CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-tự do-hạnh phúc
***********

BIÊN BẢN GIAO NHẬN
Hôm nay ngày ...... tháng ....... năm........, tại ....................................
...............................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên giao:
Địa chỉ:
Đại diện:
Bên nhận:
Địa chỉ:
Đại diện:
Bên giao bàn giao cho bên nhận các loại tài sản sau:
STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tài sản giao nhận

Bên giao

Số lượng

Bên nhận

Ghi chú