TRẮC NGHIỆM VỀ SẮT Câu 1 : Cho 5,87 gam hỗn hợp Ba và K có tỉ lệ số mol nBa:nK=4:1 vào 200ml dung dịch Fe2

(SO4)3 0,1M thu được kết tủa A, khí B và dung dịch C. Đem kết tủa A nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn khan. m có giá trị là : A.13,32 gam B. 11,72 gam C.9,39 gam D. 12,53 gam Câu 2 : Cho m gam Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H2 (đktc). Để oxi hóa m gam Fe cần V’ lít Cl2(đktc). Biết V+V’=7,84 lít. Cho m gam Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 19,6% thu được dung dịch A.Nồng độ % của dung dịch A là : A. 27,437% B.27,338% C. 24,586% D. 28,127% Câu 3 : Hòa tan m gam bột sắt bằng dung dịch FeCl3 16,25% vừa đủ thu được dung dịch A có nồng độ % là 18,53%.. Để oxi hóa vừa đủ dung dịch A cần bao nhiêu lít khí Cl2(đktc)? A. 5,600 lít B.4,256 lít C. 4,704 lít D. 4,032 lít Câu 4 : Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Chi dung dịch X thành 2 phần bằng nhau. –Phần thứ nhất đem cô cạn thu được 67,48 gam muối khan. –Phần thứ hai làm mất màu vừa hết 46 ml dung dịch KMnO4 0,5M. m có giá trị là : A.55,12 gam B. 58,42 gam C. 56,56 gam D. 60,16 gam Câu 5 : Hòa tan m gam hỗn hợp Fe và Fe3O4 bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch A chỉ chứa 1 muối duy nhất và 2,688 lít H2 (đktc) . Cô cạn dung dịch A thu được m+37,12 gam muối khan. m có giá trị là : A. 46,04 gam B. 44,64 gam C. 46,96 gam D. 44,16 gam Câu 6 : Cho m gam hỗn hợp X gồm Al,Fe,Zn (có cùng số mol) tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch X và V lít H2 (đktc). Mặt khác để oxi hóa m gam hỗn hợp X cần V’ lít Cl2 (đktc). Biết V’–V=2,016 lít . Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 35,685 gam B. 71,370 gam C. 85,644 gam D. 57,096 gam Câu 7 : Cho m gam hỗn hợp FeO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 18,25% thu được 7,576m gam dung dịch A .Để chuyển hết muối trong dung dịch A thành FeCl3 cần 1,12 lít Cl2(đktc). m có giá trị là : A. 18,8 gam B. 13,6 gam C. 15.2 gam D.16,8 gam Câu 8 : Cho hỗn hợp X gồm Fe và 1 kim loại M hóa trị II (có tính khử mạnh hơn H2) tác dụng với dung dịch H2SO4 19,8% vừa đủ thu được dung dịch trong đó nồng độ FeSO4 là 11,369% và nồng độ của MSO4 là 13,463%. M là : A. Zn B. Ca C. Mg D. Ba Câu 9 : Hòa tan m gam FeSO4 vào nước được dung dịch A. Cho nước Clo dư vào dung dịch A, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch A thu được m+6,39 gam hỗn hợp 2 muối khan. Nếu hòa tan m gam FeSO4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thì dung dịch thu được này làm mất màu vừa đủ bao nhiêu ml dung dịch KMnO4 1M? A. 40 ml B. 36ml C.48ml D.28ml Câu 10 : Hỗn hợp bột X gồm Fe,FeCl2,FeCl3 (trong đó FeCl2 chiếm18,605% tổng số mol hỗn hợp) . Cho m gam hỗn hợp X vào nước thu được dung dịch Y và chất rắn không tan Z. Cô cạn dung dịch Y thu được 53,34 gam muối khan.Chất rắn Z tác dụng vừa đủ với 1 lượng dung dịch HNO3 loãng tối thiểu thu được 3,36 lít NO (đktc). Phần trăm khối lượng Fe trong X là : A. 27,60% B. 25,60% C. 24,80% D. 18,96% Câu 11 : Cho 2a mol bột Fe tác dụng với dung dịch chứa a mol CuSO4 sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 14,4 gam chất rắn Y. Để hòa tan hết chất rắn Y này cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HNO3 1M (sản phẩm khử duy nhất là NO)? A. 480 ml B. 640 ml C. 360 ml D. 800 ml. Câu 12 : Cho V lít khí CO (đktc) qua m gam hỗn hợp X gồm 3 oxit của Fe nung nóng thu được m–4,8 gam hỗn hợp Y và V lít CO2(đktc) . Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít NO(đktc,sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 96,8 gam chất rắn khan. m có giá trị là : A.36,8 gam B. 61,6 gam C. 29,6 gam D. 21,6 gam Câu 13 : Cho m gam Fe tác dụng với oxi sau 1 thời gian thu được m+4,8 gam hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X tác dụng tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 2,24 lít khí NO(đktc) và dung dịch Y. m có giá trị là : A. 16,8 gam B. 22,4 gam C. 11,2 gam D. 33,6 gam

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.