P. 1
Giao an Gdcd 9 Tich Hop Kns Chuandoc

Giao an Gdcd 9 Tich Hop Kns Chuandoc

|Views: 4,504|Likes:
Được xuất bản bởiNhunggai

More info:

Published by: Nhunggai on Jul 12, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2012

pdf

text

original

Tiết thứ: 1

Ngày soạn:
Lớp dạy:
Bài 1: CHÍ CÔNG VÔ TƯ
I/!C TI"# B$I H%C:
1. Kiến thức:
-HS hiểu được thế nào là chí công vô tư (CCVT), những biểu hiện c! CCVT, v" #!o c$n
%h&i
-'(n lu)ện %h*+ ch,t CCVT-
2. Kĩ năng:
-HS %h.n biệt được hành vi c/ ho0c 1hông CCVT- 2iết 1iể+ t3!, đ4nh gi4 hành vi c!
+"nh để 3(n lu)ện %h*+ ch,t CCVT-
3. Thái độ: 2iết 5u6 t37ng và ng h8 những hành vi CCVT, %h9 %h4n, %h&n đ:i những
hành vi thiếu CCVT-
II/C&C '( N)NG *+NG C, B-N .Ư/C GI&0 1!C:
;< n=ng t"+ 1iế+ và >? lí thông tin, ;n t3"nh bà) #u) ngh<, ;@ tư Au) %h9 %h4n, ;@ 3!
5u)ết đBnh, 1< n=ng gi&i 5u)ết v,n đC
III/C&C 2HƯ,NG 2H&2/ '( TH#3T 145 H%C TÍCH C6C:
Th&o luDn nh/+, đ8ng nEo, %h.n tích t3ưFng hợ% điển h"nh, AG 4n, t3"nh bà) H %hIt
IV/2HƯ,NG TI7N 145 H%C:
- ;ể chu)ện-
- Jh.n tích, gi&ng gi&i
- Thu)ết +inh, đà+ thoKi, n9u v,n đC-
- SL;, SLV LMCM N-
- OPu chu)ện, c! A!o, A!nh ngôn n/i vC CCVT-
- 2ài tD% t"nh hu:ng-
V/TI8N T9:NH 145 H%C:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài c:
3/!ài m"i:
a#/Khám $há:
b#/Kết n%i: Giói thiệu bài: LV n9u 6 ngh<!, t4c AQng và #G c$n thiết %h&i 3(n lu)ện %h*+
ch,t CCVT để APn ARt vào bài-
&'(t động 1: &)"ng *+n $h,n t-ch tr./0n đ1c
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
-LV )9u c$u HS đ7c t3u)ện-( SL; )
- LV n9u c.u hSiT
H- Tô Hiến Thành c/ #u) ngh< ntn t3ong
việc AUng ngưFi và gi&i 5u)ết công việcV
W- X+ c/ #u) ngh< g" vC cu8c đFi và #G
nghiệ% c4ch +Kng c! chư tBch HY Chí
OinhV ZiCu đ/ đE t4c đ8ng đ[n ntn đến
t"nh c&+ c! @M t! đ:i v\i 24cV
N<i dDng Eiến thứ=
1F .Gt AHn ;I
- Tô Hiến Thành AUng ngưFi là c=n c]
vào 1h& n=ng g4nh v4c công việc c! +^i
ngưFi, 1hông vB nể t"nh th.n- 5u! đ/ thể
hiện ông là ngư_`i công bang 1hông thi9n
vB, hoàn toàn >u,t %h4t tb lợi ích chung-
- Cu8c đFi và #G nghiệ% c4ch +Kng c!
24c HY là +8t t,+ gư_ng #4ng- 24c đE
giành t37n cu8c đFi +"nh cho đ,t nư\c,
24c chc thdo đuei +8t +Qc đích là 23àm
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
1
f- @hững việc là+ c! Tô Hiến Thành và
24c HY thể hiện %h*+ ch,t g"V
- HS Th&o luDn và t3"nh bà)
- LV n9u 1ết luDn
ch' -ch 4.%c5 67i *,n 8-
- @hững việc là+ c! THT và 24c HY
đCu biểu hiện %h*+ ch,t CCVT- ZiCu A/
+!ng lKi lợi ích chung cho toàn gH, là+
cho A.n th9+ giàu, nư\c th9+ +Knh-
- CCVT là %h*+ ch,t đKo đ]c t:t đh%,
c$n thiết cho t,t c& +7i ngưFi- Song %ic
đ/ 1hông chc thể hiện 5u! lFi n/i +à %h&i
thể hiện bang việc là+ hàng ngà)- ChIng
t! c$n %h&i biết ng h8 những việc là+
CCVT, %h9 %h4n, l9n 4n những việc là+
thiếu CCVT -
&'(t động 2 T &)"ng *+n &9 6i:n h0 th;c tế
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LV n9u c.u hSiT
H Thế nào là CCVTV
W- CCVT c/ 6 ngh<! như thế nàoV
f- HS %h&i 3(n lu)ện CCVT như thế nàoV
N<i dDng Eiến thứ=
JF N<i dDng Kài hL=
, -.m /G0 1
c/Th;c hành5 6./0n t<$: &)"ng *+n gi=i bài t<$
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
- LV )9u c$u HS gi&i c4c bài tD% H, W
- HS chu*n bB bài và t3"nh bà)-
- LV nhDn >[t, be #ung-
N<i dDng Eiến thứ=
MF Bài tNp
2ài HT những việc là+ thể hiện %ic
CCVT làT !, b, c, A -
2ài WT T4n thành c4c 5u!n niệ+ A, đ -
*/><n *?ng:
- HS n9u +8t #: c.u c! A!o, tQc ngữ n/i vC CCVT ho0c thiếu CCVT-
- LV n9u 1ết luDn toàn bài-
@/&)"ng *+n AB nhà: HS là+ bài tD% f, j và chu*n bB bài T TG ch-
VI/ 9OT 'INH NGHI7 TI8T 145:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk-
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk----
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
2
Tiết thứ: J
Ngày soạn:
Lớp dạy:
Bài J: T6 CHP
I/!C TI"# B$I H%C:
1. Kiến thức: HS hiểuT
- Thế nào là tG ch, 2iểu hiện c! tính tG ch-
- l ngh<! c! tính tG ch và #G c$n thiết %h&i 3(n lu)ện tính tG ch-
2. Kĩ năng:
- @hDn biết được biểu hiện c! tính tG ch và thiếu tG ch-
- 2iết đ4nh gi4 hành vi c! b&n th.n và ngưFi 1h4c-
- 2iết c4ch 3(n lu)ện tính tG ch-
MF ThQi ;<:
- Tôn t37ng những ngưFi biết #:ng tG ch -
- C/ 6 th]c 3(n lu)ện tính tG ch t3ong 5u!n hệ v\i +7i ngưFi-
II/C&C '( N)NG *+NG C, B-N .Ư/C GI&0 1!C:
;< n=ng 3! 5u)ết đBnh, ;@ 1i9n đBnh, ;@ thể hiện #G tG tin, ;@ 1iể+ #o4t c&+ >Ic
III/C&C 2HƯ,NG 2H&2/ '( TH#3T 145 H%C TÍCH C6C:
- Th&o luDn nh/+, >? lí t"nh hu:ng, đ:ng v!i, đ8ng nEo, 1h=n t3&i bàn
IV/2HƯ,NG TI7N 145 H%C:
- Zà+ thoKi, 1ể chu)ện, thu)ết t3"nh-
- Th&o luDn nh/+, li9n hệ thGc tế-
- SL;, SLV LMCM N-
- OPu chu)ện, ví AQ thGc tế-
V/TI8N T9:NH 145 H%C:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài c:
%h2 nào 3à CC4%5 N#u 4D 67 nh8ng 6iệc 3àm CC4% t&ong th9c t2 cu:c !;ng5
'/ c<n &=n 3u>ện p?c CC4% như th2 nào5
3/!ài m"i:
a#/Khám $há:
b#/Kết n%i: LV gi\i thiệu vC t,+ gư_ng th$) gi4o @gu)mn @g7c ;í để APn ARt vào bài-
&'(t động 1: Th=' 6.<n $h,n t-ch thCng tin tr'ng m?c đDt AEn đB
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
- Lv )9u c$u HS đ7c W +Pu chu)9n (SL;)
- LV n9u c.u hSiT
H- 2à t.+ c/ th4i đ8 @T@ 1hi biết con
+"nh bB nhiể+ HnVionMSV
W- @ tb +8t HS ngo!n đE t3p thành ngưFi
nghiện ngD%, t37+ cR% ntnV V" #!oV
f- C4ch cư >? c! bà T.+ và @ 1h4c nh!u
như thế nàoV
j- Thdo d+ ntn là +8t ngưFi c/ tính tG
chV
q- V" #!o con ngưFi lKi c$n c/ tính tG chV
N<i dDng Eiến thứ=
1F .Gt AHn ;I
- ;hi biết con +"nh bi nhiể+ HnVVonMS
2à T.+ 3,t đ!u >/t nhưng 1hông 1h/c
t3ư\c +0t con, bà đE n[n ch0t n^i đ!u để
ch=+ #/c con và đ8ngvi9n những gi!
đ"nh c/ ngưFi bB nhiể+ HnV 1h4c 1hông
>! l4nh, hRt hi ngưFi bB nhiể+ HnV-
- @ được b: +h nuông chiCu , b!n b( >,u
3 39, hIt thu:c, u:ng 3ượu bi!, t3:n h7c ,
đu! >d , thi t3ược, buYn %hiCn, nghiện hIt
và t38+ cR%-
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
3
- HS th&o luD nh/+ và t3"nh bà)-
- LV nhDn >[t, be #ung-

TFm hiể. nhGng biể. hi0n cHa t-nh t; chH
Aà thiế. t; chH
- LV g7i W HS l9n b&ng ghi 6 1iếnT TG ch
và thiếu tG ch-
- HS nh.n >[t, be #ung-
- HS tG li9n hệ b&n th.n -
- 2à t.+ là ngưFi đE là+ ch được t"nh
c&+, hành vi c! +"nh, vượt 5u! được #G
đ!u 1he-
@ 1hông là+ ch được b&n th.n t3ư\c
c4+ A^-
- Tính tG ch c! +8t ngưFi là là+ ch
được b&n th.n t3ư\c những t4c đ8ng h!)
+7i #G c4+ A^ >ung 5u!nh-
- Con ngưFi c/ tính tG ch th" +\i đ]ng
vững được t3ư\c +7i hoàn c&nh- Tính tG
ch giI% con ngưFi c/ tính tG tin và hành
đ8ng đIng đRn- @ếu 1hông c/ tính tG ch
th" Am bB #! ngE, hư hSng-
r 2iểu hiện c tG ch và thiếu tG ch
- TG chT 2"nh t<nh 1hông n/ng n&),
1hông v8i vàng, luôn tG tin, 1hôn bB
ngưFi 1h4c lôi 1[ok
- Thiếu tG chT Su) ngh<, hành đ8ng n/ng
n&), 1hông vững vàng t3ư\c c4+ A^k
&'(t động 2: TFm hiể. nội *.ng bài h1c
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
TFm hiể. nội *.ng bài h1c
- LV n9u c.u hSiT
H- Thế nào là tG chV
W- TG ch c/ 6 ngh<! như thế nàoV
f- ChIng t! c$n là+ g" để 3(n lu)ện tính tG
chV
- HS t3& lFi
-LV t/+ tRt thdo n8i Aung bài h7c-
N<i dDng Eiến thứ=
JF N<i dDng Kài hL=
, -.m /G0 1
c/Th;c hành5 6./0n t<$:
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
&)"ng *+n gi=i bài t<$
- LV )9u c$u HS gi&i bài tD% H, W-
- HS chu*n bB bài và t3"nh bà)-
N<i dDng Eiến thứ=
MF Bài tNp
2ài HT X+ đYng 6 v\i 6 1iếnT !, b, A, d
2ài WT HS li9n hệ thGc tế để 1ể +8t c.u
chu)ện vC +8t ngưFi c/ tính tG ch-
*/><n *?ng:
- HS n9u +8t #: c.u c! A!o, tQc ngữ n/i vC tính tG ch ho0c thiếu tG ch
- LV n9u 1ết luDn toàn bài-
@/&)"ng *+n AB nhà: 2ài tD% vC nhàT f, j
VI/ 9OT 'INH NGHI7 TI8T 145:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk-
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk----
Tiết thứ: M
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
4
Ngày soạn:
Lớp dạy:
Bài M: 1RN CHP V$ 'S L#3T
I/!C TI"# B$I H%C:
1. Kiến thức
- HS hiểu thế nào là A.n ch, 1c luDt, @hững biểu hiện c! A.n ch và 1c luDt-
- Hiểu 6 ngh<! c! việc tG gi4c thGc hi9n )9u c$u %h4t hu) A.n ch và 1c luDt là c_
h8i, là điCu 1iện để +7i ngưFi %h4t t3iển nh.n c4ch, g/% %h$n >.) AGng gH công bang
A.n ch v=n +i+h-
2. Kĩ năng
- C/ 1< n=ng gi!o tiế%, ]ng >? %h4t hu) tính A.n ch và thể hiện tính 1< luDt-
- 2i9t nhDn >[t, g/% 6 v\i bKn b( và những ngưFi >ung 5u!nh nha+ thGc hiện A.n
ch và 1c luDt-
- @hDn biết được hành vi A.n ch, thiếu A.n ch ho0c gi& A!nh A.n ch-
3. Thái độ
- C/ 6 th]c tG gi4c 3(n lu)ện tính MC và 1c luDt- C/ th4i đ8 ng h8 những việc là+ t:t,
%h&n đ:i những việc là+ t34i v\i A.n ch gHC@-
- 2iết đ4nh gi4 nhDn >[t hành vi c! b&n th.n và những ngưFi >ung 5u!nh-
II/C&C '( N)NG *+NG C, B-N .Ư/C GI&0 1!C:
;< n=ng tư Au) %h9 %h4n, ;n t3"nh bà) #u) ngh<
III/C&C 2HƯ,NG 2H&2/ '( TH#3T 145 H%C TÍCH C6C:
Th&o luDn nh/+, đ8ng nEo
IV/2HƯ,NG TI7N 145 H%C:
- ;ích thích tư Au), th&o luDn nh/+, gi&i 5u)ết t"nh hu:ng, gi&ng gi&i-
- SL;, SLV LMCM N-
- C4c t"nh hu:ng c/ n8i Aung li9n 5u!n-
- C! A!o tQc ngữ, +Pu chu)ện c/ n8i Aung li9n 5u!n-
V/TI8N T9:NH 145 H%C:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài c:
%9 ch@ 3à gA5 'B> n#u m:t !; biCu hiện t9 ch@ c@a m:t b"n '/ t&ong h$c tDp 6à
&=n 3u>ện5 Em c<n 3àm gA FC &=n 3u>ện tGnh t9 ch@5
3/!ài m"i:
a#/Khám $há:
b#/Kết n%i: Giới thiệu bài: LV n9u l9n t$+ 5u!n t37ng c! việc %h4t hu) tính A.n ch và
1c luDt để APn ARt vào bài +\i-
&'(t động 1:
Iàm th'(i giJ$ &9 b)"c đK. tFm hiể.- nhGng biể. hi0n cHa *,n chH Aà Lĩ 6.<t
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
- LV )9u c$u HS đ7c t"nh hu:ng ( SL; )
- LV n9u c.u hSiT
H- HE) n9u c4c việc là+ %h4t hu) A.n ch
và thiếu A.n ch t3ong c4c t"nh hu:ng t39n-
W- SG 1ết hợ% biện %h4% A.n ch c! l\% No
được thể hiện như thế nàoV
N<i dDng Eiến thứ=
1F .Gt AHn ;I
r Việc là+ %h4t hu) A.n ch p l\% NoT
LVC@ đC nghB l\% h7% bàn gM 1ế hoKch
hoKt đ8ng c! l\%---
- Việc là+ thiếu MC c! ông gi4+ đ:c---
r SG 1ết hợ% MC và ;s p l\% NoT
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
5
f- T4c AQng c! việc %h4t hu) A.n ch c!
l\% No là g"V
j- Việc là+ c! gi4+ đ:c t3ong c.u chu)ện
th] W c/ t4c hKi như thế nàoV
- HS th&o luDn t3& lFi-
- LV nhDn >[t be #ung và 1ết luDn %h$n H
O7i ngưFi được tG Ao bàn bKc, 1hông !i
đ]ng ngoài cu8c, l\% đE thành lD% đ8i cF
AS để nhRc nht đôn đ:c-
r u l\% No +7i 1h/ 1h=n đE được 1hRc
%hQc, 1ế hoKch đE được thGc hiện t:t,
cu:i n=+ l\% được tu)9n Aư_ng-
r Việc là+ c! gi4+ đ:c c/ t4c hKiT Sg
gi&+ #It, công ti bB thu! l^ n0ng-
&'(t động 2: TFm hiể. nội *.ng bài h1c
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
- LV n9u c.u hSiT
H-X+ hiểu thế nào là A.n ch V Thế nào là
1c luDtV
W- HE) n9u c4c việc là+ thể hiện tính A.n
ch và thiếu A.n ch t3ong thvcwtdd# cu8c
#:ng hiện n!)-
f- M.n ch và 1c luDt c/ +:i 5u!n hệ như
thế nàoV
j- M.n ch và 1c luDt c/ t4c AQng như thế
nàoV @9u ví AQ-
q- O7i ngưFi c$n là+ g" để %h4t hu) MC và
3(n lu)ện tính ;sV
- LV nhDn >[t, be #ung-
- LV t/+ tRt n8i Aung chính c! bài h7c
N<i dDng Eiến thứ=
JF N<i dDng Kài hL=
- M.n ch làT
- ;c luDt làT
- @hững việc là+ thể hiện tính A.n chT
ZKi biểu xH tiế% >Ic và tiế% thu 6 1iến
c! c? t3i, nhà t3ưFng te ch]c cho HS g/%
6 1iến vào b&n n8i 5u) c! h7c #inh,
t3ong c4c cu8c h7% c! thôn buôn bà con
được tG Ao %h4t biểu 6 1iếnk
- @hững việc là+ thiếu A.n ch c! +8t
#: c_ 5u!n nhà nư\c hiện n!)T HKch #4ch
nhyng nhimu nh.n A.n, 1hông tôn t37ng
và tiế% thu 6 1iến nh.n A.n, ngưFi A.n
1hông được biết, được bàn bKc những
công việc li9n 5u!n đến lợi ích chính
đ4ng c! +"nhk
- MC và ;s c/ +:i 5u!n hệ hữu c_ v\i
nh!uT MC để +7i ngưFi %h4t hu) 1h&
n=ng c! +"nh vào công việc chung- ;s
là điCu 1iện để %h4t hu) A.n ch-
- MC và ;s đd+ lKi lợi ích cho việc %h4t
t3iển nh.n c4ch c! +^i ngưFi và g/%
%h$n %h4t t3iển gH ( n9u ví AQ )
- O7i ngưFi c$n tG gi4c ch,% hành ;s,
c4c te ch]c gH %h&i c/ t34ch nhiệ+ tKo
điCu 1iện để +7i ngưFi %h4t hu) được
tính A.n ch-
c/Th;c hành5 6./0n t<$:
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
&'(t động 3 &)"ng *+n gi=i bài t<$.
-LV )9u c$u HS gi&i c4c bài tD%, W -
- HS chu*n bB bài và t3"nh bà)-
N<i dDng Eiến thứ=
*/><n *?ng:
- LV gợi 6 để HS hiểu được 6 ngh<! c! ch t3ư_ng z M.n biết, A.n bàn, k1iể+ t3! {-
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
6
- LV n9u 1ết luDn toàn bài-
@/&)"ng *+n AB nhà:
2ài tD% vC nhà f, j và chu*n bB bài z 2&o vệ h|! b"nh {
VI/ 9OT 'INH NGHI7 TI8T 145:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk-
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk----
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
7
Tiết thứ: T
Ngày soạn:
Lớp dạy:
Bài T: B-0 V7 HUV B:NH
I/!C TI"# B$I H%C:
1. Kiến thức: HS hiểuT
- Thế nào là h|! b"nh, thế nào là b&o vệ h|! b"nh-
- V" #!o %h&i b&o vệ h|! b"nh ch:ng chiến t3!nh-
- T34ch nhiệ+ c! +^i ngưFi đ:i v\i việc b&o vệ h|! b"nh ch:ng chiến t3!nh-
2. Kĩ năng: Tích cGc th!+ gi! c4c HZ v" H2, ch:ng CT Ao nhà t3ưFng ho0c đB!
%hư_ng te ch]c-
3. Thái độ: 2iết cư >? +8t c4ch h|! b"nh th.n thiện-
II/C&C '( N)NG *+NG C, B-N .Ư/C GI&0 1!C:
;< n=ng gi!o tiế%, ]ng >?, ;@ >4c đBnh gi4 t3B, ;@ tư Au) %h9 %h4n, ;@ t"+ 1iế+ và >?
lí thông tin
III/C&C 2HƯ,NG 2H&2/ '( TH#3T 145 H%C TÍCH C6C:
Th&o luDn nh/+, 1h=n t3&i bàn, t3| ch_i
IV/2HƯ,NG TI7N 145 H%C:
W SL;, SLV LMCM N-
W T3!nh &nh, bài b4o, tư liệu vC chiến t3!nh và c4c hoKt đ8ng b&o vệ h|! b"nh-
V/TI8N T9:NH 145 H%C:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài c: - M.n ch là g"V @9u ví AQV ;c luDt là g"V @9u ví AQV
- M.n ch và 1c luDt c/ t4c AQng như thế nàoV
3/!ài m"i:
a#/Khám $há:
b#/Kết n%i: Giới thiệu bài: LV )9u c$u c& l\% h4t bàiT z T34i đ,t nà) là c! chIng +"nh
{- )9u c$u HS n9u 6 ngh<! c! bài h4t để APn ARt vào bài +\i-
&'(t động 1: Mh,n t-ch thCng tin5 tFnh h.%ng
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
-LV )9u c$u HS đ7c %h$n thông tin và
5u!n #4t &nh để th&o luDn t3& lFi c.u hSi
-LV chi! l\% thành f nh/+ ( +^i nh/+
th&o luDn H c.u hSi )
H- X+ c/ #u) ngh< g" 1hi >d+ c4c h"nh &nh
và đ7c c4c thông tin t39nV
W- Chiến t3!nh đE g.) 3! những hDu 5u& như
thế nàoV
f- ChIng t! c$n là+ g" để ng=n ch0n chiến
t3!nh, b&o vệ h|! b"nhV
- HS c4c nh/+ th&o luDn và t3"nh bà)-
- LV nhDn >[t và 1ết luDnT H|! b"nh đd+
lKi cho con ngưFi những điCu t:t đh%- Z/ là
N<i dDng Eiến thứ=
1F .Gt AHn ;I
W xu! c4c thông tin và h"nh !bh3 t39n
chung t! th,) được #G tàn 1h:c c!
chiddn#t3!ng, gi4 t3B c! h|! b"nh và #G
c$n thiết %h&i b&o vệ h|! b"nh ch:ng
chiến t3!nh-
- H.u 5u& c! chiến t3!nhT
}Cu8c CT TL l$n th] nh,t đE là+ H~
t3iệu ngưFi chết- CTTL l$n th] h!i c/ •~
t3iệu ngưFi chết
} Tb HN~~-W~~~ CT đE là+ h_n W t3iệu
t3€ d+ chết, • t3iệu t3€ d+ bB thư_ng, W~
t3iệu t3€ d+ %h&i b_ v_, h_ f~~~~~ t3€ d+
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
8
hKnh %hIc, là 1h4t v7ng c! loài ngưFi-
@gà) n!), c4c thế lGc %h&n đ8ng hiếu chiến
vPn đ!ng c/ .+ +ưu %h4 hoKi h|! b"nh,
g.) chiến t3!nh tKi nhiCu n_i t39n thế gi\i-
V" vD), b&o vệ h|! b"nh ch:ng chiến t3!nh
là t34ch nhiệ+ c! +7i ngưFi, +7i A.n t8c,
+7i 5u:c gi! t39n thế gi\i-
&)"ng *+n $h,n t-ch 6àm rN nội *.ng
-LV n9u c.u hSiT
H- @9u #G đ:i lD% giữ! CT và h|! b"nh-
W- HE) %h.n biệt giữ! CT chính ngh<! và
CT %hi ngh<!-
- HS #u) ngh< t3& lFi
- LV n9u 1ết luDnT ChIng t! %h&i biết ng
h8 c4c cu8c CT chính ngh<!, l9n 4n, %h&n
đ:i c4c cu8c CT %hi ngh<!-
bu8c %h&i đi lính ,c$+ #Ing giết ngưFi-
- Zể b&o vệ h|! b"nh, ch:ng CT chIng t!
c$n %h&i >.) AGng +:i 5u!n hệ tôn t37ng,
th.n thiện, b"nh đ•ng giữ! con ngưFi v\i
con ngưFi, giữ! c4c A.n t8c, giữ! c4c
5u:c gi! t39n thế gi\i-
- H|! b"nh đd+ lKi #G b"nh )9n, ,+ no,
hKnh %hIc cho con ngưFi- C|n chiến
t3!nh đd+ lKi đ!u thư_ng, ngh(o nàn, lKc
hDu, b,t hKnh cho con ngưFi-
- Chiến t3!nh chính ngh<! là c4c nư\c tiến
hành CT ch:ng >.+ lược, b&o v9n đ8c
lD% tG Ao, b&o vệ h|! b"nh- C|n CT %hi
ngh<! là CT >.+ lược, >ung đ8t #Rc t8c,
1hng b:-
&'(t động 2: TFm hiể. nội *.ng bài h1c
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
- LV n9u c.u hSi
H- H|! b"nh là như thế nàoV Thế nào là b&o
vệ h|! b"nhV
W- V‚ #!o ngà) n!) vPn %h&i tiế% tQc b&o vệ
h|! b"nh, ch:ng chiến t3!nhV
f- V" #!o nh.n A.n Việt @!+ lKi )9u h|!
b"nh và luôn %h&n đ:i chiến t3!nhV
j- ChIng t! c$n là+ g" để b&o vệ h|! b"nh,
ch:ng chiến t3!nhV
N<i dDng Eiến thứ=
JF N<i dDng Kài hL=
, -.m !gH 1
c/Th;c hành5 6./0n t<$:
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
&)"ng *+n gi=i bài t<$
-LV )9u c$u HS gi&i c4c bài tD% W, f, j -
- HS chu*n bB bài và t3"nh bà)
- LV nhDn >[t, be #ung-
N<i dDng Eiến thứ=
MFBài tNp
Bài I: C4c hành vi thể hiện l|ng )9u
chu8ng h|! b"nh T !, b, A, d, h, i-
Bài J: T4n thành 6 1iến T !, c
Bài K: HS t"+ hiểu c4c hoKt đ8ng b&o vệ
h|! b"nh, ch:ng chiến t3!nh Ao t3ưFng ,
l\%, đB! %hư_ng , nh.n A.n t3ong nư\c te
ch]c gi\i thiệu cho c4c bKn biết
*/><n *?ng:
- Te ch]c cho HS vƒ c.) zH|! b"nh{
- LV hư\ng APn HS lD% 1ế hoKch hoKt đ8ng v" h|! b"nh
- LV n9u 1ết luDn toàn bài-
@/&)"ng *+n AB nhà:
H7c thu8c n8i Aung bài h7c, là+ bài tD% SL;, chu*n bB t3ư\c bài q-
VI/ 9OT 'INH NGHI7 TI8T 145:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
9
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk-
Tiết thứ: X
Ngày soạn:
Lớp dạy:
Bài X: T:NH HY# NGHZ GIYV C&C 1RN T[C T9"N TH8 GI\I
I/!C TI"# B$I H%C:
1. Kiến thức: HS hiểuT
- Thế nào là t"nh hữu nghB giữ! c4c A.n t8c t39n thế gi\i, 6 ngh<! c! t"nh hữu nghB
giữ! c4c A.n t8c-
- 2iểu hiện c! t"nh hữu nghB giữ! c4c A.n t8c t39n thế gi\i-
2. Kĩ năng:
HS biết thể hiện t"nh hữu nghB v\i thiếu nhi và nh.n A.n c4c nư\c 1h4c t3ong cu8c
#:ng hàng ngà)-
3. Thái độ:
2iết ng h8 c4c chính #4ch h|! b"nh, hữu nghB c! Z&ng và @hà nư\c t!-
II/C&C '( N)NG *+NG C, B-N .Ư/C GI&0 1!C:
;< n=ng gi!o tiế%, ]ng >?, ;@ tư Au) %h9 %h4n
III/C&C 2HƯ,NG 2H&2/ '( TH#3T 145 H%C TÍCH C6C:
- Th&o luDn nh/+, đ8ng nEo, đ:ng v!i, >? lí t"nh hu:ng
IV/2HƯ,NG TI7N 145 H%C:
- SL;, SLV LMCM N-
- 2&n đY vC 5u!n hệ hữu nghB giữ! nư\c t! v\i c4c A.n t8c 1h4c-
- 2ài h4t, +Pu chu)ện v$ t"nh đoàn 1ết,hữu nghi
V/TI8N T9:NH 145 H%C:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài c: V" #!o %h&i b&o vệ h|! b"nhV HE) n9u c4c hoKt đ8ng b&o vệ h|! b"nh
ch:ng chiến t3!nh +à d+ c/ thể th!+ gi!V
3/!ài m"i:
a#/Khám $há:
b#/Kết n%i: Giới thiệu bài: LV n9u ví AQ vC +8t hoKt đ8ng c/ 6 ngh<! >.) AGng t"nh hữu
nghB giữ! c4c A.n t8c t39n thế g\i để APn ARt vào bài +\i-
&'(t động 1: Mh,n t-ch thCng tin $hKn đDt AEn đB
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
-LV )9u c$u HS đ7c %h$n thông tin và
5u!n #4t &nh t3ong SL;-
- LV n9u c.u hSiT
H- xu! c4c thông tin, #G 1iện và h"nh &nh
t39n d+ c/ #u) ngh< g" vC t"nh hữu nghB
giữ! V@ v\i c4c A.n t8c 1h4cV
W- @9u ví AQ vC +:i 5u!n hệ hữu nghB giữ!
V@ v\i c4c A.n t8c 1h4c +à d+ biết-
&9: si9n hệ thGc tế vC t"nh hữu nghB giữ!
nư\c t! v\i c4c A.n t8c 1h4c t39n thế gi\i
N<i dDng Eiến thứ=
1F .Gt AHn ;I
- Tính đến th4ng H~iW~~W V@ đE c/ xH
v\i j„ te ch]c #ong %hư_ng và đ!
%hư_ng- Zến th4ng fiW~~f, V@ c/ 5u!n
hệ ngoKi gi!o v\i H•„ 5u:c gi!, t3!o đei
ngoKi gi!o v\i •H 5u:c gi! t39n thế gi\i-
- Việt @!+ c/ +:i 5u.n hệ hữu nghi v\i
c4c nư\c T3ung xu:c- C!+-%u chi!, sào,
Th4i s!n, Cu-b!k@ư\c t! c/ +:i 5u!n
hệ v\i c4c te ch]c, c4c Aimn đàn hợ% t4c
t3ong 1hu vGc và t39n thế gi\i-
r HS c4c nh/+ t3"nh bà) tư li9u đE #ưu
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
10
t$+
&'(t động 2: TFm hiể. nội *.ng bài h1c
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LV n9u c.u hSiT
H- T"nh hữu nghik là như thế nàoV
W-xu!n hệ hữu nghBkc/ 6 ngh<! như thế
nàoV
f- Z&ng và @hà nư\c t! thGc hiện chính
#4ch h|! b"nh hữu nghi v\i c4c A.n t8c
1h4c ntnV
N<i dDng Eiến thứ=
JF N<i dDng Kài hL=
a. Kh¸i niÖm t×nh h÷u nghÞ
Lµ quan hÖ b¹n b th!n thi"t
gi÷a n#$ nµ% &#i n#$ 'h¸$.
b. ( ngh)a
* +¹, $- h.i /i0u 'iÖn /1 $¸$
2!n t.$ $3ng h45 t¸$ 5h¸t t61n.
* 7÷u nghÞ8 h45 t¸$ gi95 nhau
$3ng 5h¸t t6i1n: Kinh t;8 &<n h,¸8
gi¸, 2=$8 % t;8 K7K+
* +¹, >? hi1u bi;t @An nhau8 t6¸nh
g!% $<ng thBng8 m!u thuAn8
2An /;n ngu% $- $hi;n t6anh.
$. ChDnh >¸$h $Ea FGng
* ChE /.ng t¹, 6a $¸$ mHi quan
hÖ quH$ t; thuIn @4i.
* FGm bG, th9$ /J% qu¸ t6×nh
5h¸t t6i1n $Ea /Kt n#$.
* 7,µ nhI5 &#i $¸$ n#$ t6,ng qu¸
t6×nh ti;n @Ln $Ea nh!n @,¹i.
c/Th;c hành5 6./0n t<$:
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT ChIng t! c$n là+ g" để g/% %h$n >.)
AGng t"nh hữu nghB v\i c4c A.n t8c 1h4cV
Bài tNp
2ài HT C4c việc là+ thể hiện t"nh hữu
nghB v\i bKn b( và ngưFi nư\c ngoài
- Viết thư th=+ hSi bKn b( 5u:c tế-
- Th!+ gi! gi!o lưu v=n h/! thể th!o-
- Th!+ gi! 5u)9n g/% c4c nư\c g0% 1h/
1h=n-
- sBch #G, cpi +p v\i ngưFi nư\c ngoài-
N<i dDng Eiến thứ=
7M$ >inh $h9ng ta $Nn 5hGi
* +h1 hiÖn t×nh /,µn ';t h÷u
nghÞ &#i b¹n b &µ ngOi n#$ ng,µi
* +h¸i /. $P $hQ &iÖ$ @µm @µ tRn
t6Mng th!n thu.$ t6,ng $u.$
>Hng hµng ngµ%
*/><n *?ng:
- Lv n9u 1ết luDn toàn bài,
- Hư\ng APn HS lD% 1ế ho!ch hoKt đ8ng thể hiện t"nh hữu nghB v\i HS t3ưFng 1h4c-
@/&)"ng *+n AB nhà: Chu*n bB t3ư\c bài z Hợ% t4c cUng %h4t t3iển {
VI/ 9OT 'INH NGHI7 TI8T 145:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk-
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk----
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
11
Tiết thứ: ]
Ngày soạn:
Lớp dạy:
Bài ]: H/2 T&C C^NG 2H&T T9I_N
I/!C TI"# B$I H%C: HS hiểuT
1. Kiến thức:
- Thế nào là hợ% t4c, c4c ngu)9n tRc hợ% t4c, #G c$n thiết %h&i hợ% t4c-
- Ch t3ư_ng c! Z&ng và @hà nư\c t! t3ong v,n đC hợ% t4c v\i c4c nư\c 1h4c, t34ch
nhiệ+ c! HS t3ong việc 3(n lu)ện tinh th$n hợ% t4c-
2. Kĩ năng:
HS c/ tinh th$n hợ% t4c v\i bKn b( và +7i ngưFi t3ong c4c hoKt đ8ng chung-
3. Thái độ:
HS biết ng h8 chính #4ch h|! b"nh hữu nghB và hợ% t4c c! Z&ng và @hà nư\c t!-
II/C&C '( N)NG *+NG C, B-N .Ư/C GI&0 1!C:
;@ >4c đBnh gi4 t3B, ;@ tư Au) %h9 %h4n, ;@ t"+ 1iế+ và >? lí thông tin, ;@ hợ% t4c
III/C&C 2HƯ,NG 2H&2/ '( TH#3T 145 H%C TÍCH C6C:
Th&o luDn nh/+, đ8ng nEo, hSi chu)9n gi!, AG 4n

IV/2HƯ,NG TI7N 145 H%C:
- SL;, SLV LMCM N
- T3!nh &nh, b=ng h"nh, bài b4o c/ ch đC li9n 5u!n-
V/TI8N T9:NH 145 H%C:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài c:
WThế nào là t"nh hữu nghB giữ! c4c A.n t8c t39n thế gi\iV
-HS c/ thể là+ g" để g/% %h$n >.) AGng t"nh hữu nghB giữ! c4c A.n t8c t39n thế gi\iV
3/!ài m"i:
a#/Khám $há:
b#/Kết n%i: Giới thiệu bài : LV n9u +8t công t3"nh >.) AGng ho0c +8t công t3"nh 1ho!
h7c +à đ/ là 1ết 5u& c! #G hợ% t4c giữ! nư\c t! v\i c4c nư\c 1h4c để tb đ/ APn ARt
vào bài +\i
&'(t động 1: Mh,n t-ch thCng tin
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
-LV )9u c$u HS đ7c thông tin p SL;
-LV chi! l\% thành f nh/+ và n9u c.u hSiT
H- xu! c4c thông tin t"nh hu:ng t39n, d+ c/
nhDn >[t g" vC xHHT giữ! nư\c t! v\i c4c
nư\c t3ong 1hu vGc và t39n thế gi\iV
W- SG hợ% t4c +!ng lKi lợi ích g" cho nư\c
t! và c4c nư\c 1h4cV V" #!o lKi %h&i hợ% t4c
N<i dDng Eiến thứ=
1F.Gt AHn ;I
-Việt @!+ đE th!+ gi! vào t,t c& c4c te
ch]c 5u:c tế t9n nhiCu l<nh vGcT Thư_ng
+Ki, ) tế, lư_ng thGc, gi4o AQc---
W ChIng t! c$n hợ% t4c v"T @à) n!) thế
gi\i đ!ng đ]ng t3ư\c những v,n đC b]c
>Ic +!ng ting# toàn c$u, 1hông c/ +8t
A.n t8c, +8t 5u:c gi! 3i9ng 3€ nào c/ thể
gi&i 5u)ết được- SG hợ% t4c 5u:c tế g/%
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
12
f- Z&ng và @hà nư\c t! đE ch t3ư_ng như
thế nào t3ong v,n đC hợ% t4c v\i c4c nư\c
1h4cV SG hợ% t4c %h&i AG! t39n những
ngu)9n tRc nàoV
-HS c4c nh/+ th&o luDn và t3"nh bà)
- LV nhDn >[t và n9u 1ết luDn-
%h$n thIc đ*) 1inh tế nư\c t! và c4c
nư\c 1h4c %h4t t3iển- CUng nh!u gi&i
5u)ết những v,n đC b]c >Ic c! 1hu vGc
và thế gi\i-
- Z&ng và @hà nư\c t! ch t3ư_ngT T=ng
cưFng 5u!n hệ hợ% t4c v\i c4c
nư\cgHC@, c4c nư\c t3ong 1hu vGc và
t39n thế gi\i AG! t39n ngu)9n tRc tôn
t37ng, b"nh đ…ng, c4c b9n cUng c/ lợi, gi&i
5u)ết b,t đ|ng t3!nh ch,% bang thư_ng
lượng h|! b"nh, t34nh AUng vy lGc, 4%
đ0t , cưFng 5u)Cn-
&'(t động 2: TFm hiể. OP bài h1c
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
-LV n9u c.u hSiT
H-X+ hiểu thế nào là hợ% t4cV
W-Hợ% t4c %h&i AG! t39n những ngu)9n tRc
nàoV
f-SG hợ% t4c xT c/ 6 ngh<! như thế nàoV
j-Z&ng và @@ t! ch t3ư_ng như thế nào
đ:i v\i v,n đC hợ% t4c 5u:c tếV
- HS t3& lFi
- LV t/+ tRt @M chính c! bài h7c
!iể. hi0n cHa tinh thKn h7$ tác tr'ng
c.ộc Q%ng hàng ngà/
- LV )9u c$u HS n9u c4c biểu hiện c! tinh
th$n hợ% t4c t3ong cu8c #:ng t3ong c4c +:i
5u!n hệ hàng ngà)( thể hiện t3ong c4ch >?
#G v\i +7i ngưFi)
- HS t3"nh bà)
- C& l\% nhDn >[t, be #ung
N<i dDng Eiến thứ=
JF N<i dDng Kài hL=
, -.m /G0 1
r HS c4c nh/+ th&o luDn và t3"nh bà)-
VMT @hà +4) th) điện H|! 2"nh,nhà
+4) l7c A$u Mung xu,t---
r HS t3"nh bà)-
c/Th;c hành5 6./0n t<$:
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
Ri=i bài t<$
- LV )9u c$u HS gi&i c4c bài tD% W, f -
N<i dDng Eiến thứ=
MF Bài tNp
Bài J: HS tG n9u #G hợ% t4c c! b&n
th.n t3ong công việc chung và 1ết 5u&
c! #G hợ% t4c đ/-
Bài K: HS gi\i thiệu những t,+
gư_ng hợ% t4c t:t c! c4c bKn t3ong
t3ưFng, t3ong l\% ho0c p đB! %hư_ng -
*/><n *?ng: Hệ th:ng bài h7c bang #_ đY đE chu*n bB tb t3ư\c-
@/&)"ng *+n AB nhà: H7c thu8c n8i Aung bài h7c, là+ bài tD% SL;, chu*n bB t3ư\c bài „
VI/ 9OT 'INH NGHI7 TI8T 145:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
13
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk-
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk----
Tiết thứ: ` W a
Ngày soạn:
Lớp dạy:
B$I `: '8 THbV V$ 2H&T H#5 T9#5cN TH+NG T+T .d2 CPV 1RN T[C
I/!C TI"# B$I H%C:
1. Kiến thức: HS c$n nR+ vững
- Thế nào là t3u)Cn th:ng t:t đh% c! A.n t8c
- 6 ngh<! c! t3u)Cn th:ng A.n t8c và #G c$n thiết %h&i 1ế thb! và %h4t hu) --
- 2en %hDn c! công A.n † HS đ:i v\i việc 1ế thb! %h4t hu) t3u)Cn th:ng t:t đh% đ/
2. Kĩ năng:
- 2iết %h.n biệt t3u)Cn th:ng t:t đh% c! A.n t8c v\i %hong tQc tD% 5u4n, th/i 5udn lKc hDu
c$n >o4 bS-
- C/ 1< n=ng %h.n tích đ4nh gi4kc4c gi4 t3B c! t3u)Cn th:ng-
- Tích cG th!+ gi! c4c hoKt đ8ng tu)9n t3u)Cn, b&o vệ t3u)Cn th:ng A.n t8c-
3. Thái độ:
- C/ th4i đ8 tôn t37ng, b&o vệ , giữ g"n t3u)Cn th:ng t:t đh% c! A.n t8c
- Jh9 %h4n đ:i v\i việc là+, th4i đ8 thiếu tôn t37ngkTT t:t đh% c! A.n t8c-
II/C&C '( N)NG *+NG C, B-N .Ư/C GI&0 1!C:
;< n=ng >4c đBnh gi4 t3B, ;@ t3"nh bà) #u) ngh<, ;@ đ0t +Qc ti9u, ;@ thu thD% và >? lí
thông tin
III/C&C 2HƯ,NG 2H&2/ '( TH#3T 145 H%C TÍCH C6C:
Th&o luDn nh/+, đ8ng nEo, t3"nh bà) H %hIt, %h|ng t3!nh
IV/2HƯ,NG TI7N 145 H%C:
- T3!nh &nh, tư liệu th!+ 1h&o -
- 2&ng %hQ, %hiếu h7c tD%-
- O8t #: bài tD% t3Rc nghiệ+-
V/TI8N T9:NH 145 H%C:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài c:
1/Thế nào là hợ% t4cV @hững v,n đC nào c$n c/ #G hợ% t4c5u:c tế V
Wi @hững ngu)9n tRc hợ% t4c c! Z&ng và nhà nư\c t! V Z:i v\i HS c$n là+ g" để c/ #G
hợ% t4c t:t V
3/!ài m"i:
a#/Khám $há:
b#/Kết n%i:
&'(t động 1: T"+ hiểu %h$n đ0t v,n đC
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT ‡9u c$u HS đ7c t3u)ện
Chi! HS thành nh/+ nhSk
H- T3u)Cn th:ng )9u nư\c c! A.n t8c t!
được thể hiện như thế nào 5u! lFi n/i c!
24c HYV
HSTkk
N<i dDng Eiến thứ=
IF .Gt AHn ;I:
H 24c HY n/i t3u)ện vC l|ng )9u nư\c
c! A.n t8c t!-
} Z/ là t3u)Cn th:ng 5u6 b4u c! A.n t8c
vượt 5u! +7i 1h/ 1h=n gi!n 1he-
} C/ nhiCu t,+ gư_ng vC t3u)Cn th/ng
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
14
LVT ;ể vC t3u)Cn th:ng )9u nư\c-
- p @!+ Tư, A.n 5u)ết chiến đ,u ch:ng
O<k
- p Việt @!+T z Li0c đến nhà, đàn bà cyng
đ4nh{
LVT L7i HS đ7c SL;
HST đ7ck
V X+ c/ nhDn >[t g" vC c4ch >ư >? c! h7c
t3| cQ Chu V=n on đ:i v\i th.)A gi4o cyV
HSTk--
V C4ch cư >? đ/ thể hiện t3u)Cn th:ng g"
c! A.n t8c t!V
HSTk
- C4ch cư >?T lm %h[%, 1ính t37ng thà) +0c
AU h7 đE là+ 5u!n to t3ong t3iCu- ;hông
những thế, h7 c|n 1ể c0n 1ƒ công việc c!
+"nh, c4ch nôi AK) con c4ik--để th$) gi4o
th,) được những 1ết 5u& t:t đh% +à th$) đE
AK)-
- C4ch cư >? đ/ thể hiện t3u)Cn th:ng{Tôn
#ư t37ng đKo{ t:t đh% c! A.n t8c t!k
)9u nư\c tb >ư! đến n!), nh,t là 1hi c/
gi0c ngoKi >.+-
} s|ng )9u nư\cđược thể hiện bang
nhiCu hành đ8ng, việc là+ 1h4c nh!u và
c/ p t,t c& +7i ngưFi A.n Việt @!+
JF TBDyen AI 1 ngfgi th@y
- T3u)Cn th:ng )9u nư\c-
- Tôn #ư t37ng đKo
- ;ính già )9u t3€-
- Thư_ng ngưFi như thể thư_ng th.n-
- Jh4t hu) t3u)Cn th:ng t:t đh% c! A|ng
h7, A.n t8c-
- ZCn _n, đ4% ngh<!-
&'(t động 2: N<i dDng Kài hL=F
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
f- X+ hE) 1ể những t3u)Cn th:ng t:t đh%
c! A.n t8c t! +à d+ biếtV
HSTkkk
HST c4c nh/+ th&o luDn t3& lFi-
LVT ;ết luDn thdo +Qc H-W bài h7ck
V VD) t3u)Cn th:ng t:t đh% c! A.n t8 là g"V
HSTkkk--
V X+ hE) n9u nững t3u)Cn th:ng t:t đh%
c! A.n t8c t!V
HSTkk-
LVT V=n ho4T tD% 5u4, %hong tcw ]ng >?
@ghệ thuDtT TuYng ch(o, A.n c!k
LVT ‡9u c$u H #: HS h4t, đ7c th_, A.n c!,
c! A!o đE chu*n bB t3ư\c--
HST c4c nh/+ thi đu! giành điể+k
V 29n cKnh đ/ c|n H #: t3u)Cn th:ng 1o t:t
vPn c|n tYn tKi d+ h4) 1ể H vài ví AQ
HST O! ch!), cư\i >in linh đ"nh, =n 1h!o,
=n vK, +9 tín AB đo!nk
LVT n/ #[ 1o c|n tYn tKi nữ! nếu +^i con
ngưFi c/ 6 th]c n.ng c!o t3"nh đ8 v=n ho4,
hiểu biết c! +"nh-
N<i dDng Eiến thứ=
IIF N<i dDng Kài hL=F
H- T3u)Cn th:ng t:t đh% c! A.n t8c là
những gi4 t3B tinh th$n( tư tưpng, l:i #:ng,
c4ch ]ng >?--) h"nh thành t3ong 5u4 t3"nh
lBch #? l.u Aài c! A.n t8c, được t3u)Cn tb
thế hệ nà) #!ng thế hệ 1h4c-
W- @hững t3u)Cn th:ng t:t đh% c! A.n
t8cT
‡9u nư\c, b,t 1hu,t chông gi0c ngoKi
>.+, đoàn 1ết, nh.n ngh<!, c$n cU l!o
đ8ng, hiếu h7c, tôn #ư t37ng đKo, hiếu
th&ok-
f- 6 ngh<!T
L/% %h$n tích cGcvào 5u4 t3"nh %h4t t3iển
c! A.n t8c và +^i c4 nh.n-
j- T34ch nhiệ+ c! chIng t!T
- 2&o vệ, 1ế thb! và %h4t hu) t3u)Cn
th:ng t:t đh% c! A.n t8c-
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
15
V 6 ngh<! c! những t3u)Cn th:ng t:t đh%
đ/ c! A.n t8cV
HSTkk-
- s9n 4n, ng=n ch0n những hành vi là+
ten hKi đến t3u)Cn th:ng A.n t8c-
c/Th;c hành5 6./0n t<$:
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
V ChIng t! c$n là+ g" và 1o n9n là+ g" để
%h4t hu) t3u)Cn th:ng t:t đh% c! A.n t8cV
HST kkkk
LVT liệt 19 l9n b&ng
LVT ‡9u c$u HS h7c bài và là+ bài
tD%H,W,f ng!) tKi l\%
N<i dDng Eiến thứ=
IIIF Bài tNp
O:n KhCng n:n
*/><n *?ng:
V Thế nào là t3u)Cn th:ng t:t đh% c! A.n t8cV 6 ngh<! và t34ch nhiệ+ c! chIng t!V
V X+ h4) 1ể những t3u)Cn th:ng t:t đh% c! A.n t8c t!V
HST T3& lFi như n8i Aung bài h7c
LVT @hDn >[t cho điể+
@/&)"ng *+n AB nhà:
- VC nhà h7c bài , là+ bài tD%-
- Z7c t3ư\c n8i Aung bài +\i
VI/ 9OT 'INH NGHI7 TI8T 145:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk-
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk----
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
16
Tiết thứ: h
Ngày soạn:
Lớp dạy:
'I_ T9V VI8T 1 TI8T
I/!C TI"# B$I H%C:
-Cng c: † 1hRc #.u 1iến th]c vC c4c ben %hDn đKo đ]c đE h7c
-'(n 1ˆ n=ng là+ bài, ghi nh_
-C/ 6 th]c là+ bài đIng đRn, %h9 %h4n c4c th4i đ8 #!i t34i t3ong 1iể+ t3! thi c?
II/C&C '( N)NG *+NG C, B-N .Ư/C GI&0 1!C:
;< n=ng tG nhDn th]c, 1< n=ng gi&i 5u)ết v,n đC, ;@ ]ng %h/ v\i c=ng th…ng
III/C&C 2HƯ,NG 2H&2/ '( TH#3T 145 H%C TÍCH C6C:
Jhư_ng %h4% t3Rc nghiệ+ 1h4ch 5u!n, t3Rc nghiệ+ tG luDn
IV/2HƯ,NG TI7N 145 H%C:
ZC 1iể+ t3! ch•n lƒ, %hư_ng 4n đ4nh #: b4o A!nh
Z4% 4n, biểu điể+
V/TI8N T9:NH L"N L\2 :
1/ Ổn định tổ chức 6"$ :
2/Kiểm tra Q; ch.Sn bị cHa &9
3/ IB bài:
2h@n I: TBi= nghiej: f điể+
X+ hE) >ế% c4c hành vi #!u đ.) vào đIng n8i Aung c4c %h*+ ch,t đKo đ]cT Chí công vô
tư‰ M.n ch và 1c luDt‰ ;ế thb! và %h4t hu) t3u)Cn th:ng t:t đh% c! A.n t8c
o- @!+ đến t3ưFng AG #inh hoKt chi đoàn thdo 1ế hoKch
2- Ch=+ #/c, %hQng Aưtng ch! +h -
C- z Jh&i để việc công, việc nư\c l9n t39n việc tư, việc nhà{
M- ChIc +bng th$) cô gi4o nh.n AB% W~iHH
X- ThGc hiện thdo đIng n8i 5u) c! nhà t3ưFng-
Š- ZC bKt những ngưFi c/ n=ng lGc l9n lEnh đKo-
L- Tích cGc th!+ gi! c4c hoKt đ8ng đCn _n đ4% ngh<!-
H- Công !n gi!o thông bRt ngưFi vi %hK+ luDt gi!o thông
n- Thư! th$) cô 1hi c/ bKn 5u!) bài t3ong giF 1iể+ t3!-
;- Thích >d+ tuYng, ch(o, A.n c!-
s- Ou:n tD% thể l\% vững +Knh c$n %h&i c/ điCu nà)-
2h@n II: Tk lDNnF „ điể+
CmD 1: Chí công vô tư là g"V @9u 6 ngh<! V H7c #inh c$n 3àn lu)ện %h*+ ch,t nà) như
thế nào V
CmD J : Thế nào là A.n ch và 1c luDt V
HE) ch]ng +inh nhDn đBnh T M.n ch và 1c luDt là #]c +Knh c! tD% thể
@/Iá$ án:
MhKn T: TBi= nghiej:
- Chí công vô tư T C, Š, H,
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
17
- M.n ch và 1c luDt To,X,s
- ;ế thb! và %h4t hu) t3u)Cn th:ng t:t đh% c! A.n t8c T 2, M, L, ;
MhKn TT: Tk lDNn:
CmD 1: nfđiể+)
- Chí công vô tư là %h*+ ch,t đKo đ]c c! con ngưFi, thể hiện p #G công bang, 1hông
thi9n vB, gi&i 5u)ết +7i việc thdo lƒ %h&i, >u,t %h4t tb lợi ích chung và đKt lợi ích chung
l9n t39n lợi ích c4 nh.n-
- 6 ngh<! T Chí công vô tư g/% %h$n là+ cho đ,t nư\c th9+ giàu +Knh, >E h8i công bang,
A.n ch, v=n +inh- @gưFi c/ %h*+ ch,t chí công vô tư #ƒ được +7i ngưFi tin cD) và 1ính
t37ng-
- HS c$n c/ th4i đ8 ng h8 tôn t37ng ngưFi chí công vô tư, %h9 %h4n những hgành đ8ng
vQ lợi c4 nh.n, thiếu vcông bang t3ong gi&i 5u)ết +7i công việc-
CmD JF( jđiể+)
- M.n ch là +7i ngưFi %h&i được biết , được th!+ gi! bàn bKc, g/% %h$n thGc hiện gi4+
#4t những công việc chung c! tD% thể, c! >E h8i c/ li9n 5u!n đến +7i ngưFi, c8ng đYng,
đ,t nư\c-
- ;c luDt là tu.n thdo những 5u) đBnh chung c! c8ng đYngho0c c! H te ch]c >E h8i
nha+ tKo 3! #G th:ng nh,t hành đ8ng để đKt ch,t lượng, hiệu 5u& t3ong công việc v" +Qc
ti9u chung-
- HS T %h.n tích và ch]ng +inh nhDn đBnh đIng, n9u được n8i Aung bài h7c và c/ ví AQ
ch]ng +inh t:t
@/&)"ng *+n AB nhà:
- VC nhà >d+ lKi bài-
- Z7c và #oKn t3ư\c bài +\i-
VI/ 9OT 'INH NGHI7 TI8T 145:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk-
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk----
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
18
Tiết thứ: 1o W 11
Ngày soạn:
Lớp dạy:
B$I a : N)NG .[NG *&NG T40
I/!C TI"# B$I H%C:
1. Kiến thức: HS c$n nR+ vững
- Hiểu được thế nào là n=ng đ8ng #4ng tKo-
- @=ng đ8ng #4ng tKo t3ong h7c tD%, c4c hoKt đ8ng >h
2. Kĩ năng:
- 2iết tG đ4nh gi4 hành vi c! b&n th.n-
- C/ 6 th]c h7c tD% những t,+ gư_ng n=ng đ8ng #4ng tKo c! những ngưFi #/ng chung
5u!nh
3. Thái độ:
- H"nh thành p HS nhu c$u và 6 th]c 3(n lu)ện tính n=ng đ8ng #4ng tKo
II/C&C '( N)NG *+NG C, B-N .Ư/C GI&0 1!C:
;< n=ng tư Au) #4ng tKo, ;@ tư Au) %h9 %h4n, ;n t"+ 1iế+ và >? lí thông tin, ;@ đ0t
+Qc ti9u
III/C&C 2HƯ,NG 2H&2/ '( TH#3T 145 H%C TÍCH C6C:
Th&o luDn nh/+, đ8ng nEo, nghi9n c]u t3ưFng hợ% điển h"nh, ;@ t3"nh bà) H %hIt
IV/2HƯ,NG TI7N 145 H%C:
- T3!nh &nh, tư liệu th!+ 1h&o -
- 2&ng %hQ, %hiếu h7c tD%-
- O8t #: bài tD% t3Rc nghiệ+-
V/TI8N T9:NH 145 H%C:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài c:
V T3u)Cn th:ng t:t đh% c! A.n t7c là g" V M.n t8c t! c/ những t3u)Cn th:ng t:t đh% g"
V T34ch nhiệ+ c! HSV
HST t3& lFi thdo n8i Aung bài h7c-
LVT @hDn >[t, cho điể+-
3/!ài m"i:
a#/Khám $há:
b#/Kết n%i: LVT T3ong cu8c #:ng ngà) n!) , c/ những ngưFi A.n V@ b"nh thưFng đE là+
được những việc %hi thưFng-
- onh nông A.n @gu)ến Z]c T.+( s.+ ZYng) chế tKo +4) g0t lI!-
- 24c @gu)mn C*+ suˆ +ệnh A!nh là th$n đ(n
&'(t động 1: Thpo lDNn phmn tq=h =hDyen ph@n ;Gt AHn ;I
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT ‡9u c$u HS đ7c t3u)ện
Chi! HS thành nh/+ nhSk
Hư\ng APn HS th&o luDn
L-Fi-Mơn !;ng t&ong I hoàn cảnh ntn5
N<i dDng Eiến thứ=
IF .Gt AHn ;I:
1F Nhà KQ= hL= "W;iWrsnF
- ‹-đi->_n đE ngh< 3! c4ch đ€ t,+ gư_ng
>ung 5u!nh giưFng +h và đ0t ng7n nến
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
19
CDu FB có !áng t"o gA Hhi giNp th<> thu;c
ch8a bệnh cho mO5
/au nà> LP FB có phát minh gA5
Em có nhDn MQt gA 67 6iệc 3àm c@a LRR 5
H*:PPRR
LVT 4A !ao 'oàng 3"i F"t FưSc nh8ng
thành tGch Fáng t9 hào như 6D>5
HST s9 Th4i Hoàng t"+ t|i 3! c4ch gi&i to4n
+\i, tG ABch đC thi to4n 5u:c tế-- s9 Th4i
Hoàng t"+ t|i 3! c4ch gi&i to4n +\i, tG ABch
đC thi to4n 5u:c tế--
Em có nhDn MQt gA 67 !9 nT 39c 6à nh8ng
thành tGch mà 'oàng FB F"t FưSc5
'/PPR
Em h$c tDp FưSc gA Uua 6iệc 3àm nVng
F:ng !áng t"o c@a LRR 6à 'oàng5
HST- Su) ngh< t"+ 3! gi&i %h4% t:t-
- ;i9n t3" chBu 1h/, 5u)ết t.+ vượt 5u! 1h/
1h=n
HS c4c nh/+ th&o luDn-
LVT nhDn >[t be #ung
si9n hệ thGc tế để th,) được biểu hiện 1h4c
nh!u c! n=ng đ8ng #4ng tKo-
LV T te ch]c cho HS t3!o đei
- @=ng đ8ng #4ng tKo t3ongT
} s!o đ8ngT A4+ ngh< A4+ là+ t"+ 3! c4i
+\i
} H7c tD%T Jhư_ng %h4%h7c tD% 1ho! h7c-
} Sinh hoKt hàng ngà)T lKc 5u!n tin tưpng
vư_n l9n vư_t 1h/-
LV T )9u c$u HS t"+ H #: thí AQ vC c4c t,+
gư_ng
t3ư\c gư_ngknhưF đ/ +à th$) thu:c đE
+e và c]u #:ng được +h, #!u nà) ông t3p
thành nhà %h4t +inh v< đKi-
W- s9 Th4i Hoàng, +8t h7c #inh n=ng
đ8ng #4ng tKo-
- s9 Th4i Hoàng t"+ t|i 3! c4ch gi&i to4n
+\i, tG ABch đC thi to4n 5u:c tế-- Hoàng
đE đKt hu) chư_ng vàng1" thi toàn5u:c tế
l$n th] j~
- ‹knghi9n c]u thí nghiệ+ Œ~~~ l$nk
#ợi t/c b/ng đ(n q~-~~~ l$n thí nghiệ+
chế tKo 3! Rc 5u) 1iC+--
C& cu8c đFi ông c/ Wq-~~~ %h4t +inh l\n
nhS
z @on c!o cyng c/ đưFng ch(o
ZưFng APu hiể+ ngh(o cyng c/ l:i đi{
zC4i 1h/ l/ c4i 1hôn{
z T3ong 1ho! h7c 1hông c/ đưFg nào
38ng th9nh th!ng{
&'(t động 2: Ttj hiuD n<i dDng Kài hL=
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LV T Te ch]c cho HS th&o luDn nh/+ T
HS th&o luDn-
LVT ‡9u c$u c4c nh/+ t3!o đei c4c c.u
hSi-
@H/+HT
V Thế nào là n=ng đ8ng #4ng tKoV
V @9u biểu hiện c! n=ng đ8ng #4ng tKoV
HST kkk-
V 6 ngh<! c! n=ng đ8ng #4ng tKo t3ong h7c
tD% và cu8c #:ngV
HSkkk--
N<i dDng Eiến thứ=
nn- @8i Aung bài h7c-
H- ZBnh ngh<!T
- @=ng đ8ng là tích cGc ch đ8ng, A4+
ngh<, A4+ là+-
- S4ng tKo là #!) +9 nghi9n c]u t"+ t|i để
tKo 3! những gi4 t3B +\i vC vDt ch,t , tinh
th$n--
W- 2iểu hiện c! n=ng đ8ng #4ng tKoT
suôn #!) +9 t"+ t|i, %h4t hiện, linh hoKt
>? l6 c4c t"nh hu:ng t3ong h7c tD%-, l!o
đ8ng công t4c-
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
20
V ChIng t! c$n 3(n lu)ện tính n=ng đ8ng
#4ng tKo ntnV
HSTkkk--
HST c4c nh/+ c? đKi Aiệ+ t3"nh bà)-
HST c& l\% g/% 6-
LVT Teng 1ết n8i Aung chính-
HST Lhi bàik--
LVT ;ết luDn, chu)ển 6-
f- 6 ngh<!T
- sà %h*+ ch,t c$n thiết cu! ng l!o đ8ng-
- LiI% con ngưFi vượt 5u! 1h/ 1h=n th?
th4ch-
- Con ngưFi là+ n9n những 1" tích v€
v!ng, +!ng lKi nC+ vinh AG cho b&n th.n,
gi! đ"nh và đ,t nư\c-
j- C4ch 3(n lu)ện-
- '(n lu)ện tính #i9ng n=ng, c$n cU, ch=+
chc-
- 2iết vượt 5u! 1h/ 1h=n, th? th4ch-
- T"+ 3! c4i t:t nh,t, 1ho! h7c để đKt +Qc
đích-
- VDn AQng những điCu đE biết vào cu8c
#:ng-
c/Th;c hành5 6./0n t<$:
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT cho HS là+ bài tD% tKi l\%-
HST là+ bài 3! gi,) nh4%-
LVT L7i HS l9n b&ng t3& lFi-
HST c& l\% nhDn >[t-
LVT @hDn >[t, cho điể+-
2ài H SL; t3 WN, f~
LVT 'It 3! bài h7c
T3ư\c 1hi là+ việc g" %h&i ctG đ0t 3! +Qch
đích, c/ những 1h/ 1h=n g"V là+ thế nào th"
t:t, 1ết 5u& 3! #!oV
N<i dDng Eiến thứ=
vBài tNp: Z4% 4n
- Hành vi b, A, d, h thể iện tínhn=ng đ8ng
#4ng tKo
- Hành vi !, c, A, g 1o thể hiện tính n=ng
đ8ng #4ng tKo
Z4% 4nT
r HS o
- h7c 1[+ v=n, T onh
- C$n #G gI% đt c! c4c bKn, th$) cô- SG
n^ lGc c! b&n th.n-
*/><n *?ng:
LVT Cho HS ch_i t3| ch_i z nh!nh t!), nh!nh +Rt{
LVT Zư! 3! bài tD% t"nh hu:ng
HST Su) ngh< t3& lFi nh!nh
LVT Lhi bài tD% l9n b&ng %hQ, c.u t3& lFi l9n gi,) 3ô1i
HST T3& lFi như n8i Aung bài h7c
LVT @hDn >[t cho điể+
@/&)"ng *+n AB nhà:
- VC nhà h7c bài , là+ bài tD%-
- Z7c t3ư\c n8i Aung bài +\i
VI/ 9OT 'INH NGHI7 TI8T 145:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk-
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk----
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
21
Tiết thứ: 1J
Ngày soạn:
Lớp dạy:
B$I h: L$ VI7C Cw N)NG *#xTy CHxT LƯ/NGy HI7# z#-
I/!C TI"# B$I H%C:
1. Kiến thức: HS c$n nR+ vững
- Thế nào là là+ việc c/ n=ng >u,tk
- 6 ngh<! c! là+ việc c# n=ng >u,t ch,t lượng, hiệu 5u&-
2. Kĩ năng:
- HS c/ thể tG đ4nh gi4 hành vi c! b&n th!n và ngưFi 1h4c vC công việc-
- H7c tD% những t,+ gư_ng là+ việc c/ n=ng >u,t ch,t lượng-
- VDn AQng vào h7c tD% và hoKt đ8ng >E h8i 1h4c-
3. Thái độ:
- HS c/ 6 th]c tG 3(n lu)ện để c/ thể là+ việc / n=ng >u,t
- ng h8, tôn t3iong thành 5u& l!o đ8ng c! gi! đ"nh và +7i ngưFi-
II/C&C '( N)NG *+NG C, B-N .Ư/C GI&0 1!C:
;< n=ng tư Au) #4ng tKo, ;@ tư Au) %h9 %h4n, ;@ t"+ 1iế+ và >? lí thông tin, ;@ 3!
5u)ết đBnh
III/C&C 2HƯ,NG 2H&2/ '( TH#3T 145 H%C TÍCH C6C:
Th&o luDn nh/+, đ8ng nEo , nghi9n c]u t3ưFng hợ% điển h"nh, t3"nh bà) H %hIt
IV/2HƯ,NG TI7N 145 H%C:
- T3!nh &nh, tư liệu th!+ 1h&o -
- 2&ng %hQ, %hiếu h7c tD%-
- O8t #: bài tD% t3Rc nghiệ+-
V/TI8N T9:NH 145 H%C:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài c:
V" #!o HS %h&i 3(n lu)ện tính n=ng đ8ng #4ng tKoV Zể 3(n lu)ện đ]c tính đ/ c$n %h&i là+
g"V
HST t3& lFi thdo n8i Aung bài h7c-
LVT @hDn >[t, cho điể+-
3/!ài m"i:
a#/Khám $há:
b#/Kết n%i:
&'(t động 1: 2hmn tq=h =mD tBDyen ph@n ;Gt AHn ;I
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
GV : Cho HS th&o luDn
H X+ c/ nhDn >[t g" vC việc là+ c! gi4o
#ư s9 Thế T3ung V
sà ngưFi c/ 6 chí l\n, c/ #]c là+ việc %hi
thưFng, luôn #!) +9 #4ng tKo-
N<i dDng Eiến thứ=
IF .Gt AHn ;I
- LS sTT3ung hoàn thành h!i cu:n #4ch
vC b!ng để 1B% thFi %h4t đến c4c đ_n vB
t3ong toàn 5u:c-
- •ng nghi9n c]u thành công việc t"+ A!
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
22
W- HE) t"+ hiểu những chi tiết t3ong t3u)ện
ch]ng tS gi4o #ư s9 Thế T3ung là ngưFi
là+ việc c/ n=ng #u,t Cs, hiệu 5u& V
LVTnhDn >[t, be #ung-
ếch th!) thế A! ngưFi t3ong điCu t3B b!ng-
- Chế tKo loKi thu:c t3B b!ng 2„• và
nghi9n c]u thành công g$n q~ loKi thu:c
1h4c cyng c/ gi4 t3B chữ! bSng-
&'(t động 2: Ttj hiuD n<i dDng Kài hL=F
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
V Thế nào là là+ việc c/ n=ng >u,t ch,t
lượng, hiệu 5u&V
HSTkkk sà tKo 3! được nhiCu #&n %h*+
c/ gi4 t3B c!o vC n8i Aung và h"nh th]c
t3ong H thFi gi!n nh,t đBnh-
V 6 ngh<! c! việc là+ c/ n=ng #u,t, ch,t
lượng, hiệu 5u&V
HST-- - L/% %h$n n.ng c!o ch,t lượng cu8c
#:ng c4 nh.n, gi! đ"nh và >, h8i-
V T34ch nhiệ+ c! b&n th.n HS n/i 3i9ng
và c! +7i ngưFi n/i chung để là+ việc c/
n=ng >u,t ch,t lượng, hiệu 5u&V
HST
+^i ngưFi l!o đ8ng %h&i tích cGc n.ng c!o
t!) nghC, 3(n lu)ện #]c 1hSd, l!o đ8ng H
c4ch tG gi4c, c/ 1c luDt và luôn n=ng đ8ng ,
#4ng tKo-
N<i dDng Eiến thứ=
IIF N<i dDng Kài hL=F
1F 'hQi niej:
sà+ việc c/ n=ng >u,t ch,t lượng, hiệu
5u& là tKo 3! được nhiCu #&n %h*+ c/ gi4
t3B c!o vC n8i Aung và h"nh th]c t3ong H
thFi gi!n nh,t đBnh-
JF { ngh|?:
- sà )9u c$u c$n thiết c! ngưFi l!o đ8ng
t3ong #G nghiệ% công nghiệ% h/!, hiện đKi
h/! đ,t nư\c-
- L/% %h$n n.ng c!o ch,t lượng cu8c
#:ng c4 nh.n, gi! đ"nh và >, h8i-
MF .u làj Aie= =} n~ng rDHt =hHt lf•ngy
hieD €Dp, +^i ngưFi l!o đ8ng %h&i tích
cGc n.ng c!o t!) nghC, 3(n lu)ện #]c
1hSd, l!o đ8ng H c4ch tG gi4c, c/ 1c luDt
và luôn n=ng đ8ng , #4ng tKo-
c/Th;c hành5 6./0n t<$:
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
2ài tD% HT
LVT g7i HS l9n đ7c bài
HST sà+ việc c4 nh.n-
HST C& l\% th!+ gi! g/% 6 1iến-
LVT hư\ng APn HS gi&i thích v" #!o
N<i dDng Eiến thứ=
.Qp Qn:
- Hành viT c,đ,d thể hiện là+ vihc c/ n=ng
>u,t ch,t lượngk
- Hành viT!, b, A 1hông thể hiện việc là+
đ/
*/><n *?ng:
LVT Te choc cho HS ch_i t3| #R+ v!i
LVT Zư! 3! bài tD% t"nh hu:ng
HST Su) ngh< và %h.n v!i cho c4c bKn t3ong nh/+
LVT LV cUng HS t3ong l\% nhDn >[t v( t"nh hu:ng đ/
HST T3& lFi như n8i Aung bài h7c
LVT @hDn >[t cho điể+
@/&)"ng *+n AB nhà:
- VC nhà h7c bài , là+ bài tD%-
- Z7c t3ư\c n8i Aung bài +\i
VI/ 9OT 'INH NGHI7 TI8T 145:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk-
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk----
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
23
Tiết thứ: 1M W 1T
Ngày soạn:
Lớp dạy:
B$I 1o: L• TƯ‚NG *+NG CPV THVNH NI"N
I/!C TI"# B$I H%C:
1. Kiến thức: HS c$n nR+ vững
- s6 tưpng là +Qc đích #:ng t:t đh% c! +^i ngưFi và b&n th.n-
- OQc đích #:ng c!+^i ngưFi là như thế nào-
- lƒ #:ng c! h!nh ni9n hiện n!) n/i chung k
- 6 ngh<! c! việc thGc hiện t:t l6 tưpng #:ng--
2. Kĩ năng:
- C/ 19 hoKch thGc hiện l6 tưpng cho b&n th.n-
- 2iết đ4nh gi4 hành vi, l:i #:ng lành +Knh h!) 1o-
- Jh,n đ,u h7c tD% 3(n lu)ện, hoKt đ8ng để đKt được ư\c +_, AG đBnh, 1ế hoKch c4 nh.n
3. Thái độ:
- C/ th4i đ8 đIng đRn t3ư\c những biểu hện #:ng c/ l6 tưpng, biết %h9 %h4n những hiện
tượng #in hoKt thiếu lành +Knh--
- 2iết tôn t37ng h7c hSi những ngưFi #:ng c/ l6 tưpng
II/C&C '( N)NG *+NG C, B-N .Ư/C GI&0 1!C:
;@ tư Au) %h9 %h4n, ;@ >4c đBnh gi4 t3B, ;@ tG nhDn th]c, ;@ đ0t +Qc ti9u
III/C&C 2HƯ,NG 2H&2/ '( TH#3T 145 H%C TÍCH C6C:
Th&o luDn nh/+, đ8ng nEo , nghi9n c]u t3ưFng hợ% điển h"nh, t3"nh bà) H %hIt
IV/2HƯ,NG TI7N 145 H%C:
- @hững t,+ gư_ng l!o đ8ng h7c tD% thGc hiện l6 tưpng -
- 2&ng %hQ, %hiếu h7c tD%-
- O8t #: bài tD% t3Rc nghiệ+-
V/TI8N T9:NH 145 H%C:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài c: Thế nào là là+ việc c/ n=ng >u,t ch,t lượng, hiệu 5u&V @9u 6 ngh<! và
biện %h4% thGc hiện-V
3/!ài m"i:
a#/Khám $há:
b#/Kết n%i:
&'(t động 1: T"+ hiểu thông tin c! %h$n đ0t v,n đC-
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT Te ch]c cho HS th&o luDn nh/+
Lợi 6 cho HS t3!o đei c4c n8i Aung #!uT
@h/+ HT
T3ong cu8c c4ch +Kng gi&i %h/ng A.n t8c,
N<i dDng Eiến thứ=
n- Z0t v,n đC-
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
24
thế hệ t3€ c! chIng t! đE là+ g" để , l6
tưpng c! T@ t3ong gi!i đoKn đ/ là g"V
HSTkkk--
@h/+ WT
HE) n9u +8t vài t,+ gư_ng th!nh ni9n
Việt @!+ #:ng c/ s6 tưpng t3ong cu8c
c4ch +Kng gi&i %h/ng A.n t8c và t3ong #G
C@H, HZHk
-T3ong thFi 1" đei +\i đ,t nư\c hiện n!),
th!nh ni9n chIng t! đE c/ đ/ng g/% g"V s6
tưpng #:ng c! th!nh ni9n thFi đKi ngà)
n!) là g"V
@h/+ jT
Su) ngh< c! b&n th.n d+ vC l6 tưpng
#:ng c! th!nh ni9n 5u! h!i gi!i đoKn t39n-
X+ h7c tD% được g"V
HST TH,) được tinh th$n )9u nư\c, >& th.n
v" đ8c lD% A.n t8c-
X+ th,) 3ang việc là+ c/ 6 ngh<! đ/ là nhF
th!nh ni9n thế hệ t3ư\c đE >4c đBnh đIng l6
tưpng #:ng c! +"nh
T3ong cu8c c4ch +Kng gi&i %h/ng A.n t8c
h$u hết p l]! tuei th!nh ni9n #•n #àng hi
#inh v" đ,t nư\c -
s6 tưpng #:ng c! h7 là gi&i %h/ng A.n
t8c-
s6 TG T37ng h) #inh 1hi HΠtuei z Con
đưFng c! th!nh ni9n chc c/ thể là con
đưFng CO{
@gu)mn V=n T3^i t3ư\c 1hi bB gi0c >?
bRn c|n hô z 24c HY +uôn n=+{
&'(t động 2: Liƒn he thk= tế AI l{ tf„ng =>? th?nh niƒn €D? j…i thgi Et l†=h s‡
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LV cUng HS c& l\% th&o luDn-
C.u HT @9u những t,+ gư_ng ti9u biểu
t3ong lBch #? vC l6 tưpng #:ng +à th!nh
ni9n đE ch7n và %h,n đ,u-
HSTkk-
C.u WT Sưu t$+ những c.u n/i, lFi AK) c!
24c HY v\i th!nh ni9n Việt @!+-
- sm 1c niệ+ fq n=+ ngà) thành lD% đoàn z
Zoàn th!nh ni9n là c4nh t!) %h&i c!
Z&ng--{
- 24c 1hu)9n z 1o c/ việc g" 1h/k-
xu)ết chí cyng là+ n9n{
C.u f l6 tưpng #:ng c! th!nh ni9n là g"V
tKi #!o d+ >4c đBnh l6 tưpng như vD)V
HSTkkk--
N<i dDng Eiến thứ=
T3ong thFi đKi ngà) n!), th!nh ni9n tích
cG th!+ gi!, n=ng đ8ng #4ng tKo t39n c4c
l<nh vGc >.) Aung và b&o vệ te 5u:c-
s6 tưpng c! h7 làT A.n giàu nư\c +Knh
tiến l9n ch ngh<! >E h8i-
&'(t động 3: TFm hiể. nội *.ng bài h1c
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT Te ch]c cho HS th&o luDn nh/+-
HST Th&o luDn-
H s6 tưpng #:ng là g"V 2iểu hiện c! sí
tưpng #:ng
HST Th&o luDn
N<i dDng Eiến thứ=
1F 'hQi niej:
sí tưpng #:ng (lƒ #:ng) là c4i đích c!
cu8c #:ng +à +^i ngưFi 1h4t1h!o +u:n
đKt được-
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
25
W- 6 ngh<! c! việc >4c đBn sí tưpng #:ngV
HST Th&o luDn t3& lFi
f- s6 tưpng #:ng c! th!nh ni9n ngà) n!)V
HS %h&i 3(n lu)ện như thế nàoV
HST th&o luDn
HST c4c nhoà+ th&o luDn
HST c? đKi biểu đKi Aiện t3"nh bà)-
HST c& l\% thdo AŽi nhDn >[t-
LVT2e #ung và 1ết luDn n8i Aung chính c!
bài-
;ết luDnT
T3ung thành v\i lí tưpng gHC@ là đ|i hSi
đ0t 3! nghi9+ tIc đ:i v\i th!nh ni9n, 1ính
t37ng, biết _n, h7c tD% thế hệ ch! !nh, ch
đ8ng >.) Aượng cho +"nh lí tưpng #!ng,
c:ng hiến c!o nh,tcho #G %h4t t3iển c!
gH-
JF BiuD hienF
@gưFi c/ lí tưpng #:ng là luôn #u) ngh<
hành đ8ng 1hông +ệt +Si để thGc hiện lí
tưpng c! A.n t8c, nh.n loKi, v" #G tiến b8
c! b&n th.n, gH‰ luôn vư_n t\i #G hoàn
thiện b&n th.n vC +7i +0t, +ong +u:n
c:ng hiến t3í tuệ và #]c lGc cho #G nghiệ%
chung-
MF • Ngh|?:
-@gưFi #:ng c/ lí tưpng luôn được +7i
ngưFi tôn t37ng
TF Lq tf„ng sˆng =>? th?nh niƒn ngày
n?yF
- g.) Aung nư\c V@ A.n giàu nư\c
+Knh, >E h8i công bang A.n ch v=n
+inh-
- Th!nh ni9n HS %h&i 3! #]c h7c tD% 3(n
lu)ện để c/ đ t3i th]c, %h*+ ch,t và
n=ng lGc để thGc hiện sí tưpng-
c/Th;c hành5 6./0n t<$: Liƒn he thk= tế lq tf„ng sˆng =>? th?nh niƒn
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
H- @9u những biểu hiện #:ng c/ lí tưpng và
thiếu lí tưpng c! th!nh ni9n t3ong gi!i
đoKn hiện n!)-
HST T3& lFi
W- 6 1iến c! d+ vC c4c t"nh hu:ngT
- 2Kn @!+ tích cGc th!+ gi! Aimn đàn ch
đCT z sí tưpng c! th!nh ni9n HS ngà) n!){
- 2Kn ThRng cho 3ang HS l\% N 5u4 nS để
bàn vC lí tưpng
HSTT3& lFi c4 nh.n-
'ướng WXn '/ giải bài tDp t&ong !ách G0
V •\c +_ c! d+ là g"V
X+ #ƒ là+ g" để đKt ược ư\c +_ đ/V
HST t3& lFi t39n %hiếu-
HS l9n b&ng t3& lFi
LVT đư! đ4% 4n đIngk
N<i dDng Eiến thứ=
U!iể. hi0n Q%ng cV 6- t)Wng Aà thiế. 6-
t)Wng cHa thanh ni:n tr'ng giai đ'(n
hi0n na/:
/;ng có 3Y tưZng:
} Vượt 1h/ t3ong h7c tD%-
} VDn AQng 1iến th]c đE h7c vào thGc
timn-
} @=ng đ8ng #4ng tKo t3ong công vệc
} Jh,n đ,u là+ giàu ch.n chính
} Z,u t3!nh ch:ngc4c hiện tượng ti9u
cGc---
/;ng t&hi2u 3G tưZngR
} S:ng • lKi, thGc AQng
} ;hông c/ hoài bEo, ư\c +_
} S:ng v" tiCn tài, A!nh v7ng-
} =n ch_i cF bKc-
} S:ng thF _ v\i +7i ngưFi---
*/><n *?ng:
H- g4c đBnh đIng và %h,n đ,u cho lí tưpng #ƒ c/ lợi g"V
W- Thiếu lí tưpng #:ng ho0c >4c đBnh +Qc đích 1hông đIng #ƒ c/ hKi g"V (cho ví AQ)
@/&)"ng *+n AB nhà:
- VC nhà h7c bài , là+ bài tD%-
- Z7c t3ư\c n8i Aung bài +\i
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
26
VI/ 9OT 'INH NGHI7 TI8T 145:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk-
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk----
@gà) #oKnTk-
ÔN T32 H%C ': I
X. YZ[ TT\] !^T &_[: X. YZ[ TT\] !^T &_[:
- LiI% HS c/ điCu 1iện ôn tD%, hệ th:ng lKi c4c 1ến thưc đE h7c t3ong h7c 1" n, nR+
được những 1iến th]c c_ b&n, t37ng t.+, là+ được c4c bài tD% t3ong #4ch gi4o 1ho!-
- TKo cho c4c d+ c/ 6 th]c ôn tD%, h7c bài và là+ bài-
- HS c/ %hư_ng %h4% là c4c AKng bài tD%, đ0c biệt là 4% AQng c4c 1iến th]c đE được
h7c vào t3ong cu8c #:ng-
[. [&]`O !a [bX R> >^ &9:
- @ghi9n c]u SL;, SLV, #oKn 1< gi4o 4n-
- 2&ng %hQ, %hiếu h7c tD%-
- O8t #: bài tD% t3Rc nghiệ+-
- H7c thu8c bài cy-
- sà+ c4c bài tD% t3ong #4ch gi4o 1ho!-
P. TTcO TdeO& 3\O 3fM:
T. ổn định 6"$5 Liểm tra Qĩ Q%
TT. Kiểm tra bài c:
H- s6 tưpng #:ng là g"V 6 ngh<! c! s6 tưpng #:ngV
W- X+ hE) n9u lí tưpng #:ng c! th!nh ni9n ngà) n!)V
HST t3& lFi thdo n8i Aung bài h7c-
LVT @hDn >[t, cho điể+-
TTT. !ài m"i
1. IDt AEn đB: Tb đ$u n=+ đến giF, th$) t3| t! đE h7c được H~ bài b\i những %h*+
ch,t đKo đ]c c$n thiết t3ong cu8c #:ng c! +:i con ngưFi và >E h8i- VD) để hệ th:ng lKi
c4c bài h7c đ/, th$) t3| t! #ƒ nghi9n c]u bài h7c hô+ n!)-
2. Triển Lhai bài:
Hoạt ;<ng =>? th@y W TBC
LVT Z0t c4c c.u hSi th&o luDn nh/+T
@h/+ HT Chí cong vô tư là g"V
í ngh<! và c4ch 3(n lu)ện c! %h*+ ch,t nà)V
HSTkkk
W- X+ hE) #ưu t$+ H #: c.u tQc ngữ, c! A!o
vC chí công vô tưV
- @h,t b9n t37ng, nh,t b9n 1hinh-
- Công !i n,) nh\, t8i !i n,) chBu-
- oi _i giữ chí cho bCn
N<i dDng
H- Chí công vô tư là %h*+ ch,t đKo đ]c
c! con ngưFi, thể hiện p #G công bang,
1hông thi9n vB-
W 6 ngh<!T L/% %h$n là+ cho A,t nư\c
th9+giàu +Knh, >E h8i công bang A.n
ch, v=n +inh-
f- C4ch 3(n lu)ệnT C$n ng h8 kk
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
27
Tiết: 1g
MU !i >o!) hư\ng đei nCn +0c !i
@h/+ WT M.n ch 1c luDt là g"V
@9u 6 ngh<! và c4ch thGc hiệnV
HST th&o luDn t3& lFi-
V X+ hE) n9u H #: c.u tQc ngữ, c! A!o, A!nh
ngôn vC A.n ch và 1c luDtV
- Ou:n t3|n %h&i c/ 1huôn
- Ou:n vuông %h&i c/ thư\c
- xu.n %h4% b,t vB th.n
- @hD% gi! tU) tQc-
- 2C t39n p ch…ng 1c cư_ng
Cho n9n 1€ Aư\i lD% đưFng +.) +ư!
@h/+ fT Hợ%% t4c là g"V V" #!o c$n %h&i c/
#G hợ% t4c giữ! c4c nư\cV
V @9u ngu)9n tRc hợ% t4c cu& Z&ng và nhà
nư\c t!V đ:i v\i HS c$n %h&i là+ g" để 3(n
l)ện tinh th$n hợ% t4cV
HSTkkk-
V @9u H #: thành 5u& hợ% t4c giữ! nư\c t! và
c4c nư\c t39n thế gi\iV
- C$u O< ThuDn
- @hà +4) th) điện H|! 2"nh-
- C$u Th=ng song-
- ;h!i th4c A$u p Vyng Tàu-
- S.n vDn đ8ng Om Z"nhk-
@h/+ jT Thế nào là n=ng đ8ng #4ng tKoV @9u
biểu hiện, 6 ngh<! và c4ch 3(n lu)ện %h*+
ch,t nà)V
HSTkkkk--
V @9u những c.u tQc ngữ c! A!o A!nh ngôn
n/i vC %h*+ ch,t n=ng đ8ng #4ng tKo
- C4i 1h/ l/ c4i 1hôn
- H7c +8t biết +ưFi
- Oiệng n/i t!) là+
- Si9ng là+ th" c/, #i9ng h7c th" h!)-
- @on c!o cyng c/ đưFng 3(o
ZưFng APu hiể+ ngh(o cyg c/ l:i đi-
-Zbng %h4 c?!, c/ thể +p n/ nhh nhàngbang
ch"! 1h/!-
H- M.n ch là +7i ngưFi được là+ ch
công việc cu& +"nh, c! tD% thể và >E
h8ik
;c luDt là tu.n thdo những 5u) đBnh
chung c! c8ng đYng ho0c H te c]c >E
h8i-
W- O:i 5u!n hệT
- M.n ch là để +7i ngưFi %h4t hu) #G
đ/ng g/%k-
- ;c luDtt là điCu 1iện để đ&+ b&o cho
A.n ch được thGc hiệnk
f- 6 ngh<!T TKo 3! #G th:nhnh,t c!o vC
nhDn th]c 6 chík-
j- C4ch thGc hiệnT +7i ngưFi c$n tG
gi4c ch,% hành t:t A.n ch và 1c luDtk
H- Hợ% t4c là cUng chung #]c là+ việc
giI% đt, h^ t3ợ lPn nh!uk
W- @hững v,n đC c/ tính toàn c$u làT
Oôi t3ưFng A.n #:k--
f- @gu)9n tRc hợ% t4c
- Tôn t3ong đ8c lD% ch 5u)Cnk
- 2"nh đ…ng cUng c/ lợik
- Li&i 5u)ết c4c t3!nh ch,% 5u:c tế
- Jh&n đ/i +7i .+ +ưu g.) #]c [%
cưFng 5u)Cn--
j- Z:i v\i HSkk--
v2h‰j =hHt n~ng ;<ng sQng tạo:
H- @=ng đ8ng là tích cGc ch đ8ng A4+
ngh< A4+ là+
- S4ng tKo là #!) +9 nghi9 c]u t"+
t|ik
W- 2iểu hệnT suôn #!) +9 t"+ t|i %h4t
hiện, linh hoKt #? lí c4c t"nh hu:ng-
f- 6 ngh<!T là %h*+ ch,t c$n thiết c!
ngưFi l!o đ8ngk
j- C4ch 3(n l)ệnTkkk-
IVF C>ng =ˆ:
-X+ hE) n9u H #: việc là+ thể hiện s6 tưpng #:ng c!o đh% c! th!nh ni9nV V" #!oV
-@9u ngu)9n tRc hợ% t4c cu& Z&ng và nhà nư\c t!V đ:i v\i HS c$n %h&i là+ g" để 3(n l)ện
tinh th$n hợ% t4cV
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
28
VF 1Gn dC:
- VC nhà h7c bài , là+ bài tD%-
- Chu*n bB cho bài 1iể+ t3! H tiết-
ŠF 9OT 'INH NGHI7 TI8T 145:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
@gà) #oKnTk-
'I_ T9V H%C ': I
X. YZ[ TT\] !^T &_[: X. YZ[ TT\] !^T &_[:
- LiI% HS c/ AB% ôn và nh\ lKi c4c 1iến th]c đE h7c-
- ;iể+ t3! #G nhDn th]c và tiế% thu bài h7c c! HS p t39n l\%, 5u! đ/ 1ết hợ% v\i bài
1h&o #4t đ4nh gi4 thGc lGc h7c tD% c! HS
- HS c/ 1< n=ng là+ +8t bài 1iể+ t3! +ôn gi4o AQc công A.n, nh,t là %h$n đKo A]c và
hiểu biết c4c v,n đC >E h8i-
!. [&]`O !a M&hiOR TTjO Pkl &_[:
T/ Riá' Ai:n: - @ghi9n c]u SL;, SLV, #oKn đC thi h7c 1"
- SoKn c.u hSi , viết đ4% 4n, biểu điể+-
- 2&ng %hQ ghi c.u hSi 1iể+ t3!-
TT/ &1c Qinh: - •n tD% t,t c& c4c bài tb đ$u n=+-
- Chu*n bB gi,) bIt 1iể+ t3!-
[. TTcO TdeO& 3\O 3iM:
T. Ổn định tổ chức 6"$:
IIF 'iuj tB? Kài =‹:
LVT ;iể+ t3! #G chu*n bB c! HS-
@hRc c4c d+ c,t tài liệu lBch #?-
TTT. !ài m"i:
oF CmD hŒi Eiuj tB?:
CmD 1: T ;iujF
;ể t9n q te ch]c c! si9n Hợ% xu:c đ!ng hoKt đ8ng tKi Việt @!+V (C& t9n đ$) đ
và viết tRt)V
@9u ít nh,t „ t3u)Cn th:ng t:t đh% c! A.n t8cV ;ể H t,+ gư_ng t3ong lBch #? +à d+ đE
được h7c vC H t3ong „ t3u)Cn th:ng đ/-
CmD J: ] ;iuj
H- Thế nào là n=ng đ8ng, #4ng tKoV 2iểu hiệnV 6 ngh<!V
W- s6 tưpng #:ng c! th!nh ni9n là g"V 2iểu hiệnV @9u l6 tưpng #:ng c! th!nh ni9n ngà)
n!)V
BF .Qp Qny KiuD ;iuj:
CmD 1: T ;iuj
- q te ch]c c! si9n Hợ% xu:c đ!ng hoKt đ8ng tKi Việt @!+T
} ‘@XSC’ † Te ch]c v=n h/! và gi4o AQc-
} ‘@nCXJ † xuˆ nhi đYng si9n H8% xu:c-
} Šo’ † Te ch]c nông- lư_ng thế gi\i
} “H’ † Te ch]c ) tế thế gi\i
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
29
Tiết: 1m
} “T’ † Te ch]c 1inh tế thế gi\i-
- „ t3u)Cn th:ng t:t đh% c! A.n t8cT tôn #ư t37ng đKo, nh.n ngh<!, u:ng nư\c nh\ nguYn,
)9u nư\c, hiếu th&o, hiế h7c, c$n cU l!o đ8ngk-
HS 1ể được H c.u t3u)ện h!) c/ 6 ngh<! --
CmD J: ] ;iuj
H- @=ng đ8ng là tích cGc ch đ8ng A4+ ngh<, A4+ là+-
S4ng tKo là #!) +9 nghi9n c]u, t"+ t|i để tKo 3! c4i +\i, c4ch gi&i 5u)ết +\ikk
- 2iểu hiệnT luôn #!) +9 t"+ t|i, %h4t hiện và linh hoKt >? l6 c4c t"nh hu:ng t3ontg h7c
tD%, công t4ck
- 6 ngh<!T
} LI% con ngưFi vượt 5u! được những 1h/ h=n th? th4ch, 3It ngRn thFi gi!n để đKt được
+Qc đíchk-
} sà+ n9n những 1" tích v€ v!ng, +!ng lKi niC+ vinh AG cho b&n th.n, gi! đ"nh k--
W- sí tưpng #:ngT
- sí tưpng #:ng (lƒ #:ng) là c4i đích c! cu8c #:ng +à +^i ngưFi 1h4t1h!o +u:n đKt
được-
- @gưFi c/ lí tưpng #:nglà luôn #u) ngh< hành đ8ng 1hông +ệt +Si để thGc hiện lí tưpng
c! A.n t8c, nh.n loKi, v" #G tiến b8 c! b&n th.n, gH‰ luôn vư_n t\i #G hoàn thiện b&n
th.n vC +7i +0t, +ong +u:n c:ng hiến t3í tuệ và #]c lGc cho #G nghiệ% chung-
W Lq tf„ng sˆng =>? th?nh niƒn ngày n?yF
- g.) AGng nư\c V@A.n giàu nư\c +Knh, >E h8i công bang A.n ch v=n +inh-
- Th!nh ni9n HS %h&i 3! #]c h7c tD% 3(n lu)ện để c/ đ t3i th]c, %h*+ ch,t và n=ng lGc để
thGc hiện sí tưpng,-
T>. [Hng c%:
- LV nhRc nhp HS viết t9n l\%-
- Z7c #o4t lKi bài-
- Thu bài đIng giF-
>. PDn *n
- gd+ lKi bài 1iể+ t3! t39n l\%-
- VC nhà đ7c t3\c bài +\i-
P. doT KTO& OR&TjY TTcT Pkl:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
30
@gà) #oKnT

TH6C H$NH NG04I 'HwV C&C VxN .c CPV .ZV
2HƯ,NG V$ N[I 1#NG .• H%C VxN .c VN T0$N GIV0 THÔNG
X. YZ[ TT\] !^T &_[: X. YZ[ TT\] !^T &_[:
- LiI% HS nR+ vững 1hRc #. 4c 1iến th]c đE h7c-
- Th,) được +]c đ8 gi! t=ng nh!nh c4c %hư_ng tiện gi!o thông và +]c đ8 b4o đ8ng c4c
vQ t!i nKn gi!o thông đ!ng >&) 3! hàng ngà)-
- @R+ được những ngu)9n nh.n APn đến t!i nKn gi!o thông và c4c biện %h4% đ&+ b&o !n
toàn gi!o thông-ư
- LiI% c4c d+ nR+ được H #: biển b4 hiệu !n toàn gi!o thông 5u!n t37ng
- Li4o AQc 6 th]c c4c d+ đ&+ b&o !n toàn gi!o thông 1hi đi đưFng
!. [&]`O !a [bX R> >^ &9:
- @ghi9n c]u SL;, SLV, #oKn 1< gi4o 4n-
- C4c b]c t3!nh vC t!i nKn gi!o thông
- O8t #: biến b4o hiệu gi!o thông
- 2&ng %hQ, %hiếu h7c tD%-
- O8t #: bài tD% t3Rc nghiệ+-
- H7c thu8c bài cy-
- Chu*n bB t3ư\c bài ngoKi 1h/!-
[. TTcO TdeO& 3\O 3fM:
T. ổn định 6"$5 Liểm tra Qĩ Q%
TT. Kiểm tra bài c:
H- s6 tưpng #:ng là g"V 6 ngh<! c! s6 tưpng #:ngV
W- T! c/ thể 3(n lu)9n l6 tưpng #:ng bang c4ch nàoV
HST t3& lFi thdo n8i Aung bài h7c-
LVT @hDn >[t, cho điể+-
TTT. !ài m"i
1. IDt AEn đB: Li\i thiệu bài-
2. Triển Lhai bài:
a. &'(t động 1: T"+ hiểu thông tin c! t"nh h"nh t!i nKn gi!o thông hiện n!) T
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT @9u #_ 5u! vC t"nh h"nh t!i nKn gi!o
thông t39n toàn 5u:c hện n!)---
Vxu! đ/ c4c d+ c/ nhDn >[t g" vC t"nh
h"nh t!i nKn gi!o thông hiện n!)V
V X+ hE) li9n hệ v\i thGc tế p đB! %hư_ng
N<i dDng Eiến thứ=
H- T"+ hiểu t"nh h"nh t!i nKn gi!o thông
hiện n!) p đB! %hư_ng-
- T"nh h"nh t!i nKn gi!o thông ngà) càng
gi! t=ng, đE đến +]c đ8 b4o đ8ng-
- gd +4) đi lKng l4ch đ4nh vŽng đ.+ vào
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
31
Tiết: 1pq
1r
+"nh >d+ hàng n=+ c/ b!o nhi9u vQ t!i
nKn gi!o thông >&) 3!V
V VD) thdo c4c d+ c/ những ngu)9n nh.n
nào APn đến c4c vQ t!i nKn gi!o thôngV
HSTkk-
ô tô, ngưFi l4i >d chết tKi ch^-
- Mo 3_+ 3K %h_i t39n đưFng n9n >9 ô tô
đE t3Dt b4nh l!n >u:ng vệ đưFng là+ chết
h!i hành 1h4ch-
- gd đK% 1hi #!ng đưFng 1hông để 6 >in
đưFng n9n đE bB >d +4) %h/ng nh!nh đi
#!u đ.+ vàok-
KF Hoạt ;<ng J: NgDyƒn nhmn gmy B? t?i nạn gi?o thŽng
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
V T3ong những ngu)9n nh.n t39n th" đ.u là
hững ngu)9n nh.n chính AP đến c4c vQ t!i
nKn gi!o thôngV
HST- † Mo #G thiếu hiểu biết 6 th]c 1[+ c!
ngưFi th!+ gi! gi!o thông nhưTđu! >d t34i
%h[%, %h/ng nh!nh vượt *u, đi hàng b!,
hàng tư, đi 1hông đIng làn đưFngk
V sà+ thế nào để t34nh được t!i nKn gi!o
thông, đ&+ b&o !n toàn gi!o thông 1hi đi
đưFngV
HSTk
N<i dDng Eiến thứ=
W- @gu)9n nh.n g.) 3! t!i nKn gi!o thông-
- Mo A.n cư t=ng nh!nh-
- Mo c4c %hư_ng tiện gi!o thông ngà)
càng %h4t t3iển-
- Mo 6 th]c c! ngưFi t!+ gi! gi!o thông
c|n 1[+-
- Mo đưFng hh% >,u-
” Mo 5u&n lí c! nhà nư\c vC gi!o thông
c|n nhiCu hKn chế-
f- @hững biện %h4% gi&+ thiểu t!i nKn
gi!o thông-
- Jh&i t"+ hiểu nR+ vững, tu.n th thdo
đIng những 5u) đBnh c! luDt gi!o thông-
- Tu)9n t3u)Cn luDt gi!o thông cho +7i
ngưFi nh,t là c4c d+ nhS-
- ;hRc %hQc t"nh t3Kng coi thưFng ho0c
c: t"nh vi %hK+ luDt gi!o thông-
=F Hoạt ;<ng M: <t sˆ Kiun KQo hieD gi?o thŽng ;fgng K<
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT Chi! l\% thành c4c nh/+, %h4t cho
+^i nh/+ H b8 biển b4o b!o gY+ q loKi
biển lPn l8n-
‡9u c$uT - MG! vào +àu #Rc, h"nh 1h:i d+
hE) %h.n biệt c4c loKi biển b4o-
- S!u f %hIt cho HS l9n A4n t39n tưFng
thdo đIng biển b4o hiệu và nh/+ c! +"nh-
LVT gi\i thiệu 1h4i 5u4t 6 ngh<!V
N<i dDng Eiến thứ=
j- O8t #: biển b4o hiệu gi!o thông đưFng
b8-
- 2iển b4o c,+-
- 2iển b4o ngu) hiể+-
- 2iển chc APn
- 2iển hiệu lKnh
- 2iển b4o tK+ thFi
T>. [Hng c%
LVT đư! 3! t"nh hu:ngT:
JhK+ v=n T HŒ tuei cUng bKn b( 3 nh!u đi ch_i- Mo bKn b( 3 39 lôi 1[o n9n đE th!+ gi!
đu! >d t39n đưFng %h: và bB c&nh #4t gi!o thông bRt giữ-
V Việc T th!n gi! đu! >d c/vi %hK+ luDt gi!o thông h!) 1hôngV >d c/ bB thu giữ h!) 1hoV
HST Su) ngh< t3& lFi
LVT @hDn >[t cho điể+
>. PDn *n:
- VC nhà h7c bài , là+ bài tD%-
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
32
- Z7c t3ư\c n8i Aung bài +\i
P . doT KTO& OR&TjY TTcT Pkl:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
@gà) #oKnT
2•n HHT T'–CH @Hn—O C˜o THo@H @n‹@ T'’@L S™
@LHn—J C•@L @LHn—J Hšo, Hn—@ Z›n Hšo ZœT @••C
X. YZ[ TT\] !^T RTsOR:
1. >B Liến thức:
- ZBnh hư\ng c_ b&n c! thFi 1" công nghiệ% h/!, hiện đKi h/! đ,t nư\c-
- OQc ti9u, vB t3í c! công nghiệ% h/!, hiện đKi h/!-
- T34ch nhiệ+ c! th!nh ni9n t3ong gi!i đoKn hiện n!)-
2. >B Lt năng:
- ;< n=ng đ4nh gi4 thGc timn >.) AGng đ,t nư\c t3ong thFi 1" hiện n!)-
- g4c đBnh cho tư_ng l!i c! b&n th.n, chu*n bB hành t3!ng cho th!+ gi! l!o đ8ng h7c tD%-
3. >B thái độ:
- Tin tưpng vào đưFng l:i +Qc ti9u >.) AGng đ,t nư\c-
- C/ 6 th]c h7c tD% 3(n lu)ện để thGc hiện đIng t34ch nhiệ+ đ:i v\i b&n th.n, gi! đ"nh và
>E h8i-
!. [&]`O !a M&hiOR TTjO Pkl &_[:
T/ Riá' Ai:n: - @ghi9n c]u SL;, SLV, #oKn 1< gi4o 4n-
- 2&ng %hQ, %hiếu h7c tD%-
- O8t #: bài tD% t3Rc nghiệ+-
TT/ &1c Qinh: - H7c thu8c bài cy-
- sà+ c4c bài tD% t3ong #4ch gi4o 1ho!-
[. TTcO TdeO& 3\O 3iM:
T. Ổn định tổ chức 6"$:
TT. Kiểm tra bài c:
H- H7c #inh %h&i 3(n lu)ện như thế nào đ€ thGc hiện l6 tưpng #:ng c! th!nh ni9nV
X+ AG đBnh #ƒ là+ g" #!u 1hi t:t nghiệ% THCSV
W- Hành vi nào c$n %h9n %h4n đ:i v\i +8t #: th!nh ni9n hiện n!)V
HST t3& lFi thdo n8i Aung bài h7c-
LVT @hDn >[t, cho điể+-
TTT. !ài m"i:
1#IDt AEn đB: 24c HY đE tbng n/i v\i th!nh ni9n T Thanh ni:n 6à ng)ui tiế$ Qức cách
m(ng ch' thế h0 thanh ni:n già5 đvng thui 6à ng)ui *F. *wt thế h0 thanh ni:n t)xng
6ai. O)"c nhà thịnh ha/ Q./5 /ế. ha/ m(nh một $hKn 6"n *' các thanh ni:n.-
C.u n/i c! 24c +u:n nhRn nh chIng t! điCu g", chIng t! #ƒ t"+ hiểu 5u! bài h7c hô+
n!) ž
2#Triển Lhai các h'(t động:
a. h'(t động 1: T• =hứ= lớp hL=
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC N<i dDng Eiến thứ=
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
33
Tiết: 1y
LVT ‡9u c$u HS đ7c %h$n đ0t v,n đC
HST đ7c
LVT Te ch]c cho HS th&o luDn
Chi! l\% thành f nh/+-
LVT Lợi 6T Công nghiệ% h/!, hiện đKi h/!
đ,t nư\c chính là #G nghiệ% c! th!nh ni9n
IF .Gt AHn ;I:
b. h'(t động 2: Ttj hiuD n<i dDng ph@n ;Gt AHn ;I
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
@h/+ HT T3ong thư đYng chi Teng bí thư c/
nhRc đến nhiệ+ vQ c4ch +Kng +à Z&ng đC
3! như thế nàoV
HST th&o luDn,
@h/+ WT @9u v!i t3|, vB t3í c! th!nh ni9n
t3ong #G nghiệ% công nghiệ% h/! hiện đKi
h/! 5u! bài %h4t biểu c! teng bí thư @ông
Z]c OKnh-
HST th&o luDn-
V V" #!o T2T cho 3ang thGc hiện +Qc ti9u
công nghiệ% h/!, hiện đKi h/! là t34ch
nhiệ+ v€ v!ng, là thFi c_ to l\n c! th!nh
ni9n-V
HST t3& lFi-
V Zể thGc hiện t:t t34ch nhiệ+ c! thế hệ
t3€ t3ong gi!i đoKn c4ch +Kng hiện n!), đic
T2T đ|i hSi th!nh ni9n %h&i 3(n lu)ện như
thế nàoV
HST kkkk--
Ttj hiuD j•= tiƒD Aà { ngh|? =>? =Žng
nghiep h}? Aà hien ;ại h}?F
LVT cho HS th&o luDn-
H- Thế nào là C@H, HZHV
- sà 5u4 t3"nh chu)ển tb nCn v=n +inh nông
nghiệ% #!ng v=n +inh công nghiệ%k
- ]ng AQng vào cu8c #:ng #&n >u,t-
- @ông c!o n=ng >u,t l!o đ8ng, đFi #:ng-
LVT nh,n +Knh đến )ếu t/ con ngưFi t3ong
#G nghiệ% công nghiệ% h/!, hiện đKi h/! -
V @9u 6 ngh<! c! công nghiệ% h/!, hiện
đKi h/!V
HSTkkk
N<i dDng Eiến thứ=
1F Nhiej A• jà .png ;I B? là:
- Jh4t hu) #]c +Knh A.n t8c, đ*) +Knh
công nghiệ% h/!, hiện đKi h/!, >.) AGng
và b&o vệ te 5u:c-
- OQc ti9u z M.n giàu nư\c +Knhk--{
- Chiến lược %h4t t3iển 1inh tế >E h8i H~
n=+ thành nư\c công nghiệ%-
JF V?i tBCy A† tBq =>? th?nh niƒnF
- Z&+ đư_ng t3,ch nhiệ+ c! lBch #G, tG
3(n lu)ện vư_n l9n-
- g/! t"nh t3Kng đ/i ngh(o 1[+ %h4t
t3iển-
- ThGc hiện thRng lợi công nghiệ% h/!,
hiện đKi h/!-
MF 5ƒD =@D B‘n lDyen:
- H7c tD% để chiế+ l<nh đcnh c!o 1ho!
h7c-
- '(n lu)ện tư c4ch đKo đ]c-
- ;ế thb! t3u)Cn th:ng A.n t8c-
- S:ng t"nh ngh<! th) chung-
v{ ngh|?:
- Công nghiệ% h/!, hiện đKi h/! l$ nhiệ+
vQ t3ung t.+ c! thFi 1" 5u4 đ8-
- TKo tiCn đC vC +7i +0t( 1inh tế >E h8i,
con ngưFi)
- Zể thGc hiện lí tưpng z M.n giàu nư\c
+Knh k--{
T>. [Hng c%:
H- X+ hE) n9u H vài t,+ gư_ng th!nh ni9n đE đ/ng g/% cho #G %h4t t3iển c! đ,t nư\cV
W- X+ c/ nhDn >[t g" vC b]c thư c! T2T @ông Z]c OKnhV
HST Su) ngh< t3& lFi
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
34
LVT @hDn >[t cho điể+
>. PDn *n: - VC nhà h7c bài , là+ bài tD%-
- Z7c và t3& lFi t3ư\c n8i Aunng c.u hSi-
P. doT KTO& OR&TjY TTcT Pkl:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
@gà) #oKnT
2•n HHT T'–CH @Hn—O C˜o THo@H @n‹@ T'’@L S™
@LHn—J C•@L @LHn—J Hšo, Hn—@ Z›n Hšo ZœT @••C
X. YZ[ TT\] !^T RTsOR:
1. >B Liến thức:
- ZBnh hư\ng c_ b&n c! thFi 1" công nghiệ% h/!, hiện đKi h/! đ,t nư\c-
- OQc ti9u, vB t3í c! công nghiệ% h/!, hiện đKi h/!-
- T34ch nhiệ+ c! th!nh ni9n t3ong gi!i đoKn hiện n!)-
2. >B Lt năng:
- ;< n=ng đ4nh gi4 thGc timn >.) AGng đ,t nư\c t3ong thFi 1" hiện n!)-
- g4c đBnh cho tư_ng l!i c! b&n th.n, chu*n bB hành t3!ng cho th!+ gi! l!o đ8ng h7c tD%-
3. >B thái độ:
- Tin tưpng vào đưFng l:i +Qc ti9u >.) AGng đ,t nư\c-
- C/ 6 th]c h7c tD% 3(n lu)ện để thGc hiện đIng t34ch nhiệ+ đ:i v\i b&n th.n, gi! đ"nh và
>E h8i-
!. [&]`O !a M&hiOR TTjO Pkl &_[:
T/ Riá' Ai:n:
- @ghi9n c]u SL;, SLV, #oKn 1< gi4o 4n-
- 2&ng %hQ, %hiếu h7c tD%-
- O8t #: bài tD% t3Rc nghiệ+-
TT/ &1c Qinh:
- H7c thu8c bài cy-
- sà+ c4c bài tD% t3ong #4ch gi4o 1ho!-
[. TTcO TdeO& 3\O 3iM:
T. Ổn định tổ chức 6"$:
TT. Kiểm tra bài c:
TKi #!o Z&ng và nh.n A.n t! lKi tin tưpng vào thế hệ th!nh ni9n t3ong việc thGc hiện
+Qc ti9u công nghiệ% h/!, hiện đKi h/! đ,t nư\c-V
HST t3& lFi thdo n8i Aung bài h7c-
LVT @hDn >[t, cho điể+-
TTT. !ài m"i:
1#IDt AEn đB: T3ong tiết H c4c d+ đE được đ7c b]c thv c! đYng chi Teng 2í thư @ông
Z]c OKnh, 5u! đ/ b4c đE c=n A0n thế hệ th!nh ni9n hiện n!) %h&i 3(n lu)ện #]c 1hSd, h7c
tD% để tiế% thu c4c thành tGu 1ho! h7c 1< thuDt và là lGc lượng 5u)ết đBnh cho tư_ng l!i
c! đ,t nư\ck
2#Triển Lhai các h'(t động :
a. h'(t động 1: TB?o ;•i AI nhNn thứ= Aà tBQ=h nhiej =>? th?nh niƒnF
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC N<i dDng Eiến thứ=
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
35
Tiết: 2z
LVT Te ch]c cho HS th&o luDn-
HST chi! l\% thành f nh/+ ho0c th&o luDn
thdo te-
@h/+ HT n9u t34ch nhiệ+ c! th!nh ni9n
t3ong #G nghiệ% công nghiệ% h/!, hiện đKi
h/! đ,t nư\c-
HST t3& lFi-
@h/+ WT @hiệ+ vQ c! th!nh ni9n HS t3ong
#G nghiệ% công nghiệ% h/! hiện đKi h/! đ,t
nư\cV
HSTkkk-
@h/+ fT Jhư_ng hư\ng %h,n đ,u c! l\%
và c! b&n th.n d+V
HST t3& lFi
LVT cho HS th&o luDn-
HST th&o luDn c? đKi Aiện t3"nh bà)-
LVT ;ết luDn, chu)ển 6-
T34ch nhiệ+ c! th!nh ni9n n/i chung và
th!nh ni9n HS n/i 3i9ng t3ong #G nghi9%h
công nghiệ% h/! hiện đKi h/!-
IIF N<i dDng Kài hL=:
1F TBQ=h nhiej =>? th?nh niƒn tBong
sk nghiep =Žng nghiep h}?y hien ;ại
h}?:
- '! #]c h7c tD% v=n h/!, ;H;T, tu
Aưtng đKo A]c, tư tưpng chính t3B-
- C/ l:i #:ng lành +Knh, 3(n lu)ện 1<
n=ng, %h4t t3iển n=ng lGc
- C/ 6 th]c 3(n lu)ện #]c 1hSd-
- Th!+ gi! c4c hoKt đ8ng #&n >u,t-
- Th!+ gi! c4c hoKt đ8ng chính t3B >E
h8i-
JF Nhiej A• =>? th?nh niƒn H*:
- '! #]c h7c tD% 3(n lu)ện toàn Aiện-
- g4c đBnh lí tưpng #/ng đIng đRn-
- C/ 1ế hoKch h7c tD% 3(n lu)ện, l!o đ8ng
để %h,n đ,u t3p thành ch nh.n c! đ,t
nư\c thFi 1" đei +\i-
MF 2hfsng hfớng phHn ;HD =>? lớp Aà
=>? Kpn thmn ’j
- ThGc hiện t:t nhiệ+ vQ c! Zoàn T@,
Z8i thiếu ni9n, nhà t3ưFng gi!o %h/-
- Tích cGc th!+ gi! hoKt đ8ng tD% thể gH
- g.) AGng tD% thể l\% vững +Knh vC h7c
tD%, %h&i 3(n lu)ện tu Aưtng đKo đ]c-
- ThưFng >u)9n t3!o đei vC lí tưpng #:ng
c! T@ t3ong #G nghiệ% C@H, HZH-
- CUng v\i th$) cô %hQ t34ch l\%-
b. &' (t động 2: Hfớng d“n H* làj Kài tNp tBong *G'
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
Cho HS li9n hệ thGc tế, 3(n lu)ện 1< n=ng
và là+ bài tD% SL;-
2ài • SL;T
@hững việc là+ nào biểu hiện t34ch nhiệ+
ho0c thiếu t34ch nhiệ+ c! th!nh ni9nV V"
#!oV
N<i dDng Eiến thứ=
IIIF Bài tNp:
!- @^ lGc h7c tD% 3(n lu)ện-
b- Tích cG t!+ gi! c4c hoKt đ8ng tD% thể,
HMgH-
c- Chư! tích cGc, chư! c/ 6 th]c vDn
AQng những điCu đE h7c vào t3ong cu8c
#:ng-
A- C/ 6 th]c giI% đt bKn b( >ung 5u!nh-
d- H7c tD% v" 5u)Cn lợi c! b&n th.n k--
T>. [Hng c%:
LVT Te ch]c cho HS t3| ch_i #R+ v!i, >? l6 t"nh hu:ng-
[%\m gương 67 I '/ tGch c9c tham gia công tác tDp thC] ngoan] h$c gi^i_R
HST TG %h.n v!i, tG viết lFi thoKi, c4c nh/+ thể hiện, c& l\% th!+ gi!, g/% 6
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
36
>. PDn *n
- VC nhà h7c bài , là+ bài tD%-
- Z7c và t3& lFi t3ư\c n8i Aunng c.u hSi-
P. doT KTO& OR&TjY TTcT Pkl:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
@gà) #oKnT

B$I 1J: z#5cN V$ NGH(V V! CPV CÔNG 1RN T90NG HÔN NHRN
X. YZ[ TT\] !^T RTsOR:
1. >B Liến thức:
- HS c$n hiểu hôn nh.n là g"V C4c ngu)9n tRc c_ b&n c! chế đ8 hôn nh.n H vợ, H chYng-
C4c điCu 1iện để được 1ết hôn, 5u)Cn và ngh<! vQ c! vợ và chYng, 6ư ngh<! c! hôn
nh.n đIng %h4% luDt-
2. >B Lt năng:
- Jh.n biệt hôn nh.n đIng %h4% luDt và hôn nh.n t34i %h4% luDt-
- 2iết c4ch ]ng >? t3ong những t3ưFng hợ% li9n 5u!n đến 5u)Cn và ngh<! vQ vC hôn nh.n
c! b&n th.n-
- Tu)9n t3u)Cn +7i ngưFi thGc hiện luDt hôn nh.n và gi! đ"nh-
2. >B Lt năng:
- Tôn t37ng 5u) đBnh c! %h4% luDt vC hôn nh.n-
- ng h8 việc là+ đIng và %h&n đ:i những hành vi vi %hK+ 5u)Cn và ngh<! vQ c! công
A.n t3ong hôn nh.n,
!. [&]`O !a M&hiOR TTjO Pkl &_[:
T/ Riá' Ai:n:
- @ghi9n c]u SL;, SLV, #oKn 1< gi4o 4n-
- 2&ng %hQ, %hiếu h7c tD%-
- O8t #: bài tD% t3Rc nghiệ+-
TT/ &1c Qinh:
- H7c thu8c bài cy-
- sà+ c4c bài tD% t3ong #4ch gi4o 1ho!-
[. TTcO TdeO& 3\O 3iM:
T. Ổn định tổ chức 6"$:
TT. Kiểm tra bài c: X+ hE) n9u H vài t,+ gư_ng th!nh ni9n đE %h,n đ,u v" #G nghiệ%
>.) AGng và b&o vệ te 5u:c t3ư\c đ.) cyng như hiện n!)V X+ h7c tD% được g" p h7V
TTT. !ài m"i:
1#IDt AEn đB: @gà) HiH~ p S_n s! đE >&) 3! H vQ t? vong, ngu)9n nh.n là Ao ch! +h c!
cô g4i đE [% co t&o hôn v\i +8t ngưFi con t3!i p b&n 1h4c- Mo +.u thuPn v\i ch! +h, cô
đE tG #4t v" 1o +u:n lD% gi! đ"nh #\+, đYng thFi cô đE viết thư để lKi cho gi! đ"nh t3ư\c
1hi tG vPn, cô đE n/i l9n ư\c +_ c! thFi con g4i và những AG đBnh tư_ng l!i c! cô-
Thdo c4c d+ c4i chết đ/ t34ch nhiệ+ thu8c vC !i V
2#Triển Lhai các h'(t động:
a. h'(t động 1: Ttj hiuD nh”ng thŽng tin =>? ph@n ;Gt AHn ;I
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
37
Tiết: 21 q
22
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT Te ch]c cho HS th&o luDn-
HST chi! l\% thành f nh/+ ho0c th&o luDn
thdo te-
LVT cho HS đ7c c4c thông tin t3ong %h$n
đ0t v,n đC-
H- @hững #!i l$+ c! T, O và H t3ong h!i
c.u t3u)ện t39nV
HST th&o luDnkk-
V HDu 5u& c! việc là #!i l$+ c! OTV
HDu 5u&T T là+ việc v,t v&, buYn %hiCn v"
chYng n9n g$) )ếu-
- ; bS nhà đi ch_i 1o 5u!n t.+ đến vợ con-
W- X+ #u) ngh< g" vC t"nh )9u và hôn nh.
t3ong c4c t3ưFng hợ% t39nV
HST t3& lFik-
V HDu 5! việc là+ #!i l$+ c! O-TV
r HDu 5u&T
r HDu 5u&T O #inh con và v,t v& đến 1iệt
#]c để nuôi con-
- Ch! +h O hRt hi, hàng >/+, bKn b( ch9
cưFik
f- X+ th,) c$n 3It 3! bài h7c g"V
HST th&o luDn t3& lFik
HS T C? đKi Aiện t3"nh bà)-
LVT 1ết luDn %h$n th&o luDn-
- p l\% Œ c4c d+ đE h7c bài z5u)Cn và ngh<!
vQ c! công A.n t3ong gi! đ"nh{
- s\% N đE t3!ng bB cho c4c d+ những 5u!n
niệ+, c4ch ]ng >? đIng đRn t3ư\c v,n đC
t"nh )9u và H@ đ!ng đ0t 3! t3ư\c c4c d+-
HoKt đ8ng fT
Th&o luDn 5u!n ni9+ đIng đRn vC t"nh )9u
và hôn nh.n-
LVT Te ch]c cho HS th&o luDn c& l\%-
HST c& l\% t3!o đei-
H- X+ hiểu thế nào là t"nh )9u ch.n chínhV
@/ AG! t39n c_ #p g"V
HST kkkk
W- @hững #!i t34i thưFng g0% t3ong t"nh
)9uV
- Thô l^, c*u th& t3ong t"nh )9u-
- VQ lợi, ích 1c-
- ‡9u 5u4 #\+-
- @h$+ t"nh vbKn vFi t"nh )9u-
N<i dDng Eiến thứ=
IF .Gt AHn ;I:
- T h7c hết l\% H~ đE 1ết hôn-
- 2: +h T h!+ gi$u [% T l,) chYng +à
1o c/ t"nh )9u-
- ChYng T là H th!nh ni9n lưFi biếng,
h!+ ch_i, 3ượu ch(-
- O là cô g4i đ&+ đ!ng h!) là+
- H là chàng t3!i thợ +8c )9u O-
- V" nể #ợ ngưFi )9u giDn, O 5u!n h9 và
c/ th!i-
- H gi!o đ8ng t3:n t34nh t34ch nhiệ+-
- Li!i đ"nh H %h&n đ:i 1o ch,% nhDn O
r 2ài h7c cho b&n th.nT
- g4c đBnh đIng vB t3í c! +"nh hiện n!)
là HS THCS-
- ;o )9u l,) chYng 5u4 #\+-
- Jh&i c/ t"nh )9u ch.n chính và hôn
nh.n đIng %h4% luDt 5u) đBnh-
H- C_ #p c! t"nh )9u ch.n chínhT
- sà #G 5u)ến lu)ếnc! h!i ngưFi 1h4c
gi\i-
- SG đYng c&+ giữ! h!i ngưFi-
- xu!n t.+ #.u #Rc, ch.n thành tin cD),
tôn t37ng lPn nh!u-
- VB th! nh.n 4i, th) chung-
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
38
f- Hôn nh.n đIng %h4% luDt là như thế nàoV
HSTkkkk
j- Thế nào là hôn nh.n t3,i %h4% luDtV
LVT ;ết luDnT đBnh hư\ng cho HS p tuei
THCS vC t"nh )9u và hôn nh.n-
- sà hôn nh.n t39n c_ #p c! t"nh )9u
ch.n chính-
- V" tiCn, AQc v7ng, bB [% bu8cAQc
TTcT 2
b. &'(t động 2: Ttj hiuD n<i dDng Kài hL=
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT Te ch]c cho HS th&o luDn-
HST th&o luDn c4c c.u hSi #!uT
V Hôn nh.n là g"V
HST t3& lFik-
LVT gi&i thích tb li9n 1ết đ0c biệt
LVT nhRc lKi thế nào là t"nh )9u ch.n chính-
HST %h4t biểu thdo n8i Aung bài h7cT
- sà #G 5u)ến+lu)ến c! h!i ngưFi 1h4c
gi\i
- SG đYng c&+ giữ! h!i ngưFi-
- xu!n t.+ #.u #Rc ch.n thành-
- VB th! nh.n 4i, chung th)k-
LVT )9u c$u HS đ7c n8i Aung %h$n W-
V X+ hE) t3"nh bà) những ngu)9n tRc c_
b&n cv! hôn nh.n nư\c t!V
HST kkk--
LVT Z7c +8t #: điCu 1ho&n t3ong #e t!)
hiến %h4% HNNW-
LVT đư! 3! t"nh hu:ng gi! đ"nh [% g& hôn
nh.n 1hi con c4i 1o đYng 6-
HST th&o luDn-
V VD) 5u)Cn và ngh<! vQ c! công A.n
t3ong hôn nh.n như thế nàoV
HST t3& lFik
LVT xu) đBnh nà) là t:i thiểu- Mo )9u c$u
c! 1ế h7ch h/! gi! đ"nh, nhà nư\c t!
1hu)ến 1hích n!+ W•, nữ Wj +\i 1ết hôn
V @hà nư\c c,+ 1ết hôn t3ong c4c t3ưFng
hợ% nàoV
HST t3& lFik
LVT ;ết hợ% gi&i thíchT cUng A|ng +4u,
t3Gc hệ, 5u!n hệ f đFik
LVT ‡9u c$u HS đ7c 1ho&n HW,Hf điCu Œ
t3ong SL;-
N<i dDng Eiến thứ=
IIF N<i dDng Kài hL=F
1F 'hQi niej hŽn nhmn: Hôn nh.n là #G
li9n 1ết đ0c biệt giữ! H n!+ và H nữ t39n
ngu)9n tRc b"nh đ…ng, tG ngu)ện được
%h4% luDt thb! nhDn nha+ chung #:ng l.u
Aài và >.) AGng H gi! đ"nh h|! thuDn
hKnh %hIc- T"nh )9u ch.n chính là c_ #p
5u!n t37ng c! hôn nh.n-
JF Nh”ng €Dy ;†nh =>? phQp lDNt nfớ=
t?F
?F Nh”ng ngDyƒn ti= =s Kpn =>? hŽn
nhmnF
- Hôn nh.n tG ngu)ện, tiến b8, H vợ, H
chYng, vợ chYng b"nh đ…ng-
- Hôn nh.n 1o %h.n biệt A.n t8c tôn gi4o,
bi9n gi\i và được %h4% luDt b&o vệ-
- Vợ chYng c/ ngh<! vQ thGc hiện chính
#4ch A.n #: và ;HHLZ-
KF zDyIn Aà ngh|? A• =s Kpn =>? =Žng
dmn tBong hŽn nhmnF
- @!+ tb W~ tuei, nữ tb HŒ tuei t3p l9n
- ;ết hôn tG ngu)ện và %h&i đ=ng 1í tKi
c_ 5u!n nhà nư\c c/ th*+ 5u)Cn-
- C,+ 1ết hôn t3ong c4c t3ưFng hợ%T
ngưFi đ!ng c/ vợ ho0c chYng‰ +,t n=ng
lGc hành vi A.n #G‰ cUng A|ng +4u vC
t3Gc hệ‰ c/ h7 t3ong %hK+ vi f đFi‰ giữ!
ch! +h nuôi v\i con nuôi‰ b: chYng v\i
con A.u‰ +h vợ v\i con 3ể‰ b: +h 1ế v\i
con 3i9ng‰ giữ! những ngưFi cUng gi\i
tínhk
- Vợ chYng %h&i b"nh đ…ng, tôn t37ng
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
39
V VD) t34ch nhiệ+ c! th!nh ni9n HS chIng
t! t3ong hôn nh.n như thế nàoV
HSTkkk

Hfớng d“n H* làj Kài tNp
LVT ‡9u c$u HS c& l\% là+ bài tD% H SL;
HST là+ việc c4 nh.n-
C& l\% t3!o đei, be #ung 6 1iến,
LVT Th:ng nh,t 6 1iến đIng , đ4nh gi4 cho
điể+
LVT )9u c$u HS là+ bài tD% •,„ #4ch bài
tD% t"nh hu:ng t3!ng jH
LVT Jh4t %hiếu h7c tD%-
HST t3!o đei th&o luDn
A!nh AG, nh.n %h*+ và nghC nghiệ% c!
nh!u-
MF TBQ=h nhiej =>? th?nh niƒn H*:
C/ th4i đ8 thDn t37ng, nghi9+ tIc t3ong
t"nh )9u và hôn nh.n, 1o vi %hK+ 5u)
đBnh c! %h4% luDt vC hôn nh.n
2ài H SL;
Z4% 4n đIngT M,Z, L, H, n, ;
2ài •,„
T>. [Hng c%:
LVT đư! 3! c4c t"nh hu:ngT
T"nh hu:ng HT H|! bB gi! đ"nh [% g& chYng 1hi +\i H• tuei-
THWT s!n và Tu,n )9u nh!u, 1ết hôn 1hi c& h!i vb! t:t nghiệ% THJT, 1o đ^ đKi h7c và 1o
c/ việc là+
HST c4c nh/+ thể hiện tiểu %h*+-
HST nhDn >[t be #ung-
LVT Z4nh gi4 1ết luDn đ8ng vi9n HSk
>. PDn *n
- VC nhà h7c bài , là+ bài tD%-
- Z7c và t3& lFi t3ư\c n8i Aunng c.u hSi-
P. doT KTO& OR&TjY TTcT Pkl:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
40
@gà) #oKnT
B$I 1M: z#5cN T6 10 'INH 10VNH V$ NGH(V V! .wNG TH#8
X. YZ[ TT\] !^T RTsOR:
1. >B Liến thức:
- Thế nào là 5u)Cn tG Ao 1inh Ao!nh-
- Thuế là g"V 6 ngh<!, t4c AQng c! thuếV
- xu)‹nŸ và ngh<! vQ c! công A.n t3ong 1inh Ao!nh và thGc hiện Jh4% luDt vC thuế-
2. Kĩ năng: 2iết %h.n biệt hành vi 1inh Ao!nh và n8% thuế đIng %h4% luDt
3. Thái độ:
- ˜ng h8 ch t3ư_ng c! nhà nư\c và 5u) đBnh c! Jh4% luDt t3ong l<nh vGc 1inh Ao!nh
và thuế-
- Jh9 %h4n những hành vi 1inh Ao!nh vC thuế t34i %h4% luDt-
!. [&]`O !a M&hiOR TTjO Pkl &_[:
T/ Riá' Ai:n:
- @ghi9n c]u SL;, SLV, #oKn 1< gi4o 4n-
- 2&ng %hQ, %hiếu h7c tD%-
- O8t #: bài tD% t3Rc nghiệ+-
TT/ &1c Qinh:
- H7c thu8c bài cy-
- sà+ c4c bài tD% t3ong #4ch gi4o 1ho!-
[. TTcO TdeO& 3\O 3iM:
T. Ổn định tổ chức 6"$:
TT. Kiểm tra bài c:
-Hôn nh.n là g"V @9u những 5u) đBnh c! Jh4% luDt c! nư\c t! vC hôn nh.nV
-sà th!nh ni9n HS chIng t! c$n %h&i là+ g"V
TTT. !ài m"i:
1#IDt AEn đB:
2#Triển Lhai các h'(t động:
a. h'(t động 1: Ttj hiuD n<i dDng ph@n ;Gt AHn ;I
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT Te ch]c HS th&o luDn nh/+ %h$n đ0t
v,n đCT
H- Hành vi vi %hK+ c! g thu8c l<nh vGc g"V
@h/+ HT t3& lFik
V vD) hành vi vi %hK+ đ/ là g"V
N<i dDng Eiến thứ=
@h/+ HT
- Vi %hK+ thu8c l<nh vGc #&n >u,t
và buôn b4n
- Vi %hK+ vC buôn b4n hàng gi&-
@h/+ WT
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
41
Tiết: 23
W- X+ c/ nhDn >[t g" vC +]c thuế c! c4c +0t
hàng t39nV
V +]c thuế ch9nh lệch đ/ c/ li9n 5u!n g" đến
#G c$n thiết c! c4c +0t hàng đ:i v\i đFi
#:ng c! nh.n A.nV
HSkkkk
f- @hững thông tin t39n giI% d+ hiểu được
v,n đC g"V bài h7c g"V
LVT chc 3! c4c +0t hàng 3p+, c4c +0t hàng
c/ hKi cho #]c 1hSd, +9 tín AB đo!nk
- S&n >u,t +u:i, nư\c, t3Yng t37t, ch=n
nuôi, đY AUng h7c tD% là c$n thiết cho con
ngưFik
- C4c +]c thuế c! c4c +0t hàng
ch9nh lệch nh!u
- O]c thuế c!o để hKn chế +0t
hàng >! >c, 1o c$n thiếtkngược
lKik--
@h/+ f-
- Hiểu được 5u) đBnh c! Jh4%
luDt vC 1inh Ao!nh thuế-
- ;inh Ao!nh và thuế c/ li9n 5u!n
đến t34ch nhiệ+ c&u công A.n
được nhà nư\c 5u) đBnh-
KF Hoạt ;<ng J: Ttj hiuD n<i dDng Kài hL=
LVT te ch]c cho HS th&o luDn c& l\%-
Lợi 6 cho HS t3!o đei v!i t3| c! thuế-
H- ;inh Ao!nh là g"V
HSTkk--
W-Thế nào là 5u)Cn tG Ao 1inh Ao!nhV
HSkkk--
V t34ch nhiệ+ c! công A.n đ:i v\i 5u)Cn tG
Ao 1inh Ao!nhV
- ;9 1h!i Ing #: v:n-
- ;inh Ao!nh đIng +0t hàng, nghành nghC
ghi t3ong gi,) %h[%-
- ;hông 1inh Ao!nh những l<nh vGc +à nhà
nư\c c,+T thu:c ne, +! tI), +Ki A.+k
f- Thuế là g"V
@hững công việc chung đ/ làT !n ninh 5u:c
%h|ng, chi t3& lư_ng cho công ch]c, >.) AGng
t3ưFng h7c, bệnh viện, đưFng >4, c$u c:ngk
V 6 ngh<! c! thuếV
j- T34ch nhiệ+ c! công A.n đ:i v\i 5u)Cn tG
Ao 1inh Ao!nh và thuếV
HSTkkk
LVT gợi 6 be #ung
LVT ch:t lKi và ghi l9n b&ngk
IIF N<i dDng Kài hL=:
H- ;inh Ao!nh là hoKt đ8ng #&n
>u,t, ABch vQ và t3!o đei hàng h/!
nha+ tu lợi nhuDn-
W- xu)Cn tG Ao 1inh Ao!nhT là
5u)Cn c! công A.n lG! ch7n h"nh
th]c te ch]c 1inh tế, nghành nghC
và 5u) +ô 1inh Ao!nh-
f- Thuế là +8t %h$n thu nhD% +à
công A.n và te ch]c 1inh tế c/
ngh<! vQ n8% vào ng.n #4ch nhà
nư\c nha+ chi cho những công
việc chung-
-Thuế c/ t4c AQng en đBnhthBu
t3ưFng, điCu chcnh c_ c,u 1inh tế,
g/% %h$n đ&+ b&o 1inh tế %h4t
t3iển thdo đIng đBnh hư\ng c!
nhà nư\c-
j- T34ch nhiệ+ c! công A.n-
- S? AQng đIng 5u)Cn tG Ao 1inh
Ao!nh-
- ThGc hiện đ$) đ ngh<! vQ đ/ng
thuế
T>/ [Hng c%:
LVT đư! 3! t"nh hu:ng cho HS #R+ v!i
T"nh hu:ng T @gà) W~iHH +8t #: HS b4n thiệ% chIc +bng và ho! t3ư\c ceng t3ưFng bB
c4n b8 thuế %hưFng )9u c$u n8% thuế
HST c4c nh/+ thể hiện tiểu %h*+-
HST nhDn >[t be #ung-
LVT Z4nh gi4 1ết luDn đ8ng vi9n HSk
>/ PDn *n:
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
42
- VC nhà h7c bài , là+ bài tD%-
- Z7c và t3& lFi t3ư\c n8i Aunng c.u hSi-
{/dJt Linh nghi0m:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Ngày soạn:
B$I 1T: z#5cN V$ NGH(V V! LV0 .[NG CPV CÔNG 1RN
X. YZ[ TT\] !^T RTsOR:
1. >B Liến thức:
- HS c$n hiểu l!o đ8ng là g"-
- l ngh<! 5u!n t37ng c! l!o đ8ng đ:i v\i con ngưFi và >E h8i-
- @8i Aung 5u)Cn và ngh<! vQ l!o đ8ng c! công A.n-
2. >B Lt năng:
- 2ết được c4c loKi hợ% đYng l!o đ8ng-
- O8t #: 5u)Cn và ngh<! vQ c_ b&n c! c4c b9n th!+ gi! hợ% đYng l!o đ8ng-
- ZiCu 1iện th!+ gi! hợ% đYng l!o đ8ng-
3. Thái độ:
- C/ l|ng )9u l!o đ8ng, tôn t37ng ngưFi l!o đ8ng-
- Tích cG ch đ8ng th!+ gi! c4c côn việc chung c! t3ưFng l\%-
- 2iết l!o đ8ng để c/ thu nhD% chính đ4ng-
!. [&]`O !a M&hiOR TTjO Pkl &_[:
T/ Riá' Ai:n:
- @ghi9n c]u SL;, SLV, #oKn 1< gi4o 4n-
- 2&ng %hQ, %hiếu h7c tD%-
- O8t #: bài tD% t3Rc nghiệ+-
TT/ &1c Qinh:
- H7c thu8c bài cy-
- sà+ c4c bài tD% t3ong #4ch gi4o 1ho!-
[. TTcO TdeO& 3\O 3iM:
T. Ổn định tổ chức 6"$:
TT. Kiểm tra bài c: ;inh Ao!nh là g"V Thế nào là 5u)Cn tG Ao 1inh Ao!nhV Thuế là g"V
@9u t4c AQng c! thuếV T34ch nhiệ+ c! công A.n t3ong việc #? AQng 5u)Cn tG Ao 1inh
Ao!nh và ngh<! vQ đ/ng thuếV
TTT. !ài m"i:
1#IDt AEn đB:
2#Triển Lhai các h'(t động:
a. h'(t động 1: 2hmn tq=h ttnh hDˆng tBong ph@n ;Gt AHn ;I
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT )9u c$u HS đ7c +Qc đ0t v,n đC-
V •ng on đ! là+ việc g"V
V Việc ông on +p l\% AK) nghC cho t3€ d+
t3ong làng c/ ích lợi g"V
N<i dDng Eiến thứ=
nF .Gt AHn ;IF
•ng on tD% t3ung th!nh ni9n t3ong làng,
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
43
Tiết: 2@q 2g
HST - Việc là+ c! ông giI% c4c d+ c/ tiCn
đ&+ b&o cu8c #:ng hàng ngà) và gi&i 5u)ết
1h/ 1h=n cho >E h8i-
V X+ c/ #u) ngh< g" vC việc là+ c! •ng
onV
LVT Li& thíchT Việc là+ c! ông on #ƒ c/
ngưFi cho là b/c l8t #]c l!o đ8ng c! t3€
d+ để t3Qc lợi v" t39n thGc tế AE c/ hành vi
như vD)-
LVT Z7c cho HS nghd 1ho&n f điCu q c!
28 luDt l!o đ8ngk
LVT ‡9u c$u HS đ7c-
V 2&n c!+ 1ết giữ! chB 2o và gi4+ đ:c
công t) t34ch nhiệ+ Hoàng song c/ %h&i là
hợ% đYng l!o đ8ng 1hôngV
V ChB 2! c/ thể tG 6 thôi việc được 1hôngV
HST ChB 1hong thể tG 6 thôi vệc bpi đE 1í
c!+ 1ết và hợ% đYng l!o đ8ng-
V @hư vD) c/ %h&i là chB đE vi %hK+ hợ%
đYng l!o đ8ngV
LVT đ7c cho HS nghd H #: điCu 1h&n t3ong
hiến %h4% HNNW và b8 luDt l!o đ8ng 5u)
đBnh vC 5u)Cn và ngh<! vQ c! công A.n --
+p l\% AK) nghC, hư\ng AP h7 #&n >u,t,
là+ 3! #&n %h*+ lưu niệ+ bang g^ để
b4n-
- •ng on đE là+ H việc3,t c/ 6 ngh<!, tKo
3! c! c&i vDt ch,t và tinh th$n cho +"nh,
ngưFi 1h4c và cho >E h8i
C.u t3u)ện W-
2&n c!+ 1ết được 1í giữ! chB 2! và gi4+
đ:c công t) Hoàng song là b&n hợ% đYng
l!o đ8ng-
- ChB 2o tG 6 thôi vihc +à 1hông b4o
t3ư\c v\i gi4+ đ:c công t) là vi %hK+
hợ% đYng l!o đ8ng-
K/Hoạt ;<ng J: Ttj hiuD AI lDNt l?o ;<ng Aà { ngh|? =>? K< lDNt l?o ;<ng
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
Ttj hiuD AI lDNt l?o ;<ng Aà { ngh|? =>?
K< lDNt l?o ;<ng
LVT @gà) Wfi•iHNNj xuôc h8i 1h/! ng c!
nư\c CHgHC@ Việt @!+ thông 5u! b8
luDt l!o đ8ng và WijiW~~W tKi 1" h7% th] gn
5u/c h8i 1hŽ! thông 5u! luDt #?! đei be
#ung H #: điCu luDt để đ4% ]ng )9u c$u c!
#G %h4t t3iển 1inh tế đ,t nư\c t3ong gi!i
đoKn +\i- 28 luDt l!o đ8ng là v=n b…n %h4%
lí 5u!n t37ng thể chế h/! 5u!n điể+ c!
Z&ng vC l!o đ8ng-
LVT Ch:t lKi 6 chính
LVT Z7c điCu • 28 luDt l!o đ8ng
- @gưFi l!o đ8ng là ngưFi ít nh,t đ Hq tuei
c/ 1h& n=ng l!o đ8ng và c/ gi!o 1ết hợ%
đYng l!o đ8ng-
- @hững 5u) đBnh c! ngưFi l!o đ8ng chư!
thành ni9n-
LVT S_ 1ết tiết H
N<i dDng Eiến thứ=
28 luDt l!o đ8ng 5u) đBnhT
- xu)Cn và ngh<! vQ c! ngưFi l!o đ8ng,
ngưFi #? AQng l!o đ8ng-
- Hợ% đYng l!o đ8ng-
- C4c điCu 1iện li9n 5u!n nhưT b&o hiể+,
b&o h8 l!o đ8ng, bYi thưFng thiệt hKik
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
44
TI8T J
a. &'(t động 1 : TFm hiể. tFnh h.%ng
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
Li4o vi9n )9u c$u HS là H #: bài tD% thu8c
n8i Aung tiết H-
2ài tD% T S!u nhiCu th4ng, công t) T@HH
H~~ v:n nư\c ngoài [% t=ng c!, chiCu
f~i„ 1ho&ng H~ công nh.n Ao 5u4 +ệt +Si
đE tG 6 nghc việc giữ! chbng để %h&n đ:i,
#4ng hô+ #!u h7 đi là+ th" được tu)9n b:
nghc việc và 1hông c/ lí Ao nào gi&i thích tb
%hí! công t)-
X+ hE) chc 3! những việc là+ vi %hK+
%h4% luDt c! công t) đ:i v\i ngưFi l!o
đ8ng-
N<i dDng Eiến thứ=
@hững việc là+ #!i t34i c! công t)T
-TG 6 t=ng giF là+ +à 1hông c/ #G thS!
thuDn c! ngưFi l!o đ8ng-
-TG 6 bu8c thôi việc ,Fơn phương ch\m
W`t hSp Fang 3ao F:ng F;i 6ới công
nh)n1 +à 1hông c/ lí Ao chính đ4ng
KF Hoạt ;<ng J : Ttj hiuD n<i dDng Kài hL=
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT T]i ch]c cho HS th&o luDn nh/+T
HST chi! thành f nh/+-
@HT V xu)Cn l!o đ8ng c! công A.n là g"V
HS c& l\% cUng t3!o đei-
LVT hư\ngAPn c4c nh/+ t3& lFi be #ung-
V @gh<! vQ l!o đ8ng c! công A.n là g"V
HSTkkkkk
LVT @h,n +KnhT s!o đ8ng là ngh<! vQ đ:i
v\i b&n th.n, v\i gi! đ"nh , đYng thFi cyng
là ngh<! vQ đ:i v\i >E h8ik
@h/+ WT Th&o luDn t"nh hu:ng WT
H 2&n c!+ 1ết giữ chB 2! và gi4+ đ:c công
t) T@HH Hoàng song c/ %h&i là hợ% đYng
l!o đ8ng 1hôngV V" #!oV
W- ChB 2! tG 6 thôi việc là đIng h!) #!iV
C/ vi %hK+ hợ% đYng l!o đ8ng 1hôngVV V"
#!oV
f- Hợ% đYng l!o đ8ng là g"V @gu)9n tRc,
n8i Aung, h"nh th]c hợ% đYng l!o đ8ngV
@h/+ fT @hà nư\c đE c/ những chính #4ch
N<i dDng Eiến thứ=
IIF N<i dDng Kài hL=F
1F L?o ;<ng: sà hoKt đ8ng c/ +Qc đíh
c! con ngưFi nha+ tKo 3! c! c&i vDt
ch,t và c4c gi4 t3B tinh th$n cho >E h8i-
s!o đ8ng là hoKt đ8ng ch )ếu, 5u!n
t37ng nh,t c! con ngưFi, là n.n t: 5u)ết
đBnh #G tYn tKi %4ht t3iển c! đ,t n]oc và
nh.n loKi-
JF zDyIn Aà ngh|? A• l?o ;<ng =>?
=Žng dmn-
- xu)Cn l!o đ8ngT O7i công A.n c/
5u)Cn #? AQng #]c l!o đ8ng c! +"nh để
h7c nghC, t"+ 1iế+ việc là+, lG! ch7n
nghC nghiệ%, đd+ lKi thu nhD% cho b&n
th.n gi! đ"nh-
- @gh<! vQ l!o đ8ngT O7i ngưFi c/ ngh<!
vQ l!o đ8ng để tG nuoi #:ng b&n th.n, nôi
#:ng gi! đ"nh, g/% %h$n #4ng tKo 3! c!
c&i vDt ch,t và tinh th$n cho >E h8i, Au)
t3" và %h4t t3iển đ,t nư\c-
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
45
g" để 1hu)ến 1hích c4c te ch]c c4 nh.n
#ưA3 AQng thu hIt l!o đ8ng , tKo công =n
việc là+V
HST th&o luDn t3& lFi-
LVT c4c hoKt đ8ng tG tKo việc là+, AK)
nghC, h7c nghC để c/ việc là+, #&n >u,t
1inh Ao!nh thu hIt l!o đ8ng-
@h/+ jT
H- xu) đBnh c! b8 luDt l!o đ8ng đ:i v\i t3€
d+ chư! thành ni9nV
W- @hững biểu hiện #!i t34i t3ong #? AQng
#]c l!o đ7ng c! t3€ d+ V
HST th&o luDn-
HST nhDn >[t be #ung-
LVT nhDn >[t cht lKi n8i Aung bài h7c-
Hfớng d“ hL= dinh làj Kài tNp
LVT #? AQng %hiếu h7c tD%-
LVT Jht# %hiếu h7c tD% in #=n cho HS
HST là+ bài tD% H, f SL;
HST gi&i bài t3D% vào %hiếu-
LVT c? W HS t3& lFi
HST c& l\% nhDn >[t-
LVT be #ung và đư! 3! đ4% 4n
TBp lgi:
H 2&n c!+ 1ết đ/ là H hợ% đYng l!o đ8ng
+à chB 2! đE 1í v\i công t) - @Hư vD) là
chB đE vi %hK+ hợ% đYng l!o đ8ng-
MF V?i tBC =>? nhà nfớ=:
- ;hu)ến 1hích, t7! điCu 1iện thuDn lợi
cho c4c te ch]c c4 nh.n t3ong và ngoài
nư\c đ$u tư %h4t t3iển >&n >u,t 1inh
Ao!nh gi& 5u)ết việc là+ cho ngưFi lo
đ8ng-
- ;hu)ến 1hích tKo điCu 1iện cho c4c
hoKt đ8ng tKo 3! việc là+ thu hIt l!o
đ8ng-
TF zDy ;†nh =>? phQp lDNt -
- C,+ t3€ d+ chư! đ Hq tuei vào là+
việc -
- C,+ #? AQng ngưFi AưFi HŒ tuei là+
vihc n0ng nh7c, ngu) hiể+, tiiế% >Ic v\i
c4c ch,t đ8c hKi-
- C,+ lK+ AQng cưtng b]c , ngGoc AEi
ngưFi l!o đ8ng-
IIIF Bài tNp:
2ài tD% H T3!ng q~-
Z4% 4nT đIngT !,b,A,d
2ài tD% f
Z4% 4n đIngT c,A,d-
T>. [Hng c%:
GV: te ch]c cho HS >? l6 c4c t"nh hu:ngT
H- Hà H• tuei đ!ng h7c Ap l\% H~, v" gi! đ"nh 1h/ 1h=n n9n d+ >i đi là+ p H >í nghiệ% nhà
nư\c- Hà c/ được tu)ển vào bi9n chế nhà nư\c 1hôngV
W- @hà t3ưFng %h.n công l!o đ8ng vh #inh bàn ghế t3ong l\%, H #/ bKn đC nghB thu9 ngưFi-
X+ c/ đYng 6 vo[i 6 1iến c! c4c bKn 1hôngV
HST ]ng >? c4c t"nh hu:ng
LVT nhDn >[t-
>/ PDn *n:
- VC nhà h7c bài , là+ bài tD%-
- Z7c và t3& lFi t3ư\c n8i Aunng c.u hSi-
P/dJt Linh nghi0m:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
46
Ngày soạn:
'I_ T9V VI8T 1 TI8T
X. YZ[ TT\] !^T RTsOR:
1. >B Liến thức: ;iể+ t3! lKi 5u4 t3"nh l<nh h8i 1iến th]c c! HS t3ong h7c tD%
2. >B Lt năng: Z4nh gi4 đIng n=ng lGc c! HS, 1h& n=ng h7c tD% c! HS để tb đ/ c/
%hư_ng %h4% gi4o AQc cho %hU hợ%-
3. >B thái độ: TKo cho c4c d+ c/ 6 th]c thưFng >u)9n h7c tD%, biết 1h4i 5u4t teng hợ%
c4c 1iến th]c đE h7c
!. [&]`O !a M&hiOR TTjO Pkl &_[:
T/ Riá' Ai:n:
- @ghi9n c]u SL;, SLV, #oKn 1< gi4o 4n-
- SoKn hệ th:ng c.u hSi 1iể+ t3! và đ4% 4n-
- 2&ng %hQ, %hiếu h7c tD%-
TT/ &1c Qinh:
- H7c thu8c bài cy-
- Chu*n bB gi,), bIt đ$) đ
[. TTcO TdeO& 3\O 3iM:
T. Ổn định tổ chức 6"$:
TT. R> Liểm tra Q; ch.Sn bị bài5 các $h)xng ti0n Liểm tra cHa &9
TTT/ IB bài:
2h@n I: TBi= nghiej: fđiể+
CmD 1F @hững hành vi nào #!u đ.) t34i v\i 5u) đBnh c! Jh4% luDt Việt @!+-
o- ;ết hôn 1hi đ!ng c/ vợ, chYng- 2- ;ết hôn Ao ch! +h #R% đ0t-
C- ;ết hôn giữ! con b4c v\i con chI 3u8t- M- ;ết hôn v\i ngưFi nư\c ngoài-
d- ;ết hôn 1hông %h.n biệt tôn gi4o-
CmD JF T3ong c4c 5u)Cn #!u đ.), 5u)Cn nào là 5u)Cn l!o đ8ng-
o- xu)Cn được thu9 +ư\n l!o đ8ng- 2- xu)Cn +p t3ưFng AK) h7c, đào tKo nghC-
C- xu)Cn #p hữu tài #&n- M- xu)Cn được thành lD% công t), Ao!nh nghiệ%-
X- xu)Cn #? AQng đ,t- L- xu)Cn tG Ao 1inh Ao!nh-
2h@n II: Tk lDNnF „ điể+
CmD 1: ;inh Ao!nh là g" V Thuế là g" V X+ hE) n9u +8t vài l<nh vGc +à nhà nư\c c,+
1inh Ao!nh V
CmD J : X+ hiểu l!o đ8ng là g" V @9u 5u)Cn và ngh<! vQ l!o đ8ng c! công A.n V
TF .Qp Qn:
2h@n I TBi= nghiej: n M ;•
CmD 1 : @hững hành vi t34i v\i 5u) đBnh c! Jh4% luDt Việt @!+ T !,b,c (H,q đ)
CmD J : xu)Cn l!o đ8ng T !, b, g (H,qđ)
2h@n IIF Tk lDNn: n` ;•
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
47
Tiết: 2m
CmD 1: nfđiể+)
r ;inh Ao!nh T sà hoKt đ8ng #&n >u,t, ABch vQ và t3!o đei hàng h/! nha+ thu lợi nhuDn-
r O8t #: +0t hàng nhà nư\c c,+ 1inh Ao!nh là T thu:c ne, vy 1hí, +! tI), +Ki A.+k
v Thuế là H %h$n thu nhD% +à công A.n và te ch]c 1inh tế c/ ngh<! vQ n8% vào ng.n #4ch
nhà nư\c nha+ chi cho những công việc chung-
CmD JF( jđiể+)
r s!o đ8ng là hoKt đ8ng c/! +uc đích c! con ngưFi nha+ tKo 3! c! c&i vDt ch,t và c4c
gi4 t3B tinh th$n cho >E h8i- s!o đ8ng là hoKt đ8ng ch )ếu , 5u!n t37ng nh,t c! con
ngưFi, là nh.n t: 5u)ết đBnh #G tYn tKi %h4t t3iển c! đ,t nư\c , c nh.n loKi-
r xu)Cn s!o đ8ngT O7i công A.n c/ 5u)Cn #? AQng #]c l!o đ8ng c! +"nh để h7c nghC,
t"+ 1iế+ vihc là+, lG!chon nghC nghiệ%, đd+ lK thu nhD% cho b&n th.n, gi! đ"nh-
r @gh<! vQ l!o đ8ngT O7i ngưFi c/ ngh<! vQ l!o đ8ng để tG nuôi #:ng b&n , nuôi #:ng gi!
đ"nh, g/% %h$n #4ng tKo 3! c! c&i vDt ch,t và tinh th$n cho >E h8i, Au) t3" và %h4t t3iển
đ,t nư\c-
r O8t #: 5u) đBnh c! %h4% luDtT C,+ nhDn t3€ d+ chư! đ Hq tuei vào là+ việc, C,+ #?
AQng #]c l!o đ8ng c! ngưFi l!o đ8ng Aư\i HŒ tuei là+ c4c công việc n0ng nh7c, ngu)
hiể+kC,+ ngGoc đEi, cưtng b]c ngưFi l!o đ8ng--
T>/ [Hng c%:
- ‡9u c$u HS A7c 1< lKi bài-
- Lhi đ$) đ h7 t9n , l\%-
>/ PDn *n :
- VC nhà >d+ lKi bài-
- Z7c và #oKn t3ư\c bài +\i-
P/ dJt Linh nghi0m:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
48
@gà) #oKnT
B$I 1X: VI 2H4 2H&2 L#3T V$ T9&CH NHI7 2H&2 L• CPV CÔNG 1RN
X. YZ[ TT\] !^T RTsOR:
1. >B Liến thức:
- Thế nào là vi %hK+ %h4% luDt, c4c loKi vi %hK+ %h4% luDt-
- ;h4i niệ+ t34ch nhiệ+ %h4% l6và 6 ngh<! c! việc 4% AQng t34ch nhiệ+ %h4% l6-
2. >B Lt năng:
- 2iết >? #G %hU ợ% v\i 5u) đBnh c! %h4% luDt-
- Jh.n biệt được hành vi tôn t37ng %h4% luDt và vi %hK+ %h4% luDt để c/ th4i đ8 và c4ch
cư >? cho %hU hợ%-
3. >B thái độ:
- H"nh thành 6 th]c tôn t3o+ngw %h4% luDt, nghi9+ chcnh ch,% hành %h4% luDt-
- Tích cG ng=n ngb! và đ,u t3!nh v\i c4c hành vi vi %hK+ %h4% luDt-
- ThGc hiện nghi9+ tIc 5u) đBnh c! %h4% luDt-
!. [&]`O !a M&hiOR TTjO Pkl &_[:
T/ Riá' Ai:n:
- @ghi9n c]u SL;, SLV, #oKn 1< gi4o 4n-
- 2&ng %hQ, %hiếu h7c tD%-
- O8t #: bài tD% t3Rc nghiệ+-
- Hiến %h4% n=+ HNNW-
TT/ &1c Qinh:
- H7c thu8c bài cy-
- sà+ c4c bài tD% t3ong #4ch gi4o 1ho!-
[. TTcO TdeO& 3\O 3iM:
T. Ổn định tổ chức 6"$:
TT. Kiểm tra bài c:
TTT. !ài m"i:
1#IDt AEn đB:
2#Triển Lhai các h'(t động:
a. h'(t động 1: Thpo lDNn ttj hiuD n<i dDng ph@n dGt AHn ;I
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT Te ch]c cho HS cUng t3!o đei-
LVT Lợi 6 đư! 3! c4c c.u hSi thd c4c c8t
t3ong b&ng-
HST t3& lFi c4 nh.n-,
H- g.) nhà 34i %h4d%-
- Ze %hế th&i-
W- Zu!n >d vượt đ(n đS g.) t!i nKn gi!o
N<i dDng Eiến thứ=
n F .Gt AHn ;I:
Vi %hK+ ;hông vi %hK+


r
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
49
Tiết: 2pq
2r
thông-
f- T.+ th$n đD% %h4 đY đKc-
j- Cư\% giDt A.) t3u)Cn, tIi >4ch ngưFi đi
đưFng-
q- V!) tiCn A.) Aư! 1hông t3&-
•- Ch0t cành tc! c.) +à 1hông đ0t biển b4o-
Jh.n loKi vi %hK+
HST là+ việc c4 nh.n
C& l\% cUng g/% 6 1iến
LVT ;ết luDnT ChIng t! bư\c đ$u t"+ hiểu
nhDn biết +8t #: 1h4i niệ+ li9n 5u! đến vi
%hK+ %h4% luDt, đ/ là c4c )ếu t: c! hành
vi vi %hK+ %h4% luDt-
r
r
r
- Vi %hK+ luDt hành chính-
- Vi %hK+ luDt A.n #G
- ;hông
- Vi %hK+ luDt h"nh #G-
- Vi %hK+ luDt A.n #G
- Vi %hK+ 1c luDt
KF Hoạt ;<ng J: Ttj hiuD EhQi niej Ai phạj phQp lDNtF
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
Ttj hiuD EhQi niej Ai phạj phQp lDNtF
LVT tb c4c hoKt đ8ng t39n, HS tG 3It 3! 1h4i
niệ+ và9 vi %hK+ %h4% luDt-
LVT Lợi 6 cho HS t3& lFi c4c c.u hSi-
C.u HT Vi %hK+ %h4% luDt là g"V
C.u WT C/ c4c loKi hành vi vi %hK+ %h4%
luDt nàoV
LVT Chi! nh/+ cho HS th&o luDn-
HST T3& lFi thdo nh/+-
LVT Cho HS là+ bài tD% 4% AQngT
V T3ong c4c 6 1ến #!u đ.) 6 1iến nào đIng,
#!iV V" #!oV
!- b,t 1" !i %hK+ t8i cyng %h&i chBu t34ch
nhiệ+ h"nh #G
b- T3€ d+ AU c/ %hK+ t8i n0ng đến đ.u
cyng 1hông %h&i chBu t34ch nhiệ+ h"nh #G-
c- @hững ngưFi +Rc bệnh t!+ th$n 1hông
%h&i chBu t34ch nhiệ+ h"nh #G-
A- @gưFi Aư\i HŒ tuei 1hông %h&i chBu t34ch
nhiệ+ hành chính-
LVT @hDn >[t cho điể+-
LVT ;ết luDnT Con ngưFi luôn c/ c4c +:i
5u!n hệ >E h8i, 5u!n hệ %h4% luDt- T3ong
5u4 t3"nh thGc hiện c4c 5u) đBnh, 5u) tRc,
n8i Aung c! nhà nư\c đC 3! thưFng c/
những vi %hK+- @hững vi %hK+ đ/ #ƒ c/
những &nh hưpng đến b&n th.n, gi! đ"nh và
>E h8i- gd+ >[t c4c hành vi vi %hK+ %h4%
luDt giI% chIng t! t34nh >! c4c tệ nK >E
N<i dDng Eiến thứ=
1F Viphạj phQp lDNt:
sà hành vi t34i %h4% luDt, c/ l^i Ao ngưFi
c/ n=ng lGc t34ch nhiệ+ %h4% lí thGc
hiện, >.+ hKi đến c4c 5u!n hệ >E h8i
được %h4% luDt b&o vệ-
JF CQ= loại Ai phạj phQp lDNt:
- Vi hK+ %h4% luDt h"nh #G
- Vi %hK+ %h4% luDt hành chính-
- Vi %K+ %h4% luDt A.n #G-
- Vi %hK+ 1c luDt-
ZIng S!i V"
> C/ nhiCu loKi vi %hK+
%h4% luDt
>
> H7 1hông tG ch được
hành vi c! +"nh
>
> @ếu vi %hK+ th" đCu bB
>? l6 thdo %h4% luDt
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
50
h8ik-
TI8T J
a.&'(t động 1: TBQ=h nhiej phQp lq
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
2ài tD%T
@9u hành vi vi %ghK+ và biện %h4% >? l6
+à d+ được biết t3ong thGc tế cu8c #:ng
- V]t 34c bb! bEi
- CEi nh!u g.) +,t t3Dt tG n_i công c8ng
- s,n chiế+ vc! h( l|ng AưFng
- T38+ >d +4)
- Viết vƒ bD) l9n tưFng l\%
HST t3& lư|i
LVT nhDn >[t ARt vào 6 f
V T34ch nhiệ+ %h4% lí là g"V
HST t3& lFi
V C/ c4c loKi t34ch nhiệ+ %h4% lí g"V
HSTkk
LVT gợi 6 chi HS đư! 3! c4c biện %h4% >? lí
c! công A.n
LVT cho HS n9u 3Ž thế nào là c4c loKi
t3!cgh# nhiệ+ %h4% lí
LVT đư! H ví AQ
V 6 ngh<! c! t34ch nhiệ+ %h4% lí
LVT đ0t c.u hSi li9n 5u!n Aến t•4ch nhiệ+
%h4% lí c! công A.n, tb đ/ HS li9n hệ t34ch
nhiệ+ c! b&n th.n-
HST cUng t3!o đei
V @9u t34ch nhiệ+ c! công A.nV
HSTkk--
LVT ‡9u c$u HS đ7c điCu HW Hiến %h4%
HNNW
HST đ7c
LVT 1ết hợ% gi&i thích c4c thuDt ngữ-
- @=ng lGc t34ch nhiệ+ %h4% lík
- k
N<i dDng Eiến thứ=
MF TBQ=h nhiej phQp lq:
sà ngh<! vQ %h4% lí +à c4 nh.n , te ch]c,
c_ 5u!n vi %hK+ %h4% luDt %h&i ch,%
hànhg những biện %h4% bRt bu8c Ao nhà
nư\c 5u) đBnh-
TF CQ= loại tBQ=h nhiej phQp lq:
- T'4ch nhiệ+ h"nh #G-
- T34ch nhiệ+ hành chính-
- T34ch nhiệ+ A.n #G-
- T34ch nhiệ+ 1c luDt-
XF • ngh|? =>? tBQ=h nhiej phQp lqF
- T3bng %hKt ng=n ngb!, c&i tKo, gi4o AQc
ngưFi vi %hK+ %h4% luDt-
- Li4o AQc 6 th]c tôn t3ong và ch,% hành
nghi9+ chcnh Jh4% luDt-
- 2Yi Aưtng l|ng tin vào %h4% luDt và
công lí t3ong nh.n A.n-
]F TBQ=h nhiej =>? =Žng dmn:
- Ch,% hành nghi9+ chcnh Hiến Jh4% và
%h4% luDt-
- Z,u t3!nh v\i c4c hành vi việc là+ vi
%hK+ %h4% luDt-
b. &'(t động 2: Bài tNp
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT Cho HS là+ bàiT H,q,• t3!ng •q, ••
HST c& l\% là+ bài, %h4t biểu
N<i dDng Eiến thứ=
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
51
LVT be #ung, chữ! bài
2ài •T So #4nh t34ch nhiệ+ đKo đ]c và t34ch
nhiệ+ %h4% líT
Li:ngT là những 5u!n hệ >E h8i và đCu
được %h4% luDt điCu chcnh, 5u!n hệ giữ!
ngưFi và ngưFi ngà) càng t:t đh% h_n-- O7i
ngưFi đCu %h&i biết và tu.n thdo-
;h4c nh!uT
- T34ch nhiệ+ đKo đ]cT
bang t4c đ8ng c! A.n #G >E h8i‰ lư_ng t.+
cRn 3]t ‰
- T34ch nhiệ+ h"nh #GT 2Rt bu8c thGc hiện‰
Jhư_ng %h4% cưtng chế c! nhà nư\c
IIIF Bài tNp
Z4% 4n bài HT
Z4% 4n bài qT
-6 1iến đIngT c, d-
- 6 1iến #!iT !, b, A, đ
T>/ [Hng c%:
GV: te ch]c cho HS >? l6 c4c t"nh hu:ngT
C.u HT gd +4), >d +ô tô W b4nh được chp ít nh,t là +,) ngưFiV
H- H!i ngưFi 1ể c& l4i >d-
W- @goài ngưFi l4i >d chc được chp th9+ +8t ngưFi ngYi %hí! #!u và H t3€ d+Aư\i „ tuei-
HST ]ng >? t"nh hu:ng
LVT nhDn >[t-
>/ PDn *n:
- VC nhà h7c bài , là+ bài tD%-
- Z7c và t3& lFi t3ư\c n8i Aung c.u hSi-
P/dJt Linh nghi0m:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
52
@gà) #oKnTk-
B$I 1]:
z#5cN THV GIV z#-N LÍ NH$ NƯ\Cy z#-N LÍ –• H[I CPV CÔNG 1RN
X. YZ[ TT\] !^T RTsOR:
1. >B Liến thức:
- Hiểu được n8i Aung 5u)Cn th!+ gi! 5u&n lí nhà nư\c, 5u&n lí >E h8i c! công A.n-
- C_ #p c! 5u)Cn , 5u)Cn và ngh<! vQ c! công A.n t3ong việc th!+ gi! 5u&n lí nhà nư\c
và 5u&n lí >E h8i-
2. >B Lt năng:
- 2iết c4ch thGc hiện 5u)Cn th!+ gi! 5u&n lí nhà n]oc và 5u&n lí >E h8i c! công A.n-
- TG gi4c tích cG th!+ gi c4c công việc chung c! t3ưFng l\% và đB! %hư_ng
- T34nh th4i đ8 thF _, t3:n t34nh công việc chung c! l\%, t3ưFng và >E h8i-
3. >B thái độ:
- C/ l|ng tin )9u và t"nh c&+ đ:i v\i nhà nư\c CHgHC@V@- † Tu)9n t3u)Cn vDn đ8ng
+7i ngưFi t!+ gi! c4c hoKt đ8ng >E h8i-
!. [&]`O !a M&hiOR TTjO Pkl &_[:
T/ Riá' Ai:n:
- @ghi9n c]u SL;, SLV, #oKn 1< gi4o 4n-
- 2&ng %hQ, %hiếu h7c tD%-
- O8t #: bài tD% t3Rc nghiệ+-
- Hiến %h4% n=+ HNNW- suDt 1hiếu nKi t: c4o, luDt b$u c? đKi biểu xu:c H8i, HZ@M-
TT/ &1c Qinh:
- H7c thu8c bài cy-
- sà+ c4c bài tD% t3ong #4ch gi4o 1ho!-
[. TTcO TdeO& 3\O 3iM:
T. Ổn định tổ chức 6"$:
TT. Kiểm tra bài c: Hành vi nào #!u đ.) chBu t34ch nhiệ+ đKo đ]c, t34ch nhiệ+ %h4% lí-V
- ;hông ch=+ #/c b: +h lIc :+ đ!u-
- Zi >d +4) 1hông đ tuei, 1o c/ bang l4i-
- =n cR% tài #&n c! nhà nư\c-
- s,) bIt c! bKn-
- LiI% ngưFi l\n vDn chu)ển +! tI)-
TTT. !ài m"i:
1#IDt AEn đB:
2#Triển Lhai các h'(t động:
a. h'(t động 1: Thpo lDNn ttj hiuD n<i dDng ph@n dGt AHn ;I
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT ‡9u c$u HS đ7c %h$n đ0t v,n đC-
V @hững 5u) đBnh t39n thể hiện 5u)Cn g"
N<i dDng Eiến thứ=
I F .Gt AHn ;I:
1F Thu hien €DyIn:
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
53
Tiết: 2yq
3z
c! ngưFi A.nV
V @hà nư\c 5u) đBnh những 5u)Cn đ/ là g"V
V @hà nư\c b!n hành những 5u) đBnh đ/ để
là+ g"V
LVT ;ết luDnT
CM c/ 5u)Cn th!+ gi! xs@@ và gH v" @@
t! là @@ c! A.n Ao A.n, v" A.n- @M c/
5u)Cn, c/ t34ch nhiệ+ gi4+ #4t hoKt đ8ng
c! c4c Cx , c4c te ch]c @@ thGc hiện t:t
c4c CS và Js c! @@, tKo điCu 1iện giI% đt
c4c c4n b8 @@ thGc hiện t:t công vQ-
LVT Lợi 6 cho HS l,) H #: ví AQ-
.ˆi Aới =Žng dmn:
- Th!+ gi! , g/% 6 1iến >.) AGng hiến %h4%
và %h4% luDt-
- Ch,t v,n c4c đKi biểu 5u:c h8ik
- T: c4o 1hiếu nKi những việc là+ #!i t34i
c! c4c c_ 5u!n 5u&n lí nhà nư\c-
- 2àn bKc 5u)ết đBnh ch t3ư_ng >.) AGng
c4c công t3"nh %hIc lợi công c8ng-
- g.) AGng c4c 5u) ư\c c! >E thôn vC nế%
#:ng v=n +inh và ch:ng c4c tệ nKn >E h8i-
- Th!+ gi! đ/ng g/% 6 1iến #?! đei be
#ung AG th&o Hiến Jh4%
- Th!+ gi! bàn bKc và 5u)ết đBnh c4c
công việc c! >E h8i-
@hững 5u) đBnh đ/ là 5u)Cn th!+ gi!
5u&n lí nhà nư\c, 5u&n li!> h8i c! công
A.n-
JF Nh”ng €Dy ;†nh ;} là ;u rQ= đBnh
5u)Cn và ngh<! vQ c! công A.n đ:i v\i
đ,t nư\c t39n +7i l<nh vGc-
.ˆi Aới H*:
- L/% 6 1iến vC >.) AGng nhà t3ưFng 1o
c/ #+! tI)-
- 2àn bKc 5u)ết đBnh việc 5u!n t.+ đến
HS ngh(o vượt 1h/-
- 6 1iếnv\i nhà t3ưFng và9 t"nh t3Kng h7c
c! f, bàn ghế c! HS, vệ #inh +ôi
t3ưFng-
b. &'(t động 2: N<i dDng Kài hL=
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT T3do b&ng %hQ c.u hSi-
Te ch]c cho HS th&o luDn thdo nh/+, chi
te, %h4t %hiếu h7c tD%-
V @9u n8i Aung c! 5u)Cn th!+ gi! 5u&n lí
nhà nư\c và >E h8iV @9u ví AQ +inh h7!V
HST Th&o luDn và t3& lFi
LVT Cho HS là+ bài tD% H SL;
V T3ong c4c 5u)Cn c! công A.n Aư\i đ.),
5u)Cn nào thể hiện 5u)Cn th!+ gi! c!
công A.n vào 5u&n lí nhà nư\c, 5u&n lí >E
h8iV
HST T3& lFi
LVT ‡9u c$u HS đ7c tư liệu th!+ 1h&o
HST đ7ck
LVT Thông 5u! bài tD% !n¡ cng c: 1iến
th]c đE h7c và ch]ng +inh cho n8i Aung
5u)Cn th!+ gi! 5u&n lí nhà n]oc, >E h8i +à
nh/+ H vb! thGc hiện-
;ết luDn tiết H-
N<i dDng Eiến thứ=
IIF N<i dDng Kài hL=F
H- xu)Cn t!+ gi! 5u&n lí nhà nư\c, 5u&n
lí >E h8i là 5u)CnT Th!+ gi! >.) AGng b7
+4) nhà nư\c và c4c te ch]c >E h8i‰
Th!+ gi! bàn bKc, gi4+ #4t và đ4nh gi4
c4c hoKt đ8ng c4c công việc chung c!
nhà n]oc và >E h8i-
Z4% 4nT
C4c 5u)Cn thể hiện 5u)Cn th!+ gi! 5u&n
lí nhà nư\c, >E h8i c! công A.nT
- xu)Cn b$u cc? đKi biểu 5u:c h8i, đKi
biểu h8i đYng nh.n A.n-
- xu)Cn ]ng c? và xH, HM@M-
- xu)Cn 1hiếu nKi, t: c4o-
- xu)Cn gi4+ #4t, 1iể+ t3! hoKt đ8ng c!
c_ 5un nhà nư\c-
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
54
TI"T J :
a. &'(t động 1 : Thpo lDNn ttj hiuD n<i dDng Kài hL=
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT cho c4c nh/+ t3"nh bà)
V X+ hE) n9u những %hư_ng th]c thGc hiện
th!+ gi! 5u)Cn 5u&n lí nhà nư\c c! công
A.n-
HST th&o luDn t3& lFi-
LVTLợi 6 HS l,)ví AQ-
HSTkk-
Ví AQT Th!+ gi! 5u)Cn b$u c? 5u:c h8i
Th!+ gi! 5u)Cn ]ng c? vào HM@ M
VMT L/% 6 >.) AGng %h4t t3iển 1inh tế đB!
%hư_ng-
L/% 6 việc là+ c! c_ 5u!n 5u&n lí nhà
nư\c t39n b4o-
V X+ đE th!+ gi! g/% 6 1iến để 5u&n lí nhà
nư\c, >E h8i như thế nàoV
HSTkkkk-
V @9u 6 ngh<! c! 5u)Cn th! gi! 5u&n lí nhà
nư\c, >E h8i c! công A.n-
HSTkkk
LVT Lợi 6 th9+ 5u)Cn k
} sà+ ch tG nhi9n-
} sà+ ch >E h8i
} sà+ ch b&n th.n-
LV gợi 6T ThGc hiện +Qc ti9u >.) AGng đ,t
nư\cT zA.n giàu nư\c +Knh, >E h8i công
bang A.n ch v=n +inh{
V @9u những điCu 1iện để đ&+ b&o thGc
hiện 5u)Cn th!+ gi! 5u&n lí nhà nư\c, >E
h8i c! công A.n-
HSTkkk--
VD) đ:i v\i công A.n th" c$n %h&i là+ g" để
thGc hiện t:t 5u)Cn t39nV
HSTkkk--
LVT Lợi 6Tk-
- H7c tD% t:t, l!o đ8ng t:t-
- Th!+ i! >.) AGng l\%, chi đoàn-
N<i dDng Eiến thứ=
W- Jhư_ng hư\ng thGc hiệnT
r T3Gc tiế%T tG +"nh th!+ gi! c4c công
việc thu8c vC 5u&n lí nhà nư\c, >E h8i-
r Li4n tiế%T Thông 5u! đKi biểu c! nh.n
A.n để h7 1iến nghB l9n c_ 5u!n c/ th*+
5u)Cn gi&i 5u)ết-
f- l ngh<!T
- Z&+ b&o cho công A.n c/ 5u)Cn là+
ch, tKo #]c +Knh teng hợ% t3ong >.)
AGng và 5u&n lí đ,t nư\c-
- Công A.n c/ t34ch nhiệ+ th!+ gi! c4c
công việc c! nhà nư\c, gH để đd+ lKi
lợi ích cho b&n th.n, gH-
j- ZiCu 1iện đ&+ b&o thGc hiện-
r @hà nư\cT
- xu) đBnh bang %h4% luDt-
- ;iể+ t3!, gi4+ #4t việc thGc hiện-
r Công A.n
- Hiểu 3Ž n8i Aung, 6 ngh<! và c4ch thGc
hiện-
- @.ng c!o n=ng lGc và tích cGc th!+ gi!
thGc hiện t:t-
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
55
b . &'(t động 2 : Bài tNp
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
Hfớng d“n H* làj Kài tNpF
LVT Te ch]c cho HS gi&i bài tD%-
LVT Lợi 6-
V X+ t4n thành 5u!n điể+ nào Aư\i đ.)V V"
#!oV
!- Chc c4n b8 nhà nư\c +\i c/ 5u)Cn th!+
gi! 5u&n lí nhà nư\c-
b- Th!+ gi! 5u&n lí nhà nư\c, 5u&n lí >E
h8i là 5u)Cn c! +7i ngưFi-
N<i dDng Eiến thứ=
X+ t4n thành 5u!n điể+T
bR %ham gia Uuản 3G nhà nước] Uuản 3G MB
h:i 3à Uu>7n c@a m$i ngưi
V" đ&+ b&o cho công A.n c/ 5u)Cn là+
ch, tKo #]c +Knh teng hợ% t3ong >.)
AGng và 5u&n lí đ,t nư\c-
- Thể hiện t34ch nhiệ+ th!+ gi! c4c công
việc c! nhà nư\c, gH để đd+ lKi lợi ích
cho b&n th.n, gH
T>/ [Hng c%:
xu)Cn th!+ gi! 5u&n lí nhà nư\c, và gH c! công A.n l$ 5u)Cn chính t3B 5u!n t37ng
nh,t đ&+ b&o cho công A.n thGc hiện 5u)Cn là+ ch, t34ch nhiệ+ c! công A.n- Công
A.n %h&i hiểu 3Ž n7i Aug c! 5u)Cn đ/ và 1hông ngbng h7c tD% n.ng c!o nhDn th]c và
n=ng lGc để thGc hiện và #? AQng c/ hiệu 5u&k--
>/ PDn *n:
- VC nhà h7c bài , là+ bài tD%-
- Z7c và t3& lFi t3ư\c n8i Aung c.u hSi-
P/ dJt Linh nghi0m:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
56
@gà) #oKnTk-
B$I 1`: NGH(V V! B-0 V7 T— z#+C
X. YZ[ TT\] !^T RTsOR:
1. >B Liến thức:
- V" #!o c$n %h&i b&o vệ te 5u:c
W @gh<! vQ b&o vệ te 5u:c c! công A.n-
- T34ch nhiệ+ c! b&n th.n-
TT/ >B Lt năng:
- ThưFng >u)9n 3(n lu)ện #]c 1hSd, lu)ện tD% 5u.n #G, th!+ gi! c4c hoKt đ8ng b&o vệ !n
ninh t3Dt tG p n_i cư t3I và t3ong t3ưFng h7c-
- Tu)9n 3u)Cn vDn đ8ng bKn b( và ngưFi th.n thGc hiện t:t ngh<! vQ b&o vệ te 5u:c-
TTT/ >B thái độ:
- Tích cG th!+ gi! c4c hoKt đ8ng thGc hiện ngh<! vQ b&o vệ te 5u:c-
- S•n #àng là+ nhiệ+ vQ b&o vệ te 5u:c
!. [&]`O !a M&hiOR TTjO Pkl &_[:
T/ Riá' Ai:n:
- @ghi9n c]u SL;, SLV, #oKn 1< gi4o 4n-
- 2&ng %hQ, %hiếu h7c tD%-
- O8t #: bài tD% t3Rc nghiệ+-
- Hiến %h4% n=+ HNNW- suDt ngh<! vQ 5u.n #G-
TT/ &1c Qinh:
- H7c thu8c bài cy-
- sà+ c4c bài tD% t3ong #4ch gi4o 1ho!-
[. TTcO TdeO& 3\O 3iM:
T. Ổn định tổ chức 6"$:
TT. Kiểm tra bài c:
TTT. !ài m"i:
1#IDt AEn đB:
LV T - gi\i thiệu bài th_ th$n c! sí ThưFng ;iệt t3ong cu8c 1h4ng chiến ch:ng T:ng
-24c HY đE 1h…ng đBnh ch.n líT ;hông c/ g" 5u6 h_n đ8c lD% tG Ao
2#Triển Lhai các h'(t động:
a. h'(t động 1: .Gt AHn ;I
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT cho HS 5u!n #4t &nh và th&o luDnT
¢nh HT chiến #< h&i 5u.n b&o vệ vUng biển
c! te 5u:c-
¢nh WT M.n 5u.n nữ cyng là +8t t3ong
những lGc lượng b&o vệ te 5u:c-
¢nh fT T"nh c&+ c! thế hệ t3€ v\i ngưFi
+h c/ công g/% %h$n b&o vệ te 5u:c-
V X+ c/ #u) ngh< g" 1hi >d+ c4c b]c &nhV
HSTkk
N<i dDng Eiến thứ=
IF .Gt AHn ;I
Su) ngh< c! d+T
@hững b]c &nh t39n giI% d+ hiểu được
t34ch nhiệ+ b&o vh te 5u:c c! +7i công
A.n t3ong chiến t3!nh cyng như t3ong h|!
b"nh-
2&o vệ te 5u:c là t3! chw# nhiệ+ c! toàn
A.n, là ngh<! vQ thi9ng li9ng c!o 5u6 c!
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
57
Tiết:
31
V 2&o vệ te 5u:c là t34ch nhiệ+ c! !iV
HST kkkk
công A.n-
b. h'(t động 2: Hfớng d“n H* ttj hiuD n<i dDng Kài hL=
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT Te ch]c cho HS th&o luDn nh/+T
HST Chi! HS thành j nh/+
@h/+ HT 2&o vệ te 5u:c là g"V
HST th&o luDn t3& lFi-
@h/+ WT V" #!o %h&i b&o vệ te 5u:cV
HSTkkk
V 2&o vệ te 5u:c b!o gY+ những n8i Aung
g"V
LVT •ng ch! t! đE %h&i chiến đ,u và chiến
thRng b!o nhi9u 1€ thU t3ong #u:t j~~ n=+
lBch #?, đ,t nư\c tb Hà Li!ng đ9n# Cà O!u
là Ao ông ch! t! >.) AGng n9n-
T3ong >E h8i c|n nhiCu ti9u cGc, công t4c
lEnh đKo, 5u&n lí c|n 1[+- ;€ thU đ!ng lợi
AQng %h4 ho!B chIng t!-
V HS chIng t! c$n %h&i là+ g" để b&o vệ te
5u:cV
HSTkk-
V X+ hE) 1ể H #: ngà) 1c niệ+ và lm l\n
t3ong n=+ vC 5u.n #GV
HST @gà)WWiHW, ngà) W„i„k
V @9u đ8 tuei th!+ gi! nhD% ngyV
HST tb HŒ Aến W„ tuei-
LVT ;ết luDn chu)ển 6-
2&o vệ te 5u:c là ngh<! vQ thi9ng li9ng c!o
5u6 c! công A.n-
LVT Lợi 6-
V X+ t4n thành 5u!n điể+ nào Aư\i đ.)V V"
#!oV
!- Chc c4n b8 nhà nư\c +\i c/ 5u)Cn th!+
gi! 5u&n lí nhà nư\c-
b- Th!+ gi! 5u&n lí nhà nư\c, 5u&n lí >E
h8i à 5u)Cn c! +7i ngưFi-
N<i dDng Eiến thứ=
IIF N<i dDng Kài hL=F
H- 2&o vệ te 5u:c là b&o vệ đ8c lD%, ch
5u)Cn th:ng nh,t và toàn vhn lEnh the
c! te 5u:c, b&o vệ chế đ8 g HC@ và
nhà nư\c CHgHC@V@-
W- 2&o vệ te 5u:c b!o gY+T
- g.) AGng lGc lượng 5u:c %h|ng toàn
A.n-
- ThGc hiện ngh<! vQ 5u.n #G-
- ThGc hiện chính #4ch hDu %hư_ng 5u.n
đ8i-
- 2&o vệ t3Dt tG !n ninh >E h8i-
f- V" #!o %h&i b&o vh te 5u:cV
( Lhi như b9n t34i)
j- T'4ch niệ+ c! HST
- '! #]c h7c tD% tu Aưtng đKo đ]c-
- '(n lu)ện #]c 1hSd, lu)ện tD% 5u.n #G-
- Tích cGc th!+ gi! %hong t3ào b&o vệ
t3Dt tG !n ninh t3ong t3ưFng h7c và n_i cư
t3I-
- S•n #àng th!+ gi! ngh<! vQ 5u.n #G,
vDn đ8ng ngưFi 14c là+ ngh<! vQ 5u.n
#G-
z CF đ8c lD% %h&i được nhu:+ bang +4u-
Ho! đ8c lD% %h&i được tư\i bang +4u{
( @gu)mn Th4i H7c)
T>. [Hng c%:
-LVT Cho HS li9n hệ c4c hoKt đ8ng b&o vệ te 5u:c-
-HST Li\i thiệu vC hoKt đ8ng b&o vệ te 5u:c-
>. PDn *n: VC nhà h7c bài , là+ bài tD%, đ7c và t3& lFi t3ư\c n8i Aung c.u hSi-
P. doT KTO& OR&TjY TTcT Pkl:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
@gà) #oKnTk-
B$I 1a: *+NG Cw .40 .˜C V$ T#RN THŠ0 2H&2 L#3T
X. YZ[ TT\] !^T RTsOR:
1. >B Liến thức:
- Thế nào là #:ng c/ đKo đ]c và tu.n thdo Jh4% luDt-
- O:i 5u!n hệ giữ! #:ng c/ đKo đ]c và tu.n thdo %h4% luDt-
- Zể #:ng c/ đKo đ]c và tu.n thdo %h4% luDt c.n %h&i h7c tD% và 3(n lu)ện nhu thế nàoV
TT/ >B Lt năng:
- 2iết gi!o tiế% ]ng >? c/ v=n h/!, c/ đKo đ]c và tu.n thdo %h4% luDt-
- 2iết %h.n tích đ4nh gi4 c4c hành vi vC đKo đ]c và tu.n thdo %h4% luDt c! b&n th.n và
+7i ngưFi >ung 5u!nh-
TTT/ >B thái độ:
- Jh4t t3iển những t"nh c&+ lành +Knh đ:i v\i +7i ngưtiug 5u!nh-
- C/ 6 chí, nghB lGc và hoài bEo tu Aưtng để t3ưp thành công A.n t:t c/ ích-
!. [&]`O !a M&hiOR TTjO Pkl &_[:
T/ Riá' Ai:n:
- @ghi9n c]u SL;, SLV, #oKn 1< gi4o 4n-
- 2&ng %hQ, %hiếu h7c tD%-
- O8t #: bài tD% t3Rc nghiệ+-
- Hiến %h4% n=+ HNNW- suDt ngh<! vQ 5u.n #G-
TT/ &1c Qinh:
- H7c thu8c bài cy-
- sà+ c4c bài tD% t3ong #4ch gi4o 1ho!-
[. TTcO TdeO& 3\O 3iM:
T. Ổn định tổ chức 6"$:
TT. Kiểm tra bài c:
TTT. !ài m"i:
1# IDt AEn đB: LV T Zư! 3! c4c hànhvi #!u T
- Chào hSi lm %h[% v\i th$)cô - Ch=+ #/c b/ +h 1hi :+ đ!u
- Zt H d+ b[ bB ngE đ]ng AD)- - 2: +h 1inh Ao!nh t3:n thuế-
V @hững hành vi t39n đE thGc hiện t:t, chư! t:t vC những chu*n +Gc đKo đ]c g" V
2# Triển Lhai các h'(t động:
a. h'(t động 1: Thpo lDNn ttj hiuD n<i dDng ph@n ;Gt AHn ;I
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT )9u c$u HS đ7c Sg1-
LVT Lợi 6 HS t3& lFi c4c c.u hSi
H- @hững chi tiết nào thể hiện @gu)mn H&i
ThoKi là ngưFi #:ng c/ đKo đ]cV
HSTkkk-
H- @hững biểu hiện vC #:ng c/ đKo đ]cT
N<i dDng Eiến thứ=
IF .Gt AHn ;I
H-@gu)mn H&i ThoKi † O8t t,+ gư_ng vC
#:ng c/ đKo đ]c và là+ việc thdo Js
W- @hững biểu hiện #:ng và là+ việc thdo
%h4% luDt-
- sà+ thdo %h4% luDt
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
59
Tiết:
32
- 2iết tG tin, t3ung thGc
- Ch=+ lo đFi #:ng VC TT cho +7i ngưFi-
- T34ch nhiệ+, n=ng đ8ng #4ng tKo-
- @.ng c!o u) tín c! đ_n vB, công t)
W- @hững biểu hiện nào chững tS @HT là
ngưFi #:ng và là+ việc thdo %h4% luDt-
HSTkkk--
f- Z8ng c_ nào thôi thIc !nh là+ được việc
đ/V Z8ng c_ đ/ thể hiện %h*+ ch,tV
HSTkk--
j- Việc là+ c! !nh đE đd+ lKi lợi ích g"
cho b&n th.n, +7i ngưFi và >E h8iV
HSTk
LVT ;ết luDnk
- Li4o AQc cho +7i ngưFi 6 th]c %h4%
luDt và 1c luDt l!o đ7ng-
- Op 38ng #&n >u,t thdo xZ c! Js
- ThGc hiện 5u) đBnh n8% thuế và đ/ng
b&o hiể+-
- su.n %h&n đ:i , đ,u t3!nh v\i c4c hiện
tượng ti9u cGc-
f- Z8ng c_ thIc đ*) !nh là T ( SL;)
;sT S:ng và là+ việc như !nh @HT là
c:ng hiến cho đ,t nư\c, +7i ngưFi , là
t3ung t.+ đoàn 1ết, %h4t hu) #]c +Knh t3í
tuệ c! 5u$n chIng, c:ng hiến cho gH,
cho công việc, đd+ lKi lợi ích cho tD% thể
t3ong đ/ c/ lợi ích c! c4 nh.n, gi! đ"nh
và >E h8i-
b. h'(t động 2: Ttj hiuD n<i dDng Kài hL=
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT Te ch]c cho HS th&o luDnT
V Thế nào là #:ng c/ ZZ và tu.n thdo JsV
LVT Lợi 6 những chu*n +Gc đKo đ]c T
T3ung hiếu, lm, @gh<!-
V xu!n hệ giữ! #:ng c/ đKo đ]c và là+
thdo %h4% luDtV
HSTkkkk-
LVT @gưFi #:ng c/ ZZ là ngưFi thể hiệnT
- O7i ngưFi ch=+ lo lợi ích chung
- Công việc c/ t34ch nhiệ+ c!o-
- Oôi t3ưFng #:ng lEnh +Knh, b&o vệ giữ
g"n t3Dt tG !n toàn >E h8i-
V l ngh<! c! #:ng c/ ZZ và là+ việc thdo
%h4% luDtV
HSTkkk-
V Z:i v\i HS chIng t! c$ %h&i là+ g"V
HSTkk-
HS là ng!) t39n l\% bài H, W
LVT nhDn >[t chữ! bài cho HS
LVT 1ết luDn 3It 3! bài h7c cho HS-
N<i dDng Eiến thứ=
IIF N<i dDng Kài hL=:
H- S:ng c/ ZZ làT #u) ngh< và HZ thdo
những chu*n +Gc ZZ gH‰ biết ch=+ lo
đến +7i ngưFi, đến công việc chung‰ biết
gi&i 5u)ết hợ% lí giữ! 5u)Cn lợi và @V‰
s,) lợi ích c! gH, c! MT là +Qc ti9u
#:ng và 1i9n t3" để thGc hiện +Qc ti9u đ/-
W- Tu.n thdo Jh4% luDtT sà #:ng và hành
đ8ng thdo những 5u) đBnh c! %h4% luDt
f- xu!n hệ giữ! c/ ZZ và tu.n thdo JsT
ZKo đ]c là %h*+ ch,t bến vững c! +^i
c4 nh.n, n/ là đ8ng lGc điCu chcnh hành
vi nhDn th]c, th4i đ8 t3ong đ/ c/ HVi Js-
@gưFi c/ ZZ th" biết thGc hiện t:t Js
j- l ngh<!T
- LiI% con ngưFi tiến b8 1hông ngbng,
là+ được nhiCu việc c/ ích và được +7i
ngưFi )9u 5u6, 1ính t37ng-
- Z:i v\i HST
ThưFng >u)9n tG 1iể+ t3! đ4nh gi4 hành
vi c! b&n th.n-
nnn- 2ài tD%-
T>. [Hng c%: Li4o vi9n đư! 3! bài tD% t"nh hu:ng và %hiếu h7c tD%
>. PDn *n: - VC nhà h7c bài , là+ bài tD%-
- Z7c và t3& lFi t3ư\c n8i Aung c.u hSi-
P. doT KTO& OR&TjY TTcT Pkl:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
@gà) #oKnT
2ài ÔN T32 H%C ': II
X. YZ[ TT\] !^T RTsOR:
- LiI% HS c/ điCu 1iện ôn tD%, hệ th:ng lKi c4c 1ến thưc đE h7c t3ong h7c 1" nn, nR+ được
những 1iến th]c c_ b&n, t37ng t.+, là+ được c4c bài tD% t3ong #4ch gi4o 1ho!-
- TKo cho c4c d+ c/ 6 th]c ôn tD%, h7c bài và là+ bài-
- HS c/ %hư_ng %h4% là c4c AKng bài tD%, đ0c biệt là 4% AQng c4c 1iến th]c đE được h7c
vào t3ong cu8c #:ng-
!. [&]`O !a M&hiOR TTjO Pkl &_[:
T/ Riá' Ai:n:
- @ghi9n c]u SL;, SLV, #oKn 1< gi4o 4n-
- 2&ng %hQ, %hiếu h7c tD%-
- O8t #: bài tD% t3Rc nghiệ+-
TT/ &1c Qinh:
- H7c thu8c bài cy-
- sà+ c4c bài tD% t3ong #4ch gi4o 1ho!--
[. TTcO TdeO& 3\O 3iM:
T. Ổn định tổ chức 6"$:
TT. Kiểm tra bài c:
H- S:ng c/ đKo đ]c là g"V Thế nào là tu.n thdo Jh4% luDtV @9u +:i 5u!n hệ V
W- HS c$n %h&i là+ g" để #:ng c/ đKo đ]c và tu.n thdo %h4% luDtV
HST t3& lFi thdo n8i Aung bài h7c-
LVT @hDn >[t, cho điể+-
TTT. !ài m"i:
1#IDt AEn đB:
2#Triển Lhai các h'(t động:
a. h'(t động 1:
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
Giới thieD KàiF
Tb đ$u h7c 1" nn đến giF, th$) t3| t! đE
h7c được Œ bài v\i những %h*+ ch,t đKo
đ]c và những v,n đC %h4% luDt c$n thiết
t3ong cu8c #:ng c! +:i ngưFi và >E h8i-
VD) để hệ th:ng lKi c4c bài h7c đ/, th$) t3|
t! #ƒ nghi9n c]u bài h7c hô+ n!)ž
N<i dDng Eiến thứ=
b. h'(t động 2: @8i Aung ôn tD%
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
LVT Z0t c4c c.u hSi th&o luDn nh/+T
H- X+ hE) n9u t34ch nhiệ+ c! th!nh ni9n
t3ong #G nghiệ% C@H - HZH đ,t nư\cV
V @hiệ+ vQ c! th!nh ni9n HS chIng t! là
N<i dDng Eiến thứ=
I/ 2h@n lq thDyết:
HiT34ch nhiệ+ c! th!nh ni9nT '! #]c
h7c tD% VH, ;H;T, tu Aưtng đKo đ]c, tư
tưpng chính t3Bkkk
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
61
Tiết:
33
g"V
HS kk--
W- Hôn nh.n là g"V n9u những 5u) đBnh c!
Jh4% luDt nư\c t! vC hôn nh.nV Th4i đ8 và
t34ch nhiệ+ c! chIng t! như thế nào
HSTkkk-
f- ;inh Ao!nh là g"V Thế nào là 5u)Cn tG Ao
1inh Ao!nhV Thuế là g"V @9u t4c AQng c!
thuếV
HSTkkkkk-
j- s!o đ8ng là g"V Thế nào là 5u)Cn và
ngh<! vQ l!o đ8ng c! công A.nV
X+ hE) n9u những 5u) đBnh c! nhà nư\c
t! vC l!o đ8ng và #? AQng l!o đ8ngV
HSTikkk--
q- Vi %hK+ %h4% luDt là g"V n9u c4c l!7i vi
%hK+ %h4% luDtV
Thế nào là t34ch nhiện %h4% líV @9u c4c loKi
t34ch nhiệ+ %h4% líV
H7c #inh c$n %h&i là+ g"kV
HSkkkkkkkk
•- Thế nào là 5u)Cn th! gi! 5u&n lí nhà
nư\c, 5u&n l6 >E h8iV
Công A.n c/ thể th!+ gi! bang những c4ch
nàoV @hà nư\c đE tKo điCu 1iện cho +7i
công A.n thGc hiện t:t 5u)Cn nà) 3! #!oV
HSTkkkkk-
„- 2&o vệ te 5u:c là g"V V" #!o t! lKi %h&i
b&o vệ te 5u:cV
HS chIng t! c$n %h&i là+ g" để b&o vệ te
rHS c$n %h&i h7c tD% 3(n lu)ện để chu*n
bB hành t3!ng vào đFik
W- Hôn nhDn là #G li9n 1ết đ0c biệt giữ! H
n!+ và H nữk-
r @hững 5u) đBnh c! %h4% luDtT
- Hôn nh.n tG ngu)ện tiến b8k
- Hôn nh.n 1o %h.n biệt tôn gi4o--
- Vợ chYng c/ ngh<! vQ tGc hiện chính
#4ch A.n #: và 1ế hoKch h/!k-
f- ;inh Ao!nh là hoKt đ8ng #&n >u,t, ABch
vQ và t3!o đei hàng ho4k-
r xu)Cn tG Ao ;M là 5u)Cn công A.n c/
5u)Cn lG! ch7n h"nh th]c te ch]c ;Tk
r Thuế là H %h$n thu nhD% +à công A.n
và c4c te ch]c 1inh tếk
j- s!o đ8ng là hoKt đ8ng c/ +Qc đích
c! con gưFi nha+ tKo 3! c! c&ik--
r O7i ngưFi c/ ngh<! vQ l!o đ8ng để tG
nuôi #:ng b&n th.nk
r C,+ nhDn t3€ d+ chư! đ Hq tuei vào
là+ việck
q- Vi JhK+ %h4% luDt là hành vi t34i %h4%
luDt, c/ l^ik
r T34ch nhiệ+ %h4% lí là ngh<! vQ đ0c
biệt +à c4c c4 nh.n te ch]c c_ 5u!n vi
%hK+ %h4% luDt %h&i ch,% hànhk--
r O7i công A.n %h&i thGc hiện t:t Hiến
%h4% và Jh4% luDt, HS c$n %h&i h7c tD%
và t"+ hiểuk
•- xu)Cn k- sà công A.n c/ 5u)CnT
th!+ gi! bàn bKc, te ch]c thGc hiện, gi4+
#4t và đ4nh gi4k
r Công A.n c/ thể th!+ gi! bang W c4chT
T3Gc tiế% ho0c gi4n tiế%-
r @hà nư\c tKo +7i điCu 1iện để công
A.n thGc hiện t:t 5u)Cn và ngh<! vQ
nà)kk--
„- 2&o vệ te 5u:c là b&o vệ đ8c lD%, ch
5u)Cn, th:ng nh,t và toàn vhn lEnh the
c! te 5u:c, b&o vệ chế A7 gHC@k-
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
62
5u:cV
HSTkkk
Œ- Thế nào là #:ng c/ đK đ]c và tu.n thdo
%h4% luDtV @9u +:i 5u!n hệV l ngh<!--V
HSTkk--
r @on #ông t! c/ được là Ao ch! ông t!
đE đe b!o >ư_ng +4u để b&o vệk
r HS c$n %h&i h7c tD% tu Aưtng đKo đ]c
và 3(n lu)ện #]c 1ho€k-
Œ- S:ng c/ đKo đ]c là #u) ngh< và hành
đ8ng thdo những chu*n +Gc đKo đ]c >E
h8ik-
r Z.) là )ếu t: giI% +^i ngưFi tiến b8
1hông ngbngk-
II/2h@n Kài tNp:
T>. [Hng c%:
-Li4o vi9n đư! 3! bài tD% t"nh hu:ng và %hiếu h7c tD% cho h7c #inh
-H7c #inh là+ bài vào %hiếu h7c tD%
-Li4o vi9n g7i +8t #: d+ l9n là+ bài
-Li4o vi9n nhDn >[t và đư! 3! đ4% 4n đIng
>. PDn *n:
- VC nhà h7c bài, là+ bài tD%-
- Chu*n bB cho tiết #!u 1iể+ t3! h7c 1"
P. doT KTO& OR&TjY TTcT Pkl:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
63
@gà) #oKnT
'I_ T9V H%C ': II


X. YZ[ TT\] !^T RTsOR:
T/ >B Liến thức: LiI% h7c #inh 1hRc #.u c4c 1iến th]c c_ b&n đE h7c-
TT/ >B Lt năng: H7c #inh biết vDn AQng 1iến th]c đE h7c vào thGc tế
TTT/ >B thái độ: @ghi9+ tIc 1hi là+ bài 1iể+ t3!
!. [&]`O !a M&hiOR TTjO Pkl &_[: ZC 1iể+ t3! %hoto #•n
[. TTcO TdeO& 3\O 3iM:
T. Ổn định tổ chức 6"$:
TT. Kiểm tra Q; ch.Sn bị cHa &9:
TTT. R> $hát đB ch' &9:
.I Eiuj tB?
V/ ? tBNn T
CQ= =h> ;I / n<i dDng
CQ= jứ= ;< tf dDy
NhNn Kiết ThŽng hiuD VNn d•ng
TN TL TN TL TN TL
Hi xu)Cn và ngh<! vQ c!
công A.n t3ong hôn nh.n-
C.u WT
~,qđ-
Wi xu)Cn tG Ao 1inh Ao!nh và
ngh<! vQ đ/ng thuế-
C.u HT
~,qđ-
C.u H T
H,qđ-
fi xu)Cn và ngh<! vQ l!o
đ8ng c! công A.n-
C.u W T
~,qđ-
C.u W T
Hđ-
C.u qT
~,qđ-
ji Vi %hK+ %h4% luDt và t34ch
nhiệ+ %h4% l6 c! công A.n-
C.u f T
W,qđ-
C.u jT
~,qđ-
qi xu)Cn th!+ gi! 5u&n l6
nhà nư\c c! công A.n-
C.u fT
~,qđ-
•i @gh<! vQ b&o vệ Te xu:c-
„i S:ng c/ đKo đ]c và tu.n
thdo %h4% luDt-
C.u j T
H,qđ-
C.u
• T
~,qđ-
T•ng sˆ =mD J M 1 J M
T•ng sˆ ;iuj 1 MyX oyX MyX 1yX
B/ .I thi T ( đính 1(+ thdo )-
'I_ T9V H%C '™ II W N~j hL= : Jooh š Jo1oF
OônT GiQo 1•= CŽng 1mn-
ThFi gi!n T jq %hIt ( 0hông HC thi gian phát F7 )
I/ TBi= nghiej T ( f điể+ )- (;ho!nh t3|n vào 6 đIng)- O^i c.u t3& lFi đIng ~,q đ-
1/ {m đvng | A"i | Liến nà' Qa. đ,/}
!- Z/ng thuế là để >.) AGng c_ 5u!n nhà nư\c-
b- Z/ng thuế là để nhà nư\c chi ti9u cho những công việc chung-
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
64
Tiết: MT
c- Z/ng thuế là để >.) AGng t3ưFng h7c-
A- Z/ng thuế là để >.) AGng bệnh viện-
2/ OhGng hành Ai nà' Qa. đ,/ 6à trái A"i 4./ định cHa nhà n)"c AB hCn nh,n}
!- ;ết hôn 1hông %h.n biệt tôn gi4o-
b- ;ết hôn 1hi đ!ng c/ vợ ho0c c/ chYng-
c- Ch! +h hư\ng APn, g/% 6 cho con t3ong v,n đC hôn nh.n-
A- C& !,b,c- đCu #!i-
3/ {m tán thành nhGng 4.an điểm nà' Qa. đ,/}
!- Chc c/ c4n b8 công ch]c @@ +\i c/ 5u)Cn th!+ gi! 5u&n l6 @@ và gH-
b- Th!+ gi! 5u&n l6 nhà nư\c và >E h8i là 5u)Cn c! t,t c& +7i ngưFi-
c- Th!+ gi! 5u&n l6 nhà nư\c và gH là 5u)Cn c! t,t c& +7i công A.n Việt @!+-
A- Th!+ gi! xs@@ và SH là 5u)Cn và t34ch nhiệ+ c! t,t c& +7i CM Việt @!+-
@/ Trách nhi0m hFnh Q; đ)7c á$ *?ng ch' đ%i t)7ng nà' Qa. đ,/}
!- @gưFi c/ hành vi vi %hK+ c4c ngu)9n tRc 5u&n l6 c! nhà nư\c-
b- @gưFi c/ hành vi ngu) hiể+ cho >E h8i-
c- @gưFi c/ hành vi vi %hK+ 5u)Cn #p hữu công nghiệ%-
A- @gưFi c/ hành vi vi %hK+ n8i 5u) c! te ch]c-
g/ & 1g t.ổi 6à h1c Qinh 6"$ y. Y.%n cV Ai0c 6àm để giJ$ đ~ gia đFnh. Th•' •m & $h=i
6àm cách nà' tr'ng các cách Qa.:
!- gin vào bi9n chế, là+ việc t3ong c4c c_ 5u!n nhà nư\c-
b- gin là+ hợ% đYng-
c- Op >ưpng #&n >u,t, thu9 +ư\n l!o đ8ng-
A- Op c! hàng 1inh Ao!nh, 3Yi vb! h7c vb! t3ông coi c! hàng-
m/ Khi nVi đến Aai trn cHa đ(' đức Aà $há$ 6.<t5 cV ng)ui ch' r€ng:
!- Jh4% luDt là %hư_ng tiện Au) nh,t để 5u&n l6 >E h8i-
b- Chc c$n %h4% luDt nghi9+ +inh là #ƒ 5u&n l6 được >E h8i-
c- ThGc hiện đIng đKo đ]c và %h4% luDt là+ cho 5u!n hệ >E h8i t:t đh% h_n-
A- C.u !,b- đIng-
II/ Tk lDNn T ( ` ;iuj )-
CmD 1 T Th.ế 6à gF} >F Qa' th.ế cV tác *?ng ổn định thị tr)ung} ( H,q đ )-
CmD J T Thế nà' 6à 4./Bn Aà nghĩa A? 6a' động cHa cCng *,n}
&7$ đvng 6a' động 6à gF} ( H,q đ )-
CmD M T Trách nhi0m $há$ 6| cV | nghĩa nh) thế nà'} ( W,q đ )-
CmD T T Thế nà' 6à Q%ng cV đ(' đức Aà t.,n th•' $há$ 6.<t} ( H,q đ )-
.&2 &N B$I 'I_ T9V H%C '™ II
I/ TBi= nghiej T ( M ;iuj )- bTi c)u t&ả 3i FNng FưSc c]d F-
C.u H T - b- C.u W T - b- C.u f T - A- C.u j T - b- C.u q T - b- C.u • T - c-
II/ Tk lDNn T ( ` ;iuj )-
CmD 1 T (1yX ;)-
-%hu2 3à m:t ph<n t&ong thu nhDp mà công W)n 6à te ch`c Hinh t2 có nghfa 6g n:p 6ào
ng)n !ách nhà nước FC chi ti#u cho nh8ng công 6iệc chung ,như an ninh] Uu;c phhng] chi
t&ả 3ương cho công ch`c] M)> W9ng t&ưng h$c] bệnh 6iện] 3àm Fưng !á] c<u c;ngRRR
,IF1R
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
65
-%hu2 bao gam có m:t hệ th;ng thu2] áp Wgng cho m$i 3fnh 69c ho"t F:ng MB h:i Hhác
nhauR ,c]dF1R
-bTi 3o"i thu2 có nhi7u m`c thu2 Mu\t Hhác nhau] có tác Wgng Hhu>2n HhGch] ưu ti#n phát
t&iCn hoic h"n ch2 nh8ng mit hàng] nh8ng ngành ngh7 t&ong n7n Hinh t2R ,c]dF1R
CmD J T ( 1yX ; )-
-*u>7n 3ao F:ng c@a công W)n 3à : Công W)n có Uu>7n t9 Wo !j Wgng !`c 3ao F:ng c@a
mAnh FC h$c ngh7] tAm Hi2m 6iệc 3àm] 39a chon ngh7 nghiệp có Gch cho MB h:i] F.m 3"i thu
nhDp cho bản th)n 6à gia FGnhR ,c]JdF1R
-Nghfa 6g 3ao F:ng c@a công W)n 3à : b$i ngưi phải 3ao F:ng] có nghfa 6g 3ao F:ng FC
t9 nuôi !;ng bản th)n] nuôi !;ng gia FAnh] góp ph<n !áng t"o &a c@a cải 6Dt ch\t 6à tinh
th<n cho MB h:i] Wu> t&A 6à phát t&i2n F\t nướcR ,c]JdF1R
-'Sp Fang 3ao F:ng 3à !9 thoả thuDn gi8a ngưi 3ao F:ng 6à ngưi !` Wgng 3ao F:ng] 67
6iệc 3àm có t&ả công] 67 Fi7u Hiện 3ao F:ng] 67 Uu>7n 6à nghfa 6g c@a mTi b#n t&ong Uuan
hệ 3ao F:ngR %&#n cơ !Z t9 ngu>ện]bAnh FkngR,IF1
CmD M T ( JyX ; )-
-%&lng ph"t] ngVn ngla] cải t"o] giáo Wgc ngưi 6i ph"m pháp 3uDtR ,c]dF1
-Giáo Wgc Y th`c tôn t&$ng 6à ch\p hành nghi#m chmnh pháp 3uDtR ,c]dF1R
-nVn F. m$i ngưi Hhông FưSc 6i ph"m pháp 3uDt ,c]dF1R
-'Anh thành] bai Wưong 3hng tin 6ào pháp 3uDt 6à công 3Y t&ong nh)n W)n ,c]dF1
-NgVn chin] h"n ch2] Moá b^ 4((L t&ong m$i 3fnh 69c c@a Fi !;ng MB h:iR ,c]dF1R
CmD T T ( 1yX ; )-
-/;ng có F"o F`c 3à !u> nghf] hành F:ng th.o nh8ng chupn m9c F"o F`c MB h:iq bi2t
chVm 3o F2n m$i ngưi] F2n công 6iệc chungq bi2t giải Uu>2t hSp 3Y gi8a Uu>7n 3Si 6à
nghfa 6gq 3\> 3Si Gch c@a MB h:i] c@a W)n t:c 3àm mgc ti#u !;ng 6à Hi#n t&A ho"t F:ng FC
th9c hiện mgc FGch FóR ,IF1R
-%u)n th.o (L 3à 3uôn !;ng 6à hành F:ng th.o nh8ng Uu> F+nh c@a pháp 3uDtR ,c]dF1
T>. [Hng c%: @hRc nhp hi# -
>. PDn *n:
- Chu*n bB cho tiết #!u ngoKi 1h/! -
- T"+ hiểu c4c t4c hKi c! tệ nKn >E h8i-
P. doT KTO& OR&TjY TTcT Pkl:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
66
@gà) #oKnT
thùc hµnh ngo¹i khãa vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cña ®Þa ph-
¬ng
TÊm g¬ng ngêi tèt, viÖc tèt
X. YZ[ TT\] !^T RTsOR:
T/ >B Liến thức: LiI% HS t"+ hiểu những gư_ng ngưFi t:t,việc t:t p đB! %hư_ng 5u! c4c
n8i Aung đE h7c- @hDn biết được c4c biểu hiện vC c4c tệ nKn >E h8i-
TT/ >B Lt năng: 2iết 4% AQng những điCu đE h7c vào thGc tế cu8c #:ng, 3(n lu)ện 1< n=ng
đ4nh gi4 v,n đC >E h8i-
TTT/ >B thái độ: C/ 6 th]c 3(n lu)ện b&n th.n, để c/ đ %h*+ ch,t n=ng lGc t3p thành
ngưFi c/ ích cho gi! đ"nh và >E h8i-
!. [&]`O !a M&hiOR TTjO Pkl &_[:
T/ Riá' Ai:n:
- @ghi9n c]u tài liệu #oKn bài-
- @9u c4c t,+ gư_ng ngưFi t:t, việc t:t-
TT/ &1c Qinh: T"+ hiểu c4c t,+ gư_ng ngưFi t:t, việc t:t p đB! %hư_ng-
[. TTcO TdeO& 3\O 3iM:
T. Ổn định tổ chức 6"$:
TT. Kiểm tra bài c:
TTT. !ài m"i:
1#IDt AEn đB: Zể giI% c4c d+ vDn AQng những n8i Aung, 1iến th]c đE h7c vào thGc tế
cu8c #:ng- Tiết h7c hô+ n!) chIng cUng t"+ hiểuk
2#Triển Lhai các h'(t động:
a. h'(t động 1: Nếp sˆng A~n hoQ „ ;iạ phfsng
Hoạt ;<ng =>? th@y Aà tBC
C4c gi! đ"nh n_i d+ cư t3I c/ nế% #:ng
như thế nàoV (Jh*+ ch,t đKo, 5u!n hệ ,
1inh tếk)-
X+ hE) 1ể +8t #: gi! đ"nh c/ nế% #:ng
v=n ho4 +à d+ biếtV
Z! #: c4c gi! đ"nh c/ l:i #:ng lành +Knh,
9+ ,+, hKnh %hIc- @hưng c|n +8t #: gi!
đ"nh chư! c/ l:i #:ng lành +Knh, hKnh
%hIc, như c|n +Rc %h&i c4c tệ nKn >E
h8ik
@9u c4c tệ nKn >E h8i +à d+ biếtV
Mo đ.u +à c/ những tệ nKn nà)V (TD%
t3ung p đ8 tuei nào nhiCu nh,tV)-
T3ư\c những #G việc t39n, chính 5u)Cn
đB! %hư_ng đE c/ biện %h4% g" để ng=n
N<i dDng Eiến thứ=
1W Nếp sˆng A~n hoQ „ ;iạ phfsng: n1o›•
- Zoàn 1ết, 5u!n t.+, giI% đt lPn nh!u
t3ong +7i l<nh vGc-
- Ch! +h +Pu +Gc-
- Con ch4u ch=+ ngo!n, h7c giSi, lm %h[%-
- Con c4i đCu được đi h7c, ch=+ #/c chu
đ4o-
- Li! đ"nh ch=+ lo %h4t t3iển 1inh tế-
- Sinh đ€ c/ 1ế hoKch-
- Vệ #inh đưFng ngŽ >/+ #Kch đh%-
- Liữ g"n t3Dt tG !n ninh-
JW BiuD hien =>? =Q= te nạn rœ h<i: n11›•
- CF bKc, nghiện ngD%, +Ki A.+, t38+ cR%-
- Mo lưFi l!o đ8ng, h!+ ch_i, đu! đ|i ,
1hông nghd lFi ông bà, ch! +h, th$) cô-
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
67
Tiết: MX
ch0nV
Chính 5u)Cn đB! %hư_ng đE c/ những
biện %h4% gi4o AQc, tKo công =n việc là+
và >? l6 nghi9+ +inhk
v/ Thpo lDNn:
sà HiS d+ #ƒ là+ g" để g/% %h$n vào
việc >.) AGng gi! đ"nh v=n ho4V
sà HiS c$n n^ lGc h7c tD% tu Aưtng đKo
đ]c để c/ đ %h*+ ch,t và n=ng lGc t3p
thành ngưFi công A.n c/ ích cho gi! đ"nh
và >E h8i-
;hi th,) c4c hành vi vi %hK+ %h4% luDt
d+ #ƒ là+ g"V
O^i chIng t! c$n n9u c!o tinh th$n t34ch
nhiệ+ %h9 %h4n t: c4o c4c hành vi là+
t34i %h4% luDt >.+ hKi đến tài #&n nhà
nư\c và công A.nk
-£ Th!nh thiếu ni9n-
MW Vie= làj =>? ;†? phfsng: na›•
- Li4o AQc, nhRc nhp, %h9 b"nh-
- JhKt hành chính-
- TKo công =n, việc là+-
- Zư! đi c&i tKo-
- xu!n t.+, đ8ng vi9n, giI% đt c4c gi!
đ"nh c/ hoàn c&nh t39n-
TW Liƒn he thk= tế: n1o›•
- Ch=+ chc h7c tD%-
- Tích cGc th!+ gi! c4c hoKt đ8ng p t3ưFng
l\% và ngoài >E h8i-
- Tu Aưtng đKo đ]c, nghd lFi ông bà, ch!
+h, th$) cô AK) b&o-
- Zoàn lết v\i bKn b( và +7i ngưFi >ung
5u!nh-
- ‡9u thư_ng, giI% đt +7i ngưFi-
-£ Jh4t hiện th,) c4c hành vi vi %hK+ %h4%
luDt %h&i %h9 %h4n t: c4o l9n những ngưFi
c/ th*+ 5u)Cn để 1B% thFi ng=n ch0n, gi&i
5u)ết-
T>. [Hng c%:
V Zể gi&+ b\t được c4c tệ nKn >E h8i +^i chIng t! c$n %h&i là+ g"V
V C4c tệ nKn >E h8i p xu&ng t3B t! hiện n!) như thế nàoV TD% t3ung nhiCu nh,t p đ:i
tượng nàoV V" #!oV
>. PDn *n: si9n hệ thGc tế đB! %hư_ng những n8i Aung c/ li9n 5u!n như 5u)Cn và ngh<!
vQ c! t3€ d+, c! công A.n-
P. doT KTO& OR&TjY TTcT Pkl:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
µ Giáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Ngưi !o"n: L# Ng$c %ài- %&ưng %'(% %)n L)m -*uảng t&+
µ%&ang:
68

3. Những việc làm của Tô Hiến Thành và cho ích quốc, lợi dân ”. Bác Hồ thể hiện phẩm chất gì? - Những việc làm của THT và Bác Hồ đều biểu hiện phẩm chất CCVT. Điều dó mang lại lợi ích chung cho toàn XH, làm cho dân thêm giàu, nước thêm mạnh. - CCVT là phẩm chất đạo đức tốt đẹp, cần thiết cho tất cả mọi người. Song p/c - HS Thảo luận và trình bày đó không chỉ thể hiện qua lời nói mà phải - GV nêu kết luận thể hiện bằng việc làm hàng ngày. Chúng ta cần phải biết ủng hộ những việc làm CCVT, phê phán, lên án những việc làm thiếu CCVT . Hoạt động 2: Hướng dẫn HS liên hệ thực tế Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV nêu câu hỏi: 2. Nội dung bài học 1 Thế nào là CCVT? ( Xem SGK ) 2. CCVT có ý nghĩa như thế nào? 3. HS phải rèn luyện CCVT như thế nào? c/Thực hành, luyện tập: Hướng dẫn giải bài tập Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức - GV yêu cầu HS giải các bài tập 1, 2 3. Bài tập - HS chuẩn bị bài và trình bày. Bài 1: những việc làm thể hiện p/c - GV nhận xét, bổ sung. CCVT là: a, b, c, d . Bài 2: Tán thành các quan niệm d, đ .
d/Vận dụng: - HS nêu một số câu ca dao, tục ngữ nói về CCVT hoặc thiếu CCVT. - GV nêu kết luận toàn bài. 4/Hướng dẫn về nhà: HS làm bài tập 3, 4 và chuẩn bị bài : Tự chủ. VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………....

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang:

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->