CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-tự do-hạnh phúc
***********

BIÊN BẢN GIAO NHẬN
Hôm nay ngày ...... tháng ....... năm........, tại ....................................
...............................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên giao:
Địa chỉ:
Đại diện:
Bên nhận:
Địa chỉ:
Đại diện:
Bên giao bàn giao cho bên nhận các loại tài sản sau:
STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tài sản giao nhận

Bên giao

Số lượng

Bên nhận

Ghi chú

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful