sa GlAo

UBND

TlNH

GIA LA! Dl}C & DAo T~O

CQNG HOA XA HQI CHiT NGHiA vrsr NAM Dqc I~p - TI}' do - Hanh phuc Pleiku, ngay 26 thang 11 nam 2008

V Iv : Huang d~n viet va cham sang kien kinh nghiem

se JLOO

/ SGD&DT

Kinh giri : - Phong Giao due va Dao tao cac huyen, thi xa, thanh ph6 - Cac dan vi tnrc thuoc Sa Giao due va Dao tao Gia Lai
Thuc hien Luat Thi dna, Khen thuong va cac van ban huang
hanh Luat, trong khi cho hirong cua cac cdp co tham quyen, d8 giup cho cac cAp quan ly giao due, cac dan vi tnrong hoc, cac nha giao va can b6 quan ly giao due trong tinh thuan loi trong viec danh gia, x~p loai va viSt sang kien kinh nghiem ( SKKN), S6 Giao due va Dao tao Gia Lai huang d§.n nhu sau : Sang kien : Y ki€n moi, co tac dung Jam cho cong viec tien hanh t6t han. Kinh nghiem : Di€u hi8u bi~t co ducc do ti€p xuc vai thirc t~, do nrng trai. Sang ki@n kinh nghiem : La nhirng diSu hi8u biet rnoi, nhjrng y kien moi co dircc do tung trai, do ti~p xuc voi tai lieu va voi thuc t€ ... , lam cho cong viec diroc tien hanh t6t han . Trong tlnrc tiSn cong tac quan ly giao due, chi dao va giang day, m6i nha giao va can bo quan ly giao due d€u co nhfmg suy nghI va viec lam moi, sang tao . Nhfrng suy nghf va viec him sang tao doduoc ap dung nhieu lc1ntrong thirc te co ket qua t6t; co tac dong tich C1,IC lam nang cao va chuyen bien den chAt hrong, hieu qua cua cong tac chi dao, quan ly, giao due va giang day, boac trong qua trinh thtrc hien chu tnrong, nhiem vu cua cAp tren giao da co nhieu bien phap cai tien, sang tao mang lai thanh cong va nhieu hieu qua t6t . Nhirng viec lam d6 duoc xem la sang kien kinh nghiem.

dan

d~n thi

I . Sang ki~n kinh ngbi~m

II. Djnh hurmg nghien ciru cac tnrong;

dS titi

SKKN nhir sau:

- SKKN vS cong tae quan ly, chi dao, trien khai cac mat hoat dong trong nha - SKKN v6 hoat dong t6 chirc b6i dirong nang cao trinh do chuyen man, nghiep vu cho can bo, giao vien dan vi;

a

- SKKN trong thtrc hi en t6 clnrc hoat dong cac phong hoc bo man, phong thiet bi va d6 dung day hoc, phong thi nghiem; xay dung co So' v~t chftt va t6 chirc hoat dong thu vien, co th1,IC hanh, thuc tap~

sa

- SKKN trong viec tri8n khai, b6i dirong giao vien thuc hien giang day thea chuang trinh va sach giao khoa moi; - SKKN trong t6 chirc hoc 2 buoi/ngay; t6 chirc ban tru trong nha tnrong;

1

tam ly hoc de phan tich. nguoi viet neu len nhfrng SKI<N" trong chi dao. VIEC VIET SANG KIEN KINH NGHIEM : . tieu bieu. c6 tinh sang tao.1 th~. nhAt la linh Vl!C cong nghe thong tin nham nang cao ch~t hrong moi Iinh \!\IC heat dong trong cac don vi..SKKN v~ cai tien v8 noi dung bai giang. hoat dong ngoai gio len lap. d€ giai quy8t mot thuc t~ v~ chi 0<[10.V. danh gia cho di~m hoc sinh phil hO'P yeu cAu d6i moi cua nganh va dap irng voi yeu cAu xa hoi. hinh thirc nay ap dung trong tnrong hO'P bao cao.hoc.v. cong nhan SKKN cua nhtrng nam qua.nhftt la phirong phap sir dung hieu qua cac dB dung day hoc va thi~tbi day hoc hien dai van giang day.1 th~. trinh bay a hoi nghi so. .SKKN huy dong hoc sinh dan toc thi~u s6 den tnrong. cua giai dean 2 . each vi~t nay tlnrong ap dung trong viec tbng ketdanh gia kinh nghiem mot each toan dien ct6i voi mot dan vi hoac mot vAn d8 Ion. doi hoi nguoi viet phai dung ly luan v€ giao due hoc. kinh nghiem xay dung cac phful mem tin hoc.SKKN trong viec irng dung thanh nru khoa hoc tien tien. Hinb tbuc vi~t SKKN: Can ctr vao d~c di€m cua tirng cAp hoc. duy tri SI s6.. so cor y vi: .. thong qua nhtrng hoat dong cu th~. . Nhtrng hoat dongduO'c chon phai that di~n hinh.. III. 1 . Sa goi y mot s6 each viet chu yBu nhu sau: a. hO'P ly each hun moi. nguoi viet phai neu len duoc C1. Viit thea i6i tuong thudt: Theo each nay. lap hoc. Viit thea 16i baa cdo thuc tlCach viet nay kinh nghiem rut fa nr nhfmg thtrc te viec lam C1. phuong phap kiem tra. giao due hoc sinh dan toe thi~u s6 . each thirc quan ly cac hoat dong t~p th~ trong va ngoai gio len lap. hoat dong doan th~. nang cao chAt hrong day. .. Viit duoi hinh thuc t6ng kit kinh nghiem: L6i viSt nay mang tinh tbng hop.1C giang day hoac nhiem vu cong tao cua mlnh co kSt qua t6t. MOT . nganh hoc. plnrong phap t6 chirc.SKKN v~ noi dung. quan ly. quan ly. phuc vu cho uoi dung d~ tai da QUQ'c xac dinh. giao an men tlr. . c. va c§n neu qua trinh cac hoat dong nay thea di~n bien thai gian. phuong phap giang day bo mon. khai quat. can cir van thtrc te chi dao viec xet chon. giao due va giang day hoac nhiem vu cong tac khac cua minh. danh gia tlnrc t~ giao due. 0 phAn cu6i cua bao cao c6 neu fa khai quat nhirng bai hoc kinh nghiem. b. giao d1. t6ng ket hoac chuyen d8. danh gia. DiSu chu y6u la thong qua nhimg hoat dong nay.SKKN trong cong tac chu nhiem lap. sang kien cai hen.

bien phap neu phftn sau. quan niem . la noi dung chu y~u co tinh chAt quyet dinh gia tri toan ban SKKN.Nlnrng bien phap giai quyet vAn dS (kho khan. + Do ySu t6 khach quan: loai nay co th~ co nhieu. giang day va chi dao. cAn chon loc nhtrng kho khan. trc ngai.tnroc va sau khi tac dong cac bien phap chi dao. trc ngai. co so v~t chAt.D~t vAn d8 ( kho khan. phuong tien giao due .. Cftn neu tAt ca nhirng bien phap da ap dung trong qua trinh b) Ph6n thu hai: Nhimg bi?n phap giai quyit vdn d€ ho 3 . oqi dung cua mqt ban SKKN: DS thuan IQ'icho ngiroi viSt sang kiSn kinh nghiem. .. Day cling chinh la ly do chon d8 tai.. nhung c~n chon mot v~n dS.. hieu qua. Ba ph~n tren cling la ba thanh phAn cAu tao noi dung ban SKKN. cua can bo quan ly va nha giao.. vS giang day. dinh huang d~ tap trung moi suy nghi cua minh vao mot vAn dS. Khong neu nhtrng kho khan..v. chi dao. So gioi thi~u 02 each b6 C\lC. Cac kho khan.. a Kho khan. quan Iy cua mlnh nhu moi tnrong giao due. tro ngai. giao due. ndi dung cua mot ban sang kiSn kinh nghiem nhu sau ( d~ tham khao) : =Cach thu ohit : M6i SKKN dircc trinh bay cAn co du 3 phAn co ban: . as 3. nhirng co th~ chia thanh 2 loai chinle . nhirng phat sinh tir thirc ti~n mot each diSn hinh. Tom lai. a phdn nay cAn neu ngan gon. B8 cue.. tro ngai. + Do ySu t6 chu quan: thuoc vS nhan thirc. trinh do. nang hrc. Day la yea t6 co him. nhirng chi k8 dSn nhirng y~u t6 co lien quan tnrc tiSp den hoat dong giao due. han chS. . Xac dioh dS tai: DS tai giup nguoi viSt xac dinh ro pham vi. tro ngai. giang day.Ket qua dat diroc va viec ph6 bien irng dung. han chS thi nguoi doc khong hi~u tai sao lai co nhirng SKKN. hieu qua con thAp trong thuc ti~n thuong co nhiSu loai. DS tai co the dS c~p den tAt ca cae vAn dS trong nhiing noi dung hoat dong cua dan vi vS qUID Iy. quan ly. Day la each viSt ph6 bien dfii voi ca nhan. ) .. quan niem xa hoi. tro ngai la co so hun nay sinh nhirng SKKN. han che). Day la loai ySu t6 tnroc tien phai duoc neu ra ill thuc tiSn heat dong cong tac. hieu qua thdp. giao due. hieu '1Ua. 2.v . a) Phdn thu nhdt: Dijt vdn d€ (neu kho khan. Pharn vi cua d8 tai hep thi vAn d8 viat thtrong sau sac han.. khong nen viSt ca mot v~ d~ IOn va qua rong. tro ngai. mot khfa canh sau sac nhdt viSt. ) . v8 cac hoat dong khac .

hO'P ly.b. ro rang. Kinh tJ.. ) Trong ph~n nay cAn neu ro ly do chon d€ tai d€ xem xet : ..Nguyen Van B. c) Ph&n thu ba: Kit qua va viec phd biin teng dung n6i dung vao thuc Phan nay c~ neu that ngan gon.Ly do v€ mat ly luan 4 ..Nguyen Van A. Trong toan bo ban SKKN thi ph~n nay la trong tam. *Cach thu. Van hoa. tro ngai. + Neu di€n bi~n cua qua trinh tac dong cac bien phap. la y~u t6 cu6i cung xac nhan gia tri cua SKKN. nha xuAt ban. Tinh thuyet phuc cua ban SKKN chu y~u do noi dung phan nay quyet dinh. giao due va giang day. NXB . nam xuAt ban. kinh t~. k~t qua d~n mire nao). Co nhieu tnrong hop chi co mot kho khan. + Cu6i bai vi~t co ho. M6i tai lieu tham khao diroc vi~t thea ten tac gia.c cua ten tac gia.ti~n hanh cac hoat dong chi dao. xfi hoi.hai : Phin 1 : I)~t vin d~ ( hoac rna d~u hoac tong quan. NXB . M6i bien phap cAn neu ro: + Co sa d~ d€ ra nhiing bien phap Ay. nhung phai cu th~. K~t qua co th~ neu a nhieu dang khac nhau: + S6 lieu cu th~ (nen th6ng ke hoac s6 lieu so sanh tnroc va sau khi ap dung bien phap) + Nhirng bieu hien cu the. chinh tri. 2006 + Tac gia ding c~ ghi muc luc van cu6i d€ tai de ngiroi doc d~ thea doi. Thi du : . + Tac dung d6i voi thuc t~ va gia tri v€ cac mat (giao due. ten. 2005 . . Tuy khong phai la phan trong tam cua ban SKKN nhung lai la noi dung c~n thi~t khong th~ thieu diroc. Co th~ neu nhirng bien phap dd ap dung rna khong thanh cong d~ rut kinh nghiem. Do la can err d~ chirng minh nhirng bien phap dfi ap dung tren la dung. Trong phan nay phai neu that cu th~ qua trinh va each giai quyet nrng kho khan. + Tac dong cua bien phap (thanh cong hay thAt bai. ph6i hop voi nhiem vu cong tac cua ngiroi vi~t SKKN. tro ngai nhung phai ap dung rAt nhieu bien phap cung mot luc moi khac phuc dircc. quan ly.. chit ky cua tac gia. hoac mot s6 vAn d€ chung . ) + Tai lieu tham khao : Tai lieu tham khao diroc sAp x~p thea thir nr a. nin. Yeu c~u cua phan nay la lam sao cho nguoi doc hinh dung duoc each lam thea mot trinh tu nhat dinh. ten tai lieu tham khao ( in chit nghieng).

hieu qua cong viec cao han .Pham vi va k~ hoach nghien ciru . S6 trang duoc danh g6c dtroi phi a ben phai trang. dinh I~ tren 3cm.Mo ta cac giai phap ( he giai phap.Xac dinh muc dich nghien ciru (dS him gi) . khi nao k~t thuc? ) .) . mot s5 trng dung.Slines ..5cm. ) : 1 . 3 . Van ban c§n danh may vi tinh.. rut ra tit sang kien kinh nghiem. mot 56 d6i moi .Cac kien nghi quan trong nhAt duoc de xuat. 1 .D6i nrong nghien ciru ( nam dau") . ( a lap! kh5i! tnrong/quan/huyen ..Phan tich thtrc trang vAn de nghien ciru.. v .Co ly luan cua vAn de nghien CUu.Ly do v~ tinh cAp thiet. font Unicode ki~u chit Times New Roman. ( thai gian nghien ciru trong bao lau? Khi nao bdt dAu. t6ng k~t kinh nghiem ( dia phirong.Giai han v€ khong gian cua d5i urong khao sat . d5i chieu. 1~ trai 3. Phfto 3 . . chuang 2.. co giao due chua d5i nrong nghien ciru . dan dong d~t ch~ do 1. ) 3 .K~t lu~o vaki~o nghi 4 .Chon phirong phap nghien ciru nao ( nhir th~ nao") ... so sanh . (PhAn 3 chi nen viet khong qua 2 trang).Ban chAt cAn duoc him ro cua sir v~t ( la gi?) . diroi 2cm. mot s5 bien phap.rc : T~t ca diroc dong thanh tap.Nhtrng ket luan quan trong nhAt cua toan b6 sang kien kinh nghiem.. Vi~t thanh doan luan du cac y neu tren rna khong phai gach dAu dong tra loi cac goi y do. v. l~ phai 2cm. " " Ph"an nay can neu : . hieu qua cong viec cao han tnroc ( bang t6ng hop k~t qua. t6ng k~t kinh nghiem ( muc tieu.. Cac k~t qua cu thS clnmg minh ch~t hrong.. hoac cAn thiet . Phftn 2 : Nqi dung PhAn nay thirong trinh bay 03 vAn de Ian ( co thS goi la cac chuang : chuang 1... size 14..Y nghia quan trong nhAt. 2 . da su dung nham lam cho chdt hrong. a 5 ..Ly do hra chon v~ nang lire nghien ciru cua tac gia . v . duoc in 01 mat tren giAy trang kh6 gidy A4 ( 210x 297).. chuang 3 v.. ) rna tac gia da thuc hien. y nghia cua vAn d~) 2 . nhtrng each giai quyet. V~ hinh tb. s5 lieu minh hoa. PhAn 1 chi nen vi~t khong qua 2 trang. N6i chung khong nen qua day( t5i da 20 trang mot). ) (ph in II chi nen vi~t khong qua 5-7 trang) a so a so a ..Ly do v~ thtrc ti~n .

do dai thich hop. tranh thS hien tinh cam d6i voi d6i nrong nghien ciru. c§p co s6 danh gia. . . ho va ten ngiroi viet sang kiSn kinh nghiem. tinh sang tao. xet chon va xSp loai mot ban SKKN cAn can cu van tieu chuAn xBp loai. VS oqi dung: a) Mot ban SKKN celn dam bao co du 3 phdn co ban da: neu tren.Ten chuang (neu co) b{it buoc 6 dAu trang. dan vi cong taco .lC (nBu co) khong 6 cuoi trang.Phil hO'P voi nguyen t~c va phirong cham giao due. tinh ph6 bien. gioi tinh. "lieu" kSt qua.Trinh bay h~ th6ng. chu tnrong giao due va dao tao cua Dang va Nha mroc. IV. c .Ten ti~u IDl.Phil hop voi duong 16i. van phong khoa hoc (thuang diroc sir dung 6 the bi dong). noi dung cua mot ban SKKN da: duoc quy dinh neu tren. khai quat. hop )y. Tinh khoa hoc cua m6i ban SKKN the hien 6 cac bien phap giai quyet. tung co quan. . cac bien phap d6 phai: . can d6i tirng noi dung. Can cu van tac dung cua SKKN d6i voi thirc tS cong tac chi dao. b) Noi dung cua ban SKKN phai dam bao 4 tinh chAt chu ySu la: tinh kboa hoc. trong d6 danh gia cao pheln tlur hai ( phAn bien phap).. di8n dat truyen cam. ngay thang nam sinh. dan toc. 6 . viec xet chon. Trinh bay khach quan kSt qua nghien ciru. Tdt ca cac SKKN deu phai diroc Hoi d6ng khoa hoc cAp tnrong.Phil hO'P voi d~c diSm tam ly. Til each d~t vAn d6 tren. clnrc vu. CACH DANH GIA vA XET CHQN SKKN: giao due. . khong go ep. noi dung giao due thea nrng cAp hoc. tnrong hoc d6u phai thanh l~p Hoi dang khoa hoc cua cAp minh do thu tnrong don vi quyet dinh . sinh Iy cua hoc sinh. cu the.Bia chinh phai ghi cac muc : ten sang kien kinh nghiem. quan ly. xBp loai. dan vi. tinh hieu qua. don vi.Phil hop voi yeu cAu.1C danh gia tren cac mat sau: 1. muc ( n~u co) khong diroc viSt uit. sinh vien.5 ..Ten phan. MBi cAp quan ly + Tinh khoa hoc: day la yeu cAu co ban cua mot ban SKKN. chuang ( n~u co) each dong 1.Ten chuang. giao due va giang day. xSp 10. .1i SKKN celn dU<. Khi danh gia. d6i chieu voi yeu cAu. hAp d~.

sang kiSn cua minh VaG nhiem V1. xet va cip giiy cdng ohio: a . cong nhan.l hoat dong cua mlnh phil hop voi di6u kien.Loai t6t : Til 17 di~m d€n 20 di~m . vi qua do nguoi vi8t SKKN da: bi8t v~ dung mot each linh hoat.Tinh moi trong khoa hoc su pham ( sang tao) : 5 di~m .Tinh chinh xac cua cac kSt qua quan sat hoac thi nghiem : 5 di€m . + Tieu chi danh gia : .each daoh gia : + Thang di~m : 20 di~m.5 di~m . v~hinh thirc: Dam bao cac yeu cAu v€ hinh thirc da: neu 2. . khi danh gia cAn h8t sire tran trong nhfrng bien phap sang tao du la nho. a c. Do do.Tinh ph6 bi€n ( pham vi irng dung) : 5 di~m T6ng cong : 20 di~m b .Hoi dAng khoa hoc co danh gia. 3.Danh gia xSp loai chung cua HOi dAng se can ctr vao danh gia cua rung thanh vien Hoi dAng va quyet dinh x€p loai thea s6 di~m neu tren. Ddi voi H(Ji d6ng cap co sa (dan vt. sang tao.Tinh hieu qua: 5 di€m .5 di~m. . truong hoc): .Loai khong dat yeu cAu : duoi 10 di~m (tnrong hO'P khong dat yeu cAu co th~ d€ nghi vi€t lai thea y ki€n gop y cua Hoi dang). a phfrn tren VS each daoh gia va xSp ImJi : a . sa hop (theo quy chS cua Hoi dAng quy dinh) d~ . nSu th~y th~t c~n thiSt thi hoi a 7 .Muc danh gia : .Loai kha : Til 14 di~m dSn 16. Trinh n. hoan canh giao due dia plnrong rna v§n dam bao duoc yeu cAn khoa hoc cua qua trinh thtrc hien nhiem vu. Tuy nhien mot vai tnrong hO'P dac biet.+ Tinh sang tao: day cfing la y8u t6 co ban cua mot ban SKKN.Loai dat yeu cAu : Til 10 di~m d8n 13. le dSn 0.5 di~m .Ca nhan viSt SKKN nop cho Hoi dAng khoa hoc tai dan vi d~ d€ nghi xet cong nhan.Hoi dAng khoa hoc chu yeu dtra VaG ban SKKN d~ danh gia xSp loai SKKN.

trien khai irng dung trong pham vi huyen tro len( d6i voi ca nhan true thuoc huyen. trong cac tap chi chuyen nganh (boac d§ bao thanh cong hoi d&ng khoa hoc tl'r cAp nganh tro len) thi c6 the baa cao d€ hoi d6ng khoa hoc ella co th~ xern xet va quyet dinh thay cho ( boac xem nhu ) 1 sang kien kinh nghiem. la di8u kien tham gia cac hoi till (se do diSu Ie tirng hoi thi quy dinh). nhung sang kien kinh nghiem d6 phai QUQ'c Hoi ddng c~p duoi thfun dinh. tMm dinh. Trang cling nam hoc. D6i voi H(Ji tl8ng cap tren: Hoi d6ng khoa hoc cAp tren se hop xet. Mot nguoi co th~ eo nhieu SKKN.Rieng d6i voi cac d~ tai.j.Dao t. Thl.Gifty cong nhan SKKN la co d~ cac dan vi xet binh chon cac danh hieu thi dua khen tlnrong cac c~p (chien S1 thi dua cAp co sa. ~ sa de sa . giao vien co tham gia bien soan ( hoac . miSn viec trinh bay mang tinh thuyet phuc. 01 sang ki~n kinh nghiem chi co gift tri d~ binh xet thi dua. dan vi dS nghi thu tnrong don vi cAp giAy cong nhan dS tai SKKN cho ca nhan.d6ng co th~ moi ngiroi vi~t SKKN trinh bay them hoac giai thich ro them mot s6 chi tiSt tnroc hOi d6ng. Chu tich Hoi d6ng khoa hoc cua co quan. . . cong trinh nghien ciru khoa hoc cac cAp diroc thirc hien thee ·cac quy dinh hi hanh cua nha mroc. en Tren day la huang dfuI chung.Cong trinh ( hoac dS tID) nghien cuu khoa hoc da duoc cdng be. phuc vu cho cong tac giao due ( da xuAt ban). nSu can bo. giAy khen. Viec xet thfun dinh va cong nhan cua Hoi dang cAp tren ciing van dung tuong W nhu d6i voi cAp co so. thanh ph6 .Truong ho-p ban SKKN cua t~p th~ (co tir 2 ngiroi tro len cung tham gia thirc hien SKKN) thi chu tich hoi d6ng se xem xet quyet dinh cftp gifty clnrng nhan cho ca nhan nao c6 SKKN. chien S1 thi dua cAp tinh. sang ki€n kinh nghiem d.10 . ve a sa 8 . Hoi d6ng eAp Phong Giao due va Dao tao xet d6i voi d€ nghi cua Hoi d6ng cAp co so (y cac dan vi true thuoc Phong Giao due . .IC t€ co nhtrng cai ti€n.c thu thi viec trinh bay khong nhAt thiet phai thea mfiu nay.. tham gia nhom nghien ciru) cac loai hinh sau day : . . cong nhan SKKN thee dS nghi cua Hoi dAng hoac co quan quan 1y giao due cftp duoi . danh gia xBp loai va d§ duoc phd biSn. thi xa. khen thirong trong 01 nam hoc.Sach tham khao. Hoi dBng ella SO' xet d6i vci nghi cua Hoi d6ng cAp co i:J dan vi tnrong hoc true thuoc Sa va Hoi d6ng cAp huyen.Can cu kSt qua danh gia xep loai cua Hoi d6ng khoa hoc. thanh ph6) va pham vi dan vi tnrong ( d6i voi cac ca nhan thu6e dan vi true thuoc Sa). bang khen cac c~p). thi xii. b.

cAn phan anh v@ S6 dS dircc huang dfut hoac di@u chinh huang d§n nay cho phil de a KT. co v~n gi chua ro. cac can bQ quan Iy va nha giao trong tinh tich cue tham gia. sang ki€n kinh nghiern giao due dia phtrong. dan vi minh. GIAM DOC NlIi_nhQ-n: . Trang qua trinh tri~n lchai thuc hien. Yeu cAu cac c~p quan ly giao due. '_ C l' 9 . PHOGIAMDOC Kiem Chit tich HQi ~~~a hoc nganh GD&DT 6. ph6 bien va huang irng phat huy phong trao thi dua vi€t cai tien.Nhu tren.hQ1). -Luu VP. dan vi tnrong hoc.

.. thang . '..Ho va ten: ..TV do . - . Ten d~ tai cai ti~n.HtlDh phuc PDIEU BAND GIA.... sang ki~n kinh nghiem 2 .. .... .~ ~ ..Trinh do chuyen mon nghiep vu : 3... Ngiroi danh gia 10 . narn 200 . Tinh pho bien (Pham vi teng dung) Tang sa difm X~p loai chung : ... Nguai vi~t cai ti~n. ..Nhiern vu duoc phan cong trong lIDKH: Noi dung danh gia N_Q_I UNG BANH GIA D Nh~n xet diem Tinh moi trong khoa hoc su pharn (sang tao) thi nghiern Tinh chinh xac cua cac k~t qua quan sat hoac Tinh hieu qua . HOI DONG KHOA HOC CQNG HOA xA HQI CHiT NGDiA VJt......Chirc vu : Don vi . XEP LO~I SANG KIEN KIND NGHI¥M 1 ..Nhiem vu chinh dang dam nhan: .Ho va ten: hoc vi . sang ki8n kinh nghiem : ....T NAM BQc lip . Ngiroi danh gia : ..Clurc vu va dan vi cong tac : ..ngay .