Tiết thứ: 1

Ngày soạn:
Lớp dạy:
Bài 1: CHÍ CÔNG VÔ TƯ
I/MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
-HS hiểu được thế nào là chí công vô tư (CCVT), những biểu hiện của CCVT, vì sao cần
phải
-Rèn luyện phẩm chất CCVT.
2. Kĩ năng:
-HS phân biệt được hành vi có hoặc không CCVT. Biết kiểm tra, đánh giá hành vi của
mình để rèn luyện phẩm chất CCVT.
3. Thái độ: Biết quý trọng và ủng hộ những hành vi CCVT, phê phán, phản đối những
hành vi thiếu CCVT.
II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:
Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin, Kn trình bày suy nghĩ, KN tư duy phê phán, KN ra
quyết định, kĩ năng giải quyết vấn đề
III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC:
Thảo luận nhóm, động não, phân tích trường hợp điển hình, dự án, trình bày 1 phút
IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Kể chuyện.
- Phân tích, giảng giải
- Thuyết minh, đàm thoại, nêu vấn đề.
- SGK, SGV GDCD 9.
- Mẫu chuyện, ca dao, danh ngôn nói về CCVT.
- Bài tập tình huống.
V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài cũ:
3/Bài mới:
a)/Khám phá:
b)/Kết nối: Giói thiệu bài: GV nêu ý nghĩa, tác dụng và sự cần thiết phải rèn luyện phẩm
chất CCVT để dẫn dắt vào bài.
Hoạt động 1: Hướng dẫn phân tích truyện đọc
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
1. Đặt vấn đề
- Tô Hiến Thành dùng người là căn cứ
-GV yêu cầu HS đọc truyện.( SGK )
vào khả năng gánh vác công việc của mỗi
- GV nêu câu hỏi:
người, không vị nể tình thân. qua đó thể
1. Tô Hiến Thành có suy nghĩ ntn trong hiện ông là người công bằng không thiên
việc dùng người và giải quyết công việc?
vị, hoàn toàn xuất phát từ lợi ích chung.
2. Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của
nghiệp cách mạng của chư tịch Hồ Chí Bác Hồ là một tấm gương sáng. Bác đã
Minh? Điều đó đã tác động đén ntn đến giành trọn cuộc đời mình cho đất nước,
tình cảm của ND ta đối với Bác?
Bác chỉ theo đuổi một mục đích là “Làm
µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

1

3. Những việc làm của Tô Hiến Thành và cho ích quốc, lợi dân ”.
Bác Hồ thể hiện phẩm chất gì?
- Những việc làm của THT và Bác Hồ
đều biểu hiện phẩm chất CCVT. Điều dó
mang lại lợi ích chung cho toàn XH, làm
cho dân thêm giàu, nước thêm mạnh.
- CCVT là phẩm chất đạo đức tốt đẹp,
cần thiết cho tất cả mọi người. Song p/c
- HS Thảo luận và trình bày
đó không chỉ thể hiện qua lời nói mà phải
- GV nêu kết luận
thể hiện bằng việc làm hàng ngày. Chúng
ta cần phải biết ủng hộ những việc làm
CCVT, phê phán, lên án những việc làm
thiếu CCVT .
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS liên hệ thực tế
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
GV nêu câu hỏi:
2. Nội dung bài học
1 Thế nào là CCVT?
( Xem SGK )
2. CCVT có ý nghĩa như thế nào?
3. HS phải rèn luyện CCVT như thế nào?
c/Thực hành, luyện tập: Hướng dẫn giải bài tập
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
- GV yêu cầu HS giải các bài tập 1, 2
3. Bài tập
- HS chuẩn bị bài và trình bày.
Bài 1: những việc làm thể hiện p/c
- GV nhận xét, bổ sung.
CCVT là: a, b, c, d .
Bài 2: Tán thành các quan niệm d, đ .
d/Vận dụng:
- HS nêu một số câu ca dao, tục ngữ nói về CCVT hoặc thiếu CCVT.
- GV nêu kết luận toàn bài.
4/Hướng dẫn về nhà: HS làm bài tập 3, 4 và chuẩn bị bài : Tự chủ.
VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………....

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

2

Tiết thứ: 2
Ngày soạn:
Lớp dạy:
Bài 2: TỰ CHỦ
I/MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: HS hiểu:
- Thế nào là tự chủ, Biểu hiện của tính tự chủ.
- Ý nghĩa của tính tự chủ và sự cần thiết phải rèn luyện tính tự chủ.
2. Kĩ năng:
- Nhận biết được biểu hiện của tính tự chủ và thiếu tự chủ.
- Biết đánh giá hành vi của bản thân và người khác.
- Biết cách rèn luyện tính tự chủ.
3. Thái độ:
- Tôn trọng những người biết sống tự chủ .
- Có ý thức rèn luyện tính tự chủ trong quan hệ với mọi người.
II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:
Kĩ năng ra quyết định, KN kiên định, KN thể hiện sự tự tin, KN kiểm soát cảm xúc
III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC:
- Thảo luận nhóm, xử lí tình huống, đống vai, động não, khăn trải bàn
IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Đàm thoại, kể chuyện, thuyết trình.
- Thảo luận nhóm, liên hệ thực tế.
- SGK, SGV GDCD 9.
- Mẫu chuyện, ví dụ thực tế.
V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài cũ:
Thế nào là CCVT? Nêu VD về những việc làm CCVT trong thực tế cuộc sống?
HS cần rèn luyện p/c CCVT như thế nào?
3/Bài mới:
a)/Khám phá:
b)/Kết nối: GV giới thiệu về tấm gương thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí để dẫn dắt vào bài.
Hoạt động 1: Thảo luận phân tích thông tin trong mục đặt vấn đề
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
- Gv yêu cầu HS đọc 2 mẫu chuyên (SGK) 1. Đặt vấn đề
- GV nêu câu hỏi:
- Khi biết con mình bi nhiểm HIV?AIDS
1. Bà tâm có thái độ NTN khi biết con Bà Tâm rất đau xót nhưng không khóc
mình bị nhiểm HIV/AIDS?
trước mặt con, bà đã nén chặt nỗi đau để
2. N từ một HS ngoan đã trở thành người chăm sóc con và độngviên những gia
nghiện ngập, trọm cắp ntn? Vì sao?
đình có người bị nhiểm HIV khác không
3. Cách cư xử của bà Tâm và N khác nhau xa lánh, hắt hủi người bị nhiểm HIV.
như thế nào?
- N được bố mẹ nuông chiều , ban bè xấu
4. Theo em ntn là một người có tính tự rủ rê, hút thuốc, uống rượu bia, trốn học ,
chủ?
đua xe , thi trược, buồn phiền, nghiện hút
5. Vì sao con người lại cần có tính tự chủ? và trộm cắp.
µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

3

GV nêu kết luận toàn bài. vượt qua được sự đau khổ.. hành động nóng nảy. Nội dung bài học . . khôn bị người khác lôi kéo… .. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 3. và thiếu tự chủ.Tự chủ: Bình tĩnh không nóng nảy. chuyện về một người có tính tự chủ. d/Vận dụng: ..Bà tâm là người đã làm chủ được tình cảm. bổ sung.GV yêu cầu HS giải bài tập 1.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 4 . ………………………………………………………………………………………………. 4 VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. hư hỏng. Tính tự Tìm hiểu những biểu hiện của tính tự chủ chủ giúp con người có tính tự tin và hành và thiếu tự chủ động đúng đắn.GV nêu câu hỏi: ( Xem SGK ) 1. .HS trả lời -GV tóm tắt theo nội dung bài học.HS chuẩn bị bài và trình bày. bổ sung. tục ngữ nói về tính tự chủ hoặc thiếu tự chủ . d. c/Thực hành. Chúng ta cần làm gì để rèn luyện tính tự chủ? .Con người có tính tự chủ thì mới đứng vững được trước mọi hoàn cảnh. . 2. Nếu không có tính tự chủ . * Biểu hiện củ tự chủ và thiếu tự chủ . Bài tập Hướng dẫn giải bài tập Bài 1: Em đồng ý với ý kiến: a.Tính tự chủ của một người là làm chủ được bản thân trước những tác động hay mọi sự cám dỗ xung quanh.HS thảo luậ nhóm và trình bày. . Tiết thứ: 3 µGiáo án môn: GDCD . b.Thiếu tự chủ: Suy nghĩ.HS tự liên hệ bản thân . Thế nào là tự chủ? 2.HS nhân xét. . Tự chủ có ý nghĩa như thế nào? 3.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. N không làm chủ được bản thân trước cám dỗ. luôn tự tin. không vững vàng trước cám dỗ… Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tìm hiểu nội dung bài học 2. hành vi của mình. Bài 2: HS liên hệ thực tế để kể một câu .. không vội vàng. .HS nêu một số câu ca dao.GV gọi 2 HS lên bảng ghi ý kiến: Tự chủ thì dễ bị sa ngã. e .GV nhận xét. 4/Hướng dẫn về nhà: Bài tập về nhà: 3.

Có thái độ ủng hộ những việc làm tốt. Kiến thức . góp ý với bạn bè và những người xung quanh nhằm thực hiện dân chủ và kỉ luật. .. Những biểu hiện của dân chủ và kỉ luật. . được thể hiện như thế nào? * Sự kết hợp DC và KL ở lớp 9A: µGiáo án môn: GDCD .Có ý thức tự giác rèn luyện tính DC và kỉ luật. hoạt động của lớp.Biêt nhận xét. Hoạt động 1: Đàm thoại giúp HS bước đầu tìm hiểu.Hiểu ý nghĩa của việc tự giác thực hiên yêu cầu phát huy dân chủ và kỉ luật là cơ hội. . . kỉ luật. SGV GDCD 9.GV yêu cầu HS đọc tình huống ( SGK ) 1.Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 3: DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Thái độ .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.. ứng xử phát huy tính dân chủ và thể hiện tính kĩ luật. thiếu dân chủ hoặc giả danh dân chủ. thảo luận nhóm.Việc làm thiếu DC của ông giám đốc. là điều kiện để mọi người phát triển nhân cách. Đặt vấn đề .Biết đánh giá nhận xét hành vi của bản thân và những người xung quanh.. mẫu chuyện có nội dung liên quan.Nhận biết được hành vi dân chủ. Kĩ năng . .. Sự kết hợp biện pháp dân chủ của lớp 9A . II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tư duy phê phán. phản đối những việc làm trái với dân chủ XHCN. Kn trình bày suy nghĩ III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. 3. động não IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: .SGK.Ca dao tục ngữ.Kích thích tư duy. giải quyết tình huống. .GV nêu câu hỏi: * Việc làm phát huy dân chủ ở lớp 9A: 1. 2.Có kĩ năng giao tiếp. giảng giải. những biểu hiện của dân chủ và kĩ luật Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức . 2.Các tình huống có nội dung liên quan. góp phần xây dựng XH công bằng dân chủ văn mimh.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 5 . V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Tự chủ là gì? Hãy nêu một số biểu hiện tự chủ của một bạn HS trong học tập và rèn luyện? Em cần làm gì để rèn luyện tính tự chủ? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài: GV nêu lên tầm quan trọng của việc phát huy tính dân chủ và kỉ luật để dẫn dắt vào bài mới. .HS hiểu thế nào là dân chủ. Hãy nêu các việc làm phát huy dân chủ GVCN đề nghị lớp họp bàn XD kế hoạch và thiếu dân chủ trong các tình huống trên.

Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Hãy nêu các việc làm thể hiện tính dân . lớp 9A là gì? * Ở lớp 9A mọi khó khăn đã được khắc 4.Những việc làm thiếu dân chủ của một 5. Dân chủ và kỉ luật có tác dụng như thế được tự do phát biểu ý kiến… nào? Nêu ví dụ. .HS thảo luận trả lời. KL là điều kiện để phát huy dân chủ. Mọi người cần làm gì để phát huy DC và số cơ quan nhà nước hiện nay: Hạch sách rèn luyện tính KL? nhũng nhiễu nhân dân.Mọi người cần tự giác chấp hành KL.GV nhận xét bổ sung và kết luận phần 1 giảm sút. . đáng của mình… . 2 . thứ 2 có tác hại như thế nào? cuối năm lớp được tuyên dương. nhà trường tổ chức cho HS góp 3.GV nhận xét. người dân không được biết.DC và KL có mối quan hệ hữu cơ với nhau: DC để mọi người phát huy khả năng của mình vào công việc chung.Mọi người được tự do bàn bạc. d/Vận dụng: . . của cử tri. bổ sung. Tác dụng của việc phát huy dân chủ của dỏ để nhắc nhỡ đôn đốc. * Việc làm của giám đốc có tác hại: SX .HS chuẩn bị bài và trình bày.Những việc làm thể hiện tính dân chủ: chủ và thiếu dân chủ trong thwcjtees cuộc Đại biểu QH tiếp xúc và tiếp thu ý kiến sống hiện nay.Em hiểu thế nào là dân chủ ? Thế nào là .GV tóm tắt nội dung chính của bài học .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 6 . …kiểm tra ”. Dân chủ và kỉ luật có mối quan hệ như ý kiến vào bản nội quy của học sinh.Dân chủ là: kỉ luật? . luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Hoạt động 3 Hướng dẫn giải bài tập. c/Thực hành. Nội dung bài học 1. thế nào? trong các cuộc họp của thôn buôn bà con 4.DC và KL đem lại lợi ích cho việc phát triển nhân cách của mỗi người và góp phần phát triển XH ( nêu ví dụ ) . không ai đứng ngoài cuộc.GV nêu câu hỏi: 2. không tôn trọng và tiếp thu ý kiến nhân dân. công ti bị thua lỗ nặng. các tổ chức XH phải có trách nhiệm tạo điều kiện để mọi người phát huy được tính dân chủ. Việc làm của giám đốc trong câu chuyện phục. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức . .Kỉ luật là: 2. lớp đã thành lập đội cờ 3.GV gợi ý để HS hiểu được ý nghĩa của chủ trương “ Dân biết. được bàn bạc những công việc liên quan đến lợi ích chính . kế hoạch đã được thực hiện tốt. µGiáo án môn: GDCD . dân bàn. -GV yêu cầu HS giải các bài tập.

4/Hướng dẫn về nhà: Bài tập về nhà 3. 4 và chuẩn bị bài “ Bảo vệ hòa bình ” VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….GV nêu kết luận toàn bài.. µGiáo án môn: GDCD ..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 7 . ……………………………………………………………………………………………….Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài...

giá trị của hòa bình và sự cần thiết phải bảo vệ hòa bình chống chiến tranh. Thái độ: Biết cư xử một cách hòa bình thân thiện.GV nhận xét và kết luận: Hòa bình đem lại cho con người những điều tốt đẹp. 6 triệu trẻ em bị thương.Tranh ảnh. KN tư duy phê phán. chống CT do nhà trường hoặc địa phương tổ chức. . 2.Tiết thứ: 4 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 4: BẢO VỆ HÒA BÌNH I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. CTTG lần thứ hai có 60 triệu người chết + Từ 1900-2000 CT đã làm hơn 2 triệu trẻ em chết. Chiến tranh đã gây ra những hậu quả như thế nào? 3.Dân chủ và kỉ luật có tác dụng như thế nào? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài: GV yêu cầu cả lớp hát bài: “ Trái đất này là của chúng mình ”.Thế nào là hòa bình. . bảo vệ hòa bình? . V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: . KN tìm kiếm và xử lí thông tin III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. Kiến thức: HS hiểu: . tình huống Hoạt động của thầy và trò -GV yêu cầu HS đọc phần thông tin và quan sát ảnh để thảo luận trả lời câu hỏi -GV chia lớp thành 3 nhóm ( mỗi nhóm thảo luận 1 câu hỏi ) 1.HS các nhóm thảo luận và trình bày. SGV GDCD 9.Vì sao phải bảo vệ hòa bình chống chiến tranh.Trách nhiệm của mỗi người đối với việc bảo vệ hòa bình chống chiến tranh. bài báo. yêu cầu HS nêu ý nghĩa của bài hát để dẫn dắt vào bài mới. hơ 300000 trẻ em µGiáo án môn: GDCD . Chúng ta cần làm gì để ngăn chặn chiến tranh. tư liệu về chiến tranh và các hoạt động bảo vệ hòa bình.Qua các thông tin và hình abhr trên chung ta thấy được sự tàn khốc của chieenstrang. . . Hoạt động 1: Phân tích thông tin.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Hâu quả của chiến tranh: +Cuộc CT TG lần thứ nhất đã làm 10 triệu người chết. . khăn trải bàn. ứng xử.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 8 . II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng giao tiếp. Đó là Nội dung kiến thức 1. Đặt vấn đề . 20 triệu trẻ em phải bơ vơ. trò chơi IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: .Dân chủ là gì? Nêu ví dụ? Kỉ luật là gì? Nêu ví dụ? . 3. thế nào là bảo vệ hòa bình. Em có suy nghĩ gì khi xem các hình ảnh và đọc các thông tin trên? 2. KN xác định giá trị.SGK. Kĩ năng: Tích cực tham gia các HĐ vì HB.

chống chiến tranh? c/Thực hành. nhân dân trong nước tổ chức giới thiệu cho các bạn biết d/Vận dụng: . bình đẵng giữa con người với con người.HS suy nghĩ trả lời . ấm no. Nội dung bài học ( Xem sgk ) Nội dung kiến thức 3.GV nêu kết luận toàn bài. 4 . là khát vọng của loài người. Vì sao nhân dân Việt Nam lại yêu hòa bình và luôn phản đối chiến tranh? 4. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Hướng dẫn giải bài tập -GV yêu cầu HS giải các bài tập 2. chống chiến tranh? 3. b. bổ sung.GV nhận xét.GV hướng dẫn HS lập kế hoạch hoạt động vì hòa bình . chuẩn bị trước bài 5. . thân thiện. Bài 2: Tán thành ý kiến : a.GV nêu kết luận: Chúng ta phải biết ủng hộ các cuộc CT chính nghĩa. chống CT chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ tôn trọng. e.hạnh phúc. VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . bảo vệ hòa bình chống chiến tranh là trách nhiệm của mọi người. c Bài 3: HS tìm hiểu các hoạt động bảo vệ hòa bình. Nêu sự đối lập giữa CT và hòa bình. giữa các quốc gia trên thế giới. lên án. . Hòa bình là như thế nào? Thế nào là bảo vệ hòa bình? 2. xung đột sắc tộc. Hướng dẫn phân tích làm rõ nội dung -GV nêu câu hỏi: 1. mọi quốc gia trên thế giới. 4/Hướng dẫn về nhà: Học thuộc nội dung bài học. h. .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 9 . Nội dung kiến thức 2.Hòa bình đem lại sự bình yên.Bài tập Bài 1: Các hành vi thể hiện lòng yêu chuộng hòa bình : a.Chiến tranh chính nghĩa là các nước tiến hành CT chống xâm lược. các thế lực phản động hiếu chiến vẫn đang có âm mưu phá hoại hòa bình. Vì vậy. 2.Để bảo vệ hòa bình. Hãy phân biệt giữa CT chính nghĩa và CT phi nghĩa. buộc phải đi lính . làm bài tập SGK. hạnh phúc cho con người. phản đối các cuộc CT phi nghĩa. giữa các dân tộc. lạc hậu.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. . VÌ sao ngày nay vẫn phải tiếp tục bảo vệ hòa bình. Còn chiến tranh đem lại đau thương. địa phương . khủng bố. bảo vên độc lập tự do. bảo vệ hòa bình. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ hòa bình. mọi dân tộc. lớp. gây chiến tranh tại nhiều nơi trên thế giới.cầm súng giết người. bất hạnh cho con người. d. Còn CT phi nghĩa là CT xâm lược. 3.GV nêu câu hỏi 1. i.Tổ chức cho HS vẽ cây “Hòa bình” . . Ngày nay.HS chuẩn bị bài và trình bày . chống chiến tranh do trường . Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò . nghèo nàn.

mẫu chuyện vầ tình đoàn kết. Đặt vấn đề -GV yêu cầu HS đọc phần thông tin và .Bài hát.Tính đến tháng 10/2002 VN đã có QH quan sát ảnh trong SGK. ứng xử. với 47 tổ chức song phương và đa . Cam-pu chia. Nêu ví dụ về mối quan hệ hữu nghị giữa các nước Trung Quốc. VN với các dân tộc khác mà em biết. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng giao tiếp. đống vai. Cu-ba…Nước ta có mối quan hệ với các tổ chức.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Bản đồ về quan hệ hữu nghị giữa nước ta với các dân tộc khác.GV nêu câu hỏi: phương.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 10 . sự kiện và hình ảnh hệ ngoại giao với 167 quốc gia. xử lí tình huống IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: .Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.SGK. . nước ta với các dân tộc khác trên thế giới * HS các nhóm trình bày tư liêu đã sưu µGiáo án môn: GDCD .Thảo luận nhóm. hữu nghị của Đảng và Nhà nước ta. Kiến thức: HS hiểu: . giữa VN với các dân tộc khác? . 3. Qua các thông tin.Việt Nam có mối quân hệ hữu nghi với 2.Biểu hiện của tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. VN có quan 1. Đến tháng 3/2003. Thái Lan. Kĩ năng: HS biết thể hiện tình hữu nghị với thiếu nhi và nhân dân các nước khác trong cuộc sống hàng ngày. Lào.…………………………………………………………………………………………………. . 2. các diễn đàn hợp tác HS: Liên hệ thực tế về tình hữu nghị giữa trong khu vực và trên thế giới. SGV GDCD 9. . trao đổi trên em có suy nghĩ gì về tình hữu nghị ngoại giao với 61 quốc gia trên thế giới. Hoạt động 1: Phân tích thông tin phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 1.hữu nghi V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Vì sao phải bảo vệ hòa bình? Hãy nêu các hoạt động bảo vệ hòa bình chống chiến tranh mà em có thể tham gia? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài: GV nêu ví dụ về một hoạt động có ý nghĩa xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế gới để dẫn dắt vào bài mới. động não. Thái độ: Biết ủng hộ các chính sách hòa bình. ý nghĩa của tình hữu nghị giữa các dân tộc. KN tư duy phê phán III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: . Tiết thứ: 5 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 5: TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.

………………………………………………………………………………………………. ý nghÜa 2. 3. dÉn ®Õn nguy c¬ chiÕn tranh. .. hîp t¸c gióp nhau sách hòa bình hữu nghi với các dân tộc cïng ph¸t triÓn: Kinh tÕ.§¶m b¶o thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc.Quan hệ hữu nghị…có ý nghĩa như thế .Chñ ®éng t¹o ra c¸c mèi quan hÖ quèc tÕ thuËn lîi.. tr¸nh g©y c¨ng th¼ng. Nội dung bài học a.Lịch sự. . ChÝnh s¸ch cña §¶ng .tầm Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 2. v¨n ho¸.T¹o c¬ héi ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c nào? d©n téc cïng hîp t¸c ph¸t trÓn. cởi mở với người nước ngoài.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 11 .Th¸i ®é cö chØ viÖc lµm lµ t«n Bài 1: Các việc làm thể hiện tình hữu träng th©n thuéc trong cuéc nghị với bạn bè và người nước ngoài sèng hµng ngµy . m©u thuÉn. y tÕ.Hướng dẫn HS lập kế hoach hoạt động thể hiện tình hữu nghị với HS trường khác. . 1.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. khác ntn? gi¸o dôc.ThÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt h÷u dựng tình hữu nghị với các dân tộc khác? nghÞ víi b¹n bÌ vµ ngêi níc ngoµi Bài tập .T¹o sù hiÓu biÕt lÉn nhau. c. 4/Hướng dẫn về nhà: Chuẩn bị trước bài “ Hợp tác cùng phát triển ” VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….Viết thư thăm hỏi bạn bè quốc tế. . luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Häc sinh chóng ta cÇn ph¶i GV: Chúng ta cần làm gì để góp phần xây .H÷u nghÞ. Kh¸i niÖm t×nh h÷u nghÞ Lµ quan hÖ b¹n bÌ th©n thiÐt GV nêu câu hỏi: gi÷a níc nµy víi níc kh¸c.. d/Vận dụng: .Tham gia quyên góp các nước gặp khó khăn.Tham gia giao lưu văn hóa thể thao. . KHKT . Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính . µGiáo án môn: GDCD .Hoµ nhËp víi c¸c níc trong qu¸ tr×nh tiÕn lªn cña nh©n lo¹i. c/Thực hành. .Gv nêu kết luận toàn bài. Tình hữu nghi… là như thế nào? b.

. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: -Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? -HS có thể làm gì để góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài : GV nêu một công trình xây dựng hoặc một công trình khoa học mà đó là kết quả của sự hợp tác giữa nước ta với các nước khác để từ đó dẫn dắt vào bài mới Hoạt động 1: Phân tích thông tin Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 1.Tranh ảnh. lương thực. KN tìm kiếm và xử lí thông tin.Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề hợp tác với các nước khác. y tế. Sự hợp tác mang lại lợi ích gì cho nước dân tộc. các nguyên tắc hợp tác.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 12 . trách nhiệm của HS trong việc rèn luyện tinh thần hợp tác. bài báo có chủ đề liên quan. Kiến thức: . em có . hỏi chuyên gia.Chúng ta cần hợp tác vì: Này nay thế nhận xét gì về QHHT giữa nước ta với các giới đang đứng trước những vấn đề bức nước trong khu vực và trên thế giới? xúc mang tings toàn cầu. sự cần thiết phải hợp tác.Đặt vấn đề -Việt Nam đã tham gia vào tất cả các tổ -GV yêu cầu HS đọc thông tin ở SGK chức quốc tế tên nhiều lĩnh vực: Thương -GV chia lớp thành 3 nhóm và nêu câu hỏi: mại. giáo dục.SGK. 1. Thái độ: HS biết ủng hộ chính sách hòa bình hữu nghị và hợp tác của Đảng và Nhà nước ta. Kĩ năng: HS có tinh thần hợp tác với bạn bè và mọi người trong các hoạt động chung. một quốc gia riêng rẻ nào có thể ta và các nước khác? Vì sao lại phải hợp tác giải quyết được. dự án IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: .. Qua các thông tin tình huống trên.Tiết thứ: 6 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 6: HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: HS hiểu: 1. Sự hợp tác quốc tế góp µGiáo án môn: GDCD . SGV GDCD 9 .Thế nào là hợp tác. không có một 2. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: KN xác định giá trị. băng hình. động não.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. KN tư duy phê phán. 3. KN hợp tác III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. . 2.

Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.nhà máy lọc dầu Dung Quất..Em hiểu thế nào là hợp tác? 2. trong lớp hoặc ở địa phương . bình đẳng.GV nhận xét và nêu kết luận.HS trả lời . bổ sung c/Thực hành.GV tóm tắt ND chính của bài học Biểu hiện của tinh thần hợp tác trong cuộc sống hàng ngày . VD: Nhà máy thủy điện Hòa Bình. các bên cùng có lợi. giải quyết bất đòng tranh chấp bằng thương lượng hòa bình.Đảng và NN ta chủ trương như thế nào đối với vấn đề hợp tác quốc tế? .3. d/Vận dụng: Hệ thống bài học bằng sơ đồ đã chuẩn bị từ trước.. Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương như thế nào trong vấn đề hợp tác với các nước khác? Sự hợp tác phải dựa trên những nguyên tắc nào? -HS các nhóm thảo luận và trình bày . Cùng nhau giải quyết những vấn đề bức xúc của khu vực và thế giới. 3 . luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Giải bài tập . chuẩn bị trước bài 7 VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD .GV yêu cầu HS nêu các biểu hiện của tinh thần hợp tác trong cuộc sống trong các mối quan hệ hàng ngày( thể hiện trong cách xử sự với mọi người) . Bài tập Bài 2: HS tự nêu sự hợp tác của bản thân trong công việc chung và kết quả của sự hợp tác đó. Nội dung kiến thức 2. tránh dùng vũ lực. Hoạt động 2: Tìm hiểu ND bài học Hoạt động của thầy và trò -GV nêu câu hỏi: 1.Sự hợp tác QT có ý nghĩa như thế nào? 4.Hợp tác phải dựa trên những nguyên tắc nào? 3. cường quyền. * HS trình bày. .Cả lớp nhận xét.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 13 . làm bài tập SGK.GV yêu cầu HS giải các bài tập 2. các nước trong khu vực và trên thế giới dựa trên nguyên tắc tôn trọng. áp đặt . 4/Hướng dẫn về nhà: Học thuộc nội dung bài học. Bài 3: HS giới thiệu những tấm gương hợp tác tốt của các bạn trong trường.HS trình bày .Đảng và Nhà nước ta chủ trương: Tăng cường quan hệ hợp tác với các nướcXHCN. Nội dung kiến thức 3. Nội dung bài học ( Xem SGK ) * HS các nhóm thảo luận và trình bày. phần thúc đẩy kinh tế nước ta và các nước khác phát triển.

tư liệu tham khảo .ý nghĩa của truyền thống dân tộc và sự cần thiết phải kế thừa và phát huy .. giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc .Có kĩ năng phân tích đánh giá…các giá trị của truyền thống. . Tiết thứ: 7 .Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc . thái độ thiếu tôn trọng…TT tốt đẹp của dân tộc. trình bày 1 phút.Bảng phụ. bảo vệ .Biết phân biệt truyền thống tốt đẹp của dân tộc với phong tục tập quán.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. KN trình bày suy nghĩ. Kiến thức: HS cần nắm vững .. bảo vệ truyền thống dân tộc.. phiếu học tập.8 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 7: KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Một số bài tập trắc nghiệm. KN đặt mục tiêu.Bổn phận của công dân – HS đối với việc kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp đó 2. KN thu thập và xử lí thông tin III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. HS:…… + Có nhiều tấm gương về truyền thóng µGiáo án môn: GDCD . được thể hiện như thế nào qua lời nói của + Đó là truyền thống quý báu của dân tộc Bác Hồ? vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Thái độ: . . II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng xác định giá trị.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 14 . ……………………………………………………………………………………………….Phê phán đối với việc làm. Truyền thống yêu nước của dân tộc ta của dân tộc ta. Đặt vấn đề: Chia HS thành nhóm nhỏ… 1 Bác Hồ nói truyện về lòng yêu nước 1.Tranh ảnh.…………………………………………………………………………………………………. 3. .Tích cự tham gia các hoạt động tuyên truyền. thói quen lạc hậu cần xoá bỏ. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: 1/Thế nào là hợp tác? Những vấn đề nào cần có sự hợp tácquốc tế ? 2/ Những nguyên tắc hợp tác của Đảng và nhà nước ta ? Đối với HS cần làm gì để có sự hợp tác tốt ? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: Tìm hiểu phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS đọc truyện I. . phòng tranh IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . . động não. Kĩ năng: .Có thái độ tôn trọng..

Không những thế. GV: Văn hoá: tập quá. dân tộc. đọc thơ.2 bài học… ? Vậy truyền thống tốt đẹp của dân tộ là gì? HS:………. µGiáo án môn: GDCD .. HS: các nhóm thi đua giành điểm… ? Bên cạnh đó còn 1 số truyền thống ko tốt vẫn còn tồn tại em háy kể 1 vài ví dụ HS: Ma chay. .ở Việt Nam: “ Giặc đến nhà. ? Cách cư xử đó thể hiện truyền thống gì của dân tộc ta? HS:… . . 4. mê tín dị đoan… GV: nó sé ko còn tồn tại nữa nếu mỗi con người có ý thức nâng cao trình độ văn hoá. cưới xin linh đình. cách nôi dạy con cái…. nhân nghĩa. lối sống. dân ca. GV: Kết luận theo mục 1. Hoạt động của thầy và trò 3. 2.Cách cư xử: lễ phép.Thương người như thể thương thân.ở Nam Tư.Đền ơn.để thầy giáo thấy được những kết quả tốt đẹp mà thầy đã dạy. .Phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ. ý nghĩa: Góp phần tích cựcvào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân.Kính già yêu trẻ. 1. họ còn kể cặn kẽ công việc của mình. Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc: Yêu nước. được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Em hãy kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta mà em biết? HS:……… HS: các nhóm thảo luận trả lời.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 15 . đáp nghĩa. Nội dung bài học.. . kính trọng thày mặc dù họ đã làm quan to trong triều. ăn vạ.. việc làm khác nhau và có ở tất cả mọi người dân Việt Nam 2. ca dao đã chuẩn bị trước. ? Em hãy nêu nững truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? HS:…….Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. ăn khao.Cách cư xử đó thể hiện truyền thống”Tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc ta… Hoạt động 2: Nội dung bài học.. dân quyết chiến đấu chống Mĩ… . đoàn kết. dân ca… GV: Yêu cầu 1 số HS hát. + Lòng yêu nướcđược thể hiện bằng nhiều hành động. phong tcj ứng xử Nghệ thuật: Tuồng chèo. hiếu thảo…. bất khuất chông giặc ngoại xâm.) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc. yêu nước từ xưa đến nay.Tôn sư trọng đạo .GV: Kể về truyền thống yêu nước. Nội dung kiến thức II. cần cù lao động. Trách nhiệm của chúng ta: . kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. cách ứng xử. tôn sư trọng đạo.. đàn bà cũng đánh” GV: Gọi HS đọc SGK HS: đọc… ? Em có nhận xét gì về cách xư xử của học trò cụ Chu Văn An đối với thâyd giáo cũ? HS:…. 3.Truyền thống yêu nước. Truyện về 1 người thầy .Bảo vệ. hiểu biết của mình. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần( tư tưởng. . . hiếu học. nhất là khi có giặc ngoại xâm.

ngăn chặn những hành vi làm đó của dân tộc? tổn hại đến truyền thống dân tộc. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức ? Chúng ta cần làm gì và ko nên làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? III.. µGiáo án môn: GDCD .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 16 . làm bài tập.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Lên án.3 ngay tại lớp d/Vận dụng: ? Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc? ý nghĩa và trách nhiệm của chúng ta? ? Em háy kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? HS: Trả lời như nội dung bài học GV: Nhận xét cho điểm 4/Hướng dẫn về nhà: .2.Đọc trước nội dung bài mới VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….? ý nghĩa của những truyền thống tốt đẹp ... . ………………………………………………………………………………………………. HS:……. c/Thực hành. Bài tập HS: ………… GV: liệt kê lên bảng Nên Không nên GV: Yêu cầu HS học bài và làm bài tập1.Về nhà học bài .

H. kĩ năng giải quyết vấn đề. C.“ Phải để việc công. việc nhà” D.Công an giao thông bắt người vi phạm luật giao thông I. KN ứng phó với căng thẳng III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Phương pháp trắc nghiệm khách quan. phê phán các thái độ sai trái trong kiểm tra thi cử II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tự nhận thức. phụng dưỡng cha mẹ .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. K.Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. việc nước lên trên việc tư. dân ca. µGiáo án môn: GDCD .Muốn tập thể lớp vững mạnh cần phải có điều này. 7 điểm Câu 1: Chí công vô tư là gì? Nêu ý nghĩa ? Học sinh cần ràn luyện phẩm chất này như thế nào ? Câu 2 : Thế nào là dân chủ và kỉ luật ? Hãy chứng minh nhận định : Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của tập thể 4/Đáp án: Phần I: Trắc nghiệm: . Phần II: Tự luận.Đề bạt những người có năng lực lên lãnh đạo. biểu điểm V/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1/ Ổn định tổ chức lớp : 2/Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3/ Đề bài: Phần I: Trắc nghiệm: 3 điểm Em hãy xếp các hành vi sau đây vào đúng nội dung các phẩm chất đạo đức: Chí công vô tư. Dân chủ và kỉ luật. chèo. G.Thưa thầy cô khi có bạn quay bài trong giờ kiểm tra.Thích xem tuồng.Chí công vô tư : C. H. trắc nghiệm tự luận IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đề kiểm tra chẵn lẽ. ghi nhơ -Có ý thức làm bài đúng đắn.Chúc mừng thầy cô giáo nhân dịp 20/11 E. L.Tiết thứ: 9 Ngày soạn: Lớp dạy: KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: -Củng cố – khắc sâu kiến thức về các bổn phận đạo đức đã học -Rèn kỹ năng làm bài. F. phương án đánh số báo danh Đáp án.Nam đến trường dự sinh hoạt chi đoàn theo kế hoạch B.Thực hiện theo đúng nội quy của nhà trường. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc A.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 17 .Chăm sóc. F.

Dân chủ là mọi người phải được biết . của xã hội có liên quan đến mọi người. nêu được nội dung bài học và có ví dụ chứng minh tốt 4/Hướng dẫn về nhà: .. . được tham gia bàn bạc.. Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ được mọi người tin cậy và kính trọng.Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc : B. xã hội công bằng. ……………………………………………………………………………………………….L . thể hiện ở sự công bằng. giải quyết mọi việc theo lẽ phải. dân chủ. .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 18 . văn minh. G. . đất nước.. phê phán những hgành động vụ lợi cá nhân. xuất phát từ lợi ích chung và đạt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. D. µGiáo án môn: GDCD .HS : phân tích và chứng minh nhận định đúng.( 4điểm) . . K Phần II: Tự luận: Câu 1: (3điểm) .Kỉ luật là tuân theo những quy định chung của cộng đồnghoặc của 1 tổ chức xã hội nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng.E. không thiên vị. thiếu vcông bằng trong giải quyết mọi công việc.ý nghĩa : Chí công vô tư góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh.Dân chủ và kỉ luật :A. hiệu quả trong công việc vì mục tiêu chung.Đọc và soạn trước bài mới.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Về nhà xem lại bài. góp phần thực hiện giám sát những công việc chung của tập thể.. . cộng đồng.HS cần có thái độ ủng hộ tôn trọng người chí công vô tư.Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người. VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Câu 2.

3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: GV: Trong cuộc sống ngày nay . .Tiết thứ: 10 . . các hoạt động xh 2. Nhà bác học Ê-đi-xơn.Bác Nguyễn Cẩm Luỹ mệnh danh là thần đèn Hoạt động 1: Thảo luận phân tích chuyện phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS đọc truyện I.Anh nông dân Nguyến Đức Tâm( Lâm Đồng) chế tạo máy gặt lúa. tư liệu tham khảo . Kn tìm kiếm và xử lí thông tin.Bảng phụ.Tranh ảnh. GV: Nhận xét.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 19 . cho điểm.Ê-đi-xơn đã nghĩ ra cách đẻ tấm gương Ê-đi-xơn sống trong 1 hoàn cảnh ntn? xung quanh giường mẹ và đặt ngọn nến µGiáo án môn: GDCD .Biết tự đánh giá hành vi của bản thân.Một số bài tập trắc nghiệm. nghiên cứu trường hợp điển hình.Năng động sáng tạo trong học tập. . Hướng dẫn HS thảo luận . . Thái độ: . có những người dân VN bình thường đã làm được những việc phi thường. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: ? Truyền thống tốt đẹp của dân tọc là gì ? Dân tộc ta có những truyền thống tốt đẹp gì ? Trách nhiệm của HS? HS: trả lời theo nội dung bài học. Kiến thức: HS cần nắm vững . .Hiểu được thế nào là năng động sáng tạo.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. phiếu học tập.11 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 8 : NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. KN trình bày 1 phút IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . . Kĩ năng: . động não.Hình thành ở HS nhu cầu và ý thức rèn luyện tính năng động sáng tạo II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tư duy sáng tạo.Có ý thức học tập những tấm gương năng động sáng tạo của những người sóng chung quanh 3. KN đặt mục tiêu III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm. KN tư duy phê phán. Đặt vấn đề: Chia HS thành nhóm nhỏ… 1.

µGiáo án môn: GDCD . 1. tự dịch đề thi toán quốc tế. phát hiện. Hoàng đã đạt huy chương vàngkì thi toànquốc tế lần thứ 40 . ? HS:…….Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 20 .Năng động là tích cực chủ động.Sáng tạo là say mê nghiên cứu tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất .. 2. tự dịch đề thi toán quốc tế..Lê Thái Hoàng tìm tòi ra cách giải toán mới. Em học tập được gì qua việc làm năng động sáng tạo của Ê. NHóm1: ? Thế nào là năng động sáng tạo? ? Nêu biểu hiện của năng động sáng tạo? HS: ……….Năng động sáng tạo trong: + Lao động: dám nghĩ dám làm tìm ra cái mới + Học tập: Phương pháphọc tập khoa học. lao động công tác. Em có nhận xét gì về sự nỗ lực và những thành tích mà Hoàng đã đạt được? HS…….. Nội dung bài học. GV : yêu cầu HS tìm 1 số thí dụ về các tấm gương Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV : Tổ chức cho HS thảo luận nhóm : HS thảo luận.Cậu đã có sáng tạo gì khi giúp thầy thuốc chữa bệnh cho mẹ? Sau này Ê… đã có phát minh gì? Em có nhận xét gì về việc làm của Ê... .Suy nghĩ tìm ra giải pháp tốt. Lê Thái Hoàng tìm tòi ra cách giải toán mới..Ê…nghiên cứu thí nghiệm 8000 lần… sợi tóc bóng đèn 50.. GV: Vì sao Hoàng lại đạt được những thành tích đáng tự hào như vậy? HS: Lê Thái Hoàng tìm tòi ra cách giải toán mới. dám làm.. + Sinh hoạt hàng ngày: lạc quan tin tưởng vươn lên vươt khó. 2.. linh hoạt xử lý các tình huống trong học tập. quyết tâm vượt qua khó khăn HS các nhóm thảo luận.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài..Kiên trì chịu khó. Biểu hiện của năng động sáng tạo: Luôn say mê tìm tòi. trước gương…nhườ đó mà thầy thuốc đã mổ và cứu sống được mẹ. . tự dịch đề thi toán quốc tế. . một học sinh năng động sáng tạo. Cả cuộc đời ông có 25. dám nghĩ.000 phát minh lớn nhỏ “ Non cao cũng có đường chèo Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi” “Cái khó ló cái khôn” “ Trong khoa học không có đườg nào rộng thênh thang” Nội dung kiến thức II. GV : tổ chức cho HS trao đổi . Lê Thái Hoàng. sau này ông trở thành nhà phát minh vĩ đại. GV: Yêu cầu các nhóm trao đổi các câu hỏi. và Hoàng? HS:. ? ý nghĩa của năng động sáng tạo trong học tập và cuộc sống? HS………. tinh thần. Định nghĩa: .000 lần thí nghiệm chế tạo ra ắc quy kiềm. GV: nhận xét bổ sung Liên hệ thực tế để thấy được biểu hiện khác nhau của năng động sáng tạo.

c. *Bài tập: Đáp án HS: làm bài ra giấy nháp. khoa học để đạt mục đích. thầy cô. HS: cả lớp góp ý. . g ko thể hiện tính năng GV: Nhận xét. d/Vận dụng: GV: Cho HS chơi trò chơi “ nhanh tay. µGiáo án môn: GDCD . GV: Tổng kết nội dung chính. . . nhanh mắt” GV: Đưa ra bài tập tình huống HS: Suy nghĩ trả lời nhanh GV: Ghi bài tập lên bảng phụ. ý nghĩa: ? Chúng ta cần rèn luyện tính năng động .. d. kết quả ra sao? nỗ lực của bản thân. chỉ.Tìm ra cái tốt nhất. chuyển ý. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: cho HS làm bài tập tại lớp. HS: Ghi bài…. cần cù. d.Hành vi b. vang. e.Cần sự gúp đỡ của các bạn. h thể iện tínhnăng động GV: Gọi HS lên bảng trả lời..Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Biết vượt qua khó khăn. làm bài tập. 4. thách.Giúp con người vượt qua khó khăn thử HS:………. chăm GV: Kết luận.Là phẩm chất cần thiết cua ng lao động. sáng tạo HS: cả lớp nhận xét. gia đình và đất nước.3.Rèn luyện tính siêng năng. . mang lại nềm vinh dự cho bản thân. T Anh đích. có những khó khăn gì? làm thế nào thì . sáng tạo ntn? .Đọc trước nội dung bài mới VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..Hành vi a.Về nhà học bài . câu trả lời lên giấy rôki HS: Trả lời như nội dung bài học GV: Nhận xét cho điểm 4/Hướng dẫn về nhà: . Cách rèn luyện. động sáng tạo Bài 1 SGK tr 29. 30 Đáp án: GV: Rút ra bài học * HS A Trước khi làm việc gì phải ctự đặt ra mụch . .. cho điểm. thử thách.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 21 . . .Con người làm nên những kì tích vẻ HS: các nhóm cử đại diệm trình bày. Sự tốt.. .Vận dụng những điều đã biết vào cuộc sống.học kém văn. ………………………………………………………………………………………………. c/Thực hành.

Bảng phụ. Kiến thức: HS cần nắm vững . 3.Tranh ảnh. .Tiết thứ: 12 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 9: LÀM VIỆC CÓ NĂNG SUẤT. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Vì sao HS phải rèn luyện tính năng động sáng tạo? Để rèn luyện đức tính đó cần phải làm gì? HS: trả lời theo nội dung bài học. Thái độ: . động não .GS LTTrung hoàn thành hai cuốn sách sư Lê Thế Trung ? về bang để kịp thời phát đến các đơn vị Là người có ý chí lớn. 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: Phân tích câu truyện phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV : Cho HS thảo luận I. tôn triong thành quả lao động của gia đình và mọi người. phiếu học tập. tư liệu tham khảo .HS có thể tự đánh giá hành vi của bản than và người khác về công việc. hiệu quả.Vận dụng vào học tập và hoạt động xã hội khác. luôn say mê sáng tạo.Học tập những tấm gương làm việc có năng xuất chất lượng. . II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng tư duy sáng tạo. có sức làm việc phi trong toàn quốc.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 22 . Kĩ năng: . HIỆU QUẢ I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. . cho điểm. Đặt vấn đề 1 Em có nhận xét gì về việc làm của giáo .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. . CHẤT LƯỢNG.ý nghĩa của làm việc cs năng xuất chất lượng.Ông nghiên cứu thành công việc tìm da µGiáo án môn: GDCD . KN tìm kiếm và xử lí thông tin. KN ra quyết định III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm.Thế nào là làm việc có năng xuất… . trình bày 1 phút IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: .Một số bài tập trắc nghiệm.ủng hộ. KN tư duy phê phán. nghiên cứu trường hợp điển hình. GV: Nhận xét. thường. 2. .HS có ý thức tự rèn luyện để có thể làm việc ó năng xuất .

3.e thể hiện làm viẹc có năng HS: Làm việc cá nhân. gia đình và xấ hội. .Hành vi:a. . Để làm việc có năng xuất chất lượng.. rèn luyện sức khỏe.. lao động 1 cách tự giác. Hoạt động của thầy và trò ? Thế nào là làm việc có năng xuất chất lượng.Đọc trước nội dung bài mới VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. bổ sung.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 23 . ? Trách nhiệm của bản thân HS nói riêng và của mọi người nói chung để làm việc có năng xuất chất lượng. xuất chất lượng… HS: Cả lớp tham gia góp ý kiến.Hành vi: c. ếch thay thế da người trong điều trị bang. c/Thực hành. 2. mỗi người lao động phải tích cực nâng cao tay nghề. ý nghĩa: . gia đình và xấ hội. hiện đại hóa đất nước. hiệu quả? HS:. hiệu quả ? GV:nhận xét.đ. Hãy tìm hiểu những chi tiết trong truyện chứng tỏ giáo sư Lê Thế Trung là người làm việc có năng suất CL.Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân. lao động 1 cách tự giác. hiệu quả. hiệu quả là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về nội dung và hình thức trong 1 thời gian nhất định.. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học. hiệu quả? HS: mỗi người lao động phải tích cực nâng cao tay nghề. luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Bài tập 1: Đáp án: GV: gọi HS lên đọc bài . d không thể hiện việc làm GV: hướng dẫn HS giải thích vì sao đó d/Vận dụng: GV: Tổ choc cho HS chơi trò sắm vai GV: Đưa ra bài tập tình huống HS: Suy nghĩ và phân vai cho các bạn trong nhóm GV: GV cùng HS trong lớp nhận xét vè tình huống đó HS: Trả lời như nội dung bài học GV: Nhận xét cho điểm 4/Hướng dẫn về nhà: . hiệu quả? HS:……… Là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về nội dung và hình thức trong 1 thời gian nhất định. Nội dung kiến thức II.Về nhà học bài .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.2.. ? ý nghĩa của việc làm có năng suất. sáng tạo. µGiáo án môn: GDCD . Khái niệm: Làm việc có năng xuất chất lượng. có kỉ luật và luôn năng động . Nội dung bài học. rèn luyện sức khỏe. ………………………………………………………………………………………………. . b. làm bài tập. sáng tạo.Là yêu cầu cần thiết của người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa. . 1. .Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân. có kỉ luật và luôn năng động .Chế tạo loại thuốc trị bang B76 và nghiên cứu thành công gần 50 loại thuốc khác cũng có giá trị chữa bỏng. chất lượng.

V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Thế nào là làm việc có năng xuất chất lượng. . KN xác định giá trị.. hoạt động để đạt được ước mơ.14 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI 10: LÝ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. .? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin của phần đặt vấn đề.Biết tôn trọng học hỏi những người sống có lý tưởng II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: KN tư duy phê phán. lối sống lành mạnh hay ko. .Bảng phụ. Đặt vấn đề.lẽ sống của hanh niên hiện nay nói chung … . nghiên cứu trường hợp điển hình. Kiến thức: HS cần nắm vững . kế hoạch cá nhân 3. . KN đặt mục tiêu III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm.Tiết thứ: 13 . .Một số bài tập trắc nghiệm.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 24 . . Kĩ năng: ..Biết đánh giá hành vi.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. biết phê phán những hiện tượng sin hoạt thiếu lành mạnh. động não . dự định. trình bày 1 phút IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . phiếu học tập. Thái độ: . hiệu quả? Nêu ý nghĩa và biện pháp thực hiện. Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm I. .Phấn đấu học tập rèn luyện. 2. µGiáo án môn: GDCD .Lý tưởng là mục đích sống tốt đẹp của mỗi người và bản thân.ý nghĩa của việc thực hiện tốt lý tưởng sống.Mục đích sống củamỗi người là như thế nào.Những tấm gương lao động học tập thực hiện lý tưởng .Có kê hoạch thực hiện lý tưởng cho bản thân. Gợi ý cho HS trao đổi các nội dung sau: Nhóm 1: Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.Có thái độ đúng đắn trước những biểu hện sống có lý tưởng. KN tự nhận thức.

µGiáo án môn: GDCD . Hãy nêu một vài tấm gương thanh niên Lý tưởng sống của họ là giải phóng dân Việt Nam sống có Lý tưởng trong cuộc tộc. lời dạy của Bác Hồ với thanh niên Việt Nam. HĐH… -Trong thời kì đổi mới đất nước hiện nay. hầu hết ở lứa tuổi thanh niên sẵn sàng hi Nhóm 2: sinh vì đất nước . Em thấy rằng việc làm có ý nghĩa đó là nhờ thanh niên thế hệ trước đã xác định đúng lý tưởng sống của mình Hoạt động 2: Liên hệ thực tế về lý tưởng của thanh niên qua mỗi thời kì lịch sử Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV cùng HS cả lớp thảo luận. . 1 Lý tưởng sống là gì? Biểu hiện của Lí Lí tưởng sống (lẽ sống) là cái đích của tưởng sống cuộc sống mà mỗi người khátkhao muốn HS: Thảo luận đạt được. 1. . cách mạng giải phóng dân tộc và trong sự CNH. Câu 2: Sưu tầm những câu nói. thanh niên chúng ta đã có đóng góp gì? Lý tưởng sống của thanh niên thời đại ngày Lý Tự Trọng hy sinh khi 18 tuổi “ Con nay là gì? đường của thanh niên chỉ có thể là con Nhóm 4: đường CM” Suy nghĩ của bản thân em về lý tưởng Nguyễn Văn Trỗi trước khi bị giặc xử sống của thanh niên qua hai giai đoạn trên. cự tham gia.” tiến lên chủ nghĩa xã hội. Quyết chí cũng làm nên” Câu 3 lý tưởng sống của thanh niên là gì? tại sao em xác định lý tưởng như vậy? HS:………. xả thân vì độc lập dân tộc. năng động sáng tạo trên các HS:…….. Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm..thế hệ trẻ của chúng ta đã làm gì để . bắn còn hô “ Bác Hồ muôn năm” Em học tập được gì? HS: THấy được tinh thần yêu nước. lý tưởng của TN trong giai đoạn đó là gì? Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc HS:……….Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 25 . Khái niệm: HS: Thảo luận. thanh niên tích niên đã chọn và phấn đấu. Câu 1: Nêu những tấm gương tiêu biểu trong lịch sử về lý tưởng sống mà thanh Trong thời đại ngày nay. lĩnh vực xây dung và bảo vệ tổ quốc..Bác khuyên “ ko có việc gì khó….Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Lễ kỉ niệm 35 năm ngày thành lập đoàn “ Đoàn thanh niên là cánh tay phải của Lý tưởng của họ là: dân giàu nước mạnh Đảng.

học tập thế hệ cha anh. Nêu những biểu hiện sống có lí tưởng và hiện nay: thiếu lí tưởng của thanh niên trong giai Sống có lý tưởng: đoạn hiện nay.Bạn Thắng cho rằng HS lớp 9 quá nỏ để + Đấu tranh chốngcác hiện tượng tiêu bàn về lí tưởng cực. XH. Xác định đúng và phấn đấu cho lí tưởng sẽ có lợi gì? 2. Thiếu lí tưởng sống hoặc xác định mục đích không đúng sẽ có hại gì? (cho ví dụ) 4/Hướng dẫn về nhà: .2. phẩm chất và XH. + ăn chơi cờ bạc. Biểu hiện. Lí tưởng sống của thanh niên ngày Kết luận: nay. GV: đưa đáp án đúng… d/Vận dụng: 1. thực dụng ? Ước mơ của em là gì? + Không có hoài bão. HS:Trả lời cá nhân. ước mơ Em sẽ làm gì để đạt ược ước mơ đó? + Sống vì tiền tài.Về nhà học bài . . biết ơn.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.. vì sự tiến bộ 3. + Vượt khó trong học tập. Ý Nghĩa: HS: cả lớp theo dõi nhận xét. luôn vươn tới sự hoàn HS phải rèn luyện như thế nào? thiện bản thân về mọi mặt. động xây dượng cho mình lí tưởng sang. mong muốn HS: thảo luận cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp HS: các nhoàm thảo luận chung.Bạn Nam tích cực tham gia diễn đàn chủ + Năng động sáng tạo trong công vệc đề: “ Lí tưởng của thanh niên HS ngày nay” + Phấn đấu làm giàu chân chính . Sống trhiếu lí tưởng. ý kiến của em về các tình huống: tiễn. kính mạnh.. HS: Trả lời + Vận dụng kiến thức đã học vào thực 2. 4. chủ minh.Thanh niên HS phải ra sức học tập rèn cống hiến cao nhấtcho sự phát triển của luyện để có đủ tri thức. nhân loại. . HS: cử đại biểu đại diện trình bày.. -Người sống có lí tưởng luôn được mọi GV:Bổ sung và kết luận nội dung chính của người tôn trọng bài.Đọc trước nội dung bài mới µGiáo án môn: GDCD . luyện tập: Liên hệ thực tế lí tưởng sống của thanh niên Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức *Biểu hiện sống có lí tưởng và thiếu lí tưởng của thanh niên trong giai đoạn 1.. . ý nghĩa của việc xác địn Lí tưởng sống? HS: Thảo luận trả lời 2. làm bài tập.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 26 . Hướng dẫn HS giải bài tập trong sách GK + Sống ỷ lại. 3. Lý tưởng sống của thanh niên ngày nay? của bản thân. HS lên bảng trả lời + Sống thờ ơ với mọi người. Trung thành với lí tưởng XHCN là đòi hỏi .Xây dung nước VN dân giàu nước đặt ra nghiêm túc đối với thanh niên. HS: trả lời trên phiếu. Người có lí tưởng sống là luôn suy nghĩ hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc. c/Thực hành. năng lực để thực hiện Lí tưởng. danh vọng. xã hội công bằng dân chủ văn trọng.

.Bảng phụ. Lý tưởng sống là gì? ý nghĩa của Lý tưởng sống? 2. GV: Nhận xét. trọng tâm.Tạo cho các em có ý thức ôn tập. soạn kĩ giáo án.Làm các bài tập trong sách giáo khoa. học bài và làm bài.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. ca dao thêmgiàu mạnh. Em hãy sưu tầm 1 số câu tục ngữ..Học thuộc bài cũ. Tiết: 15 ÔN TẬP HỌC KÌ I A. phiếu học tập. Cách rèn luyện: Cần ủng hộ …… . Vậy để hệ thống lại các bài học đó. văn minh. . .VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. . Đặt vấn đề: Từ đầu năm đến giờ. tội ai nấy chịu. ………………………………………………………………………………………………. ổn định lớp. 2.Một số bài tập trắc nghiệm. 3.Nhất bên trọng.Nghiên cứu SGK.Trò Nội dung GV: Đặt các câu hỏi thảo luận nhóm: 1. Triển khai bài: Hoạt động của thầy . hệ thống lại các kến thưc đã học trong học kì I. kiểm tra sĩ số II. HS:……… 2 ý nghĩa: Góp phần làm cho dất nước 2. cho điểm.HS có phương pháp là các dạng bài tập. . . Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức Nhóm 1: Chí cong vô tư là gì? của con người. SGV. xã hội công bằng dân về chí công vô tư? chủ. D. thầy trò ta đã học được 10 bài bới những phẩm chất đạo đức cần thiết trong cuộc sống của mối con người và xã hội. thầy trò ta sẽ nghiên cứu bài học hôm nay. Kiểm tra bài cũ: 1. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: . III. . làm được các bài tập trong sách giáo khoa.Ai ơi giữ chí cho bền µGiáo án môn: GDCD . thể hiện ở sự công bằng.Công ai nấy nhớ. MỤC TIÊU BÀI HỌC: . Bài mới 1. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. nắm được những kiến thức cơ bản.. Ngày soạn:…. Em hãy nêu lí tưởng sống của thanh niên ngày nay? HS: trả lời theo nội dung bài học. nhất bên khinh. C. í nghĩa và cách rèn luyện của phẩm chất này? không thiên vị. . đặc biệt là áp dụng các kiến thức đã được học vào trong cuộc sống.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 27 . .Giúp HS có điều kiện ôn tập.

Muốn vuông phải có thước . chìa khóa. ý nghĩa và cách rèn luyện phẩm cường quyền.Cầu Mĩ Thuận Môi trường dân số….Nhà máy thủy điện Hòa Bình.Dân chủ là để mọi người phát huy sự .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Giải quyết các tranh chấp quốc tế Nhóm 4: Thế nào là năng động sáng tạo? Nêu . IV. siêng học thì hay.Sáng tạo là say mê nghiê cứu tìm .Học một biết mười tòi… . Củng cố: -Em hãy nêu 1 số việc làm thể hiện Lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên? Vì sao? -Nêu nguyên tắc hợp tác cuả Đảng và nhà nước ta? đối với HS cần phải làm gì để rèn lyện tinh thần hợp tác? µGiáo án môn: GDCD . có thể mở nó nhẹ nhàngbằng 4.Khai thác dầu ở Vũng Tàu.Nhập gia tùy tục.Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai Nhóm 2: Dân chủ kỉ luật là gì? Nêu ý nghĩa và cách thực hiện? HS: thảo luận trả lời.Muốn tròn phải có khuôn 2. *Phẩm chất năng động sáng tạo: ? Nêu những câu tục ngữ ca dao danh ngôn 1. hiện. . danh chung của cộng đồng hoặc 1 tổ cức xã ngôn về dân chủ và kỉ luật? hội. Những vấn đề có tính toàn cầu là: . Mối quan hệ: . .Cái khó ló cái khôn . ý nghĩa: Tạo ra sự thốnhnhất cao về Nhóm 3: Hợpp tác là gì? Vì sao cần phải có nhận thức ý chí….Tôn trong độc lập chủ quyền… ..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 28 . Cách thực hiện: mọi người cần tự ? Nêu nguyên tắc hợp tác cuả Đảng và nhà giác chấp hành tốt dân chủ và kỉ luật… nước ta? đối với HS cần phải làm gì để rèn lyện tinh thần hợp tác? HS:………. Đối với HS…….Non cao cũng có đường rèo 3.Siêng làm thì có. Cách rèn lyện:………. Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc cuả mình. Biểu hện: Luôn say mê tìm tòi phát . ca dao..Quân pháp bất vị thân đóng góp…. sự hợp tác giữa các nước? 4.Miệng nói tay làm 2. HS:…………. ý nghĩa: là phẩm chất cần thiết của Đường dẫu hiểm nghèo cũg có lối đi. 1.. 1. chất này? 4. người lao động… -Đừng phá cửa. Hợp tác là cùng chung sức làm việc ? Nêu 1 số thành quả hợp tác giữa nước ta và giúp đỡ. . Nguyên tắc hợp tác . . hỗ trợ lẫn nhau… các nước trên thế giới? 2. 3. linh hoạt sử lí các tình huống. . .Phản đói mọi âm mưu gây sức ép biểu hiện.Sân vận động Mễ Đình….Bình đẳng cùng có lợi… . của tập thể và xã hội… Kỉ luật là tuân theo những quy định ? Em hãy nêu 1 số câu tục ngữ. Năng động là tích cực chủ động dám nói về phẩm chất năng động sáng tạo nghĩ dám làm .Bề trên ở chẳng kỉ cương dân chủ được thực hiện… Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa 3.Cầu Thăng Long. .Kỉ luậtt là điều kiện để đảm bảo cho . ..

..Về nhà học bài ....Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 29 . sáng tạo? Biểu hiện? ý nghĩa? 2........Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.. C.. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.. B.....Nghiên cứu SGK....... SGV....... Ngày soạn:….. II/ Học sinh: ... . + UNICEP – Quỹ nhi đồng Liên Hộp Quốc..lương thế giới + WHO – Tổ chức y tế thế giới µGiáo án môn: GDCD .......................... Câu hỏi kiểm tra: Câu 1: 4 điểm.. III...V........................ biểu điểm: Câu 1: 4 điểm ............Kiểm tra sự nhận thức và tiếp thu bài học của HS ở trên lớp.. .... viết đáp án.... Câu 2: 6 điểm 1...... .. + FAO – Tổ chức nông.Bảng phụ ghi câu hỏi kiểm tra.. làm bài tập..........Ôn tập tất cả các bài từ đầu năm.Giúp HS có dịp ôn và nhớ lại các kiến thức đã học...... Ổn định tổ chức lớp: II....HS có kĩ năng làm một bài kiểm tra môn giáo dục công dân. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ....... biểu điểm....... Nhắc các em cất tài liệu lịch sử...... Thế nào là năng động....... Kể tên 5 tổ chức của Liên Hợp Quốc đang hoạt động tại Việt Nam? (Cả tên đầy đủ và viết tắt)? Nêu ít nhất 7 truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Kể 1 tấm gương trong lịch sử mà em đã được học về 1 trong 7 truyền thống đó.... MỤC TIÊU BÀI HỌC: ...Chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết.Chuẩn bị giấy bút kiểm tra.......... E. qua đó kết hợp với bài khảo sát đánh giá thực lực học tập của HS . CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ... nhất là phần đạo dức và hiểu biết các vấn đề xã hội......... . soạn đề thi học kì ....Soạn câu hỏi ....... Tiết: 16 KIỂM TRA HỌC KÌ I A......... Kiểm tra bài cũ: GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS... Đáp án....... Lý tưởng sống của thanh niên là gì? Biểu hiện? Nêu lý tưởng sống của thanh niên ngày nay? B....... ....... Bài mới: A.....................5 tổ chức của Liên Hợp Quốc đang hoạt động tại Việt Nam: + UNESCO – Tổ chức văn hóa và giáo dục......................... Dặn dò: ...............................

.................. phát hiện và linh hoạt xử lý các tình huống trontg học tập.. + Làm nên những kì tích vẻ vang.. D....ý nghĩa: + Gúp con người vượt qua được những khó hăn thử thách....Thanh niên HS phải ra sức học tập rèn luyện để có đủ tri thức........................ IV. nhân loại......... Sáng tạo là say mê nghiên cứu.......GV nhắc nhở HS viết tên lớp........................Về nhà đọc trớc bài mới........... µGiáo án môn: GDCD .... luôn vươn tới sự hoàn thiện bản thân về mọi mặt. hiếu thảo........................ XH. HS kể được 1 câu truyện hay có ý nghĩa ..Xem lại bài kiểm tra trên lớp............. phẩm chất và năng lực để thực hiện Lí tưởng........... cách giải quyết mới…… ... .. xã hội công bằng dân chủ văn minh.................. yêu nước....... ..... cần cù lao động….......... Dặn dò ...Thu bài đúng giờ....... ... rút ngắn thời gian để đạt được mục đích…... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ........................... Củng cố: .........Người có lí tưởng sốnglà luôn suy nghĩ hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc....................... .............. dám làm...... mong muốn cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp chung.......Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 30 ...+ WTO – Tổ chức kinh tế thế giới......... ...... Câu 2: 6 điểm 1.... uống nước nhớ nguồn... V.......... gia đình …..... Năng động là tích cực chủ động dám nghĩ............7 truyền thống tốt đẹp của dân tộc: tôn sư trọng đạo......................Đọc soát lại bài........... . hiế học....... Lí tưởng sống: ...... 2.. ............ ..... tìm tòi để tạo ra cái mới... nhân nghĩa....... mang lại niềm vinh dự cho bản thân.............. vì sự tiến bộ của bản thân....... .Xây dựng nước VNdân giàu nước mạnh.Lí tưởng sống của thanh niên ngày nay.... .................Biểu hiện: luôn say mê tìm tòi.Lí tưởng sống (lẽ sống) là cái đích của cuộc sống mà mỗi người khátkhao muốn đạt được.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài..... công tác… .....

Đặt vấn đề: Giới thiệu bài. . TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I.. SGV. GV: Nhận xét. cho điểm.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 31 . Tìm hiểu tình hình tai nạn giao thông thông trên toàn quốc hện nay.Giúp các em nắm được 1 số biển bá hiệu an toàn giao thông quan trọng .Một số bài tập trắc nghiệm. .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Bài mới 1. ?Qua đó các em có nhận xét gì về tình . MỤC TIÊU BÀI HỌC: . III. .Nắm được những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.Nghiên cứu SGK. ? Em hãy liên hệ với thực tế ở địa phương . . Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin của tình hình tai nạn giao thông hiện nay : Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Nêu sơ qua về tình hình tai nạn giao 1. hiện nay ở địa phương. Lý tưởng sống là gì? ý nghĩa của Lý tưởng sống? 2. 2.Giúp HS nắm vững khắc sâ ác kiến thức đã học. Kiểm tra bài cũ: 1.. .Ngày soạn: Tiết: 1718 THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ NỘI DUNG ĐÃ HỌC VẤN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG A.Tình hình tai nạn giao thông ngày càng hình tai nạn giao thông hiện nay? gia tăng.Thấy được mức độ gia tăng nhanh các phương tiện giao thông và mức độ báo động các vụ tai nạn giao thông đang xảy ra hàng ngày. đã đến mức độ báo động.Các bức tranh về tai nạn giao thông . ổn định lớp.Bảng phụ. soạn kĩ giáo án.Một số biến báo hiệu giao thông . . Ta có thể rèn luyên lý tưởng sống bằng cách nào? HS: trả lời theo nội dung bài học.Học thuộc bài cũ.ư .Chuẩn bị trước bài ngoại khóa. kiểm tra sĩ số II. C. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: .Giáo dục ý thức các em đảm bảo an toàn giao thông khi đi đường B. phiếu học tập.Xe máy đi lạng lách đánh võng đâm vào µGiáo án môn: GDCD . Triển khai bài: a.

Xe đạp khi sang đường không để ý xin HS:…….Do các phương tiện giao thông ngày nạn giao thông? càng phát triển. ? Việc T than gia đua xe cóvi phạm luật giao thông hay không? xe có bị thu giữ hay kho? HS: Suy nghĩ trả lời GV: Nhận xét cho điểm V. làm bài tập. .Biển báo cấm.Biển hiệu lạnh GV: giới thiệu khái quát ý nghĩa? . HS:. đi hàng ba.Do ý thức của người tam gia giao thông người tham gia giao thông như:đua xe trái còn kém. µGiáo án môn: GDCD . .Dựa vào màu sắc. Dặn dò: . Củng cố GV: đưa ra tình huống:: Phạm văn T 18 tuổi cùng bạn bè rủ nhau đi chơi.Biển chỉ dẫn theo đúng biển báo hiệu và nhóm của mình.Khắc phục tình trạng coi thường hoặc cố tình vi phạm luật giao thông. b. hãy phân biệt các loại biển báo. – Do sự thiếu hiểu biết ý thức kém của . . phát cho 4. . Những biện pháp giảm thiểu tai nạn thông. Hoạt động 2: Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 2. Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 32 . Một số biển báo hiệu giao thông đường mỗi nhóm 1 bộ biển báo bao gồm 5 loại bộ. đường nên đã bị xe máy phóng nhanh đi sau đâm vào….mình xem hàng năm có bao nhiêu vụ tai nạn giao thông xảy ra? ? Vậy theo các em có những nguyên nhân nào dẫn đến các vụ tai nạn giao thông? ô tô.Phải tìm hiểu nắm vững. . Do bạn bè rủ rê lôi kéo nên đã tham gia đua xe trên đường phố và bị cảnh sát giao thông bắt giữ. . Yêu cầu: . tuân thủ theo HS:… đúng những quy định của luật giao thông.Do dân cư tăng nhanh.Tuyên truyền luật giao thông cho mọi người nhất là các em nhỏ.Do rơm rạ phơi trên đường nên xê ô tô đã trật bánh lan xuống vệ đường làm chết hai hành khách. Hoạt động 3: Một số biển báo hiệu giao thông đường bộ Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Chia lớp thành các nhóm.Về nhà học bài . phóng nhanh vượt ẩu.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. ? Trong những nguyên nhân trên thì đâu là .Biển báo tạm thời IV. phép.Sau 3 phút cho HS lên dán trên tường .Biển báo nguy hiểm. ? Làm thế nào để tránh được tai nạn giao 3. . đi không đúng làn đường… _ Do quản lí của nhà nước về giao thông còn nhiều hạn chế. hững nguyên nhân chính dẫ đến các vụ tai . hàng tư. đường? . hình khối em . người lái xe chết tại chỗ.Do đường hẹp xấu. c. . biển lẫn lộn. đảm bảo an toàn giao thông khi đi giao thông.

... ................ ........... Nước nhà thịnh hay suy..... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ............. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Bác Hồ đã từng nói với thanh niên : Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già.......... ..Có ý thức học tập rèn luyện để thực hiện đúng trách nhiệm đối với bản thân........... SGV..Định hướng cơ bản của thời kì công nghiệp hóa........... hiện đại hóa...................Bảng phụ................. III......... GV: Nhận xét...................... ............Làm các bài tập trong sách giáo khoa.......................................Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. 3.. Kiểm tra bài cũ: 1.......... Ổn định tổ chức lớp: II................ chuẩn bị hành trang cho tham gia lao động học tập...............Mục tiêu.. cho điểm.......Nghiên cứu SGK......... HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC A....Một số bài tập trắc nghiệm........ ... chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài học hôm nay ! 2)Triển khai các hoạt động: a... Hành vi nào cần phên phán đối với một số thanh niên hiện nay? HS: trả lời theo nội dung bài học.....Đọc trước nội dung bài mới D...Xác định cho tương lai của bản thân.......... vị trí của công nghiệp hóa......Trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.................. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I....... gia đình và xã hội..................................Tin tưởng vào đường lối mục tiêu xây dựng đất nước...... Về thái độ: ... B..........Kĩ năng đánh giá thực tiễn xây dựng đất nước trong thời kì hiện nay. soạn kĩ giáo án................................... MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1... ................... ....... .......... . yếu hay mạnh một phần lớn do các thanh niên.......... Về kỹ năng: .. hiện đại hóa đất nước............................................................... C.. Học sinh phải rèn luyện như thế nào đẻ thực hiện lý tưởng sống của thanh niên? Em dự định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp THCS? 2... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: .................................. Ngày soạn: BÀI 11: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA........... phiếu học tập............. II/ Học sinh: .. hoạt động 1: Tổ chức lớp học Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tiết: 19 µGiáo án môn: GDCD ..Học thuộc bài cũ..... Câu nói của Bác muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì...... đồng thời là người dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai.... Về kiến thức: . ...............Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 33 . 2.

Thế nào là CNH. Nhóm 2: Nêu vai trò. Yêu cầu rèn luyện: Tìm hiểu mục tiêu và ý nghĩa của công . HS: thảo luận. đẩy mạnh ra như thế nào? công nghiệp hóa.Nông cao năng xuất lao động. GV: cho HS thảo luận.Học tập để chiếm lĩnh đỉnh cao khoa nghiệp hóa và hiện đại hóa.Mục tiêu “ Dân giàu nước mạnh…. trẻ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.GV: Yêu cầu HS đọc phần đặt vấn đề I. hiện đại hóa. *ý nghĩa: . hiện con người) đại hóa? .Tạo tiền đề về mọi mặt( kinh tế xã hội. hiện đại hóa là trách .Công nghiệp hóa.” IV.Đảm đương trấch nhiệm của lịch sự.ứng dụng vào cuộc sống sản xuất. và bảo vệ tổ quốc. HĐH? . là thời cơ to lớn của thanh rèn luyện vươn lên. đ/c hiện đại hóa.” trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại .Phát huy sức mạnh dân tộc. 1. hiện đại hóa lầ nhiệm GV: nhấn mạnh đến yếu tó con người trong vụ trung tâm của thời kì quá độ.. hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Nhóm 1: Trong thư đồng chi Tổng bí thư có 1.. Em có nhận xét gì về bức thư của TBT Nông Đức Mạnh? HS: Suy nghĩ trả lời µGiáo án môn: GDCD .Thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa. công nghiệp hóa. vị trí của thanh niên . sự nghiệp công nghiệp hóa. Nhiệm vụ mà Đảng đề ra là: nhắc đến nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đề .Là quá trình chuyển từ nền văn minh nông . .Rèn luyện tư cách đạo đức. niên.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. vị trí của thanh niên. xây dựng HS: thảo luận.Sống tình nghĩa thủy chung. hiện đại hóa . ? Vì sao TBT cho rằng thực hiện mục tiêu 2. Đặt vấn đề: HS: đọc GV: Tổ chức cho HS thảo luận Chia lớp thành 3 nhóm.Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 hóa qua bài phát biểu của tổng bí thư Nông năm thành nước công nghiệp. . GV: Gợi ý: Công nghiệp hóa.Kế thừa truyền thống dân tộc. Vai trò.? . Đức Mạnh. triển. nghiệp sang văn minh công nghiệp… . Củng cố: 1. TBT đòi hỏi thanh niên phải rèn luyện như thế nào? HS: …………. hiện đại hóa đất nước chính là sự nghiệp của thanh niên b. tự nhiệm vẻ vang. ? Nêu ý nghĩa của công nghiệp hóa. ? Để thực hiện tốt trách nhiệm của thế hệ .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 34 . 3..Xóa tình trạng đói nghèo kém phát HS: trả lời.Để thực hiện lí tưởng “ Dân giàu nước HS:……… mạnh …. . . học. đời sống. Em hãy nêu 1 vài tấm gương thanh niên đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước? 2.

..........Bảng phụ.. ... ...........Làm các bài tập trong sách giáo khoa. Kiểm tra bài cũ: Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa................... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I... phiếu học tập..Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi..................Học thuộc bài cũ.. làm bài tập.... D.......................... III............ hiện đại hóa đất nước.......... học tập để tiếp thu các thành tựu khoa học kĩ thuật và là lực lượng quyết định cho tương lai của đất nước… 2)Triển khai các hoạt động: a........Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 35 ...................... Về thái độ: .... vị trí của công nghiệp hóa......Có ý thức học tập rèn luyện để thực hiện đúng trách nhiệm đối với bản thân........... Ổn định tổ chức lớp: II....Một số bài tập trắc nghiệm....... cho điểm..... 2.. ....... hoạt động 1: Trao đổi về nhận thức và trách nhiệm của thanh niên.. GV: Nhận xét..............Nghiên cứu SGK........ ..Kĩ năng đánh giá thực tiễn xây dựng đất nước trong thời kì hiện nay. chuẩn bị hành trang cho tham gia lao động học tập...... Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức µGiáo án môn: GDCD ... Dặn dò: ......................................Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Xác định cho tương lai của bản thân. ....Tin tưởng vào đường lối mục tiêu xây dựng đất nước.. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Trong tiết 1 các em đã được đọc bức thw của đồng chi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.......... B.... hiện đại hóa đất nước....? HS: trả lời theo nội dung bài học........ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... SGV..GV: Nhận xét cho điểm V.... 3........... .... qua đó bác đã căn dặn thế hệ thanh niên hiện nay phải rèn luyện sức khỏe..Mục tiêu.. ....... . II/ Học sinh: . HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC A......... Ngày soạn: BÀI 11: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ Tiết: 20 NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA.... Về kỹ năng: .................Trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn hiện nay............................ gia đình và xã hội. .. hiện đại hóa...... C...... soạn kĩ giáo án..............................Về nhà học bài ..Định hướng cơ bản của thời kì công nghiệp hóa.... Về kiến thức: ...... .................... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ......... MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.....

Chưa tích cực. HS: Tự phân vai.Thực hiện tốt nhiệm vụ của Đoàn TN. phải rèn luyện tu dưỡng đạo đức. Bài tập: và làm bài tập SGK. rèn luyện kĩ năng III.Cùng với thầy cô phụ trách lớp.Tích cực tham gia hoạt động tập thể XH công nghiệp hóa hiện đại hóa. Nhóm 3: Phương hướng phấn đấu của lớp .Ra sức học tập rèn luyện toàn diện. chưa có ý thức vận sao? dụng những điều đã học vào trong cuộc sống. . chuyển ý. tư tưởng chính trị. học giỏi”. HS:………. Nội dung bài học: GV: Tổ chức cho HS thảo luận. IV. HĐH.Ra sức học tập văn hóa. HS: trả lời. Bài 6 SGK: b. GV: cho HS thảo luận. sự nghiệp công nghiệp hóa.II. thanh niên HS nói riêng trong sự nghiêpẹ . . rèn luyện kĩ Nhóm 1: nêu trách nhiệm của thanh niên năng. . phát triển năng lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa. góp ý µGiáo án môn: GDCD . Nỗ lực học tập rèn luyện.. Học tập vì quyền lợi của bản thân ….Có lối sống lành mạnh.Tham gia các hoạt động sản xuất. Những việc làm nào biểu hiện trách nhiệm HDXH. Có ý thức giúp đỡ bạn bè xung quanh. e. . . lao động và của bản thân em? để phấn đấu trở thành chủ nhân của đất HS: trả lời nước thời kì đổi mới.Xác định lí tưởng sóng đúng đắn. hiện đại . ngoan. . hiện đại hóa: .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 36 . Trách nhiệm của thanh niên nói chung và Đội thiếu niên.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất 2. các nhóm thể hiện. “Tấm gương về 1 HS tích cực tham gia công tác tập thể. 3. Củng cố: GV: Tổ chức cho HS trò chơi sắm vai. . . Tích cự tam gia các hoạt động tập thể. tự viết lời thoại. của bản thân em GV: Kết luận.Xây dựng tập thể lớp vững mạnh về học tập. a. Nhiệm vụ của thanh niên HS: nước? .Có ý thức rèn luyện sức khỏe. d. cả lớp tham gia.Thường xuyên trao đổi về lí tưởng sống của TN trong sự nghiệp CNH. b. Trách nhiệm của thanh niên trong theo tổ. nhà trường giao phó. Phương hướng phấn đấu của lớp và HS: thảo luận cử đại diện trình bày. xử lý tình huống. tu dưỡng đạo dức. HS: chia lớp thành 3 nhóm hoặc thảo luận 1. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập trong SGK Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Cho HS liên hệ thực tế. KHKT.Có kế hoạch học tập rèn luyện.Tham gia các hoạt động chính trị xã Nhóm 2: Nhiệm vụ của thanh niên HS trong hội. hoặc thiếu trách nhiệm của thanh niên? Vì c. hóa đất nước.

Làm các bài tập trong sách giáo khoa.... cô đã nói lên ước mơ của thời con gái và những dự định tương lai của cô....................Về nhà học bài .............. ........... 2........................V.... .ủng hộ việc làm đúng và phản đối những hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân....................... ........... phiếu học tập... Về kỹ năng: .... Về kỹ năng: ..................................Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài... ...... 1 chồng........ MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.. Các điều kiện để được kết hôn. Ổn định tổ chức lớp: II............. cô đã tự sát vì ko muốn lập gia đình sớm... soạn kĩ giáo án.............. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.... Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Ngày 1/10 ở Sơn La đã xảy ra 1 vụ tử vong......Tôn trọng quy định của pháp luật về hôn nhân........... hoạt động 1: Tìm hiểu những thông tin của phần đặt vấn đề µGiáo án môn: GDCD ...Một số bài tập trắc nghiệm.......Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 37 ..... Về kiến thức: .. đồng thời cô đã viết thư để lại cho gia đình trước khi tự vẫn.HS cần hiểu hôn nhân là gì? Các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân 1 vợ........................Phân biệt hôn nhân đúng pháp luật và hôn nhân trái pháp luật.......... C........ Dặn dò .............. quyền và nghĩa vụ của vợ và chồng. ýư nghĩa của hôn nhân đúng pháp luật. ......Bảng phụ........ Theo các em cái chết đó trách nhiệm thuộc về ai ? 2)Triển khai các hoạt động: a...........Nghiên cứu SGK........................ II/ Học sinh: ............ D...............Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi. 2..... nguyên nhân là do cha mẹ của cô gái đã ép co tảo hôn với một người con trai ở bản khác.....Học thuộc bài cũ........ SGV.... . Do mâu thuẫn với cha mẹ....Biết cách ứng xử trong những trường hợp liên quan đến quyền và nghĩa vụ về hôn nhân của bản thân... Ngày soạn: Tiết: 21 22 BÀI 12: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN A......Tuyên truyền mọi người thực hiện luật hôn nhân và gia đình...................... Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu 1 vài tấm gương thanh niên đã phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trước đây cũng như hiện nay? Em học tập được gì ở họ? III.................... làm bài tập. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: ..... ...... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .. ...... ..... B.......

Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận. µGiáo án môn: GDCD .Yêu quá sớm. rượu chè. .H là chàng trai thợ mộc yêu M.Ko yêu lấy chồng quá sớm. .H giao động trốn tránh trách nhiệm. Hoạt động 3: Thảo luận quan niêm đúng đắn về tình yêu và hôn nhân. ? Hậu qủa việc làm sai lầm của M-T? * Hậu quả: * Hậu quả: M sinh con và vất vả đến kiệt sức để nuôi con. ? Hậu quả của việc là sai lầm của MT? Hậu quả: T làm việc vất vả.Bố mẹ T ham giầu ép T lấy chồng mà ko có tình yêu. .Vị tha nhân ái.Xác định đúng vị trí của mình hiện nay là HS THCS. . .Lớp 9 đã trang bị cho các em những quan niệm.T học hết lớp 10 đã kết hôn. cách ứng xử đúng đắn trước vấn đề tình yêu và HN đang đặt ra trước các em.Chồng T là 1 thanh niên lười biếng.Cha mẹ M hắt hủi. . cẩu thả trong tình yêu. .Thô lỗ. bạn bè chê cười… 3. Những sai trái thường gặp trong tình yêu? . Nội dung kiến thức I.K bỏ nhà đi chơi ko quan tâm đến vợ con. . M quan hê và có thai. chân thành tin cậy. GV: cho HS đọc các thông tin trong phần đặt vấn đề.Quan tâm sâu sắc. GV: kết luận phần thảo luận.Là sự quyến luyếncủa hai người khác giới. .Vụ lợi. Em suy nghĩ gì về tình yêu và hôn nhâ trong các trường hợp trên? HS: trả lời…. tôn trọng lẫn nhau. Em thấy cần rút ra bài học gì? HS: thảo luận trả lời… HS : Cử đại diện trình bày. GV: Tổ chức cho HS thảo luận cả lớp. 1. thủy chung. Những sai lầm của T.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 38 . hàng xóm. . . HS: cả lớp trao đổi. ham chơi.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. 2. . M và H trong hai câu truyện trên? HS: thảo luận……. .Giai đình H phản đối ko chấp nhận M * Bài học cho bản thân: . .ở lớp 8 các em đã học bài “quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình” .Nhầm tình vbạn vời tình yêu. 1. . Cơ sở của tình yêu chân chính: . .Vì nể sợ người yêu giận. HS: chia lớp thành 3 nhóm hoặc thảo luận theo tổ. Em hiểu thế nào là tình yêu chân chính? Nó dựa trên cơ sở gì? HS: ………… 2. 1. . Đặt vấn đề: . buồn phiền vì chồng nên gầy yếu. ích kỉ.Sự đồng cảm giữa hai người.Phải có tình yêu chân chính và hôn nhân đúng pháp luật quy định.M là cô gái đảm đang hay làm .

Lớp: 9 Ban cơ bản µTrang: Nội dung kiến thức II.Cấm kết hôn trong các trường hợp: người đang có vợ hoặc chồng. Nội dung bài học. bố chồng với con dâu. nhà nước ta khuyến khích nam 26. 1 chồng. . GV: giải thích từ liên kết đặc biệt GV: nhắc lại thế nào là tình yêu chân chính.Vợ chồng phải bình đẳng. Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân.Vị tha nhân ái. nữ từ 18 tuổi trở lên .Nam từ 20 tuổi. dục vọng..13 điều 8 trong SGK. GV: Kết luận: định hướng cho HS ở tuổi . GV: yêu cầu HS đọc nội dung phần 2. TIẾT 2 b. mất năng lực hành vi dân sự. giữa cha mẹ nuôi với con nuôi. bố mẹ kế với con riêng.Là hôn nhân trên cơ sở của tình yêu 4. HS: thảo luận các câu hỏi sau: ? Hôn nhân là gì? HS: trả lời….Hôn nhân ko phân biệt dân tộc tôn giáo. . bị ép buộcdục THCS về tình yêu và hôn nhân. quan hệ 3 đời… GV: Yêu cầu HS đọc khoản 12.3.Hôn nhân tự nguyện. tôn trọng µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. nữ 24 mới kết hôn ? Nhà nước cấm kết hôn trong các trường hợp nào? HS: trả lời… GV: Kết hợp giải thích: cùng dòng máu.Vì tiền. trực hệ. Thế nào là hôn nhân trấi pháp luật? chân chính. ? Em hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản cvủa hôn nhân nước ta? HS: ………. GV: Đọc một số điều khoản trong sổ tay hiến pháp 1992. Những quy định của pháp luật nước ta.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị 39 . .Quan tâm sâu sắc chân thành. tiến bộ. HS: phát biểu theo nội dung bài học: . 2.Kết hôn tự nguyện và phải đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 1 vợ. 1. Những nguyên tắc cơ bản của hôn nhân. Do yêu cầu của kế họch hóa gia đình. vợ chồng bình đẳng. biên giới và được pháp luật bảo vệ. a. GV: đưa ra tình huống gia đình ép gả hôn nhân khi con cái ko đồng ý. . ? Vậy quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân như thế nào? HS: trả lời… GV: Quy định này là tối thiểu. . Khái niệm hôn nhân: Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa 1 nam và 1 nữ trên nguyên tắc bình đẳng. .Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và KHHGĐ. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân. b. HS: thảo luận.Sự đồng cảm giữa hai người. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận. chung thủy…. . cùng dòng máu về trực hệ. mẹ vợ với con rể. tự nguyện được pháp luật thừa nhận nhằm chung sống lâu dài và xây dựng 1 gia đình hòa thuận hạnh phúc.Là sự quyếnmluyến của hai người khác giới . µGiáo án môn: GDCD . giữa những người cùng giới tính… . Hôn nhân đúng pháp luật là như thế nào? HS:………… . có họ trong phạm vi 3 đời.

......... K GV: Thống nhất ý kiến đúng ................................. HS: trao đổi thảo luận IV...... làm bài tập................. ta trong hôn nhân như thế nào? 3.................... ................................................................................ Dặn dò . kết hôn khi cả hai vừa tốt nghiệp THPT.......... HS: nhận xét bổ sung..... đánh giá cho điểm GV: yêu cầu HS làm bài tập 6........... Đáp án đúng: D....................danh dự.................... D....... nghiêm túc trong tình yêu và hôn nhân.................... nhân phẩm và nghề nghiệp của ? Vậy trách nhiệm của thanh niên HS chúng nhau.....Đ................. H.. ..................................Về nhà học bài . ko đỗ đại học và ko có việc làm HS: các nhóm thể hiện tiểu phẩm....... ...7 sách bài Bài 6................. I.... TH2: Lan và Tuấn yêu nhau......Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 40 ............ Củng cố: GV: đưa ra các tình huống: Tình huống 1: Hòa bị gia đình ép gả chồng khi mới 16 tuổi... ko vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân Hướng dẫn HS làm bài tập GV: Yêu cầu HS cả lớp làm bài tập 1 SGK HS: làm việc cá nhân... bổ sung ý kiến....... G............... RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ....................... Trách nhiệm của thanh niên HS: HS:……… Có thái độ thận trọng....Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi.................... Bài 1 SGK Cả lớp trao đổi.......... µGiáo án môn: GDCD .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.........7 tập tình huống trang 41 GV: Phát phiếu học tập.. GV: Đánh giá kết luận động viên HS… V.

Thế nào là quyền tự do kinh doanh. soạn kĩ giáo án. tác dụng của thuế? . Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a.Vi phạm thuộc lĩnh vực sản xuất 1. II/ Học sinh: . ? vậy hành vi vi phạm đó là gì? Nhóm 2: µGiáo án môn: GDCD .Học thuộc bài cũ.Ủng hộ chủ trương của nhà nước và quy định của Pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh và thuế.Ngày soạn: Tiết: 23 BÀI 13: QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ A.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức HS thảo luận nhóm phần đặt Nhóm 1: vấn đề: .Vi phạm về buôn bán hàng giả. .Thuế là gì? ý nghĩa.Một số bài tập trắc nghiệm.Phê phán những hành vi kinh doanh về thuế trái pháp luật. Hành vi vi phạm của X thuộc lĩnh vực gì? và buôn bán Nhóm 1: trả lời… .Làm các bài tập trong sách giáo khoa. . CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . Kiểm tra bài cũ: -Hôn nhân là gì? Nêu những quy định của Pháp luật của nước ta về hôn nhân? -Là thanh niên HS chúng ta cần phải làm gì? III.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 41 . SGV.Nghiên cứu SGK. 2. . MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. C. Ổn định tổ chức lớp: II.Bảng phụ. Kĩ năng: Biết phân biệt hành vi kinh doanh và nộp thuế đúng pháp luật 3. Về kiến thức: . B. . phiếu học tập. . Thái độ: .QuyÊnf và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và thực hiện Pháp luật về thuế.

. điều chỉnh cơ cấu kinh tế.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. đồ dùng học tập là cần thiết cho con người… b.Các mức thuế của các mặt hàng chênh lệch nhau . .Kinh doanh đúng mặt hàng. 2. góp phần đảm bảo kinh tế phát triển theo đúng định hướng của nhà nước. chăn nuôi. ... Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học GV: tổ chức cho HS thảo luận cả lớp.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 42 .Sử dụng đúng quyền tự do kinh doanh. đường xá. Những thông tin trên giúp em hiểu được vấn đề gì? bài học gì? GV: chỉ ra các mặt hàng rởm. trồng trọt. 2. xây dựng trường học. các mặt hàng có hại cho sức khỏe.Kê khai úng số vốn.Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế chúc mừng và hoa trước cổng trường bị µGiáo án môn: GDCD . Gợi ý cho HS trao đổi vai trò của thuế. ko cần thiết…ngược lại…. cầu cống… ? ý nghĩa của thuế? 4.Không kinh doanh những lĩnh vực mà nhà nước cấm: thuốc nổ. . Kinh doanh là gì? HS:……. Thuế là gì? Những công việc chung đó là: an ninh quốc phòng. mại dâm… 3. nghành nghề ghi trong giấy phép. GV: Đánh giá kết luận động viên HS… V/ Dặn dò: .Hiểu được quy định của Pháp luật về kinh doanh thuế.Thế nào là quyền tự do kinh doanh? HS………. ma túy. . 1.2. Kinh doanh là hoạt động sản xuất. mê tín dị đoan… . ? trách nhiệm của công dân đối với quyền tự do kinh doanh? .Sản xuất muối. Nhóm 3. Thuế là một phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước nhằm chi cho những công việc chung. dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm tu lợi nhuận.Mức thuế cao để hạn chế mặt hàng xa xỉ. Trách nhiệm của công dân đối với quyền tự do kinh doanh và thuế? HS:……… GV: gợi ý bổ sung GV: chốt lại và ghi lên bảng… IV/ Củng cố: GV: đưa ra tình huống cho HS sắm vai Tình huống : Ngày 20/11 một số HS bán thiệp cán bộ thuế phường yêu cầu nộp thuế HS: các nhóm thể hiện tiểu phẩm. bệnh viện. Em có nhận xét gì về mức thuế của các mặt hàng trên? ? mức thuế chênh lệch đó có liên quan gì đến sự cần thiết của các mặt hàng đối với đời sống của nhân dân? HS………… 3. nước. -Thuế có tác dụng ổn địnhthịu trường. nghành nghề và quy mô kinh doanh. chi trả lương cho công chức. 3. Quyền tự do kinh doanh: là quyền của công dân lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế. Trách nhiệm của công dân. HS: nhận xét bổ sung.Kinh doanh và thuế có liên quan đến trách nhiệm cảu công dân được nhà nước quy định. II. 4. Nội dung bài học: 1. . .

Biết lao động để có thu nhập chính đáng.Điều kiện tham gia hợp đồng lao động. Đặt vấn đề. ? Ông An đa làm việc gì? ? Việc ông An mở lớp dạy nghề cho trẻ em trong làng có ích lợi gì? Ông An tập trung thanh niên trong làng. E/Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: Tiết: 24. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.25 BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN A. .Học thuộc bài cũ. Về kiến thức: . 2.Nghiên cứu SGK. II/ Học sinh: . B. Về kỹ năng: . SGV.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 43 . . CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: .Về nhà học bài . Kiểm tra bài cũ: Kinh doanh là gì? Thế nào là quyền tự do kinh doanh? Thuế là gì? Nêu tác dụng của thuế? Trách nhiệm của công dân trong việc sử dụng quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế? III. tôn trọng người lao động. µGiáo án môn: GDCD .Ý nghĩa quan trọng của lao động đối với con người và xã hội. I. .Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi.Làm các bài tập trong sách giáo khoa. .Tích cự chủ động tham gia các côn việc chung của trường lớp. C.Bảng phụ.Một số bài tập trắc nghiệm.Bết được các loại hợp đồng lao động. hoạt động 1: Phân tích tình huống trong phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: yêu cầu HS đọc mục đặt vấn đề. phiếu học tập. . Ổn định tổ chức lớp: II.HS cần hiểu lao động là gì.Một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động.Có lòng yêu lao động.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. . . . Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a. Thái độ: . làm bài tập. . TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.. soạn kĩ giáo án.Nội dung quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. . 3.

người khác và cho xã hội Câu truyện 2. ? Như vậy có phải là chị đã vi phạm hợp đồng lao động? GV: đọc cho HS nghe 1 số điều khản trong hiến pháp 1992 và bộ luật lao động quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân .Các điều kiện liên quan như: bảo hiểm.Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động. b/Hoạt động 2: Tìm hiểu về luật lao động và ý nghĩa của bộ luật lao động Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tìm hiểu về luật lao động và ý nghĩa của bộ luật lao động GV: Ngày 23/6/1994 Quôc hội khóa IX của Bộ luật lao động quy định: nước CHXHCN Việt Nam thông qua bộ . . ? Bản cam kết giữa chị BA và giám đốc công ty trách nhiệm Hoàng Long có phải là hợp đồng lao động không? ? Chị Ba có thể tự ý thôi việc được không? HS: Chị khong thể tự ý thôi vệc bởi đã kí cam kết và hợp đồng lao động.Hợp đồng lao động. bồi thường thiệt hại… đoạn mới. sự phát triển kinh tế đất nước trong giai bảo hộ lao động. .Quyền và nghĩa vụ của người lao động. làm ra sản phẩm lưu niệm bằng gỗ để bán. GV: Chốt lại ý chính GV: Đọc điều 6 Bộ luật lao động . mở lớp dạy nghề. luật lao động và 2/4/2002 tại kì họp thứ XI người sử dụng lao động.Ông An đã làm 1 việcrất có ý nghĩa. GV: Đọc cho HS nghe khoản 3 điều 5 của Bộ luật lao động… GV: Yêu cầu HS đọc.Những quy định của người lao động chưa thành niên..Việc làm của ông giúp các em có tiền đảm bảo cuộc sống hàng ngày và giải quyết khó khăn cho xã hội.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Bộ luật lao động là văn bẳn pháp lí quan trọng thể chế hóa quan điểm của Đảng về lao động. ? Em có suy nghĩ gì về việc làm của Ông An? GV: Giả thích: Việc làm của ông An sẽ có người cho là bóc lột sức lao động của trẻ em để trục lợi vì trên thực tế dã có hành vi như vậy. Bản cam kết được kí giữa chị Ba và giám đốc công ty Hoàng Long là bản hợp đồng lao động. hướng dẫ họ sản xuất. GV: Sơ kết tiết 1 µGiáo án môn: GDCD .HS: .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 44 . sung 1 số điều luật để đáp ứng yêu cầu của . tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho mình. .Chị BA tự ý thôi viẹc mà không báo trước với giám đốc công ty là vi phạm hợp đồng lao động. quóc hội khõa thông qua luật sửa đổi bổ .

nôi sống gia đình. nội dung.Quyền lao động: Mọi công dân có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề. µGiáo án môn: GDCD . đem lại thu nhập cho bản thân gia đình. 1. Hoạt động 1 : Tìm hiểu tình huống Hoạt động của thầy và trò Giáo viên yêu cầu HS là 1 số bài tập thuộc nội dung tiết 1. Hoạt động 2 : Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tứi chức cho HS thảo luận nhóm: HS: chia thành 3 nhóm. góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. GV: hướngdẫn các nhóm trả lời bổ sung.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 45 . với gia đình .TIẾT 2 a. Nội dung bài học. đồng thời cũng là nghĩa vụ đối với xã hội… Nhóm 2: Thảo luận tình huống 2: 1 Bản cam kết giữ chị Ba và giám đốc công ty TNHH Hoàng Long có phải là hợp đồng lao động không? Vì sao? 2. . Chị Ba tự ý thôi việc là đúng hay sai? Có vi phạm hợp đồng lao động không?? Vì sao? 3. duy trì và phát triển đất nước. N1: ? Quyền lao động của công dân là gì? HS cả lớp cùng trao đổi. Nội dung kiến thức Những việc làm sai trái của công ty: -Tự ý tăng giờ làm mà không có sự thỏa thuận của người lao động. tìm kiếm việc làm. Em hãy chỉ ra những việc làm vi phạm pháp luật của công ty đối với người lao động. lựa chọn nghề nghiệp. Hợp đồng lao động là gì? Nguyên tắc. là nân tố quyết định sự tồn tại páht triển của đất nứoc và nhân loại.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. quan trọng nhất của con người. công ty TNHH 100% vốn nước ngoài ép tăng ca. Lao động là hoạt động chủ yếu. Bài tập : Sau nhiều tháng. sáng hôm sau họ đi làm thì được tuyên bố nghỉ việc và không có lí do nào giải thích từ phía công ty. ? Nghĩa vụ lao động của công dân là gì? HS:…………… GV: Nhấn mạnh: Lao động là nghĩa vụ đối với bản thân. . chiều 30/7 khoảng 10 công nhân do quá mệt mỏi đã tự ý nghỉ việc giữa chừng để phản đối. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. 2. -Tự ý buộc thôi việc (đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với công nhân) mà không có lí do chính đáng b. hình thức hợp đồng lao động? Nhóm 3: Nhà nước đã có những chính sách Nội dung kiến thức II. Lao động: Là hoạt động có mục đíh của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội.Nghĩa vụ lao động: Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuoi sống bản thân.

học nghề để có việc làm.Khuyến khích. GV: cử 2 HS trả lời HS: cả lớp nhận xét.d. Vai trò của nhà nước: . nguy hiểm. tạo công ăn việc làm? HS: thảo luận trả lời. GV: các hoạt động tự tạo việc làm. GV: Phts phiếu học tập in săn cho HS HS: làm bài tập 1. 3. 4. Những biểu hiện sai trái trong sử dụng sức lao đọng của trẻ em ? HS: thảo luận. tiiếp xúc với các chất độc hại. . Đáp án: đúng: a.Về nhà học bài . NHư vậy là chị đã vi phạm hợp đồng lao động. 3 SGK HS: giải bài trập vào phiếu. Củng cố: GV: tổ chức cho HS xử lý các tình huống: 1.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. IV.gì để khuyến khích các tổ chức cá nhân sưdr dụng thu hút lao động . vì gia đình khó khăn nên em xi đi làm ở 1 xí nghiệp nhà nước. HS: nhận xét bổ sung. V/ Dặn dò: .b. Trả lời: 1 Bản cam kết đó là 1 hợp đồng lao động mà chị Ba đã kí với công ty . tọa điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển xản xuất kinh doanh giả quyết việc làm cho người lo động. làm bài tập. Bài tập: Bài tập 1 Trang 50. .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 46 . Nhóm 4: 1.Cấm sử dụng người dười 18 tuổi làm viẹc nặng nhọc.Khuyến khích tạo điều kiện cho các hoạt động tạo ra việc làm thu hút lao động. . Quy định của bộ luật lao động đối với trẻ em chưa thành niên? 2. Quy định của pháp luật .Cấm trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc .e Bài tập 3 Đáp án đúng: c. 1 só bạn đề nghị thuê người. Em có đồng ý voéi ý kiến của các bạn không? HS: ứng xử các tình huống GV: nhận xét.Đọc và trả lời trước nội dunng câu hỏi. Nhà trường phân công lao động vẹ sinh bàn ghế trong lớp. Hướng dẫ học dinh làm bài tập GV: sử dụng phiếu học tập. D/Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . GV: nhận xét cht lại nội dung bài học.d. dạy nghề.Cấm lạm dụng cưỡng bức . . Hà có được tuyển vào biên chế nhà nước không? 2. . Hà 16 tuổi đang học dở lớp 10. ngựoc dãi người lao động.e. sản xuất kinh doanh thu hút lao động. GV: bổ sung và đưa ra đáp án III.

. biết khái quát tổng hợp các kiến thức đã học B. .Chuẩn bị giấy. Quyền được thành lập công ty. Kết hôn do cha mẹ sắp đặt. E. doanh nghiệp.b. C. Về thái độ: Tạo cho các em có ý thức thường xuyên học tập. Quyền tự do kinh doanh. D. Kết hôn khi đang có vợ.Ngày soạn: Tiết: 26 KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT A. B. Về kỹ năng: Đánh giá đúng năng lực của HS. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . Kết hôn với người nước ngoài. Đáp án: Phần I Trắc nghiệm: ( 3 đ) Câu 1 : Những hành vi trái với quy định của Pháp luật Việt Nam : a. Câu 2. 3. Ổn định tổ chức lớp: II. đào tạo nghề. C.c (1. 7 điểm Câu 1: Kinh doanh là gì ? Thuế là gì ? Em hãy nêu một vài lĩnh vực mà nhà nước cấm kinh doanh ? Câu 2 : Em hiểu lao động là gì ? Nêu quyền và nghĩa vụ lao động của công dân ? 4. g (1. quyền nào là quyền lao động. soạn kĩ giáo án. phiếu học tập. SGV. A. khả năng học tập của HS để từ đó có phương pháp giáo dục cho phù hợp. A.Soạn hệ thống câu hỏi kiểm tra và đáp án. Kết hôn không phân biệt tôn giáo. Về kiến thức: Kiểm tra lại quá trình lĩnh hội kiến thức của HS trong học tập 2. bút đầy đủ C. e.Học thuộc bài cũ. Phần II: Tự luận. Tự luận: (7 đ) µGiáo án môn: GDCD . GV kiểm tra sự chuẩn bị bài. b. Trong các quyền sau đây.5 đ) Câu 2 : Quyền lao động : a. Quyền sử dụng đất. Quyền mở trường dạy học. Quyền sở hữu tài sản.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 47 . B. G.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Quyền được thuê mướn lao động. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. Kết hôn giữa con bác với con chú ruột.5đ) Phần II. . TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.Bảng phụ.Nghiên cứu SGK. các phương tiện kiểm tra của HS III/ Đề bài: Phần I: Trắc nghiệm: 3điểm Câu 1. chồng. Những hành vi nào sau đây trái với quy định của Pháp luật Việt Nam. II/ Học sinh: . D.

.Câu 1: (3điểm) * Kinh doanh : Là hoạt động sản xuất. * Một số quy định của pháp luật: Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. nuôi sống gia đình. dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm thu lợi nhuận.Đọc và soạn trước bài mới. là nhân tố quyết định sự tồn tại phát triển của đất nước . củ nhân loại.( 4điểm) * Lao động là hoạt động cóa muc đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. gia đình. * Một số mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh là : thuốc nổ. ma túy. D/ Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . vũ khí. Cấm sử dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi làm các công việc nặng nhọc.Về nhà xem lại bài.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 48 . . cưỡng bức người lao động. * Nghĩa vụ lao động: Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản .Ghi đầy đủ họ tên . V/ Dặn dò : .Yêu cầu HS dọc kĩ lại bài. mại dâm… * Thuế là 1 phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước nhằm chi cho những công việc chung. . góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. * Quyền Lao động: Mọi công dân có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề. duy trì và phát triển đất nước. IV/ Củng cố: . đem lạ thu nhập cho bản thân. quan trọng nhất của con người. nguy hiểm…Cấm ngựoc đãi. Câu 2. tìm kiếm viẹc làm. lớp. Lao động là hoạt động chủ yếu . lựachon nghề nghiệp.

. X . .Hiến pháp năm 1992. . . Về thái độ: . hoạt động 1: Thảo luận tìm hiểu nội dung phần dặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Tổ chức cho HS cùng trao đổi.Đuan xe vượt đèn đỏ gây tai nạn giao x µGiáo án môn: GDCD .Xây nhà rái pháep. phiếu học tập.Bảng phụ.Biết xử sự phù ợp với quy định của pháp luật. . 3. Về kiến thức: .Thế nào là vi phạm pháp luật. . Đặt vấn đề: GV: Gợi ý đưa ra các câu hỏi the các cột trong bảng. . . C.Phân biệt được hành vi tôn trọng pháp luật và vi phạm pháp luật để có thái độ và cách cư xử cho phù hợp. . X 1.Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật. các loại vi phạm pháp luật. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: .Một số bài tập trắc nghiệm.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 49 . B.Tích cự ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.Nghiên cứu SGK. II/ Học sinh: . 2.Học thuộc bài cũ. Về kỹ năng: .Ngày soạn: Tiết: 2728 BÀI 15: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN A. Kiểm tra bài cũ: III.Hình thành ý thức tôn tromngj pháp luật.Làm các bài tập trong sách giáo khoa. Vi phạm Không vi phạm HS: trả lời cá nhân. I .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Khái niệm trách nhiệm pháp lývà ý nghĩa của việc áp dụng trách nhiệm pháp lý. Ổn định tổ chức lớp: II. soạn kĩ giáo án. 2. nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.Đổ phế thải. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a. SGV.

Vi hạm pháp luật hình sự GV: Chia nhóm cho HS thảo luận. Viphạm pháp luật: GV: từ các hoạt động trên.Vay tiền dây dưa không trả.Chặt cành tỉa cây mà không đặt biển báo. . GV: Cho HS làm bài tập áp dụng: . nội dung của nhà nước đề ra thường có những vi phạm. sai? Vì sao? Đúng Sai Vì a.Vi phạm luật dân sự .Vi phạm kỉ luật. HS: Trả lời theo nhóm. Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Tìm hiểu khái niệm vi phạm pháp luật. ? Trong các ý kến sau đây ý kiến nào đúng.Vi phạm luật hình sự. đó là các yếu tố của hành vi vi phạm pháp luật. Trẻ em dù có phạm tội nặng đến đâu cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự. túi xách người đi đường. Trong quá trình thực hiện các quy định. có lỗi do người niệm vàê vi phạm pháp luật.Vi pạm pháp luật dân sự. quy tắc. .Tâm thần đập phá đồ đạc. 5.thông. . x x x . x Họ không tự chủ được d.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 50 . 3. xâm hại đến các quan hệ xã hội Câu 1: Vi phạm pháp luật là gì? được pháp luật bảo vệ. x Nếu vi phạm thì đều bị GV: Kết luận: Con người luôn có các mối xử lý theo pháp luật quan hệ xã hội. Xem xét các hành vi vi phạm pháp luật giúp chúng ta tránh xa các tệ nạ xã µGiáo án môn: GDCD . x GV: Nhận xét cho điểm.Không . Những vi phạm đó sẽ có những ảnh hưởng đến bản thân.Vi phạm kỉ luật b. hiện.Vi phạm luật dân sự . Những người mắc bệnh tam thần không phải chịu trách nhiệm hình sự. Các loại vi phạm pháp luật: luật nào? . HS tự rút ra khái Là hành vi trái pháp luật. bất kì ai phạm tội cũng phải chịu trách x Có nhiều loại vi phạm nhiệm hình sự pháp luật b. Người dưới 18 tuổi không phải chịu trách hành vi của mình nhiệm hành chính. gia đình và xã hội. có năng lực trách nhiệm pháp lí thực GV: Gợi ý cho HS trả lời các câu hỏi. Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm vi phạm pháp luật. 1. 4. quan hệ pháp luật. x c.Vi phạm luật hành chính. 6.Vi phạm pháp luật hành chính. Phân loại vi phạm HS: làm việc cá nhân Cả lớp cùng góp ý kiến GV: Kết luận: Chúng ta bước đầu tìm hiểu nhận biết một số khái niệm liên qua đến vi phạm pháp luật.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Câu 2: Có các loại hành vi vi phạm pháp 2.Cướp giật dây truyền. .

4. cải tạo.Viết vẽ bậy lên tường lớp HS: trả lưòi GV: nhận xét dắt vào ý 3 ? Trách nhiệm pháp lí là gì? HS: trả lời ? Có các loại trách nhiệm pháp lí gì? HS:…… GV: gợi ý chi HS đưa ra các biện pháp xử lí của công dân GV: cho HS nêu rõ thế nào là các loại tracghs nhiệm pháp lí GV: đưa 1 ví dụ ? ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí GV: đặt câu hỏi liên quan dến tỷách nhiệm pháp lí của công dân. GV: Yêu cầu HS đọc điều 12 Hiến pháp 1992 HS: đọc GV: kết hợp giải thích các thuật ngữ. giáo dục người vi phạm pháp luật. từ đó HS liên hệ trách nhiệm của bản thân. 66 HS: cả lớp làm bài. . ..Trộm xe máy .Trừng phạt ngăn ngừa. . Các loại trách nhiệm pháp lí: . . .hội….5. 6.Lấn chiếm vỉa hè lòng dường . TIẾT 2 a. cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hànhg những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định. .Giáo dục ý thức tôn trong và chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật.Đấu tranh với các hành vi việc làm vi phạm pháp luật.Trách nhiệm dân sự.Bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật và công lí trong nhân dân.6 trang 65. phát biểu Nội dung kiến thức 3. 5.Chấp hành nghiêm chỉnh Hiến Pháp và pháp luật. Trách nhiệm của công dân: . tổ chức.Trách nhiệm kỉ luật.Trách nhiệm hành chính. Hoạt động 2: Bài tập Hoạt động của thầy và trò GV: Cho HS làm bài: 1.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 51 .Cãi nhau gây mất trật tự nơi công cộng . Ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí. HS: cùng trao đổi ? Nêu trách nhiệm của công dân? HS:…….TRách nhiệm hình sự. .Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Hoạt động 1: Trách nhiệm pháp lí Hoạt động của thầy và trò Bài tập: Nêu hành vi vi pghạm và biện pháp xử lý mà em được biết trong thực tế cuộc sống . .Vứt rác bừa bãi . Trách nhiệm pháp lí: Là nghĩa vụ pháp lí mà cá nhân . Nội dung kiến thức µGiáo án môn: GDCD .Năng lực trách nhiệm pháp lí… -… b.

. Mọi người đều phải biết và tuân theo.GV: bổ sung. lương tâm cắn rứt .Trách nhiệm hình sự: Bắt buộc thực hiện. quan hệ giữa người và người ngày càng tốt đẹp hơn. . e.ý kiến sai: a. D/Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… µGiáo án môn: GDCD . làm bài tập. Hai người kể cả lái xe. Bài tập Đáp án bài 1: Đáp án bài 5: -ý kiến đúng: c. chữa bài Bài 6: So sánh trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm pháp lí: Giống: là những quan hệ xã hội và đều được pháp luật điều chỉnh. d.Trách nhiệm đạo đức: bằng tác động của dân sự xã hội.. 2. b. xe mô tô 2 bánh được chở ít nhất là mấy người? 1.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. đ IV/ Củng cố: GV: tổ chức cho HS xử lý các tình huống: Câu 1: Xe máy. .Về nhà học bài .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 52 .Đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi. V/ Dặn dò: . Khác nhau: . Ngoài người lái xe chỉ được chở thêm một người ngồi phía sau và 1 trẻ emdưới 7 tuổi. Phương pháp cưỡng chế của nhà nước III. HS: ứng xử tình huống GV: nhận xét.

Ổn định tổ chức lớp: II.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a. trốn tránh công việc chung của lớp. soạn kĩ giáo án. trường và xã hội.Ngày soạn:…. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . . quản lí xã hội của công dân.Hiến pháp năm 1992. SGV. .? . luật bầu cử đại biểu Quốc Hội.Một số bài tập trắc nghiệm.Giúp người lớn vận chuyển ma túy. . .Hiểu được nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước.Không chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. 3. . . 2. Về kiến thức: . Luật khiếu nại tố cáo.Tránh thái độ thờ ơ. hoạt động 1: Thảo luận tìm hiểu nội dung phần dặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Yêu cầu HS đọc phần đặt vấn đề. Về kỹ năng: . QUẢN LÍ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN A.Có lòng tin yêu và tình cảm đối với nhà nước CHXHCNVN. III. B.ăn cắp tài sản của nhà nước. Về thái độ: . MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.Học thuộc bài cũ. . I . C.Nghiên cứu SGK. .Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 53 . Tiết: 2930 BÀI 16: QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC.Bảng phụ.Tự giác tích cự tham gi các công việc chung của trường lớp và địa phương . – Tuyên truyền vận động mọi người tam gia các hoạt động xã hội. Kiểm tra bài cũ: Hành vi nào sau đây chịu trách nhiệm đạo đức. II/ Học sinh: . HĐND. .Đi xe máy không đủ tuổi. Thể hiện quyền: µGiáo án môn: GDCD . ko có bằng lái.Làm các bài tập trong sách giáo khoa.Lấy bút của bạn. quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội.Biết cách thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nứoc và quản lí xã hội của công dân. phiếu học tập.Cơ sở của quyền . Đặt vấn đề: ? Những quy định trên thể hiện quyền gì 1. . trách nhiệm pháp lí.

của người dân?
? Nhà nước quy định những quyền đó là gì?
? Nhà nước ban hành những quy định đó để
làm gì?
GV: Kết luận:
CD có quyền tham gia QLNN và XH vì NN
ta là NN của dân do dân, vì dân. ND có
quyền, có trách nhiệm giám sát hoạt động
của các CQ , các tổ chức NN thực hiện tốt
các CS và PL của NN, tạo điều kiện giúp đỡ
các cán bộ NN thực hiện tốt công vụ.
GV: Gợi ý cho HS lấy 1 số ví dụ.
Đối với công dân:
- Tham gia , góp ý kiến xây dựng hiến pháp
và pháp luật.
- Chất vấn các đại biểu quốc hội…
- Tố cáo khiếu nại những việc làm sai trái
của các cơ quan quản lí nhà nước.
- Bàn bạc quyết định chủ trương xây dựng
các công trình phúc lợi công cộng.
- Xây dựng các quy ước của xã thôn về nếp
sống văn minh và chống các tệ nạn xã hội.
b. Hoạt động 2: Nội dung bài học
Hoạt động của thầy và trò
GV: Treo bảng phụ câu hỏi.
Tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm, chi
tổ, phát phiếu học tập.
? Nêu nội dung của quyền tham gia quản lí
nhà nước và xã hội? Nêu ví dụ minh họa?
HS: Thảo luận và trả lời
GV: Cho HS làm bài tập 1 SGK
? Trong các quyền của công dân dưới đây,
quyền nào thể hiện quyền tham gia của
công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã
hội?
HS: Trả lời
GV: Yêu cầu HS đọc tư liệu tham khảo
HS: đọc…

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi bổ
sung dự thảo Hiến Pháp
- Tham gia bàn bạc và quyết định các
công việc của xã hội.
Những quy định đó là quyền tham gia
quản lí nhà nước, quản liax hội của công
dân.
2. Những quy định đó là để xác định
quyền và nghĩa vụ của công dân đối với
đất nước trên mọi lĩnh vực.
Đối với HS:
- Góp ý kiến về xây dựng nhà trường ko
có sma túy.
- Bàn bạc quyết định việc quan tâm đến
HS nghèo vượt khó.
- ý kiếnvới nhà trường vàê tình trạng học
ca 3, bàn ghế của HS, vệ sinh môi
trường.

Nội dung kiến thức
II. Nội dung bài học.
1. Quyền tam gia quản lí nhà nước, quản
lí xã hội là quyền: Tham gia xây dựng bọ
máy nhà nước và các tổ chức xã hội;
Tham gia bàn bạc, giám sát và đánh giá
các hoạt động các công việc chung của
nhà nứoc và xã hội.

Đáp án:
Các quyền thể hiện quyền tham gia quản
lí nhà nước, xã hội của công dân:
- Quyền bầu ccử đại biểu quốc hội, đại
biểu hội đồng nhân dân.
- Quyền ứng cử và QH, HDND.
- Quyền khiếu nại, tố cáo.
GV: Thông qua bài tập anỳ củng cố kiến - Quyền giám sát, kiểm tra hoạt động của
thức đã học và chứng minh cho nội dung cơ qun nhà nước.
quyền tham gia quản lí nhà nứoc, xã hội mà
nhóm 1 vừa thực hiện.
Kết luận tiết 1.

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

54

TIÊT 2 :
a. Hoạt động 1 : Thảo luận tìm hiểu nội dung bài học
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
GV: cho các nhóm trình bày
? Em hãy nêu những phương thức thực hiện
tham gia quyền quản lí nhà nước của công
dân.
HS: thảo luận trả lời.
GV:Gợi ý HS lấyví dụ.
HS:…….
Ví dụ: Tham gia quyền bầu cử quốc hội
Tham gia quyền ứng cử vào HDN D
VD: Góp ý xây dựng phát triển kinh tế địa
phương.
Góp ý việc làm của cơ quan quản lí nhà
nước trên báo.
? Em đã tham gia góp ý kiến để quản lí nhà
nước, xã hội như thế nào?
HS:………….
? Nêu ý nghĩa của quyền tha gia quản lí nhà
nước, xã hội của công dân.
HS:………
GV: Gợi ý thêm quyền …
+ Làm chủ tự nhiên.
+ Làm chủ xã hội
+ Làm chủ bản thân.
GV gợi ý: Thực hiện mục tiêu xây dựng đất
nước: “dân giàu nước mạnh, xã hội công
bằng dân chủ văn minh”
? Nêu những điều kiện để đảm bảo thực
hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, xã
hội của công dân.
HS:………..
Vậy đối với công dân thì cần phải làm gì để
thực hiện tốt quyền trên?
HS:………..
GV: Gợi ý:….
- Học tập tốt, lao động tốt.
- Tham ia xây dựng lớp, chi đoàn.

2. Phương hướng thực hiện:
* Trực tiếp: tự mình tham gia các công
việc thuộc về quản lí nhà nước, xã hội.
* Gián tiếp: Thông qua đại biểu của nhân
dân để họ kiến nghị lên cơ quan có thẩm
quyền giải quyết.
3. Ý nghĩa:
- Đảm bảo cho công dân có quyền làm
chủ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây
dựng và quản lí đất nước.
- Công dân có trách nhiệm tham gia các
công việc của nhà nước, XH để đem lại
lợi ích cho bản thân, XH.
4. Điều kiện đảm bảo thực hiện.
* Nhà nước:
- Quy định bằng pháp luật.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
* Công dân
- Hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và cách thực
hiện.
- Nâng cao năng lực và tích cực tham gia
thực hiện tốt.

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

55

b. Hoạt động 2 : Bài tập
Hoạt động của thầy và trò
Hướng dẫn HS làm bài tập.
GV: Tổ chức cho HS giải bài tập.
GV: Gợi ý.
? Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì
sao?
a. Chỉ cán bộ nhà nước mới có quyền tham
gia quản lí nhà nước.
b. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã
hội là quyền của mọi người.

Nội dung kiến thức
Em tán thành quan điểm:
b. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã
hội là quyền của mọi người
Vì đảm bảo cho công dân có quyền làm
chủ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây
dựng và quản lí đất nước.
- Thể hiện trách nhiệm tham gia các công
việc của nhà nước, XH để đem lại lợi ích
cho bản thân, XH

IV/ Củng cố:
Quyền tham gia quản lí nhà nước, và XH của công dân lầ quyền chính trị quan trọng
nhất đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, trách nhiệm của công dân. Công
dân phải hiểu rõ nọi dug của quyền đó và không ngừng học tập nâng cao nhận thức và
năng lực để thực hiện và sử dụng có hiệu quả…..

V/ Dặn dò:
- Về nhà học bài , làm bài tập.
- Đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi.

D/ Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

µGiáo án môn: GDCD - Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị
µTrang:

56

Trách nhiệm của bản thân. .Ngày soạn:…. II/ Học sinh: .Hiến pháp năm 1992. luyện tập quân sự.Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của công dân.Tuyên ruyền vận động bạn bè và người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.Tích cự tham gia các hoạt động thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.Thường xuyên rèn luyện sức khỏe.Nghiên cứu SGK. . C.Một số bài tập trắc nghiệm. . hoạt động 1: Đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: cho HS quan sát ảnh và thảo luận: I. phiếu học tập. Tiết: BÀI 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC 31 A.Sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc B.Vì sao cần phải bảo vệ tổ quốc . . Về kiến thức: . Bài mới: 1)Đặt vấn đề: GV : . tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự ở nơi cư trú và trong trường học.giới thiệu bài thơ thần của Lí Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống -Bác Hồ đã khẳng định chân lí: Không có gì quý hơn độc lập tự do 2)Triển khai các hoạt động: a.Học thuộc bài cũ. là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của µGiáo án môn: GDCD . Đặt vấn đề Ảnh 1: chiến sĩ hải quân bảo vệ vùng biển Suy nghĩ của em: của tổ quốc. mẹ có công góp phần bảo vệ tổ quốc. . . III/ Về thái độ: . Ổn định tổ chức lớp: II. Những bức ảnh trên giúp em hiểu được Ảnh 2: Dân quân nữ cũng là một trong trách nhiệm bảo vẹ tổ quốc của mọi công những lực lượng bảo vệ tổ quốc. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Làm các bài tập trong sách giáo khoa. . II/ Về kỹ năng: . dân trong chiến tranh cũng như trong hòa Ảnh 3: Tình cảm của thế hệ trẻ với người bình. Luật nghĩa vụ quân sự. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . Kiểm tra bài cũ: III. soạn kĩ giáo án.Bảng phụ.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 57 . ? Em có suy nghĩ gì khi xem các bức ảnh? Bảo vệ tổ quốc là tra chjs nhiệm của toàn HS:…… dân. SGV. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.

..Bảo vệ trật tự an ninh xã hội. Hoa độc lập phải được tưới bằng máu” ( Nguyễn Thái Học) IV.... quản lí còn kém. .. V..Rèn luyện sức khỏe..... Dặn dò: Về nhà học bài .. 3........... b..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 58 . 1..... Củng cố: -GV: Cho HS liên hệ các hoạt động bảo vệ tổ quốc.Ra sức học tập tu dưỡng đạo đức......... quản lí xã hội à quyền của mọi người. Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của công dân.. Chỉ cán bộ nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước. TRách niệm của HS: ....? Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của ai? công dân. GV: Gợi ý. Bảo vệ tổ quốc bao gồm: . ... “ Cờ độc lập phải được nhuốm bằng máu. Nhóm 2: Vì sao phải bảo vệ tổ quốc? HS:……… ? Bảo vệ tổ quốc bao gồm những nội dung gì? GV: Ông cha ta đã phải chiến đấu và chiến thắng bao nhiêu kẻ thù trong suốt 400 năm lịch sử..Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự. hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm: HS: Chia HS thành 4 nhóm Nhóm 1: Bảo vệ tổ quốc là gì? HS: thảo luận trả lời. ..... D..... đất nước từ Hà Giang đêns Cà Mau là do ông cha ta xây dựng nên. .... Kẻ thù đang lợi dụng phá hoaị chúng ta.. làm bài tập.....Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh trong trường học và nơi cư trú...Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.. vận động người kác làm nghĩa vụ quân sự.. ? Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì sao? a. Nội dung bài học...... luyện tập quân sự.. công tác lãnh đạo. HS: ………… b.... 2. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .. đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi... GV: Kết luận chuyển ý..Thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập. Nội dung kiến thức II.... Tham gia quản lí nhà nước... ? Em hãy kể 1 số ngày kỉ niệm và lễ lớn trong năm về quân sự? HS: Ngày22/12... ? HS chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tổ quốc? HS:…….....................Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.. ..Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.. chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc........ Vì sao phải bảo vẹ tổ quốc? ( Ghi như bên trái) 4........... ............ -HS: Giới thiệu về hoạt động bảo vệ tổ quốc. µGiáo án môn: GDCD .. Trong xã hội còn nhiều tiêu cực..... ngày 27/7… ? Nêu độ tuổi tham gia nhập ngũ? HS: từ 18 dến 27 tuổi..... bảo vệ chế độ X HCN và nhà nước CHXHCNVN..

..Nguyễn Hải Thoại – Một tấm gương về 1.Một số bài tập trắc nghiệm... ...Nghiên cứu SGK. II/ Học sinh: ... nghị lực và hoài bão tu dưỡng để trưở thành công dân tốt có ích. .....Có ý chí......... 1.. Ngày soạn:….....Làm các bài tập trong sách giáo khoa....Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 59 .. C. .... pháp luật........Đỡ 1 em bé bị ngã đứng dậy.Chào hỏi lễ phép với thầycô ................. phiếu học tập........... ......................Phát triển những tình cảm lành mạnh đối với mọi ngưỡiug quanh...... có đạo đức và tuân theo pháp luật..... Luật nghĩa vụ quân sự.... . Về kiến thức: ........ Ổn định tổ chức lớp: II............... Những biểu hiện về sống có đạo đức: ............. soạn kĩ giáo án..........................Làm theo pháp luật µGiáo án môn: GDCD ..... hoạt động 1: Thảo luận tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: yêu cầu HS đọc Sgk.. .. .. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I...Chăm sóc bó mẹ khi ốm đau .... Những chi tiết nào thể hiện Nguyễn Hải sống có đạo đức và làm việc theo PL Thoại là người sống có đạo đức? 2..... Đặt vấn đề GV: Gợi ý HS trả lời các câu hỏi 1.Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo Pháp luật...Biết giao tiếp ứng xử có văn hóa..... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: .. III/ Về thái độ: .............. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. SGV... I........Bố mẹ kinh doanh trốn thuế.........Học thuộc bài cũ....Hiến pháp năm 1992..........Để sống có đạo đức và tuân theo pháp luật cân phải học tập và rèn luyện nhu thế nào? II/ Về kỹ năng: ..... ? Những hành vi trên đã thực hiện tốt.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài........... Những biểu hiện sống và làm việc theo HS:……….. ...... Bài mới: 1) Đặt vấn đề: GV : Đưa ra các hànhvi sau : .....Biết phân tích đánh giá các hành vi về đạo đức và tuân theo pháp luật của bản thân và mọi người xung quanh...Bảng phụ........... B....... Tiết: 32 BÀI 18: SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT A... Kiểm tra bài cũ: III........... chưa tốt về những chuẩn mực đạo đức gì ? 2) Triển khai các hoạt động: a...Mối quan hệ giữa sống có đạo đức và tuân theo pháp luật......... ....

....Công việc có trách nhiệm cao....Biết tự tin.. 4.. Động cơ nào thôi thúc anh làm được việc đó? Động cơ đó thể hiện phẩm chất? HS:…….. Lấy lợi ích của XH..Mở rộng sản xuất theo QĐ của PL .....Đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi. ...... lễ.Môi trường sống lãnh mạnh... Những biểu hiện nào chững tỏ NHT là người sống và làm việc theo pháp luật.. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: . Sống có ĐĐ là: suy nghĩ và HĐ theo những chuẩn mực ĐĐ XH........ Nội dung bài học: 1... là trung tâm đoàn kết... Bài tập. ? Quan hệ giữa sống có đạo đức và làm theo pháp luật? HS:………….. ....... đem lại lợi ích cho tập thể trong đó có lợi ích của cá nhân.. ...........Giáo dục cho mọi người ý thức pháp luật và kỉ luật lao đọng. Động cơ thúc đẩy anh là : ( SGK) KL: Sống và làm việc như anh NHT là cống hiến cho đất nước.....Về nhà học bài .Mọi người chăm lo lợi ích chung .. mọi người .... 2 GV: nhận xét chữa bài cho HS GV: kết luận rút ra bài học cho HS.....Luân phản đối .. trung thực .. gia đình và xã hội. Quan hệ giữa có ĐĐ và tuân theo PL: Đạo đức là phẩm chất bến vững của mỗi cá nhân. µGiáo án môn: GDCD .... Nội dung kiến thức II. GV: Người sống có ĐĐ là người thể hiện: . . ..... bảo vệ giữ gìn trật tự an toàn xã hội.... III......Giúp con người tiến bộ không ngừng. nó là động lực điều chỉnh hành vi nhận thức. b.... 3.. phát huy sức mạnh trí tuệ của quần chúng....... năng động sáng tạo. Việc làm của anh đã đem lại lợi ích gì cho bản thân. D..Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 60 .. .. thái độ trong đó có HVi PL........ ? Đối với HS chúng ta cầ phải làm gì? HS:……. Củng cố: Giáo viên đưa ra bài tập tình huống và phiếu học tập V. hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học Hoạt động của thầy và trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận: ? Thế nào là sống có ĐĐ và tuân theo PL? GV: Gợi ý những chuẩn mực đạo đức : Trung hiếu. cống hiến cho XH. cho công việc.. biết giải quyết hợp lí giữa quyền lợi và NV. 2.Nâng cao uy tín của đơn vị.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài....... kính trọng......... làm bài tập..Thực hiện quy định nộp thuế và đóng bảo hiểm..... ? Ý nghĩa của sống có ĐĐ và làm việc theo pháp luật? HS:………... 3.Chăm lo đời sống VC TT cho mọi người.... đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực... của DT là mục tiêu sống và kiên trì để thực hiện mục tiêu đó. IV... Dặn dò: . HS là ngay trên lớp bài 1.Đối với HS: Thường xuyên tự kiểm tra đánh giá hành vi của bản thân.. Tuân theo Pháp luật: Là sống và hành động theo những quy định của pháp luật 3... mọi người và xã hội? HS:… GV: Kết luận… .. công ty 2....Trách nhiệm... Người có ĐĐ thì biết thực hiện tốt PL 4... .. Nghĩa. HS:………. biết chăm lo đến mọi người... Ý nghĩa: . đến công việc chung. làm được nhiều việc có ích và được mọi người yêu quý...

.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 61 ... học bài và làm bài...Tạo cho các em có ý thức ôn tập...... soạn kĩ giáo án.. tu dưỡng đạo đức..... ........ MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: .......................... ....... thầy trò ta đã học được 8 bài với những phẩm chất đạo đức và những vấn đề pháp luật cần thiết trong cuộc sống của mối người và xã hội................ thầy trò ta sẽ nghiên cứu bài học hôm nay! b... tư ? Nhiệm vụ của thanh niên HS chúng ta là tưởng chính trị……… µGiáo án môn: GDCD .... Kiểm tra bài cũ: 1........... hoạt động 1: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Giới thiệu bài.. hoạt động 2: Nội dung ôn tập Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức GV: Đặt các câu hỏi thảo luận nhóm: I/ Phần lí thuyết: 1.... ... II/ Học sinh: .. Sống có đạo đức là gì? Thế nào là tuân theo Pháp luật? Nêu mối quan hệ ? 2..... B.... TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I.................. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: 2)Triển khai các hoạt động: a.............HS có phương pháp là các dạng bài tập.HĐH đất nước? học tập VH............... Em hãy nêu trách nhiệm của thanh niên 1/Trách nhiệm của thanh niên: Ra sức trong sự nghiệp CNH .....Một số bài tập trắc nghiệm....... C.... .... nắm được những kiến thức cơ bản...Bảng phụ.................... KHKT.... SGV.Học thuộc bài cũ.Nghiên cứu SGK....Giúp HS có điều kiện ôn tập.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.. hệ thống lại các kến thưc đã học trong học kì II........... trọng tâm........Làm các bài tập trong sách giáo khoa...... Vậy để hệ thống lại các bài học đó.... GV: Nhận xét.... cho điểm. Ổn định tổ chức lớp: II.... . làm được các bài tập trong sách giáo khoa................. HS cần phải làm gì để sống có đạo đức và tuân theo pháp luật? HS: trả lời theo nội dung bài học... Từ đầu học kì II đến giờ............... CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . .. III.............................. đặc biệt là áp dụng các kiến thức đã được học vào trong cuộc sống....... phiếu học tập. Ngày soạn: Tiết: Bài 33 ÔN TẬP HỌC KÌ II A......

tổ chức thực hiện. HS cần phải học tập và tìm hiểu… 6. Lao động là gì? Thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Em hãy nêu những quy định của nhà nước ta về lao động và sử dụng lao động? HS:/………. µGiáo án môn: GDCD . Kinh doanh là hoạt động sản xuất. 7. 4.Vợ chồng có nghĩa vụ tực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa…. quản lý xã hội? Công dân có thể tham gia bằng những cách nào? Nhà nước đã tạo điều kiện cho mọi công dân thực hiện tốt quyền này ra sao? HS:……………. 6. giám sát và đánh giá… * Công dân có thể tham gia bằng 2 cách: Trực tiếp hoặc gián tiếp. chủ bảo vệ tổ quốc? quyền.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 62 .Hôn nhân tự nguyện tiến bộ… . Kinh doanh là gì? Thế nào là quyền tự do kinh doanh? Thuế là gì? Nêu tác dụng của thuế? HS:…………….. dịch vụ và trao đổi hàng hoá….. Thế nào là quyền tha gia quản lí nhà nước. bảo vệ chế dọ XHCN…. Lao động là hoạt động có mục đích của con gười nhằm tạo ra của cải….Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. 2. *HS cần phải học tập rèn luyện để chuẩn bị hành trang vào đời… 2. thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ HS chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tổ của tổ quốc. * Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân… * Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc… 5.. Hôn nhân là gì? nêu những quy định của Pháp luật nước ta về hôn nhân? Thái độ và trách nhiệm của chúng ta như thế nào HS:……….. 3. có lỗi… * Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ đặc biệt mà các cá nhân tổ chức cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hành…. Quyền …. Bảo vệ tổ quốc là gì? Vì sao ta lại phải 7. Vi Phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật. . 3. Bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập. * Quyền tự do KD là quyền công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức KT… * Thuế là 1 phần thu nhập mà công dân và các tổ chức kinh tế… 4. Là công dân có quyền: tham gia bàn bạc.Hôn nhân ko phân biệt tôn giáo. Hôn nhận là sự liên kết đặc biệt giữa 1 nam và 1 nữ…. * Nhà nước tạo mọi điều kiện để công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ này…….gì? HS ……. Vi phạm pháp luật là gì? nêu các laọi vi phạm pháp luật? Thế nào là trách nhiện pháp lí? Nêu các loại trách nhiệm pháp lí? Học sinh cần phải làm gì…? HS…………………… 5. * Mọi công dân phải thực hiện tốt Hiến pháp và Pháp luật... * Những quy định của pháp luật: .

.......... làm bài tập..........................................quốc? HS:……… * Non sông ta có được là do cha ông ta đã đổ bao xương máu để bảo vệ… * HS cần phải học tập tu dưỡng đạo đức và rèn luyện sức khoẻ…................Về nhà học bài.. µGiáo án môn: GDCD ..... II/Phần bài tập: IV...... 8................... ............................... Sống có đạo đức là suy nghĩ và hành 8............................Chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra học kì D................... Dặn dò: .......................................................................Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 63 .. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ..... * Đây là yếu tố giúp mỗi người tiến bộ không ngừng…............................... HS:…….........................................................................Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.................. ........ Củng cố: -Giáo viên đưa ra bài tập tình huống và phiếu học tập cho học sinh -Học sinh làm bài vào phiếu học tập -Giáo viên gọi một số em lên làm bài -Giáo viên nhận xét và đưa ra đáp án đúng V.? hội….................. Thế nào là sống có đạ đức và tuân theo động theo những chuẩn mực đạo đức xã pháp luật? Nêu mối quan hệ? Ý nghĩa............................................ ..

7/ Sống có đạo đức và tuân Câu 4 : theo pháp luật. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: I/ Về kiến thức: Giúp học sinh khắc sâu các kiến thức cơ bản đã học.5đ.5 2 3. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đề kiểm tra photo sẵn C.5đ. 1.5đ. Mỗi câu trả lời đúng 0. Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian phát đề ) I/ Trắc nghiệm : ( 3 điểm ). 2. (Khoanh tròn vào ý đúng). 0.5đ. µGiáo án môn: GDCD .5đ.5 Vận dụng TN TL Câu 5: 0.5đ. b. II/ Về kỹ năng: Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế III/ Về thái độ: Nghiêm túc khi làm bài kiểm tra B. 0.Ngày soạn: Tiết: 34 KIỂM TRA HỌC KÌ II A. 0. 4/ Vi phạm pháp luật và trách Câu 3 : nhiệm pháp lý của công dân. 5/ Quyền tham gia quản lý Câu 3: nhà nước của công dân. 1đ. 1/ Em đồng ý với ý kiến nào sau đây? a. GV phát đề cho HS: Đề kiểm tra A/ Ma trận : Các mức độ tư duy Nhận biết Thông hiểu Các chủ đề / nội dung TN TL TN TL 1/ Quyền và nghĩa vụ của Câu 2: công dân trong hôn nhân. Môn: Giáo Dục Công Dân. Câu 6: 0. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. 3/ Quyền và nghĩa vụ lao Câu 2 : Câu 2 : động của công dân.5đ. 6/ Nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc.5đ. 1.5 đ.Năm học : 2009 – 2010. 2/ Quyền tự do kinh doanh và Câu 1: Câu 1 : nghĩa vụ đóng thuế. 3 1. 0.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Đóng thuế là để nhà nước chi tiêu cho những công việc chung.5đ. KIỂM TRA HỌC KỲ II . Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: III. Đóng thuế là để xây dựng cơ quan nhà nước. Tổng số câu Tổng số điểm 2 1 3 3.5 B/ Đề thi : ( đính kèm theo ).5 1 0.5đ. Câu 4: 0.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 64 . Ổn định tổ chức lớp: II.

Câu 5 : . có người cho rằng: a. xây dựng trường học. b. Pháp luật là phương tiện duy nhất để quản lý xã hội.. Thực hiện đúng đạo đức và pháp luật làm cho quan hệ xã hội tốt đẹp hơn.5 đ ). c. quốc phòng. c.b.b. ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II I/ Trắc nghiệm : ( 3 điểm ). Cha mẹ hướng dẫn. Câu 1 : Thuế là gì? Vì sao thuế có tác dụng ổn định thị trường? ( 1. µGiáo án môn: GDCD .b. 3/ Em tán thành những quan điểm nào sau đây? a. c. làm việc trong các cơ quan nhà nước. c. Tham gia QLNN và SH là quyền và trách nhiệm của tất cả mọi CD Việt Nam. b. Người có hành vi nguy hiểm cho xã hội.5 đ ). Câu 2 : . cầu cống. (1đ). đều sai. II/ Tự luận : ( 7 điểm ). c. Câu 3 : Trách nhiệm pháp lý có ý nghĩa như thế nào? ( 2. Câu 1 : . rồi vừa học vừa trông coi của hàng. b.b. Người có hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Mở của hàng kinh doanh. 5/ H 15 tuổi là học sinh lớp 9. Chỉ có cán bộ công chức NN mới có quyền tham gia quản lý NN và XH. Câu 4 : .5 đ ). Theo em H phải làm cách nào trong các cách sau: a. Muốn có việc làm để giúp đỡ gia đình. làm đường sá. Mỗi câu trả lời đúng được 0.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài. Mở xưởng sản xuất.b. d. thuê mướn lao động. Câu 3 : . chi trả lương cho công chức. Chỉ cần pháp luật nghiêm minh là sẽ quản lý được xã hội.d. Xin làm hợp đồng.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 65 . -Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung (như an ninh.5 đ. II/ Tự luận : ( 7 điểm ). Câu 2 : Thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Hợp đồng lao động là gì? ( 1. Xin vào biên chế. b.c.5 đ). Tham gia quản lý nhà nước và XH là quyền của tất cả mọi công dân Việt Nam.c. góp ý cho con trong vấn đề hôn nhân. Câu a. d. bệnh viện. Kết hôn khi đang có vợ hoặc có chồng. Người có hành vi vi phạm nội quy của tổ chức. Người có hành vi vi phạm các nguyên tắc quản lý của nhà nước. Câu 6 : . 2/ Những hành vi nào sau đây là trái với quy định của nhà nước về hôn nhân? a. 6/ Khi nói đến vai trò của đạo đức và pháp luật. d.5 đ ).b. d. Câu 4 : Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật? ( 1. 4/ Trách nhiệm hình sự được áp dụng cho đối tượng nào sau đây? a. Câu 1 : (1. Kết hôn không phân biệt tôn giáo. d. b. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền của tất cả mọi người. đúng. Cả a. Đóng thuế là để xây dựng trường học. Đóng thuế là để xây dựng bệnh viện.c. d..

.. về việc làm có trả công............. V.........Chuẩn bị cho tiết sau ngoại khóa ...... hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội...5đ) -Giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật....... -Tuân theo PL là luôn sống và hành động theo những quy định của pháp luật.. .25đ)... Củng cố: Nhắc nhở h/s ........... biết chăm lo đến mọi người. giáo dục người vi phạm pháp luật.................... những ngành nghề trong nền kinh tế..... hạn chế....................... nuôi sống gia đình........... Câu 2 : ( 1.........bình đẳng.......... µGiáo án môn: GDCD .......... D........... góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. -Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sứ dụng lao động...... -Răn đe mọi người không được vi phạm pháp luật (0...... ưu tiên phát triển hoặc hạn chế những mặt hàng.............. có tác dụng khuyến khích....... bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật và công lý trong nhân dân (0.. Dặn dò: .. ngăn ngừa........Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài......5đ)...........5 đ )... lấy lợi ích của xã hội...... áp dụng cho mọi lĩnh vực hoạt động xã hội khác nhau......5đ)..... Trên cơ sở tự nguyện............ tìm kiếm việc làm. (0.............. lựa chon nghề nghiệp có ích cho xã hội................. biết giải quyết hợp lý giữa quyền lợi và nghĩa vụ.... về điều kiện lao động.. (0...25đ)....(1đ) Câu 3 : ( 2.. (0.......5 đ )................. (0........... (0. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: . cải tạo...... -Sống có đạo đức là suy nghĩ.-Thuế bao gồm có một hệ thống thuế... -Quyền lao động của công dân là : Công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề.............. -Hình thành.... -Trừng phạt.... -Mỗi loại thuế có nhiều mức thuế xuất khác nhau........... của dân tộc làm mục tiêu sống và kiên trì hoạt động để thực hiện mục đích đó. đem lại thu nhập cho bản thân và gia đính... -Nghĩa vụ lao động của công dân là : Mọi người phải lao động.......5đ)..Tìm hiểu các tác hại của tệ nạn xã hội..5 đ )...... có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân. . (1đ)............... (0.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 66 ..... ................5đ).5đ) -Ngăn chặn.. duy trì và phát triến đất nước.................... xoá bỏ VPPL trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội........ về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.... đến công việc chung...... (0.... (0..........5đ) IV..............5đ). Câu 4 : ( 1.............

giúp đỡ lẫn nhau như thế nào? (Phẩm chất đạo.Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài.Nêu các tấm gương người tốt.Giữ gìn trật tự an ninh.Do lười lao động. thầy cô. cha mẹ.Con cháu chăm ngoan.Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 67 . mại dâm. để có đủ phẩm chất năng lực trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Ổn định tổ chức lớp: II. C. trung ở độ tuổi nào nhiều nhất?). Nêu các tệ nạn xã hội mà em biết? 2. .việc tốt ở địa phương qua các nội dung đã học. đua đòi . Kiểm tra bài cũ: III. quan tâm. nghiện ngập. hạnh . kinh tế…).Cờ bạc. II/ Về kỹ năng: Biết áp dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: . TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I. chính quyền không nghe lời ông bà. Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Để giúp các em vận dụng những nội dung. Em hãy kể một số gia đình có nếp sống .Gia đình chăm lo phát triển kinh tế. ham chơi. chăm sóc chu Đa số các gia đình có lối sống lành mạnh. Trước những sự việc trên.Nếp sống văn hoá ở điạ phương: (10’) Các gia đình nơi em cư trú có nếp sống . Nhưng còn một số gia . phúc. trong mọi lĩnh vực. việc tốt ở địa phương. như còn mắc phải các tệ nạn xã . B. III/ Về thái độ: Có ý thức rèn luyện bản thân.Cha mẹ mẫu mực. . văn hoá mà em biết? . II/ Học sinh: Tìm hiểu các tấm gương người tốt. đình chưa có lối sống lành mạnh.Sinh đẻ có kế hoạch. viÖc tèt A.Nghiên cứu tài liệu soạn bài.Ngày soạn: Tiết: 35 thùc hµnh ngo¹i khãa vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cña ®Þa ph- ¬ng TÊm g¬ng ngêi tèt. . MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: I/ Về kiến thức: Giúp HS tìm hiểu những gương người tốt.Biểu hiện của các tệ nạn xã hội: (11’) Do đâu mà có những tệ nạn này? (Tập .Vệ sinh đường ngõ xóm sạch đẹp. Nhận biết được các biểu hiện về các tệ nạn xã hội. trộm cắp. Tiết học hôm nay chúng cùng tìm hiểu… 2)Triển khai các hoạt động: a.Đoàn kết. đáo. hạnh phúc. rèn luyện kĩ năng đánh giá vấn đề xã hội. êm ấm. hội… . hoạt động 1: Nếp sống văn hoá ở điạ phương Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 1. lễ phép. quan hệ . việc tốt. địa phương đã có biện pháp gì để ngăn µGiáo án môn: GDCD .Con cái đều được đi học. kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. học giỏi.

........ trái pháp luật xâm hại đến tài sản nhà -> Phát hiện thấy các hành vi vi phạm pháp nước và công dân… luật phải phê phán tố cáo lên những người có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn..Liên hệ thực tế: (10’) thành người công dân có ích cho gia đình ................ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .. Là H/S cần nỗ lực học tập tu dưỡng đạo đức để có đủ phẩm chất và năng lực trở 4......................................... Củng cố: ? Để giảm bớt được các tệ nạn xã hội mỗi chúng ta cần phải làm gì? ? Các tệ nạn xã hội ở Quảng trị ta hiện nay như thế nào? Tập trung nhiều nhất ở đối tượng nào? Vì sao? V. Chính quyền địa phương đã có những biện pháp giáo dục......chặn? -> Thanh thiếu niên............... của công dân...................... giúp đỡ mọi người. */ Thảo luận: .... D...... giải quyết.Tích cực tham gia các hoạt động ở trường lớp và ngoài xã hội...... cha em sẽ làm gì? mẹ....... Dặn dò: Liên hệ thực tế địa phương những nội dung có liên quan như quyền và nghĩa vụ của trẻ em..............Quan tâm.... và xã hội..... Khi thấy các hành vi vi phạm pháp luật ....Tạo công ăn...Đưa đi cải tạo...........Đoàn lết với bạn bè và mọi người xung Mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần trách quanh.... ...... giúp đỡ các gia việc xây dựng gia đình văn hoá? đình có hoàn cảnh trên......... nghe lời ông bà.................................... tạo công ăn việc làm 3................ thầy cô dạy bảo................ nhiệm phê phán tố cáo các hành vi làm ..............Chăm chỉ học tập.................Lớp: 9 Ban cơ bản µ Người soạn: Lê Ngọc Tài........... việc làm.Việc làm của địa phương: (8’) và xử lý nghiêm minh… . IV...Tu dưỡng đạo đức....................................Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị µTrang: 68 .. động viên............ nhắc nhở..................... ....................Phạt hành chính. ..............Yêu thương................ phê bình.. .. µGiáo án môn: GDCD ............. . Là H/S em sẽ làm gì để góp phần vào ..Giáo dục............ ..........................