P. 1
Mau Hop Dong Dich Vu Du Lich

Mau Hop Dong Dich Vu Du Lich

|Views: 1,609|Likes:
Được xuất bản bởiVăn Linh Nguyễn

More info:

Published by: Văn Linh Nguyễn on Jul 14, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2012

pdf

text

original

T.

cty du lịch HN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
TTTM&DVDL ộc l!" # T$ d% # H&nh "h'c
Hợp đồng cung cấp dịch vụ du lịch
- Căn cứ bộ luật Dân sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
-Căn cứ uật thư!ng m"i s# $$%& n'($ $ )u( *+nh ,- h."t *ộng cung ứng /+ch ,0 1
&2m na( 3 ng'( 111$111$ 4566 t"i h' nội 3 ch7ng t2i g8m 9
Đại diện bên A: Trung tâm thưng mại v! dịch vụ du lich
:+a ch; 9 s# 56 b' t<iệu - &.'n =i>m - &' ?ội
:iện th."i 9 5@AB4CD4@@
:"i /iện 91111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Eã s# thu> 91111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
F'i =h.Gn 91111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Đại diện bên " :############################################################################################################
:+a ch; 911111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
:iện th."i 91111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
:"i /iện 911111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Eã s# thu> 911111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
F'i =h.Gn 9111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
&ai bHn th#ng nhIt =J =>t hKL *8ng ,ới nhMng *i-u =h.Gn sau 9
:i-u 69NHn O nhận t<Pch nhiệm tQ chức /+ch ,0 /u l+ch ch. bHn N ,ới chư!ng t<Rnh &' ?ội - NPi
*Snh- NiTn &Gi hòa U Fh'nh ?h' &8 V cW chư!ng t<Rnh *Snh =Xm Y c0 thT như sau9
6-Z[ /u l+ch @D ch\
4- =hPch s"n t"i biTn &Gi &òa
A- :]t ăn ch. *.'n
@- CPc /+ch ,0 =hPc
FIt cG cPc /+ch ,0 t<Hn chưa ba. g8m th> VOF
-^iP /+ch ,0 t<_n gWi ch. *.'n @5 =hPch 61C551555 *8ng$=hPch V t<` [m /ưới D tuQi mian LhS3 tb
D-66 tuQi bcng d giP /+ch ,0 ,' ngủ ceng cha mf Y
-FQng gSa t<+ hKL *8ng ggggggggggggggggggggggggggggg1
-Ncng chM 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
:i-u 4 9:i-u =h.Gn thanh t.Pn
- NHn N thanh t.Pn t<ước ch. bHn O ggggggggggggggggggggg1
- gggggggggggggggggggggggggggggggggggg
- hau =hi =>t th7c /+ch ,0 /u l+ch hai bHn ceng nhau )u(>t t.Pn th[. s# lưKng =hPch 3 /+ch
,0 thực t> ,' lậL bGn thanh lJ hKL *8ng 3 xuIt hWa *!n V nHu bHn N (Hu ciu Y1 Căn cứ ,'.
bGn thanh lJ hKL *8ng 3 bHn N thanh t.Pn h>t ch. bHn O bcng ti-n m]t h.ăc chu(Tn
=h.Gn
-
:i-u A :i-u =h.Gn chung
- NHn N th2ng bP. ch. bHn O chSnh xPc s# lưKng =hPch ,' cPc /+ch ,0 m' bHn N cW nhu
ciu t<ước j ng'(
- ?>u bHn O h_ăc bHn N tự J hủ( bk hKL *8ng m' =h2ng bP. t<ước ch. bHn =ia như thli
gian /ã thka thuận l' j ng'( thR LhGi b8i thưlng D5m giP t<+ hKL *8ng *ã =J 1
- F<.ng )uP t<Rnh thực hiện hK *8ng 3 cW *i-u gR LhPt sinh hai bHn ceng g]L nhau b'n b"c 3
giGu )u(>t t<Hn tinh thin hKL tPc 1 ?>u =h2ng cW =>t )uG thR *ưa <a tòa Pn *T giGi )u(>t 1
%u(>t *+nh của tòa Pn l' )u(>t *+nh cu#i ceng m' hai bHn LhGi chIL h'nh 1 E_i chi LhS
/. bHn gâ( <a ch+u 1
- -&KL *8ng n'( *ưKc lậL th'nh @ bGn 3cW giP t<+ LhaLsl(s như nhau 3 m\i bHn giư 4 bGn *`
thực hiện 1
-

Đại diện bên A
Đại diện bên B

Đại diện bên A Đại diện bên B . Nếu không có kết quả thì đưa ra tòa án để giải quyết . mỗi bên giư 2 bản đẻ thực hiện .có giá trị phapslys như nhau . giảu quyết trên tinh thần hợp tác .- - Trong quá trình thực hiện hợ đồng . -Hợp đồng này được lập thành 4 bản . có điều gì phát sinh hai bên cùng gặp nhau bàn bạc . Mọi chi phí do bên gây ra chịu . Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->