sa GlAo

UBND

TlNH

GIA LA! Dl}C & DAo T~O

CQNG HOA XA HQI CHiT NGHiA vrsr NAM Dqc I~p - TI}' do - Hanh phuc Pleiku, ngay 26 thang 11 nam 2008

V Iv : Huang d~n viet va cham sang kien kinh nghiem

se JLOO

/ SGD&DT

Kinh giri : - Phong Giao due va Dao tao cac huyen, thi xa, thanh ph6 - Cac dan vi tnrc thuoc Sa Giao due va Dao tao Gia Lai
Thuc hien Luat Thi dna, Khen thuong va cac van ban huang
hanh Luat, trong khi cho hirong cua cac cdp co tham quyen, d8 giup cho cac cAp quan ly giao due, cac dan vi tnrong hoc, cac nha giao va can b6 quan ly giao due trong tinh thuan loi trong viec danh gia, x~p loai va viSt sang kien kinh nghiem ( SKKN), S6 Giao due va Dao tao Gia Lai huang d§.n nhu sau : Sang kien : Y ki€n moi, co tac dung Jam cho cong viec tien hanh t6t han. Kinh nghiem : Di€u hi8u bi~t co ducc do ti€p xuc vai thirc t~, do nrng trai. Sang ki@n kinh nghiem : La nhirng diSu hi8u biet rnoi, nhjrng y kien moi co dircc do tung trai, do ti~p xuc voi tai lieu va voi thuc t€ ... , lam cho cong viec diroc tien hanh t6t han . Trong tlnrc tiSn cong tac quan ly giao due, chi dao va giang day, m6i nha giao va can bo quan ly giao due d€u co nhfmg suy nghI va viec lam moi, sang tao . Nhfrng suy nghf va viec him sang tao doduoc ap dung nhieu lc1ntrong thirc te co ket qua t6t; co tac dong tich C1,IC lam nang cao va chuyen bien den chAt hrong, hieu qua cua cong tac chi dao, quan ly, giao due va giang day, boac trong qua trinh thtrc hien chu tnrong, nhiem vu cua cAp tren giao da co nhieu bien phap cai tien, sang tao mang lai thanh cong va nhieu hieu qua t6t . Nhirng viec lam d6 duoc xem la sang kien kinh nghiem.

dan

d~n thi

I . Sang ki~n kinh ngbi~m

II. Djnh hurmg nghien ciru cac tnrong;

dS titi

SKKN nhir sau:

- SKKN vS cong tae quan ly, chi dao, trien khai cac mat hoat dong trong nha - SKKN v6 hoat dong t6 chirc b6i dirong nang cao trinh do chuyen man, nghiep vu cho can bo, giao vien dan vi;

a

- SKKN trong thtrc hi en t6 clnrc hoat dong cac phong hoc bo man, phong thiet bi va d6 dung day hoc, phong thi nghiem; xay dung co So' v~t chftt va t6 chirc hoat dong thu vien, co th1,IC hanh, thuc tap~

sa

- SKKN trong viec tri8n khai, b6i dirong giao vien thuc hien giang day thea chuang trinh va sach giao khoa moi; - SKKN trong t6 chirc hoc 2 buoi/ngay; t6 chirc ban tru trong nha tnrong;

1

nganh hoc.v.SKKN v~ noi dung. 1 .nhftt la phirong phap sir dung hieu qua cac dB dung day hoc va thi~tbi day hoc hien dai van giang day. tieu bieu. Hinb tbuc vi~t SKKN: Can ctr vao d~c di€m cua tirng cAp hoc.hoc. nang cao chAt hrong day. hoat dong doan th~. nguoi viet phai neu len duoc C1... . cua giai dean 2 .1 th~. can cir van thtrc te chi dao viec xet chon. . phuc vu cho uoi dung d~ tai da QUQ'c xac dinh. giao d1. Nhtrng hoat dongduO'c chon phai that di~n hinh. phuong phap kiem tra. t6ng ket hoac chuyen d8. phuong phap giang day bo mon. plnrong phap t6 chirc. nhAt la linh Vl!C cong nghe thong tin nham nang cao ch~t hrong moi Iinh \!\IC heat dong trong cac don vi.SKKN trong viec irng dung thanh nru khoa hoc tien tien. each vi~t nay tlnrong ap dung trong viec tbng ketdanh gia kinh nghiem mot each toan dien ct6i voi mot dan vi hoac mot vAn d8 Ion.SKKN huy dong hoc sinh dan toc thi~u s6 den tnrong. giao an men tlr. tam ly hoc de phan tich.SKKN v~ cai tien v8 noi dung bai giang. . quan ly. c6 tinh sang tao. so cor y vi: . c. danh gia cho di~m hoc sinh phil hO'P yeu cAu d6i moi cua nganh va dap irng voi yeu cAu xa hoi. trinh bay a hoi nghi so.SKKN trong cong tac chu nhiem lap. hinh thirc nay ap dung trong tnrong hO'P bao cao. danh gia. . giao due hoc sinh dan toe thi~u s6 . b. each thirc quan ly cac hoat dong t~p th~ trong va ngoai gio len lap. duy tri SI s6. khai quat. d€ giai quy8t mot thuc t~ v~ chi 0<[10. Sa goi y mot s6 each viet chu yBu nhu sau: a. nguoi viet neu len nhfrng SKI<N" trong chi dao. 0 phAn cu6i cua bao cao c6 neu fa khai quat nhirng bai hoc kinh nghiem.. Viit thea 16i baa cdo thuc tlCach viet nay kinh nghiem rut fa nr nhfmg thtrc te viec lam C1. kinh nghiem xay dung cac phful mem tin hoc. VIEC VIET SANG KIEN KINH NGHIEM : . sang kien cai hen. va c§n neu qua trinh cac hoat dong nay thea di~n bien thai gian.. DiSu chu y6u la thong qua nhimg hoat dong nay.V.1 th~. danh gia tlnrc t~ giao due. cong nhan SKKN cua nhtrng nam qua. Viit thea i6i tuong thudt: Theo each nay.1C giang day hoac nhiem vu cong tao cua mlnh co kSt qua t6t. hoat dong ngoai gio len lap. lap hoc. doi hoi nguoi viet phai dung ly luan v€ giao due hoc. quan ly. giao due va giang day hoac nhiem vu cong tac khac cua minh. hO'P ly each hun moi. thong qua nhtrng hoat dong cu th~. Viit duoi hinh thuc t6ng kit kinh nghiem: L6i viSt nay mang tinh tbng hop. III.. MOT .

nhung c~n chon mot v~n dS. trc ngai. trinh do. Day la each viSt ph6 bien dfii voi ca nhan.Nlnrng bien phap giai quyet vAn dS (kho khan. trc ngai. han chS. vS giang day. DS tai co the dS c~p den tAt ca cae vAn dS trong nhiing noi dung hoat dong cua dan vi vS qUID Iy.. hieu '1Ua. quan niem xa hoi. ) . han che). quan ly. as 3. Pharn vi cua d8 tai hep thi vAn d8 viat thtrong sau sac han. a) Phdn thu nhdt: Dijt vdn d€ (neu kho khan. tro ngai. Day la loai ySu t6 tnroc tien phai duoc neu ra ill thuc tiSn heat dong cong tac.. mot khfa canh sau sac nhdt viSt. hieu qua.tnroc va sau khi tac dong cac bien phap chi dao. giao due.. giang day. tro ngai. Ba ph~n tren cling la ba thanh phAn cAu tao noi dung ban SKKN.Ket qua dat diroc va viec ph6 bien irng dung. . khong nen viSt ca mot v~ d~ IOn va qua rong. Tom lai. giao due. cua can bo quan ly va nha giao. + Do ySu t6 khach quan: loai nay co th~ co nhieu.v. chi dao. 2. So gioi thi~u 02 each b6 C\lC. hieu qua thdp. giang day va chi dao. quan niem . Cftn neu tAt ca nhirng bien phap da ap dung trong qua trinh b) Ph6n thu hai: Nhimg bi?n phap giai quyit vdn d€ ho 3 . phuong tien giao due .. . a phdn nay cAn neu ngan gon. han chS thi nguoi doc khong hi~u tai sao lai co nhirng SKKN. nhirng phat sinh tir thirc ti~n mot each diSn hinh. Xac dioh dS tai: DS tai giup nguoi viSt xac dinh ro pham vi.D~t vAn d8 ( kho khan. la noi dung chu y~u co tinh chAt quyet dinh gia tri toan ban SKKN. ndi dung cua mot ban sang kiSn kinh nghiem nhu sau ( d~ tham khao) : =Cach thu ohit : M6i SKKN dircc trinh bay cAn co du 3 phAn co ban: .. Cac kho khan. nhirng chi k8 dSn nhirng y~u t6 co lien quan tnrc tiSp den hoat dong giao due.. tro ngai. cAn chon loc nhtrng kho khan. bien phap neu phftn sau. Day la yea t6 co him. co so v~t chAt... quan Iy cua mlnh nhu moi tnrong giao due. tro ngai.. nhirng co th~ chia thanh 2 loai chinle . hieu qua con thAp trong thuc ti~n thuong co nhiSu loai. Day cling chinh la ly do chon d8 tai. oqi dung cua mqt ban SKKN: DS thuan IQ'icho ngiroi viSt sang kiSn kinh nghiem. Khong neu nhtrng kho khan. ) . nang hrc..v . dinh huang d~ tap trung moi suy nghi cua minh vao mot vAn dS. a Kho khan. + Do ySu t6 chu quan: thuoc vS nhan thirc. tro ngai la co so hun nay sinh nhirng SKKN. B8 cue. v8 cac hoat dong khac .

NXB . Do la can err d~ chirng minh nhirng bien phap dfi ap dung tren la dung. ro rang. Yeu c~u cua phan nay la lam sao cho nguoi doc hinh dung duoc each lam thea mot trinh tu nhat dinh. NXB . hoac mot s6 vAn d€ chung . Van hoa. + Neu di€n bi~n cua qua trinh tac dong cac bien phap. 2005 . giao due va giang day.c cua ten tac gia. ) + Tai lieu tham khao : Tai lieu tham khao diroc sAp x~p thea thir nr a. hO'P ly. Thi du : .ti~n hanh cac hoat dong chi dao. ten tai lieu tham khao ( in chit nghieng). nin. Kinh tJ. ph6i hop voi nhiem vu cong tac cua ngiroi vi~t SKKN. nha xuAt ban.b. Co th~ neu nhirng bien phap dd ap dung rna khong thanh cong d~ rut kinh nghiem. tro ngai nhung phai ap dung rAt nhieu bien phap cung mot luc moi khac phuc dircc. M6i bien phap cAn neu ro: + Co sa d~ d€ ra nhiing bien phap Ay. . 2006 + Tac gia ding c~ ghi muc luc van cu6i d€ tai de ngiroi doc d~ thea doi. Trong toan bo ban SKKN thi ph~n nay la trong tam. c) Ph&n thu ba: Kit qua va viec phd biin teng dung n6i dung vao thuc Phan nay c~ neu that ngan gon. + Tac dung d6i voi thuc t~ va gia tri v€ cac mat (giao due.. k~t qua d~n mire nao). K~t qua co th~ neu a nhieu dang khac nhau: + S6 lieu cu th~ (nen th6ng ke hoac s6 lieu so sanh tnroc va sau khi ap dung bien phap) + Nhirng bieu hien cu the. Trong phan nay phai neu that cu th~ qua trinh va each giai quyet nrng kho khan. quan ly.. + Cu6i bai vi~t co ho.Nguyen Van A. chinh tri.Nguyen Van B. ten.Ly do v€ mat ly luan 4 . ) Trong ph~n nay cAn neu ro ly do chon d€ tai d€ xem xet : . M6i tai lieu tham khao diroc vi~t thea ten tac gia. xfi hoi. Tinh thuyet phuc cua ban SKKN chu y~u do noi dung phan nay quyet dinh. nam xuAt ban. chit ky cua tac gia. Co nhieu tnrong hop chi co mot kho khan. kinh t~.. la y~u t6 cu6i cung xac nhan gia tri cua SKKN.hai : Phin 1 : I)~t vin d~ ( hoac rna d~u hoac tong quan. tro ngai. Tuy khong phai la phan trong tam cua ban SKKN nhung lai la noi dung c~n thi~t khong th~ thieu diroc. *Cach thu. + Tac dong cua bien phap (thanh cong hay thAt bai. nhung phai cu th~..

da su dung nham lam cho chdt hrong.Cac kien nghi quan trong nhAt duoc de xuat. font Unicode ki~u chit Times New Roman.. l~ phai 2cm. 1~ trai 3.. mot s5 bien phap. S6 trang duoc danh g6c dtroi phi a ben phai trang.K~t lu~o vaki~o nghi 4 . ) rna tac gia da thuc hien...Ban chAt cAn duoc him ro cua sir v~t ( la gi?) .. V~ hinh tb. t6ng k~t kinh nghiem ( muc tieu.Mo ta cac giai phap ( he giai phap.5cm. hieu qua cong viec cao han tnroc ( bang t6ng hop k~t qua.Pham vi va k~ hoach nghien ciru . s5 lieu minh hoa.) . v .. chuang 2. rut ra tit sang kien kinh nghiem. diroi 2cm. Vi~t thanh doan luan du cac y neu tren rna khong phai gach dAu dong tra loi cac goi y do.Ly do v~ tinh cAp thiet..Xac dinh muc dich nghien ciru (dS him gi) . ( thai gian nghien ciru trong bao lau? Khi nao bdt dAu..D6i nrong nghien ciru ( nam dau") . size 14.. chuang 3 v. hieu qua cong viec cao han . ) (ph in II chi nen vi~t khong qua 5-7 trang) a so a so a .. nhtrng each giai quyet.Slines . Phftn 2 : Nqi dung PhAn nay thirong trinh bay 03 vAn de Ian ( co thS goi la cac chuang : chuang 1.Chon phirong phap nghien ciru nao ( nhir th~ nao") .Phan tich thtrc trang vAn de nghien ciru. dinh I~ tren 3cm. . ) 3 . mot s5 trng dung.Nhtrng ket luan quan trong nhAt cua toan b6 sang kien kinh nghiem.. Van ban c§n danh may vi tinh. co giao due chua d5i nrong nghien ciru .Ly do v~ thtrc ti~n . (PhAn 3 chi nen viet khong qua 2 trang)....Giai han v€ khong gian cua d5i urong khao sat . Cac k~t qua cu thS clnmg minh ch~t hrong. v. 1 . N6i chung khong nen qua day( t5i da 20 trang mot). so sanh . " " Ph"an nay can neu : .Co ly luan cua vAn de nghien CUu. khi nao k~t thuc? ) . t6ng k~t kinh nghiem ( dia phirong..rc : T~t ca diroc dong thanh tap. ) : 1 .Ly do hra chon v~ nang lire nghien ciru cua tac gia . PhAn 1 chi nen vi~t khong qua 2 trang. 2 . a 5 .Y nghia quan trong nhAt. hoac cAn thiet . ( a lap! kh5i! tnrong/quan/huyen . dan dong d~t ch~ do 1. y nghia cua vAn d~) 2 . 3 . v .. Phfto 3 . mot 56 d6i moi . duoc in 01 mat tren giAy trang kh6 gidy A4 ( 210x 297). d5i chieu..

dan vi.Ten chuang. di8n dat truyen cam. noi dung giao due thea nrng cAp hoc. CACH DANH GIA vA XET CHQN SKKN: giao due. khong go ep. chuang ( n~u co) each dong 1. MBi cAp quan ly + Tinh khoa hoc: day la yeu cAu co ban cua mot ban SKKN. Khi danh gia.1i SKKN celn dU<.Phil hO'P voi nguyen t~c va phirong cham giao due. . c .Bia chinh phai ghi cac muc : ten sang kien kinh nghiem. sinh Iy cua hoc sinh. 6 . can d6i tirng noi dung. . b) Noi dung cua ban SKKN phai dam bao 4 tinh chAt chu ySu la: tinh kboa hoc. c§p co s6 danh gia. trong d6 danh gia cao pheln tlur hai ( phAn bien phap). muc ( n~u co) khong diroc viSt uit. IV.Ten phan. tranh thS hien tinh cam d6i voi d6i nrong nghien ciru. xSp 10.Phil hO'P voi d~c diSm tam ly. d6i chieu voi yeu cAu. Can cu van tac dung cua SKKN d6i voi thirc tS cong tac chi dao.lC (nBu co) khong 6 cuoi trang.Trinh bay h~ th6ng. tinh hieu qua. noi dung cua mot ban SKKN da: duoc quy dinh neu tren. tnrong hoc d6u phai thanh l~p Hoi dang khoa hoc cua cAp minh do thu tnrong don vi quyet dinh . ho va ten ngiroi viet sang kiSn kinh nghiem. xBp loai. quan ly. khai quat. xet chon va xSp loai mot ban SKKN cAn can cu van tieu chuAn xBp loai. van phong khoa hoc (thuang diroc sir dung 6 the bi dong).Phil hop voi yeu cAu. cu the. dan vi cong taco . dan toc. ngay thang nam sinh.. giao due va giang day. Til each d~t vAn d6 tren.Ten ti~u IDl.Ten chuang (neu co) b{it buoc 6 dAu trang. tinh sang tao. .1C danh gia tren cac mat sau: 1. viec xet chon. tung co quan.5 . chu tnrong giao due va dao tao cua Dang va Nha mroc. hop )y. Trinh bay khach quan kSt qua nghien ciru. don vi.. do dai thich hop. gioi tinh. cac bien phap d6 phai: . clnrc vu. . Tdt ca cac SKKN deu phai diroc Hoi d6ng khoa hoc cAp tnrong. VS oqi dung: a) Mot ban SKKN celn dam bao co du 3 phdn co ban da: neu tren. hAp d~. .Phil hop voi duong 16i. sinh vien. Tinh khoa hoc cua m6i ban SKKN the hien 6 cac bien phap giai quyet. "lieu" kSt qua. tinh ph6 bien.

Ca nhan viSt SKKN nop cho Hoi dAng khoa hoc tai dan vi d~ d€ nghi xet cong nhan.Loai t6t : Til 17 di~m d€n 20 di~m .5 di~m. cong nhan.l hoat dong cua mlnh phil hop voi di6u kien. Ddi voi H(Ji d6ng cap co sa (dan vt. xet va cip giiy cdng ohio: a .Tinh chinh xac cua cac kSt qua quan sat hoac thi nghiem : 5 di€m . a c. sa hop (theo quy chS cua Hoi dAng quy dinh) d~ . nSu th~y th~t c~n thiSt thi hoi a 7 . v~hinh thirc: Dam bao cac yeu cAu v€ hinh thirc da: neu 2.Loai dat yeu cAu : Til 10 di~m d8n 13. vi qua do nguoi vi8t SKKN da: bi8t v~ dung mot each linh hoat.5 di~m . Trinh n.Loai khong dat yeu cAu : duoi 10 di~m (tnrong hO'P khong dat yeu cAu co th~ d€ nghi vi€t lai thea y ki€n gop y cua Hoi dang). Do do.Muc danh gia : . le dSn 0. hoan canh giao due dia plnrong rna v§n dam bao duoc yeu cAn khoa hoc cua qua trinh thtrc hien nhiem vu. a phfrn tren VS each daoh gia va xSp ImJi : a . .Danh gia xSp loai chung cua HOi dAng se can ctr vao danh gia cua rung thanh vien Hoi dAng va quyet dinh x€p loai thea s6 di~m neu tren.Tinh moi trong khoa hoc su pham ( sang tao) : 5 di~m . Tuy nhien mot vai tnrong hO'P dac biet. 3. . khi danh gia cAn h8t sire tran trong nhfrng bien phap sang tao du la nho.Hoi dAng khoa hoc co danh gia.Tinh ph6 bi€n ( pham vi irng dung) : 5 di~m T6ng cong : 20 di~m b . + Tieu chi danh gia : .+ Tinh sang tao: day cfing la y8u t6 co ban cua mot ban SKKN. truong hoc): . sang kiSn cua minh VaG nhiem V1.Hoi dAng khoa hoc chu yeu dtra VaG ban SKKN d~ danh gia xSp loai SKKN.Loai kha : Til 14 di~m dSn 16.Tinh hieu qua: 5 di€m .5 di~m . sang tao.each daoh gia : + Thang di~m : 20 di~m.

Dao t. thanh ph6 . thi xa. Hoi d6ng eAp Phong Giao due va Dao tao xet d6i voi d€ nghi cua Hoi d6ng cAp co so (y cac dan vi true thuoc Phong Giao due . ~ sa de sa . giao vien co tham gia bien soan ( hoac .Truong ho-p ban SKKN cua t~p th~ (co tir 2 ngiroi tro len cung tham gia thirc hien SKKN) thi chu tich hoi d6ng se xem xet quyet dinh cftp gifty clnrng nhan cho ca nhan nao c6 SKKN. . chien S1 thi dua cAp tinh. thi xii..Rieng d6i voi cac d~ tai. ve a sa 8 . trong cac tap chi chuyen nganh (boac d§ bao thanh cong hoi d&ng khoa hoc tl'r cAp nganh tro len) thi c6 the baa cao d€ hoi d6ng khoa hoc ella co th~ xern xet va quyet dinh thay cho ( boac xem nhu ) 1 sang kien kinh nghiem. Thl.c thu thi viec trinh bay khong nhAt thiet phai thea mfiu nay. D6i voi H(Ji tl8ng cap tren: Hoi d6ng khoa hoc cAp tren se hop xet. Trang cling nam hoc. tham gia nhom nghien ciru) cac loai hinh sau day : . b.d6ng co th~ moi ngiroi vi~t SKKN trinh bay them hoac giai thich ro them mot s6 chi tiSt tnroc hOi d6ng. dan vi dS nghi thu tnrong don vi cAp giAy cong nhan dS tai SKKN cho ca nhan. miSn viec trinh bay mang tinh thuyet phuc.j. phuc vu cho cong tac giao due ( da xuAt ban). . bang khen cac c~p). nhung sang kien kinh nghiem d6 phai QUQ'c Hoi ddng c~p duoi thfun dinh. Mot nguoi co th~ eo nhieu SKKN. 01 sang ki~n kinh nghiem chi co gift tri d~ binh xet thi dua. tMm dinh.Sach tham khao. la di8u kien tham gia cac hoi till (se do diSu Ie tirng hoi thi quy dinh). trien khai irng dung trong pham vi huyen tro len( d6i voi ca nhan true thuoc huyen. Hoi dBng ella SO' xet d6i vci nghi cua Hoi d6ng cAp co i:J dan vi tnrong hoc true thuoc Sa va Hoi d6ng cAp huyen. sang ki€n kinh nghiem d.Gifty cong nhan SKKN la co d~ cac dan vi xet binh chon cac danh hieu thi dua khen tlnrong cac c~p (chien S1 thi dua cAp co sa. Viec xet thfun dinh va cong nhan cua Hoi dang cAp tren ciing van dung tuong W nhu d6i voi cAp co so. giAy khen. nSu can bo. cong nhan SKKN thee dS nghi cua Hoi dAng hoac co quan quan 1y giao due cftp duoi . cong trinh nghien ciru khoa hoc cac cAp diroc thirc hien thee ·cac quy dinh hi hanh cua nha mroc.10 .IC t€ co nhtrng cai ti€n. Chu tich Hoi d6ng khoa hoc cua co quan.Cong trinh ( hoac dS tID) nghien cuu khoa hoc da duoc cdng be. . . khen thirong trong 01 nam hoc. en Tren day la huang dfuI chung.Can cu kSt qua danh gia xep loai cua Hoi d6ng khoa hoc. thanh ph6) va pham vi dan vi tnrong ( d6i voi cac ca nhan thu6e dan vi true thuoc Sa). danh gia xBp loai va d§ duoc phd biSn.

-Luu VP. cAn phan anh v@ S6 dS dircc huang dfut hoac di@u chinh huang d§n nay cho phil de a KT. ph6 bien va huang irng phat huy phong trao thi dua vi€t cai tien. PHOGIAMDOC Kiem Chit tich HQi ~~~a hoc nganh GD&DT 6. Yeu cAu cac c~p quan ly giao due. cac can bQ quan Iy va nha giao trong tinh tich cue tham gia. sang ki€n kinh nghiern giao due dia phtrong. '_ C l' 9 .hQ1). GIAM DOC NlIi_nhQ-n: . co v~n gi chua ro. dan vi minh. dan vi tnrong hoc. Trang qua trinh tri~n lchai thuc hien.Nhu tren.

ngay ...Clurc vu va dan vi cong tac : .. ...T NAM BQc lip .. Ngiroi danh gia : .. '. XEP LO~I SANG KIEN KIND NGHI¥M 1 .Ho va ten: hoc vi .TV do . Ngiroi danh gia 10 .. ...Nhiem vu chinh dang dam nhan: .Trinh do chuyen mon nghiep vu : 3...~ ~ ...Ho va ten: ... HOI DONG KHOA HOC CQNG HOA xA HQI CHiT NGDiA VJt.Chirc vu : Don vi ... ...Nhiern vu duoc phan cong trong lIDKH: Noi dung danh gia N_Q_I UNG BANH GIA D Nh~n xet diem Tinh moi trong khoa hoc su pharn (sang tao) thi nghiern Tinh chinh xac cua cac k~t qua quan sat hoac Tinh hieu qua .. .. Nguai vi~t cai ti~n. Ten d~ tai cai ti~n. sang ki8n kinh nghiem : ... thang . sang ki~n kinh nghiem 2 .HtlDh phuc PDIEU BAND GIA... Tinh pho bien (Pham vi teng dung) Tang sa difm X~p loai chung : . - . narn 200 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful