HQI DONG NIlAN DAN CQNG HOA.

xA HQI CHU NGHiA NAM
TiNH HA. GIANG DQc lip - T\I' do - H,nh phiic
86: J;..O 120101NQ-HBND Ha Giang, ngay 11 thimg 12 nam 2010
,
Can C11 T6 chll'c HDND va UBND ngay 26/1112003;
Can cu Ngan snch nha nuCrc ngay 16/12/2002;
Cancll' Nghi dinh s6: 60/2003/ND-CP ngay 6 thang 6 nam 2003 cua Chfnh
phil quy dinh chi va huang d[n thi himh Ngan nha. nu&c;
Can cll' Thong tu s6: 97/2010/TI-BTC ngay 06/7/2010 cua Be) Tai chinh
quy dinh chS dQ cong tac phi, chS dt) chi t8 chue cac cUQc hQi nghi d6i vai cac ca
h' , 'it ' h'"'' 1"
quan nua m10'C va ....on V! S\l' cong ..1.;\p;
Sau khi xem xet To trinh s6: 144/TTr-UBND ngay 18/1112010 cua Uy ban
nhful dan tinh Vi9C quy dirJl mITc chi c6ng tac phi, chi hyi nghi d6i v6i cac co'
quan nha nuac, dan vi S\l cong tren dia ban tinh Ha Giang;
HQi dang nhan dan tinh Ha Giang da thao va nhfit tri;
QUYETNGHI:
DiSu 1. Ouv dinh muc chi conQ tac uhi. chi hoi nQhi au dunQ d6i v6i cac cO'
""." • ........- J.;# .. ",,",,"...L • """'"
quan 1"11a nllac, dan vi s\!, cong tren dia ba..TJ. tirLh Ha Gia..TJ.g (Co
tlinh kern),
Muc ehi t1.;\i ph\l l\lc kern thea Hi muc t6i da, Cac ca quan nha nuac, dan vi
S\f cong can cu VaG muc chi quy dinh nghi quySt nay va d\l toan
ngan sach hang nam dugc cfip co thfim quySn giao dS quy dinh C\l th8 trong quy
chS chi tieu nQi bQ cua dan vi, dam bao tiSt qua va phil hqp v6i kha
nang ngan sach, diSm de)ng eua dan vi.
Cac nQi dung khong co trong Nghi quySt nay dugc th\lc thea quy dinh
tai Thong _ tu s6: 97/2010/TI-BTC ngav _ 06/7/2010 cua Bo Tai chinh qUV dinh • .. •
dQ cong hic phi, chS dQ chi t6 chuc cac cUQc he)i nghi d6i vai cac ca quan nha nu6'c
va dan vi S\f tong
2: HQi dang nhan dan tinh Ha Giang giao cho Uy ban nhan dan tinh chi
dt;lo va t6 chile thvc
3. Nghi quy8t nay c6 Ivc thi hooh tiI ngay 21112/2010 va thay
Nghi s6: 0112007INQ-HDND ngay 12/7/2007 cua fitJNu tinh ve
quy dinh chS dQ cong tac phi, ch8'dQ chi hQi nghj tren dja ban Ha Giang.
Nghi quySt nay da duQ'c Hl)i dang nhan dan tinh Ha Giang khoa xv - Ky
hQp thir 16 thong qua
Noi nh(i:n: .
-Vy ban Thmmg Vl.l Qu6c hl?i khoa XII;
- Van phOng Chfnh phu;
- 130 Taj chfnh;
Fjem tra van ba.. B¢ Tu phap; t'! ­
- ThuC1n1Z. truc Tinh uv. HDND, VEND tinh;
- Doan Qu6c hl?i dnh;
- cac Ban HDND tinh;
- HDND dnh;
- Van phong Doan DBQH va HDND duh;
- Van phbng UBND dnh;
ViSt Xuan
-cae SCI, ban ngfmh, doan tM cdp tinh;
- HDND - UBND cae t.1)anh ph6;
- Trung tam cOng tinh;
- Chuyen vien HDND tlnh;
- L-u VT.
'J'(Vf/l:tr
It-­
2
Mirc CHI CONG TAc pHi, HQI NGHl
( Kern thea Nghi quyit $6 'to !20JOINQ-HDND ng<\y 11 112 12010 ella HDND tlnh Htl
I I
I I I I
86 I Nf)i dung I DO'D vi tfnh I Muc chi t6i
I TT I I I {fa tai tink
.
I Mfrc chi cong laC phi
1
l>hU ..ap hm ...u
"I. ••• "'" ...
- Di cong tac ng0liti tlnh 150.000
- Di eong tac trong dia bim tinh
D6ng/ ngmJil ngay
I 100.000 I
- Di cong tac trong ngay ( Di va vS trong ngay ) 80.000
2 thue phong nghi nO'j eong hie (theo phlf(Yng tht'fc khoan)
a
dnh
- Bf thu Tinh uy s6 phv cAp chuc vvl,3 )
900.000
D6ng/ nguaii ngay
- Lanh dlit0 11:\ Ph6 Bf thu dnh uy, Chu tich HDND 800.000
Hnh, Chu tich UBND tinh s6 phl,l cAp 1,25 )
- Ph6 Chu tich va Uy vien thuang tn,lc HDND
700.000
dnh, Ph6 Chu tjch UBND tinh, Lanh thuQc cac
D6ngl nguail ngay
ca quan dAng, tA quAc va cac doan the
( s6 phv cAp 1,05 )
I
- D6i vcri cht'rc danh can bQ, cong chuc con lliti
!
+ I?i conll mc TP NQi, H? Minh1
I
350.000
- ,\ .
IPhong, Can ThO', f)a Nang va cac thanh pho do th, I tJongi nglIO'I/ ngay I
loliti 1
i
+Di cong tac cac tlnh, tMnh ph6 khac trgc
I
I
250.000
thuQc trung lIang
I
b N(U tioh
- Di cong me tMnh phA Ha Giang 200.000
D6ng/ nglIcrjl ngay
- Di cong tac tliti cae thuQc tlnh 150.000
1- Di ci\ng lac 1\Ii cae xii trong
I I
,
>
//

Thanh toan thue phong nghi t\li nO'i cong tilc theo hoa dO'n thlle
3
a Ngoa.i tinh:, I
I
• Di cang tAc TP Hil Nili, TP HI; Chi Minh, Hai r--­
I
CAn ThO', Da Ngng va cac tMnh ph6 do thi
1
D6ngl ngueri! ngay
- Bi thu Tinh uy ( s6 phl,l cAp chuc V\l 1,3 ) ] .200.000
- Uinh d{lo lA Ph6 Bi thu dnh uy, CM tjch HDND
1.100.000
Hnh, Chti tjch UBND tinh ( HO s6 phl,l cAp 1,25 )
- Ph6 Chti tjch va Uy vien thllCrng trvc HDND
Hnh, Ph6 Chti tjch UBND tinh, Lanh Q{lO thuQc cac
900.000
ca quan dang, t6 qu6c va cac doan the
( 56 phl} cAp 1,05 )
Bbng I2nguCril ngay
I Df>i v6'i chuc danh can bQ, cong chuc cOn
I 1
I(Tieu chu&n 2 nguCriI phong )
800.000 I
i
t Di cac tinb thanh ph{) con l{li

- Bi thu Tinh uy ( s6 phl,l cdp chuc Vl,l 1,3 )
1.000.000
- U!nh hl Pho Bi thrr tinh uy, Chti tich HDND
tinh, Chti tich UBND tinh ( HO s6 phl,l cdp 1,25 )
D6ng! ngtreril ngay
900.000
_Ph6 r<hli tinh ",>, T'Tu u;S... thll'(m0 mff' J..:l£)ND
.. ""'.II ¥\.l­ ""'J 'FA""'AA WLUV 6 ...... ........
700.000
tinh, Ph6 Chti tich UBND tinh, Lanh d{lo thuQc cac
ca quan dang, t6 qu6c va cac doan the
s6 phl} cap 1,05 )
- D6i v6'i Ch(fC danh can bQ, cong chuc con i{li D6ng /2 ngU'oi I ngay
600.000
(Tieu chu&n 2 nguo'j I phong )
b Nqi Tinh
I
i
! - Dj cong mc t{li tMnh ph6 Ha Giang 500.000 J
- Di cong tac t{li cac thuQc tinh ngayl ,PhOn
g
". <\IlIl'OOO I
c Bi mQt Minh hotic Ie ngU'Oi khac gi6i
]1 heo heu chuan 2 ngm::n I phong !
I I
4 Khoan ph1} d.p cong hie phi theo ihallg
1
I
I
- t)6i voi can bQ cong chuc thuemg xuyen di c6ng mc
i
I
I
lUll dQng thuerng xuyen tren 15 ngay Ithang
360.000 • l+D6i vui can bQ thanh tra D6ng/nguO'i/thang I
2
/},
V
+Cae d6i tuqng kbae con ( Van thu, lam
di tra rimg .. )
1-----+--­
I 1_ H6 trQ' an eho can bQ thanh tra
In1HQinghi
!t
D6nglnguailngay

20.000
I Chi nu6e u6ng
., D6ngl2 bu6ifngum I 20.000
2 Mt'rc an: bi€ u la khaeh mai khOng huang luang)
150.000 - trung uang
- NQi tinh
+cAp tinh
,
. D1 gI , Of ' I
100.000
on ngum ngay ,
1-­
I+cap thi
1 I
80.000

+ cAp xii
I I
50.000
3
Mt're thu€ eh6 nghi (D\'ii biSu III kbaeh mai khong huang luang)
- Trung tam thAnh phil HA giang
- T6 chue
Theo eh8 dQ eong Theo ehS dQ
tac phi cong tae phi I
- T6 ehue t\'ii xii
I
.
3