P. 1
SKKN

SKKN

|Views: 83|Likes:
Được xuất bản bởihai_chuprong8276

More info:

Published by: hai_chuprong8276 on Jul 15, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2011

pdf

text

original

sa GlAo

UBND

TlNH

GIA LA! Dl}C & DAo T~O

CQNG HOA XA HQI CHiT NGHiA vrsr NAM Dqc I~p - TI}' do - Hanh phuc Pleiku, ngay 26 thang 11 nam 2008

V Iv : Huang d~n viet va cham sang kien kinh nghiem

se JLOO

/ SGD&DT

Kinh giri : - Phong Giao due va Dao tao cac huyen, thi xa, thanh ph6 - Cac dan vi tnrc thuoc Sa Giao due va Dao tao Gia Lai
Thuc hien Luat Thi dna, Khen thuong va cac van ban huang
hanh Luat, trong khi cho hirong cua cac cdp co tham quyen, d8 giup cho cac cAp quan ly giao due, cac dan vi tnrong hoc, cac nha giao va can b6 quan ly giao due trong tinh thuan loi trong viec danh gia, x~p loai va viSt sang kien kinh nghiem ( SKKN), S6 Giao due va Dao tao Gia Lai huang d§.n nhu sau : Sang kien : Y ki€n moi, co tac dung Jam cho cong viec tien hanh t6t han. Kinh nghiem : Di€u hi8u bi~t co ducc do ti€p xuc vai thirc t~, do nrng trai. Sang ki@n kinh nghiem : La nhirng diSu hi8u biet rnoi, nhjrng y kien moi co dircc do tung trai, do ti~p xuc voi tai lieu va voi thuc t€ ... , lam cho cong viec diroc tien hanh t6t han . Trong tlnrc tiSn cong tac quan ly giao due, chi dao va giang day, m6i nha giao va can bo quan ly giao due d€u co nhfmg suy nghI va viec lam moi, sang tao . Nhfrng suy nghf va viec him sang tao doduoc ap dung nhieu lc1ntrong thirc te co ket qua t6t; co tac dong tich C1,IC lam nang cao va chuyen bien den chAt hrong, hieu qua cua cong tac chi dao, quan ly, giao due va giang day, boac trong qua trinh thtrc hien chu tnrong, nhiem vu cua cAp tren giao da co nhieu bien phap cai tien, sang tao mang lai thanh cong va nhieu hieu qua t6t . Nhirng viec lam d6 duoc xem la sang kien kinh nghiem.

dan

d~n thi

I . Sang ki~n kinh ngbi~m

II. Djnh hurmg nghien ciru cac tnrong;

dS titi

SKKN nhir sau:

- SKKN vS cong tae quan ly, chi dao, trien khai cac mat hoat dong trong nha - SKKN v6 hoat dong t6 chirc b6i dirong nang cao trinh do chuyen man, nghiep vu cho can bo, giao vien dan vi;

a

- SKKN trong thtrc hi en t6 clnrc hoat dong cac phong hoc bo man, phong thiet bi va d6 dung day hoc, phong thi nghiem; xay dung co So' v~t chftt va t6 chirc hoat dong thu vien, co th1,IC hanh, thuc tap~

sa

- SKKN trong viec tri8n khai, b6i dirong giao vien thuc hien giang day thea chuang trinh va sach giao khoa moi; - SKKN trong t6 chirc hoc 2 buoi/ngay; t6 chirc ban tru trong nha tnrong;

1

giao due hoc sinh dan toe thi~u s6 . doi hoi nguoi viet phai dung ly luan v€ giao due hoc. nguoi viet neu len nhfrng SKI<N" trong chi dao. cua giai dean 2 . plnrong phap t6 chirc. phuong phap giang day bo mon. nguoi viet phai neu len duoc C1. c6 tinh sang tao. DiSu chu y6u la thong qua nhimg hoat dong nay. each vi~t nay tlnrong ap dung trong viec tbng ketdanh gia kinh nghiem mot each toan dien ct6i voi mot dan vi hoac mot vAn d8 Ion. danh gia tlnrc t~ giao due. giao d1. sang kien cai hen. danh gia cho di~m hoc sinh phil hO'P yeu cAu d6i moi cua nganh va dap irng voi yeu cAu xa hoi.v. can cir van thtrc te chi dao viec xet chon. each thirc quan ly cac hoat dong t~p th~ trong va ngoai gio len lap.. Hinb tbuc vi~t SKKN: Can ctr vao d~c di€m cua tirng cAp hoc.. III. .SKKN trong cong tac chu nhiem lap. 1 . hO'P ly each hun moi. hoat dong doan th~. giao due va giang day hoac nhiem vu cong tac khac cua minh. Sa goi y mot s6 each viet chu yBu nhu sau: a.V. VIEC VIET SANG KIEN KINH NGHIEM : . Nhtrng hoat dongduO'c chon phai that di~n hinh. khai quat. . b. hoat dong ngoai gio len lap.. . nganh hoc. 0 phAn cu6i cua bao cao c6 neu fa khai quat nhirng bai hoc kinh nghiem. cong nhan SKKN cua nhtrng nam qua. phuc vu cho uoi dung d~ tai da QUQ'c xac dinh. c. nhAt la linh Vl!C cong nghe thong tin nham nang cao ch~t hrong moi Iinh \!\IC heat dong trong cac don vi. duy tri SI s6.SKKN v~ noi dung. tam ly hoc de phan tich. phuong phap kiem tra. nang cao chAt hrong day. danh gia. .SKKN v~ cai tien v8 noi dung bai giang.. Viit thea i6i tuong thudt: Theo each nay. kinh nghiem xay dung cac phful mem tin hoc.1C giang day hoac nhiem vu cong tao cua mlnh co kSt qua t6t. t6ng ket hoac chuyen d8. thong qua nhtrng hoat dong cu th~.. Viit thea 16i baa cdo thuc tlCach viet nay kinh nghiem rut fa nr nhfmg thtrc te viec lam C1.SKKN trong viec irng dung thanh nru khoa hoc tien tien. hinh thirc nay ap dung trong tnrong hO'P bao cao.1 th~.hoc.nhftt la phirong phap sir dung hieu qua cac dB dung day hoc va thi~tbi day hoc hien dai van giang day. quan ly. trinh bay a hoi nghi so. MOT . so cor y vi: . giao an men tlr. lap hoc. tieu bieu. quan ly.SKKN huy dong hoc sinh dan toc thi~u s6 den tnrong.1 th~. Viit duoi hinh thuc t6ng kit kinh nghiem: L6i viSt nay mang tinh tbng hop. va c§n neu qua trinh cac hoat dong nay thea di~n bien thai gian. d€ giai quy8t mot thuc t~ v~ chi 0<[10.

nhirng co th~ chia thanh 2 loai chinle . trinh do.. Ba ph~n tren cling la ba thanh phAn cAu tao noi dung ban SKKN. cua can bo quan ly va nha giao. trc ngai. v8 cac hoat dong khac . ) . hieu '1Ua. trc ngai.Nlnrng bien phap giai quyet vAn dS (kho khan. Khong neu nhtrng kho khan. dinh huang d~ tap trung moi suy nghi cua minh vao mot vAn dS.. vS giang day.. Pharn vi cua d8 tai hep thi vAn d8 viat thtrong sau sac han. Day la yea t6 co him. giao due. as 3. Cac kho khan. ) . cAn chon loc nhtrng kho khan. So gioi thi~u 02 each b6 C\lC. tro ngai. quan Iy cua mlnh nhu moi tnrong giao due. 2. tro ngai la co so hun nay sinh nhirng SKKN. quan niem . chi dao. hieu qua.. mot khfa canh sau sac nhdt viSt. a phdn nay cAn neu ngan gon. quan ly.v. nhung c~n chon mot v~n dS.Ket qua dat diroc va viec ph6 bien irng dung. co so v~t chAt. + Do ySu t6 khach quan: loai nay co th~ co nhieu. tro ngai. nhirng phat sinh tir thirc ti~n mot each diSn hinh. Cftn neu tAt ca nhirng bien phap da ap dung trong qua trinh b) Ph6n thu hai: Nhimg bi?n phap giai quyit vdn d€ ho 3 . hieu qua thdp. DS tai co the dS c~p den tAt ca cae vAn dS trong nhiing noi dung hoat dong cua dan vi vS qUID Iy.. + Do ySu t6 chu quan: thuoc vS nhan thirc. han chS thi nguoi doc khong hi~u tai sao lai co nhirng SKKN. . ndi dung cua mot ban sang kiSn kinh nghiem nhu sau ( d~ tham khao) : =Cach thu ohit : M6i SKKN dircc trinh bay cAn co du 3 phAn co ban: . giang day va chi dao. Xac dioh dS tai: DS tai giup nguoi viSt xac dinh ro pham vi. oqi dung cua mqt ban SKKN: DS thuan IQ'icho ngiroi viSt sang kiSn kinh nghiem. Day la loai ySu t6 tnroc tien phai duoc neu ra ill thuc tiSn heat dong cong tac. giang day. Tom lai. tro ngai. tro ngai.. a Kho khan. phuong tien giao due . nhirng chi k8 dSn nhirng y~u t6 co lien quan tnrc tiSp den hoat dong giao due. hieu qua con thAp trong thuc ti~n thuong co nhiSu loai. quan niem xa hoi. Day la each viSt ph6 bien dfii voi ca nhan. bien phap neu phftn sau. la noi dung chu y~u co tinh chAt quyet dinh gia tri toan ban SKKN. B8 cue.. Day cling chinh la ly do chon d8 tai. khong nen viSt ca mot v~ d~ IOn va qua rong.tnroc va sau khi tac dong cac bien phap chi dao. . a) Phdn thu nhdt: Dijt vdn d€ (neu kho khan.v . han che). giao due.. han chS.D~t vAn d8 ( kho khan.. nang hrc..

Nguyen Van B.Ly do v€ mat ly luan 4 . c) Ph&n thu ba: Kit qua va viec phd biin teng dung n6i dung vao thuc Phan nay c~ neu that ngan gon.. + Tac dong cua bien phap (thanh cong hay thAt bai. ten tai lieu tham khao ( in chit nghieng). 2005 . Tinh thuyet phuc cua ban SKKN chu y~u do noi dung phan nay quyet dinh. Thi du : .c cua ten tac gia. quan ly. xfi hoi. M6i bien phap cAn neu ro: + Co sa d~ d€ ra nhiing bien phap Ay. NXB . k~t qua d~n mire nao). . ten. nin.. Trong phan nay phai neu that cu th~ qua trinh va each giai quyet nrng kho khan.b. Co nhieu tnrong hop chi co mot kho khan.. + Cu6i bai vi~t co ho. NXB . nha xuAt ban. kinh t~. hO'P ly. 2006 + Tac gia ding c~ ghi muc luc van cu6i d€ tai de ngiroi doc d~ thea doi. chit ky cua tac gia. nam xuAt ban.ti~n hanh cac hoat dong chi dao. Van hoa. Yeu c~u cua phan nay la lam sao cho nguoi doc hinh dung duoc each lam thea mot trinh tu nhat dinh. tro ngai. Do la can err d~ chirng minh nhirng bien phap dfi ap dung tren la dung. Tuy khong phai la phan trong tam cua ban SKKN nhung lai la noi dung c~n thi~t khong th~ thieu diroc. Trong toan bo ban SKKN thi ph~n nay la trong tam. nhung phai cu th~. *Cach thu.hai : Phin 1 : I)~t vin d~ ( hoac rna d~u hoac tong quan. + Neu di€n bi~n cua qua trinh tac dong cac bien phap. tro ngai nhung phai ap dung rAt nhieu bien phap cung mot luc moi khac phuc dircc. ph6i hop voi nhiem vu cong tac cua ngiroi vi~t SKKN.Nguyen Van A. K~t qua co th~ neu a nhieu dang khac nhau: + S6 lieu cu th~ (nen th6ng ke hoac s6 lieu so sanh tnroc va sau khi ap dung bien phap) + Nhirng bieu hien cu the. chinh tri. M6i tai lieu tham khao diroc vi~t thea ten tac gia. hoac mot s6 vAn d€ chung . la y~u t6 cu6i cung xac nhan gia tri cua SKKN. ) Trong ph~n nay cAn neu ro ly do chon d€ tai d€ xem xet : .. ) + Tai lieu tham khao : Tai lieu tham khao diroc sAp x~p thea thir nr a. ro rang. Kinh tJ. + Tac dung d6i voi thuc t~ va gia tri v€ cac mat (giao due. giao due va giang day. Co th~ neu nhirng bien phap dd ap dung rna khong thanh cong d~ rut kinh nghiem.

nhtrng each giai quyet.Ly do v~ thtrc ti~n ...Y nghia quan trong nhAt.Nhtrng ket luan quan trong nhAt cua toan b6 sang kien kinh nghiem. ) (ph in II chi nen vi~t khong qua 5-7 trang) a so a so a . v . mot s5 bien phap.Ban chAt cAn duoc him ro cua sir v~t ( la gi?) . dan dong d~t ch~ do 1. v.rc : T~t ca diroc dong thanh tap. hoac cAn thiet .D6i nrong nghien ciru ( nam dau") .Giai han v€ khong gian cua d5i urong khao sat .. hieu qua cong viec cao han tnroc ( bang t6ng hop k~t qua. khi nao k~t thuc? ) . N6i chung khong nen qua day( t5i da 20 trang mot).Phan tich thtrc trang vAn de nghien ciru. hieu qua cong viec cao han .Chon phirong phap nghien ciru nao ( nhir th~ nao") .. 1~ trai 3. co giao due chua d5i nrong nghien ciru . 3 .Ly do hra chon v~ nang lire nghien ciru cua tac gia .Pham vi va k~ hoach nghien ciru ..5cm. t6ng k~t kinh nghiem ( muc tieu. ( a lap! kh5i! tnrong/quan/huyen . a 5 .Xac dinh muc dich nghien ciru (dS him gi) ...Cac kien nghi quan trong nhAt duoc de xuat. diroi 2cm.. duoc in 01 mat tren giAy trang kh6 gidy A4 ( 210x 297).Slines . v . S6 trang duoc danh g6c dtroi phi a ben phai trang. ) : 1 ... ( thai gian nghien ciru trong bao lau? Khi nao bdt dAu. size 14. Phftn 2 : Nqi dung PhAn nay thirong trinh bay 03 vAn de Ian ( co thS goi la cac chuang : chuang 1... chuang 3 v. d5i chieu.. mot s5 trng dung. Phfto 3 .. rut ra tit sang kien kinh nghiem. ) 3 . l~ phai 2cm. PhAn 1 chi nen vi~t khong qua 2 trang.Co ly luan cua vAn de nghien CUu.Mo ta cac giai phap ( he giai phap. Vi~t thanh doan luan du cac y neu tren rna khong phai gach dAu dong tra loi cac goi y do. " " Ph"an nay can neu : . Van ban c§n danh may vi tinh. ) rna tac gia da thuc hien. 1 . 2 . s5 lieu minh hoa. Cac k~t qua cu thS clnmg minh ch~t hrong.K~t lu~o vaki~o nghi 4 . t6ng k~t kinh nghiem ( dia phirong. y nghia cua vAn d~) 2 . mot 56 d6i moi .. chuang 2... V~ hinh tb. font Unicode ki~u chit Times New Roman.Ly do v~ tinh cAp thiet. da su dung nham lam cho chdt hrong. . dinh I~ tren 3cm. so sanh . (PhAn 3 chi nen viet khong qua 2 trang).) .

Til each d~t vAn d6 tren. noi dung cua mot ban SKKN da: duoc quy dinh neu tren. c ..Phil hop voi yeu cAu.Bia chinh phai ghi cac muc : ten sang kien kinh nghiem. Trinh bay khach quan kSt qua nghien ciru. can d6i tirng noi dung. ho va ten ngiroi viet sang kiSn kinh nghiem.Phil hO'P voi d~c diSm tam ly. d6i chieu voi yeu cAu. don vi. . VS oqi dung: a) Mot ban SKKN celn dam bao co du 3 phdn co ban da: neu tren. Khi danh gia. xSp 10. MBi cAp quan ly + Tinh khoa hoc: day la yeu cAu co ban cua mot ban SKKN. Can cu van tac dung cua SKKN d6i voi thirc tS cong tac chi dao. ngay thang nam sinh. cac bien phap d6 phai: .1C danh gia tren cac mat sau: 1. trong d6 danh gia cao pheln tlur hai ( phAn bien phap). dan vi cong taco . muc ( n~u co) khong diroc viSt uit. Tinh khoa hoc cua m6i ban SKKN the hien 6 cac bien phap giai quyet. sinh vien. tranh thS hien tinh cam d6i voi d6i nrong nghien ciru. chu tnrong giao due va dao tao cua Dang va Nha mroc. sinh Iy cua hoc sinh.Ten chuang.5 . hAp d~. hop )y. Tdt ca cac SKKN deu phai diroc Hoi d6ng khoa hoc cAp tnrong. tnrong hoc d6u phai thanh l~p Hoi dang khoa hoc cua cAp minh do thu tnrong don vi quyet dinh .Ten chuang (neu co) b{it buoc 6 dAu trang. clnrc vu.Phil hO'P voi nguyen t~c va phirong cham giao due. . c§p co s6 danh gia. do dai thich hop. van phong khoa hoc (thuang diroc sir dung 6 the bi dong). di8n dat truyen cam. cu the. IV. "lieu" kSt qua. tinh ph6 bien.Ten ti~u IDl.Trinh bay h~ th6ng. . tung co quan. khong go ep.1i SKKN celn dU<. tinh sang tao. viec xet chon.Ten phan. . chuang ( n~u co) each dong 1. giao due va giang day. gioi tinh. b) Noi dung cua ban SKKN phai dam bao 4 tinh chAt chu ySu la: tinh kboa hoc.. khai quat. 6 .Phil hop voi duong 16i. dan toc. CACH DANH GIA vA XET CHQN SKKN: giao due. xBp loai. xet chon va xSp loai mot ban SKKN cAn can cu van tieu chuAn xBp loai. . dan vi. tinh hieu qua. quan ly.lC (nBu co) khong 6 cuoi trang. noi dung giao due thea nrng cAp hoc.

Loai t6t : Til 17 di~m d€n 20 di~m .Tinh ph6 bi€n ( pham vi irng dung) : 5 di~m T6ng cong : 20 di~m b .Danh gia xSp loai chung cua HOi dAng se can ctr vao danh gia cua rung thanh vien Hoi dAng va quyet dinh x€p loai thea s6 di~m neu tren.each daoh gia : + Thang di~m : 20 di~m. le dSn 0. Do do.Muc danh gia : .Ca nhan viSt SKKN nop cho Hoi dAng khoa hoc tai dan vi d~ d€ nghi xet cong nhan.5 di~m. . v~hinh thirc: Dam bao cac yeu cAu v€ hinh thirc da: neu 2. sang kiSn cua minh VaG nhiem V1. Tuy nhien mot vai tnrong hO'P dac biet. khi danh gia cAn h8t sire tran trong nhfrng bien phap sang tao du la nho. hoan canh giao due dia plnrong rna v§n dam bao duoc yeu cAn khoa hoc cua qua trinh thtrc hien nhiem vu. + Tieu chi danh gia : . sang tao.+ Tinh sang tao: day cfing la y8u t6 co ban cua mot ban SKKN.5 di~m . xet va cip giiy cdng ohio: a . cong nhan.l hoat dong cua mlnh phil hop voi di6u kien.Tinh hieu qua: 5 di€m .5 di~m .Loai khong dat yeu cAu : duoi 10 di~m (tnrong hO'P khong dat yeu cAu co th~ d€ nghi vi€t lai thea y ki€n gop y cua Hoi dang). a phfrn tren VS each daoh gia va xSp ImJi : a .Tinh moi trong khoa hoc su pham ( sang tao) : 5 di~m . vi qua do nguoi vi8t SKKN da: bi8t v~ dung mot each linh hoat.Loai kha : Til 14 di~m dSn 16. truong hoc): . 3. Ddi voi H(Ji d6ng cap co sa (dan vt. a c. nSu th~y th~t c~n thiSt thi hoi a 7 .Loai dat yeu cAu : Til 10 di~m d8n 13.Hoi dAng khoa hoc chu yeu dtra VaG ban SKKN d~ danh gia xSp loai SKKN. .Hoi dAng khoa hoc co danh gia. Trinh n.Tinh chinh xac cua cac kSt qua quan sat hoac thi nghiem : 5 di€m . sa hop (theo quy chS cua Hoi dAng quy dinh) d~ .

~ sa de sa . tMm dinh. chien S1 thi dua cAp tinh. Thl. la di8u kien tham gia cac hoi till (se do diSu Ie tirng hoi thi quy dinh). Viec xet thfun dinh va cong nhan cua Hoi dang cAp tren ciing van dung tuong W nhu d6i voi cAp co so. bang khen cac c~p). nSu can bo.j.Truong ho-p ban SKKN cua t~p th~ (co tir 2 ngiroi tro len cung tham gia thirc hien SKKN) thi chu tich hoi d6ng se xem xet quyet dinh cftp gifty clnrng nhan cho ca nhan nao c6 SKKN.Cong trinh ( hoac dS tID) nghien cuu khoa hoc da duoc cdng be. 01 sang ki~n kinh nghiem chi co gift tri d~ binh xet thi dua. khen thirong trong 01 nam hoc. Trang cling nam hoc.d6ng co th~ moi ngiroi vi~t SKKN trinh bay them hoac giai thich ro them mot s6 chi tiSt tnroc hOi d6ng.Rieng d6i voi cac d~ tai. D6i voi H(Ji tl8ng cap tren: Hoi d6ng khoa hoc cAp tren se hop xet. danh gia xBp loai va d§ duoc phd biSn.Can cu kSt qua danh gia xep loai cua Hoi d6ng khoa hoc. ve a sa 8 . dan vi dS nghi thu tnrong don vi cAp giAy cong nhan dS tai SKKN cho ca nhan. . thanh ph6) va pham vi dan vi tnrong ( d6i voi cac ca nhan thu6e dan vi true thuoc Sa). Hoi d6ng eAp Phong Giao due va Dao tao xet d6i voi d€ nghi cua Hoi d6ng cAp co so (y cac dan vi true thuoc Phong Giao due . cong trinh nghien ciru khoa hoc cac cAp diroc thirc hien thee ·cac quy dinh hi hanh cua nha mroc. sang ki€n kinh nghiem d. phuc vu cho cong tac giao due ( da xuAt ban). Mot nguoi co th~ eo nhieu SKKN. Hoi dBng ella SO' xet d6i vci nghi cua Hoi d6ng cAp co i:J dan vi tnrong hoc true thuoc Sa va Hoi d6ng cAp huyen..Sach tham khao. giao vien co tham gia bien soan ( hoac . cong nhan SKKN thee dS nghi cua Hoi dAng hoac co quan quan 1y giao due cftp duoi .IC t€ co nhtrng cai ti€n.10 . Chu tich Hoi d6ng khoa hoc cua co quan. nhung sang kien kinh nghiem d6 phai QUQ'c Hoi ddng c~p duoi thfun dinh. trien khai irng dung trong pham vi huyen tro len( d6i voi ca nhan true thuoc huyen. thi xa. thanh ph6 .Dao t. . .c thu thi viec trinh bay khong nhAt thiet phai thea mfiu nay. trong cac tap chi chuyen nganh (boac d§ bao thanh cong hoi d&ng khoa hoc tl'r cAp nganh tro len) thi c6 the baa cao d€ hoi d6ng khoa hoc ella co th~ xern xet va quyet dinh thay cho ( boac xem nhu ) 1 sang kien kinh nghiem.Gifty cong nhan SKKN la co d~ cac dan vi xet binh chon cac danh hieu thi dua khen tlnrong cac c~p (chien S1 thi dua cAp co sa. thi xii. giAy khen. b. en Tren day la huang dfuI chung. tham gia nhom nghien ciru) cac loai hinh sau day : . miSn viec trinh bay mang tinh thuyet phuc. .

Trang qua trinh tri~n lchai thuc hien. GIAM DOC NlIi_nhQ-n: .hQ1). -Luu VP. ph6 bien va huang irng phat huy phong trao thi dua vi€t cai tien. cac can bQ quan Iy va nha giao trong tinh tich cue tham gia. dan vi minh. sang ki€n kinh nghiern giao due dia phtrong. cAn phan anh v@ S6 dS dircc huang dfut hoac di@u chinh huang d§n nay cho phil de a KT.Nhu tren. '_ C l' 9 . co v~n gi chua ro. Yeu cAu cac c~p quan ly giao due. PHOGIAMDOC Kiem Chit tich HQi ~~~a hoc nganh GD&DT 6. dan vi tnrong hoc.

.Ho va ten: hoc vi ......ngay .Nhiern vu duoc phan cong trong lIDKH: Noi dung danh gia N_Q_I UNG BANH GIA D Nh~n xet diem Tinh moi trong khoa hoc su pharn (sang tao) thi nghiern Tinh chinh xac cua cac k~t qua quan sat hoac Tinh hieu qua . XEP LO~I SANG KIEN KIND NGHI¥M 1 . Tinh pho bien (Pham vi teng dung) Tang sa difm X~p loai chung : .T NAM BQc lip . narn 200 . sang ki~n kinh nghiem 2 .Trinh do chuyen mon nghiep vu : 3.Nhiem vu chinh dang dam nhan: .. .HtlDh phuc PDIEU BAND GIA.TV do .. . Ngiroi danh gia : ... Nguai vi~t cai ti~n. HOI DONG KHOA HOC CQNG HOA xA HQI CHiT NGDiA VJt....... .. Ngiroi danh gia 10 . thang ...Ho va ten: ..Chirc vu : Don vi . sang ki8n kinh nghiem : ...~ ~ .Clurc vu va dan vi cong tac : . ..... Ten d~ tai cai ti~n.. - . '.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->