sa GlAo

UBND

TlNH

GIA LA! Dl}C & DAo T~O

CQNG HOA XA HQI CHiT NGHiA vrsr NAM Dqc I~p - TI}' do - Hanh phuc Pleiku, ngay 26 thang 11 nam 2008

V Iv : Huang d~n viet va cham sang kien kinh nghiem

se JLOO

/ SGD&DT

Kinh giri : - Phong Giao due va Dao tao cac huyen, thi xa, thanh ph6 - Cac dan vi tnrc thuoc Sa Giao due va Dao tao Gia Lai
Thuc hien Luat Thi dna, Khen thuong va cac van ban huang
hanh Luat, trong khi cho hirong cua cac cdp co tham quyen, d8 giup cho cac cAp quan ly giao due, cac dan vi tnrong hoc, cac nha giao va can b6 quan ly giao due trong tinh thuan loi trong viec danh gia, x~p loai va viSt sang kien kinh nghiem ( SKKN), S6 Giao due va Dao tao Gia Lai huang d§.n nhu sau : Sang kien : Y ki€n moi, co tac dung Jam cho cong viec tien hanh t6t han. Kinh nghiem : Di€u hi8u bi~t co ducc do ti€p xuc vai thirc t~, do nrng trai. Sang ki@n kinh nghiem : La nhirng diSu hi8u biet rnoi, nhjrng y kien moi co dircc do tung trai, do ti~p xuc voi tai lieu va voi thuc t€ ... , lam cho cong viec diroc tien hanh t6t han . Trong tlnrc tiSn cong tac quan ly giao due, chi dao va giang day, m6i nha giao va can bo quan ly giao due d€u co nhfmg suy nghI va viec lam moi, sang tao . Nhfrng suy nghf va viec him sang tao doduoc ap dung nhieu lc1ntrong thirc te co ket qua t6t; co tac dong tich C1,IC lam nang cao va chuyen bien den chAt hrong, hieu qua cua cong tac chi dao, quan ly, giao due va giang day, boac trong qua trinh thtrc hien chu tnrong, nhiem vu cua cAp tren giao da co nhieu bien phap cai tien, sang tao mang lai thanh cong va nhieu hieu qua t6t . Nhirng viec lam d6 duoc xem la sang kien kinh nghiem.

dan

d~n thi

I . Sang ki~n kinh ngbi~m

II. Djnh hurmg nghien ciru cac tnrong;

dS titi

SKKN nhir sau:

- SKKN vS cong tae quan ly, chi dao, trien khai cac mat hoat dong trong nha - SKKN v6 hoat dong t6 chirc b6i dirong nang cao trinh do chuyen man, nghiep vu cho can bo, giao vien dan vi;

a

- SKKN trong thtrc hi en t6 clnrc hoat dong cac phong hoc bo man, phong thiet bi va d6 dung day hoc, phong thi nghiem; xay dung co So' v~t chftt va t6 chirc hoat dong thu vien, co th1,IC hanh, thuc tap~

sa

- SKKN trong viec tri8n khai, b6i dirong giao vien thuc hien giang day thea chuang trinh va sach giao khoa moi; - SKKN trong t6 chirc hoc 2 buoi/ngay; t6 chirc ban tru trong nha tnrong;

1

duy tri SI s6.nhftt la phirong phap sir dung hieu qua cac dB dung day hoc va thi~tbi day hoc hien dai van giang day. MOT .. t6ng ket hoac chuyen d8. danh gia tlnrc t~ giao due. b. 1 .SKKN trong cong tac chu nhiem lap. Viit duoi hinh thuc t6ng kit kinh nghiem: L6i viSt nay mang tinh tbng hop.v. giao due va giang day hoac nhiem vu cong tac khac cua minh. III. hoat dong ngoai gio len lap. phuc vu cho uoi dung d~ tai da QUQ'c xac dinh. nguoi viet neu len nhfrng SKI<N" trong chi dao. cong nhan SKKN cua nhtrng nam qua. nang cao chAt hrong day. . c. doi hoi nguoi viet phai dung ly luan v€ giao due hoc. hoat dong doan th~. so cor y vi: . giao due hoc sinh dan toe thi~u s6 .hoc. lap hoc. hinh thirc nay ap dung trong tnrong hO'P bao cao.SKKN huy dong hoc sinh dan toc thi~u s6 den tnrong. each vi~t nay tlnrong ap dung trong viec tbng ketdanh gia kinh nghiem mot each toan dien ct6i voi mot dan vi hoac mot vAn d8 Ion..SKKN v~ cai tien v8 noi dung bai giang. . tieu bieu. VIEC VIET SANG KIEN KINH NGHIEM : . phuong phap giang day bo mon. sang kien cai hen. giao d1. va c§n neu qua trinh cac hoat dong nay thea di~n bien thai gian. can cir van thtrc te chi dao viec xet chon. Sa goi y mot s6 each viet chu yBu nhu sau: a.V. phuong phap kiem tra.1 th~.1 th~. hO'P ly each hun moi. nhAt la linh Vl!C cong nghe thong tin nham nang cao ch~t hrong moi Iinh \!\IC heat dong trong cac don vi. Hinb tbuc vi~t SKKN: Can ctr vao d~c di€m cua tirng cAp hoc.SKKN trong viec irng dung thanh nru khoa hoc tien tien.SKKN v~ noi dung. danh gia. . Viit thea i6i tuong thudt: Theo each nay. danh gia cho di~m hoc sinh phil hO'P yeu cAu d6i moi cua nganh va dap irng voi yeu cAu xa hoi. nguoi viet phai neu len duoc C1. thong qua nhtrng hoat dong cu th~. quan ly. quan ly. giao an men tlr. kinh nghiem xay dung cac phful mem tin hoc. DiSu chu y6u la thong qua nhimg hoat dong nay. trinh bay a hoi nghi so. 0 phAn cu6i cua bao cao c6 neu fa khai quat nhirng bai hoc kinh nghiem. tam ly hoc de phan tich. . Nhtrng hoat dongduO'c chon phai that di~n hinh. d€ giai quy8t mot thuc t~ v~ chi 0<[10... khai quat. c6 tinh sang tao.. cua giai dean 2 . Viit thea 16i baa cdo thuc tlCach viet nay kinh nghiem rut fa nr nhfmg thtrc te viec lam C1. plnrong phap t6 chirc. nganh hoc.1C giang day hoac nhiem vu cong tao cua mlnh co kSt qua t6t. each thirc quan ly cac hoat dong t~p th~ trong va ngoai gio len lap.

trinh do. DS tai co the dS c~p den tAt ca cae vAn dS trong nhiing noi dung hoat dong cua dan vi vS qUID Iy. . Day la each viSt ph6 bien dfii voi ca nhan.. Day cling chinh la ly do chon d8 tai. tro ngai. Khong neu nhtrng kho khan. a phdn nay cAn neu ngan gon. dinh huang d~ tap trung moi suy nghi cua minh vao mot vAn dS. giao due. Xac dioh dS tai: DS tai giup nguoi viSt xac dinh ro pham vi. hieu qua thdp. Ba ph~n tren cling la ba thanh phAn cAu tao noi dung ban SKKN. nang hrc.Ket qua dat diroc va viec ph6 bien irng dung. oqi dung cua mqt ban SKKN: DS thuan IQ'icho ngiroi viSt sang kiSn kinh nghiem. trc ngai. v8 cac hoat dong khac . Day la loai ySu t6 tnroc tien phai duoc neu ra ill thuc tiSn heat dong cong tac. han che). a) Phdn thu nhdt: Dijt vdn d€ (neu kho khan. quan niem xa hoi. tro ngai la co so hun nay sinh nhirng SKKN. Cftn neu tAt ca nhirng bien phap da ap dung trong qua trinh b) Ph6n thu hai: Nhimg bi?n phap giai quyit vdn d€ ho 3 . tro ngai. ndi dung cua mot ban sang kiSn kinh nghiem nhu sau ( d~ tham khao) : =Cach thu ohit : M6i SKKN dircc trinh bay cAn co du 3 phAn co ban: . .. vS giang day. quan ly.tnroc va sau khi tac dong cac bien phap chi dao. hieu qua con thAp trong thuc ti~n thuong co nhiSu loai. hieu qua. So gioi thi~u 02 each b6 C\lC. nhirng chi k8 dSn nhirng y~u t6 co lien quan tnrc tiSp den hoat dong giao due. co so v~t chAt. phuong tien giao due . tro ngai. Day la yea t6 co him.D~t vAn d8 ( kho khan. 2. cua can bo quan ly va nha giao..v. nhirng phat sinh tir thirc ti~n mot each diSn hinh.Nlnrng bien phap giai quyet vAn dS (kho khan.... khong nen viSt ca mot v~ d~ IOn va qua rong. giang day. bien phap neu phftn sau. ) .. la noi dung chu y~u co tinh chAt quyet dinh gia tri toan ban SKKN. quan Iy cua mlnh nhu moi tnrong giao due. han chS thi nguoi doc khong hi~u tai sao lai co nhirng SKKN. ) . quan niem . trc ngai. hieu '1Ua. Tom lai. Cac kho khan. chi dao.. tro ngai.v . B8 cue. as 3.. nhirng co th~ chia thanh 2 loai chinle . nhung c~n chon mot v~n dS.. + Do ySu t6 khach quan: loai nay co th~ co nhieu. + Do ySu t6 chu quan: thuoc vS nhan thirc. han chS. giao due. cAn chon loc nhtrng kho khan. a Kho khan. Pharn vi cua d8 tai hep thi vAn d8 viat thtrong sau sac han. giang day va chi dao. mot khfa canh sau sac nhdt viSt.

hai : Phin 1 : I)~t vin d~ ( hoac rna d~u hoac tong quan. Kinh tJ. Van hoa. tro ngai. la y~u t6 cu6i cung xac nhan gia tri cua SKKN.ti~n hanh cac hoat dong chi dao. chinh tri. Trong phan nay phai neu that cu th~ qua trinh va each giai quyet nrng kho khan. xfi hoi. Tuy khong phai la phan trong tam cua ban SKKN nhung lai la noi dung c~n thi~t khong th~ thieu diroc. *Cach thu. quan ly. giao due va giang day. ten. hoac mot s6 vAn d€ chung . k~t qua d~n mire nao). NXB . tro ngai nhung phai ap dung rAt nhieu bien phap cung mot luc moi khac phuc dircc. Yeu c~u cua phan nay la lam sao cho nguoi doc hinh dung duoc each lam thea mot trinh tu nhat dinh. + Cu6i bai vi~t co ho. ph6i hop voi nhiem vu cong tac cua ngiroi vi~t SKKN. + Tac dong cua bien phap (thanh cong hay thAt bai. NXB . 2005 . Do la can err d~ chirng minh nhirng bien phap dfi ap dung tren la dung. Co nhieu tnrong hop chi co mot kho khan. nhung phai cu th~.b. Trong toan bo ban SKKN thi ph~n nay la trong tam. . nin. nha xuAt ban. nam xuAt ban. + Tac dung d6i voi thuc t~ va gia tri v€ cac mat (giao due. 2006 + Tac gia ding c~ ghi muc luc van cu6i d€ tai de ngiroi doc d~ thea doi..Ly do v€ mat ly luan 4 . K~t qua co th~ neu a nhieu dang khac nhau: + S6 lieu cu th~ (nen th6ng ke hoac s6 lieu so sanh tnroc va sau khi ap dung bien phap) + Nhirng bieu hien cu the. ro rang.Nguyen Van B. hO'P ly. ) + Tai lieu tham khao : Tai lieu tham khao diroc sAp x~p thea thir nr a. Tinh thuyet phuc cua ban SKKN chu y~u do noi dung phan nay quyet dinh. M6i tai lieu tham khao diroc vi~t thea ten tac gia. ten tai lieu tham khao ( in chit nghieng)..c cua ten tac gia. kinh t~.. + Neu di€n bi~n cua qua trinh tac dong cac bien phap. Thi du : . M6i bien phap cAn neu ro: + Co sa d~ d€ ra nhiing bien phap Ay.. chit ky cua tac gia. ) Trong ph~n nay cAn neu ro ly do chon d€ tai d€ xem xet : .Nguyen Van A. Co th~ neu nhirng bien phap dd ap dung rna khong thanh cong d~ rut kinh nghiem. c) Ph&n thu ba: Kit qua va viec phd biin teng dung n6i dung vao thuc Phan nay c~ neu that ngan gon.

2 . hieu qua cong viec cao han tnroc ( bang t6ng hop k~t qua. ) 3 ..Y nghia quan trong nhAt.. khi nao k~t thuc? ) .Cac kien nghi quan trong nhAt duoc de xuat. rut ra tit sang kien kinh nghiem. hoac cAn thiet .K~t lu~o vaki~o nghi 4 ..Xac dinh muc dich nghien ciru (dS him gi) . diroi 2cm.. mot 56 d6i moi .. t6ng k~t kinh nghiem ( dia phirong.. chuang 2. v. hieu qua cong viec cao han . t6ng k~t kinh nghiem ( muc tieu.Chon phirong phap nghien ciru nao ( nhir th~ nao") . y nghia cua vAn d~) 2 .Mo ta cac giai phap ( he giai phap.Phan tich thtrc trang vAn de nghien ciru.. Phftn 2 : Nqi dung PhAn nay thirong trinh bay 03 vAn de Ian ( co thS goi la cac chuang : chuang 1.. chuang 3 v. Phfto 3 . nhtrng each giai quyet.Pham vi va k~ hoach nghien ciru .. PhAn 1 chi nen vi~t khong qua 2 trang.Co ly luan cua vAn de nghien CUu.Giai han v€ khong gian cua d5i urong khao sat . a 5 . (PhAn 3 chi nen viet khong qua 2 trang)..D6i nrong nghien ciru ( nam dau") . V~ hinh tb. da su dung nham lam cho chdt hrong. font Unicode ki~u chit Times New Roman. d5i chieu.Ban chAt cAn duoc him ro cua sir v~t ( la gi?) .Ly do hra chon v~ nang lire nghien ciru cua tac gia . dinh I~ tren 3cm. S6 trang duoc danh g6c dtroi phi a ben phai trang.... ) : 1 . . duoc in 01 mat tren giAy trang kh6 gidy A4 ( 210x 297). v .. dan dong d~t ch~ do 1. N6i chung khong nen qua day( t5i da 20 trang mot). ( a lap! kh5i! tnrong/quan/huyen . " " Ph"an nay can neu : . l~ phai 2cm. size 14. v . Cac k~t qua cu thS clnmg minh ch~t hrong. ) (ph in II chi nen vi~t khong qua 5-7 trang) a so a so a .. 1~ trai 3.Nhtrng ket luan quan trong nhAt cua toan b6 sang kien kinh nghiem. mot s5 bien phap. 3 .Ly do v~ thtrc ti~n .. so sanh . ( thai gian nghien ciru trong bao lau? Khi nao bdt dAu. Vi~t thanh doan luan du cac y neu tren rna khong phai gach dAu dong tra loi cac goi y do. mot s5 trng dung.Ly do v~ tinh cAp thiet.Slines .. ) rna tac gia da thuc hien. Van ban c§n danh may vi tinh.) .5cm. 1 . s5 lieu minh hoa. co giao due chua d5i nrong nghien ciru .rc : T~t ca diroc dong thanh tap.

. clnrc vu.Ten phan.Phil hO'P voi nguyen t~c va phirong cham giao due. MBi cAp quan ly + Tinh khoa hoc: day la yeu cAu co ban cua mot ban SKKN. dan toc. tnrong hoc d6u phai thanh l~p Hoi dang khoa hoc cua cAp minh do thu tnrong don vi quyet dinh . don vi. . tung co quan. noi dung cua mot ban SKKN da: duoc quy dinh neu tren. gioi tinh. . dan vi cong taco .Ten ti~u IDl. ho va ten ngiroi viet sang kiSn kinh nghiem. 6 .1i SKKN celn dU<. b) Noi dung cua ban SKKN phai dam bao 4 tinh chAt chu ySu la: tinh kboa hoc. can d6i tirng noi dung.1C danh gia tren cac mat sau: 1. Khi danh gia. Tdt ca cac SKKN deu phai diroc Hoi d6ng khoa hoc cAp tnrong. d6i chieu voi yeu cAu. di8n dat truyen cam. chuang ( n~u co) each dong 1. cu the.Phil hop voi duong 16i. . dan vi. tranh thS hien tinh cam d6i voi d6i nrong nghien ciru. muc ( n~u co) khong diroc viSt uit.. Tinh khoa hoc cua m6i ban SKKN the hien 6 cac bien phap giai quyet. .Trinh bay h~ th6ng. VS oqi dung: a) Mot ban SKKN celn dam bao co du 3 phdn co ban da: neu tren. Can cu van tac dung cua SKKN d6i voi thirc tS cong tac chi dao. Til each d~t vAn d6 tren. giao due va giang day. sinh Iy cua hoc sinh.lC (nBu co) khong 6 cuoi trang. tinh ph6 bien.. do dai thich hop. trong d6 danh gia cao pheln tlur hai ( phAn bien phap). hAp d~. noi dung giao due thea nrng cAp hoc.Ten chuang (neu co) b{it buoc 6 dAu trang. cac bien phap d6 phai: . tinh hieu qua. c . IV. van phong khoa hoc (thuang diroc sir dung 6 the bi dong). sinh vien. xSp 10. chu tnrong giao due va dao tao cua Dang va Nha mroc. ngay thang nam sinh. xet chon va xSp loai mot ban SKKN cAn can cu van tieu chuAn xBp loai. c§p co s6 danh gia.5 . viec xet chon. CACH DANH GIA vA XET CHQN SKKN: giao due.Bia chinh phai ghi cac muc : ten sang kien kinh nghiem. khai quat.Phil hO'P voi d~c diSm tam ly.Ten chuang. Trinh bay khach quan kSt qua nghien ciru. quan ly. xBp loai. tinh sang tao. khong go ep. "lieu" kSt qua. hop )y.Phil hop voi yeu cAu.

Loai kha : Til 14 di~m dSn 16.Tinh chinh xac cua cac kSt qua quan sat hoac thi nghiem : 5 di€m .Loai dat yeu cAu : Til 10 di~m d8n 13. khi danh gia cAn h8t sire tran trong nhfrng bien phap sang tao du la nho.Hoi dAng khoa hoc chu yeu dtra VaG ban SKKN d~ danh gia xSp loai SKKN. a phfrn tren VS each daoh gia va xSp ImJi : a . xet va cip giiy cdng ohio: a . vi qua do nguoi vi8t SKKN da: bi8t v~ dung mot each linh hoat. hoan canh giao due dia plnrong rna v§n dam bao duoc yeu cAn khoa hoc cua qua trinh thtrc hien nhiem vu.Danh gia xSp loai chung cua HOi dAng se can ctr vao danh gia cua rung thanh vien Hoi dAng va quyet dinh x€p loai thea s6 di~m neu tren. sa hop (theo quy chS cua Hoi dAng quy dinh) d~ . Do do. nSu th~y th~t c~n thiSt thi hoi a 7 . truong hoc): .5 di~m .Muc danh gia : . . sang tao. 3. Ddi voi H(Ji d6ng cap co sa (dan vt.5 di~m . le dSn 0. v~hinh thirc: Dam bao cac yeu cAu v€ hinh thirc da: neu 2. + Tieu chi danh gia : . cong nhan.Hoi dAng khoa hoc co danh gia. .Loai t6t : Til 17 di~m d€n 20 di~m .5 di~m. Trinh n.Ca nhan viSt SKKN nop cho Hoi dAng khoa hoc tai dan vi d~ d€ nghi xet cong nhan.l hoat dong cua mlnh phil hop voi di6u kien.Tinh ph6 bi€n ( pham vi irng dung) : 5 di~m T6ng cong : 20 di~m b . sang kiSn cua minh VaG nhiem V1.Loai khong dat yeu cAu : duoi 10 di~m (tnrong hO'P khong dat yeu cAu co th~ d€ nghi vi€t lai thea y ki€n gop y cua Hoi dang).+ Tinh sang tao: day cfing la y8u t6 co ban cua mot ban SKKN. a c.Tinh hieu qua: 5 di€m .each daoh gia : + Thang di~m : 20 di~m.Tinh moi trong khoa hoc su pham ( sang tao) : 5 di~m . Tuy nhien mot vai tnrong hO'P dac biet.

b. chien S1 thi dua cAp tinh.j.Rieng d6i voi cac d~ tai. la di8u kien tham gia cac hoi till (se do diSu Ie tirng hoi thi quy dinh). thanh ph6) va pham vi dan vi tnrong ( d6i voi cac ca nhan thu6e dan vi true thuoc Sa). miSn viec trinh bay mang tinh thuyet phuc. Viec xet thfun dinh va cong nhan cua Hoi dang cAp tren ciing van dung tuong W nhu d6i voi cAp co so. cong nhan SKKN thee dS nghi cua Hoi dAng hoac co quan quan 1y giao due cftp duoi . .c thu thi viec trinh bay khong nhAt thiet phai thea mfiu nay. nhung sang kien kinh nghiem d6 phai QUQ'c Hoi ddng c~p duoi thfun dinh. Chu tich Hoi d6ng khoa hoc cua co quan. .Can cu kSt qua danh gia xep loai cua Hoi d6ng khoa hoc. ve a sa 8 .10 . ~ sa de sa . Trang cling nam hoc. phuc vu cho cong tac giao due ( da xuAt ban). nSu can bo.Gifty cong nhan SKKN la co d~ cac dan vi xet binh chon cac danh hieu thi dua khen tlnrong cac c~p (chien S1 thi dua cAp co sa. dan vi dS nghi thu tnrong don vi cAp giAy cong nhan dS tai SKKN cho ca nhan. danh gia xBp loai va d§ duoc phd biSn. . giao vien co tham gia bien soan ( hoac . tMm dinh. sang ki€n kinh nghiem d. 01 sang ki~n kinh nghiem chi co gift tri d~ binh xet thi dua.Truong ho-p ban SKKN cua t~p th~ (co tir 2 ngiroi tro len cung tham gia thirc hien SKKN) thi chu tich hoi d6ng se xem xet quyet dinh cftp gifty clnrng nhan cho ca nhan nao c6 SKKN. trong cac tap chi chuyen nganh (boac d§ bao thanh cong hoi d&ng khoa hoc tl'r cAp nganh tro len) thi c6 the baa cao d€ hoi d6ng khoa hoc ella co th~ xern xet va quyet dinh thay cho ( boac xem nhu ) 1 sang kien kinh nghiem. en Tren day la huang dfuI chung.IC t€ co nhtrng cai ti€n.. trien khai irng dung trong pham vi huyen tro len( d6i voi ca nhan true thuoc huyen. giAy khen. Thl. Hoi d6ng eAp Phong Giao due va Dao tao xet d6i voi d€ nghi cua Hoi d6ng cAp co so (y cac dan vi true thuoc Phong Giao due .Dao t. D6i voi H(Ji tl8ng cap tren: Hoi d6ng khoa hoc cAp tren se hop xet.d6ng co th~ moi ngiroi vi~t SKKN trinh bay them hoac giai thich ro them mot s6 chi tiSt tnroc hOi d6ng. tham gia nhom nghien ciru) cac loai hinh sau day : . thi xa. Hoi dBng ella SO' xet d6i vci nghi cua Hoi d6ng cAp co i:J dan vi tnrong hoc true thuoc Sa va Hoi d6ng cAp huyen. thi xii. khen thirong trong 01 nam hoc. Mot nguoi co th~ eo nhieu SKKN.Cong trinh ( hoac dS tID) nghien cuu khoa hoc da duoc cdng be. cong trinh nghien ciru khoa hoc cac cAp diroc thirc hien thee ·cac quy dinh hi hanh cua nha mroc. bang khen cac c~p).Sach tham khao. thanh ph6 . .

cAn phan anh v@ S6 dS dircc huang dfut hoac di@u chinh huang d§n nay cho phil de a KT. co v~n gi chua ro. PHOGIAMDOC Kiem Chit tich HQi ~~~a hoc nganh GD&DT 6. -Luu VP. '_ C l' 9 .Nhu tren. sang ki€n kinh nghiern giao due dia phtrong. Trang qua trinh tri~n lchai thuc hien. GIAM DOC NlIi_nhQ-n: . ph6 bien va huang irng phat huy phong trao thi dua vi€t cai tien. cac can bQ quan Iy va nha giao trong tinh tich cue tham gia. dan vi minh. dan vi tnrong hoc. Yeu cAu cac c~p quan ly giao due.hQ1).

. sang ki~n kinh nghiem 2 . Tinh pho bien (Pham vi teng dung) Tang sa difm X~p loai chung : .. Ten d~ tai cai ti~n.. sang ki8n kinh nghiem : .Ho va ten: ... XEP LO~I SANG KIEN KIND NGHI¥M 1 . .Nhiem vu chinh dang dam nhan: . Nguai vi~t cai ti~n. thang ..HtlDh phuc PDIEU BAND GIA.. '.. - . ...T NAM BQc lip ....TV do .Chirc vu : Don vi ...Clurc vu va dan vi cong tac : ..Nhiern vu duoc phan cong trong lIDKH: Noi dung danh gia N_Q_I UNG BANH GIA D Nh~n xet diem Tinh moi trong khoa hoc su pharn (sang tao) thi nghiern Tinh chinh xac cua cac k~t qua quan sat hoac Tinh hieu qua .. . Ngiroi danh gia 10 ..... narn 200 . HOI DONG KHOA HOC CQNG HOA xA HQI CHiT NGDiA VJt. .ngay ..Ho va ten: hoc vi .....Trinh do chuyen mon nghiep vu : 3.~ ~ . Ngiroi danh gia : ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful