Bé x©y dùng

MÉu hîp ®ång
Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh
(C«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè ... /BXD-VP ngµy .../.../2007 cña Bé X©y dùng vÒ viÖc c«ng bè mÉu hîp ®ång x©y dùng)

Hµ néi, n¨m 2007
1

Môc lôc PhÇn 1 – C¸c c¨n cø ký kÕt hîp ®ång ..................................................................... 4 PhÇn 2 – C¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång ..................................... 4 ®iÒu 1. Hå s¬ hîp ®ång vµ thø tù −u tiªn .............................................................. 5 ®iÒu 2. C¸c ®Þnh nghÜa vµ diÔn gi¶i.......................................................................... 6 ®iÒu 3. C¸c qui ®Þnh chung ........................................................................................... 8 ®iÒu 4. Khèi l−îng vµ ph¹m vi c«ng viÖc............................................................ 10 ®iÒu 5. Gi¸ hîp ®ång, T¹m øng vµ thanh to¸n ................................................. 12 ®iÒu 6. thay ®æi, ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång.......................................................... 15 ®iÒu 7. tiÕn ®é thi c«ng vµ thêi h¹n hoµn thµnh ......................................... 18 ®iÒu 8. quyÒn vµ nghÜa vô chung cña Nhµ thÇu............................................ 22 ®iÒu 9. QuyÒn vµ nghÜa vô chung cña Chñ ®Çu t− ........................................ 34 ®iÒu 10. NhiÖm vô quyÒn h¹n cña nhµ t− vÊn................................................... 36 (Trong tr−êng hîp Chñ ®Çu t− thuª t− vÊn).................................................... 36 ®iÒu 11. Nhµ thÇu phô ®−îc chØ ®Þnh ..................................................................... 38 ®iÒu 12. T¹m ngõng vµ ChÊm døt Hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t− ....................... 40 ®iÒu 13. c¸c qui ®Þnh vÒ viÖc sö dông lao ®éng.............................................. 42 ®iÒu 14. vËt liÖu, ThiÕt bÞ vµ tay nghÒ cña Nhµ thÇu.................................. 44 ®iÒu 15. ch¹y thö khi hoµn thµnh.......................................................................... 48 ®iÒu 16. NghiÖm thu cña chñ ®Çu t− ...................................................................... 49 ®iÒu 17. Tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c sai sãt ............................................................ 51 ®iÒu 18. ®o l−êng vµ ®¸nh gi¸.................................................................................. 54 ®iÒu 19. T¹m ngõng vµ ChÊm døt Hîp ®ång bëi Nhµ thÇu .......................... 56 ®iÒu 20. Rñi ro vµ Tr¸ch nhiÖm................................................................................. 58 ®iÒu 21. B¶o hiÓm .............................................................................................................. 61 ®iÒu 22. BÊt kh¶ kh¸ng ................................................................................................. 65 ®iÒu 23. KhiÕu n¹i vµ xö lý c¸c tranh chÊp ...................................................... 68 ®iÒu 24. QuyÕt to¸n hîp ®ång .................................................................................. 73 ®iÒu 25. §iÒu kho¶n chung ......................................................................................... 74

2

Céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do – H¹nh phóc (§Þa danh), ngµy……th¸ng……..n¨m.......

Hîp ®ång thi c«ng x©y dùng
Sè: ……/.....(N¨m) /...(ký hiÖu hîp ®ång) VÒ viÖc: Thi c«ng x©y dùng

Cho c«ng tr×nh hoÆc gãi thÇu (tªn c«ng tr×nh vμ hoÆc gãi thÇu) Sè ............. thuéc dù ¸n (tªn dù ¸n) ...........

Gi÷a

( Tªn giao dÞch cña chñ ®Çu t− )

( Tªn giao dÞch cña Nhμ thÇu )

3

PhÇn 1 – C¸c c¨n cø ký kÕt hîp ®ång C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003 cña Quèc héi kho¸ XI, kú häp thø 4; LuËt §Êu thÇu sè 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005,của Quốc hội kho¸; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 111/2006/N§ - CP ngµy 29 th¸ng 09 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ h−íng dÉn thi hµnh luËt ®Êu thÇu vµ lùa chän Nhµ thÇu . C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP ngµy 13 th¸ng 06 n¨m 2007 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ; C¨n cø Th«ng t− sè 06/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 cña Bé X©y dùng h−íng dÉn hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng ; C¨n cø kÕt qu¶ lùa chän Nhµ thÇu t¹i v¨n b¶n sè (QuyÕt ®Þnh sè ...).

PhÇn 2 – C¸c ®iÒu kho¶n vμ ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång
më ®Çu H«m nay, ngµy ..... th¸ng ..... n¨m ....... t¹i (§Þa danh) .............................., chóng t«i gåm c¸c bªn d−íi ®©y: 1. Chñ ®Çu t− (viÕt t¾t lµ C§T), Tªn giao dÞch ................................ §¹i diÖn (hoÆc ng−êi ®−¬c uû quyÒn) lµ: .................. §Þa chØ: ....................... Tµi kho¶n: ................... M· sè thuÕ : .................... §iÖn tho¹i: .......................... Fax : .............................. Chøc vô: ............

E-mail : ................................. lµ mét Bªn 2. Nhµ thÇu: Tªn giao dÞch : §¹i diÖn (hoÆc ng−êi ®−¬c uû quyÒn) lµ: ….. . ... §Þa chØ: Tµi kho¶n: Chøc vô: ……………

………………………………………………………………….. …………………………………………………………………..
4

M· sè thuÕ : ....................................................................................................... §iÖn tho¹i: ………………………… Fax : …………………………..

E-mail : ..................... lµ Bªn cßn l¹i. Chñ ®Çu t− vµ Nhµ thÇu ®−îc gäi riªng lµ Bªn vµ gäi chung lµ C¸c Bªn. C¸c Bªn t¹i ®©y thèng nhÊt tho¶ thuËn nh− sau:

®iÒu 1. Hå s¬ hîp ®ång vμ thø tù −u tiªn 1.1. Hå s¬ hîp ®ång Hå s¬ hîp ®ång lµ bé phËn kh«ng t¸ch rêi cña hîp ®ång, bao gåm c¸c c¨n cø ký kÕt hîp ®ång, c¸c ®iÒu kho¶n, ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång nµy vµ c¸c tµi liÖu sau: 1.1.1. Th«ng b¸o tróng thÇu hoÆc v¨n b¶n chØ ®Þnh thÇu; 1.1.2. §iÒu kiÖn riªng (nÕu cã): Phô lôc sè ... [TiÕn ®é thi c«ng]; Phô lôc sè ... [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n]; Phô lôc sè ... [C¸c lo¹i biÓu mÉu]; 1.1.3. §Ò xuÊt cña Nhµ thÇu vµ tµi liÖu kÌm theo; 1.1.4. C¸c chØ dÉn kü thuËt, c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ, ®iÒu kiÖn tham chiÕu (Phô lôc sè ...[Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−]); 1.1.5. C¸c söa ®æi, bæ sung b»ng v¨n b¶n, biªn b¶n ®µm ph¸n hîp ®ång; 1.1.6. B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång, b¶o l·nh tiÒn t¹m øng vµ c¸c b¶o l·nh kh¸c (nÕu cã); 1.1.7. C¸c tµi liÖu kh¸c (c¸c tµi liÖu – Phô lôc bæ sung trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Hîp ®ång). 1.2. Thø tù −u tiªn cña c¸c tµi liÖu Nguyªn t¾c nh÷ng tµi liÖu cÊu thµnh nªn hîp ®ång lµ quan hÖ thèng nhÊt gi¶i thÝch t−¬ng hç cho nhau, nh−ng nÕu cã ®iÓm nµo kh«ng râ rµng hoÆc kh«ng thèng nhÊt th× c¸c bªn cã tr¸ch nhiÖm trao ®æi vµ thèng nhÊt. Tr−êng hîp, c¸c bªn kh«ng thèng nhÊt ®−îc th× thø tù −u tiªn c¸c tµi liÖu cÊu thµnh hîp ®ång ®Ó xö lý vÊn ®Ò kh«ng thèng nhÊt ®−îc qui ®Þnh nh− sau: 1.2.1. Th«ng b¸o tróng thÇu hoÆc v¨n b¶n chØ ®Þnh thÇu; 1.2.2. §iÒu kiÖn riªng (nÕu cã): Phô lôc sè ... [TiÕn ®é thi c«ng]; Phô lôc sè ... [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n]; Phô lôc sè ... [C¸c lo¹i biÓu mÉu vµ C¸c tµi liÖu kh¸c lµ bé phËn cña Hîp ®ång]; 1.2.3. §Ò xuÊt cña Nhµ thÇu vµ tµi liÖu kÌm theo (Phô lôc sè ... [Hå s¬ dù thÇu hoÆc så s¬ ®Ì xuÊt cña Nhµ thÇu];

5

1.2.4. C¸c chØ dÉn kü thuËt, c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ, ®iÒu kiÖn tham chiÕu (Phô lôc sè ...[Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−]); 1.2.5. C¸c söa ®æi, bæ sung b»ng v¨n b¶n, biªn b¶n ®µm ph¸n hîp ®ång; 1.2.6. B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång, b¶o l·nh tiÒn t¹m øng vµ c¸c b¶o l·nh kh¸c (nÕu cã); 1.2.7. C¸c tµi liÖu kh¸c (c¸c tµi liÖu – Phô lôc bæ sung trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Hîp ®ång). ®iÒu 2. C¸c ®Þnh nghÜa vμ diÔn gi¶i Các tõ vµ côm tõ (®−îc ®Þnh nghÜa vµ diÔn gi¶i) sÏ cã ý nghÜa nh− diÔn gi¶i sau đây vµ được áp dụng cho Hợp đồng này trừ khi ngữ cảnh đòi hỏi diễn đạt rõ một ý nghĩa khác: 2.1. "Chñ ®Çu t−" là ..... (tªn giao dÞch cña chñ ®Çu t−) như đã nói đến trong phần c¸c bªn tham gia hîp ®ång vµ nh÷ng người cã quyÒn kÕ thừa hợp pháp của Chủ đầu tư mµ kh«ng ph¶i lµ bÊt kú ®èi t−îng nµo do ng−êi ®ã uû quyÒn. 2.2. "Nhµ thÇu" là ............ (tên của Nhà thầu trong đơn dự thầu được Chủ đầu tư Chấp thuận) như được nêu ở phần c¸c bªn tham gia hîp ®ång và những người kÕ thừa hợp pháp của Nhµ thÇu mµ kh«ng ph¶i lµ bÊt kú ®èi t−îng nµo do ng−êi ®ã uû quyÒn. 2.3. "§¹i diÖn Chñ ®Çu t−" lµ ... (ng−êi ®−îc Chñ ®Çu t− nªu ra trong Hîp ®ång hoÆc ®−îc chØ ®Þnh theo tõng thêi gian theo §iÒu ... Kho¶n ... [§¹i diÖn cña Chñ ®Çu t−]) vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc thay mÆt cho Chñ ®Çu t−. 2.4. Nhµ t− vÊn lµ ng−êi do Chñ ®Çu t− thuª ®Ó thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 2.5. T− vÊn thiÕt kÕ lµ nhµ thÇu thùc hiÖn viÖc thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh. 2.6. Dù ¸n lµ ... (tªn dù ¸n). 2.7. §¹i diÖn Nhµ t− vÊn lµ ng−êi ®−îc Nhµ t− vÊn chØ ®Þnh lµm ®¹i diÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do t− vÊn giao vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Nhµ t− vÊn. 2.8. "§¹i diÖn Nhµ thÇu" lµ ... (ng−êi ®−îc Nhµ thÇu nªu ra trong Hîp ®ång hoÆc ®−îc Nhµ thÇu chØ ®Þnh theo Kho¶n 8.3 [§¹i diÖn Nhμ thÇu]) vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc thay mÆt Nhµ thÇu. 2.9. "Nhµ thÇu phô" lµ ... (bÊt kú Tæ chøc hay c¸ nh©n nµo ký hîp ®ång víi Nhµ thÇu ®Ó trùc tiÕp ®iÒu hµnh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh trªn c«ng tr−êng sau khi ®−îc Chñ ®Çu t− chÊp thuËn vµ nh÷ng ng−êi kÕ thừa hîp ph¸p). 2.10. “Hîp ®ång” lµ phÇn c¨n cø ký kÕt hîp ®ång, c¸c bªn tham gia hîp ®ång, nh÷ng §iÒu kiÖn nµy vµ c¸c tµi liÖu ... (theo qui ®Þnh t¹i Kho¶n 1.1 [Hå s¬ hîp ®ång]).

6

2.11. " Hồ sơ mêi thÇu" hoÆc " Hồ sơ Yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−" lµ toµn bé tµi liÖu theo qui ®Þnh t¹i Phô lôc sè ... [Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−]. 2.12. ”Hå s¬ Dù thÇu” hoÆc “Hå s¬ ®Ò xuÊt cña Nhµ thÇu” lµ ®¬n dù thÇu ®−îc ký bëi Nhµ thÇu vµ tÊt c¶ c¸c v¨n b¶n kh¸c mµ Nhµ thÇu ®Ö tr×nh ®−îc ®−a vµo trong hîp ®ång theo qui ®Þnh t¹i Phô lôc sè ... [Hå s¬ dù thÇu hoÆc så s¬ ®Ò xuÊt cña Nhµ thÇu]. 2.13. ChØ dÉn kü thuËt (thuyÕt minh kü thuËt) lµ c¸c chØ tiªu, tiªu chuÈn kü thuËt ®−îc quy ®Þnh cho C«ng tr×nh ... vµ bÊt kú söa ®æi hoÆc bæ sung cho c¸c chØ tiªu, tiªu chuÈn kü thuËt ®ã. 2.14. B¶n vÏ thiÕt kÕ lµ tÊt c¶ c¸c b¶n vÏ, b¶ng tÝnh to¸n vµ th«ng tin kü thuËt t−¬ng tù cña C«ng tr×nh ... do Chñ ®Çu t− cÊp cho Nhµ thÇu hoÆc do Nhµ thÇu nép ®· ®−îc Chñ ®Çu t− chÊp thuËn. 2.15. B¶ng tiªn l−îng lµ b¶ng kª chi tiÕt ®· ®Þnh gi¸ vµ hoµn chØnh vÒ khèi l−îng c¸c h¹ng môc c«ng viÖc cÊu thµnh mét phÇn néi dung cña Hå s¬ thÇu. 2.16. §¬n dù thÇu lµ ®Ò xuÊt cã ghi gi¸ dù thÇu ®Ó thi c«ng, hoµn thiÖn c«ng tr×nh vµ söa ch÷a mäi sai sãt trong c«ng tr×nh theo ®óng c¸c ®iÒu kho¶n qui ®Þnh cña hîp ®ång do Nhµ thÇu ®−a ra ®· ®−îc Chñ ®Çu t− chÊp thuËn. 2.17. Bªn lµ Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ thÇu tuỳ theo ng÷ c¶nh (yªu cÇu) diễn đạt. 2.18. "Ngµy khëi c«ng" lµ ngµy ®−îc th«ng b¸o theo Kho¶n 8.1 [Ngμy khëi c«ng], trõ khi ®−îc nªu kh¸c trong tho¶ thu©n Hîp ®ång 2.19. "Thêi h¹n hoµn thµnh" lµ thêi gian ®Ó hoµn thµnh c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh (tuú tõng tr−êng hîp) theo Kho¶n 7.2 [Thêi h¹n hoµn thµnh] bao gåm c¶ sù kÐo dµi thêi gian theo Kho¶n 7.4 [Gia h¹n thêi gian hoµn thµnh], ®−îc tÝnh tõ ngµy khëi c«ng. 2.20. "Biªn b¶n nghiÖm thu" lµ biªn b¶n ®−îc ph¸t hµnh theo §iÒu 16 [NghiÖm thu cña Chñ ®Çu t−] 2.21. "Ngµy" trừ khi được quy định khác, "ngày" được hiểu là ngày dương lịch và "tháng" được hiểu là tháng dương lịch. 2.22. "ThiÕt bÞ Nhµ thÇu" lµ toµn bé thiÕt bÞ m¸y mãc, ph−¬ng tiÖn, xe cé vµ c¸c thø kh¸c yªu cÇu ph¶i cã ®Ó nhµ thÇu thi c«ng, hoµn thµnh c«ng tr×nh vµ söa ch÷a bÊt cø sai sãt nµo. Tuy nhiªn, thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu kh«ng bao gåm c¸c c«ng tr×nh t¹m, thiÕt bÞ cña Chñ ®Çu t− (nÕu cã), thiÕt bÞ, vËt liÖu vµ bÊt cø thø nµo kh¸c nh»m t¹o thµnh hoÆc ®ang t¹o thµnh mét C«ng tr×nh chÝnh. 2.23. "C«ng tr×nh chÝnh" lµ c¸c c«ng tr×nh ... (tªn c«ng tr×nh) mµ Nhµ thÇu thi c«ng theo Hîp ®ång. 2.24. "H¹ng môc c«ng tr×nh" lµ mét c«ng tr×nh chÝnh ®¬n lÎ ®−îc nªu trong hîp ®ång (nÕu cã).

7

2.25. "C«ng tr×nh t¹m" lµ tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh chÝnh. 2.26. C«ng tr×nh lµ c«ng tr×nh chÝnh vµ c«ng tr×nh t¹m hoÆc lµ mét trong hai lo¹i c«ng tr×nh nµy. 2.27. "ThiÕt bÞ cña Chñ ®Çu t−" lµ m¸y mãc, ph−¬ng tiÖn do Chñ ®Çu t− cÊp cho Nhµ thÇu sö dông ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh, nh− ®· nªu trong Phô lôc sè ... [Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−]. 2.28. "BÊt kh¶ kh¸ng" ®−îc ®Þnh nghÜa t¹i §iÒu 22 [BÊt Kh¶ kh¸ng] 2.29. "LuËt" lµ toµn bé hÖ thèng luËt ph¸p cña n−íc C«ng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn cã liªn quan. 2.30. "C«ng tr−êng" lµ ®Þa ®iÓm Chñ ®Çu t− giao cho Nhµ thÇu ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh còng nh− bÊt kú ®Þa ®iÓm nµo kh¸c ®−îc qui ®Þnh trong hîp ®ång. 2.31. "Thay ®æi" lµ sù thay ®æi (®iÒu chØnh) ph¹m vi c«ng viÖc, ChØ dÉn kü thuËt, B¶n vÏ thiÕt kÕ, Gi¸ hîp ®ång hoÆc TiÕn ®é thi c«ng khi cã sù chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n cña Chñ ®Çu t−. ®iÒu 3. C¸c qui ®Þnh chung 3.1. LuËt vµ ng«n ng÷ Hîp ®ång chÞu sù ®iÒu tiÕt cña hÖ thèng ph¸p luËt cña n−íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn cã liªn quan. Ng«n ng÷ giao dÞch lµ tiÕng ViÖt (®èi víi c¸c hîp ®ång cã sù tham gia cña phÝa n−íc ngoµi th× ng«n ng÷ giao dÞch lµ tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh). 3.2. Nh−îng l¹i Kh«ng bªn nµo ®−îc chuyÓn nh−îng toµn bé hoÆc mét phÇn Hîp ®ång hoÆc bÊt cø phÇn lîi Ých hoÆc quyÒn lîi trong hoÆc theo Hîp ®ång. Tuy nhiªn, c¸c bªn: (a) cã thÓ chuyÓn nh−îng toµn bé hoÆc mét phÇn Hîp ®ång víi sù tho¶ thuËn tr−íc cña phÝa bªn kia theo sù suy xÐt thËn träng vµ duy nhÊt cña phÝa bªn ®ã. (b) cã thÓ dïng lµm b¶o l·nh ®èi víi mét ng©n hµng hoÆc tæ chøc tµi chÝnh. 3.3. ViÖc b¶o qu¶n vµ cung cÊp tµi liÖu Tµi liÖu cña Nhµ thÇu ph¶i ®−îc Nhµ thÇu cÊt gi÷ cÈn thËn, trõ khi vµ cho tíi khi ®−îc Chñ ®Çu t− tiÕp nhËn. Nhµ thÇu ph¶i cung cÊp cho Chñ ®Çu t− 6 b¶n sao mçi bé tµi liÖu cña Nhµ thÇu. Nhµ thÇu ph¶i gi÷ trªn c«ng tr−êng mét b¶n sao Hîp ®ång vµ c¸c tµi liÖu cña hîp ®ång theo Kho¶n 1.1 [Hå s¬ hîp ®ång].

8

NÕu mét Bªn ph¸t hiÖn thÊy lçi hoÆc sai sãt vÒ mÆt kü thuËt trong mét tµi liÖu ®· chuÈn bÞ ®Ó dïng thi c«ng c«ng tr×nh, th× Bªn ®ã ph¶i th«ng b¸o ngay cho Bªn kia biÕt nh÷ng lçi hoÆc sai sãt nµy. 3.4. ViÖc b¶o mËt Ngo¹i trõ tr−êng hîp cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn theo nghÜa vô hoÆc tu©n theo c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt, c¶ hai bªn ®Òu ph¶i xem c¸c chi tiÕt cña Hîp ®ång lµ bÝ mËt vµ cña riªng m×nh. Nhµ thÇu kh«ng ®−îc xuÊt b¶n, cho phÐp xuÊt b¶n hay ®Ó lé bÊt kú chi tiÕt nµo cña c«ng tr×nh trªn mäi s¸ch b¸o th−¬ng m¹i hoÆc kü thuËt hoÆc mét n¬i nµo kh¸c mµ kh«ng cã sù tho¶ thuËn tr−íc ®ã cña Chñ ®Çu t−. 3.5. Chñ ®Çu t− sö dông tµi liÖu cña Nhµ thÇu Gi÷a c¸c bªn víi nhau, Nhµ thÇu gi÷ b¶n quyÒn vµ c¸c quyÒn së h÷u trÝ tuÖ kh¸c ®èi víi tµi liÖu cña Nhµ thÇu. Nhµ thÇu ®−îc xem nh− (b»ng c¸ch ký Hîp ®ång) cÊp cho Chñ ®Çu t− mét GiÊy phÐp cã thÓ chuyÓn nh−îng kh«ng cã thêi h¹n chÊm døt, kh«ng ®éc quyÒn, kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn b¶n quyÒn vÒ viÖc sao chôp, sö dông vµ th«ng tin c¸c tµi liÖu cña Nhµ thÇu, bao gåm c¶ tiÕn hµnh vµ sö dông c¸c c¶i tiÕn. GiÊy phÐp nµy ph¶i: (a) ¸p dông trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thùc tÕ hoÆc dù ®Þnh (dï dµi thÕ nµo ch¨ng n÷a) cña c¸c bé phËn liªn quan ®Õn c«ng tr×nh. (b) giao quyÒn cho ai ®ã së h÷u mét c¸ch thÝch hîp c¸c phÇn liªn quan ®Õn c«ng tr×nh, sao chôp, sö dông vµ th«ng tin tµi liÖu cña Nhµ thÇu víi môc ®Ých hoµn thµnh, vËn hµnh, b¶o d−ìng, söa ®æi, ®iÒu chØnh, söa ch÷a vµ ph¸ dì c«ng tr×nh, vµ (c) tr−êng hîp tµi liÖu cña Nhµ thÇu ë d¹ng ch−¬ng tr×nh m¸y tÝnh vµ phÇn mÒm kh¸c, cho phÐp hä sö dông trªn bÊt cø m¸y vi tÝnh nµo trªn c«ng tr−êng vµ c¸c n¬i kh¸c nh− ®· trï tÝnh cô thÓ trong Hîp ®ång, kÓ c¶ viÖc thay m¸y tÝnh do Nhµ thÇu cÊp. Tr−êng hîp, Nhµ thÇu kh«ng ®ång ý th× Chñ ®Çu t− (hoÆc §¹i diÖn cña m×nh) kh«ng ®−îc sö dông, sao chôp tµi liÖu cña Nhµ thÇu hoÆc th«ng tin cho bªn thø 3 v× môc ®Ých kh¸c víi nh÷ng môc ®Ých cho phÐp trong Kho¶n nµy. 3.6. ViÖc Nhµ thÇu sö dông tµi liÖu cña Chñ ®Çu t− Gi÷a c¸c bªn, Chñ ®Çu t− gi÷ b¶n quyÒn vµ c¸c quyÒn së h÷u trÝ tuÖ kh¸c vÒ Hå s¬ mêi thÇu (hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−) vµ c¸c tµi liÖu kh¸c cña Chñ ®Çu t− hoÆc ®¹i diÖn cña Chñ ®Çu t−. Nhµ thÇu cã thÓ, b»ng chi phÝ cña m×nh, sao chôp, sö dông vµ nhËn th«ng tin vÒ nh÷ng tµi liÖu nµy v× môc ®Ých cña Hîp ®ång. NÕu kh«ng ®−îc sù ®ång ý cña Chñ ®Çu t− Nhµ thÇu sÏ kh«ng ®−îc sao chôp, sö dông hoÆc th«ng tin nh÷ng tµi liÖu ®ã cho bªn thø 3, trõ khi ®iÒu ®ã lµ cÇn thiÕt v× môc ®Ých cña Hîp ®ång.
9

3.7. Tu©n thñ ph¸p luËt Nhµ thÇu, khi thùc hiÖn Hîp ®ång, ph¶i tu©n thñ ph¸p luËt hiÖn hµnh cña n−íc C«ng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam. C¸c bªn ph¶i: (a) Chñ ®Çu t− ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn khëi c«ng c«ng tr×nh theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt ; (b) Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o, nép tÊt c¶ c¸c lo¹i thuÕ, lÖ phÝ, phÝ vµ cã tÊt c¶ giÊy phÐp vµ phª chuÈn, theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt liªn quan ®Õn thi c«ng x©y dùng, hoµn thµnh c«ng tr×nh vµ söa ch÷a sai sãt; Nhµ thÇu ph¶i båi th−êng vµ g¸nh chÞu thiÖt h¹i cho Chñ ®Çu t− nh÷ng hËu qu¶ do sai sãt v× kh«ng tu©n thñ ph¸p luËt cña m×nh g©y ra. 3.8. §ång tr¸ch nhiÖm vµ ®a tr¸ch nhiÖm Tr−êng hîp lµ Nhµ thÇu liªn danh th×: (a) HỢP ĐỒNG này ràng buộc trách nhiệm riêng rẽ và liên đới mỗi thành viên trong liên danh (cùng với người thừa kế và người được chuyển nhượng hợp pháp tương ứng của thành viên đó). HỢP ĐỒNG sẽ được hiểu và diễn giải một cách tương ứng như vậy; (b) Liªn danh Nhµ thÇu nµy ph¶i th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− vÒ ng−êi ®øng ®Çu liªn danh, lµ ng−êi sÏ cã thÈm quyÒn liªn kÕt Nhµ thÇu vµ tõng thµnh viªn trong liªn danh; (c) NHÀ THẦU ĐỨNG ĐẦU liªn danh được chấp thuận là có đầy đủ thẩm quyền để ràng buộc tất cả các thành viên tạo thành NHÀ THẦU trong tất cả các vấn đề liên quan đến HỢP ĐỒNG và được uỷ quyền để đưa ra các quyết định thay mặt NHÀ THẦU, và được đơn phương định đoạt việc thực thi tất cả các quyền hạn trao cho NHÀ THẦU theo HỢP ĐỒNG này. (d) Nhµ thÇu kh«ng ®−îc thay ®æi c¬ cÊu hoÆc t− c¸ch ph¸p lý cña m×nh nÕu kh«ng ®−îc sù ®ång ý cña Chñ ®Çu t−. Để tránh hiểu lầm, trách nhiệm riêng rẽ và liên đới của mỗi thành viên tạo thành NHÀ THẦU sẽ không có ý định để bị ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng bởi nội dung của Thoả thuận liên danh trong Phô lôc sè ... ®iÒu 4. Khèi l−îng vμ ph¹m vi c«ng viÖc Nhµ thÇu sÏ thùc hiÖn viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc m« t¶ trong Phô lôc sè ... [Hå s¬ mêi thÇu hoÆc Hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−] trªn c¬ së gi¸ hîp ®ång theo §iÒu 5 [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n], nh− ®−îc m« t¶ chung, nh−ng kh«ng giíi h¹n bëi c¸c Kho¶n tõ 4.1 ®Õn 4.13 d−íi ®©y vµ sÏ söa ch÷a mäi sai sãt thuéc tr¸ch nhiÖm cña m×nh. C¸c c«ng viÖc thi c«ng nãi trªn ®−îc gäi chung lµ C«ng viÖc sÏ ®−îc thùc hiÖn phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña hîp ®ång vµ ®¸p øng

10

®−îc yªu cÇu cña chñ ®Çu t− mét c¸ch hîp lý, víi môc ®Ých cuèi cïng lµ cung cÊp cho chñ ®Çu t− mét c«ng tr×nh hoµn chÝnh, an toµn vµ vËn hµnh mét c¸ch hiÖu qu¶. Nhµ thÇu sÏ: 4.1. Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh nh− ®−îc m« t¶ trong Phô lôc sè ... [Hå s¬ mêi thÇu hoÆc Hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−]; 4.2. Cung cÊp hoÆc thu xÕp ®Ó cung cÊp tÊt c¶ c¸c lao ®éng, qu¶n lý, thiÕt bÞ vµ vËt t− cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ngo¹i trõ tr−êng hîp ®Æc biÖt ®−îc qui ®Þnh trong hîp ®ång; 4.3. ThiÕt lËp c¸c qui tr×nh, c¸c hÖ thèng qu¶n lý, b¸o c¸o ®Çy ®ñ nh»m kiÓm so¸t chÊt l−îng vµ tiÕn ®é cña C«ng viÖc mét c¸ch chÆt chÏ vµ cung cÊp cho Chñ ®Çu t− ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ tiÕn ®é thùc tÕ cña C«ng viÖc mét c¸ch ®éc lËp; 4.4. Thi c«ng x©y dùng tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh t¹m vµ duy tr× tÊt c¶ c¸c h¹ng môc ®ã mét c¸ch an toµn vµ hiÖu qu¶ cho viÖc thùc hiÖn C«ng viÖc cho ®Õn khi chóng ®−îc ®−a ra khái c«ng tr−êng hoÆc hoµn tr¶ theo yªu cÇu cña hîp ®ång; 4.5. TuyÓn dông, ®µo t¹o, tæ chøc, qu¶n lý vµ gi¸m s¸t Nhµ thÇu phô vµ lao ®éng trªn c«ng tr−êng phôc vô cho C«ng viÖc, ®¶m b¶o r»ng hä ®−îc chØ dÉn vÒ ph−¬ng ph¸p lµm viÖc thÝch hîp vµ an toµn lao ®éng; 4.6. Cung cÊp, qu¶n lý vµ qui ®Þnh viÖc ®i l¹i trong khu vùc c«ng tr−êng; viÖc ®Õn vµ ®i tõ c«ng tr−êng mét c¸ch an toµn vµ cã trËt t− ®èi víi Nh©n lùc cña Nhµ thÇu bao gåm: lao ®éng t¹i hiÖn tr−êng, nh©n viªn qu¶n lý vµ gi¸m s¸t, nh©n viªn qu¶n lý c«ng tr−êng, nh©n sù cña c¸c nhµ cung cÊp, nhµ thÇu phô; 4.7. ChuÈn bÞ ch¹y thö (vËn hµnh) c«ng tr×nh nh− qui ®Þnh t¹i Phô lôc sè ... [Hå s¬ mêi thÇu hoÆc Hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−]; 4.8. Thùc hiÖn ch¹y thö c«ng tr×nh nh− qui ®Þnh t¹i Phô lôc sè ... [Hå s¬ mêi thÇu hoÆc Hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−]; 4.9. Gi¸m s¸t vµ chØ ®¹o viÖc ch¹y thö c«ng tr×nh; 4.10. Thu xÕp c¸c thñ tôc h¶i quan bao gåm c¶ viÖc thu xÕp c¸c lo¹i b¶o ®¶m, l−u kho, vËn chuyÓn trong l·nh thæ ViÖt Nam ®èi víi tÊt c¶ vËt t−, thiÕt bÞ, hµng ho¸ nhËp khÈu nµo phôc vô cho thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; 4.11. Phèi hîp víi c¸c Nhµ thÇu phô, nhµ cung cÊp, c¸c Bªn kh¸c do Nhµ thÇu thuª cã liªn quan ®Õn C«ng viÖc vµ víi c¸c Nhµ b¶n quyÒn c«ng nghÖ (nÕu cã) nh»m ®¶m b¶o r»ng tÊt c¶ c¸c vËt t− thiÕt bÞ sö dông vµo c«ng tr×nh ®óng theo qui ®Þnh cña hîp ®ång;

11

4.12. Cung cÊp tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ vµ dÞch vô kh¸c cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®−îc nghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh theo hîp ®ång; 4.13. Lu«n lu«n thùc hiÖn C«ng viÖc mét c¸ch an toµn BÊt kú ho¹t ®éng nµo kh«ng ®−îc nªu râ t¹i §iÒu nµy nh−ng cã thÓ suy diÔn tõ hîp ®ång lµ cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh C«ng viÖc th× Nhµ thÇu sÏ thùc hiÖn vµ chi phÝ cho c«ng viÖc ®ã ®−îc coi nh− lµ ®· tÝnh trong gi¸ hîp ®ång, trõ khi cã qui ®Þnh kh¸c trong hîp ®ång. ®iÒu 5. Gi¸ hîp ®ång, T¹m øng vμ thanh to¸n 5.1. Gi¸ hîp ®ång 5.1.1. Sau khi ®¸nh gi¸ toµn bé c«ng viÖc mµ Nhµ thÇu ®· thùc hiÖn vµ ®· hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c nghÜa vô theo qui ®Þnh cña hîp ®ång, Chñ ®Çu t− sÏ thanh to¸n cho Nhµ thÇu gi¸ hîp ®ång gåm:
a) b) c)

B»ng ViÖt Nam §ång: .............. vµ B»ng Ngo¹i tÖ: .......................... vµ BÊt kú kho¶n bæ sung hay gi¶m trõ nµo do thay ®æi C«ng viÖc ®−îc Chñ ®Çu t− phª duyÖt.

5.1.2. Gi¸ hîp ®ång lµ kh«ng ®æi, ngo¹i trõ c¸c tr−êng hîp ®−îc qui ®Þnh t¹i §iÒu 6 [Thay ®æi, ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång] vµ ®−îc thanh to¸n b»ng c¸c ®ång tiÒn t−¬ng øng (VN§ vµ ngo¹i tÖ); 5.1.3. Trõ khi cã c¸c quy ®Þnh kh¸c mét c¸ch râ rµng trong hîp ®ång, gi¸ hîp ®ång bao gåm tÊt c¶ c¸c chi phÝ ®Ó thùc hiÖn C«ng viÖc: toµn bé chi phÝ, phÝ, lîi nhuËn vµ tÊt c¶ c¸c lo¹i thuÕ liªn quan ®Õn C«ng viÖc theo ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt; 5.1.4. Gi¸ hîp ®ång bao gåm tÊt c¶ chi phÝ liªn quan ®Õn b¶n quyÒn, ... 5.1.5. Trõ khi cã qui ®Þnh kh¸c râ rµng trong hîp ®ång, Nhµ thÇu ph¶i tù chÞu mäi rñi ro liªn quan ®Õn chi phÝ thùc hiÖn C«ng viÖc vµ Nhµ thÇu ®−îc xem nh− ®· cã ®−îc tÊt c¶ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµ ®· tÝnh ®Õn tÊt c¶ c¸c t×nh huèng cã thÓ ¶nh h−ëng tíi chi phÝ khi x¸c ®Þnh gi¸ hîp ®ång; 5.1.6. Gi¸ hîp ®ång sÏ ®−îc ®iÒu chØnh trong c¸c tr−êng hîp:
a) b)

Thay ®æi C«ng viÖc ®· ®−îc tho¶ thuËn gi÷a c¸c Bªn trong hîp ®ång nµy, vµ Nh÷ng ®iÒu chØnh ®· ®−îc qui ®Þnh trong §iÒu 6 [Thay ®æi, ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång].

5.2. T¹m øng 5.2.1. Sau khi nhËn ®−îc b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång vµ b¶o ®¶m tiÒn t¹m øng (nÕu cã), Chñ ®Çu t− sÏ øng tr−íc cho Nhµ thÇu sè tiÒn:
a)

B»ng ViÖt Nam ®ång: .............. , vµ
12

b)

B»ng Ngo¹i tÖ: .........................., vµ

5.2.2. Sè tiÒn t¹m øng nµy sÏ ®−îc Chñ ®Çu t− thu håi ngay ë lÇn thanh to¸n ®Çu tiªn vµ c¸c lÇn thanh to¸n tiÕp theo vµ thu håi hÕt khi thanh to¸n ®¹t 80% gi¸ hîp ®ång nh− ®−îc qui ®Þnh chi tiÕt t¹i Phô lôc sè ... [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n]. Nhµ thÇu ph¶i ®¶m b¶o r»ng b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång vµ b¶o ®¶m tiÒn t¹m øng (nÕu cã) lµ cã gi¸ trÞ vµ cã hiÖu lùc cho ®Õn khi kÕt thóc hoµn toµn viÖc thu håi øng. 5.2.3. TiÒn t¹m øng sÏ ®−îc thu håi b»ng c¸ch gi¶m trõ trong c¸c lÇn thanh to¸n. Tû lÖ gi¶m trõ sÏ dùa trªn tû lÖ thu håi ®−îc quy ®Þnh trong Phô lôc sè ... [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n] Tr−êng hîp, t¹m øng vÉn ch−a ®−îc hoµn tr¶ tr−íc khi ký biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh vµ tr−íc khi chÊm døt Hîp ®ång theo §iÒu 12 [T¹m ngõng vµ chÊm døt hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t−], §iÒu 19 [T¹m ngõng vµ ChÊm døt hîp ®ång bëi Nhµ thÇu] hoÆc §iÒu 22 [BÊt kh¶ kh¸ng] (tuú tõng tr−êng hîp), khi ®ã toµn bé sè tiÒn t¹m øng ch−a thu håi ®−îc nµy sÏ lµ nî ®Õn h¹n vµ Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n cho Chñ ®Çu t−. 5.3. Thanh to¸n 5.3.1. TiÕn ®é thanh to¸n Chñ ®Çu t− sÏ thanh to¸n cho Nhµ thÇu toµn bé gi¸ hîp ®ång ®· ký sau khi Nhµ thÇu hoµn thµnh hîp ®ång vµ ®−îc nghiÖm thu. ViÖc thanh to¸n thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña TiÕn ®é thanh to¸n ®−îc nªu cô thÓ t¹i Phô lôc sè ... [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n hîp ®ång], khi ®ã trõ khi ®−îc nªu kh¸c víi quy ®Þnh trong TiÕn ®é thanh to¸n nµy th×: (a) C¸c ®ît thanh to¸n thùc hiÖn theo TiÕn ®é thanh to¸n (b) Tr−êng hîp, tiÕn ®é thi c«ng thùc tÕ chËm h¬n tiÕn ®é thanh to¸n, Chñ ®Çu t− cã thÓ ®ång ý x¸c ®Þnh møc thanh to¸n theo tiÕn ®é thanh to¸n cña hîp ®ång hoÆc thanh to¸n theo tiÕn ®é thi c«ng thùc tÕ khi Nhµ thÇu hoµn thµnh c«ng viÖc. 5.3.2. Hå s¬ thanh to¸n Nhµ thÇu sÏ nép hå s¬ thanh to¸n ... bé lªn Chñ ®Çu t− sau khi ®Õn thêi h¹n thanh to¸n nªu trong Hîp ®ång b»ng biÓu mÉu theo qui ®Þnh cña Phô lôc sè ... [C¸c lo¹i biÓu mÉu vµ C¸c tµi liÖu kh¸c lµ bé phËn cña Hîp ®ång, cã thÓ bao gåm c¶ c¸c tµi liÖu bæ sung trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Hîp ®ång] hoÆc c¸c biÓu mÉu ®−îc Chñ ®Çu t− chÊp thuËn (Hå s¬ thanh to¸n theo h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 06/2007/TTBXD ngµy 25/7/2007 cña Bé X©y dùng h−íng dÉn hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng, sau ®©y viÕt t¾t lµ TT06). 5.3.3. Thêi h¹n thanh to¸n

13

Trõ tr−êng hîp cã quy ®Þnh kh¸c víi Kho¶n 9.4 [KhiÕu n¹i cña Chñ ®Çu t−], sau khi nhËn ®ñ hå s¬ thanh to¸n hîp lÖ theo qui ®Þnh cña hîp ®ång Chñ §Çu t− sÏ thanh to¸n cho Nhµ thÇu trong vßng ... ngµy lµm viÖc. 5.3.4. Thanh to¸n bÞ chËm trÔ NÕu Nhµ thÇu kh«ng nhËn ®−îc tiÒn thanh to¸n theo Kho¶n 5.3 [Thanh to¸n], Chñ ®Çu t− sÏ ph¶i båi th−êng thiÖt h¹i vÒ tµi chÝnh theo tõng th¸ng trªn c¬ së sè tiÒn ®· kh«ng ®−îc thanh to¸n trong thêi gian chËm trÔ theo l·i suÊt ... cho ... th¸ng (ngµy, tuÇn, ...do c¸c bªn qui ®Þnh) ®Çu; L·i suÊt ... cho ... th¸ng (ngµy, tuÇn, ...do c¸c bªn qui ®Þnh) thø 2 ... Nhµ thÇu sÏ ®−îc nhËn kho¶n båi th−êng nµy kh«ng cÇn cã th«ng b¸o chÝnh thøc vµ kh«ng lµm ¶nh h−ëng quyÒn lîi kh¸c. 5.3.5. Thanh to¸n tiÒn bÞ gi÷ l¹i "TiÒn bÞ gi÷ l¹i" lµ kho¶n tiÒn ch−a thanh to¸n hÕt khi c¸c bªn ch−a ®ñ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña c¸c lÇn thanh to¸n vµ tiÒn mµ Chñ ®Çu t− gi÷ l¹i ®Ó b¶o hµnh c«ng tr×nh (nÕu cã). Chñ ®Çu t− sÏ thanh to¸n toµn bé c¸c kho¶n tiÒn bÞ gi÷ l¹i cho Nhµ thÇu khi c¸c bªn ®· ®ñ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña c¸c lÇn thanh to¸n vµ khi Nhµ thÇu hoµn thµnh nghÜa vô b¶o hµnh c«ng tr×nh theo qui ®Þnh t¹i Kho¶n ... 5.3.6. Lo¹i tiÒn dïng ®Ó thanh to¸n Gi¸ hîp ®ång sÏ ®−îc thanh to¸n b»ng ®ång tiÒn ViÖt Nam (VN§) vµ Ngo¹i tÖ (nÕu cã), viÖc thanh to¸n sÏ ®−îc thùc hiÖn nh− sau :
a)

Tû lÖ hoÆc c¸c kho¶n tiÒn ®−îc tÝnh b»ng néi tÖ vµ ngo¹i tÖ vµ tû gi¸ trao ®æi Ên ®Þnh ®−îc sö dông ®Ó tÝnh tiÒn thanh to¸n nh− ®· nªu cô thÓ trong Tho¶ thuËn hîp ®ång, trõ khi cã tho¶ thuËn kh¸c cña c¶ hai bªn; ViÖc thanh to¸n vµ gi¶m trõ theo Kho¶n 5.2 [T¹m øng] vµ Kho¶n 6.5 [§iÒu chØnh do thay ®æi vÒ ph¸p luËt] sÏ ®−îc tÝnh b»ng c¸c lo¹i tiÒn tÖ vµ tû lÖ ®−îc ¸p dông; vµ ViÖc thanh to¸n c¸c thiÖt h¹i ®−îc nªu cô thÓ trong §iÒu kiÖn riªng sÏ ®−îc tÝnh b»ng c¸c lo¹i tiÒn tÖ vµ tû lÖ ®−îc nªu trong §iÒu kiÖn riªng; C¸c thanh to¸n kh¸c cña Nhµ thÇu cho Chñ ®Çu t− sÏ ®−îc tÝnh b»ng lo¹i tiÒn tÖ mµ sè tiÒn do Chñ ®Çu t− ®· chi tiªu b»ng lo¹i tiÒn ®ã hoÆc b»ng tiÒn tÖ mµ c¶ hai Bªn cã thÓ tháa thuËn; NÕu bÊt cø sè tiÒn nµo mµ Nhµ thÇu thanh to¸n cho Chñ ®Çu t− b»ng lo¹i tiÒn tÖ riªng v−ît qu¸ sè tiÒn mµ Chñ ®Çu t− ph¶i tr¶ cho Nhµ thÇu b»ng lo¹i tiÒn tÖ ®ã, Chñ ®Çu t− cã thÓ thu l¹i phÇn c©n ®èi cña sè tiÒn nµy tõ c¸c kho¶n tiÒn kh¸c mµ Chñ ®Çu t− thanh to¸n cho Nhµ thÇu b»ng c¸c lo¹i tiÒn tÖ kh¸c; vµ

b)

c)

d)

e)

14

f)

NÕu kh«ng cã tû gi¸ trao ®æi nµo ®−îc nªu trong Hîp ®ång, th× sÏ sö dông tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n vµo ngµy thanh to¸n vµ do Ng©n hµng Nhµ n−íc c«ng bè. ViÖc thanh to¸n sè tiÒn ®Õn h¹n ph¶i tr¶ b»ng mçi lo¹i tiÒn tÖ sÏ ®−îc chuyÓn

vµo tµi kho¶n ng©n hµng cña Nhµ thÇu. ®iÒu 6. thay ®æi, ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång 6.1. Gi¸ hîp ®ång cã thÓ ®−îc ®iÒu chØnh trong c¸c tr−êng hîp sau (viÖc ¸p dông tuú thuéc tõng hîp ®ång cô thÓ): 6.1.1. Bæ sung c«ng viÖc ngoµi ph¹m vi qui ®Þnh trong hîp ®ång ®· ký kÕt; 6.1.2. Khi ký kÕt hîp ®ång cã sö dông ®¬n gi¸ t¹m tÝnh ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc hoÆc khèi l−îng c«ng viÖc mµ ë thêi ®iÓm ký hîp ®ång Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®¬n gi¸ vµ ®ång ý ®iÒu chØnh khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn; 6.1.3. Khi khèi l−îng ph¸t sinh lín h¬n 20% khèi l−îng c«ng viÖc t−¬ng øng mµ nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn theo hîp ®ång th× xem xÐt ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ cña khèi l−îng ph¸t sinh ®ã; 6.1.4. C¸c ®¬n gi¸ mµ Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu ®ång ý xem xÐt, ®iÒu chØnh l¹i sau kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh kÓ tõ khi thùc hiÖn hîp ®ång; 6.1.5. Tr−êng hîp gi¸ nhiªn liÖu, vËt t−, thiÕt bÞ nªu trong hîp ®ång cã biÕn ®éng lín, ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång hoÆc khi Nhµ n−íc thay ®æi c¸c chÝnh s¸ch cã liªn quan th× ph¶i b¸o c¸o Ng−êi cã thÈm quyÒn xem xÐt quyÕt ®Þnh; 6.1.6. Do c¸c tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng qui ®Þnh trong hîp ®ång; 6.2. Ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång 6.2.1. §èi víi tr−êng hîp bæ sung c«ng viÖc ngoµi ph¹m vi c«ng viÖc qui ®Þnh trong hîp ®ång th× phÇn gi¸ hîp ®ång ®iÒu chØnh ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi l−îng c¸c c«ng viÖc bæ sung vµ ®¬n gi¸ c¸c c«ng viÖc bæ sung. §¬n gi¸ c¸c c«ng viÖc bæ sung ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: (a) §èi víi c¸c khèi l−îng c«ng viÖc bæ sung ngoµi ph¹m vi c«ng viÖc hîp ®ång mµ trong hîp ®ång ®· cã ®¬n gi¸ th× ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh theo §iÓm 6.2.3 sau; (b) §èi víi nh÷ng khèi l−îng c«ng viÖc bæ sung mµ trong hîp ®ång ch−a cã ®¬n gi¸: th× ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®−îc qui ®Þnh nh− sau ... (theo h−íng dÉn t¹i §iÒu 27 NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP ngµy 13/6/2007 cña ChÝnh phñ, sau ®©y viÕt t¾t lµ N§99) 6.2.2. §èi víi tr−êng hîp khi ký kÕt hîp ®ång cã sö dông ®¬n gi¸ t¹m tÝnh cho nh÷ng c«ng viÖc mµ ë thêi ®iÓm ký hîp ®ång c¸c Bªn ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh
15

chÝnh x¸c ®¬n gi¸ vµ ®ång ý ®iÒu chØnh khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× gi¸ hîp ®ång ®iÒu chØnh cho nh÷ng c«ng viÖc nµy ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi l−îng thùc hiÖn vµ ®¬n gi¸ ®iÒu chØnh theo ... (do c¸c bªn tù tho¶ thuËn vÒ ph−¬ng ph¸p, c¸ch thøc ®iÒu chØnh). 6.2.3. §èi víi tr−êng hîp khèi l−îng ph¸t sinh lín h¬n 20% khèi l−îng c«ng viÖc t−¬ng øng mµ nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn theo hîp ®ång th× ®¬n gi¸ cña khèi l−îng ph¸t sinh ®ã ®−îc ®iÒu chØnh theo qui ®Þnh sau: (a) §èi víi c¸c khèi l−îng ph¸t sinh t¨ng hoÆc gi¶m nhá h¬n 20% (tõ 80% cho ®Õn 120%) khèi l−îng c«ng viÖc t−¬ng øng mµ Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn theo hîp ®ång th× sö dông ®¬n gi¸ ®−îc qui ®Þnh trong hîp ®ång; (b) §èi víi c¸c khèi l−îng ph¸t sinh t¨ng h¬n 20% (tõ trªn 120%) khèi l−îng c«ng viÖc t−¬ng øng mµ Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn theo hîp ®ång th× ®¬n gi¸ ®−îc ®iÒu chØnh nh− sau: ... (do c¸c bªn tù tho¶ thuËn vÒ ph−¬ng ph¸p, c¸ch thøc ®iÒu chØnh theo nguyªn t¾c t¹i §iÒu 27 N§99); (c) §èi víi c¸c khèi l−îng ph¸t sinh gi¶m h¬n 20% (d−íi 80%) khèi l−îng c«ng viÖc t−¬ng øng mµ Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn theo hîp ®ång th× ®¬n gi¸ ®−îc ®iÒu chØnh nh− sau: ... (do c¸c bªn tù tho¶ thuËn vÒ ph−¬ng ph¸p, c¸ch thøc ®iÒu chØnh theo nguyªn t¾c t¹i §iÒu 27 N§99); 6.2.4. §iÒu chØnh ®¬n gi¸ sau kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh kÓ tõ khi thùc hiÖn hîp ®ång: th× gi¸ hîp ®ång ®iÒu chØnh cho nh÷ng c«ng viÖc nµy ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi l−îng thùc hiÖn vµ ®¬n gi¸ ®iÒu chØnh. (Ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ c¸c bªn tham gia hîp ®ång cã thÓ tham kh¶o mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p ®−îc h−íng dÉn t¹i môc 2.9.3 cña TT06) 6.2.5. Tr−êng hîp gi¸ nhiªn liÖu, vËt t−, thiÕt bÞ nªu trong hîp ®ång cã biÕn ®éng lín, ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång hoÆc khi Nhµ n−íc thay ®æi c¸c chÝnh s¸ch cã liªn quan th× ph¶i b¸o c¸o Ng−êi cã thÈm quyÒn xem xÐt quyÕt ®Þnh. Khi ®ã, ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®−îc qui ®Þnh nh− sau: (a) Tr−êng hîp Ng−êi cã thÈm quyÒn cã h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh th× thùc hiÖn theo c¸c h−íng dÉn ®ã; (b) Tr−êng hîp Ng−êi cã thÈm quyÒn kh«ng cã h−íng dÉn cô thÓ th× viÖc ®iÒu chØnh thùc hiÖn nh− sau ... (do c¸c bªn tù tho¶ thuËn vÒ ph−¬ng ph¸p, c¸ch thøc ®iÒu chØnh theo nguyªn t¾c t¹i §iÒu 27 N§99). 6.2.6. Tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng thùc hiÖn theo §iÒu 22 [BÊt kh¶ kh¸ng] 6.2.7. Tr−êng hîp, c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh lµ c«ng viÖc nhá hoÆc phô, th× viÖc thay ®æi sÏ ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së ngµy c«ng lµm viÖc. C«ng viÖc sau ®ã sÏ ®−îc

16

®Þnh gi¸ theo b¶ng ®¬n gi¸ ngµy c«ng ®−îc nªu trong Hîp ®ång hoÆc ®−îc Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) chÊp thuËn. C¸c c¨n cø ®Ó tÝnh tr−ît gi¸ ®−îc x¸c ®Þnh vµo thêi ®iÓm 28 ngµy tr−íc ngµy Nhµ thÇu nép hå s¬ thanh to¸n. 6.3. QuyÒn ®−îc thay ®æi cña Chñ ®Çu t− vµ Nhµ thÇu ViÖc thay ®æi cã thÓ ®−îc Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) triÓn khai vµo bÊt cø lóc nµo tr−íc khi cÊp Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh b»ng viÖc yªu cÇu thay ®æi hoÆc do Nhµ thÇu tr×nh ®Ò xuÊt. Nhµ thÇu chØ ®−îc phÐp tiÕn hµnh thay ®æi hoÆc söa ch÷a c¸c c«ng viÖc khi cã sù chÊp thuËn cña Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn). Mäi söa ®æi nµy kh«ng cã gi¸ trÞ lµm gi¶m hoÆc v« hiÖu ho¸ hiÖu lùc hîp ®ång. Tr−êng hîp, Nhµ thÇu kh«ng thùc hiÖn ®−îc bÊt kú thay ®æi nµo theo yªu cÇu cña Chñ ®Çu t− th× Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o ngay cho Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) vµ nªu râ lý do (i) Nhµ thÇu kh«ng thÓ cã ®−îc nh÷ng ph−¬ng tiÖn cÇn thiÕt theo yªu cÇu cho viÖc thay ®æi, (ii) viÖc ®ã sÏ lµm gi¶m sù an toµn hoÆc æn ®Þnh cña c«ng tr×nh hoÆc (iii) viÖc ®ã sÏ ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn viÖc ®¹t ®−îc c¸c b¶o l·nh thùc hiÖn. Khi nhËn ®−îc th«ng b¸o nµy Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) sÏ xem xÐt quyÕt ®Þnh hoÆc thay ®æi h−íng dÉn. 6.4. Thñ tôc thay ®æi Khi Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) yªu cÇu thay ®æi hoÆc Nhµ thÇu ®Ò xuÊt thay ®æi, Nhµ thÇu sÏ tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n lý do t¹i sao Nhµ thÇu kh«ng thÓ ®¸p øng (nÕu lµ tr−êng hîp ®ã) hoÆc nép: (a) B¶n m« t¶ thiÕt kÕ ®−îc ®Ò xuÊt vµ / hoÆc c«ng viÖc sÏ ®−îc tiÕn hµnh vµ kÕ ho¹ch thùc hiÖn chóng, (b) §Ò xuÊt cña Nhµ thÇu vÒ c¸c thay ®æi cÇn thiÕt cho TiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo Kho¶n 7.3 [TiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh] vµ cho thêi gian hoµn thµnh vµ (c) §Ò xuÊt cña Nhµ thÇu vÒ viÖc ®iÒu chØnh Gi¸ hîp ®ång. Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) ngay sau khi nhËn ®−îc ®Ò xuÊt ®ã sÏ tr¶ lêi nªu râ ®ång ý hay kh«ng ®ång ý hoÆc cã ý kiÕn kh¸c. Nhµ thÇu sÏ kh«ng ®−îc tr× ho·n c«ng viÖc nµo trong khi ®îi sù ph¶n håi tõ phÝa Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn). Mçi thay ®æi ph¶i ®−îc ®¸nh gi¸ theo §iÒu 18 [§o l−êng vµ ®¸nh gi¸] trõ khi Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) chØ dÉn hoÆc chÊp thuËn kh¸c theo ®iÒu nµy. 6.5. §iÒu chØnh do c¸c thay ®æi vÒ ph¸p luËt

17

Gi¸ hîp ®ång sÏ ®−îc ®iÒu chØnh ®Ó tÝnh ®Õn viÖc t¨ng hoÆc gi¶m chi phÝ n¶y sinh tõ thay ®æi trong luËt ph¸p cña Nhµ n−íc (bao gåm viÖc ban hµnh luËt míi vµ viÖc söa ®æi bæ sung c¸c luËt hiÖn hµnh) hoÆc nh÷ng qui ®Þnh cña ChÝnh phñ cã tÝnh ph¸p lý (gäi chung lµ thay ®æi vÒ ph¸p luËt) cã hiÖu lùc sau Ngµy khëi c«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn Nhµ thÇu trong viÖc thùc hiÖn nh÷ng nghÜa vô theo Hîp ®ång. NÕu Nhµ thÇu ph¶i chÞu (hoÆc sÏ ph¶i chÞu) sù chËm trÔ vµ / hoÆc nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh thªm do viÖc thay ®æi vÒ ph¸p luËt ®ã, th× Nhµ thÇu sÏ th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) vµ theo Kho¶n 23.1 [KhiÕu n¹i cña nhµ thÇu] sÏ ®−îc phÐp: (a) KÐo dµi thêi gian cho sù chËm trÔ ®ã nÕu viÖc hoµn thµnh bÞ (hoÆc sÏ bÞ) tr× ho·n theo Kho¶n 7.4 [Gia h¹n thêi gian hoµn thµnh] (b) Thanh to¸n c¸c chi phÝ ®ã, sÏ ®−îc tÝnh vµo Gi¸ hîp ®ång. Sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o nµy, Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) sÏ ®ång ý hoÆc quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò nµy theo Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh]. ®iÒu 7. tiÕn ®é thi c«ng vμ thêi h¹n hoμn thμnh 7.1. Ngµy khëi c«ng Ngµy khëi c«ng lµ ... (ghi cô thÓ ngµy ... th¸ng ... n¨m ...) hoÆc: (a) Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) ph¶i th«ng b¸o tr−íc cho Nhµ ThÇu kh«ng Ýt h¬n ... (28 ngµy) vÒ Ngµy khëi c«ng vµ (b) Ngµy Khëi c«ng sÏ lµ trong vßng ... ngµy sau khi Hîp ®ång cã hiÖu lùc. Nhµ thÇu sÏ b¾t ®Çu tiÕn hµnh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ngay sau ngµy khëi c«ng vµ sÏ thùc hiÖn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®óng thêi h¹n mµ kh«ng ®−îc chËm trÔ. 7.2. Thêi h¹n hoµn thµnh Nhµ thÇu ph¶i hoµn thµnh toµn bé c«ng tr×nh vµ mçi h¹ng môc c«ng tr×nh (nÕu cã) trong kho¶ng thêi h¹n hoµn thµnh c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh (tuú theo tõng tr−êng hîp) bao gåm : (a) §· qua c¸c lÇn ch¹y thö khi hoµn thµnh c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh tuú tõng tr−êng hîp vµ (b) Hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc ®· ®−îc nªu trong Hîp ®ång hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó ®−îc xem xÐt lµ ®· hoµn thµnh vµ ®−îc nghiÖm thu theo Kho¶n 16.1 [nghiÖm thu c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh]. 7.3. TiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh Nhµ thÇu sÏ tr×nh cho Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt trong vßng ... ngµy sau Ngµy khëi c«ng. Nhµ thÇu còng sÏ tr×nh tiÕn ®é thi c«ng ®· ®−îc

18

söa ®æi nÕu tiÕn ®é thi c«ng tr−íc ®ã kh«ng phï hîp víi tiÕn ®é thùc tÕ hoÆc kh«ng phï hîp víi nghÜa vô cña Nhµ thÇu. Trõ khi ®−îc nªu kh¸c trong hîp ®ång, mçi b¶n tiÕn ®é thi c«ng sÏ bao gåm: (a) Tr×nh tù thùc hiÖn c«ng viÖc cña Nhµ thÇu vµ thêi gian thi c«ng dù tÝnh cho mçi giai ®o¹n chÝnh cña c«ng tr×nh; (b) Qu¸ tr×nh vµ thêi gian kiÓm tra, kiÓm ®Þnh ®−îc nªu cô thÓ trong Hîp ®ång, vµ (c) B¸o c¸o bæ trî trong ®ã bao gåm : (i) m« t¶ chung vÒ c¸c ph−¬ng ph¸p mµ Nhµ thÇu ®Þnh ¸p dông vµ c¸c giai ®o¹n chÝnh trong viÖc thi c«ng c«ng tr×nh, vµ (ii) C¸c chi tiÕt cho thÊy sù −íc tÝnh hîp lý cña Nhµ thÇu vÒ sè l−îng mçi lo¹i Nh©n lùc vµ mçi lo¹i ThiÕt bÞ cña Nhµ thÇu cÇn thiÕt trªn c«ng tr−êng cho mçi giai ®o¹n chÝnh. Nhµ thÇu sÏ thùc hiÖn theo tiÕn ®é thi c«ng vµ nghÜa vô cña m×nh theo Hîp ®ång ®· quy ®Þnh, trõ khi Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn trong vßng ... ngµy sau khi nhËn ®−îc b¶n tiÕn ®é thi c«ng th«ng b¸o cho Nhµ thÇu biÕt ph¹m vi mµ b¶n tiÕn ®é thi c«ng nµy kh«ng phï hîp víi Hîp ®ång. Ng−êi cña Chñ ®Çu t− sÏ ®−îc phÐp dùa vµo b¶n tiÕn ®é thi c«ng nµy ®Ó v¹ch ra kÕ ho¹ch cho c¸c ho¹t ®éng cña hä. Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o ngay lËp tøc cho Chñ ®Çu t− vÒ c¸c sù kiÖn hoÆc t×nh huèng cô thÓ cã thÓ x¶y ra trong t−¬ng lai cã t¸c ®éng xÊu hoÆc lµm chËm viÖc thi c«ng c«ng tr×nh hay lµm t¨ng gi¸ hîp ®ång. Trong tr−êng hîp ®ã, Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn cã thÓ yªu cÇu Nhµ thÇu b¸o c¸o vÒ nh÷ng ¶nh h−ëng cña c¸c sù kiÖn hoÆc t×nh huèng trong t−¬ng lai vµ / hoÆc ®Ò xuÊt theo Kho¶n 6.4 [Thñ tôc thay ®æi] BÊt cø thêi ®iÓm nµo Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn th«ng b¸o cho Nhµ thÇu lµ tiÕn ®é thi c«ng ®· kh«ng tu©n thñ (trong ph¹m vi ®· ®Þnh) ®óng Hîp ®ång hoÆc phï hîp víi tiÕn ®é thùc tÕ vµ víi c¸c ý ®Þnh ®· nªu ra cña Nhµ thÇu, Nhµ thÇu ph¶i nép cho Chñ ®Çu t− mét b¶n tiÕn ®é thi c«ng söa ®æi phï hîp víi kho¶n nµy. 7.4. Gia h¹n Thêi gian hoµn thµnh Nhµ thÇu sÏ ®−îc phÐp theo Kho¶n 23.1 [KhiÕu n¹i cña nhµ thÇu] gia h¹n thêi gian hoµn thµnh nÕu vµ ë ph¹m vi mµ viÖc hoµn thµnh cho môc ®Ých cña Kho¶n 16.1 [nghiÖm thu c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh] ®ang hoÆc sÏ bÞ chËm trÔ do mét trong nh÷ng lý do sau ®©y : (a) cã sù thay ®æi (trõ khi viÖc ®iÒu chØnh thêi gian hoµn thµnh ®· ®−îc thèng nhÊt theo Kho¶n 6.4 [Thñ tôc thay ®æi] hoÆc mét sù thay ®æi quan träng cña mét h¹ng môc c«ng tr×nh cã trong hîp ®ång.

19

(b) nguyªn nh©n cña sù chËm trÔ dÉn ®Õn viÖc ®−îc kÐo dµi thªm vÒ mÆt thêi gian theo mét Kho¶n cña nh÷ng §iÒu kiÖn nµy, (c) Trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt xÊu bÊt th−êng; (d) ViÖc thiÕu nh©n lùc hay hµng ho¸ kh«ng thÓ l−êng tr−íc ®−îc do c¸c ho¹t ®éng cña ChÝnh phñ hoÆc dÞch bÖnh g©y ra; (e) sù chËm trÔ, trë ng¹i trªn c«ng tr−êng do Chñ ®Çu t−, nh©n lùc cña Chñ ®Çu t− hay c¸c Nhµ thÇu kh¸c cña Chñ ®Çu t− g©y ra. NÕu Nhµ thÇu tù coi nh− m×nh ®· ®−îc phÐp gia h¹n thêi gian hoµn thµnh, Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn theo Kho¶n 23.1 [KhiÕu n¹i cña nhµ thÇu]. Khi x¸c ®Þnh viÖc kÐo dµi thêi gian theo Kho¶n 23.1, Chñ ®Çu t− (hoÆc nhµ t− vÊn) ph¶i xem xÐt l¹i nh÷ng quyÕt ®Þnh tr−íc ®ã vµ cã thÓ t¨ng, chø kh«ng ®−îc gi¶m tæng thêi gian kÐo dµi. 7.5. ChËm trÔ do Nhµ chøc tr¸ch NÕu nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y ®−îc ¸p dông, cô thÓ nh−: (a) Nhµ thÇu ®· thùc hiÖn ®óng c¸c thñ tôc do Nhµ n−íc quy ®Þnh, nh−ng nhµ chøc tr¸ch kh«ng ®−îc thùc hiÖn ®óng víi thêi h¹n qui ®Þnh hoÆc kh«ng thùc hiÖn c«ng viÖc do Nhµ thÇu ®· ®Ò nghÞ vµ (b) ViÖc lµm chËm hoÆc ®×nh chØ c«ng viÖc ®ã mµ mét Nhµ thÇu cã kinh nghiÖm kh«ng thÓ l−êng tr−íc ®−îc khi nép Hå s¬ dù thÇu. Khi ®ã viÖc chËm trÔ hoÆc kh«ng thùc hiÖn c«ng viÖc nµy sÏ ®−îc coi lµ nguyªn nh©n g©y chËm trÔ theo Kho¶n 7.4 [Gia h¹n thêi gian hoµn thµnh]. 7.6. TiÕn ®é thi c«ng thùc tÕ ®¹t ®−îc BÊt cø thêi ®iÓm nµo : (a) tiÕn ®é thi c«ng thùc tÕ qu¸ chËm ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc trong kho¶ng thêi gian hoµn thµnh, vµ/hoÆc (b) tiÕn ®é ®· bÞ hoÆc sÏ bÞ chËm h¬n so víi tiÕn ®é thi c«ng kÕ ho¹ch (dù kiÕn) cña c«ng viÖc ®ã theo Kho¶n 7.3 [TiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh]. mµ kh«ng ph¶i do nh÷ng nguyªn nh©n ®· nªu trong Kho¶n 7.4 [Gia h¹n thêi gian hoμn thμnh), khi ®ã Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn cã thÓ h−íng dÉn cho Nhµ thÇu, theo Kho¶n 7.3 [TiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh], tr×nh mét b¶n tiÕn ®é thi c«ng ®−îc söa ®æi vµ b¸o c¸o hç trî m« t¶ c¸c ph−¬ng ph¸p ®−îc söa ®æi mµ Nhµ thÇu ®Ò xuÊt ¸p dông ®Ó thùc hiÖn tiÕn ®é vµ hoµn thµnh trong thêi gian hoµn thµnh. Trõ khi Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) cã th«ng b¸o kh¸c, Nhµ thÇu sÏ ¸p dông nh÷ng ph−¬ng ph¸p ®· ®−îc söa ®æi nµy, mµ chóng cã thÓ yªu cÇu t¨ng sè giê lµm viÖc vµ sè l−îng nh©n lùc cña Nhµ thÇu vµ/hoÆc hµng hãa mµ Nhµ thÇu ph¶i chÞu rñi

20

ro vµ mäi chi phÝ. NÕu nh÷ng ph−¬ng ph¸p ®−îc söa ®æi nµy dÉn ®Õn nh÷ng chi phÝ thªm cho Chñ ®Çu t− , theo Kho¶n 9.4 [KhiÕu n¹i cña Chñ ®Çu t−], Nhµ thÇu sÏ ph¶i thanh to¸n nh÷ng chi phÝ nµy cho Chñ ®Çu t−, ngoµi nh÷ng thiÖt h¹i do viÖc chËm trÔ g©y ra (nÕu cã) theo Kho¶n 7.7 d−íi ®©y. 7.7. Nh÷ng thiÖt h¹i do chËm trÔ NÕu Nhµ thÇu kh«ng tu©n thñ Kho¶n 7.2 [Thêi h¹n hoμn thμnh], th× Nhµ thÇu theo Kho¶n 9.4 (KhiÕu n¹i cña Chñ ®Çu t−] sÏ ph¶i chi tr¶ cho Chñ ®Çu t− ®èi víi nh÷ng thiÖt h¹i do lçi nµy. Nh÷ng thiÖt h¹i nµy sÏ lµ sè tiÒn ®−îc nªu trong Phô lôc sè ... [TiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh] sÏ ®−îc tr¶ hµng ngµy trong kho¶ng thêi gian gi÷a thêi gian hoµn thµnh theo hîp ®ång vµ ngµy ®· nªu trong Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh. Tuy nhiªn, tæng sè tiÒn theo Kho¶n nµy sÏ kh«ng v−ît qu¸ tæng sè tiÒn tèi ®a do thiÖt h¹i v× chËm chÔ g©y ra (nÕu cã) ®−îc nªu trong §iÒu kiÖn riªng. Nh÷ng thiÖt h¹i nµy sÏ chØ lµ nh÷ng thiÖt h¹i do Nhµ thÇu ®Òn bï v× lçi ®· g©y ra, chø kh«ng ph¶i lµ viÖc chÊm døt theo Kho¶n 12.2 [ChÊm døt hîp ®ång bëi chñ ®Çu t−] tr−íc khi hoµn thµnh C«ng tr×nh. Nh÷ng thiÖt h¹i nµy kh«ng lµm gi¶m nhÑ ®i cho Nhµ thÇu nghÜa vô hoµn thµnh c«ng tr×nh hoÆc bÊt cø tr¸ch nhiÖm, nhiÖm vô nµo theo nh− trong Hîp ®ång. 7.8. T¹m ngõng c«ng viÖc Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) vµo bÊt cø thêi ®iÓm nµo ®Òu cã thÓ h−íng dÉn Nhµ thÇu t¹m ngõng tiÕn ®é cña mét h¹ng môc hay toµn bé c«ng tr×nh. Trong thêi gian t¹m ngõng ®ã, Nhµ thÇu ph¶i b¶o vÖ, ®¶m b¶o h¹ng môc hoÆc c«ng tr×nh kh«ng bÞ xuèng cÊp, mÊt m¸t hay bÞ h− háng. Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) sÏ th«ng b¸o nguyªn nh©n t¹m ngõng. NÕu vµ ë ph¹m vi nguyªn nh©n ®−îc th«ng b¸o vµ lµ tr¸ch nhiÖm cña Nhµ thÇu, khi ®ã nh÷ng Kho¶n 7.9, 7.10 vµ 7.11 sau ®©y sÏ kh«ng ®−îc ¸p dông. 7.9. HËu qu¶ cña viÖc t¹m ngõng NÕu Nhµ thÇu gÆp ph¶i sù chËm trÔ vµ/hoÆc ph¶i chÞu c¸c chi phÝ do tu©n thñ c¸c h−íng dÉn cña Nhµ t− vÊn theo Kho¶n 7.8 [t¹m ngõng c«ng viÖc] vµ / hoÆc tõ viÖc tiÕn hµnh l¹i c«ng viÖc, Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho Nhµ t− vÊn vµ theo quy ®Þnh cña Kho¶n 23.1 [KhiÕu n¹i cña nhµ thÇu] ®−îc : (a) gia h¹n thêi gian ®Ó bï cho chËm trÔ nµy, nÕu viÖc hoµn thµnh bÞ hoÆc sÏ bÞ chËm theo Kho¶n 7.4 [Gia h¹n thêi gian hoμn thμnh] vµ (b) thanh to¸n c¸c chi phÝ liªn quan ®−îc céng thªm vµo Gi¸ hîp ®ång. Sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o nµy, Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) ph¶i tiÕn hµnh theo Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh] ®Ó thèng nhÊt hoÆc quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò nµy.

21

Nhµ thÇu sÏ kh«ng ®−îc quyÒn kÐo dµi thêi gian hay thanh to¸n c¸c chi phÝ cho viÖc söa c¸c hËu qu¶ do cña Nhµ thÇu. 7.10. Thanh to¸n tiÒn thiÕt bÞ vµ c¸c vËt liÖu trong tr−êng hîp t¹m ngõng c«ng viÖc Nhµ thÇu sÏ ®−îc Chñ ®Çu t− thanh to¸n gi¸ trÞ cña thiÕt bÞ vµ c¸c vËt liÖu ch−a ®−îc vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr−êng (vµo ngµy t¹m ngõng ) nÕu : (a) C«ng viÖc ®èi víi thiÕt bÞ hoÆc sù cung cÊp thiÕt bÞ vµ / hoÆc c¸c vËt liÖu ®· bÞ tr× ho·n h¬n ... ngµy vµ (b) ThiÕt bÞ vµ / hoÆc c¸c vËt liÖu nµy ®· ®−îc Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn vµ Nhµ thÇu chÊp thuËn lµ tµi s¶n cña Chñ ®Çu t−. 7.11. ViÖc t¹m ngõng kÐo dµi qu¸ thêi gian qui ®Þnh NÕu viÖc t¹m ngõng theo Kho¶n 7.8 [T¹m ngõng c«ng viÖc] ®· tiÕp tôc diÔn ra qu¸ ... ngµy, Nhµ thÇu cã thÓ yªu cÇu Chñ ®Çu t− cho phÐp tiÕp tôc tiÕn hµnh c«ng viÖc. NÕu Chñ ®Çu t− kh«ng chÊp thuËn trong vßng ... ngµy sau khi Nhµ thÇu ®· yªu cÇu, Nhµ thÇu cã thÓ th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− vµ coi nh− viÖc t¹m ngõng sÏ bÞ bá qua theo §iÒu 6 [Thay®æi, ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång] cña h¹ng môc c«ng tr×nh bÞ ¶nh h−ëng. NÕu viÖc t¹m ngõng ¶nh h−ëng ®Õn toµn bé c«ng tr×nh, Nhµ thÇu cã thÓ th«ng b¸o kÕt thóc Hîp ®ång theo Kho¶n 19.2 [ChÊm døt Hîp ®ång bëi Nhμ thÇu]. 7.12. TiÕp tôc tiÕn hµnh c«ng viÖc Sau khi ®−îc sù chÊp thuËn hay h−íng dÉn tiÕp tôc tiÕn hµnh c«ng viÖc cña Chñ ®Çu t−, c¸c bªn sÏ cïng kiÓm tra c«ng tr×nh, thiÕt bÞ vµ c¸c vËt liÖu bÞ ¶nh h−ëng do viÖc t¹m ngõng. Nhµ thÇu sÏ söa ch÷a chç xuèng cÊp, h− háng hay mÊt m¸t cña c«ng tr×nh, thiÕt bÞ hoÆc c¸c vËt liÖu ®· x¶y ra trong thêi gian t¹m ngõng. ®iÒu 8. quyÒn vμ nghÜa vô chung cña Nhμ thÇu 8.1. Tr¸ch nhiÖm chung cña Nhµ thÇu Nhµ thÇu ph¶i thi c«ng vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh theo Hîp ®ång vµ chØ dÉn cña Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn vµ ph¶i söa ch÷a bÊt kú sai sãt nµo trong c«ng tr×nh. Nhµ thÇu ph¶i cung cÊp thiÕt bÞ, m¸y mãc vµ tµi liÖu cña Nhµ thÇu ®−îc nªu trong Hîp ®ång vµ toµn bé nh©n lùc, vËt liÖu tiªu hao vµ nh÷ng vËt dông cïng c¸c dÞch vô kh¸c, dï lµ nh÷ng thø cã tÝnh chÊt t¹m thêi hoÆc l©u dµi, ®−îc ®ßi hái trong vµ cho thi c«ng c«ng tr×nh vµ söa ch÷a sai sãt. Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh ®Çy ®ñ, æn ®Þnh vµ an toµn cña mäi thao t¸c trªn c«ng tr−êng vµ mäi biÖn ph¸p thi c«ng. Trõ khi, tíi chõng mùc ®−îc qui ®Þnh trong hîp ®ång, Nhµ thÇu (i) ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé tµi liÖu cña Nhµ thÇu, c«ng tr×nh t¹m vµ thiÕt kÕ mçi h¹ng môc thiÕt bÞ, vËt liÖu ®−îc ®ßi hái cho h¹ng môc

22

®ã theo ®óng hîp ®ång, vµ (ii) kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm theo c¸ch nµo kh¸c ®èi víi thiÕt kÕ vµ ®Æc tÝnh kü thuËt cña C«ng tr×nh chÝnh. C«ng tr×nh nµy ph¶i bao gåm tÊt c¶ c«ng viÖc cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−, hoÆc ®−îc ®Ò cËp ®Õn trong Hîp ®ång vµ tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc (kÓ c¶ kh«ng ®−îc nªu trong Hîp ®ång) cÇn thiÕt cho sù æn ®Þnh hoÆc viÖc hoµn thµnh hoÆc sù an toµn vµ b¶n th©n sù vËn hµnh tèt c«ng tr×nh. BÊt kú lóc nµo Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn cã thÓ yªu cÇu, Nhµ thÇu ph¶i ®Ö tr×nh c¸c chi tiÕt cña viÖc bè trÝ vµ c¸c biÖn ph¸p thi c«ng mµ Nhµ thÇu ®Ò xuÊt ®Ó ®−îc chÊp thuËn ¸p dông cho viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Kh«ng ®−îc thay ®æi ®¸ng kÓ nh÷ng sù bè trÝ vµ c¸c biÖn ph¸p nÕu kh«ng th«ng b¸o tr−íc cho Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn. NÕu hîp ®ång x¸c ®Þnh r»ng Nhµ thÇu sÏ thiÕt kÕ mét phÇn nµo ®ã cña C«ng tr×nh chÝnh, th× trõ khi cã qui ®Þnh kh¸c trong ®iÒu kiÖn riªng: (a) Nhµ thÇu ph¶i nép cho Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn c¸c tµi liÖu cña Nhµ thÇu vÒ phÇn nµy theo ®óng tr×nh tù ®−îc nªu trong hîp ®ång; (b) C¸c tµi liÖu ®ã cña Nhµ thÇu ph¶i phï hîp víi ®Æc tÝnh kü thuËt vµ c¸c b¶n vÏ, ph¶i ®−îc viÕt b»ng ng«n ng÷ giao tiÕp x¸c ®Þnh t¹i Kho¶n 3.1 [LuËt vµ ng«n ng÷] vµ ph¶i bao gåm nh÷ng th«ng tin bæ sung cho Nhµ t− vÊn yªu cÇu ®Ó thªm vµo trong b¶n vÏ ®Ó phèi hîp thiÕt kÕ cña mçi bªn. (c) Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ bé phËn nµy vµ khi c«ng tr×nh ®−îc hoµn thµnh, bé phËn nµy ph¶i phï hîp víi môc ®Ých mµ nã ®−îc dù ®Þnh nh− ®−îc x¸c ®Þnh trong hîp ®ång. (d) Tr−íc khi b¾t ®Çu ch¹y thö khi hoµn thµnh, Nhµ thÇu ph¶i tr×nh cho Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn c¸c tµi liÖu hoµn c«ng, c¸c sæ tay vËn hµnh vµ b¶o tr× phï hîp víi ®Æc tÝnh kü thuËt víi ®Çy ®ñ chi tiÕt do Chñ ®Çu t− ®Ò ra ®Ó vËn hµnh, b¶o tr×, th¸o dì l¾p ®Æt l¹i, ®iÒu chØnh vµ söa ch÷a bé phËn nµy cña c«ng tr×nh. Bé phËn nµy ch−a ®−îc coi lµ hoµn thµnh cho môc ®Ých nghiÖm thu bµn giao theo Kho¶n 16.1 [NghiÖm thu c«ng tr×nh vμ h¹ng môc c«ng tr×nh] cho tíi khi c¸c tµi liÖu vµ c¸c sæ tay ®−îc tr×nh cho Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn. 8.2. B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång Nhµ thÇu (b»ng chi phÝ cña m×nh) ph¶i cã ®−îc B¶o ®¶m thùc hiÖn víi sè l−îng vµ lo¹i tiÒn tÖ nh− qui ®Þnh t¹i Phô lôc sè ... [B¶o ®¶m thùc hiÖn] ®Ó thùc hiÖn ®óng Hîp ®ång. Nhµ thÇu ph¶i göi B¶o ®¶m thùc hiÖn cho Chñ ®Çu t− trong vßng ... ngµy sau khi c¶ hai bªn ®· ký hîp ®ång. B¶o ®¶m thùc hiÖn ph¶i do mét ph¸p nh©n hoÆc thÓ

23

nh©n cÊp vµ ®−îc Chñ ®Çu t− chÊp thuËn vµ ph¶i theo mÉu ë phô lôc sè ... [C¸c biÓu mÉu] hoÆc theo mÉu kh¸c ®−îc Chñ ®Çu t− chÊp thuËn. Nhµ thÇu ph¶i ®¶m b¶o r»ng B¶o ®¶m thùc hiÖn cã gi¸ trÞ vµ cã hiÖu lùc tíi khi Nhµ thÇu ®· thi c«ng vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh vµ söa ch÷a xong c¸c sai sãt. NÕu c¸c ®iÒu kho¶n cña B¶o ®¶m thùc hiÖn nªu râ ngµy hÕt h¹n vµ Nhµ thÇu ch−a hoµn thµnh c¸c nghÜa vô cña hîp ®ång vµo thêi ®iÓm ... ngµy tr−íc ngµy hÕt h¹n, Nhµ thÇu sÏ ph¶i gia h¹n gi¸ trÞ cña B¶o ®¶m thùc hiÖn cho tíi khi c«ng viÖc ®· ®−îc hoµn thµnh vµ mäi sai sãt ®· ®−îc söa ch÷a xong. Chñ ®Çu t− kh«ng ®−îc ®ßi thanh to¸n tiÒn vÒ B¶o ®¶m thùc hiÖn ngo¹i trõ sè tiÒn mµ Chñ ®Çu t− ®−îc quyÒn h−ëng theo Hîp ®ång trong tr−êng hîp: (a) Nhµ thÇu kh«ng gia h¹n ®−îc hiÖu lùc cña B¶o ®¶m thùc hiÖn nh− ®· m« t¶ ë ®o¹n trªn, trong tr−êng hîp ®ã Chñ ®Çu t− cã thÓ ®ßi toµn bé sè tiÒn cña B¶o ®¶m thùc hiÖn, (b) Nhµ thÇu kh«ng tr¶ cho Chñ ®Çu t− kho¶n nî nh− Nhµ thÇu tho¶ thuËn hoÆc ®−îc x¸c ®Þnh ph¶i tr¶ t¹i Kho¶n 9.4 [KhiÕu n¹i cña Chñ ®Çu t−] hoÆc §iÒu 21 [KhiÕu n¹i vμ xö lý c¸c tranh chÊp], trong vßng ... ngµy sau khi tho¶ thuËn hoÆc quyÕt ®Þnh ph¶i tr¶, (c) Nhµ thÇu kh«ng söa ch÷a nh÷ng sai sãt trong vßng ... ngµy sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o cña Chñ ®Çu t− yªu cÇu söa ch÷a sai sãt, hoÆc (d) Tr−êng hîp cho phÐp Chñ ®Çu t− ®−îc chÊm døt Hîp ®ång theo Kho¶n 12.2 [ChÊm døt hîp ®ång bëi chñ ®Çu t−], bÊt kÓ cã th«ng b¸o chÊm døt hay ch−a. Chñ ®Çu t− ph¶i båi th−êng vµ g¸nh chÞu nh÷ng thiÖt h¹i cho Nhµ thÇu vÒ nh÷ng h− háng, tæn thÊt vµ chi phÝ liªn quan (bao gåm chi phÝ vµ lÖ phÝ t− ph¸p) do viÖc khiÕu n¹i vÒ B¶o ®¶m thùc hiÖn g©y nªn ë ph¹m vi mµ Chñ ®Çu t− kh«ng ®−îc phÐp khiÕu n¹i. Chñ ®Çu t− ph¶i tr¶ l¹i B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång cho Nhµ thÇu trong vßng ... ngµy sau khi nhËn ®−îc mét b¶n sao biªn b¶n nghiÖm thu vµ sau khi nhËn ®−îc b¶o ®¶m thùc hiÖn b¶o hµnh c«ng tr×nh theo qui ®Þnh t¹i Kho¶n 8.9. 8.3. §¹i diÖn Nhµ thÇu Nhµ thÇu ph¶i chØ ®Þnh ®¹i diÖn m×nh vµ uû quyÒn cho ng−êi ®¹i diÖn ®iÒu hµnh c«ng viÖc thay mÆt Nhµ thÇu thùc hiÖn Hîp ®ång . Trõ khi ®¹i diÖn Nhµ thÇu ®−îc nªu tªn trong Hîp ®ång, tr−íc ngµy khëi c«ng, Nhµ thÇu ph¶i nép cho Chñ ®Çu t− tªn vµ th«ng tin vÒ ng−êi mµ Nhµ thÇu ®Ò nghÞ lµm §¹i diÖn cña Nhµ thÇu ®Ó xem xÐt vµ ®ång ý. NÕu ng−êi nµy kh«ng ®−îc chÊp nhËn hoÆc sau ®ã bÞ g¹t bá hoÆc nÕu ng−êi ®−îc bæ nhiÖm kh«ng ®¶m b¶o ho¹t

24

®éng víi t− c¸ch lµ ng−êi ®¹i diÖn Nhµ thÇu th×, mét c¸ch t−¬ng tù, Nhµ thÇu ph¶i tr×nh tªn vµ c¸c th«ng tin vÒ ng−êi ®¹i diÖn kh¸c thÝch hîp cho vÞ trÝ nµy. NÕu kh«ng ®−îc sù ®ång ý tr−íc cña Chñ ®Çu t− (ho¨c Nhµ t− vÊn), Nhµ thÇu kh«ng ®−îc b·i nhiÖm ®¹i diÖn Nhµ thÇu hoÆc bæ nhiÖm ng−êi kh¸c thay thÕ. Toµn bé thêi gian cña §¹i diÖn Nhµ thÇu ph¶i ®−îc dµnh cho viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn hîp ®ång cña Nhµ thÇu. NÕu ®¹i diÖn cña Nhµ thÇu buéc ph¶i t¹m thêi v¾ng mÆt t¹i c«ng tr−êng trong thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh, Nhµ thÇu ph¶i cö ng−êi thay thÕ phï hîp víi sù chÊp thuËn tr−íc cña Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn. §¹i diÖn cña Nhµ thÇu, thay mÆt Nhµ thÇu, ph¶i tiÕp nhËn c¸c chØ dÉn theo Kho¶n 10.3 [C¸c chØ dÉn cña Nhμ t− vÊn] §¹i diÖn cña Nhµ thÇu cã thÓ giao nhiÖm vô vµ qui ®Þnh râ thÈm quyÒn cho bÊt cø ng−êi nµo cã n¨ng lùc ®ång thêi cã thÓ huû bá viÖc uû quyÒn nµy t¹i bÊt cø thêi ®iÓm nµo. ViÖc giao nhiÖm vô hoÆc huû bá sÏ chØ cã hiÖu lùc khi Chñ ®Çu t− nhËn ®−îc th«ng b¸o tr−íc do ®¹i diÖn Nhµ thÇu ký, nªu râ tªn, nhiÖm vô vµ thÈm quyÒn cña ng−êi ®−îc giao hoÆc huû bá. §¹i diÖn Nhµ thÇu vµ nh÷ng ng−êi nµy ph¶i th«ng th¹o ng«n ng÷ giao tiÕp ®−îc x¸c ®Þnh t¹i Kho¶n 3.1 [LuËt vµ ng«n ng÷]. 8.4. Nhµ thÇu phô Nhµ thÇu kh«ng ®−îc ký giao l¹i hîp ®ång cho thÇu phô ®Ó thùc hiÖn thi c«ng toµn bé c«ng tr×nh. Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi hµnh ®éng hoÆc sai sãt cña thÇu phô, c¸c ®¹i diÖn hoÆc nh©n viªn cña hä nh− thÓ ®ã lµ ho¹t ®éng vµ sai sãt cña Nhµ thÇu: (a) Nhµ thÇu sÏ kh«ng cÇn cã sù chÊp thuËn cña Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) vÒ c¸c nhµ cung cÊp vËt liÖu hoÆc vÒ mét hîp ®ång thÇu phô mµ trong ®ã Nhµ thÇu phô ®· ®−îc ghi tªn trong hîp ®ång. (b) CÇn ph¶i ®−îc sù chÊp thuËn cña Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) ®èi víi bÊt kú nhµ thÇu phô nµo (ch−a ®−îc nªu trong hîp ®ång) ®−îc ®Ò nghÞ. (c) Nhµ thÇu ph¶i göi th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) kh«ng Ýt h¬n ... ngµy tr−íc ngµy dù ®Þnh b¾t ®Çu c«ng viÖc cña mçi Nhµ thÇu phô. (d) Mçi hîp ®ång thÇu phô ph¶i cã qui ®Þnh cã thÓ cho phÐp Chñ ®Çu t− yªu cÇu hîp ®ång thÇu phô ®−îc nh−îng l¹i cho Chñ ®Çu t− theo Kho¶n 8.5 [Nh−îng l¹i lîi Ých cña hîp ®ång thÇu phô] (nÕu hoÆc khi cã thÓ ¸p dông ®−îc), hoÆc trong tr−êng hîp chÊm døt hîp ®ång theo Kho¶n 12.2 [ChÊm døt hîp ®ång bëi chñ ®Çu t−]. 8.5. Nh−îng l¹i lîi Ých cña hîp ®ång thÇu phô

25

NÕu nghÜa vô cña Nhµ thÇu phô kÐo dµi ®Õn sau ngµy hÕt h¹n cña thêi h¹n th«ng b¸o sai sãt cã liªn quan, vµ tr−íc ngµy hÕt h¹n, Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn chØ dÉn cho Nhµ thÇu nh−îng l¹i lîi Ých cña c¸c nghÜa vô ®ã cho Chñ ®Çu t− th× Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn. Trõ khi ®−îc nªu kh¸c ®i trong viÖc nh−îng l¹i, Nhµ thÇu sÏ kh«ng cßn nghÜa vô ph¸p lý víi Chñ ®Çu t− vÒ c«ng viÖc do Nhµ thÇu phô thùc hiÖn, sau khi viÖc nh−îng l¹i cã hiÖu lùc. 8.6. Hîp t¸c Nh− ®· ®−îc quy ®Þnh trong Hîp ®ång hoÆc chØ dÉn cña Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn, Nhµ thÇu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc hîp t¸c trong c«ng viÖc ®èi víi: (a) Nh©n lùc cña Chñ ®Çu t−, (b) C¸c Nhµ thÇu kh¸c do Chñ ®Çu t− thuª, vµ (c) C¸c nh©n viªn cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cña Nhµ n−íc, lµ nh÷ng ng−êi cã thÓ ®−îc thuª hoÆc cö ®Õn ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc kh«ng cã trong Hîp ®ång ë trªn. C¸c dÞch vô cho nh÷ng ng−êi nµy vµ c¸c Nhµ thÇu kh¸c cã thÓ bao gåm viÖc sö dông thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu, c¸c c«ng tr×nh t¹m hoÆc viÖc bè trÝ ®−êng vµo c«ng tr−êng lµ tr¸ch nhiÖm cña Nhµ thÇu. Tr−êng hîp c¸c dÞchvô nµy lµm ph¸t sinh chi phÝ ngoµi gi¸ hîp ®ång th× c¸c bªn xem xÐt tho¶ thuËn bæ sung chi phÝ nµy. Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng thi c«ng x©y l¾p cña m×nh trªn c«ng tr−êng, vµ ph¶i phèi hîp c¸c ho¹t ®éng cña m×nh víi ho¹t ®éng cña c¸c Nhµ thÇu kh¸c ë ph¹m vi (nÕu cã) ®−îc nªu râ trong hå s¬ mêi thÇu (hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−). Theo Hîp ®ång, nÕu cã yªu cÇu Chñ ®Çu t− trao cho Nhµ thÇu quyÒn sö dông bÊt cø nÒn mãng, kÕt cÊu, nhµ x−ëng hoÆc ph−¬ng tiÖn tiÕp cËn nµo theo ®Ò nghÞ cña Nhµ thÇu, Nhµ thÇu ph¶i nép nh÷ng hå s¬ ®Ò nghÞ nµy cho Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn theo ®óng thêi gian vµ thÓ thøc quy ®Þnh trong Hå s¬ mêi thÇu. 8.7. §Þnh vÞ c¸c mèc Nhµ thÇu ph¶i ®Þnh vÞ c«ng tr×nh theo c¸c mèc vµ cao tr×nh tham chiÕu ®−îc x¸c ®Þnh trong Hîp ®ång. Nhµ thÇu sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ®Þnh vÞ ®óng tÊt c¶ c¸c h¹ng môc cña c«ng tr×nh vµ ph¶i ®iÓu chØnh sai sãt vÒ vÞ trÝ, cao ®é, kÝch th−íc hoÆc c¨n tuyÕn cña c«ng tr×nh. Chñ ®Çu t− sÏ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ bÊt kú sai sãt nµo vÒ viÖc cung cÊp th«ng tin trong c¸c môc ®−îc chØ ra trªn ®©y hoÆc c¸c th«ng b¸o ®Ó tham chiÕu ®ã (c¸c ®iÓm mèc, tuyÕn vµ cao tr×nh chuÈn), nh−ng Nhµ thÇu ph¶i cè g¾ng thÝch hîp ®Ó kiÓm chøng ®é chÝnh x¸c cña chóng tr−íc khi sö dông.

26

Tr−êng hîp, Nhµ thÇu bÞ chËm trÔ vµ / hoÆc ph¶i chÞu chi phÝ mµ kh«ng ph¶i do lçi cña m×nh g©y ra, th× Nhµ thÇu sÏ th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn vµ cã quyÒn thùc hiÖn theo Kho¶n 23.1 [KhiÕu n¹i cña nhµ thÇu] vÒ: (a) Gia h¹n thêi gian cho sù chËm trÔ ®ã, nÕu viÖc hoµn thµnh bÞ hoÆc sÏ bÞ chËm trÔ theo Kho¶n 7.4 [Gia h¹n thêi gian hoµn thµnh] vµ (b) Thanh to¸n mäi chi phÝ céng thªm vµo gi¸ hîp ®ång. Sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o, Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn sÏ tiÕn hµnh theo Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh] ®Ó ®ång ý hoÆc quyÕt ®Þnh (i) xem cã ph¶i vµ (nÕu ®óng nh− vËy) th× tíi møc nµo mµ sai sãt kh«ng thÓ ph¸t hiÖn ®−îc mét c¸ch hîp lý, vµ (ii) nh÷ng vÊn ®Ò ®−îc m« t¶ ë ®o¹n phô (a) vµ (b) trªn ®©y liªn quan ®Õn møc ®é nµy. 8.8. C¸c quy ®Þnh vÒ an toµn Nhµ thÇu ph¶i: (a) Tu©n thñ tÊt c¶ quy ®Þnh an toµn lao ®éng hiÖn hµnh; (b) Quan t©m tíi sù an toµn cho tÊt c¶ nh÷ng ng−êi ®−îc phÐp cã mÆt trªn c«ng tr−êng; (c) Nç lùc b»ng mäi biÖn ph¸p hîp lý ®Ó ®¶m b¶o c«ng tr−êng vµ c«ng tr×nh gän gµng nh»m tr¸nh g©y nguy hiÓm cho nh÷ng ng−êi nµy; (d) §¶m b¶o cã hµng rµo, chiÕu s¸ng, b¶o vÖ vµ tr«ng nom C«ng tr×nh cho tíi khi hoµn thµnh vµ bµn giao theo §iÒu 16 [NghiÖm thu cña Chñ ®Çu t−]; (e) Lµm mäi c«ng tr×nh t¹m (gåm ®−êng s¸, ®−êng ®i bé, tr¹m g¸c vµ hµng rµo) cÇn thiÕt cho viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, ®Ó sö dông vµ b¶o vÖ c«ng chóng vµ c¸c chñ së h÷u vµ ng−êi ®ang c− tró ë c¸c khu ®Êt l©n cËn. 8.9. §¶m b¶o chÊt l−îng vµ b¶o hµnh c«ng tr×nh 8.9.1. Nhµ thÇu ph¶i tu©n thñ ®óng c¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc (bao gåm c¶ tr¸ch nhiÖm cña Nhµ thÇu ®èi víi viÖc b¶o hµnh c«ng tr×nh) trong viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh phï hîp víi c¸c néi dung ®· nªu trong Hîp ®ång nh−ng kh«ng lµm gi¶m bít bÊt kú nhiÖm vô, nghÜa vô hoÆc tr¸ch nhiÖm nµo cña Nhµ thÇu theo Hîp ®ång vµ Chñ ®Çu t− cã quyÒn kiÓm tra bÊt cø kh©u nµo trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng cña Nhµ thÇu. 8.9.2. Sau khi nhËn ®−îc biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó ®−a vµo sö dông Nhµ thÇu ph¶i: (a) Thùc hiÖn viÖc b¶o hµnh c«ng tr×nh trong thêi gian ... (24 th¸ng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt vµ cÊp 1 hoÆc 12 th¸ng c¸c c«ng tr×nh cÊp 2, cÊp 3 vµ cÊp 4).

27

(b) Nép cho Chñ ®Çu t− b¶o ®¶m thùc hiÖn b¶o hµnh c«ng tr×nh trong vßng ... ngµy sau ngµy nhËn ®−îc biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó ®−a vµo sö dông. B¶o ®¶m thùc hiÖn b¶o hµnh nµy ph¶i cã gi¸ trÞ cho ®Õn hÕt thêi gian b¶o hµnh vµ ph¶i do mét thÓ nh©n hoÆc ph¸p nh©n cÊp vµ ph¶i theo mÉu qui ®Þnh trong Phô lôc sè ... [C¸c biÓu mÉu] hoÆc mÉu kh¸c th× ph¶i ®−îc Chñ ®Çu t− chÊp thuËn; (c) Trong thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh Nhµ thÇu ph¶i söa ch÷a mäi sai sãt, khiÕm khuyÕt do lçi cña Nhµ thÇu g©y ra trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh b»ng chi phÝ cña Nhµ thÇu. ViÖc söa ch÷a c¸c lçi nµy ph¶i ®−îc b¾t ®Çu trong vßng kh«ng qu¸ ... ngµy sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o cña Chñ ®Çu t− vÒ c¸c lçi nµy. NÕu qu¸ thêi h¹n nµy mµ Nhµ thÇu kh«ng b¾t ®Çu thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc söa ch÷a th× Chñ ®Çu t− cã quyÒn thuª mét nhµ thÇu kh¸c (bªn thø ba) thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nµy vµ toµn bé chi phÝ cho viÖc söa ch÷a ®Ó chi tr¶ cho bªn thø ba sÏ do Nhµ thÇu chÞu. Nhµ thÇu ph¶i thanh to¸n cho bªn thø ba trong vßng ... ngµy sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o cña Chñ ®Çu t− vÒ c¸c kho¶n thanh to¸n nµy. Tr−êng hîp, hÕt h¹n thanh to¸n mµ Nhµ thÇu vÉn kh«ng thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ nµy th× Chñ ®Çu t− sÏ thùc hiÖn theo §iÒu 23 [KhiÕu n¹i vµ xö lý tranh chÊp] ®Ó yªu cÇu Nhµ thÇu ph¶i thanh to¸n. 8.10. §iÒu kiÖn vÒ c«ng tr−êng Chñ ®Çu t− ph¶i cã s½n ®Ó cung cÊp cho Nhµ thÇu toµn bé c¸c sè liÖu liªn quan mµ Chñ ®Çu t− cã vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, ®Þa chÊt thñy v¨n vµ nh÷ng néi dung cña c«ng t¸c kh¶o s¸t vÒ c«ng tr−êng, bao gåm c¶ c¸c yÕu tè m«i tr−êng liªn quan ®Õn Hîp ®ång. Trong ph¹m vi cã thÓ thùc hiÖn ®−îc (cã tÝnh ®Õn chi phÝ vµ thêi gian), Nhµ thÇu ®−îc coi lµ ®· cã ®−îc tÊt c¶ nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ nh÷ng rñi ro, bÊt tr¾c vµ nh÷ng t×nh huèng kh¸c cã thÓ ¶nh h−ëng hoÆc t¸c ®éng ®Õn hå s¬ dù thÇu hoÆc c«ng tr×nh. Còng tíi mét chõng mùc nh− vËy, Nhµ thÇu ®−îc coi lµ ®· thÈm tra vµ xem xÐt c«ng tr−êng, khu vùc xung quanh c«ng tr−êng, c¸c sè liÖu vµ th«ng tin cã s½n nªu trªn, vµ ®· ®−îc tho¶ m·n tr−íc khi nép thÇu, vÒ tÊt c¶ nh÷ng khÝa c¹nh cã liªn quan, bao gåm (kh«ng h¹n chÕ) vÒ: (a) §Þa h×nh cña c«ng tr−êng, bao gåm c¶ c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh, (b) §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n vµ khÝ hËu; (c) Møc ®é vµ tÝnh chÊt cña c«ng viÖc vµ vËt liÖu cÇn thiÕt cho viÖc thi c«ng, hoµn thµnh c«ng tr×nh vµ söa ch÷a sai sãt. (d) C¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng cña n−íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam;

28

(e) C¸c yªu cÇu cña Nhµ thÇu vÒ ®−êng vµo, ¨n, ë, ph−¬ng tiÖn, nh©n lùc, ®iÒu kiÖn giao th«ng, n−íc vµ c¸c dÞch vô kh¸c. Nhµ thÇu ®−îc coi lµ ®· tho¶ m·n vÒ tÝnh ®óng vµ ®ñ cña ®iÒu kiÖn c«ng tr−êng ®Ó x¸c ®Þnh Gi¸ hîp ®ång. 8.11. §iÒu kiÖn vËt chÊt kh«ng l−êng tr−íc ®−îc Trong kho¶n nµy, “ c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt ” lµ c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt tù nhiªn vµ nh©n t¹o nh÷ng trë ng¹i vËt chÊt kh¸c còng nh− g©y « nhiÔm mµ Nhµ thÇu gÆp ph¶i t¹i c«ng tr−êng khi thi c«ng c«ng tr×nh, bao gåm c¶ c¸c ®iÒu kiÖn ngÇm d−íi ®Êt, ®iÒu kiÖn thuû v¨n nh−ng kh«ng kÓ c¸c ®iÒu kiÖn khÝ hËu. NÕu Nhµ thÇu gÆp ph¶i c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt bÊt lîi mµ Nhµ thÇu cho lµ kh«ng l−êng tr−íc ®−îc, th× Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn biÕt mét c¸ch s¬m nhÊt cã thÓ ®−îc. Th«ng b¸o nµy sÏ m« t¶ c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt sao cho Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn cã thÓ kiÓm tra ®−îc vµ ph¶i nªu lý do t¹i sao Nhµ thÇu coi c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt ®ã lµ kh«ng l−êng tr−íc ®−îc. Nhµ thÇu ph¶i tiÕp tôc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, sö dông c¸c biÖn ph¸p tho¶ ®¸ng vµ hîp lý vµ lµ thÝch øng víi ®iÒu kiÖn vËt chÊt ®ã, vµ ph¶i tu©n theo bÊt kú chØ dÉn nµo mµ Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn cã thÓ ®−a ra. NÕu mét chØ dÉn t¹o ra sù thay ®æi, th× ¸p dông theo §iÒu 6 [Thay ®æi, ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång]. NÕu vµ tíi møc ®é khi mµ Nhµ thÇu, gÆp ph¶i c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt thuéc lo¹i kh«ng l−êng tr−íc ®−îc, göi th«ng b¸o vÒ viÖc ®ã, bÞ chËm trÔ vµ / hoÆc g¸nh chÞu chi phÝ do c¸c ®iÒu kiÖn nµy g©y nªn, th× Nhµ thÇu ®−îc h−ëng quyÒn theo Kho¶n 23.1 [KhiÕu n¹i cña nhµ thÇu] vÒ; (a) Gia h¹n thêi gian ®Ó bï cho bÊt kú sù chËm trÔ nµo nh− vËy, nÕu viÖc hoµn thµnh bÞ hoÆc sÏ bÞ chËm trÔ, theo Kho¶n 7.4 [Gia h¹n thêi gian hoµn thµnh], vµ (b) Thanh to¸n bÊt kú chi phÝ nµo nh− vËy vµ ®−îc ®−a vµo gi¸ hîp ®ång Tuy nhiªn tr−íc khi chi phÝ bæ sung ®−îc chÊp thuËn hoÆc quyÕt ®Þnh lÇn cuèi cïng theo ®o¹n phô (b), Nhµ t− vÊn còng cã thÓ xem xÐt l¹i xem cã ph¶i nh÷ng ®iÒu kiÖn vËt chÊt kh¸c ë c¸c phÇn t−¬ng tù cña c«ng tr×nh (nÕu cã) lµ thuËn lîi h¬n vµ ®·, mét c¸ch hîp lý, ®−îc dù tÝnh tr−íc khi Nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu. NÕu vµ tíi chõng mùc lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n ®ã ®· x¶y ra, Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn cã thÓ thùc hiÖn phï hîp víi Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh] ®Ó ®ång ý hoÆc quyÕt ®Þnh gi¶m bít chi phÝ, sinh ra cho nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy, cã thÓ ®−îc ®−a vµo (trõ bít) trong gi¸ hîp ®ång vµ chøng chØ thanh to¸n. Tuy nhiªn, hÖ qu¶ thùc cña toµn bé sù ®iÒu chØnh theo ®o¹n phô (b) vµ toµn bé kho¶n bít trõ nµy, ®èi víi c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn gÆp ph¶i trong c¸c phÇn t−¬ng tù cña c«ng tr×nh, sÏ kh«ng dÉn ®Õn sù gi¶m gi¸ thùc trong gi¸ hîp ®ång.

29

Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn cã thÓ tÝnh ®Õn bÊt kú b»ng chøng nµo cña nh÷ng ®iÒu kiÖn vËt chÊt ®−îc Nhµ thÇu thÊy tr−íc khi nép hå s¬ dù thÇu vµ cã thÓ Nhµ thÇu cã ®−îc, nh−ng kh«ng bÞ rµng buéc bëi bÊt kú b»ng chøng nµo nh− vËy. 8.12. QuyÒn vÒ ®−êng ®i vµ ph−¬ng tiÖn Nhµ thÇu ph¶i chÞu toµn bé chi phÝ vµ lÖ phÝ cho c¸c quyÒn vÒ ®−êng ®i l¹i chuyªn dïng vµ / hoÆc t¹m thêi mµ Nhµ thÇu cÇn cã, bao gåm lèi vµo c«ng tr−êng. Nhµ thÇu, tù m×nh, còng ph¶i cã thªm c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c bªn ngoµi c«ng tr−êng cÇn cho c«ng viÖc b»ng sù chÞu rñi ro vµ kinh phÝ cña m×nh. 8.13. Tr¸nh ¶nh h−ëng ®Õn c¸c c«ng tr×nh vµ d©n c− Nhµ thÇu kh«ng ®−îc can thiÖp mét c¸ch kh«ng cÇn thiÕt hoÆc kh«ng thÝch hîp vµo: (c) Sù thuËn tiÖn cña c«ng chóng, hoÆc (d) ViÖc tiÕp cËn, sö dông vµ chiÕm lÜnh toµn bé ®−êng ®i, vØa hÌ bÊt kÓ nã lµ c«ng céng hay thuéc quyÒn kiÓm so¸t cña Chñ ®Çu t− hoÆc nh÷ng ng−êi kh¸c. Nhµ thÇu ph¶i båi th−êng vµ ®¶m b¶o cho Chñ ®Çu t− kh«ng bÞ mäi thiÖt h¹i g©y ra do tÊt c¶ c¸c h− háng, tæn thÊt vµ chi phÝ (bao gåm c¸c lÖ phÝ vµ chi phÝ ph¸p lý) do bÊt kú sù can thiÖp kh«ng cÇn thiÕt vµ kh«ng phï hîp nµo g©y ra. 8.14. §−êng vµo c«ng tr−êng Nhµ thÇu ph¶i ®−îc coi lµ ®· tho¶ m·n vÒ sù cã s½n vµ phï hîp cña c¸c tuyÕn ®−êng tíi c«ng tr−êng. Nhµ thÇu ph¶i nç lùc hîp lý ®Ó tr¸nh lµm h− háng ®−êng hoÆc cÇu do viÖc sö dông ®i l¹i cña Nhµ thÇu hoÆc ng−êi cña Nhµ thÇu g©y ra. Nh÷ng nç lùc nµy ph¶i bao gåm viÖc sö dông ®óng c¸c ph−¬ng tiÖn vµ tuyÕn ®−êng thÝch hîp. Trõ khi ®−îc quy ®Þnh kh¸c trong c¸c §iÒu kiÖn nµy: (a) Nhµ thÇu (trong quan hÖ gi÷a c¸c bªn) sÏ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm söa ch÷a nÕu Nhµ thÇu lµm háng khi sö dông c¸c tuyÕn ®−êng ®ã; (b) Nhµ thÇu ph¶i cung cÊp c¸c biÓn hiÖu, biÓn chØ dÉn cÇn thiÕt däc tuyÕn ®−êng vµ ph¶i xin phÐp nÕu c¸c c¬ quan liªn quan yªu cÇu cho viÖc sö dông c¸c tuyÕn ®−êng, biÓn hiÖu, biÓn chØ dÉn; (c) Chñ ®Çu t− kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ bÊt cø khiÕu n¹i nµo cã thÓ n¶y sinh tõ viÖc sö dông hoÆc c¸c viÖc liªn quan kh¸c ®èi víi c¸c tuyÕn ®−êng ®i l¹i; (d) Chñ ®Çu t− kh«ng b¶o ®¶m sù thÝch hîp hoÆc s½n cã c¸c tuyÕn ®−êng riªng biÖt nµo, vµ

30

(e) Chi phÝ do sù kh«ng thÝch hîp hoÆc kh«ng cã s½n c¸c tuyÕn ®−êng vµo cho yªu cÇu sö dông cña Nhµ thÇu, sÏ do Nhµ thÇu chÞu. 8.15. VËn chuyÓn Hµng ho¸ Trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c: (a) Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− kh«ng muén h¬n ... (21 ngµy) tr−íc ngµy mµ mäi thiÕt bÞ hoÆc h¹ng môc hµng ho¸ chÝnh kh¸c ®−îc vËn chuyÓn tíi c«ng tr−êng; (b) Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ®ãng gãi, xÕp hµng, vËn chuyÓn, nhËn, dì hµng, l−u kho vµ b¶o vÖ toµn bé hµng ho¸ vµ c¸c vËt dông kh¸c cÇn cho c«ng tr×nh; vµ (c) Nhµ thÇu ph¶i båi th−êng vµ g¸nh chÞu thiÖt h¹i cho Chñ ®Çu t− ®èi víi c¸c h− háng, mÊt m¸t vµ chi phÝ (kÓ c¶ lÖ phÝ vµ phÝ t− ph¸p) do viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ ph¶i th−¬ng l−îng vµ thanh to¸n toµn bé yªu cÇu ®ßi ®Òn bï ph¸t sinh tõ viÖc vËn t¶i cña hä. 8.16. ThiÕt bÞ Nhµ thÇu Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi toµn bé thiÕt bÞ Nhµ thÇu. Khi ®−îc ®−a tíi c«ng tr×nh, thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu ph¶i lµ ®Ó dïng riªng cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh. Nhµ thÇu kh«ng ®−îc di chuyÓn ra khái c«ng tr−êng bÊt kú mét môc thiÕt bÞ chñ yÕu nµo nÕu kh«ng ®−îc sù ®ång ý cña Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn. Tuy nhiªn, kh«ng yªu cÇu ph¶i cã sù ®ång ý ®èi víi c¸c xe cé vËn chuyÓn hµnh ho¸ hoÆc Nh©n lùc Nhµ thÇu ra khái c«ng tr−êng. 8.17. B¶o vÖ M«i tr−êng Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn c¸c b−íc hîp lý ®Ó b¶o vÖ m«i tr−êng (c¶ trªn vµ ngoµi c«ng tr−êng) vµ h¹n chÕ thiÖt h¹i vµ ¶nh h−ëng tíi con ng−êi vµ tµi s¶n do « nhiÔm, tiÕng ån vµ c¸c hËu qu¶ kh¸c tõ ho¹t ®éng cña Nhµ thÇu g©y ra. Nhµ thÇu ph¶i ®¶m b¶o r»ng c¸c khÝ th¶i, chÊt th¶i trªn mÆt ®Êt vµ dßng th¶i do ho¹t ®éng cña Nhµ thÇu kh«ng ®−îc v−ît qu¸ møc quy ®Þnh trong c¸c yªu cÇu cña Chñ ®Çu t− vµ kh«ng ®−îc v−ît qu¸ møc quy ®Þnh cña luËt hiÖn hµnh. 8.18. §iÖn, n−íc vµ n¨ng l−îng kh¸c Trõ tr−êng hîp quy ®Þnh ë d−íi ®©y, Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp ®iÖn, n−íc vµ c¸c dÞch vô kh¸c mµ Nhµ thÇu cÇn. Nhµ thÇu cã quyÒn sö dông cho môc ®Ých thi c«ng C«ng tr×nh viÖc cung cÊp ®iÖn, n−íc vµ dÞch vô kh¸c cã thÓ cã trªn c«ng tr−êng mµ c¸c chi tiÕt vµ gi¸ ®· ®−îc ®−a ra trong c¸c yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−. Nhµ thÇu, tù m×nh ph¶i chÞu rñi ro vµ dïng chi phÝ cña m×nh, cung cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó sö dông nh÷ng dÞch vô nµy vµ ®Ó ®o sè l−îng tiªu thô.

31

Sè l−îng tiªu thô vµ sè tiÒn ph¶i tr¶ (theo gi¸ c¶ nµy) cho c¸c dÞch vô ph¶i ®−îc chÊp thuËn hoÆc x¸c ®Þnh theo Kho¶n 9.4 [KhiÕu n¹i cña Chñ ®Çu t− ] vµ Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh]. Nhµ thÇu ph¶i thanh to¸n nh÷ng kho¶n tiÒn nµy. 8.19. ThiÕt bÞ vµ vËt liÖu do Chñ ®Çu t− cÊp (nÕu cã) Chñ ®Çu t− ph¶i cã s½n c¸c thiÕt bÞ cña m×nh (nÕu cã) ®Ó Nhµ thÇu dïng cho thi c«ng c«ng tr×nh phï hîp víi c¸c chi tiÕt néi dung , bè trÝ s¾p xÕp vµ gi¸ c¶ ®−îc nªu trong ®Æc tÝnh kü thuËt. Trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c trong c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt th×: (a) Chñ ®Çu t− ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi thiÕt bÞ cña Chñ ®Çu t−, trõ tr−êng hîp (b) Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi tõng thiÕt bÞ cña Chñ ®Çu t− trong khi ng−êi cña Nhµ thÇu vËn hµnh, l¸i, ®iÒu khiÓn qu¶n lý hoÆc kiÓm so¸t nã. Sè l−îng thÝch hîp vµ sè tiÒn ph¶i tr¶ (víi gi¸ ®· nªu) ®Ó sö dông thiÕt bÞ cña Chñ ®Çu t− ph¶i ®−îc ®ång ý hoÆc quyÕt ®Þnh theo Kho¶n 9.4 [KhiÕu n¹i cña chñ ®Çu t−] vµ Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh]. Nhµ thÇu ph¶i thanh to¸n sè tiÒn nµy cho Chñ ®Çu t−. Chñ ®Çu t− ph¶i cung cÊp, miÔn phÝ, "c¸c vËt liÖu do m×nh cung cÊp” (nÕu cã) theo c¸c chi tiÕt nªu trong c¸c yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−. Chñ ®Çu t− ph¶i chÞu rñi ro vµ dïng chi phÝ cña m×nh, cung cÊp nh÷ng vËt t− nµy t¹i thêi ®iÓm vµ ®Þa ®iÓm ®−îc quy ®Þnh trong Hîp ®ång. Nhµ thÇu ph¶i kiÓm tra nh÷ng vËt liÖu nµy vµ ph¶i th«ng b¸o kÞp thêi cho Chñ ®Çu t− vÒ sù thiÕu hôt, sai sãt hoÆc kh«ng cã cña nh÷ng vËt liÖu nµy. Trõ khi hai bªn cã tho¶ thuËn kh¸c, Chñ ®Çu t− ph¶i x¸c ®Þnh ngay sù thiÕt hôt, sai sãt nh− ®· ®−îc th«ng b¸o. Sau khi ®−îc kiÓm tra, vËt liÖu cÊp kh«ng sÏ ph¶i ®−îc Nhµ thÇu b¶o qu¶n vµ gi¸m s¸t cÈn thËn. Tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, b¶o qu¶n cña Nhµ thÇu kh«ng t¸ch Chñ ®Çu t− khái tr¸ch nhiÖm ®èi víi sù thiÕu hôt, sai sãt, lçi kh«ng thÊy râ khi kiÓm tra. 8.20. B¸o c¸o TiÕn ®é Trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c trong §iÒu kiÖn riªng, c¸c b¸o c¸o tiÕn ®é thùc hiÖn hµng th¸ng sÏ ®−îc Nhµ thÇu chuÈn bÞ vµ nép cho Nhµ t− vÊn ... b¶n. B¸o c¸o ®Çu tiªn ph¶i tÝnh tõ ngµy khëi c«ng ®Õn ngµy cuèi cïng cña th¸ng ®Çu. Sau ®ã, c¸c b¸o c¸o ph¶i ®−îc nép hµng th¸ng, mçi b¸o c¸o ph¶i nép trong vßng ... ngµy sau ngµy cuèi cïng cña kho¶ng thêi gian liªn quan. B¸o c¸o ph¶i liªn tôc cho tíi khi Nhµ thÇu hoµn thµnh toµn bé c«ng viÖc cßn tån l¹i t¹i thêi ®iÓm hoµn thµnh ®−îc nªu trong Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh. Mçi b¸o c¸o ph¶i cã: (a) ¶nh m« t¶ t×nh tr¹ng gia c«ng chÕ t¹o vµ tiÕn ®é trªn c«ng tr−êng; (b) §èi víi viÖc gia c«ng chÕ t¹o h¹ng môc chÝnh cña thiÕt bÞ vµ vËt t−, tªn cña n¬i s¶n xuÊt, tiÕn ®é phÇn tr¨m vµ ngµy thùc sù hoÆc dù kiÕn:
32

- B¾t ®Çu gia c«ng chÕ t¹o, - ViÖc gi¸m s¸t cña Nhµ thÇu, - ViÖc kiÓm tra, thÝ nghiÖm , vµ - VËn chuyÓn vµ tíi c«ng tr−êng;
(c) C¸c chi tiÕt ®−îc m« t¶ t¹i Kho¶n 13.9 [B¸o c¸o vÒ nh©n lùc vµ thiÕt bÞ cña nhµ thÇu]; (d) B¶n sao tµi liÖu ®¶m b¶o chÊt l−îng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm vµ chøng chØ cña vËt liÖu; (e) Danh môc c¸c thay ®æi, th«ng b¸o ®−îc ®−a ra theo Kho¶n 9.4 [KhiÕu n¹i cña Chñ ®Çu t− ] vµ th«ng b¸o ®−îc ®−a ra theo Kho¶n 23.1 [KhiÕu n¹i cña nhµ thÇu]; (f) Sè liÖu thèng kª vÒ an toµn, gåm chi tiÕt cña c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c tr−êng hîp nguy h¹i liªn quan ®Õn yÕu tè m«i tr−êng vµ quan hÖ c«ng céng; (g) So s¸nh tiÕn ®é theo kÕ ho¹ch vµ thùc tÕ, víi chi tiÕt cña mäi sù viÖc hoÆc t×nh huèng cã thÓ g©y nguy hiÓm cho viÖc hoµn thµnh theo Hîp ®ång, vµ c¸c biÖn ph¸p ®ang (hoÆc sÏ) ®−îc ¸p dông ®Ó kh¾c phôc sù chËm trÔ. 8.21. An ninh c«ng tr−êng Trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c trong nh÷ng §iÒu kiÖn riªng: (a) Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc kh«ng cho phÐp nh÷ng ng−êi kh«ng cã nhiÖm vô vµo c«ng tr−êng, vµ (b) Nh÷ng ng−êi cã nhiÖm vô ®−îc giíi h¹n trong ph¹m vi nh©n lùc cña Nhµ thÇu vµ cña Chñ ®Çu t− vµ nh÷ng ng−êi kh¸c do Chñ ®Çu t− (hoÆc ng−êi thay mÆt) th«ng b¸o cho Nhµ thÇu biÕt, lµ nh÷ng ng−êi cã nhiÖm vô cña c¸c Nhµ thÇu kh¸c do Chñ ®Çu t− thuª lµm viÖc trªn c«ng tr−êng. 8.22. Ho¹t ®éng cña Nhµ thÇu trªn c«ng tr−êng Nhµ thÇu ph¶i giíi h¹n c¸c ho¹t ®éng cña m×nh trong ph¹m vi c«ng tr−êng, vµ khu vùc bæ sung mµ Nhµ thÇu cã vµ ®−îc Chñ ®Çu t− ®ång ý lµ n¬i lµm viÖc. Nhµ thÇu ph¶i cã sù chó ý cÇn thiÕt ®Ó gi÷ cho thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu vµ nh©n lùc cña Nhµ thÇu chØ ho¹t ®éng trong ph¹m vi c«ng tr−êng vµ c¸c khu vùc bæ sung vµ gi÷ cho kh«ng lÊn sang khu vùc l©n cËn. Trong thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh, Nhµ thÇu ph¶i gi÷ cho c«ng tr−êng kh«ng cã c¸c c¶n trë kh«ng cÇn thiÕt, vµ ph¶i cÊt gi÷ hoÆc s¾p xÕp thiÕt bÞ hoÆc vËt liÖu thõa cña Nhµ thÇu. Nhµ thÇu ph¶i dän s¹ch r¸c vµ dì bá c«ng tr×nh t¹m ra khái c«ng tr−êng khi kh«ng cÇn n÷a.

33

Sau khi Biªn b¶n nghiÖm thu ®· ®−îc cÊp cho c«ng tr×nh, Nhµ thÇu ph¶i dän s¹ch vµ ®−a ®i tÊt c¶ thiÕt bÞ Nhµ thÇu, nguyªn vËt liÖu thõa, phÕ th¶i x©y dùng, r¸c r−ëi vµ c«ng tr×nh t¹m. Nhµ thÇu ph¶i ®Ó l¹i nh÷ng khu vùc ®ã cña c«ng tr−êng vµ c«ng tr×nh trong tr¹ng th¸i s¹ch sÏ vµ an toµn. Tuy nhiªn, Nhµ thÇu cã thÓ ®Ó l¹i c«ng tr−êng, trong giai ®o¹n th«ng b¸o sai sãt, nh÷ng hµng ho¸ cÇn ®Ó Nhµ thÇu hoµn thµnh nghÜa vô theo Hîp ®ång . 8.23. C¸c vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan TÊt c¶ c¸c cæ vËt, ®ång tiÒn, ®å cæ hoÆc c¸c di vËt kh¸c hoÆc c¸c h¹ng môc ®Þa chÊt hoÆc kh¶o cæ ®−îc t×m thÊy trªn c«ng tr−êng sÏ ®−îc ®Æt d−íi sù b¶o qu¶n vµ thÈm quyÒn cña Chñ ®Çu t−. Nhµ thÇu ph¶i chó ý kh«ng cho ng−êi cña m×nh hoÆc ng−êi kh¸c lÊy ®i hoÆc lµm h− háng c¸c ®å vËt t×m thÊy nµy. Khi ph¸t hiÖn ra nh÷ng ®å vËt nµy, Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o ngay cho Chñ ®Çu t− ®Ó h−íng dÉn gi¶i quyÕt. NÕu Nhµ thÇu gÆp ph¶i sù chËm trÔ vµ/ hoÆc ph¶i chÞu chi phÝ ®Ó thùc hiÖn h−íng dÉn th× Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o tiÕp cho Chñ ®Çu t− vµ cã quyÒn theo Kho¶n 23.1 [KhiÕu n¹i cña nhµ thÇu] ®ßi: (a) KÐo dµi thêi gian bï cho sù chËm trÔ nµy, nÕu viÖc hoµn thµnh bÞ hoÆc sÏ bÞ chËm theo Kho¶n 7.4 [Gia h¹n thêi gian hoµn thµnh] (b) Thanh to¸n c¸c chi phÝ ®ã vµ sÏ ®−îc tÝnh vµo Gi¸ hîp ®ång. Sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o tiÕp theo nµy, Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) ph¶i tiÕn hµnh theo Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh] ®Ó ®ång ý hoÆc quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò nµy. ®iÒu 9. QuyÒn vμ nghÜa vô chung cña Chñ ®Çu t− 9.1. QuyÒn tiÕp cËn c«ng tr−êng Chñ ®Çu t− ph¶i cho Nhµ thÇu quyÒn tiÕp cËn vµ sö dông toµn bé c¸c phÇn cña c«ng tr−êng trong suèt thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång. NÕu kh«ng quy ®Þnh thêi gian trong Phô lôc sè ... [hå s¬ dù thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−], Chñ ®Çu t− ph¶i cho phÐp Nhµ thÇu quyÒn tiÕp cËn vµ quyÒn sö dông c«ng tr−êng ®Ó triÓn khai thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®óng theo tiÕn ®é thi c«ng ®· tr×nh cho Chñ ®Çu t− theo Kho¶n 7.3 [TiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh] Tr−êng hîp, Nhµ thÇu kh«ng nhËn ®−îc quyÒn tiÕp cÇn vµ sö dông c«ng tr−êng do sù chËm trÔ cña Chñ ®Çu t− vµ ph¶i g¸nh chÞu chi phÝ ph¸t sÞnh trong thêi gian nµy, th× Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− vµ ®−îc quyÒn theo Kho¶n 23.1 [KhiÕu n¹i cña nhµ thÇu] yªu cÇu: (a) kÐo dµi thêi gian thêi gian thi c«ng do sù chËm trÔ nµy, nÕu viÖc hoµn thµnh bÞ chËm hoÆc sÏ bÞ chËm, theo Kho¶n 7.4 [Gia h¹n thêi gian hoµn thµnh] (b) ®−îc thanh to¸n chi phÝ ph¸t sinh vµ céng thªm vµo trong Gi¸ hîp ®ång.

34

Sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o nµy Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) ph¶i thùc hiÖn theo Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh] ®Ó chÊp thuËn hoÆc quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò nµy. Tuy nhiªn, nÕu vµ trong ph¹m vi mµ viÖc Chñ ®Çu t− kh«ng cho phÐp nh÷ng quyÒn Êy cho Nhµ thÇu lµ do sai sãt hoÆc sù chËm trÔ cña Nhµ thÇu, bao gåm mét sai sãt, hoÆc chËm trÔ trong viÖc nép bÊt cø tµi liÖu nµo cña Nhµ thÇu, th× Nhµ thÇu sÏ kh«ng ®−îc quyÒn h−ëng viÖc gia h¹n thêi gian, chi phÝ nµy. 9.2. GiÊy phÐp, chøng chØ hoÆc hoÆc giÊy chÊp thuËn Chñ ®Çu t− ph¶i (tr−êng hîp ë vÞ thÕ lµm ®−îc ®iÒu nµy) hç trî hîp lý cho Nhµ thÇu theo yªu cÇu cña Nhµ thÇu: (a) Cã ®−îc b¶n sao c¸c bé LuËt cña n−íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam liªn quan ®Õn Hîp ®ång mµ Nhµ thÇu ch−a cã; (b) VÒ viÖc xin giÊy phÐp hoÆc v¨n b¶n chÊp thuËn mµ ph¸p luËt cña n−íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam yªu cÇu, gåm nh÷ng lo¹i: - Nhµ thÇu ®−îc ®ßi hái ph¶i cã theo Kho¶n 3.7 [Tu©n thñ luËt ph¸p] - §Ó cung cÊp hµng ho¸, bao gåm th«ng qua thñ tôc h¶i quan, vµ - §Ó xuÊt c¸c thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu khi ®−a chóng ®i khái c«ng tr−êng. 9.3. Nh©n lùc cña Chñ ®Çu t− Chñ ®Çu t− ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o ng−êi cña Chñ ®Çu t− vµ c¸c Nhµ thÇu kh¸c cña Chñ ®Çu t− trªn c«ng tr−êng: (a) Hîp t¸c víi sù nç lùc cña Nhµ thÇu theo Kho¶n 8.6 [Hîp t¸c] (b) Hµnh ®éng t−¬ng tù nh− nh÷ng g× yªu cÇu Nhµ thÇu thùc hiÖn theo ®iÓm (a), (b) vµ (c) cña Kho¶n 8.8 [C¸c quy ®Þnh vÒ an toµn] vµ theo Kho¶n 8.17 [B¶o vÖ m«i tr−êng] 9.4. KhiÕu n¹i cña Chñ ®Çu t− NÕu Chñ ®Çu t− tù xÐt thÊy m×nh cã quyÒn víi bÊt kú thanh to¸n nµo theo bÊt cø ®iÒu nµo cña nh÷ng §iÒu kiÖn nµy hoÆc c¸c quy ®Þnh kh¸c liªn quan ®Õn Hîp ®ång, vµ/ hoÆc ®èi víi viÖc kÐo dµi thêi gian th«ng b¸o sai sãt, Chñ ®Çu t− ph¶i th«ng b¸o vµ cung cÊp c¸c chi tiÕt cô thÓ cho Nhµ thÇu. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i th«ng b¸o ®èi víi c¸c kho¶n thanh to¸n ®óng h¹n theo Kho¶n 8.18 [§iÖn, n−íc vµ n¨ng l−îng kh¸c], theo Kho¶n 8.20 [ThiÕt bÞ vµ vËt liÖu cña Chñ ®Çu t− cÊp], hoÆc c¸c dÞch vô kh¸c do Nhµ thÇu yªu cÇu. Ph¶i th«ng b¸o cµng sím cµng tèt sau khi Chñ ®Çu t− nhËn thÊy vÊn ®Ò hoÆc t×nh huèng dÉn tíi khiÕu n¹i. Th«ng b¸o vÒ viÖc kÐo dµi Thêi h¹n th«ng b¸o sai sãt ph¶i ®−îc thùc hiÖn tr−íc khi hÕt h¹n thêi gian th«ng b¸o.

35

C¸c th«ng tin chi tiÕt ph¶i x¸c ®Þnh cô thÓ ®iÒu hoÆc c¬ së khiÕu n¹i kh¸c, vµ ph¶i bao gåm minh chøng cña sè tiÒn vµ/hoÆc sù kÐo dµi mµ Chñ ®Çu t− tù cho m×nh cã quyÒn ®−îc h−ëng liªn quan ®Õn Hîp ®ång. Chñ ®Çu t− sau ®ã ph¶i tiÕn hµnh theo Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh] ®Ó nhÊt trÝ hoÆc quyÕt ®Þnh (i) sè tiÒn (nÕu cã) mµ Chñ ®Çu t− cã quyÒn yªu cÇu Nhµ thÇu thanh to¸n vµ/hoÆc (ii) kÐo dµi (nÕu cã) thêi h¹n th«ng b¸o sai sãt theo Kho¶n 17.3 [KÐo dµi thªm thêi h¹n th«ng b¸o sai sãt]. Chñ ®Çu t− cã thÓ khÊu trõ sè tiÒn nµy tõ bÊt kú kho¶n nî hay sÏ nî nµo cña Nhµ thÇu. Chñ ®Çu t− chØ ®−îc quyÒn trõ hoÆc gi¶m sè tiÒn tõ tæng sè ®−îc x¸c nhËn kho¶n nî cña Nhµ thÇu hoÆc theo mét khiÕu n¹i nµo kh¸c ®èi víi Nhµ thÇu theo Kho¶n nµy. ®iÒu 10. NhiÖm vô quyÒn h¹n cña nhμ t− vÊn (Trong tr−êng hîp Chñ ®Çu t− thuª t− vÊn) 10.1. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Nhµ t− vÊn Nhµ t− vÊn lµ Ng−êi sÏ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do Chñ ®Çu t− ph©n c«ng cho Nhµ t− vÊn trong hîp ®ång. Nhµ t− vÊn cã thÓ bao gåm nh÷ng c¸ nh©n cã tr×nh ®é chuyªn m«n phï hîp vµ cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc nµy. Nhµ t− vÊn kh«ng cã quyÒn söa ®æi hîp ®ång. Nhµ t− vÊn cã thÓ thùc hiÖn quyÒn h¹n ®−îc g¾n víi chøc danh Nhµ t− vÊn nh− ®· ®−îc x¸c ®Þnh hoÆc ®−îc bao hµm do thÊy cÇn thiÕt trong hîp ®ång. NÕu Nhµ t− vÊn ®−îc yªu cÇu ph¶i cã sù chÊp thuËn cña Chñ ®Çu t− tr−íc khi thùc thi mét quyÒn h¹n ®−îc x¸c ®Þnh cô thÓ th× nh÷ng yªu cÇu nµy ph¶i ®−îc nãi râ trong Hîp ®ång. Chñ ®Çu t− cam kÕt kh«ng ¸p ®Æt thªm nh÷ng gß Ðp ®èi víi quyÒn h¹n cña Nhµ t− vÊn, trõ nh÷ng g× ®· tho¶ thuËn víi Nhµ thÇu. Tuy nhiªn, mçi khi Nhµ t− vÊn thùc thi mét quyÒn h¹n ®−îc x¸c ®Þnh cô thÓ mµ cÇn cã sù chÊp thuËn cña Chñ ®Çu t− th× (v× môc ®Ých cña hîp ®ång) Chñ ®Çu t− ®−îc xem nh− ®· chÊp thuËn. Trõ khi ®−îc nªu kh¸c ®i trong ®iÒu kiÖn nµy, th×: (a) Mçi khi thùc thi nhiÖm vô hoÆc thùc hiÖn mét quyÒn h¹n ®· ®−îc x¸c ®Þnh cô thÓ hoÆc bao hµm trong hîp ®ång, Nhµ t− vÊn ®−îc xem lµ lµm viÖc cho Chñ ®Çu t−. (b) Nhµ t− vÊn kh«ng cã quyÒn gi¶m bít bÊt kú nhiÖm vô, nghÜa vô hoÆc tr¸ch nhiÖm nµo theo hîp ®ång, cho mét bªn nµo, vµ (c) BÊt kú sù chÊp thuËn, kiÓm tra, x¸c nhËn, ®ång ý, xem xÐt, thÈm tra, chØ dÉn, th«ng b¸o, ®Ò xuÊt, yªu cÇu, thö hoÆc hµnh ®éng t−¬ng tù nµo cña Nhµ t− vÊn (bao gåm c¶ tr−êng hîp kh«ng cã sù ph¶n ®èi) còng kh«ng hÒ miÔn cho Nhµ thÇu khái bÊt kú tr¸ch nhiÖm nµo theo hîp ®ång, bao gåm c¶

36

tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c sai sãt, bá sãt, kh«ng nhÊt qu¸n vµ kh«ng tu©n thñ ®óng. 10.2. Uû quyÒn cña Nhµ t− vÊn Nhµ t− vÊn cã thÓ ph©n c«ng nhiÖm vô vµ uû quyÒn cho mét sè c¸ nh©n nhÊt ®Þnh sau khi ®−îc sù chÊp thuËn cña Chñ ®Çu t−. Nh÷ng c¸ nh©n nµy cã thÓ lµ mét Nhµ t− vÊn th−êng tró vµ / hoÆc gi¸m s¸t viªn ®éc lËp ®−îc chØ ®Þnh ®Ó gi¸m s¸t vµ / hoÆc ch¹y thö c¸c h¹ng môc thiÕt bÞ vµ / hoÆc vËt liÖu. Sù ph©n c«ng, uû quyÒn hoÆc huû bá sù ph©n c«ng, uû quyÒn cña Nhµ t− vÊn ph¶i thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n vµ chØ cã hiÖu lùc khi nµo c¶ hai bªn nhËn ®−îc v¨n b¶n ®ã. Tuy nhiªn, trõ khi cã tho¶ thuËn kh¸c cña hai bªn, Nhµ t− vÊn sÏ kh«ng uû quyÒn ®Ó quyÕt ®Þnh bÊt kú vÊn ®Ò g× theo Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh]. C¸c c¸ nh©n nµy ph¶i lµ nh÷ng ng−êi cã tr×nh ®é phï hîp, ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô theo uû quyÒn, ®ång thêi ph¶i th«ng th¹o ng«n ng÷ giao tiÕp nh− ®· ®−îc x¸c ®Þnh t¹i Kho¶n 3.1 [LuËt vµ ng«n ng÷]. Mçi c¸ nh©n ®−îc ph©n c«ng nhiÖm vô hoÆc ®−îc uû quyÒn, chØ ®−îc quyÒn ®−a ra chØ dÉn cho Nhµ thÇu trong ph¹m vi ®−îc x¸c ®Þnh trong sù uû quyÒn. BÊt kú sù chÊp thuËn, kiÓm tra, x¸c nhËn, ®ång ý, xem xÐt, gi¸m s¸t, chØ dÉn, th«ng b¸o, ®Ò xuÊt, yªu cÇu, kiÓm ®Þnh hoÆc hµnh ®éng t−¬ng tù nµo cña mét c¸ nh©n phï hîp víi sù uû quyÒn sÏ cã cïng hiÖu lùc nh− lµ viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc cña chÝnh Nhµ t− vÊn. Tuy nhiªn: (a) BÊt kú mét sù kh«ng thµnh c«ng trong c«ng viÖc, kh«ng chÊp thuËn mét c«ng viÖc, thiÕt bÞ hoÆc vËt liÖu nµo ®ã, sÏ kh«ng cã nghÜa lµ sù phª duyÖt, vµ do vËy, sÏ kh«ng ph−¬ng h¹i ®Õn quyÒn cña Nhµ t− vÊn trong viÖc b¸c bá c«ng viÖc, thiÕt bÞ hoÆc vËt liÖu ®ã. (b) NÕu Nhµ thÇu cã ®iÒu g× hoµi nghi ®èi víi mét quyÕt ®Þnh hoÆc chØ dÉn nµo ®ã cña c¸c c¸ nh©n nµy th× Nhµ thÇu cã thÓ nªu vÊn ®Ò ®ã víi Nhµ t− vÊn, lµ ng−êi sÏ nhanh chãng kh¼ng ®Þnh, ®¶o ng−îc hoÆc thay ®æi quyÕt ®Þnh hoÆc chØ dÉn ®ã. 10.3. ChØ dÉn cña Nhµ t− vÊn Nhµ t− vÊn cã thÓ ®−a ra cho Nhµ thÇu (bÊt kú lóc nµo) c¸c chØ dÉn vµ b¶n vÏ bæ sung hoÆc söa ®æi cÇn thiÕt cho viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ söa ch÷a mäi sai sãt, tÊt c¶ ph¶i phï hîp víi hîp ®ång. Nhµ thÇu sÏ chØ nhËn c¸c chØ dÉn cña Nhµ t− vÊn hoÆc ng−êi ®−îc uû quyÒn. NÕu cã bÊt kú sù chØ dÉn nµo t¹o nªn sù thay ®æi th× sÏ ¸p dông theo §iÒu 6 [Thay ®æi, ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång]. Nhµ thÇu ph¶i tu©n theo c¸c chØ dÉn do Nhµ t− vÊn hoÆc ng−êi ®−îc uû quyÒn ®−a ra, vÒ bÊt kú vÊn ®Ò nµo cã liªn quan ®Õn hîp ®ång. Khi cã thÓ, c¸c chØ dÉn cña

37

Nhµ t− vÊn vµ ng−êi ®−îc uû quyÒn ph¶i ®−îc ®−a ra ë d¹ng v¨n b¶n. NÕu Nhµ t− vÊn hoÆc mét ng−êi ®−îc uû quyÒn: (a) §−a ra chØ dÉn b»ng miÖng (b) NhËn ®−îc sù ®Ò nghÞ hoÆc yªu cÇu b»ng v¨n b¶n vÒ chØ dÉn tõ b¶n th©n nh−ng kh«ng tr¶ lêi b»ng c¸ch ®−a ra ý kiÕn b»ng v¨n b¶n trong vßng hai ngµy lµm viÖc, sau khi nhËn ®−îc ®Ò nghÞ hoÆc yªu cÇu ®ã. Th× sù ®Ò nghÞ hoÆc yªu cÇu ®ã chÝnh lµ chØ dÉn b»ng v¨n b¶n cña Nhµ t− vÊn hoÆc ng−êi ®−îc uû quyÒn (tuú tr−êng hîp). 10.4. Thay thÕ Nhµ t− vÊn NÕu Chñ ®Çu t− cã ý ®Þnh thay thÕ Nhµ t− vÊn th× kh«ng Ýt h¬n ... (42 ngµy) tr−íc khi dù ®Þnh thay thÕ, Chñ ®Çu t− ph¶i th«ng b¸o cho Nhµ thÇu biÕt chi tiÕt t−¬ng øng cña Nhµ t− vÊn ®−îc dù kiÕn thay thÕ. Chñ ®Çu t− kh«ng ®−îc thay thÕ Nhµ t− vÊn b»ng mét ng−êi mµ Nhµ thÇu cã ý kiÕn tõ chèi mét c¸ch cã lý do b»ng c¸ch göi th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− kÌm theo c¸c chi tiÕt ®Ó lµm c¸c lý lÏ ®Ó gi¶i thÝch. 10.5. QuyÕt ®Þnh (Tr−êng hîp Chñ ®Çu t− kh«ng thuª t− vÊn th× Kho¶n nµy ¸p dông cho chÝnh Chñ ®Çu t−) Nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy qui ®Þnh r»ng, Nhµ t− vÊn (thay mÆt cho Chñ ®Çu t−) sÏ tiÕn hµnh c«ng viÖc theo Kho¶n nµy ®Ó ®ång ý hay quyÕt ®Þnh mét vÊn ®Ò, Nhµ t− vÊn ph¶i trao ®æi ý kiÕn víi tõng bªn ®Ó cè g¾ng ®¹t ®−îc sù thèng nhÊt chung. Tr−êng hîp kh«ng ®¹t ®−îc sù thèng nhÊt, Nhµ t− vÊn sÏ ®−a ra mét quyÕt ®Þnh kh¸ch quan phï hîp víi hîp ®ång, cã xem xÐt thÝch ®¸ng ®Õn nh÷ng sù viÖc cã liªn quan. Nhµ t− vÊn cÇn th«ng b¸o cho hai bªn vÒ tõng tho¶ thuËn hay quyÕt ®Þnh víi lý lÏ b¶o vÖ cña m×nh. Mçi bªn ph¶i cè g¾ng t«n träng hiÖu lùc cña mçi tho¶ thuËn hoÆc quyÕt ®Þnh, trõ khi vµ cho tíi khi ®−îc xem xÐt theo §iÒu 23 [ KhiÕu n¹i vµ xö lý c¸c tranh chÊp]. ®iÒu 11. Nhμ thÇu phô ®−îc chØ ®Þnh 11.1. §Þnh nghÜa “ Nhµ thÇu phô ®−îc chØ ®Þnh ” Trong hîp ®ång, “ Nhµ thÇu phô ®−îc chØ ®Þnh ” lµ mét Nhµ thÇu phô: (a) §−îc nªu trong hîp ®ång lµ mét Nhµ thÇu phô ®−îc chØ ®Þnh, hoÆc (b) §−îc Nhµ t− vÊn chØ dÉn cho Nhµ thÇu thuª lµm Nhµ thÇu phô theo §iÒu 6 [Thay ®æi, ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång] 11.2. Ph¶n ®èi viÖc chØ ®Þnh Nhµ thÇu kh«ng cã bÊt kú nghÜa vô nµo ph¶i thuª mét Nhµ thÇu phô ®−îc chØ ®Þnh khi Nhµ thÇu nªu ra ý kiÕn tõ chèi hîp lý b»ng c¸ch th«ng b¸o cho Nhµ t− vÊn

38

cµng sím cµng tèt víi nh÷ng lý lÏ chi tiÕt ®Ó chøng minh. ViÖc ph¶n ®èi ®−îc coi lµ hîp lý, nÕu ®−îc ®−a ra dùa trªn bÊt cø vÊn ®Ò nµo ®−îc nªu ra t¹i ®©y (trong sè nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c), trõ khi Chñ ®Çu t− ®ång ý båi th−êng cho Nhµ thÇu vÒ nh÷ng vÊn ®Ò, hoÆc hËu qu¶ tõ vÊn ®Ò n¶y sinh: (a) Cã lý do ®Ó tin r»ng Nhµ thÇu phô kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng, nguån lùc hoÆc søc m¹nh tµi chÝnh; (b) Hîp ®ång thÇu phô kh«ng nªu ra lµ Nhµ thÇu phô ®−îc chØ ®Þnh sÏ båi th−êng cho Nhµ thÇu vÒ nh÷ng hËu qu¶ tõ sù thiÕu thËn träng hoÆc sö dông hµng ho¸ kh«ng ®óng môc ®Ých, do Nhµ thÇu phô, c¸c ®¹i lý hoÆc nh©n viªn cña Nhµ thÇu phô g©y ra; (c) Hîp ®ång thÇu phô kh«ng nªu ra r»ng, ®èi víi c«ng viÖc cña hîp ®ång thÇu phô (gåm c¶ thiÕt kÕ nÕu cã) Nhµ thÇu phô ®−îc chØ ®Þnh sÏ: (i) Cam kÕt víi Nhµ thÇu nh÷ng tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô ph¸p lý mµ sÏ gióp ®−îc Nhµ thÇu miÔn ®−îc nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm theo hîp ®ång, vµ (ii) Båi th−êng cho Nhµ thÇu vÒ tÊt c¶ tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô ph¸p lý n¶y sinh tõ hîp ®ång hoÆc cã liªn quan ®Õn hîp ®ång vµ tõ nh÷ng hËu qu¶ hoÆc bÊt kú sù kh«ng thµnh c«ng nµo cña Nhµ thÇu phô trong viÖc thùc hiÖn c¸c tr¸ch nhiÖm hoÆc hoµn thµnh nghÜa vô ph¸p lý ®ã. 11.3. Thanh to¸n cho Nhµ thÇu phô ®−îc chØ ®Þnh Nhµ thÇu sÏ thanh to¸n cho Nhµ thÇu phô ®−îc chØ ®Þnh c¸c kho¶n tiÒn mµ Nhµ t− vÊn x¸c ®Þnh lµ ph¶i tr¶ theo hîp ®ång thÇu phô. C¸c kho¶n tiÒn nµy céng víi c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c sÏ ®−îc ®−a vµo trong gi¸ hîp ®ång theo ®iÓm (b) cña Kho¶n 5.2 [T¹m øng], trõ tr−êng hîp ®−îc nªu trong Kho¶n 11.4 [B»ng chøng ®· thanh to¸n cho Nhμ thÇu phô ®−îc chØ ®Þnh]. 11.4. B»ng chøng ®∙ thanh to¸n cho Nhµ thÇu phô ®−îc chØ ®Þnh Tr−íc khi ph¸t hµnh mét giÊy thanh to¸n bao gåm mét kho¶n tiÒn cã thÓ tr¶ cho Nhµ thÇu phô ®−îc chØ ®Þnh, Nhµ t− vÊn cã thÓ ®ßi hái Nhµ thÇu cung cÊp b»ng chøng hîp lý r»ng Nhµ thÇu phô ®−îc chØ ®Þnh ®· nhËn ®−îc tÊt c¶ c¸c kho¶n ®−îc h−ëng phï hîp víi nh÷ng giÊy thanh to¸n tr−íc ®©y, trõ ®i kho¶n bÞ gi¶m bít ®−îc ¸p dông ®Ó gi÷ l¹i hoÆc c¸ch nµo kh¸c. Trõ khi Nhµ thÇu: (a) Nép cho Nhµ t− vÊn b»ng chøng hîp lý hoÆc: (b) Gi¶i thÝch râ víi Nhµ t− vÊn b»ng v¨n b¶n r»ng Nhµ thÇu ®−îc h−ëng mét c¸ch hîp lý quyÒn gi÷ l¹i hoÆc tõ chèi thanh to¸n c¸c kho¶n nµy vµ Nép cho Nhµ t− vÊn b»ng chøng hîp lý r»ng Nhµ thÇu phô ®−îc chØ ®Þnh ®· ®−îc th«ng b¸o vÒ viÖc Nhµ thÇu ®−îc h−ëng c¸c quyÒn ®ã.

39

Sau ®ã Chñ ®Çu t− cã thÓ (theo sù xÐt ®o¸n duy nhÊt cña m×nh) thanh to¸n, trùc tiÕp cho Nhµ thÇu phô ®−îc chØ ®Þnh, mét phÇn hoÆc toµn bé c¸c kho¶n tiÒn ®· ®−îc x¸c nhËn tr−íc ®©y (trõ phÇn gi÷ l¹i vÉn th−êng ¸p dông) lµ kho¶n ®−îc h−ëng cña Nhµ thÇu phô ®−îc chØ ®Þnh mµ Nhµ thÇu ®· kh«ng ®Ö tr×nh ®−îc c¸c b»ng chøng ®· nªu ë ®iÓm (a) hoÆc (b) trªn ®©y. Nhµ thÇu sau ®ã ph¶i thanh to¸n l¹i cho Chñ ®Çu t− kho¶n tiÒn mµ Chñ ®Çu t− ®· thanh to¸n trùc tiÕp cho Nhµ thÇu phô ®−îc chØ ®Þnh. ®iÒu 12. T¹m ngõng vμ ChÊm døt Hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t− 12.1. Th«ng b¸o söa ch÷a NÕu Nhµ thÇu kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô theo Hîp ®ång, Chñ ®Çu t− cã thÓ ra th«ng b¸o yªu cÇu Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn vµ söa ch÷a c¸c sai háng trong kho¶ng thêi gian hîp lý cô thÓ. 12.2. ChÊm døt Hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t− Chñ ®Çu t− sÏ ®−îc quyÒn chÊm døt Hîp ®ång nÕu Nhµ thÇu : (a)kh«ng tu©n thñ Kho¶n 8.2 [B¶o ®¶m thùc hiÖn] hoÆc víi mét th«ng b¸o theo Kho¶n 15.1 [Th«ng b¸o söa ch÷a], (b) bá dë C«ng tr×nh hoÆc thÓ hiÖn râ rµng ý ®Þnh kh«ng tiÕp tôc thùc hiÖn nghÜa vô theo Hîp ®ång, (c) kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng mµ l¹i kh«ng tiÕp tôc c«ng tr×nh theo §iÒu 7 [TiÕn ®é thi c«ng vµ thêi h¹n hoµn thµnh], (d) cho thÇu phô toµn bé c«ng tr×nh hoÆc chuyÓn nh−îng Hîp ®ång mµ kh«ng cã sù tháa thuËn theo yªu cÇu, (e) bÞ ph¸ s¶n hoÆc vì nî, bÞ ®ãng cöa, bÞ qu¶n lý tµi s¶n, ph¶i th−¬ng l−îng víi chñ nî hoÆc tiÕp tôc kinh doanh d−íi sù gi¸m s¸t cña ng−êi qu¶n lý tµi s¶n, ng−êi ®−îc uû quyÒn hoÆc ng−êi qu¶n lý v× lîi Ých cña chñ nî hoÆc ®· cã hµnh ®éng hoÆc sù kiÖn nµo x¶y ra (theo c¸c LuËt ®−îc ¸p dông) cã ¶nh h−ëng t−¬ng tù tíi c¸c ho¹t ®éng hoÆc sù kiÖn nµy, hoÆc (f)®−a hoÆc cã ngá ý ®−a (trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp) ®ót lãt, quµ c¸p hay tiÒn hoa hång hoÆc c¸c vËt kh¸c cã gi¸ trÞ cho ng−êi nµo ®ã nh− phÇn th−ëng hoÆc ®Ó mua chuéc : (i) ®Ó thùc hiÖn hoÆc chÞu thùc hiÖn c¸c hµnh ®éng liªn quan ®Õn Hîp ®ång, hoÆc (ii) ®Ó tá ra lµ thiªn vÞ hay kh«ng thiªn vÞ mét ng−êi nµo ®ã cã liªn quan ®Õn Hîp ®ång,

40

hoÆc nÕu Nh©n viªn cña Nhµ thÇu, ®¹i lý hoÆc c¸c ThÇu phô ®−a hoÆc cã ngá ý ®−a (trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp) cho ng−êi nµo ®ã nh− phÇn th−ëng hoÆc ®Ó mua chuéc nh− ®−îc m« t¶ trong phÇn (f). Tuy nhiªn, viÖc th−ëng hay thï lao mét c¸ch hîp ph¸p cho Ng−êi cña Nhµ thÇu sÏ kh«ng cho quyÒn chÊm døt Hîp ®ång. NÕu cã ë mét trong nh÷ng tr−êng hîp nµy, Chñ ®Çu t− cã thÓ, b»ng c¸ch th«ng b¸o cho Nhµ thÇu tr−íc ... (14 ngµy), chÊm døt Hîp ®ång vµ trôc xuÊt Nhµ thÇu ra khái c«ng tr−êng. Tuy nhiªn, trong tr−êng hîp cña phÇn (e) hoÆc (f), Chñ ®Çu t− cã thÓ th«ng b¸o chÊm døt Hîp ®ång ngay lËp tøc. Sù lùa chän cña Chñ ®Çu t− trong viÖc quyÕt ®Þnh chÊm døt Hîp ®ång sÏ kh«ng ®−îc lµm ¶nh h−ëng ®Õn c¸c quyÒn lîi kh¸c cña Chñ ®Çu t−, theo Hîp ®ång. Nhµ thÇu ph¶i rêi C«ng tr−êng vµ chuyÓn c¸c hµng hãa cÇn thiÕt, c¸c tµi liÖu cña Nhµ thÇu vµ c¸c hå s¬ thiÕt kÕ kh¸c cña Nhµ thÇu cho Chñ ®Çu t−. Tuy nhiªn, Nhµ thÇu sÏ cè g¾ng hÕt møc ®Ó tu©n thñ ngay lËp tøc c¸c h−íng dÉn hîp lý ®−îc nªu trong th«ng b¸o (i) chuyÓn nh−îng hîp ®ång phô, vµ (ii) b¶o vÖ tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n hay cho sù an toµn cña c«ng tr×nh. Sau khi chÊm døt Hîp ®ång, Chñ ®Çu t− cã thÓ hoµn thµnh C«ng tr×nh vµ/hoÆc s¾p ®Æt cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c thùc hiÖn. Chñ ®Çu t− vµ c¸c ®¬n vÞ nµy khi ®ã cã thÓ sö dông bÊt cø hµng hãa, tµi liÖu nµo cña Nhµ thÇu nµo vµ c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ kh¸c do Nhµ thÇu thùc hiÖn hoÆc do ®¹i diÖn Nhµ thÇu thùc hiÖn. Chñ ®Çu t− sÏ th«ng b¸o r»ng thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu vµ c¸c C«ng tr×nh t¹m thêi sÏ ®−îc gi¶i phãng cho Nhµ thÇu ë t¹i hoÆc gÇn C«ng tr−êng. Nhµ thÇu sÏ ngay lËp tøc s¾p xÕp ®Ó chuyÓn ®i, rñi ro vµ chi phÝ cho viÖc nµy sÏ do Nhµ thÇu chÞu. Tuy nhiªn, nÕu ®Õn lóc nµy mµ Nhµ thÇu cßn nî Chñ ®Çu t− mét kho¶n thanh to¸n nµo th× Chñ ®Çu t− ®−îc quyÒn b¸n chóng ®Ó lÊy l¹i tiÒn. Sè tiÒn d− ra sÏ ®−îc tr¶ cho Nhµ thÇu. 12.3. X¸c ®Þnh gi¸ vµo ngµy chÊm døt Hîp ®ång Ngay khi th«ng b¸o chÊm døt theo Kho¶n 12.2 [ChÊm døt hîp ®ång bëi chñ ®Çu t−] cã hiÖu lùc, Chñ ®Çu t− theo Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh] sÏ ®ång ý hoÆc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña c«ng tr×nh, hµng hãa vµ tµi liÖu cña Nhµ thÇu vµ c¸c kho¶n tiÒn ph¶i thanh to¸n cho Nhµ thÇu cho c¸c c«ng viÖc ®−îc thùc hiÖn theo ®óng Hîp ®ång. 12.4. Thanh to¸n sau khi chÊm døt hîp ®ång Sau khi th«ng b¸o chÊm døt hîp ®ång theo Kho¶n 12.2 [ChÊm døt hîp ®ång bëi chñ ®Çu t−] cã hiÖu lùc, Chñ ®Çu t− cã thÓ : (a) TiÕn hµnh theo Kho¶n 9.4 [KhiÕu n¹i cña Chñ ®Çu t−], (b) Kh«ng thanh to¸n thªm cho Nhµ thÇu cho ®Õn khi chi phÝ thiÕt kÕ (nÕu cã), thi c«ng, hoµn thµnh vµ söa ch÷a c¸c sai sãt vµ h− háng do chËm trÔ trong hoµn thµnh (nÕu cã) vµ c¸c chi phÝ kh¸c mµ Chñ ®Çu t− chÞu ®· ®−îc thiÕt lËp vµ / hoÆc
41

(c) Thu l¹i tõ Nhµ thÇu c¸c phÝ tæn do h− háng, mÊt m¸t mµ Chñ ®Çu t− ph¶i chÞu vµ c¸c chi phÝ thªm kh¸c cña viÖc hoµn thµnh C«ng tr×nh, sau khi tÝnh ®Õn bÊt kú mét kho¶n nî nµo ®èi víi Nhµ thÇu theo Kho¶n 12.3 [X¸c ®Þnh gi¸ vµo ngµy chÊm døt Hîp ®ång]. Sau khi ®· thu håi l¹i tõ c¸c mÊt m¸t, h− háng vµ c¸c chi phÝ thªm, Chñ ®Çu t− sÏ thanh to¸n phÇn tiÒn c©n ®èi cho Nhµ thÇu. 12.5. QuyÒn chÊm døt Hîp ®ång cña Chñ ®Çu t− Chñ ®Çu t− cã quyÒn chÊm døt Hîp ®ång vµo bÊt cø lóc nµo thuËn tiÖn cho Chñ ®Çu t−, b»ng c¸ch th«ng b¸o cho Nhµ thÇu viÖc chÊm døt Hîp ®ång. ViÖc chÊm døt nµy sÏ cã hiÖu lùc ... (28 ngµy) sau ngµy ®Õn sau cña c¸c thêi ®iÓm mµ Nhµ thÇu nhËn ®−îc th«ng b¸o nµy cña Chñ ®Çu t− hoÆc Chñ ®Çu t− tr¶ l¹i B¶o l·nh thùc hiÖn. Chñ ®Çu t− sÏ kh«ng ®−îc chÊm døt Hîp ®ång theo Kho¶n nµy ®Ó tù thi c«ng c«ng tr×nh hoÆc s¾p xÕp cho ®Ó Nhµ thÇu kh¸c thi c«ng c«ng tr×nh. Sau khi chÊm døt Hîp ®ång, Nhµ thÇu ph¶i tiÕn hµnh theo Kho¶n 19.3 [Ngõng c«ng viÖc vµ di dêi thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu] vµ sÏ ®−îc thanh to¸n theo Kho¶n 22.6 [ChÊm døt c«ng tr×nh cã lùa chän, thanh to¸n vµ hÕt tr¸ch nhiÖm]. ®iÒu 13. c¸c qui ®Þnh vÒ viÖc sö dông lao ®éng 13.1. ViÖc tuyÓn dông lao ®éng Trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c trong Hå s¬ mêi thÇu (Hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−), Nhµ thÇu sÏ s¾p xÕp viÖc tuyÓn dông lao ®éng, ng−êi ®Þa ph−¬ng hay ë n¬i ng−êi kh¸c vµ tr¶ l−¬ng, bè trÝ ¨n ë vµ ®i l¹i cho hä. 13.2. Møc l−¬ng vµ c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng Nhµ thÇu sÏ tr¶ møc l−¬ng vµ t«n träng c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng, kh«ng thÊp h¬n so víi c¸c møc l−¬ng vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng do Nhµ n−íc quy ®Þnh cho tõng Ngµnh nghÒ t−¬ng øng víi tõng thêi ®iÓm. NÕu kh«ng cã møc l−¬ng hoÆc ®iÒu kiÖn lao ®éng nµo ®· ®−îc quy ®Þnh mµ cã thÓ ¸p dông ®−îc th× Nhµ thÇu sÏ ¸p dông c¸c møc l−¬ng vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng, kh«ng thÊp h¬n møc l−¬ng vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng chung ë ®Þa ph−¬ng mµ c¸c chñ lao ®éng kh¸c tr¶ cho c¸c Ngµnh nghÒ t−¬ng tù nh− cña Nhµ thÇu. Nhµ thÇu kh«ng ®−îc tuyÓn dông hay cã ý ®Þnh tuyÓn nh©n viªn vµ ng−êi lao ®éng ®ang lµm trong bé m¸y cña Chñ ®Çu t− 13.3. ViÖc tu©n thñ c¸c qui ®Þnh ph¸p luËt vÒ lao ®éng Nhµ thÇu ph¶i tu©n thñ tÊt c¶ c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng hiÖn hµnh ®−îc ¸p dông cho nh©n lùc cña Nhµ thÇu, bao gåm c¶ c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn viÖc lµm, søc kháe, an toµn, phóc lîi, nhËp c−, di c− vµ tÊt c¶ c¸c nh÷ng quyÒn lîi hîp ph¸p cña hä. Nhµ thÇu ph¶i yªu cÇu tÊt c¶ nh©n lùc cña m×nh tu©n thñ c¸c qui ®Þnh nµy.

42

13.4. Giê lao ®éng Kh«ng tiÕn hµnh lµm viÖc trªn c«ng tr−êng vµo nh÷ng ngµy nghØ cña ®Þa ph−¬ng, hoÆc ngoµi giê lµm viÖc b×nh th−êng, trõ khi: (a) cã quy ®Þnh kh¸c trong Hîp ®ång, (b) cã sù chÊp thuËn cña Chñ ®Çu t−, hoÆc (c) c«ng viÖc kh«ng thÓ tr¸nh ®−îc hoÆc cÇn thiÕt ph¶i lµm ®Ó b¶o vÖ cho sù tån t¹i hoÆc tµi s¶n hay sù an toµn cña c«ng tr×nh, trong tr−êng hîp ®ã Nhµ thÇu sÏ ph¶i th«ng b¸o ngay cho Chñ ®Çu t−. 13.5. §iÒu kiÖn sinh ho¹t cho nh©n viªn vµ ng−êi lao ®éng Trõ khi ®−îc quy ®Þnh kh¸c trong c¸c yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−, Nhµ thÇu ph¶i cung cÊp vµ duy tr× tÊt c¶ c¸c ph−¬ng tiÖn ¨n, ë vµ b¶o vÖ søc khoÎ cÇn thiÕt cho nh©n lùc cña Nhµ thÇu. Nhµ thÇu ph¶i cung cÊp mäi ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn cña Chñ ®Çu t− nh− ®· nªu trong Hå s¬ mêi thÇu (hoÆc Hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−). Nhµ thÇu kh«ng ®−îc cho phÐp bÊt cø nh©n lùc nµo cña Nhµ thÇu cã chç ë vÜnh cöu trong khu vùc c«ng tr−êng. 13.6. Søc kháe vµ an toµn lao ®éng Nhµ thÇu lu«n lu«n cã nh÷ng sù cÈn träng hîp lý ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ søc kháe cho nh©n lùc cña Nhµ thÇu. Phèi hîp víi c¸c c¬ quan y tÕ ®Þa ph−¬ng, Nhµ thÇu ph¶i ®¶m b¶o r»ng c¸c nh©n viªn y tÕ, c¸c ph−¬ng tiÖn cÊp cøu, phßng ch¨m sãc ng−êi èm, dÞch vô cÊp cøu ph¶i lu«n lu«n s½n sµng trªn c«ng tr−êng vµ t¹i c¸c n¬i ë cña nh©n lùc cña Nhµ thÇu vµ Chñ ®Çu t−, ®ång thêi ph¶i cã sù s¾p xÕp phï hîp ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ vÖ sinh, phóc lîi cÇn thiÕt vµ phßng chèng c¸c dÞch bÖnh. Nhµ thÇu sÏ chØ ®Þnh mét an toµn viªn ë c«ng tr−êng, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ®¶m b¶n an toµn vµ phßng tr¸nh tai n¹n. Ng−êi nµy ph¶i cã tr×nh ®é ®Ó ®¶m nhËn träng tr¸ch nµy, vµ cã quyÒn ®−a ra nh÷ng h−íng dÉn vµ ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó phßng tr¸nh tai n¹n. Trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh, Nhµ thÇu ph¶i cung cÊp nh÷ng g× mµ ng−êi nµy cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n nµy. Nhµ thÇu sÏ göi cho Chñ ®Çu t− c¸c chi tiÕt vÒ tai n¹n cµng sím cµng tèt sau khi x¶y ra. Nhµ thÇu sÏ gi÷ nh÷ng giÊy tê liªn quan ®Õn t×nh tr¹ng søc kháe, an toµn vµ phóc lîi cña ng−êi lao ®éng, thiÖt h¹i vÒ mÆt tµi s¶n, nh− Chñ ®Çu t− ®· yªu cÇu mét c¸ch hîp lý. 13.7. Gi¸m s¸t cña Nhµ thÇu Trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh vµ c¶ thêi gian cÇn thiÕt sau ®ã ®Ó hoµn thµnh c¸c nghÜa vô cña Nhµ thÇu, Nhµ thÇu sÏ cã sù gi¸m s¸t cÇn thiÕt ®Ó v¹ch kÕ ho¹ch, s¾p xÕp, chØ ®¹o, qu¶n lý, kiÓm tra vµ thö nghiÖm c«ng viÖc.

43

ViÖc gi¸m s¸t sÏ ®−îc giao cho mét sè l−îng ®Çy ®ñ ng−êi cã ®ñ kiÕn thøc vÒ ng«n ng÷ giao tiÕp (®−îc quy ®Þnh trong Kho¶n 3.1 [LuËt vµ Ng«n ng÷] vµ vÒ c¸c ho¹t ®éng sÏ ®−îc tiÕn hµnh (bao gåm c¶ c¸c ph−¬ng ph¸p vµ c¸c kü thuËt cÇn thiÕt, nh÷ng khã kh¨n cã thÓ sÏ gÆp ph¶i vµ nh÷ng biÖn ph¸p ®Ò phßng tai n¹n) ®Ó tháa m·n yªu cÇu c«ng tr×nh còng nh− viÖc thi c«ng c«ng tr×nh ®−îc an toµn 13.8. Nh©n lùc Nhµ thÇu Nh©n lùc cña Nhµ thÇu ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kü n¨ng vµ kinh nghiÖm phï hîp t−¬ng xøng vÒ nghÒ nghiÖp, c«ng viÖc cña hä. Chñ ®Çu t− cã thÓ yªu cÇu Nhµ thÇu sa th¶i (hay t¸c ®éng ®Ó sa th¶i) bÊt cø nh©n lùc nµo ë c«ng tr−êng hay c«ng tr×nh, kÓ c¶ ®¹i diÖn cña Nhµ thÇu nÕu nh÷ng ng−êi ®ã : (a) kh¨ng kh¨ng gi÷ th¸i ®é sai tr¸i hoÆc thiÕu cÈn thËn, (b) thùc hiÖn nhiÖm vô mét c¸ch thiÕu n¨ng lùc hoÆc bÊt cÈn, (c) kh«ng tu©n thñ bÊt k× ®iÒu kho¶n nµo cña Hîp ®ång, hoÆc (d) cè ý lµm nh÷ng viÖc g©y ph−¬ng h¹i ®Õn an toµn, søc khoÎ hoÆc b¶o vÖ m«i tr−êng. NÕu ®óng nh− vËy, Nhµ thÇu sÏ chØ ®Þnh (hoÆc buéc ph¶i chØ ®Þnh) mét ng−êi kh¸c thÝch hîp ®Ó thay thÕ. 13.9. B¸o c¸o vÒ nh©n lùc vµ thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu Nhµ thÇu ph¶i tr×nh cho Chñ ®Çu t− nh÷ng chi tiÕt vÒ sè l−îng cña mçi cÊp bËc nh©n lùc cña Nhµ thÇu vµ cña mçi lo¹i thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu cã trªn c«ng tr−êng. C¸c chi tiÕt sÏ ®−îc b¸o c¸o hµng th¸ng, theo biÓu mÉu mµ Chñ ®Çu t− ®· quy ®Þnh, cho ®Õn khi Nhµ thÇu ®· hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc cßn dë dang vµo ngµy hoµn thµnh c«ng tr×nh ®−îc nªu trong Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh. 13.10. Hµnh vi g©y rèi Nhµ thÇu ph¶i lu«n lu«n cÈn träng ®Ó tr¸nh bÊt kú c¸c hµnh vi g©y rèi hoÆc mÊt trËt tù nµo do nh©n lùc cña Nhµ thÇu g©y ra vµ ®Ó gi÷ sù b×nh æn vµ ®Ó b¶o vÖ sù yªn b×nh cho con ng−êi vµ tµi s¶n ë trªn vµ gÇn c«ng tr−êng. ®iÒu 14. vËt liÖu, ThiÕt bÞ vμ tay nghÒ cña Nhμ thÇu 14.1. C¸ch thøc thùc hiÖn Nhµ thÇu sÏ thùc hiÖn viÖc gia c«ng, chÕ t¹o thiÕt bÞ; s¶n xuÊt c¸c lo¹i vËt liÖu ®Ó phôc vô cho viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh : (a) theo c¸ch thøc ( nÕu cã) ®−îc nªu ra trong Hîp ®ång, (b) víi mét tay nghÒ thµnh th¹o vµ mét c¸ch cÈn thËn, phï hîp víi c¸ch lµm thùc tÕ ®· ®−îc thõa nhËn vµ

44

(c) víi c¸c ph−¬ng tiÖn trang bÞ phï hîp vµ c¸c vËt liÖu kh«ng nguy hiÓm, trõ khi ®−îc quy ®Þnh kh¸c trong Hîp ®ång. 14.2. ViÖc lÊy vµ cung cÊp mÉu vËt t−, vËt liÖu: Nhµ thÇu ph¶i nép c¸c mÉu vËt liÖu d−íi ®©y vµ th«ng tin t−¬ng øng cho Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn ®Ó cã sù chÊp thuËn tr−íc khi sö dông vËt liÖu cho c«ng tr×nh (a) C¸c tiªu chuÈn cña nhµ s¶n xuÊt vËt liÖu vµ c¸c mÉu ®−îc nªu trong hîp ®ång, tÊt c¶ chi phÝ do Nhµ thÇu chÞu; (b) C¸c mÉu bæ sung theo chØ dÉn cña Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn nh− lµ mét thay ®æi. Tõng mÉu ph¶i ®−îc g¾n nh·n hiÖu vÒ xuÊt xø vµ viÖc sö dông ®−îc dù kiÕn trong c«ng tr×nh. 14.3. Gi¸m ®Þnh Ng−êi cña Chñ ®Çu t− trong mäi thêi ®iÓm thÝch hîp sÏ : (a) ®−îc quyÒn vµo tÊt c¶ c¸c n¬i trªn c«ng tr−êng vµ c¸c n¬i ®Ó khai th¸c nguyªn vËt liÖu tù nhiªn, vµ (b) trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gia c«ng, chÕ t¹o vµ x©y dùng (ë trªn c«ng tr−êng, n¬i ®−îc quy ®Þnh ®Æc biÖt trong hîp ®ång hay ë n¬i kh¸c) ®−îc quyÒn kiÓm tra, kiÓm ®Þnh, ®o l−êng, thö c¸c lo¹i vËt liÖu, tay nghÒ vµ kiÓm tra tiÕn tr×nh gia c«ng, chÕ t¹o thiÕt bÞ, s¶n xuÊt vËt liÖu. Nhµ thÇu sÏ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho ng−êi cña Chñ ®Çu t− ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nµy, bao gåm c¶ viÖc cho phÐp ra vµo,cung cÊp c¸c ph−¬ng tiÖn, c¸c giÊy phÐp vµ thiÕt bÞ an toµn. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy kh«ng lµm gi¶m ®i bÊt cø nghÜa vô hoÆc tr¸ch nhiÖm nµo cña Nhµ thÇu. §èi víi c¸c c«ng viÖc mµ nh©n viªn cña Chñ ®Çu t− ®−îc quyÒn xem xÐt ®o luêng vµ/hoÆc kiÓm ®Þnh, Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− biÕt khi bÊt cø c«ng viÖc nh− vËy ®· xong vµ tr−íc khi ®−îc phñ lÊp, hoÆc kh«ng cßn ®−îc nh×n thÊy hoÆc ®ãng gãi ®Ó l−u kho hoÆc vËn chuyÓn. Khi ®ã Chñ ®Çu t− sÏ hoÆc lµ tiÕn hµnh ngay viÖc kiÓm tra, gi¸m ®Þnh, ®o l−êng hoÆc kiÓm ®Þnh kh«ng ®−îc chËm trÔ mµ kh«ng cã lý do hoÆc th«ng b¸o ngay cho Nhµ thÇu lµ Chñ ®Çu t− kh«ng ®ßi hái ph¶i lµm nh− vËy. Tr−êng hîp Nhµ thÇu kh«ng göi ®−îc th«ng b¸o th×, nÕu vµ khi Chñ ®Çu t− yªu cÇu, Nhµ thÇu ph¶i më l¹i c«ng tr×nh ra, sau ®ã lÊp l¹i vµ hoµn thiÖn tÊt c¶ ®Òu b»ng chi phÝ cña m×nh. 14.4. Ch¹y thö tõng phÇn cña c«ng tr×nh Kho¶n nµy sÏ ®−îc ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c lÇn ch¹y thö ®−îc nªu trong Hîp ®ång, ngoµi viÖc ch¹y thö sau khi hoµn thµnh (nÕu cã)

45

Nhµ thÇu ph¶i cung cÊp c¸c m¸y mãc, sù trî gióp, tµi liÖu vµ c¸c th«ng tin kh¸c, ®iÖn, thiÕt bÞ, nhiªn liÖu, vËt dông, dông cô, ng−êi lao ®éng, vËt liÖu vµ nh©n viªn cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh ch¹y thö cô thÓ mét c¸ch hiÖu qu¶. Nhµ thÇu ph¶i thèng nhÊt víi Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh ch¹y cô thÓ cña thiÕt bÞ, vËt liÖu vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh kh¸c. Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn cã thÓ theo §iÒu 6 [Thay ®æi, ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång] cã thÓ thay ®æi ®Þa ®iÓm hoÆc c¸c chi tiÕt cña c¸c lÇn ch¹y thö cô thÓ hoÆc h−íng dÉn Nhµ thÇu ®Ó tiÕn hµnh c¸c lÇn ch¹y thö bæ sung. NÕu c¸c lÇn ch¹y thö bæ sung hoÆc thay ®æi nµy cho thÊy thiÕt bÞ, vËt liÖu hoÆc tay nghÒ ®−îc kiÓm ®Þnh kh«ng phï hîp víi Hîp ®ång th× c¸c chi phÝ cho viÖc tiÕn hµnh nh÷ng thay ®æi nµy sÏ do Nhµ thÇu chÞu bÊt kÓ nh÷ng ®iÒu kho¶n kh¸c cña Hîp ®ång. Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn ph¶i th«ng b¸o tr−íc 24 tiÕng ®ång hå cho Nhµ thÇu vÒ ý ®Þnh cña m×nh lµ sÏ tham gia vµo lÇn ch¹y thö. NÕu nh− Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn kh«ng tham gia vµo lÇn ch¹y thö t¹i ®Þa ®iÓm vµ thêi gian ®· tho¶ thuËn, Nhµ thÇu cã thÓ tiÕn hµnh ch¹y thö vµ viÖc ch¹y thö coi nh− ®· ®−îc tiÕn hµnh víi sù cã mÆt cña Chñ ®Çu t−, trõ khi cã sù chØ dÉn kh¸c tõ phÝa Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn. NÕu Nhµ thÇu ph¶i chÞu sù chËm trÔ hay chÞu c¸c chi phÝ do tu©n thñ c¸c h−íng dÉn cña Chñ ®Çu t− hay do sù chËm trÔ thuéc tr¸ch nhiÖm cña Chñ ®Çu t−, Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn biÕt vµ ®−îc h−ëng quyÒn theo Kho¶n 23.1 [KhiÕu n¹i cña nhµ thÇu] ®Ó: (a) gia h¹n thêi gian do sù chËm trÔ nµy, nÕu nh− viÖc hoµn thµnh bÞ chËm hoÆc sÏ bÞ chËm theo Kho¶n 7.4 [Gia h¹n thêi gian hoµn thµnh], vµ (b) thanh to¸n mäi chi phÝ céng thªm vµo Gi¸ hîp ®ång. Sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o, Nhµ t− vÊn sÏ theo Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh] ®ång ý hoÆc quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò nµy. Nhµ thÇu ph¶i tr×nh ngay cho Chñ ®Çu t− c¸c b¸o c¸o cã x¸c nhËn vÒ c¸c lÇn ch¹y thö. Khi c¸c lÇn ch¹y thö cô thÓ ®· ®−îc tiÕn hµnh xong, Chñ ®Çu t− sÏ phª duyÖt biªn b¶n ch¹y thö cña Nhµ thÇu. NÕu nh− Chñ ®Çu t− kh«ng tham gia vµo c¸c cuéc kiÓm ®Þnh, coi nh− hä ®· chÊp nhËn c¸c b¸o c¸o lµ chÝnh x¸c. 14.5. Tõ chèi NÕu nh− kÕt qu¶ cña cuéc kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®o ®¹c hay thö nghiÖm cho thÊy cã nh÷ng lçi cña thiÕt bÞ, vËt liÖu, thiÕt kÕ hay tay nghÒ hoÆc kh«ng phï hîp víi Hîp ®ång, Nhµ t− vÊn cã thÓ tõ chèi c¸c thiÕt bÞ, vËt liÖu, thiÕt kÕ hoÆc nh©n lùc tay nghÒ b»ng c¸ch th«ng b¸o cho Nhµ thÇu víi c¸c lý do. Nhµ thÇu ph¶i söa ch÷a sai sãt ngay lËp tøc vµ ®¶m b¶o cho c¸c môc ®· bÞ b¸c bá ®−îc xö lý cho phï hîp víi Hîp ®ång.

46

NÕu Nhµ t− vÊn yªu cÇu lµ thiÕt bÞ, vËt liÖu, thiÕt kÕ hay tay nghÒ cÇn ®−îc kiÓm ®Þnh l¹i, c¸c cuéc kiÓm ®Þnh sÏ ®−îc tiÕn hµnh l¹i theo ®óng nh÷ng tr×nh tù vµ ®iÒu kiÖn ®· lµm tr−íc ®ã. NÕu nh− viÖc tõ chèi vµ kiÓm ®Þnh l¹i dÉn ®Õn nh÷ng chi phÝ thªm cho Chñ ®Çu t− th× Nhµ thÇu sÏ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n c¸c chi phÝ nµy cho Chñ ®Çu t− theo Kho¶n 9.4 [KhiÕu n¹i cña Chñ ®Çu t−]. 14.6. C«ng viÖc söa ch÷a MÆc dÇu ®· cã nh÷ng cuéc kiÓm ®Þnh tr−íc ®ã hay ®· cÊp chøng chØ, Nhµ t− vÊn cã thÓ chØ dÉn Nhµ thÇu tiÕn hµnh : (a) ®−a ®i khái c«ng tr−êng hoÆc thay thÕ c¸c thiÕt bÞ, vËt liÖu kh«ng phï hîp víi Hîp ®ång, (b) dì bá vµ tiÕn hµnh l¹i c«ng viÖc nÕu kh«ng phï hîp víi hîp ®ång, vµ (c) tiÕn hµnh c«ng viÖc cÇn gÊp ®Ó ®¶m b¶o an toµn c«ng tr×nh hoÆc do mét tai n¹n, sù kiÖn kh«ng l−êng tr−íc hoÆc nguyªn nh©n kh¸c. Nhµ thÇu lµm theo chØ dÉn ®ã trong mét thêi gian hîp lý, ®ã lµ thêi gian (nÕu cã) ®−îc x¸c ®Þnh trong chØ dÉn hoÆc ph¶i tiÕn hµnh ngay, nÕu tÝnh cÊp b¸ch ®−îc x¸c ®Þnh theo ®iÓm (c) trªn ®©y. NÕu Nhµ thÇu kh«ng tu©n theo chØ dÉn, Chñ ®Çu t− theo Kho¶n 8.3 [C¸c chØ dÉn] sÏ cã quyÒn thuª vµ tr¶ l−¬ng cho ng−êi kh¸c tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc. Trõ khi Nhµ thÇu ®−îc h−ëng quyÒn thanh to¸n cho c«ng viÖc, Nhµ thÇu sÏ ph¶i tr¶ theo Kho¶n 9.4 [KhiÕu n¹i cña Chñ ®Çu t−] tiÒn thanh to¸n cho Chñ ®Çu t− cho toµn bé chi phÝ do kh«ng tu©n thñ chØ dÉn g©y ra. 14.7. QuyÒn së h÷u thiÕt bÞ vµ vËt liÖu Mçi danh môc thiÕt bÞ vµ vËt liÖu trong ph¹m vi phï hîp víi LuËt cña n−íc së t¹i, sÏ trë thµnh tµi s¶n cña Chñ ®Çu t−, trong bÊt kú tr−êng hîp nµo xÈy ra tr−íc nh÷ng thêi ®iÓm ®−îc nªu d−íi ®©y mµ kh«ng bÞ chiÕm gi÷ vµ bÞ c¶n trë : (a) Khi chóng ®−îc cung cÊp tíi c«ng tr−êng; (b) Khi Nhµ thÇu ®−îc h−ëng thanh to¸n cho gi¸ trÞ cña thiÕt bÞ vµ c¸c vËt liÖu theo Kho¶n 7.10 [Thanh to¸n tiÒn thiÕt bÞ vµ c¸c vËt liÖu trong tr−êng hîp t¹m ngõng c«ng viÖc]. 14.8. LÖ phÝ sö dông Trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c trong c¸c yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−, Nhµ thÇu sÏ ph¶i tr¶ tiÒn b¶n quyÒn, tiÒn thuª vµ nh÷ng tiÒn kh¸c cho: (a) c¸c vËt liÖu tù nhiªn lÊy tõ bªn ngoµi c«ng tr−êng, vµ

47

(b) c¸c vËt liÖu th¶i do ph¸ dì, ®µo bíi vµ c¸c vËt liÖu d− thõa kh¸c (cã thÓ lµ tù nhiªn hay nh©n t¹o) trõ tr−êng hîp cã b·i th¶i trªn c«ng tr−êng nh− ®−îc nªu cô thÓ trong Hîp ®ång ®iÒu 15. ch¹y thö khi hoμn thμnh 15.1. NghÜa vô cña Nhµ thÇu Nhµ thÇu sÏ tiÕn hµnh c¸c cuéc kiÓm ®Þnh khi hoµn thµnh theo Kho¶n nµy vµ Kho¶n 15.4 [Kh«ng v−ît qua c¸c kiÓm ®Þnh khi hoµn thµnh], sau khi ®· cung cÊp c¸c tµi liÖu theo ®iÓm (d) Kho¶n 8.1 [Tr¸ch nhiÖm chung cña Nhµ thÇu]. Nhµ thÇu sÏ th«ng b¸o cho Nhµ t− vÊn kh«ng muén h¬n ... ngµy vÒ ngµy mµ Nhµ thÇu ®· s½n sµng tiÕn hµnh c¸c cuéc kiÓm ®Þnh khi hoµn thµnh. Trõ khi ®· cã tháa thuËn kh¸c, c¸c cuéc kiÓm ®Þnh hoµn thµnh sÏ ®−îc tiÕn hµnh trong vßng ... ngµy sau ngµy ®· th«ng b¸o, vµo ngµy mµ Nhµ t− vÊn ®· chØ dÉn. Khi xem xÐt kÕt qu¶ cña c¸c cuéc kiÓm ®Þnh khi hoµn thµnh, Nhµ t− vÊn sÏ cã xem xÐt ®Õn hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông c«ng tr×nh do Chñ ®Çu t− yªu cÇu vÒ ho¹t ®éng hoÆc c¸c ®Æc tÝnh kh¸c cña c«ng tr×nh. Ngay sau khi c¸c c«ng tr×nh hay h¹ng môc ®· v−ît qua c¸c cuéc kiÓm ®Þnh khi hoµn thµnh, Nhµ thÇu sÏ tr×nh b¶n b¸o c¸o ®· ®−îc chøng nhËn vÒ kÕt qu¶ cña c¸c cuéc kiÓm ®Þnh nµy cho Nhµ t− vÊn. 15.2. ViÖc kiÓm ®Þnh bÞ chËm trÔ NÕu c¸c cuéc kiÓm ®Þnh khi hoµn thµnh bÞ qu¸ chËm trÔ do Chñ ®Çu t−, th× Kho¶n 15.4 [Kh«ng v−ît qua c¸c kiÓm ®Þnh khi hoµn thµnh] vµ / hoÆc Kho¶n 16.3 [Can thiÖp vµo c¸c lÇn ch¹y thö khi hoµn thµnh] sÏ ®−îc ¸p dông. NÕu c¸c cuéc kiÓm ®Þnh khi hoµn thµnh bÞ qu¸ chËm trÔ do Nhµ thÇu, Nhµ t− vÊn cã thÓ b»ng th«ng b¸o yªu cÇu Nhµ thÇu tiÕn hµnh c¸c cuéc kiÓm ®Þnh trong vßng ... (21 ngµy) sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o. Nhµ thÇu sÏ tiÕn hµnh c¸c cuéc kiÓm ®Þnh vµo ngµy hoÆc c¸c ngµy trong thêi gian ®ã ®−îc Nhµ thÇu Ên ®Þnh vµ ph¶i th«ng b¸o cho Nhµ t− vÊn. NÕu Nhµ thÇu kh«ng tiÕn hµnh c¸c cuéc kiÓm ®Þnh khi hoµn thµnh trong vßng ... (21 ngµy) th× ng−êi cña Chñ ®Çu t− cã thÓ tiÕn hµnh c¸c cuéc kiÓm ®Þnh mµ Nhµ thÇu ph¶i chÞu rñi ro vµ chi phÝ cho c¸c cuéc kiÓm ®Þnh ®ã. C¸c cuéc kiÓm ®Þnh khi hoµn thµnh khi ®ã sÏ ®−îc coi lµ ®· tiÕn hµnh víi sù cã mÆt cña Nhµ thÇu vµ kÕt qu¶ kiÓm ®Þnh sÏ ®−îc chÊp nhËn lµ chÝnh x¸c. 15.3. kiÓm ®Þnh l¹i NÕu c«ng tr×nh hay h¹ng môc kh«ng v−ît qua ®−îc c¸c cuéc kiÓm ®Þnh khi hoµn thµnh, th× Kho¶n 14.5 [Tõ chèi] sÏ ®−îc ¸p dông vµ Nhµ t− vÊn hoÆc Nhµ thÇu cã thÓ yªu cÇu tiÕn hµnh l¹i c¸c cuéc kiÓm ®Þnh kh«ng ®¹t vµ c¸c c«ng viÖc cã liªn quan theo nh÷ng quy tr×nh vµ ®iÒu kiÖn t−¬ng tù tr−íc ®ã.

48

15.4. Kh«ng v−ît qua c¸c cuéc kiÓm ®Þnh khi hoµn thµnh NÕu c«ng tr×nh hay h¹ng môc kh«ng v−ît qua ®−îc c¸c cuéc kiÓm ®Þnh khi hoµn thµnh ®· ®−îc tiÕn hµnh l¹i theo Kho¶n 15.3 [kiÓm ®Þnh l¹i], khi ®ã Chñ ®Çu t− cã quyÒn : (a) Yªu cÇu tiÕp tôc tiÕn hµnh kiÓm ®Þnh l¹i theo Kho¶n 15.3; (b) NÕu nh− viÖc c«ng tr×nh hay h¹ng môc kh«ng v−ît qua c¸c cuéc kiÓm ®Þnh lµm ¶nh h−ëng c¬ b¶n ®Õn lîi Ých cña Chñ ®Çu t− cã ®−îc tõ ®ã, sÏ lo¹i bá c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc (tuú theo tõng tr−êng hîp), trong tr−êng hîp ®ã Chñ ®Çu t− sÏ ®−îc c¸c sù bï ®¾p nh− phÇn (c) cña Kho¶n 17.4 [Kh«ng söa ch÷a ®−îc sai sãt]; hoÆc (c) CÊp Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh, nÕu Chñ ®Çu t− yÕu cÇu. Trong tr−êng hîp cña phÇn (c), Nhµ thÇu khi ®ã sÏ thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c nghÜa vô kh¸c theo Hîp ®ång, vµ Gi¸ hîp ®ång sÏ bÞ gi¶m ®i mét sè tiÒn ®Ó bï vµo sè tiÒn mµ Chñ ®Çu t− bÞ thiÖt tõ viÖc gi¸ trÞ c«ng tr×nh bÞ gi¶m ®i do viÖc kh«ng qua ®−îc kiÓm ®Þnh. Trõ khi viÖc gi¶m gi¸ do nguyªn nh©n nµy g©y ra ®−îc nªu cô thÓ (hay x¸c ®Þnh ®−îc ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n) trong Hîp ®ång, Chñ ®Çu t− cã thÓ yªu cÇu viÖc gi¶m gi¸ ®−îc: (i) hai bªn tho¶ thuËn (khi hoµn toµn võa lßng chØ riªng vÒ vÊn ®Ò nµy) vµ sÏ thanh to¸n tr−íc khi cÊp Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh, hoÆc (ii) x¸c ®Þnh vµ thanh to¸n theo Kho¶n 9.4 [KhiÕu n¹i cña Chñ ®Çu t−] vµ Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh]. ®iÒu 16. NghiÖm thu cña chñ ®Çu t− 16.1. NghiÖm thu c«ng tr×nh vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh Trõ nh÷ng quy ®Þnh trong Kho¶n 15.4 [Kh«ng v−ît qua c¸c cuéc ch¹y thö khi hoµn thµnh], c«ng tr×nh sÏ ®−îc Chñ ®Çu t− tiÕp nhËn khi (i) c«ng tr×nh ®· ®−îc hoµn thµnh theo ®óng Hîp ®ång, bao gåm c¶ nh÷ng vÊn ®Ò ®−îc nªu trong Kho¶n 7.2 [Thêi h¹n hoµn thµnh] vµ trõ nh÷ng néi dung ®−îc cho phÐp trong phÇn (a) d−íi ®©y vµ (ii) ®· ®−îc cÊp Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh hoÆc coi lµ ®· ®−îc cÊp Chøng chØ theo Kho¶n nµy. Nhµ thÇu cã thÓ b»ng c¸ch th«ng b¸o cho Nhµ t− vÊn ®Ó xin ®−îc cÊp Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh kh«ng sím h¬n ... ngµy tr−íc khi, theo Nhµ thÇu, c«ng tr×nh ®· ®−îc hoµn thµnh vµ s½n sµng ®Ó bµn giao. NÕu c«ng tr×nh ®−îc chia thµnh c¸c h¹ng môc, b»ng c¸ch t−¬ng tù, Nhµ thÇu cã thÓ xin ®−îc cÊp Biªn b¶n nghiÖm thu cho mçi h¹ng môc. Nhµ t− vÊn, trong vßng ... ngµy sau nhËn ®−îc ®¬n cña Nhµ thÇu, sÏ : (a) CÊp Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh cho Nhµ thÇu, nªu râ ngµy mµ c«ng tr×nh hay h¹ng môc ®· ®−îc hoµn thµnh theo Hîp ®ång, trõ nh÷ng c«ng viÖc nhá cßn tån ®äng l¹i vµ c¸c sai sãt vÒ c¬ b¶n kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn viÖc sö dông c«ng

49

tr×nh hay c¸c h¹ng môc cho môc ®Ých ban ®Çu (cho ®Õn khi hoÆc trong khi nh÷ng viÖc nµy ®ang ®−îc hoµn thµnh vµ c¸c sai sãt ®ang ®−îc söa ch÷a), hoÆc (b) B¸c bá ®¬n vµ ®−a ra lý do vµ nªu cô thÓ nh÷ng c«ng viÖc mµ Nhµ thÇu cÇn ph¶i lµm ®Ó ®−îc cÊp Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh. Nhµ thÇu sÏ ph¶i hoµn thµnh nh÷ng c«ng viÖc nµy tr−íc khi ®−a ra th«ng b¸o tiÕp theo Kho¶n nµy. NÕu Nhµ t− vÊn kh«ng cÊp Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh hay b¸c bá ®¬n cña Nhµ thÇu trong thêi gian ... (28 ngµy) vµ nÕu c«ng tr×nh hay h¹ng môc (tuú theo tõng tr−êng hîp) vÒ c¬ b¶n ®óng víi Hîp ®ång, Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh coi nh− ®· ®−îc cÊp vµo ngµy thø ... (28). 16.2. NghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh Chñ ®Çu t− cã thÓ sÏ cÊp biªn b¶n nghiÖm thu cho tõng phÇn cña C«ng tr×nh chÝnh. Chñ ®Çu t− sÏ kh«ng sö dông bÊt cø phÇn nµo cña c«ng tr×nh (trõ tr−êng hîp sö dông t¹m thêi nh−ng ®· ®−îc nªu cô thÓ trong hîp ®ång hoÆc hai bªn cïng ®ång ý) trõ khi vµ cho ®Õn khi ®−îc cÊp Biªn b¶n nghiÖm thu phÇn c«ng tr×nh ®ã. Tuy nhiªn, nÕu Chñ ®Çu t− sö dông bÊt cø phÇn nµo cña c«ng tr×nh tr−íc khi Biªn b¶n nghiÖm thu ®· ®−îc cÊp, th×: (a) PhÇn c«ng tr×nh ®−îc sö dông sÏ ®−îc coi lµ ®· ®−îc tiÕp nhËn kÓ tõ ngµy nã ®−îc ®−a vµo sö dông; (b) Nhµ thÇu sÏ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ phÇn c«ng tr×nh ®ã kÓ tõ ngµy nµy, khi ®ã tr¸ch nhiÖm thuéc vÒ Chñ ®Çu t−, vµ (c) NÕu Nhµ thÇu yªu cÇu Chñ ®Çu t− sÏ cÊp Biªn b¶n nghiÖm thu cho phÇn c«ng tr×nh nµy. Sau khi Chñ ®Çu t− ®· cÊp Biªn b¶n nghiÖm thu cho mét phÇn c«ng tr×nh, Nhµ thÇu sÏ ®−îc t¹o ®iÒu kiÖn sím nhÊt ®Ó thùc hiÖn c¸c b−íc cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh c¸c cuéc ch¹y thö khi hoµn thµnh cßn tån l¹i. Nhµ thÇu sÏ tiÕn hµnh c¸c cuéc ch¹y thö khi hoµn thµnh nµy cµng sím cµng tèt tr−íc khi hÕt h¹n cña thêi h¹n th«ng b¸o sai sãt. NÕu Nhµ thÇu ph¶i chÞu c¸c chi phÝ do viÖc tiÕp nhËn vµ / hoÆc sö dông cña Chñ ®Çu t− mµ kh«ng ph¶i lµ viÖc sö dông ®−îc nªu cô thÓ trong hîp ®ång vµ ®−îc hai bªn ®ång ý, khi ®ã Nhµ thÇu sÏ (i) th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− vµ (ii) theo Kho¶n 23.1 [KhiÕu n¹i cña nhµ thÇu] ®−îc quyÒn thanh to¸n c¸c chi phÝ ®ã céng víi lîi nhuËn hîp lý vµ ®−îc tÝnh vµo gi¸ hîp ®ång. Sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o nµy, Chñ ®Çu t− sÏ ®ång ý hoÆc x¸c ®Þnh chi phÝ nµy vµ lîi nhuËn theo Kho¶n 10.5. NÕu Biªn b¶n nghiÖm thu ®· ®−îc cÊp cho mét phÇn c«ng tr×nh (chø kh«ng ph¶i lµ mét h¹ng môc) th× nh÷ng thiÖt h¹i do chËm trÔ hoµn thµnh c«ng viÖc cña

50

nh÷ng phÇn cßn l¹i cña c«ng tr×nh sau ®ã sÏ ®−îc gi¶m xuèng. T−¬ng tù, nh÷ng thiÖt h¹i do chËm trÔ cho phÇn cßn l¹i cña h¹ng môc (nÕu cã) mµ phÇn c«ng tr×nh nµy thuéc vÒ còng sÏ ®−îc gi¶m bít. §èi víi bÊt kú thêi gian chËm trÔ nµo sau ngµy ®−îc nªu cô thÓ trong Biªn b¶n nghiÖm thu nµy, sù gi¶m bít theo tû lÖ trong c¸c thiÖt h¹i do sù chËm trÔ ®ã sÏ ®−îc tÝnh theo tû lÖ mµ gi¸ trÞ cña phÇn ®· ®−îc x¸c nhËn mang ®Õn cho gi¸ trÞ cña c«ng viÖc hoÆc bé phËn (nÕu tr−êng hîp x¶y ra) xÐt nh− lµ mét tæng thÓ. Theo Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh] Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn sÏ ®ång ý hoÆc x¸c ®Þnh nh÷ng phÇn hiÖt h¹i ®−îc gi¶m bít nµy. Nh÷ng ®iÒu kho¶n cña ®o¹n nµy sÏ chØ ¸p dông cho tû lÖ thiÖt h¹i do tr× ho·n g©y ra hµng ngµy theo Kho¶n 7.7 [Nh÷ng thiÖt h¹i do chËm trÔ], vµ sÏ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn gi¸ tèi ®a cña c¸c thiÖt h¹i nµy. 16.3. Can thiÖp vµo c¸c lÇn ch¹y thö khi hoµn thµnh NÕu qu¸ ... ngµy mµ Nhµ thÇu kh«ng tiÕn hµnh c¸c cuéc ch¹y thö khi hoµn thµnh v× nguyªn nh©n do Chñ ®Çu t−, th× khi ®ã Chñ ®Çu t− sÏ coi nh− ®· nghiÖm thu c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh (tuú tõng tr−êng hîp) vµo ngµy mµ lÏ ra c¸c cuéc ch¹y thö khi hoµn thµnh ®· ®−îc hoµn tÊt. Theo ®ã Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn sÏ cÊp Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh vµ Nhµ thÇu sÏ tiÕn hµnh ngay c¸c cuéc ch¹y thö khi hoµn thµnh cµng sím cµng tèt tr−íc ngµy hÕt h¹n cña thêi h¹n th«ng b¸o sai sãt. Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn sÏ th«ng b¸o tr−íc ... ngµy vÒ yªu cÇu tiÕn hµnh c¸c cuéc ch¹y thö khi hoµn thµnh theo nh÷ng ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång. NÕu Nhµ thÇu gÆp ph¶i sù chËm trÔ hay ph¶i chÞu c¸c chi phÝ do sù chËm trÔ tiÕn hµnh c¸c cuéc ch¹y thö khi hoµn thµnh g©y ra, Nhµ thÇu sÏ th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn biÕt vµ theo Kho¶n 23.1 ®−îc quyÒn : (a) gia h¹n thêi gian ®Ó bï l¹i cho sù chËm trÔ ®ã, nÕu nh− viÖc hoµn thµnh ®ang hoÆc sÏ bÞ chËm trÔ theo Kho¶n 7.4 [Gia h¹n thêi gian hoµn thµnh] vµ (b) thanh to¸n c¸c chi phÝ céng thªm lîi nhuËn hîp lý, tÝnh vµo Gi¸ hîp ®ång. Sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o nµy, Chñ ®Çu t− sÏ ®ång ý hoÆc x¸c ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò nµy theo Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh] ®iÒu 17. Tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c sai sãt 17.1. Hoµn thµnh C«ng viÖc cßn dë dang vµ söa ch÷a sai sãt §Ó c«ng tr×nh vµ tµi liÖu cña Nhµ thÇu vµ mçi h¹ng môc cÇn ph¶i lu«n ë trong t×nh tr¹ng do Hîp ®ång quy ®Þnh (trõ tr−êng hîp bÞ háng) ®Õn ngµy hÕt h¹n cña thêi h¹n th«ng b¸o sai sãt, Nhµ thÇu sÏ ph¶i : (a) Hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc cßn tån ®äng vµo ngµy ®· nªu trong Biªn b¶n nghiÖm thu trong kho¶ng thêi gian hîp lý mµ Chñ ®Çu t− yªu cÇu, vµ

51

(b) Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc söa ch÷a c¸c sai sãt hoÆc h− háng do Chñ ®Çu t− th«ng b¸o vµo ngµy hoÆc tr−íc thêi h¹n th«ng b¸o sai sãt cña c«ng tr×nh hay h¹ng môc hÕt h¹n (tr−êng hîp nÕu x¶y ra). NÕu sai sãt xuÊt hiÖn hoÆc h− háng x¶y ra, Nhµ thÇu sÏ ®−îc Chñ ®Çu t− th«ng b¸o. 17.2. Chi phÝ cho viÖc söa ch÷a sai sãt TÊt c¶ c«ng viÖc ®−îc nªu trong phÇn (b) cña Kho¶n 17.1 [Hoµn thµnh c«ng viÖc dë dang vµ söa ch÷a sai sãt] sÏ ®−îc tiÕn hµnh vµ Nhµ thÇu ph¶i chÞu rñi ro vµ c¸c chi phÝ, nÕu vµ ë møc ®é c«ng viÖc ®−îc quy cho lµ : (b) ThiÕt bÞ, c¸c vËt liÖu hoÆc tay nghÒ kh«ng phï hîp víi Hîp ®ång, (c) Nhµ thÇu kh«ng tu©n thñ c¸c nghÜa vô kh¸c. NÕu vµ ë møc ®é mµ viÖc ®ã ®−îc quy cho nguyªn nh©n kh¸c, Nhµ thÇu sÏ ®−îc Chñ §Çu t− th«ng b¸o ngay lËp tøc vµ khi ®ã sÏ ¸p dông Kho¶n 6.4 [Thñ tôc thay ®æi]. 17.3. KÐo dµi thªm thêi h¹n th«ng b¸o sai sãt Theo Kho¶n 9.4 [KhiÕu n¹i cña Chñ ®Çu t−] Chñ ®Çu t− sÏ ®−îc quyÒn kÐo dµi thªm Thêi h¹n th«ng b¸o sai sãt vÒ c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc nÕu vµ ë møc ®é mµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay mét bé phËn chÝnh cña Nhµ m¸y (tuú tõng tr−êng hîp vµ sau khi ®· nghiÖm thu) kh«ng thÓ sö dông ®−îc cho môc ®Ých ®· ®Þnh do sai sãt hoÆc h− háng. Tuy nhiªn, Thêi gian th«ng b¸o sai sãt sÏ kh«ng ®−îc kÐo dµi qu¸ ..... n¨m (cô thÓ do c¸c bªn tù tho¶ thuËn). NÕu viÖc cung cÊp vµ / hoÆc l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ / hoÆc c¸c vËt liÖu bÞ t¹m ngõng theo Kho¶n 7.8 [t¹m ngõng c«ng viÖc] hay Kho¶n 19.1 [QuyÒn t¹m ngõng c«ng viÖc cña Nhµ thÇu], theo §iÒu nµy nghÜa vô cña Nhµ thÇu sÏ kh«ng ¸p dông cho nh÷ng sai sãt hoÆc h− háng x¶y ra qu¸ ... (2 n¨m) sau khi Thêi gian th«ng b¸o sai sãt hÕt hiÖu lùc 17.4. Kh«ng söa ch÷a ®−îc sai sãt NÕu Nhµ thÇu kh«ng söa ch÷a ®−îc c¸c sai sãt hay h− háng trong kho¶ng thêi gian hîp lý, Chñ ®Çu t− hoÆc ®¹i diÖn cña Chñ ®Çu t− cã thÓ Ên ®Þnh ngµy ®Ó söa ch÷a c¸c sai sãt hay h− háng. Nhµ thÇu sÏ ®−îc th«ng b¸o vÒ ngµy nµy. NÕu Nhµ thÇu kh«ng söa ch÷a ®−îc c¸c sai sãt hay h− háng vµo ngµy ®· th«ng b¸o vµ viÖc söa ch÷a sÏ ®−îc thùc hiÖn mµ Nhµ thÇu ph¶i chÞu chi phÝ theo Kho¶n 17.2 [Chi phÝ söa ch÷a sai sãt], Chñ ®Çu t− (tuú theo lùa chän) cã thÓ : (a) Tù tiÕn hµnh c«ng viÖc hoÆc thuª ng−êi kh¸c theo c¸ch thøc hîp lý vµ Nhµ thÇu ph¶i chÞu mäi chi phÝ, nh−ng Nhµ thÇu sÏ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng viÖc

52

nµy ; vµ Nhµ thÇu theo Kho¶n 9.4 [KhiÕu n¹i cña Chñ ®Çu t−] ph¶i tr¶ cho Chñ ®Çu t− nh÷ng chi phÝ hîp lý ph¸t sinh tõ viÖc Chñ ®Çu t− söa ch÷a c¸c sai sãt hoÆc h− háng; (b) KhÊu trõ hîp lý trong Gi¸ hîp ®ång theo Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh]; hoÆc (c) nÕu sai sãt hoÆc h− háng dÉn ®Õn viÖc Chñ ®Çu t− vÒ c¬ b¶n bÞ mÊt toµn bé lîi Ých tõ c«ng tr×nh hay phÇn lín c«ng tr×nh, sÏ chÊm døt toµn bé Hîp ®ång hay phÇn lín c«ng tr×nh kh«ng thÓ ®−a vµo sö dông cho môc ®Ých ®· ®Þnh. Khi ®ã, theo Hîp ®ång hay kh«ng, Chñ ®Çu t− sÏ ®−îc quyÒn lÊy l¹i toµn bé sè tiÒn ®· tr¶ cho c«ng tr×nh hoÆc mét phÇn c«ng tr×nh ®ã (tïy tõng tr−êng hîp cô thÓ) céng thªm víi chi phÝ tµi chÝnh vµ chi phÝ th¸o dì phÇn c«ng tr×nh ®ã, dän dÑp c«ng tr−êng vµ tr¶ thiÕt bÞ, c¸c vËt liÖu l¹i cho Nhµ thÇu. 17.5. Di chuyÓn s¶n phÈm bÞ sai sãt NÕu sai sãt hoÆc h− háng kh«ng thÓ söa ch÷a tèt ngay trªn c«ng tr−êng ®−îc vµ ®−îc Chñ ®Çu t− ®ång ý, Nhµ thÇu cã thÓ chuyÓn khái c«ng tr−êng thiÕt bÞ hoÆc cÊu kiÖn bÞ sai sãt hay h− háng ®Ó söa ch÷a. Sù ®ång ý nµy cña Chñ ®Çu t− cã thÓ yªu cÇu Nhµ thÇu t¨ng sè tiÒn cho b¶o l·nh Hîp ®ång b»ng chi phÝ thay thÕ toµn bé c¸c phÇn nµy hay cung cÊp sù b¶o ®¶m phï hîp kh¸c. 17.6. C¸c kiÓm ®Þnh thªm NÕu viÖc söa ch÷a sai sãt hoÆc h− háng cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn sù vËn hµnh cña c«ng tr×nh, Chñ ®Çu t− cã thÓ yªu cÇu tiÕn hµnh l¹i bÊt cø cuéc kiÓm ®Þnh nµo nªu trong Hîp ®ång, bao gåm c¶ c¸c cuéc kiÓm ®Þnh khi hoµn thµnh vµ/hoÆc kiÓm ®Þnh sau khi hoµn thµnh. Yªu cÇu nµy cã thÓ ®−îc th«ng b¸o trong vßng ...(28 ngµy) sau khi ®· söa ch÷a sai sãt hoÆc h− háng. C¸c kiÓm ®Þnh nµy ph¶i ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c ®iÒu kiÖn ®−îc ¸p dông cho c¸c kiÓm ®Þnh tr−íc, chØ kh¸c lµ ®−îc tiÕn hµnh b»ng sù rñi ro vµ kinh phÝ cña bªn chÞu tr¸ch nhiÖm, theo Kho¶n 17.2 [Chi phÝ söa ch÷a sai sãt] cho chi phÝ söa ch÷a sai sãt. 17.7. Nhµ thÇu t×m nguyªn nh©n Nhµ thÇu sÏ, nÕu Nhµ t− vÊn yªu cÇu, t×m nguyªn nh©n dÉn ®Õn sai sãt theo chØ dÉn cña Nhµ t− vÊn. Trõ khi sai sãt ®· ®−îc söa ch÷a b»ng chi phÝ cña Nhµ thÇu theo Kho¶n 17.2 [Chi phÝ söa ch÷a sai sãt], chi phÝ cña viÖc t×m kiÕm nguyªn nh©n céng víi lîi nhuËn hîp lý sÏ ®−îc Nhµ t− vÊn ®ång ý hoÆc quyÕt ®Þnh theo Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh] vµ sÏ ®−îc tÝnh vµo Gi¸ hîp ®ång. 17.8. Biªn b¶n nghiÖm thu ViÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô cña Nhµ thÇu sÏ kh«ng ®−îc coi lµ ®· hoµn thµnh nÕu Nhµ thÇu ch−a ®−îc Chñ ®Çu t− cÊp Biªn b¶n nghiÖm thu, nªu râ ngµy mµ Nhµ thÇu ®· hoµn thµnh nghÜa vô cña m×nh theo ®óng Hîp ®ång.

53

Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ t− vÊn sÏ cÊp Biªn b¶n nghiÖm thu trong vßng ... ngµy sau ngµy hÕt h¹n cña Thêi h¹n th«ng b¸o sai sãt hoÆc ngay sau khi Nhµ thÇu ®· cung cÊp tÊt c¶ c¸c tµi liÖu cña Nhµ thÇu vµ ®· hoµn thµnh vµ kiÓm ®Þnh tÊt c¶ c«ng tr×nh, bao gåm c¶ viÖc söa ch÷a c¸c sai sãt. NÕu Chñ §Çu t− kh«ng cÊp Biªn b¶n thùc hiÖn th×: (a) Biªn b¶n nghiÖm thu ®−îc xem nh− ®· ®−îc cÊp vµo ngµy thø ... (28) sau ngµy ®¸ng lÏ ph¶i ®−îc cÊp theo yªu cÇu cña kho¶n nµy, vµ (b) Kho¶n 17.11 [Gi¶i phãng mÆt b»ng] vµ ®iÓm (a) cña Kho¶n 24.2 [ChÊm døt tr¸ch nhiÖm cña Chñ ®Çu t−] sÏ kh«ng ®−îc ¸p dông. ChØ cã Biªn b¶n nghiÖm thu míi ®−îc coi lµ cÊu thµnh nªn viÖc chÊp nhËn c«ng tr×nh. 17.9. Nh÷ng nghÜa vô ch−a ®−îc hoµn thµnh Sau khi ®· cÊp Biªn b¶n nghiÖm thu, mçi bªn sÏ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh nghÜa vô vÉn ch−a ®−îc thùc hiÖn t¹i thêi ®iÓm ®ã. Hîp ®ång vÉn ®−îc coi lµ cã hiÖu lùc ®èi víi c¸c môc ®Ých x¸c ®Þnh néi dung vµ ph¹m vi cña nh÷ng nghÜa vô ch−a thùc hiÖn. 17.10. Gi¶i phãng mÆt b»ng Khi nhËn ®−îc Biªn b¶n nghiÖm thu, Nhµ thÇu sÏ dän khái c«ng tr−êng tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu, vËt liÖu cßn thõa, r¸c vµ c¸c c«ng tr×nh t¹m cßn l¹i. NÕu tÊt c¶ nh÷ng vËt dông nµy kh«ng ®−îc dän khái c«ng tr−êng trong vßng ... ngµy sau khi Chñ ®Çu t− cÊp Biªn b¶n nghiÖm thu, Chñ ®Çu t− cã thÓ b¸n hoÆc th¶i bá c¸c vËt ®ã. Chñ ®Çu t− cã quyÒn ®−îc thanh to¸n c¸c chi phÝ ph¸t sinh tõ viÖc b¸n hoÆc th¶i bá hay l−u c¸c vËt dông ®ã trªn c«ng tr−êng. ViÖc c©n ®èi c¸c kho¶n tiÒn thu ®−îc tõ viÖc b¸n c¸c vËt dông trªn sÏ ®−îc tr¶ cho Nhµ thÇu. NÕu sè tiÒn nµy Ýt h¬n c¸c chi phÝ mµ Chñ ®Çu t− ph¶i tr¶, Nhµ thÇu sÏ tr¶ phÇn chi phÝ ph¸t sinh d«i ra cho Chñ ®Çu t−. ®iÒu 18. ®o l−êng vμ ®¸nh gi¸ 18.1. C«ng viÖc cÇn ®o l−êng C¸c c«ng viÖc ®−îc ®o l−êng vµ ®¸nh gi¸ ®Ó thanh to¸n theo §iÒu nµy. Khi nµo Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) yªu cÇu ®o l−êng phÇn nµo cña c«ng tr×nh, th× göi th«ng b¸o hîp lý cho §¹i diÖn cña Nhµ thÇu, ng−êi nµy sÏ: (a) Nhanh chãng tham gia hoÆc cö ®¹i diÖn cã n¨ng lùc kh¸c ®Ó gióp Nhµ t− vÊn trong c«ng t¸c ®o l−êng, vµ (b) cung cÊp c¸c yªu cÇu riªng cña Nhµ t− vÊn.

54

NÕu Nhµ thÇu kh«ng tham gia hoÆc kh«ng cö ng−êi ®¹i diÖn, viÖc ®o l−êng cña Nhµ t− vÊn (hoÆc ®¹i diÖn) sÏ ®−îc chÊp nhËn nh− lµ chÝnh x¸c. NÕu Nhµ thÇu xem xÐt vµ kh«ng ®ång ý víi b¸o c¸o, vµ / hoÆc kh«ng ký vµo xem nh− tho¶ thuËn th× Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho Nhµ t− vÊn vÒ c¸c vÊn ®Ò mµ b¸o c¸o bÞ ®¸nh gi¸ kh«ng chÝnh x¸c. Sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o, Nhµ t− vÊn cÇn xem l¹i c¸c b¸o c¸o vµ / hoÆc c«ng nhËn hoÆc thay ®æi chóng. NÕu Nhµ thÇu kh«ng th«ng b¸o nh− vËy cho Nhµ t− vÊn trong vßng ...(14 ngµy) sau khi ®−îc yªu cÇu xem xÐt b¸o c¸o, th× c¸c b¸o c¸o ®−îc chÊp nhËn lµ chÝnh x¸c. 18.2. Ph−¬ng ph¸p ®o l−êng Ngo¹i trõ ®· ®−îc qui ®Þnh kh¸c trong hîp ®ång vµ kh«ng kÓ ®Õn c¸c th«ng lÖ ®Þa ph−¬ng: (a) Sù ®o l−êng sÏ ®−îc tiÕn hµnh theo khèi l−îng hoµn thµnh cña mçi h¹ng môc cña c¸c C«ng tr×nh chÝnh. (b) Ph−¬ng ph¸p ®o l−êng ph¶i ¸p dông theo b¶ng khèi l−îng hoÆc theo b¶ng ®−îc ¸p dông kh¸c. 18.3. §¸nh gi¸ Ngo¹i trõ ®−îc qui ®Þnh kh¸c trong hîp ®ång, Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) ph¶i tiÕn hµnh theo Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh] ®Ó ®ång ý hoÆc x¸c ®Þnh gi¸ hîp ®ång b»ng c¸ch ®¸nh gi¸ tõng h¹ng môc cña c«ng tr×nh, ¸p dông viÖc ®¸nh gi¸ ®· ®−îc tho¶ thuËn hoÆc x¸c ®Þnh theo Kho¶n 18.1, 18.2 ë trªn vµ tû gi¸ thÝch hîp cho h¹ng môc. §èi víi mçi h¹ng môc c«ng tr×nh, tû gi¸ thÝch hîp hoÆc gi¸ cña h¹ng môc sÏ lµ tû gi¸ hoÆc gi¸ ®−îc x¸c ®Þnh cho h¹ng môc ®o l−êng trong hîp ®ång, vµ nÕu kh«ng cã h¹ng môc nh− vËy, sÏ ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng viÖc t−¬ng ®−¬ng. Tuy nhiªn, mét tû gi¸ hoÆc gi¸ míi sÏ thÝch hîp víi mét h¹ng môc c«ng tr×nh nÕu: (a) khèi l−îng ®o l−êng ®−îc cña h¹ng môc thay ®æi qu¸ 20% so víi khèi l−îng trong b¶ng khèi l−îng hoÆc b¶ng kh¸c, hoÆc (b) c«ng tr×nh ®−îc chØ dÉn theo §iÒu 6 [Thay ®æi, ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång]; (ii) kh«ng cã tû gi¸ hoÆc gi¸ x¸c ®Þnh trong hîp ®ång cho h¹ng môc ®ã, vµ (iii) kh«ng cã tû gi¸ hoÆc gi¸ x¸c ®Þnh thÝch hîp bêi v× h¹ng môc c«ng tr×nh kh«ng cïng tÝnh chÊt, hoÆc kh«ng ®−îc thùc hiÖn theo ®iÒu kiÖn t−¬ng tù nh− mäi h¹ng môc ë trong hîp ®ång. Mçi tû gi¸ hoÆc gi¸ míi sÏ ®−îc suy ra tõ c¸c tû gi¸ hoÆc gi¸ cã liªn quan trong hîp ®ång, víi c¸c ®iÒu chØnh hîp lý cã chó ý ®Õn c¸c ®iÒu ®−îc m« t¶ trong môc (a) vµ / hoÆc (b) nÕu ®−îc. NÕu kh«ng cã tû gi¸ hoÆc gi¸ cã liªn quan ®Ó suy ra tû gi¸ hoÆc gi¸ míi, th× sÏ suy ra tõ gi¸ ®Ó thùc hiÖn c«ng tr×nh hîp lý, cïng víi lîi nhuËn hîp lý, cã kÓ ®Õn c¸c vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan.
55

Cho ®Õn khi mét tû gi¸ hoÆc gi¸ thÝch hîp ®−îc tho¶ thuËn hoÆc x¸c ®Þnh, Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) sÏ x¸c ®Þnh mét tû gi¸ hoÆc gi¸ thÝch hîp ®Ó lµm c¨n cø cho c¸c c¸c ®ît thanh to¸n. 18.4. Sù bá sãt Khi sù bá sãt mét c«ng viÖc nµo ®ã h×nh thµnh mét phÇn viÖc (hoÆc tÊt c¶) cña mét thay ®æi mµ gi¸ trÞ ®· kh«ng ®−îc tho¶ thuËn, nÕu (a) Nhµ thÇu sÏ ph¸t sinh (hoÆc ®· ph¸t sinh) chi phÝ, th× ®· ®−îc xem nh− ®−îc tr¶ mét kho¶n tiÒn h×nh thµnh mét phÇn gi¸ hîp ®ång tho¶ thuËn. (b) ViÖc bá sãt c«ng viÖc sÏ dÉn tíi (hoÆc ®· dÉn tíi) mét kho¶n tiÒn kh«ng n»m trong gi¸ hîp ®ång vµ (c) Chi phÝ kh«ng ®−îc xem nh− ®· ®−a vµo trong viÖc ®¸nh gi¸ cña c«ng viÖc thay thÕ nµo. Do ®ã, Nhµ thÇu sÏ th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) theo qui ®Þnh víi c¸c b¸o c¸o gi¶i tr×nh chi tiÕt. Sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o ®ã, Chñ ®Çu t− (hoÆc Nhµ t− vÊn) sÏ tiÕn hµnh theo Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh] ®Ó tho¶ thuËn hoÆc quyÕt ®Þnh chi phÝ ®ã sÏ ®−îc ®−a vµo trong gi¸ hîp ®ång. ®iÒu 19. T¹m ngõng vμ ChÊm døt Hîp ®ång bëi Nhμ thÇu 19.1. QuyÒn t¹m ngõng c«ng viÖc cña Nhµ thÇu NÕu Chñ ®Çu t− kh«ng tu©n thñ Kho¶n 5.3 [Thanh to¸n], Nhµ thÇu cã thÓ, sau khi th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− kh«ng muén h¬n ... ngµy, sÏ t¹m ngõng c«ng viÖc (hoÆc gi¶m tû lÖ c«ng viÖc) trõ khi vµ cho ®Õn khi Nhµ thÇu ®−îc t¹m øng, thanh to¸n theo c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång, tïy tõng tr−êng hîp vµ nh− ®· m« t¶ trong th«ng b¸o. ViÖc t¹m ngõng c«ng viÖc cña Nhµ thÇu theo kho¶n nµy kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn quyÒn lîi cña Nhµ thÇu ®èi víi c¸c chi phÝ tµi chÝnh theo Môc 5.3.4 [Thanh to¸n bÞ chËm trÔ] vµ ®Ó chÊm døt hîp ®ång theo Kho¶n 19.2 [ChÊm døt Hîp ®ång bëi Nhµ thÇu]. NÕu Nhµ thÇu tiÕp ®ã nhËn ®−îc t¹m øng hoÆc thanh to¸n (nh− ®· nªu trong Kho¶n t−¬ng øng vµ trong th«ng b¸o trªn) tr−íc khi th«ng b¸o chÊm døt hîp ®ång, Nhµ thÇu ph¶i tiÕp tôc tiÕn hµnh c«ng viÖc trë l¹i nh− b×nh th−êng ngay khi cã thÓ ®−îc. NÕu Nhµ thÇu ph¶i chÞu sù chËm trÔ vµ/hoÆc c¸c chi phÝ ph¸t sinh lµ hËu qu¶ cña viÖc t¹m ngõng c«ng viÖc (hoÆc do gi¶m tû lÖ c«ng viÖc) theo Kho¶n nµy, Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− vµ theo Kho¶n 23.1 [KhiÕu n¹i cña nhµ thÇu] cã quyÒn :

56

(a) gia h¹n thêi gian ®Ó bï cho sù chËm trÔ nh− vËy, nÕu viÖc hoµn thµnh ®ang hoÆc sÏ bÞ chËm trÔ theo Kho¶n 7.4 [Gia h¹n thêi gian hoµn thµnh], vµ (b) thanh to¸n cho chi phÝ ®ã céng thªm lîi nhuËn hîp lý, ®−îc tÝnh vµo gi¸ hîp ®ång. Sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o nµy, Chñ ®Çu t− sÏ ®ång ý hoÆc quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò nµy theo Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh]. 19.2. ChÊm døt Hîp ®ång bëi Nhµ thÇu Nhµ thÇu ®−îc quyÒn chÊm døt hîp ®ång nÕu : (a) Nhµ thÇu kh«ng nhËn ®−îc sè tiÒn ®−îc thanh to¸n ®óng theo trong vßng ... (42 ngµy) sau khi hÕt h¹n thêi gian thanh to¸n ®−îc nªu trong Môc 5.3.3 [Thêi h¹n thanh to¸n] mµ viÖc thanh to¸n ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trong thêi gian ®ã (trõ viÖc gi¶m trõ theo Kho¶n 7.4 [KhiÕu n¹i cña Chñ ®Çu t−] ), (b) Chñ ®Çu t− vÒ c¬ b¶n kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô theo Hîp ®ång, (c) Chñ ®Çu t− kh«ng tu©n thñ Kho¶n 3.2 [Nh−îng l¹i], (d) viÖc t¹m ngõng bÞ kÐo dµi ¶nh h−ëng ®Õn toµn bé c«ng tr×nh nh− ®−îc m« t¶ trong Kho¶n 7.11 [ViÖc t¹m ngõng kÐo dµi qu¸ thêi gian qui ®Þnh], hoÆc (e) Chñ ®Çu t− bÞ ph¸ s¶n, vì nî, bÞ ®ãng cöa, bÞ qu¶n lý tµi s¶n ph¶i ®iÒu ®×nh víi chñ nî hoÆc tiÕp tôc kinh doanh d−íi sù ®iÒu hµnh cña ng−êi ®−îc uû th¸c hoÆc ng−êi ®¹i diÖn cho quyÒn lîi cña chñ nî hoÆc nÕu ®· cã hµnh ®éng hoÆc sù kiÖn nµo ®ã xÈy ra (theo c¸c LuËt hiÖn hµnh) cã t¸c dông t−¬ng tù tíi c¸c hµnh ®éng hoÆc sù kiÖn ®ã. Trong bÊt cø sù kiÖn hoÆc tr−êng hîp nµo ®−îc nªu trªn, Nhµ thÇu cã thÓ, b»ng th«ng b¸o tr−íc ... (14 ngµy) cho Chñ ®Çu t− ®Ó chÊm døt Hîp ®ång. Tuy nhiªn trong tr−êng hîp cña ®iÓm (e) Nhµ thÇu cã thÓ th«ng b¸o chÊm døt Hîp ®ång ngay lËp tøc. 19.3. Ngõng C«ng viÖc vµ di dêi thiÕt bÞ Nhµ thÇu Sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o kÕt thóc Hîp ®ång theo Kho¶n 12.5 [QuyÒn chÊm døt Hîp ®ång cña Chñ ®Çu t−] , Kho¶n 19.2 [ChÊm døt Hîp ®ång bëi Nhµ thÇu] hoÆc Kho¶n 22.6 [ChÊm døt c«ng tr×nh cã lùa chän, thanh to¸n vµ hÕt tr¸ch nhiÖm] ®· cã hiÖu lùc, Nhµ thÇu sÏ ngay lËp tøc : (a) ngõng tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc thªm, ngo¹i trõ c¸c c«ng viÖc ®· ®−îc Chñ ®Çu t− h−íng dÉn ®Ó b¶o vÖ con ng−êi vµ tµi s¶n hoÆc an toµn cña c«ng tr×nh. (b) chuyÓn giao toµn bé tµi liÖu cña Nhµ thÇu, thiÕt bÞ, c¸c vËt liÖu vµ c¸c c«ng viÖc kh¸c mµ Nhµ thÇu ®· ®−îc thanh to¸n, vµ

57

(c) di dêi tÊt c¶ hµng hãa khái c«ng tr−êng, ngo¹i trõ c¸c thø cÇn thiÕt cho an toµn vµ rêi khái c«ng tr−êng. 19.4. Thanh to¸n khi chÊm døt Hîp ®ång Sau khi th«ng b¸o chÊm døt Hîp ®ång theo Kho¶n 19.2 [ChÊm døt Hîp ®ång bëi Nhµ thÇu] ®· cã hiÖu lùc, Chñ ®Çu t− sÏ ngay lËp tøc : (a) tr¶ l¹i b¶o l·nh thùc hiÖn cho Nhµ thÇu, (b) thanh to¸n cho Nhµ thÇu theo Kho¶n 22.6 [ChÊm døt c«ng tr×nh cã lùa chän, thanh to¸n vµ hÕt tr¸ch nhiÖm] , vµ (c) thanh to¸n cho Nhµ thÇu sè tiÒn do mÊt m¸t vÒ lîi nhuËn hoÆc mÊt m¸t h− háng kh¸c mµ Nhµ thÇu ph¶i chÞu do viÖc chÊm døt Hîp ®ång nµy. ®iÒu 20. Rñi ro vμ Tr¸ch nhiÖm 20.1. Båi th−êng Nhµ thÇu ph¶i båi th−êng vµ g¸nh chÞu nh÷ng tæn h¹i cho Chñ ®Çu t−, c¸c nh©n viªn cña Chñ ®Çu t− vµ c¸c ®¹i lý riªng cña hä, ®èi víi c¸c khiÕu n¹i, háng hãc, mÊt m¸t vµ c¸c chi phÝ (bao gåm phÝ vµ c¸c chi phÝ ph¸p lý) cã liªn quan ®Õn: (a) Tæn h¹i th©n thÓ, bÖnh tËt, èm ®au, bÖnh tËt hay chÕt, cña bÊt cø ng−êi nµo x¶y ra trong hoÆc ngoµi qu¸ tr×nh tiÕn hµnh hoÆc do nguyªn nh©n thi c«ng vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh vµ söa ch÷a c¸c sai sãt, trõ khi cã thÓ quy cho viÖc cÈu th¶, cè ý lµm hoÆc vi ph¹m Hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t−, c¸c nh©n viªn cña Chñ ®Çu t−, hoÆc bÊt kú ®¹I diÖn riªng nµo cña hä, vµ (b) Háng hãc hay mÊt m¸t cña bÊt cø tµI s¶n nµo, lµ bÊt ®éng s¶n hay cña c¸ nh©n (kh«ng ph¶i lµ c«ng tr×nh), ë ph¹m vi mµ nh÷ng háng hãc hay mÊt m¸t nµy: (i) Ph¸t sinh tõ hoÆc trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh hoÆc do nguyªn nh©n cña thi c«ng vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh vµ söa ch÷a c¸c sai sãt, (ii) §−îc quy cho sù bÊt cÈn, cè ý lµm hoÆc vi ph¹m Hîp ®ång bëi Nhµ thÇu, nh©n lùc cña Nhµ thÇu, hoÆc c¸c ®¹I lý riªng cña hä, hoÆc bÊt cø ng−êi nµo trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®−îc hä thuª. Chñ ®Çu t− ph¶i båi th−êng vµ g¸nh chÞu nh÷ng tæn h¹i cho Nhµ thÇu, c¸c nh©n viªn cña Nhµ thÇu vµ c¸c ®¹I lý riªng cña hä, ®èi víi c¸c khiÕu n¹i, thiÖt h¹i, mÊt m¸t vµ chi phÝ ( bao gåm phÝ vµ c¸c phÝ ph¸p lý) liªn quan ®Õn (1) tæn h¹i th©n thÓ, èm ®au, bÖnh tËt hay chÕt ®−îc quy cho sù cÈu th¶, cè ý lµm hoÆc vi ph¹m Hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t−, c¸c nh©n viªn cña Chñ ®Çu t−, hoÆc c¸c ®¹I lý riªng cña hä, vµ (2) c¸c vÊn ®Ò mµ tr¸ch nhiÖm kh«ng thuéc b¶o hiÓm, nh− ®· m« t¶ trong phÇn (d)(i), (ii) vµ (iii) cña Kho¶n 21.3 [ B¶o hiÓm ®èi víi viÖc tæn th−¬ng ng−êi vµ thiÖt h¹i tµi s¶n]. 20.2. Sù cÈn träng cña Nhµ thÇu ®èi víi c«ng tr×nh

58

Nhµ thÇu sÏ chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm ®èi víi viÖc b¶o ®¶m c«ng tr×nh vµ hµng ho¸ tõ ngµy khëi c«ng cho ®Õn ngµy ph¸t hµnh Biªn b¶n nghiÖm thu hoÆc coi nh− ®−îc ph¸t hµnh theo Kho¶n 16.1 [nghiÖm thu c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh] cho c«ng tr×nh, khi tr¸ch nhiÖm ®−îc chuyÓn qua Chñ ®Çu t−. NÕu Biªn b¶n nghiÖm thu ®−îc ph¸t hµnh ( hoÆc coi nh− ®· ph¸t hµnh) cho bÊt cø h¹ng môc hay c«ng tr×nh nµo, th× tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m bÊt kú h¹ng môc nµo cña c«ng tr×nh ®ã ®−îc chuyÓn cho Chñ ®Çu t−. Sau khi tr¸ch nhiÖm ®−îc chuyÓn mét c¸ch phï hîp cho Chñ ®Çu t−, Nhµ thÇu sÏ nhËn tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m ®Õn bÊt kú c«ng viÖc nµo cßn tån l¹i ch−a gi¶i quyÕt xong vµo ngµy ®−îc nªu trong Biªn b¶n nghiÖm thu cho ®Õn khi c¸c c«ng viÖc nµy ®−îc hoµn thµnh. NÕu bÊt cø viÖc mÊt m¸t hay h− háng nµo x¶y ra cho c«ng tr×nh, hµng ho¸ hoÆc tµI liÖu cña Nhµ thÇu nµo trong kho¶ng thêi gian Nhµ thÇu ®ang chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m, do bÊt cø lÝ do nµo kh«ng ®−îc liÖt kª trong Kho¶n 20.3 [Rñi ro cña Chñ ®Çu t−], Nhµ thÇu sÏ ph¶i söa nh÷ng mÊt m¸t hay h− háng b»ng sù rñi ro vµ chi phÝ cña Nhµ thÇu, ®Ó c«ng tr×nh, hµng ho¸ vµ tµI liÖu cña Nhµ thÇu ®óng víi Hîp ®ång. Nhµ thÇu sÏ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi bÊt cø háng hãc hay mÊt m¸t do c¸c ho¹t ®éng mµ Nhµ thÇu thùc hiÖn sau khi Biªn b¶n nghiÖm thu ®· ®−îc ph¸t hµnh. Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi bÊt cø mét háng hãc hay mÊt m¸t x¶y ra sau khi Biªn b¶n nghiÖm thu ®· ®−îc ph¸t hµnh vµ c¶ nh÷ng viÖc x¶y ra tr−íc ®ã mµ Nhµ thÇu chÞu tr¸ch nhiÖm. 20.3. Rñi ro cña Chñ ®Çu t− C¸c rñi ro ®−îc tham chiÕu trong Kho¶n 20.4 d−íi ®©y lµ : (a) chiÕn tranh, th¸i ®é thï ®Þch (bÊt kÓ chiÕn tranh ®−îc tuyªn bè hay kh«ng), x©m l−îc, ho¹t ®éng thï ®Þch n−íc ngoµi, (b) næi lo¹n, khñng bè, c¸ch m¹ng, khëi nghÜa, qu©n sù, hoÆc chiÕm ®o¹t quyÒn lùc, hoÆc néi chiÕn, (c) næi lo¹n, b¹o ®éng hay hçn lo¹n trong n−íc së t¹i do nh÷ng ng−êi kh«ng ph¶i lµ nh©n viªn cña Nhµ thÇu vµ ng−êi lµm thuª kh¸c cña Nhµ thÇu vµ Nhµ thÇu phô g©y ra. (d) bom ®¹n cña chiÕn tranh, chÊt næ, ion ho¸ g©y phãng x¹ trong n−íc së t¹i, ngo¹I trõ cã thÓ quy kÕt cho Nhµ thÇu sö dông ®¹n cña chiÕn tranh, chÊt næ, ph¸t x¹ hoÆc c¸c ho¹t ®éng cña phãng x¹, vµ (e) ¸p lùc cña c¸c lo¹I sãng g©y ra bëi m¸y bay hoÆc c¸c ph−¬ng tiÖn hµng kh«ng cã tèc ®é cña ©m thanh hoÆc siªu thanh.

59

20.4. HËu qu¶ cña c¸c rñi ro cña Chñ ®Çu t− NÕu vµ trong chõng mùc nµo ®ã mäi rñi ro ®−îc liÖt kª trong Kho¶n 20.3 trªn ®©y ®Én ®Õn mÊt m¸t hay h− háng cho c«ng tr×nh, bÊt ®éng s¶n, hµng ho¸ hay c¸c tµi liÖu cña Nhµ thÇu, th× Nhµ thÇu ph¶i ngay lËp tøc göi th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− vµ söa ch÷a sù mÊt m¸t vµ h− háng trong ph¹m vi Chñ ®Çu t− yªu cÇu. NÕu Nhµ thÇu ph¶i chÞu sù chËm trÔ vµ/hoÆc chÞu chi phÝ do söa ch÷a nh÷ng mÊt m¸t hay h− háng nµy Nhµ thÇu ph¶i göi mét th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− vµ sÏ cã quyÒn theo Kho¶n 23.1 [KhiÕu n¹i cña nhµ thÇu] ®Ó: (a) kÐo dµi thêi gian v× sù chËm trÔ nµy, nÕu viÖc hoµn thµnh bÞ hoÆc sÏ bÞ chËm chÔ, theo Kho¶n 7.4 [Gia h¹n thêi gian hoµn thµnh], vµ (b) thanh to¸n mäi chi phÝ sÏ ®−îc céng vµo Gi¸ hîp ®ång. Sau khi nhËn th«ng b¸o tiÕp theo nµy, Chñ ®Çu t− ph¶i thùc hiÖn theo Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh] ®Ó nhÊt trÝ hay quyÕt ®Þnh c¸c vÉn ®Ò nµy. 20.5. QuyÒn së h÷u c«ng nghiÖp vµ trÝ tuÖ Trong Kho¶n nµy, “sù x©m ph¹m” nghÜa lµ sù x©m ph¹m (hay bÞ cho lµ x©m ph¹m) bÊt cø mét b»ng s¸ng chÕ, thiÕt kÕ ®· ®¨ng ký, quyÒn sao chôp, nh·n hiÖu, m¸c th−¬ng m¹i, bÝ mËt th−¬ng m¹i hay quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp vµ trÝ tuÖ kh¸c liªn quan ®Õn c«ng tr×nh; vµ “khiÕu n¹i" nghÜa lµ sù ®ßi hái quyÒn lîi (hay kiÖn tông ®ßi hái quyÒn lîi) do thÊy r»ng bÞ x©m ph¹m. Khi mét Bªn kh«ng göi th«ng b¸o cho Bªn kia vÒ bÊt cø khiÕu n¹i nµo trong vßng ... ngµy tõ khi tiÕp nhËn khiÕu n¹i, Bªn thø nhÊt sÏ bÞ coi lµ kh«ng ph¶i båi th−êng theo Kho¶n nµy. Chñ ®Çu t− ph¶i båi th−êng vµ g¸nh chÞu tæn h¹i cho Nhµ thÇu ®èi víi bÊt kú khiÕu n¹i cho r»ng bÞ x©m ph¹m, ®ã lµ hoÆc ®· lµ: (a) mét kÕt qu¶ kh«ng tr¸nh khái cña sù phôc tïng cña Nhµ thÇu ®èi víi c¸c yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−, hay (b) kÕt qu¶ cña viÖc c«ng tr×nh ®ang ®−îc sö dông bëi Chñ ®Çu t−; (i) V× mét môc ®Ých kh¸c h¬n lµ môc ®Ých ®−îc chØ ra hoÆc ®· ®−îc suy ra mét c¸ch thÝch ®¸ng bëi hîp ®ång, hoÆc (ii) Liªn quan ®Õn bÊt kú thø g× kh«ng ®−îc cung cÊp bëi Nhµ thÇu, trõ khi viÖc sö dông nh− vËy ®−îc tiÕt lé cho Nhµ thÇu tr−íc Ngµy khëi c«ng hay ®−îc nªu trong Hîp ®ång. Nhµ thÇu sÏ båi th−êng vµ g¸nh chÞu mäi tæn h¹i cho Chñ ®Çu t− ®èi víi bÊt cø khiÕu n¹i kh¸c n¶y sinh hoÆc liªn quan ®Õn (i) thiÕt kÕ, chÕ t¹o, x©y dùng hoÆc thùc hiÖn C«ng tr×nh cña Nhµ thÇu, (ii) sö dông thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu, hoÆc (iii) sö dông C«ng tr×nh mét c¸ch ®óng ®¾n.
60

NÕu mét bªn cã quyÒn ®−îc ®Òn bï theo kho¶n nµy, Bªn båi th−êng cã thÓ (b»ng chi phÝ cña m×nh) tiÕn hµnh c¸c cuéc ®µm ph¸n ®Ó gi¶I quyÕt khiÕu n¹I vµ bÊt cø kiÖn tông hay ph©n xö nµo cã thÓ n¶y sinh tõ ®ã. Bªn kh¸c sÏ, theo yªu cÇu vµ b»ng chi phÝ cña Bªn ®Òn bï, hç trî trong tranh c·i vÒ khiÕu n¹i. Bªn kh¸c nµy (cïng víi nh©n viªn cña m×nh) sÏ kh«ng ®−îc lµm bÊt cø ®iÒu g× cã thÓ lµm tæn h¹i ®Õn bªn ®Òn bï, trõ khi Bªn ®Òn bï kh«ng thùc hiÖn bÊt kú cuéc ®µm ph¸n, kiÖn tông hay gi¶i quyÕt tranh chÊp khi ®−îc Bªn kia yªu cÇu. 20.6. Giíi h¹n cña tr¸ch nhiÖm Kh«ng Bªn nµo ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý ®èi víi Bªn kia v× sù mÊt m¸t trong sö dông bÊt kú c«ng tr×nh nµo, sù mÊt m¸t vÒ lîi nhuËn, sù mÊt m¸t cña bÊt kú Hîp ®ång nµo hay sù mÊt m¸t thiÖt h¹i kh«ng trùc tiÕp hay do hËu qu¶ ®Ó l¹i mµ Bªn kia cã thÓ ph¶I chÞu liªn quan ®Õn Hîp ®ång, ngoµi nh÷ng quy ®Þnh trong Kho¶n 19.4 [Thanh to¸n khi chÊm døt hîp ®ång] vµ Kho¶n 20.1 [ Båi th−êng]. Toµn bé tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña Nhµ thÇu ®èi víi Chñ ®Çu t−, theo hoÆc liªn quan ®Õn Hîp ®ång ngoµi Kho¶n 8.18 [§iÖn, n−íc vµ n¨ng l−îng kh¸c], Kho¶n 8.19 [ThiÕt bÞ vµ vËt liÖu do Chñ ®Çu t− cÊp], Kho¶n 20.1 [Båi th−êng] vµ Kho¶n 20.5 [QuyÒn së h÷u c«ng nghiÖp vμ trÝ tuÖ ], ph¶i kh«ng ®ùîc v−ît qu¸ Gi¸ hîp ®ång. Kho¶n nµy sÏ kh«ng giíi h¹n tr¸ch nhiÖm ph¸p lý trong c¸c tr−êng hîp gian dèi, bá cuéc cè ý hay c− xö sai tr¸i mét c¸ch liÒu lÜnh bëi Bªn ph¹m lçi. ®iÒu 21. B¶o hiÓm 21.1. C¸c yªu cÇu chung vÒ b¶o hiÓm Trong §iÒu kho¶n nµy, ®èi víi mçi lo¹i b¶o hiÓm “Bªn b¶o hiÓm “ cã nghÜa lµ Bªn chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn vµ duy tr× b¶o hiÓm ®−îc quy ®Þnh trong Kho¶n liªn quan. Khi Nhµ thÇu lµ Bªn b¶o hiÓm, mçi b¶o hiÓm ph¶i ®−îc thùc hiÖn bëi c¸c Nhµ b¶o hiÓm víi c¸c kho¶n môc ®−îc Chñ ®Çu t− tho¶ thuËn. C¸c kho¶n môc nµy ph¶i t−¬ng thÝch víi c¸c kho¶n môc ®−îc c¶ hai Bªn tho¶ thuËn tr−íc khi hä ký kÕt tho¶ thuËn hîp ®ång. Tho¶ thuËn vÒ c¸c kho¶n môc nµy ph¶i ®−îc quyÒn −u tiªn ®øng tr−íc c¸c quy ®Þnh cña §iÒu nµy. Khi Chñ ®Çu t− lµ bªn b¶o hiÓm, mçi b¶o hiÓm ph¶i ®−îc thùc hiÖn bëi nhµ b¶o hiÓm víi c¸c kho¶n thÝch hîp. NÕu yªu cÇu ph¶i båi th−êng cho ®èi t−îng b¶o hiÓm chung, th× viÖc båi th−êng ph¶i ®−îc ¸p dông riªng cho mçi ®èi t−îng b¶o hiÓm nh− thÓ mét Hîp ®ång b¶o hiÓm riªng biÖt ®· ®−îc ph¸t hµnh cho mçi ®èi t−îng trong b¶o hiÓm chung. NÕu yªu cÇu ph¶i båi th−êng cho ®èi t−îng ®−îc bæ sung vµo b¶o hiÓm chung tøc vÒ danh nghÜa ®−îc bæ sung cho vµo b¶o hiÓm ®−îc quy ®Þnh trong §iÒu nµy, (i) Nhµ thÇu ph¶i theo Hîp ®ång ®¹i diÖn cho ®èi t−¬ng ®−îc b¶o hiÓm chung bæ sung nµy ngo¹i trõ viÖc Chñ ®Çu t− ®¹i diÖn cho c¸c nh©n viªn cña m×nh, (ii) ®èi t−îng ®−îc b¶o hiÓm
61

chung bæ sung sÏ kh«ng cã quyÒn nhËn thanh to¸n trùc tiÕp tõ Nhµ b¶o hiÓm hoÆc cã bÊt kú quan hÖ trùc tiÕp nµo víi nhµ b¶o hiÓm, vµ (iii) Bªn b¶o hiÓm ph¶i yªu cÇu mäi ®èi t−îng ®−îc b¶o hiÓm chung bæ sung ph¶i tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong Hîp ®ång b¶o hiÓm. Mçi Hîp ®ång b¶o hiÓm cho sù mÊt m¸t hay thiÖt h¹I sÏ thanh to¸n b»ng c¸c lo¹i tiÒn tÖ ®−îc yªu cÇu ®Ó bï ®¾p mÊt m¸t vµ thiÖt h¹i. C¸c kho¶n thanh to¸n ®−îc nhËn tõ nhµ B¶o hiÓm ph¶i ®−îc sö dông ®Ó bï ®¾p mÊt m¸t hay thiÖt h¹i. Bªn b¶o hiÓm liªn quan, trong c¸c kho¶ng thêi gian riªng ®−îc nªu trong §iÒu kiÖn riªng (®−îc tÝnh to¸n tõ ngµy khëi c«ng) ph¶i nép cho bªn kia : (a) b»ng chøng vÒ viÖc nh÷ng b¶o hiÓm ®−îc m« t¶ trong §iÒu nµy ®· ®−îc thùc hiÖn, vµ (b) c¸c b¶n sao c¸c Hîp ®ång b¶o hiÓm ®−îc m« t¶ trong Kho¶n 21.2 [B¶o hiÓm cho c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu], vµ Kho¶n 23.3 [B¶o hiÓm tæn th−¬ng cho ng−êi vμ thiÖt h¹i vÒ tμi s¶n]. Khi tiÒn ®ãng b¶o hiÓm ®· ®−îc thanh to¸n, Bªn b¶o hiÓm ph¶i nép chøng tõ thanh to¸n cho Bªn kia. Mçi bªn ®Òu ph¶i tu©n thñ theo c¸c ®iÒu kiÖn quy ®inh trong mçi Hîp ®ång b¶o hiÓm. Bªn b¶o hiÓm ph¶i th«ng b¸o c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c thay ®æi trong thùc hiÖn thi c«ng c«ng tr×nh cho Nhµ b¶o hiÓm vµ ®¶m b¶o r»ng, viÖc b¶o hiÓm sÏ ®−îc duy tr× theo §iÒu nµy. Kh«ng bªn nµo ®−îc thay ®æi tµi liÖu ®èi víi c¸c kho¶n môc b¶o hiÓm mµ kh«ng cã tho¶ thuËn tr−íc cña Bªn kia. NÕu mét Nhµ b¶o hiÓm thay ®æi (hay dù ®Þnh) thay ®æi, th× Bªn ®−îc Nhµ b¶o hiÓm th«ng b¸o tr−íc ph¶i th«ng b¸o ngay cho Bªn kia. NÕu bªn b¶o hiÓm kh«ng thùc hiÖn vµ ®¶m b¶o hiÖu lùc b¶o hiÓm nh− yªu cÇu thùc hiÖn vµ ®¶m b¶o theo Hîp ®ång, hoÆc kh«ng cung cÊp chøng cø ®Çy ®ñ vµ c¸c b¶n sao c¸c Hîp ®ång b¶o hiÓm ®Çy ®ñ phï hîp víi Kho¶n nµy, Bªn kia cã thÓ (theo sù lùa chän cña m×nh vµ kh«ng g©y tæn h¹i cho bÊt cø quyÒn lîi hay biÖn ph¸p ®Òn bï kh¸c) thùc hiÖn b¶o hiÓm cho sù cè liªn quan vµ tr¶ tiÒn ®ãng b¶o hiÓm thÝch ®¸ng. Bªn b¶o hiÓm sÏ thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn ®ãng b¶o hiÓm nµy cho bªn kia vµ Gi¸ hîp ®ång sÏ ®−îc ®iÒu chØnh t−¬ng øng. Kh«ng cã g× trong kho¶n nµy giíi h¹n nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm ph¸p lý hoÆc tr¸ch nhiÖm cña Nhµ thÇu hay Chñ ®Çu t− theo c¸c ®iÒu kho¶n kh¸c cña Hîp ®ång hay c¸c kho¶n môc kh¸c. Mäi kho¶n kh«ng ®−îc b¶o hiÓm hay kh«ng ®−îc båi th−êng bëi nhµ b¶o hiÓm ph¶i do Nhµ thÇu vµ/ hoÆc Chñ ®Çu t− chÞu theo c¸c nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm ph¸p lý. Tuy nhiªn, nÕu Bªn b¶o hiÓm kh«ng thùc hiÖn vµ kh«ng ®¶m b¶o hiÖu lùc mçi b¶o hiÓm hiÖn cã mµ nã yªu cÇu thùc hiÖn vµ duy tr× theo Hîp
62

®ång, vµ Bªn kia còng kh«ng ®ång ý huû bá vµ còng kh«ng thùc hiÖn B¶o hiÓm cho ®Òn bï liªn quan ®Õn sai ph¹m nµy, th× mäi kho¶n tiÒn lÏ ra ®· ®−îc hoµn tr¶ theo b¶o hiÓm nµy ph¶i ®−îc Bªn b¶o hiÓm tr¶. C¸c thanh to¸n bëi mét Bªn cho bªn kh¸c sÏ theo Kho¶n 9.4 [KhiÕu n¹i cña Chñ ®Çu t−] hay Kho¶n 23.1 [KhiÕu n¹i cña nhµ thÇu] ®Ó ¸p dông. 21.2. B¶o hiÓm c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu Bªn B¶o hiÓm ph¶i b¶o hiÓm cho c«ng tr×nh, m¸y mãc thiÕt bÞ, vËt t− vµ tµi liÖu cña Nhµ thÇu kh«ng thÊp h¬n toµn bé chi phÝ phôc håi bao gåm c¶ c¸c chi phÝ ph¸ dì, di dêi chÊt th¶i x©y dùng vµ c¸c phÝ nghiÖp vô vµ lîi nhuËn. B¶o hiÓm nµy sÏ cã hiÖu lùc tõ ngµy chøng tõ ®−îc nép theo phÇn (a) cña Kho¶n 18.1 [Yªu cÇu chung ®èi víi b¶o hiÓm], tíi ngµy ph¸t hµnh Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh. Bªn b¶o hiÓm ph¶i duy tr× b¶o hiÓm nµy ®Ó cung cÊp b¶o hiÓm cho ®Õn ngµy ph¸t hµnh Chøng chØ thùc hiÖn, cho mÊt m¸t hay h− háng mµ Nhµ thÇu chÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt ph¸t tõ nguyªn nh©n x¶y ra tr−íc khi ph¸t hµnh Biªn b¶n nghiÖm thu, vµ cho mÊt m¸t hay h− háng g©y nªn bëi Nhµ thÇu hay Nhµ thÇu phô trong qóa tr×nh ho¹t ®éng kh¸c [bao gåm nh÷ng mÊt m¸t hay h− háng theo §iÒu 17 [Tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c sai sãt] vµ §iÒu 15 [Ch¹y thö khi hoμn thμnh]. Bªn b¶o hiÓm ph¶i b¶o hiÓm cho c¸c thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu kh«ng Ýt h¬n toµn bé gi¸ trÞ thay thÕ, bao gåm c¶ vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh. §èi víi mçi h¹ng môc thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu, b¶o hiÓm ph¶i cã hiÖu lùc trong khi thiÕt bÞ ®ang ®−îc vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh vµ cho ®Õn khi nã kh«ng cßn cÇn thiÕt nh− lµ thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu n÷a. Trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c trong §iÒu kiÖn riªng, c¸c b¶o hiÓm theo Kho¶n nµy: (a) Ph¶i ®−îc thùc hiÖn vµ duy tr× bëi Nhµ thÇu nh− Bªn b¶o hiÓm, (b) Ph¶i ®øng tªn chung cña c¸c Bªn, mµ hä cã quyÒn cïng nhËn c¸c kho¶n thanh to¸n tõ c¸c Nhµ B¶o hiÓm, c¸c kho¶n thanh to¸n ®ang gi÷ hoÆc ph©n bæ gi÷a c¸c bªn cho môc ®Ých duy nhÊt lµ bï ®¾p mÊt m¸t hay thiÖt h¹i, (c) Ph¶i bï ®¾p mÊt m¸t hay thiÖt h¹i do bÊt cø nguyªn nh©n nµo kh«ng ®−îc liÖt kª trong Kho¶n 20.3 [Rñi ro cña Chñ ®Çu t−], (d) Ph¶i bï ®¾p mÊt m¸t hay thiÖt h¹i tõ nh÷ng rñi ro ®−îc liÖt kª trong phÇn (c), (g) vµ (h) cña Kho¶n 20.3 [Rñi ro cña Chñ ®Çu t−], víi sù bï trõ cho tõng sù cè kh«ng lín h¬n kho¶n ®−îc nªu trong §iÒu kiÖn riªng (nÕu kho¶n nµy kh«ng ®−îc nªu, phÇn (d) sÏ kh«ng ®−îc ¸p dông), vµ (e) tuy nhiªn cã thÓ lo¹i trõ mÊt m¸t hay thiÖt h¹i vµ sù phôc håi cña : (i) mét phÇn cña c¸c c«ng tr×nh ë trong ®iÒu kiÖn khuyÕt tËt do sai ph¹m trong chÊt l−îng nguyªn vËt liÖu hay tr×nh ®é tay nghÒ (nh−ng ®Òn bï

63

sÏ gåm c¸c phÇn kh¸c bÞ mÊt m¸t hay thiÖt h¹i nh− lµ kÕt qu¶ trùc tiÕp cña ®iÒu kiÖn bÞ khuyÕt tËt nµy vµ kh«ng gièng nh− ®−îc miªu t¶ trong phÇn (ii) d−íi ®©y), (ii) mét phÇn cña c¸c c«ng tr×nh bÞ mÊt m¸t hay thiÖt h¹i nh»m phôc håi mét phÇn kh¸c cña c¸c c«ng tr×nh nÕu phÇn kia ë trong ®iÒu kiÖn khuyÕt tËt do sai ph¹m trong chÊt l−îng nguyªn vËt liÖu hay tr×nh ®é tay nghÒ, (iii) mét phÇn cña c¸c c«ng tr×nh ®−îc bµn giao cho Chñ ®Çu t−, trõ khi Nhµ thÇu chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý v× mÊt m¸t hay thiÖt h¹i, vµ NÕu qu¸ mét n¨m sau ngµy khëi c«ng, sù båi th−êng ®−îc m« t¶ trong phÇn (d) trªn ®©y kh«ng cßn lµ c¸c kho¶n môc hîp lý cã tÝnh th−¬ng m¹i, Nhµ thÇu ph¶i (víi t− c¸ch lµ Bªn b¶o hiÓm) th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− víi c¸c chi tiÕt hç trî. Chñ ®Çu t− sau ®ã (i) sÏ cã quyÒn theo Kho¶n 9.4 [KhiÕu n¹i cña Chñ ®Çu t−] thanh to¸n mét kho¶n t−¬ng ®−¬ng c¸c kho¶n môc hîp lý cã tÝnh th−¬ng m¹i nh− Nhµ thÇu muèn ®−îc tr¶ mét kho¶n båi th−êng nh− vËy, vµ (ii) ®−îc coi nh−, trõ khi hä cã ®−îc sù båi th−êng ë c¸c kho¶n môc hîp lý cã tÝnh th−¬ng m¹i, ®· th«ng qua sù bá sãt theo Kho¶n 22.1 [C¸c yªu cÇu chung vÒ b¶o hiÓm]. 21.3. B¶o hiÓm tæn th−¬ng cho ng−êi vµ thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n Bªn b¶o hiÓm ph¶i b¶o hiÓm ®èi víi tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña mçi Bªn vÒ bÊt kú sù mÊt m¸t hay h− háng, tö vong hay tæn h¹i th©n thÓ cã thÓ x¶y ra ®èi víi mäi tµi s¶n vËt chÊt (ngo¹i trõ nh÷ng thø ®−îc b¶o hiÓm theo Kho¶n 21.2 [B¶o hiÓm cho c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu] hoÆc ®èi víi ng−êi (trõ nh÷ng ng−êi ®−îc b¶o hiÓm theo Kho¶n 21.4 [B¶o hiÓm cho nh©n lùc cña Nhµ thÇu], cã thÓ x¶y ra do viÖc thùc hiÖn Hîp ®ång cña Nhµ thÇu vµ x¶y ra tr−íc khi ph¸t hµnh Chøng nhËn thùc hiÖn. B¶o hiÓm nµy ph¶i giíi h¹n cho mçi sù cè kh«ng Ýt h¬n sè tiÒn ®−îc nªu trong §iÒu kiÖn riªng víi kh«ng giíi h¹n sè l−îng sù cè. NÕu sè tiÒn kh«ng ®−îc nªu trong Hîp ®ång, th× kho¶n nµy sÏ kh«ng ¸p dông. Ngo¹i trõ cã quy ®Þnh kh¸c trong §iÒu kiÖn riªng, c¸c b¶o hiÓm ®−îc nªu râ trong Kho¶n nµy: (a) ph¶i cã hiÖu lùc vµ ®−îc duy tr× bëi Nhµ thÇu víi t− c¸ch lµ Bªn b¶o hiÓm, (b) ph¶i cã c¸c tªn chung cña c¸c bªn, (c) ph¶i ®−îc më réng ®Ó b¶o hiÓm ®èi víi tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cho mäi mÊt m¸t hay h− háng vÒ tµi s¶n cña Chñ ®Çu t− (trõ nh÷ng thø ®−îc b¶o hiÓm theo kho¶n 21.2) n¶y sinh do viÖc thùc hiÖn Hîp ®ång cña Nhµ thÇu, vµ (d) tuy nhiªn, cã thÓ lo¹i trõ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý trong ph¹m vi ph¸t sinh tõ:

64

(i) quyÒn cña Chñ ®Çu t− cã c¸c C«ng tr×nh chÝnh ®−îc thi c«ng trªn, phÝa trªn, bªn d−íi, trong hoÆc xuyªn qua bÊt kú vïng ®Êt nµo, vµ chiÕm gi÷ vïng ®Êt nµy cho c¸c C«ng tr×nh chÝnh, (ii) sù h− háng lµ kÕt qu¶ kh«ng tr¸nh khái cña c¸c tr¸ch nhiÖm cña Nhµ thÇu trong thi c«ng c¸c c«ng tr×nh vµ söa ch÷a mäi khuyÕt tËt, vµ (ii) mét nguyªn nh©n ®−îc nªu trong Kho¶n 20.3 [Rñi ro cña Chñ ®Çu t−], ngo¹i trõ viÖc cã kho¶n båi th−êng cho c¸c kho¶n môc hîp lý cã tÝnh th−¬ng m¹i. 21.4. B¶o hiÓm cho nh©n lùc cña Nhµ thÇu Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn vµ duy tr× b¶o hiÓm ®èi víi tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cho c¸c khiÕu n¹i vÒ h− háng, mÊt m¸t vµ chi phÝ (bao gåm c¸c phÝ ph¸p lý vµ c¸c chi phÝ) do tæn thÊt, èm ®au, bÖnh tËt hay tö vong cña bÊt kú ng−êi nµo ®−îc Nhµ thÇu thuª hay bÊt kú nh©n viªn nµo kh¸c cña Nhµ thÇu. Chñ ®Çu t− ph¶i ®−îc båi th−êng theo Hîp ®ång b¶o hiÓm, ngo¹i trõ viÖc b¶o hiÓm nµy cã thÓ kh«ng gåm c¸c mÊt m¸t vµ khiÕu n¹i ph¸t sinh tõ mét hµnh vi hay sù bÊt cÈn cña Chñ ®Çu t− hay c¸c nh©n viªn cña Chñ ®Çu t−. B¶o hiÓm ph¶i ®−îc duy tr× ®Çy ®ñ hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ trong suèt toµn bé thêi gian mµ c¸c nh©n viªn nµy gióp thi c«ng c«ng tr×nh. §èi víi c¸c nh©n c«ng cña Nhµ thÇu phô, b¶o hiÓm nµy cã thÓ do Nhµ thÇu phô thùc hiÖn, nh−ng Nhµ thÇu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi viÖc tu©n thñ theo §iÒu nµy. ®iÒu 22. BÊt kh¶ kh¸ng 22.1. §Þnh nghÜa vÒ BÊt kh¶ kh¸ng Trong §iÒu nµy, "BÊt kh¶ kh¸ng" cã nghÜa lµ mét sù kiÖn hoÆc tr−êng hîp bÊt th−êng: (a) ngoµi kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña mét Bªn, (b) Bªn ®ã kh«ng cã thÓ dù phßng mét c¸ch hîp lý tr−íc khi ký kÕt Hîp ®ång, (c) ®· x¶y ra mµ bªn ®ã kh«ng thÓ tr¸nh hay kh¾c phôc mét c¸ch hîp lý, vµ (d) thùc chÊt kh«ng thÓ quy cho bªn kia. BÊt kh¶ kh¸ng cã thÓ gåm, nh−ng kh«ng giíi h¹n, nh÷ng sù kiÖn hay tr−êng hîp bÊt th−êng thuéc c¸c lo¹i ®−îc liÖt kª d−íi ®©y, nÕu tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn tõ (a) ®Õn (d) ë trªn: (i) chiÕn tranh, t×nh tr¹ng chiÕn tranh (bÊt kÓ cã tuyªn bè chiÕn tranh hay kh«ng) sù x©m l−îc, ho¹t ®éng cña kÎ thï n−íc ngoµi, (ii) næi lo¹n, khñng bè, c¸ch m¹ng, khëi nghÜa, ®¶o chÝnh hoÆc néi chiÕn,

65

(iii) næi lo¹n, n¸o lo¹n, vi ph¹m kû luËt, b·i c«ng, hay bÞ bao v©y bëi nh÷ng ng−êi kh«ng ph¶i lµ ng−êi cña Nhµ thÇu vµ c¸c ng−êi lµm thuª kh¸c cña Nhµ thÇu vµ Nhµ thÇu phô. (iv) vò khÝ ®¹n d−îc cña chiÕn tranh, vËt liÖu næ, phãng x¹ ion hoÆc « nhiÔm do ho¹t ®éng phãng x¹, ngo¹i trõ do cã thÓ quy kÕt cho viÖc Nhµ thÇu sö dông vò khÝ ®¹n d−îc, chÊt næ, phãng x¹ vµ ho¹t ®éng phãng x¹, vµ (v) c¸c thiªn tai nh− ®éng ®Êt, lèc, b·o hay ho¹t ®éng nói löa. 22.2. Th«ng b¸o vÒ BÊt kh¶ kh¸ng NÕu mét bªn bÞ hoÆc sÏ bÞ c¶n trë thùc hiÖn bÊt cø nghÜa vô cña m×nh theo Hîp ®ång do t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng, Bªn ®ã ph¶i göi th«ng b¸o cho bªn kia vÒ sù viÖc hoÆc tr−êng hîp g©y nªn t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng vµ ph¶i nªu râ c¸c nghÜa vô, c«ng viÖc ®· vµ/hoÆc sÏ bÞ c¶n trë. Th«ng b¸o ph¶i ®−îc göi trong vßng ... ngµy sau khi bªn ®ã nhËn biÕt ®−îc t×nh tr¹ng, hoÆc lÏ ra ®· nhËn biÕt ®−îc vÒ sù viÖc hoÆc tr−êng hîp g©y nªn t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng. Bªn ®ã, khi ®· th«ng b¸o, ph¶i ®−îc miÔn cho viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc thuéc nghÜa vô trong thêi gian mµ t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng c¶n trë viÖc thùc hiÖn cña hä. DÉu cho cã c¸c quy ®Þnh nµo kh¸c cña Kho¶n nµy, th× bÊt kh¶ kh¸ng còng kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c nghÜa vô thanh to¸n tiÒn cña bÊt cø bªn nµo cho bªn kia theo Hîp ®ång. 22.3. NghÜa vô gi¶m sù chËm trÔ ®Õn thÊp nhÊt Mçi Bªn th−êng xuyªn ph¶i cã sù nç lùc hîp lý ®Ó tèi thiÓu ho¸ chËm trÔ trong viÖc thùc hiÖn Hîp ®ång do bÊt kh¶ kh¸ng. Mét bªn ph¶i göi th«ng b¸o cho bªn kia khi kh«ng cßn bÞ ¶nh h−ëng bëi t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng. 22.4. C¸c hËu qu¶ cña bÊt kh¶ kh¸ng NÕu Nhµ thÇu bÞ c¶n trë thùc hiÖn bÊt kú nhiÖm vô nµo cña m×nh theo hîp ®ång do bÊt kh¶ kh¸ng mµ ®· th«ng b¸o theo Kho¶n 22.2 [Th«ng b¸o vÒ bÊt kh¶ kh¸ng], vµ chÞu sù chËm trÔ vµ/ hoÆc chÞu chi phÝ do bÊt kh¶ kh¸ng, Nhµ thÇu sÏ cã quyÒn theo Kho¶n 23.1 [KhiÕu n¹i cña nhµ thÇu]: (a) kÐo dµi thêi gian do sù chËm trÔ nh− vËy, nÕu viÖc hoµn thµnh bÞ vµ sÏ bÞ chËm trÔ, theo Kho¶n 7.4 [Gia h¹n thêi gian hoµn thµnh], vµ (b) NÕu sù viÖc hay tr−êng hîp thuéc lo¹i ®−îc m« t¶ trong phÇn tõ (i) tíi (iv) cña Kho¶n 19.1 [§Þnh nghÜa vÒ bÊt kh¶ kh¸ng] vµ, trong tr−êng hîp tõ phÇn (ii) tíi (iv) x¶y ra ë n−íc së t¹i, ®−îc thanh to¸n c¸c chi phÝ nµy.

66

Sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o nµy, Chñ ®Çu t− ph¶i thùc hiÖn theo Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh} ®Ó nhÊt trÝ hay quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò nµy. 22.5. BÊt kh¶ kh¸ng ¶nh h−ëng ®Õn Nhµ thÇu phô NÕu bÊt kú Nhµ thÇu phô nµo cã quyÒn theo Hîp ®ång hay theo tho¶ thuËn liªn quan ®Õn c¸c c«ng viÖc lµm gi¶m nhÑ t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng theo c¸c kho¶n bæ sung hay réng h¬n nh÷ng g× ®· quy ®Þnh trong §iÒu nµy, th× nh÷ng sù viÖc vµ t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng bæ sung hoÆc réng h¬n nµy sÏ kh«ng miÔn cho Nhµ thÇu khái ph¶i thùc hiÖn hoÆc cho phÐp hä ®−îc gi¶m nhÑ theo §iÒu nµy. 22.6. ChÊm døt hîp ®ång, thanh to¸n, hÕt tr¸ch nhiÖm NÕu viÖc thùc hiÖn c«ng tr×nh c¬ b¶n ®ang ®−îc tiÕn hµnh bÞ c¶n trë liªn tôc trong thêi gian ... ngµy do BÊt kh¶ kh¸ng ®· ®−îc th«ng b¸o theo Kho¶n 22.2 [Th«ng b¸o BÊt kh¶ kh¸ng] hoÆc trong nhiÒu kho¶ng thêi gian mµ tæng sè lµ trªn ... ngµy do cïng bÊt kh¶ kh¸ng ®· ®−îc th«ng b¸o, th× mét trong hai Bªn cã thÓ göi th«ng b¸o chÊm døt Hîp ®ång cho Bªn kia. Trong tr−êng hîp nµy, viÖc chÊm døt Hîp ®ång sÏ cã hiÖu lùc ... ngµy sau khi cã th«ng b¸o vµ Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn theo Kho¶n 19.3 [Ngõng c«ng viÖc vµ di dêi thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu]. §èi víi tr−êng hîp chÊm døt nµy, Chñ ®Çu t− sÏ ph¶i thanh to¸n cho Nhµ thÇu: (a) c¸c kho¶n thanh to¸n cho bÊt kú c«ng viÖc nµo ®· ®−îc thùc hiÖn mµ gi¸ ®· ®−îc nªu trong Hîp ®ång; (b) Chi phÝ cho thiÕt bÞ vµ vËt t− ®−îc ®Æt hµng cho c«ng tr×nh ®· ®−îc chuyÓn tíi cho Nhµ thÇu, hoÆc nh÷ng thø Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm chÊp nhËn giao hµng: thiÕt bÞ vµ vËt t− nµy sÏ trë thµnh tµi s¶n (vµ lµ rñi ro) cña Chñ ®Çu t− khi ®· ®−îc Chñ ®Çu t− thanh to¸n, vµ Nhµ thÇu sÏ ®Ó cho Chñ ®Çu t− tuú ý sö dông; (c) mäi chi phÝ hoÆc tr¸ch nhiÖm kh¸c mµ trong tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng Nhµ thÇu ph¶i chÞu mét c¸ch hîp lý víi hy väng hoµn thµnh c«ng tr×nh; (d) Chi phÝ di chuyÓn c¸c c«ng tr×nh t¹m vµ thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu khái c«ng tr×nh vµ tr¶ l¹i c¸c h¹ng môc thiÕt bÞ nµy cho c«ng tr×nh cña Nhµ thÇu ë n−íc cña hä (hoÆc ®Õn mét n¬i kh¸c víi chi phÝ kh«ng lín h¬n); vµ (e) Chi phÝ båi th−êng cho ®éi ngò nh©n viªn vµ c¸c ng−êi lao ®éng ®−îc Nhµ thÇu thuª cho toµn bé thêi gian liªn quan ®Õn c«ng tr×nh vµo thêi ®iÓm chÊm døt Hîp ®ång. 22.7. HÕt tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt BÊt kÓ mäi quy ®Þnh kh¸c cña §iÒu nµy, nÕu mét sù viÖc hay tr−êng hîp ngoµi kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña c¸c Bªn (bao gåm, nh−ng kh«ng giíi h¹n chØ ë bÊt kh¶ kh¸ng) x¶y ra mµ lµm mét hoÆc hai Bªn kh«ng thÓ hoÆc kh«ng theo luËt ®Ó hoµn thµnh nghÜa vô theo hîp ®ång cña hä hoÆc theo luËt ®iÒu chØnh Hîp ®ång, mµ c¸c

67

bªn ®−îc quyÒn kh«ng ph¶i tiÕp tôc thùc hiÖn hîp ®ång, trªn c¬ së th«ng b¸o cña bªn nµy cho bªn kia vÒ sù viÖc hoÆc tr−êng hîp nµy th×:. (a) C¸c Bªn sÏ hÕt nghÜa vô tiÕp tôc thùc hiÖn c«ng viÖc nµy, mµ kh«ng lµm ph−¬ng h¹i c¸c quyÒn cña bÊt kÓ bªn nµo ®èi víi bÊt kú sù vi ph¹m Hîp ®ång tõ tr−íc, vµ (b) Tæng sè tiÒn Chñ ®Çu t− ph¶i tr¶ cho Nhµ thÇu sÏ gièng nh− sè tiÒn lÏ ra ®· ph¶i tr¶ theo Kho¶n 22.6 [ChÊm døt c«ng tr×nh cã lùa chän, thanh to¸n vµ hÕt tr¸ch nhiÖm] nÕu Hîp ®ång ®· bÞ chÊm døt theo Kho¶n 22.6. ®iÒu 23. KhiÕu n¹i vμ xö lý c¸c tranh chÊp 23.1. KhiÕu n¹i cña Nhµ thÇu Trong tr−êng hîp Nhµ thÇu tù cho r»ng m×nh cã quyÒn ®èi víi bÊt kú sù gia h¹n thêi gian hoµn thµnh vµ/hoÆc bÊt cø sù thanh to¸n thªm theo bÊt kú §iÒu kho¶n nµo cña c¸c §iÒu kiÖn nµy hoÆc lµ cã liªn quan tíi Hîp ®ång, Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− m« t¶ sù viÖc hay tr−êng hîp dÉn tíi viÖc ph¸t sinh khiÕu n¹i. Th«ng b¸o ph¶i ®−îc ®−a ra ngay vµ kh«ng ®−îc qu¸ ... (28 ngµy) sau khi Nhµ thÇu nhËn thÊy hoÆc lÏ ra ®· ý thøc ®−îc sù viÖc hoÆc tr−êng hîp. NÕu Nhµ thÇu kh«ng th«ng b¸o vÒ khiÕu n¹i, trong vßng ... (28 ngµy) th× thêi gian hoµn thµnh sÏ kh«ng ®−îc kÐo dµi, Nhµ thÇu sÏ kh«ng ®−îc quyÒn thanh to¸n thªm vµ Chñ ®Çu t− kh«ng ph¶i chÞu mäi tr¸ch nhiÖm vÒ khiÕu n¹i. NÕu kh«ng sÏ ¸p dông nh÷ng quy ®Þnh sau ®©y cña Kho¶n nµy. Nhµ thÇu còng ph¶i tr×nh c¸c th«ng b¸o kh¸c theo Hîp ®ång yªu cÇu vµ c¸c chi tiÕt bæ sung cho viÖc khiÕu n¹i, tÊt c¶ ®Òu cã liªn quan tíi sù viÖc hoÆc tr−êng hîp nµy. Nhµ thÇu ph¶i gi÷ c¸c b¶n hå s¬ hiÖn cã ë t¹i c«ng tr−êng hoÆc lµ ë mét n¬i mµ Chñ ®Çu t− cã thÓ chÊp nhËn v× cã thÓ sÏ cÇn thiÕt ®Ó minh chøng cho khiÕu n¹i . Víi viÖc kh«ng thõa nhËn tr¸ch nhiÖm cña Chñ ®Çu t−, Chñ ®Çu t− cã thÓ sau khi nhËn ®−îc bÊt cø mét th«ng b¸o nµo theo Kho¶n nµy, ph¶i gi¸m s¸t viÖc l−u gi÷ c¸c hå s¬ vµ/hoÆc h−íng dÉn Nhµ thÇu tiÕp tôc l−u gi÷ l©u h¬n c¸c hå s¬ hiÖn cã. Nhµ thÇu ph¶i cho phÐp Chñ ®Çu t− kiÓm tra tÊt c¶ c¸c hå s¬, vµ ph¶i nép c¸c b¶n sao (nÕu ®−îc yªu cÇu) cho Chñ ®Çu t−. Trong thêi gian ... ngµy sau khi Nhµ thÇu ý thøc ®−îc (hoÆc lÏ ra ®· ph¶i ý thøc ®−îc), vÒ sù viÖc hoÆc tr−êng hîp ®−a ®Õn khiÕu n¹i, hoÆc lµ trong kho¶ng thêi gian kh¸c t−¬ng tù mµ cã thÓ ®−îc Nhµ thÇu ®−a ra vµ ®−îc Chñ ®Çu t− phª duyÖt, Nhµ thÇu ph¶i göi cho Chñ ®Çu t− ®Çy ®ñ chi tiÕt khiÕu n¹i bao gåm c¶ c¸c chi tiÕt hç trî vÒ c¬ së cña viÖc khiÕu n¹i vµ cña yªu cÇu kÐo dµi thêi gian vµ / hoÆc thanh to¸n thªm. NÕu sù viÖc hoÆc tr−êng hîp dÉn ®Õn khiÕu n¹i vÉn tiÕp tôc cã hiÖu lùc th×: (a) c¸c chi tiÕt ®Çy ®ñ cña khiÕu n¹i sÏ ®−îc xem xÐt nh− lµ t¹m thêi;
68

(b) Nhµ thÇu ph¶i göi trùc tiÕp c¸c khiÕu n¹i t¹m thêi hµng th¸ng cho thÊy sù chËm trÔ tÝch l¹i vµ/hoÆc kho¶n tiÒn khiÕu n¹i vµ nh÷ng chi tiÕt cô thÓ mµ Chñ ®Çu t− cã thÓ yªu cÇu; vµ (c) Nhµ thÇu ph¶i göi b¶n khiÕu n¹i cuèi cïng trong vßng ... ngµy sau khi hÕt ¶nh h−ëng do sù viÖc hoÆc tr−êng hîp g©y ra, hoÆc trong kho¶ng thêi gian kh¸c cã thÓ ®−îc Nhµ thÇu ®Ò xuÊt vµ ®−îc Chñ ®Çu t− ®ång ý. Trong vßng ... ngµy sau khi nhËn ®−îc mét khiÕu n¹i hoÆc c¸c chi tiÕt hç trî thªm cho khiÕu n¹i tr−íc ®©y, hoÆc trong kho¶ng thêi gian kh¸c cã thÓ ®−îc Chñ ®Çu t− ®Ò xuÊt vµ Nhµ thÇu chÊp nhËn, Chñ ®Çu t− ph¶i tr¶ lêi víi sù t¸n thµnh hay kh«ng t¸n thµnh vµ c¸c nhËn xÐt chi tiÕt. Hä còng cã thÓ yªu cÇu thªm bÊt cø chi tiÕt nµo, nh−ng tuy nhiªn ph¶i ®−îc tr¶ lêi trªn c¸c nguyªn t¾c cña vô khiÕu n¹i trong kho¶ng thêi gian ®ã. Mçi Chøng chØ thanh to¸n ph¶i bao gåm c¸c kho¶n tiÒn khiÕu n¹i nh− ®· ®−îc chøng minh hîp lý ®óng víi c¸c ®iÒu kho¶n liªn quan cña Hîp ®ång. Ngo¹i trõ vµ cho ®Õn khi c¸c chi tiÕt ®−îc cung cÊp ®Çy ®ñ ®Ó chøng minh toµn bé khiÕu n¹i, Nhµ thÇu sÏ chØ ®−îc quyÒn thanh to¸n cho phÇn cña khiÕu n¹i mµ ®· cã thÓ chøng minh ®−îc. Chñ ®Çu t− sÏ ph¶i tiÕn hµnh theo Kho¶n 10.5 [QuyÕt ®Þnh] ®Ó thèng nhÊt hoÆc quyÕt ®Þnh (i) gia h¹n (nÕu cã) thêi gian hoµn thµnh (tr−íc hoÆc sau h¹n ®Þnh) theo Kho¶n 7.4 [Gia h¹n thêi gian hoµn thµnh] vµ /hoÆc (ii) thanh to¸n thªm (nÕu cã) mµ Nhµ thÇu ®−îc quyÒn theo Hîp ®ång. C¸c yªu cÇu cña Kho¶n nµy lµ phÇn bæ sung thªm cho mäi kho¶n kh¸c cã thÓ ¸p dông cho mét khiÕu naÞ. NÕu Nhµ thÇu kh«ng tu©n thñ Kho¶n nµy hoÆc Kho¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn khiÕu n¹i, th× bÊt cø sù kÐo dµi thêi gian hoµn thµnh vµ / hoÆc kho¶n thanh to¸n thªm sÏ ph¶i ®−îc xÐt ®Õn møc ®é ( nÕu cã ) mµ sù vi ph¹m nµy ®· c¶n trë hoÆc lµm ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ®iÒu tra khiÕu n¹i, trõ khi khiÕu n¹i kh«ng n»m trong ®o¹n thø hai cña Kho¶n nµy. 23.2. ViÖc cö Ban xö lý tranh chÊp C¸c tranh chÊp ph¶i ®−îc ph©n xö bëi Ban xö lý tranh chÊp theo Kho¶n 23.4 [Cã QuyÕt ®Þnh cña Ban xö lý tranh chÊp]. C¸c bªn sÏ cïng chØ ®Þnh ra Ban xö lý tranh chÊp vµo thêi h¹n ...... ngµy sau khi mét bªn th«ng b¸o cho Bªn kia vÒ ý ®Þnh cña m×nh vÒ viÖc ®−a tranh chÊp lªn Ban xö lý tranh chÊp dùa theo Kho¶n 23.4. Ban xö lý tranh chÊp gåm, nh− quy ®Þnh trong §iÒu kiÖn riªng, mét hoÆc ba ng−êi cã tr×nh ®é phï hîp (“nh÷ng thµnh viªn“). NÕu sè l−îng thµnh viªn kh«ng ®−îc quy ®Þnh nh− vËy vµ c¸c Bªn kh«ng thèng nhÊt, th× Ban xö lý tranh chÊp sÏ gåm ba ng−êi.

69

NÕu Ban xö lý tranh chÊp bao gåm ba ng−êi, th× mçi Bªn sÏ cö mét thµnh viªn ®Ó cho bªn kia chÊp thuËn. C¸c bªn sÏ lÊy ý kiÕn cña hai thµnh viªn nµy vµ sÏ tho¶ thuËn vÒ thµnh viªn thø ba, ng−êi sÏ ®−îc chØ ®Þnh lµm Chñ tÞch. Tuy nhiªn, nÕu nh− cã danh s¸ch c¸c thµnh viªn hiÖn cã trong Hîp ®ång, th× c¸c thµnh viªn sÏ ®−îc chän tõ danh s¸ch nµy h¬n lµ mét ng−êi nµo kh¸c mµ kh«ng thÓ hoÆc kh«ng tù nguyÖn chÊp nhËn sù chØ ®Þnh vµo Ban xö lý tranh chÊp. Sù thèng nhÊt gi÷a c¸c Bªn vµ c¶ thµnh viªn duy nhÊt ("ng−êi xö lý tranh chÊp") hoÆc lµ tõng ng−êi mét trong ba thµnh viªn ®−îc sÏ kÕt hîp chÆt chÏ b»ng viÖc tham kh¶o §iÒu kiÖn chung cña tho¶ thuËn xö lý tranh chÊp ®−îc nªu trong Phô lôc cña §iÒu kiÖn chung, víi c¸c söa ®æi ®−îc thèng nhÊt gi÷a c¸c thµnh viªn. C¸c kho¶n thï lao cho thµnh viªn duy nhÊt hoÆc cña mçi mét trong ba thµnh viªn sÏ ®−îc c¸c bªn thèng nhÊt khi tho¶ thuËn c¸c môc chØ ®Þnh. Mçi bªn sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm tr¶ mét nöa kho¶n thï lao nµy. NÕu ë thêi ®iÓm nµo ®ã mµ c¸c bªn tho¶ thuËn, hä cã thÓ chØ ®Þnh mét ng−êi thÝch hîp hoÆc c¸c ng−êi ®Ó thay thÕ mét hoÆc nhiÒu thµnh viªn cña Ban Xö lý. Trõ khi c¸c Bªn tho¶ thuËn kh¸c, viÖc chØ ®Þnh sÏ cã hiÖu lùc nÕu mét thµnh viªn tõ chèi ®¶m nhËn hoÆc kh«ng thÓ ®¶m nhËn bëi nguyªn nh©n tö vong, kh«ng cã n¨ng lùc, tõ chøc hoÆc kÕt thóc nhiÖm kú. ViÖc thay thÕ ph¶i ®−îc chØ ®Þnh theo c¸ch t−¬ng tù nh− ®èi víi viÖc chØ ®Þnh hoÆc tho¶ thuËn ng−êi bÞ thay thÕ nh− m« t¶ trong kho¶n nµy. ViÖc chØ ®Þnh bÊt cø thµnh viªn nµo cã thÓ bÞ kÕt thóc b»ng sù nhÊt trÝ cña c¶ hai Bªn, nh−ng kh«ng ®−îc bëi Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ thÇu tù ý hµnh ®éng. MÆt kh¸c trõ khi cã sù ®ång ý cña c¶ hai Bªn, viÖc chØ ®Þnh Ban xö lý tranh chÊp (gåm mçi thµnh viªn) sÏ chÊm døt khi Ban xö lý tranh chÊp ®· ®−a ra quyÕt ®Þnh vÒ viÖc ph©n xö tranh chÊp theo Kho¶n 23.4 trõ khi c¸c tranh chÊp kh¸c ®· ®−îc ®−a lªn Ban xö lý tranh chÊp vµo thêi gian ®ã theo Kho¶n 23.4, ë tr−êng hîp mµ thêi ®iÓm liªn quan sÏ lµ khi Ban xö lý tranh chÊp ®· ®−a ra quyÕt ®Þnh vÒ nh÷ng tranh chÊp nµy. 23.3. Kh«ng tho¶ thuËn ®−îc vÒ Ban xö lý tranh chÊp NÕu cã bÊt cø ®iÒu kiÖn nµo d−íi ®©y gåm: (a) c¸c Bªn bÊt ®ång trong viÖc chØ ®Þnh thµnh viªn duy nhÊt cña Ban xö lý tranh chÊp vµo thêi h¹n ®−îc nªu trong Kho¶n 23.2, (b) mét trong hai Bªn kh«ng ®Ò cö ®−îc thµnh viªn (®Ó bªn kia chÊp thuËn) cho Ban xö lý tranh chÊp gåm ba ng−êi vµo thêi h¹n ®ã, (c) c¸c Bªn kh«ng thèng nhÊt viÖc chØ ®Þnh thµnh viªn thø ba (®Ó gi÷ vai trß Chñ tÞch cña Ban xö lý tranh chÊp ) vµo thêi h¹n ®ã, (d) c¸c Bªn kh«ng thèng nhÊt viÖc chØ ®Þnh mét ng−êi thay thÕ trong vßng ... (42 ngµy) ngay sau ngµy mµ thµnh viªn duy nhÊt hoÆc mét trong ba thµnh viªn tõ

70

chèi hoÆc kh«ng thÓ ®¶m nhËn c«ng viÖc do tö vong, kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng, tõ chøc hoÆc hÕt nhiÖm kú, th× c¬ quan chØ ®Þnh hoÆc viªn chøc cã tªn trong §iÒu kiÖn riªng, dùa trªn yªu cÇu cña mét Bªn nµo hoÆc c¶ hai Bªn vµ sau khi trao ®æi tho¶ ®¸ng víi hai Bªn, sÏ chØ ®Þnh thµnh viªn vµo Ban xö lý tranh chÊp. ViÖc chØ ®Þnh nµy sÏ lµ kÕt luËn cuèi cïng. Mçi Bªn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tr¶ mét nöa tiÒn thï lao cho c¬ quan hoÆc viªn chøc ®−îc quyÒn chØ ®Þnh nµy. 23.4. Cã quyÕt ®Þnh cña Ban xö lý tranh chÊp NÕu mét tranh chÊp (bÊt cø lo¹i nµo) x¶y ra gi÷a c¸c Bªn liªn quan ®Õn, hoÆc ph¸t sinh ngoµi Hîp ®ång hoÆc viÖc thi c«ng c«ng tr×nh, bao gåm bÊt cø tranh chÊp nµo liªn quan ®Õn viÖc chøng nhËn, x¸c ®Þnh, h−íng dÉn, ý kiÕn hoÆc ®¸nh gi¸ cña Chñ ®Çu t−, th× ngay sau khi Ban xö lý tranh chÊp ®−îc chØ ®Þnh theo Kho¶n 23.2 [ViÖc cö Ban xö lý tranh chÊp] vµ 23.3 [Kh«ng tho¶ thuËn ®−îc vÒ Ban xö lý tranh chÊp] mçi bªn cã thÓ ®Ò ®¹t tranh chÊp b»ng v¨n b¶n cho Ban xö lý tranh chÊp ®Ó ra quyÕt ®Þnh, cã göi c¸c b¶n sao cho Bªn kia. C¸c ý kiÕn nµy ph¶i ®−îc nªu râ lµ chóng ®−îc thùc hiÖn theo Kho¶n nµy. §èi víi Ban xö lý tranh chÊp cã ba ng−êi th× Ban xö lý tranh chÊp sÏ ®−îc coi nh− ®· nhËn c¸c ý kiÕn nµy vµo ngµy Chñ tÞch Ban xö lý tranh chÊp còng nhËn ®−îc. Hai Bªn ph¶i ngay lËp tøc cã ®ñ mäi th«ng tin cho Ban xö lý tranh chÊp, t¹o ®iÒu kiÖn tiÕp cËn c«ng tr−êng vµ c¸c ph−¬ng tiÖn phï hîp mµ Ban xö lý tranh chÊp cã thÓ yªu cÇu cho môc ®Ých ®−a ra quyÕt ®Þnh cho viÖc tranh chÊp, Ban xö lý tranh chÊp ph¶i ®−îc coi lµ kh«ng hµnh ®éng nh− c¸c träng tµi. Trong thêi gian ... ngµy sau khi nhËn ®−îc c¸c ý kiÕn nh− vËy, hoÆc nhËn ®−îc kho¶n t¹m øng theo nh− Phô lôc sè ... [Ban xö lý tranh chÊp]. Nh÷ng §iÒu kiÖn chung cña tho¶ thuËn xö lý tranh chÊp, bÊt cø kú h¹n nµo muén h¬n, hoÆc trong kho¶ng thêi gian kh¸c cã thÓ ®−îc Ban xö lý tranh chÊp ®Ò xuÊt vµ ®−îc hai Bªn chÊp thuËn Ban xö lý tranh chÊp ph¶i ®−a ra quyÕt ®Þnh cña m×nh, nh÷ng quyÕt ®Þnh nµy ph¶i hîp lý vµ ph¶i ®−îc c«ng bè r»ng nã phï hîp víi kho¶n nµy. Tuy nhiªn nÕu nh− kh«ng Bªn nµo thanh to¸n ®Çy ®ñ c¸c ho¸ ®¬n ®−îc nép bëi mçi thµnh viªn ®óng theo Phô lôc sè ... [Ban xö lý tranh chÊp], Ban xö lý tranh chÊp sÏ kh«ng cã nghÜa vô ph¶i ®−a ra quyÕt ®Þnh cho ®Õn khi ho¸ ®¬n ®−îc thanh to¸n ®Çy ®ñ. QuyÕt ®Þnh sÏ rµng buéc hai Bªn ph¶i thùc hiÖn ngay lËp tøc quyÕt ®Þnh trõ khi vµ cho ®Õn khi ®−îc xem xÐt l¹i theo sù hoµ gi¶i hoÆc mét quyÕt ®Þnh träng tµi nh− ®−îc m« t¶ d−íi ®©y. Trõ khi Hîp ®ång ®· chÊm døt, kh−íc tõ hoÆc huû bá, Nhµ thÇu ph¶i tiÕp tôc thùc hiÖn c«ng tr×nh theo Hîp ®ång. NÕu mét Bªn kh«ng tho¶ m·n víi quyÕt ®Þnh cña Ban xö lý tranh chÊp, th× Bªn ®ã trong vßng ... ngµy sau khi nhËn ®−îc quyÕt ®Þnh, cã thÓ th«ng b¸o cho Bªn kia vÒ viÖc ch−a tho¶ m·n cña m×nh. NÕu Ban xö lý tranh chÊp kh«ng ®−a ra quyÕt ®Þnh
71

trong vßng ... ngµy (hoÆc thêi gian kh¸c ®−îc chÊp nhËn) sau khi nhËn ®−îc hå s¬ hoÆc kho¶n thanh to¸n nh− vËy th× bªn nµy trong vßng ...... ngµy sau thêi h¹n nµy cã thÓ th«ng b¸o cho Bªn kia vÒ viÖc ch−a tho¶ m·n. Trong mçi sù kiÖn, th«ng b¸o vÒ viÖc ch−a tho¶ m·n ph¶i c«ng bè lµ nã phï hîp víi Kho¶n nµy, vµ tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò cña Tranh chÊp vµ nh÷ng lý do ch−a tho¶ m·n. Ngo¹i trõ nh÷ng quy ®Þnh trong Kho¶n 23.7 [Kh«ng tu©n thñ quyÕt ®Þnh cña Ban xö lý tranh chÊp] vµ 23.8 [HÕt h¹n viÖc chØ ®Þnh Ban xö lý tranh chÊp], kh«ng bªn nµo ®−îc quyÒn khëi sù ph©n xö tranh chÊp trõ khi mét th«ng b¸o vÒ viÖc ch−a tho¶ m·n ®· ®−îc ®−a ra theo kho¶n nµy. NÕu Ban xö lý tranh chÊp ®· ®−a ra quyÕt ®Þnh cña m×nh vÒ mét vÊn ®Ò tranh chÊp cho hai bªn, vµ kh«ng cã th«ng b¸o viÖc ch−a tho¶ m·n do c¸c bªn ®−a ra trong vßng ...... ngµy sau khi nhËn ®−îc quyÕt ®Þnh cña Ban xö lý tranh chÊp, th× quyÕt ®Þnh sÏ lµ cuèi cïng vµ rµng buéc c¶ hai bªn. 23.5. Hoµ gi¶i mét c¸ch h÷u h¶o §èi víi néi dung mµ th«ng b¸o ch−a tho¶ m·n ®−îc ®−a ra theo Kho¶n 23.4 ë trªn, c¸c Bªn ph¶i cè g¾ng ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp b»ng hoµ gi¶i tr−íc khi khëi kiÖn. Tuy nhiªn trõ khi c¸c Bªn tho¶ thuËn kh¸c, viÖc träng tµi ph©n xö cã thÓ tiÕn hµnh vµo hoÆc sau ngµy thø ... sau ngµy th«ng b¸o kh«ng tho¶ m·n ®−îc ®−a ra, thËm chÝ ®· kh«ng cã mét cè g¾ng hoµ gi¶i nµo. 23.6. Träng tµi Trõ khi tranh chÊp ®−îc gi¶i quyÕt b»ng hoµ gi¶i, cßn bÊt kú tranh chÊp nµo liªn quan ®Õn quyÕt ®Þnh cña Ban xö lý tranh chÊp (nÕu cã) ch−a ph¶i lµ cuèi cïng vµ rµng buéc ®Òu ph¶i ®−îc gi¶i quyÕt bëi träng tµi ViÖt Nam. Ngo¹i trõ cã nh÷ng tho¶ thuËn kh¸c bëi hai bªn: (a) Tranh chÊp ph¶i ®−îc gi¶i quyÕt xong theo c¸c Quy t¾c träng tµi cña Phßng C«ng nghiÖp vµ Th−¬ng m¹i ViÖt Nam, (b) Tranh chÊp ph¶i ®−îc gi¶i quyÕt bëi ba träng tµi ®−îc chØ ®Þnh theo c¸c Quy t¾c nµy vµ (c) ViÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp cña träng tµi ph¶i ®−îc thùc hiÖn b»ng ng«n ng÷ giao tiÕp ®−îc quy ®Þnh trong kho¶n 3.1 [LuËt vμ Ng«n ng÷ ]. C¸c träng tµi sÏ cã toµn quyÒn ®−îc xem xÐt duyÖt l¹i mäi chøng chØ, x¸c ®Þnh, h−íng dÉn, c¸c ý kiÕn hoÆc ®¸nh gi¸ cña Chñ ®Çu t− (hay ®¹i diÖn cña hä) vµ mäi quyÕt ®Þnh cña Ban xö lý tranh chÊp liªn quan ®Õn tranh chÊp. SÏ kh«ng bªn nµo bÞ h¹n chÕ trong viÖc ®−a ra tr−íc c¸c träng tµi nh÷ng b»ng chøng hay luËn cø tr−íc ®©y ®· ®−îc tr×nh t¹i Ban xö lý tranh chÊp hoÆc nh÷ng lý do kh«ng tho¶ m·n ®−îc nªu ra trong th«ng b¸o kh«ng tho¶ m·n. Mäi quyÕt ®Þnh cña Ban xö lý tranh chÊp ph¶i ®−îc xem xÐt nh− chøng cí trong ph©n xö träng tµi.
72

ViÖc träng tµi ph©n xö cã thÓ ®−îc b¾t ®Çu tr−íc hoÆc sau khi hoµn thµnh c«ng tr×nh. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bªn vµ Ban xö lý tranh chÊp sÏ kh«ng bÞ thay ®æi bëi bÊt kú lý do nµo g©y ra bëi viÖc ph©n xö träng tµi ®−îc diÔn ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng tr×nh. 23.7. Kh«ng tu©n thñ quyÕt ®Þnh cña Ban xö lý tranh chÊp Trong tr−êng hîp mµ : (a) Kh«ng Bªn nµo ®−a ra th«ng b¸o kh«ng tho¶ m·n trong thêi gian ®−îc quy ®Þnh t¹i Kho¶n 23.4 [Cã QuyÕt ®Þnh cña Ban xö lý tranh chÊp], (b) QuyÕt ®Þnh cã liªn quan cña Ban xö lý tranh chÊp (nÕu cã) lµ cuèi cïng vµ b¾t buéc, (c) Mét Bªn kh«ng tu©n thñ quyÕt ®Þnh nµy th× Bªn kia cã thÓ trong khi kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn c¸c quyÒn lîi kh¸c cã thÓ cã, tù ®−a viÖc kh«ng tu©n thñ nµy lªn träng tµi ph©n xö theo Kho¶n 23.6 [Träng tμi]. Kho¶n 23.4 [Cã QuyÕt ®Þnh cña Ban xö lý tranh chÊp] vµ Kho¶n 20.5 [Hoμ gi¶i mét c¸ch h÷u h¶o] sÏ kh«ng ®−îc ¸p dông cho viÖc nµy. 23.8. HÕt h¹n viÖc chØ ®Þnh cña Ban xö lý tranh chÊp NÕu tranh chÊp x¶y ra gi÷a c¸c bªn liªn quan ®Õn hoÆc ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång hoÆc viÖc thùc hiÖn c«ng tr×nh vµ kh«ng cã Ban xö lý tranh chÊp t¹i chç, do bëi hÕt h¹n chØ ®Þnh hay lý do kh¸c th×: (a) Kho¶n 23.4 [Cã QuyÕt ®Þnh cña Ban xö lý tranh chÊp] vµ Kho¶n 23.5 [Hßa gi¶i mét c¸ch h÷u h¶o] sÏ kh«ng ¸p dông, vµ (b) Tranh chÊp cã thÓ ®−îc trùc tiÕp ®−a lªn träng tµi ph©n xö theo Kho¶n 23.6 [Träng tμi]. ®iÒu 24. QuyÕt to¸n hîp ®ång 24.1. QuyÕt to¸n hîp ®ång Trong vßng 30 ngµy sau khi nhËn ®−îc Biªn b¶n nghiÖm thu vµ x¸c nhËn cña Chñ ®Çu t− r»ng Nhµ thÇu ®· hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c nghÜa vô theo qui ®Þnh cña hîp ®ång, Nhµ thÇu sÏ tr×nh cho Chñ ®Çu t− ... bé dù th¶o quyÕt to¸n hîp ®ång víi c¸c tµi liÖu tr×nh bµy chi tiÕt theo mÉu mµ Chñ ®Çu t− ®· chÊp thuËn:
a) b)

Gi¸ trÞ cña tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc ®−îc lµm theo ®óng Hîp ®ång, vµ Sè tiÒn kh¸c mµ Nhµ thÇu coi lµ ®Õn h¹n thanh to¸n theo Hîp ®ång hoÆc c¸c tháa thuËn kh¸c . NÕu Chñ ®Çu t− kh«ng ®ång ý hoÆc cho r»ng Nhµ thÇu ch−a cung cÊp ®ñ c¬ së

®Ó x¸c nhËn mét phÇn nµo ®ã cña dù th¶o quyÕt to¸n hîp ®ång, Nhµ thÇu sÏ cung cÊp thªm th«ng tin khi Chñ ®Çu t− cã yªu cÇu hîp lý vµ sÏ thay ®æi dù th¶o theo sù

73

nhÊt trÝ cña hai bªn. Nhµ thÇu sÏ chuÈn bÞ vµ tr×nh cho Chñ ®Çu t− quyÕt to¸n hîp ®ång nh− hai bªn ®· nhÊt trÝ. Tuy nhiªn nÕu sau khi cã nh÷ng cuéc th¶o luËn gi÷a c¸c bªn vµ bÊt kú thay ®æi nµo trong dù th¶o quyÕt to¸n hîp ®ång mµ hai bªn ®· nhÊt trÝ, Chñ ®Çu t− sÏ thanh to¸n c¸c phÇn ®· thèng nhÊt nµy cña dù th¶o quyÕt to¸n hîp ®ång phï hîp víi Kho¶n 5.3 [Thanh to¸n]. Khi tr×nh quyÕt to¸n hîp ®ång, Nhµ thÇu sÏ tr×nh B¶n thanh to¸n trªn giÊy tê kh¼ng ®Þnh r»ng toµn bé QuyÕt to¸n hîp ®ång thÓ hiÖn viÖc thanh to¸n ®Çy ®ñ vµ gi¶i quyÕt xong tÊt c¶ sè tiÒn ph¶i tr¶ cho Nhµ thÇu theo hoÆc liªn quan ®Õn Hîp ®ång. B¶n thanh to¸n nµy cã thÓ nªu r»ng nã sÏ cã hiÖu lùc khi Nhµ thÇu ®· nhËn l¹i B¶o l·nh Hîp ®ång vµ viÖc c©n b»ng nî nÇn cña sè tiÒn nµy mµ B¶n thanh to¸n sÏ cã hiÖu lùc vµo ngµy ®ã. C¨n cø vµo Kho¶n 5.3 [Thanh to¸n], Chñ ®Çu t− sÏ thanh to¸n cho Nhµ thÇu toµn bé sè tiÒn cßn nî sau khi trõ ®i tÊt c¶ sè tiÒn mµ Chñ ®Çu t− ®−îc quyÒn theo Kho¶n 9.4 [KhiÕu n¹i cña Chñ ®Çu t−]. 24.2. ChÊm døt tr¸ch nhiÖm cña Chñ ®Çu t− Chñ ®Çu t− sÏ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm víi Nhµ thÇu vÒ bÊt cø viÖc g× vµ vÊn ®Ò g× theo hoÆc liªn quan ®Õn Hîp ®ång hoÆc thi c«ng C«ng tr×nh, trõ khi Nhµ thÇu ®· nªu cô thÓ mét sè tiÒn dïng cho viÖc ®ã :
a) b)

Trong QuyÕt to¸n hîp ®ång vµ Trõ nh÷ng vÊn ®Ò vµ viÖc n¶y sinh sau khi ký Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh trong b¶n quyÕt to¸n hîp ®ång ®−îc nªu trong Kho¶n 24.1 [QuyÕt to¸n hîp ®ång]. Tuy nhiªn, Kho¶n nµy kh«ng giíi h¹n tr¸ch nhiÖm cña Chñ ®Çu t− vÒ c¸c nghÜa

vô båi th−êng hay tr¸ch nhiÖm cña Chñ ®Çu t− trong c¸c tr−êng hîp gian dèi, cè ý vi ph¹m hay tiÕn hµnh sai c«ng viÖc do l¬ lµ cña Chñ ®Çu t− . ®iÒu 25. §iÒu kho¶n chung 25.1. Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®óng nh÷ng ®iÒu ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång nµy 25.2. Hîp ®ång nµy bao gåm ... trang, vµ ......... Phô lôc ®−îc lËp thµnh ... b¶n b»ng tiÕng ViÖt. Chñ ®Çu t− sÏ gi÷ ... b¶n tiÕng ViÖt. Nhµ thÇu sÏ gi÷ ... b¶n tiÕng ViÖt (Tr−êng hîp cã sö dông tõ hai thø Ng«n ng÷ trë lªn th× qui ®Þnh thªm vÒ sè b¶n hîp ®ång b»ng c¸c Ng«n ng÷ kh¸c). 25.3. Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy...............................

§¹i diÖn Nhμ thÇu

§¹i diÖn chñ ®Çu t−

74

75

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.