CONG TV cO pHAN CHO'NG KHOAN sAl GON

E>jachi: 72 Nguy~n Hu~ - Qu~n 1 - TP. HO Chi Minh
sAo cAo TAl CHINH HOOPNHAT
Cho kY k~ toan k~t thue ngay 31 thang 3 nam 2011

Ban hanh
ngay 24 thang
S&a doi theo
ngay 20 thang

theo T. Tll's6 9512008 ITT -BTC
10 n/jm 2008 cua Bo Tai chfnh
Th6ng tll's6 16212010 ITT -BTC
10 n/jm 2010 cua BO Tai chfnh

BAo cAo TiNH HiNH BIEN DQNG V6N CHU 56' HO'U
Quy 1/2011
CHI TIEU - Quy 1/2011

Thuy~t
minh

SO dliu nam

1. v6n d~u tlf eua ehu sa hCi'u
2. Th$ng dlf v6n cO ph~n
3. V6n kMe eua ehu sa hCi'u
4. CO phi~u quy
5. Chenh I~eh danh gia liili tai san
6. Chenh I~eh tY gia h6i doai
7. Quy d~u tlf, phat tri~n

e. Quy

ky

Giam trong

ky

3,511,117,420,000
340,921,476,378
(12,365,677,000)

dl,J'phOng tai ehlnh

1,399,114,338,962

CQng

5,459,312,028,182

Thuy€lt
minh

SO dliu nam

1. V6n d~u tlf eua ehu sa hCi'u
2. Th~ng dlf v6n cO ph~n
3. V6n kMe eua ehu sa hCi'u

1,533,334,710,000
2,095,966,265,902

56 cu6i

ky

3,511,117,420,000
340,921,476,378
(76,225,609,000)

(88,591,286,000)

220,524,469,842

9. Quy khae thu{le v6n ehu sa hCi'u
10. LO'inhu~n sau thu~ ehU'a phfm ph6i

CHI TIEU - Quy 112010

Tang trong

220,524,469,842

(76,225,609,000)

Tang trong

ky

1,977,782,710,000
513,920,476

101,953,769,031

1,297,160,569,931

101,953,769,031

5,281,132,650,151

Giam trong

ky

1,755,558,710,000

56 cuOi

ky

3,511,117,420,000
340,921,476,378

4. CO phi~u quy
5. Chenh I~eh danh gia liili tai san
6. Chenh I~eh tY gia h6i doai
7. Quy d~u tlf, pMt tri~n
8. Quy dl,J'ph6ng tai ehlnh
9. Quy khae thu{le v6n ehu sa hCi'u
10. LO'inhu~n sau thu~ ehU'a phc:ln ph6i

1,049,533,539,162

270,697,135,591

172,274,299

1,320,058,400,454

CQng

4,818,501,330,788

2,248,993,766,067

1,755,281,319,775

5,312,213,777,080

(449,664,524)

140,116,480,248

(

f)oan Thj Thu Giang

(449,664,524)

Hoang Thj Minh Thuy

140,116,480,248