P. 1
Bien Ban Kiem Ke Thiet Bi

Bien Ban Kiem Ke Thiet Bi

|Views: 1,840|Likes:
Được xuất bản bởisinhvienk41

More info:

Published by: sinhvienk41 on Jul 17, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2012

pdf

text

original

PHÒNG GD&ĐT SA PA

TRƯỜNG …………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
VỂ VIỆC IỂ! Ê THI"T B# TRƯỜNG H$C N%! H$C &'(' ) &'((
Hôm nay, vào !" #$$ n%ày#$$ &'(n% #$$n)m *+,, &-. &/01n% ########
*+ Th,nh ph-n.
,2#############################
*2 ###############################
32###############################
42###############################
B+ Nộ/ d0n1.
##############################
################################
################################
################################
C+ 23 l0ận.
##############################
################################
################################
################################
S5 .67 "8 &'9 ": ;an' <("' =>m &'?o@
HA. BCn% àm v.6" =D& &'!" vào 'C. #$ %.1#$$"En% n%ày$
TRƯ4NG B*N IỂ! Ê THƯ 5
PHÒNG GD&ĐT SA PA
TRƯỜNG …………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
TH*NH 65 THI"T B# HƯ H7NG N%! H$C &'(' ) &'((
Hôm nay, vào !"#$ ' n%ày #$$&'(n%##n)m *+,, &-. &/01n% ########
*+ Th,nh ph-n
,2#############################
*2 ###############################
32###############################
42###############################
B+ Nộ/ d0n1.
,F ĐF" ########################$&'ôn
G(o =D& H7I =.9m =J &'.D& GK ;-y 'L" n%ày#$$ &'(n%## n)m *+,,, BCn% &'1.
M.n N =.Dn "Oa "(" &'àn' v.Jn &/on% 'A. BCn% vP "("' ='Q" R'8" n'Sn% &Cn &-.
'0 'Tn% "Oa &'.D& GK ;-y 'L"$
*F HA. n%'K B. BDn n'U& &/V &'an' N "(" &'.D& GK '0 'Tn%, ='ôn% <W ;8n%
B0X" 'oY" ='ôn% ='Q" R'8" B0X" ZCó danh sách kèm theo2$
HA. n%'K =D& &'!" vào 'C. %.1 "En% n%ày$
TRƯ4NG B*N IỂ! Ê THƯ 5 8H9 TR:CH THI"T B#
(Ký, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

tháng……năm 2011 tại trường …………………… A/ Thành phần 1)…………………………………………………………………………… 2) ………………………………………………………………………………… 3)………………………………………………………………………………… 4)………………………………………………………………………………… B/ Nội dung: 1/ Đ/c ……………………………………………………………….. Hội nghị kết thúc vào hồi giờ cùng ngày. đồng thời xin ý kiến của các thành viên trong hội đồng về cách khắc phục những tồn tại hư hỏng của thiết bị dạy học. đóng dấu) THƯ KÝ (Ký. 2/ Hội nghị đi đến nhất trí thanh lý các thiết bị hư hỏng. vào lúc….Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH LÝ THIẾT BỊ HƯ HỎNG NĂM HỌC 2010 – 2011 Hôm nay. TRƯỞNG BAN KIỂM KÊ (Ký. ghi rõ họ tên) PHỤ TRÁCH THIẾT BỊ (Ký.PHÒNG GD&ĐT SA PA TRƯỜNG ………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .thôn báo kết quả kiểm kê thiết bị dạy học ngày….. tháng…… năm 2011. ghi rõ họ tên) . không sử dụng được hoặc không khắc phục được (Có danh sách kèm theo). h ngày ….Tự do .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->