Tiết thứ: 1

Ngày soạn:
Lớp dạy:
Bài 1: CHÍ CÔNG VÔ TƯ
I/MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
-HS hiểu được thế nào là chí công vô tư (CCVT), những biểu hiện của CCVT, vì sao cần
phải
-Rèn luyện phẩm chất CCVT.
2. Kĩ năng:
-HS phân biệt được hành vi có hoặc không CCVT. Biết kiểm tra, đánh giá hành vi của
mình để rèn luyện phẩm chất CCVT.
3. Thái độ: Biết quý trọng và ủng hộ những hành vi CCVT, phê phán, phản đối những
hành vi thiếu CCVT.
II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:
Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin, Kn trình bày suy nghĩ, KN tư duy phê phán, KN ra
quyết định, kĩ năng giải quyết vấn đề
III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC:
Thảo luận nhóm, động não, phân tích trường hợp điển hình, dự án, trình bày 1 phút
IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Kể chuyện.
- Phân tích, giảng giải
- Thuyết minh, đàm thoại, nêu vấn đề.
- SGK, SGV GDCD 9.
- Mẫu chuyện, ca dao, danh ngôn nói về CCVT.
- Bài tập tình huống.
V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài cũ:
3/Bài mới:
a)/Khám phá:
b)/Kết nối: Giói thiệu bài: GV nêu ý nghĩa, tác dụng và sự cần thiết phải rèn luyện phẩm
chất CCVT để dẫn dắt vào bài.
Hoạt động 1: Hướng dẫn phân tích truyện đọc
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
1. Đặt vấn đề
- Tô Hiến Thành dùng người là căn cứ
-GV yêu cầu HS đọc truyện.( SGK )
vào khả năng gánh vác công việc của mỗi
- GV nêu câu hỏi:
người, không vị nể tình thân. qua đó thể
1. Tô Hiến Thành có suy nghĩ ntn trong hiện ông là người công bằng không thiên
việc dùng người và giải quyết công việc?
vị, hoàn toàn xuất phát từ lợi ích chung.
2. Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của
nghiệp cách mạng của chư tịch Hồ Chí Bác Hồ là một tấm gương sáng. Bác đã
Minh? Điều đó đã tác động đén ntn đến giành trọn cuộc đời mình cho đất nước,
tình cảm của ND ta đối với Bác?
Bác chỉ theo đuổi một mục đích là “Làm
µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

1

3. Những việc làm của Tô Hiến Thành và cho ích quốc, lợi dân ”.
Bác Hồ thể hiện phẩm chất gì?
- Những việc làm của THT và Bác Hồ
đều biểu hiện phẩm chất CCVT. Điều dó
mang lại lợi ích chung cho toàn XH, làm
cho dân thêm giàu, nước thêm mạnh.
- CCVT là phẩm chất đạo đức tốt đẹp,
cần thiết cho tất cả mọi người. Song p/c
- HS Thảo luận và trình bày
đó không chỉ thể hiện qua lời nói mà phải
- GV nêu kết luận
thể hiện bằng việc làm hàng ngày. Chúng
ta cần phải biết ủng hộ những việc làm
CCVT, phê phán, lên án những việc làm
thiếu CCVT .
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS liên hệ thực tế
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
GV nêu câu hỏi:
2. Nội dung bài học
1 Thế nào là CCVT?
( Xem SGK )
2. CCVT có ý nghĩa như thế nào?
3. HS phải rèn luyện CCVT như thế nào?
c/Thực hành, luyện tập: Hướng dẫn giải bài tập
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
- GV yêu cầu HS giải các bài tập 1, 2
3. Bài tập
- HS chuẩn bị bài và trình bày.
Bài 1: những việc làm thể hiện p/c
- GV nhận xét, bổ sung.
CCVT là: a, b, c, d .
Bài 2: Tán thành các quan niệm d, đ .
d/Vận dụng:
- HS nêu một số câu ca dao, tục ngữ nói về CCVT hoặc thiếu CCVT.
- GV nêu kết luận toàn bài.
4/Hướng dẫn về nhà: HS làm bài tập 3, 4 và chuẩn bị bài : Tự chủ.
VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………....

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

2

Tiết thứ: 2
Ngày soạn:
Lớp dạy:
Bài 2: TỰ CHỦ
I/MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: HS hiểu:
- Thế nào là tự chủ, Biểu hiện của tính tự chủ.
- Ý nghĩa của tính tự chủ và sự cần thiết phải rèn luyện tính tự chủ.
2. Kĩ năng:
- Nhận biết được biểu hiện của tính tự chủ và thiếu tự chủ.
- Biết đánh giá hành vi của bản thân và người khác.
- Biết cách rèn luyện tính tự chủ.
3. Thái độ:
- Tôn trọng những người biết sống tự chủ .
- Có ý thức rèn luyện tính tự chủ trong quan hệ với mọi người.
II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:
Kĩ năng ra quyết định, KN kiên định, KN thể hiện sự tự tin, KN kiểm soát cảm xúc
III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC:
- Thảo luận nhóm, xử lí tình huống, đống vai, động não, khăn trải bàn
IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Đàm thoại, kể chuyện, thuyết trình.
- Thảo luận nhóm, liên hệ thực tế.
- SGK, SGV GDCD 9.
- Mẫu chuyện, ví dụ thực tế.
V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài cũ:
Thế nào là CCVT? Nêu VD về những việc làm CCVT trong thực tế cuộc sống?
HS cần rèn luyện p/c CCVT như thế nào?
3/Bài mới:
a)/Khám phá:
b)/Kết nối: GV giới thiệu về tấm gương thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí để dẫn dắt vào bài.
Hoạt động 1: Thảo luận phân tích thông tin trong mục đặt vấn đề
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
- Gv yêu cầu HS đọc 2 mẫu chuyên (SGK) 1. Đặt vấn đề
- GV nêu câu hỏi:
- Khi biết con mình bi nhiểm HIV?AIDS
1. Bà tâm có thái độ NTN khi biết con Bà Tâm rất đau xót nhưng không khóc
mình bị nhiểm HIV/AIDS?
trước mặt con, bà đã nén chặt nỗi đau để
2. N từ một HS ngoan đã trở thành người chăm sóc con và độngviên những gia
nghiện ngập, trọm cắp ntn? Vì sao?
đình có người bị nhiểm HIV khác không
3. Cách cư xử của bà Tâm và N khác nhau xa lánh, hắt hủi người bị nhiểm HIV.
như thế nào?
- N được bố mẹ nuông chiều , ban bè xấu
4. Theo em ntn là một người có tính tự rủ rê, hút thuốc, uống rượu bia, trốn học ,
chủ?
đua xe , thi trược, buồn phiền, nghiện hút
5. Vì sao con người lại cần có tính tự chủ? và trộm cắp.
µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

3

2. . 4 VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. chuyện về một người có tính tự chủ. hành vi của mình.GV nêu câu hỏi: ( Xem SGK ) 1. vượt qua được sự đau khổ.. .GV gọi 2 HS lên bảng ghi ý kiến: Tự chủ thì dễ bị sa ngã.HS chuẩn bị bài và trình bày. c/Thực hành. tục ngữ nói về tính tự chủ hoặc thiếu tự chủ .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.HS thảo luậ nhóm và trình bày.HS nhân xét.HS nêu một số câu ca dao. khôn bị người khác lôi kéo… . luôn tự tin.HS trả lời -GV tóm tắt theo nội dung bài học. Nội dung bài học . bổ sung.. Chúng ta cần làm gì để rèn luyện tính tự chủ? . . N không làm chủ được bản thân trước cám dỗ.HS tự liên hệ bản thân . Tự chủ có ý nghĩa như thế nào? 3. hư hỏng. không vững vàng trước cám dỗ… Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tìm hiểu nội dung bài học 2. e . .Bà tâm là người đã làm chủ được tình cảm.GV nhận xét.GV yêu cầu HS giải bài tập 1. ………………………………………………………………………………………………. Tính tự Tìm hiểu những biểu hiện của tính tự chủ chủ giúp con người có tính tự tin và hành và thiếu tự chủ động đúng đắn. b. Nếu không có tính tự chủ . Bài tập Hướng dẫn giải bài tập Bài 1: Em đồng ý với ý kiến: a. Bài 2: HS liên hệ thực tế để kể một câu . luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 3.Thiếu tự chủ: Suy nghĩ. bổ sung.Tự chủ: Bình tĩnh không nóng nảy.Con người có tính tự chủ thì mới đứng vững được trước mọi hoàn cảnh. d/Vận dụng: . Thế nào là tự chủ? 2.. hành động nóng nảy. Tiết thứ: 3 µGiáo án môn: GDCD . .GV nêu kết luận toàn bài. * Biểu hiện củ tự chủ và thiếu tự chủ .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 4 . và thiếu tự chủ. không vội vàng. .Tính tự chủ của một người là làm chủ được bản thân trước những tác động hay mọi sự cám dỗ xung quanh. 4/Hướng dẫn về nhà: Bài tập về nhà: 3. d.

GV yêu cầu HS đọc tình huống ( SGK ) 1.Các tình huống có nội dung liên quan. Đặt vấn đề . ứng xử phát huy tính dân chủ và thể hiện tính kĩ luật. được thể hiện như thế nào? * Sự kết hợp DC và KL ở lớp 9A: µGiáo án môn: GDCD . . động não IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: ..Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. . Kiến thức . . Những biểu hiện của dân chủ và kỉ luật. Thái độ . hoạt động của lớp. thảo luận nhóm. 2. . góp phần xây dựng XH công bằng dân chủ văn mimh. 3.Có kĩ năng giao tiếp. mẫu chuyện có nội dung liên quan..Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 3: DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. . . kỉ luật. .HS hiểu thế nào là dân chủ. giải quyết tình huống. Hoạt động 1: Đàm thoại giúp HS bước đầu tìm hiểu.Hiểu ý nghĩa của việc tự giác thực hiên yêu cầu phát huy dân chủ và kỉ luật là cơ hội. góp ý với bạn bè và những người xung quanh nhằm thực hiện dân chủ và kỉ luật.Biết đánh giá nhận xét hành vi của bản thân và những người xung quanh. Có thái độ ủng hộ những việc làm tốt.. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tư duy phê phán.Việc làm thiếu DC của ông giám đốc.Nhận biết được hành vi dân chủ. những biểu hiện của dân chủ và kĩ luật Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức .. 2. phản đối những việc làm trái với dân chủ XHCN. Hãy nêu các việc làm phát huy dân chủ GVCN đề nghị lớp họp bàn XD kế hoạch và thiếu dân chủ trong các tình huống trên. thiếu dân chủ hoặc giả danh dân chủ.SGK. SGV GDCD 9.GV nêu câu hỏi: * Việc làm phát huy dân chủ ở lớp 9A: 1. Kn trình bày suy nghĩ III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Tự chủ là gì? Hãy nêu một số biểu hiện tự chủ của một bạn HS trong học tập và rèn luyện? Em cần làm gì để rèn luyện tính tự chủ? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài: GV nêu lên tầm quan trọng của việc phát huy tính dân chủ và kỉ luật để dẫn dắt vào bài mới.Kích thích tư duy.Ca dao tục ngữ.Có ý thức tự giác rèn luyện tính DC và kỉ luật.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 5 .Biêt nhận xét. Kĩ năng . Sự kết hợp biện pháp dân chủ của lớp 9A . là điều kiện để mọi người phát triển nhân cách. giảng giải.

công ti bị thua lỗ nặng. . Hãy nêu các việc làm thể hiện tính dân . .GV tóm tắt nội dung chính của bài học .Dân chủ là: kỉ luật? .Em hiểu thế nào là dân chủ ? Thế nào là . Dân chủ và kỉ luật có tác dụng như thế được tự do phát biểu ý kiến… nào? Nêu ví dụ. c/Thực hành.GV nhận xét bổ sung và kết luận phần 1 giảm sút.Những việc làm thể hiện tính dân chủ: chủ và thiếu dân chủ trong thwcjtees cuộc Đại biểu QH tiếp xúc và tiếp thu ý kiến sống hiện nay.Mọi người được tự do bàn bạc. .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 6 .HS thảo luận trả lời.HS chuẩn bị bài và trình bày. -GV yêu cầu HS giải các bài tập.Mọi người cần tự giác chấp hành KL.Những việc làm thiếu dân chủ của một 5. nhà trường tổ chức cho HS góp 3. KL là điều kiện để phát huy dân chủ. thế nào? trong các cuộc họp của thôn buôn bà con 4. người dân không được biết. lớp 9A là gì? * Ở lớp 9A mọi khó khăn đã được khắc 4.Kỉ luật là: 2. …kiểm tra ”. * Việc làm của giám đốc có tác hại: SX . không tôn trọng và tiếp thu ý kiến nhân dân. thứ 2 có tác hại như thế nào? cuối năm lớp được tuyên dương. d/Vận dụng: . các tổ chức XH phải có trách nhiệm tạo điều kiện để mọi người phát huy được tính dân chủ. đáng của mình… . Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức . không ai đứng ngoài cuộc. bổ sung. Mọi người cần làm gì để phát huy DC và số cơ quan nhà nước hiện nay: Hạch sách rèn luyện tính KL? nhũng nhiễu nhân dân. dân bàn. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Hoạt động 3 Hướng dẫn giải bài tập. lớp đã thành lập đội cờ 3. Nội dung bài học 1.GV nhận xét. . kế hoạch đã được thực hiện tốt. 2 .DC và KL có mối quan hệ hữu cơ với nhau: DC để mọi người phát huy khả năng của mình vào công việc chung. Tác dụng của việc phát huy dân chủ của dỏ để nhắc nhỡ đôn đốc. của cử tri. được bàn bạc những công việc liên quan đến lợi ích chính . µGiáo án môn: GDCD . Việc làm của giám đốc trong câu chuyện phục.GV nêu câu hỏi: 2.DC và KL đem lại lợi ích cho việc phát triển nhân cách của mỗi người và góp phần phát triển XH ( nêu ví dụ ) . Dân chủ và kỉ luật có mối quan hệ như ý kiến vào bản nội quy của học sinh.GV gợi ý để HS hiểu được ý nghĩa của chủ trương “ Dân biết.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.

GV nêu kết luận toàn bài.. 4 và chuẩn bị bài “ Bảo vệ hòa bình ” VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. ……………………………………………………………………………………………….. 4/Hướng dẫn về nhà: Bài tập về nhà 3... µGiáo án môn: GDCD .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 7 .

Thái độ: Biết cư xử một cách hòa bình thân thiện. bài báo. hơ 300000 trẻ em µGiáo án môn: GDCD . Em có suy nghĩ gì khi xem các hình ảnh và đọc các thông tin trên? 2.Trách nhiệm của mỗi người đối với việc bảo vệ hòa bình chống chiến tranh.Vì sao phải bảo vệ hòa bình chống chiến tranh. tư liệu về chiến tranh và các hoạt động bảo vệ hòa bình. SGV GDCD 9. . tình huống Hoạt động của thầy và trò -GV yêu cầu HS đọc phần thông tin và quan sát ảnh để thảo luận trả lời câu hỏi -GV chia lớp thành 3 nhóm ( mỗi nhóm thảo luận 1 câu hỏi ) 1. Chiến tranh đã gây ra những hậu quả như thế nào? 3. KN xác định giá trị. 6 triệu trẻ em bị thương. KN tìm kiếm và xử lí thông tin III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. ứng xử.Tiết thứ: 4 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 4: BẢO VỆ HÒA BÌNH I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. . V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: . khăn trải bàn. 3. .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Hoạt động 1: Phân tích thông tin.GV nhận xét và kết luận: Hòa bình đem lại cho con người những điều tốt đẹp.Tranh ảnh. 20 triệu trẻ em phải bơ vơ. trò chơi IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . .Dân chủ và kỉ luật có tác dụng như thế nào? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài: GV yêu cầu cả lớp hát bài: “ Trái đất này là của chúng mình ”. CTTG lần thứ hai có 60 triệu người chết + Từ 1900-2000 CT đã làm hơn 2 triệu trẻ em chết. KN tư duy phê phán. thế nào là bảo vệ hòa bình. Chúng ta cần làm gì để ngăn chặn chiến tranh. Đặt vấn đề .HS các nhóm thảo luận và trình bày.Hâu quả của chiến tranh: +Cuộc CT TG lần thứ nhất đã làm 10 triệu người chết. yêu cầu HS nêu ý nghĩa của bài hát để dẫn dắt vào bài mới. Kiến thức: HS hiểu: .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 8 . Đó là Nội dung kiến thức 1.Qua các thông tin và hình abhr trên chung ta thấy được sự tàn khốc của chieenstrang. Kĩ năng: Tích cực tham gia các HĐ vì HB. 2.Dân chủ là gì? Nêu ví dụ? Kỉ luật là gì? Nêu ví dụ? . .SGK. chống CT do nhà trường hoặc địa phương tổ chức. giá trị của hòa bình và sự cần thiết phải bảo vệ hòa bình chống chiến tranh. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng giao tiếp. bảo vệ hòa bình? .Thế nào là hòa bình.

gây chiến tranh tại nhiều nơi trên thế giới. địa phương .HS suy nghĩ trả lời . thân thiện. Còn chiến tranh đem lại đau thương. bảo vệ hòa bình. buộc phải đi lính .cầm súng giết người. 2. h. Ngày nay. .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 9 .GV nêu kết luận toàn bài.GV nêu câu hỏi 1. các thế lực phản động hiếu chiến vẫn đang có âm mưu phá hoại hòa bình. chống CT chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ tôn trọng. bình đẵng giữa con người với con người. Nêu sự đối lập giữa CT và hòa bình. Bài 2: Tán thành ý kiến : a. 4/Hướng dẫn về nhà: Học thuộc nội dung bài học. bất hạnh cho con người. .hạnh phúc. lạc hậu. Hãy phân biệt giữa CT chính nghĩa và CT phi nghĩa. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ hòa bình. chống chiến tranh do trường . 4 . ấm no. chống chiến tranh? c/Thực hành. Hướng dẫn phân tích làm rõ nội dung -GV nêu câu hỏi: 1. khủng bố. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò . bảo vệ hòa bình chống chiến tranh là trách nhiệm của mọi người. VÌ sao ngày nay vẫn phải tiếp tục bảo vệ hòa bình. lên án. i. mọi quốc gia trên thế giới. Nội dung kiến thức 2. xung đột sắc tộc.Bài tập Bài 1: Các hành vi thể hiện lòng yêu chuộng hòa bình : a. là khát vọng của loài người. Vì vậy.GV hướng dẫn HS lập kế hoạch hoạt động vì hòa bình . Vì sao nhân dân Việt Nam lại yêu hòa bình và luôn phản đối chiến tranh? 4.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. nhân dân trong nước tổ chức giới thiệu cho các bạn biết d/Vận dụng: .Hòa bình đem lại sự bình yên. giữa các dân tộc. Còn CT phi nghĩa là CT xâm lược. d. Hòa bình là như thế nào? Thế nào là bảo vệ hòa bình? 2.Tổ chức cho HS vẽ cây “Hòa bình” . giữa các quốc gia trên thế giới. e. bổ sung. c Bài 3: HS tìm hiểu các hoạt động bảo vệ hòa bình. chống chiến tranh? 3. làm bài tập SGK. hạnh phúc cho con người. Nội dung bài học ( Xem sgk ) Nội dung kiến thức 3. 3. . VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . .GV nhận xét. b.Chiến tranh chính nghĩa là các nước tiến hành CT chống xâm lược. chuẩn bị trước bài 5.Để bảo vệ hòa bình.HS chuẩn bị bài và trình bày . lớp. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Hướng dẫn giải bài tập -GV yêu cầu HS giải các bài tập 2.GV nêu kết luận: Chúng ta phải biết ủng hộ các cuộc CT chính nghĩa. mọi dân tộc. nghèo nàn. bảo vên độc lập tự do. phản đối các cuộc CT phi nghĩa. .

Bản đồ về quan hệ hữu nghị giữa nước ta với các dân tộc khác.SGK. Kĩ năng: HS biết thể hiện tình hữu nghị với thiếu nhi và nhân dân các nước khác trong cuộc sống hàng ngày. Thái độ: Biết ủng hộ các chính sách hòa bình. đống vai. Tiết thứ: 5 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 5: TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.GV nêu câu hỏi: phương. hữu nghị của Đảng và Nhà nước ta. với 47 tổ chức song phương và đa .…………………………………………………………………………………………………. mẫu chuyện vầ tình đoàn kết. VN có quan 1. Thái Lan. sự kiện và hình ảnh hệ ngoại giao với 167 quốc gia. Hoạt động 1: Phân tích thông tin phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 1. nước ta với các dân tộc khác trên thế giới * HS các nhóm trình bày tư liêu đã sưu µGiáo án môn: GDCD .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 10 .Việt Nam có mối quân hệ hữu nghi với 2. Đến tháng 3/2003. SGV GDCD 9. KN tư duy phê phán III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: . Cam-pu chia.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Cu-ba…Nước ta có mối quan hệ với các tổ chức. động não. trao đổi trên em có suy nghĩ gì về tình hữu nghị ngoại giao với 61 quốc gia trên thế giới. 3. ứng xử. . II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng giao tiếp. . Đặt vấn đề -GV yêu cầu HS đọc phần thông tin và . xử lí tình huống IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: .Bài hát. . ý nghĩa của tình hữu nghị giữa các dân tộc.Biểu hiện của tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.Thảo luận nhóm. Lào. 2.hữu nghi V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Vì sao phải bảo vệ hòa bình? Hãy nêu các hoạt động bảo vệ hòa bình chống chiến tranh mà em có thể tham gia? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài: GV nêu ví dụ về một hoạt động có ý nghĩa xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế gới để dẫn dắt vào bài mới. giữa VN với các dân tộc khác? . Nêu ví dụ về mối quan hệ hữu nghị giữa các nước Trung Quốc. Qua các thông tin. Kiến thức: HS hiểu: . VN với các dân tộc khác mà em biết.Tính đến tháng 10/2002 VN đã có QH quan sát ảnh trong SGK. các diễn đàn hợp tác HS: Liên hệ thực tế về tình hữu nghị giữa trong khu vực và trên thế giới.

……………………………………………………………………………………………….Hoµ nhËp víi c¸c níc trong qu¸ tr×nh tiÕn lªn cña nh©n lo¹i.ThÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt h÷u dựng tình hữu nghị với các dân tộc khác? nghÞ víi b¹n bÌ vµ ngêi níc ngoµi Bài tập . 4/Hướng dẫn về nhà: Chuẩn bị trước bài “ Hợp tác cùng phát triển ” VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. µGiáo án môn: GDCD . .Lịch sự. m©u thuÉn. 1..H÷u nghÞ. . cởi mở với người nước ngoài. dÉn ®Õn nguy c¬ chiÕn tranh.Hướng dẫn HS lập kế hoach hoạt động thể hiện tình hữu nghị với HS trường khác. d/Vận dụng: .Tham gia quyên góp các nước gặp khó khăn. 3. v¨n ho¸.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Tham gia giao lưu văn hóa thể thao. khác ntn? gi¸o dôc.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 11 . c.Gv nêu kết luận toàn bài.tầm Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 2. ý nghÜa 2.Viết thư thăm hỏi bạn bè quốc tế.. y tÕ. hîp t¸c gióp nhau sách hòa bình hữu nghi với các dân tộc cïng ph¸t triÓn: Kinh tÕ. c/Thực hành. ChÝnh s¸ch cña §¶ng .Chñ ®éng t¹o ra c¸c mèi quan hÖ quèc tÕ thuËn lîi. KHKT .T¹o c¬ héi ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c nào? d©n téc cïng hîp t¸c ph¸t trÓn. Nội dung bài học a.Quan hệ hữu nghị…có ý nghĩa như thế .T¹o sù hiÓu biÕt lÉn nhau. . tr¸nh g©y c¨ng th¼ng. Kh¸i niÖm t×nh h÷u nghÞ Lµ quan hÖ b¹n bÌ th©n thiÐt GV nêu câu hỏi: gi÷a níc nµy víi níc kh¸c. . .Th¸i ®é cö chØ viÖc lµm lµ t«n Bài 1: Các việc làm thể hiện tình hữu träng th©n thuéc trong cuéc nghị với bạn bè và người nước ngoài sèng hµng ngµy . Tình hữu nghi… là như thế nào? b. . Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính . luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Häc sinh chóng ta cÇn ph¶i GV: Chúng ta cần làm gì để góp phần xây .§¶m b¶o thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc..

Qua các thông tin tình huống trên.Tranh ảnh.Thế nào là hợp tác. băng hình.Chúng ta cần hợp tác vì: Này nay thế nhận xét gì về QHHT giữa nước ta với các giới đang đứng trước những vấn đề bức nước trong khu vực và trên thế giới? xúc mang tings toàn cầu. lương thực. bài báo có chủ đề liên quan.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 12 . . KN hợp tác III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. Kĩ năng: HS có tinh thần hợp tác với bạn bè và mọi người trong các hoạt động chung.Tiết thứ: 6 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 6: HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: HS hiểu: 1. dự án IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . hỏi chuyên gia. giáo dục. y tế. Kiến thức: . không có một 2.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. trách nhiệm của HS trong việc rèn luyện tinh thần hợp tác.SGK. một quốc gia riêng rẻ nào có thể ta và các nước khác? Vì sao lại phải hợp tác giải quyết được. KN tìm kiếm và xử lí thông tin. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: KN xác định giá trị.Đặt vấn đề -Việt Nam đã tham gia vào tất cả các tổ -GV yêu cầu HS đọc thông tin ở SGK chức quốc tế tên nhiều lĩnh vực: Thương -GV chia lớp thành 3 nhóm và nêu câu hỏi: mại. động não. SGV GDCD 9 .Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề hợp tác với các nước khác. 3.. Sự hợp tác mang lại lợi ích gì cho nước dân tộc. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: -Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? -HS có thể làm gì để góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài : GV nêu một công trình xây dựng hoặc một công trình khoa học mà đó là kết quả của sự hợp tác giữa nước ta với các nước khác để từ đó dẫn dắt vào bài mới Hoạt động 1: Phân tích thông tin Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 1. KN tư duy phê phán. 1. Thái độ: HS biết ủng hộ chính sách hòa bình hữu nghị và hợp tác của Đảng và Nhà nước ta. các nguyên tắc hợp tác. em có . Sự hợp tác quốc tế góp µGiáo án môn: GDCD .. 2. sự cần thiết phải hợp tác.

Đảng và Nhà nước ta chủ trương: Tăng cường quan hệ hợp tác với các nướcXHCN. cường quyền.HS trả lời .Hợp tác phải dựa trên những nguyên tắc nào? 3.Cả lớp nhận xét.nhà máy lọc dầu Dung Quất.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 13 . áp đặt .GV nhận xét và nêu kết luận. 4/Hướng dẫn về nhà: Học thuộc nội dung bài học. các nước trong khu vực và trên thế giới dựa trên nguyên tắc tôn trọng. phần thúc đẩy kinh tế nước ta và các nước khác phát triển.3. các bên cùng có lợi. d/Vận dụng: Hệ thống bài học bằng sơ đồ đã chuẩn bị từ trước. bổ sung c/Thực hành.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.. chuẩn bị trước bài 7 VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . bình đẳng. trong lớp hoặc ở địa phương .GV yêu cầu HS nêu các biểu hiện của tinh thần hợp tác trong cuộc sống trong các mối quan hệ hàng ngày( thể hiện trong cách xử sự với mọi người) . luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Giải bài tập . Bài tập Bài 2: HS tự nêu sự hợp tác của bản thân trong công việc chung và kết quả của sự hợp tác đó. VD: Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Bài 3: HS giới thiệu những tấm gương hợp tác tốt của các bạn trong trường.GV yêu cầu HS giải các bài tập 2.Đảng và NN ta chủ trương như thế nào đối với vấn đề hợp tác quốc tế? . giải quyết bất đòng tranh chấp bằng thương lượng hòa bình. 3 . Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương như thế nào trong vấn đề hợp tác với các nước khác? Sự hợp tác phải dựa trên những nguyên tắc nào? -HS các nhóm thảo luận và trình bày .Em hiểu thế nào là hợp tác? 2. tránh dùng vũ lực. Hoạt động 2: Tìm hiểu ND bài học Hoạt động của thầy và trò -GV nêu câu hỏi: 1. Nội dung kiến thức 3.. . Nội dung bài học ( Xem SGK ) * HS các nhóm thảo luận và trình bày. Nội dung kiến thức 2.GV tóm tắt ND chính của bài học Biểu hiện của tinh thần hợp tác trong cuộc sống hàng ngày . * HS trình bày.HS trình bày . làm bài tập SGK.Sự hợp tác QT có ý nghĩa như thế nào? 4. Cùng nhau giải quyết những vấn đề bức xúc của khu vực và thế giới.

phòng tranh IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . .Phê phán đối với việc làm.………………………………………………………………………………………………….. Thái độ: . II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng xác định giá trị.Có thái độ tôn trọng.Bổn phận của công dân – HS đối với việc kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp đó 2. . Tiết thứ: 7 . ..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 14 . Kiến thức: HS cần nắm vững . KN trình bày suy nghĩ. bảo vệ ... 3. bảo vệ truyền thống dân tộc. KN thu thập và xử lí thông tin III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. Đặt vấn đề: Chia HS thành nhóm nhỏ… 1 Bác Hồ nói truyện về lòng yêu nước 1. giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc . ………………………………………………………………………………………………. trình bày 1 phút.Một số bài tập trắc nghiệm.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.ý nghĩa của truyền thống dân tộc và sự cần thiết phải kế thừa và phát huy .Biết phân biệt truyền thống tốt đẹp của dân tộc với phong tục tập quán. Kĩ năng: . thái độ thiếu tôn trọng…TT tốt đẹp của dân tộc. .Tích cự tham gia các hoạt động tuyên truyền. động não.Có kĩ năng phân tích đánh giá…các giá trị của truyền thống.Tranh ảnh.8 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 7: KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Truyền thống yêu nước của dân tộc ta của dân tộc ta. .Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc . KN đặt mục tiêu. được thể hiện như thế nào qua lời nói của + Đó là truyền thống quý báu của dân tộc Bác Hồ? vượt qua mọi khó khăn gian khổ. phiếu học tập. HS:…… + Có nhiều tấm gương về truyền thóng µGiáo án môn: GDCD . tư liệu tham khảo .Bảng phụ. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: 1/Thế nào là hợp tác? Những vấn đề nào cần có sự hợp tácquốc tế ? 2/ Những nguyên tắc hợp tác của Đảng và nhà nước ta ? Đối với HS cần làm gì để có sự hợp tác tốt ? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: Tìm hiểu phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS đọc truyện I. thói quen lạc hậu cần xoá bỏ.

để thầy giáo thấy được những kết quả tốt đẹp mà thầy đã dạy. Nội dung bài học. . yêu nước từ xưa đến nay.) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc.Đền ơn. . dân tộc. đọc thơ. Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc: Yêu nước. Trách nhiệm của chúng ta: . ca dao đã chuẩn bị trước. nhất là khi có giặc ngoại xâm. 1. . Em hãy kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta mà em biết? HS:……… HS: các nhóm thảo luận trả lời. . GV: Văn hoá: tập quá.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 15 . đoàn kết.. tôn sư trọng đạo. + Lòng yêu nướcđược thể hiện bằng nhiều hành động. µGiáo án môn: GDCD . ý nghĩa: Góp phần tích cựcvào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân.Bảo vệ. cách nôi dạy con cái….. cách ứng xử.. việc làm khác nhau và có ở tất cả mọi người dân Việt Nam 2. . Nội dung kiến thức II. phong tcj ứng xử Nghệ thuật: Tuồng chèo. hiếu thảo…. nhân nghĩa.Thương người như thể thương thân. lối sống. hiểu biết của mình. 4.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. đáp nghĩa. Truyện về 1 người thầy .GV: Kể về truyền thống yêu nước.Cách cư xử: lễ phép. được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. HS: các nhóm thi đua giành điểm… ? Bên cạnh đó còn 1 số truyền thống ko tốt vẫn còn tồn tại em háy kể 1 vài ví dụ HS: Ma chay.ở Nam Tư. . kính trọng thày mặc dù họ đã làm quan to trong triều. ăn vạ. dân quyết chiến đấu chống Mĩ… .Truyền thống yêu nước. dân ca… GV: Yêu cầu 1 số HS hát.Tôn sư trọng đạo . 3.. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần( tư tưởng. Hoạt động của thầy và trò 3. ăn khao. cần cù lao động.Phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ. họ còn kể cặn kẽ công việc của mình..Kính già yêu trẻ. Không những thế.Cách cư xử đó thể hiện truyền thống”Tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc ta… Hoạt động 2: Nội dung bài học.2 bài học… ? Vậy truyền thống tốt đẹp của dân tộ là gì? HS:………. dân ca. ? Em hãy nêu nững truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? HS:……. đàn bà cũng đánh” GV: Gọi HS đọc SGK HS: đọc… ? Em có nhận xét gì về cách xư xử của học trò cụ Chu Văn An đối với thâyd giáo cũ? HS:…. kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. hiếu học. ? Cách cư xử đó thể hiện truyền thống gì của dân tộc ta? HS:… . GV: Kết luận theo mục 1.ở Việt Nam: “ Giặc đến nhà. cưới xin linh đình. 2. bất khuất chông giặc ngoại xâm. mê tín dị đoan… GV: nó sé ko còn tồn tại nữa nếu mỗi con người có ý thức nâng cao trình độ văn hoá.

.Đọc trước nội dung bài mới VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. làm bài tập. HS:……. c/Thực hành. Bài tập HS: ………… GV: liệt kê lên bảng Nên Không nên GV: Yêu cầu HS học bài và làm bài tập1.. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức ? Chúng ta cần làm gì và ko nên làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? III.Về nhà học bài .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 16 . ……………………………………………………………………………………………….? ý nghĩa của những truyền thống tốt đẹp .3 ngay tại lớp d/Vận dụng: ? Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc? ý nghĩa và trách nhiệm của chúng ta? ? Em háy kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? HS: Trả lời như nội dung bài học GV: Nhận xét cho điểm 4/Hướng dẫn về nhà: . . ngăn chặn những hành vi làm đó của dân tộc? tổn hại đến truyền thống dân tộc.2. µGiáo án môn: GDCD ..Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Lên án.

phương án đánh số báo danh Đáp án.Muốn tập thể lớp vững mạnh cần phải có điều này.Chúc mừng thầy cô giáo nhân dịp 20/11 E. việc nhà” D. L. phê phán các thái độ sai trái trong kiểm tra thi cử II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tự nhận thức. phụng dưỡng cha mẹ .Chăm sóc. K. F.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 17 .Thưa thầy cô khi có bạn quay bài trong giờ kiểm tra. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc A. trắc nghiệm tự luận IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đề kiểm tra chẵn lẽ.Thích xem tuồng. KN ứng phó với căng thẳng III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Phương pháp trắc nghiệm khách quan. H.Nam đến trường dự sinh hoạt chi đoàn theo kế hoạch B. ghi nhơ -Có ý thức làm bài đúng đắn. C. µGiáo án môn: GDCD . F. H. Dân chủ và kỉ luật. việc nước lên trên việc tư.Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.Thực hiện theo đúng nội quy của nhà trường.Tiết thứ: 9 Ngày soạn: Lớp dạy: KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: -Củng cố – khắc sâu kiến thức về các bổn phận đạo đức đã học -Rèn kỹ năng làm bài. Phần II: Tự luận.Chí công vô tư : C. dân ca.Đề bạt những người có năng lực lên lãnh đạo.Công an giao thông bắt người vi phạm luật giao thông I. chèo. 7 điểm Câu 1: Chí công vô tư là gì? Nêu ý nghĩa ? Học sinh cần ràn luyện phẩm chất này như thế nào ? Câu 2 : Thế nào là dân chủ và kỉ luật ? Hãy chứng minh nhận định : Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của tập thể 4/Đáp án: Phần I: Trắc nghiệm: . kĩ năng giải quyết vấn đề. biểu điểm V/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1/ Ổn định tổ chức lớp : 2/Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3/ Đề bài: Phần I: Trắc nghiệm: 3 điểm Em hãy xếp các hành vi sau đây vào đúng nội dung các phẩm chất đạo đức: Chí công vô tư.“ Phải để việc công. G.

ý nghĩa : Chí công vô tư góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh.Dân chủ là mọi người phải được biết . đất nước.Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc : B. Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ được mọi người tin cậy và kính trọng.Dân chủ và kỉ luật :A.E.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 18 . Câu 2. không thiên vị.. văn minh. giải quyết mọi việc theo lẽ phải.HS : phân tích và chứng minh nhận định đúng. thể hiện ở sự công bằng. thiếu vcông bằng trong giải quyết mọi công việc. phê phán những hgành động vụ lợi cá nhân.Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người. hiệu quả trong công việc vì mục tiêu chung.( 4điểm) .Kỉ luật là tuân theo những quy định chung của cộng đồnghoặc của 1 tổ chức xã hội nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng.. D.L . dân chủ. được tham gia bàn bạc. G.. cộng đồng. xã hội công bằng. xuất phát từ lợi ích chung và đạt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. ………………………………………………………………………………………………. .Đọc và soạn trước bài mới.. . . µGiáo án môn: GDCD . . .HS cần có thái độ ủng hộ tôn trọng người chí công vô tư. nêu được nội dung bài học và có ví dụ chứng minh tốt 4/Hướng dẫn về nhà: .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. của xã hội có liên quan đến mọi người. K Phần II: Tự luận: Câu 1: (3điểm) . góp phần thực hiện giám sát những công việc chung của tập thể.Về nhà xem lại bài.

.Một số bài tập trắc nghiệm. Nhà bác học Ê-đi-xơn. . nghiên cứu trường hợp điển hình.Biết tự đánh giá hành vi của bản thân.Hình thành ở HS nhu cầu và ý thức rèn luyện tính năng động sáng tạo II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tư duy sáng tạo.11 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 8 : NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Hiểu được thế nào là năng động sáng tạo. 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: GV: Trong cuộc sống ngày nay . . . động não. KN tư duy phê phán.Tiết thứ: 10 .Bảng phụ. Kn tìm kiếm và xử lí thông tin. . phiếu học tập. Thái độ: .Bác Nguyễn Cẩm Luỹ mệnh danh là thần đèn Hoạt động 1: Thảo luận phân tích chuyện phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS đọc truyện I. KN đặt mục tiêu III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm.Có ý thức học tập những tấm gương năng động sáng tạo của những người sóng chung quanh 3. Kiến thức: HS cần nắm vững .Anh nông dân Nguyến Đức Tâm( Lâm Đồng) chế tạo máy gặt lúa. các hoạt động xh 2. GV: Nhận xét. tư liệu tham khảo .Ê-đi-xơn đã nghĩ ra cách đẻ tấm gương Ê-đi-xơn sống trong 1 hoàn cảnh ntn? xung quanh giường mẹ và đặt ngọn nến µGiáo án môn: GDCD . Đặt vấn đề: Chia HS thành nhóm nhỏ… 1. cho điểm. Hướng dẫn HS thảo luận .Năng động sáng tạo trong học tập.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 19 . có những người dân VN bình thường đã làm được những việc phi thường.Tranh ảnh. Kĩ năng: .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: ? Truyền thống tốt đẹp của dân tọc là gì ? Dân tộc ta có những truyền thống tốt đẹp gì ? Trách nhiệm của HS? HS: trả lời theo nội dung bài học. . KN trình bày 1 phút IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: .

Nội dung bài học.. Cả cuộc đời ông có 25. Em học tập được gì qua việc làm năng động sáng tạo của Ê. lao động công tác.. Lê Thái Hoàng. một học sinh năng động sáng tạo. phát hiện. ? ý nghĩa của năng động sáng tạo trong học tập và cuộc sống? HS………..Kiên trì chịu khó. + Sinh hoạt hàng ngày: lạc quan tin tưởng vươn lên vươt khó.000 phát minh lớn nhỏ “ Non cao cũng có đường chèo Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi” “Cái khó ló cái khôn” “ Trong khoa học không có đườg nào rộng thênh thang” Nội dung kiến thức II. NHóm1: ? Thế nào là năng động sáng tạo? ? Nêu biểu hiện của năng động sáng tạo? HS: ……….000 lần thí nghiệm chế tạo ra ắc quy kiềm.Suy nghĩ tìm ra giải pháp tốt. Định nghĩa: . quyết tâm vượt qua khó khăn HS các nhóm thảo luận. và Hoàng? HS:. Lê Thái Hoàng tìm tòi ra cách giải toán mới.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 20 . 1.Năng động là tích cực chủ động. tự dịch đề thi toán quốc tế. .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Lê Thái Hoàng tìm tòi ra cách giải toán mới. . Em có nhận xét gì về sự nỗ lực và những thành tích mà Hoàng đã đạt được? HS…….Sáng tạo là say mê nghiên cứu tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất . GV: Vì sao Hoàng lại đạt được những thành tích đáng tự hào như vậy? HS: Lê Thái Hoàng tìm tòi ra cách giải toán mới. GV : tổ chức cho HS trao đổi . Hoàng đã đạt huy chương vàngkì thi toànquốc tế lần thứ 40 . GV: nhận xét bổ sung Liên hệ thực tế để thấy được biểu hiện khác nhau của năng động sáng tạo. dám làm. 2. GV : yêu cầu HS tìm 1 số thí dụ về các tấm gương Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV : Tổ chức cho HS thảo luận nhóm : HS thảo luận. 2. tự dịch đề thi toán quốc tế.. Biểu hiện của năng động sáng tạo: Luôn say mê tìm tòi. GV: Yêu cầu các nhóm trao đổi các câu hỏi.Cậu đã có sáng tạo gì khi giúp thầy thuốc chữa bệnh cho mẹ? Sau này Ê… đã có phát minh gì? Em có nhận xét gì về việc làm của Ê.. dám nghĩ.. tự dịch đề thi toán quốc tế. tinh thần.. ? HS:…….. linh hoạt xử lý các tình huống trong học tập. µGiáo án môn: GDCD .. ..Ê…nghiên cứu thí nghiệm 8000 lần… sợi tóc bóng đèn 50.Năng động sáng tạo trong: + Lao động: dám nghĩ dám làm tìm ra cái mới + Học tập: Phương pháphọc tập khoa học. sau này ông trở thành nhà phát minh vĩ đại. trước gương…nhườ đó mà thầy thuốc đã mổ và cứu sống được mẹ.

cần cù. d. *Bài tập: Đáp án HS: làm bài ra giấy nháp. HS: Ghi bài…. động sáng tạo Bài 1 SGK tr 29.Là phẩm chất cần thiết cua ng lao động. câu trả lời lên giấy rôki HS: Trả lời như nội dung bài học GV: Nhận xét cho điểm 4/Hướng dẫn về nhà: . sáng tạo HS: cả lớp nhận xét. kết quả ra sao? nỗ lực của bản thân. sáng tạo ntn? . e. làm bài tập. mang lại nềm vinh dự cho bản thân. thầy cô. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: cho HS làm bài tập tại lớp. chuyển ý. vang. . . . . chăm GV: Kết luận.Rèn luyện tính siêng năng.Vận dụng những điều đã biết vào cuộc sống.Cần sự gúp đỡ của các bạn. 30 Đáp án: GV: Rút ra bài học * HS A Trước khi làm việc gì phải ctự đặt ra mụch . 4.học kém văn.Về nhà học bài ... cho điểm. thử thách.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 21 .Giúp con người vượt qua khó khăn thử HS:……….. c/Thực hành. .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. ………………………………………………………………………………………………. µGiáo án môn: GDCD .Hành vi a.Đọc trước nội dung bài mới VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ý nghĩa: ? Chúng ta cần rèn luyện tính năng động . . HS: cả lớp góp ý.Biết vượt qua khó khăn. h thể iện tínhnăng động GV: Gọi HS lên bảng trả lời. Cách rèn luyện. GV: Tổng kết nội dung chính. gia đình và đất nước.Hành vi b.3.. . T Anh đích. khoa học để đạt mục đích. d. chỉ. có những khó khăn gì? làm thế nào thì . thách. Sự tốt. c. nhanh mắt” GV: Đưa ra bài tập tình huống HS: Suy nghĩ trả lời nhanh GV: Ghi bài tập lên bảng phụ.. . g ko thể hiện tính năng GV: Nhận xét.Con người làm nên những kì tích vẻ HS: các nhóm cử đại diệm trình bày.Tìm ra cái tốt nhất. d/Vận dụng: GV: Cho HS chơi trò chơi “ nhanh tay.

HIỆU QUẢ I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.HS có thể tự đánh giá hành vi của bản than và người khác về công việc. 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: Phân tích câu truyện phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV : Cho HS thảo luận I.ý nghĩa của làm việc cs năng xuất chất lượng. phiếu học tập.Vận dụng vào học tập và hoạt động xã hội khác.Học tập những tấm gương làm việc có năng xuất chất lượng.Bảng phụ.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. hiệu quả.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 22 . trình bày 1 phút IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . KN tìm kiếm và xử lí thông tin. cho điểm. có sức làm việc phi trong toàn quốc. . Đặt vấn đề 1 Em có nhận xét gì về việc làm của giáo . .ủng hộ.Một số bài tập trắc nghiệm. . động não .Ông nghiên cứu thành công việc tìm da µGiáo án môn: GDCD . II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tư duy sáng tạo. tôn triong thành quả lao động của gia đình và mọi người. KN ra quyết định III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. thường.GS LTTrung hoàn thành hai cuốn sách sư Lê Thế Trung ? về bang để kịp thời phát đến các đơn vị Là người có ý chí lớn. KN tư duy phê phán. . nghiên cứu trường hợp điển hình.Tranh ảnh.Tiết thứ: 12 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 9: LÀM VIỆC CÓ NĂNG SUẤT. Thái độ: .HS có ý thức tự rèn luyện để có thể làm việc ó năng xuất . luôn say mê sáng tạo. 2. . CHẤT LƯỢNG. tư liệu tham khảo .Thế nào là làm việc có năng xuất… . V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Vì sao HS phải rèn luyện tính năng động sáng tạo? Để rèn luyện đức tính đó cần phải làm gì? HS: trả lời theo nội dung bài học. Kĩ năng: . 3. GV: Nhận xét. Kiến thức: HS cần nắm vững .

Để làm việc có năng xuất chất lượng.Hành vi: c.Chế tạo loại thuốc trị bang B76 và nghiên cứu thành công gần 50 loại thuốc khác cũng có giá trị chữa bỏng.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 23 .2. hiệu quả? HS: mỗi người lao động phải tích cực nâng cao tay nghề. . bổ sung.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. ? ý nghĩa của việc làm có năng suất. Hoạt động của thầy và trò ? Thế nào là làm việc có năng xuất chất lượng.Hành vi:a. 2. rèn luyện sức khỏe. gia đình và xấ hội. chất lượng. Nội dung kiến thức II. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Bài tập 1: Đáp án: GV: gọi HS lên đọc bài . Khái niệm: Làm việc có năng xuất chất lượng. 1.Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân. hiệu quả. ếch thay thế da người trong điều trị bang. ý nghĩa: .Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân. .đ. b. hiệu quả ? GV:nhận xét.. lao động 1 cách tự giác.e thể hiện làm viẹc có năng HS: Làm việc cá nhân. lao động 1 cách tự giác. Nội dung bài học. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học.. hiệu quả? HS:. gia đình và xấ hội. ………………………………………………………………………………………………. mỗi người lao động phải tích cực nâng cao tay nghề.Về nhà học bài ..Đọc trước nội dung bài mới VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. sáng tạo.Là yêu cầu cần thiết của người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa. sáng tạo. hiệu quả? HS:……… Là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về nội dung và hình thức trong 1 thời gian nhất định. . có kỉ luật và luôn năng động . d không thể hiện việc làm GV: hướng dẫn HS giải thích vì sao đó d/Vận dụng: GV: Tổ choc cho HS chơi trò sắm vai GV: Đưa ra bài tập tình huống HS: Suy nghĩ và phân vai cho các bạn trong nhóm GV: GV cùng HS trong lớp nhận xét vè tình huống đó HS: Trả lời như nội dung bài học GV: Nhận xét cho điểm 4/Hướng dẫn về nhà: . làm bài tập. Hãy tìm hiểu những chi tiết trong truyện chứng tỏ giáo sư Lê Thế Trung là người làm việc có năng suất CL. 3.. µGiáo án môn: GDCD . c/Thực hành. có kỉ luật và luôn năng động . rèn luyện sức khỏe. . xuất chất lượng… HS: Cả lớp tham gia góp ý kiến. . hiệu quả là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về nội dung và hình thức trong 1 thời gian nhất định. hiện đại hóa đất nước. ? Trách nhiệm của bản thân HS nói riêng và của mọi người nói chung để làm việc có năng xuất chất lượng.

Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 24 .Tiết thứ: 13 . KN đặt mục tiêu III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. . hiệu quả? Nêu ý nghĩa và biện pháp thực hiện. hoạt động để đạt được ước mơ.14 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 10: LÝ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. µGiáo án môn: GDCD .Có thái độ đúng đắn trước những biểu hện sống có lý tưởng.Có kê hoạch thực hiện lý tưởng cho bản thân.ý nghĩa của việc thực hiện tốt lý tưởng sống.Bảng phụ.. .Phấn đấu học tập rèn luyện.Biết đánh giá hành vi.. biết phê phán những hiện tượng sin hoạt thiếu lành mạnh. .Một số bài tập trắc nghiệm. dự định. Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm I.Lý tưởng là mục đích sống tốt đẹp của mỗi người và bản thân.Những tấm gương lao động học tập thực hiện lý tưởng . nghiên cứu trường hợp điển hình. . Gợi ý cho HS trao đổi các nội dung sau: Nhóm 1: Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. động não . KN xác định giá trị. Đặt vấn đề. trình bày 1 phút IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Thế nào là làm việc có năng xuất chất lượng.? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin của phần đặt vấn đề. . Kiến thức: HS cần nắm vững . Thái độ: . 2. Kĩ năng: .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. kế hoạch cá nhân 3. . KN tự nhận thức. .Biết tôn trọng học hỏi những người sống có lý tưởng II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: KN tư duy phê phán.lẽ sống của hanh niên hiện nay nói chung … . phiếu học tập. lối sống lành mạnh hay ko.Mục đích sống củamỗi người là như thế nào.

Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 25 . Câu 1: Nêu những tấm gương tiêu biểu trong lịch sử về lý tưởng sống mà thanh Trong thời đại ngày nay. . HĐH… -Trong thời kì đổi mới đất nước hiện nay.. 1. hầu hết ở lứa tuổi thanh niên sẵn sàng hi Nhóm 2: sinh vì đất nước .thế hệ trẻ của chúng ta đã làm gì để . µGiáo án môn: GDCD . thanh niên tích niên đã chọn và phấn đấu..Lễ kỉ niệm 35 năm ngày thành lập đoàn “ Đoàn thanh niên là cánh tay phải của Lý tưởng của họ là: dân giàu nước mạnh Đảng. Câu 2: Sưu tầm những câu nói. năng động sáng tạo trên các HS:……. lời dạy của Bác Hồ với thanh niên Việt Nam. 1 Lý tưởng sống là gì? Biểu hiện của Lí Lí tưởng sống (lẽ sống) là cái đích của tưởng sống cuộc sống mà mỗi người khátkhao muốn HS: Thảo luận đạt được. . bắn còn hô “ Bác Hồ muôn năm” Em học tập được gì? HS: THấy được tinh thần yêu nước. cự tham gia. Em thấy rằng việc làm có ý nghĩa đó là nhờ thanh niên thế hệ trước đã xác định đúng lý tưởng sống của mình Hoạt động 2: Liên hệ thực tế về lý tưởng của thanh niên qua mỗi thời kì lịch sử Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV cùng HS cả lớp thảo luận. cách mạng giải phóng dân tộc và trong sự CNH.Bác khuyên “ ko có việc gì khó….Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Hãy nêu một vài tấm gương thanh niên Lý tưởng sống của họ là giải phóng dân Việt Nam sống có Lý tưởng trong cuộc tộc. Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm. xả thân vì độc lập dân tộc.. Quyết chí cũng làm nên” Câu 3 lý tưởng sống của thanh niên là gì? tại sao em xác định lý tưởng như vậy? HS:………. thanh niên chúng ta đã có đóng góp gì? Lý tưởng sống của thanh niên thời đại ngày Lý Tự Trọng hy sinh khi 18 tuổi “ Con nay là gì? đường của thanh niên chỉ có thể là con Nhóm 4: đường CM” Suy nghĩ của bản thân em về lý tưởng Nguyễn Văn Trỗi trước khi bị giặc xử sống của thanh niên qua hai giai đoạn trên.” tiến lên chủ nghĩa xã hội. lĩnh vực xây dung và bảo vệ tổ quốc. Khái niệm: HS: Thảo luận. lý tưởng của TN trong giai đoạn đó là gì? Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc HS:……….

thực dụng ? Ước mơ của em là gì? + Không có hoài bão. luyện tập: Liên hệ thực tế lí tưởng sống của thanh niên Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức *Biểu hiện sống có lí tưởng và thiếu lí tưởng của thanh niên trong giai đoạn 1.2..Xây dung nước VN dân giàu nước đặt ra nghiêm túc đối với thanh niên. Sống trhiếu lí tưởng. ước mơ Em sẽ làm gì để đạt ược ước mơ đó? + Sống vì tiền tài. ý kiến của em về các tình huống: tiễn. vì sự tiến bộ 3. Hướng dẫn HS giải bài tập trong sách GK + Sống ỷ lại.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. . + Vượt khó trong học tập. XH. HS:Trả lời cá nhân.Bạn Nam tích cực tham gia diễn đàn chủ + Năng động sáng tạo trong công vệc đề: “ Lí tưởng của thanh niên HS ngày nay” + Phấn đấu làm giàu chân chính . phẩm chất và XH. Biểu hiện. -Người sống có lí tưởng luôn được mọi GV:Bổ sung và kết luận nội dung chính của người tôn trọng bài. động xây dượng cho mình lí tưởng sang. mong muốn HS: thảo luận cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp HS: các nhoàm thảo luận chung.. xã hội công bằng dân chủ văn trọng. danh vọng. Xác định đúng và phấn đấu cho lí tưởng sẽ có lợi gì? 2. năng lực để thực hiện Lí tưởng. luôn vươn tới sự hoàn HS phải rèn luyện như thế nào? thiện bản thân về mọi mặt. biết ơn. ý nghĩa của việc xác địn Lí tưởng sống? HS: Thảo luận trả lời 2.Về nhà học bài .. Lý tưởng sống của thanh niên ngày nay? của bản thân. Lí tưởng sống của thanh niên ngày Kết luận: nay..Thanh niên HS phải ra sức học tập rèn cống hiến cao nhấtcho sự phát triển của luyện để có đủ tri thức. chủ minh. Nêu những biểu hiện sống có lí tưởng và hiện nay: thiếu lí tưởng của thanh niên trong giai Sống có lý tưởng: đoạn hiện nay. GV: đưa đáp án đúng… d/Vận dụng: 1. học tập thế hệ cha anh.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 26 . HS lên bảng trả lời + Sống thờ ơ với mọi người.Đọc trước nội dung bài mới µGiáo án môn: GDCD . Trung thành với lí tưởng XHCN là đòi hỏi . Ý Nghĩa: HS: cả lớp theo dõi nhận xét. + ăn chơi cờ bạc. làm bài tập. kính mạnh. HS: Trả lời + Vận dụng kiến thức đã học vào thực 2. Người có lí tưởng sống là luôn suy nghĩ hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc. . 3.Bạn Thắng cho rằng HS lớp 9 quá nỏ để + Đấu tranh chốngcác hiện tượng tiêu bàn về lí tưởng cực. . Thiếu lí tưởng sống hoặc xác định mục đích không đúng sẽ có hại gì? (cho ví dụ) 4/Hướng dẫn về nhà: . c/Thực hành. nhân loại. HS: trả lời trên phiếu. HS: cử đại biểu đại diện trình bày. 4.

cho điểm.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 27 . . tội ai nấy chịu. phiếu học tập. í nghĩa và cách rèn luyện của phẩm chất này? không thiên vị.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.. Đặt vấn đề: Từ đầu năm đến giờ. trọng tâm. Bài mới 1. Cách rèn luyện: Cần ủng hộ …… . Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức Nhóm 1: Chí cong vô tư là gì? của con người. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. nắm được những kiến thức cơ bản. kiểm tra sĩ số II. hệ thống lại các kến thưc đã học trong học kì I. III.Ai ơi giữ chí cho bền µGiáo án môn: GDCD .Công ai nấy nhớ. làm được các bài tập trong sách giáo khoa. học bài và làm bài. . Vậy để hệ thống lại các bài học đó. văn minh.. nhất bên khinh. thầy trò ta đã học được 10 bài bới những phẩm chất đạo đức cần thiết trong cuộc sống của mối con người và xã hội.Nhất bên trọng. MỤC TIÊU BÀI HỌC: . . ……………………………………………………………………………………………….Bảng phụ. thể hiện ở sự công bằng. C. Em hãy nêu lí tưởng sống của thanh niên ngày nay? HS: trả lời theo nội dung bài học.Nghiên cứu SGK. 2. Ngày soạn:…. SGV.Giúp HS có điều kiện ôn tập. 3.HS có phương pháp là các dạng bài tập. . CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: . GV: Nhận xét. . .Một số bài tập trắc nghiệm. D. Kiểm tra bài cũ: 1. thầy trò ta sẽ nghiên cứu bài học hôm nay..Làm các bài tập trong sách giáo khoa. Lý tưởng sống là gì? ý nghĩa của Lý tưởng sống? 2. soạn kĩ giáo án. HS:……… 2 ý nghĩa: Góp phần làm cho dất nước 2. Tiết: 15 ÔN TẬP HỌC KÌ I A. . Triển khai bài: Hoạt động của thầy .VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….Trò Nội dung GV: Đặt các câu hỏi thảo luận nhóm: 1.Tạo cho các em có ý thức ôn tập. ổn định lớp. ca dao thêmgiàu mạnh. đặc biệt là áp dụng các kiến thức đã được học vào trong cuộc sống. xã hội công bằng dân về chí công vô tư? chủ.Học thuộc bài cũ. . Em hãy sưu tầm 1 số câu tục ngữ.

ca dao.Non cao cũng có đường rèo 3. .Muốn vuông phải có thước .Giải quyết các tranh chấp quốc tế Nhóm 4: Thế nào là năng động sáng tạo? Nêu . . Củng cố: -Em hãy nêu 1 số việc làm thể hiện Lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên? Vì sao? -Nêu nguyên tắc hợp tác cuả Đảng và nhà nước ta? đối với HS cần phải làm gì để rèn lyện tinh thần hợp tác? µGiáo án môn: GDCD . chất này? 4. . siêng học thì hay.Cầu Thăng Long. 1.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 28 .Kỉ luậtt là điều kiện để đảm bảo cho .. *Phẩm chất năng động sáng tạo: ? Nêu những câu tục ngữ ca dao danh ngôn 1. .Miệng nói tay làm 2.Siêng làm thì có. .Bình đẳng cùng có lợi… .Bề trên ở chẳng kỉ cương dân chủ được thực hiện… Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa 3.Dân chủ là để mọi người phát huy sự . chìa khóa.Muốn tròn phải có khuôn 2. Năng động là tích cực chủ động dám nói về phẩm chất năng động sáng tạo nghĩ dám làm . có thể mở nó nhẹ nhàngbằng 4. danh chung của cộng đồng hoặc 1 tổ cức xã ngôn về dân chủ và kỉ luật? hội. . .Học một biết mười tòi… .. của tập thể và xã hội… Kỉ luật là tuân theo những quy định ? Em hãy nêu 1 số câu tục ngữ. 3. ý nghĩa: là phẩm chất cần thiết của Đường dẫu hiểm nghèo cũg có lối đi.Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai Nhóm 2: Dân chủ kỉ luật là gì? Nêu ý nghĩa và cách thực hiện? HS: thảo luận trả lời. hiện. Nguyên tắc hợp tác .Sân vận động Mễ Đình…. IV.Quân pháp bất vị thân đóng góp….Cái khó ló cái khôn .Nhà máy thủy điện Hòa Bình.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. HS:…………. ý nghĩa: Tạo ra sự thốnhnhất cao về Nhóm 3: Hợpp tác là gì? Vì sao cần phải có nhận thức ý chí…. hỗ trợ lẫn nhau… các nước trên thế giới? 2.Cầu Mĩ Thuận Môi trường dân số…. Cách thực hiện: mọi người cần tự ? Nêu nguyên tắc hợp tác cuả Đảng và nhà giác chấp hành tốt dân chủ và kỉ luật… nước ta? đối với HS cần phải làm gì để rèn lyện tinh thần hợp tác? HS:………. Đối với HS……..Khai thác dầu ở Vũng Tàu. ý nghĩa và cách rèn luyện phẩm cường quyền. Mối quan hệ: . Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc cuả mình. Biểu hện: Luôn say mê tìm tòi phát . người lao động… -Đừng phá cửa. linh hoạt sử lí các tình huống. Những vấn đề có tính toàn cầu là: .. Hợp tác là cùng chung sức làm việc ? Nêu 1 số thành quả hợp tác giữa nước ta và giúp đỡ.Sáng tạo là say mê nghiê cứu tìm .Tôn trong độc lập chủ quyền… .Phản đói mọi âm mưu gây sức ép biểu hiện. 1. Cách rèn lyện:………. sự hợp tác giữa các nước? 4.Nhập gia tùy tục. .

. qua đó kết hợp với bài khảo sát đánh giá thực lực học tập của HS .... ... làm bài tập. Dặn dò: .. SGV.... Câu 2: 6 điểm 1...................V..............Về nhà học bài ..... MỤC TIÊU BÀI HỌC: ..... .......... Lý tưởng sống của thanh niên là gì? Biểu hiện? Nêu lý tưởng sống của thanh niên ngày nay? B.. Ngày soạn:…...... Nhắc các em cất tài liệu lịch sử... Bài mới: A.......Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài...... Kiểm tra bài cũ: GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.... Câu hỏi kiểm tra: Câu 1: 4 điểm........ Ổn định tổ chức lớp: II......Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 29 ...................Ôn tập tất cả các bài từ đầu năm.........Kiểm tra sự nhận thức và tiếp thu bài học của HS ở trên lớp.. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.. sáng tạo? Biểu hiện? ý nghĩa? 2.....lương thế giới + WHO – Tổ chức y tế thế giới µGiáo án môn: GDCD ..........Chuẩn bị giấy bút kiểm tra........ ..Bảng phụ ghi câu hỏi kiểm tra...... Kể tên 5 tổ chức của Liên Hợp Quốc đang hoạt động tại Việt Nam? (Cả tên đầy đủ và viết tắt)? Nêu ít nhất 7 truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Kể 1 tấm gương trong lịch sử mà em đã được học về 1 trong 7 truyền thống đó........................... III.. nhất là phần đạo dức và hiểu biết các vấn đề xã hội..Chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết.. C..... Tiết: 16 KIỂM TRA HỌC KÌ I A... + UNICEP – Quỹ nhi đồng Liên Hộp Quốc....Giúp HS có dịp ôn và nhớ lại các kiến thức đã học........5 tổ chức của Liên Hợp Quốc đang hoạt động tại Việt Nam: + UNESCO – Tổ chức văn hóa và giáo dục.. .......... biểu điểm: Câu 1: 4 điểm ......HS có kĩ năng làm một bài kiểm tra môn giáo dục công dân. biểu điểm... Đáp án...... soạn đề thi học kì ................... II/ Học sinh: ........................ B... + FAO – Tổ chức nông.. .....Soạn câu hỏi . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... E. viết đáp án......Nghiên cứu SGK..... Thế nào là năng động.......... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ......

...........Thanh niên HS phải ra sức học tập rèn luyện để có đủ tri thức...Lí tưởng sống của thanh niên ngày nay........ gia đình …........ mang lại niềm vinh dự cho bản thân...... Câu 2: 6 điểm 1...... ... rút ngắn thời gian để đạt được mục đích…........GV nhắc nhở HS viết tên lớp..... ......Thu bài đúng giờ........Xem lại bài kiểm tra trên lớp......... ............. uống nước nhớ nguồn...ý nghĩa: + Gúp con người vượt qua được những khó hăn thử thách. HS kể được 1 câu truyện hay có ý nghĩa ...................... yêu nước.....Về nhà đọc trớc bài mới... 2..... Củng cố: .....Xây dựng nước VNdân giàu nước mạnh............ luôn vươn tới sự hoàn thiện bản thân về mọi mặt.......... phẩm chất và năng lực để thực hiện Lí tưởng.... cần cù lao động….......... công tác… .... .. Sáng tạo là say mê nghiên cứu......... + Làm nên những kì tích vẻ vang................Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài............ hiếu thảo... Năng động là tích cực chủ động dám nghĩ. xã hội công bằng dân chủ văn minh..+ WTO – Tổ chức kinh tế thế giới......................Lí tưởng sống (lẽ sống) là cái đích của cuộc sống mà mỗi người khátkhao muốn đạt được...... nhân loại....Đọc soát lại bài.................. µGiáo án môn: GDCD ............... XH.... phát hiện và linh hoạt xử lý các tình huống trontg học tập.... vì sự tiến bộ của bản thân......7 truyền thống tốt đẹp của dân tộc: tôn sư trọng đạo... hiế học.............. Dặn dò ..... ..................... IV............ .. cách giải quyết mới…… ................... .. V................... ...... ... mong muốn cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp chung. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: . Lí tưởng sống: ...............Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 30 ...............Người có lí tưởng sốnglà luôn suy nghĩ hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc.. dám làm................. .............Biểu hiện: luôn say mê tìm tòi............. tìm tòi để tạo ra cái mới..... D. nhân nghĩa..

MỤC TIÊU BÀI HỌC: . . SGV.. ổn định lớp.Thấy được mức độ gia tăng nhanh các phương tiện giao thông và mức độ báo động các vụ tai nạn giao thông đang xảy ra hàng ngày.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Học thuộc bài cũ. ?Qua đó các em có nhận xét gì về tình . .Giúp các em nắm được 1 số biển bá hiệu an toàn giao thông quan trọng . Tìm hiểu tình hình tai nạn giao thông thông trên toàn quốc hện nay. Đặt vấn đề: Giới thiệu bài. Bài mới 1..ư . ? Em hãy liên hệ với thực tế ở địa phương .Bảng phụ.Giáo dục ý thức các em đảm bảo an toàn giao thông khi đi đường B. Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin của tình hình tai nạn giao thông hiện nay : Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Nêu sơ qua về tình hình tai nạn giao 1.Các bức tranh về tai nạn giao thông . . . Ta có thể rèn luyên lý tưởng sống bằng cách nào? HS: trả lời theo nội dung bài học. .Một số bài tập trắc nghiệm. cho điểm.Nắm được những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. kiểm tra sĩ số II. C. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: . GV: Nhận xét. soạn kĩ giáo án.Tình hình tai nạn giao thông ngày càng hình tai nạn giao thông hiện nay? gia tăng. phiếu học tập. .Xe máy đi lạng lách đánh võng đâm vào µGiáo án môn: GDCD .Chuẩn bị trước bài ngoại khóa.Giúp HS nắm vững khắc sâ ác kiến thức đã học. đã đến mức độ báo động. Lý tưởng sống là gì? ý nghĩa của Lý tưởng sống? 2. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. Kiểm tra bài cũ: 1.Một số biến báo hiệu giao thông . III. 2.Ngày soạn: Tiết: 1718 THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ NỘI DUNG ĐÃ HỌC VẤN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG A. hiện nay ở địa phương. Triển khai bài: a.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 31 .Nghiên cứu SGK.

? Việc T than gia đua xe cóvi phạm luật giao thông hay không? xe có bị thu giữ hay kho? HS: Suy nghĩ trả lời GV: Nhận xét cho điểm V. .Do ý thức của người tam gia giao thông người tham gia giao thông như:đua xe trái còn kém.Do đường hẹp xấu. . .Khắc phục tình trạng coi thường hoặc cố tình vi phạm luật giao thông. hình khối em .Biển báo tạm thời IV.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 32 .Biển hiệu lạnh GV: giới thiệu khái quát ý nghĩa? .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. µGiáo án môn: GDCD . Do bạn bè rủ rê lôi kéo nên đã tham gia đua xe trên đường phố và bị cảnh sát giao thông bắt giữ. ? Trong những nguyên nhân trên thì đâu là . c.Biển báo cấm. tuân thủ theo HS:… đúng những quy định của luật giao thông.Phải tìm hiểu nắm vững.Dựa vào màu sắc. đường? .mình xem hàng năm có bao nhiêu vụ tai nạn giao thông xảy ra? ? Vậy theo các em có những nguyên nhân nào dẫn đến các vụ tai nạn giao thông? ô tô. . hãy phân biệt các loại biển báo. .Do rơm rạ phơi trên đường nên xê ô tô đã trật bánh lan xuống vệ đường làm chết hai hành khách.Biển chỉ dẫn theo đúng biển báo hiệu và nhóm của mình. biển lẫn lộn.Về nhà học bài . đường nên đã bị xe máy phóng nhanh đi sau đâm vào…. hàng tư. Hoạt động 3: Một số biển báo hiệu giao thông đường bộ Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Chia lớp thành các nhóm. phóng nhanh vượt ẩu. Hoạt động 2: Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 2. Yêu cầu: .Do dân cư tăng nhanh. HS:. đảm bảo an toàn giao thông khi đi giao thông.Xe đạp khi sang đường không để ý xin HS:……. đi hàng ba. Dặn dò: . phép.Biển báo nguy hiểm.Sau 3 phút cho HS lên dán trên tường . Một số biển báo hiệu giao thông đường mỗi nhóm 1 bộ biển báo bao gồm 5 loại bộ. đi không đúng làn đường… _ Do quản lí của nhà nước về giao thông còn nhiều hạn chế. phát cho 4. ? Làm thế nào để tránh được tai nạn giao 3. Những biện pháp giảm thiểu tai nạn thông. . Củng cố GV: đưa ra tình huống:: Phạm văn T 18 tuổi cùng bạn bè rủ nhau đi chơi. . làm bài tập. người lái xe chết tại chỗ. hững nguyên nhân chính dẫ đến các vụ tai . Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. b. . – Do sự thiếu hiểu biết ý thức kém của .Do các phương tiện giao thông ngày nạn giao thông? càng phát triển.Tuyên truyền luật giao thông cho mọi người nhất là các em nhỏ.

Kiểm tra bài cũ: 1.. ..Làm các bài tập trong sách giáo khoa.Học thuộc bài cũ.......... Câu nói của Bác muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì.... ... Ổn định tổ chức lớp: II.......Định hướng cơ bản của thời kì công nghiệp hóa.......................Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài................ yếu hay mạnh một phần lớn do các thanh niên...... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .... ......................Đọc trước nội dung bài mới D.... Về kiến thức: . soạn kĩ giáo án..Một số bài tập trắc nghiệm. HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC A.. gia đình và xã hội.......... B...... .... .... Về kỹ năng: .... ....... Nước nhà thịnh hay suy................................................Kĩ năng đánh giá thực tiễn xây dựng đất nước trong thời kì hiện nay.... Học sinh phải rèn luyện như thế nào đẻ thực hiện lý tưởng sống của thanh niên? Em dự định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp THCS? 2. ...... hiện đại hóa....................... C........ Hành vi nào cần phên phán đối với một số thanh niên hiện nay? HS: trả lời theo nội dung bài học........ vị trí của công nghiệp hóa............. phiếu học tập.......... đồng thời là người dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai........... hiện đại hóa đất nước... GV: Nhận xét............... Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Bác Hồ đã từng nói với thanh niên : Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già......... II/ Học sinh: ........ chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài học hôm nay ! 2)Triển khai các hoạt động: a.......... ....... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I..........Bảng phụ............ SGV.Xác định cho tương lai của bản thân...Tin tưởng vào đường lối mục tiêu xây dựng đất nước.. 3...................... 2.. ...............................Mục tiêu..............Nghiên cứu SGK................... MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1..................................... hoạt động 1: Tổ chức lớp học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tiết: 19 µGiáo án môn: GDCD ...... III............... Về thái độ: ........................Có ý thức học tập rèn luyện để thực hiện đúng trách nhiệm đối với bản thân.............................................. chuẩn bị hành trang cho tham gia lao động học tập...............Trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn hiện nay..................... Ngày soạn: BÀI 11: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA............ .......... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . cho điểm..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 33 .

.Rèn luyện tư cách đạo đức.Xóa tình trạng đói nghèo kém phát HS: trả lời.” IV.Tạo tiền đề về mọi mặt( kinh tế xã hội. . tự nhiệm vẻ vang. niên. và bảo vệ tổ quốc. Vai trò. Em có nhận xét gì về bức thư của TBT Nông Đức Mạnh? HS: Suy nghĩ trả lời µGiáo án môn: GDCD . HS: thảo luận. học. hiện đại hóa. triển. ? Vì sao TBT cho rằng thực hiện mục tiêu 2. Em hãy nêu 1 vài tấm gương thanh niên đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước? 2. 3. công nghiệp hóa. vị trí của thanh niên.Phát huy sức mạnh dân tộc. Nhiệm vụ mà Đảng đề ra là: nhắc đến nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đề . đ/c hiện đại hóa.GV: Yêu cầu HS đọc phần đặt vấn đề I.Đảm đương trấch nhiệm của lịch sự.Công nghiệp hóa. là thời cơ to lớn của thanh rèn luyện vươn lên. hiện đại hóa đất nước chính là sự nghiệp của thanh niên b. hiện đại hóa là trách . nghiệp sang văn minh công nghiệp… . Đặt vấn đề: HS: đọc GV: Tổ chức cho HS thảo luận Chia lớp thành 3 nhóm. .Là quá trình chuyển từ nền văn minh nông .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. sự nghiệp công nghiệp hóa.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 34 . hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Nhóm 1: Trong thư đồng chi Tổng bí thư có 1. đời sống. *ý nghĩa: . Nhóm 2: Nêu vai trò. HĐH? .Kế thừa truyền thống dân tộc.Mục tiêu “ Dân giàu nước mạnh….Thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa.” trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại ..Nông cao năng xuất lao động.. TBT đòi hỏi thanh niên phải rèn luyện như thế nào? HS: …………. . đẩy mạnh ra như thế nào? công nghiệp hóa. GV: Gợi ý: Công nghiệp hóa.. Củng cố: 1. ? Nêu ý nghĩa của công nghiệp hóa. hiện đại hóa lầ nhiệm GV: nhấn mạnh đến yếu tó con người trong vụ trung tâm của thời kì quá độ.Học tập để chiếm lĩnh đỉnh cao khoa nghiệp hóa và hiện đại hóa. xây dựng HS: thảo luận. hiện con người) đại hóa? . trẻ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 hóa qua bài phát biểu của tổng bí thư Nông năm thành nước công nghiệp. Thế nào là CNH. ? Để thực hiện tốt trách nhiệm của thế hệ . vị trí của thanh niên . Yêu cầu rèn luyện: Tìm hiểu mục tiêu và ý nghĩa của công .Sống tình nghĩa thủy chung.? .Để thực hiện lí tưởng “ Dân giàu nước HS:……… mạnh …. Đức Mạnh. 1. GV: cho HS thảo luận. hiện đại hóa .ứng dụng vào cuộc sống sản xuất.

Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.. II/ Học sinh: ....... hiện đại hóa...................Trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.Về nhà học bài ...............GV: Nhận xét cho điểm V................. ......... Ngày soạn: BÀI 11: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ Tiết: 20 NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA......Xác định cho tương lai của bản thân.... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I..... SGV.......................Làm các bài tập trong sách giáo khoa.....Một số bài tập trắc nghiệm................Bảng phụ.. học tập để tiếp thu các thành tựu khoa học kĩ thuật và là lực lượng quyết định cho tương lai của đất nước… 2)Triển khai các hoạt động: a... Về kỹ năng: ... hoạt động 1: Trao đổi về nhận thức và trách nhiệm của thanh niên..Tin tưởng vào đường lối mục tiêu xây dựng đất nước.. HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC A.... soạn kĩ giáo án................ Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức µGiáo án môn: GDCD ...... Ổn định tổ chức lớp: II. D......... hiện đại hóa đất nước....... hiện đại hóa đất nước......... gia đình và xã hội..........Nghiên cứu SGK...... III............. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Trong tiết 1 các em đã được đọc bức thw của đồng chi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.... B....... 2.........Có ý thức học tập rèn luyện để thực hiện đúng trách nhiệm đối với bản thân.. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .... chuẩn bị hành trang cho tham gia lao động học tập..Định hướng cơ bản của thời kì công nghiệp hóa.......... Về kiến thức: ...... MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1........Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi...... C..Mục tiêu..... 3.............. ..... Kiểm tra bài cũ: Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa. qua đó bác đã căn dặn thế hệ thanh niên hiện nay phải rèn luyện sức khỏe............. Dặn dò: ......................... phiếu học tập. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ..... vị trí của công nghiệp hóa... Về thái độ: .......... GV: Nhận xét........ làm bài tập..............Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 35 .... ...Học thuộc bài cũ... .? HS: trả lời theo nội dung bài học......... ..................... ..... ................................. ......Kĩ năng đánh giá thực tiễn xây dựng đất nước trong thời kì hiện nay.. cho điểm............ ..... ...

chuyển ý. tư tưởng chính trị. Nhiệm vụ của thanh niên HS: nước? . phát triển năng lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa. học giỏi”. “Tấm gương về 1 HS tích cực tham gia công tác tập thể. cả lớp tham gia. Những việc làm nào biểu hiện trách nhiệm HDXH. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập trong SGK Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Cho HS liên hệ thực tế. Trách nhiệm của thanh niên trong theo tổ. 3. tu dưỡng đạo dức. nhà trường giao phó.Ra sức học tập rèn luyện toàn diện.Tích cực tham gia hoạt động tập thể XH công nghiệp hóa hiện đại hóa. hiện đại . . a.Xác định lí tưởng sóng đúng đắn. HĐH.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 36 . Có ý thức giúp đỡ bạn bè xung quanh.Thực hiện tốt nhiệm vụ của Đoàn TN. ngoan. hóa đất nước.II. xử lý tình huống. Bài tập: và làm bài tập SGK. Trách nhiệm của thanh niên nói chung và Đội thiếu niên. d. hoặc thiếu trách nhiệm của thanh niên? Vì c. HS: trả lời. . . HS: chia lớp thành 3 nhóm hoặc thảo luận 1.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. HS:……….Ra sức học tập văn hóa. phải rèn luyện tu dưỡng đạo đức. KHKT. IV. b. thanh niên HS nói riêng trong sự nghiêpẹ . HS: Tự phân vai. . Nhóm 3: Phương hướng phấn đấu của lớp .Xây dựng tập thể lớp vững mạnh về học tập. Bài 6 SGK: b. tự viết lời thoại. .Tham gia các hoạt động chính trị xã Nhóm 2: Nhiệm vụ của thanh niên HS trong hội. . của bản thân em GV: Kết luận..Có lối sống lành mạnh. các nhóm thể hiện. Học tập vì quyền lợi của bản thân …. lao động và của bản thân em? để phấn đấu trở thành chủ nhân của đất HS: trả lời nước thời kì đổi mới. GV: cho HS thảo luận. Phương hướng phấn đấu của lớp và HS: thảo luận cử đại diện trình bày. góp ý µGiáo án môn: GDCD . chưa có ý thức vận sao? dụng những điều đã học vào trong cuộc sống. Nỗ lực học tập rèn luyện. e.Cùng với thầy cô phụ trách lớp. sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất 2. . rèn luyện kĩ Nhóm 1: nêu trách nhiệm của thanh niên năng.Có kế hoạch học tập rèn luyện. .Thường xuyên trao đổi về lí tưởng sống của TN trong sự nghiệp CNH.Có ý thức rèn luyện sức khỏe. Chưa tích cực. hiện đại hóa: . Củng cố: GV: Tổ chức cho HS trò chơi sắm vai. Tích cự tam gia các hoạt động tập thể. Nội dung bài học: GV: Tổ chức cho HS thảo luận. sự nghiệp công nghiệp hóa.Tham gia các hoạt động sản xuất. rèn luyện kĩ năng III.

.............................. .................... B..... D. làm bài tập.....ủng hộ việc làm đúng và phản đối những hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân............... ýư nghĩa của hôn nhân đúng pháp luật................ ...Tuyên truyền mọi người thực hiện luật hôn nhân và gia đình. SGV.........................Nghiên cứu SGK..... Do mâu thuẫn với cha mẹ........Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 37 ................... C........ Ổn định tổ chức lớp: II.....Tôn trọng quy định của pháp luật về hôn nhân.. .........Bảng phụ......... Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Ngày 1/10 ở Sơn La đã xảy ra 1 vụ tử vong........... nguyên nhân là do cha mẹ của cô gái đã ép co tảo hôn với một người con trai ở bản khác... .. ..... hoạt động 1: Tìm hiểu những thông tin của phần đặt vấn đề µGiáo án môn: GDCD . 2.......................... MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1............ . soạn kĩ giáo án...V............ đồng thời cô đã viết thư để lại cho gia đình trước khi tự vẫn............. Dặn dò . 1 chồng................... Các điều kiện để được kết hôn.Học thuộc bài cũ... Về kiến thức: ......... 2....... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I..Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi..HS cần hiểu hôn nhân là gì? Các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân 1 vợ............. Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu 1 vài tấm gương thanh niên đã phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trước đây cũng như hiện nay? Em học tập được gì ở họ? III....Biết cách ứng xử trong những trường hợp liên quan đến quyền và nghĩa vụ về hôn nhân của bản thân...Một số bài tập trắc nghiệm.. .. quyền và nghĩa vụ của vợ và chồng.......... Về kỹ năng: .............Về nhà học bài ..............Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. cô đã nói lên ước mơ của thời con gái và những dự định tương lai của cô..............Phân biệt hôn nhân đúng pháp luật và hôn nhân trái pháp luật.... . cô đã tự sát vì ko muốn lập gia đình sớm.. II/ Học sinh: ..Làm các bài tập trong sách giáo khoa.... Về kỹ năng: ............. Ngày soạn: Tiết: 21 22 BÀI 12: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN A................... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .................... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ... Theo các em cái chết đó trách nhiệm thuộc về ai ? 2)Triển khai các hoạt động: a..... phiếu học tập......... ..........

Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 38 .Vụ lợi.Cha mẹ M hắt hủi. cách ứng xử đúng đắn trước vấn đề tình yêu và HN đang đặt ra trước các em. . ? Hậu quả của việc là sai lầm của MT? Hậu quả: T làm việc vất vả. Những sai trái thường gặp trong tình yêu? . Em suy nghĩ gì về tình yêu và hôn nhâ trong các trường hợp trên? HS: trả lời….Chồng T là 1 thanh niên lười biếng. cẩu thả trong tình yêu. 1. . GV: cho HS đọc các thông tin trong phần đặt vấn đề.M là cô gái đảm đang hay làm .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. M quan hê và có thai.K bỏ nhà đi chơi ko quan tâm đến vợ con. . rượu chè. GV: Tổ chức cho HS thảo luận cả lớp.Vị tha nhân ái.Phải có tình yêu chân chính và hôn nhân đúng pháp luật quy định. Hoạt động 3: Thảo luận quan niêm đúng đắn về tình yêu và hôn nhân. . chân thành tin cậy. . M và H trong hai câu truyện trên? HS: thảo luận…….Lớp 9 đã trang bị cho các em những quan niệm. . ích kỉ. . . . .T học hết lớp 10 đã kết hôn. . 1. Những sai lầm của T. Em thấy cần rút ra bài học gì? HS: thảo luận trả lời… HS : Cử đại diện trình bày.Yêu quá sớm.Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận.Thô lỗ.ở lớp 8 các em đã học bài “quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình” . HS: cả lớp trao đổi.Sự đồng cảm giữa hai người. . Đặt vấn đề: . Cơ sở của tình yêu chân chính: . 1. . bạn bè chê cười… 3. 2.Xác định đúng vị trí của mình hiện nay là HS THCS. tôn trọng lẫn nhau.Là sự quyến luyếncủa hai người khác giới.Vì nể sợ người yêu giận.Giai đình H phản đối ko chấp nhận M * Bài học cho bản thân: . . HS: chia lớp thành 3 nhóm hoặc thảo luận theo tổ. thủy chung. Em hiểu thế nào là tình yêu chân chính? Nó dựa trên cơ sở gì? HS: ………… 2.Ko yêu lấy chồng quá sớm. . µGiáo án môn: GDCD .H giao động trốn tránh trách nhiệm. ham chơi. ? Hậu qủa việc làm sai lầm của M-T? * Hậu quả: * Hậu quả: M sinh con và vất vả đến kiệt sức để nuôi con. GV: kết luận phần thảo luận.H là chàng trai thợ mộc yêu M. Nội dung kiến thức I.Bố mẹ T ham giầu ép T lấy chồng mà ko có tình yêu. . hàng xóm. buồn phiền vì chồng nên gầy yếu.Quan tâm sâu sắc.Nhầm tình vbạn vời tình yêu. .

nhà nước ta khuyến khích nam 26. Hôn nhân đúng pháp luật là như thế nào? HS:………… . có họ trong phạm vi 3 đời.Hôn nhân ko phân biệt dân tộc tôn giáo. .Kết hôn tự nguyện và phải đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. GV: đưa ra tình huống gia đình ép gả hôn nhân khi con cái ko đồng ý. HS: thảo luận. tiến bộ. 1 vợ.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị 39 . . bị ép buộcdục THCS về tình yêu và hôn nhân.Sự đồng cảm giữa hai người. GV: Kết luận: định hướng cho HS ở tuổi . a.Quan tâm sâu sắc chân thành. tôn trọng µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. 1.13 điều 8 trong SGK. mẹ vợ với con rể. mất năng lực hành vi dân sự.Là hôn nhân trên cơ sở của tình yêu 4. µGiáo án môn: GDCD . . TIẾT 2 b.Cấm kết hôn trong các trường hợp: người đang có vợ hoặc chồng.. nữ từ 18 tuổi trở lên . b. quan hệ 3 đời… GV: Yêu cầu HS đọc khoản 12. 1 chồng. . chung thủy….Hôn nhân tự nguyện. tự nguyện được pháp luật thừa nhận nhằm chung sống lâu dài và xây dựng 1 gia đình hòa thuận hạnh phúc. . GV: yêu cầu HS đọc nội dung phần 2. vợ chồng bình đẳng.Vị tha nhân ái.Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và KHHGĐ.Vì tiền. bố chồng với con dâu. ? Vậy quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân như thế nào? HS: trả lời… GV: Quy định này là tối thiểu. ? Em hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản cvủa hôn nhân nước ta? HS: ……….Vợ chồng phải bình đẳng. Thế nào là hôn nhân trấi pháp luật? chân chính. . Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân. .Lớp: 9 Ban cơ bản µTrang: Nội dung kiến thức II. GV: Đọc một số điều khoản trong sổ tay hiến pháp 1992. cùng dòng máu về trực hệ. Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân. Những quy định của pháp luật nước ta. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận. Do yêu cầu của kế họch hóa gia đình. Khái niệm hôn nhân: Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa 1 nam và 1 nữ trên nguyên tắc bình đẳng.Là sự quyếnmluyến của hai người khác giới . GV: giải thích từ liên kết đặc biệt GV: nhắc lại thế nào là tình yêu chân chính. nữ 24 mới kết hôn ? Nhà nước cấm kết hôn trong các trường hợp nào? HS: trả lời… GV: Kết hợp giải thích: cùng dòng máu. 2. trực hệ. dục vọng. biên giới và được pháp luật bảo vệ. giữa cha mẹ nuôi với con nuôi.3. bố mẹ kế với con riêng.Nam từ 20 tuổi. HS: thảo luận các câu hỏi sau: ? Hôn nhân là gì? HS: trả lời…. Nội dung bài học. giữa những người cùng giới tính… . HS: phát biểu theo nội dung bài học: . Những nguyên tắc cơ bản của hôn nhân.

.Về nhà học bài ...... µGiáo án môn: GDCD ...Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi.... ko đỗ đại học và ko có việc làm HS: các nhóm thể hiện tiểu phẩm........... I............................................................. HS: trao đổi thảo luận IV....danh dự.....7 sách bài Bài 6...Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 40 ................................................7 tập tình huống trang 41 GV: Phát phiếu học tập................ Dặn dò ......... ko vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân Hướng dẫn HS làm bài tập GV: Yêu cầu HS cả lớp làm bài tập 1 SGK HS: làm việc cá nhân........... ..... nhân phẩm và nghề nghiệp của ? Vậy trách nhiệm của thanh niên HS chúng nhau. D......... Trách nhiệm của thanh niên HS: HS:……… Có thái độ thận trọng................ Đáp án đúng: D....... ...... HS: nhận xét bổ sung............................. làm bài tập............ Bài 1 SGK Cả lớp trao đổi............. kết hôn khi cả hai vừa tốt nghiệp THPT... H.................. Củng cố: GV: đưa ra các tình huống: Tình huống 1: Hòa bị gia đình ép gả chồng khi mới 16 tuổi....Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài...................................... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ............................. G.............. .......... K GV: Thống nhất ý kiến đúng ..Đ........ đánh giá cho điểm GV: yêu cầu HS làm bài tập 6........ bổ sung ý kiến... GV: Đánh giá kết luận động viên HS… V......... ta trong hôn nhân như thế nào? 3... nghiêm túc trong tình yêu và hôn nhân....................... TH2: Lan và Tuấn yêu nhau.............

Vi phạm thuộc lĩnh vực sản xuất 1. B. Ổn định tổ chức lớp: II.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Nghiên cứu SGK. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. . . MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.Vi phạm về buôn bán hàng giả. .Phê phán những hành vi kinh doanh về thuế trái pháp luật.Học thuộc bài cũ. tác dụng của thuế? . Hành vi vi phạm của X thuộc lĩnh vực gì? và buôn bán Nhóm 1: trả lời… . soạn kĩ giáo án. SGV. II/ Học sinh: . Kiểm tra bài cũ: -Hôn nhân là gì? Nêu những quy định của Pháp luật của nước ta về hôn nhân? -Là thanh niên HS chúng ta cần phải làm gì? III. hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức HS thảo luận nhóm phần đặt Nhóm 1: vấn đề: .Thế nào là quyền tự do kinh doanh.Làm các bài tập trong sách giáo khoa. C. Kĩ năng: Biết phân biệt hành vi kinh doanh và nộp thuế đúng pháp luật 3. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: .Ngày soạn: Tiết: 23 BÀI 13: QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ A. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a.Một số bài tập trắc nghiệm.QuyÊnf và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và thực hiện Pháp luật về thuế. .Bảng phụ. ? vậy hành vi vi phạm đó là gì? Nhóm 2: µGiáo án môn: GDCD .Ủng hộ chủ trương của nhà nước và quy định của Pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh và thuế. Về kiến thức: . 2. phiếu học tập.Thuế là gì? ý nghĩa. Thái độ: .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 41 . .

Thuế là gì? Những công việc chung đó là: an ninh quốc phòng.Kinh doanh và thuế có liên quan đến trách nhiệm cảu công dân được nhà nước quy định. mê tín dị đoan… . 3. dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm tu lợi nhuận. nghành nghề ghi trong giấy phép. Nhóm 3. nước.Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế chúc mừng và hoa trước cổng trường bị µGiáo án môn: GDCD . . xây dựng trường học. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học GV: tổ chức cho HS thảo luận cả lớp. Quyền tự do kinh doanh: là quyền của công dân lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế.Hiểu được quy định của Pháp luật về kinh doanh thuế. chăn nuôi. Thuế là một phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước nhằm chi cho những công việc chung. .Thế nào là quyền tự do kinh doanh? HS………. ma túy.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 42 .Sản xuất muối..Kê khai úng số vốn.Các mức thuế của các mặt hàng chênh lệch nhau . . 4. Kinh doanh là hoạt động sản xuất. -Thuế có tác dụng ổn địnhthịu trường. Trách nhiệm của công dân. . Trách nhiệm của công dân đối với quyền tự do kinh doanh và thuế? HS:……… GV: gợi ý bổ sung GV: chốt lại và ghi lên bảng… IV/ Củng cố: GV: đưa ra tình huống cho HS sắm vai Tình huống : Ngày 20/11 một số HS bán thiệp cán bộ thuế phường yêu cầu nộp thuế HS: các nhóm thể hiện tiểu phẩm. đường xá. Kinh doanh là gì? HS:……. bệnh viện. góp phần đảm bảo kinh tế phát triển theo đúng định hướng của nhà nước. GV: Đánh giá kết luận động viên HS… V/ Dặn dò: . 2. II.Không kinh doanh những lĩnh vực mà nhà nước cấm: thuốc nổ. . mại dâm… 3. Gợi ý cho HS trao đổi vai trò của thuế. Nội dung bài học: 1.2. trồng trọt.Mức thuế cao để hạn chế mặt hàng xa xỉ. 2.Sử dụng đúng quyền tự do kinh doanh. Những thông tin trên giúp em hiểu được vấn đề gì? bài học gì? GV: chỉ ra các mặt hàng rởm. nghành nghề và quy mô kinh doanh. Em có nhận xét gì về mức thuế của các mặt hàng trên? ? mức thuế chênh lệch đó có liên quan gì đến sự cần thiết của các mặt hàng đối với đời sống của nhân dân? HS………… 3. cầu cống… ? ý nghĩa của thuế? 4. ? trách nhiệm của công dân đối với quyền tự do kinh doanh? . đồ dùng học tập là cần thiết cho con người… b... các mặt hàng có hại cho sức khỏe.Kinh doanh đúng mặt hàng. . ko cần thiết…ngược lại…. HS: nhận xét bổ sung.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. điều chỉnh cơ cấu kinh tế. chi trả lương cho công chức. 1.

Một số bài tập trắc nghiệm. .Làm các bài tập trong sách giáo khoa.Biết lao động để có thu nhập chính đáng. I. Thái độ: . phiếu học tập.Học thuộc bài cũ. . . . ? Ông An đa làm việc gì? ? Việc ông An mở lớp dạy nghề cho trẻ em trong làng có ích lợi gì? Ông An tập trung thanh niên trong làng. E/Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: Tiết: 24.Có lòng yêu lao động. 2.Một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động. làm bài tập. II/ Học sinh: . Đặt vấn đề. 3. SGV.. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. B. Ổn định tổ chức lớp: II.Tích cự chủ động tham gia các côn việc chung của trường lớp. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a. hoạt động 1: Phân tích tình huống trong phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: yêu cầu HS đọc mục đặt vấn đề. .Về nhà học bài .25 BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN A. tôn trọng người lao động.Nội dung quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. .Điều kiện tham gia hợp đồng lao động. soạn kĩ giáo án.Bết được các loại hợp đồng lao động.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 43 . TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. . C. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . µGiáo án môn: GDCD .Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi.Ý nghĩa quan trọng của lao động đối với con người và xã hội. Kiểm tra bài cũ: Kinh doanh là gì? Thế nào là quyền tự do kinh doanh? Thuế là gì? Nêu tác dụng của thuế? Trách nhiệm của công dân trong việc sử dụng quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế? III.Bảng phụ. . . Về kỹ năng: .Nghiên cứu SGK. Về kiến thức: .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. .HS cần hiểu lao động là gì.

Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động. Bản cam kết được kí giữa chị Ba và giám đốc công ty Hoàng Long là bản hợp đồng lao động. Bộ luật lao động là văn bẳn pháp lí quan trọng thể chế hóa quan điểm của Đảng về lao động. ? Như vậy có phải là chị đã vi phạm hợp đồng lao động? GV: đọc cho HS nghe 1 số điều khản trong hiến pháp 1992 và bộ luật lao động quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân .Chị BA tự ý thôi viẹc mà không báo trước với giám đốc công ty là vi phạm hợp đồng lao động.Việc làm của ông giúp các em có tiền đảm bảo cuộc sống hàng ngày và giải quyết khó khăn cho xã hội.Quyền và nghĩa vụ của người lao động. ? Bản cam kết giữa chị BA và giám đốc công ty trách nhiệm Hoàng Long có phải là hợp đồng lao động không? ? Chị Ba có thể tự ý thôi việc được không? HS: Chị khong thể tự ý thôi vệc bởi đã kí cam kết và hợp đồng lao động.Những quy định của người lao động chưa thành niên. mở lớp dạy nghề. sự phát triển kinh tế đất nước trong giai bảo hộ lao động. GV: Sơ kết tiết 1 µGiáo án môn: GDCD . làm ra sản phẩm lưu niệm bằng gỗ để bán. luật lao động và 2/4/2002 tại kì họp thứ XI người sử dụng lao động.Ông An đã làm 1 việcrất có ý nghĩa. bồi thường thiệt hại… đoạn mới..Hợp đồng lao động. tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho mình. . . GV: Đọc cho HS nghe khoản 3 điều 5 của Bộ luật lao động… GV: Yêu cầu HS đọc.HS: .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. người khác và cho xã hội Câu truyện 2.Các điều kiện liên quan như: bảo hiểm. ? Em có suy nghĩ gì về việc làm của Ông An? GV: Giả thích: Việc làm của ông An sẽ có người cho là bóc lột sức lao động của trẻ em để trục lợi vì trên thực tế dã có hành vi như vậy. . hướng dẫ họ sản xuất. GV: Chốt lại ý chính GV: Đọc điều 6 Bộ luật lao động . sung 1 số điều luật để đáp ứng yêu cầu của . quóc hội khõa thông qua luật sửa đổi bổ .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 44 . b/Hoạt động 2: Tìm hiểu về luật lao động và ý nghĩa của bộ luật lao động Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tìm hiểu về luật lao động và ý nghĩa của bộ luật lao động GV: Ngày 23/6/1994 Quôc hội khóa IX của Bộ luật lao động quy định: nước CHXHCN Việt Nam thông qua bộ .

Hoạt động 2 : Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tứi chức cho HS thảo luận nhóm: HS: chia thành 3 nhóm. Lao động là hoạt động chủ yếu. µGiáo án môn: GDCD . sáng hôm sau họ đi làm thì được tuyên bố nghỉ việc và không có lí do nào giải thích từ phía công ty. hình thức hợp đồng lao động? Nhóm 3: Nhà nước đã có những chính sách Nội dung kiến thức II. Bài tập : Sau nhiều tháng. đem lại thu nhập cho bản thân gia đình. GV: hướngdẫn các nhóm trả lời bổ sung. ? Nghĩa vụ lao động của công dân là gì? HS:…………… GV: Nhấn mạnh: Lao động là nghĩa vụ đối với bản thân. N1: ? Quyền lao động của công dân là gì? HS cả lớp cùng trao đổi. với gia đình . Hoạt động 1 : Tìm hiểu tình huống Hoạt động của thầy và trò Giáo viên yêu cầu HS là 1 số bài tập thuộc nội dung tiết 1. 2. quan trọng nhất của con người. . Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. tìm kiếm việc làm.Nghĩa vụ lao động: Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuoi sống bản thân. -Tự ý buộc thôi việc (đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với công nhân) mà không có lí do chính đáng b. 1. chiều 30/7 khoảng 10 công nhân do quá mệt mỏi đã tự ý nghỉ việc giữa chừng để phản đối. Em hãy chỉ ra những việc làm vi phạm pháp luật của công ty đối với người lao động. Nội dung bài học. là nân tố quyết định sự tồn tại páht triển của đất nứoc và nhân loại. Hợp đồng lao động là gì? Nguyên tắc. .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.TIẾT 2 a. Nội dung kiến thức Những việc làm sai trái của công ty: -Tự ý tăng giờ làm mà không có sự thỏa thuận của người lao động. đồng thời cũng là nghĩa vụ đối với xã hội… Nhóm 2: Thảo luận tình huống 2: 1 Bản cam kết giữ chị Ba và giám đốc công ty TNHH Hoàng Long có phải là hợp đồng lao động không? Vì sao? 2. Lao động: Là hoạt động có mục đíh của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Chị Ba tự ý thôi việc là đúng hay sai? Có vi phạm hợp đồng lao động không?? Vì sao? 3. nôi sống gia đình.Quyền lao động: Mọi công dân có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề. lựa chọn nghề nghiệp. nội dung.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 45 . duy trì và phát triển đất nước. góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. công ty TNHH 100% vốn nước ngoài ép tăng ca.

1 só bạn đề nghị thuê người. GV: các hoạt động tự tạo việc làm. dạy nghề. Quy định của pháp luật . . học nghề để có việc làm. Em có đồng ý voéi ý kiến của các bạn không? HS: ứng xử các tình huống GV: nhận xét. . tọa điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển xản xuất kinh doanh giả quyết việc làm cho người lo động. IV.Cấm sử dụng người dười 18 tuổi làm viẹc nặng nhọc.d.Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi. ngựoc dãi người lao động. 3 SGK HS: giải bài trập vào phiếu.e Bài tập 3 Đáp án đúng: c. Bài tập: Bài tập 1 Trang 50. nguy hiểm. 3. làm bài tập. Củng cố: GV: tổ chức cho HS xử lý các tình huống: 1.e. Trả lời: 1 Bản cam kết đó là 1 hợp đồng lao động mà chị Ba đã kí với công ty .Về nhà học bài . GV: bổ sung và đưa ra đáp án III. Hà 16 tuổi đang học dở lớp 10. . GV: Phts phiếu học tập in săn cho HS HS: làm bài tập 1.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. sản xuất kinh doanh thu hút lao động. Nhà trường phân công lao động vẹ sinh bàn ghế trong lớp. Đáp án: đúng: a.b. tiiếp xúc với các chất độc hại. . Hà có được tuyển vào biên chế nhà nước không? 2. Vai trò của nhà nước: .Khuyến khích. D/Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . vì gia đình khó khăn nên em xi đi làm ở 1 xí nghiệp nhà nước. NHư vậy là chị đã vi phạm hợp đồng lao động. Những biểu hiện sai trái trong sử dụng sức lao đọng của trẻ em ? HS: thảo luận. HS: nhận xét bổ sung.d.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 46 .Cấm lạm dụng cưỡng bức . tạo công ăn việc làm? HS: thảo luận trả lời.Cấm trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc . Hướng dẫ học dinh làm bài tập GV: sử dụng phiếu học tập. Quy định của bộ luật lao động đối với trẻ em chưa thành niên? 2. .Khuyến khích tạo điều kiện cho các hoạt động tạo ra việc làm thu hút lao động. Nhóm 4: 1.gì để khuyến khích các tổ chức cá nhân sưdr dụng thu hút lao động . 4. GV: nhận xét cht lại nội dung bài học. V/ Dặn dò: . GV: cử 2 HS trả lời HS: cả lớp nhận xét.

Tự luận: (7 đ) µGiáo án môn: GDCD . Về thái độ: Tạo cho các em có ý thức thường xuyên học tập. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Ổn định tổ chức lớp: II. B. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . Quyền được thành lập công ty. . Câu 2. đào tạo nghề. bút đầy đủ C.5 đ) Câu 2 : Quyền lao động : a. G. Về kỹ năng: Đánh giá đúng năng lực của HS. Phần II: Tự luận.Nghiên cứu SGK. A. khả năng học tập của HS để từ đó có phương pháp giáo dục cho phù hợp. Về kiến thức: Kiểm tra lại quá trình lĩnh hội kiến thức của HS trong học tập 2.Học thuộc bài cũ. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. Quyền mở trường dạy học. các phương tiện kiểm tra của HS III/ Đề bài: Phần I: Trắc nghiệm: 3điểm Câu 1. Kết hôn do cha mẹ sắp đặt. B. g (1. Trong các quyền sau đây.Soạn hệ thống câu hỏi kiểm tra và đáp án. Quyền sở hữu tài sản. C. . b. doanh nghiệp. II/ Học sinh: .Bảng phụ. D. D.c (1. quyền nào là quyền lao động. biết khái quát tổng hợp các kiến thức đã học B. SGV.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 47 . Quyền sử dụng đất.Chuẩn bị giấy. Kết hôn không phân biệt tôn giáo.Ngày soạn: Tiết: 26 KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT A. phiếu học tập. Quyền tự do kinh doanh. Những hành vi nào sau đây trái với quy định của Pháp luật Việt Nam. Quyền được thuê mướn lao động. C. . 7 điểm Câu 1: Kinh doanh là gì ? Thuế là gì ? Em hãy nêu một vài lĩnh vực mà nhà nước cấm kinh doanh ? Câu 2 : Em hiểu lao động là gì ? Nêu quyền và nghĩa vụ lao động của công dân ? 4. 3.b. Đáp án: Phần I Trắc nghiệm: ( 3 đ) Câu 1 : Những hành vi trái với quy định của Pháp luật Việt Nam : a. A. GV kiểm tra sự chuẩn bị bài. E. Kết hôn khi đang có vợ.5đ) Phần II. Kết hôn với người nước ngoài. chồng. e. soạn kĩ giáo án. Kết hôn giữa con bác với con chú ruột.

Câu 1: (3điểm) * Kinh doanh : Là hoạt động sản xuất. * Một số quy định của pháp luật: Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 48 . lớp. V/ Dặn dò : .( 4điểm) * Lao động là hoạt động cóa muc đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. * Quyền Lao động: Mọi công dân có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề. đem lạ thu nhập cho bản thân. gia đình.Đọc và soạn trước bài mới.Về nhà xem lại bài. lựachon nghề nghiệp. góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. củ nhân loại. vũ khí. * Nghĩa vụ lao động: Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản . mại dâm… * Thuế là 1 phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước nhằm chi cho những công việc chung. D/ Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . Lao động là hoạt động chủ yếu .Ghi đầy đủ họ tên . IV/ Củng cố: . duy trì và phát triển đất nước. quan trọng nhất của con người. là nhân tố quyết định sự tồn tại phát triển của đất nước . cưỡng bức người lao động.. tìm kiếm viẹc làm. * Một số mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh là : thuốc nổ. Cấm sử dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi làm các công việc nặng nhọc. ma túy. . Câu 2.Yêu cầu HS dọc kĩ lại bài. nguy hiểm…Cấm ngựoc đãi. . dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm thu lợi nhuận. nuôi sống gia đình.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.

soạn kĩ giáo án. phiếu học tập. C. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. .Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật.Hiến pháp năm 1992.Đuan xe vượt đèn đỏ gây tai nạn giao x µGiáo án môn: GDCD .Phân biệt được hành vi tôn trọng pháp luật và vi phạm pháp luật để có thái độ và cách cư xử cho phù hợp. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Khái niệm trách nhiệm pháp lývà ý nghĩa của việc áp dụng trách nhiệm pháp lý. . nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.Tích cự ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. X 1.Bảng phụ.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 49 .. .Một số bài tập trắc nghiệm. Về kỹ năng: . Vi phạm Không vi phạm HS: trả lời cá nhân. 2. Về kiến thức: . các loại vi phạm pháp luật.Đổ phế thải. hoạt động 1: Thảo luận tìm hiểu nội dung phần dặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức cho HS cùng trao đổi. Đặt vấn đề: GV: Gợi ý đưa ra các câu hỏi the các cột trong bảng. X .Biết xử sự phù ợp với quy định của pháp luật.Nghiên cứu SGK. Kiểm tra bài cũ: III.Làm các bài tập trong sách giáo khoa.Thế nào là vi phạm pháp luật. SGV.Hình thành ý thức tôn tromngj pháp luật. .Xây nhà rái pháep.Ngày soạn: Tiết: 2728 BÀI 15: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN A.Học thuộc bài cũ. II/ Học sinh: . 2. . . B. . 3. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a. Ổn định tổ chức lớp: II. I . . Về thái độ: .

. quan hệ pháp luật. Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm vi phạm pháp luật. x GV: Nhận xét cho điểm.Vi hạm pháp luật hình sự GV: Chia nhóm cho HS thảo luận.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. HS: Trả lời theo nhóm. Các loại vi phạm pháp luật: luật nào? .Không . Câu 2: Có các loại hành vi vi phạm pháp 2. Trẻ em dù có phạm tội nặng đến đâu cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự. hiện. bất kì ai phạm tội cũng phải chịu trách x Có nhiều loại vi phạm nhiệm hình sự pháp luật b.Vi phạm luật hình sự. HS tự rút ra khái Là hành vi trái pháp luật.Vi phạm kỉ luật.Vi phạm pháp luật hành chính. GV: Cho HS làm bài tập áp dụng: . gia đình và xã hội. x Họ không tự chủ được d.Vi phạm luật hành chính.Vi pạm pháp luật dân sự. Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tìm hiểu khái niệm vi phạm pháp luật. quy tắc.Tâm thần đập phá đồ đạc. Trong quá trình thực hiện các quy định. Phân loại vi phạm HS: làm việc cá nhân Cả lớp cùng góp ý kiến GV: Kết luận: Chúng ta bước đầu tìm hiểu nhận biết một số khái niệm liên qua đến vi phạm pháp luật. Những vi phạm đó sẽ có những ảnh hưởng đến bản thân.Vay tiền dây dưa không trả. 5. x x x . xâm hại đến các quan hệ xã hội Câu 1: Vi phạm pháp luật là gì? được pháp luật bảo vệ.thông. 4. Viphạm pháp luật: GV: từ các hoạt động trên. Người dưới 18 tuổi không phải chịu trách hành vi của mình nhiệm hành chính.Vi phạm kỉ luật b.Chặt cành tỉa cây mà không đặt biển báo. Những người mắc bệnh tam thần không phải chịu trách nhiệm hình sự. đó là các yếu tố của hành vi vi phạm pháp luật. sai? Vì sao? Đúng Sai Vì a. có lỗi do người niệm vàê vi phạm pháp luật. . ? Trong các ý kến sau đây ý kiến nào đúng.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 50 . x c. 6. Xem xét các hành vi vi phạm pháp luật giúp chúng ta tránh xa các tệ nạ xã µGiáo án môn: GDCD . . x Nếu vi phạm thì đều bị GV: Kết luận: Con người luôn có các mối xử lý theo pháp luật quan hệ xã hội. . 1.Vi phạm luật dân sự . có năng lực trách nhiệm pháp lí thực GV: Gợi ý cho HS trả lời các câu hỏi.Vi phạm luật dân sự .Cướp giật dây truyền. 3. nội dung của nhà nước đề ra thường có những vi phạm. túi xách người đi đường.

phát biểu Nội dung kiến thức 3. 4.Chấp hành nghiêm chỉnh Hiến Pháp và pháp luật.Bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật và công lí trong nhân dân. HS: cùng trao đổi ? Nêu trách nhiệm của công dân? HS:……. Nội dung kiến thức µGiáo án môn: GDCD . 6. . từ đó HS liên hệ trách nhiệm của bản thân. Các loại trách nhiệm pháp lí: . cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hànhg những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định. . GV: Yêu cầu HS đọc điều 12 Hiến pháp 1992 HS: đọc GV: kết hợp giải thích các thuật ngữ. giáo dục người vi phạm pháp luật.Viết vẽ bậy lên tường lớp HS: trả lưòi GV: nhận xét dắt vào ý 3 ? Trách nhiệm pháp lí là gì? HS: trả lời ? Có các loại trách nhiệm pháp lí gì? HS:…… GV: gợi ý chi HS đưa ra các biện pháp xử lí của công dân GV: cho HS nêu rõ thế nào là các loại tracghs nhiệm pháp lí GV: đưa 1 ví dụ ? ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí GV: đặt câu hỏi liên quan dến tỷách nhiệm pháp lí của công dân.hội…. cải tạo.Năng lực trách nhiệm pháp lí… -… b. 5.5.Trách nhiệm kỉ luật.Đấu tranh với các hành vi việc làm vi phạm pháp luật. . tổ chức. Hoạt động 2: Bài tập Hoạt động của thầy và trò GV: Cho HS làm bài: 1.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 51 .Cãi nhau gây mất trật tự nơi công cộng .Vứt rác bừa bãi .Giáo dục ý thức tôn trong và chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật. Trách nhiệm của công dân: .TRách nhiệm hình sự.Trách nhiệm dân sự.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. 66 HS: cả lớp làm bài. Ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí.. . . Trách nhiệm pháp lí: Là nghĩa vụ pháp lí mà cá nhân .Hoạt động 1: Trách nhiệm pháp lí Hoạt động của thầy và trò Bài tập: Nêu hành vi vi pghạm và biện pháp xử lý mà em được biết trong thực tế cuộc sống .Trộm xe máy . TIẾT 2 a.Lấn chiếm vỉa hè lòng dường . . .Trách nhiệm hành chính.6 trang 65.Trừng phạt ngăn ngừa. .

2. D/Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . Phương pháp cưỡng chế của nhà nước III. e.Về nhà học bài .ý kiến sai: a. . .GV: bổ sung. b. chữa bài Bài 6: So sánh trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm pháp lí: Giống: là những quan hệ xã hội và đều được pháp luật điều chỉnh. V/ Dặn dò: . Bài tập Đáp án bài 1: Đáp án bài 5: -ý kiến đúng: c. .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Mọi người đều phải biết và tuân theo.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 52 .Đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi. xe mô tô 2 bánh được chở ít nhất là mấy người? 1. quan hệ giữa người và người ngày càng tốt đẹp hơn. làm bài tập. Hai người kể cả lái xe.Trách nhiệm hình sự: Bắt buộc thực hiện. lương tâm cắn rứt . Khác nhau: .Trách nhiệm đạo đức: bằng tác động của dân sự xã hội.. d. đ IV/ Củng cố: GV: tổ chức cho HS xử lý các tình huống: Câu 1: Xe máy. HS: ứng xử tình huống GV: nhận xét. Ngoài người lái xe chỉ được chở thêm một người ngồi phía sau và 1 trẻ emdưới 7 tuổi.

quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội. Về thái độ: . trường và xã hội. II/ Học sinh: . QUẢN LÍ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN A. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a. . MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. HĐND. luật bầu cử đại biểu Quốc Hội. . C.Không chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau. Ổn định tổ chức lớp: II.Làm các bài tập trong sách giáo khoa.Lấy bút của bạn.Nghiên cứu SGK. – Tuyên truyền vận động mọi người tam gia các hoạt động xã hội.Tránh thái độ thờ ơ.Có lòng tin yêu và tình cảm đối với nhà nước CHXHCNVN.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 53 .Học thuộc bài cũ. . Về kỹ năng: .Bảng phụ. trách nhiệm pháp lí. . Về kiến thức: .? .Biết cách thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nứoc và quản lí xã hội của công dân.Hiểu được nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước. I .Một số bài tập trắc nghiệm. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: .Đi xe máy không đủ tuổi. . .ăn cắp tài sản của nhà nước. B. 3. .Giúp người lớn vận chuyển ma túy. . Kiểm tra bài cũ: Hành vi nào sau đây chịu trách nhiệm đạo đức.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Hiến pháp năm 1992. soạn kĩ giáo án.Cơ sở của quyền . . Luật khiếu nại tố cáo. quản lí xã hội của công dân. Thể hiện quyền: µGiáo án môn: GDCD .Tự giác tích cự tham gi các công việc chung của trường lớp và địa phương .Ngày soạn:…. ko có bằng lái. III. trốn tránh công việc chung của lớp. 2. phiếu học tập. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. Đặt vấn đề: ? Những quy định trên thể hiện quyền gì 1. Tiết: 2930 BÀI 16: QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC. SGV. hoạt động 1: Thảo luận tìm hiểu nội dung phần dặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS đọc phần đặt vấn đề. .

của người dân?
? Nhà nước quy định những quyền đó là gì?
? Nhà nước ban hành những quy định đó để
làm gì?
GV: Kết luận:
CD có quyền tham gia QLNN và XH vì NN
ta là NN của dân do dân, vì dân. ND có
quyền, có trách nhiệm giám sát hoạt động
của các CQ , các tổ chức NN thực hiện tốt
các CS và PL của NN, tạo điều kiện giúp đỡ
các cán bộ NN thực hiện tốt công vụ.
GV: Gợi ý cho HS lấy 1 số ví dụ.
Đối với công dân:
- Tham gia , góp ý kiến xây dựng hiến pháp
và pháp luật.
- Chất vấn các đại biểu quốc hội…
- Tố cáo khiếu nại những việc làm sai trái
của các cơ quan quản lí nhà nước.
- Bàn bạc quyết định chủ trương xây dựng
các công trình phúc lợi công cộng.
- Xây dựng các quy ước của xã thôn về nếp
sống văn minh và chống các tệ nạn xã hội.
b. Hoạt động 2: Nội dung bài học
Hoạt động của thầy và trò
GV: Treo bảng phụ câu hỏi.
Tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm, chi
tổ, phát phiếu học tập.
? Nêu nội dung của quyền tham gia quản lí
nhà nước và xã hội? Nêu ví dụ minh họa?
HS: Thảo luận và trả lời
GV: Cho HS làm bài tập 1 SGK
? Trong các quyền của công dân dưới đây,
quyền nào thể hiện quyền tham gia của
công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã
hội?
HS: Trả lời
GV: Yêu cầu HS đọc tư liệu tham khảo
HS: đọc…

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi bổ
sung dự thảo Hiến Pháp
- Tham gia bàn bạc và quyết định các
công việc của xã hội.
Những quy định đó là quyền tham gia
quản lí nhà nước, quản liax hội của công
dân.
2. Những quy định đó là để xác định
quyền và nghĩa vụ của công dân đối với
đất nước trên mọi lĩnh vực.
Đối với HS:
- Góp ý kiến về xây dựng nhà trường ko
có sma túy.
- Bàn bạc quyết định việc quan tâm đến
HS nghèo vượt khó.
- ý kiếnvới nhà trường vàê tình trạng học
ca 3, bàn ghế của HS, vệ sinh môi
trường.

Nội dung kiến thức
II. Nội dung bài học.
1. Quyền tam gia quản lí nhà nước, quản
lí xã hội là quyền: Tham gia xây dựng bọ
máy nhà nước và các tổ chức xã hội;
Tham gia bàn bạc, giám sát và đánh giá
các hoạt động các công việc chung của
nhà nứoc và xã hội.

Đáp án:
Các quyền thể hiện quyền tham gia quản
lí nhà nước, xã hội của công dân:
- Quyền bầu ccử đại biểu quốc hội, đại
biểu hội đồng nhân dân.
- Quyền ứng cử và QH, HDND.
- Quyền khiếu nại, tố cáo.
GV: Thông qua bài tập anỳ củng cố kiến - Quyền giám sát, kiểm tra hoạt động của
thức đã học và chứng minh cho nội dung cơ qun nhà nước.
quyền tham gia quản lí nhà nứoc, xã hội mà
nhóm 1 vừa thực hiện.
Kết luận tiết 1.

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

54

TIÊT 2 :
a. Hoạt động 1 : Thảo luận tìm hiểu nội dung bài học
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
GV: cho các nhóm trình bày
? Em hãy nêu những phương thức thực hiện
tham gia quyền quản lí nhà nước của công
dân.
HS: thảo luận trả lời.
GV:Gợi ý HS lấyví dụ.
HS:…….
Ví dụ: Tham gia quyền bầu cử quốc hội
Tham gia quyền ứng cử vào HDN D
VD: Góp ý xây dựng phát triển kinh tế địa
phương.
Góp ý việc làm của cơ quan quản lí nhà
nước trên báo.
? Em đã tham gia góp ý kiến để quản lí nhà
nước, xã hội như thế nào?
HS:………….
? Nêu ý nghĩa của quyền tha gia quản lí nhà
nước, xã hội của công dân.
HS:………
GV: Gợi ý thêm quyền …
+ Làm chủ tự nhiên.
+ Làm chủ xã hội
+ Làm chủ bản thân.
GV gợi ý: Thực hiện mục tiêu xây dựng đất
nước: “dân giàu nước mạnh, xã hội công
bằng dân chủ văn minh”
? Nêu những điều kiện để đảm bảo thực
hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, xã
hội của công dân.
HS:………..
Vậy đối với công dân thì cần phải làm gì để
thực hiện tốt quyền trên?
HS:………..
GV: Gợi ý:….
- Học tập tốt, lao động tốt.
- Tham ia xây dựng lớp, chi đoàn.

2. Phương hướng thực hiện:
* Trực tiếp: tự mình tham gia các công
việc thuộc về quản lí nhà nước, xã hội.
* Gián tiếp: Thông qua đại biểu của nhân
dân để họ kiến nghị lên cơ quan có thẩm
quyền giải quyết.
3. Ý nghĩa:
- Đảm bảo cho công dân có quyền làm
chủ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây
dựng và quản lí đất nước.
- Công dân có trách nhiệm tham gia các
công việc của nhà nước, XH để đem lại
lợi ích cho bản thân, XH.
4. Điều kiện đảm bảo thực hiện.
* Nhà nước:
- Quy định bằng pháp luật.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
* Công dân
- Hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và cách thực
hiện.
- Nâng cao năng lực và tích cực tham gia
thực hiện tốt.

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

55

b. Hoạt động 2 : Bài tập
Hoạt động của thầy và trò
Hướng dẫn HS làm bài tập.
GV: Tổ chức cho HS giải bài tập.
GV: Gợi ý.
? Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì
sao?
a. Chỉ cán bộ nhà nước mới có quyền tham
gia quản lí nhà nước.
b. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã
hội là quyền của mọi người.

Nội dung kiến thức
Em tán thành quan điểm:
b. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã
hội là quyền của mọi người
Vì đảm bảo cho công dân có quyền làm
chủ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây
dựng và quản lí đất nước.
- Thể hiện trách nhiệm tham gia các công
việc của nhà nước, XH để đem lại lợi ích
cho bản thân, XH

IV/ Củng cố:
Quyền tham gia quản lí nhà nước, và XH của công dân lầ quyền chính trị quan trọng
nhất đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, trách nhiệm của công dân. Công
dân phải hiểu rõ nọi dug của quyền đó và không ngừng học tập nâng cao nhận thức và
năng lực để thực hiện và sử dụng có hiệu quả…..

V/ Dặn dò:
- Về nhà học bài , làm bài tập.
- Đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi.

D/ Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

56

Học thuộc bài cũ.Hiến pháp năm 1992. là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của µGiáo án môn: GDCD . Luật nghĩa vụ quân sự.Ngày soạn:…. Tiết: BÀI 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC 31 A.Sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc B. tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự ở nơi cư trú và trong trường học. III/ Về thái độ: .Bảng phụ. Những bức ảnh trên giúp em hiểu được Ảnh 2: Dân quân nữ cũng là một trong trách nhiệm bảo vẹ tổ quốc của mọi công những lực lượng bảo vệ tổ quốc. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . phiếu học tập. . Đặt vấn đề Ảnh 1: chiến sĩ hải quân bảo vệ vùng biển Suy nghĩ của em: của tổ quốc.giới thiệu bài thơ thần của Lí Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống -Bác Hồ đã khẳng định chân lí: Không có gì quý hơn độc lập tự do 2)Triển khai các hoạt động: a. .Thường xuyên rèn luyện sức khỏe. soạn kĩ giáo án.Vì sao cần phải bảo vệ tổ quốc . Bài mới: 1)Đặt vấn đề: GV : .Tích cự tham gia các hoạt động thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. C. . luyện tập quân sự. SGV. mẹ có công góp phần bảo vệ tổ quốc. Về kiến thức: . . Ổn định tổ chức lớp: II. II/ Về kỹ năng: . MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 57 .Tuyên ruyền vận động bạn bè và người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.Nghiên cứu SGK.Làm các bài tập trong sách giáo khoa. hoạt động 1: Đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: cho HS quan sát ảnh và thảo luận: I.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. . II/ Học sinh: . . dân trong chiến tranh cũng như trong hòa Ảnh 3: Tình cảm của thế hệ trẻ với người bình. ? Em có suy nghĩ gì khi xem các bức ảnh? Bảo vệ tổ quốc là tra chjs nhiệm của toàn HS:…… dân.Một số bài tập trắc nghiệm. .Trách nhiệm của bản thân. Kiểm tra bài cũ: III. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của công dân.

.. Vì sao phải bảo vẹ tổ quốc? ( Ghi như bên trái) 4... Bảo vệ tổ quốc bao gồm: .... TRách niệm của HS: .... GV: Kết luận chuyển ý.Ra sức học tập tu dưỡng đạo đức........ Củng cố: -GV: Cho HS liên hệ các hoạt động bảo vệ tổ quốc........ ngày 27/7… ? Nêu độ tuổi tham gia nhập ngũ? HS: từ 18 dến 27 tuổi..... luyện tập quân sự..........Rèn luyện sức khỏe. bảo vệ chế độ X HCN và nhà nước CHXHCNVN.. Chỉ cán bộ nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước.. ......... Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của công dân......... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .Bảo vệ trật tự an ninh xã hội.. Tham gia quản lí nhà nước.. b. ? Em hãy kể 1 số ngày kỉ niệm và lễ lớn trong năm về quân sự? HS: Ngày22/12... Trong xã hội còn nhiều tiêu cực. .Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh trong trường học và nơi cư trú. -HS: Giới thiệu về hoạt động bảo vệ tổ quốc....... D.. công tác lãnh đạo. đất nước từ Hà Giang đêns Cà Mau là do ông cha ta xây dựng nên... quản lí còn kém. 2. làm bài tập.......... 1...Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.... 3..... hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm: HS: Chia HS thành 4 nhóm Nhóm 1: Bảo vệ tổ quốc là gì? HS: thảo luận trả lời... µGiáo án môn: GDCD . ..Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự... Nội dung bài học. .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Kẻ thù đang lợi dụng phá hoaị chúng ta... Bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập. vận động người kác làm nghĩa vụ quân sự.. V..? Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của ai? công dân.....Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 58 . “ Cờ độc lập phải được nhuốm bằng máu.. Dặn dò: Về nhà học bài ... ? Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì sao? a.. ... Hoa độc lập phải được tưới bằng máu” ( Nguyễn Thái Học) IV....Thực hiện nghĩa vụ quân sự..Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.. Nội dung kiến thức II........ ? HS chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tổ quốc? HS:……. GV: Gợi ý.............. chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc..... Nhóm 2: Vì sao phải bảo vệ tổ quốc? HS:……… ? Bảo vệ tổ quốc bao gồm những nội dung gì? GV: Ông cha ta đã phải chiến đấu và chiến thắng bao nhiêu kẻ thù trong suốt 400 năm lịch sử.... đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi.... HS: ………… b..... quản lí xã hội à quyền của mọi người.

..........Đỡ 1 em bé bị ngã đứng dậy... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.... Tiết: 32 BÀI 18: SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT A.................. Bài mới: 1) Đặt vấn đề: GV : Đưa ra các hànhvi sau : .Chào hỏi lễ phép với thầycô .Nguyễn Hải Thoại – Một tấm gương về 1. ..........Nghiên cứu SGK.Để sống có đạo đức và tuân theo pháp luật cân phải học tập và rèn luyện nhu thế nào? II/ Về kỹ năng: ........ hoạt động 1: Thảo luận tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: yêu cầu HS đọc Sgk.. Những biểu hiện sống và làm việc theo HS:………. ....Phát triển những tình cảm lành mạnh đối với mọi ngưỡiug quanh........... I... ....... ..... ..... Ngày soạn:…..................Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. B......Hiến pháp năm 1992......... nghị lực và hoài bão tu dưỡng để trưở thành công dân tốt có ích................ SGV.Có ý chí..Một số bài tập trắc nghiệm......... Đặt vấn đề GV: Gợi ý HS trả lời các câu hỏi 1....Làm các bài tập trong sách giáo khoa........ ? Những hành vi trên đã thực hiện tốt............Biết giao tiếp ứng xử có văn hóa........... II/ Học sinh: .. C........ Kiểm tra bài cũ: III. Ổn định tổ chức lớp: II.... Về kiến thức: .. có đạo đức và tuân theo pháp luật.Mối quan hệ giữa sống có đạo đức và tuân theo pháp luật................... .... III/ Về thái độ: ....... pháp luật.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 59 . Những biểu hiện về sống có đạo đức: .... phiếu học tập.. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ........Bảng phụ. Những chi tiết nào thể hiện Nguyễn Hải sống có đạo đức và làm việc theo PL Thoại là người sống có đạo đức? 2.. ....... soạn kĩ giáo án........ chưa tốt về những chuẩn mực đạo đức gì ? 2) Triển khai các hoạt động: a................ MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.............Học thuộc bài cũ....Chăm sóc bó mẹ khi ốm đau ...Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo Pháp luật..Biết phân tích đánh giá các hành vi về đạo đức và tuân theo pháp luật của bản thân và mọi người xung quanh....Bố mẹ kinh doanh trốn thuế..... ... . ..... 1.......Làm theo pháp luật µGiáo án môn: GDCD ......... Luật nghĩa vụ quân sự.

. D. Động cơ thúc đẩy anh là : ( SGK) KL: Sống và làm việc như anh NHT là cống hiến cho đất nước. bảo vệ giữ gìn trật tự an toàn xã hội. nó là động lực điều chỉnh hành vi nhận thức. IV. Nghĩa.... hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận: ? Thế nào là sống có ĐĐ và tuân theo PL? GV: Gợi ý những chuẩn mực đạo đức : Trung hiếu. Nội dung kiến thức II.. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .......... mọi người .. của DT là mục tiêu sống và kiên trì để thực hiện mục tiêu đó.... ...Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 60 .. Sống có ĐĐ là: suy nghĩ và HĐ theo những chuẩn mực ĐĐ XH............. b............. là trung tâm đoàn kết..Công việc có trách nhiệm cao.. 2. ? Quan hệ giữa sống có đạo đức và làm theo pháp luật? HS:…………. lễ. biết giải quyết hợp lí giữa quyền lợi và NV. Việc làm của anh đã đem lại lợi ích gì cho bản thân........ Những biểu hiện nào chững tỏ NHT là người sống và làm việc theo pháp luật.. . Củng cố: Giáo viên đưa ra bài tập tình huống và phiếu học tập V... ? Đối với HS chúng ta cầ phải làm gì? HS:……. µGiáo án môn: GDCD . đến công việc chung........... ..Luân phản đối .........Biết tự tin. gia đình và xã hội... Nội dung bài học: 1.. làm bài tập. Quan hệ giữa có ĐĐ và tuân theo PL: Đạo đức là phẩm chất bến vững của mỗi cá nhân.... ....Giúp con người tiến bộ không ngừng. cống hiến cho XH.Mọi người chăm lo lợi ích chung .Môi trường sống lãnh mạnh. phát huy sức mạnh trí tuệ của quần chúng....Trách nhiệm.Thực hiện quy định nộp thuế và đóng bảo hiểm.... mọi người và xã hội? HS:… GV: Kết luận… ... đem lại lợi ích cho tập thể trong đó có lợi ích của cá nhân..Về nhà học bài ... ? Ý nghĩa của sống có ĐĐ và làm việc theo pháp luật? HS:……….... biết chăm lo đến mọi người.... thái độ trong đó có HVi PL. Dặn dò: ...Giáo dục cho mọi người ý thức pháp luật và kỉ luật lao đọng...Đối với HS: Thường xuyên tự kiểm tra đánh giá hành vi của bản thân... Tuân theo Pháp luật: Là sống và hành động theo những quy định của pháp luật 3.. .Chăm lo đời sống VC TT cho mọi người... 2 GV: nhận xét chữa bài cho HS GV: kết luận rút ra bài học cho HS. năng động sáng tạo. 3.......... GV: Người sống có ĐĐ là người thể hiện: . HS:………. . III..... Động cơ nào thôi thúc anh làm được việc đó? Động cơ đó thể hiện phẩm chất? HS:…….... công ty 2...Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. 3. . cho công việc.. Ý nghĩa: . làm được nhiều việc có ích và được mọi người yêu quý.. đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực.Đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi.... 4.. Người có ĐĐ thì biết thực hiện tốt PL 4...Nâng cao uy tín của đơn vị. trung thực ... HS là ngay trên lớp bài 1......Mở rộng sản xuất theo QĐ của PL ... Bài tập. kính trọng. Lấy lợi ích của XH.

... ......Giúp HS có điều kiện ôn tập................. SGV. III...... hoạt động 1: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Giới thiệu bài.Làm các bài tập trong sách giáo khoa........Nghiên cứu SGK. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: .. thầy trò ta sẽ nghiên cứu bài học hôm nay! b... hệ thống lại các kến thưc đã học trong học kì II.. học bài và làm bài..................... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.... Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a.... phiếu học tập.. Vậy để hệ thống lại các bài học đó........... trọng tâm........ đặc biệt là áp dụng các kiến thức đã được học vào trong cuộc sống............. II/ Học sinh: ..... MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: ....... C.... ... Sống có đạo đức là gì? Thế nào là tuân theo Pháp luật? Nêu mối quan hệ ? 2.............. .............Tạo cho các em có ý thức ôn tập.... làm được các bài tập trong sách giáo khoa.Một số bài tập trắc nghiệm. HS cần phải làm gì để sống có đạo đức và tuân theo pháp luật? HS: trả lời theo nội dung bài học....... Từ đầu học kì II đến giờ.....HĐH đất nước? học tập VH....HS có phương pháp là các dạng bài tập....... B.........Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 61 ..... Kiểm tra bài cũ: 1...... thầy trò ta đã học được 8 bài với những phẩm chất đạo đức và những vấn đề pháp luật cần thiết trong cuộc sống của mối người và xã hội.................. nắm được những kiến thức cơ bản.. ..... ............ tu dưỡng đạo đức. soạn kĩ giáo án.Bảng phụ..... Em hãy nêu trách nhiệm của thanh niên 1/Trách nhiệm của thanh niên: Ra sức trong sự nghiệp CNH . Ổn định tổ chức lớp: II................. KHKT........... GV: Nhận xét... Ngày soạn: Tiết: Bài 33 ÔN TẬP HỌC KÌ II A.......Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.. tư ? Nhiệm vụ của thanh niên HS chúng ta là tưởng chính trị……… µGiáo án môn: GDCD . hoạt động 2: Nội dung ôn tập Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Đặt các câu hỏi thảo luận nhóm: I/ Phần lí thuyết: 1.. ............... cho điểm.....................Học thuộc bài cũ.......

tổ chức thực hiện. dịch vụ và trao đổi hàng hoá….. thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ HS chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tổ của tổ quốc. 7. 3. Kinh doanh là hoạt động sản xuất.Hôn nhân tự nguyện tiến bộ… . Hôn nhân là gì? nêu những quy định của Pháp luật nước ta về hôn nhân? Thái độ và trách nhiệm của chúng ta như thế nào HS:………. HS cần phải học tập và tìm hiểu… 6. * Quyền tự do KD là quyền công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức KT… * Thuế là 1 phần thu nhập mà công dân và các tổ chức kinh tế… 4.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. chủ bảo vệ tổ quốc? quyền.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 62 . Là công dân có quyền: tham gia bàn bạc. Kinh doanh là gì? Thế nào là quyền tự do kinh doanh? Thuế là gì? Nêu tác dụng của thuế? HS:……………. 6. 2. Thế nào là quyền tha gia quản lí nhà nước. bảo vệ chế dọ XHCN…. giám sát và đánh giá… * Công dân có thể tham gia bằng 2 cách: Trực tiếp hoặc gián tiếp.. Bảo vệ tổ quốc là gì? Vì sao ta lại phải 7. µGiáo án môn: GDCD . Vi phạm pháp luật là gì? nêu các laọi vi phạm pháp luật? Thế nào là trách nhiện pháp lí? Nêu các loại trách nhiệm pháp lí? Học sinh cần phải làm gì…? HS…………………… 5. 4. Bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập.. * Nhà nước tạo mọi điều kiện để công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ này……. *HS cần phải học tập rèn luyện để chuẩn bị hành trang vào đời… 2. .. Quyền …. * Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân… * Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc… 5.gì? HS ……. * Mọi công dân phải thực hiện tốt Hiến pháp và Pháp luật. Hôn nhận là sự liên kết đặc biệt giữa 1 nam và 1 nữ….Vợ chồng có nghĩa vụ tực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa…. có lỗi… * Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ đặc biệt mà các cá nhân tổ chức cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hành…. quản lý xã hội? Công dân có thể tham gia bằng những cách nào? Nhà nước đã tạo điều kiện cho mọi công dân thực hiện tốt quyền này ra sao? HS:……………. 3.. Vi Phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật. Lao động là gì? Thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Em hãy nêu những quy định của nhà nước ta về lao động và sử dụng lao động? HS:/……….Hôn nhân ko phân biệt tôn giáo. * Những quy định của pháp luật: . Lao động là hoạt động có mục đích của con gười nhằm tạo ra của cải…..

................... µGiáo án môn: GDCD .................. Dặn dò: .... ...........Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 63 .......................Về nhà học bài..................... làm bài tập............................. 8...................... HS:…….................. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: . II/Phần bài tập: IV................? hội….................Chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra học kì D............................................Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài......................... Củng cố: -Giáo viên đưa ra bài tập tình huống và phiếu học tập cho học sinh -Học sinh làm bài vào phiếu học tập -Giáo viên gọi một số em lên làm bài -Giáo viên nhận xét và đưa ra đáp án đúng V....... ............................................................................................................ ............. * Đây là yếu tố giúp mỗi người tiến bộ không ngừng….......... Thế nào là sống có đạ đức và tuân theo động theo những chuẩn mực đạo đức xã pháp luật? Nêu mối quan hệ? Ý nghĩa.......................... Sống có đạo đức là suy nghĩ và hành 8..................quốc? HS:……… * Non sông ta có được là do cha ông ta đã đổ bao xương máu để bảo vệ… * HS cần phải học tập tu dưỡng đạo đức và rèn luyện sức khoẻ….

1đ. 5/ Quyền tham gia quản lý Câu 3: nhà nước của công dân. 3/ Quyền và nghĩa vụ lao Câu 2 : Câu 2 : động của công dân. Mỗi câu trả lời đúng 0.5 B/ Đề thi : ( đính kèm theo ).5 đ. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đề kiểm tra photo sẵn C. KIỂM TRA HỌC KỲ II .5đ. Đóng thuế là để nhà nước chi tiêu cho những công việc chung. 3 1. 2.5 2 3.5đ. Môn: Giáo Dục Công Dân. Câu 6: 0. Tổng số câu Tổng số điểm 2 1 3 3. 1/ Em đồng ý với ý kiến nào sau đây? a.5đ.5đ. Ổn định tổ chức lớp: II.5đ. 0. 0. 0.5 1 0.5đ.5đ.5 Vận dụng TN TL Câu 5: 0. 0. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: I/ Về kiến thức: Giúp học sinh khắc sâu các kiến thức cơ bản đã học.Năm học : 2009 – 2010. 1. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: III. 7/ Sống có đạo đức và tuân Câu 4 : theo pháp luật.5đ.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.5đ. b.5đ. 4/ Vi phạm pháp luật và trách Câu 3 : nhiệm pháp lý của công dân. II/ Về kỹ năng: Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế III/ Về thái độ: Nghiêm túc khi làm bài kiểm tra B. Câu 4: 0. Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian phát đề ) I/ Trắc nghiệm : ( 3 điểm ). 1. (Khoanh tròn vào ý đúng).Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 64 . 2/ Quyền tự do kinh doanh và Câu 1: Câu 1 : nghĩa vụ đóng thuế. 6/ Nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc. µGiáo án môn: GDCD . GV phát đề cho HS: Đề kiểm tra A/ Ma trận : Các mức độ tư duy Nhận biết Thông hiểu Các chủ đề / nội dung TN TL TN TL 1/ Quyền và nghĩa vụ của Câu 2: công dân trong hôn nhân. Đóng thuế là để xây dựng cơ quan nhà nước.Ngày soạn: Tiết: 34 KIỂM TRA HỌC KÌ II A.

có người cho rằng: a. Tham gia QLNN và SH là quyền và trách nhiệm của tất cả mọi CD Việt Nam. Kết hôn khi đang có vợ hoặc có chồng. 2/ Những hành vi nào sau đây là trái với quy định của nhà nước về hôn nhân? a. quốc phòng. 3/ Em tán thành những quan điểm nào sau đây? a. chi trả lương cho công chức. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền của tất cả mọi người. c. 4/ Trách nhiệm hình sự được áp dụng cho đối tượng nào sau đây? a. Câu a. Câu 1 : Thuế là gì? Vì sao thuế có tác dụng ổn định thị trường? ( 1. d. Pháp luật là phương tiện duy nhất để quản lý xã hội. Người có hành vi nguy hiểm cho xã hội. góp ý cho con trong vấn đề hôn nhân. b. µGiáo án môn: GDCD .5 đ ). b.5 đ ). Mở của hàng kinh doanh. c. xây dựng trường học. (1đ). Người có hành vi vi phạm nội quy của tổ chức. Câu 2 : Thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Hợp đồng lao động là gì? ( 1. thuê mướn lao động. làm đường sá.b. c.. Câu 5 : . Câu 4 : .b. Người có hành vi vi phạm các nguyên tắc quản lý của nhà nước.d.5 đ ). Cả a. Xin vào biên chế. II/ Tự luận : ( 7 điểm ). Đóng thuế là để xây dựng trường học. làm việc trong các cơ quan nhà nước. d. Theo em H phải làm cách nào trong các cách sau: a. ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II I/ Trắc nghiệm : ( 3 điểm ).5 đ. Thực hiện đúng đạo đức và pháp luật làm cho quan hệ xã hội tốt đẹp hơn.c. đúng. c. Câu 1 : (1.b. b.b. Câu 3 : Trách nhiệm pháp lý có ý nghĩa như thế nào? ( 2.. b. Kết hôn không phân biệt tôn giáo.c. 5/ H 15 tuổi là học sinh lớp 9. d. đều sai.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 65 . bệnh viện. -Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung (như an ninh.5 đ ). II/ Tự luận : ( 7 điểm ). d. Câu 4 : Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật? ( 1. Chỉ có cán bộ công chức NN mới có quyền tham gia quản lý NN và XH. Đóng thuế là để xây dựng bệnh viện. Câu 3 : . Câu 1 : . Xin làm hợp đồng. c. d. rồi vừa học vừa trông coi của hàng. Người có hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Chỉ cần pháp luật nghiêm minh là sẽ quản lý được xã hội. Mở xưởng sản xuất. Cha mẹ hướng dẫn. d. cầu cống. Câu 6 : .b.c.5 đ). Muốn có việc làm để giúp đỡ gia đình. Câu 2 : . 6/ Khi nói đến vai trò của đạo đức và pháp luật. Tham gia quản lý nhà nước và XH là quyền của tất cả mọi công dân Việt Nam.b.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. b. Mỗi câu trả lời đúng được 0.

....... .... (0.. những ngành nghề trong nền kinh tế.bình đẳng........... có tác dụng khuyến khích. về điều kiện lao động........................ đem lại thu nhập cho bản thân và gia đính........... (0..(1đ) Câu 3 : ( 2............. lựa chon nghề nghiệp có ích cho xã hội... duy trì và phát triến đất nước.. hạn chế........-Thuế bao gồm có một hệ thống thuế......5đ). nuôi sống gia đình. ......... (0.5đ) -Giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. ....... D............ giáo dục người vi phạm pháp luật............ -Răn đe mọi người không được vi phạm pháp luật (0...... Củng cố: Nhắc nhở h/s ...5 đ ). xoá bỏ VPPL trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội...... (0...... góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội........ bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật và công lý trong nhân dân (0..25đ)..... µGiáo án môn: GDCD .... V.......... -Hình thành... (0. về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động......5đ). lấy lợi ích của xã hội............ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... -Nghĩa vụ lao động của công dân là : Mọi người phải lao động....25đ)......... cải tạo........ biết giải quyết hợp lý giữa quyền lợi và nghĩa vụ... Dặn dò: ..........Tìm hiểu các tác hại của tệ nạn xã hội..... (0................. của dân tộc làm mục tiêu sống và kiên trì hoạt động để thực hiện mục đích đó.. đến công việc chung.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài..................5đ) -Ngăn chặn.... ngăn ngừa..... -Sống có đạo đức là suy nghĩ.. biết chăm lo đến mọi người............... -Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sứ dụng lao động.. ưu tiên phát triển hoặc hạn chế những mặt hàng. -Mỗi loại thuế có nhiều mức thuế xuất khác nhau.....5 đ ).5đ)......... về việc làm có trả công..............5đ)..............5 đ )..... Trên cơ sở tự nguyện............. (0..... Câu 2 : ( 1......................... Câu 4 : ( 1.................. -Quyền lao động của công dân là : Công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề................. (0.Chuẩn bị cho tiết sau ngoại khóa ..... (1đ)..... có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân.5đ) IV......5đ).......... hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội...........Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 66 ........... -Tuân theo PL là luôn sống và hành động theo những quy định của pháp luật.... -Trừng phạt... áp dụng cho mọi lĩnh vực hoạt động xã hội khác nhau.... tìm kiếm việc làm.............

Biểu hiện của các tệ nạn xã hội: (11’) Do đâu mà có những tệ nạn này? (Tập .Nếp sống văn hoá ở điạ phương: (10’) Các gia đình nơi em cư trú có nếp sống . hạnh phúc. Nhưng còn một số gia . B.Con cháu chăm ngoan. II/ Về kỹ năng: Biết áp dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống. phúc. Ổn định tổ chức lớp: II. . hội… . Tiết học hôm nay chúng cùng tìm hiểu… 2)Triển khai các hoạt động: a. hạnh .Sinh đẻ có kế hoạch.Đoàn kết. II/ Học sinh: Tìm hiểu các tấm gương người tốt. giúp đỡ lẫn nhau như thế nào? (Phẩm chất đạo. học giỏi.Con cái đều được đi học. nghiện ngập.Giữ gìn trật tự an ninh. cha mẹ.việc tốt ở địa phương qua các nội dung đã học. lễ phép.Nêu các tấm gương người tốt.Nghiên cứu tài liệu soạn bài. đáo. thầy cô.Cha mẹ mẫu mực. kinh tế…).Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 67 . quan hệ . trung ở độ tuổi nào nhiều nhất?). Nhận biết được các biểu hiện về các tệ nạn xã hội. đua đòi . việc tốt ở địa phương. Kiểm tra bài cũ: III. viÖc tèt A. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.Ngày soạn: Tiết: 35 thùc hµnh ngo¹i khãa vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cña ®Þa ph- ¬ng TÊm g¬ng ngêi tèt. hoạt động 1: Nếp sống văn hoá ở điạ phương Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 1. Trước những sự việc trên. để có đủ phẩm chất năng lực trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. việc tốt. địa phương đã có biện pháp gì để ngăn µGiáo án môn: GDCD . . III/ Về thái độ: Có ý thức rèn luyện bản thân. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Để giúp các em vận dụng những nội dung.Do lười lao động.Gia đình chăm lo phát triển kinh tế. . trong mọi lĩnh vực. như còn mắc phải các tệ nạn xã . rèn luyện kĩ năng đánh giá vấn đề xã hội. chính quyền không nghe lời ông bà. ham chơi. Nêu các tệ nạn xã hội mà em biết? 2.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Cờ bạc.Vệ sinh đường ngõ xóm sạch đẹp. êm ấm. Em hãy kể một số gia đình có nếp sống . chăm sóc chu Đa số các gia đình có lối sống lành mạnh. trộm cắp. quan tâm. văn hoá mà em biết? . C. đình chưa có lối sống lành mạnh. mại dâm. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: I/ Về kiến thức: Giúp HS tìm hiểu những gương người tốt.

.......Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài....... D.... tạo công ăn việc làm 3.......Giáo dục...Đoàn lết với bạn bè và mọi người xung Mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần trách quanh... µGiáo án môn: GDCD .. nhiệm phê phán tố cáo các hành vi làm ....Việc làm của địa phương: (8’) và xử lý nghiêm minh… ....................... giải quyết........... .........................Liên hệ thực tế: (10’) thành người công dân có ích cho gia đình ...................Phạt hành chính..................................... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ....... nghe lời ông bà.... */ Thảo luận: .Tạo công ăn.Chăm chỉ học tập...............Đưa đi cải tạo..................... nhắc nhở....... . giúp đỡ mọi người..... giúp đỡ các gia việc xây dựng gia đình văn hoá? đình có hoàn cảnh trên.................... việc làm........... phê bình.......... Củng cố: ? Để giảm bớt được các tệ nạn xã hội mỗi chúng ta cần phải làm gì? ? Các tệ nạn xã hội ở Quảng trị ta hiện nay như thế nào? Tập trung nhiều nhất ở đối tượng nào? Vì sao? V..... ................Tu dưỡng đạo đức.................Quan tâm............. của công dân............. động viên........ Là H/S em sẽ làm gì để góp phần vào .....................Tích cực tham gia các hoạt động ở trường lớp và ngoài xã hội.......... .......Yêu thương............ cha em sẽ làm gì? mẹ................... Chính quyền địa phương đã có những biện pháp giáo dục. và xã hội.................. Dặn dò: Liên hệ thực tế địa phương những nội dung có liên quan như quyền và nghĩa vụ của trẻ em..... ..............Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 68 ........... IV...... trái pháp luật xâm hại đến tài sản nhà -> Phát hiện thấy các hành vi vi phạm pháp nước và công dân… luật phải phê phán tố cáo lên những người có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn........ .......... Khi thấy các hành vi vi phạm pháp luật ..... thầy cô dạy bảo..... Là H/S cần nỗ lực học tập tu dưỡng đạo đức để có đủ phẩm chất và năng lực trở 4............chặn? -> Thanh thiếu niên..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful