Tiết thứ: 1

Ngày soạn:
Lớp dạy:
Bài 1: CHÍ CÔNG VÔ TƯ
I/MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
-HS hiểu được thế nào là chí công vô tư (CCVT), những biểu hiện của CCVT, vì sao cần
phải
-Rèn luyện phẩm chất CCVT.
2. Kĩ năng:
-HS phân biệt được hành vi có hoặc không CCVT. Biết kiểm tra, đánh giá hành vi của
mình để rèn luyện phẩm chất CCVT.
3. Thái độ: Biết quý trọng và ủng hộ những hành vi CCVT, phê phán, phản đối những
hành vi thiếu CCVT.
II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:
Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin, Kn trình bày suy nghĩ, KN tư duy phê phán, KN ra
quyết định, kĩ năng giải quyết vấn đề
III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC:
Thảo luận nhóm, động não, phân tích trường hợp điển hình, dự án, trình bày 1 phút
IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Kể chuyện.
- Phân tích, giảng giải
- Thuyết minh, đàm thoại, nêu vấn đề.
- SGK, SGV GDCD 9.
- Mẫu chuyện, ca dao, danh ngôn nói về CCVT.
- Bài tập tình huống.
V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài cũ:
3/Bài mới:
a)/Khám phá:
b)/Kết nối: Giói thiệu bài: GV nêu ý nghĩa, tác dụng và sự cần thiết phải rèn luyện phẩm
chất CCVT để dẫn dắt vào bài.
Hoạt động 1: Hướng dẫn phân tích truyện đọc
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
1. Đặt vấn đề
- Tô Hiến Thành dùng người là căn cứ
-GV yêu cầu HS đọc truyện.( SGK )
vào khả năng gánh vác công việc của mỗi
- GV nêu câu hỏi:
người, không vị nể tình thân. qua đó thể
1. Tô Hiến Thành có suy nghĩ ntn trong hiện ông là người công bằng không thiên
việc dùng người và giải quyết công việc?
vị, hoàn toàn xuất phát từ lợi ích chung.
2. Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của
nghiệp cách mạng của chư tịch Hồ Chí Bác Hồ là một tấm gương sáng. Bác đã
Minh? Điều đó đã tác động đén ntn đến giành trọn cuộc đời mình cho đất nước,
tình cảm của ND ta đối với Bác?
Bác chỉ theo đuổi một mục đích là “Làm
µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

1

3. Những việc làm của Tô Hiến Thành và cho ích quốc, lợi dân ”.
Bác Hồ thể hiện phẩm chất gì?
- Những việc làm của THT và Bác Hồ
đều biểu hiện phẩm chất CCVT. Điều dó
mang lại lợi ích chung cho toàn XH, làm
cho dân thêm giàu, nước thêm mạnh.
- CCVT là phẩm chất đạo đức tốt đẹp,
cần thiết cho tất cả mọi người. Song p/c
- HS Thảo luận và trình bày
đó không chỉ thể hiện qua lời nói mà phải
- GV nêu kết luận
thể hiện bằng việc làm hàng ngày. Chúng
ta cần phải biết ủng hộ những việc làm
CCVT, phê phán, lên án những việc làm
thiếu CCVT .
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS liên hệ thực tế
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
GV nêu câu hỏi:
2. Nội dung bài học
1 Thế nào là CCVT?
( Xem SGK )
2. CCVT có ý nghĩa như thế nào?
3. HS phải rèn luyện CCVT như thế nào?
c/Thực hành, luyện tập: Hướng dẫn giải bài tập
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
- GV yêu cầu HS giải các bài tập 1, 2
3. Bài tập
- HS chuẩn bị bài và trình bày.
Bài 1: những việc làm thể hiện p/c
- GV nhận xét, bổ sung.
CCVT là: a, b, c, d .
Bài 2: Tán thành các quan niệm d, đ .
d/Vận dụng:
- HS nêu một số câu ca dao, tục ngữ nói về CCVT hoặc thiếu CCVT.
- GV nêu kết luận toàn bài.
4/Hướng dẫn về nhà: HS làm bài tập 3, 4 và chuẩn bị bài : Tự chủ.
VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………....

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

2

Tiết thứ: 2
Ngày soạn:
Lớp dạy:
Bài 2: TỰ CHỦ
I/MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: HS hiểu:
- Thế nào là tự chủ, Biểu hiện của tính tự chủ.
- Ý nghĩa của tính tự chủ và sự cần thiết phải rèn luyện tính tự chủ.
2. Kĩ năng:
- Nhận biết được biểu hiện của tính tự chủ và thiếu tự chủ.
- Biết đánh giá hành vi của bản thân và người khác.
- Biết cách rèn luyện tính tự chủ.
3. Thái độ:
- Tôn trọng những người biết sống tự chủ .
- Có ý thức rèn luyện tính tự chủ trong quan hệ với mọi người.
II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:
Kĩ năng ra quyết định, KN kiên định, KN thể hiện sự tự tin, KN kiểm soát cảm xúc
III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC:
- Thảo luận nhóm, xử lí tình huống, đống vai, động não, khăn trải bàn
IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Đàm thoại, kể chuyện, thuyết trình.
- Thảo luận nhóm, liên hệ thực tế.
- SGK, SGV GDCD 9.
- Mẫu chuyện, ví dụ thực tế.
V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài cũ:
Thế nào là CCVT? Nêu VD về những việc làm CCVT trong thực tế cuộc sống?
HS cần rèn luyện p/c CCVT như thế nào?
3/Bài mới:
a)/Khám phá:
b)/Kết nối: GV giới thiệu về tấm gương thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí để dẫn dắt vào bài.
Hoạt động 1: Thảo luận phân tích thông tin trong mục đặt vấn đề
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
- Gv yêu cầu HS đọc 2 mẫu chuyên (SGK) 1. Đặt vấn đề
- GV nêu câu hỏi:
- Khi biết con mình bi nhiểm HIV?AIDS
1. Bà tâm có thái độ NTN khi biết con Bà Tâm rất đau xót nhưng không khóc
mình bị nhiểm HIV/AIDS?
trước mặt con, bà đã nén chặt nỗi đau để
2. N từ một HS ngoan đã trở thành người chăm sóc con và độngviên những gia
nghiện ngập, trọm cắp ntn? Vì sao?
đình có người bị nhiểm HIV khác không
3. Cách cư xử của bà Tâm và N khác nhau xa lánh, hắt hủi người bị nhiểm HIV.
như thế nào?
- N được bố mẹ nuông chiều , ban bè xấu
4. Theo em ntn là một người có tính tự rủ rê, hút thuốc, uống rượu bia, trốn học ,
chủ?
đua xe , thi trược, buồn phiền, nghiện hút
5. Vì sao con người lại cần có tính tự chủ? và trộm cắp.
µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

3

Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 4 . N không làm chủ được bản thân trước cám dỗ.HS nhân xét. .HS tự liên hệ bản thân . . Tiết thứ: 3 µGiáo án môn: GDCD . Tự chủ có ý nghĩa như thế nào? 3...Bà tâm là người đã làm chủ được tình cảm. bổ sung.Con người có tính tự chủ thì mới đứng vững được trước mọi hoàn cảnh.GV nhận xét.GV nêu kết luận toàn bài. luôn tự tin.Thiếu tự chủ: Suy nghĩ..Tự chủ: Bình tĩnh không nóng nảy. và thiếu tự chủ. Chúng ta cần làm gì để rèn luyện tính tự chủ? .GV gọi 2 HS lên bảng ghi ý kiến: Tự chủ thì dễ bị sa ngã. 2. 4 VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Nội dung bài học . tục ngữ nói về tính tự chủ hoặc thiếu tự chủ .HS trả lời -GV tóm tắt theo nội dung bài học. khôn bị người khác lôi kéo… . Thế nào là tự chủ? 2.Tính tự chủ của một người là làm chủ được bản thân trước những tác động hay mọi sự cám dỗ xung quanh.GV nêu câu hỏi: ( Xem SGK ) 1. ……………………………………………………………………………………………….GV yêu cầu HS giải bài tập 1. * Biểu hiện củ tự chủ và thiếu tự chủ . Bài tập Hướng dẫn giải bài tập Bài 1: Em đồng ý với ý kiến: a. Nếu không có tính tự chủ .HS nêu một số câu ca dao. chuyện về một người có tính tự chủ. không vững vàng trước cám dỗ… Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tìm hiểu nội dung bài học 2. không vội vàng.HS thảo luậ nhóm và trình bày. hư hỏng. d/Vận dụng: .. . e . hành vi của mình. d. hành động nóng nảy.HS chuẩn bị bài và trình bày. 4/Hướng dẫn về nhà: Bài tập về nhà: 3. Bài 2: HS liên hệ thực tế để kể một câu . b. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 3. vượt qua được sự đau khổ. Tính tự Tìm hiểu những biểu hiện của tính tự chủ chủ giúp con người có tính tự tin và hành và thiếu tự chủ động đúng đắn. c/Thực hành. . . bổ sung.

V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Tự chủ là gì? Hãy nêu một số biểu hiện tự chủ của một bạn HS trong học tập và rèn luyện? Em cần làm gì để rèn luyện tính tự chủ? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài: GV nêu lên tầm quan trọng của việc phát huy tính dân chủ và kỉ luật để dẫn dắt vào bài mới. giảng giải.Kích thích tư duy.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 5 .. . ứng xử phát huy tính dân chủ và thể hiện tính kĩ luật.GV yêu cầu HS đọc tình huống ( SGK ) 1.Việc làm thiếu DC của ông giám đốc. kỉ luật. được thể hiện như thế nào? * Sự kết hợp DC và KL ở lớp 9A: µGiáo án môn: GDCD . . góp ý với bạn bè và những người xung quanh nhằm thực hiện dân chủ và kỉ luật. . Hoạt động 1: Đàm thoại giúp HS bước đầu tìm hiểu. phản đối những việc làm trái với dân chủ XHCN. Kiến thức .Các tình huống có nội dung liên quan.. hoạt động của lớp. Hãy nêu các việc làm phát huy dân chủ GVCN đề nghị lớp họp bàn XD kế hoạch và thiếu dân chủ trong các tình huống trên. động não IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . thiếu dân chủ hoặc giả danh dân chủ. 2.Ca dao tục ngữ.. Sự kết hợp biện pháp dân chủ của lớp 9A .Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 3: DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.HS hiểu thế nào là dân chủ.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Biêt nhận xét.Có ý thức tự giác rèn luyện tính DC và kỉ luật. là điều kiện để mọi người phát triển nhân cách. Thái độ . . góp phần xây dựng XH công bằng dân chủ văn mimh.SGK.Biết đánh giá nhận xét hành vi của bản thân và những người xung quanh. .. SGV GDCD 9. Những biểu hiện của dân chủ và kỉ luật. Kn trình bày suy nghĩ III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. thảo luận nhóm. Kĩ năng . 3. giải quyết tình huống. Đặt vấn đề . mẫu chuyện có nội dung liên quan.Nhận biết được hành vi dân chủ. 2.Có kĩ năng giao tiếp. những biểu hiện của dân chủ và kĩ luật Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức . . . II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tư duy phê phán. Có thái độ ủng hộ những việc làm tốt.GV nêu câu hỏi: * Việc làm phát huy dân chủ ở lớp 9A: 1.Hiểu ý nghĩa của việc tự giác thực hiên yêu cầu phát huy dân chủ và kỉ luật là cơ hội.

Tác dụng của việc phát huy dân chủ của dỏ để nhắc nhỡ đôn đốc. Hãy nêu các việc làm thể hiện tính dân .Những việc làm thể hiện tính dân chủ: chủ và thiếu dân chủ trong thwcjtees cuộc Đại biểu QH tiếp xúc và tiếp thu ý kiến sống hiện nay. đáng của mình… .Dân chủ là: kỉ luật? .DC và KL có mối quan hệ hữu cơ với nhau: DC để mọi người phát huy khả năng của mình vào công việc chung. dân bàn. .Những việc làm thiếu dân chủ của một 5.GV nhận xét bổ sung và kết luận phần 1 giảm sút.HS chuẩn bị bài và trình bày.Em hiểu thế nào là dân chủ ? Thế nào là . thứ 2 có tác hại như thế nào? cuối năm lớp được tuyên dương. lớp đã thành lập đội cờ 3.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 6 . Mọi người cần làm gì để phát huy DC và số cơ quan nhà nước hiện nay: Hạch sách rèn luyện tính KL? nhũng nhiễu nhân dân. -GV yêu cầu HS giải các bài tập.HS thảo luận trả lời. người dân không được biết. Dân chủ và kỉ luật có tác dụng như thế được tự do phát biểu ý kiến… nào? Nêu ví dụ. c/Thực hành. các tổ chức XH phải có trách nhiệm tạo điều kiện để mọi người phát huy được tính dân chủ.GV nhận xét.GV gợi ý để HS hiểu được ý nghĩa của chủ trương “ Dân biết. không ai đứng ngoài cuộc. d/Vận dụng: . Dân chủ và kỉ luật có mối quan hệ như ý kiến vào bản nội quy của học sinh. KL là điều kiện để phát huy dân chủ.Mọi người được tự do bàn bạc. được bàn bạc những công việc liên quan đến lợi ích chính .GV tóm tắt nội dung chính của bài học .Mọi người cần tự giác chấp hành KL.Kỉ luật là: 2. * Việc làm của giám đốc có tác hại: SX . lớp 9A là gì? * Ở lớp 9A mọi khó khăn đã được khắc 4. Việc làm của giám đốc trong câu chuyện phục. kế hoạch đã được thực hiện tốt. .GV nêu câu hỏi: 2. không tôn trọng và tiếp thu ý kiến nhân dân.DC và KL đem lại lợi ích cho việc phát triển nhân cách của mỗi người và góp phần phát triển XH ( nêu ví dụ ) . bổ sung. µGiáo án môn: GDCD . nhà trường tổ chức cho HS góp 3. công ti bị thua lỗ nặng. của cử tri. …kiểm tra ”. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức . . Nội dung bài học 1. thế nào? trong các cuộc họp của thôn buôn bà con 4.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Hoạt động 3 Hướng dẫn giải bài tập. 2 . .

GV nêu kết luận toàn bài. ……………………………………………………………………………………………….Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 7 . 4 và chuẩn bị bài “ Bảo vệ hòa bình ” VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. 4/Hướng dẫn về nhà: Bài tập về nhà 3.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài... µGiáo án môn: GDCD ...

Tiết thứ: 4 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 4: BẢO VỆ HÒA BÌNH I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. . CTTG lần thứ hai có 60 triệu người chết + Từ 1900-2000 CT đã làm hơn 2 triệu trẻ em chết. 3. tình huống Hoạt động của thầy và trò -GV yêu cầu HS đọc phần thông tin và quan sát ảnh để thảo luận trả lời câu hỏi -GV chia lớp thành 3 nhóm ( mỗi nhóm thảo luận 1 câu hỏi ) 1. khăn trải bàn. Em có suy nghĩ gì khi xem các hình ảnh và đọc các thông tin trên? 2. 6 triệu trẻ em bị thương. Chúng ta cần làm gì để ngăn chặn chiến tranh. Đó là Nội dung kiến thức 1. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng giao tiếp.Qua các thông tin và hình abhr trên chung ta thấy được sự tàn khốc của chieenstrang.Dân chủ và kỉ luật có tác dụng như thế nào? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài: GV yêu cầu cả lớp hát bài: “ Trái đất này là của chúng mình ”. Thái độ: Biết cư xử một cách hòa bình thân thiện.GV nhận xét và kết luận: Hòa bình đem lại cho con người những điều tốt đẹp. SGV GDCD 9. hơ 300000 trẻ em µGiáo án môn: GDCD .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 8 . 20 triệu trẻ em phải bơ vơ.Trách nhiệm của mỗi người đối với việc bảo vệ hòa bình chống chiến tranh. trò chơi IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . bài báo. yêu cầu HS nêu ý nghĩa của bài hát để dẫn dắt vào bài mới.Dân chủ là gì? Nêu ví dụ? Kỉ luật là gì? Nêu ví dụ? . giá trị của hòa bình và sự cần thiết phải bảo vệ hòa bình chống chiến tranh.Hâu quả của chiến tranh: +Cuộc CT TG lần thứ nhất đã làm 10 triệu người chết. . .Thế nào là hòa bình. Đặt vấn đề .Tranh ảnh. KN xác định giá trị. Kiến thức: HS hiểu: .Vì sao phải bảo vệ hòa bình chống chiến tranh. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: . . . Kĩ năng: Tích cực tham gia các HĐ vì HB. KN tư duy phê phán. Chiến tranh đã gây ra những hậu quả như thế nào? 3. 2. thế nào là bảo vệ hòa bình. tư liệu về chiến tranh và các hoạt động bảo vệ hòa bình.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.SGK. ứng xử. chống CT do nhà trường hoặc địa phương tổ chức. bảo vệ hòa bình? . Hoạt động 1: Phân tích thông tin.HS các nhóm thảo luận và trình bày. KN tìm kiếm và xử lí thông tin III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm.

Ngày nay.Hòa bình đem lại sự bình yên. Còn chiến tranh đem lại đau thương. bổ sung. VÌ sao ngày nay vẫn phải tiếp tục bảo vệ hòa bình. xung đột sắc tộc. Còn CT phi nghĩa là CT xâm lược. là khát vọng của loài người. 4/Hướng dẫn về nhà: Học thuộc nội dung bài học. nhân dân trong nước tổ chức giới thiệu cho các bạn biết d/Vận dụng: . i. địa phương . Nội dung kiến thức 2. d. lạc hậu. hạnh phúc cho con người. khủng bố. chống chiến tranh? 3. Nêu sự đối lập giữa CT và hòa bình. Bài 2: Tán thành ý kiến : a. . chống CT chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ tôn trọng. giữa các quốc gia trên thế giới. 3. chống chiến tranh? c/Thực hành. bảo vên độc lập tự do. e. Hòa bình là như thế nào? Thế nào là bảo vệ hòa bình? 2. .GV nêu câu hỏi 1. bất hạnh cho con người. buộc phải đi lính . VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . làm bài tập SGK. bảo vệ hòa bình chống chiến tranh là trách nhiệm của mọi người.HS chuẩn bị bài và trình bày .HS suy nghĩ trả lời . Nội dung bài học ( Xem sgk ) Nội dung kiến thức 3.GV hướng dẫn HS lập kế hoạch hoạt động vì hòa bình .cầm súng giết người. bảo vệ hòa bình.Tổ chức cho HS vẽ cây “Hòa bình” . Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò . . gây chiến tranh tại nhiều nơi trên thế giới. thân thiện.GV nêu kết luận: Chúng ta phải biết ủng hộ các cuộc CT chính nghĩa. 4 . luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Hướng dẫn giải bài tập -GV yêu cầu HS giải các bài tập 2. chống chiến tranh do trường . . chuẩn bị trước bài 5. phản đối các cuộc CT phi nghĩa.Để bảo vệ hòa bình. lên án. c Bài 3: HS tìm hiểu các hoạt động bảo vệ hòa bình. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ hòa bình.hạnh phúc. mọi quốc gia trên thế giới.Bài tập Bài 1: Các hành vi thể hiện lòng yêu chuộng hòa bình : a. b. Hãy phân biệt giữa CT chính nghĩa và CT phi nghĩa. Vì vậy. lớp. ấm no. giữa các dân tộc. các thế lực phản động hiếu chiến vẫn đang có âm mưu phá hoại hòa bình.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 9 . h.GV nhận xét.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. nghèo nàn. bình đẵng giữa con người với con người.Chiến tranh chính nghĩa là các nước tiến hành CT chống xâm lược.GV nêu kết luận toàn bài. 2. Hướng dẫn phân tích làm rõ nội dung -GV nêu câu hỏi: 1. mọi dân tộc. . Vì sao nhân dân Việt Nam lại yêu hòa bình và luôn phản đối chiến tranh? 4.

Bài hát. giữa VN với các dân tộc khác? . 3. Cam-pu chia. đống vai. Qua các thông tin. Nêu ví dụ về mối quan hệ hữu nghị giữa các nước Trung Quốc. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng giao tiếp. Thái độ: Biết ủng hộ các chính sách hòa bình.Bản đồ về quan hệ hữu nghị giữa nước ta với các dân tộc khác.hữu nghi V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Vì sao phải bảo vệ hòa bình? Hãy nêu các hoạt động bảo vệ hòa bình chống chiến tranh mà em có thể tham gia? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài: GV nêu ví dụ về một hoạt động có ý nghĩa xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế gới để dẫn dắt vào bài mới.Việt Nam có mối quân hệ hữu nghi với 2. . VN với các dân tộc khác mà em biết. KN tư duy phê phán III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: . Lào. nước ta với các dân tộc khác trên thế giới * HS các nhóm trình bày tư liêu đã sưu µGiáo án môn: GDCD . Cu-ba…Nước ta có mối quan hệ với các tổ chức. ứng xử.Biểu hiện của tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. ý nghĩa của tình hữu nghị giữa các dân tộc. Thái Lan. trao đổi trên em có suy nghĩ gì về tình hữu nghị ngoại giao với 61 quốc gia trên thế giới. Đặt vấn đề -GV yêu cầu HS đọc phần thông tin và . Đến tháng 3/2003. động não.Thảo luận nhóm.Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. mẫu chuyện vầ tình đoàn kết. 2.Tính đến tháng 10/2002 VN đã có QH quan sát ảnh trong SGK. Hoạt động 1: Phân tích thông tin phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 1. . SGV GDCD 9. với 47 tổ chức song phương và đa .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 10 . hữu nghị của Đảng và Nhà nước ta. sự kiện và hình ảnh hệ ngoại giao với 167 quốc gia. xử lí tình huống IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . Kĩ năng: HS biết thể hiện tình hữu nghị với thiếu nhi và nhân dân các nước khác trong cuộc sống hàng ngày.………………………………………………………………………………………………….SGK. .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.GV nêu câu hỏi: phương. VN có quan 1. Tiết thứ: 5 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 5: TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: HS hiểu: . các diễn đàn hợp tác HS: Liên hệ thực tế về tình hữu nghị giữa trong khu vực và trên thế giới.

ý nghÜa 2. Kh¸i niÖm t×nh h÷u nghÞ Lµ quan hÖ b¹n bÌ th©n thiÐt GV nêu câu hỏi: gi÷a níc nµy víi níc kh¸c. Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính . . KHKT . tr¸nh g©y c¨ng th¼ng. khác ntn? gi¸o dôc.Gv nêu kết luận toàn bài.ThÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt h÷u dựng tình hữu nghị với các dân tộc khác? nghÞ víi b¹n bÌ vµ ngêi níc ngoµi Bài tập ... .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.. d/Vận dụng: . cởi mở với người nước ngoài.Tham gia quyên góp các nước gặp khó khăn. 1. hîp t¸c gióp nhau sách hòa bình hữu nghi với các dân tộc cïng ph¸t triÓn: Kinh tÕ. Nội dung bài học a. .Tham gia giao lưu văn hóa thể thao.Viết thư thăm hỏi bạn bè quốc tế.tầm Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 2.§¶m b¶o thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Tình hữu nghi… là như thế nào? b. µGiáo án môn: GDCD . dÉn ®Õn nguy c¬ chiÕn tranh. c/Thực hành.Quan hệ hữu nghị…có ý nghĩa như thế . ChÝnh s¸ch cña §¶ng .Hoµ nhËp víi c¸c níc trong qu¸ tr×nh tiÕn lªn cña nh©n lo¹i.H÷u nghÞ. . 3.Chñ ®éng t¹o ra c¸c mèi quan hÖ quèc tÕ thuËn lîi. y tÕ. . v¨n ho¸. ……………………………………………………………………………………………….T¹o c¬ héi ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c nào? d©n téc cïng hîp t¸c ph¸t trÓn. .Hướng dẫn HS lập kế hoach hoạt động thể hiện tình hữu nghị với HS trường khác.T¹o sù hiÓu biÕt lÉn nhau.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 11 .Lịch sự. c.Th¸i ®é cö chØ viÖc lµm lµ t«n Bài 1: Các việc làm thể hiện tình hữu träng th©n thuéc trong cuéc nghị với bạn bè và người nước ngoài sèng hµng ngµy . 4/Hướng dẫn về nhà: Chuẩn bị trước bài “ Hợp tác cùng phát triển ” VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. m©u thuÉn. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Häc sinh chóng ta cÇn ph¶i GV: Chúng ta cần làm gì để góp phần xây .

Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 12 . động não. Thái độ: HS biết ủng hộ chính sách hòa bình hữu nghị và hợp tác của Đảng và Nhà nước ta. .. lương thực. sự cần thiết phải hợp tác. không có một 2. các nguyên tắc hợp tác. giáo dục. hỏi chuyên gia..Thế nào là hợp tác. Sự hợp tác mang lại lợi ích gì cho nước dân tộc. 3. 2.Chúng ta cần hợp tác vì: Này nay thế nhận xét gì về QHHT giữa nước ta với các giới đang đứng trước những vấn đề bức nước trong khu vực và trên thế giới? xúc mang tings toàn cầu. bài báo có chủ đề liên quan.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. KN tìm kiếm và xử lí thông tin. em có . KN hợp tác III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. băng hình. một quốc gia riêng rẻ nào có thể ta và các nước khác? Vì sao lại phải hợp tác giải quyết được. Qua các thông tin tình huống trên. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: KN xác định giá trị. dự án IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . Sự hợp tác quốc tế góp µGiáo án môn: GDCD . Kĩ năng: HS có tinh thần hợp tác với bạn bè và mọi người trong các hoạt động chung. Kiến thức: .Đặt vấn đề -Việt Nam đã tham gia vào tất cả các tổ -GV yêu cầu HS đọc thông tin ở SGK chức quốc tế tên nhiều lĩnh vực: Thương -GV chia lớp thành 3 nhóm và nêu câu hỏi: mại.Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề hợp tác với các nước khác. y tế. 1. KN tư duy phê phán. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: -Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? -HS có thể làm gì để góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài : GV nêu một công trình xây dựng hoặc một công trình khoa học mà đó là kết quả của sự hợp tác giữa nước ta với các nước khác để từ đó dẫn dắt vào bài mới Hoạt động 1: Phân tích thông tin Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 1.Tiết thứ: 6 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 6: HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: HS hiểu: 1. trách nhiệm của HS trong việc rèn luyện tinh thần hợp tác.Tranh ảnh.SGK. SGV GDCD 9 .

bổ sung c/Thực hành. áp đặt . luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Giải bài tập . Nội dung bài học ( Xem SGK ) * HS các nhóm thảo luận và trình bày. d/Vận dụng: Hệ thống bài học bằng sơ đồ đã chuẩn bị từ trước.HS trình bày . Nội dung kiến thức 3.HS trả lời .Đảng và NN ta chủ trương như thế nào đối với vấn đề hợp tác quốc tế? . * HS trình bày.nhà máy lọc dầu Dung Quất.GV nhận xét và nêu kết luận. phần thúc đẩy kinh tế nước ta và các nước khác phát triển. VD: Nhà máy thủy điện Hòa Bình. bình đẳng.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 13 . 3 . . Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương như thế nào trong vấn đề hợp tác với các nước khác? Sự hợp tác phải dựa trên những nguyên tắc nào? -HS các nhóm thảo luận và trình bày .. Hoạt động 2: Tìm hiểu ND bài học Hoạt động của thầy và trò -GV nêu câu hỏi: 1. Nội dung kiến thức 2. các bên cùng có lợi. chuẩn bị trước bài 7 VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD .3.. tránh dùng vũ lực.GV yêu cầu HS giải các bài tập 2.Đảng và Nhà nước ta chủ trương: Tăng cường quan hệ hợp tác với các nướcXHCN. Cùng nhau giải quyết những vấn đề bức xúc của khu vực và thế giới. cường quyền. 4/Hướng dẫn về nhà: Học thuộc nội dung bài học. Bài 3: HS giới thiệu những tấm gương hợp tác tốt của các bạn trong trường.Cả lớp nhận xét. giải quyết bất đòng tranh chấp bằng thương lượng hòa bình.GV yêu cầu HS nêu các biểu hiện của tinh thần hợp tác trong cuộc sống trong các mối quan hệ hàng ngày( thể hiện trong cách xử sự với mọi người) .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. các nước trong khu vực và trên thế giới dựa trên nguyên tắc tôn trọng. làm bài tập SGK.Hợp tác phải dựa trên những nguyên tắc nào? 3.Em hiểu thế nào là hợp tác? 2.Sự hợp tác QT có ý nghĩa như thế nào? 4. Bài tập Bài 2: HS tự nêu sự hợp tác của bản thân trong công việc chung và kết quả của sự hợp tác đó.GV tóm tắt ND chính của bài học Biểu hiện của tinh thần hợp tác trong cuộc sống hàng ngày . trong lớp hoặc ở địa phương .

Một số bài tập trắc nghiệm.. phòng tranh IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . Kiến thức: HS cần nắm vững . được thể hiện như thế nào qua lời nói của + Đó là truyền thống quý báu của dân tộc Bác Hồ? vượt qua mọi khó khăn gian khổ.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 14 .. thái độ thiếu tôn trọng…TT tốt đẹp của dân tộc. tư liệu tham khảo . phiếu học tập.………………………………………………………………………………………………….ý nghĩa của truyền thống dân tộc và sự cần thiết phải kế thừa và phát huy . động não.Bổn phận của công dân – HS đối với việc kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp đó 2.Biết phân biệt truyền thống tốt đẹp của dân tộc với phong tục tập quán.Bảng phụ.8 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 7: KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Tích cự tham gia các hoạt động tuyên truyền. .. HS:…… + Có nhiều tấm gương về truyền thóng µGiáo án môn: GDCD . Truyền thống yêu nước của dân tộc ta của dân tộc ta. 3. Kĩ năng: .Có kĩ năng phân tích đánh giá…các giá trị của truyền thống. giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc . . . KN đặt mục tiêu. bảo vệ truyền thống dân tộc. Thái độ: . .Tranh ảnh. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: 1/Thế nào là hợp tác? Những vấn đề nào cần có sự hợp tácquốc tế ? 2/ Những nguyên tắc hợp tác của Đảng và nhà nước ta ? Đối với HS cần làm gì để có sự hợp tác tốt ? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: Tìm hiểu phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS đọc truyện I. KN trình bày suy nghĩ. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng xác định giá trị.Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc . KN thu thập và xử lí thông tin III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. Đặt vấn đề: Chia HS thành nhóm nhỏ… 1 Bác Hồ nói truyện về lòng yêu nước 1. ………………………………………………………………………………………………. bảo vệ . trình bày 1 phút. .. thói quen lạc hậu cần xoá bỏ.Có thái độ tôn trọng. Tiết thứ: 7 .Phê phán đối với việc làm.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.

ăn vạ. ăn khao. yêu nước từ xưa đến nay. dân quyết chiến đấu chống Mĩ… . lối sống. Trách nhiệm của chúng ta: . ? Cách cư xử đó thể hiện truyền thống gì của dân tộc ta? HS:… . mê tín dị đoan… GV: nó sé ko còn tồn tại nữa nếu mỗi con người có ý thức nâng cao trình độ văn hoá. phong tcj ứng xử Nghệ thuật: Tuồng chèo. Không những thế. hiếu học. cần cù lao động. kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.2 bài học… ? Vậy truyền thống tốt đẹp của dân tộ là gì? HS:………. 1. .Cách cư xử đó thể hiện truyền thống”Tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc ta… Hoạt động 2: Nội dung bài học. đọc thơ.ở Nam Tư.. cách nôi dạy con cái…. Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc: Yêu nước. được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 3. Truyện về 1 người thầy . Nội dung bài học.Phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ. Hoạt động của thầy và trò 3.. dân tộc.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 15 .Truyền thống yêu nước. tôn sư trọng đạo. HS: các nhóm thi đua giành điểm… ? Bên cạnh đó còn 1 số truyền thống ko tốt vẫn còn tồn tại em háy kể 1 vài ví dụ HS: Ma chay. Nội dung kiến thức II. .Thương người như thể thương thân.GV: Kể về truyền thống yêu nước. kính trọng thày mặc dù họ đã làm quan to trong triều. µGiáo án môn: GDCD .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. 4.) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc. .ở Việt Nam: “ Giặc đến nhà. nhân nghĩa. việc làm khác nhau và có ở tất cả mọi người dân Việt Nam 2. đàn bà cũng đánh” GV: Gọi HS đọc SGK HS: đọc… ? Em có nhận xét gì về cách xư xử của học trò cụ Chu Văn An đối với thâyd giáo cũ? HS:…. ý nghĩa: Góp phần tích cựcvào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân. dân ca… GV: Yêu cầu 1 số HS hát. . cách ứng xử. . họ còn kể cặn kẽ công việc của mình. nhất là khi có giặc ngoại xâm.Tôn sư trọng đạo .. GV: Văn hoá: tập quá. GV: Kết luận theo mục 1.Kính già yêu trẻ.để thầy giáo thấy được những kết quả tốt đẹp mà thầy đã dạy. cưới xin linh đình.Bảo vệ... hiểu biết của mình. + Lòng yêu nướcđược thể hiện bằng nhiều hành động. . Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần( tư tưởng.Đền ơn. ? Em hãy nêu nững truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? HS:……. bất khuất chông giặc ngoại xâm.Cách cư xử: lễ phép. dân ca. Em hãy kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta mà em biết? HS:……… HS: các nhóm thảo luận trả lời. ca dao đã chuẩn bị trước. đoàn kết. 2. hiếu thảo…. đáp nghĩa.

Bài tập HS: ………… GV: liệt kê lên bảng Nên Không nên GV: Yêu cầu HS học bài và làm bài tập1.? ý nghĩa của những truyền thống tốt đẹp ..3 ngay tại lớp d/Vận dụng: ? Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc? ý nghĩa và trách nhiệm của chúng ta? ? Em háy kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? HS: Trả lời như nội dung bài học GV: Nhận xét cho điểm 4/Hướng dẫn về nhà: . làm bài tập.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.. c/Thực hành. ………………………………………………………………………………………………. HS:…….2.Lên án.Đọc trước nội dung bài mới VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. . µGiáo án môn: GDCD . luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức ? Chúng ta cần làm gì và ko nên làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? III.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 16 . ngăn chặn những hành vi làm đó của dân tộc? tổn hại đến truyền thống dân tộc..Về nhà học bài .

K. G.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. H.Chúc mừng thầy cô giáo nhân dịp 20/11 E. phụng dưỡng cha mẹ .Nam đến trường dự sinh hoạt chi đoàn theo kế hoạch B. kĩ năng giải quyết vấn đề. KN ứng phó với căng thẳng III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Phương pháp trắc nghiệm khách quan. chèo.Đề bạt những người có năng lực lên lãnh đạo. F.“ Phải để việc công. phê phán các thái độ sai trái trong kiểm tra thi cử II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tự nhận thức. phương án đánh số báo danh Đáp án.Chí công vô tư : C. biểu điểm V/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1/ Ổn định tổ chức lớp : 2/Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3/ Đề bài: Phần I: Trắc nghiệm: 3 điểm Em hãy xếp các hành vi sau đây vào đúng nội dung các phẩm chất đạo đức: Chí công vô tư. Phần II: Tự luận.Muốn tập thể lớp vững mạnh cần phải có điều này.Thích xem tuồng. µGiáo án môn: GDCD . 7 điểm Câu 1: Chí công vô tư là gì? Nêu ý nghĩa ? Học sinh cần ràn luyện phẩm chất này như thế nào ? Câu 2 : Thế nào là dân chủ và kỉ luật ? Hãy chứng minh nhận định : Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của tập thể 4/Đáp án: Phần I: Trắc nghiệm: .Chăm sóc. ghi nhơ -Có ý thức làm bài đúng đắn. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc A. F.Thực hiện theo đúng nội quy của nhà trường. dân ca.Tiết thứ: 9 Ngày soạn: Lớp dạy: KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: -Củng cố – khắc sâu kiến thức về các bổn phận đạo đức đã học -Rèn kỹ năng làm bài.Thưa thầy cô khi có bạn quay bài trong giờ kiểm tra. H.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 17 . việc nhà” D.Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. C. trắc nghiệm tự luận IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đề kiểm tra chẵn lẽ.Công an giao thông bắt người vi phạm luật giao thông I. L. việc nước lên trên việc tư. Dân chủ và kỉ luật.

không thiên vị. thiếu vcông bằng trong giải quyết mọi công việc.ý nghĩa : Chí công vô tư góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người.Đọc và soạn trước bài mới. . thể hiện ở sự công bằng. µGiáo án môn: GDCD . . . văn minh.HS cần có thái độ ủng hộ tôn trọng người chí công vô tư. phê phán những hgành động vụ lợi cá nhân. . Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ được mọi người tin cậy và kính trọng. Câu 2. G.L . góp phần thực hiện giám sát những công việc chung của tập thể. .E. cộng đồng. của xã hội có liên quan đến mọi người. D. nêu được nội dung bài học và có ví dụ chứng minh tốt 4/Hướng dẫn về nhà: .Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc : B.HS : phân tích và chứng minh nhận định đúng. giải quyết mọi việc theo lẽ phải. dân chủ. VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..Dân chủ và kỉ luật :A. K Phần II: Tự luận: Câu 1: (3điểm) . xã hội công bằng. đất nước. ……………………………………………………………………………………………….Kỉ luật là tuân theo những quy định chung của cộng đồnghoặc của 1 tổ chức xã hội nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 18 .Dân chủ là mọi người phải được biết . hiệu quả trong công việc vì mục tiêu chung...( 4điểm) . được tham gia bàn bạc.Về nhà xem lại bài. xuất phát từ lợi ích chung và đạt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

. có những người dân VN bình thường đã làm được những việc phi thường. KN trình bày 1 phút IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: .Anh nông dân Nguyến Đức Tâm( Lâm Đồng) chế tạo máy gặt lúa.Bác Nguyễn Cẩm Luỹ mệnh danh là thần đèn Hoạt động 1: Thảo luận phân tích chuyện phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS đọc truyện I. KN tư duy phê phán. GV: Nhận xét.Hiểu được thế nào là năng động sáng tạo. Thái độ: . Nhà bác học Ê-đi-xơn. động não.11 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 8 : NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: GV: Trong cuộc sống ngày nay . V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: ? Truyền thống tốt đẹp của dân tọc là gì ? Dân tộc ta có những truyền thống tốt đẹp gì ? Trách nhiệm của HS? HS: trả lời theo nội dung bài học.Một số bài tập trắc nghiệm. .Tranh ảnh.Bảng phụ. Đặt vấn đề: Chia HS thành nhóm nhỏ… 1.Có ý thức học tập những tấm gương năng động sáng tạo của những người sóng chung quanh 3.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 19 . Hướng dẫn HS thảo luận . các hoạt động xh 2. phiếu học tập. KN đặt mục tiêu III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. . Kiến thức: HS cần nắm vững . cho điểm. . . nghiên cứu trường hợp điển hình. tư liệu tham khảo .Tiết thứ: 10 .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Kn tìm kiếm và xử lí thông tin.Ê-đi-xơn đã nghĩ ra cách đẻ tấm gương Ê-đi-xơn sống trong 1 hoàn cảnh ntn? xung quanh giường mẹ và đặt ngọn nến µGiáo án môn: GDCD .Hình thành ở HS nhu cầu và ý thức rèn luyện tính năng động sáng tạo II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tư duy sáng tạo.Năng động sáng tạo trong học tập.Biết tự đánh giá hành vi của bản thân. . Kĩ năng: .

Biểu hiện của năng động sáng tạo: Luôn say mê tìm tòi. dám nghĩ. 2.Năng động sáng tạo trong: + Lao động: dám nghĩ dám làm tìm ra cái mới + Học tập: Phương pháphọc tập khoa học.000 lần thí nghiệm chế tạo ra ắc quy kiềm. Em có nhận xét gì về sự nỗ lực và những thành tích mà Hoàng đã đạt được? HS……... trước gương…nhườ đó mà thầy thuốc đã mổ và cứu sống được mẹ. . ? HS:……. Lê Thái Hoàng. phát hiện. dám làm.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Cả cuộc đời ông có 25. Nội dung bài học. tự dịch đề thi toán quốc tế. GV: nhận xét bổ sung Liên hệ thực tế để thấy được biểu hiện khác nhau của năng động sáng tạo.Kiên trì chịu khó. và Hoàng? HS:. ? ý nghĩa của năng động sáng tạo trong học tập và cuộc sống? HS………. GV: Yêu cầu các nhóm trao đổi các câu hỏi. quyết tâm vượt qua khó khăn HS các nhóm thảo luận.Suy nghĩ tìm ra giải pháp tốt. µGiáo án môn: GDCD .000 phát minh lớn nhỏ “ Non cao cũng có đường chèo Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi” “Cái khó ló cái khôn” “ Trong khoa học không có đườg nào rộng thênh thang” Nội dung kiến thức II. một học sinh năng động sáng tạo. . NHóm1: ? Thế nào là năng động sáng tạo? ? Nêu biểu hiện của năng động sáng tạo? HS: ………. GV : tổ chức cho HS trao đổi .Cậu đã có sáng tạo gì khi giúp thầy thuốc chữa bệnh cho mẹ? Sau này Ê… đã có phát minh gì? Em có nhận xét gì về việc làm của Ê. Em học tập được gì qua việc làm năng động sáng tạo của Ê.Sáng tạo là say mê nghiên cứu tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất ..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 20 . Hoàng đã đạt huy chương vàngkì thi toànquốc tế lần thứ 40 . GV: Vì sao Hoàng lại đạt được những thành tích đáng tự hào như vậy? HS: Lê Thái Hoàng tìm tòi ra cách giải toán mới.. . + Sinh hoạt hàng ngày: lạc quan tin tưởng vươn lên vươt khó. lao động công tác.. Lê Thái Hoàng tìm tòi ra cách giải toán mới. 1. GV : yêu cầu HS tìm 1 số thí dụ về các tấm gương Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV : Tổ chức cho HS thảo luận nhóm : HS thảo luận. sau này ông trở thành nhà phát minh vĩ đại. 2. tinh thần.... Định nghĩa: .Ê…nghiên cứu thí nghiệm 8000 lần… sợi tóc bóng đèn 50.. linh hoạt xử lý các tình huống trong học tập. tự dịch đề thi toán quốc tế..Năng động là tích cực chủ động.Lê Thái Hoàng tìm tòi ra cách giải toán mới. tự dịch đề thi toán quốc tế.

T Anh đích. e. thách.Là phẩm chất cần thiết cua ng lao động. g ko thể hiện tính năng GV: Nhận xét. kết quả ra sao? nỗ lực của bản thân. c. câu trả lời lên giấy rôki HS: Trả lời như nội dung bài học GV: Nhận xét cho điểm 4/Hướng dẫn về nhà: . 30 Đáp án: GV: Rút ra bài học * HS A Trước khi làm việc gì phải ctự đặt ra mụch . nhanh mắt” GV: Đưa ra bài tập tình huống HS: Suy nghĩ trả lời nhanh GV: Ghi bài tập lên bảng phụ. ý nghĩa: ? Chúng ta cần rèn luyện tính năng động . ………………………………………………………………………………………………. . chăm GV: Kết luận. chỉ.Hành vi a. khoa học để đạt mục đích..Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Biết vượt qua khó khăn. thử thách. chuyển ý. . 4. d/Vận dụng: GV: Cho HS chơi trò chơi “ nhanh tay.Về nhà học bài . thầy cô.. . sáng tạo HS: cả lớp nhận xét.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 21 .Vận dụng những điều đã biết vào cuộc sống.3.Tìm ra cái tốt nhất. . . Cách rèn luyện.Con người làm nên những kì tích vẻ HS: các nhóm cử đại diệm trình bày. làm bài tập. . .. gia đình và đất nước. động sáng tạo Bài 1 SGK tr 29.Đọc trước nội dung bài mới VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….Hành vi b.. cho điểm.. sáng tạo ntn? .Cần sự gúp đỡ của các bạn. h thể iện tínhnăng động GV: Gọi HS lên bảng trả lời. Sự tốt. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: cho HS làm bài tập tại lớp. *Bài tập: Đáp án HS: làm bài ra giấy nháp.Giúp con người vượt qua khó khăn thử HS:………. vang.Rèn luyện tính siêng năng. d. . cần cù.học kém văn. µGiáo án môn: GDCD . HS: cả lớp góp ý. GV: Tổng kết nội dung chính. mang lại nềm vinh dự cho bản thân. d. có những khó khăn gì? làm thế nào thì . HS: Ghi bài…. c/Thực hành.

Học tập những tấm gương làm việc có năng xuất chất lượng. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Vì sao HS phải rèn luyện tính năng động sáng tạo? Để rèn luyện đức tính đó cần phải làm gì? HS: trả lời theo nội dung bài học. động não . CHẤT LƯỢNG.Tranh ảnh. luôn say mê sáng tạo.Tiết thứ: 12 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 9: LÀM VIỆC CÓ NĂNG SUẤT. . . II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tư duy sáng tạo. KN tìm kiếm và xử lí thông tin.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. tôn triong thành quả lao động của gia đình và mọi người. 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: Phân tích câu truyện phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV : Cho HS thảo luận I. Kĩ năng: . HIỆU QUẢ I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Một số bài tập trắc nghiệm. cho điểm. Thái độ: . GV: Nhận xét.GS LTTrung hoàn thành hai cuốn sách sư Lê Thế Trung ? về bang để kịp thời phát đến các đơn vị Là người có ý chí lớn. Kiến thức: HS cần nắm vững . phiếu học tập. . KN ra quyết định III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. thường.HS có ý thức tự rèn luyện để có thể làm việc ó năng xuất . . Đặt vấn đề 1 Em có nhận xét gì về việc làm của giáo .Ông nghiên cứu thành công việc tìm da µGiáo án môn: GDCD . 3. . có sức làm việc phi trong toàn quốc. trình bày 1 phút IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . 2.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 22 .ý nghĩa của làm việc cs năng xuất chất lượng.Thế nào là làm việc có năng xuất… .Bảng phụ. KN tư duy phê phán. tư liệu tham khảo .Vận dụng vào học tập và hoạt động xã hội khác.ủng hộ. nghiên cứu trường hợp điển hình.HS có thể tự đánh giá hành vi của bản than và người khác về công việc. hiệu quả.

1.Về nhà học bài . hiệu quả? HS: mỗi người lao động phải tích cực nâng cao tay nghề. . xuất chất lượng… HS: Cả lớp tham gia góp ý kiến. .Hành vi: c. Nội dung bài học. b. sáng tạo. hiệu quả là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về nội dung và hình thức trong 1 thời gian nhất định. hiệu quả. c/Thực hành. 3. lao động 1 cách tự giác.đ. làm bài tập.Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân.Là yêu cầu cần thiết của người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa. Khái niệm: Làm việc có năng xuất chất lượng.e thể hiện làm viẹc có năng HS: Làm việc cá nhân.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 23 . . Hoạt động của thầy và trò ? Thế nào là làm việc có năng xuất chất lượng.Chế tạo loại thuốc trị bang B76 và nghiên cứu thành công gần 50 loại thuốc khác cũng có giá trị chữa bỏng. . rèn luyện sức khỏe.Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân. Nội dung kiến thức II. ………………………………………………………………………………………………. gia đình và xấ hội. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Bài tập 1: Đáp án: GV: gọi HS lên đọc bài . sáng tạo. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học. 2.. µGiáo án môn: GDCD . Để làm việc có năng xuất chất lượng.Đọc trước nội dung bài mới VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. hiệu quả? HS:……… Là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về nội dung và hình thức trong 1 thời gian nhất định.. mỗi người lao động phải tích cực nâng cao tay nghề... ? Trách nhiệm của bản thân HS nói riêng và của mọi người nói chung để làm việc có năng xuất chất lượng.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Hành vi:a. ? ý nghĩa của việc làm có năng suất. ếch thay thế da người trong điều trị bang. có kỉ luật và luôn năng động . hiệu quả ? GV:nhận xét. d không thể hiện việc làm GV: hướng dẫn HS giải thích vì sao đó d/Vận dụng: GV: Tổ choc cho HS chơi trò sắm vai GV: Đưa ra bài tập tình huống HS: Suy nghĩ và phân vai cho các bạn trong nhóm GV: GV cùng HS trong lớp nhận xét vè tình huống đó HS: Trả lời như nội dung bài học GV: Nhận xét cho điểm 4/Hướng dẫn về nhà: . hiện đại hóa đất nước.2. rèn luyện sức khỏe. ý nghĩa: . có kỉ luật và luôn năng động . bổ sung. lao động 1 cách tự giác. . gia đình và xấ hội. hiệu quả? HS:. Hãy tìm hiểu những chi tiết trong truyện chứng tỏ giáo sư Lê Thế Trung là người làm việc có năng suất CL. chất lượng.

µGiáo án môn: GDCD . kế hoạch cá nhân 3. lối sống lành mạnh hay ko.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 24 .Biết đánh giá hành vi. hoạt động để đạt được ước mơ. nghiên cứu trường hợp điển hình.ý nghĩa của việc thực hiện tốt lý tưởng sống. hiệu quả? Nêu ý nghĩa và biện pháp thực hiện.Mục đích sống củamỗi người là như thế nào. Thái độ: .Một số bài tập trắc nghiệm.Bảng phụ.Tiết thứ: 13 . Đặt vấn đề. . Gợi ý cho HS trao đổi các nội dung sau: Nhóm 1: Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. .Phấn đấu học tập rèn luyện. . trình bày 1 phút IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . dự định. Kĩ năng: . .Những tấm gương lao động học tập thực hiện lý tưởng .. phiếu học tập. . V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Thế nào là làm việc có năng xuất chất lượng. Kiến thức: HS cần nắm vững .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.14 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 10: LÝ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. 2. KN tự nhận thức. biết phê phán những hiện tượng sin hoạt thiếu lành mạnh. KN xác định giá trị.Biết tôn trọng học hỏi những người sống có lý tưởng II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: KN tư duy phê phán.Lý tưởng là mục đích sống tốt đẹp của mỗi người và bản thân. . KN đặt mục tiêu III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm..? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin của phần đặt vấn đề. Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm I.Có kê hoạch thực hiện lý tưởng cho bản thân. động não . .lẽ sống của hanh niên hiện nay nói chung … .Có thái độ đúng đắn trước những biểu hện sống có lý tưởng.

cách mạng giải phóng dân tộc và trong sự CNH. bắn còn hô “ Bác Hồ muôn năm” Em học tập được gì? HS: THấy được tinh thần yêu nước. Hãy nêu một vài tấm gương thanh niên Lý tưởng sống của họ là giải phóng dân Việt Nam sống có Lý tưởng trong cuộc tộc. cự tham gia.. 1 Lý tưởng sống là gì? Biểu hiện của Lí Lí tưởng sống (lẽ sống) là cái đích của tưởng sống cuộc sống mà mỗi người khátkhao muốn HS: Thảo luận đạt được. Em thấy rằng việc làm có ý nghĩa đó là nhờ thanh niên thế hệ trước đã xác định đúng lý tưởng sống của mình Hoạt động 2: Liên hệ thực tế về lý tưởng của thanh niên qua mỗi thời kì lịch sử Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV cùng HS cả lớp thảo luận.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 25 .. lĩnh vực xây dung và bảo vệ tổ quốc. lời dạy của Bác Hồ với thanh niên Việt Nam. . Quyết chí cũng làm nên” Câu 3 lý tưởng sống của thanh niên là gì? tại sao em xác định lý tưởng như vậy? HS:………. HĐH… -Trong thời kì đổi mới đất nước hiện nay.Lễ kỉ niệm 35 năm ngày thành lập đoàn “ Đoàn thanh niên là cánh tay phải của Lý tưởng của họ là: dân giàu nước mạnh Đảng.” tiến lên chủ nghĩa xã hội.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. lý tưởng của TN trong giai đoạn đó là gì? Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc HS:………. Câu 1: Nêu những tấm gương tiêu biểu trong lịch sử về lý tưởng sống mà thanh Trong thời đại ngày nay. Câu 2: Sưu tầm những câu nói. µGiáo án môn: GDCD .Bác khuyên “ ko có việc gì khó…. thanh niên chúng ta đã có đóng góp gì? Lý tưởng sống của thanh niên thời đại ngày Lý Tự Trọng hy sinh khi 18 tuổi “ Con nay là gì? đường của thanh niên chỉ có thể là con Nhóm 4: đường CM” Suy nghĩ của bản thân em về lý tưởng Nguyễn Văn Trỗi trước khi bị giặc xử sống của thanh niên qua hai giai đoạn trên. Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm. năng động sáng tạo trên các HS:……. thanh niên tích niên đã chọn và phấn đấu. . hầu hết ở lứa tuổi thanh niên sẵn sàng hi Nhóm 2: sinh vì đất nước . Khái niệm: HS: Thảo luận.. xả thân vì độc lập dân tộc.thế hệ trẻ của chúng ta đã làm gì để . 1.

chủ minh. 3. Xác định đúng và phấn đấu cho lí tưởng sẽ có lợi gì? 2. danh vọng. ..Về nhà học bài . học tập thế hệ cha anh.. Ý Nghĩa: HS: cả lớp theo dõi nhận xét. làm bài tập. HS:Trả lời cá nhân. Sống trhiếu lí tưởng. Nêu những biểu hiện sống có lí tưởng và hiện nay: thiếu lí tưởng của thanh niên trong giai Sống có lý tưởng: đoạn hiện nay.. phẩm chất và XH. luôn vươn tới sự hoàn HS phải rèn luyện như thế nào? thiện bản thân về mọi mặt. HS: trả lời trên phiếu.Đọc trước nội dung bài mới µGiáo án môn: GDCD . thực dụng ? Ước mơ của em là gì? + Không có hoài bão. . Hướng dẫn HS giải bài tập trong sách GK + Sống ỷ lại. XH. động xây dượng cho mình lí tưởng sang. ý kiến của em về các tình huống: tiễn. năng lực để thực hiện Lí tưởng. Người có lí tưởng sống là luôn suy nghĩ hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc. nhân loại.Bạn Thắng cho rằng HS lớp 9 quá nỏ để + Đấu tranh chốngcác hiện tượng tiêu bàn về lí tưởng cực. + Vượt khó trong học tập. luyện tập: Liên hệ thực tế lí tưởng sống của thanh niên Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức *Biểu hiện sống có lí tưởng và thiếu lí tưởng của thanh niên trong giai đoạn 1. HS lên bảng trả lời + Sống thờ ơ với mọi người. GV: đưa đáp án đúng… d/Vận dụng: 1. ý nghĩa của việc xác địn Lí tưởng sống? HS: Thảo luận trả lời 2.2. biết ơn. xã hội công bằng dân chủ văn trọng.Thanh niên HS phải ra sức học tập rèn cống hiến cao nhấtcho sự phát triển của luyện để có đủ tri thức. ước mơ Em sẽ làm gì để đạt ược ước mơ đó? + Sống vì tiền tài. c/Thực hành. Biểu hiện.Xây dung nước VN dân giàu nước đặt ra nghiêm túc đối với thanh niên. HS: cử đại biểu đại diện trình bày. vì sự tiến bộ 3.Bạn Nam tích cực tham gia diễn đàn chủ + Năng động sáng tạo trong công vệc đề: “ Lí tưởng của thanh niên HS ngày nay” + Phấn đấu làm giàu chân chính .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 26 . . -Người sống có lí tưởng luôn được mọi GV:Bổ sung và kết luận nội dung chính của người tôn trọng bài. + ăn chơi cờ bạc. 4. HS: Trả lời + Vận dụng kiến thức đã học vào thực 2. mong muốn HS: thảo luận cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp HS: các nhoàm thảo luận chung. kính mạnh. Trung thành với lí tưởng XHCN là đòi hỏi . Thiếu lí tưởng sống hoặc xác định mục đích không đúng sẽ có hại gì? (cho ví dụ) 4/Hướng dẫn về nhà: .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Lý tưởng sống của thanh niên ngày nay? của bản thân.. Lí tưởng sống của thanh niên ngày Kết luận: nay.

Ngày soạn:…. Vậy để hệ thống lại các bài học đó. HS:……… 2 ý nghĩa: Góp phần làm cho dất nước 2. C.Nhất bên trọng.Làm các bài tập trong sách giáo khoa.Trò Nội dung GV: Đặt các câu hỏi thảo luận nhóm: 1. Em hãy sưu tầm 1 số câu tục ngữ. ca dao thêmgiàu mạnh. thể hiện ở sự công bằng. Kiểm tra bài cũ: 1. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I.Nghiên cứu SGK. Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức Nhóm 1: Chí cong vô tư là gì? của con người. làm được các bài tập trong sách giáo khoa.Tạo cho các em có ý thức ôn tập. . cho điểm. Cách rèn luyện: Cần ủng hộ …… . SGV.Công ai nấy nhớ. GV: Nhận xét. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: . Lý tưởng sống là gì? ý nghĩa của Lý tưởng sống? 2.Ai ơi giữ chí cho bền µGiáo án môn: GDCD . MỤC TIÊU BÀI HỌC: . 2. Em hãy nêu lí tưởng sống của thanh niên ngày nay? HS: trả lời theo nội dung bài học. đặc biệt là áp dụng các kiến thức đã được học vào trong cuộc sống.. .HS có phương pháp là các dạng bài tập. kiểm tra sĩ số II.Giúp HS có điều kiện ôn tập. học bài và làm bài.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. III. tội ai nấy chịu. Triển khai bài: Hoạt động của thầy . . 3. nắm được những kiến thức cơ bản.Bảng phụ. văn minh. . Đặt vấn đề: Từ đầu năm đến giờ. . ……………………………………………………………………………………………….Học thuộc bài cũ. xã hội công bằng dân về chí công vô tư? chủ.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 27 . D. Tiết: 15 ÔN TẬP HỌC KÌ I A..VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….Một số bài tập trắc nghiệm. .. thầy trò ta đã học được 10 bài bới những phẩm chất đạo đức cần thiết trong cuộc sống của mối con người và xã hội. hệ thống lại các kến thưc đã học trong học kì I. phiếu học tập. . Bài mới 1. thầy trò ta sẽ nghiên cứu bài học hôm nay. trọng tâm. nhất bên khinh. ổn định lớp. í nghĩa và cách rèn luyện của phẩm chất này? không thiên vị. soạn kĩ giáo án. .

Miệng nói tay làm 2.. 1. sự hợp tác giữa các nước? 4. chìa khóa. Mối quan hệ: . hỗ trợ lẫn nhau… các nước trên thế giới? 2.Muốn tròn phải có khuôn 2.Muốn vuông phải có thước ..Tôn trong độc lập chủ quyền… . Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc cuả mình.Dân chủ là để mọi người phát huy sự . 3.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 28 .Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai Nhóm 2: Dân chủ kỉ luật là gì? Nêu ý nghĩa và cách thực hiện? HS: thảo luận trả lời.Bề trên ở chẳng kỉ cương dân chủ được thực hiện… Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa 3. HS:…………. danh chung của cộng đồng hoặc 1 tổ cức xã ngôn về dân chủ và kỉ luật? hội. Cách rèn lyện:……….Kỉ luậtt là điều kiện để đảm bảo cho .Giải quyết các tranh chấp quốc tế Nhóm 4: Thế nào là năng động sáng tạo? Nêu . IV. ý nghĩa: là phẩm chất cần thiết của Đường dẫu hiểm nghèo cũg có lối đi.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. . ca dao. Củng cố: -Em hãy nêu 1 số việc làm thể hiện Lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên? Vì sao? -Nêu nguyên tắc hợp tác cuả Đảng và nhà nước ta? đối với HS cần phải làm gì để rèn lyện tinh thần hợp tác? µGiáo án môn: GDCD . .Sáng tạo là say mê nghiê cứu tìm .Nhà máy thủy điện Hòa Bình.Phản đói mọi âm mưu gây sức ép biểu hiện. chất này? 4.Bình đẳng cùng có lợi… . . linh hoạt sử lí các tình huống. 1. . người lao động… -Đừng phá cửa. Cách thực hiện: mọi người cần tự ? Nêu nguyên tắc hợp tác cuả Đảng và nhà giác chấp hành tốt dân chủ và kỉ luật… nước ta? đối với HS cần phải làm gì để rèn lyện tinh thần hợp tác? HS:………. Năng động là tích cực chủ động dám nói về phẩm chất năng động sáng tạo nghĩ dám làm ..Siêng làm thì có.Sân vận động Mễ Đình…. của tập thể và xã hội… Kỉ luật là tuân theo những quy định ? Em hãy nêu 1 số câu tục ngữ. .Khai thác dầu ở Vũng Tàu.Non cao cũng có đường rèo 3. . ý nghĩa và cách rèn luyện phẩm cường quyền. có thể mở nó nhẹ nhàngbằng 4. siêng học thì hay.Cầu Mĩ Thuận Môi trường dân số…. Nguyên tắc hợp tác .Quân pháp bất vị thân đóng góp…. Biểu hện: Luôn say mê tìm tòi phát .Học một biết mười tòi… .Cái khó ló cái khôn .Cầu Thăng Long. *Phẩm chất năng động sáng tạo: ? Nêu những câu tục ngữ ca dao danh ngôn 1. Hợp tác là cùng chung sức làm việc ? Nêu 1 số thành quả hợp tác giữa nước ta và giúp đỡ.Nhập gia tùy tục.. ý nghĩa: Tạo ra sự thốnhnhất cao về Nhóm 3: Hợpp tác là gì? Vì sao cần phải có nhận thức ý chí…. Đối với HS……. hiện. . Những vấn đề có tính toàn cầu là: . .

...........5 tổ chức của Liên Hợp Quốc đang hoạt động tại Việt Nam: + UNESCO – Tổ chức văn hóa và giáo dục..Về nhà học bài .Ôn tập tất cả các bài từ đầu năm......Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.................lương thế giới + WHO – Tổ chức y tế thế giới µGiáo án môn: GDCD .. Dặn dò: ... Ngày soạn:…........... viết đáp án.......... Câu 2: 6 điểm 1... làm bài tập...... Kiểm tra bài cũ: GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.... Tiết: 16 KIỂM TRA HỌC KÌ I A...................HS có kĩ năng làm một bài kiểm tra môn giáo dục công dân.. .. Đáp án.............. .... E... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I....... Câu hỏi kiểm tra: Câu 1: 4 điểm. Ổn định tổ chức lớp: II.............. sáng tạo? Biểu hiện? ý nghĩa? 2..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 29 ... biểu điểm: Câu 1: 4 điểm ........Nghiên cứu SGK. soạn đề thi học kì ............... ....... Kể tên 5 tổ chức của Liên Hợp Quốc đang hoạt động tại Việt Nam? (Cả tên đầy đủ và viết tắt)? Nêu ít nhất 7 truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Kể 1 tấm gương trong lịch sử mà em đã được học về 1 trong 7 truyền thống đó........V....Soạn câu hỏi ......... qua đó kết hợp với bài khảo sát đánh giá thực lực học tập của HS ...... Thế nào là năng động.. Lý tưởng sống của thanh niên là gì? Biểu hiện? Nêu lý tưởng sống của thanh niên ngày nay? B..Kiểm tra sự nhận thức và tiếp thu bài học của HS ở trên lớp... + UNICEP – Quỹ nhi đồng Liên Hộp Quốc....... II/ Học sinh: ....... + FAO – Tổ chức nông............. nhất là phần đạo dức và hiểu biết các vấn đề xã hội................ Bài mới: A.......... Nhắc các em cất tài liệu lịch sử.......... biểu điểm.Chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết............. SGV...Chuẩn bị giấy bút kiểm tra.Bảng phụ ghi câu hỏi kiểm tra..... III. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ... .. .... C.......... B...... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ........Giúp HS có dịp ôn và nhớ lại các kiến thức đã học. MỤC TIÊU BÀI HỌC: ......

. .. mong muốn cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp chung............... nhân nghĩa...............ý nghĩa: + Gúp con người vượt qua được những khó hăn thử thách.............. .................. ...........Xây dựng nước VNdân giàu nước mạnh..............Biểu hiện: luôn say mê tìm tòi..............Xem lại bài kiểm tra trên lớp... cần cù lao động…....... Củng cố: .... công tác… . .... µGiáo án môn: GDCD ... uống nước nhớ nguồn..... Lí tưởng sống: ........ hiếu thảo.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 30 .Lí tưởng sống của thanh niên ngày nay. hiế học.... IV........7 truyền thống tốt đẹp của dân tộc: tôn sư trọng đạo.. cách giải quyết mới…… . gia đình ….GV nhắc nhở HS viết tên lớp......................... Năng động là tích cực chủ động dám nghĩ.. Dặn dò ...+ WTO – Tổ chức kinh tế thế giới.... V................... XH.........Đọc soát lại bài...............Lí tưởng sống (lẽ sống) là cái đích của cuộc sống mà mỗi người khátkhao muốn đạt được.......................................... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ............. luôn vươn tới sự hoàn thiện bản thân về mọi mặt.... ........... + Làm nên những kì tích vẻ vang..... vì sự tiến bộ của bản thân........... .............. mang lại niềm vinh dự cho bản thân.. nhân loại.......Thanh niên HS phải ra sức học tập rèn luyện để có đủ tri thức.Người có lí tưởng sốnglà luôn suy nghĩ hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc........... Sáng tạo là say mê nghiên cứu. HS kể được 1 câu truyện hay có ý nghĩa ...... tìm tòi để tạo ra cái mới..... phát hiện và linh hoạt xử lý các tình huống trontg học tập........ xã hội công bằng dân chủ văn minh........ Câu 2: 6 điểm 1......................Thu bài đúng giờ....Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài............ ......... ............ D....... ...... phẩm chất và năng lực để thực hiện Lí tưởng..Về nhà đọc trớc bài mới.............. dám làm..... rút ngắn thời gian để đạt được mục đích…..... ...... yêu nước... 2..

Thấy được mức độ gia tăng nhanh các phương tiện giao thông và mức độ báo động các vụ tai nạn giao thông đang xảy ra hàng ngày.Giáo dục ý thức các em đảm bảo an toàn giao thông khi đi đường B. SGV. ổn định lớp. ? Em hãy liên hệ với thực tế ở địa phương . Lý tưởng sống là gì? ý nghĩa của Lý tưởng sống? 2.Các bức tranh về tai nạn giao thông . Kiểm tra bài cũ: 1. soạn kĩ giáo án.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Nghiên cứu SGK.Ngày soạn: Tiết: 1718 THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ NỘI DUNG ĐÃ HỌC VẤN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG A. . Đặt vấn đề: Giới thiệu bài. .. Ta có thể rèn luyên lý tưởng sống bằng cách nào? HS: trả lời theo nội dung bài học.Tình hình tai nạn giao thông ngày càng hình tai nạn giao thông hiện nay? gia tăng. đã đến mức độ báo động.Giúp HS nắm vững khắc sâ ác kiến thức đã học.Học thuộc bài cũ. C.Chuẩn bị trước bài ngoại khóa.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 31 .Xe máy đi lạng lách đánh võng đâm vào µGiáo án môn: GDCD . phiếu học tập. hiện nay ở địa phương.Nắm được những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Triển khai bài: a. GV: Nhận xét. MỤC TIÊU BÀI HỌC: .Một số bài tập trắc nghiệm. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. .Một số biến báo hiệu giao thông . Bài mới 1. . cho điểm. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: .ư .Giúp các em nắm được 1 số biển bá hiệu an toàn giao thông quan trọng . 2. III. . ?Qua đó các em có nhận xét gì về tình .. . Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin của tình hình tai nạn giao thông hiện nay : Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Nêu sơ qua về tình hình tai nạn giao 1. kiểm tra sĩ số II. Tìm hiểu tình hình tai nạn giao thông thông trên toàn quốc hện nay.Bảng phụ.

Hoạt động 3: Một số biển báo hiệu giao thông đường bộ Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Chia lớp thành các nhóm. . đường? .Do rơm rạ phơi trên đường nên xê ô tô đã trật bánh lan xuống vệ đường làm chết hai hành khách. .Khắc phục tình trạng coi thường hoặc cố tình vi phạm luật giao thông.Về nhà học bài . Dặn dò: . HS:. Những biện pháp giảm thiểu tai nạn thông. hững nguyên nhân chính dẫ đến các vụ tai . µGiáo án môn: GDCD . .Do ý thức của người tam gia giao thông người tham gia giao thông như:đua xe trái còn kém. ? Việc T than gia đua xe cóvi phạm luật giao thông hay không? xe có bị thu giữ hay kho? HS: Suy nghĩ trả lời GV: Nhận xét cho điểm V. b.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. đảm bảo an toàn giao thông khi đi giao thông. .Biển chỉ dẫn theo đúng biển báo hiệu và nhóm của mình.Biển báo nguy hiểm. . đi không đúng làn đường… _ Do quản lí của nhà nước về giao thông còn nhiều hạn chế.Sau 3 phút cho HS lên dán trên tường . tuân thủ theo HS:… đúng những quy định của luật giao thông. hình khối em .Do đường hẹp xấu.Biển báo tạm thời IV. ? Trong những nguyên nhân trên thì đâu là . hàng tư. ? Làm thế nào để tránh được tai nạn giao 3. Hoạt động 2: Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 2. làm bài tập.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 32 .Biển hiệu lạnh GV: giới thiệu khái quát ý nghĩa? . . hãy phân biệt các loại biển báo. c. người lái xe chết tại chỗ. phép.Do các phương tiện giao thông ngày nạn giao thông? càng phát triển.Biển báo cấm. đường nên đã bị xe máy phóng nhanh đi sau đâm vào….mình xem hàng năm có bao nhiêu vụ tai nạn giao thông xảy ra? ? Vậy theo các em có những nguyên nhân nào dẫn đến các vụ tai nạn giao thông? ô tô. phóng nhanh vượt ẩu.Phải tìm hiểu nắm vững.Dựa vào màu sắc. Yêu cầu: .Do dân cư tăng nhanh. biển lẫn lộn. Do bạn bè rủ rê lôi kéo nên đã tham gia đua xe trên đường phố và bị cảnh sát giao thông bắt giữ.Tuyên truyền luật giao thông cho mọi người nhất là các em nhỏ. . Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. đi hàng ba. Củng cố GV: đưa ra tình huống:: Phạm văn T 18 tuổi cùng bạn bè rủ nhau đi chơi.Xe đạp khi sang đường không để ý xin HS:……. Một số biển báo hiệu giao thông đường mỗi nhóm 1 bộ biển báo bao gồm 5 loại bộ. – Do sự thiếu hiểu biết ý thức kém của . . phát cho 4.

......Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài... .. SGV........... Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Bác Hồ đã từng nói với thanh niên : Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già............................................. Câu nói của Bác muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì..... C......... HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC A.............Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 33 .. hiện đại hóa đất nước............. Ổn định tổ chức lớp: II............Định hướng cơ bản của thời kì công nghiệp hóa..... gia đình và xã hội.....................Kĩ năng đánh giá thực tiễn xây dựng đất nước trong thời kì hiện nay.. vị trí của công nghiệp hóa........................ hoạt động 1: Tổ chức lớp học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tiết: 19 µGiáo án môn: GDCD ......... Nước nhà thịnh hay suy..... Học sinh phải rèn luyện như thế nào đẻ thực hiện lý tưởng sống của thanh niên? Em dự định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp THCS? 2..... Về kiến thức: .................Bảng phụ... .................. chuẩn bị hành trang cho tham gia lao động học tập...Làm các bài tập trong sách giáo khoa...........Đọc trước nội dung bài mới D................... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. II/ Học sinh: ..................... soạn kĩ giáo án.. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.. .................. B....Nghiên cứu SGK................Mục tiêu......... III... .. Về kỹ năng: ..... yếu hay mạnh một phần lớn do các thanh niên.... cho điểm..... Kiểm tra bài cũ: 1..... đồng thời là người dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai.............Một số bài tập trắc nghiệm...................Có ý thức học tập rèn luyện để thực hiện đúng trách nhiệm đối với bản thân.....................................Tin tưởng vào đường lối mục tiêu xây dựng đất nước. Hành vi nào cần phên phán đối với một số thanh niên hiện nay? HS: trả lời theo nội dung bài học........... 2.... ....................... 3........ phiếu học tập............. Về thái độ: ............. ........ chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài học hôm nay ! 2)Triển khai các hoạt động: a. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ....... GV: Nhận xét....... Ngày soạn: BÀI 11: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA.... .............. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...................Xác định cho tương lai của bản thân.................. hiện đại hóa................. ... ............Trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn hiện nay............ .Học thuộc bài cũ..........

học.Đảm đương trấch nhiệm của lịch sự. Nhóm 2: Nêu vai trò.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 34 . nghiệp sang văn minh công nghiệp… . TBT đòi hỏi thanh niên phải rèn luyện như thế nào? HS: …………. Nhiệm vụ mà Đảng đề ra là: nhắc đến nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đề .Thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa. . Vai trò. Yêu cầu rèn luyện: Tìm hiểu mục tiêu và ý nghĩa của công .Sống tình nghĩa thủy chung.? . hiện đại hóa là trách . GV: cho HS thảo luận. Củng cố: 1. vị trí của thanh niên . Em có nhận xét gì về bức thư của TBT Nông Đức Mạnh? HS: Suy nghĩ trả lời µGiáo án môn: GDCD .. đẩy mạnh ra như thế nào? công nghiệp hóa. HĐH? .Nông cao năng xuất lao động. Đặt vấn đề: HS: đọc GV: Tổ chức cho HS thảo luận Chia lớp thành 3 nhóm. . HS: thảo luận. triển.Rèn luyện tư cách đạo đức. niên. sự nghiệp công nghiệp hóa. là thời cơ to lớn của thanh rèn luyện vươn lên. ? Vì sao TBT cho rằng thực hiện mục tiêu 2. ? Nêu ý nghĩa của công nghiệp hóa.Tạo tiền đề về mọi mặt( kinh tế xã hội. GV: Gợi ý: Công nghiệp hóa. trẻ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. hiện đại hóa . .” IV.Để thực hiện lí tưởng “ Dân giàu nước HS:……… mạnh …. vị trí của thanh niên.Công nghiệp hóa. hiện đại hóa. Đức Mạnh.Kế thừa truyền thống dân tộc. ..Phát huy sức mạnh dân tộc.. hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Nhóm 1: Trong thư đồng chi Tổng bí thư có 1.Xóa tình trạng đói nghèo kém phát HS: trả lời. 1. 3.Học tập để chiếm lĩnh đỉnh cao khoa nghiệp hóa và hiện đại hóa. hiện con người) đại hóa? . hiện đại hóa đất nước chính là sự nghiệp của thanh niên b. *ý nghĩa: . đ/c hiện đại hóa. ? Để thực hiện tốt trách nhiệm của thế hệ .GV: Yêu cầu HS đọc phần đặt vấn đề I. công nghiệp hóa. đời sống. xây dựng HS: thảo luận. tự nhiệm vẻ vang.Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 hóa qua bài phát biểu của tổng bí thư Nông năm thành nước công nghiệp.” trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại .Là quá trình chuyển từ nền văn minh nông .ứng dụng vào cuộc sống sản xuất. Thế nào là CNH.Mục tiêu “ Dân giàu nước mạnh…. Em hãy nêu 1 vài tấm gương thanh niên đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước? 2. và bảo vệ tổ quốc. hiện đại hóa lầ nhiệm GV: nhấn mạnh đến yếu tó con người trong vụ trung tâm của thời kì quá độ.

.................. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: .....Làm các bài tập trong sách giáo khoa...... chuẩn bị hành trang cho tham gia lao động học tập........................... Về kỹ năng: .............. Về kiến thức: ......... Về thái độ: ................. hiện đại hóa đất nước........... Ổn định tổ chức lớp: II...................Nghiên cứu SGK..... hiện đại hóa... làm bài tập. phiếu học tập... ...........Có ý thức học tập rèn luyện để thực hiện đúng trách nhiệm đối với bản thân..........Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài... SGV................... gia đình và xã hội.............. học tập để tiếp thu các thành tựu khoa học kĩ thuật và là lực lượng quyết định cho tương lai của đất nước… 2)Triển khai các hoạt động: a.......Học thuộc bài cũ............GV: Nhận xét cho điểm V................. HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC A. qua đó bác đã căn dặn thế hệ thanh niên hiện nay phải rèn luyện sức khỏe...? HS: trả lời theo nội dung bài học. II/ Học sinh: ..Tin tưởng vào đường lối mục tiêu xây dựng đất nước. Kiểm tra bài cũ: Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa.... hoạt động 1: Trao đổi về nhận thức và trách nhiệm của thanh niên..... ... Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức µGiáo án môn: GDCD ..Kĩ năng đánh giá thực tiễn xây dựng đất nước trong thời kì hiện nay....... B. 2...Một số bài tập trắc nghiệm............. ...... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .Về nhà học bài ...................... ............................ cho điểm... .................. hiện đại hóa đất nước..... ... 3... III........ Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Trong tiết 1 các em đã được đọc bức thw của đồng chi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh... ........ Dặn dò: ..... ...........Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 35 .. GV: Nhận xét.................. Ngày soạn: BÀI 11: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ Tiết: 20 NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA......... soạn kĩ giáo án........Trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. C..Định hướng cơ bản của thời kì công nghiệp hóa.Bảng phụ...... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.......... vị trí của công nghiệp hóa.......... D...Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi... ... .....Mục tiêu. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1..Xác định cho tương lai của bản thân........

ngoan. b.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Có ý thức giúp đỡ bạn bè xung quanh. d. HS:……….Thực hiện tốt nhiệm vụ của Đoàn TN. rèn luyện kĩ Nhóm 1: nêu trách nhiệm của thanh niên năng.Ra sức học tập văn hóa. HS: Tự phân vai. hoặc thiếu trách nhiệm của thanh niên? Vì c.. phát triển năng lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa. góp ý µGiáo án môn: GDCD .Tích cực tham gia hoạt động tập thể XH công nghiệp hóa hiện đại hóa. GV: cho HS thảo luận. Phương hướng phấn đấu của lớp và HS: thảo luận cử đại diện trình bày. . chuyển ý. KHKT. hóa đất nước.Xây dựng tập thể lớp vững mạnh về học tập. Tích cự tam gia các hoạt động tập thể. HĐH. . .Tham gia các hoạt động chính trị xã Nhóm 2: Nhiệm vụ của thanh niên HS trong hội. Nỗ lực học tập rèn luyện.Có ý thức rèn luyện sức khỏe. 3.Cùng với thầy cô phụ trách lớp. các nhóm thể hiện. . Học tập vì quyền lợi của bản thân …. HS: trả lời. sự nghiệp công nghiệp hóa. học giỏi”. hiện đại . sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất 2. Nhóm 3: Phương hướng phấn đấu của lớp .Ra sức học tập rèn luyện toàn diện. Những việc làm nào biểu hiện trách nhiệm HDXH. . Bài tập: và làm bài tập SGK. tự viết lời thoại.Xác định lí tưởng sóng đúng đắn. Nhiệm vụ của thanh niên HS: nước? .Có lối sống lành mạnh.Có kế hoạch học tập rèn luyện. xử lý tình huống. . cả lớp tham gia. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập trong SGK Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Cho HS liên hệ thực tế.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 36 . thanh niên HS nói riêng trong sự nghiêpẹ .Tham gia các hoạt động sản xuất. tu dưỡng đạo dức. Chưa tích cực. HS: chia lớp thành 3 nhóm hoặc thảo luận 1. phải rèn luyện tu dưỡng đạo đức.II. chưa có ý thức vận sao? dụng những điều đã học vào trong cuộc sống. hiện đại hóa: . rèn luyện kĩ năng III.Thường xuyên trao đổi về lí tưởng sống của TN trong sự nghiệp CNH. Trách nhiệm của thanh niên nói chung và Đội thiếu niên. . lao động và của bản thân em? để phấn đấu trở thành chủ nhân của đất HS: trả lời nước thời kì đổi mới. e. IV. Nội dung bài học: GV: Tổ chức cho HS thảo luận. Trách nhiệm của thanh niên trong theo tổ. “Tấm gương về 1 HS tích cực tham gia công tác tập thể. Củng cố: GV: Tổ chức cho HS trò chơi sắm vai. tư tưởng chính trị. a. của bản thân em GV: Kết luận. . Bài 6 SGK: b. nhà trường giao phó.

..Biết cách ứng xử trong những trường hợp liên quan đến quyền và nghĩa vụ về hôn nhân của bản thân. .HS cần hiểu hôn nhân là gì? Các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân 1 vợ... 1 chồng...... Ổn định tổ chức lớp: II............. nguyên nhân là do cha mẹ của cô gái đã ép co tảo hôn với một người con trai ở bản khác.....Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 37 . Dặn dò .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Ngày soạn: Tiết: 21 22 BÀI 12: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN A.. ýư nghĩa của hôn nhân đúng pháp luật. 2... ....Bảng phụ........... cô đã nói lên ước mơ của thời con gái và những dự định tương lai của cô........ Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu 1 vài tấm gương thanh niên đã phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trước đây cũng như hiện nay? Em học tập được gì ở họ? III.......... D. ... . làm bài tập................. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .... phiếu học tập.... Theo các em cái chết đó trách nhiệm thuộc về ai ? 2)Triển khai các hoạt động: a.. ............ ..... đồng thời cô đã viết thư để lại cho gia đình trước khi tự vẫn.................... Về kiến thức: ........ ....Học thuộc bài cũ............ Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Ngày 1/10 ở Sơn La đã xảy ra 1 vụ tử vong. Do mâu thuẫn với cha mẹ..................Nghiên cứu SGK......... Về kỹ năng: ...................Một số bài tập trắc nghiệm..Phân biệt hôn nhân đúng pháp luật và hôn nhân trái pháp luật........... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: .. Về kỹ năng: .... quyền và nghĩa vụ của vợ và chồng..... II/ Học sinh: .. soạn kĩ giáo án........ ............... cô đã tự sát vì ko muốn lập gia đình sớm..................... B...................Tôn trọng quy định của pháp luật về hôn nhân............................V. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.............. 2....... C...............................Tuyên truyền mọi người thực hiện luật hôn nhân và gia đình. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.....Về nhà học bài ..........Làm các bài tập trong sách giáo khoa...............Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi.. SGV......... Các điều kiện để được kết hôn......ủng hộ việc làm đúng và phản đối những hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.. .............................................. hoạt động 1: Tìm hiểu những thông tin của phần đặt vấn đề µGiáo án môn: GDCD ........

Thô lỗ.Vì nể sợ người yêu giận. HS: chia lớp thành 3 nhóm hoặc thảo luận theo tổ.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Giai đình H phản đối ko chấp nhận M * Bài học cho bản thân: . hàng xóm. . . GV: Tổ chức cho HS thảo luận cả lớp.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 38 . ? Hậu qủa việc làm sai lầm của M-T? * Hậu quả: * Hậu quả: M sinh con và vất vả đến kiệt sức để nuôi con. Đặt vấn đề: . Em hiểu thế nào là tình yêu chân chính? Nó dựa trên cơ sở gì? HS: ………… 2. .M là cô gái đảm đang hay làm .K bỏ nhà đi chơi ko quan tâm đến vợ con. GV: cho HS đọc các thông tin trong phần đặt vấn đề. .Ko yêu lấy chồng quá sớm.Bố mẹ T ham giầu ép T lấy chồng mà ko có tình yêu.Lớp 9 đã trang bị cho các em những quan niệm.Vị tha nhân ái. .Phải có tình yêu chân chính và hôn nhân đúng pháp luật quy định. ích kỉ. 1. ? Hậu quả của việc là sai lầm của MT? Hậu quả: T làm việc vất vả.Sự đồng cảm giữa hai người. . rượu chè. . . .Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận. . chân thành tin cậy. cẩu thả trong tình yêu. Những sai lầm của T. thủy chung. M và H trong hai câu truyện trên? HS: thảo luận…….Là sự quyến luyếncủa hai người khác giới. 1. GV: kết luận phần thảo luận. bạn bè chê cười… 3. µGiáo án môn: GDCD . ham chơi. Hoạt động 3: Thảo luận quan niêm đúng đắn về tình yêu và hôn nhân.Nhầm tình vbạn vời tình yêu. 1. HS: cả lớp trao đổi. .Quan tâm sâu sắc. Cơ sở của tình yêu chân chính: . . M quan hê và có thai. cách ứng xử đúng đắn trước vấn đề tình yêu và HN đang đặt ra trước các em. tôn trọng lẫn nhau. buồn phiền vì chồng nên gầy yếu. .Xác định đúng vị trí của mình hiện nay là HS THCS. . Em thấy cần rút ra bài học gì? HS: thảo luận trả lời… HS : Cử đại diện trình bày. Em suy nghĩ gì về tình yêu và hôn nhâ trong các trường hợp trên? HS: trả lời….Cha mẹ M hắt hủi. .Chồng T là 1 thanh niên lười biếng.H giao động trốn tránh trách nhiệm. . Nội dung kiến thức I. Những sai trái thường gặp trong tình yêu? .ở lớp 8 các em đã học bài “quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình” . 2. .T học hết lớp 10 đã kết hôn.Vụ lợi.H là chàng trai thợ mộc yêu M.Yêu quá sớm.

? Em hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản cvủa hôn nhân nước ta? HS: ……….Vị tha nhân ái. 1 chồng.13 điều 8 trong SGK. HS: thảo luận các câu hỏi sau: ? Hôn nhân là gì? HS: trả lời…. GV: yêu cầu HS đọc nội dung phần 2. TIẾT 2 b. tôn trọng µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. bị ép buộcdục THCS về tình yêu và hôn nhân. GV: giải thích từ liên kết đặc biệt GV: nhắc lại thế nào là tình yêu chân chính. Thế nào là hôn nhân trấi pháp luật? chân chính. bố mẹ kế với con riêng. trực hệ. quan hệ 3 đời… GV: Yêu cầu HS đọc khoản 12.Là hôn nhân trên cơ sở của tình yêu 4.Vì tiền. 2. . µGiáo án môn: GDCD . Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân. giữa những người cùng giới tính… .Lớp: 9 Ban cơ bản µTrang: Nội dung kiến thức II. Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân.Quan tâm sâu sắc chân thành. Những quy định của pháp luật nước ta.Kết hôn tự nguyện và phải đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. GV: Kết luận: định hướng cho HS ở tuổi . b. biên giới và được pháp luật bảo vệ. có họ trong phạm vi 3 đời. nhà nước ta khuyến khích nam 26..Hôn nhân tự nguyện. mất năng lực hành vi dân sự. Do yêu cầu của kế họch hóa gia đình. Những nguyên tắc cơ bản của hôn nhân. 1 vợ. GV: đưa ra tình huống gia đình ép gả hôn nhân khi con cái ko đồng ý. a. GV: Đọc một số điều khoản trong sổ tay hiến pháp 1992. . .Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và KHHGĐ. giữa cha mẹ nuôi với con nuôi. HS: thảo luận. . vợ chồng bình đẳng. cùng dòng máu về trực hệ. . . dục vọng. 1. Hôn nhân đúng pháp luật là như thế nào? HS:………… .Nam từ 20 tuổi. bố chồng với con dâu.Cấm kết hôn trong các trường hợp: người đang có vợ hoặc chồng. tự nguyện được pháp luật thừa nhận nhằm chung sống lâu dài và xây dựng 1 gia đình hòa thuận hạnh phúc. nữ 24 mới kết hôn ? Nhà nước cấm kết hôn trong các trường hợp nào? HS: trả lời… GV: Kết hợp giải thích: cùng dòng máu.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị 39 . ? Vậy quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân như thế nào? HS: trả lời… GV: Quy định này là tối thiểu. HS: phát biểu theo nội dung bài học: . . Khái niệm hôn nhân: Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa 1 nam và 1 nữ trên nguyên tắc bình đẳng.3. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận.Hôn nhân ko phân biệt dân tộc tôn giáo.Là sự quyếnmluyến của hai người khác giới . chung thủy….Vợ chồng phải bình đẳng.Sự đồng cảm giữa hai người. Nội dung bài học. mẹ vợ với con rể. tiến bộ. nữ từ 18 tuổi trở lên .

.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 40 ....... HS: nhận xét bổ sung....Về nhà học bài ........Đ......... TH2: Lan và Tuấn yêu nhau............... GV: Đánh giá kết luận động viên HS… V. nghiêm túc trong tình yêu và hôn nhân................................ Đáp án đúng: D...................... K GV: Thống nhất ý kiến đúng ................................. kết hôn khi cả hai vừa tốt nghiệp THPT............ làm bài tập.Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi........... đánh giá cho điểm GV: yêu cầu HS làm bài tập 6. HS: trao đổi thảo luận IV................................ Củng cố: GV: đưa ra các tình huống: Tình huống 1: Hòa bị gia đình ép gả chồng khi mới 16 tuổi......................................... ... µGiáo án môn: GDCD ......... I.......danh dự...... . G............ Bài 1 SGK Cả lớp trao đổi.... Dặn dò .................................... ta trong hôn nhân như thế nào? 3.. ko vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân Hướng dẫn HS làm bài tập GV: Yêu cầu HS cả lớp làm bài tập 1 SGK HS: làm việc cá nhân.............................................. H... ................... D......7 sách bài Bài 6...... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài............. nhân phẩm và nghề nghiệp của ? Vậy trách nhiệm của thanh niên HS chúng nhau.. ko đỗ đại học và ko có việc làm HS: các nhóm thể hiện tiểu phẩm............................................7 tập tình huống trang 41 GV: Phát phiếu học tập..... bổ sung ý kiến........ Trách nhiệm của thanh niên HS: HS:……… Có thái độ thận trọng..

QuyÊnf và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và thực hiện Pháp luật về thuế. Kĩ năng: Biết phân biệt hành vi kinh doanh và nộp thuế đúng pháp luật 3. ? vậy hành vi vi phạm đó là gì? Nhóm 2: µGiáo án môn: GDCD .Nghiên cứu SGK.Thế nào là quyền tự do kinh doanh. .Ngày soạn: Tiết: 23 BÀI 13: QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ A.Ủng hộ chủ trương của nhà nước và quy định của Pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh và thuế. B.Vi phạm thuộc lĩnh vực sản xuất 1. II/ Học sinh: .Học thuộc bài cũ. Thái độ: .Phê phán những hành vi kinh doanh về thuế trái pháp luật. Kiểm tra bài cũ: -Hôn nhân là gì? Nêu những quy định của Pháp luật của nước ta về hôn nhân? -Là thanh niên HS chúng ta cần phải làm gì? III. .Bảng phụ. . SGV.Thuế là gì? ý nghĩa. Ổn định tổ chức lớp: II. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . Hành vi vi phạm của X thuộc lĩnh vực gì? và buôn bán Nhóm 1: trả lời… . Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a. Về kiến thức: . 2. . soạn kĩ giáo án.Một số bài tập trắc nghiệm. .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 41 . MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.Vi phạm về buôn bán hàng giả. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. tác dụng của thuế? . hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức HS thảo luận nhóm phần đặt Nhóm 1: vấn đề: . phiếu học tập. C.Làm các bài tập trong sách giáo khoa.

Quyền tự do kinh doanh: là quyền của công dân lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế. 3.Kinh doanh đúng mặt hàng. HS: nhận xét bổ sung. mê tín dị đoan… . Trách nhiệm của công dân đối với quyền tự do kinh doanh và thuế? HS:……… GV: gợi ý bổ sung GV: chốt lại và ghi lên bảng… IV/ Củng cố: GV: đưa ra tình huống cho HS sắm vai Tình huống : Ngày 20/11 một số HS bán thiệp cán bộ thuế phường yêu cầu nộp thuế HS: các nhóm thể hiện tiểu phẩm. . trồng trọt. mại dâm… 3. dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm tu lợi nhuận. Kinh doanh là hoạt động sản xuất. góp phần đảm bảo kinh tế phát triển theo đúng định hướng của nhà nước. cầu cống… ? ý nghĩa của thuế? 4.Thế nào là quyền tự do kinh doanh? HS………. Nội dung bài học: 1. đồ dùng học tập là cần thiết cho con người… b. nghành nghề ghi trong giấy phép. 1. Kinh doanh là gì? HS:……. ma túy.Hiểu được quy định của Pháp luật về kinh doanh thuế. -Thuế có tác dụng ổn địnhthịu trường. đường xá.2.Kê khai úng số vốn. 4.Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế chúc mừng và hoa trước cổng trường bị µGiáo án môn: GDCD . II. Trách nhiệm của công dân..Sử dụng đúng quyền tự do kinh doanh.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Thuế là gì? Những công việc chung đó là: an ninh quốc phòng. .Mức thuế cao để hạn chế mặt hàng xa xỉ. Những thông tin trên giúp em hiểu được vấn đề gì? bài học gì? GV: chỉ ra các mặt hàng rởm. ko cần thiết…ngược lại…. Em có nhận xét gì về mức thuế của các mặt hàng trên? ? mức thuế chênh lệch đó có liên quan gì đến sự cần thiết của các mặt hàng đối với đời sống của nhân dân? HS………… 3. GV: Đánh giá kết luận động viên HS… V/ Dặn dò: . ? trách nhiệm của công dân đối với quyền tự do kinh doanh? . . Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học GV: tổ chức cho HS thảo luận cả lớp. bệnh viện. . chăn nuôi.Không kinh doanh những lĩnh vực mà nhà nước cấm: thuốc nổ. . Gợi ý cho HS trao đổi vai trò của thuế. 2. xây dựng trường học. nước. .Các mức thuế của các mặt hàng chênh lệch nhau . 2. nghành nghề và quy mô kinh doanh.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 42 .. chi trả lương cho công chức.Kinh doanh và thuế có liên quan đến trách nhiệm cảu công dân được nhà nước quy định. Nhóm 3.. Thuế là một phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước nhằm chi cho những công việc chung.Sản xuất muối. các mặt hàng có hại cho sức khỏe. điều chỉnh cơ cấu kinh tế.

hoạt động 1: Phân tích tình huống trong phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: yêu cầu HS đọc mục đặt vấn đề.Nghiên cứu SGK. .Về nhà học bài . Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a. . . TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. SGV. .Tích cự chủ động tham gia các côn việc chung của trường lớp.Biết lao động để có thu nhập chính đáng. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . tôn trọng người lao động. B. ? Ông An đa làm việc gì? ? Việc ông An mở lớp dạy nghề cho trẻ em trong làng có ích lợi gì? Ông An tập trung thanh niên trong làng. Đặt vấn đề.Có lòng yêu lao động.HS cần hiểu lao động là gì.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 43 .Làm các bài tập trong sách giáo khoa. I. Kiểm tra bài cũ: Kinh doanh là gì? Thế nào là quyền tự do kinh doanh? Thuế là gì? Nêu tác dụng của thuế? Trách nhiệm của công dân trong việc sử dụng quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế? III. Thái độ: .Nội dung quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.Bết được các loại hợp đồng lao động. phiếu học tập. 3.Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi. Về kiến thức: .Điều kiện tham gia hợp đồng lao động. C. .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Ý nghĩa quan trọng của lao động đối với con người và xã hội.. .Một số bài tập trắc nghiệm. . µGiáo án môn: GDCD . .25 BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN A.Một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động. Về kỹ năng: . soạn kĩ giáo án. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.Học thuộc bài cũ. Ổn định tổ chức lớp: II. . II/ Học sinh: . . làm bài tập. 2.Bảng phụ. E/Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: Tiết: 24.

Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. hướng dẫ họ sản xuất.Các điều kiện liên quan như: bảo hiểm.Những quy định của người lao động chưa thành niên.Ông An đã làm 1 việcrất có ý nghĩa. .HS: . bồi thường thiệt hại… đoạn mới.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 44 . Bản cam kết được kí giữa chị Ba và giám đốc công ty Hoàng Long là bản hợp đồng lao động. b/Hoạt động 2: Tìm hiểu về luật lao động và ý nghĩa của bộ luật lao động Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tìm hiểu về luật lao động và ý nghĩa của bộ luật lao động GV: Ngày 23/6/1994 Quôc hội khóa IX của Bộ luật lao động quy định: nước CHXHCN Việt Nam thông qua bộ . GV: Sơ kết tiết 1 µGiáo án môn: GDCD . luật lao động và 2/4/2002 tại kì họp thứ XI người sử dụng lao động. .Hợp đồng lao động.Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động. Bộ luật lao động là văn bẳn pháp lí quan trọng thể chế hóa quan điểm của Đảng về lao động.Chị BA tự ý thôi viẹc mà không báo trước với giám đốc công ty là vi phạm hợp đồng lao động. quóc hội khõa thông qua luật sửa đổi bổ . tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho mình. .Việc làm của ông giúp các em có tiền đảm bảo cuộc sống hàng ngày và giải quyết khó khăn cho xã hội. làm ra sản phẩm lưu niệm bằng gỗ để bán. sự phát triển kinh tế đất nước trong giai bảo hộ lao động. ? Em có suy nghĩ gì về việc làm của Ông An? GV: Giả thích: Việc làm của ông An sẽ có người cho là bóc lột sức lao động của trẻ em để trục lợi vì trên thực tế dã có hành vi như vậy. ? Như vậy có phải là chị đã vi phạm hợp đồng lao động? GV: đọc cho HS nghe 1 số điều khản trong hiến pháp 1992 và bộ luật lao động quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân .. sung 1 số điều luật để đáp ứng yêu cầu của . GV: Chốt lại ý chính GV: Đọc điều 6 Bộ luật lao động . ? Bản cam kết giữa chị BA và giám đốc công ty trách nhiệm Hoàng Long có phải là hợp đồng lao động không? ? Chị Ba có thể tự ý thôi việc được không? HS: Chị khong thể tự ý thôi vệc bởi đã kí cam kết và hợp đồng lao động. mở lớp dạy nghề.Quyền và nghĩa vụ của người lao động. GV: Đọc cho HS nghe khoản 3 điều 5 của Bộ luật lao động… GV: Yêu cầu HS đọc. người khác và cho xã hội Câu truyện 2.

Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. lựa chọn nghề nghiệp. . tìm kiếm việc làm.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Nghĩa vụ lao động: Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuoi sống bản thân. Hợp đồng lao động là gì? Nguyên tắc. duy trì và phát triển đất nước. ? Nghĩa vụ lao động của công dân là gì? HS:…………… GV: Nhấn mạnh: Lao động là nghĩa vụ đối với bản thân. Hoạt động 2 : Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tứi chức cho HS thảo luận nhóm: HS: chia thành 3 nhóm.TIẾT 2 a. nôi sống gia đình. -Tự ý buộc thôi việc (đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với công nhân) mà không có lí do chính đáng b. Hoạt động 1 : Tìm hiểu tình huống Hoạt động của thầy và trò Giáo viên yêu cầu HS là 1 số bài tập thuộc nội dung tiết 1. đem lại thu nhập cho bản thân gia đình. Bài tập : Sau nhiều tháng. . đồng thời cũng là nghĩa vụ đối với xã hội… Nhóm 2: Thảo luận tình huống 2: 1 Bản cam kết giữ chị Ba và giám đốc công ty TNHH Hoàng Long có phải là hợp đồng lao động không? Vì sao? 2. góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. sáng hôm sau họ đi làm thì được tuyên bố nghỉ việc và không có lí do nào giải thích từ phía công ty. quan trọng nhất của con người. GV: hướngdẫn các nhóm trả lời bổ sung. nội dung. với gia đình . µGiáo án môn: GDCD . công ty TNHH 100% vốn nước ngoài ép tăng ca. Chị Ba tự ý thôi việc là đúng hay sai? Có vi phạm hợp đồng lao động không?? Vì sao? 3. Nội dung bài học. chiều 30/7 khoảng 10 công nhân do quá mệt mỏi đã tự ý nghỉ việc giữa chừng để phản đối. N1: ? Quyền lao động của công dân là gì? HS cả lớp cùng trao đổi. Em hãy chỉ ra những việc làm vi phạm pháp luật của công ty đối với người lao động. Lao động: Là hoạt động có mục đíh của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Nội dung kiến thức Những việc làm sai trái của công ty: -Tự ý tăng giờ làm mà không có sự thỏa thuận của người lao động. 1.Quyền lao động: Mọi công dân có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 45 . 2. là nân tố quyết định sự tồn tại páht triển của đất nứoc và nhân loại. Lao động là hoạt động chủ yếu. hình thức hợp đồng lao động? Nhóm 3: Nhà nước đã có những chính sách Nội dung kiến thức II.

Bài tập: Bài tập 1 Trang 50.Khuyến khích. Vai trò của nhà nước: . làm bài tập. . tạo công ăn việc làm? HS: thảo luận trả lời.Khuyến khích tạo điều kiện cho các hoạt động tạo ra việc làm thu hút lao động.Về nhà học bài . Những biểu hiện sai trái trong sử dụng sức lao đọng của trẻ em ? HS: thảo luận. Quy định của pháp luật .d. HS: nhận xét bổ sung. Đáp án: đúng: a.e. .d. Nhà trường phân công lao động vẹ sinh bàn ghế trong lớp. tọa điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển xản xuất kinh doanh giả quyết việc làm cho người lo động. tiiếp xúc với các chất độc hại. . D/Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD .Cấm sử dụng người dười 18 tuổi làm viẹc nặng nhọc. 1 só bạn đề nghị thuê người.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 46 . NHư vậy là chị đã vi phạm hợp đồng lao động. Quy định của bộ luật lao động đối với trẻ em chưa thành niên? 2. Trả lời: 1 Bản cam kết đó là 1 hợp đồng lao động mà chị Ba đã kí với công ty . học nghề để có việc làm. 4. . Hà có được tuyển vào biên chế nhà nước không? 2. V/ Dặn dò: .gì để khuyến khích các tổ chức cá nhân sưdr dụng thu hút lao động . Hà 16 tuổi đang học dở lớp 10. ngựoc dãi người lao động. dạy nghề. GV: cử 2 HS trả lời HS: cả lớp nhận xét.e Bài tập 3 Đáp án đúng: c. Em có đồng ý voéi ý kiến của các bạn không? HS: ứng xử các tình huống GV: nhận xét.Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi. Hướng dẫ học dinh làm bài tập GV: sử dụng phiếu học tập. nguy hiểm.b.Cấm trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc .Cấm lạm dụng cưỡng bức .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. GV: các hoạt động tự tạo việc làm. GV: Phts phiếu học tập in săn cho HS HS: làm bài tập 1. Nhóm 4: 1. . Củng cố: GV: tổ chức cho HS xử lý các tình huống: 1. vì gia đình khó khăn nên em xi đi làm ở 1 xí nghiệp nhà nước. sản xuất kinh doanh thu hút lao động. GV: nhận xét cht lại nội dung bài học. 3. IV. GV: bổ sung và đưa ra đáp án III. 3 SGK HS: giải bài trập vào phiếu.

Soạn hệ thống câu hỏi kiểm tra và đáp án. e. Quyền tự do kinh doanh. Về kiến thức: Kiểm tra lại quá trình lĩnh hội kiến thức của HS trong học tập 2. Những hành vi nào sau đây trái với quy định của Pháp luật Việt Nam. biết khái quát tổng hợp các kiến thức đã học B. các phương tiện kiểm tra của HS III/ Đề bài: Phần I: Trắc nghiệm: 3điểm Câu 1. Ổn định tổ chức lớp: II. Tự luận: (7 đ) µGiáo án môn: GDCD . D. C. Quyền sở hữu tài sản. đào tạo nghề.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. khả năng học tập của HS để từ đó có phương pháp giáo dục cho phù hợp. Kết hôn do cha mẹ sắp đặt. SGV.Nghiên cứu SGK. Phần II: Tự luận. . quyền nào là quyền lao động.Học thuộc bài cũ. A. Quyền sử dụng đất. GV kiểm tra sự chuẩn bị bài. B. Về kỹ năng: Đánh giá đúng năng lực của HS. Quyền được thuê mướn lao động.Bảng phụ. 7 điểm Câu 1: Kinh doanh là gì ? Thuế là gì ? Em hãy nêu một vài lĩnh vực mà nhà nước cấm kinh doanh ? Câu 2 : Em hiểu lao động là gì ? Nêu quyền và nghĩa vụ lao động của công dân ? 4. doanh nghiệp. Kết hôn không phân biệt tôn giáo. 3. Về thái độ: Tạo cho các em có ý thức thường xuyên học tập.5 đ) Câu 2 : Quyền lao động : a. g (1.Ngày soạn: Tiết: 26 KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT A. Đáp án: Phần I Trắc nghiệm: ( 3 đ) Câu 1 : Những hành vi trái với quy định của Pháp luật Việt Nam : a.b. Kết hôn giữa con bác với con chú ruột. soạn kĩ giáo án. phiếu học tập. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . E. C. . MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. bút đầy đủ C. Câu 2. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.c (1.5đ) Phần II. G. Trong các quyền sau đây. Kết hôn khi đang có vợ. Quyền mở trường dạy học. Quyền được thành lập công ty. . Kết hôn với người nước ngoài. b.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 47 . chồng. A. D. B. II/ Học sinh: .Chuẩn bị giấy.

quan trọng nhất của con người.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Về nhà xem lại bài. lớp.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 48 . Cấm sử dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi làm các công việc nặng nhọc. . góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Lao động là hoạt động chủ yếu . V/ Dặn dò : . duy trì và phát triển đất nước. nuôi sống gia đình. cưỡng bức người lao động. là nhân tố quyết định sự tồn tại phát triển của đất nước . . ma túy.Đọc và soạn trước bài mới. D/ Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD .( 4điểm) * Lao động là hoạt động cóa muc đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. lựachon nghề nghiệp.Yêu cầu HS dọc kĩ lại bài. IV/ Củng cố: . dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm thu lợi nhuận.Ghi đầy đủ họ tên . * Một số mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh là : thuốc nổ. Câu 2. gia đình. đem lạ thu nhập cho bản thân. * Một số quy định của pháp luật: Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc. * Nghĩa vụ lao động: Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản .. nguy hiểm…Cấm ngựoc đãi. tìm kiếm viẹc làm. củ nhân loại. mại dâm… * Thuế là 1 phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước nhằm chi cho những công việc chung. * Quyền Lao động: Mọi công dân có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề. vũ khí.Câu 1: (3điểm) * Kinh doanh : Là hoạt động sản xuất.

Về thái độ: . . Đặt vấn đề: GV: Gợi ý đưa ra các câu hỏi the các cột trong bảng. I . Kiểm tra bài cũ: III. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a.Thế nào là vi phạm pháp luật. II/ Học sinh: . Về kỹ năng: . . Vi phạm Không vi phạm HS: trả lời cá nhân. .Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật.Biết xử sự phù ợp với quy định của pháp luật. C. nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. 2.Phân biệt được hành vi tôn trọng pháp luật và vi phạm pháp luật để có thái độ và cách cư xử cho phù hợp.Một số bài tập trắc nghiệm. B. X 1. .Hình thành ý thức tôn tromngj pháp luật. 2.Khái niệm trách nhiệm pháp lývà ý nghĩa của việc áp dụng trách nhiệm pháp lý. . CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 49 .Đuan xe vượt đèn đỏ gây tai nạn giao x µGiáo án môn: GDCD .Nghiên cứu SGK. .. .Ngày soạn: Tiết: 2728 BÀI 15: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN A. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.Tích cự ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.Đổ phế thải. X . 3.Làm các bài tập trong sách giáo khoa. soạn kĩ giáo án. phiếu học tập.Học thuộc bài cũ. Về kiến thức: . hoạt động 1: Thảo luận tìm hiểu nội dung phần dặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức cho HS cùng trao đổi.Bảng phụ. các loại vi phạm pháp luật. Ổn định tổ chức lớp: II. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.Hiến pháp năm 1992.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Xây nhà rái pháep. . SGV.

x x x . GV: Cho HS làm bài tập áp dụng: . Những người mắc bệnh tam thần không phải chịu trách nhiệm hình sự. Trong quá trình thực hiện các quy định. HS: Trả lời theo nhóm. gia đình và xã hội.Vay tiền dây dưa không trả.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. . . Người dưới 18 tuổi không phải chịu trách hành vi của mình nhiệm hành chính. x c. nội dung của nhà nước đề ra thường có những vi phạm. x Họ không tự chủ được d.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 50 . có năng lực trách nhiệm pháp lí thực GV: Gợi ý cho HS trả lời các câu hỏi. Viphạm pháp luật: GV: từ các hoạt động trên. HS tự rút ra khái Là hành vi trái pháp luật. xâm hại đến các quan hệ xã hội Câu 1: Vi phạm pháp luật là gì? được pháp luật bảo vệ.Vi phạm pháp luật hành chính. Câu 2: Có các loại hành vi vi phạm pháp 2. Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm vi phạm pháp luật. x Nếu vi phạm thì đều bị GV: Kết luận: Con người luôn có các mối xử lý theo pháp luật quan hệ xã hội. Phân loại vi phạm HS: làm việc cá nhân Cả lớp cùng góp ý kiến GV: Kết luận: Chúng ta bước đầu tìm hiểu nhận biết một số khái niệm liên qua đến vi phạm pháp luật. túi xách người đi đường. 1.Vi phạm luật hành chính. . quan hệ pháp luật. Các loại vi phạm pháp luật: luật nào? .thông.Cướp giật dây truyền. 3. Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tìm hiểu khái niệm vi phạm pháp luật.Vi phạm kỉ luật b. bất kì ai phạm tội cũng phải chịu trách x Có nhiều loại vi phạm nhiệm hình sự pháp luật b.Vi phạm luật hình sự. x GV: Nhận xét cho điểm.Vi phạm kỉ luật. quy tắc. ? Trong các ý kến sau đây ý kiến nào đúng. Những vi phạm đó sẽ có những ảnh hưởng đến bản thân.Vi hạm pháp luật hình sự GV: Chia nhóm cho HS thảo luận. sai? Vì sao? Đúng Sai Vì a.Vi pạm pháp luật dân sự.Vi phạm luật dân sự . 5. đó là các yếu tố của hành vi vi phạm pháp luật. . hiện.Vi phạm luật dân sự .Tâm thần đập phá đồ đạc.Không . Trẻ em dù có phạm tội nặng đến đâu cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự.Chặt cành tỉa cây mà không đặt biển báo. có lỗi do người niệm vàê vi phạm pháp luật. 6. Xem xét các hành vi vi phạm pháp luật giúp chúng ta tránh xa các tệ nạ xã µGiáo án môn: GDCD . 4.

Trách nhiệm kỉ luật. phát biểu Nội dung kiến thức 3.Viết vẽ bậy lên tường lớp HS: trả lưòi GV: nhận xét dắt vào ý 3 ? Trách nhiệm pháp lí là gì? HS: trả lời ? Có các loại trách nhiệm pháp lí gì? HS:…… GV: gợi ý chi HS đưa ra các biện pháp xử lí của công dân GV: cho HS nêu rõ thế nào là các loại tracghs nhiệm pháp lí GV: đưa 1 ví dụ ? ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí GV: đặt câu hỏi liên quan dến tỷách nhiệm pháp lí của công dân. Hoạt động 2: Bài tập Hoạt động của thầy và trò GV: Cho HS làm bài: 1. 5. 6.5. .Hoạt động 1: Trách nhiệm pháp lí Hoạt động của thầy và trò Bài tập: Nêu hành vi vi pghạm và biện pháp xử lý mà em được biết trong thực tế cuộc sống . . tổ chức.Trách nhiệm dân sự. . .Chấp hành nghiêm chỉnh Hiến Pháp và pháp luật.hội…. .Cãi nhau gây mất trật tự nơi công cộng . cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hànhg những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Trộm xe máy . 4. từ đó HS liên hệ trách nhiệm của bản thân. Trách nhiệm pháp lí: Là nghĩa vụ pháp lí mà cá nhân . . GV: Yêu cầu HS đọc điều 12 Hiến pháp 1992 HS: đọc GV: kết hợp giải thích các thuật ngữ.Bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật và công lí trong nhân dân. HS: cùng trao đổi ? Nêu trách nhiệm của công dân? HS:……. Ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí.Trừng phạt ngăn ngừa. giáo dục người vi phạm pháp luật.Năng lực trách nhiệm pháp lí… -… b. cải tạo.Trách nhiệm hành chính.Vứt rác bừa bãi . Các loại trách nhiệm pháp lí: .Giáo dục ý thức tôn trong và chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật. Trách nhiệm của công dân: . 66 HS: cả lớp làm bài.Đấu tranh với các hành vi việc làm vi phạm pháp luật.6 trang 65. Nội dung kiến thức µGiáo án môn: GDCD . .Lấn chiếm vỉa hè lòng dường . . TIẾT 2 a.TRách nhiệm hình sự.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 51 ..

HS: ứng xử tình huống GV: nhận xét. e. Ngoài người lái xe chỉ được chở thêm một người ngồi phía sau và 1 trẻ emdưới 7 tuổi. lương tâm cắn rứt .Đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi.. đ IV/ Củng cố: GV: tổ chức cho HS xử lý các tình huống: Câu 1: Xe máy. 2.ý kiến sai: a. .Về nhà học bài . Bài tập Đáp án bài 1: Đáp án bài 5: -ý kiến đúng: c.GV: bổ sung. Khác nhau: .Trách nhiệm hình sự: Bắt buộc thực hiện.Trách nhiệm đạo đức: bằng tác động của dân sự xã hội. Phương pháp cưỡng chế của nhà nước III. . D/Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . V/ Dặn dò: .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 52 .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. . Hai người kể cả lái xe. b. làm bài tập. Mọi người đều phải biết và tuân theo. quan hệ giữa người và người ngày càng tốt đẹp hơn. d. xe mô tô 2 bánh được chở ít nhất là mấy người? 1. chữa bài Bài 6: So sánh trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm pháp lí: Giống: là những quan hệ xã hội và đều được pháp luật điều chỉnh.

.Tự giác tích cự tham gi các công việc chung của trường lớp và địa phương .Hiến pháp năm 1992.Lấy bút của bạn. .Học thuộc bài cũ. 3. Đặt vấn đề: ? Những quy định trên thể hiện quyền gì 1. . .Biết cách thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nứoc và quản lí xã hội của công dân. ko có bằng lái. .? . .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. soạn kĩ giáo án. Về kiến thức: . Tiết: 2930 BÀI 16: QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC. phiếu học tập. SGV.Hiểu được nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước. quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội. 2. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . Thể hiện quyền: µGiáo án môn: GDCD .ăn cắp tài sản của nhà nước. trường và xã hội.Tránh thái độ thờ ơ.Một số bài tập trắc nghiệm. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 53 . . .Cơ sở của quyền . HĐND. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. Về thái độ: .Ngày soạn:…. quản lí xã hội của công dân. B. Ổn định tổ chức lớp: II. trốn tránh công việc chung của lớp.Nghiên cứu SGK.Làm các bài tập trong sách giáo khoa.Đi xe máy không đủ tuổi. QUẢN LÍ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN A. Kiểm tra bài cũ: Hành vi nào sau đây chịu trách nhiệm đạo đức. I . Luật khiếu nại tố cáo.Giúp người lớn vận chuyển ma túy.Bảng phụ. luật bầu cử đại biểu Quốc Hội. C. – Tuyên truyền vận động mọi người tam gia các hoạt động xã hội. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.Không chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau. trách nhiệm pháp lí. hoạt động 1: Thảo luận tìm hiểu nội dung phần dặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS đọc phần đặt vấn đề. .Có lòng tin yêu và tình cảm đối với nhà nước CHXHCNVN. II/ Học sinh: . Về kỹ năng: . . III.

của người dân?
? Nhà nước quy định những quyền đó là gì?
? Nhà nước ban hành những quy định đó để
làm gì?
GV: Kết luận:
CD có quyền tham gia QLNN và XH vì NN
ta là NN của dân do dân, vì dân. ND có
quyền, có trách nhiệm giám sát hoạt động
của các CQ , các tổ chức NN thực hiện tốt
các CS và PL của NN, tạo điều kiện giúp đỡ
các cán bộ NN thực hiện tốt công vụ.
GV: Gợi ý cho HS lấy 1 số ví dụ.
Đối với công dân:
- Tham gia , góp ý kiến xây dựng hiến pháp
và pháp luật.
- Chất vấn các đại biểu quốc hội…
- Tố cáo khiếu nại những việc làm sai trái
của các cơ quan quản lí nhà nước.
- Bàn bạc quyết định chủ trương xây dựng
các công trình phúc lợi công cộng.
- Xây dựng các quy ước của xã thôn về nếp
sống văn minh và chống các tệ nạn xã hội.
b. Hoạt động 2: Nội dung bài học
Hoạt động của thầy và trò
GV: Treo bảng phụ câu hỏi.
Tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm, chi
tổ, phát phiếu học tập.
? Nêu nội dung của quyền tham gia quản lí
nhà nước và xã hội? Nêu ví dụ minh họa?
HS: Thảo luận và trả lời
GV: Cho HS làm bài tập 1 SGK
? Trong các quyền của công dân dưới đây,
quyền nào thể hiện quyền tham gia của
công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã
hội?
HS: Trả lời
GV: Yêu cầu HS đọc tư liệu tham khảo
HS: đọc…

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi bổ
sung dự thảo Hiến Pháp
- Tham gia bàn bạc và quyết định các
công việc của xã hội.
Những quy định đó là quyền tham gia
quản lí nhà nước, quản liax hội của công
dân.
2. Những quy định đó là để xác định
quyền và nghĩa vụ của công dân đối với
đất nước trên mọi lĩnh vực.
Đối với HS:
- Góp ý kiến về xây dựng nhà trường ko
có sma túy.
- Bàn bạc quyết định việc quan tâm đến
HS nghèo vượt khó.
- ý kiếnvới nhà trường vàê tình trạng học
ca 3, bàn ghế của HS, vệ sinh môi
trường.

Nội dung kiến thức
II. Nội dung bài học.
1. Quyền tam gia quản lí nhà nước, quản
lí xã hội là quyền: Tham gia xây dựng bọ
máy nhà nước và các tổ chức xã hội;
Tham gia bàn bạc, giám sát và đánh giá
các hoạt động các công việc chung của
nhà nứoc và xã hội.

Đáp án:
Các quyền thể hiện quyền tham gia quản
lí nhà nước, xã hội của công dân:
- Quyền bầu ccử đại biểu quốc hội, đại
biểu hội đồng nhân dân.
- Quyền ứng cử và QH, HDND.
- Quyền khiếu nại, tố cáo.
GV: Thông qua bài tập anỳ củng cố kiến - Quyền giám sát, kiểm tra hoạt động của
thức đã học và chứng minh cho nội dung cơ qun nhà nước.
quyền tham gia quản lí nhà nứoc, xã hội mà
nhóm 1 vừa thực hiện.
Kết luận tiết 1.

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

54

TIÊT 2 :
a. Hoạt động 1 : Thảo luận tìm hiểu nội dung bài học
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
GV: cho các nhóm trình bày
? Em hãy nêu những phương thức thực hiện
tham gia quyền quản lí nhà nước của công
dân.
HS: thảo luận trả lời.
GV:Gợi ý HS lấyví dụ.
HS:…….
Ví dụ: Tham gia quyền bầu cử quốc hội
Tham gia quyền ứng cử vào HDN D
VD: Góp ý xây dựng phát triển kinh tế địa
phương.
Góp ý việc làm của cơ quan quản lí nhà
nước trên báo.
? Em đã tham gia góp ý kiến để quản lí nhà
nước, xã hội như thế nào?
HS:………….
? Nêu ý nghĩa của quyền tha gia quản lí nhà
nước, xã hội của công dân.
HS:………
GV: Gợi ý thêm quyền …
+ Làm chủ tự nhiên.
+ Làm chủ xã hội
+ Làm chủ bản thân.
GV gợi ý: Thực hiện mục tiêu xây dựng đất
nước: “dân giàu nước mạnh, xã hội công
bằng dân chủ văn minh”
? Nêu những điều kiện để đảm bảo thực
hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, xã
hội của công dân.
HS:………..
Vậy đối với công dân thì cần phải làm gì để
thực hiện tốt quyền trên?
HS:………..
GV: Gợi ý:….
- Học tập tốt, lao động tốt.
- Tham ia xây dựng lớp, chi đoàn.

2. Phương hướng thực hiện:
* Trực tiếp: tự mình tham gia các công
việc thuộc về quản lí nhà nước, xã hội.
* Gián tiếp: Thông qua đại biểu của nhân
dân để họ kiến nghị lên cơ quan có thẩm
quyền giải quyết.
3. Ý nghĩa:
- Đảm bảo cho công dân có quyền làm
chủ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây
dựng và quản lí đất nước.
- Công dân có trách nhiệm tham gia các
công việc của nhà nước, XH để đem lại
lợi ích cho bản thân, XH.
4. Điều kiện đảm bảo thực hiện.
* Nhà nước:
- Quy định bằng pháp luật.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
* Công dân
- Hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và cách thực
hiện.
- Nâng cao năng lực và tích cực tham gia
thực hiện tốt.

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

55

b. Hoạt động 2 : Bài tập
Hoạt động của thầy và trò
Hướng dẫn HS làm bài tập.
GV: Tổ chức cho HS giải bài tập.
GV: Gợi ý.
? Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì
sao?
a. Chỉ cán bộ nhà nước mới có quyền tham
gia quản lí nhà nước.
b. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã
hội là quyền của mọi người.

Nội dung kiến thức
Em tán thành quan điểm:
b. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã
hội là quyền của mọi người
Vì đảm bảo cho công dân có quyền làm
chủ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây
dựng và quản lí đất nước.
- Thể hiện trách nhiệm tham gia các công
việc của nhà nước, XH để đem lại lợi ích
cho bản thân, XH

IV/ Củng cố:
Quyền tham gia quản lí nhà nước, và XH của công dân lầ quyền chính trị quan trọng
nhất đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, trách nhiệm của công dân. Công
dân phải hiểu rõ nọi dug của quyền đó và không ngừng học tập nâng cao nhận thức và
năng lực để thực hiện và sử dụng có hiệu quả…..

V/ Dặn dò:
- Về nhà học bài , làm bài tập.
- Đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi.

D/ Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

56

. Về kiến thức: .Thường xuyên rèn luyện sức khỏe. Ổn định tổ chức lớp: II.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 57 . phiếu học tập.Tích cự tham gia các hoạt động thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Đặt vấn đề Ảnh 1: chiến sĩ hải quân bảo vệ vùng biển Suy nghĩ của em: của tổ quốc. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. C.Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của công dân. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. ? Em có suy nghĩ gì khi xem các bức ảnh? Bảo vệ tổ quốc là tra chjs nhiệm của toàn HS:…… dân.Tuyên ruyền vận động bạn bè và người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Những bức ảnh trên giúp em hiểu được Ảnh 2: Dân quân nữ cũng là một trong trách nhiệm bảo vẹ tổ quốc của mọi công những lực lượng bảo vệ tổ quốc. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . . Kiểm tra bài cũ: III.Nghiên cứu SGK. . . Tiết: BÀI 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC 31 A. mẹ có công góp phần bảo vệ tổ quốc.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Luật nghĩa vụ quân sự. SGV.Làm các bài tập trong sách giáo khoa. tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự ở nơi cư trú và trong trường học.Học thuộc bài cũ.Trách nhiệm của bản thân. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: GV : . là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của µGiáo án môn: GDCD . soạn kĩ giáo án.Vì sao cần phải bảo vệ tổ quốc . .Sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc B. II/ Về kỹ năng: .Một số bài tập trắc nghiệm.Bảng phụ. dân trong chiến tranh cũng như trong hòa Ảnh 3: Tình cảm của thế hệ trẻ với người bình.Ngày soạn:…. III/ Về thái độ: . . . II/ Học sinh: .giới thiệu bài thơ thần của Lí Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống -Bác Hồ đã khẳng định chân lí: Không có gì quý hơn độc lập tự do 2)Triển khai các hoạt động: a.Hiến pháp năm 1992. hoạt động 1: Đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: cho HS quan sát ảnh và thảo luận: I. luyện tập quân sự.

...Bảo vệ trật tự an ninh xã hội. .. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .. Bảo vệ tổ quốc bao gồm: ....... Tham gia quản lí nhà nước..... .... Kẻ thù đang lợi dụng phá hoaị chúng ta....... Dặn dò: Về nhà học bài ... TRách niệm của HS: ..Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.... µGiáo án môn: GDCD . ? Em hãy kể 1 số ngày kỉ niệm và lễ lớn trong năm về quân sự? HS: Ngày22/12..... .... GV: Gợi ý. ....... Trong xã hội còn nhiều tiêu cực. Vì sao phải bảo vẹ tổ quốc? ( Ghi như bên trái) 4....Thực hiện chính sách hậu phương quân đội... ngày 27/7… ? Nêu độ tuổi tham gia nhập ngũ? HS: từ 18 dến 27 tuổi... ? HS chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tổ quốc? HS:…….Rèn luyện sức khỏe....Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.... Nội dung bài học.... 2........... quản lí còn kém..........Thực hiện nghĩa vụ quân sự... ? Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì sao? a......... D.. Nội dung kiến thức II.... đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi. Hoa độc lập phải được tưới bằng máu” ( Nguyễn Thái Học) IV. b. “ Cờ độc lập phải được nhuốm bằng máu. GV: Kết luận chuyển ý... bảo vệ chế độ X HCN và nhà nước CHXHCNVN... 3..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 58 .Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự...Ra sức học tập tu dưỡng đạo đức... Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của công dân. chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.. -HS: Giới thiệu về hoạt động bảo vệ tổ quốc. Bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập........ Nhóm 2: Vì sao phải bảo vệ tổ quốc? HS:……… ? Bảo vệ tổ quốc bao gồm những nội dung gì? GV: Ông cha ta đã phải chiến đấu và chiến thắng bao nhiêu kẻ thù trong suốt 400 năm lịch sử. hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm: HS: Chia HS thành 4 nhóm Nhóm 1: Bảo vệ tổ quốc là gì? HS: thảo luận trả lời.....? Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của ai? công dân............ 1.. .Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh trong trường học và nơi cư trú... đất nước từ Hà Giang đêns Cà Mau là do ông cha ta xây dựng nên.. luyện tập quân sự... HS: ………… b. vận động người kác làm nghĩa vụ quân sự.... làm bài tập. Chỉ cán bộ nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước..... công tác lãnh đạo... quản lí xã hội à quyền của mọi người. V. Củng cố: -GV: Cho HS liên hệ các hoạt động bảo vệ tổ quốc. .....

I......Chăm sóc bó mẹ khi ốm đau .Học thuộc bài cũ.....Làm theo pháp luật µGiáo án môn: GDCD . TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.... phiếu học tập. Đặt vấn đề GV: Gợi ý HS trả lời các câu hỏi 1....Biết giao tiếp ứng xử có văn hóa..Để sống có đạo đức và tuân theo pháp luật cân phải học tập và rèn luyện nhu thế nào? II/ Về kỹ năng: ........ ....... ..........Phát triển những tình cảm lành mạnh đối với mọi ngưỡiug quanh.Hiến pháp năm 1992.....Chào hỏi lễ phép với thầycô ........ . Ổn định tổ chức lớp: II. pháp luật.. .. Tiết: 32 BÀI 18: SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT A......................... III/ Về thái độ: .Bảng phụ.....Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 59 . Kiểm tra bài cũ: III.Nghiên cứu SGK.... Bài mới: 1) Đặt vấn đề: GV : Đưa ra các hànhvi sau : .............Nguyễn Hải Thoại – Một tấm gương về 1.....Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo Pháp luật.... B.... C............Có ý chí.....Mối quan hệ giữa sống có đạo đức và tuân theo pháp luật..... ......Biết phân tích đánh giá các hành vi về đạo đức và tuân theo pháp luật của bản thân và mọi người xung quanh... có đạo đức và tuân theo pháp luật. Về kiến thức: ......... Ngày soạn:….. Những chi tiết nào thể hiện Nguyễn Hải sống có đạo đức và làm việc theo PL Thoại là người sống có đạo đức? 2... hoạt động 1: Thảo luận tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: yêu cầu HS đọc Sgk.................... . ..........Làm các bài tập trong sách giáo khoa... nghị lực và hoài bão tu dưỡng để trưở thành công dân tốt có ích..... chưa tốt về những chuẩn mực đạo đức gì ? 2) Triển khai các hoạt động: a. . ? Những hành vi trên đã thực hiện tốt... MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.......... 1......Một số bài tập trắc nghiệm....................Bố mẹ kinh doanh trốn thuế.......... Những biểu hiện sống và làm việc theo HS:……….Đỡ 1 em bé bị ngã đứng dậy.......Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.. soạn kĩ giáo án...... .. .. SGV........ CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ........................... Luật nghĩa vụ quân sự........... Những biểu hiện về sống có đạo đức: ..... II/ Học sinh: ........

.. Động cơ nào thôi thúc anh làm được việc đó? Động cơ đó thể hiện phẩm chất? HS:……... phát huy sức mạnh trí tuệ của quần chúng.........Giáo dục cho mọi người ý thức pháp luật và kỉ luật lao đọng.. III. .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 60 . 2. Việc làm của anh đã đem lại lợi ích gì cho bản thân.... b.... ? Ý nghĩa của sống có ĐĐ và làm việc theo pháp luật? HS:………......... lễ. 3. hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận: ? Thế nào là sống có ĐĐ và tuân theo PL? GV: Gợi ý những chuẩn mực đạo đức : Trung hiếu..Giúp con người tiến bộ không ngừng.. HS:………. IV.. làm được nhiều việc có ích và được mọi người yêu quý.Đối với HS: Thường xuyên tự kiểm tra đánh giá hành vi của bản thân.......... 3.... Nội dung kiến thức II... . mọi người và xã hội? HS:… GV: Kết luận… ......Mở rộng sản xuất theo QĐ của PL .. Những biểu hiện nào chững tỏ NHT là người sống và làm việc theo pháp luật..... là trung tâm đoàn kết...Nâng cao uy tín của đơn vị.. kính trọng..... HS là ngay trên lớp bài 1....... biết giải quyết hợp lí giữa quyền lợi và NV... .Môi trường sống lãnh mạnh.. ... mọi người ...... công ty 2... Tuân theo Pháp luật: Là sống và hành động theo những quy định của pháp luật 3.. nó là động lực điều chỉnh hành vi nhận thức... Nội dung bài học: 1.. trung thực .... Ý nghĩa: .......... .. cho công việc. đến công việc chung... Động cơ thúc đẩy anh là : ( SGK) KL: Sống và làm việc như anh NHT là cống hiến cho đất nước. D.. 2 GV: nhận xét chữa bài cho HS GV: kết luận rút ra bài học cho HS. Quan hệ giữa có ĐĐ và tuân theo PL: Đạo đức là phẩm chất bến vững của mỗi cá nhân. của DT là mục tiêu sống và kiên trì để thực hiện mục tiêu đó...... làm bài tập..Đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi.Biết tự tin.Chăm lo đời sống VC TT cho mọi người.Mọi người chăm lo lợi ích chung ...........Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài...... cống hiến cho XH...... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: . Bài tập... đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực. 4... năng động sáng tạo. Người có ĐĐ thì biết thực hiện tốt PL 4.. biết chăm lo đến mọi người.Thực hiện quy định nộp thuế và đóng bảo hiểm. .Công việc có trách nhiệm cao. gia đình và xã hội..Luân phản đối ..Về nhà học bài . đem lại lợi ích cho tập thể trong đó có lợi ích của cá nhân...Trách nhiệm.. Lấy lợi ích của XH. Nghĩa... Sống có ĐĐ là: suy nghĩ và HĐ theo những chuẩn mực ĐĐ XH.. ? Quan hệ giữa sống có đạo đức và làm theo pháp luật? HS:…………. Củng cố: Giáo viên đưa ra bài tập tình huống và phiếu học tập V. thái độ trong đó có HVi PL... Dặn dò: . .. ? Đối với HS chúng ta cầ phải làm gì? HS:…….. bảo vệ giữ gìn trật tự an toàn xã hội... GV: Người sống có ĐĐ là người thể hiện: ... µGiáo án môn: GDCD .

... đặc biệt là áp dụng các kiến thức đã được học vào trong cuộc sống......... II/ Học sinh: ..................... .. .......... .... Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a................. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ...... C. tư ? Nhiệm vụ của thanh niên HS chúng ta là tưởng chính trị……… µGiáo án môn: GDCD .....Bảng phụ............Một số bài tập trắc nghiệm... tu dưỡng đạo đức.HS có phương pháp là các dạng bài tập..........Nghiên cứu SGK......Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài......HĐH đất nước? học tập VH...... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I...... SGV............ Vậy để hệ thống lại các bài học đó...... B.... học bài và làm bài.......... . thầy trò ta đã học được 8 bài với những phẩm chất đạo đức và những vấn đề pháp luật cần thiết trong cuộc sống của mối người và xã hội...... Từ đầu học kì II đến giờ. trọng tâm.. . soạn kĩ giáo án.................. .......Học thuộc bài cũ............ phiếu học tập......Giúp HS có điều kiện ôn tập.....................Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 61 ........ MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: ......... III.................. hệ thống lại các kến thưc đã học trong học kì II.......... nắm được những kiến thức cơ bản..... làm được các bài tập trong sách giáo khoa........... Ngày soạn: Tiết: Bài 33 ÔN TẬP HỌC KÌ II A. hoạt động 2: Nội dung ôn tập Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Đặt các câu hỏi thảo luận nhóm: I/ Phần lí thuyết: 1..Làm các bài tập trong sách giáo khoa....Tạo cho các em có ý thức ôn tập. hoạt động 1: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Giới thiệu bài.... Kiểm tra bài cũ: 1..... Em hãy nêu trách nhiệm của thanh niên 1/Trách nhiệm của thanh niên: Ra sức trong sự nghiệp CNH ..... cho điểm... Ổn định tổ chức lớp: II. GV: Nhận xét. Sống có đạo đức là gì? Thế nào là tuân theo Pháp luật? Nêu mối quan hệ ? 2... thầy trò ta sẽ nghiên cứu bài học hôm nay! b....... KHKT.. HS cần phải làm gì để sống có đạo đức và tuân theo pháp luật? HS: trả lời theo nội dung bài học....

µGiáo án môn: GDCD . Kinh doanh là gì? Thế nào là quyền tự do kinh doanh? Thuế là gì? Nêu tác dụng của thuế? HS:…………….. 2. thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ HS chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tổ của tổ quốc. Thế nào là quyền tha gia quản lí nhà nước. * Nhà nước tạo mọi điều kiện để công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ này……. .. Bảo vệ tổ quốc là gì? Vì sao ta lại phải 7.gì? HS ……. Quyền …. dịch vụ và trao đổi hàng hoá….. chủ bảo vệ tổ quốc? quyền. * Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân… * Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc… 5. Hôn nhân là gì? nêu những quy định của Pháp luật nước ta về hôn nhân? Thái độ và trách nhiệm của chúng ta như thế nào HS:………. Bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập. 7. có lỗi… * Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ đặc biệt mà các cá nhân tổ chức cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hành…. Vi Phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật. 3.. tổ chức thực hiện.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 62 ..Hôn nhân tự nguyện tiến bộ… . 3. 4. quản lý xã hội? Công dân có thể tham gia bằng những cách nào? Nhà nước đã tạo điều kiện cho mọi công dân thực hiện tốt quyền này ra sao? HS:……………. *HS cần phải học tập rèn luyện để chuẩn bị hành trang vào đời… 2. Kinh doanh là hoạt động sản xuất. Hôn nhận là sự liên kết đặc biệt giữa 1 nam và 1 nữ…. Lao động là hoạt động có mục đích của con gười nhằm tạo ra của cải….. * Những quy định của pháp luật: .Vợ chồng có nghĩa vụ tực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa…. 6. HS cần phải học tập và tìm hiểu… 6. * Mọi công dân phải thực hiện tốt Hiến pháp và Pháp luật. Là công dân có quyền: tham gia bàn bạc.Hôn nhân ko phân biệt tôn giáo. bảo vệ chế dọ XHCN…. Vi phạm pháp luật là gì? nêu các laọi vi phạm pháp luật? Thế nào là trách nhiện pháp lí? Nêu các loại trách nhiệm pháp lí? Học sinh cần phải làm gì…? HS…………………… 5. Lao động là gì? Thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Em hãy nêu những quy định của nhà nước ta về lao động và sử dụng lao động? HS:/………. giám sát và đánh giá… * Công dân có thể tham gia bằng 2 cách: Trực tiếp hoặc gián tiếp.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. * Quyền tự do KD là quyền công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức KT… * Thuế là 1 phần thu nhập mà công dân và các tổ chức kinh tế… 4.

................Về nhà học bài...Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 63 ... 8.quốc? HS:……… * Non sông ta có được là do cha ông ta đã đổ bao xương máu để bảo vệ… * HS cần phải học tập tu dưỡng đạo đức và rèn luyện sức khoẻ….. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ................ * Đây là yếu tố giúp mỗi người tiến bộ không ngừng….................. Củng cố: -Giáo viên đưa ra bài tập tình huống và phiếu học tập cho học sinh -Học sinh làm bài vào phiếu học tập -Giáo viên gọi một số em lên làm bài -Giáo viên nhận xét và đưa ra đáp án đúng V... ....................Chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra học kì D....................................................... ...... Sống có đạo đức là suy nghĩ và hành 8.......................... II/Phần bài tập: IV.. làm bài tập................... µGiáo án môn: GDCD ..........? hội…........................................................ ................................. Thế nào là sống có đạ đức và tuân theo động theo những chuẩn mực đạo đức xã pháp luật? Nêu mối quan hệ? Ý nghĩa............................................................................................................Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.... Dặn dò: ................................ HS:……..................

II/ Về kỹ năng: Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế III/ Về thái độ: Nghiêm túc khi làm bài kiểm tra B. Môn: Giáo Dục Công Dân. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đề kiểm tra photo sẵn C. KIỂM TRA HỌC KỲ II . 5/ Quyền tham gia quản lý Câu 3: nhà nước của công dân.Năm học : 2009 – 2010. Tổng số câu Tổng số điểm 2 1 3 3. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: I/ Về kiến thức: Giúp học sinh khắc sâu các kiến thức cơ bản đã học.5đ. 0.5 Vận dụng TN TL Câu 5: 0. 4/ Vi phạm pháp luật và trách Câu 3 : nhiệm pháp lý của công dân. 0.5 1 0. Ổn định tổ chức lớp: II.5đ. 3 1. b.5 B/ Đề thi : ( đính kèm theo ). Đóng thuế là để xây dựng cơ quan nhà nước. 7/ Sống có đạo đức và tuân Câu 4 : theo pháp luật. (Khoanh tròn vào ý đúng).5đ. 1/ Em đồng ý với ý kiến nào sau đây? a. 6/ Nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc.5đ.5 2 3. 1. Câu 6: 0. 0.5đ. Mỗi câu trả lời đúng 0. 1đ.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.5đ.5đ.Ngày soạn: Tiết: 34 KIỂM TRA HỌC KÌ II A.5đ. Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian phát đề ) I/ Trắc nghiệm : ( 3 điểm ). 2/ Quyền tự do kinh doanh và Câu 1: Câu 1 : nghĩa vụ đóng thuế. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 64 . Câu 4: 0. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: III. GV phát đề cho HS: Đề kiểm tra A/ Ma trận : Các mức độ tư duy Nhận biết Thông hiểu Các chủ đề / nội dung TN TL TN TL 1/ Quyền và nghĩa vụ của Câu 2: công dân trong hôn nhân. 2. 1. µGiáo án môn: GDCD .5đ.5 đ.5đ. Đóng thuế là để nhà nước chi tiêu cho những công việc chung. 3/ Quyền và nghĩa vụ lao Câu 2 : Câu 2 : động của công dân. 0.

Mở xưởng sản xuất.. Câu 3 : . II/ Tự luận : ( 7 điểm ).c. Mỗi câu trả lời đúng được 0. b. 6/ Khi nói đến vai trò của đạo đức và pháp luật. làm việc trong các cơ quan nhà nước. 2/ Những hành vi nào sau đây là trái với quy định của nhà nước về hôn nhân? a.5 đ ). làm đường sá. c.. rồi vừa học vừa trông coi của hàng.5 đ ). d. Câu a. b. c. Chỉ có cán bộ công chức NN mới có quyền tham gia quản lý NN và XH. d. Kết hôn không phân biệt tôn giáo. Mở của hàng kinh doanh. Người có hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Cả a. Pháp luật là phương tiện duy nhất để quản lý xã hội. Câu 4 : Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật? ( 1. Kết hôn khi đang có vợ hoặc có chồng.b. góp ý cho con trong vấn đề hôn nhân. bệnh viện. ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II I/ Trắc nghiệm : ( 3 điểm ). có người cho rằng: a. Đóng thuế là để xây dựng trường học. chi trả lương cho công chức.5 đ ). Thực hiện đúng đạo đức và pháp luật làm cho quan hệ xã hội tốt đẹp hơn. Câu 1 : Thuế là gì? Vì sao thuế có tác dụng ổn định thị trường? ( 1. c. Theo em H phải làm cách nào trong các cách sau: a.5 đ. c. Người có hành vi nguy hiểm cho xã hội. thuê mướn lao động.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 65 . Tham gia quản lý nhà nước và XH là quyền của tất cả mọi công dân Việt Nam. b. Câu 5 : . -Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung (như an ninh. II/ Tự luận : ( 7 điểm ). Đóng thuế là để xây dựng bệnh viện. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền của tất cả mọi người. µGiáo án môn: GDCD . c. Câu 4 : . Câu 1 : . Câu 2 : Thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Hợp đồng lao động là gì? ( 1. d. (1đ). Người có hành vi vi phạm nội quy của tổ chức. 5/ H 15 tuổi là học sinh lớp 9.c. đúng. b. d. Xin làm hợp đồng. 4/ Trách nhiệm hình sự được áp dụng cho đối tượng nào sau đây? a. Câu 2 : . Xin vào biên chế.b. xây dựng trường học. Câu 1 : (1.5 đ ). Muốn có việc làm để giúp đỡ gia đình.b. Người có hành vi vi phạm các nguyên tắc quản lý của nhà nước. Chỉ cần pháp luật nghiêm minh là sẽ quản lý được xã hội. d.b. 3/ Em tán thành những quan điểm nào sau đây? a. Cha mẹ hướng dẫn. đều sai. d.d. cầu cống. Tham gia QLNN và SH là quyền và trách nhiệm của tất cả mọi CD Việt Nam.5 đ). quốc phòng. Câu 3 : Trách nhiệm pháp lý có ý nghĩa như thế nào? ( 2. Câu 6 : . b.b.b.c.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.

....... .... (0.......... về điều kiện lao động............ những ngành nghề trong nền kinh tế.......5đ)... (0.......... nuôi sống gia đình....... ngăn ngừa.. (0.... của dân tộc làm mục tiêu sống và kiên trì hoạt động để thực hiện mục đích đó. .. Củng cố: Nhắc nhở h/s ....................bình đẳng..... áp dụng cho mọi lĩnh vực hoạt động xã hội khác nhau. -Tuân theo PL là luôn sống và hành động theo những quy định của pháp luật........5đ)......5đ)....... -Trừng phạt.......... -Sống có đạo đức là suy nghĩ............ đem lại thu nhập cho bản thân và gia đính......... -Hình thành. (0.....5 đ )..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 66 .-Thuế bao gồm có một hệ thống thuế..... biết chăm lo đến mọi người....................5đ) -Ngăn chặn..... ưu tiên phát triển hoặc hạn chế những mặt hàng......... -Nghĩa vụ lao động của công dân là : Mọi người phải lao động..(1đ) Câu 3 : ( 2.. giáo dục người vi phạm pháp luật.........25đ)... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ....... (0.......... bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật và công lý trong nhân dân (0.. -Mỗi loại thuế có nhiều mức thuế xuất khác nhau....... D......... -Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sứ dụng lao động.. duy trì và phát triến đất nước. về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động....... Trên cơ sở tự nguyện....................Chuẩn bị cho tiết sau ngoại khóa .......... xoá bỏ VPPL trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.... tìm kiếm việc làm............25đ)......................5đ) -Giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật..... Câu 4 : ( 1............. đến công việc chung... về việc làm có trả công... biết giải quyết hợp lý giữa quyền lợi và nghĩa vụ................. hạn chế.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài......5đ).. cải tạo............. (0....... có tác dụng khuyến khích. -Răn đe mọi người không được vi phạm pháp luật (0......... µGiáo án môn: GDCD ....................5 đ ). lựa chon nghề nghiệp có ích cho xã hội... có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân.......5đ).... góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Câu 2 : ( 1.......................5đ) IV.Tìm hiểu các tác hại của tệ nạn xã hội... lấy lợi ích của xã hội.... .. (0................ V............. (0.. (1đ). hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội.... -Quyền lao động của công dân là : Công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề.......5 đ )..... Dặn dò: .

Con cháu chăm ngoan. đáo. kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. lễ phép. cha mẹ.Đoàn kết.Cha mẹ mẫu mực. trung ở độ tuổi nào nhiều nhất?). đua đòi . II/ Về kỹ năng: Biết áp dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống.Ngày soạn: Tiết: 35 thùc hµnh ngo¹i khãa vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cña ®Þa ph- ¬ng TÊm g¬ng ngêi tèt. B. Em hãy kể một số gia đình có nếp sống . hội… .Cờ bạc. quan tâm. trộm cắp. II/ Học sinh: Tìm hiểu các tấm gương người tốt. việc tốt ở địa phương. Ổn định tổ chức lớp: II. mại dâm. rèn luyện kĩ năng đánh giá vấn đề xã hội. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Để giúp các em vận dụng những nội dung. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. kinh tế…).Vệ sinh đường ngõ xóm sạch đẹp. quan hệ . thầy cô. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: I/ Về kiến thức: Giúp HS tìm hiểu những gương người tốt. Nêu các tệ nạn xã hội mà em biết? 2. Nhưng còn một số gia .Gia đình chăm lo phát triển kinh tế. hoạt động 1: Nếp sống văn hoá ở điạ phương Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 1. giúp đỡ lẫn nhau như thế nào? (Phẩm chất đạo. như còn mắc phải các tệ nạn xã . ham chơi. hạnh phúc. . việc tốt. chính quyền không nghe lời ông bà.Do lười lao động.Nếp sống văn hoá ở điạ phương: (10’) Các gia đình nơi em cư trú có nếp sống .việc tốt ở địa phương qua các nội dung đã học. Tiết học hôm nay chúng cùng tìm hiểu… 2)Triển khai các hoạt động: a. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . trong mọi lĩnh vực. văn hoá mà em biết? . địa phương đã có biện pháp gì để ngăn µGiáo án môn: GDCD . để có đủ phẩm chất năng lực trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. êm ấm. . đình chưa có lối sống lành mạnh. chăm sóc chu Đa số các gia đình có lối sống lành mạnh. C. . Trước những sự việc trên.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. nghiện ngập. III/ Về thái độ: Có ý thức rèn luyện bản thân.Biểu hiện của các tệ nạn xã hội: (11’) Do đâu mà có những tệ nạn này? (Tập .Nghiên cứu tài liệu soạn bài. hạnh . phúc.Con cái đều được đi học.Nêu các tấm gương người tốt.Giữ gìn trật tự an ninh. viÖc tèt A. học giỏi.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 67 . Nhận biết được các biểu hiện về các tệ nạn xã hội. Kiểm tra bài cũ: III.Sinh đẻ có kế hoạch.

trái pháp luật xâm hại đến tài sản nhà -> Phát hiện thấy các hành vi vi phạm pháp nước và công dân… luật phải phê phán tố cáo lên những người có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn.......................Đưa đi cải tạo............... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... ........ µGiáo án môn: GDCD .... tạo công ăn việc làm 3..........Yêu thương...Chăm chỉ học tập.... nhiệm phê phán tố cáo các hành vi làm ......... nghe lời ông bà....................Việc làm của địa phương: (8’) và xử lý nghiêm minh… ....Phạt hành chính. Củng cố: ? Để giảm bớt được các tệ nạn xã hội mỗi chúng ta cần phải làm gì? ? Các tệ nạn xã hội ở Quảng trị ta hiện nay như thế nào? Tập trung nhiều nhất ở đối tượng nào? Vì sao? V.......... Khi thấy các hành vi vi phạm pháp luật ... . giúp đỡ các gia việc xây dựng gia đình văn hoá? đình có hoàn cảnh trên.....Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.......Tu dưỡng đạo đức...........................Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 68 ............ việc làm........Giáo dục......Tích cực tham gia các hoạt động ở trường lớp và ngoài xã hội.. Là H/S cần nỗ lực học tập tu dưỡng đạo đức để có đủ phẩm chất và năng lực trở 4............... ... D. Là H/S em sẽ làm gì để góp phần vào ......... của công dân... cha em sẽ làm gì? mẹ......... Dặn dò: Liên hệ thực tế địa phương những nội dung có liên quan như quyền và nghĩa vụ của trẻ em........................................ giúp đỡ mọi người........ ..Tạo công ăn........................Đoàn lết với bạn bè và mọi người xung Mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần trách quanh.................................................................... ..... nhắc nhở. */ Thảo luận: . ............. động viên... và xã hội....... giải quyết....Quan tâm......... thầy cô dạy bảo.............................Liên hệ thực tế: (10’) thành người công dân có ích cho gia đình .......................... IV. phê bình. Chính quyền địa phương đã có những biện pháp giáo dục..............chặn? -> Thanh thiếu niên............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful