P. 1
Chi Tiet May

Chi Tiet May

|Views: 334|Likes:
Được xuất bản bởiHai Do

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Hai Do on Jul 17, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VINH
Khoa Cơ khí
Bộ Môn: Cơ S Th!"# K" M$%
B&N TH'(ẾT MINH

Đề tài :Thiết Kế Hệ Dẫn Động Băng Tải

Giáo viên hướng dẫn: N)*%Ôn Träng
Phóc
Sinh viên thực hiện : NguyÔn ThÕ
Quang
Lớp : Ch" T+o M$% ,AK-

Vinh : 02/10/2008
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
1
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
2
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
3
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO


GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
4
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
5
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO


Phô LôC
tt Néi dung
Trang
1 Më §Çu
2 Chän ph¬ng ¸n kh«ng gian,§éng c¬
®iÖn , Ph©n
phèi tØ sè tru!n"
3 Thi#t k# c¸c $é tru!n tr%ng &' ng%'i
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
6
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
hép
4 T(nh tr)c , ch*n th+n , kh,p nèi
- Chän , t(nh ki./ nghiÖ/ kh,p nèi
- T(nh s¬ $é,gÇn ®0ng ch% c¸c tr)c
&' ki./ nghiÖ/ c¸c tr)c tr%ng hép
gi1/ tèc
- T(nh c¸c /èi g2p th+n, Chän th+n
th+% ti3u chu4n
5 Thi#t k# gèi ®ë, t(nh c¸c c5p 6 78n
tr%ng hép gia/ tèc
6 Chän k#t c9u &: hép &' c¸c chi ti#t
/¸ ti3u chu4n
7 Chän ch# ®é $«; tr¬n &' 7<p g2p

Li !" #$u
Thi#t k# chi ti#t /¸ 7' /ét /«n häc nh=/ c>ng cè
nh?ng ki#n th@c c¸c /«n häc nhA B@c $!n, CD kE thuFt,
CFt 7iÖu, Ggu3n 7H chi ti#t /¸I &' ph¸t hu t(nh s¸ng
tJ% ch% sinh &i3n tr%ng &iÖc thi#t k# c¸c c¬ c9u /¸ "K'
c¬ së &?ng ch<c ch% sinh &i3n khi 7i3n hÖ thLc t# s1n
Mu9t"
Tr%ng ®N ¸n n', t«i ®Oc ph©n c«ng thi#t k# $é tru!n
$¸nh r8ng nPn-tr) Q c9p gN/A
%& '( )i*u ch+ tr ,c-
R" KLc kSp $8ng t1iA P T UUVVG
Q" CFn tèc $8ng t1iA C T Q"V /Ws
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
7
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
X" §Yng k(nh ta ZuaA [ T QVV //
\" T(nh ch9t t1i trängA 6n ®*nh
U" ThYi gian 7'/ &iÖcA Un8/ XVV caWn8/ ] hWca
^" _é tru!n 7'/ &iÖc /ét chi!u
%%& .h(i ) /ng c0ng 1i*c A
1- Thuyết minh:
R" Chän ph¬ng ¸n kh«ng gian,®éng c¬
®iÖn,ph©n phèi tØ s«` tru!n
2. Thi#t k# $é tru!n tr%ng &' ng%'ic>a hép
gi1/ tèc
X" T(nh tr)c, chän th+n, kh,p nèi
\" Thi#t k# gèi ®ë tr)c,t(nh c¸c c5p 6 78n tr%ng
hép gi1/ tèc
5. Chän k#t c9u &: hép &' c¸c chi ti#t ti3u chu4n
^" Chän ch# ®é $«i tr¬n, ch# ®é 7<p gh2p
Q - _1n &DA
R" _1n &D 7<p ®5t t6ng th. hÖ thèngA a%
Q" _1n &D 7<p hép gi1/ tècA a%
3. _1n &D ch# tJ% chi ti#tA a
Q
X - ThYi gian thLc hiÖnA
1. Gg' gia% ®!A VbWRVWQVVb
2. Gg' h%'n th'nhA RVWVRWQVVc
Trong Zu¸ trdnh thLc hiÖn ®N ¸n, ®Oc sL gi0p ®e h,ng
`fn nhiÖt tdnh c>a Thac sg ATr$n 23n C4ch- hi1ng &i3n
ch(nh TrYng §iBPjT Cinh" B%ng `% ki#n th@c ckn hJn ch#
kinh ngiÖ/ ckn (t li n3n kh«ng tr¸nh khli thi#u sPt, r9t
/%ng sL ®Png gPp H ki#n c>a Zu( thÇ c« &' c¸c $Jn häc
&i3n" m/ Min ch©n th'nh c1/ ¬nn
Ngêi thùc hiÖn"
N)*%2n Th" 3*an)


I :CHỌN PH4ƠN5 6N KH7N5 5IAN8 Đ9N5 CƠ
ĐI:N;PH<N PH=I T> S= TR'(?N
-: CHỌN PH4ƠN5 6N KH7N5 5IAN
- H th!ng "#$% &'( ")t ng*ng tr+n n,n -#.ng
- H/( gi0m t!% "#$% g'n %! "1nh tr+n n,n -#.ng
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
8
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
- H 23n "/ng tr+n 45ng t0i "#$% ")t 6*u h/( gi0m t!%7 68t g9% t#:ng
"0m 40o *n to;n 7 th3m m< 7 2= th*o t8% %ho ng#:i >?n h;nh .
@PhAơn) $n -:
- Do tr@% m/t >uAng g9% >Bi tru% h*i n+n truy,n "/ng tC tr@% m/t 6*ng
tr@% h*i "#$% thiết Dế 4Eng 4/ truy,n 48nh r5ng %F( nh*nh .
- Do tr@% h*i >; tru% 4* 6ong 6ong n+n 4/ truy,n tC tr@% h*i 6*ng tr@% 4*
"#$% thiết Dế 4Eng 4/ truy,n 48nh r5ng %F( %h?m.

@PhAơn) $n B:
CGh#Hng 8n %9 %F( %h?m t8%h "Ai 7 >; %hIng %9 nhJng #u "i=m
6*u :
-T0i trKng (hLn 4! ",u tr+n %8% M tr@%
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
N
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
- SO t?( trung t0i trKng (hLn 4! thPo %hi,u 2;i Qt hHn 6o >Bi 6H "R
Dh*i tri=n thAng th#:ng
- Gh#Hng 8n n;y %Sng %9 nhO% "i+m 6*u:
-Thi,u r/ng %S* h/( 6U t5ng &+n7%Fu tVo 4/ (h?n %S* M (hW% tV(
hHn76! &#$ng %hi tiết >; Dh!i &#$ng gi* %Ang &Bn.
B:CHỌN Đ9N5 CƠ ĐI:N
ThKn "/ng %H "in (h0i %9 "S %Ang 6uFt %ho 45ng t0i &;m >i% Mn "1nh 7 t* %Ln
ThKn thPo %Ang thW% X1-5Y7 S8%h thiết Dế %hi tiết m8y XTZTT[Y
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
10
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
\"% ] \%t
VBi : \"% ^ TAng 6uFt "/ng %H
\%t ^ TAng 6uFt %_n thiết
ThPo %Ang thW% X2-1Y S8%h thiết Dế %hi tiết m8yXTZTT[Y
\%t `
η
Nbt
VBi : \4t ^ TAng 6uFt 45ng t0i
a - Hiu 6uFt truy,n %hung %S* 4/ truy,n
\4t `
1000
pv
VBi : G - bO% Dco 45ng t0i G ` 5500 \
V - V?n t!% 45ng t0i V ` 270 >/m
Th*y >;o t* %9 : \4t `
1000
0 . 2 d 5500
` 11 Ze
η ` η Dn. η 4r . η f
η Dn ` 1 Higu 6uht DhQ( nii
η 4r ` 07N6 Higu 6uht 4jnh rkng
η l ` 07NN Higu 6uht f &kn
Th*y >;o t* %9 : a ` 1.0.N6m.0.NNn ` 0.8N
V?y \%t `
8N . 0
11
` 12.3 Ze
ThPo 40ng 2G X TZTT[Y t* %hKn "/ng %H %9 DQ hiu o02- 61-4 TAng 6uFt
13Ze7 hiu 6uFt 88.5p7 6! >qng ru*y n ` 1460 >qng/(hIt 7 Dh!i &#$ng 134
Zg

dm
m
M
M
` 1737
dm
M
M
m*-
` 2.07
dm
M
M
min
` 078
[m: [A mPn m. m8y [m*-: [A mPn &Bn nhFt
[min: [A mPn nhs nhFt [tm: [A mPn "1nh mW%
\ếu %hKn "/ng %H %9 6! >qng ru*y &Bn thu thv 6! truy,n %hung &Bn7 \+n DQ%h
th#B% >; gi8 th;nh %S* 4/ truy,n t5ng &+n . \h# >?y t* %hKn "/ng %H %9 6!
>qng ru*y nh# >?y &* h$( &w
D : PH<N PH=I TH> S= TR'(?N
Tv 6! truy,n %hung %S* 4/ truy,n &;:
i
c
`
Nt
Ndc
VBi : i c - tv 6! truy,n %hung %S* 4/ truy,n
\2% - S! >qng ru*y %S* "/ng %H
\t - S! >qng ru*y %S* t*ng ru*y
\t `
D
V
.
d 10 d 60
3
π
VBi : D ` 200mm x#:ng DQnh tr@% t*ng
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
11
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
V ` 2.0 m/6 V?n t!% 45ng t0i
Th*y >*o t* "#$% : \2t `
200 . 14 7 3
. 10 . 60
3
V
` 1N1.0 >qng / (hIt
V?y tv 6! truy,n %hung %S* 4/ truy,n &; i c `
1N1
1460
` 776
['t Dh8% t* %9 tv 6! truy,n %hung %S* 4/ truy,n "#$% tinh thPo %Ang thW%
i c ` i kn .i bc i bt
i kn ` 1 Tv 6! truy,n DhB( n!i
i bc ` Tv 6! truy,n 48nh r5ng %An
i bt ` Tv 6! truy,n 48nh r5ng tr@
§. ®1/ $1% khu«n kh6 &' träng 7Ong c>a hép gi1/ tèc 7'
nhl,®1/ $1% ®i!u kiÖn $«; tr¬n tèt nh9t thd tØ sè tru!n
$¸nh r8ng nPn nhl h¬n X &' i
$c
T oV,QQ-V,Qbp"i
c
Cë ta chän i
$c
TQ,R n3n ⇒ i
$t
T X,^
qsè &kng Zua c>a c¸c tr)c 7'A
r Tr)c ;A n
;
T
kn
dc
i
n
T
1
1460
T 1465 &gWph"
r Tr)c ;;A n
;;
T
bc
I
i
n
T
1 7 2
1460
T 66572 &gWph"
r Tr)c ;;;A n
;;;
T
bt
II
i
n
T
6 7 3
2 7 6N5
T 16371 &gWph"
qC«ng su9t c>a tr)c 7'A
r Tr)c ;A G
;
T G
ct
" η
R
" η
X
T RQ,X"R"V,cc T RQ,Ro jsp
r Tr)c ;;A G
;;
T G
;
" η
Q
" η
X
T RQ,R"V,c^"V,cc T
RR,\o jsp
r Tr)c ;A G
;;;
T G
;;
" η
Q
" η
X
T RR,\"V,c^"V,cc T RV,b
ojsp
qM« /+n M%<n c¸c tr)cA
r Tr)c ;A M
MR
T
1
6
1 . 10 . 55 7 N
n
N
T
1460
1 7 12 . 10 . 55 7 N
6
T ]cR\],^
G"//
r Tr)c ;;A M
MQ
T
2
2
6
. . 10 . 55 7 N
n
N
T
2 7 6N5
4 7 11 . 10 . 55 7 N
6
T RU^VQ,\
G"//
r Tr)c ;;;A M
MX
T
3
3
6
. . 10 . 55 7 N
n
N
T
1 7 1N3
8 7 10 . 10 . 55 7 N
6
T
UX\RQ],X G"//
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
12
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
 Ta c8 9:ng th(ng ;< =( )i*u =auA
II:THIẾT KẾ B9 TR'(?N TRON5 H9P 5I&M T=C
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
Tr)c
Th«ng sè
Tr)c ; Tr)c ;; Tr)c ;;
tØ sè tru!n i
c
i
$c
T Q,R i
$t
T X,^
Bè &kng
Zua o&gWphp R\^V ^cU,Q RcX,R
G ojsp RQ,R RR,\ RV,b
M
M
oG"//p ]cR\],^ RU^^VQ,\ UX\RQ],X
13
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
%> #h!"# k" Eộ #.*%Fn E$nh .0n) 1GH nhanh8
-I1hJn KL# M!N* 1h" #+o E$nh .0n):
a:E$nh .0n) nhO:
%hKn thc( T50 th#:ng ho8 %9 "/ %Wng Hy z350.&Fy (hAi %9 "#:ng DQnh
2`100mm7thPo 40ng 5.N tr*ng 77 68%h XTZTT[Y t* %9:
{"/ r'n %S* 48nh r5ng H4 ` 230.
{GiBi hVn 4,n Dco: σ
$k
T^QV GW//
Q
"
qhiới hạn $ền chảA σ
ch
TXQV GW//
Q

E:E$nh .0n) :
,ThKn thc( T45 th#:ng ho8 %9 "/ %Wng Hy z350.&Fy (hAi %9 "#:ng DQnh
100-300mm7thPo 40ng 5.N XTZTT[Y >;.
Hy
1
`Hy
2
|X25-50YHy.n+n t* &Fy Hy `200.
{GiBi hVn Dco : δ
$k
TUbV GW//
Q
"
? GiBi hVn 4,n %h0y: δ
4%
`2N0\/mm
2
.
BĐPnh Qn) R*G# 1ho HhSH :
CThu Du &*m >i% %S* 48nh r5ng n9n &Bn &; :
ThPo %Ang thW% 4.5 XTZTT[Y t* %9 :
\
2
` 60 . n
2
. T
VBi : n
2
S! >qng ru*y %S* tr@% h*i
T tMng th:i gi*n &*m >i% X T ` 6! n5m - 6! ng;y / n5m - 6! %* - 6!
%*/gi: Y
. n
2
` 60 . 6N572 . 5 .365 . 300 . 7 ` 275N2 .10
7
] 10
7
- Thu Du &;m >i% %S* 48nh r5ng nhs &;:
ThPo %Ang thW% 4.5 XTZTT[Y t* %9 :
\
1
` 60 . n
1
. T
VBi : n
1
S! >qng ru*y %S* tr@% tr@% m/t
T tMng th:i gi*n &*m >i% X T ` 6! n5m - 6! ng;y / n5m - 6! %* - 6!
%*/gi: Y
\
1
` 60. 1460 .5 .360 .300. 7 ` 33112.10
7
] 10
7
T* thFy \
1
7 \
2
",u &Bn hHn 6! %hu Du %H 6. %S* "#:ng %on tiế( -I% >;
"#:ng Tong msi u!n \0 ` 10
7
. \+n t* %hKn h 6! %hu Du Wng 6uFt :
Z
} }
` Z
}
` 1
|~ng 6uFt tiế( -I% %ho (hc( %S* 48nh r5ng :
-~ng 6uFt tiế( -I% %ho (hc( %S* 48nh r5ng nhs :
ThPo 40ng 5-10 tr*ng 76 XTZTT[Y t* %9:

[ ]
1 tx
δ
` 276 .Hy ` 276 . 230 ` 5N0 \/mm
2
- ~ng 6uFt tiế( -I% %ho (hc( %S* 48nh r5ng &Bn :

[ ]
2 tx
δ
` 276 .Hy ` 276 . 200 ` 520 \/mm
2
bFy tr1 6! nhs hHn
[ ]
2 tx
δ
` 520 \/mm
2
"= tQnh to8n
|~ng 6uFt u!n %ho (hc( %S* 48nh r5ng :
Vu 4/ truy,n &;m >i% m/t %hi,u 7 %h1u t0i trKng Mn "1nh n+n t* %9:
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
14
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
- ThKn h 6! *n to;n 1.5
- H 6! t?( trung #ng 6uFt %hLn r5ng D ` 1.8
- GiBi hVn 4,n %S* thc(
1 −
δ
` X 0.4 • 0.45 Y bk
δ
bk
δ
: GiBi hVn 4,n Dco
- GiBi hVn 4,n %S* thc( 50 &; :
1 −
δ
` 0743 . 620 ` 266 \/mm
2
- GiBi hVn 4,n %S* thc( 45 &; :
1 −
δ
`0743 . 580 ` 26624N \/mm
2
-~ng 6uFt u!n %ho (hc( %S* 48nh r5ng nhs &;:
ThPo %Ang thW% 5.6 tr*ng 77 XTZTT[Y t* %9:

[ ]
1
δ
`
δ
δ
! n
!
.
.
} }
`
δ
δ
k n
!
.
. 5 7 1
} }
1 −
`
8 7 1 . 5 7 1
1 . 266 . 5 7 1
` 148 \/mm
2
-~ng 6uFt u!n %ho (hc( %S* 48nh r5ng &Bn &;:
ThPo %Ang thW% 5.6 tr*ng 77 XTZTT[Y t* %9:

[ ]
2
δ
`
δ
δ
! n
!
.
.
} }
`
δ
δ
k n
!
.
. 5 7 1
} }
1 −
`
8 7 1 . 5 7 1
1 . 24N . 5 7 1
` 138 \/mm
2
D:ChJn hN RT #U! #.Jn):
ThKn D`173÷ 175 .>u >?t &iu %hế tVo 4/ truy,n &; thc( 457 50 tAi %0i thin n+n
T9 Dh0 n5ng %h1u mqn t!t n+n t* %hKn Z` 174.
V:ChJn Rơ Eộ 1h!F* .ộn) E$nh .0n)8
ϕ
&
` 073 `
"
b
{4:%hi,u 2;i r5ng.
{& :%hi,u 2;i n9n.
W:#ính 1h!F* XY! nZn8
ThPo %Ang thW% 5.12 68%h XTZTT[Y tr*ng 81 t* %9:
b≥ 1
2
+ i `
[ ]
3
2
2
6
. 85 7 0
.
Y 5 . 0 1 X
10 . 05 7 1
.
n
N !
i
#
II
tx c c
ϕ σ


Ψ −
"
Trong "9: ψ
%
`073 :h 6! %hi,u r/ng 48nh r5ng.
. i` 271:tv 6! truy,n %S* 4/ tru€Pn %F(.
[ ]
tx
δ
`520 : Wng 6uFt tic( -I% %ho (hc( "= tQnh to8n.
Z `174:h 6! t0i trKng.
\`071 :%ong 6uFt %S* 4/ truy,n.
\
2
` 6N578 :>qng ru*y trong m/t (hIt %S 48nh 41 "3y.
Th*y 6! >q t* %9:
b≥
3
2
1 1 7 2 +
3
2
6
2 7 6N5 . 3 7 0 . 85 7 0
1 7 12 . 4 7 1
520 . 1 7 2 Y. 3 7 0 . 5 7 0 1 X
10 . 05 7 1
." `4N75.573`114mm.
[:#ính KLn #T1 K\n) KY 1hJn 1GH 1hính ]$1 1h" #+o E$nh .0n)8
>?n t!% >qng "#$% tQnh thPo %Ang thW% 6*u 5.1N tr*ng 82 68%h XTZTT[Y
V`
( )
1 Y X . 1000 . 60
. 5 7 0 1 2
2
1 2
+
Ψ − Π
i
n L
`
( )
1 Y 1 7 2 X . 1000 . 60
14460 . 3 7 0 . 5 7 0 1 14 7 3 . 2
2
+

` 673 Xm/6Y.
V?y > ` 673 Xm/6Y.
ThPo 40ng 8.12 tr*ng 82 XTZTT[Y t* %hKn %F( %hQnh -8% %hế tVo 48nh r5ng &;
TF( 7•
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
15
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
^:]$1 _Pnh hN RT #U! #.Jn)`
ThPo %Ang thW% 5.20 XTZTT[Y t* %9
Z ` Z
tt
.Z
2
>Bi Z
tt
: h 6! t?( trung t0i trKng.
Vu "Ly &; 4/ truy,n %9 Dh0 n5ng %h1u mqn >; %9 H4 z350 >; Vz15 m/6 n+n t*
ThKn D`1 >u thế thPo 40ng 5.13 XTZTT[Y t* %9 h 6! t0i trKng "/ng &; :
Z
2
`1735.
V?y h 6! t0i trKng D` 1.1735 `1735
tQnh &Vi %hi,u 2;i n9n :thPo %Ang thW% 5.22 XTZTT[Y t* %9 :
b
6H 4/
`144 mm
b`b
6H 4/
.
$obo
k
k
3
` 50.
3
4 7 1
35 7 1
` 11275 mm.
a:]$1 _Pnh bôX*n KY RT .0n)8
ThPo %Ang thW% 5.24 tr*ng 84 XTZTT[Y t* %9‚
[
S
`X0702÷ 0703Y.b`X0702÷ 0703Y.144 ` X2728÷ 3742Y.
TnPo 40ng 5.3 tr*ng 70 t* %hKn [
S
`3mm
6! r5ng 48nh nhs :thPo %Ang thW% 5.26 t* %9
ƒ
1
`
1 .
2
2
+
bc $
i M
L
`
1 1 7 2 . 3
4 7 11 . 2
2
+
` 33 r5ng.
6! r5ng 48nh &Bn:
ƒ
2
` i
4%

1
`271.33 ` 70 r5ng.
%hi,u "*i n9n %hQnh -8%:
b`075.[
6
.
2
2
2
1
% % + `075.3.
2 2
70 33 + ` 116mm
TQnh %hQnh -8% %hi,u r/ng 48nh r5ng:
{4`b.ψ
&
`116.073 `35 mm.
[A2un trung 4unh : [
t4
`
L
b L M
S
Y 5 7 0 .X −
`
116
Y 35 . 5 7 0 116 .X 3 −
`276 mm
c:k!db n)!Nb RQ1 EFn *Tn8
 48nh nhs:t* %9 g9% m)t n9n &5n ϕ
1
thPo 40ng 5.6 tr*ng 74XtD%tmY
tgϕ
1
`
&#
i
1
`
1 7 2
1
`0747
⇒ϕ
1
`25717
>?y 6! r5ng t#Hng "#Hng &;
:
ƒ
t21
`
1
33
ϕ coS
` 36 r5ng.
48nh &Bn:g9 m)t n9 ϕ
2
thPo 40ng 5.6 tr*ng 74
tgϕ
2
`i
4%
`271 ⇒ϕ
2
`64753
0
.
{6! r5ng t#Hng "#Hng %S* 48nh &Bn &;: ƒ
t22
`
2
2
%oSϕ
%
` 0
S64753
700
co
` 162 r5ng.
ThPo 40ng 571N tr*ng 88 t* %9 h 6! 2Vng r5ng y Dhi g9% α `20
0
7T` 0728mm
y8nh nhs: y
1
`073N2
y8nh &Bn: y
2
`07517
Wng 6uFt tVi %h*n r5ng 48nh nhs thPo %Ang thW% 5.35 tr*ng 86 t* %9
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
16
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
[ ]
1
δ
`
b n % n '
N !
I
. . . . . 85 7 6
. . 10 . 1 7 1N
1
2
6
z
[ ]
1
δ
` 148 \/m `
35 . 1460 . 33 . 6 7 2 . 3N2 7 0 . 85 7 0
1 7 12 . 5 7 13 . 10 . 1 7 1N
2
6
`
85\/m.
Wng 6uFt tVi %h*n 48nh r5ng &Bn &;:
[ ]
2
δ
` u
1
.
2
1
'
'
`85.
517 7 0
3N2 7 0
`64 z138
-e:k!db n)!Nb RQ1 EFn E$nh .0n) kh! 1hP* #U! _ộ# n)ộ#8
 Wng 6uFt tiế( -I% %ho (hc(: thPo %Ang thW% 5.44 tD%tm t* %9
y8nh r5ng nhs: [σ
t-rt1
] ` [ δ
t-1
].275 `5N0.275 ` 1475 \/mm
2
y8nh r5ng &Bn: [σ
t-rt2
] ` [ δ
t-2
].275 ` 200.275 ` 50 \/mm
2
.
ThPo %Ang thW% 5.16 tD%tm t* %9:
σ
t-rt1
`
i b L Y 5 7 0 X
10 . 05 7 1
6

.
2
1
3 / 2
. . 85 7 0
. . Y 1 1 7 2 X
n b
N k +
`
1 7 2 Y 533 7 0 116 X
10 . 05 7 1
6

.
2 7 6N5 . 35 . 85 7 0
1 7 12 . 35 7 1 . Y 1 1 7 2 X
3 / 2
+
` 4671\/mm
2
z σ
t-rt2
`50 \/mm
2
.
Di=m ngim 6W% 4,n u!n ru8 t0i:
{"!i >Bi 48nh r5ng nhs:
[ δ
t-rt1
] `078.δ
%h
`078.320 `250 \/mm
2
.
δ
t-rt1
`2.u
1
`2.84 `168 z250 \/mm
2
.
{"!i >Bi 48nh r5ng &Bn:
[ δ
t-rt2
] ` 078. 2N0`232 \/mm
2
.
δ
t-rt1
`2.u
2
`128 z 232 \/mm
2
.
>?y tho0 m„n "i,u Din.
--:1$1 #hôn) RT hfnh hJ1 1hg %"* 1ga Eộ E$nh .0n)8
[A2un m)t nIt &Bn: [
S
`3 mm
S! r5ng: ƒ
1
` 33 r5ng
ƒ
2
` 70 r5ng.
Thi,u 2;i r5ng: 4 `35 mm
Thi,u 2;i n9n: b `116 mm.
G9% 5n DhB( : α ` 20
0
.
G9% m)t n9n %hi* : ϕ
1
`25.17
0
ϕ
2
`64753
0
.
x#:ng DQnh >qng: 2
1
`m
6

1
` 3.33 `NN mm
2
2
` [
S

2
` 3.70 `210 mm.
x#:ng DQnh >qng "vnh: D
P1
` [
S

1
|2%o6ϕ
1
Y ` 3X33|2%o625717
0
Y ` 102 mm.
D
P2
` [
S
X ƒ
2
|2%o6ϕ
2
Y ` 3.X70|2.%o664753
0
Y`212mm
--:Mh1 #$1 Xin):
ThPo %Ang thW% 5.50 t* %9
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
17
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
-&O% >qng:G
1
`
1
2
d
M
x(
`
1
. .
2
% m n
m
tb I
x(
`
1
6
. .
10 . 55 7 N . 2
% m n
N
tb I
I

`
33 . 26 7 0 . 1460 . 6 7 2
1 7 12 . 10 . 55 7 N . 2
6
` 18447N \.
bO% h#Bng tLm:
- G
r1
` G
1
.tgα .%o6ϕ
1
`1N447N.tg20
0
.%o625717
0
` 60777 \.
- G
r2
` G
2
. tgα .%o6ϕ
2
` 18447N. tg20
0
.%o664753
0
` 28N \.
bO% 2K% tr@%:
G
*1
` G
1
.tgα .6inϕ
1
` 18447N. tg20
0
.6in25717
0
` 28575 \.
G
*2
` G
2
. tgα .6inϕ
2
` 18447N. tg20
0
.6in64753
0
` 606 \.


HjNH BIk' lIkN mnC TRoN CpP B6NH RqN5 NrN TRs
%%> #h!"# k" Eộ #.*%Fn E$nh .0n) 1GH 1hLb8
-I1hJn KL# M!N* 1h" #+o E$nh .0n):
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
18
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
a:E$nh .0n) nhO:
ThKn thc( TT45 th#:ng ho8 %9 "/ %Wng Hy z350.&Fy (hAi %9 "#:ng DQnh
2`100 ÷ 300mm7thPo 40ng 5.N tr*ng 77 68%h XTZTT[Y t* %9:
{ x/ r'n %S* 48nh r5ng H4 ` 1N0.
{GiBi hVn 4,n Dco: δ
$k
TUbV GW//
Q
"
qhiới hạn $ền chảA δ
ch
TQcV GW//
Q

E:E$nh .0n) M :
,ThKn thc( T45 th#:ng ho8 %9 "/ %Wng Hy z350.&Fy (hAi %9 "#:ng DQnh
100-300mm7thPo 40ng 5.N XTZTT[Y >;.
Hy
1
`Hy
2
|X25-50YHy.n+n t* &Fy Hy `160.
{GiBi hVn Dco : δ
$k
T\bV GW//
Q
"
? GiBi hVn 4,n %h0y: δ
4%
`240\/mm
2
.
B: ĐPnh Qn) R*G# 1ho HhSH8
{Thu Du &;m >i% %S* 48nh r5ng &Bn &;:
ThPo %Ang thW% 4.5XTZTT[Y \
2
`60.n
2
.T
VBi: {n
2
6! >qng ru*y %S* tr@% 2
{T:tMng th:i gi*n &;m >i%. T`69 n5md6! ng;y/n5md6! %*d
V?y \
2
`60.1N371.5.360.300.7`473.10
10
… 10
7
.
S! %hu Du &;m >i% %S* 48nh r5ng 2 &;:
⇒\
2
`i
4t
.\
1
`376.473.10
10
…10`10
7
.
Vu \
1
7\
2
",u &Bn hHn %hu Du ru*y m!i tiế( -I% >; "#:ng %ong n+n t* &Fy h 6!
Thu Du Wng 6uFt &;:
Z••`Z•`1.
{~ng 6uFt tiế( %ho (hc( %S* 48nh r5ng &;:

t-1
] `276Hy `276.1N0 `4N4 \/mm
2
.

t-2
] `276Hy `276.160 `416\/mm
2
.
bFy [σ
t-2
] `416 "= tQnh to8n.
∗~ng 6uFt u!n %ho (hc( %S* 48nh r5ng &;:
Vu 4/ truy,n &;m >i% m/t %hi,u >; &;m >i% Mn "1nh n+n t* %hKn.
H 6! *n to;n: n `178.
H 6! t?( trung Wng 6uFt %hLn r5ng Z
σ
`178.
GiBi hVn 4,n %S* thc(. {thc( T45:σ
-1
`0743.σ
4D
`0743.580`250\/mm
2
.
{thc( T35:σ
-1
`0743.480`206 \/mm
2
.
.
⇒Wng 6uFt %ho (hc( %S* 48nh r5ng nhs &;:
ThPo %Ang thW% 5.6 tr*ng 77 XTbTT[Y t* %9:

u1
] `
2 .
} } 3
k n
k
`
8 7 1 . 5 7 1
1 . 5 7 1 σ
`
8 7 1 . 5 7 1
1 . 250 . 5 7 1
`13N \/mm
2

⇒Wng 6uFt %ho (hc( %S* 48nh r5ng &Bn &;:

u2
] `
2 .
} } 3
k n
k
`
8 7 1 . 5 7 1
1 . 206 . 5 7 1
`144\/mm
2
.
D:1hJn hN RT #U! #.Jn):
ThPo %Ang thW% 5.2N XTZTT[Y t* %9:
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
1N
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
Z `173-175 t* %hKn D `174
V:1hJn Rơ Eộ 1h!F* .ộn) E$nh .0n):
ThPo %Ang thW% 5.2NXTZTT[Y t* %9 ϕ
o
`
)
b
`0.3
{4:%hi,u 2;i r5ng.
{o:Dho0ng %8h tr@%.
W:#ính khoUn) 1$h #.i1:
ThPo% %Ang thW% 5.12 40ng 5.11 tr*ng 81 68%h XTZTT[Y t* %9:
o≥ Xi
4%
|1Y .
[ ]
3
2
2
6
.
.
.
10 . 05 7 1
.
n
N !
i
)
II
tx bc
ϕ σ


o≥ X376|1Y.
3
2
6
1 7 1N3 . 3 7 0
4 7 11 . 4 7 1
416 . 6 7 3
10 . 05 7 1
.


TQX^ o//p"
[:#ính KLn #T1 KY 1hJn 1GH 1hính ]$1 1h" #+o E$nh .0n)8
V?n t!% "#$% tQnh thPo %Ang thW% 5.1N tr*ng 82 68%h XTZTT[Y
V`
( ) 1 . 1000 . 60
. .
2
+

i
n
bt
)
`
( ) 1 6 7 3 . 1000 . 60
2 7 6N5 . 236 . 14 7 3
+
`177 Xm/6Y.
ThPo 40ng 5.12/82 XTZTT[Y t* %hKn %F( %hQnh -8% %hế tVo 48nh r5ng &;
TF(c8
^:]$1 _Pnh 1hính ]$1 hN RT #U! #.Jn) KY khoUn) 1$1h #.i18
 -8% "1nh h 6! t0i trKng thP( %Ang thW%5.20 XTZTT[Y t* %9:
Z`Z
tt
.Z
2

Vu t0i trKng DhAng "Mi n+n %hKn h 6! t0i trKng t?( trung Z
tt
`1.thPo 40ng 5.13
tr*ng 83 XTZTT[Y t* %9 h 6! t0i trKng : Z
2
` 171.
V?y Z`Z
tt
.Z
2
` 1.171`171
tQnh Dho0ng %8nh tr@%. thPo %Ang thW% 5.20XTZTT[Y >Bi o
6H 4/
`236
o `o
6H 4/
`
3
k
$obo
k
`236.
3
4 7 1
1 7 1
`218 XmmY
a:]$1 _Pnh bô btn KY RT .0n)8
 mA "un: thPo %Ang thW% 5.23/84 XTZTT[Y
[
6
`X0701÷ 0702Y.o
`X2718 ÷ 4736Y
T* %hKn [
6
` 375.
 6! r5ng:
{S! r5ng 48nh nhs:thPo %Ang thW% 5.25/85XTZTT[Y t* %9
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
20
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
ƒ
1
`
( ) 1 . +
i m
*
bc S
)
`
Y 1 6 7 3 .X 5 7 3
218 . 2
+
`27 r5ng.
{S! r5ng 48nh &Bn:
ƒ
2
`i
4%

1
`376.27 ` 7 r5ng.
{Thi,u r/ng 48nh r5ng:
4`ϕ
o
.o`073.218`65 mm.
c:k!db n)!Nb RQ1 EFn *Tn:
ThPo 40ng 5.1N/88 XTZTT[Y t* %9 h† 6! 2Vng r5ng y Dhi α `20
0
7T `0725
mm.

1
`07467 ‡
2
`07517.
 Wng 6uFt u!n tVi %hLn 48nh r5ng nhs:
ThPo %Ang thW% 5.35/88XTZTT[Y .
σ
u1
`
b '
k
* N m
N
III
II
. . . .
. . . 1 7 1N
1
2
6
10u1
] `13N \/mm.
σ
u1
`
65 7 27 . 1 7 1N3 . . 463 7 0
4 7 11 . 1 7 1 . . 1 7 1N
5
10
2
6
`105

13N \/mm.
 Wng 6uFt u!n tVi %hLn 48nh r5ng &Bn:
σ
u2
`
'
'
2
1

u1 `
517 7 0
46 7 0
.175 `N3


u2
]`144 \/mm.
-e:k!db n)!Nb RQ1 EFn kh! 1hP* #U! _ộ n)ộ#8
Wng 6u8t tiế( -I% %ho (hc(:
{48nh nhs: [σ
t-rt1
] `275 [σ
t-1
]` 275.4N4`1235 \/mm
2
.
{48nh &Bn: [σ
t-rt2
] `275. [σ
t-2
] `275.416 `1040 n.mm
2
.
{thPo %Ang thW% 5.14 68%h XTZTT[Y t* %9
σ
t-rt
`
i
bc
).
. 05 7 1
10
6
.
n
n i
b
k
II bc
3
3
.
. Y 1 X
.
+
T
6 7 3 . 218
. 05 7 1
10
6
"
1 7 1N3 . 65
4 7 11 . 1 7 1 Y 1 6 7 3 X
.
3
+
T\QV.
Di=m ngim Wng 6u8t u!n ru*nh t0i.
{x!i >Bi 48nh r5ng nhs:
~ng 6uFt u!n ru*nh t0i %ho (hc(:

urt1
] `078.σ
%h
` 078.2N0 `232 \/mm
2
.
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
21
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
σ
urt1
`2. σ
1
`2.105 `210 z230 \/mm
2
.
{x!i >Bi 48nh r5ng &Bn:
~ng 6uFt u!n ru*nh t0i %ho (hc(:

urt2
] `078. σ
%h
`078.240`1N2 \/m
2
.
σ
urt2
`2. σ
2
` 2.N3 ` 186 z 1N2 \/m
2
.
V?y tho0 m„n "i,u Din.
--:1$1 #hôn) RT hfnh hJ1 1hg %"* 1ga Eộ E$nh .0n)8
C[A2un mVPt mIt &Bn: m
S
` 3mm.
-S! r5ng: ƒ
1
` 2N r5ng.
ƒ
2
` N7 r5ng.
-Thi,u 2;i r5ng: 4 ` 65mm.
-Zho0ng %8%h tr@%: o`
2
4 3
d d +
`186mm.
-G9% 5n DhB(: α ` 20
0
.
-x#:ng DQnh >qng &Bn 48nh nhs >; 48nh &Bn:
D
3
`m
S

3
` 3.27 `81 mm.
D
4
` m
S

4
` 3.N7 `2N1 mm.
-B: Tính mh1 T$1 lin):
C bO% >qng : G3 ` ( 4 `
II
II
N d
N
.
. 10 . 55 7 N . 2
3
6
`
2 7 6N5 . 81
4 . 11 . 10 . 55 7 N . 2
6
` 3866.7 X\Y
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
22
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
III:TÍNH TRsC;CHỌN THuN;KHvP N=I
-:Tính Rơ Eộ
-ThKn thc( T45 nhit &uyn7&Fy (hAi %9 "#:ng DQnh nhs hHn 100 mm.thPo
y0ng 5-N/77 tD%tm t* %9.
-x/ %Wng : Hy`110
-GBi hVn 4,n Dco :δ
4D
` 600\/mm
2
-GBi hVn 4,n %h0y: δ
4%
` 300\/mm
2
.
ThPo %Ang thW% 7-2 XTZTT[Y t* %9:
2 ≥ T.
3
n
N
mm.
Trong "9: T`X110÷ 120YthPo tr*ng 165/tD%tm t* %hKn T`120
\:%Ang 6uFt tr@%.
n:6! >qng ru*y %S* tr@%.
-x!i >Bi tr@% ˆ:
n
ˆ
` 1460 >/(. \
1
` 1271 Z‰.
2
1
` 120.
3
1460
1 7 12
` 24 mm.
-x!i >Bi tr@% ˆˆ:
n
2
` 6N572 >/(. \
2
` 1174 Z‰.
2
2
` 120.
3
2 7 6N5
4 7 11
` 30mm.
-x!i >Bi tr@% ˆˆˆ:
n
3
` 1N371 >/(. \
3
` 1078 Z‰
2
3
` 120.
3
1 7 1N3
8 7 10
` 45 mm.
x= %hu3n 41 %ho 4#B% tQnh g_n "Ing tr* 40ng "#Hng DQnh gi8 tr1 trung 4unh >;
ThKn 6H 4/ M 4i thPo 40ng 14( XTZTT[Y t* %hKn %hi,u r/ng M 4i y ` 20.
B:Tính )/n _wn)8
"= tQnh g_n "Ing tr@% t* %hKn %8% DQ%h th#B% Dh*sng %8%h h/( gi0m t!% thPo
40ng 7- XTZTT[Y trong "9 gRm:
- *:Dho0ng %8%h tC m)t %Vnh %S* %hi tiết ru*y "ến th;nh trong %S* h/(
gi0m t!% :*`X10÷ 15Y t* %hKn *` 10.
- T : Dh0ng %8%h hi* %hi tết ru*y %`X10÷ 15Y. T* %hKn % ` 10.
- y :%hi,u r/ng M &5n. y ` 20.
- 474
1
:%h,u r/ng 48nh r5ng : 4` 35mm. 4
1
` 65m.
- b
2
Dho0ng %8%h tC %8% %Vnh th;nh trong "ến %Vnh M &5n. b
2
`10mm.
- b
3
:%hi,u %*o n'( M &5n b
3
` 16mm.
- b
4
:Dho5ng %8%h tC n'( M "ến m)t %Vnh %S* %hi tiết ru*y. b
4
` 10mm.
- b
5
:%hi,u 2;y (h_n mo*y H &'( tr+n tr@% ˆˆˆ .
b
5
` X172÷ 175Y2 >Hi 2 ` 44mm.
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
23
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
b
5
` X172÷ 175Y44 ` X54÷ 66Y t* &Fy b
5
` 60 mm.
- b

:Dho0ng %8%h giJ* h*i g!i ". tr@% 48nh r5ng n9n nhs:
b• ` X275÷ 3Y2 >Bi 2 ` 24 n+n ⇒b• ` X275÷ 3Y24 ` X60÷ 72Y t* %hKn
b•`65mm.
- b
1
• ` Dho0ng %8%h giJ* h*i g!i ". "ến "i=m ")t &O% %S* 48nh r5ng nhs
- b
1
•`
2
&
|
2
b
|T
2
|b
2
|* `
2
20
|
2
35
|10|1|*` 48mm.
- y
2
:Dho0ng %8%h tC "i=m giJ* %S* 48nh r5ng &Bn "ến "i=m giJ* 48nh
r5ng tr@.
- y
2
`
2
}
b
|
2
b
|% `
2
35
}
|
2
65
|10 ` 60mm.
- T
1
:Dho0ng %8%h tC "i=m gi#S* %S* 48nh r5ng thŠng "ến "i=m gi‹* %S*
g!i ". tr@% ˆˆˆ.
- T
1
`
2
}
b
|
2
&
|*|%
2
`
2
65
|
2
20
|10|10 ` 63mm.
- b:Dho0ng %8%h tC "iPPmr giJ* 48nh "*i "ến "i=m giJ* g!i tr@% ˆˆˆ
- b `
2
5
L
|
2
&
|&
4
|b
3
`
2
60
|
2
20
|16|10 ` 66mm.

GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
24
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
SƠ Đx HO6 :

GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
25
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
*:Tính )/n _wn) #.i1 I:
xLy &; 2_m %Ang -An n+n t* (h0i 2Œng h*i M 4i ". %h)n
gi0 6J %8% (h0n &O% ")t &+n tr@% nh# hunh >U:
(
1
`18447N\. (
r1
`60777\. (
*1
` 2N575\.m` 65mm. n` 48mm7 m
-&
`
7N14776\.mm7 2
1
` 86mm.

T* %9 (h#Hng trunh %Ln 4Eng:
∑ )+
m
` -•
yy
| (
r1
Xm|nY ^ (
*1
.
2
1
d
` 0. ⇒•
yy
`
m
d
p n m p
, -
2
. Y X
1
1 1
− +
.
`
865
2
68
. 5 7 285 Y 48 65 X 7 7 607 − +
` N07 X\Y.
∑ )'
-
` •
oy
-•
yy
|G
r1
` 0. ⇒•
oy
` - G
r1
| •
yy
` N07-60777 ` 300\.
∑ ).
m
` -•
y-
.m | (
1
Xm|nY ` 0.
⇒•
y-
`
m
nY (1Xm +
`
65
48Y 18447NX65 +
` 3207 \.
∑ .
-
` •| •
yy
|G
1
`0. ⇒•*- ` -(
1
|•
yy
` 33207-1844` 118271X\Y.
V?y: •*-` 1182 \. •
y-
` 3207X\Y

oy
` 300 X\Y. •
yy
` N07 X\Y
TQnh mA mPn tVi tiết 2in nguy hi=m:
TVi tiết 2in X*-*Y.
[
u-
` •
o-
.m ` 1182.65 ` 76830 X\.mmY
[
uy
` •
oy
.m ` 300.65 ` 1N500X\.mmY
[
uX*-*Y
`
2 2
/+ /.
m m +
`
2 2
1N500 76830 +
` 7N266 X\.mmY.
tVi ti+t 2in X4-4Y.
[
uX4-4Y
` G
r*1
.
2
1
d
` 285.5.
2
68
` N707
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
26
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
ThPo %Ang thW% 7-3 tD%tm t* %9:
tVi X*-*Y.
2`
[ ]
3
2 . 1 7 0
td
m
. trong "9 m
t2
: mAmPn -o'n t#Hng "#Hng.
[2] : Wng 6uFt %ho (hc( tr* thPo 40ng 7-2 tD%tm.
T* %9: m
t2
`
2 2
. 75 . 0
/x
m m +
`
2 2
6 7 7N117 . 75 . 0 7N266 +
` 1047N1 X\.mmY.
[
u
:mAmPn -o'n u!n
[
-
: mAmPn -o'n.
%hKn thc( &;m tr@% &; thc( 45 %9 δ
4
` 600\/mm
2
.
δ
-1
`300 \/mm
2
. [ δ] ` 50 \/mm
2
.
Th*y >;o t* %9 :2
*-*

3
50 . 1 7 0
1047N1
` 2775 XmmY.
tVi X4-4Y: m
t2
`
2 2
6 7 7N147 . 75 7 0 N707 +
` 6N228 \.mm.
2
X4-4Y
`
50 . 1 7 0
6N228
3
` 24 XmmY.
TC %8% 6! &iu tr+n t* &Fy 2 ` 30 "#:ng DQnh ngsng tr@% &'( M 4i 2 ` 28 "D tr@%
b'( thPn.
\gsng tr@% &'( M4i 2 ` 28 mm.&Fy "#:ng DQnh %9 thPn 48nh r5ng nhs.
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
27
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
TRsC I
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
28
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
E:Tính )/n _wn) #.i1 II:
G
2
` 18447N X\Y.
G
r2
` 28N X\Y.
G
*2
` 606 X\Y.
G
3
` 386677 X\Y.
G
r3
` 140773 X\Y.

Gh#Hng trunh %Ln 4Eng:
∑ #'
m
` G
*2
.XN1Y- G
r2
.48 | G
r3
X61|48Y- •
Dy
X48|61|63Y
⇒•
Dy
`
172
10N . 48 . Y N1 X
3 2 2 0 0 ,
1 1 1 + −
`
172
10N . 3 7 1407 48 . 28N N1 . 606 + −
` 1132 X\Y.
∑ '
-
` •
Ty
|G
r2
- •
Dy
` 0.

Ty
` G
r2
-G
r3
|•
Dy
` 28N-104773 | 1132 ` 1377 X\Y.
T* %9: ∑ .
#
`G
2
.48 | G
3
.X48|61Y- •
D-
X48|61|63Y
⇒•
D-
`
172
10N 48
3 2
p p +
`
172
7 7 3866 . 10N N 7 1844 . 48 +
` 2N765 X\Y.
T* %9: ∑ .
-
` •
T-
^ G
2
-G
3
|•
D-
` 0.
⇒•
T-
` G
2
| G
3
^ •
D-
` 18447N|386677-2N65 ` 2756 X\Y.
>?y: •
T-
` 2746 X\Y. •
D-
` 2N65 X\Y.

Ty
` 1377 X\Y. •
Dy
` 1132 X\Y.
| TQnh mAmPn . %8% m)t nguy hi=m.
tVi tiết 2in X%-%Y.
[
Ž-
` •
T-
.48 ` 2746.18 ` 131808 \.mm.
[
Žy
` •
Ty
.48 | G
*2
.
2
182
` 137748 | 606.N1 ` ♠
[
*X%-%Y
`
2 2
55803 131808 + ` 143134 X\.mmY.
tVi tiết 2in X2-2Y.
[
Ž-
` •
D-
.63 ` 2N65.63 ` 1867N5 \.mm
[
Žy
` •
Dy
.63 ` 1132.63 ` 7131 \.mm
[
uX2-2Y
`
2 2
71316 1867N5 + ` 0NNN45 \.mm
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
2N
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
| "#:ng DQnh tr@% :
- tiết 2in XT-TY thPo %Ang thW% 7-3 68%h tD%tm t* %9
2≥
[ ] 2 1 7 0
3
td
m
.
trong "9: m
t2
`
2 2
. 75 7 0
. /
m m +
m
-
` m
-ˆˆ
` 156602 X\.mmY
m
u
` 131134X \.mY
⇒m
t2
`
2 2
156602 . 75 7 0 143134 +
` 142632X \.mmY.
%hKn thc( &;m tr@% &; thc( 45 %9
δ
4
` 600 \/mm
2
. δ
-1
≥ 300\/mm
2
7 [ δ] ` 50 \/mm
⇒2
X%-%Y

50 . 1 7 0
142632
3
` 3075 XmmY
- tVi tiết 2in 2-2
m
-
`m
-ˆˆ
` 156602 \.mm
m
t2
`
2 2
156602 . 75 7 0 1NNN45 +
` 1NNN4N X\.mmY
%hKn thc( &;m tr@% &; thc( 45 n+n t* %9
2
X2-2Y

50 . 1 7 0
1NNN4N
3
` 34 mm.
TC %8% 6! &iu tr+n t* &Fy : 2` 30mm7 &; "#:ng DQnh ngsng tr@% &'( M4i
2`35 mm &; "#:ng DQnh 48nh r5ng tr@
2` 40mm &; "#:ng DQnh tr@% %9 &'( 48nh r5ng &Bn.
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
30
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
31
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
1:#ính )/n _wn) #.i1 III:
G
4
` 386677 X\Y.
G
r4
` 140773 X\Y.

T* % 9: ∑ 2'
m
` -G
r4
.10N| •
•y
.X10N|63Y ` 0.
⇒•
•y
`
63 10N
10N .
4
+
-
p
`
172
10N . 3 7 1407
` 8N1 X\Y.
∑+
-
` •
•y
| •
•y
^ G
r4
` 0.
⇒•
•y
` G
r4
^ G
r4
` 140773 ^ 8N1 ` 516 X\Y.
∑ -
m•
` G
r4
.10N G

.172 ` 0.
⇒•
•-
`
172
10N .
4
p
` 2450 X\Y.
∑x
-
` - •
•‘
| (
4
-•
•y
` 0.
⇒•
•-
` G
4
^ •
•y
` 140773-2450 ` -1402 X\Y.
V?y •
•-
%9 %hi,u ng#$% &Vi.
T* %9:•
•‘
` 1042X\Y •
•‘
` 2450X\Y

•y
` 516X\Y •
•y
` 8N1X\Y.
TQnh mAmPn u!n . m)t %8t nguy hi=m:
X•{•Y m
u-
`•
•-
.10N ` 1402.10N ` 113578X\.mmY.
[
Žy
` •
•y
.10N ` 516.10N ` 56244X\.mmY.
⇒m
u
`
2 2
/+ /.
m m +
` 126741 \.mm.
TVi m)t %'t X•-•Y.
m
u-
` •
•-
.63 ` 2450.63 ` 154350 \.mm
m
Ž‡
` •
•y
.63 ` 8N1.63 ` 56133 \.mm.
m
u
`
2 2
56133 154350 + ` 164240 \.mm.
-TQnh "#:ng DQnh tr@%:
TVi X•-•Y. t* %9 2]
[ ] 3 1 7 0
3
td
m
.
[; m
t2
`
2 2
. 75 7 0
. /
m m +
`
2 2
3 7 534127 . 75 7 0 186741 +
` 47N616 \.mm.
ThKn thc( &;m tr@% &; thc( 45 n+n %9 σ
4
] 600\/mm
2
. δ
-1
]300\/mm
2
.
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
32
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
[ δ] ] 56\/mm
2
.
Th*y >;o t* %9: 2 ]
50 . 1 7 0
47N616
3
` 45 XmmY.
TVi X•-•Y. %9 m
t2
`
2 2
164240 . 75 7 0 164240 +
` 21726N X\.mmY.
⇒2]
50 . 1 7 0
21N26N
3
` 35 mm.
TC %8% 6! &iu tr+n t* &Fy 2 ` 40 &; "#:ng DQnh nhsng tr@% &'( M 4i. 2`45 &;
x#:ng DQnh tr@% %9 rPn &'( 48nh r5ng thŠng.
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
33
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
34
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
E:#ính 1h!nh ]$1 #.i1 KY k!db n)!Nb
T.i1 I: "= tQnh %hQnh -8% t* Di=m ngim 6W% 4,n tr@% . %8% tiết 2in nguy
Hi=m &; tVi "i=m X*-*Y 2 ` 30 mm.
TVi tiết 2in X*-*Y thPo %Ang thW% 7-5t* %9.
n `
2 2
.
.
τ δ
δ
τ
n n
n n
+
] [n].
Trong "9 : n
δ
`
m ,
k
δ ϕ δ
β ε
δ
δ
δ
δ
. .
.
1
+

. TAng thW% 7-6 XTZTT[Y
n
τ
`
m ,
k
τ ϕ τ
β ε
τ
τ
τ
τ
. .
.
1
+

. TAng thW% 7-7 XTZTT[Y
ThPo %Ang thW% 170 t* %9
>, Wng 6uFt u!n >u tr@% ru*y 1 %hi,u n+n Wng 6uFt u!n (h8( 4iến "Mi thPo %hu
Du "!i -Wng
δ
*
` δ
[*-
`
3
m
/
>; δ
m
` 0.
δ
*
: 4i+n "/ Wng 6uFt
δ
m
: 4i+n "/ Wng 6uFt trung 4unh.
->, Wng 6uFt tiế( X-o'nY 4iến "Air tu€ thPo %hu Du hoVt "/ng.
τ
*
` τ
m
`
2
M,x
τ
`
3
m
.
2
Vu 2 ` 30 &'( M n+n DhAng %9 thPnXtr@% trHnY.
‰`
32
.
3
d Π
`
32
30 .
3
Π
` 264N mm
3
.

0
`
16
.
3
d Π
`
16
30 .
3
Π
` 52N878 mm
3
.
T* %9 m
-
` 7N14776 \.mm. Ž
u
` 7N266 \.mm
>?y δ
*
`
3
m
/
`
264N
7N226
` 2N7N \/mm
2
τ
*
` τ
m
`
0
23
m
.
`
8 7 52N8 . 2
6 7 7N147
` 774 \/mm
2
- giBi hVn msi u!n >; -o'n "!i >Bi %hu Du "!i -Wng. n+n
δ
-1
` 0745 \/mm
2
. δ
4
` 0745.600 ` 270 \/mm
2
τ
-1
` 0725 \/mm
2
. δ
4
` 0725.600 ` 150 \/mm
2
.
- h 6! -ct "cn 0nh h#.ng %S* tr1 6! Wng 6uFt trung 4unh >; 6W% 4,n msi "!i
>Bi thc( 45 &;: ψ
δ
` 071. ψ
τ
` 0705
- h 6! 4,n β ` 1 thPo 40ng 7-4 t* %hKn "#$%:
ε
δ
` 0786. ε
τ
` 0775
t?( trung Wng 6uFt s r0nh thPn thPo 40ng 7-5 t* %9
Z
δ
` 1763. Z
τ
` 175
δ
ε
δ Z
`
86 7 0
63 7 1
Th*y %8% gi8 tr1 tr+n >;o %Ang thW% 7-6 >; 7-7 t* "#$%:
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
35
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
Z
δ
` 1763. Z
τ
` 175
δ
ε
δ Z
`
86 7 0
63 7 1
Th*y %8% gi8 tr1 tr+n >;o %Ang thW% 7-6 >; 7-7 t* "#$%
n
δ
`
m ,
k
δ ϕ δ
β ε
δ
δ
δ
δ
. .
.
1
+

`
0 . 1 7 0 N 7 2N .
1 . 86 7 0
63 7 1
276
+
` 477
n
τ
`
m ,
k
τ ϕ τ
β ε
τ
τ
τ
τ
. .
.
1
+

`
4 7 7 . 5 7 0 4 7 7 .
75 7 0
5 7 1
156
+
` N78
th*y n
δ
>; n
τ
>;o %Ang thW% 7-5 t* %9
n`
2 2
.
τ δ
τ δ
n n
n n
+
` 2 2
8 7 N 7 7 4
8 7 N . 7 7 4
+
` 472 > [n].
tho0 m„n "i,u Din [n] ≥ 175÷ 275
T.i1 II8 T9 h*i tiết 2in nguy hi=m
-tVi tiết 2in X%-%Y >Bi 2 ` 40 %9 r0nh thPn thPo 40ng 7-36 t* %9 : ‰` 5510
mm
3
. ‰
0
` 117N0 mm
3
. mAmPn -o'n tr@% ˆˆ &;: m
-ˆˆ
` 156602 \.mm7mAmPn
u!n tVi tiết 2in m
u
` 143134 \.mm
δ
*
`
3
m
/
`
5510
143134
` 257N \/m
2
.
τ
*
` τ
min
`
0
23
m
.
`
117N0 . 2
156602
` 676 \/mm
2
.
giBi hVn msi u!n >; -o'n t#Hng Wng "!i >Bi %hu Du &;:
δ
-1
` 0745.δ
4
` 0745.600 ` 270 \/mm
2
.
τ
-1
` 0725.δ
4
` 0723.600 ` 180 \/mm
2
.
h 6! 0nh h#.ng %S* tr1 6! Wng 6uFt trunh 4unh >; 6W% 4,n msi "!i >Bi thc( 45
&; Ψ
δ
` 071. Ψ
τ
` 0705
-h 6! t5ng 4,n β ` 1 thPo 40ng 7-4 t* %hKn
ε
δ
` 0782. ε
τ
` 077
-h 6! Wng 6uFt . r0nh thPn thPo 40ng 7-5 t* %hKn
Z
δ
` 1763. Z
τ
` 175
-t?( trung Wng 6uFt 2o &'( %5ng 4, m)t ( ≥ 30 \/mm
2
. tr* 40ng 7-10 t* %9 tv 6!
Wng 6uFt u!n
δ
δ
ε
Z
` 373.
tv 6! Wng 6uFt -o'n &; :
τ
τ
ε
Z
` 1| 076X
τ
τ
ε
Z
-1Y ` 1|076X373-1Y ` 2738
th*y %8% gi8 tr1 tum "#$% >;o %Ang thW% 7-6 >; 7-7 t* %9
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
36
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
n
δ
`
m ,
k
δ ϕ δ
β ε
δ
δ
δ
δ
. .
.
1
+

`
0 . 1 7 0 N 7 25 . 3 7 3
276
+
` 371
n
τ
`
m ,
k
τ ϕ τ
β ε
τ
τ
τ
τ
. .
.
1
+

`
6 7 6 . 5 7 0 6 7 6 . 38 7 2
156
+
` N73
th*y n
δ
>; n
τ
>;o %Ang thW% 7-5 t* %9
n`
2 2
.
τ δ
τ δ
n n
n n
+
` 2 2
3 7 N 1 7 3
3 7 N . 1 7 3
+
` 370 > [ δ] .
tho0 m„n "i,u Din [n] ≥ 175÷ 275
T.i1 III: T•@% %9 ti+t 2in nguy hi=m nhFt &; ’-’:
V?t &iu %hế tVo tr@% &; thc( 45 %9 δ
-1
` 270 \/mm
2
τ
-1
` 120 \/mm
2
δ
4
` 600 \/mm
2
~ng >Bi "oVn tr@% 2` 45mm7 t* %9 : e ` 7800 \/mm
3
‰0 ` 16740 \/mm
2
[u- ` 534127.3 \.mm
V?y t* %9 : δ
*
`
3
m
/
`
78000
3 . 534127
` 68 \/m
2
.
τ
*
` `
0
N
m
.
`
16740
3 . 534127
` 632 \/mm
2
.
Tr* 40ng 7-5 t* %9 Ψ
δ
` 071. Ψ
τ
` 0705
Tr* 40ng 7-4 t* %9 β ` 1 7 ε
δ
` 0782. ε
τ
` 077
Tr* 40ng 7-8 t* %9 Z
δ
` 1763. Z
τ
` 175
Tv 6!
δ
δ
ε
Z
` 1.N7
τ
τ
ε
Z
` 1.5/0.7`2.1
ThPo 40ng 7-10 t* %9 :
δ
δ
ε
Z
` 2.7

τ
τ
ε
Z
` 1| 076X
τ
τ
ε
Z
-1Y ` 1|076X2.7-1Y ` 2702
Th*y >;o %Ang thW% t* %9:
n
δ
`
m ,
k
δ ϕ δ
β ε
δ
δ
δ
δ
. .
.
1
+

`
0 68 . 7 . 2
270
+
` 1.4
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
37
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
n
τ
`
m ,
k
τ ϕ τ
β ε
τ
τ
τ
τ
. .
.
1
+

`
32 . 05 . 0 32 . 02 . 2
120
+
` 2.2
Th*y n
δ
>; n
τ
>;o %Ang thW% 7-5 t* %9
n`
2 2
.
τ δ
τ δ
n n
n n
+
` 2 2
2 . N2 4 . 1
2 7 2 . 4 7 1
+
` 1.1
T* thFy n`171zX175-275Y V?y tiết 2in . "Ly t* &Fy tC 45-50mm
D Chon #htn:
T.i1 I: Wng >Bi "#:ng DQnh %hM Dhoct r„nh thPn: 2 ` 28 mmt* %hKn thPo 40ng
7-23 t* %9
-%hi,u r/ng thPn: 4 ` 8mm
-%hi,u %*o thPn &; h ` 7 mm
-t ` 074 mm
- t
1

` 371 mm
Z ` 375mm
b` 31mm
Z >; t 4i=u th1 (h_n thPn "#$% &'( >;o r„nh tr@% >; r*nhP %S* mo*yH
- xi,u Din 4,n 2?( tr+n m)t thPn "#$% tQnh thPo %Ang thW% 7-11 XTZTT[Y
δ d `
k"
x
d
M 2
` “ ”δ •
d
VBi [
x
` 7N14776 \.mm
2 ` 28 mm7 Z ` 3.5 mm 7& ` 31 mm
ThPo 40ng 7-20 t* %9 : ”δ •
d
` 150 \/mm th*y >*o t* %9:
δ d `
31 . 5 7 3 . 28
6 7 7N147 . 2
` 5271 \/m
2
.
T* thFy δ
d
z ”δ •
d
Zi=m nghim 6W% 4,n %'t thPo %Ang thW% 7-12 XTZTT[Y t* %9:
– c `
" b d
M
x
. .
. 2
z ” – c •
VBi [ x ` 7N147.6 \.mm 7 2 ` 28 mm 7 4 ` 8 mm 7 & ` 31 7 thPo 40ng 7-20
XTZTT[Yt* %9: – c `
31 . 8 . 28
6 7 7N147 . 2
` 2277 z ” – c •
T.i1 II:Wng >Bi "i,u Din &'( r8( 48nh r5ng &Bn t* %hKn thPn %o thAng 6! 6*u :
-2 ` 35mm
-%hi,u r/ng thPn: 4 ` 10mm
-%hi,u %*o thPn &; h ` 8 mm
-t ` 475 mm
- t
1

` 376 mm
Z ` 4.2mm
b` 38mm
[
x
` 15660274\.mm
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
38
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
δ d `
k"
x
d
M 2
` “ ”δ •
d
δ d `
31 . 2 7 4 . 35
7 7 156602 . 2
` 68z150 \/mm
2
.
Zi=m nghim 6W% 4,n %'t thPo %Ang thW% 7-12 XTZTT[Y t* %9:
– c `
" b d
M
x
. .
. 2
z ” – c •
VBi [ x ` 15606.7 \.mm 7 2 ` 35 mm 7 4 ` 10 mm 7 & ` 38 7 thPo 40ng 7-20
XTZTT[Yt* %9: – c `
31 . 10 . 35
156606 . 2
` 28 z 120 ` ” – c •
|Wng >Bi "i,u Din &'( r8( 48nh r5ng nhs t* %hKn thPn %o thAng 6! 6*u :
-2 ` 40mm
-%hi,u r/ng thPn: 4 ` 12mm
-%hi,u %*o thPn &; h ` 8 mm
-t ` 475 mm
- t
1

` 376 mm
Z ` 4.2mm
b` 52mm
[
x
` 15660277\.mm
δ d `
k"
x
d
M 2
` “ ”δ •
d
δ d `
52 . 4 7 4 . 40
7 7 156602 . 2
` 34z150 \/mm
2
.
Zi=m nghim 6W% 4,n %'t thPo %Ang thW% 7-12 XTZTT[Y t* %9:
– c `
" b d
M
x
. .
. 2
z ” – c •
VBi [ x ` 15606.7 \.mm 7 2 ` 40 mm 7 4 ` 12 mm 7 & ` 52 7 thPo 40ng 7-20
XTZTT[Yt* %9: – c `
52 . 12 . 40
156606 . 2
` 12 z 120 ` ” – c •
T.i1 III:Wng >Bi "i,u Din &'( r8( 48nh r5ng &Bn t* %hKn thPn %o thAng 6! 6*u
:
-2 ` 45mm
-%hi,u r/ng thPn: 4 ` 14mm
-%hi,u %*o thPn &; h ` N mm
-t ` 5 mm
- t
1

` 4.1 mm
Z ` 5mm
b` 52mm
[
x
` 53412772\.mm
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
3N
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
δ d `
k"
x
d
M 2
` “ ”δ •
d
δ d `
52 . 5 . 45
2 7 534127 . 2
` N1z150 \/mm
2
.
Zi=m nghim 6W% 4,n %'t thPo %Ang thW% 7-12 XTZTT[Y t* %9:
– c `
" b d
M
x
. .
. 2
z ” – c •
VBi [ x ` 53412772 \.mm 7 2 ` 45 mm 7 4 ` 14 mm 7 & ` 52mm 7 thPo 40ng 7-20
XTZTT[Yt* %9: – c `
52 . 14 . 45
2 . 534127 . 2
` 32 z 120 ` ” – c •
Hfnh myH #htn KYo #.i1
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
40
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

IV:THIẾT KẾ 5=I Đz TRsC;TÍNH C6C CpP { mqN
TRON5 H9P 5I&M T=C
T* thFy tr@% ˆ >; tr@% ˆˆ %9 &O% 2o% tr@% G
*1
>; G
*2
>u thế n+n t* %hKn M 4i ".
Th)n >; tr@% ˆˆˆ DhAng %9 &O% 2K% tr@% n+n t* %hKn M 4i "—.
- 6H "R %hKn M 4i tr@% ˆ:
DO Diến %hKn β ` 12
0
Di=u 36.000. h 6! Dh0 n5ng &;m >i% tQnh thPo %Ang
thW%
X8-1Y tD%tm : T`˜.Xn.hY
3

˜: t0i trKng t#Hng "#Hng.
n: 6! >qng ru*y %S* tr@%.
h: th:i gi*n &;m >i%.
thPo %Ang thW% 8-6 t* %9:
˜`XZ
>
.•|m.o
t
YZ
-
.Z
t
Z
>
`1: h 6! t0i trKng "/ng %hKn thPo 40ng X8-3Y
Z
-
` 1: h 6! nhit "/ %hKn thPo 40ng 8-4 t* %hKn 100
0
T.
Z
>
` 1: h† 6! Dhi >qng trong ru*y thPo 40ng 8-5.
&O% t8% 2@ng: •
*
`
2 2
‘ )+ )
- - + `
2 2
300 1182 + ` 121N \

4
`
2 2
‘ &+ &
- - +
`
2 2
N07 3207 + ` 3027 \.
Th;nh (h_n &O% 2K% tr@%:
S
o
` 173.•
*
.tgy ` 173.121N.tg16
0
` 454 \.
S
y
` 173.•
4
.tgy ` 173.3207.tg16
0
` 11N5 \.
G
*1
` 28575 \.
>?y tMng &O% &+n %hi,u 2;i tr@%:
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
41
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
o
t
` S
o
-D
*1
^S
y
` 454-11N5-285 ` -1026 \.
V?y o
t
6U h#Bng >, (hQ* tr8i n+n t* %hv %_n tQnh %ho M 1
th*y >;o t* "#$% : ˜`X1.121N|175.1026Y.171 ` 275 2*\.
h ` 16500 XhY th:i gi*n &;m >i% %S* h/(.
n ` 1460 >qng/(hIt.
T* %9: T ` ˜Xn.hY
0.3
`275.X1460.10500Y
073
` 275.145 ` 3N8747
Tr* 40ng 18( t* %hKn M 4i ". %h)n thPo ti+u %hu3n Xη 0TT 333-5NY.
- h 6! Dh0 n5ng &;m >i%: 43000…3N847
- ZQ hiu 72067 2 `30mm7 D` 62mm7 T` 1775mm7 2
2
`4576mm7 r`175mm
- •
1
`075mm7n
1
` 506mm7y ` 16mm7 β ` 13
0
40•7 %`14
- "#:ng DQnh trung 4unh 778mm7 %hi,u 2;y &;m >i% 1072

GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
42
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
SH "R M tr@% ˆˆ:
ThKn β `12
0
Di=u 3600. t* %9

T
`
2
-
2
#+
# - - + `
2 2
7 7 13 2746 +
` 2746 \

D
`
2 2
‘ D+ D
- - +
`
2 2
1132 2N65 + ` 3173 \.
Th;nh (h_n &O% 2K% tr@% thPo %Ang thW% 8-5 tD%tm t* %9
S
T
` 173.•
T
.tgy ` 173.2746.tg12
0
` 758 \.
S
D
` 173.•
D
.tgy ` 173.3173.tg12
0
` 876 \.
tMng &O% 2K% tr@% &;:o
t
` S
T
-G
*2
^S
D
` 758-606-876 `-724 \
>?y o
t
h#Bng >, (h8i tr8i 7 th*y >;o %Ang thW% 8-6 >Bi Z
t
`17 Z
n
`1
Z
>
`17 m`1757 th*y >;o t* "#$%
˜`XZ
>
.•
T
|m.o
t
Y7Z
n
.Z
t
` X1.2746|1.5.724Y.171`383 \.
Th*y >;o %Ang thW% 8-1 tD%tm t* %9:
T` ˜Xn.hY
073
>Bi n`6N572 V/(.
h` 10500 gi:
>?y T `X6N572.10500Y
073
` 382.110 ` 42113.
Tr* 40ng 17( t* %hKn T
40ng
`38000.
- ZQ hiu: 36036
2` 30mm. T`1Nmm7 2
2
`4476mm7 D`72mm7 r`2mm7 D
2
`5N74mm.
y`1Nmm7 r
1
`1mm.
-"#:ng DQnh 4i:1273mm.
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
43
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

SH "R tr@% ˆˆˆ:

T* %9: •

`
2
-
2
2+
2 - - + `
2 2
516 1042 + ` 1162 \


`
2 2
‘ 4+ 4
- - +
`
2 2
8N1 2450 + ` 2606 \.
T* thFy •

…•

n+n t* %hv tQnh %ho g!i ". •.
%hKn : Z
V
`17 Z
n
`17 Z
t
`1
&O% 2K% tr@%:o
t
` 0.
\+n ˜` Z
V
.•

.Z
n
Z
t
`1.2606.1.1`26076 X2eY.
>Bi n` 1N371 V/(
h ` 10500 h.
%`26076.X1N371.10500Y
073
` 20248.
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
44
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
ThPo 40ng 14( t* %hKn T
4*g
` 20000.
ZQ hiu:108
2` 40mm7 y`15mm7 D` 68mm7 2
2
` 4N75mm7 D
2
` 5N73mm.
"#:ng DQnh 4i 77N4mm. r` 175 mm.

V: CHỌN KẾT C|' V} H9P
-:KO hộH:
ThKn >s h/( "I% 7m)t gc( n'( tr+n >; thLn &; m)t (hŠng "i ru* "#:ng &5n %8%
Tr@% "= >i% &'( gc( "#$% 2= 2;ng.
y0ng 10-N %ho t* tQnh "#$% %8% %hi tiết %Fu tVo >s h/( nh# 6*u:
-%hi,u 2;i thL h/(: δ `0725.o | 3mm`0725.186|3 `772
mm.
-%hi,u 2;y th;nh n'(: δ
1
`0702o |3 `6772 mm.
-%hi,u 2;y m)t 4Q%h 2Bi %S* thLn: 4`175.δ `175.772 ` 1078 mm.
-%hi,u 2;y m)t 4Q%h tr+n %S* thLn h/(: 4 `175δ
1
` 175.6772 ` 10708 mm.
-%hi,u 2;y m)t "= DhAng %9 (h_n 4Hi:
G ` 2735. δ `2735.772 `167N mm.
-%hi,u 2;y gLn . tr+n thLn h/(: m `X0785 ÷ 1Y. δ
1
`X0785 ÷ 1Y.772
`7mm.
-%hi,u 2;y gLn tr+n n'( h/(:
[
1
`X0785 ÷ 1Y. δ
1
`X0785 ÷ 1Y.6772` 6 mm.
-"#:ng DQnh 4u&Ang n!i: 2
n
`07036.o|12 `07036.186|12 `1N mm.
-"#:ng DQnh %8% 4u&Ang Dh8%:
| . %Vnh M: 2
1
`0772
n
`077.1N ` 13mm.
| ghc( n'( >;o thLn : 2
2
`X075÷ 076Y.2
n
`10 mm.
| ghc( n'( M: 2
3
`X074÷ 075Y.2
n
` 8mm.
|ghc( n'( %S* thLn: 2
4
`X073÷ 074Y.2
n
`6 mm.
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
45
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
-"#:ng DQnh %8% 4u&Ang tu€ %hKn thPo trKnh &#$ng %S* h/( gi0m t!% >Bi
Zho0ng %8%h giJ* h*i tr@% %S* h*i %F( : b`116mm7o`186mm.
ThPo 40ng 10-11 tD%tm t* %hKn 4u&Ang [12.
-Dho0ng %8%h T
1
tC m)t ngo;i %S* >s "ến tLm 4u&Ang :u
n
72
1
7u
2
7
T
1
≈ 1722 | X5÷ 8Y mm `172.1N|X5÷ 8Y `30mm.
-%hi,u r/ng m)t 4Q%h Z DhAng D= %hi,u 2;y thLn ho)% n'( h/(
Z`T
1
|T
2
>Bi T
2
`1732
n
`25mm
\+n Z `30|25 ` 55 mm.
ZQ%h thWH% thLn &M: •
δ
`T
2
`25mm
V
1
`072 T
2
` 072.25 `5mm.
-%hi,u r/ng m)t 4Q%h &'( M:
b` D|X2÷ 3Y.`55|3 `58 mm
-Dho0ng %8%h tC mc( &M "ến tLm 4u&Ang 2
1
P ` X1÷ 172Y2
1
` X1÷ 172Y.13 ` 16mm.
-%8% DhP h. nhs nhFt %S* 48nh r5ng >; th;nh trong h/( &;:
∆ `172. δ `172.772 `877 mm.
-6! &#$ng 4u&Ang n'(:
n`
300 200 −
+& L
>Bi b :%hi,u 2;i h/( gi0m t!%.
y:4, r/ng h/( gi0m t!%.
b `16|20|65|20|35|10|87|2N7|10|1N ` 56N mm
y ` 30|66|48|61|63|10|16` 2N4
V?y n `
300 200
2N4 56N

+
` 6 %hiế%.
Ta 1Z Kí# n~n) M-B:
VBi : 2
1
` 54mm. 2
2
`30mm. 2
3
`12mm7 2
4
`30mm7 2
5
` 17mm7
h `26mm 7 h
1
` 10mm7 h
2
`7mm
& ` 25mm.
’ ` 2mm. 4` 14mm7 %` 178mm7 - `375 mm.
r ` 2mm7 r
1
` 5mm 7 >
2
` 6mm.
Dh!i &#$ng >Qt : 07178 Dg.
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
46
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
NyH 1ga #h0b X/*:
DŒng "= ru*n 68t >; r9t 2_u >;o trong h/( .tr* 40ng 10-12 tD%tm t* %9 DQ%h
th#B% %S* n'( h/( th5m 2_u.
-6! &#$ng >Qt: 4 %8i
-%hi,u 2;i :o
1
`150mm.
-%hi,u r/ng: y
1
` 100mm
- T` 125mm.T
1
`130mm7 -`87mm7 r `12mm.
o`1007 y` 75.
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
47
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO


Nw# #h$o X/*:
\ut th8o 2_u %hKn thPo 40ng 10-14 &Fy nIt %9 DQ%h th#B% [
20
× 2.
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
48
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Nw# #hôn) hơ!:
ThKn thPo 40ng 13-15 thPo ti+u %hu3n t* %9 nIt thAng hHi >Bi %8% thAng 6!
DQ%h th#B% tr+n hunh >™:
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
4N
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO


VI:CHỌN CHẾ Đ9 B7I TRƠN V• m€P 5•P
-:Ch" _ộ Eô! #.ơn:
a:Bô! #.ơn E$nh .0n)8
{ x!i >Bi h/( gi0m t!% 2 %F(72 48nh r5ng n9n >; 48nh r5ng thŠng %9 >?n t!%
V`1m/(hIt. T* %hKn (h#Hng (h8( 4Ai trHn 4Eng (h#Hng (h8( ngLm 48nh
r5ng trong 2_u.
 x!i >Bi 48nh r5ng thŠng &Bn mW% 2_u ngLm ng?( "ến %ši,u %*o r5ng %S*
48nh tr@ nhs.
 x!i >Bi 48nh r5ng n9n t* %9 th= ng5n m/t h/( %hI* 2_u >; %hW* 48nh r5ng
n9n &Bn.mW% 2_u &; hết %hi,u r/ng %S* 48nh r5ng n9n &Bn.
ThKn "/ nh9t %S* 2_u: thPo 40ng 12-1 tD%tm t* %hKn 2_u 4Ai trHn 48nh r5ng
. nhit "/ 50
0
&; 2_u nhBt %9 "/ nhBt X Y thPo 40ng 12-4 tD%tm %hKn &oVi 2_u
oT20 X2_u AtA-m8y DcoY.
E:Bô! #.ơn ‚:
4/ (h?n "#$% 4Ai trHn 4Eng m—7>u >?n t!% %S* 4/ tru€,n thF( n+n DhAng
2Œng (h#Hng (h8( 4'n t!% 2_u "= 4Ai trHn M.
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
50
ĐẠI HỌC SPKT VINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
6! &#$ng m— %hiếm 2/3 %hM hMng %S* M "= m— DhAng %h0y r* ngo;i >; ng5n
%hVn 4@i t* 2Œng (hBt %h'n 2_u.
B:Ch" _ộ MyH )hSH:
ThPo 40ng 11-18.1-1N >; G
3
-1 tD%tm t* %hKn %8% Di=u &'( gc( nh# 6*u:
-b'( gc( 48nh r5ng tr+n tr@%:
6
7
m
5
.
-b'( gc( thPo >qng tr@%:
6
7
h
!
.
-b'( gc( thP >;o trong mo*y H :
6
7
5
6
S
.
-b'( gc( >qng trong %S* M >;o tr@% : š
S6
.
-b'( gc( >qng nho;i %S* M >;o >s h/( :H
7.
GVHD: T./n V0n C$1h SV:N)*%2n Th" 3*an)
51

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->