P. 1
Bai 24 - Thuoc Dieu Tri Tang Huyet AP com

Bai 24 - Thuoc Dieu Tri Tang Huyet AP com

|Views: 89|Likes:
Được xuất bản bởiAnh Khỉ

More info:

Published by: Anh Khỉ on Jul 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2012

pdf

text

original

D­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi

s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa
Bµi 24: Thuèc ®iÒu trÞ t¨ng huyÕt ¸p
Môc tiªu häc tËp: Sau khi häc xong bµi nµy, sinh viªn cã kh¶ n¨ng:
1. Ph©n lo¹i ®­îc c¸c thuèc h¹ huyÕt ¸p
2. Tr×nh bµy ®­îc c¬ chÕ t¸c dông vµ ¸p dông ®iÒu trÞ cña c¸c thuèc chÑn kªnh calci:
nifedipin vµ verapamil.
1. Tr×nh bµy ®­îc c¬ chÕ t¸c dông vµ ¸p dông ®iÒu trÞ cña nhãm thuèc øc chÕ enzym
chuyÓn d¹ng angiotesin.
1. HuyÕt ¸p vµ bÖnh t¨ng huyÕt ¸p
1.1. HuyÕt ¸p
HuyÕt ¸p
Tù ®iÒu hoµ
HuyÕt ¸p = cung l­îng tim × søc c¶n m¹ch ngo¹i vi
ThÓ tÝch TÇn sè d lßng m¹ch
t©m thu
T¨ng HA
| tiÒn g¸nh co th¾t Ph× ®¹i thµnh m¹ch
c­êng g/c
V m¸u t¨ng stress
T¨ng nhËp ThËn gi÷ | Renin
Na
+
Na
+
angiotensin
Vai trß cña thËn trong kiÓm tra thÓ tÝch tuÇn hoµn:
Khi ¸p lùc t­íi m¸u cho thËn bÞ gi¶m, sÏ cã sù ph©n phèi l¹i m¸u trong thËn, kÌm theo
lµm gi¶m ¸p lùc mao m¹ch thËn vµ ho¹t tÝnh giao c¶m (th«ng qua receptor ) dÉn ®Õn
s¶n xuÊt renin tõ ®ã t¨ng s¶n xuÊt angiotensin, g©y ra:
- Co m¹ch
D­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa
- KÝch thÝch s¶n xuÊt aldosteron lµm gi÷ Na
+
vµ n­íc
T¨ng huyÕt ¸p th­êng ®­îc chia thµnh hai lo¹i:
- T¨ng huyÕt ¸p thø ph¸t: khi huyÕt ¸p t¨ng chØ lµ mét triÖu chøng cña nh÷ng tæn th­¬ng ë
mét c¬ quan nh­: thËn, néi t iÕt, tim m¹ch, n·o... §iÒu trÞ nguyªn nh©n, huyÕt ¸p sÏ trë l¹i
b×nh th­êng.
- T¨ng huyÕt ¸p nguyªn ph¸t: khi nguyªn nh©n ch­a râ, lóc ®ã ®­îc gäi lµ bÖnh t¨ng
huyÕt ¸p.
C¬ chÕ bÖnh sinh cña t¨ng huyÕt ¸p rÊt phøc t¹p. HuyÕt ¸p phô thuéc vµo l­u l­îng cña
tim vµ søc c¶n ngo¹i vi. Hai yÕu tè nµy l¹i phô thuéc vµo hµng lo¹t c¸c yÕu tè kh¸c, nh­
ho¹t ®éng cña hÖ thÇn kinh trung ­¬ng vµ thÇn kinh thùc vËt, cña vá vµ tuû th­îng thËn,
cña hormon chèng bµi niÖu (ADH), cña hÖ renin - angiotensin - aldosteron, cña t ×nh tr¹ng
c¬ tim, t×nh tr¹ng thµnh mao m¹ch, khèi l­îng m¸u, th¨ng b»ng muèi vµ thÓ dÞch v.v...
Mét yÕu tè quan träng trong t¨ng huyÕt ¸p lµ lßng c¸c ®éng m¹ch nhá vµ mao m¹ch thu
hÑp l¹i. PhÇn lín kh«ng t×m ®­îc nguyªn nh©n tiªn ph¸t cña t¨ng huyÕt ¸p, v× vËy ph¶i
dïng thuèc t¸c ®éng lªn tÊt c¶ c¸c kh©u cña c¬ chÕ ®iÒu hßa huyÕt ¸p ®Ó lµm gi·n m¹ch,
gi¶m l­u l­îng tim dÉn ®Õn h¹ huyÕt ¸p (xem h×nh). TÊt c¶ ®Òu lµ thuèc ch÷a triÖu chøng
vµ nhiÒu thuèc ®· ®­îc tr×nh bµy trong c¸c phÇn cã liªn quan (xem b¶ng b).
B¶ng 24.1: Ph©n lo¹i c¸c thuèc h¹ huyÕt ¸p theo vÞ trÝ hoÆc c¬ chÕ t¸c dông
1. Thuèc lîi niÖu: lµm gi¶m thÓ tÝch tuÇn hoµn
- Nhãm thiazid
- Thuèc lîi niÖu quai
2. Thuèc huû giao c¶m
- T¸c dông trung ­¬ng: methyldopa, clonidin
- Thuèc liÖt h¹ch: trimethaphan
- Thuèc phong to¶ n¬ron: guanethidin, reserpin
- Thuèc chÑn β: propranolol, metoprolol
- Thuèc huû o: prazosin, phenoxybenzamin
3. Thuèc gi·n m¹ch trùc tiÕp
- Gi·n ®éng m¹ch hydralazin, minoxidil, diazoxid
- Gi·n ®éng m¹ch vµ tÜnh m¹ch: nitroprussid
4. Thuèc chÑn kªnh calci
Nifedipin, felodipin, nicardipin, amlodipin.
5. Thuèc øc chÕ enzym chuyÓn angiotensin
D­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa
Captopril, enalapril, ramipril.
6. Thuèc ®èi kh¸ng t¹i receptor angiotesin II
Losartan, Irbesartan
2. Thuèc chÑn kªnh calci
2.1. Kh¸i niÖm vÒ kªnh calci
Nång ®é Ca ngoµi tÕ bµo 10.000 lÇn h¬n trong tÕ bµo (10
-3
M so víi 10
-7
M) v× khi nghØ
mµng tÕ bµo hÇu nh­ kh«ng thÊm víi Ca, ®ång thêi cã b¬m Ca cïng víi sù trao ®æi Na
+
-
Ca
++
®Èy Ca
++
ra khái tÕ bµo.
Ca vµo tÕ bµo b»ng 3 ®­êng (kªnh):
2.1.1. Kªnh ho¹t ®éng theo ®iÖn ¸p (voltage operated chanel -VOC hoÆc cßn gäi lµ POC:
potential operated channel): ho¹t ®éng theo c¬ chÕ “tÊt c¶ hoÆc kh«ng cã g×” (hoÆc
hoµn toµn më hoÆc hoµn toµn khÐp kÝn) g©y ra do sù khö cùc mµng (tõ -90mV lªn -
40mV). Thuéc hä kªnh lo¹i nµy cßn cã c¶ kªnh Na
+
, K
+
. Tuú vµo sù dÉn (conductance) vµ
sù c¶m thô (sensitive) víi ®iÖn thÕ, kªnh VOC cßn ®­îc chia thµnh 4 lo¹i kªnh:
- Kªnh L (long acting): cã nhiÒu trong c¬ tim vµ c¬ tr¬n thµnh m¹ch
- Kªnh T (transient): cã trong c¸c tuyÕn tiÕt
- Kªnh N (neuron): cã trong c¸c n¬ron
- Kªnh P (purkinje): cã trong purkinje tiÓu n·o vµ n¬ron.
Kªnh T, N vµ P Ýt c¶m thu víi thuèc chÑn kªnh Ca.
2.1.2. Kªnh ho¹t ®éng theo receptor (receptor operated channel -ROC): ®¸p øng víi c¸c
chÊt chñ vËn.
2.1.3. Kªnh dß :
Tr¸i víi 2 kªnh trªn, kªnh nµy lu«n ®­îc më cho qua luång Ca nhá, nh­ng liªn tôc.
Ca tÕ bµo hoÆc vµo l­íi bµo t­¬ng vµ tõ l­íi bµo t­¬ng ra, lµm cho nång ®é Ca trong bµo
t­¬ng tõ 10
-7
M (nång ®é gi·n c¬) t¨ng lªn 10
-5
M (nång ®é co c¬), sÏ kÕt hîp ®­îc víi
calci protein (troponin/calmodulin-CaM) vµ g©y ra nhiÒu t¸c dông sinh lý.
2.2. Vai trß sinh lý cña Ca trªn tim m¹ch
D­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa
10
-3
M Ca
++
VOC
S.R
DÉn truyÒn nhÜ thÊt Ca
++
10
-7
M ÷10
-5
M
Troponin Calmodulin
TÝnh tù ®éng tim nhËp bµo/ xuÊt bµo
Prot. Co bãp Proteinkinase
enzyme gi¶i phãng TGHH
Co bãp tim Ch.hãa co c¬ tr¬n thµnh m¹ch
VOC: kªnh ho¹t ®éng theo ®iÖn ¸p
SR: l­íi bµo t­¬ng
H×nh 24.1: Vai trß cña Ca
++
sau khi qua kªnh
Trªn c¬ tim, Ca
++
g¾n vµo troponin, lµm mÊt t¸c dông øc chÕ cña troponin trªn chøc n¨ng
co bãp, do ®ã c¸c sîi actin cã thÓ t­¬ng t¸c víi myosin, g©y co c¬ tim. Trªn c¬ tr¬n thµnh
m¹ch, khi calci néi bµo t¨ng sÏ t¹o phøc víi calmodulin, phøc hîp nµy sÏ ho¹t hãa c¸c
protein-kinase (phosphoryl hãa myosin kinase chuçi nhÑ), thóc ®Èy sù t­¬ng t¸c gi÷a
actin vµ myosin, g©y co c¬ tr¬n thµnh m¹ch (H×nh 24.1)
Sau khi t¸c ®éng, nång ®é Ca
2+
néi bµo sÏ gi¶m do Ca
2+
®­îc b¬m l¹i vµo tói l­íi néi bµo
hoÆc ®Èy ra khái tÕ bµo do b¬m vµ do trao ®æi víi Na
+
.
Sù trao ®æi Na
+
/Ca
2+
cã thÓ thùc hiÖn c¶ hai chiÒu: Na
+
vµo Ca
2+
ra, hoÆc Na
+
ra Ca
2+
vµo.
Trong ®iÒu kiÖn sinh lý b×nh th­êng Na
+
vµo vµ Ca
2+
ra, nghÜa lµ sù trao ®æi nµy cã vai
trß chÝnh trong viÖc gi÷ nång ®é Ca
2+
thÊp trong tÕ bµo. Khi cã ø trÖ Na
+
trong tÕ bµo (thÝ
dô digitalis phong táa b¬m Na
+
) th× ho¹t ®éng theo chiÒu ng­îc l¹i: Ca
2+
vµo tÕ bµo ®Ó
trao ®æi víi Na
+
®i ra, g©y t¸c dông t¨ng co bãp tim.
Kh¸c víi kªnh Na
+
, kªnh calci chÞu ¶nh h­ëng rÊt m¹nh cña c¸c yÕu tè ngo¹i lai (trung
gian hãa häc, hormon) vµ c¸c yÕu tè néi t¹i (pH, ATP). Nãi chung, c¸c kªnh Ca chØ ho¹t
®éng khi tr­íc ®ã cã phosphoryl hãa. Sù phosphoryl hãa phô thuéc vµo ho¹t tÝnh cña
adenylcyclase.
2.2. C¸c thuèc chÑn kªnh calci
Fleckenstein (1964) lÇn ®Çu tiªn ®­a ra kh¸i niÖm chÑn kªnh calci khi m« t¶ t¸c dông cña
verapamil trªn tÕ bµo c¬ tim, lµ thuèc ®­îc tæng hîp pháng theo c«ng thøc cÊu t¹o cña
papaverin. C¸c thuèc thuéc nhãm nµy g¾n ®Æc hiÖu trªn kªnh vµ phong táa kªnh, tuy cÊu
tróc hãa häc rÊt kh¸c nhau.
2.2.1. Ph©n lo¹i
D­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa
Theo cÊu tróc hãa häc vµ ®Æc ®iÓm ®iÒu trÞ, cã 3 nhãm th«ng th­êng.
Sau ®ã l¹i chia thµnh thÕ hÖ: thÕ hÖ 1 lµ thuèc chÑn kªnh Ca ë mµng tÕ bµo vµ mµng tói
l­íi néi bµo; thÕ hÖ 2 t¸c dông nh­ thÕ hÖ 1 nh­ng chän läc trªn tÕ bµo c¬ tr¬n thµnh
m¹ch hoÆc tim h¬n. T¸c dông kÐo dµi.
B¶ng 24.2: C¸c thuèc chÑn kªnh calci
Nhãm hãa häc T¸c dông ®Æc hiÖu ThÕ hÖ 1 ThÕ hÖ 2
Dihydropyridin §éng m¹ch > tim Nifedipin
Felodipin
Nicardipin
Nimodipin
Amlodipin
Benzothiazepin §éng m¹ch = tim Diltiazem Clentiazem
Phenyl alkyl amin Tim > §éng m¹ch Verapamil Gallopamid
Anipamil
Thuèc cã t¸c dông trªn ®éng m¹ch m¹nh h¬n trªn tim do lµm gi·n m¹ch nhanh vµ m¹nh,
dÔ g©y h¹ huyÕt ¸p nhanh, dÉn ®Õn ph¶n x¹ lµm t¨n g nhÞp tim, kh«ng lîi, nhÊt lµ trªn c¬
tim ®· bÞ thiÕu m¸u. Verapamil do cã t¸c dông øc chÕ trªn tim m¹ch h¬n trªn ®éng m¹ch
nªn th­êng ®­îc chØ ®Þnh trong lo¹n nhÞp tim (xin xem thªm bµi “Thuèc ch÷a lo¹n nhÞp
tim”).
2.2.2. D­îc ®éng häc
C¸c thuèc chÑn kªnh calci t¸c dông theo ®­êng uèng vµ chÞu sù chuyÓn hãa qua gan lÇn
thø 1, v× vËy ng­êi ta ®· nghiªn cøu thay ®æi c¸c nhãm chøc trong c«ng thøc cÊu t¹o, lµm
cho thuèc chËm bÞ chuyÓn hãa, chËm bÞ th¶i trõ hoÆc æn ®Þnh h¬n, cã tÝnh chän läc h¬n.
Do ®ã ®· t¹o ra c¸c thuèc thÕ hÖ 2, 3.
B¶ng 24.3: D­îc ®éng häc mét sè thuèc chÑn kªnh calci
Thuèc HÊp thu
(uèng)
Khëi ph¸t t¸c
dông
t/2
(giê)
Ph©n phèi
Nifedipin 45- 70% - tm: < 1 phót
- NgËm, uèng
5- 20 phót
4 - G¾n protein huyÕt t­¬ng90%
- BÞ chuyÓn hãa, th¶i qua thËn
Nicardipin 35% uèng: 20 phót 2- 4 - G¾n protein huyÕt t­¬ng 95%
- BÞ chuyÓn hãa, th¶i qua gan
Felodipin 15- 20% uèng: 2- 5 h 11- 16 - G¾n protein huyÕt t­¬ng >
99%
- BÞ chuyÓn hãa nhanh ë gan
D­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa
Nimodipin 13% ch­a cã tµi liÖu 1- 2 - BÞ chuyÓn hãa nhiÒu
- Lµm gi·n m¹ch n·o m¹nh
Nisoldipin < 10% - 2- 6 - BÞ chuyÓn hãa nhiÒu
- Lµm gi·n m¹ch vµnh m¹nh
Amlodipin 65- 90% - 30- 50 - G¾n protein huyÕt t­¬ng
>90%
- BÞ chuyÓn hãa nhiÒu
Bepridil 60% Uèng: 1 h 24- 40 - G¾n protein huyÕt t­¬ng >
99%
- BÞ chuyÓn hãa nhiÒu
Diltiazem 40- 65% - Tiªm tÜnh
m¹ch < 3 phót
- Uèng:>30 phót
3- 4 - G¾n protein huyÕt t­¬ng
70-80%
- BÞ chuyÓn hãa, th¶i qua ph©n
Verapamil 20- 35% - Tiªm tÜnh
m¹ch: < 1,5phót
- Uèng: 30 phót
6 - G¾n protein huyÕt t­¬ng 90%
- Th¶i qua thËn 70%
- Th¶i qua ruét 15%
2.2.3. C¬ chÕ t¸c dông
C¸c thuèc chÑn kªnh Ca g¾n chñ yÕu vµo kªnh L, lµ kªnh cã nhiÒu ë tÕ bµo c¬ tim vµ c¬
tr¬n thµnh m¹ch. Nifedipin vµ c¸c thuèc nhãm dihydropyridin (DHP) g¾n vµo mét vÞ trÝ ë
mÆt trong kªnh, trong khi verapamil vµ diltiazem g¾n vµo trÞ trÝ kh¸c. Kªnh L cã nhiÒu
d­íi ®¬n vÞ o
2
, þ, ¸ vµ o. DHP g¾n chñ yÕu vµo o. Ngoµi ra, DHP cã thÓ cßn øc chÕ
nucleotid phosphodiesterase vßng nªn lµm t¨ng nucleotid vßng, g©y gi·n c¬ tr¬n: thuèc
còng phong táa kªnh ho¹t ®éng theo receptor, nh­ng ë møc ®é kÐm h¬n.
Kªnh T vµ N rÊt kÐm nh¹y c¶m víi thuèc nªn n¬ron vµ c¸c tuyÕn tiÕt Ýt chÞu ¶nh h­ëng
cña c¸c thuèc nµy.
2.2.4. C¸c t¸c dông trªn c¬ quan
2.2.4.1. Trªn c¬ tr¬n
Lµm gi·n c¸c lo¹i c¬ tr¬n: khÝ - phÕ qu¶n, tiªu hãa, t ö cung, nh­ng ®Æc biÖt lµ thµnh m¹ch
(mao ®éng m¹ch nh¹y c¶m h¬n mao tÜnh m¹ch).
2.2.4.2. Trªn c¬ tim
Ho¹t ®éng cña tim phô thuéc nhiÒu vµo dßng Ca (xem ®iÖn sinh lý cña tim). Thuèc chÑn
kªnh Ca lµm gi¶m t¹o xung t¸c, gi¶m dÉn truyÒn vµ gi¶m co bãp c¬ tim, v× thÕ lµm gi¶m
nhu cÇu oxy trªn bÖnh nh©n cã co th¾t m¹ch vµnh. Møc ®é t¸c dông gi÷a c¸c thuèc cã
kh¸c nhau.
2.2.4.3. M¹ch n·o
Nimodipin cã ¸i lùc cao víi m¹ch n·o, v× vËy ®­îc dïng cho bÖnh nh©n cã tai biÕn m¹ch
n·o (ch¶y m¸u d­íi m¹ng nhÖn g©y co m¹ch do chÌn Ðp; ®ét quþ cã viªm t¾c m¹ch).
D­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa
Nh­ng cßn ch­a râ kÕt qu¶ ®iÒu trÞ lµ do gi·n m¹ch n·o hay lµ do lµm gi¶m nhu cÇu oxy
cña n¬ron.
2.2.5. T¸c dông kh«ng mong muèn vµ ®éc tÝnh
- T¸c dông nhÑ, kh«ng cÇn ngõng ®iÒu trÞ: c¬n nãng bõng, nhøc ®Çu, chãng mÆ t (do ph¶n
x¹ gi·n m¹ch, t¨ng nhÞp tim nªn dïng cïng víi thuèc chÑn þ giao c¶m), buån n«n, t¸o.
- T¸c dông nÆng h¬n, liªn quan ®Õn t¸c dông ®iÒu trÞ do øc chÕ qu¸ m¹nh kªnh Ca: tim
®Ëp chËm, nghÏn nhÜ thÊt, suy tim xung huyÕt, ngõng tim. HiÕm gÆp.
2.2.6. ¸p dông l©m sµng trong ®iÒu trÞ THA
- Do lµm gi¶m lùc co bãp c¬ tim, gi¶m nhu cÇu oxy cña c¬ tim, gi¶m tr­¬ng lùc vµ søc
c¶n m¹ch ngo¹i biªn nªn c¸c thuèc nµy ®­îc dïng ®Ó ®iÒu trÞ THA. Cho tíi nay, c¸c
thuèc chÑn kªnh calci ®­îc coi lµ thuèc ®iÒu trÞ THA an toµn vµ cã hiÖu qu¶. Verpamil,
nifedipin, nicardipin vµ diltiazem ®Òu cã hiÖu qu¶ h¹ ¸p nh­ nhau. Tuy nhiªn, do cã sù
kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ huyÕt ®éng häc nªn viÖc chän lùa ®iÒu trÞ cã kh¸c nhau:
Nifedipin cã t¸c dông chän läc nhÊt trªn m¹ch vµ t¸c dông øc chÕ tim l¹i yÕu nhÊt. Ph¶n
x¹ giao c¶m h¬i lµm t¨ng nhÞp tim vµ lµm t¨ng hiÖu suÊt tim.
Verapamin cã t¸c dông trªn tim m¹nh nhÊt, lµm gi¶m nhÞp tim vµ gi¶m hiÖu suÊt tim.
Diltiazem cã t¸c dông trung gian
- Ng¨n c¶n co th¾t m¹ch vµnh khu tró, c¬ chÕ chÝ nh cña c¬n ®au th¾t ngùc
- Verapamil, diltiazem lµm gi¶m dÉn truyÒn nhÜ thÊt, ®­îc chØ ®Þnh trong nhÞp tim nhanh
trªn thÊt do t¸i nhËp (xin xem bµi “Thuèc chèng lo¹n nhÞp tim”).
2.2.7. ChÕ phÈm
- Amlodipin: viªn nÐn 2,5- 5- 10 mg
- Diltiazem: viªn nÐn 30- 60- 90- 120 mg
Viªn nang gi¶i phãng chËm: 60- 90- 120- 180 mg
Thuèc tiªm 5 mg/ mL
- Felodipin (Plendil): viªn gi¶i phãng chËm 2,5 - 5- 10 mg
- Nifedipin (Adalat): viªn nang 10- 20 mg
Viªn gi¶i phãng chËm 30- 60- 90 mg
- Nimodipin (Nimotop): viªn nang 30 mg
- Verapamil: viªn nÐn 40- 80- 120 mg
Viªn gi¶i phãng chËm 120- 180- 200 mg
Thuèc tiªm 5 mg/ 2mL
3. Thuèc øc chÕ enzym chuyÓn angiotensin (ECA)
D­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa
Enzym chuyÓn angiotensin (ECA) hay bradykinase II lµ mét peptidase cã t¸c dông:
- ChuyÓn angiotensin I (decapeptid kh«ng cã ho¹t tÝnh) thµnh angiotensin II (octapepetid
cã ho¹t tÝnh) lµ chÊt cã t¸c dông co m¹ch vµ chèng th¶i trõ Na
+
qua thËn.
- Lµm mÊt ho¹t tÝnh cña bradykinin, lµ chÊt g©y gi·n m¹ch vµ t¨ng th¶i Na
+
qua thËn.
Sau khi ®­îc h×nh thµnh, angiotensin II sÏ t¸c ® éng trªn c¸c receptor riªng, hiÖn ®­îc biÕt
lµ AT
1
, AT
2
, AT
3
, AT
4
, trong ®ã chØ cã AT
1
lµ ®­îc biÕt râ nhÊt (s¬ ®å).
H×nh 24.2: T¸c dông cña ECA vµ thuèc øc chÕ ECA
C¸c receptor AT
1
cã nhiÒu ë m¹ch m¸u, n·o, tim, thËn, tuyÕn th­îng thËn. Vai trß sinh lý :
co m¹ch, t¨ng gi÷ Na
+
, øc chÕ tiÕt renin, t¨ng gi¶i phãng aldosteron, kÝch thÝch giao c¶m,
t¨ng co bãp c¬ tim vµ ph× ®¹i thÊt tr¸i.
C¸c receptor AT
2
cã nhiÒu ë tuyÕn th­îng thËn, tim, n·o, c¬ tö cung, m« bµo thai. Vai trß
sinh lý: øc chÕ sù t¨ng tr­ëng t Õ bµo, biÖt hãa tÕ bµo, söa ch÷a m«, kÝch ho¹t
prostaglandin, bradykinin vµ NO ë thËn.
3.1. C¬ chÕ vµ ®Æc ®iÓm t¸c dông
C¸c thuèc do øc chÕ ECA nªn lµm angiotensin I kh«ng chuyÓn thµnh angiotensin II cã
ho¹t tÝnh vµ ng¨n c¶n gi¸ng hãa bradykin, kÕt qu¶ lµ lµm gi·n m¹ch, t¨ng th¶i Na
+
vµ h¹
huyÕt ¸p.
Trong ®iÒu trÞ t¨ng huyÕt ¸p, c¸c thuèc nµy cã c¸c ®Æc ®iÓm sau:
- Lµm gi¶m søc c¶n ngo¹i biªn nh­ng kh«ng lµm t¨ng nhÞp tim do øc chÕ tr­¬ng lùc giao
c¶m vµ t¨ng tr­¬ng lùc phã giao c¶m.
- Kh«ng g©y tôt huyÕt ¸p thÕ ®øng, dïng ®­îc cho mäi løa tuæi.
- T¸c dông h¹ huyÕt ¸p tõ tõ, ªm dÞu, kÐo dµi.
- Lµm gi¶m c¶ huyÕt ¸p t©m thu vµ t©m tr­¬ng.
- Lµm gi¶m thiÕu m¸u c¬ tim do t¨ng cung cÊp m¸u cho m¹ch vµnh.
- Lµm chËm dÇy thÊt tr¸i, gi¶m hËu qu¶ cña t¨ng huyÕt ¸p.
D­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa
- Trªn thÇn kinh trung ­¬ng: kh«ng g©y trÇm c¶m, kh«ng g©y rèi lo¹n giÊc ngñ vµ kh«ng
g©y suy gi¶m t×nh dôc.
3.2. ChØ ®Þnh
- Thuèc cã t¸c dông ®iÒu trÞ tèt cho mäi lo¹i t¨ng huyÕt ¸p:
. Trªn ng­êi cã tuæi, h¹ huyÕt ¸p kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn tuÇn hoµn n·o vµ kh «ng ¶nh
h­ëng ®Õn ph¶n x¹ ¸p lùc.
. Trªn ng­êi cã ®¸i th¸o ®­êng: kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn chuyÓn hãa glucid, lipid. MÆt kh¸c,
insulin lµm K
+
vµo tÕ bµo, g©y h¹ K
+
m¸u; thuèc øc chÕ ECA lµm gi¶m aldosteron nªn gi÷
l¹i K
+
.
. Trªn ng­êi cã bÖnh thËn, do angiotens in II gi¶m, lµm l­u l­îng m¸u qua thËn t¨ng nªn
lµm gi¶m bµi tiÕt
- Suy tim sung huyÕt sau nhåi m¸u c¬ tim.
3.3. T¸c dông kh«ng mong muèn
- H¹ huyÕt ¸p m¹nh cã thÓ x¶y ra khi dïng liÒu ®Çu trªn nh÷ng bÖnh nh©n cã thÓ tÝch m¸u
thÊp do ®ang sö dông thuèc lîi niÖu, chÕ ®é ¨n gi¶m muèi hoÆc mÊt n­íc qua tiªu hãa.
- Suy thËn cÊp nhÊt lµ trªn bÖnh nh©n cã hÑp m¹ch thËn.
- T¨ng Kali m¸u khi cã suy thËn hoÆc ®¸i th¸o ®­êng.
- Ho khan vµ phï m¹ch lµ do bradykinin kh«ng bÞ gi¸ng hãa, prostaglandin tÝch luü ë
phæi g©y ho (nhiÒu khi lµm bÖnh nh©n ph¶i bá thuèc).
- Kh«ng dïng cho phô n÷ cã thai ë 3 - 6 th¸ng cuèi v× thuèc cã thÓ g©y h¹ huyÕt ¸p, v«
niÖu, suy thËn cho thai, hoÆc g©y qu¸i thai, thai chÕt.
3.4. Ph©n lo¹i vµ d­îc ®éng häc
3.4.1. Thuèc øc chÕ ECA
D­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa
Thuèc
C¸c th«ng sè
Captopril Enalapril Perindopril Benezepril Lisinopril
Sinh kh¶ dông % 70 40 70 17 25
G¾n protein huyÕt
t­¬ng %
30 50 9- 18 95 3- 10
t/2 (h) 2 11 9 11 12
Khëi ph¸t t¸c dông
(h)
0,25 2- 4 1- 2 0,5 1- 2
Thêi gian t¸c dông
(h)
4- 8 24 24 24 24
LiÒu uèng 24h (mg) 75- 300 5- 20 2- 8 5- 20 5- 20
Enalapril, perindopril, benezepril ®Òu lµ “tiÒn thuèc”, vµo c¬ thÓ ph¶i ®­îc gan chuyÓn
hãa míi cã t¸c dông.
3.4.2. Thuèc øc chÕ t¹i receptor cña angiotensin II
Do viÖc chuyÓn angiotensin I thµnh II cßn cã sù tham gia cña c¸c enzym kh¸c (nh­
chymase) kh«ng chÞu t¸c ®éng cña thuèc øc chÕ ECA nªn sù t¹o thµnh angiotensin II vÉn
cßn. MÆt kh¸c, do thuèc øc chÕ ECA ng¨n c¶n sù gi¸ng hãa cña bradykinin nªn
bradykinin ë phæi t¨ng, kÝch øng g©y c¬n ho khan rÊt khã trÞ. V× vËy ®· kÝch thÝch viÖc
nghiªn cøu c¸c thuèc øc chÕ angiotensin II ngay t¹i receptor cña nã: thuèc øc chÕ AT
1
.
C¸c thuèc nµy cßn ®ang ®­îc nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ trªn c¸c thö nghiÖm l©m sµng. VÒ
nguyªn t¾c, do cã t¸c dông chän läc trªn AT
1
nªn tr¸nh ®­îc t¸c dông phô cña bradykinin
(ho, phï m¹ch).
B¶ng 24.4: Mét sè ®Æc ®iÓm d­îc ®éng häc cña c¸c thuèc øc chÕ AT
1
Thuèc
C¸c thèng sè
Losartan Valsartan Irbesartan Telmisartan
¸i lùc g¾n vµo AT
1
+ +++ ++++ +++
Sinh kh¶ dông 33 25 70 43
t/2 (h) 2 (6- 9)* 9 11- 15 24
Th¶i trõ ThËn vµ gan Gan 70%; thËn
30%
Gan 80%, thËn
20%
Gan
LiÒu uèng (mg/ 24 h) 50- 100 80- 320 150- 300 40- 80
* t/2 cña loscartan lµ 2 giê, nh­ng cña chÊt chuyÓn hãa cßn ho¹t tÝnh lµ 6-9 giê.
4. C¸c thuèc h¹ huyÕt ¸p kh¸c
D­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa
4.1. Clonidin (2,6 diclorophenyl - amino - 2 imidazolin - catapres)
Lµ thuèc kÝch thÝch receptor o
2
cña hÖ giao c¶m trung ­¬ng nªn lµm gi¶m tr­¬ng lùc giao
c¶m ngo¹i biªn.
4.1.1. T¸c dông
- Lµm h¹ huyÕt ¸p do:
. Lµm gi¶m c«ng n¨ng tim, gi¶m nhÞp tim
. Lµm gi¶m søc c¶n ngo¹i biªn, nhÊt lµ khi tr­¬ng lùc giao c¶m t¨ng.
. Lµm gi¶m søc c¶n m¹ch thËn, duy tr× dßng m¸u tíi thËn.
. Nh­ methyl dopa, clonidin rÊt Ýt khi g©y tôt huyÕt ¸p thÓ ®øng.
- C¸c t¸c dông kh«ng liªn quan ®Õn h¹ huyÕt ¸p:
. An thÇn (do huû giao c¶m trung ­¬ng?) kho¶ng 50% tr­êng hîp.
. Kh« miÖng do c¬ chÕ trung ­¬ng: kho¶ng 50% tr­êng hîp.
. Gi¶m ®au do gi¶m ho¹t tÝnh n¬ron sõng sau tuû sèng.
Nh÷ng t¸c dông nµy lµ do thuèc g¾n vµo receptor imidazolin cã trong thÇn kinh trung
­¬ng.
4.1.2. D­îc ®éng häc
Thuèc tan nhiÒu trong mì, vµo thÇn kinh trung ­¬ng nhanh. Uèng hÊp thu tèt, sinh kh¶
dông tíi 100%, ®¹t ®­îc pic huyÕt t­¬ng sau 1 -3giê, t/2 kho¶ng 12giê. Th¶i trõ qua thËn
50% d­íi d¹ng nguyªn chÊt.
4.1.3. ChØ ®Þnh
- T¨ng huyÕt ¸p
- TiÒn mª: do cã t¸c dông an thÇn, gi¶m ®au nªn lµm gi¶m ®­îc l­îng thuèc mª vµ t¨ng
æn ®Þnh huyÕt ®éng.
- Cai nghiÖn: ma tuý, r­îu, thuèc l¸.
4.1.4. §éc tÝnh
- Kh« miÖng, an thÇn: lµ t¸c dông trung ­¬ng, liªn quan ®Õn liÒu dïng.
- Ngõng thuèc sau dïng l©u vµ liÒu cao (>1mg/ngµy) cã thÓ gÆp c¬n t¨ng huyÕt ¸p kÞch
ph¸t do t¨ng tr­¬ng lùc giao c¶m: buån n«n, tim nhÞp nhanh, nhøc ®Çu, v· må h«i.
CÇn gi¶m liÒu dÇn vµ dïng thuèc thay thÕ. §iÒu trÞ n«n t¨ng huyÕt ¸p nµy b»ng dïng l¹i
clonidin vµ dïng c¸c thuèc chÑn o, chÑn þ giao c¶m.
4.1.5. ChÕ phÈm vµ liÒu l­îng
Clonidin (Catapres)
Viªn nÐn: 0,1 - 0,2 - 0,3mg
D­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa
Uèng 0,2 -1,2 mg/ngµy, chia lµm 2 lÇn
Cao d¸n: Gi¶i phãng 0,1 - 0,2 - 0,3mg/24giê. Cã t¸c dông 7 ngµy cho 1 lÇn d¸n. Cã thÓ cã
ph¶n øng t¹i chç d¸n.
4.2. Natri nitroprussid
Lµ thuèc gi·n m¹ch m¹nh dïng theo ®­êng tiªm ®Ó ®iÓu trÞ cÊp cøu c¬n t¨ng huyÕt ¸p vµ
suy tim nÆng. Lµm gi·n c¶ ®éng m¹ch vµ tÜnh m¹ch. C¬ chÕ: ho¹t ho¸ guanyl cyclase do
t¸c dông kÝch thÝch trùc tiÕp hoÆc th «ng qua gi¶i phãng NO, dÉn ®Õn lµm t¨ng GMPv, g©y
gi·n c¬ tr¬n.
Nitroprussid lµ mét phøc hîp cña s¾t,
c¸c nhãm cyanid vµ phÇn nitroso. §éc
tÝnh nÆng nhÊt liªn quan ®Õn sù tÝch luü
cyanid; ngoµi ra cßn gÆp nhiÔm acid,
lo¹n nhÞp, tôt huyÕt ¸p.
Hydroxocobalamin (vitamin B
12
) kÕt
hîp víi cyanid ®Ó t¹o cyanocobalamin
kh«ng ®éc, do ®ã ®­îc dïng ®Ó gi¶i
®éc nitroprussid.
CN
CN
|
2Na NC ÷ Fe ÷ CN
|
ON CN
Natrinitroprussid ®­îc chØ ®Þnh trong c¬n t¨ng huyÕt ¸p, suy tim sung huyÕt (do lµm gi¶m
c¶ tiÒn g¸nh vµ hËu g¸nh) vµ lµm gi¶m nhu cÇu oxy cña c¬ tim sau nhåi m¸u c¬ tim.
Trong ngo¹i khoa cßn dïng lµm h¹ huyÕt ¸p cã kiÓm tra khi g©y mª ®Ó lµm gi¶m ch¶y
m¸u do phÉu thuËt.
Nitroprussid (Nipride): lä 50mg. Khi dïng pha trong dextrose 5% - 250 - 1000 ml, truyÒn
tÜnh m¹ch 0,5 ug/kg/phót, cã thÓ t¨ng tíi 10 ug/kg/phót. Chai thuèc ph¶i bäc trong giÊy
mµu, tr¸nh ¸nh s¸ng. KiÓm tra huyÕt ¸p th­êng xuyªn.
5. ChiÕn thuËt ®iÒu trÞ t¨ng huyÕt ¸p v« c¨n
V× THA v« c¨n mang tÝnh chÊt rÊt ®a d¹ng nªn viÖc ®iÒu trÞ còng cÇn “c¸ thÓ hãa” ®Ó võa
cã hiÖu qu¶, võa cã thÓ dung n¹p ®­îc.
5.1. Ai cÇn ®­îc ®iÒu trÞ
- Mäi ng­êi khi cã HA 140- 90 mmHg
- Khi cã tæn th­¬ng c¬ quan ®Ých hoÆc cã ®¸i th¸o ®­êng, mÆc dÇu HA cßn ë giíi h¹n
trªn (130-139/85-89 mmHg).
Môc tiªu ®iÒu trÞ lµ ®­a HA vÒ chuÈn < 140/99mmHg, nh­ng kh«ng ®¬n gi¶n, ë Mü chØ
27% bÖnh nh©n THA ®¹t ®­îc chØ t iªu nµy.
D­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa
5.2. C¸ch ®iÒu trÞ
5.2.1. Ph­¬ng ph¸p kh«ng dïng thuèc
- ¡n gi¶m muèi, gi¶m r­îu, gi¶m c©n (bÐo)...
- ThÓ dôc ®Òu, nhÑ nhµng
5.2.2. Thuèc
CÇn c¸ thÓ hãa, vi thÕ cÇn ®iÒu trÞ thö
- Lóc ®Çu dïng lîi niÖu, chÑn þ, chÑn kªnh calci vµ thËm chÝ c¶ c¸c t huèc kh¸c (chÑn o
1
øc chÕ ECA).
§iÒu ®ã cßn tuú thuéc vµo bÖnh kÌm theo: thuèc øc chÕ ECA khi cã ®¸i th¸o ®­êng; chÑn
þ khi cã bÖnh m¹ch vµnh; chÑn kªnh Ca (lo¹i dihydropyrindin) khi cã THA t©m thu riªng
biÖt ë ng­êi cao tuæi. Lóc ®Çu nªn chän mét lo¹i thu èc.
- Khi mét thuèc kh«ng cho kÕt qu¶ mong muèn:
Kh«ng nªn t¨ng liÒu v× sÏ cã t¸c dông phô: thuèc lîi niÖu (rèi lo¹n chuyÓn hãa), chÑn þ
(t¸c dông trung ­¬ng, chËm nhÞp tim), chÑn kªnh Ca (phï, ®¸nh trèng ngùc, nhøc ®Çu,
nãng mÆt), chÑn o
1
(h¹ HA thÕ ®øng).
Thay thuèc kh¸c
Phèi hîp thuèc cã c¬ chÕ kh¸c nhau
Mét thuèc h¹ HA cã thÓ g©y ph¶n øng bï trõ, lµm gi¶m t¸c dông cña chÝnh nã. Dïng
thuèc phèi hîp ®Ó ng¨n chÆn ph¶n øng bï trõ. ThÝ dô thuèc lîi niÖu lµm th¶i Na, g©y t¨ng
renin (dïng thªm thuèc øc chÕ ECA); thuèc chÑn kªnh Ca g©y t¨ng nhÞp tim ph¶n x¹
(dïng chÑn þ).
HiÖn cã viªn thuèc phèi hîp s½n. TiÖn dông nh­ng kh«ng hay v× kh«ng “c¸ thÓ hãa”
®­îc.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc ®iÒu trÞ THA ®· trë nªn ®¬n gi¶n h¬n tr­íc rÊt nhiÒu nhê
cã nhiÒu lo¹i thuèc hiÖu qu¶. VÇn ®Ò lµ ph¶i c¸ thÓ hãa trong ®iÒu trÞ ®Ó mçi bÖnh nh©n cã
thÓ t×m ®­îc cho m×nh mét thuæc thÝch hîp võa cã hiÖu qu¶, võa dung n¹p tèt.
5.3. Tiªu chuÈn thuèc h¹ huyÕt ¸p lý t­ëng
- Cã t¸c dông h¹ huyÕt ¸p tèt
. H¹ HA tõ tõ, ªm dÞu, kÐo dµi
. Gi¶m c¶ sè tèi ®a vµ sè tèi thiÓu
. Gi¶m c¶ ë ng­êi trÎ vµ ng­êi cao tuæi
. Lµm mÊt ®Ønh t¨ng huyÕt ¸p trong ngµy
- Kh«ng lµm m¹ch nhanh do ®ã kh«ng lµm t¨ng c«ng c¬ tim vµ t¨ng nhu cÇu oxy.
- Kh«ng lµm m¹ch chËm, tr¸nh ®­îc nghÏn nhÜ - thÊt
D­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa
- Kh«ng lµm gi¶m søc co bãp cña c¬ tim, nhÊt lµ thÊt tr¸i
- Dïng ®­îc cho nhiÒu ®èi t­îng: suy thËn, tiÓu ®­êng, t¨ng lipid m¸u
- Khi ngõng thuèc, kh«ng cã nguy c¬ "ph¶n håi".
c©u hái tù l­îng gi¸
1. Ph©n lo¹i c¸c thuèc ®iÒu trÞ t¨ng huyÕt ¸p theo c¬ chÕ t¸c dông cña th uèc
2. Tr×nh bµy c¬ chÕ t¸c dông vµ ph©n lo¹i c¸c thuèc chÑn kªnh calci.
3. Tr×nh bµy c¸c t¸c dông ®iÒu trÞ vµ t¸c dông kh«ng mong muèn cña thuèc chÑn
kªnh calci.
4. Tr×nh bµy c¬ chÕ t¸c dông cña thuèc øc chÕ enzym chuyÓn angiotensin (ECA).
5. Nªu ®Æc ®iÓm t¸c dông vµ chØ ®Þnh ®iÒu trÞ cña ECA.
6. So s¸nh ­u- nh­îc ®iÓm cña thuèc chÑn kªnh calci vµ ECA trong ®iÒu trÞ t¨ng
huyÕt ¸p.

amlodipin. reserpin Thuoc chen ~: propranolol.Tang huyet ap nguyen phat: khi nguyen nhan chua ro. Thuoc chen kenh ealci Nifedipin. khoi hrong mau. nlnr hoat dong ella he than kinh trung uong va than kinh thirc vat. nao . tim mach. Thuoc Ioi nieu: lam giam th~ tich tuan hoan Nh6m thiazid Thuoc Ioi nieu quai 2. 5. metoprolol Thuoc huy a: prazosin. Phan 100 khong tim duoc nguyen nhan tien phat ella tang huyet ap. vi vay phai dung thuoc tac dong len tat ca cac khan ella co chc dicu hoa huyet ap d~ lam gian mach. clonidin Thuoc Iiet hach: trimethaphan Thuoc phong toa noron: guanethidin.1: Phan loai cac thuoc ha huyet ap theo 1. thang bang muoi va th~ dich v. Dieu tri nguyen nhan. ella hormon chong bai nieu (ADH). diazoxid Gian dong mach va tinh mach: nitroprussid 4. Huyet ap phu thuoc vao hru hrong ella tim va sue can ngoai vi.mroc L Y HOC 2007 . Thuoc ire chc enzym chuyen angiotensin a V! tri hoac co che tac dung .Kich thich san xudt aldosteron lam giic Na va nude .. Hai yeu to' nay lai phu thuoc vao hang Ioat cac yeu to' khac. Tat ca deu Ia thuoc chua trieu clnrng va nhieu thuoc da duoc trinh bay trong cac phan co lien quan (xem bang b). MQt yeu to' quan trong trong tang huyet ap Ia long cac dong mach nho va mao mach thu hep Iai.. Thuoc gian mach true tiep Gian dong mach hydralazin. giam hru hrong tim dan den ha huyet ap (xem hinh). noi tier. hie d6 duoc goi Ia benh tang huyet ap. tinh trang thanh mao mach.D~I HOC Y HA N(n SACH DUNG CHO SINH VIEN HI): BAC st DA KHOA + Tang huyet ap thirong diroc ehia thanh hai Ioai: . ella he renin . Thuoc huy giao cam Tac dung trung irong: methyldopa. huyet ap se tro' Iai binh tlnrong.v.. nicardipin. minoxidil. . phenoxybenzamin 3. Bang 24.angiotensin . ella vo va tuy tlnrong than. ella tinh trang co tim.. Co che benh sinh ella tang huyet ap rat plnrc tap.Tang huyet ap tlnr phat: khi huyet ap tang chi Ia mot trieu clnrng ella nhimg t6n thirong mot co quan nlnr: than.aldosteron. felodipin.

Kenh N (neuron): co trong cac noron . Ca te bao hoac vao hroi bao nrong va tit hroi bao nrong ra. dang thoi co bam Ca cung voi sir trao d6i Na + Ca'" d~y Ca'" ra khoi te bao.3.000 Hill hon trong te bao (10 -3 M so voi 10-7 M) vi khi nghi mang te bao hau nlnr khong tham voi Ca.Kenh T (transient): co trong cac tuyen tiet thanh mach . Khai niem ve kenh calci Nang d¢ Ca ngoai te bao 10.2. Kenh. Kenh do: Trai voi 2 kenh tren. Kenh.1. 2. dap img voi cac 2.Kenh L (long acting): co nhieu trong Co'tim va catron .mroc L Y HOC 2007 . lam cho nang d¢ Ca trong bao nrong tit 10-7 M (nang d¢ gian co') tang len 10 -5M (nang d¢ co co). Irbesartan 2.1. nhung lien tuc. hoat dong theo receptor (receptor operated channel-ROC): chat chit van.2. se ket hop duoc voi calci protein (troponin/calmodulin-CaM) va gay ra nhieu tac dung sinh Iy.1.Kenh P (purkinje): co trong purkinje ti~u nao va noron. Vai tro sinh ly cua Ca tren tim mach . hoat dong theo di¢n tip (voltage operated chanel-VOC hoac con goi Ia POC: potential operated channel): hoat dong thea Co' che "tat ca hoac khong co gi" (hoac hoan toan rna hoac hoan toan khep kin) gay ra do sir khir eire mang (tit -90mV len 40mV). kenh nay Iuon dUQ'C rna cho qua luang Ca nho.D~I HOC Y HA N(n SACH DUNG CHO SINH VIEN HI): BAC st DA KHOA Captopril. 6. 2.1. kenh VOC con duoc chi a thanh -l Ioai kenh: . ramipril. THU6c CH~N KENH CALCI 2. Tuy vao sir dan (conductance) va sir cam thu (sensitive) voi dien the. Thuoc doi khang tai receptor angiotesin II Losartan. Thuoc ho kenh Ioai nay con co ca kenh Na". enalapril. Ca vao te bao bang 3 duong (kenh): 2. K+. N va P it cam thu voi thuoc chen kenh Ca. Kenh T.1.

hoac Na" ra Ca2+ vao.1: Vai tro ella Ca " sau khi qua kenh Tren co tim.M~1O-5M I Troponin Tinh tv dong tim +---it-. Cac thuoc thuoc nhom nay gan d~c hieu tren kenh va phong toa kenh. hoat dong theo dien dp SR: luai bao tuong Hinh 24. Khac voi kenh Na". Ia thuoc duoc tong hop phong thea cong tlnrc cau tao cua papaverin. Khi co U tre Na + trong te bao (thi du digitalis phong toa bam Na +) thi hoat dong thea chieu nguoc Iai: Ca 2+ vao te bao d~ trao d6i voi Na ' di ra.. Co bop tim vOC: kenh.1. do do cac soi actin co th~ nrong tac voi myosin.. Sir phosphoryl hoa phu thuoc vao hoat tinh cua adenylcyclase.2. cac kenh Ca chi hoat dong khi tnroc do co phosphoryl hoa. ATP). kenh calci chiu anh huang rat manh cua cac yeu to' ngoai lai (trung gian hoa hoc. hormon) va cac yeu to' noi tai (pH. khi calci noi bao tang se tao plnrc voi calmodulin. nghia Ia sir trao d6i nay co vai tro chinh trong viec gift nong dQ Ca 2+thap trong te bao. Noi chung. Co bop 7 7 "\to • nhap bao/ xuat bao Proteinkinase enzyme _ .1) Sau khi tac dong. toy cau tnic hoa hoc rat khac nhau. Ca'" gao vao troponin. Su trao d6i Na+/Ca2+ co th~ thirc hien ca hai chien: Na + vao Ca2+ ra. tlnic d~y sir nrong tac giira actin va myosin... 2. nong dQ Ca 2+noi bao se giam do Ca 2+diroc bam Iai vao tui lucri noi bao hoac d~y ra khoi te bao do bam va do trao d6i voi Na ". Phdn loai . gay co co tron thanh mach (Hinh 24.D~I HOC Y HA N(n SACH DUNG CHO SINH VIEN HI): BAC st DA KHOA VOC S.mroc L Y HOC 2007 .. gay tac dung tang co bop tim.. 2.giai phong TGHH Ch. lam mat tac dung ire chc cua troponin tren clnrc nang co bop.hoa co co tron thanh mach Calroduli_n_--f. plnrc hop nay se hoat hoa cac protein-kinase (phosphoryl hoa myosin kinase chuoi nhe). T~ong dieu kien sinh ly binh thuong Na + vao va Ca2+ ra. gay co co tim. Cac thuoc chen ke nh calci Fleckenstein (1964) Ian dau tien dua ra khai niem chen kenh calci khi rna ta tac dung cua verapamil tren te bao co tim. Tren co tran thann mach.2.R Dan truyen nhi that I Ca++1O. Prot.

Verapamil do co tac dung ire chc tren tim mach hon tren dong mach nen thirong duoc chi dinh trong loan nhip tim (xin xem them bai "Thuoc chua loan nhip tim").Gill protein huyet tU'ong90% . Do do da tao ra cac thuoc the he 2.16 .Gan protein huyet wong > 99% .4 11.2. nhat Ia tren co tim da bi thieu mau.2.20 phiit uong: 20 phiit uong: 2.5 h tl2 (gio) Phan phoi 4 . co tinh chon 19Chon. Bang 24.Ng~m.B! chuyen h6a.2: Cac thuoc chen kenh calci Nh6m h6a hoc Tac dung dij. 2. vi vay nguoi ta da nghien ciru thay d6i cac nhom clnrc trong cong tlnrc cau tao. cham bi thai trir hoac 6n dinh hon. Duoc dong hoc Cac thuoc chen kenh calci tac dung thea duong uong va chiu sir chuyen hoa qua gan Ian tlnr 1. thai qua gan . dan den phan xa lam tan g nhip tim.Gill protein huyet wong 95% .B! chuyen h6a.B! chuyen h6a nhanh & gan 2. the he 2 tac dung nlnr the he I nhung chon 19Ctren te bao co tron thanh mach hoac tim hon. khong Ioi. uong 5. thai qua than . Bang 24.3: Dtroc dong hoc mot so thuoc chen kenh calci Thuoc Nifedipin Hdpthu (uong) 45-70% Nicardipin Felodipin 35% 15. 3.20% KhOi phat tac dlJ-ng . lam cho thuoc cham bi chuyen hoa.tm: < 1 plnit . d~ gay ha huyet ap nhanh.mroc L Y HOC 2007 Theo cau tnic hoa h9C va dac diem dieu tri.D~I HOC Y HA N(n SACH DUNG CHO SINH VIEN HI): BAC st DA KHOA Sau do Iai chi a thanh the he: the he I Ia thuoc chen kenh Ca mang te bao va mang tui hroi noi bao. Tac dung keo dai.chieu Theh¢ 1 a Dihydropyridin Dong mach > tim Nifedipin Thlh¢ 2 Felodipin Nicardipin Nimodipin Amlodipin Clentiazem Gallopamid Anipamil Benzothiazepin Pheny I alkyl amin Dong mach = tim Tim> D¢ng mach Diltiazem Verapamil Thuoc co tac dung tren dong mach manh hon tren tim do lam gian mach nhanh va manh. . co 3 nhom thong tlnrong.

2 2. M{fch ndo Nimodipin co ai hrc cao voi mach nao. Nifedipin va cac thuoc nhom dihydropyridin (DHP) gan vao mot vi trf mat trong kenh. tir cung.2.1. vi vay diroc dung cho benh nhan co tai bien mach nao (chay mau diroi mang nhen gay co mach do chen ep. CO'chi' toe dung Cac thuoc chen kenh Ca gan chu yeu vao kenh L. DHP gan chu yeu vao o: Ngoai ra. nlnrng rmrc d¢ kern han. tieu hoa.5phut .Gan protein huyet wong 70-80% .35% Tiem tinh mach < 3 plnit .90% - B! chuyen Lam gian B! chuyen Lam gian hoa nhieu mach nao rnanh hoa nhieu mach vanh manh - Bepridil 60% Uong: 1 h 24-40 Diltiazem 40.D~I HOC Y HA N(n SACH DUNG CHO SINH VIEN HI): BAC st DA KHOA 1.Uong:>30 phiit Tiem tinh mach: < 1. Y va 8.3.B! chuyen hoa nhieu .Thai qua than 70% .2. 2. .B! chuyen hoa nhieu . vi the lam giam nhu cau oxy tren benh nhan co co that mach vanh.4 6 Gan protein huyet wong >90% .65% Verapamil 20. gay gian co tron: thuoc cling phong toa kenh hoat dong thea receptor. ~.6 30-50 < 10% 65.2 .2. giam dan truyen va giam co bop co tim. thai qua phan .4. Hoat dong cua tim phu thuoc nhieu vao dong Ca (xem dien sinh ly cua tim).2. Mire d¢ tac dung giira cac thuoc co khac nhau.2. 2. dot quy' co viem tic mach). Kenh L co nhieu diroi dan vi u2. nlurng d~c biet Ia thanh mach (mao dong mach nhay cam han mao tinh mach).B! chuyen hoa.Uong: 30 phiit 3. a a a Kenh T va N rat kern nhay cam voi thuoc nen noron va cac tuyen tiet it chiu anh huang cua cac thuoc nay.4.3.Thai qua ruot 15% 2. DHP co th~ can ire chc nucleotid phosphodiesterase vong nen lam tang nucleotid vong. Ia kenh co nhieu te bao co tim va co tron thanh mach. 2.Gan protein huyet wong 90% . Cdc tac dung tren co quan 2.phe quan. trong khi verapamil va diltiazem gan vao tri trf khac. Thuoc chen kenh Ca lam giam tao xung tac.4.4.Gan protein huyet wong > 99% . r-e« co tran r-e« co tim Lam gian cac loai co tron: khi.mroc L Y HOC 2007 Nimodipin Nisoldipin Amlodipin 13% chua co tai lieu - .

5 .120 mg Vien nang giai phong cham: 60. buon non. Tuy nhien.20 mg Vien giai phong cham 30. khong can ngirng dieu tri: con nong bimg. chong rna t (do phan xa gian mach. Hiern gap. suy tim xung huyet. dUQ'Cchi dinh trong nhip tim nhanh tren that do tai nhap (xin xem bai "Thuoc chong loan nhip tim").7.2.Tac dung nhe.5. do co sir khac nhau v~ hieu qua huyet dong h9C nen viec chon Iva dieu tri co khac nhau: Nifedipin co tac dung chon 19Cnhat tren mach va tac dung ire chc tim Iai yeu nhat.10 mg Nifedipin (Adalat): vien nang 10.mroc L Y HOC 2007 .5. nlnrc dau. 2.Ngan can co that mach vanh khu till.80. diltiazem lam giam dan truyen nhi that.2. nghen nhi that.90 mg Nimodipin (Nimotop): vien nang 30 mg Verapamil: vien nen 40. lien quan den tac dung dieu tri do ire che qua manh kenh Ca: tim dap cham. 2. Tdc dung khong mong muon va dt)c tinh .2. co che chi nh cua con dau that ngirc .Verapamil.120. . cac thuoc chen kenh calci duoc coi Ia thuoc dieu tri THA an toan va co hieu qua.10 mg vien nen 30. tang nhip tim nen dung cung voi thuoc chen ~ giao cam).90. giam tnrong hrc va strc can mach ngoai bien nen cac thuoc nay duoc dung d~ dieu tri THA.Tac dung nang hon.5.90. Chi' phdm Amlodipin: Diltiazem: vien nen 2.Do lam giam hrc co bop co tim.D~I HOC Y HA N(n SACH DUNG CHO SINH VIEN HI): BAC st DA KHOA Nhung con chua ro ket qua dieu tri Hi do gian mach nao hay Ia do lam giam nhu cau oxy cua noron.180 mg Thuoc tiem 5 mg/ mL Felodipin (Plendil): vien giai phong cham 2. THU6c lIC CHE ENZYM CHUYEN ANGIOTENSIN (ECA) .180. Verapamin co tac dung tren tim manh nhat.60. giam nhu cau oxy cua co tim. nicardipin va diltiazem dcu co hieu qua ha ap nlnr nhau.120 mg Vien giai phong cham 120. Phan xa giao cam hoi lam tang nhip tim va lam tang hieu suat tim. 2. Ap dung tam sang trong die'u tri THA . Verpamil. lam giam nhip tim va giam hieu suat tim. ngirng tim. Cho tai nay. tao.60.5.200 mg Thuoc tiem 5 mg/ 2mL 3. nifedipin. Diltiazem co tac dung trung gian .6.

tim.Lam giam strc can ngoai bien nhung khong lam tang nhip tim do ire chc tnrong hrc giao cam va tang tnrong hrc pho giao cam. than. mo bao thai. sua chira mo. AT4. em diu. keo dai.----3> . j Bradykinin (+) ~_-.1. cathepsin)l l (+) Renin ---3. tang giai phong aldosteron. Trong dicu tri tang huyet ap. kich hoat prostaglandin.D~I HOC Y HA N(n SACH DUNG CHO SINH VIEN HI): BAC st DA KHOA II Hi mot peptidase co tac dung: II (octapepetid + .:::::::.mroc L Y HOC 2007 Enzym chuyen angiotensin (ECA) hay bradykinase . . AT2.ng tong hQp PG gaygian mach '-----------.- (+) 1 ~ Ta. angiotensin II se tac d ong tren cac receptor rieng. biet hoa te bao. Vai tro sinh Iy: UC che sir tang tnrong t e bao.Tac dung ha huyet ap tit tit.AT. a a 3.Lam giam ca huyet ap tam thu va tam tnrong. AT3. . . dung dUQ'C cho moi hra tuoi.ECA (cbymase) j . UCchc tiet renin. ~C I -ECA ~TJ-. nao.___::::::~:::::? t Non.Lam mat hoat tinh cua bradykinin.. . Vai tro sinh Iy : co mach.Lam cham day that trai. nao. . . . tuyen thirong than. cac thuoc nay co cac d~c diem sau: .Lam giam thieu mau co tim do tang cung cap mau cho mach vanh. Ia chat gay gian mach va tang thai Na qua than. hien duoc bier Ia ATl.2: Tac dung ella ECA va thuoc trc che ECA Cac receptor AT 1 co nhieu mach mau. Cac receptor AT 2 co nhieu tuyen thuong than.renin: (tontn. tang gifr Na '.:' An 9 io ten sin I ------- •. Co che va dac di~m hie dung Cac thuoc do ire chc ECA nen lam angiotensin I khong chuyen thanh angiotensin II co hoat tinh va ngan can giang hoa bradykin. An9iornSinOgen Non. bradykinin va NO than. co tir cung.. tang thai N a + va ha huyet dp. kich thich giao cam. Sau khi duoc hinh thanh. /~~ a Angiotensin II Heptapeptid (kh6ng hoat tfnh) AT2 Hinh 24. tim. ket qua Ia lam gidn mach.Khong gay tut huyet a p the dung. trong do chi co AT 1 Ia diroc bier ro nhat (so do). giam hau qua cua tang huyet ap. . tang co bop co tim va phi dai that trai.Chuyen angiotensin I (decapeptid khong co hoat tinh) thanh angiotensin co hoat tinh) Ia chat co tac dung co mach va chong thai trir Na + qua than.

suy than cho thai.6 thang cuoi vi thuoc co th~ gay ha huyet ap.Suy tim sung huyet sau nhoi mau co tim. · Tren ngiroi co dai thao dirong: khong anh huang den chuyen hoa glucid. tich Iuy a . lipid.Thuoc co tac dung dicu tri tot cho moi Ioai tang huyet ap: · Tren nguoi co tuoi. thuoc ire cheECA lam giam aldosteron nen giu Iai K+. chc d¢ an giam muoi hoac mat mroc qua tieu hoa. prostaglandin phoi gay ho (nhieu khi lam benh nhan phai bo thuoc). . thai chet. 3.Suy than cap nhat Ia tren benh nhan co hep mach than. vo nieu. Tac dung khong mong muon . do angiotens in II giam.H~ huyet ap manh co th~ xay ra khi dung lieu dau tren nhimg benh nhan co th~ tich mau thap do dang sir dung thuoc Io i nieu.Tren than kinh trung uong: khong gay tram cam. 3.4. Thutfc ftc chlECA a . lam hru hrong mau qua than tang nen lam giam bai tiet .Tang Kali mau khi co suy than hoac dai thao dirong. insulin lam K+ vao te bao.2. . · Tren ngiroi co benh than. hoac gay quai thai. 3.1.3.mroc L Y HOC 2007 . ha huyet ap khong anh huang den tuan hoan nao va kh ong anh huang den phan xa ap lire.4. . Mat khac. Ph an loai va duoc dong hoc 3.Ho khan va phu mach Ia do bradykinin khong bi giang hoa.Khong dung cho phu nfr co thai 3 . Chi dinh . khong gay roi loan giac ngu va khong gay suy giam tinh due. gay ha K+ mau.D~I HOC Y HA N(n SACH DUNG CHO SINH VIEN HI): BAC st DA KHOA .

a Bang 24. 30% 80. 3.25 4.nhung cua chat chuyin h6a con hoat tinh iii 6-9 gia.20 25 3-10 12 1. do thuoc ire ch€ ECA ngan can sir giang hoa cua bradykinin nen bradykinin phoi tang. Cac thuoc nay con dang duoc nghien ciiu. do co tac dung ch on 19Ctren AT 1 nen tranh dUQ'C dung phu cua bradykinin tac (ho.8 17 95 11 0. phu mach). 20% 150-300 than 43 24 Gan 40.20 Enalapril.4. kich irng gay con ho khan rat kho tri.2. vao co th~ phai diroc gan chuyen hoa moi co tac dung.8 75-300 40 50 11 2. danh gia tren cac thir nghiem lam sang.D~I HOC Y HA N(n st DA KHOA SACH DUNG CHO SINH VIEN HI): BAC Captopril ~ Cac thong so Sinh kha dung % Gan protein tuong % t/2 (h) KhOi phat tac dung (h) Thoi gian tac dung (h) Lieu uong 24h (mg) huyet Enalapril Perindopril Benezepril Lisinopril 70 30 2 0.320 than 70 11-15 Gan 80%.5 24 5.2 24 2.80 * tl2 cua loscartan iii 2 giCl. cAc THU6c H~ HUYETAp KHAc . benezepril dcu Hi "tien thuoc".4 24 5.2 24 5.4: Mc)t so dac di~m duoc dong hoc cua cac thuoc ire che AT Losartan Valsartan Irbesartan Telmisartan 1 ~ Cac tMng so Ai hrc gan vao AT 1 Sinh kha dung t/2 (h) Thai trjr Lieu uong (mg/ 24 h) + +++ ++++ +++ 33 2 (6.9)* Than va gan 50-100 25 9 Gan 70%. Mat khac.mroc L Y HOC 2007 . V~ nguyen tic. Thuoc ftc chetai receptor cua angiotensin II Do viec chuyen angiotensin I thanh II con co sir tham gia cua cac enzym khac (nlnr chymase) khong chiu tac dong cua thuoc ire ch€ ECA nen sir tao thanh angiotensin II van con.20 70 9-18 9 1. 4. perindopril. Vi vay da kich thich viec nghien ciru cac thuoc ire ch€ angiotensin II ngay tai receptor cua no: thuoc ire ch€ AT 1.

1 . 4. va md hoi. an than: Ia tac dung trung uong. lien quan den lieu dung. vao than kinh trung irong nhanh.6 diclorophenyl . . Duoc dong hoc Thuoc tan nhieu trong rna.4.Ngirng thuoc sau dung Ian va lieu cao (> l mg/ngay) co th~ gap con tang huyet ap kich phat do tang tnrong hrc giao cam: buon non.5.1. Clonidin (2. Dieu tri non tang huyet ap nay bang dung Iai clonidin va dung cac thuoc chen a.0. . giam nhip tim · Lam giam strc can ngoai bien.Kho mieng.1.2 imidazolin . clonidin rat it khi gay tut huyet ap th~ dung. 4.D~I HOC Y HA N(n SACH DUNG CHO SINH VIEN HI): BAC st DA KHOA cua he giao cam trung irong nen lam giam tnrong hrc giao · Kho mieng do co che trung irong: khoang 50% tnrong hop. 4. nhat Ia khi tnrong hrc giao cam tang. nrou. 0. chen ~ giao cam. · Lam giam strc can mach than. Thai trir qua than 50% diroi dang nguyen chat.1.Ti~n me: do co tac dung an than. t/2 khoang 12gia. tim nhip nhanh.amino .Cac tac dung khong lien qu an den ha huyet ap: · An than (do huy giao cam trung uong?) khoang 50% tnrong hop.2 . giam dau nen lam giam duoc IUQ'Ilg thuoc me va tang 6n dinh huyet dong.Lam ha huyet ap do: · Lam giam cong nang tim.3mg .0. Dong hap thu tot. Chi dinh. dat duoc pic huyet nrong sau 1 -3gia. duy tri dong mau tai than. · Nlnr methyl dopa. Tac dung .2. Can giam lieu dan va dung thuoc thay the.catapres) La thuoc kich thich receptor cam ngoai bien.2 .Tang huyet ap .1.1. thuoc lao . Nlnrng tac dung nay Ia do thuoc gan vao receptor imidazolin co trong than kinh trung uong. Dt)c tinh . nlnrc dau. .Cai nghien: rna tuy.1. · Giam dau do giam hoat tinh noron sirng sau tuy song. sinh kha dung toi 100%. 4.3.mroc L Y HOC 2007 4. Chi' phdm va lieu luang Clonidin (Catapres) Vien nen: 0.1. 4.

27% benh nhan THA dat dUQ'C t ieu nay. Lam gian ca dong mach va tinh mach.3mg/24gia.1 . chi a lam 2 Hill Cao dan: Gild phong 0. Chai thuoc phai b9C trong giay mau.2. Ki~m tra huyet ap thirong xuyen.mroc L Y HOC 2007 Dong 0. loan nhip. Ai din duoc dieu tri . Khi dung pha trong dextrose 5% . Hydroxocobalamin (vitamin Bd ket hop voi cyanid d~ tao cyanocobalamin khong doc.D~I HOC Y HA N(n SACH DUNG CHO SINH VIEN HI): BAC st DA KHOA Co tac dung 7 ngay cho 1 Ian dan. Natri nitroprussid La thuoc gian mach manh dung thea duong tiem d~ dicu tri cap CUu con tang huyet ap va suy tim nang. CO'che: hoat hoa guanyl cyclase do tac dung kich thich tnrc tiep hoac th ong qua giai phong NO. tut huyet ap.250 . Co th~ co 4. Nitroprussid Ia mot plnrc hop cua sat. CHIEN THU~ T DIEU TR! TANG HUYET Ap va CAN Vi THA vo can mang tinh chat rat da dang nen viec dieu tri cling can "ca th~ hoa" d~ vira co hieu qua.0. Nitroprussid (Nipride): 19 50mg.90 mmHg . ngoai ra con gap nhiem acid. Muc tieu dicu tri Ia dua HA v~ chuan < 140/99mmHg. suy tim sung huyet (do lam giam ca tien ganh va han ganh) va lam giam nhu cau oxy cua co tim sau nhoi mau co tim.M9i nguoi khi co HA 140 . 5.1000 ml.1. gay gian co tron. vira co th~ dung nap diroc.2 mg/ngay. do do diroc dung d~ giai doc nitroprussid.2 -1.Khi co t6n thuong co quan dich hoac co dai thao duong. Doc tinh nang nhat lien quan den sir tich Iuy cyanid. truyen tinh mach 0.5 ug/kg/plnit. phan img tai cho dan. tranh anh sang. mac dau HA con tren (130-139/85-89 mmHg).0. dan den lam tang GMPv. chi nlnrng khong don gian. 5. . a gioi a My han chi . Trong ngoai khoa con dung lam ha huyet ap co kiem tra khi gay me d~ lam giam chay mau do phau thuat. co th~ tang toi 10 ug/kg/plnit. ~:// CN 2Na NC-Fe /1 CN - CN ON Natrinitroprussid duoc chi dinh trong con tang huyet ap.2 . cac nhom cyanid va phan nitroso.

mroc L Y HOC 2007 5. giam ruQU.2.Co tac dung ha huyet ap tot · H~ HA tit tit.Luc dau dung IQ'inieu. chen eLl (ha HA the dirng). PhU01lg phap khong dung thuoc . thuoc chen kenh Ca gay tang nhip tim phan xa (dung chen ~). Tieu chuan thuoc ha huyet ap . Thi du thuoc Ioi nieu lam thai Na.. tranh duoc nghen nhi .Khong lam mach nhanh do do khong lam tang cong co tim va tang nhu cau oxy. Luc dau nen chon mot loai thu oc.Kh6ng lam mach cham. Thay thuoc khac Phoi hop thuoc co co chc khac nhau M9t thuoc ha HA co th~ gay phan img bu trir. cham nhip tim).Khi mot thuoc khong cho ket qua mong muon: Khong nen tang lieu vi se co tac dung phu: thuoc IQ'inieu (roi loan chuyen hoa). keo dai · Giam ca so toi da va so toi thieu · Giam ca ly tmmg a nguai tre va ngiroi cao tudi · Lam mat dinh tang huyet ap trong ngay . Trong nhfrng nam gan day.2. ThuDe Can ca th~ hoa. . lam giam tac dung cua chinh no..2. eLl Dieu do con tuy thuoc vao benh kern thea: thuoc ire chc ECA khi co dai thao duong. nong mat). vira dung nap tot. Tien dung nhirng khong hay vi khong "ca th~ hoa" diroc. giam can (beo) . chen ~. a . V d~ Ia phai ca th~ hoa trong dicu tri d~ moi benh nhan co th~ tim duoc cho minh mot thuoc thich hop vira co hieu qua. gay tang renin (dung them thuoc ire chc ECA). viec dicu tri THA da tro' nen dan gian han tnroc rat nhieu nho co nhieu Ioai thuo c hieu qua.3. . vi the can dieu tri thir . chen ~ khi co benh mach vanh. em diu. each dieu tri 5.1. chen kenh calci va tham chi ca cac t huoc khac (chen ire cheECA).that . an 5.D~I HOC Y HA N(n SACH DUNG CHO SINH VIEN HI): BAC st DA KHOA . Dung thuoc phoi hop d~ ngan chan phan img bu trir.2. chen kenh Ca (Ioai dihydropyrindin) khi co THA tam thu rieng biet ngiroi cao tudi. chen kenh Ca (phii. nlnrc dau. Hien co vien thuoc phoi hop san.Th~ due deu. chen ~ (tac dung trung irong. danh trong nguc.An giam muoi. nhe nhang 5.

Khi ngirng thuoc. . .nhuoc diem cua thuoc chen kenh. 6. ti~u duong. Neu ddc diem tdc dung va chi dinh dieu tri cua ECA. Trinh bay cdc tdc dung dieu tri va tac dung khong mong mudn cua thuoc chen kenh. So sann uu. ealei. Phdn loai cdc thuoc dieu tri tang huyet ap thea co che tdc dung cua th uoc 2. khong eo nguy eo "phan hoi".Dung duoc eho nhieu doi nrong: suy than.mroc L Y HOC 2007 . 4. calci va ECA trong dieu tri tang huyet dp. Trinh bay co che tdc dung cua thuoc ue che enzym chuyen angiotensin 5. nhat Hithat trai . 3. (ECA). tang lipid mau . Trinh bay co che tdc dung va phan loai cdc thuoc chen kenh.D~I HOC Y HA N(n SACH DUNG CHO SINH VIEN HI): BAC st DA KHOA cAu HOI TV LlIQNG GIA 1. ealei.Khong Him giam sue eo bop cua eo tim.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->