CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
PHẦN I: LỊCH SỬ BẢN THÂN
01. Họ và tên: .............................................................................
02. Ngày, tháng, năm sinh:………. ...…Giới tính:......................
Ảnh 3x4

03. Nơi sinh:................................................................................
04. Hộ khẩu thường trú:..............................................................
.....................................................................................................

05. Dân tộc:....................................................Tôn giáo: .......................................
06. Thành phần gia đình xuất thân: .......................................................................
07. Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: .........................................
08. Ngày vào Đoàn:............................... Ngày vào Đảng: ...................................
09. Trình độ chuyên môn đã được đào tạo:
Chuyên ngành đào tạo: ....................................................................................
Tại trường hoặc cơ sở đào tạo:.........................................................................
Năm tốt nghiệp:................................................................................................
10. Ngoại ngữ:…………………………….Trình độ:……………………………
11. Trình độ tin học: ..............................................................................................
12. Trình độ Lý luận chính trị: ..............................................................................
13. Tình trạng sức khoẻ:......................Chiều cao:..............Cân nặng: .................
14. Đối tượng hưởng chính sách: ..........................................................................
15. Khen thưởng, kỷ luật (nếu có): .......................................................................
................................................................................................................................
16. Quá trình bản thân (tóm tắt từ 12 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu?) .....................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

................................ chị................................ .................................................................................................................................................................... PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH 17............................................................ đơn vị công tác................................................................ Hộ khẩu thường trú: ............Năm sinh: ...................... . ................................................................................................................./.................... ........................................................................................................ ................. ............................................................................................... ...................................................... …………………………………………………………………………………… 20............................................... 18......................... . Hộ khẩu thường trú: ................................................. …………….......................................Năm sinh: ............................................................................................................................................................................ Họ và tên mẹ: ................................. Họ và tên anh.......................................................................................... hộ khẩu thường trú) ............................................................................................................................. ................... nghề nghiệp................................... Nghề nghiệp trước và sau 30/4/1975: .......................... em ruột: (Năm sinh.......................................... ngày …… tháng …… năm …… Người khai (ký tên) ..................................... Nghề nghiệp trước và sau 30/4/1975: ..... .......................................................................................................................................................................... nếu có điều gì không đúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình........ ................................................................................... Họ và tên cha:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Tôi cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên là đúng sự thật.........................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful