Tiết thứ: 1

Ngày soạn:
Lớp dạy:
Bài 1: CHÍ CÔNG VÔ TƯ
I/MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
-HS hiểu được thế nào là chí công vô tư (CCVT), những biểu hiện của CCVT, vì sao cần
phải
-Rèn luyện phẩm chất CCVT.
2. Kĩ năng:
-HS phân biệt được hành vi có hoặc không CCVT. Biết kiểm tra, đánh giá hành vi của
mình để rèn luyện phẩm chất CCVT.
3. Thái độ: Biết quý trọng và ủng hộ những hành vi CCVT, phê phán, phản đối những
hành vi thiếu CCVT.
II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:
Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin, Kn trình bày suy nghĩ, KN tư duy phê phán, KN ra
quyết định, kĩ năng giải quyết vấn đề
III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC:
Thảo luận nhóm, động não, phân tích trường hợp điển hình, dự án, trình bày 1 phút
IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Kể chuyện.
- Phân tích, giảng giải
- Thuyết minh, đàm thoại, nêu vấn đề.
- SGK, SGV GDCD 9.
- Mẫu chuyện, ca dao, danh ngôn nói về CCVT.
- Bài tập tình huống.
V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài cũ:
3/Bài mới:
a)/Khám phá:
b)/Kết nối: Giói thiệu bài: GV nêu ý nghĩa, tác dụng và sự cần thiết phải rèn luyện phẩm
chất CCVT để dẫn dắt vào bài.
Hoạt động 1: Hướng dẫn phân tích truyện đọc
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
1. Đặt vấn đề
- Tô Hiến Thành dùng người là căn cứ
-GV yêu cầu HS đọc truyện.( SGK )
vào khả năng gánh vác công việc của mỗi
- GV nêu câu hỏi:
người, không vị nể tình thân. qua đó thể
1. Tô Hiến Thành có suy nghĩ ntn trong hiện ông là người công bằng không thiên
việc dùng người và giải quyết công việc?
vị, hoàn toàn xuất phát từ lợi ích chung.
2. Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của
nghiệp cách mạng của chư tịch Hồ Chí Bác Hồ là một tấm gương sáng. Bác đã
Minh? Điều đó đã tác động đén ntn đến giành trọn cuộc đời mình cho đất nước,
tình cảm của ND ta đối với Bác?
Bác chỉ theo đuổi một mục đích là “Làm
µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

1

3. Những việc làm của Tô Hiến Thành và cho ích quốc, lợi dân ”.
Bác Hồ thể hiện phẩm chất gì?
- Những việc làm của THT và Bác Hồ
đều biểu hiện phẩm chất CCVT. Điều dó
mang lại lợi ích chung cho toàn XH, làm
cho dân thêm giàu, nước thêm mạnh.
- CCVT là phẩm chất đạo đức tốt đẹp,
cần thiết cho tất cả mọi người. Song p/c
- HS Thảo luận và trình bày
đó không chỉ thể hiện qua lời nói mà phải
- GV nêu kết luận
thể hiện bằng việc làm hàng ngày. Chúng
ta cần phải biết ủng hộ những việc làm
CCVT, phê phán, lên án những việc làm
thiếu CCVT .
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS liên hệ thực tế
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
GV nêu câu hỏi:
2. Nội dung bài học
1 Thế nào là CCVT?
( Xem SGK )
2. CCVT có ý nghĩa như thế nào?
3. HS phải rèn luyện CCVT như thế nào?
c/Thực hành, luyện tập: Hướng dẫn giải bài tập
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
- GV yêu cầu HS giải các bài tập 1, 2
3. Bài tập
- HS chuẩn bị bài và trình bày.
Bài 1: những việc làm thể hiện p/c
- GV nhận xét, bổ sung.
CCVT là: a, b, c, d .
Bài 2: Tán thành các quan niệm d, đ .
d/Vận dụng:
- HS nêu một số câu ca dao, tục ngữ nói về CCVT hoặc thiếu CCVT.
- GV nêu kết luận toàn bài.
4/Hướng dẫn về nhà: HS làm bài tập 3, 4 và chuẩn bị bài : Tự chủ.
VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………....

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

2

Tiết thứ: 2
Ngày soạn:
Lớp dạy:
Bài 2: TỰ CHỦ
I/MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: HS hiểu:
- Thế nào là tự chủ, Biểu hiện của tính tự chủ.
- Ý nghĩa của tính tự chủ và sự cần thiết phải rèn luyện tính tự chủ.
2. Kĩ năng:
- Nhận biết được biểu hiện của tính tự chủ và thiếu tự chủ.
- Biết đánh giá hành vi của bản thân và người khác.
- Biết cách rèn luyện tính tự chủ.
3. Thái độ:
- Tôn trọng những người biết sống tự chủ .
- Có ý thức rèn luyện tính tự chủ trong quan hệ với mọi người.
II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:
Kĩ năng ra quyết định, KN kiên định, KN thể hiện sự tự tin, KN kiểm soát cảm xúc
III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC:
- Thảo luận nhóm, xử lí tình huống, đống vai, động não, khăn trải bàn
IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Đàm thoại, kể chuyện, thuyết trình.
- Thảo luận nhóm, liên hệ thực tế.
- SGK, SGV GDCD 9.
- Mẫu chuyện, ví dụ thực tế.
V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài cũ:
Thế nào là CCVT? Nêu VD về những việc làm CCVT trong thực tế cuộc sống?
HS cần rèn luyện p/c CCVT như thế nào?
3/Bài mới:
a)/Khám phá:
b)/Kết nối: GV giới thiệu về tấm gương thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí để dẫn dắt vào bài.
Hoạt động 1: Thảo luận phân tích thông tin trong mục đặt vấn đề
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
- Gv yêu cầu HS đọc 2 mẫu chuyên (SGK) 1. Đặt vấn đề
- GV nêu câu hỏi:
- Khi biết con mình bi nhiểm HIV?AIDS
1. Bà tâm có thái độ NTN khi biết con Bà Tâm rất đau xót nhưng không khóc
mình bị nhiểm HIV/AIDS?
trước mặt con, bà đã nén chặt nỗi đau để
2. N từ một HS ngoan đã trở thành người chăm sóc con và độngviên những gia
nghiện ngập, trọm cắp ntn? Vì sao?
đình có người bị nhiểm HIV khác không
3. Cách cư xử của bà Tâm và N khác nhau xa lánh, hắt hủi người bị nhiểm HIV.
như thế nào?
- N được bố mẹ nuông chiều , ban bè xấu
4. Theo em ntn là một người có tính tự rủ rê, hút thuốc, uống rượu bia, trốn học ,
chủ?
đua xe , thi trược, buồn phiền, nghiện hút
5. Vì sao con người lại cần có tính tự chủ? và trộm cắp.
µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

3

HS nhân xét.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 4 . 2.Tính tự chủ của một người là làm chủ được bản thân trước những tác động hay mọi sự cám dỗ xung quanh. bổ sung. d/Vận dụng: .Tự chủ: Bình tĩnh không nóng nảy.GV nêu kết luận toàn bài. .. vượt qua được sự đau khổ.Bà tâm là người đã làm chủ được tình cảm. Tự chủ có ý nghĩa như thế nào? 3.Thiếu tự chủ: Suy nghĩ. và thiếu tự chủ. chuyện về một người có tính tự chủ. luôn tự tin.GV nhận xét.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. hành động nóng nảy.GV gọi 2 HS lên bảng ghi ý kiến: Tự chủ thì dễ bị sa ngã. không vững vàng trước cám dỗ… Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tìm hiểu nội dung bài học 2. Bài 2: HS liên hệ thực tế để kể một câu . b. . bổ sung.GV nêu câu hỏi: ( Xem SGK ) 1. d. ………………………………………………………………………………………………. 4 VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. * Biểu hiện củ tự chủ và thiếu tự chủ . N không làm chủ được bản thân trước cám dỗ.HS nêu một số câu ca dao. .HS chuẩn bị bài và trình bày. Tiết thứ: 3 µGiáo án môn: GDCD . Nếu không có tính tự chủ . luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 3. ... Tính tự Tìm hiểu những biểu hiện của tính tự chủ chủ giúp con người có tính tự tin và hành và thiếu tự chủ động đúng đắn. . Thế nào là tự chủ? 2. hành vi của mình.GV yêu cầu HS giải bài tập 1. Nội dung bài học . 4/Hướng dẫn về nhà: Bài tập về nhà: 3. Chúng ta cần làm gì để rèn luyện tính tự chủ? . c/Thực hành. e .HS trả lời -GV tóm tắt theo nội dung bài học. khôn bị người khác lôi kéo… . tục ngữ nói về tính tự chủ hoặc thiếu tự chủ . .Con người có tính tự chủ thì mới đứng vững được trước mọi hoàn cảnh. hư hỏng. không vội vàng.HS thảo luậ nhóm và trình bày.HS tự liên hệ bản thân . Bài tập Hướng dẫn giải bài tập Bài 1: Em đồng ý với ý kiến: a..

góp phần xây dựng XH công bằng dân chủ văn mimh. . giảng giải. Hoạt động 1: Đàm thoại giúp HS bước đầu tìm hiểu. những biểu hiện của dân chủ và kĩ luật Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức . .. Sự kết hợp biện pháp dân chủ của lớp 9A . . mẫu chuyện có nội dung liên quan. góp ý với bạn bè và những người xung quanh nhằm thực hiện dân chủ và kỉ luật.Hiểu ý nghĩa của việc tự giác thực hiên yêu cầu phát huy dân chủ và kỉ luật là cơ hội. 2. Thái độ . . . thảo luận nhóm.. Đặt vấn đề . kỉ luật. 3. là điều kiện để mọi người phát triển nhân cách.Biết đánh giá nhận xét hành vi của bản thân và những người xung quanh. Những biểu hiện của dân chủ và kỉ luật. Kĩ năng . ứng xử phát huy tính dân chủ và thể hiện tính kĩ luật. Kiến thức . V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Tự chủ là gì? Hãy nêu một số biểu hiện tự chủ của một bạn HS trong học tập và rèn luyện? Em cần làm gì để rèn luyện tính tự chủ? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài: GV nêu lên tầm quan trọng của việc phát huy tính dân chủ và kỉ luật để dẫn dắt vào bài mới.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.GV yêu cầu HS đọc tình huống ( SGK ) 1. SGV GDCD 9..Biêt nhận xét. .SGK.Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 3: DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. thiếu dân chủ hoặc giả danh dân chủ. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tư duy phê phán.Nhận biết được hành vi dân chủ. Kn trình bày suy nghĩ III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm.GV nêu câu hỏi: * Việc làm phát huy dân chủ ở lớp 9A: 1. được thể hiện như thế nào? * Sự kết hợp DC và KL ở lớp 9A: µGiáo án môn: GDCD . Hãy nêu các việc làm phát huy dân chủ GVCN đề nghị lớp họp bàn XD kế hoạch và thiếu dân chủ trong các tình huống trên. giải quyết tình huống.Ca dao tục ngữ.Kích thích tư duy.Có ý thức tự giác rèn luyện tính DC và kỉ luật.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 5 .HS hiểu thế nào là dân chủ. 2. Có thái độ ủng hộ những việc làm tốt. . động não IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: .Việc làm thiếu DC của ông giám đốc.Các tình huống có nội dung liên quan.. hoạt động của lớp. phản đối những việc làm trái với dân chủ XHCN.Có kĩ năng giao tiếp.

Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 6 . . luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Hoạt động 3 Hướng dẫn giải bài tập. c/Thực hành.GV nhận xét.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Mọi người cần làm gì để phát huy DC và số cơ quan nhà nước hiện nay: Hạch sách rèn luyện tính KL? nhũng nhiễu nhân dân. các tổ chức XH phải có trách nhiệm tạo điều kiện để mọi người phát huy được tính dân chủ. lớp 9A là gì? * Ở lớp 9A mọi khó khăn đã được khắc 4. không ai đứng ngoài cuộc.DC và KL có mối quan hệ hữu cơ với nhau: DC để mọi người phát huy khả năng của mình vào công việc chung. …kiểm tra ”. nhà trường tổ chức cho HS góp 3. Tác dụng của việc phát huy dân chủ của dỏ để nhắc nhỡ đôn đốc. Hãy nêu các việc làm thể hiện tính dân . -GV yêu cầu HS giải các bài tập. Dân chủ và kỉ luật có tác dụng như thế được tự do phát biểu ý kiến… nào? Nêu ví dụ. . 2 .GV nhận xét bổ sung và kết luận phần 1 giảm sút.HS chuẩn bị bài và trình bày. .Kỉ luật là: 2.GV gợi ý để HS hiểu được ý nghĩa của chủ trương “ Dân biết. người dân không được biết.Dân chủ là: kỉ luật? . công ti bị thua lỗ nặng. thế nào? trong các cuộc họp của thôn buôn bà con 4.Em hiểu thế nào là dân chủ ? Thế nào là .HS thảo luận trả lời.Những việc làm thiếu dân chủ của một 5. Nội dung bài học 1. đáng của mình… . µGiáo án môn: GDCD . thứ 2 có tác hại như thế nào? cuối năm lớp được tuyên dương. dân bàn.DC và KL đem lại lợi ích cho việc phát triển nhân cách của mỗi người và góp phần phát triển XH ( nêu ví dụ ) . được bàn bạc những công việc liên quan đến lợi ích chính . bổ sung. . Việc làm của giám đốc trong câu chuyện phục. Dân chủ và kỉ luật có mối quan hệ như ý kiến vào bản nội quy của học sinh. d/Vận dụng: . * Việc làm của giám đốc có tác hại: SX . Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức .GV tóm tắt nội dung chính của bài học . của cử tri.Những việc làm thể hiện tính dân chủ: chủ và thiếu dân chủ trong thwcjtees cuộc Đại biểu QH tiếp xúc và tiếp thu ý kiến sống hiện nay. kế hoạch đã được thực hiện tốt. không tôn trọng và tiếp thu ý kiến nhân dân.GV nêu câu hỏi: 2.Mọi người được tự do bàn bạc.Mọi người cần tự giác chấp hành KL. KL là điều kiện để phát huy dân chủ. lớp đã thành lập đội cờ 3.

... 4 và chuẩn bị bài “ Bảo vệ hòa bình ” VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 7 .GV nêu kết luận toàn bài. µGiáo án môn: GDCD . ………………………………………………………………………………………………. 4/Hướng dẫn về nhà: Bài tập về nhà 3.

Tranh ảnh. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng giao tiếp.GV nhận xét và kết luận: Hòa bình đem lại cho con người những điều tốt đẹp. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: . chống CT do nhà trường hoặc địa phương tổ chức. . giá trị của hòa bình và sự cần thiết phải bảo vệ hòa bình chống chiến tranh. 6 triệu trẻ em bị thương. khăn trải bàn. KN tìm kiếm và xử lí thông tin III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. ứng xử.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. . .Trách nhiệm của mỗi người đối với việc bảo vệ hòa bình chống chiến tranh. trò chơi IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . hơ 300000 trẻ em µGiáo án môn: GDCD .Hâu quả của chiến tranh: +Cuộc CT TG lần thứ nhất đã làm 10 triệu người chết. bảo vệ hòa bình? . Em có suy nghĩ gì khi xem các hình ảnh và đọc các thông tin trên? 2. Hoạt động 1: Phân tích thông tin.SGK.HS các nhóm thảo luận và trình bày. KN tư duy phê phán. KN xác định giá trị. Kiến thức: HS hiểu: . CTTG lần thứ hai có 60 triệu người chết + Từ 1900-2000 CT đã làm hơn 2 triệu trẻ em chết.Dân chủ và kỉ luật có tác dụng như thế nào? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài: GV yêu cầu cả lớp hát bài: “ Trái đất này là của chúng mình ”.Tiết thứ: 4 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 4: BẢO VỆ HÒA BÌNH I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Đặt vấn đề . SGV GDCD 9.Vì sao phải bảo vệ hòa bình chống chiến tranh. 2.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 8 .Thế nào là hòa bình. Thái độ: Biết cư xử một cách hòa bình thân thiện. 3. tư liệu về chiến tranh và các hoạt động bảo vệ hòa bình.Qua các thông tin và hình abhr trên chung ta thấy được sự tàn khốc của chieenstrang. yêu cầu HS nêu ý nghĩa của bài hát để dẫn dắt vào bài mới. . tình huống Hoạt động của thầy và trò -GV yêu cầu HS đọc phần thông tin và quan sát ảnh để thảo luận trả lời câu hỏi -GV chia lớp thành 3 nhóm ( mỗi nhóm thảo luận 1 câu hỏi ) 1. Chúng ta cần làm gì để ngăn chặn chiến tranh. Chiến tranh đã gây ra những hậu quả như thế nào? 3. bài báo. .Dân chủ là gì? Nêu ví dụ? Kỉ luật là gì? Nêu ví dụ? . Đó là Nội dung kiến thức 1. Kĩ năng: Tích cực tham gia các HĐ vì HB. 20 triệu trẻ em phải bơ vơ. thế nào là bảo vệ hòa bình.

chuẩn bị trước bài 5. 4/Hướng dẫn về nhà: Học thuộc nội dung bài học. .HS suy nghĩ trả lời . giữa các quốc gia trên thế giới.GV hướng dẫn HS lập kế hoạch hoạt động vì hòa bình . nghèo nàn.hạnh phúc. nhân dân trong nước tổ chức giới thiệu cho các bạn biết d/Vận dụng: . h. là khát vọng của loài người.GV nêu kết luận: Chúng ta phải biết ủng hộ các cuộc CT chính nghĩa.Bài tập Bài 1: Các hành vi thể hiện lòng yêu chuộng hòa bình : a. gây chiến tranh tại nhiều nơi trên thế giới. các thế lực phản động hiếu chiến vẫn đang có âm mưu phá hoại hòa bình. bất hạnh cho con người. Nêu sự đối lập giữa CT và hòa bình. lạc hậu. thân thiện. Nội dung kiến thức 2. Ngày nay. địa phương . bổ sung. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò .Hòa bình đem lại sự bình yên. VÌ sao ngày nay vẫn phải tiếp tục bảo vệ hòa bình.Chiến tranh chính nghĩa là các nước tiến hành CT chống xâm lược. chống chiến tranh? c/Thực hành. bảo vệ hòa bình chống chiến tranh là trách nhiệm của mọi người. hạnh phúc cho con người. chống chiến tranh? 3. lên án. Hãy phân biệt giữa CT chính nghĩa và CT phi nghĩa. e. b. buộc phải đi lính . chống CT chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ tôn trọng. . phản đối các cuộc CT phi nghĩa.GV nhận xét. lớp. 3. Vì vậy. bảo vên độc lập tự do. i. 2. Nội dung bài học ( Xem sgk ) Nội dung kiến thức 3. 4 . Còn chiến tranh đem lại đau thương. mọi dân tộc. .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. khủng bố. Bài 2: Tán thành ý kiến : a. chống chiến tranh do trường .GV nêu câu hỏi 1. xung đột sắc tộc. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ hòa bình. Vì sao nhân dân Việt Nam lại yêu hòa bình và luôn phản đối chiến tranh? 4. Còn CT phi nghĩa là CT xâm lược.Tổ chức cho HS vẽ cây “Hòa bình” . Hướng dẫn phân tích làm rõ nội dung -GV nêu câu hỏi: 1. ấm no.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 9 . bình đẵng giữa con người với con người. d. .GV nêu kết luận toàn bài. VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD .cầm súng giết người. giữa các dân tộc. mọi quốc gia trên thế giới.HS chuẩn bị bài và trình bày . Hòa bình là như thế nào? Thế nào là bảo vệ hòa bình? 2. bảo vệ hòa bình. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Hướng dẫn giải bài tập -GV yêu cầu HS giải các bài tập 2. làm bài tập SGK. c Bài 3: HS tìm hiểu các hoạt động bảo vệ hòa bình. .Để bảo vệ hòa bình.

nước ta với các dân tộc khác trên thế giới * HS các nhóm trình bày tư liêu đã sưu µGiáo án môn: GDCD . Lào.Tính đến tháng 10/2002 VN đã có QH quan sát ảnh trong SGK. hữu nghị của Đảng và Nhà nước ta. Thái Lan.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Đến tháng 3/2003. Đặt vấn đề -GV yêu cầu HS đọc phần thông tin và . Hoạt động 1: Phân tích thông tin phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 1.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 10 . đống vai. 2. VN với các dân tộc khác mà em biết. SGV GDCD 9. giữa VN với các dân tộc khác? . Tiết thứ: 5 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 5: TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kĩ năng: HS biết thể hiện tình hữu nghị với thiếu nhi và nhân dân các nước khác trong cuộc sống hàng ngày. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng giao tiếp. động não. KN tư duy phê phán III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: .SGK.Việt Nam có mối quân hệ hữu nghi với 2. Thái độ: Biết ủng hộ các chính sách hòa bình. . trao đổi trên em có suy nghĩ gì về tình hữu nghị ngoại giao với 61 quốc gia trên thế giới. Kiến thức: HS hiểu: . VN có quan 1. Cu-ba…Nước ta có mối quan hệ với các tổ chức. với 47 tổ chức song phương và đa .Bản đồ về quan hệ hữu nghị giữa nước ta với các dân tộc khác.Biểu hiện của tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.Thảo luận nhóm. sự kiện và hình ảnh hệ ngoại giao với 167 quốc gia. ứng xử. mẫu chuyện vầ tình đoàn kết. 3. xử lí tình huống IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: .Bài hát.…………………………………………………………………………………………………. . Cam-pu chia. Qua các thông tin. .GV nêu câu hỏi: phương. các diễn đàn hợp tác HS: Liên hệ thực tế về tình hữu nghị giữa trong khu vực và trên thế giới.hữu nghi V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Vì sao phải bảo vệ hòa bình? Hãy nêu các hoạt động bảo vệ hòa bình chống chiến tranh mà em có thể tham gia? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài: GV nêu ví dụ về một hoạt động có ý nghĩa xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế gới để dẫn dắt vào bài mới.Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. ý nghĩa của tình hữu nghị giữa các dân tộc. Nêu ví dụ về mối quan hệ hữu nghị giữa các nước Trung Quốc.

luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Häc sinh chóng ta cÇn ph¶i GV: Chúng ta cần làm gì để góp phần xây .T¹o c¬ héi ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c nào? d©n téc cïng hîp t¸c ph¸t trÓn. dÉn ®Õn nguy c¬ chiÕn tranh. . 3.Gv nêu kết luận toàn bài. hîp t¸c gióp nhau sách hòa bình hữu nghi với các dân tộc cïng ph¸t triÓn: Kinh tÕ.Tham gia quyên góp các nước gặp khó khăn. c/Thực hành.Viết thư thăm hỏi bạn bè quốc tế.Chñ ®éng t¹o ra c¸c mèi quan hÖ quèc tÕ thuËn lîi. m©u thuÉn. ý nghÜa 2.Th¸i ®é cö chØ viÖc lµm lµ t«n Bài 1: Các việc làm thể hiện tình hữu träng th©n thuéc trong cuéc nghị với bạn bè và người nước ngoài sèng hµng ngµy . . .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 11 .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính . 4/Hướng dẫn về nhà: Chuẩn bị trước bài “ Hợp tác cùng phát triển ” VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….Lịch sự. ChÝnh s¸ch cña §¶ng .ThÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt h÷u dựng tình hữu nghị với các dân tộc khác? nghÞ víi b¹n bÌ vµ ngêi níc ngoµi Bài tập . . tr¸nh g©y c¨ng th¼ng.Tham gia giao lưu văn hóa thể thao. . µGiáo án môn: GDCD . d/Vận dụng: . 1.H÷u nghÞ. ………………………………………………………………………………………………. c.Quan hệ hữu nghị…có ý nghĩa như thế . y tÕ.. Tình hữu nghi… là như thế nào? b.§¶m b¶o thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc. cởi mở với người nước ngoài. v¨n ho¸.Hoµ nhËp víi c¸c níc trong qu¸ tr×nh tiÕn lªn cña nh©n lo¹i. Nội dung bài học a. Kh¸i niÖm t×nh h÷u nghÞ Lµ quan hÖ b¹n bÌ th©n thiÐt GV nêu câu hỏi: gi÷a níc nµy víi níc kh¸c.T¹o sù hiÓu biÕt lÉn nhau.. .tầm Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 2.Hướng dẫn HS lập kế hoach hoạt động thể hiện tình hữu nghị với HS trường khác.. KHKT . khác ntn? gi¸o dôc.

KN hợp tác III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. bài báo có chủ đề liên quan.. dự án IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . 3. SGV GDCD 9 . các nguyên tắc hợp tác.Tiết thứ: 6 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 6: HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: HS hiểu: 1. KN tìm kiếm và xử lí thông tin. hỏi chuyên gia. giáo dục. y tế.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 12 . sự cần thiết phải hợp tác. Sự hợp tác mang lại lợi ích gì cho nước dân tộc.Chúng ta cần hợp tác vì: Này nay thế nhận xét gì về QHHT giữa nước ta với các giới đang đứng trước những vấn đề bức nước trong khu vực và trên thế giới? xúc mang tings toàn cầu. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: KN xác định giá trị. Sự hợp tác quốc tế góp µGiáo án môn: GDCD . em có . lương thực. KN tư duy phê phán. Thái độ: HS biết ủng hộ chính sách hòa bình hữu nghị và hợp tác của Đảng và Nhà nước ta. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: -Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? -HS có thể làm gì để góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài : GV nêu một công trình xây dựng hoặc một công trình khoa học mà đó là kết quả của sự hợp tác giữa nước ta với các nước khác để từ đó dẫn dắt vào bài mới Hoạt động 1: Phân tích thông tin Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 1.Tranh ảnh.Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề hợp tác với các nước khác.Thế nào là hợp tác. Kĩ năng: HS có tinh thần hợp tác với bạn bè và mọi người trong các hoạt động chung.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.SGK.Đặt vấn đề -Việt Nam đã tham gia vào tất cả các tổ -GV yêu cầu HS đọc thông tin ở SGK chức quốc tế tên nhiều lĩnh vực: Thương -GV chia lớp thành 3 nhóm và nêu câu hỏi: mại. Kiến thức: . không có một 2. 1. động não. băng hình. trách nhiệm của HS trong việc rèn luyện tinh thần hợp tác. 2. Qua các thông tin tình huống trên.. . một quốc gia riêng rẻ nào có thể ta và các nước khác? Vì sao lại phải hợp tác giải quyết được.

Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Hoạt động 2: Tìm hiểu ND bài học Hoạt động của thầy và trò -GV nêu câu hỏi: 1. bình đẳng.3. Bài tập Bài 2: HS tự nêu sự hợp tác của bản thân trong công việc chung và kết quả của sự hợp tác đó. các nước trong khu vực và trên thế giới dựa trên nguyên tắc tôn trọng.GV yêu cầu HS giải các bài tập 2.Sự hợp tác QT có ý nghĩa như thế nào? 4.HS trình bày .Đảng và Nhà nước ta chủ trương: Tăng cường quan hệ hợp tác với các nướcXHCN.GV yêu cầu HS nêu các biểu hiện của tinh thần hợp tác trong cuộc sống trong các mối quan hệ hàng ngày( thể hiện trong cách xử sự với mọi người) . áp đặt .GV nhận xét và nêu kết luận. chuẩn bị trước bài 7 VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . VD: Nhà máy thủy điện Hòa Bình. . luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Giải bài tập .. phần thúc đẩy kinh tế nước ta và các nước khác phát triển. Nội dung bài học ( Xem SGK ) * HS các nhóm thảo luận và trình bày. làm bài tập SGK. Cùng nhau giải quyết những vấn đề bức xúc của khu vực và thế giới. giải quyết bất đòng tranh chấp bằng thương lượng hòa bình. Nội dung kiến thức 3. các bên cùng có lợi.Đảng và NN ta chủ trương như thế nào đối với vấn đề hợp tác quốc tế? .GV tóm tắt ND chính của bài học Biểu hiện của tinh thần hợp tác trong cuộc sống hàng ngày . bổ sung c/Thực hành.nhà máy lọc dầu Dung Quất.HS trả lời .Hợp tác phải dựa trên những nguyên tắc nào? 3. 4/Hướng dẫn về nhà: Học thuộc nội dung bài học.Cả lớp nhận xét.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 13 . trong lớp hoặc ở địa phương . * HS trình bày. cường quyền. 3 .Em hiểu thế nào là hợp tác? 2.. tránh dùng vũ lực. Nội dung kiến thức 2. Bài 3: HS giới thiệu những tấm gương hợp tác tốt của các bạn trong trường. d/Vận dụng: Hệ thống bài học bằng sơ đồ đã chuẩn bị từ trước. Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương như thế nào trong vấn đề hợp tác với các nước khác? Sự hợp tác phải dựa trên những nguyên tắc nào? -HS các nhóm thảo luận và trình bày .

Đặt vấn đề: Chia HS thành nhóm nhỏ… 1 Bác Hồ nói truyện về lòng yêu nước 1. thái độ thiếu tôn trọng…TT tốt đẹp của dân tộc. Thái độ: . HS:…… + Có nhiều tấm gương về truyền thóng µGiáo án môn: GDCD .Phê phán đối với việc làm. KN đặt mục tiêu.Tranh ảnh. .Một số bài tập trắc nghiệm. .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. phòng tranh IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: .………………………………………………………………………………………………….Bổn phận của công dân – HS đối với việc kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp đó 2.Bảng phụ. bảo vệ ... .Tích cự tham gia các hoạt động tuyên truyền.8 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 7: KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Tiết thứ: 7 . Truyền thống yêu nước của dân tộc ta của dân tộc ta. 3.Biết phân biệt truyền thống tốt đẹp của dân tộc với phong tục tập quán.Có thái độ tôn trọng. . thói quen lạc hậu cần xoá bỏ. Kĩ năng: . II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng xác định giá trị. trình bày 1 phút. . động não. được thể hiện như thế nào qua lời nói của + Đó là truyền thống quý báu của dân tộc Bác Hồ? vượt qua mọi khó khăn gian khổ.ý nghĩa của truyền thống dân tộc và sự cần thiết phải kế thừa và phát huy . giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc .. KN trình bày suy nghĩ.Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 14 . V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: 1/Thế nào là hợp tác? Những vấn đề nào cần có sự hợp tácquốc tế ? 2/ Những nguyên tắc hợp tác của Đảng và nhà nước ta ? Đối với HS cần làm gì để có sự hợp tác tốt ? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: Tìm hiểu phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS đọc truyện I. bảo vệ truyền thống dân tộc.. KN thu thập và xử lí thông tin III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. tư liệu tham khảo . phiếu học tập. Kiến thức: HS cần nắm vững .Có kĩ năng phân tích đánh giá…các giá trị của truyền thống. ……………………………………………………………………………………………….

Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần( tư tưởng.Thương người như thể thương thân.2 bài học… ? Vậy truyền thống tốt đẹp của dân tộ là gì? HS:………..) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc.Truyền thống yêu nước. .ở Việt Nam: “ Giặc đến nhà. mê tín dị đoan… GV: nó sé ko còn tồn tại nữa nếu mỗi con người có ý thức nâng cao trình độ văn hoá. được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. dân quyết chiến đấu chống Mĩ… . .. Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc: Yêu nước. 4. + Lòng yêu nướcđược thể hiện bằng nhiều hành động. 2. đàn bà cũng đánh” GV: Gọi HS đọc SGK HS: đọc… ? Em có nhận xét gì về cách xư xử của học trò cụ Chu Văn An đối với thâyd giáo cũ? HS:…. ăn vạ.Cách cư xử đó thể hiện truyền thống”Tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc ta… Hoạt động 2: Nội dung bài học. GV: Văn hoá: tập quá. dân tộc. Nội dung kiến thức II. ? Em hãy nêu nững truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? HS:…….Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Kính già yêu trẻ. hiếu thảo….Tôn sư trọng đạo . họ còn kể cặn kẽ công việc của mình.Cách cư xử: lễ phép. cần cù lao động. lối sống. 1. Nội dung bài học. kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.Đền ơn. phong tcj ứng xử Nghệ thuật: Tuồng chèo. Truyện về 1 người thầy . Hoạt động của thầy và trò 3. ăn khao. đọc thơ. bất khuất chông giặc ngoại xâm. 3. việc làm khác nhau và có ở tất cả mọi người dân Việt Nam 2.GV: Kể về truyền thống yêu nước. tôn sư trọng đạo. HS: các nhóm thi đua giành điểm… ? Bên cạnh đó còn 1 số truyền thống ko tốt vẫn còn tồn tại em háy kể 1 vài ví dụ HS: Ma chay.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 15 .để thầy giáo thấy được những kết quả tốt đẹp mà thầy đã dạy. yêu nước từ xưa đến nay. ý nghĩa: Góp phần tích cựcvào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân. ca dao đã chuẩn bị trước. Trách nhiệm của chúng ta: . GV: Kết luận theo mục 1. Không những thế. nhất là khi có giặc ngoại xâm. . cưới xin linh đình. . cách ứng xử. cách nôi dạy con cái…. nhân nghĩa. Em hãy kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta mà em biết? HS:……… HS: các nhóm thảo luận trả lời... .Bảo vệ.Phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ. hiểu biết của mình.. đáp nghĩa. kính trọng thày mặc dù họ đã làm quan to trong triều. dân ca. µGiáo án môn: GDCD . hiếu học. .ở Nam Tư. ? Cách cư xử đó thể hiện truyền thống gì của dân tộc ta? HS:… . đoàn kết. dân ca… GV: Yêu cầu 1 số HS hát.

µGiáo án môn: GDCD .2.Về nhà học bài . c/Thực hành. ……………………………………………………………………………………………….Lên án. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức ? Chúng ta cần làm gì và ko nên làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? III. HS:……..Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. làm bài tập. Bài tập HS: ………… GV: liệt kê lên bảng Nên Không nên GV: Yêu cầu HS học bài và làm bài tập1.Đọc trước nội dung bài mới VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….3 ngay tại lớp d/Vận dụng: ? Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc? ý nghĩa và trách nhiệm của chúng ta? ? Em háy kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? HS: Trả lời như nội dung bài học GV: Nhận xét cho điểm 4/Hướng dẫn về nhà: ..? ý nghĩa của những truyền thống tốt đẹp .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 16 .. . ngăn chặn những hành vi làm đó của dân tộc? tổn hại đến truyền thống dân tộc.

K.Nam đến trường dự sinh hoạt chi đoàn theo kế hoạch B. F.Thích xem tuồng. phụng dưỡng cha mẹ . Dân chủ và kỉ luật. µGiáo án môn: GDCD . 7 điểm Câu 1: Chí công vô tư là gì? Nêu ý nghĩa ? Học sinh cần ràn luyện phẩm chất này như thế nào ? Câu 2 : Thế nào là dân chủ và kỉ luật ? Hãy chứng minh nhận định : Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của tập thể 4/Đáp án: Phần I: Trắc nghiệm: .Chí công vô tư : C. biểu điểm V/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1/ Ổn định tổ chức lớp : 2/Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3/ Đề bài: Phần I: Trắc nghiệm: 3 điểm Em hãy xếp các hành vi sau đây vào đúng nội dung các phẩm chất đạo đức: Chí công vô tư. KN ứng phó với căng thẳng III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Phương pháp trắc nghiệm khách quan. dân ca. trắc nghiệm tự luận IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đề kiểm tra chẵn lẽ. việc nhà” D.Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. C.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Thưa thầy cô khi có bạn quay bài trong giờ kiểm tra. chèo. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc A. H.“ Phải để việc công. việc nước lên trên việc tư. F. G.Tiết thứ: 9 Ngày soạn: Lớp dạy: KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: -Củng cố – khắc sâu kiến thức về các bổn phận đạo đức đã học -Rèn kỹ năng làm bài.Chúc mừng thầy cô giáo nhân dịp 20/11 E. L.Chăm sóc.Công an giao thông bắt người vi phạm luật giao thông I. Phần II: Tự luận.Muốn tập thể lớp vững mạnh cần phải có điều này.Thực hiện theo đúng nội quy của nhà trường. phê phán các thái độ sai trái trong kiểm tra thi cử II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tự nhận thức. phương án đánh số báo danh Đáp án.Đề bạt những người có năng lực lên lãnh đạo. ghi nhơ -Có ý thức làm bài đúng đắn. kĩ năng giải quyết vấn đề.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 17 . H.

giải quyết mọi việc theo lẽ phải. Câu 2. hiệu quả trong công việc vì mục tiêu chung. K Phần II: Tự luận: Câu 1: (3điểm) . . được tham gia bàn bạc...Dân chủ là mọi người phải được biết .L .Kỉ luật là tuân theo những quy định chung của cộng đồnghoặc của 1 tổ chức xã hội nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng. đất nước. thể hiện ở sự công bằng. G. thiếu vcông bằng trong giải quyết mọi công việc. xã hội công bằng.Về nhà xem lại bài. không thiên vị. cộng đồng. .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.HS : phân tích và chứng minh nhận định đúng.Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc : B. góp phần thực hiện giám sát những công việc chung của tập thể. phê phán những hgành động vụ lợi cá nhân. dân chủ. xuất phát từ lợi ích chung và đạt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. của xã hội có liên quan đến mọi người.E. µGiáo án môn: GDCD .Đọc và soạn trước bài mới. Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ được mọi người tin cậy và kính trọng. VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. văn minh..HS cần có thái độ ủng hộ tôn trọng người chí công vô tư. . ………………………………………………………………………………………………. .ý nghĩa : Chí công vô tư góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 18 . . nêu được nội dung bài học và có ví dụ chứng minh tốt 4/Hướng dẫn về nhà: ..( 4điểm) . D.Dân chủ và kỉ luật :A.Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người.

Nhà bác học Ê-đi-xơn. Kiến thức: HS cần nắm vững .11 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 8 : NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. động não.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 19 .Hiểu được thế nào là năng động sáng tạo.Có ý thức học tập những tấm gương năng động sáng tạo của những người sóng chung quanh 3. .Bác Nguyễn Cẩm Luỹ mệnh danh là thần đèn Hoạt động 1: Thảo luận phân tích chuyện phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS đọc truyện I. cho điểm. KN đặt mục tiêu III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: ? Truyền thống tốt đẹp của dân tọc là gì ? Dân tộc ta có những truyền thống tốt đẹp gì ? Trách nhiệm của HS? HS: trả lời theo nội dung bài học. .Năng động sáng tạo trong học tập.Hình thành ở HS nhu cầu và ý thức rèn luyện tính năng động sáng tạo II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tư duy sáng tạo.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Ê-đi-xơn đã nghĩ ra cách đẻ tấm gương Ê-đi-xơn sống trong 1 hoàn cảnh ntn? xung quanh giường mẹ và đặt ngọn nến µGiáo án môn: GDCD . . Thái độ: .Biết tự đánh giá hành vi của bản thân. 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: GV: Trong cuộc sống ngày nay . Kn tìm kiếm và xử lí thông tin. . .Anh nông dân Nguyến Đức Tâm( Lâm Đồng) chế tạo máy gặt lúa.Bảng phụ. tư liệu tham khảo . GV: Nhận xét. Hướng dẫn HS thảo luận . phiếu học tập. KN trình bày 1 phút IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . Kĩ năng: . . KN tư duy phê phán. các hoạt động xh 2.Một số bài tập trắc nghiệm.Tiết thứ: 10 . nghiên cứu trường hợp điển hình. có những người dân VN bình thường đã làm được những việc phi thường. Đặt vấn đề: Chia HS thành nhóm nhỏ… 1.Tranh ảnh.

Ê…nghiên cứu thí nghiệm 8000 lần… sợi tóc bóng đèn 50.. một học sinh năng động sáng tạo. . GV: Yêu cầu các nhóm trao đổi các câu hỏi. 1. sau này ông trở thành nhà phát minh vĩ đại. dám nghĩ. phát hiện. tự dịch đề thi toán quốc tế. tự dịch đề thi toán quốc tế.. Em học tập được gì qua việc làm năng động sáng tạo của Ê. GV : tổ chức cho HS trao đổi .. Biểu hiện của năng động sáng tạo: Luôn say mê tìm tòi... GV : yêu cầu HS tìm 1 số thí dụ về các tấm gương Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV : Tổ chức cho HS thảo luận nhóm : HS thảo luận. Hoàng đã đạt huy chương vàngkì thi toànquốc tế lần thứ 40 . linh hoạt xử lý các tình huống trong học tập.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Năng động sáng tạo trong: + Lao động: dám nghĩ dám làm tìm ra cái mới + Học tập: Phương pháphọc tập khoa học. GV: Vì sao Hoàng lại đạt được những thành tích đáng tự hào như vậy? HS: Lê Thái Hoàng tìm tòi ra cách giải toán mới. Cả cuộc đời ông có 25.Năng động là tích cực chủ động.. Định nghĩa: . 2.Kiên trì chịu khó. GV: nhận xét bổ sung Liên hệ thực tế để thấy được biểu hiện khác nhau của năng động sáng tạo. . Lê Thái Hoàng.000 phát minh lớn nhỏ “ Non cao cũng có đường chèo Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi” “Cái khó ló cái khôn” “ Trong khoa học không có đườg nào rộng thênh thang” Nội dung kiến thức II. tinh thần. µGiáo án môn: GDCD . 2. dám làm. quyết tâm vượt qua khó khăn HS các nhóm thảo luận. ? HS:……. trước gương…nhườ đó mà thầy thuốc đã mổ và cứu sống được mẹ.. Lê Thái Hoàng tìm tòi ra cách giải toán mới.000 lần thí nghiệm chế tạo ra ắc quy kiềm. lao động công tác.Suy nghĩ tìm ra giải pháp tốt. Em có nhận xét gì về sự nỗ lực và những thành tích mà Hoàng đã đạt được? HS…….Lê Thái Hoàng tìm tòi ra cách giải toán mới.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 20 .Sáng tạo là say mê nghiên cứu tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất . và Hoàng? HS:.. Nội dung bài học. . + Sinh hoạt hàng ngày: lạc quan tin tưởng vươn lên vươt khó.Cậu đã có sáng tạo gì khi giúp thầy thuốc chữa bệnh cho mẹ? Sau này Ê… đã có phát minh gì? Em có nhận xét gì về việc làm của Ê. tự dịch đề thi toán quốc tế. NHóm1: ? Thế nào là năng động sáng tạo? ? Nêu biểu hiện của năng động sáng tạo? HS: ………. ? ý nghĩa của năng động sáng tạo trong học tập và cuộc sống? HS………...

T Anh đích. chỉ. vang. . . chuyển ý. nhanh mắt” GV: Đưa ra bài tập tình huống HS: Suy nghĩ trả lời nhanh GV: Ghi bài tập lên bảng phụ. *Bài tập: Đáp án HS: làm bài ra giấy nháp.Là phẩm chất cần thiết cua ng lao động. d/Vận dụng: GV: Cho HS chơi trò chơi “ nhanh tay. 4. kết quả ra sao? nỗ lực của bản thân. . d. c/Thực hành. mang lại nềm vinh dự cho bản thân..Con người làm nên những kì tích vẻ HS: các nhóm cử đại diệm trình bày. HS: cả lớp góp ý. sáng tạo ntn? . µGiáo án môn: GDCD . .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 21 .Giúp con người vượt qua khó khăn thử HS:………. .. câu trả lời lên giấy rôki HS: Trả lời như nội dung bài học GV: Nhận xét cho điểm 4/Hướng dẫn về nhà: . d. . h thể iện tínhnăng động GV: Gọi HS lên bảng trả lời. . luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: cho HS làm bài tập tại lớp. chăm GV: Kết luận. Sự tốt.Tìm ra cái tốt nhất. 30 Đáp án: GV: Rút ra bài học * HS A Trước khi làm việc gì phải ctự đặt ra mụch .Hành vi b. khoa học để đạt mục đích. gia đình và đất nước. c. . thầy cô.Về nhà học bài . cho điểm. cần cù.3. HS: Ghi bài…. thử thách..Rèn luyện tính siêng năng. e. sáng tạo HS: cả lớp nhận xét. GV: Tổng kết nội dung chính..Hành vi a. ………………………………………………………………………………………………. ý nghĩa: ? Chúng ta cần rèn luyện tính năng động .Vận dụng những điều đã biết vào cuộc sống.học kém văn. có những khó khăn gì? làm thế nào thì . g ko thể hiện tính năng GV: Nhận xét. làm bài tập.Biết vượt qua khó khăn.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. động sáng tạo Bài 1 SGK tr 29. Cách rèn luyện.Đọc trước nội dung bài mới VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. thách.Cần sự gúp đỡ của các bạn.

nghiên cứu trường hợp điển hình.Vận dụng vào học tập và hoạt động xã hội khác. GV: Nhận xét.HS có thể tự đánh giá hành vi của bản than và người khác về công việc. .Tranh ảnh. .HS có ý thức tự rèn luyện để có thể làm việc ó năng xuất . luôn say mê sáng tạo. 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: Phân tích câu truyện phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV : Cho HS thảo luận I. KN ra quyết định III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. trình bày 1 phút IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . có sức làm việc phi trong toàn quốc. KN tư duy phê phán.ủng hộ. cho điểm. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Vì sao HS phải rèn luyện tính năng động sáng tạo? Để rèn luyện đức tính đó cần phải làm gì? HS: trả lời theo nội dung bài học. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tư duy sáng tạo. thường. Đặt vấn đề 1 Em có nhận xét gì về việc làm của giáo . HIỆU QUẢ I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Một số bài tập trắc nghiệm. 2.Ông nghiên cứu thành công việc tìm da µGiáo án môn: GDCD . phiếu học tập. .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 22 .Thế nào là làm việc có năng xuất… . . Kiến thức: HS cần nắm vững . Thái độ: .Bảng phụ. 3.ý nghĩa của làm việc cs năng xuất chất lượng. CHẤT LƯỢNG.GS LTTrung hoàn thành hai cuốn sách sư Lê Thế Trung ? về bang để kịp thời phát đến các đơn vị Là người có ý chí lớn. . hiệu quả.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. tư liệu tham khảo .Học tập những tấm gương làm việc có năng xuất chất lượng. KN tìm kiếm và xử lí thông tin.Tiết thứ: 12 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 9: LÀM VIỆC CÓ NĂNG SUẤT. tôn triong thành quả lao động của gia đình và mọi người. Kĩ năng: . động não .

có kỉ luật và luôn năng động .Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân. hiệu quả ? GV:nhận xét..2. bổ sung. .Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân.Hành vi:a. hiệu quả.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 23 . rèn luyện sức khỏe. .. b.Chế tạo loại thuốc trị bang B76 và nghiên cứu thành công gần 50 loại thuốc khác cũng có giá trị chữa bỏng. c/Thực hành. Hoạt động của thầy và trò ? Thế nào là làm việc có năng xuất chất lượng. rèn luyện sức khỏe. Khái niệm: Làm việc có năng xuất chất lượng.e thể hiện làm viẹc có năng HS: Làm việc cá nhân. ếch thay thế da người trong điều trị bang. mỗi người lao động phải tích cực nâng cao tay nghề..Là yêu cầu cần thiết của người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa. hiệu quả? HS:. chất lượng. ? ý nghĩa của việc làm có năng suất. sáng tạo.đ. hiệu quả là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về nội dung và hình thức trong 1 thời gian nhất định. xuất chất lượng… HS: Cả lớp tham gia góp ý kiến. 3.. làm bài tập. 2. gia đình và xấ hội. µGiáo án môn: GDCD . . .Đọc trước nội dung bài mới VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. . hiệu quả? HS: mỗi người lao động phải tích cực nâng cao tay nghề. d không thể hiện việc làm GV: hướng dẫn HS giải thích vì sao đó d/Vận dụng: GV: Tổ choc cho HS chơi trò sắm vai GV: Đưa ra bài tập tình huống HS: Suy nghĩ và phân vai cho các bạn trong nhóm GV: GV cùng HS trong lớp nhận xét vè tình huống đó HS: Trả lời như nội dung bài học GV: Nhận xét cho điểm 4/Hướng dẫn về nhà: .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Để làm việc có năng xuất chất lượng. lao động 1 cách tự giác. ? Trách nhiệm của bản thân HS nói riêng và của mọi người nói chung để làm việc có năng xuất chất lượng. sáng tạo. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học. hiệu quả? HS:……… Là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về nội dung và hình thức trong 1 thời gian nhất định.Về nhà học bài . ………………………………………………………………………………………………. ý nghĩa: . hiện đại hóa đất nước. Nội dung bài học. 1.Hành vi: c. Hãy tìm hiểu những chi tiết trong truyện chứng tỏ giáo sư Lê Thế Trung là người làm việc có năng suất CL. gia đình và xấ hội. Nội dung kiến thức II. có kỉ luật và luôn năng động . lao động 1 cách tự giác. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Bài tập 1: Đáp án: GV: gọi HS lên đọc bài .

2. . .Biết tôn trọng học hỏi những người sống có lý tưởng II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: KN tư duy phê phán.Một số bài tập trắc nghiệm. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Thế nào là làm việc có năng xuất chất lượng.. Gợi ý cho HS trao đổi các nội dung sau: Nhóm 1: Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Kĩ năng: .Biết đánh giá hành vi. . . Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm I.Tiết thứ: 13 .Lý tưởng là mục đích sống tốt đẹp của mỗi người và bản thân.? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin của phần đặt vấn đề.Bảng phụ. hoạt động để đạt được ước mơ.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.ý nghĩa của việc thực hiện tốt lý tưởng sống. .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 24 . trình bày 1 phút IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: .lẽ sống của hanh niên hiện nay nói chung … . Thái độ: . . nghiên cứu trường hợp điển hình.Có kê hoạch thực hiện lý tưởng cho bản thân. . phiếu học tập. biết phê phán những hiện tượng sin hoạt thiếu lành mạnh. động não .. kế hoạch cá nhân 3. lối sống lành mạnh hay ko. Đặt vấn đề. hiệu quả? Nêu ý nghĩa và biện pháp thực hiện. KN xác định giá trị.14 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 10: LÝ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. dự định.Mục đích sống củamỗi người là như thế nào.Có thái độ đúng đắn trước những biểu hện sống có lý tưởng. µGiáo án môn: GDCD . Kiến thức: HS cần nắm vững . KN tự nhận thức. KN đặt mục tiêu III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm.Phấn đấu học tập rèn luyện.Những tấm gương lao động học tập thực hiện lý tưởng .

cự tham gia. năng động sáng tạo trên các HS:……. Câu 2: Sưu tầm những câu nói. µGiáo án môn: GDCD . Câu 1: Nêu những tấm gương tiêu biểu trong lịch sử về lý tưởng sống mà thanh Trong thời đại ngày nay.Bác khuyên “ ko có việc gì khó….Lễ kỉ niệm 35 năm ngày thành lập đoàn “ Đoàn thanh niên là cánh tay phải của Lý tưởng của họ là: dân giàu nước mạnh Đảng. bắn còn hô “ Bác Hồ muôn năm” Em học tập được gì? HS: THấy được tinh thần yêu nước. Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm. Hãy nêu một vài tấm gương thanh niên Lý tưởng sống của họ là giải phóng dân Việt Nam sống có Lý tưởng trong cuộc tộc..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 25 .thế hệ trẻ của chúng ta đã làm gì để . 1.” tiến lên chủ nghĩa xã hội. Em thấy rằng việc làm có ý nghĩa đó là nhờ thanh niên thế hệ trước đã xác định đúng lý tưởng sống của mình Hoạt động 2: Liên hệ thực tế về lý tưởng của thanh niên qua mỗi thời kì lịch sử Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV cùng HS cả lớp thảo luận. cách mạng giải phóng dân tộc và trong sự CNH. lý tưởng của TN trong giai đoạn đó là gì? Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc HS:………. .. 1 Lý tưởng sống là gì? Biểu hiện của Lí Lí tưởng sống (lẽ sống) là cái đích của tưởng sống cuộc sống mà mỗi người khátkhao muốn HS: Thảo luận đạt được.. lĩnh vực xây dung và bảo vệ tổ quốc. HĐH… -Trong thời kì đổi mới đất nước hiện nay. lời dạy của Bác Hồ với thanh niên Việt Nam. thanh niên tích niên đã chọn và phấn đấu. Quyết chí cũng làm nên” Câu 3 lý tưởng sống của thanh niên là gì? tại sao em xác định lý tưởng như vậy? HS:………. . hầu hết ở lứa tuổi thanh niên sẵn sàng hi Nhóm 2: sinh vì đất nước . Khái niệm: HS: Thảo luận. thanh niên chúng ta đã có đóng góp gì? Lý tưởng sống của thanh niên thời đại ngày Lý Tự Trọng hy sinh khi 18 tuổi “ Con nay là gì? đường của thanh niên chỉ có thể là con Nhóm 4: đường CM” Suy nghĩ của bản thân em về lý tưởng Nguyễn Văn Trỗi trước khi bị giặc xử sống của thanh niên qua hai giai đoạn trên. xả thân vì độc lập dân tộc.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.

HS lên bảng trả lời + Sống thờ ơ với mọi người.. Hướng dẫn HS giải bài tập trong sách GK + Sống ỷ lại. ý kiến của em về các tình huống: tiễn. 3.Thanh niên HS phải ra sức học tập rèn cống hiến cao nhấtcho sự phát triển của luyện để có đủ tri thức. mong muốn HS: thảo luận cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp HS: các nhoàm thảo luận chung. XH. Lí tưởng sống của thanh niên ngày Kết luận: nay.Bạn Thắng cho rằng HS lớp 9 quá nỏ để + Đấu tranh chốngcác hiện tượng tiêu bàn về lí tưởng cực. làm bài tập. thực dụng ? Ước mơ của em là gì? + Không có hoài bão.. phẩm chất và XH. . xã hội công bằng dân chủ văn trọng. HS: Trả lời + Vận dụng kiến thức đã học vào thực 2. HS: trả lời trên phiếu. Xác định đúng và phấn đấu cho lí tưởng sẽ có lợi gì? 2.. .Xây dung nước VN dân giàu nước đặt ra nghiêm túc đối với thanh niên. 4.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 26 . Lý tưởng sống của thanh niên ngày nay? của bản thân. Sống trhiếu lí tưởng. GV: đưa đáp án đúng… d/Vận dụng: 1. danh vọng. Thiếu lí tưởng sống hoặc xác định mục đích không đúng sẽ có hại gì? (cho ví dụ) 4/Hướng dẫn về nhà: . Ý Nghĩa: HS: cả lớp theo dõi nhận xét.Đọc trước nội dung bài mới µGiáo án môn: GDCD . năng lực để thực hiện Lí tưởng. Trung thành với lí tưởng XHCN là đòi hỏi . nhân loại. vì sự tiến bộ 3. chủ minh. c/Thực hành.2. ước mơ Em sẽ làm gì để đạt ược ước mơ đó? + Sống vì tiền tài. biết ơn.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. học tập thế hệ cha anh. Biểu hiện. . HS:Trả lời cá nhân. + Vượt khó trong học tập. ý nghĩa của việc xác địn Lí tưởng sống? HS: Thảo luận trả lời 2. luôn vươn tới sự hoàn HS phải rèn luyện như thế nào? thiện bản thân về mọi mặt. động xây dượng cho mình lí tưởng sang. HS: cử đại biểu đại diện trình bày. luyện tập: Liên hệ thực tế lí tưởng sống của thanh niên Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức *Biểu hiện sống có lí tưởng và thiếu lí tưởng của thanh niên trong giai đoạn 1. Nêu những biểu hiện sống có lí tưởng và hiện nay: thiếu lí tưởng của thanh niên trong giai Sống có lý tưởng: đoạn hiện nay.Về nhà học bài . Người có lí tưởng sống là luôn suy nghĩ hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc. + ăn chơi cờ bạc. kính mạnh.Bạn Nam tích cực tham gia diễn đàn chủ + Năng động sáng tạo trong công vệc đề: “ Lí tưởng của thanh niên HS ngày nay” + Phấn đấu làm giàu chân chính . -Người sống có lí tưởng luôn được mọi GV:Bổ sung và kết luận nội dung chính của người tôn trọng bài..

………………………………………………………………………………………………..Công ai nấy nhớ. Vậy để hệ thống lại các bài học đó.VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. văn minh. Bài mới 1.Giúp HS có điều kiện ôn tập. cho điểm. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. học bài và làm bài.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 27 . phiếu học tập. .Nhất bên trọng. GV: Nhận xét. Lý tưởng sống là gì? ý nghĩa của Lý tưởng sống? 2.Học thuộc bài cũ.HS có phương pháp là các dạng bài tập. thầy trò ta sẽ nghiên cứu bài học hôm nay.Tạo cho các em có ý thức ôn tập.Trò Nội dung GV: Đặt các câu hỏi thảo luận nhóm: 1. Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức Nhóm 1: Chí cong vô tư là gì? của con người. Cách rèn luyện: Cần ủng hộ …… .Một số bài tập trắc nghiệm. Ngày soạn:…. thể hiện ở sự công bằng. Đặt vấn đề: Từ đầu năm đến giờ. . kiểm tra sĩ số II. . tội ai nấy chịu. D.Bảng phụ. 2. đặc biệt là áp dụng các kiến thức đã được học vào trong cuộc sống. . ca dao thêmgiàu mạnh. Tiết: 15 ÔN TẬP HỌC KÌ I A. thầy trò ta đã học được 10 bài bới những phẩm chất đạo đức cần thiết trong cuộc sống của mối con người và xã hội.. HS:……… 2 ý nghĩa: Góp phần làm cho dất nước 2. . ổn định lớp. í nghĩa và cách rèn luyện của phẩm chất này? không thiên vị.Nghiên cứu SGK. .. xã hội công bằng dân về chí công vô tư? chủ. hệ thống lại các kến thưc đã học trong học kì I. Kiểm tra bài cũ: 1. soạn kĩ giáo án. Em hãy sưu tầm 1 số câu tục ngữ. Em hãy nêu lí tưởng sống của thanh niên ngày nay? HS: trả lời theo nội dung bài học.Làm các bài tập trong sách giáo khoa. MỤC TIÊU BÀI HỌC: .Ai ơi giữ chí cho bền µGiáo án môn: GDCD . TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. nắm được những kiến thức cơ bản. . nhất bên khinh. III. SGV. Triển khai bài: Hoạt động của thầy . 3. . trọng tâm. làm được các bài tập trong sách giáo khoa. C.

.Cái khó ló cái khôn .Học một biết mười tòi… . . HS:…………. hiện. 1.Dân chủ là để mọi người phát huy sự .Sân vận động Mễ Đình…. .Bề trên ở chẳng kỉ cương dân chủ được thực hiện… Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa 3.Quân pháp bất vị thân đóng góp…. của tập thể và xã hội… Kỉ luật là tuân theo những quy định ? Em hãy nêu 1 số câu tục ngữ. Củng cố: -Em hãy nêu 1 số việc làm thể hiện Lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên? Vì sao? -Nêu nguyên tắc hợp tác cuả Đảng và nhà nước ta? đối với HS cần phải làm gì để rèn lyện tinh thần hợp tác? µGiáo án môn: GDCD . . IV. sự hợp tác giữa các nước? 4. danh chung của cộng đồng hoặc 1 tổ cức xã ngôn về dân chủ và kỉ luật? hội.Miệng nói tay làm 2.Siêng làm thì có.Sáng tạo là say mê nghiê cứu tìm .Tôn trong độc lập chủ quyền… . *Phẩm chất năng động sáng tạo: ? Nêu những câu tục ngữ ca dao danh ngôn 1. ý nghĩa và cách rèn luyện phẩm cường quyền. siêng học thì hay.Cầu Thăng Long. người lao động… -Đừng phá cửa.Giải quyết các tranh chấp quốc tế Nhóm 4: Thế nào là năng động sáng tạo? Nêu .Phản đói mọi âm mưu gây sức ép biểu hiện. .Muốn tròn phải có khuôn 2. ca dao.Muốn vuông phải có thước .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. chìa khóa. .Cầu Mĩ Thuận Môi trường dân số…. hỗ trợ lẫn nhau… các nước trên thế giới? 2.Khai thác dầu ở Vũng Tàu.Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai Nhóm 2: Dân chủ kỉ luật là gì? Nêu ý nghĩa và cách thực hiện? HS: thảo luận trả lời. Năng động là tích cực chủ động dám nói về phẩm chất năng động sáng tạo nghĩ dám làm . Những vấn đề có tính toàn cầu là: .Nhà máy thủy điện Hòa Bình. .Kỉ luậtt là điều kiện để đảm bảo cho . có thể mở nó nhẹ nhàngbằng 4. Cách rèn lyện:………. Nguyên tắc hợp tác .Non cao cũng có đường rèo 3. . Cách thực hiện: mọi người cần tự ? Nêu nguyên tắc hợp tác cuả Đảng và nhà giác chấp hành tốt dân chủ và kỉ luật… nước ta? đối với HS cần phải làm gì để rèn lyện tinh thần hợp tác? HS:………. Biểu hện: Luôn say mê tìm tòi phát . Hợp tác là cùng chung sức làm việc ? Nêu 1 số thành quả hợp tác giữa nước ta và giúp đỡ. Mối quan hệ: ..Nhập gia tùy tục.. 1. ý nghĩa: là phẩm chất cần thiết của Đường dẫu hiểm nghèo cũg có lối đi.Bình đẳng cùng có lợi… . Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc cuả mình. ý nghĩa: Tạo ra sự thốnhnhất cao về Nhóm 3: Hợpp tác là gì? Vì sao cần phải có nhận thức ý chí….Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 28 . Đối với HS……. 3. chất này? 4. linh hoạt sử lí các tình huống...

... Ngày soạn:…....... làm bài tập...... nhất là phần đạo dức và hiểu biết các vấn đề xã hội....HS có kĩ năng làm một bài kiểm tra môn giáo dục công dân........ .................. C..Soạn câu hỏi ..........V...Ôn tập tất cả các bài từ đầu năm...............Chuẩn bị giấy bút kiểm tra.................. qua đó kết hợp với bài khảo sát đánh giá thực lực học tập của HS ......Bảng phụ ghi câu hỏi kiểm tra........... soạn đề thi học kì ......... III... Câu 2: 6 điểm 1. Ổn định tổ chức lớp: II..... + FAO – Tổ chức nông............. Câu hỏi kiểm tra: Câu 1: 4 điểm.... biểu điểm.... E.. .. biểu điểm: Câu 1: 4 điểm ........Nghiên cứu SGK....... + UNICEP – Quỹ nhi đồng Liên Hộp Quốc...... Nhắc các em cất tài liệu lịch sử........ Đáp án....Kiểm tra sự nhận thức và tiếp thu bài học của HS ở trên lớp.........Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 29 .... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. Kiểm tra bài cũ: GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS................ Dặn dò: .. Bài mới: A.. Thế nào là năng động...............Về nhà học bài .... Tiết: 16 KIỂM TRA HỌC KÌ I A....lương thế giới + WHO – Tổ chức y tế thế giới µGiáo án môn: GDCD ... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ......................... ...Chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết.....Giúp HS có dịp ôn và nhớ lại các kiến thức đã học. viết đáp án........ MỤC TIÊU BÀI HỌC: .. SGV.. Lý tưởng sống của thanh niên là gì? Biểu hiện? Nêu lý tưởng sống của thanh niên ngày nay? B......Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài......... ... .. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .. B.5 tổ chức của Liên Hợp Quốc đang hoạt động tại Việt Nam: + UNESCO – Tổ chức văn hóa và giáo dục.. II/ Học sinh: ....... sáng tạo? Biểu hiện? ý nghĩa? 2. Kể tên 5 tổ chức của Liên Hợp Quốc đang hoạt động tại Việt Nam? (Cả tên đầy đủ và viết tắt)? Nêu ít nhất 7 truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Kể 1 tấm gương trong lịch sử mà em đã được học về 1 trong 7 truyền thống đó.............

.....................Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài............. Lí tưởng sống: . .............................................. vì sự tiến bộ của bản thân....... V.. luôn vươn tới sự hoàn thiện bản thân về mọi mặt.... mang lại niềm vinh dự cho bản thân.......... 2.... ..................Người có lí tưởng sốnglà luôn suy nghĩ hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc..Đọc soát lại bài....GV nhắc nhở HS viết tên lớp. ... dám làm..... ... phát hiện và linh hoạt xử lý các tình huống trontg học tập...................... Năng động là tích cực chủ động dám nghĩ.Lí tưởng sống (lẽ sống) là cái đích của cuộc sống mà mỗi người khátkhao muốn đạt được......... xã hội công bằng dân chủ văn minh..Biểu hiện: luôn say mê tìm tòi................7 truyền thống tốt đẹp của dân tộc: tôn sư trọng đạo.... HS kể được 1 câu truyện hay có ý nghĩa .... rút ngắn thời gian để đạt được mục đích…...... hiếu thảo...... nhân nghĩa...... µGiáo án môn: GDCD .........Lí tưởng sống của thanh niên ngày nay.............. yêu nước.. Dặn dò ... ..........Về nhà đọc trớc bài mới.Xem lại bài kiểm tra trên lớp.. ... tìm tòi để tạo ra cái mới.... D.................... XH................. IV.... Sáng tạo là say mê nghiên cứu.... hiế học..Xây dựng nước VNdân giàu nước mạnh.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 30 .Thu bài đúng giờ. mong muốn cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp chung........................................ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .... Củng cố: .ý nghĩa: + Gúp con người vượt qua được những khó hăn thử thách... .......... nhân loại...... cách giải quyết mới…… ........... ..................... công tác… .. + Làm nên những kì tích vẻ vang...Thanh niên HS phải ra sức học tập rèn luyện để có đủ tri thức. cần cù lao động…. ..................... gia đình …....... ... Câu 2: 6 điểm 1.. uống nước nhớ nguồn..... phẩm chất và năng lực để thực hiện Lí tưởng..+ WTO – Tổ chức kinh tế thế giới................................

Nắm được những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.ư . SGV. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: . .. ?Qua đó các em có nhận xét gì về tình . Ta có thể rèn luyên lý tưởng sống bằng cách nào? HS: trả lời theo nội dung bài học. đã đến mức độ báo động.Giúp các em nắm được 1 số biển bá hiệu an toàn giao thông quan trọng . .Các bức tranh về tai nạn giao thông .Một số bài tập trắc nghiệm. hiện nay ở địa phương. . ? Em hãy liên hệ với thực tế ở địa phương .Xe máy đi lạng lách đánh võng đâm vào µGiáo án môn: GDCD .Tình hình tai nạn giao thông ngày càng hình tai nạn giao thông hiện nay? gia tăng.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Triển khai bài: a.Một số biến báo hiệu giao thông . GV: Nhận xét. kiểm tra sĩ số II.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 31 . TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. phiếu học tập. Đặt vấn đề: Giới thiệu bài.Ngày soạn: Tiết: 1718 THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ NỘI DUNG ĐÃ HỌC VẤN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG A. Tìm hiểu tình hình tai nạn giao thông thông trên toàn quốc hện nay.Nghiên cứu SGK. ổn định lớp. Lý tưởng sống là gì? ý nghĩa của Lý tưởng sống? 2. Bài mới 1.Bảng phụ.Chuẩn bị trước bài ngoại khóa. C. . . soạn kĩ giáo án. MỤC TIÊU BÀI HỌC: . .Học thuộc bài cũ. cho điểm. Kiểm tra bài cũ: 1.Giúp HS nắm vững khắc sâ ác kiến thức đã học.Giáo dục ý thức các em đảm bảo an toàn giao thông khi đi đường B. Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin của tình hình tai nạn giao thông hiện nay : Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Nêu sơ qua về tình hình tai nạn giao 1. 2.. III.Thấy được mức độ gia tăng nhanh các phương tiện giao thông và mức độ báo động các vụ tai nạn giao thông đang xảy ra hàng ngày.

Những biện pháp giảm thiểu tai nạn thông. phóng nhanh vượt ẩu. .Biển chỉ dẫn theo đúng biển báo hiệu và nhóm của mình.Biển hiệu lạnh GV: giới thiệu khái quát ý nghĩa? .Biển báo tạm thời IV. Hoạt động 3: Một số biển báo hiệu giao thông đường bộ Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Chia lớp thành các nhóm. đường nên đã bị xe máy phóng nhanh đi sau đâm vào….Về nhà học bài . đi hàng ba. . hình khối em . ? Trong những nguyên nhân trên thì đâu là .mình xem hàng năm có bao nhiêu vụ tai nạn giao thông xảy ra? ? Vậy theo các em có những nguyên nhân nào dẫn đến các vụ tai nạn giao thông? ô tô. .Biển báo cấm.Do dân cư tăng nhanh.Xe đạp khi sang đường không để ý xin HS:……. . Một số biển báo hiệu giao thông đường mỗi nhóm 1 bộ biển báo bao gồm 5 loại bộ. hàng tư. phép.Do ý thức của người tam gia giao thông người tham gia giao thông như:đua xe trái còn kém. . b.Biển báo nguy hiểm. Do bạn bè rủ rê lôi kéo nên đã tham gia đua xe trên đường phố và bị cảnh sát giao thông bắt giữ. biển lẫn lộn.Dựa vào màu sắc.Khắc phục tình trạng coi thường hoặc cố tình vi phạm luật giao thông. µGiáo án môn: GDCD . ? Làm thế nào để tránh được tai nạn giao 3. đường? . Hoạt động 2: Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 2.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 32 .Do rơm rạ phơi trên đường nên xê ô tô đã trật bánh lan xuống vệ đường làm chết hai hành khách. làm bài tập. đi không đúng làn đường… _ Do quản lí của nhà nước về giao thông còn nhiều hạn chế. phát cho 4.Do đường hẹp xấu. tuân thủ theo HS:… đúng những quy định của luật giao thông. .Do các phương tiện giao thông ngày nạn giao thông? càng phát triển. . hãy phân biệt các loại biển báo. HS:. c. Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Củng cố GV: đưa ra tình huống:: Phạm văn T 18 tuổi cùng bạn bè rủ nhau đi chơi. người lái xe chết tại chỗ. đảm bảo an toàn giao thông khi đi giao thông.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Dặn dò: . ? Việc T than gia đua xe cóvi phạm luật giao thông hay không? xe có bị thu giữ hay kho? HS: Suy nghĩ trả lời GV: Nhận xét cho điểm V.Phải tìm hiểu nắm vững. – Do sự thiếu hiểu biết ý thức kém của . hững nguyên nhân chính dẫ đến các vụ tai .Tuyên truyền luật giao thông cho mọi người nhất là các em nhỏ.Sau 3 phút cho HS lên dán trên tường . Yêu cầu: . .

................................................................... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . Ngày soạn: BÀI 11: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA..... hiện đại hóa. Câu nói của Bác muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì. B......... hoạt động 1: Tổ chức lớp học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tiết: 19 µGiáo án môn: GDCD .... HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC A................. Hành vi nào cần phên phán đối với một số thanh niên hiện nay? HS: trả lời theo nội dung bài học....... soạn kĩ giáo án. Ổn định tổ chức lớp: II..... Nước nhà thịnh hay suy.... Về kỹ năng: ....................................... chuẩn bị hành trang cho tham gia lao động học tập.. Về thái độ: ........ phiếu học tập.............Đọc trước nội dung bài mới D.................. SGV... C...................... ..... ........Mục tiêu............... cho điểm............ .. Học sinh phải rèn luyện như thế nào đẻ thực hiện lý tưởng sống của thanh niên? Em dự định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp THCS? 2...........................Một số bài tập trắc nghiệm.. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. ...Định hướng cơ bản của thời kì công nghiệp hóa.. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ....Làm các bài tập trong sách giáo khoa................ ...Trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn hiện nay....... vị trí của công nghiệp hóa......................... chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài học hôm nay ! 2)Triển khai các hoạt động: a.......Có ý thức học tập rèn luyện để thực hiện đúng trách nhiệm đối với bản thân..................... yếu hay mạnh một phần lớn do các thanh niên......Tin tưởng vào đường lối mục tiêu xây dựng đất nước.... .....Học thuộc bài cũ.... 2........ ................... III.........Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài....... ........ 3..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 33 .......Bảng phụ....... gia đình và xã hội........ Kiểm tra bài cũ: 1.Xác định cho tương lai của bản thân.. hiện đại hóa đất nước..... GV: Nhận xét..................... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I......... Về kiến thức: .......Nghiên cứu SGK......................... II/ Học sinh: . .... đồng thời là người dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai............................................................... Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Bác Hồ đã từng nói với thanh niên : Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già......... .Kĩ năng đánh giá thực tiễn xây dựng đất nước trong thời kì hiện nay......

Em hãy nêu 1 vài tấm gương thanh niên đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước? 2. sự nghiệp công nghiệp hóa. niên. vị trí của thanh niên. GV: cho HS thảo luận.Nông cao năng xuất lao động. Em có nhận xét gì về bức thư của TBT Nông Đức Mạnh? HS: Suy nghĩ trả lời µGiáo án môn: GDCD . là thời cơ to lớn của thanh rèn luyện vươn lên. trẻ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. vị trí của thanh niên .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 34 . ? Vì sao TBT cho rằng thực hiện mục tiêu 2. HĐH? . *ý nghĩa: . HS: thảo luận. công nghiệp hóa. Củng cố: 1. GV: Gợi ý: Công nghiệp hóa. học.Thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa. . Đặt vấn đề: HS: đọc GV: Tổ chức cho HS thảo luận Chia lớp thành 3 nhóm. .Xóa tình trạng đói nghèo kém phát HS: trả lời. hiện đại hóa. TBT đòi hỏi thanh niên phải rèn luyện như thế nào? HS: …………. tự nhiệm vẻ vang. 1.Sống tình nghĩa thủy chung. hiện đại hóa ..Công nghiệp hóa.” trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại . hiện đại hóa là trách .Kế thừa truyền thống dân tộc. hiện con người) đại hóa? . nghiệp sang văn minh công nghiệp… . đẩy mạnh ra như thế nào? công nghiệp hóa. Nhóm 2: Nêu vai trò. Nhiệm vụ mà Đảng đề ra là: nhắc đến nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đề .Phát huy sức mạnh dân tộc. hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Nhóm 1: Trong thư đồng chi Tổng bí thư có 1. triển. Yêu cầu rèn luyện: Tìm hiểu mục tiêu và ý nghĩa của công . hiện đại hóa đất nước chính là sự nghiệp của thanh niên b. Đức Mạnh. Thế nào là CNH.Tạo tiền đề về mọi mặt( kinh tế xã hội.Để thực hiện lí tưởng “ Dân giàu nước HS:……… mạnh …. 3... đời sống.GV: Yêu cầu HS đọc phần đặt vấn đề I. hiện đại hóa lầ nhiệm GV: nhấn mạnh đến yếu tó con người trong vụ trung tâm của thời kì quá độ.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. xây dựng HS: thảo luận.Là quá trình chuyển từ nền văn minh nông .Đảm đương trấch nhiệm của lịch sự.? .” IV. và bảo vệ tổ quốc. đ/c hiện đại hóa. ? Để thực hiện tốt trách nhiệm của thế hệ .Mục tiêu “ Dân giàu nước mạnh…. Vai trò.Rèn luyện tư cách đạo đức.ứng dụng vào cuộc sống sản xuất. .Học tập để chiếm lĩnh đỉnh cao khoa nghiệp hóa và hiện đại hóa. ? Nêu ý nghĩa của công nghiệp hóa. .Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 hóa qua bài phát biểu của tổng bí thư Nông năm thành nước công nghiệp.

Bảng phụ. ............. ... Ổn định tổ chức lớp: II..GV: Nhận xét cho điểm V..... .......... Về kiến thức: ....... làm bài tập. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... qua đó bác đã căn dặn thế hệ thanh niên hiện nay phải rèn luyện sức khỏe.....Kĩ năng đánh giá thực tiễn xây dựng đất nước trong thời kì hiện nay........ D............... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: .. Về thái độ: .. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I..................Làm các bài tập trong sách giáo khoa..................... Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức µGiáo án môn: GDCD ............. Về kỹ năng: .... C...................Định hướng cơ bản của thời kì công nghiệp hóa... B.....Tin tưởng vào đường lối mục tiêu xây dựng đất nước... ..... .. hoạt động 1: Trao đổi về nhận thức và trách nhiệm của thanh niên......................... GV: Nhận xét... Kiểm tra bài cũ: Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa..Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.......... . chuẩn bị hành trang cho tham gia lao động học tập..... cho điểm. ...... ........Về nhà học bài ....... MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1............Mục tiêu........................ .... Ngày soạn: BÀI 11: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ Tiết: 20 NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA.................... ................. soạn kĩ giáo án. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Trong tiết 1 các em đã được đọc bức thw của đồng chi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh........ vị trí của công nghiệp hóa........ HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC A... II/ Học sinh: .......... SGV.......Học thuộc bài cũ...............? HS: trả lời theo nội dung bài học.. hiện đại hóa đất nước...................... hiện đại hóa đất nước......... hiện đại hóa...Nghiên cứu SGK.. III.. gia đình và xã hội.......... học tập để tiếp thu các thành tựu khoa học kĩ thuật và là lực lượng quyết định cho tương lai của đất nước… 2)Triển khai các hoạt động: a........... 2..... 3..Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi..............................Trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.Một số bài tập trắc nghiệm..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 35 ........ phiếu học tập....Có ý thức học tập rèn luyện để thực hiện đúng trách nhiệm đối với bản thân.... Dặn dò: .....Xác định cho tương lai của bản thân....

Tích cực tham gia hoạt động tập thể XH công nghiệp hóa hiện đại hóa. Nỗ lực học tập rèn luyện.Có lối sống lành mạnh.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 36 .Tham gia các hoạt động sản xuất. học giỏi”. phải rèn luyện tu dưỡng đạo đức. IV. Nội dung bài học: GV: Tổ chức cho HS thảo luận. d. tự viết lời thoại. . . .Ra sức học tập rèn luyện toàn diện. 3. HS:………. Trách nhiệm của thanh niên trong theo tổ. hóa đất nước. Bài 6 SGK: b. Phương hướng phấn đấu của lớp và HS: thảo luận cử đại diện trình bày.Xác định lí tưởng sóng đúng đắn. Những việc làm nào biểu hiện trách nhiệm HDXH. sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất 2. HS: Tự phân vai.Cùng với thầy cô phụ trách lớp.II. Có ý thức giúp đỡ bạn bè xung quanh. góp ý µGiáo án môn: GDCD . Trách nhiệm của thanh niên nói chung và Đội thiếu niên. “Tấm gương về 1 HS tích cực tham gia công tác tập thể. Học tập vì quyền lợi của bản thân …. chuyển ý. các nhóm thể hiện. xử lý tình huống..Có ý thức rèn luyện sức khỏe. Chưa tích cực. Nhóm 3: Phương hướng phấn đấu của lớp . ngoan. tu dưỡng đạo dức. hiện đại hóa: . HĐH.Có kế hoạch học tập rèn luyện. của bản thân em GV: Kết luận.Xây dựng tập thể lớp vững mạnh về học tập. Củng cố: GV: Tổ chức cho HS trò chơi sắm vai. Bài tập: và làm bài tập SGK. tư tưởng chính trị.Thực hiện tốt nhiệm vụ của Đoàn TN. cả lớp tham gia.Tham gia các hoạt động chính trị xã Nhóm 2: Nhiệm vụ của thanh niên HS trong hội. rèn luyện kĩ năng III. lao động và của bản thân em? để phấn đấu trở thành chủ nhân của đất HS: trả lời nước thời kì đổi mới. rèn luyện kĩ Nhóm 1: nêu trách nhiệm của thanh niên năng. HS: trả lời. .Ra sức học tập văn hóa. . GV: cho HS thảo luận.Thường xuyên trao đổi về lí tưởng sống của TN trong sự nghiệp CNH. chưa có ý thức vận sao? dụng những điều đã học vào trong cuộc sống. Tích cự tam gia các hoạt động tập thể. KHKT. a. b. HS: chia lớp thành 3 nhóm hoặc thảo luận 1. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập trong SGK Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Cho HS liên hệ thực tế. phát triển năng lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa. . . hoặc thiếu trách nhiệm của thanh niên? Vì c. sự nghiệp công nghiệp hóa. nhà trường giao phó. e. hiện đại . thanh niên HS nói riêng trong sự nghiêpẹ .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. . Nhiệm vụ của thanh niên HS: nước? .

...... quyền và nghĩa vụ của vợ và chồng....................... soạn kĩ giáo án........ Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu 1 vài tấm gương thanh niên đã phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trước đây cũng như hiện nay? Em học tập được gì ở họ? III.................. .......... ........... Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Ngày 1/10 ở Sơn La đã xảy ra 1 vụ tử vong........................ TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1........ làm bài tập......................... Do mâu thuẫn với cha mẹ........V.......Biết cách ứng xử trong những trường hợp liên quan đến quyền và nghĩa vụ về hôn nhân của bản thân......... Dặn dò ..... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ...Phân biệt hôn nhân đúng pháp luật và hôn nhân trái pháp luật............... Ngày soạn: Tiết: 21 22 BÀI 12: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN A........Làm các bài tập trong sách giáo khoa..Học thuộc bài cũ................. 2.. hoạt động 1: Tìm hiểu những thông tin của phần đặt vấn đề µGiáo án môn: GDCD ...Tuyên truyền mọi người thực hiện luật hôn nhân và gia đình....... Ổn định tổ chức lớp: II... II/ Học sinh: . .. 2.......... Về kỹ năng: .......................... nguyên nhân là do cha mẹ của cô gái đã ép co tảo hôn với một người con trai ở bản khác.. cô đã nói lên ước mơ của thời con gái và những dự định tương lai của cô...Tôn trọng quy định của pháp luật về hôn nhân................ ... phiếu học tập... cô đã tự sát vì ko muốn lập gia đình sớm..... đồng thời cô đã viết thư để lại cho gia đình trước khi tự vẫn.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 37 ........HS cần hiểu hôn nhân là gì? Các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân 1 vợ............ B....Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi........ .................ủng hộ việc làm đúng và phản đối những hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân............. C.......... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...Một số bài tập trắc nghiệm....... . .... Về kỹ năng: ........... Về kiến thức: ............... ýư nghĩa của hôn nhân đúng pháp luật........ Theo các em cái chết đó trách nhiệm thuộc về ai ? 2)Triển khai các hoạt động: a. Các điều kiện để được kết hôn.Nghiên cứu SGK..... 1 chồng..................... . D.Về nhà học bài ........Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài........ SGV. .....Bảng phụ..................

M và H trong hai câu truyện trên? HS: thảo luận……. .Yêu quá sớm.Quan tâm sâu sắc.Phải có tình yêu chân chính và hôn nhân đúng pháp luật quy định. Nội dung kiến thức I. .Lớp 9 đã trang bị cho các em những quan niệm. thủy chung.H là chàng trai thợ mộc yêu M. . . . . hàng xóm.Nhầm tình vbạn vời tình yêu. . ? Hậu quả của việc là sai lầm của MT? Hậu quả: T làm việc vất vả.Giai đình H phản đối ko chấp nhận M * Bài học cho bản thân: . Những sai trái thường gặp trong tình yêu? . tôn trọng lẫn nhau.Chồng T là 1 thanh niên lười biếng.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Là sự quyến luyếncủa hai người khác giới.Cha mẹ M hắt hủi. .Vụ lợi. .T học hết lớp 10 đã kết hôn. ? Hậu qủa việc làm sai lầm của M-T? * Hậu quả: * Hậu quả: M sinh con và vất vả đến kiệt sức để nuôi con. GV: cho HS đọc các thông tin trong phần đặt vấn đề. . Hoạt động 3: Thảo luận quan niêm đúng đắn về tình yêu và hôn nhân. HS: chia lớp thành 3 nhóm hoặc thảo luận theo tổ. . 1. . cách ứng xử đúng đắn trước vấn đề tình yêu và HN đang đặt ra trước các em. . GV: Tổ chức cho HS thảo luận cả lớp. 1.Xác định đúng vị trí của mình hiện nay là HS THCS.Vị tha nhân ái. ích kỉ. µGiáo án môn: GDCD . ham chơi. HS: cả lớp trao đổi.M là cô gái đảm đang hay làm . cẩu thả trong tình yêu.K bỏ nhà đi chơi ko quan tâm đến vợ con. Đặt vấn đề: .Vì nể sợ người yêu giận. M quan hê và có thai. Em suy nghĩ gì về tình yêu và hôn nhâ trong các trường hợp trên? HS: trả lời…. chân thành tin cậy. . Những sai lầm của T.Sự đồng cảm giữa hai người. 2. Cơ sở của tình yêu chân chính: .Bố mẹ T ham giầu ép T lấy chồng mà ko có tình yêu. buồn phiền vì chồng nên gầy yếu.Ko yêu lấy chồng quá sớm. GV: kết luận phần thảo luận. rượu chè.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 38 . . bạn bè chê cười… 3.Thô lỗ. 1. . Em thấy cần rút ra bài học gì? HS: thảo luận trả lời… HS : Cử đại diện trình bày. .ở lớp 8 các em đã học bài “quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình” . Em hiểu thế nào là tình yêu chân chính? Nó dựa trên cơ sở gì? HS: ………… 2.H giao động trốn tránh trách nhiệm.Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận.

nữ 24 mới kết hôn ? Nhà nước cấm kết hôn trong các trường hợp nào? HS: trả lời… GV: Kết hợp giải thích: cùng dòng máu.13 điều 8 trong SGK. 1. dục vọng. . mất năng lực hành vi dân sự. Thế nào là hôn nhân trấi pháp luật? chân chính. nữ từ 18 tuổi trở lên . cùng dòng máu về trực hệ.Cấm kết hôn trong các trường hợp: người đang có vợ hoặc chồng. a. trực hệ. bố chồng với con dâu. bị ép buộcdục THCS về tình yêu và hôn nhân. tôn trọng µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Hôn nhân tự nguyện. tiến bộ. biên giới và được pháp luật bảo vệ. µGiáo án môn: GDCD . bố mẹ kế với con riêng.Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và KHHGĐ. 2.3. mẹ vợ với con rể. nhà nước ta khuyến khích nam 26.Là sự quyếnmluyến của hai người khác giới .Là hôn nhân trên cơ sở của tình yêu 4.. 1 vợ. giữa cha mẹ nuôi với con nuôi. GV: yêu cầu HS đọc nội dung phần 2. . GV: Đọc một số điều khoản trong sổ tay hiến pháp 1992. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận. giữa những người cùng giới tính… . HS: thảo luận. Những quy định của pháp luật nước ta.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị 39 .Vì tiền.Vợ chồng phải bình đẳng.Quan tâm sâu sắc chân thành. Do yêu cầu của kế họch hóa gia đình.Sự đồng cảm giữa hai người. . HS: thảo luận các câu hỏi sau: ? Hôn nhân là gì? HS: trả lời…. Khái niệm hôn nhân: Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa 1 nam và 1 nữ trên nguyên tắc bình đẳng. Hôn nhân đúng pháp luật là như thế nào? HS:………… .Kết hôn tự nguyện và phải đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. tự nguyện được pháp luật thừa nhận nhằm chung sống lâu dài và xây dựng 1 gia đình hòa thuận hạnh phúc. . có họ trong phạm vi 3 đời. . GV: Kết luận: định hướng cho HS ở tuổi . GV: giải thích từ liên kết đặc biệt GV: nhắc lại thế nào là tình yêu chân chính. HS: phát biểu theo nội dung bài học: . vợ chồng bình đẳng. . 1 chồng. TIẾT 2 b. Những nguyên tắc cơ bản của hôn nhân. Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân. quan hệ 3 đời… GV: Yêu cầu HS đọc khoản 12. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân. chung thủy…. b.Nam từ 20 tuổi. ? Vậy quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân như thế nào? HS: trả lời… GV: Quy định này là tối thiểu.Lớp: 9 Ban cơ bản µTrang: Nội dung kiến thức II. Nội dung bài học.Hôn nhân ko phân biệt dân tộc tôn giáo. ? Em hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản cvủa hôn nhân nước ta? HS: ……….Vị tha nhân ái. . GV: đưa ra tình huống gia đình ép gả hôn nhân khi con cái ko đồng ý.

I....7 sách bài Bài 6. ko đỗ đại học và ko có việc làm HS: các nhóm thể hiện tiểu phẩm............ Bài 1 SGK Cả lớp trao đổi............. ................ HS: nhận xét bổ sung........ TH2: Lan và Tuấn yêu nhau.. nhân phẩm và nghề nghiệp của ? Vậy trách nhiệm của thanh niên HS chúng nhau..................danh dự. Củng cố: GV: đưa ra các tình huống: Tình huống 1: Hòa bị gia đình ép gả chồng khi mới 16 tuổi.... làm bài tập.7 tập tình huống trang 41 GV: Phát phiếu học tập... Trách nhiệm của thanh niên HS: HS:……… Có thái độ thận trọng........................... ......... K GV: Thống nhất ý kiến đúng .... bổ sung ý kiến.................................................................... nghiêm túc trong tình yêu và hôn nhân.Đ.........................Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 40 ......................Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài...... đánh giá cho điểm GV: yêu cầu HS làm bài tập 6................ µGiáo án môn: GDCD ................. Đáp án đúng: D............ GV: Đánh giá kết luận động viên HS… V. ...... ta trong hôn nhân như thế nào? 3....................................................... kết hôn khi cả hai vừa tốt nghiệp THPT. Dặn dò .....Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi............................. HS: trao đổi thảo luận IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .. D......... G...Về nhà học bài ..... ko vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân Hướng dẫn HS làm bài tập GV: Yêu cầu HS cả lớp làm bài tập 1 SGK HS: làm việc cá nhân.............................. H............................

tác dụng của thuế? . B.QuyÊnf và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và thực hiện Pháp luật về thuế.Vi phạm về buôn bán hàng giả. hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức HS thảo luận nhóm phần đặt Nhóm 1: vấn đề: . Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a. Về kiến thức: . ? vậy hành vi vi phạm đó là gì? Nhóm 2: µGiáo án môn: GDCD . . soạn kĩ giáo án.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. phiếu học tập. II/ Học sinh: .Phê phán những hành vi kinh doanh về thuế trái pháp luật. .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 41 . Hành vi vi phạm của X thuộc lĩnh vực gì? và buôn bán Nhóm 1: trả lời… . Thái độ: . .Học thuộc bài cũ. C.Ngày soạn: Tiết: 23 BÀI 13: QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ A. Kĩ năng: Biết phân biệt hành vi kinh doanh và nộp thuế đúng pháp luật 3. Ổn định tổ chức lớp: II.Làm các bài tập trong sách giáo khoa.Thuế là gì? ý nghĩa. Kiểm tra bài cũ: -Hôn nhân là gì? Nêu những quy định của Pháp luật của nước ta về hôn nhân? -Là thanh niên HS chúng ta cần phải làm gì? III. .Bảng phụ.Thế nào là quyền tự do kinh doanh.Một số bài tập trắc nghiệm.Ủng hộ chủ trương của nhà nước và quy định của Pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh và thuế.Nghiên cứu SGK. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . SGV. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. 2. .Vi phạm thuộc lĩnh vực sản xuất 1.

Hiểu được quy định của Pháp luật về kinh doanh thuế. chi trả lương cho công chức. 3.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. nghành nghề ghi trong giấy phép. 2.Sản xuất muối.Không kinh doanh những lĩnh vực mà nhà nước cấm: thuốc nổ. ko cần thiết…ngược lại…. ma túy. Thuế là một phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước nhằm chi cho những công việc chung. 2.2. đường xá.Kê khai úng số vốn. cầu cống… ? ý nghĩa của thuế? 4.Kinh doanh đúng mặt hàng. mê tín dị đoan… . Kinh doanh là gì? HS:……. 4. . xây dựng trường học.. Thuế là gì? Những công việc chung đó là: an ninh quốc phòng. . 1.Sử dụng đúng quyền tự do kinh doanh.Kinh doanh và thuế có liên quan đến trách nhiệm cảu công dân được nhà nước quy định. Gợi ý cho HS trao đổi vai trò của thuế. Kinh doanh là hoạt động sản xuất. . chăn nuôi.Thế nào là quyền tự do kinh doanh? HS………. Trách nhiệm của công dân đối với quyền tự do kinh doanh và thuế? HS:……… GV: gợi ý bổ sung GV: chốt lại và ghi lên bảng… IV/ Củng cố: GV: đưa ra tình huống cho HS sắm vai Tình huống : Ngày 20/11 một số HS bán thiệp cán bộ thuế phường yêu cầu nộp thuế HS: các nhóm thể hiện tiểu phẩm. mại dâm… 3.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 42 . GV: Đánh giá kết luận động viên HS… V/ Dặn dò: . ? trách nhiệm của công dân đối với quyền tự do kinh doanh? . nước. Nhóm 3.Các mức thuế của các mặt hàng chênh lệch nhau . . Những thông tin trên giúp em hiểu được vấn đề gì? bài học gì? GV: chỉ ra các mặt hàng rởm. HS: nhận xét bổ sung. bệnh viện. Nội dung bài học: 1. Quyền tự do kinh doanh: là quyền của công dân lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế. Trách nhiệm của công dân. Em có nhận xét gì về mức thuế của các mặt hàng trên? ? mức thuế chênh lệch đó có liên quan gì đến sự cần thiết của các mặt hàng đối với đời sống của nhân dân? HS………… 3. dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm tu lợi nhuận. ..Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế chúc mừng và hoa trước cổng trường bị µGiáo án môn: GDCD .. trồng trọt. điều chỉnh cơ cấu kinh tế. -Thuế có tác dụng ổn địnhthịu trường. II. . đồ dùng học tập là cần thiết cho con người… b. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học GV: tổ chức cho HS thảo luận cả lớp.Mức thuế cao để hạn chế mặt hàng xa xỉ. góp phần đảm bảo kinh tế phát triển theo đúng định hướng của nhà nước. nghành nghề và quy mô kinh doanh. các mặt hàng có hại cho sức khỏe.

3.Tích cự chủ động tham gia các côn việc chung của trường lớp.Bảng phụ. B. Kiểm tra bài cũ: Kinh doanh là gì? Thế nào là quyền tự do kinh doanh? Thuế là gì? Nêu tác dụng của thuế? Trách nhiệm của công dân trong việc sử dụng quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế? III. .Về nhà học bài .Một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động. . phiếu học tập. Về kỹ năng: . .25 BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN A. .Bết được các loại hợp đồng lao động. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a.Làm các bài tập trong sách giáo khoa. Đặt vấn đề.Ý nghĩa quan trọng của lao động đối với con người và xã hội. Về kiến thức: . hoạt động 1: Phân tích tình huống trong phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: yêu cầu HS đọc mục đặt vấn đề. . µGiáo án môn: GDCD . .Học thuộc bài cũ. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. .Nội dung quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.Có lòng yêu lao động.Nghiên cứu SGK.HS cần hiểu lao động là gì. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. II/ Học sinh: . Ổn định tổ chức lớp: II. làm bài tập. E/Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: Tiết: 24. I. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ..Biết lao động để có thu nhập chính đáng.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 43 . 2. .Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi. soạn kĩ giáo án.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. C. Thái độ: . tôn trọng người lao động. .Điều kiện tham gia hợp đồng lao động. SGV. .Một số bài tập trắc nghiệm. ? Ông An đa làm việc gì? ? Việc ông An mở lớp dạy nghề cho trẻ em trong làng có ích lợi gì? Ông An tập trung thanh niên trong làng.

HS: .Chị BA tự ý thôi viẹc mà không báo trước với giám đốc công ty là vi phạm hợp đồng lao động.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. ? Như vậy có phải là chị đã vi phạm hợp đồng lao động? GV: đọc cho HS nghe 1 số điều khản trong hiến pháp 1992 và bộ luật lao động quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 44 . GV: Chốt lại ý chính GV: Đọc điều 6 Bộ luật lao động .Những quy định của người lao động chưa thành niên. luật lao động và 2/4/2002 tại kì họp thứ XI người sử dụng lao động. tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho mình. . GV: Đọc cho HS nghe khoản 3 điều 5 của Bộ luật lao động… GV: Yêu cầu HS đọc..Việc làm của ông giúp các em có tiền đảm bảo cuộc sống hàng ngày và giải quyết khó khăn cho xã hội. Bộ luật lao động là văn bẳn pháp lí quan trọng thể chế hóa quan điểm của Đảng về lao động. bồi thường thiệt hại… đoạn mới. Bản cam kết được kí giữa chị Ba và giám đốc công ty Hoàng Long là bản hợp đồng lao động. hướng dẫ họ sản xuất. ? Bản cam kết giữa chị BA và giám đốc công ty trách nhiệm Hoàng Long có phải là hợp đồng lao động không? ? Chị Ba có thể tự ý thôi việc được không? HS: Chị khong thể tự ý thôi vệc bởi đã kí cam kết và hợp đồng lao động.Hợp đồng lao động. mở lớp dạy nghề.Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động. ? Em có suy nghĩ gì về việc làm của Ông An? GV: Giả thích: Việc làm của ông An sẽ có người cho là bóc lột sức lao động của trẻ em để trục lợi vì trên thực tế dã có hành vi như vậy. . . b/Hoạt động 2: Tìm hiểu về luật lao động và ý nghĩa của bộ luật lao động Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tìm hiểu về luật lao động và ý nghĩa của bộ luật lao động GV: Ngày 23/6/1994 Quôc hội khóa IX của Bộ luật lao động quy định: nước CHXHCN Việt Nam thông qua bộ . làm ra sản phẩm lưu niệm bằng gỗ để bán.Ông An đã làm 1 việcrất có ý nghĩa. sự phát triển kinh tế đất nước trong giai bảo hộ lao động. quóc hội khõa thông qua luật sửa đổi bổ .Quyền và nghĩa vụ của người lao động. người khác và cho xã hội Câu truyện 2.Các điều kiện liên quan như: bảo hiểm. sung 1 số điều luật để đáp ứng yêu cầu của . GV: Sơ kết tiết 1 µGiáo án môn: GDCD .

nội dung. µGiáo án môn: GDCD . N1: ? Quyền lao động của công dân là gì? HS cả lớp cùng trao đổi.Quyền lao động: Mọi công dân có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề. duy trì và phát triển đất nước. Chị Ba tự ý thôi việc là đúng hay sai? Có vi phạm hợp đồng lao động không?? Vì sao? 3. với gia đình . công ty TNHH 100% vốn nước ngoài ép tăng ca. chiều 30/7 khoảng 10 công nhân do quá mệt mỏi đã tự ý nghỉ việc giữa chừng để phản đối. Hợp đồng lao động là gì? Nguyên tắc. Hoạt động 2 : Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tứi chức cho HS thảo luận nhóm: HS: chia thành 3 nhóm. 1.Nghĩa vụ lao động: Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuoi sống bản thân. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. đồng thời cũng là nghĩa vụ đối với xã hội… Nhóm 2: Thảo luận tình huống 2: 1 Bản cam kết giữ chị Ba và giám đốc công ty TNHH Hoàng Long có phải là hợp đồng lao động không? Vì sao? 2. Lao động: Là hoạt động có mục đíh của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Bài tập : Sau nhiều tháng. Lao động là hoạt động chủ yếu. sáng hôm sau họ đi làm thì được tuyên bố nghỉ việc và không có lí do nào giải thích từ phía công ty.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 45 .TIẾT 2 a. ? Nghĩa vụ lao động của công dân là gì? HS:…………… GV: Nhấn mạnh: Lao động là nghĩa vụ đối với bản thân. đem lại thu nhập cho bản thân gia đình. Hoạt động 1 : Tìm hiểu tình huống Hoạt động của thầy và trò Giáo viên yêu cầu HS là 1 số bài tập thuộc nội dung tiết 1. . Nội dung bài học. . Em hãy chỉ ra những việc làm vi phạm pháp luật của công ty đối với người lao động. quan trọng nhất của con người.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. lựa chọn nghề nghiệp. nôi sống gia đình. là nân tố quyết định sự tồn tại páht triển của đất nứoc và nhân loại. -Tự ý buộc thôi việc (đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với công nhân) mà không có lí do chính đáng b. góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. tìm kiếm việc làm. hình thức hợp đồng lao động? Nhóm 3: Nhà nước đã có những chính sách Nội dung kiến thức II. 2. GV: hướngdẫn các nhóm trả lời bổ sung. Nội dung kiến thức Những việc làm sai trái của công ty: -Tự ý tăng giờ làm mà không có sự thỏa thuận của người lao động.

học nghề để có việc làm.Cấm trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc . D/Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . . sản xuất kinh doanh thu hút lao động. Nhóm 4: 1. GV: nhận xét cht lại nội dung bài học. Em có đồng ý voéi ý kiến của các bạn không? HS: ứng xử các tình huống GV: nhận xét. HS: nhận xét bổ sung. làm bài tập.d. Vai trò của nhà nước: . vì gia đình khó khăn nên em xi đi làm ở 1 xí nghiệp nhà nước. Hà có được tuyển vào biên chế nhà nước không? 2. Quy định của pháp luật .b. Bài tập: Bài tập 1 Trang 50. NHư vậy là chị đã vi phạm hợp đồng lao động. 3. GV: các hoạt động tự tạo việc làm. . ngựoc dãi người lao động. Đáp án: đúng: a. 1 só bạn đề nghị thuê người. Hà 16 tuổi đang học dở lớp 10. tạo công ăn việc làm? HS: thảo luận trả lời. Củng cố: GV: tổ chức cho HS xử lý các tình huống: 1. GV: cử 2 HS trả lời HS: cả lớp nhận xét. tọa điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển xản xuất kinh doanh giả quyết việc làm cho người lo động. V/ Dặn dò: .gì để khuyến khích các tổ chức cá nhân sưdr dụng thu hút lao động .d.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 46 .Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi.Khuyến khích. Trả lời: 1 Bản cam kết đó là 1 hợp đồng lao động mà chị Ba đã kí với công ty .Cấm lạm dụng cưỡng bức . GV: Phts phiếu học tập in săn cho HS HS: làm bài tập 1. tiiếp xúc với các chất độc hại. . . Nhà trường phân công lao động vẹ sinh bàn ghế trong lớp. Hướng dẫ học dinh làm bài tập GV: sử dụng phiếu học tập.Khuyến khích tạo điều kiện cho các hoạt động tạo ra việc làm thu hút lao động.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. IV. Quy định của bộ luật lao động đối với trẻ em chưa thành niên? 2. nguy hiểm. . Những biểu hiện sai trái trong sử dụng sức lao đọng của trẻ em ? HS: thảo luận.e Bài tập 3 Đáp án đúng: c. 3 SGK HS: giải bài trập vào phiếu.Về nhà học bài . 4.Cấm sử dụng người dười 18 tuổi làm viẹc nặng nhọc. GV: bổ sung và đưa ra đáp án III.e. dạy nghề.

Kết hôn khi đang có vợ. doanh nghiệp. Trong các quyền sau đây. . Ổn định tổ chức lớp: II. C. Quyền mở trường dạy học.Ngày soạn: Tiết: 26 KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT A. GV kiểm tra sự chuẩn bị bài. Kết hôn do cha mẹ sắp đặt.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 47 .Nghiên cứu SGK. đào tạo nghề. 3.Học thuộc bài cũ. SGV. bút đầy đủ C. Kết hôn không phân biệt tôn giáo. Đáp án: Phần I Trắc nghiệm: ( 3 đ) Câu 1 : Những hành vi trái với quy định của Pháp luật Việt Nam : a. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. Về kiến thức: Kiểm tra lại quá trình lĩnh hội kiến thức của HS trong học tập 2. Kết hôn giữa con bác với con chú ruột.5 đ) Câu 2 : Quyền lao động : a. các phương tiện kiểm tra của HS III/ Đề bài: Phần I: Trắc nghiệm: 3điểm Câu 1. b. phiếu học tập. B. Quyền tự do kinh doanh. A. Về kỹ năng: Đánh giá đúng năng lực của HS. khả năng học tập của HS để từ đó có phương pháp giáo dục cho phù hợp.5đ) Phần II. 7 điểm Câu 1: Kinh doanh là gì ? Thuế là gì ? Em hãy nêu một vài lĩnh vực mà nhà nước cấm kinh doanh ? Câu 2 : Em hiểu lao động là gì ? Nêu quyền và nghĩa vụ lao động của công dân ? 4.b. . Về thái độ: Tạo cho các em có ý thức thường xuyên học tập. A. . Những hành vi nào sau đây trái với quy định của Pháp luật Việt Nam. G. quyền nào là quyền lao động. Quyền sở hữu tài sản. e. Tự luận: (7 đ) µGiáo án môn: GDCD .c (1. B. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.Bảng phụ. Phần II: Tự luận. E.Soạn hệ thống câu hỏi kiểm tra và đáp án. Kết hôn với người nước ngoài. Quyền sử dụng đất. Quyền được thuê mướn lao động. soạn kĩ giáo án.Chuẩn bị giấy. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . g (1. biết khái quát tổng hợp các kiến thức đã học B. Câu 2. C. D. chồng.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Quyền được thành lập công ty. D. II/ Học sinh: .

* Nghĩa vụ lao động: Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản . là nhân tố quyết định sự tồn tại phát triển của đất nước .Ghi đầy đủ họ tên . D/ Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . V/ Dặn dò : . nguy hiểm…Cấm ngựoc đãi. Câu 2. gia đình. lớp. . đem lạ thu nhập cho bản thân. Cấm sử dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi làm các công việc nặng nhọc.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 48 . duy trì và phát triển đất nước.Yêu cầu HS dọc kĩ lại bài. quan trọng nhất của con người. cưỡng bức người lao động. * Một số quy định của pháp luật: Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.Đọc và soạn trước bài mới. ma túy.( 4điểm) * Lao động là hoạt động cóa muc đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. * Quyền Lao động: Mọi công dân có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề. nuôi sống gia đình. dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm thu lợi nhuận.. tìm kiếm viẹc làm. góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. . lựachon nghề nghiệp.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Về nhà xem lại bài. IV/ Củng cố: . mại dâm… * Thuế là 1 phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước nhằm chi cho những công việc chung. * Một số mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh là : thuốc nổ.Câu 1: (3điểm) * Kinh doanh : Là hoạt động sản xuất. củ nhân loại. vũ khí. Lao động là hoạt động chủ yếu .

3.Hình thành ý thức tôn tromngj pháp luật. II/ Học sinh: . 2. Kiểm tra bài cũ: III. X . Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a. soạn kĩ giáo án. nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.Một số bài tập trắc nghiệm.Bảng phụ. X 1.. C.Phân biệt được hành vi tôn trọng pháp luật và vi phạm pháp luật để có thái độ và cách cư xử cho phù hợp. phiếu học tập. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.Hiến pháp năm 1992. 2.Nghiên cứu SGK.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. . . Vi phạm Không vi phạm HS: trả lời cá nhân.Ngày soạn: Tiết: 2728 BÀI 15: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN A. .Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật. . Về kiến thức: . B. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . Về thái độ: .Thế nào là vi phạm pháp luật. Đặt vấn đề: GV: Gợi ý đưa ra các câu hỏi the các cột trong bảng.Biết xử sự phù ợp với quy định của pháp luật.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 49 . các loại vi phạm pháp luật. Ổn định tổ chức lớp: II. . MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. I .Đuan xe vượt đèn đỏ gây tai nạn giao x µGiáo án môn: GDCD . . .Tích cự ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.Khái niệm trách nhiệm pháp lývà ý nghĩa của việc áp dụng trách nhiệm pháp lý.Học thuộc bài cũ.Làm các bài tập trong sách giáo khoa.Đổ phế thải. . hoạt động 1: Thảo luận tìm hiểu nội dung phần dặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức cho HS cùng trao đổi.Xây nhà rái pháep. Về kỹ năng: . SGV.

Người dưới 18 tuổi không phải chịu trách hành vi của mình nhiệm hành chính.Chặt cành tỉa cây mà không đặt biển báo.Vi phạm luật hành chính. .Vay tiền dây dưa không trả.Vi phạm kỉ luật. .Vi phạm luật dân sự . x GV: Nhận xét cho điểm.Vi hạm pháp luật hình sự GV: Chia nhóm cho HS thảo luận.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. x x x . 4. hiện. Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm vi phạm pháp luật. x c.Cướp giật dây truyền.Vi pạm pháp luật dân sự.Vi phạm pháp luật hành chính. sai? Vì sao? Đúng Sai Vì a.Vi phạm kỉ luật b. . Trong quá trình thực hiện các quy định. x Họ không tự chủ được d.Vi phạm luật hình sự. túi xách người đi đường.Tâm thần đập phá đồ đạc. Viphạm pháp luật: GV: từ các hoạt động trên. Những vi phạm đó sẽ có những ảnh hưởng đến bản thân.Vi phạm luật dân sự . GV: Cho HS làm bài tập áp dụng: . 3. 6. Trẻ em dù có phạm tội nặng đến đâu cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự. 5. đó là các yếu tố của hành vi vi phạm pháp luật. Xem xét các hành vi vi phạm pháp luật giúp chúng ta tránh xa các tệ nạ xã µGiáo án môn: GDCD . có lỗi do người niệm vàê vi phạm pháp luật. 1. gia đình và xã hội. xâm hại đến các quan hệ xã hội Câu 1: Vi phạm pháp luật là gì? được pháp luật bảo vệ. Câu 2: Có các loại hành vi vi phạm pháp 2.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 50 . ? Trong các ý kến sau đây ý kiến nào đúng. HS: Trả lời theo nhóm. HS tự rút ra khái Là hành vi trái pháp luật. . quan hệ pháp luật. Các loại vi phạm pháp luật: luật nào? . Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tìm hiểu khái niệm vi phạm pháp luật. x Nếu vi phạm thì đều bị GV: Kết luận: Con người luôn có các mối xử lý theo pháp luật quan hệ xã hội. bất kì ai phạm tội cũng phải chịu trách x Có nhiều loại vi phạm nhiệm hình sự pháp luật b. Phân loại vi phạm HS: làm việc cá nhân Cả lớp cùng góp ý kiến GV: Kết luận: Chúng ta bước đầu tìm hiểu nhận biết một số khái niệm liên qua đến vi phạm pháp luật.Không .thông. quy tắc. có năng lực trách nhiệm pháp lí thực GV: Gợi ý cho HS trả lời các câu hỏi. nội dung của nhà nước đề ra thường có những vi phạm. Những người mắc bệnh tam thần không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Hoạt động 1: Trách nhiệm pháp lí Hoạt động của thầy và trò Bài tập: Nêu hành vi vi pghạm và biện pháp xử lý mà em được biết trong thực tế cuộc sống . GV: Yêu cầu HS đọc điều 12 Hiến pháp 1992 HS: đọc GV: kết hợp giải thích các thuật ngữ.TRách nhiệm hình sự.Đấu tranh với các hành vi việc làm vi phạm pháp luật.Trách nhiệm kỉ luật. . 4.Vứt rác bừa bãi . . Hoạt động 2: Bài tập Hoạt động của thầy và trò GV: Cho HS làm bài: 1. . cải tạo.Năng lực trách nhiệm pháp lí… -… b.Chấp hành nghiêm chỉnh Hiến Pháp và pháp luật.Viết vẽ bậy lên tường lớp HS: trả lưòi GV: nhận xét dắt vào ý 3 ? Trách nhiệm pháp lí là gì? HS: trả lời ? Có các loại trách nhiệm pháp lí gì? HS:…… GV: gợi ý chi HS đưa ra các biện pháp xử lí của công dân GV: cho HS nêu rõ thế nào là các loại tracghs nhiệm pháp lí GV: đưa 1 ví dụ ? ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí GV: đặt câu hỏi liên quan dến tỷách nhiệm pháp lí của công dân. TIẾT 2 a.5.Trộm xe máy .Trừng phạt ngăn ngừa.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Trách nhiệm dân sự.Giáo dục ý thức tôn trong và chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật.. .Lấn chiếm vỉa hè lòng dường .Trách nhiệm hành chính.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 51 . 5. 66 HS: cả lớp làm bài. . cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hànhg những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định.Bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật và công lí trong nhân dân. từ đó HS liên hệ trách nhiệm của bản thân. . tổ chức.hội…. . 6. Ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí. Nội dung kiến thức µGiáo án môn: GDCD . phát biểu Nội dung kiến thức 3. HS: cùng trao đổi ? Nêu trách nhiệm của công dân? HS:…….6 trang 65. Các loại trách nhiệm pháp lí: . giáo dục người vi phạm pháp luật.Cãi nhau gây mất trật tự nơi công cộng . Trách nhiệm pháp lí: Là nghĩa vụ pháp lí mà cá nhân . . Trách nhiệm của công dân: .

b. Phương pháp cưỡng chế của nhà nước III.Đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi. 2. Mọi người đều phải biết và tuân theo.Trách nhiệm đạo đức: bằng tác động của dân sự xã hội.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. HS: ứng xử tình huống GV: nhận xét. chữa bài Bài 6: So sánh trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm pháp lí: Giống: là những quan hệ xã hội và đều được pháp luật điều chỉnh. lương tâm cắn rứt . d. V/ Dặn dò: .ý kiến sai: a. Khác nhau: . . .Trách nhiệm hình sự: Bắt buộc thực hiện. đ IV/ Củng cố: GV: tổ chức cho HS xử lý các tình huống: Câu 1: Xe máy. xe mô tô 2 bánh được chở ít nhất là mấy người? 1. Hai người kể cả lái xe. D/Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . Bài tập Đáp án bài 1: Đáp án bài 5: -ý kiến đúng: c. . Ngoài người lái xe chỉ được chở thêm một người ngồi phía sau và 1 trẻ emdưới 7 tuổi.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 52 .Về nhà học bài .GV: bổ sung. quan hệ giữa người và người ngày càng tốt đẹp hơn.. e. làm bài tập.

– Tuyên truyền vận động mọi người tam gia các hoạt động xã hội. . . .Cơ sở của quyền . QUẢN LÍ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN A. .Bảng phụ. .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 53 .Biết cách thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nứoc và quản lí xã hội của công dân. Kiểm tra bài cũ: Hành vi nào sau đây chịu trách nhiệm đạo đức. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a. . C.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Ổn định tổ chức lớp: II. SGV.Có lòng tin yêu và tình cảm đối với nhà nước CHXHCNVN. hoạt động 1: Thảo luận tìm hiểu nội dung phần dặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS đọc phần đặt vấn đề. quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội. Về kiến thức: . III.Hiến pháp năm 1992. Đặt vấn đề: ? Những quy định trên thể hiện quyền gì 1.Học thuộc bài cũ. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. trách nhiệm pháp lí.Làm các bài tập trong sách giáo khoa.Tự giác tích cự tham gi các công việc chung của trường lớp và địa phương .Đi xe máy không đủ tuổi. phiếu học tập. trốn tránh công việc chung của lớp.Giúp người lớn vận chuyển ma túy. trường và xã hội. HĐND.ăn cắp tài sản của nhà nước.Ngày soạn:…. ko có bằng lái. quản lí xã hội của công dân. luật bầu cử đại biểu Quốc Hội. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . . Thể hiện quyền: µGiáo án môn: GDCD . MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.Một số bài tập trắc nghiệm. II/ Học sinh: . . Về thái độ: .Lấy bút của bạn.Không chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau.Tránh thái độ thờ ơ. Luật khiếu nại tố cáo.Hiểu được nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước. 2. soạn kĩ giáo án.Nghiên cứu SGK. Tiết: 2930 BÀI 16: QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC. . Về kỹ năng: . I . 3. . B.? .

của người dân?
? Nhà nước quy định những quyền đó là gì?
? Nhà nước ban hành những quy định đó để
làm gì?
GV: Kết luận:
CD có quyền tham gia QLNN và XH vì NN
ta là NN của dân do dân, vì dân. ND có
quyền, có trách nhiệm giám sát hoạt động
của các CQ , các tổ chức NN thực hiện tốt
các CS và PL của NN, tạo điều kiện giúp đỡ
các cán bộ NN thực hiện tốt công vụ.
GV: Gợi ý cho HS lấy 1 số ví dụ.
Đối với công dân:
- Tham gia , góp ý kiến xây dựng hiến pháp
và pháp luật.
- Chất vấn các đại biểu quốc hội…
- Tố cáo khiếu nại những việc làm sai trái
của các cơ quan quản lí nhà nước.
- Bàn bạc quyết định chủ trương xây dựng
các công trình phúc lợi công cộng.
- Xây dựng các quy ước của xã thôn về nếp
sống văn minh và chống các tệ nạn xã hội.
b. Hoạt động 2: Nội dung bài học
Hoạt động của thầy và trò
GV: Treo bảng phụ câu hỏi.
Tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm, chi
tổ, phát phiếu học tập.
? Nêu nội dung của quyền tham gia quản lí
nhà nước và xã hội? Nêu ví dụ minh họa?
HS: Thảo luận và trả lời
GV: Cho HS làm bài tập 1 SGK
? Trong các quyền của công dân dưới đây,
quyền nào thể hiện quyền tham gia của
công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã
hội?
HS: Trả lời
GV: Yêu cầu HS đọc tư liệu tham khảo
HS: đọc…

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi bổ
sung dự thảo Hiến Pháp
- Tham gia bàn bạc và quyết định các
công việc của xã hội.
Những quy định đó là quyền tham gia
quản lí nhà nước, quản liax hội của công
dân.
2. Những quy định đó là để xác định
quyền và nghĩa vụ của công dân đối với
đất nước trên mọi lĩnh vực.
Đối với HS:
- Góp ý kiến về xây dựng nhà trường ko
có sma túy.
- Bàn bạc quyết định việc quan tâm đến
HS nghèo vượt khó.
- ý kiếnvới nhà trường vàê tình trạng học
ca 3, bàn ghế của HS, vệ sinh môi
trường.

Nội dung kiến thức
II. Nội dung bài học.
1. Quyền tam gia quản lí nhà nước, quản
lí xã hội là quyền: Tham gia xây dựng bọ
máy nhà nước và các tổ chức xã hội;
Tham gia bàn bạc, giám sát và đánh giá
các hoạt động các công việc chung của
nhà nứoc và xã hội.

Đáp án:
Các quyền thể hiện quyền tham gia quản
lí nhà nước, xã hội của công dân:
- Quyền bầu ccử đại biểu quốc hội, đại
biểu hội đồng nhân dân.
- Quyền ứng cử và QH, HDND.
- Quyền khiếu nại, tố cáo.
GV: Thông qua bài tập anỳ củng cố kiến - Quyền giám sát, kiểm tra hoạt động của
thức đã học và chứng minh cho nội dung cơ qun nhà nước.
quyền tham gia quản lí nhà nứoc, xã hội mà
nhóm 1 vừa thực hiện.
Kết luận tiết 1.

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

54

TIÊT 2 :
a. Hoạt động 1 : Thảo luận tìm hiểu nội dung bài học
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
GV: cho các nhóm trình bày
? Em hãy nêu những phương thức thực hiện
tham gia quyền quản lí nhà nước của công
dân.
HS: thảo luận trả lời.
GV:Gợi ý HS lấyví dụ.
HS:…….
Ví dụ: Tham gia quyền bầu cử quốc hội
Tham gia quyền ứng cử vào HDN D
VD: Góp ý xây dựng phát triển kinh tế địa
phương.
Góp ý việc làm của cơ quan quản lí nhà
nước trên báo.
? Em đã tham gia góp ý kiến để quản lí nhà
nước, xã hội như thế nào?
HS:………….
? Nêu ý nghĩa của quyền tha gia quản lí nhà
nước, xã hội của công dân.
HS:………
GV: Gợi ý thêm quyền …
+ Làm chủ tự nhiên.
+ Làm chủ xã hội
+ Làm chủ bản thân.
GV gợi ý: Thực hiện mục tiêu xây dựng đất
nước: “dân giàu nước mạnh, xã hội công
bằng dân chủ văn minh”
? Nêu những điều kiện để đảm bảo thực
hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, xã
hội của công dân.
HS:………..
Vậy đối với công dân thì cần phải làm gì để
thực hiện tốt quyền trên?
HS:………..
GV: Gợi ý:….
- Học tập tốt, lao động tốt.
- Tham ia xây dựng lớp, chi đoàn.

2. Phương hướng thực hiện:
* Trực tiếp: tự mình tham gia các công
việc thuộc về quản lí nhà nước, xã hội.
* Gián tiếp: Thông qua đại biểu của nhân
dân để họ kiến nghị lên cơ quan có thẩm
quyền giải quyết.
3. Ý nghĩa:
- Đảm bảo cho công dân có quyền làm
chủ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây
dựng và quản lí đất nước.
- Công dân có trách nhiệm tham gia các
công việc của nhà nước, XH để đem lại
lợi ích cho bản thân, XH.
4. Điều kiện đảm bảo thực hiện.
* Nhà nước:
- Quy định bằng pháp luật.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
* Công dân
- Hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và cách thực
hiện.
- Nâng cao năng lực và tích cực tham gia
thực hiện tốt.

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

55

b. Hoạt động 2 : Bài tập
Hoạt động của thầy và trò
Hướng dẫn HS làm bài tập.
GV: Tổ chức cho HS giải bài tập.
GV: Gợi ý.
? Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì
sao?
a. Chỉ cán bộ nhà nước mới có quyền tham
gia quản lí nhà nước.
b. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã
hội là quyền của mọi người.

Nội dung kiến thức
Em tán thành quan điểm:
b. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã
hội là quyền của mọi người
Vì đảm bảo cho công dân có quyền làm
chủ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây
dựng và quản lí đất nước.
- Thể hiện trách nhiệm tham gia các công
việc của nhà nước, XH để đem lại lợi ích
cho bản thân, XH

IV/ Củng cố:
Quyền tham gia quản lí nhà nước, và XH của công dân lầ quyền chính trị quan trọng
nhất đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, trách nhiệm của công dân. Công
dân phải hiểu rõ nọi dug của quyền đó và không ngừng học tập nâng cao nhận thức và
năng lực để thực hiện và sử dụng có hiệu quả…..

V/ Dặn dò:
- Về nhà học bài , làm bài tập.
- Đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi.

D/ Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

56

Hiến pháp năm 1992.Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của công dân.Tích cự tham gia các hoạt động thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 57 . soạn kĩ giáo án. . III/ Về thái độ: . TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. ? Em có suy nghĩ gì khi xem các bức ảnh? Bảo vệ tổ quốc là tra chjs nhiệm của toàn HS:…… dân.Bảng phụ.Vì sao cần phải bảo vệ tổ quốc . Kiểm tra bài cũ: III. Luật nghĩa vụ quân sự. . C. . dân trong chiến tranh cũng như trong hòa Ảnh 3: Tình cảm của thế hệ trẻ với người bình.giới thiệu bài thơ thần của Lí Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống -Bác Hồ đã khẳng định chân lí: Không có gì quý hơn độc lập tự do 2)Triển khai các hoạt động: a.Học thuộc bài cũ.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. . Tiết: BÀI 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC 31 A. II/ Học sinh: . mẹ có công góp phần bảo vệ tổ quốc.Trách nhiệm của bản thân. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. . hoạt động 1: Đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: cho HS quan sát ảnh và thảo luận: I.Thường xuyên rèn luyện sức khỏe. Về kiến thức: . .Tuyên ruyền vận động bạn bè và người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.Làm các bài tập trong sách giáo khoa. là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của µGiáo án môn: GDCD . CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . . Đặt vấn đề Ảnh 1: chiến sĩ hải quân bảo vệ vùng biển Suy nghĩ của em: của tổ quốc. phiếu học tập. tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự ở nơi cư trú và trong trường học. Ổn định tổ chức lớp: II.Một số bài tập trắc nghiệm.Nghiên cứu SGK.Ngày soạn:…. luyện tập quân sự. II/ Về kỹ năng: .Sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc B. Những bức ảnh trên giúp em hiểu được Ảnh 2: Dân quân nữ cũng là một trong trách nhiệm bảo vẹ tổ quốc của mọi công những lực lượng bảo vệ tổ quốc. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: GV : . SGV.

. Nội dung kiến thức II.... µGiáo án môn: GDCD . GV: Gợi ý. GV: Kết luận chuyển ý. công tác lãnh đạo.. -HS: Giới thiệu về hoạt động bảo vệ tổ quốc.... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .... ..Ra sức học tập tu dưỡng đạo đức. Bảo vệ tổ quốc bao gồm: ...Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân...... D...Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.........Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 58 . .......... TRách niệm của HS: ....... ? HS chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tổ quốc? HS:……. Vì sao phải bảo vẹ tổ quốc? ( Ghi như bên trái) 4..... luyện tập quân sự... quản lí xã hội à quyền của mọi người.. Trong xã hội còn nhiều tiêu cực. ? Em hãy kể 1 số ngày kỉ niệm và lễ lớn trong năm về quân sự? HS: Ngày22/12........... 3..Bảo vệ trật tự an ninh xã hội.. bảo vệ chế độ X HCN và nhà nước CHXHCNVN. đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi.... HS: ………… b....Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh trong trường học và nơi cư trú...... Kẻ thù đang lợi dụng phá hoaị chúng ta. “ Cờ độc lập phải được nhuốm bằng máu..Thực hiện nghĩa vụ quân sự............... Chỉ cán bộ nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước. đất nước từ Hà Giang đêns Cà Mau là do ông cha ta xây dựng nên. .. 2. . b. ... quản lí còn kém.... Bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập..? Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của ai? công dân.......... Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của công dân... 1. Củng cố: -GV: Cho HS liên hệ các hoạt động bảo vệ tổ quốc...Rèn luyện sức khỏe.. Nhóm 2: Vì sao phải bảo vệ tổ quốc? HS:……… ? Bảo vệ tổ quốc bao gồm những nội dung gì? GV: Ông cha ta đã phải chiến đấu và chiến thắng bao nhiêu kẻ thù trong suốt 400 năm lịch sử. Tham gia quản lí nhà nước... vận động người kác làm nghĩa vụ quân sự.Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự....... hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm: HS: Chia HS thành 4 nhóm Nhóm 1: Bảo vệ tổ quốc là gì? HS: thảo luận trả lời.... Hoa độc lập phải được tưới bằng máu” ( Nguyễn Thái Học) IV. ngày 27/7… ? Nêu độ tuổi tham gia nhập ngũ? HS: từ 18 dến 27 tuổi... Dặn dò: Về nhà học bài . ? Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì sao? a...... ... chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. V. làm bài tập......Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài...... Nội dung bài học....

.. phiếu học tập...Một số bài tập trắc nghiệm......... Ổn định tổ chức lớp: II.... ..... hoạt động 1: Thảo luận tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: yêu cầu HS đọc Sgk.... soạn kĩ giáo án..... III/ Về thái độ: .. ..Bảng phụ..Nghiên cứu SGK.. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: .... chưa tốt về những chuẩn mực đạo đức gì ? 2) Triển khai các hoạt động: a............. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1............ Ngày soạn:…....... Đặt vấn đề GV: Gợi ý HS trả lời các câu hỏi 1..... .Nguyễn Hải Thoại – Một tấm gương về 1.Làm các bài tập trong sách giáo khoa.Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo Pháp luật..... Kiểm tra bài cũ: III..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 59 ....... Luật nghĩa vụ quân sự..........Biết giao tiếp ứng xử có văn hóa...........Hiến pháp năm 1992...... ......... .......... B.... Bài mới: 1) Đặt vấn đề: GV : Đưa ra các hànhvi sau : . II/ Học sinh: .... Tiết: 32 BÀI 18: SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT A...... ... có đạo đức và tuân theo pháp luật.....Biết phân tích đánh giá các hành vi về đạo đức và tuân theo pháp luật của bản thân và mọi người xung quanh........ .. ................................ 1.. C........... SGV. ? Những hành vi trên đã thực hiện tốt... ...Mối quan hệ giữa sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.... Những biểu hiện sống và làm việc theo HS:………....Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài......Chào hỏi lễ phép với thầycô .........Học thuộc bài cũ.......Đỡ 1 em bé bị ngã đứng dậy.Phát triển những tình cảm lành mạnh đối với mọi ngưỡiug quanh........Để sống có đạo đức và tuân theo pháp luật cân phải học tập và rèn luyện nhu thế nào? II/ Về kỹ năng: ..Có ý chí... pháp luật........Bố mẹ kinh doanh trốn thuế.. nghị lực và hoài bão tu dưỡng để trưở thành công dân tốt có ích.. ... I.. Những biểu hiện về sống có đạo đức: ...... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. Những chi tiết nào thể hiện Nguyễn Hải sống có đạo đức và làm việc theo PL Thoại là người sống có đạo đức? 2............ Về kiến thức: .....Làm theo pháp luật µGiáo án môn: GDCD ....................Chăm sóc bó mẹ khi ốm đau .............

...Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 60 ..... Nghĩa... Nội dung bài học: 1.Biết tự tin........ ...... Nội dung kiến thức II.... làm được nhiều việc có ích và được mọi người yêu quý.. ? Đối với HS chúng ta cầ phải làm gì? HS:……. Bài tập. nó là động lực điều chỉnh hành vi nhận thức... HS:………... gia đình và xã hội... ? Quan hệ giữa sống có đạo đức và làm theo pháp luật? HS:…………... 2 GV: nhận xét chữa bài cho HS GV: kết luận rút ra bài học cho HS.. mọi người .. trung thực . ..... .....Đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi.......... kính trọng. ? Ý nghĩa của sống có ĐĐ và làm việc theo pháp luật? HS:………....... đến công việc chung.Giúp con người tiến bộ không ngừng. . năng động sáng tạo.. Dặn dò: ... đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực.. 3.... µGiáo án môn: GDCD ....... biết chăm lo đến mọi người..Giáo dục cho mọi người ý thức pháp luật và kỉ luật lao đọng. GV: Người sống có ĐĐ là người thể hiện: .. Động cơ thúc đẩy anh là : ( SGK) KL: Sống và làm việc như anh NHT là cống hiến cho đất nước.. Lấy lợi ích của XH...Mọi người chăm lo lợi ích chung ...... ..Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. làm bài tập.. công ty 2.Về nhà học bài .... Củng cố: Giáo viên đưa ra bài tập tình huống và phiếu học tập V.. D..... hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận: ? Thế nào là sống có ĐĐ và tuân theo PL? GV: Gợi ý những chuẩn mực đạo đức : Trung hiếu... biết giải quyết hợp lí giữa quyền lợi và NV.Mở rộng sản xuất theo QĐ của PL . III... bảo vệ giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Sống có ĐĐ là: suy nghĩ và HĐ theo những chuẩn mực ĐĐ XH.Luân phản đối ... cống hiến cho XH. Động cơ nào thôi thúc anh làm được việc đó? Động cơ đó thể hiện phẩm chất? HS:…….. đem lại lợi ích cho tập thể trong đó có lợi ích của cá nhân.. của DT là mục tiêu sống và kiên trì để thực hiện mục tiêu đó..Môi trường sống lãnh mạnh.. mọi người và xã hội? HS:… GV: Kết luận… ...Chăm lo đời sống VC TT cho mọi người. b.... là trung tâm đoàn kết...Công việc có trách nhiệm cao.. Việc làm của anh đã đem lại lợi ích gì cho bản thân.. Người có ĐĐ thì biết thực hiện tốt PL 4...Đối với HS: Thường xuyên tự kiểm tra đánh giá hành vi của bản thân...... HS là ngay trên lớp bài 1..... ..... lễ..Nâng cao uy tín của đơn vị.. ... IV.Trách nhiệm.. Quan hệ giữa có ĐĐ và tuân theo PL: Đạo đức là phẩm chất bến vững của mỗi cá nhân.. Tuân theo Pháp luật: Là sống và hành động theo những quy định của pháp luật 3.. 2... Những biểu hiện nào chững tỏ NHT là người sống và làm việc theo pháp luật.... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .. 4..Thực hiện quy định nộp thuế và đóng bảo hiểm. phát huy sức mạnh trí tuệ của quần chúng... Ý nghĩa: .... cho công việc.. 3.. thái độ trong đó có HVi PL.

............HĐH đất nước? học tập VH.. làm được các bài tập trong sách giáo khoa....... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ........ .HS có phương pháp là các dạng bài tập......... học bài và làm bài.................. KHKT..................... Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a............................ .....Bảng phụ......... cho điểm.Làm các bài tập trong sách giáo khoa...Một số bài tập trắc nghiệm... tư ? Nhiệm vụ của thanh niên HS chúng ta là tưởng chính trị……… µGiáo án môn: GDCD ...... tu dưỡng đạo đức.......... MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: .... thầy trò ta sẽ nghiên cứu bài học hôm nay! b.Tạo cho các em có ý thức ôn tập. Vậy để hệ thống lại các bài học đó. đặc biệt là áp dụng các kiến thức đã được học vào trong cuộc sống... .. Kiểm tra bài cũ: 1. SGV.................... Sống có đạo đức là gì? Thế nào là tuân theo Pháp luật? Nêu mối quan hệ ? 2......Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 61 ....................... .. C... hệ thống lại các kến thưc đã học trong học kì II.... Ngày soạn: Tiết: Bài 33 ÔN TẬP HỌC KÌ II A............... phiếu học tập.. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.... B. Em hãy nêu trách nhiệm của thanh niên 1/Trách nhiệm của thanh niên: Ra sức trong sự nghiệp CNH ........ II/ Học sinh: .......Nghiên cứu SGK. Ổn định tổ chức lớp: II.... ... ... HS cần phải làm gì để sống có đạo đức và tuân theo pháp luật? HS: trả lời theo nội dung bài học....... trọng tâm.. soạn kĩ giáo án.. Từ đầu học kì II đến giờ..................... III............ hoạt động 1: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Giới thiệu bài.......Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài... thầy trò ta đã học được 8 bài với những phẩm chất đạo đức và những vấn đề pháp luật cần thiết trong cuộc sống của mối người và xã hội.... nắm được những kiến thức cơ bản....Học thuộc bài cũ... GV: Nhận xét..Giúp HS có điều kiện ôn tập.. hoạt động 2: Nội dung ôn tập Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Đặt các câu hỏi thảo luận nhóm: I/ Phần lí thuyết: 1........

Thế nào là quyền tha gia quản lí nhà nước. Vi phạm pháp luật là gì? nêu các laọi vi phạm pháp luật? Thế nào là trách nhiện pháp lí? Nêu các loại trách nhiệm pháp lí? Học sinh cần phải làm gì…? HS…………………… 5..gì? HS …….Hôn nhân ko phân biệt tôn giáo. Hôn nhận là sự liên kết đặc biệt giữa 1 nam và 1 nữ…. quản lý xã hội? Công dân có thể tham gia bằng những cách nào? Nhà nước đã tạo điều kiện cho mọi công dân thực hiện tốt quyền này ra sao? HS:……………... HS cần phải học tập và tìm hiểu… 6. Lao động là gì? Thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Em hãy nêu những quy định của nhà nước ta về lao động và sử dụng lao động? HS:/………. 6. 7. Kinh doanh là gì? Thế nào là quyền tự do kinh doanh? Thuế là gì? Nêu tác dụng của thuế? HS:……………. giám sát và đánh giá… * Công dân có thể tham gia bằng 2 cách: Trực tiếp hoặc gián tiếp. Hôn nhân là gì? nêu những quy định của Pháp luật nước ta về hôn nhân? Thái độ và trách nhiệm của chúng ta như thế nào HS:……….. Lao động là hoạt động có mục đích của con gười nhằm tạo ra của cải…. Là công dân có quyền: tham gia bàn bạc. Bảo vệ tổ quốc là gì? Vì sao ta lại phải 7. chủ bảo vệ tổ quốc? quyền. Kinh doanh là hoạt động sản xuất.Vợ chồng có nghĩa vụ tực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa….Hôn nhân tự nguyện tiến bộ… . *HS cần phải học tập rèn luyện để chuẩn bị hành trang vào đời… 2. có lỗi… * Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ đặc biệt mà các cá nhân tổ chức cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hành…. * Quyền tự do KD là quyền công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức KT… * Thuế là 1 phần thu nhập mà công dân và các tổ chức kinh tế… 4. tổ chức thực hiện. 3. bảo vệ chế dọ XHCN…. µGiáo án môn: GDCD . .. * Nhà nước tạo mọi điều kiện để công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ này……. dịch vụ và trao đổi hàng hoá…. * Mọi công dân phải thực hiện tốt Hiến pháp và Pháp luật. Quyền ….Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 62 . * Những quy định của pháp luật: . thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ HS chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tổ của tổ quốc. 4. Vi Phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật. 3..Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. * Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân… * Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc… 5. Bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập. 2.

.........Chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra học kì D...................................... 8...... .........................quốc? HS:……… * Non sông ta có được là do cha ông ta đã đổ bao xương máu để bảo vệ… * HS cần phải học tập tu dưỡng đạo đức và rèn luyện sức khoẻ…........... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ................................................Về nhà học bài.................................................................Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.................... Dặn dò: .............. II/Phần bài tập: IV.....................................................? hội….............. µGiáo án môn: GDCD ........... làm bài tập................................... HS:…….................................Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 63 .... ...... Củng cố: -Giáo viên đưa ra bài tập tình huống và phiếu học tập cho học sinh -Học sinh làm bài vào phiếu học tập -Giáo viên gọi một số em lên làm bài -Giáo viên nhận xét và đưa ra đáp án đúng V... ............... Sống có đạo đức là suy nghĩ và hành 8.............. Thế nào là sống có đạ đức và tuân theo động theo những chuẩn mực đạo đức xã pháp luật? Nêu mối quan hệ? Ý nghĩa........... * Đây là yếu tố giúp mỗi người tiến bộ không ngừng…................

2. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đề kiểm tra photo sẵn C.5đ.5đ.5 Vận dụng TN TL Câu 5: 0. 1đ. 0. Đóng thuế là để xây dựng cơ quan nhà nước. GV phát đề cho HS: Đề kiểm tra A/ Ma trận : Các mức độ tư duy Nhận biết Thông hiểu Các chủ đề / nội dung TN TL TN TL 1/ Quyền và nghĩa vụ của Câu 2: công dân trong hôn nhân. Ổn định tổ chức lớp: II.5 2 3. 7/ Sống có đạo đức và tuân Câu 4 : theo pháp luật. 1.5đ. 0. 1/ Em đồng ý với ý kiến nào sau đây? a.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 64 . 3/ Quyền và nghĩa vụ lao Câu 2 : Câu 2 : động của công dân.5 1 0.5đ.5 B/ Đề thi : ( đính kèm theo ).5đ. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: III. 0.5đ. Môn: Giáo Dục Công Dân. 3 1.5đ. 2/ Quyền tự do kinh doanh và Câu 1: Câu 1 : nghĩa vụ đóng thuế. (Khoanh tròn vào ý đúng).Ngày soạn: Tiết: 34 KIỂM TRA HỌC KÌ II A. b. Đóng thuế là để nhà nước chi tiêu cho những công việc chung. Câu 6: 0. 4/ Vi phạm pháp luật và trách Câu 3 : nhiệm pháp lý của công dân. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: I/ Về kiến thức: Giúp học sinh khắc sâu các kiến thức cơ bản đã học. Mỗi câu trả lời đúng 0. 5/ Quyền tham gia quản lý Câu 3: nhà nước của công dân.Năm học : 2009 – 2010. Tổng số câu Tổng số điểm 2 1 3 3. KIỂM TRA HỌC KỲ II . 0.5 đ. Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian phát đề ) I/ Trắc nghiệm : ( 3 điểm ). 6/ Nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. II/ Về kỹ năng: Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế III/ Về thái độ: Nghiêm túc khi làm bài kiểm tra B. 1.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.5đ. µGiáo án môn: GDCD .5đ.5đ. Câu 4: 0.

d. Muốn có việc làm để giúp đỡ gia đình. làm việc trong các cơ quan nhà nước. b.b. Câu 4 : . Mở xưởng sản xuất. có người cho rằng: a. -Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung (như an ninh. Mỗi câu trả lời đúng được 0. 5/ H 15 tuổi là học sinh lớp 9. b.b. bệnh viện. II/ Tự luận : ( 7 điểm ). b. Câu 3 : Trách nhiệm pháp lý có ý nghĩa như thế nào? ( 2. µGiáo án môn: GDCD . Câu 6 : . Câu 1 : (1. (1đ). Xin vào biên chế.5 đ ).5 đ ). c.5 đ. Câu 1 : Thuế là gì? Vì sao thuế có tác dụng ổn định thị trường? ( 1.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 65 .b. Đóng thuế là để xây dựng trường học. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền của tất cả mọi người. thuê mướn lao động. Câu 2 : ..c. Mở của hàng kinh doanh. chi trả lương cho công chức.b. d. d.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.c. Tham gia QLNN và SH là quyền và trách nhiệm của tất cả mọi CD Việt Nam. rồi vừa học vừa trông coi của hàng. 3/ Em tán thành những quan điểm nào sau đây? a. cầu cống.b. Câu 2 : Thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Hợp đồng lao động là gì? ( 1. quốc phòng. d. góp ý cho con trong vấn đề hôn nhân.b. c. đúng. Câu 3 : . 6/ Khi nói đến vai trò của đạo đức và pháp luật. Cả a. Người có hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Câu 4 : Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật? ( 1. c. Theo em H phải làm cách nào trong các cách sau: a.c. xây dựng trường học.5 đ ). 4/ Trách nhiệm hình sự được áp dụng cho đối tượng nào sau đây? a. Đóng thuế là để xây dựng bệnh viện. đều sai.5 đ ). Tham gia quản lý nhà nước và XH là quyền của tất cả mọi công dân Việt Nam. Câu a. 2/ Những hành vi nào sau đây là trái với quy định của nhà nước về hôn nhân? a. Người có hành vi vi phạm nội quy của tổ chức. Người có hành vi nguy hiểm cho xã hội.d. Chỉ cần pháp luật nghiêm minh là sẽ quản lý được xã hội. Xin làm hợp đồng. b. Kết hôn không phân biệt tôn giáo. Người có hành vi vi phạm các nguyên tắc quản lý của nhà nước. II/ Tự luận : ( 7 điểm ). Câu 5 : .. Kết hôn khi đang có vợ hoặc có chồng. Chỉ có cán bộ công chức NN mới có quyền tham gia quản lý NN và XH. làm đường sá. d. ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II I/ Trắc nghiệm : ( 3 điểm ). Câu 1 : . c. Cha mẹ hướng dẫn. b.5 đ). c. d. Thực hiện đúng đạo đức và pháp luật làm cho quan hệ xã hội tốt đẹp hơn. Pháp luật là phương tiện duy nhất để quản lý xã hội.

.. bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật và công lý trong nhân dân (0.................................. về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động........ (0........... (0.......... có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân... của dân tộc làm mục tiêu sống và kiên trì hoạt động để thực hiện mục đích đó........ -Sống có đạo đức là suy nghĩ...... tìm kiếm việc làm...... ưu tiên phát triển hoặc hạn chế những mặt hàng.-Thuế bao gồm có một hệ thống thuế......bình đẳng...Tìm hiểu các tác hại của tệ nạn xã hội. (0... duy trì và phát triến đất nước......... -Hình thành.................... (0... biết giải quyết hợp lý giữa quyền lợi và nghĩa vụ..... hạn chế............ xoá bỏ VPPL trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.25đ)................... (0........... -Răn đe mọi người không được vi phạm pháp luật (0.... V...... (0...... những ngành nghề trong nền kinh tế. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ..........5đ) -Giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật........... giáo dục người vi phạm pháp luật... đem lại thu nhập cho bản thân và gia đính..... -Tuân theo PL là luôn sống và hành động theo những quy định của pháp luật... -Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sứ dụng lao động..... µGiáo án môn: GDCD .. lựa chon nghề nghiệp có ích cho xã hội..... -Trừng phạt..5đ)....5đ).................... góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội....5đ)... -Quyền lao động của công dân là : Công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề... (0........ . Củng cố: Nhắc nhở h/s .................. Trên cơ sở tự nguyện... D.................. (0.....5đ)...... .... hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội............ về điều kiện lao động....... Câu 2 : ( 1....... lấy lợi ích của xã hội.. Câu 4 : ( 1.. cải tạo.........Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 66 ......... đến công việc chung. biết chăm lo đến mọi người......5đ).Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài......................... -Mỗi loại thuế có nhiều mức thuế xuất khác nhau....(1đ) Câu 3 : ( 2.............. về việc làm có trả công..... có tác dụng khuyến khích.......Chuẩn bị cho tiết sau ngoại khóa ..5 đ )...........5 đ )....5 đ )......... ........5đ) IV..25đ)..... áp dụng cho mọi lĩnh vực hoạt động xã hội khác nhau. ngăn ngừa........ (1đ)..5đ) -Ngăn chặn...... -Nghĩa vụ lao động của công dân là : Mọi người phải lao động.. Dặn dò: . nuôi sống gia đình........

việc tốt. nghiện ngập. hạnh . êm ấm.Gia đình chăm lo phát triển kinh tế. học giỏi.Sinh đẻ có kế hoạch. B.Cha mẹ mẫu mực. . phúc. rèn luyện kĩ năng đánh giá vấn đề xã hội.Con cái đều được đi học. kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. chăm sóc chu Đa số các gia đình có lối sống lành mạnh.Do lười lao động. II/ Học sinh: Tìm hiểu các tấm gương người tốt.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Ngày soạn: Tiết: 35 thùc hµnh ngo¹i khãa vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cña ®Þa ph- ¬ng TÊm g¬ng ngêi tèt. ham chơi. văn hoá mà em biết? . III/ Về thái độ: Có ý thức rèn luyện bản thân. mại dâm. đua đòi . giúp đỡ lẫn nhau như thế nào? (Phẩm chất đạo. Nhưng còn một số gia .Cờ bạc. địa phương đã có biện pháp gì để ngăn µGiáo án môn: GDCD . thầy cô. trung ở độ tuổi nào nhiều nhất?). chính quyền không nghe lời ông bà. II/ Về kỹ năng: Biết áp dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống. Tiết học hôm nay chúng cùng tìm hiểu… 2)Triển khai các hoạt động: a. lễ phép.việc tốt ở địa phương qua các nội dung đã học. hoạt động 1: Nếp sống văn hoá ở điạ phương Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 1.Con cháu chăm ngoan. trong mọi lĩnh vực. . quan hệ . đình chưa có lối sống lành mạnh. Nêu các tệ nạn xã hội mà em biết? 2.Vệ sinh đường ngõ xóm sạch đẹp. Trước những sự việc trên. như còn mắc phải các tệ nạn xã . C. để có đủ phẩm chất năng lực trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. kinh tế…). cha mẹ. quan tâm. Nhận biết được các biểu hiện về các tệ nạn xã hội. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.Đoàn kết. Ổn định tổ chức lớp: II. Em hãy kể một số gia đình có nếp sống . hội… . MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: I/ Về kiến thức: Giúp HS tìm hiểu những gương người tốt.Nghiên cứu tài liệu soạn bài. . Kiểm tra bài cũ: III.Giữ gìn trật tự an ninh.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 67 . hạnh phúc. viÖc tèt A. đáo. việc tốt ở địa phương.Nếp sống văn hoá ở điạ phương: (10’) Các gia đình nơi em cư trú có nếp sống . trộm cắp.Biểu hiện của các tệ nạn xã hội: (11’) Do đâu mà có những tệ nạn này? (Tập . Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Để giúp các em vận dụng những nội dung.Nêu các tấm gương người tốt.

.... và xã hội....Việc làm của địa phương: (8’) và xử lý nghiêm minh… ..........Chăm chỉ học tập.......Giáo dục. ........... ... thầy cô dạy bảo................. Chính quyền địa phương đã có những biện pháp giáo dục...... ...... việc làm................................Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 68 ..... trái pháp luật xâm hại đến tài sản nhà -> Phát hiện thấy các hành vi vi phạm pháp nước và công dân… luật phải phê phán tố cáo lên những người có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn.........Tu dưỡng đạo đức.... Là H/S em sẽ làm gì để góp phần vào .....Đoàn lết với bạn bè và mọi người xung Mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần trách quanh.........Tạo công ăn................................... nghe lời ông bà... IV...... */ Thảo luận: .................Yêu thương. Củng cố: ? Để giảm bớt được các tệ nạn xã hội mỗi chúng ta cần phải làm gì? ? Các tệ nạn xã hội ở Quảng trị ta hiện nay như thế nào? Tập trung nhiều nhất ở đối tượng nào? Vì sao? V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ......................................... giúp đỡ mọi người.............Liên hệ thực tế: (10’) thành người công dân có ích cho gia đình ....... .. phê bình...............Tích cực tham gia các hoạt động ở trường lớp và ngoài xã hội.. nhiệm phê phán tố cáo các hành vi làm . Là H/S cần nỗ lực học tập tu dưỡng đạo đức để có đủ phẩm chất và năng lực trở 4...Phạt hành chính...............chặn? -> Thanh thiếu niên. cha em sẽ làm gì? mẹ. .................. động viên......... .. giúp đỡ các gia việc xây dựng gia đình văn hoá? đình có hoàn cảnh trên......................Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài..........Đưa đi cải tạo............ nhắc nhở....... µGiáo án môn: GDCD .........Quan tâm............................................. Dặn dò: Liên hệ thực tế địa phương những nội dung có liên quan như quyền và nghĩa vụ của trẻ em..... giải quyết..... Khi thấy các hành vi vi phạm pháp luật .... D.............. của công dân.............................. tạo công ăn việc làm 3....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful