T.

cty du lịch HN
TTTM&DVDL

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hợp đồng cung cấp dịch vụ du lịch
- Căn cứ bộ luật Dân sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
-Căn cứ Luật thương mại số //QH này/ / quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ .
Hôm nay , ngày .../.../ 2011 tại hà nội , chúng tôi gồm :
Đại diện bên A: Trung tâm thương mại và dịch vụ du lich
Địa chỉ : số 01 bà triệu - Hoàn kiếm - Hà Nội
Điện thoại : 0438265244
Đại diện :.............................................................................................................
Mã số thuế :.............................................................................................................
Tài khoản :.............................................................................................................
Đại diện bên B :............................................................................................................
Địa chỉ
:.................................................................................................................
Điện thoại :................................................................................................................
Đại diện :....................................................................................................................
Mã số thuế :.................................................................................................................
Tài khoản :..................................................................................................................
Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với những điều khoản sau :
Điều 1:Bên A nhận trách nhiệm tổ chức dịch vụ du lịch cho bên B với chương trình Hà Nội - Bái
đính- Biển Hải hòa – Thành Nhà Hồ ( có chương trình đính kèm ) cụ thể như sau:
1-Xe du lịch 45 chỗ
2- khách sạn tại biển Hải Hòa
3- Đặt ăn cho đoàn
4- Các dịch vụ khác
Tất cả các dịch vụ trên chưa bao gồm thế VAT
-Giá dịch vụ trọn gói cho đoàn 40 khách 1.600.000 đồng/khách ( trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí, từ
5-11 tuổi bằng ½ giá dịch vụ và ngủ cùng cha mẹ )
-Tổng gía trị hợp đồng …………………………………………………………………………….
-Bằng chữ ........................................................................................................................................
Điều 2 :Điều khoản thanh toán
- Bên B thanh toán trước cho bên A ……………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………………………
- Sau khi kết thúc dịch vụ du lịch hai bên cùng nhau quyết toán theo số lượng khách , dịch
vụ thực tế và lập bản thanh lý hợp đồng , xuất hóa đơn ( nêu bên B yêu cầu ). Căn cứ vào
bản thanh lý hợp đồng , bên B thanh toán hết cho bên A bằng tiền mặt hoăc chuyển
khoản
Điều 3 Điều khoản chung
- Bên B thông báo cho bên A chính xác số lượng khách và các dịch vụ mà bên B có nhu
cầu trước 7 ngày
- Nếu bên A họăc bên B tự ý hủy bỏ hợp đồng mà không báo trước cho bên kia như thời
gian dã thỏa thuận là 7 ngày thì phải bồi thường 50% giá trị hợp đồng đã ký .

Mọi chi phí do bên gây ra chịu .- - Trong quá trình thực hiện hợ đồng . mỗi bên giư 2 bản đẻ thực hiện . giảu quyết trên tinh thần hợp tác . Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành . có điều gì phát sinh hai bên cùng gặp nhau bàn bạc .có giá trị phapslys như nhau . -Hợp đồng này được lập thành 4 bản . Đại diện bên A Đại diện bên B . Nếu không có kết quả thì đưa ra tòa án để giải quyết .