Tiết thứ: 1

Ngày soạn:
Lớp dạy:
Bài 1: CHÍ CÔNG VÔ TƯ
I/MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
-HS hiểu được thế nào là chí công vô tư (CCVT), những biểu hiện của CCVT, vì sao cần
phải
-Rèn luyện phẩm chất CCVT.
2. Kĩ năng:
-HS phân biệt được hành vi có hoặc không CCVT. Biết kiểm tra, đánh giá hành vi của
mình để rèn luyện phẩm chất CCVT.
3. Thái độ: Biết quý trọng và ủng hộ những hành vi CCVT, phê phán, phản đối những
hành vi thiếu CCVT.
II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:
Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin, Kn trình bày suy nghĩ, KN tư duy phê phán, KN ra
quyết định, kĩ năng giải quyết vấn đề
III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC:
Thảo luận nhóm, động não, phân tích trường hợp điển hình, dự án, trình bày 1 phút
IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Kể chuyện.
- Phân tích, giảng giải
- Thuyết minh, đàm thoại, nêu vấn đề.
- SGK, SGV GDCD 9.
- Mẫu chuyện, ca dao, danh ngôn nói về CCVT.
- Bài tập tình huống.
V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài cũ:
3/Bài mới:
a)/Khám phá:
b)/Kết nối: Giói thiệu bài: GV nêu ý nghĩa, tác dụng và sự cần thiết phải rèn luyện phẩm
chất CCVT để dẫn dắt vào bài.
Hoạt động 1: Hướng dẫn phân tích truyện đọc
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
1. Đặt vấn đề
- Tô Hiến Thành dùng người là căn cứ
-GV yêu cầu HS đọc truyện.( SGK )
vào khả năng gánh vác công việc của mỗi
- GV nêu câu hỏi:
người, không vị nể tình thân. qua đó thể
1. Tô Hiến Thành có suy nghĩ ntn trong hiện ông là người công bằng không thiên
việc dùng người và giải quyết công việc?
vị, hoàn toàn xuất phát từ lợi ích chung.
2. Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của
nghiệp cách mạng của chư tịch Hồ Chí Bác Hồ là một tấm gương sáng. Bác đã
Minh? Điều đó đã tác động đén ntn đến giành trọn cuộc đời mình cho đất nước,
tình cảm của ND ta đối với Bác?
Bác chỉ theo đuổi một mục đích là “Làm
µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

1

3. Những việc làm của Tô Hiến Thành và cho ích quốc, lợi dân ”.
Bác Hồ thể hiện phẩm chất gì?
- Những việc làm của THT và Bác Hồ
đều biểu hiện phẩm chất CCVT. Điều dó
mang lại lợi ích chung cho toàn XH, làm
cho dân thêm giàu, nước thêm mạnh.
- CCVT là phẩm chất đạo đức tốt đẹp,
cần thiết cho tất cả mọi người. Song p/c
- HS Thảo luận và trình bày
đó không chỉ thể hiện qua lời nói mà phải
- GV nêu kết luận
thể hiện bằng việc làm hàng ngày. Chúng
ta cần phải biết ủng hộ những việc làm
CCVT, phê phán, lên án những việc làm
thiếu CCVT .
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS liên hệ thực tế
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
GV nêu câu hỏi:
2. Nội dung bài học
1 Thế nào là CCVT?
( Xem SGK )
2. CCVT có ý nghĩa như thế nào?
3. HS phải rèn luyện CCVT như thế nào?
c/Thực hành, luyện tập: Hướng dẫn giải bài tập
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
- GV yêu cầu HS giải các bài tập 1, 2
3. Bài tập
- HS chuẩn bị bài và trình bày.
Bài 1: những việc làm thể hiện p/c
- GV nhận xét, bổ sung.
CCVT là: a, b, c, d .
Bài 2: Tán thành các quan niệm d, đ .
d/Vận dụng:
- HS nêu một số câu ca dao, tục ngữ nói về CCVT hoặc thiếu CCVT.
- GV nêu kết luận toàn bài.
4/Hướng dẫn về nhà: HS làm bài tập 3, 4 và chuẩn bị bài : Tự chủ.
VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………....

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

2

Tiết thứ: 2
Ngày soạn:
Lớp dạy:
Bài 2: TỰ CHỦ
I/MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: HS hiểu:
- Thế nào là tự chủ, Biểu hiện của tính tự chủ.
- Ý nghĩa của tính tự chủ và sự cần thiết phải rèn luyện tính tự chủ.
2. Kĩ năng:
- Nhận biết được biểu hiện của tính tự chủ và thiếu tự chủ.
- Biết đánh giá hành vi của bản thân và người khác.
- Biết cách rèn luyện tính tự chủ.
3. Thái độ:
- Tôn trọng những người biết sống tự chủ .
- Có ý thức rèn luyện tính tự chủ trong quan hệ với mọi người.
II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:
Kĩ năng ra quyết định, KN kiên định, KN thể hiện sự tự tin, KN kiểm soát cảm xúc
III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC:
- Thảo luận nhóm, xử lí tình huống, đống vai, động não, khăn trải bàn
IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Đàm thoại, kể chuyện, thuyết trình.
- Thảo luận nhóm, liên hệ thực tế.
- SGK, SGV GDCD 9.
- Mẫu chuyện, ví dụ thực tế.
V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài cũ:
Thế nào là CCVT? Nêu VD về những việc làm CCVT trong thực tế cuộc sống?
HS cần rèn luyện p/c CCVT như thế nào?
3/Bài mới:
a)/Khám phá:
b)/Kết nối: GV giới thiệu về tấm gương thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí để dẫn dắt vào bài.
Hoạt động 1: Thảo luận phân tích thông tin trong mục đặt vấn đề
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
- Gv yêu cầu HS đọc 2 mẫu chuyên (SGK) 1. Đặt vấn đề
- GV nêu câu hỏi:
- Khi biết con mình bi nhiểm HIV?AIDS
1. Bà tâm có thái độ NTN khi biết con Bà Tâm rất đau xót nhưng không khóc
mình bị nhiểm HIV/AIDS?
trước mặt con, bà đã nén chặt nỗi đau để
2. N từ một HS ngoan đã trở thành người chăm sóc con và độngviên những gia
nghiện ngập, trọm cắp ntn? Vì sao?
đình có người bị nhiểm HIV khác không
3. Cách cư xử của bà Tâm và N khác nhau xa lánh, hắt hủi người bị nhiểm HIV.
như thế nào?
- N được bố mẹ nuông chiều , ban bè xấu
4. Theo em ntn là một người có tính tự rủ rê, hút thuốc, uống rượu bia, trốn học ,
chủ?
đua xe , thi trược, buồn phiền, nghiện hút
5. Vì sao con người lại cần có tính tự chủ? và trộm cắp.
µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

3

Tự chủ: Bình tĩnh không nóng nảy. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 3. . . tục ngữ nói về tính tự chủ hoặc thiếu tự chủ . Chúng ta cần làm gì để rèn luyện tính tự chủ? . không vội vàng.GV gọi 2 HS lên bảng ghi ý kiến: Tự chủ thì dễ bị sa ngã. e .Bà tâm là người đã làm chủ được tình cảm. b.GV nêu kết luận toàn bài.GV yêu cầu HS giải bài tập 1.Con người có tính tự chủ thì mới đứng vững được trước mọi hoàn cảnh. .HS nêu một số câu ca dao.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. ..Tính tự chủ của một người là làm chủ được bản thân trước những tác động hay mọi sự cám dỗ xung quanh. hành vi của mình. Bài 2: HS liên hệ thực tế để kể một câu . hư hỏng. .. Tự chủ có ý nghĩa như thế nào? 3. 4 VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. bổ sung.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 4 . khôn bị người khác lôi kéo… .HS nhân xét.HS thảo luậ nhóm và trình bày. c/Thực hành. d. 2.. và thiếu tự chủ.GV nhận xét.GV nêu câu hỏi: ( Xem SGK ) 1. chuyện về một người có tính tự chủ. luôn tự tin. . d/Vận dụng: .HS tự liên hệ bản thân .HS chuẩn bị bài và trình bày. Nếu không có tính tự chủ . bổ sung. Bài tập Hướng dẫn giải bài tập Bài 1: Em đồng ý với ý kiến: a. Tiết thứ: 3 µGiáo án môn: GDCD . không vững vàng trước cám dỗ… Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tìm hiểu nội dung bài học 2.HS trả lời -GV tóm tắt theo nội dung bài học. hành động nóng nảy.Thiếu tự chủ: Suy nghĩ. ………………………………………………………………………………………………. Thế nào là tự chủ? 2.. N không làm chủ được bản thân trước cám dỗ. 4/Hướng dẫn về nhà: Bài tập về nhà: 3. Nội dung bài học . * Biểu hiện củ tự chủ và thiếu tự chủ . vượt qua được sự đau khổ. Tính tự Tìm hiểu những biểu hiện của tính tự chủ chủ giúp con người có tính tự tin và hành và thiếu tự chủ động đúng đắn.

góp ý với bạn bè và những người xung quanh nhằm thực hiện dân chủ và kỉ luật.Nhận biết được hành vi dân chủ. Đặt vấn đề . Những biểu hiện của dân chủ và kỉ luật. giảng giải. .Biết đánh giá nhận xét hành vi của bản thân và những người xung quanh. .GV nêu câu hỏi: * Việc làm phát huy dân chủ ở lớp 9A: 1.Việc làm thiếu DC của ông giám đốc. kỉ luật.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. thiếu dân chủ hoặc giả danh dân chủ. Hãy nêu các việc làm phát huy dân chủ GVCN đề nghị lớp họp bàn XD kế hoạch và thiếu dân chủ trong các tình huống trên.Ca dao tục ngữ.HS hiểu thế nào là dân chủ. Có thái độ ủng hộ những việc làm tốt. góp phần xây dựng XH công bằng dân chủ văn mimh. thảo luận nhóm. 2. những biểu hiện của dân chủ và kĩ luật Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức .Có ý thức tự giác rèn luyện tính DC và kỉ luật. Kiến thức .Các tình huống có nội dung liên quan.SGK. Hoạt động 1: Đàm thoại giúp HS bước đầu tìm hiểu.Hiểu ý nghĩa của việc tự giác thực hiên yêu cầu phát huy dân chủ và kỉ luật là cơ hội. .. Sự kết hợp biện pháp dân chủ của lớp 9A ..Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 3: DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.GV yêu cầu HS đọc tình huống ( SGK ) 1. 3. . V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Tự chủ là gì? Hãy nêu một số biểu hiện tự chủ của một bạn HS trong học tập và rèn luyện? Em cần làm gì để rèn luyện tính tự chủ? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài: GV nêu lên tầm quan trọng của việc phát huy tính dân chủ và kỉ luật để dẫn dắt vào bài mới. động não IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . hoạt động của lớp. .Biêt nhận xét. phản đối những việc làm trái với dân chủ XHCN. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tư duy phê phán. giải quyết tình huống. 2. .Kích thích tư duy. SGV GDCD 9.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 5 .. .. mẫu chuyện có nội dung liên quan. Kĩ năng . Kn trình bày suy nghĩ III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. được thể hiện như thế nào? * Sự kết hợp DC và KL ở lớp 9A: µGiáo án môn: GDCD . ứng xử phát huy tính dân chủ và thể hiện tính kĩ luật.Có kĩ năng giao tiếp. là điều kiện để mọi người phát triển nhân cách. Thái độ .

KL là điều kiện để phát huy dân chủ.GV tóm tắt nội dung chính của bài học .Những việc làm thiếu dân chủ của một 5.GV nhận xét.HS chuẩn bị bài và trình bày.Mọi người được tự do bàn bạc. không ai đứng ngoài cuộc. Hãy nêu các việc làm thể hiện tính dân .Mọi người cần tự giác chấp hành KL.GV nêu câu hỏi: 2. c/Thực hành. người dân không được biết. Dân chủ và kỉ luật có tác dụng như thế được tự do phát biểu ý kiến… nào? Nêu ví dụ.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức . không tôn trọng và tiếp thu ý kiến nhân dân. * Việc làm của giám đốc có tác hại: SX . . của cử tri. 2 . Việc làm của giám đốc trong câu chuyện phục.GV nhận xét bổ sung và kết luận phần 1 giảm sút.Kỉ luật là: 2. các tổ chức XH phải có trách nhiệm tạo điều kiện để mọi người phát huy được tính dân chủ. đáng của mình… . . nhà trường tổ chức cho HS góp 3. Mọi người cần làm gì để phát huy DC và số cơ quan nhà nước hiện nay: Hạch sách rèn luyện tính KL? nhũng nhiễu nhân dân.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 6 . kế hoạch đã được thực hiện tốt.DC và KL đem lại lợi ích cho việc phát triển nhân cách của mỗi người và góp phần phát triển XH ( nêu ví dụ ) .Em hiểu thế nào là dân chủ ? Thế nào là . luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Hoạt động 3 Hướng dẫn giải bài tập. lớp 9A là gì? * Ở lớp 9A mọi khó khăn đã được khắc 4. dân bàn. . µGiáo án môn: GDCD . được bàn bạc những công việc liên quan đến lợi ích chính . Dân chủ và kỉ luật có mối quan hệ như ý kiến vào bản nội quy của học sinh. Tác dụng của việc phát huy dân chủ của dỏ để nhắc nhỡ đôn đốc. -GV yêu cầu HS giải các bài tập. công ti bị thua lỗ nặng.Dân chủ là: kỉ luật? . bổ sung. …kiểm tra ”.HS thảo luận trả lời. thứ 2 có tác hại như thế nào? cuối năm lớp được tuyên dương. d/Vận dụng: .GV gợi ý để HS hiểu được ý nghĩa của chủ trương “ Dân biết. . Nội dung bài học 1. lớp đã thành lập đội cờ 3. thế nào? trong các cuộc họp của thôn buôn bà con 4.Những việc làm thể hiện tính dân chủ: chủ và thiếu dân chủ trong thwcjtees cuộc Đại biểu QH tiếp xúc và tiếp thu ý kiến sống hiện nay.DC và KL có mối quan hệ hữu cơ với nhau: DC để mọi người phát huy khả năng của mình vào công việc chung.

Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 7 . ………………………………………………………………………………………………... 4 và chuẩn bị bài “ Bảo vệ hòa bình ” VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….GV nêu kết luận toàn bài... 4/Hướng dẫn về nhà: Bài tập về nhà 3. µGiáo án môn: GDCD .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.

. bảo vệ hòa bình? . CTTG lần thứ hai có 60 triệu người chết + Từ 1900-2000 CT đã làm hơn 2 triệu trẻ em chết.Dân chủ và kỉ luật có tác dụng như thế nào? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài: GV yêu cầu cả lớp hát bài: “ Trái đất này là của chúng mình ”. bài báo. tư liệu về chiến tranh và các hoạt động bảo vệ hòa bình.HS các nhóm thảo luận và trình bày. chống CT do nhà trường hoặc địa phương tổ chức.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 8 . trò chơi IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . 20 triệu trẻ em phải bơ vơ.GV nhận xét và kết luận: Hòa bình đem lại cho con người những điều tốt đẹp. KN tìm kiếm và xử lí thông tin III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm.Thế nào là hòa bình.Qua các thông tin và hình abhr trên chung ta thấy được sự tàn khốc của chieenstrang.Hâu quả của chiến tranh: +Cuộc CT TG lần thứ nhất đã làm 10 triệu người chết. ứng xử. 3. hơ 300000 trẻ em µGiáo án môn: GDCD . . . Hoạt động 1: Phân tích thông tin. thế nào là bảo vệ hòa bình.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. yêu cầu HS nêu ý nghĩa của bài hát để dẫn dắt vào bài mới. Chúng ta cần làm gì để ngăn chặn chiến tranh. Chiến tranh đã gây ra những hậu quả như thế nào? 3. 2. SGV GDCD 9.SGK. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng giao tiếp. Kĩ năng: Tích cực tham gia các HĐ vì HB. Đặt vấn đề . Em có suy nghĩ gì khi xem các hình ảnh và đọc các thông tin trên? 2. KN xác định giá trị.Tranh ảnh. Kiến thức: HS hiểu: . Thái độ: Biết cư xử một cách hòa bình thân thiện. giá trị của hòa bình và sự cần thiết phải bảo vệ hòa bình chống chiến tranh. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: .Tiết thứ: 4 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 4: BẢO VỆ HÒA BÌNH I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Vì sao phải bảo vệ hòa bình chống chiến tranh. .Dân chủ là gì? Nêu ví dụ? Kỉ luật là gì? Nêu ví dụ? . 6 triệu trẻ em bị thương. . khăn trải bàn. KN tư duy phê phán. tình huống Hoạt động của thầy và trò -GV yêu cầu HS đọc phần thông tin và quan sát ảnh để thảo luận trả lời câu hỏi -GV chia lớp thành 3 nhóm ( mỗi nhóm thảo luận 1 câu hỏi ) 1. Đó là Nội dung kiến thức 1.Trách nhiệm của mỗi người đối với việc bảo vệ hòa bình chống chiến tranh.

mọi quốc gia trên thế giới. gây chiến tranh tại nhiều nơi trên thế giới.Bài tập Bài 1: Các hành vi thể hiện lòng yêu chuộng hòa bình : a. lạc hậu. thân thiện. buộc phải đi lính . mọi dân tộc. .GV nhận xét. . b. Bài 2: Tán thành ý kiến : a. chống chiến tranh do trường .Chiến tranh chính nghĩa là các nước tiến hành CT chống xâm lược. . xung đột sắc tộc. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Hướng dẫn giải bài tập -GV yêu cầu HS giải các bài tập 2.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 9 .HS chuẩn bị bài và trình bày . phản đối các cuộc CT phi nghĩa. Vì sao nhân dân Việt Nam lại yêu hòa bình và luôn phản đối chiến tranh? 4.GV nêu kết luận toàn bài. . chống chiến tranh? c/Thực hành. Còn CT phi nghĩa là CT xâm lược. e. 3. 4 .GV nêu câu hỏi 1. c Bài 3: HS tìm hiểu các hoạt động bảo vệ hòa bình. Vì vậy. chống chiến tranh? 3. nhân dân trong nước tổ chức giới thiệu cho các bạn biết d/Vận dụng: . Chúng ta cần làm gì để bảo vệ hòa bình. Ngày nay.Tổ chức cho HS vẽ cây “Hòa bình” . 4/Hướng dẫn về nhà: Học thuộc nội dung bài học. bảo vệ hòa bình chống chiến tranh là trách nhiệm của mọi người. giữa các quốc gia trên thế giới. Hãy phân biệt giữa CT chính nghĩa và CT phi nghĩa. hạnh phúc cho con người. VÌ sao ngày nay vẫn phải tiếp tục bảo vệ hòa bình. VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . Nội dung kiến thức 2. bất hạnh cho con người. địa phương . . Nêu sự đối lập giữa CT và hòa bình. làm bài tập SGK.Hòa bình đem lại sự bình yên.GV nêu kết luận: Chúng ta phải biết ủng hộ các cuộc CT chính nghĩa. i. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò . Hướng dẫn phân tích làm rõ nội dung -GV nêu câu hỏi: 1. 2. chuẩn bị trước bài 5. d. bình đẵng giữa con người với con người. giữa các dân tộc. ấm no. lớp. nghèo nàn. bổ sung.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Nội dung bài học ( Xem sgk ) Nội dung kiến thức 3. khủng bố. h. Hòa bình là như thế nào? Thế nào là bảo vệ hòa bình? 2. Còn chiến tranh đem lại đau thương. bảo vệ hòa bình.cầm súng giết người. chống CT chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ tôn trọng.GV hướng dẫn HS lập kế hoạch hoạt động vì hòa bình . lên án.HS suy nghĩ trả lời .Để bảo vệ hòa bình. là khát vọng của loài người.hạnh phúc. các thế lực phản động hiếu chiến vẫn đang có âm mưu phá hoại hòa bình. bảo vên độc lập tự do.

.hữu nghi V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Vì sao phải bảo vệ hòa bình? Hãy nêu các hoạt động bảo vệ hòa bình chống chiến tranh mà em có thể tham gia? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài: GV nêu ví dụ về một hoạt động có ý nghĩa xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế gới để dẫn dắt vào bài mới. VN với các dân tộc khác mà em biết. Thái độ: Biết ủng hộ các chính sách hòa bình. sự kiện và hình ảnh hệ ngoại giao với 167 quốc gia. Nêu ví dụ về mối quan hệ hữu nghị giữa các nước Trung Quốc.Tính đến tháng 10/2002 VN đã có QH quan sát ảnh trong SGK. các diễn đàn hợp tác HS: Liên hệ thực tế về tình hữu nghị giữa trong khu vực và trên thế giới. đống vai.Bài hát. VN có quan 1.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 10 . 3. KN tư duy phê phán III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: . Đến tháng 3/2003. Đặt vấn đề -GV yêu cầu HS đọc phần thông tin và . nước ta với các dân tộc khác trên thế giới * HS các nhóm trình bày tư liêu đã sưu µGiáo án môn: GDCD .Thảo luận nhóm. 2. động não. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng giao tiếp. trao đổi trên em có suy nghĩ gì về tình hữu nghị ngoại giao với 61 quốc gia trên thế giới.Việt Nam có mối quân hệ hữu nghi với 2. giữa VN với các dân tộc khác? . ứng xử.Bản đồ về quan hệ hữu nghị giữa nước ta với các dân tộc khác. Thái Lan. với 47 tổ chức song phương và đa . Kĩ năng: HS biết thể hiện tình hữu nghị với thiếu nhi và nhân dân các nước khác trong cuộc sống hàng ngày. Tiết thứ: 5 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 5: TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. mẫu chuyện vầ tình đoàn kết. Qua các thông tin.SGK. . Cam-pu chia. Kiến thức: HS hiểu: .Biểu hiện của tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. ý nghĩa của tình hữu nghị giữa các dân tộc. . SGV GDCD 9.Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. xử lí tình huống IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . Cu-ba…Nước ta có mối quan hệ với các tổ chức.………………………………………………………………………………………………….Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Hoạt động 1: Phân tích thông tin phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 1. hữu nghị của Đảng và Nhà nước ta.GV nêu câu hỏi: phương. Lào.

1. cởi mở với người nước ngoài.Tham gia quyên góp các nước gặp khó khăn. . dÉn ®Õn nguy c¬ chiÕn tranh. . KHKT .Hướng dẫn HS lập kế hoach hoạt động thể hiện tình hữu nghị với HS trường khác.T¹o sù hiÓu biÕt lÉn nhau.tầm Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 2. . ………………………………………………………………………………………………. .Chñ ®éng t¹o ra c¸c mèi quan hÖ quèc tÕ thuËn lîi. Kh¸i niÖm t×nh h÷u nghÞ Lµ quan hÖ b¹n bÌ th©n thiÐt GV nêu câu hỏi: gi÷a níc nµy víi níc kh¸c. Nội dung bài học a. . . Tình hữu nghi… là như thế nào? b. tr¸nh g©y c¨ng th¼ng. ChÝnh s¸ch cña §¶ng .Viết thư thăm hỏi bạn bè quốc tế.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 11 . khác ntn? gi¸o dôc. 4/Hướng dẫn về nhà: Chuẩn bị trước bài “ Hợp tác cùng phát triển ” VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. c/Thực hành.H÷u nghÞ.. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Häc sinh chóng ta cÇn ph¶i GV: Chúng ta cần làm gì để góp phần xây .Gv nêu kết luận toàn bài. m©u thuÉn. v¨n ho¸. d/Vận dụng: .ThÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt h÷u dựng tình hữu nghị với các dân tộc khác? nghÞ víi b¹n bÌ vµ ngêi níc ngoµi Bài tập . µGiáo án môn: GDCD . 3.Lịch sự. hîp t¸c gióp nhau sách hòa bình hữu nghi với các dân tộc cïng ph¸t triÓn: Kinh tÕ.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.T¹o c¬ héi ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c nào? d©n téc cïng hîp t¸c ph¸t trÓn.Th¸i ®é cö chØ viÖc lµm lµ t«n Bài 1: Các việc làm thể hiện tình hữu träng th©n thuéc trong cuéc nghị với bạn bè và người nước ngoài sèng hµng ngµy . Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính ..Tham gia giao lưu văn hóa thể thao.§¶m b¶o thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc. c. y tÕ. ý nghÜa 2..Hoµ nhËp víi c¸c níc trong qu¸ tr×nh tiÕn lªn cña nh©n lo¹i.Quan hệ hữu nghị…có ý nghĩa như thế .

Thế nào là hợp tác.Tiết thứ: 6 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 6: HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: HS hiểu: 1. các nguyên tắc hợp tác.Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề hợp tác với các nước khác.Tranh ảnh. động não. hỏi chuyên gia. lương thực. Kĩ năng: HS có tinh thần hợp tác với bạn bè và mọi người trong các hoạt động chung. giáo dục. KN tư duy phê phán. dự án IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . 3. Sự hợp tác quốc tế góp µGiáo án môn: GDCD . bài báo có chủ đề liên quan. không có một 2.Đặt vấn đề -Việt Nam đã tham gia vào tất cả các tổ -GV yêu cầu HS đọc thông tin ở SGK chức quốc tế tên nhiều lĩnh vực: Thương -GV chia lớp thành 3 nhóm và nêu câu hỏi: mại. một quốc gia riêng rẻ nào có thể ta và các nước khác? Vì sao lại phải hợp tác giải quyết được. Qua các thông tin tình huống trên.SGK. SGV GDCD 9 . KN hợp tác III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. KN tìm kiếm và xử lí thông tin. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: KN xác định giá trị. y tế.. 1. Thái độ: HS biết ủng hộ chính sách hòa bình hữu nghị và hợp tác của Đảng và Nhà nước ta. trách nhiệm của HS trong việc rèn luyện tinh thần hợp tác.. . băng hình.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 12 . 2. Kiến thức: . V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: -Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? -HS có thể làm gì để góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài : GV nêu một công trình xây dựng hoặc một công trình khoa học mà đó là kết quả của sự hợp tác giữa nước ta với các nước khác để từ đó dẫn dắt vào bài mới Hoạt động 1: Phân tích thông tin Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 1.Chúng ta cần hợp tác vì: Này nay thế nhận xét gì về QHHT giữa nước ta với các giới đang đứng trước những vấn đề bức nước trong khu vực và trên thế giới? xúc mang tings toàn cầu.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. sự cần thiết phải hợp tác. Sự hợp tác mang lại lợi ích gì cho nước dân tộc. em có .

tránh dùng vũ lực. Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương như thế nào trong vấn đề hợp tác với các nước khác? Sự hợp tác phải dựa trên những nguyên tắc nào? -HS các nhóm thảo luận và trình bày . Bài 3: HS giới thiệu những tấm gương hợp tác tốt của các bạn trong trường. bình đẳng.GV nhận xét và nêu kết luận.nhà máy lọc dầu Dung Quất. bổ sung c/Thực hành.Hợp tác phải dựa trên những nguyên tắc nào? 3.GV yêu cầu HS giải các bài tập 2. VD: Nhà máy thủy điện Hòa Bình.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 13 ..Em hiểu thế nào là hợp tác? 2.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. làm bài tập SGK. Nội dung bài học ( Xem SGK ) * HS các nhóm thảo luận và trình bày. d/Vận dụng: Hệ thống bài học bằng sơ đồ đã chuẩn bị từ trước.Sự hợp tác QT có ý nghĩa như thế nào? 4.HS trả lời .Cả lớp nhận xét. các nước trong khu vực và trên thế giới dựa trên nguyên tắc tôn trọng. các bên cùng có lợi. Bài tập Bài 2: HS tự nêu sự hợp tác của bản thân trong công việc chung và kết quả của sự hợp tác đó. cường quyền. . Hoạt động 2: Tìm hiểu ND bài học Hoạt động của thầy và trò -GV nêu câu hỏi: 1. trong lớp hoặc ở địa phương . * HS trình bày..Đảng và NN ta chủ trương như thế nào đối với vấn đề hợp tác quốc tế? .HS trình bày . Nội dung kiến thức 3. 4/Hướng dẫn về nhà: Học thuộc nội dung bài học. chuẩn bị trước bài 7 VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD .GV yêu cầu HS nêu các biểu hiện của tinh thần hợp tác trong cuộc sống trong các mối quan hệ hàng ngày( thể hiện trong cách xử sự với mọi người) . Cùng nhau giải quyết những vấn đề bức xúc của khu vực và thế giới. Nội dung kiến thức 2.GV tóm tắt ND chính của bài học Biểu hiện của tinh thần hợp tác trong cuộc sống hàng ngày . 3 .Đảng và Nhà nước ta chủ trương: Tăng cường quan hệ hợp tác với các nướcXHCN. giải quyết bất đòng tranh chấp bằng thương lượng hòa bình. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Giải bài tập . áp đặt . phần thúc đẩy kinh tế nước ta và các nước khác phát triển.3.

Bảng phụ.. 3.Phê phán đối với việc làm.. Đặt vấn đề: Chia HS thành nhóm nhỏ… 1 Bác Hồ nói truyện về lòng yêu nước 1. . ……………………………………………………………………………………………….. KN thu thập và xử lí thông tin III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. bảo vệ . tư liệu tham khảo .Bổn phận của công dân – HS đối với việc kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp đó 2. bảo vệ truyền thống dân tộc.ý nghĩa của truyền thống dân tộc và sự cần thiết phải kế thừa và phát huy . thói quen lạc hậu cần xoá bỏ. .Một số bài tập trắc nghiệm. được thể hiện như thế nào qua lời nói của + Đó là truyền thống quý báu của dân tộc Bác Hồ? vượt qua mọi khó khăn gian khổ.Có thái độ tôn trọng.Biết phân biệt truyền thống tốt đẹp của dân tộc với phong tục tập quán.Tranh ảnh.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 14 . HS:…… + Có nhiều tấm gương về truyền thóng µGiáo án môn: GDCD .Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc . thái độ thiếu tôn trọng…TT tốt đẹp của dân tộc. . KN đặt mục tiêu. KN trình bày suy nghĩ.………………………………………………………………………………………………….. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng xác định giá trị. Kĩ năng: . . V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: 1/Thế nào là hợp tác? Những vấn đề nào cần có sự hợp tácquốc tế ? 2/ Những nguyên tắc hợp tác của Đảng và nhà nước ta ? Đối với HS cần làm gì để có sự hợp tác tốt ? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: Tìm hiểu phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS đọc truyện I. Truyền thống yêu nước của dân tộc ta của dân tộc ta. giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc . Kiến thức: HS cần nắm vững . trình bày 1 phút.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. .Tích cự tham gia các hoạt động tuyên truyền.8 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 7: KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. phiếu học tập. động não. Thái độ: .Có kĩ năng phân tích đánh giá…các giá trị của truyền thống. Tiết thứ: 7 . phòng tranh IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: .

) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc. 3. được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. bất khuất chông giặc ngoại xâm. cách nôi dạy con cái…. tôn sư trọng đạo.Đền ơn. .Kính già yêu trẻ..Bảo vệ. Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc: Yêu nước. Em hãy kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta mà em biết? HS:……… HS: các nhóm thảo luận trả lời. Trách nhiệm của chúng ta: .ở Việt Nam: “ Giặc đến nhà. ý nghĩa: Góp phần tích cựcvào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân. đáp nghĩa. kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. họ còn kể cặn kẽ công việc của mình. . ăn khao. .GV: Kể về truyền thống yêu nước. + Lòng yêu nướcđược thể hiện bằng nhiều hành động. .Thương người như thể thương thân. dân quyết chiến đấu chống Mĩ… .để thầy giáo thấy được những kết quả tốt đẹp mà thầy đã dạy. lối sống. việc làm khác nhau và có ở tất cả mọi người dân Việt Nam 2. dân tộc.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 15 . Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần( tư tưởng. Nội dung bài học. Truyện về 1 người thầy .Truyền thống yêu nước. nhân nghĩa.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. HS: các nhóm thi đua giành điểm… ? Bên cạnh đó còn 1 số truyền thống ko tốt vẫn còn tồn tại em háy kể 1 vài ví dụ HS: Ma chay.. cưới xin linh đình.ở Nam Tư. 1. ? Em hãy nêu nững truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? HS:…….. hiếu thảo…. .Phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ. Nội dung kiến thức II. ca dao đã chuẩn bị trước. cần cù lao động. µGiáo án môn: GDCD . . yêu nước từ xưa đến nay. đọc thơ.. phong tcj ứng xử Nghệ thuật: Tuồng chèo. nhất là khi có giặc ngoại xâm. GV: Kết luận theo mục 1. hiểu biết của mình.2 bài học… ? Vậy truyền thống tốt đẹp của dân tộ là gì? HS:……….Cách cư xử đó thể hiện truyền thống”Tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc ta… Hoạt động 2: Nội dung bài học. ? Cách cư xử đó thể hiện truyền thống gì của dân tộc ta? HS:… . đoàn kết. GV: Văn hoá: tập quá. 4. ăn vạ. hiếu học. mê tín dị đoan… GV: nó sé ko còn tồn tại nữa nếu mỗi con người có ý thức nâng cao trình độ văn hoá.Cách cư xử: lễ phép. dân ca… GV: Yêu cầu 1 số HS hát. đàn bà cũng đánh” GV: Gọi HS đọc SGK HS: đọc… ? Em có nhận xét gì về cách xư xử của học trò cụ Chu Văn An đối với thâyd giáo cũ? HS:…. cách ứng xử.Tôn sư trọng đạo . kính trọng thày mặc dù họ đã làm quan to trong triều.. 2. Không những thế. dân ca. Hoạt động của thầy và trò 3.

c/Thực hành. làm bài tập.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Về nhà học bài .? ý nghĩa của những truyền thống tốt đẹp .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 16 . HS:……..2. ………………………………………………………………………………………………. Bài tập HS: ………… GV: liệt kê lên bảng Nên Không nên GV: Yêu cầu HS học bài và làm bài tập1.Lên án. ngăn chặn những hành vi làm đó của dân tộc? tổn hại đến truyền thống dân tộc. .3 ngay tại lớp d/Vận dụng: ? Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc? ý nghĩa và trách nhiệm của chúng ta? ? Em háy kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? HS: Trả lời như nội dung bài học GV: Nhận xét cho điểm 4/Hướng dẫn về nhà: ... µGiáo án môn: GDCD .Đọc trước nội dung bài mới VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức ? Chúng ta cần làm gì và ko nên làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? III.

KN ứng phó với căng thẳng III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Phương pháp trắc nghiệm khách quan. G. dân ca. chèo. trắc nghiệm tự luận IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đề kiểm tra chẵn lẽ.Chăm sóc. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc A. K. việc nước lên trên việc tư.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Công an giao thông bắt người vi phạm luật giao thông I.“ Phải để việc công. H.Muốn tập thể lớp vững mạnh cần phải có điều này. phương án đánh số báo danh Đáp án. việc nhà” D.Thưa thầy cô khi có bạn quay bài trong giờ kiểm tra.Chúc mừng thầy cô giáo nhân dịp 20/11 E. L. 7 điểm Câu 1: Chí công vô tư là gì? Nêu ý nghĩa ? Học sinh cần ràn luyện phẩm chất này như thế nào ? Câu 2 : Thế nào là dân chủ và kỉ luật ? Hãy chứng minh nhận định : Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của tập thể 4/Đáp án: Phần I: Trắc nghiệm: .Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. phê phán các thái độ sai trái trong kiểm tra thi cử II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tự nhận thức.Thích xem tuồng. C. kĩ năng giải quyết vấn đề.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 17 .Nam đến trường dự sinh hoạt chi đoàn theo kế hoạch B.Tiết thứ: 9 Ngày soạn: Lớp dạy: KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: -Củng cố – khắc sâu kiến thức về các bổn phận đạo đức đã học -Rèn kỹ năng làm bài. ghi nhơ -Có ý thức làm bài đúng đắn. Phần II: Tự luận. phụng dưỡng cha mẹ . Dân chủ và kỉ luật. F.Chí công vô tư : C. biểu điểm V/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1/ Ổn định tổ chức lớp : 2/Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3/ Đề bài: Phần I: Trắc nghiệm: 3 điểm Em hãy xếp các hành vi sau đây vào đúng nội dung các phẩm chất đạo đức: Chí công vô tư. H. µGiáo án môn: GDCD .Đề bạt những người có năng lực lên lãnh đạo.Thực hiện theo đúng nội quy của nhà trường. F.

không thiên vị. góp phần thực hiện giám sát những công việc chung của tập thể.. . . . . của xã hội có liên quan đến mọi người.Dân chủ là mọi người phải được biết . .. xuất phát từ lợi ích chung và đạt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. phê phán những hgành động vụ lợi cá nhân.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 18 . thể hiện ở sự công bằng. văn minh. thiếu vcông bằng trong giải quyết mọi công việc.L . giải quyết mọi việc theo lẽ phải. đất nước. G. ………………………………………………………………………………………………. K Phần II: Tự luận: Câu 1: (3điểm) . cộng đồng. hiệu quả trong công việc vì mục tiêu chung.Về nhà xem lại bài.HS cần có thái độ ủng hộ tôn trọng người chí công vô tư. µGiáo án môn: GDCD .. xã hội công bằng. Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ được mọi người tin cậy và kính trọng. nêu được nội dung bài học và có ví dụ chứng minh tốt 4/Hướng dẫn về nhà: ..( 4điểm) . Câu 2.Đọc và soạn trước bài mới. VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….ý nghĩa : Chí công vô tư góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh.E.Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc : B.HS : phân tích và chứng minh nhận định đúng.Dân chủ và kỉ luật :A.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người. dân chủ. D.Kỉ luật là tuân theo những quy định chung của cộng đồnghoặc của 1 tổ chức xã hội nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng. được tham gia bàn bạc.

Kiến thức: HS cần nắm vững . V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: ? Truyền thống tốt đẹp của dân tọc là gì ? Dân tộc ta có những truyền thống tốt đẹp gì ? Trách nhiệm của HS? HS: trả lời theo nội dung bài học. tư liệu tham khảo .Một số bài tập trắc nghiệm. . KN tư duy phê phán. Nhà bác học Ê-đi-xơn.Ê-đi-xơn đã nghĩ ra cách đẻ tấm gương Ê-đi-xơn sống trong 1 hoàn cảnh ntn? xung quanh giường mẹ và đặt ngọn nến µGiáo án môn: GDCD . . . 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: GV: Trong cuộc sống ngày nay . nghiên cứu trường hợp điển hình.Biết tự đánh giá hành vi của bản thân. GV: Nhận xét. Hướng dẫn HS thảo luận .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 19 .Có ý thức học tập những tấm gương năng động sáng tạo của những người sóng chung quanh 3. Kn tìm kiếm và xử lí thông tin.Anh nông dân Nguyến Đức Tâm( Lâm Đồng) chế tạo máy gặt lúa.11 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 8 : NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Hình thành ở HS nhu cầu và ý thức rèn luyện tính năng động sáng tạo II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tư duy sáng tạo. Thái độ: .Tranh ảnh.Năng động sáng tạo trong học tập. các hoạt động xh 2.Bác Nguyễn Cẩm Luỹ mệnh danh là thần đèn Hoạt động 1: Thảo luận phân tích chuyện phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS đọc truyện I. động não. KN đặt mục tiêu III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. . phiếu học tập. KN trình bày 1 phút IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . cho điểm. Kĩ năng: . .Tiết thứ: 10 . .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Bảng phụ. Đặt vấn đề: Chia HS thành nhóm nhỏ… 1.Hiểu được thế nào là năng động sáng tạo. có những người dân VN bình thường đã làm được những việc phi thường.

. trước gương…nhườ đó mà thầy thuốc đã mổ và cứu sống được mẹ. Em có nhận xét gì về sự nỗ lực và những thành tích mà Hoàng đã đạt được? HS……. µGiáo án môn: GDCD . ? HS:……. tự dịch đề thi toán quốc tế. phát hiện.Năng động sáng tạo trong: + Lao động: dám nghĩ dám làm tìm ra cái mới + Học tập: Phương pháphọc tập khoa học. dám làm. Lê Thái Hoàng tìm tòi ra cách giải toán mới. tự dịch đề thi toán quốc tế.Ê…nghiên cứu thí nghiệm 8000 lần… sợi tóc bóng đèn 50. một học sinh năng động sáng tạo... Định nghĩa: .Kiên trì chịu khó. . và Hoàng? HS:. ? ý nghĩa của năng động sáng tạo trong học tập và cuộc sống? HS………. GV : tổ chức cho HS trao đổi .Năng động là tích cực chủ động.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. quyết tâm vượt qua khó khăn HS các nhóm thảo luận.000 phát minh lớn nhỏ “ Non cao cũng có đường chèo Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi” “Cái khó ló cái khôn” “ Trong khoa học không có đườg nào rộng thênh thang” Nội dung kiến thức II.. Em học tập được gì qua việc làm năng động sáng tạo của Ê. 2. GV: Yêu cầu các nhóm trao đổi các câu hỏi.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 20 .. Biểu hiện của năng động sáng tạo: Luôn say mê tìm tòi.000 lần thí nghiệm chế tạo ra ắc quy kiềm.Sáng tạo là say mê nghiên cứu tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất . 1. 2.. NHóm1: ? Thế nào là năng động sáng tạo? ? Nêu biểu hiện của năng động sáng tạo? HS: ………. GV: Vì sao Hoàng lại đạt được những thành tích đáng tự hào như vậy? HS: Lê Thái Hoàng tìm tòi ra cách giải toán mới. Lê Thái Hoàng. Nội dung bài học. Hoàng đã đạt huy chương vàngkì thi toànquốc tế lần thứ 40 . . tinh thần. dám nghĩ. lao động công tác.Suy nghĩ tìm ra giải pháp tốt. linh hoạt xử lý các tình huống trong học tập. GV: nhận xét bổ sung Liên hệ thực tế để thấy được biểu hiện khác nhau của năng động sáng tạo. tự dịch đề thi toán quốc tế.Cậu đã có sáng tạo gì khi giúp thầy thuốc chữa bệnh cho mẹ? Sau này Ê… đã có phát minh gì? Em có nhận xét gì về việc làm của Ê... . + Sinh hoạt hàng ngày: lạc quan tin tưởng vươn lên vươt khó. Cả cuộc đời ông có 25.Lê Thái Hoàng tìm tòi ra cách giải toán mới. sau này ông trở thành nhà phát minh vĩ đại... GV : yêu cầu HS tìm 1 số thí dụ về các tấm gương Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV : Tổ chức cho HS thảo luận nhóm : HS thảo luận.

Hành vi a.3. cần cù. Sự tốt. . kết quả ra sao? nỗ lực của bản thân. thách.Vận dụng những điều đã biết vào cuộc sống. Cách rèn luyện. động sáng tạo Bài 1 SGK tr 29. sáng tạo HS: cả lớp nhận xét. g ko thể hiện tính năng GV: Nhận xét. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: cho HS làm bài tập tại lớp. . d. có những khó khăn gì? làm thế nào thì . cho điểm. thầy cô. HS: cả lớp góp ý. câu trả lời lên giấy rôki HS: Trả lời như nội dung bài học GV: Nhận xét cho điểm 4/Hướng dẫn về nhà: .Đọc trước nội dung bài mới VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. d.Là phẩm chất cần thiết cua ng lao động. thử thách. sáng tạo ntn? . *Bài tập: Đáp án HS: làm bài ra giấy nháp.Biết vượt qua khó khăn.Cần sự gúp đỡ của các bạn.. nhanh mắt” GV: Đưa ra bài tập tình huống HS: Suy nghĩ trả lời nhanh GV: Ghi bài tập lên bảng phụ.Về nhà học bài . .. 30 Đáp án: GV: Rút ra bài học * HS A Trước khi làm việc gì phải ctự đặt ra mụch . . 4. . h thể iện tínhnăng động GV: Gọi HS lên bảng trả lời. ý nghĩa: ? Chúng ta cần rèn luyện tính năng động .. chỉ. . d/Vận dụng: GV: Cho HS chơi trò chơi “ nhanh tay. c/Thực hành.. µGiáo án môn: GDCD . mang lại nềm vinh dự cho bản thân.Giúp con người vượt qua khó khăn thử HS:………. chuyển ý. T Anh đích. ………………………………………………………………………………………………. làm bài tập. e.Tìm ra cái tốt nhất. vang.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. GV: Tổng kết nội dung chính. HS: Ghi bài…. chăm GV: Kết luận.Con người làm nên những kì tích vẻ HS: các nhóm cử đại diệm trình bày..học kém văn. . gia đình và đất nước.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 21 .Hành vi b. khoa học để đạt mục đích. c.Rèn luyện tính siêng năng. .

GV: Nhận xét. tôn triong thành quả lao động của gia đình và mọi người.GS LTTrung hoàn thành hai cuốn sách sư Lê Thế Trung ? về bang để kịp thời phát đến các đơn vị Là người có ý chí lớn.HS có thể tự đánh giá hành vi của bản than và người khác về công việc. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tư duy sáng tạo. . Kĩ năng: . động não . .Một số bài tập trắc nghiệm.Thế nào là làm việc có năng xuất… . V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Vì sao HS phải rèn luyện tính năng động sáng tạo? Để rèn luyện đức tính đó cần phải làm gì? HS: trả lời theo nội dung bài học. 2. cho điểm. . hiệu quả. 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: Phân tích câu truyện phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV : Cho HS thảo luận I. nghiên cứu trường hợp điển hình. thường. Đặt vấn đề 1 Em có nhận xét gì về việc làm của giáo . KN ra quyết định III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm.Tiết thứ: 12 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 9: LÀM VIỆC CÓ NĂNG SUẤT.Ông nghiên cứu thành công việc tìm da µGiáo án môn: GDCD .Vận dụng vào học tập và hoạt động xã hội khác.HS có ý thức tự rèn luyện để có thể làm việc ó năng xuất . 3.Tranh ảnh. có sức làm việc phi trong toàn quốc. CHẤT LƯỢNG. .Bảng phụ. .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Kiến thức: HS cần nắm vững .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 22 . KN tìm kiếm và xử lí thông tin. tư liệu tham khảo .Học tập những tấm gương làm việc có năng xuất chất lượng.ý nghĩa của làm việc cs năng xuất chất lượng. phiếu học tập. HIỆU QUẢ I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. trình bày 1 phút IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: .ủng hộ. KN tư duy phê phán. Thái độ: . luôn say mê sáng tạo.

. Nội dung bài học. xuất chất lượng… HS: Cả lớp tham gia góp ý kiến.Hành vi:a. bổ sung. làm bài tập.Hành vi: c.đ. d không thể hiện việc làm GV: hướng dẫn HS giải thích vì sao đó d/Vận dụng: GV: Tổ choc cho HS chơi trò sắm vai GV: Đưa ra bài tập tình huống HS: Suy nghĩ và phân vai cho các bạn trong nhóm GV: GV cùng HS trong lớp nhận xét vè tình huống đó HS: Trả lời như nội dung bài học GV: Nhận xét cho điểm 4/Hướng dẫn về nhà: ..Là yêu cầu cần thiết của người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa.Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân. lao động 1 cách tự giác.Về nhà học bài . hiệu quả? HS:……… Là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về nội dung và hình thức trong 1 thời gian nhất định.. lao động 1 cách tự giác. hiệu quả ? GV:nhận xét.Chế tạo loại thuốc trị bang B76 và nghiên cứu thành công gần 50 loại thuốc khác cũng có giá trị chữa bỏng.. chất lượng. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học. gia đình và xấ hội. Nội dung kiến thức II. ý nghĩa: . gia đình và xấ hội. . Hoạt động của thầy và trò ? Thế nào là làm việc có năng xuất chất lượng. ? Trách nhiệm của bản thân HS nói riêng và của mọi người nói chung để làm việc có năng xuất chất lượng. c/Thực hành. 3.Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân. Để làm việc có năng xuất chất lượng.. 2. có kỉ luật và luôn năng động .Đọc trước nội dung bài mới VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ? ý nghĩa của việc làm có năng suất. b. sáng tạo. có kỉ luật và luôn năng động . hiệu quả? HS: mỗi người lao động phải tích cực nâng cao tay nghề. µGiáo án môn: GDCD . mỗi người lao động phải tích cực nâng cao tay nghề. . rèn luyện sức khỏe.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. . .2. hiệu quả là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về nội dung và hình thức trong 1 thời gian nhất định. ………………………………………………………………………………………………. rèn luyện sức khỏe. hiện đại hóa đất nước. Khái niệm: Làm việc có năng xuất chất lượng. hiệu quả. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Bài tập 1: Đáp án: GV: gọi HS lên đọc bài .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 23 . ếch thay thế da người trong điều trị bang. sáng tạo. Hãy tìm hiểu những chi tiết trong truyện chứng tỏ giáo sư Lê Thế Trung là người làm việc có năng suất CL. 1.e thể hiện làm viẹc có năng HS: Làm việc cá nhân. hiệu quả? HS:.

14 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 10: LÝ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. . . ..Lý tưởng là mục đích sống tốt đẹp của mỗi người và bản thân.Những tấm gương lao động học tập thực hiện lý tưởng .Tiết thứ: 13 . hiệu quả? Nêu ý nghĩa và biện pháp thực hiện. µGiáo án môn: GDCD .Biết đánh giá hành vi.Bảng phụ. Kĩ năng: . phiếu học tập. KN xác định giá trị.Phấn đấu học tập rèn luyện. dự định.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 24 . nghiên cứu trường hợp điển hình. Đặt vấn đề. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Thế nào là làm việc có năng xuất chất lượng.ý nghĩa của việc thực hiện tốt lý tưởng sống. Gợi ý cho HS trao đổi các nội dung sau: Nhóm 1: Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.Có thái độ đúng đắn trước những biểu hện sống có lý tưởng. . hoạt động để đạt được ước mơ. . Thái độ: .. KN tự nhận thức. động não .? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin của phần đặt vấn đề.Một số bài tập trắc nghiệm.Có kê hoạch thực hiện lý tưởng cho bản thân. KN đặt mục tiêu III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. lối sống lành mạnh hay ko. . kế hoạch cá nhân 3.lẽ sống của hanh niên hiện nay nói chung … .Biết tôn trọng học hỏi những người sống có lý tưởng II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: KN tư duy phê phán. trình bày 1 phút IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Mục đích sống củamỗi người là như thế nào. . 2. biết phê phán những hiện tượng sin hoạt thiếu lành mạnh. Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm I. Kiến thức: HS cần nắm vững .

thế hệ trẻ của chúng ta đã làm gì để . năng động sáng tạo trên các HS:……. . lời dạy của Bác Hồ với thanh niên Việt Nam.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 25 . bắn còn hô “ Bác Hồ muôn năm” Em học tập được gì? HS: THấy được tinh thần yêu nước. lĩnh vực xây dung và bảo vệ tổ quốc.” tiến lên chủ nghĩa xã hội.Bác khuyên “ ko có việc gì khó….. Khái niệm: HS: Thảo luận. cự tham gia. lý tưởng của TN trong giai đoạn đó là gì? Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc HS:……….Lễ kỉ niệm 35 năm ngày thành lập đoàn “ Đoàn thanh niên là cánh tay phải của Lý tưởng của họ là: dân giàu nước mạnh Đảng.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. thanh niên chúng ta đã có đóng góp gì? Lý tưởng sống của thanh niên thời đại ngày Lý Tự Trọng hy sinh khi 18 tuổi “ Con nay là gì? đường của thanh niên chỉ có thể là con Nhóm 4: đường CM” Suy nghĩ của bản thân em về lý tưởng Nguyễn Văn Trỗi trước khi bị giặc xử sống của thanh niên qua hai giai đoạn trên. xả thân vì độc lập dân tộc. thanh niên tích niên đã chọn và phấn đấu. 1 Lý tưởng sống là gì? Biểu hiện của Lí Lí tưởng sống (lẽ sống) là cái đích của tưởng sống cuộc sống mà mỗi người khátkhao muốn HS: Thảo luận đạt được. Quyết chí cũng làm nên” Câu 3 lý tưởng sống của thanh niên là gì? tại sao em xác định lý tưởng như vậy? HS:………. Câu 2: Sưu tầm những câu nói. Hãy nêu một vài tấm gương thanh niên Lý tưởng sống của họ là giải phóng dân Việt Nam sống có Lý tưởng trong cuộc tộc. µGiáo án môn: GDCD . Câu 1: Nêu những tấm gương tiêu biểu trong lịch sử về lý tưởng sống mà thanh Trong thời đại ngày nay. 1. HĐH… -Trong thời kì đổi mới đất nước hiện nay. Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm.. cách mạng giải phóng dân tộc và trong sự CNH. .. hầu hết ở lứa tuổi thanh niên sẵn sàng hi Nhóm 2: sinh vì đất nước . Em thấy rằng việc làm có ý nghĩa đó là nhờ thanh niên thế hệ trước đã xác định đúng lý tưởng sống của mình Hoạt động 2: Liên hệ thực tế về lý tưởng của thanh niên qua mỗi thời kì lịch sử Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV cùng HS cả lớp thảo luận.

luôn vươn tới sự hoàn HS phải rèn luyện như thế nào? thiện bản thân về mọi mặt. Sống trhiếu lí tưởng.Bạn Nam tích cực tham gia diễn đàn chủ + Năng động sáng tạo trong công vệc đề: “ Lí tưởng của thanh niên HS ngày nay” + Phấn đấu làm giàu chân chính . + ăn chơi cờ bạc. Lí tưởng sống của thanh niên ngày Kết luận: nay. Người có lí tưởng sống là luôn suy nghĩ hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc. ước mơ Em sẽ làm gì để đạt ược ước mơ đó? + Sống vì tiền tài. thực dụng ? Ước mơ của em là gì? + Không có hoài bão. -Người sống có lí tưởng luôn được mọi GV:Bổ sung và kết luận nội dung chính của người tôn trọng bài. Hướng dẫn HS giải bài tập trong sách GK + Sống ỷ lại.Bạn Thắng cho rằng HS lớp 9 quá nỏ để + Đấu tranh chốngcác hiện tượng tiêu bàn về lí tưởng cực. năng lực để thực hiện Lí tưởng. XH.. Biểu hiện. . c/Thực hành.. HS:Trả lời cá nhân. Trung thành với lí tưởng XHCN là đòi hỏi . Thiếu lí tưởng sống hoặc xác định mục đích không đúng sẽ có hại gì? (cho ví dụ) 4/Hướng dẫn về nhà: .. Xác định đúng và phấn đấu cho lí tưởng sẽ có lợi gì? 2. làm bài tập. ý kiến của em về các tình huống: tiễn. danh vọng.2. Lý tưởng sống của thanh niên ngày nay? của bản thân. 4. mong muốn HS: thảo luận cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp HS: các nhoàm thảo luận chung. biết ơn. + Vượt khó trong học tập. . HS lên bảng trả lời + Sống thờ ơ với mọi người. Ý Nghĩa: HS: cả lớp theo dõi nhận xét..Đọc trước nội dung bài mới µGiáo án môn: GDCD . HS: Trả lời + Vận dụng kiến thức đã học vào thực 2. nhân loại. ý nghĩa của việc xác địn Lí tưởng sống? HS: Thảo luận trả lời 2. phẩm chất và XH.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 26 . học tập thế hệ cha anh. luyện tập: Liên hệ thực tế lí tưởng sống của thanh niên Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức *Biểu hiện sống có lí tưởng và thiếu lí tưởng của thanh niên trong giai đoạn 1.Thanh niên HS phải ra sức học tập rèn cống hiến cao nhấtcho sự phát triển của luyện để có đủ tri thức. chủ minh. GV: đưa đáp án đúng… d/Vận dụng: 1. vì sự tiến bộ 3. HS: trả lời trên phiếu. 3. kính mạnh. xã hội công bằng dân chủ văn trọng. Nêu những biểu hiện sống có lí tưởng và hiện nay: thiếu lí tưởng của thanh niên trong giai Sống có lý tưởng: đoạn hiện nay.Xây dung nước VN dân giàu nước đặt ra nghiêm túc đối với thanh niên.Về nhà học bài . . động xây dượng cho mình lí tưởng sang. HS: cử đại biểu đại diện trình bày.

trọng tâm. hệ thống lại các kến thưc đã học trong học kì I.Trò Nội dung GV: Đặt các câu hỏi thảo luận nhóm: 1.. GV: Nhận xét. thể hiện ở sự công bằng.Công ai nấy nhớ.. học bài và làm bài. . C. D..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 27 .Tạo cho các em có ý thức ôn tập. tội ai nấy chịu. Tiết: 15 ÔN TẬP HỌC KÌ I A. Đặt vấn đề: Từ đầu năm đến giờ. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. Em hãy sưu tầm 1 số câu tục ngữ. ổn định lớp. thầy trò ta đã học được 10 bài bới những phẩm chất đạo đức cần thiết trong cuộc sống của mối con người và xã hội. Lý tưởng sống là gì? ý nghĩa của Lý tưởng sống? 2. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Bảng phụ. ca dao thêmgiàu mạnh.Ai ơi giữ chí cho bền µGiáo án môn: GDCD . thầy trò ta sẽ nghiên cứu bài học hôm nay.VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. nắm được những kiến thức cơ bản. .Giúp HS có điều kiện ôn tập.Làm các bài tập trong sách giáo khoa.HS có phương pháp là các dạng bài tập. nhất bên khinh. . . . Cách rèn luyện: Cần ủng hộ …… .Một số bài tập trắc nghiệm. 2. Em hãy nêu lí tưởng sống của thanh niên ngày nay? HS: trả lời theo nội dung bài học.Nhất bên trọng. ………………………………………………………………………………………………. SGV.Nghiên cứu SGK. phiếu học tập. kiểm tra sĩ số II. cho điểm.Học thuộc bài cũ. Triển khai bài: Hoạt động của thầy . Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức Nhóm 1: Chí cong vô tư là gì? của con người. Vậy để hệ thống lại các bài học đó. đặc biệt là áp dụng các kiến thức đã được học vào trong cuộc sống. III. Ngày soạn:…. MỤC TIÊU BÀI HỌC: . . í nghĩa và cách rèn luyện của phẩm chất này? không thiên vị. Kiểm tra bài cũ: 1. . 3. làm được các bài tập trong sách giáo khoa. soạn kĩ giáo án. HS:……… 2 ý nghĩa: Góp phần làm cho dất nước 2. xã hội công bằng dân về chí công vô tư? chủ. . văn minh. Bài mới 1.

Mối quan hệ: . . Những vấn đề có tính toàn cầu là: . HS:…………. siêng học thì hay.Sân vận động Mễ Đình…. Hợp tác là cùng chung sức làm việc ? Nêu 1 số thành quả hợp tác giữa nước ta và giúp đỡ. linh hoạt sử lí các tình huống.Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai Nhóm 2: Dân chủ kỉ luật là gì? Nêu ý nghĩa và cách thực hiện? HS: thảo luận trả lời.Siêng làm thì có.Nhập gia tùy tục.Muốn vuông phải có thước . danh chung của cộng đồng hoặc 1 tổ cức xã ngôn về dân chủ và kỉ luật? hội. Biểu hện: Luôn say mê tìm tòi phát . . Cách thực hiện: mọi người cần tự ? Nêu nguyên tắc hợp tác cuả Đảng và nhà giác chấp hành tốt dân chủ và kỉ luật… nước ta? đối với HS cần phải làm gì để rèn lyện tinh thần hợp tác? HS:………. ý nghĩa: là phẩm chất cần thiết của Đường dẫu hiểm nghèo cũg có lối đi. của tập thể và xã hội… Kỉ luật là tuân theo những quy định ? Em hãy nêu 1 số câu tục ngữ.Muốn tròn phải có khuôn 2.Khai thác dầu ở Vũng Tàu.Non cao cũng có đường rèo 3. ý nghĩa và cách rèn luyện phẩm cường quyền. *Phẩm chất năng động sáng tạo: ? Nêu những câu tục ngữ ca dao danh ngôn 1. chìa khóa.Cầu Thăng Long. Củng cố: -Em hãy nêu 1 số việc làm thể hiện Lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên? Vì sao? -Nêu nguyên tắc hợp tác cuả Đảng và nhà nước ta? đối với HS cần phải làm gì để rèn lyện tinh thần hợp tác? µGiáo án môn: GDCD .Học một biết mười tòi… . IV. người lao động… -Đừng phá cửa. hiện.Bình đẳng cùng có lợi… .Dân chủ là để mọi người phát huy sự . . Năng động là tích cực chủ động dám nói về phẩm chất năng động sáng tạo nghĩ dám làm . Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc cuả mình..Cầu Mĩ Thuận Môi trường dân số….Giải quyết các tranh chấp quốc tế Nhóm 4: Thế nào là năng động sáng tạo? Nêu . Cách rèn lyện:………. . ý nghĩa: Tạo ra sự thốnhnhất cao về Nhóm 3: Hợpp tác là gì? Vì sao cần phải có nhận thức ý chí….Sáng tạo là say mê nghiê cứu tìm . 3. . . Nguyên tắc hợp tác .Miệng nói tay làm 2.Cái khó ló cái khôn . 1. 1..Bề trên ở chẳng kỉ cương dân chủ được thực hiện… Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa 3.Phản đói mọi âm mưu gây sức ép biểu hiện. .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Đối với HS……. sự hợp tác giữa các nước? 4.Tôn trong độc lập chủ quyền… . có thể mở nó nhẹ nhàngbằng 4. chất này? 4. ca dao.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 28 .Kỉ luậtt là điều kiện để đảm bảo cho .Nhà máy thủy điện Hòa Bình. ...Quân pháp bất vị thân đóng góp…. hỗ trợ lẫn nhau… các nước trên thế giới? 2.

..........lương thế giới + WHO – Tổ chức y tế thế giới µGiáo án môn: GDCD . nhất là phần đạo dức và hiểu biết các vấn đề xã hội....HS có kĩ năng làm một bài kiểm tra môn giáo dục công dân....... Tiết: 16 KIỂM TRA HỌC KÌ I A...... Câu hỏi kiểm tra: Câu 1: 4 điểm.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 29 ....... ....... Bài mới: A..Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.... Ngày soạn:…..Giúp HS có dịp ôn và nhớ lại các kiến thức đã học. Đáp án...Về nhà học bài .... Nhắc các em cất tài liệu lịch sử...... C....... Câu 2: 6 điểm 1.. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: .... Dặn dò: ........ TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I...... MỤC TIÊU BÀI HỌC: .Chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết. .................Chuẩn bị giấy bút kiểm tra......Soạn câu hỏi .... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ....... sáng tạo? Biểu hiện? ý nghĩa? 2... biểu điểm: Câu 1: 4 điểm .. E..........Bảng phụ ghi câu hỏi kiểm tra...... soạn đề thi học kì ... ...... Thế nào là năng động. B......5 tổ chức của Liên Hợp Quốc đang hoạt động tại Việt Nam: + UNESCO – Tổ chức văn hóa và giáo dục.......... Lý tưởng sống của thanh niên là gì? Biểu hiện? Nêu lý tưởng sống của thanh niên ngày nay? B..... Ổn định tổ chức lớp: II........ ....................... làm bài tập......................Nghiên cứu SGK. Kể tên 5 tổ chức của Liên Hợp Quốc đang hoạt động tại Việt Nam? (Cả tên đầy đủ và viết tắt)? Nêu ít nhất 7 truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Kể 1 tấm gương trong lịch sử mà em đã được học về 1 trong 7 truyền thống đó..... viết đáp án............................V....... qua đó kết hợp với bài khảo sát đánh giá thực lực học tập của HS ..... II/ Học sinh: . III............. .. + FAO – Tổ chức nông...... Kiểm tra bài cũ: GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS................Kiểm tra sự nhận thức và tiếp thu bài học của HS ở trên lớp................. biểu điểm. SGV. + UNICEP – Quỹ nhi đồng Liên Hộp Quốc..Ôn tập tất cả các bài từ đầu năm.

......... + Làm nên những kì tích vẻ vang........ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ............... rút ngắn thời gian để đạt được mục đích…....... . ................... .... nhân nghĩa.. .. Sáng tạo là say mê nghiên cứu.... luôn vươn tới sự hoàn thiện bản thân về mọi mặt.Thu bài đúng giờ.... .Đọc soát lại bài...... hiế học...Lí tưởng sống (lẽ sống) là cái đích của cuộc sống mà mỗi người khátkhao muốn đạt được............... mong muốn cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp chung................ mang lại niềm vinh dự cho bản thân.... Câu 2: 6 điểm 1...... V.........ý nghĩa: + Gúp con người vượt qua được những khó hăn thử thách.. µGiáo án môn: GDCD ... HS kể được 1 câu truyện hay có ý nghĩa ................... phát hiện và linh hoạt xử lý các tình huống trontg học tập........Về nhà đọc trớc bài mới... nhân loại.............. yêu nước. ...Xem lại bài kiểm tra trên lớp......+ WTO – Tổ chức kinh tế thế giới. Lí tưởng sống: ............ tìm tòi để tạo ra cái mới.7 truyền thống tốt đẹp của dân tộc: tôn sư trọng đạo............ cách giải quyết mới…… ........... dám làm...........Xây dựng nước VNdân giàu nước mạnh.............. phẩm chất và năng lực để thực hiện Lí tưởng.... công tác… ............ 2....... IV...............Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.......................... cần cù lao động…..Người có lí tưởng sốnglà luôn suy nghĩ hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc..GV nhắc nhở HS viết tên lớp.... ................. hiếu thảo... XH.............................Thanh niên HS phải ra sức học tập rèn luyện để có đủ tri thức... ...........Lí tưởng sống của thanh niên ngày nay... gia đình …...... .. vì sự tiến bộ của bản thân....... .............. D......... Dặn dò ...........Biểu hiện: luôn say mê tìm tòi.. uống nước nhớ nguồn.......... xã hội công bằng dân chủ văn minh..................Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 30 .... Củng cố: ...... Năng động là tích cực chủ động dám nghĩ.........

Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin của tình hình tai nạn giao thông hiện nay : Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Nêu sơ qua về tình hình tai nạn giao 1. .Một số bài tập trắc nghiệm. C. 2. Tìm hiểu tình hình tai nạn giao thông thông trên toàn quốc hện nay.Xe máy đi lạng lách đánh võng đâm vào µGiáo án môn: GDCD . .. .Thấy được mức độ gia tăng nhanh các phương tiện giao thông và mức độ báo động các vụ tai nạn giao thông đang xảy ra hàng ngày. . GV: Nhận xét. Lý tưởng sống là gì? ý nghĩa của Lý tưởng sống? 2.Giúp HS nắm vững khắc sâ ác kiến thức đã học. ổn định lớp. cho điểm.Các bức tranh về tai nạn giao thông . Kiểm tra bài cũ: 1.Chuẩn bị trước bài ngoại khóa.Tình hình tai nạn giao thông ngày càng hình tai nạn giao thông hiện nay? gia tăng..ư .Ngày soạn: Tiết: 1718 THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ NỘI DUNG ĐÃ HỌC VẤN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG A. SGV. Triển khai bài: a.Một số biến báo hiệu giao thông . soạn kĩ giáo án. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: . đã đến mức độ báo động. kiểm tra sĩ số II.Bảng phụ.Nắm được những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. . MỤC TIÊU BÀI HỌC: .Học thuộc bài cũ. ?Qua đó các em có nhận xét gì về tình . hiện nay ở địa phương.Giúp các em nắm được 1 số biển bá hiệu an toàn giao thông quan trọng . . phiếu học tập.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 31 . Ta có thể rèn luyên lý tưởng sống bằng cách nào? HS: trả lời theo nội dung bài học. Bài mới 1.Giáo dục ý thức các em đảm bảo an toàn giao thông khi đi đường B. Đặt vấn đề: Giới thiệu bài. ? Em hãy liên hệ với thực tế ở địa phương . TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. III.Nghiên cứu SGK.

Tuyên truyền luật giao thông cho mọi người nhất là các em nhỏ.Do đường hẹp xấu. đảm bảo an toàn giao thông khi đi giao thông.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Khắc phục tình trạng coi thường hoặc cố tình vi phạm luật giao thông. Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. – Do sự thiếu hiểu biết ý thức kém của . Những biện pháp giảm thiểu tai nạn thông. . hàng tư. HS:. làm bài tập. .Do các phương tiện giao thông ngày nạn giao thông? càng phát triển. đường? . Dặn dò: .Do ý thức của người tam gia giao thông người tham gia giao thông như:đua xe trái còn kém. Hoạt động 3: Một số biển báo hiệu giao thông đường bộ Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Chia lớp thành các nhóm. ? Việc T than gia đua xe cóvi phạm luật giao thông hay không? xe có bị thu giữ hay kho? HS: Suy nghĩ trả lời GV: Nhận xét cho điểm V. Yêu cầu: . . hãy phân biệt các loại biển báo. Do bạn bè rủ rê lôi kéo nên đã tham gia đua xe trên đường phố và bị cảnh sát giao thông bắt giữ. Củng cố GV: đưa ra tình huống:: Phạm văn T 18 tuổi cùng bạn bè rủ nhau đi chơi. Một số biển báo hiệu giao thông đường mỗi nhóm 1 bộ biển báo bao gồm 5 loại bộ. .Sau 3 phút cho HS lên dán trên tường . µGiáo án môn: GDCD . . đường nên đã bị xe máy phóng nhanh đi sau đâm vào….Dựa vào màu sắc.Biển chỉ dẫn theo đúng biển báo hiệu và nhóm của mình.Biển báo nguy hiểm. hình khối em . đi hàng ba. b.Xe đạp khi sang đường không để ý xin HS:……. đi không đúng làn đường… _ Do quản lí của nhà nước về giao thông còn nhiều hạn chế.mình xem hàng năm có bao nhiêu vụ tai nạn giao thông xảy ra? ? Vậy theo các em có những nguyên nhân nào dẫn đến các vụ tai nạn giao thông? ô tô. người lái xe chết tại chỗ.Do rơm rạ phơi trên đường nên xê ô tô đã trật bánh lan xuống vệ đường làm chết hai hành khách. ? Làm thế nào để tránh được tai nạn giao 3. ? Trong những nguyên nhân trên thì đâu là . phát cho 4. hững nguyên nhân chính dẫ đến các vụ tai . c.Phải tìm hiểu nắm vững. Hoạt động 2: Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 2. .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 32 .Biển báo cấm. tuân thủ theo HS:… đúng những quy định của luật giao thông. .Biển báo tạm thời IV.Biển hiệu lạnh GV: giới thiệu khái quát ý nghĩa? . biển lẫn lộn.Về nhà học bài .Do dân cư tăng nhanh. phép. phóng nhanh vượt ẩu. .

.. ............................ Câu nói của Bác muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì.... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I........ Kiểm tra bài cũ: 1......................................................................... Ổn định tổ chức lớp: II.. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.................Học thuộc bài cũ... chuẩn bị hành trang cho tham gia lao động học tập..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 33 ................. hiện đại hóa đất nước.......... 2... .....Nghiên cứu SGK............. đồng thời là người dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai.. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ............................... Ngày soạn: BÀI 11: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA.... Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Bác Hồ đã từng nói với thanh niên : Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già.......Có ý thức học tập rèn luyện để thực hiện đúng trách nhiệm đối với bản thân................................... B...Kĩ năng đánh giá thực tiễn xây dựng đất nước trong thời kì hiện nay..Xác định cho tương lai của bản thân...................... Về kỹ năng: ... .Trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn hiện nay...... ........... Về thái độ: ... hoạt động 1: Tổ chức lớp học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tiết: 19 µGiáo án môn: GDCD .............................................. hiện đại hóa................. .......Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài......... C....Làm các bài tập trong sách giáo khoa................... ....... .. chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài học hôm nay ! 2)Triển khai các hoạt động: a... Học sinh phải rèn luyện như thế nào đẻ thực hiện lý tưởng sống của thanh niên? Em dự định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp THCS? 2............. vị trí của công nghiệp hóa.. soạn kĩ giáo án..............Mục tiêu.......Định hướng cơ bản của thời kì công nghiệp hóa.... GV: Nhận xét... ......... Hành vi nào cần phên phán đối với một số thanh niên hiện nay? HS: trả lời theo nội dung bài học.Một số bài tập trắc nghiệm....Tin tưởng vào đường lối mục tiêu xây dựng đất nước.................... .......Bảng phụ....Đọc trước nội dung bài mới D............... Nước nhà thịnh hay suy.. cho điểm.. II/ Học sinh: ............... III. gia đình và xã hội......................... phiếu học tập. Về kiến thức: ..... SGV............. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... ....... 3. yếu hay mạnh một phần lớn do các thanh niên................ HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC A..........

*ý nghĩa: . xây dựng HS: thảo luận. Vai trò. trẻ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.Sống tình nghĩa thủy chung. ? Để thực hiện tốt trách nhiệm của thế hệ .Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 hóa qua bài phát biểu của tổng bí thư Nông năm thành nước công nghiệp.Mục tiêu “ Dân giàu nước mạnh…. Yêu cầu rèn luyện: Tìm hiểu mục tiêu và ý nghĩa của công . ? Nêu ý nghĩa của công nghiệp hóa.Là quá trình chuyển từ nền văn minh nông . .. hiện đại hóa .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 34 .Công nghiệp hóa.. công nghiệp hóa. niên.Nông cao năng xuất lao động.Học tập để chiếm lĩnh đỉnh cao khoa nghiệp hóa và hiện đại hóa. tự nhiệm vẻ vang.Thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa. hiện đại hóa đất nước chính là sự nghiệp của thanh niên b. Đức Mạnh.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.. Thế nào là CNH. TBT đòi hỏi thanh niên phải rèn luyện như thế nào? HS: …………. đẩy mạnh ra như thế nào? công nghiệp hóa. đời sống. Em hãy nêu 1 vài tấm gương thanh niên đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước? 2. vị trí của thanh niên. là thời cơ to lớn của thanh rèn luyện vươn lên.Kế thừa truyền thống dân tộc. 3. học. .Tạo tiền đề về mọi mặt( kinh tế xã hội.Phát huy sức mạnh dân tộc. GV: cho HS thảo luận. nghiệp sang văn minh công nghiệp… . sự nghiệp công nghiệp hóa. Nhóm 2: Nêu vai trò.GV: Yêu cầu HS đọc phần đặt vấn đề I.” trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại . đ/c hiện đại hóa. hiện con người) đại hóa? . HĐH? . Củng cố: 1.ứng dụng vào cuộc sống sản xuất. hiện đại hóa.? . và bảo vệ tổ quốc. . ? Vì sao TBT cho rằng thực hiện mục tiêu 2. HS: thảo luận. .Rèn luyện tư cách đạo đức. Nhiệm vụ mà Đảng đề ra là: nhắc đến nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đề . hiện đại hóa là trách . Em có nhận xét gì về bức thư của TBT Nông Đức Mạnh? HS: Suy nghĩ trả lời µGiáo án môn: GDCD . vị trí của thanh niên . hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Nhóm 1: Trong thư đồng chi Tổng bí thư có 1. Đặt vấn đề: HS: đọc GV: Tổ chức cho HS thảo luận Chia lớp thành 3 nhóm.Xóa tình trạng đói nghèo kém phát HS: trả lời.” IV.Để thực hiện lí tưởng “ Dân giàu nước HS:……… mạnh …. triển. GV: Gợi ý: Công nghiệp hóa. hiện đại hóa lầ nhiệm GV: nhấn mạnh đến yếu tó con người trong vụ trung tâm của thời kì quá độ. 1.Đảm đương trấch nhiệm của lịch sự.

.... Về thái độ: . Dặn dò: ... phiếu học tập......... học tập để tiếp thu các thành tựu khoa học kĩ thuật và là lực lượng quyết định cho tương lai của đất nước… 2)Triển khai các hoạt động: a..... Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức µGiáo án môn: GDCD ......................Có ý thức học tập rèn luyện để thực hiện đúng trách nhiệm đối với bản thân...... .......... C.....Định hướng cơ bản của thời kì công nghiệp hóa. Về kỹ năng: .... hiện đại hóa...Tin tưởng vào đường lối mục tiêu xây dựng đất nước........... chuẩn bị hành trang cho tham gia lao động học tập. Về kiến thức: .. ....... gia đình và xã hội.........Một số bài tập trắc nghiệm......Mục tiêu........................................ Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Trong tiết 1 các em đã được đọc bức thw của đồng chi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... làm bài tập................................ .Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi...... D. .......Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 35 ....Làm các bài tập trong sách giáo khoa...... MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1....Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài...... .......... hiện đại hóa đất nước..................... ..GV: Nhận xét cho điểm V.. Ngày soạn: BÀI 11: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ Tiết: 20 NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA.....Xác định cho tương lai của bản thân. Kiểm tra bài cũ: Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa........ . ................ qua đó bác đã căn dặn thế hệ thanh niên hiện nay phải rèn luyện sức khỏe... .......... GV: Nhận xét.....Nghiên cứu SGK................. 3..Trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn hiện nay...... Ổn định tổ chức lớp: II....Học thuộc bài cũ.... hoạt động 1: Trao đổi về nhận thức và trách nhiệm của thanh niên.. soạn kĩ giáo án............... SGV.Về nhà học bài .. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. ............ cho điểm.....? HS: trả lời theo nội dung bài học........ 2. III...Kĩ năng đánh giá thực tiễn xây dựng đất nước trong thời kì hiện nay....Bảng phụ........ CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ...... B. hiện đại hóa đất nước.... vị trí của công nghiệp hóa............................... HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC A....................................... II/ Học sinh: ...........

b.Thường xuyên trao đổi về lí tưởng sống của TN trong sự nghiệp CNH. chuyển ý. của bản thân em GV: Kết luận. tư tưởng chính trị.Thực hiện tốt nhiệm vụ của Đoàn TN. Củng cố: GV: Tổ chức cho HS trò chơi sắm vai.II. . e. Phương hướng phấn đấu của lớp và HS: thảo luận cử đại diện trình bày. Tích cự tam gia các hoạt động tập thể.. phải rèn luyện tu dưỡng đạo đức. xử lý tình huống. .Tích cực tham gia hoạt động tập thể XH công nghiệp hóa hiện đại hóa. phát triển năng lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa.Cùng với thầy cô phụ trách lớp. Nội dung bài học: GV: Tổ chức cho HS thảo luận. tự viết lời thoại. rèn luyện kĩ Nhóm 1: nêu trách nhiệm của thanh niên năng. . . sự nghiệp công nghiệp hóa.Tham gia các hoạt động chính trị xã Nhóm 2: Nhiệm vụ của thanh niên HS trong hội. . “Tấm gương về 1 HS tích cực tham gia công tác tập thể. HS:………. HS: Tự phân vai. . . 3. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập trong SGK Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Cho HS liên hệ thực tế. ngoan.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 36 . sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất 2. thanh niên HS nói riêng trong sự nghiêpẹ . các nhóm thể hiện. . Học tập vì quyền lợi của bản thân …. Bài 6 SGK: b.Xác định lí tưởng sóng đúng đắn. hóa đất nước. d. GV: cho HS thảo luận. Nhiệm vụ của thanh niên HS: nước? . chưa có ý thức vận sao? dụng những điều đã học vào trong cuộc sống. học giỏi”. HS: trả lời. lao động và của bản thân em? để phấn đấu trở thành chủ nhân của đất HS: trả lời nước thời kì đổi mới.Ra sức học tập văn hóa.Xây dựng tập thể lớp vững mạnh về học tập. Chưa tích cực.Có lối sống lành mạnh.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. tu dưỡng đạo dức. Những việc làm nào biểu hiện trách nhiệm HDXH.Tham gia các hoạt động sản xuất. cả lớp tham gia.Có ý thức rèn luyện sức khỏe. a. HĐH. nhà trường giao phó. Có ý thức giúp đỡ bạn bè xung quanh.Có kế hoạch học tập rèn luyện. HS: chia lớp thành 3 nhóm hoặc thảo luận 1. hiện đại hóa: . rèn luyện kĩ năng III. góp ý µGiáo án môn: GDCD . Trách nhiệm của thanh niên trong theo tổ. Nỗ lực học tập rèn luyện.Ra sức học tập rèn luyện toàn diện. Bài tập: và làm bài tập SGK. Nhóm 3: Phương hướng phấn đấu của lớp . hiện đại . Trách nhiệm của thanh niên nói chung và Đội thiếu niên. IV. KHKT. hoặc thiếu trách nhiệm của thanh niên? Vì c.

..... soạn kĩ giáo án.................... ýư nghĩa của hôn nhân đúng pháp luật............ MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1........Nghiên cứu SGK............. ..HS cần hiểu hôn nhân là gì? Các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân 1 vợ....... C......Tuyên truyền mọi người thực hiện luật hôn nhân và gia đình....... Theo các em cái chết đó trách nhiệm thuộc về ai ? 2)Triển khai các hoạt động: a... cô đã tự sát vì ko muốn lập gia đình sớm.... nguyên nhân là do cha mẹ của cô gái đã ép co tảo hôn với một người con trai ở bản khác.......... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I...................... Do mâu thuẫn với cha mẹ.. 1 chồng..... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .........Tôn trọng quy định của pháp luật về hôn nhân....Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài........ hoạt động 1: Tìm hiểu những thông tin của phần đặt vấn đề µGiáo án môn: GDCD ...........................Về nhà học bài . . ........ phiếu học tập........ .... Ngày soạn: Tiết: 21 22 BÀI 12: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN A...................................... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ................ đồng thời cô đã viết thư để lại cho gia đình trước khi tự vẫn.. Về kiến thức: ... . 2....Học thuộc bài cũ..........................................Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi................................ Ổn định tổ chức lớp: II......... làm bài tập. B.......... D..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 37 ...Một số bài tập trắc nghiệm. ...... SGV............ Các điều kiện để được kết hôn.....Làm các bài tập trong sách giáo khoa.. cô đã nói lên ước mơ của thời con gái và những dự định tương lai của cô...... Dặn dò ............. .... ..........ủng hộ việc làm đúng và phản đối những hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.. Về kỹ năng: ... Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Ngày 1/10 ở Sơn La đã xảy ra 1 vụ tử vong.... Về kỹ năng: ............V.... II/ Học sinh: ....Phân biệt hôn nhân đúng pháp luật và hôn nhân trái pháp luật........ quyền và nghĩa vụ của vợ và chồng.......... 2. Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu 1 vài tấm gương thanh niên đã phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trước đây cũng như hiện nay? Em học tập được gì ở họ? III.....Bảng phụ........ ......Biết cách ứng xử trong những trường hợp liên quan đến quyền và nghĩa vụ về hôn nhân của bản thân..

T học hết lớp 10 đã kết hôn.H là chàng trai thợ mộc yêu M.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 38 . Cơ sở của tình yêu chân chính: .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. . .Sự đồng cảm giữa hai người. GV: cho HS đọc các thông tin trong phần đặt vấn đề.Bố mẹ T ham giầu ép T lấy chồng mà ko có tình yêu. . .K bỏ nhà đi chơi ko quan tâm đến vợ con. HS: chia lớp thành 3 nhóm hoặc thảo luận theo tổ. GV: Tổ chức cho HS thảo luận cả lớp. hàng xóm.Xác định đúng vị trí của mình hiện nay là HS THCS. ích kỉ. Em hiểu thế nào là tình yêu chân chính? Nó dựa trên cơ sở gì? HS: ………… 2. Những sai trái thường gặp trong tình yêu? . Đặt vấn đề: . ? Hậu quả của việc là sai lầm của MT? Hậu quả: T làm việc vất vả. rượu chè.H giao động trốn tránh trách nhiệm.Nhầm tình vbạn vời tình yêu.Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận. GV: kết luận phần thảo luận. . Em suy nghĩ gì về tình yêu và hôn nhâ trong các trường hợp trên? HS: trả lời…. . . ? Hậu qủa việc làm sai lầm của M-T? * Hậu quả: * Hậu quả: M sinh con và vất vả đến kiệt sức để nuôi con. Nội dung kiến thức I. cẩu thả trong tình yêu.Lớp 9 đã trang bị cho các em những quan niệm.Giai đình H phản đối ko chấp nhận M * Bài học cho bản thân: . Những sai lầm của T.Vị tha nhân ái.Chồng T là 1 thanh niên lười biếng. µGiáo án môn: GDCD . ham chơi.Thô lỗ. 2. . Hoạt động 3: Thảo luận quan niêm đúng đắn về tình yêu và hôn nhân.Phải có tình yêu chân chính và hôn nhân đúng pháp luật quy định.Là sự quyến luyếncủa hai người khác giới. . 1. . . .Yêu quá sớm. . .Vụ lợi. buồn phiền vì chồng nên gầy yếu. . . .Quan tâm sâu sắc. bạn bè chê cười… 3. HS: cả lớp trao đổi. chân thành tin cậy.ở lớp 8 các em đã học bài “quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình” . cách ứng xử đúng đắn trước vấn đề tình yêu và HN đang đặt ra trước các em. Em thấy cần rút ra bài học gì? HS: thảo luận trả lời… HS : Cử đại diện trình bày.Vì nể sợ người yêu giận. M quan hê và có thai. tôn trọng lẫn nhau.Cha mẹ M hắt hủi. thủy chung. 1.Ko yêu lấy chồng quá sớm. M và H trong hai câu truyện trên? HS: thảo luận…….M là cô gái đảm đang hay làm . 1.

3. mẹ vợ với con rể. bố mẹ kế với con riêng. mất năng lực hành vi dân sự. giữa cha mẹ nuôi với con nuôi. ? Em hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản cvủa hôn nhân nước ta? HS: ………. . tiến bộ. . quan hệ 3 đời… GV: Yêu cầu HS đọc khoản 12. chung thủy…. . bố chồng với con dâu. . . Những nguyên tắc cơ bản của hôn nhân. cùng dòng máu về trực hệ.Vợ chồng phải bình đẳng.Hôn nhân tự nguyện. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân.Quan tâm sâu sắc chân thành. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận. bị ép buộcdục THCS về tình yêu và hôn nhân.Sự đồng cảm giữa hai người. HS: phát biểu theo nội dung bài học: .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị 39 . GV: Kết luận: định hướng cho HS ở tuổi . 1 vợ. HS: thảo luận. nữ từ 18 tuổi trở lên . GV: Đọc một số điều khoản trong sổ tay hiến pháp 1992. GV: giải thích từ liên kết đặc biệt GV: nhắc lại thế nào là tình yêu chân chính. Hôn nhân đúng pháp luật là như thế nào? HS:………… .Hôn nhân ko phân biệt dân tộc tôn giáo.13 điều 8 trong SGK. µGiáo án môn: GDCD . . vợ chồng bình đẳng. 2. tôn trọng µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. 1 chồng.Cấm kết hôn trong các trường hợp: người đang có vợ hoặc chồng. TIẾT 2 b.Là sự quyếnmluyến của hai người khác giới . nhà nước ta khuyến khích nam 26. Thế nào là hôn nhân trấi pháp luật? chân chính.Vị tha nhân ái. giữa những người cùng giới tính… . GV: yêu cầu HS đọc nội dung phần 2.Vì tiền. ? Vậy quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân như thế nào? HS: trả lời… GV: Quy định này là tối thiểu. tự nguyện được pháp luật thừa nhận nhằm chung sống lâu dài và xây dựng 1 gia đình hòa thuận hạnh phúc.Nam từ 20 tuổi. Do yêu cầu của kế họch hóa gia đình. 1. GV: đưa ra tình huống gia đình ép gả hôn nhân khi con cái ko đồng ý.Kết hôn tự nguyện và phải đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và KHHGĐ. . Khái niệm hôn nhân: Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa 1 nam và 1 nữ trên nguyên tắc bình đẳng. trực hệ.Là hôn nhân trên cơ sở của tình yêu 4. có họ trong phạm vi 3 đời.. Những quy định của pháp luật nước ta. Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân. Nội dung bài học. nữ 24 mới kết hôn ? Nhà nước cấm kết hôn trong các trường hợp nào? HS: trả lời… GV: Kết hợp giải thích: cùng dòng máu. b. HS: thảo luận các câu hỏi sau: ? Hôn nhân là gì? HS: trả lời….Lớp: 9 Ban cơ bản µTrang: Nội dung kiến thức II. a. dục vọng. biên giới và được pháp luật bảo vệ.

...... K GV: Thống nhất ý kiến đúng .... Trách nhiệm của thanh niên HS: HS:……… Có thái độ thận trọng..... Đáp án đúng: D...... G......................... I............................ nghiêm túc trong tình yêu và hôn nhân.............. µGiáo án môn: GDCD ....Đ................ Bài 1 SGK Cả lớp trao đổi................ . Củng cố: GV: đưa ra các tình huống: Tình huống 1: Hòa bị gia đình ép gả chồng khi mới 16 tuổi............Về nhà học bài .. nhân phẩm và nghề nghiệp của ? Vậy trách nhiệm của thanh niên HS chúng nhau.. .. Dặn dò .............................. HS: trao đổi thảo luận IV..... kết hôn khi cả hai vừa tốt nghiệp THPT..... GV: Đánh giá kết luận động viên HS… V........... TH2: Lan và Tuấn yêu nhau................... ko đỗ đại học và ko có việc làm HS: các nhóm thể hiện tiểu phẩm.................Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài..................7 sách bài Bài 6........................ HS: nhận xét bổ sung... bổ sung ý kiến...................... H................. D.........................Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi.. đánh giá cho điểm GV: yêu cầu HS làm bài tập 6........... làm bài tập............. ..........Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 40 .............. ta trong hôn nhân như thế nào? 3.........7 tập tình huống trang 41 GV: Phát phiếu học tập................................ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .........danh dự....... ko vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân Hướng dẫn HS làm bài tập GV: Yêu cầu HS cả lớp làm bài tập 1 SGK HS: làm việc cá nhân...................

Kiểm tra bài cũ: -Hôn nhân là gì? Nêu những quy định của Pháp luật của nước ta về hôn nhân? -Là thanh niên HS chúng ta cần phải làm gì? III.Ủng hộ chủ trương của nhà nước và quy định của Pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh và thuế. soạn kĩ giáo án. ? vậy hành vi vi phạm đó là gì? Nhóm 2: µGiáo án môn: GDCD .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. B.Phê phán những hành vi kinh doanh về thuế trái pháp luật. Về kiến thức: . hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức HS thảo luận nhóm phần đặt Nhóm 1: vấn đề: . Thái độ: . tác dụng của thuế? . phiếu học tập.QuyÊnf và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và thực hiện Pháp luật về thuế. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. . .Bảng phụ.Vi phạm về buôn bán hàng giả.Làm các bài tập trong sách giáo khoa. Ổn định tổ chức lớp: II. 2.Học thuộc bài cũ. . CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . Hành vi vi phạm của X thuộc lĩnh vực gì? và buôn bán Nhóm 1: trả lời… .Ngày soạn: Tiết: 23 BÀI 13: QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ A. SGV. .Nghiên cứu SGK. . C. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.Một số bài tập trắc nghiệm. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a. II/ Học sinh: .Thuế là gì? ý nghĩa.Thế nào là quyền tự do kinh doanh.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 41 .Vi phạm thuộc lĩnh vực sản xuất 1. Kĩ năng: Biết phân biệt hành vi kinh doanh và nộp thuế đúng pháp luật 3.

Kinh doanh đúng mặt hàng. 2.Kê khai úng số vốn. cầu cống… ? ý nghĩa của thuế? 4.. Nhóm 3. GV: Đánh giá kết luận động viên HS… V/ Dặn dò: . đồ dùng học tập là cần thiết cho con người… b.Sản xuất muối. xây dựng trường học. Thuế là một phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước nhằm chi cho những công việc chung. 2.2. Những thông tin trên giúp em hiểu được vấn đề gì? bài học gì? GV: chỉ ra các mặt hàng rởm. Thuế là gì? Những công việc chung đó là: an ninh quốc phòng. Trách nhiệm của công dân đối với quyền tự do kinh doanh và thuế? HS:……… GV: gợi ý bổ sung GV: chốt lại và ghi lên bảng… IV/ Củng cố: GV: đưa ra tình huống cho HS sắm vai Tình huống : Ngày 20/11 một số HS bán thiệp cán bộ thuế phường yêu cầu nộp thuế HS: các nhóm thể hiện tiểu phẩm. 3. 4. ma túy.Mức thuế cao để hạn chế mặt hàng xa xỉ.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. ko cần thiết…ngược lại…. Gợi ý cho HS trao đổi vai trò của thuế. đường xá.Các mức thuế của các mặt hàng chênh lệch nhau . . . Trách nhiệm của công dân.Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế chúc mừng và hoa trước cổng trường bị µGiáo án môn: GDCD . 1.Kinh doanh và thuế có liên quan đến trách nhiệm cảu công dân được nhà nước quy định.Thế nào là quyền tự do kinh doanh? HS………. .Không kinh doanh những lĩnh vực mà nhà nước cấm: thuốc nổ.. chi trả lương cho công chức. điều chỉnh cơ cấu kinh tế.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 42 .Sử dụng đúng quyền tự do kinh doanh. Em có nhận xét gì về mức thuế của các mặt hàng trên? ? mức thuế chênh lệch đó có liên quan gì đến sự cần thiết của các mặt hàng đối với đời sống của nhân dân? HS………… 3. Nội dung bài học: 1. .Hiểu được quy định của Pháp luật về kinh doanh thuế. -Thuế có tác dụng ổn địnhthịu trường. Quyền tự do kinh doanh: là quyền của công dân lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế. nước. mê tín dị đoan… . Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học GV: tổ chức cho HS thảo luận cả lớp. trồng trọt. góp phần đảm bảo kinh tế phát triển theo đúng định hướng của nhà nước. Kinh doanh là hoạt động sản xuất. chăn nuôi.. dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm tu lợi nhuận. HS: nhận xét bổ sung. II. các mặt hàng có hại cho sức khỏe. nghành nghề ghi trong giấy phép. mại dâm… 3. Kinh doanh là gì? HS:……. . . ? trách nhiệm của công dân đối với quyền tự do kinh doanh? . nghành nghề và quy mô kinh doanh. bệnh viện.

II/ Học sinh: .Một số bài tập trắc nghiệm.HS cần hiểu lao động là gì.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 43 . tôn trọng người lao động. B. I.Có lòng yêu lao động.Về nhà học bài . . E/Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: Tiết: 24. 2. Về kỹ năng: . Kiểm tra bài cũ: Kinh doanh là gì? Thế nào là quyền tự do kinh doanh? Thuế là gì? Nêu tác dụng của thuế? Trách nhiệm của công dân trong việc sử dụng quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế? III.Ý nghĩa quan trọng của lao động đối với con người và xã hội. 3. Đặt vấn đề.Làm các bài tập trong sách giáo khoa.Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi.Tích cự chủ động tham gia các côn việc chung của trường lớp. soạn kĩ giáo án.25 BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN A. Về kiến thức: .. ? Ông An đa làm việc gì? ? Việc ông An mở lớp dạy nghề cho trẻ em trong làng có ích lợi gì? Ông An tập trung thanh niên trong làng. . . TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. . CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: .Bảng phụ. Thái độ: . SGV. Ổn định tổ chức lớp: II. C. . làm bài tập.Biết lao động để có thu nhập chính đáng.Nghiên cứu SGK. . . MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. hoạt động 1: Phân tích tình huống trong phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: yêu cầu HS đọc mục đặt vấn đề. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Học thuộc bài cũ. .Bết được các loại hợp đồng lao động.Một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động. phiếu học tập. µGiáo án môn: GDCD .Điều kiện tham gia hợp đồng lao động. .Nội dung quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. .

sung 1 số điều luật để đáp ứng yêu cầu của .Những quy định của người lao động chưa thành niên. sự phát triển kinh tế đất nước trong giai bảo hộ lao động. . quóc hội khõa thông qua luật sửa đổi bổ .Quyền và nghĩa vụ của người lao động.Ông An đã làm 1 việcrất có ý nghĩa.Việc làm của ông giúp các em có tiền đảm bảo cuộc sống hàng ngày và giải quyết khó khăn cho xã hội.. luật lao động và 2/4/2002 tại kì họp thứ XI người sử dụng lao động. người khác và cho xã hội Câu truyện 2. GV: Đọc cho HS nghe khoản 3 điều 5 của Bộ luật lao động… GV: Yêu cầu HS đọc. . ? Như vậy có phải là chị đã vi phạm hợp đồng lao động? GV: đọc cho HS nghe 1 số điều khản trong hiến pháp 1992 và bộ luật lao động quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân .HS: .Chị BA tự ý thôi viẹc mà không báo trước với giám đốc công ty là vi phạm hợp đồng lao động. mở lớp dạy nghề. hướng dẫ họ sản xuất.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. bồi thường thiệt hại… đoạn mới. ? Bản cam kết giữa chị BA và giám đốc công ty trách nhiệm Hoàng Long có phải là hợp đồng lao động không? ? Chị Ba có thể tự ý thôi việc được không? HS: Chị khong thể tự ý thôi vệc bởi đã kí cam kết và hợp đồng lao động.Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động.Các điều kiện liên quan như: bảo hiểm.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 44 . làm ra sản phẩm lưu niệm bằng gỗ để bán.Hợp đồng lao động. . GV: Sơ kết tiết 1 µGiáo án môn: GDCD . Bản cam kết được kí giữa chị Ba và giám đốc công ty Hoàng Long là bản hợp đồng lao động. GV: Chốt lại ý chính GV: Đọc điều 6 Bộ luật lao động . ? Em có suy nghĩ gì về việc làm của Ông An? GV: Giả thích: Việc làm của ông An sẽ có người cho là bóc lột sức lao động của trẻ em để trục lợi vì trên thực tế dã có hành vi như vậy. b/Hoạt động 2: Tìm hiểu về luật lao động và ý nghĩa của bộ luật lao động Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tìm hiểu về luật lao động và ý nghĩa của bộ luật lao động GV: Ngày 23/6/1994 Quôc hội khóa IX của Bộ luật lao động quy định: nước CHXHCN Việt Nam thông qua bộ . Bộ luật lao động là văn bẳn pháp lí quan trọng thể chế hóa quan điểm của Đảng về lao động. tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho mình.

góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 45 . Nội dung kiến thức Những việc làm sai trái của công ty: -Tự ý tăng giờ làm mà không có sự thỏa thuận của người lao động. công ty TNHH 100% vốn nước ngoài ép tăng ca.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. ? Nghĩa vụ lao động của công dân là gì? HS:…………… GV: Nhấn mạnh: Lao động là nghĩa vụ đối với bản thân.Nghĩa vụ lao động: Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuoi sống bản thân. Hoạt động 1 : Tìm hiểu tình huống Hoạt động của thầy và trò Giáo viên yêu cầu HS là 1 số bài tập thuộc nội dung tiết 1. sáng hôm sau họ đi làm thì được tuyên bố nghỉ việc và không có lí do nào giải thích từ phía công ty. quan trọng nhất của con người. µGiáo án môn: GDCD . Chị Ba tự ý thôi việc là đúng hay sai? Có vi phạm hợp đồng lao động không?? Vì sao? 3. Lao động: Là hoạt động có mục đíh của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. . duy trì và phát triển đất nước. nôi sống gia đình. đem lại thu nhập cho bản thân gia đình. chiều 30/7 khoảng 10 công nhân do quá mệt mỏi đã tự ý nghỉ việc giữa chừng để phản đối. Hoạt động 2 : Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tứi chức cho HS thảo luận nhóm: HS: chia thành 3 nhóm. Em hãy chỉ ra những việc làm vi phạm pháp luật của công ty đối với người lao động. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.Quyền lao động: Mọi công dân có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề. với gia đình . Bài tập : Sau nhiều tháng. Lao động là hoạt động chủ yếu. đồng thời cũng là nghĩa vụ đối với xã hội… Nhóm 2: Thảo luận tình huống 2: 1 Bản cam kết giữ chị Ba và giám đốc công ty TNHH Hoàng Long có phải là hợp đồng lao động không? Vì sao? 2.TIẾT 2 a. GV: hướngdẫn các nhóm trả lời bổ sung. là nân tố quyết định sự tồn tại páht triển của đất nứoc và nhân loại. 1. tìm kiếm việc làm. . N1: ? Quyền lao động của công dân là gì? HS cả lớp cùng trao đổi. Hợp đồng lao động là gì? Nguyên tắc. lựa chọn nghề nghiệp. 2. -Tự ý buộc thôi việc (đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với công nhân) mà không có lí do chính đáng b. Nội dung bài học. hình thức hợp đồng lao động? Nhóm 3: Nhà nước đã có những chính sách Nội dung kiến thức II. nội dung.

. tạo công ăn việc làm? HS: thảo luận trả lời. Những biểu hiện sai trái trong sử dụng sức lao đọng của trẻ em ? HS: thảo luận.gì để khuyến khích các tổ chức cá nhân sưdr dụng thu hút lao động . Nhóm 4: 1. GV: các hoạt động tự tạo việc làm. . GV: Phts phiếu học tập in săn cho HS HS: làm bài tập 1. Trả lời: 1 Bản cam kết đó là 1 hợp đồng lao động mà chị Ba đã kí với công ty . 3. nguy hiểm. dạy nghề. làm bài tập. . Quy định của pháp luật .Cấm sử dụng người dười 18 tuổi làm viẹc nặng nhọc.b.Về nhà học bài . Hà 16 tuổi đang học dở lớp 10.d. học nghề để có việc làm. GV: nhận xét cht lại nội dung bài học.e. tọa điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển xản xuất kinh doanh giả quyết việc làm cho người lo động.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 46 .e Bài tập 3 Đáp án đúng: c.d. GV: bổ sung và đưa ra đáp án III. Đáp án: đúng: a. 4. Bài tập: Bài tập 1 Trang 50.Cấm trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc . Quy định của bộ luật lao động đối với trẻ em chưa thành niên? 2.Khuyến khích. tiiếp xúc với các chất độc hại. HS: nhận xét bổ sung.Cấm lạm dụng cưỡng bức . V/ Dặn dò: . Vai trò của nhà nước: . Em có đồng ý voéi ý kiến của các bạn không? HS: ứng xử các tình huống GV: nhận xét. . Nhà trường phân công lao động vẹ sinh bàn ghế trong lớp. ngựoc dãi người lao động. Hà có được tuyển vào biên chế nhà nước không? 2.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. . GV: cử 2 HS trả lời HS: cả lớp nhận xét. vì gia đình khó khăn nên em xi đi làm ở 1 xí nghiệp nhà nước. 3 SGK HS: giải bài trập vào phiếu. 1 só bạn đề nghị thuê người. D/Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . Củng cố: GV: tổ chức cho HS xử lý các tình huống: 1. NHư vậy là chị đã vi phạm hợp đồng lao động. Hướng dẫ học dinh làm bài tập GV: sử dụng phiếu học tập. IV.Khuyến khích tạo điều kiện cho các hoạt động tạo ra việc làm thu hút lao động. sản xuất kinh doanh thu hút lao động.Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi.

B. D. 3. SGV. biết khái quát tổng hợp các kiến thức đã học B. . D. GV kiểm tra sự chuẩn bị bài. 7 điểm Câu 1: Kinh doanh là gì ? Thuế là gì ? Em hãy nêu một vài lĩnh vực mà nhà nước cấm kinh doanh ? Câu 2 : Em hiểu lao động là gì ? Nêu quyền và nghĩa vụ lao động của công dân ? 4.5 đ) Câu 2 : Quyền lao động : a. C. quyền nào là quyền lao động.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 47 . Kết hôn với người nước ngoài. chồng. e. Trong các quyền sau đây. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. Câu 2. đào tạo nghề. . G. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.Ngày soạn: Tiết: 26 KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT A.b. Quyền tự do kinh doanh. II/ Học sinh: . Kết hôn khi đang có vợ. g (1. Tự luận: (7 đ) µGiáo án môn: GDCD .Chuẩn bị giấy. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . Về thái độ: Tạo cho các em có ý thức thường xuyên học tập. A. B. Quyền mở trường dạy học. Quyền sử dụng đất.Soạn hệ thống câu hỏi kiểm tra và đáp án.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. C. phiếu học tập. doanh nghiệp.Nghiên cứu SGK. E.Học thuộc bài cũ. Những hành vi nào sau đây trái với quy định của Pháp luật Việt Nam. Về kỹ năng: Đánh giá đúng năng lực của HS. A. Phần II: Tự luận. Ổn định tổ chức lớp: II. Kết hôn do cha mẹ sắp đặt.c (1. khả năng học tập của HS để từ đó có phương pháp giáo dục cho phù hợp. bút đầy đủ C. Về kiến thức: Kiểm tra lại quá trình lĩnh hội kiến thức của HS trong học tập 2. soạn kĩ giáo án. các phương tiện kiểm tra của HS III/ Đề bài: Phần I: Trắc nghiệm: 3điểm Câu 1. Quyền sở hữu tài sản. b. Quyền được thành lập công ty.5đ) Phần II. .Bảng phụ. Kết hôn giữa con bác với con chú ruột. Kết hôn không phân biệt tôn giáo. Đáp án: Phần I Trắc nghiệm: ( 3 đ) Câu 1 : Những hành vi trái với quy định của Pháp luật Việt Nam : a. Quyền được thuê mướn lao động.

. gia đình. góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. nuôi sống gia đình.Câu 1: (3điểm) * Kinh doanh : Là hoạt động sản xuất.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 48 . * Nghĩa vụ lao động: Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. D/ Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . * Quyền Lao động: Mọi công dân có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề. lựachon nghề nghiệp. lớp.( 4điểm) * Lao động là hoạt động cóa muc đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. củ nhân loại. * Một số quy định của pháp luật: Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc. Lao động là hoạt động chủ yếu . .Đọc và soạn trước bài mới. nguy hiểm…Cấm ngựoc đãi.. V/ Dặn dò : . vũ khí. mại dâm… * Thuế là 1 phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước nhằm chi cho những công việc chung. dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm thu lợi nhuận. là nhân tố quyết định sự tồn tại phát triển của đất nước . cưỡng bức người lao động. ma túy. tìm kiếm viẹc làm. duy trì và phát triển đất nước.Yêu cầu HS dọc kĩ lại bài.Ghi đầy đủ họ tên . đem lạ thu nhập cho bản thân. quan trọng nhất của con người. * Một số mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh là : thuốc nổ. Câu 2. IV/ Củng cố: . Cấm sử dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi làm các công việc nặng nhọc.Về nhà xem lại bài.

. 2.Xây nhà rái pháep. C. Về kiến thức: . X . Về thái độ: . SGV. Đặt vấn đề: GV: Gợi ý đưa ra các câu hỏi the các cột trong bảng.Một số bài tập trắc nghiệm.Nghiên cứu SGK.Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật.Biết xử sự phù ợp với quy định của pháp luật. . Vi phạm Không vi phạm HS: trả lời cá nhân.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 49 . Ổn định tổ chức lớp: II. 2.Bảng phụ. phiếu học tập. I .Làm các bài tập trong sách giáo khoa. . Kiểm tra bài cũ: III. . MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1..Ngày soạn: Tiết: 2728 BÀI 15: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN A. Về kỹ năng: .Học thuộc bài cũ.Đổ phế thải. các loại vi phạm pháp luật. 3. . II/ Học sinh: . Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a. . TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.Hiến pháp năm 1992. B. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: .Đuan xe vượt đèn đỏ gây tai nạn giao x µGiáo án môn: GDCD .Khái niệm trách nhiệm pháp lývà ý nghĩa của việc áp dụng trách nhiệm pháp lý.Hình thành ý thức tôn tromngj pháp luật. .Phân biệt được hành vi tôn trọng pháp luật và vi phạm pháp luật để có thái độ và cách cư xử cho phù hợp. nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. X 1. hoạt động 1: Thảo luận tìm hiểu nội dung phần dặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức cho HS cùng trao đổi. .Thế nào là vi phạm pháp luật. soạn kĩ giáo án.Tích cự ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

gia đình và xã hội.Không . Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tìm hiểu khái niệm vi phạm pháp luật.Vi phạm luật dân sự .Vi phạm luật hình sự. túi xách người đi đường. 4. nội dung của nhà nước đề ra thường có những vi phạm.Vi pạm pháp luật dân sự. có lỗi do người niệm vàê vi phạm pháp luật.Vi phạm luật dân sự . xâm hại đến các quan hệ xã hội Câu 1: Vi phạm pháp luật là gì? được pháp luật bảo vệ. Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm vi phạm pháp luật.Vi phạm pháp luật hành chính. sai? Vì sao? Đúng Sai Vì a.Chặt cành tỉa cây mà không đặt biển báo.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. có năng lực trách nhiệm pháp lí thực GV: Gợi ý cho HS trả lời các câu hỏi. . Những vi phạm đó sẽ có những ảnh hưởng đến bản thân. hiện. Trẻ em dù có phạm tội nặng đến đâu cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự. 1. quy tắc.thông.Vi phạm kỉ luật. x x x .Tâm thần đập phá đồ đạc.Vi phạm kỉ luật b. quan hệ pháp luật. Các loại vi phạm pháp luật: luật nào? . . 3. Phân loại vi phạm HS: làm việc cá nhân Cả lớp cùng góp ý kiến GV: Kết luận: Chúng ta bước đầu tìm hiểu nhận biết một số khái niệm liên qua đến vi phạm pháp luật. HS tự rút ra khái Là hành vi trái pháp luật. 5. Người dưới 18 tuổi không phải chịu trách hành vi của mình nhiệm hành chính. HS: Trả lời theo nhóm. ? Trong các ý kến sau đây ý kiến nào đúng.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 50 . Xem xét các hành vi vi phạm pháp luật giúp chúng ta tránh xa các tệ nạ xã µGiáo án môn: GDCD . bất kì ai phạm tội cũng phải chịu trách x Có nhiều loại vi phạm nhiệm hình sự pháp luật b. Trong quá trình thực hiện các quy định.Vay tiền dây dưa không trả. . GV: Cho HS làm bài tập áp dụng: . đó là các yếu tố của hành vi vi phạm pháp luật. x c. x Nếu vi phạm thì đều bị GV: Kết luận: Con người luôn có các mối xử lý theo pháp luật quan hệ xã hội. x Họ không tự chủ được d.Vi hạm pháp luật hình sự GV: Chia nhóm cho HS thảo luận. Những người mắc bệnh tam thần không phải chịu trách nhiệm hình sự. Câu 2: Có các loại hành vi vi phạm pháp 2.Cướp giật dây truyền.Vi phạm luật hành chính. 6. x GV: Nhận xét cho điểm. . Viphạm pháp luật: GV: từ các hoạt động trên.

hội….6 trang 65.Trộm xe máy . .Cãi nhau gây mất trật tự nơi công cộng .Đấu tranh với các hành vi việc làm vi phạm pháp luật.Trách nhiệm dân sự. 6.Trách nhiệm kỉ luật. Ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 51 .Trừng phạt ngăn ngừa. tổ chức. . Hoạt động 2: Bài tập Hoạt động của thầy và trò GV: Cho HS làm bài: 1.Lấn chiếm vỉa hè lòng dường .. 5. . Các loại trách nhiệm pháp lí: . Nội dung kiến thức µGiáo án môn: GDCD .Vứt rác bừa bãi . HS: cùng trao đổi ? Nêu trách nhiệm của công dân? HS:……. Trách nhiệm pháp lí: Là nghĩa vụ pháp lí mà cá nhân .Viết vẽ bậy lên tường lớp HS: trả lưòi GV: nhận xét dắt vào ý 3 ? Trách nhiệm pháp lí là gì? HS: trả lời ? Có các loại trách nhiệm pháp lí gì? HS:…… GV: gợi ý chi HS đưa ra các biện pháp xử lí của công dân GV: cho HS nêu rõ thế nào là các loại tracghs nhiệm pháp lí GV: đưa 1 ví dụ ? ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí GV: đặt câu hỏi liên quan dến tỷách nhiệm pháp lí của công dân. TIẾT 2 a.Bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật và công lí trong nhân dân. 66 HS: cả lớp làm bài. phát biểu Nội dung kiến thức 3.Chấp hành nghiêm chỉnh Hiến Pháp và pháp luật. . giáo dục người vi phạm pháp luật. .Trách nhiệm hành chính.TRách nhiệm hình sự.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. GV: Yêu cầu HS đọc điều 12 Hiến pháp 1992 HS: đọc GV: kết hợp giải thích các thuật ngữ. . . Trách nhiệm của công dân: . 4.Năng lực trách nhiệm pháp lí… -… b.5.Giáo dục ý thức tôn trong và chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật. cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hànhg những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định. . cải tạo. từ đó HS liên hệ trách nhiệm của bản thân.Hoạt động 1: Trách nhiệm pháp lí Hoạt động của thầy và trò Bài tập: Nêu hành vi vi pghạm và biện pháp xử lý mà em được biết trong thực tế cuộc sống .

Ngoài người lái xe chỉ được chở thêm một người ngồi phía sau và 1 trẻ emdưới 7 tuổi. V/ Dặn dò: . d. xe mô tô 2 bánh được chở ít nhất là mấy người? 1. làm bài tập.Về nhà học bài . Bài tập Đáp án bài 1: Đáp án bài 5: -ý kiến đúng: c. Mọi người đều phải biết và tuân theo. HS: ứng xử tình huống GV: nhận xét.Trách nhiệm hình sự: Bắt buộc thực hiện. 2. .GV: bổ sung. b. đ IV/ Củng cố: GV: tổ chức cho HS xử lý các tình huống: Câu 1: Xe máy. Phương pháp cưỡng chế của nhà nước III.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 52 . chữa bài Bài 6: So sánh trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm pháp lí: Giống: là những quan hệ xã hội và đều được pháp luật điều chỉnh. Hai người kể cả lái xe.Đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. lương tâm cắn rứt . Khác nhau: .Trách nhiệm đạo đức: bằng tác động của dân sự xã hội. .. D/Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . quan hệ giữa người và người ngày càng tốt đẹp hơn. .ý kiến sai: a. e.

Về thái độ: . . quản lí xã hội của công dân. phiếu học tập.Lấy bút của bạn.Làm các bài tập trong sách giáo khoa. hoạt động 1: Thảo luận tìm hiểu nội dung phần dặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS đọc phần đặt vấn đề.Giúp người lớn vận chuyển ma túy. Về kiến thức: .Cơ sở của quyền . Luật khiếu nại tố cáo.Không chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau. Ổn định tổ chức lớp: II. HĐND.Đi xe máy không đủ tuổi. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. Thể hiện quyền: µGiáo án môn: GDCD .Nghiên cứu SGK. B.Hiến pháp năm 1992. Tiết: 2930 BÀI 16: QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC.Bảng phụ. soạn kĩ giáo án.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Kiểm tra bài cũ: Hành vi nào sau đây chịu trách nhiệm đạo đức. . C. SGV. Về kỹ năng: . I . Đặt vấn đề: ? Những quy định trên thể hiện quyền gì 1.Một số bài tập trắc nghiệm. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. trốn tránh công việc chung của lớp.ăn cắp tài sản của nhà nước.Tự giác tích cự tham gi các công việc chung của trường lớp và địa phương . . CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . 2.? . . Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 53 .Ngày soạn:…. . QUẢN LÍ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN A.Biết cách thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nứoc và quản lí xã hội của công dân. ko có bằng lái. .Tránh thái độ thờ ơ. II/ Học sinh: . – Tuyên truyền vận động mọi người tam gia các hoạt động xã hội. luật bầu cử đại biểu Quốc Hội. . trách nhiệm pháp lí. 3. quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội. III.Có lòng tin yêu và tình cảm đối với nhà nước CHXHCNVN.Hiểu được nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước. .Học thuộc bài cũ. . trường và xã hội. .

của người dân?
? Nhà nước quy định những quyền đó là gì?
? Nhà nước ban hành những quy định đó để
làm gì?
GV: Kết luận:
CD có quyền tham gia QLNN và XH vì NN
ta là NN của dân do dân, vì dân. ND có
quyền, có trách nhiệm giám sát hoạt động
của các CQ , các tổ chức NN thực hiện tốt
các CS và PL của NN, tạo điều kiện giúp đỡ
các cán bộ NN thực hiện tốt công vụ.
GV: Gợi ý cho HS lấy 1 số ví dụ.
Đối với công dân:
- Tham gia , góp ý kiến xây dựng hiến pháp
và pháp luật.
- Chất vấn các đại biểu quốc hội…
- Tố cáo khiếu nại những việc làm sai trái
của các cơ quan quản lí nhà nước.
- Bàn bạc quyết định chủ trương xây dựng
các công trình phúc lợi công cộng.
- Xây dựng các quy ước của xã thôn về nếp
sống văn minh và chống các tệ nạn xã hội.
b. Hoạt động 2: Nội dung bài học
Hoạt động của thầy và trò
GV: Treo bảng phụ câu hỏi.
Tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm, chi
tổ, phát phiếu học tập.
? Nêu nội dung của quyền tham gia quản lí
nhà nước và xã hội? Nêu ví dụ minh họa?
HS: Thảo luận và trả lời
GV: Cho HS làm bài tập 1 SGK
? Trong các quyền của công dân dưới đây,
quyền nào thể hiện quyền tham gia của
công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã
hội?
HS: Trả lời
GV: Yêu cầu HS đọc tư liệu tham khảo
HS: đọc…

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi bổ
sung dự thảo Hiến Pháp
- Tham gia bàn bạc và quyết định các
công việc của xã hội.
Những quy định đó là quyền tham gia
quản lí nhà nước, quản liax hội của công
dân.
2. Những quy định đó là để xác định
quyền và nghĩa vụ của công dân đối với
đất nước trên mọi lĩnh vực.
Đối với HS:
- Góp ý kiến về xây dựng nhà trường ko
có sma túy.
- Bàn bạc quyết định việc quan tâm đến
HS nghèo vượt khó.
- ý kiếnvới nhà trường vàê tình trạng học
ca 3, bàn ghế của HS, vệ sinh môi
trường.

Nội dung kiến thức
II. Nội dung bài học.
1. Quyền tam gia quản lí nhà nước, quản
lí xã hội là quyền: Tham gia xây dựng bọ
máy nhà nước và các tổ chức xã hội;
Tham gia bàn bạc, giám sát và đánh giá
các hoạt động các công việc chung của
nhà nứoc và xã hội.

Đáp án:
Các quyền thể hiện quyền tham gia quản
lí nhà nước, xã hội của công dân:
- Quyền bầu ccử đại biểu quốc hội, đại
biểu hội đồng nhân dân.
- Quyền ứng cử và QH, HDND.
- Quyền khiếu nại, tố cáo.
GV: Thông qua bài tập anỳ củng cố kiến - Quyền giám sát, kiểm tra hoạt động của
thức đã học và chứng minh cho nội dung cơ qun nhà nước.
quyền tham gia quản lí nhà nứoc, xã hội mà
nhóm 1 vừa thực hiện.
Kết luận tiết 1.

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

54

TIÊT 2 :
a. Hoạt động 1 : Thảo luận tìm hiểu nội dung bài học
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
GV: cho các nhóm trình bày
? Em hãy nêu những phương thức thực hiện
tham gia quyền quản lí nhà nước của công
dân.
HS: thảo luận trả lời.
GV:Gợi ý HS lấyví dụ.
HS:…….
Ví dụ: Tham gia quyền bầu cử quốc hội
Tham gia quyền ứng cử vào HDN D
VD: Góp ý xây dựng phát triển kinh tế địa
phương.
Góp ý việc làm của cơ quan quản lí nhà
nước trên báo.
? Em đã tham gia góp ý kiến để quản lí nhà
nước, xã hội như thế nào?
HS:………….
? Nêu ý nghĩa của quyền tha gia quản lí nhà
nước, xã hội của công dân.
HS:………
GV: Gợi ý thêm quyền …
+ Làm chủ tự nhiên.
+ Làm chủ xã hội
+ Làm chủ bản thân.
GV gợi ý: Thực hiện mục tiêu xây dựng đất
nước: “dân giàu nước mạnh, xã hội công
bằng dân chủ văn minh”
? Nêu những điều kiện để đảm bảo thực
hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, xã
hội của công dân.
HS:………..
Vậy đối với công dân thì cần phải làm gì để
thực hiện tốt quyền trên?
HS:………..
GV: Gợi ý:….
- Học tập tốt, lao động tốt.
- Tham ia xây dựng lớp, chi đoàn.

2. Phương hướng thực hiện:
* Trực tiếp: tự mình tham gia các công
việc thuộc về quản lí nhà nước, xã hội.
* Gián tiếp: Thông qua đại biểu của nhân
dân để họ kiến nghị lên cơ quan có thẩm
quyền giải quyết.
3. Ý nghĩa:
- Đảm bảo cho công dân có quyền làm
chủ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây
dựng và quản lí đất nước.
- Công dân có trách nhiệm tham gia các
công việc của nhà nước, XH để đem lại
lợi ích cho bản thân, XH.
4. Điều kiện đảm bảo thực hiện.
* Nhà nước:
- Quy định bằng pháp luật.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
* Công dân
- Hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và cách thực
hiện.
- Nâng cao năng lực và tích cực tham gia
thực hiện tốt.

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

55

b. Hoạt động 2 : Bài tập
Hoạt động của thầy và trò
Hướng dẫn HS làm bài tập.
GV: Tổ chức cho HS giải bài tập.
GV: Gợi ý.
? Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì
sao?
a. Chỉ cán bộ nhà nước mới có quyền tham
gia quản lí nhà nước.
b. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã
hội là quyền của mọi người.

Nội dung kiến thức
Em tán thành quan điểm:
b. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã
hội là quyền của mọi người
Vì đảm bảo cho công dân có quyền làm
chủ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây
dựng và quản lí đất nước.
- Thể hiện trách nhiệm tham gia các công
việc của nhà nước, XH để đem lại lợi ích
cho bản thân, XH

IV/ Củng cố:
Quyền tham gia quản lí nhà nước, và XH của công dân lầ quyền chính trị quan trọng
nhất đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, trách nhiệm của công dân. Công
dân phải hiểu rõ nọi dug của quyền đó và không ngừng học tập nâng cao nhận thức và
năng lực để thực hiện và sử dụng có hiệu quả…..

V/ Dặn dò:
- Về nhà học bài , làm bài tập.
- Đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi.

D/ Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

56

TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. . .Một số bài tập trắc nghiệm. luyện tập quân sự.Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của công dân. . II/ Học sinh: .Tích cự tham gia các hoạt động thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.giới thiệu bài thơ thần của Lí Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống -Bác Hồ đã khẳng định chân lí: Không có gì quý hơn độc lập tự do 2)Triển khai các hoạt động: a. Đặt vấn đề Ảnh 1: chiến sĩ hải quân bảo vệ vùng biển Suy nghĩ của em: của tổ quốc.Vì sao cần phải bảo vệ tổ quốc .Tuyên ruyền vận động bạn bè và người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Những bức ảnh trên giúp em hiểu được Ảnh 2: Dân quân nữ cũng là một trong trách nhiệm bảo vẹ tổ quốc của mọi công những lực lượng bảo vệ tổ quốc. Luật nghĩa vụ quân sự. tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự ở nơi cư trú và trong trường học. . SGV. ? Em có suy nghĩ gì khi xem các bức ảnh? Bảo vệ tổ quốc là tra chjs nhiệm của toàn HS:…… dân. Ổn định tổ chức lớp: II. C. soạn kĩ giáo án. Tiết: BÀI 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC 31 A. .Ngày soạn:…. Kiểm tra bài cũ: III.Nghiên cứu SGK. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . Bài mới: 1)Đặt vấn đề: GV : . III/ Về thái độ: .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 57 . II/ Về kỹ năng: .Sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc B. .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Về kiến thức: . mẹ có công góp phần bảo vệ tổ quốc.Học thuộc bài cũ. hoạt động 1: Đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: cho HS quan sát ảnh và thảo luận: I.Trách nhiệm của bản thân. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. .Bảng phụ.Thường xuyên rèn luyện sức khỏe.Làm các bài tập trong sách giáo khoa. phiếu học tập. là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của µGiáo án môn: GDCD .Hiến pháp năm 1992. dân trong chiến tranh cũng như trong hòa Ảnh 3: Tình cảm của thế hệ trẻ với người bình.

..... ? Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì sao? a...............Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân. ..... Nội dung bài học.. -HS: Giới thiệu về hoạt động bảo vệ tổ quốc.. 3......... Bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập......... làm bài tập... hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm: HS: Chia HS thành 4 nhóm Nhóm 1: Bảo vệ tổ quốc là gì? HS: thảo luận trả lời. ...Rèn luyện sức khỏe. ? Em hãy kể 1 số ngày kỉ niệm và lễ lớn trong năm về quân sự? HS: Ngày22/12.. luyện tập quân sự...... b. Tham gia quản lí nhà nước. . .? Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của ai? công dân. D....... chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc... bảo vệ chế độ X HCN và nhà nước CHXHCNVN. 1. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: . Nhóm 2: Vì sao phải bảo vệ tổ quốc? HS:……… ? Bảo vệ tổ quốc bao gồm những nội dung gì? GV: Ông cha ta đã phải chiến đấu và chiến thắng bao nhiêu kẻ thù trong suốt 400 năm lịch sử. ? HS chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tổ quốc? HS:……. đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi...Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh trong trường học và nơi cư trú............... V. “ Cờ độc lập phải được nhuốm bằng máu. Nội dung kiến thức II.Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự.... quản lí còn kém.........Ra sức học tập tu dưỡng đạo đức. vận động người kác làm nghĩa vụ quân sự.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 58 . đất nước từ Hà Giang đêns Cà Mau là do ông cha ta xây dựng nên..... Trong xã hội còn nhiều tiêu cực.. Bảo vệ tổ quốc bao gồm: . quản lí xã hội à quyền của mọi người... Hoa độc lập phải được tưới bằng máu” ( Nguyễn Thái Học) IV........... TRách niệm của HS: ....... ngày 27/7… ? Nêu độ tuổi tham gia nhập ngũ? HS: từ 18 dến 27 tuổi.. .. . µGiáo án môn: GDCD .Thực hiện nghĩa vụ quân sự.Bảo vệ trật tự an ninh xã hội.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.... 2. Củng cố: -GV: Cho HS liên hệ các hoạt động bảo vệ tổ quốc. GV: Gợi ý. HS: ………… b.... Kẻ thù đang lợi dụng phá hoaị chúng ta.. Dặn dò: Về nhà học bài ...... Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của công dân.........Thực hiện chính sách hậu phương quân đội. GV: Kết luận chuyển ý. công tác lãnh đạo..... Chỉ cán bộ nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước.. Vì sao phải bảo vẹ tổ quốc? ( Ghi như bên trái) 4........

... Đặt vấn đề GV: Gợi ý HS trả lời các câu hỏi 1........... soạn kĩ giáo án.............Phát triển những tình cảm lành mạnh đối với mọi ngưỡiug quanh.............. 1.. ........ phiếu học tập.... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ....... III/ Về thái độ: ............ .....Chào hỏi lễ phép với thầycô ........... SGV...... ....... chưa tốt về những chuẩn mực đạo đức gì ? 2) Triển khai các hoạt động: a.. pháp luật........ Bài mới: 1) Đặt vấn đề: GV : Đưa ra các hànhvi sau : ..... Kiểm tra bài cũ: III... ..... hoạt động 1: Thảo luận tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: yêu cầu HS đọc Sgk. ......Biết giao tiếp ứng xử có văn hóa. ? Những hành vi trên đã thực hiện tốt..........................Một số bài tập trắc nghiệm.....Có ý chí.. C.. Tiết: 32 BÀI 18: SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT A.. .... Những biểu hiện sống và làm việc theo HS:………..Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo Pháp luật......... MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.... ... I..... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I... Luật nghĩa vụ quân sự...... . B.......... Ổn định tổ chức lớp: II... Những chi tiết nào thể hiện Nguyễn Hải sống có đạo đức và làm việc theo PL Thoại là người sống có đạo đức? 2.Làm theo pháp luật µGiáo án môn: GDCD . II/ Học sinh: .Bảng phụ.. nghị lực và hoài bão tu dưỡng để trưở thành công dân tốt có ích.........Học thuộc bài cũ......Chăm sóc bó mẹ khi ốm đau ................Để sống có đạo đức và tuân theo pháp luật cân phải học tập và rèn luyện nhu thế nào? II/ Về kỹ năng: ..Nghiên cứu SGK........Biết phân tích đánh giá các hành vi về đạo đức và tuân theo pháp luật của bản thân và mọi người xung quanh.........Nguyễn Hải Thoại – Một tấm gương về 1... có đạo đức và tuân theo pháp luật......Đỡ 1 em bé bị ngã đứng dậy...Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 59 ...Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài......Mối quan hệ giữa sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.... Về kiến thức: ........ Ngày soạn:…............Bố mẹ kinh doanh trốn thuế.....Hiến pháp năm 1992......... ....Làm các bài tập trong sách giáo khoa... . Những biểu hiện về sống có đạo đức: ....

..... b...... ..... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .... Dặn dò: .. 3. . Ý nghĩa: .. Nội dung kiến thức II.... Người có ĐĐ thì biết thực hiện tốt PL 4..... Quan hệ giữa có ĐĐ và tuân theo PL: Đạo đức là phẩm chất bến vững của mỗi cá nhân. biết chăm lo đến mọi người.. Sống có ĐĐ là: suy nghĩ và HĐ theo những chuẩn mực ĐĐ XH... 4.. Việc làm của anh đã đem lại lợi ích gì cho bản thân... Lấy lợi ích của XH... kính trọng... làm được nhiều việc có ích và được mọi người yêu quý....Giúp con người tiến bộ không ngừng.Thực hiện quy định nộp thuế và đóng bảo hiểm.. .... cho công việc.. đem lại lợi ích cho tập thể trong đó có lợi ích của cá nhân. IV...Trách nhiệm..... phát huy sức mạnh trí tuệ của quần chúng. hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận: ? Thế nào là sống có ĐĐ và tuân theo PL? GV: Gợi ý những chuẩn mực đạo đức : Trung hiếu......... gia đình và xã hội.... ? Quan hệ giữa sống có đạo đức và làm theo pháp luật? HS:…………... .Mọi người chăm lo lợi ích chung . 2 GV: nhận xét chữa bài cho HS GV: kết luận rút ra bài học cho HS..Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài... .. .Đối với HS: Thường xuyên tự kiểm tra đánh giá hành vi của bản thân.Giáo dục cho mọi người ý thức pháp luật và kỉ luật lao đọng........ mọi người và xã hội? HS:… GV: Kết luận… .. ..Luân phản đối . Những biểu hiện nào chững tỏ NHT là người sống và làm việc theo pháp luật. HS là ngay trên lớp bài 1. trung thực . ? Ý nghĩa của sống có ĐĐ và làm việc theo pháp luật? HS:……….Môi trường sống lãnh mạnh. ? Đối với HS chúng ta cầ phải làm gì? HS:……. mọi người .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 60 . Tuân theo Pháp luật: Là sống và hành động theo những quy định của pháp luật 3. GV: Người sống có ĐĐ là người thể hiện: . Nội dung bài học: 1... D. Động cơ nào thôi thúc anh làm được việc đó? Động cơ đó thể hiện phẩm chất? HS:…….Đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi... HS:………... nó là động lực điều chỉnh hành vi nhận thức......Mở rộng sản xuất theo QĐ của PL . công ty 2.. µGiáo án môn: GDCD .....Công việc có trách nhiệm cao. Bài tập...... Nghĩa............... 3...Biết tự tin.Nâng cao uy tín của đơn vị... III. bảo vệ giữ gìn trật tự an toàn xã hội... Củng cố: Giáo viên đưa ra bài tập tình huống và phiếu học tập V. biết giải quyết hợp lí giữa quyền lợi và NV. đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực.. lễ.. thái độ trong đó có HVi PL... năng động sáng tạo.Về nhà học bài . đến công việc chung..... cống hiến cho XH... 2......... của DT là mục tiêu sống và kiên trì để thực hiện mục tiêu đó. làm bài tập.. là trung tâm đoàn kết... Động cơ thúc đẩy anh là : ( SGK) KL: Sống và làm việc như anh NHT là cống hiến cho đất nước........Chăm lo đời sống VC TT cho mọi người..

............. Sống có đạo đức là gì? Thế nào là tuân theo Pháp luật? Nêu mối quan hệ ? 2... ............. học bài và làm bài. KHKT... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ..... Ngày soạn: Tiết: Bài 33 ÔN TẬP HỌC KÌ II A.. Vậy để hệ thống lại các bài học đó... MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: .......................... III.. soạn kĩ giáo án... C...... nắm được những kiến thức cơ bản...Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài...........Học thuộc bài cũ.......... phiếu học tập.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 61 ..... hệ thống lại các kến thưc đã học trong học kì II....................... II/ Học sinh: .... tu dưỡng đạo đức.........Nghiên cứu SGK...................... hoạt động 1: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Giới thiệu bài..... ...... thầy trò ta đã học được 8 bài với những phẩm chất đạo đức và những vấn đề pháp luật cần thiết trong cuộc sống của mối người và xã hội.......... ...........Một số bài tập trắc nghiệm.......... Từ đầu học kì II đến giờ. hoạt động 2: Nội dung ôn tập Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Đặt các câu hỏi thảo luận nhóm: I/ Phần lí thuyết: 1... SGV........ thầy trò ta sẽ nghiên cứu bài học hôm nay! b.....Giúp HS có điều kiện ôn tập.. .....HS có phương pháp là các dạng bài tập..... Kiểm tra bài cũ: 1......... GV: Nhận xét......... cho điểm.... ....... làm được các bài tập trong sách giáo khoa... Em hãy nêu trách nhiệm của thanh niên 1/Trách nhiệm của thanh niên: Ra sức trong sự nghiệp CNH ...... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I........ HS cần phải làm gì để sống có đạo đức và tuân theo pháp luật? HS: trả lời theo nội dung bài học........Tạo cho các em có ý thức ôn tập.. .....Làm các bài tập trong sách giáo khoa......Bảng phụ........ tư ? Nhiệm vụ của thanh niên HS chúng ta là tưởng chính trị……… µGiáo án môn: GDCD .. B......... đặc biệt là áp dụng các kiến thức đã được học vào trong cuộc sống..... Ổn định tổ chức lớp: II.. trọng tâm..HĐH đất nước? học tập VH.... Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a.

Vi Phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật. 3. 7. Quyền …. chủ bảo vệ tổ quốc? quyền. * Nhà nước tạo mọi điều kiện để công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ này……. 4.. 2. Thế nào là quyền tha gia quản lí nhà nước. Hôn nhận là sự liên kết đặc biệt giữa 1 nam và 1 nữ…. Lao động là hoạt động có mục đích của con gười nhằm tạo ra của cải…. * Quyền tự do KD là quyền công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức KT… * Thuế là 1 phần thu nhập mà công dân và các tổ chức kinh tế… 4. tổ chức thực hiện. dịch vụ và trao đổi hàng hoá…. thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ HS chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tổ của tổ quốc. µGiáo án môn: GDCD .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 62 .gì? HS ……. quản lý xã hội? Công dân có thể tham gia bằng những cách nào? Nhà nước đã tạo điều kiện cho mọi công dân thực hiện tốt quyền này ra sao? HS:……………. 6. Kinh doanh là hoạt động sản xuất. * Mọi công dân phải thực hiện tốt Hiến pháp và Pháp luật.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. có lỗi… * Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ đặc biệt mà các cá nhân tổ chức cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hành….. Bảo vệ tổ quốc là gì? Vì sao ta lại phải 7. bảo vệ chế dọ XHCN…. * Những quy định của pháp luật: .Hôn nhân tự nguyện tiến bộ… .. Bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập..Hôn nhân ko phân biệt tôn giáo. HS cần phải học tập và tìm hiểu… 6. * Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân… * Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc… 5. Hôn nhân là gì? nêu những quy định của Pháp luật nước ta về hôn nhân? Thái độ và trách nhiệm của chúng ta như thế nào HS:………. .Vợ chồng có nghĩa vụ tực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa…. Lao động là gì? Thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Em hãy nêu những quy định của nhà nước ta về lao động và sử dụng lao động? HS:/………. Là công dân có quyền: tham gia bàn bạc. Kinh doanh là gì? Thế nào là quyền tự do kinh doanh? Thuế là gì? Nêu tác dụng của thuế? HS:…………….. 3. giám sát và đánh giá… * Công dân có thể tham gia bằng 2 cách: Trực tiếp hoặc gián tiếp. Vi phạm pháp luật là gì? nêu các laọi vi phạm pháp luật? Thế nào là trách nhiện pháp lí? Nêu các loại trách nhiệm pháp lí? Học sinh cần phải làm gì…? HS…………………… 5. *HS cần phải học tập rèn luyện để chuẩn bị hành trang vào đời… 2..

......... Thế nào là sống có đạ đức và tuân theo động theo những chuẩn mực đạo đức xã pháp luật? Nêu mối quan hệ? Ý nghĩa.........................................? hội…................. Sống có đạo đức là suy nghĩ và hành 8...............Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 63 ...... HS:……... làm bài tập......... ...........................................................................quốc? HS:……… * Non sông ta có được là do cha ông ta đã đổ bao xương máu để bảo vệ… * HS cần phải học tập tu dưỡng đạo đức và rèn luyện sức khoẻ…........................................... * Đây là yếu tố giúp mỗi người tiến bộ không ngừng….. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ............ µGiáo án môn: GDCD .... Dặn dò: ....................................................... 8........................Về nhà học bài...............Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.................................................................... . II/Phần bài tập: IV............................... ........... Củng cố: -Giáo viên đưa ra bài tập tình huống và phiếu học tập cho học sinh -Học sinh làm bài vào phiếu học tập -Giáo viên gọi một số em lên làm bài -Giáo viên nhận xét và đưa ra đáp án đúng V..Chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra học kì D........

5đ.5đ. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: I/ Về kiến thức: Giúp học sinh khắc sâu các kiến thức cơ bản đã học. 1. 0.Năm học : 2009 – 2010.5đ. 3 1. 1đ. 1. 2. µGiáo án môn: GDCD .5đ. Tổng số câu Tổng số điểm 2 1 3 3. 4/ Vi phạm pháp luật và trách Câu 3 : nhiệm pháp lý của công dân. 3/ Quyền và nghĩa vụ lao Câu 2 : Câu 2 : động của công dân. Ổn định tổ chức lớp: II. II/ Về kỹ năng: Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế III/ Về thái độ: Nghiêm túc khi làm bài kiểm tra B.5 Vận dụng TN TL Câu 5: 0. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. Đóng thuế là để xây dựng cơ quan nhà nước.5đ. 6/ Nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc. 0. KIỂM TRA HỌC KỲ II .5đ.Ngày soạn: Tiết: 34 KIỂM TRA HỌC KÌ II A. Mỗi câu trả lời đúng 0.5 1 0. 2/ Quyền tự do kinh doanh và Câu 1: Câu 1 : nghĩa vụ đóng thuế. Câu 6: 0. Câu 4: 0. Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian phát đề ) I/ Trắc nghiệm : ( 3 điểm ).5 B/ Đề thi : ( đính kèm theo ). 1/ Em đồng ý với ý kiến nào sau đây? a. Đóng thuế là để nhà nước chi tiêu cho những công việc chung.5đ. (Khoanh tròn vào ý đúng).5đ. b. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đề kiểm tra photo sẵn C.5đ.5đ. GV phát đề cho HS: Đề kiểm tra A/ Ma trận : Các mức độ tư duy Nhận biết Thông hiểu Các chủ đề / nội dung TN TL TN TL 1/ Quyền và nghĩa vụ của Câu 2: công dân trong hôn nhân.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 64 . 5/ Quyền tham gia quản lý Câu 3: nhà nước của công dân.5 2 3. 0.5 đ. 0. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: III.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. 7/ Sống có đạo đức và tuân Câu 4 : theo pháp luật. Môn: Giáo Dục Công Dân.

. Đóng thuế là để xây dựng trường học.5 đ ).b. 6/ Khi nói đến vai trò của đạo đức và pháp luật. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền của tất cả mọi người. góp ý cho con trong vấn đề hôn nhân. 5/ H 15 tuổi là học sinh lớp 9. có người cho rằng: a. c. Tham gia quản lý nhà nước và XH là quyền của tất cả mọi công dân Việt Nam. Câu 2 : . d. 3/ Em tán thành những quan điểm nào sau đây? a. rồi vừa học vừa trông coi của hàng. Câu 4 : Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật? ( 1. bệnh viện. d. làm việc trong các cơ quan nhà nước. Kết hôn không phân biệt tôn giáo. Câu 4 : . Mỗi câu trả lời đúng được 0. Tham gia QLNN và SH là quyền và trách nhiệm của tất cả mọi CD Việt Nam.5 đ ). Mở của hàng kinh doanh. Mở xưởng sản xuất. b. Câu 6 : . -Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung (như an ninh. Câu 1 : Thuế là gì? Vì sao thuế có tác dụng ổn định thị trường? ( 1. xây dựng trường học. Chỉ có cán bộ công chức NN mới có quyền tham gia quản lý NN và XH. d. µGiáo án môn: GDCD .c. c. Câu 3 : .b. thuê mướn lao động. Theo em H phải làm cách nào trong các cách sau: a. ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II I/ Trắc nghiệm : ( 3 điểm ). c. Cả a.c. Câu 1 : . quốc phòng. Câu 3 : Trách nhiệm pháp lý có ý nghĩa như thế nào? ( 2. d. II/ Tự luận : ( 7 điểm ). đều sai. b. d. b. Pháp luật là phương tiện duy nhất để quản lý xã hội. Người có hành vi vi phạm nội quy của tổ chức. Chỉ cần pháp luật nghiêm minh là sẽ quản lý được xã hội. Câu 5 : . Cha mẹ hướng dẫn. chi trả lương cho công chức.5 đ ).b. (1đ). c. Xin vào biên chế.b. Câu a.c. cầu cống.. Kết hôn khi đang có vợ hoặc có chồng. làm đường sá. d.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 65 . c. Người có hành vi vi phạm các nguyên tắc quản lý của nhà nước. Câu 1 : (1. đúng.5 đ ). b.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.5 đ.b. 2/ Những hành vi nào sau đây là trái với quy định của nhà nước về hôn nhân? a.d. 4/ Trách nhiệm hình sự được áp dụng cho đối tượng nào sau đây? a. Người có hành vi nguy hiểm cho xã hội. Người có hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Đóng thuế là để xây dựng bệnh viện.5 đ). Muốn có việc làm để giúp đỡ gia đình.b. Câu 2 : Thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Hợp đồng lao động là gì? ( 1. Thực hiện đúng đạo đức và pháp luật làm cho quan hệ xã hội tốt đẹp hơn. b. Xin làm hợp đồng. II/ Tự luận : ( 7 điểm ).

.-Thuế bao gồm có một hệ thống thuế........5đ). ưu tiên phát triển hoặc hạn chế những mặt hàng.........5đ)...... có tác dụng khuyến khích... những ngành nghề trong nền kinh tế. của dân tộc làm mục tiêu sống và kiên trì hoạt động để thực hiện mục đích đó........ ............ (0.. hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội..Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài....5đ). -Sống có đạo đức là suy nghĩ.................................... về điều kiện lao động..... -Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sứ dụng lao động....... ... µGiáo án môn: GDCD ..5đ) IV........... lựa chon nghề nghiệp có ích cho xã hội. -Nghĩa vụ lao động của công dân là : Mọi người phải lao động.... (0. nuôi sống gia đình.... (0..Tìm hiểu các tác hại của tệ nạn xã hội...... biết chăm lo đến mọi người.....5 đ )............... -Răn đe mọi người không được vi phạm pháp luật (0. cải tạo....... -Mỗi loại thuế có nhiều mức thuế xuất khác nhau..25đ). Củng cố: Nhắc nhở h/s ............5đ)..... -Trừng phạt. về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động............................... góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. biết giải quyết hợp lý giữa quyền lợi và nghĩa vụ.. V...... (1đ)...........Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 66 ...5đ).... Dặn dò: . lấy lợi ích của xã hội........... hạn chế.................... đến công việc chung............ giáo dục người vi phạm pháp luật.............. Câu 2 : ( 1............... (0.. (0................ ngăn ngừa.... bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật và công lý trong nhân dân (0.bình đẳng..... xoá bỏ VPPL trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội...... (0. có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân.5đ) -Giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.... áp dụng cho mọi lĩnh vực hoạt động xã hội khác nhau.......... -Hình thành.. D..........25đ)...... -Quyền lao động của công dân là : Công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề..... duy trì và phát triến đất nước......Chuẩn bị cho tiết sau ngoại khóa .................5 đ )..... đem lại thu nhập cho bản thân và gia đính........... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...... (0. (0...................................... .. tìm kiếm việc làm.. -Tuân theo PL là luôn sống và hành động theo những quy định của pháp luật...... Câu 4 : ( 1...(1đ) Câu 3 : ( 2............. về việc làm có trả công.......... Trên cơ sở tự nguyện..5đ) -Ngăn chặn.....5 đ )..

rèn luyện kĩ năng đánh giá vấn đề xã hội. văn hoá mà em biết? .Nếp sống văn hoá ở điạ phương: (10’) Các gia đình nơi em cư trú có nếp sống .Ngày soạn: Tiết: 35 thùc hµnh ngo¹i khãa vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cña ®Þa ph- ¬ng TÊm g¬ng ngêi tèt. mại dâm. quan tâm. để có đủ phẩm chất năng lực trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Trước những sự việc trên.Do lười lao động. Nhận biết được các biểu hiện về các tệ nạn xã hội. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: I/ Về kiến thức: Giúp HS tìm hiểu những gương người tốt. đua đòi .Cha mẹ mẫu mực.Nghiên cứu tài liệu soạn bài. hoạt động 1: Nếp sống văn hoá ở điạ phương Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 1. thầy cô.việc tốt ở địa phương qua các nội dung đã học. II/ Về kỹ năng: Biết áp dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống. Ổn định tổ chức lớp: II. Tiết học hôm nay chúng cùng tìm hiểu… 2)Triển khai các hoạt động: a.Vệ sinh đường ngõ xóm sạch đẹp.Con cái đều được đi học. kinh tế…). hội… . đình chưa có lối sống lành mạnh. viÖc tèt A.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. êm ấm.Cờ bạc.Giữ gìn trật tự an ninh. III/ Về thái độ: Có ý thức rèn luyện bản thân. Nêu các tệ nạn xã hội mà em biết? 2. trong mọi lĩnh vực.Con cháu chăm ngoan.Đoàn kết. II/ Học sinh: Tìm hiểu các tấm gương người tốt.Sinh đẻ có kế hoạch. C. nghiện ngập. .Gia đình chăm lo phát triển kinh tế. Nhưng còn một số gia . giúp đỡ lẫn nhau như thế nào? (Phẩm chất đạo.Biểu hiện của các tệ nạn xã hội: (11’) Do đâu mà có những tệ nạn này? (Tập . Kiểm tra bài cũ: III. chính quyền không nghe lời ông bà. việc tốt. như còn mắc phải các tệ nạn xã . Em hãy kể một số gia đình có nếp sống . ham chơi. trộm cắp. B. lễ phép. trung ở độ tuổi nào nhiều nhất?). . phúc. học giỏi. kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. hạnh . địa phương đã có biện pháp gì để ngăn µGiáo án môn: GDCD .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 67 . chăm sóc chu Đa số các gia đình có lối sống lành mạnh. . cha mẹ. hạnh phúc. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.Nêu các tấm gương người tốt. việc tốt ở địa phương. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Để giúp các em vận dụng những nội dung. quan hệ . đáo.

...... */ Thảo luận: ...... giúp đỡ các gia việc xây dựng gia đình văn hoá? đình có hoàn cảnh trên... giải quyết.... phê bình......... D.......................... ............... Dặn dò: Liên hệ thực tế địa phương những nội dung có liên quan như quyền và nghĩa vụ của trẻ em........ Chính quyền địa phương đã có những biện pháp giáo dục...............Đưa đi cải tạo............ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .............Tạo công ăn.....Giáo dục.....................................chặn? -> Thanh thiếu niên........ IV......................Quan tâm....................Liên hệ thực tế: (10’) thành người công dân có ích cho gia đình ............. nhắc nhở.............. giúp đỡ mọi người..............................Đoàn lết với bạn bè và mọi người xung Mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần trách quanh..Phạt hành chính..Tích cực tham gia các hoạt động ở trường lớp và ngoài xã hội....Việc làm của địa phương: (8’) và xử lý nghiêm minh… ............... cha em sẽ làm gì? mẹ....... nghe lời ông bà.. động viên....... Khi thấy các hành vi vi phạm pháp luật .....Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. .. và xã hội..........Yêu thương...... ..... nhiệm phê phán tố cáo các hành vi làm . ... ........ µGiáo án môn: GDCD .................. việc làm....Chăm chỉ học tập..... của công dân........................ Là H/S cần nỗ lực học tập tu dưỡng đạo đức để có đủ phẩm chất và năng lực trở 4. thầy cô dạy bảo.....Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 68 ..... tạo công ăn việc làm 3....... Là H/S em sẽ làm gì để góp phần vào ..........Tu dưỡng đạo đức..... Củng cố: ? Để giảm bớt được các tệ nạn xã hội mỗi chúng ta cần phải làm gì? ? Các tệ nạn xã hội ở Quảng trị ta hiện nay như thế nào? Tập trung nhiều nhất ở đối tượng nào? Vì sao? V................................................. trái pháp luật xâm hại đến tài sản nhà -> Phát hiện thấy các hành vi vi phạm pháp nước và công dân… luật phải phê phán tố cáo lên những người có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn....... .......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful