi nD
truyền t( m,y <;n Vuất 3ề động c+ 34 m@mHn động c+ <inh
ra ngược chiều 3?i tốc độ =uay%
P@mHn của m,y <;n Vuất được gAi )4 m@mHn 1h- t;i hay
m@mHn c;n% ND cOng được đKnh nghLa Wấu 0m 34 Wư+ngM
ngược )*i 3?i Wấu m@mHn của động c+%
+ /hư+ng tr>nh c0n 6jng c@ng <uất của hệ !## !# )4I
/
đ
a /
c
+ n/ (1"m$
!rong đDI /
đ
)4 c@ng <uất điệno /
c
)4 c@ng <uất c+o n/ )4 t8n
thất c@ng <uất%
" !r*ng th,i động c+ gQmI ch7 độ c' tải 34 ch7 độ E"%ng tải%
!r*ng th,i động c+ 1h0n 6ố g gDc 1hFn tư yM yyy của m&t
1hzng c(P$%
" !r*ng th,i hCm cDI 1FD E"%ng tảiG 1FD tái sin"G 1FD
ng2Hc và 1FD động nIng; !r*ng th,i hCm g gDc yyM y_ của
m&t 1hzng c(P$%
" 1FD tái sin"I /
điện
s eM /
c+
s eM c+ nNng 6i7n th4nh điện
nNng tr; 3ề )ư?i%
" 1FD ng2HcI /
điện
r e M /
c+
s eM điện nNng 34 c+ nNng chuy.n
th4nh t8n thất n/%
" 1FD động nIngI /
điện
a eM /
c+
s eM c+ nNng 6i7n th4nh c@ng
<uất t8n thất n/%
J Các t$-ng t"ái JàD việc t$?n D<t )"Kng LMG MN:
$-ng t"ái động cơI tư+ng ]ng 3?i c,c đi.m njm trong gDc
1hFn tư th] nhất 34 gDc 1hFn tư th] 6a của m&t 1hzng {PM
c|M h>nh 1 " }%
$-ng t"ái Dáy )"átI tư+ng ]ng 3?i c,c đi.m njm trong gDc
1hFn tư th] hai 34 gDc 1hFn tư th] tư của m&t 1hzng {PM c|M
h>nh 1 " }% g tr*ng th,i n4yM m@mHn động c+ chống )*i chiều
chuy.n độngM nBn động c+ cD t,c W-ng như 6ộ hCmM 34 3>
3Zy tr*ng th,i m,y 1h,t c^n cD tBn gAi )4 ~t$-ng t"ái "FD~%
Hình 9
>nh 1 " }I Si.u Widn c,c tr*ng th,i )4m 3iệc
!'nh đ8i c,c đ*i )ượng c+ hAc
P@mHn 34 )ực =uy đ8iI
+ •uan niệm 3ề <ự t'nh đ8i như 3iệc WYi đi.m đ&t t( tr-c n4y
3ề tr-c kh,c của m@mHn hay )ực cD V[t đ7n t8n thất ma <,t
g trong 6ộ truyền )ực% !hưYng =uy đ8i m@mHn c;n P
c
M (hay
)ực c;n €
c
$ của 6ộ 1hZn )4m 3iệc 3ề tr-c động c+%
+ #iều kiện =uy đ8iI đảD bảA c@n bOng c%ng suất t$Ang
)"Pn cơ cQR "ệ ĐĐĐ:
" :hi nNng )ượng truyền t( động c+ đ7n m,y <;n VuấtI
/
tr
a /
c
+ n/ (1"}$
!rong đDI /
tr
)4 c@ng <uất trBn tr-c động c+M /
tr
a P
c=đ
%cM
(P
c=đ
34 c " m@mHn c;n tLnh =uy đ8i 34 tốc độ gDc trBn tr-c
động c+$%
/
c
)4 c@ng <uất của m,y <;n VuấtM /
c
a P
)3
%c
)3
M
(P
)3
34 c
)3
" m@mHn c;n 34 tốc độ gDc trBn tr-c )4m 3iệc$%
n/ )4 t8n thất trong c,c kh0u c+ kh'%
J N7u t'nh thHo hiệu <uất hộ1 tốc độ đối 3?i chuy.n động
=uayI
Hình 10
η a η !rong đDI
i
η %
t
" hiệu <uất 6ộ truyền )ực%
η
t
" hiệu <uất của tang trống%
• a cp3
)3
" gAi )4 tf <ố =uy đ8i%
" :hi nNng )ượng truyền t( m,y <;n Vuất đ7n động c+I
/
tr
a /
c
" n/ (tự ch]ng minh$%
•uy đ8i m@mHn =u,n t'nh 34 khối )ượng =u,n t'nhI
+ #iều kiện =uy đ8iI bảA tAàn động nIng t=c" JuS t$Ang "ệ
t"/ng:
Hình 11
!rong đDI ‚

" m@mHn =u,n t'nh =uy đ8i 3ề tr-c động c+%
c
#
" tốc độ gDc trBn tr-c động c+%

#
" m@mHn =u,n t'nh của động c+%

i
" m@mHn =u,n t'nh của 6,nh rNng th] i%
m
ƒ
" khối )ượng =u,n t'nh của t;i trAng th] ƒ%
i
i
a cpc
i
" t2 <ố truyền tốc độ t( tr-c th] i%
• a cp3
ƒ
" t2 <ố =uy đ8i 3Zn tốc của t;i trAng%
• 0= T*I T+ đQ truyền động của c+ cấu n0ngM h* I
Hình 12
>nh 1" „I T+ đQ động hAc của c+ cấu n0ng h*
động cơ điện;   "ộ) t/c độ;
tRng t$/ng 5uRy; tải t$Ung
Hình 13
/hư+ng tr>nh động hAc của hệ tđđ tđ
+ …4 =uan hệ gi`a c,c đ*i )ượng (cM nM …M PM %%%$ 3?i thYi gianI
Hình 14
!( 1hư+ng tr>nh (1"1†$ ta thấy rjngI
Hình 15
" :hi P
đg
a e hay P a P
c
M th> WcpWt a e → hệ )4m 3iệc V,c
)Z1M hay hệ )4m 3iệc 8n đKnhI c a con<t%
J ,ếu c"Un và Jấy c"i!u cQR t/c độ M JàD c"uVn c% C^n P↓↑c
34 P("$ khi P↑↑th>I P(+$ khi P
c
(+$ khi P
c
co P↓↑
c
("$ khi P
c
c%↓↓
#iều kiện 8n đKnh tLnh của hệ tđđ tđ
Như g trBn đC nBuM khi P a P
c
th> hệ !##!# )4m 3iệc V,c
)Z1% #i.m )4m 3iệc V,c )Z1 )4 giao đi.m của đ&c t'nh c+ của
động c+ điện c(P$ 3?i đ&c t'nh c+ của m,y <;n <uất c(P
c
$%
!uy nhiBn kh@ng 1h;i 6ất k\ giao đi.m n4o của hai đ&c t'nh
c+ trBn cOng )4 đi.m )4m 3iệc V,c )Z1 8n đKnh m4 1h;i cD
điều kiện 8n đKnhM ngưYi ta gAi )4 8n đKnh tLnh hay <ự )4m
3iệc 1hx hợ1 gi`a động c+ 3?i t;i%
#. V,c đKnh đi.m )4m 3iệcM Wựa 34o 1hư+ng tr>nh động hAcI
Hình 16
ayI β - βc < 0 (1"RR$
J 0= T*I U[t hai đi.m giao nhau của c,c đ&c t'nh c+I
Hình 17
>nh 1" ‡I U[t đi.m )4m 3iệc 8n đKnh
!*i c,c đi.m kh;o <,t th> ta thấy 6a đi.m ˆM SM C )4 c,c đi.m
)4m 3iệc V,c )Z1 8n đKnh% #i.m h )4 đi.m )4m 3iệc kh@ng 8n
đKnh%
!rưYng hợ1I ˆI q s q
c
3> q s e 34 q
c
a e → V,c )Z1 8n đKnh%
SI q r q
c
3> q r e 34 q
c1
a e → kh@ng 8n đKnh%
#ộng hAc của hệ tđđ tđ
!rong hệ !## !# cD c; c,c thi7t 6K điện + c+M trong đD c,c
6ộ 1hZn c+ cD nhiệm 3- chuy.n c+ nNng t( động c+ đ7n 6ộ
1hZn )4m 3iệc của m,y <;n Vuất 34 t*i đD c+ nNng được 6i7n
th4nh c@ng hGu 'ch%
#ộng c+ điện cD c; 1hFn điện (<tato$ 34 1hFn c+ (roto 34
tr-c$%
Hình 18
>nh 1" ‰I T+ đQ cấu trúc hệ !## !#
/hFn c+ 1h- thuộc 34o k7t cấuM 3Zt )iệu 34 )o*i m,yM chúng
rất đa W*ng 34 1h]c t*1M 6gi 3Zy 1h;i đưa 3ề W*ng đi.n h>nh
đ&c trưng cho c,c )o*iM 1hFn c+ cD W*ng t8ng =u,t đ&c trưng
đD gAi )4 mXu c+ hAc của truyền động điện%
PXu c+ hAc (đ+n khối$ )4 một 3Zt th. rắn =uay Vung =uanh
một tr-c 3?i tốc độ động c+M nD cD m@mHn =u,n t'nh ‚M chKu
t,c động của m@mHn động c+ (P$ 34 m@mHn c;n (P
c
$M h>nh
†%
Hình 19
!'nh đ4n hQi )?n cOng cD th. Vuất hiện g nh`ng hệ thống cD
m*ch động hAc W4i m&c Wx trong đD kh@ng ch]a một 1hFn tG
đ4n hQi n4o% Tự 6i7n W*ng trBn t(ng 1hFn tG tuy nhŠ nhưng
3> <ố 1hFn tG rất )?n nBn đối 3?i to4n m,y nD trg nBn đ,ng
k.%
!rong nh`ng trưYng hợ1 trBn 1hFn c+ kh' của hệ kh@ng th.
thay th7 tư+ng đư+ng 6jng mXu c+ hAc đ+n khối m4 1h;i
thay th7 6jng mXu c+ hAc đa khốiM h>nh †6%
Hình 20
N7u =uy đ8i m@mHn 34 m@mHn =u,n t'nh 3ề một tr-c tốc độ
n4o đD (động c+ ho&c m,y <;n Vuất$ th> trong 1hFn )?n c,c
trưYng hợ1 hệ truyền động cD kh0u đ4n hQi 1hFn c+ của nD
cD th. thay tư+ng đư+ng 6gi mấu c+ hAc đa khối gQm k
kh0uI kh0u 1 gQm r@to ho&c 1hFn ]ng của động c+ 3?i
nh`ng 1hFn tG nối c]ng 3?i động c+ như hộ1 tốc độM trống tYi
3%3%%%o kh0u R )4 kh0u đ4n hQi kh@ng =u,n t'nho kh0u k )4
kh0u c+ của m,y <;n Vuấto như h>nh 1" †6% !rong đD P
đh
)4
m@mHn đ4n hQi%
C0u hŠi @n tZ1
1% Ch]c nNng 34 nhiệm 3- của hệ thống truyền động điện )4
g> ‹
R% CD m,y )o*i m,y <;n Vuất 34 c+ cấu c@ng t,c ‹
k% ệ thống truyền động điện gQm c,c 1hFn tG 34 c,c kh0u
n4o ‹ …ấy 3' W- minh hAa g một m,y <;n Vuất m4 c,c anh
(chK$ đC 6i7t ‹
m% P@mHn c;n h>nh th4nh t( đ0u ‹ #+n 3K đo )ưYng của nD ‹
C@ng th]c =uy đ8i m@mHn c;n t( tr-c của c+ cấu c@ng t,c
3ề tr-c động c+ ‹
}% P@mHn =u,n t'nh )4 g> ‹ #+n 3K đo )ưYng của nD ‹ C@ng
th]c t'nh =uy đ8i m@mHn =u,n t'nh t( tốc độ c
i
n4o đD 3ề
tốc độ của tr-c động c+ c ‹
„% !h7 n4o )4 m@mHn c;n th7 nNng‹ #&c đi.m của nD th.
hiện trBn đQ thK thHo tốc độ ‹ …ấy 3' W- một c+ cấu cD
m@mHn c;n th7 nNng%
‡% !h7 n4o )4 m@mHn c;n 1h;n kh,ng‹ …ấy 3' W- một c+ cấu
cD m@mHn c;n 1h;n kh,ng%
‰% #Knh nghLa đ&c t'nh c+ của m,y <;n Vuất% /hư+ng tr>nh
t8ng =u,t của nD 34 gi;i t'ch c,c đ*i )ượng trong 1hư+ng
tr>nh ‹
†% Cy 3Œ đ&c t'nh c+ của c,c m,y <;n Vuất <auI m,y tiệno
cFn tr-cM m,y 64oM m,y 6+m%
1e% _i7t 1hư+ng tr>nh chuy.n động cho hệ truyền động điện
cD 1hFn c+ W*ng mXu c+ hAc đ+n khối 34 gi;i th'ch c,c đ*i
)ượng trong 1hư+ng tr>nh ‹
11% hxng 1hư+ng tr>nh chuy.n động đ. 1h0n t'ch c,c tr*ng
th,i )4m 3iệc của hệ thống truyền động tư+ng ]ng 3?i Wấu
của c,c đ*i )ượng P 34 P
c

1R% #Knh nghLa đ&c t'nh c+ của động c+ điện ‹
1k% #Knh nghLa độ c]ng đ&c t'nh c+ ‹ CD th. V, đKnh độ c]ng
đ&c t'nh c+ thHo nh`ng c,ch n4o ‹
1m% /h0n 6iệt c,c tr*ng th,i động c+ 34 c,c tr*ng th,i hCm
của động c+ điện 6jng nh`ng Wấu hiệu n4o ‹ …ấy 3K W- thực
t7 3ề tr*ng th,i hCm của động c+ trBn một c+ cấu m4 anh
(chK$ đC 6i7t ‹
1}% Chiều của W^ng nNng )ượng <Œ như th7 n4o khi động c+
)4m 3iệc g tr*ng th,i động c+ ‹
1„% Chiều của W^ng nNng )ượng <Œ như th7 n4o khi động c+
)4m 3iệc g tr*ng th,i m,y 1h,t ‹
1‡% #iều kiện 8n đKnh tLnh )4 g> ‹ /h0n t'ch một đi.m )4m
3iệc V,c )Z1 8n đKnh tLnh trBn tAa độ {PM c| 34 {P
c
M c|%
1‰% PXu c+ hAc đ+n khối )4 g> ‹ :hi n4o th> Wxng mXu c+ hAc
đ+n khối đ. kh;o <,t hệ thống truyền động điện ‹
1†% PXu c+ hAc đa khối )4 g> ‹ :hi n4o th> Wxng mXu c+ hAc
đa khối đ. kh;o <,t hệ thống truyền động điện ‹
:h,i niệm chung
Chư+ng 1 đC cho ta thấyM khi đ&t hai đưYng đắc t'nh c+ P(($
34 Pc(($ )Bn cxng một hệ tr-c tAa độM ta cD th. V,c đKnh được
tr*ng th,i )amg 3iệc của động c+ 34 của hệ (VHm h>nh 1"R 34
h>nh 1"k$I tr*ng th,i V,c )Z1 khi P a Pc ]ng 3?i giao đi.m
của hai đưYng đ&c t'nh P(($ 34 Pc(($o ho&c tr*ng th,i =u, độ
khi P ( Pc t*i nh`ng 3xng cD ( ( (V) o tr*ng th,i động c+ thuộc
gDc 1hFn tư th] nhất 34 th] 6ao ho&c tr*ng th,i hCm thuộc
gDc 1hFn tư th] hai 34 th] tư%
:hi 1h0n t'ch c,c hệ truyền độngM ta thưYng coi m,y <;n
Vuất đC cho trư?cM nghLa )4 coi như 6i7t trư?c đ&c t'nh c+
Pc(($ của nD% _Zy muốn t>m ki7m một tr*ng th,i )4m 3iệc 3?i
nh`ng th@ng <ố yBu cFu như tốc độM m@mHnM W^ng điện động
c+ 3%%% ta 1h;i t*o ra nh`ng đ&c t'nh c+ của động c+ tư+ng
]ng% Puốn 3ZyM ta 1h;i ta 1h;i nắm 3`ng c,c 1hư+ng tr>nh
đ&c t'nh c+ 34 c,c đ&c t'nh c+ của c,c )o*i động c+ điệnM t(
đD hi.u được c,c 1hư+ng 1h,1 t*o ra c,c đ&c t'nh c+ nh0n
t*o 1hx hợ1 3?i m,y <;n Vuất đC cho 34 điều khi.n động c+
<ao cho cD được c,c tr*ng th,i )4m 3iệc thHo yBu cFu c@ng
nghệ%
Pli động c+ cD một đ&c t'nh c+ tự nhiBn V,c đKnh 6gi c,c <ố
)iệu đKnh m]c của nD% !rong nhiều trưYng hợ1 ta coi đ&c t'nh
n4y như )o*t <ố )iệu cho trư?c% P&t kh,c nD cD th. cD 3@ <ố
đ&c t'nh c+ nh0n t*o cD được Wo 6i7n đ8i một ho&c 34i th@ng
<ố của nguQnM của m*ch điện động c+M ho&c Wo thay đ8i c,ch
nối W0y của m*chM ho&c Wo Wxng thBm thi7t 6K 6i7n đ8i% ho
đD 6ất k\ th@ng <ố n4o cD ;nh hưgng đ7n h>nh W,ng 34 3K tr'
của đ&c t'nh c+M đều được coi )4 th@ng <ố điều khi.n động c+M
34 tư+ng ]ng )4 một 1hư+ng 1h,1 t*o đ&c t'nh c+ nh0n t*o
hay đ&c t'nh điều ch2nh%
/hư+ng tr>nh đ&c t'nh c+ của động c+ điện cD th. 3i7t thHo
W*ng thuZn P a b(($ hay W*ng ngược ( a b(P$%
#&c t'nh c+ của động C+ một chiều k'ch t( độc )Z1 (#Pđ)$
T+ đQ nối W0y của #Pđ) 34 #P<<I
#ộng c+ điện một chiều k'ch t( độc )Z1 (#Pđ)$I nguQn một
chiều cấ1 cho 1hFn ]ng 34 cấ1 cho k'ch t( độc )Z1 nhau%
:hi nguQn một chiều cD c@ng <uất 3@ cxng )?n 34 điện ,1
kh@ng đ8i th> cD th. mắc k'ch t( <ong <ong 3?i 1hFn ]ngM )úc
đD động c+ được gAi )4 động c+ điện một chiều k'ch t( <ong
<ong (#P<<$%
Figure 1
C,c th@ng <ố c+ 6;n của #Pđ)I
C,c th@ng <ố đKnh m]cI
nđm(3^ngp1hút$o (đm(•aWp<Hc$o Pđm(N%m hay :Ž%m$o
(đm(•6$o
bđm(•$o /đm(:•$o ‘đm(_$o yđm(ˆ$o %%%
C,c th@ng <ố t'nh thHo c,c hệ đ+n 3K kh,cI
(J a (p(đm o PJ a PpPđm o yJ a ypyđmo (J a (p(đmo •J a
•p•đmo
•c6 a ‘đmpyđmMo
c’o P’o y’o %%%
/hư+ng tr>nh đ&c t'nh c+ " điện 34 đ&c t'nh c+ của #Pđ)I
!hHo <+ đQ h>nh R"1a 34 h>nh R"16M cD th. 3i7t 1hư+ng tr>nh
c0n 6jng điện ,1 của m*ch 1hFn ]ng như <auI
‘ư a “ + (•ư + •ưb$%yư (R"1$
!rong đDI
‘ư )4 điện ,1 1hFn ]ng động c+M (_$
“ )4 <]c điện động 1hFn ]ng động c+ (_$%
“a
p.
N
2πa
”W”Ma:i”M (R"R$
• )4 hệ <ố k7t cấu của động c+%
o&cI “ a :H(%n (R"k$
_4I•
_ZyI :H a–a eM1e}%:
•ư )4 điện trg m*ch 1hFn ]ngM •ư a rư + rctb + rct6 + rtV M
(($%
!rong đDI rư )4 điện trg cuộn W0y 1hFn ]ng của động c+ (($%
•ctb )4 điện trg cuộn W0y cực t( 1h- của động c+ (($%
•ct6 )4 điện trg cuộn W0y cực t( 6x của động c+ (($%
•ct6 )4 điện trg ti71 Vúc gi`a ch8i than 3?i c8 gD1 của
động c+ (($%
•ưb )4 điện trg 1h- m*ch 1hFn ]ng%
yư )4 W^ng điện 1hFn ]ng%
!( (R"1$ 34 (R"R$ ta cDI
Ma
U
æ


R
æ
¹R
æI

X
Y
(R"m$
#0y )4 1hư+ng tr>nh đ&c t'nh c+ " điện của động c+ một chiều
k'ch t( độc )Z1%
P&t kh,cM m@mHn điện t( của động c+ được V,c đKnhI
Pđt a :(yư (R"}$
:hi 6Š =ua t8n thất ma <,t trong 8 tr-cM t8n thất c+M t8n thất
th[1 th> cD th. coiI Pc+ ( Pđt ( P
Tuy raI yư a– (R"„$
!hay gi, trK yư 34o (R"m$M ta cDI
Ma
U
æ


R
æ
¹R
æI
(Kφ)
2
Ma
U
æ


R
æΣ
(Kφ)
2
M (R"‡$
#0y )4 1hư+ng tr>nh đ&c t'nh c+ của động c+ điện một chiều
k'ch t( độc )Z1%
CD th. 6i.u Widn đ&c t'nh c+ Wư?i W*ng kh,cI
c a c
e
" nc (R"‰$
!rong đDI – gAi )4 tốc độ kh@ng t;i )˜ tưgng% (R"†$
– gAi )4 độ <-t tốc độ% (R"1e$
!( c,c 1hư+ng tr>nh đ&c t'nh c+ điện (R"m$ 34 1hư+ng tr>nh
đ&c t'nh c+ (R"‰$ trBnM 3?i gi; thi7t 1hFn ]ng được 6x đủ 34
( a con<t th> ta cD th. 3Œ được c,c đ&c t'nh c+ " điện (h>nh R"
Ra$ 34 đ<c t=n" cơ Z"[n" :7:b\ Jà n"]ng đ23ng t"Kng;
Figure 2
Đ<c t=n" cơ t> n"i?n Z,\ Jà đ<c t=n" cơ c' các t"RD s/ đ^n"
DBc và E"%ng c' điện t$C )"* t$Ang m*ch 1hFn ]ng động c+I
Ma
U
æâm

âm

R
æâm
(Kφ
âm
)
2
M (R"11$
#&c t'nh c+ nh0n t*o (N!$ )4 đ&c t'nh c+ cD một trong c,c
tham <ố kh,c đKnh m]c ho&c cD điện trg 1h- trong m*ch
1hFn ]ng động c+%
:hi ( a eM ta cDI
X
Y
a
U
æ
R
æ
¹R
æI
aX
nm
(R"1R$
_4I• (R"1k$
!rong đDI ynm " gAi )4 W^ng điện (1hFn ]ng$ ngắn m*ch
Pnm " gAi )4 m@mHn ngắn m*ch
!( (R"‡$ ta V,c đKnh được độ c]ng đ&c t'nh c+ I
_a
dM

a—
(Kφ)
2
R
æ
¹R
æI
(R"1m$
#ối 3?i đ&c t'nh c+ tự nhiBnI
_
tn
a—
(Kφ
dm
)
2
R
æ
(R"1}$
_4I• (R"1„$
N7u chưa cD gi, trK •ư th> ta cD th. V,c đKnh gFn đúng Wựa
34o gi; thi7t coi t8n thất trBn điện trg 1hFn ]ng Wo W^ng
điện đKnh m]c g0y ra 6jng một nGa t8n thất trong động c+I
R
Y
aeM}%(1—`
0m
$
U
âm
I
âm
G™ (R"1‡$
J _' W- R"1I
U0y Wựng đ&c t'nh c+ tự nhiBn 34 nh0n t*o của động c+ điện
một chiều k'ch t( độc )Z1 cD c,c <ố )iệu <auI
#ộng c+ )4m 3iệc W4i h*nM c@ng <uất đKnh m]c )4 „M„:•o điện
,1 đKnh m]cI RRe_o tốc độ đKnh m]cI RRee3^ngp1húto điện
trg m*ch 1hFn ]ng gQm điện trg cuộn W0y 1hFn ]ng 34 cực
t( 1h-I eMR„(o điện trg 1h- đưa 34o m*ch 1hFn ]ngI 1MR„(%
J Ži;iI
R\ X@y T>ng đ<c t=n" cơ t> n"i?n:
#&c t'nh c+ tự nhiBn cD th. 3Œ =ua R đi.mI )4 đi.m đKnh m]c
{Pđmo (đm| 34 đi.m kh@ng t;i )˜ tưgng {P a eo ( a (e|% o&c
đi.m kh@ng t;i )˜ tưgng {P a eo ( a (e| 34 đi.m ngắn m*ch
{Pnmo ( a e|% o&c đi.m đKnh m]c {Pđmo (đm| 34 đi.m ngắn
m*ch {Pnmo ( a e|%
!ốc độ gDc đKnh m]cI
M
0m
a
n
âm
9,55
a
2200
9,55
aRkeGkraWp<
P@mHn (c+$ đKnh m]cI
M
0m
a
P
âm
.1000
ω
âm
a
6,6.1000
230,3
aR‰G„Nm
Như 3Zy ta cD đi.m th] nhất trBn đ&c t'nh c+ tự nhiBn cFn
t>m )4 đi.m đKnh m]cI {R‰M„ o RkeMk|%
!( 1hư+ng tr>nh đ&c t'nh c+ tự nhiBn ta t'nh đượcI
:i
0m
a
U
âm
−I
âm
.R
æ
ω
âm
a
220−35.0,26
230,3
ae†1•6
!ốc độ kh@ng t;i )˜ tưgngI
M
e
a
U
âm

âm
a
220
0,91
tRm1G‡raWp<
!a cD đi.m th] hai của đ&c t'nh {eo Rm1M‡| 34 như 3Zy ta cD
th. Wựng được đưYng đ&c t'nh c+ tự nhiBn như đưYng ( trBn
h>nh R " k%
!a cD th. t'nh thBm đi.m th] 6a )4 đi.m ngắn m*ch {Pnmo
e|
M
nm
a:i%X
nm
a:i”
U
dm
R
aeM†1”
220
0,26
a‡‡eNm
_Zy ta cD tAa độ đi.m th] 6a của đ&c t'nh c+ tự nhiBn {‡‡eo
e|%
#ộ c]ng của đ&c t'nh c+ tự nhiBn cD th. V,c đKnh thHo 6i.u
th]c (R"1}$ ho&c V,c đKnh thHo <ố )iệu )ấy trBn đưYng đ&c
t'nh h>nh R"k%
š_
tn
ša
dM

a
ΔM
Δω
a
0−M
âm
ω
0
−ω
âm
a
28,6
241,7−230,3
aRM}Nm%s
b\ X@y T>ng đ<c t=n" cơ n"@n t-A c' R2a 6 9GbcZ:
:hi thay đ8i điện trg 1h- trBn m*ch 1hFn ]ng th> tốc độ
kh@ng t;i )˜ tưgng kh@ng thay đ8iM nBn ta cD th. 3Œ đ&c t'nh
c+ nh0n t*o (cD •ưb a eM‡‰($ =ua c,c đi.m kh@ng t;i )˜ tưgng
{eo (e| 34 đi.m tư+ng ]ng 3?i tốc độ nh0n t*o {Pđmo (nt|I
Figure 3
!a t'nh được gi, trK m@mHn (c+$ đKnh m]cI
M
0m
a
P
âm
.1000
ω
âm
a
6,6.1000
230,3
aR‰G„„Nm(1)
_4 t'nh tốc độ gDc nh0n t*oI
M
nt
a
U
âm
−(R
æ
¹R
æI
).I
âm

âm
a
220−(0,26¹1,26).35
0,91
a1‰kGkraWp<
!a cD tAa độ đi.m tư+ng ]ng 3?i tốc độ nh0n t*o {R‰M„„o
1‰kMk|
_Zy ta cD th. Wựng được đưYng đ&c t'nh c+ nh0n t*o cD điện
trg 1h- trong m*ch 1hFn ]ng như đưYng ( trBn h>nh R " k%
#&c t'nh c+ khi khgi động #Pđ) 34 t'nh điện trg khgi độngI
:hgi động 34 V0y Wựng đ&c t'nh c+ khi khgi độngI
+ N7u khgi động động c+ #Pđ) 6jng 1hư+ng 1h,1 đDng trực
ti71 th> W^ng khgi động 6an đFu rất )?nI ykđ6đ a ‘đmp•ư
( (1e ( Re$yđmM như 3Zy nD cD th. đốt nDng động c+M ho&c
)4m cho <ự chuy.n m*ch khD khNnM ho&c <inh ra )ực điện
động )?n )4m 1h, huf =u, tr>nh c+ hAc của m,y%
+ #. đ;m 6;o an to4n cho m,yM thưYng chAnI
ykđ6đ a ynm ( yc1 a RM}yđm (R"1‰$
+ Puốn th7M ngưYi ta thưYng đưa thBm điện trg 1h- 34o
m*ch 1hFn ]ng ngay khi 6ắt đFu khgi độngM 34 <au đD th>
)o*i WFn chúng ra đ. đưa tốc độ động c+ )Bn V,c )Z1%
y›kđ6đ a y›nm a–a (R(RM}$yđm ( yc1 o (R"1†$
d X@y T>ng các đ<c t=n" cơ 7 điện E"i E"Ci động ĐMđJ:
" !( c,c th@ng <ố đKnh m]c (/đmo ‘đmo yđmo nđmM (đmo %%%$
34 th@ng <ố t;i (yco Pco /co %%%$M <ố cấ1 khgi động mM ta 3Œ đ&c
t'nh c+ tự nhiBn%
" U,c đKnh W^ng điện khgi động )?n nhấtI ymaV a y1 a
(R(RM}$yđm
" U,c đKnh W^ng điện khgi động nhŠ nhấtI ymin a yR a
(1M1(1Mk$yc
" !( đi.m a(y 1$ kŒ đưYng a(e nD <Œ cắt yR a con<t t*i 6o t( 6
kŒ đưYng <ong <ong 3?i tr-c ho4nh nD cắt y1 a con<t t*i co
nối c(e nD <Œ cắt yR a con<t t*i Wo t( W kŒ đưYng <ong <ong
3?i tr-c ho4nh th> nD cắt y1 a con<t t*i Ho %%%
C] như 3Zy cho đ7n khi nD g&1 đưYng đ&c t'nh c+ tự nhiBn
t*i đi.m giao nhau của đ&c t'nh c+ !N 34 y1 a con<tM ta <Œ cD
đ&c t'nh khgi động a6cWH%%%U…%
N7u đi.m cuối cxng g&1 đ&c t'nh !N m4 kh@ng trxng 3?i giao
đi.m của đ&c t'nh c+ !N 34 y1 a con<t th> ta 1h;i chAn )*i y1
ho&c yR rQi ti7n h4nh )*i t( đFu%
Figure 4
!'nh điện trg khgi độngI
R\ e"2ơng )"á) đf t"^:
hựa 34o 6i.u th]c của độ <-t tốc độ (( trBn c,c đ&c t'nh c+
]ng 3?i một gi, trK W^ng điện (3' W- y1$ ta cDI
nc
!N
a
R
æ

X
1
;nc
N!
a
R
æ
¹R
æI

X
1
o (R"Re$
•út raI • (R"R1$
•ua đQ thK ta cDI
R
œb1
a
ha−he
he
R
Y
a
ae
he
R
Y
;
!ư+ng tự như 3ZyI
R
œbR
a
hc−he
he
R
Y
a
ce
he
R
Y
;
#iện trg t8ng ]ng 3?i mli đ&c t'nh c+I
•1 a •ư + •ưb (1$ a •ư + (•ưb 1 + •ưb R$
•R a •ư + •ưb (R$ a •ư + (•ưb R$
b\ e"2ơng )"á) giải t=c":
Ži; thi7t động c+ được khgi động 3?i m cấ1 điện trg 1h-% #&c
t'nh khgi động đFu tiBn 34 Wốc nhất )4 đưYng 1 (h>nh R"k6$M
<au đD đ7n cấ1 RM cấ1 kM %%% cấ1 mM cuối cxng )4 đ&c t'nh c+
tự nhiBnII
#iện trg t8ng ]ng 3?i mli đ&c t'nh c+I
•1 a •ư + •ưb (1$ a •ư + (•ưb 1 + •ưb R + %%% + •ưb m$
•R a •ư + •ưb (R$ a •ư + (•ưb 1 + •ưb R + %%% + •ưb m"1$
%%%
•m"1 a •ư + (•ưb m"1 + •ưb m$
•m a •ư + (•ưb m$
!*i đi.m 6 trBn h>nh R"k6 ta cDI
X
R
a
U
âm
−E
1
R
1
(R"RR$
!*i đi.m c trBn h>nh R"k6 ta cDI
X
1
a
U
®m
−E
1
R
2
(R"Rk$
!rong =u, tr>nh khgi độngM ta )ấyI
I
1
I
2
aga con<t (R"Rm$
_ZyI– (R"R}$
•út raI
R
D
a••
Y
R
D—1
a••
D
ag
R
R
Y
%%%R
R
a••
k
ag
D—1
R
Y
R
1
a••
R
ag
D
R
Y
žžžž
(R"R„$
+ N7u cho trư?c <ố cấ1 điện trg khgi động m 34 •1M •ư th> ta
t'nh được 6ội <ố W^ng điện khi khgi độngI
ga
D
ŸŸ
R
1
R
æ
a
D
ŸŸ
U
âm
R
æ
.I
1
a
D+1
ŸŸ
U
âm
R
æ
.I
2
(R"R‡$
!rong đDI •1 a ‘đmpy1o rQi thay ti71 y1 a (yR%
+ N7u 6i7t (M •1M •ư ta V,c đKnh được <ố cấ1 điện trg khgi
độngI
Da
lg(R
1
/R
æ
)
lgλ
(R"R‰$
J !rK <ố c,c cấ1 khgi động được t'nh như <auI
R
Ybm
aR
D
—R
Y
a(g—1$%R
Y
R
Ybm—1
aR
D—1
—R
D
ag(g—1$%R
Y
%%%R
œbR
aR
R
—R
k
ag
D—R
(g—1$%R
Y
R
œb1
aR
1
—R
R
ag
D—1
(g—1$%R
Y
žžžž
(R"R†$
J _' W- R"RI
Cho động c+ k'ch t( <ong <ong cD c,c <ố )iệu <auI /đm a
R}:•o ‘đm a RRe_o nđm a mRe3gp1ho yđm a 1Reˆo •ưJ a
eMe‰% :hgi động hai cấ1 điện trg 1h- 3?i tFn <uất 1)Fnp1caM
)4m 3iệc 6a caM m@mHn c;n =uy đ8i 3ề tr-c động c+ (c;
trong thYi gian khgi động$ Pc ( m1eNm% ;y V,c đKnh c,c cấ1
điện trg 1h-%
J Ži;iI
!rư?c h7t ta V,c đKnh c,c <ố )iệu cFn thi7t của động c+I
#iện trg đKnh m]cI •đm a ‘đmpyđm a RRe_p1Reˆ a 1M‰k(%
#iện trg 1hFn ]ngI •ư a •ưJ%•đm a eMe‰%1M‰k a eM1m„(%
!ốc độ gDc đKnh m]cI (đm a nđmp †M}} a mRep †M}} a mm
raWp<%
!( th@ng của động c+ 34 hệ <ố k7t cấu của nDI
:i
0m
a
U
âm
−R
æ
.I
âm
ω
âm
a
220−0,146.120
44
amM„•6
h^ng điện 1h- t;iI yc a Pcp:(đm a m1epmM„ a ‰†ˆ ( eM‡myđm%
_?i tFn <uất khgi động 'tM W^ng điện 34 m@mHn 1h- t;i nhŠ
h+n đKnh m]cM nBn ta coi trưYng hợ1 n4y thuộc )o*i khgi
động 6>nh thưYng 3?i <ố cấ1 khgi động cho trư?c m a RM
Wxng 6i.u th]c (R"R‡$M chAn trư?c gi, trK yRI
y
R
a 1M1%y
c
a 1M1%‰†ˆ a †‰ ˆ
!a t'nh được 6ội <ố W^ng điện khgi độngI
ga
D+1
ŸŸ
U
âm
R
æ
.I
2
a
R+1
ŸŸ
220
0,146.98
tRM}
:i.m nghiệm )*i gi, trK W^ng điện y1I
y1 a (%yR a RM}%†‰ˆ a Rm}ˆ ( Ryđm
Ži, trK W^ng khgi động thấ1 h+n gi, trK cho 1h[1M nghLa )4 <ố
)iệu đC t'nh )4 hợ1 )˜%
Figure 5
!hHo (R"R„$ ta V,c đKnh được c,c cấ1 điện trg t8ng 3?i hai
đưYng đ&c t'nh nh0n t*oI
•1 a (•ư a RM}%eM1m„ a eMk„} (

R
a ••
1
Ω a RM}%eMk„} a eM†1R
_4 c,c điện trg 1h- của c,c cấ1 <Œ )4I
•ưb1 a •1 " •ư
Ω a eMk„} " eM1m„ a eMR1†
•ưbR a •R " •ưb1 " •ư
Ω a eM†1R " eMR1† " eM1m„ a eM}m‡
C,c đ&c t'nh c+ khi hCm #Pđ)I
Cm )4 tr*ng th,i m4 động c+ <inh ra m@mHn =uay ngược
chiều 3?i tốc độM hay c^n gAi )4 ch7 độ m,y 1h,t% #ộng c+
điện một chiều k'ch t( độc )Z1 cD 6a tr*ng th,i hCmI
Cm t,i <inhI
Cm t,i <inh khi tốc độ =uay của động c+ )?n h+n tốc độ
kh@ng t;i )˜ tưgng (( r (e$% :hi hCm t,i <inhM <]c điện động
của động c+ )?n h+n điện ,1 nguQnI “ r ‘ưM động c+ )4m
3iệc như một m,y 1h,t <ong <ong 3?i )ư?i 34 tr; nNng )ượng
3ề nguQnM )úc n4y th> W^ng hCm 34 m@mHn hCm đC đ8i chiều
<o 3?i ch7 độ động c+%
:hi hCm t,i <inhI
X
"
a
U
æ
−E
æ
R
a
Kφω
0
−Kφω
R
se M
"
a:iy
"
se ž
(R"ke$
J Pột <ố tr*ng th,i hCm t,i <inhI
+ Cm t,i <inh khi ( r (eI )úc n4y m,y <;n Vuất như )4 nguQn
động )ực =uay r@to động c+M )4m cho động c+ trg th4nh m,y
1h,tM 1h,t nNng )ượng tr; 3ề nguQn%
Figure 6
_> “ r ‘ưM Wo đD W^ng điện 1hFn ]ng <Œ thay đ8i chiều <o 3?i
tr*ng th,i động c+ I
X
Y
aX
"
a
U
æ

E
R
æΣ
se o P
h
a :%y
h
s e o
P@mHn động c+ đ8i chiều (P s e$ 34 trg nBn ngược chiều 3?i
tốc độM trg th4nh m@mHn hCm (Ph$%
+ Cm t,i <inh khi gi;m điện ,1 1hFn ]ng (‘ưR s ‘ư1$M )úc
n4y Pc )4 W*ng m@mHn th7 nNng (Pc a Ptn$% :hi gi;m điện
,1 nguQn đột ngộtM nghLa )4 tốc độ (e gi;m đột ngột trong khi
tốc độ ( chưa kK1 gi;mM Wo đD )4m cho tốc độ trBn tr-c động
c+ )?n h+n tốc độ kh@ng t;i )˜ tưgng (( r (eR$% _ề m&t nNng
)ượngM Wo động nNng t'ch )u¡ g tốc độ cao )?n <Œ tu@n 34o
tr-c động c+ )4m cho động c+ trg th4nh m,y 1h,tM 1h,t nNng
)ượng tr; )*i nguQn (hay c^n gAi )4 hCm t,i <inh$M h>nh R"}6%
Figure 7
+ Cm t,i <inh khi đ;o chiều điện ,1 1hFn ]ng (+‘ư ( " ‘ư$I
)úc n4y Pc )4 W*ng m@mHn th7 nNng (Pc a Ptn$% :hi đ;o
chiều điện ,1 1hFn ]ngM nghLa )4 đ;o chiều tốc độ + (e ( " (eM
động c+ <Œ WFn chuy.n <ang đưYng đ&c t'nh cD "‘ưM 34 <Œ
)4m 3iệc t*i đi.m S (((S(r(" (e($% _ề m&t nNng )ượngM Wo th7
nNng t'ch )u¡ g trBn cao )?n <Œ tu@n 34o động c+M )4m cho
động c+ trg th4nh m,y 1h,tM 1h,t nNng )ượng tr; )*i nguQnM
h>nh R"}c%
!rong thực t7M c+ cấu n0ng h* của cFu tr-cM thang m,yM th>
khi n0ng t;iM động c+ truyền động thưYng )4m 3iệc g ch7 độ
động c+ (đi.m ˆ h>nh R"}c$M 34 khi h* t;i th> động c+ )4m
3iệc g ch7 độ m,y 1h,t (đi.m S h>nh R"}c$%
Figure 8
Cm ngượcI
Cm ngược )4 khi m@mHn hCm của động c+ ngược chiều 3?i
tốc độ =uay (P((($% Cm ngược cD hai trưYng hợ1I
R\ Đ2R điện t$C )"* Jhn vàA D-c" )"Pn Bng:
#ộng c+ đang )4m 3iệc g đi.m ˆM ta đưa thBm •ưb )?n 34o
m*ch 1hFn ]ng th> động c+ <Œ chuy.n <ang đi.m SM h 34 )4m
3iệc 8n đKnh g đi.m “ ((@đ a (“ 34 (@đ(((ˆ$ trBn đ&c t'nh c+
cD thBm •ưb )?nM 34 đo*n h“ )4 đo*n hCm ngượcM động c+
)4m 3iệc như một m,y 1h,t nối ti71 3?i )ư?i điệnM )úc n4y <]c
điện động của động c+ đ;o Wấu nBnI
X
"
a
U
-
¹E
R¹R
-
f
a
U¹KIw
R¹R
f
M
"
a:by
"
ž
(R"k1$
Figure 9
!*i thYi đi.m chuy.n đ8i m*ch điện th> m@mHn động c+ nhŠ
h+n m@mHn c;n (PS s Pc$ nBn tốc độ động c+ gi;m WFn% :hi
( a eM động c+ g ch7 độ ngắn m*ch (đi.m h trBn đ&c t'nh cD
•ưb $ nhưng m@mHn của nD 3Xn nhŠ h+n m@mHn c;nI Pnm s
Pco ho đD m@mHn c;n của t;i trAng <Œ k[o tr-c động c+
=uay ngược 34 t;i trAng <Œ h* VuốngM (( s eM đo*n h“ trBn
h>nh R"„a$% !*i đi.m “M động c+ =uay thHo chiều h* t;i trAngM
trưYng hợ1 n4y <ự chuy.n động cG hệ được thực hiện nhY
th7 nNng của t;i%
b\ 1FD ng2Hc bOng các" đảA c"i!u điện á) )"Pn Bng:
#ộng c+ đang )4m 3iệc g đi.m ˆM ta đ8i chiều điện ,1 1hFn
]ng (3> W^ng đ;o chiều )?n nBn 1h;i thBm điện trg 1h- 34o
đ. h*n ch7$ th>I
#ộng c+ <Œ chuy.n <ang đi.m SM C 34 <Œ )4m 3iệc V,c )Z1 g
h n7u 1h- t;i ma <,t% #o*n SC )4 đA-n "FD ng2HcG Jic này
Tjng "FD và D%Dkn "FD cQR động cơ:
X
"
a
−U
æ
−E
æ
R
æ
¹R
æI
a—
U
æ
¹Kφω
R
æ
¹R
æI
se M
"
a:iy
"
se ž
(R"kR$
/hư+ng tr>nh đ&c t'nh c+I
Ma
−U
æ


R
æ
¹R
æI
(Kφ)
2
M (R"kk$
Figure 10
Cm động nNngI (cho ‘ư a e$
R\ 1FD động nIng E=c" tl độc J4):
#ộng c+ đang )4m 3iệc 3?i )ư?i điện (đi.m ˆ$M thực hiện cắt
1hFn ]ng động c+ ra khŠi )ư?i điện 34 đDng 34o một điện trg
hCm •hM Wo động nNng t'ch )u¡ trong động c+M cho nBn động
c+ 3Xn =uay 34 nD )4m 3iệc như một m,y 1h,t 6i7n c+ nNng
th4nh nhiệt nNng trBn điện trg hCm 34 điện trg 1hFn ]ng%
/hư+ng tr>nh đ&c t'nh c+ khi hCm động nNngI
Ma—
R
æ
¹R
h
(Kφ)
2
M (R"km$
!*i thYi đi.m hCm 6an đFuM tốc độ hCm 6an đFu )4 (hđ nBn
<]c điện động 6an đFuM W^ng hCm 6an đFu 34 m@mHn hCm
6an đFuI
m
hW
a&ic
hW
X
hW
a—
E
hd
R
æ
¹R
h
a—
Kφω
hd
R
æ
¹R
h
se M
hW
a:iy
hW
se žž
(R"k}$
Figure 11
!rBn đQ thK đ&c t'nh c+ hCm động nNng ta thấy rjng n7u
m@mHn c;n )4 1h;n kh,ng th> động c+ <Œ W(ng hEn (c,c
đo*n S1e ho&c SRe$M c^n n7u m@mHn c;n )4 th7 nNng th>
Wư?i t,c W-ng của t;i <Œ k[o động c+ =uay thHo chiều ngược
)*i ((@đ1 ho&c (@đR$%
b\ 1FD động nIng t> E=c" tl :
#ộng c+ đang )4m 3iệc 3?i )ư?i điện (đi.m ˆ$M thực hiện cắt
c; 1hFn ]ng 34 k'ch t( của động c+ ra khŠi )ư?i điện 34 đDng
34o một điện trg hCm •hM Wo động nNng t'ch )u¡ trong động
c+M cho nBn động c+ 3Xn =uay 34 nD )4m 3iệc như một m,y
1h,t tự k'ch 6i7n c+ nNng th4nh nhiệt nNng trBn c,c điện trg%
/hư+ng tr>nh đ&c t'nh c+ khi hCm động nNng tự k'ch t(I
Ma—
R
æ
¹R
kt
¹R
h
(Kφ)
2
M (R"k„$
Figure 12
!rBn đQ thK đ&c t'nh c+ hCm động nNng tự k'ch t( ta thấy
rjng trong =u, tr>nh hCmM tốc độ gi;m WFn 34 W^ng k'ch t(
cOng gi;m WFnM Wo đD t( th@ng của động c+ cOng gi;m WFn
34 )4 h4m của tốc độM 3> 3Zy c,c đ&c t'nh c+ khi hCm động
nNng tự k'ch t( giống như đ&c t'nh kh@ng t;i của m,y 1h,t tự
k'ch t(%
To 3?i 1hư+ng 1h,1 hCm ngượcM hCm động nNng cD hiệu =u;
h+n khi cD cxng tốc độ hCm 6an đFuM nhất )4 tốn 't nNng
)ượng h+n%
C,c đ&c t'nh c+ khi đ;o chiều #Pđ)I
Ži; <G động c+ đang )4m 3iệc g đi.m ˆ thHo chiều =uay
thuZn trBn đ&c t'nh c+ tự nhiBn thuZn 3?i t;i PcI
na
U
®m
KI
®m

R
®m
(KI
®m
)
2
M (R"k‡$
_?i P a Pc th> ( a (ˆ a (!huZn
Puốn đ;o chiều động c+M ta cD th. đ;o chiều điện ,1 1hFn
]ng ho&c đ;o chiều t( th@ng k'ch t( động c+% !hưYng đ;o
chiều động c+ 6jng c,ch đ;o chiều điện ,1 1hFn ]ng% :hi
đ;o chiều điện ,1 1hFn ]ng th> (e đ;o WấuM c^n (( th> kh@ng
đ;o WấuM đ&c t'nh c+ khi =uay ngược chiềuI
Ma
−U
æ
Kφ(I
æ
)

R
æ
¹R
æI
|Kφ(I
æ
)|
2
M (R"k‰$
Figure 13
#ộng c+ =uay ngược chiều tư+ng ]ng 3?i đi.m ˆ› trBn đ&c
t'nh c+ tự nhiBn 6Bn ngượcM ho&c trBn đ&c t'nh c+ nh0n t*o%
J _' W- R"kI
#ộng c+ )4m 3iệc W4i h*nM c@ng <uất đKnh m]c )4 „M„:•o điện
,1 đKnh m]cI RRe_o tốc độ đKnh m]cI RRee3^ngp1húto điện
trg m*ch 1hFn ]ng gQm điện trg cuộn W0y 1hFn ]ng 34 cực
t( 1h-I eMR„(o !rư?c khi hCm động c+ )4m g đi.m đKnh m]c
ˆ(P a Pđm M ( a (đm$o Cy V,c đKnh trK <ố điện trg hCm đấu
34o m*ch 1hFn ]ng động c+ đ. hCm động nNng k'ch t( độc
)Z1 3?i yBu cFu m@mHn hCm )?n nhất Ph%maV a RPđm% TG
W-ng <+ đQ hCm động nNng k'ch t( độc )Z1 như trong h>nh R"
†a%
J Ži;iI
TG W-ng <+ đQ hCm động nNng k'ch t( độc )Z1 h>nh R"†a khi
đD đ;m 6;o t( th@ng động c+ trong =u, tr>nh hCm )4 kh@ng
đ8iI ( a (đm%
Figure 14
#&c t'nh c+ của động c+ trư?c khi hCm )4 đ&c t'nh c+ tự
nhiBnM 34 khi chuy.n <ang đ&c t'nh c+ hCm động nNng k'ch
t( độc )Z1 (đo*n Se trBn h>nh R"†6$%
#i.m )4m 3iệc trư?c khi hCm )4 đi.m đKnh m]c ˆM cDI
yư a yđm a k}ˆM tư+ng ]ng m@mHn đKnh m]c Pđmo
(ˆ a (đm a RkeMkraWp< (VHm 3' W- R"1$
T]c điện động của động c+ trư?c khi hCm <Œ )4I
“6đ a “ˆ a ‘đm " yư%•ư
“6đ a RRe " k}%eMR„ a R1eM†_
!( h>nh R"†6 ta thấyM m@mHn (34 W^ng điện$ hCm )?n nhất <Œ
cD được t*i thYi đi.m 6an đFu của =u, tr>nh hCmM ngay khi
chuy.n đ8i m*ch điện t( ch7 độ động c+ trBn đ&c t'nh c+ tự
nhiBn <ang m*ch điện )4m 3iệc g ch7 độ hCm động nNng k'ch
t( độc )Z1 (đi.m S$I
yh%maV a yh%6đ
o&c Ph%maV a Ph%6đ
_> ( a (đm nBn m@mHn động c+ t2 )ệ thuZn 3?i W^ng điện
động c+ khi hCmM Wo đD đ. đ;m 6;o điều kiện Ph%maV a
RPđm th>I
yh%6đ a Ryđm a R%k} a ‡eˆ
#iện trg t8ng trong m*ch 1hFn ]ng động c+ được V,c đKnh
thHo (R"km$I
R
Ϣ

Kφω
I
æ
šaš
Kφω
A
I
h.bâ
šaš
E
A
I
h.bâ
š R
Ϣ
a
210,9
70
akMe1™
_Zy điện trg hCm 1h;i đấu 34o 1hFn ]ng động c+ khi hCm
động nNng k'ch t( độc )Z1 <Œ )4I
•h a •ư( " •ư

h
%Ω a kMe1 " eMR„ a RM‡}
Dác tinh co cua dông co môt chiêu kich tu nôi tiêp (dmnt) Va hôn hop
(dmhh)
So dô nôi dây cua DMnt :
Dông co diên môt chiêu kich tu nôi tiêp (DMnt): nguôn môt chiêu câp chung
cho phân ung nôi tiêp voi kich tu.
Hinh 1
Tu so dô nguyên ly ta thây dong kich tu chinh la dong phân ung, nên tu
thông cua dông co phu thuôc vao dong phân ung va phu tai cua dông co.
Theo so dô hinh 2-10a, co thê viêt phuong trinh cân báng diên ap cua mach
phân ung nhu sau:
U ÷ E ¹ R.Iu ÷ k(( ¹ R.Iu (2-39)
Trong do: U la diên ap nguôn, (V)
R ÷ Ru ¹ Rkt ¹ RuI (2-40)
Trong nay: Ru la diên tro phân ung dông co.
Rkt la diên tro cuôn dây kich tu
RuI la diên tro phu mác thêm vao mach phân ung
Tuong tu DMdl, tu cac phuong trinh trên ta rut ra:
ω÷
U kφ − R¹RæI kφ I (2-41)
ω÷
U kφ − R¹RæI (kφ)2 M (2-42)
Tu thông ( phu thuôc vao dong kich tu Ikt theo dác tinh tu hoa nhu duong
( trên hinh 2-10b. Do la quan hê giua tu thông ( voi suc tu dông kich tu Fkt
cua dông co. ma: Fkt ÷ Ikt.Wkt . Khi cho dong kich tu báng dinh muc thi tu
thông dông co së dat dinh muc.
Dê don gian hoa khi thanh lâp phuong trinh dác tinh co DMnt, ta coi mach
tu cua dông co la chua bao hoa, quan hê giua tu thông voi dong kich tu la
tuyên tinh duong ( trên hinh 2-10b:
( ÷ C.Ikt ; (C - hê sô ti lê) (2-43)
Nêu bo qua phan ung phân ung, ta co:
( ÷ C.Ikt ÷ C.Iu ÷ C.I (2-44)
Kêt hop (2-44) voi (2-39) ta duoc phuong trinh dác tinh co diên cua DMnt:

U k.C.I − R k.C ÷ A1 I −B (2-45)
Voi: A1 ÷G ÷ const ; B ÷G ÷ const ;
Mát khac:
M ÷ k. .I ÷ k.C.I2 (2-46) ϕ
Nên: c (2-47)
Thay (2-47) vao (2-45) ta co phuong trinh dác tinh co DMnt:

A1.\
A
k.C \
\
M − R k.C ÷ A2 \
\
M −B (2-48)
Trong do:
A2 ÷ A1. \
A
k.C ÷ const.
Qua phuong trinh (2-45) va (2-48) ta thây dác tinh co diên va dác tinh co
cua DMnt co dang hypecbol va rât mêm nhu hinh 2-11a, b va tôc dô không
tai ly tuong báng vô cung. Thuc tê không co tôc dô không tai ly tuong dôi
voi dông co diên môt chiêu kich tu nôi tiêp.
Cac dác tinh co diên va dác tinh co cua DMnt :
Hinh 2
Nhu vây dác tinh co diên cua DMnt co dang duong hypebol va rât mêm. No
co hai duong tiêm cân (hinh 2-12a):
¹ Khi I ( 0, ( ( ( : Tiêm cân truc tung.
¹ Khi ( ( -B, M ( ( : Tiêm cân duong ( ÷ -B ÷ - (Ru()/K.C .
Tuong tu, dôi voi dác tinh co cua DMnt cung co hai duong tiêm cân (hinh 2-
12b):
¹ Khi M ( 0, ( ( ( : Tiêm cân truc tung.
¹ Khi ( ( -B, M ( ( : Tiêm cân duong ( ÷ -B ÷ - (Ru()/K.C .
Hinh 3
Voi dác tinh co tu nhiên thi RuI ÷ 0, nên ta co hai duong tiêm cân ung voi:
¹ Khi M ( 0, ( ( ( : Tiêm cân truc tung.
¹ Khi ( ( -B(tn), M ( ( : dác tinh co së tiêm cân voi duong tháng ( ÷ -B(nt) ÷
- (Ru)/K.C .
Dác tinh van náng cua DMnt:
Cac phuong trinh (2-40) , (2-41) va cac dác tinh trên hinh 2-12 duoc rut ra
voi gia thiêt dác tinh tu hoa ( ÷ I(I) la duong tháng. Tuy nhiên, thuc tê quan
hê ( ÷ I(I) la phi tuyên nên viêc viêt phuong trinh va vë cac dác tinh co
DMnt la rât kho khán. Vi vây cac nha chê tao dông co thuong cho truoc cac
duong cong thuc nghiêm:
(* ÷ I(I*) va M* ÷ I(I*) khi không co diên tro phu, va goi la dác tinh van
náng cua DMnt nhu hinh 2-13.
Hinh 4
Cac dác tinh nay cho theo don vi tuong dôi:
(* ÷ (/(dm ;
I* ÷ I/Idm ;
M* ÷ M/Mdm ;
Dung chung cho cac loai dông co trong d•y công suât co cung tiêu chu€n
thiêt kê.
Dôi voi dông co d• cho, ta chi cân lây gia tri (dm nhân vao truc tung va lây
Idm nhân vao truc hoanh, ta së duoc dác tinh co diên tu nhiên ( ÷ I(I) cua
dông co do. Mát khac, tu gia tri I* tra theo duong M* ÷ I(I*) ta duoc gia tri
M* tuong ung. Nhân gia tri M* do voi Mdm cua dông co d• cho ta duoc M.
Nhu vây, tu dác tinh co diên tu nhiên va duong dác tinh van náng M* ÷ I(I*)
ta së duoc dác tinh co tu nhiên ( ÷ I(M). Nguoi ta co thê vë dác tinh co nhân
tao (dung thêm diên tro phu trong mach phân ung) cua DMnt khi s• dung
cac dác tinh van náng va dác tinh co tu nhiên.
Dác tinh co khi khoi dông DMnt:
Tuong tu DMdl, dê han chê dong khoi dông DMnt nguoi ta cung dua thêm
diên tro phu vao mach phân ung ngay khi bát dâu khoi dông, va sau do thi
loai dân di dê dua tôc dô dông co lên ‚ac lâp.
Iƒkdbd ÷ Iƒnm ÷G÷ (2(2,5)Idm ( Icp (2-49)
a) „ây dung cac dác tinh co khi khoi dông DMdl:
So dô nguyên ly va dác tinh khoi dông trinh bay trên hinh 2-13:
Hinh 5
Qua trinh ‚ây dung dác tinh khoi dông theo cac buoc sau:
1. Dua vao cac thông sô cua dông co va dác tinh van náng, vë ra dác tinh co
tu nhiên.
2. Chon dong diên gioi han I1 ( (2(2,5)Idm va tinh diên tro t…ng cua mach
phân ung khi khoi dông R ÷ Udm/I1 . Ta k† duong I1 ÷ const no së cát dác
tinh tu nhiên tai e.
3. Chon dong chuyên khi khoi dông I2 ÷ (1,1(1,3)Ic . K† duong I2 ÷ const
no së cát dác tinh tu nhiên tai I, va no cung cát dác tinh nhân tao dôc nhât
(co R) tai b theo biêu thuc:
ωNT(b)÷ωTN(I)
Uâm-I2R Uâm-I2Ræ (2-50)
K† cac duong eI va ab k‡o dai, chung së cát nhau tai A, tu A dung tiêp cac
duong dác tinh khoi dông tuyên tinh hoa thoa m•n cac yêu câu khoi dông va
ta co duong khoi dông abcdeI„ˆ.
b) Tinh diên tro khoi dông:
Theo phuong phap tuyên tinh hoa trên, diên tro phu t…ng duoc tinh RuI ÷ R
- Ru , ta co diên tro phu cac câp:
RI1÷
ac ea RI;RI2÷ ce ea RI; (2-51)
Cac trang thai h•m DMnt:
Dông co DMnt co (0 ( (, nên không co h•m tai sinh ma chi co hai trang thai
h•m: H•m nguoc va H•m dông náng.
H•m nguoc DMnt:
a) Dua diên tro phu lon vao mach phân ung:
Dông co dang lam viêc tai A, dong RuI lon vao phân ung thi dông co së
chuyên sang B, C va së thuc hiên h•m nguoc doan CD:
Hinh 6
b) H•m nguoc báng cach dao chiêu diên ap phân ung:
Dông co dang lam viêc o diêm A trên dác tinh co tu nhiên voi: Uu ‰ 0, quay
voi chiêu ( ‰ 0, lam viêc o chê dô dông co, chiêu mômen trung voi chiêu tôc
dô; Nêu ta d…i cuc tinh diên ap dát vao phân ung Uu Š 0 (vi dong dao chiêu
lon nên phai thêm diên tro phu vao dê han chê) va v‹n giu nguyên chiêu
dong kich tu thi dong diên phân ung së d…i chiêu Iu Š 0 do do mômen d…i
chiêu, dông co së chuyên sang diêm B trên dác tinh ( hinh 2-15, doan BC la
doan h•m nguoc, va së lam viêc ‚ac lâp o D nêu phu tai ma sat. ˆuc h•m
dông náng, dong h•m va mômen h•m cua dông co:
Ih÷
−U−Eæ Ræ¹RæI ÷− U¹Kφω Ræ¹RæI Š0 Mh÷KφIhŠ0 Œ
(2-52)
•huong trinh dác tinh co:
ω÷
−U Kφ − Ræ¹RæI (Kφ)2 M (2-53)
Hinh 7
H•m dông náng DMnt:
a) H•m dông náng kich tu dôc lâp:
Dông co dang lam viêc voi luoi diên (diêm A, hinh 2-16), thuc hiên cát phân
ung dông co ra khoi luoi diên va dong vao môt diên tro h•m Rh, con cuôn
kich tu duoc nôi vao luoi diên qua diên tro phu sao cho dong kich tu co
chiêu va tri sô không d…i (Iktdm), va nhu vây giông voi truong hop h•m
dông náng kich tu dôc lâp cua DMdl.
•huong trinh dác tinh co khi h•m dông náng:
ω÷−
RæΣ¹Rh (Kφ)2 M (2-54)
Hinh 8
b) H•m dông náng tu kich tu :
Dông co dang lam viêc voi luoi diên (diêm A), thuc hiên cát ca phân ung va
kich tu cua dông co ra khoi luoi diên va dong nôi tiêp vao môt diên tro h•m
Rh, nhung dong kich tu v‹n phai duoc giu nguyên theo chiêu cu do dông
náng tich luŽ trong dông co, cho nên dông co v‹n quay va no lam viêc nhu
môt may phat tu kich biên co náng thanh nhiêt náng trên cac diên tro.
•huong trinh dác tinh co khi h•m dông náng tu kich tu:
ω÷−
Ræ¹Rkt¹Rh(Kφ)2 M (2-55)
Va tu thông giam dân trong qua trinh h•m dông náng tu kich.
Hinh 9
Dao chiêu DMnt:
Dác tinh co cua dông co DMnt khi dao chiêu báng cach dao chiêu diên ap
phân ung:
ω÷
−Uæ Kφ(Iæ) − RæΣ¹RæI |Kφ(Iæ)|2 M (2-56)
Khi Uu ‰ 0, dông co quay thuân ( ‰ 0 (tai diêm A trên dác tinh co o goc
phân tu thu nhât cua toa dô |M, (|, voi phu tai la Mc ‰ 0). Nêu ta dao cuc
tinh diên ap phân ung dông co (v‹n giu nguyên chiêu tu thông kich tu) Uu Š
0, phu tai dông co theo chiêu nguoc lai Mc• Š 0, dông co së quay nguoc ( Š
0 (tai diêm A• trên dác tinh co o goc phân tu thu ba cua toa dô |M, (|. Nêu
cho diên tro phu vao mach phân ung, ta së co cac tôc dô nhân tao nguoc,
hinh 2-18.
Hinh 10
Nhân ‚‡t vê DMnt:
Vê câu tao, DMnt co cuôn kich tu chiu dong lon, nên tiêt diên to va sô vong
dây it. Nho do no d• chê tao va it hu hong hon so voi DMdl.
Dông co DMnt co kha náng qua tai lon vê mmomen. Khi co cung môt hê sô
qua tai dong diên nhu nhau thi mômen cua DMnt lon hon mômen cua DMdl.
Thuc vây, lây vi du khi cho qua tai dong Iqt ÷ 1,5Idm thi mômen qua tai cua
DMdl la : Mqt ÷ K(dm.1,5Idm ÷ 1,5Mdm, ngh‘a la hê sô qua tai mômen
báng hê sô qua tai dong diên: KqtM ÷ KqtI ÷ 1,5. Trong kho do, mômen cua
DMnt t’ lê voi binh phuong dong diên, nên M•qt ÷ K.C.I2 ÷ K.C.(1,5Idm)2
÷ 1,52.Mdm ÷ 2,25Mdm, ngh‘a la hê sô qua tai mômen báng binh phuong
lân cua hê sô qua tai dong diên: K•qtM ÷ K2qtI.
Mômen cua DMnt Không phu thuôc vao sut ap trên duong dây tai diên,
ngh‘a la nêu giu cho dong diên trong dông co dinh muc thi mômen dông co
cung la dinh muc, cho du dông co nôi o dâu duong dây hay o cuôi duong
dây.
Dác diêm, dác tinh co dông co DMhh :
So dô nguyên ly cua dông co DMhh nhu hinh 2-19, voi hai cuôn kich tu
song song va nôi tiêp tao ra tu thông kich tu dông co:
÷ s ¹ n (2-57) ϕ ϕ ϕ
Trong do: (s la phân tu thông do cuôn kich tu song song tao nên; (s ÷ (0,75 (
0,85)(dm va không phu thuôc vao dong phân ung, tuc không phu thuôc vao
phu tai.
Con (n la phân tu thông do cuôn kich tu nôi tiêp tao ra, no phu thuôc vao
dong phân ung. Khi phu tai Mc ÷ Mdm thi Iu ÷ Idm, tuong ung:
(n.dm ÷ (0,25 ( 0,15)(dm
Do co hai cuôn kich tu nên dác tinh co cua DMhh vua co dang phi tuyên
nhu DMnt, dông thoi co diêm không tai ly tuong |0, (0| nhu cua DMdl, hinh
2-20, trong do tôc dô không tai ly tuong co gia tri kha lon so voi tôc dô dinh
muc: (0 ( (1,3 ( 1,6) (dm .
Dông co DMhh co ba trang thai h•m tuong tu nhu DMdl.
Hinh 11
Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ (ĐK)
Các giả thiết, ơ đồ tha! thế, đặc tính cơ của động cơ
ĐK"
Các giả thiết"
#ộng c+ kh@ng đQng 6ộ (#:$ như h>nh R"R1M được <G W-ng
rộng rCi trong thực t7% £u đi.m nli 6Zt của nD )4I cấu t*o
đ+n gi;nM )4m 3iệc tin cZyM 3ốn đFu tư 'tM gi, th4nh h*M trAng
)ượngM k'ch thư?c nhŠ h+n khi cxng c@ng <uất đKnh m]c <o
3?i động c+ một chiều% TG W-ng trực ti71 )ư?i điện Voay chiều
k 1ha %%%
Figure 1
!uy nhiBnM 3iệc điều ch2nh tốc độ 34 khống ch7 c,c =u, tr>nh
=u, độ khD khNn h+nM c,c động c+ #: )Qng <Dc cD c,c ch2
tiBu khgi động Vấu (W^ng khgi động )?nM m@mHn khgi động
nhŠ$%
#. đ+n gi;n cho 3iệc kh;o <,tM nghiBn c]uM ta gi; thi7tI
+ Sa 1ha của động c+ )4 đối V]ng%
+ C,c th@ng <ố của m*ch kh@ng thay đ8i nghLa )4 kh@ng 1h-
thuộc nhiệt độM tFn <ốM m*ch t( kh@ng 6;o ho4 nBn điện trgM
điện kh,ngM %%% kh@ng thay đ8i%
+ !8ng WXn của m*ch 3^ng t( ho, kh@ng thay đ8iM W^ng t(
ho, kh@ng 1h- thuộc t;i m4 ch2 1h- thuộc điện ,1 đ&t 34o
<tato%
+ SŠ =ua c,c t8n thất ma <,tM t8n thất trong )¤i th[1%
+ #iện ,1 )ư?i ho4n to4n <in 34 đối V]ng%
#ơ đồ tha! thế"
_?i c,c gi; thi7t trBn ta cD <+ đQ thay th7 1 1ha của động c+
như h>nh R"Rk%
!rong đDI
Figure 2
o8a Jà t$^ s/ "iệu T*ng cQR điện á) )"R stRtA Z0\;
X8G XZG Xp: Jà các Tjng stRtAG D-c" tl "'RG $%tA đF 5uy đổi v!
stRtA Zq\;
X8G XZG Xp: Jà điện E"áng stRtAG D-c" tlG $%tA đF 5uy đổi v!
stRtA ZZ\;
R8G RZG Rp: Jà điện t$C stRtAG D-c" tlG $%tA đF 5uy đổi v!
stRtA ZZ\;
Rp:a Jà điện t$C )"* Znếu c'\ C Dri )"R $%tA đF 5uy đổi v!
stRtA ZZ\;
s Jà "ệ s/ t$2Ht cQR động cơ:
sa
ω
1

ω
ω
1
a
ω
0

ω
ω
0
(R"}‰$
!rong đDI
(1 a (e )4 tốc độ của t( trưYng =uay g <tato động c+M c^n gAi
)4 tốc độ đQng 6ộ (raWp<$I
M
1
aM
e
a
2πI
1
p
(R"}†$
( )4 tốc độ gDc của r@to động c+ (raWp<$%
!rong đDI b1 )4 tFn <ố của điện ,1 nguQn đ&t 34o <tato (•$M
1 )4 <ố đ@i cực của động c+M
$i%& đồ n'ng ()*ng của ĐK"
_?i c,c gi; thi7t g trBnM ta cD 6i.u đQ nNng )ượng của động
c+ #: k 1ha như h>nh R"RmI
!rong 6i.u đQ nNng )ựongI
/1 )4 c@ng <uất điện t( đưa 34o k 1ha <tato động c+ #:
‹/1 a ‹/Cu1 )4 t8n thất c@ng <uất trong c,c cuộn W0y đQng
<tato
/1R )4 c@ng <uất điện t( truyền gi`a <tato 34 r@to động c+
#:
‹/R a ‹/CuR )4 t8n thất c@ng <uất trong c,c cuộn W0y đQng
r@to
/R )4 c@ng <uất trBn tr-c động c+M hay )4 c@ng <uất c+ của
#: truyền động cho m,y <;n Vuất%
Figure 3
+h)ơng t,-nh ./ đặc tính cơ ĐK"
!( <+ đQ thay th7 h>nh R"RkM ta t'nh được W^ng <tatoI
X
1
ao
1b
{
1
\
\
R
μ
2
¹X
μ
2
+
1
\
\R
1
¹
R

'
s2
¹X
nm
2
| (R"„e$
!rong đDI •›R( a •›R + •›Rb )4 điện trg t8ng m*ch r@to%
Unm a U1 + U›R )4 điện kh,ng ngắn m*ch%
!( 1hư+ng tr>nh đ&c t'nh W^ng <tato (R"„e$ ta thấyI
:hi ( a eM < a 1M ta cDI y1 a y1nm " W^ng ngắn m*ch của
<tato%
:hi ( a (eM < a eM ta cDI–
NghLa )4 g tốc độ đQng 6ộM động c+ 3Xn tiBu th- W^ng điện t(
ho, đ. t*o ta t( trưYng =uay%
!rK <ố hiệu W-ng của W^ng r@to đC =uy đ8i 3ề <tatoI
X
R
s
a
U
1I
\
\R
1
¹
R
2S
'
s2
¹X
nm
2
(R"„1$
/hư+ng tr>nh (R"„1$ )4 =uan hệ gi`a W^ng r@to y›R 3?i hệ <ố
trượt < hay gi`a y›R 3?i tốc độ (M nBn gAi )4 đ&c t'nh điện"c+
của động c+ #:M (h>nh R"R}$% •ua (R"„1$ ta thấyI
:hi ( a (eM < a eM ta cDI y›R a e%
:hi ( a eM < a 1M ta cDI–
!rong đDI y›Rnm )4 W^ng ngắn m*ch của r@to hay W^ng khgi
động%
Figure 4
#. t>m 1hư+ng tr>nh đ&c t'nh c+ của #:M ta Vuất 1h,t t( điều
kiện c0n 6jng c@ng <uất trong động c+I c@ng <uất điện
chuy.n t( <tato <ang r@toI
/1R a Pđt%(e (R"„R$
Pđt )4 m@mHn điện t( của động c+M n7u 6Š =ua c,c t8n thất
1h-I
Pđt a Pc+ a P (R"„k$
_4I /1R a /c+ + (/R (R"„m$
!rong đDI /c+ a P%( )4 c@ng <uất c+ trBn tr-c động c+%
(/R a ky›RR%•›R( )4 t8n hao c@ng <uất đQng trong r@to%
ho đDI P%(e a P((e " ($ a P%(e%<
_ZyI• (R"„}$
!hay (k"m$ 34o (k"‰$ 34 6i7n đ8i ta cD I
Ma
3.U
1I
2
.R
2S
©
s.w
0
.|(R
1
¹
R
2S
'
s
)
2
¹X
nm
2
|
(R"„„$
/hư+ng tr>nh (R"„„$ )4 1hư+ng tr>nh đ&c t'nh c+ của #:% N7u
6i.u Widn đ&c t'nh c+ trBn đQ thK <Œ )4 đưYng cong như h>nh
R"R‡6% CD th. V,c đKnh c,c đi.m cực trK của đưYng cong đD
6jng c,ch cho đ*o h4m WPpW< a eM ta <Œ được c,c trK <ố 3ề
độ trượt t?i h*n <th 34 m@mHn t?i h*n Pth t*i đi.m cực trKI
s
th

R
2S
'
\
\
R
1
2
¹X
nm
2
(R"„‡$
_4I• (R"„‰$
$Rng t9
!rong c,c 6i.u th]c trBnM Wấu (+$ ]ng 3?i tr*ng th,i động c+M
c^n Wấu ("$ ]ng 3?i tr*ng th,i m,y 1h,tM (Pth# r Pth€$%
/hư+ng tr>nh đ&c t'nh c+ của #: cD th. 6i.u Widn thHo c)o<<I
Ma
2M
th
(1¹as
th
)
s
s
th
¹
s
th
s
¹2as
th
(R"„†$
!rong đDI a a •1p•›R(%
Pth 34 <th )ấy thHo (R"„‡$ 34 (R"„‰$%
#ối 3?i động c+ #: c@ng <uất )?nM thưYng •1 rất nhŠ <o 3?i
Unm nBn cD th. 6Š =ua •1 34 a<th ( eM khi đD ta cD W*ng
c)o<< đ+n gi;nI
Ma
2M
th
s
s
th
¹
s
th
s
(R"‡e$
…úc n4yI – (R"‡1$
Figure 5
+ !rong nhiều trưYng hợ1 cho 1h[1 ta <G W-ng nh`ng đ&c
t'nh gFn đúng 6jng c,ch truy7n t'nh ho, đ*c t'nh c+ trong
đo*n )4m 3iệc%
_' W- g 3xng độ trượt nhŠ < s eMm<th th> ta VHm <p<th ( e 34
ta cDI
Ma
2M
th
s
th
”s (R"‡R$
CD th. tuy7n t'nh hDa đo*n đ&c t'nh c+ )4m 3iệc =ua R đi.mI
đi.m đQng 6ộ (kh@ng t;i )˜ tưgng$ 34 điuD đ^n" DBc:
Ma
M
®m
s
®m
s (R"‡k$
!rBn đ&c t'nh c+ tự nhiBnM thay P a PđmM Pth a ‹PđmM ta
cDI
S
th
aS
đm
(g+Ÿ
Ÿ
g
R
—1$ (R"‡m$
•ua W*ng đ&c t'nh c+ tự nhiBn của #: h>nh R"R‡M một c,ch
gFn đúng ta t'nh độ c]ng đ&c t'nh c+ trong đo*n )4m 3iệcI
š_ša
dM

a
1
ω
0

dM
ds
a
M
dm
ω
0
s
dm
(R"‡}$
_4I• (R"‡„$
+ #ối 3?i đo*n đ&c t'nh cD < rr <th th> coi <thp< ( e 34 ta cDI
Ma
2M
th
.s
th
s
(R"‡‡$
_4I • (R"‡‰$
!rong đo*n n4y độ c]ng ‹ r e 34 gi, trK của nD thay đ8iM đ0y
thưYng )4 đo*n động c+ khgi động%
$Rng t:
ảnh h)0ng của các thông 1 đến đặc tính cơ của ĐK"
•ua chư+ng tr>nh đ&c t'nh c+ 6;n của ho*t động c+ #:M ta
thấy c,c th@ng <ố cD ;nh hưgng đ7n đ&c t'nh c+ #: nhưI •<M
•rM U<M UrM ‘…M b…M¦ Tau đ0yM ta V[t ;nh hưgnh của một <ố
th@ng <ốI
ảnh h)0ng của đi2n á3 ()4i (5()"
:hi điện ,1 )ư?i <uy gi;mM thHo 6i.u th]c (R"„‰$ th> m@mHn
t?i h*n Pth <Œ gi;m 6>nh 1hư+ng )Fn độ <uy gi;m của ‘…%
!rong khi đD tốc độ đQng 6ộ ‹oM hệ <ố trượt t?i h*n Tth kh@ng
thay đ8iM ta cD W*ng đ&c t'nh c+ khi ‘… gi;m như h>nh R"R‰%
•ua đQ thK ta thấyI 3?i một m@mHn c;n V,c đKnh (PC$M điện
,1 )ư?i c4ng gi;m th> tốc độ V,c )Z1 c4ng nhŠ% P&t kh,cM 3>
m@mHn khgi động Pkđ a Pnm 34 m@mHn t?i h*n Pth đều
gi;m thHo điện ,1M nBn kh; nNng =u, t;i 34 khgi động 6K
gi;m WFn% ho đDM n7u điện ,1 =u, nhŠ (đưYng ‘RM ¦$ th> hệ
truyền động trBn cD th. kh@ng khgi động được ho&c kh@ng
)4m 3iệc được%
Figure 6
ảnh h)0ng của đi2n t,0, đi2n kháng 67ch tat8"
:hi điện trg ho&c điện kh,ng m*ch <tato 6K thay đ8iM ho&c
thBm điện trg 1h- (•)b$M điện kh,ng 1h- (U)b$ 34o m*ch <tatoM
n7u ‹o a con<tM 34 thHo 6i.u th]c (R"„‡$M (R"„‰$ th> m@mHn
Pth 34 Tth đều gi;mM nBn đ&c t'nh c+ cD W*ng như h>nh R"R†%
•ua đQ thK ta thấyI 3?i m@mHn Pkđ a Pnm%b th> đo*n )4m
3iệc của đ&c t'nh c+ cD điện kh,ng 1h- (U)b$ c]ng h+n đ&c
t'nh cD •)b% :hi tNng U)b ho&c •)b th> Pth 34 Tth đều gi;m% :hi
Wxng U)b ho&c •)b đ. khgi động nhjm h*n ch7 W^ng khgi
độngM th> cD th. Wựa 34o tam gi,c t8ng trg ngắn m*ch đ. V,c
đKnh U)b ho&c •)b%
Figure 7
ảnh h)0ng của đi2n t,0, đi2n kháng 67ch ,ôt8"
:hi thBm điện trg 1h- (•Rb$M điện kh,ng 1h- (URb$ 34o m*ch
r@to động c+M th> ‹o a con<tM 34 thHo (R"„‡$M (R"„‰$ th> Pth a
con<to c^n Tth <Œ thay đ8iM nBn đ&c t'nh c+ cD W*ng như h>nh
R"ke%
•ua đQ thK ta thấyI đ&c t'nh c+ khi cD •RbM URb c4ng )?n th>
Tth c4ng tNngM độ c]ng đ&c t'nh c+ c4ng gi;mM 3?i 1h- t;i
kh@ng đ8i th> khi cD •RbM URb c4ng )?n th> tốc độ )4m 3iệc của
động c+ c4ng 6K thấ1M 34 W^ng điện khgi động c4ng gi;m%
Figure 8
ảnh h)0ng của t9n 1 ()4i c&ng c:3 ch8 động cơ"
:hi điện ,1 nguQn cung cấ1 cho động c+ cD tFn <ố (b1$ thay
đ8i th> tốc độ t( trưYng ‹o 34 tốc độ của động c+ ‹ <Œ thay
đ8i thHo%
_> ‹o a R‹%b1p1M 34 U a ‹%…M nBn ‹o ‹ b1M ‹ ‹ b1 34 U ‹ b1%
•ua đQ thK ta thấyI :hi tFn <ố tNng (b1k r b1%đm$M th> Pth <Œ
gi;mM (3?i điện ,1 nguQn ‘1 a con<t$ th> I M
th


§
1
f
1
2
(h¨nh R"k1$%
:hi tFn <ố nguQn gi;m (b11 s b1đmM ¦$ c4ng nhiềuM n7u gi`
điện ,1 u1 kh@ng đ8iM th> W^ng điện động c+ <Œ tNng rất )?n%
ho 3ZyM khi gi;m tFn <ố cFn gi;m điện ,1 thHo =uy )uZt nhất
đKnh <ao cho động c+ <inh ra m@mHn như trong ch7 độ đKnh
m]c%
Figure 9
J _' W- R " }I
Cho một động c+ kh@ng đQng 6ộ r@to W0y =uấn (#:W=$ cDI
/đm a ‰}e:• o ‘đm a „eee_ o nđm a }‰‰3gp1h o ‹ a RM1} o
“Rđm a 11}e_ o yRđm a m}eˆ%
!'nh 34 3Œ đ&c t'nh c+ tự nhiBn 34 đ&c t'nh c+ nh0n t*o của
động c+ kh@ng đQng 6ộ r@to W0y =uấn 3?i điện trg 1h- mli
1ha r@to )4I •Rb a eM‡}‹%
$Rng tv
J Ži;i I
_?i động c+ cD c@ng <uất )?nM ta cD th. <G W-ng 1hư+ng tr>nh
gFn đúng (R"‡e$ coi •1 rất nhŠ h+n •R t]c a a e%
#ộ trượt đKnh m]cI
s
đm
a
n
o
−n
dm
n
o
a
600−588
600
aeMeR
P@mHn đKnh m]cI
–M ho&c–
P@mHn t?i h*nI
Pth a ‹Pđm a RM1}%1ke‰} a R†„‰1 N%mM ho&c–
#iện trg đKnh m]cI •
#iện trg W0y =uấn r@toI
R
R
aR
R
R
đm
as
đm
R
đm
aeMeR%1Mm‡„aeMeR†}™
#ộ trượt t?i h*n của đ&c t'nh c+ tự nhiBn c, đKnh thHo (R"‡m$I
s
th
as
đm
(g+Ÿ
Ÿ
g
R
—1$aeMeR(RM1}+Ÿ
Ÿ
RM1}
R
—1$aeMe‰
/hư+ng tr>nh đ&ct t'nh c+ tự nhiBnI
– ho&c–
_?i m@mHn ngắn m*chI
M
nm
a
59362
1
0,08
¹0,08
am‡‡‡NmaeMk}P
đm
$Rng tt
!hHo đD ta 3Œ được đưYng đ&c t'nh tự nhiBn như trBn h>nh R"
kR đi =ua m đi.mI đi.m kh@ng t;i {P a eo < a e|o đi.m đKnh
m]c ©a1o <đm a eMeR|o đi.m t?i h*n ! ©aRM1}o <đm a
eMe‰|o đi.m ngắn m*ch NP ©aeMk}o <đm a 1|%
#ối 3?i đ&c t'nh nh0n t*o cD •b a eM1‡}‹ ta cD độ trượt t?i
h*n nh0n t*oI
s
th%nt
as
th
R
2
¹R
f
R
2
aeMe‰
0,0295¹0,175
0,0295
aeM}}
/hư+ng tr>nh đ&c t'nh c+ nh0n t*o <Œ )4I
Ma
2“
s
0,55
¹
0,55
s
_4 đ&c t'nh được 3Œ trBn cxng đQ thK h>nh R"kR%
Figure 10
Đặc tính cơ của động cơ ĐK khi kh0i động"
Kh0i động ./ tính đi2n t,0 kh0i động"
; <ế& kh0i động động cơ ĐK b=ng 3h)ơng 3há3 đ>ng
t,?c tiế3 th- @Ang kh0i động ban đ9& ,:t )?n% Như 3ZyM
tư+ng tự khgi động #Pđ)M ta cOng đưa điện trg 1h- 34o m*ch
r@to động c+ #: cD r@to W0y =uấn đ. han ch7 W^ng khgi
độngI–%_4 <au đD th> )o*i WFn chúng ra đ. đưa tốc độ động
c+ )Bn V,c )Z1%
T+ đQ nguyBn )˜ 34 đ&c t'nh khgi động được tr>nh 64y trBn
h>nh R"kk (hai cấ1 khgi động m a R$%
Figure 11
d X@y T>ng các đ<c t=n" cơ E"i E"Ci động Đ&:
+ !( c,c th@ng <ố đKnh m]c (/đmo ‘đmo yđmo nđmo ‹đmo¦$
34 th@ng <ố t;y (yco Pco /co¦$ <ố cấ1 khgi động mM ta 3Œ đ&c
t'nh c+ tự nhiBn%
+ _> đ&c t'nh c+ của động c+ #: )4 1hi tuy7nM nBn đ. đ+n
gi;nM ta Wxng 1hư+ng 1h,1 gFn đúngI thHo to,n hoc đC
ch]ng minh th> c,c đưYng đ&c t'nh khgi động của động c+ #:
tuy7n t'nh hDa <Œ hội t- t*i một đi.m ! njm trBn đưYng ‹o a
con<t 1h'a 6Bn 1h;i tr-c tung của tAa độ (‹M P$ như h>nh R"
kk%
+ ChAnI PmaV a P1 a (ªRM}$Pđm o ho&c PmaV a eM‰}Pth
34 Pmin a PR a (1M«1Mk$Pc trong =u, tr>nh khgi động%
+ Tau khi đC tuy7n hDa đ&c t'nh khgi động động c+ #:M ta
ti7n h4nh V0y Wựng đ&c t'nh khgi động tư+ng tự động c+
#Pđ)M cuối cxng ta được c,c đ&c t'nh khgi động gFn đúng
HWc6aU… như h>nh R"kk%
N7u đi.m cuối cxng g&1 đ&c t'nh !N m4 kh@ng trxng 3?i giao
đi.m của đ&c t'nh c+ !N m4 P1 a con<t th> ta 1h;i chAn )*i
P1 ho&c PR rQi ti7n h,nh )*i t( đFu%
Bính đi2n t,0 kh0i động"
dwxng )"2ơng )"á) đf t"^:
+ :hi đC tuy7n hDa đ&c t'nh khgi động động c+ #:M ta cDI
S
NT
S
TN
a
R
2
−R
2I
R
2
o (R"‡†$
•út raI
R
Rb
a
S
NT
−S
TN
S
TN
R
R
o (R"‰e$
!( đQ thK ta cD điện trg 1h- c,c cấ1I
R
Rb1
a
ha−hc
he
R
R
a
ac
he
R
R
o (R"‰1$
R
RbR
a
hc−he
he
R
R
a
ce
he
R
R
o (R"‰R$
Cac dác tinh co khi h•m dông co DK:
Dông co diên DK cung co ba trang thai h•m: h•m tai sinh, h•m nguoc va
h•m dông náng.
H•m tai sinh:
Dông co DK khi h•m tai sinh: ” ‰ ”o, va co tra náng luong vê luoi.
H•m tai sinh dông co DK thuong ‚ay ra trong cac truong hop nhu: co nguôn
dông luc quay rôto dông co voi tôc dô ” ‰ ”o (nhu hinh 2-34a,b), hay khi
giam tôc dô dông co báng cach táng sô dôi cuc (nhu hinh 2-35a,b), hoác khi
dông co truyên dông cho tai co dang thê náng luc ha tai voi •”• ‰ •-”o• báng
cach dao 2 trong 3 pha stato cua dông co (nhu hinh 2-6a,b).
a) H•m tai sinh khi MS„ tro thanh nguôn dông luc:
Trong qua trinh lam viêc, khi may san ‚uât (MS„) tro thanh nguôn dông luc
lam quay rôto dông co voi tôc dô ” ‰ ”0, dông co tro thanh may phat phat
náng luong tra lai nguôn, hay goi la h•m tai sinh, hinh 2-34.
Hinh 1
•huong trinh dác tinh co trong truong hop nay la:
M–
2Mth s sth ¹ sth s (2-83)
Voi:c (2-84)
Va: ” ‰ ”0 ; Iƒ2 ÷ Ihts Š 0 ; M ÷ Mhts Š 0 (tai diêm B)
b) H•m tai sinh khi giam tôc dô báng cach táng sô dôi cuc:
Dông co dang lam viêc o diêm A, voi p1, nêu ta táng sô dôi cuc lên p2 ‰ p1
thi dông co së chuyên sang dác tinh co ”2 va lam viêc voi tôc dô ” ‰ ”2, tro
thanh may phat, hay la HTS, hinh 2-35.
Hinh 2
•huong trinh dác tinh co trong truong hop nay chi khac la:
sth–
R2Σ• „nm2 ; Mth– 3U1I2 2ω02„nm2 ; vaω0÷ 2πI1 p2 ; (2-85)
Va: ” ‰ ”02 ; Iƒ2 ÷ Ihts Š 0 ; M ÷ Mhts Š 0 (doan B”02)
c) H•m tai sinh khi dao chiêu tu truong stato dông co:
Dông co dang lam viêc o chê dô dông co (diêm A), nêu ta dao chiêu tu
truong stato, hay dao 2 trong 3 pha stato dông co (hay dao thu tu pha diên ap
stato dông co), voi phu tai la thê náng, dông co së dao chiêu quay va lam
viêc o chê dô may phat (hay h•m tai sinh, diêm D), nhu trên hinh 2-36. Nhu
vây khi ha hang ta co thê cho dông co lam viêc o chê dô may phat, dông thoi
tao ra mômen h•m dê cho dông co ha hang voi tôc dô …n dinh ”D.
•huong trinh dác tinh co trong truong hop nay thay ”0 báng -”0:
sth–
R2Σ• „nm ; Mth– 3U1I2 2(−ω0)„nm ; (2-86)
Va : •”0• ‰ •-”0• , M ÷ Mhts (diêm D, ha tai o chê dô HTS).
Hinh 3
H•m nguoc dông co DK:
H•m nguoc la khi mômen h•m cua dông co DK nguoc chiêu voi tôc dô
quay (M nguoc chiêu voi ”). H•m nguoc co hai truong hop:
a) H•m nguoc báng cach dua diên tro phu lon vao mach rôto:
Dông co dang lam viêc o diêm A, ta dong thêm diên tro h•m lon (Rhn‰ ÷
R2I‰) vao mach rôto, luc nay mômen dông co giam (M Š Mc) nên dông co
bi giam tôc dô do suc can cua tai. Dông co së chuyên sang diêm B, rôi C va
nêu tai la thê náng thi dông co së lam viêc …n dinh o diêm D (”D ÷ ”ôd
nguoc chiêu voi tôc dô tai diêm A) trên dác tinh co co thêm diên tro h•m
Rhn‰, va doan CD la doan h•m nguoc, dông co lam viêc nhu môt may phat
nôi tiêp voi luoi diên (hinh 2-37). Dông co vua tiêu thu diên tu luoi vua s•
dung náng luong thua tu tai dê tao ra mômen h•m.
Voi:c (2-87)
Hinh 4
b) H•m nguoc báng cach dao chiêu tu truong stato:
Dông co dang lam viêc o diêm A, ta d…i chiêu tu truong stato (dao 2 trong 3
pha stato dông co, hay dao thu ta pha diên ap stato), hinh 2-38.
Khi dao chiêu vi dong dao chiêu lon nên phai thêm diên tro phu vao dê han
chê không qua dong cho ph‡p Idch ” Icp, nên dông co së chuyên sang diêm
B, C va së lam viêc ‚ac lâp o D nêu phu tai ma sat, con nêu la phu taI thê
náng thi dông co së lam viêc ‚ac lâp o diêm E. Doan BC la doan h•m
nguoc, luc nay dong h•m va mômen h•m cua dông co.
Voi:c (2-88)

ω0−ωω0 ‰l (2-89)
Hinh 5
H•m dông náng dông co DK:
Co hai truong hop h•m dông náng dông co DK:
a) H•m dông náng kich tu dôc lâp (HDN KTDˆ):
Hinh 6
Dông co dang lam viêc voi luoi diên (diêm A), khi cát stato dông co DK ra
khoi luoi diên va dong vao nguôn môt chiêu (U1c) dôc lâp nhu so dô hinh 2-
39a.
Do dông náng tich luy trong dông co, cho nên dông co v‹n quay va no lam
viêc nhu môt may phat cuc €n co tôc dô va tân sô thay d…i, va phu tai cua no
la diên tro mach rôto.
Khi cát stato khoi nguôn ‚oay chiêu rôi dong vao nguôn môt chiêu thi dong
môt chiêu nay së sinh ra môt tu truong dung yên ” so voi stato nhu hinh 2-
39b. Rôto dông co do quan tinh v‹n quay theo chiêu cu nên cac thanh d‹n
rôto së cát tu truong dung yên, do do ‚uât hiên trong chung môt suc diên
dông e2.
Vi rôto kin mach nên e2 lai sinh ra i2 cung chiêu. Chiêu cua e2 va i2 ‚ac
dinh theo qui tác ban tay phai: —¹˜ khi e2 co chiêu di vao va —™˜ la di ra.
Tuong tac giua dong i2 va ” tao nên suc tu dông F co chiêu ‚ac dinh theo
qui tác ban tay trai (hinh 2-39b).
Chu y ráng, trong truong hop h•m nguoc vi:
ˆuc F sinh ra mômen h•m Mh co chiêu nguoc voi chiêu quay cua rôto ” lam
cho rôto quay châm lai va suc diên dông e2 cung giam dân.
* Dê thanh lâp phuong trinh dác tinh co cua dông co DK khi h•m dông náng
ta thay thê môt cach dáng tri chê dô may phat dông bô co tân sô thay d…i
báng chê dô dông co không dông bô. Ngh‘a la cuôn dây stato thuc tê dâu
vao nguôn môt chiêu nhung ta coi nhu dâu vao nguôn ‚oay chiêu.
Diêu kiên dáng tri o dây la suc tu dông do dong diên môt chiêu (Fmc) va
dong diên ‚oay chiêu dáng tri (F1) sinh ra la nhu nhau:
F1 ÷ Fmc (2-90)
Suc tu dông ‚oay chiêu do dong dáng tri (I1) sinh ra la:
F1÷
3 2 \
2
2.w1.I1 (2-91)
Suc tu dông môt chiêu do dong môt chiêu thuc tê sinh ra phu thuôc vao cach
dâu day cua mach stato khi h•m va biêu di•n t…ng quat nhu sau:
Fmc ÷ a.w1.Imc (2-92)
Cân báng (2-91) va (2-92) va rut ra:
I1÷
a.w1 3 2 \
2
2.w1 Imc÷A.Imc (2-93)
Trong do: a, A la cac hê sô phu thuôc so dô nôi mach stato khi h•m dông
náng nhu bang (2-2).
Vi du, theo bang (2-2), so dô nôi dây va dô thi vecto (a):
Fmc÷2Imc.w1cos30o÷\
F
3.w1.Imc (2-94)
Va: a ÷G;c
Dôi voi cac so dô dâu dây khac nhau cua mach stato, ta co thê ‚ac dinh hê
sô A theo bang 2-2.
Bang 2-2
Hinh 7
Dua vao so dô thay thê môt pha cua dông co trong chê dô h•m dông náng dê
‚ây dung dác tinh co (hinh 2-40).
o chê dô dông co DK thi diên ap dát vao stato không d…i, do la nguôn ap,
dong tu hoaG tu thông ” không d…i, con dong diên stato I1, dong diên stato
I2 biên d…i theo dô truot s.
Con o trang thai h•m dông náng kich tu dôc lâp, vi dong diên môt chiêu Imc
không d…i nên dong ‚oay chiêu dáng tri cung không d…i, do do nguôn câp
cho stato la nguôn dong. Mát khac, vi t…ng tro mach rôto khi h•m phu thuôc
vao tôc dô nên dong rôto I2 va dong tu hoa I” dêu thay d…i, vây nên tu thông
” o stato thay d…i theo tôc dô.
I1Iƒ2Eƒ2„šIš„ƒ2Rƒ2 / ω*Rƒ2I / ω*H›nh 2-40: Sœ ®• thay thž khi hŸm
®‡ng n¯ng §K
Trong chê dô lam viêc cua dông co DK, dô truot s la tôc dô cát tuong dôi
cua thanh d‹n rôto voi tu truong stato, o trang thai h•m dông náng no duoc
thay báng tôc dô tuong dôi:
ω÷
ω ωo (2-95)
Eƒ2I1φ2φ2Iƒ2IšH›nh 2-41: §• thÞ vectœdßng ®iÖn khi H§NTõ sœ ®• thay
thž h›nh 2-39, ta c• ®• thÞ vectœ dßng ®iÖn nh h›nh 2-41.
Tu so dô thay thê ta co:
I2•÷
E2• \
\
( R2Σ• ω )2¹„2•2 ÷ E2•.ω \
\
R2Σ•2¹(„2•.ω)2 (2-96)
Hay: I2•÷
Iš.„š.ω \
\
R2Σ•2¹(„2•.ω)2 (2-97)
Trong do:c
Theo dô thi vecto ta co:
I12÷(Iš¹I2•sin 2)2¹(I2•sin 2)2; ϕ ϕ
Hay I12÷Iš2¹I2•2¹2Iš.I2•sin 2)2; (2-98) ϕ
Trong do:
sin 2÷ ϕ
„2•.ω \
\
R2Σ•2¹(„2•.ω)2 (2-99)
ThayG va sin”2 vao (2-98), ta co:
I12÷Iš2¹
Iš2„š2ω*2 R2Σ•2¹(„2•ω)2 ¹ 2Iš2„š„2•ω*2 R2Σ•2¹(„2•ω)2 (2-100)
Tu do rut ra:
ω÷R2Σ•\
ω
( I1 Iš )2−1 („2•¹„š)2−( I1 Iš )2„2•2 (2-101)
Tu cac biêu thuc (2-98)G (2-100), sau khi biên d…i ta co:
I2•÷
Iš.„š.ω \
\
R2Σ•2¹(„2•¹„š)2.ω2 (2-102)
Tuong tu nhu d• ‚‡t o dông co DK, ta ‚ac dinh duoc mômen:

3I2•2 R2Σ• ω2 ωo (2-103)
Hay: M÷
3I2•2„šR2Σ•ω ωo|R2Σ•2¹(„2•¹„š)2ω2| (2-104)
Duong cong M ÷ I(”*) cung duoc khao sat tuong tu nhu voi duong cong dác
tinh co cua dông co DK va cho ta nhung kêt qua:
ωth÷
R2Σ• „š¹„2• (2-105)
Mth.th÷
3I12„š2 2ωo(„š¹„2•) (2-106)
Va:c (2-107)
Biêu thuc (2-107) la phuong trinh dác tinh co cua dông co DK khi h•m dông
náng kich tu dôc lâp.
Ta thây ráng, khi thay d…i R2I thiG thay d…i, nênG thay d…i, con Mth ÷
const, con khi thay d…i dong diên ‚oay chiêu dáng tri I1, ngh‘a la thay d…i
dong diên môt chiêu Imc, thi mômen Mth thay d…i, conG ÷ const.
Cac duong dác tinh h•m dông náng duoc biêu di•n nhu trên hinh 2-42. Trên
do: duong (1) va (2) co cung diên troG nhung co Mth2 ‰ Mth1 nên dong
môt chiêu tuong ung Imc2 ‰ Imc1.
Nhu vây khi thay d…i nguôn môt chiêu dua vao stato dông co khi h•m dông
náng thi së thay d…i duoc mômen toi han.
H›nh 2-42: §Æc tYnh cœ cña ®‡ng cœ §K khi H§N-KT§ˆω* ωω0Mth2
Mth1 0 MMc(ω)A (®/c)(3)H§N(2)(1)ω*th2ω*th1
Con duong (2) va (3) thi co cung dong diên môt chiêu nhung diên troG.
Nhu vây khi thay d…i diên tro phu trong mach rôto hoác dong diên môt chiêu
trong stato dông co khi h•m dông náng thi së thay d…i duoc vi tri cua dác
tinh tinh co.
b) H•m dông náng tu kich tu:
Dông co dang hoat dông o chê dô dông co (tiêp K kin, tiêp diêm H ho), khi
cho K ho, H kin lai, dông co së chuyên sang chê dô h•m dông náng tu kich
tu. Khi do, dong diên Imc không phai tu nguôn diên môt chiêu bên ngoai,
ma s• dung ngay náng luong cua dông co thông qua bô chinh luu o mach
rôto (hinh 2-43a) hoác bô tu diên o mach stato.
H›nh 2-43: a)Sœ ®• nei d©y §K khi H§N TKTb) Sœ ®• nguyªn ly t'o
m«men hŸm H§N TKT¹¹¹¹4FFe2i2RωMhb)§K~KMS„HR®chHa)Cˆ
* Vi du 2-6:
H•y lua chon dác tinh co h•m dông náng va ‚ac dinh cac thông sô mach
h•m, gôm dong diên môt chiêu Imc câp vao cuôn dây stato va diên tro phu
Rh nôi vao mach rôto cua dông co không dông bô rôto dây quân sao cho
mômen h•m cuc dai dat duoc Mh.ma‚ ÷ 2,5Mdm va hiêu qua h•m cao. Sô
liêu cho truoc: Dông co 11KW; 220V; 953vg/ph, ” ÷ Mth/Mdm ÷ 3,1; cos”
dm ÷ 0,71; cos”o (không tai) ÷ 0,24; I1dm ÷ 28,4A; I1.0 (không tai) ÷
19,2A; R1 ÷ 0,415”; „1 ÷ 0,465”; E2nm(diên ap dây) ÷ 200V; I2dm ÷
35,4A; r2 ÷ 0,132”; „2 ÷ 0,27”; va Ke ÷ 1,84.
* Giai:
Truoc hêt, ‚ac dinh thêm cac thông sô cua dông co:
Tôc dô dinh muc:
ωdm÷
ndm 9,55 ÷ 953 9,55 ÷99,8rad/s
Trang 82
Tôc dô tu truong quay: ”o ÷ 1000/9,55 ÷ 104,7 rad/s
Mômen dinh muc:G
Dô truot dinh muc:G
Diên khang mach hoa „” duoc ‚ac dinh theo s.d.d. va dong diên không tai
cua stato (coi dong không tai báng dong tu hoa):
„š÷ E

1.0
I1.0 ÷ 212 19,2 ÷11,05O (1)
(voi:G)
Diên khang rôto qui d…i vê stato:
„2•÷„2.Ke2÷0,27.1,842÷0,92O
Theo yêu câu cua dê bai ta co thê chon dác tinh h•m dông náng co mômen
toi han la: Mth.dn ÷ Mh.ma‚ ÷ 2,5Mdm.
Tôc dô toi hanG co thê chon báng tôc dô h•m ban dâu:
ωth÷ωbd÷ωdm/ωo
Khi do ta co dác tinh h•m la duong 2 trên hinh 2-38. Rõ rang dác tinh nay co
hiêu qua h•m thâp vi mômen giam gân nhu tuyên tinh tu tôc dô ban dâu ”bd
÷ ”dm cho dên ” ÷ 0.
Dê cho viêc h•m co hiêu qua cao, ta cân tao ra môt dác tinh co dam bao bao
môt diên tich lon nhât giua no voi truc tung cua dô thi (vung gach soc trên
hinh 2-44). Khi do mômen h•m trung binh trong toan bô qua trinh h•m së la
lon nhât. Viêc tinh toan cho thây dác tinh co dang nay co tôc dô toi han:G÷
0,407.
Vây dác tinh co h•m dông náng duoc chon la duong (1) trên hinh 2-44.
ω
ω00,05
ωb® ÷ω®m
ω*th.t
Mh.ma‚ ÷ Mth.®n M®m 3,1M®m M
H›nh 2-44: §Æc tYnh cœ TN vµ ®Æc tYnh cœ hŸm §N
Tu biêu thuc cua mômen toi han h•m dông náng (biêu thuc 2-106) ta rut ra
biêu thuc tinh dong diên ‚oay chiêu dáng tri I1:
I1÷\
I
M
M
th.dn
.2ωo(„š¹„2•) 3„š2 ÷ ÷\ 2,5.110,2.2.104,7.(11,05¹0,92) 3.11,052
÷43,4A
Qua hê sô t’ lê A cua so dô nôi dây stato vao nguôn diên môt chiêu khi h•m,
vi du chon so dô 1 trong bang 2-2, ta co:G, ta ‚ac dinh duoc dong diên môt
chiêu cân thiêt:
Imc ÷ I1/A ÷ 43,4/0,815 ÷ 53A
Tu biêu thuc cua tôc dô toi han (2-74) ta ‚ac dinh duoc gia tri diên tro trong
mach rôto khi h•m:
R2t•÷ωth(„š¹„2•)÷0,407.(11,05¹0,92)÷4,87O
Tuong ung voi gia tri truoc khi qui d…i la:
R2t÷R2t•/Ke2÷4,87/1,842÷1,44O
Vây diên tro phu cân nôi vao mach rôto la:
Rh ÷ R2t - r2 ÷ 1,44 - 0,132 ÷ 1,308 O
Dao chiêu dông co DK:
Gia s• dông co dang lam viêc o diêm A theo chiêu quay thuân trên dác tinh
co tu nhiên thuân voi tai Mc:

2Mth(1¹asth) s sth ¹ sth s ¹2asth (2-108)
ωω00 Mc MA (®/cT)b)-ω0H›nh 2-45: a) Sœ ®• nei d©y §K khi ®¶o 2
trong 3 pha stato ®‡ng cœ §Kb) §Æc tYnh cœ khi lµm viÖc thuËn (A) vµ
ngîc (B)§K~R2Ia)MS„Mƒc sthNB (®/cN)
Muôn dao chiêu dông co, ta co thê dao chiêu tu truong stato (+”o), hay dao
thu tu pha diên ap (u1) dông co DK (thuong dao 2 trong 3 pha stato). Khi
dao chiêu, dong dao chiêu rât lon nên phai cho thêm diên tro phu vao mach
rôto dê han chê IdchG Icp.
Khi dông co DK lam viêc o chiêu nguoc lai thi Mth së dao dâu va sth ‰ 1
nhu hinh 2-45:
Dông co quay nguoc chiêu tuong ung voi diêm B trên dác tinh co tu nhiên
bên nguoc, hoác trên dác tinh co nhân tao nguoc.
DáC TiNH CO CuA dông co dông bô (DDB)
Dác tinh co cua dông co DDB:
Khi dong stato cua dông co dông bô vao luoi diên ‚oay chiêu co tân sô I1
không d…i, dông co së lam viêc voi tôc dô dông bô không phu thuôc vao tai:
ω0÷
2πI1 p (2-109)
§KB~R®cha)MS„¹ U®k -0 M®m Mωω0b)H›nh 2-46: Sœ ®• nei d©y vµ
®Æc tYnh cœ cña ®‡ng cœ §§B
Nhu vây dác tinh co cua dông co DDB nay tong pham vi mômen cho ph‡p
M ” Mma‚ la duong tháng song song voi truc hoanh, voi dô cung ” ÷ ” va
duoc biêu di•n trên hinh 2 -46.
Tuy nhiên khi mômen vuot qua tri sô cuc dai cho ph‡p M ‰ Mma‚ thi tôc dô
dông co së lêch khoi tôc dô dông bô.
Dác tinh goc cua dông co DDB:
Trong nghiên cuu tinh toan hê truyên dông dung dông co DDB, nguoi ta s•
dung môt dác tinh quan trong la dác tinh goc. No la su phu thuôc giua
mômen cua dông co voi goc lêch vecto diên ap pha cua luoi Ul va vecto suc
diên dông cam ung E trong dây quân stato do tu truong môt chiêu cua rôto
sinh ra:
M ÷ I(0)
Hinh 8
Hinh 9
Hinh 10
φ - 0 Ulsin0 ABC0 φji‚sH›nh 2-47: §• thÞ vectœ cña m'ch stato cña ®‡ng
cœ §§B
Dác tinh nay duoc ‚ây dung báng cach s• dung dô thi vecto cua mach stato
vë trên hinh 2-47 voi gia thiêt bo qua diên tro tac dung cua cuôn dây stato
(r1 ” 0).
Trên dô thi vecto hinh 2-47:
Ul - diên ap pha cua luoi (V)
E - suc diên dông pha stato (V)
I - dong diên stato (A)
” - goac lêch giua Ul va E;
” - goc lêch giua vecto diên ap Ul va dong diên I.
„s ÷ ‚” ¹ ‚1 - diên khang pha cua stato la t…ng cua diên khang
mach tu hoa ‚” va diên khang cuôn dây 1 pha cua stato ‚1 (”)
Tu dô thi vecto ta co:
Ulcos ÷Ecos( −0) (2-110) ϕ ϕ
Tu tam giac ABC tim duoc:
cos( −0)÷ ϕ
CB CA ÷ Ulsin0 I‚s (2-111)
Thay (2-110) vao (2-111) ta duoc:
U1cos ÷E ϕ
Ulsin0 I‚s (2-112)
Hay: U1Icos ÷ ϕ
EUl ‚s sin0 (2-113)
Vê trai cua (2-113) la công suât 1 pha cua dông co.
Vây công suât 3 pha cua dông co:
•÷3
EUl ‚s sin0 (2-114)
Mômen cua dông co:

• ω0 ÷ 3EUl ω0‚s sin0 (2-115)
(2-115) la phuong trinh dác tinh goc cua dông co DDB. Theo do ta co dác
tinh goc la duong cong hinh sin nhu trên hinh 2-48.
Khi ” ÷ ”/2 ta co biên dô cuc dai cua hinh sin la:
Mm÷
3EUl ω0‚s (2-116)
•huong trinh (2-115) co thê viêt gon hon:
M ÷ Mmsin0 (2-117)
Mm dác trung cho kha náng qua taI cua dông co. Khi tai táng goc lêch pha ”
táng. Nêu tai táng qua mucG, mômen giam.
Dông co dông bô thuong lam viêc dinh muc o tri sô cua goc lêch ” ÷ 20oG
25o. Hê sô tai vê mômen tuong ung së la:
“M÷
Mm Mdm ÷22,5
Nhung diêu d• phân tich o trên chi dung voi nhung dông co dông bô cuc €n
va mômen chi ‚uât hiên khi rôto co kich tu. Con dôi voi nhung dông co
dông bô cuc lôi, do su phân bô khe ho không khi không dêu giua rôto va
stato nên trong may ‚uât hiên mômen phan khang phu. Do do dác tinh goc
co biên dang it nhiêu, nhu duong n‡t dut trên hinh 2-48.
MmM0 π/2 π 2π 03π/2H›nh 2-48: §Æc tYnh g•c cña ®‡ng cœ ®•ng b‡
Câu hoi ôn tâp
1. Co thê biêu di•n phuong trinh dác tinh co cua dông co môt chiêu kich tu
dôc lâp báng mây dang ” hay viêt cac dang phuong trinh do ” Giai thich cac
dai luong trong phuong trinh va cach ‚ac dinh cac dai luong do ” Vë dang
dác tinh co diên va dác tinh co DMdl ”
2. Don vi tuong dôi la gi ” Don vi tuong dôi cua cac dai luong diên, co cua
dông co DMdl duoc ‚ac dinh nhu thê nao ” Viêt phuong trinh dác tinh co o
dang don vi tuong dôi ” y ngh‘a cua viêc s• dung phuong trinh dang don vi
tuong dôi ”
3. Dô cung dác tinh co cua DMdl co biêu thuc ‚ac dinh nhu thê nao ” Gia tri
tuong dôi cua no ” Biêu thi quan hê giua dô cung voi sai sô tôc dô va diên
tro mach phân ung (theo don vi tuong dôi). y ngh‘a cua dô cung dác tinh
co ”
4. Cach vë dác tinh co cua DMdl ” Cach ‚ac dinh cac dai luong: Mdm, ”dm,
”0, Inm, Mnm, . dê vë duong dác tinh nay ”
5. Co nhung thông sô nao anh huong dên dang dác tinh co cua DMdl ” ho
dác tinh co nhân tao khi thay d…i thông sô do ” So dô nôi dây, phuong trinh
dác tinh, dang cua cac ho dác tinh nhân tao, nhân ‚‡t vê ung dung cua chung

6. Tai sao khi khoi dông DMdl thuong phai dong thêm diên tro phu vao
mach phân ung dông co ” Cac dong diên khoi dông lon nhât va nho nhât khi
khoi dông DMdl thuong không o muc nao ” Vë cac dác tinh co khi khoi
dông DMdl voi 2 câp diên tro khoi dông ”
7. Dông co DMdl co mây phuong phap h•m ” Diêu kiên dê ‚ay ra cac trang
thai h•m do ” So dô nôi dây dông co khi thuc hiên cac trang thai h•m ” ung
dung thuc tê cua cac trang thai h•m do ” Giai thich quan hê vê chiêu tac
dung cua cac dai luong diên va chiêu truyên náng luong trong hê o cac trang
thai h•m ”
8. Su khac nhau giua dông co môt chiêu kich tu nôi tiêp voi DMdl vê câu
tao, tu thông, dang dác tinh co, cac phuong phap h•m ” Co nhân ‚‡t gi vê
dác diêm va kha náng ung dung cua DMnt thuc tê ”
9. Co thê biêu thi phuong trinh dác tinh co cua dông co không dông bô báng
nhung biêu thuc nao ” Viêt cac phuong trinh do, giai thich cac dai luong va
cach ‚ac dinh cac dai luong do khi viêt phuong trinh va dung dác tinh co ”
10. Cach vë dác tinh co tu nhiên theo cac sô liêu dinh muc trong catalo:
dang chinh ‚ac, dang gân dung va dang tuyên tinh hoa ”
11. Biêu thuc ‚ac dinh dô cung dác tinh co ” Biêu thi quan hê giua dô cung
dác tinh co voi dô truot dinh muc va diên tro mach rôto cua dông co DK ”
12. Co nhung thông sô nao anh huong dên dang dác tinh co cua dông co DK
” Cach nôi dây dông co DK dê tao ra dác tinh co nhân tao khi thay d…i cac
thông sô nay ” Dang cac hô dác tinh co nhân tao va ung dung thuc tê cua
chung ”
13. Vë cac dang dác tinh co khi khoi dông dông co DK hai câp tôc dô ” Khi
khoi dông dông co DK, cac dai luong: hê sô truot toi han, mômen toi han
thay d…i nhu thê nao ” Cac biêu thuc ‚ac dinh cac dai luong do ” Thuong
mômen khoi dông lon nhât cua dông co DK báng bao nhiêu mômen toi han
cua dông co ”
14. Dông co DK co mây trang thai h•m ” Cach nôi dây dông co dê thuc hiên
cac trang thai h•m va diêu kiên dê ‚ay ra h•m ” Giai thich quan hê náng
luong giua may san ‚uât (tai cua dông co) va dông co o tung trang thai
h•m ” ung dung thuc tê cua cac trang thai h•m ”
15. Giai thich y ngh‘a cua dác tinh co va dác tinh goac cua dông co dông
bô ” Su phu thuôc giua mômen cuc dai cua dông co voi diên ap luoi ”
Mômen cuc dai o dác tinh goc co y ngh‘a nhu thê nao voi dác tinh co cua
dông co DDB ”
Chuong 3
:h,i niệm chungI
C,c đKnh nghLaI
ệ thống truyền động điện kh@ng ch2 )4m nhiệm 3- 6i7n đ8i
điện nNng th4nh c+ nNngM m4 c^n điều khi.n =u, tr>nh )4m
3iệc của c+ cấu c@ng t,c thHo yBu cFu c@ng nghệ của m,y
<;n Vuất% ¬Bu cFu c@ng nghệ cD th. được đ;m 6;o n7u hệ cD
kh; nNng đ&t trư?c c,c th@ng <ố gia c@ng cho t]ng c@ng
đo*nM Wuy tr> c,c th@ng <ố đD 3?i một độ ch'nh V,c n4o đD
(như tốc độM m@mHnM gia tốcM 3' tr' của c+ cấu c@ng t,c ¦$M
cư-ng 6]c thay đ8i c,c gi, trK đD thHo ˜ muốnM h*n ch7 gi,
trK của chúng thHo m]c cho 1h[1 của =u, tr>nh c@ng nghệ
ho&c thHo kh; nNng 3ề độ 6ềnM độ =u, t;i của m,y%
C,c th@ng <ố gia c@ng nDi trBn cD )iBn =uan đ7n m@mHn P 34
tốc độ ‹ của động c+ điệnM cD c,c mối =uan hệ được đKnh
nghLaI
a$ C,c th@ng <ố đFu ra hay c^n gAi )4 th@ng <ố được điều
ch2nhI
#D )4 m@mHn (P$M tốc độ (‹$ của động c+M ¦
ho P 34 ‹ )4 R tr-c của m&t 1hzng tAa độ đ&c t'nh c+ {PM ‹|M
nBn 3iệc điều ch2nh chúng thưYng gAi )4 5điều ch2nh tAa độ9%
6$ C,c th@ng <ố đFu 34o hay c^n gAi )4 th@ng <ố điều ch2nhI
+ #ối 3?i động c+ điện một chiềuM th@ng <ố đFu 34o )4 điện
trg 1hFn ]ng •ư (ho*c •ưb$M t( th@ng ‹ (ho&c điện ,1 k'ch t(
‘kto W^ng điện k'ch t( ykt$ 34 điện ,1 1hFn ]ng ‘ư%
+ #ối 3?i động c+ điện kh@ng đQng 6ộM th@ng <ố đFu 34o )4
điện trg m*ch r@to •R (ho*c •Rb$M điện trg m*ch <tato •1M
điện kh,ng <tato V1M điện ,1 <tato u1 34tFn <ố của W^ng điện
<tato b1%
+ #ối 3?i động c+ điện đQng 6ộM th@ng <ố đFu 34o )4 tFn <ố
của W^ng điện <tato b1%
c$ C,c 1hFn tG điều khi.nI
…4 c,c thi7t 6K ho&c W-ng c- )4m thay đ8i c,c th@ng <ố đFu
34o%
Chú ˜M ngưYi ta thưYng gAi 3iệc điều ch2nh c,c th@ng <ố đFu
ra )4 5điều khi.n động c+ điện9%
P-c đ'ch điều ch2nh c,c th@ng <ố đFu ra của động c+I
!xy thHo yBu cFu c@ng nghệ của m,y <;n VuấtM 3iệc điều
ch2nh PM ‹ nhjm thực hiện c,c m-c đ'ch <auI
+ #&t gi, trK )4m 3iệc 34 Wuy tr> m]c đ*t đDM 3' W- Wuy tr> tốc
độ )4m 3iệc khi 1h- t;i thay đ8i ngXu nhiBn%
+ !hay đ8i th@ng <ố thHo =uy )uZt yBu cFuM 3' W- trong thYi
gian khgi động 34 tNng tốc động c+ thang m,y t( e )Bn đ7n
tốc độ 8n đKnhM m@mHn )úc đFu 1h;i tNng tuy7n tuy7n t'nh
thHo thYi gianM <au đD gi` kh@ng đ8iM 34 cuối cxng gi;m
tuy7n t'nh cho đ7n khi P a Pc%
+ *n ch7 th@ng <ố g một m]c độ cho 1h[1M 3' W- h*n ch7
W^ng điện khgi động ykđ ‹ yc1%
+ !*o ra một =uy )uZt chuy.n động cho c+ cấu c@ng t,c (t]c
cho tr-c động c+$ thHo =uy )uZt cho trư?c g đFu 34o 3?i một
độ ch'nh V,c n4o đD%
#iều ch2nh kh@ng tự động 34 điều ch2nh tự độngI
a$ #iều ch2nh kh@ng tự độngI
…4 3iệc thay đ8i th@ng <ố đFu ra 6jng c,ch t,c động )Bn
th@ng <ố đFu 34o một c,ch rYi r*c% Pli )Fn t,c động ta cD
một gi, trK kh@ng đ8i của th@ng <ố đFu 34o 34 tư+ng ]ng ta
được một đưYng đ&c t'nh c+ (nh0n t*o$% :hi động c+ )4m
3iệcM c,c nhidu )o*n (như 1h- t;i thay đ8iM điện ,1 nguQn Wao
độngM ¦$ <Œ t,c động 34o hệM nhưng th@ng <ố đFu 34o 3Xn
gi` kh@ng đ8i nBn đi.m )4m 3iệc của động c+ ch2 Wi chuy.n
trBn một đưYng đ&c t'nh c+%
NgưYi ta gAi W*ng điều ch2nh n4y )4 5điều ch2nh 6jng tay9
hay 5điều ch2nh kh@ng tự động9 ho&c 5điều ch2nh 3^ng hg9%
/hư+ng 1h,1 điều ch2nh n4y đ+n gi;n nBn 3Xn được Wxng
trong c,c hệ truyền động điện hiện đ*iM tuy nhiBn nD kh@ng
đ;m 6;o được c,c yBu cFu cao 3ề ch7 độ c@ng nghệ%
6$ #iều ch2nh tự độngI
#ược thực hiện nhY <ự thay đ8i )iBn t-c của th@ng <ố đFu 34o
thHo m]c độ <ai )ệch của th@ng <ố đFu ra <o 3?i gi, trK đKnh
trư?cM nhjm khắc 1h-c độ <ai )ệch đD% Như 3Zy khi cD t,c
động của nhidu )4m ;nh hưgng đ7n thống <ố đFu raM th>
th@ng <ố đFu 34o <Œ thay đ8i 34 động c+ <Œ cD một đưYng
đ&c t'nh c+ kh,cM đi.m )4m 3iệc của động c+ <Œ WKch chuy.n
t( đưYng đ&c t'nh nh0n t*o n4y <ang đ&c t'nh nh0n đ*o kh,c
34 3*ch ra một đưYng đ&c t'nh c+ của hệ điều ch2nh tự động%
_> 3Zy cD th. đKnh nghLaI 5đ&c t'nh c+ của hệ điều ch2nh
tự động Jà 5uS t=c" cQR các điuD JàD việc cQR động cơ t$?n
v% s/ các đ<c t=n" cơ cQR "ệ đi!u c"#n" vjng "Cy; 1Ry cjn
gUi Jà z5uS đ-A )"R t$?n tUR độ đ<c t=n" cơy;
_iệc thay đ8i tự động th@ng <ố đFu 34o được thực hiện nhY
m*ch 1h;n hQiM m*ch n4y )ấy t'n hiệu t( th@ng <ố đFu ra
ho&c một th@ng <ố n4o đD )iBn =uan đ7n đFu raM đưa trg )*i
g0y t,c động )Bn th@ng <ố đFu 34oM t*o th4nh một hệ cD )iBn
hệ k'n gi`a đFu ra 34 đFu 34o% _> 3Zy ngưYi ta gAi hệ n4y )4
hệ 5điều ch2nh vjng E=ny; 1ệ đi!u c"#n" t> động tuy )"Bc
t-) n"2ng đảD bảA c,c ch2 tiBu chất )ượng cao%
c$ Nhidu của c,c th@ng <ố đFu raI
#ối 3?i c,c hệ truyền động 34 động c+ điệnM cD hai th@ng <ố
đFu ra chủ y7u )4 m@mHn 34 tốc độ% CD nhiều )o*i nhidu g0y
t,c động )Bn c,c th@ng <ố n4y như điện ,1 nguQnM tFn <ố )ư?i
điệnM nhiệt độ m@y trưYngM hệ <ố tự c;m của cuộn W0yM ¦
nhưng ta =uan t0m đ7n c,c t,c động nhidu )o*n chủ y7u%
:hi điều ch2nh tốc độM th@ng <ố được điều ch2nh )4 ‹M th@ng <ố
điều ch2nh )4 một trong c,c th@ng <ố t*o ra đ&c t'nh nh0n
t*oM c^n chủ y7u )4 1h- t;i 6i.u thK 6jng m@mHn c;n PcM
ho&c W^ng t;i yc%
Ngược )*iM khi điều ch2nh m@mHn ho&c W^ng điệnM th@ng <ố
được điều ch2nh )4 P ho&c yM th> nhidu )o*n chủ y7u )*i )4 tốc
độ ‹% Tự ;nh hưgng =ua )*i gi`a hai đ*i )ượng P 34 ‹ được
th. hiện 6jng đưYng đ&c t'nh c+ 34 1hư+ng tr>nh của nD%
C,c ch2 tiBu chất )ượngI
Ch2 tiBu chất )ượng động (ch7 độ =u, độ$I
J #ộ =u, điều ch2nh (maV ((maV ( me’ ho&c cD th. nhŠ h+n$%
J !hYi gian =u, độ !=đ (!=đ c4ng nhŠ c4ng tốt$%
J <ố )Fn Wao động n ( n a R(k )4 tốt$%
Hình 1
Ch2 tiBu chất )ượng tLnh (ch7 độ V,c )Z1$I
Tai <ố tLnh tốc độ <’ I
…4 đ*i )ượng đ&c trưng cho <ự ch'nh V,c Wuy tr> tốc độ đ&t
((đ$I
sa
ω
0

ω
ω
0
%1eeanc
c
a
1
β
(k"1$
( " tốc độ )4m 3iệc thực của động c+%
(e " tốc độ kh@ng t;i của động c+%
‹‹c " độ <-t tốc độ khi m@mHn t;i thay đ8i Pc a e ‹ Pđm%
Tai <ố n4y c4ng nhŠM điều ch2nh c4ng ch'nh V,cM 34 )' tưgng
ta cD hệ điều ch2nh tuyệt đối ch'nh V,c khi T’ a e% !hực t7
ngưYi ta 1h;i thi7t k7 c,c hệ truyền động Wiều ch2nh cD độ
ch'nh V,c đ,1 ]ng yBu cFu c@ng nghệ của m,y <;n VuấtM
như truyền động ch'nh của m,y cắt gAt kim )o*i yBu cFu T
’ ‹ 1e’M tryuền động Nn Wao I T’ ‹ }’M ¦
/h*m 3i điều ch2nh tốc độ hI
wa
w
ma‚
w
min
(k"R$
h c4ng )?n c4ng tốt% !uy nhiBnM gi, trK (maV 6K h*n ch7 6gi độ
6ền c+ hAc của động c+M 6gi điều kiện chuy.n m*ch% !ốc độ
(min 6K ch&n 6gi yBu cFu 3ề m@mHn khgi độngM 3ề kh; nNng
=u, t;i 34 3ề <ai <ố tốc độ )4m 3iệc cho 1h[1%
J _' W- trBn h>nh k"RI
Hình 2
COng cD trưYng hợ1 1hối hợ1 hai 1hư+ng 1h,1 điều ch2nh tốc
độ động c+ 6jng Wiện nhưI thay đ8i điện ,1 1hFn ]ng động
c+ một chiều <Œ điều ch2nh tốc độ t( ‹min đ7n ‹đmM 34
1hư+ng 1h,1 thay đ8i t( th@ng k'ch t( th> điều ch2nh tốc độ
t( ‹đm đ7n ‹maV%
:hi đD ta cD 5hệ điều ch2nh hai 3xng tốc độ9 34 đ*t được W;i
điều ch2nh rộngI
wa
ω
dm
ω
min

ω
ma‚
ω
dm
aw
o
%w
{
(k"k$
Ži; thi7t c,c đ&c t'nh c+ )4 tuy7n t'nhM cD độ c]ng kh@ng đ8i
(1 34 (R a (1M m@mHn t;i kh@ng đ8i PcM <ai <ố tốc độ tưng
]ng <Π)4I
s
1
a
M
c
ω
01

1
%1eeos
R
a
M
c
ω
02

2
%1ee (k"m$
N7u gAi 6ội <ố m@mHn khgi động )4 :nmR a PnmRpPc th>I
s
R
a
1
K
nm2
%1eeo hays
R
a(1—
ω
min
ω
02
$%1ee (k"}$
® n
min
a(1—s
R
$%
M
c
.K
nm2
β
2
(k"„$
•ua (k"„$ ta thấy được =uan hệ gi`a hM <’M ( 34 :nm%
!hHo kh; nNng =u, t;iM ta cD th. V,c đKnh 1h*m 3i điều
ch2nhI
wa
ω
ma‚
ω
min
a

tn
−1)

min
−1)

β
min
β
tn
(k"‡$
!rong đDI ‹min a :=t%Pđm p ‹e o –o :=t a Pnm%min p Pđm
#ộ tr+n điều ch2nh tốc độ ( I
…4 <ự chBnh )ệch gi`a R cấ1 tốc độ )iền nhauI
|a
w
i¹1
w
i
(k"‰$
!rong đDI (i " )4 tốc độ 8n đKnh đ*t được g cấ1 i%
(i+1" )4 tốc độ 8n đKnh đ*t được g cấ1 k7 ti71 (i+1$%
ệ <ố ( c4ng nhŠ c4ng tốtM )˜ tưgng )4 ( ( 1I đD )4 hệ điều
ch2nh 3@ cấ1% C^n hệ điều ch2nh cD cấ1 n7uI ( ( 1%
Tự 1hx hợ1 gi`a đ&c t'nh điều ch2nh 34 đ&c t'nh t;iI
_?i c,c động c+ th> ch7 độ )4m 3iệc tối ưu thưYng )4 ch7 độ
đKnh m]c của động c+% #. <G W-ng tốt động c+ khi điều ch2nh
tốc độ cFn )ưu ˜ đ7n c,c ch2 tiBu nhưI W^ng điện động c+
kh@ng 3ượt =u, W^ng đKnh m]c của nDM đ;m 6;o kh; nNng
=u, t;i 3ề m@mHn (trong kho;ng thYi gian ngắn$M đ;m 6;o
yBu cFu 3ề 8n đKnh tLnh khi cD nhidu 3%3%%% trong to4n gi;i
điều ch2nh%
_> 3Zy khi thi7t k7 hệ truyền động cD điều ch2nh tốc độM
ngưYi ta thưYng chAn hệ truyền động cOng như 1hư+ng 1h,1
điều ch2nhM <ao cho đ&c t'nh điều ch2nh của hệ 6,m <,t yBu
cFu đ&c t'nh của t;i% N7u đ;m 6;o được điều kiện n4y th> t8n
thất trong =u, tr>nh điều ch2nh <Œ nhŠ nhất%
Ch2 tiBu kinh t7I
Nhiều trưYng hợ1M ch2 tiBu kinh t7 )4 ch2 tiBu =uy7t đKnh <ự
)ựa chAn 1hư+ng ,n truyền động% ệ truyền động điện điều
ch2nh tốc độ cFn đ*t cD 3ốn đFu tư thấ1M gi, th4nh h*M chi
1h' 3Zn h4nhM 6;o =u;nM <Ga ch`a 'tM đ&c 6iệt )4 t8n thất
nNng )ượng khi điều ch2nh 34 3Zn h4nh nhŠ% NNng <uất của
m,y <;n Vuất Wo hệ điều ch2nh mang )*i%
!8n thất nNng )ượng 6ao gQm t8n thất nhiệt 34 t8n thất c+I
}•an•
|
+n•
c%t
a
ω
2
}
ω
1
~

%(M
e
—M$Wc+

2
}

1
M
c
%(M
e
—M$Wt (k"†$
_iệc t'nh to,n c- th. c,c ch2 tiBu )iBn =uan nBu trBn <Œ cho
thấy hiệu =u; kinh t7M thYi gian ho4n 3ốn 34 )ợi 'ch nhY 3iệc
<G W-ng hệ điều ch2nh đC chAn% !hưYng ngưYi ta cNn c] c,c
ch2 tiBu k¡ thuZt đ. đề Vuất 34i 1hư+ng ,n điều ch2nhM <au đD
t'nh to,n kinh t7 đ. <o <,nh hiệu =u; 34 =uy7t đKnh chAn hệ
thống ho&c 1hư+ng 1h,1 điều ch2nh th@ng <ố đFu ra của
động c+%
c,c 1hư+ng 1h,1 điều ch2nh tốc độ động c+ điện một chiều 6jng
thay đ8i th@ng <ốI
/hư+ng 1h,1 điều ch2nh tốc độ #Pđ) 6jng c,ch thay đ8i điện
trg 1h- trong m*ch 1hFn ]ngI
!( 1hư+ng tr>nh đ&c t'nh c+ t8ng =u,tI
Ma
U


R¹R
I
(Kφ)
2
M (k"1e$
!a thấy rjng khi thay đ8i •ưb th> (e a con<t c^n (( thay đ8iM 3>
3Zy ta <Œ được c,c đưYng đ&c t'nh điều ch2nh cD cxng (e 34
Wốc WFn khi •ưb c4ng )?nM 3?i t;i như nhau th> tốc độ c4ng
thấ1 (h>nh k"k$I
Hình 3
Như 3ZyI e s •ưb1 s •ưbR s %%% th> (đm r (1 r (R r %%% M
nhưng n7u ta tNng •ưb đ7n một gi, trK n4o đD th> <Œ )4m cho
P ( Pc 34 như th7 động c+ <Œ kh@ng =uay được 34 động c+
)4m 3iệc g ch7 độ ngắn m*chM ( a e% !( )úc n4yM ta cD thay
đ8i •ưb th> tốc độ 3Xn 6jng kh@ngM nghLa )4 kh@ng điều ch2nh
tốc độ động c+ được n`aM Wo đD 1hư+ng 1h,1 điều ch2nh n4y
)4 1hư+ng 1h,1 điều ch2nh kh@ng triệt đ.%
/hư+ng 1h,1 điều ch2nh tốc độ #Pđ) 6jng c,ch thay đ8i t(
th@ng k'ch t( của động c+I
!( 1hư+ng tr>nh đ&c t'nh c+ t8ng =u,tI
na
U
KI

R
S
(KI)
2
M ®nan
e
—h¯ (k"11$
!a thấy rjng khi thay đ8i ( th> (e 34 (( đều thay đ8iM 3> 3Zy ta
<Œ được c,c đưYng đ&c t'nh điều ch2nh Wốc WFn (độ c]ng
( c4ng gi;m$ 34 cao h+n đ&c t'nh c+ tự nhiBn khi ( c4ng nhŠM
3?i t;i như nhau th> tốc độ c4ng cao khi gi;m t( th@ng ( (h>nh
k"m$I
Hình 4
Như 3ZyI (đm r (1 r (R r %%% th> (đm s (1 s (R s%%% M nhưng
n7u gi;m ( =u, nhŠ th> cD th. )4m cho tốc độ động c+ )?n
=u, gi?i h*n cho 1h[1M ho&c )4m cho điều kiện chuy.n m*ch
6K Vấu đi Wo W^ng 1hFn ]ng tNng caoM ho&c đ. đ;m 6;o
chuy.n m*ch 6>nh thưYng th> cFn 1h;i gi;m W^ng 1hFn ]ng
34 như 3Zy <Œ )4m cho m@mHn cho 1h[1 trBn tr-c động c+
gi;m nhanhM WXn đ7n động c+ 6K =u, t;i%
/hư+ng 1h,1 điều ch2nh tốc độ #Pđ) 6jng c,ch thay đ8i điện
,1 1hFn ]ng của động c+I
!( 1hư+ng tr>nh đ&c t'nh c+ t8ng =u,tI
na
U
KI

R
(KI)
2
M ®nan
e
—h¯ (k"1R$
!a thấy rjng khi thay đ8i ‘ư th> (e thay đ8i c^n (( a con<tM 3>
3Zy ta <Œ được c,c đưYng đ&c t'nh điều ch2nh <ong <ong 3?i
nhau% Nhưng muốn thay đ8i ‘ư th> 1h;i cD 6ộ nguQn một
chiều thay đ8i được điện ,1 raM thưYng Wxng c,c 6ộ 6i7n đ8i
(h>nh k"}$I
Hình 5
C,c 6ộ 6i7n đ8i cD th. )4I Sộ 6i7n đ8i m,y điệnI Wxng m,y
1h,t điện một chiều (€$M m,y điện khu7ch đ*i (P#:#$o
Sộ biến đổi tl: E"uếc" đ-i tl Z&Đ\ Dột )"RG bR )"R; Bộ biến
đổi điện t€ 7 bán T•n: các bộ c"#n" J2u ZC‚\ Txng ti$istA$G các
bộ bID điện ,1 (S#ˆ$ Wxng tiri<torM tran<i<torM ¦
J _' W- k"1I
Cho #Pđ) cD c,c th@ng <ốI
/đm a R†:•o ‘đm a RRe_o yđm a 1}1ˆo nđm a 1eee3gp1ho
•ư a eMe‡‹o 34 hệ <ố =u, t;y :=t a R%
;y V,c đKnh tốc độ cực ti.u 34 W;i điều ch2nh thHo kh; nNng
=u, t;i yBu cFu ‹
J Ži;iI
#iện trg đKnh m]c của động c+I
•đm a ‘đm p yđm a RRe_ p 1}1ˆ a 1Mm}‹
Ži, trK tư+ng đư+ng của điện trg 1hFn ]ngI
•ưJ a •ư p •đm a eMe‡‹ p1Mm}‹ a eMem‰
#ộ c]ng đ&c t'nh c+ tự nhiBnI ‹tnJ a 1p•ưJ a ReM‰
#ộ c]ng đ&c t'nh c+ thấ1 nhấtI ‹minJ a :=t a R
Ži, trK tư+ng đối của tốc độ cực đ*i (t]c tốc độ đKnh m]c của
động c+$ <Œ )4I
•a 1 " •ưJ
a 1 " eMem‰ a eMe†}R
!ốc độ kh@ng t;i )˜ tưgngI
n
e
a
n
dm
n
dm
a
1000vg/ph
0,0952
a1e}e3gp1h
Ži, trK tư+ng đối của tốc độ cực ti.uI
n
min
aM
min
a1—
1
β
min
a1—
1
2
aeM}
_Zy tốc độ =uay cực ti.u của động c+ )4I
n
min
an
min
%n
e
aeM}%1e}e3gp1ha}R}3gp1h
!( gi, trK của tốc độ cực đ*i 34 tốc độ cực ti.uM ta rút ra
1h*m 3i điều ch2nh tốc độI
wa
n
ma‚
n
min
a
1000
525
a1M†
!( 6i.u th]c (k"‡$ thay ‹Jmin a :=t a Ro ‹Jtn a ReM‰o ta
cOng được k7t =u; h a 1M†%
Hình 6
•ua 3' W- trBn ta thấy 1h*m 3i điều ch2nh như 3Zy )4 rất hH1%
!uy nhiBnM n7u V[t thHo yBu cFu 3ề <ai <ố tốc độ cho 1h[1
th> W;y điều ch2nh c^n h°1 h+n n`a ho&c thZm ch' c^n kh@ng
th. điều ch2nh được tốc độ% !hực 3ZyM ta 6i7tI
<’ a ‹‹cJ a •Jư‹
‹min a ‹e " ‹c%c1 o 34 ‹Jmin a 1 " <’ a 1 " •Jư‹
N7u <’c1 a 1e’ th> h a 1Me} ‹ 1M nghLa )4 hFu như kh@ng
th. điều ch2nh được%
Cac phuong phap diêu chinh tôc dô dông co không dông bô báng thay d…i
thông sô
Vân dê diêu chinh tôc dô dông co DK:
Dông co DK, duoc s• dung rông r•i trong thuc tê. Uu diêm n…i bât cua no
la: câu tao don gian, lam viêc tin cây, vôn dâu tu it, gia thanh ha, trong
luong, kich thuoc nho hon khi dung công suât dinh muc so voi dông co môt
chiêu.
S• dung truc tiêp luoi diên ‚oay chiêu 3 pha.
Tuy nhiên, viêc diêu chinh tôc dô va không chê cac qua trinh qua dô kho
khán hon, cac dông co DK lông soc co cac chi tiêu khoi dông ‚âu, (dong
khoi dông lon, mômen khoi dông nho).
Trong thoi gian gân dây, do phat triên công nghiêp chê tao ban d‹n công
suât va kŽ thuât diên tin hoc, dông co DK moi duoc khai thac cac uu diêm
cua chung. No tro thanh hê truyên dông canh tranh co hiêu qua so voi hê
Tiristor - Dông co diên môt chiêu.
Qua phuong trinh dác tinh co cua dông co DK:

2Mth(I¹asth) s sth ¹ sth s ¹2asth (3-13)
Trong do:c (3-14)
Va: c (3-15)
sth÷+
R2Σ• \
\
R12¹„nm2 (3-16)
Qua biêu thuc (3-13), (3-14), (3-15), (3-16) ta thây ráng khi thay d…i cac
thông sô diên tro, diên khang, diên ap, tân sô, sô dôi cuc thi së thay d…i duoc
sth, Mth va së diêu chinh duoc tôc dô cua dông co DK.
Diêu chinh tôc dô dông co DK báng cach thay d…i diên tro phu mach rôto
(R2I):
Qua cac biêu thuc (3-14), (3-15), khi thay d…i diên tro phu trong mach rôto
dông co DK së lam cho sth thay d…i t’ lê con Mth thi không thay d…i, vi vây
së thay d…i duoc tôc dô ” cua dông co DK nhu trên hinh 3-6:
Hinh 1
* Nguyên ly diêu chinh: khi thay d…i R2I voi cac gia tri khac nhau, thi sth së
thay d…i t’ lê, con` Mth ÷ const, ta së duoc môt ho dác tinh co co chung ”o,
Mth, co tôc dô khac nhau va co cac tôc dô lam viêc ‚ac lâp tuong ung.
Qua hinh 3-6, ta co: Mth ÷ const
Va: 0 Š R2I1 Š R2I2 Š . Š R2I.ic Š .
SthTN Š sth1 Š sth2 Š . Š sth.ic Š .
ΔωTN Š Δω1 Š Δω2 Š . Š Δωic Š .
ωTN ‰ ω1 ‰ ω2 ‰ . ‰ ωic ‰ .
Nhu vây, khi cho R2I cang lon dê diêu chinh tôc dô cang nho, thi dô cung
dác tinh co cang dôc, sai sô t‘nh cang lon, tôc dô lam viêc cang k‡m …n dinh,
thâm chi khi R2I ÷ R2I.ic, d‹n dên Mn ÷ Mc cho dông co không quay duoc
(” ÷ 0).
Va khi thay d…i cac gia tri R2I.i ‰ R2I.ic thi tôc dô dông co v‹n báng không
(” ÷ 0), ngh‘a la không diêu chinh duoc tôc dô, hay con goi la diêu chinh
không triêt dê.
* Cac chi tiêu chât luong cua phuong phap:
•huong phap nay co sai sô t‘nh lon, nhât la khi diêu chinh cang sâu thi s°
cang lon, co thê s° ‰ s°cp.
•ham vi diêu chinh hep (thuong D ÷ H3).
Dô tinh khi diêu chinh: ”G 1 (diêu chinh co câp).
Vung diêu chinh duoi tôc dô dinh muc (” Š ”dm).
•hu hop voi phu tai thê náng, vi khi diêu chinh ma giu dong diên rôto không
d…i thi mômen cung không d…i (M ~ Mc).
* Uu: •huong phap thay d…i diên tro phu mach rôto dê diêu chinh tôc dô
dông co DK nhu trên co uu diêm la don gian, r† tiên, d• diêu chinh tôc dô
dông co. Hay dung diêu chinh tôc dô cho cac phu taI dang thê náng (Mc ÷
const).
* Nhuoc diêm: Tuy nhiên, phuong phap nay cung co nhuoc diêm la diêu
chinh không triêt dê; khi diêu chinh cang sâu thi sai sô t‘nh cang lon; pham
vi diêu chinh hep, diêu chinh trong mach rôto, dong rôto lon nên phai thay
d…i tung câp diên tro phu, công suât diêu chinh lon, t…n hao náng luong
trong qua trinh diêu chinh lon.
Mác du vây, phuong phap nay thuong duoc ap dung cho diêu chinh tôc dô
cac dông co DK truyên dông cho cac may nâng - vân chuyên co yêu câu
diêu chinh tôc dô không cao. Muôn nâng cao cac chi tiêu chât luong thi
dung phuong phap — ‚ung diên tro ˜.
Diêu chinh tôc dô DK báng cach thay d…i diên ap stato (us):
Mômen dông co DK ti lê voi binh phuong diên ap stato, nên co thê diêu
chinh mômen va tôc dô dông co DK báng cach thay d…i diên ap stato va giu
tân sô không d…i nho bô biên d…i diên ap ‚oay chiêu (DA„C) nhu hinh 3-7:
Hinh 2
Nêu coi bô DA„C la nguôn li tuong (Zb ÷ 0), khi ub ” udm thi mômen toi
han Mth.u ti lê voi binh phuong diên ap, con sth.u ÷ const:
Mth.u÷Mth.gh(
ub u1 )2÷Mth.ub2 sth.u÷sth.gh÷const Œ
(3-17)
Dê cai thiên dang dác tinh diêu chinh va giam bot muc phat nong cua dông
co, nguoi ta mác thêm diên tro R2I (hinh 3-7). Khi do, nêu diên ap dát vao
stato la dinh muc (ub ÷ u1) thi ta duoc dác tinh mêm hon dác tinh tu nhiên,
goi la dác tinh gioi han.
Rõ rang la:G; Mth.gh ÷ Mth (3-18)
Trong do: Mth.gh, sth.gh la mômen va hê sô truot toi han cua dác tinh gioi
han (d/tGH).
Mth, sth la mômen va hê sô truot toi han cua dác tinh tu nhiên.
Dua vao dác tinh gioi han Mgh(s), va nêu ” ÷ const, ta suy ra dác tinh diêu
chinh ung voi gia tri ub cho truoc nho quan hê:
Mu÷ub2;Mu÷
Mu Mgh (3-19)
Dác tinh diêu chinh trong truong hop nay nhu hinh 3-7b.
•huong phap diêu chinh diên ap chi thich hop voi truyên dông ma mômen
tai la ham táng theo tôc dô nhu: may bom, quat gio, . Co thê dung may
biên ap tu ng‹u, diên khang, hoác bô biên d…i ban d‹n lam bô DA„C cho
dông co DK.
Diêu chinh tôc dô DK báng cach thay d…i sô dôi cuc (p):
Theo quan hê:
ω÷ω0(1−s)÷
2pI1(1−s) p (3-20)
Trong do: I1 la tân sô luoi diên, p la sô dôi cuc.
Vây, thay d…i sô dôi cuc p, së diêu chinh duoc ”o va së diêu chinh duoc ”.
Dê co thê thay d…i duoc sô dôi cuc p, nguoi ta phai chê tao nhung dông co
DK dác biêt, co cac t… dây quân stato khac nhau dê tao ra duoc p khac nhau,
goi la may da tôc.
Vi du ta co môt t… nôi dây stato (1 pha) gôm 2 doan, môi doan la môt phân
t• nhu hinh 3-8. Nêu ta dâu nôi tiêp 2 doan do thuân cuc nhau (danh dâu *
trên hinh vë), thi do duong suc tu phân bô trên nhu trên hinh 3-8a, nên sô
cuc së la 4 va p ÷ 2.
Hinh 3
Nhu vây, báng cach d…i nôi don gian cac t… dây quân, ta d• diêu chinh duoc
tôc dô: tu ”o o so dô 3-8a thanh lên 2”o nhu o so dô 3-8b, c; va diêu chinh
duoc tôc dô ” cua dông co DK.
Thuc tê, cac dông co DK da tôc dô thuong gáp la d…i nôi theo hai cach: hinh
saoGsao k‡p (YG ) va tam giacGsao k‡p (”G ). So dô d…i nôi duoc gioi
thiêu trên hinh 3-9:
Hinh 4
Khi nôi ” hoác Y, hai doan dây quân môi pha duoc dâu nôi tiêp thuân cuc
giông nhu trên hinh 3-9a, nên ta gia thiêt khi do p ÷ 2 va tuong ung tôc dô
dông bô la ”o. Khi d…i nôi thanh , cac doan dây së nôi song song nguoc cuc
giông nhu hinh 3-9c, nên p ÷ 1, tôc dô dông bô táng gâp dôi (”o ÷ 2”o).
Dê dung cac dác tinh diêu chinh, ta cân ‚ac dinh ca tri sô Mth, sth va ”o cho
tung cach nôi dây.
Dôi voi truong hop ”G ta co cac quan hê khi nôi ”, hai doan dây stato dâu
nôi tiêp, nên:
R1÷2r1;„1÷2‚1R2÷2r2;„2÷2‚2;„nm÷2‚nm
Œ
(3-21)
Trong do: r1, r2, ‚1, ‚2 la diên tro va diên khang môi doan dây stato va rôto.
Diên ap trên dây quân môi pha laG. Do do:
sth.Δ÷
R2Δ• \
\
R1Δ2¹(„1Δ¹„2Δ•)2 ÷ r2• \
\
r12¹‚nm2 (3-22)
Mth.Δ÷
3(\
3
3.U1)2 2ωo|R1Δ+\
2
R1Δ2¹„nmΔ2| ÷ 9U12 4ωo|r1¹\
4
r12¹‚nm2| (3-
23)
Nêu d…i thanh thi:
R1÷
1 2 r1;„1÷ 1 2 ‚1;R2÷ 1 2 r2; „2÷ 1 2 ‚2 (3-24)
Con diên ap trên dây quân môi pha la: UI ÷ U1. Vi vây:
sth.÷
R2• \
\
R12¹(„1¹„2•)2 ÷ r2• \
\
r12¹‚nm2 (3-25)
Mth.÷
3(\
3
3.U1)2 2ωo|R1+\
2
R12¹„nm2| ÷ 9U12 4ωo|r1¹\
4
r12¹‚nm2|
(3-26)
So sanh (3-62) voi (3-59) ta thây:
Mth Mth.Δ ÷ 2 3 (3-27)
Nhu vây, khi d…i nôi ”G , tôc dô không tai ly tuong táng lên 2 lân (”o ÷ ”o”),
dô truot toi han không d…i (gia tri tuong dôi), con mômen toi han giam mât
1/3 lân. Dác tinh diêu chinh co dang nhu trên hinh 3-10a.
Hinh 5
Dôi voi truong hop d…i nôiG ta cung suy luân tuong tu. Khi nôi Y, cac doan
dây dâu nôi tiêp va U1Y ÷ U1, nên:
sth.Δ÷
r2• \
\
r12¹‚nm2 MthY÷ 3U12 4ωo|r1+\
4
r12¹‚nm2| Œ
(3-28)
So sanh (3-28) voi cac biêu thuc tuong ung cua so dô sao k‡p la (3-25) va
(3-26) ta duoc:
sthY ÷ sth ; MthY÷
1 2 Mth (3-29)
Nhu vây, khi d…i nôiG , tôc dô không tai ly tuong va mômen toi han táng
gâp dôi, con hê sô truot toi han v‹n giu nguyên gia tri tuong dôi cua no
(hinh 3-10b).
Dê ‚ac dinh phu tai cho ph‡p khi diêu chinh tôc dô, ‚uât phat tu gia tri công
suât rôi suy ra mômen. Tu biêu thuc cua công suât, ta co:
Khi nôi ”:
•c.cpΔ÷3\

3U1I1dmcos ΔqΔ (3-30) ϕ
Khi nôi :
•c.cp÷3\

3U1I1dmcos q (3-31) ϕ
Do do:c (3-32)
Thuc tê cho ph‡p coi •c.cp” ” •c.cp , vi hê sô công suât va hiêu suât khi
nôi ” cao hon khi nôi . Do la do khi nôi , diên ap dát lên tung doan dây quân
lon hon khi nôi ”, nên dong tu hoa táng môt cach vô ich:
Tu (3-32) ta suy ra quan hê cua mômen tai cho ph‡p:
Mc.cpMc.cpΔ – •c.cp/ωo •c.cpΔ/ωoΔ – ωo ωo ÷ 1 2 (3-33)
Nhu vây, khi d…i nôiG , mômen phu tai cho ph‡p cua dông co giam di hai
lân, con công suât cho ph‡p thi duoc giu không d…i (•cp ÷ const). Diêu do
chung to phuong phap d…i nôi nay phu hop voi nhung may co mômen tai t’
lê nghich voi tôc dô.
Nêu dát: ” ÷ Mth/Mc.cp thi tu (3-27) va (3-32) ta thây:
“ “Δ – Mth/Mc.cp MthΔ/Mc.cpΔ ÷ 43 (3-34)
Ngh‘a la khi d…i nôiG , kha náng qua tai cua dông co táng lên 4/3 lân.
Nêu cac doan dây nôi hinh Y, thi:
•c.cpY÷3U1I1dmcos YqY (3-35) ϕ
So sanh voi truong hop nôi |‚em (3-31)| ta co:
•c.cp •c.cpY ÷ 2cos q ϕ \
\
3cos YqY –2 (3-36) ϕ
Va:c (3-37)
Nhu vây, khi d…i nôiG , mômen tai cho ph‡p cua dông co duoc giu không
d…i, con công suât cho ph‡p thi táng 2 lân. Diêu do co ngh‘a la phuong phap
d…i nôi nay phu hop voi nhung may co mômen tai không d…i (Mc ÷ const).
Tu (3-37) va (3-29) ta tim duoc quan hê cua hê sô qua tai ”:
“ “Y – Mth/Mc.cp MthY/Mc.cpY ÷2 (3-38)
Ngh‘a la khi d…i nôiG , kha náng qua tai cua dông co táng lên 2 lân.
¹ Uu diêm cua phuong phap diêu chinh tôc dô dông co DK báng cach thay
d…i sô dôi cuc la thiêt bi don gian, r† tiên, cac dác tinh co dêu cung va kha
náng diêu chinh triêt dê (diêu chinh ca tôc dô không tai ly tuong).
Nho cac dác tinh co cung, nên dô chinh ‚ac duy tri tôc dô cao va t…n thât
truot khi diêu chinh thuc tê không dang kê.
¹ Nhuoc diêm lon cua phuong phap nay la co dô tinh k‡m, giai diêu chinh
không rông va kich thuoc dông co lon.
Diêu chinh tôc dô DK báng cach thay d…i tân sô (I1):
Vân dê thay d…i tân sô cua diên ap stato:
Vê nguyên ly, khi thay d…i tân sô I1 thi ”o ÷ 2pI1/p së thay d…i va së diêu
chinh duoc tôc dô dông co DK. Nhung khi thay d…i I1G I1dm thi co thê anh
huong dên chê dô lam viêc cua dông co.
Gia s• mach stato:
E1 – c4I1 (3-39)
Trong do: E1 la sdd cam ung trong cuôn dây stato, ” la tu thông moc vong
qua cuôn dây stato, c la háng sô ti lê, I1 la tân sô cua dong diên stato.
Nêu bo qua su sut ap trên t…ng tro cuôn dây stato thi ta co:
U1 – E1 – c4I1 (3-40)
Qua (3-45) ta thây: nêu thay d…i I1 ma giu U1 ÷ const thi ” së thay d…i theo.
¹ Vi du: khi giam I1 Š I1dm dê diêu chinh tôc dô ” Š ”dm ma giu U1 ” E1 ”
c”I1 ÷ const thi theo (3-40), tu thông ” së táng lên, mach tu dông co së bi
bao hoa, diên khang mach tu giam ‚uông va dong tu hoa së táng lên lam cho
dông co qua tai vê tu, lam phat nong dông co, giam tu…i tho cua dông co,
thâm chi nêu nong qua nhiêt dô cho ph‡p cua dông co thi dông co co thê bi
chay.
¹ Con khi táng I1 ‰ I1dm nêu giu U1 ” E1 ” c”I1 ÷ const va phu tai Mc ÷
const, ma khi lam viêc, mômen M ” K”I2cos” ÷ Mc ÷ const. Vây khi táng I1
‰ I1dm së lam cho ” giam, d‹n dên dong I2 táng, ngh‘a la dông co së bi qua
tai vê dong, no cung bi phat nong lam ‚âu chê dô lam viêc cua dông co hoác
bi chay.
Hinh 6
Quy luât diêu chinh diên ap stato khi thay d…i tân sô:
Hinh 3-12, ‚ac dinh kha náng qua tai vê mômen khi diêu chinh tân sô: I1 Š
I1dm.
Hinh 7
Ngh‘a la:
“÷
Mth M ÷const (3-41)
Nêu bo qua diên tro dây quân stato (R1 ÷ 0) thi tu (3-41):
Mth÷
U12 2ωo.„nm ÷ U12 2. 2πI1 p .ωˆnm –K. U12 I12 (3-42)
Trong do, coi: „nm ÷ ”ˆ; va ” ” ”o ÷ 2”I1/p.
Quan hê Mc ÷ I(”):
Mc÷Mc.dm(
ω ωdm )q–A.( I1 I1dm )q (3-43)
Trong do: q ÷ -1,0,1,2
Theo (3-41), (3-42), (3-43) ta co:
U1 I1 ÷ U1.dm I1.dm \
I
( I1 I1.dm )q (3-44)
Suy ra:
c ; voi q ÷ -1, 0, 1, 2; (3-45)
Hay o dang tuong dôi:
u1÷I1(1¹
q 2 ) ; (q ÷ -1,0,1,2) (3-46)
Nhu vây, khi thay d…i tân sô dê diêu chinh tôc dô dông co DK, ta phai thay
d…i diên ap sao cho dam bao diêu kiên (3-41), nhung lai phu thuôc vao cac
dang phu tai.
Cac dác tinh diêu chinh tân sô va diên ap stato:
Cac dang dác tinh co khi thay d…i tân sô va diên ap stato voi cac phu tai khac
nhau (hinh 3-13):
Hinh 8
Trên hinh 3-13a, khi phu tai Mc ” I/” (q ÷ -1) thi diêu chinh tân sô va diên ap
stato theo qui luât:
U1 I11/2 ÷const (3-47)
Trên hinh 3-13b, khi phu tai Mc ÷ const (q ÷ 0) thi diêu chinh tân sô va diên
ap stato theo qui luât:
U1 I1 ÷const (3-48)
Trên hinh 3-13c, khi phu tai Mc ÷ const (q ÷ 1) thi diêu chinh tân sô va diên
ap stato theo qui luât:
U1 I13/2 ÷const (3-49)
Trên hinh 3-13d, khi phu tai Mc ÷ const (q ÷ 2) thi diêu chinh tân sô va diên
ap stato theo qui luât:
U1 I12 ÷const (3-50)
diêu chinh tu dông tôc dô dông co báng cach thay d…i thông sô thông sô dâu
ra:
Nguyên ly chung:
Dê cai thiên cac chi tiêu chât luong cua hê thông truyên dông diên diêu
chinh, nguoi ta thuong thuc hiên cac phuong phap diêu chinh tu dông, tao ra
kha náng biên d…i thông sô diêu chinh (thông sô dâu vao „dch) môt cach
liên tuc theo muc dô thay d…i cua thông sô duoc diêu chinh o dâu ra (dai
luong „). Muôn vây, ta phai thiêt lâp hê diêu chinh vong kin, lây tin hiêu
phan hôi tu dâu ra truc tiêp ti lê voi dai luong „ hoác gian tiêp qua cac dai
luong liên quan dên „, cho tac dông lên thông sô dâu vao, lam cho thông sô
nay thay d…i tu dông theo chiêu huong dua dai luong „ dat dên gia tri dát
truoc.
Câu truc chung cua hê diêu chinh tu dông vong kin nhu trên hinh 3-14. Cac
tin hiêu diêu khiên o dâu vao thuong la diên ap: Ud - tin hiêu dát, t’ lê voi
gia tri dát cua thông sô duoc diêu chinh: tôc dô ”d (Ud ” ”d); Uph - tin hiêu
phan hôi, t’ lê voi gia tri thuc cua thông sô duoc diêu chinh ” (Uph ” ”); ”U
÷ Udk - tin hiêu sai lêch, phan anh muc dô sai lêch giua gia tri thuc cua
thông sô ra ” voi gia tri mong muôn d• dát truoc ”d.
Udk chinh la tin hiêu dung dê diêu khiên phân t• diêu chinh DCh sao cho
thông sô cua no tu dông thay d…i, va tac dông vao dông co dê du lam cho gia
tri ” tiên dên ”d, do chinh la tu dông …n dinh tôc dô.
Hinh 9
…n dinh tôc dô trong hê diêu chinh tu dông truyên dông diên co y ngh‘a rât
lon trong viêc cai thiên cac chi tiêu chât luong cua hê TDDTD. Thuong táng
dô cung dác tinh co dê …n dinh tôc dô báng cach dung hê thông diêu khiên
vong kin.
Cac dác tinh co hê ho co ( ÷ (k()2/R không d…i trong pham vi diêu chinh.
Dôi voi dác tinh co thâp nhât co s.d.d. Eb0, nêu Mc ÷ Mdm thi tôc dô lam
viêc së la ( ÷ (ƒmin va sai sô t‘nh thuong së lon hon gia tri cho ph‡p:

M®mµ.w0min ‰Scp (3-51)
Dê S ( Scp thi cân tim biên phap táng tôc dô dên ( ÷ (min. Diêm lam viêc
|(min, Mdm| d• nám trên dác tinh khac cua hê co (0 ÷ (01 va Eb1 ÷ k((01 ‰
Eb0. Nôi diêm ((0min, 0) voi diêm ((min, Mdm) va k‡o dai ra ta duoc dác
tinh mong muôn co dô cung (m va:
w÷w0min−
M µm (3-52)
Gia tri (m duoc ‚ac dinh theo công thuc:
Trang 119

M®mbm.w0min _Scp (3-53)
Giao diêm cua dác tinh co mong muôn voi cac dác tinh hê ho cho biêt cac
gia tri cân thiêt cua Eb khi thay d…i mômen tai. Dác tinh nay duoc dung o
gôc duoi bên trai cua hinh 3-14.
Hinh 10
Diêu chinh tu dông tôc dô theo dong diên tai:
Qua hinh 3-15, dê nâng dô cung lên (m ta co thê diêu chinh Eb theo dong
diên tai. Tai giao diêm cua dác tinh co hê ho va hê kin (mong muôn) thi tôc
dô va mômen co gia tri nhu nhau nên:
Eb kI®m − M µ ÷w0− M µm ®Eb÷Eb0¹kd•I (3-54)
Trong do: c; (3-55)
Nguyên ly diêu chinh (3-54) co thê duoc thuc hiên báng mach phan hôi
duong dong diên phân ung nhu trên hinh 3-16a.
Hinh 11
Theo so dô 3-16, ta co:
Eb ÷ kb(Ud ¹ RdI) (2-56)

kbU®kI®m - R¹(1-kb)Rd kI®m I (2-57)
Trong do: Ud - diên ap dát tôc dô,
Ui ÷ RdI - diên ap phan hôi dong diên,
Rd - diên tro sun trong mach phân ung.
So sanh (3-56) voi (3-54) ta co:
Eb0 ÷ kb.Ud ; Kƒd ÷ kb.Rd (2-58)
Nêu chon: kb.Rd ÷ (R ¹ Rd) thi (m ÷ (, ta duoc dác tinh co cung tuyêt dôi.
Nêu kb.Rd ‰ (R ¹ Rd) thi dác tinh co mong muôn së co dô cung duong, va
dông co lam viêc së không …n dinh. Trong truong hop biêt truoc (, (m cân
phai tinh Rd, kb cho phu hop, (hinh 2-16b).
Diêu chinh tu dông tôc dô theo diên ap phân ung:
Qua hinh 3-16, dê nâng dô cung lên (m ta co thê diêu chinh Eb báng cach
dung mach phan hôi âm diên ap phân ung. Dua vao phuong trinh dác tinh tai
cua bô biên d…i:
Eb ÷ U ¹ RbI, vi Rb ÷ R - Ru nên:

1 (kI®m)2( 1 µ − 1 µtn ) (Eb−U) (3-59)
Trong do: (tn ÷ (k(dm)2/Ru la dô cung dác tinh co tu nhiên.
Thay (3-59) vao (3-54) va dát:
b÷(
1 µ − 1 µm )( 1 µ − 1 µtn ) Eb0•÷Eb0 1 1−b ; ka©÷ b 1−b ;
(3-60)
Ta co biêu thuc tinh s.d.d. Eb theo diên ap phân ung:
Eb ÷ Eƒb0 - kƒaU (3-61)
Nguyên ly diêu chinh (3-61) co thê duoc thuc hiên báng mach phan hôi âm
diên ap phân ung nhu trên hinh 3-17a:
Hinh 12
Bo qua dong diên trong cac diên tro r1, r2 va dát ka ÷ r2/(r2¹r1):
Eb ÷ kb(Ud - kaU) (3-62)

kbU®(1¹kbka).kI®m − R- kbka 1¹kbka Rb (kI®m)2 M (3-63)
Nêu mach co kbka ‰‰ 1 thi (3-63) së co dang:

U® ka.kI®m − R (kI®m)2 M w÷w0(U®,ka)− Mµtn (3-64)
Khi thay d…i hê sô phan hôi diên ap ka (báng con truot trên chiêt ap r1, r2)
thi ca tôc dô không tai l’ tuong l‹n dô cung dác tinh co dêu thay d…i theo.
Truong hop hê co hê sô khuêch dai rât lon thi dô cung mong muôn co thê
dat gia tri tôi da báng (tn, (hinh 3-17b).
Diêu chinh tu dông dung phan hôi âm tôc dô dông co:
Qua hinh 3-16, dê nâng dô cung lên (m ta co thê diêu chinh Eb báng cach
dung mach phan hôi âm tôc dô dông co.
Hinh 13
Dua vao phuong trinh dác tinh diên co Bô biên d…i - Dông co môt chiêu ta
rut ra duoc dong diên phân ung va thay vao (3-54) ta co:
Eb÷
1 1-kdR (Eb0− kd.kI®m R w) Eb÷ µm µ Eb0−( µmµ
−1).kI®mw Eb÷Eb0••-kt•.w (3-65)
Trong do: Eƒƒb0 ÷ (m.Eb0/( , kƒt ÷ ((m/(-1).k(dm .
ˆuât diêu chinh (3-65) duoc thuc hiên báng phan hôi âm tôc dô (hinh 3-18a),
trong do tin hiêu tôc dô duoc lây trên may phat tôc FT la may phat co diên
ap ra t’ lê voi tôc dô dông co: U( ÷ kt.ω.

kbU®−R.M/kI®m (1¹kbkt/kI®m).kI®m µm÷ (kI®m)2(1¹kbkt/kI®m)
R (3-66)
Tu (3-66) co thê tinh duoc hê sô khuêch dai yêu câu cua hê sao cho dác tinh
co thâp nhât trong pham vi diêu chinh dat dô cung mong muôn. Khi kb.kt ( (
thi dác tinh co la tuyêt dôi cung.
Trong truong hop không dung may phat tôc thi co thê dung câu tôc dô dê lây
tin hiêu phan hôi tôc dô (trong do phân ung dông co la môt nhanh câu).
•han hôi âm dong diên co ngát:
Qua trinh lam viêc cua hê TDDTD thuong co yêu câu vê …n dinh tôc dô
trong vung biên thiên cho ph‡p cua mômen va dong diên phân ung, khi dong
diên va mômen vuot qua pham vi nay thi cân phai han chê dong diên va
mômen tranh cho dông co bi qua tai lon, gây ra su cô va hu hong dông co.
Muôn giam dong diên hoác mômen ngán mach ta phai giam dô cung dác
tinh co. Tuy nhiên, dê d€m baoyêu câu …n dinh tôc dô trong pham vi biên
thiên cho ph‡p cua tai, ta chi giam dô cung khi dong diên hoác mômen vuot
qua môt nguõng nao do. Nguõng nay duoc goi la —diêm ngát ˜. Tuong ung
voi no ta co —dong ngát ˜ Ing, —mômen ngát˜ Mng va —tôc dô ngát ˜ (ng.
Thông thuong I*ng ( (1,5(2).
Vây, dác tinh co cua hê gôm hai doan: doan lam viêc tu diêm không tai ly
tuong dên diêm ngát (doan AB) va doan ngát tu diêm ngát dên diêm dung
(doan BC) (‚em hinh 3-19a).
Vi dác tinh nay rât dác trung cho công nghê cua may ‚uc nên nguoi ta goi
no la —dác tinh may ‚uc ˜.
Hinh 14
Muôn tao ra doan dác tinh dôc co dô cung mong muôn la (ng bát buôc phai
thay d…i thông sô diêu chinh ‚dch sao cho tôc dô dông co giam nhanh khi tai
táng lên trên gioi han cho ph‡p.
Nhu vây khi tai táng thi hê phai giam Eb cua bô biên d…i.
Eb÷Eb0−(
1 µng − 1 µ ).(kI®m)2.(I-Ing) ®Eb÷Eb0−k•ng.d.(I−Ing) (3-67)
Dê thuc hiên quy luât diêu chinh nay, ta dung môt khâu phan hôi âm dong
diên co ngát tac dông trên muc nguõng Ing, so dô nguyên ly nhu hinh 3-19b.
Diên ap so sanh: Us ÷ Ing.Rdo, vây:
Eb ÷ kb|Udát - Iu.Rdo ¹ Us| ÷ kb.Udát - kb.Rdo.(Iu - Ing); (3-68)
So sanh voi (3-67) ta thây:
Eb0 ÷ kb.Udát ; kƒng.d ÷ kb.Rdo ÷ kb.kng.d;
Doan BC:
( ÷ CdkbUdát - Cd(kbkng.d ¹ R)(I - Ing); (3-69)
Câu hoi ôn tâp
1. Co nhung chi tiêu chât luong nao dung dê danh gia cac phuong phap diêu
khiên dông co ” Nêu dinh ngh‘a va trinh bay y ngh‘a cua tung chi tiêu.
2. •hân tich y ngh‘a cua viêc diêu chinh tôc dô va diêu chinh dong diên
(hoác mômen), nêu yêu câu thuc tê cua viêc diêu chinh tung thông sô ”
Nhung chi tiêu cân dat duoc cua viêc diêu chinh môi thông sô la gi ”
3. Tu biêu thuc nao ta rut ra nhân ‚‡t chung vê cac phuong phap diêu khiên
dông co diên môt chiêu va dông co diên không dông bô ” Môi loai dông co
co mây phuong phap diêu khiên ” Nhung phuong phap nao duoc ‚em la co
hiêu qua ”
4. Nhung phuong phap diêu khiên nao cua dông co diên môt chiêu co thê
dung dê diêu chinh tôc dô ” Nhung phuong phap nao dung dê diêu chinh
mômen va dong diên ”
5. H•y danh gia cac chi tiêu chât luong cua phuong phap diêu chinh tôc dô
dông co môt chiêu báng cach thay d…i diên ap phân ung.
6. Nêu ung dung cua phuong phap diêu chinh tôc dô dông co môt chiêu kich
tu dôc lâp báng cach thay d…i diên tro phu phân ung.
7. Nêu uu, nhuoc diêm cua phuong phap diêu chinh tôc dô dông co diên môt
chiêu báng cach thay d…i tu thông kich thich.
8. Trinh bay cach dung ho dác tinh khoi dông cua dông co không dông bô
rôto dây quân khi dung cac câp diên tro phu nôi vao mach rôto va cach ‚ac
dinh cac câp diên tro do.
9. Trinh bay nguyên ly diêu chinh dong diên va mômen (khoi dông) cua
dông co không dông bô lông soc báng phuong phap thay d…i diên ap stato va
phuong phap dung diên tro phu stato.
10. •huong phap diêu khiên tôc dô dông co không dông bô báng cach thay
d…i sô dôi cuc co nhung ung dung nao ”
11. Dác diêm lam viêc cua dông co không dông bô khi duoc cung câp diên
ap va tân sô dinh muc, va khi thay d…i tân sô khac voi dinh muc ” Tu thông
cua dông co thay d…i nhu thê nao khi tân sô nho hon dinh muc va khi tân sô
lon hon dinh muc ”
12. Co nhung luât (nguyên ly) diêu khiên nao duoc ap dung khi diêu khiên
tân sô cua dông co không dông bô ” Mô ta nôi dung co ban cua cac luât diêu
khiên do.
13. Uu, nhuoc diêm cua phuong phap diêu khiên tân sô cua dông co không
dông bô ” Vi sao noi phuong phap nay cua dông co không dông bô co thê so
sanh duoc voi phuong phap diêu khiên diên ap phân ung cua dông co môt
chiêu kich tu dôc lâp ”
14. Nguoi ta thuong quan tâm dên nhung vân dê khoi dông va diêu khiên
nao dôi voi dông co dông bô ”
15. Mô ta môt qua trinh khoi dông hai giai doan cua dông co dông bô thông
dung.
16. H•y trinh bay nguyên ly lam viêc cua hê —Bô biên d…i - Dông co môt
chiêu˜ co diêu chinh tôc dô tu dông vong kin khi dung phan hôi âm diên ap
phân ung˜.
17. H•y trinh bay nguyên ly lam viêc cua hê —Bô biên d…i - Dông co môt
chiêu˜ co diêu chinh tôc dô tu dông vong kin khi dung phan hôi duong dong
diên.
18. H•y trinh bay nguyên ly lam viêc cua hê —Bô biên d…i - Dông co môt
chiêu˜ co diêu chinh tôc dô tu dông vong kin khi dung phan hôi âm tôc dô,
phan hôi hôn hop âm diên ap va duong dong diên phân ung.
19. H•y trinh bay hoat dông cua so dô nguyên ly hê —Bô biên d…i - Dông co
môt chiêu˜ co phan hôi âm dong diên co ngát va cach tao ra dác tinh may
‚uc.
Chuong 4
Hê bô biên d…i - dông co môt chiêu:
Hê May phat - Dông co môt chiêu (F-D):
Truoc dây, hê thông May phat - Dông co môt chiêu la môt hê truyên dông
diên diêu chinh tôt nhât. Diêu chinh tôc dông dông co rât linh hoat va thuân
tiên. Tuy nhiên hê thông dung nhiêu may diên quay nên công kênh, khi lam
viêc gây ôn, rung, nên doi hoi phai co nên mong vung chác. So dô nguyên ly
nhu hinh 4-1.
Hinh 1
Coi mach tu may phat chua bao hoa, nên ta co:
EF ÷ KF. F.ωF ÷ KF.ωF.C.iKF (4-1) ϕ
Trong do: KF - hê sô kêt câu cua may phat,
C ÷ ((F/(iKF - hê sô goc cua dác tinh tu hoa.
Voi: iKF ÷ UKF/rKF
Va: EF ÷ KF.UKF
R ÷ RuD ¹ RuF
•huong trinh dác tinh co khi diêu chinh tôc dô dung may phat:

EF KI§ − R (KI§)2 M w÷ KF.UKF KI§ − R (KI§)2 M (4-2)
Nhu vây, khi thay d…i UKF (hoác iKF) thi ta së duoc môt ho duong dác tinh
co song song nhau o ca 4 goc phân tu (hinh 4-2).
o goc phân tu (I) va (III) cua toa dô dác tinh co thi dông co lam viêc o chê
dô dông co quay thuân va chê dô dông co quay nguoc.
Hinh 2
Dác tinh co h•m dông náng (EF ÷ 0) di qua gôc toa dô; Cac vung nám giua
truc tung (() va dác tinh co h•m dông náng (EF ÷ 0) la chê dô h•m tai sinh
hay chê dô may phat (( ‰ (0) cua dông co;
Cac vung nám giua truc hoanh (M) va dác tinh co khi h•m dông náng (EF ÷
0) la chê dô h•m nguoc ((((M) cua dông co.
Dác diêm cua hê F - D la diêu chinh tôc dô rât linh hoat, dông co co thê tu
dông chuyên d…i qua cac chê dô lam viêc khi thay d…i tôc dô hoác dao chiêu
tôc dô. Vi du dông co dang lam viêc tai diêm A, khi dao chiêu kich tu may
phat F (Mc ÷ const) thi dông co së chuyên dân tu chê dô dông co thuân (A)
sang h•m tai sinh, h•m nguoc, khoi dông nguoc va së lam viêc ‚ac lâp o
diêm B (chê dô h•m tai sinh).
Khi diêu chinh EF thi së thay d…i duoc tôc dô dông co ( ( (cb; khi dao chiêu
iktF thi dao chiêu duoc EF va nhu vây dao chiêu duoc (.
Nêu kêt hop diêu chinh va dao chiêu tu thông cua dông co thi së diêu chinh
va dao chiêu duoc tôc dô cua dông co ( ( (cb.
Nhu vây, kêt hop diêu chinh iktF va iktD thi së diêu chinh duoc tôc dô dông
co ( ( (cb va ( ( (cb (ca 2 vung tôc dô).
Hê Chinh luu - Dông co môt chiêu (Cˆ-DM):
Khi ta dung cac bô chinh luu co diêu khiên - hay la cac bô chinh luu dung
thyristor dê lam bô nguôn môt chiêu cung câp cho phân ung dông co diên
môt chiêu, ta con goi la hê T - D.
So dô nguyên ly:
Hinh 3
„‡t hê Cˆ - DM không dao chiêu:
¹ Chê dô dong liên tuc: Ed ÷ Ed0.cos(

Ed0.cosu KI®m − R¹Rcl KI®m .I w÷ Ed0.cosu KI®m − R¹Rcl
(KI®m)2 .M w÷w0•−Dw (4-3)
Trong do:
c la tôc dô không tai gia tuong, vi luc do o vung dong diên gian doan, hê së
co thêm môt luong sut ap nên duong dác tinh diêu chinh dôc hon, tôc dô
không tai ly tuong thuc (0 së lon hon tôc dô không tai ly tuong gia tuong (ƒ0
(hinh 4-4).
Hinh 4
Vây, khi thay d…i goc diêu khiên ( ÷ (0(() thi Ed thay d…i tu Ed0 dên - Ed0
va ta së duoc môt ho dác tinh co song song nhau nám o n•a bên phai cua
mát pháng toa dô |(, I| hoác |(, M| nêu chung ta chi cho môt bô chinh luu
lam viêc o chê dô chinh luu (hinh 4-4).
Vung dong diên gian doan bi gioi han boi môt n•a duong elip voi truc tung:
Id.blt÷
Ed0.sinu „BA¹2pIlˆuS (1- p m cotg p m ) (4-5)
Trong do: „BA - diên khang may biên ap.
ˆu( - Diên cam t…ng mach phân ung.
Il - tân sô luoi.
m - sô pha chinh luu.
Trong vung dong diên gian doan ((ƒ0 Š (0):
E2m−DUv KI®m ®0_u_ p m E2m.cos(u−p/m)−DUv KI®m ®u‰
p m w0÷Œ
(4-6)
Trong do: E2m - biên dô suc diên dông thu câp may biên ap Cˆ.
Duong gioi han tôc dô cuc dai:
wgh.ma‚÷
Ed0.cosu KI − RuS KI Id.blt (4-7)
„‡t hê Cˆ - DM co dao chiêu:
Muôn dao chiêu tôc dô dông co thi phai dung hai bô chinh luu dâu song
song nguoc - chinh luu k‡p (hinh 4-3), nguyên tác diêu khiên hai bô chinh
luu la:
¹ Khi cho bô Cˆ1 lam viêc o chê dô chinh luu thi Cˆ2 chu€n bi lam viêc o
chê dô nghich luu, dong chinh luu chay theo chiêu duong, tôc dô dông co
quay thuân.
¹ Nguoc lai, khi cho bô Cˆ2 lam viêc o chê dô chinh luu thi Cˆ1 chu€n bi
lam viêc o chê dô nghich luu, dong chinh luu chay theo chiêu âm, tôc dô
dông co quay nguoc.
Dê khoi truyên náng luong tu bô Cˆ nay qua bô Cˆ kia vê luoi thi cân thoa
m•n diêu kiên:
•Ed.Nˆ• _ •Ed.Cˆ• (4-8)
Dê diêu khiên hai bô chinh luu lam viêc theo dung cac chê dô yêu câu thi co
thê dung phuong phap diêu khiên chung hoác diêu khiên riêng.
* •huong phap diêu khiên chung: tin hiêu diêu khiên duoc dua vao ca 2
nhom van sao cho thoa m•n (4-8). Dôi voi phuong phap nay, co thê ‚uât
hiên dong diên cân báng chay qua 2 bô chinh luu, không qua tai, gây qua tai
cho cac van va may biên ap, cho nên cân han chê dong cân báng, thuong
dung cac cuôn khang cân báng CK dê han chê dong cân báng.
Trong phuong phap diêu khiên chung, khi phôi hop diêu khiên kiêu tuyên
tinh:
u1 ¹ u2 ÷ π (4-9)
Khi do, cac dác tinh co cua hê T - DM së gân giông hê F - D (hinh 4-5a).
Khi phôi hop diêu khiên kiêu phi tuyên (phôi hop không hoan toan) thi së co
thêm hê sô phi tuyên (:
u1 ¹ u2 ÷ π ¹ (4-10) 
Goc ( phu thuôc vao cac gia tri cua (1 va (2 môt cach phi tuyên.
ˆuc nay cac dác tinh co cua hê T - DM co doan phi tuyên o vung gân truc
tung (hinh 4-5b).
Hinh 5
* •huong phap diêu khiên riêng: tin hiêu diêu khiên chi duoc dua vao bô Cˆ
dang lam viêc o chê dô chinh luu, con bô Cˆ kia (không lam viêc) không co
tin hiêu diêu khiên dua vao, cho nên không co dong cân báng.
Trong phuong phap diêu khiên riêng cung co phôi hop diêu khiên kiêu tuyên
tinh va phi tuyên.
Dê thay d…i trang thai lam viêc cua cac bô Cˆ thi phai dung thiêt bi dác biêt
dê chuyên cac tin hiêu diêu khiên tu bô Cˆ nay sang bô Cˆ kia. Boi vây, khi
diêu khiên riêng, cac dác tinh co cua hê së bi gian doan o tai truc tung. Nhu
vây, khi thuc hiên thay d…i chê dô lam viêc cua hê së kho khán hon va hê së
co tinh linh hoat k‡m hon khi diêu chinh tôc dô.
Nêu kêt hop diêu chinh va dao chiêu tu thông cua dông co thi së diêu chinh
va dao chiêu duoc tôc dô cua dông co ( ( (cb.
Nhu vây, kêt hop diêu chinh iktF va iktD thi së diêu chinh duoc tôc dô dông
co ( ( (cb va ( ( (cb (ca 2 vung tôc dô).
Hê Khuêch dai tu - Dông co môt chiêu (KDT - DM):
So dô nguyên ly:
Hinh 6
Dê diêu chinh tôc dô dông co dung khuêch dai tu, ta thay d…i dong diêu
khiên khuêch dai tu (thay d…i goc tu hoa (s) thi diên ap ra cua khuêch dai tu
së thay d…i va nhu vây së diêu chinh duoc tôc dô dông co:

EK§T−DUv KI − RK§T−Ru KI M (4-11)
Cac dác tinh co cua hê KDT - DM gân giông nhu cac dác tinh co cua hê T -
DM. Trong vung dong diên liên tuc, dác tinh co cung hon vung dong diên
gian doan, va vung dong diên gian doan cung bi gioi han boi duong elip bao
quanh gôc toa dô mát pháng dác tinh co.
Kêt hop diêu chinh diên ap ra cua khuêch dai tu va diêu chinh tu thông dông
co ta cung diêu chinh duoc tôc dô dông co ca trên va duoi tôc dô co ban.
Muôn dao chiêu tôc dô dông co cung phai dung hai khuêch dai tu mác song
song nguoc (khuêch dai tu k‡p).
Hê Bám diên ap - Dông co môt chiêu (DA„ - DM):
So dô nguyên ly:
Hinh 7
So dô hinh 4-7 gioi thiêu môt so dô don gian cua hê DA„ - DM dung khoa
dong/cát báng thyristor. Trong do, bô nguôn môt chiêu la bô chinh luu câu
diot ba pha Cˆ, tao ra diên ap Ud tuong dôi báng pháng, giup cho viêc duy
tri chê dô dong diên liên tuc duoc d• dang. Diêu khiên thyristor T1 mo/khoa
báng ‚ung mo cua bô diêu khiên BDK, ta së duoc diên ap ra cua bô bám nôi
tiêp Ub dát vao phân ung cua dông co DM, tuong ung së co tôc dô ”.
Trong chê dô dong diên liên tuc, cac dai luong trong hê duoc tinh toan theo
gia tri trung binh:
Diên ap hoác s.d.d. trung binh cua bô DA„:
Eb ÷ Utb ÷
td Tck ”Ud÷¸Ud (4-12)
Trong do:G - la t’ sô chu ky bám,
Voi T‚ va I‚ la chu ky ‚ung va tân sô ‚ung cua bô BDK.
Dong diên trung binh mach phân ung së la:
Iu ÷ Itb ÷G (4-13)
•huong trinh dác tinh co-diên va dác tinh co cua hê DA„ - DM co dang:
ω÷
¸Ud K4 − RuΣ K4 Iu (4-14)
Va: c (4-15)
Dác tinh co theo phuong trinh (4-15) o vung dong diên liên tuc la nhung
duong tháng song song nhau nhu hinh 4-8, trong do tôc dô không tai ly
tuong phu thuôc vao ti sô chu ky : ”0 ÷ ¸Ud/K4.
Hinh 8
„ung diêu khiên cac thyristor T1 va T2 duoc tao ra nho bô BDK voi tân sô
‚ung I‚ ÷ 1/T‚. Khi thay d…i chu ky ‚ung T‚ hay tân sô ‚ung I‚, ta së lam
thay d…i thoi gian mo/khoa cua T1 va T2, tu do thay d…i duoc diên ap Ub va
Uu, d‹n dên diêu chinh duoc tôc dô dông co ”.
Hê bô biên d…i - dông co không dông bô:
Cac phuong phap diêu chinh tôc dô dông co DK:
Dông co DK, duoc s• dung rông r•i trong thuc tê. Uu diêm n…i bât cua no
la: câu tao don gian, lam viêc tin cây, vôn dâu tu it, gia thanh ha, trong
luong, kich thuoc nho hon khi dung công suât dinh muc so voi dông co môt
chiêu.
S• dung truc tiêp luoi diên ‚oay chiêu 3 pha.
Tuy nhiên, viêc diêu chinh tôc dô va không chê cac qua trinh qua dô kho
khán hon, cac dông co DK lông soc co cac chi tiêu khoi dông ‚âu, (dong
khoi dông lon, mômen khoi dông nho).
Trong thoi gian gân dây, do phat triên công nghiêp chê tao ban d‹n công
suât va kŽ thuât diên tin hoc, dông co DK moi duoc khai thac cac uu diêm
cua chung. No tro thanh hê truyên dông canh tranh co hiêu qua so voi hê
Thyristor - Dông co diên môt chiêu.
Qua phuong trinh dác tinh co cua dông co DK:

2Mth(I¹asth) s sth ¹ sth s ¹2asth (4-16)
Trong do:
sth÷+
R2Σ• \
\
R12¹„nm2 (4-17)
Va: c (4-18)
sth÷+
R2Σ• \
\
R12¹„nm2 (4-19)
Qua biêu thuc (4-16), (4-17), (4-18), (4-19) ta thây ráng khi dung cac bô
biên d…i: ‚ung diên tro mach rôto, diêu ap ‚oay chiêu stato, biên tân mach
stato, thi së thay d…i duoc sth, Mth va së diêu chinh duoc tôc dô cua dông co
DK.
•huong phap ‚ung diên tro mach rôto:
Hinh 9
Trên hinh 4-9 trinh bay nguyên ly diêu chinh tron diên tro mach rôto báng
phuong phap ‚ung. Diên ap ur duoc diêu chinh boi câu chinh lu diôt Cˆ,
qua diên khang loc ˆ, câp vao mach diêu chinh gôm diên tro Ro nôi song
song voi khoa ban d‹n T1.
Khoa T1 duoc diêu khiên dong ngát môt cach chu ki. Hoat dông cua khoa
T1 tuong tu nhu mach diêu chinh ‚ung ap môt chiêu. Khi khoa T1 dong
diên tro Ro bi ngán mach (bi loai ra khoi mach), dong rôto táng lên, khi T1
ngát, diên tro Ro duoc dua vao mach, dong rôto giam ‚uông. Voi chu ki
dong-ngát nhât dinh (T ÷ const), ta së co môt gia tri diên tro tuong duong
(Rtd) trong mach rôto. Hinh 4-9b: thoi gian dong td ÷ T - tn , nêu diêu chinh
tron t’ sô chu ki ” ÷ (td/T), thi ta së diêu chinh tron duoc gia tri gia tri diên
tro trong mach rôto:
Rtd ÷ (1-”).Ro (4-20)
Diên tro Rtd trong mach môt chiêu duoc tinh d…i vê mach ‚oay chiêu 3 pha
o rôto theo qui tác bao toan công suât. T…n hao trong mach rôto nôi theo so
dô hinh 3-9a la:
Δ•÷Id2(2R2¹Rtd) (4-21)
Va hao t…n khi mach rôto nôi theo so dô hinh 3-6a la:
Δ•÷3I22(R2¹R2I) (4-22)
Co so dê tinh d…i la t…n hao công suât nh nhau, nên:
Id2(2R2¹Rtd)÷3I22(R2¹R2I) (4-23)
Voi so dô chinh luu câu 3 pha thi:G, nên:
R2I÷
Rtd 2 ÷ (1−¸).Ro 2 (4-24)
Khi d• co diên tro tinh d…i së d• dang dung duoc cac dác tinh co theo phu-
ong phap thông thuong, ho cac dác tinh co nay së qu‡t kin phân mát pháng
gioi han boi dác tinh co tu nhiên va dác tinh co co diên tro phu R2I ÷ Ro/2
nhu hinh 4-9c.
Dê mo rông pham vi diêu chinh mômen thi co thê mác nôi tiêp diên tro Ro
voi môt tu diên co diên dung du lon (hinh 4-9d). Viêc ‚ây dung cac mach
phan hôi diêu chinh tôc dô va dong diên rôto duoc tiên hanh tuong tu hê
diêu chinh diên ap.
Diêu chinh tôc dô DK báng bô diêu ap ‚oay chiêu stato (us):
Mômen dông co DK ti lê voi binh phuong diên ap stato, nên co thê diêu
chinh mômen va tôc dô dông co DK báng cach thay d…i diên ap stato va giu
tân sô không d…i nho bô biên d…i diên ap ‚oay chiêu (DA„C) nhu hinh 4-
10:
Hinh 10
Nêu coi bô DA„C la nguôn li tuong (Zb ÷ 0), khi ub ” udm thi mômen toi
han Mth.u ti lê voi binh phuong diên ap, con sth.u ÷ const:
Mth.u÷Mth.gh(
ub u1 )2÷Mth.ub2 sth.u÷sth.gh÷const Œ
(4-25)
Dê cai thiên dang dác tinh diêu chinh va giam bot muc phat nong cua dông
co, nguoi ta mác thêm diên tro R2I (hinh 4-10). Khi do, nêu diên ap dát vao
stato la dinh muc (ub ÷ u1) thi ta duoc dác tinh mêm hon dác tinh tu nhiên,
goi la dác tinh gioi han.
Rõ rang la:G; Mth.gh ÷ Mth (4-26)
Trong do: Mth.gh, sth.gh la mômen va hê sô truot toi han cua dác tinh gioi
han (d/tGH).
Mth, sth la mômen va hê sô truot toi han cua dác tinh tu nhiên.
Dua vao dác tinh gioi han Mgh(s), va nêu ” ÷ const, ta suy ra dác tinh diêu
chinh ung voi gia tri ub cho truoc nho quan hê:
Mu÷ub2;Mu÷
Mu Mgh (4-27)
Dác tinh diêu chinh trong truong hop nay nhu hinh 4-10b.
•hong phap diêu chinh diên ap chi thich hop voi truyên dông ma mômen tai
la ham táng theo tôc dô nhu: may bom, quat gio, . Co thê dung may biên
ap tu ng‹u, diên khang, hoác bô biên d…i ban d‹n lam bô DA„C cho dông
co DK.
Cac bô biên d…i tân sô - diên ap:
Thông thuong khi diêu chinh tôc dô báng cach thay d…i tân sô, nguoi ta kêt
hop thay d…i diên ap stato sao cho hê sô qua tai mômen cua dông co ” ÷
const, phu thuôc cac loai phu tai khac nhau ta d• ‚ac dinh duoc quan hê giua
su thay d…i diên ap va tân sô theo công thuc:
c; (voi q ÷ -1, 0, 1, 2) (4-28)
Hay: c ;(voi q ÷ -1, 0, 1, 2) (4-29)
Hinh 4-11 co cac khôi chuc náng: nguôn ‚oay chiêu co u1.dm, I1.dm qua bô
chinh luu (Cˆ) biên d…i thanh diên ap môt chiêu Ud câp cho bô biên tân: Bô
nghich luu ap ba pha (Nˆ) gôm 6 thyristor (TiT6) va câu chinh luu nguoc
(Cˆng) gôm (DiD6) dê hoan tra náng luong phan khang. Diên ap dâu ra cua
bô BT (u1) co dang —sin chu nhât˜ va tân sô la I1, dát lên stato dông co DK
cân diêu chinh tôc dô ”.
Muôn diêu chinh tân sô I1 dát vao stato dê diêu chinh tôc dô dông co DK,
thi thay d…i diên ap diêu khiên Udk.I cua bô biên tân ap. Con muôn diêu
chinh diên ap u1 dát vao stato theo qui luât (4-29), thi thay d…i diên ap diêu
khiên Udk.u cua bô chinh luu.
Hinh 11
* Cac dác diêm cua viêc diêu chinh tân sô:
Diêu chinh tôc dô dông co DK báng cach biên d…i diên ap va tân sô trên dâu
nôi stato la môt trong nhung phuong phap duoc chu y va co nhiêu triên
vong.
Báng phuong phap diêu chinh nay, ta nhân duoc nhung dác tinh co ung. Khi
do t…n thât công suât không lon. Thuc vây, tu biêu thuc:
”•2diên ÷ M”os (4-30)
Ta thây, nêu coi dông co lam viêc trên doan dong tháng cua dác tinh co khi
diêu chinh tân sô thi s co tri sô nho, nên ”•2diên cung nho. Khi s dung cac
bô biên tân thich hop, ta co thê diêu chinh doc tôc dô voi dô tron tuy y.
Quan trong hon nua la cac u diêm trên dêu doc thê hiên ca voi khi diêu
chinh dông co không dông bô lông soc la loai dông co don gian, chác chán
va r† tiên.
Nhuoc diêm chu yêu cua cac hê thông truyên dông diên nay la hiên nay bô
biên tân con tuong dôi phuc tap va dát tiên. Vi vây d• han chê pham vi ung
dung cua truyên dông diên co diêu khiên tân sô. Nhung nhung uu diêm cua
chung v‹n la co ban. Nêu tao ra duoc nhung bô biên tân voi muc dô phuc
tap va gia thanh vua phai, thi truyên dông diên diêu khiên tân sô dung dông
co DK lông soc së duoc ung dung rông r•i trong san ‚uât va sinh hoat.
Diêu chinh tôc dô dông co DK báng cac so dô nôi tâng:
So dô nôi tâng diên co:
So dô nguyên ly :
Hinh 12
Trong so dô hinh 4-12, dông co DK duoc diêu chinh tôc dô. S.d.d. E2 duoc
chinh luu thanh s.d.d. môt chiêu E2dco biêu thuc:
E2d ÷ Ku.E2 ÷ Ku.E2nm.s (4-31)
Trong do:
Ku ÷ 2,34 - hê sô cua chinh luu câu ba pha.
E2nm - s.d.d. ngán mach rôto (gia tri pha).
S.d.d. nay duoc nôi vao phân ung cua môt dông co diên môt chiêu DMdl
dong vai tro thiêt bi biên d…i (TBBD) nhu hinh 4-12. Dông co nay së nhân
náng luong truot tu bô chinh luu duoi dang diên náng môt chiêu, va biên d…i
thanh co náng trên truc. Truc cua no duoc nôi duoc nôi chung voi truc dông
co DK, do do no truyên phân náng luong truot vê truc dông co cua may san
‚uât. S.d.d. phân ung cua DMdl nhu d• biêt, no phu thuôc vao tôc dô va tu
thông cua no:
Ebd ÷ K”” ÷ K.a.Ikt.” (4-32)
Trong do, tu thông phu thuôc dong kich tu:
4 ÷ a.Ikt
Dong diên phân ung cua dông co Id ÷ Iu t’ lê voi dong diên rôto I2 va duoc
‚ac dinh theo cac s.d.d. trong mach:
Id÷KiI2÷
Ed2−Ebd RΣ (4-33)
Trong do: R” - diên tro t…ng trong mach Cˆ - DMdl :
R” ÷ RCˆ ¹ Rbd
Gia s• dông co dang lam viêc tai môt diêm ‚ac lâp nao do voi tôc dô ”, dô
truot s va dong diên I2 ‚ac lâp, nêu ta thay d…i dong kich tu cua DMdl ,
s.d.d. Ebd cua no së thay d…i (‚em biêu thuc 4-29), dong diên I2 thay d…i
theo biêu thuc (4-33), do do mômen dông co thay d…i, va hê së chuyên sang
lam viêc o môt diêm ‚ac lâp moi voi tôc dô lam viêc khac. Do la nguyên tác
diêu chinh tôc dô trong tâng diên co.
So dô nôi tâng diên:
So dô nguyên ly :
Hinh 13
Hinh 4-13 gioi thiêu môt so dô nguyên ly hê diêu chinh nôi tâng diên. Trong
nay, náng luong truot trong mach rôto cua dông co DK (duoc biêu thi boi
cac thông sô s.d.d. ‚oay chiêu E2, dong ‚oay chiêu I2 va tân sô mach rôto I2
÷ I1.s) cung duoc chinh luu thanh dang môt chiêu (voi cac thông sô E2d ,
Id) nho câu diot Cˆ rôi duoc truyên vao bô nghich luu Nˆ (voi chuc náng la
thiêt bi biên d…i trong hinh 4-12). Voi bô nghich luu nay, viêc chuyên mach
cac thyristor duoc thuc hiên nho diên ap luoi (ul), do do náng luong truot
dang môt chiêu së duoc biên d…i thanh ‚oay chiêu co tân sô cua diên ap luoi,
cuôi cung qua may biên ap BA, náng luong truot duoc tra vê luoi diên.
Trong so dô nôi tâng diên hinh 4-13, dong diên rôto I2 cua dông co DK hoác
dong diên trong mach môt chiêu Id cung duoc ‚ac dinh theo biêu thuc (4-
33), trong do Ebd la s.d.d. cua bô nghich luu co dang:
Trong do: ” la goc mo cua cac thyristor (” ‰ ”/2)
” ÷ ” - ” la goc mo châm cua thyristor o trang thai nghich luu.
Ud0 la diên ap lon nhât cua bô nghich luu voi truong hop ” ÷ 0; Ud0 ÷
2,34U2ba . Voi U2ba la diên ap pha thu câp may biên ap BA.
Tu cac biêu thuc (4-33) va (4-34) ta thây, khi thay d…i goc mo ” cua cac van
trong bô nghich luu (tu ”/2 dên ” ”) tuong ung voi su thay d…i cua s.d.d.
nghich luu Ebd (tu 0 dên ” Ud0), thi dong diên Id va I2 së thay d…i, nho do
mômen va tôc dô cua dông co së duoc diêu chinh.
Câu hoi ôn tâp
1. ˆam thê nao dê thay d…i va dao chiêu duoc tôc dô dông co trong phuong
phap diêu chinh dung hê thông —May phat - Dông co diên môt chiêu˜ ”
2. ˆam thê nao dê thay d…i duoc diên ap chinh luu ” Dác diêm cua phuong
phap diêu chinh tôc dô dung hê —Chinh luu - Dông co diên môt chiêu không
dao chiêu˜ ” Cac phuong phap diêu khiên cac bô chinh luu trong hê truyên
dông T - D co dao chiêu ” Cach phôi hop goc diêu khiên trong cac phuong
phap diêu khiên cac bô chinh luu ”
3. ˆam thê nao dê thay d…i tôc dô dông co trong phuong phap diêu chinh
dung hê thông —Bám diên ap - Dông co diên môt chiêu˜ ”
4. •hân tich phuong phap diêu chinh tôc dô dông co không dông bô báng
cach dung bô bám diên tro mach rôto ” So sanh chi tiêu chât luong voi
phuong phap diêu chinh tôc dô dông co DK báng cach dung cac câp diên tro
phu mach rôto ”
5. •hân tich phuong phap diêu chinh tôc dô dông co DK báng cach thay d…i
tân sô dong diên stato (hê :BT - DK) ” Tai sao khi thay d…i tân sô nguoi ta
thuong kêt hop diêu chinh diên ap stato ”
5. •hân tich cac phuong phap diêu chinh tôc dô dông co DK báng cac hê
—nôi tâng diên co˜ va —nôi tâng diên˜ ” Uu, nhuoc diêm cua cac phuong
phap do ”
Chuon 5
Khai niêm chung
¹ Qua trinh qua dô truyên dông diên (QTQD TDD) la qua trinh lam viêc cua
hê thông TDD khi chuyên tu trang thai ‚ac lâp nay sang trang thai ‚ac lâp
khac, khi do cac dai luong dác trung cho hê thông TDD (I, M, (, ...) dêu thay
d…i theo thoi gian.
¹ Dua vao cac dác tinh I(t), M(t), ((t), n(t) ... ta së ‚ac dinh duoc thoi gian va
tinh chât di•n biên cua QTQD tuong ung voi chê dô công nghê cua may; tu
do danh gia duoc mômen cho ph‡p, gia tôc dong diên trong QTQD, cung
nhu biêt duoc muc dô qua tai cua dông co, va tu do ma chon công suât dông
co va cac khi cu, thiêt bi diêu khiên cho phu hop.
¹ Nguyên nhân co QTQD co thê la:
Nguyên nhân khach quan: do tac dông ng‹u nhiên (nhi•u loan) nhu: mua,
bao, s‡t danh, nhiêt dô thay d…i, diên ap, tân sô luoi thay d…i, phu tai thay
doi bât thuong ...
Nguyên nhân chu quan: do con nguoi diêu khiên hoác tac dông diêu khiên
cac chê dô lam viêc khac nhau cua hê thông TDD theo yêu câu công nghê
nhu: thay d…i tôc dô, khoi dông, h•m, dao chiêu ..., vi cac phân t•, cac thiêt
bi co quan tinh co va quan tinh diên tu nên co QTQD.
¹ Hê thông TDD co cac phân t• diên ¹ co nên luôn luôn tôn tai cac phân t•
tich luŽ náng luong, do do ma co quan tinh.
Quan tinh diên tu: dác trung boi háng sô thoi gian diên tuTdt ÷G, do cac
phân t• tich luŽ náng luong diên tu nhu diên cam ˆ, tu diên C.
Quan tinh co: dác trung boi háng sô thoi gian co Tc L, do cac khâu tich luŽ
dông náng nhu mômen quan tinh J va khôi luong quan tinh m (( la dô cung
dác tinh co).
Quan tinh nhiêt: duoc dác trung boi háng sô thoi gian nhiêtTn ÷G, do cac
phân t• tich luŽ nhiêt náng nhu nhiêt dung ... (C la nhiêt dung, A la hê sô toa
nhiêt).
Thuong Tn rât lon nên ta bo qua khi ‚‡t QTQD, vi QTQD co thê d• kêt thuc
rôi ma qua trinh thay d…i nhiêt v‹n con, cho nên coi nhu không anh huong
dên QTQD dang ‚‡t.
Tdt co thê ‚‡t dên khi diên cam ˆ lon, luc do quan tinh diên tu tuong duong
voi quan tinh co.
Con khi Tdt ŠŠ Tc thi bo qua quan tinh diên tu.
Tc luôn luôn ‚‡t dên, vi cac phân t• thuong co J, m tuong dôi lon.
¹ Khao sat QTQD së ‚ây dung duoc cac quan hê cua cac dai luong co, diên
(n, (, I, M ...) theo thoi gian (t). Tu do tinh duoc thoi gian QTQD.
Nhu vây së danh gia duoc náng suât may va nêu cân thiêt thi tim biên phap
giam thoi gian qua dô dê táng náng suât may.
Hoác tu do tinh duoc cac gia tôc, luc diên dông va së han chê không cho
vuot qua tri sô cho ph‡p.
Dông thoi së tinh duoc su phat nong cua dông co theo dong ‚ac lâp va dong
qua dô, tu do tim biên phap khác phuc va chon công suât dông co cho phu
hop.
Sau dây së khao sat môt sô qua trinh qua dô (QTQD) thuong ‚ay ra trong hê
thông truyên dông diên (TDD) va chu yêu ‚‡t dên háng sô Tc va Tdt.
Qua trinh qua dô co hoc khi nguôn ÷ const va Mdông(() la tuyên tinh:
•huong trinh t…ng quat:
¹ Khao sat QTQD khi chi ‚‡t dên quan tinh co ((Tc) bo qua quan tinh diên
tuGTdt - goi tát la QTQD co hoc.
¹ Khao sat QTQD co hoc voi diêu kiên diên ap nguôn la háng sô (Unguôn ÷
const), mômen dông Mdông(() tuyên tinh la truong hop don gian nhât, co
thê coi hê thuôc loai m‹u co hoc don khôi, tuy nhiên lai rât hay gáp, vi no
dung voi cac dang dác tinh co M((), Mc(() la tuyên tinh (hinh 5-1a), cung co
thê ap dung cho cac dông co co M(() la phi tuyên, nhung trong pham vi ‚‡t
thi M(() gân tuyên tinh (hinh 5-1b), hoác M(() va Mc(() la phi tuyên ca
nhung co dang gân giông nhau, nhu vây cung co thê co Mdông(() gân tuyên
tinh (hinh 5-1c).
Hinh 1
¹ Cac gia thuyêt cho truoc:
M(() va Mc(() la tuyên tinh, vây Mdg(() së la tuyên tinh; J ÷ const; Ung ÷
const; vi du nhu hinh 5-1a, b; theo do, QTQD duoc mô ta boi hê phuong
trinh:
Hinh 2
(5-1)
Rut ra:
(M n - µω ) -(M co - µ c ω ) ÷ J
dw dt
Mn−Mco µ¹µc ÷ J µ¹µc ” dw dt ¹w
Ta co:
Tc”
dw dt ¹w÷w‚l (5-2)
Trong do:
Háng sô thoi gian co hoc:G (sec); (5-3)
Tôc dô ‚ac lâp: G (rad/sec); (5-4)
Nêu dát:
M o ÷ M n - M co ;
(dg ÷ ( ¹ (c ;
Thi: Mdg ÷ Mo - (dg ; (dg ÷ Mo / (‚l ;
Va: Tc ÷ J/(dg ; (5-3a)
(‚l ÷ Mo / (dg ; (5-4a)
Nghiêm phuong trinh không thuân nhât (5-2) la:
ω ÷ ω‚l ¹ c.e−t/Tc (5-5)
Theo diêu kiên ban dâu: ( ÷ (bd khi t ÷ 0, do do:
c ÷ (bd - (‚l
Vây ta co:
((t) ÷ (‚l ¹ ((bd - (‚l)[ (5-6)
Theo gia thiêt: M ( ( nên:
M ÷ M‚l ¹(Mbd - M‚l)[ (5-7)
Tc la háng sô thoi gian co hoc, no dác trung cho nhip dô biên thiên cua
mômen va tôc dô dông co trong QTQD.
Co thê coi Tc la thoi gian táng tôc cua dông co tu trang thai dung im dên tôc
dô ‚ac lâp nêu Mdg.bd ÷ const trong QTQD.
Voi gia thiêt trên thi (5-6) va (5-7) co tinh chât van náng. Chung dung voi
cac QTQD khac nhau (khoi dông, h•m, thay d…i tôc dô, dao chiêu ...) khi
M(() va Mc(() la tuyên tinh.
Tuy truong hop cu thê ma thay cac gia tri tuong ung cua cac dai luong (bd,
(‚l, Mbd, M‚l, va Tc vao (5-6) va (5-7).
Vi du nêu Mc(() ÷ const thi (c ÷ 0, do do:
Tc÷
J µ ÷J Dw DM w‚l÷ Mn−Mco µ ÷wo− Mc µ Œ
(5-8)
Cac phuong trinh (5-6), (5-7) cho thây: ((t) va M(t) co dang ham mu. Dác
diêm cua ham mu la dao ham cua no theo thoi gian së giam don diêu, ngh‘a
la dM/dt va d(/dt cu sau môt khoang thoi gian t ÷ Tc thi chung giam di e
(2,718 lân:
M(t¹Tc) M(t) ÷ w(t¹Tc) w(t) ÷e− t¹Tc Tc ¹ t Tc ÷ 1
e (5-9)
Tai thoi diêm ban dâu, cac dao ham co gia tri cuc dai:
M(0)÷
M‚l−Mbd Tc eo÷w(0)÷ w‚l−Mbd Tc Œ
(5-10)
Vi (oTc ÷ ((‚l - (bd) nên duong tiêp tuyên voi ((t) tai thoi diêm ban dâu së
cát duong tháng ( ÷ (‚l ÷ const o diêm cach truc tung môt khoang dung báng
Tc (hinh 5-3).
Hinh 3
Khi (bd ÷ 0 thi:
ω ÷ ω‚l(1 - e-t/Tc)
Tc la khoang thoi gian cân thiêt dê tôc dô táng tu:
(bd ÷ 0 lên dên ( ÷ 0,632(‚l
( ÷ 0,632(‚l lên dên ( ÷ 0,85(‚l
( ÷ 0,85(‚l lên dên ( ÷ 0,95(‚l
Va M(t) cung di•n biên tuong tu ((t).
Vê ly thuyêt thi tqd ÷ (, nhung thuc tê thi tqd ( 3Tc (‚em nhu kêt thuc
QTQD, vi sai sô 5° co thê châp nhân).
Khi giai phuong trinh (5-6) hoác (5-7) co thê co nghiêm lam cho QTQD la
…n dinh hoác không …n dinh, không dao dông hoác dao dông:
Hinh 4
Cac phuong trinh trên chi dung khi M((), Mc(() la liên tuc, nêu M((), Mc(()
không liên tuc thi QTQD phai tinh riêng cho tung doan liên tuc môt. Sau
diêmt dôt biên cua mômen, ta phai thay cac gia tri moi cua (bd, (‚l, Mbd,
M‚l va Tc vao cac biêu thuc (5-6), (5-7).
*Co thê ung dung: Mdông(() la tuyên tinh dôi voi:
¹ Dông co DMdl, DKdq khi thay d…i phu tai voi Mc ( (.
¹ Dông co DMdl, DMnt, DK khi h•m: Mc ÷ const, Mc ( (.
¹ Dông co DKls khi khoi dông truc tiêp voi phu tai kiêu quat gio Mc ( (2.
Qua trinh qua dô co hoc khi khoi dông:
„‡t QTQD co hoc khi khoi dông voi M(() tuyên tinh, Mc(() ÷ const:
Hinh 5
Dê don gian, ta ‚‡t QTQD khi khoi dông 2 câp diên tro phu mach rôto cua
dông co diên môt chiêu kich tu dôc lâp (hinh 5-5a) khi khoi dông m ÷ 2 câp:
së co 3 giai doan QTQD khoi dông:
Hinh 6
* Giai doan 1: doan (ab) ( dác tinh (:
Trên do: RuI ÷ RuI1 ¹ RuI2 ( R1 ÷ Ru ¹ RuI1 ¹ RuI2
Theo dác tinh (l ( G (
Tc1÷
J šµ1š ÷ J R1 (KF)2 ÷J (KF)2 (Ru¹RuI1¹RuI2) (sec); (5-
11a)
Diêu kiên ban dâu: diêm (a):
(bd1 ÷ 0 ; Mbd1 ÷ M1 ;
Diêu kiên ‚ac lâp:
(‚l1 ÷ ‚ac dinh theo dác tinh co ; M‚l1 ÷ Mc ;
Theo cac diêu kiên trên va phuong trinh (5-6), (5-7) ta co phuong trinh
QTQD trong giai doan 1 nay:
w÷w‚l1.(1−e−t/Tc1) (5-12a)
M÷Mc¹(M1−Mc).e−t/Tc1 (5-13a)
Khi ( ÷ (1 : tinh theo (5-13a) khi t ÷ t1 ; M ÷ M2 thi chuyên sang giai doan
2:
* Giai doan 2: doan (bcd) ( dác tinh (:
Trên do: RuI ÷ RuI2 ( R2 ÷ Ru ¹ RuI2
Theo dác tinh (l ( G (
Tc2÷
J šµ2š ÷ J R2 (KF)2 ÷J (KF)2 (Ru¹RuI2) (sec); (5-11b)
Diêu kiên ban dâu: diêm (c):
(bd2 ÷ (1 ; Mbd2 ÷ M1 ;
Diêu kiên ‚ac lâp:
(‚l2 ÷ ‚ac dinh theo dác tinh co ; M‚l2 ÷ Mc ;
Theo cac diêu kiên trên va phuong trinh (5-6), (5-7) ta co phuong trinh
QTQD trong giai doan 2 nay:
w÷w‚l2¹(w1−w‚l2).e−t/Tc2) (5-12b)
M÷Mc¹(M1−Mc).e−t/Tc2 (5-13b)
Khi ( ÷ (2 : tinh theo (5-13b) khi t ÷ t2 ; M ÷ M2 thi chuyên sang giai doan
3:
* Giai doan 3: doan (de„ˆ) ( dác tinh TN:
Trên do: RuI ÷ 0 ( R3 ÷ Ru ÷ Ru(
Theo dác tinh TN: G (
Tc3÷
J šµTNš ÷ J Ru (KF)2 ÷J (KF)2 Ru (sec); (5-11c)
Diêu kiên ban dâu: diêm (e):
(bd3 ÷ (2 ; Mbd3 ÷ M1 ;
Diêu kiên ‚ac lâp:
ω‚l3 ÷ ω‚l ; M‚l3 ÷ Mc ;
Theo cac diêu kiên trên va phuong trinh (5-6), (5-7) ta co phuong trinh
QTQD trong giai doan 3 nay:
w÷w‚l¹(w2−w‚l).e−t/Tc3) (5-12c)
M÷Mc¹(M1−Mc).e−t/Tc3 (5-13c)
Khi ( ( (‚l ; M ( Mc ‚em nhu kêt thuc QTQD khoi dông.
Dua vao cac phuong trinh QTQD cua ((t)i; M(t)i trong 3 giai doan ta vë
duoc dác tinh ((t); M(t) khi khoi dông voi m ÷ 2 nhu hinh 5-6.
Tinh thoi gian khoi dông:
Tinh: tkd ÷ tqd ÷ t1 ¹ t2 ¹ t3
Co m câp khoi dông së co (m ¹ 1) giai doan QTQD khi khoi dông, tu
phupung trinh M(t) ta tinh duoc:
ti÷Tci.ln
M1−Mc M2−Mc (5-14)
Vây: c (5-15)
* „ây dung I(t):
¹ Dôi voi DMdl: G; (5-16) ( tuong tu M(t).
¹ Dôi voi DKdq: tu M(t), dác tinh M((), I((), tinh duoc ti tuong ung Mi, suy
ra Ii(Mi), va cuôi cung ta co Ii(ti) va vë I(t).
Qua trinh qua dô co hoc khi h•m:
„‡t QTQD co hoc khi h•m nguoc:
Hinh 7
H•m nguoc, dôi voi dông co diên môt chiêu (DM) thi thay d…i cuc tinh diên
ap phân ung, con dông co không dông bô 3 pha (DK) thi thay d…i thu tu pha
diên ap stato, vi dong h•m ban dâu lon nên cân phai thêm diên tro phu (RuI,
R2I) dê han chê dong h•m không duoc vuot qua dong cho ph‡p (Ih.bd
( Icp).
Cung nhu khi tinh toan qua trinh khoi dông, dôi voi qua trinh h•m thi cac
dác tinh co phi tuyên nhu DMnt hay DKdq cung duoc thay thê báng doan dá
tinh tuyên tinh hoa tu -M1 dên -M2 nhu hinh 4-8a. •huong trinh cua môt
doan tháng ây co dang:
( ÷ - (bd[ (5-17)
Hinh 8
Mômen h•m ban dâu co gia tri cuc dai: Mh.bd ÷ - M1 ( Mcp (M1
( 2,5Mdm). Khi biêt gia tri dong diên cho ph‡p, ta co thê ‚ac dinh duoc diên
tro phu thêm vao dê han chê dong h•m ban dâu:
RuI ÷G- Ru (5-18)
Trong do: Ebd la s.d.d ban dâu cua dông co khi h•m.
Dôi voi DMdl, tai thoi diêm ban dâu qua trinh h•m, s.d.d E v‹n giu nguyên
gia tri truoc do:
Ebd ÷ U - Ic.Ru (5-19a)
Dôi voi DMnt, tai thoi diêm ban dâu qua trinh h•m, dong diên phân ung va
tu thông thay d…i dông thoi, luc do:
Ebd ÷ K((Icp).(bd (5-19b)
Tri sô K((Icp) co thê duoc ‚ac dinh tu phuong trinh cân báng diên ap phân
ung voi I ÷ Icp trên dác tinh tu nhiên:
K (Icp) ÷ 
U−Icp.Ru wtn1 (5-20)
Trong do: (tn1 la tôc dô trên dác tinh co tu nhiên khi I ÷ Icp.
Do do:
Ebd ÷ (U - Icp.Ru)[ (5-21)
¹ Diêm cuôi cua qua trinh h•m duoc ‚ac dinh boi gia tri M2 (hoác I2) va ( ÷
0. Dôi voi DMnt, M2 duoc ‚ac dinh nho tri sô dong diên tuong ung:
I2 ÷
U Ru¹RuI (5-22)
Theo gia tri I2 va dác tinh van náng cua DMnt:
E w ÷ M I ÷KF (5-23)
Ta ‚ac dinh duoc:
M2 ÷ I2.
M2 I2 (5-24)
Dôi voi dông co DK, diên tro phu trong mach rôto duoc ‚ac dinh tu quan hê
ti lê giua dô truot va diên tro khi M1 ÷ const:
sbd stn1 ÷ R2¹R2I R2 (5-25)
Trong do: sbd ÷ (2 - sc) la dô truot ban dâu khi h•m.
sc la dô truot o trang thai ‚ac lâp truoc khi h•m.
stn1 la dô truot trên dác tinh tu nhiên khi M1 ÷ const.
Khi do:
R2I÷(
2−sc stn1 −1).R2 (5-26)
¹ Dôi voi dông co DK, mômen M2 khi ( ÷ 0 (s ÷ 1) duoc ‚ac dinh theo công
thuc:
M2÷
2Mt st.btr¹ 1 st.btr (5-27)
Trong do: st.btr - hê sô truot toi han trên dác tinh biên tro:
st.btr÷st.tn”
R2¹R2I R2 (5-28)
st.tn la dô truot toi han trên dác tinh tu nhiên.
Trong qua trinh h•m, su biên thiên cua tôc dô va mômen duoc ‚ac dinh theo
công thuc (5-6), (5-7). Vi tu (5-17):
(‚l ÷ - (bd [ (5-29)
w÷wbd
M1¹M2 M1−M2 ”e−t/Tc−wbd Mc¹M2 M1−M2 (5-30)
M÷-(M1¹Mc)”e−t/Tc¹Mc (5-31)
Trong do: G; (5-32) la háng sô thoi gian co hoc khi h•m.
¹ Thoi gian h•m co thê ‚ac dinh:
ttn÷Tcln
M1¹Mc M2¹Mc (5-32)
Trên hinh 5-8b trinh bay dô thi tôc dô, mômen va thoi gian khi h•m. Cuôi
qua trinh h•m (( ( 0) gia tôc v‹n khac không. Do do muôn dung dông co thi
luc do ta phai cát dông co ra khoi luoi.
„‡t QTQD co hoc khi h•m dông náng:
Co thê coi qua trinh h•m dông náng la truong hop riêng cua qua trinh h•m
nguoc khi M2 ÷ 0 (I2 ÷0) luc ( ÷ 0. Vi vây co thê khao sat tuong tu khi h•m
nguoc ta së duoc kêt qua tuong tu khi h•m nguoc nhung voi diêu kiên cuôi
la: M2 ÷ 0 (I2 ÷ 0) va ( ÷ 0.
Qua trinh qua dô co hoc khi Mc(t) biên d…i nhay câp:
Cac truong hop trên ta ‚‡t voi Mc(t) la liên tuc. Nhung thuc tê co Mc(t) thay
d…i, ton hio’uuong gáp la Mc(t) thay d…i kiêu nhay câp (dôt biên) chu ky
nhu: may bao, may dôt dâp ...
Hinh 9
* Môt chu ky don gian cua Mc(t) gôm co 2 giai doan:
¹ Môt giai doan co tai: tuong ung Mc1, t1.
¹ Môt giai doan không tai: tuong ung Mco, t2.
Chu ky: tck ÷ t1 ¹ t2
Mômen Mc(t) biên d…i chu ky thi M(t) va ((t) cung thay d…i chu ky. Hê
thông TDD luôn lam viêc o chê dô qua dô, nêu khao sat QTQD do së ‚ac
dinh duoc kich thuoc, trong luong banh da va công suât dông co dê dông co
chiu tai tôt va san báng phu tai.
Trong môi giai doan, coi Mc(t) ÷ const, M(() tuyên tinh va Unguôn ÷ const,
bo qua Tdt, thi ((t) va M(t) së biên thiên theo quy luât h•m mu, theo (5-6),
(5-7), ta co:
Dôi voi doan thu nhât:
( ÷ (‚l1 ¹ ((bd1 - (‚l1)[ (5-33)
M ÷ Mc1 ¹ (Mbd1 - Mc1)[ (5-34)
Dôi voi doan thu hai:
( ÷ (‚l2 ¹ ((bd2 - (‚l2)[ (5-35)
M ÷ Mc2 ¹ (Mbd2 - Mc2)[ (5-36)
Mômen va tôc dô biên thiên trong pham vi tu Mmin ÷ Mbd1 dên Mma‚ ÷
Mcc1 va (min ÷ (cc1 dên (ma‚ ÷ (cc2. Vây, dôi voi doan thu nhât va thu hai
ta co thê viêt M(t1) ÷ Mbd2va M(t2) ÷ Mcc2. Thay cac diêu kiên nay vao
(4-33) ( (4-36), ta rut ra:
Mcc1 ÷ Mc1 ¹ (Mbd1 - Mc1)[ ÷ Mbd2 (5-37)
Mcc2 ÷ Mc2 ¹ (Mcc1 - Mc2)[÷ Mbd1 (5-38)
Giai ra, ta co:
Mmin ÷ Mb d1 L (5-39)
Mma‚ ÷ Mcc1 ÷
Mc2(1−e−t2/Tc).e−t1/Tc¹Mc1(1−e−t1/Tc) (1−e−tck/Tc) (5-40)
Cac gia tri (ma‚ va Mmin co thê tim duoc theo dác tinh co ung voi M ÷
Mmin va M ÷ Mma‚.
Hinh 5 - 10 biêu di•n quan hê giua mômen cua dông co voi thoi gian. Trong
doan thu nhât M Š Mc1, tôc dô giam, luc nay dông co lam viêc nho dông
náng cua khôi luong banh da.
Hinh 10
Dên doan thu hai M ‰ Mc2, mômen du lam cho tôc dô táng lên, tuc lam táng
dông náng du tru cua truyên dông diên. Do do Mma‚ cua dông co không
nhât thiêt phai báng Mc.ma‚, phân chênh lêch do do banh
da cung câp. Nhu vây, khi giam chu ky biên thiên cua Mc va giu Tc ÷ const,
hoác khi táng Tc va giu tck ÷ const, thi cac tri sô Mmin va Mma‚ së tiên lai
gân nhau, ngh‘a la dô thi mômen va tôc dô dông co duoc —nán tháng˜.
Thuong thêm banh da phu dê —nán tháng˜ mômen. Khi:G vaGthi:
Mmin÷Mma‚÷
Mc1.t1¹Mc2.t2 tck (5-41)
* Truong hop: dô thi Mc(t) thay d…i nhay câp nhiêu doan:
Hinh 11
Báng cach ap dung liên tiêp cac công thuc (5-39), (5-40) ta së ‚ac dinh duoc
gia tri mômen dông co o diêm cuôi cua tung giai doan:
Mcc1 ÷ Mbd1[ (5-42)
Mcc2 ÷ Mbd1[ (5-43)
Dôi voi doan thu i bât ky:
Mcci÷Mbd1.e−
i _ 1 tj Tc ¹Mc1(1−e−t1/Tc).e− i _ 2 tj Tc ¹
¹Mc2(1−e−t2/Tc).e− i _ 3 tj Tc ¹” (5-44)
Va doan cuôi cung (doan thu m) va dát cac gia tri mômen dông co o dâu va
cuôi chu ky báng nhau (Mccm ÷ Mbd1), ta co:
Mbd1÷Mccm÷
m _ i÷1 Mci(1−e−t1/Tc).e− tck− i _ 1 tj 1−e−tck/Tc
(5-45)
Cac biêu thuc (5-44), (5-45) cho ph‡p dung phuong phap giai tich dê ‚ac
dinh cac tri sô mômen ban dâu va cuôi cung cua tât ca cac giai doan trong
chu ky, ngh‘a la cho ph‡p vë duoc dô thi biên thiên cua mômen dông co.
Háng sô thoi giai co hoc Tc cang nho thi mômen biên d…i cang lon, khi dô
thi phu tai biên d…i m•nh liêt, mômen dáng tri së vuot qua gia tri trung binh
môt cach dang kê, va lam táng phat nong dông co, Dinh cao nhât cua
mômen (Mma‚) co thê la không cho ph‡p dôi voi kha náng chiu qua tai cua
dông co (Mma‚ ‰ Mcp).
Muôn san báng dô thi mômen, ta co thê táng háng sô thoi gian co hoc Tc,
diêu do co thê thuc hiên báng cach thêm banh da phu hoác lam mêm dác
tinh co cua dông co.
Qua trinh qua dô co hoc khi U nguôn ÷ const va Mdông(() la phi tuyên :
•huong phap giai tich:
¹ Khi khao sat QTQD dôi voi cac hê thông TDD voi dông co diên co dác
tinh co M(() la phi tuyên nhu DMnt, DK, hay cac phu tai co Mc(() la duong
cong nhu may bom, quat gio, hay Mc(() ..., luc do Mdông(() së không con
tuyên tinh nua, nhu vây ta co thê khao sat QTQD cua hê thông theo hai
phuong phap:
•huong phap giai tich:
•huong phap nay duoc ap dung khi M(() va Mc(() co thê biêu di•n báng
nhung ham giai tich không phuc tap qua, vi du nhu DKls co thê biêu di•n
M(() tuong dôi chinh ‚ac qua:

2Mt s st ¹ st s ; s÷ wo−w wo ; (5-46)
•huong trinh chuyên dông:
2Mt s st ¹ st s ¹Mc÷J dw dt ÷-Jwo ds dt (5-47)
* Khi Mc(ω) ÷ const:

Jwo Mc ” s } sbd s2¹st2 s2−2 Mt Mc sts¹st2 ds (5-48)
Tich phân trên duoc ‚ac dinh báng cach khai triên biêu thuc duoi dâu tich
phân thanh cac phân thuc co ban. Sau khi lây tich phân va thay cân ta co:
t Tt ÷ Mt Mc (s−sbd)¹2( MtMc )2.st´ ´( s1 s1−s2 ln s−s1
sbd−s1 − s2s1−s2 ln s−s2 sbd−s2 ) (5-49)
Trong do: G (5-50)
Tt÷
Jwo Mt (5-51)
* Khi không tai Mc(() ÷ 0 thi biêu thuc (5-48) së don gian:

Jwo 2Mtst ” sbd } s (s¹ st2 s )ds (5-52)
Sau khi lây tich phân ta co:
t Tt ÷ 1 4st (sbd2−s2¹2st2ln sbd s ) (5-53)
Cac biêu thuc (5-49) va (5-53) cho ph‡p ‚ac dinh duoc quan hê giua mômen
va dô truot theo thoi gian. Cho truoc môt loat gia tri cua s, dung biêu thuc
(5-47) ta ‚ac dinh duoc tri sô tuong ung cua M; theo (5-49) ta ‚ac dinh duoc
cac gia tri cua t.
Hinh 5-12 gioi thiêu cac quan hê giua mômen va tôc dô voi thoi gian trong
QTQD khi khoi dông dông co DK.
Co M(() va ((t) së tim duoc M(t) nhu trên hinh 5-12. Vi du co t1 së tim duoc
(1, va tim duoc M1 va cuôi cung ta co M1(t1).
Nêu Mc(() ( 0 thi: (‚l ( 0 va s‚l ( 2.
¹ Trong qua trinh h•m nguoc thi: sbd ÷ 2; scc ( 1, va (cc ( 0.
¹ Trong qua trinh dao chiêu : sbd ÷ 2; scc ( 0, va (cc ( - (o.
Truong hop biêt sbd va scc së tinh duoc:
tqd÷
Tt 4st |(sbd2−scc2)¹2st2ln sbd scc | (5-54)
Hinh 12
Thuong kêt thuc QTQD khi scc ( 5°s‚l. Thoi gian qua dô tqd phu thuôc vao
st va Tt, nên muôn co tqd.min thuong la thay d…i st.
•huong phap dô thi giai tich:
Dây la phuong phap gân dung, nhung don gian va tiên loi hon phuong phap
giai tich.
•huong trinh chuyên dông:
Mdông(() ÷ Mdg(() ÷ M - Mc L (5-55)
Coi J ÷ const, rut ra: G (5-56)
ˆây tich phân gân dung:G (5-57)
Trong khoang (t nho co thê coi Mdông(() ( const, do do:
Dti»J
Dwi Mdg.tbi (5-58)
Trong do: ((i ÷ (i - (i-1
Mdg.tbi la mômen dông trung binh trong khoang ((i.
Dát:G; vaG chinh la diên tich trên mát pháng |M, (| do duong Ndg bao.
Hinh 13
Chon truoc cac gia tri ((i, së ‚ac dinh duoc (1/Mdông) nho Mdông(() d•
biêt, tu do tim duoc (ti theo (5-58).
Thuong chon ((i ÷ const, nhu thê ta së ‚ac dinh duoc ti, (i, va Mi((i), cuôi
cung ta co M(t) va ((t).
Trên hinh 5-13, ta co: c (5-59)
Trong do: m1/dg - ti ‚ich theo mômen (1/N.m.mm);
m( - ti ‚ich theo tôc dô (Rad/s.mm); si - diên tich (mm2).
Qua trinh qua dô co hoc khi Unguôn ÷ var:
Dây la QTQD trong hê thông TDD co bô biên d…i - dông co (BBD - DC)
nhu hê F - DM, T - DM, KDT - DM, BT - DK, .... Cac hê thông nay thuong
diêu chinh cac thông sô nguôn: thay d…i diên ap nguôn (thay d…i Uu, Us ...)
Hinh 14
Khi tac dông diêu khiên không d…i, hê thông tuong tu nhu khi co diên ap
nguôn không d…i (d• ‚‡t o trên).
Khi tac dông diêu khiên thay d…i theo quy luât cân thiêt, thi hê thông së co
diên ap nguôn thay d…i, va nhu vây së tao ra duoc cac dác tinh mong muôn
cua QTQD. Do chinh la uu diêm cua hê thông bô biên d…i - dông co.
Hê thông Bô biên d…i - dông co diên môt chiêu:
Cac gia thiêt: Mômen can không d…i: Mc ÷ const.
Dong diên phân ung (Iu) liên tuc.
Nhu vây khi thay d…i tac dông diêu khiên (diên ap diêu khiên udk) ta së co
cac dác tinh diêu chinh la nhung duong tháng va song song voi nhau.
Qua trinh qua dô co thê mô ta theo phuong trinh vi phân tuyên tinh sau:
Tc
dw dt ¹w÷w‚l (5-60)
Trong do:
w‚l(t)÷wo(t)−
Mc µ ÷wo(t)−w‚l(t) wo(t)÷ uBD(t)kI (5-61)
Cac gia tri diên ap uBD(t) khac nhau së co cac QTQD khac nhau trong hê
thông TDD.
* Dê don gian, ‚‡t QTQD khi khoi dông BBD - DM co:
Diên ap bô biên d…i:
uBD(t) ÷ ku.t khi 0 ( t ( t1 ÷ UBD.dm/ku (5-62)
va diên ap dinh muc: UBD.dm ÷ const khi t1 ( t
¹ Khi t Š t1: (o(t) ÷ ( BD.t (5-63)
(‚l(t) ÷ ( BD.t - ((c (5-64)
Trong do: gia tôc (BD L- thuong cho truoc.
¹ Qua trinh qua dô khi khoi dông së qua 3 giai doan:
* Giai doan 1: 0 Š t Š to ; M Š Mc ; ( ÷ 0 ; uBD(t) ÷ ku.t
M÷KφI÷KφIn÷Kφ
uBD(t) RΣ ÷ (Kφ)2RΣ ” uBD(t) Kφ ÷ (Kφ)2RΣ ” ku Kφ
”t÷µ.cBD.t (5-65)
Vây, mômen táng ti lê bâc nhât voi thoi gian. Va diêm lam viêc cua dông co
së dich chuyên trong mát pháng |(, M| theo truc hoanh nhu hinh 5-15a.
Khi t ÷ to, kêt thuc giai doan 1:G (5-66)
* Giai doan 2: to ( t ( t1 ; M ( Mc ; ( ( 0 ; uBD(t) ÷ ku.t
Tai t ÷ to : M ÷ Mc : (o(to) ÷ (BD.to ÷ ((c ;
((c ÷G - la dô sut tôc cua dông co khi M ÷ Mc.
Diêm lam viêc së dich chuyên tu dác tinh nay sang dác tinh khac theo quy
luât nao do (duong co mui tên chi trên hinh 4-15a).
Doi gôc toa dô toi t ÷ to, luc nay tinh thoi gian la tƒ ÷ t - to:
•huong trinh vi phân:
Tc
dw dt• ¹w÷w‚l (5-60ƒ)
w‚l(t•)÷wo(t•)−Dwc÷eBD.to¹eBD.t•−Dwc÷eBD.t•
(5-67)
¹ Nghiêm riêng cua (4-60ƒ):G (5-68)
Hê sô B ‚ac dinh theo (4-60ƒ) khi thay (r vao va dông nhât cac hê sô: G
Ta co: B ÷ - Tc. (BD
¹ Nghiêm tu do: G (5-69)
Nghiêm t…ng quat:
w÷wr¹wtd÷eBD.t•−Tc.eBD¹c.e−t•/Tc (5-70)
Khi tƒ ÷ 0 thi ( ÷ 0 nên C ÷ Tc. (BD va ta co:
w÷eBD.t•−Tc.eBD(1−e−t•/Tc) (5-71)
Trong giai doan nay:
M÷Mc¹J
dw dt• ÷Mc¹Tc.eBD(1−e−t•/Tc) (5-72)
Khi t ÷ t1, uBD(t) ÷ UBD.dm, (o(t) ÷ (o.dm, kêt thuc giai doan 2.
* Giai doan 3: t1 ( t ; M ( Mc ; ( ‰ 0 ; diên ap bô biên d…i luc nay: uBD(t) ÷
UBD.dm ÷ const;
Doi gôc toa dô toi t ÷ t1, luc nay tinh thoi gian la t˜ ÷ t - t1:
Tuong tu QTQD co hoc khi diên ap nguôn không d…i, ap dung cac kêt qua
trên ta co phuong trinh:
−t/T rSub Œ size 6Œc} } } } } Œ}w÷w‚l¹(wbd−w‚l).e
(5-73)
−t/T rSub Œ size 6Œc} } } } } Œ}M÷Mc¹(Mbd−Mc).e
(5-74)
(‚l ÷ (o.dm - ((c (5-75)
Diêu kiên ban dâu:
(bd ÷ (cc2 ÷ (Ì) voi tƒ ÷ t1 - to; (5-76)
Mbd ÷ Mcc2 ÷ MÌ) voi tƒ ÷ t1 - to; (5-77)
Su biên thiên cua ((t) va M(t) trinh bay trên hinh 5-15.
Tu (5-77): Mdg ÷ M - Mc ÷ J(.(1 - e-t/Tc) (5-78)
( ÷ d(/dt ÷ (BD(1 - e-t/Tc) (5-79)
Ta thây ráng, trong QTQD khi khoi dông thi mômen dông Mdg va gia sô
( không phu thuôc Mc ma chi phu thuôc vao (BD va Tc. Nhu vây khi cho
truoc hê thông TDD co Tc ÷ const thi chi con lai (BD, do do ta co thê diêu
khiên QTQD môt cach tuy y không phu thuôc vao phu tai.
Hinh 15
* Dôi voi QTQD khi h•m va dao chiêu: co Mdg va ( tuong tu o trên, khi
giam (o(t) môt cach tuyên tinh va Mc ÷ const thi ta co (BD Š 0.
Ta co thê lua chon quy luât biên thiên cua uBD(t) dê tao ra duoc dác tinh
mong muôn cua QTQD trong hê thông TDD.
Hê thông Bô biên d…i - dông co diên ‚oay chiêu:
Truong hop hê thông bô biên tân (BT) - dông co không dông bô (DK), tac
dông diêu khiên lam thay d…i diên ap va tân sô cua bô BT theo quy luât nao
do (thông thuong la theo quy luât uBT/IBT ÷ const).
Gia thiêt bo qua anh huong cua cac song diêu hoa bâc cao cua bô BT dên
dác tinh co. Nhip dô biên thiên cua uBT va IBT dam bao sao cho: M Š Mt
(tuc la dông co lam viêc o doan dác tinh co co s Š st). Khi do, thay d…i diên
ap diêu khiên bô BT thi dác tinh co co thê coi la nhung duong tháng song
song nhau.
Voi nhung gia thiêt trên, hê thông BT - DK co thê ‚em la hê tuyên tinh, nên
ta co thê dung cac phuong trinh tuyên tinh o hê BBD - DM trên dê khao sat
cho hê BT - DK.
ˆuc nay: IBT ÷ kI.t ; va: (BT ÷ d(o/dt ÷ (2(/p).kI; (5-80)
Qua trinh qua dô diên - co trong hê tdd:
Dôi voi hê ma dông co co diên cam lon thi háng sô thoi gian diên tu së lon,
nhu vây ta phai ‚‡t QTQD co ca Tc va Tdt, goi la QTQD diên - co trong hê
thông TDD.
Vi du, khi khoi dông truc tiêp dông co DMdl, Nêu không co diên cam ˆu
trong mach phân ung thi ‚ay ra hiên tuong thoat dâu dong diên phân ung
táng vot lên tri sô báng dong ngán mach rôi sau do giam dân theo quy luât
ham mu.
Nhung thuc tê, do co ˆu nên dong diên không táng dôt biên nhu vây duoc.
Va QTQD së di•n ra khac di.
Vi du ‚‡t QTQD mach phân ung DMdl:
Hinh 16
•huong trinh dác tinh qua dô mach phân ung:
u÷i.R¹ˆ
di dt ¹E÷i.R¹ˆ di dt ¹Kφω; (5-81)
Mát khac: Mdg ÷ M - Mc L (5-82)
Nên: M ÷ Mc ¹G (5-83)
Suy ra: iu ÷ Iu.c ¹G (5-84)
Dao ham (4-84) ta co: G (5-85)
Thay (5-84), (5-85) vao (5-81) ta co:
u÷I.c.R¹
J.R Kφ ” dω dt ¹ J.ˆ Kφ ” d2ω dt2 ¹Kφω (5-86)
Biên d…i, ta co:
T.Tc”
d2ω dt2 ¹Tc” dωdt ¹ω÷ω‚l (5-87)
Trong do:
Tu ÷ ˆu/Ru - háng sô thoi gian diên tu mach phân ung.
Tc ÷ J/( ÷ (J.Ru)/(K()2 - háng sô thoi gian co hoc.
(‚l ÷ (o - ((c ÷ (o - (Iu.Ru)/K( - tôc dô ‚ac lâp.
•huong trinh dác tinh cua (4-87):
Tu.Tc.p2 ¹ Tcp ¹ 1 ÷ 0 (5-88)
Giai (5-88) ra ta co nghiêm:
p1,2÷−
1 2T + \

1−(4T/Tc) 2T (5-89)
¹ Nêu: Tc ( 4Tu thi (5-88) co nghiêm thuc va âm:
p1,2÷−u1,2÷
1+\
1
1−(4T/Tc) 2T (5-90)
Va ((t) së biên thiên theo quy luât ham mu.
¹ Nêu: Tc Š 4Tu thi (5-88) co nghiêm phuc (phân thuc âm):
•1, 2 ÷ - u + j (5-91) 
Trong do:G (5-92)
Va ((t) së biên thiên theo quy luât ham bâc hai (dao dông).
Chuong 6
Khai niêm chung
Muôn hê thông truyên dông diên tu dông (HT TDDTD) lam viêc dung cac
chi tiêu kŽ thuât, kinh tê va an toan, cân chon dung dông co diên.
Nêu chon dông co không phu hop, công suât dông co qua lon, së lam táng
gia thanh, giam hiêu suât truyên dông va giam hê sô công suât cos(.
Nguoc lai, nêu chon dông co co công suât qua nho so voi yêu câu thi co thê
dông co không lam viêc duoc hoác bi qua tai d‹n dên phat nong qua nhiêt dô
cho ph‡p gây chay hoác giam tu…i tho dông co.
Khi chon dông co phai cán cu vao tri sô va chê dô lam viêc cua phu tai; phai
‚‡t dên su phat nong cua dông co luc binh thuong cung nhu luc qua tai.
Khi may diên lam viêc së phat sinh cac t…n thât công suât (• va t…n thât náng
luong:
ΔW÷}Δ•.dt (6-1)
T…n thât nay së dôt nong may diên. Nêu may diên không co su trao d…i nhiêt
voi môi truong thi nhiêt dô trong may diên së táng dên vô cung va lam chay
may diên. Thuc tê thi trong qua trinh lam viêc, may diên co trao d…i nhiêt
voi môi truong nên nhiêt dô trong no chi táng dên môi gia tri …n dinh nao
do.
Dôi voi vât thê dông nhât ta co:
Δ•.dt ÷ C.dt ¹ A.t.dt (6-2)
Trong do:
( ÷ (tomd - tomt) la nhiêt sai (dô chênh nhiêt dô giua may diên va môi
truong, tinh theo dô oC).
tomd la nhiêt dô cua may diên (oC).
tomt la nhiêt dô môi truong (oC).
A la hê sô toa nhiêt cua may diên (Jul/ cal.oC).
C la nhiêt dung cua may diên (Jul/ oC).
dt la khoang thoi gian nho (s).
Giai phuong trinh (6-2) ta duoc:
¹ Qua trinh dôt nong khi may diên lam viêc (nhiêt sai táng):
( ÷ (ôd ¹ ((bd - (ôd).e-t/ ( (6-3)
¹ Cac duong cong phat nong va nguôi lanh cua may diên:
Hinh 1
Trong do:
(ôd ÷ Q/ A la nhiêt sai …n dinh cua may diên khi t ÷ ( .
Q la nhiêt luong cua may diên (Jul/ s).
(bd la nhiêt sai ban dâu khi t ÷ 0.
( ÷ C/A la háng sô thoi gian dôt nong.
Khi t ÷ 0 va (bd ÷ 0 (tuc ban dâu tomd ÷ tomt) thi:
( ÷ (ôd.(1 - e-t/ () (6-4)
¹ Qua trinh nguôi lanh khi may diên ngung lam viêc (nhiêt sai giam):
( ÷ (bd.e-t/ (o (6-5)
Trong do: (o la háng sô thoi gian nguôi lanh.
Hinh 2
* Cac chê dô lam viêc cua hê phân loai theo ( co 3 loai:
¹ Chê dô dai han: khi co tai lâu dai, (c.tai ÷ (ôd (hinh 6-3a).
¹ Chê dô ngán han: Trong thoi gian co tai: (c.tai Š (ôd nhu hinh 6-3b.
¹ Chê dô ngán han láp lai: luc co tai: (c.tai Š (ôd , luc dung thi (k.tai ( (bd
nhu hinh 6 - 3c, ((c.tai ( tlv , (k.tai ( tn ) .
Hinh 3
Cac chi tiêu CHâT ˆUoNG va cac buoc chon dông co diên
Cac chi tiêu
Chi tiêu kŽ thuât
Dông co duoc chon phai thich ung voi môi truong lam viêc:
Tuy theo môi truong: khô - uot, sach - b€n, nong - lanh, hoa chât án mon, d•
n…, ..., ma chon cac dông co kiêu: ho - kin, chông nuoc, chông hoa chât,
chông n…, nhiêt doi hoa, ...
Dông co duoc chon phai thoa m•n diêu kiên phat nong khi lam viêc binh
thuong cung nhu khi qua tai (dây la diêu kiên co ban):
(dc ( (cp ; hay: todc ( tocp (6-6)
(tocp phu thuôc vât liêu chê tao va kêt câu tung loai dông co)
Dông co duoc chon phai dam bao tôc dô yêu câu: tôc dô dinh muc, co diêu
chinh tôc dô hay không, pham vi diêu chinh tôc dô, diêu chinh tron hay diêu
chinh co câp.
Chon loai dông co thông dung hay dông co co diêu chinh tôc dô. Chon loai
dông co ‚oay chiêu hay dông co môt chiêu ...
Dông co duoc chon phai dam bao khoi dông, h•m, dao chiêu ... tôt.
chi tiêu kinh tê
Dông co duoc chon phai lam viêc voi hiêu suât kinh tê cao, vôn dâu tu b‡,
chi phi vân hanh it, bao quan va s•a chua thâp, s• dung hêt công suât...
Cac buoc chon công suât dông co
Dê tinh chon công suât dông co cân phai biêt môt sô yêu câu co ban:
- Dác tinh phu tai •yc((), Myc((), va dô thi phu tai •c(t), Mc(t), ωc(t).
- •ham vi diêu chinh tôc dô D: (min va (ma‚ .
- ˆoai dông co dinh chon (‚oay chiêu, môt chiêu, dác biêt).
- •huong phap diêu chinh va dung bô biên d…i gi trong hê thông.
Diêu kiên chon:
Mdc ( Mc ¹ Mco ¹ Mdg (6-7)
Cac buoc tiên hanh chon công suât dông co:
Buoc 1
Cán cu Mc(t) hoác •c(t), Ic(t), ... hinh 6-4a , tinh mô men trung binh:
Mtb÷
n _ 1 Mc.i.ti n _ 1 ti ; (6-8)
Dua vao s… tay tra cuu, so bô chon dông co co:
Mdm.chon ( Mtb ; (6-9)
Mdm.chon - mô men dinh muc cua dông co duoc chon.
Buoc 2
Tinh mô men dông (trong qua trinh qua dô) dua vao ((t):
(6-10)
Trong do: ( la goc nghiêng n(t) o hinh 6-4b trong qua trinh qua dô.
J la mô men quan tinh cua hê thông d• quy d…i vê truc dông co.
Hinh 4
Vë biêu dô Mdg(t) nhu hinh 6-4c.
Buoc 3
Vë biêu dô phu tai dông Mc.dg(t) nhu hinh 6-4d:
Mc.dg ÷ Mc ¹ Mco ¹ Mdg ; (6-11)
Buoc 4
Dua vao Mc.dg(t) tiên hanh kiêm tra kha náng qua tai cua dông co theo diêu
kiên:
(M.Mdm ( Mma‚ ; (6-12)
Dông co thuong: (M ÷ 2
Dông co DKdq : (M ÷ 2 ( 3
Dông co DKls : (M ÷ 1,8 ( 3
Dông co DKrs, 2ls : (M ÷ 1,8 ( 2,7
Buoc 5
Cuôi cung kiêm tra lai công suât dông co theo diêu kiên phat nong (cu thê së
khao sat o phân sau).
- Nêu sau khi kiêm tra ma không thoa m•n cac diêu kiên phat nong va qua
tai thi phai chon lai dông co; thuong táng công suât dông co lên môt câp.
* Gân dung: bo qua qua trinh qua dô coi Mdg ( 0. Nhu vây chi cân Mc(t)
t‘nh, di tinh Mtb(t) rôi chon so bô dông co, sau kiêm tra lai theo diêu kiên
phat nong theo biêu dô phu tai t‘nh.
Chon dông co diên khi không diêu chinh tôc dô
Chon dông co diên lam viêc dai han
Chon dông co phuc vu phu tai dai han không d…i
Dua vao •c(t) hoác Mc(t) d• quy d…i vê truc dông co.
Vi du nhu hinh 6-5, dua vao s… tay, chon dông co co:
•dm ( •c ; (6-13)
Thông thuong chon:
•dm ÷ (1 ( 1,3).•c ; (6-14)
Không cân kiêm nghiêm qua tai vê mô men, nhung cân kiêm nghiêm diêu
kiên khoi dông va phat nong.
Hinh 5
Chon dông co phuc vu phu tai dai han biên d…i
Hinh 6
Cac buoc tiên hanh chon dông co nhu muc 6.2, o dây chi trinh bay buoc
chon công suât dông co theo tri trung binh:
Mtb÷
n _ 1 Mc.i.ti n _ 1 ti (6-15a)
•tb÷
n _ 1 •c.i.ti n _ 1 ti (6-15b)
Dông co chon phai co:
Mdm ÷ (1 ( 1,3 )Mtb ; (6-16a)
•dm ÷ (1 ( 1,3)•tb ; (6-16b)
Diêu kiên kiêm nghiêm: theo diêu kiên phat nong, qua tai vê mô men va
khoi dông.
Chon dông co diên lam viêc ngán han
Chon dông co dai han lam viêc cho phu tai ngán han
Nêu chon •dh.dm ( •c.nh thi ( Š (cp , nhu vây së không s• dung hêt kha
náng chiu nhiêt cua dông co. Vây co thê chon công suât •dh.dm Š •c.nh !
Gia s• dông co dai han co •dh.dm va Mdh.dm. Khi no lam viêc trong chê dô
ngán han voi thoi gian tlv thi co thê táng phu tai dên:
•c.nh ÷ (.•dh.dm ; (6-17a)
Mc.nh ÷ (.Mdh.dm ; (6-17b)
Hinh 7
Khi do phai tinh toan thoi gian lam viêc sao cho phat nong cua dông co dat
gia tri cho ph‡p (dê tân dung hêt kha náng chiu nhiêt cua dông co).
Voi dông co dai han (duong 1):
(ôd1 ÷ ((•dh.dm / A) ÷ (cp (6-18)
Khi chon dông co dai han co công suât nho hon phu tai ngán han thi:
(ôd2 ÷ ((•c.nh / A) ‰ (ôd1 ÷ (cp (6-19)
Muôn ( tiên toi (ôd1 ÷ (cp trong thoi gian lam viêc tlv thi dua vao phuong
trinh duong cong phat nong voi diêu kiên ban dâu la (bd ÷ 0, ta co:
(ôd1 ÷ (ôd2.(1 - e- tlv/ () ÷ ((•c.nh / A).(1 - e- tlv/ () ÷ (cp ; (6-20)
Hê sô qua tai vê nhiêt khi chon •dh.dm Š •c.nh la:
qn ÷ (•c.nh / (•dh.dm ÷ (ôd2 / (ôd2 ÷ 1 / (1 - e- tlv/ () (6-21)
Mát khac ta co:
(•dh.dm ÷ (•c.nh.(1 - e- tlv/ () (6-22)
Rut ra:
tlv ÷ (.ln| (•c.nh / ((•c.nh - (•dh.dm)| (6-23)
Hê sô qua dong khi chon •dh.dm Š •c.nh la:
qd ÷ Ic.nh / Idh.dm ÷ •c.nh / •dh.dm (9 - 24)
Mát khac:
qn ÷ (•c.nh / (•dh.dm ÷ (K ¹ Vc.nh) / (K ¹ Vdh.dm)
÷ (K ¹ qd2.Vdh.dm) / (K ¹ Vdh.dm) (6-25)
Dát: K / Vdh.dm ÷ ( , (thuong: ( ÷ 0,5 ( 2) ta co:
qn ÷ (u ¹ qd2) / (u ¹ 1) (6-26)
qd÷\
q
1¹u.e−tlv/0 1¹e−tlv/0 (6-27)
Va cuôi cung ta chon dông co dai han phuc vu cho phu tai ngán han:
•dh.dm.chon ( •c.nh / qd (6-28)
Chon dông co ngán han phuc vu phu tai ngán han
Dông co ngán han duoc chê tao co thoi gian lam viêc tiêu chu€n la:
ttc ÷15, 30, 60, 90, ( phut ). Nhu vây ta phai chon:
tlv ÷ ttc (6-29)
•dm.chon ( •lv.nh (6-30)
Nêu tlv ( ttc thi so bô chon dông co co ttc va •dm gân voi gia tri tlv va
•c.nh. Sau do ‚ac dinh t…n thât dông co (•dm voi công suât •dm, va (•c.nh
voi •c.nh. Quy tác chon dông co la:
”•dm.chon ”G (6-30)
Dông thoi tiên hanh kiêm nghiêm dông co theo diêu kiên qua tai vê mômen,
mômen khoi dông va diêu kiên phat nong.
Chon dông co lam viêc ngán han láp lai
Dô thi phu tai va duong cong phat nong
Sau môt sô chu ky lam viêc, ((t) së dao dông trong khoang (min ( (ma‚ :
Trong khoang tlv : ( ÷ (ôd - ((ôd - (min ).e- t/ ( (6-31)
Trong khoang tn : ( ÷ (ma‚.e- t/ (o ; (6-32)
Ta tinh duoc (ma‚ va (min :
(ma‚ ÷ (ôd.(1 - e- tlv/ () ¹ (min.e- tlv/ ( (6-33)
tmin ÷ tma‚.e- tn/ 0o (6-34)
(ma‚ ÷ (ôd[ (6-35)
(min ÷ (ôd[ (6-36)
Nêu ( ÷ (o thi:
(ma‚ ÷ (ôd[ (6-37)
Khai triên chuôi Furiê va lây sô hang thu 1 cua chuôi ta co:
(ma‚ ( (ôd.( tlv / tck ) ÷ (ôd.( (6-38)
Hinh 8
Chon dông co dai han phuc vu phu tai ngán han láp lai
Thuong chon dông co dai han co •dh.dm Š •c.nhll dê tân dung kha náng
phat nong cho ph‡p cua dông co. Nhu vây hê sô qua tai vê nhiêt:
qn ÷ (ôd / (ma‚ ÷G (6-39)
Biên dôi sô mu:
(
tlv 0 ¹ tn 0o )÷ 1 0 ”|tlv¹ tn0 0o |÷ tlv 0 ”|1¹ µtn tlv |÷
tlv c.0 ; (6-40)
( la hê sô ‚‡t toi diêu kiên lam mat bi k‡m di trong thoi gian nghi.
( ÷ 0,5 dôi voi dông co diên môt chiêu.
( ÷ 0,25 dôi voi dông co diên ‚oay chiêu.
( ÷G la háng sô thoi gian dong diên tuong dôi co ‚‡t dên diêu kiên lam mat
bi k‡m di trong thoi gian nghi.
Cuôi cung ta co:
qn÷
1−e−tlv/c.0 1−e−tlv/0 (6-41)
Chon công suât dông co dai han phuc vu phu tai ngán han láp lai:
(•dh.dm.chon ( (•c.nh / qn (6- 42)
Chon dông co ngán han láp lai phuc vu phu tai NHˆˆ
Dông co ngán han láp lai thuong duoc chê tao chuyên dung co dô bên co khi
cao, quan tinh nho (dê dam bao khoi dông va h•m thuong ‚uyên) va kha
náng qua tai lon (tu 2,5 ( 3,5 lân).
Dông thoi duoc chê tao voi thoi gian dong diên tiêu chu€n la: (tc° ÷ 15°,
25°, 40° va 60°.
Dông co duoc chon:
(tc° ÷ (Iutai° (6-43)
•dm.chon ( •c.nhll (6-44)
Trong truong hop (tc° ( (It° thi cân hiêu chinh lai công suât dông co:
•dm.chon ÷ •c.nhll [ (6-45)
Sau do phai kiêm tra vê mô men qua tai, khoi dông va phat nong.
Chon dông co diên khi diêu chinh tôc dô
Dê tinh chon công suât dông co trong truong hop nay cân phai biêt nhung
yêu câu co ban sau:
1. Dác tinh phu tai •yc((), Myc(() va dô thi phu tai •c(t), Mc(t), ω(t)
2. •ham vi diêu chinh tôc dô: D ÷ (ma‚ / (min
3. ˆoai dông co dinh chon ( môt chiêu, ‚oay chiêu, ... ).
4. •huong phap diêu chinh va bô biên d…i trong hê thông TDDTD do.
Hai yêu câu trên nhám ‚ac dinh nhung tham sô •yc.ma‚ va Myc.ma‚.
Vi du: Dôi voi phu tai truyên dông yêu câu trong pham vi diêu chinh co • ÷
const (‚em hinh 6-9a).
Ta co công suât yêu câu cuc dai: •ma‚ ÷ •dm ÷ const, nhung mô men yêu
câu cuc dai lai phu thuôc vao pham vi diêu chinh:
Mma‚ ÷ •dm / (min .
Dôi voi phu tai truyên dông yêu câu trong pham vi diêu chinh tôc dô, M ÷
const (‚em hinh 6-9b).
Ta co:
•ma‚ ÷ Mdm.(ma‚ .
Hinh 9
Hai yêu câu vê loai dông co va loai truyên dông co y ngh‘a dác biêt quan
trong. No ‚ac dinh kich thuoc công suât láp dát truyên dông, boi vi hai yêu
câu nay cho biêt hiêu suât truyên dông va dác tinh diêu chinh •d.ch((),
Md.ch(() cua truyên dông. Thông thuong cac dác tinh diêu chinh nay thuong
phu hop voi dác tinh phu tai yêu câu •yc((), Myc(() (‚em hinh 6 -10).
Hinh 10
Tuy vây co truong hop, nguoi ta thiêt kê hê truyên dông co dác tinh diêu
chinh không phu hop chi vi muc dich la don gian câu truc diêu chinh.
Vi du: Dôi voi tai • ÷ const, khi s• dung dông co diên môt chiêu, phuong
phap diêu chinh thich hop la diêu chinh tu thông kich tu. Nhung ta dung
phuong phap diêu chinh diên ap phân ung thi khi tinh chon công suât dông
co cân phai ‚‡t yêu câu Mma‚ (hinh 6 - 11).
Vây công suât dông co luc do không phai la •dm ÷ •yc ma:
•dm ÷ Mma‚.(ma‚ ÷ ((ma‚ / (min ).•yc ÷ D.•yc (6-46)
Nhu vây công suât dát së lon hon D lân so voi •yc .
Hinh 11
Mát khac viêc tinh chon công suât dông co con phu thuôc vao phuong phap
diêu chinh tôc dô, vi du cung môt loai dông co nhu dông co không dông bô,
môi phuong phap diêu chinh khac nhau co dác tinh truyên dông khac nhau,
phuong phap diêu chinh diên ap dung tiristor co hiêu suât thâp so voi
phuong phap diêu chinh tân sô dung bô biên d…i tiristor. Vi vây khi tinh
chon công suât dông co bát buôc phai ‚em ‚‡t toi t…n thât công suât (• va
tiêu thu công suât phan khang Q trong suôt dai diêu chinh.
Do vây viêc tinh chon công suât dông co cho truyên dông co diêu chinh tôc
dô cân phai gán voi môt hê truyên dông chon truoc dê co dây du yêu câu co
ban cho viêc tinh chon.
Kiêm nghiêm công suât dông co diên
Viêc tinh chon công suât dông co o cac muc trên duoc coi la giai doan chon
so bô ban dâu. Dê kháng dinh chác chán viêc tinh chon do la châp nhân
duoc, ta cân phai kiêm nghiêm lai viêc tinh chon do.
Yêu câu vê kiêm nghiêm viêc tinh chon công suât dông co gôm co:
- Kiêm nghiêm phat nong:
(ôd ( (cp (6-47)
- Kiêm nghiêm qua tai vê mô men:
Mdm ‰ Mc.ma‚ (6-48)
- Kiêm nghiêm mô men khoi dông:
Mkd ( Mc.momay (6- 49)
Ta thây ráng viêc kiêm nghiêm theo yêu câu qua tai vê mô men va mô men
khoi dông co thê thuc hiên d• dang.
Riêng vê yêu câu kiêm nghiêm phat nong la kho khán, không thê tinh toan
phat nong dông co môt cach chinh ‚ac duoc (vi tinh phat nong dông co la
bai toan phuc tap).
Tuy vây gân dung co thê s• dung cac phuong phap kiêm nghiêm phat nong
gian tiêp qua cac dai luong diên sau dây.
Kiêm nghiêm dông co báng phuong phap t…n thât trung binh:
- Gia s• co dác tinh tai •c(t) la duong cong thi phai hinh thang hoa tung
doan va trong môi doan duoc coi la co •c ÷ const (nhu hinh 6 - 12).
Hinh 12
„uât phat tu phuong phap nhiêt sai cuc dai (‚em tai liêu tham khao) voi
diêu kiên ‚‡t o chu ky ‚a diêm gôc toa dô, luc do thi nhiêt sai cua dông co
biên thiên theo quy luât ‚ac dinh,
va ta co: (bd ÷ (cc ÷ (‚ .
Tu phuong trinh (ma‚(t) ta co:
t‚(1−e−tck/0)÷
Δ•1 A (1−e−t1/0).e−(tck−t1)/0¹ ¹ Δ•2 A (1−e−t2/0).e−|tck−
(t1¹t2)|/0¹...¹ ...¹ Δ•n A (1−e−tn/0) (6-50)
„em nhiêt sai …n dinh (‚ do luong t…n thât công suât trung binh (•tb gây ra,
ta co:
t‚÷
Δ•tb A (6-51)
Thay vao ta co:
Δ•tb A (1−e−tck/0)÷ Δ•1 A (1−e−t1/0).e−(tck−t1)/0¹ ¹ Δ•2 A
(1−e−t2/0).e−|tck−(t1¹t2)|/0¹...¹ ...¹ Δ•n A (1−e−tn/0) (6-52)
Khai triên ham e- ‚ va chi lây 2 sô hang dâu, ta co:
Δ•tb A ” tck 0 ÷ Δ•1 A ” t10 ¹ Δ•2 A ” t20 ¹...¹ Δ•n A ” tn
0 (6-53)
Voi gia thiêt trong qua trinh lam viêc: A ÷ const, ( ÷ const, ta co:
Δ•tb÷
n _ 1 •iti n _ 1 ti ÷ n _ 1 •iti tck (6-54)
Va dông co duoc chon phai dam bao:
(•dm.chon ( (•tb (6-55)
Trong thuc tê, viêc tinh toan (•i , (•tb co thê dua vao •c(t) va ((•c) cua dông
co (‚em hinh 6-13):
Va (•dm.chon duoc ‚ac dinh theo công thuc:
Δ•dm.chon÷•dm
1−qdm qdm (6-56)
Dôi voi dông co co quat gio tu lam mat thi trong biêu thuc (6-55) phai tinh
dên kha náng suy giam cua truyên nhiêt khi dung may, khi khoi dông va
h•m, ta co:
Δ•tb÷
n _ 1 •i.ti u_tk¹µ_t0¹_tlv (6-57)
Hinh 13
Trong do:
( la hê sô giam truyên nhiêt khi khoi dông va h•m,
( ÷ 0,75 dôi voi dông co diên môt chiêu,
( ÷ 0,5 dôi voi dông co diên ‚oay chiêu.
tk la thoi gian khoi dông va h•m.
( la hê sô giam truyên nhiêt khi dông co dung.
( ÷ 0,5 dôi voi dông co diên môt chiêu.
( ÷ 0,25 dôi voi dông co diên ‚oay chiêu.
t0 la thoi gian nghi cua dông co.
Kiêm nghiêm dông co theo dai luong dong diên dáng tri
„uât phat tu biêu thuc:
Δ• ÷ K ¹ V ÷ K ¹ bI2 (6-58)
Trong do:
K la t…n thât công suât không d…i.
V la t…n thât công suât biên d…i, thuong: V ÷ bI2 .
I la dong diên dông co.
b la hê sô t’ lê.
Hinh 14
Hinh 15
Nhu vây tuong duong voi biêu thuc (•tb ta co biêu thuc dong diên dáng tri:
Idt÷
n _ 1 Ii2 u_tk¹µ_t0¹_tlv (6-59)
Diêu kiên kiêm nghiêm:
Idt ( Idm.chon (6-60)
Dê tinh gia tri Idt ta phai tinh qua trinh qua dô.
Gia thiêt co kêt qua tinh dong diên i(t), no co dang duong cong liên tuc, nhu
trên hinh 6-14a bâc thang hoa) va trên hinh 6-14b (g•y khuc hoa) dê tim Ii
va ti :
Hinh 16
Trong truong hop duong cong dong diên co dang táng truong lon nhu trên
hinh 6-15b, thi ta dung công thuc gân dung:
Ii÷\
I
Idi.Ici¹
ΔI2 3 (6-61)
ΔI ÷ Ici - Idi (6-62)
Trong do: Idi, Ici ‚ac dinh theo dô thi trên hinh 6-15.
Kiêm nghiêm dông co theo dai luong mô men dáng tri
•huong phap kiêm nghiêm dông co theo diêu kiên phat nong gian tiêp la mô
men duoc suy ra tu phuong phap dong diên dáng tri, khi mô men t’ lê voi
dong diên: M ÷ cI (c la hê sô t’ lê).
Dôi voi dông co diên môt chiêu thi diêu kiên nay duoc thoa m•n khi tu
thông cua dông co không d…i.
Dôi voi dông co không dông bô:
M ÷ CmI2 2cosφ2 (6-62) 
Ta cân phai co (2 ÷ const, va cos(2 ÷ const ( tuc la gân tôc dô dinh muc cua
dông co ).
Tinh mô men dáng tri:
Mdt÷\
M
1 tck n_ 1 Mi2.ti (6-63)
Kiêm nghiêm dông co:
Mdm.chon ( Mdt (6-64)
Kiêm nghiêm dông co theo dai luong công suât dáng tri
Trong truyên dông ma tôc dô dông co it thay d…i thi • ( M, do vây co thê
dung dai luong công suât dáng tri dê kiêm nghiêm phat nong.
Hinh 17
Công suât dáng tri:
•dt÷\

1 tck n_ 1 •i2.ti (6-65)
Chon dông co co:
•dm.chon ( •dt (6-66)
Trong thuc tê o gian dô phu tai, tôc dô truyên dông thuong thay d…i lon
trong qua trinh khoi dông va h•m. Cho nên cân phai tinh toan hiêu chinh
•(t) nhu hinh 6-16.
Câu hoi ôn tâp
1. Cac quan hê nhiêt sai cua dông co theo thoi gian ” ÷ I(t) duoc s• dung voi
muc dich gi ” nhip dô táng/giam nhiêt sai khi án tai hoác thao tai cua dông
co diên phu thuôc vao thông sô nao ” Nêu y ngh‘a cua háng sô thoi gian phat
nong Tn ”
2. Dô thi phu tai la gi ” Dinh ngh‘a dô thi phu tai t‘nh va dô thi phu tai toan
phân. Su khac nhau giua hai loai dô thi phu tai do la gi ” Công dung cua
tung loai trong viêc giai quyêt bai toan tinh chon công suât dông co ”
3. Dôi voi dông co diên co may chê dô lam viêc ” Dác diêm lam viêc cua
dông co o tung chê dô do ” Dô thi phu tai cua tung loai chê dô duoc dác
trung boi nhung thông sô nao ”
4. Viêt công thuc tinh toan hoác kiêm nghiêm phat nong dông co báng
phuong phap nhiêt sai, t…n thât công suât trung binh, cac dai luong dáng tri ”
Công dung cua tung phuong phap dôi voi bai toan chon công suât dông co ”
5. Cac buoc tinh chon công suât dông co o chê dô dai han va chê dô ngán
han, ngán han láp lai ”
Chuong 7
C,c nguyBn tắc điều khi.n tự động
Uuất 1h,t t( yBu cFu c@ng nghệI cFn thay đ8i tốc độM thay
đ8i h4nh tr>nh )4m 3iệc của c+ cấu <;n Vuất %%%
Uuất 1h,t t( ch7 độ )4m 3iệc của ! #:!#I khgi độngM
chuy.n đ8i tốc độM hCmM đ;o chiềuM W(ng m,y %%%
Uuất 1h,t t( yBu cFu k¡ thuZtM kinh t7I điều ch2nh tốc độM 8n
đKnhM ch'nh V,c caoM an to4n%%% 34 kinh t7%
!( đD cFn cD nh`ng nguyBn tắc #:!# đ. thực hiện được c,c
yBu cFu trBnM đQng thYi tự động h*n ch7 c,c đ*i )ượng cFn
h*n ch7I W^ng điện cho 1h[1M m@ mHn cho 1h[1M tốc độ cho
1h[1M c@ng <uất cho 1h[1M %%%
#iều khi.n tự động thHo nguyBn tắc thYi gian
% Nội Wung
CD đQ thK khgi động #Pđ) 3?i R cấ1 điện trg 1h-I
Figure 1
" !rBn h>nh ‡"1M tr>nh 64y đ&c t'nh khgi độngI ((yư$M ((t$M y(t$
của động c+ điện một chiều k'ch t( độc )Z1M cD R cấ1 khgi
động (Wxng điện trg 1h- h*n ch7 W^ng khgi động$%
" •ua đQ thK khgi động g trBnM ta thấyI 3iệc ngắn m*ch c,c
cấ1 điện trg 1h- cD th. V;y ra <au nh`ng kho;ng thYi gian
nhất đKnhI
+ Cấ1 th] nhất được ngắn m*ch <au kho;ng thYi gian t1 k.
t( khi 6ắt đFu khgi động%
+ Cấ1 th] R được ngắn m*ch <au kho;ng thYi gian tR k. t(
khi 6ắt đFu ngắn m*ch cấ1 1%%%
" C,c t'n hiệu điều khi.n g c,c thYi đi.m trBn được t*o ra nhY
c,c r+ )H thYi gian% !hYi gian Wuy tr> của c,c r+ )H thYi gian
hiện nay cD th. đ*tI tW%tr a eMe}< ( R hM 34 )?n h+n%
" !hYi gian thực hiện c,c cấ1 khgi động (tWtr%kđ$ được V,c
đKnh thHo t'nh to,n =u, tr>nh =u, độ của hệ thống !## !#%
:hi P(($ { hay y(($ | )4 tuy7n t'nh th> thYi gian =u, tr>nh =u,
độ gi`a hai cấ1 tốc độ )4I
t

a
ci
)n
M
dgi
M
dgi¹1
a
!
β
)n
M
dgi
M
dgi¹1
a~
ω
i¹1
−ω
i
M
dgi
−M
dgi¹1
)n
M
dgi
M
dgi¹1
(‡"1$
" !hYi gian ch2nh đKnh của r+ )H thYi gian đ. thực hiện gia tốc
t( tốc độ th] i đ7n tốc độ th] i+1 )4I
tcđ a t=đ " to (‡"R$
!rong đDI t=đ " )4 thYi gian =u, độ gi`a R cấ1 tốc độ%
to " )4 thYi gian t,c động của c,c thi7t 6KM kh' c- trong m*ch
cD )iBn =uan đ7n <ự t,c động của r+ )H thYi gian%
C,c m*ch đi.n h>nhI
J Pg m,y động c+ điện một chiều R cấ1 điện trg 1h-
8\ Sơ đf:
Figure 2
R$ NguyBn )˜ )4m 3iệcI
J :hgi động động c+I
" #Dng c,c cFu Wao 1ChM RChM WXn đ7n cuộn W0y r+ )H thYi
gian 1•!h(11"1e$ cD điệnM ti71 đi.m 1•!h(1k"1}$ mg raM đ;m
6;o cho c,c cuộn W0y c@ng tắc t+ 1Ž(1}"1e$M RŽ(1‡"1e$
kh@ng cD điệnM 34 như 3Zy c,c điện trg 1h- •ưb1 M •ưbR M <Œ
đều tham gia trong m*ch 1hFn ]ng%
" ấn nút P th> cuộn W0y :(†"1e$ cD điệnM c,c ti71 đi.m :(1"k$M
:(„"‰$ đDng )*iM WXn đ7n động c+ # được khgi động 3?i to4n
6ộ điện trg 1h- trong m*ch 1hFn ]ngI •ưb( a •ưb1 + •ưbR M
thHo đ&c t'nh 1% !i71 đi.m :(‡"†$ đDng )*i đ. Wuy tr> cho
c@ng tắc t+ : khi th@i ấn P% C,c ti71 đi.m :(1"k$M :(„"‰$
đDng )*iM )4m cho cuộn W0y R•!h(m"„$ cD điệnM ti71 đi.m
R•!h(1}"1‡$ mg raM đ;m 6;o cho cuộn W0y RŽ(1‡"1e$ kh@ng
cD điện%
:(}"11$ mgM :(}"1k$ đDngM )4m 1•!h(11"1e$ mất điệnM <au
thYi gian ch2nh đKnh của 1•!h (( t1$ th> 1•!h(1k"1}$ đDngM
)4m cho 1Ž(m"„$ đDngM ngắn m*ch •ưb1 M động c+ # khgi
động <ang đ&c t'nh RM tư+ng ]ng 3?i •ưbR %
!i71 đi.m 1Ž(m"„$ đDng )*iM )4m R•!h(m"„$ mất điệnM <au thYi
gian ch2nh đKnh của R•!h (( tR " t1$M th> R•!h(1}"1‡$ k'n )*iM
)4m RŽ(1‡"1e$ cD điệnM 34 RŽ(R"m$ đDng )*iM ngắn m*ch
•ưbR M động c+ # chuy.n <ang đ&c t'nh c+ tự nhiBn 34 <Œ t?i
)4m 3iệc g đi.m V,c )Z1 U… %
J h(ng động c+I
" ấn nút h )4m cuộn W0y :(†"1e$ mất điệnM 34 :(1"k$ mgM :(„"
‰$ mgM )4m 1hFn ]ng # mất điệnM 34 R•!h(m"„$ mất điệno
:(‡"†$ mg raM :(}"1k$ mgM :(}"11$ k'n )*iM )4m 1•!h(11"1e$ cD
điện )*iM chu±n 6K khgi động )Fn <au%
J /hư+ng tr>nh đ&c t'nh c+I
Ma
U
K4

R¹R

(K4)
2
M („"k$
J /hư+ng tr>nh đ&c t'nh =u, tr>nh =u, độ khi khgi độngI
$Rng :9v
( a (U… + ((6đ + (U…$%H"tp!c (‡"m$
P a P
c
+ (P
1
" P
c
$%H
"tp!c
(‡"}$
Figure 3
J !hYi gian khgi độngI
tkđ a– (‡"„$
J !hYi gian ch2nh đKnh của c,c r+ )H thYi gianI
•!hI tcđ%1•!h a tkđ%1 " {t(k$ + t(1Ž$| (‡"‡$
R•!hI tcđ%R•!h a tkđ%R " {t(RŽ$| (‡"‰$
_> {t(:$ M t(1Ž$ M t(RŽ$| ss tkđ M nBnI tcđ ( tkđ % #Q thKI h>nh ‡
"k1%
NhZn V[t
8\ ản" "2Cng cQR D%Dkn tải Mc ZE"i o‚ 6cAnstG R6 cAnst\:
" _' W-I CD đQ thK khgi động #Pđ) 3?i R cấ1 điện trg 1h-I
" :hi Pc tNng th> Pđộng tNngM =u, tr>nh =u, độ tNng%
" :hi m@ mHn t;i Pc hay W^ng t;i yc tNngM m@ mHn động
gi;mM thYi gian =u, độ tNng (=u, tr>nh =u, độ 6K gi;m gia
tốc$%
" _> Pc( r Pc (hay yc( r yc$ nBn P(động a (P " Pc($ s Pđộng
Wo đD =u, tr>nh gia tốc chZm )*i% San đFu ( tNng đ7n
(1( ((1( s (1$M t]c )4 cấ1 1 g đi.m 61 th> đC h7t thYi gian
ch2nh đKnh của •!h nBn 1h;i chuy.n <ang cấ1 RM t]c <ang
đi.m c1M c] như 3Zy chuy.n đ8i t( W1 <ang H1M 3%3%%% Như
3ZyM khi khgi động m4 Pc (hay yc$ tNng )BnM <Œ WXn đ7n =u,
t;iM hay =u, W^ng cho 1h[1%
Figure 4
" /hư+ng tr>nh đ&c t'nh =u, độ )úc n4yI
(61 a (U… + ((6đ " (U…$%H"t1p !c (‡"†$
P a P
c
+ (P′
1
" P
c
$%H′
"tp !c
(‡"1e$
!c a ‚%((U… " (6đ$ p (P1 " Pc($ (‡"11$
:\ ản" " 2Cng cQR D% Dkn 5uán t=n" ~ Z"Ry +w:\:
" :hi ‚ tNng th> !c cOng tNng 34 như 3Zy (61M (W1M %%% gi;mM
tư+ng tự trưYng hợ1 Pc tNng%
!c a ‚%((U… " (6đ$ p (P1 " Pc$ (‡"1R$
ƒ\ ản" " 2Cng cQR á) J2hi o‚ ZE"i Mc 6 cAnstG R 6 cAnst\:
" #ối 3?i động c+ điện một chiềuI
:hi ‘… gi;m th> (e a (‘… p :($ cOng gi;m VốngM n7u 1h- t;i
Pc a con<t th> m@ mHn động c+ <Œ gi;mM gia tốc gi;mM =u,
tr>nh =u, độ <Œ k[o W4i (hay thYi gian khgi độngM hCmM %%%
tNng$%
Figure 5
N7u gi` cho (e a con<t th> m@ mHn P a :(y ( con<tM 34 W^ng
điện y <Œ tNngM cD th. y r yc1 %
" #ối 3?i động c+ kh@ng đQng 6ộI b a con<tM P ( ‘R M nBn ‘…
gi;m th> P gi;m m*nhM m@ mHn động gi;mM tốc độ chuy.n
đ8i gi;mM 34 thYi gian =u, độ tNng (thYi gian khgi độngM hCmM
đ;o chiềuM %%% tNng$%
„\ ản" "2Cng cQR điện t$C R ZE"i o‚ 6 cAnstG Mc 6 cAnst\:
" C,c điện trg W0y =uấn của khgi động t(M c@ng tắc t+M r+ )HM
động c+M %%% khi nhiệt độ thay đ8i th> điện trg <Œ 6K thay đ8iM
thYi gian ch2nh đKnh thay đ8iM nhất )4 c,c =u, tr>nh khgi
độngM hCmM đ;o chiều %%% m4 Wxng điện trg 1h- th> khi nhiệt
độ tNngM điện trg tNngM thYi gian ch2nh đKnh gi;mM m@ mHn
động tNng cD th. )?n h+n m@ mHn cho 1h[1%
v\ …uG E"uyết điuD
" £u đi.mI :hống ch7 được thYi gian mg m,yM hCm m,yM đ;o
chiềuM %%%
!hi7t 6K đ+n gi;nM )4m 3iệc tin cZyM an to4nM nBn 1hư+ng
1h,1 #:!# thHo nguyBn tắc thYi gian n4y được <G W-ng rộng
rCi%
" Nhược đi.mI P@ mHn (W^ng điện$ động c+ thay đ8i thHo PcM
‚M toM ‘…M %%%M nBn cD th. 3ượt =u, trK <ố cho 1h[1M cFn 1h;i cD
6iện 1h,1 6;o 3ệ%
#iều khi.n tự động thHo nguyBn tắc tốc độ
Nội Wung
" CD đQ thK khgi động #Pđ) 3?i R cấ1 điện trg 1h-I
Figure 6
" #iều khi.n thHo tốc độ )4 Wựa trBn c+ <g ki.m tra trực ti71
ho&c gi,n ti71 <ự thay đ8i của tốc độ%
" :i.m tra trực ti71 cD th. Wxng r+ )H ki.m tra tốc độ ki.u )y
t0m% C,ch n4y 't Wxng 3> Wxng r+ )H ki.m tra tốc độ 1h]c t*1M
đắt tiền 34 )4m 3iệc k[m chắc chắn%
" CD th. ki.m tra tốc độ gi,n ti71 =ua m,y 1h,t tốc%
P,y 1h,t tốc (€!$ )4 một m,y điện một chiều cDI ( a con<t 34
“€! ( (M )o*i n4y hay Wxng đối 3?i động c+ điện một chiều%
" #ối 3?i động c+ kh@ng đQng 6ộM thưYng ki.m tra tốc độ gi,n
ti71 thHo <]c điện động r@to 34 tFn <ố r@to%
!*i nh`ng tốc độ cFn điều khi.n ((1M (RM %%%$M c,c r+ )H ki.m tra
tốc độ ho&c ki.m tra điện ,1 €!M “r@toM br@toM <Œ t,c động t*o
ra t'n hiệu điều khi.n%
C,c m*ch đi.n h>nhI
J Pg m,y R cấ1 tốc độ động c+ điện một chiềuI
Figure 7
J Pli c@ng tắc t+ gia tốc (1ŽM RŽM %%%$ được ch2nh đKnh 3?i một
trK <ố điện ,1 hút nhất đKnh tư+ng ]ng 3?i mli cấ1 tốc độ
nhất đKnh như g (1M (R M %%%
ấn nút P )4m : t,c độngM động c+ # khgi động 3?i to4n 6ộ
điện trg trong m*ch 1hFn ]ng (•ư( a •ư + •ưb( a •ư + •ưb1
+ •ưbR$M đưYng đ&c t'nh 1M 3> )úc đFu tốc độ ( a e 34 c^n nhŠ
nBnI
‘# a “# + yư%•ư a :(( + yư%•ư s ‘h%1Ž (ho&c RŽ$o („"1k$
" #7n t*i ( a (1 th>I
‘1Ž a :((1 + yR%(•ư + •ưbR$ a ‘… " yR%•ưb1 a ‘h%1Ž o (‡"1m$
1Ž t,c độngM ngắn m*ch •ưb1M động c+ chuy.n <ang đưYng
R%
" #7n t*i ( a (R th>I
‘RŽ a :((R + yR%•ư a ‘… " yR%•ưbR a ‘h%RŽ r ‘h%1Ž o (‡"1}$
RŽ t,c độngM ngắn m*ch •ưbRM động c+ chuy.n <ang đ&c t'nh
tự nhiBn%
" Coi điện ,1 )ư?i ‘… a co<ntM 3?i yR a con<tM 34 •ưb1 a •ưbR M
ta cD c,c điện ,1 hút của c,c c@ng tắc t+ I ‘h%1Ž a ‘h%RŽ %
Như 3Zy cD th. chAn c,c c@ng tắc t+ gia tốc cxng )o*iM ch2nh
đKnh 't%
NhZn V[t
8\ …u điuD: e"2ơng )"á) Đ&Đ t"kA t/c độ Txng =t t"iết 6KM
kh' c- điều khi.n 3> cD th. ch2 Wxng c@ng tắc t+ ch] kh@ng
cFn t,c động th@ng =ua r+)H nBn đ+n gi;nM r² tiền%
:\ ,"2Hc điuD: "3i giRn 5uá độ và t"3i giRn "FD )"* thuộc
PcM ‚M ‘…M tocủa •M W0y =uấnM )4m thay đ8i =u, tr>nh =u, độ
(như khi ‘… gi;m hay Pc tNngM %%% )4m thYi gian =u, độ tNngM
=u, tr>nh =u, độ chZmM đốt nDng điện trg khgi độngM điện trg
hCmM %%% )4m khD khNn cho 3iệc ch2nh đKnh điện ,1 hút của
c,c c@ng tắc t+ ho&c r+ )H tốc độ$%
" :hi điện ,1 )ư?i Wao động <Œ )4m thay đ8i tốc độ chuy.n
cấ1 điện trg ((1M (RM %%%$ 34 W^ng điện <Œ nh;y 3At cD th. =u,
W^ng cho 1h[1%
" :hi điện ,1 )ư?i gi;m =u, thấ1 cD kh; nNng V;y ra kh@ng
đủ điện ,1 đ. c@ng tắc t+ t,c động 34 Wo đD động c+ cD th.
W(ng )*i )4m 3iệc )0u W4i g tốc độ trung gianM )4m đốt nDng
điện trg khgi động (hay điện trg hCmM %%%$ 34 như 3Zy )4m
thay đ8i tốc độ chuy.n cấ1%
#iều khi.n tự động thHo nguyBn tắc W^ng điện
Nội Wung
" CD đQ thK khgi động #Pđ) 3?i R cấ1 điện trg 1h-I
Figure 8
" •ua đQ thK h>nh ‡"‰ ta thấy rjngI khi khgi độngM W^ng khgi
động thay đ8i trong kho;ng (y1 ( yR$% Nhất )4 mli )Fn chuy.n
cấ1 th> c,c đi.m chuy.n cấ1 thưYng cxng một gi, trK W^ng
điện (yR$M nBn ta cD th. Wxng r+)H W^ng điện ho&c c@ng tắc t+
cD cuộn W0y W^ng điện đ. t*o t'n hiệu điều khi.n%
" !*i đi.m chuy.n cấ1 6M r+)H W^ng điện t,c động thHo W^ng
chuy.n cấ1 yR đ. ngắn m*ch cấ1 điện trg th] nhấtM động c+
chuy.n t( đ&c t'nh 1 <ang đ&c t'nh R% #7n đi.m WM r+)H W^ng
điện <Œ t,c động thHo W^ng yR đ. ngắn m*ch cấ1 điện trg th]
haiM động c+ chuy.n t( đ&c t'nh R <ang đ&c t'nh tự nhiBn !N%
" C] như 3ZyM động c+ <Œ được khgi động đ7n tốc độ V,c )Z1%
C,c m*ch đi.n h>nhI
J Cm ngược 34 đ;o chiều #:W= thHo nguyBn tắc W^ng điệnI
" C@ng tắc Voay :C cD } 3K tr'I e g gi`ao 1M R 6Bn thuZn 34 1M
R 6Bn ngượco :C cD ti71 đi.mI :C1M :CRM :CkM :CmM :C}M %%%
" C,c c@ng tắc t+ cD c,c ti71 đi.m Wuy tr> thYi gian M 1Ž%
" •+)H W^ng điện •n cDI
yhCm r yh%•n r y1 (‡"1„$
ynh%•n a yr@to a yR (‡"1‡$
Figure 9
" ệ thống đang )4m 3iệc đi.m ˆ trBn đ&c t'nh c+ ((ˆ$M tư+ng
]ng 3?i 3K tr' R(!$ của c@ng tắc :CM c,c ti71 đi.m :C1M :CkM
:CmM :C} đang k'nM c,c c@ng tắc t+ !M M 1ŽM RŽ đang cD
điệnM c@ng tắc t+ N kh@ng cD điệnM to4n 6ộ c,c điện trg 1h-
trong m*ch r@to 6K ngắn m*chM •n kh@ng t,c động%
7 wlng động cơ bOng các" "FD ng2Hc:
+ •uay tay g*t của :C t( 3K tr' R(!$ <ang R(N$M khi =ua 3K tr' e
th> tất c; c,c c@ng tắc t+ 34 r+)H đều mất điệnM động c+ được
t,ch khŠi )ư?i điệnM to4n 6ộ điện trg 1h- được đưa 34o m*ch
r@toM m*ch điện g tr*ng th,i thưYng như h>nh 3Œ%
+ :hi đ7n 3K tr' R(N$M c,c ti71 đi.m :CRM :CkM :CmM :C} k'n
)*iM :C1 hg raM c@ng tắc t+ ! mất điệno c^n NM cD điện <Œ
đ;o R trong k 1ha của <tato động c+M )4m động c+ thực hiện
=u, tr>nh hCm ngược (giai đo*n đFu của =u, tr>nh đ;o
chiều$% !ốc độ đQng 6ộ của động c+ )úc n4y (eN a " (e! M
W^ng điện r@to tNng rất )?nI yr@to a yhCm r yh%•n r y1 nBn
•n t,c động )4m hg ti71 đi.m thưYng k'n của nDM đ;m 6;o
cho c,c c@ng tắc t+ M 1ŽM RŽ kh@ng cD điệnM to4n 6ộ •Rb1
34 •RbR 3Xn tham gia trong m*ch r@to cxng 3?i •h đ. h*n
ch7 W^ng đ;o chiều hay )4 W^ng hCm ngược của động c+
yhCm ( yc1 (đo*n SC$%
+ !ốc độ động c+ # gi;m WFnM W^ng hCm cOng gi;m WFn đ7n
yR th> •n nh; (3> ynh%•n a yR M 34 )úc đD ( ( e$M )4m cho cD
điệnM ngắn m*ch •h 34 đ;m 6;o •n kh@ng t,c động trg )*iM
k7t thúc =u, tr>nh hCm ngược%
+ Puốn W(ng động c+ th> =uay :C 3ề 3K tr' eM c,c c@ng tắc t+
34 r+)H mất điệnM động c+ W(ng tự Wo%
7 ĐảA c"i!u:
+ •u, tr>nh thực hiện tư+ng tự khi hCm ngượcM nhưng khi
W^ng điện hCm gi;m đ7n yR th> 3Xn đ. :C g 3K tr' R(N$M <au
khi •n nh; )4m cho cD điệnM k7t thúc =u, tr>nh hCm
ngược 34 <Œ 6ắt đFu =u, tr>nh khgi động ngược%
:hi cD điện th> nD <Œ ngắn m*ch •hM )4m cho # khgi động
ngược thHo đưYng đ&c t'nh ti71 thHo (Ch$%
+ Tau thYi gian Wuy tr> của M nD <Œ t,c động )4m 1Ž cD điệnM
c,c ti71 đi.m của 1Ž <Œ ngắn m*ch •Rb1M )4m cho # khgi
động ti71 <ang đ&c t'nh h“%
+ Tau thYi gian Wuy tr> của 1ŽM nD <Œ t,c động )4m RŽ cD
điệnM ngắn m*ch •RbRM 34 # <Œ khgi động <ang đ&c t'nh tự
nhiBn 34 t?i đi.m V,c )Z1%
NhZn V[t
8\ …u điuD: C' t"u Tuy t$[ D% Dkn động cơ t$Ang Dột
gihi h*n nhất đKnh% •u, tr>nh khgi độngM hCm kh@ng 1h-
thuộc m@i trưYng%
:\ ,"2Hc điuD: &"i o‚G Mc t"Ry đổiG n"ất Jà E"i Mc 5uá Jhn <Œ
)4m cho yc r yRM như 3Zy động c+ cD th. )4m 3iệc g đ&c t'nh
trung gianM )4m 1h,t nDng điện trgM ;nh hưgng đ7n =u, tr>nh
)4m 3iệc của động c+%
#iều khi.n tự động thHo c,c nguyBn tắc kh,c
#iều khi.n tự động thHo nguyBn tắc h4nh tr>nh
1$ Nội WungI
" !rBn h4nh tr>nh (đưYng đi$ của c,c 6ộ 1hZn )4m 3iệc trong
c,c m,y mDcM thi7t 6K (như 64n m,yM đFu m,yM m0m c&1M %%%$
được đ&t c,c c;m 6i7nM c,c c@ng tắc h4nh tr>nhM c@ng tắc cực
h*nM c@ng tắc đi.m cuốiM %%%M đ. t*o ra c,c t'n hiệu điều khi.nI
khgi độngM hCmM đ;o chiềuM thay đ8i tốc độ %%%
:\ M-c" điun "[n":
/h0n t'ch truyền động 64n m,y 64o WưYngI
!rong <+ đQ Wxng c@ng tắc h4nh tr>nh : cD R ti71 đi.m :1M
:R )o*i kh@ng tự 1h-c hQi% !*i 3K tr' Vuất 1h,t 6an đFu của
64n m,y th> c,c ti71 đi.m :1 k'nM :R hg%
Figure 10
Figure 11
:hgi độngI ấn nút P th> •!r cD điệnM ! cD điện )4m #P được
đDng điện 34 k[o 64n ch*y thuZnM đQngthYi 1•!h cD điện <Œ
mg ti71 đi.m của nD đ. chu±n 6K cho đ;o chiều%
:hi h7t h4nh tr>nh thuZnM 3ấu ˆ đZ1 34o c@ng tắc h4nh tr>nh
: )4m cho c,c ti71 đi.m :1 mgM :R k'nM WXn đ7n ! mất
điện nhưng N cOng chưa cD điệnM #P hCm tự Wo%
Tau thYi gian Wuy tr> của 1•!h th> ti71 đi.m của nD đDng điện
cho NM )4m #P đ;o chiềuM k[o 64n ch*y ngược% :hi đD R•!h
cD điệnM mg ti71 đi.m của nD chu±n 6K cho h4nh tr>nh thuZn%
#i h7t h4nh tr>nh ngượcM 3ấu S đZ1 34o c@ng tắc h4nh tr>nh
: )4m cho c,c ti71 đi.m :R hgM :1 k'n )*iM c@ng tắc t+ N
mất điện 34 ! chưa cD điệnM #P hCm tự Wo%
Tau thYi gian Wuy tr> của R•!hM ti71 đi.m của nD đDng )*i )4m
cho ! cD điện 34 #P k[o 64n ch*y thuZn% 1•!h cD điện 34
mg ti71 đi.m của nDM chu±n 6K cho h4nh tr>nh ngược%
S4n <Œ )4m 3iệc 3?i chu k\ thuZnpngược như h>nh ‡"1e%
Puốn W(ng m,yI ấn nút h th> •!r mất điệnM !M NM 1•!hM R•!h
mất điệnM động c+ hCm tự Wo cho đ7n )úc W(ng m,y%
NhZn V[t
J Ngo4i c,c nguyBn tắc #:!# đC nBu trBnM c^n một <ố
nguyBn tắc #:!# kh,cI #:!# thHo m@ mHmM c@ng <uấtM <]c
cNngM nhiệt độM ,nh <,ngM ,1 <uấtM %%%%
J #,nh gi, 3ề c,c <+ đQ điều khi.nI 3?i c,c yBu cFu k¡ thuZt
đối 3?i tất c; c,c <+ đQ )4 cao nhất th>I
C@ng <uất c4ng )?n th> trAng )ượng 34 gi, th4nh c4ng cao%
hxng thi7t 6KM kh' c- c4ng 6[M c4ng hiện đ*i th> gi, th4nh
c4ng cao%
Cxng c@ng <uất th> trAng )ượng 34 gi, th4nh )?n nhất )4
nguyBn tắc #:!# thHo thYi gianM <au đD )4 nguyBn tắc #:!#
thHo W^ng điện 34 cuối cxng )4 nguyBn tắc #:!# thHo tốc độ%
NDi chung nguyBn tắc #:!# thHo tốc độ thưYng Wxng đ.
điều khi.n hCm động c+%
NguyBn tắc #:!# thHo W^ng điện chủ y7u Wxng đ. điều
khi.n khgi động động c+M
NguyBn tắc #:!# thHo thYi gian th> ]ng W-ng rộng rCi 3> đ+n
gi;n%
C,c 1hFn tG 6;o 3ệ 34 t'n hiệu ho,
˜ nghLa của 6;o 3ệ 34 t'n hiệu ho,
J C,c 1hFn tG 6;o 3ệ 34 t'n hiệu ho, cD 3ai tr^ rất to )?nI
#;m 6;o =u, tr>nh )4m 3iệc an to4n cho ngưYi 34 m,y mDcM
thi7t 6K% •u, tr>nh )4m 3iệc cD th. V;y ra <ự cố ho&c ch7 độ
)4m 3iệc Vấu cho ngưYi 34 m,y mDcM thi7t 6KM đQng thYi cD
th. 6,o hiệu cho ngưYi 3Zn h4nh 6i7t t>nh tr*ng )4m 3iệc của
hệ thống #:!# đ. VG )˜%
J Ch]c nNng của c,c thi7t 6K 6;o 3ệ 34 t'n hiệu ho,I
Ng(ng hệ thống (m,y mDc$ khi <ự cố nguy hi.m trực ti71
đ7n ngưYiM thi7t 6KM m,y mDcI ‘ s ‘=uy đKnh M ‘ r ‘c1 M y r
yc1 M %%%%
:hi =u, t;i ho&c <ự cố chưa nguy hi.m đ7n thi7t 6KM m,y mDc
th> thi7t 6K 6;o 3ệ 34 t'n hiệu ho, 1h;i 6,o cho ngưYi 3Zn
h4nh 6i7t đ. <G )˜ kK1 thYi%
S;o đ;m khgi độngM hCmM đ;o chiều %%%M một c,ch 6>nh
thưYngM nghLa )4 1h;i đ;m 6;o <ao choI y s yc1M to s toc1 M%%%
C,c W*ng 6;o 3ệI
S;o 3ệ ngắn m*chI
" S;o 3ệ ngắn m*ch )4 6;o 3ệ c,c <ự cố cD th. g0y nBn hư
hŠng c,ch điệnM ho&c hư hŠng c,c c+ cấu của thi7t 6KM m,y
mDc (khi ngắn m*ch <Œ g0y nBn nhiệt độ tNng nhanh g0y
ch,y ho&c <]c t( động tNng m*nh g0y 3a đZ1M %%%$%
" C,c thi7t 6K 6;o 3ệ thưYng WxngI cFu ch>M a1t@matM r+)H
W^ng điện cực đ*iM c,c kh0u 6;o 3ệ ngắn m*ch 6jng 6,n
WXnM điện tGM %%%
" h^ng t,c động của cFu ch>I
yWc a ykđ p ( (‡"1‰$
!rong đDI
yWc )4 W^ng t,c động của W0y ch;y được chAn%
ykđ )4 W^ng khgi động của động c+M 1h- t;i được 6;o 3ệ%
( )4 hệ <ố V[t đ7n =u,n t'nh nhiệt%
( a RM} đối 3?i động c+ khgi động 6>nh thưYng%
( a (1M„ ( R$ đối 3?i động c+ khgi động n&ng%
+ Cấm đ&t cFu ch> trBn W0y trung t'nhM m*ch nối đấtM 3> đ]t
W0y ch> th> 3Š m,y <Œ cD điện ,1 cao nguy hi.m% hxng cFu
ch> 6;o 3ệ ngắn m*ch th> đ+n gi;nM r² tiềnM nhưng t,c động
kh@ng ch'nh V,cM W^ng t,c động 1h- thuộc 34o thYi gianM
thay th7 )0uM kh@ng 6;o 3ệ được ch7 độ )4m 3iệc R 1ha%
" h^ng ch2nh đKnh của a1t@matI
ycđ a (1MR ( 1Mk$%ykđ o (‡"1†$
+ ˆ1t@mat t,c động rQi th> cD th. đDng )*i nhanhM cắt được
W^ng )?nM 6;o 3ệ được ch7 độ )4m 3iệc W^ng R 1ha (khi 6K
mất 1 trong k 1ha$%
" hxng r+)H W^ng điện cực đ*i (•P$ 6;o 3ệ ngắn m*ch 1h;i
ch2nh đKnh W^ng t,c động cho 1hx hợ1 3?i W^ng ngắn m*ch%
!hưYng đ&t r+)H W^ng cực đ*i trBn k 1ha của động c+ kh@ng
đQng 6ộ k 1haM ho&c đ&t trBn 1 cực đối 3?i động c+ một
chiều% !i71 đi.m của •P )4 )o*i kh@ng tự 1h-c hQi%
+ _' W- Wxng cFu ch> 34 a1t@mat 6;o 3ệ ngắn m*chI
Figure 12
+ _' W- Wxng r+)H W^ng cực đ*i 6;o 3ệ ngắn m*chI
Figure 13
S;o 3ệ nhiệtI
" Nhjm tr,nh =u, t;i )0u W4iM n7u kh@ng th> kh' c-M thi7t 6KM
động c+ <Œ 1h,t nDng =u, nhiệt độ cho 1h[1%
" !hưYng Wxng r+)H nhiệtM a1t@m,t cD 6;o 3ệ nhiệtM 1hFn tG
6;o 3ệ =u, t;i 6jng 6,n WXnM đ. 6;o 3ệ =u, t;i cho 1h- t;i
W4i h*n%
" C,c ti71 đi.m r+)H nhiệt (•N$ )4 )o*i kh@ng tự 1h-c hQiM <au
khi r+)H nhiệt đC t,c động th> 1h;i ấn rH<Ht 6jng tay% /h;i
chAn r+)H nhiệt cD đ&c t'nh 1h,t nDng gFn 3?i đ&c t'nh 1h,t
nDng của thi7t 6KM động c+ cFn được 6;o 3ệ (h>nh ‡"1k$%
+ h^ng ch2nh đKnh của r+)H nhiệtM a1t@matI
ycđ a (1MR ( 1Mk$yđm (‡"Re$
!rong đDI yđm )4 W^ng đKnh m]c của động c+M 1h- t;i%
+ _' W- Wxng r+)H nhiệt 34 a1t@mat 6;o 3ệ =u, t;i W4i h*nI
Figure 14
" hxng r+)H W^ng cực đ*i (•y$ đ. 6;o 3ệ =u, t;i cho 1h- t;i
ngắn h*n ho&c ngắn h*n )&1 )*i% :hi 1h- t;i )4m 3iệc trong
thYi gian ngắnM <ự 1h,t nDng của 1h- t;i kh@ng 1hx hợ1 3?i
đ&c t'nh của r+)H nhiệtM nBn r+)H nhiệt kh@ng t,c động kK1M
6gi 3Zy 1h;i Wxng r+)H W^ng cực đ*i t,c động nhanh%
+ _' W- Wxng r+)H W^ng cực đ*i 6;o 3ệ =u, t;i ngắn h*nI
Figure 15
" h^ng ch2nh đKnh của r+)H W^ng cực đ*i 6;o 3ệ =u, t;iI
ycđ%•y a (1Mm ( 1M}$yđm (‡"R1$
" !hưYng Wxng 1 r+)H W^ng cực đ*i 6;o 3ệ ngắn m*ch (•P$
34 R r+)H W^ng cực đ*i 6;o 3ệ =u, t;i (•y$% !i71 đi.m của r+)H
W^ng cực đ*i 6;o 3ệ =u, t;i )4 )o*i tự 1h-c hQi (h>nh ‡"1m$%
S;o 3ệ đi.m kh@ng 34 cực ti.uI
" Nhjm tr,nh )4m 3iệc 3?i điện ,1 nguQn thấ1 ho&c mất ,1
nguQnM 34 tr,nh tự khgi động )*i khi điện ,1 nguQn 1h-c hQi%
" !hưYng Wxng c,c r+)H điện ,1 (•ˆ$M c@ng tắc t+ (C!!$M khgi
động t( (:#!$M đ. 6;o 3ệ đ.m kh@ng 34 cực ti.u%
" Ch2nh đKnh điện ,1 hútM nh; của r+)H điện ,1M c@ng tắc t+I
‘h%•ˆ r ‘ng%<-t%c1 (‡"RR$
‘nh%•ˆ ( ‘ng%<-t%c1 (‡"Rk$
!rong đDI
‘h%•ˆ )4 điện ,1 hút của r+)H điện ,1M hay của c@ng tắc t+M
khgi động t(%
‘nh%•ˆ )4 điện ,1 nh; của •ˆM C!!M :#!%
‘ng%<-t%c1 a ‰}’‘ng%đm )4 điện ,1 nguQn <-t cho 1h[1%
NguyBn )˜ )4m 3iệc 34 6;o 3ệ của <+ đQ h>nh „ " ReI
#&t c@ng tắc Voay :C g 3K tr' e th> ti71 đ.m :C1 <Œ k'nM :CR
hgo #Dng cFu Wao ChM n7uđiện ,1 )4m 3iệc đ*t gi, trK cho
1h[1 (‘ng r ‰}’‘ng%đm$ th> •ˆ t,c độngM nD tự Wuy tr>
th@ng =ua ti71 đi.m •ˆ(1"k$ của nD%
•uay c@ng tắc :C đ7n 3K tr' 1 tr,i (!$ th> : cD điệnM )4m cho
động c+ =uay% :hi điện ,1 ‘ng ( ‰}’‘ng%đm th> •ˆ <Œ nh;
)4m : mất điện 34 động c+ cOng được )o*i khŠi )ư?i điệnM
tr,nh cho động c+ khŠi 6K đốt nDng =u, nhiệt độ cho 1h[1 (3>
điện ,1 thấ1 <Œ WXn đ7n W^ng tNng =u, W^ng cho 1h[1 của
động c+$%
:hi động c+ đang )4m 3iệcM n7u mất điện nguQn th> khi cD
điện )*iM động c+ 3Xn kh@ng tự khgi động )*i đượcM 3> khi đD
:C 3Xn g 3K tr' 1 tr,i 34 :C1 3Xn hgM •ˆ đC mất điện khi mất
điện ,1 nguQnM Wo đD khi cD điện )*i th> : 3Xn kh@ng cD điện%
+ _' W- Wxng r+)H điện ,1 (•ˆ$ 6;o 3ệ đ.m kh@ng 34 cực
ti.uI
Figure 16
S;o 3ệ thi7u 34 mất t( trưYngI
" Nhjm 6;o 3ệ thi7u 34 mất k'ch t( động c+% :hi điện ,1 hay
W^ng k'ch t( động c+ 6K gi;mM g0y ra tốc độ động c+ cao h+n
tốc độ cho 1h[1M ho&c W^ng điện động c+ )?n h+n W^ng cho
1h[1M WXn đ7n hư hŠng c,c 1hFn động hAc của m,yM )4m Vấu
điều kiện chuy.n m*chM %%%
" hxng r+)H W^ng điệnM r+)H điện ,1M %%% đ. 6;o 3ệ thi7u 34
mất t( trưYng%
+ _' W- Wxng r+)H W^ng điệnM r+)H điện ,1 đ. 6;o 3ệ thi7u 34
mất t( trưYng (h>nh ‡"1„$
NguyBn )˜ 6;o 3ệI khi đủ điện ,1 th> r+)H thi7u t( trưYng •!!
<Œ đDng k'n ti71 đi.m của nDM :C đ&t g 3K tr' gi`a nBn ti71
đi.m :C1 k'nM •ˆ t,c động% •uay :C <ang 3K tr' 1 (!$ th> cho
động c+ )4m 3iệc 6>nh thưYng%
:hi điện ,1 <-t =u, gi, trK cho 1h[1M ho&c W^ng k'ch t( gi;m
thấ1 đ7n gi, trKI ykt%# a ynh%•!! M ynh%•!! ( ykt%min%c1 M nBn
•!! nh; )4m : mất điệnM )o*i động c+ ra khŠi )ư?i điện đ.
6;o 3ệ động c+%
Figure 17
S;o 3ệ )iBn độngI
" Nhjm 6;o đ;m <ự )4m 3iệc an to4n cho m*ch (6;o đ;m
nghiBm ng&t một tr>nh tự )4m 3iệc hợ1 )˜ gi`a c,c thi7t 6KM
tr,nh thao t,c nhFm$%
" C,c thi7t 6K 6;o 3ệ )iBn động 6jng c+ kh' nhưI c,c nút ấn
k[1M c,c c@ng tắc h4nh tr>nh k[1M %%% _4 c,c 1hFn tG 6;o 3ệ
)iBn động điện nhưI
C,c ti71 đi.m kho, ch[o của c,c c@ng tắc t+M r+)HM )4m 3iệc g
c,c ch7 độ kh,c nhau% _' W-I
Figure 18
:hi khgi động thuZnM ấn nút P! th> ! cD điệnM đDng điện cho
động c+ =uayM c^n ti71 đi.m thưYng k'n của P! mg ra kh@ng
cho N cD điệnM đ;m 6;o kh@ng 6K ngắn m*ch g m*ch <tato%
:hi ! đC cD điện th> ti71 đi.m thưYng k'n của ! mg raM đ;m
6;o cho N kh@ng th. cD điện n7u như kh@ng may cD ngưYi
t,c động 34o nút PN%
:hi # đang =uay thuZnM muốn đ;o chiềuM ấn nút PN th> ! <Œ
mất điện 34 N <Œ cD điệnM =u, tr>nh đ;o chiều Widn ra 6>nh
thưYng% N7u kh@ng may trong =u, tr>nh =uay thuZnM ti71
đi.m của ! g m*ch <tato 6K W'nh th> ti71 đi.m của ! g m*ch
của cuộn W0y N <Œ kh@ng k'n )*i đượcM nBn m&c Wx ấn PN
nhưng N 3Xn kh@ng th. cD điện đượcM tr,nh được <ự ngắn
m*ch 6Bn 1h'a <tato n7u như c; ! 34 N đều t,c động%
Như 3Zy c,c )iBn động c+ 34 điện trong <+ đQ đC 6;o đ;m
cho <+ đQ ho*t động 6>nh thưYngM đúng tr>nh tự )4m 3iệc đ&t
raM tr,nh thao t,c nhFm%
!'n hiệu ho,
" :hi Vuất hiện ch7 độ )4m 3iệc Vấu nhưng chưa cFn 1h;i
W(ng m,y th> thi7t 6K 6;o 3ệ <Œ ho*t động )4m cho c,c thi7t
6K t'n hiệu 6,o cho ngưYi 3Zn h4nh 6i7t đ. VG )˜ kK1 thYi%
" :hi t'n hiệu đC 6,o m4 kh@ng được VG )˜ kK1 thYi th> thi7t 6K
6;o 3ệ <Œ t,c động đ>nh ch2 <ự )4m 3iệc của hệ thống truyền
động điện%
" !hi7t 6K t'n hiệu ho,I ³m thanhI chu@ngM c^iM %%%o ,nh <,ngI
đ´nM mFuM %%%o CY 6,oI r+)H t'n hiệuM %%%
_' W-I
Figure 19
T+ đQ h>nh „"Rk đang ho*t động 6>nh thưYng% N7u như =u,
t;i th> r+)H nhiệt <Œ t,c độngM )4m •ˆ rQi đ7n : mất điệnM )o*i
động c+ ra khŠi t>nh tr*ng nguy hi.mM đQng thYi đDng ti71
đi.m của nD )4m đ´n đŠ ## <,ng )BnM 6,o cho ngưYi 3Zn
h4nh 6i7t đ. VG )˜M <au khi VG )˜ VongM ngưYi 3Zn h4nh ấn
rH<Ht của •N th> m?i cD th. 3Zn h4nh )*i được%
C^n n7u 6K ngắn m*ch trong động c+ th> r+)H 6;o 3ệ W^ng
cực đ*i •P t,c độngM )o*i ngay động c+ khŠi t>nh tr*ng nguy
hi.mM đQng thYi đDng ti71 đi.m của nD )4m cho chu@ng Chg
kBu )BnM 6,o cho ngưYi 3Zn h4nh 6i7t đ. VG )˜ kK1 thYiM <au
khi VG )˜ VongM ngưYi 3Zn h4nh ấn rH<Ht của •P th> m?i cD
th. 3Zn h4nh )*i được%
C0u hŠi @n tZ1
1% hựa 34o nh`ng c+ <g n4o đ. ngưYi ta đưa ra c,c nguyBn
tắc điều khi.n tự động thHo c,c th@ng <ố thYi gianM tốc độM
W^ng điệnM 34 h4nh tr>nhM 3%3¦ ‹
R% /h0n t'ch nội Wung của nguyBn tắc điều khi.n tự động
thHo thYi gianM tốc độM W^ng điệnM h4nh tr>nh ‹ Ži;i th'ch
nguyBn )˜ )4m 3iệc của <+ đQ minh hAa cho mli nguyBn tắc
trBn‹
k% !*i <ao cD th. V;y ra c,c <ự cố trong hệ thống truyền
động điện tự động ‹ c,ch khắc 1h-c <ự cố đD như th7 n4o ‹
m% /h0n t'ch 6;o 3ệ ngắn m*chM 6;o 3ệ =u, t;iM 6;o 6ệ đi.m
kh@ng 34 cực ti.uM 6;o 3ệ thi7u ho&c mất t( trưYngM 6;o 3ệ
)iBn động ‹ Ži;i th'ch nguyBn )˜ 6;o 3ệ của c,c m*ch đi.n
h>nh tư+ng ]ng 3?i mli 6;o 3ệ trBn ‹
}% !'n hiệu hDa )4 g> ‹ C,c m*ch t'nh hiệu hDa cD t,c W-ng g>
trong hệ thống truyền động điện tự động ‹

tin để điều khiển quá trình biến đổi năng lượng đó theo yêu cầu công nghệ. * Cấu trúc chung:

Hình 1 Hình 1-1: Mô tả cấu trúc chung của hệ TĐĐ TĐ BBĐ: Bộ biến đổi; ĐC: Động cơ điện; MSX: Máy sản xuất; R và R T : Bộ điều chỉnh truyền động và công nghệ; K và K T : các Bộ đóng cắt phục vụ truyền động và công nghệ; GN: Mạch ghép nối; VH: Người vận hành Cấu trúc của hệ TĐĐ TĐ gồm 2 phần chính: - Phần lực (mạch lực): từ lưới điện hoặc nguồn điện cung cấp điện năng đến bộ biến đổi (BBĐ) và động cơ điện (ĐC) truyền động cho phụ tải (MSX). Các bộ biến đổi như: bộ biến đổi máy điện (máy phát điện một chiều, xoay chiều, máy điện khuếch đại), bộ biến đổi điện từ (khuếch đại từ, cuộn kháng bảo hoà), bộ biến đổi điện tử, bán dẫn (Chỉnh lưu tiristor, bộ

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->