P. 1
Bảng chữ cái và cách phát âm@

Bảng chữ cái và cách phát âm@

|Views: 693|Likes:
Được xuất bản bởinguyenvantaiduc

More info:

Published by: nguyenvantaiduc on Jul 17, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2012

pdf

text

original

Bảng chữ cái

và cách phát
âm
Share
Trong bài này Krlink sẽ hướng dẫn các bạn
cách phát âm các nguyên âm và phụ âm
trong ting !àn"""
#$ng ch% cái ting !àn r&t d' h(c) bạn ch* m&t kho$ng +, ph-t ./ n0m ht n1i dung 2u3 các bài h(c
c43 Krlink trong mục s5 nh6p"
7nh&n pl3y ./ ngh8 onlin89
:i t; trên <u=ng dưới) t; trái 2u3 ph$i cách .(c các nguyên âm trong ting !àn như s3u>? ch% ㅏ .(c là @3@ "
? ch% ㅓ .(c gAn như ch% o
? ch% ㅗ .(c là @B@ "
? ch% ㅜ .(c là @u@
? ch% ㅡ .(c là @ư@
? ch% ㅣ .(c là @i@
? ch% ㅐ .(c
như @8@ nhà t3
)
? ch% ㅔ .(c
là @ê@
? ch% ㄱ .(c là ch% @ghi y(oc@ "Ch% này tư5ng .ư5ng ch% k)g
? Ch% ㄴ .(c là ch% @ni ;n @ "Ch% này tư5ng .ư5ng ch% n
? Ch% ㄷ .(c là ch% @ti gDt @ "Ch% này tư5ng .ư5ng ch% t)d
? Ch% ㄹ .(c là ch% @ri ưl @ "Ch% này tư5ng .ư5ng ch% r)l
? Ch% ㅁ .(c là ch% @mi ;m @ "Ch% này tư5ng .ư5ng ch% m
? Ch% ㅂ .(c là ch% @pi Dp @ "Ch% này tư5ng .ư5ng ch% p
? ch% ㅅ .(c là ch% @si 1t @ "Ch% này tư5ng .ư5ng ch% s
? ch% ㅇ .Et s3u nguyên âm thF thành r3 gi=ng như @ng@ ./ rGi .(c là @3ng ) ung ) Bng ) ing """@ "
? ch% ㅎ .(c là ch% @hi Dt @ " Ch% này tư5ng .ư5ng ch% h
? ch% ㅈ .(c là ch% @Hi Dt @ " Ch% này tư5ng .ư5ngh ch% ch)H
? ch% ㅊ .(c gi=ng ch% Hi ? Dt I trên nhưng phát âm mạnh h5n
? ch% ㅋ .(c là ch% @ki Dc @ " Ch% này gi=ng ch% ㄱ) tư5ng .ư5ng vAn kh
? ch% ㅌ .(c là ch% @thi Dt @ " Ch% này tư5ng .ư5ng ch% th
? ch% ㅍ .(c là ch% @pi Dp @

"Tiếng Hàn có nhiều điểm giống tiếng Việt, học không khó. Tuy nhiên điều quan trọng khi học ng!i
ng" #à c$c %!n &h'i #uôn gi" đ()c *+ kiên tr, -. .r#ink mng r/ng nh"ng %ài học trên 01%*it1 *2 gi3&
đ4 %!n đ()c &h5n nà.
Trng qu$ tr,nh học, nếu có ch6 nà c'm th7y khó kh8n, c$c %!n h9y để #!i cmm1nt, .r#ink :à c$c
%!n thành :iên trng c;u #!c %< *2 cố g=ng gi3& đ4 "
>h3c c$c %!n thành công -
7krlinkJ9

Bài 1: B ng ch cái Hangul ả ữ
?@A B, CDDB
M c ích bài h c: ụ đ ọ
? KLch sM b$ng ch% cái
? #$ng ch% cái
N i dung: ộ
Niới thiOu vP b$ng ch% cái !3ngul .ưQc tạo bIi Ru3 S8Hong triPu .ại Choson với mục .Tch tạo sD d'
dàng trong h(c .(c vit cho toàn dân" #$ng ch% cái !3ngul cU VW ch% cái với XX nguyên âm và XY
phụ âm" Trước khi cU !3ngul) ngưZi ![ sM dụng ch% !án hoEc ch% \du 7gi=ng như ch% ]Bm I
RiOtn3m9"
Khi <ây dDng b$ng ch% cái !3ngul) vu3 S8Hong .^ dD3 trên sD hài h_3 c43 h(c thuyt âm dư5ng 7yin?
y3ng9"
 Ch% cái @ㅇ@ th/ hiOn hFnh tr_n c43 thiên .ưZng"
 Ch% vit ng3ng như @ㅡ@ th/ hiOn mEt .&t ph`ng"
 Ch% vit .ang như @l@ th/ hiOn con ngưZi
:n n3y) !3ngul cU tbng c1ng c, ch% cái) với VX nguyên âm và Xd phụ âm" Trong .U cU Vc ch% cái
c5 b$n và Xe ch% cái .uQc ghfp t; các ch% cái c5 b$n"
1. Nguyên âm: 21
CU W nguyên âm .5n>
ㅏ 739) ㅓ 78o ? .(c là 59) ㅗ 7o ? .(c là B9) ㅜ 7u ? .(c là u9) ㅡ78u ? .(c là ư9) ㅣ7i .(c là i9) ㅐ 7389) ㅔ
789
CU X+ nguyên âm kfp>
ㅑ 7y3 ? .(c là d39) ㅕ7y8o ? .(c là d59) ㅛ 7yo ? .(c là dB9) ㅠ7yu ? .(c là du9) ㅖ 7y8 ? .(c là d89) ㅒ
7y389) ㅘ 7g39) ㅙ 7g389) ㅝ 7go9) 7g89) ! 7o89) " 7gi9) # 7ui9
Cách gh th8o ki/u !3ngul iom3H3 .-ng như các bạn th&y I phiên âm I trên" :/ cho d' nhớ cách
phát âm và cách vit) mFnh bit .ưQc nguyên t0c như s3u>
 Thêm râu như ki/u ting RiOt> 5 thF phiên âm hoEc gh thêm ch% 8 vào" RT dụ> u là u7$9) ư sẽ
là> ư ? 8u 7%9" i&t d' h(c ph$i khBng nào" Tư5ng tD cU B) 5
 C_n nguyên âm kfp) mu=n cU ki/u doubl8 thF thêm ch% y vào khi gh là r3" RT dụ> 37&9) giZ
thành d3 7y39 thF thêm y vào sẽ cU dobul8 ng3y> '
2. Ph âm: 19 ụ
Consonan
t
Name

giyeok (()), hoặc kiŭk ((*)
tiếng Bắc Hàn
ㄴ nieun/niŭn (+,)

digeut (-.), hoặc tiŭt (-/)
(Bắc Hàn)
ㄹ rieul/riŭl (01)
ㅁ mieum/miŭm (23)
ㅂ bieup/piŭp (45)

siot (67), hoặc siŭt (68) (Bắc
Hàn)
ㅇ ieung/iŭng (9:)
ㅈ jieut/chiŭt (;<)
ㅊ chieut/ch'iŭt (=>)
ㅋ kieuk/k'iŭk (?@)
ㅌ tieut/t'iŭt (AB)
ㅍ pieup/p'iŭp (CD)
ㅎ hieut/hiŭt (EF)
G ssanggiyeok (H())
I ssangdigeut (H-.)
J ssangpieup (H45)
K ssangsiot (H67)
L ssangjieut (H;<)
Cách gh cho các phụ âm này .^ .ưQc nUi I bài vit vP Bộ gõ tiếng Hàn Quốc Hangul Romaja"
3. C u trúc t : !
j1t t; trong ting !àn cU V c&u tr-c c5 b$n
? khụ âm ? ]guyên âm
? khụ âm ? ]guyên âm ?khụ âm
Rà .ưQc vit th8o chiPu ng3ng hoEc chiPu d(c
Nh n xét: "
 Ting !àn [u=c clng .ưQc .ánh vAn như ting RiOt"
RT dụ> MN .ưQc .(c là @h3k s8ng@ với các km tD tư5ng ang> ㅎ?h) ㅏ?3) """
 :(c và bit phiên âm c43 các nguyên âm và phụ âm c5 b$n sẽ bit .(c t&t c$ các t; mà mFnh
mu=n .(c
T ng h p ng pháp ti ng Hàn th c d ng - 1 to 6 # $ ữ ế % ụ
E>TEFGH CI, CDDJ
Chào các bạn"
j&y n3y hnng hái vào di'n .àn Hội &inh vi'n (i)tnam t*i Hàn Quốc 7RoSK9 th&y cU m1t loạt bài
giới thiOu ng% pháp thDc dụng c43 chL j8o nên mu=n giới thiOu cho các bạn ch-ng t3 3i .3ng h(c
ting !àn bit .ưZng tFm mà .(c"
Kink> http>ppvs3k"vnpvnpqorumpshogthr83d"phprtsXXdY
tin phfp copy bài .Au tiên c43 chL j8o cho các bạn <8m>
CU nhiPu sách và nhiPu tác gi$ vit sách ng% pháp ting !àn cho ngưZi RiOt nhưng h( vit c3o siêu
2uá .(c ngán j8o sẽ làm topic tbng hQp các .i/m ng% pháp thDc dụng kum bài t6p cho m(i
ngưZi .v ngán v6y
oi mu=n hwi vP ng% pháp vào .ây luBn nh3" Các câu vP ng% pháp trước .ây th$o lu6n với Cux3 N3yi
!3zn giZ j8o clng .ư3 vB .ây n=t"
+, -.$ t! ch/ ngữ 0이,0가
?:ưQc g0n s3u d3nh t;) .ại t; ./ ch* d3nh t; .ại t; .U là ch4 ng% trong câu" y?9y .ưQc g0n s3u
nh%ng .ại t;) d3nh t; cU p3tchim I âm cu=i) z?Oy .ưQc g0n s3u nh%ng .ại t;) d3nh t; khBng cU
p3tchim I âm cu=i"
OP9 QRS"
TUO QRS"
1, -.$ t! ch/ ngữ 0은,는
TrQ t; ch4 ng% z?9pOy .ưQc d{ng ./ ch* rh ch4 ng% trong câu) z,pVy .ưQc d{ng ch* ch4 ng% với m
ngh|3 nh&n mạnh) hoEc so sánh với m1t ch4 th/ khác"" y?Vy .ưQc g0n s3u nh%ng .ại t;) d3nh t;
khBng cU p3tchim I âm cu=i) z?,y .ưQc g0n s3u nh%ng .ại t;) d3nh t; cU p3tchim I âm cu=i"
9W9 XY9ZS"
9W, XY9ZS"
[\]9 ^2QRS"
[\], ^2QRS"
+, 2u3i t! 4ết th5c câu
a6 đu3i t!0ㅂ니다,습니다 7câu t89ng thu"t:
? Khi âm cu=i c43 g=c .1ng t; tTnh t; khBng cU p3tchim } ㅂ+_
? Khi âm cu=i c43 g=c .1ng t; tTnh t; cU p3tchim } `+_
:ây là m1t .uBi t; kt th-c th/ hiOn sD tBn kTnh) tr3ng tr(ng) khách sáo"
RT dụ >
O_ > .i
Khi bw .uBi t; ?_ t3 sẽ c_n g=c .1ng t; O? " N=c .1ng t; O? khBng cU p3tchim } ㅂ+_ ??~ a+_
b_ > nn
Khi bw .uBi t; ?_ t3 sẽ c_n g=c .1ng t; b? " N=c .1ng t; b? cU p3tchim } `+_ ??~ b`+_"
Tư5ng tD th t3 cU >
9_ 7là9??~ c+_"
&+_ 7khBng ph$i là9??~ &d+_"
ef_ 7.•p9 ??~ eg+_"
h_ 7cưZi9 ??~ h`+_"
;6 2u3i t! 0ㅂ니까,습니까< 7câu nghi vn:
? Khi âm cu=i c43 g=c .1ng t; tTnh t; khBng cU p3tchim } ㅂ+ir
? Khi âm cu=i c43 g=c .1ng t; tTnh t; cU p3tchim } `+ir
:ây clng là m1t .uBi t; kt th-c th/ hiOn sD tBn kTnh) tr3ng tr(ng) khách sáo" Cách kt hQp với .uBi
.1ng t;ptTnh t; tư5ng tD mục 3"
c6 2u3i t! 0아,어,여요
?:ây là m1t .uBi t; thân thiOn h5n .uBi `+_p`+i nhưng vẫn gi% .ưQc m ngh|3 lLch sD) tBn kTnh"
]h%ng bài s3u ch-ng t3 sẽ nh0c .n .uBi t; này chi tit h5n" Khi I dạng nghi v&n ch* cAn thêm d&u
ch&m hwi 7r9 trong vnn vit và lên gi(ng cu=i câu trong vnn nUi là câu vnn sẽ trI thành câu hwi"
=, >u t.5c câu ?@은,는 B이다? hoAc ?@이,가 B이다?7 @ là B : và động t! B이다B C ?là?
} y9_y luBn luBn .ưQc vit liPn với m1t d3nh t; mà nU kt hQp" Rà khi phát âm clng khBng ng;ng
gi%3 d3nh t; và @9_@
} Khi kt hQp với .uBi t; kt th-c câu ?ㅂ+_p`+_ nU sẽ là @# c+_@
} Khi kt hQp với .uBi t; kt th-c câu ?&pRpjS) nU sẽ cU h3i dạng y?eSy và y?9ZSy" y?eSy .ưQc
sM dụng khi âm kt th-c c43 d3nh t; mà nU kt hQp khBng cU p3tchim) và y?9ZSy .ưQc sM dụng khi
âm kt th-c c43 d3nh t; mà nU kt hQp cU p3tchim"
RT dụ >
kl } ?eS ??~ kleS"
mn } ?9ZS ??~ mn9ZS"
D >u t.5c câu ph/ đEnh c/a động t! B이다B là ?@은,는 B이,가 아니다? hoAc ?@이,가 B이,가 아니
다?6
? &+_ } ?ㅂ+_p`+_ ??~ &d+_"
? &+_ } ?&pRpjS ??~ &+eS"
RT dụ >
oO pqrs9ZS" €??~ oO pqrs9 &+eS"
oO pqrs9ZS" €??~ tV pqrs9 &+eS"
F6 2Enh t! 이G그G저 D Hanh t! C 7Hanh t!: nàI,đJ,4ia
yuy > ngưZi) vL 7 kTnh ng% c43 rs9
9u > ngưZi này) vL này
vu > ngưZi .U
tu > ngưZi ki3
K6 2ộng t! B있다,없다B C cJ , 4h3ng cJ
RT dụ >
? wN QRSr #ạn cU 8m khBngr
? x) wN9 QRS" CU) tBi cU .a3 8m"
!oEc
? &Bảng Chữ Cái
Trong tiếng Hàn mà ta sử dụng ngày nay bao gồm 24 mẫu tự chính (gồm 14 phụ m !à
1" nguy#n m$ c%ng 1& mẫu tự gh'p (gồm & phụ m !à 11 nguy#n m$
()*+,( -. /0(
ㅏ a
ㅑ ya
ㅓ o (1$
ㅕ yo
ㅗ 2
ㅛ y2
ㅜ u
ㅠ yu
ㅡ 3
ㅣ i
4H5 -. /0(
ㄱ c6 76 g
ㄴ n
ㄷ t6 d
ㄹ r6 8
ㅁ m
ㅂ p6 b6 !
ㅅ s
ㅇ 999
ㅈ ch
ㅊ ts
ㅋ 7h:
ㅌ th:
ㅍ p:
ㅎ h
()*+,( -. ;<4
ㅐ =
ㅒ y=
ㅔ #
ㅖ y#
ㅘ (ㅗ > ㅏ$ oa
ㅙ (ㅗ > ㅐ$ o=
! (ㅗ > ㅣ$ u#
ㅝ (ㅜ > ㅓ$ u1
(ㅜ > ㅔ$ u#
" (ㅜ > ㅣ$ uy
# (ㅡ > ㅣ$ 3i
4H5 -. ;<4
G 77
I tt
J pp
K sh
L cch
các câu giao tiếp thông thường
x?(e?$
@(=?(y=?$A
/Bng6 Cng
&+y?
@Dnio?A
;h2ng?
jz{S?
@+=obos=yo?A
D 82 ( 7hi ngh= mEy FiGn thoHi$?
k|}{S?
@Dnny=ong9has=yo?A
Iin chào?
k|E ~{S?
@Dnnyong9hi gy=s=yo?A
THm biGt ( ;hi bHn 8à 7hEch chào ra !J $?
k|E O{S?
@Dnny=ong9hi gas=yo?A
THm biGt ( ;hi bHn 8à chK 6 chào 7hEch $?
R• y{S?
@Los=o os=yo?A
Mhào mNng6 chào FOn?
€•`+_?(‚rƒ+_?$
@)omaps=umnida? ()amsahamnida?$A
MPm 1n?
„…ZS?
@Mh=onman=yo?A
Mhào mNng ngài6 chào FOn ngài?
2kƒ+_?(†‡ƒ+_?$
@.ianhamnida? (Qo=song9hamnida?$A
Iin 8Ri?
ˆ‰`+_?(ˆ‰&S?$
@)Sa=nchanss=umnida?A
TTt rồi?
Š‹ƒ+_?
@Ui88y=hamnida?A
Iin 8Ri 7hi 8àm phiJn ai ( hVi giW6 hVi F3Wng $?
+y) wN9 ŒRS" v•Ž •+V QRS" KhBng) tBi khBng cU 8m" ]hưng tBi cU chL gái"

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->