P. 1
so yeu li lich

so yeu li lich

|Views: 65|Likes:
Được xuất bản bởiTran Hoang

More info:

Published by: Tran Hoang on Jul 17, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2011

pdf

text

original

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phc
!" #$% &' &(CH
)H*N I: &(CH !+ ,-N TH.N
01. Họ và tên: .............................................................................
02. Ngày, tháng, năm sinh:………. ...…Giới tính:......................
03. Nơi sinh:................................................................................
04. Hộ h!" th#$ng t%&:..............................................................
.....................................................................................................
0'. ()n tộ*:....................................................+,n giá-: .......................................
0.. +hành /h0n gi1 23nh 4"5t th)n: .......................................................................
06. Ngh7 nghi8/ 9:n th)n t%#ớ* hi 2#;* t"y<n =>ng: .........................................
0?. Ngày và- @-àn:............................... Ngày và- @:ng: ...................................
0A. +%3nh 2ộ *h"yên m,n 2B 2#;* 2à- tC-:
Dh"yên ngành 2à- tC-: ....................................................................................
+Ci t%#$ng h-E* *ơ sF 2à- tC-:.........................................................................
Năm tGt nghi8/:................................................................................................
10. Ng-Ci ngH:…………………………….+%3nh 2ộ:……………………………
11. +%3nh 2ộ tin họ*: ..............................................................................................
12. +%3nh 2ộ IJ K"Ln *hính t%M: ..............................................................................
13. +3nh t%Cng sN* h-O:......................Dhi7" *1-:..............D)n nEng: .................
14. @Gi t#;ng h#Fng *hính sá*h: ..........................................................................
1'. PhQn th#Fng, R K"Lt SnT" *UV: .......................................................................
................................................................................................................................
1.. W"á t%3nh 9:n th)n StUm tXt tY 12 t"Zi 2Tn n1y, Kàm g3, F 2)"[V .....................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
\nh 344
................................................................................................................................
................................................................................................................................
)H*N II: /%AN HỆ GIA Đ0NH
16. Họ và tên *h1:..........................................................Năm sinh: ......................
Ngh7 nghi8/ t%#ớ* và s1" 30]4]1A6':
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Hộ h!" th#$ng t%&: ........................................................................................
1?. Họ và tên m^: ..........................................................Năm sinh: ......................
Ngh7 nghi8/ t%#ớ* và s1" 30]4]1A6':
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Hộ h!" th#$ng t%&: ........................................................................................
……………………………………………………………………………………
20. Họ và tên 1nh, *hM, Qm %"ột: SNăm sinh, ngh7 nghi8/, 2ơn vM *,ng tá*, hộ
h!" th#$ng t%&V
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
+,i *1m 2-1n 9:n h1i sơ yT" KJ KM*h t%ên Kà 2&ng s_ thLt, nT" *U 2i7" g3
h,ng 2&ng t,i 4in *hM" t%á*h nhi8m t%#ớ* /há/ K"Lt v7 K$i h1i *`1 m3nh.].

……………, ngày …… tháng …… năm ……
N1234 5h64
Ský tênV

....................Năm sinh: ................ ........................... ....................................................................................................................................... Nghề nghiệp trước và sau 30/4/1975: ............................. em ruột: (Năm sinh................................................................................ ................................................................................................................................... Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................... .......................................................... hộ khẩu thường trú) ........................................................................................................ ................................... Nghề nghiệp trước và sau 30/4/1975: ......................................................................... ................................................................................ nếu có điều gì không đúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình................................../.................................................................................................. ……………................................................. ............................................................... …………………………………………………………………………………… 20....................................................... Họ và tên cha:.... ................................. PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH 17........................................................................................ nghề nghiệp.......................................................................................................................................................................... ............................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ đơn vị công tác.......................... chị..................Năm sinh: ........................................ .............................. Họ và tên mẹ: .......................................................... Hộ khẩu thường trú: ............................................... ngày …… tháng …… năm …… Người khai (ký tên) .......................................... Tôi cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên là đúng sự thật......................................................... 18................................................................................. Họ và tên anh............

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->