CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN Tháng 5 năm học 2011 Tổ chuyên môn: Toán tin Trường:THCS Đa Phúc Hôm nay, ngày 27 tháng 05 năm 2011 Tổ Toán – Tin: gồm 15 thành viên(vắng:1P,đ/c Nguyễn Văn Thương) đã tiến hành nhận xét, đánh giá, xếp loại từng giáo viên trong tổ theo 03 lĩnh vực công tác với nội dung cụ thể như sau:

1.Phần tự đánh giá nhận xét của từng thành viên trong tổ:
1) Vũ Thìn (tổ trưởng) Về PCCT, ĐĐ, LS: là người có lập trường vững vàng, chấp hành tốt chính sách của nhà nước nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, sống trong sạch, giản dị, lành mạnh. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Đảm bảo ngày giờ công, không cắt xén giờ giấc, chương trình của học sinh, không tiêu cực trong coi và chấm thi, chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp trong trường, có ý thức tinh thần nâng cao nghiệp vụ trình độ chuyên môn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 2) Đàm Khắc Sỹ Về PCCT, ĐĐ, LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc, phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: dự giờ được 19t đảm bảo yêu cầu, có tinh thần phê và tự phê cao, hoàn thành tốt công tác giảng dạy tại các lớp được phân công. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 3) Nguyễn Văn Phương Về PCCT, ĐĐ, LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: có chất lượng giảng dạy tốt tại các lớp được phân công Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt

Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: chất lượng giảng dạy tại các lớp được phân công đều tốt. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. thường xuyên dự giờ thăm lớp. chính sách của nhà nước. ĐĐ. Tự xếp loại về chuyên môn : Khá 6) Nguyễn Văn Phúc Về PCCT. chuyên môn. chất lượng học sinh luôn chuyển biến tốt qua các lần thi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. lối sống lành mạnh luôn hòa đồng cùng mọi người. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 8) Nguyễn Thị Hằng Về PCCT. trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt . ĐĐ.4) Nguyễn Duy Thuyết Về PCCT. thương yêu học sinh. sống trong sạch. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy. lối sống lành mạnh. ĐĐ. tỷ lệ thi chung đều cao so với mặt bằng chung của toàn trường Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 5) Nguyễn Đình Kế Về PCCT. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 7) Nguyễn Thị Huế Về PCCT. không vi phạm qui chế chuyên môn. ĐĐ. ĐĐ. lối sống lành mạnh. luôn có tinh thần nâng cao nghiệp vụ. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: được phân công giảng dạy 138 học sinh. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. tế nhị với phụ huynh. giản dị. chính sách của nhà nước. đảm bảo ngày giờ công. dự đủ giờ của đồng nghiệp. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc. luôn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: công việc được giao là giảng dạy môn Tin Học tại 2 khối lớp 11 và 12 đạt chất lượng 95% trên TB. có ý thức tốt. luôn nêu cao tinh thần tự phê để tiến bộ. trung thực trong công việc. lành mạnh. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. không cắt xén giờ giấc. LS: Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng.

lối sống lành mạnh. chương trình của học sinh. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. sống trong sạch. không tiêu cực trong coi và chấm thi. LS: Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ :Biết động viên. luôn nêu cao tinh thần tự phê để tiến bộ Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 12) Nguyễn Đức Thịnh Về PCCT. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. thường xuyên dự giờ thăm lớp. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: biết động viên. giúp đỡ. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 10) Lê Đình Cường Về PCCT. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 11) Ngô Quang Dũng Về PCCT. ĐĐ. không cắt xén giờ giấc. chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp trong trường. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. chính sách của nhà nước. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 14) Dương Thị Hải Về PCCT. luôn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. lành mạnh. thương yêu học sinh. lối sống lành mạnh Tự xếp loại về phẩm chất lối sống: Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc. phản động. ĐĐ. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. giúp đỡ. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ.9) Lã Thị Ngọ Về PCCT. lối sống lành mạnh luôn hòa đồng cùng mọi người. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Nghiêm . ĐĐ. phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: đảm bảo ngày giờ công. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Biết động viên. chính sách của nhà nước. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 13) Nguyễn Huy Đường Về PCCT. trung thực trong công việc. giản dị. ĐĐ. giúp đỡ. ĐĐ. tế nhị với phụ huynh. ĐĐ.

2/14 Khá 3. ĐĐ. ĐĐ. 2/14 Khá Xếp loại CMNV 11/14 Tốt. LS 12/14 Tốt. 2/14 Khá 5.Nguyễn Thị Huế: Xếp loại PCCT. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 9. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 12/14 Tốt.Lã Thị Ngọ: Xếp loại PCCT. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 7. 3/14 Khá. ĐĐ.Phần đánh giá nhận xét của tổ: 1-Vũ Thìn: Xếp loại PCCT.Ngô Quang Dũng: Xếp loại PCCT. ĐĐ. LS 12/14 Tốt. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 11/14 Tốt.Nguyễn Đình Kế: Xếp loại PCCT. 2/14 Khá Xếp loại CMNV 11/14 Tốt. chính sách của nhà nước. 2/14 Khá 4. ĐĐ. ĐĐ. 1/14 TB 6.Nguyễn Văn Phúc: Xếp loại PCCT. không vi phạm pháp luật Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy. ĐĐ. 3/14 Khá Xếp loại CMNV 1/14 Tốt. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 11/14 Tốt. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 8. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 2-Đàm Khắc Sỹ: Xếp loại PCCT. ĐĐ.Nguyễn Thị Hằng: Xếp loại PCCT. ĐĐ. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 12/14 Tốt. LS 11/14 Tốt. ĐĐ. 1/14 TB . LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 11. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 10. 10/14 Khá. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 10/14 Tốt. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 2. không vi phạm qui chế chuyên môn. chất lượng học sinh luôn chuyển biến tốt qua các lần thi. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 12/14 Tốt.Lê Đình Cường: Xếp loại PCCT. 13/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 2/14 Tốt. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn.chỉnh chấp hành mọi chủ trương.Nguyễn Duy Thuyết: Xếp loại PCCT. ĐĐ.Nguyễn Văn Phương: Xếp loại PCCT.

LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 13/14 Tốt. 1/14 TB 13. 1/14 Khá. ĐĐ. ĐĐ. 1/14 Khá 14. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 13/14 Tốt.Nguyễn Văn Thương: Xếp loại PCCT. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 15. 1/14 Khá Hà Nội. 3/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 12/14 Tốt. ĐĐ. ĐĐ.Nguyễn Đức Thịnh: Xếp loại PCCT.Dương Thị Hải: Xếp loại PCCT. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 13/14 Tốt. ngày 27/05/2011 Tổ trưởng .12. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 13/14 Tốt.Nguyễn Huy Đường: Xếp loại PCCT. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 11/14 Tốt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful