P. 1
1. Mau 01-DNHT Giay de Nghi Hoan Tra

1. Mau 01-DNHT Giay de Nghi Hoan Tra

|Views: 12,363|Likes:
Được xuất bản bởiThao Le

More info:

Published by: Thao Le on Jul 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2012

pdf

text

original

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………………………. Độc lập - T !" # H$%& p&'c
Số:... ..., ngày ... tháng ... năm ...
GI() Đ* NGH+
HOÀN T,- .HO-N TH/ NGÂN 0ÁCH NHÀ N12C
[01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tr !u:
Trường hợp kiểm tr trước, hoàn thuế !u:
"#nh g$i: .......%t&n c' (un thu, c' (un c) th*m (u+,n hoàn tr-.........
I- T&3%4 56% 78 59 c&:c; c< %&=% >8 %4&? &"@% 5ABC
[0/] T&n người n0p thuế:................................................................................................................................................
[01] 23 !ố thuế:
[04] 5267895 :......................................................................................... :uốc t;ch : ..................................................
[0<] =; ch> :.....................................................................................................................................................................
[0?] :u@n8hu+An: ............................................................... [0B] T>nh8thành phố: ...........................................................
[0C] =iAn thoDi: ...................................... [0E] FG: ............................................. [10] HmiI: .......................................
[11] T&n JDi IK thuế %nếu c).:.........................................................................................................................................
[1/] 23 !ố thuế:
[11] =; ch> :.....................................................................................................................................................................
[14] :u@n8hu+An: ............................................................... [1<] T>nh8thành phố: ...........................................................
[1?] =iAn thoDi: ...................................... [1B] FG: ............................................. [1C] HmiI: .......................................
[1E] 9ợp JLng JDi IK thuế !ố:...................................................ngà+ ................................................................................
II- Nộ6 !D%4 >8 %4&? &"@% 5AB E&"B% 5&D %4=% F<c& %&@ %GHc IN0NNJC
KL T&3%4 56% 78 E&"B% 5&D >8 %4&? &"@% 5AB C
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
0M
TT
.&"B% 5&D
>8 %4&?
&"@% 5AB
0M 568% p&B6 %ộp
I&"Nc FM 568%
5&DO >PD AQJ
0M 568% 5&DO >PD
7@" >GRc E&SD
5AT I%OD cUJ
0M 568%
>V %ộp
%.
0M 568%
>8 %4&?
&"@%
T&W6 46Q% p&<5
F6%& E&"B% >8
%4&? &"@% %M.
XY !" >8
%4&?
&"@% 5AB
%1. %/. %1. %4. %<. %?. %B. %C.
T9%4 cộ%4
Ni-i trOnh P, PiAc Ji,u ch>nh thuế NTNT JQu Pào, JQu r !o Pới !ố thuế tDi Tờ khi thuế J3 n0p cho c' (un thuế
%trường hợp J, ngh; hoàn thuế NTNTR nếu c).:.........
ZL H[%& 5&:c >8 %4&? &"@% 5ABC
2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NNN :
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
0M
TT
.&"B% p&B6
%ộp N0NN
C\ ]DQ%
5&D %c.
^D_O5 >?%& 5&D/
TW E&Q6 &B6 ]DQ% %S.
T&W6 46Q% p&<5 F6%&
E&"B% p&B6 %ộp %T.
Nộp 7@" 5@6 E&"B% %g. 0M
568% T&D N0NN T$` 5&D
%1. %/. %1. %4. %<. %?. %B. %C.
T9%4 cộ%4
TUng !ố ti,n n0p 6S66 ghi MVng chW:.............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
2.2. !o"n trả tr#c ti$p :
Số ti,n hoàn tr-: XVng !ố: ................................................. XVng chW:.............................................................................
1
2Yu !ố: aK/ĐNHT
%Xn hành kZm thTo TT !ố
/C8/0118T[XT5 ngà+
/C80/8/011 c\ X0 Tài ch#nh.
...........................................................................................................................................................................................
9oàn tr- MVng : Ti,n m]t :  5hu+ển kho-n : 
5hu+ển ti,n Pào tài kho-n !ố : .......................................... TDi 6g^n hàng %"X66.:......................................................
%ho]c. 6gười nh@n ti,n : .................................................... Số 5267895 : ................c_p ngà+............. tDi.................
III- T@6 l6bD 4c6 Ed`C %ghi r` t&n tài IiAu, M-n ch#nh, M-n !o.
1 ........................................................................................................................................................................................
/ ........................................................................................................................................................................................
Tai cm Jon !ố IiAu khi tr&n Ià Jbng Pà ch;u trcch nhiAm trước phcp Iu@t P, nhWng !ố IiAu J3 khi.8.
NHÂN VIÊN ĐeI Xf TH/g
NG1hI NỘi TH/g &"Nc
ĐeI jIỆN Hki iHÁi CỦA NG1hI NỘi TH/g
9d Pà t&n:....................................... Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có
5heng ch> hành ngh, !ố:...............................
2
G&6 c&':
[ (! "#i v$i thuế %&%&' chi ghi (# thuế đ) n*+ tr,ng tr-.ng h/+ đ0 ngh1 h,àn tr2 d, n*+ nh3m, n*+
th4!; (5 và (6' K7 thuế, t4 87 đến 87; (c 9: ;u!n ;u2n <ý thu n:i ng-.i n*+ thuế c=n n/ thuế; (d >uyết đ1nh
hành ch?nh c@! c: ;u!n có thAm ;uy0n h,Bc t. 8h!i h2i ;u!n; (g "#i v$i 8h,2n +h2i n*+ CDCC th6, t. 8h!i, ;uyết
đ1nh c@! c: ;u!n thu thE đánh dấu dấu FGH và, c*t tài 8h,2n F&hu CDCCH, đ#i v$i 8h,2n thuế Iuất nhJ+ 8hAu d,
c: ;u!n h2i ;u!n ;u2n <ý thE đánh dấu dấu FGH và, c*t tài 8h,2n F&Km thuH, đLng th.i ghi (# ti0n t-:ng ứng th6,
d=ng tKi c*t (M FD# ti0nH.
N &r-.ng h/+ đ0 ngh1 h,àn thuế đ#i thiết 51, máy móc, +h-:ng tiOn vJn t2i chuyên dPng nQm tr,ng dRy
chuy0n cSng nghO và vJt t- IRy dTng thu*c <,Ki tr,ng n-$c ch-! (2n Iuất đ-/c c3n nhJ+ 8hAu đU tK, tài (2n c#
đ1nh c@! d,!nh nghiO+' 9hV tiêu FD# thuế đ3u và, đ-/c 8hấu tr4 (nếu cóH và FD# thuế đ0 ngh1 h,ànH ghi (# thuế
%&%& +hát (inh; 9hV tiêu FD# ti0n +h2i n*+ (h,Bc (# ti0n thuế đ3u r!H 8hSng ghi và gKch chW,; 9hV tiêu FD# ti0n
đ) n*+H ghi Fn/ chứng t4 n*+ thuế %&%& 8hRu nhJ+ 8hAuH; 9hV tiêu FXý d, đ0 ngh1 h,àn tr2H ghi rõ văn 52n ;uy
+hKm +há+ <uJt có <iên ;u!n đến (# thuế đ0 ngh1 h,àn.Y.
3

................................................................. III................. Chứng chỉ hành nghề số:...................................................... Tại Ngân hàng (KBNN):............................................................................................................................................................................... bản sao) 1 .............. tại........................ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký............................................................................................................. ghi rõ họ tên................................................................................. Hoàn trả bằng : Tiền mặt :  Chuyển khoản :  Chuyển tiền vào tài khoản số : .......cấp ngày.......... chức vụ và đóng dấu (nếu có) NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:............................ (hoặc) Người nhận tiền : ................................................ Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai.............../........Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu... 2 ......................... bản chính................ 2 .................... Số CMND/HC : ............................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->