Tiết thứ: 1

Ngày soạn:
Lớp dạy:
Bài 1: CHÍ CÔNG VÔ TƯ
I/MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
-HS hiểu được thế nào là chí công vô tư (CCVT), những biểu hiện của CCVT, vì sao cần
phải
-Rèn luyện phẩm chất CCVT.
2. Kĩ năng:
-HS phân biệt được hành vi có hoặc không CCVT. Biết kiểm tra, đánh giá hành vi của
mình để rèn luyện phẩm chất CCVT.
3. Thái độ: Biết quý trọng và ủng hộ những hành vi CCVT, phê phán, phản đối những
hành vi thiếu CCVT.
II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:
Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin, Kn trình bày suy nghĩ, KN tư duy phê phán, KN ra
quyết định, kĩ năng giải quyết vấn đề
III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC:
Thảo luận nhóm, động não, phân tích trường hợp điển hình, dự án, trình bày 1 phút
IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Kể chuyện.
- Phân tích, giảng giải
- Thuyết minh, đàm thoại, nêu vấn đề.
- SGK, SGV GDCD 9.
- Mẫu chuyện, ca dao, danh ngôn nói về CCVT.
- Bài tập tình huống.
V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài cũ:
3/Bài mới:
a)/Khám phá:
b)/Kết nối: Giói thiệu bài: GV nêu ý nghĩa, tác dụng và sự cần thiết phải rèn luyện phẩm
chất CCVT để dẫn dắt vào bài.
Hoạt động 1: Hướng dẫn phân tích truyện đọc
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
1. Đặt vấn đề
- Tô Hiến Thành dùng người là căn cứ
-GV yêu cầu HS đọc truyện.( SGK )
vào khả năng gánh vác công việc của mỗi
- GV nêu câu hỏi:
người, không vị nể tình thân. qua đó thể
1. Tô Hiến Thành có suy nghĩ ntn trong hiện ông là người công bằng không thiên
việc dùng người và giải quyết công việc?
vị, hoàn toàn xuất phát từ lợi ích chung.
2. Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của
nghiệp cách mạng của chư tịch Hồ Chí Bác Hồ là một tấm gương sáng. Bác đã
Minh? Điều đó đã tác động đén ntn đến giành trọn cuộc đời mình cho đất nước,
tình cảm của ND ta đối với Bác?
Bác chỉ theo đuổi một mục đích là “Làm
µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

1

3. Những việc làm của Tô Hiến Thành và cho ích quốc, lợi dân ”.
Bác Hồ thể hiện phẩm chất gì?
- Những việc làm của THT và Bác Hồ
đều biểu hiện phẩm chất CCVT. Điều dó
mang lại lợi ích chung cho toàn XH, làm
cho dân thêm giàu, nước thêm mạnh.
- CCVT là phẩm chất đạo đức tốt đẹp,
cần thiết cho tất cả mọi người. Song p/c
- HS Thảo luận và trình bày
đó không chỉ thể hiện qua lời nói mà phải
- GV nêu kết luận
thể hiện bằng việc làm hàng ngày. Chúng
ta cần phải biết ủng hộ những việc làm
CCVT, phê phán, lên án những việc làm
thiếu CCVT .
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS liên hệ thực tế
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
GV nêu câu hỏi:
2. Nội dung bài học
1 Thế nào là CCVT?
( Xem SGK )
2. CCVT có ý nghĩa như thế nào?
3. HS phải rèn luyện CCVT như thế nào?
c/Thực hành, luyện tập: Hướng dẫn giải bài tập
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
- GV yêu cầu HS giải các bài tập 1, 2
3. Bài tập
- HS chuẩn bị bài và trình bày.
Bài 1: những việc làm thể hiện p/c
- GV nhận xét, bổ sung.
CCVT là: a, b, c, d .
Bài 2: Tán thành các quan niệm d, đ .
d/Vận dụng:
- HS nêu một số câu ca dao, tục ngữ nói về CCVT hoặc thiếu CCVT.
- GV nêu kết luận toàn bài.
4/Hướng dẫn về nhà: HS làm bài tập 3, 4 và chuẩn bị bài : Tự chủ.
VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………....

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

2

Tiết thứ: 2
Ngày soạn:
Lớp dạy:
Bài 2: TỰ CHỦ
I/MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: HS hiểu:
- Thế nào là tự chủ, Biểu hiện của tính tự chủ.
- Ý nghĩa của tính tự chủ và sự cần thiết phải rèn luyện tính tự chủ.
2. Kĩ năng:
- Nhận biết được biểu hiện của tính tự chủ và thiếu tự chủ.
- Biết đánh giá hành vi của bản thân và người khác.
- Biết cách rèn luyện tính tự chủ.
3. Thái độ:
- Tôn trọng những người biết sống tự chủ .
- Có ý thức rèn luyện tính tự chủ trong quan hệ với mọi người.
II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:
Kĩ năng ra quyết định, KN kiên định, KN thể hiện sự tự tin, KN kiểm soát cảm xúc
III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC:
- Thảo luận nhóm, xử lí tình huống, đống vai, động não, khăn trải bàn
IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Đàm thoại, kể chuyện, thuyết trình.
- Thảo luận nhóm, liên hệ thực tế.
- SGK, SGV GDCD 9.
- Mẫu chuyện, ví dụ thực tế.
V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài cũ:
Thế nào là CCVT? Nêu VD về những việc làm CCVT trong thực tế cuộc sống?
HS cần rèn luyện p/c CCVT như thế nào?
3/Bài mới:
a)/Khám phá:
b)/Kết nối: GV giới thiệu về tấm gương thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí để dẫn dắt vào bài.
Hoạt động 1: Thảo luận phân tích thông tin trong mục đặt vấn đề
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
- Gv yêu cầu HS đọc 2 mẫu chuyên (SGK) 1. Đặt vấn đề
- GV nêu câu hỏi:
- Khi biết con mình bi nhiểm HIV?AIDS
1. Bà tâm có thái độ NTN khi biết con Bà Tâm rất đau xót nhưng không khóc
mình bị nhiểm HIV/AIDS?
trước mặt con, bà đã nén chặt nỗi đau để
2. N từ một HS ngoan đã trở thành người chăm sóc con và độngviên những gia
nghiện ngập, trọm cắp ntn? Vì sao?
đình có người bị nhiểm HIV khác không
3. Cách cư xử của bà Tâm và N khác nhau xa lánh, hắt hủi người bị nhiểm HIV.
như thế nào?
- N được bố mẹ nuông chiều , ban bè xấu
4. Theo em ntn là một người có tính tự rủ rê, hút thuốc, uống rượu bia, trốn học ,
chủ?
đua xe , thi trược, buồn phiền, nghiện hút
5. Vì sao con người lại cần có tính tự chủ? và trộm cắp.
µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

3

HS nêu một số câu ca dao.GV nêu câu hỏi: ( Xem SGK ) 1.Bà tâm là người đã làm chủ được tình cảm.Thiếu tự chủ: Suy nghĩ. ………………………………………………………………………………………………. Tiết thứ: 3 µGiáo án môn: GDCD . tục ngữ nói về tính tự chủ hoặc thiếu tự chủ .Tự chủ: Bình tĩnh không nóng nảy. e . .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 4 . Nội dung bài học . . bổ sung. Chúng ta cần làm gì để rèn luyện tính tự chủ? .GV gọi 2 HS lên bảng ghi ý kiến: Tự chủ thì dễ bị sa ngã. hư hỏng.GV nhận xét. . Bài 2: HS liên hệ thực tế để kể một câu . Nếu không có tính tự chủ . N không làm chủ được bản thân trước cám dỗ. 4/Hướng dẫn về nhà: Bài tập về nhà: 3.HS trả lời -GV tóm tắt theo nội dung bài học. bổ sung. hành động nóng nảy. và thiếu tự chủ. Tự chủ có ý nghĩa như thế nào? 3. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 3. vượt qua được sự đau khổ.HS thảo luậ nhóm và trình bày. d.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài..HS chuẩn bị bài và trình bày. * Biểu hiện củ tự chủ và thiếu tự chủ ... luôn tự tin. .HS tự liên hệ bản thân . 2. không vững vàng trước cám dỗ… Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tìm hiểu nội dung bài học 2. chuyện về một người có tính tự chủ.GV nêu kết luận toàn bài.Con người có tính tự chủ thì mới đứng vững được trước mọi hoàn cảnh. b. Bài tập Hướng dẫn giải bài tập Bài 1: Em đồng ý với ý kiến: a. hành vi của mình. .HS nhân xét.GV yêu cầu HS giải bài tập 1. Thế nào là tự chủ? 2. Tính tự Tìm hiểu những biểu hiện của tính tự chủ chủ giúp con người có tính tự tin và hành và thiếu tự chủ động đúng đắn.Tính tự chủ của một người là làm chủ được bản thân trước những tác động hay mọi sự cám dỗ xung quanh. khôn bị người khác lôi kéo… . 4 VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. . c/Thực hành.. không vội vàng. d/Vận dụng: .

góp ý với bạn bè và những người xung quanh nhằm thực hiện dân chủ và kỉ luật.GV nêu câu hỏi: * Việc làm phát huy dân chủ ở lớp 9A: 1. .Có ý thức tự giác rèn luyện tính DC và kỉ luật.Biêt nhận xét.Hiểu ý nghĩa của việc tự giác thực hiên yêu cầu phát huy dân chủ và kỉ luật là cơ hội. giảng giải. Hoạt động 1: Đàm thoại giúp HS bước đầu tìm hiểu. Có thái độ ủng hộ những việc làm tốt. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tư duy phê phán. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Tự chủ là gì? Hãy nêu một số biểu hiện tự chủ của một bạn HS trong học tập và rèn luyện? Em cần làm gì để rèn luyện tính tự chủ? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài: GV nêu lên tầm quan trọng của việc phát huy tính dân chủ và kỉ luật để dẫn dắt vào bài mới. kỉ luật. Kĩ năng . giải quyết tình huống.Việc làm thiếu DC của ông giám đốc. . hoạt động của lớp.GV yêu cầu HS đọc tình huống ( SGK ) 1.Có kĩ năng giao tiếp. . .Kích thích tư duy. động não IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . Sự kết hợp biện pháp dân chủ của lớp 9A . những biểu hiện của dân chủ và kĩ luật Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức .HS hiểu thế nào là dân chủ.Nhận biết được hành vi dân chủ. Hãy nêu các việc làm phát huy dân chủ GVCN đề nghị lớp họp bàn XD kế hoạch và thiếu dân chủ trong các tình huống trên. mẫu chuyện có nội dung liên quan.. ứng xử phát huy tính dân chủ và thể hiện tính kĩ luật. Đặt vấn đề . thảo luận nhóm. phản đối những việc làm trái với dân chủ XHCN.. 3.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 5 .. . được thể hiện như thế nào? * Sự kết hợp DC và KL ở lớp 9A: µGiáo án môn: GDCD .Các tình huống có nội dung liên quan.SGK.Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 3: DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. . Kiến thức . Những biểu hiện của dân chủ và kỉ luật.Ca dao tục ngữ. 2. SGV GDCD 9. là điều kiện để mọi người phát triển nhân cách.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. 2.Biết đánh giá nhận xét hành vi của bản thân và những người xung quanh. Thái độ .. thiếu dân chủ hoặc giả danh dân chủ. góp phần xây dựng XH công bằng dân chủ văn mimh. Kn trình bày suy nghĩ III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. .

Hãy nêu các việc làm thể hiện tính dân . người dân không được biết.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 6 .GV nêu câu hỏi: 2. của cử tri. kế hoạch đã được thực hiện tốt.GV gợi ý để HS hiểu được ý nghĩa của chủ trương “ Dân biết.Dân chủ là: kỉ luật? . nhà trường tổ chức cho HS góp 3. đáng của mình… . luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Hoạt động 3 Hướng dẫn giải bài tập. lớp đã thành lập đội cờ 3. * Việc làm của giám đốc có tác hại: SX .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Dân chủ và kỉ luật có tác dụng như thế được tự do phát biểu ý kiến… nào? Nêu ví dụ. c/Thực hành. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức . . µGiáo án môn: GDCD .DC và KL đem lại lợi ích cho việc phát triển nhân cách của mỗi người và góp phần phát triển XH ( nêu ví dụ ) . các tổ chức XH phải có trách nhiệm tạo điều kiện để mọi người phát huy được tính dân chủ. . bổ sung.Em hiểu thế nào là dân chủ ? Thế nào là .GV tóm tắt nội dung chính của bài học .HS chuẩn bị bài và trình bày. KL là điều kiện để phát huy dân chủ.Những việc làm thể hiện tính dân chủ: chủ và thiếu dân chủ trong thwcjtees cuộc Đại biểu QH tiếp xúc và tiếp thu ý kiến sống hiện nay.DC và KL có mối quan hệ hữu cơ với nhau: DC để mọi người phát huy khả năng của mình vào công việc chung. Dân chủ và kỉ luật có mối quan hệ như ý kiến vào bản nội quy của học sinh. . lớp 9A là gì? * Ở lớp 9A mọi khó khăn đã được khắc 4. không tôn trọng và tiếp thu ý kiến nhân dân.GV nhận xét. Tác dụng của việc phát huy dân chủ của dỏ để nhắc nhỡ đôn đốc.Những việc làm thiếu dân chủ của một 5.Mọi người cần tự giác chấp hành KL. không ai đứng ngoài cuộc. dân bàn.Kỉ luật là: 2. …kiểm tra ”.HS thảo luận trả lời. . công ti bị thua lỗ nặng. Nội dung bài học 1. Mọi người cần làm gì để phát huy DC và số cơ quan nhà nước hiện nay: Hạch sách rèn luyện tính KL? nhũng nhiễu nhân dân. -GV yêu cầu HS giải các bài tập. được bàn bạc những công việc liên quan đến lợi ích chính . thế nào? trong các cuộc họp của thôn buôn bà con 4. d/Vận dụng: . Việc làm của giám đốc trong câu chuyện phục. thứ 2 có tác hại như thế nào? cuối năm lớp được tuyên dương. 2 .Mọi người được tự do bàn bạc.GV nhận xét bổ sung và kết luận phần 1 giảm sút.

4/Hướng dẫn về nhà: Bài tập về nhà 3.GV nêu kết luận toàn bài.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. 4 và chuẩn bị bài “ Bảo vệ hòa bình ” VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………....Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 7 . ………………………………………………………………………………………………. µGiáo án môn: GDCD ..

Thái độ: Biết cư xử một cách hòa bình thân thiện.Thế nào là hòa bình. khăn trải bàn.SGK. bài báo. . Kiến thức: HS hiểu: . chống CT do nhà trường hoặc địa phương tổ chức. CTTG lần thứ hai có 60 triệu người chết + Từ 1900-2000 CT đã làm hơn 2 triệu trẻ em chết.Dân chủ là gì? Nêu ví dụ? Kỉ luật là gì? Nêu ví dụ? . SGV GDCD 9. giá trị của hòa bình và sự cần thiết phải bảo vệ hòa bình chống chiến tranh.Tranh ảnh. .Dân chủ và kỉ luật có tác dụng như thế nào? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài: GV yêu cầu cả lớp hát bài: “ Trái đất này là của chúng mình ”.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 8 . Đó là Nội dung kiến thức 1. trò chơi IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . Đặt vấn đề . V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: . KN xác định giá trị. Chiến tranh đã gây ra những hậu quả như thế nào? 3. Em có suy nghĩ gì khi xem các hình ảnh và đọc các thông tin trên? 2. bảo vệ hòa bình? . yêu cầu HS nêu ý nghĩa của bài hát để dẫn dắt vào bài mới.Trách nhiệm của mỗi người đối với việc bảo vệ hòa bình chống chiến tranh. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng giao tiếp.HS các nhóm thảo luận và trình bày. tư liệu về chiến tranh và các hoạt động bảo vệ hòa bình.Tiết thứ: 4 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 4: BẢO VỆ HÒA BÌNH I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. ứng xử. 6 triệu trẻ em bị thương. KN tư duy phê phán. hơ 300000 trẻ em µGiáo án môn: GDCD . . . Chúng ta cần làm gì để ngăn chặn chiến tranh.GV nhận xét và kết luận: Hòa bình đem lại cho con người những điều tốt đẹp.Vì sao phải bảo vệ hòa bình chống chiến tranh. 2. Hoạt động 1: Phân tích thông tin. KN tìm kiếm và xử lí thông tin III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. 20 triệu trẻ em phải bơ vơ. 3. . thế nào là bảo vệ hòa bình.Hâu quả của chiến tranh: +Cuộc CT TG lần thứ nhất đã làm 10 triệu người chết. tình huống Hoạt động của thầy và trò -GV yêu cầu HS đọc phần thông tin và quan sát ảnh để thảo luận trả lời câu hỏi -GV chia lớp thành 3 nhóm ( mỗi nhóm thảo luận 1 câu hỏi ) 1.Qua các thông tin và hình abhr trên chung ta thấy được sự tàn khốc của chieenstrang. Kĩ năng: Tích cực tham gia các HĐ vì HB.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.

lớp. Còn CT phi nghĩa là CT xâm lược. lên án. 4 . khủng bố. nhân dân trong nước tổ chức giới thiệu cho các bạn biết d/Vận dụng: . .GV nêu câu hỏi 1. bình đẵng giữa con người với con người. VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD .HS suy nghĩ trả lời . bảo vệ hòa bình chống chiến tranh là trách nhiệm của mọi người. Nêu sự đối lập giữa CT và hòa bình. d. buộc phải đi lính . chống chiến tranh? c/Thực hành. Bài 2: Tán thành ý kiến : a.GV nhận xét. c Bài 3: HS tìm hiểu các hoạt động bảo vệ hòa bình. . là khát vọng của loài người. Hãy phân biệt giữa CT chính nghĩa và CT phi nghĩa. Hướng dẫn phân tích làm rõ nội dung -GV nêu câu hỏi: 1. hạnh phúc cho con người. chống chiến tranh do trường .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. mọi dân tộc. Nội dung kiến thức 2. VÌ sao ngày nay vẫn phải tiếp tục bảo vệ hòa bình.hạnh phúc. i. các thế lực phản động hiếu chiến vẫn đang có âm mưu phá hoại hòa bình. Còn chiến tranh đem lại đau thương.GV nêu kết luận toàn bài. gây chiến tranh tại nhiều nơi trên thế giới. giữa các quốc gia trên thế giới.GV hướng dẫn HS lập kế hoạch hoạt động vì hòa bình . . 3. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò .Chiến tranh chính nghĩa là các nước tiến hành CT chống xâm lược. mọi quốc gia trên thế giới. nghèo nàn. làm bài tập SGK. . bảo vên độc lập tự do. 4/Hướng dẫn về nhà: Học thuộc nội dung bài học.cầm súng giết người. 2.Tổ chức cho HS vẽ cây “Hòa bình” . phản đối các cuộc CT phi nghĩa. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Hướng dẫn giải bài tập -GV yêu cầu HS giải các bài tập 2. chống CT chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ tôn trọng. b.Hòa bình đem lại sự bình yên. e. h. bổ sung.Để bảo vệ hòa bình. Vì sao nhân dân Việt Nam lại yêu hòa bình và luôn phản đối chiến tranh? 4. địa phương . . lạc hậu. thân thiện. Hòa bình là như thế nào? Thế nào là bảo vệ hòa bình? 2.HS chuẩn bị bài và trình bày .GV nêu kết luận: Chúng ta phải biết ủng hộ các cuộc CT chính nghĩa. bảo vệ hòa bình. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ hòa bình. Ngày nay. chuẩn bị trước bài 5. Vì vậy. giữa các dân tộc.Bài tập Bài 1: Các hành vi thể hiện lòng yêu chuộng hòa bình : a. bất hạnh cho con người.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 9 . Nội dung bài học ( Xem sgk ) Nội dung kiến thức 3. xung đột sắc tộc. ấm no. chống chiến tranh? 3.

II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng giao tiếp.GV nêu câu hỏi: phương.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. đống vai. Cam-pu chia.Bài hát. Qua các thông tin. 3. .SGK. xử lí tình huống IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . 2. Lào.Biểu hiện của tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. trao đổi trên em có suy nghĩ gì về tình hữu nghị ngoại giao với 61 quốc gia trên thế giới.Bản đồ về quan hệ hữu nghị giữa nước ta với các dân tộc khác. giữa VN với các dân tộc khác? . . hữu nghị của Đảng và Nhà nước ta. . nước ta với các dân tộc khác trên thế giới * HS các nhóm trình bày tư liêu đã sưu µGiáo án môn: GDCD .…………………………………………………………………………………………………. Tiết thứ: 5 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 5: TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. ứng xử. Nêu ví dụ về mối quan hệ hữu nghị giữa các nước Trung Quốc.hữu nghi V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Vì sao phải bảo vệ hòa bình? Hãy nêu các hoạt động bảo vệ hòa bình chống chiến tranh mà em có thể tham gia? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài: GV nêu ví dụ về một hoạt động có ý nghĩa xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế gới để dẫn dắt vào bài mới. KN tư duy phê phán III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: . VN có quan 1. Cu-ba…Nước ta có mối quan hệ với các tổ chức.Việt Nam có mối quân hệ hữu nghi với 2. Kĩ năng: HS biết thể hiện tình hữu nghị với thiếu nhi và nhân dân các nước khác trong cuộc sống hàng ngày. với 47 tổ chức song phương và đa . động não. VN với các dân tộc khác mà em biết. Thái độ: Biết ủng hộ các chính sách hòa bình. sự kiện và hình ảnh hệ ngoại giao với 167 quốc gia. mẫu chuyện vầ tình đoàn kết. Hoạt động 1: Phân tích thông tin phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 1. các diễn đàn hợp tác HS: Liên hệ thực tế về tình hữu nghị giữa trong khu vực và trên thế giới. Đến tháng 3/2003. Thái Lan. SGV GDCD 9.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 10 . ý nghĩa của tình hữu nghị giữa các dân tộc. Kiến thức: HS hiểu: .Thảo luận nhóm.Tính đến tháng 10/2002 VN đã có QH quan sát ảnh trong SGK. Đặt vấn đề -GV yêu cầu HS đọc phần thông tin và .

d/Vận dụng: . 3. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Häc sinh chóng ta cÇn ph¶i GV: Chúng ta cần làm gì để góp phần xây . ý nghÜa 2.Tham gia quyên góp các nước gặp khó khăn. y tÕ.Chñ ®éng t¹o ra c¸c mèi quan hÖ quèc tÕ thuËn lîi. .Th¸i ®é cö chØ viÖc lµm lµ t«n Bài 1: Các việc làm thể hiện tình hữu träng th©n thuéc trong cuéc nghị với bạn bè và người nước ngoài sèng hµng ngµy .T¹o c¬ héi ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c nào? d©n téc cïng hîp t¸c ph¸t trÓn.ThÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt h÷u dựng tình hữu nghị với các dân tộc khác? nghÞ víi b¹n bÌ vµ ngêi níc ngoµi Bài tập .Hướng dẫn HS lập kế hoach hoạt động thể hiện tình hữu nghị với HS trường khác. dÉn ®Õn nguy c¬ chiÕn tranh. hîp t¸c gióp nhau sách hòa bình hữu nghi với các dân tộc cïng ph¸t triÓn: Kinh tÕ. Tình hữu nghi… là như thế nào? b. 1.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 11 .Gv nêu kết luận toàn bài. Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính . c.§¶m b¶o thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc. ChÝnh s¸ch cña §¶ng .T¹o sù hiÓu biÕt lÉn nhau. v¨n ho¸.. tr¸nh g©y c¨ng th¼ng. KHKT . µGiáo án môn: GDCD .Viết thư thăm hỏi bạn bè quốc tế. Kh¸i niÖm t×nh h÷u nghÞ Lµ quan hÖ b¹n bÌ th©n thiÐt GV nêu câu hỏi: gi÷a níc nµy víi níc kh¸c. Nội dung bài học a. . cởi mở với người nước ngoài. 4/Hướng dẫn về nhà: Chuẩn bị trước bài “ Hợp tác cùng phát triển ” VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….tầm Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 2.H÷u nghÞ.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Tham gia giao lưu văn hóa thể thao. . ..Quan hệ hữu nghị…có ý nghĩa như thế .Hoµ nhËp víi c¸c níc trong qu¸ tr×nh tiÕn lªn cña nh©n lo¹i. khác ntn? gi¸o dôc. c/Thực hành. ………………………………………………………………………………………………. . .Lịch sự. m©u thuÉn..

Tiết thứ: 6 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 6: HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: HS hiểu: 1. . KN tư duy phê phán.Tranh ảnh. sự cần thiết phải hợp tác. trách nhiệm của HS trong việc rèn luyện tinh thần hợp tác. Sự hợp tác mang lại lợi ích gì cho nước dân tộc. dự án IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: -Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? -HS có thể làm gì để góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài : GV nêu một công trình xây dựng hoặc một công trình khoa học mà đó là kết quả của sự hợp tác giữa nước ta với các nước khác để từ đó dẫn dắt vào bài mới Hoạt động 1: Phân tích thông tin Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 1. không có một 2. Qua các thông tin tình huống trên. y tế.SGK. em có . II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: KN xác định giá trị. Thái độ: HS biết ủng hộ chính sách hòa bình hữu nghị và hợp tác của Đảng và Nhà nước ta. các nguyên tắc hợp tác.Đặt vấn đề -Việt Nam đã tham gia vào tất cả các tổ -GV yêu cầu HS đọc thông tin ở SGK chức quốc tế tên nhiều lĩnh vực: Thương -GV chia lớp thành 3 nhóm và nêu câu hỏi: mại.Chúng ta cần hợp tác vì: Này nay thế nhận xét gì về QHHT giữa nước ta với các giới đang đứng trước những vấn đề bức nước trong khu vực và trên thế giới? xúc mang tings toàn cầu. bài báo có chủ đề liên quan. Sự hợp tác quốc tế góp µGiáo án môn: GDCD . KN hợp tác III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. Kiến thức: . hỏi chuyên gia.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 12 .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. 1. SGV GDCD 9 . 3. lương thực. một quốc gia riêng rẻ nào có thể ta và các nước khác? Vì sao lại phải hợp tác giải quyết được. giáo dục.Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề hợp tác với các nước khác.Thế nào là hợp tác. động não. băng hình.. 2.. Kĩ năng: HS có tinh thần hợp tác với bạn bè và mọi người trong các hoạt động chung. KN tìm kiếm và xử lí thông tin.

các bên cùng có lợi.Đảng và Nhà nước ta chủ trương: Tăng cường quan hệ hợp tác với các nướcXHCN.GV nhận xét và nêu kết luận.GV yêu cầu HS nêu các biểu hiện của tinh thần hợp tác trong cuộc sống trong các mối quan hệ hàng ngày( thể hiện trong cách xử sự với mọi người) . Cùng nhau giải quyết những vấn đề bức xúc của khu vực và thế giới. phần thúc đẩy kinh tế nước ta và các nước khác phát triển.Em hiểu thế nào là hợp tác? 2.nhà máy lọc dầu Dung Quất. áp đặt . 4/Hướng dẫn về nhà: Học thuộc nội dung bài học.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. * HS trình bày. giải quyết bất đòng tranh chấp bằng thương lượng hòa bình. Bài tập Bài 2: HS tự nêu sự hợp tác của bản thân trong công việc chung và kết quả của sự hợp tác đó.Đảng và NN ta chủ trương như thế nào đối với vấn đề hợp tác quốc tế? . Bài 3: HS giới thiệu những tấm gương hợp tác tốt của các bạn trong trường.. cường quyền.GV tóm tắt ND chính của bài học Biểu hiện của tinh thần hợp tác trong cuộc sống hàng ngày .Sự hợp tác QT có ý nghĩa như thế nào? 4.HS trình bày .HS trả lời . luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Giải bài tập . Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương như thế nào trong vấn đề hợp tác với các nước khác? Sự hợp tác phải dựa trên những nguyên tắc nào? -HS các nhóm thảo luận và trình bày . Nội dung kiến thức 2. trong lớp hoặc ở địa phương . 3 . d/Vận dụng: Hệ thống bài học bằng sơ đồ đã chuẩn bị từ trước. . làm bài tập SGK. bổ sung c/Thực hành. Nội dung kiến thức 3.3.GV yêu cầu HS giải các bài tập 2. Nội dung bài học ( Xem SGK ) * HS các nhóm thảo luận và trình bày..Hợp tác phải dựa trên những nguyên tắc nào? 3. Hoạt động 2: Tìm hiểu ND bài học Hoạt động của thầy và trò -GV nêu câu hỏi: 1. VD: Nhà máy thủy điện Hòa Bình. các nước trong khu vực và trên thế giới dựa trên nguyên tắc tôn trọng.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 13 . bình đẳng.Cả lớp nhận xét. tránh dùng vũ lực. chuẩn bị trước bài 7 VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD .

Đặt vấn đề: Chia HS thành nhóm nhỏ… 1 Bác Hồ nói truyện về lòng yêu nước 1.. KN thu thập và xử lí thông tin III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. tư liệu tham khảo .Một số bài tập trắc nghiệm. bảo vệ truyền thống dân tộc. .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 14 .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.…………………………………………………………………………………………………. được thể hiện như thế nào qua lời nói của + Đó là truyền thống quý báu của dân tộc Bác Hồ? vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Kĩ năng: . . thói quen lạc hậu cần xoá bỏ.ý nghĩa của truyền thống dân tộc và sự cần thiết phải kế thừa và phát huy .Bảng phụ. KN đặt mục tiêu. . thái độ thiếu tôn trọng…TT tốt đẹp của dân tộc.8 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 7: KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Tích cự tham gia các hoạt động tuyên truyền. Truyền thống yêu nước của dân tộc ta của dân tộc ta.. động não. trình bày 1 phút. Tiết thứ: 7 ..Có kĩ năng phân tích đánh giá…các giá trị của truyền thống. . 3. bảo vệ . II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng xác định giá trị.Biết phân biệt truyền thống tốt đẹp của dân tộc với phong tục tập quán.Bổn phận của công dân – HS đối với việc kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp đó 2. .Phê phán đối với việc làm. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: 1/Thế nào là hợp tác? Những vấn đề nào cần có sự hợp tácquốc tế ? 2/ Những nguyên tắc hợp tác của Đảng và nhà nước ta ? Đối với HS cần làm gì để có sự hợp tác tốt ? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: Tìm hiểu phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS đọc truyện I. KN trình bày suy nghĩ. HS:…… + Có nhiều tấm gương về truyền thóng µGiáo án môn: GDCD . giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc .Có thái độ tôn trọng. Thái độ: .Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc . Kiến thức: HS cần nắm vững .Tranh ảnh.. ………………………………………………………………………………………………. phòng tranh IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . phiếu học tập.

Truyền thống yêu nước. mê tín dị đoan… GV: nó sé ko còn tồn tại nữa nếu mỗi con người có ý thức nâng cao trình độ văn hoá. GV: Kết luận theo mục 1. họ còn kể cặn kẽ công việc của mình. ý nghĩa: Góp phần tích cựcvào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân. cần cù lao động.ở Việt Nam: “ Giặc đến nhà. . . GV: Văn hoá: tập quá.2 bài học… ? Vậy truyền thống tốt đẹp của dân tộ là gì? HS:……….. dân ca. ăn khao.. hiểu biết của mình. Nội dung bài học..Cách cư xử đó thể hiện truyền thống”Tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc ta… Hoạt động 2: Nội dung bài học. 4.Bảo vệ. cách ứng xử. cưới xin linh đình. kính trọng thày mặc dù họ đã làm quan to trong triều. ca dao đã chuẩn bị trước.Đền ơn. dân ca… GV: Yêu cầu 1 số HS hát.GV: Kể về truyền thống yêu nước. dân quyết chiến đấu chống Mĩ… . Không những thế.. đọc thơ. Hoạt động của thầy và trò 3. kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. lối sống.Tôn sư trọng đạo . + Lòng yêu nướcđược thể hiện bằng nhiều hành động.Cách cư xử: lễ phép.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. yêu nước từ xưa đến nay. Trách nhiệm của chúng ta: . được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 15 . ? Em hãy nêu nững truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? HS:……. nhân nghĩa. µGiáo án môn: GDCD .) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc. Em hãy kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta mà em biết? HS:……… HS: các nhóm thảo luận trả lời.ở Nam Tư. việc làm khác nhau và có ở tất cả mọi người dân Việt Nam 2. tôn sư trọng đạo. 3. 1.Phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ. Truyện về 1 người thầy . 2. ăn vạ. bất khuất chông giặc ngoại xâm. phong tcj ứng xử Nghệ thuật: Tuồng chèo.để thầy giáo thấy được những kết quả tốt đẹp mà thầy đã dạy. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần( tư tưởng. đáp nghĩa.Thương người như thể thương thân. . HS: các nhóm thi đua giành điểm… ? Bên cạnh đó còn 1 số truyền thống ko tốt vẫn còn tồn tại em háy kể 1 vài ví dụ HS: Ma chay. ? Cách cư xử đó thể hiện truyền thống gì của dân tộc ta? HS:… . dân tộc. Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc: Yêu nước. đoàn kết. . . hiếu thảo…. cách nôi dạy con cái…. đàn bà cũng đánh” GV: Gọi HS đọc SGK HS: đọc… ? Em có nhận xét gì về cách xư xử của học trò cụ Chu Văn An đối với thâyd giáo cũ? HS:…. hiếu học. nhất là khi có giặc ngoại xâm. Nội dung kiến thức II..Kính già yêu trẻ. .

. HS:…….2.. c/Thực hành.. làm bài tập. µGiáo án môn: GDCD . luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức ? Chúng ta cần làm gì và ko nên làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? III..Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.3 ngay tại lớp d/Vận dụng: ? Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc? ý nghĩa và trách nhiệm của chúng ta? ? Em háy kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? HS: Trả lời như nội dung bài học GV: Nhận xét cho điểm 4/Hướng dẫn về nhà: .Về nhà học bài . ngăn chặn những hành vi làm đó của dân tộc? tổn hại đến truyền thống dân tộc.? ý nghĩa của những truyền thống tốt đẹp . Bài tập HS: ………… GV: liệt kê lên bảng Nên Không nên GV: Yêu cầu HS học bài và làm bài tập1. ……………………………………………………………………………………………….Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 16 .Đọc trước nội dung bài mới VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….Lên án.

H. việc nước lên trên việc tư. µGiáo án môn: GDCD .Đề bạt những người có năng lực lên lãnh đạo.Thực hiện theo đúng nội quy của nhà trường. phụng dưỡng cha mẹ . biểu điểm V/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1/ Ổn định tổ chức lớp : 2/Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3/ Đề bài: Phần I: Trắc nghiệm: 3 điểm Em hãy xếp các hành vi sau đây vào đúng nội dung các phẩm chất đạo đức: Chí công vô tư. phê phán các thái độ sai trái trong kiểm tra thi cử II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tự nhận thức.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 17 . H.Chăm sóc.Thưa thầy cô khi có bạn quay bài trong giờ kiểm tra.Tiết thứ: 9 Ngày soạn: Lớp dạy: KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: -Củng cố – khắc sâu kiến thức về các bổn phận đạo đức đã học -Rèn kỹ năng làm bài. Phần II: Tự luận. kĩ năng giải quyết vấn đề. phương án đánh số báo danh Đáp án.Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. dân ca.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. F.Chúc mừng thầy cô giáo nhân dịp 20/11 E. KN ứng phó với căng thẳng III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Phương pháp trắc nghiệm khách quan. F.“ Phải để việc công. chèo. trắc nghiệm tự luận IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đề kiểm tra chẵn lẽ.Muốn tập thể lớp vững mạnh cần phải có điều này. K.Công an giao thông bắt người vi phạm luật giao thông I. G. việc nhà” D. L. Dân chủ và kỉ luật. ghi nhơ -Có ý thức làm bài đúng đắn. C.Thích xem tuồng. 7 điểm Câu 1: Chí công vô tư là gì? Nêu ý nghĩa ? Học sinh cần ràn luyện phẩm chất này như thế nào ? Câu 2 : Thế nào là dân chủ và kỉ luật ? Hãy chứng minh nhận định : Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của tập thể 4/Đáp án: Phần I: Trắc nghiệm: .Chí công vô tư : C.Nam đến trường dự sinh hoạt chi đoàn theo kế hoạch B. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc A.

không thiên vị. .Về nhà xem lại bài. văn minh.HS : phân tích và chứng minh nhận định đúng. phê phán những hgành động vụ lợi cá nhân. Câu 2. ………………………………………………………………………………………………. hiệu quả trong công việc vì mục tiêu chung..Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người. dân chủ.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 18 . thể hiện ở sự công bằng. . thiếu vcông bằng trong giải quyết mọi công việc. G. µGiáo án môn: GDCD . .Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc : B. xã hội công bằng.Dân chủ và kỉ luật :A.. .( 4điểm) . Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ được mọi người tin cậy và kính trọng.L . K Phần II: Tự luận: Câu 1: (3điểm) .HS cần có thái độ ủng hộ tôn trọng người chí công vô tư. cộng đồng.Đọc và soạn trước bài mới. VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. của xã hội có liên quan đến mọi người. giải quyết mọi việc theo lẽ phải. . được tham gia bàn bạc.Kỉ luật là tuân theo những quy định chung của cộng đồnghoặc của 1 tổ chức xã hội nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng.. xuất phát từ lợi ích chung và đạt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.E. góp phần thực hiện giám sát những công việc chung của tập thể. D.ý nghĩa : Chí công vô tư góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. nêu được nội dung bài học và có ví dụ chứng minh tốt 4/Hướng dẫn về nhà: . đất nước.Dân chủ là mọi người phải được biết ..

3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: GV: Trong cuộc sống ngày nay . . KN trình bày 1 phút IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . nghiên cứu trường hợp điển hình. Nhà bác học Ê-đi-xơn.Năng động sáng tạo trong học tập. KN tư duy phê phán.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 19 .Hình thành ở HS nhu cầu và ý thức rèn luyện tính năng động sáng tạo II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tư duy sáng tạo. .Ê-đi-xơn đã nghĩ ra cách đẻ tấm gương Ê-đi-xơn sống trong 1 hoàn cảnh ntn? xung quanh giường mẹ và đặt ngọn nến µGiáo án môn: GDCD .Tiết thứ: 10 .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Thái độ: . Hướng dẫn HS thảo luận .Anh nông dân Nguyến Đức Tâm( Lâm Đồng) chế tạo máy gặt lúa.Bác Nguyễn Cẩm Luỹ mệnh danh là thần đèn Hoạt động 1: Thảo luận phân tích chuyện phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS đọc truyện I. Kĩ năng: . Đặt vấn đề: Chia HS thành nhóm nhỏ… 1. phiếu học tập.Biết tự đánh giá hành vi của bản thân.Tranh ảnh. . động não. cho điểm. .Có ý thức học tập những tấm gương năng động sáng tạo của những người sóng chung quanh 3. tư liệu tham khảo . Kn tìm kiếm và xử lí thông tin. có những người dân VN bình thường đã làm được những việc phi thường. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: ? Truyền thống tốt đẹp của dân tọc là gì ? Dân tộc ta có những truyền thống tốt đẹp gì ? Trách nhiệm của HS? HS: trả lời theo nội dung bài học. các hoạt động xh 2. .Hiểu được thế nào là năng động sáng tạo.11 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 8 : NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Bảng phụ.Một số bài tập trắc nghiệm. GV: Nhận xét. Kiến thức: HS cần nắm vững . KN đặt mục tiêu III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. .

. Em học tập được gì qua việc làm năng động sáng tạo của Ê.. trước gương…nhườ đó mà thầy thuốc đã mổ và cứu sống được mẹ. tự dịch đề thi toán quốc tế. Biểu hiện của năng động sáng tạo: Luôn say mê tìm tòi.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Định nghĩa: . Em có nhận xét gì về sự nỗ lực và những thành tích mà Hoàng đã đạt được? HS…….Năng động là tích cực chủ động. Cả cuộc đời ông có 25. . Nội dung bài học. tự dịch đề thi toán quốc tế.000 phát minh lớn nhỏ “ Non cao cũng có đường chèo Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi” “Cái khó ló cái khôn” “ Trong khoa học không có đườg nào rộng thênh thang” Nội dung kiến thức II. 2. 2.... dám nghĩ.Ê…nghiên cứu thí nghiệm 8000 lần… sợi tóc bóng đèn 50. quyết tâm vượt qua khó khăn HS các nhóm thảo luận.. + Sinh hoạt hàng ngày: lạc quan tin tưởng vươn lên vươt khó. GV: Vì sao Hoàng lại đạt được những thành tích đáng tự hào như vậy? HS: Lê Thái Hoàng tìm tòi ra cách giải toán mới. tự dịch đề thi toán quốc tế. µGiáo án môn: GDCD . sau này ông trở thành nhà phát minh vĩ đại. Lê Thái Hoàng. dám làm. ? ý nghĩa của năng động sáng tạo trong học tập và cuộc sống? HS………. .Sáng tạo là say mê nghiên cứu tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất . ? HS:……. Lê Thái Hoàng tìm tòi ra cách giải toán mới.. lao động công tác. tinh thần. NHóm1: ? Thế nào là năng động sáng tạo? ? Nêu biểu hiện của năng động sáng tạo? HS: ………. GV : yêu cầu HS tìm 1 số thí dụ về các tấm gương Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV : Tổ chức cho HS thảo luận nhóm : HS thảo luận.Cậu đã có sáng tạo gì khi giúp thầy thuốc chữa bệnh cho mẹ? Sau này Ê… đã có phát minh gì? Em có nhận xét gì về việc làm của Ê.000 lần thí nghiệm chế tạo ra ắc quy kiềm.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 20 . GV: nhận xét bổ sung Liên hệ thực tế để thấy được biểu hiện khác nhau của năng động sáng tạo. linh hoạt xử lý các tình huống trong học tập. .Năng động sáng tạo trong: + Lao động: dám nghĩ dám làm tìm ra cái mới + Học tập: Phương pháphọc tập khoa học. Hoàng đã đạt huy chương vàngkì thi toànquốc tế lần thứ 40 . phát hiện. một học sinh năng động sáng tạo.. GV: Yêu cầu các nhóm trao đổi các câu hỏi. GV : tổ chức cho HS trao đổi .Lê Thái Hoàng tìm tòi ra cách giải toán mới.Kiên trì chịu khó.. 1.. và Hoàng? HS:.Suy nghĩ tìm ra giải pháp tốt.

Tìm ra cái tốt nhất. 30 Đáp án: GV: Rút ra bài học * HS A Trước khi làm việc gì phải ctự đặt ra mụch . HS: cả lớp góp ý. 4. GV: Tổng kết nội dung chính.Cần sự gúp đỡ của các bạn.Vận dụng những điều đã biết vào cuộc sống. c/Thực hành. có những khó khăn gì? làm thế nào thì . . khoa học để đạt mục đích. mang lại nềm vinh dự cho bản thân.. . . .. sáng tạo HS: cả lớp nhận xét. . µGiáo án môn: GDCD . d.Rèn luyện tính siêng năng. . . chuyển ý. h thể iện tínhnăng động GV: Gọi HS lên bảng trả lời. gia đình và đất nước. ………………………………………………………………………………………………. kết quả ra sao? nỗ lực của bản thân. động sáng tạo Bài 1 SGK tr 29..học kém văn. *Bài tập: Đáp án HS: làm bài ra giấy nháp. cần cù. HS: Ghi bài….Hành vi b.3. chăm GV: Kết luận.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 21 .Về nhà học bài . . d.Biết vượt qua khó khăn.Giúp con người vượt qua khó khăn thử HS:………. sáng tạo ntn? . T Anh đích.Hành vi a. thử thách. câu trả lời lên giấy rôki HS: Trả lời như nội dung bài học GV: Nhận xét cho điểm 4/Hướng dẫn về nhà: . ý nghĩa: ? Chúng ta cần rèn luyện tính năng động . thách.. e. c.Đọc trước nội dung bài mới VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: cho HS làm bài tập tại lớp. Cách rèn luyện. cho điểm.. g ko thể hiện tính năng GV: Nhận xét. làm bài tập. d/Vận dụng: GV: Cho HS chơi trò chơi “ nhanh tay. vang. Sự tốt. chỉ.Con người làm nên những kì tích vẻ HS: các nhóm cử đại diệm trình bày. nhanh mắt” GV: Đưa ra bài tập tình huống HS: Suy nghĩ trả lời nhanh GV: Ghi bài tập lên bảng phụ.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. thầy cô.Là phẩm chất cần thiết cua ng lao động.

luôn say mê sáng tạo.GS LTTrung hoàn thành hai cuốn sách sư Lê Thế Trung ? về bang để kịp thời phát đến các đơn vị Là người có ý chí lớn. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tư duy sáng tạo.HS có thể tự đánh giá hành vi của bản than và người khác về công việc.ý nghĩa của làm việc cs năng xuất chất lượng.Tiết thứ: 12 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 9: LÀM VIỆC CÓ NĂNG SUẤT. tư liệu tham khảo . trình bày 1 phút IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: .HS có ý thức tự rèn luyện để có thể làm việc ó năng xuất . Đặt vấn đề 1 Em có nhận xét gì về việc làm của giáo . có sức làm việc phi trong toàn quốc. . GV: Nhận xét.Một số bài tập trắc nghiệm. cho điểm. KN tìm kiếm và xử lí thông tin. động não . 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: Phân tích câu truyện phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV : Cho HS thảo luận I. KN ra quyết định III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Vì sao HS phải rèn luyện tính năng động sáng tạo? Để rèn luyện đức tính đó cần phải làm gì? HS: trả lời theo nội dung bài học.Học tập những tấm gương làm việc có năng xuất chất lượng.ủng hộ. .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 22 . nghiên cứu trường hợp điển hình. . CHẤT LƯỢNG. Kĩ năng: . .Vận dụng vào học tập và hoạt động xã hội khác. Thái độ: .Thế nào là làm việc có năng xuất… .Ông nghiên cứu thành công việc tìm da µGiáo án môn: GDCD . 3. .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Tranh ảnh. Kiến thức: HS cần nắm vững . 2. KN tư duy phê phán. phiếu học tập. HIỆU QUẢ I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. hiệu quả.Bảng phụ. tôn triong thành quả lao động của gia đình và mọi người. thường.

sáng tạo. 3. ? Trách nhiệm của bản thân HS nói riêng và của mọi người nói chung để làm việc có năng xuất chất lượng.Chế tạo loại thuốc trị bang B76 và nghiên cứu thành công gần 50 loại thuốc khác cũng có giá trị chữa bỏng. có kỉ luật và luôn năng động .. xuất chất lượng… HS: Cả lớp tham gia góp ý kiến.2. 1. 2. b. Hoạt động của thầy và trò ? Thế nào là làm việc có năng xuất chất lượng. µGiáo án môn: GDCD . ………………………………………………………………………………………………. gia đình và xấ hội. lao động 1 cách tự giác. hiệu quả? HS: mỗi người lao động phải tích cực nâng cao tay nghề.đ. mỗi người lao động phải tích cực nâng cao tay nghề..Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân. Nội dung kiến thức II.Hành vi:a. bổ sung.e thể hiện làm viẹc có năng HS: Làm việc cá nhân.Đọc trước nội dung bài mới VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Để làm việc có năng xuất chất lượng. có kỉ luật và luôn năng động . ếch thay thế da người trong điều trị bang. hiệu quả là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về nội dung và hình thức trong 1 thời gian nhất định. Khái niệm: Làm việc có năng xuất chất lượng. sáng tạo.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 23 . ? ý nghĩa của việc làm có năng suất. làm bài tập. hiệu quả? HS:. . . c/Thực hành. ý nghĩa: . d không thể hiện việc làm GV: hướng dẫn HS giải thích vì sao đó d/Vận dụng: GV: Tổ choc cho HS chơi trò sắm vai GV: Đưa ra bài tập tình huống HS: Suy nghĩ và phân vai cho các bạn trong nhóm GV: GV cùng HS trong lớp nhận xét vè tình huống đó HS: Trả lời như nội dung bài học GV: Nhận xét cho điểm 4/Hướng dẫn về nhà: . . gia đình và xấ hội. . rèn luyện sức khỏe.. hiệu quả? HS:……… Là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về nội dung và hình thức trong 1 thời gian nhất định. hiệu quả ? GV:nhận xét. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Bài tập 1: Đáp án: GV: gọi HS lên đọc bài . lao động 1 cách tự giác.Về nhà học bài .Hành vi: c. hiệu quả.Là yêu cầu cần thiết của người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa..Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học. .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. chất lượng. Hãy tìm hiểu những chi tiết trong truyện chứng tỏ giáo sư Lê Thế Trung là người làm việc có năng suất CL. rèn luyện sức khỏe. hiện đại hóa đất nước. Nội dung bài học.

Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 24 .Biết tôn trọng học hỏi những người sống có lý tưởng II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: KN tư duy phê phán. trình bày 1 phút IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . KN đặt mục tiêu III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm.Bảng phụ. Thái độ: .Phấn đấu học tập rèn luyện..Tiết thứ: 13 . lối sống lành mạnh hay ko. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Thế nào là làm việc có năng xuất chất lượng. . . µGiáo án môn: GDCD .14 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 10: LÝ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Một số bài tập trắc nghiệm.Những tấm gương lao động học tập thực hiện lý tưởng .lẽ sống của hanh niên hiện nay nói chung … . KN tự nhận thức.Có kê hoạch thực hiện lý tưởng cho bản thân. Gợi ý cho HS trao đổi các nội dung sau: Nhóm 1: Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. hiệu quả? Nêu ý nghĩa và biện pháp thực hiện.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.ý nghĩa của việc thực hiện tốt lý tưởng sống. dự định. hoạt động để đạt được ước mơ. 2. biết phê phán những hiện tượng sin hoạt thiếu lành mạnh.? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin của phần đặt vấn đề.Có thái độ đúng đắn trước những biểu hện sống có lý tưởng..Lý tưởng là mục đích sống tốt đẹp của mỗi người và bản thân. . Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm I. . . Đặt vấn đề. Kĩ năng: . phiếu học tập. KN xác định giá trị. kế hoạch cá nhân 3.Mục đích sống củamỗi người là như thế nào. nghiên cứu trường hợp điển hình. . . Kiến thức: HS cần nắm vững .Biết đánh giá hành vi. động não .

. hầu hết ở lứa tuổi thanh niên sẵn sàng hi Nhóm 2: sinh vì đất nước .Bác khuyên “ ko có việc gì khó…. thanh niên chúng ta đã có đóng góp gì? Lý tưởng sống của thanh niên thời đại ngày Lý Tự Trọng hy sinh khi 18 tuổi “ Con nay là gì? đường của thanh niên chỉ có thể là con Nhóm 4: đường CM” Suy nghĩ của bản thân em về lý tưởng Nguyễn Văn Trỗi trước khi bị giặc xử sống của thanh niên qua hai giai đoạn trên.. Khái niệm: HS: Thảo luận. bắn còn hô “ Bác Hồ muôn năm” Em học tập được gì? HS: THấy được tinh thần yêu nước. cự tham gia. lĩnh vực xây dung và bảo vệ tổ quốc. xả thân vì độc lập dân tộc. Quyết chí cũng làm nên” Câu 3 lý tưởng sống của thanh niên là gì? tại sao em xác định lý tưởng như vậy? HS:……….thế hệ trẻ của chúng ta đã làm gì để . lời dạy của Bác Hồ với thanh niên Việt Nam. 1 Lý tưởng sống là gì? Biểu hiện của Lí Lí tưởng sống (lẽ sống) là cái đích của tưởng sống cuộc sống mà mỗi người khátkhao muốn HS: Thảo luận đạt được. Em thấy rằng việc làm có ý nghĩa đó là nhờ thanh niên thế hệ trước đã xác định đúng lý tưởng sống của mình Hoạt động 2: Liên hệ thực tế về lý tưởng của thanh niên qua mỗi thời kì lịch sử Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV cùng HS cả lớp thảo luận. lý tưởng của TN trong giai đoạn đó là gì? Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc HS:………. 1. Câu 2: Sưu tầm những câu nói. năng động sáng tạo trên các HS:…….Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Câu 1: Nêu những tấm gương tiêu biểu trong lịch sử về lý tưởng sống mà thanh Trong thời đại ngày nay. thanh niên tích niên đã chọn và phấn đấu. HĐH… -Trong thời kì đổi mới đất nước hiện nay.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 25 . Hãy nêu một vài tấm gương thanh niên Lý tưởng sống của họ là giải phóng dân Việt Nam sống có Lý tưởng trong cuộc tộc.Lễ kỉ niệm 35 năm ngày thành lập đoàn “ Đoàn thanh niên là cánh tay phải của Lý tưởng của họ là: dân giàu nước mạnh Đảng. .. cách mạng giải phóng dân tộc và trong sự CNH. µGiáo án môn: GDCD . Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm. .” tiến lên chủ nghĩa xã hội.

luôn vươn tới sự hoàn HS phải rèn luyện như thế nào? thiện bản thân về mọi mặt.. thực dụng ? Ước mơ của em là gì? + Không có hoài bão. làm bài tập. HS: cử đại biểu đại diện trình bày. 3. Nêu những biểu hiện sống có lí tưởng và hiện nay: thiếu lí tưởng của thanh niên trong giai Sống có lý tưởng: đoạn hiện nay.Bạn Nam tích cực tham gia diễn đàn chủ + Năng động sáng tạo trong công vệc đề: “ Lí tưởng của thanh niên HS ngày nay” + Phấn đấu làm giàu chân chính . mong muốn HS: thảo luận cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp HS: các nhoàm thảo luận chung. Ý Nghĩa: HS: cả lớp theo dõi nhận xét. . 4. ý kiến của em về các tình huống: tiễn.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Biểu hiện. ý nghĩa của việc xác địn Lí tưởng sống? HS: Thảo luận trả lời 2. Hướng dẫn HS giải bài tập trong sách GK + Sống ỷ lại. Lý tưởng sống của thanh niên ngày nay? của bản thân.Thanh niên HS phải ra sức học tập rèn cống hiến cao nhấtcho sự phát triển của luyện để có đủ tri thức. xã hội công bằng dân chủ văn trọng. phẩm chất và XH. vì sự tiến bộ 3.. -Người sống có lí tưởng luôn được mọi GV:Bổ sung và kết luận nội dung chính của người tôn trọng bài. c/Thực hành. HS lên bảng trả lời + Sống thờ ơ với mọi người. HS: Trả lời + Vận dụng kiến thức đã học vào thực 2. . học tập thế hệ cha anh.Xây dung nước VN dân giàu nước đặt ra nghiêm túc đối với thanh niên. .2.. Xác định đúng và phấn đấu cho lí tưởng sẽ có lợi gì? 2. Trung thành với lí tưởng XHCN là đòi hỏi . ước mơ Em sẽ làm gì để đạt ược ước mơ đó? + Sống vì tiền tài. năng lực để thực hiện Lí tưởng. động xây dượng cho mình lí tưởng sang..Bạn Thắng cho rằng HS lớp 9 quá nỏ để + Đấu tranh chốngcác hiện tượng tiêu bàn về lí tưởng cực. luyện tập: Liên hệ thực tế lí tưởng sống của thanh niên Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức *Biểu hiện sống có lí tưởng và thiếu lí tưởng của thanh niên trong giai đoạn 1. GV: đưa đáp án đúng… d/Vận dụng: 1.Đọc trước nội dung bài mới µGiáo án môn: GDCD . Lí tưởng sống của thanh niên ngày Kết luận: nay. danh vọng. + Vượt khó trong học tập. nhân loại.Về nhà học bài .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 26 . Sống trhiếu lí tưởng. Thiếu lí tưởng sống hoặc xác định mục đích không đúng sẽ có hại gì? (cho ví dụ) 4/Hướng dẫn về nhà: . chủ minh. HS: trả lời trên phiếu. Người có lí tưởng sống là luôn suy nghĩ hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc. + ăn chơi cờ bạc. HS:Trả lời cá nhân. XH. kính mạnh. biết ơn.

. Triển khai bài: Hoạt động của thầy .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Ai ơi giữ chí cho bền µGiáo án môn: GDCD . GV: Nhận xét. Vậy để hệ thống lại các bài học đó.. ổn định lớp. 3.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 27 . . III. Em hãy nêu lí tưởng sống của thanh niên ngày nay? HS: trả lời theo nội dung bài học.. Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức Nhóm 1: Chí cong vô tư là gì? của con người.Nghiên cứu SGK.HS có phương pháp là các dạng bài tập. í nghĩa và cách rèn luyện của phẩm chất này? không thiên vị. Kiểm tra bài cũ: 1. Cách rèn luyện: Cần ủng hộ …… . hệ thống lại các kến thưc đã học trong học kì I.Công ai nấy nhớ.Giúp HS có điều kiện ôn tập. thầy trò ta sẽ nghiên cứu bài học hôm nay. 2. Bài mới 1.Học thuộc bài cũ.VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. làm được các bài tập trong sách giáo khoa. tội ai nấy chịu. văn minh. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: . MỤC TIÊU BÀI HỌC: . đặc biệt là áp dụng các kiến thức đã được học vào trong cuộc sống. Em hãy sưu tầm 1 số câu tục ngữ.. ………………………………………………………………………………………………. D. nhất bên khinh. Đặt vấn đề: Từ đầu năm đến giờ. HS:……… 2 ý nghĩa: Góp phần làm cho dất nước 2. trọng tâm.Làm các bài tập trong sách giáo khoa. .Một số bài tập trắc nghiệm.Trò Nội dung GV: Đặt các câu hỏi thảo luận nhóm: 1. cho điểm.Nhất bên trọng. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. . SGV. xã hội công bằng dân về chí công vô tư? chủ. thể hiện ở sự công bằng. . thầy trò ta đã học được 10 bài bới những phẩm chất đạo đức cần thiết trong cuộc sống của mối con người và xã hội. . học bài và làm bài.Tạo cho các em có ý thức ôn tập. Ngày soạn:…. Tiết: 15 ÔN TẬP HỌC KÌ I A.Bảng phụ. nắm được những kiến thức cơ bản. phiếu học tập. ca dao thêmgiàu mạnh. Lý tưởng sống là gì? ý nghĩa của Lý tưởng sống? 2. C. . kiểm tra sĩ số II. soạn kĩ giáo án. .

Cầu Thăng Long. ý nghĩa: Tạo ra sự thốnhnhất cao về Nhóm 3: Hợpp tác là gì? Vì sao cần phải có nhận thức ý chí…. sự hợp tác giữa các nước? 4.Sáng tạo là say mê nghiê cứu tìm .Sân vận động Mễ Đình…. Củng cố: -Em hãy nêu 1 số việc làm thể hiện Lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên? Vì sao? -Nêu nguyên tắc hợp tác cuả Đảng và nhà nước ta? đối với HS cần phải làm gì để rèn lyện tinh thần hợp tác? µGiáo án môn: GDCD . Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc cuả mình.. 1. chất này? 4. 3. linh hoạt sử lí các tình huống.Bình đẳng cùng có lợi… . ý nghĩa và cách rèn luyện phẩm cường quyền.. . Hợp tác là cùng chung sức làm việc ? Nêu 1 số thành quả hợp tác giữa nước ta và giúp đỡ. Cách rèn lyện:……….Muốn tròn phải có khuôn 2.Nhập gia tùy tục. hiện. Đối với HS……. ý nghĩa: là phẩm chất cần thiết của Đường dẫu hiểm nghèo cũg có lối đi. chìa khóa. Những vấn đề có tính toàn cầu là: . 1. người lao động… -Đừng phá cửa.Giải quyết các tranh chấp quốc tế Nhóm 4: Thế nào là năng động sáng tạo? Nêu . siêng học thì hay. Biểu hện: Luôn say mê tìm tòi phát .Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Năng động là tích cực chủ động dám nói về phẩm chất năng động sáng tạo nghĩ dám làm .Siêng làm thì có. danh chung của cộng đồng hoặc 1 tổ cức xã ngôn về dân chủ và kỉ luật? hội.Cầu Mĩ Thuận Môi trường dân số….Bề trên ở chẳng kỉ cương dân chủ được thực hiện… Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa 3.. . Nguyên tắc hợp tác ..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 28 . hỗ trợ lẫn nhau… các nước trên thế giới? 2. . ca dao.Cái khó ló cái khôn .Khai thác dầu ở Vũng Tàu. HS:………….Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Kỉ luậtt là điều kiện để đảm bảo cho . . Cách thực hiện: mọi người cần tự ? Nêu nguyên tắc hợp tác cuả Đảng và nhà giác chấp hành tốt dân chủ và kỉ luật… nước ta? đối với HS cần phải làm gì để rèn lyện tinh thần hợp tác? HS:………. có thể mở nó nhẹ nhàngbằng 4. của tập thể và xã hội… Kỉ luật là tuân theo những quy định ? Em hãy nêu 1 số câu tục ngữ. .Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai Nhóm 2: Dân chủ kỉ luật là gì? Nêu ý nghĩa và cách thực hiện? HS: thảo luận trả lời.Phản đói mọi âm mưu gây sức ép biểu hiện.Non cao cũng có đường rèo 3.Học một biết mười tòi… .Quân pháp bất vị thân đóng góp…. . *Phẩm chất năng động sáng tạo: ? Nêu những câu tục ngữ ca dao danh ngôn 1. Mối quan hệ: .Tôn trong độc lập chủ quyền… .Muốn vuông phải có thước . IV. .Dân chủ là để mọi người phát huy sự . .Miệng nói tay làm 2.

.... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ........... làm bài tập. + UNICEP – Quỹ nhi đồng Liên Hộp Quốc............................. III............. Đáp án..... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: . Lý tưởng sống của thanh niên là gì? Biểu hiện? Nêu lý tưởng sống của thanh niên ngày nay? B...... Ngày soạn:….. C. sáng tạo? Biểu hiện? ý nghĩa? 2.. E.. biểu điểm.... .... biểu điểm: Câu 1: 4 điểm ...............Bảng phụ ghi câu hỏi kiểm tra.. Câu 2: 6 điểm 1................................Giúp HS có dịp ôn và nhớ lại các kiến thức đã học......Nghiên cứu SGK...lương thế giới + WHO – Tổ chức y tế thế giới µGiáo án môn: GDCD .Chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết...Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài..Soạn câu hỏi .. Kể tên 5 tổ chức của Liên Hợp Quốc đang hoạt động tại Việt Nam? (Cả tên đầy đủ và viết tắt)? Nêu ít nhất 7 truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Kể 1 tấm gương trong lịch sử mà em đã được học về 1 trong 7 truyền thống đó....... soạn đề thi học kì .. Thế nào là năng động.... Nhắc các em cất tài liệu lịch sử.. II/ Học sinh: ....... Tiết: 16 KIỂM TRA HỌC KÌ I A....Ôn tập tất cả các bài từ đầu năm................ viết đáp án..... Câu hỏi kiểm tra: Câu 1: 4 điểm.V................ Bài mới: A.. Kiểm tra bài cũ: GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS...Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 29 ...... . qua đó kết hợp với bài khảo sát đánh giá thực lực học tập của HS .......Về nhà học bài .. .. Dặn dò: .5 tổ chức của Liên Hợp Quốc đang hoạt động tại Việt Nam: + UNESCO – Tổ chức văn hóa và giáo dục.......Chuẩn bị giấy bút kiểm tra....HS có kĩ năng làm một bài kiểm tra môn giáo dục công dân..... MỤC TIÊU BÀI HỌC: ..... nhất là phần đạo dức và hiểu biết các vấn đề xã hội....... .......Kiểm tra sự nhận thức và tiếp thu bài học của HS ở trên lớp.......... B........... Ổn định tổ chức lớp: II.......... + FAO – Tổ chức nông..... . SGV..........................

.. dám làm.. IV.......... Dặn dò .. ........... + Làm nên những kì tích vẻ vang...Biểu hiện: luôn say mê tìm tòi.... HS kể được 1 câu truyện hay có ý nghĩa ........... Sáng tạo là say mê nghiên cứu...................... rút ngắn thời gian để đạt được mục đích…...Xây dựng nước VNdân giàu nước mạnh......... cách giải quyết mới…… .. yêu nước.. µGiáo án môn: GDCD . gia đình …................. ........................Thanh niên HS phải ra sức học tập rèn luyện để có đủ tri thức........ vì sự tiến bộ của bản thân. Lí tưởng sống: ........................ tìm tòi để tạo ra cái mới.. phẩm chất và năng lực để thực hiện Lí tưởng...........Người có lí tưởng sốnglà luôn suy nghĩ hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc...... ....... Năng động là tích cực chủ động dám nghĩ....... ............ XH. luôn vươn tới sự hoàn thiện bản thân về mọi mặt..............7 truyền thống tốt đẹp của dân tộc: tôn sư trọng đạo............ V.....+ WTO – Tổ chức kinh tế thế giới. phát hiện và linh hoạt xử lý các tình huống trontg học tập........... 2.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 30 ..................... nhân nghĩa...ý nghĩa: + Gúp con người vượt qua được những khó hăn thử thách.......Đọc soát lại bài... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .........Xem lại bài kiểm tra trên lớp.... nhân loại.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài......... hiếu thảo.Thu bài đúng giờ. mong muốn cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp chung....... xã hội công bằng dân chủ văn minh..Lí tưởng sống (lẽ sống) là cái đích của cuộc sống mà mỗi người khátkhao muốn đạt được.. công tác… . ....... mang lại niềm vinh dự cho bản thân......... cần cù lao động…....................................... .... ..... hiế học................................. ......................... ...............Lí tưởng sống của thanh niên ngày nay......Về nhà đọc trớc bài mới......... Câu 2: 6 điểm 1..GV nhắc nhở HS viết tên lớp... uống nước nhớ nguồn.. Củng cố: ....... D... .....

CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 31 .Học thuộc bài cũ. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I.Giáo dục ý thức các em đảm bảo an toàn giao thông khi đi đường B.Một số biến báo hiệu giao thông ..Một số bài tập trắc nghiệm.Tình hình tai nạn giao thông ngày càng hình tai nạn giao thông hiện nay? gia tăng. đã đến mức độ báo động.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. MỤC TIÊU BÀI HỌC: . Lý tưởng sống là gì? ý nghĩa của Lý tưởng sống? 2. ? Em hãy liên hệ với thực tế ở địa phương . hiện nay ở địa phương. phiếu học tập. . Tìm hiểu tình hình tai nạn giao thông thông trên toàn quốc hện nay. C. Bài mới 1. . . Ta có thể rèn luyên lý tưởng sống bằng cách nào? HS: trả lời theo nội dung bài học. . ổn định lớp. cho điểm. SGV. . Kiểm tra bài cũ: 1.Bảng phụ. III. ?Qua đó các em có nhận xét gì về tình .Thấy được mức độ gia tăng nhanh các phương tiện giao thông và mức độ báo động các vụ tai nạn giao thông đang xảy ra hàng ngày.Nghiên cứu SGK. Đặt vấn đề: Giới thiệu bài.ư ..Xe máy đi lạng lách đánh võng đâm vào µGiáo án môn: GDCD . 2.Giúp HS nắm vững khắc sâ ác kiến thức đã học.Nắm được những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.Các bức tranh về tai nạn giao thông .Giúp các em nắm được 1 số biển bá hiệu an toàn giao thông quan trọng . kiểm tra sĩ số II.Chuẩn bị trước bài ngoại khóa. soạn kĩ giáo án.Ngày soạn: Tiết: 1718 THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ NỘI DUNG ĐÃ HỌC VẤN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG A. . Triển khai bài: a. Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin của tình hình tai nạn giao thông hiện nay : Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Nêu sơ qua về tình hình tai nạn giao 1. GV: Nhận xét.

Khắc phục tình trạng coi thường hoặc cố tình vi phạm luật giao thông. .Biển báo tạm thời IV. Yêu cầu: . tuân thủ theo HS:… đúng những quy định của luật giao thông. làm bài tập. Một số biển báo hiệu giao thông đường mỗi nhóm 1 bộ biển báo bao gồm 5 loại bộ. b.Xe đạp khi sang đường không để ý xin HS:……. . hững nguyên nhân chính dẫ đến các vụ tai .Biển hiệu lạnh GV: giới thiệu khái quát ý nghĩa? . c. .Do dân cư tăng nhanh.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 32 . phát cho 4.Do đường hẹp xấu. đảm bảo an toàn giao thông khi đi giao thông. . Những biện pháp giảm thiểu tai nạn thông. µGiáo án môn: GDCD . Củng cố GV: đưa ra tình huống:: Phạm văn T 18 tuổi cùng bạn bè rủ nhau đi chơi.Phải tìm hiểu nắm vững. . biển lẫn lộn. Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. đi không đúng làn đường… _ Do quản lí của nhà nước về giao thông còn nhiều hạn chế.Biển báo cấm. đường nên đã bị xe máy phóng nhanh đi sau đâm vào….Sau 3 phút cho HS lên dán trên tường .Do rơm rạ phơi trên đường nên xê ô tô đã trật bánh lan xuống vệ đường làm chết hai hành khách. phóng nhanh vượt ẩu. . HS:. ? Trong những nguyên nhân trên thì đâu là .Biển chỉ dẫn theo đúng biển báo hiệu và nhóm của mình. Do bạn bè rủ rê lôi kéo nên đã tham gia đua xe trên đường phố và bị cảnh sát giao thông bắt giữ.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.mình xem hàng năm có bao nhiêu vụ tai nạn giao thông xảy ra? ? Vậy theo các em có những nguyên nhân nào dẫn đến các vụ tai nạn giao thông? ô tô.Do ý thức của người tam gia giao thông người tham gia giao thông như:đua xe trái còn kém. – Do sự thiếu hiểu biết ý thức kém của . đường? .Dựa vào màu sắc. hàng tư. người lái xe chết tại chỗ. hình khối em . hãy phân biệt các loại biển báo. ? Làm thế nào để tránh được tai nạn giao 3. đi hàng ba. ? Việc T than gia đua xe cóvi phạm luật giao thông hay không? xe có bị thu giữ hay kho? HS: Suy nghĩ trả lời GV: Nhận xét cho điểm V. .Biển báo nguy hiểm.Tuyên truyền luật giao thông cho mọi người nhất là các em nhỏ. Dặn dò: . Hoạt động 2: Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 2. phép.Về nhà học bài .Do các phương tiện giao thông ngày nạn giao thông? càng phát triển. . Hoạt động 3: Một số biển báo hiệu giao thông đường bộ Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Chia lớp thành các nhóm.

. Hành vi nào cần phên phán đối với một số thanh niên hiện nay? HS: trả lời theo nội dung bài học.. phiếu học tập......... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ............. Ngày soạn: BÀI 11: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA...........Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 33 ........ Câu nói của Bác muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì.. Về kiến thức: ...Bảng phụ.......... ...... cho điểm...... Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Bác Hồ đã từng nói với thanh niên : Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già...................Tin tưởng vào đường lối mục tiêu xây dựng đất nước.. HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC A.. .......Có ý thức học tập rèn luyện để thực hiện đúng trách nhiệm đối với bản thân..Định hướng cơ bản của thời kì công nghiệp hóa..................... hiện đại hóa....................... ................... C......... ............Xác định cho tương lai của bản thân... MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.Nghiên cứu SGK.............................. Về kỹ năng: ..... vị trí của công nghiệp hóa..... .......... chuẩn bị hành trang cho tham gia lao động học tập.................Một số bài tập trắc nghiệm... Ổn định tổ chức lớp: II. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I............... ... 2......Trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn hiện nay............. đồng thời là người dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai... II/ Học sinh: .......................... gia đình và xã hội...... III......... hiện đại hóa đất nước.......................... Về thái độ: ........ ................... Nước nhà thịnh hay suy...................................... GV: Nhận xét............ .........Làm các bài tập trong sách giáo khoa.. Học sinh phải rèn luyện như thế nào đẻ thực hiện lý tưởng sống của thanh niên? Em dự định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp THCS? 2.... Kiểm tra bài cũ: 1.......Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.. chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài học hôm nay ! 2)Triển khai các hoạt động: a................ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ......... SGV.............. hoạt động 1: Tổ chức lớp học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tiết: 19 µGiáo án môn: GDCD .... 3.......... yếu hay mạnh một phần lớn do các thanh niên..... B....................Kĩ năng đánh giá thực tiễn xây dựng đất nước trong thời kì hiện nay...... .......... soạn kĩ giáo án.....Đọc trước nội dung bài mới D........... ...............Mục tiêu......................................Học thuộc bài cũ..

Rèn luyện tư cách đạo đức.Phát huy sức mạnh dân tộc. 3. xây dựng HS: thảo luận. hiện đại hóa là trách .Học tập để chiếm lĩnh đỉnh cao khoa nghiệp hóa và hiện đại hóa.Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 hóa qua bài phát biểu của tổng bí thư Nông năm thành nước công nghiệp. Yêu cầu rèn luyện: Tìm hiểu mục tiêu và ý nghĩa của công . HS: thảo luận.? . . đời sống. vị trí của thanh niên .” trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại . . công nghiệp hóa. *ý nghĩa: .Để thực hiện lí tưởng “ Dân giàu nước HS:……… mạnh …. Nhóm 2: Nêu vai trò. trẻ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đức Mạnh. Vai trò.Mục tiêu “ Dân giàu nước mạnh…. . hiện đại hóa . ? Nêu ý nghĩa của công nghiệp hóa.. . tự nhiệm vẻ vang. Em có nhận xét gì về bức thư của TBT Nông Đức Mạnh? HS: Suy nghĩ trả lời µGiáo án môn: GDCD . TBT đòi hỏi thanh niên phải rèn luyện như thế nào? HS: …………. Thế nào là CNH. hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Nhóm 1: Trong thư đồng chi Tổng bí thư có 1. HĐH? . niên. học. nghiệp sang văn minh công nghiệp… .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 34 . GV: Gợi ý: Công nghiệp hóa.Đảm đương trấch nhiệm của lịch sự. ? Vì sao TBT cho rằng thực hiện mục tiêu 2. 1. sự nghiệp công nghiệp hóa. là thời cơ to lớn của thanh rèn luyện vươn lên.Công nghiệp hóa. hiện đại hóa. hiện đại hóa đất nước chính là sự nghiệp của thanh niên b. và bảo vệ tổ quốc..Tạo tiền đề về mọi mặt( kinh tế xã hội.Sống tình nghĩa thủy chung.Nông cao năng xuất lao động. ? Để thực hiện tốt trách nhiệm của thế hệ .Là quá trình chuyển từ nền văn minh nông . vị trí của thanh niên.GV: Yêu cầu HS đọc phần đặt vấn đề I. đẩy mạnh ra như thế nào? công nghiệp hóa.. hiện con người) đại hóa? . Đặt vấn đề: HS: đọc GV: Tổ chức cho HS thảo luận Chia lớp thành 3 nhóm. Củng cố: 1.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Nhiệm vụ mà Đảng đề ra là: nhắc đến nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đề . hiện đại hóa lầ nhiệm GV: nhấn mạnh đến yếu tó con người trong vụ trung tâm của thời kì quá độ. Em hãy nêu 1 vài tấm gương thanh niên đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước? 2. GV: cho HS thảo luận.Xóa tình trạng đói nghèo kém phát HS: trả lời. triển.Thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa.Kế thừa truyền thống dân tộc.” IV.ứng dụng vào cuộc sống sản xuất. đ/c hiện đại hóa.

... 3.....Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 35 ...... hiện đại hóa đất nước........................ hiện đại hóa...Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài...Trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.. qua đó bác đã căn dặn thế hệ thanh niên hiện nay phải rèn luyện sức khỏe..........Định hướng cơ bản của thời kì công nghiệp hóa...... 2..................................Học thuộc bài cũ....Mục tiêu. III............ phiếu học tập...... .. hoạt động 1: Trao đổi về nhận thức và trách nhiệm của thanh niên... hiện đại hóa đất nước... .......... cho điểm.. Về kỹ năng: .Làm các bài tập trong sách giáo khoa............................ ...Một số bài tập trắc nghiệm..... D......Xác định cho tương lai của bản thân........... Kiểm tra bài cũ: Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa........... ..................................................... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ...GV: Nhận xét cho điểm V......... Ổn định tổ chức lớp: II.... làm bài tập.. ..... ........ B.......? HS: trả lời theo nội dung bài học. ....Về nhà học bài ......... ..................... HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC A. SGV.. Về kiến thức: .... soạn kĩ giáo án..Nghiên cứu SGK.... Về thái độ: ..Bảng phụ..Tin tưởng vào đường lối mục tiêu xây dựng đất nước......... chuẩn bị hành trang cho tham gia lao động học tập........ Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Trong tiết 1 các em đã được đọc bức thw của đồng chi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh........ vị trí của công nghiệp hóa................. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: . C......... Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức µGiáo án môn: GDCD ........Có ý thức học tập rèn luyện để thực hiện đúng trách nhiệm đối với bản thân.............. GV: Nhận xét...... Dặn dò: . MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.......... II/ Học sinh: ............ .... gia đình và xã hội.... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. học tập để tiếp thu các thành tựu khoa học kĩ thuật và là lực lượng quyết định cho tương lai của đất nước… 2)Triển khai các hoạt động: a...........Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi.......Kĩ năng đánh giá thực tiễn xây dựng đất nước trong thời kì hiện nay........... .... Ngày soạn: BÀI 11: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ Tiết: 20 NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA.

phát triển năng lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa. Có ý thức giúp đỡ bạn bè xung quanh. Tích cự tam gia các hoạt động tập thể. HS: trả lời. xử lý tình huống. “Tấm gương về 1 HS tích cực tham gia công tác tập thể. GV: cho HS thảo luận.. 3. nhà trường giao phó. IV. d. e. hiện đại hóa: . hoặc thiếu trách nhiệm của thanh niên? Vì c. lao động và của bản thân em? để phấn đấu trở thành chủ nhân của đất HS: trả lời nước thời kì đổi mới. tư tưởng chính trị. hóa đất nước.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 36 . rèn luyện kĩ năng III. cả lớp tham gia. Bài 6 SGK: b. Trách nhiệm của thanh niên nói chung và Đội thiếu niên.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. . Trách nhiệm của thanh niên trong theo tổ. . học giỏi”. chuyển ý. Phương hướng phấn đấu của lớp và HS: thảo luận cử đại diện trình bày. Nhiệm vụ của thanh niên HS: nước? . của bản thân em GV: Kết luận. . góp ý µGiáo án môn: GDCD . KHKT. Nội dung bài học: GV: Tổ chức cho HS thảo luận. tu dưỡng đạo dức. Củng cố: GV: Tổ chức cho HS trò chơi sắm vai.Có kế hoạch học tập rèn luyện. b.Ra sức học tập rèn luyện toàn diện. Bài tập: và làm bài tập SGK. a.Có ý thức rèn luyện sức khỏe.Tham gia các hoạt động chính trị xã Nhóm 2: Nhiệm vụ của thanh niên HS trong hội.II. HS: chia lớp thành 3 nhóm hoặc thảo luận 1. . thanh niên HS nói riêng trong sự nghiêpẹ . tự viết lời thoại. .Thường xuyên trao đổi về lí tưởng sống của TN trong sự nghiệp CNH. phải rèn luyện tu dưỡng đạo đức.Xác định lí tưởng sóng đúng đắn. HĐH.Thực hiện tốt nhiệm vụ của Đoàn TN. rèn luyện kĩ Nhóm 1: nêu trách nhiệm của thanh niên năng.Xây dựng tập thể lớp vững mạnh về học tập.Ra sức học tập văn hóa.Cùng với thầy cô phụ trách lớp.Có lối sống lành mạnh. sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất 2. HS:……….Tích cực tham gia hoạt động tập thể XH công nghiệp hóa hiện đại hóa. các nhóm thể hiện. sự nghiệp công nghiệp hóa.Tham gia các hoạt động sản xuất. Chưa tích cực. hiện đại . Nhóm 3: Phương hướng phấn đấu của lớp . . ngoan. Nỗ lực học tập rèn luyện. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập trong SGK Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Cho HS liên hệ thực tế. chưa có ý thức vận sao? dụng những điều đã học vào trong cuộc sống. Những việc làm nào biểu hiện trách nhiệm HDXH. HS: Tự phân vai. . Học tập vì quyền lợi của bản thân …. .

........Một số bài tập trắc nghiệm....................... Về kỹ năng: . 1 chồng........ ..... phiếu học tập............... Dặn dò ... ..... ......... Ngày soạn: Tiết: 21 22 BÀI 12: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN A......HS cần hiểu hôn nhân là gì? Các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân 1 vợ...... hoạt động 1: Tìm hiểu những thông tin của phần đặt vấn đề µGiáo án môn: GDCD ..Biết cách ứng xử trong những trường hợp liên quan đến quyền và nghĩa vụ về hôn nhân của bản thân......... ....Nghiên cứu SGK................. Về kỹ năng: .............. II/ Học sinh: ........ SGV... C..... Các điều kiện để được kết hôn......... Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu 1 vài tấm gương thanh niên đã phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trước đây cũng như hiện nay? Em học tập được gì ở họ? III. . làm bài tập. cô đã nói lên ước mơ của thời con gái và những dự định tương lai của cô....... B....ủng hộ việc làm đúng và phản đối những hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân..........Làm các bài tập trong sách giáo khoa........................... 2. nguyên nhân là do cha mẹ của cô gái đã ép co tảo hôn với một người con trai ở bản khác....... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .............. .................................. .......Tôn trọng quy định của pháp luật về hôn nhân................... Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Ngày 1/10 ở Sơn La đã xảy ra 1 vụ tử vong... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ............................ đồng thời cô đã viết thư để lại cho gia đình trước khi tự vẫn.....Học thuộc bài cũ.....Về nhà học bài ........... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.......... Ổn định tổ chức lớp: II...........Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. ... quyền và nghĩa vụ của vợ và chồng..V.Phân biệt hôn nhân đúng pháp luật và hôn nhân trái pháp luật.... ýư nghĩa của hôn nhân đúng pháp luật............. soạn kĩ giáo án......... Theo các em cái chết đó trách nhiệm thuộc về ai ? 2)Triển khai các hoạt động: a.... cô đã tự sát vì ko muốn lập gia đình sớm.. 2..Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 37 ............... MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.Tuyên truyền mọi người thực hiện luật hôn nhân và gia đình... D............... ....................Bảng phụ. Do mâu thuẫn với cha mẹ................ Về kiến thức: .......

buồn phiền vì chồng nên gầy yếu. 1. ham chơi. tôn trọng lẫn nhau. ích kỉ. Nội dung kiến thức I.K bỏ nhà đi chơi ko quan tâm đến vợ con. M và H trong hai câu truyện trên? HS: thảo luận……. .Nhầm tình vbạn vời tình yêu. 1. . cẩu thả trong tình yêu. . .M là cô gái đảm đang hay làm . . Hoạt động 3: Thảo luận quan niêm đúng đắn về tình yêu và hôn nhân. HS: cả lớp trao đổi. µGiáo án môn: GDCD .Xác định đúng vị trí của mình hiện nay là HS THCS.Phải có tình yêu chân chính và hôn nhân đúng pháp luật quy định.Lớp 9 đã trang bị cho các em những quan niệm. HS: chia lớp thành 3 nhóm hoặc thảo luận theo tổ. Em hiểu thế nào là tình yêu chân chính? Nó dựa trên cơ sở gì? HS: ………… 2. M quan hê và có thai. .Sự đồng cảm giữa hai người. ? Hậu qủa việc làm sai lầm của M-T? * Hậu quả: * Hậu quả: M sinh con và vất vả đến kiệt sức để nuôi con. cách ứng xử đúng đắn trước vấn đề tình yêu và HN đang đặt ra trước các em. 2. . bạn bè chê cười… 3.Là sự quyến luyếncủa hai người khác giới. hàng xóm. .Vị tha nhân ái. thủy chung.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 38 .Quan tâm sâu sắc. . . rượu chè. chân thành tin cậy. ? Hậu quả của việc là sai lầm của MT? Hậu quả: T làm việc vất vả. . .Thô lỗ. Đặt vấn đề: . GV: Tổ chức cho HS thảo luận cả lớp.H là chàng trai thợ mộc yêu M.H giao động trốn tránh trách nhiệm. GV: kết luận phần thảo luận.ở lớp 8 các em đã học bài “quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình” . . GV: cho HS đọc các thông tin trong phần đặt vấn đề. Những sai lầm của T.Chồng T là 1 thanh niên lười biếng.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Em thấy cần rút ra bài học gì? HS: thảo luận trả lời… HS : Cử đại diện trình bày.Ko yêu lấy chồng quá sớm.Vì nể sợ người yêu giận.Vụ lợi. . 1.T học hết lớp 10 đã kết hôn.Cha mẹ M hắt hủi. . . Những sai trái thường gặp trong tình yêu? . Cơ sở của tình yêu chân chính: .Yêu quá sớm.Bố mẹ T ham giầu ép T lấy chồng mà ko có tình yêu. . Em suy nghĩ gì về tình yêu và hôn nhâ trong các trường hợp trên? HS: trả lời….Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận.Giai đình H phản đối ko chấp nhận M * Bài học cho bản thân: .

GV: yêu cầu HS đọc nội dung phần 2. nữ 24 mới kết hôn ? Nhà nước cấm kết hôn trong các trường hợp nào? HS: trả lời… GV: Kết hợp giải thích: cùng dòng máu.Vợ chồng phải bình đẳng. Nội dung bài học. . . Những quy định của pháp luật nước ta. cùng dòng máu về trực hệ. HS: thảo luận.Quan tâm sâu sắc chân thành. GV: Kết luận: định hướng cho HS ở tuổi . bố mẹ kế với con riêng.Vị tha nhân ái. . HS: thảo luận các câu hỏi sau: ? Hôn nhân là gì? HS: trả lời…. tiến bộ. giữa những người cùng giới tính… . TIẾT 2 b.Hôn nhân tự nguyện.Là sự quyếnmluyến của hai người khác giới .Hôn nhân ko phân biệt dân tộc tôn giáo.Sự đồng cảm giữa hai người. vợ chồng bình đẳng.Kết hôn tự nguyện và phải đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. . Khái niệm hôn nhân: Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa 1 nam và 1 nữ trên nguyên tắc bình đẳng. mẹ vợ với con rể. ? Em hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản cvủa hôn nhân nước ta? HS: ………. GV: Đọc một số điều khoản trong sổ tay hiến pháp 1992.13 điều 8 trong SGK. Do yêu cầu của kế họch hóa gia đình. HS: phát biểu theo nội dung bài học: . b. µGiáo án môn: GDCD .Lớp: 9 Ban cơ bản µTrang: Nội dung kiến thức II. dục vọng.3. . trực hệ. quan hệ 3 đời… GV: Yêu cầu HS đọc khoản 12. .Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và KHHGĐ.Vì tiền. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân. a. Thế nào là hôn nhân trấi pháp luật? chân chính. chung thủy….. ? Vậy quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân như thế nào? HS: trả lời… GV: Quy định này là tối thiểu. bị ép buộcdục THCS về tình yêu và hôn nhân. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận.Cấm kết hôn trong các trường hợp: người đang có vợ hoặc chồng. Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị 39 . 2. GV: giải thích từ liên kết đặc biệt GV: nhắc lại thế nào là tình yêu chân chính.Là hôn nhân trên cơ sở của tình yêu 4. nữ từ 18 tuổi trở lên . 1 chồng. bố chồng với con dâu. mất năng lực hành vi dân sự. tôn trọng µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Nam từ 20 tuổi. biên giới và được pháp luật bảo vệ. 1. giữa cha mẹ nuôi với con nuôi. có họ trong phạm vi 3 đời. 1 vợ. nhà nước ta khuyến khích nam 26. Những nguyên tắc cơ bản của hôn nhân. GV: đưa ra tình huống gia đình ép gả hôn nhân khi con cái ko đồng ý. tự nguyện được pháp luật thừa nhận nhằm chung sống lâu dài và xây dựng 1 gia đình hòa thuận hạnh phúc. Hôn nhân đúng pháp luật là như thế nào? HS:………… . .

...... làm bài tập............................ Trách nhiệm của thanh niên HS: HS:……… Có thái độ thận trọng...... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... GV: Đánh giá kết luận động viên HS… V......Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi. bổ sung ý kiến........ nghiêm túc trong tình yêu và hôn nhân. .................................. ta trong hôn nhân như thế nào? 3......... Củng cố: GV: đưa ra các tình huống: Tình huống 1: Hòa bị gia đình ép gả chồng khi mới 16 tuổi...............Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 40 ..... ko vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân Hướng dẫn HS làm bài tập GV: Yêu cầu HS cả lớp làm bài tập 1 SGK HS: làm việc cá nhân..Về nhà học bài .7 sách bài Bài 6.. kết hôn khi cả hai vừa tốt nghiệp THPT.......... HS: trao đổi thảo luận IV.......... .............. I... H................. Dặn dò ....................... D.. Đáp án đúng: D.......... ko đỗ đại học và ko có việc làm HS: các nhóm thể hiện tiểu phẩm.............. Bài 1 SGK Cả lớp trao đổi.................................................... K GV: Thống nhất ý kiến đúng .....7 tập tình huống trang 41 GV: Phát phiếu học tập........................... ...Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài...... µGiáo án môn: GDCD ... HS: nhận xét bổ sung... nhân phẩm và nghề nghiệp của ? Vậy trách nhiệm của thanh niên HS chúng nhau.........Đ............ đánh giá cho điểm GV: yêu cầu HS làm bài tập 6................... G......................... TH2: Lan và Tuấn yêu nhau........danh dự...............................................................

B. Ổn định tổ chức lớp: II.Thuế là gì? ý nghĩa. II/ Học sinh: .QuyÊnf và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và thực hiện Pháp luật về thuế.Thế nào là quyền tự do kinh doanh. hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức HS thảo luận nhóm phần đặt Nhóm 1: vấn đề: . Kiểm tra bài cũ: -Hôn nhân là gì? Nêu những quy định của Pháp luật của nước ta về hôn nhân? -Là thanh niên HS chúng ta cần phải làm gì? III.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Làm các bài tập trong sách giáo khoa. 2. . phiếu học tập. . .Bảng phụ.Ngày soạn: Tiết: 23 BÀI 13: QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ A. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.Vi phạm thuộc lĩnh vực sản xuất 1. Về kiến thức: .Ủng hộ chủ trương của nhà nước và quy định của Pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh và thuế.Phê phán những hành vi kinh doanh về thuế trái pháp luật. SGV.Vi phạm về buôn bán hàng giả.Học thuộc bài cũ. Kĩ năng: Biết phân biệt hành vi kinh doanh và nộp thuế đúng pháp luật 3. ? vậy hành vi vi phạm đó là gì? Nhóm 2: µGiáo án môn: GDCD . C. tác dụng của thuế? . CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: .Nghiên cứu SGK.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 41 . . soạn kĩ giáo án. Thái độ: . TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. Hành vi vi phạm của X thuộc lĩnh vực gì? và buôn bán Nhóm 1: trả lời… .Một số bài tập trắc nghiệm. . Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a.

mại dâm… 3. bệnh viện. . ko cần thiết…ngược lại…. Thuế là một phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước nhằm chi cho những công việc chung. Quyền tự do kinh doanh: là quyền của công dân lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế.. 4. dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm tu lợi nhuận. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học GV: tổ chức cho HS thảo luận cả lớp. mê tín dị đoan… . đường xá.Sản xuất muối. cầu cống… ? ý nghĩa của thuế? 4. . Nhóm 3. Thuế là gì? Những công việc chung đó là: an ninh quốc phòng.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 42 . nước. góp phần đảm bảo kinh tế phát triển theo đúng định hướng của nhà nước.Sử dụng đúng quyền tự do kinh doanh.Không kinh doanh những lĩnh vực mà nhà nước cấm: thuốc nổ. nghành nghề ghi trong giấy phép. chi trả lương cho công chức.Kinh doanh đúng mặt hàng. đồ dùng học tập là cần thiết cho con người… b.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. GV: Đánh giá kết luận động viên HS… V/ Dặn dò: . Kinh doanh là gì? HS:……. . các mặt hàng có hại cho sức khỏe.Kê khai úng số vốn. 1.2. Trách nhiệm của công dân.. . 2. ? trách nhiệm của công dân đối với quyền tự do kinh doanh? .Thế nào là quyền tự do kinh doanh? HS……….Kinh doanh và thuế có liên quan đến trách nhiệm cảu công dân được nhà nước quy định. điều chỉnh cơ cấu kinh tế. HS: nhận xét bổ sung. Gợi ý cho HS trao đổi vai trò của thuế. -Thuế có tác dụng ổn địnhthịu trường. chăn nuôi. Em có nhận xét gì về mức thuế của các mặt hàng trên? ? mức thuế chênh lệch đó có liên quan gì đến sự cần thiết của các mặt hàng đối với đời sống của nhân dân? HS………… 3. xây dựng trường học. 2. Kinh doanh là hoạt động sản xuất. Những thông tin trên giúp em hiểu được vấn đề gì? bài học gì? GV: chỉ ra các mặt hàng rởm. . . Trách nhiệm của công dân đối với quyền tự do kinh doanh và thuế? HS:……… GV: gợi ý bổ sung GV: chốt lại và ghi lên bảng… IV/ Củng cố: GV: đưa ra tình huống cho HS sắm vai Tình huống : Ngày 20/11 một số HS bán thiệp cán bộ thuế phường yêu cầu nộp thuế HS: các nhóm thể hiện tiểu phẩm.Hiểu được quy định của Pháp luật về kinh doanh thuế.Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế chúc mừng và hoa trước cổng trường bị µGiáo án môn: GDCD .Mức thuế cao để hạn chế mặt hàng xa xỉ. II. ma túy. trồng trọt.Các mức thuế của các mặt hàng chênh lệch nhau . Nội dung bài học: 1.. 3. nghành nghề và quy mô kinh doanh.

.Học thuộc bài cũ. . làm bài tập.Về nhà học bài . 3.Có lòng yêu lao động. phiếu học tập. Đặt vấn đề.Điều kiện tham gia hợp đồng lao động. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a.Một số bài tập trắc nghiệm.25 BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN A. .Nội dung quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. ? Ông An đa làm việc gì? ? Việc ông An mở lớp dạy nghề cho trẻ em trong làng có ích lợi gì? Ông An tập trung thanh niên trong làng. C. µGiáo án môn: GDCD . . Về kỹ năng: . Thái độ: . . tôn trọng người lao động. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . . B. 2.Làm các bài tập trong sách giáo khoa.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 43 . . Về kiến thức: ..Bảng phụ.Bết được các loại hợp đồng lao động. Kiểm tra bài cũ: Kinh doanh là gì? Thế nào là quyền tự do kinh doanh? Thuế là gì? Nêu tác dụng của thuế? Trách nhiệm của công dân trong việc sử dụng quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế? III. hoạt động 1: Phân tích tình huống trong phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: yêu cầu HS đọc mục đặt vấn đề. Ổn định tổ chức lớp: II. .Nghiên cứu SGK.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Tích cự chủ động tham gia các côn việc chung của trường lớp. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.HS cần hiểu lao động là gì. .Biết lao động để có thu nhập chính đáng. II/ Học sinh: . soạn kĩ giáo án. E/Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: Tiết: 24. SGV. . I.Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.Ý nghĩa quan trọng của lao động đối với con người và xã hội.Một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động.

. sung 1 số điều luật để đáp ứng yêu cầu của . tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho mình. quóc hội khõa thông qua luật sửa đổi bổ . luật lao động và 2/4/2002 tại kì họp thứ XI người sử dụng lao động.Các điều kiện liên quan như: bảo hiểm. . GV: Chốt lại ý chính GV: Đọc điều 6 Bộ luật lao động . GV: Đọc cho HS nghe khoản 3 điều 5 của Bộ luật lao động… GV: Yêu cầu HS đọc.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 44 . sự phát triển kinh tế đất nước trong giai bảo hộ lao động.HS: .Quyền và nghĩa vụ của người lao động. bồi thường thiệt hại… đoạn mới. mở lớp dạy nghề. ? Em có suy nghĩ gì về việc làm của Ông An? GV: Giả thích: Việc làm của ông An sẽ có người cho là bóc lột sức lao động của trẻ em để trục lợi vì trên thực tế dã có hành vi như vậy.. Bản cam kết được kí giữa chị Ba và giám đốc công ty Hoàng Long là bản hợp đồng lao động.Hợp đồng lao động.Chị BA tự ý thôi viẹc mà không báo trước với giám đốc công ty là vi phạm hợp đồng lao động. Bộ luật lao động là văn bẳn pháp lí quan trọng thể chế hóa quan điểm của Đảng về lao động. hướng dẫ họ sản xuất.Ông An đã làm 1 việcrất có ý nghĩa. ? Bản cam kết giữa chị BA và giám đốc công ty trách nhiệm Hoàng Long có phải là hợp đồng lao động không? ? Chị Ba có thể tự ý thôi việc được không? HS: Chị khong thể tự ý thôi vệc bởi đã kí cam kết và hợp đồng lao động. GV: Sơ kết tiết 1 µGiáo án môn: GDCD . người khác và cho xã hội Câu truyện 2.Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động. b/Hoạt động 2: Tìm hiểu về luật lao động và ý nghĩa của bộ luật lao động Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tìm hiểu về luật lao động và ý nghĩa của bộ luật lao động GV: Ngày 23/6/1994 Quôc hội khóa IX của Bộ luật lao động quy định: nước CHXHCN Việt Nam thông qua bộ .Những quy định của người lao động chưa thành niên.Việc làm của ông giúp các em có tiền đảm bảo cuộc sống hàng ngày và giải quyết khó khăn cho xã hội. làm ra sản phẩm lưu niệm bằng gỗ để bán. ? Như vậy có phải là chị đã vi phạm hợp đồng lao động? GV: đọc cho HS nghe 1 số điều khản trong hiến pháp 1992 và bộ luật lao động quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân . .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.

tìm kiếm việc làm. Hợp đồng lao động là gì? Nguyên tắc. Hoạt động 1 : Tìm hiểu tình huống Hoạt động của thầy và trò Giáo viên yêu cầu HS là 1 số bài tập thuộc nội dung tiết 1.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 45 . Em hãy chỉ ra những việc làm vi phạm pháp luật của công ty đối với người lao động. duy trì và phát triển đất nước.Quyền lao động: Mọi công dân có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề. quan trọng nhất của con người. nội dung. . hình thức hợp đồng lao động? Nhóm 3: Nhà nước đã có những chính sách Nội dung kiến thức II. Chị Ba tự ý thôi việc là đúng hay sai? Có vi phạm hợp đồng lao động không?? Vì sao? 3. 2.TIẾT 2 a. µGiáo án môn: GDCD . công ty TNHH 100% vốn nước ngoài ép tăng ca. là nân tố quyết định sự tồn tại páht triển của đất nứoc và nhân loại. Nội dung kiến thức Những việc làm sai trái của công ty: -Tự ý tăng giờ làm mà không có sự thỏa thuận của người lao động. ? Nghĩa vụ lao động của công dân là gì? HS:…………… GV: Nhấn mạnh: Lao động là nghĩa vụ đối với bản thân. đồng thời cũng là nghĩa vụ đối với xã hội… Nhóm 2: Thảo luận tình huống 2: 1 Bản cam kết giữ chị Ba và giám đốc công ty TNHH Hoàng Long có phải là hợp đồng lao động không? Vì sao? 2. với gia đình . N1: ? Quyền lao động của công dân là gì? HS cả lớp cùng trao đổi. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. nôi sống gia đình. Nội dung bài học. 1.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. sáng hôm sau họ đi làm thì được tuyên bố nghỉ việc và không có lí do nào giải thích từ phía công ty. đem lại thu nhập cho bản thân gia đình. Lao động là hoạt động chủ yếu. -Tự ý buộc thôi việc (đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với công nhân) mà không có lí do chính đáng b. Lao động: Là hoạt động có mục đíh của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. chiều 30/7 khoảng 10 công nhân do quá mệt mỏi đã tự ý nghỉ việc giữa chừng để phản đối. . GV: hướngdẫn các nhóm trả lời bổ sung. Bài tập : Sau nhiều tháng. góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Hoạt động 2 : Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tứi chức cho HS thảo luận nhóm: HS: chia thành 3 nhóm. lựa chọn nghề nghiệp.Nghĩa vụ lao động: Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuoi sống bản thân.

sản xuất kinh doanh thu hút lao động. Những biểu hiện sai trái trong sử dụng sức lao đọng của trẻ em ? HS: thảo luận. GV: nhận xét cht lại nội dung bài học. Vai trò của nhà nước: . Bài tập: Bài tập 1 Trang 50. NHư vậy là chị đã vi phạm hợp đồng lao động.Cấm lạm dụng cưỡng bức . Em có đồng ý voéi ý kiến của các bạn không? HS: ứng xử các tình huống GV: nhận xét.d. tọa điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển xản xuất kinh doanh giả quyết việc làm cho người lo động.Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi. Nhóm 4: 1. làm bài tập. . .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 46 . Hà 16 tuổi đang học dở lớp 10.e. V/ Dặn dò: . Hướng dẫ học dinh làm bài tập GV: sử dụng phiếu học tập. 3 SGK HS: giải bài trập vào phiếu. Củng cố: GV: tổ chức cho HS xử lý các tình huống: 1. tạo công ăn việc làm? HS: thảo luận trả lời.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. tiiếp xúc với các chất độc hại.Về nhà học bài .Khuyến khích. Hà có được tuyển vào biên chế nhà nước không? 2. 3. GV: cử 2 HS trả lời HS: cả lớp nhận xét. Quy định của pháp luật .Cấm trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc .e Bài tập 3 Đáp án đúng: c. vì gia đình khó khăn nên em xi đi làm ở 1 xí nghiệp nhà nước. Đáp án: đúng: a.gì để khuyến khích các tổ chức cá nhân sưdr dụng thu hút lao động . GV: các hoạt động tự tạo việc làm.d. 4. .Khuyến khích tạo điều kiện cho các hoạt động tạo ra việc làm thu hút lao động. IV. 1 só bạn đề nghị thuê người. D/Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . . GV: bổ sung và đưa ra đáp án III. HS: nhận xét bổ sung. GV: Phts phiếu học tập in săn cho HS HS: làm bài tập 1. nguy hiểm. dạy nghề.Cấm sử dụng người dười 18 tuổi làm viẹc nặng nhọc. ngựoc dãi người lao động. Nhà trường phân công lao động vẹ sinh bàn ghế trong lớp. Trả lời: 1 Bản cam kết đó là 1 hợp đồng lao động mà chị Ba đã kí với công ty .b. . học nghề để có việc làm. Quy định của bộ luật lao động đối với trẻ em chưa thành niên? 2.

Ngày soạn: Tiết: 26 KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT A. chồng. Tự luận: (7 đ) µGiáo án môn: GDCD . Quyền được thành lập công ty.c (1. GV kiểm tra sự chuẩn bị bài. Quyền được thuê mướn lao động. Phần II: Tự luận. e.5 đ) Câu 2 : Quyền lao động : a. bút đầy đủ C. doanh nghiệp. G. Về kiến thức: Kiểm tra lại quá trình lĩnh hội kiến thức của HS trong học tập 2. Câu 2.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 47 . khả năng học tập của HS để từ đó có phương pháp giáo dục cho phù hợp. 3. biết khái quát tổng hợp các kiến thức đã học B. Quyền tự do kinh doanh.Bảng phụ. Đáp án: Phần I Trắc nghiệm: ( 3 đ) Câu 1 : Những hành vi trái với quy định của Pháp luật Việt Nam : a. Về kỹ năng: Đánh giá đúng năng lực của HS. SGV. D. .Học thuộc bài cũ. D. C. Kết hôn giữa con bác với con chú ruột. B. phiếu học tập. các phương tiện kiểm tra của HS III/ Đề bài: Phần I: Trắc nghiệm: 3điểm Câu 1. g (1.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Nghiên cứu SGK. Trong các quyền sau đây. Về thái độ: Tạo cho các em có ý thức thường xuyên học tập. B. 7 điểm Câu 1: Kinh doanh là gì ? Thuế là gì ? Em hãy nêu một vài lĩnh vực mà nhà nước cấm kinh doanh ? Câu 2 : Em hiểu lao động là gì ? Nêu quyền và nghĩa vụ lao động của công dân ? 4. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. . . b. A. Những hành vi nào sau đây trái với quy định của Pháp luật Việt Nam.b. Kết hôn do cha mẹ sắp đặt. A. Kết hôn không phân biệt tôn giáo. Kết hôn với người nước ngoài. C. Quyền sử dụng đất.Soạn hệ thống câu hỏi kiểm tra và đáp án.5đ) Phần II. E.Chuẩn bị giấy. II/ Học sinh: . Quyền mở trường dạy học. quyền nào là quyền lao động. đào tạo nghề. Ổn định tổ chức lớp: II. Quyền sở hữu tài sản. soạn kĩ giáo án. Kết hôn khi đang có vợ. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.

lớp. tìm kiếm viẹc làm. * Nghĩa vụ lao động: Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản . mại dâm… * Thuế là 1 phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước nhằm chi cho những công việc chung. quan trọng nhất của con người. ma túy. đem lạ thu nhập cho bản thân. là nhân tố quyết định sự tồn tại phát triển của đất nước . dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm thu lợi nhuận.Yêu cầu HS dọc kĩ lại bài. lựachon nghề nghiệp. Cấm sử dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi làm các công việc nặng nhọc.( 4điểm) * Lao động là hoạt động cóa muc đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Câu 2.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. nguy hiểm…Cấm ngựoc đãi.. .Ghi đầy đủ họ tên . cưỡng bức người lao động.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 48 . V/ Dặn dò : . vũ khí. nuôi sống gia đình. gia đình.Về nhà xem lại bài.Đọc và soạn trước bài mới. * Một số quy định của pháp luật: Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc. IV/ Củng cố: . củ nhân loại.Câu 1: (3điểm) * Kinh doanh : Là hoạt động sản xuất. góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. * Quyền Lao động: Mọi công dân có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề. Lao động là hoạt động chủ yếu . D/ Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . . duy trì và phát triển đất nước. * Một số mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh là : thuốc nổ.

nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. hoạt động 1: Thảo luận tìm hiểu nội dung phần dặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức cho HS cùng trao đổi.Nghiên cứu SGK.Phân biệt được hành vi tôn trọng pháp luật và vi phạm pháp luật để có thái độ và cách cư xử cho phù hợp. 3. 2. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a.Học thuộc bài cũ.Thế nào là vi phạm pháp luật. Kiểm tra bài cũ: III. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . X ..Đuan xe vượt đèn đỏ gây tai nạn giao x µGiáo án môn: GDCD . Về thái độ: . .Khái niệm trách nhiệm pháp lývà ý nghĩa của việc áp dụng trách nhiệm pháp lý. B. . .Đổ phế thải. các loại vi phạm pháp luật. . I .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Về kỹ năng: .Biết xử sự phù ợp với quy định của pháp luật. C.Xây nhà rái pháep. . .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 49 . Vi phạm Không vi phạm HS: trả lời cá nhân. Về kiến thức: . X 1.Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật. Ổn định tổ chức lớp: II. . MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.Hiến pháp năm 1992.Tích cự ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. II/ Học sinh: .Làm các bài tập trong sách giáo khoa. SGV.Bảng phụ.Một số bài tập trắc nghiệm. phiếu học tập.Hình thành ý thức tôn tromngj pháp luật. . Đặt vấn đề: GV: Gợi ý đưa ra các câu hỏi the các cột trong bảng. 2.Ngày soạn: Tiết: 2728 BÀI 15: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN A. soạn kĩ giáo án.

Vi phạm pháp luật hành chính. ? Trong các ý kến sau đây ý kiến nào đúng.Vi phạm luật hình sự. Viphạm pháp luật: GV: từ các hoạt động trên.thông. x Nếu vi phạm thì đều bị GV: Kết luận: Con người luôn có các mối xử lý theo pháp luật quan hệ xã hội.Vi phạm kỉ luật b. bất kì ai phạm tội cũng phải chịu trách x Có nhiều loại vi phạm nhiệm hình sự pháp luật b. Xem xét các hành vi vi phạm pháp luật giúp chúng ta tránh xa các tệ nạ xã µGiáo án môn: GDCD . hiện. Người dưới 18 tuổi không phải chịu trách hành vi của mình nhiệm hành chính. đó là các yếu tố của hành vi vi phạm pháp luật. x c.Không .Chặt cành tỉa cây mà không đặt biển báo. quan hệ pháp luật. Những người mắc bệnh tam thần không phải chịu trách nhiệm hình sự. HS tự rút ra khái Là hành vi trái pháp luật. HS: Trả lời theo nhóm. . sai? Vì sao? Đúng Sai Vì a.Cướp giật dây truyền. . quy tắc. 4. Câu 2: Có các loại hành vi vi phạm pháp 2. 5. Những vi phạm đó sẽ có những ảnh hưởng đến bản thân. 6. Phân loại vi phạm HS: làm việc cá nhân Cả lớp cùng góp ý kiến GV: Kết luận: Chúng ta bước đầu tìm hiểu nhận biết một số khái niệm liên qua đến vi phạm pháp luật. Trong quá trình thực hiện các quy định. Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tìm hiểu khái niệm vi phạm pháp luật.Vi phạm kỉ luật. x GV: Nhận xét cho điểm. x x x . . Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm vi phạm pháp luật. có năng lực trách nhiệm pháp lí thực GV: Gợi ý cho HS trả lời các câu hỏi. xâm hại đến các quan hệ xã hội Câu 1: Vi phạm pháp luật là gì? được pháp luật bảo vệ. có lỗi do người niệm vàê vi phạm pháp luật.Vi pạm pháp luật dân sự. Trẻ em dù có phạm tội nặng đến đâu cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự. gia đình và xã hội. Các loại vi phạm pháp luật: luật nào? . x Họ không tự chủ được d. nội dung của nhà nước đề ra thường có những vi phạm. túi xách người đi đường.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 50 .Tâm thần đập phá đồ đạc.Vi phạm luật dân sự .Vi phạm luật dân sự .Vi phạm luật hành chính. GV: Cho HS làm bài tập áp dụng: .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. 3. .Vi hạm pháp luật hình sự GV: Chia nhóm cho HS thảo luận.Vay tiền dây dưa không trả. 1.

. Ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí. Nội dung kiến thức µGiáo án môn: GDCD .Trách nhiệm hành chính.Viết vẽ bậy lên tường lớp HS: trả lưòi GV: nhận xét dắt vào ý 3 ? Trách nhiệm pháp lí là gì? HS: trả lời ? Có các loại trách nhiệm pháp lí gì? HS:…… GV: gợi ý chi HS đưa ra các biện pháp xử lí của công dân GV: cho HS nêu rõ thế nào là các loại tracghs nhiệm pháp lí GV: đưa 1 ví dụ ? ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí GV: đặt câu hỏi liên quan dến tỷách nhiệm pháp lí của công dân. Trách nhiệm của công dân: . tổ chức.Chấp hành nghiêm chỉnh Hiến Pháp và pháp luật. từ đó HS liên hệ trách nhiệm của bản thân..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 51 .Lấn chiếm vỉa hè lòng dường . . Trách nhiệm pháp lí: Là nghĩa vụ pháp lí mà cá nhân . . .Đấu tranh với các hành vi việc làm vi phạm pháp luật. 66 HS: cả lớp làm bài. TIẾT 2 a. . HS: cùng trao đổi ? Nêu trách nhiệm của công dân? HS:……. 5.Bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật và công lí trong nhân dân.5. 6. . cải tạo.Trách nhiệm dân sự.Hoạt động 1: Trách nhiệm pháp lí Hoạt động của thầy và trò Bài tập: Nêu hành vi vi pghạm và biện pháp xử lý mà em được biết trong thực tế cuộc sống .Giáo dục ý thức tôn trong và chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật. giáo dục người vi phạm pháp luật.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Vứt rác bừa bãi . phát biểu Nội dung kiến thức 3.TRách nhiệm hình sự.Năng lực trách nhiệm pháp lí… -… b. 4. GV: Yêu cầu HS đọc điều 12 Hiến pháp 1992 HS: đọc GV: kết hợp giải thích các thuật ngữ.Cãi nhau gây mất trật tự nơi công cộng . Hoạt động 2: Bài tập Hoạt động của thầy và trò GV: Cho HS làm bài: 1.Trộm xe máy .Trừng phạt ngăn ngừa. . .hội….6 trang 65. cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hànhg những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định. Các loại trách nhiệm pháp lí: .Trách nhiệm kỉ luật.

Phương pháp cưỡng chế của nhà nước III.Trách nhiệm hình sự: Bắt buộc thực hiện. xe mô tô 2 bánh được chở ít nhất là mấy người? 1. Hai người kể cả lái xe.. Khác nhau: .Đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi. 2. . . Mọi người đều phải biết và tuân theo.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. V/ Dặn dò: . chữa bài Bài 6: So sánh trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm pháp lí: Giống: là những quan hệ xã hội và đều được pháp luật điều chỉnh. Ngoài người lái xe chỉ được chở thêm một người ngồi phía sau và 1 trẻ emdưới 7 tuổi. lương tâm cắn rứt . D/Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . đ IV/ Củng cố: GV: tổ chức cho HS xử lý các tình huống: Câu 1: Xe máy.GV: bổ sung. b. làm bài tập. e. .Về nhà học bài .Trách nhiệm đạo đức: bằng tác động của dân sự xã hội. Bài tập Đáp án bài 1: Đáp án bài 5: -ý kiến đúng: c.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 52 .ý kiến sai: a. d. quan hệ giữa người và người ngày càng tốt đẹp hơn. HS: ứng xử tình huống GV: nhận xét.

Tự giác tích cự tham gi các công việc chung của trường lớp và địa phương . Tiết: 2930 BÀI 16: QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC. trốn tránh công việc chung của lớp. . B.Hiểu được nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước. Đặt vấn đề: ? Những quy định trên thể hiện quyền gì 1. trách nhiệm pháp lí.Giúp người lớn vận chuyển ma túy.Một số bài tập trắc nghiệm. quản lí xã hội của công dân.Bảng phụ. II/ Học sinh: . Ổn định tổ chức lớp: II.Học thuộc bài cũ. III. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. I .Đi xe máy không đủ tuổi. . – Tuyên truyền vận động mọi người tam gia các hoạt động xã hội.Cơ sở của quyền . Về thái độ: .Biết cách thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nứoc và quản lí xã hội của công dân. phiếu học tập.Làm các bài tập trong sách giáo khoa.Lấy bút của bạn. Về kỹ năng: . . . quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội.Nghiên cứu SGK. . hoạt động 1: Thảo luận tìm hiểu nội dung phần dặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS đọc phần đặt vấn đề. . Về kiến thức: . .Tránh thái độ thờ ơ.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 53 . Thể hiện quyền: µGiáo án môn: GDCD . ko có bằng lái. luật bầu cử đại biểu Quốc Hội. . Kiểm tra bài cũ: Hành vi nào sau đây chịu trách nhiệm đạo đức. SGV. soạn kĩ giáo án.? . . CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: .Không chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau.Ngày soạn:….Có lòng tin yêu và tình cảm đối với nhà nước CHXHCNVN.Hiến pháp năm 1992.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. .ăn cắp tài sản của nhà nước. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a. HĐND. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. 3. 2. QUẢN LÍ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN A. Luật khiếu nại tố cáo. trường và xã hội. C.

của người dân?
? Nhà nước quy định những quyền đó là gì?
? Nhà nước ban hành những quy định đó để
làm gì?
GV: Kết luận:
CD có quyền tham gia QLNN và XH vì NN
ta là NN của dân do dân, vì dân. ND có
quyền, có trách nhiệm giám sát hoạt động
của các CQ , các tổ chức NN thực hiện tốt
các CS và PL của NN, tạo điều kiện giúp đỡ
các cán bộ NN thực hiện tốt công vụ.
GV: Gợi ý cho HS lấy 1 số ví dụ.
Đối với công dân:
- Tham gia , góp ý kiến xây dựng hiến pháp
và pháp luật.
- Chất vấn các đại biểu quốc hội…
- Tố cáo khiếu nại những việc làm sai trái
của các cơ quan quản lí nhà nước.
- Bàn bạc quyết định chủ trương xây dựng
các công trình phúc lợi công cộng.
- Xây dựng các quy ước của xã thôn về nếp
sống văn minh và chống các tệ nạn xã hội.
b. Hoạt động 2: Nội dung bài học
Hoạt động của thầy và trò
GV: Treo bảng phụ câu hỏi.
Tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm, chi
tổ, phát phiếu học tập.
? Nêu nội dung của quyền tham gia quản lí
nhà nước và xã hội? Nêu ví dụ minh họa?
HS: Thảo luận và trả lời
GV: Cho HS làm bài tập 1 SGK
? Trong các quyền của công dân dưới đây,
quyền nào thể hiện quyền tham gia của
công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã
hội?
HS: Trả lời
GV: Yêu cầu HS đọc tư liệu tham khảo
HS: đọc…

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi bổ
sung dự thảo Hiến Pháp
- Tham gia bàn bạc và quyết định các
công việc của xã hội.
Những quy định đó là quyền tham gia
quản lí nhà nước, quản liax hội của công
dân.
2. Những quy định đó là để xác định
quyền và nghĩa vụ của công dân đối với
đất nước trên mọi lĩnh vực.
Đối với HS:
- Góp ý kiến về xây dựng nhà trường ko
có sma túy.
- Bàn bạc quyết định việc quan tâm đến
HS nghèo vượt khó.
- ý kiếnvới nhà trường vàê tình trạng học
ca 3, bàn ghế của HS, vệ sinh môi
trường.

Nội dung kiến thức
II. Nội dung bài học.
1. Quyền tam gia quản lí nhà nước, quản
lí xã hội là quyền: Tham gia xây dựng bọ
máy nhà nước và các tổ chức xã hội;
Tham gia bàn bạc, giám sát và đánh giá
các hoạt động các công việc chung của
nhà nứoc và xã hội.

Đáp án:
Các quyền thể hiện quyền tham gia quản
lí nhà nước, xã hội của công dân:
- Quyền bầu ccử đại biểu quốc hội, đại
biểu hội đồng nhân dân.
- Quyền ứng cử và QH, HDND.
- Quyền khiếu nại, tố cáo.
GV: Thông qua bài tập anỳ củng cố kiến - Quyền giám sát, kiểm tra hoạt động của
thức đã học và chứng minh cho nội dung cơ qun nhà nước.
quyền tham gia quản lí nhà nứoc, xã hội mà
nhóm 1 vừa thực hiện.
Kết luận tiết 1.

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

54

TIÊT 2 :
a. Hoạt động 1 : Thảo luận tìm hiểu nội dung bài học
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
GV: cho các nhóm trình bày
? Em hãy nêu những phương thức thực hiện
tham gia quyền quản lí nhà nước của công
dân.
HS: thảo luận trả lời.
GV:Gợi ý HS lấyví dụ.
HS:…….
Ví dụ: Tham gia quyền bầu cử quốc hội
Tham gia quyền ứng cử vào HDN D
VD: Góp ý xây dựng phát triển kinh tế địa
phương.
Góp ý việc làm của cơ quan quản lí nhà
nước trên báo.
? Em đã tham gia góp ý kiến để quản lí nhà
nước, xã hội như thế nào?
HS:………….
? Nêu ý nghĩa của quyền tha gia quản lí nhà
nước, xã hội của công dân.
HS:………
GV: Gợi ý thêm quyền …
+ Làm chủ tự nhiên.
+ Làm chủ xã hội
+ Làm chủ bản thân.
GV gợi ý: Thực hiện mục tiêu xây dựng đất
nước: “dân giàu nước mạnh, xã hội công
bằng dân chủ văn minh”
? Nêu những điều kiện để đảm bảo thực
hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, xã
hội của công dân.
HS:………..
Vậy đối với công dân thì cần phải làm gì để
thực hiện tốt quyền trên?
HS:………..
GV: Gợi ý:….
- Học tập tốt, lao động tốt.
- Tham ia xây dựng lớp, chi đoàn.

2. Phương hướng thực hiện:
* Trực tiếp: tự mình tham gia các công
việc thuộc về quản lí nhà nước, xã hội.
* Gián tiếp: Thông qua đại biểu của nhân
dân để họ kiến nghị lên cơ quan có thẩm
quyền giải quyết.
3. Ý nghĩa:
- Đảm bảo cho công dân có quyền làm
chủ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây
dựng và quản lí đất nước.
- Công dân có trách nhiệm tham gia các
công việc của nhà nước, XH để đem lại
lợi ích cho bản thân, XH.
4. Điều kiện đảm bảo thực hiện.
* Nhà nước:
- Quy định bằng pháp luật.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
* Công dân
- Hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và cách thực
hiện.
- Nâng cao năng lực và tích cực tham gia
thực hiện tốt.

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

55

b. Hoạt động 2 : Bài tập
Hoạt động của thầy và trò
Hướng dẫn HS làm bài tập.
GV: Tổ chức cho HS giải bài tập.
GV: Gợi ý.
? Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì
sao?
a. Chỉ cán bộ nhà nước mới có quyền tham
gia quản lí nhà nước.
b. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã
hội là quyền của mọi người.

Nội dung kiến thức
Em tán thành quan điểm:
b. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã
hội là quyền của mọi người
Vì đảm bảo cho công dân có quyền làm
chủ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây
dựng và quản lí đất nước.
- Thể hiện trách nhiệm tham gia các công
việc của nhà nước, XH để đem lại lợi ích
cho bản thân, XH

IV/ Củng cố:
Quyền tham gia quản lí nhà nước, và XH của công dân lầ quyền chính trị quan trọng
nhất đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, trách nhiệm của công dân. Công
dân phải hiểu rõ nọi dug của quyền đó và không ngừng học tập nâng cao nhận thức và
năng lực để thực hiện và sử dụng có hiệu quả…..

V/ Dặn dò:
- Về nhà học bài , làm bài tập.
- Đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi.

D/ Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

56

giới thiệu bài thơ thần của Lí Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống -Bác Hồ đã khẳng định chân lí: Không có gì quý hơn độc lập tự do 2)Triển khai các hoạt động: a. SGV.Tuyên ruyền vận động bạn bè và người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Ổn định tổ chức lớp: II. dân trong chiến tranh cũng như trong hòa Ảnh 3: Tình cảm của thế hệ trẻ với người bình. phiếu học tập. mẹ có công góp phần bảo vệ tổ quốc. là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của µGiáo án môn: GDCD . . Về kiến thức: .Tích cự tham gia các hoạt động thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự ở nơi cư trú và trong trường học. Đặt vấn đề Ảnh 1: chiến sĩ hải quân bảo vệ vùng biển Suy nghĩ của em: của tổ quốc.Ngày soạn:…. III/ Về thái độ: . .Hiến pháp năm 1992.Bảng phụ.Làm các bài tập trong sách giáo khoa. . . Kiểm tra bài cũ: III. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . .Trách nhiệm của bản thân.Sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc B.Nghiên cứu SGK. luyện tập quân sự.Một số bài tập trắc nghiệm. Luật nghĩa vụ quân sự. Những bức ảnh trên giúp em hiểu được Ảnh 2: Dân quân nữ cũng là một trong trách nhiệm bảo vẹ tổ quốc của mọi công những lực lượng bảo vệ tổ quốc. Tiết: BÀI 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC 31 A.Thường xuyên rèn luyện sức khỏe. soạn kĩ giáo án. . .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của công dân. C. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.Học thuộc bài cũ. hoạt động 1: Đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: cho HS quan sát ảnh và thảo luận: I.Vì sao cần phải bảo vệ tổ quốc . MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 57 . II/ Học sinh: . Bài mới: 1)Đặt vấn đề: GV : . II/ Về kỹ năng: . ? Em có suy nghĩ gì khi xem các bức ảnh? Bảo vệ tổ quốc là tra chjs nhiệm của toàn HS:…… dân.

.... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .......Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự.....Thực hiện nghĩa vụ quân sự.... .. Nội dung kiến thức II..... GV: Gợi ý.. TRách niệm của HS: ..Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.Ra sức học tập tu dưỡng đạo đức..? Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của ai? công dân.. Vì sao phải bảo vẹ tổ quốc? ( Ghi như bên trái) 4....... quản lí xã hội à quyền của mọi người.. b.. µGiáo án môn: GDCD .. .. đất nước từ Hà Giang đêns Cà Mau là do ông cha ta xây dựng nên. Tham gia quản lí nhà nước........ bảo vệ chế độ X HCN và nhà nước CHXHCNVN.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. 1.... ? HS chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tổ quốc? HS:……...Bảo vệ trật tự an ninh xã hội.... .. hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm: HS: Chia HS thành 4 nhóm Nhóm 1: Bảo vệ tổ quốc là gì? HS: thảo luận trả lời.. HS: ………… b. ngày 27/7… ? Nêu độ tuổi tham gia nhập ngũ? HS: từ 18 dến 27 tuổi. luyện tập quân sự...... Chỉ cán bộ nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước... Nhóm 2: Vì sao phải bảo vệ tổ quốc? HS:……… ? Bảo vệ tổ quốc bao gồm những nội dung gì? GV: Ông cha ta đã phải chiến đấu và chiến thắng bao nhiêu kẻ thù trong suốt 400 năm lịch sử........... công tác lãnh đạo... Trong xã hội còn nhiều tiêu cực......Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh trong trường học và nơi cư trú.. Kẻ thù đang lợi dụng phá hoaị chúng ta.. Nội dung bài học... “ Cờ độc lập phải được nhuốm bằng máu. ... chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.... V... Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của công dân.... Dặn dò: Về nhà học bài .. ? Em hãy kể 1 số ngày kỉ niệm và lễ lớn trong năm về quân sự? HS: Ngày22/12.... 3.... Bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập... Bảo vệ tổ quốc bao gồm: ... đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi. quản lí còn kém.... Hoa độc lập phải được tưới bằng máu” ( Nguyễn Thái Học) IV..... làm bài tập.. vận động người kác làm nghĩa vụ quân sự........Thực hiện chính sách hậu phương quân đội..... Củng cố: -GV: Cho HS liên hệ các hoạt động bảo vệ tổ quốc.Rèn luyện sức khỏe.. -HS: Giới thiệu về hoạt động bảo vệ tổ quốc. . ? Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì sao? a..... GV: Kết luận chuyển ý..... D..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 58 ............. . 2.

...... Những biểu hiện về sống có đạo đức: .Hiến pháp năm 1992... nghị lực và hoài bão tu dưỡng để trưở thành công dân tốt có ích.. .......... Những chi tiết nào thể hiện Nguyễn Hải sống có đạo đức và làm việc theo PL Thoại là người sống có đạo đức? 2.. Những biểu hiện sống và làm việc theo HS:………........... MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1......Biết phân tích đánh giá các hành vi về đạo đức và tuân theo pháp luật của bản thân và mọi người xung quanh......Để sống có đạo đức và tuân theo pháp luật cân phải học tập và rèn luyện nhu thế nào? II/ Về kỹ năng: .......Bố mẹ kinh doanh trốn thuế...... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ................... ............. III/ Về thái độ: . .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.. I........ C......... .. hoạt động 1: Thảo luận tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: yêu cầu HS đọc Sgk...Phát triển những tình cảm lành mạnh đối với mọi ngưỡiug quanh..... pháp luật....... .Biết giao tiếp ứng xử có văn hóa...Một số bài tập trắc nghiệm.. Ổn định tổ chức lớp: II.....Làm các bài tập trong sách giáo khoa...... có đạo đức và tuân theo pháp luật. soạn kĩ giáo án.........Nguyễn Hải Thoại – Một tấm gương về 1.. ........Có ý chí.. Đặt vấn đề GV: Gợi ý HS trả lời các câu hỏi 1........... Tiết: 32 BÀI 18: SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT A. Ngày soạn:…........... ...................... B..Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo Pháp luật. chưa tốt về những chuẩn mực đạo đức gì ? 2) Triển khai các hoạt động: a................ Kiểm tra bài cũ: III....... II/ Học sinh: .... phiếu học tập.Đỡ 1 em bé bị ngã đứng dậy....... .....Bảng phụ.......... Về kiến thức: ....... 1....Làm theo pháp luật µGiáo án môn: GDCD ... ...... SGV........... ? Những hành vi trên đã thực hiện tốt...... ... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.............Học thuộc bài cũ. Bài mới: 1) Đặt vấn đề: GV : Đưa ra các hànhvi sau : ..Mối quan hệ giữa sống có đạo đức và tuân theo pháp luật..........Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 59 ....Nghiên cứu SGK. Luật nghĩa vụ quân sự..Chào hỏi lễ phép với thầycô ....Chăm sóc bó mẹ khi ốm đau ...

....... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... kính trọng. .....Thực hiện quy định nộp thuế và đóng bảo hiểm.Mọi người chăm lo lợi ích chung .. Lấy lợi ích của XH... 2 GV: nhận xét chữa bài cho HS GV: kết luận rút ra bài học cho HS.Đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi.. ? Quan hệ giữa sống có đạo đức và làm theo pháp luật? HS:…………... ..... . phát huy sức mạnh trí tuệ của quần chúng. năng động sáng tạo..........Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. biết chăm lo đến mọi người.. đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 60 .Chăm lo đời sống VC TT cho mọi người. bảo vệ giữ gìn trật tự an toàn xã hội.. gia đình và xã hội... 3... GV: Người sống có ĐĐ là người thể hiện: ..... biết giải quyết hợp lí giữa quyền lợi và NV.Trách nhiệm... HS:………. Việc làm của anh đã đem lại lợi ích gì cho bản thân......... . Tuân theo Pháp luật: Là sống và hành động theo những quy định của pháp luật 3.... hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận: ? Thế nào là sống có ĐĐ và tuân theo PL? GV: Gợi ý những chuẩn mực đạo đức : Trung hiếu... µGiáo án môn: GDCD . của DT là mục tiêu sống và kiên trì để thực hiện mục tiêu đó.... làm bài tập.Giáo dục cho mọi người ý thức pháp luật và kỉ luật lao đọng. mọi người . cống hiến cho XH....Biết tự tin... D.Công việc có trách nhiệm cao.. . IV. III... Bài tập.. mọi người và xã hội? HS:… GV: Kết luận… . đem lại lợi ích cho tập thể trong đó có lợi ích của cá nhân.... là trung tâm đoàn kết.Nâng cao uy tín của đơn vị. Củng cố: Giáo viên đưa ra bài tập tình huống và phiếu học tập V.... làm được nhiều việc có ích và được mọi người yêu quý...... công ty 2... cho công việc. ? Ý nghĩa của sống có ĐĐ và làm việc theo pháp luật? HS:………... 3. Ý nghĩa: .. Người có ĐĐ thì biết thực hiện tốt PL 4..... nó là động lực điều chỉnh hành vi nhận thức...... Quan hệ giữa có ĐĐ và tuân theo PL: Đạo đức là phẩm chất bến vững của mỗi cá nhân. Động cơ thúc đẩy anh là : ( SGK) KL: Sống và làm việc như anh NHT là cống hiến cho đất nước. 4. đến công việc chung.. Những biểu hiện nào chững tỏ NHT là người sống và làm việc theo pháp luật..... trung thực . . HS là ngay trên lớp bài 1..........Môi trường sống lãnh mạnh...... b.............. lễ.Giúp con người tiến bộ không ngừng..... ? Đối với HS chúng ta cầ phải làm gì? HS:……. Nội dung kiến thức II......Về nhà học bài ... Động cơ nào thôi thúc anh làm được việc đó? Động cơ đó thể hiện phẩm chất? HS:……. 2.....Luân phản đối . Nội dung bài học: 1..Mở rộng sản xuất theo QĐ của PL . Dặn dò: ...Đối với HS: Thường xuyên tự kiểm tra đánh giá hành vi của bản thân. Sống có ĐĐ là: suy nghĩ và HĐ theo những chuẩn mực ĐĐ XH.. thái độ trong đó có HVi PL. Nghĩa.. .

... . Từ đầu học kì II đến giờ.....Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.. hoạt động 2: Nội dung ôn tập Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Đặt các câu hỏi thảo luận nhóm: I/ Phần lí thuyết: 1. Vậy để hệ thống lại các bài học đó.. .. SGV.... soạn kĩ giáo án.... II/ Học sinh: ................HS có phương pháp là các dạng bài tập........... thầy trò ta sẽ nghiên cứu bài học hôm nay! b...... Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a.......Làm các bài tập trong sách giáo khoa....... hoạt động 1: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Giới thiệu bài............................HĐH đất nước? học tập VH.... . KHKT..........Nghiên cứu SGK........ nắm được những kiến thức cơ bản.......... đặc biệt là áp dụng các kiến thức đã được học vào trong cuộc sống.............. tư ? Nhiệm vụ của thanh niên HS chúng ta là tưởng chính trị……… µGiáo án môn: GDCD . ....... GV: Nhận xét.... Ngày soạn: Tiết: Bài 33 ÔN TẬP HỌC KÌ II A..... học bài và làm bài..Giúp HS có điều kiện ôn tập...... thầy trò ta đã học được 8 bài với những phẩm chất đạo đức và những vấn đề pháp luật cần thiết trong cuộc sống của mối người và xã hội.... hệ thống lại các kến thưc đã học trong học kì II..... Kiểm tra bài cũ: 1.................................. ...... C.Tạo cho các em có ý thức ôn tập.Học thuộc bài cũ.........Một số bài tập trắc nghiệm. . trọng tâm... III.. làm được các bài tập trong sách giáo khoa..... cho điểm..... tu dưỡng đạo đức..Bảng phụ.... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: .............. Ổn định tổ chức lớp: II....Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 61 .......... MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: . B...................... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I... Sống có đạo đức là gì? Thế nào là tuân theo Pháp luật? Nêu mối quan hệ ? 2..... HS cần phải làm gì để sống có đạo đức và tuân theo pháp luật? HS: trả lời theo nội dung bài học........ Em hãy nêu trách nhiệm của thanh niên 1/Trách nhiệm của thanh niên: Ra sức trong sự nghiệp CNH ............... phiếu học tập...

* Nhà nước tạo mọi điều kiện để công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ này……. Kinh doanh là gì? Thế nào là quyền tự do kinh doanh? Thuế là gì? Nêu tác dụng của thuế? HS:……………. Lao động là gì? Thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Em hãy nêu những quy định của nhà nước ta về lao động và sử dụng lao động? HS:/………. 4.. Lao động là hoạt động có mục đích của con gười nhằm tạo ra của cải…. Bảo vệ tổ quốc là gì? Vì sao ta lại phải 7. * Những quy định của pháp luật: .. quản lý xã hội? Công dân có thể tham gia bằng những cách nào? Nhà nước đã tạo điều kiện cho mọi công dân thực hiện tốt quyền này ra sao? HS:……………. * Mọi công dân phải thực hiện tốt Hiến pháp và Pháp luật. 6. 7. 3. thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ HS chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tổ của tổ quốc. Quyền ….gì? HS ……. .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 62 . có lỗi… * Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ đặc biệt mà các cá nhân tổ chức cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hành…. tổ chức thực hiện. HS cần phải học tập và tìm hiểu… 6. Thế nào là quyền tha gia quản lí nhà nước. Là công dân có quyền: tham gia bàn bạc.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Vi phạm pháp luật là gì? nêu các laọi vi phạm pháp luật? Thế nào là trách nhiện pháp lí? Nêu các loại trách nhiệm pháp lí? Học sinh cần phải làm gì…? HS…………………… 5. dịch vụ và trao đổi hàng hoá…. Kinh doanh là hoạt động sản xuất.Hôn nhân tự nguyện tiến bộ… .Hôn nhân ko phân biệt tôn giáo. * Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân… * Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc… 5.. Bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập. giám sát và đánh giá… * Công dân có thể tham gia bằng 2 cách: Trực tiếp hoặc gián tiếp. µGiáo án môn: GDCD ... 2. Hôn nhận là sự liên kết đặc biệt giữa 1 nam và 1 nữ…. chủ bảo vệ tổ quốc? quyền. * Quyền tự do KD là quyền công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức KT… * Thuế là 1 phần thu nhập mà công dân và các tổ chức kinh tế… 4.Vợ chồng có nghĩa vụ tực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa…. Hôn nhân là gì? nêu những quy định của Pháp luật nước ta về hôn nhân? Thái độ và trách nhiệm của chúng ta như thế nào HS:………. 3.. bảo vệ chế dọ XHCN…. Vi Phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật. *HS cần phải học tập rèn luyện để chuẩn bị hành trang vào đời… 2.

.........Về nhà học bài......Chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra học kì D............................... II/Phần bài tập: IV........................... ... * Đây là yếu tố giúp mỗi người tiến bộ không ngừng….............................................. Sống có đạo đức là suy nghĩ và hành 8......... Dặn dò: .................................quốc? HS:……… * Non sông ta có được là do cha ông ta đã đổ bao xương máu để bảo vệ… * HS cần phải học tập tu dưỡng đạo đức và rèn luyện sức khoẻ…............................................Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài..........Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 63 .....? hội…................ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ............. HS:…….................... làm bài tập..................... .............................................. Thế nào là sống có đạ đức và tuân theo động theo những chuẩn mực đạo đức xã pháp luật? Nêu mối quan hệ? Ý nghĩa...... ........................ µGiáo án môn: GDCD ............... 8................................ Củng cố: -Giáo viên đưa ra bài tập tình huống và phiếu học tập cho học sinh -Học sinh làm bài vào phiếu học tập -Giáo viên gọi một số em lên làm bài -Giáo viên nhận xét và đưa ra đáp án đúng V...................................

5 1 0. 2. 1.5đ. 6/ Nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc. b.5 đ.5 Vận dụng TN TL Câu 5: 0. Ổn định tổ chức lớp: II. 0. (Khoanh tròn vào ý đúng).5đ. Tổng số câu Tổng số điểm 2 1 3 3.5 2 3. 1. Mỗi câu trả lời đúng 0.5đ.5đ.5đ. 0. 0.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. 1đ. 5/ Quyền tham gia quản lý Câu 3: nhà nước của công dân. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. 7/ Sống có đạo đức và tuân Câu 4 : theo pháp luật.Năm học : 2009 – 2010.Ngày soạn: Tiết: 34 KIỂM TRA HỌC KÌ II A. Câu 6: 0. 1/ Em đồng ý với ý kiến nào sau đây? a. µGiáo án môn: GDCD . Đóng thuế là để xây dựng cơ quan nhà nước. 3 1. 0. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: I/ Về kiến thức: Giúp học sinh khắc sâu các kiến thức cơ bản đã học.5đ.5đ.5đ. GV phát đề cho HS: Đề kiểm tra A/ Ma trận : Các mức độ tư duy Nhận biết Thông hiểu Các chủ đề / nội dung TN TL TN TL 1/ Quyền và nghĩa vụ của Câu 2: công dân trong hôn nhân. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đề kiểm tra photo sẵn C. Đóng thuế là để nhà nước chi tiêu cho những công việc chung. Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian phát đề ) I/ Trắc nghiệm : ( 3 điểm ). II/ Về kỹ năng: Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế III/ Về thái độ: Nghiêm túc khi làm bài kiểm tra B. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: III. 2/ Quyền tự do kinh doanh và Câu 1: Câu 1 : nghĩa vụ đóng thuế. KIỂM TRA HỌC KỲ II . Môn: Giáo Dục Công Dân.5 B/ Đề thi : ( đính kèm theo ).Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 64 .5đ. 4/ Vi phạm pháp luật và trách Câu 3 : nhiệm pháp lý của công dân. Câu 4: 0. 3/ Quyền và nghĩa vụ lao Câu 2 : Câu 2 : động của công dân.5đ.

ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II I/ Trắc nghiệm : ( 3 điểm ). (1đ). c. làm đường sá. Cha mẹ hướng dẫn.b. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền của tất cả mọi người.b. c.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.b. b. rồi vừa học vừa trông coi của hàng.c. Mở xưởng sản xuất.5 đ ). Người có hành vi nguy hiểm cho xã hội. cầu cống. Câu 2 : . Câu 4 : .5 đ ). 2/ Những hành vi nào sau đây là trái với quy định của nhà nước về hôn nhân? a. Câu 2 : Thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Hợp đồng lao động là gì? ( 1. 5/ H 15 tuổi là học sinh lớp 9. b. Cả a. 4/ Trách nhiệm hình sự được áp dụng cho đối tượng nào sau đây? a. Theo em H phải làm cách nào trong các cách sau: a. 6/ Khi nói đến vai trò của đạo đức và pháp luật. d. µGiáo án môn: GDCD . b. quốc phòng. có người cho rằng: a.5 đ ). Đóng thuế là để xây dựng trường học.b. II/ Tự luận : ( 7 điểm ). b.c. c. d.b. Kết hôn không phân biệt tôn giáo. II/ Tự luận : ( 7 điểm ). bệnh viện. Câu 6 : . d.c. Đóng thuế là để xây dựng bệnh viện. Câu a. làm việc trong các cơ quan nhà nước.5 đ). c. Câu 3 : Trách nhiệm pháp lý có ý nghĩa như thế nào? ( 2. Xin làm hợp đồng. Câu 1 : .5 đ. đúng. Câu 1 : Thuế là gì? Vì sao thuế có tác dụng ổn định thị trường? ( 1.d. c. d. Thực hiện đúng đạo đức và pháp luật làm cho quan hệ xã hội tốt đẹp hơn. Câu 5 : . chi trả lương cho công chức. d. Câu 3 : . Xin vào biên chế. Tham gia QLNN và SH là quyền và trách nhiệm của tất cả mọi CD Việt Nam. Chỉ cần pháp luật nghiêm minh là sẽ quản lý được xã hội.5 đ ). xây dựng trường học.b.. Kết hôn khi đang có vợ hoặc có chồng. Người có hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 65 . góp ý cho con trong vấn đề hôn nhân. -Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung (như an ninh.. Mỗi câu trả lời đúng được 0. Pháp luật là phương tiện duy nhất để quản lý xã hội. Mở của hàng kinh doanh. Người có hành vi vi phạm các nguyên tắc quản lý của nhà nước. Chỉ có cán bộ công chức NN mới có quyền tham gia quản lý NN và XH. d. đều sai. Câu 4 : Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật? ( 1. 3/ Em tán thành những quan điểm nào sau đây? a. Câu 1 : (1. b. Người có hành vi vi phạm nội quy của tổ chức. Tham gia quản lý nhà nước và XH là quyền của tất cả mọi công dân Việt Nam. thuê mướn lao động. Muốn có việc làm để giúp đỡ gia đình.

.......... -Sống có đạo đức là suy nghĩ...5đ).5đ) IV................. về điều kiện lao động.............5 đ ).. -Mỗi loại thuế có nhiều mức thuế xuất khác nhau..... Câu 2 : ( 1......... (0.... -Răn đe mọi người không được vi phạm pháp luật (0... -Tuân theo PL là luôn sống và hành động theo những quy định của pháp luật. -Trừng phạt........... ..... Trên cơ sở tự nguyện...... (0.... (0.. Củng cố: Nhắc nhở h/s ................Chuẩn bị cho tiết sau ngoại khóa ..........5 đ )......... bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật và công lý trong nhân dân (0......... góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội..........5đ) -Ngăn chặn... của dân tộc làm mục tiêu sống và kiên trì hoạt động để thực hiện mục đích đó.. hạn chế.... cải tạo....Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. ngăn ngừa.. biết giải quyết hợp lý giữa quyền lợi và nghĩa vụ.. về việc làm có trả công..25đ).................. ......(1đ) Câu 3 : ( 2....... lấy lợi ích của xã hội..... (0.. những ngành nghề trong nền kinh tế........ đến công việc chung... -Quyền lao động của công dân là : Công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề.....5đ)....bình đẳng.... V........... (0....... có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân.......... (0.Tìm hiểu các tác hại của tệ nạn xã hội........ xoá bỏ VPPL trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội..... duy trì và phát triến đất nước................. tìm kiếm việc làm.......................25đ).. áp dụng cho mọi lĩnh vực hoạt động xã hội khác nhau................ Dặn dò: .... nuôi sống gia đình.. về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động...... Câu 4 : ( 1.............. (0............... -Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sứ dụng lao động.. D. lựa chon nghề nghiệp có ích cho xã hội...... (1đ)...5đ). có tác dụng khuyến khích........5đ).... biết chăm lo đến mọi người..............Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 66 .. ... -Nghĩa vụ lao động của công dân là : Mọi người phải lao động.................... ưu tiên phát triển hoặc hạn chế những mặt hàng.................... µGiáo án môn: GDCD ......... (0..................... -Hình thành...... đem lại thu nhập cho bản thân và gia đính....5 đ ).......-Thuế bao gồm có một hệ thống thuế...5đ) -Giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật....... hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội.. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .. giáo dục người vi phạm pháp luật..5đ)..

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: I/ Về kiến thức: Giúp HS tìm hiểu những gương người tốt. êm ấm. rèn luyện kĩ năng đánh giá vấn đề xã hội. trung ở độ tuổi nào nhiều nhất?). hạnh . quan tâm. học giỏi. việc tốt. chăm sóc chu Đa số các gia đình có lối sống lành mạnh.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Ổn định tổ chức lớp: II.Nghiên cứu tài liệu soạn bài. địa phương đã có biện pháp gì để ngăn µGiáo án môn: GDCD . để có đủ phẩm chất năng lực trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. C. ham chơi. văn hoá mà em biết? .Con cháu chăm ngoan.Nêu các tấm gương người tốt. hội… . III/ Về thái độ: Có ý thức rèn luyện bản thân. nghiện ngập.Sinh đẻ có kế hoạch. quan hệ . phúc.Ngày soạn: Tiết: 35 thùc hµnh ngo¹i khãa vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cña ®Þa ph- ¬ng TÊm g¬ng ngêi tèt.Cha mẹ mẫu mực. . trong mọi lĩnh vực. cha mẹ. thầy cô. Nhưng còn một số gia . kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. chính quyền không nghe lời ông bà.Biểu hiện của các tệ nạn xã hội: (11’) Do đâu mà có những tệ nạn này? (Tập .Con cái đều được đi học.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 67 . như còn mắc phải các tệ nạn xã . hoạt động 1: Nếp sống văn hoá ở điạ phương Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 1. trộm cắp. .Nếp sống văn hoá ở điạ phương: (10’) Các gia đình nơi em cư trú có nếp sống . II/ Về kỹ năng: Biết áp dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống. giúp đỡ lẫn nhau như thế nào? (Phẩm chất đạo. Nhận biết được các biểu hiện về các tệ nạn xã hội.Gia đình chăm lo phát triển kinh tế.Giữ gìn trật tự an ninh. đáo. đình chưa có lối sống lành mạnh.Cờ bạc. mại dâm. Kiểm tra bài cũ: III. Tiết học hôm nay chúng cùng tìm hiểu… 2)Triển khai các hoạt động: a.Đoàn kết. lễ phép. B. kinh tế…). Nêu các tệ nạn xã hội mà em biết? 2. đua đòi . .Do lười lao động. II/ Học sinh: Tìm hiểu các tấm gương người tốt. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. Em hãy kể một số gia đình có nếp sống . Trước những sự việc trên. viÖc tèt A. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . hạnh phúc.Vệ sinh đường ngõ xóm sạch đẹp.việc tốt ở địa phương qua các nội dung đã học. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Để giúp các em vận dụng những nội dung. việc tốt ở địa phương.

.. thầy cô dạy bảo.................... ... việc làm.....................Yêu thương.......Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.. giúp đỡ các gia việc xây dựng gia đình văn hoá? đình có hoàn cảnh trên............ Củng cố: ? Để giảm bớt được các tệ nạn xã hội mỗi chúng ta cần phải làm gì? ? Các tệ nạn xã hội ở Quảng trị ta hiện nay như thế nào? Tập trung nhiều nhất ở đối tượng nào? Vì sao? V.................................. nhắc nhở... D.......................Chăm chỉ học tập....... Dặn dò: Liên hệ thực tế địa phương những nội dung có liên quan như quyền và nghĩa vụ của trẻ em.. ............ Là H/S cần nỗ lực học tập tu dưỡng đạo đức để có đủ phẩm chất và năng lực trở 4.. trái pháp luật xâm hại đến tài sản nhà -> Phát hiện thấy các hành vi vi phạm pháp nước và công dân… luật phải phê phán tố cáo lên những người có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn... nhiệm phê phán tố cáo các hành vi làm .........Giáo dục......... giải quyết. Chính quyền địa phương đã có những biện pháp giáo dục..............................................................................Đưa đi cải tạo.. ............chặn? -> Thanh thiếu niên.... IV.........Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 68 . */ Thảo luận: .... ...... ..Tích cực tham gia các hoạt động ở trường lớp và ngoài xã hội.... µGiáo án môn: GDCD ....... nghe lời ông bà.................... động viên........... của công dân..................... phê bình.... Là H/S em sẽ làm gì để góp phần vào ............... cha em sẽ làm gì? mẹ..... và xã hội.Việc làm của địa phương: (8’) và xử lý nghiêm minh… ..... giúp đỡ mọi người.Tu dưỡng đạo đức..........Phạt hành chính................... Khi thấy các hành vi vi phạm pháp luật .......... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ............. tạo công ăn việc làm 3.................Đoàn lết với bạn bè và mọi người xung Mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần trách quanh............. ......Tạo công ăn....Quan tâm...........Liên hệ thực tế: (10’) thành người công dân có ích cho gia đình ......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful