P. 1
SKKN

SKKN

|Views: 83|Likes:
Được xuất bản bởihai_chuprong8276

More info:

Published by: hai_chuprong8276 on Jul 15, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2011

pdf

text

original

sa GlAo

UBND

TlNH

GIA LA! Dl}C & DAo T~O

CQNG HOA XA HQI CHiT NGHiA vrsr NAM Dqc I~p - TI}' do - Hanh phuc Pleiku, ngay 26 thang 11 nam 2008

V Iv : Huang d~n viet va cham sang kien kinh nghiem

se JLOO

/ SGD&DT

Kinh giri : - Phong Giao due va Dao tao cac huyen, thi xa, thanh ph6 - Cac dan vi tnrc thuoc Sa Giao due va Dao tao Gia Lai
Thuc hien Luat Thi dna, Khen thuong va cac van ban huang
hanh Luat, trong khi cho hirong cua cac cdp co tham quyen, d8 giup cho cac cAp quan ly giao due, cac dan vi tnrong hoc, cac nha giao va can b6 quan ly giao due trong tinh thuan loi trong viec danh gia, x~p loai va viSt sang kien kinh nghiem ( SKKN), S6 Giao due va Dao tao Gia Lai huang d§.n nhu sau : Sang kien : Y ki€n moi, co tac dung Jam cho cong viec tien hanh t6t han. Kinh nghiem : Di€u hi8u bi~t co ducc do ti€p xuc vai thirc t~, do nrng trai. Sang ki@n kinh nghiem : La nhirng diSu hi8u biet rnoi, nhjrng y kien moi co dircc do tung trai, do ti~p xuc voi tai lieu va voi thuc t€ ... , lam cho cong viec diroc tien hanh t6t han . Trong tlnrc tiSn cong tac quan ly giao due, chi dao va giang day, m6i nha giao va can bo quan ly giao due d€u co nhfmg suy nghI va viec lam moi, sang tao . Nhfrng suy nghf va viec him sang tao doduoc ap dung nhieu lc1ntrong thirc te co ket qua t6t; co tac dong tich C1,IC lam nang cao va chuyen bien den chAt hrong, hieu qua cua cong tac chi dao, quan ly, giao due va giang day, boac trong qua trinh thtrc hien chu tnrong, nhiem vu cua cAp tren giao da co nhieu bien phap cai tien, sang tao mang lai thanh cong va nhieu hieu qua t6t . Nhirng viec lam d6 duoc xem la sang kien kinh nghiem.

dan

d~n thi

I . Sang ki~n kinh ngbi~m

II. Djnh hurmg nghien ciru cac tnrong;

dS titi

SKKN nhir sau:

- SKKN vS cong tae quan ly, chi dao, trien khai cac mat hoat dong trong nha - SKKN v6 hoat dong t6 chirc b6i dirong nang cao trinh do chuyen man, nghiep vu cho can bo, giao vien dan vi;

a

- SKKN trong thtrc hi en t6 clnrc hoat dong cac phong hoc bo man, phong thiet bi va d6 dung day hoc, phong thi nghiem; xay dung co So' v~t chftt va t6 chirc hoat dong thu vien, co th1,IC hanh, thuc tap~

sa

- SKKN trong viec tri8n khai, b6i dirong giao vien thuc hien giang day thea chuang trinh va sach giao khoa moi; - SKKN trong t6 chirc hoc 2 buoi/ngay; t6 chirc ban tru trong nha tnrong;

1

duy tri SI s6. d€ giai quy8t mot thuc t~ v~ chi 0<[10. each thirc quan ly cac hoat dong t~p th~ trong va ngoai gio len lap. tam ly hoc de phan tich.nhftt la phirong phap sir dung hieu qua cac dB dung day hoc va thi~tbi day hoc hien dai van giang day. khai quat. giao d1. cong nhan SKKN cua nhtrng nam qua.. Viit thea i6i tuong thudt: Theo each nay.SKKN huy dong hoc sinh dan toc thi~u s6 den tnrong. nguoi viet phai neu len duoc C1.. phuong phap giang day bo mon. quan ly. phuong phap kiem tra.V. danh gia.hoc. thong qua nhtrng hoat dong cu th~. b.v. hO'P ly each hun moi. danh gia tlnrc t~ giao due.. DiSu chu y6u la thong qua nhimg hoat dong nay. Viit duoi hinh thuc t6ng kit kinh nghiem: L6i viSt nay mang tinh tbng hop.SKKN trong cong tac chu nhiem lap. . hoat dong doan th~. VIEC VIET SANG KIEN KINH NGHIEM : .1C giang day hoac nhiem vu cong tao cua mlnh co kSt qua t6t. Hinb tbuc vi~t SKKN: Can ctr vao d~c di€m cua tirng cAp hoc.SKKN trong viec irng dung thanh nru khoa hoc tien tien.1 th~.. 0 phAn cu6i cua bao cao c6 neu fa khai quat nhirng bai hoc kinh nghiem.1 th~. . t6ng ket hoac chuyen d8. giao due hoc sinh dan toe thi~u s6 . nganh hoc. phuc vu cho uoi dung d~ tai da QUQ'c xac dinh. kinh nghiem xay dung cac phful mem tin hoc. . Nhtrng hoat dongduO'c chon phai that di~n hinh. . plnrong phap t6 chirc. nang cao chAt hrong day. can cir van thtrc te chi dao viec xet chon. nhAt la linh Vl!C cong nghe thong tin nham nang cao ch~t hrong moi Iinh \!\IC heat dong trong cac don vi. sang kien cai hen. trinh bay a hoi nghi so. III. Viit thea 16i baa cdo thuc tlCach viet nay kinh nghiem rut fa nr nhfmg thtrc te viec lam C1. danh gia cho di~m hoc sinh phil hO'P yeu cAu d6i moi cua nganh va dap irng voi yeu cAu xa hoi. lap hoc. hinh thirc nay ap dung trong tnrong hO'P bao cao.. each vi~t nay tlnrong ap dung trong viec tbng ketdanh gia kinh nghiem mot each toan dien ct6i voi mot dan vi hoac mot vAn d8 Ion. giao due va giang day hoac nhiem vu cong tac khac cua minh. nguoi viet neu len nhfrng SKI<N" trong chi dao. quan ly. cua giai dean 2 . c6 tinh sang tao. MOT . doi hoi nguoi viet phai dung ly luan v€ giao due hoc. va c§n neu qua trinh cac hoat dong nay thea di~n bien thai gian. c.SKKN v~ noi dung. so cor y vi: . Sa goi y mot s6 each viet chu yBu nhu sau: a. tieu bieu.SKKN v~ cai tien v8 noi dung bai giang. hoat dong ngoai gio len lap. giao an men tlr. 1 .

So gioi thi~u 02 each b6 C\lC. ) ..... a) Phdn thu nhdt: Dijt vdn d€ (neu kho khan. a Kho khan. giang day va chi dao. + Do ySu t6 chu quan: thuoc vS nhan thirc. chi dao. oqi dung cua mqt ban SKKN: DS thuan IQ'icho ngiroi viSt sang kiSn kinh nghiem. cua can bo quan ly va nha giao. a phdn nay cAn neu ngan gon. quan ly.Nlnrng bien phap giai quyet vAn dS (kho khan. quan niem . nhung c~n chon mot v~n dS. cAn chon loc nhtrng kho khan. .. dinh huang d~ tap trung moi suy nghi cua minh vao mot vAn dS. Day la loai ySu t6 tnroc tien phai duoc neu ra ill thuc tiSn heat dong cong tac.v. trc ngai.tnroc va sau khi tac dong cac bien phap chi dao. Tom lai. nang hrc. quan niem xa hoi. Cftn neu tAt ca nhirng bien phap da ap dung trong qua trinh b) Ph6n thu hai: Nhimg bi?n phap giai quyit vdn d€ ho 3 . giao due. nhirng co th~ chia thanh 2 loai chinle . nhirng phat sinh tir thirc ti~n mot each diSn hinh. as 3. B8 cue. Cac kho khan. Xac dioh dS tai: DS tai giup nguoi viSt xac dinh ro pham vi. + Do ySu t6 khach quan: loai nay co th~ co nhieu. ) . hieu qua con thAp trong thuc ti~n thuong co nhiSu loai. vS giang day. Khong neu nhtrng kho khan. bien phap neu phftn sau.. Day la each viSt ph6 bien dfii voi ca nhan. han chS thi nguoi doc khong hi~u tai sao lai co nhirng SKKN. trc ngai. Ba ph~n tren cling la ba thanh phAn cAu tao noi dung ban SKKN. tro ngai. Day cling chinh la ly do chon d8 tai. la noi dung chu y~u co tinh chAt quyet dinh gia tri toan ban SKKN. v8 cac hoat dong khac . Pharn vi cua d8 tai hep thi vAn d8 viat thtrong sau sac han. tro ngai la co so hun nay sinh nhirng SKKN.v . hieu qua. han che). tro ngai.Ket qua dat diroc va viec ph6 bien irng dung. ndi dung cua mot ban sang kiSn kinh nghiem nhu sau ( d~ tham khao) : =Cach thu ohit : M6i SKKN dircc trinh bay cAn co du 3 phAn co ban: .. hieu qua thdp. Day la yea t6 co him. co so v~t chAt. giang day. nhirng chi k8 dSn nhirng y~u t6 co lien quan tnrc tiSp den hoat dong giao due. tro ngai. tro ngai. phuong tien giao due . .. mot khfa canh sau sac nhdt viSt. han chS.. DS tai co the dS c~p den tAt ca cae vAn dS trong nhiing noi dung hoat dong cua dan vi vS qUID Iy.. quan Iy cua mlnh nhu moi tnrong giao due. trinh do.D~t vAn d8 ( kho khan. 2. khong nen viSt ca mot v~ d~ IOn va qua rong. hieu '1Ua. giao due.

Do la can err d~ chirng minh nhirng bien phap dfi ap dung tren la dung.Nguyen Van A. + Tac dong cua bien phap (thanh cong hay thAt bai. nam xuAt ban. Van hoa. ten tai lieu tham khao ( in chit nghieng). + Cu6i bai vi~t co ho. Tinh thuyet phuc cua ban SKKN chu y~u do noi dung phan nay quyet dinh. M6i tai lieu tham khao diroc vi~t thea ten tac gia. nha xuAt ban. 2006 + Tac gia ding c~ ghi muc luc van cu6i d€ tai de ngiroi doc d~ thea doi. ) Trong ph~n nay cAn neu ro ly do chon d€ tai d€ xem xet : . *Cach thu.. k~t qua d~n mire nao).. hO'P ly. ro rang. hoac mot s6 vAn d€ chung . xfi hoi. NXB .. chit ky cua tac gia. Kinh tJ.Nguyen Van B. Co th~ neu nhirng bien phap dd ap dung rna khong thanh cong d~ rut kinh nghiem.c cua ten tac gia. chinh tri.b. c) Ph&n thu ba: Kit qua va viec phd biin teng dung n6i dung vao thuc Phan nay c~ neu that ngan gon. quan ly. nhung phai cu th~. tro ngai. la y~u t6 cu6i cung xac nhan gia tri cua SKKN. Tuy khong phai la phan trong tam cua ban SKKN nhung lai la noi dung c~n thi~t khong th~ thieu diroc.. kinh t~. ph6i hop voi nhiem vu cong tac cua ngiroi vi~t SKKN. giao due va giang day.ti~n hanh cac hoat dong chi dao. nin. M6i bien phap cAn neu ro: + Co sa d~ d€ ra nhiing bien phap Ay. Trong phan nay phai neu that cu th~ qua trinh va each giai quyet nrng kho khan.Ly do v€ mat ly luan 4 . Co nhieu tnrong hop chi co mot kho khan. NXB . + Neu di€n bi~n cua qua trinh tac dong cac bien phap. Yeu c~u cua phan nay la lam sao cho nguoi doc hinh dung duoc each lam thea mot trinh tu nhat dinh.hai : Phin 1 : I)~t vin d~ ( hoac rna d~u hoac tong quan. ) + Tai lieu tham khao : Tai lieu tham khao diroc sAp x~p thea thir nr a. tro ngai nhung phai ap dung rAt nhieu bien phap cung mot luc moi khac phuc dircc. Thi du : . + Tac dung d6i voi thuc t~ va gia tri v€ cac mat (giao due. ten. Trong toan bo ban SKKN thi ph~n nay la trong tam. 2005 . . K~t qua co th~ neu a nhieu dang khac nhau: + S6 lieu cu th~ (nen th6ng ke hoac s6 lieu so sanh tnroc va sau khi ap dung bien phap) + Nhirng bieu hien cu the.

D6i nrong nghien ciru ( nam dau") . t6ng k~t kinh nghiem ( muc tieu. dinh I~ tren 3cm.Pham vi va k~ hoach nghien ciru . da su dung nham lam cho chdt hrong.. V~ hinh tb. ( a lap! kh5i! tnrong/quan/huyen .. " " Ph"an nay can neu : . (PhAn 3 chi nen viet khong qua 2 trang).Ly do hra chon v~ nang lire nghien ciru cua tac gia . chuang 2. t6ng k~t kinh nghiem ( dia phirong. .. v . diroi 2cm.Chon phirong phap nghien ciru nao ( nhir th~ nao") . font Unicode ki~u chit Times New Roman.Phan tich thtrc trang vAn de nghien ciru. duoc in 01 mat tren giAy trang kh6 gidy A4 ( 210x 297).... S6 trang duoc danh g6c dtroi phi a ben phai trang. PhAn 1 chi nen vi~t khong qua 2 trang.rc : T~t ca diroc dong thanh tap.. v. size 14.Ly do v~ tinh cAp thiet.Mo ta cac giai phap ( he giai phap.Giai han v€ khong gian cua d5i urong khao sat .. ) (ph in II chi nen vi~t khong qua 5-7 trang) a so a so a . ) : 1 .. ) rna tac gia da thuc hien.. hieu qua cong viec cao han . a 5 . l~ phai 2cm. co giao due chua d5i nrong nghien ciru . ) 3 . rut ra tit sang kien kinh nghiem.. N6i chung khong nen qua day( t5i da 20 trang mot). Vi~t thanh doan luan du cac y neu tren rna khong phai gach dAu dong tra loi cac goi y do. 1~ trai 3. y nghia cua vAn d~) 2 ..) ..Y nghia quan trong nhAt. chuang 3 v. mot s5 bien phap. Phfto 3 .Co ly luan cua vAn de nghien CUu.. Van ban c§n danh may vi tinh. mot 56 d6i moi . 3 . nhtrng each giai quyet.. mot s5 trng dung.Xac dinh muc dich nghien ciru (dS him gi) . Phftn 2 : Nqi dung PhAn nay thirong trinh bay 03 vAn de Ian ( co thS goi la cac chuang : chuang 1. 2 . so sanh .Ly do v~ thtrc ti~n . Cac k~t qua cu thS clnmg minh ch~t hrong.Ban chAt cAn duoc him ro cua sir v~t ( la gi?) . ( thai gian nghien ciru trong bao lau? Khi nao bdt dAu. hoac cAn thiet .Nhtrng ket luan quan trong nhAt cua toan b6 sang kien kinh nghiem. v . khi nao k~t thuc? ) ..5cm.K~t lu~o vaki~o nghi 4 .Cac kien nghi quan trong nhAt duoc de xuat. d5i chieu.Slines . hieu qua cong viec cao han tnroc ( bang t6ng hop k~t qua.. dan dong d~t ch~ do 1. s5 lieu minh hoa. 1 .

giao due va giang day. muc ( n~u co) khong diroc viSt uit. b) Noi dung cua ban SKKN phai dam bao 4 tinh chAt chu ySu la: tinh kboa hoc.lC (nBu co) khong 6 cuoi trang. . . Tdt ca cac SKKN deu phai diroc Hoi d6ng khoa hoc cAp tnrong. MBi cAp quan ly + Tinh khoa hoc: day la yeu cAu co ban cua mot ban SKKN. ngay thang nam sinh. Can cu van tac dung cua SKKN d6i voi thirc tS cong tac chi dao. khai quat. "lieu" kSt qua. VS oqi dung: a) Mot ban SKKN celn dam bao co du 3 phdn co ban da: neu tren. cac bien phap d6 phai: .. xSp 10.Phil hO'P voi d~c diSm tam ly. d6i chieu voi yeu cAu. dan vi. noi dung giao due thea nrng cAp hoc. xBp loai. trong d6 danh gia cao pheln tlur hai ( phAn bien phap). clnrc vu. Trinh bay khach quan kSt qua nghien ciru.Ten ti~u IDl. . sinh vien. Til each d~t vAn d6 tren. IV.Trinh bay h~ th6ng.Ten chuang. tung co quan. cu the. tinh hieu qua. chuang ( n~u co) each dong 1. hop )y. xet chon va xSp loai mot ban SKKN cAn can cu van tieu chuAn xBp loai.Phil hop voi yeu cAu. tranh thS hien tinh cam d6i voi d6i nrong nghien ciru. don vi. .1i SKKN celn dU<.Ten phan.1C danh gia tren cac mat sau: 1. CACH DANH GIA vA XET CHQN SKKN: giao due. hAp d~. noi dung cua mot ban SKKN da: duoc quy dinh neu tren. dan vi cong taco .Phil hop voi duong 16i.5 . tnrong hoc d6u phai thanh l~p Hoi dang khoa hoc cua cAp minh do thu tnrong don vi quyet dinh .. Tinh khoa hoc cua m6i ban SKKN the hien 6 cac bien phap giai quyet. van phong khoa hoc (thuang diroc sir dung 6 the bi dong). tinh ph6 bien. sinh Iy cua hoc sinh.Ten chuang (neu co) b{it buoc 6 dAu trang.Phil hO'P voi nguyen t~c va phirong cham giao due. gioi tinh. tinh sang tao. di8n dat truyen cam. Khi danh gia. chu tnrong giao due va dao tao cua Dang va Nha mroc.Bia chinh phai ghi cac muc : ten sang kien kinh nghiem. viec xet chon. do dai thich hop. . ho va ten ngiroi viet sang kiSn kinh nghiem. 6 . c . c§p co s6 danh gia. dan toc. khong go ep. can d6i tirng noi dung. quan ly.

truong hoc): . sang tao.5 di~m. 3. a phfrn tren VS each daoh gia va xSp ImJi : a . Trinh n.Muc danh gia : .Tinh chinh xac cua cac kSt qua quan sat hoac thi nghiem : 5 di€m . + Tieu chi danh gia : .Danh gia xSp loai chung cua HOi dAng se can ctr vao danh gia cua rung thanh vien Hoi dAng va quyet dinh x€p loai thea s6 di~m neu tren. sa hop (theo quy chS cua Hoi dAng quy dinh) d~ .Tinh ph6 bi€n ( pham vi irng dung) : 5 di~m T6ng cong : 20 di~m b . a c.5 di~m .Hoi dAng khoa hoc co danh gia.Loai t6t : Til 17 di~m d€n 20 di~m .each daoh gia : + Thang di~m : 20 di~m.Tinh moi trong khoa hoc su pham ( sang tao) : 5 di~m .5 di~m .Loai khong dat yeu cAu : duoi 10 di~m (tnrong hO'P khong dat yeu cAu co th~ d€ nghi vi€t lai thea y ki€n gop y cua Hoi dang). . v~hinh thirc: Dam bao cac yeu cAu v€ hinh thirc da: neu 2. sang kiSn cua minh VaG nhiem V1. cong nhan. xet va cip giiy cdng ohio: a .Loai dat yeu cAu : Til 10 di~m d8n 13.Ca nhan viSt SKKN nop cho Hoi dAng khoa hoc tai dan vi d~ d€ nghi xet cong nhan.+ Tinh sang tao: day cfing la y8u t6 co ban cua mot ban SKKN. nSu th~y th~t c~n thiSt thi hoi a 7 . Tuy nhien mot vai tnrong hO'P dac biet.Tinh hieu qua: 5 di€m . Ddi voi H(Ji d6ng cap co sa (dan vt. Do do. . le dSn 0.Hoi dAng khoa hoc chu yeu dtra VaG ban SKKN d~ danh gia xSp loai SKKN. hoan canh giao due dia plnrong rna v§n dam bao duoc yeu cAn khoa hoc cua qua trinh thtrc hien nhiem vu. khi danh gia cAn h8t sire tran trong nhfrng bien phap sang tao du la nho.l hoat dong cua mlnh phil hop voi di6u kien. vi qua do nguoi vi8t SKKN da: bi8t v~ dung mot each linh hoat.Loai kha : Til 14 di~m dSn 16.

trien khai irng dung trong pham vi huyen tro len( d6i voi ca nhan true thuoc huyen. b. cong trinh nghien ciru khoa hoc cac cAp diroc thirc hien thee ·cac quy dinh hi hanh cua nha mroc.j. phuc vu cho cong tac giao due ( da xuAt ban). thanh ph6) va pham vi dan vi tnrong ( d6i voi cac ca nhan thu6e dan vi true thuoc Sa). ~ sa de sa . en Tren day la huang dfuI chung. Viec xet thfun dinh va cong nhan cua Hoi dang cAp tren ciing van dung tuong W nhu d6i voi cAp co so.Sach tham khao. Trang cling nam hoc.Truong ho-p ban SKKN cua t~p th~ (co tir 2 ngiroi tro len cung tham gia thirc hien SKKN) thi chu tich hoi d6ng se xem xet quyet dinh cftp gifty clnrng nhan cho ca nhan nao c6 SKKN. .d6ng co th~ moi ngiroi vi~t SKKN trinh bay them hoac giai thich ro them mot s6 chi tiSt tnroc hOi d6ng. tham gia nhom nghien ciru) cac loai hinh sau day : . D6i voi H(Ji tl8ng cap tren: Hoi d6ng khoa hoc cAp tren se hop xet.10 .IC t€ co nhtrng cai ti€n. danh gia xBp loai va d§ duoc phd biSn. Hoi d6ng eAp Phong Giao due va Dao tao xet d6i voi d€ nghi cua Hoi d6ng cAp co so (y cac dan vi true thuoc Phong Giao due . tMm dinh. Mot nguoi co th~ eo nhieu SKKN. giao vien co tham gia bien soan ( hoac . chien S1 thi dua cAp tinh. Hoi dBng ella SO' xet d6i vci nghi cua Hoi d6ng cAp co i:J dan vi tnrong hoc true thuoc Sa va Hoi d6ng cAp huyen. miSn viec trinh bay mang tinh thuyet phuc. sang ki€n kinh nghiem d. thi xa. . thi xii. nhung sang kien kinh nghiem d6 phai QUQ'c Hoi ddng c~p duoi thfun dinh. dan vi dS nghi thu tnrong don vi cAp giAy cong nhan dS tai SKKN cho ca nhan.Dao t..Rieng d6i voi cac d~ tai. nSu can bo. khen thirong trong 01 nam hoc.Cong trinh ( hoac dS tID) nghien cuu khoa hoc da duoc cdng be.Gifty cong nhan SKKN la co d~ cac dan vi xet binh chon cac danh hieu thi dua khen tlnrong cac c~p (chien S1 thi dua cAp co sa. . thanh ph6 .c thu thi viec trinh bay khong nhAt thiet phai thea mfiu nay. ve a sa 8 . bang khen cac c~p). Thl. la di8u kien tham gia cac hoi till (se do diSu Ie tirng hoi thi quy dinh). Chu tich Hoi d6ng khoa hoc cua co quan. 01 sang ki~n kinh nghiem chi co gift tri d~ binh xet thi dua. .Can cu kSt qua danh gia xep loai cua Hoi d6ng khoa hoc. giAy khen. cong nhan SKKN thee dS nghi cua Hoi dAng hoac co quan quan 1y giao due cftp duoi . trong cac tap chi chuyen nganh (boac d§ bao thanh cong hoi d&ng khoa hoc tl'r cAp nganh tro len) thi c6 the baa cao d€ hoi d6ng khoa hoc ella co th~ xern xet va quyet dinh thay cho ( boac xem nhu ) 1 sang kien kinh nghiem.

Yeu cAu cac c~p quan ly giao due. dan vi tnrong hoc. ph6 bien va huang irng phat huy phong trao thi dua vi€t cai tien. co v~n gi chua ro. Trang qua trinh tri~n lchai thuc hien. cAn phan anh v@ S6 dS dircc huang dfut hoac di@u chinh huang d§n nay cho phil de a KT. GIAM DOC NlIi_nhQ-n: . '_ C l' 9 .hQ1).Nhu tren. -Luu VP. sang ki€n kinh nghiern giao due dia phtrong. cac can bQ quan Iy va nha giao trong tinh tich cue tham gia. dan vi minh. PHOGIAMDOC Kiem Chit tich HQi ~~~a hoc nganh GD&DT 6.

..Chirc vu : Don vi ..Trinh do chuyen mon nghiep vu : 3.. Ten d~ tai cai ti~n.Nhiern vu duoc phan cong trong lIDKH: Noi dung danh gia N_Q_I UNG BANH GIA D Nh~n xet diem Tinh moi trong khoa hoc su pharn (sang tao) thi nghiern Tinh chinh xac cua cac k~t qua quan sat hoac Tinh hieu qua .HtlDh phuc PDIEU BAND GIA...ngay .TV do . sang ki~n kinh nghiem 2 . . Nguai vi~t cai ti~n...Ho va ten: hoc vi .. sang ki8n kinh nghiem : ..... ... Ngiroi danh gia 10 .. .T NAM BQc lip .~ ~ ..Nhiem vu chinh dang dam nhan: .... Tinh pho bien (Pham vi teng dung) Tang sa difm X~p loai chung : ..Clurc vu va dan vi cong tac : .. HOI DONG KHOA HOC CQNG HOA xA HQI CHiT NGDiA VJt.... Ngiroi danh gia : . - .Ho va ten: . thang . . narn 200 . XEP LO~I SANG KIEN KIND NGHI¥M 1 . '...

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->