sa GlAo

UBND

TlNH

GIA LA! Dl}C & DAo T~O

CQNG HOA XA HQI CHiT NGHiA vrsr NAM Dqc I~p - TI}' do - Hanh phuc Pleiku, ngay 26 thang 11 nam 2008

V Iv : Huang d~n viet va cham sang kien kinh nghiem

se JLOO

/ SGD&DT

Kinh giri : - Phong Giao due va Dao tao cac huyen, thi xa, thanh ph6 - Cac dan vi tnrc thuoc Sa Giao due va Dao tao Gia Lai
Thuc hien Luat Thi dna, Khen thuong va cac van ban huang
hanh Luat, trong khi cho hirong cua cac cdp co tham quyen, d8 giup cho cac cAp quan ly giao due, cac dan vi tnrong hoc, cac nha giao va can b6 quan ly giao due trong tinh thuan loi trong viec danh gia, x~p loai va viSt sang kien kinh nghiem ( SKKN), S6 Giao due va Dao tao Gia Lai huang d§.n nhu sau : Sang kien : Y ki€n moi, co tac dung Jam cho cong viec tien hanh t6t han. Kinh nghiem : Di€u hi8u bi~t co ducc do ti€p xuc vai thirc t~, do nrng trai. Sang ki@n kinh nghiem : La nhirng diSu hi8u biet rnoi, nhjrng y kien moi co dircc do tung trai, do ti~p xuc voi tai lieu va voi thuc t€ ... , lam cho cong viec diroc tien hanh t6t han . Trong tlnrc tiSn cong tac quan ly giao due, chi dao va giang day, m6i nha giao va can bo quan ly giao due d€u co nhfmg suy nghI va viec lam moi, sang tao . Nhfrng suy nghf va viec him sang tao doduoc ap dung nhieu lc1ntrong thirc te co ket qua t6t; co tac dong tich C1,IC lam nang cao va chuyen bien den chAt hrong, hieu qua cua cong tac chi dao, quan ly, giao due va giang day, boac trong qua trinh thtrc hien chu tnrong, nhiem vu cua cAp tren giao da co nhieu bien phap cai tien, sang tao mang lai thanh cong va nhieu hieu qua t6t . Nhirng viec lam d6 duoc xem la sang kien kinh nghiem.

dan

d~n thi

I . Sang ki~n kinh ngbi~m

II. Djnh hurmg nghien ciru cac tnrong;

dS titi

SKKN nhir sau:

- SKKN vS cong tae quan ly, chi dao, trien khai cac mat hoat dong trong nha - SKKN v6 hoat dong t6 chirc b6i dirong nang cao trinh do chuyen man, nghiep vu cho can bo, giao vien dan vi;

a

- SKKN trong thtrc hi en t6 clnrc hoat dong cac phong hoc bo man, phong thiet bi va d6 dung day hoc, phong thi nghiem; xay dung co So' v~t chftt va t6 chirc hoat dong thu vien, co th1,IC hanh, thuc tap~

sa

- SKKN trong viec tri8n khai, b6i dirong giao vien thuc hien giang day thea chuang trinh va sach giao khoa moi; - SKKN trong t6 chirc hoc 2 buoi/ngay; t6 chirc ban tru trong nha tnrong;

1

. t6ng ket hoac chuyen d8.SKKN v~ noi dung. 0 phAn cu6i cua bao cao c6 neu fa khai quat nhirng bai hoc kinh nghiem. nhAt la linh Vl!C cong nghe thong tin nham nang cao ch~t hrong moi Iinh \!\IC heat dong trong cac don vi. each vi~t nay tlnrong ap dung trong viec tbng ketdanh gia kinh nghiem mot each toan dien ct6i voi mot dan vi hoac mot vAn d8 Ion.. danh gia.. Nhtrng hoat dongduO'c chon phai that di~n hinh. phuong phap giang day bo mon. . giao an men tlr. tam ly hoc de phan tich.hoc. nguoi viet phai neu len duoc C1. b. nguoi viet neu len nhfrng SKI<N" trong chi dao. quan ly. .SKKN huy dong hoc sinh dan toc thi~u s6 den tnrong. lap hoc. cong nhan SKKN cua nhtrng nam qua. hoat dong doan th~. MOT .SKKN v~ cai tien v8 noi dung bai giang. kinh nghiem xay dung cac phful mem tin hoc. thong qua nhtrng hoat dong cu th~.. c6 tinh sang tao. each thirc quan ly cac hoat dong t~p th~ trong va ngoai gio len lap.nhftt la phirong phap sir dung hieu qua cac dB dung day hoc va thi~tbi day hoc hien dai van giang day.V. DiSu chu y6u la thong qua nhimg hoat dong nay. Viit thea i6i tuong thudt: Theo each nay. . sang kien cai hen. trinh bay a hoi nghi so. doi hoi nguoi viet phai dung ly luan v€ giao due hoc. III. d€ giai quy8t mot thuc t~ v~ chi 0<[10. quan ly. tieu bieu. cua giai dean 2 . can cir van thtrc te chi dao viec xet chon. phuc vu cho uoi dung d~ tai da QUQ'c xac dinh. Sa goi y mot s6 each viet chu yBu nhu sau: a. c. khai quat. danh gia tlnrc t~ giao due. nang cao chAt hrong day. Viit thea 16i baa cdo thuc tlCach viet nay kinh nghiem rut fa nr nhfmg thtrc te viec lam C1. va c§n neu qua trinh cac hoat dong nay thea di~n bien thai gian.SKKN trong viec irng dung thanh nru khoa hoc tien tien. giao due hoc sinh dan toe thi~u s6 . Viit duoi hinh thuc t6ng kit kinh nghiem: L6i viSt nay mang tinh tbng hop. so cor y vi: . hoat dong ngoai gio len lap. hinh thirc nay ap dung trong tnrong hO'P bao cao. plnrong phap t6 chirc.. nganh hoc. VIEC VIET SANG KIEN KINH NGHIEM : .1C giang day hoac nhiem vu cong tao cua mlnh co kSt qua t6t. 1 .SKKN trong cong tac chu nhiem lap. giao due va giang day hoac nhiem vu cong tac khac cua minh. Hinb tbuc vi~t SKKN: Can ctr vao d~c di€m cua tirng cAp hoc. giao d1.v. hO'P ly each hun moi. .1 th~. danh gia cho di~m hoc sinh phil hO'P yeu cAu d6i moi cua nganh va dap irng voi yeu cAu xa hoi.1 th~. phuong phap kiem tra. duy tri SI s6.

a Kho khan. Day la yea t6 co him.. ndi dung cua mot ban sang kiSn kinh nghiem nhu sau ( d~ tham khao) : =Cach thu ohit : M6i SKKN dircc trinh bay cAn co du 3 phAn co ban: . la noi dung chu y~u co tinh chAt quyet dinh gia tri toan ban SKKN. ) . hieu qua con thAp trong thuc ti~n thuong co nhiSu loai. Cac kho khan. co so v~t chAt. Pharn vi cua d8 tai hep thi vAn d8 viat thtrong sau sac han. han che). Day la loai ySu t6 tnroc tien phai duoc neu ra ill thuc tiSn heat dong cong tac... nhirng phat sinh tir thirc ti~n mot each diSn hinh. giang day. cua can bo quan ly va nha giao.. mot khfa canh sau sac nhdt viSt. v8 cac hoat dong khac . bien phap neu phftn sau. Tom lai.. quan Iy cua mlnh nhu moi tnrong giao due. quan ly. Day la each viSt ph6 bien dfii voi ca nhan. tro ngai. giao due.Ket qua dat diroc va viec ph6 bien irng dung. a) Phdn thu nhdt: Dijt vdn d€ (neu kho khan. nhirng chi k8 dSn nhirng y~u t6 co lien quan tnrc tiSp den hoat dong giao due. chi dao. 2. + Do ySu t6 chu quan: thuoc vS nhan thirc.tnroc va sau khi tac dong cac bien phap chi dao. quan niem xa hoi. Ba ph~n tren cling la ba thanh phAn cAu tao noi dung ban SKKN. trc ngai. phuong tien giao due . khong nen viSt ca mot v~ d~ IOn va qua rong. So gioi thi~u 02 each b6 C\lC.. nhirng co th~ chia thanh 2 loai chinle . nhung c~n chon mot v~n dS.. B8 cue. ) . Day cling chinh la ly do chon d8 tai. tro ngai.Nlnrng bien phap giai quyet vAn dS (kho khan. a phdn nay cAn neu ngan gon. quan niem .. cAn chon loc nhtrng kho khan. trc ngai.v . nang hrc. hieu '1Ua. hieu qua. . Cftn neu tAt ca nhirng bien phap da ap dung trong qua trinh b) Ph6n thu hai: Nhimg bi?n phap giai quyit vdn d€ ho 3 . tro ngai. han chS thi nguoi doc khong hi~u tai sao lai co nhirng SKKN. tro ngai. Xac dioh dS tai: DS tai giup nguoi viSt xac dinh ro pham vi.D~t vAn d8 ( kho khan. . hieu qua thdp. Khong neu nhtrng kho khan. as 3. DS tai co the dS c~p den tAt ca cae vAn dS trong nhiing noi dung hoat dong cua dan vi vS qUID Iy. + Do ySu t6 khach quan: loai nay co th~ co nhieu.. oqi dung cua mqt ban SKKN: DS thuan IQ'icho ngiroi viSt sang kiSn kinh nghiem. dinh huang d~ tap trung moi suy nghi cua minh vao mot vAn dS. giang day va chi dao. vS giang day. trinh do. giao due.v. tro ngai la co so hun nay sinh nhirng SKKN.. han chS.

Thi du : .hai : Phin 1 : I)~t vin d~ ( hoac rna d~u hoac tong quan. *Cach thu. Do la can err d~ chirng minh nhirng bien phap dfi ap dung tren la dung. Tinh thuyet phuc cua ban SKKN chu y~u do noi dung phan nay quyet dinh. nhung phai cu th~. nin. hoac mot s6 vAn d€ chung . kinh t~. nam xuAt ban. nha xuAt ban.c cua ten tac gia. xfi hoi. giao due va giang day. chit ky cua tac gia. chinh tri. M6i bien phap cAn neu ro: + Co sa d~ d€ ra nhiing bien phap Ay. hO'P ly. Yeu c~u cua phan nay la lam sao cho nguoi doc hinh dung duoc each lam thea mot trinh tu nhat dinh. ten. la y~u t6 cu6i cung xac nhan gia tri cua SKKN. . NXB . Tuy khong phai la phan trong tam cua ban SKKN nhung lai la noi dung c~n thi~t khong th~ thieu diroc.ti~n hanh cac hoat dong chi dao. 2006 + Tac gia ding c~ ghi muc luc van cu6i d€ tai de ngiroi doc d~ thea doi. ph6i hop voi nhiem vu cong tac cua ngiroi vi~t SKKN. tro ngai nhung phai ap dung rAt nhieu bien phap cung mot luc moi khac phuc dircc. k~t qua d~n mire nao).b. + Neu di€n bi~n cua qua trinh tac dong cac bien phap. M6i tai lieu tham khao diroc vi~t thea ten tac gia.Nguyen Van A. + Tac dung d6i voi thuc t~ va gia tri v€ cac mat (giao due. quan ly. c) Ph&n thu ba: Kit qua va viec phd biin teng dung n6i dung vao thuc Phan nay c~ neu that ngan gon. tro ngai. Co nhieu tnrong hop chi co mot kho khan.Nguyen Van B. NXB .Ly do v€ mat ly luan 4 .. + Tac dong cua bien phap (thanh cong hay thAt bai. Trong toan bo ban SKKN thi ph~n nay la trong tam.. ro rang. K~t qua co th~ neu a nhieu dang khac nhau: + S6 lieu cu th~ (nen th6ng ke hoac s6 lieu so sanh tnroc va sau khi ap dung bien phap) + Nhirng bieu hien cu the. Kinh tJ. Co th~ neu nhirng bien phap dd ap dung rna khong thanh cong d~ rut kinh nghiem. 2005 . ) Trong ph~n nay cAn neu ro ly do chon d€ tai d€ xem xet : . ) + Tai lieu tham khao : Tai lieu tham khao diroc sAp x~p thea thir nr a. Van hoa.. ten tai lieu tham khao ( in chit nghieng). Trong phan nay phai neu that cu th~ qua trinh va each giai quyet nrng kho khan. + Cu6i bai vi~t co ho..

co giao due chua d5i nrong nghien ciru .. chuang 3 v. " " Ph"an nay can neu : ..Co ly luan cua vAn de nghien CUu.. dan dong d~t ch~ do 1. hieu qua cong viec cao han .. Phftn 2 : Nqi dung PhAn nay thirong trinh bay 03 vAn de Ian ( co thS goi la cac chuang : chuang 1. diroi 2cm.. mot 56 d6i moi .Y nghia quan trong nhAt.rc : T~t ca diroc dong thanh tap. ) rna tac gia da thuc hien... hoac cAn thiet .5cm.K~t lu~o vaki~o nghi 4 .) . Vi~t thanh doan luan du cac y neu tren rna khong phai gach dAu dong tra loi cac goi y do. font Unicode ki~u chit Times New Roman. ( thai gian nghien ciru trong bao lau? Khi nao bdt dAu...Ly do v~ tinh cAp thiet.Phan tich thtrc trang vAn de nghien ciru.Mo ta cac giai phap ( he giai phap. t6ng k~t kinh nghiem ( muc tieu. nhtrng each giai quyet. 1 . duoc in 01 mat tren giAy trang kh6 gidy A4 ( 210x 297)..Ly do hra chon v~ nang lire nghien ciru cua tac gia . d5i chieu. ) : 1 . V~ hinh tb.Xac dinh muc dich nghien ciru (dS him gi) . N6i chung khong nen qua day( t5i da 20 trang mot).Chon phirong phap nghien ciru nao ( nhir th~ nao") . 1~ trai 3. (PhAn 3 chi nen viet khong qua 2 trang).Ban chAt cAn duoc him ro cua sir v~t ( la gi?) . s5 lieu minh hoa.. t6ng k~t kinh nghiem ( dia phirong. rut ra tit sang kien kinh nghiem.. Cac k~t qua cu thS clnmg minh ch~t hrong. a 5 . ) 3 . Van ban c§n danh may vi tinh.Nhtrng ket luan quan trong nhAt cua toan b6 sang kien kinh nghiem. mot s5 trng dung..Cac kien nghi quan trong nhAt duoc de xuat. v . hieu qua cong viec cao han tnroc ( bang t6ng hop k~t qua.Ly do v~ thtrc ti~n . mot s5 bien phap. v. khi nao k~t thuc? ) . ) (ph in II chi nen vi~t khong qua 5-7 trang) a so a so a . S6 trang duoc danh g6c dtroi phi a ben phai trang. 3 .Slines . chuang 2. ( a lap! kh5i! tnrong/quan/huyen . 2 . v . ... da su dung nham lam cho chdt hrong. Phfto 3 ..Pham vi va k~ hoach nghien ciru .Giai han v€ khong gian cua d5i urong khao sat .. size 14. dinh I~ tren 3cm. so sanh .D6i nrong nghien ciru ( nam dau") . PhAn 1 chi nen vi~t khong qua 2 trang. l~ phai 2cm. y nghia cua vAn d~) 2 .

"lieu" kSt qua.1i SKKN celn dU<. tinh ph6 bien. hAp d~. hop )y. Can cu van tac dung cua SKKN d6i voi thirc tS cong tac chi dao.Phil hop voi duong 16i. tranh thS hien tinh cam d6i voi d6i nrong nghien ciru. . khai quat. IV. noi dung giao due thea nrng cAp hoc. c§p co s6 danh gia. dan vi.Trinh bay h~ th6ng. 6 .Phil hO'P voi nguyen t~c va phirong cham giao due. clnrc vu. tinh sang tao.Ten chuang.Bia chinh phai ghi cac muc : ten sang kien kinh nghiem. . MBi cAp quan ly + Tinh khoa hoc: day la yeu cAu co ban cua mot ban SKKN.5 ..lC (nBu co) khong 6 cuoi trang. Tdt ca cac SKKN deu phai diroc Hoi d6ng khoa hoc cAp tnrong. noi dung cua mot ban SKKN da: duoc quy dinh neu tren. b) Noi dung cua ban SKKN phai dam bao 4 tinh chAt chu ySu la: tinh kboa hoc. can d6i tirng noi dung. van phong khoa hoc (thuang diroc sir dung 6 the bi dong)..Phil hO'P voi d~c diSm tam ly. xBp loai. dan toc.1C danh gia tren cac mat sau: 1. quan ly.Ten ti~u IDl. gioi tinh. VS oqi dung: a) Mot ban SKKN celn dam bao co du 3 phdn co ban da: neu tren.Ten phan. cu the. don vi. Trinh bay khach quan kSt qua nghien ciru. sinh Iy cua hoc sinh. xSp 10. Khi danh gia. . tnrong hoc d6u phai thanh l~p Hoi dang khoa hoc cua cAp minh do thu tnrong don vi quyet dinh . .Ten chuang (neu co) b{it buoc 6 dAu trang. viec xet chon. cac bien phap d6 phai: . sinh vien. c . . trong d6 danh gia cao pheln tlur hai ( phAn bien phap). giao due va giang day. Til each d~t vAn d6 tren. ho va ten ngiroi viet sang kiSn kinh nghiem. muc ( n~u co) khong diroc viSt uit. di8n dat truyen cam. xet chon va xSp loai mot ban SKKN cAn can cu van tieu chuAn xBp loai. chuang ( n~u co) each dong 1. khong go ep. do dai thich hop. CACH DANH GIA vA XET CHQN SKKN: giao due. dan vi cong taco . chu tnrong giao due va dao tao cua Dang va Nha mroc. tinh hieu qua. tung co quan.Phil hop voi yeu cAu. Tinh khoa hoc cua m6i ban SKKN the hien 6 cac bien phap giai quyet. ngay thang nam sinh. d6i chieu voi yeu cAu.

5 di~m . sang kiSn cua minh VaG nhiem V1.+ Tinh sang tao: day cfing la y8u t6 co ban cua mot ban SKKN. xet va cip giiy cdng ohio: a .Tinh hieu qua: 5 di€m .Muc danh gia : . a c. + Tieu chi danh gia : . .Hoi dAng khoa hoc chu yeu dtra VaG ban SKKN d~ danh gia xSp loai SKKN.Loai khong dat yeu cAu : duoi 10 di~m (tnrong hO'P khong dat yeu cAu co th~ d€ nghi vi€t lai thea y ki€n gop y cua Hoi dang).Ca nhan viSt SKKN nop cho Hoi dAng khoa hoc tai dan vi d~ d€ nghi xet cong nhan.Loai dat yeu cAu : Til 10 di~m d8n 13.Tinh chinh xac cua cac kSt qua quan sat hoac thi nghiem : 5 di€m . sang tao. Ddi voi H(Ji d6ng cap co sa (dan vt.each daoh gia : + Thang di~m : 20 di~m. Tuy nhien mot vai tnrong hO'P dac biet. le dSn 0. 3.l hoat dong cua mlnh phil hop voi di6u kien. nSu th~y th~t c~n thiSt thi hoi a 7 .5 di~m . . v~hinh thirc: Dam bao cac yeu cAu v€ hinh thirc da: neu 2.Danh gia xSp loai chung cua HOi dAng se can ctr vao danh gia cua rung thanh vien Hoi dAng va quyet dinh x€p loai thea s6 di~m neu tren. Do do.5 di~m. hoan canh giao due dia plnrong rna v§n dam bao duoc yeu cAn khoa hoc cua qua trinh thtrc hien nhiem vu. sa hop (theo quy chS cua Hoi dAng quy dinh) d~ .Tinh moi trong khoa hoc su pham ( sang tao) : 5 di~m .Loai kha : Til 14 di~m dSn 16.Hoi dAng khoa hoc co danh gia. vi qua do nguoi vi8t SKKN da: bi8t v~ dung mot each linh hoat.Loai t6t : Til 17 di~m d€n 20 di~m . cong nhan. Trinh n. truong hoc): . a phfrn tren VS each daoh gia va xSp ImJi : a .Tinh ph6 bi€n ( pham vi irng dung) : 5 di~m T6ng cong : 20 di~m b . khi danh gia cAn h8t sire tran trong nhfrng bien phap sang tao du la nho.

D6i voi H(Ji tl8ng cap tren: Hoi d6ng khoa hoc cAp tren se hop xet. chien S1 thi dua cAp tinh. Hoi d6ng eAp Phong Giao due va Dao tao xet d6i voi d€ nghi cua Hoi d6ng cAp co so (y cac dan vi true thuoc Phong Giao due .10 . tham gia nhom nghien ciru) cac loai hinh sau day : . thi xa. bang khen cac c~p).Gifty cong nhan SKKN la co d~ cac dan vi xet binh chon cac danh hieu thi dua khen tlnrong cac c~p (chien S1 thi dua cAp co sa. cong trinh nghien ciru khoa hoc cac cAp diroc thirc hien thee ·cac quy dinh hi hanh cua nha mroc. sang ki€n kinh nghiem d. ve a sa 8 . Thl. thanh ph6) va pham vi dan vi tnrong ( d6i voi cac ca nhan thu6e dan vi true thuoc Sa)..j. trien khai irng dung trong pham vi huyen tro len( d6i voi ca nhan true thuoc huyen. Chu tich Hoi d6ng khoa hoc cua co quan.Sach tham khao. nSu can bo. giAy khen. cong nhan SKKN thee dS nghi cua Hoi dAng hoac co quan quan 1y giao due cftp duoi . phuc vu cho cong tac giao due ( da xuAt ban).c thu thi viec trinh bay khong nhAt thiet phai thea mfiu nay. nhung sang kien kinh nghiem d6 phai QUQ'c Hoi ddng c~p duoi thfun dinh. miSn viec trinh bay mang tinh thuyet phuc. . b. 01 sang ki~n kinh nghiem chi co gift tri d~ binh xet thi dua.Cong trinh ( hoac dS tID) nghien cuu khoa hoc da duoc cdng be. .Dao t. Viec xet thfun dinh va cong nhan cua Hoi dang cAp tren ciing van dung tuong W nhu d6i voi cAp co so. la di8u kien tham gia cac hoi till (se do diSu Ie tirng hoi thi quy dinh). thanh ph6 . trong cac tap chi chuyen nganh (boac d§ bao thanh cong hoi d&ng khoa hoc tl'r cAp nganh tro len) thi c6 the baa cao d€ hoi d6ng khoa hoc ella co th~ xern xet va quyet dinh thay cho ( boac xem nhu ) 1 sang kien kinh nghiem. giao vien co tham gia bien soan ( hoac .Can cu kSt qua danh gia xep loai cua Hoi d6ng khoa hoc.d6ng co th~ moi ngiroi vi~t SKKN trinh bay them hoac giai thich ro them mot s6 chi tiSt tnroc hOi d6ng. thi xii. Mot nguoi co th~ eo nhieu SKKN. . dan vi dS nghi thu tnrong don vi cAp giAy cong nhan dS tai SKKN cho ca nhan.Truong ho-p ban SKKN cua t~p th~ (co tir 2 ngiroi tro len cung tham gia thirc hien SKKN) thi chu tich hoi d6ng se xem xet quyet dinh cftp gifty clnrng nhan cho ca nhan nao c6 SKKN. danh gia xBp loai va d§ duoc phd biSn. Trang cling nam hoc. . en Tren day la huang dfuI chung.IC t€ co nhtrng cai ti€n. khen thirong trong 01 nam hoc. Hoi dBng ella SO' xet d6i vci nghi cua Hoi d6ng cAp co i:J dan vi tnrong hoc true thuoc Sa va Hoi d6ng cAp huyen. ~ sa de sa . tMm dinh.Rieng d6i voi cac d~ tai.

Yeu cAu cac c~p quan ly giao due. dan vi tnrong hoc. GIAM DOC NlIi_nhQ-n: . co v~n gi chua ro.hQ1). Trang qua trinh tri~n lchai thuc hien. PHOGIAMDOC Kiem Chit tich HQi ~~~a hoc nganh GD&DT 6. dan vi minh. -Luu VP.Nhu tren. cAn phan anh v@ S6 dS dircc huang dfut hoac di@u chinh huang d§n nay cho phil de a KT. ph6 bien va huang irng phat huy phong trao thi dua vi€t cai tien. '_ C l' 9 . sang ki€n kinh nghiern giao due dia phtrong. cac can bQ quan Iy va nha giao trong tinh tich cue tham gia.

. sang ki8n kinh nghiem : . Ngiroi danh gia 10 . Nguai vi~t cai ti~n. sang ki~n kinh nghiem 2 .Nhiem vu chinh dang dam nhan: .Ho va ten: hoc vi .... XEP LO~I SANG KIEN KIND NGHI¥M 1 .......Ho va ten: ..~ ~ . Ngiroi danh gia : .. . thang .Nhiern vu duoc phan cong trong lIDKH: Noi dung danh gia N_Q_I UNG BANH GIA D Nh~n xet diem Tinh moi trong khoa hoc su pharn (sang tao) thi nghiern Tinh chinh xac cua cac k~t qua quan sat hoac Tinh hieu qua ...ngay .. HOI DONG KHOA HOC CQNG HOA xA HQI CHiT NGDiA VJt. ..Clurc vu va dan vi cong tac : . - .T NAM BQc lip ... Tinh pho bien (Pham vi teng dung) Tang sa difm X~p loai chung : . narn 200 ...TV do .... '....HtlDh phuc PDIEU BAND GIA...Trinh do chuyen mon nghiep vu : 3. . Ten d~ tai cai ti~n.Chirc vu : Don vi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful