sa GlAo

UBND

TlNH

GIA LA! Dl}C & DAo T~O

CQNG HOA XA HQI CHiT NGHiA vrsr NAM Dqc I~p - TI}' do - Hanh phuc Pleiku, ngay 26 thang 11 nam 2008

V Iv : Huang d~n viet va cham sang kien kinh nghiem

se JLOO

/ SGD&DT

Kinh giri : - Phong Giao due va Dao tao cac huyen, thi xa, thanh ph6 - Cac dan vi tnrc thuoc Sa Giao due va Dao tao Gia Lai
Thuc hien Luat Thi dna, Khen thuong va cac van ban huang
hanh Luat, trong khi cho hirong cua cac cdp co tham quyen, d8 giup cho cac cAp quan ly giao due, cac dan vi tnrong hoc, cac nha giao va can b6 quan ly giao due trong tinh thuan loi trong viec danh gia, x~p loai va viSt sang kien kinh nghiem ( SKKN), S6 Giao due va Dao tao Gia Lai huang d§.n nhu sau : Sang kien : Y ki€n moi, co tac dung Jam cho cong viec tien hanh t6t han. Kinh nghiem : Di€u hi8u bi~t co ducc do ti€p xuc vai thirc t~, do nrng trai. Sang ki@n kinh nghiem : La nhirng diSu hi8u biet rnoi, nhjrng y kien moi co dircc do tung trai, do ti~p xuc voi tai lieu va voi thuc t€ ... , lam cho cong viec diroc tien hanh t6t han . Trong tlnrc tiSn cong tac quan ly giao due, chi dao va giang day, m6i nha giao va can bo quan ly giao due d€u co nhfmg suy nghI va viec lam moi, sang tao . Nhfrng suy nghf va viec him sang tao doduoc ap dung nhieu lc1ntrong thirc te co ket qua t6t; co tac dong tich C1,IC lam nang cao va chuyen bien den chAt hrong, hieu qua cua cong tac chi dao, quan ly, giao due va giang day, boac trong qua trinh thtrc hien chu tnrong, nhiem vu cua cAp tren giao da co nhieu bien phap cai tien, sang tao mang lai thanh cong va nhieu hieu qua t6t . Nhirng viec lam d6 duoc xem la sang kien kinh nghiem.

dan

d~n thi

I . Sang ki~n kinh ngbi~m

II. Djnh hurmg nghien ciru cac tnrong;

dS titi

SKKN nhir sau:

- SKKN vS cong tae quan ly, chi dao, trien khai cac mat hoat dong trong nha - SKKN v6 hoat dong t6 chirc b6i dirong nang cao trinh do chuyen man, nghiep vu cho can bo, giao vien dan vi;

a

- SKKN trong thtrc hi en t6 clnrc hoat dong cac phong hoc bo man, phong thiet bi va d6 dung day hoc, phong thi nghiem; xay dung co So' v~t chftt va t6 chirc hoat dong thu vien, co th1,IC hanh, thuc tap~

sa

- SKKN trong viec tri8n khai, b6i dirong giao vien thuc hien giang day thea chuang trinh va sach giao khoa moi; - SKKN trong t6 chirc hoc 2 buoi/ngay; t6 chirc ban tru trong nha tnrong;

1

giao d1. doi hoi nguoi viet phai dung ly luan v€ giao due hoc. DiSu chu y6u la thong qua nhimg hoat dong nay.V. 1 .SKKN trong viec irng dung thanh nru khoa hoc tien tien..SKKN v~ cai tien v8 noi dung bai giang. Nhtrng hoat dongduO'c chon phai that di~n hinh.1 th~.1C giang day hoac nhiem vu cong tao cua mlnh co kSt qua t6t. khai quat. b. duy tri SI s6. va c§n neu qua trinh cac hoat dong nay thea di~n bien thai gian. III. giao an men tlr. . t6ng ket hoac chuyen d8. tam ly hoc de phan tich. tieu bieu.. phuong phap giang day bo mon. MOT . quan ly. kinh nghiem xay dung cac phful mem tin hoc. cong nhan SKKN cua nhtrng nam qua. phuong phap kiem tra. giao due hoc sinh dan toe thi~u s6 . quan ly. trinh bay a hoi nghi so. 0 phAn cu6i cua bao cao c6 neu fa khai quat nhirng bai hoc kinh nghiem. each thirc quan ly cac hoat dong t~p th~ trong va ngoai gio len lap. danh gia cho di~m hoc sinh phil hO'P yeu cAu d6i moi cua nganh va dap irng voi yeu cAu xa hoi. hoat dong ngoai gio len lap.1 th~.nhftt la phirong phap sir dung hieu qua cac dB dung day hoc va thi~tbi day hoc hien dai van giang day. . danh gia tlnrc t~ giao due.SKKN huy dong hoc sinh dan toc thi~u s6 den tnrong. danh gia. hoat dong doan th~.hoc. each vi~t nay tlnrong ap dung trong viec tbng ketdanh gia kinh nghiem mot each toan dien ct6i voi mot dan vi hoac mot vAn d8 Ion. Hinb tbuc vi~t SKKN: Can ctr vao d~c di€m cua tirng cAp hoc. nguoi viet neu len nhfrng SKI<N" trong chi dao. d€ giai quy8t mot thuc t~ v~ chi 0<[10.. nang cao chAt hrong day.. . so cor y vi: . thong qua nhtrng hoat dong cu th~. nguoi viet phai neu len duoc C1. phuc vu cho uoi dung d~ tai da QUQ'c xac dinh.SKKN trong cong tac chu nhiem lap.. . Viit duoi hinh thuc t6ng kit kinh nghiem: L6i viSt nay mang tinh tbng hop. Viit thea i6i tuong thudt: Theo each nay.SKKN v~ noi dung. Sa goi y mot s6 each viet chu yBu nhu sau: a. nhAt la linh Vl!C cong nghe thong tin nham nang cao ch~t hrong moi Iinh \!\IC heat dong trong cac don vi. plnrong phap t6 chirc. hO'P ly each hun moi.v. VIEC VIET SANG KIEN KINH NGHIEM : . c6 tinh sang tao. can cir van thtrc te chi dao viec xet chon. hinh thirc nay ap dung trong tnrong hO'P bao cao. Viit thea 16i baa cdo thuc tlCach viet nay kinh nghiem rut fa nr nhfmg thtrc te viec lam C1. lap hoc. nganh hoc. giao due va giang day hoac nhiem vu cong tac khac cua minh. cua giai dean 2 . sang kien cai hen. c.

. vS giang day. giao due. mot khfa canh sau sac nhdt viSt. Ba ph~n tren cling la ba thanh phAn cAu tao noi dung ban SKKN. hieu qua con thAp trong thuc ti~n thuong co nhiSu loai.tnroc va sau khi tac dong cac bien phap chi dao. tro ngai.v . Xac dioh dS tai: DS tai giup nguoi viSt xac dinh ro pham vi. quan niem xa hoi. han chS. Day cling chinh la ly do chon d8 tai. nhirng co th~ chia thanh 2 loai chinle .v. nhirng chi k8 dSn nhirng y~u t6 co lien quan tnrc tiSp den hoat dong giao due. chi dao. giao due. + Do ySu t6 chu quan: thuoc vS nhan thirc. tro ngai. a Kho khan. Tom lai. quan Iy cua mlnh nhu moi tnrong giao due. khong nen viSt ca mot v~ d~ IOn va qua rong.. + Do ySu t6 khach quan: loai nay co th~ co nhieu. 2.Ket qua dat diroc va viec ph6 bien irng dung.. trinh do.. bien phap neu phftn sau. giang day. cua can bo quan ly va nha giao. Day la loai ySu t6 tnroc tien phai duoc neu ra ill thuc tiSn heat dong cong tac. cAn chon loc nhtrng kho khan. as 3. trc ngai.. nhirng phat sinh tir thirc ti~n mot each diSn hinh. han chS thi nguoi doc khong hi~u tai sao lai co nhirng SKKN. co so v~t chAt. a phdn nay cAn neu ngan gon.D~t vAn d8 ( kho khan. nang hrc. .. v8 cac hoat dong khac . Day la each viSt ph6 bien dfii voi ca nhan. han che).. tro ngai. dinh huang d~ tap trung moi suy nghi cua minh vao mot vAn dS. oqi dung cua mqt ban SKKN: DS thuan IQ'icho ngiroi viSt sang kiSn kinh nghiem. hieu qua thdp. ) ... quan niem . ) . quan ly. Pharn vi cua d8 tai hep thi vAn d8 viat thtrong sau sac han. phuong tien giao due . Cftn neu tAt ca nhirng bien phap da ap dung trong qua trinh b) Ph6n thu hai: Nhimg bi?n phap giai quyit vdn d€ ho 3 . Day la yea t6 co him.. hieu qua. la noi dung chu y~u co tinh chAt quyet dinh gia tri toan ban SKKN. trc ngai. DS tai co the dS c~p den tAt ca cae vAn dS trong nhiing noi dung hoat dong cua dan vi vS qUID Iy. giang day va chi dao. hieu '1Ua. So gioi thi~u 02 each b6 C\lC.Nlnrng bien phap giai quyet vAn dS (kho khan. nhung c~n chon mot v~n dS. Khong neu nhtrng kho khan. Cac kho khan. . tro ngai la co so hun nay sinh nhirng SKKN. tro ngai. B8 cue. a) Phdn thu nhdt: Dijt vdn d€ (neu kho khan. ndi dung cua mot ban sang kiSn kinh nghiem nhu sau ( d~ tham khao) : =Cach thu ohit : M6i SKKN dircc trinh bay cAn co du 3 phAn co ban: .

. Do la can err d~ chirng minh nhirng bien phap dfi ap dung tren la dung. + Cu6i bai vi~t co ho. Kinh tJ. la y~u t6 cu6i cung xac nhan gia tri cua SKKN.. Co th~ neu nhirng bien phap dd ap dung rna khong thanh cong d~ rut kinh nghiem. + Tac dung d6i voi thuc t~ va gia tri v€ cac mat (giao due. Co nhieu tnrong hop chi co mot kho khan. NXB .ti~n hanh cac hoat dong chi dao. giao due va giang day.hai : Phin 1 : I)~t vin d~ ( hoac rna d~u hoac tong quan.c cua ten tac gia. k~t qua d~n mire nao). *Cach thu.. Trong phan nay phai neu that cu th~ qua trinh va each giai quyet nrng kho khan. NXB .Nguyen Van B.Nguyen Van A. Trong toan bo ban SKKN thi ph~n nay la trong tam. Tinh thuyet phuc cua ban SKKN chu y~u do noi dung phan nay quyet dinh. 2006 + Tac gia ding c~ ghi muc luc van cu6i d€ tai de ngiroi doc d~ thea doi. ro rang. chit ky cua tac gia.b. ) Trong ph~n nay cAn neu ro ly do chon d€ tai d€ xem xet : . Tuy khong phai la phan trong tam cua ban SKKN nhung lai la noi dung c~n thi~t khong th~ thieu diroc. ph6i hop voi nhiem vu cong tac cua ngiroi vi~t SKKN. ) + Tai lieu tham khao : Tai lieu tham khao diroc sAp x~p thea thir nr a.Ly do v€ mat ly luan 4 . 2005 . nhung phai cu th~. K~t qua co th~ neu a nhieu dang khac nhau: + S6 lieu cu th~ (nen th6ng ke hoac s6 lieu so sanh tnroc va sau khi ap dung bien phap) + Nhirng bieu hien cu the. quan ly. Van hoa. kinh t~. nam xuAt ban. M6i tai lieu tham khao diroc vi~t thea ten tac gia. nha xuAt ban. Thi du : . Yeu c~u cua phan nay la lam sao cho nguoi doc hinh dung duoc each lam thea mot trinh tu nhat dinh. c) Ph&n thu ba: Kit qua va viec phd biin teng dung n6i dung vao thuc Phan nay c~ neu that ngan gon. hO'P ly. M6i bien phap cAn neu ro: + Co sa d~ d€ ra nhiing bien phap Ay. ten tai lieu tham khao ( in chit nghieng). hoac mot s6 vAn d€ chung . tro ngai.. + Tac dong cua bien phap (thanh cong hay thAt bai. tro ngai nhung phai ap dung rAt nhieu bien phap cung mot luc moi khac phuc dircc. + Neu di€n bi~n cua qua trinh tac dong cac bien phap. ten. xfi hoi. chinh tri. . nin.

. 1~ trai 3.Ly do hra chon v~ nang lire nghien ciru cua tac gia .Ban chAt cAn duoc him ro cua sir v~t ( la gi?) . 3 . 1 .D6i nrong nghien ciru ( nam dau") . v . dinh I~ tren 3cm. S6 trang duoc danh g6c dtroi phi a ben phai trang. " " Ph"an nay can neu : .K~t lu~o vaki~o nghi 4 ...Ly do v~ tinh cAp thiet.Xac dinh muc dich nghien ciru (dS him gi) . Cac k~t qua cu thS clnmg minh ch~t hrong. ) : 1 .) . duoc in 01 mat tren giAy trang kh6 gidy A4 ( 210x 297). chuang 3 v.rc : T~t ca diroc dong thanh tap. da su dung nham lam cho chdt hrong. so sanh . N6i chung khong nen qua day( t5i da 20 trang mot). l~ phai 2cm. s5 lieu minh hoa. hieu qua cong viec cao han .. t6ng k~t kinh nghiem ( dia phirong. rut ra tit sang kien kinh nghiem. chuang 2. t6ng k~t kinh nghiem ( muc tieu. diroi 2cm.Nhtrng ket luan quan trong nhAt cua toan b6 sang kien kinh nghiem.Mo ta cac giai phap ( he giai phap.Pham vi va k~ hoach nghien ciru . v. Phfto 3 . mot s5 bien phap. font Unicode ki~u chit Times New Roman.. co giao due chua d5i nrong nghien ciru . d5i chieu.Slines . Vi~t thanh doan luan du cac y neu tren rna khong phai gach dAu dong tra loi cac goi y do. ) rna tac gia da thuc hien..Y nghia quan trong nhAt.Ly do v~ thtrc ti~n .. (PhAn 3 chi nen viet khong qua 2 trang). 2 . dan dong d~t ch~ do 1. .. hieu qua cong viec cao han tnroc ( bang t6ng hop k~t qua.Co ly luan cua vAn de nghien CUu. ) (ph in II chi nen vi~t khong qua 5-7 trang) a so a so a ....Chon phirong phap nghien ciru nao ( nhir th~ nao") . ) 3 . size 14.. a 5 . mot 56 d6i moi . V~ hinh tb. ( a lap! kh5i! tnrong/quan/huyen . hoac cAn thiet . nhtrng each giai quyet. mot s5 trng dung. khi nao k~t thuc? ) .Cac kien nghi quan trong nhAt duoc de xuat.Phan tich thtrc trang vAn de nghien ciru. Van ban c§n danh may vi tinh.. Phftn 2 : Nqi dung PhAn nay thirong trinh bay 03 vAn de Ian ( co thS goi la cac chuang : chuang 1. ( thai gian nghien ciru trong bao lau? Khi nao bdt dAu.5cm. PhAn 1 chi nen vi~t khong qua 2 trang... v .Giai han v€ khong gian cua d5i urong khao sat . y nghia cua vAn d~) 2 ...

noi dung cua mot ban SKKN da: duoc quy dinh neu tren. hAp d~. cac bien phap d6 phai: . b) Noi dung cua ban SKKN phai dam bao 4 tinh chAt chu ySu la: tinh kboa hoc. Tdt ca cac SKKN deu phai diroc Hoi d6ng khoa hoc cAp tnrong. VS oqi dung: a) Mot ban SKKN celn dam bao co du 3 phdn co ban da: neu tren. chu tnrong giao due va dao tao cua Dang va Nha mroc. tinh ph6 bien. can d6i tirng noi dung. IV. ho va ten ngiroi viet sang kiSn kinh nghiem. "lieu" kSt qua. Trinh bay khach quan kSt qua nghien ciru. di8n dat truyen cam. . van phong khoa hoc (thuang diroc sir dung 6 the bi dong).Ten chuang (neu co) b{it buoc 6 dAu trang.. MBi cAp quan ly + Tinh khoa hoc: day la yeu cAu co ban cua mot ban SKKN. xSp 10.5 . tranh thS hien tinh cam d6i voi d6i nrong nghien ciru. Can cu van tac dung cua SKKN d6i voi thirc tS cong tac chi dao. . do dai thich hop.lC (nBu co) khong 6 cuoi trang.Bia chinh phai ghi cac muc : ten sang kien kinh nghiem. Khi danh gia.1i SKKN celn dU<.Phil hop voi yeu cAu. don vi. khong go ep. muc ( n~u co) khong diroc viSt uit. xBp loai. . viec xet chon. ngay thang nam sinh. c . tnrong hoc d6u phai thanh l~p Hoi dang khoa hoc cua cAp minh do thu tnrong don vi quyet dinh .Ten phan. cu the. sinh vien. dan vi. xet chon va xSp loai mot ban SKKN cAn can cu van tieu chuAn xBp loai. dan vi cong taco .Phil hO'P voi nguyen t~c va phirong cham giao due. tung co quan. clnrc vu. hop )y. tinh sang tao. 6 .Ten chuang. noi dung giao due thea nrng cAp hoc. d6i chieu voi yeu cAu. .Trinh bay h~ th6ng. Tinh khoa hoc cua m6i ban SKKN the hien 6 cac bien phap giai quyet. Til each d~t vAn d6 tren. gioi tinh. chuang ( n~u co) each dong 1. tinh hieu qua..Phil hO'P voi d~c diSm tam ly. .Phil hop voi duong 16i.Ten ti~u IDl. CACH DANH GIA vA XET CHQN SKKN: giao due. dan toc. c§p co s6 danh gia.1C danh gia tren cac mat sau: 1. trong d6 danh gia cao pheln tlur hai ( phAn bien phap). quan ly. giao due va giang day. khai quat. sinh Iy cua hoc sinh.

Hoi dAng khoa hoc chu yeu dtra VaG ban SKKN d~ danh gia xSp loai SKKN. v~hinh thirc: Dam bao cac yeu cAu v€ hinh thirc da: neu 2.Ca nhan viSt SKKN nop cho Hoi dAng khoa hoc tai dan vi d~ d€ nghi xet cong nhan.5 di~m . . xet va cip giiy cdng ohio: a . Trinh n. . vi qua do nguoi vi8t SKKN da: bi8t v~ dung mot each linh hoat. le dSn 0. + Tieu chi danh gia : . a c.Muc danh gia : .Loai kha : Til 14 di~m dSn 16.Tinh chinh xac cua cac kSt qua quan sat hoac thi nghiem : 5 di€m .Loai t6t : Til 17 di~m d€n 20 di~m .Tinh ph6 bi€n ( pham vi irng dung) : 5 di~m T6ng cong : 20 di~m b .Loai khong dat yeu cAu : duoi 10 di~m (tnrong hO'P khong dat yeu cAu co th~ d€ nghi vi€t lai thea y ki€n gop y cua Hoi dang). hoan canh giao due dia plnrong rna v§n dam bao duoc yeu cAn khoa hoc cua qua trinh thtrc hien nhiem vu.l hoat dong cua mlnh phil hop voi di6u kien. sang tao.5 di~m .+ Tinh sang tao: day cfing la y8u t6 co ban cua mot ban SKKN. cong nhan.Tinh moi trong khoa hoc su pham ( sang tao) : 5 di~m . a phfrn tren VS each daoh gia va xSp ImJi : a .Loai dat yeu cAu : Til 10 di~m d8n 13.Hoi dAng khoa hoc co danh gia.Danh gia xSp loai chung cua HOi dAng se can ctr vao danh gia cua rung thanh vien Hoi dAng va quyet dinh x€p loai thea s6 di~m neu tren.Tinh hieu qua: 5 di€m .5 di~m. 3. truong hoc): . Do do. nSu th~y th~t c~n thiSt thi hoi a 7 . Ddi voi H(Ji d6ng cap co sa (dan vt.each daoh gia : + Thang di~m : 20 di~m. khi danh gia cAn h8t sire tran trong nhfrng bien phap sang tao du la nho. Tuy nhien mot vai tnrong hO'P dac biet. sa hop (theo quy chS cua Hoi dAng quy dinh) d~ . sang kiSn cua minh VaG nhiem V1.

giao vien co tham gia bien soan ( hoac . . nhung sang kien kinh nghiem d6 phai QUQ'c Hoi ddng c~p duoi thfun dinh. . danh gia xBp loai va d§ duoc phd biSn. tham gia nhom nghien ciru) cac loai hinh sau day : . Chu tich Hoi d6ng khoa hoc cua co quan. cong nhan SKKN thee dS nghi cua Hoi dAng hoac co quan quan 1y giao due cftp duoi . D6i voi H(Ji tl8ng cap tren: Hoi d6ng khoa hoc cAp tren se hop xet. nSu can bo.Cong trinh ( hoac dS tID) nghien cuu khoa hoc da duoc cdng be. sang ki€n kinh nghiem d.d6ng co th~ moi ngiroi vi~t SKKN trinh bay them hoac giai thich ro them mot s6 chi tiSt tnroc hOi d6ng.Gifty cong nhan SKKN la co d~ cac dan vi xet binh chon cac danh hieu thi dua khen tlnrong cac c~p (chien S1 thi dua cAp co sa.j. b. thanh ph6 . thanh ph6) va pham vi dan vi tnrong ( d6i voi cac ca nhan thu6e dan vi true thuoc Sa). . dan vi dS nghi thu tnrong don vi cAp giAy cong nhan dS tai SKKN cho ca nhan. 01 sang ki~n kinh nghiem chi co gift tri d~ binh xet thi dua. giAy khen.Dao t.Rieng d6i voi cac d~ tai.10 . bang khen cac c~p). la di8u kien tham gia cac hoi till (se do diSu Ie tirng hoi thi quy dinh). . cong trinh nghien ciru khoa hoc cac cAp diroc thirc hien thee ·cac quy dinh hi hanh cua nha mroc.IC t€ co nhtrng cai ti€n. ~ sa de sa .c thu thi viec trinh bay khong nhAt thiet phai thea mfiu nay. trien khai irng dung trong pham vi huyen tro len( d6i voi ca nhan true thuoc huyen. Hoi dBng ella SO' xet d6i vci nghi cua Hoi d6ng cAp co i:J dan vi tnrong hoc true thuoc Sa va Hoi d6ng cAp huyen. ve a sa 8 . miSn viec trinh bay mang tinh thuyet phuc. Viec xet thfun dinh va cong nhan cua Hoi dang cAp tren ciing van dung tuong W nhu d6i voi cAp co so. khen thirong trong 01 nam hoc. Thl. chien S1 thi dua cAp tinh. trong cac tap chi chuyen nganh (boac d§ bao thanh cong hoi d&ng khoa hoc tl'r cAp nganh tro len) thi c6 the baa cao d€ hoi d6ng khoa hoc ella co th~ xern xet va quyet dinh thay cho ( boac xem nhu ) 1 sang kien kinh nghiem. thi xa. phuc vu cho cong tac giao due ( da xuAt ban). en Tren day la huang dfuI chung. thi xii.Truong ho-p ban SKKN cua t~p th~ (co tir 2 ngiroi tro len cung tham gia thirc hien SKKN) thi chu tich hoi d6ng se xem xet quyet dinh cftp gifty clnrng nhan cho ca nhan nao c6 SKKN.Can cu kSt qua danh gia xep loai cua Hoi d6ng khoa hoc. Hoi d6ng eAp Phong Giao due va Dao tao xet d6i voi d€ nghi cua Hoi d6ng cAp co so (y cac dan vi true thuoc Phong Giao due ..Sach tham khao. Mot nguoi co th~ eo nhieu SKKN. tMm dinh. Trang cling nam hoc.

cac can bQ quan Iy va nha giao trong tinh tich cue tham gia. dan vi minh.hQ1). sang ki€n kinh nghiern giao due dia phtrong. GIAM DOC NlIi_nhQ-n: . Yeu cAu cac c~p quan ly giao due. '_ C l' 9 . -Luu VP. dan vi tnrong hoc. cAn phan anh v@ S6 dS dircc huang dfut hoac di@u chinh huang d§n nay cho phil de a KT. ph6 bien va huang irng phat huy phong trao thi dua vi€t cai tien.Nhu tren. Trang qua trinh tri~n lchai thuc hien. co v~n gi chua ro. PHOGIAMDOC Kiem Chit tich HQi ~~~a hoc nganh GD&DT 6.

. XEP LO~I SANG KIEN KIND NGHI¥M 1 .... Ngiroi danh gia : . Ten d~ tai cai ti~n.HtlDh phuc PDIEU BAND GIA....Nhiern vu duoc phan cong trong lIDKH: Noi dung danh gia N_Q_I UNG BANH GIA D Nh~n xet diem Tinh moi trong khoa hoc su pharn (sang tao) thi nghiern Tinh chinh xac cua cac k~t qua quan sat hoac Tinh hieu qua ...Clurc vu va dan vi cong tac : .. - .Nhiem vu chinh dang dam nhan: .. Tinh pho bien (Pham vi teng dung) Tang sa difm X~p loai chung : ..ngay ... HOI DONG KHOA HOC CQNG HOA xA HQI CHiT NGDiA VJt.... . thang ..Chirc vu : Don vi . ..Ho va ten: .. .Trinh do chuyen mon nghiep vu : 3.TV do . Ngiroi danh gia 10 .. Nguai vi~t cai ti~n..~ ~ . sang ki8n kinh nghiem : . sang ki~n kinh nghiem 2 . ... '..T NAM BQc lip .. narn 200 ..Ho va ten: hoc vi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful