PHÒNG GD&ĐT SA PA

TRƯỜNG …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
VỂ VIỆC KIỂM KÊ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2010 – 2011
Hôm nay, vào lúc ….. ngày….. tháng …..năm 2011 tại trường ……………………
A/ Thành phần:
1)……………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………
B/ Nội dung:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
C/ Kết luận:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Số liệu cụ thể có danh sách kèm theo:
Hội đồng làm việc kết thúc vào hồi …. giờ…..cùng ngày.
TRƯỞNG BAN KIỂM KÊ

THƯ KÝ

ghi rõ họ tên) .Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH LÝ THIẾT BỊ HƯ HỎNG NĂM HỌC 2010 – 2011 Hôm nay.Tự do . TRƯỞNG BAN KIỂM KÊ THƯ KÝ PHỤ TRÁCH THIẾT BỊ (Ký. tháng…… năm 2011. đóng dấu) (Ký.thôn báo kết quả kiểm kê thiết bị dạy học ngày…. vào lúc….tháng……năm 2011 tại trường …………………… A/ Thành phần 1)…………………………………………………………………………… 2) ………………………………………………………………………………… 3)………………………………………………………………………………… 4)………………………………………………………………………………… B/ Nội dung: 1/ Đ/c ………………………………………………………………. đồng thời xin ý kiến của các thành viên trong hội đồng về cách khắc phục những tồn tại hư hỏng của thiết bị dạy học.. 2/ Hội nghị đi đến nhất trí thanh lý các thiết bị hư hỏng. không sử dụng được hoặc không khắc phục được (Có danh sách kèm theo). Hội nghị kết thúc vào hồi giờ cùng ngày. ghi rõ họ tên) (Ký.. h ngày ….PHÒNG GD&ĐT SA PA TRƯỜNG ………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful