P. 1
Tom Tat Kien Thuc Sinh Hoc 12 Day Du 995

Tom Tat Kien Thuc Sinh Hoc 12 Day Du 995

|Views: 564|Likes:
Được xuất bản bởilqkhanh01

More info:

Published by: lqkhanh01 on Jul 16, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!!

I. TÓM LƢỢC KIẾN THỨC CƠ BẢN: 1. Những diễn biến cơ bản của các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử Các cơ chế Những diễn biến cơ bản - ADN tháo xoắn và tách 2 mạch đơn khi bắt đầu tái bản. - Các mạch mới được tổng hợp theo chiều 5’ 3’, một mạch được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp gián đoạn. - Có sự tham gia của các enzim: tháo xoắn, kéo dài mạch, nối liền mạch… - Diễn ra theo các nguyên tắc bổ sung, bán bảo toàn và nửa gián đoạn - Enzim tiếp cận ở điểm khởi đầu và đoạn ADN (gen) tháo xoắn. - Enzim dịch chuyển trên mạch khuôn theo chiều 3’ 5’và sợi ARN kéo dài theo chiều 5’ 3’, các đơn phân kết hợp theo NTBS. - Đến điểm kết thúc, ARN tách khỏi mạch khuôn. - Đối với SV nhân thực  cắt bỏ những đoạn intron, nối các đoạn exon - Các axit amin đã hoạt hóa được tARN mang vào ribôxôm. - Ribôxôm dịch chuyển trên mARN theo chiều 5’ 3’ theo từng bộ ba và chuỗi pôlipeptit được kéo dài. - Đến bộ ba kết thúc chuỗi pôlipeptit tách khỏi ribôxôm. Gen điều hòa tổng hợp prôtêin ức chế để kìm hãm sự phiên mã, khi chất cảm ứng làm bất hoạt chất kìm hãm thì sự phiên mã được diễn ra. Sự điều hòa này tùy thuộc vào nhu cầu của tế bào.

Tự sao chép ADN

Phiên mã

Dịch mã

Điều hoà hoạt động của gen

2. Sơ đồ mối quan hệ ADN (gen) – tính trạng

ADN

Phiên mã

ARN

Dịch mã

protein

Biểu hiện

Tính trạng

- Mã gốc trong ADN được phiên mã thành mã sao ở ARN và sau đó được dịch mã thành chuỗi pôlipeptit cấu thành prôtêin. Prôtêin trực tiếp biểu hiện thành tính trạng của cơ thể. - Trình tự nuclêôtit trong mạch khuôn của gen quy định trình tự các ribônuclêôtit trong mARN, từ đó qui định trình tự axit amin trong chuỗi pôlipeptit. 3. Sơ đồ phân loại biến dị * Sơ đồ: * Giải thích sơ đồ phân loại biến dị - Dựa vào đặc điểm di truyền, biến dị được chia thành biến dị di truyền và biến dị không di truyền (thường biến). - Biến dị di truyền gồm có đột biến là những biến đổi trong vật chất di truyền và biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại vật chất di truyền của thế hệ bố mẹ. - Dựa vào mức độ biến đổi, đột biến được phân thành đột biến nhiễm sắc thể và đột biến gen. - Đột biến nhiễm sắc thể lại được chia thành đột biến số lượng NST (là những biến đổi về số lượng NST) và đột biến cấu trúc NST (là những biến đổi trong cấu trúc NST), trong đột biến số lượng có đột biến đa bội (là sự tăng số nguyên lần bộ NST đơn bội) và đột biến lệch bội (biến đổi xảy ra ở một hay một số cặp NST), đột biến đa bội thì được chia thành đột biến đa bội chẵn và đột biến đa bội lẻ. 4. Phân biệt biến dị di truyền và biến dị không di truyền

tổ không biến đổi kiểu gen kiểu hình di truyền được. lặp. hay tác nhân xen vào mạch khuôn hoặc mạch đang tổng hợp.Biến đổi riêng lẻ. do những sai các NST trong quá trình điều kiện môi trường lên khả hỏng ngẫu nhiên. đồng loạt lẻ. sự tổ hợp ngẫu năng biểu hiện kiểu hình của các tác nhân lí hoá ở môi trường nhiên của các giao tử trong cùng một kiểu gen. di truyền được. chọn giống.. . đảo đoạn.Biến đổi kiểu gen biến đổi . . .Phải trải qua tiền đột biến mới xuất hiện đột biến. không di truyền được. đảo hay chuyển vị trí của đoạn NST.Mang tính chất thích nghi cho cá thể. chuyển đoạn.Bắt cặp không đúng trong nhân đôi ADN (không theo NTBS). do rối thụ tinh. cá biệt. . . . phát sinh trong quá trình phát triển của cá thể. Đột biến nhiễm sắc thể . . do tác động của giảm phân.Có 2 dạng: + ĐB cấu trúc NST gồm mất đoạn.Không liên quan tới biến đổi trong kiểu gen. vô hướng.Com – Download Ebook Free. do sự chuyển đoạn diễn ra giữa các NST không tương đồng.Mang tính chất cá biệt.Do mất.Có 3 dạng đột biến điểm: + Mất 1 cặp nuclêôtit. Cung cấp nguyên liệu cấp cho tiến hoá và chọn môi trường. . .Biến đổi đột ngột. . Do sự bắt cặp không đúng trong Do sự phân li độc lập của Do ảnh hưởng trực tiếp của nhân đôi ADN.Là sự biến đổi một hay một số cặp nuclêôtit trong gen. So sánh đột biến và thƣờng biến Các chỉ tiêu so sánh . 5. xuất hiện ngẫu nhiên.Sắp xếp lại vật chất di . 6. Phân biệt đột biến gen và đột biến NST Vấn đề phân biệt Đột biến gen .CtnSharing.Do sự không phân li của cặp NST trong quá trình phân bào. Không là sơ cấp của tiến hóa và chọn giống.Di truyền được.Là những biến đổi trong cấu trúc hoặc số lượng NST.Chỉ biến đổi kiểu hình truyền đã có ở bố mẹ. tương ứng điều kiện môi trường. hay do tác nhân sinh học. . + Thay thế 1 cặp nuclêôtit. nguyên liệu cho tiến hoá và giống.!!! Vấn đề phân biệt Biến dị di truyền Đột biến Biến đổi trong vật chất di truyền ở cấp độ phân tử (ADN) hoặc cấp độ tế bào (NST). . + ĐB số lượng NST gồm thể lệch bội và thể đa bội. Đa số có hại.Biến đổi liên tục.Theo hướng xác định. + Thêm 1 cặp nuclêôtit. . loạn quá trình phân li của các NST trong quá trình phân bào. Đột biến + + + + + Thƣờng biến + Khái niệm Cơ chế phát sinh . 1 số ít có lợi hoặc Cung cấp nguyên liệu thứ Giúp sinh vật thích nghi với trung tính. một kiểu gen. cá biệt. lặp đoạn.Là nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá. . riêng tiên . Biến dị tổ hợp Biến dị không di truyền (Thường biến) Khái niệm Nguyên nhân và cơ chế phát sinh Đặc điểm Vai trò Tổ hợp lại vật chất di Biến đổi kiểu hình của cùng truyền vốn đã có ở cha mẹ.

Cung cấp nguồn nguyên liệu thứ yếu cho tiến hoá và chọn giống. phát triển khoẻ. . . Cơ chế phát sinh. loại bỏ những gen có hại.Xác định vị trí của các gen trên NST.Phổ biến.Làm gián đoạn 1 hay 1 số tính trạng nào đó (Gen mARN Prôtêin tính trạng). 5n.Com – Download Ebook Free. đưa các NST mong muốn vào cơ thể khác. Đảo đoạn Chuyển đoạn Làm thay đổi nhóm gen liên kết NST bị đứt 1 đoạn.…không có khả năng sinh giao tử bình thường.Ít phổ biến. . Sắp xếp lại trật tự các gen trên NST Tăng sự đa dạng giữa các thứ.Chuyển đoạn nhỏ được ứng dụng để bị đứt. giảm phân). . chống phân). . chịu tốt. Làm tăng số lượng gen trên NST 2 NST tương đồng tiếp hợp và trao Tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện đổi chéo không đều. . Thể lệch bội ĐB số lƣợng NST Thể đa bội 8.Ít ảnh hưởng đến sức sống và sự sinh sản của sinh vật. .Làm thay đổi số lượng và trật tự sắp xếp các cặp nuclêôtit trong gen.Xác định vị trí của gen trên NST.. . đoạn bị đứt quay 1800 rồi gắn vào NST. . .Làm thay đổi 1 bộ phân hay kiểu hình của cơ thể.Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống và sự sinh sản của sinh vật. của tính trạng. Thể đa bội lẻ: 3n. chuyển gen tạo giống mới. NST không tương đồng trao đổi đoạn . Đặc điểm Hậu quả Vai trò 7. . Cung cấp nguồn nguyên liệu chủ yếu cho quá trình tiến hoá và chọn giống.CtnSharing.Làm giảm số lượng gen trên NST NST bị đứt 1 đoạn (đoạn đứt không Thường gây chết hoặc giảm sức sống. phân. ít ảnh hưởng đến sức sống. hậu quả và vai trò của các dạng đột biến NST Dạng đột biến Mất đoạn Cơ chế phát sinh Hậu quả và vai trò Lặp đoạn ĐB cấu trúc NST . giảm sinh dưỡng lớn.Sự tăng hay giảm số lượng của một hay vài cặp NST Thể lệch bội thường chết Một hay một số cặp NST không phân hay giảm sức sống.Biểu hiện ngay thành kiểu hình. Tăng một số nguyên lần bộ NST đơn bội của loài và lớn hơn 2n số lượng ADN Bộ NST của tế bào không phân ly ở kì tăng gấp bội Tế bào to Cơ quan sau của phân bào (nguyên phân.Đột biến lặn không biểu hiện thành kiểu hình ở trạng thái dị hợp tử. NST bị đứt 1 đoạn. chứa tâm động). các nòi trong cùng một loài.Làm thay đổi số lượng và trật tự sắp xếp các gen trên NST. .!!! . Phân biệt thể lệch bội và thể đa bội Vấn đề phân biệt Thể lệch bội Thể đa bội . giảm khả năng sinh ly ở kì sau của phân bào (nguyên sản. mất vào vị trí khác trên NST hoặc giữa các khả năng sinh sản. đoạn bị đứt gắn Chuyển đoạn lớn thường gây chết.

Thể đa bội lẻ không sinh sản hữu tính được vì không có khả năng tạo giao tử bình thường. 5n. cơ thể khỏe. + Dị đa bội: khi cả hai bộ NST của hai loài khác nhau cùng tồn tại trong một tế bào. Giao tử 2n + giao tử 2n thể tứ bội (4n). quá trình tổng hợp các chất diễn ra mạnh mẽ.Trong quá trình nguyên phân: Ở tế bào sinh dưỡng (2n). lưỡi dày và hay thè ra. . Trứng (n + 1) chứa 2 NST 21 kết hợp với tinh trùng (n) có 1 NST 21 hợp tử (2n 1) chứa 3 NST 21. cặp NST giới tính buồng trứng và dạ con không phát triển. + Thể ba: (2n + 1). . Phân loại Cơ chế phát sinh Hậu quả 9. 5n. …).Xảy ra phổ biến ở thực vật. má phệ. loạn kinh nguyệt. . … .Xảy ra ở thực vật và động vật. Hậu quả thể dị bội cặp NST số 21 (cặp NST thƣờng) và cặp NST giới tính ở ngƣời Các hội chứng Cơ chế phát sinh Trong giảm phân.Lượng ADN tăng gấp đôi.!!! Khái niệm Sự thay đổi số lượng NST ở một hoặc một số cặp NST. cổ rụt. . Trong phân bào. bộ NST không phân ly giao tử 2n. chống chịu tốt..Các dạng thể đa bội: + Tự đa bội: sự tăng một số nguyên lần số NST đơn bội của một loài và lớn hơn 2n. . bộ NST không phân ly giao tử 2n. trong đó có 3 NST 21: người thấp bé. 10. nữ. Giao tử 2n + giao tử n thể tam bội 3n. Trong phân bào.Tế bào lớn cơ quan sinh dưỡng to sinh trưởng và phát triển mạnh.Trong quá trình giảm phân: Ở tế bào sinh dục (2n). . Phân biệt thể đa bội chẵn và đa bội lẻ Vấn đề phân biệt Khái niệm Thể đa bội chẵn Bộ NST trong tế bào sinh dưỡng là 1 bội số chẵn của bộ đơn bội lớn 2n (4n. cơ quan sinh dưỡng lớn. + Thể không: (2n .Cây 4n giao phấn với cây 2n thể tam bội 3n. …).Com – Download Ebook Free. …). si đần. .Tế bào to. …) và đa bội lẻ (3n.Thể đa bội lẻ thường gặp ở những cây ăn quả không hạt (dưa hấu.1). Thể đa bội lẻ Bộ NST trong tế bào sinh dưỡng là 1 bội số lẻ của bộ đơn bội lớn 2n (3n.Thể đa bội chẵn sinh sản hữu tính được vì tạo được giao tử. Đao Hội chứng 3X Hội chứng Cặp NST giới tính chứa 3 NST X. thoi phân bào không hình thành tất cả các cặp NST không phân li. dị tật tim và ống tiêu hoá. ít gặp ở động vật. .CtnSharing. giảm khả năng sinh sản tuỳ loài.Các dạng thường gặp: + Thể một: (2n .Mất cân bằng toàn bộ hệ gen kiểu hình thiếu cân đối không sống được. bộ NST không phân ly thể tứ bội (4n).Giao tử (22 + XX) kết hợp với giao tử Cặp NST giới tính chứa 2 NST X và 1 NST . khó có con. giảm sức sống. rối không phân ly giao tử dị bội.Trong quá trình giảm phân: Ở tế bào sinh dục (2n).2). . Sự tăng cả bộ NST nhưng lớn hơn 2n. . thoi phân bào hình thành nhưng một hay một số cặp NST không phân li. vô sinh. 6n. 6n. khe mắt xếch. . Trong giảm phân. Đặc điểm Tế bào chứa 47 NST. . . Thể đa bội lẻ không có khả năng sinh giao tử bình thường kh ông sinh sản hữu tính . Cơ chế phát sinh Đặc điểm . …). cặp NST 21 không phân ly trứng (n + 1) chứa 2 NST 21. trong đó có đa bội chẵn (4n. + Thể bốn: (2n + 2). chuối.

. tổ hợp của Gen trội át không mới (trung cặp NST tương đồng. NST. không có kinh nguyệt. hợp. Cơ sở tế bào Các cặp NST tương Mỗi gen trên một đồng phân li độc lập. Các gen nằm trên một NST cùng phân li và tổ hợp trong phát sinh giao tử và thụ tinh. tác động riêng rẽ. hoàn toàn. mù màu. toàn gen lặn. tổ hợp của một gen qui định.!!! Claiphentơ (XXY) Hội chứng Tơcnơ (OX) (22 + X) Hợp tử (44 + XXX). trí tuệ chậm phát triển. tinh hoàn nhỏ. tượng biến dị tương quan. si đần. tổ hợp của cặp NST giới tính. CHƢƠNG II. Di truyền liên Tính trạng do gen trên X qui kết với giới định di truyền chéo. Trao đổi những đoạn tương ứng của cặp NST tương đồng. thân thấp. tổ hợp của cặp NST giới tính. gian). vô sinh. Các quy luật di truyền Tên quy luật Nội dung Do sự phân li đồng đều của cặp nhân tố di truyền nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố của cặp. . TÓM LƢỢC KIẾN THỨC: 1. Nhân đôi. tổ hợp của thích hiện cặp NST tương đồng. . tỉ lệ đực. Một gen chi phối nhiều tính trạng. Các gen liên kết không hoàn toàn. Phân li Trội không hoàn toàn Di truyền độc lập Tương tác gen không alen Tác động cộng gộp Tác động đa hiệu Liên kết hoàn toàn Hoán vị gen Di truyền giới tính Các cặp NST tương Các gen không Tạo biến dị tổ đồng phân li độc lập. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƢỢNG DI TRUYỀN: I. xuất. Tăng nguồn biến dị tổ hợp. Gen nằm trên Điều khiển tỉ lệ đoạn không đực. Tỉ lệ 1:1 nghiệm đúng trên số lượng lớn cá thể.Giao tử (22 + XX) kết hợp với giao tử (22 + Y) Hợp tử (44 + XXY). Y. Hai hay nhiều gen không alen cùng tương tác qui định một tính trạng.Com – Download Ebook Free. đồng. Tạo biến dị tổ hợp. So sánh quần thể tự phối và quần thể ngẫu phối Các chỉ tiêu so sánh Tự phối Ngẫu phối . Sự phân li và tổ hợp Chọn lọc được Các gen liên kết của cặp NST tương cả nhóm gen hoàn toàn.CtnSharing. vô sinh. chân tay dài. Ở các loài giao phối. còn do gen tính trên Y di truyền trực tiếp. Tạo kiểu hình Phân li. cổ ngắn. thân cao. F2 có 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn. Xác định tính cặp NST tương đồng. cái xấp xỉ 1 : 1 Điều kiện Ý nghĩa nghiệm đúng Tính trạng do Phân li. gen trội át hoàn trội lặn. Là cơ sở giải Phân li. phân li. cái. nam. Các gen trên cùng cặp NST đổi chỗ cho nhau do sự trao đổi chéo giữa các crômatic. tác động riêng rẽ. nữ. tương đồng.Giao tử (22 + O) kết hợp với giao tử (22 + X) Hợp tử (44 + XO). Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen alen) phân li độc lập với nhau trong phát sinh giao tử và kết hợp ngẫu nhiên trong thụ tinh. Tính trạng số Các cặp NST tương Các gen không lượng trong sản đồng phân li độc lập. Nhân đôi. phân li. Các gen cùng có vai trò như nhau đối với sự hình thành tính trạng. 2. quí. Cặp NST giới tính chỉ còn 1 NST X.

. Gây đột biến. động vật bậc cao. Thời gian ngắn .Đơn giản. Lai tạo. động vật bậc thấp. Thời gian dài – hiệu quả chậm.Làm giảm tỉ lệ dị hợp tử và tăng tỉ lệ đồng hợp tử qua các thế hệ. . Chọn giống bằng phƣơng pháp gây đột biến Vi sinh vật.CtnSharing.!!! .Com – Download Ebook Free. thực vật. biến dị tổ hợp.hiệu quả nhanh. . . tương tác gen Các dạng ưu thế lai.Tổ hợp gen mới có giá trị chọn lọc. 3. Tạo tế bào trần.Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp. + + + + + + + 4. Cho giao phối. trình độ cao. Biến dị tổ hợp (chủ yếu). Phân li độc lập – tổ hợp tự do. Đột biến.Thành phần các kiểu gen thay đổi qua các thế hệ.Tần số các alen không đổi qua các thế hệ. . Phân biệt bốn kĩ thuật nuôi cấy tế bào thực vật Vấn đề phân biệt Nguồn nguyên liệu Nuôi cấy hạt phấn Hạt phấn (n) Nuôi cấy tế bào thực vật in vitrô tạo mô sẹo Tế bào (2n) Chọn dòng tế bào xôma có biến dị Tế bào (2n) Dung hợp tế bào trần 2 dòng tế bào có bộ NST 2n của hai loài khác nhau. Nguồn vật liệu và phƣơng pháp chọn giống Đối tƣợng Vi sinh vật Thực vật Động vật Đột biến.Tạo trạng thái cân bằng di truyền của quần thể. . . chọn lọc các dòng tế bào đơn bội có biểu hiện tính trạng mong muốn khác Nuôi trên môi trường nhân tạo. tạo mô sẹo. . Xử lí đột biến.Phức tạp. .Dễ dự đoán các kết quả dựa trên các quy luật di truyền. Đã sử dụng lâu đời. Điểm khác nhau giữa chọn giống bằng phƣơng pháp lai hữu tính và phƣơng pháp gây đột biến Vấn đề phân biệt Đối tượng Phương pháp tiến hành Lịch sử Cơ chế Hiệu quả Chọn giống bằng phƣơng pháp lai hữu tính Thực vật. Nguồn vật liệu Phƣơng pháp Gây đột biến nhân tạo.Tần số biến dị nhỏ 5. nuôi trong môi trường nhân tạo cho phát Cách tiến hành Nuôi trên môi trường nhân tạo. . . cho dung hợp hai khối nhân và tế bào chất thành một..Tổ các gen vốn có. . bổ sung hoocmôn kích thích sinh trưởng cho phát triển thành cây Nuôi trên môi trường nhân tạo.Tần số biến dị lớn. đòi hỏi kĩ thuật. Vài thập kỉ gần đây. Rối loạn vật chất di truyền ở mức phân tử hoặc tế bào Đột biến gen và đột biến NST. lai tạo. dễ thực hiện. .Có cấu trúc: p2 AA : 2pq Aa : q2 aa. chọn lọc các dòng tế bào có đột biến gen và biến dị số lượng NST khác nhau.Khó dự đoán kết quả do đột biến vô hướng. Đặc điểm .

Nhân tố chính quy định chiều hướng. Cơ sở di truyền của phương pháp Phôi sinh học Địa lý sinh vật học Tế bào học và sinh học phân tử 2.CtnSharing. cây trồng đều thích nghi cao độ với nhu cầu xác định của con người. . tốc độ biến đổi của sinh vật. TÓM LƢỢC KIẾN THỨC CƠ BẢN 1.Giải thích vì sao mỗi giống vật nuôi. tạo ra sự phân li tính trạng.!!! nhau. PHẦN SÁU: TIẾN HOÁ I.Nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi. Đấu tranh sinh tồn của sinh vật. không thông qua lai hữu tính.. . Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc những nhóm phân loại khác hau cho thấy mối quan hệ về nguồn gốc của chúng.Com – Download Ebook Free. Vật nuôi. Sự phát triển cá thể lặp lại sự phát triển rút gọn của loài. cho lưỡng bội trưởng thành. Nhu cầu về kinh tế và thị hiếu của con người. thoái hoá phản ánh mẫu cấu tạo chung của các nhóm lớn. Vai trò của chọn lọc 3. Sự tồn tại những cá thể thích nghi với hoàn cảnh sống. hoá. Lai xa. trên quy mô rộng lớn và lịch sử lâu dài. Các bằng chứng tiến hoá Các bằng chứng Giải phẫu so sánh Vai trò Các cơ quan tương đồng. Phân biệt tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn Vấn đề phân biệt Tiến hóa nhỏ Tiến hóa lớn . Chọn lọc tự nhiên Tính biến dị và di truyền của sinh vật. tích luỹ các biến dị có lợi phù hợp với mục tiêu của con người. So sánh CLNT và CLTN Vấn đề phân biệt Nguyên liệu của chọn lọc Nội dung của chọn lọc Động lực của chọn lọc Kết quả của chọn lọc Chọn lọc nhân tạo Tính biến dị và di truyền của sinh vật. lai khác loài tạo thể song nhị bội. gen và biến dị số đơn bội. Đào thải các biến dị bất lợi. cây trồng. tích luỹ các biến dị có lợi cho sinh vật. dẫn tới hình thành niều loài mới qua nhiều dạng trung gian từ một loài ban đầu. tránh hiện tượng bất thụ của con lai. nguồn gốc chung của chúng. cây trồng phát triển theo hướng có lợi cho con người. Đào thải các biến dị bất lợi. Tạo dòng thuần Tạo dòng thuần Dựa vào đột biến lưỡng bội từ dòng lưỡng bội. lượng NST tạo thể lệch bội khác nhau. Nhiều loài phân bố ở nhiều vùng địa lý khác nhau nhưng lai giống nhau về một số đặc điểm  cùng chung tổ tiên Sự tương đồng về nhiều đặc điểm ở cấp phân tử và tế bào  các laòi trên Trái Đất đều có chung tổ tiên triển thành cây lai.

tạo ra những tổ hợp alen đảm bảo sự thích nghi với môi trường. thời gian lịch sử tương đối ngắn. thời gian Phương pháp nghiên cứu Là quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể gốc đưa đến hình thành loài mới.Các yếu tố ngẫu nhiên. CLTN. tích luỹ các biến dị có lợi dưới tác dụng của CLTN. Thường được nghiên cứu gián tiếp qua các bằng chứng tiến hoá.Biến đổi cá thể dưới ảnh hưởng của điều kiện sống và của tập quán hoạt động.. trung gian dưới tác dụng của CLTN theo con đường phân ly tính trạng từ một nguồn gốc chung. Thuyết Đacuyn Biến dị. loài biến đổi từ từ. 5. . không có đào thải.Cá thể. So sánh quan niệm của Đacuyn và quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên Vấn đề phân biệt Nguyên liệu của CLTN Đơn vị tác động của CLTN Thực chất tác dụng của CLTN Kết quả của CLTN Vai trò của CLTN Quan niệm của Đacuyn .Quá trình đột biến. Đào thải các biến dị bất lợi.Phiêu bạt gen. xác định chiều hướng và nhịp điệu tích luỹ các biến dị. Phân hóa khả năng sinh sản của các cá thể trong quần thể. 4. Thuyết hiện đại . Là nhân tố tiến hóa cơ bản nhất. quy định chiều hướng nhịp điệu thay đổi tần số tương đối của các alen. Quan niệm hiện đại Đột biến và biến dị tổ hợp (thường biến chỉ có ý nghĩa gián tiếp). . bộ.Giao phối không ngẫu nhiên. Sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất.Ở loài giao phối.Com – Download Ebook Free.Ngày càng đa dạng. Hình thành loài mới là quá trình cải biến thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng thích nghi. Phạm vi phân bố tương đối hẹp. Hình thành loài mới Chiều hướng tiến hóa Dưới tác dụng của ngoại Loài mới được hình thành cảnh. Là quá trình hình thành các đơn vị trên loài như: chi. Đào thải là mặt chủ yếu. . Cá thể.nhập gen. tạo ra kiểu gen mới cách li sinh sản với quần thể gốc. Sự phát triển và sinh sản ưu thế của những kiểu gen thích nghi hơn. Có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm. . từ đơn giản đến phức tạp. Nhân tố định hướng sự tiến hóa. Quy mô lớn.CtnSharing.CLTN. ngành.Tổ chức ngày càng cao. thời gian địa chất rất dài. lớp. . . . Nâng cao trình độ tổ chức . quá trình giao phối và quá trình CLTN.Di .Chủ yếu là các biến dị cá thể qua quá trình sinh sản. . di truyền. dần dần qua nhiều dạng qua nhiều dạng trung gian. . So sánh các thuyết tiến hoá Vấn đề phân biệt Thuyết Lamac . quần thể là đơn vị cơ bản. . . họ.Thay đổi của ngoại cảnh. Phân hóa khả năng sống sót giữa các cá thể trong loài. Dưới tác động của 3 nhân tố chủ yếu: quá trình đột biến.!!! Nội dung Quy mô.Thích nghi ngày càng hợp .Tập quán hoạt động (ở động vật). Tiến hoá là kết quả của mối tương tác giữa cơ thể với môi trường và kết quả là tạo nên đa Các nhân tố tiến hóa Hình thành đặc điểm thích nghi Các cá thể cùng loài phản ứng giống nhau trước sự thay đổi từ từ của ngoại cảnh.

Hệ đại phân tử tế bào nguyên thuỷ tế bào nhân sơ tế bào nhân thực.Homo habilis (người khéo léo): hộp sọ 600 – 800 cm3. Sống thành bộ lạc. cây ngày ngắn.CtnSharing. gây ảnh hưởng lớn tới vốn gen của quần thể. sống thành đàn. . Làm thay đổi tần số tương đối các alen.Homo neanderthalensis: hộp sọ 1400 cm3. dùng dao sắc. Định hướng sự tiến hoá. có nền văn hoá phức tạp. Vai trò của các nhân tố trong quá trình tiến hoá nhỏ Các nhân tố tiến hoá Đột biến Giao phối không ngẫu nhiên Chọn lọc tự nhiên Di nhập gen Các yếu tố ngẫu nhiên Vai trò trong tiến hoá Tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp (chủ yếu là đột biến gen) cho tiến hoá và làm thay đổi nhỏ tần số alen. đại phân tử tự tái Từ tế bào nguyên thuỷ Loài người Người cổ Người hiện đại Hộp sọ 450 – 750 cm3. Nhóm động vật . 7.Nhóm động vật ưa hoạt động đêm . đi thẳng đứng. . .Com – Download Ebook Free. lao có ngạnh móc câu. thực vật ưa ẩm vừa.Thực vật ưa ẩm. . TÓM LƢỢC KIẾN THỨC CƠ BẢN: 1. Các đặc điểm cơ bản trong quá trình phát sinh sự sống và loài ngƣời Sự phát sinh Các giai đoạn Tiến hoá hoá học Sự sống Tiến hoá tiền sinh học Tiến hoá sinh học Người tối cổ Đặc điểm cơ bản Quá trình phức tạp hoá các hợp chất cacbon: C CH CHO CHON Phân tử đơn giản phân tử phức tạp đại phân tử bản (ADN). dùng công cụ bằng đá. Sống thành đàn. chưa có lồi cằm. dùng lửa thông thạo.. .Động vật biến nhiệt.Homo erectus (người thẳng đứng): hộp sọ 900 – 1000 cm3. gây ảnh hưởng lớn tới vốn gen của quần thể. . . rìu mũi nhọn bằng đá silic. Thực vật biến nhiệt. 6. Biết sử dụng công cụ (cành cây. PHẦN BẢY: SINH THÁI I. Làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng giảm dần tỉ lệ thể dị hợp và tăng dần thể đồng hợp. đứng thẳng. có mầm móng mĩ thuật và tôn giáo.Homo sapiens: Hộp sọ 1700 cm3. kim khâu. dạng sinh học. quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi tần số tương đối của các alen trong quần thể. dùng lưỡi rìu có lỗ tra cán. đi bằng hai chân sau. nhóm cây ưa bóng.Nhóm cây ưa sáng.Nhóm động vật ưa hoạt động ngày .Cây ngày dài. mảnh xương thú) để tự vệ. Làm thay đổi đột ngột tần số tương đối các alen. biết chế tác và sử dụng công cụ bằng đá. .Động vật hằng nhiệt. có lồi cằm. biết dùng lửa. Sự phân chia các nhóm sinh vật dựa vào các nhóm sinh vật Yếu tố sinh thái Ánh sáng Nhiệt độ Độ ẩm Nhóm thực vật .!!! lý. .Động vật ưa ẩm. hòn đá. lồi cằm rõ. Bước đầu có đời sồn văn hoá. tiếng nói khá phát triển. xương.

hợp tác Cạnh tranh. 3. cộng sinh. Có nhiều mối quan hệ.sự phân bố. ức chế cảm nhiễm. kích thước quần thể. Đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống Cấp độ tổ chức sống Khái niệm Bao gồm những cá thể cùng loài. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái được vận chuyển qua các bậc dinh dưỡng của các chuỗi thức ăn: Sinh vật sản xuất sinh vật tiêu thụ sinh vật phân giải. khí hậu xác định.CtnSharing. thường được điều chỉnh ở mức cân bằng. thuộc 2 nhóm trên cạn và dưới nước.Com – Download Ebook Free. bầy đàn hay họp thành xã hội. Có các tính chất cơ bản về số lượng và thành phần các loài. Quan hệ cùng loài và khác loài Quan hệ Hỗ trợ Đối kháng Cùng loài (Quần thể) Quần tụ. Khác loài (quần xã) Hội sinh. Các cá thể có mối quan hệ sinh thái hỗ trợ hoặc cạnh tranh. Số lượng cá thể có thể biến động có hoặc không theo chu kì. sinh vật này ăn thịt sinh vật khác . 2.!!! . tăng trưởng quần thể. giao phối tự do với nhau tạo ra thế hệ mới. thành phần nhóm tuổi. mật độ. trong đó các sinh vật luôn có sự tương tác lẫn nhau và với môi trường tạo nên các chu trình sinh địa hoá và sự biến đổi năng lượng. ký sinh. nhưng quan trọng là về mặt dinh dưỡng thông qua chuỗi và lưới thức ăn. Sự thay thế kế tiếp nhau của các quần xã theo thời gian là diễn thế sinh thái. ở một thời điển nhất định. có mối quan hệ sinh thái mật thiết với nhau để tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian. cùng sống trong một khu vực nhất định. Là một hệ sinh thái khổng lồ và duy nhất trên hành tinh.Động vật ưa khô. cùng sống trong một khoảng không gian xác định.Thực vật chịu hạn. tỉ lệ giới tính.. Bao gồm quần xã và khu vực sống (sinh cảnh) của nó. Sinh quyển . Luôn có sự khống chế tạo nên sự cân bằng sinh học về số lượng cá thể. ăn thịt nhau. Gồm những khu sinh học (hệ sinh thái lớn) đặc trưng cho những vùng địa lí. Cạnh tranh. Quần thể Quần xã Hệ sinh thái Bao gồm những quần thể thuộc các loài khác nhau. Đặc điểm Có các đặc trưng về mật độ.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->