CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
PHẦN I: LỊCH SỬ BẢN THÂN
01. Họ và tên: .............................................................................
02. Ngày, tháng, năm sinh:………. ...…Giới tính:......................
Ảnh 3x4

03. Nơi sinh:................................................................................
04. Hộ khẩu thường trú:..............................................................
.....................................................................................................

05. Dân tộc:....................................................Tôn giáo: .......................................
06. Thành phần gia đình xuất thân: .......................................................................
07. Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: .........................................
08. Ngày vào Đoàn:............................... Ngày vào Đảng: ...................................
09. Trình độ chuyên môn đã được đào tạo:
Chuyên ngành đào tạo: ....................................................................................
Tại trường hoặc cơ sở đào tạo:.........................................................................
Năm tốt nghiệp:................................................................................................
10. Ngoại ngữ:…………………………….Trình độ:……………………………
11. Trình độ tin học: ..............................................................................................
12. Trình độ Lý luận chính trị: ..............................................................................
13. Tình trạng sức khoẻ:......................Chiều cao:..............Cân nặng: .................
14. Đối tượng hưởng chính sách: ..........................................................................
15. Khen thưởng, kỷ luật (nếu có): .......................................................................
................................................................................................................................
16. Quá trình bản thân (tóm tắt từ 12 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu?) .....................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

................................................................................................ Hộ khẩu thường trú: ......................................................... hộ khẩu thường trú) .................................................................................... em ruột: (Năm sinh...... PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH 17....... …………………………………………………………………………………… 20..........................................................................................Năm sinh: ........................................................... Tôi cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên là đúng sự thật......................................... nếu có điều gì không đúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình........................... Nghề nghiệp trước và sau 30/4/1975: ....................... .......................................................................................................... .......... .......... ngày …… tháng …… năm …… Người khai (ký tên) ........................................... .................... ................................................................................ ........................................................................................................................................ Họ và tên anh................................................................................................................................................................. nghề nghiệp...................................... ........................................................................................................................................................ đơn vị công tác........................................................................../........................................................ Họ và tên mẹ: ...................................Năm sinh: ................... Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................................................................................... ……………................................................................................ 18.......................................... ......... chị............................................................................................................................................................................................................ Họ và tên cha:............................................................................................ .............................................. .. ....................................................................................................... Nghề nghiệp trước và sau 30/4/1975: ..........................................................................