Huóng dân dång ký thông tin

:
TUYEN DUNG VIÊN CHÚC
NGÀNH GIÁO DUC VÀ ÐÀO TAO
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH
Phòng Tô chúc Cán bô - Só Giáo duc và Ðào tao TPHCM
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
I. GIÓI THIEU TRANG WEB
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
Ðia chi Web
Khi nhân vào
dây, së xem
duoc thông
tin mói nhât
I. GIÓI THIEU TRANG WEB
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
Các thông tin có
Iiên quan dên
hoat dông cúa
phòng Tô chúc
cán bô
II. XEM THÔNG BÁO TUYEN DUNG
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
Trong Menu Tuyên dung có các chúc nång sau: Thông báo,
Huóng dân, Danh sách các don vi, Ðång ký du tuyên (Ðång ký
mói và Súa thông tin dång ký), Kêt quá xét tuyên, Thông kê sô
Iiêu dång ký du tuyên.
Xem thông báo
tuyên dung
II. XEM THÔNG BÁO TUYEN DUNG
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
II. XEM THÔNG BÁO TUYEN DUNG
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
Khi xem thông báo cân
luu ý các vân dê sau:
II. XEM THÔNG BÁO TUYEN DUNG
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
II. XEM THÔNG BÁO TUYEN DUNG
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
II. XEM THÔNG BÁO TUYEN DUNG
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
II. XEM THÔNG BÁO TUYEN DUNG
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
II. XEM THÔNG BÁO TUYEN DUNG
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
uu ý:
III. XEM HUÓNG DÃN
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
Xem huóng dân
truóc khi dång ký
W Nêu chon Huóng dân/Hô so, thú tuc: tái mâu hô so vê máy tính,
W Nêu chon Huóng dân/Qui trình dång ký...: xem huóng dân dång ký
III. NOI DUNG HUÓNG DÃN
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
hon và nhâp các thông tin cân thiêt tiêp theo (uu ý: phái
chon muc "ÐÄNG KÝ TÌNH NGUYEN ÐÉN" khi úng viên chi có
giây dãng ký tam trú dài han KT3).
III. NOI DUNG HUÓNG DÃN
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Hŭ và tên lót, Tên : hâp dúng ho, tên lót, tên ghi trong giây khai sinh.
g2 sinh: hâp dúng, dây dú ngày, tháng, nãm sinh trong giây khai
sinh.
Giŵi tính: hon am hoãc .
Sű CM: hâp dú 9 sô
Ðiên thoœi liên lœc: hâp sô diên thoai có thê liên lac duoc khi cân
thiêt.
Ðūa chũ hų khŕu (hoäc Tœm trú dài hœn): hi dây dú sô nhà, duòng
phô, quân (huyên), phuòng (xã), thành phô noi mình dãng ký hô khâu
thuòng trú.
i Ź hiên tœi: hi dây dú sô nhà, duòng phô, quân (huyên), phuòng
(xã), thành phô noi mình dãng ký hô khâu thuòng trú.
III. NOI DUNG HUÓNG DÃN
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
III. NOI DUNG HUÓNG DÃN
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
B. TRUÒNG ÐÀO TAO LÀN ÐÀU:
hu vƅc trĭŷng dào tœo: chon trong danh sách (dia phuong cúa truòng dào
tao).
Tên trĭŷng: nhâp tên truòng dào tao.
Vän bŝng: cãn cú nôi dung trên vãn bãng nhu sau:
Tôt nghiêp Ðai hoc su pham.
Tôt nghiêp Ðai hoc (tôt nghiêp ó các truòng Ðai hoc khác nhu: ÐH Bách
Khoa, ÐH Tu hiên..
Tôt nghiêp ao dãng su pham.
Tôt nghiêp ao dãng (tôt nghiêp ó các truòng khác ao dãng su pham)
Tôt nghiêp Trung câp su pham.
Tôt nghiêp Trung câp (tôt nghiêp ó các truòng khác Trung câp su pham)
Lĭu ý: ác truòng dào tao môn nãng khiêu duoc xem nhu truòng su
pham TPH.
V : Truòng ÐH TTT TW 2 # Ðai hoc su pham;
Truòng Trung câp nhac viên # Trung câp su pham.
III. NOI DUNG HUÓNG DÃN
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
Hinh thŽc dào tœo: hính quy ("), Tâp trung (TT),
Tai chúc (T), huyên tu (T), ó rông (#), Tù xa (TX).
Chuyên ngành dào tœo: nhâp dúng nôi dung trên vãn
bãng.
g2 tűt nghiêp: nhâp dúng nôi dung trên vãn bãng.
Ðiê2 trung binh: hâp diêm trung bình tôt nghiêp
dúng nôi dung trong báng diêm tôt nghiêp (nêu truòng hop
không có diêm trung bình thì dê trông. ĭu ý: sƁ dung dâu
châm dê phân cách phân thřp phân).
ťp loœi tűt nghiêp: nhâp dúng nôi dung trên vãn
bãng.
III. NOI DUNG HUÓNG DÃN
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
C. TRUÒNG ÐÀO TAO CAO NHÁT PHÙ HOP
NGÀNH XÉT TUYEN (Nêu có):
hâp nôi dung tuong tu nhu phân B
Lĭu ý: nťu không tűt nghiêp ŵ các trĭŷng sĭ phœm,
ngành sĭ phœm thì phái có "ChŽng chũ bôi dĭŻng
nghiêp vu sĭ phœ2" và phái dánh dâu vào muc cam kťt
"ChŽng chũ bôi dĭŻng nghiêp vu sĭ phœ2"
III. NOI DUNG HUÓNG DÃN
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
D. Phân dành cho nguòi có quá trình giáng day và dóng báo
hiêm xã hôi truóc dây:
W hâp chính xác sô sô BHXH duoc ghi trên sô BHXH.
W hâp chính xác và dây dú ngày bãt dâu tham gia BHXH duoc ghi
trên sô BHXH.
W hâp don vi công tác cü truóc khi du tuyên (chi nhâp don vi vùa
nghi viêc).
W hâp ngày, tháng, nãm nghi viêc.
W hâp công viêc tùng dám nhiêm (giáo viên môn Vãn, môn
Toán.).
W hâp oai viên chúc hoãc nhóm ngach (A2.1, A2.2, A1, A0, B.).
W hâp ngach công chúc hoãc mã ngach (15.112, 15.113.).
W hâp bâc luong hiên huóng (1, 2, 3.).
W hâp hê sô luong (2.34, 3.0.).
W êu dã nhân tiên tro câp thôi viêc thì dánh dâu vào þ Ðã lãnh tiên,
nguoc lai không chon
III. NOI DUNG HUÓNG DÃN
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
$au khi thông tin dã nhâp dây dú và chính xác thì
nhân vào "HOÀN TÁT ÐÄNG KÝ", nêu chuong trình
báo lôi thì phái nhâp lai theo yêu câu. êu muôn húy
bó các thông tin vùa nhâp, chon "BÒ QUA"
hi lai Mã sô dång ký và IN "PHIÉU THÔNG TIN
ÐÄNG KÝ DU TUYEN"RA GIÁY¨:
żng viên lĭu giƃ cŕn thřn
và sţ xuât trinh khi cân thiťt.
III. NOI DUNG HUÓNG DÃN
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
Ho và tên: NGUYEN VÄN A
$ô :
ã sô dáng ky:
Ban phái ghi Iai thông tin này
dê TRUY CAP thông tin khi cân thiêt.
hân vào nút TIÉP TUC và in
'Phiêu dáng ky thông tin du tuyên¨ (2 ban)
III. NOI DUNG HUÓNG DÃN
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
Mã sű HÒ SO:
(do cán bų phòng Tô chŽc ghi)
PHIÉU THÔNG TIN ÐÄNG KÝ DU TUYEN
gày dgng ký :
ã sô dãng ký : $ô :
Ho và tên : gày sinh :
Hô khâu thuòng trú :
Hoàc tœ2 trú KT3:
Ðgng ký tinh nguyên:
Truòng dào tao lân dâu: :
gành dào tao: : Hê dào tao:
Xêp loai T : Ðiêm TB tôt nghiêp:
Truòng dào tao cao nhât (phù hop vói ngành xét tuyên): gành dào tao: : Hê dào tao:
Xêp loai T : Ðiêm TB tôt nghiêp:
Břc dƅ tuyên :
Môn dƅ tuyên : ( ÐK du thi tuyên V tiêu hoc day TTA)
guyên vong 1: ("uân/Huyên)
guyên vong 2: ("uân/Huyên)
guyên vong 3: ("uân/Huyên)
Tôi hoàn toàn chūu trách nhiêm
vŧ nhƃng thông tin dã däng ký
Cán bô kiêm tra Nguòi dång ký
(Ký tên và ghi rõ ho tên) (Ký tên và ghi rõ ho tên)
gĭŷi dƅ tuyên cân lĭu ý:
n phiêu này ra giây (02 bán: môt bán nôp cho cán bô rà sóat d liêu);
Trình giây này cho bô phân rà soát d liêu, khi dên mang theo bán chính các loai giây tò sau: , hô khâu, bãng tôt nghiêp hoãc
giây xác nhân dã tôt nghiêp, báng diêm tôt nghiêp cúa toàn khóa hoc;
Phiêu này chi có giá tri khi dên dê rà soát d liêu;
IV. THAY ÐOI THÔNG TIN ÐÃ ÐÄNG KÝ DU TUYEN
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
$a thông tin dã dãng ký, vào muc Tuyên
dung", sau dó chŭn Ðgng ký dƅ tuyên /SƁa
thông tin dgng ký.
+ Nhřp Mã sű dgng ký" và "sű CM" dê
däng nhřp
+ Thay dôi thông tin, sau dó chŭn Cřp nhřt"
và in lœi phiťu däng ký
VIII. CHÉ ÐO THÙ VIEC VÀ BO NHIEM NGACH
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
Các Žng viên tűt nghiêp hê Trung câp
(ngœch B) phái qua 6 tháng thƁ viêc.
Các Žng viên tűt nghiêp hê Cao dàng
(ngœch A0) và Ðœi hŭc (ngœch A1) phái
qua 12 tháng thƁ viêc.
VIII. CHÉ ÐO THÙ VIEC VÀ BO NHIEM NGACH
Website: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
ťu là giáo viên có quá trinh giáng dœy dúng vŵi
ngœch xin dƅ tuyên, có tha2 gia dóng BHH và dĭoc
báo lĭu không quá 6 tháng tính dťn ngày dĭoc tuyên
dung sţ dĭoc bô nhiê2 ngœch ngay sau khi tuyên
dung và không qua thŷi gian thƁ viêc.
Không kéo dài thŷi gian thƁ viêc dűi vŵi.

3.2 0/: . .

..- .3/3 g3 9393 %&'  ' l % % ! !3%.E3- $E4/.5439..l494%! .

.0- 33. %&%# l..4 802 .93 93239 0-890995.

.

3.2 0/: . .

5439..- .

.9 3. . 53%.. %&%# E.O H36:.3 3 .E3- 0-890995.9393.

.

2 0/: .3. .

- .5439..

3g38.E.9393 g3 96:F99:3 %3H8 : g3 /9:3 0-890995. . % %& 0293-E4 9:3/3 %74303:%:3/3. lg3 /9:3 lg3 2..38E.O..3.$.E..3/3 .: %3-E4 .

.

3.2 0/: . .

.5439.- .

 % %& 0-890995.

.

2 0/: . .3.

- .5439..

.: 0-890995.3 8.3 .E.: . % %& 0293-E4.

.

 .2 0/: .3.

.5439.- .

 % %& 0-890995.

.

3. .2 0/: .

.5439.- .

 % %& 0-890995.

.

 .2 0/: .3.

- ..5439.

 % %& 0-890995.

.

2 0/: .3. .

.5439.- .

 % %& 0-890995.

.

 .3.2 0/: .

5439..- .

: 0-890995. % %& .

.

2 0/: . .3.

.5439.- .

3/3 97. g3 W :. 02.3. .3/3..

3.. 8. 99.2E9J3 W :. 92:8.3/3.

3/3 g3 0-890995.": 97K3 g3 02.

.

 .3.2 0/: .

5439..- .

: 5 .32.9393. 3.E. &..O g3 9297/3 % 0-890995.lf % &l3.39995904 .H3.35.

.

3.2 0/: . .

5439..- .

.2K3 g3 : 9. % %  . .83 g283 5 3  3 9E3 3g2839743.397  #39  83 .% 297/ 3  83 . 83  9J3 3.35 6:3 :3 5. &.9H3O9 %H3 5 3 9H3O9 9H39743.O9H3.3 9353...3 5 6:3 :3 5. 58 394.3 9353.2K3 g3 :9. $ 5 8 l#394 H3 .24.397 0-890995.  : 4".3 99 l .

.

3. .2 0/: .

.- .5439.

 0-890995. &.

.

2 0/: . .3.

.- .5439.

38E.58.3.97 3 49 4. .3l%%%%l.3E.97.E. 52%! '%7.97..3 %7:3.5.3 494 'g3.E.8. l%H3 %935. %#.023. &.4 38.4 38.97.97.: %935l.3.58..8.53.E.l % l& :.3l...4 3 9935.lE. .58.E.g3.8.52 %935%7:3.3 494233g3: .3E.52 %935%7:3.38.52  : E.3.52 0-890995.52 %935.%7:3.5 9935.3 4 94 %H397 3359H397. 9935.g3-33..97.39743/.3/:397H3.3%7:3.52 %935l.97.52 %7. 4.

.

 .2 0/: .3.

5439..- .

O 297:3-K39K 973 : 8 /%3/!: ..g3-3 l#297:3-K3 5 297:3-K39935 33/:39743-3 29935 3:97.!2 #53. % :H333 49 4 35 33/:397H3.5!39 553  54 9 93#535 33/:397H3.35 3.g3 -3 g29 93#5 35 33/:397H3.g3 -3 0-890995. % :H39: % 73 # %.E. 49 4 J36: " %597:3 %% %. K39 . &.

.

 .2 0/: .3.

.- .5439.

 -$/ 3 3#5.O 3..E.%8 5 2 0-890995.2 9 3.%8 5 2.97 38 5 2 338 5 29K5!.42%. -$/ 33#5..O 53/:39.l % %! ! A%%& :.5! E3/!: .393.53 : 3 :39 93#5 . &. %#..

.

 .2 0/: .3.

- ..5439.

.2.43./9:3 .. 3-9 :9.3   W : 339397.3O23.. O3-4 297.. W 53 9E3 3g23..23.9K E3/:..   W 5-..3..35 . 97H38 5 . W 3..H3.3..4. .93 232 E4..97H38 W 5.H323'g3 23 %4E3 W 54. !3/3...4.97.3..3 0-890995... W 5.3.     W 53. &.4 l393 3....3.O6:E97K33/.33.J3E.39E.59...3   W 58. W 5.J3E.88 .

.

 .2 0/: .3.

.5439.- .

J3E.:9393 35 .4 %%lf 3:.397K3 -E49K535904H:. &..!39 9 0-890995.. 39 3 .3"& 8 g3 .E. !&% % lf %& # 3.9393.35 ... $.8 :!997K3.H3 : .9K 33.: :2:3 -.

.

2 0/: . .3.

5439.- ..

399 3.439%!% .9H3&'f $ 8 g3  3593933 %#&!9393. . &.3 !: g3 9393/9:3 -3 0-890995.

.

 .3.2 0/: .

.- .5439.

3 ":3.439 55. 8 $$ /4. !&% %lf %& g3 8 g3 ./%% :3.3 4943 : 3 494  494 54% l2%9935 %7.3 494.33F99:3 3 494 54% l2%9935 . &. .9 297% lg3 9K33:#3 %7.E3.53%$.9H3 :9./ 9:#3 3/ 9:#3 l/99:3'9:.397 $ 83  4"..

3 ":3.:3 :3.

3 ":3.:3 :3.

79H3 494 .3904-3. !:3. E.E.79H3 / 9:#3.OE97 3 784E9/: 0-890995.. 9H3.E3-78O.3#2 .4-53784E9/: 32.498.: : -39935 4.33 9935 -3 29935. -329-335.:3 %43943. g3 9H3.943O.9/: %7K33. :97E.!3 : 35:37.4. 3 39393 g3 E3-297..J3..

.

 .3.2 0/: .

- ..5439.

42%.' %l% %l lf %& $. 3lg3 / 9:#3.9393 g3 .: O. %:#3 /%3 8.

 8 # g33 5 %. $9393 8.$ . 9393 g3 5 8 g3 .3 5 : g3 0-890995. 3 53 9 .: O.

.

2 0/: .3. .

.- .5439.

H39 93#5#%7:3. 5!6:. 0-890995. . 9E39 . 3.!5 3 .#.4 "3 3 .' l%'' E. 5! 6:.#.l . 9E39 .H39 93#5#. 3. E. 3 .

.

 .2 0/: .3.

.- .5439.

' l%''  :E4.O6:E97K3!3/ 3.#. 3/ 9:#3 . -!4 :36:E9E3 9J3 33 %.H3. %.39 . 3 .39 .-$3#23 .9:#3 /%3 8 %. . O3 . 0-890995.9 .#.3.36:.2. 3F4/9 .:9:#3 /%3.8.O9.

.

3.2 0/: . .

.- .5439.