sa GlAo

UBND

TlNH

GIA LA! Dl}C & DAo T~O

CQNG HOA XA HQI CHiT NGHiA vrsr NAM Dqc I~p - TI}' do - Hanh phuc Pleiku, ngay 26 thang 11 nam 2008

V Iv : Huang d~n viet va cham sang kien kinh nghiem

se JLOO

/ SGD&DT

Kinh giri : - Phong Giao due va Dao tao cac huyen, thi xa, thanh ph6 - Cac dan vi tnrc thuoc Sa Giao due va Dao tao Gia Lai
Thuc hien Luat Thi dna, Khen thuong va cac van ban huang
hanh Luat, trong khi cho hirong cua cac cdp co tham quyen, d8 giup cho cac cAp quan ly giao due, cac dan vi tnrong hoc, cac nha giao va can b6 quan ly giao due trong tinh thuan loi trong viec danh gia, x~p loai va viSt sang kien kinh nghiem ( SKKN), S6 Giao due va Dao tao Gia Lai huang d§.n nhu sau : Sang kien : Y ki€n moi, co tac dung Jam cho cong viec tien hanh t6t han. Kinh nghiem : Di€u hi8u bi~t co ducc do ti€p xuc vai thirc t~, do nrng trai. Sang ki@n kinh nghiem : La nhirng diSu hi8u biet rnoi, nhjrng y kien moi co dircc do tung trai, do ti~p xuc voi tai lieu va voi thuc t€ ... , lam cho cong viec diroc tien hanh t6t han . Trong tlnrc tiSn cong tac quan ly giao due, chi dao va giang day, m6i nha giao va can bo quan ly giao due d€u co nhfmg suy nghI va viec lam moi, sang tao . Nhfrng suy nghf va viec him sang tao doduoc ap dung nhieu lc1ntrong thirc te co ket qua t6t; co tac dong tich C1,IC lam nang cao va chuyen bien den chAt hrong, hieu qua cua cong tac chi dao, quan ly, giao due va giang day, boac trong qua trinh thtrc hien chu tnrong, nhiem vu cua cAp tren giao da co nhieu bien phap cai tien, sang tao mang lai thanh cong va nhieu hieu qua t6t . Nhirng viec lam d6 duoc xem la sang kien kinh nghiem.

dan

d~n thi

I . Sang ki~n kinh ngbi~m

II. Djnh hurmg nghien ciru cac tnrong;

dS titi

SKKN nhir sau:

- SKKN vS cong tae quan ly, chi dao, trien khai cac mat hoat dong trong nha - SKKN v6 hoat dong t6 chirc b6i dirong nang cao trinh do chuyen man, nghiep vu cho can bo, giao vien dan vi;

a

- SKKN trong thtrc hi en t6 clnrc hoat dong cac phong hoc bo man, phong thiet bi va d6 dung day hoc, phong thi nghiem; xay dung co So' v~t chftt va t6 chirc hoat dong thu vien, co th1,IC hanh, thuc tap~

sa

- SKKN trong viec tri8n khai, b6i dirong giao vien thuc hien giang day thea chuang trinh va sach giao khoa moi; - SKKN trong t6 chirc hoc 2 buoi/ngay; t6 chirc ban tru trong nha tnrong;

1

Sa goi y mot s6 each viet chu yBu nhu sau: a. so cor y vi: . duy tri SI s6. can cir van thtrc te chi dao viec xet chon.v. quan ly.1C giang day hoac nhiem vu cong tao cua mlnh co kSt qua t6t. .SKKN v~ cai tien v8 noi dung bai giang. cong nhan SKKN cua nhtrng nam qua. va c§n neu qua trinh cac hoat dong nay thea di~n bien thai gian. danh gia cho di~m hoc sinh phil hO'P yeu cAu d6i moi cua nganh va dap irng voi yeu cAu xa hoi. 1 .nhftt la phirong phap sir dung hieu qua cac dB dung day hoc va thi~tbi day hoc hien dai van giang day. Viit thea 16i baa cdo thuc tlCach viet nay kinh nghiem rut fa nr nhfmg thtrc te viec lam C1. each vi~t nay tlnrong ap dung trong viec tbng ketdanh gia kinh nghiem mot each toan dien ct6i voi mot dan vi hoac mot vAn d8 Ion. Viit thea i6i tuong thudt: Theo each nay. giao an men tlr.SKKN trong viec irng dung thanh nru khoa hoc tien tien. Viit duoi hinh thuc t6ng kit kinh nghiem: L6i viSt nay mang tinh tbng hop. hoat dong ngoai gio len lap. hinh thirc nay ap dung trong tnrong hO'P bao cao. c6 tinh sang tao. DiSu chu y6u la thong qua nhimg hoat dong nay.1 th~. 0 phAn cu6i cua bao cao c6 neu fa khai quat nhirng bai hoc kinh nghiem. nang cao chAt hrong day.SKKN v~ noi dung. t6ng ket hoac chuyen d8. phuong phap kiem tra.. giao due va giang day hoac nhiem vu cong tac khac cua minh. tam ly hoc de phan tich.hoc. nguoi viet neu len nhfrng SKI<N" trong chi dao. giao due hoc sinh dan toe thi~u s6 . hoat dong doan th~. MOT . cua giai dean 2 . . .. each thirc quan ly cac hoat dong t~p th~ trong va ngoai gio len lap. lap hoc. nguoi viet phai neu len duoc C1. danh gia. Hinb tbuc vi~t SKKN: Can ctr vao d~c di€m cua tirng cAp hoc.SKKN trong cong tac chu nhiem lap. trinh bay a hoi nghi so... giao d1. kinh nghiem xay dung cac phful mem tin hoc. VIEC VIET SANG KIEN KINH NGHIEM : . thong qua nhtrng hoat dong cu th~. c. phuong phap giang day bo mon. nhAt la linh Vl!C cong nghe thong tin nham nang cao ch~t hrong moi Iinh \!\IC heat dong trong cac don vi. b. khai quat. doi hoi nguoi viet phai dung ly luan v€ giao due hoc. Nhtrng hoat dongduO'c chon phai that di~n hinh. III.V. quan ly. phuc vu cho uoi dung d~ tai da QUQ'c xac dinh. tieu bieu. hO'P ly each hun moi. plnrong phap t6 chirc. danh gia tlnrc t~ giao due..SKKN huy dong hoc sinh dan toc thi~u s6 den tnrong. nganh hoc.1 th~. d€ giai quy8t mot thuc t~ v~ chi 0<[10. sang kien cai hen. .

a Kho khan. la noi dung chu y~u co tinh chAt quyet dinh gia tri toan ban SKKN.. .tnroc va sau khi tac dong cac bien phap chi dao.Ket qua dat diroc va viec ph6 bien irng dung. vS giang day. nhung c~n chon mot v~n dS. as 3. ndi dung cua mot ban sang kiSn kinh nghiem nhu sau ( d~ tham khao) : =Cach thu ohit : M6i SKKN dircc trinh bay cAn co du 3 phAn co ban: . B8 cue. a phdn nay cAn neu ngan gon. dinh huang d~ tap trung moi suy nghi cua minh vao mot vAn dS... hieu qua. nhirng chi k8 dSn nhirng y~u t6 co lien quan tnrc tiSp den hoat dong giao due. Xac dioh dS tai: DS tai giup nguoi viSt xac dinh ro pham vi. oqi dung cua mqt ban SKKN: DS thuan IQ'icho ngiroi viSt sang kiSn kinh nghiem.Nlnrng bien phap giai quyet vAn dS (kho khan. Pharn vi cua d8 tai hep thi vAn d8 viat thtrong sau sac han. quan niem xa hoi.. a) Phdn thu nhdt: Dijt vdn d€ (neu kho khan. hieu qua thdp. phuong tien giao due . chi dao. giao due.. han chS thi nguoi doc khong hi~u tai sao lai co nhirng SKKN. tro ngai. co so v~t chAt. trc ngai. DS tai co the dS c~p den tAt ca cae vAn dS trong nhiing noi dung hoat dong cua dan vi vS qUID Iy. Day la each viSt ph6 bien dfii voi ca nhan.D~t vAn d8 ( kho khan. han chS..v . Cac kho khan. Day cling chinh la ly do chon d8 tai. nhirng phat sinh tir thirc ti~n mot each diSn hinh. Day la loai ySu t6 tnroc tien phai duoc neu ra ill thuc tiSn heat dong cong tac. ) .. han che). cua can bo quan ly va nha giao. Cftn neu tAt ca nhirng bien phap da ap dung trong qua trinh b) Ph6n thu hai: Nhimg bi?n phap giai quyit vdn d€ ho 3 . nhirng co th~ chia thanh 2 loai chinle . v8 cac hoat dong khac . trinh do. tro ngai la co so hun nay sinh nhirng SKKN. + Do ySu t6 chu quan: thuoc vS nhan thirc. Day la yea t6 co him.. bien phap neu phftn sau. So gioi thi~u 02 each b6 C\lC. tro ngai. giang day va chi dao. ) . + Do ySu t6 khach quan: loai nay co th~ co nhieu. hieu qua con thAp trong thuc ti~n thuong co nhiSu loai. hieu '1Ua. tro ngai. khong nen viSt ca mot v~ d~ IOn va qua rong.v. .. trc ngai. Khong neu nhtrng kho khan. Ba ph~n tren cling la ba thanh phAn cAu tao noi dung ban SKKN. 2. mot khfa canh sau sac nhdt viSt. giang day. giao due. quan Iy cua mlnh nhu moi tnrong giao due. quan ly. cAn chon loc nhtrng kho khan.. Tom lai. tro ngai. nang hrc. quan niem .

*Cach thu. chinh tri.c cua ten tac gia.b. + Cu6i bai vi~t co ho. M6i tai lieu tham khao diroc vi~t thea ten tac gia. ro rang. tro ngai nhung phai ap dung rAt nhieu bien phap cung mot luc moi khac phuc dircc. nha xuAt ban. + Neu di€n bi~n cua qua trinh tac dong cac bien phap. hO'P ly.. nhung phai cu th~. ) + Tai lieu tham khao : Tai lieu tham khao diroc sAp x~p thea thir nr a. giao due va giang day. . + Tac dung d6i voi thuc t~ va gia tri v€ cac mat (giao due. quan ly. Co th~ neu nhirng bien phap dd ap dung rna khong thanh cong d~ rut kinh nghiem.. ten tai lieu tham khao ( in chit nghieng). nam xuAt ban. Tinh thuyet phuc cua ban SKKN chu y~u do noi dung phan nay quyet dinh. 2006 + Tac gia ding c~ ghi muc luc van cu6i d€ tai de ngiroi doc d~ thea doi.Ly do v€ mat ly luan 4 . ph6i hop voi nhiem vu cong tac cua ngiroi vi~t SKKN.. Van hoa. kinh t~. Co nhieu tnrong hop chi co mot kho khan.ti~n hanh cac hoat dong chi dao. NXB . ) Trong ph~n nay cAn neu ro ly do chon d€ tai d€ xem xet : . tro ngai. Trong toan bo ban SKKN thi ph~n nay la trong tam. Yeu c~u cua phan nay la lam sao cho nguoi doc hinh dung duoc each lam thea mot trinh tu nhat dinh. + Tac dong cua bien phap (thanh cong hay thAt bai. k~t qua d~n mire nao).Nguyen Van A. ten. Trong phan nay phai neu that cu th~ qua trinh va each giai quyet nrng kho khan. la y~u t6 cu6i cung xac nhan gia tri cua SKKN. 2005 . nin. M6i bien phap cAn neu ro: + Co sa d~ d€ ra nhiing bien phap Ay. NXB . Tuy khong phai la phan trong tam cua ban SKKN nhung lai la noi dung c~n thi~t khong th~ thieu diroc. K~t qua co th~ neu a nhieu dang khac nhau: + S6 lieu cu th~ (nen th6ng ke hoac s6 lieu so sanh tnroc va sau khi ap dung bien phap) + Nhirng bieu hien cu the. hoac mot s6 vAn d€ chung . Do la can err d~ chirng minh nhirng bien phap dfi ap dung tren la dung.Nguyen Van B. xfi hoi.. chit ky cua tac gia. Kinh tJ.hai : Phin 1 : I)~t vin d~ ( hoac rna d~u hoac tong quan. c) Ph&n thu ba: Kit qua va viec phd biin teng dung n6i dung vao thuc Phan nay c~ neu that ngan gon. Thi du : .

. so sanh ..D6i nrong nghien ciru ( nam dau") . rut ra tit sang kien kinh nghiem. hieu qua cong viec cao han . chuang 3 v.Ban chAt cAn duoc him ro cua sir v~t ( la gi?) . S6 trang duoc danh g6c dtroi phi a ben phai trang.. Cac k~t qua cu thS clnmg minh ch~t hrong.. 3 . " " Ph"an nay can neu : . dinh I~ tren 3cm.. chuang 2.. Vi~t thanh doan luan du cac y neu tren rna khong phai gach dAu dong tra loi cac goi y do. ( a lap! kh5i! tnrong/quan/huyen . a 5 . co giao due chua d5i nrong nghien ciru . 1~ trai 3. t6ng k~t kinh nghiem ( muc tieu. font Unicode ki~u chit Times New Roman. ) 3 .. V~ hinh tb. mot s5 bien phap... ( thai gian nghien ciru trong bao lau? Khi nao bdt dAu. PhAn 1 chi nen vi~t khong qua 2 trang. Phfto 3 .5cm. t6ng k~t kinh nghiem ( dia phirong.Giai han v€ khong gian cua d5i urong khao sat . Van ban c§n danh may vi tinh. hoac cAn thiet . v .Chon phirong phap nghien ciru nao ( nhir th~ nao") . duoc in 01 mat tren giAy trang kh6 gidy A4 ( 210x 297).Phan tich thtrc trang vAn de nghien ciru.Xac dinh muc dich nghien ciru (dS him gi) .Nhtrng ket luan quan trong nhAt cua toan b6 sang kien kinh nghiem. (PhAn 3 chi nen viet khong qua 2 trang). v .. y nghia cua vAn d~) 2 .Cac kien nghi quan trong nhAt duoc de xuat.Pham vi va k~ hoach nghien ciru .Ly do hra chon v~ nang lire nghien ciru cua tac gia .. v. s5 lieu minh hoa. hieu qua cong viec cao han tnroc ( bang t6ng hop k~t qua. ) : 1 ..Ly do v~ thtrc ti~n . 2 . 1 .Slines ... l~ phai 2cm. size 14. nhtrng each giai quyet.. d5i chieu.Co ly luan cua vAn de nghien CUu. ..) . diroi 2cm. N6i chung khong nen qua day( t5i da 20 trang mot). khi nao k~t thuc? ) . mot s5 trng dung. dan dong d~t ch~ do 1.Y nghia quan trong nhAt.K~t lu~o vaki~o nghi 4 .rc : T~t ca diroc dong thanh tap.Mo ta cac giai phap ( he giai phap.. Phftn 2 : Nqi dung PhAn nay thirong trinh bay 03 vAn de Ian ( co thS goi la cac chuang : chuang 1.Ly do v~ tinh cAp thiet. da su dung nham lam cho chdt hrong. ) (ph in II chi nen vi~t khong qua 5-7 trang) a so a so a . mot 56 d6i moi . ) rna tac gia da thuc hien.

lC (nBu co) khong 6 cuoi trang. do dai thich hop. hAp d~. c . khong go ep. cac bien phap d6 phai: .. CACH DANH GIA vA XET CHQN SKKN: giao due.Ten chuang. . sinh Iy cua hoc sinh.Bia chinh phai ghi cac muc : ten sang kien kinh nghiem.Phil hO'P voi nguyen t~c va phirong cham giao due. . tinh hieu qua. hop )y. di8n dat truyen cam. trong d6 danh gia cao pheln tlur hai ( phAn bien phap). clnrc vu. muc ( n~u co) khong diroc viSt uit. chu tnrong giao due va dao tao cua Dang va Nha mroc. cu the. van phong khoa hoc (thuang diroc sir dung 6 the bi dong). don vi. Til each d~t vAn d6 tren. xSp 10.Phil hO'P voi d~c diSm tam ly. . VS oqi dung: a) Mot ban SKKN celn dam bao co du 3 phdn co ban da: neu tren. khai quat. dan vi. Trinh bay khach quan kSt qua nghien ciru. tung co quan.Ten phan.Ten chuang (neu co) b{it buoc 6 dAu trang.Phil hop voi duong 16i. giao due va giang day. xBp loai. dan vi cong taco .1i SKKN celn dU<. Tinh khoa hoc cua m6i ban SKKN the hien 6 cac bien phap giai quyet. tranh thS hien tinh cam d6i voi d6i nrong nghien ciru. dan toc. chuang ( n~u co) each dong 1. xet chon va xSp loai mot ban SKKN cAn can cu van tieu chuAn xBp loai. MBi cAp quan ly + Tinh khoa hoc: day la yeu cAu co ban cua mot ban SKKN.Ten ti~u IDl.1C danh gia tren cac mat sau: 1. noi dung giao due thea nrng cAp hoc. ho va ten ngiroi viet sang kiSn kinh nghiem. tnrong hoc d6u phai thanh l~p Hoi dang khoa hoc cua cAp minh do thu tnrong don vi quyet dinh . Tdt ca cac SKKN deu phai diroc Hoi d6ng khoa hoc cAp tnrong. b) Noi dung cua ban SKKN phai dam bao 4 tinh chAt chu ySu la: tinh kboa hoc. Khi danh gia. Can cu van tac dung cua SKKN d6i voi thirc tS cong tac chi dao. tinh ph6 bien. noi dung cua mot ban SKKN da: duoc quy dinh neu tren.5 . can d6i tirng noi dung. sinh vien. viec xet chon. gioi tinh. "lieu" kSt qua. quan ly. 6 . d6i chieu voi yeu cAu. IV. c§p co s6 danh gia. ngay thang nam sinh.Phil hop voi yeu cAu.Trinh bay h~ th6ng. . tinh sang tao. ..

Loai khong dat yeu cAu : duoi 10 di~m (tnrong hO'P khong dat yeu cAu co th~ d€ nghi vi€t lai thea y ki€n gop y cua Hoi dang).Loai dat yeu cAu : Til 10 di~m d8n 13.Loai t6t : Til 17 di~m d€n 20 di~m .+ Tinh sang tao: day cfing la y8u t6 co ban cua mot ban SKKN. Do do.Tinh chinh xac cua cac kSt qua quan sat hoac thi nghiem : 5 di€m . vi qua do nguoi vi8t SKKN da: bi8t v~ dung mot each linh hoat. nSu th~y th~t c~n thiSt thi hoi a 7 .Tinh ph6 bi€n ( pham vi irng dung) : 5 di~m T6ng cong : 20 di~m b . sang kiSn cua minh VaG nhiem V1. sa hop (theo quy chS cua Hoi dAng quy dinh) d~ . cong nhan. hoan canh giao due dia plnrong rna v§n dam bao duoc yeu cAn khoa hoc cua qua trinh thtrc hien nhiem vu. truong hoc): . .l hoat dong cua mlnh phil hop voi di6u kien.Danh gia xSp loai chung cua HOi dAng se can ctr vao danh gia cua rung thanh vien Hoi dAng va quyet dinh x€p loai thea s6 di~m neu tren. a phfrn tren VS each daoh gia va xSp ImJi : a .Hoi dAng khoa hoc chu yeu dtra VaG ban SKKN d~ danh gia xSp loai SKKN. + Tieu chi danh gia : .Hoi dAng khoa hoc co danh gia. Trinh n.each daoh gia : + Thang di~m : 20 di~m.Tinh hieu qua: 5 di€m .Ca nhan viSt SKKN nop cho Hoi dAng khoa hoc tai dan vi d~ d€ nghi xet cong nhan.5 di~m . xet va cip giiy cdng ohio: a .Loai kha : Til 14 di~m dSn 16.5 di~m . Tuy nhien mot vai tnrong hO'P dac biet. 3. sang tao. v~hinh thirc: Dam bao cac yeu cAu v€ hinh thirc da: neu 2. Ddi voi H(Ji d6ng cap co sa (dan vt. le dSn 0.Tinh moi trong khoa hoc su pham ( sang tao) : 5 di~m .5 di~m. a c. khi danh gia cAn h8t sire tran trong nhfrng bien phap sang tao du la nho. .Muc danh gia : .

cong nhan SKKN thee dS nghi cua Hoi dAng hoac co quan quan 1y giao due cftp duoi .Sach tham khao. ve a sa 8 . trong cac tap chi chuyen nganh (boac d§ bao thanh cong hoi d&ng khoa hoc tl'r cAp nganh tro len) thi c6 the baa cao d€ hoi d6ng khoa hoc ella co th~ xern xet va quyet dinh thay cho ( boac xem nhu ) 1 sang kien kinh nghiem. thi xii. miSn viec trinh bay mang tinh thuyet phuc. nhung sang kien kinh nghiem d6 phai QUQ'c Hoi ddng c~p duoi thfun dinh.d6ng co th~ moi ngiroi vi~t SKKN trinh bay them hoac giai thich ro them mot s6 chi tiSt tnroc hOi d6ng. b. Chu tich Hoi d6ng khoa hoc cua co quan. la di8u kien tham gia cac hoi till (se do diSu Ie tirng hoi thi quy dinh).. dan vi dS nghi thu tnrong don vi cAp giAy cong nhan dS tai SKKN cho ca nhan. sang ki€n kinh nghiem d.Rieng d6i voi cac d~ tai. cong trinh nghien ciru khoa hoc cac cAp diroc thirc hien thee ·cac quy dinh hi hanh cua nha mroc. ~ sa de sa . danh gia xBp loai va d§ duoc phd biSn. giao vien co tham gia bien soan ( hoac . giAy khen.10 .c thu thi viec trinh bay khong nhAt thiet phai thea mfiu nay. . . trien khai irng dung trong pham vi huyen tro len( d6i voi ca nhan true thuoc huyen. 01 sang ki~n kinh nghiem chi co gift tri d~ binh xet thi dua. khen thirong trong 01 nam hoc. thanh ph6) va pham vi dan vi tnrong ( d6i voi cac ca nhan thu6e dan vi true thuoc Sa).Dao t. tham gia nhom nghien ciru) cac loai hinh sau day : . Viec xet thfun dinh va cong nhan cua Hoi dang cAp tren ciing van dung tuong W nhu d6i voi cAp co so.Gifty cong nhan SKKN la co d~ cac dan vi xet binh chon cac danh hieu thi dua khen tlnrong cac c~p (chien S1 thi dua cAp co sa. thi xa. . en Tren day la huang dfuI chung. tMm dinh.Can cu kSt qua danh gia xep loai cua Hoi d6ng khoa hoc.Cong trinh ( hoac dS tID) nghien cuu khoa hoc da duoc cdng be.Truong ho-p ban SKKN cua t~p th~ (co tir 2 ngiroi tro len cung tham gia thirc hien SKKN) thi chu tich hoi d6ng se xem xet quyet dinh cftp gifty clnrng nhan cho ca nhan nao c6 SKKN.j. D6i voi H(Ji tl8ng cap tren: Hoi d6ng khoa hoc cAp tren se hop xet.IC t€ co nhtrng cai ti€n. chien S1 thi dua cAp tinh. . phuc vu cho cong tac giao due ( da xuAt ban). nSu can bo. Hoi dBng ella SO' xet d6i vci nghi cua Hoi d6ng cAp co i:J dan vi tnrong hoc true thuoc Sa va Hoi d6ng cAp huyen. Trang cling nam hoc. Thl. thanh ph6 . Mot nguoi co th~ eo nhieu SKKN. Hoi d6ng eAp Phong Giao due va Dao tao xet d6i voi d€ nghi cua Hoi d6ng cAp co so (y cac dan vi true thuoc Phong Giao due . bang khen cac c~p).

Trang qua trinh tri~n lchai thuc hien. PHOGIAMDOC Kiem Chit tich HQi ~~~a hoc nganh GD&DT 6. sang ki€n kinh nghiern giao due dia phtrong. cac can bQ quan Iy va nha giao trong tinh tich cue tham gia. '_ C l' 9 .Nhu tren. dan vi tnrong hoc. Yeu cAu cac c~p quan ly giao due. -Luu VP. GIAM DOC NlIi_nhQ-n: . cAn phan anh v@ S6 dS dircc huang dfut hoac di@u chinh huang d§n nay cho phil de a KT.hQ1). ph6 bien va huang irng phat huy phong trao thi dua vi€t cai tien. co v~n gi chua ro. dan vi minh.

. .Clurc vu va dan vi cong tac : .. Nguai vi~t cai ti~n..Trinh do chuyen mon nghiep vu : 3...TV do ....ngay .Ho va ten: . ..HtlDh phuc PDIEU BAND GIA..T NAM BQc lip ..~ ~ . thang .. Ten d~ tai cai ti~n. HOI DONG KHOA HOC CQNG HOA xA HQI CHiT NGDiA VJt. - .. XEP LO~I SANG KIEN KIND NGHI¥M 1 . narn 200 . . Ngiroi danh gia : .. sang ki~n kinh nghiem 2 . .Nhiem vu chinh dang dam nhan: . sang ki8n kinh nghiem : .Chirc vu : Don vi .... '...Nhiern vu duoc phan cong trong lIDKH: Noi dung danh gia N_Q_I UNG BANH GIA D Nh~n xet diem Tinh moi trong khoa hoc su pharn (sang tao) thi nghiern Tinh chinh xac cua cac k~t qua quan sat hoac Tinh hieu qua . Ngiroi danh gia 10 ...... Tinh pho bien (Pham vi teng dung) Tang sa difm X~p loai chung : ...Ho va ten: hoc vi ..