P. 1
5.700 Chi Tiet Giam Doc Tai Tphcm

5.700 Chi Tiet Giam Doc Tai Tphcm

5.0

|Views: 21,097|Likes:
Được xuất bản bởiVan Anh Nguyen

More info:

Published by: Van Anh Nguyen on Jul 21, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2016

pdf

text

original

CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE

GÌÁM ĐỐC NAM 0902631047 MOBÌ DNTN E Đến 1 Nhà Hàng 38200385
GÌÁM ĐỐC NAM Hứa Tât Ðat 0902772878 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0902778618 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903000026 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903000140 MOBÌ 1 Luât Su (08)38630946
NAM Vü Duy Khánh 0903000761 MOBÌ 1 Thép
GÌÁM ĐỐC NAM Peter Kunz 0903005573 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Marc Townsend 0903006790 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Kiến Trung 0903010465 MOBÌ 1
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
Nguyên Thanh
Tín
51G Huynh Khuong
Ninh, P Đa Kao, Q. 1,
Công ty Kết Nôi Não
Trái TNHH Tu Vân
3/5 Nguyên Vãn Thú, P
Đa Kao, Q. 1,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
39111455,
54042476 Fax
54042475
dat.ht@le
ftbrainco
nnectors.
vn
www.leftbr
ainconnect
ors.vn
Nguyên Thanh
Tâm
Công ty Khoáng Cách
TNHH Tu Vân Du Hoc
Tâng2, Ttâm Sài Gòn,
225 Tôn Đức Thãng, P
Bến Nghé, Q. 1,
Giáo Duc-Tu
Vân
(08)38909374 -
38956768
degglobal
@yahoo.
com
www.dism
esions.edu
.vn
Lai Huyên Tôn
Nü Thj Hãng
Công ty Phú Phát
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Tu Vân
9/10 Lý Vãn Phức, P Tân
Đjnh, Q. 1,
Du Ljch-Đai

38209329,
38200177 -
38209329
Nguyên Thj Lan
Huong
Công ty Châu Á Mói
TNHH Tu Vân Thuong
Mai
Phòng 9B, Ttâm Thuong
Mai Fosco, 23 Phùng
Khãc Khoan, P Đa Kao,
Q. 1,
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Công ty Webforge (KL)-
Vpdd
Phòng 614, Tâng6, Tòa
Nhà Mê Linh Point, 2
Ngô Đức Kế, P Bến
Nghé, Q. 1,
38237850-237
Fax 38274661,
38237840
webforge
kl_khanh
@hcm.vn
n.vn
www.webf
orge.com.
au
Công ty Zuellig Pharma
Viêt Nam TNHH
Phòng 801, Tâng8, Ttâm
Thuong Mai Sài Gòn, 37
Tôn Đức Thãng, P Bến
Nghé, Q. 1,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)39491541,
39491542 -
39491614
rsenn@z
uelligphar
ma.com.v
n
www.zuelli
gpharma.c
om
CB Richard Ellis - Công
ty TNHH
Phòng 1301, Tâng13,
Tòa Nhà Mê Linh Point,
2 Ngô Đức Kế, P Bến
Nghé, Q. 1,
Bât Đông
Sán-Xây
Dung &
Quán Lý
(08)39252355,
38324318 -
39256311,
39623812
vietnam
@cbre.co
m;
marc.tow
nsend@c
bre.com
www.cbrev
ietnam.co
m
Công ty C.T.D TNHH
Thiết Bj Co Điên
187/10 Điên Biên Phú, P
Đa Kao, Q. 1,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
(08)38652804,
39745249 -
38617877
ctdelectri
c@hcm.v
nn.vn
www.ctdvn
.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Minh Trứ 0903010904 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903011438 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903028186 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Gurdip Jessy 0903030184 MOBÌ Tòa Nhà Landmark 1
GÌÁM ĐỐC NAM Vuong Hái 0903030888 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Tân Liêt Vinh 0903031136 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Vü Thj Diêm Ly 0903031965 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đoàn Minh Báy 0903033753 MOBÌ 1 Máy Móc (08)39896453
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Thanh 0903035562 MOBÌ 1
Công ty Nhãn Viêt Cô
Phân
78 Nguyên Công Trứ, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Điên-Các
Nhà Thâu
(08)39290544,
38232379 -
39290544
alaska@
hcm.fpt.v
n
Đoàn Nguyên
Thái Huong
Công ty Nam Huât
TNHH
263/8 Nguyên Trãi, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Dép-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)54460167 -
54460168
Bành Thúc
Cuòng
Công ty Dantherm
Filtration-Vpdd
Phòng 403, Tâng4, Tòa
Nhà BADACO, 16 Đãng
Tât, P Tân Đjnh, Q. 1,
Máy Hút Bui-
Công Nghiêp
(08)38241796,
38256922 -
38256922
info@dan
thermfilati
on-
vn.com
www.danth
ermfilation.
com
Tâng6, Tòa Nhà
LandmarK, 5B Tôn Đức
Thãng, P Bến Nghé, Q.
1,
Vãn Phòng-
Cao Ốc
38222098,
38222101,
38222099 Fax
38225161
info@lan
dmark-
saigon.co
m
www.thela
ndmarkviet
nam.com
Công ty Báo Khang
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
141-143 Lê Thj Riêng, P
Bến Thành, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38942147 -
39161929
baonghi_
computer
@yahoo.
com
www.baon
ghi.com
Công ty Minh Phong
TNHH
113 Hô Tùng Mâu, P
Bến Nghé, Q. 1,
Kim Khí Điên
Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)37701625,
37700369,
37701626,
37701627,
37700370 -
38800371,
37701597,
37700371 Công ty Titan TNHH
Sán Xuât-Thuong Mai
& Xây Dung
Phòng 502, 18A Nam
Quôc Cang, P Pham
Ngü Lão, Q. 1,
Ô Tô-Sán
Xuât & Bán
Buôn Phu
Tùng
39253696,
39257299,
39257355 Fax
39257354
titan@tita
nsg.com
www.titans
g.com
Công ty Cannon Far
East Viêt Nam-Vpdd
Phòng 8, Ttâm Thuong
Mai Fosco, 23 Phùng
Khãc Khoan, P Đa Kao,
Q. 1,
mbay@v
n.cannon
fareast.c
om
www.cann
onfareast.c
om
Công ty Á Châu TNHH
•ng Dung K€ Thuât &
Thuong Mai-Cn
48 Lê Thj Riêng, P Bến
Thành, Q. 1,
Vi Tính & Tin
Hoc
39255804 Fax
39255804
incom48
@wmail.s
aigonnet.
vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Vãn Thj M€ Lê 0903105217 MOBÌ 1 Muc Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM 0903106882 MOBÌ 1 Khách San
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Thúy Vân 0903136320 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903138839 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903199009 MOBÌ Công ty Phú Viêt TNHH 1 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Aryeh Sternberg 0903207803 MOBÌ 1
NỮ 0903302480 MOBÌ 1
NAM Nguyên Đôn 0903302993 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Nhi 0903307403 MOBÌ 1 38251659
Công ty Mã Trân TNHH
Thuong Mai
106 Lê Loi, P Bến
Thành, Q. 1,
(08)22155467 -
38123133
matran10
6@vnn.v
n
Truong Vãn
Quáng
Khách San Đai Hoàng
Long
173 Pham Ngü Lão, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
(08)54291363 -
54291363
ctydaihun
g@hcm.v
nn.vn
C•a Hàng Thành Đat
Vãn Phòng Phâm
152 Cô Giang, P Cô
Giang, Q. 1,
Vãn Phòng
Phâm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39205615 Fax
39203594
Nguyên Vãn
Triêu
Công ty Hàn Tp.Hà Nôi
TNHH Thuong Mai-
Vpdd
82-84 Phó Đức Chính, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
(08)39126256,
39803693 -
54320461
hcmhc@
hanco.co
m.vn
www.hanc
o.com.vn
Nguyên Ngoc Tô
My
159B Nguyên Vãn Thú,
P Đa Kao, Q. 1,
62914882 Fax
62914881
phuvietinf
o@gmail.
com
www.phuvi
ettreal.com
.vn
Công ty Chiến Thãng
TNHH Thuong Mai &
Công Nghê Truyên
Thông
Phòng 01-02, Tâng3, 18
Chu Manh Trinh, Q. 1,
Viên Thông-
Thiết Bj & Hê
Thông
38248339 Fax
38248347
thutm@vt
t.com.vn
www.vtt.co
m.vn
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Chu Thj Hông
Anh
Công ty Mindshare
TNHH
Tâng6, Ttâm Sài Gòn, 65
Lê Loi, P Bến Nghé, Q.
1,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
38212233 Fax
38212164,
38212165,
38212167
tranhungl
ong.nguy
en@mind
shareworl
d.com
CHƒ T„CH
HĐQT
HTX Truòng M€ Son
Mài
18A/26/12 Nguyên Thj
Minh Khai, P Đa Kao, Q.
1,
Son Mài-Sán
Phâm
38293049 Fax
38293049
sales@tr
uongmyla
c…uer.co
m
www.truon
gmylac…ue
r.com
C•a Hàng Chân
Nguyên Thuc Phâm
Du†ng Sinh
96H Võ Thj Sáu, P Tân
Đjnh, Q. 1,
Thuc Phâm-
Các Sán
Phâm
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Trí 0903308612 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Trong Đức 0903313098 MOBÌ 1
CHƒ C‡ SÓ NAM 0903322507 MOBÌ 1 38236407
GÌÁM ĐỐC NAM Tim Smyth 0903323282 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Hô Huy 0903325588 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vy Minh 0903330008 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Thng Tien Tat 0903332113 MOBÌ 1 Ngân Hàng
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Đào Anh 0903332123 MOBÌ 1 (08)38942426
NAM 0903332500 MOBÌ 1
Công ty Trí TNHH SX
DV TM Ìnox
143 Nguyên Thj Minh
Khai, P Bến Thành, Q. 1,
Bếp-Trang
Thiết Bj
Chuyên
Dung
(08)38113298 -
38113297
sales@in
oxtri.com
www.inoxtr
i.com
Công ty Nam Viên Cô
Phân
Tòa Nhà 181, 181 Điên
Biên Phú, P Đa Kao, Q.
1,
Bán Đô-Djch
Vu
(08)35172656 -
35173690
namvien
@walla.c
om
Nguyên Anh
Tuân
C•a Hàng Gach Ngoi
An Cu
83 Điên Biên Phú, P Đa
Kao, Q. 1,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
Công ty Đông Duong
TNHH Nghiên Cứu
Tòa Nhà Sài Gòn 3, 140
Nguyên Vãn Thú, P Đa
Kao, Q. 1,
Nghiên Cứu-
Các Trung
Tâm
(08)38622065 -
38620074
irl@irl-
vn.com
Công ty Mai Linh Cô
Phân Tâp Đoàn
64-68 Hai Bà Trung, P
Bến Nghé, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)39742789,
39744551,
39744067,
39744550 -
39744067
ml@maili
nh.vn
www.maili
nh.vn
Mifuki - Khách San-
Công ty TNHH Thuong
Mai Duoc Phâm
33-35 Lê Anh Xuân, P
Bến Thành, Q. 1,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38404579,
38994190 -
38994190
Ngân Hàng ˆnited
Overseas
Tâng1, Tòa Nhà Ttâm
Plaza, 17 Lê Duân, P
Bến Nghé, Q. 1,
(08)62652225 -
62652227
uobhcmc
-
adm@uo
b.com.vn
www.uobg
roup.com
Công ty Đjnh Gia Nét
Cô Phân
5 Tôn Đức Thãng, P Bến
Nghé, Q. 1,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
ctydinhgi
a@hcm.v
nn.vn
www.digin
et.com.vn
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Vankatapathy
Anand
Công ty Clearpack
Singapore TNHH-Vpdd
Phòng 104, Tâng1,
35Bis Phùng Khãc
Khoan, P Đa Kao, Q. 1,
Đóng Gói-
Máy Móc
38273830,
38225442 Fax
38237925
vietnams
ales@cle
arpark.co
m
www.clear
pack.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903333369 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Đao 0903333470 MOBÌ 1 Thúy Sán
GÌÁM ĐỐC NAM 0903333656 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903333829 MOBÌ 1 Dêt-Máy Dêt
GÌÁM ĐỐC NAM Duong Háo Tôn 0903333929 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đào Quang Hòa 0903335558 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903335650 MOBÌ Nhà Hàng Tell Sài Gòn 1 Nhà Hàng
GÌÁM ĐỐC NAM Đoàn Vãn Düng 0903336868 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903338601 MOBÌ 1
Nguyên Thj Phúc

C•a Hàng Sóng Nhac-
Công ty TNHH Djch Vu
Sóng Nhac
47 Lê Loi, P Bến Nghé,
Q. 1,
Šm Thanh-
Hê Thông &
Thiết Bj
(08)38448358-
242 - 38485746
Công ty Gò Đàng TNHH
Thuong Mai
202/13 Cô Bãc, P Cô
Giang, Q. 1,
38376219,
38378356 Fax
38374734
godacoex
port@hc
m.fpt.vn
Quách Tuân
Khái
Công ty Ebro Valves
(Thái Lan)-Vpdd
Phòng 9-25B, Ttâm
Thuong Mai Fosco, 23
Phùng Khãc Khoan, P
Đa Kao, Q. 1,
Giây-Môi
Giói & Đai
Diên
(08)38756535,
38751879,
38768912,
37551245,
38756536 -
38761405
ebrovn@
vnn.vn
www.ebro.
co.th
Nguyên Xuân
Hüu
Công ty Mãt Tròi VN Cô
Phân Vân Tái
Phòng 1A, Tâng1,
Valentina Court, 124
Điên Biên Phú, P Đa
Kao, Q. 1,
(08)39803069 -
39804061
general@
suntransc
o.com
www.suntr
ansco.com
Công ty Ky Tuòng
TNHH
Phòng 322, 7 Nam Quôc
Cang, P Pham Ngü Lão,
Q. 1,
Xe Tái-Bán
Buôn
38358715,
38335082 Fax
39255771
kytuong
@kytuon
gmotor.c
om
www.kytuo
ngmotor.c
om
Công ty Sao Thiên
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
143/6 Lê Thj Riêng, P
Bến Thành, Q. 1,
Šm Thanh-
Hê Thông &
Thiết Bj
(08)37331163 -
37331164
www.saoth
ien.com
Hô Thj Mai
Phuong
5 Nguyên B‹nh Khiêm, P
Bến Nghé, Q. 1,
(08)38768145,
38768866 -
38768145
tellsaigon
@vnn.vn
Công ty TNHH TM DV
SX Thiên Hà
8A1/1D1 Thái Vãn Lung,
P Bến Nghé, Q. 1,
Thuc Phâm-
Nhà Cung
Câp Suât Œn
38251901 Fax
38256317
galaxy-
vn@hcm.
vnn.vn
www.vietn
amfood.co
m.vn
Duong Nü Thiên
An
Công ty An Phát TNHH
K€ Thuât Tin Hoc Viên
Thông
150/56 Nguyên Trãi, P
Bến Thành, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)39256097,
39256098,
39256099 -
39256100
alphatech
@vnn.vn;
thienan@
draytek.c
om.vn;
an_phat
@vnn.vn
www.drayt
ek.com.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903341551 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Anh Düng 0903355354 MOBÌ 1
NỮ 0903362454 MOBÌ 1 Siêu Thj
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Hái •ến 0903373220 MOBÌ Khách San Mãt Tròi ĐŽ 1 Khách San
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Thj Huê 0903375985 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903380911 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Francis Sim 0903381232 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Hüu Tùng 0903384567 MOBÌ Nhà Hàng Di B•u 1 Nhà Hàng
GÌÁM ĐỐC NỮ Vü Thj Bích 0903386202 MOBÌ 1 (08)38650975
Nguyên Vãn
Phuóc
Công ty Marel Carnitech
(Thái Lan)-Vpdd
80 Nguyên Đình Chi‰u,
P Đa Kao, Q. 1,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)22404378,
0903616543 -
37202147
carnitech
vn@hcm.
vnn.vn
www.carnit
ech.com;w
ww.marel.c
om
Công ty TNHH Truyên
Thông Mang Viêt Nam
61-63 Điên Biên Phú, P
Đa Kao, Q. 1,
Máy Vi Tính-
Tu Vân Lãp
Đãt Hê
Thông Tích
Hop
(08)38775796,
54265470 -
38775796
info@viet
nam-
network.c
om
www.vietn
am-
network.co
m
CHƒ T„CH
HĐQT
Nguyên Thj
Ngh•a
Liên Hiêp Hop Tác Xã
Thuong Mai Tp. Hô Chí
Minh (Sài Gòn Co.op)
199-205 Nguyên Thái
Hoc, P Pham Ngü Lão,
Q. 1,
38360143 Fax
38370560
sgco-
op@saig
onco-
op.com.v
n
www.saigo
nco-
op.com.vn;
www.co-
opmart.co
m.vn
283/17 Pham Ngü Lão, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
(08)37199442 -
37199443
redsunho
tel@hcm.
vnn.vn
www.redsu
nhotel.com
Công ty Kim Bãng
TNHH Trông Trot
Thuong Mai
15 Thái Vãn Lung, P Bến
Nghé, Q. 1,
Cây Uom-
Bán Buôn
(08)38435511 -
38435511
gold-
garden@
hcm.vnn.
vn
Nguyên S€
Thanh
Công ty Đja Viêt TNHH
Công Nghê Đô Hoa &
Đo Đac Bán Đô
Phòng 1110, Tâng11,
Ttâm Thuong Mai Sài
Gòn, 37 Tôn Đức Thãng,
P Bến Nghé, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38345466,
39273422 -
39372422
Công ty TNHH Truy
Câp Thông Minh
17 Phó Đức Chính, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Ìnternet-Djch
Vu
(08)39911466,
39973715 -
39973715
sales@ia
ccess-
net.com
www.iacce
ss-net.com
1 Lê Thánh Tôn, P Bến
Nghé, Q. 1,
(08)38490291,
38490327 -
38490291
Công ty Tín Hà TNHH
Giáo Duc Quán Trj &
Thuong Mai
Phòng 301, Cao Ốc Khái
Vân, 92 Nam Ky Kh•i
Ngh•a, P Bến Nghé, Q.
1,
Giáo Duc-Tu
Vân
tinha@vn
n.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Phùng Bá Tuân 0903404226 MOBÌ 1
Lˆ‘T SU NAM Milton Lawson 0903427300 MOBÌ 1 Luât Su
GÌÁM ĐỐC NAM Vãn Minh Châu 0903603554 MOBÌ Khách San Minh Châu 1 Khách San
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903604587 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903605533 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Vãn Bach 0903606594 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Vãn Tuân 0903610445 MOBÌ 1 (08)39851050
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Phát Tài 0903611529 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Tú 0903615825 MOBÌ 1
Công ty Nghe Nhìn Hà
Nôi-Cn
Tâng1, Khách San Hoàn
Câu, 132-134 Đông
Kh•i, P Bến Nghé, Q. 1,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
38274455 Fax
38299444
nghenhin
@vnn.vn
Công ty Freshfields
Bruckhaus Deringer-Cn
Phòng 1108, Tâng11,
Tháp Sài Gòn, 29 Lê
Duân, P Bến Nghé, Q. 1,
(08)38366916,
22186218 -
38366916
hochimin
hbranch
@fresfiel
ds.com
www.freshf
ields.com
75 Bùi Viên, P Pham
Ngü Lão, Q. 1,
(08)38246146,
38232335,
38238358,
38223224 -
38251238
Trjnh Thj Bích
Hòa
Công ty ÌPÌX TNHH Môt
Thành Viên Xuât Nhâp
Khâu Thuong Mai Djch
Vu
46 Đãng Dung, P Tân
Đjnh, Q. 1,
Nuóc-Máy
Nuóc Nóng
38484849 Fax
38439372
info@ipix
.vn
www.ipix.v
n
Nguyên Thanh
Phong
Công ty Mãt Tròi Cuòi
TNHH Du Ljch
76A Nguyên Cu Trinh, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)35265976,
35265984 -
35265976
sunsmile
stravel@
gmail.co
m
Công ty Liên Huong
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Xuât Nhâp Khâu
TK28/9 Nguyên Cánh
Chân, P Câu Kho, Q. 1,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38361707 Fax
39203015
lienhuong
co@hcm.
vnn.vn
Công ty Trông Đông
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu Du Ljch
36 Nguyên Đình Chi‰u,
P Đa Kao, Q. 1,
Du Ljch-Đai

trongdon
gtour@hc
m.vnn.vn
Công ty Viên Đông
TNHH Djch Vu Du Ljch
158 Lê Lai, P Bến
Thành, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)38920063 -
37900366
fareastto
ur@hcm.f
pt.vn
www.farea
sttourist.co
m
Minh Quân - Công ty
TNHH Thiết Bj-Cn
72 Điên Biên Phú, P Đa
Kao, Q. 1,
Bom-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)39690648,
54072010 -
54072957
minh…ua
nsg@hc
m.vnn.vn
www.minh
…uan.com.
vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
NỮ Lê Thj Phúc Hiên 0903618813 MOBÌ 1 Nông Sán
GÌÁM ĐỐC NAM 0903624992 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903627910 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM •usuke Kaburagi 0903634772 MOBÌ 1
NAM Lê Thiên Hành 0903641737 MOBÌ 1 Thúy Sán
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Trí Düng 0903642312 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Anh Düng 0903643373 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Thế Hùng 0903644242 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903646781 MOBÌ 1
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Công ty Cung •ng
Nông Nghiêp Lâm
Đông-Vpdd
Phòng 107, Tâng1, Cao
Ốc Khái Vân, 92 Nam Ky
Kh•i Ngh•a, P Bến
Nghé, Q. 1,
39141278 Fax
39141278
lassg@h
cm.vnn.v
n
Nguyên Ngoc
Hái
Công ty Biên Nguyên
TNHH
25B Nguyên B‹nh Khiêm,
P Bến Nghé, Q. 1,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
39104788 Fax
39104789
sales@bi
ennguye
n.com
www.bienn
guyen.com
Diêp Ngoc
Suong
Công ty Sãc Ký Hái
Đãng Cô Phân Djch Vu
Khoa Hoc Công Nghê
Tâng3, 79 Truong Đjnh,
P Bến Thành, Q. 1,
Môi Truòng-
Các Tô Chức
Báo Vê Môi
Truòng
(08)54122033,
54122151,
54122152 -
54122032
edchcm
@vnn.vn
Công ty SCS Viêt Nam
TNHH
Phòng 903, Tâng9, Cao
ôc Sun Wah, 115
Nguyên Huê, P Bến
Nghé, Q. 1,
Kế Toán &
Ki‰m Toán
(08)35260691,
38644595 -
38437831
hcmadmi
n@scsvie
tnam.co
m
www.scsvi
etnam.com
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Công ty PT Pacific
Mineralindo ˆtama-
Vpdd
35Bis Phùng Khãc
Khoan, P Đa Kao, Q. 1,
38227653 Fax
38227657
lethienha
nh@hcm.
fpt.vn
www.pacifi
cnuzeo.co
m
Công ty Huóng Mói
TNHH May Thêu
122/1 Trân Đình Xu, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)37612513,
37612542 -
37612515
huongmo
i@hcm.fp
t.vn
www.huon
gmoi.com
Công ty Hân Hoan Cô
Phân Djch Vu Du Ljch &
Thuong Mai
83A Hô Háo Hón, P Cô
Giang, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)37660637,
37661182,
37660636 -
37660637
htc@hap
pytour.vn
www.happ
ytour.vn
Co S• Thế Gia Sán
Xuât Trông
18A Nguyên Thj Minh
Khai, P Đa Kao, Q. 1,
Šm Thanh-
Hê Thông &
Thiết Bj
(08)38392577,
38239044,
39110682,
35118424
thegia@tr
ongthegi
a.com.vn
Nguyên Kiến
Quôc
Công ty Tân Viêt Hùng
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
182 Nguyên Cu Trinh, Q.
1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38868174,
38107979 -
39625319
…uoc_vhc
@yahoo.
com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903648288 MOBÌ 1 Hóa Chât (08)39693439
GÌÁM ĐỐC NAM Hà Đức Vuong 0903648461 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903657512 MOBÌ 1 Nhà Hàng
GÌÁM ĐỐC NAM 0903658505 MOBÌ 1 38367833
GÌÁM ĐỐC NAM 0903659850 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Vãn Kiên 0903662833 MOBÌ 1 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Thu 0903663717 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Lôc Ninh 0903671851 MOBÌ 1
CHƒ C‡ SÓ NAM 0903672232 MOBÌ 1 38201785
Surapon
Siripongsakorn
Công ty Phattanaphan
Hóa Chât-Vpdd
Tâng7, Tòa Nhà
Fiditourist, 127-129
Nguyên Huê, P Bến
Nghé, Q. 1,
pnp-
vn@hcm.
fpt.vn;
vnsales
@pnpche
mitech.co
m
www.pnpc
hemitech.c
om
Công ty Sao Mai M.S
Cô Phân
233 Nguyên Công Trứ, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)39507652,
39507652 -
38550166
sm-
vuong@e
mail.viett
el.vn
Nguyên Thj Diêu
Hiên
Ateya - Nhà Hàng-
DNTN Nhà Hàng Diêu
Hiên
28 Thái Vãn Lung, P Bến
Nghé, Q. 1,
(08)39320990,
39320622 -
39320993
Nguyên Minh
Phung
Công ty Phú Tâm
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
76B Nguyên Cu Trinh, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
minhphu
ng_mp@
yahoo.co
m
Đãng Thiên
Quôc
Công ty TNHH TM - DV
Viêt San
365B Trân Hung Đao, P
Câu Kho, Q. 1,
“c Qui-Pin
Khô
(08)38225778,
38225781 -
35157046
sanyo_vi
etsan@y
ahoo.co
m
Công ty TNHH Thuong
Mai Djch Vu Tiếp Thj-
Bao Bì-Hóa Chât
46 Nguyên Vãn Tráng, P
Bến Thành, Q. 1,
(08)39610177,
39611086 -
39612733
cmsvn@
hcm.vnn.
vn
Công ty TNHH Thiết Bj
Phòng Cháy Chüa
Cháy 2-9
214/B7 Nguyên Trãi, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Phòng Cháy-
Thiết Bj
38361264,
39202076 Fax
38377538
thietbi29
@hcm.fpt
.vn
Co S• Tân Phuóc
Khãc Chü
38 Luong Hüu Khánh, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Khãc Dâu,
Khãc Chü
(08)35121948,
35121950 -
35121945
Duong Minh
Tâm
Co S• Tài Đat Mô Tô &
Robot Sãt M€ Nghê
103 Đinh Tiên Hoàng, P
Đa Kao, Q. 1,
Thú Công M€
Nghê-Sán
Xuât & Bán
Buôn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Trí Düng 0903675187 MOBÌ 1 Kh• Trùng
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Anh Đức 0903677198 MOBÌ 1 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM 0903678322 MOBÌ Khách San Kim Đô 1 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM Đào Thiên Bình 0903679880 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Minh Gia 0903679959 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903691284 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903699714 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Thanh 0903699894 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903700007 MOBÌ 1
Công ty TNHH Tr” Môi
& Kh• Trùng Hái Long
42 Nguyên B‹nh Khiêm,
P Đa Kao, Q. 1,
(08)39203040,
39203041 -
39203043
trumoihail
ong@yah
oo.com
www.yello
wpages.vn
/hailong
Công ty Hoàng Nam
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Hôi Cho Quáng Cáo
10A1 Hô Háo Hón, P Cô
Giang, Q. 1,
(08)37176781 -
37176782
Nguyên Đức
Thông
133 Nguyên Huê, P Bến
Nghé, Q. 1,
(08)37305324 -
37305324
kimdohot
el@fmail.
vnn.vn
www.kimd
ohotel.com
Công ty C.T.C Cô Phân
Thuong Mai Djch Vu
C.T.C
66C Phó Đức Chính, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)38250343 -
38234604
infotech
@hcm.fpt
.vn
www.ctcvn
.com
Công ty Quynh Hà
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
104/24D Mai Thj Luu, P
Đa Kao, Q. 1,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
38224221 Fax
38224221
691giha
@hcm.vn
n.vn;
…uynhhac
p@yahoo
.com
Quách Thành
Dân
Công ty Van Hanh
TNHH Djch Vu Tu Vân
Thuong Mai
Phòng 407, Tâng4, 7
Nam Quôc Cang, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Đâu Tu-Djch
Vu Tu Vân
(08)38363251,
39233010,
39233011,
39230633 -
39235414,
39234681
evergood
@hcm.vn
n.vn;
…uachtha
nhdan@
hcm.fpt.v
n
www.everg
ood.com.v
n
Nguyên Thúy
Phuong
DNTN Phuong Nguyên
Djch Vu Tu Vân
92-96 Nguyên Huê, P
Bến Nghé, Q. 1,
Hôi Tháo,
Hôi Nghj-Nhà
Tô Chức
(08)38155626,
38155625,
38155627 -
38155625,
38155627
phuong
@sb4a.c
om;
phuong
@pnp-
consultin
g.com
www.pnp-
consulting.
com
Công ty TNHH Ki‰m
Toán M€
58 Nguyên Phi Khanh, P
Tân Đjnh, Q. 1,
Kế Toán &
Ki‰m Toán
(08)38155626,
38155625,
38155627 -
38155625,
38155627
american
auditing
@hcm.vn
n.vn
www.ameri
canauditin
g.com
Cao Thj Tuyết
Lan
Công ty Viêt TNHH Du
Ljch Thuong Mai &
Djch Vu
97-99-101 Nguyên Công
Trứ, P Nguyên Thái
Bình, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)38230012,
38299386 -
38230009
viettours
@hcm.vn
n.vn
www.vietto
urism.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Bá Luân 0903700011 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Chí Thúa 0903700782 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Thân Tiến 0903701008 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM D. J Kong 0903701247 MOBÌ Công ty Daelim-Vpdd 1 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Andy Tan 0903701475 MOBÌ 1 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Đức Phuong 0903701713 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Hông Hái 0903702098 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903702121 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Truong Vui 0903703122 MOBÌ 1 Lâm Sán
Ttâm Trung Bày & Báo
Hành Máy Photocopy
103 Trân Hung Đao, P
Câu Ông Lãnh, Q. 1,
Photocopy-
Cung Câp
Máy
38371066,
38377417,
38377418 Fax
38373972
canonvin
hhung@s
aigonnet.
vn
Công ty Đâu Tu &
Thuong Mai Quôc Tế
22-24 Nguyên Vãn Thú,
P Đa Kao, Q. 1,
Thuong Mai-
Các Công Ty
39104054,
39104054,
39104054 Fax
39104053
investlink
@hcm.fpt
.vn
Ttâm Micro Coms Djch
Vu K€ Thuât & Süa
Chüa Máy Tính Xách
Tay
34 Nguyên Cu Trinh, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Vi Tính & Tin
Hoc
38367217 Fax
38379574
microcom
s@hcm.v
nn.vn
www.baon
goclaptop.
com
Tâng8, Tòa Nhà OSÌC, 8
Nguyên Huê, P Bến
Nghé, Q. 1,
(08)35513910 -
35107550
daelimmi
nh@hcm.
vnn.vn;
d•kong@
daelimcor
p.co.kr
www.daeli
mcorp.co.k
r
JJ-Degussa - Công ty
Chemicals-Vpdd
Phòng 905, Tâng9, Tòa
Nhà Mê Linh Point, 2
Ngô Đức Kế, P Bến
Nghé, Q. 1,
(08)38635806 -
39716954
weichaur
_heng@••
sea.com
www.••sea.
com/chemi
cals
Công ty Phuong Nam
TNHH Quáng Cáo
Tâng5, 49 Đông Kh•i, P
Bến Nghé, Q. 1,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
38222083 Fax
38222014
southern
ad01@vn
n.vn
Công ty Hái Thjnh
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
120 Nguyên Thái Bình, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)38940416,
38941235,
38943869,
38943363 -
38940279
haithinh
@hcm.vn
n.vn
Trân Hông
Thãng
Hông Hà - Công ty
TNHH Du Ljch Thuong
Mai
50 Nguyên Thái Bình, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)38210902,
38210902,
38210903,
38210904,
38213611,
382136 -
38210598
honghato
urs@hcm
.vnn.vn
Công ty Cô Phân Sán
Xuât Xuât Nhâp Khâu
Lâm Sán & Hàng Ti‰u
Thú Công Nghiêp
4-6 Hô Tùng Mâu, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
(08)38404430,
38404429 -
38404431
upexim-
co@hcm.
vnn.vn
www.upexi
m.com.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903703470 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Ngoc Biên 0903703478 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903705006 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903705460 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Phùng Anh Vinh 0903706068 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Phan Ái Bích 0903706432 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903706773 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM C. Lou Sims 0903707009 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Xuân Bách 0903707032 MOBÌ Công ty Ì.Ì.T.S TNHH 1
Nguyên Vãn
Thanh
Công ty Quan Vü TNHH
Djch Vu Sán Xuât
7/9 Nguyên Thj Minh
Khai, P Bến Nghé, Q. 1,
Bao Bì-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)39271031 -
38202656
…uanvu@
hcm.fpt.v
n
www.…uan
vu.com.vn
Xn Sán Xuât & Djch Vu
Kinh Doanh
8 Lê Duân, P Bến Nghé,
Q. 1,
Xe Tái-Phu
Tùng
38238020 Fax
38238091
tmf-
lengocbie
n@hcm.v
nn.vn
Nguyên Thuong
Hiên
Công ty Ngôi Sao
TNHH Ìn Bao Bì
2Bis Nguyên Thj Minh
Khai, P Đa Kao, Q. 1,
Bao Bì-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38496067,
38471284,
38611645,
38919086 -
38473254
starcat_p
rinting@y
ahoo.co
m
Pham Công
Phuóc
Công ty Đông Á TNHH
Djch Vu-Thuong Mai
5/6 Nguyên Siêu, P Bến
Nghé, Q. 1,
Bôc Xếp
Hàng Hóa-
Trang Thiết
Bj
(08)39234262,
8352262
info@don
gavn.com
;
phuoceas
t@yahoo.
com
www.dong
avn.com
Công ty Hôi An TNHH
K€ Thuât
Tâng1, 7 Nam Quôc
Cang, P Pham Ngü Lão,
Q. 1,
Điên-Các
Nhà Thâu
(08)39613275,
39613274,
39613273,
39611588 -
39613276
pav@hc
m.vnn.vn
http–//www.
tim1s.vn/h
oian
Công ty Ánh Bac TNHH
Thuong Mai Tu Vân
Đâu Tu Tài Chính
96/10 Võ Thj Sáu, P Tân
Đjnh, Q. 1,
Công
Nghiêp-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
(08)39695941,
39695942,
39695943 -
39695729
abc9610
@hcm.vn
n.vn
www.docot
ech.com
Nguyên Đãng
Phong
Công ty Phú S€ TNHH
Mang Máy Tính
(Fu•inet)
79 Truong Đjnh, P Bến
Thành, Q. 1,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)37507281,
37505976,
37505345 -
37507819
info@fu•i
net.net
www.fu•ine
t.net
Sims & Associates -
Công ty-Vpdd
Phòng 103, Tâng1, Tòa
Nhà Sài Gòn 3, 140
Nguyên Vãn Thú, P Đa
Kao, Q. 1,
Đâu Tu-Djch
Vu Tu Vân
(08)37268227,
37267024,
37260060 -
37269012
clysims@
gmail.co
m
Tâng2, 28 Phùng Khãc
Khoan, P Đa Kao, Q. 1,
Giám Đjnh,
Thanh Tra-
Các Vãn
Phòng
(08)38453627,
38423942,
38116686 -
38423942,
38116687
info@itts-
group.co
m
www.iits-
group.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Huynh Bích Huê 0903707060 MOBÌ 1 Cao Su-Dâu
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903707339 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Anh Düng 0903707790 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Pham S€ Toán 0903708274 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903708318 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Thanh Tiến 0903709346 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Hiroshi Azuma 0903709500 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Thãng Cang 0903709791 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Hoàng Báo 0903710002 MOBÌ 119 Cô Bãc, Q. 1, 1
Công ty M—n Đat TNHH
Thuong Mai
98F Lê Lai, P Bến
Thành, Q. 1,
(08)38513871,
38569114 -
38511397
mandatst
amp@hc
m.vnn.vn
Nguyên Thj Kim
Lan
Công ty K˜ Nguyên Mói
TNHH Tu Vân Đâu Tu
207 Nguyên Thái Bình, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Tu Vân
Thuong Mai
38211916 Fax
38211916
knm@sai
gonnet.v
n
Công ty Quang Düng
TNHH Thuong Mai
Tâng1, Tòa Nhà
Colonnade, 27 Nguyên
Trung Truc, P Bến
Thành, Q. 1,
Thức Œn Gia
Súc, Gia
Câm, Cá,
Tôm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38277432,
38277430 Fax
38277434
…dco@…d
feed.com
Công ty Cô Phân Sán
Xuât & Kinh Doanh
Xuât Nhâp Khâu Dâu
Tãm To
16 Đinh Công Tráng, P
Tân Đjnh, Q. 1,
To Tãm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38202448,
38296916 Fax
38202449
simexco
@hcm.vn
n.vn,
info@sim
excosilk.c
om.vn,
simexcos
ilk@vnn.v
n
www.sime
xcosilk.co
m.vn
Nguyên Thiên
Khánh
DNTN Thâm M€ Viên
AVA
108 Nam Ky Kh•i Ngh•a,
P Bến Nghé, Q. 1,
Thâm M€
Viên
38431253,
38292664 Fax
38430060
www.tham
myvienvn.
com
Công ty Ngoc Trân
TNHH Thuong Mai &
Thiết Kế M€ Thuât
3 Huynh Khuong Ninh, P
Đa Kao, Q. 1,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
38204215,
38204440 Fax
38204354
ntdesign
@hcm.vn
n.vn
Công ty Sanyo TNHH-
Vpdd
Tâng1, 80 Nguyên Đình
Chi‰u, Q. 1,
Bôc D†-Các
Nhà Thâu
(08)37542434 -
37542431
sanyo-
hcm@vn
n.vn
www.tcmgl
obal.net
Công ty Cô Phân Tu
Vân Xây Dung Công
Trình Thúy Bô
302 Nguyên Công Trứ, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Hàng Hái-Tu
Vân
(08)39633614,
39633592 -
39635377
sudewatc
o@vnn.v
n
www.sude
wat.com
Công ty BNP TNHH
Thiết Bj Vãn Phòng
Hôi Tháo-
Cung Câp
Trang Thiết
Bj
(08)38477339 -
39970480
bnpoffice
@hcm.vn
n.vn
www.bnpof
fice.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903710017 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Viêt Nga 0903710535 MOBÌ Công ty Tây Nam TNHH 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903710755 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Lãm 0903711553 MOBÌ 1 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM 0903711689 MOBÌ 1
NAM David Mark Pryor 0903713714 MOBÌ 1 Thép
GÌÁM ĐỐC NAM Quách Thái Son 0903714500 MOBÌ 1
NAM Seo Gab Jong 0903714516 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903715191 MOBÌ 1
Nguyên Thanh
Bình
Công ty Long Bình
TNHH Thuong Mai &
K€ Thuât Tin Hoc
44-50 Nguyên Cu Trinh,
P Pham Ngü Lão, Q. 1,
Nghe Nhìn-
Cung Câp
Trang Thiết
Bj
(08)39572141,
39572142 -
38579207
lbc@hcm
.vnn.vn
www.longb
inh.com.vn
Tòa Nhà Sài Gòn 3, 140
Nguyên Vãn Thú, P Đa
Kao, Q. 1,
Thuong Mai-
Các Công Ty
39101353 Fax
39101937
southwes
t-
admin@v
nn.vn
www.south
west.com.
vn
Nguyên Thj
Thanh Nga
Công ty Nam Nhân
TNHH
48 Cao Bá Nha, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38373750,
38373902,
39202501 Fax
38373902
DNTN Khách San Lam
Bình
18 Bùi Thj Xuân, P Bến
Thành, Q. 1,
(08)35144533 -
35144566
lambinhh
otel@hot
mail.com
Nguyên Trân
Trong Tiến
Nhà Hàng Đi‰m Vang-
Công ty Du Ljch Bến
Thành
70 Lý Tu Trong, P Bến
Thành, Q. 1,
Nhà Hàng
Viêt Nam
(08)38611402 -
38611137
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Công ty Stemcor Viêt
Nam-Vpdd
Tâng1, Tòa Nhà
Somerset Chancellor
Court, 21-23 Nguyên Thj
Minh Khai, P Bến Nghé,
Q. 1,
38247072,
38247071 Fax
38247124
david.pry
or@vn.st
emcor.co
m
www.stem
cor.com
Công ty Šn Lôc TNHH
Djch Vu Thuong Mai
383 Trân Hung Đao, P
Câu Kho, Q. 1,
Phòng Thí
Nghiêm-
Cung Câp
Trang Thiết
Bj
39203910,
39203911,
39203912 Fax
39201255
www.alser
co.com
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Công ty SNA
Enterprise-Vpdd
80 Ký Con, P Nguyên
Thái Bình, Q. 1,
Tu Đông-Hê
Thông &
Thiết Bj
39141529 Fax
38216705
snasbo@
hcm.vnn.
vn
Vuong Vãn
Thuân
C•a Hàng Thuân Phát
Thiết Bj Điên
74 Calmette, P Nguyên
Thái Bình, Q. 1,
Điên-Các
Thiết Bj
(08)38593611,2
22419699 -
38593612
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Pham Thj Lâm 0903715632 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Hüu Thành 0903716848 MOBÌ 1 Báo Hi‰m
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Ta Bích Hái 0903717127 MOBÌ 1 Đja Ốc
NAM Ta Minh Long 0903717208 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Kha T• Quay 0903718726 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903718885 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Hoàng 0903722207 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Chí Kiên 0903722291 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903723137 MOBÌ 1
Công ty Hoa Lài TNHH
Thuong Mai Djch Vu
45 Tôn Thât Thiêp, P
Bến Nghé, Q. 1,
M€ Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)37312365 -
37314651
•asmines
pavn@vn
n.vn
Công ty Marsh Viêt
Nam TNHH
Tâng10, Tòa Nhà OSÌC,
8 Nguyên Huê, P Bến
Nghé, Q. 1,
(08)38440966,
38441110 -
38422500
www.mars
h-asia.com
Công ty Hái Phú Cô
Phân Xây Dung & Kinh
Doanh Nhà
67A Trân Quang Khái, P
Tân Đjnh, Q. 1,
39107660 Fax
39107660
nguyenco
ngtri@hai
phu.com
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Oscat/Aea Viêt
Nam
Tâng1-2-3, Tòa Nhà Han
Nam, 65 Nguyên Du, P
Bến Nghé, Q. 1,
• Tế-Các Tô
Chức Phuc
Vu
38298520,
38236520,
38236130,
38298424 Fax
38298551
1hcm.ops
@internat
ionalsos.
com
www.intern
ationalsos.
com
Công ty Lý Phú Vinh
TNHH Thuong Mai Djch
Vu & Xây Dung
35 Hoàng Sa, P Đa Kao,
Q. 1,
Máy Bán
Hàng
(08)38362888 -
39242634
lpvco@s
aigonnet.
vn
Đãng Quang
Hiên
Công ty Đãng Gia
TNHH Sán Xuât Kinh
Doanh Xuât Nhâp Khâu
Hàng Thú Công M€
Nghê
217 Trân Quang Khái, P
Tân Đjnh, Q. 1,
Thú Công M€
Nghê-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38482650,
38468922 Fax
38468922
dghandic
raffs@hc
m.vnn.vn
www.dang
gia.com;
www.rigvie
tnam.com
Công ty TNHH Truyên
Thông Tiếp Thj Viêt
Nam
8B Nguyên Trung Truc,
P Bến Thành, Q. 1,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
38239718,
38636546 Fax
38277980
daotao@
vietnamm
arcom.co
m
www.vietn
ammarcom
.edu.vn;
www.vietn
ammarcom
.com
Công ty Mãt Trãng
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu Quáng Cáo
Phòng 2, Tâng4, Ttâm
Sài Gòn, 65 Lê Loi, P
Bến Nghé, Q. 1,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
38270298,
38270297 Fax
38270296
mco@hc
m.vnn.vn
Châu Thj Ngoc
Tháo
Công ty Tháo Nhiên
TNHH
328B Trân Hung Đao, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Vãn Phòng-
Trang Thiết
Bj
39206426 Fax
39206427
thaonhie
n@email.
viettel.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903723836 MOBÌ 1 (08)39730127
NAM Linson Lim 0903723931 MOBÌ 1 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Hà Vãn Đính 0903724052 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903724724 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903725002 MOBÌ 1 Huong Liêu
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Vãn Khinh 0903725781 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Son Hà 0903725872 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903726176 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Bôc Truòng Phú 0903727564 MOBÌ 1
Nguyên Xuân
Huy
Công ty Hàm Nghi
TNHH Xây Dung
Thuong Mai
5 Hàm Nghi, P Nguyên
Thái Bình, Q. 1,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
info@ha
mnghi.co
m
www.hamn
ghi.com
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Công ty Keppel Land
Viêt Nam Properties-
Vpdd
Phòng 5, Tâng4, Ttâm
Sài Gòn, 65 Lê Loi, P
Bến Nghé, Q. 1,
38270268 Fax
38270297
www.kepp
elland.com
.sg
DNTN Thu Nhân Djch
Vu & Thuong Mai
16 Lê Công Kiêu, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
M€ Nghê-
C•a Hàng &
Các Nhà
Buôn
(08)38760957,
38761069,
38768408 -
38761070
dinhhv@
hcm.vnn.
vn
Nguyên Manh
Cuòng
Công ty Điên Đja TNHH
Đo Đac & Djch Vu Tu
Vân
68/17 Trân Quang Khái,
P Tân Đjnh, Q. 1,
Đja Vât Lý-
Nhà Đja Vât

38482393 Fax
38482510
tracdiaba
ndo@vnn
.vn
Eisuke
Shimokawa
Công ty Takasago Ìnt™l
(Singapore)-Vpdd
Phòng 907, Tâng9, Cao
Ốc Sun Wah, 115
Nguyên Huê, P Bến
Nghé, Q. 1,
(08)39627524 -
39623168
dung_hu
ynh@tak
asago.co
m
www.takas
ago.com
Công ty Cô Phân Tr”
Môi Kh• Trùng (TCFC)
31B Hái Triêu, P Bến
Nghé, Q. 1,
Thuôc Tr”
Sâu/Thuôc
Diêt Côn
Trùng
39140893,
38223926,
38210245,
38214171 Fax
38212011,
38217952
tcfc@hc
m.fpt.vn
www.tcfc.c
om.vn
Công ty Viêt Khánh
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
112 Nguyên Cu Trinh, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38378600,
38370185 -
38370918
vkcc@hc
m.vnn.vn
www.vietk
hanh.com
Nguyên Hông
Phúc
Công ty Hông Phúc
TNHH Tin Hoc
114 Bùi Thj Xuân, P Bến
Thành, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38650856,
38604704,
39713290 -
39713289
phuc_chu
ng@yaho
o.com
www.saigo
ndaugia.co
m
Công ty Đông Nam Á
TNHH Thuong Mai-
Djch Vu Máy Tính
78 Tôn Thât Tùng, P Bến
Thành, Q. 1,
Vi Tính & Tin
Hoc
39252799,
38334441 Fax
39253930
azcomput
er@saigo
nnet.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903729111 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903729134 MOBÌ 1 Nhà Hàng
GÌÁM ĐỐC NAM 0903729892 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903730107 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Pham Thj Tháo 0903730257 MOBÌ 1 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Quôc Viêt 0903730510 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903732960 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Công Hùng 0903734457 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM T” Phú Hung 0903736196 MOBÌ 1
Đãng Thach
Quân
Quang Düng - Công ty
TNHH Thuong Mai
Công Nghê
Tâng1, Tòa Nhà
Colonnade, 27 Nguyên
Trung Truc, P Bến
Thành, Q. 1,
Vi Tính & Tin
Hoc
38231693,
38241511 Fax
38231665
info@…d-
tek.com.v
n
www.…d-
tek.com.vn
Luong Thiên
Hâu
Nhà Hàng Nhân Đôi-
Công ty Cô Phân
Phuóc Sang
21 Ngô Đức Kế, P Bến
Nghé, Q. 1,
(08)39675072,
38543460 -
39675073,
39675072
info@phu
ocsang.c
om
www.phuo
csang.com
Nguyên Trung
Hiếu
Công ty Gia Tiến TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Phòng 004, Tâng1, 207
Lô A,Bùi Viên, P Pham
Ngü Lão, Q. 1,
Hàng Không-
Các Djch Vu
(08)39605972,
39605975,
39605976,
39692281 -
39692281
giatien3
@hcm.fpt
.vn
www.giatie
n.com.vn
Hoàng Ngoc
Khánh
Công ty KTN TNHH
Công Nghê Điêu Khi‰n
Chât LŽng
Ttâm Thuong Mai
Fosco, 23 Phùng Khãc
Khoan, P Đa Kao, Q. 1,
Bom-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)39491295 -
39492500
info@ktnf
luid.com;
info@ktn.
com.vn
www.ktnflu
id.com
DNTN Khách San Tân
Hoàng Ngoc
52 Thú Khoa Huân, P
Bến Thành, Q. 1,
(08)39236679 -
39236679
info@tan
hoangng
ochotel.c
om
www.tanho
angngocho
tel.com
Công ty Thach Tùng
TNHH
21A Trân Nhât Duât, P
Tân Đjnh, Q. 1,
Công
Nghiêp-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
(08)38228337,
38297989 -
38441786,
38297989
lycopod
@vnn.vn
Nguyên Thanh
Vân
Công ty Viêt Kim Cô
Phân
4 Cao Ốc Ìndochina Park
Tower,Nguyên Đình
Chi‰u, P Đa Kao, Q. 1,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)37169813 -
37169814,
37169814
vietkim@
viekimco.
com
www.vietki
mco.com
Công ty Viêt Thjnh Phát
TNHH Giao Nhân &
Thuong Mai
339D Nguyên Cánh
Chân, P Câu Kho, Q. 1,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38484653,
38484829,
38438748 -
38484653
vietex@h
cm.vnn.v
n
Công ty Hung Đức
TNHH Tu Vân Thiết Kế
Xây Dung
246A Đinh Tiên Hoàng,
P Đa Kao, Q. 1,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
38200984,
38206490,
38206585 Fax
38205779
hungducc
o@hcm.v
nn.vn
www.hung
duc.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903736273 MOBÌ 1
NAM Sevvre Golten 0903736754 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903737775 MOBÌ 1 35265247
GÌÁM ĐỐC NAM 0903740079 MOBÌ 1 Máy Móc
GÌÁM ĐỐC NAM Cao V•nh Hào 0903743364 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Frederick Burke 0903749822 MOBÌ 1 Luât Su
GÌÁM ĐỐC NAM 0903753199 MOBÌ 1 (08)38575528
GÌÁM ĐỐC NAM 0903754911 MOBÌ 1 Khách San
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903754925 MOBÌ 1
Đinh Hoàng
Quân
Công ty Duy Tân TNHH
Xây Dung & Thuong
Mai
151 Lê Thj Riêng, P Bến
Thành, Q. 1,
Thép-Các
Sán Phâm
38393211,
54071883
duytanste
el@vnn.v
n
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Công ty A & S Thái
Works-Vpdd
50 Trân Quang Khái, P
Tân Đjnh, Q. 1,
Thúy Sán-
Sán Xuât &
Bán Buôn
Thiết Bj Chế
Biến
38481597 Fax
38481598
astw@hc
m.vnn.vn
www.fishm
ealpmachi
ne.com
Nguyên Trung
Thšng
Công ty Masso TNHH
Djch Vu & Tu Vân Các
Giái Pháp Tiếp Thj
30 Đãng Tât, P Tân
Đjnh, Q. 1,
Tiếp Thj-Tu
Vân
masso@
hcm.vnn.
vn
www.mass
ogroup.co
m
Trân Hoàng
Trong
DNTN Thái Sinh Tài
Thuong Mai Djch Vu
Phòng 6, Tâng1, Tòa
Nhà Hoàng Đan, 12M
Nguyên Thj Minh Khai, P
Đa Kao, Q. 1,
(08)38855403,
38120144,
38855365,
54085639,
54085640 -
38120143
tstpteco
@unet.vn
news.co
m
Công ty Quôc Tế TNHH
Đâu Tu & Tu Vân Xây
Dung
Tâng3, 14 Nguyên Đình
Chi‰u, P Đa Kao, Q. 1,
Hóa Chât-
Cung •ng
Thiết Bj Cho
Nhà Máy
(08)39201055,
39201213,
39201552,
38373109 -
39200736
icci@hcm
.vn
www.icci.c
om.vn
Công ty Baker &
McKenzie LLP Luât
Tâng12, Tháp Sài Gòn,
29 Lê Duân, Q. 1,
(08)38592972,
38591017 -
38591021
fred.burk
e@baker
net.com
www.baker
net.com
Nguyên Vãn
Song
Công ty Nova Viêt Cô
Phân Thuong Mai Du
Ljch
97A Nguyên Cu Trinh, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Du Ljch-Đai

novarosa
@vnn.vn
www.novar
osa.com
Albert
Kaindlbauer
Khách San
Renaissance Riverside
Sài Gòn
8-15 Tôn Đức Thãng, P
Bến Nghé, Q. 1,
(08)38242821,
38277724 -
38242822,
38277728
reservati
ons@ren
aissance-
saigon.co
m
www.renai
ssancehot
els.com/sg
nbr
Phan Thj Nam
Trân
DNTN Cây Tre Thuc
Phâm Câp Đông
54 Huynh Khuong Ninh,
P Đa Kao, Q. 1,
Thuc Phâm-
Các Sán
Phâm
38206033,
38206745 Fax
38206040
roysmariti
me@hcm
.vnn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Tùng Khánh 0903755537 MOBÌ 1
NAM Lin Hsien •u 0903755901 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903757988 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Gia Hiêp 0903758757 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Hà Vãn Hái 0903759795 MOBÌ 1 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM 0903760489 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Tiến Đức 0903764220 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903776911 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903777300 MOBÌ 1
Công ty Phuong Bãc
TNHH Ngoai Thuong
Nghiên Cứu & Phát
Tri‰n
Tâng9, 35Bis Phùng
Khãc Khoan, P Đa Kao,
Q. 1,
Tu Vân
Thuong Mai
38235253,
38227655 Fax
38224775
info@exp
ort2globa
l.com
www.expor
t2global.co
m
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Grobest & Ì-Mei
Ìndustrial Viêt Nam
TNHH
Tâng5-6-7, 4 Nguyên Thj
Minh Khai, P Đa Kao, Q.
1,
Thức Œn Cho
Hái Sán
54046269 Fax
54046272
grobest@
grobest.c
om.vn
www.grob
est.com.vn
Hoàng Thj Bích
Ngoc
Công ty Viêt Nam
TNHH To Lua
98C Lê Lai, P Bến
Thành, Q. 1,
To Tãm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39257235,
38392328 Fax
38358241
baosilk@
hcm.vnn.
vn
Công ty Gia Ngoc
TNHH
449C Trân Hung Đao, P
Câu Kho, Q. 1,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
38365935,
39005712 Fax
38365935
ctygiango
c@yahoo
.com
Công ty Hà Quang Cô
Phân
73Bis Hàm Nghi, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
38211199,
38218969 Fax
38218969
ha…uang
corp@hc
m.vnn.vn
Nguyên Thanh
Thuân
Công ty Tân Thuân Phú
TNHH
301 Trân Hung Đao, P
Cô Giang, Q. 1,
Giáo Duc-Tu
Vân
(08)37554304 -
37554308
thuphuco
@yahoo.
com
www.tanth
uanphu.co
m
T & D - Công ty TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Tin Hoc
19/25 Trân Đình Xu, P
Câu Kho, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)39873180,
38944562 -
39873181
notebook
@hcm.vn
n.vn
Nguyên Thj Kim
Oanh
Công ty Đat Tân TNHH
Sán Xuât Thuong Mai
Djch Vu
320 Trân Hung Đao, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Vi Tính & Tin
Hoc
39202858,
39144027,
39144369 Fax
39202857
datanet
@hcm.vn
n.vn
www.datan
etvn.com
Ngô Thj Bích
Thu˜
Công ty Viên Son
TNHH Phát Tri‰n K€
Thuât •ng Dung
162B Bùi Thj Xuân, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)54450308,
54450309 -
35111552
ms-
info@mic
rostar.co
m.vn;
info@mic
rostar.co
m.vn
www.micro
star.com.v
n
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Thân Tiến 0903777391 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Soon Whan Kim 0903777920 MOBÌ Công ty Pharmix-Vpdd 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903789482 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903800233 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Marco Wampach 0903800272 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903800844 MOBÌ DNTN Linh Sa 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903801375 MOBÌ 1 Vân Tái Bi‰n
NAM Trân Nam Phong 0903801582 MOBÌ 1 Ruou
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Phong 0903801888 MOBÌ 1
Công ty Báo Ngoc
TNHH Vi Tính Xách Tay
34 Nguyên Cu Trinh, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38475600,
39971410 -
39971410,
39971410
sales@b
aongocla
ptop.com
www.baon
goclaptop.
com
Phòng 108, Tâng1,
Cityview, 12 Mac Đ•nh
Chi, P Đa Kao, Q. 1,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38494947 -
38494821
pharmix
@vnn.vn
Nguyên Điên
Ngoc
Công ty Xuân Phong
TNHH
4 Trân Doãn Khanh, P
Đa Kao, Q. 1,
Điên Thoai-
Các Công Ty
(08)39973540 -
38443711
xp-
net@hcm
.vnn.vn
Trang Quôc
Düng
Công ty Đông Á Cô
Phân Xuât Nhâp Khâu
Co Điên Lanh
112 Trân Hung Đao, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)35174304 -
35172393
dong_a
@hcm.fpt
.vn
www.dong
a.com.vn
Công ty Logwin Air &
Ocean Far East-Vpdd
Phòng 402, Tâng4, Ttâm
Thuong Mai Kim Đô, 123
Lê Loi, P Bến Nghé, Q.
1,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)35174304 -
35172393
www.logwi
n-
logistics.co
m
Hoàng Thanh
Thái
21-23 Phó Đức Chính, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Vãn Phòng
Phâm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38218995,
38218995,
38218995,
38218995 Fax
38214564
thai.hoan
gthanh@l
inhsa.co
m
Nguyên Vãn
Thanh
Công ty Đông Đô Cô
Phân Hàng Hái-Cn
62Bis Huynh Thúc
Kháng, P Bến Nghé, Q.
1,
38241404 Fax
38224362
vifor@hc
m.fpt.vn;
viseritran
s-
hcm@hc
m.fpt.vn
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Công ty Maxxium
Singapore-Vpdd
Tâng18, Tháp Bitexco,
19-25 Nguyên Huê, P
Bến Nghé, Q. 1,
38210880,
38210955,
38210813 Fax
38210960
www.maxx
ium.com
Công ty ATC TNHH
Sán Xuât Hàng M€
Thuât & Djch Vu Du
Ljch
30 Lê Loi, P Bến Nghé,
Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)35106696 -
35106843
sales@at
cvietnam.
com
www.atcvi
etnam.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Tân 0903802629 MOBÌ Công ty T.N.T TNHH 1
GÌÁM ĐỐC NAM Luu Quôc Hòa 0903802902 MOBÌ DNTN Viêt Huy Hoàng 1 Muc Ìn (08)38637730
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903803139 MOBÌ 89 Pasteur, Q. 1, 1 Vân Tái Bi‰n
GÌÁM ĐỐC NAM 0903803437 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Tât Thãng 0903803513 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Thế Huy 0903803596 MOBÌ Công ty V & C Cô Phân 1
GÌÁM ĐỐC NAM Pui Thai Chong 0903804278 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903804354 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Kim Loan 0903805011 MOBÌ 1 Hóa Chât
258Bis Trân Hung Đao,
P Nguyên Cu Trinh, Q.
1,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
(08)35158291,
35158292 -
35158293
info@tnt-
vietnam.c
om
www.tnt-
vietnam.co
m
9 Trjnh Vãn Cân, P Câu
Ông Lãnh, Q. 1,
Trân Trjnh
Quynh Huong
Hãng Tàu STX Pan
Ocea
38228225,
38228275 Fax
38228272
gm-
stxvn@m
acsvietna
m.com
www.macs
vietnam.co
m
Pham Quynh
Giang
Công ty Cô Phân
Quáng Cáo & Hôi Cho
Thuong Mai-Cn
51 Đông Kh•i, P Bến
Nghé, Q. 1,
Hôi Cho &
Tri‰n Lãm-
Nhà Tô Chức
(08)38752999,
38754268,
38752988 -
38752988,
38754267
vinexad-
51dk@hc
m.vnn.vn
www.vinex
adsaigon.c
om
Công ty TNHH Thuong
Mai Djch Vu Đa Kao
130 Điên Biên Phú, P Đa
Kao, Q. 1,
Süa & Các
Sán Phâm
Süa
38204565,
38223768,
38204082 Fax
38204082
dakao@h
cm.fpt.vn
Phòng 23A, Tâng2, 6
Phùng Khãc Khoan, P
Đa Kao, Q. 1,
Hôi Cho &
Tri‰n Lãm-
Thâu Lãp
Đãt
(08)38218315,
38218319 -
38217051
info@v-
contracto
r.com
www.v-
contractor.
com
Công ty Petronas
Carigali (Viêt Nam)
170 Hai Bà Trung, P Đa
Kao, Q. 1,
Dâu Khí-Các
Công Ty
(08)39325030,
39325030,
39325030 -
39325221
www.petro
nas.com.m
y
Nguyên Thj Thu
Suong
Công ty Viêt Sinh TNHH
Vân Tái Djch Vu Du
Ljch
16/1 Phan Ngü, P Đa
Kao, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)39325030,
39325030,
39325030 -
39325221
tour@viet
sinko.co
m
www.vietsi
nko.com
Công ty Ciba Specialty
Chemical-Vpdd
Phòng 1D, Tâng1, Tòa
Nhà Somerset
Chancellor Court, 21-23
Nguyên Thj Minh Khai, P
Bến Nghé, Q. 1,
(08)54036219 -
54036219
ltkl@hcm
.vnn.vn
www.cibas
c.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Thế Vinh 0903805253 MOBÌ 1
NỮ 0903805400 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Cuòng 0903805505 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903805956 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Michael Williams 0903805975 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Bach •ến 0903805994 MOBÌ Khách San Thanh Thúy 1 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Thế Hùng 0903806002 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Thjnh 0903806030 MOBÌ 1 (08)35119014
GÌÁM ĐỐC NAM Seol •oung Oh 0903806608 MOBÌ Ngân Hàng Shinhan-Cn 1 Ngân Hàng
Công ty Hoàng Gia-
SCCT Tu Vân Luât &
Ki‰m Toán
46 Nguyên Cu Trinh, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Kế Toán &
Ki‰m Toán
(08)39737277,
39737278 -
39737279,
39737276
hoanggia
.scct@hc
m.vnn.vn
www.hoan
ggia-
scct.com
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Nguyên Thj Kim
Lang
Kim Co - Công ty Cô
Phân Xây Dung
144 Nguyên Thái Bình, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
39140438 Fax
39140448
kimconst
@hcm.vn
n.vn
Công ty Thúy Hoàng
TNHH Thuong Mai Sán
Xuât Xây Dung
300 Trân Hung Đao, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
(08)39783379,
38610963 -
38610963
thuyhoan
g@hcm.v
nn.vn
Huynh Quôc
Giang
Công ty T.C TNHH
Thuong Mai
509 Trân Hung Đao, P
Câu Kho, Q. 1,
Šm Thanh-
Hê Thông &
Thiết Bj
(08)37102863 -
37102864
sales@tc
vietnam.c
om
www.tcviet
nam.com
Công ty Sài Gòn-RDC
TNHH
Phòng 307, Tâng3,
Cityview, 12 Mac Đ•nh
Chi, P Đa Kao, Q. 1,
Bê Tông-
Trôn S›n
(08)39508835 -
39508570
srdc@sai
gonnet.v
n
www.saigo
nrdc.com
7/1A Nguyên Trãi, P Bến
Thành, Q. 1,
(08)39508835 -
39508570
thanhthu
y090380
5994@ya
hoo.com
www.thanh
thuyhotel.c
om
Công ty Vinaconex Sài
Gòn Cô Phân
Tâng1, Tòa Nhà
Vinaconex, 47 Điên Biên
Phú, P Đa Kao, Q. 1,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
39111368,
39104813 Fax
39104485
vinacone
x-
saigon@
hcm.vnn.
vn
Công ty Phuong Đông
TNHH Xây Dung Điên-
Thuong Mai
116E Nguyên Đình
Chi‰u, P Đa Kao, Q. 1,
Điên-Các
Nhà Thâu
Tâng7, Tòa Nhà •oco,
41 Nguyên Thj Minh
Khai, P Bến Nghé, Q. 1,
(08)39138403,
35265319
shbhcm
@hcm.vn
n.vn
www.shinh
an.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903806644 MOBÌ 1 Ruou
GÌÁM ĐỐC NỮ Trjnh Viết Lê 0903806731 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903806750 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Phí Hông Tiến 0903806843 MOBÌ 1 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM Lao Wang 0903806879 MOBÌ 1 Báo Hi‰m
GÌÁM ĐỐC NAM Pratt Hsu 0903807144 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Minh Khái 0903807587 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903807860 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903807864 MOBÌ 1
Nguyên Ngoc
Phung
Công ty M€ Tín TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
Tâng18, Tháp Bitexco,
19-25 Nguyên Huê, P
Bến Nghé, Q. 1,
38210880 Fax
38210960
nhan.le@
maxxium.
com
www.remy.
com
Công ty Câm Lê Cô
Phân Thuong Mai
5-7 Đãng Thj Nhu, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Máy
Khâu/Máy
May & Các
Loai Máy Đi
Kœm-Công
Nghiêp
(08)38619671,
39746673,
38853227 -
38619673
camleco
@camlec
om.vn
www.caml
e.com.vn
Nguyên Quyết
Thãng
Công ty Tín Hòa TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
27 Đãng Tât, P Tân
Đjnh, Q. 1,
Mã Vach-Hê
Thông &
Thiết Bj
(08)38418831 -
38418831
info@sin
oautoid.c
om.vn
www.sinoa
utoid.com.
vn
Khách San Đông Á 1-
DNTN Thuong Mai Djch
Vu Đông Á
131 Bùi Viên, P Pham
Ngü Lão, Q. 1,
(08)39230164,
39230039 -
39230039
dongatec
o@hcm.v
nn.vn
Công ty ˆnion TNHH
Báo Hi‰m-Vpdd
Tâng11D, Tòa Nhà
OSÌC, 8 Nguyên Huê, P
Bến Nghé, Q. 1,
(08)39032124,
38655656 -
38655656
unionvn
@hcm.vn
n.vn
Công ty Philips
Electronics Singapore-
Vpdd
Tâng7•8, 119 Điên Biên
Phú, P Đa Kao, Q. 1,
Điên T•-Sán
Xuât & Bán
Buôn Trang
Thiết Bj
(08)39141684 -
38223887
alex.ngia
n@philip
s.com
www.philip
s.com
Công ty Viên Phát
TNHH Thuong Mai
6A/10 Nguyên Cánh
Chân, P Nguyên Cu
Trinh, Q. 1,
Phân Bón-
Sán Xuât &
Bán Buôn
38364767,
38375217,
39201356 Fax
39201819
vienphatc
o@hcm.v
nn.vn
Nguyên Vãn
Phuóc
Trí Viêt - Công ty TNHH
Vãn Hóa Sáng Tao
11Ì-11H Nguyên Thj
Minh Khai, P Bến Nghé,
Q. 1,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
38233860,
38233859 Fax
38224560
firstnews
@hcmc.n
etnam.vn
www.firstn
ews.com.v
n
Hoàng Minh
Trung
Công ty Bách Viêt
TNHH K€ Thuât
Thuong Mai
97A Lý Tu Trong, P Bến
Thành, Q. 1,
Bom-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)37176511,
37176509,
37176510,
37176513 -
37176512
bavico@
hcm.vnn.
vn
www.bavic
o.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Bùi Thj Kim •ến 0903808227 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Eric Tan 0903808282 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903808288 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903808500 MOBÌ 1 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM Christopher Kan 0903808662 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Thành Thân 0903809492 MOBÌ 1
NAM Lee Kok Say 0903809700 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Kiêu Thj Kim Lan 0903809719 MOBÌ 1 Máy Móc
NAM 0903809821 MOBÌ 1 Thép
Công ty Kim •ến TNHH
Du Ljch
Phòng 63, Tâng6, 6
Phùng Khãc Khoan, P
Đa Kao, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)37701686,
37701686 -
37701684
camonco
m@hcm.
vnn.vn
Công ty RV Centre Ìnt™l-
Vpdd
Phòng 1243, Tâng12,
Tòa Nhà Petro Vietnam
Tower, 1-5 Lê Duân, P
Bến Nghé, Q. 1,
Đào Tao-Tu
Vân
(08)39733579,
22152791 -
39733579
www.tmita
ck.com.sg
Nguyên Vãn
Düng
Công ty Hông Báo
TNHH Xây Dung
27-29 Nam Ky Kh•i
Ngh•a, P Nguyên Thái
Bình, Q. 1,
Kim Khí Điên
Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)37294845,
37290509 -
37294846
hongbao-
ge@vnn.
vn
www.hong
baocorp.co
m
Đãng Thj Lan
Anh
DNTN Thuân Thiên
Djch Vu
277 Lê Thánh Tôn, P
Bến Thành, Q. 1,
(08)35530226 -
35530455
thuanthie
nhotel@h
cm.vnn.v
n
www.thuan
thienhotel.
com
Công ty Liên Doanh
Cao Ốc Sài Gòn
Metropolitan
Phòng 302, Tâng3, Tòa
Nhà Metropolitan, 235
Đông Kh•i, P Bến Nghé,
Q. 1,
Vãn Phòng-
Cao Ốc
38236936,
38236880,
38245040 Fax
38236935,
38245044
bmo@me
tropolitan
-
sgn.com;
chriskan
@metrop
olitan-
sgn.com
Công ty Đ’ Thân TNHH
Thiết Bj • Khoa
219Bis Trân Hung Đao,
P Cô Giang, Q. 1,
• Tế-Cung
Câp Trang
Thiết Bj Cho
•, Bác S•
38367599,
38372015,
38374865 Fax
38360648
dothan.h
cm@fmai
l.vnn.vn
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Công ty ÌTÌ Marine &
Oilfield-Vpdd
120 Nguyên Vãn Thú, P
Đa Kao, Q. 1,
Tàu Bi‰n-
Cung Câp
Trang Thiết
Bj Đóng Tàu
38223278,
38247346 Fax
38296411
itimar@h
cm.fpt.vn
www.itimar
ine.com
Công ty Bach Đãng Cô
Phân Thuong Mai Djch
Vu
Tòa Nhà BADACO, 16
Đãng Tât, P Tân Đjnh,
Q. 1,
(08)38110927,
38110928 -
38428212
badaco@
hcm.fpt.v
n
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Nguyên Ngoc
Vinh
Công ty Thép Miên
Nam-TCông ty Thép
Viêt Nam
56 Thú Khoa Huân, P
Bến Thành, Q. 1,
38234110,
38234110,
38234110 Fax
38226127,
38226127
southern
steel@hc
m.vnn.vn;
dddong
@thepmi
ennam.c
om.v
www.thep
miennam.c
om.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Phuong 0903810010 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903810043 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903810106 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903810526 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Quôc Viêt 0903810828 MOBÌ 1 38217445
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Tri Phúc 0903810946 MOBÌ 1 Co Điên
GÌÁM ĐỐC NAM 0903811009 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Thanh Son 0903811596 MOBÌ 1
NAM Lê Hông Phuong 0903812231 MOBÌ 1
Công ty FCC Cô Phân
Giám Đjnh & Kh• Trùng
Tâng1, 45 Đinh Tiên
Hoàng, P Bến Nghé, Q.
1,
Giám Đjnh,
Thanh Tra-
Các Vãn
Phòng
(08)39304839 -
39304125
fcccompa
ny@hcm.
vnn.vn
www.fcc.c
om.vn
Vü Hoàng Tiến
Báo
Công ty Hóa Quang
TNHH Thuong Mai
112 Điên Biên Phú, P Đa
Kao, Q. 1,
Šm Thanh-
Hê Thông &
Thiết Bj
(08)38541242,
39671683 -
38541019
vhtb@hc
m.vnn.vn
Huynh Quang
Cuòng
Công ty XNK Tông Hop
3-Cn
13 Trân Khãc Chân, P
Tân Đjnh, Q. 1,
Xuât Nhâp
Khâu-Các
Công Ty
38439110,
38439328 Fax
38483866
centrimex
hcm1@v
nn.vn
Huynh Phong
Nhã
Công ty Hoàng Luc
TNHH Môt Thành Viên
Thuong Mai Djch Vu
Xây Dung
68/66/20A Trân Quang
Khái, P Tân Đjnh, Q. 1,
Thuong Mai-
Các Công Ty
35265457 Fax
35265457
Công ty Lê Minh TNHH
Djch Vu Vân Tái
177 Nguyên Công Trứ, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Vân Tái-Đai

Công ty Phúc Lôc
TNHH Thuong Mai
245A Trân Quang Khái,
P Tân Đjnh, Q. 1,
(08)38230064,
38256805,
38294840,
38230582 -
38222964
phuc_loc
@hcm.vn
n.vn
www.phuc-
loc.com
Nguyên Tân
Phúc
Công ty Hông Ngoc
TNHH Thuong Mai Đâu
Tu
86 Lê Thj Hông Gâm, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38213083 Fax
38211696
rubyco.hc
m@gmail
.com
Công ty S.N.C TNHH
Xây Dung Thuong Mai
9 Phan Ngü, P Đa Kao,
Q. 1,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
38223410 Fax
38203768
congtysn
c@yahoo
.com
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Robo Cô Phân
Đâu Tu & Phát Tri‰n
Công Nghê
79A Suong Nguyêt Ánh,
P Bến Thành, Q. 1,
Vi Tính & Tin
Hoc
39253709,
39253242,
39252797 Fax
39252796
robocorp
@robovie
tnam.co
m;
robosale
@saigon
net.vn
www.robov
ietnam.co
m
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Đãng Vãn Luong 0903812453 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Hy 0903812673 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903812809 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Chí Düng 0903812967 MOBÌ 79 Truong Đjnh, Q. 1, 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903812979 MOBÌ 1 (08)39134662
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903813578 MOBÌ 1 Thúy Sán
GÌÁM ĐỐC NỮ Pham M€ Hanh 0903813753 MOBÌ 1 Card Nhua
NAM Ngô Phuóc Hâu 0903813888 MOBÌ 1 Thúy Sán
NAM Jess Hou 0903813920 MOBÌ 1
Công ty Kim Long
TNHH Vât Tu Thiết Bj
Ô Tô
35 Pham Ngü Lão, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
VŽ, Ruôt Xe-
Sán Xuât &
Bán Buôn
38211999,
35116061 Fax
39144243
kimlongty
res@hcm
.vnn.vn
Công ty Viêt Hy TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
79 Trân Khãc Chân, P
Tân Đjnh, Q. 1,
Môi Truòng-
Các Tô Chức
Báo Vê Môi
Truòng
(08)38342875,
39292442 -
38326665
viethy@h
cm.fpt.vn
www.sever
ntrentservi
ces.com
Đinh Thj Thanh
Hãng
Công ty Trimax Liên
Doanh Giao Nhân Vân
Tái
61 Phùng Khãc Khoan, P
Đa Kao, Q. 1,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38633329 -
38633328
info@trim
ax.com.v
n
Công ty Cô Phân K€
Thuât Tu Đông
Tu Đông-Hê
Thông &
Thiết Bj
38298371,
38298379,
22101925 Fax
38298382
Duong Công
Đức
Công ty TNHH Điên
Thoai Viêt Nam
70 Nguyên Đình Chi‰u,
P Đa Kao, Q. 1,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
vietphone
@hcm.vn
n.vn;
ducvp@h
cm.vnn.v
n
www.vietp
hone.com.
vn
Nguyên Thj Bích
Hanh
Công ty Hái Kim TNHH
Thúy Sán
164 Nguyên Công Trứ, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
38298608,
38298844,
38226078,
38226077 Fax
38297317
vthanh@
saigonnet
.vn
Công ty Nhân Thiên
TNHH Điên Toán •ng
Dung
71 Nguyên Khãc Nhu, P
Cô Giang, Q. 1,
(08)38403010,
38403008 -
38403007
netguard
@hcm.fpt
.vn
www.netgu
ardnet.co
m
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Cô Phân Xuât
Nhâp Khâu Thúy Sán
An Giang-Cn
38 Nguyên Thái Bình, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
38251100,
38211485,
38299767,
39142767 Fax
38225022
agifish-
co@hcm.
vnn.vn
www.agifis
h.com.vn
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Hiêp Hôi Trung Tâm
Thuong Mai Taiwan-
Vpdd
Tâng9, Tòa Nhà OSÌC, 8
Nguyên Huê, P Bến
Nghé, Q. 1,
Tô Chức
Thuong Mai
38231216 Fax
38231220
twtc@hc
m.vnn.vn
www.taiwa
ntrade.co
m.tw
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903814290 MOBÌ Công ty Maika TNHH 1 C•a
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Thanh Son 0903814352 MOBÌ 1 Báo Chí
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903814690 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Tãng Chiêu Bình 0903814813 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Thuân 0903816353 MOBÌ Công ty KS TNHH 1
NAM Lee Soon Heung 0903817022 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Philip T.S. Low 0903817625 MOBÌ 1 Câu Lac Bô
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Phúc Hái 0903818813 MOBÌ 1
NAM 0903818836 MOBÌ 1
Nguyên Thj
Hanh Phúc
28B Đãng Tât, P Tân
Đjnh, Q. 1,
(08)36671028 -
54074442
maikapai
nt@hcm.
vnn.vn
Công ty Tân Tuôi Trž
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Phát Hành
22 Võ Thj Sáu, P Tân
Đjnh, Q. 1,
(08)39731165,
39065533 -
54065392,
39731165
tantuoitre
-
phathanh
baochi@
yahoo.co
m.vn
Nguyên Thj
Giang Thu
Công ty TNHH Thiết Kế
Xây Dung & Phát Tri‰n
Đô Thj Sài Gòn
185 Đê Thám, P Pham
Ngü Lão, Q. 1,
Xây Dung-
Tu Vân
38368306,
39203470 Fax
39203470
Công ty TNHH Thuong
Mai Quôc Tế Truc
Chính
59 Phó Đức Chính, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Bếp
Gas/Gas-
Thiết Bj
Dùng Gas
(08)38486299,
39905485 -
38486301
kingpin@
hcm.netn
am.vn
166B Trân Đình Xu, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Viên Thông-
Thiết Bj & Hê
Thông
38370071 Fax
38375081
ks@hcm.
vnn.vn
CHƒ T„CH
HĐQT
Công ty Soon-Heung
Trading
46 Nam Ky Kh•i Ngh•a,
Q. 1,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38212040 Fax
38213632
leesoonh
eung@ya
hoo.com;
soonheu
ng@hotm
ail.com
Ttâm Thuong Mai Sài
Gòn
Ttâm Sài Gòn, 65 Lê Loi,
P Bến Nghé, Q. 1,
(08)38234564,
38227647 -
38257084
rose.sbch
cm@sed
ona.com.
vn
www.kepp
elland.com
.sg;
www.sedo
na.com.vn
Xn Kinh Doanh Cao Ốc
Vãn Phòng 1 (FOS1)
2-6 Phùng Khãc Khoan,
P Đa Kao, Q. 1,
Vãn Phòng-
Cao Ốc
38297936,
38251936 Fax
38251937
fos1@fos
co-
vn.com
www.fosco
-vn.com
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Nguyên Tiến
Long
Công ty Corus Ìnt™l
Trading-Vpdd
Phòng 401, Tâng4, Tòa
Nhà Satra, 58 Đông
Kh•i, P Bến Nghé, Q. 1,
Thép-Nhà
Chế Tao
38276353,
38251163,
38222340 Fax
38274935,
38274935
corusvn
@hcm.vn
n.vn
www.corus
group.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903819270 MOBÌ 1 Co Điên
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903819936 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Quôc Thái 0903821120 MOBÌ Công ty Munters-Vpdd 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903821202 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Giang 0903822082 MOBÌ 1
NAM Lin Son Lim 0903822103 MOBÌ Tòa Nhà Saigon Centre 1
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Anh Düng 0903822653 MOBÌ 1 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM 0903822982 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Xuân V€ 0903823323 MOBÌ 1
Truong Đức
Trung
Công ty Thành Trung
TNHH Thuong Mai
28/3 Bùi Viên, P Pham
Ngü Lão, Q. 1,
(08)38226303 -
38226311
Nguyên Thj Ngoc
Dung
Tân Đông Tiến - Công
ty TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
157B Cô Bãc, P Cô
Giang, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38551360,
38565282 -
38550930
linmax@
hcm.fpt.v
n
Phòng A, Tâng14, Tòa
Nhà OSÌC, 8 Nguyên
Huê, P Bến Nghé, Q. 1,
Ÿm-Thiết Bj
Chông Ÿm
(08)39732466 -
39734092
vietnam
@munter
sasia.co
m
www.munt
ersasia.co
m
Nguyên Anh
Tuân
Công ty Quang Thông
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
150/36 Nguyên Trãi, P
Bến Thành, Q. 1,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38301641,
38650518,
38040112 Fax
39254675
…uangtho
ng@…ua
ngthong.
com.vn
www.…uan
gthong.co
m.vn
Công ty Tân Toàn Câu
TNHH
207/2 Nguyên Vãn Thú,
P Đa Kao, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)35108880,
38418243,
38418241 -
38431335,
38418242
newgloba
l@tvc.vn
n.vn
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Ttâm Sài Gòn, 65 Lê Loi,
P Bến Nghé, Q. 1,
Vãn Phòng-
Cao Ốc
38294888,
38229666 Fax
38217671,
38229822
•aneneo
@keplan
d.com.vn
www.kepp
elland.com
.sg
Công ty Nagase
Singapore
Phòng 712, Tâng7, Cao
Ốc Sun Wah, 115
Nguyên Huê, P Bến
Nghé, Q. 1,
(08)39971601 -
39973654
dung@n
agase.vn
n.vn
www.naga
se.com
Nguyên Kế
Thanh
Công ty Duy Anh TNHH
Thuong Mai Djch Vu
23 Cách Mang Tháng
Tám, P Bến Thành, Q. 1,
Thuong Mai-
Các Công Ty
39253830,
39254336 Fax
39252755
Công ty TNHH Phuc Vu
Hàng Không & Thuong
Mai Viêt Nam
23 Đông Kh•i, P Bến
Nghé, Q. 1,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
(08)38492459,
38491839 -
38491839
vaserco
@hcm.vn
n.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903823678 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903823847 MOBÌ 1 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên T• Long 0903825112 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Ngoc Hüu 0903825445 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đào Minh Hoàng 0903825550 MOBÌ DNTN Hoàng Thành 1 Vân Tái Bi‰n
GÌÁM ĐỐC NAM Hà Phi Long 0903825825 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Thái Ngoc Hùng 0903826858 MOBÌ 1 Kiến Trúc Su
GÌÁM ĐỐC NAM 0903826888 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903826889 MOBÌ 1 Báo Hi‰m
Nguyên Quang
Thuân
Công ty Cát Đja Cô
Phân Thuong Mai & Du
Ljch
7/5 Nguyên Trãi, P Bến
Thành, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)37271769 -
37271770
getravel
@hcm.fpt
.vn
www.g-
earthtravel
.com
Nguyên Thành
Huy
Công ty Thành Huy
TNHH
33 Nguyên Phi Khanh, P
Tân Đjnh, Q. 1,
(08)38481699,
38483087 -
38483087
info@tha
nhhuypri
nt.com
www.thanh
huyprint.co
m
Công ty Đông Nam
TNHH Xe Máy
192 Trân Quang Khái, P
Tân Đjnh, Q. 1,
Xe Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38481808,
38484825 Fax
38481808
nguyen_t
hanh_co
ng@yaho
o.co.uk
Công ty Co Khí Xây
Lãp Điên & Phát Tri‰n
Ha Tâng-Cn
7 Trân Đình Xu, P Câu
Kho, Q. 1,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)38248360,
38248361 -
38248366
97 Nguyên Công Trứ, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
39142293 Fax
39142294
daohoan
ghtco@h
cm.fpt.vn
Công ty Nguòi Sáng
Tao TNHH Djch Vu
Thuong Mai Tin Hoc
Viên Thông
162 Cô Giang, P Cô
Giang, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)37701485,
37701485,
37701485,
37701485 -
37701486,
37701486
nguoisan
gtao@ya
hoo.com
Công ty TNHH Kiến
Trúc A.T.A
50 Trân Quý Khoách, P
Tân Đjnh, Q. 1,
(08)38222021 -
39140681
info@ata.
vn
www.ata.v
n
Nguyên Thành
M€
Công ty Thanh M€
TNHH Thuong Mai &
Xây Dung
164 Bis Trân Hung Đao,
P Nguyên Cu Trinh, Q.
1,
Photocopy-
Cung Câp
Máy
38377888,
39203472,
39203473,
39201706 Fax
38369613
info@can
onthanh
my.com
www.cano
nthanhmy.
com
Lê Thj Ngoc
Huong
Công ty Aon Viêt Nam
TNHH
Phòng 809, Tâng8, Tòa
Nhà Mê Linh Point, 2
Ngô Đức Kế, P Bến
Nghé, Q. 1,
(08)38209022,
38209022 -
38243090
hcm@ao
n-
vn.com;
minhson
@aon-
vn.com;
le_thi_ng
oc_huon
g@aon-
asia.com
www.aon.c
om
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Quang Lac 0903826912 MOBÌ 1 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM 0903827051 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Ngoc Phúc 0903827196 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Tiến Düng 0903827353 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903827747 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Bùi Thj M€ Hà 0903827888 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Đ’ Li Ly 0903827977 MOBÌ Công ty Mê Tân TNHH 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Ngoc Tiến 0903828050 MOBÌ Công ty Á-Šu TNHH 1 (08)38646715
GÌÁM ĐỐC NAM 0903828089 MOBÌ 1
Công ty Eckart Asia-
Vpdd
Phòng 201, Tâng2, Ttâm
Mondial, 203 Đông Kh•i,
P Bến Nghé, Q. 1,
(08)38296403 -
38277977
lactran@
ackartasi
a.net
Nguyên Anh
Phuong
Công ty Hüu Nghj
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Du Ljch
30 Lê Thj Riêng, P Bến
Thành, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)38296403 -
38277977
huunghit
ourist@h
cm.fpt.vn
www.touris
coopn2.co
m.vn
Djch Vu Thiết Kế Ngoc
Tiên
223A Công Quynh, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Đô Hoa-Thiết
Kế
38322335,
39250715
ngoctiend
esign@h
cm.vnn.v
n
www.ngoct
iendesign.
com
C•a Hàng TC
Computer
55/22 Lê Thj Hông Gâm,
P Nguyên Thái Bình, Q.
1,
Vi Tính & Tin
Hoc
38217679 Fax
38217683
tccomput
er@hcm.f
pt.vn
Nguyên Ngoc
Ngà
Công ty Đai Hüu TNHH
Thuong Mai
50 Hai Bà Trung, P Bến
Nghé, Q. 1,
Điên Thoai-
Các Công Ty
(08)38359852 -
38395864
Công ty Tân Đai Hái
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
236-238 Trân Hung Đao,
P Nguyên Cu Trinh, Q.
1,
Vãn Phòng-
Trang Thiết
Bj
39201695,
39204971 Fax
38364935
tandaihai
x@vnn.v
n
Phòng 908B, Tâng9, Tòa
Nhà Mê Linh Point, 2
Ngô Đức Kế, P Bến
Nghé, Q. 1,
Hôi Tháo,
Hôi Nghj-Nhà
Tô Chức
(08)35533325 -
35533029
www.meta
nvietnam.c
om
65C Nguyên Thái Hoc, P
Câu Ông Lãnh, Q. 1,
Du Ljch-Đai

asia-
europe@
hcm.fpt.v
n
Nguyên Thế
Tron
Công ty Toàn Thjnh
TNHH Thuong Mai Xây
Dung Co Khí
118 Mai Thj Luu, P Đa
Kao, Q. 1,
Phòng Cháy-
Thiết Bj
38292929 Fax
38209684
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Cao Thj Kim Hoa 0903828253 MOBÌ 1 (08)38648124
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Thanh Hái 0903828812 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Nhu Thât 0903829064 MOBÌ 1 Muôi
GÌÁM ĐỐC NỮ Hông Diêu Ngoc 0903829659 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Tiến Düng 0903829887 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Luu Quang Đức 0903830919 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đãng Quôc Hùng 0903831161 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903831174 MOBÌ 1 Huong Liêu
GÌÁM ĐỐC NAM 0903832799 MOBÌ 1
Công ty Hoàng Nhân
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Bao Bì
8B Nguyên Trung Truc,
P Bến Thành, Q. 1,
Bao Bì-Vât
Liêu
hoangnh
an_printi
ng@yaho
o.com
Công ty Phung Vi
TNHH
12L Nguyên Thj Minh
Khai, P Đa Kao, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)39715260,
39714041 -
39714041
phung_vi
coltd@ya
hoo.com
www.phun
gvi.net
Công ty Van Phuóc
TNHH
18 Nam Quôc Cang, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
(08)38457418,
38116549,
38117705 -
38116668
vanphuoc
@hcm.vn
n.vn
Công ty Shinyo Kaiun-
Vpdd
68 Nguyên Đình Chi‰u,
P Đa Kao, Q. 1,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38306697,
38306698,
38308092,
38323854 -
38304594
shinyokai
unhcm@
hcm.vnn.
vn
Công ty Son Tây Phy
TNHH Thuong Mai &
Công Nghiêp (Sophy)
Phòng 301A, Tòa Nhà
Hoa Lâm, 2 Thi Sách, P
Bến Nghé, Q. 1,
Đô G’-Nhà
Sán Xuât
(08)39311199 -
39311188
sophy@h
cm.vnn.v
n
www.soph
y.vn
Công ty Khái Thanh
TNHH Thuong Mai
153 Ký Con, P Nguyên
Thái Bình, Q. 1,
Thuc Phâm-
Các Sán
Phâm
38217956 Fax
38218202
khaithanh
@saigon
net.vn
Công ty Kim Bôi TNHH
Thú Công M€ Nghê
87Ter Trân Đình Xu, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Thú Công M€
Nghê-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39202201,
39202201,
39202201 Fax
39200220
kimboico
@hcm.fpt
.vn;
kimboico
@hcmc.n
etnam.vn
www.bvom
.com/kimb
oi
Nguyên Chí
Düng
Công ty Nguyên Chí
TNHH
65/5 Trân Đình Xu, P
Câu Kho, Q. 1,
(08)0983939938
, 0903733151,
62936379 -
62936479
chidu@h
cm.vnn.v
n
Đoàn Quôc
Khánh
Công ty P. Dussmann
Viêt Nam TNHH
106 Nguyên Du, P Bến
Thành, Q. 1,
Thuc Phâm-
Nhà Cung
Câp Suât Œn
38275600,
38275601 Fax
38233453
ngiao@h
cm.vnn.v
n
www.duss
mannvietn
am.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Duong Liêu Ánh 0903833167 MOBÌ Công ty Liêu Ánh TNHH 1 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Rene Verhulst 0903833245 MOBÌ 1 Câu Lac Bô
GÌÁM ĐỐC NAM 0903834520 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên S• Tuân 0903835070 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Hui Jeffy 0903836154 MOBÌ 1 Câu Lac Bô
GÌÁM ĐỐC NAM Carolyn Matticks 0903836603 MOBÌ Nhà Hàng Le Caprice 1 Nhà Hàng
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903838332 MOBÌ Cao Ốc LTT 10 Lý Tu Trong, Q. 1, 1
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Tân Tài 0903838355 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Ngoc Thanh 0903839397 MOBÌ 1
Phòng 2C, Valentina
Court, 124 Điên Biên
Phú, P Đa Kao, Q. 1,
38217899 Fax
38217897
lieuanh@
hcm.vnn.
vn
CLB Sài Gòn Town &
Country
Tâng17-18-19, Tháp Sài
Gòn, 29 Lê Duân, P Bến
Nghé, Q. 1,
(08)38609910 -
39613985
pmw@sa
igontcc.c
om;
rene.verh
ulst@sai
gontcc.co
m
www.saigo
ntcc.com
Nguyên Phi
Düng
Công ty Son Hùng
Düng TNHH Thuong
Mai Tu Vân & Đào Tao
Tuy‰n Dung Nhân Su
51 Pham Viết Chánh, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Quà Tãng-
Sán Xuât &
Bán Buôn
39253121 Fax
38330093
general@
shdvietna
m.com;
recuitme
nt@shdvi
etnam.co
m
www.shdvi
etnam.com
Công ty Cô Phân K€
Thuât Công Nghiêp
Tâng4, 8 Lê Duân, P
Bến Nghé, Q. 1,
Điên-Các
Thiết Bj
(08)39605596,
39603350 -
39605596
intechco
@hcm.vn
n.vn
www.intec
hco.com
CLB Ìnternational
Tourist
Khách San New World,
76 Lê Lai, P Bến Thành,
Q. 1,
(08)37512363 -
37512363
itcsgvn@
hcm.vnn.
vn
www.itclub
saigon.co
m
Tâng15, Tòa Nhà
LandmarK, 5B Tôn Đức
Thãng, P Bến Nghé, Q.
1,
(08)38440454 -
39951669
lecaprice
@hcm.vn
.vn
Pham Thj Quynh
Nhu
Cãn Hô Bán,
Cho Thuê
(08)39622216,
38637007 -
39622216
lttcourt@
cbre.com
www.cbrev
ietnam.co
m
C•a Hàng Hông Chon-
Công ty TNHH Sán
Xuât Thuong Mai Chon
Nhân
22 Lê Loi, P Bến Nghé,
Q. 1,
Thú Công M€
Nghê-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38246972 Fax
36670341
sales@h
ongchonv
ietnam.co
m
www.hong
chonvietna
m.com
Công ty OSC First
Holidays Liên Doanh
Djch Vu Du Ljch
215 Lê Thánh Tôn, P
Bến Thành, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)38566888,
38566777,
38566999 -
39506073
oscfirst@
hcm.vnn.
vn
www.oscfir
st.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903839825 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903840228 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Colin Tan 0903840801 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đoàn Nam 0903841035 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903841725 MOBÌ 1 Ìn-Thiết Bj
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Nho 0903842526 MOBÌ 1 Muc Ìn
GÌÁM ĐỐC NỮ Ngô Thj Hanh 0903842655 MOBÌ 1 Hóa Chât
CHƒ C‡ SÓ NAM 0903842737 MOBÌ Co S• Hoàn M€ Ìnox 1 39203179
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Tiến Nam 0903843520 MOBÌ 1
Trân Thj Quynh
Anh
Công ty Phúc Quynh
TNHH
117/4 Công Quynh, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Dép-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)39484383 -
39484183
Nguyên Büu
Châu
Công ty Toàn Nãng Cô
Phân Công Nghê-Cn
14A Trân Doãn Khanh, P
Đa Kao, Q. 1,
Viên Thông-
Thiết Bj & Hê
Thông
39106755,
38594491 Fax
39106756,
38594490
Cãn Hô Somerset Tp.
HCM
8A Nguyên B‹nh Khiêm,
P Đa Kao, Q. 1,
Cãn Hô Bán,
Cho Thuê
(08)38456290,
39911516,
39913361,
39915229 -
39911516
en…uiry.h
ochiminh
@the-
ascott.co
m
www.the-
ascott.com
Công ty Pe•a Viêt Nam-
Vpdd
Phòng 806, Tâng8, Tòa
Nhà Mê Linh Point, 2
Ngô Đức Kế, P Bến
Nghé, Q. 1,
Công
Nghiêp-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
(08)38456290,
39911516,
39913361,
39915229 -
39911516
info@pe•
avietnam.
com
www.pe•av
ietnam.co
m
Trân Nguyên Thj
Thùy
Công ty Phuóc Hái
TNHH Thuong Mai
81A Bùi Thj Xuân, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
(08)38212032,
39140282 -
38215390
phuochai
@hcm.vn
n.vn
Công ty Tân Hiêp
TNHH Djch Vu Thuong
Mai
46/8 Pham Hông Thái, P
Bến Thành, Q. 1,
(08)39330908 -
39330910,
38666769
Công ty Lâm Long
TNHH Thuong Mai
232 Trân Hung Đao, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
(08)38613781,
54445881 -
38613781
lamlongc
o@hcm.v
nn.vn
Nguyên Đức
Hinh
235A Nguyên Vãn C”, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Thép Không
G‹/Ìnox-Nhà
Chế Tao
Công ty Bình Minh
TNHH Xây Dung
12Bis Đinh Tiên Hoàng,
P Đa Kao, Q. 1,
Điên-Các
Nhà Thâu
(08)22160657,
22160659,
38405157 -
38401114
bumen@
vnn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Chris Schuster 0903844204 MOBÌ 1 (08)54356485
NỮ 0903845205 MOBÌ 1
NỮ 0903846434 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903847075 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903847629 MOBÌ 1
NAM 0903847906 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Hoàng Düng 0903848204 MOBÌ 1
NAM Nguyên Vãn Tho 0903848480 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903849356 MOBÌ 1 Báng Hiêu
Công ty Crown
Worldwide TNHH
28 Mac Đ•nh Chi, P Đa
Kao, Q. 1,
Chuy‰n Ch’,
Vân Chuy‰n-
Djch Vu
hochimin
hcity@cr
ownrelo.c
om
www.crow
nrelo.com
PHÓ GÌÁM
ĐỐC
Trân Thj Kim
Cuong
Công ty C & C TNHH
Thiết Kế
137A1 Nguyên Thj Minh
Khai, P Bến Thành, Q. 1,
Quáng Cáo-
Vât Liêu Đãc
Trung
39255654,
38358700 Fax
39252745
c-
c@hcm.v
nn.vn
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Hana Đãng Thj
Thanh Huong
Công ty Mãt Tròi Vàng
Cô Phân Quáng Cáo
1 Lý Tu Trong, P Bến
Nghé, Q. 1,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
39101250,
39104139 Fax
39101251
goldsun
@hcm.vn
n.vn;
hanadan
g@golds
unvn.com
www.golde
nlotusgalle
ry.com
Luong Hông
Suong
Công ty Thanh Niên Cô
Phân Kim Hoàn (TNJ)
66Ter Lê Loi, P Bến
Thành, Q. 1,
Nü Trang,
Trang Sức
Thòi Trang
Xi, Ma-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38244723,
38256715 Fax
38292074
thanhnie
n@tn•.co
m.vn
www.tn•.co
m.vn
Pham Thj Hông
Thúy
Công ty Tân Minh Trang
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Thiết Kế Quáng Cáo
5 Lê Thj Riêng, P Bến
Thành, Q. 1,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
39253064,
39254957 Fax
38359237
tmt-
art@yaho
o.com
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Pham Thanh
Cuong
Công ty An Phú Hung
Cô Phân
183 Nguyên Thái Bình, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
39251991,
39251992 Fax
39251991
aphcorp
@az.com
.vn
Công ty Satra Tiên
Giang Cô Phân Thuong
Mai-Cn
140B Nam Ky Kh•i
Ngh•a, P Bến Nghé, Q.
1,
Xuât Nhâp
Khâu-Các
Công Ty
38296449 Fax
38296041
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Cô Phân Thông
Tin & Thâm Đjnh Giá
Miên Nam-Tru S•
359 Nguyên Trãi, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Tài Chính-Tu
Vân
38378845 Fax
38378849
sivc@hc
m.vnn.vn
www.sivc.g
ov.vn
Nguyên Quang
Vinh
Công ty Sao Tân Viêt
TNHH Quáng Cáo
198 Cô Giang, P Cô
Giang, Q. 1,
(08)37650362,
62729992 -
37650362
tanvietne
on@emai
l.viettel.v
n
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903849917 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đoàn Hüu Đức 0903853111 MOBÌ 1 Ngân Hàng
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903854444 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Dennis Chan 0903854522 MOBÌ 1 Hóa Chât (08)38248514
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Thj Lâm 0903860707 MOBÌ 1 Mây, Tre, Lá
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Phi •ến 0903866688 MOBÌ Nhà Hàng Temple Club 1 Nhà Hàng
GÌÁM ĐỐC NAM 0903870803 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Duy Tú 0903873622 MOBÌ 1 Muc Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Duong Vãn Duy 0903874225 MOBÌ 1 39202206
Nguyên Cao
Minh
Công ty Quynh Mai
TNHH Thuong Mai K€
Thuât Máy Đóng Gói
Bao Bì
28 Phùng Khãc Khoan, P
Đa Kao, Q. 1,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)37952576,
37952575,
37952574,
37952573,
37952572,
379525 -
37952578
cao-
minh@hc
m.vnn.vn
Công ty TNHH Tu Vân
Viêt Nam
2-6 Phùng Khãc Khoan,
P Đa Kao, Q. 1,
(08)38631387,
38631407,
38656853,
38631389 -
38631388
ecom@vi
etnamco
nsulting.c
om
www.vcg.c
om.vn
Hoàng Đãng
Phuong Tháo
C•a Hàng Mai Hoa
Tuoi
46B Lý Tu Trong, P Bến
Nghé, Q. 1,
Hoa Tuoi-
Bán Buôn
(08)39142637,
39142636 -
39143870
service@
maiflower
. net
www.maifl
ower.net
Công ty Behn Meyer
Specialty Chemical-
Vpdd
Phòng 3B1, Tòa Nhà
Han Nam, 65 Nguyên
Du, P Bến Nghé, Q. 1,
info@beh
nmeyer-
vietnam.c
om
www.behn
meyer.com
Công ty Ngoc Lâm
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
Phòng 615, Tâng6, 146
Nguyên Công Trứ, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
(08)38630720,
38622095 -
38630718
tnlam@h
cm.vnn.v
n
29-31 Tôn Thât Thiêp, P
Bến Nghé, Q. 1,
(08)38482077,
38482075,
38482081,
38482076,
38482078,
384820 -
38482080
templeclu
b@hcm.v
nn.vn
Nguyên Thế
Hung
Công ty Tre Xanh
TNHH Phân Mêm
A44 Nguyên Trãi, P Bến
Thành, Q. 1,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)35113627 -
35113627
www.bbs.c
om.vn
Công ty Nguyên Duy
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
100 Trân Khãc Chân, P
Tân Đjnh, Q. 1,
(08)39302299,
39302288,
39307262 -
39307268,
39307188
Công ty Duong Duy
TNHH
212A3 Nguyên Trãi, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Ô Tô-Sán
Xuât & Bán
Buôn Phu
Tùng
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903879258 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903880250 MOBÌ 1
NAM Loaw •ean Kok 0903884440 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Minh Trí 0903900436 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Felix C. L. Chen 0903900758 MOBÌ 1 Báo Hi‰m
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Nhã 0903901330 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903901362 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903901476 MOBÌ Công ty Cô Phân 3D 1 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Lai Quang Thứ 0903902310 MOBÌ 1
Nguyên Thái
Hòa
Công ty Son Trà TNHH
Thuong Mai Djch Vu
113A Nguyên Phi Khanh,
P Tân Đjnh, Q. 1,
Vân Tái-Đai

38207762,
38207761 Fax
38207762
Nguyên Hüu
Toan
Công ty Toàn Thiên Án
TNHH Nôi Thât-
Showroom
2 Nguyên B‹nh Khiêm, P
Bến Nghé, Q. 1,
G’-Đô G’
Dân Dung
(08)62651296,
39912522 -
39912522
thienanfu
rniture@
hcm.fpt.v
n
www.thien
anfurniture
.com
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty SQC Viêt Nam
TNHH Quán Lý
TK17/26-27 Nguyên
Cánh Chân, P Câu Kho,
Q. 1,
Quán Trj-Tu
Vân
39200467 Fax
62610688
s…c_cs@
hcm.fpt.v
n
Công ty Vàng Bac Đá
Quý-Ngân Hàng Nông
Nghiêp-Phát Tri‰n Nông
Thôn Tp. HCM
3-5 Hô Tùng Mâu, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Nü Trang,
Trang Sức
Thòi Trang
Xi, Ma-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38215312,
38210422,
38217896,
38215252 Fax
38215314,
38210423
v•card@h
cm.vnn.v
n
Công ty Phú Bang Báo
Hi‰m-Vpdd
Tâng2, Tòa Nhà OSÌC, 8
Nguyên Huê, P Bến
Nghé, Q. 1,
(08)38420227,
38116369 -
54448255
fubonhc
m@hcm.
vnn.vn
Công ty Veit GmbH-
Vpdd
Tâng3, Tháp Bitexco, 19-
25 Nguyên Huê, P Bến
Nghé, Q. 1,
Máy
Khâu/Máy
May & Các
Loai Máy Đi
Kœm-Công
Nghiêp
(08)38110317,
38110317,
38110317 -
38110319
veitvn@s
aigonnet.
vn
www.veit-
group.com
Trân Thj Thanh
Mai
Công ty Mai Thanh
TNHH Quáng Cáo &
Tiếp Thj
Phòng 1203, Tâng12,
Ìndochina Park Tower,
4Bis Nguyên Đình Chi‰u,
P Đa Kao, Q. 1,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
22200800 Fax
39111278
mai@mai
thanh.co
m.vn
Trân Thanh
Phong
Tâng2, Tòa Nhà 181,
181 Điên Biên Phú, P Đa
Kao, Q. 1,
38233384,
38233385,
38233387,
38233386 Fax
38233383
3d-
kinhdoan
h@saigo
nnet.vn;
3dsaigon
@vnn.vn
Công ty TNHH Ki‰m
Toán & Tin Hoc Sài
Gòn
53Bis Hô Háo Hón, P Cô
Giang, Q. 1,
Kế Toán &
Ki‰m Toán
(08)38483438 -
38483438
laithu@h
cm.vnn.v
n
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Diêp Minh Bình 0903902919 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Hái Tuân 0903902959 MOBÌ 1 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Tiến Hoàng 0903903377 MOBÌ 1
NAM 0903903797 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903904053 MOBÌ 1
NAM Patrick Looram 0903904224 MOBÌ 1 Ruou
GÌÁM ĐỐC NAM 0903904622 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Hà Quang Hùng 0903904690 MOBÌ 32 Lê Thánh Tôn, Q. 1, 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903904756 MOBÌ 1
Công ty Minh Bình
TNHH Djch Vu Đâu Tu
& Kinh Doanh Đja Ốc
87 Nguyên Vãn Thú, P
Đa Kao, Q. 1,
Đja Ốc-Các
Nhà Thâu
Xây Dung
39103228,
39103229 Fax
38250764
mbcdiaoc
@hcm.vn
n.vn;
diaocmbc
@vnn.vn
Công ty Hô Bãc TNHH
Thuong Mai
197 Bến Chuong
Duong, P Cô Giang, Q.
1,
(08)39000201,
38554074 -
38367656
hobac@h
cm.vnn.v
n
Công ty Tân Khoa
TNHH Thuong Mai
156 Nguyên Phi Khanh,
P Đa Kao, Q. 1,
Mây Tre-Sán
Xuât & Bán
Buôn Sán
Phâm
(08)38426908,
38124182 -
38102403
sales-
tankhoa
@hcm.vn
n.vn;
tankhoa
@hcm.vn
n.vn
www.tankh
oa.com
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Kenneth Edward
Henry
Công ty Corporate
Ìntelligence Network-
Vpdd
Tâng2, Tháp Harbour
View, 35 Nguyên Huê, P
Bến Nghé, Q. 1,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38213321 Fax
38213366
Nguyên Thj Ngoc
Ành
Công ty Anh Phuong
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Tin Hoc
104 Nguyên Trãi, P Bến
Thành, Q. 1,
Vi Tính & Tin
Hoc
39252352,
39250199 Fax
38398114
aptrading
@hcm.vn
n.vn
www.apco
mputer.co
m.vn
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Edge Marketing
Viêt Nam TNHH
31 Nguyên Đình Chi‰u,
P Đa Kao, Q. 1,
39111190 Fax
39111191
patrickloo
ram@ed
ge-
asia.com
Nguyên Thanh
Tùng
Công ty Acorn Nghiên
Cứu Tu Vân & Tiếp Thj
Phòng 901, Tâng9, Tòa
Nhà Mê Linh Point, 2
Ngô Đức Kế, P Bến
Nghé, Q. 1,
Thj Truòng-
Nghiên Cứu
& Phân Tích
38233007 Fax
38233006
tungnguy
en-
acorn@h
cm.vnn.v
n
www.acorn
asia.com
S• Kế Hoach & Đâu Tu
Tp. HCM
Đâu Tu-
Quán Trj &
Các Công Ty
(08)54038748,
54224752 -
54224753
dpi@hoc
himinhcit
y.gov.vn
www.dpi.h
ochiminhci
ty.gov.vn
Nguyên Tâm
Manh
Công ty Vy Vy TNHH
Sán Xuât Thuong Mai
Djch Vu Phân Mêm
24A Nguyên Hüu Câu, P
Tân Đjnh, Q. 1,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)62576690 -
39843669
vyvysoft
@hcm.vn
n.vn
www.vyvys
oft.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Vãn Đức Tám 0903905530 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Liu Hung •ang 0903905539 MOBÌ 1 (08)38653695
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Minh Hái 0903905563 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Minh Hái 0903905653 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903905869 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Đào Ngoc Lâm 0903906250 MOBÌ 1 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM 0903906424 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903906426 MOBÌ 1 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Ngoc Anh 0903906722 MOBÌ 1
Công ty Transworld
Transportation TNHH-
Vpdd
Tâng7, Tòa Nhà OSÌC, 8
Nguyên Huê, P Bến
Nghé, Q. 1,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38908928,
38497298 -
38497298
www.twttw
n.com.tw
Công ty Long Long
TNHH Thuong Mai-K€
Thuât
14-16 Trjnh Vãn Cân, P
Câu Ông Lãnh, Q. 1,
Bãng
Chuyên Tái
longlong
@hcm.vn
n.vn
www.longl
ong.com
Công ty Cô Phân Giông
Gia Câm Miên Nam
20 Nguyên Thj Minh
Khai, P Đa Kao, Q. 1,
Chãn Nuôi-
Gia Câm,
Gia Súc
(08)39782814,
39782813,
39781415 -
38653996
poultry1A
@hcm.vn
n.vn
Công ty Ìnox Báo TNHH
Thuong Mai Djch Vu
115 Nguyên Thj Minh
Khai, P Bến Thành, Q. 1,
Đô Gia
Dung-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)39782814,
39782813,
39781415 -
38653996
info@bao
inox.com
Nguyên Thanh
Hiêp
Tp. HCM - Công ty M€
Thuât
160 Pasteur, P Bến
Nghé, Q. 1,
Son Mài-Sán
Phâm
38226468,
39283952,
38258872 Fax
38294913
mythuat
@hcm.vn
n.vn
Khách San Madam
Cuc-Công ty TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Đâu Tu & Phát Tri‰n Du
Ljch Khách San Hà My
127 Công Quynh, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
(08)38440486,
38441532,
38441533,
38441534 -
38440485
madame
cuc@hc
m.vnn.vn
www.mada
mcuchotel
s.com
Nguyên Đức
Minh
Công ty Cô Phân
Thuong Mai & Công
Nghê Tin Hoc Sô 1-Cn
129 Đê Thám, P Cô
Giang, Q. 1,
Máy Vi Tính-
Tu Vân Lãp
Đãt Hê
Thông Tích
Hop
(08)54450870,
35114007 -
35113639
www.one.c
om.vn
Nguyên Hà
Thanh
Khách San Mãt Tròi-
Công ty TNHH Mãt Tròi
Quôc Tế
19-21 Nguyên Hüu Câu,
P Tân Đjnh, Q. 1,
(08)62819691 -
62819690
info@the
sunintern
ational.co
m
www.thesu
nhotelvn.c
om
Công ty Truòng Son
Cô Phân Dâu Khí
13 Trân Quý Khoách, P
Tân Đjnh, Q. 1,
Khí Đôt-Xãng
Hóa LŽng
Đóng Chai
(08)38484239 -
38480989
emehung
@hcm.vn
n.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lee Poh Kim 0903906795 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903906820 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903908124 MOBÌ 1 Hóa Chât (08)39450454
GÌÁM ĐỐC NAM Dong •eong Kim 0903908190 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Hai 0903908495 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Công Hâu 0903908753 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903908818 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903909295 MOBÌ 1 (08)38379193
GÌÁM ĐỐC NAM 0903909314 MOBÌ 1
Công ty Toàn Tâm
TNHH May & Thuong
Mai
29 Hàn Thuyên, P Bến
Nghé, Q. 1,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)35190119 -
35190119
toantam
@hcm.vn
n.vn
www.toant
am.com
Nguyên Ngoc
Anh
Công ty Thãng Long
Tân (Dragon) TNHH
84 Ngô Đức Kế, P Bến
Nghé, Q. 1,
Quà Tãng-
Sán Xuât &
Bán Buôn
38216701,
39143231,
38218328 Fax
38216519
dragontl
@hcm.vn
n.vn
www.thang
longtan.co
m
Pham Vãn
Cuòng
Công ty S & H
Ìnternational TNHH-
Vpdd
Phòng 602, Tâng6, Tòa
Nhà Kim Cuong, 34 Lê
Duân, Q. 1,
dykim@e
senech.c
o.kr
Công ty Vietserve
Technology-Vpdd
Phòng F, Tâng11, Tòa
Nhà OSÌC, 8 Nguyên
Huê, P Bến Nghé, Q. 1,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)38363622,
22123266,
54356559 -
54356559
tkvietserv
e@hcm.f
pt.vn
Công ty Embassy Liên
Doanh
Tâng1, 23B Tôn Đức
Thãng, P Bến Nghé, Q.
1,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)39138184 -
39146989
info@em
bassyfrei
ght.com.v
n
www.emba
ssyfreight.
com
Công ty Gillette
Management (S.E.A)-
Vpdd
Tâng1, 199-205 Nguyên
Thái Hoc, P Pham Ngü
Lão, Q. 1,
Dao Cao,
Lu†i Dao
Cao-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38110495 -
38110156
www.gillett
e.com
Nguyên Thanh
Liêm
Công ty TNHH Hái
Duong
67 Trân Đình Xu, P Câu
Kho, Q. 1,
Máy Phát
Điên-Công
Nghiêp &
Thuong Mai
(08)39111480,9
111481 -
39111481
haiduong
vn@haid
uongvn.c
om
www.ocea
ngenset.co
m;
www.haidu
ongvn.com
Nguyên Phuong
Anh
Công ty ExxonMobil
Viêt Nam TNHH
Phòng 709, Tâng7, Tòa
Nhà Kim Cuong, 34 Lê
Duân, P Bến Nghé, Q. 1,
Dâu Khí-Các
Công Ty
mike.smy
th@exxo
nmobil.co
m
www.exxo
nmobil.co
m
Giang Khiết
Oanh
Công ty Cô Phân Giám
Đjnh Quôc Gia
Tâng1, 11 Nguyên Công
Trứ, P Nguyên Thái
Bình, Q. 1,
Giám Đjnh,
Thanh Tra-
Các Vãn
Phòng
(08)38602183 -
39749035
nsc@nsc
.com.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Hoàng Lê Chi 0903909691 MOBÌ 1 (08)38621721
GÌÁM ĐỐC NỮ Tan Chee Ewe 0903909997 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Khãc Bình 0903910114 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Viết Toàn 0903910255 MOBÌ 1 Luât Su
GÌÁM ĐỐC NAM 0903911223 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903911310 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lee Ming Tee 0903911411 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Luu Quôc Trung 0903912522 MOBÌ Công ty Kim TNHH 1 Nhà Hàng
GÌÁM ĐỐC NAM Luong Vãn Linh 0903915369 MOBÌ 1
Công ty Maunsell Viêt
Nam Tu Vân Xây Dung
Công Trình
Tâng3, Tòa Nhà Miss Áo
Dài, 21 Nguyên Trung
Ngan, P Bến Nghé, Q. 1,
K€ Thuât-Tu
Vân
maunsell
@hcm.vn
n.vn
www.maun
sell.com
Công ty Ánh Sao Thiên
TNHH Môt Thành Viên
Thuong Mai Djch Vu
Du Ljch
20 Trân Hung Đao, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Hàng Không-
Các Djch Vu
(08)39695600 -
39604377
ast-
airticket
@hcm.vn
n.vn
Công ty Đai Nam Viêt
Cô Phân
37A Nguyên Đình Chi‰u,
P Đa Kao, Q. 1,
Ô Tô-Cho
Thuê
38232192,
38250145 Fax
38250145
dainamvi
etltd@vn
n.vn
www.daina
mviet.com.
vn
Công ty Chen Shan &
Partners
Phòng 1205, Tâng12,
Tòa Nhà Mê Linh Point,
2 Ngô Đức Kế, P Bến
Nghé, Q. 1,
(08)38644350 -
62653095
csphcmc
@hcm.fpt
.vn
Đinh Minh
Cuòng
Hãng Hàng Không
Trung Hoa-Vpdd
Phòng 11, Tâng27, Ttâm
Thuong Mai Sài Gòn, 37
Tôn Đức Thãng, P Bến
Nghé, Q. 1,
Hàng Không-
Các Công Ty
(08)37171050 -
37171051
vi-
nhat_pho
@email.c
hina-
airlines.c
om
www.china
-
airlines.co
m
Trjnh Quang
Thái
Công ty BK Viêt Nam
TNHH-Vpdd
199 Nguyên Vãn Thú, P
Đa Kao, Q. 1,
Kháo Sát-
Đjnh Luong
(08)37171050 -
37171051
vietnam
@bkasia
pacific.co
m
www.bkasi
apacific.co
m
Công ty Châu B•u
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
Xuât Nhâp Khâu
29 Calmette, P Nguyên
Thái Bình, Q. 1,
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)62726194 -
37190510
chaubuu
@chaubu
u.com.vn
www.chau
buu.com.v
n
74A4 Hai Bà Trung, P
Bến Nghé, Q. 1,
(08)39975098,
39975099,
39975007 -
38478518,
38455297
k-
cafe@hc
m.vnn.vn
Công ty Ahlers-Vina
Tiếp Vân
20 Chu Manh Trinh, P
Bến Nghé, Q. 1,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38275665,
38246656 -
38275667
ahlers-
inlaco@h
cm.vnn.v
n
www.ahler
s.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Hà 0903915800 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903916405 MOBÌ 1
NAM Lê Vãn Tu 0903917337 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Düng 0903917550 MOBÌ 1 Ìn-Thiết Bj
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Tiến Huy 0903918156 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Quôc Thãng 0903918296 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Subhash 0903918460 MOBÌ Nhà Hàng Tandoor 74/6 Hai Bà Trung, Q. 1, 1 Nhà Hàng (08)38856124
GÌÁM ĐỐC NAM 0903918884 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Đ’ Thj Phân 0903919194 MOBÌ 1
Công ty Hung Phong
TNHH Tu Vân & Phát
Tri‰n Điên
149/14A Lê Thj Riêng, P
Bến Thành, Q. 1,
Điên-Các
Nhà Thâu
(08)37621037,
54074227
tvhungph
ong@hc
m.vnn.vn
Nguyên Tiến
Düng
Công ty M.B.Ì TNHH Tu
Vân Doanh Nghiêp
63 Nguyên B‹nh Khiêm,
P Đa Kao, Q. 1,
Tu Vân
Thuong Mai
39105149,
39105051,
38200089,
38206059,
38204961,
382000 Fax
39105154
mbi@hc
m.vnn.vn
www.daota
o…uanly.co
m
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
TCông ty Xây Dung Sài
Gòn
18A Đinh Tiên Hoàng, P
Đa Kao, Q. 1,
Xây Dung
Dân Dung
39104801,
39104805,
39104806,
39104803,
39104802,
391048 Fax
39104800
sgc-
c@hcm.v
nn.vn
Công ty Nguyên Hoàng
My TNHH Thuong Mai
& Djch Vu
49 Lê Thj Riêng, P Bến
Thành, Q. 1,
(08)39351448 -
39351449
toner@st
arex.com
.vn;
sales@st
arex.com
.vn;
support@
starex.co
m.vn
www.stare
x.com.vn
Công ty TKH TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
126 Lê Thj Hông Gâm, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Vãn Phòng-
Trang Thiết
Bj
38213554 Fax
39142606
tkhco@h
cm.vnn.v
n
www.plusvi
etnam.com
.vn
Công ty TNHH Sài Gòn
Đô G’ Trang Trí
71-73 Hai Bà Trung, P
Bến Nghé, Q. 1,
Đô G’-Nhà
Sán Xuât
38223083 Fax
38297337,
38297337
saigonde
cor@hcm
.fpt.vn
subhash
@hcm.fpt
.vn
www.tando
orvietnam.
com
Phan Quang
Thuân
Công ty Thuân Hiếu
Thiên TNHH K€ Thuât
44L Đinh Công Tráng, P
Tân Đjnh, Q. 1,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)39127783 -
37551853
Công ty Cô Phân Điên
Ành Tp. HCM
77-79 Hai Bà Trung, P
Bến Nghé, Q. 1,
Điên Ành-
Phim
(08)38427119,
39491232 -
39490800
www.saigo
nmedia.co
m.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Quang ˆyên 0903919322 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đoàn Vãn Hùng 0903921278 MOBÌ Công ty Khu Gôn TNHH 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Viết Ý 0903923837 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903926286 MOBÌ C•a Hàng Tuyết Lan 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Luu Kim Quay 0903927452 MOBÌ DNTN Hoàng Gia Thái 1 Nhà Hàng
GÌÁM ĐỐC NAM 0903928900 MOBÌ 1 Báo Hi‰m
GÌÁM ĐỐC NAM 0903929267 MOBÌ 1 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM 0903929719 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903931123 MOBÌ 1 Nhà Hàng
Công ty Nhân Trung
Ngh•a TNHH Thuong
Mai Djch Vu
31 Lý Tu Trong, P Bến
Nghé, Q. 1,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38272032 Fax
38272033
nhantrun
g@hcmc.
netnam.v
n
Phòng 202, Tâng2, Tòa
Nhà Mê Linh Point, 2
Ngô Đức Kế, P Bến
Nghé, Q. 1,
Gôn-Bán Lž
Trang Thiết
Bj
(08)38160077,
38161068 -
38160066
z.onegolf
@hcm.vn
n.vn;
premiumli
nk@hcm.
vnn.vn
Công ty K˜ Nguyên
TNHH •ng Dung &
Phát Tri‰n Tin Hoc
153 Lê Thj Riêng, P Bến
Thành, Q. 1,
Vi Tính & Tin
Hoc
39253949,9253
950,9253951
Fax 39253949
kynguyen
@kynguy
en.com.v
n
www.kyng
uyen.com.
vn
Trân Thj Tuyết
Lan
84-86 Lê Loi, P Bến
Thành, Q. 1,
Quân Áo-
Sán Xuât &
Bán Buôn
38258976 Fax
38258976
tuyetlan_
shop@ya
hoo.com
22-24 Mac Thj Bu•i, P
Bến Nghé, Q. 1,
(08)62522040,
35976003,
54472438 -
62522040
Nobuyuki
Fukuzawa
Công ty Liên Doanh
Báo Hi‰m Quôc Tế Viêt
Nam
Tâng3, Tòa Nhà Petro
Vietnam Tower, 1-5 Lê
Duân, P Bến Nghé, Q. 1,
(08)38607145 -
38607145
sales@vi
a.com.vn
www.via.c
om.vn
Huynh Vãn
Thành
Công ty Song Tao
TNHH
23 Trjnh Vãn Cân, P Câu
Ông Lãnh, Q. 1,
(08)38471463 -
38471463
songtao
@hcm.fpt
.vn
www.songt
ao.com.vn
Nguyên Vãn
Minh
Công ty Minh Trúc
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
150/44 Nguyên Trãi, P
Bến Thành, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)35881200 -
35881201
cpgroup
@hcm.fpt
.vn;
minhnguy
en@cpgr
oup.com.
vn
www.cpgro
up.com.vn
Nguyên Khánh
Son
Công ty Hoàng •ến
TNHH Nhà Hàng
148 Hai Bà Trung, P Đa
Kao, Q. 1,
(08)37551390 -
37551390
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Đoàn Thj Nhan 0903932266 MOBÌ 1 Khách San
GÌÁM ĐỐC NỮ Pham Ngoc Mai 0903932913 MOBÌ 1 (08)37317601
NAM Kohphee Wah 0903933447 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903933646 MOBÌ 1 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM 0903935700 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Quý 0903936629 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Thanh Dân 0903936854 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903938332 MOBÌ 1 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NỮ Judy Pham 0903939077 MOBÌ 1
DNTN Khách San Nhà
Hàng Hoàng Ngoc
29 Lê Anh Xuân, P Bến
Thành, Q. 1,
(08)38783001 -
37444729
hoangng
oc2@hoa
ngngoc-
resort.co
m
Công ty Vi Nam TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
44 Thú Khoa Huân, P
Bến Thành, Q. 1,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
vinamgro
up@hcm.
vnn.vn
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Công ty Becton
Dickinson Asia-Vpdd
Phòng 15D, Tâng15, Tòa
Nhà OSÌC, 8 Nguyên
Huê, P Bến Nghé, Q. 1,
• Tế-Cung
Câp Trang
Thiết Bj Cho
•, Bác S•
38227409,
38233010 Fax
38227400
bdvn@sa
igonnet.v
n
www.bd.co
m
Brett Ashton Công ty Savills Viêt
Nam TNHH
Tâng18, 81-85 Fideco
Tower,Hàm Nghi, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
38239205,
54135049 Fax
38234571
hcmc-
info@sav
ills.com.v
n
www.savill
s.com.vn
Trân Phuóc
Đông Vü
Công ty Tân Niêm Tin
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Viên Thông
150/32 Nguyên Trãi, P
Bến Thành, Q. 1,
Viên Thông-
Thiết Bj & Hê
Thông
39257267,
39257752 Fax
39257752
linksysvn
@vnn.vn,
Ìnfo@tan
niemtin.c
om
www.tanni
emtin.com
Công ty Hoa Sáng Cô
Phân K€ Nghê Lanh
206 Nguyên Trãi, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)38504848,
39815410
hoasang
@vnn.vn
www.hoas
ang.com
Công ty Nhân Trung
TNHH Tu Vân Đâu Tu
& Djch Vu Hành Chánh
Tâng2, 75-77 Công
Quynh, P Nguyên Cu
Trinh, Q. 1,
Đâu Tu-Djch
Vu Tu Vân
(08)38869959,
38869794,
37560691 -
37560688
Nguyên Thùy
Trang
Công ty M€ Kim TNHH
Xây Dung Kinh Doanh
Nhà
225 Lê Thánh Tôn, P
Bến Thành, Q. 1,
38244333 Fax
38232699
usd@hc
m.fpt.vn
Công ty Hoàng Phát
TNHH Xây Dung Sán
Xuât Thuong Mai
18/A8/11 Nguyên Thj
Minh Khai, P Đa Kao, Q.
1,
Đô G’-Nhà
Sán Xuât
(08)62562125,
62568758,
62650692 -
62562126,
62568759,
62650693
www.kenh
ome.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Luong Đức Cam 0903939251 MOBÌ 1 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Warrick Cleine 0903941332 MOBÌ Công ty KPMG TNHH 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903942295 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Huy Danh 0903942434 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903942468 MOBÌ Thâm M€ Viên Anh Thu 1
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Quang Hiên 0903942786 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Deng Wei Wen 0903942794 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Les Morris 0903944035 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Đức Cân 0903944090 MOBÌ 1
Công ty Tân Đai Ngu
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
27-29 Ký Con, P Nguyên
Thái Bình, Q. 1,
(08)54313842 -
54313843
camluong
@hcm.fpt
.vn
Tâng10, Cao Ốc Sun
Wah, 115 Nguyên Huê,
P Bến Nghé, Q. 1,
Kế Toán &
Ki‰m Toán
(08)38377812,
38503146 -
38503146,
38377812
kpmghcm
c@kpmg.
com.vn
www.kpmg
.com
Nguyên Duy
Đông
Công ty Phuong Đông
TNHH Djch Vu Thuong
Mai
Phòng 203, Tâng2, 14-
16-18 Chu Manh Trinh, P
Bến Nghé, Q. 1,
Cao Su-Các
Sán Phâm
(08)38995402,
35123216 -
35126643
p_dong
@hcm.vn
n.vn
Công ty Thanh Phú
TNHH Xây Dung
Thuong Mai Du Ljch
449 Trân Hung Đao, P
Câu Kho, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)38224672 -
38221961
thanhphu
99@hcm.
fpt.vn
Nguyên Vãn
Phúc
166A Trân Hung Đao, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Thâm M€
Viên
38364609 Fax
39206306
Viêt Minh Phát - Công
ty TNHH
24 Lê Loi, P Bến Nghé,
Q. 1,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38226819 Fax
38242977,
38225454
vimifa_tx
m@yaho
o.com
Công ty TCL (Viêt Nam)
Điên & Điên T•-Cn
10A Trân Hung Đao, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Điên-Các
Thiết Bj
(08)62550241 -
62550241
gmtcl@h
cm.vnn.v
n
www.tcl.co
m
Công ty C.Melchers
GmbH-Vpdd
Phòng 402, Tâng4, Tòa
Nhà Satra, 58 Đông
Kh•i, P Bến Nghé, Q. 1,
Bôc Xếp
Hàng Hóa-
Trang Thiết
Bj
(08)39506036 -
39508509
dangnt-
melchers
@hcm.vn
n.vn
www.linde-
forklifts.co
m
Co S• Đức Thành Sán
Xuât Dù
141 Lê Thj Hông Gâm, P
Câu Ông Lãnh, Q. 1,
Dù/Ô-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)39506036 -
39508509
duc-
thanh@h
cm.fpt.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903944103 MOBÌ Công ty Ánh Sao TNHH 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Ngh•a Hiêp 0903944215 MOBÌ 1 Máy Móc
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Viêt Hùng 0903944400 MOBÌ Công ty TNHH Viêt Kim 1 Ìn-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NAM 0903945500 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903945856 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Duong Trí Đức 0903946048 MOBÌ 1 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Tân Hoc 0903946128 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Tháo Rogers 0903946517 MOBÌ 1 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Chí Công 0903947504 MOBÌ 1 Nhà Hàng
Nguyên Thj Kim
Huong
20A1 Võ Thj Sáu, P Tân
Đjnh, Q. 1,
Hôi Cho &
Tri‰n Lãm-
Nhà Tô Chức
(08)62678708 -
39750645
starlit@h
cm.vnn.v
n
DNTN Thế Giói M€
Thuât Khung Tranh
57 Nguyên Du, P Bến
Nghé, Q. 1,
(08)38636377,
62934565 -
38636377
artworld
@hcm.vn
n.vn
www.artwo
rldvn.com
385D/10 Nguyên Trãi, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
(08)54254036,
54254034 -
54254035
vietkim@
pmail.vnn
.vn
Nguyên Trong
Nguyên
Công ty An Son TNHH
Thuong Mai-Djch Vu
61 Phó Đức Chính, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
G’-Đô G’
Dân Dung
(08)37541465,
37541464 -
37541466
anson@h
cm.vnn.v
n
Đ’ Thj Thanh
Huyên
C•a Hàng 15A8-Tokyo
Thuc Phâm-Công ty
TNHH Thuong Mai
Pham Huy Hoàng
15A8 Lê Thánh Tôn, P
Bến Nghé, Q. 1,
Thuc Phâm-
Các Nhà
Cung Câp
38227632,
38279109 Fax
38279109
An Phát Thjnh - Công ty
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Nhà Đât
545 Trân Hung Đao, P
Câu Kho, Q. 1,
39203508,
39203509 Fax
39203509
Công ty Viêt TNHH Djch
Vu Giao Nhân
203 Đinh Tiên Hoàng, P
Tân Đjnh, Q. 1,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38477258,
39133466 -
39975554
vietcargo
@fmail.v
nn.vn
www.vietc
argo.com.v
n
Công ty Sài Gòn Đông
Á TNHH Đja Ốc
15/1A Tâng Trêt, Tòa
Nhà Morning Sun,Lê
Thánh Tôn, P Bến Nghé,
Q. 1,
38237502,
0903946517
Fax 38237502
sgnprop
@hcm.fpt
.vn
Nhà Hàng Lemongrass-
Công ty CP Khách San
Bông Sen
4 Nguyên Thiêp, P Bến
Nghé, Q. 1,
(08)38619001 -
38619001
lemongra
ss.rest@
bongsenc
orp.com.
vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903948250 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903948676 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Chế Hòa 0903949396 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903952317 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Đình Anh 0903953003 MOBÌ Nhà Hàng Ciao Cafe 1 Nhà Hàng
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Thành Đat 0903953223 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903955215 MOBÌ 1 Báo Hi‰m
GÌÁM ĐỐC NAM Mai Toàn Danh 0903955539 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903956335 MOBÌ 31T Cao Bá Nha, Q. 1, 1 Kh• Trùng
Bùi Thj Phuong
Lan
Công ty KL Cô Phân
Giao Nhân & Thuong
Mai
Phòng 202, Tâng2, Tòa
Nhà Hoa Lâm, 2 Thi
Sách, P Bến Nghé, Q. 1,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)39953617,
38450121 -
39951877
klexp@h
cm.vnn.v
n;
ha@klex
press.co
m
www.klexp
ress.com
Duong Vãn
Chính
Công ty Chân Chính
TNHH Tin Hoc &
Thuong Mai
150/10 Nguyên Trãi, P
Bến Thành, Q. 1,
Vi Tính & Tin
Hoc
39253664 Fax
39254090
info@cha
nchinh.co
m.vn
www.chan
chinh.com.
vn
Công ty Chế Nhâm
TNHH
183 Nguyên Vãn Thú, P
Đa Kao, Q. 1,
Ìn-M—u Liên
Tuc & Ròi
(08)38381688,
38362192,
39244818 -
38381688
chehoad
esign@h
cm.vnn.v
n
Nguyên Vãn
Thuân
Công ty Cân Giò Cô
Phân Thuong Mai Djch
Vu
383-385 Nguyên Công
Trứ, P Câu Ông Lãnh, Q.
1,
Xãng Dâu-
Bán Buôn &
Phân Phôi
38215373,
38223146,
38740244 Fax
38296352
cagico@
hcm.vnn.
vn
40 Ngô Đức Kế, P Bến
Nghé, Q. 1,
(08)38919220 -
38919220
Công ty Du Ljch Hà
Tây-Cn
212/16 Nguyên Vãn
Nguyên, P Tân Đjnh, Q.
1,
Du Ljch-Đai

(08)54120575,
54121503 -
54120576
thandat1
6nhc@hc
m.vnn.vn
Philippe
Robineau
Công ty Gras Savoye
Willis Viêt Nam TNHH
Môi Giói Báo Hi‰m
Phòng 708, Tâng7, Ttâm
Thuong Mai Sài Gòn, 37
Tôn Đức Thãng, Q. 1,
(08)38434540 -
38031172
info@gra
ssavoye-
vn.com
www.grass
avoyewillis
-vn.com
Ttâm Giao Djch
Thuong Mai Quôc Tế
(Fosco)
Ttâm Thuong Mai
Fosco, 23 Phùng Khãc
Khoan, P Đa Kao, Q. 1,
Vãn Phòng-
Cao Ốc
38230153 Fax
38230155
www.fosco
-vn.com
Pham Hùng
Düng
Công ty Thãng Long
TNHH Tr” Môi Côn
Trùng
(08)38835789,
38835329,
38835898 -
38835131
thanglon
gbate@h
cm.fpt.vn
www.trumo
icontrungth
anglong.co
m
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903957994 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Lan Anh 0903958519 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Chí Trung 0903959016 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903959256 MOBÌ 1 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Nguyên My 0903961323 MOBÌ 1 Máy Móc
GÌÁM ĐỐC NAM Duong Viêt Hái 0903962152 MOBÌ 1 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Hứa Hòa Bình 0903962598 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đãng Đình Thuy 0903965801 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Viên Hoàng 0903969821 MOBÌ 1
Nguyên Minh
Tao
Công ty Hoàng Minh
TNHH K€ Thuât
60A Trân Đình Xu, P Cô
Giang, Q. 1,
Máy Phát
Điên-Công
Nghiêp &
Thuong Mai
(08)39141016 -
39141017
hoangmi
nh_eng
@hcm.vn
n.vn
Công ty F.C.C TNHH
Tu Vân Djch Vu
233/2 Nguyên Trãi, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Quán Trj-Tu
Vân
39203881,
38370951 Fax
39203880
fcc-
126@hc
m.fpt.vn
Công ty Nguyên Tân
TNHH
100/25 Trân Hung Đao,
P Pham Ngü Lão, Q. 1,
Photocopy-
Cung Câp
Máy
39206753,
39206651 Fax
38371368
hope-
copyland
@hcm.fpt
.vn
Nguyên Xuân
Phong
Công ty Sài Gòn TNHH
Djch Vu Vãn Phòng
29/6 Thach Thj Thanh, P
Tân Đjnh, Q. 1,
(08)62825203 -
62825204
saigonos
@hcm.vn
n.vn
www.saigo
nos.com
Công ty Van Phong
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Sán Xuât
55/9 Trân Đình Xu, P
Câu Kho, Q. 1,
(08)38206788,
38207879 -
38206788
vaphoco
@saigon
net.vn
Công ty TNHH Thuong
Mai 4M
Phòng 602, Tâng6, Tòa
Nhà Thiên Tân, 18B
Nam Quôc Cang, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
(08)35126092,
35106883 -
35126093
4mtradin
g@hcm.f
pt.vn
Công ty Bình An Cô
Phân Keo Dán
84T/2 Trân Đình Xu, P
Cô Giang, Q. 1,
Keo & Chât
Dính
(08)35126092,
35106883 -
35126093
keobinha
n@vnn.v
n
Khang Tin - Công ty
TNHH
150/12 Nguyên Trãi, P
Bến Thành, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38632159 -
38632524
tham.nh
@khangt
hinh.com.
vn
www.khan
gthinh.com
.vn
Công ty M€ Viêt TNHH
Thuong Mai Djch Vu
166H/1 Bùi Thj Xuân, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
M€ Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)35174010 -
35174026
myviet@
hcm.vnn.
vn
www.viets
andpaintin
g.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903976678 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM La Tuyết Ban 0903979827 MOBÌ Công ty Arkema-Vpdd 1 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903983989 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903986979 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903988239 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903988968 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Hái Minh 0903989294 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903990525 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đinh Vãn Hòi 0903991133 MOBÌ 1
Nguyên Phú
Hoành
Công ty Tuân Tài TNHH
Sán Xuât Thuong Mai
15H Trân Khánh Du, P
Tân Đjnh, Q. 1,
Giáo Duc-Tu
Vân
(08)38346967,
22428081 -
39273336
tuantai35
@hcm.fpt
.vn
Phòng 2, Tòa Nhà ÌBC,
1A Công Truòng Mê
Linh, P Bến Nghé, Q. 1,
(08)38726163,
38727066 -
38727066
la-
tuyet.ban
@arkema
.com
www.arke
ma.com
Nguyên Minh
Ngoc
Công ty Phim Thiên
Ngân Cô Phân
9/2 Tôn Đức Thãng, P
Bến Nghé, Q. 1,
Điên Ành-
Phim
(08)39904729 -
35152772
Nguyên Anh
Tuân
Công ty Minh Quang
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
21 Cách Mang Tháng
Tám, P Bến Thành, Q. 1,
Xe Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39253394,
38394067 Fax
38526452
Nguyên Vãn
Hiêp
Công ty Thoai Hiêp
TNHH
51K Pasteur, P Bến
Nghé, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38601083,
38638140 -
39247122
thoaihiep
co@vnn.
vn
www.thoai
hiep.com
Nguyên Trong
Khánh
Công ty Hái Phòng 3 Cô
Phân Xây Dung-Cn
173 Nguyên Vãn Thú, P
Đa Kao, Q. 1,
Đja Ốc-Các
Nhà Thâu
Xây Dung
38239607 Fax
38239607
Công ty TNHH Môt
Thành Viên Thuong
Mai & Djch Vu Kiêu Hôi
Liên Đoàn
215 Lê Thánh Tôn, P
Bến Thành, Q. 1,
Ngoai Tê-Đai
Lý Đôi
(08)38468377 -
39319108
ioewongp
huocdon
g@email.
viettel.vn
Trân Thj ˆyên
•ên
Công ty Viên Đông
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Tin Hoc
115 Trân Đình Xu, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38488636,
39121007,
38489366 -
38489366
uyenyen7
7@yahoo
.com
Công ty TNHH Sài Gòn
Kiến Trúc Xây Dung
Mói
59 Mac Đ•nh Chi, P Đa
Kao, Q. 1,
Xây Dung-
Thiết Kế
38257166,
38990640 Fax
38224658
samovic
@hcm.vn
n.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903993797 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903994638 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903994959 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903995445 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0903999240 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Duong Thái Bình 0903999606 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903999902 MOBÌ 1 Cáp
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Đãng Soan 0904158845 MOBÌ Công ty Roxar-Vpdd 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Phú Hái 0906777222 MOBÌ 1
Duong Đình
Tiến
DNTN Viên Tiến Viên
Thông Tin Hoc
9 Nguyên Đình Chi‰u, P
Đa Kao, Q. 1,
Viên Thông-
Djch Vu
38226279 Fax
39104240
Nguyên Ngoc
Lan Anh
Công ty Đông Anh
TNHH
Tâng1, Cao Ốc Central
Park, 208 Nguyên Trãi, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Tu Đông-Hê
Thông &
Thiết Bj
39257047,
39257048 Fax
39257049
sales@d
onganha
uto.com.v
n;
info@don
ganhauto
.com.vn
www.auton
ics.com.vn
Huynh Bùi
Quang Hòa
Công ty Oxy TNHH
Truyên Thông Sáng
Tao
29 Cao Bá Nha, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
39202060,
39202376 Fax
38378756
oxy_creat
ive@vnn.
vn
Nguyên Đình
Thành
Công ty T” Liêm Cô
Phân Sán Xuât Djch Vu
Xuât Nhâp Khâu-Cn
346 Hai Bà Trung, P Tân
Đjnh, Q. 1,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)39451449 -
39451449
tultracohc
m@hcm.
vnn.vn
Lâm Thanh
Quang
Công ty Tân Thế K˜
TNHH Thuong Mai
Tâng4, Cao Ốc Khái
Vân, 92 Nam Ky Kh•i
Ngh•a, P Bến Nghé, Q.
1,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38214028 Fax
38214028
…uang_tt
k@hcm.v
nn.vn
Công ty Án Tuong
TNHH Thuong Mai
19/12 Nguyên Thj Minh
Khai, Q. 1,
Hàng Không-
Các Djch Vu
(08)39916504,
39913438 -
39913439
Nguyên Thj
Nhung
Công ty Tân Nguyên
Giang TNHH Thuong
Mai & Djch Vu
67A •ersin, P Câu Ông
Lãnh, Q. 1,
(08)35261981,
35261980,
35261982 -
35261983
Phòng 1101-1102,
Tâng11, Tòa Nhà Petro
Vietnam Tower, 1 Lê
Duân, Q. 1,
Dâu Khí-Các
Công Ty
(08)62970252 -
62970253
soan.do
@roxar.c
om
www.roxar.
com
Phú Hái - Công ty
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Phát Tri‰n Công
Nghê K€ Thuât
30 Tôn Thât Tùng, P Bến
Thành, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38233856,
38242775,
38258796,
38277269 -
38242775,
38225863
mgmcom
puter@hc
m.fpt.vn
www.mgm-
vn.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Nick Mirza 0906899014 MOBÌ 1
NAM 0907323333 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Paul Lageweg 0907676555 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đãng Quôc Viêt 0907708709 MOBÌ 1 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NỮ 0907772445 MOBÌ C•a Hàng M.Chi Silk 1 38291512
GÌÁM ĐỐC NỮ 0907809345 MOBÌ 1 (08)39036324
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Quang Trí 0908000210 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Peter Zurzolo 0908000330 MOBÌ 1 Bôt Mì
GÌÁM ĐỐC NAM Đào Trong S€ 0908000508 MOBÌ 1
Công ty ACBMS Viêt
Nam TNHH
Phòng 406, Tâng4, Cao
Ốc Khái Vân, 92 Nam Ky
Kh•i Ngh•a, P Bến
Nghé, Q. 1,
Quán Trj-Tu
Vân
39147891 Fax
39147892
mnguyen
@acbms.
com
www.acbm
svietnam.c
om
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
•amagata
•oshiaki
Công ty Kazo TNHH-
Vpdd
10/10 Trân Nhât Duât, P
Tân Đjnh, Q. 1,
Thuong Mai-
Các Công Ty
35265600 Fax
35265601
Công ty British
American Tobacco (Viêt
Nam) TNHH
Tâng12, Tòa Nhà Kim
Cuong, 34 Lê Duân, P
Bến Nghé, Q. 1,
Thuôc Lá-
Bán Buôn
38219888,
38219331 Fax
38219338,
38219339
www.batvi
etnam.com
Công ty Tinh Anh TNHH
Bât Đông Sán
7B/8 Nguyên Thj Minh
Khai, P Bến Nghé, Q. 1,
39106886,
39106886 Fax
39107604
smartlan
d@vnn.v
n
Nguyên Thj M€
Chi
41 Nguyên An Ninh, P
Bến Thành, Q. 1,
Quân Áo-
Sán Xuât &
Bán Buôn
mchi_ngu
yen@yah
oo.com
Trân Thj Thanh
Sang
Công ty TNHH Môt
Thành Viên TM & K€
Thuât Sô Lê San
105A Bến Chuong
Duong, P Nguyên Thái
Bình, Q. 1,
Ành-Trang
Thiết Bj Vât
Tu
tranthitha
nhsang@
yahoo.co
m
www.lesan
camera.co
m
Công ty May Mãn
TNHH
110 Trân Hung Đao, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)54103148,
54103149,
54103150 -
54103151
sales@m
mc-
video.co
m;
thuan@m
mc-
video.co
m;
hotro@m
m
www.mmc-
video.com
Công ty TNHH Ìnterflour
Viêt Nam
Phòng 803, Tâng8, Tòa
Nhà Mê Linh Point, 2
Ngô Đức Kế, P Bến
Nghé, Q. 1,
(08)39238921,
38232353 -
39238922
info@inte
rflour.co
m.vn
Công ty Sao Mai Quôc
Tế TNHH Du Lich
Phòng 307-309, Tâng3,
7 Nam Quôc Cang, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)38651516,
38638752,
38665610,
39819070 -
38662854
saomaito
urs@hcm
.vnn.vn ;
saomaisg
@hcm.fpt
.vn
www.saom
aitours.co
m
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
NỮ 0908002088 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Tôn Minh Thiên 0908006003 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0908006246 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Thế Hùng 0908007017 MOBÌ 1 Hóa Chât
NỮ Hô Ngoc Huong 0908007214 MOBÌ 1
CHƒ C‡ SÓ NAM 0908008586 MOBÌ 1 Thêu
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Đức Thãng 0908009609 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908011033 MOBÌ 1 Vân Tái Bi‰n
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Quôc Thu 0908014815 MOBÌ 1
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Nguyên Huong
Giang
Công ty Proactive
Communication
Solutions-Vpdd
Phòng 615A, Tâng6, Tòa
Nhà Mê Linh Point, 2
Ngô Đức Kế, P Bến
Nghé, Q. 1,
Viên Thông-
Thiết Bj & Hê
Thông
38232044,
38245115,
38237850 Fax
38232040
doanvo@
pcsvietna
m.com
www.pcs-
proactive.c
om
Công ty Cô Phân Phân
Mêm Bravo-Vpdd
Tâng1, 97 Nguyên Công
Trứ, P Nguyên Thái
Bình, Q. 1,
Kế Toán &
Ki‰m Toán
(08)39626398 -
39620578
bravo@h
cm.fpt.vn
www.bravo
.com.vn
Nguyên Quang
Cuòng
Phòng Tranh Phuong
Đông
44 Nguyên Huê, P Bến
Nghé, Q. 1,
M€ Nghê-
C•a Hàng &
Các Nhà
Buôn
(08)39141611,
39049252,
0918033848 -
38290127
lc@orient
-art.com
www.orient
-art.com
Công ty TNHH Song
Toàn
Phòng 302, Tâng3, Tòa
Nhà Thiên Tân, 18B
Nam Quôc Cang, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
(08)39716301 -
39716301
songtoan
@hcm.vn
n.vn
TRUÓNG
PHÒNG
Công ty Ô Tô Toyota
Viêt Nam-Cn Tp. HCM
Phòng 1301, Tâng13,
Tòa Nhà Metropolitan,
235 Đông Kh•i, P Bến
Nghé, Q. 1,
Ô Tô-Nhà
Sán Xuât &
Lãp Ráp
38277365,
38277364,
38277497 Fax
38277371
www.toyot
avn.com.v
n
Duong Hoan
Tuyên
Co S• Ninh Khuong
Thêu Tay
220 Đê Thám, P Pham
Ngü Lão, Q. 1,
39203224 Fax
39205411
info@nin
hkhuong.
vn
www.ninhk
huong.vn
Công ty Kiến Trúc Trž
Cô Phân
23B Nguyên Vãn Thú, P
Đa Kao, Q. 1,
Xây Dung
Dân Dung
39105358,
54040934 Fax
39105233
kientructr
e@hcm.f
pt.vn
www.kientr
uctre.com.
vn
Hô Thj Đoan
Trang
Công ty TNHH Giao
Nhân Vân Chuy‰n &
Thuong Mai Viêt Nam
100-102 Điên Biên Phú,
P Đa Kao, Q. 1,
38207120,
38209177 Fax
38207121
vinaforwa
rding@hc
m.fpt.vn
www.vinaf
orwarding.
com
Công ty Hà Tây Cô
Phân Xuât Nhâp Khâu-
Cn
54/4 Nguyên B‹nh
Khiêm, P Đa Kao, Q. 1,
Xuât Nhâp
Khâu-Các
Công Ty
39106670 Fax
39106670
thu…uoctr
inh@yah
oo.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Jimmy Wong 0908019278 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908031427 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Đoàn Thj Duyên 0908106699 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Tiêu 0908110889 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Minh Hái 0908116789 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Hái Tâm 0908120150 MOBÌ 1 (08)37269810
GÌÁM ĐỐC NAM Tony Chew 0908129961 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0908132080 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Điêm 0908150815 MOBÌ 1
Công ty Jentech Viêt
Nam TNHH
Phòng 207, Tâng2, Tháp
Sài Gòn, 29 Lê Duân, P
Bến Nghé, Q. 1,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)38127047 -
54085823
•entech@
•entech.c
om.vn
www.•ente
ch.com.vn
Quách Châu
Giang
Công ty TNHH DV-TM
Giang Kiêu
345/23 Trân Hung Đao,
P Câu Kho, Q. 1,
Điên-Bô
Chuy‰n
Mach
(08)54464203 -
54464204
hleng@h
cm.vnn.v
n
www.giang
kieu.com
Công ty 1000 C.O.M
TNHH
52 Nguyên Cu Trinh, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Vi Tính & Tin
Hoc
38379122 Fax
38379105
vdthu@y
ahoo.co
m
www.1000
-com.com
Ttâm Djch Vu K€ Thuât
Thuong Mai Sài Gòn
84 Nguyên Huê B, P Bến
Nghé, Q. 1,
Điên T•-Các
Linh Kiên
(08)62648793,
62648801 -
62648794
Công ty An Phú TNHH
Kinh Doanh Thiết Bj
Điên
18 Điên Biên Phú, P Đa
Kao, Q. 1,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
(08)35123146 -
35123146
anphuad
c@hcm.f
pt.vn
Công ty S & S TNHH
Tu Vân Ki‰m Toán
Tâng8, Tòa Nhà •oco,
41 Nguyên Thj Minh
Khai, P Bến Nghé, Q. 1,
Kế Toán &
Ki‰m Toán
ssaudit@
hcm.vnn.
vn
Công ty San Hô TNHH
Giao Nhân Vân Tái
Phòng 111, Tâng1, Tòa
Nhà Hoa Lâm, 2 Thi
Sách, P Bến Nghé, Q. 1,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38592165,
38592803 -
38592164
coral@co
rallog.co
m
www.corall
og.com
Nguyên Hoàng
Triêu
Công ty Hoàng Trong
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
327-329 Trân Hung Đao,
P Cô Giang, Q. 1,
Ô Tô-Các
Nhà Buôn Xe
Mói
38373341,
38373334 Fax
39203827
hoangtro
ng@hcm.
fpt.vn
www.hoan
gtrong.co
m
Phòng Khám Nha Khoa
Đông Duong
18C Nguyên Thj Minh
Khai, P Đa Kao, Q. 1,
Nha Khoa-
Phòng Khám
(08)38603058,
38603058,
38603058 -
39316395,
39316395
nkdongd
uong@hc
m.vnn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Luu Linh Düng 0908159655 MOBÌ Công ty E.S.Ì TNHH 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908162789 MOBÌ 1 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Ngoc Düng 0908180071 MOBÌ 1 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Cao Tân Thành 0908182137 MOBÌ C•a Hàng Viêt Tín 1
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Vãn S€ 0908183338 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908188851 MOBÌ 1 Cua
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908216039 MOBÌ 1 Khách San (08)39312160
GÌÁM ĐỐC NAM Ho ng V n Tiến 0908218588 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908229519 MOBÌ 1
4B Luong Hüu Khánh, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Vi Tính & Tin
Hoc
39256290 Fax
39252243
esi@hcm
c.netnam
.vn
www.esi.c
om.vn
Trân Thj Minh
Nguyêt
DNTN Khách San Hà
Phuong Trang
106Bis Nguyên Vãn C”,
P Nguyên Cu Trinh, Q.
1,
(08)39970499,
39100937,
38448384 -
39970499
N.T.S - Công ty TNHH
Quáng Cáo & Sán Xuât
Bao Bì
Tâng4, 35-37 Bến
Chuong Duong, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
(08)37710565,
37713642 -
37713642
nts…cdv
@hcm.vn
n.vn
83C Bùi Thj Xuân, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Vi Tính & Tin
Hoc
38323086 Fax
38323086
viettinco
@hcm.vn
n.vn
Công ty Đai Hông Gia
TNHH
58 Đãng Dung, P Tân
Đjnh, Q. 1,
Giây-Các
Sán Phâm
(08)39141544 -
39141532
Luong Nguyêt
Phuong
DNTN Kiến Phuong
Sán Xuât Thuong Mai
7/20A Nguyên Khãc
Nhu, P Cô Giang, Q. 1,
(08)39845280,
39841701 -
39840954
Nguyên Thj Ái
Xuân
Khách San Xuân
Huong
26A Lê Thánh Tôn, P
Bến Nghé, Q. 1,
kienchivu
@yahoo.
com
Công ty Tân Liên Thông
TNHH
17B Nguyên Đình Chi‰u,
P Đa Kao, Q. 1,
Viên Thông-
Thiết Bj & Hê
Thông
38226153,
39111855 Fax
39104251
tanlientho
ng@hcm.
vnn.vn
Đinh Thj Thu
Hiên
Công ty Trung Duong
TNHH
17/12 Lê Thánh Tôn, P
Bến Nghé, Q. 1,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
38243401 Fax
38241365
www.tddec
or.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0908237003 MOBÌ 1 Hóa Chât
NAM 0908255477 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Pham Hãng 0908261127 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Chuck Lopez 0908282166 MOBÌ Công ty SÌ-Vpdd 1
GÌÁM ĐỐC NAM Sunny D. Vong 0908290933 MOBÌ 1 (08)38304278
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Đức Duy 0908293678 MOBÌ 1 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908295094 MOBÌ Công ty Lôc Viêt TNHH 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Luong Bach Vân 0908321223 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Vian Anh Tuân 0908322534 MOBÌ 1 39105181
Nguyên Lê Ngoc
Trúc
Công ty T.ˆ.N TNHH
Thuong Mai Xuât Nhâp
Khâu
Phòng 6, Tâng3, 124
Nguyên Thái Bình, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
(08)62576977,
62576977,
62576977,
62576977 -
35880773
sarchem
@hcm.vn
n.vn;
selmanay
can@gm
ail.com
www.sarch
em.com
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Antony Simon
Dowden
Công ty Duffill Watts &
Tse-Vpdd
11B Ngô Vãn Nãm, P
Bến Nghé, Q. 1,
Xây Dung-
Tu Vân
38234506,
38232585 Fax
38241169
dwthcm
@hcm.fpt
.vn
www.duffill
watts.com
DNTN Morning Sun
Apartments
15/1A Lê Thánh Tôn, P
Bến Nghé, Q. 1,
Cãn Hô Bán,
Cho Thuê
(08)37731789,
37731513 -
37731513
Tòa Nhà 181, 181 Điên
Biên Phú, P Đa Kao, Q.
1,
Đâu Tu-Djch
Vu Tu Vân
(08)35174339,
35174340,
39189113,
39189114 -
35174350
www.si-
ltd.com
Công ty Duong Quang
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
TK25/22B Trân Hung
Đao, P Câu Kho, Q. 1,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
sunlight
@hcm.fpt
.vn
Công ty Tân Đô TNHH
Bât Đông Sán
123 Lê Thj Hông Gâm, P
Câu Ông Lãnh, Q. 1,
39147777 Fax
39147997
congty_ta
ndo@yah
oo.com
Đ’ Thj Thanh
Vân
101 Pasteur, P Bến
Nghé, Q. 1,
Photocopy-
Cung Câp
Máy
38258851 Fax
38258851
dttva66@
yahoo.co
m
Công ty Thái Bình
TNHH Công Nghê Cao
27E Trân Nhât Duât, P
Tân Đjnh, Q. 1,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)38238433,
38238633
bvnet@h
cm.vnn.v
n
www.pacifi
c-
hightech.c
om
Sài Gòn •oga - CLB-
Công ty TNHH Sức
KhŽe
10F Nguyên Thj Minh
Khai, P Đa Kao, Q. 1,
Sức KhŽe-
Sán Phâm
&/Hoãc Djch
Vu Chãm
Sóc
v•cchcmc•
c@gmail.
com
www.saigo
nyoga.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Jonah Levey 0908328355 MOBÌ 1 (08)39451360
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Hüu Tài 0908331333 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Mai Vãn Công 0908334353 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908359395 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đãng Xuân Cánh 0908364040 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Hà Manh Tiến 0908366464 MOBÌ 1 Luât Su (08)38659214
GÌÁM ĐỐC NỮ Vü Bình 0908379193 MOBÌ C•a Hàng Vü Bình 1
GÌÁM ĐỐC NAM •u Jung Ho 0908383296 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Tan Teow Koon 0908398602 MOBÌ Công ty EA Tech-Vpdd 1
Công ty N.G.V TNHH
(Navigos Group)-Vpdd
130 Suong Nguyêt Ánh,
P Bến Thành, Q. 1,
Nhân Su-Tu
Vân Tô Chức
services
@vietna
mworks.c
om
www.vietn
amworks.c
om
Công ty Công Minh Nết
TNHH Tin Hoc
169 Nguyên Vãn Thú, P
Đa Kao, Q. 1,
Vi Tính & Tin
Hoc
38221222 Fax
38228068
info@co
mnet.co
m.vn
www.comn
et.com.vn
Công ty Tân Doanh Cô
Phân Công Nghê
48Bis Trân Đình Xu, P
Cô Giang, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)39374337 -
22202201
cong.tdt
@gmail.c
om
www.tando
anh.com.v
n;
www.tindo
anh.com.v
n
Nguyên Thuy
Trúc Linh
Công ty Cô Phân
Chuông Vàng
43 Lê Thj Hông Gâm, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Bê Tông-Các
Sán Phâm
(08)35399211,
35399212 -
38117553,
54495479
gobeco@
hcm.fpt.v
n,
linhlantra
ding@vie
tel.com.v
n
Công ty DTL TNHH
Ki‰m Toán
Tâng5, Tòa Nhà Sài Gòn
3, 140 Nguyên Vãn Thú,
P Đa Kao, Q. 1,
Kế Toán &
Ki‰m Toán
(08)38122902,
54080555,
38109109
dtlco@ho
rwathdtl.c
om.vn
www.horw
athdtl.com
Công ty TNHH Nghiên
Cứu & Tu Vân Chuy‰n
Giao Công Nghê & Đâu
Tu (CONCETTÌ)-Vpdd
33 Đinh Tiên Hoàng, P
Đa Kao, Q. 1,
vpddconc
etti@ema
i.viettel.v
n
www.conc
etti-vn.com
64 Cô Giang, P Cô
Giang, Q. 1,
Bia Ruou-
Bán Buôn
(08)38802540 -
37176369
Công ty TNHH 4M
Thành Viên
Tâng4, Tòa Nhà Miss Áo
Dài, 21 Nguyên Trung
Ngan, P Bến Nghé, Q. 1,
Nôi Thât-Nhà
Thiết Kế
39106268 Fax
39106271
www.mfour
.co.kr
Phòng 1, Tâng4, Ttâm
Sài Gòn, 65 Lê Loi, P
Bến Nghé, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38341491,
38328691,
38328692,
39557035,
38411342 -
38344840
www.eatec
h.com.sg
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0908416677 MOBÌ 1 (08)39966072
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908418322 MOBÌ Nhà Hàng Rivoli Cafe 1 Nhà Hàng
GÌÁM ĐỐC NAM Christain 0908447745 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Vân Anh 0908460890 MOBÌ DNTN Ngoc Vân 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0908469840 MOBÌ Công ty Tây Phi TNHH 1 38220209
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Hoài Bãc 0908478907 MOBÌ 1 (08)22153989
GÌÁM ĐỐC NAM Ìain Cockin 0908486843 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Peter Dinning 0908583176 MOBÌ Công ty Colliers Ìnt™l 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908588833 MOBÌ C•a Hàng Tân Thành 1 Khóa
Nguyên Vãn
Quôc
Công ty Đa Quôc TNHH
Thuong Mai
Ttâm Thuong Mai
Fosco, 23 Phùng Khãc
Khoan, P Bến Nghé, Q.
1,
Đô G’-Nhà
Sán Xuât
nv…uoc@
multinatio
ns.vn
Trjnh Hiếu
Khánh Vân
Khách San Sofitel Plaza
Sài Gòn, 17 Lê Duân, P
Bến Nghé, Q. 1,
(08)37550631,
38763916 -
38768547
sofsgn-
fb@hcm.f
pt.vn
Công ty Ampacet (Thái
Lan) TNHH-Vpdd
Phòng 19, Tâng4, Ttâm
Sài Gòn, 65 Lê Loi, P
Bến Nghé, Q. 1,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)38477469 -
38451838
customer
@ampac
et.com.th
www.ampa
cet.com
113 Hàm Nghi, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Cãn Hô Bán,
Cho Thuê
(08)37660821 -
38773537
Truong Công
Hoàng
Phòng 4, Tâng303, 5
Nguyên Siêu, P Bến
Nghé, Q. 1,
Thuong Mai-
Các Công Ty
Công ty Ngôi Sao Viêt
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Du Ljch
17E Hô Háo Hón, P Cô
Giang, Q. 1,
Du Ljch-Đai

vnstars@
vnn.vn
Công ty JS Technical
Services-Vpdd
Phòng 3B08, Tâng3B,
Ttâm Thuong Mai Sài
Gòn, 37 Tôn Đức Thãng,
P Bến Nghé, Q. 1,
Báo Hô-Lóp
Phú Ngoài
(08)37790435 -
37790435
vietnam
@•st-
group.co
m
www.•st-
group.com
Tâng7, Tháp Bitexco, 19-
25 Nguyên Huê, P Bến
Nghé, Q. 1,
Cãn Hô Bán,
Cho Thuê
(08)37313824,
37314076,
36400917 -
36400917
norman.k
isken@c
olliers.co
m
www.collie
rs.com
Bùi Tho Giáng
Hanh
348 Nguyên Công Trứ, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
(08)39601988 -
39604782
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Nghi 0908638988 MOBÌ 1 (08)38200385
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908681339 MOBÌ 1 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM 0908808080 MOBÌ 1 Thép
GÌÁM ĐỐC NAM 0908822229 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Hüu Co 0908874292 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0908883456 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Viêt An 0908887868 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0909095679 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Bá Khuôn 0909103100 MOBÌ 1
C•a Hàng Jeff De
Bruges Chocolate-Công
ty TNHH Nguyên Long
11 Đông Du, P Bến
Nghé, Q. 1,
Bánh, Mứt,
Keo-Bán
Buôn
www.•eff-
de-
bruges.co
m.vn
Ngô Thj Kim
Loan
Khách San Linh-Công
ty TNHH Thuong Mai
Djch Vu Thái Anh
16 Mac Thj Bu•i, P Bến
Nghé, Q. 1,
(08)39636754 -
39636755
linhhotel
@hcm.vn
n.vn
www.linhh
otel.com
Nguyên Minh
Phuong
Công ty Zamil Viêt Nam
TNHH Nhà Thép Tiên
Chế
Phòng 1202, Tâng12, 6
Lê Thánh Tôn, P Bến
Nghé, Q. 1,
38275755 Fax
38275754,
38561564
zshcmc
@zamilst
eel.com.v
n
www.zamil
steel.com.
vn
Theo Van
Onphen
Công ty Triumph Tree
Ìnt™l-Vpdd
31B Lý Tu Trong, P Bến
Nghé, Q. 1,
Gôm-Các
Sán Phâm
(08)39604595
Fax 39604596
unit-
info@hc
m.vnn.vn
Công ty Cô Phân Thiết
Bj Hàng Hái
30 Hàm Nghi, P Bến
Nghé, Q. 1,
Hàng Hái-
Cung Câp
Thiết Bj Điên
T•
(08)54361778,
54361776 Fax
54361807
mecom@
hcm.fpt.v
n
www.meco
m.com.vn
Pham Vãn
Hoàng
Công ty Thanh Hoàng
TNHH Xây Dung Djch
Vu
167 Đinh Tiên Hoàng, P
Đa Kao, Q. 1,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
38201572 Fax
38201572
thanhhoa
ngpmail
@hcm.fpt
.Vn
Công ty DPN TNHH
Thuong Mai Djch Vu
328Ter Trân Hung Đao,
P Nguyên Cu Trinh, Q.
1,
Šm Thanh-
Hê Thông &
Thiết Bj
(08)62936614,
38107716 Fax
62936616
dpn@dp
n.com.vn
Hoàng Vãn
Thãng
Công ty Tràm Viêt
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Du Ljch
134 Nguyên Cu Trinh, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)38108481
Fax 38108481
info@tra
mviettouri
st.com
www.tramv
iettourist.c
om
Công ty Ý Tu•ng M€
Thuât TNHH
90/88F Nguyên Đình
Chi‰u, P Đa Kao, Q. 1,
Đô Hoa-Thiết
Kế
38248206 Fax
38248206
info@myt
huat.vn
www.myth
uat.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Đình Ha 0909184267 MOBÌ 1 Nhà Hàng
GÌÁM ĐỐC NỮ Phuong Tú 0909211276 MOBÌ 1 Len/Da
GÌÁM ĐỐC NAM Tô Hông Hà 0909227979 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0909241228 MOBÌ 1
NAM Lee Seung Moon 0909263022 MOBÌ Công ty Autonics-Vpdd 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0909268224 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Thj Loan 0909275100 MOBÌ Công ty Vy My Cô Phân 1
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Khãc Tiêp 0909276870 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Ánh Hông 0909279224 MOBÌ 1
Beppin - Nhà Hàng-
Công ty TNHH Đình Ha
Tâng2, 89 Hai Bà Trung,
P Bến Nghé, Q. 1,
(08)38258594,
38273804 Fax
38273804
C•a Hàng ÌÌ Šn Len
Thòi Trang
174 Hai Bà Trung, P Đa
Kao, Q. 1,
(08)35174373
Fax 35174375
phuongtu
969@yah
oo.com
Công ty Thãng Long
T.B TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
21B/3 Nguyên Đình
Chi‰u, P Đa Kao, Q. 1,
Điên-Sán
Xuât & Bán
Buôn Đô
Điên
(08)22015114
Fax 39254332
Nguyên Vãn
Tuân
Công ty Phúc Van An
TNHH
F6 Lô F, Chung Cu
300,Bến Chuong
Duong, P Câu Kho, Q.
1,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
(08)38443396,
39910417 Fax
39910475
phuc_van
an@yaho
o.com
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Tâng1, Cao Ốc Central
Park, 208 Nguyên Trãi, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Tu Đông-Hê
Thông &
Thiết Bj
39256563,
39256564 Fax
39256564
vietnam
@autonic
s.com
www.auton
ics.com
Đãng Thj Thu
Cúc
Công ty Viêt Đức TNHH
Thuong Mai Djch Vu &
Tu Vân
295 Trân Hung Đao, P
Cô Giang, Q. 1,
Máy Tính
Tiên
(08)38269741
Fax 38269742
info@viet
ducpos.c
om.vn
www.vietd
ucpos.com
.vn
184 Lý Tu Trong, P Bến
Thành, Q. 1,
M€ Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38843501
Fax 39847541
Công ty Vê Nü TNHH
Thòi Trang
269 Nguyên Trãi, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Nguòi M—u-
Đai Diên &
Trung Tâm
(08)37605719,
37606351 Fax
37600818
www.venu
sfashion.c
om.vn
Công ty Hop Thành
TNHH Thuong Mai
57/24 Bùi Viên, P Pham
Ngü Lão, Q. 1,
Photocopy-
Cung Câp
Máy
38364478,
38379241 Fax
38379241
hopthanh
86…1@hc
m.fpt.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0909333904 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Lâu 0909333927 MOBÌ 1 22139936
GÌÁM ĐỐC NỮ 0909338811 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Huân Trung 0909372777 MOBÌ 1 Vân Tái Bi‰n
GÌÁM ĐỐC NAM 0909502689 MOBÌ 1 Câu Lac Bô
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Quang 0909633918 MOBÌ 1 Máy Móc
GÌÁM ĐỐC NAM 0909660088 MOBÌ Công ty C.N.C TNHH 1
GÌÁM ĐỐC NAM Ben Wong 0909668938 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Châu 0909920162 MOBÌ 1 Đja Ốc 38242697
Nguyên Trong
Đức
Công ty Trí Tuê Trž
TNHH Phân Mêm
37/76 Trân Đình Xu, P
Câu Kho, Q. 1,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)38442018,
38475185 Fax
38475185
phungvta
@vnyi.co
m
www.vnyi.c
om
Công ty Thanh Trúc
TNHH Vàng Bac Đá
Quý-Cn
178-180-182 Quây 55-
56-57,Lê Thánh Tôn, P
Bến Thành, Q. 1,
Nü Trang,
Trang Sức
Thòi Trang
Xi, Ma-Sán
Xuât & Bán
Buôn
www.nutra
ngthanhtru
c.com
Trân Thj Hông
Vân
Công ty Tây Mê Kông
TNHH
231-233 Lê Thánh Tôn,
P Bến Thành, Q. 1,
Ô Tô-Các
Nhà Buôn Xe
Mói
38230611-113,
38231994 Fax
38296600
westernm
ekong@v
nn.vn
Công ty Cô Phân Djch
Vu Hàng Hái Viết Nam
4 Đãng Tât, P Tân Đjnh,
Q. 1,
38484882,
35265781 Fax
38484885
vns@viet
nam-
ship.com
www.vietn
am-
ship.com
Luong Câm
Thao
Công ty Phong Thành
TNHH
102 Nam Ky Kh•i Ngh•a,
P Bến Nghé, Q. 1,
(08)39716032
Fax 39710730
Công ty CP Phát Tri‰n
K€ Thuât & TM Tân
Đức
103 Pasteur, P Bến
Nghé, Q. 1,
(08)39624461
Fax 38591722
tdt@hcm.
vnn.vn
www.tdt-
tanduc.co
m
Nguyên Chí
Nhon
2Bis Nguyên Thj Minh
Khai, P Đa Kao, Q. 1,
Nuóc-Hê
Thông Loc
39111222 Fax
39100410,
39100411
info@cnc
vietnam.c
om
www.cncvi
etnam.com
Công ty Global
Business Ìnsights-Vpdd
Phòng 2A, Tâng8, Ttâm
Sài Gòn, 65 Lê Loi, P
Bến Nghé, Q. 1,
Tô Chức
Thuong Mai
39143822 Fax
39143816
•pihcmc
@hcm.vn
n.vn;
benwong
@vietallw
orld.com
www.gb-
insights.co
m
Công ty Thjnh Vuong
TNHH Quán Lý
Phòng 1A, Tâng1, 231-
233 Lê Thánh Tôn, P
Bến Thành, Q. 1,
•abes@•a
bes.vn
www.•abes
.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0909998080 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM La Quôc Phong 0935571099 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Tabo 0937855426 MOBÌ •amaneko - Nhà Hàng 1 Nhà Hàng
NAM Lee Chang Dong 0938103579 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thanh Tú 0938109989 MOBÌ Công ty Xiam TNHH 1
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Quôc Khanh 0903169977 MOBÌ 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Anh Toàn 0975989963 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Pham Thj Hiêp 0979799927 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0982039102 1
Nguyên Xuân
Triêu
Công ty Hông Hà TNHH
Đâu Tu Xây Dung
Thuong Mai
72 Tôn Thât Tùng, P Bến
Thành, Q. 1,
Xây Dung
Dân Dung
39253218 Fax
39253218
trieu_arc
h@hong
hagroup.
com
www.hong
hagroup.c
om
Công ty Huân Nghê Cô
Phân Tu Vân Du Hoc
529 Trân Hung Đao, P
Câu Kho, Q. 1,
Giáo Duc-Tu
Vân
(08)38408058
Fax 38408058
cherish…u
ocla@ya
hoo.com
www.huan
nghe.com
13/1 Lê Thánh Tôn, P
Bến Nghé, Q. 1,
(08)39552690,
39613581 Fax
38554136
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Công ty Honeywell Viêt
Nam-Vpdd
Phòng 2011, Tâng20,
Ttâm Thuong Mai Sài
Gòn, 37 Tôn Đức Thãng,
P Bến Nghé, Q. 1,
Tu Đông-Hê
Thông &
Thiết Bj
39106012,
39106013,
39106014 Fax
39106015
changdo
ng.lee@h
oneywell.
com
www.hone
ywell.com
61-63 Trân Đình Xu, P
Câu Kho, Q. 1,
Hôi Tháo,
Hôi Nghj-Nhà
Tô Chức
(08)39321389,
39326263 Fax
39321389
Công ty Nam An Thái
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu Vi Tính
108 Trân Đình Xu, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
38385645,
38385646,
38385647 -
38385745,
38341604
anthai@h
cm.vnn.v
n;
sales@a
nthai.com
.vn
www.antha
i.com.vn
VÌETTE
L
Công ty Phát Minh
Vuong TNHH Djch Vu
Báo Vê-Cn Tp. HCM
Phòng 606, Ìndochina
Park Tower, 4 Nguyên
Đình Chi‰u, P Đa Kao,
Q. 1,
Báo Vê-Djch
Vu Tuân Tra
(08)38584447,9
624960,264075
6,2640799 Fax
39624960
hcm@pm
vs.com.v
n
www.pmvs
.com.vn
VÌETTE
L
Công ty K.H.L Hoàng
Long TNHH
90 Trân Đình Xu, P Cô
Giang, Q. 1,
Viên Thông-
Thiết Bj & Hê
Thông
39204866 Fax
39204866
Nguyên Hoàng
Anh
VÌETTE
L
Công ty Kim Anh Phúc
TNHH Djch Vu Quáng
Cáo Thuong Mai
32 Nguyên B‹nh Khiêm,
P Đa Kao, Q. 1,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
36121252,
38258606 Fax
38258606
info@eye
castvn.co
m
www.eyec
astvn.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Tân Loi 0982171245 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0983061733 1 38385621
GÌÁM ĐỐC NAM Đinh Hùng Anh 0983070114 1
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Hái V•nh 0983180768 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0983334779 1
GÌÁM ĐỐC NAM Hô Hái Son 0983444678 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0983911338 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0983919802 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0988894355 1 Khách San
VÌETTE
L
Công ty TNHH Thuong
Mai & Xây Dung Công
Trình 66
Lisata, 124 Pasteur, P
Bến Nghé, Q. 1,
Hoa-Hoa
Giá, Cây,
Cành, Lá
Bãng Vái,
Nhua
38211304 -
39140428
phodico
@hcm.vn
n.vn
www.phodi
co.com
Nguyên Huynh
Trang
VÌETTE
L
Công ty Kiến Hung
TNHH Xây Dung
Thuong Mai Djch Vu
Sán Xuât
TK19/13 Nguyên Cánh
Chân, P Câu Kho, Q. 1,
Thuong Mai-
Các Công Ty
VÌETTE
L
Công ty Gia Báo A.B
TNHH Thuong Mai
108 Bùi Thj Xuân, P Bến
Thành, Q. 1,
Vi Tính & Tin
Hoc
39252722 Fax
39252730
giabaoab
2006@ya
hoo.com.
vn
www.comp
umax.com.
vn
VÌETTE
L
Ttâm VCASC-Công ty
CP Viettronics Đông Đa
197 Nguyên Thj Minh
Khai, Q. 1,
Điên T•-S•a
Chüa Trang
Thiết Bj
38322757 -
38334994
Nguyên Hoàng
Châu
VÌETTE
L
Công ty Nãm Châu
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu Giao Nhân
Hàng Hóa Xuât Nhâp
Khâu
Tâng1, 33B Mai Thj Luu,
P Đa Kao, Q. 1,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
39111436 -
39111539
fti@vnn.v
n
VÌETTE
L
Công ty Quôc Tế Cô
Phân Giái Pháp Ìn Án
9 Cao Bá Nha, P Nguyên
Cu Trinh, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
38375430 -
38375430
www.ips.v
n
Lê Khãc Thiên
Phúc
VÌETTE
L
Công ty Bút Chì Vàng
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Quáng Cáo
6 Mac Đ•nh Chi, P Bến
Thành, Q. 1,
Hôi Cho &
Tri‰n Lãm-
Thâu Lãp
Đãt
22101077,
38233161
tony_le.g
pa@hcm.
fpt.vn
Pham Thj M€
Hanh
VÌETTE
L
Công ty Hung Phú
Thjnh TNHH Xuât Nhâp
Khâu
59-61 Truong Đjnh, P
Bến Thành, Q. 1,
Ô Tô-Các
Nhà Buôn Xe

38277554,
38230826 Fax
38230825
Nguyên Thj Lê
Hãng
VÌETTE
L
Công ty Kim Hãng
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Du Ljch
102/1A Công Quynh, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
38361008,
37718842
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Viêt Long 0989015429 1 Bách Hóa 38369731
GÌÁM ĐỐC NAM 0989110908 1 38203336
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Trung Kiên 0989115154 1 Đja Ốc 38375473
GÌÁM ĐỐC NAM Gomes 0989177609 1
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Đình Šn 0989177686 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0989609639 Khách San Viêt Thành 1 Khách San
GÌÁM ĐỐC NỮ Tuyết 0989991046 1 Nhà Hàng 38371910
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Tiến Trung 0912127723 VÌNA 1 Nhà Hàng
GÌÁM ĐỐC NỮ Pham Thj My 0912306941 VÌNA 1 Báo Chí
VÌETTE
L
HTX Bến Chuong
Duong Thuong Mai
80 Cô Giang, P Cô
Giang, Q. 1,
Nguyên Minh
Tùng
VÌETTE
L
Công ty Phan Nguyên
TNHH Xây Dung
Thuong Mai Djch Vu
25/8 Nguyên Phi Khanh,
P Tân Đjnh, Q. 1,
Xây Dung
Dân Dung
VÌETTE
L
Công ty Đât Thjnh
TNHH Đja Ốc
26/6 Nguyên Cánh
Chân, P Câu Kho, Q. 1,
VÌETTE
L
Công ty Á Đông Vina
TNHH Tin Hoc
300 Nguyên Công Trứ, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
38217199,
38213301,
38213307 -
38213647
anniehien
@aceco
m-
vietnam.c
om.vn
www.acec
om-
vietnam.co
m.vn
VÌETTE
L
Công ty Ban Đuòng
Châu Á TNHH
Phòng 104, 4G-4H Lê
Loi, P Bến Nghé, Q. 1,
Du Ljch-Đai

38250615 -
38251358
info@asi
anatravel
mate.co
m;
andy@as
ianatravel
mate.co
m
www.asian
atravelmat
e.com
Nguyên Thj
Hông Lan
VÌETTE
L
109 Trân Hung Đao, P
Câu Ông Lãnh, Q. 1,
38379831,
38371272 -
38371272
VÌETTE
L
Nhà Hàng Bu Đa
Nguyên Thúy
175/16 Pham Ngü Lão, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
bodhitree
1995@h
otmail.co
m
Nhà Hàng Epub-Công
ty Cô Phân Pham Diêp-
Cn
175/22 Pham Ngü Lão, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
(08)54441528
Fax 54441529
le.epub.s
aigon@g
mail.com
Báo Tài Nguyên & Môi
Truòng
8 Mac Đ•nh Chi, P Đa
Kao, Q. 1,
(08)39206889
Fax 39206889
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Cha Hee Cheol 0912624590 VÌNA 1 Máy Móc
GÌÁM ĐỐC NỮ 0912630989 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0913023668 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đinh Gia Diên 0913110393 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Diêp 0913112550 VÌNA 1 38437820
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913123337 VÌNA 1
NAM Liêu Mai Phuong 0913127009 VÌNA 1 Taxi-Djch Vu
GÌÁM ĐỐC NAM Gerald Lok 0913133288 VÌNA 1 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NỮ Phan Thj Mai 0913143499 VÌNA 1
Viên Công Nghê Công
Nghiêp Hàn Quôc-Vpdd
Tâng6, Tòa Nhà •oco,
41 Nguyên Thj Minh
Khai, P Bến Nghé, Q. 1,
(08)62617073
Fax 62617083
kitech-
vpdd@vn
n.vn
www.kitec
h.re.kr
Cao Thj Thanh
Loan
Công ty Cao Loan
TNHH
TK26/5 Nguyên Cánh
Chân, P Câu Kho, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)35510048
Fax 35510049
caoloan_t
t81@yah
oo.com
Đào Đình
Nguyên
Công ty Cô Phân
May10-Cn
32 Lê Lai, P Bến Thành,
Q. 1,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)38457404,
38460371 Fax
38445726
garco10
@fpt.vn
www.garco
10.com
Công ty Gia Gia Cô
Phân Thuong Mai Djch
Vu Xuât Nhâp Khâu
135 Nam Ky Kh•i Ngh•a,
P Bến Thành, Q. 1,
M€ Nghê-
C•a Hàng &
Các Nhà
Buôn
(08)38591196,
38591197 Fax
38556186
gempictu
reggcorp
@vnn.vn
www.gems
tonepicture
.com
Công ty Tân Ánh Sáng
TNHH Xây Dung &
Trang Trí
46/10-11 Trân Quý
Khoách, P Tân Đjnh, Q.
1,
Nôi Thât-Nhà
Thiết Kế
Lê Thj Minh
Trang
Công ty Quôc An TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Tin Hoc
138/2 Lý Tu Trong, P
Bến Thành, Q. 1,
Vi Tính & Tin
Hoc
38272260,
38220481 Fax
38272260
…uocan@
hcm.vnn.
vn
CHƒ T„CH
HĐQT
Công ty Nam Phi Long
Cô Phân Phát Tri‰n
379 Nguyên Công Trứ, P
Câu Ông Lãnh, Q. 1,
39111111,
38211821 Fax
38211820
Công ty CCM
Ìnternational-Vpdd
Phòng L1, 6 Tâng
L•ng,Phùng Khãc
Khoan, P Đa Kao, Q. 1,
(08)38360699,
38373383 Fax
38360528
glok@cc
m.com.vn
www.ccmc
hemicals.c
om
Công ty Sông Trà
TNHH Thuong Mai
Tâng6, 100 Điên Biên
Phú, P Đa Kao, Q. 1,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)37404951,
38299165 Fax
37404952
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Hoàng Long 0913159231 VÌNA Ìnternet Thành Long 1
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Tuân Hái 0913194594 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đãng Thế Quân 0913209763 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913211605 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Hùng Long 0913225543 VÌNA 1
NAM Rafi Kot 0913234911 VÌNA 1
NỮ 0913248860 VÌNA 1
NAM Pham Vãn Kha 0913291071 VÌNA 1
NAM Đào Quý Chung 0913404168 VÌNA 1
235 Trân Quang Khái, P
Tân Đjnh, Q. 1,
Ìnternet-Djch
Vu
(08)39203910,
39203911,
39203912 Fax
39201255
Công ty Thế Hê TNHH
Thuong Mai K€ Thuât
391TK 43/2Bis Trân
Hung Đao, P Câu Kho,
Q. 1,
Cách Nhiêt
Nóng Lanh-
Vât Liêu
(08)54141188
Fax 54122638
generatio
n@hcm.v
nn.vn
Công ty Mitec Cô Phân
•ng Dung Khoa Hoc Và
Công Nghê-Cn
73 Suong Nguyêt Ánh,
Q. 1,
Vi Tính & Tin
Hoc
39257966 Fax
39257967
mitechcm
c@hcm.v
nn.vn
www.mitec
.com.vn
Pham Thj Tuyết
Mai
C•a Hàng Thuc Phâm
Sành Œn-Công ty TNHH
Song Toàn
18Bis/13 Nguyên Thj
Minh Khai, Q. 1,
Thuc Phâm-
Các Sán
Phâm
38272201 Fax
38231653
foodsaigo
n@hcm.f
pt.vn
www.food
mart.com.v
n
Công ty Cô Phân Nôi
Hoi Viêt Nam-Cn
115 Điên Biên Phú, P Đa
Kao, Q. 1,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)38999206,
35124267 Fax
38991206
vb•c@hc
m.vnn.vn
www.noiho
ivietnam.c
om.vn;
www.vietn
amboiler.c
om.vn
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Phòng Khám Gia Đình
Tp. HCM
Tòa Nhà Kim Cuong, 34
Lê Duân, P Bến Nghé,
Q. 1,
• Tế-Djch Vu
H’ Tro
38227848 Fax
38227859
hfmedpra
c.kor@fm
ail.vnn.vn
www.vietn
ammedical
practice.co
m
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Võ Thj Lâm
Giang
Công ty Scott Wilson-
Vpdd
Phòng 4A, Tòa Nhà ÌBC,
1A Công Truòng Mê
Linh, P Bến Nghé, Q. 1,
Xây Dung-
Tu Vân
38222929 Fax
38222917
swvietna
m@scott
wilson.co
m.vn
www.scott
wilson.com
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Thái Bình XNK-
Vpdd
33 Trjnh Vãn Cân, P Câu
Ông Lãnh, Q. 1,
Xuât Nhâp
Khâu-Các
Công Ty
38251513 Fax
38251514
adlehuy
@yahoo.
com
www.unim
extb.com
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Thuc Phâm &
Đâu Tu Công Nghê
102 Lê Thj Riêng, P Bến
Thành, Q. 1,
Thuc Phâm-
Các Sán
Phâm
39254632,
39255098,
62911024 Fax
39255099
fococevh
cm@vnn.
vn
www.fococ
ev.com.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Đào Vãn Tuân 0913440017 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Đãng Thj Bình 0913587387 VÌNA Hoa Bình Studio 135 Trân Đình Xu, Q. 1, 1 Ành Màu
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913616805 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Hùng 0913621239 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Đinh Thj Šn 0913625846 VÌNA 1 Nhà Hàng
GÌÁM ĐỐC NAM Tô Quang Thjnh 0913630917 VÌNA 1 (08)38362677
GÌÁM ĐỐC NAM Hô Quôc An 0913632248 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913640134 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Hoa 0913668905 VÌNA 25 Hô Tùng Mâu, Q. 1, 1
Công ty Cô Phân Petec
Bình Đjnh-Cn
21 Mai Thj Luu, P Đa
Kao, Q. 1,
Xãng Dâu-
Bán Buôn &
Phân Phôi
38295782 Fax
38295783
info@pet
ecbdco.c
om.vn
www.petec
bdco.com.
vn
(08)38231474,
38237518,
38237519 Fax
38298428
dang_t_b
inh@yah
oo.com
Vü Thj Thanh
Xuân
Công ty Tân Đai Duong
TNHH Tu Vân & Mua
Bán
148/1 Trân Quang Khái,
P Tân Đjnh, Q. 1,
Djch Thuât
-Thông Djch
Viên
(08)37132284,
37131667,
37131745 Fax
37131746
tadaiduo
ngsg@hc
m.fpt.vn
www.tddvn
.com
Công ty Hô Tây Cô
Phân
75 Nguyên Vãn Giai, P
Đa Kao, Q. 1,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
38208057,
38208058,
38208960 Fax
38208058
hotaycom
pany@vn
n.vn
DNTN Nhà Hàng Khách
San Dìn Ký-Cn
137C (139 Ter) Nguyên
Trãi, P Bến Thành, Q. 1,
(08)38351444,
38350552,
38396929,
38307007 Fax
38355845
dinky@h
cm.vnn.v
n
Công ty Nam Sài Gòn
TNHH Công Nghiêp
63-65 Hàm Nghi, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Giày-Sán
Xuât & Bán
Buôn
nsgco@y
ahoo.co
m
Nasa Á Châu - Công ty
TNHH Thuong Mai &
Công Nghê Tin Hoc
102/1B Công Quynh, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38650494
Fax 38630685
nasa@vn
n.vn
Quách Thanh
Trúc
Công ty N.K.B TNHH
Thuong Mai Djch Vu
184 Trân Hung Đao, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)37270362
Fax 37266629
nkb@.hc
m.fpt.vn
Công ty Nghê Thinh
TNHH Thuong Mai
Šm Thanh
Hifi & Nôi-
Nhà Cung
Câp Djch Vu
& Trang
Thiết Bj
(08)37461333,
38990810 Fax
37460301
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Quôc Hung 0913669920 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0913673307 VÌNA 1 (08)62739848
GÌÁM ĐỐC NAM 0913681739 VÌNA 1 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913682709 VÌNA 1 (08)37199647
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913683194 VÌNA 1 Muc Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Vãn Ngân 0913688566 VÌNA 1 Ki‰m Djch
GÌÁM ĐỐC NAM 0913689915 VÌNA DNTN Phuong T.Đ 1 38231923
NAM Zhou Zhong Xi 0913702586 VÌNA 1 Thép
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Công Tâm 0913712255 VÌNA Công ty Sun TNHH 1
Công ty Mai Khanh
TNHH Tin Hoc
14 Huynh Khuong Ninh,
P Đa Kao, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38253549,
39402088,
39430364 Fax
38253549
hoang.ng
uyen@m
aikhanh.c
om.vn
www.maik
hanh.com
Steven
Studebaker
Công ty Air Energy Viêt
Nam-Vpdd
Phòng 806, Tâng8, Cao
Ốc Sun Wah, 115
Nguyên Huê, P Bến
Nghé, Q. 1,
Giáo Duc-Tu
Vân
steves@
group-
air.com.v
n
www.airen
ergyvietna
m.com.vn
Nguyên Vãn
Tâm
Ttâm Phúc Đức Giao
Djch Bât Đông Sán
71 Nguyên Thái Hoc, P
Câu Ông Lãnh, Q. 1,
39205028,
39205030,
39205031 Fax
39205032
www.phuc
duc.com
Nguyên Ngoc
Minh Huong
Công ty Kiên Khang
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
Phòng 313, 92 Nam Ky
Kh•i Ngh•a, Q. 1,
Báo Hô Lao
Đông
kienkhan
gcoltd@y
ahoo.co
m
Nguyên Thanh
Hiên
Công ty Câm Linh
TNHH
118 Nguyên Phi Khanh,
P Tân Đjnh, Q. 1,
(08)38118643,
38116728 Fax
38116690
silkflexvn
@hcm.vn
n.vn
Công ty Bến Thành
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Tr” Môi & Côn
Trùng
12/4 Điên Biên Phú, P
Đa Kao, Q. 1,
(08)37242056,
38455309,
38442904 Fax
37242056
benthanh
co@hcm.
vnn.vn
Huynh Thanh
Nhàn
93 Nguyên Hüu Câu, P
Tân Đjnh, Q. 1,
Nü Trang,
Trang Sức
Thòi Trang
Xi, Ma-Sán
Xuât & Bán
Buôn
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Công ty Bao Steel
Singapore-Vpdd
Phòng 908, Tâng9, Cao
Ốc Vãn Phòng Sài Gòn
Riverside, 2A-4A Tôn
Đức Thãng, P Bến Nghé,
Q. 1,
39100126 Fax
39100124
baosteelv
n@hcm.f
pt.vn
www.baost
eel.com
120/9 Trân Đình Xu, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Công
Nghiêp-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
(08)37624841
Fax 37624841
tcongtam
@sunglo
balcorp.c
om
www.sungl
obalcorp.c
om
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Cao Minh Tính 0913713339 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân V•nh Khôn 0913713711 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Thj Nga 0913716091 VÌNA HTX Vân Tái Sài Gòn 1
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Thanh Son 0913716359 VÌNA DNTN Nam Dung 1 Muc Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Minh Khánh 0913718228 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0913718718 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Hüu Hà 0913719445 VÌNA 1 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM 0913726248 VÌNA 1 Ìn-Thiết Bj
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Khái 0913732934 VÌNA 1
Sáng Tao - Công ty Cô
Phân Sán Xuât Tin Hoc
27AB Tôn Thât Tùng, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Vi Tính & Tin
Hoc
39250620,
39255946,
39255945 Fax
39250620
sangtao
@stcom.
vn;
sale@stc
om.com.v
n
www.bang
giamaytinh
.com;
www.stco
m.vn
C•a Hàng V•nh Khang
Thuong Mai & Djch Vu
Tin Hoc
36 Tôn Thât Tùng, P Bến
Thành, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38233384,
38233385,
38233387,
38233386 Fax
38233383
vkc112@
yahoo.co
m
32 Nguyên B‹nh Khiêm,
P Đa Kao, Q. 1,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)38963166,
38960451 Fax
38961233
22 Đãng Thj Nhu, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
(08)37584407,
37584408,
37584409 Fax
37584410
namdung
co@hcm.
vnn.vn
Công ty Sumitomo
(SHÌ) Cyclo Drive Asia
Pacific-Vpdd
Tâng4, 99 Nguyên Thj
Minh Khai, P Bến Thành,
Q. 1,
Hôp Giám
Tôc
(08)37652064,
37652064,
37652064,
37652064 Fax
54252407
en…uiry@
sumitomo
.com.sg
www.sumit
omodrive.c
om
Phan Quang
Phuóc
Công ty Sinh Thái
TNHH Thuong Mai &
Du Ljch
25/25 Trân Khãc Chân,
P Tân Đjnh, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)39315315,
39317745,
39316561,
39350058,
62650817,
384359 Fax
62650818
eco_tour
@hcm.vn
n.vn
www.gree
ntravelvn.c
om
Công ty Son Hà TNHH
Thiết Kế Ìn Bao Bì
62 Ngô Đức Kế, P Bến
Nghé, Q. 1,
(08)39315315,
39317745,
39316561,
39350058,
62650817,
384359 Fax
62650818
sonha5@
hotmail.c
om
Nguyên Xuân
Quang
Công ty Thiên Quôc
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Máy Tính
193 Đinh Tiên Hoàng, P
Đa Kao, Q. 1,
(08)38233007
Fax 38233006
Công ty Chevron Viêt
Nam TNHH Dâu Nhòn
Tâng6, Tòa Nhà Han
Nam, 65 Nguyên Du, P
Bến Nghé, Q. 1,
Dâu
Nhòn/Dâu
Nhót
(08)37581091,
37553165 Fax
37553165
www.chevr
on.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0913733337 VÌNA DNTN Ái Liên 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0913735671 VÌNA Thiên Tân - Tòa Nhà 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Thj •ến Chí 0913741470 VÌNA 1 (08)38444520
GÌÁM ĐỐC NAM 0913751632 VÌNA 1 Khách San
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913752511 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0913766823 VÌNA 1 Máy Móc
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Minh Luong 0913774541 VÌNA 1 Dung Cu
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Công Lôc 0913799234 VÌNA Nha Khoa Bến Thành 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Đình Khôi 0913801045 VÌNA 1
Nguyên Thanh
Cao
19/19B Trân Đình Xu, P
Câu Kho, Q. 1,
Giái Khát-
Nhà Phân
Phôi & Sán
Xuât
(08)39104536,
39104532,
39104535,
39104539 Fax
39104533,
38266093
Hoàng Ngoc
Chiến
Tòa Nhà Thiên Tân, 18B
Nam Quôc Cang, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Vãn Phòng-
Cao Ốc
39255475 Fax
39255473
Thiên Minh - Công ty
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
39 Phùng Khãc Khoan, P
Đa Kao, Q. 1,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
thienminh
sg@hcm.
fpt.vn
Pham Công
Ngh•a
DNTN Khách San Nhât
Quang
109 Nguyên Công Trứ, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
(08)38115274,
38123719 Fax
38114305
nhat…uan
ghotel10
9@yahoo
.com
Lê Thj Hông
Loan
Công ty Hàn M€ Viêt
TNHH K€ Thuât Tu
Đông
38 Ký Con, P Nguyên
Thái Bình, Q. 1,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
(08)38273029,
38273031,
38277784,
38277785 Fax
38295124
han-
viet@hc
m.vnn.vn
www.hanm
yviet-
automation
.com.vn
Nguyên Thành
Tín
Tín Đức - Công ty
TNHH Tín Đức
35-37 •ersin, P Câu Ông
Lãnh, Q. 1,
(08)38213554
Fax 39142606
info@tind
uc.com.v
n
www.tindu
c.com.vn
DNTN Tãng Huong
Djch Vu Thuong Mai
93A Đê Thám, P Cô
Giang, Q. 1,
(08)39171060
Fax 39636521
24 Pham Hông Thái, P
Bến Thành, Q. 1,
Nha Khoa-
Phòng Khám
(08)38627543,
38627544,
38627659 Fax
38627607
Công ty D & P TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
53 Nguyên Du, P Bến
Nghé, Q. 1,
Viên Thông-
Djch Vu
38238383,
38221114 Fax
38227344
duyphat
@hcm.vn
n.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Hüu Chí 0913801121 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Hoàng Quý 0913801485 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Thj Nhu 0913801699 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0913802144 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Xuân Viêt 0913802643 VÌNA 1 Kiến Trúc Su
GÌÁM ĐỐC NAM 0913802914 VÌNA 1 (08)38457705
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Anh Tuân 0913804409 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Công Sanh 0913804410 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Duong Long Hái 0913804663 VÌNA 1
Công ty TNHH
Container Sài Gòn
177 Nguyên Công Trứ, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Công Ten
No-Vân Tái
Bãng Công
Ten No
(08)35532301,
35532302 Fax
35532316
container
saigon@
hcm.vnn.
vn
Công ty Thanh Quý
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Điên
43 •ersin, P Câu Ông
Lãnh, Q. 1,
Đœn-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38441235,
38443328,
39975546,
38438863 Fax
39974406
DNTN Hoàn M€ Thiết
Kế Tao M—u Thuong
Mai
48 Lê Loi, P Bến Nghé,
Q. 1,
Quáng Cáo-
Vât Liêu Đãc
Trung
38297749,
38245933 Fax
38245933
anthanh4
82003@y
ahoo.co
m
Nguyên Ngoc
Phong
Công ty T.P.T TNHH
Vân Tái Xây Dung
Thuong Mai Djch Vu
56 Phó Đức Chính, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Vân Tái-Đai

38211789 Fax
38251255
tpt56@hc
m.vnn.vn
Công ty SWA Viêt Nam
TNHH
Tòa Nhà Miss Áo Dài, 21
Nguyên Trung Ngan, P
Bến Nghé, Q. 1,
(08)38606085,
38650125,
38652279,
39733390 Fax
38653143,
38652279,
38605370,
38650933
swavn@
hcm.vnn.
vn
www.swavi
etnam.com
Nguyên Khãc
Long
Công ty Cô Phân Nhua
Viêt Nam
92-94 Lý Tu Trong, P
Bến Thành, Q. 1,
Nhua Thành
Phâm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
vnplast@
hcm.vnn.
vn
www.vinap
last.com.v
n
Công ty Đông Duong
Mói TNHH
101 Trân Đình Xu, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Gôm-Các
Sán Phâm
(08)38945519
Fax 38945519
gianni@h
cm.fpt.vn
Công ty Công Nguyên
TNHH Thuong Mai
114/32 Đê Thám, P Câu
Ông Lãnh, Q. 1,
Phân Bón-
Sán Xuât &
Bán Buôn
38368073,
38373783 Fax
38373783
congnguy
enco.ltd
@hcm.vn
n.vn
Công ty Xuân Thành
TNHH K€ Thuât Điên
35 Hô Tùng Mâu, P Bến
Nghé, Q. 1,
Điên-Các
Nhà Thâu
(08)38218951
Fax 38224561
xuanthan
h@hcm.v
nn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0913805014 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Hà Thj Bích Vân 0913805037 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Thj Truóc 0913805497 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913805736 VÌNA 1 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Thân 0913806447 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913806862 VÌNA 1 Ìn-Thiết Bj
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Hoàng Vü 0913806985 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Chí Düng 0913807060 VÌNA 1
NAM Mai Nam Tiến 0913808001 VÌNA 1
Nguyên Hoàng
Linh
Công ty Trí Minh TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
Phòng 208, Tâng2, 51
Điên Biên Phú, P Đa
Kao, Q. 1,
Thuong Mai-
Các Công Ty
39107375 Fax
39107482
linh.nguy
en@intsu
pplies.co
m
www.intsu
pplies.com
N.S.G - Công ty TNHH
Thuong Mai Djch Vu K€
Thuât
12R Ký Con, P Nguyên
Thái Bình, Q. 1,
Vi Tính & Tin
Hoc
38218140,
38218141,
38210936,
39144977 Fax
38218141
nsg2004
@vnn.vn
Công ty Bích Vân
TNHH Thuong Mai
39 Đãng Thj Nhu, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Bếp-Trang
Thiết Bj
Chuyên
Dung
(08)62947889
Fax 62947889
classi…ue
@hcm.vn
n.vn
www.bichv
anshop.co
m.vn
Trân Đình Thiên
Oanh
Công ty Oanh Trân
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Quáng Cáo
Tâng3, 8 Lê Duân, P
Bến Nghé, Q. 1,
(08)38373879,
38373880 Fax
38373858,
38373996
info@ota
s-
vietnam.c
om
www.otas-
vietnam.co
m
Công ty V€nh Tân
TNHH Thuong Mai Du
Ljch
17A Trân Đình Xu, P
Câu Kho, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)35180767
Fax 35180769
vytatour
@hcm.vn
n.vn
www.vytat
our.com
Nguyên Thj Lan
Châu
Công ty Song Phát
TNHH Công Nghê
61 Luong Hüu Khánh, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
(08)39304497
Fax 39303676
info@son
gphat.co
m
www.song
phat.com
Co S• Loc Nuóc Tho
Phuóc Lôc
16/3 Phan Ngü, P Đa
Kao, Q. 1,
Nuóc-Hê
Thông Loc
38204861 Fax
38204861
thophuocl
ochcm@
yahoo.co
m.vn
Chí Đức - Công ty
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
101 Nguyên Cu Trinh, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38833661
Fax 37190111
chiduc10
1@yahoo
.com
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Công ty Outokumpu
(Sea)-Vpdd
Phòng 901, Tâng9, 275B
Cao Ốc Satra,Pham Ngü
Lão, P Pham Ngü Lão,
Q. 1,
Thép-Các
Sán Phâm
39205614 Fax
39205614
namtien_
mai@hc
m.vnn.vn
www.outok
umpu.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Luu Xuân Bình 0913808900 VÌNA 1 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM 0913809183 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Hoàng Trong 0913810146 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Anh Düng 0913812299 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0913813361 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Thế Ky 0913815097 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Thế Tân 0913834654 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Trân Hái 0913838070 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên M€ Dung 0913841077 VÌNA 1
Công ty TNHH Thuong
Mai Điên Hóa
Tâng7, 146 Nguyên
Công Trứ, P Nguyên
Thái Bình, Q. 1,
(08)38268502,
39400335,
38268503 Fax
38265382
elechem
@hcm.fpt
.vn
Trân Thanh
Danh
Công ty Selco Viêt Nam
TNHH
164 Đê Thám, P Câu
Ông Lãnh, Q. 1,
“c Qui-Pin
Khô
(08)38457084,
38461209 Fax
39906970
selco-
vn@hcm.
vnn.vn
www.sgs.c
om
Công ty Trân Châu
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
345/84 Trân Hung Đao,
P Câu Kho, Q. 1,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38375063,
38375149 Fax
38375150
ctytranch
au@hcm.
vnn.vn
www.tranc
hauvn.com
Công ty Hái Khánh Cô
Phân Giao Nhân & Vân
Tái Quôc Tế-Cn
Phòng 511, Tâng4, 7
Nam Quôc Cang, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38207833,
38208688,
38207834 Fax
38207834
haikhanh.
hcm@hai
khanh.vn
n.vn
www.haikh
anh.vnn.vn
Nguyên Vãn
Luân
Công ty Phuong Trang
TNHH Du Ljch & Vân
Tái
274-276 Đê Thám, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)39615977
Fax 39615978
info@ptra
tour.com
www.ptrat
our.com.vn
Công ty TNHH Djch
Thuât Hà Nôi-Cn
95 Pasteur, P Bến Nghé,
Q. 1,
Djch Thuât
-Thông Djch
Viên
(08)37293186,
37294185,
37293189 Fax
37294190
hatraco@
hcm.fpt.v
n
Công ty Cô Phân Duoc
Liêu Trung Uong 2
24 Nguyên Thj Ngh•a, P
Bến Thành, Q. 1,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38230153
Fax 38230155
phytopha
rma@hc
m.vnn.vn
Công ty Tân Đức Loi
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
27/1 Nguyên Vãn
Nguyên, P Tân Đjnh, Q.
1,
Tàu Bi‰n-
Cung •ng
Djch Vu
38482008 Fax
38481599
tanducloi
@hcm.vn
n.vn
Công ty MM Cô Phân
Công Nông Nghiêp
35 Đãng Dung, P Tân
Đjnh, Q. 1,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)38919529,
37169775 Fax
62953874
mm@hc
m.vnn.vn
www.mmv
n.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Công Vü 0913852482 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Trung Quân 0913870202 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Trang 0913877192 VÌNA 1 38395210
GÌÁM ĐỐC NAM 0913892598 VÌNA 1 Báo Hi‰m
GÌÁM ĐỐC NAM Đãng Bá Nhân 0913894652 VÌNA 1 Trân Khánh Du, Q. 1, 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Kiến Khoa 0913894818 VÌNA DNTN Kim Hoàng Phi 1 38231268
GÌÁM ĐỐC NAM 0913900943 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0913901305 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913902491 VÌNA 1
Công ty Thái Bình
Duong TNHH Bia-Cn
15 Lê Thánh Tôn, P Bến
Nghé, Q. 1,
Bia Ruou-
Bán Buôn
(08)39374203,
54026772 Fax
54491823
Công ty Đai Viêt Huong
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
111 Nguyên Trãi, P Bến
Thành, Q. 1,
Hóa M€
Phâm
(08)62827373
Fax 62827374
vhuongko
sm@pma
il.vnn.vn
Công ty V•nh Đai Cô
Phân (Dây Đông)
189B/A9B Công Quynh,
P Nguyên Cu Trinh, Q.
1,
Đúc-Đông,
Nhôm, Magiê
Trjnh Thanh
Hoan
Công ty Nhà Rông Cô
Phân Báo Hi‰m (Báo
Long)
185 Điên Biên Phú, P Đa
Kao, Q. 1,
(08)39105358,
54040934 Fax
39105233
baohiem
nharong
@hcm.vn
n.vn
www.nhar
onginsuran
ce.com
Công ty F.A.E TNHH K€
Thuât
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
(08)39695468
Fax 39692776
fae@hcm
.vnn.vn
www.faevn
.com
5-7-9 Nguyên Trung
Truc, P Bến Thành, Q. 1,
Nü Trang,
Trang Sức
Thòi Trang
Xi, Ma-Sán
Xuât & Bán
Buôn
Nguyên Quang
Châu
Công ty Đình Viêt
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
2A Nguyên Thj Minh
Khai, P Đa Kao, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38869304,
38865304
dinhvietc
o@yahoo
.com
Chu Quang
Thành
Công ty Viên Đông
TNHH Giám Đjnh
189/C5 Công Quynh, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Giám Đjnh,
Thanh Tra-
Các Vãn
Phòng
(08)38379122
Fax 38379105
viendong
@hcm.fpt
.vn
Nguyên Thj
Thanh Trúc
DNTN Viêt Cuòng Sán
Xuât Thuong Mai
41B Tôn Thât Tùng, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)39707130,
38344160,
39707129 Fax
39701518
vietcuong
170@yah
oo.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Thanh Son 0913904494 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0913905297 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913905544 VÌNA 1 Kh• Trùng
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Quôc Tài 0913905635 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Bình 0913906371 VÌNA Công ty QMQ TNHH 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913906408 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0913907860 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Hoàng Trung 0913909319 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Thj M€ Lê 0913909397 VÌNA 1
Công ty Cô Phân Du
Ljch Bến Tre-Cn
83B Bùi Thj Xuân, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)38612270,
38612269,
38349447,
38150084 Fax
38612269
dulichben
tre@hcm.
vnn.vn
Nguyên Viêt
Hùng
Hãng Phim Truyên Hình
TFS Tp. HCM
9 Nguyên Thj Minh Khai,
P Bến Nghé, Q. 1,
Điên Ành-
Hãng Phim &
Truòng
Quay
(08)54490827,
22168781 Fax
54490988
tfs@htv.c
om.vn
www.tfs.co
m.vn;
www.tfs.vn
Nguyên Bach
Tuyết
Công ty Cô Phân Kh•
Trùng Giám Đjnh Viêt
Nam
29 Tôn Đức Thãng, P
Bến Nghé, Q. 1,
(08)39904481,
39955472 Fax
39955472
vfc-
marketin
g@vfc.co
m.vn
www.vfc.c
om.vn
Công ty Chiến Thãng
TNHH Djch Vu
10 Trân Nhât Duât, P
Tân Đjnh, Q. 1,
Hôi Cho &
Tri‰n Lãm-
Nhà Tô Chức
(08)35110138,
38481919 Fax
35110017
victory.mi
nd@hcm.
vnn.vn
www.victor
y-
mind.com
76/5 Võ Thj Sáu, P Tân
Đjnh, Q. 1,
Điên-Các
Nhà Thâu
(08)35116552
Fax 35116552
Đào Phuong
Thúy
Công ty P.T.Ì TNHH Tu
Vân Tài Chính &
Thuong Mai
12 Nguyên Huê, P Bến
Nghé, Q. 1,
Tài Chính-Tu
Vân
38229722,
38248426 Fax
38224732
dphuongt
@ptinnov
ation.com
Pravit
Pornbhipatkul
Công ty TPC Vina
TNHH Nhua & Hóa
Chât
Phòng 396, 146AB
Pasteur, P Bến Nghé, Q.
1,
Nhua-
Nguyên Liêu
Thô
(08)62804435
Fax 62804435
tpcvina@
hcm.vnn.
vn
Công ty Vü Gia TNHH
Thuong Mai
23 Thú Khoa Huân, P
Bến Thành, Q. 1,
May Mãc-
Cung Câp
Phu Liêu
(08)54051169,
54051170 Fax
39570446
vugia@h
cm.fpt.vn
Công ty Hông An TNHH
Thuong Mai Trang Bj
Báo Hô Lao Đông
65 Điên Biên Phú, P Đa
Kao, Q. 1,
Báo Hô Lao
Đông
(08)39915430,
38455165 Fax
39915432
hongans
afety@g
mail.com
www.hong
ansafety.c
om
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
NAM 0913909667 VÌNA 1 Ống Nôi
GÌÁM ĐỐC NAM 0913909746 VÌNA 1 (08)54066195
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Xuân Kính 0913910991 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Vãn Chiến 0913911295 VÌNA 1 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM Tô Hoàng Giang 0913911593 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Thj Hà 0913914329 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913915282 VÌNA 1 Ìn-Thiết Bj
GÌÁM ĐỐC NAM Ninh Hüu Hiêp 0913916457 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0913917011 VÌNA Phòng Tranh Phô Hoa 1
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Nguyên Công
Tâm
Công ty Sari Ìndustries-
Vpdd
Phòng D, Tâng5, Tòa
Nhà OSÌC, 8 Nguyên
Huê, P Bến Nghé, Q. 1,
38227645,
38227646 Fax
38227644
sarivina
@hcm.vn
n.vn
Nguyên Đình
Hùng
Công ty AFC Cô Phân
Hôi Cho Tri‰n Lãm
Quôc Tế
76 Nguyên Phi Khanh, P
Tân Đjnh, Q. 1,
Hôi Cho &
Tri‰n Lãm-
Nhà Tô Chức
afc…t@hc
m.vnn.vn
www.afcvi
etfair.com
Công ty Cô Phân Duoc
Phâm TW25
120-126 Hai Bà Trung, P
Đa Kao, Q. 1,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38990362
Fax 38990362
duocpha
mtw25@
hcm.vnn.
vn
www.vietp
harm.com
Khách San An An 2-
Công ty TNHH DV
Khách San Phuong
Nam
216 Đê Thám, P Pham
Ngü Lão, Q. 1,
(08)62576690
Fax 39843669
anan2hot
el@vnn.v
n
www.anan.
vn
Công ty Hoàng Sao
TNHH Thuong Mai Djch
Vu K€ Thuât
18 Công Quynh, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Photocopy-
Cung Câp
Máy
39203512 Fax
39203513
hoangsa
ocoltd@v
nn.vn
Công ty TTC TNHH
Thuong Mai Djch Vu
123 Nguyên Du, P Bến
Thành, Q. 1,
Ô Tô-Sán
Xuât & Bán
Buôn Phu
Tùng
38220355,
38229376 Fax
38246667
hasanvnn
@hcm.vn
n.vn
Luu Thj Thu
Nguyêt
DNTN Huong Hóa
Phâm Thuong Mai
99B Lê Thj Riêng, P Bến
Thành, Q. 1,
(08)38665079,
38666104 Fax
38650590
hhp2@hc
m.fpt.vn
Công ty Tam Hiêp
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
162 Trân Hung Đao, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Thuôc Tr”
Sâu/Thuôc
Diêt Côn
Trùng
38374729 Fax
38378924
pestmast
er@hcm.
vnn.vn
www.pest
mastervn.c
om
Truong Tuân
Kiêt
111 Điên Biên Phú, P Đa
Kao, Q. 1,
M€ Nghê-
C•a Hàng &
Các Nhà
Buôn
(08)38605073
Fax 38608980
www.phoh
oagallery.c
om.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Beat Wafler 0913917051 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Vãn Son 0913917491 VÌNA 1 Báo Hi‰m
GÌÁM ĐỐC NAM Hô Doãn Thiên 0913918022 VÌNA 1
CHƒ C‡ SÓ NAM Đ’ Minh Hùng 0913918226 VÌNA 1 38213723
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Liên 0913918751 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0913919019 VÌNA 1 (08)38344399
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Nam Ly 0913919482 VÌNA Công ty Kim Môn TNHH 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0913919740 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0913920157 VÌNA 1
Tông Lãnh Su Quán
Thuy S•
Valentina Court, 124
Điên Biên Phú, P Đa
Kao, Q. 1,
Đai Sứ
Quán-Lãnh
Su Quán-
Công Sứ
Quán
(08)39206986,
39206989 Fax
39200362
Công ty Báo Hi‰m Ngân
Hàng Đâu Tu & Phát
Tri‰n Viêt Nam-Cn Tp.
HCM
Phòng 704-705, Tâng7,
Ttâm Thuong Mai Sài
Gòn, 37 Tôn Đức Thãng,
P Bến Nghé, Q. 1,
(08)39696804
Fax 39696803
bic@bidv
.com.vn
www.bic.v
n
Công ty Thiên Tâm
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
69 Hô Tùng Mâu, P Bến
Nghé, Q. 1,
Điên-Các
Thiết Bj
(08)38255244,
39433228 Fax
39432108
ctythienta
m@vnn.v
n
Co S• Thach Ành
Nguyên V€
Tâng1, 135 Lô
D16,Nguyên Huê, P Bến
Nghé, Q. 1,
Thú Công M€
Nghê-Sán
Xuât & Bán
Buôn
thachanh
vietnam
@yahoo.
com.vn
Công ty A & E TNHH K€
Thuât Điên-Tu Đông
Hóa
103 Ký Con, P Nguyên
Thái Bình, Q. 1,
Điên-Các
Nhà Thâu
(08)62971286,
62971403,
38493826 Fax
38493826
info@ae-
vn.com
www.aeco
m.vn
Nguyên Ngoc
Chiến
Công ty BCC Cô Phân
Djch Vu & Tu Vân Phát
Tri‰n Nguôn Nhân Luc
44 Đãng Dung, P Tân
Đjnh, Q. 1,
Đào Tao-Tu
Vân
hrd@bcc.
com.vn
15 Bà Lê Chân, P Tân
Đjnh, Q. 1,
Điên Ành-
Phim
(08)38446810,
38424558 Fax
39915576
kimmonfil
m@yaho
o.com
Nguyên Thành
Vinh
C•a Hàng Thành Linh
Thiết Bj Tu Đông
106 Calmette, P Nguyên
Thái Bình, Q. 1,
Điên T•-Các
Nhà Buôn
Trang Thiết
Bj
(08)39232646,
39242553 Fax
39232643,
38380824
thanhlinh.
automati
on@gmai
l.com
Trân Quang
Thành
Công ty Thành Nam
TNHH SX-TM Duoc
Phâm
3A Đãng Tât, P Tân
Đjnh, Q. 1,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)39106268
Fax 39106271
thanhmai
@vnn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Minh 0913920407 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Ta Đãng Khoa 0913920623 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Hà Truòng M€ 0913922025 VÌNA 1 Khách San
NAM Vü Đình Hoà 0913922305 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0913922462 VÌNA Công ty H.2.O TNHH 1
NAM Tan Tech •ong 0913923338 VÌNA 1
NAM Les Morris 0913923451 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Vãn Thach 0913923487 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Đai 0913923661 VÌNA 1 Hóa Chât
Công ty Wiha Viêt Nam
TNHH
Phòng 26, Tâng31, Ttâm
Thuong Mai Sài Gòn, 37
Tôn Đức Thãng, Q. 1,
Bôc Xếp
Hàng Hóa-
Trang Thiết
Bj
(08)39106268
Fax 39106271
tranvan.
minh@wi
ha.com
www.wiha.
com
Công ty Ta Thế Thiên
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Quáng Cáo
19 Hàm Nghi, P Nguyên
Thái Bình, Q. 1,
Šm Thanh
Hifi & Nôi-
Nhà Cung
Câp Djch Vu
& Trang
Thiết Bj
(08)39707692,
38626396 Fax
38626396
Khách San Bến Thành-
TCông ty Du Ljch Bến
Thành (Sài Gòn Tourist)
Khách San Rex, 141
Nguyên Huê, P Bến
Nghé, Q. 1,
(08)22424558
Fax 37761003
rexhotel
@sgtouri
st.com.vn
;
rexhotel
@hcm.vn
n.vn
www.rexho
telvietnam.
com
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Vãn Hóa Vãn
Lang Cô Phân-Nhà
Sách Vãn Lang
25 Nguyên Thj Minh
Khai, P Bến Nghé, Q. 1,
Sách-Nhà
Phân Phôi
38233022,
38242157 Fax
38235079
vanlangm
t@yahoo.
com
www.vanla
ngbookstor
e.com
Nguyên Thiên
Lâp
65 Phùng Khãc Khoan, P
Đa Kao, Q. 1,
Mây Tre-Sán
Xuât & Bán
Buôn Sán
Phâm
(08)38602282,
39748753,
22152224 Fax
38602282
bbd@ba
mbooviet
nam.com
www.bamb
oovietnam.
com
CHƒ T„CH
HĐQT
Công ty Cô Phân
Truòng Tu Thuc Quôc
Tế KinderWorld Viêt
Nam
Tâng1, Tòa Nhà
Somerset Chancellor
Court, 21-23 Nguyên Thj
Minh Khai, P Bến Nghé,
Q. 1,
Truòng M—u
Giáo/Nhà Trž
38274598,
38274598,
38272464 Fax
38274597
en…uiry-
scc@kind
erworldvi
etnam.co
m
www.kinde
rworld.net
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Deutz Asia
Pacific-Vpdd
Tâng4, Tòa Nhà Satra,
58 Đông Kh•i, P Bến
Nghé, Q. 1,
Đông Co
Diezen
38231393 Fax
38290073
phudiep
@hcm.vn
n.vn
www.deutz
.com
Công ty Silicom Cô
Phân Công Nghê
Silicom-Cn
Tâng9, 54-56 Nguyên
Trãi, P Bến Thành, Q. 1,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)62726194
Fax 37190510
www.silico
m.com.vn
Công ty Miên Nam Cô
Phân Xuât Nhâp Khâu
Hóa Chât
130 Trân Hung Đao, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
(08)38535408,
39571500 Fax
39572478
southchi
mex@vn
n.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0913923883 VÌNA SM - Công ty TNHH 1
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Anh Tài 0913924312 VÌNA 1 (08)38947912
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Minh Trứ 0913924322 VÌNA 1 (08)38947912
GÌÁM ĐỐC NAM 0913924834 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Thanh 0913925599 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0913925788 VÌNA 1 (08)38566387
NAM Rudi Bi•nens 0913925911 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Nguyên 0913926342 VÌNA 1 Ruou
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913927751 VÌNA 2 Mac Thj Bu•i, Q. 1, 1
Nguyên Đãng
Thjnh
Tâng2, 156 Nguyên Vãn
Thú, P Đa Kao, Q. 1,
Đá-Khai
Thác
(08)39701134,
39707073 Fax
39701134
smco@h
cm.vnn.v
n
Công ty Djch Vu Lü
Hành Sài Gòn Tourist
49 Lê Thánh Tôn, P Bến
Nghé, Q. 1,
Du Ljch-Đai

info@sai
gontouris
t.net
www.saigo
ntourist.net
Công ty Thiên Bích
TNHH Thuong Mai
245/13 Nguyên Trãi, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Cao Su-Các
Sán Phâm
thienbich
@hcm.vn
n.vn
Nguyên Quang
Khái
Công ty Nhât Liên Minh
TNHH-Vpgd
Tâng5, Tòa Nhà Satra,
58 Đông Kh•i, P Bến
Nghé, Q. 1,
Dép-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)35398912,
62929033 Fax
62929033
info@first
alliancev
n.com
Ttâm Điên Thoai Vô
Tuyến Nôi Thj-Công ty
Djch Vu Viên Thông Sài
Gòn
27A Nguyên Đình Chi‰u,
P Đa Kao, Q. 1,
Viên Thông-
Djch Vu
38246604,
38277712,
38277718, 1089
Fax 38277058
www.saigo
ntelecom.c
om.vn
Trân Khãc
Nguyên
Công ty TNHH Môt
Thành Viên Hàng Hái
Hà Nôi Phía Nam
Phòng 303, Tâng3, Tòa
Nhà Hoa Lâm, 2 Thi
Sách, P Bến Nghé, Q. 1,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
marinahc
m@hcm.
vnn.vn
www.marin
ahanoi.co
m
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Công ty Ìnve (Thái Lan)-
Vpdd
3T Tôn Đức Thãng, P
Bến Nghé, Q. 1,
Thức Œn Gia
Súc, Gia
Câm, Cá,
Tôm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38223494,
38222460 Fax
38293253
invevietn
am@iviet
.com.vn
www.inve.
com
Công ty TNHH Nhà
Nuóc Môt Thành Viên
Ruou Hà Nôi-Cn
26 Nguyên Huy Tu, P Đa
Kao, Q. 1,
38296888 Fax
38296888
hunghalic
o@yahoo
.com
www.halic
o.com.vn
Nguyên Thj Kim
Phuong
Công ty Phuong Hoàng
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Du Ljch Ìn Bao Bì
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)62589163,
62945783,
62945784,
62945785,
62945786,
629450 Fax
62589134,
62589136
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Công Bá 0913928216 VÌNA 1 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM 0913928270 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0913928839 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ Pham Thj M€ Lê 0913928923 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0913934012 VÌNA 1
NAM Kim Doo Hyun 0913946087 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0913976570 VÌNA 1
NAM Dave Neo 0913978905 VÌNA Công ty Flow…uip-Vpdd 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Hüu Tuê 0918007886 VÌNA 1
Công ty Bá Lôc TNHH
Thuong Mai Djch Vu Ìn
Án
553/2 Trân Hung Đao, P
Câu Kho, Q. 1,
(08)62610315,
38562054
hcbl@hc
m.vnn.vn
Nguyên Đình
Thành
Công ty Thành Trung
Nguyên TNHH
94 Mac Thj Bu•i, P Bến
Nghé, Q. 1,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38297060,
38256630 Fax
38296580
Nguyên Anh
Tuân
Công ty Công Vàng Cô
Phân Trang Thiết Bj •
Tế
54/2 Nguyên B‹nh
Khiêm, P Đa Kao, Q. 1,
• Tế-Cung
Câp Trang
Thiết Bj Cho
•, Bác S•
39106522 Fax
39106523
accountin
g1@gold
engatevn
.com
www.golde
ngatevn.co
m
Công ty Le &
Associates TNHH
Tâng2, Tòa Nhà Hoàng
Đan, 12M Nguyên Thj
Minh Khai, Q. 1,
Đào Tao-Tu
Vân
(08)35116502
Fax 35116502
contact@
l-
a.com.vn
www.l-
a.com.vn
Truong Minh
Thành
Công ty Truong Hào
Phát TNHH Mãt Kính
214 Lê Thánh Tôn, P
Bến Thành, Q. 1,
Kính-Mãt
Kính & Kính
Quang Hoc
(08)37510997,
37521287 Fax
37520864
haophat
@matviet
.vn
www.matki
nh.com.vn
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Công ty Onechang
Texco-Vpdd
Phòng 305, Tâng3, Tòa
Nhà Hoa Lâm, 2 Thi
Sách, P Bến Nghé, Q. 1,
Vái-Sán Xuât
& Bán Buôn
38272679,
38273911 Fax
38272680
onechan
g@hcm.f
pt.vn
www.onec
hang.com
Trân Trong
Ngh•a
Công ty Hoàng Quôc
TNHH-Vpdd
Phòng 413, Cao Ốc Khái
Vân, 92 Nam Ky Kh•i
Ngh•a, P Bến Nghé, Q.
1,
Giáo Duc-
Cung Câp
Thiết Bj H’
Tro
(08)39257966
Fax 39257967
h…-
rep@hcm
.vnn.vn
www.hoan
g…uoc.com
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Phòng G9, 2 Phùng
Khãc Khoan, P Đa Kao,
Q. 1,
Tu Đông-Hê
Thông &
Thiết Bj
38221308,
38220180 Fax
38297930
vietnam
@flow…ui
p.com.vn
www.flow…
uip.com.sg
Công ty ÌPES TNHH
Djch Vu K€ Thuât Công
Nghiêp
33/7 Lý Vãn Phức, P Tân
Đjnh, Q. 1,
Bom-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)22150888
Fax 39561129
ipesco@
hcm.vnn.
vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
NAM Low Hong Ming 0918015428 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0918023682 VÌNA Công ty Chào TNHH 1 Đja Ốc
NAM Võ Đông Đức 0918028888 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Thành Van 0918030408 VÌNA 1 Khách San
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Thu Hông 0918031077 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0918031881 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Hông Hái 0918033848 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Kelvin Chia 0918042898 VÌNA 1 Luât Su
GÌÁM ĐỐC NAM Đinh Khãc Duy 0918104534 VÌNA 31 Lê Duân, Q. 1, 1
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Công ty Surbana Tu
Vân Quôc Tế-Vpdd
Phòng 2A, Tâng8, Ttâm
Sài Gòn, 65 Lê Loi, P
Bến Nghé, Q. 1,
Xây Dung-
Tu Vân
39143817 Fax
39143816
trangd…
@surban
a.com
www.surba
na.com
Nguyên Vãn
Hiếu
Phòng 108, Tâng1,
35Bis Phùng Khãc
Khoan, P Đa Kao, Q. 1,
38279233,
39120004 Fax
38273709
hcm@ch
aocom.co
m
www.chao
com.com
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Quôc Tế Viêt
Long Cô Phân Thuong
Mai
Tâng5, 8 Mac Đ•nh Chi,
P Bến Nghé, Q. 1,
Thuc Phâm-
Các Nhà
Cung Câp
38233813,
38220490,
38220441 Fax
38233815
victrade
@hcm.fpt
.vn
www.vic.co
m.vn
Công ty Tân Kim Long
TNHH Thuong Mai
Khách San
60 Trân Đình Xu, P Cô
Giang, Q. 1,
(08)38220475,
38623668,
38623665,
38623667 Fax
39100978,
38623665
C•a Hàng Cô Hông
Thuc Phâm
100 Tôn Thât Tùng, P
Bến Thành, Q. 1,
Thuc Phâm-
Chế Biến &
Đóng Gói
38393468 Fax
38393468
www.thucp
hamchebie
ncohong.c
om.vn
Duong Ngoc
Tao
Công ty T” Tuòng
TNHH Thuong Mai
227-229 Nguyên Công
Trứ, P Nguyên Thái
Bình, Q. 1,
Son-Các
Nhà Buôn
38223440,
38213386 Fax
38223440
Công ty TNHH TM-DV-
KT Minh Long
104 Calmette, P Nguyên
Thái Bình, Q. 1,
Bôc Xếp
Hàng Hóa-
Trang Thiết
Bj
(08)39107375
Fax 39107482
sales@m
inhlongvn
.com
www.yello
wpages.vn
/minhlong
Công ty Kelvin Chia
Partnership-Cn
Phòng 1105, Tâng11,
Tháp Sài Gòn, 29 Lê
Duân, P Bến Nghé, Q. 1,
(08)38104738,
38106329,
39127727,
39127737 Fax
38628583,
38106329
kcp@kcp
artnershi
p.com.vn
www.kcpar
tnership.co
m
Liên Hiêp Các Tô Chức
Hüu Nghj Tp. HCM
Tô Chức
Thuong Mai
38296238 Fax
38232987
friendship
-
huto@hc
m.vnn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0918109013 VÌNA 1 (08)38466649
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Hông 0918128839 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0918171981 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Ralf Matthaes 0918189553 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0918228182 VÌNA 1 Luât Su
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918260888 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0918261009 VÌNA 1 Ngân Hàng (08)38517662
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918299841 VÌNA 1 Khách San (08)62651827
GÌÁM ĐỐC NAM 0918308155 VÌNA 1 39257959
Trân Quang
Minh
Djch Vu Quang Minh
Süa Chüa Điên T• Tai
Nhà
40 Calmette, P Nguyên
Thái Bình, Q. 1,
Điên T•-S•a
Chüa Trang
Thiết Bj
Công ty Hông TNHH
Sán Xuât Thuong Mai
Áo Mua
134/1 Bùi Thj Xuân, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
Áo Mua-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)37711052,
37713462
hando@
aomuaho
ng.com
www.aomu
ahong.com
Phan Thanh
Khiết
Công ty Kim Anh TNHH
Thuong Mai Djch Vu
539TK8/21 Trân Hung
Đao, P Câu Kho, Q. 1,
Xuât Nhâp
Khâu-Các
Công Ty
39201068 Fax
39201068
Công ty Taylor Nelson
Sofres
105-107 Nguyên Công
Trứ, P Nguyên Thái
Bình, Q. 1,
Phuong Tiên
Truyên
Thông-
Nghiên Cứu
& Phân Tích
39140739,
39140741,
39140742,
38215727 Fax
39141650
office.vn
@tns-
global.co
m
www.tns-
global.com
Nguyên Kiêu
Hung
Công ty Vina View
TNHH
171 Điên Biên Phú, P Đa
Kao, Q. 1,
(08)37551375
Fax 37551841
vinaviewl
awyer@g
mail.com
www.luats
utphcm.co
m
Trân Thj Quynh
Mai
Công ty Viêt Mai Cô
Phân Quáng Cáo
Tâng2, 27 Đãng Tât, P
Tân Đjnh, Q. 1,
Hôi Cho &
Tri‰n Lãm-
Nhà Tô Chức
(08)37582809
Fax 37582596
vietmaipr
@hcm.vn
n.vn;
giaphung
.vnmedia
@gmail.c
om
www.vietm
aiads.com
Nguyên Quang
Tiên
Ngân Hàng Phuong
Đông TMCP-Hôi S•
45 Lê Duân, P Bến
Nghé, Q. 1,
ocb@ocb
.com.vn
www.ocb.c
om.vn
Trân Thj Ánh
Nguyêt
Khách San Metropole-
Công ty Cô Phân Quê
Huong-Liberty
Khách San Metropole,
148 Trân Hung Đao, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
metropol
e@liberty
hotels.co
m.vn
www.libert
yhotels.co
m.vn
Quách Chân
Hoàng
Công ty Đai Viêt Thú
Công M€ Nghê
Phòng 72, Tâng7, Chung
Cu 35 Nguyên Vãn
Tráng,P Bến Thành, Q.
1,
Thú Công M€
Nghê-Sán
Xuât & Bán
Buôn
viet-
hand-
art@hn.v
nn.vn
www.vietn
am-
handicraft.
com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Tât Thãng 0918331036 VÌNA DNTN Khách San Sen 1 Khách San
GÌÁM ĐỐC NỮ Hô Vü Thj Hiên 0918338044 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Vãn Quát 0918340990 VÌNA 1 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM 0918412344 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918424306 VÌNA 1 Nhà Hàng
GÌÁM ĐỐC NỮ Lý Thj Kiêu Nga 0918449422 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Anh Duy 0918454597 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Hàng Liên Bang 0918492133 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918509523 VÌNA 1
82 Lê Lai, P Bến Thành,
Q. 1,
(08)38425476
Fax 38425476
Công ty Tâm Đi‰m
TNHH Thuong Mai
6A Đê Thám, P Câu Ông
Lãnh, Q. 1,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)35153752,
39174595 Fax
35158626
hienho@
vietnamtr
adepoint.
com
www.vietn
amtradepo
int.com
Công ty Phú Lôc Điên
Cô Phân
19 Đông Kh•i, P Bến
Nghé, Q. 1,
38276355 Fax
38276366
pld@phul
ocdien.co
m
Đãng Lê Nguyên

Công ty Trung Nguyên
Cô Phân
3 Phan Vãn Đat, P Bến
Nghé, Q. 1,
Cà Phê-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38489477
Fax 38489478
office@tr
ungnguy
en.com.v
n
www.trung
nguyen.co
m.vn
Lê Thj Thu
Huong
Co S• Đông Ba Bún Bò
Huế
110A Nguyên Du, P Bến
Thành, Q. 1,
(08)38495097
Fax 38495097
Công ty Tâm Nhìn
Chuyên Nghiêp Cô
Phân
Phòng B302, Tâng3,
129A Nguyên Huê, Q. 1,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)38569054
Fax 38508083
info@pro
vision.co
m.vn
www.vietn
amplastict
news.com
Công ty Ánh Nãng
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Du Ljch
153/04 Nguyên Thj Minh
Khai, Q. 1,
Bánh, Mứt,
Keo-Bán
Buôn
(08)37521828,
37521829 Fax
38232364
info@sun
shinetouri
st.com
www.suns
hinetourist.
com
Công ty Sao Sáng
TNHH
62 Nguyên Cu Trinh, P
Nguyên Cu Trinh, Q. 1,
Khãc Dâu,
Khãc Chü
(08)38621099
Fax 38626078
sales@s
aosang.c
om.vn
www.saos
ang.com.v
n
Nguyên Thj
Nguyên Huong
Công ty Thép Viêt
TNHH Xây Dung
Thuong Mai
9 Phan Tôn, P Đa Kao,
Q. 1,
Thép-Nhà
Chế Tao
38297013,
38200768 Fax
38200680
thepviet.h
cm@hcm
.vnn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0918511655 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Vãn Cuòng 0918569555 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Công Duy 0918577061 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Ngoc Báu 0918604416 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0918737585 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM 0918764222 VÌNA Phòng Tranh Spring 1 38216419
GÌÁM ĐỐC NAM Thái 0918770030 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đoàn ˆy Báo 0918770741 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Quang Hiêp 0918836560 VÌNA 1 Ìn-Nhà Ìn
Nguyên Xuân
Anh Tú
Công ty CETM Global
Test-Vpdd
Phòng 201, Tâng2, 91
Nguyên Vãn Thú, Q. 1,
Đo Luòng-
Dung Cu
Chính Xác
(08)39485471,
38423097 Fax
39485472
hoang.vo
@cetm.c
om.vn
www.cetm.
com.vn
Công ty Tứ Cuòng
TNHH Sán Xuât Xây
Dung Thuong Mai Xuât
Nhâp Khâu
183 Nguyên Thái Bình, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
G’ Xuât
Khâu
(08)54121685,
54121686,
54121687 Fax
54121689
thaomy1
02@yaho
o.com
www.tucuo
ng183.com
Công ty Anh M€ Viêt
TNHH
147 Hàm Nghi, P
Nguyên Thái Bình, Q. 1,
Giáo Duc-Tu
Vân
(08)38633289,
38634287,
38634288 Fax
38655411
congduy
@uscaw
eb.com
www.usca
web.com
Công ty Rudolph
Schulze GmbH-Vpdd
Tâng2, 42 Công Quynh,
P Nguyên Cu Trinh, Q.
1,
Hàng Hái-
Cung Câp
Thiết Bj Điên
T•
(08)39000852,
39913757,
38422307 Fax
39913757
ly_rudolp
h_schulz
e_vn@ya
hoo.de
www.rudol
ph-
schulze.de
Đãng Trung
Quân
Công ty Viêt Liên TNHH
Thuong Mai Djch Vu &
Vân Tái Quôc Tế
96E Võ Thj Sáu, P Tân
Đjnh, Q. 1,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)62539548,
62539543 Fax
62539546
viet-
lien@hc
m.fpt.vn
Nguyên Vãn
Thành
1A Lê Thj Hông Gâm, P
Bến Nghé, Q. 1,
Tranh-Khung
Tranh
www.sprin
ggallerie.c
om
Công ty G.E Multilin-
Vpdd
Tâng7, Ttâm Sài Gòn, 65
Lê Loi, P Bến Nghé, Q.
1,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
(08)38630722,
38630726 Fax
38630738
www.gemu
ltilin.com
DNTN Nam Kim Đô
Djch Vu Vân Tái
Phòng 606, Tâng6, Ttâm
Thuong Mai Kim Đô, 123
Lê Loi, P Bến Thành, Q.
1,
Vân Tái-Đai

39140574 Fax
38217654
namkimd
o@namki
mdo.com
www.namk
imdo.com
Công ty Báo Anh TNHH
Thuong Mai Djch Vu
234Bis Bến Chuong
Duong, P Cô Giang, Q.
1,
(08)38966592,
22144817 Fax
38966592
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0918848536 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918907035 VÌNA 1 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NỮ Pham Lê Minh 0918914569 VÌNA 1 (08)22002267
NAM 0919187175 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Chí Loi 0919188799 VÌNA 1 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NỮ 0919443802 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NỮ 0919588161 VÌNA 1
NAM Ben •uan 0919597703 VÌNA 1
GÌÁM ĐỐC NAM Đinh khãc Tuân 0943726688 VÌNA 1
Pham Duy
Phong
Công ty Nguyên Quôc
TNHH Trang Thiết Bj •
Tế
274 Công Quynh, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
• Tế-Cung
Câp Trang
Thiết Bj Cho
•, Bác S•
39250562 Fax
39254954
nguyen-
…uoc@vo
l.vnn.vn
Nguyên Thj
Giang
Công ty Mai Giang
TNHH Thuong Mai
171D Cô Bãc, P Cô
Giang, Q. 1,
(08)38606009,
0909668315
maigiangl
td@hcm.
vnn.vn
Công ty Nhât Viêt Tinh
Cô Phân
Tâng3, 23 Tôn Đức
Thãng, P Bến Nghé, Q.
1,
Công
Nghiêp-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
admin01
@nhatvie
ttinh.com.
vn;
sales05
@nhattin
hanh.co
m.vn
www.kamo
gnvt.•p
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Nguyên Thành
Phuóc
Công ty Trúc Phô
TNHH
56A Trân Quý Khoách, P
Tân Đjnh, Q. 1,
Nôi Thât-Nhà
Thiết Kế
62910820,
62910820 Fax
62910819
tp-
group04
@yahoo.
com;
tpgroup
@trucpho
.com.vn
www.trucp
ho.com.vn
Công ty Phúc Thjnh
TNHH Djch Vu
166F Bùi Thj Xuân, P
Pham Ngü Lão, Q. 1,
(08)35103226
Fax 35103225
phucthinh
food2001
@vnn.vn
Lê Lâm Tuyết
Thi
Công ty Lâm Cuòng
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Du Ljch Xuât Nhâp
Khâu & Vân Tái
72 Nguyên Đình Chi‰u,
P Đa Kao, Q. 1,
Du Ljch-Đai

(08)38669196,
38669197 Fax
38669201
info@lhct
ravel.com
www.lhctra
vel.com
Nguyên Thanh
Hãng
DNTN Thế Giói Nhac
Thuong Mai Djch Vu
106 Ì1-Ì2 Eden
Mall,Nguyên Huê, P Bến
Nghé, Q. 1,
Šm Thanh-
Hê Thông &
Thiết Bj
(08)35174339,
35174340,
39189113,
39189114 Fax
35174350
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Hiêp Hôi Xuât Khâu
Süa Hoa Ky
15B/50 Lê Thánh Tôn, P
Bến Nghé, Q. 1,
Thj Truòng-
Nghiên Cứu
& Phân Tích
38228804 Fax
62913110
beny@pr
con.org
www.usde
c.org
Công ty CNN TNHH
Djch Thuât Chuyên
Nghiêp
Phòng 606, Ìndochina
Park Tower, Lô 4,Q. 1,
Djch Thuât
-Thông Djch
Viên
(08)54306925,
54306926
sales@c
nntransla
tion.com
www.cnntr
anslation.c
om
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Vãn Quân 0903001834 MOBÌ 2
GÌÁM ĐỐC NAM 0903016529 MOBÌ 2
GÌÁM ĐỐC NAM 0903028646 MOBÌ 2
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903318387 MOBÌ 2 Dêt-Máy Dêt
GÌÁM ĐỐC NAM 0903331999 MOBÌ 2
GÌÁM ĐỐC NAM 0903343838 MOBÌ 2 C•a
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903364222 MOBÌ 2
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Hông Phúc 0903607731 MOBÌ 2
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Tuân Son 0903641149 MOBÌ 2 (08)37507088
DNTN Công Chính
Quân
24B Nguyên Thj Đjnh, P
An Phú, Q. 2,
Vât Liêu Xây
Dung
54025327,
54026481
Duong Xuân
Düng
Công ty Hoa Thiên Lý
TNHH
216/10 Nguyên Vãn
Hu•ng, P Tháo Điên, Q.
2,
Hoa Viên,
Cây Cánh-
Các Nhà
Thâu
(08)38974473,
38893860,
38896179,
37241020 -
38974626
Thomas
Hermanson
Công ty GJ Viêt Nam
TNHH
78 Đuòng 1, P An
Khánh, Q. 2,
Nãng Luong
Mãt Tròi-
Thiết Bj
(08)38623218 -
38625402
sales@g•
vietnam.c
om
www.g•viet
nam.com
Đãng Thj Ánh
Hông
Công ty Gia Tân TNHH
Thuong Mai Djch Vu
53 Xa Lô Hà Nôi, P Tháo
Điên, Q. 2,
(08)39485408 -
38114873
goay@hc
m.fpt.vn
Võ Mâu Quôc
Tri‰n
Công ty Sài Gòn-Rita
TNHH
327 Xa Lô Hà Nôi, P An
Phú, Q. 2,
Ô Tô-Sán
Xuât & Bán
Buôn Phu
Tùng
37442266 Fax
37442288
sales@s
aigon-
rita.com
www.kohle
r.com
Huynh Xuân
Tuân
Công ty Truòng Phát
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
82 Lô B, Khu Đô Thj An
Phú,Đuòng 1, P An
Khánh, Q. 2,
(08)37514239,9
515195,951519
6 - 39515197
masterdo
or_tp@ya
hoo.com
Hàng Quý Bích
Ngoc
Công ty Đô Thj Viêt
TNHH Kiến Trúc
26D2 Trân Não, P Bình
An, Q. 2,
Nôi Thât-Nhà
Thiết Kế
22106151,
22106152,
22106153
ktdothivie
t@gmail.
com
Công ty Phan Hông
Phúc TNHH
150 Lê Vãn Thjnh, P Cát
Lái, Q. 2,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
(08)22200868,
39626121,
39326240 -
22200869
phucacha
u@yahoo
.com
Công ty Tân An Loi Cô
Phân Đja Ốc-Du Ljch
21/16B Trân Não, P An
Loi Đông, Q. 2,
Du Ljch-Đai

tananloi
@hcm.vn
n.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vui 0903702559 MOBÌ 2 Điêu Khãc
GÌÁM ĐỐC NAM 0903710704 MOBÌ 2
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên An Ninh 0903725994 MOBÌ 2
NAM 0903727330 MOBÌ 2 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Trang Minh Long 0903732213 MOBÌ 2
NAM 0903733650 MOBÌ 2 Thúy Sán
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Minh Phuong 0903739174 MOBÌ 2 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Tiến Tuân 0903804433 MOBÌ 2
GÌÁM ĐỐC NAM Đoàn Đình Huy 0903808631 MOBÌ 2
Công ty V•nh C•u Cô
Phân Trang Trí Đá
319(600B) Xa Lô Hà Nôi,
P An Phú, Q. 2,
(08)37662626 -
37662627
vinhcuu
@hcm.vn
n.vn
www.vinhc
uustone.co
m
Nguyên Tuân
Anh
Công ty Tuân Anh
TNHH
5/2 Đuòng 31,P Bình
An, Q. 2,
Phòng Thu
Šm
37404951,
38299165 Fax
37404952
a2zstudio
video@h
otmail.co
m;
a2zstudio
@hcm.vn
n.vn
www.a2zn
ha.com
Công ty Viêt Son TNHH
Thuong Mai
1 Xa Lô Hà Nôi, P Tháo
Điên, Q. 2,
Dâu
Nhòn/Dâu
Nhót
(08)38378600,
38370185 -
38370918
vietsonbp
01@hcm.
vnn.vn
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Truong Quôc
Düng
Công ty An Phú TNHH
Môt Thành Viên-Cn
43 Tháo Điên, P Tháo
Điên, Q. 2,
37444479,
37444478 Fax
37444075
apsc@hc
m.vnn.vn
www.anph
u.com.vn
Công ty Anh Ánh TNHH
Djch Vu Thuong Mai
1A Đuòng 9, P An Phú,
Q. 2,
Chât Mài
Mòn
(08)62908801,
62908802,
62908803,
22111922 -
39307590,
22111500
anhanhh
oakeo@v
nn.vn
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Valeri G.
Mariasov
Công ty Viêt Nga Liên
Doanh Thúy Sán
Trân Não, P An Loi
Đông, Q. 2,
38874151,
38874152,
38874378,
38874335 Fax
37400285
seaprimfi
co@hcm.
vnn.vn
Công ty Thiên Trach
TNHH Xây Dung
Thuong Mai
380A Luong Đjnh Cúa,
P An Phú, Q. 2,
37470490,
37470491 Fax
37470491
nhadatthi
entrach@
nhadatthi
entrach.c
om.vn
www.nhad
atthientrac
h.com.vn
Công ty Thanh Luân
TNHH Sán Xuât &
Thuong Mai
Khu Công Nghiêp Cát
Lái, 930C1 Đuòng C, P
Thanh M€ Loi, Q. 2,
Báo Hô-Lóp
Phú Ngoài
(08)39205635,
39250471,
39253299,
39253298,
39205633 -
39205636
thanhlua
nco@vnn
.vn
www.thanh
luanco.co
m
Công ty CÌAT Cô Phân
Quáng Cáo & Hôi Cho
Thuong Mai
57 Nguyên Đãng Giai, P
Tháo Điên, Q. 2,
Quáng Cáo
Ngoài Tròi
37442048,
62960078,
35125619,
62960079 Fax
35125618,
37442048
baphuc@
saigonnet
.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903848020 MOBÌ 2
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Đức Hái 0903874133 MOBÌ 2
NAM Lâm Vãn Chúc 0903884864 MOBÌ 2 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903888285 MOBÌ 2 Màn, Sáo
GÌÁM ĐỐC NAM 0903900457 MOBÌ 2 Cân
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903900569 MOBÌ 2
GÌÁM ĐỐC NAM 0903913106 MOBÌ 2
GÌÁM ĐỐC NAM Parry John Ìsrael 0903921691 MOBÌ 2 Khách San (08)39272995
NAM 0903932290 MOBÌ 2
T” Ngoc Đức
Paul
Công ty Kiên Giang
Composite TNHH
20 Đuòng 44, P Tháo
Điên, Q. 2,
Nhua
Composite-
Sán Phâm &
Vât Liêu
(08)38123841,
37670343 -
37670347
sales@k
gc.vn
www.kgc.v
n
Công ty Minh Đức
Trung TNHH Đâu Tu
Xây Dung Thuong Mai
1 Khu C9,Trân Não, P
Bình An, Q. 2,
Xây Dung
Dân Dung
37404973 Fax
37404973
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Phúc Đức - Công ty
TNHH Đja Ốc-Tru S•
23/16 Trân Não, P Bình
An, Q. 2,
37400974,
37400972,
37403976 Fax
54021039
info@phu
cduc.com
www.phuc
duc.com
Nguyên Hông
Oanh
C•a Hàng Rœm C•a
Sài Gòn
B20/10 Luong Đjnh Cúa,
P Bình An, Q. 2,
(08)37401040 -
37401040
Nguyên Viêt
Trung
Công ty Cao Anh
Cuòng TNHH K€ Thuât
Thuong Mai
Khu Công Nghiêp Cát
Lái, 938A9 Đuòng A, P
Thanh M€ Loi, Q. 2,
(08)37518961 -
37518951
info@cac
vn.com
www.cacv
n.com
Nguyên Thj Xuân

Công ty Bach Hái
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
50A Áp Tây B,Đuòng 6,
P Bình Trung Tây, Q. 2,
Sãt-Trang Trí
Gia Công
37433093 Fax
37433093
Nguyên Xuân
Thành
Công ty Lam Son
TNHH Thuong Mai Vân
Tái Djch Vu
230 Nguyên Duy Trinh, P
Bình Trung Tây, Q. 2,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)35398912,
62929033 -
62929033
Công ty Danao
Ìnternational Holdings-
Vpdd
53 Võ Truòng Toán, P
Tháo Điên, Q. 2,
danaodm
c@hcm.f
pt.vn
www.dana
opropertie
s.com
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Jean Pascal
Roche
Nhà Máy S•a Chüa &
Đóng Tàu Sài Gòn
99 Nguyên Thj Đjnh, P
Thanh M€ Loi, Q. 2,
Tàu Bi‰n-
Cung Câp
Trang Thiết
Bj Đóng Tàu
38976206 Fax
38976446
ssyvn@h
cm.vnn.v
n
www.saigo
nshipyard.
com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903987760 MOBÌ 2 (08)39603114
GÌÁM ĐỐC NAM Dãn An Lôc 0903995293 MOBÌ Công ty Á Lôc TNHH 2
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Thúy Nga 0908000029 MOBÌ 2
GÌÁM ĐỐC NAM 0908008835 MOBÌ 2
GÌÁM ĐỐC NAM Olivier Roy 0908024320 MOBÌ Công ty ADÌS-Vpdd 2
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Thành Tâm 0908117872 MOBÌ 2 Máy Móc
GÌÁM ĐỐC NAM Jen Marc Bruno 0908125721 MOBÌ 2
GÌÁM ĐỐC NAM 0908130060 MOBÌ Công ty TNHH MEC 2
NAM Huynh Hùng Báo 0908283215 MOBÌ 2
Pham Thj Bach
Tuyết
Công ty T & N TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Xuât Nhâp Khâu
299L26 Khu Dân Cu
Sông Giông,Nguyên Thj
Đjnh, P An Phú, Q. 2,
Bánh, Mứt,
Keo-Bán
Buôn
A10 Trân Não, P Bình
An, Q. 2,
Cãn Hô Bán,
Cho Thuê
(08)39304737,
39303079 -
39303079
Công ty Viêt Thái TNHH
Thiết Bj Môi Truòng
46 Song Hành, Khu Đô
Thj Mói An Phú-An
Khánh,Xa Lô Hà Nôi, Q.
2,
Môi Truòng-
Các Tô Chức
Báo Vê Môi
Truòng
(08)39973623 -
39973055
Emmanuel C.
Avila
Công ty TNHH Atlas
Copco Viêt Nam
42 Nguyên Đãng Giai, P
Tháo Điên, Q. 2,
Máy Công
Cu
(08)62652251 -
39712360
noel.avila
@vn.atla
scopco.c
om
www.atlas
copco.com
.vn
1175 Đuòng 44, P Tháo
Điên, Q. 2,
Đô G’ Ngoài
Tròi-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)35174688,
62146497,
62146498 -
35174687
adis-
rept@hc
m.vnn.vn
Công ty Minh Thành
Trung TNHH Co Khí
Thuong Mai Djch Vu
1/11B Luong Đjnh Cúa,
P Bình Khánh, Q. 2,
(08)38970718,
38970717 -
37270037
Công ty Fanny Viêt
Nam Cô Phân
14D1 Tháo Điên, P Tháo
Điên, Q. 2,
Kem-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)37542442,
37542338 -
54073184
fannyhcm
@hcm.vn
n.vn
www.fanny
.com.vn
Đãng Đình
Khanh
57 Nguyên C”, P Tháo
Điên, Q. 2,
Bãng
Chuyên Tái
(08)38592165,
38592803 -
38592164
info@me
c.vn
www.mec.
vn
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Huynh Thái
TNHH Xuât Nhâp Khâu
Kim Hoàng
57A Khu Phô 1,Đuòng
22, P Cát Lái, Q. 2,
Nü Trang,
Trang Sức
Thòi Trang
Xi, Ma-Sán
Xuât & Bán
Buôn
54026008,
54026009 Fax
54026030
huynhthai
_vn@yah
oo.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Steen Boesvang 0908300321 MOBÌ 2 (08)38780577
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Tuân Anh 0908321822 MOBÌ 2
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Duong Lâm 0908338530 MOBÌ 2 Dêt-Máy Dêt (08)37295787
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908363883 MOBÌ 2
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908880788 MOBÌ 2
GÌÁM ĐỐC NAM Hà Nhã Li 0908891958 MOBÌ 2 (08)38585125
GÌÁM ĐỐC NAM 0909503979 MOBÌ 2
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Vãn Ngoc 0909555888 MOBÌ 2 C•a
GÌÁM ĐỐC NỮ 0909656991 MOBÌ 2
Công ty Art Vision
TNHH
19A Ngô Quang Huy, P
Tháo Điên, Q. 2,
M€ Nghê-
C•a Hàng &
Các Nhà
Buôn
info@artv
isionvn.c
om
www.artvis
ionvn.com
Công ty Ì.F.S TNHH Tin
Hoc & Djch Vu Kế Toán
14E-3 Tháo Điên,P Tháo
Điên, Q. 2,
Kế Toán &
Ki‰m Toán
(08)22448648,
22448649 -
62964138
ifsc@hc
m.vnn.vn
Công ty Coker Viêt
Nam-Vpdd
Khu Công Nghiêp Cát
Lái, 938A1 Đuòng A, P
Thanh M€ Loi, Q. 2,
Pham Thj Báo
Châu
Công ty Bình Minh Viêt
TNHH
29 Võ Truòng Toán, P
Tháo Điên, Q. 2,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)39962207 -
39165106
Phùng Ngoc Nhu
Nguyên
Công ty Toàn Toàn
Phát TNHH
215D9 Nguyên Vãn
Hu•ng, P Tháo Điên, Q.
2,
M€ Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)39973837,
39973847 Fax
39973857
toantoan
phat1@v
nn.vn
Song Šu - Công ty
TNHH Keo Dung
284 Nguyên Thj Đjnh, P
Bình Trung Tây, Q. 2,
Keo & Chât
Dính
xusuxian
2010ex@
yahoo.co
m.cn
Nguyên Xuân
Thãng
Công ty Thãng Loan Cô
Phân
19 Đuòng 42,P Bình
Trung Đông, Q. 2,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)37267699
Fax 37267699
Công ty Châu Šu TNHH
Vât Liêu Xây Dung
(EBM)
27 Lê Vãn Miến, P Tháo
Điên, Q. 2,
(08)37331163
Fax 37331164
info@eb
m.com.vn
www.ebm.
com.vn
Nguyên Báo
Hãng
Công ty Tháo TNHH Co
Khí K€ Thuât
603A An Bình, P An Phú,
Q. 2,
Dâu Khí-
Trang Thiết
Bj Thãm Dò
(08)39916457,
39916984 Fax
39913984
hvtorcvn
@engtec
hni…ue.co
m
www.engte
chni…ue.co
m
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0936666003 MOBÌ 2 C•a
GÌÁM ĐỐC NAM 0983050578 2
GÌÁM ĐỐC NAM 0983104050 2 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Khãc Kiêt 0983388992 DNTN Châu Nguyên 2
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Phát 0988323666 Công ty Geni Cô Phân 2
CHƒ C‡ SÓ NAM Pham Hiên 0913195709 VÌNA Co S• Pham Hiên 2
GÌÁM ĐỐC NAM 0913607686 VÌNA DNTN Phú Thjnh 2
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Quôc Thái 0913665562 VÌNA 2
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Quôc Co 0913703686 VÌNA 2 Đja Ốc
Nguyên Hoàng
Šn
Công ty Đông Án TNHH
Sán Xuât Thuong Mai
567 Trân Não, P Bình
Khánh, Q. 2,
(08)38341491,
38328691,
38328692,
39557035,
38411342 Fax
38344840
dongan
@ymail.c
om
www.dong
an.com.vn
Huynh Lê Hoàng
Minh
VÌETTE
L
Công ty Phúc Đức Cô
Phân Đâu Tu Bât Đông
Sán
23/16 Trân Não, P Bình
An, Q. 2,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
37404980,
37404981 Fax
54021039
info@phu
cduc.com
www.phuc
duc.com
Nguyên Hüu
Manh Xuân
VÌETTE
L
Công ty Viên Nam
TNHH Xây Dung
72 Trân Não, P Bình An,
Q. 2,
62960352,
62960358 Fax
37400450
xuannguy
en@vinal
and.com.
vn
www.vinal
and.com.v
n
VÌETTE
L
4/8C Luong Đjnh Cúa, P
Bình Khánh, Q. 2,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
37403552 -
37403552
VÌETTE
L
7 Trân Não, P Bình An,
Q. 2,
Kế Toán &
Ki‰m Toán
54020939 -
54020847
geni•sco
@yahoo.
com
476 Nguyên Thj Đjnh, P
An Phú, Q. 2,
Thiết Kế-Các
Nhà Tao
M—u
38874045,
22106539
designph
amhien@
yahoo.co
m.au
Nguyên Vãn
Thiêu
23/2A Trân Não, P Bình
Khánh, Q. 2,
Thú Công M€
Nghê-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38875735,
37403446 Fax
37403446
phuthinh
@pntvn.c
om
www.pntvn
.com
Công ty Ái Huê TNHH
Thuong Mai Sán Xuât
36 Đuòng Sô 4, P An
Phú, Q. 2,
Bánh, Mứt,
Keo-Nhà Sán
Xuât
(08)38669174,8
669173 Fax
38669180,8669
111
Công ty Viêt Giai TNHH
Xây Dung & Kinh
Doanh Nhà
5 Ngô Quang Huy, P
Tháo Điên, Q. 2,
35122556,
35121630,
35121629,
35122557,
35122558 Fax
35121629
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Quôc Hung 0913728565 VÌNA 2
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Thanh Tâm 0913731265 VÌNA 2
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Minh Đức 0913742083 VÌNA 2 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913755708 VÌNA 2
GÌÁM ĐỐC NAM 0913807725 VÌNA 2
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913865471 VÌNA 2
NAM Đào Đức Son 0913913204 VÌNA 2
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Vãn Tâm 0913917991 VÌNA 2
GÌÁM ĐỐC NAM 0913921601 VÌNA 2 Luât Su
Công ty ˆ.Ì.P TNHH
Thuong Mai & Vân Tái
135 Trân Não, P Bình
An, Q. 2,
Vân Tái-Đai

54020773,
54021729,
37404595 Fax
37400844
uiptransc
o@vnn.v
n
Công ty Đai Viêt GMD
TNHH
22/4 Nguyên Tu Nghiêm,
P Bình Trung Tây, Q. 2,
Thú Công M€
Nghê-Sán
Xuât & Bán
Buôn
62650481,
62937775 Fax
38478868
info@dai
vigmd.vn
www.daivi
gmd.vn
DNTN Tân Ánh Duong
Bao Bì
806A Trân Não, P An
Phú, Q. 2,
(08)38232192,
38250145 Fax
38250145
Phan Thj Hông
Nhung
Công ty Phan Phúc
Vinh TNHH Xây Dung &
Thiết Bj Điên
150 Lê Vãn Thjnh, P Cát
Lái, Q. 2,
Điên-Các
Thiết Bj
(08)38233609,
38233611 Fax
38233610
cty_ppv
@yahoo.
com.vn
Truong Thanh
Tân
Công ty V•nh Thanh
TNHH Thuc Phâm &
Công Nghê
14D9 Tháo Điên, P Tháo
Điên, Q. 2,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
(08)38761853,
62604906 Fax
36670311
vtfotec20
06@vnn.
vn
Nguyên Thj Ngoc
Diêp
Công ty Ngoc Báo
TNHH Xây Dung
Thuong Mai
17 Tông Hüu Đjnh, P
Tháo Điên, Q. 2,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
22105221,
62819244 Fax
62819247
ctyngocb
ao@hcm.
fpt.vn
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty M€ Viêt Phú Cô
Phân Đâu Tu
6/12K Đuòng 12, P Bình
An, Q. 2,
Xây Dung-
Quán Lý
62960115 Fax
62960115
sondao9
@yahoo.
com
Công ty Huong Sen Cô
Phân
83 Xuân Thúy, P Tháo
Điên, Q. 2,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)38255244,
39433228 Fax
39432108
hsc@hc
m.vnn.vn
www.huon
gsen.com
Nguyên Quôc
Minh
Vãn Phòng Luât Su C &
M & D
29 Tông Hüu Đjnh, P
Tháo Điên, Q. 2,
(08)39695600
Fax 39604377
attminh@
yahoo.co
m
www.rdcor
p.com.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913926508 VÌNA 2
GÌÁM ĐỐC NAM 0913944120 VÌNA 2
GÌÁM ĐỐC NỮ 0914009956 VÌNA 2
NAM 0917814814 VÌNA 2
GÌÁM ĐỐC NAM Chu Vãn Nghinh 0918033184 VÌNA Cãn Hô Sunrise 2
GÌÁM ĐỐC NỮ Đãng Thj Huê 0918072417 VÌNA 2
GÌÁM ĐỐC NAM 0918555789 VÌNA 2 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Viết Thanh 0918906979 VÌNA 2
GÌÁM ĐỐC NỮ 0919142019 VÌNA 2 C•a
Huynh Tuyết
Phân
Công ty Tân Tây Lan
TNHH Công Nghê
Thông Tin-Cn
47 Ngô Quang Huy, P
Tháo Điên, Q. 2,
Đô G’-Nhà
Sán Xuât
(08)39560946
Fax 39560947
nzpi@hc
m.vnn.vn
www.nzpi.
net
Nguyên Gia Minh
Hùng
Công ty Thiên Quang
TNHH Thiết Bj
47/1/7 Quôc Huong, P
Tháo Điên, Q. 2,
Hóa Chât-
Cung •ng
Thiết Bj Cho
Nhà Máy
(08)37790654,
37790655 Fax
37790374
thien-
…uang@
hcm.vnn.
vn
Nguyên Thj
Dung
Công ty My Hái Hoàng
TNHH
95/9 Luong Đjnh Cúa, P
Bình An, Q. 2,
Xây Dung
Dân Dung
37406152 Fax
37406152
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Nguyên Anh
Tuân
Tuân Hiên - Công ty Cô
Phân
148 Trân Não, P Bình
An, Q. 2,
Ô Tô-Các
Nhà Buôn Xe
Mói
54021647,
54022004 Fax
54021648
www.tuanh
ien.com.vn
A25-27 Nguyên Vãn
Hu•ng, P Tháo Điên, Q.
2,
Cãn Hô Bán,
Cho Thuê
(08)35123005,
38035943,
35123006,
38992503,
35123740,
351237 Fax
38992503,
38992503
sunrise_a
partment
s_vn@ya
hoo.com
Công ty Linh Kim Hung
TNHH Quáng Cáo
Thuong Mai Djch Vu
6/5A Trân Não, P Bình
An, Q. 2,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
62960426 Fax
62960426
huonglinh
93@yaho
o.com
Nguyên Thanh
Bình
Công ty Phúc Đức
TNHH Đja Ốc-Cn
5/2 Xa Lô Hà Nôi, P Bình
An, Q. 2,
54022572,
38889937 Fax
54021727
www.phuc
duc.com
Công ty Xuyên Tây
Đông TNHH Thuong
Mai
4 Đãng Tiến Đông, P An
Phú, Q. 2,
Thú Công M€
Nghê-Sán
Xuât & Bán
Buôn
37442885 Fax
37442886
info@pan
westeast.
com
www.panw
esteast.co
m
Mai Thj Kim
Chung
Công ty Long Mai Cô
Phân Thuong Mai Toàn
Câu
2/28 Võ Truòng Toán, P
An Phú, Q. 2,
(08)39432347,
39432348 Fax
39432346
lomahcm
c@loma-
group.co
m
www.loma-
group.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Minh Trí 0902709090 MOBÌ 3 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê M€ Minh 0903006888 MOBÌ Thâm M€ Viên •KC 3
GÌÁM ĐỐC NAM Không Hüu Trình 0903009821 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Đức Tiến 0903027579 MOBÌ 3 Hôp Sô
GÌÁM ĐỐC NAM Thân Đức Hào 0903035277 MOBÌ 59 Cao Thãng, P 3, Q. 3, 3 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM 0903039093 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903049000 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Diêu 0903142568 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Allen Seet 0903156458 MOBÌ 3
Ttâm Se•co Đja Ốc-
Công ty Cô Phân Djch
Vu Đja Ốc Sài Gòn
257 Điên Biên Phú, P 7,
Q. 3,
39306085,
39306743 Fax
39305456
219 Điên Biên Phú, P 6,
Q. 3,
Thâm M€
Viên
38292791,
38275194 Fax
38275195
ykc-
cindy@h
cm.vnn.v
n
Công ty Phú Phú M€
TNHH Thuong Mai Djch
Vu PCCC
237/76 Trân Vãn Đang,
P 11, Q. 3,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
(08)37540204,
37540203,
37540205,
37540207 -
37540208
info@phu
phumy.co
m
www.phup
humy.com
Công ty Liên Minh
Hung TNHH Thuong
Mai Djch Vu
Phòng 402, 3 Nguyên
Son Hà, P 5, Q. 3,
(08)38751429,
62601291
lienminhh
ung@vnn
.vn
Công ty Hôi Phú Cô
Phân Đja Ốc Xây Dung
& Thuong Mai-Cn
62908194,
62908195,
62908393 Fax
54042156
hoiphunh
adat@ya
hoo.com
www.hoiph
unhadat.co
m
Nguyên Nam
Quynh
Công ty Phuóc Lôc
TNHH Thuong Mai
66 Trân Quôc Toán, P 8,
Q. 3,
Thuc Phâm-
Các Nhà
Cung Câp
38206169,
38299709 Fax
38299709
fullco@h
cm.vnn.v
n
Nguyên Thành
Phúc
Công ty Thiên Long
TNHH
Phòng E42, Tâng4, 40
Bà Huyên Thanh Quan,
P 6, Q. 3,
Báo Vê-Djch
Vu Tuân Tra
(08)37965216,
37965217
thehung
@thienlo
ng-
secure.co
m
www.thienl
ong-
secure.co
m
C•a Hàng Báo Vy Mãt
Kính
397 Điên Biên Phú, P 4,
Q. 3,
Kính-Mãt
Kính & Kính
Quang Hoc
(08)38663650 -
38663651
Công ty Digipost Viêt
Nam Liên Doanh
203B Võ Thj Sáu, P 7, Q.
3,
Quáng Cáo-
Thiết Kế &
Sán Xuât
Film Quáng
Cáo
39322818 Fax
39322898
allen@dg
post.tv
www.dgpo
st.tv
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Bành Đai Khoa 0903173514 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Báo Trân 0903183838 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903187845 MOBÌ Co S• Phuong Tháo ÌÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Vãn Đãng 0903303549 MOBÌ 3
CHƒ C‡ SÓ NỮ Pham Thj Thùy 0903306396 MOBÌ 3 38437682
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903322814 MOBÌ 3 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Minh 0903324410 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Liên Huong 0903331155 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Anh Vü 0903331660 MOBÌ 3
Công ty Tân V•nh Thjnh
TNHH Djch Vu Vân Tái
3 Ngô Thòi Nhiêm, P 6,
Q. 3,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38405755,
62585324 -
38405754
everich@
hcm.vnn.
vn
www.everi
chvietnam.
com
Công ty Nhüng Ban
Hüu TNHH Sán Xuât
Thuong Mai & Djch Vu
351 Võ Vãn Tân, P 5, Q.
3,
Quà Tãng-
Sán Xuât &
Bán Buôn
38334934,
38327495 Fax
38327495
friendsgift
s@yahoo
.com
www.friend
svietnam.c
om
Nguyên Hüu
Thành
160 Lý Thái Tô, P 1, Q.
3,
Djch Thuât
-Thông Djch
Viên
(08)39916199,
36126169 -
39916199
phuongth
aoservice
@yahoo.
com
Công ty Đô Thành Cô
Phân Thiết Kế Xây
Dung
004 Chung Cu Trân
Quôc Tháo,P 9, Q. 3,
Xây Dung-
Thiết Kế
39319685 Fax
39319685
Co S• Thô Câm Chãm
Viêt
20/12K Ky Đông, P 9, Q.
3,
Túi Xách,
Bao Vái
chamviet
handicraf
ts@gmail
.com
www.cham
viethandicr
afts.com
Nguyên Bích
Loan
Công ty Tân Trí Nguyên
TNHH Xây Dung
Thuong Mai Djch Vu
69/15 Cao Thãng, P 3,
Q. 3,
(08)38622065 -
38620074
www.tantri
nguyen.co
m
Công ty L•nh Nam
TNHH Trang Trí M€
Thuât-Cn
204 Bis Pasteur, P 6, Q.
3,
Quà Tãng-
Sán Xuât &
Bán Buôn
38299343 Fax
38299343
linh-
nam@hc
m.vnn.vn
www.linh-
nam.com
Công ty Hoa Mãt Tròi
TNHH Truyên Thông
259 Hai Bà Trung, P 6,
Q. 3,
Tap Chí-Nhà
Xuât Bán &
Phát Hành
38232417,
38232420,
38232419,
38209741 Fax
38223035,
38209331
ndhuong
@hoamat
troi.com
www.hoam
attroi.com
Công ty Minh M—n
TNHH Phát Tri‰n Đja
Ốc
2K Hô Xuân Huong, P 6,
Q. 3,
Cãn Hô Bán,
Cho Thuê
(08)38629016,
38627238,
38622454,
38622457 -
38627434
2k@hcm.
vnn.vn
www.saigo
napartmen
ts.com.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Jeong Hyun Sub 0903332382 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903338077 MOBÌ 238/2 Pasteur, P 6, Q. 3, 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Minh Khánh 0903343903 MOBÌ Công ty Báo •ến TNHH 3
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Anh Düng 0903346538 MOBÌ 46 Lý Thái Tô, P 2, Q. 3, 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903367244 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Anh Thu 0903380490 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903388158 MOBÌ 85 Đuòng 1, P 4, Q. 3, 3
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Nam Tiến 0903389900 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Quang Tuân 0903404001 MOBÌ 3
Công ty Trans-Link Vina
TNHH Vân Tái
Tâng7, 126 Tòa Nhà
Ìtaxa,Nguyên Thj Minh
Khai, P 6, Q. 3,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)39733981 -
39650171
www.transl
inkgroup.c
om
Annie Bùi Thj
Hông Ánh
Công ty Cheri TNHH
Quáng Cáo
Hôi Cho &
Tri‰n Lãm-
Nhà Tô Chức
(08)39403637 -
39403637
rsvp@ch
eri-
online.co
m;
annieb@
cheriltd.c
om
www.cheri-
online.com
9 Truong Đjnh, P 6, Q.
3,
Chât Mài
Mòn
(08)39322070,
39322867 -
39322568
baoyenco
@vnn.vn
Công ty DNK TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
K€ Thuât
Nuóc-Vât
Tu, Thiết Bj,
Djch Vu
38325846,
38351431 Fax
38325768
dnktechc
o@hcm.v
nn.vn;
xulynuoc-
dnk@vnn
.vn
www.dnkte
chco.com
Nguyên Vãn
Thiên
Công ty Tâm Thiên Son
TNHH
8K Trân Quang Diêu, P
13, Q. 3,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)37510001,
37521187 -
37521187
Công ty Lê Gia TNHH
Xuât Nhâp Khâu & Máy
Tính
114 Cách Mang Tháng
Tám, P 7, Q. 3,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38476180,
54471727,
54471728 -
38476180
legiacom
@hcm.fpt
.vn
Huynh Vãn
Phuong
Công ty Minh Tâm
TNHH Thuong Mai
Nãng Luong
Mãt Tròi-
Thiết Bj
(08)38598566,
38376229,
38557572,
38598688 -
38557572
minhtam
_trading
@viettel.
vn
Công ty FPT TNHH
Phân Phôi-Cn
Tâng4, 63 Võ Vãn Tân,
P 6, Q. 3,
Vi Tính & Tin
Hoc
39330999 Fax
39306121,
39301868
www.fdc.c
om.vn;
www.fpt.co
m.vn
Công ty Quang Duong
TNHH Thiết Bj Công
Nghiêp & Thuong Mai
402/25 Lê Vãn S€, P 14,
Q. 3,
Điên T•-Sán
Xuât & Bán
Buôn Trang
Thiết Bj
(08)38474823,
38470952 -
38470952
…dcompa
ny@hcm.
vnn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Minh Đức 0903404488 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903406696 MOBÌ 3 (08)38422239
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Tuân 0903455862 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903601996 MOBÌ Co S• Ngoc Tiên 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903611525 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903615987 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Phung Viêt 0903616269 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903616727 MOBÌ Ttâm AˆSP 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Tiêu Huê Nghi 0903624811 MOBÌ 3
Công ty Huong Giang
Sài Gòn TNHH Lü
Hành
194 Nguyên Thj Minh
Khai, P 6, Q. 3,
Du Ljch-Đai

(08)39490335 -
39490336,
38105943
saigon@
hgtravel.c
om
www.hgtra
vel.com
Phan Quôc
Khánh
Công ty Fast Cô Phân
Phân Mêm Quán Lý
Doanh Nghiêp
391A Nam Ky Kh•i
Ngh•a, P 7, Q. 3,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
fsg@fast
software.
biz
www.fast.c
om.vn
Công ty MK Cô Phân
Thž Thông Minh
Tâng2, 64 Truong Đjnh,
P 7, Q. 3,
Card-Hê
Thông Điêu
Khiến Dùng
Thž T”
(08)38452670,
39082008,
38420623,
39971118,
39082009 -
38485320
contact-
mk@mk.
com.vn
www.mk.c
om.vn
Thach Thj Ngoc
Tiên
635 Nguyên Đình Chi‰u,
P 2, Q. 3,
Cuói-Djch
Vu
(08)38246146,
38232335,
38238358,
38223224 -
38251238
Hoàng Thúy
Nguyên
Công ty Hoàng Gia Cô
Phân Giáo Duc
Tâng2, 186 Nguyên Thj
Minh Khai, P 6, Q. 3,
Giáo Duc-Tu
Vân
(08)38615757 -
38619245
info@roy
al.edu.vn
www.royal.
edu.vn
Nguyên Hüu
Quôc
Công ty Sài Gòn Tân
Thế K˜ Cô Phân Phân
Mêm
Tâng4, 456A Nguyên Thj
Minh Khai, P 5, Q. 3,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)35113861,
35118091 -
35113861
info@ne
wcentury
soft.com
www.newc
enturysoft.
com
Công ty Lê Phung
TNHH Tin Hoc
301 Võ Vãn Tân, P 5, Q.
3,
Vi Tính & Tin
Hoc
39290607,
39290605,
38341083 Fax
39290605
lephungc
omputer
@yahoo.
com
Truong Quang
Đuoc
232/15 Võ Thj Sáu, P 7,
Q. 3,
Đào Tao-Tu
Vân
(08)38511987 -
38511987
contact@
ausp.edu
.vn
www.ausp.
edu.vn
Công ty Šu M€ Cô Phân
Nôi Thât Ô Tô
191 Nam Ky Kh•i Ngh•a,
P 7, Q. 3,
Ô Tô-Sán
Xuât & Bán
Buôn Phu
Tùng
39322801,
39322803 Fax
39322359
redant@
hcm.vnn.
vn;
ome191
@vnn.vn
www.dna.c
om.vn;
www.ome.
com.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903626799 MOBÌ 3 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Ngoc Luân 0903627792 MOBÌ 3 Ìn-Nhà Ìn (08)37515313
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj M€ Quang 0903633544 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Thanh Hái 0903635470 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Jang Sew Ping 0903637208 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Chuân 0903641081 MOBÌ 3
CHƒ C‡ SÓ NAM Lê Thành Danh 0903643698 MOBÌ 3 Thêu
GÌÁM ĐỐC NAM 0903644184 MOBÌ 3 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM 0903654092 MOBÌ 3 Kiến Trúc Su
Nguyên Thanh
Tùng
Công ty Hoa Niên
TNHH M€ Thuât •ng
Dung
494 Nguyên Thj Minh
Khai, P 2, Q. 3,
(08)39630594,
39634550 -
39690599
hoanien
@hcm.vn
n.vn
Công ty L&H TNHH Sán
Xuât Thuong Mai Djch
Vu
364 Nguyên Đình Chi‰u,
P 4, Q. 3,
Công ty Cô Phân Nông
Hái Súc Sán Sài Gòn
89A Nguyên Đình Chi‰u,
P 6, Q. 3,
Gia Súc-
Thức Œn
Chãn Nuôi
(08)39670807 -
38765156
animexsg
@hcm.vn
n.vn
Công ty Hái Tùng
TNHH Co Khí Thuong
Mai
92/9 Pham Ngoc Thach,
P 6, Q. 3,
Tàu Bi‰n-
Đóng Tàu &
S•a Chüa
38203171 Fax
38205321
Công ty T & E (Viêt
Nam) TNHH Quán Lý
Du Án
23B Trân Quang Diêu, P
13, Q. 3,
Xây Dung-
Tu Vân
38467224 Fax
39350701
tepro•ect
@hcm.vn
n.vn
www.tepro•
ect.com
Công ty Gia Viêt TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Tin Hoc
183B Trân Quôc Tháo, P
9, Q. 3,
Máy Vi Tính-
Tu Vân Lãp
Đãt Hê
Thông Tích
Hop
(08)39432228,
39432229 -
39432230
giaviet@
hcm.vnn.
vn
www.giavi
et.com
Co S• Hài Thêu Sài
Gòn
285/6 Võ Vãn Tân, P 5,
Q. 3,
38340564 Fax
38340564
Hoàng Quôc
Hung
Song Hành - Công ty
TNHH Quáng Cáo
Thuong Mai
24 Truong Quyên, P 6,
Q. 3,
(08)62652265,
22402468 -
62652266
songhan
had@vnn
.vn
Nguyên Minh
Tuân
Công ty Toàn Thjnh
Phát Trž TNHH Thiết
Kế
262A Nam Ky Kh•i
Ngh•a, P 8, Q. 3,
(08)38654557,
39780178,
39126399 -
38654557
ttparch@
yahoo.co
m.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Tãng Minh Giám 0903660001 MOBÌ 3 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM 0903663363 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903665825 MOBÌ 3 Câu Lac Bô
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Anh Düng 0903666250 MOBÌ 3 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Nhât Tân 0903668867 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Hô Hoàng Düng 0903670737 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903678104 MOBÌ 3
NAM 0903682599 MOBÌ HTX Câm Tú Thêu 3 Thêu
GÌÁM ĐỐC NAM Đãng Trí Düng 0903684243 MOBÌ 3
Lan Giám - Công ty
TNHH
193D Nam Ky Kh•i
Ngh•a, P 7, Q. 3,
(08)39234054,
38362501,
38362514 -
39241665,
39241685
langiam
@email.v
iettel.vn
Nguyên Ngoc
Huy
Công ty A.S.T.O TNHH
Sán Xuât Thuong Mai
Djch Vu Quáng Cáo
24 Truong Quyên, P 6,
Q. 3,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
38209273,
38209275 Fax
38209275
asto_ad
@hcm.fpt
.vn
Nguyên Vãn
Thãng
DNTN Ng—u Hứng Trân
Gian
16 Lê Quý Đôn, P 6, Q.
3,
(08)38441019 -
38479893
Đông Đô - Công ty
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
127 Lý Chính Thãng, P
7, Q. 3,
(08)35111955 -
35111955
dongdotr
ading@h
cm.fpt.vn
Công ty TNHH Công
Nghê & Djch Vu Tin
Hoc Sài Gòn
2/1C Cao Thãng, P 5, Q.
3,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38488269,
38488595 -
38449406
siscom@
saigonnet
.vn
www.sisco
m.com.vn
Nam Á Vina - Công ty
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Công Nghê Tin Hoc
491/4 Nguyên Đình
Chi‰u, P 2, Q. 3,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38279717,
38279714,
38279720 -
38279714
sales@s
asiatech.
com
Nguyên Đãc
Phuóc
Công ty Đãc Nguyên
TNHH Thuong Mai
66 Truong Đjnh, P 7, Q.
3,
Giây-Các
Sán Phâm
(08)38350481,
38355093 -
38350481
dnpaper
@vnn.vn
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Nguyên Công
Tâm
441/41 Nguyên Đình
Chi‰u, P 5, Q. 3,
38397299,
38341744 Fax
38335073
Công ty Trí Düng TNHH
Xây Dung
372/25 Cách Mang
Tháng Tám, P 10, Q. 3,
Xây Dung-
Thiết Kế
39312499 Fax
39351892
tridungco
mpany@
yahoo.co
m
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903700148 MOBÌ 3 Vân Tái Bi‰n
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903700444 MOBÌ DNTN Cây Tre 3 Nhà Hàng
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Vãn Ái 0903700789 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Lôc 0903701779 MOBÌ Ttâm Điên Máy Lôc Lê 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Thu Tháo 0903702768 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903702854 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Kim Túc 0903703364 MOBÌ 3 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903703463 MOBÌ 3 Thúy Sán
GÌÁM ĐỐC NAM 0903703569 MOBÌ 3
Nguyên Ngoc
Düng
Bi‰n Viêt - Công ty Cô
Phân Vân Tái
171 Võ Thj Sáu, P 7, Q.
3,
39321811,
39321810 Fax
39321680
Giang Minh Thùy
Vân
37 Lê Quý Đôn, P 7, Q.
3,
(08)38439734,
38469083,
38480585 -
38437064
Công ty VVP TNHH
Công Nghê Thuong
Mai
384/1 Nam Ky Kh•i
Ngh•a, P 8, Q. 3,
Đô Gia
Dung-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38552262,
38755271 -
39554982
datminhp
han@vnn
.vn
454 Nguyên Thj Minh
Khai, P 5, Q. 3,
Kim Khí Điên
Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38243046,
38258462,
38246064 -
38223582
locle@hc
m.vnn.vn
www.dien
maylocle.c
om
Công ty May Mãn
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai & Xuât
Nhâp Khâu
185 Lý Chính Thãng, P
7, Q. 3,
Điên Thoai
Di Đông
(08)38417656,
35109917 -
38410235
Pham Quang
Vãn
Công ty MPC TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Công Nghê
61A Tú Xuong, P 7, Q.
3,
Hàn-Công
Nghiêp
(08)38642360,
37139727 -
38635430
…uangva
n@hcm.f
pt.vn
Công ty Nam Tiến Cô
Phân
80 Truong Đjnh, P 9, Q.
3,
(08)38563798,
38534801 -
38574350
natico@h
cm.vnn.v
n
Nguyên Thj Thu
Sãc
Công ty Hái Nam TNHH
Thuong Mai Sán Xuât
55 Pham Ngoc Thach, P
6, Q. 3,
38222730,
38231817 Fax
38294440,
38200089
hainamsg
co@hcm.
vnn.vn
www.haina
m.com.vn
Nguyên Hông
Viêt
Công ty Sài Thành
TNHH Tu Vân Đâu Tu
& Xây Dung
64 Truong Đjnh, P 7, Q.
3,
Xây Dung-
Tu Vân
39325818,
39325396 Fax
39325396
saigoncty
@hcm.vn
n.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903707839 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Hà Tiến Cung 0903709364 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903710505 MOBÌ 3 Báo Chí
GÌÁM ĐỐC NAM Hứa Vãn Thành 0903712737 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Quang Liêm 0903712827 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Thanh Bình 0903716397 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Luu Quang Hái 0903719189 MOBÌ 3 Nông Sán
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Hüu Minh 0903720373 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903721467 MOBÌ 3
Pham Hông
Phong
Công ty Cô Phân Công
Nghê & Thiết Bj K€
Thuât
64 Truong Đjnh, P 7, Q.
3,
Thuc Phâm-
Trang Thiết
Bj Chế Biến
39325449 Fax
39320383
techco-
sg@hcm.
fpt.vn
Công ty Hông Ngoc Hà
TNHH Thuong Mai Du
Ljch
130 Nguyên Thj Minh
Khai, P 6, Q. 3,
Du Ljch-Đai

(08)38367521,
38372733 -
38367521
Nguyên Hoàng
Anh
Công ty Cô Phân Phát
Hành Viêt Nam
179 Lý Chính Thãng, P
7, Q. 3,
(08)38425396 -
38121554
fabaco@
hcm.fpt.v
n
www.fabac
o.com.vn
Công ty Hứa Pham
TNHH Thuc Phâm
118/57Bis Trân Quang
Diêu, P 14, Q. 3,
Thuc Phâm-
Các Sán
Phâm
39316634,
39319446 Fax
39319446
Công ty Viêt Quôc
TNHH Xây Dung Trang
Trí
146 Nguyên Đình Chi‰u,
P 6, Q. 3,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
38245406,
38245408 Fax
38297731
viet…uoc
@hcm.vn
n.vn
www.viet…
uoc.com.v
n
Công ty Nü Hoàng Thái
Bình Duong TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Tòa Nhà Green Star, 70
Pham Ngoc Thach, Q. 3,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38206056,
38206604,
38209566 -
38206056
p…l.viet@
hcm.vnn.
vn
DNTN Tam Đáo Sán
Xuât Thuong Mai
306/27 Nguyên Thj Minh
Khai, P 5, Q. 3,
39290646 Fax
38327021
Công ty Viêt Khoa
TNHH K€ Thuât
297 Nguyên Thiên
Thuât, P 1, Q. 3,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38243371 -
38244918
vietkhoa2
97@hcm.
fpt.vn
www.vietk
hoa-
ipod.com.v
n
Truong Cung
Ngh•a
Truong Đoàn - Công ty
TNHH
50 Nguyên Vãn Mai, P 8,
Q. 3,
Thj Truòng-
Nghiên Cứu
& Phân Tích
38208473 Fax
38208118
info@truo
ngdoan.c
om.vn
www.truon
gdoan.com
.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Anh Tuân 0903721555 MOBÌ Khách San Son Trà 3 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM 0903722040 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903722380 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Quang Đức 0903723663 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Chu Manh Hùng 0903726552 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Bá Düng 0903726554 MOBÌ 3 Ìn-Thiết Bj
GÌÁM ĐỐC NAM 0903727614 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903728283 MOBÌ 3 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM 0903728871 MOBÌ 3 Đja Ốc
158A Võ Thj Sáu, P 8, Q.
3,
(08)38352356 -
38304259,
38304259
Ngô Hùng
Phuong
Công ty Paragon
Solutions Viêt Nam
TNHH - Vãn Phòng 1
111D Lý Chính Thãng, P
7, Q. 3,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)39202756,
39202760,
39202059,
38375274,
39205073,
392057 -
39202761
info@pvs
.com.vn
www.psv.c
om.vn
Nguyên Xuân
Tín
Công ty Tín Thành
TNHH Nhà Thép Tiên
Chế
436/69 Cách Mang
Tháng Tám, P 11, Q. 3,
Thép-Nhà
Thép Tiên
Chế
62645841 Fax
39931579
info@tint
hanhco.c
om
Công ty Mai An TNHH
Thuong Mai Djch Vu
74 Công Hop Rach Bùng
Binh, P 9, Q. 3,
Đâu Tu-Djch
Vu Tu Vân
(08)38221809,
62610988 -
62610998
maianco7
4@vnn.v
n
Công ty Hùng Tiến
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Tin Hoc
319 Võ Vãn Tân, P 5, Q.
3,
Vi Tính & Tin
Hoc
38327819,
38327820,
38327821 Fax
38344277
hungtien
@hcm.vn
n.vn
Công ty Báo Tín TNHH
Muc Ìn
284/32 Lê Vãn S€, P 14,
Q. 3,
(08)38636419,
38633838,
38631431 -
38631431
info@cis
baotin.co
m
www.cisba
otin.com
Nguyên Vãn
Thành
Công ty Gen TNHH
Phân Mêm Tin Hoc
Tâng3, 391A Nam Ky
Kh•i Ngh•a, P 7, Q. 3,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)39918430 -
39918430
info@gen
soft.com.
vn
www.gens
oft.com.vn
Nguyên Hüu
Tuoi
Công ty Song Gia
TNHH Thiết Bj K€ Thuât
35 Lý Chính Thãng, P 8,
Q. 3,
(08)62539704,
62539705,
62539716,
62539717 -
62539702
songgia
@vnn.vn
Nguyên Phung
Thiêu
Công ty Sài Gòn-Gia
Đjnh Cô Phân Đja Ốc
23 Truong Đjnh, P 6, Q.
3,
39330381 Fax
39330543
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903728941 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Tâm Tình 0903729753 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Xuân Huân 0903731185 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903734964 MOBÌ DNTN Gia Huy 3
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Thâm 0903739343 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Duong B•u Hôi 0903742127 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Thach Điên 0903749370 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Anh Tuân 0903750511 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903753497 MOBÌ 3
Lê Nhu Đoan
ˆyên
Công ty Hy Chi TNHH
Djch Vu M€ Thuât •ng
Dung Thuong Mai
105 Vuòn Chuôi, P 4, Q.
3,
Hôi Cho &
Tri‰n Lãm-
Nhà Tô Chức
(08)37460810,
37460811 -
37460809
hychi-
adv@hc
m.fpt.vn
Ttâm TQM Nghiên Cứu
•ng Dung Khoa Hoc
Quán Lý-Công ty TNHH
Tu Vân TQM
90C Trân Quôc Toán, P
8, Q. 3,
Đào Tao-Tu
Vân
(08)39234142,
39230020,
39235044 -
39235563
t.….m.co
@hcm.vn
n.vn
www.t…m.c
om.vn
Xn Kinh Doanh Cao Ốc
Vãn Phòng 2 (FOS2)
40 Bà Huyên Thanh
Quan, P 6, Q. 3,
Vãn Phòng-
Cao Ốc
39303934,
39305438 Fax
39303935
fos2@fos
co-
vn.com
www.fosco
-vn.com
Nguyên Thj Ngoc
Thanh
536 Nguyên Thj Minh
Khai, P 2, Q. 3,
Cuói-Djch
Vu
(08)38474247 -
35591646
Công ty Thuân Phuong
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
33 Võ Vãn Tân, P 6, Q.
3,
Tu Đông-Hê
Thông &
Thiết Bj
39304627,
39125154,
39304418,
39304419 Fax
39304573
techcm@
hcm.vnn.
vn
Công ty Hung Phát Cô
Phân Tin Hoc
449 Võ Vãn Tân, P 5, Q.
3,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38344696,
38344763,
38327648,
38327647,
38344764 Fax
38344697
hungphat
@vesa.v
n
Công ty Vât Tu & Thiết
Bj Toàn Bô-Cn Vât Tu
Miên Nam
127 Lý Chính Thãng, P
7, Q. 3,
Công
Nghiêp-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
(08)38592972,
38591017 -
38591021
mateximh
cmc@vn
n.vn
Công ty Era TNHH
Thuong Mai Djch Vu
146 Nguyên Phúc
Nguyên, P 9, Q. 3,
Báo Hô Lao
Đông
(08)38592230 -
38537005
tuanera
@hcm.vn
n.vn
Giang Mãng
Phuóc
Công ty Phuóc Vinh
TNHH Thuong Mai-Sán
Xuât Thiết Bj • Tế
152MBis Lý Chính
Thãng, P 7, Q. 3,
• Tế-Cung
Câp Trang
Thiết Bj Cho
•, Bác S•
38469700,
35262271 Fax
38469700
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Do 0903754840 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Vãn Hái 0903756555 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Viết Düng 0903757224 MOBÌ 3 Nhà Hàng
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903759255 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903759618 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Trãc Vi 0903759767 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903769602 MOBÌ 3 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Trí Düng 0903777280 MOBÌ 3 38203593
GÌÁM ĐỐC NAM 0903783282 MOBÌ 3
Công ty Kim Đô TNHH
Duoc
292/4 Cách Mang Tháng
Tám, P 10, Q. 3,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38257381,
39135636 -
38257381
dpkimdo
@hcm.vn
n.vn
Công ty Pham Nguyên
TNHH
82C Võ Vãn Tân, P 6, Q.
3,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)38669174,8
669173 -
38669180,8669
111
phamngu
yenltd@h
cm.vnn.v
n
Nhà Hàng Tràng Thi-
Công ty TNHH Thuong
Mai Xây Dung Djch Vu
Tràng Thi
151 Truong Đjnh, P 9,
Q. 3,
(08)35119448,
35119445,
35119446 -
35119447
Nguyên Thj M€
Dung
Công ty Cô Phân Kính
Nghê Thuât-Cn
84 Pham Ngoc Thach, P
6, Q. 3,
Kính-Kiến
Trúc, Khôi &
Xây Dung
(08)38107406 -
38121867
artglass
@hcm.vn
n.vn
www.artgla
ss.com.vn
Nguyên Thj Phi
•ến
Công ty Phuong Gia
TNHH Thiết Bj Gia
Dung
78-78A Cao Thãng, P 4,
Q. 3,
Bếp-Trang
Thiết Bj
Chuyên
Dung
(08)37461333,
38990810 -
37460301
info@pg-
home.co
m.vn
www.pg-
home.com.
vn
Công ty Nguyên Trãc
TNHH
220/21/7 Lê Vãn S€, P
14, Q. 3,
Album-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38299244,
39144271 -
39144271
nguyentr
ac@gmai
l.com
www.nguy
entrac.com
Thái Vuong
Hoàng Kiêt
Công ty TNHH Ve Con
Thiết Kế Quáng Cáo
292/10 Cách Mang
Tháng Tám, P 10, Q. 3,
(08)38605614 -
39733815
vecon@h
cm.vnn.v
n
www.veco
n-vn.com
Công ty Đai Trung
Chính TNHH Thuong
Mai Djch Vu
72/7B Trân Quôc Toán,
P 8, Q. 3,
Thuong Mai-
Các Công Ty
Nguyên Quang
Trí
Công ty Šn Anh TNHH
Thiết Kế Quáng Cáo &
Djch Vu Thuong Mai
15 Truong Quyên, P 6,
Q. 3,
Đô Hoa-Thiết
Kế
38209214,
38208594 Fax
38207763
aa_desig
n@hcm.v
nn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903783654 MOBÌ 7/1B Ky Đông, P 9, Q. 3, 3 Ìn-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Quang Minh 0903787685 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Tiến Công 0903800205 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903800274 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Tông Thj M€ Liên 0903800340 MOBÌ Thâm M€ Viên My My 3 38344258
GÌÁM ĐỐC NAM 0903802359 MOBÌ 3 Máy Móc
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Lan Anh 0903803515 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903805514 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903805656 MOBÌ 10 Tú Xuong, P 7, Q. 3, 3
Nguyên Thành
Đuoc
Công ty Tân Đuoc Loi
TNHH Ìn Bao Bì
(08)38484166,
38484190,
38484191 -
38484167
Công ty Hoàn Ch‹nh Cô
Phân Šm Nhac
6E1 Ngô Thòi Nhiêm, P
7, Q. 3,
Šm Thanh-
Hê Thông &
Thiết Bj
(08)54135169,
54135171,
54135172 -
54135170
mmaster
@m-
master.c
om;
lam.dt@
m-
master.c
om
www.m-
master.co
m
Công ty Sing Viêt TNHH
Thuong Mai Djch Vu
145B Nguyên Đình
Chi‰u, P 6, Q. 3,
Šm Thanh-
Hê Thông &
Thiết Bj
(08)37420959 -
37420891
cong-
mfo@hc
m.vnn.vn
www.singvi
et-
music.com
Nguyên Phuóc
Lan Huong
Công ty Huong Trang
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Vãn Hóa
416 Nguyên Thj Minh
Khai, P 5, Q. 3,
Sách-Nhà
Phân Phôi
38322386,
38340990 Fax
38342457
459C Nguyên Đình
Chi‰u, P 5, Q. 3,
Thâm M€
Viên
Nguyên Khãc
Dung
Công ty Công Nghê &
Phát Tri‰n
239/A21 Cách Mang
Tháng Tám, P 4, Q. 3,
(08)39302784,
39301649,
39305406 -
39305404
techvn@
hcm.vnn.
vn
www.techv
n.com
Công ty Viên Minh
TNHH Djch Vu Thuong
Mai Quáng Cáo
36 Bà Huyên Thanh
Quan, P 6, Q. 3,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
39303023 Fax
39300860
vienminh
@vmcad.
com.vn
Nguyên Ngoc Ky
Trân
Công ty Nguyên Huynh
TNHH Thuong Mai
125E Nguyên Đình
Chi‰u, P 6, Q. 3,
Vái-Sán Xuât
& Bán Buôn
39303094,
39302461 Fax
39330805
dinotex@
gmail.co
m
Wang •en
Huang
Công ty Taya (Viêt
Nam) Cô Phân Dây &
Cáp Điên
Điên-Dây &
Cáp
(08)54084151,
62657980 -
54084152
yenn@m
ail.taya.c
om.tw
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Cao Thj Thu Hà 0903806077 MOBÌ 3 (08)35119014
GÌÁM ĐỐC NAM 0903806336 MOBÌ 3 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NỮ Quách M€ Tiên 0903806959 MOBÌ 3 Khuôn M—u
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903807378 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903807461 MOBÌ NXB Trž 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903807554 MOBÌ 3 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM Duong Ky Hiếu 0903807569 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Truong Viết Vü 0903808090 MOBÌ 3
NAM Nguyên Hac Phi 0903808665 MOBÌ 3 Thép
Công ty TNHH Báo
Cháy Báo Đông Đa Kao
132 Cao Thãng, P 4, Q.
3,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
dakaoeas
@hcm.vn
n.vn
www.daka
oeas.com
Phùng Trjnh
Nguyên Hùng
Xn Hoàng Anh Ìn & Chế
Bán Điên T•
274 Nguyên Đình Chi‰u,
P 6, Q. 3,
(08)39106535,
38272719 -
39101205,
39301313
inhoanga
nh@hcm.
vnn.vn
Công ty Càn Phát
TNHH Sán Xuât Khuôn
M—u
540/21 Cách Mang
Tháng Tám, P 11, Q. 3,
(08)37543267,
37543268 -
37543269,
37543269
canphat
@hcm.fpt
.vn
Nguyên Thj Thúy
Diêm
Công ty Q Ìndustries
TNHH
196 Nam Ky Kh•i Ngh•a,
P 6, Q. 3,
Bom-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)54087433,
54083252 -
54083252
…uan.nh
@…indust
ries.com.
vn
Quách Thu
Nguyêt
161B Lý Chính Thãng, P
7, Q. 3,
Sách-Nhà
Phân Phôi
39316289,
39316289,
39316289,
39316289 Fax
38437450
nxbtre@h
cm.vnn.v
n
www.nxbtr
e.com.vn
Nguyên Thế
Cuòng
Khách San Chân Lý Sài
Gòn
196 Nguyên Thj Minh
Khai, P 6, Q. 3,
(08)38245355 -
38245355
chancery
@hcm.vn
n.vn
www.chan
cerysaigon
hotel.com
Công ty Cô Phân XNK
Tông Hop & Đâu Tu
Tp. HCM
111 Trân Quôc Toán, P
7, Q. 3,
Gôm-Các
Sán Phâm
(08)38962188,
38902209 -
62821127
imexcohc
m@hcm.
vnn.vn
www.imex
cohcm.net
Công ty Duy Tân TNHH
Duoc Phâm
72/17 Trân Quôc Toán,
P 8, Q. 3,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38470972,
38471054
vivudt@h
cm.fpt.vn
www.duyta
npharma.c
om
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
ArcelorMittal
Ìnternational - Vpdd
Phòng D35, Tâng3, 40
Bà Huyên Thanh Quan,
P 6, Q. 3,
39307248 Fax
39307246
arcelorvn
@fmail.v
nn.vn
www.arcel
or.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Dae Joo Jun 0903809537 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Quách Ngoc Quế 0903811789 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Đào Vãn Kính 0903812443 MOBÌ 200 Pasteur, P 6, Q. 3, 3
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Thiên Tu 0903812996 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903813937 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Quân 0903814219 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Anh Tú 0903814444 MOBÌ 5 Bàn Cò, P 3, Q. 3, 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903814699 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Phù Hông Phây 0903817493 MOBÌ DNTN Phây Son Xe 3 38322568
Công ty Viêt Quôc
TNHH Tu Vân Đâu Tu
Phòng 11, Tâng2, 40 Lô
D,Bà Huyên Thanh
Quan, P 6, Q. 3,
Tu Vân
Thuong Mai
39301967 Fax
39303890
Công ty Tâm Thành
Phát TNHH Thuong
Mai Djch Vu
110 Cu Xá Trân Quang
Diêu, P 14, Q. 3,
Šm Thanh-
Hê Thông &
Thiết Bj
(08)38905154 -
37404214
ttp.vn@h
cm.vnn.v
n
Công ty Đât Viêt TNHH
Quáng Cáo
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
38241919,
38275540 Fax
38290507
vac@vac
.com.vn
Ttâm Giái Phâu Thâm
M€ Bác S• Trân Thiên
Tu
116 Võ Vãn Tân, P 6, Q.
3,
Thâm M€
Viên
39303743,
39300567 Fax
39300567
tran-
thien-
tu@hcm.
vnn.vn
www.docto
rtu.com
Nguyên Viêt
Hung
Công ty Viêt Hung
TNHH Xây Dung-Trang
Trí Nôi Thât
7/15 Nguyên Thj Diêu, P
6, Q. 3,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
22110039,
39305564 Fax
39305564
info@viet
hungcdc.
com
www.vieth
ungcdc.co
m
Công ty Vân Hông
TNHH
145B Nguyên Đình
Chi‰u, P 6, Q. 3,
Nôi Thât-Nhà
Thiết Kế
39330701,
39330702 Fax
39330745
dmart@h
cm.fpt.vn
www.dmart
vietnam.co
m
Công ty Hoàng Anh
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu Đja Ốc
Du Ljch-
Thông Tin
(08)38498788,
54088277 -
35591049
Phan Thành
Nam
Công ty Phan Minh
TNHH Thuong Mai Xây
Dung
6B Nguyên Thiên Thuât,
P 2, Q. 3,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
38350025 Fax
38350022
518A Nguyên Thj Minh
Khai, P 2, Q. 3,
Son-Các
Nhà Thâu
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Thj Hòa 0903818175 MOBÌ Công ty An Châu TNHH 40 Bàn Cò, P 3, Q. 3, 3 Thúy Sán
GÌÁM ĐỐC NAM 0903819249 MOBÌ Co S• Liên Thành 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903819266 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903820453 MOBÌ Công ty Viêt Lâm TNHH 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903821142 MOBÌ Công ty Quen TNHH 3 Nhà Hàng
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Nguyên Thi 0903822466 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903823599 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903823798 MOBÌ 3 Báo Chí
GÌÁM ĐỐC NAM 0903825564 MOBÌ 3 Nhua-Bao Bì
38335872,
38394979 Fax
38335826
anchauco
@gmail.c
om
Huynh Khuong
Ninh
416/23 Nguyên Đình
Chi‰u, P 4, Q. 3,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)38226303 -
38226311
Nguyên Quôc
Bình
Công ty B.M.T TNHH
Xây Dung & Giao
Thông
36 Võ Vãn Tân, P 6, Q.
3,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
39302322 Fax
39304095
Pham Quang
Háo
351/56 Lê Vãn S€, P 13,
Q. 3,
Gôm-Các
Sán Phâm
(08)38622996,
39622997 -
38622733
vilaco@h
cm.vnn.v
n
www.vilaco
.com.vn
Nguyên Đức
Điên
19B Nguyên Thj Diêu, P
6, Q. 3,
(08)37269302,
37267108 -
37267108
…uenres
@hcm.vn
n.vn
Công ty Tam M€ TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
129Bis Lý Chính Thãng,
P 7, Q. 3,
Hôi Cho &
Tri‰n Lãm-
Nhà Tô Chức
(08)38608163,
37139225 -
39730489
tammyco
mpany@
hcm.fpt.v
n
www.tamm
ycompany.
com
Nguyên Phuong
Anh
Công ty Đuòng Anh
Nguyên TNHH
361/6 Lô 84,Nguyên
Đình Chi‰u, P 5, Q. 3,
Cuói-Djch
Vu
(08)38586922,
38583281 -
38581828
osinaphu
onganh
@yahoo.
com
Pham Duy
Doanh
Ttâm Thông Tin
Thuong Mai-Bô
Thuong Mai-Cn
173 Hai Bà Trung, P 6,
Q. 3,
(08)37220703,
37222094 -
35106857
asem_hc
m@vtic.c
om.vn;
vtichcm
@vtic.co
m.vn
www.asem
connectvie
tnam.gov.v
n
Nguyên Nhu
Khuê
Công ty Bông Sen
TNHH Công Nghê Hóa
Nhua
393 Điên Biên Phú, P 4,
Q. 3,
(08)38377065,
38377066 -
38377860
lotusoffic
e@hcm.v
nn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Biên Đức Tuân 0903826799 MOBÌ C•a Hàng Trông Mái 3 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Hô 0903827704 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903828112 MOBÌ 3 (08)38646715
GÌÁM ĐỐC NAM Diêp Thiên Tánh 0903828316 MOBÌ 16/9 Ky Đông, P 9, Q. 3, 3
GÌÁM ĐỐC NAM Đoàn S• Hiên 0903828987 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Trong Hích 0903829017 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Nhu Khiêm 0903830422 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Thj Nhu Lai 0903831022 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Trúc Mai 0903833481 MOBÌ 3
186A Lý Thái Tô, P 1, Q.
3,
(08)38231393,
38231394 -
38290073
Công ty Phúc Bình
TNHH Xây Dung
Thuong Mai Djch Vu
55D Hô Xuân Huong, P
6, Q. 3,
Xây Dung
Dân Dung
39304679,
39304681
nguyenh
o@phucb
inh.com
www.phuc
binh.com
Trân Đình
Nghiêm
Công ty TDN TNHH
Thuong Mai Djch Vu
290/15 Nam Ky Kh•i
Ngh•a, P 8, Q. 3,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
tdn@saig
onnet.vn
www.tdn.c
om.vn
Công ty Vãn Lang G
TNHH Thuong Mai
Chông Sét-
Thiết Bj
Chông Sét
(08)62933889,
39612827,
62933890 -
39610123
vanlang-
g@hcm.f
pt.vn
www.vanla
ng-
g.com.vn
Công ty Ì.A.M Cô Phân
Tiếp Thj •ng Dung
4 Bà Huyên Thanh
Quan, P 6, Q. 3,
Tiếp Thj-Tu
Vân
39302639,
39302638,
39302641 Fax
39302640
iamvietna
m@iamv
n.com
www.iam.c
om.vn
Công ty Trí Đãng TNHH
Neon Quáng Cáo
241C Cách Mang Tháng
Tám, P 4, Q. 3,
Quáng Cáo-
Bãng Đœn
Neon
38328408 Fax
38328409
Công ty Đông Sa TNHH
Xây Dung & Thuong
Mai
85 (10A) Cu Xá Đô
Thành,Đuòng 1, P 4, Q.
3,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38340676 Fax
38341225
dosaco@
hcm.fpt.v
n
Chi Lai - Công ty Cô
Phân
53 Pham Ngoc Thach, P
6, Q. 3,
G’-Đô G’
Dân Dung
(08)39272437,
39272438,
39272439 -
39271432
furniture
@chilai.c
om
www.chilai.
com
Công ty Kim Long
TNHH Xây Dung & Kinh
Doanh Nhà
144B Lý Chính Thãng, P
7, Q. 3,
Xây Dung
Dân Dung
38483996,
38466338 Fax
38466338
hcm_kiml
ong@yah
oo.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903833503 MOBÌ 3 38305027
NAM Hirinobu Ìriya 0903836274 MOBÌ Công ty Toyo Viêt Nam 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903836336 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Luong Mâu Mân 0903837746 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903838127 MOBÌ 3 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM 0903838598 MOBÌ 3 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM 0903841027 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Hoàng Thu 0903841320 MOBÌ 9 Đuòng 1, P 4, Q. 3, 3 Báng Hiêu
GÌÁM ĐỐC NAM Didier Montarou 0903842589 MOBÌ 3
Nguyên Trung
Thành
Công ty Hi‰n Vinh
TNHH Tu Vân & Djch
Vu Ô Tô
21/20 Nguyên Thiên
Thuât, P 2, Q. 3,
Ô Tô-S•a
Chüa & Djch
Vu
thanhhie
nvinh@g
mail.com
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Tâng2, Tòa Nhà Thiên
Son, 5 Nguyên Gia
Thiêu, P 6, Q. 3,
Xây Dung
Dân Dung
39306047,
39306014 Fax
39306015
toyovn@t
oyo-
vn.com
www.toyo-
vn.com
Pham Thj Thanh
Hãng
Công ty TNHH Công
Nghiêp & Thuong Mai
Q
59 Trân Quôc Tháo, P 7,
Q. 3,
Khách San-
Cung Câp
Trang Thiết
Bj
(08)37191082,
39900590 -
37191082
salesvn
@…indust
ries.com
www.…indu
stries.com
Công ty Viêt Thái TNHH
Sán Xuât XNK Djch Vu
& Đâu Tu-Cn
173 Hai Bà Trung, P 6,
Q. 3,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38231474,
38237518,
38237519 Fax
38298428
vithacn@
viettel.co
m.vn
Quang Khánh
Hùng
Công ty Long Khoa
TNHH
169/1 Võ Thj Sáu, P 7,
Q. 3,
(08)38440319,
54490381 -
54490380
longkhoa
@vnn.vn
Huynh Nguyên
Báo Khanh
Công ty Huynh Gia
TNHH Quáng Cáo & Ìn
K€ Thuât Sô
78-80 Lý Chính Thãng, P
8, Q. 3,
(08)54088387 -
54088387
huynhgia
co@yaho
o.com
www.huyn
hgia.vn
Trân Duong
Huyên
Công ty Saca TNHH Tu
Vân Xây Dung
64 Truong Đjnh, P 7, Q.
3,
Xây Dung-
Tu Vân
39320720 Fax
39320720
Công ty Hoàng Phi
TNHH Quáng Cáo
(08)39974534,
39974533 -
38446075
hoangphi
ad@hcm.
fpt.vn
Công ty Sparx Viêt Nam
TNHH
Tâng7, 180 Lý Chính
Thãng, P 9, Q. 3,
Đô Hoa-Thiết
Kế
35260478,
35260483 Fax
35260482
didier.m
@sparx.c
om
www.sparx
.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Tô Tuân 0903843293 MOBÌ 3 Vân Tái Bi‰n
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Tân Kiêt 0903843450 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Ngoc Phú 0903843557 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Huynh Thj Tu 0903843572 MOBÌ 3 Khách San
GÌÁM ĐỐC NỮ Helen Wu 0903846707 MOBÌ 3 (08)22173144
GÌÁM ĐỐC NAM 0903847513 MOBÌ Công ty Hái Phi TNHH 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Bùi Bích Hãng 0903848643 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903848666 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Šn 0903859763 MOBÌ 3
Công ty C•u Long Cô
Phân Thuong Mai &
Vân Tái
112 Lý Chính Thãng, P
8, Q. 3,
38481482 Fax
38481484
cuulong-
ctc@hcm
.vnn.vn
Công ty Sao Kim TNHH
Thuong Mai Djch Vu K€
Thuât Máy Tính
399/39 Nguyên Đình
Chi‰u, P 5, Q. 3,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)39748386 -
38616867
ventech
@hcm.vn
n.vn
Công ty Euro Pac
Shipping Agencies Viêt
Nam-Vpdd
Tâng5, Tòa Nhà ÌDC,
163 Hai Bà Trung, P 6,
Q. 3,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38638231 -
38663277
opts@eur
opacvn.c
om
DNTN Khách San Hông
Giao
611/6 Điên Biên Phú, P
1, Q. 3,
(08)37306741 -
37306741
honggiao
hotel@ya
hoo.com
Công ty Carrier Viêt
Nam TNHH Điêu Hòa
Không Khí
48 Nguyên Thông, P 9,
Q. 3,
Điêu Hòa
Không
Khí/Máy
Lanh-Hê
Thông &
Thiết Bj
carriervn
@carrierv
n.com
Nguyên Phuong

477 Hai Bà Trung, P 8,
Q. 3,
Šm Thanh-
Hê Thông &
Thiết Bj
(08)22146314 -
39142917
haiphitv
@vnn.vn
www.haiph
itv.com
Công ty Nãng Đông Cô
Phân Quáng Cáo
29 Võ Vãn Tân, P 6, Q.
3,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
39302074,
39302075,
39302076 Fax
39300054
sales@a
d-
smart.co
m
http–//www.
ad-
smart.com/
Nguyên Thj
Thanh Hà
Công ty Phù Sa TNHH
Djch Vu Quáng Cáo
Thuong Mai
278C Nam Ky Kh•i
Ngh•a, P 8, Q. 3,
Quáng Cáo
Ngoài Tròi
39325189 Fax
39325198
phusa@f
usaco.co
m.vn
www.fusac
o.com.vn
DNTN Hái Nguyên
Thjnh Thuong Mai -
Djch Vu
343 Nguyên Thiên
Thuât, P 1, Q. 3,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)37510442 -
37510442
hainguye
nthinhpte
@yahoo.
com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Vãn Chiến 0903867598 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Tân Hùng 0903873523 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Quôc Báo 0903874240 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903883222 MOBÌ Nhà Hàng Ìndochine 3 Nhà Hàng
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Nam Trung 0903888144 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903888972 MOBÌ 3 38439413
GÌÁM ĐỐC NAM Hô Huy Hòe 0903889681 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903901687 MOBÌ 3
NAM Cao Viêt Anh 0903901806 MOBÌ 3
Công ty Thế K˜ TNHH
Giao Nhân Vân Chuy‰n
& Tu Vân Du Hoc
Tâng5, Tòa Nhà ÌDC,
163 Hai Bà Trung, P 6,
Q. 3,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)37300167,
37300167,
37300167 -
37301103
import@c
fs.com.vn
www.cfs.c
om.vn
Hùng Thành Phát -
Công ty TNHH Thuong
Mai Djch Vu
237/68 Trân Vãn Đang,
P 11, Q. 3,
Chông Sét-
Thiết Bj
Chông Sét
(08)39918117,
39918117 -
39905782
htpcamer
a@yahoo
.com
Công ty Vü Báo Cô
Phân Quáng Cáo Ìn
278 Nam Ky Kh•i Ngh•a,
P 8, Q. 3,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
39319209,
39351987,
39320726,
39321059 Fax
38439092,
39320645
vubao@h
cm.vnn.v
n
Nguyên Thiên
Xuân
26 Truong Đjnh, P 6, Q.
3,
(08)37850600,
37852405 -
37852381
indochine
-
sg@hcm.
fpt.vn
Công ty Thành Vinh
TNHH Thuong Mai
80A Lý Chính Thãng, P
8, Q. 3,
Djch Thuât
-Thông Djch
Viên
(08)39781070,
39780539,
62656596 -
39781070
sales@th
anhvinh.c
om
www.thanh
vinh.com
Mac Suong
Thúy Vi
Công ty Kim Tu Tháp
Cô Phân Truyên Thông
220/150/16 Lê Vãn S€, P
14, Q. 3,
Quáng Cáo-
Thiết Kế &
Sán Xuât
Film Quáng
Cáo
vy.mac@
pyramid
media.ne
t
www.pyra
midmedia.
net
Công ty Sách Vàng
TNHH Thuong Mai
60/41L Lý Chính Thãng,
P 8, Q. 3,
Xuât Bán-
Sách, Tap
Chí, Niên
Giám
38436119,
38436119 Fax
38481831
asemtran
et@yaho
o.com
www.asem
tranet.com
Nguyên Ngoc
Đức
Công ty Thiên Phú
TNHH Sán Xuât-
Thuong Mai - Xây
Dung & Djch Vu Du
Ljch
350 Nguyên Thj Minh
Khai, P 5, Q. 3,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
38324816,
38998033 Fax
38343968,
37400789
thienphu
duc@hc
m.vnn.vn
www.thien
phufurnitur
e.com
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Luc Cao Son
Cô Phân Mô Tô Th‰
Thao
130 Nguyên Thj Minh
Khai, P 6, Q. 3,
Th‰ Duc Th‰
Thao-Sán
Xuât & Bán
Buôn Dung
Cu
39303342 Fax
39305437,
37661427
thaifit@a
z.com.vn
www.thaifit
sport.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903902365 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903903267 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Đào Thanh Xuân 0903903416 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903903432 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903903717 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903903730 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903903781 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Thế Phòng 0903904640 MOBÌ 61 Bàn Cò, P 3, Q. 3, 3
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Đức Lân 0903906129 MOBÌ 3
Clive McLeod
Fairfield
Công ty Đức An Cô
Phân
152 Điên Biên Phú, P 6,
Q. 3,
Mây Tre-Sán
Xuât & Bán
Buôn Sán
Phâm
(08)38483438 -
38483438
cil@hcm.
vnn.vn
www.cong
arco.com
Phan Chánh
Tâm
Công ty Thiên Van Sài
Gòn TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
6 Bà Huyên Thanh
Quan, P 6, Q. 3,
M€ Nghê-
C•a Hàng &
Các Nhà
Buôn
(08)22155645 -
54474037
phanvan
@hcm.fpt
.vn
Công ty Eurocell
Ìnternational (Viêt
Nam)-Vpdd
Phòng F42, Tâng4, 40
Bà Huyên Thanh Quan,
P 6, Q. 3,
Giây-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)38426908,
38124182 -
38102403
eurocellv
n@hcm.v
nn.vn
Nguyên Thj Kiêu
Hoa
Công ty Tân Công
Quang TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
146/19 Lý Chính Thãng,
P 7, Q. 3,
Chât Mài
Mòn
(08)62942494 -
62942494
thanhnv
@hcm.vn
n.vn
Nguyên Thj Anh
Thu
DNTN Vy Vü Thuong
Mai
543 Điên Biên Phú, P 3,
Q. 3,
Xi Mãng-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38322692,
38308512 Fax
38352053
Hô Thj Thúy
Loan
Công ty Sài Gòn 3
TNHH Xây Dung &
Thuong Mai
186-186A Cách Mang
Tháng Tám, P 10, Q. 3,
Bếp-Trang
Thiết Bj
Chuyên
Dung
(08)38605345,
38608922 -
38608922
saigon3
@hcm.vn
n.vn
www.saigo
n3.com
Nguyên Thu
Hông
Tap Chí Thế Giói Vi
Tính-Tòa Soan
126 Tòa Nhà
Ìtaxa,Nguyên Thj Minh
Khai, P 6, Q. 3,
Xuât Bán-
Sách, Tap
Chí, Niên
Giám
39304324 Fax
39304338
niengiam
@pcworl
d.com.vn
www.pcwo
rld.com.vn
Công ty Trân Vü TNHH
Thuong Mai
Phòng Cháy-
Thiết Bj
38325101 Fax
38309586
sales@tr
anvufire.c
om
www.tranv
ufire.com
Công ty Nguyên Đức
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
575/22 Điên Biên Phú, P
1, Q. 3,
Vân Tái-Đai

38392905 Fax
38392905
nguyend
ucco@hc
m.vnn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Đào Ngoc Lâm 0903906370 MOBÌ 3 C•a
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Bích Quôc 0903906509 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Thanh Tùng 0903906632 MOBÌ 3 38205869
GÌÁM ĐỐC NAM Chu Chih Hua 0903907566 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Šn 0903909423 MOBÌ 3 38226226
GÌÁM ĐỐC NAM Tan Chee Ewe 0903910229 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903911987 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Chen Po Jui 0903912193 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Vãn Thuân 0903912509 MOBÌ 3 Hóa Chât
Công ty Cô Phân XD &
KD Đja Ốc Hòa Bình
235 Võ Thj Sáu, P 7, Q.
3,
(08)38440486,
38441532,
38441533,
38441534 -
38440485
hoabinh
@hcm.vn
n.vn
www.hoabi
nhcorporat
ion.com
Công ty Thiên Hà
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
425/14 Nguyên Đình
Chi‰u, P 5, Q. 3,
Dép-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38304055 -
38352865
vitraco-
yeo@hot
mail.com
Công ty Minh Danh
Tâm TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
164C Võ Thj Sáu, P 8,
Q. 3,
Xe Đap-Sán
Xuât & Bán
Buôn
midata_t
ung@yah
oo.com
www.midat
a.com.vn;
www.midat
a.vn,com
Công ty Cô Phân Phát
Tri‰n Sán Xuât Thuong
Mai Sài Gòn
200Bis Lý Chính Thãng,
P 9, Q. 3,
G’-Xuât
Nhâp Khâu
(08)39206986,
39206989 -
39200362
hd.office
@sadaco
.com
www.sada
co.com
Công ty Hà Thái TNHH
Quáng Cáo
34 Truong Quyên, P 6,
Q. 3,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
info@hat
haiad.co
m
www.hatha
iad.com
Ttâm Toàn Phát Điên
Lanh
62/135/13 Lý Chính
Thãng, P 8, Q. 3,
Điên T•-S•a
Chüa Trang
Thiết Bj
(08)39912173,
38440094 -
39912076
Nguyên Thj M€
Ngoc
C•a Hàng Ngoc Bình
Điên Lanh
46 Võ Vãn Tân, P 6, Q.
3,
Điêu Hòa
Không
Khí/Máy
Lanh-Hê
Thông &
Thiết Bj
(08)39321492 -
39320535
ngocbinh
404@yah
oo.com
www.dienl
anhngocbi
nh.com.vn
Công ty Viêt Phuong
Miên Nam Cô Phân
17 Nguyên Gia Thiêu, P
6, Q. 3,
Bât Đông
Sán-Xây
Dung &
Quán Lý
(08)39321492 -
39320535
vietphuon
g@vietph
uong-
land.com
www.vietp
huong-
land.com
Công ty Truòng Nghiêp
TNHH Thuong Mai
25B Cu Xá Đô
Thành,Nguyên Hiên, P 4,
Q. 3,
(08)38630747,
38630749,
38629265,
38629094 -
38629094
tng25B@
hcm.vnn.
vn
www.truon
gnghiep.co
m
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903912670 MOBÌ 3 (08)38376961
GÌÁM ĐỐC NAM 0903913384 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn B•u 0903913403 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903914425 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Tói 0903914441 MOBÌ 3
NỮ 0903915487 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903917308 MOBÌ 3 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Tuân Anh 0903917535 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Son 0903917759 MOBÌ 16/9 Ky Đông, P 9, Q. 3, 3
Nguyên Vãn
Chiến
Công ty Roto Viêt Nam
TNHH
21 Lý Chính Thãng, P 8,
Q. 3,
Bôn Chứa-
Soi Thúy
Tinh, Nhua,
Kim Loai,
.v.v. . .
www.roto.c
om.my
Nguyên Truòng
Sinh
Công ty H.P TNHH
Ki‰m Toán & Tu Vân
Tài Chính
136E Cách Mang Tháng
Tám, P 10, Q. 3,
Kế Toán &
Ki‰m Toán
(08)38114398 -
54490317
Công ty BHP TNHH
Djch Vu Ki‰m Toán &
Tu Vân Kế Toán
128 Nguyên Thj Minh
Khai, P 6, Q. 3,
Kế Toán &
Ki‰m Toán
(08)38326538,
38305879
bhp@mai
l.saigonn
et.vn
Trân Thj Lan
Huong
Công ty Phuong M€
TNHH-Ttâm Mazda Sài
Gòn
117-119 Pasteur, P 6, Q.
3,
Ô Tô-Các
Nhà Buôn Xe
Mói
38273029,
38273031,
38277784,
38277785 Fax
38295124
Tân Đat - DNTN
Thuong Mai Djch Vu
159/61Bis Trân Vãn
Đang, P 11, Q. 3,
Khách San-
Cung Câp
Trang Thiết
Bj
(08)54120716 -
54120717
CHƒ T„CH
HĐQT
Lê Thj Minh
Nhân
Công ty Cô Phân
Thuong Mai Djch Vu &
Xây Dung (Traseco)
278 Võ Thj Sáu, P 7, Q.
3,
Thuong Mai-
Các Công Ty
39325796,
39325515,
39325133 Fax
39325936
traseco_v
isal@yah
oo.com
www.trase
co.com.vn
Phan Quynh
Nhu
Công ty Chiến Thãng
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
Tòa Nhà Phoenix, 13Bis
Ky Đông, P 9, Q. 3,
38234682 Fax
39317178
Công ty Minh Nhân
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
139/F1 Lý Chính Thãng,
P 7, Q. 3,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
38484755 Fax
38484756
minhnha
n-
wittman
@hcm.vn
n.vn
Công ty Cô Phân Đja
Chât & Khoáng Sán
Đja Chât-
Nhà Đja Chât
(08)62610315,
38562054
geosimco
@hcm.vn
n.vn
www.geosi
mco.com.v
n
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903918068 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903918361 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Tân Thành 0903918668 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903918956 MOBÌ 3 Nhà Hàng (08)38308026
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Hông Son 0903919499 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Thiên Phuóc 0903921016 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Ngoc Tùng 0903921258 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Ngô Thj Phuong 0903921484 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Truòng Son 0903921974 MOBÌ 3
Nguyên Thj Ngoc
Hòa
Công ty An Phúc Khang
TNHH Duoc Phâm
543/69 Nguyên Đình
Chi‰u, P 2, Q. 3,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)35163286 -
35163286
Nguyên Thj
Hông Viên
Công ty Hông Vân
TNHH Sán Xuât Xây
Dung Thuong Mai
205 Nguyên Thiên
Thuât, P 1, Q. 3,
Thú Công M€
Nghê-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38395180 Fax
38326350
hongvan
artsco@h
cm.vnn.v
n
Nhà Hàng Lôc Án-Công
ty TNHH Thuong Mai
Djch Vu E.N.T
43 Nguyên Thj Diêu, P 6,
Q. 3,
Nhà Hàng
Hái Sán
(08)54317230 -
54317231
ent@hcm
.vnn.vn
www.ent.c
om.vn
Võ Thj Phuong
Mai
Công ty Thiên Son
TNHH
Tòa Nhà Thiên Son, 5
Nguyên Gia Thiêu, P 6,
Q. 3,
thiensonc
o@hcm.v
nn.vn
www.tctgro
up.com.vn
Công ty TNHH Chứng
Khoán Ngân Hàng
TMCP Ngoai Thuong
Viêt Nam-Cn Tp. HCM
Tòa Nhà Green Star, 70
Pham Ngoc Thach, P 6,
Q. 3,
Cô Phiếu,
Trái Phiếu-
Môi Giói
(08)54022491,
54022492 -
54022493
vcbs@vie
tcombank
.com.vn
www.vcbs.
com.vn;
www.vietc
ombank.co
m.vn/vcbs
Công ty Cô Phân Xuât
Nhâp Khâu • Tế Tp.
HCM
181 Nguyên Đình Chi‰u,
P 6, Q. 3,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38546293 -
39570981
yteco@s
aigonnet.
vn
www.yteco
.vn
Công ty Viêt Thuong
TNHH
Tâng9, Tòa Nhà ÌDC,
163 Hai Bà Trung, P 6,
Q. 3,
Công
Nghiêp-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
(08)38160077,
38161068 -
38160066
viettrade
01@hcm.
vnn.vn
www.vietra
der.com
Công ty Hái Luu TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
385/4 Điên Biên Phú, P
4, Q. 3,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38458848 -
38458557
hailuuco
@hcm.vn
n.vn
Công ty Đông Duong
Cô Phân
282 Nam Ky Kh•i Ngh•a,
P 8, Q. 3,
Du Ljch-Đai

(08)39737901 -
39737896
idochinev
n@hcm.v
nn.vn
www.indoc
hinevn.co
m
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903923270 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903925330 MOBÌ 3
CHƒ C‡ SÓ NAM Nguyên Vãn Tài 0903926068 MOBÌ 3
NAM Võ Đai Phúc 0903929250 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Minh Phung 0903931875 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Đình Phúc 0903932760 MOBÌ 3 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Tuân Khanh 0903935904 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Đức Sâm 0903936314 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Tân Hiên 0903936467 MOBÌ 3
Nguyên Đức
Hiếu
Công ty Hông Bàng
TNHH Djch Vu Du Ljch
Thuong Mai
179 Lý Chính Thãng, P
7, Q. 3,
Du Ljch-Đai

(08)39207270,
39207271 -
39207269
hongban
gtour@hc
m.vnn.vn
www.hong
bangtravel.
com
Nguyên Vãn
Phong
Công ty Phôn Vinh
TNHH Djch Vu Thuong
Mai
6 Truong Đjnh, P 6, Q.
3,
Điên Thoai
Di Đông-Sán
Xuât & Bán
Buôn Phu
Kiên
(08)39232986 -
39232986
Co S• Phuong Nam
Điên Co
386/5i Lê Vãn S€, P 14,
Q. 3,
Quat Điên-
Nhà Phân
Phôi & Sán
Xuât
39312263,
39319427,
37112017 Fax
39312263
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Truòng Đai Hoc Oxford-
Vpdd
Tâng4, Tòa Nhà TCT,
107N Truong Đjnh, P 6,
Q. 3,
Sách-Nhà
Phân Phôi
39302308 Fax
39302309
ouphcmc
@saigon
net.vn
www.oup.c
om.vn
Công ty TNHH Gia Huy
Thuong Mai Djch Vu
Du Ljch Xây Dung-Đai
Lý Vé Máy Bay
260A Nam Ky Kh•i
Ngh•a, P 8, Q. 3,
Hàng Không-
Các Djch Vu
(08)38990164,
38990166,
38990177 -
38990165
giahuyco
mpany@
hcm.vnn.
vn
www.giahu
y-
vemaybay.
com
Công ty Nhà Viêt Cô
Phân
KM Plaza, 51-53 Võ Vãn
Tân, P 6, Q. 3,
39302550,
39302551 Fax
39305815
admin@v
iethome.
biz
www.vieth
ome.biz
Công ty Đông Nam Cô
Phân Quáng Cáo
Phòng 202, Tâng2, 180-
182 Lý Chính Thãng, P
9, Q. 3,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
39302110,
39302110 Fax
39302119
do-
ad@hcm.
vnn.vn
www.doad
vn.com
Meko - Công ty Cô
Phân May-Vpdd
37B Nguyên Thông, P 7,
Q. 3,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)38377679 -
38364876
www.meko
garmentco
.com
Công ty Nhân Sinh
Phúc TNHH
359 Võ Vãn Tân, P 5, Q.
3,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)39205369 -
39205368
info@vns
p.com;
support@
vnsp.com
www.vnsp.
com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903939687 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Thj Chi 0903943202 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903944446 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903945495 MOBÌ 3 Nhà Hàng
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Thói Düng 0903947784 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Châu Ngoc 0903947854 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0903949456 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Oanh Oanh 0903949496 MOBÌ Công ty Myta TNHH 3
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Hüu Tài 0903950550 MOBÌ 3 Đja Ốc
Nguyên Viêt
Quang
Công ty Viêt Quang
TNHH Djch Vu K€
Thuât
290/2 Nam Ky Kh•i
Ngh•a, P 8, Q. 3,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)39805838 -
39805839
nv…57@y
ahoo.co
m
Nguyên Hung - Công ty
TNHH Xây Dung Co
Nhiêt
182 Nguyên Thj Minh
Khai, P 6, Q. 3,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)37250010,
37325738,
37325062 -
37250011
nguyenh
ungltd@y
ahoo.co
m
Diêp Quang
Thanh
Công ty Quôc Tín
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu Tin Hoc
281 Võ Vãn Tân, P 5, Q.
3,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38407841 -
38407768
…tcom@h
cm.vnn.v
n
Vü Thj Lan
Phuong
Công ty Lâp Phuong
Phong TNHH
354 Võ Vãn Tân, P 5, Q.
3,
(08)39491210,
39491233,
38492287 -
54340083
Công ty Trung Düng
TNHH Xây Dung &
Sang Lâp Nên
Tòa Nhà Loyal, 151-
151Bis Võ Thj Sáu, P 6,
Q. 3,
Xây Dung
Dân Dung
38208814,
39242317 Fax
38208868,
38367227
trung_du
ng@hcm.
vnn.vn
www.trung
dung.vn
Công ty Minh Ngoc
TNHH Thuong Mai Máy
Tính
424-48B Nguyên
Thuong Hiên, P 4, Q. 3,
Vi Tính & Tin
Hoc
39128456,
39290094 Fax
39290094
minhngoc
2005@g
mail.com
www.minh-
ngoc.com
Nguyên Thành
An
Công ty An Viêt Long
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
156A Lý Thái Tô, P 1, Q.
3,
VŽ Xe/Lôp
Xe-Nhà Phân
Phôi & Sán
Xuât
38332707,
62909048 Fax
38335611
avlco@vi
ettel.vn
57 Pham Ngoc Thach, P
6, Q. 3,
Giáo Duc-
Cung Câp
Thiết Bj H’
Tro
(08)38381688,
38362192,
39244818 -
38381688
mytaeven
ts@saigo
nnet.vn
Công ty An Thjnh TNHH
Kinh Doanh Nhà & Djch
Vu Nhà Đât
21/14 Nguyên Thiên
Thuât, P 2, Q. 3,
38306724 Fax
38306724
an-
thinh@hc
m.vnn.vn
www.anthi
nh.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Bá Lôc 0903951596 MOBÌ 3 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM Hô Đức Trung 0903952071 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903952525 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Ta Vãn Doanh 0903955345 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Minh Khoa 0903955910 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903957239 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Đào Quế Ngoc 0903972038 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903973987 MOBÌ DNTN Sông Hông 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Hô Thj •ến Thu 0903977096 MOBÌ 3
Công ty Hông Thiên
TNHH Thuong Mai Djch
Vu & Du Ljch
475/31 Hai Bà Trung, P
8, Q. 3,
(08)37222584 -
37222583
Công ty Long Gia
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu K€ Thuât
467/11-13 Điên Biên
Phú, P 3, Q. 3,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)39325223,
39321162 -
39322625,
39325223
logiccom
puter@g
mail.com
www.longg
ia.com
Nguyên Thj Thu
Huong
Công ty Hoàn Châu
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
220/150/8 Lê Vãn S€, P
14, Q. 3,
Don Nhà,
Luu Kho-
Djch Vu
(08)38219188,
38219189 -
38219847
cleancare
vn@vnn.
vn
Báo Giáo Duc Tp. Hô
Chí Minh
300 Điên Biên Phú, P 7,
Q. 3,
Tap Chí-Nhà
Xuât Bán &
Phát Hành
39325323,
39325306,
39320438,
39320663 Fax
39322717
toasoan
@giaodu
c.edu.vn
www.giaod
uc.edu.vn
Công ty Viêt Thái TNHH
Thiết Bj • Tế
263/14 Nguyên Đình
Chi‰u, P 5, Q. 3,
Rãng-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
38340245 Fax
39290158
viet-
thai@hc
m.vnn.vn
Duong Thj Thu
Huong
DNTN Mai Hà 1 Kinh
Doanh Vàng
487B Nguyên Đình
Chi‰u, P 2, Q. 3,
Kim Hoàn-
Tho
(08)38403048,
38405981 -
38405981
Công ty Miên Nam Cô
Phân Giám Đjnh-Thâm
Đjnh
283/1 Nam Ky Kh•i
Ngh•a, P 7, Q. 3,
Giám Đjnh,
Thanh Tra-
Các Vãn
Phòng
(08)39891431 -
39892867
siv@sivc
ontrol.co
m
www.sivco
ntrol.com
Pham Thj Thuý
Hông
270 Nam Ky Kh•i Ngh•a,
P 8, Q. 3,
Xe Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39326477 Fax
39320610
dnsongh
ong@hc
m.vnn.vn
Công ty Đãng Giao
TNHH
230 Lê Vãn S€, P 14, Q.
3,
Quà Tãng-
Sán Xuât &
Bán Buôn
54495732,
54495732 Fax
39915366
info_dgc
@vnn.vn
www.dang
giao.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Tân Lôc 0903979050 MOBÌ 3 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM 0903982626 MOBÌ 3 Hóa Chât
NỮ 0903984564 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Trong Düng 0903985767 MOBÌ 3 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM 0903996658 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Đãng Vãn Á 0903998883 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Thái Xuân Vinh 0903999346 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0904242424 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Đào Viêt Düng 0904259696 MOBÌ 3 Ìn-Nhà Ìn
Công ty Song Phát
TNHH
266-268 Nguyên Thiên
Thuât, P 3, Q. 3,
38351565,
38353905 Fax
38334262
songphat
sp@viett
el.com.vn
www.song
phat.net
Nguyên Xuân
Hòa
Công ty K & K TNHH
Thuong Mai Hóa Chât
Tâng8, Tòa Nhà ÌDC,
163 Hai Bà Trung, P 6,
Q. 3,
(08)39233893,
39241043,
39241046 -
39241045
xuanhoa
nguyen@
hcm.vnn.
vn
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Trân Phuong
Nhi
Công ty E.denk Ohg-
Vpdd
2/29 Cao Thãng, P 5, Q.
3,
• Tế-Cung
Câp Trang
Thiết Bj Cho
•, Bác S•
38328495,
39142741 Fax
38328494,
39142742
denk@hc
m.vnn.vn
Công ty Dế Mœn TNHH
Quáng Cáo
315/6D Lê Vãn S€, P 13,
Q. 3,
(08)38620211,
38620211,
38620211 -
38634212
Nguyên Hüu
Hoàng
DNTN Hoàng Gia
Chông Thâm & Xây
Dung
219 Nguyên Đình Chi‰u,
P 5, Q. 3,
Chông
Thâm-Các
Nhà Thâu
(08)39620565,
39622724,
62640784 -
39620565
Ttâm Sán Xuât Kinh
Doanh Thuong Mai &
Xuât Nhâp Khâu
386/43B Lê Vãn S€, P
14, Q. 3,
Xuât Nhâp
Khâu-Các
Công Ty
35260279,
35260281 Fax
35260280
pitradex
@vnn.vn
Công ty Nam An Duong
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Tin Hoc
243 Võ Vãn Tân, P 5, Q.
3,
Vi Tính & Tin
Hoc
38341433,
38341438 Fax
38335126
sales@n
amanduo
ng.com
www.nama
nduong.co
m
Nguyên Lê
Thanh
Công ty ÌTC Cô Phân
Tu Vân Chuy‰n Giao
Công Nghê-Cn
Tâng3, Cao Ốc Green
House, 62A Pham Ngoc
Thach, P 6, Q. 3,
Viên Thông-
Thiết Bj & Hê
Thông
38207163,
39253304 Fax
39254284
info@itc.
com.vn
www.itc.co
m.vn
Công ty Minh Trí Düng
TNHH Thiết Kế - Tao
M—u
61 Trân Quôc Tháo, P 7,
Q. 3,
(08)39253690,
39254958 -
39253689
cheban@
mtdvn.co
m
www.mtdv
n.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0906699745 MOBÌ 3 38468589
GÌÁM ĐỐC NAM 0907271325 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0907344551 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Hoàng Minh Hiếu 0907416250 MOBÌ 63 Tú Xuong, P 7, Q. 3, 3 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Cao Xuân V€ 0907816868 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0908002838 MOBÌ Công ty Đức Tín TNHH 3 38480863
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Vãn Kim 0908008324 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908008357 MOBÌ 3 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Düng 0908013579 MOBÌ 3
Lê Thj Phuong
Hoa
DNTN Lê Hoa Mai
Thuong Mai Thòi Trang
490/47A Lê Vãn S€, P
14, Q. 3,
Quân Áo-
Sán Xuât &
Bán Buôn
Nguyên Vãn
Minh
Công ty Saica Cô Phân
Tin Hoc & Djch Vu Vân
Tái
210 Lý Thái Tô, P 1, Q.
3,
Vân Tái-Đai

38357346,
38334071 Fax
38357346
saicocom
@yahoo.
com.vn
www.saica
com.com
Nguyên Vãn
Hùng
DNTN Trang Nguyên
Thuong Mai & Djch Vu
422 Nguyên Thj Minh
Khai, P 5, Q. 3,
Rau Quá-
Bán Buôn
39290635 Fax
39290348
Công ty Ninh Vân
TNHH
39325850 Fax
39325850
Công ty Cao Hoàng
TNHH Dâu Nhót & Hóa
Chât
59 Đuòng 3,Cu Xá Đô
Thành, P 4, Q. 3,
Dâu
Nhòn/Dâu
Nhót
(08)38112773,
38116327 -
38110406
xuanvy57
@yahoo.
com
Nguyên Hoàng

380/14A Nam Ky Kh•i
Ngh•a, P 8, Q. 3,
Trôm-Hê
Thông
Chuông Báo
Chông Trôm
ng-
hoang-
ha@hcm.
vnn.vn
www.ducti
nco.com
Công ty Viêt Thuong
Cô Phân Thuong Mai
Djch Vu Sán Xuât
386 Cách Mang Tháng
Tám, P 10, Q. 3,
Šm Thanh-
Hê Thông &
Thiết Bj
(08)39962269,
0918061641
info@sai
gonmusic
a.com
www.saigo
nmusica.c
om
Trân Thj Bach
Mai
DNTN Khách San Kim
San(Loan)
7/9 Lý Chính Thãng, P 8,
Q. 3,
(08)62652251 -
39712360
loanhotel
@hotmail
.com
Công ty Ngân Vü TNHH
Djch Vu Thuong Mai
59B Lý Chính Thãng, P
8, Q. 3,
Du Ljch-Đai

(08)38108695 ,
38108702 -
38108719
nganvu@
hcm.fpt.v
n
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Chen Zong Ju 0908020527 MOBÌ 3 (08)38210125
GÌÁM ĐỐC NAM 0908023749 MOBÌ 3
NAM Đinh Công Danh 0908039101 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0908042092 MOBÌ 3 Muc Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM 0908120157 MOBÌ C•a Hàng Hung Thjnh 3 (08)37269810
GÌÁM ĐỐC NAM 0908125654 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0908137681 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Thanh Hùng 0908150636 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0908173068 MOBÌ 3
Công ty Cosfi Liên
Doanh Đai Lý Vân Tái
6A Hô Xuân Huong, P 6,
Q. 3,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
cosfi.hcm
c@cosfi.c
om.vn
www.cosfi.
com.vn
Đ’ Báo Minh
Vãn
Công ty Ì.T.S.C Cô
Phân Djch Vu Viên
Thông & Công Nghê
Thông Tin
Phòng 6A, Cao Ốc
Green House, 62A Pham
Ngoc Thach, P 6, Q. 3,
Vi Tính & Tin
Hoc
38208447 Fax
38206451
sales@its
c.com.vn;
dvan@its
c.com.vn
www.itsc.c
om.vn
TRUÓNG
PHÒNG
Truòng Công Nhân K€
Thuât Nhân Đao
648/28 Cách Mang
Tháng Tám, P 11, Q. 3,
Truòng-
Trung Tâm
Đào Tao
39311370,
39931791 Fax
39934092,
38358374,
38465725
nhandao
@truong
nhandao.
edu.vn;
phongda
otao@tru
ongnhan
dao.edu.
vn
www.truon
gnhandao.
edu.vn
Huynh Trân
Quôc Hung
Công ty Khái Huy
TNHH
656/82 Cách Mang
Tháng Tám, P 11, Q. 3,
(08)54101149 -
54101150
khaihuyv
n@hcm.v
nn.vn
www.khaih
uy.com.vn
Nguyên Vãn
Thành
473A Võ Vãn Tân, P 5,
Q. 3,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
Nguyên Quôc
Thái
Công ty Kim Tứ Đô
TNHH
174/107/7 Nguyên Thiên
Thuât, P 3, Q. 3,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)35116651 -
35116713
Nguyên Ngoc
Linh
Công ty C•u Long
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Giao Nhân Vân Tái
Tâng5, Tòa Nhà Green
Star, 70 Pham Ngoc
Thach, P 6, Q. 3,
Du Ljch-Đai

(08)38385132,
38218923 -
38385133
cargoinfo
@mekon
gtranspor
t.com
www.meko
ngtranspor
t.com
Công ty Hùng Son
TNHH
24/8 Pham Ngoc Thach,
P 6, Q. 3,
Vãn Phòng
Phâm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38250766,
38246396 Fax
38238253
Nguyên Công
Thãng
Công ty Thãng Quyên
TNHH Thuong Mai
Xuât Nhâp Khâu
611/46 Điên Biên Phú, P
1, Q. 3,
Thuc Phâm-
Chế Biến &
Đóng Gói
38392280,
38351662 Fax
38351662
mangdg
@hcm.vn
n.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Quang Hi‰n 0908184822 MOBÌ 3 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Quôc Toán 0908185013 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0908185060 MOBÌ 3 Cáp
GÌÁM ĐỐC NAM Paul Mason 0908189000 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Thành 0908217145 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0908248142 MOBÌ 3 Co Điên
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908258545 MOBÌ 3 (08)37719517
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908273031 MOBÌ 3 Ìn-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Xuân Giao 0908274634 MOBÌ 3 Ìn-Bao Bì
Công ty Khai Thành Cô
Phân Tu Vân & Quán
Lý Bât Đông Sán
7 Trân Quôc Tháo, P 6,
Q. 3,
39307209 Fax
39307845
www.citiplu
s.com.vn
Công ty Viêt TNHH Đào
Tao & Phán •ng Su Cô
Mang Máy Tính
18/161C2 Trân Quang
Diêu, P 14, Q. 3,
Ìnternet-Thiết
Kế Trang
Web &/Hoãc
Lâp Chuong
Trình
(08)38966592,
22144817 -
38966592
info@viet
cert.com
www.vietc
ert.com
Lâm Quy
Chuong
Công ty V•nh Khánh Cô
Phân Cáp-Nhua-Cn
175 Nam Ky Kh•i Ngh•a,
P 7, Q. 3,
(08)39972990 -
38422353
vcom@v
com.com.
vn
www.vcom
.com.vn
Công ty eHomes Viêt
Nam-Vpdd
Tòa Nhà TCT, 107N
Truong Đjnh, P 6, Q. 3,
Cãn Hô Bán,
Cho Thuê
(08)35111648 -
35113170
en…uiries
@ehome
s-
vietnam.c
om
www.ehom
es-
vietnam.co
m
Công ty Thanh Thành
TNHH Thuong Mai
Tâng2, 51/15 Cao
Thãng, P 3, Q. 3,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)39490891,
38610905 -
39490892
congtytha
nhthanh
@gmail.c
om
www.congt
ythanhthan
h.com
Nguyên Thanh
Düng
DNTN Phuong Tân Co
Điên
189 Võ Thj Sáu, P 7, Q.
3,
(08)54061602 -
54061603
Trân Thj Bích
Liên
DNTN Phúc Linh
Thuong Mai
351/30C Lê Vãn S€, P
13, Q. 3,
Bãng Nhac-
Sán Xuât &
Bán Buôn
Phan Thj Thu
Thúy
Công ty Hanh Phúc
TNHH Sán Xuât & M€
Thuât •ng Dung
158 Lý Thái Tô, P 1, Q.
3,
(08)39252961 -
39252962
Công ty Tân Đai Minh
TNHH Ìn Án Quáng Cáo
212/103/18 Nguyên
Thiên Thuât, P 3, Q. 3,
(08)38631703,
38482018 -
38480687
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Hiếu Thiên 0908283713 MOBÌ 53 Tú Xuong, P 7, Q. 3, 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908284546 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Xuân Tiến 0908285115 MOBÌ 111 Bàn Cò, P 3, Q. 3, 3
NAM 0908302822 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908329085 MOBÌ 7 Bàn Cò, P 3, Q. 3, 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908338888 MOBÌ 8 Bàn Cò, P 3, Q. 3, 3 (08)37295787
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Thj Loan 0908353536 MOBÌ Khách San Ngoc Loan 3 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Vãn Đên 0908370164 MOBÌ 3 38344399
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908377974 MOBÌ 3
Công ty Võ Hà Lê
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Xuât Nhâp Khâu
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)35121681 -
35124807
vhlco@h
cm.vnn.v
n
www.vhl.c
om.vn
Pham Đãng
Huong Giang
Công ty Viên Thành
TNHH
113/19/18 Trân Vãn
Đang, P 11, Q. 3,
Điên-Dây &
Cáp
(08)35512649,
22477451 -
35108941
ctyvienth
anh@yah
oo.com
Công ty Hop Truòng
An TNHH Thuong Mai
& Djch Vu Tin Hoc
Vãn Phòng-
Trang Thiết
Bj
38338356,
38338357 Fax
38338311
hoptruon
gan@vnn
.vn
www.hoptr
uonganvn.
com
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Song Thiam
Chiok
Công ty Green Cosmos
Marketing-Vpdd
218Bis/1 Nam Ky Kh•i
Ngh•a, P 6, Q. 3,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38297702 Fax
38228579
greencos
mos@hc
m.fpt.vn
Truong Thuý
Phuong
Công ty Xuân Thanh
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Thiết Bj Vãn Phòng
Vãn Phòng-
Trang Thiết
Bj
38337798 Fax
38337800
phongxu
anthanh
@yahoo.
com
Phan Thj Minh
Trang
Công ty Viên Quang
TNHH
Card-Hê
Thông Điêu
Khiến Dùng
Thž T”
55 Công Hop Rach Bùng
Binh, P 9, Q. 3,
(08)22178079 -
39611931
Công ty Hoàng Tân
TNHH Thuong Mai Xây
Dung
225/21 Nguyên Đình
Chi‰u, P 5, Q. 3,
Vât Liêu Xây
Dung
Trân Thj Thu
Trâm
C•a Hàng Hanmi Két
Sãt
158 Võ Vãn Tân, P 6, Q.
3,
Két Sãt, Tú
An Toàn
(08)39894507 -
39894507
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Hô Vãn Toàn 0908416687 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Dung 0908422567 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Châu Bích 0908445445 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908471105 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908474848 MOBÌ 3 (08)22153989
GÌÁM ĐỐC NAM 0908488489 MOBÌ 3 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908504955 MOBÌ 3 (08)38477908
GÌÁM ĐỐC NỮ Vü Nhu Quynh 0908559933 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Minh Hùng 0908582377 MOBÌ 3
Ttâm Hoàn Toàn S•a
Chüa Thiết Bj Tin Hoc
232 Nguyên Thuong
Hiên, P 4, Q. 3,
Vãn Phòng-
Trang Thiết
Bj
39138820,
39016909 Fax
38209245
Công ty Tân Thúy
Hoàng TNHH Djch Vu
Phát Tri‰n Đja K€ Thuât
52 Cu Xá Đô Thành, P
4, Q. 3,
Đja Chât-
Nhà Đja Chât
(08)62616037 -
62616037
ledung03
@hcm.fpt
.vn
C•a Hàng National
Panasonic
211A Nam Ky Kh•i
Ngh•a, P 7, Q. 3,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)62939070,
35020570
hangpan
asonic@
vnn.vn
Nguyên Nhu
Phuong
Công ty An Lôc Cô
Phân
543/72 Nguyên Đình
Chi‰u, P 2, Q. 3,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)39615084,
37512018 -
39610957
anlocsale
@vnn.vn
Trân Nguyên
Phuong
Công ty Khái Nguyên
Hung TNHH Thuong
Mai Djch Vu Hàng Hái
Tâng7, 63 Võ Vãn Tân,
P 6, Q. 3,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
vickyche
n@khain
guyenhu
ng.com
www.khain
guyenhung
.com
Trân Thanh
Hùng
Ngôi Nhà Sáng - Công
ty TNHH
194/41 Võ Vãn Tân, P 5,
Q. 3,
39290329,
38342199 Fax
38342199
info@brig
hthomevi
etnam.co
m
Nguyên Thj Kim
Pha
Công ty Thiên Á Châu
Cô Phân Phát Tri‰n Tin
Hoc & Truyên Thông
481 Điên Biên Phú, P 3,
Q. 3,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
Công ty K˜ Nguyên Trž
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
370 Cách Mang Tháng
Tám, P 10, Q. 3,
Nghe Nhìn-
Cung Câp
Trang Thiết
Bj
(08)37199296 -
37199295
tanvinh@
kynguyen
tre.com
www.kyng
uyentre.co
m
Công ty Duy Nghi
TNHH Thuong Mai
18/50 Trân Quang Diêu,
P 14, Q. 3,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)37662680 -
37662680
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908603264 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0908611099 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0908669882 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Anh Đjnh 0908705167 MOBÌ 3 (08)38165129
GÌÁM ĐỐC NỮ Diêp Bôi Hà 0908799136 MOBÌ Nhà Hàng B•u Hô 3 Nhà Hàng (08)38605167
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908819859 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908821899 MOBÌ C•a Hàng Mollis 3 (08)38842593
GÌÁM ĐỐC NAM 0908898972 MOBÌ 3 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Tâm 0908920299 MOBÌ 3 Đja Ốc
Nguyên Thj
Huong Lan
Co S• Tinh Hoa Thêu
May Cò
611/55 Điên Biên Phú, P
1, Q. 3,
May Mãc-
Cung Câp
Phu Liêu
(08)38217199,
38213301,
38213307 -
38213647
hiep_lan
@yaoo.c
om
Nguyên Phuong
Nam
Công ty Liên Minh Đoàn
Kết TNHH Thuong Mai
Tin Hoc
61A Tú Xuong, P 7, Q.
3,
Vi Tính & Tin
Hoc
39120599,
39137533 Fax
39137533
uniondk
@gmail.c
om
Vuong Nhât
Bình
Công ty Hòa Bình
TNHH Co Điên Lanh &
Thuong Mai
42 Võ Vãn Tân, P 6, Q.
3,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)38385645,
38385646,
38385647 -
38385745,
38341604
hoabinhh
ee@hcm.
vnn.vn
www.alask
avn.com
Công ty Sandvik South
East Asia-Vpdd
190 Trân Quôc Tháo, P
7, Q. 3,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
…uachvan
.thiep@h
cm.fpt.vn
www.sand
vik.com;
www.proce
sssystems.
sandvik.co
m
167 Trân Quôc Tháo, P
9, Q. 3,
buuhovn
@hcm.fpt
.vn
Đ’ Thj Tuyết
Huong
Công ty Phoenix
Contact (SEA) VPĐD
Tâng2, Tòa Nhà Green
Star, 70 Pham Ngoc
Thach, Q. 3,
Chông Sét-
Thiết Bj
Chông Sét
(08)22174683,
22174693,
62937887,
62937898,
39127448 Fax
62937898
info@pho
enixconta
ct.com.vn
www.phoe
nixcontact.
com
Pham Thj M€
Trang
260 Nguyên Đình Chi‰u,
P 6, Q. 3,
Khãn, Vái-
Sán Xuât &
Bán Buôn
mollis@v
nn.vn
Duong Ngô
Công Khanh
Công ty An Khang
Thjnh Vuong TNHH
418A Võ Vãn Tân, P 5,
Q. 3,
38328052,
38328053 Fax
38328053
khanhdu
ong75@v
nn.vn
Công ty Hoàng Thô
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Đja Ốc
115 Khánh Hôi, P 4, Q.
3,
39413651,
39414774
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0909020503 MOBÌ Ttâm M & H Nuóc Hoa 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0909090980 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM William Chuck 0909091308 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Kim Đi‰m 0909142790 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Thành 0909257576 MOBÌ Estar - Tòa Nhà 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Luong M€ Hà 0909336800 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0909440006 MOBÌ 3 Muc Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM 0909623629 MOBÌ 16/8 Ky Đông, P 9, Q. 3, 3
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Quôc Thái 0909667714 MOBÌ 3
Nguyên Hoàng
Hái
228 Lý Chính Thãng, P
9, Q. 3,
M€ Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)39800252
Fax 39800082
trungtam
nuochoa
@yahoo.
com
www.trung
tamnuocho
a.com
Nguyên Thj Mai
Anh
Công ty Gia Phúc
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
561 Điên Biên Phú, P 1,
Q. 3,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)39550526
Fax 39550249
Công ty EDS Viêt Nam-
Vpdd
235/4 Võ Thj Sáu, P 7,
Q. 3,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38636666
Fax 38647212
in…uiry@
eds.com.
vn
www.eds.c
om.vn
Công ty Hoàng Nguyên
TNHH Phát Tri‰n Phân
Mêm
Phòng 608, Tâng6, 450
Nguyên Thj Minh Khai, P
5, Q. 3,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)37442266
Fax 37442288
diemhoa
ngkim@y
ahoo.co
m
Tòa Nhà Estar, 147-149
Võ Vãn Tân, P 6, Q. 3,
Vãn Phòng-
Cao Ốc
62992147,
62992149 Fax
62992148
hoangcu
ongco@v
nn.vn
Công ty M€ Hà TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Du Ljch
157-159 Nguyên Đình
Chi‰u, P 6, Q. 3,
Cãn Hô Bán,
Cho Thuê
(08)38122018,
38876679 Fax
38122018
…uocanh
@myhatr
avel.com.
vn
www.myha
travel.com.
vn
Nguyên Hoàng
Hung
Công ty ADN TNHH
Thuong Mai Djch Vu-
C•a Hàng
113/28B Trân Vãn Đang,
P 9, Q. 3,
(08)37110967
Fax 37110967
Nguyên Hòa
Khánh
Công ty Ki Ra Min
TNHH Phát Tri‰n Giái
Pháp
Ìnternet-Thiết
Kế Trang
Web &/Hoãc
Lâp Chuong
Trình
(08)38610156
Fax 39786217
info@kira
mind.com
www.kiram
ind.com
Công ty Quáng Nam
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu To
Lua-Cn
386/16 Lê Vãn S€, P 14,
Q. 3,
To Tãm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39351688 Fax
35260434
…uangna
msilk@hc
m.vnn.vn;
sale…nsil
k@viettel
.vn
www.…uan
gnamsilk.c
om
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Ninh Quang Lôc 0909749512 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0909771556 MOBÌ 3 Da-Giá Da
GÌÁM ĐỐC NAM Alan Ng 0909772330 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0938100383 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0938438904 MOBÌ 3 38437705
NAM Lee, Kwon-Cheol 0939669275 MOBÌ 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0982355977 3
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Anh Tuân 0982906590 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0983192194 3
Công ty TNHH Lôc
Minh Minh - Hiêu Ành
Lôc Minh Minh
14 Trân Quang Diêu, P
14, Q. 3,
Ành-Ìn Tráng
Ành Màu
(08)37521336,
37523478 Fax
37522658
Duong Thj Thái

Công ty Hà Khuê TNHH
Thuong Mai
177A Trân Vãn Đang, P
11, Q. 3,
(08)37510001,
37521187 Fax
37521187
Công ty i-VAC
Certification-Vpdd
61 Võ Vãn Tân, P 6, Q.
3,
Tô Chức
Thuong Mai
39303536 Fax
39303536
alan@i-
vac.com
www.i-
vac.com
Truong Ngoc
Phú
Công ty CP K€ Thuât
•ng Dung Quế Thanh
443/8 Lê Vãn S€, P 12,
Q. 3,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)38443564
Fax 38424649
…tta@…u
ethanh.c
om
www.…ueth
anh.com
Trân Thành
Duong
Công ty V•nh Hiêp C•u
TNHH Thuong Mai
18/2B Trân Quang Diêu,
P 14, Q. 3,
Ô Tô-Các
Nhà Buôn Xe

TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Công ty Halla
Engineering &
Construction-Vpdd
Tâng4, 107E Truong
Đjnh, P 6, Q. 3,
Xây Dung-
Thâu K€
Thuât Tông
Hop
39308326,
39308327 Fax
39308332
choi7559
@halla.c
o.kr
www.halla.
com
Duong Thj
Tuyến
VÌETTE
L
Công ty Thiên Hung
Phát TNHH Thuong
Mai & Djch Vu
157B Trân Vãn Đang, P
11, Q. 3,
Nôi Thât-Nhà
Thiết Kế
38907296,
39183263 Fax
38907296
thienhun
gphat@y
ahoo.co
m
VÌETTE
L
Công ty V.E.N.R Cô
Phân Thuong Mai Djch
Vu & Máy Tính-Ttâm
Báo Hành
19 Nguyên Hiên, P 4, Q.
3,
Câu Đuòng-
Xây Dung
38343414 -
38343414
hoanggia
tk@gmail
.com
Nguyên Thj Thu
Thúy
VÌETTE
L
Nguyên Bình - Nhà
Sách-Công ty TNHH
Ljch Tao Đàn
192 Nguyên Thj Minh
Khai, P 6, Q. 3,
Quáng Cáo-
Vât Liêu Đãc
Trung
39304477,
39330414 Fax
39301359
nguyenbi
nh192@v
nn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0983463983 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0983759439 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0983781778 3 Ki‰m Djch
GÌÁM ĐỐC NAM 0983795579 3
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Hüu Trí 0983808515 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Đoàn Minh Đức 0983902234 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0983939319 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0983998588 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0986275788 3
Nguyên Xuân
Düng
VÌETTE
L
Công ty Viêt Hàn M€
TNHH
58E Cao Thãng, P 5, Q.
3,
M€ Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
38341491,
38328691,
38328692,
39557035,
38411342 -
38344840
www.aperi
o.com.vn
Nguyên Thj Xuân
Thúy
VÌETTE
L
Công ty Duong Anh Vü
TNHH
80/21 Trân Quang Diêu,
P 14, Q. 3,
Thuong Mai-
Các Công Ty
62655755 Fax
62655688
Nguyên Luong
Thiên
VÌETTE
L
Công ty Kim Thô TNHH
Sán Xuât Thuong Mai
Xây Dung
138 Nguyên Thiên
Thuât, P 3, Q. 3,
38352138 -
38325505
cophd@h
cm.vnn.v
n
Bach Duong
Son
VÌETTE
L
Công ty Minh Son
TNHH Thuong Mai
Xuât Nhâp Khâu
194/29 Võ Vãn Tân, P 5,
Q. 3,
Xuât Nhâp
Khâu-Các
Công Ty
39207334,
39207335 Fax
39207311,
35532112
minhsonh
cm@min
hson.com
.vn
VÌETTE
L
Công ty Nam Quang
TNHH Du Ljch &
Thuong Mai
145 Cách Mang Tháng
Tám, P 5, Q. 3,
Du Ljch-Đai

38327900 -
38327901
eagletour
@email.v
iettel.vn
www.nam…
uangeaglet
our.com
VÌETTE
L
Công ty Kim Ngân
Phong Lan Cô Phân
441/21 Nguyên Đình
Chi‰u, P 5, Q. 3,
Hoa Tuoi-
Bán Buôn
39292978 -
39292945
kimngano
rchids@h
cm.fpt.vn
www.kimn
ganorchids
.com.vn
Lê Thj Hông
Trinh
VÌETTE
L
Công ty BNCC TNHH
Tu Vân Djch Vu
Thuong Mai
382/6 Nguyên Thj Minh
Khai, P 5, Q. 3,
Quán Trj-Tu
Vân
38181658 Fax
38181659
bnccsupp
ly@gmail
.com
Nguyên Thanh
Nhàn
VÌETTE
L
Công ty Tuôi Trž TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Đâu Tu
199 Võ Thj Sáu, P 7, Q.
3,
Thuong Mai-
Các Công Ty
39321389,
39326263 Fax
39321389
Nguyên Vãn
Thiêu
VÌETTE
L
Công ty Phong Nhã
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Tin Hoc
424/2 Nguyên Thuong
Hiên, P 4, Q. 3,
Vãn Phòng-
Trang Thiết
Bj
38327894 Fax
38327894
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0988579548 3 Đja Ốc 38399770
GÌÁM ĐỐC NỮ 0988660240 3 Khách San
GÌÁM ĐỐC NỮ Đoàn Minh Đức 0989001054 3
GÌÁM ĐỐC NAM Triêu Xuân 0989009227 NXB Vãn Hoc-Cn 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0989012256 3 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Lê Quang 0913127385 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Tam Thái 0913158257 VÌNA 3 38181284
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913186677 VÌNA 47B Bàn Cò, P 3, Q. 3, 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913212343 VÌNA Công ty Luna Cô Phân 3 Nhà Hàng
Quách Liêm
Hoàng
VÌETTE
L
Liêm Hoàng Quân -
Công ty TNHH
692 Nguyên Đình Chi‰u,
P 3, Q. 3,
Bùi Thj Hông
Châu
VÌETTE
L
Khách San Mini Anh
Tho
355/5 Vuòn Chuôi, P 4,
Q. 3,
38395375,
38327113
VÌETTE
L
Công ty Kim Ngân
TNHH Vi Tính
441/21 Nguyên Đình
Chi‰u, P 5, Q. 3,
Vi Tính & Tin
Hoc
39292976,
38332863,
38181892 Fax
39292945
kimngan7
@hcmc.n
etnam.vn
www.vitinh
kimngan.c
om.vn
VÌETTE
L
290/20 Nam Ky Kh•i
Ngh•a, P 8, Q. 3,
Xuât Bán-
Sách, Tap
Chí, Niên
Giám
38483481,
38469858 Fax
38483481
Nguyên Hông
Nhung
VÌETTE
L
Công ty Sen Viêt Xanh
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
54 Võ Vãn Tân, P 6, Q.
3,
39301300 Fax
39330951
nguyenh
nhung21
@yahoo.
com;
nhung.sv
xanh@ya
hoo.com Công ty Tuân Ngoc
TNHH Sán Xuât Kinh
Doanh Thuong Mai
Djch Vu
61 Võ Vãn Tân, P 6, Q.
3,
Bao Bì-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)37517119
Fax 37514921
Tam Thái - Tiêm Chup
Hình Nghê Thuât
234 Nguyên Thuong
Hiên, P 4, Q. 3,
Tho Nhiếp
Ành Thuong
Mai
tamthai@
hcm.vnn.
vn
Lê Thj Ngoc
Tháo
Công ty Toàn Nãng
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Viên Thông
Vãn Phòng-
Trang Thiết
Bj
38302890,
38337277 Fax
38302890
toannang
@yahoo.
com
Bùi Thj Thu
Hãng
380B Nam Ky Kh•i
Ngh•a, P 8, Q. 3,
(08)38302473,
38304456 Fax
38304456
luna.•sc
@hcm.fpt
.vn
www.luna•
sc.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Ngoc Son 0913603695 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0913633456 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0913643347 VÌNA 82 Bàn Cò, P 3, Q. 3, 3
GÌÁM ĐỐC NAM Xã Anh Khôi 0913666692 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Hô Thj Tú Anh 0913669099 VÌNA Báo Cao Su Viêt Nam 3 Báo Chí
GÌÁM ĐỐC NAM 0913711347 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Triêu 0913713588 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0913713943 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM Đinh Tân Thành 0913715361 VÌNA 3
Công ty Genpacific Cô
Phân Công Nghê Thông
Tin
391A Nam Ky Kh•i
Ngh•a, P 7, Q. 3,
Vi Tính & Tin
Hoc
38483255,
38483299,
38483212,
38433255,
38435522 Fax
38483312
gpc@gen
pacific.co
m.vn
www.genp
acific.com.
vn
Nguyên Ngoc
Bãng
Công ty Ngoc Thâm
TNHH Vàng Bac Đá
Quý
309 Nguyên Đình Chi‰u,
P 5, Q. 3,
Nü Trang,
Trang Sức
Thòi Trang
Xi, Ma-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38342637 Fax
38342637
ngoctha
mso3@h
cm.fpt.vn
Nguyên Hùng
Son
Công ty Á Châu TNHH
Djch Vu Vê Sinh
Vê Sinh-Djch
Vu
38325669 Fax
38352028
Công ty Khôi Xa TNHH
Thuong Mai Djch Vu
181/1 Cách Mang Tháng
Tám, P 5, Q. 3,
Šm Thanh
Hifi & Nôi-
Nhà Cung
Câp Djch Vu
& Trang
Thiết Bj
(08)35119448,
35119445,
35119446 Fax
35119447
khoixaco
@hcm.fpt
.vn
www.khoix
a.com
236 Nam Ky Kh•i Ngh•a,
P 6, Q. 3,
(08)37159078
Fax 37171507
caosuviet
nam@sai
gonnet.v
n
www.caos
uvietnam.s
aigonnet.v
n
Nguyên Vãn
Trung
Công ty Kim Hung 2
TNHH Thuong Mai
Djch Vu
660 Nguyên Đình Chi‰u,
P 3, Q. 3,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38331068,
38398635 Fax
38326348
kimhung2
@hcm.vn
n.vn
Công ty ÌTL TNHH Giao
Nhân & Vân Tái Quôc
Tế
20/16Ì Ky Đông, P 9, Q.
3,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)37196333,
37196339 Fax
37196340
itl@hcm.
vnn.vn
www.itlviet
nam.com
Huynh Tiến
Chuong
Công ty Phúc Toàn Câu
TNHH Thang Máy K€
Thuât Điên
391 Nam Ky Kh•i Ngh•a,
P 7, Q. 3,
Bôc Xếp
Hàng Hóa-
Trang Thiết
Bj
(08)38447647,
39954719,
39952032 Fax
38459352
Công ty Tiến Bô TNHH
Cao Su K€ Thuât
351/60 Lê Vãn S€, P 13,
Q. 3,
Cao Su-Các
Sán Phâm
(08)38613406
Fax 38612637
kttienbo
@hcm.vn
n.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Minh Phuóc 0913716775 VÌNA 3 Ìn-Nhà Ìn
CHƒ C‡ SÓ NAM Trân Thế Cuòng 0913722391 VÌNA Co S• Vinh Long 3
GÌÁM ĐỐC NAM Mai Anh Tuân 0913723533 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913747290 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0913748723 VÌNA 3 G’-Chế Biến (08)22131296
GÌÁM ĐỐC NAM Đoàn Vãn Kiêt 0913750921 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Xuân Truòng 0913771632 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Trong Khanh 0913771662 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0913777677 VÌNA 3
Công ty Phúc Thanh
TNHH Thiết Kế M€
Thuât
107/10 Truong Đjnh, P
6, Q. 3,
(08)35470030
Fax 38957293
phucthan
h107@hc
m.fpt.vn
373/4 Điên Biên Phú, P
4, Q. 3,
Thúy Luc-
Cung Câp
Trang Thiết
Bj
38391722 Fax
38391722
Công ty Cô Phân Tin
Hoc & Tu Vân Xây
Dung-Cn
178 Võ Vãn Tân, P 5, Q.
3,
Xây Dung-
Thiết Kế
38344139,
38344139,
38344271 Fax
38340326
cichcm@
gmail.co
m
www.cic.co
m.vn
Trân Thj Ngoc
Mai
Công ty Mai Khanh
TNHH Duoc Phâm
70 Trân Quôc Toán, P 8,
Q. 3,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38114031,2
938120 Fax
38119185
dstranthi
ngocmai
@hcm.vn
n.vn
Nguyên Xuân
Truòng
Công ty Cô Phân Sán
Xuât & Xuât Nhâp Khâu
Lâm Sán Sài Gòn
64 Truong Đjnh, P 7, Q.
3,
vinaforsg
n@hcm.v
nn.vn
www.vinaf
orsaigon.c
om
Công ty G.P.K.T TNHH
Thuong Mai Djch Vu
45 Trân Quang Diêu Nôi
Dài, P 13, Q. 3,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
(08)38382269
Fax 38382269
gpkt@hc
m.vnn.vn
www.gpktc
o.com
Công ty Nguyên Khang
TNHH
315/1A Lê Vãn S€, P 13,
Q. 3,
Muc Ìn Vãn
Phòng
(08)38272032
Fax 38272033
nguyenkh
angsg@y
ahoo.co
m
www.nguy
enkhang-
faxink.com
Công ty Thiên Phúc
TNHH
453/31 Lê Vãn S€, P 12,
Q. 3,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
(08)38478515,
38448195 Fax
38478516
khanhdo
@hcm.vn
n.vn;
sales@th
ienphucc
o.com
www.yello
wpages.vn
/thienphuc
co
Nguyên Ngoc
Đao
Công ty Nikko K.endo
Viêt Nam Liên Doanh-
Cn
211 Nam Ky Kh•i Ngh•a,
P 7, Q. 3,
Bôn Chứa-
Soi Thúy
Tinh, Nhua,
Kim Loai,
.v.v. . .
(08)38534100,
38534101 Fax
38534102
nikendo
@vnn.vn
www.nikko
kendo.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Phuóc Muòi 0913792699 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM Thiêu Kim Nhut 0913802816 VÌNA DNTN Chính Đức 3 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Duy Thân 0913803080 VÌNA 246E Pasteur, P 8, Q. 3, 3 C•a
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913803551 VÌNA 3 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NỮ Hoàng Thj Nü 0913803959 VÌNA 3 Nông Sán
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Tho Chính 0913806687 VÌNA 3 Nông Sán
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Düng 0913807016 VÌNA 3 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NỮ Hà Bích Chi 0913809718 VÌNA Nhà Hàng Red Dot 21 Tú Xuong, P 7, Q. 3, 3 Nhà Hàng
GÌÁM ĐỐC NAM Luong Anh Tuân 0913831399 VÌNA 135 Pasteur, P 6, Q. 3, 3
Công ty Stiefel
Laboratories TNHH-
Vpdd
40 Bà Huyên Thanh
Quan, P 6, Q. 3,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38552151
Fax 38552151
stiefelvn
@hcm.vn
n.vn
339/49 Lê Vãn S€, P 13,
Q. 3,
(08)38450841,
38941030 Fax
62955742
chinhduc
@gmail.c
om
Co S• Truòng Thành
Gia Công C•a Sãt
(08)39302110,
39302110 Fax
39302119
Nguyên Thj
Huynh Hoa
DNTN Trâm Anh Djch
Vu Thuong Mai
Tâng2, 19 Võ Vãn Tân,
P 6, Q. 3,
(08)38352346,
38330587,
38303369,
37169357,
37169358,
371693 Fax
38355650
tramanhn
ew@hcm
.fpt.vn
Công ty Hái Vân TNHH
Thuong Mai
533 Điên Biên Phú, P 3,
Q. 3,
38396908,
38332063,
38332064,
38332622 Fax
38332622
Công ty Cô Phân Nông
Sán Miên Nam
173 Hai Bà Trung, P 6,
Q. 3,
38279315 Fax
38279003
agreximh
cm@hcm
.vnn.vn
Công ty Long Hái Cô
Phân Tâp Đoàn Đâu
Tu-Cn
333/35A Điên Biên Phú,
P 4, Q. 3,
(08)38103015,
22179260,
22179270 Fax
38103015
dung-
pham@lo
nghai•sc.
com.vn
(08)39253664
Fax 39254090
Công ty Cô Phân XNK
Nông Sán & Thuc
Phâm Tp. HCM
Thuong Mai-
Các Công Ty
38298332,
38274089,
38242770 Fax
38225877,
38227280
agrexport
-
tphcm@h
cm.vnn.v
n
www.cham
viet.com.v
n;
www.agrex
port-
hcm.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
NAM Wang Tai Sheng 0913870699 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0913878823 VÌNA 3 38466649
GÌÁM ĐỐC NAM 0913886501 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0913894876 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Vãn Tân 0913900192 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Đào Thj Minh 0913901572 VÌNA 3 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Thj Ánh 0913908520 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0913909003 VÌNA 3 Thúy Sán
GÌÁM ĐỐC NAM 0913909988 VÌNA 3
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Công ty Wen Wu
Enterprise-Vpdd
175 Nam Ky Kh•i Ngh•a,
P 7, Q. 3,
Thuong Mai-
Các Công Ty
39326472,
39325482 Fax
39327686
wenwuvn
@hcm.vn
n.vn
Huynh Thanh
Vãn Phong
Công ty Kiến Phúc
Cuòng TNHH Tu Vân
Thiết Kế - Xây Dung
280/2D Cách Mang
Tháng Tám, P 10, Q. 3,
Xây Dung-
Thiết Kế
Nguyên Đình
Düng
Mai Thân - Công ty
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
415 Võ Vãn Tân, P 5, Q.
3,
Vi Tính & Tin
Hoc
38341013,
38328124 Fax
38341013
maithanc
omputer
@hcm.fpt
.vn
Nguyên Ngh•a
Đê
Công ty C.F.C TNHH
Co Khí Câu Truc
629/10 Nguyên Đình
Chi‰u, P 2, Q. 3,
Cân
Câu/Câu
Truc-Sán
Xuât & Cung
Câp
(08)39918117,
39918117 Fax
39905782
cfc-
hcm@hc
m.vnn.vn
www.cfccr
anes.com
Công ty Cô Phân Đâu
Tu Xây Dung Cao Su
267 Điên Biên Phú, P 7,
Q. 3,
Cao Su-Các
Sán Phâm
(08)38116383,
38117249 Fax
38111867
ctyxdcao
su@hcm.
fpt.vn
Công ty Phuóc Hái
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Vãn Hóa
179 Lý Chính Thãng, P
7, Q. 3,
(08)38460329,
39484823 Fax
39484823
dtminhph
@yahoo.
com
Công ty Sông Tiên Cô
Phân Thúy Sán
75 Nguyên Son Hà, P 5,
Q. 3,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38181870 Fax
38181871
sotico@h
cm.fpt.vn
Bùi Tho Minh
Đãng
Công ty Phú Đãng
TNHH
543/39 Nguyên Đình
Chi‰u, P 2, Q. 3,
38359519 Fax
38359519
btmdang
@hcm.vn
n.vn
Nguyên Truong
Thanh Nguyên
Công ty Thế Giói Đô
Choi Cô Phân
286 Cách Mang Tháng
Tám, P 10, Q. 3,
Đô Choi-Nhà
Sán Xuât
(08)38591032,
38594306 Fax
38551382
worldofto
ys@hcm.
fpt.vn;
thnguyen
25@saig
onnet.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Minh Tuê 0913913419 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0913913764 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Vãn Thân 0913914599 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Hoàng Mai 0913917089 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM Đinh Nhu Ngh•a 0913919747 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Son 0913920035 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913922508 VÌNA 3 Cáp
GÌÁM ĐỐC NAM Duong Tân Hoài 0913922823 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NỮ Đãng Tô Nü 0913923281 VÌNA Co S• Nam Ký Nhua 3
Công ty T.D TNHH
Duoc Phâm Trang
Thiết Bj • Tế
36 Huynh Tjnh Cúa, P 8,
Q. 3,
• Tế-Cung
Câp Trang
Thiết Bj Cho
•, Bác S•
38204096 Fax
38205871
tdmed@h
cm.vnn.v
n
Rami A.
Marciano
Công ty Astraco Metro-
Vpdd
Tâng6, Tòa Nhà ÌDC,
163 Hai Bà Trung, P 6,
Q. 3,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38233868,
38233869 Fax
38275925,
38233870
astraco@
hcm.vnn.
vn
www.koor.
com
Công ty Sao Ngoc Cô
Phân
308/1N Cách Mang
Tháng Tám, P 10, Q. 3,
M€ Nghê-
C•a Hàng &
Các Nhà
Buôn
(08)54445301,
54445302 Fax
54445303
info@sao
ngoc.com
;
sales@s
aongoc.c
om
www.saon
goc.com
Công ty Hoàng Thjnh
D.C TNHH Sán Xuât -
Thuong Mai & Djch Vu
Hoàng Thjnh D.C
348 Nguyên Thj Minh
Khai, P 5, Q. 3,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
38392875 Fax
38341085
hoangma
i@hoangt
hinh-
dc.com;
hoangthi
@hoangt
hinh-
dc.com
www.hoan
gthinh-
dc.com
Công ty Thuy Khuê
Giày-Vpdd
149 Lý Chính Thãng, P
7, Q. 3,
Giày-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38507183,
39011735 Fax
38508173
Công ty TNHH Môt
Thành Viên Duoc
Phâm & Sinh Hoc • Tế
25-31 Ngô Thòi Nhiêm,
P 6, Q. 3,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)39571237
Fax 39571636
mebipha
@saigon
net.com
Võ Phan Diêu
Ánh
Công ty Hiêp Tín TNHH
Điên Thuong Mai
264K Lê Vãn S€, P 14,
Q. 3,
(08)39232728,9
232729 Fax
38501732
hieptin@
hcm.vnn.
vn
www.hiepti
n.com.vn
Công ty Ìndochina
Ventures TNHH
40 Truong Quyên, P 6,
Q. 3,
Du Ljch-Đai

(08)39551033,
38127394,
38495957 Fax
39551033,
38127394
info@ind
ochina-
ventures.
com
www.indoc
hina-
ventures.c
om
194/37 Võ Vãn Tân, P 5,
Q. 3,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)62726194
Fax 37190510
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
NAM Duong Lành 0913923341 VÌNA 3 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Kaushal Khanna 0913924855 VÌNA 3 Nông Sán
NAM B.T.Sudarshan 0913926725 VÌNA 3 Thép
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Bá S• 0913927227 VÌNA 3 (08)39270935
GÌÁM ĐỐC NAM 0913928734 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Trân Thy 0913954955 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913968655 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0916666313 VÌNA 3 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM 0918010968 VÌNA 3
CHƒ T„CH
HĐQT
Công ty Cô Phân Tu
Vân - Kinh Doanh Đja
Ốc Sài Gòn
62 Võ Vãn Tân, P 6, Q.
3,
39302665,
39302667,
39300617,
39300618 Fax
39302664
rescon@
hcm.vnn.
vn
Công ty Olam Viêt Nam
TNHH
56 Nguyên Thông, P 9,
Q. 3,
35262201,
35262202,
35262203,
35262204 Fax
39315838
www.olam
online.com
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Metecno Viêt
Nam TNHH
Phòng F34, Tâng3, 40
Bà Huyên Thanh Quan,
P 6, Q. 3,
39300973,
39300973 Fax
39300991
metecnov
n@hcm.v
nn.vn
Công ty Đông Đô Thãng
Long TNHH Djch Vu
Báo Vê & Thuong Mai
14/2A Ky Đông, P 9, Q.
3,
Báo Vê-Djch
Vu Tuân Tra
Phan Truòng
Son
Công ty Hái Đức TNHH
Thuong Mai & Sán
Xuât
2B Hô Xuân Huong, P 6,
Q. 3,
Bac Đan-
Vòng Bi
(08)37317215,
38931522 Fax
37317294
haiduc@f
mail.vnn.
vn
www.haidu
c.com.vn
Công ty Viêt TNHH
Quáng Cáo & Tiếp Thj
462/1 Cách Mang Tháng
Tám, P 11, Q. 3,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
62997238 Fax
62997238
hvdesign
32@gmai
l.com
Nguyên Thj
Hông Hoa
Công ty Khôi Nguyên
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu Công Nghê Tin
Hoc
359 Nguyên Thiên
Thuât, P 1, Q. 3,
Vi Tính & Tin
Hoc
38354966,
38354967 Fax
38354966
khoinguy
entn@hc
m.fpt.vn
Nguyên Thành
Düng
Công ty Truòng Phát
Cô Phân Thuong Mai
Xây Dung Djch Vu
172 Võ Vãn Tân, P 5, Q.
3,
38181575,
38181574 Fax
38181601
Nguyên Công
Bình
Công ty Nguyên Liêu
Xanh TNHH Thuong
Mai
141/17 Bàn Cò, P 3, Q.
3,
Thuc Phâm-
Các Sán
Phâm
38337267,
38337306,
39090452 Fax
38337368
greenco
m@hcm.
vnn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Diêu Linh 0918032018 VÌNA Công ty Ngoc TNHH 3 Muc Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Thanh Tùng 0918042472 VÌNA 93 Bàn Cò, P 3, Q. 3, 3 Ìn-Thiết Bj
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Xuân Hòa 0918089593 VÌNA 3 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918264203 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Thành Viên 0918283979 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM Hà Thiên Quang 0918283982 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Hái 0918294456 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Mai Anh Vü 0918300909 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918331819 VÌNA 42 Bàn Cò, P 3, Q. 3, 3
164E Điên Biên Phú, P
6, Q. 3,
(08)38500716
Fax 38500716
info@opa
lvn.com
www.opalv
n.com
Công ty Tãng Phát
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
(08)38100537,
38108328,
38108329,
38942558,
38497508 Fax
38108329
Công ty Sóng Viêt
TNHH Quáng Cáo
448 Võ Vãn Tân, P 5, Q.
3,
(08)37732898,
37732889,
37732899 Fax
37732900,
38208931,
38208932
xhoa75@
yahoo.co
m;
songviet.
company
@gmail.c
om
Nguyên Thj
Hoàng Oanh
Công ty Đai Viêt Cô
Phân Giám Đjnh
115 Võ Vãn Tân, P 6, Q.
3,
Giám Đjnh,
Thanh Tra-
Các Vãn
Phòng
(08)38553380,
38549868,
38549869 Fax
38549868
dvc@hc
m.fpt.vn
www.davic
ontrol.com.
vn
Công ty Báo Đãng
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Vân Tái
351/20A Lê Vãn S€, P
13, Q. 3,
Du Ljch-Đai

(08)38534652,
38577765,
38554929 Fax
38570677
baodang
@hcm.vn
n.vn
Công ty Hôn Ngoc
TNHH
237 Điên Biên Phú, P 6,
Q. 3,
M€ Nghê-
C•a Hàng &
Các Nhà
Buôn
(08)38246604,
38277712,
38277718, 1089
Fax 38277058
honngoc
art@yaho
o.com
Công ty Gia Vãn TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
043 Lô B, Chung Cu
Nguyên Thiên Thuât,P 1,
Q. 3,
Vãn Phòng
Phâm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38301046 Fax
38301047
giavanltd
@yahoo.
com.vn
www.giava
nco.com
Công ty •êu Công
Nghê TNHH
15 Nguyên Hiên, P 4, Q.
3,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38648430
Fax 38648430
info@lov
etech.vn
www.lovet
ech.vn
Ngô Thj Thúy
Mai
C•a Hàng Quang Vü
Thuong Mai & Djch Vu
Vi Tính-Viên Thông
Vi Tính & Tin
Hoc
38306173 Fax
38306173
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Thanh 0918349386 VÌNA 3 Máy Móc
GÌÁM ĐỐC NAM 0918373835 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Trai 0918381138 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM Mai Quôc Duy 0918454761 VÌNA Công ty Đat Phú TNHH 3
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918563053 VÌNA 3 Màn, Sáo
GÌÁM ĐỐC NAM 0918650447 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Bá Quang 0918840401 VÌNA 3
GÌÁM ĐỐC NAM 0918923706 VÌNA 3 Muc Ìn
GÌÁM ĐỐC NỮ Bùi Thu Huyên 0919691646 VÌNA 3
Công ty Á Châu TNHH
Thuong Mai
6 Trân Quang Diêu Nôi
Dài, P 13, Q. 3,
(08)62997238
Fax 62997238
asimex@
hcm.vnn.
vn
Pham Duy
Khanh
Công ty Thái Son
TNHH Điên T•
355 Điên Biên Phú, P 4,
Q. 3,
Šm Thanh-
Hê Thông &
Thiết Bj
(08)38112773,
38116327 Fax
38110406
thaisonel
ectric@h
cm.fpt.vn
Công ty Thach Duong
Xanh TNHH
27B Lê Vãn S€, P 13, Q.
3,
Cây Xanh-
Djch Vu
(08)38181575,
38181574 Fax
38181601
491/1 Lê Vãn S€, P 12,
Q. 3,
Vãn Phòng
Phâm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39350657,
39312370 Fax
39312370
datphuco
@hcm.vn
n.vn
Ngô Thj Kim
Trang
Khôi Anh - Công ty
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
593 Điên Biên Phú, P 1,
Q. 3,
(08)38296238
Fax 38232987
khoianhc
o@vnn.v
n
www.kafab
ric.com
Nguyên Vãn
Phúc
Công ty Phúc Tài Loi
TNHH Xây Dung &
Thuong Mai
31/3/7 Lê Vãn S€, P 13,
Q. 3,
Bôc D†-Các
Nhà Thâu
(08)39748646,
39744384 Fax
39744384
phucvan1
0@yahoo
.com
Công ty Khá Thi Cô
Phân Tin Hoc
333/2B Điên Biên Phú, P
4, Q. 3,
Vi Tính & Tin
Hoc
38394053 Fax
38328319
khathisg
@vnn.vn
Huynh Kiến
Quôc
Công ty Lâm Đông Anh
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
98A Rach Bùng Binh,P
9, Q. 3,
(08)62651577
Fax 38621152
Công ty TNHH Quáng
Cáo & Tiếp Thj Viêt
G.A.T.T
292/34 Cách Mang
Tháng Tám, P 10, Q. 3,
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)39106012,
39106013,
39106014 Fax
39106015
vietgatt@
vnn.vn
www.vietg
att.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Hüu Thuân 0902844722 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Hà Thúc Tính 0902999444 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM 0903345076 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NỮ Trjnh Thj Hoa 0903373210 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Viết Phuong 0903610146 MOBÌ DNTN Thanh Thúy 4
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903659176 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Minh Hùng 0903668808 MOBÌ Công ty A.S TNHH 4
GÌÁM ĐỐC NAM 0903672978 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903692980 MOBÌ Công ty Ba Ba TNHH 4
Công ty Viêt Cô Phân
Tiếp Vân Hàng Hóa
(VÌCA)
Tâng3, 15 Lô B1,Chung
Cu P 3,P 3, Q. 4,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)37197552,
37197552 -
37196170
Công ty Tân Long
TNHH Thuong Mai &
Xây Dung
304B1 Đuòng 14, P 3,
Q. 4,
Gôn-Bán Lž
Trang Thiết
Bj
(08)37701148 -
37701147
info@tanl
ong.vn
www.tanlo
ng.vn
Nguyên Nhu
Khoa
Công ty Tân Khoa
Nguyên TNHH Thuong
Mai Djch Vu
35 Hoàng Diêu, P 12, Q.
4,
Vãn Phòng-
Trang Thiết
Bj
38269741 Fax
38269742
tankhoan
guyen20
04@yaho
o.com
Công ty Ngoc Hoa
TNHH Thuong Mai
138-140 Hoàng Diêu, P
9, Q. 4,
Xe Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39400925,
38266259 Fax
38266259
39 Tôn Thât Thuyết, P
18, Q. 4,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)37183344,
62521374 -
37180580
Nguyên Thj Thu
Nga
Công ty Thu Nga TNHH
Thuong Mai Djch Vu
49/2/11 Khánh Hôi, P 3,
Q. 4,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38210651,
39406865 Fax
38210651
362/1 Tôn Đán, P 4, Q.
4,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38449651,
38479741 -
39970873
vuminhhu
ng2004
@yahoo.
com
Nguyên Tiến
Nam
C•a Hàng Thuc Phâm
Công Nghê Sô 4-Công
ty Cô Phân Thuc Phâm
Công Nghê Sài Gòn
140 Nguyên Tât Thành,
P 13, Q. 4,
Bia Ruou-
Nhà Sán
Xuât
(08)38443907 -
38475289
www.infoo
dco.vn.co
m
Pham Thj Lam
Chi
R60 Nguyên Hüu Hào,P
8, Q. 4,
Keo & Chât
Dính
(08)38562922,
38550213 -
38570352
congtyba
ba@hcm.
vnn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Hüu Đức 0903708987 MOBÌ 4 Kh• Trùng
GÌÁM ĐỐC NỮ 0 0903716538 MOBÌ 4 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Duy Tuyên 0903718696 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903720032 MOBÌ DNTN Nhât Hông 4
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Hüu Tâm 0903720759 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Kim Thành 0903726768 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Xuân Hông 0903726785 MOBÌ 4 39451131
GÌÁM ĐỐC NAM Lam Đai Vinh 0903728551 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Tô Quang Vjnh 0903733356 MOBÌ 4
Công ty Sài Gòn TNHH
Tr” Môi & Kh• Trùng
016 Chung Cu Đoàn
Vãn Bo, P 12, Q. 4,
(08)37191161 -
37191168
saigonfite
spestcont
rol@yaho
o.com
Công ty Anh Thu TNHH
Thiết Kế Quáng Cáo &
Ìn Án
8B Chung Cu Tôn Thât
Thuyết,Khánh Hôi, P 4,
Q. 4,
(08)37503586 -
37504152
info@atd
advertisin
g.com
www.atdad
vertising.c
om
Công ty Ky Diêu TNHH
Thuong Mai
16 Nguyên Truòng Tô, P
12, Q. 4,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38265439,
38260639 Fax
38265439
Nguyên Vãn
Hông
242/16 Tôn Đán, P 8, Q.
4,
Giây-Cung
Câp Trang
Thiết Bj Cho
Nhà Máy
(08)38458867,
38422076,
39971648,
39972633 -
38455401
Công ty Hái Tinh TNHH
Djch Vu Hàng Hái &
Thuong Mai
32 Nguyên Tât Thành, P
12, Q. 4,
Hàng Hái-
Djch Vu Bến
Bãi
(08)39635576,
39633686 -
39635576
ocean_st
ar_ht@ya
hoo.com
Xn Thông Tin Điên T•
Hàng Hái Sài Gòn
432-436 Nguyên Tât
Thành, P 18, Q. 4,
Hàng Hái-
Cung Câp
Thiết Bj Điên
T•
(08)38239888 -
38239666
maralec-
hcm@vn
n.vn
Công ty Sài Thành
TNHH Sán Xuât Djch
Vu Quáng Cáo
360G Bến Vân Đôn, P 1,
Q. 4,
Quáng Cáo-
Thiết Kế &
Sán Xuât
Film Quáng
Cáo
xuanhon
ghcm@g
mail.com
Công ty Tru•ng Vinh
TNHH Giao Nhân Vân
Tái
448/5 Nguyên Tât
Thành, P 18, Q. 4,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)37197465,
37197465 -
37197540
Công ty Khánh Hôi Vân
Tái & Djch Vu Hàng Hái
155 Nguyên Tât Thành,
P 18, Q. 4,
Hàng Hái-
Djch Vu Bến
Bãi
(08)38040718 -
35114177
khanhhoi
service@
hcm.vnn.
vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903733755 MOBÌ 4 Vân Tái Bi‰n
GÌÁM ĐỐC NAM Liêu Tuân Ngoc 0903734733 MOBÌ DNTN Khánh My 4
GÌÁM ĐỐC NAM 0903747936 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Gia Huyến 0903759789 MOBÌ 4 Dêt-Máy Dêt
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903762224 MOBÌ 31 Lê Quôc Hung, Q. 4, 4 Bách Hóa
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Đức Anh 0903766963 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NỮ Lâm Châu Tuyên 0903785599 MOBÌ Công ty Hop Hòa TNHH 4
GÌÁM ĐỐC NAM 0903787484 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Sam Stevenson 0903801319 MOBÌ 4 Kiến Trúc Su
Pham Thanh
Tùng
Công ty PNT TNHH Co
Khí Thuong Mai-Djch
Vu Hàng Hái
210 Nguyên Tât Thành,
P 13, Q. 4,
39407020 Fax
39401792
pnt_mari
ser@hcm
.vnn.vn
www.pntm
ariser.com
122/27/30/24/22 Tôn
Đán, P 10, Q. 4,
Điên Lanh &
Tú Lanh-Sán
Xuât & Bán
Buôn Thiết
Bj, Phu Tùng
(08)38380330 -
38380328
Trân Truòng
Son
Công ty TNHH TM - DV
Thiên Hòa
77 Đoàn Nhu Hài, P 12,
Q. 4,
Bãng
Chuyên Tái
(08)35886786,
35886772 -
35886787
thienhoa
@hcm.vn
n.vn
www.thien
hoa.com
Corvet Holding AG -
Công ty-Vpdd
Phòng 204, Tòa Nhà
Nam Viêt, 107 Bến Vân
Đôn, P 9, Q. 4,
(08)38299244,
39144271 -
39144271
hochimin
h@corvet
holding.c
om
Nguyên Thùy
Linh
Công ty Hiên Linh
TNHH
(08)38116174,
62938661 -
62938661
Công ty Huy Đức TNHH
Công Nghiêp
188 Khánh Hôi, P 6, Q.
4,
Co Khí-
Trang Thiết
Bj
(08)39120905,
38481596 -
38481596
hdi@hcm
.vnn.vn
303/2A Đoàn Vãn Bo, P
13, Q. 4,
Bãng Vê
Sinh
(08)38997098 -
35122045,
39102706
Nguyên Trung
Hái
Công ty B.E TNHH
Thuong Mai Djch Vu
16 Lê Vãn Linh, P 12, Q.
4,
Tàu Bi‰n-
Cung Câp
Trang Thiết
Bj Đóng Tàu
38268613 Fax
38268614
b-
ehcm@h
cm.vnn.v
n
Công ty HBP Pro•ect
Management TNHH
4A Bến Vân Đôn, P 12,
Q. 4,
(08)38603048,
38603054,
38603056 -
38601810
vietnam
@hbpasi
a.com
www.hbpa
sia.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903802314 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Luu Tiến Ái 0903802501 MOBÌ 4 (08)38566100
GÌÁM ĐỐC NAM 0903803314 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Quang Hùng 0903810927 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM 0903811585 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM 0903815061 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Cao Son Hái 0903816159 MOBÌ 4
NAM Joachim Rudert 0903829469 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Vãn Lôc 0903830295 MOBÌ 4
Jeffry J.
Especkerman
Công ty Wartsila Viêt
Nam TNHH
346 Bến Vân Đôn, P 1,
Q. 4,
Đông Co
Diezen
39450814,
37221819,
37221822 Fax
39450950
wvn@hc
m.vnn.vn
Công ty Cô Phân Hàng
Hái Sài Gòn
422 Nguyên Tât Thành,
P 18, Q. 4,
Công Ten
No-Vân Tái
Bãng Công
Ten No
smc@hc
m.vnn.vn
www.smc.
com.vn
Nguyên Đức
Quang
Công ty Sao Bãc Đâu
Cô Phân Công Nghê
208-210 Khánh Hôi, P 6,
Q. 4,
Điên T•-Các
Linh Kiên
(08)39402138,
38266727 -
38253085
www.saob
acdau.vn
Quang Hung - Công ty
TNHH Djch Vu Giao
Nhân Vân Tái
146 Khánh Hôi, P 6, Q.
4,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)39300707,
39300709,
38155228,
38155229 -
39305844
b…hpolar
@hcm.vn
n.vn;
shania.ch
au@sunn
ytrans.co
m.vn
www.sunn
ytrans.com
.vn
Nguyên Ngoc
Nam
Công ty Phuong Nam
Thành Công TNHH Vân
Chuy‰n & Giao Nhân
Quôc Tế
66 Nguyên Truòng Tô, P
12, Q. 4,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38753142,
37526411,
38753143 -
37510174
info@pnt
cshipping
.com;
pntcshipp
ing@hcm
.vnn.vn
www.pntcs
hipping.co
m
Đinh Thanh
Đông
Công ty Hà Nam Hái
TNHH Djch Vu &
Thuong Mai
6-8 Đoàn Vãn Bo, P 9,
Q. 4,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)39691048,
39603499 -
39603499
hanamha
i@vnn.vn
Công ty Cô Phân XNK
Cung •ng Vât Tu Hàng
Hái
43/10 Hoàng Diêu, P 12,
Q. 4,
Tàu Bi‰n-
Cung Câp
Trang Thiết
Bj Đóng Tàu
39432758,
38266064,
38266065,
38266067,
38266068 Fax
38266067
t-
marimex
@hcm.vn
n.vn
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Công ty Brithol
Michcoma-Vpdd
466/3 Nguyên Tât
Thành, P 18, Q. 4,
Nôi Hoi-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
39414156,
39414157 Fax
39414159
info@bm
cl.com.vn
Công ty Schaeffler
(Singapore)-Vpdd
221 Khánh Hôi, P 3, Q.
4,
Bac Đan-
Vòng Bi
(08)38966053,
37306995 -
37306831
fag_vietn
am@hcm
.vnn.vn
www.fag.c
om
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Đãng Tu Cuòng 0903830854 MOBÌ 4 Sãt
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903835138 MOBÌ 115 Tân V•nh, P 6, Q. 4, 4
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Tiến Düng 0903847859 MOBÌ Xn Điên Biên Cao Su 4
GÌÁM ĐỐC NAM 0903869896 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903883119 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Chu Hái Vân 0903900596 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903900615 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Duong Vãn Ÿn 0903903399 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Đình Du 0903904059 MOBÌ 12 Đuòng 4, P 6, Q. 4, 4
Công ty Hái Anh TNHH
Thuong Mai Djch Vu
B70/41 Nguyên Thân
Hiến, P 18, Q. 4,
38259225 Fax
62618001
dangtucu
ong@gm
ail.com
Ta Thj Hông
Oanh
Công ty Liên Quôc
TNHH
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38946860,
38942902 -
38942902
lien…uoc
@hcm.vn
n.vn
www.world
linkvn.com
9 Nguyên Khoái, P 1, Q.
4,
Cao Su-Các
Sán Phâm
(08)38123841,
37670343 -
37670347
dienbien
@casumi
na.com.v
n
Trân Công
Thành
Công ty Công Thành
Danh TNHH Xây Dung
Thuong Mai Djch Vu
63 Hoàng Diêu, P 12, Q.
4,
Xây Dung-
Cung Câp
Trang Thiết
Bj
38253549,
39402088,
39430364 Fax
38253549
congthan
hdanh20
6@yahoo
.com
Nguyên Thj
Tuyết
Công ty Lôc Thiên Šn
TNHH
49 Lê Quôc Hung, P 12,
Q. 4,
Vãn Phòng-
Cho Thuê
38253579 Fax
38253579
Công ty Cô Phân Thái
Minh
161 Khánh Hôi, P 3, Q.
4,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)37701021,
37701011,
37701023 -
37701011,
37701014
operation
@thamic
o.com
www.thami
co.com
Ngô Thj Nguyêt

Công ty Anh Thái TNHH
Thuong Mai
109 Đuòng 45, P 6, Q.
4,
Bếp
Gas/Gas-
Thiết Bj
Dùng Gas
(08)38115086 -
38115109
anhthaisc
g@hcm.v
nn.vn;
ntl@scgg
roup.com
Công ty Thuong Mai
Djch Vu Cáng Sài Gòn
448-450 Nguyên Tât
Thành, P 18, Q. 4,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38426908,
38124182 -
38102403
Công ty Sài Gòn Xanh
Cô Phân Thuong Mai &
Djch Vu
Tàu Bi‰n-
Đóng Tàu &
S•a Chüa
39415015,
39415017,
39415013 Fax
39415019
satraser
@hcm.fpt
.vn
www.satra
ser.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Vãn Loi 0903905227 MOBÌ 4 (08)39316149
NAM 0903909491 MOBÌ 4 Vân Tái Bi‰n
GÌÁM ĐỐC NAM Hô Trung Viêt 0903909925 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Khãc Nghi 0903914643 MOBÌ Công ty T.N.F TNHH 4
GÌÁM ĐỐC NAM 0903925534 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM 0903928509 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM 0903934477 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903934488 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Phí Anh Tuân 0903944850 MOBÌ 4
DNTN Thành Công Sán
Xuât Thuong Mai Djch
Vu
19 Hoàng Diêu, P 12, Q.
4,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
thanhcon
gpte@hc
m.vnn.vn
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Nguyên Manh
Hiêp
Công ty Wallem
Shipping-Vpdd
Tâng6, Tòa Nhà Cáng
Sài Gòn, 3 Nguyên Tât
Thành, P 12, Q. 4,
38265161,
38265162,
38265163 Fax
38265167
wallemvn
@wallem
.com.vn
www.walle
m.com.vn
Công ty Đai Lý Djch Vu
Hàng Hái & Thuong
Mai-Cn
75 Nguyên Truòng Tô, P
12, Q. 4,
Hàng Hái-
Các Nhà
Thâu
(08)39507382 -
38366233
samtra@
hcm.fpt.v
n;
dvhhtm@
hcm.vnn.
vn
58/41 Đoàn Vãn Bo, P 9,
Q. 4,
Thám-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
38269019 Fax
38269161
tnfloors@
hcm.vnn.
vn
Chung Ngoc
Truòng Hái
Công ty Truòng An
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Tin Hoc
150/45 Bến Vân Đôn, P
6, Q. 4,
Vi Tính & Tin
Hoc
38255770,
38269807 Fax
38268008
ta_comp
uter@hc
m.vnn.vn
Cao Tiến
Chuong
Công ty Bình Minh
TNHH Thuong Mai Gas
10-12 Đuòng 2, P 4, Q.
4,
Bếp
Gas/Gas-
Thiết Bj
Dùng Gas
(08)37780152,
37781769,
37780455 -
37781146
chuong.c
ao@hcm.
fpt.vn
Nguyên Lê Hoài
Nam
Công ty Thiên Nam
TNHH
179 Khánh Hôi, P 3, Q.
4,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38828405,
38619413,
38600552 -
38619413
t_nco@v
nn.vn
Bùi Thj Bích
Thúy
Công ty Hái Châu
TNHH Djch Vu Thuong
Mai
Tâng3, 17-19 Hoàng
Diêu, P 12, Q. 4,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)39706776,
39707092,
39702473 -
39706776
haichaut
m@vnn.v
n
Công ty AZ Cô Phân
Giái Pháp Phân Mêm
346 Bến Vân Đôn, P 1,
Q. 4,
Vi Tính & Tin
Hoc
39450701,
39450702,
39450148 Fax
39450704
azcom@f
mail.vnn.
vn, a-
z@hcm.v
nn.vn
www.azsol
ution.com.
vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903947206 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Thành 0903951979 MOBÌ 4 (08)38215260
GÌÁM ĐỐC NAM Đào Thanh Luu 0903955955 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM 0903981296 MOBÌ Co S• Nguyên Phát 4
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Hái Duong 0904427167 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Sunn Lynn Naing 0908006692 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Luong Vãn Rãng 0908008803 MOBÌ 4 Vân Tái Bi‰n
NAM Gilles Duc 0908010604 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908030066 MOBÌ 4
Nguyên Đai
Hùng Lôc
Công ty •siman Liên
Doanh Sán Xuât Ván
Ép Formica
346 Bến Vân Đôn, P 1,
Q. 4,
Ván Ép-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38268502,
39400335,
38268503 Fax
38265382
Công ty Hà Thành
TNHH Xuât Nhâp Khâu-
Thuong Mai
20 Nguyên Tât Thành, P
12, Q. 4,
Hàng Không-
Các Djch Vu
phongve
hathanh
@hcm.vn
n.vn
Công ty Hoàng Long
TNHH Môt Thành Viên
Thuong Mai Giao Nhân
Hàng Hóa
60 Lê Quôc Hung, P 12,
Q. 4,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)35161970 -
38060396
luu@hlca
rgo.com
www.hlcar
go.com
Nguyên Hüu
Duyên
14 Chung Cu Đoàn Vãn
Bo, P 12, Q. 4,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)39633448 -
39635435
Công ty Rô Bô Viêt
TNHH
37 Nguyên Tât Thành, P
13, Q. 4,
Tu Đông-Hê
Thông &
Thiết Bj
38265450 Fax
38265450
info@ele
ctroservo
.com;
dohaiduo
ng@gmai
l.com
www.electr
oservo.co
m
Công ty OV Container
Line-Vpdd
1B Hoàng Diêu, P 13, Q.
4,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38355787 -
38355786
info-
hcmc@o
vclasia.c
om
www.ovcla
sia.com
Công ty Sž Vàng TNHH
Giao Nhân & Đai Lý
Tàu Bi‰n
Tâng3, 11A Hoàng Diêu,
P 12, Q. 4,
38269433,
38269436,
38269435 Fax
38269423
gsshcmc
@hcm.vn
n.vn
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty La Vie TNHH-
Cn
360 Bến Vân Đôn, P 1,
Q. 4,
Nuóc
Khoáng
39451081,
39451071,
39304676 Fax
39451065
www.lavie
water.com
Nguyên Phan
Diêu Phuong
Công ty Mãt Tròi Buôi
Sáng Cô Phân Du Ljch
404 Hoàng Diêu, P 5, Q.
4,
Du Ljch-Đai

(08)54464203 -
54464204
mornings
un@hcm.
fpt.vn;
mornings
un@saig
onnet.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
NAM Truong Nguyên 0908135139 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM 0908187272 MOBÌ 305 Tôn Đán, P 15, Q. 4, 4
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Bê 0908199023 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Đào Ngoc Đông 0908247090 MOBÌ 99 Đuòng 45, P 6, Q. 4, 4
GÌÁM ĐỐC NAM 0908346455 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Diêp Hoàng Duy 0908363607 MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM 0908555671 MOBÌ 4 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908559766 MOBÌ 109 Tân V•nh, P 6, Q. 4, 4
GÌÁM ĐỐC NAM Mai Vãn Ngoc 0908606060 MOBÌ 4
TRUÓNG
PHÒNG
Vãn Phòng Truong
Nguyên Thuong Hiêu
P20 Bến Vân Đôn, P 4,
Q. 4,
Thiết Kế-Các
Nhà Tao
M—u
38259308 Fax
38264838
truongzn
guyen@g
mail.com
www.truon
gznguyen.
googlepag
es.com
Nguyên Son
Lâm
Công ty DKD TNHH
Công Nghê Cao-Cn
Điên Thoai-
Các Công Ty
(08)38378610,
39203184,
38373855 -
38378560
lamns@d
kdhitech.
com
www.dkd.c
om.vn
Co S• Bê Sáng Giày
Da
100-101 Lô F, Khu Tái
Thiết Hoàng Diêu,P 8, Q.
4,
Giày-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38308649,
38352557 -
38352557
Công ty Đào Nguyên
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
Báo Hô Lao
Đông
(08)39613022,
39613941 -
39613281
daonguy
enco@hc
m.fpt.vn
Nguyên Trong
Hái
Công ty Trung Hái
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Co Điên Lanh
64/57/14 Nguyên Khoái,
P 2, Q. 4,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)62590054 -
62590047
Công ty Á M€ TNHH
Xây Dung
320/27 Đoàn Vãn Bo, P
10, Q. 4,
Nuóc-Vât
Tu, Thiết Bj,
Djch Vu
38255244,
39433228 Fax
39432108
amyco@
email.viet
tel.vn
Nguyên Anh
Quân
Công ty Cô Phân
Thuong Mai & Kinh
Doanh Nhà Bình Trung
26E Lê Quôc Hung, P
12, Q. 4,
39400407,
37432713,
37432287,
37433754 Fax
39434568
binhtrung
@vnn.vn;
binhtrung
99@yaho
o.com
Pham Thj Thu
Hãng
Công ty Kim Phúc
TNHH Duoc Phâm
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)37199296 -
37199295
Co S• Ngoc Hà Sán
Xuât Giày Dép
195 Đoàn Vãn Bo, P 13,
Q. 4,
Giày-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)39161622 -
62578954
ngocha_s
hoes@ya
hoo.com
www.giayn
gocha.thuo
nghieuviet.
com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908870654 MOBÌ Công ty Oriken-Vpdd 4 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NỮ 0938371979 MOBÌ 4
NAM MOBÌ 4
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Thái Bình 0988864892 4
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913203777 VÌNA 4 Đja Ốc 39138529
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Liêu 0913635530 VÌNA 4
GÌÁM ĐỐC NAM 0913731116 VÌNA 4 Muc Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Vãn Nhanh 0913795372 VÌNA 4
GÌÁM ĐỐC NAM 0913802939 VÌNA 4
Nguyên Thj Thu
Trang
Tâng6, 68 Hoàng Diêu,
P 12, Q. 4,
(08)39253696,
39257299,
39257355 Fax
39257354
www.orike
n.com.my
Pham Thanh
Vân
Vân Tiến - Công ty
TNHH Djch Vu
360C/13 Bến Vân Đôn, P
1, Q. 4,
Bôc D†-Các
Nhà Thâu
(08)62937650
Fax 62937650
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Phan Nhu
Khuong
0903314765(
Phong)
Công ty Cô Phân
Luong Thuc & Djch Vu
Quáng Nam-Vpdd
Phòng 605, Lô H1,
Chung Cu Hoàng
Diêu,Hoàng Diêu, P 9,
Q. 4,
Thuc Phâm-
Các Sán
Phâm
38264340 Fax
39430976
lthucdv…n
@dng.vn
n.vn
VÌETTE
L
Công ty TNHH Djch Vu
Hàng Hái Sài Gòn
292 Nguyên Tât Thành,
P 13, Q. 4,
Hàng Hái-
Cung Câp
Thiết Bj
39400073 -
39400230
samasers
g@hcm.v
nn.vn
www.sama
ser.com
Nguyên Thj Minh
Thu
Công ty Đai Hà Nam
TNHH Môt Thành Viên
302 Lô B5, Chung Cu P
3,Khánh Hôi, P 3, Q. 4,
Công ty Nguyên Liêu
TNHH Thuong Mai &
K€ Thuât
57 Đuòng Sô 45, P 6, Q.
4,
Đông Hô-
Sán Xuât &
Bán Buôn
39433279,
39090121 Fax
39433280
nguyenlie
u@hcm.v
nn.vn
www.nguy
enlieuvn.c
om
Nguyên Hông
L•nh
Công ty Trân Đức
TNHH Thuong Mai
209/42B Tôn Thât
Thuyết, P 3, Q. 4,
(08)38216701,
39143231,
38218328 Fax
38216519
Công ty X.Q Sài Gòn
TNHH-Cn
346 Bến Vân Đôn, P 1,
Q. 4,
M€ Nghê-
C•a Hàng &
Các Nhà
Buôn
(08)39918363
Fax 39918363
tranhtheu
x…sg@hc
m.vnn.vn
www.x…ha
ndembroid
ery.com
Nguyên Vãn
Tâm
DNTN Báo Toàn Sán
Xuât
Phòng 102, Tâng1, 386-
388 Hoàng Diêu, P 5, Q.
4,
Điên T•-Sán
Xuât & Bán
Buôn Trang
Thiết Bj
(08)39257267,
39257752 Fax
39257752
aptronics
@hcm.vn
n.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0913803840 VÌNA 4
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913804452 VÌNA 4
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Cúc Chi 0913868563 VÌNA 33 Khánh Hôi, P 3, Q. 4, 4
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Huân Linh 0913902569 VÌNA 4 Vân Tái Bi‰n
GÌÁM ĐỐC NAM 0913905351 VÌNA 4 39434502
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Xuân Cuòng 0913907746 VÌNA 4 Vân Tái Bi‰n
GÌÁM ĐỐC NAM 0913907921 VÌNA 4
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Luât 0913910997 VÌNA 4
GÌÁM ĐỐC NAM Đoàn Truòng 0913919094 VÌNA 4
Nguyên Tiến
Thu•ng
Công ty Trân Châu
TNHH Mang Luói Vân
Tái
25 Đuòng Sô 45, P 6, Q.
4,
Vân Tái-Đai

39410176,
38848301,
38848321 Fax
39408224
pearltran
s-
sgn@hc
m.vnn.vn
www.pearlt
rans.com.v
n
Nguyên Thj
Nguyên
Công ty T & N TNHH
Sán Xuât Vân Tái Xây
Dung Thuong Mai
76-78-80 Nguyên Thân
Hiến, P 18, Q. 4,
Chông
Thâm-Các
Nhà Thâu
(08)38347552
Fax 38348379
tnnco@s
aigonnet.
vn
DNTN K.B.C Thuong
Mai & Djch Vu
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)38485855
Fax 38485856
nguyencu
cchi@hc
m.fpt.vn
Công ty Toàn Thông
TNHH Djch Vu
109/2 Lê Quôc Hung, P
12, Q. 4,
38262060,
38262061,
39430016 Fax
38262059
ttcvn@hc
m.fpt.vn
Nguyên Thãng
Long
Công ty Hung Nam
Long TNHH Thuong
Mai Djch Vu Vân Tái
Tâng4, 17-19 Hoàng
Diêu, P 12, Q. 4,
Vân Tái-Đai

Công ty Bi‰n Đông Vân
Tái-Cn
32 Nguyên Truòng Tô, P
12, Q. 4,
38255239,
38264338,
38268455 Fax
38261887
biscoage
nt@hcm.f
pt.vn
Nguyên Nam
Tiến
Công ty Vinalink Cô
Phân Giao Nhân Vân
Tái & Thuong Mai
145-147 Nguyên Tât
Thành, P 13, Q. 4,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)62804435
Fax 62804435
vinalink@
hcm.vnn.
vn
www.vinali
nk.com.vn
Công ty An Tiên Cô
Phân
228 Bến Vân Đôn, P 5,
Q. 4,
Kem-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)38409315
Fax 38409317
antien_•s
c@yahoo
.com
Công ty Van Van Đô Cô
Phân
360 Bến Vân Đôn, P 12,
Q. 4,
Bât Đông
Sán-Xây
Dung &
Quán Lý
(08)35123787,
38219494,
38219856,
38219857 Fax
35123786
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Hông Son 0913924345 VÌNA 4 (08)38220209
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Huy Hiên 0913926161 VÌNA 4
NAM Nguyên Anh Son 0913927779 VÌNA 4 Vân Tái Bi‰n
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Huy Vü 0913955882 VÌNA 4
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Quyến 0918074470 VÌNA 4
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Tuân M€ Liên 0918106054 VÌNA 4
GÌÁM ĐỐC NAM 0918134356 VÌNA 15 Đuòng 41, P 6, Q. 4, 4
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918311839 VÌNA 4
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918650501 VÌNA 4 (08)39962022
Công ty S.T.D TNHH
Co Khí Thuong Mai
Djch Vu
59 Nguyên Tât Thành, P
13, Q. 4,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
stdtco@y
ahoo.co
m;
stdtco@v
nn.vn
Xn Đai Lý Giao Nhân
Vân Tái Quôc Tế
1B Hoàng Diêu, P 13, Q.
4,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)39560946
Fax 39560947
sotrans@
hcm.vnn.
vn
www.sotra
ns.com.vn
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Eculine Viêt
Nam Liên Doanh
Phòng 201-402, 386-388
Toà Nhà Sài Gòn
House,Hoàng Diêu, Q. 4,
38266255 Fax
38266256,8267
326
eculine@
vnn.vn;
sonna@e
cuhcm.ec
uline.net
www.eculi
ne.net
Công ty Đuòng Biên
Hòa Cô Phân-Cn
34-35 Bến Vân Đôn, P
12, Q. 4,
Đuòng Œn-
Sán Xuât &
Bán Buôn
38269717,
38264873 Fax
38264873
www.bienh
oasugar.co
m.vn
Công ty Miên Nam Cô
Phân Kho Vân
1B Hoàng Diêu, P 13, Q.
4,
Buu Chính-
Djch Vu Phát
Chuy‰n Đãc
Biêt
(08)38494341,
22183546 Fax
22183837
info@sotr
ans.com.
vn;
sotranstft
@hcm.vn
n.vn
www.sotra
ns.com.vn
Công ty S.L TNHH
Thuong Mai - Giao
Nhân Vân Tái Quôc Tế
224 Đuòng Sô 48, P 5,
Q. 4,
Vân Tái-Đai

39409054,
39401581,
39409053,
39409054 Fax
39401582
info@slvi
etnam.ne
t
Ngô Hoàng
Trung
Công ty Vinacam Cô
Phân Tu Vân Thiết Kế
& Xây Dung
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
62619880 Fax
62619879
vinacamd
c@viettel
.vn
www.vietm
y.vn
Nguyên Thj
Thanh Thúy
Thjnh Minh Thiên -
Công ty TNHH Phát
Tri‰n Công Nghê Tin
Hoc
203 Hoàng Diêu, P 8, Q.
4,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38297060,
38256630 Fax
38296580
thinhminh
thien@vn
n.vn
Nguyên Thj Trà
My
Công ty Trang My Cô
Phân
442-444-446 Nguyên Tât
Thành, P 18, Q. 4,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
transmyx.
corp@hc
m.vnn.vn
www.trang
my.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0919006263 VÌNA 4
GÌÁM ĐỐC NỮ 0902183403 MOBÌ 5 38384137
GÌÁM ĐỐC NỮ Duong Thj Nga 0902410729 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Lý Thj Thu Hà 0902732227 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903000663 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Đào Vü Thân 0903003580 MOBÌ 5 Khách San
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903009963 MOBÌ Co S• Chính Hung 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903031376 MOBÌ 5 Ìn-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903116767 MOBÌ 5
Nguyên Thj
Hông Hanh
Công ty Nguôn Vina
TNHH
Phòng 102, Tâng1, Tòa
Nhà Nam Viêt, 107 Bến
Vân Đôn, P 9, Q. 4,
Thuong Mai-
Các Công Ty
39432347,
39432348 Fax
39432346
Nguyên Thj Bé

Công ty Thành Nhân
TNHH Thuong Mai Đâu
Tu-Cn
85Bis Nguyên Trãi, P 2,
Q. 5,
Quân Áo Lót
Phu Nü-Sán
Xuât & Bán
Buôn
Công ty Kim Dung
TNHH Thuong Mai
Xuât Nhâp Khâu
489 An Duong Vuong, P
8, Q. 5,
Ô Tô-Sán
Xuât & Bán
Buôn Phu
Tùng
38321780,
22125761 Fax
38321780
Công ty Đức Minh
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
67 Đ’ Ngoc Thanh, P
14, Q. 5,
Bếp-Trang
Thiết Bj
Chuyên
Dung
(08)62974735 -
62974736
hsducmin
h@vnn.v
n
Thach Nguyêt
Minh
Công ty V•nh Hông
Hung TNHH Thuong
Mai & Djch Vu
4 Thuân Kiêu, P 12, Q.
5,
Giây-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)38656739,
38643460
Khách San Bông Hông
ĐŽ
107/3 Ngô Quyên, P 11,
Q. 5,
(08)38370528 -
39202571
Bùi Thj Thanh
Thu
232 Hùng Vuong, P 15,
Q. 5,
Giây-Các
Sán Phâm
(08)38652804,
39745249 -
38617877
Trân Thj Anh
Đào
Công ty Phú Cát Tuòng
TNHH Thuong Mai
Quáng Cáo Ìn Bao Bì
137A Nguyên Chí
Thanh, P 9, Q. 5,
(08)37701625,
37700369,
37701626,
37701627,
37700370 -
38800371,
37701597,
37700371
phucattu
ong@vnn
.vn
www.phuc
attuong.co
m
Hoàng Thu
Huòng
Công ty Huong Thúy
Cô Phân Thuong Mai
Djch Vu Sán Xuât
12 Trân Xuân Hòa, P 7,
Q. 5,
Thuc Phâm-
Các Sán
Phâm
38554256 Fax
38577809
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Hüu Tài 0903312398 MOBÌ DNTN Nguyên Long 5 38561735
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Cánh Thái 0903320368 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903323320 MOBÌ 5 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NỮ Bach Kim Tuyên 0903323834 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Hô Quang Đãng 0903330127 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0903336456 MOBÌ Công ty Tý Râu TNHH 5 39236073
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Quôc Luong 0903338188 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0903339349 MOBÌ 5 Ngân Hàng (08)39967429
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Long 0903339448 MOBÌ 5 Nhua-Bao Bì
114 An Duong Vuong, P
9, Q. 5,
Xe Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn
Công ty Đức Thái
TNHH Xây Dung &
Thuong Mai
127/9 Duong T• Giang,
P 15, Q. 5,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
39550526 Fax
39550249
duthaco
@hcm.vn
n.vn
Lê Thj Thanh
Thúy
Công ty E.V.L TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
481 Phan Vãn Trj, P 7,
Q. 5,
(08)38479045 -
39974319
evl@hcm
.vnn.vn
Công ty Liên Thach
TNHH Xây Dung
474A Trân Hung Đao, P
2, Q. 5,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
39235759 Fax
39231675
litaco@h
cm.vnn.v
n
www.lienth
ach.com
Công ty Dân Trí TNHH
Trang Thiết Bj Hoc
Đuòng
135 Nguyên Chí Thanh,
P 9, Q. 5,
Truòng Hoc-
Sán Xuât &
Bán Buôn
Thiết Bj
38534080,
38575968,
38535771 Fax
38534080
dantri_13
5@yahoo
.com
Nguyên Vãn
Huong
328 Nguyên Trãi, P 8, Q.
5,
Xe Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn Phu
Tùng
Công ty Thiên Phuóc
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Tu Vân Đâu Tu
22/66/3 Trân Bình Trong,
P 1, Q. 5,
May Mãc-
Cung Câp
Phu Liêu
(08)35395969 -
62837715
thienphu
oc-
co@hcm.
vnn.vn
Nguyên Minh
Tuân
Ngân Hàng Đê Nhât
TMCP
715 Trân Hung Đao, P 1,
Q. 5,
ficomban
k@hcm.v
nn.vn
Công ty Viêt Long
TNHH Sán Xuât & Kinh
Doanh Nhua Thuong
Mai Tông Hop
33 Nguyên Kim, P 12, Q.
5,
(08)38201169,
38206870 -
38206762
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903339819 MOBÌ DNTN Vi Anh Düng 5 (08)38417758
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Thái Khanh 0903339895 MOBÌ Công ty Gia Thái TNHH 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903340988 MOBÌ 5 (08)38417758
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn S• 0903346688 MOBÌ 16B Hàm T•, P 1, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Ngoc Lý 0903606363 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Son Tuòng 0903615596 MOBÌ 5 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Tiêu Diêu Huy 0903626345 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Huynh Gia Huê 0903632685 MOBÌ C•a Hàng Hoàng Thjnh 5
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Hiên 0903643187 MOBÌ 5
Pham Ngoc
Khanh
229 An Duong Vuong, P
11, Q. 5,
Kim Khí-Sán
Xuât & Bán
Buôn
vianhdun
g@hcm.v
nn.vn
85 Nguyên An Khuong,
P 13, Q. 5,
Thuc Phâm-
Phu Gia Chế
Biến
38552282,
38593291 Fax
38593291
Bùi Thj Đức
Hoàn
Công ty Hoàng Đat
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
135D (133K5) Nguyên
Chí Thanh, P 9, Q. 5,
Cách Nhiêt
Nóng Lanh-
Vât Liêu
hoangdat
@saigon
net.vn
Công ty S• Tâm TNHH
Thuong Mai & Sán
Xuât
Báo Hô Lao
Đông
(08)37201711,
37201712 -
37201713
Công ty Đức Phuong
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Phòng Cháy Chüa
Cháy
41 Phan Vãn Trj, P 2, Q.
5,
Phòng Cháy-
Thiết Bj
39234650 Fax
38383107
duphfire
@hcm.vn
n.vn
Công ty Son V•nh
TNHH Djch Vu Thuong
Mai
68 Phùng Hung, P 13,
Q. 5,
(08)62921289 -
62921285
Co S• Tiêu Diêu Huy
Sán Xuât
277/1 Trân Phú, P 8, Q.
5,
May Mãc-
Cung Câp
Phu Liêu
(08)37139988 -
37139987
241 Lê Hông Phong, P 4,
Q. 5,
VŽ Xe/Lôp
Xe-Nhà Phân
Phôi & Sán
Xuât
38350959,
39239110 Fax
38350959,
39140235
info@dun
lop-
vietnam.c
om
www.dunlo
p-
vietnam.co
m;
www.deest
one-
vietnam.co
m Công ty Tân Phú Vinh
TNHH Thuong Mai &
Sán Xuât
143 Nguyên Chí Thanh,
P 9, Q. 5,
Mã Vach-Hê
Thông &
Thiết Bj
(08)39406479,
39406479 -
39406012
tanphuvin
h@hcm.v
nn.vn;
liphuvi@
hcm.vnn.
vn
www.tanph
uvinh.com.
vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903647078 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Công Loi 0903656868 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Hòa Hiêp 0903661640 MOBÌ Công ty Đai Hiêp TNHH 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Hứa Ngoc Trang 0903661799 MOBÌ 5 Đá Mài
GÌÁM ĐỐC NAM 0903666144 MOBÌ DNTN Báo Thành 5 Khuôn M—u
GÌÁM ĐỐC NAM Diêc Ban 0903684550 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Hông Phuong 0903699071 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0903700579 MOBÌ 5 38561251
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903700787 MOBÌ 5
Quách Düng
Phong
Công ty Huê Thanh
TNHH Thuong Mai Quà
Tãng
Tâng1, 200 Hái Thuong
Lãn Ông, P 14, Q. 5,
Quà Tãng-
Sán Xuât &
Bán Buôn
38548791 Fax
38548795
Công ty Truòng Thjnh
Xây Dung
336 An Duong Vuong, P
4, Q. 5,
Xây Dung
Dân Dung
38390435,
38356339 Fax
38356339
720 Trân Hung Đao, P 2,
Q. 5,
Bếp
Gas/Gas-
Thiết Bj
Dùng Gas
(08)39202633,
39202728,
39202632 -
39202634
rinnaidaih
iep@gma
il.com
Công ty Hoàng Thiên
Hung TNHH Môt Thành
Viên
471 Hông Bàng, P 14, Q.
5,
(08)39202633,
39202728,
39202632 -
39202634
Lâm Quang
Thành
560-562/1 Nguyên Trãi,
P 8, Q. 5,
(08)37175486 -
37175487
baothanh
pte@yah
oo.com.v
n
Công ty Tân Diêu Phát
TNHH Nhua
147 Tân Thành, P 15, Q.
5,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)38491918,
38491919 -
38497443
Công ty Viêt Phuong
TNHH Công Nghê Môi
Truòng
770A/1 Trân Hung Đao,
P 7, Q. 5,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)38234050,
38290651,
38227990 -
38290651
dongphu
onget@h
cm.vnn.v
n
Hoàng Đức
Thãng
DNTN Huy Phát
Thuong Mai
209 Nguyên Tri Phuong,
P 9, Q. 5,
Xe Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn
Ngô Thj Bích
Ngoc
Công ty Liên Hop
TNHH Sán Xuât &
Thuong Mai
19 Nguyên Kim, P 12, Q.
5,
Ốc, Vít, Bù
Loong
39572414,
39572415 Fax
39572413
lienhop@
hcm.vnn.
vn
www.lienh
op-arita-
valve.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Quang Tuân 0903700858 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0903701754 MOBÌ Co S• Hông Phong 5
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Ngoc Hùng 0903703179 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Lâm Da Tháo 0903703852 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0903704497 MOBÌ 8 Tán Đà, P 10, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NAM Diêp Báo Cánh 0903704718 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Lý 0903705200 MOBÌ 5 38592965
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Hà T• 0903706274 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Mai Vãn Án 0903706740 MOBÌ 5
Công ty Vinh Quang
TNHH Điên T•
58 Huynh M—n Đat, P 2,
Q. 5,
Điên Ành-
Trang Thiết
Bj Cho Công
Nghiêp Phim
& Cho Studio
(08)39300400 -
39330742
tuando@
hcm.fpt.v
n
Duong Nghi
Diêu
746-748 Trân Hung Đao,
P 2, Q. 5,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)38243046,
38258462,
38246064 -
38223582
Công ty Hiêp Luc
TNHH K€ Thuât
54 Triêu Quang Phuc, P
10, Q. 5,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)38404430,
38404429 -
38404431
hlco@hc
m.vnn.vn
Công ty Lac Nghiêp
TNHH Xây Dung Giao
Thông Thuong Mai &
Kinh Doanh Nhà
792 Nguyên Trãi, P 14,
Q. 5,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
39607180,
38536315,
39690181 Fax
39607180
xdlacnghi
ep@yaho
o.com
Đào Hông
Quang
Công ty C.C.C TNHH
Quáng Cáo Tiếp Thj
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
38591196,
38591197 Fax
38556186
sf-
marketin
g@strikef
orcevn.co
m
www.strike
forcevn.co
m
Công ty Tân K˜ Nguyên
TNHH Thuong Mai K€
Thuât
17 Phan Phú Tiên, P 10,
Q. 5,
Nhua-Thiết
Bj & Máy
Móc
(08)35261492 -
39312895
info@tkn
vn.com;
techforce
@hcm.vn
n.vn
www.tknvn
.com
C•a Hàng Đai Nam Vât
Liêu Xây Dung
5 Trjnh Hoài Đức, P 1, Q.
5,
Vât Liêu Xây
Dung
DNTN Tân V•nh Tiến
Sán Xuât Thuong Mai
142-144 Duong T•
Giang, P 15, Q. 5,
Giây-Các
Sán Phâm
(08)37540999,
37540555 -
37540666,
37541168
Công ty Tiên Phong
Djch Vu K€ Thuât
18A Ngô Quyên, P 6, Q.
5,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)38983032 -
38982252
tienphon
gdvkt@v
nn.vn
www.tienp
hong-
pccc.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Düng 0903707075 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Chu Shao Chang 0903708079 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Thuân 0903708453 MOBÌ 5 Cân
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Thành Vü 0903708490 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Trúc NhŽ 0903709199 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0903709578 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Viên Minh 0903709828 MOBÌ 39 Gò Công, P 13, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903717459 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0903723448 MOBÌ 5 Lâm Sán
Công ty Viêt Cô Phân
Truyên Thông
77 Trân Nhân Tôn, P 9,
Q. 5,
PR-Cô Vân
Quan Hê
Công Chúng
38308261,
38308260,
38336385,
38336386 Fax
38308262
vietcomm
@hcm.vn
n.vn
www.vietc
omm.com
Công ty Hanh Phúc Cô
Phân Khai Thác
Tâng3, 715 Trân Hung
Đao, P 1, Q. 5,
Khu Công
Nghiêp
(08)37160331,
37160765 -
37161031
Công ty T.H.M.S TNHH
Sán Xuât & Thuong
Mai
87 Phù Đông Thiên
Vuong, P 11, Q. 5,
(08)39509499 -
39507610
thms@hc
m.vnn.vn
www.thms.
com.vn
Công ty Phong Dú
TNHH
236 Hông Bàng, P 15, Q.
5,
Hàn-Công
Nghiêp
(08)39509499 -
39507610
phongdu
weld@vn
n.vn
www.phon
gdu.com
Công ty Hiêp Phúc Cô
Phân
606 Trân Hung Đao, P 2,
Q. 5,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
39244525,
39244639 Fax
39244525
Nguyên Xuân
Đông
Ttâm Giao Djch
Thuong Mai Quôc Tế
Cho Lón
631 Nguyên Trãi, P 11,
Q. 5,
Vãn Phòng-
Cho Thuê
38574421 Fax
38574422
cbc@hc
m.vnn.vn
Công ty TNHH Bao Bì
Nhua 99
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)35125448,
39174019 -
35125448
baobi99_
camloi@
yahoo.co
m
Trân Thj Thùy
Trang
Công ty Trang Anh
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
173 Huynh M—n Đat, P 8,
Q. 5,
Nuóc-Hê
Thông Loc
38383753 Fax
39232105
tranganh
@hcm.fpt
.vn
Duong Thuân
Long
Công ty Phú Thuân
TNHH Chế Biến Lâm
Sán-Vpdd
30 Phuóc Hung, P 8, Q.
5,
(08)39620832,
38584043 -
38584336
phuthuan
co@hcm.
vnn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Đông 0903725683 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903726421 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0903728666 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Vãn Hôi 0903730028 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903732269 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903742999 MOBÌ Áo Cuói Tuòng Vi 5
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Son 0903746818 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Đào Thanh Liêm 0903748078 MOBÌ 5 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM 0903748696 MOBÌ 5
Công ty Quan Loi
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
670 Bến Hàm T•, P 10,
Q. 5,
Thuc Phâm-
Các Sán
Phâm
38553673,
38566092 Fax
38566092
Ngô Thj Thu
Phuong
Công ty An Thái Bình
TNHH Thuong Mai Mãt
Kính
84A Hùng Vuong, P 9,
Q. 5,
Kính-Mãt
Kính & Kính
Quang Hoc
(08)37512095 -
37512095
info@ant
haibinh.c
om;
phuong.n
go@anth
aibinh.co
m
www.antha
ibinh.com
Nguyên Viêt
Quân
Công ty Tân Minh Viêt
TNHH-Cn
77 Hùng Vuong, P 4, Q.
5,
Viên Thông-
Thiết Bj & Hê
Thông
38302473,
38304456 Fax
38304456
minhviet
@saigon
net.vn
Trung Viêt - Công ty
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
754 Trân Hung Đao, P 2,
Q. 5,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)39915433,
38452450
ctytrungvi
et@vol.v
nn.vn
www.trung
vietlaptop.
com
Lê Ngoc Lam
Điên
Công ty L.K TNHH Djch
Vu Tu Vân Đâu Tu
82 Châu Vãn Liêm, P 11,
Q. 5,
Đâu Tu-Djch
Vu Tu Vân
(08)38730146,
38730147,
38730148,
38730072 -
38730145
lk@hcm.f
pt.vn
Nguyên Tuòng
Vi
150 Trân Hung Đao B, P
7, Q. 5,
Cuói-Djch
Vu
(08)38293019,
38272165 -
38293019
Công ty Lê Hoàng
TNHH Thuong Mai
35 Trân Xuân Hòa, P 7,
Q. 5,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
(08)38234127 -
38234128
sales@lh
cctv.com
www.lhcctv
.com
Quân Viêt - Công ty
TNHH Thuong Mai
38 Tân Thành, P 12, Q.
5,
(08)38562003,
39607583,
38552768 -
39555479
Trân Vãn
Phuong
Công ty Thiết Kế Mói
TNHH
205 Trân Bình Trong, P
3, Q. 5,
Nôi Thât-Nhà
Thiết Kế
39234323,
39231757 Fax
38352323
info@thie
tkemoi.co
m
www.thietk
emoi.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Truong V• Kiến 0903757866 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Minh 0903764393 MOBÌ Co S• Lý Minh 5 Khuôn M—u
GÌÁM ĐỐC NAM 0903776981 MOBÌ Công ty Huy An TNHH 5 Muc Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM 0903786772 MOBÌ 5 38307276
GÌÁM ĐỐC NAM 0903787880 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Minh 0903790998 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Hüu Tu•ng 0903800154 MOBÌ 5 38390521
GÌÁM ĐỐC NAM S• T• Cuòng 0903801511 MOBÌ 5 Ìn-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NAM Lý V€ Ban 0903801743 MOBÌ 5
Công ty Tân Cuòng
Thành TNHH Dây &
Cáp Điên
426-428-430 Nguyên
Trãi, P 8, Q. 5,
Điên-Dây &
Cáp
(08)38428341 -
39492030
tancuong
thanhcabl
es@yaho
o.com
www.tancu
ongthanh.c
om.vn
80/4 Lê Hông Phong, P
2, Q. 5,
(08)38578967,
38663249 -
38578967
Nguyên Hüu
Thach
105-107 Phùng Hung, P
13, Q. 5,
(08)39814253 -
39816702
Nguyên Đình
Quác
DNTN Thiên Thiên
Huong-Cn
532 An Duong Vuong, P
9, Q. 5,
Vân Tái-Đai

Nguyên Minh
Duong
Công ty Kim Hung Đao
TNHH Thuong Mai
51 Trân Hung Đao B, P
6, Q. 5,
Vi Tính & Tin
Hoc
39237610,
39231352 Fax
38383156
Công ty TNHH M€
Phâm Cao Câp Nhât
Bán
57B Trân Hung Đao, P
6, Q. 5,
M€ Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38506872,
54313471 -
38508359
mifuki@v
nn.vn;
nhatviet0
2@yahoo
.com
www.mifuk
i.com
Công ty Viên Đông
TNHH Tu Vân & Thiết
Kế Xây Dung
101/17 Nguyên Chí
Thanh, P 9, Q. 5,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
Công ty Toàn Liên
Phuong Cô Phân
127 Trân Vãn Ki‰u, P 13,
Q. 5,
(08)38650921,
38655929,
38655649,
38655930 -
38655930
Công ty Hiêp Thành
TNHH Thuong Mai
Dung Cu Co Khí
914 Nguyên Trãi, P 14,
Q. 5,
Co Khí-
Trang Thiết
Bj
(08)38650921,
38655929,
38655649,
38655930 -
38655930
banlv@h
cm.vnn.v
n,
hiepthan
h@hiepth
anhtradin
g.com.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Duong Diên Tân 0903801816 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0903802702 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Quách Tài 0903802959 MOBÌ 5 Cáp
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Hüu Đ‹nh 0903803140 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0903803716 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Thj Thu 0903805106 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Ngoc Son 0903805434 MOBÌ 10 An Điêm, P 10, Q. 5, 5 Bôt Mì
GÌÁM ĐỐC NAM Ta Thành Phát 0903806218 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Ngh•a 0903807048 MOBÌ 5
Công ty Son Thúy
TNHH Djch Vu Vân
Chuy‰n & Thuong Mai
Quôc Tế
435 Nguyên Trãi, P 7, Q.
5,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)39207273,
39207274,
39207275 -
39207276,
38237146
Nguyên Đức
Minh
Công ty Minh Cuòng
Thjnh TNHH Thuong
Mai Djch Vu K€ Thuât
Điên
915/2 Trân Hung Đao, P
1, Q. 5,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
(08)39315315,
39317745,
39316561,
39350058,
62650817,
384359 -
62650818
mct@vnn
.vn
Công ty Hung Tài
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
493 Nguyên Chí Thanh,
P 15, Q. 5,
(08)38117568,
38495133,
38497168,
38113852 -
38114510,
38112294
hungtaico
ltd@hcm.
fpt.vn
Công ty Lê Khánh
TNHH Thuong Mai
201 Hùng Vuong, P 9,
Q. 5,
Kê-Hê Thông
Kê Chứa
Hàng
(08)38477905 -
38422594
lekhanhc
o.ltd@fpt.
com
Nguyên Ngoc
Lâm
Co S• Lâm Phát Sán
Xuât Bánh
129/13 Nguyên Trãi, P 2,
Q. 5,
Bánh, Mứt,
Keo-Nhà Sán
Xuât
(08)39250325,
38322814,
38397507 -
39256434
Công ty Toàn Luc Cô
Phân Thuong Mai
34-36 Phan Vãn Trj, P 2,
Q. 5,
Giây-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)39317341,
38468874,
38439336,
38439337,
39316529 -
39318144
toanluc@
hcm.vnn.
vn
www.toanl
uc.com.vn
Công ty Đai Phong
TNHH Bôt Mì
(08)38296408 -
38296410
daiphong
.co.ltd@h
cm.vnn.v
n
www.daiph
ong.com.v
n
Công ty Kim Nam Phát
TNHH Thuong Mai Sán
Xuât Djch Vu
17-19 Tân Hàng, P 10,
Q. 5,
Túi Xách,
Bao Vái
38552112 Fax
38536976
tkt_tuong
@vnn.vn;
tuong853
8@yahoo
.com
Thành Công - DNTN
Giây Vãn Phòng Phâm
406 Trân Hung Đao, P 2,
Q. 5,
Giây-Các
Sán Phâm
(08)38232988 -
38232989
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Khãc Hái 0903807084 MOBÌ 54 Nhiêu Tâm, P 5, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Công Thành 0903807274 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Đinh Thế Phong 0903807640 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903807647 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Vuong Vj Quang 0903808389 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM •ang Chi Heng 0903809528 MOBÌ TCông ty Jampoo-Vpdd 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903809600 MOBÌ 5 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Hòa Thuân 0903811806 MOBÌ 5 Thúy Sán
NAM Low Kok Chiang 0903812866 MOBÌ 5
Công ty Đông Xâm Phát
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai XNK Vàng
Bac Đá Quý
Nü Trang,
Trang Sức
Thòi Trang
Xi, Ma-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38366987,
39231277,
39235634,
38366516 Fax
38366474
dongxam
@hcm.vn
n.vn
Công ty Thành Düng
TNHH Thuong Mai Xây
Dung
239 Hái Thuong Lãn
Ông, P 13, Q. 5,
Xây Dung
Dân Dung
38562798 Fax
38593306
tdco@net
center-
vn.net
Công ty Phong Lan
TNHH Tu Vân Đâu Tu
& Xây Dung
47/9 Trân Hung Đao, P
6, Q. 5,
Đâu Tu-Djch
Vu Tu Vân
(08)38467846 -
38467846
folan@hc
m.fpt.vn
www.folan
constructio
n.com,
www.yello
wpages/fol
an
Trân Thj Kim
Hòa
DNTN Kim Hòa Thuong
Mai Và Sán Xuât
12 Triêu Quang Phuc, P
10, Q. 5,
Lò Xo-Vòng,
Det...
(08)39782954,
39783681 -
39784805
nhutnguy
en@hcm.
vnn.vn
Khang Diêu - Công ty
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
932 Nguyên Trãi, P 14,
Q. 5,
Công
Nghiêp-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
(08)39252500,
38399453 -
38399453
ctykhang
dieu@hc
m.fpt.vn
458 An Duong Vuong, P
4, Q. 5,
Nhua-Thiết
Bj & Máy
Móc
(08)38941182,
38957248 -
38955125
hcmoffice
@•abooc
orp.com
Trân Phuong
Hanh
Công ty Van Phú TNHH
Thuong Mai
528 Ngô Gia Tu, P 9, Q.
5,
(08)38355939,
38356448 -
38396615
vanphuco
@hcm.fpt
.vn
Công ty Son Hi‰n
TNHH Thuong Mai
35/17M Phan Vãn Trj, P
2, Q. 5,
38380754 Fax
38380754
sonhienc
o@hcm.f
pt.vn
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty An Thành
TNHH Thuong Mai-
Djch Vu-Đai Lý Toyota
Viêt Nam
606 Trân Hung Đao, P 2,
Q. 5,
Ô Tô-Các
Nhà Buôn Xe
Mói
39230860 Fax
38363587
asta@hc
m.vnn.vn,
services
@asta.co
m.vn,
cs@asts.
com.vn
www.asta.
com.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Thj Quý 0903813265 MOBÌ 224 Cao Đat, P 1, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NAM T” Quý Thành 0903817133 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Trí 0903818070 MOBÌ C•a Hàng Thuân Trí 40 Kim Biên, P 13, Q. 5, 5 Huong Liêu
GÌÁM ĐỐC NAM Luong Hòa 0903818838 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Vãn Bông 0903818881 MOBÌ 93 Trân Phú, P 4, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Thanh Đê 0903819156 MOBÌ 5 39236293
GÌÁM ĐỐC NAM 0903821575 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Cao Trân Düng 0903822896 MOBÌ 5 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Chiang Hsien Tai 0903825866 MOBÌ 5
Công ty Son Hà Anh
TNHH
Bia Ruou-
Bán Buôn
(08)38999324 -
35116990
Công ty Liên Bang
TNHH Thuong Mai Du
Ljch
92 Nguyên Bi‰u, P 1, Q.
5,
Du Ljch-Đai

(08)38589577,
38588955 -
38587875
lienbangt
ravel@hc
m.vnn.vn
www.lienb
angtravel.c
om
(08)39912938 -
39912938
Công ty M€ Hoa Phong
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
188 Nguyên Thj NhŽ, P
15, Q. 5,
Xãng Dâu-
Cung Câp
Trang Thiết
Bj
38551028 Fax
38567538
Công ty Khang Thjnh
Cô Phân
Vãn Phòng-
Trang Thiết
Bj
39231893,
38362060,
38302645,
38307804,
38391069 Fax
38323241
kt@hcm.
vnn.vn
Xn Kinh Doanh & Sán
Xuât Vât Liêu Xây Dung
21AB Đào Tân, P 5, Q.
5,
Vât Liêu Xây
Dung
Phuong Diên
Khiêm
Công ty Tuòng Nguyên
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
437-439 Trân Hung Đao
B, P 14, Q. 5,
Xe Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38559017,
38559017 Fax
38562016
ctuongng
uyen@hc
m.vnn.vn
Công ty Kim M€ TNHH
Hóa M€ Phâm
6 Phuóc Hung, P 8, Q.
5,
(08)38587049,
38587049,
38587049,
38587049 -
38587050
dungh.ki
mmy@ki
mmyche
mico.com
www.kimm
ychemico.
com
Công ty Liang Chi (Viêt
Nam) TNHH Công
Nghiêp
248-250 Cao Đat, P 1,
Q. 5,
Bôn Chứa-
Soi Thúy
Tinh, Nhua,
Kim Loai,
.v.v. . .
(08)38373879,
38373880 -
38373858,
38373996
liangchi
@hcm.vn
n.vn
www.liang
chi.com.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903827416 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Diêp Vãn Phát 0903827648 MOBÌ 5 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Quynh Đức 0903827798 MOBÌ 5 C•a
GÌÁM ĐỐC NAM Phù Chí Duong 0903828630 MOBÌ 5 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Viêt Quân 0903829096 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0903829146 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Tào Trí Phuóc 0903829188 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Hông Chánh Chí 0903829317 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Hoàng Nam 0903829569 MOBÌ 5
Manh Quôc
Luong
Công ty Đông A TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Sán Xuât Thiết Bj Điên
300-302 Nguyên Trãi, P
8, Q. 5,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
(08)37719340,
37712211 -
37719734
Công ty Thái Bình
TNHH Xây Dung Kinh
Doanh Nhà & Khách
San
477 An Duong Vuong, P
3, Q. 5,
(08)38359852 -
38395864
thaibinhh
otel@hc
m.fpt.vn
Công ty Viêt Chuân
TNHH
728/13/3 Trân Hung
Đao, P 2, Q. 5,
(08)38359852 -
38395864
vietchuan
@hcm.fpt
.vn
Viêt Mã - Công ty TNHH
Hóa Chât
562 Nguyên Trãi, P 8, Q.
5,
(08)39731489,
39731724,
38608698 -
38608698
vietma@
hcm.fpt.v
n;
salesviet
ma@hcm
.fpt.vn
Công ty Viêt Khanh
TNHH
26 Thuân Kiêu, P 12, Q.
5,
Khí Đôt-Xãng
Hóa LŽng
Đóng Chai
(08)38207833,
38208688,
38207834 -
38207834
Duong Tr”ng
Düng
Công ty C.T.C TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Tin Hoc
897/11 Trân Hung Đao,
P 1, Q. 5,
Vi Tính & Tin
Hoc
22122620 Fax
22122620
ctc@hcm
.vnn.vn
Ttâm Du Ljch Vinexad
Sài Gòn-Công ty Cô
Phân Quáng Cáo & Hôi
Cho Thuong Mai
68 Phuóc Hung, P 8, Q.
5,
Du Ljch-Đai

(08)38958377,
39841043
phuoc@h
cm.fpt.vn
www.vinex
adsaigon.c
om
Công ty Hùng Phong
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
105B Ngô Quyên, P 11,
Q. 5,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
(08)37521122 -
37515050
hp@hun
gphong.c
om
www.hung
phong.com
Công ty Truòng Minh
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
63 Hái Thuong Lãn Ông,
P 10, Q. 5,
Bãng Nhac-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38267788,
38267641,
38267643 -
38267644
hoang-
nam@hc
m.vnn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Tân M€ 0903830755 MOBÌ 38 Kim Biên, P 13, Q. 5, 5 Huong Liêu
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Minh Chiến 0903831546 MOBÌ 282 Hàm T•, P 5, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Công Đáng 0903833877 MOBÌ 234 Hàm T•, P 5, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Quang 0903834687 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0903836080 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Loi Th‰ Linh 0903836528 MOBÌ Co S• Quyên Ký 18/13 An Bình, P 5, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Chí Hung 0903837010 MOBÌ 5 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM 0903837923 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0903838631 MOBÌ 5
Công ty Thành Nguyên
TNHH
(08)38291491 -
39103532
mythu92
@yahoo.
com
Công ty Tân Gia Phát
TNHH Xây Dung
Vât Liêu Xây
Dung
39236649 Fax
39242240
tangiaph
at@hcm.
vnn.vn
Công ty Viêt Hòa TNHH
Bao Bì Giây
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)37624848 -
37624848
Công ty Minh Quang
TNHH Xây Dung
Thuong Mai Xuât Nhâp
Khâu
253 An Duong Vuong, P
3, Q. 5,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38350586,
38306066 Fax
38306066
minh…ua
ngco97@
hcm.vnn.
vn
Nguyên Vãn
Sinh
Công ty Đai Phát Cô
Phân
208H Hùng Vuong, P
15, Q. 5,
Bôn Chứa-
Soi Thúy
Tinh, Nhua,
Kim Loai,
.v.v. . .
(08)39207917 -
39207342
daphagro
up@hcm.
vnn.vn
www.daph
agroup.co
m
Giày-Thiết Bj
Sán Xuât
(08)37191082,
39900590 -
37191082
Công ty Vimin Công
Nghiêp Hóa Chât-Vpdd
528 Ngô Gia Tu, P 9, Q.
5,
(08)37335427 -
37325320
www.vimin
corp.com
Nguyên Đình
Bách
Công ty Thjnh Son
Hung TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
43 Nguyên Tri Phuong,
P 6, Q. 5,
Giây-Các
Sán Phâm
(08)38122921,
22165857 -
38122921
thinhsonh
ung@tsh-
vn.com
www.tsh-
vn.com
Lâm Trong
Luong
Công ty Viêt Tiến Tung
Shing Hop Tác Kinh
Doanh
719 Trân Hung Đao, P 1,
Q. 5,
Bom-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)39505373,
39505374,
38552868,
38538184,
38570797 -
38570798
vts@tsg.
com.vn;
minhcuon
gvts@tsg
.com.vn
www.tsg.c
om.vn/vts.
html
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguy Kim Hía 0903841398 MOBÌ 28 Phú Giáo, P 14, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Báo Lôc 0903843075 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Quách Hon Thái 0903845823 MOBÌ 12C Trân Phú, P 4, Q. 5, 5 (08)39520262
GÌÁM ĐỐC NỮ Lý Thoai Ngoc 0903846251 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Hi‰n Minh 0903846908 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Lâp 0903846981 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0903847405 MOBÌ 5 38362677
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Quang Huy 0903847504 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Luu Bá Trí 0903848486 MOBÌ 5 (08)39892519
Công ty Phát Hung
TNHH Thuong Mai
Dêt Kim-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38578836,
22458024,
22458025 -
38562953,
39615613
phathung
co@saig
onnet.vn
Công ty Hop Luc TNHH
K€ Thuât
19A Hùng Vuong, P 4,
Q. 5,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)38114844 -
38117219
alone160
162@yah
oo.com
Công ty Quôc Thái
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu Du Ljch
Du Ljch-Đai

kt-
ice@hcm
.vnn.vn
Công ty Triêu Duong
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Du Ljch
336 Trân Hung Đao B, P
11, Q. 5,
Du Ljch-Đai

(08)22170111,
22170222 -
39915297
DNTN Nghi Minh
Thuong Mai & Djch Vu
12/2 Trân Hòa, P 10, Q.
5,
Điên-Các
Thiết Bj
(08)38127374,
62938955,
62938956 -
38127372
nghiminh
@hcm.fpt
.vn
www.nghi
minh.com.
vn
Công ty Anh Truòng
TNHH Thuong Mai
Thiết Bj Công Nghiêp
47 Huynh M—n Đat, P 5,
Q. 5,
Công
Nghiêp-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
(08)35370327,
35370327 -
54474786
anhtruon
gco@yah
oo.com
Nguyên Đức
Bính
Công ty Thiên Trí Thjnh
TNHH Thuong Mai Xây
Dung
36A/18 Trân Hung Đao
B, P 7, Q. 5,
Xây Dung
Dân Dung
Công ty Thuân Huy
TNHH Máy Móc Thiết Bj
128 Trân Tuân Khái, P 5,
Q. 5,
Đóng Gói-
Máy Móc
39232434 Fax
39232433
machiner
y@hcm.v
nn.vn
Công ty Đông Sâm
TNHH Djch Vu Du Ljch
& Thuong Mai
13 Trân Xuân Hòa, P 7,
Q. 5,
Hàng Không-
Các Djch Vu
cholontic
keting368
@hotmail
.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Quang Minh 0903850275 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0903850538 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Võ Thj Mai Anh 0903853328 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903864065 MOBÌ 129 Bach Vân, P 5, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Huynh Xuân Đào 0903869869 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0903881707 MOBÌ 5 Máy Móc
GÌÁM ĐỐC NỮ Lã Di Hung 0903888071 MOBÌ DNTN Bach Thiên Nga 5 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Lôc 0903889783 MOBÌ Công ty O.T.E.C TNHH 62 Nhiêu Tâm, P 5, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Vãn Sáng 0903900174 MOBÌ 5
Công ty Kim Minh Ngoc
TNHH Sán Xuât &
Thuong Mai
62B Đ’ Ngoc Thanh, P
14, Q. 5,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)22167985 -
35160911
Nguyên Khãc
Đao
Trân Ngoc Điêp - Công
ty TNHH
809/23D Trân Hung
Đao, P 1, Q. 5,
Süa & Các
Sán Phâm
Süa
39234790 Fax
39238649
khacdao
@hcm.fpt
.vn
Truòng Ngoai Ngü Tân
Tri Giao-Công ty TNHH
TM & DV An Thi
243 Nguyên Chí Thanh,
P 12, Q. 5,
Giáo Duc-Tu
Vân
(08)38420084 -
38420084
marketin
g@vnma
ster.com
www.vnma
ster.com
Nguyên Thj
Thanh Hoàng
Công ty Sin Sin TNHH
Thuong Mai
Máy
Khâu/Máy
May & Các
Loai Máy Đi
Kœm-Công
Nghiêp
(08)39316540,
39316541,
39314292 -
38435523,
39316539
sinsin@h
cm.vnn.v
n
Công ty Gia Phú TNHH
Thiết Bj Công Nghê Mói
11Bis Hoc Lac, P 14, Q.
5,
Điên Thoai
Di Đông
(08)38232900 -
38232901
www.giaph
u.com
Huynh Công
Thành
Công ty Ánh Vân TNHH
Xuât Nhâp Khâu
207/1A Trân Bình Trong,
P 3, Q. 5,
(08)39234331 -
39242897
avimex@
walla.co
m
110A Ngô Quyên, P 8,
Q. 5,
(08)39781070,
39780539,
62656596 -
39781070
Nü Trang,
Trang Sức
Thòi Trang
Xi, Ma-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39231657,
39241771 Fax
39231656
vanlock
@hcm.vn
n.vn
www.otec.
de
Công ty Vãn Sáng
TNHH Thuong Mai
158 Lê Hông Phong, P 3,
Q. 5,
Ô Tô-Sán
Xuât & Bán
Buôn Phu
Tùng
39235172,
38381784 Fax
39232569
vansangt
rdg@hcm
.vnn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
NAM •ang •i Chung 0903900869 MOBÌ 5 Sãt
GÌÁM ĐỐC NAM 0903901303 MOBÌ Công ty Anh Th‰ TNHH 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Bùi Thj Thúy Nga 0903902785 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Trjnh Khiết Trinh 0903902821 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Cao Thái 0903903541 MOBÌ 86 Ngô Quyên, P 7, Q. 5, 5 Luât Su
GÌÁM ĐỐC NAM Thái Vãn Rê 0903904745 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Pham Trong Huy 0903905863 MOBÌ Co S• Ngoc Ánh Guôc 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0903907001 MOBÌ 5 (08)38750800
GÌÁM ĐỐC NAM 0903908613 MOBÌ 5
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Công ty Sincerity
Engineering TNHH-
Vpdd
Tâng25, 341 Lô A,
Chung Cu Phúc
Thjnh,Cao Đat, P 1, Q. 5,
54050721 Fax
54050724
sincerity
@hcm.vn
n.vn
Tông Quang
Lâm
110 Nguyên Thj NhŽ, P
15, Q. 5,
Ốc, Vít, Bù
Loong
38567289 Fax
39552532
anhthe@
saigonnet
.vn
Công ty TNHH Công
Nghê D.C-Ttâm Công
Nghê Mói Ngành Kim
Hoàn
56 Ngh•a Thuc, P 5, Q.
5,
Nü Trang,
Trang Sức
Thòi Trang
Xi, Ma-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38380482,
39241362,
39232415,
39241363,
39241604 Fax
39241611
d.c@hcm
.fpt.vn
www.vietn
am•ewelryt
ech.com
Co S• Gia Đôn Bánh
Ngot
60 Nguyên Vãn Đ”ng, P
6, Q. 5,
Bánh, Mứt,
Keo-Nhà Sán
Xuât
(08)39626441,
39626442 -
39627374
giadon@f
pt.vn
Vãn Phòng Luât Su
Pham Cao Thái
(08)38763966,
39801972
Công ty Manh Phuong
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu Điên
272A Nguyên Trãi, P 8,
Q. 5,
Điên-Các
Thiết Bj
(08)38826982 -
62641233
mpe@ma
nhphuon
g.com
www.manh
phuong.co
m;
www.mpe.
com.vn
31A5 Hùng Vuong, P 9,
Q. 5,
Giày-Đóng
Giày
(08)38446680 -
39903260
Huynh Quang
Thanh
Công ty Thành Công
TNHH “c Quy
178-180 Hông Bàng, P
12, Q. 5,
“c-Quy-
Cung Câp
thanhcon
gbattery
@hcm.fpt
.vn
Pham Ngoc
Phuóc
Công ty Bohler
ˆddeholm Precision
Strip-Vpdd
104 Nguyên Bi‰u, P 1,
Q. 5,
Công
Nghiêp-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
(08)39138184 -
39146989
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Hứa Thanh Bình 0903909527 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0903911005 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Tín 0903913576 MOBÌ 296 Nguyên Trãi, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903914278 MOBÌ 5 (08)38444662
GÌÁM ĐỐC NAM Đinh Đông Hiêp 0903914391 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Chiu Chao •en 0903915578 MOBÌ Khách San Caesar 5 Khách San (08)38216883
GÌÁM ĐỐC NAM Quang Đãc Hiên 0903916083 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Đ’ Thj Câm Bình 0903919448 MOBÌ 63 Trân Phú, P 4, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Quang Minh 0903919550 MOBÌ 5
Công ty Hüu Đai TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
418/4E Trân Phú, P 7, Q.
5,
Điên Lanh &
Tú Lanh-Sán
Xuât & Bán
Buôn Thiết
Bj, Phu Tùng
(08)22446365 -
39974558
huudaico
mpany@
hcm.vnn.
vn
Nguyên Truòng
Son
Tiến Trung - Công ty
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu Tin Hoc
133B Trân Bình Trong, P
2, Q. 5,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38359733 -
39291398
trung-
best@hc
m.vnn.vn
Công ty Lê Nhât Tân
Quáng Cáo Djch Vu
Thuong Mai
Quáng Cáo-
Bãng Đœn
Neon
38382269 Fax
38382269
Nguyên Thj Trà
My
Trung Huy - Công ty
TNHH
26 Phan Huy Chú, P 10,
Q. 5,
Nhua-Các
Sán Phâm
khanhnv
@hcm.vn
n.vn
Công ty Đông Hiêp
TNHH Co Điên Lanh
263 Tân Thành, P 15, Q.
5,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)39172607,
62939166 -
39480326
hiepcoltd
@hcmc.n
etnam.vn
34-36 An Duong Vuong,
P 9, Q. 5,
www.caes
ar-
hotel.net
Công ty Tam Hüu
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
93 Nguyên Tri Phuong,
P 7, Q. 5,
Giây-Các
Sán Phâm
(08)39406844 -
38254814
sanhu@h
cm.fpt.vn
www.sanh
u.com.vn
Công ty Tháo Bình
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
Mã Vach-Hê
Thông &
Thiết Bj
(08)39782272,
39713122 -
38648228
sales@th
ao-
binh.com
www.thao-
binh.com
Công ty Viêt M€ TNHH
Djch Thuât Tu Vân
104 Ngô Quyên, P 7, Q.
5,
Djch Thuât
-Thông Djch
Viên
(08)54022491,
54022492 -
54022493
vietmy…m
@hcm.vn
n.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903920508 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Mai Ngoc Huong 0903920948 MOBÌ 5 Huong Liêu
GÌÁM ĐỐC NAM T” V•nh Loi 0903921366 MOBÌ 5 Luât Su
GÌÁM ĐỐC NỮ Luu Thj M€ Lê 0903921517 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Khuu Lê Linh 0903922968 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Hái 0903924815 MOBÌ 5 (08)38248727
GÌÁM ĐỐC NAM 0903925858 MOBÌ 5 38578107
GÌÁM ĐỐC NAM 0903927710 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903927989 MOBÌ 5
Nguyên Thành
•ng
Công ty Phuong Nam
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
247 An Duong Vuong, P
11, Q. 5,
Điên-Các
Thiết Bj
(08)38379004,
38379003,
38379005 -
38361066
ung-
ngthanh
@hcm.fpt
.vn
Công ty Đat Phong
TNHH Thuong Mai
507 An Duong Vuong, P
14, Q. 5,
(08)39732964 -
39730313
datphong
-
co@hcm.
vnn.vn
Vãn Phòng Luât Su
Quôc Luât
605 Nguyên Trãi, P 7, Q.
5,
(08)38479230 -
38479232
…uocluat-
lawco@h
cm.vnn.v
n
Công ty Tâm Lê TNHH
Thuong Mai
396 Trân Hung Đao, P
11, Q. 5,
Thuc Phâm
Đã Chế Biến
39506925,
38537141 Fax
38573607
Công ty Đông Linh
TNHH Thuong Mai &
Sán Xuât
141 Luong Nhü Hoc, P
11, Q. 5,
May Mãc-
Cung Câp
Phu Liêu
(08)39636612,
39636613 -
39635890
donglinhc
o@yahoo
.com
Công ty Hái Châu
TNHH Djch Vu Thuong
Mai & Sán Xuât
38A Vü Chí Hiếu, P 13,
Q. 5,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
haichauc
ompany
@vnn.vn
www.hipo
wer.com.v
n
Tôn Thât Câm
Huy
DNTN Ngoc Huy
Thuong Mai
211 Nguyên Tri Phuong,
P 9, Q. 5,
Xe Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn
Nguyên Tiến
Đức
Công ty Đông Duong
Cô Phân Xây Dung Đâu
Tu Công Nghiêp
143 Trân Hung Đao B, P
10, Q. 5,
Šm Thanh-
Hê Thông &
Thiết Bj
(08)38390262 -
38397578
indochine
mail@ya
hoo.com;
indochine
mail@hc
m.vnn.vn
www.dong
duongvn.c
om;
www.giang
iao.com.vn
Nguyên Thj
Quynh Hoa
Công ty Báo Hoa TNHH
Sán Xuât Thuong Mai
Thòi Trang
301 Hùng Vuong, P 9,
Q. 5,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)39306350,
39303545 -
39301421
bh@hcm.
vnn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Pham Kim Liêng 0903928883 MOBÌ 5 Nhua-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NAM Hô Xuân Duong 0903929654 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Thái Chiêu Điên 0903933585 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Šu Ngâu 0903936488 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Vuong M€ Linh 0903936833 MOBÌ 510 Hàm T•, P 6, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NAM Luu Nam Tài 0903939218 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Quang H˜ Hiên 0903949886 MOBÌ 274 Hàm T•, P 5, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Vãn 0903949923 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Môc Hà 0903951756 MOBÌ 5
Công ty Thiên Phong
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
164 Phùng Hung, P 14,
Q. 5,
(08)22368799 -
22368799
Công ty Huy Duy Huy
TNHH
259 An Duong Vuong, P
11, Q. 5,
Nhua
Composite
(08)37225341 -
37225341
Công ty Tân Thái Hung
TNHH
25 Ngô Quyên, P 10, Q.
5,
Dây Curoa &
Đai Truyên
(08)37129392,
37127944 -
37129391
Công ty Đai Thanh Bình
TNHH Thuong Mai &
Sán Xuât Trang Bj Báo
Hô Lao Đông
915-917 Nguyên Trãi, P
14, Q. 5,
Báo Hô Lao
Đông
(08)38235385 -
38235384
daithanh
binh@hc
m.vnn.vn
www.daith
anhbinh.co
m
Công ty Tim ĐŽ TNHH
Sán Xuât & Thuong
Mai
May Mãc-
Cung Câp
Phu Liêu
(08)38953894 -
39842477
xuongnut
-
timdo@h
cm.vnn.v
n;
timdo@x
uongnutti
mdo.com
www.xuon
gnuttimdo.
com
Công ty Thiên Phúc
Thành TNHH Thuong
Mai Djch Vu Du Ljch
54 Nguyên Vãn Đ”ng, P
6, Q. 5,
Du Ljch-Đai

(08)38639352,
38639351 -
38663783
thienphuc
thanh@g
mail.com
Công ty Phong Loi
TNHH Môt Thành Viên
Sán Xuât Thuong Mai
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)39961495 -
39961495
fonliplasti
c@yahoo
.com.vn
Công ty Vãn Hiêp Hung
TNHH Thiết Bj Vê Sinh
11 Phan Phú Tiên, P 10,
Q. 5,
Thiết Bj Vê
Sinh-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39508836 Fax
38555948,
39508836
Co S• Vinh Quang Dêt
Kim
90 Nguyên Thj NhŽ, P
15, Q. 5,
Dêt Kim-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)37222584 -
37222583
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903954362 MOBÌ 5 (08)38809354
GÌÁM ĐỐC NAM 0903954842 MOBÌ 305 Cao Đat, P 1, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NAM David Chua 0903955055 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0903955866 MOBÌ 18-20 Hàm T•, P 1, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Công Kháng 0903961012 MOBÌ 36 Trân Phú, P 4, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Viết Đức 0903964099 MOBÌ 5 C•a (08)38651733
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Kim Đức 0903971797 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903972755 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0903980789 MOBÌ 5
Nguyên Thành
Long
Công ty Long Thành
Long TNHH
289 Nguyên Trãi, P 7, Q.
5,
Đœn-Sán
Xuât & Bán
Buôn
Truong Ngoc
Thành
Công ty Quế Thanh
TNHH
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)38444533 -
38447262
Công ty V•nh Son Cô
Phân
813 Trân Hung Đao, P 1,
Q. 5,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
(08)38106827 -
38106828
visco@hc
m.vnn.vn;
viscodn
@vnn.vn
www.visco
-vn.com
Hông Trung
Chánh
Công ty V•nh Khang
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Quáng Cáo
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
38363130,
39238538 Fax
39242909
vinhkhan
gco18@v
nn.vn
Công ty Sáng Tao
TNHH Lãp Ráp Điên T•
Thuong Mai K€ Thuât
Điên T•-Các
Linh Kiên
(08)38206788,
38207879 -
38206788
vo3000@
gmail.co
m
Công ty Đức Đức Thjnh
TNHH
354 Bến Hàm T•, P 5,
Q. 5,
Công ty Minh Đức
TNHH Thuong Mai
246 Hông Bàng, P 15, Q.
5,
Bếp
Gas/Gas-
Thiết Bj
Dùng Gas
(08)38244115,
38244108,
38244110 -
38244116
yellowsta
r@hcm.v
nn.vn
Nguyên Thj Câm
Anh
Công ty Khang Giai
TNHH
Phòng 1801, Tâng18,
Thuân Kiêu Plaza, 190
Tháp C,Hông Bàng, P
15, Q. 5,
Hàng Không-
Các Djch Vu
(08)38498152 -
38106432
khanggiai
@hotmail
.com
Quáng Diêu
Hung
DNTN Thuong Mai &
Sán Xuât Tiến Thành
11 Nguyên Thi, P 13, Q.
5,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
(08)35101511 -
35101510
caudaotie
nthanh@
vnn.vn
www.caud
aotienthan
h.com,
www.tienth
anhelectric
s.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Phùng Lê Mai 0903988618 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0903993666 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Trang Sanh 0903995522 MOBÌ 5 Huong Liêu
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Hào Minh 0903999683 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Tô Hà 0903999770 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Hà Thanh Liêm 0907754797 MOBÌ 25A Trân Phú, P 4, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NAM Chu Manh Ngh•a 0907980456 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908042931 MOBÌ 264 Hàm T•, P 5, Q. 5, 5 Nhua-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908048983 MOBÌ 5 Boc Mui Nêm
Tiến Đat - Công ty
TNHH Sán Xuât Máy
Công Nghiêp
942 Nguyên Trãi, P 14,
Q. 5,
Công
Nghiêp-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
(08)22412588,
22412599,
39318499 -
39310146,
39128904
tidaco@v
nn.vn
Truong Minh
Düng
Công ty Nam Thiên
TNHH Đâu Tu Và Phát
Tri‰n Công Nghê
835/26 Trân Hung Đao,
P 1, Q. 5,
Thuong Mai-
Các Công Ty
39231206,
39231482,
39231205,
39231837 Fax
39231205
namphuo
ngcoltd@
hcm.vnn.
vn
Công ty Quôc Quang
TNHH Nông Sán Thuc
Phâm
274 Hái Thuong Lãn
Ông, P 14, Q. 5,
(08)39451449 -
39451449
DNTN Hanh Phong SX
Lò Xo
184/1-2 Luong Nhü Hoc,
P 11, Q. 5,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)38632762,
38630556,
38627143 -
38632761
loxohanh
phong@
hcm.fpt.v
n
Công ty Taitouch Viêt
Nam TNHH Công Nghê
Thông Tin
5A/2Bis Trân Phú, P 4,
Q. 5,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
(08)39550738,
39552031,
39553750,
39552347 -
39550737,
39552348
sales@ta
itouchvn.
com;
support@
taitouchv
n.com;
security
@taitouc
h.vn
www.taitou
chvn.com;
www.moxa
.vn;
www.vivot
ek.vn
Công ty Hàn Tranh
TNHH Môt Thành Viên
Thuong Mai Djch Vu
Tranh-Khung
Tranh
38399113 Fax
38399113
Công ty Ngoc Viêt
TNHH Thuong Mai
190 Nguyên Trãi, P 3, Q.
5,
Nü Trang,
Trang Sức
Thòi Trang
Xi, Ma-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39235534 Fax
39235534
Pham Nguyên
Vân Khanh
Công ty Đai Huy Hoàng
TNHH Thuong Mai Sán
Xuât Ìn Bao Bì Nhua
(08)38108053,
38429174 -
38103500
Hoàng Thj Bích
Liên
Công ty Hoàng Thành
TNHH Nôi Thât Salon Ô

470 An Duong Vuong, P
4, Q. 5,
(08)37204288 -
37204288
hoangtha
nhcarsea
t@yahoo.
com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0908103887 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908108999 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908117338 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0908162788 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Hô Thj Hái Liên 0908165884 MOBÌ Khách San Viêt Trung 5 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM T” Tri‰n Sáng 0908169314 MOBÌ C•a Hàng Xuong Ki‰u 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908222411 MOBÌ 5 Ìn-Thiết Bj
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Tân 0908286498 MOBÌ 5 35000238
GÌÁM ĐỐC NAM Ha Phi Vü 0908299566 MOBÌ 5
Nguyên Vãn
Hùng
Công ty Tjnh Nghi
TNHH Máy Vãn Phòng
29 Trân Hung Đao B, P
6, Q. 5,
Vãn Phòng-
Trang Thiết
Bj
39232016,
39233387 Fax
39233387
Nguyên Thj Kim
Ánh
Công ty Kim Ánh TNHH
Thuong Mai Djch Vu
11A Hùng Vuong, P 4,
Q. 5,
Điên Thoai
Di Đông
(08)35265753 -
38480512
Trân Thj M€
Phuong
Công ty Phuong Hoàng
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Thiết Bj
Vãn Phòng
184 Triêu Quang Phuc,
P 12, Q. 5,
Ìn-M—u Liên
Tuc & Ròi
(08)38116990,
38112096 -
38116991
pnhco@h
cm.vnn.v
n
www.pnhc
o.com;
www.webv
anphongp
ham.com
Nguyên Thanh
Huy
Công ty Nhj Gia TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
182 Triêu Quang Phuc,
P 11, Q. 5,
Du Ljch-Đai

(08)38659561 -
62652604
nhigia-
co@vnn.
vn
139 Nguyên Vãn C”, P
2, Q. 5,
(08)38221580,8
221581 -
38221585,9974
298
400 Trân Hung Đao, P 2,
Q. 5,
Vãn Phòng
Phâm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38384048 Fax
39241881
info@van
phongph
am.net
www.vanp
hongpham
.net
Chung Phung
Bình
Công ty Đai Luân TNHH
Xuât Nhâp Khâu
Thuong Mai Djch Vu
Xây Dung & Sán Xuât
73 Triêu Quang Phuc, P
10, Q. 5,
(08)39141987,
38933620 -
38202379,
39141988
dailuan88
@yahoo.
com
Công ty Sài Gòn TNHH
Đông • Duoc
35 Đ’ Ngoc Thanh, P
14, Q. 5,
• Tế-Các Tô
Chức Phuc
Vu
dongydu
oc_sg@y
ahoo.co
m
Công ty Vü Hái Long
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
139 Nguyên Chí Thanh,
P 9, Q. 5,
Bac Đan-
Vòng Bi
(08)62958860 -
62958850
vhlbearin
gs@yaho
o.com.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Duong Bá Đức 0908304055 MOBÌ 5 (08)35126125
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Tu 0908312147 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0908346968 MOBÌ 5 (08)38952283
NAM 0908381188 MOBÌ Truòng Tin Hoc VSÌC 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Ngô Thj Mai Huê 0908403644 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0908421047 MOBÌ 5 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Kim Háo 0908425426 MOBÌ 123 Ta ˆyên, P 15, Q. 5, 5 Máy Nén Khí
GÌÁM ĐỐC NAM 0908440297 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908443086 MOBÌ 5
Công ty Anh Vy TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
94 An Duong Vuong, P
9, Q. 5,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
congtyan
hvy@yah
oo.com.v
n
HTX Vân Tái Thuong
Nghiêp
36 Nguyên An Khuong,
P 13, Q. 5,
Vân Tái-Đai

38573146 Fax
38573146
Pham Ngoc
Thanh
Công ty Viêt Hái TNHH
Sán Xuât & Thuong
Mai
111/27D Trân Bình
Trong, P 2, Q. 5,
Báo Hô Lao
Đông
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
James Kow Kim
Song
207 Trân Bình Trong, P
3, Q. 5,
Truòng-
Trung Tâm
Đào Tao
38363691 Fax
39232643
info@itvi
etnam.co
m
www.itviet
nam.com
Công ty Vi Va TNHH
Thòi Trang & Áo Cuói
148A Trân Hung Đao, P
7, Q. 5,
Cuói-Djch
Vu
(08)39717091 -
39717096
linhviva@
yahoo.co
m
www.aocu
oiviva.com
Đãng Quang
Trâm
Công ty Tân Điên
TNHH Xây Dung Tu
Vân Thuong Mai Djch
Vu
544 Trân Hung Đao, P 2,
Q. 5,
39232728,9232
729 Fax
38501732
td-
support@
tandien.c
om.vn
www.tandi
en.com.vn
Công ty Tân Hái Đông
TNHH Thuong Mai Djch
Vu K€ Thuât
(08)38327900 -
38327901
tanhaido
ng-
co@vnn.
vn
Chu Hông
Phuóc
Công ty Anh Phuóc
TNHH Thiết Kế Quáng
Cáo
133/15 Nguyên Chí
Thanh, P 9, Q. 5,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
38535408,
39571500 Fax
39572478
anhphuo
cdesign
@vnn.vn
Luu Thj Hông
Đào
Công ty Tân Sanh
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Giây
254 Hái Thuong Lãn
Ông, P 14, Q. 5,
Giây-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)38943905,
39179639 -
38943905
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0908453629 MOBÌ 5 38538559
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Vãn Thiêt 0908455445 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908570708 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Bùi Thu Thúy 0908600785 MOBÌ 5 Lua-Ìn Lua
GÌÁM ĐỐC NAM 0908640251 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô V• Hùng 0908688333 MOBÌ Công ty Đai Á Šu TNHH 5
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Thuât Tài 0908818801 MOBÌ 2B Phú Đjnh, P 11, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Hüu Chiến 0908884788 MOBÌ 34 An Điêm, P 10, Q. 5, 5 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Tât Đông 0909151617 MOBÌ 5A/2 Trân Phú, P 4, Q. 5, 5
Tôn Thât Câm
Đãng
DNTN Hung Thjnh
Thuong Mai
205 Nguyên Tri Phuong,
P 9, Q. 5,
Xe Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn
Công ty Thông Thái
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
238Bis Lê Hông Phong,
P 4, Q. 5,
Cao Su-Các
Sán Phâm
(08)22101077,
38233161
Nguyên Thj
Thanh Huong
Công ty TNHH Giái
Pháp Tu Đông Hóa
Công Nghiêp Co
Phòng 1303, Tâng13,
Thuân Kiêu Plaza, 190
Hông Bàng, P 15, Q. 5,
Bom-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)39400073 -
39400230
sales1_tr
ansicom
@hcm.fpt
.vn
www.transi
com.com.s
g
Công ty Cao Lâm
TNHH May Ìn Thêu
59/5 Thuân Kiêu, P 12,
Q. 5,
(08)62680218,
62680217 -
38118978
caolam05
05@yaho
o.com;
caolampri
nting@g
mail.com
www.caola
mprinting.c
om
Võ Mâu Quôc
Tri‰n
Công ty Sài Gòn-Rita
TNHH-Cn
211 Nguyên Vãn C”, P
3, Q. 5,
Cà Phê-
Quán Cà
Phê
(08)38108773 -
38108776
rita@vnn.
vn
138B Nguyên Tri
Phuong, P 9, Q. 5,
Photocopy-
Cung Câp
Máy
62934364,
62934366 Fax
62934365
daiaau@
yahoo.co
m
Công ty Lâm Thjnh Đat
TNHH
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)22174683,
22174693,
62937887,
62937898,
39127448 Fax
62937898
Công ty Tú Hiên TNHH
Thuong Mai Djch Vu
38594580,
38594579 Fax
38554688
tuhienco
@yahoo.
com
Công ty Thiên Lâm
TNHH Viên Thông Tin
Hoc
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
(08)38273830,
38225442 Fax
38237925
sales@th
ienlam.co
m.vn
www.thienl
am.com.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Manh Ky 0909225520 MOBÌ 360 Hàm T•, P 5, Q. 5, 5
NỮ 0909444499 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Ngô Thj Thu Vân 0909977878 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NAM Thái Minh Quang 0938108699 MOBÌ 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Quan Bùi Linh 0938885993 MOBÌ 5 Máy Móc
GÌÁM ĐỐC NỮ Vü Thj Ngân 0974001179 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Tô Thj Kim Dung 0976203604 5 (08)38104696
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Thãng Lân 0982326098 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0983314206 5 22122727
Công ty Anh Ky TNHH
Sán Xuât Thuong Mai
Djch Vu Du Ljch
Nêm/Đêm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)35174373
Fax 35174375
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Nguyên Phan
Quynh Nhu
Công ty S.C.A TNHH
Quáng Cáo
18/7 Phan Vãn Trj, P 2,
Q. 5,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
39238680,
39238679 Fax
39238681
sca@hc
m.vnn.vn
www.signc
onceptad.c
om
C•a Hàng Truòng Tiên
Máy Loc Nuóc
389 Trân Hung Đao, P 2,
Q. 5,
Nuóc-Hê
Thông Loc
39236162 Fax
39231054
www.puco
mtech.com
.vn
Co S• Thái Minh
Quang
87/44 Trân Phú, P 4, Q.
5,
M€ Nghê-
C•a Hàng &
Các Nhà
Buôn
(08)38443564
Fax 38424649
thaiminh…
uang@hc
m.vnn.vn
Công ty Hòa Phong
TNHH Môt Thành Viên
Thuong Mai & Djch Vu
Phòng 01, Tâng25,
Thuân Kiêu Plaza, 403
Lô F, Chung Cu Nguyên
Trãi,P 8, Q. 5,
(08)39491205
Fax 39491209
VÌETTE
L
Công ty Tháo Ngân
TNHH Két Sãt
448 Trân Hung Đao B, P
11, Q. 5,
Két Sãt, Tú
An Toàn
(08)62680218,
62680217 Fax
38118978
VÌETTE
L
Ttâm 353 Điên Máy
Điên Lanh-Công ty Hüu
Phuóc TNHH Thuong
Mai Djch Vu
353 An Duong Vuong, P
11, Q. 5,
Kim Khí Điên
Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn
VÌETTE
L
Công ty Công Anh L.T
TNHH Sán Xuât-
Thuong Mai-Djch Vu
Th‰ Duc Th‰ Thao
613 Nguyên Trãi, P 11,
Q. 5,
Th‰ Duc Th‰
Thao-Sán
Xuât & Bán
Buôn Dung
Cu
38535735,
62962105 Fax
38535055
conganhs
port@yah
oo.com
www.cong
anhsport.c
om
Đàm Thj Kim
Trâm
VÌETTE
L
Công ty Mê Kông TNHH
Môt Thành Viên Vân Tái
Tôc Hành
21A Mac Thiên Tích, P
11, Q. 5,
Vân Tái-Đai

CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Quang Bình 0983355526 5 39230668
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Minh Hón 0983838250 94 Gò Công, P 13, Q. 5, 5 Huong Liêu
GÌÁM ĐỐC NAM Mai Quôc Düng 0983842773 5 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Triêu Hùng 0983889108 5
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Thanh Tâm 0983944691 5
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Trí Tuê 0985995452 DNTN Trí Tuê 5
GÌÁM ĐỐC NAM Ðào Ðức Thjnh 0988088837 5 62728837
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Thu 0989001383 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0989018083 5
VÌETTE
L
Công ty Sao Bi‰n Xanh
TNHH Thuong Mai Xây
Dung & Djch Vu
09 Ngh•a Thuc, P 5, Q.
5,
Thuong Mai-
Các Công Ty
VÌETTE
L
Công ty Trân Hón
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Xuât Nhâp
Khâu
38550915,
36114467 -
38552200
tranhonc
oltd@vnn
.vn
VÌETTE
L
Công ty Thái Lai TNHH
Sán Xuât Thuong Mai
Djch Vu Hóa Chât
33 An Duong Vuong, P
8, Q. 5,
38359533 -
38300677
thailai@s
aigonnet.
vn
www.thaila
i.com
VÌETTE
L
Công ty Xuong Long
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
60 Pham Hüu Chí, P 12,
Q. 5,
Áo Mua-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39552690,
39613581 -
38554136
xuonglon
g@hcm.f
pt.vn
VÌETTE
L
Công ty Minh Lý TNHH
Thuong Mai
796 Trân Hung Đao, P 7,
Q. 5,
Sức KhŽe-
Sán Phâm
&/Hoãc Djch
Vu Chãm
Sóc
39237194,
39232927 Fax
39232927
milyco79
6@vnn.v
n
www.thucp
hamdinhdu
ong.com.v
n
VÌETTE
L
8 Phù Đông Thiên
Vuong, P 11, Q. 5,
Cao Su-Các
Sán Phâm
38549913 -
38549913
tritue@trit
uemarine
bearings.
com
VÌETTE
L
Công ty Đức Thjnh
TNHH Môt Thành Viên
M€ Nghê
Tâng2, 18 An Duong
Vuong, P 9, Q. 5,
Thú Công M€
Nghê-Sán
Xuât & Bán
Buôn
ducthinhv
n@ducthi
nh.vn
www.ducth
inh.vn
VÌETTE
L
Công ty Thiên Son
TNHH Xây Dung
Thuong Mai
23B Nguyên Chí Thanh,
P 9, Q. 5,
Thúy Sán-
Bán Buôn
Dung Cu
Đánh Cá
38350007,
38304410,
38323691 Fax
38355202
levanthu
@hcm.fpt
.vn
Truong Tuân
Düng
VÌETTE
L
Công ty Hào Phát
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
754 Trân Hung Đao, P 2,
Q. 5,
Soi-Cuôn
Ch‹, Cuôn
Soi-Sán Xuât
& Bán Buôn
39235442 Fax
39235442
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Tu Danh 0913123980 VÌNA C•a Hàng Quang Trang 5 Khóa
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913131513 VÌNA 5 38571790
GÌÁM ĐỐC NỮ Hà Huê Liên 0913134387 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0913144049 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM Kevin Ng 0913163318 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913262623 VÌNA 5 (08)35566247
NAM Võ Vãn Đức 0913448724 VÌNA 5 38309202
GÌÁM ĐỐC NỮ Ngô Thj Dung 0913455899 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0913564085 VÌNA 5
67 Trjnh Hoài Đức, P 13,
Q. 5,
(08)35920705,
38916888,
35920704,
35920706 Fax
35920706
Trân Thj Bach
•ến
Công ty Thuân Hòa
TNHH Thuong Mai
77/7 Nguyên Thi, P 13,
Q. 5,
Thú Công M€
Nghê-Sán
Xuât & Bán
Buôn
Công ty Hiêp Tân Tiến
TNHH Thuong Mai
132 Pham Hüu Chí, P
15, Q. 5,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
39553390 Fax
38593021
Truong Vãn
Düng
Công ty Thiên Düng
TNHH Tu Vân Xây
Dung
65 Ngô Quyên, P 11, Q.
5,
Xây Dung
Dân Dung
38553810 Fax
38553810
Công ty Đai Minh
Phuong TNHH
471 Nguyên Chí Thanh,
P 15, Q. 5,
Bếp
Gas/Gas-
Thiết Bj
Dùng Gas
(08)38630796,
38634792 Fax
38630797
daiminhp
huong@y
ahoo.co
m.hk
Pham Hung
Thanh Nhj
Công ty Lam Phuong
Nga TNHH
385 Trân Hung Đao B, P
10, Q. 5,
Šm Thanh-
Hê Thông &
Thiết Bj
lamphuo
ngnga20
04@yaho
o.com
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
HTX Quyết Tiến Vân
Tái Co Giói-Vpdd
25B Su Van Hanh, P 9,
Q. 5,
Vân Tái-Đai

Công ty An Nguyên Cô
Phân Thuong Mai
556 Trân Hung Đao, P 2,
Q. 5,
Gach Men,
Gach Ốp Lát-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38364677
Fax 38371698
anc@hc
m.vnn.vn
www.anng
uyen.com.
vn
Nguyên Vãn
Hiêp
Công ty Công Nghê Viêt
Cô Phân Đâu Tu Phát
Tri‰n
606B Trân Hung Đao, P
2, Q. 5,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
(08)38957347,
35885723 Fax
39858243
info@vte
ch.com.v
n
www.vtech
.com.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Phùng Hüu Dân 0913603062 VÌNA 72 Tán Đà, P 11, Q. 5, 5 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NỮ Luong Mùi 0913607228 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Hông Quế 0913607613 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913608755 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0913626262 VÌNA 5 Cân
GÌÁM ĐỐC NAM 0913640106 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM Cao Trí Son 0913661442 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM Luu Bá Lê 0913667223 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Huynh Kim Hoa 0913715539 VÌNA C•a Hàng Viêt - 13D 5 Khóa
Công ty Viêt Dân TNHH
Thuong Mai
(08)38380330
Fax 38380328
Công ty Hop Phuóc
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
800 Trân Hung Đao, P 7,
Q. 5,
Máy
Khâu/Máy
May & Các
Loai Máy Đi
Kœm-Công
Nghiêp
(08)38444859,
62653587,
39485178,
39485180 Fax
38460445,
38640498,
38640498
ctytnhhho
pphuoc@
vnn.vn
Công ty Hung Phú
TNHH K€ Thuât Tu
Đông
28 Trân Tuóng Công, P
10, Q. 5,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
(08)39106755,
38594491 Fax
39106756,
38594490
hp-
auto@hc
m.vnn.vn
www.hung
phu.com.v
n
Đãng Thj Ngoc
Tuyết
Công ty M€ Đai TNHH
Thuong Mai Sán Xuât
90A Triêu Quang Phuc,
P 10, Q. 5,
Nuóc
Khoáng
38552175,
38550640 Fax
39506502
…md@ya
hoo.com
Nguyên Huy
Hoàng
Công ty Huy Hoàng
TNHH Thuong Mai Sán
Xuât Cân Điên T•
123 An Duong Vuong, P
8, Q. 5,
(08)39101250,
39104139 Fax
39101251
canhuyho
ang@hc
m.fpt.vn,
huyHoan
g@huyho
angscale.
com
www.canh
uyhoang.c
om
Truong Ngoc
Tuân
Công ty Cô Phân Khí
Cu Điên 1
28 Pham Bân, P 13, Q.
5,
Điên-Các
Thiết Bj
(08)22444992,
22167975 Fax
54464578
cnhcm@
vinakip.v
n
www.vinaki
p.vn
Công ty Cao Trí Son
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
131 Lê Hông Phong, P 3,
Q. 5,
Hoa Tuoi-
Bán Buôn
(08)35119454,
38980109 Fax
38980109
Tuân Đat - DNTN Vi
Tính
225 Tân Thành, P 15, Q.
5,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)37104236,
38910031 Fax
37101561
tuandat_
com@vn
n.vn;
tuandat
@saigon
net.vn
13D Trjnh Hoài Đức, P
13, Q. 5,
(08)38642702
Fax 38650741
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Hüu Đức 0913717067 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Tiên Tiến 0913731969 VÌNA 5 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Vãn Đức Phát 0913751272 VÌNA 5 Nhà Hàng
NAM 0913763172 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Hoài Báo 0913791596 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0913801003 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Minh Đức 0913801332 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Tuân Anh 0913801418 VÌNA Công ty TNHH Seco 5
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Viêt Anh 0913802600 VÌNA 5
C•a Hàng Hüu Đức
Thiết Bj Điên Công
Nghiêp
29 Luong Nhü Hoc, P
10, Q. 5,
Điên-Các
Thiết Bj
(08)35170336,
35172417 Fax
35172117
huuduc2
003@yah
oo.com
Công ty Chính Phâm
TNHH Thuong Mai-
Djch Vu
107 Phù Đông Thiên
Vuong, P 11, Q. 5,
(08)38660688,
38637556 Fax
38637556
chinhpha
mco@vn
n.vn
Nhà Hàng Sakê
Thuong Hái-DNTN Tiến
Phát
890 Trân Hung Đao, P 7,
Q. 5,
(08)38402785
Fax 38402785
fatsake@
hcm.vnn.
vn
www.saket
huonghai.c
om.vn
CHƒ T„CH
HĐQT
Nguyên Thanh
Nhàn
Công ty Hoàng Phúc
Anh TNHH Trang Thiết
Bj • Tế
277 Trân Bình Trong, P
4, Q. 5,
• Tế-Cung
Câp Trang
Thiết Bj Cho
•, Bác S•
38301716,
38352811 Fax
38352737
phamedic
o@hcm.v
nn.vn
Công ty Sô 1 Cô Phân
Dung Cu
529 Hông Bàng, P 14, Q.
5,
Máy Công
Cu
(08)38956779
Fax 38956779
Nguyên Thành
Liêm
Công ty •ến Phuong
TNHH Thuong Mai Sán
Xuât Ìn Bao Bì
137A Nguyên Chí
Thanh, P 9, Q. 5,
Nhãn, Đê
Can Giây
(08)38628985,
38628686 Fax
38628985
Công ty Đai Viêt TNHH
Điên K€ Nghê
100G Hùng Vuong, P 9,
Q. 5,
Điên-Các
Nhà Thâu
(08)38976206
Fax 38976446
dkndaivie
t@yahoo.
com
31 Nguyên An Khuong,
P 13, Q. 5,
Chiếu Sáng-
Cung Câp
Phu Tùng
(08)37513512
Fax 37513512
seco-
ac@hcm.
vnn.vn
www.seco.
com.vn
Công ty Viêt Anh TNHH
Djch Vu Tu Vân
Thuong Mai
7 Pham Hüu Chí, P 12,
Q. 5,
Tu Vân
Thuong Mai
39551772 Fax
39551773
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Mach Bôi Can 0913804213 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vü 0913805147 VÌNA 5
CHƒ C‡ SÓ NỮ 0913806780 VÌNA Co S• Vüng Manh 56 Nhiêu Tâm, P 5, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0913808338 VÌNA 5 Ìn-Thiết Bj
GÌÁM ĐỐC NAM 0913809662 VÌNA 5 (08)38622209
GÌÁM ĐỐC NAM Hông Khánh Loi 0913813963 VÌNA Công ty Úc Á TNHH 5
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Phong 0913815998 VÌNA Co S• Phong & Linh 5
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Vãn Thu 0913840313 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Bích Kiêu 0913880888 VÌNA 5
Công ty Hán Sinh
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Co Điên &
Điên T•
886/2-3-4 Trân Hung
Đao, P 7, Q. 5,
Điên-Máy
Biến Thế
(08)38425767,
38116576 Fax
38120652
hanshinc
o@hcmc.
netnam.v
n
www.hans
hinvn.com
Công ty Dü Hung Long
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
13-15 Gia Phú, P 13, Q.
5,
Tàu Bi‰n-
Cung Câp
Trang Thiết
Bj Đóng Tàu
38537842,
22123048 Fax
38537841
Huynh Thj Tuyết
Nga
Nü Trang,
Trang Sức
Thòi Trang
Xi, Ma-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38383390 Fax
39232618
tuyetnga
56@yaho
o.com
Huynh Long
Đám
Công ty Huynh Long
TNHH Thuong Mai
511 An Duong Vuong, P
8, Q. 5,
(08)38640484
Fax 38617973
huynhlon
gco@hc
m.vnn.vn
www.huyn
hlong.com.
vn
Duong Quôc
Cuòng
Co S• M€ Háo Sán
Xuât Bánh Ngot
116 Ngô Quyên, P 8, Q.
5,
Bánh, Mứt,
Keo-Nhà Sán
Xuât
298 Nguyên Trãi, P 8, Q.
5,
Phân Bón-
Sán Xuât &
Bán Buôn
39235033 Fax
62962083
815A Nguyên Trãi, P 14,
Q. 5,
Giây-Các
Sán Phâm
(08)37521122
Fax 37515050
cosofongl
inh@yah
oo.com
Ttâm Djch Vu Du Ljch &
Cung •ng Lao Đông-
Công ty Du Ljch Djch
Vu Dâu Khí Viêt Nam
25 Nguyên Kim, P 12, Q.
5,
Du Ljch-Đai

(08)37713481,
54330934 Fax
62620246
ttculd-
oscvn@h
cm.vnn.v
n
Công ty Gâu Trúc
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
107B/19 Trân Hung Đao
B, P 6, Q. 5,
Vãn Phòng
Phâm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38547121 Fax
38547121
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Anh Kiêt 0913884877 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Tôn Kim Vân 0913898297 VÌNA 5
NAM Trân Chí Thanh 0913902045 VÌNA 5 Vân Tái Bi‰n
GÌÁM ĐỐC NAM 0913904782 VÌNA 5 Nhua-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913906686 VÌNA 5
CHƒ C‡ SÓ NAM 0913909291 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM Ta Quang Thjnh 0913909409 VÌNA C•a Hàng Thuc Đat 5
CHƒ C‡ SÓ NAM Đinh Phuóc Loi 0913910549 VÌNA Co S• Phuóc Loi 5 38570646
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913912355 VÌNA 5 Hóa Chât
Công ty Đât Lành
TNHH Tin Hoc
105D Ngô Quyên, P 11,
Q. 5,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)38515875,
38516601,
37817671 Fax
38515564,
38115564
info@goo
dland.co
m.vn
www.goodl
and.com.v
n
DNTN Vân Hông
Thuong Mai
996 Nguyên Trãi, P 14,
Q. 5,
Máy
Khâu/Máy
May & Các
Loai Máy Đi
Kœm-Công
Nghiêp
(08)38968794
Fax 62821978
k-
van@hc
m.vnn.vn
www.yulun
.com.tw
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Công ty Cân Tho Vân
Tái Thúy-Vpdd
8 Trân Vãn Ki‰u, P 10,
Q. 5,
38553842 Fax
39507745
tramvttct
@hcm.vn
n.vn
Phan Quôc
Cuòng
Công ty Kim Quang
TNHH Sán Xuât &
Thuong Mai
544/25 Bến Hàm T•, P
6, Q. 5,
(08)39901627,
39902173 Fax
39901628
Đ’ Thj Viêng
Tháo
Công ty Phuóc Thành
TNHH Nhua
31-32 Trân Vãn Ki‰u, P
10, Q. 5,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)38769851
Fax 38769851
Truong Chí
Thiên
Co S• V•nh Thành
Cung Câp Trứng Gia
Câm
50-52 Phú Hüu, P 14, Q.
5,
Thuc Phâm-
Các Sán
Phâm
39506461,
38552500 Fax
39550995
v-
t@hcm.v
nn.vn
72 Trân Hung Đao B, P
7, Q. 5,
Điên Thoai
Di Đông
(08)38338120,
38501812 Fax
38338120
114 Hùng Vuong, P 9,
Q. 5,
VŽ Xe/Lôp
Xe-Nhà Phân
Phôi & Sán
Xuât
Nhan Thúy
Nguyêt
Công ty Vinh Phú
TNHH Thuong Mai
173 Nguyên Trãi, P 2, Q.
5,
(08)38234506,
38232585 Fax
38241169
ngthuynh
an@hcm.
vnn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Điêt 0913915886 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM Mai Xuân Quang 0913916817 VÌNA 5 Trà/Chœ
GÌÁM ĐỐC NAM Đãng Vãn Tháo 0913920353 VÌNA 70 Trân Phú, P 4, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Ích Khiêm 0913921004 VÌNA C•a Hàng Khái Loi 5 Máy Móc
NAM Lâm Vãn Minh 0913921291 VÌNA 58 Ký Hòa, P 11, Q. 5, 5
GÌÁM ĐỐC NAM Hà Xuân Anh 0913923564 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Đức Thành 0913934034 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Vãn Düng 0913949022 VÌNA 5 Khách San
GÌÁM ĐỐC NỮ Tôn M€ Trân 0913957422 VÌNA 8B Trân Phú, P 4, Q. 5, 5
Công ty Tân Liên Minh
TNHH Sán Xuât &
Thuong Mai
196 Hái Thuong Lãn
Ông, P 14, Q. 5,
Nhua-
Nguyên Liêu
Thô
(08)38573146
Fax 38573146
talimico
@hcm.fpt
.vn
Công ty Chœ Lâm Đông-
Cn
66-67 Trân Vãn Ki‰u, P
13, Q. 5,
38553380,
38549868,
38549869 Fax
38549868
ladotea@
hcm.vnn.
vn
www.ladot
ea.com
Công ty Truòng Khôi
TNHH Đâu Tu Công
Nghê
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)39106268
Fax 39106271
thao.dan
g@hcm.f
pt.vn
258 Hùng Vuong, P 15,
Q. 5,
(08)37600735
Fax 37600736
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Chế Tác &
Thuong Mai Vàng
Trang Sức Viêt Nam
Nü Trang,
Trang Sức
Thòi Trang
Xi, Ma-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38564440 Fax
38591626
lamminhc
hi@hcm.f
pt.vnusgt
@hcm.vn
n.vn;
usa@usg
oldtradin
gcorp.co
m
www.usgol
dtradingco
rp.com
Công ty Phuóc Nguyên
TNHH
40 Huynh M—n Đat, P 2,
Q. 5,
Bếp
Gas/Gas-
Thiết Bj
Dùng Gas
(08)38535408,
39571500 Fax
39572478
phuocng
uyenw@
hcm.vnn.
vn
Công ty Thành Bu•i
TNHH Vân Tái & Du
Ljch Lü Hành
266-268 Lê Hông Phong,
P 4, Q. 5,
Du Ljch-Đai

(08)38470080
Fax 38470080
Khách San Nhà Hàng
Hàn Châu
1127 Trân Hung Đao, P
5, Q. 5,
(08)39500637,
38559465 Fax
38559465
hanchau
@hcm.vn
n.vn
Công ty Hông Lan
TNHH Thuong Mai
Duoc Phâm
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38272260,
38220481 Fax
38272260
honglan0
6@vnn.v
n
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Duong Vãn Ba 0913967349 VÌNA Nhà Ìn Ngân Hàng 2 5 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Quôc Viêt 0914158888 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Vãn Khuong 0916616616 VÌNA 274 Trân Phú, P 8, Q. 5, 5 (08)38253650
GÌÁM ĐỐC NAM 0918014600 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Hoàng Vü 0918030501 VÌNA DNTN Hung Long 5
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Chí Hái 0918030855 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Duy Ninh 0918038881 VÌNA 5 39234922
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Tiến Hái 0918050553 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM T” Vãn Son 0918064666 VÌNA 5
422 Trân Hung Đao, P 2,
Q. 5,
(08)38356879,
38359761 Fax
38359761
Công ty Thái Thành
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Thiết Bj
Điên-C•a Hàng
230 Hông Bàng, P 15, Q.
5,
Điên-Các
Thiết Bj
(08)38106317
Fax 38106318
Công ty Mai Huynh
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
Cứu Hô-
Hàng Hái
maihuynh
@yahoo.
com
Nguyên Trong
Phát
Công ty Tâm Châu
TNHH Trà & Cà Phê-Cn
907 Trân Hung Đao, P 1,
Q. 5,
Cà Phê-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38619282,
38617558,
39741826 Fax
38617558
tamchaur
ep@viett
el.com.vn
www.tamc
hau.com
363 Hùng Vuong, P 9,
Q. 5,
Giây-Các
Sán Phâm
(08)37220422
Fax 38962164
Công ty Hoàn M€ TNHH
Tu Vân Xây Dung
Thuong Mai Djch Vu
301 Hông Bàng, P 11, Q.
5,
Đâu Tu-Djch
Vu Tu Vân
(08)39133930,
38444456 Fax
38450434
hoanmy_
co@yaho
o.com
Công ty 979 Cô Phân
Tu Vân Xây Dung Công
Trình (979 TSCO)
133/58/3A Lê Hông
Phong, P 3, Q. 5,
Xây Dung-
Tu Vân
979tsco
@hcm.vn
n.vn
Công ty Kim Tín Cô
Phân Sán Xuât Vât Liêu
Công Nghiêp Tàu Thúy
69 Nguyên Thi, P 13, Q.
5,
Hàn-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
(08)37157102,
37157102,
37157102 Fax
37157101
kim-
metal@h
cm.vnn.v
n
www.kimti
ngroup.co
m
Công ty Cô Phân Sách
& Thiết Bj Truòng Hoc
Tp. HCM
223 Nguyên Tri Phuong,
P 9, Q. 5,
Giáo Duc-
Cung Câp
Thiết Bj H’
Tro
(08)38375063,
38375149 Fax
38375150
ctstbhcm
@hcm.vn
n.vn
www.stb.c
m.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Thj Diêu 0918095692 VÌNA 08 Bach Vân, P 5, Q. 5, 5 Bách Hóa
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Viết Ngôn 0918184738 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Tô Nga 0918204703 VÌNA 5 39236055
GÌÁM ĐỐC NAM Tãng Siêu Thành 0918260788 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NỮ Hoàng Tuyết Mai 0918302830 VÌNA 5 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM 0918345570 VÌNA 5 Máy Móc
GÌÁM ĐỐC NỮ Võ Thj Đ‹nh 0918530036 VÌNA Công ty Ky Anh TNHH 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918633191 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Duy Hùng 0918749193 VÌNA 5 Kh• Trùng
C•a Hàng Bách Hóa
Diêu Hiên
(08)38644756,
38659321,
38636455 Fax
38649249,
38659321
Tân Viêt Hông - Công ty
TNHH
382C Trân Hung Đao B,
P 11, Q. 5,
Du Ljch-Đai

(08)39202585,
39202586 Fax
39202587
Công ty Sài Gòn Tre
Xanh TNHH
453 Phan Vãn Trj, P 7,
Q. 5,
Thj Truòng-
Nghiên Cứu
& Phân Tích
Thòi Gian - Công ty
TNHH Điêu Khi‰n Nhiêt
Đô & Điên T•
133/28 Nguyên Chí
Thanh, P 9, Q. 5,
Điên-Các
Thiết Bj
(08)38233868,
38233869 Fax
38275925,
38233870
Công ty Thái Ngoc Phát
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
53 Phùng Hung, P 13,
Q. 5,
(08)54317937
Fax 54317938
thaingocp
hat@yah
oo.com
Châu Phuóc
Đức
Công ty Hüu Toàn Cô
Phân-Cn
8A Lý Thuòng Kiêt, P
12, Q. 5,
(08)39787604
Fax 54265645
ht_hcm@
hcm.vnn.
vn
www.huuto
an.com
150 Nguyên Tri Phuong,
P 9, Q. 5,
Bia Ruou-
Bán Buôn
(08)37717910
Fax 37717910
Nguyên Thj
Thanh
Công ty Thanh Vinh
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
1069 Trân Hung Đao, P
5, Q. 5,
Thuc Phâm-
Các Sán
Phâm
39239300,
54051066 Fax
38366463
Công ty Cô Phân Phòng
Tr” Môi Viêt Nam-Cn
367B An Duong Vuong,
P 11, Q. 5,
(08)38970718,
38970717 Fax
37270037
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
NAM kevin Chang 0918787880 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0918860699 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM Bharat Shah 0918883037 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Tân Hung 0918992288 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM 0919048134 VÌNA 136 Hàm T•, P 1, Q. 5, 5 38382881
CHƒ C‡ SÓ NAM La Giám Huy 0919171522 VÌNA Co S• Cam Ký 5 38566400
GÌÁM ĐỐC NAM 0919175275 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NỮ 0919276466 VÌNA 5
GÌÁM ĐỐC NAM Khuyến 0919906327 VÌNA Co S• Phát Đat 5
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Ngoc Trai Nha
Trang Hüu Han-Vpdd
C007-008 Chung Cu Lê
Hông Phong,P 2, Q. 5,
Thúy Sán-
Các Sán
Phâm Nuôi,
Trông
39230335,
39230336 Fax
39230334
xiaobi@v
nn.vn
www.cobia
.com.vn
Trân Hoàng
Quôc Trang
Công ty Nhà Nhua Viêt
Nam TNHH
192 Phùng Hung, P 14,
Q. 5,
Đja Ốc-Các
Nhà Thâu
Xây Dung
38572658,
38552249 Fax
38572659
vfpa@hc
m.vnn.vn
www.vnpla
s.com
Công ty Okasa Pharma-
Vpdd
129/23B Nguyên Trãi, P
2, Q. 5,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38351283,
38320895
curewel
@hcm.fpt
.vn
Công ty V•nh Phát
TNHH Thuong Mai-Cn
199 Trân Bình Trong, P
3, Q. 5,
Ành-Trang
Thiết Bj Vât
Tu
(08)38641591,
39714211 Fax
62680389
Trân Xuân
Chuong
C•a Hàng Quang
Chuong Vât Liêu Xây
Dung-Trang Trí Nôi
Thât
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
49/3 Phó Co Điêu, P 12,
Q. 5,
Nü Trang,
Trang Sức
Thòi Trang
Xi, Ma-Sán
Xuât & Bán
Buôn
Huynh Quang
Vinh
Công ty V.H.T TNHH
Co Nhiêt Điên Lanh
915/4 Trân Hung Đao, P
1, Q. 5,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)38546499
Fax 39514554
vhtcop@
gmail.co
m
Nguyên Thj Thu
Hiên
Tô Quôc Düng - Công
ty TNHH Thuong Mai
Djch Vu
20-22 Châu Vãn Liêm, P
10, Q. 5,
Điêu Hòa
Không
Khí/Máy
Lanh-Hê
Thông &
Thiết Bj
(08)38482018,
37161626,
37160082 Fax
38480687
199 Hùng Vuong, P 9,
Q. 5,
Kê-Hê Thông
Kê Chứa
Hàng
(08)38907296,
39183263 Fax
38907296
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Thuân Liên 0944999969 VÌNA 5 Luói
GÌÁM ĐỐC NỮ 0902449457 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Duong Vãn Vê 0902877326 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Châu Lâm Tuyên 0903002838 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Khãc Hòa 0903002903 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903003202 MOBÌ 25 Bình Phú, P 10, Q. 6, 6
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903032961 MOBÌ 6 54060705
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Bích Châu 0903037777 MOBÌ 12 Bình Phú, P 11, Q. 6, 6 (08)38125873
GÌÁM ĐỐC NAM 0903125378 MOBÌ Co S• Nghê Thành 6 (08)38908650
Công ty Khoa Khôi
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
64 Trjnh Hoài Đức, P 13,
Q. 5,
(08)39292976,
38332863,
38181892 Fax
39292945
Nguyên Thj Kim
Phuong
Công ty Thiên Huong
TNHH Sán Xuât & Djch
Vu
360B Phan Vãn KhŽe, P
5, Q. 6,
Nuóc
Khoáng
39696524 Fax
39696524
Công ty Hiêp Thành
TNHH
253-255 Nguyên Vãn
Luông, P 11, Q. 6,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38233872 -
38230155
DNTN Đai Đông
Thuong Mai
181 Cao Vãn Lâu, P 2,
Q. 6,
Bóng Đœn-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38246125,
38246129 -
38238418
daidon@
hcm.vnn.
vn
Công ty Sài Gòn Tuong
Lai TNHH Xây Dung
101A Pham Đình Hô, P
6, Q. 6,
Xây Dung
Dân Dung
39604595 Fax
39604596
Nguyên Phuóc
Vüng
Công ty V•nh Phong
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
Hàn-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
(08)38561323 -
39551165
sales@vi
nhphong.
com;
vinhphon
gvn@hc
m.vnn.vn
www.vinhp
hong.com
Nguyên Thj Bích
Ngân
Công ty V•nh Quân
TNHH
41G Cu Xá Phú Lâm
D,Lý Chiêu Hoàng, P 10,
Q. 6,
Vãn Phòng
Phâm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
Nhà Hàng Báo Châu-
Công ty TNHH Báo
Châu
Nhà Hàng
Viêt Nam
Nguyên Minh
Thanh
127/44/10B Mai Xuân
Thu•ng, P 4, Q. 6,
Bao Bì-Sán
Xuât & Bán
Buôn
acai1668
@yahoo.
com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Quan Kình Trân 0903173108 MOBÌ DNTN Kim Khánh 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm •ến Bình 0903186196 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903195330 MOBÌ 101 Tân Hòa, P 14, Q. 6, 6 Nhua-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Thành Quý 0903310629 MOBÌ Công ty Kim Vü TNHH 6
GÌÁM ĐỐC NAM Duong Tân Lôc 0903311050 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Trân V•nh Khang 0903329275 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Vãn Rãc 0903372248 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Chung Anh Tú 0903377379 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Minh 0903379888 MOBÌ 6
45 Lô K,Lý Chiêu Hoàng,
P 10, Q. 6,
Bao Bì-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)39304806 -
39305063
Công ty Nguyên Hiêp
TNHH Nhua Xuât Nhâp
Khâu
145-147 Pham Đình Hô,
P 6, Q. 6,
Nhua-
Nguyên Liêu
Thô
(08)39916199,
36126169 -
39916199
lyenbinh
@nguyen
hiep.com.
vn
www.nguy
enhiep.co
m.vn
Nguyên Thj Minh
Châu
Công ty Tân Hóa Cô
Phân Nhua
(08)38298869 -
38298869
tanhoapl
astic@hc
m.vnn.vn
www.tanho
aplastic.co
m;
www.vikypl
astic.com
94-96 Lê Tuân Mâu, P
13, Q. 6,
Quân Áo-
Sán Xuât &
Bán Buôn
38756409,
37518812,
38294885,
37518798 Fax
37518812
sales@a
zonyunifo
rm.com
www.azon
yuniform.c
om
Công ty Thanh Trúc
TNHH Tu Vân Đâu Tu
Xây Dung Co Điên
Lanh
6N Lý Chiêu Hoàng, P
10, Q. 6,
Điên-Các
Nhà Thâu
(08)39143834 -
39143835
Công ty Vinh Nông
TNHH Thuong Mai
83 Pham Đình Hô, P 2,
Q. 6,
Giông & Hat
Giông-Bán
Buôn
(08)39330333 -
39330633
Công ty Báo Tín TNHH
Xây Dung Điên
38 Lô 4,Đuòng 28, P 10,
Q. 6,
Điên Luc-
Các Công Ty
(08)38533520,
38534864 -
38554362
Công ty Anh Hào TNHH
Thuong Mai Djch Vu
295 Pham Vãn Chí, P 3,
Q. 6,
Vãn Phòng-
Trang Thiết
Bj
39675688 Fax
39675689
anhhaoc
o@hotma
il.com
Công ty Nhât Cuòng
TNHH Thuong Mai-
Djch Vu
64 Minh Phung, P 5, Q.
6,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)37800746,
35124970,
35124971,
35124972 -
37800745
minhleev
@hcm.vn
n.vn
www.nhatc
uongvn.co
m
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Quôc Thãng 0903603097 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903606662 MOBÌ 42 Đuòng 8, P 11, Q. 6, 6
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Trí Nãng 0903609009 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903609823 MOBÌ 74 Hâu Giang, P 6, Q. 6, 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903615601 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903616079 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903616682 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Tô V•nh Xuong 0903619308 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903629246 MOBÌ 6
Công ty Đông Tâm
TNHH Sán Xuât - Xây
Dung - Thuong Mai
236A Nguyên Vãn
Luông, P 11, Q. 6,
Gach Men,
Gach Ốp Lát-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38246146,
38232335,
38238358,
38223224 -
38251238
dongtam
@hcm.vn
n.vn
www.dongt
amtile.com
Nguyên Trong
Báo
Công ty Anh Thjnh
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Đào Tao
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38114735 -
38114735
atnet@hc
m.vnn.vn
Công ty Tài Nãng Bách
Khoa TNHH Tài Chính
Kế Toán
217A Mai Xuân Thu•ng,
P 6, Q. 6,
Kế Toán &
Ki‰m Toán
(08)39972221,
38452669 -
38452669
Duong Ngoc
Hiêp
Công ty Vinh Loi TNHH
Nhua
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)38372689,
38372688 -
38372691
Nguyên Đình
Khuong
Co S• Đai Thành
Nhang
30A1 Vãn Thân, P 8, Q.
6,
Nhang, Giây
Vàng, Mã-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)39627064 -
39624429
Đào Thj Thuy
Trang
Công ty Lam Hông
TNHH Thiết Kế Xây
Dung
SL6 Cu Xá Phú Lâm A,
P 12, Q. 6,
Xây Dung-
Thiết Kế
37514064,
36671457 Fax
37514064
xdlamhon
g@yahoo
.com.vn
Nguyên Phuóc
Tho
Công ty TNHH SX-TM
Tho Thành Phát
5 Cu Xá Ra Đa,Đuòng
7, P 13, Q. 6,
G’-Cung
Câp Thiết Bj
Chế Biến
(08)35511939,
35154307 -
35511938
thothanh
phat@hc
m.fpt.vn
Co S• Minh Loi Ép
Nhua
633/12/29 Hông Bàng, P
6, Q. 6,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)38486795,
38486795 -
38486796
Nguyên Đức
Long
DNTN Tháng Muòi TM
& SX
F26 CX Đài Rada,Đuòng
6, P 13, Q. 6,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)39160135 -
39160269
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
CHƒ C‡ SÓ NỮ 0903636162 MOBÌ Co S• Kim Son 6
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Thiên Xum 0903669957 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Luu Thành 0903674598 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903677114 MOBÌ DNTN Nguyên Giang 6 Ìn-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NAM 0903680732 MOBÌ 5 Đuòng 26,P 10, Q. 6, 6
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Hung 0903689270 MOBÌ Co S• Chân Nghê 6 Ìn Vái
GÌÁM ĐỐC NAM 0903695216 MOBÌ Công ty Co Minh TNHH 6
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903700289 MOBÌ 329 Gia Phú, P 1, Q. 6, 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903700367 MOBÌ 6
Nguyên Hông
Thu
297/1 Hâu Giang, P 5, Q.
6,
Xe Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn Phu
Tùng
39605905 Fax
39603854
cosokims
on@yaho
o.com
Co S• Trân Giai Thành
Nhang
100 Pham Phú Thứ, P 3,
Q. 6,
Nhang, Giây
Vàng, Mã-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38363675,
39233126 -
39233126
Công ty V• Hung TNHH
Nhua
165-167 Hâu Giang, P 5,
Q. 6,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)39203040,
39203041 -
39203043
www.vihun
gplastic.co
m
Nguyên Thj
Phuong Giang
91 Đuòng 11, P 10, Q.
6,
(08)38753021,
38754780 -
38753552
Nguyên Chí
Düng
Công ty Bình Phú
TNHH Co Khí Xây
Dung Sán Xuât & Djch
Vu Quáng Cáo
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)37661543,
37661447 -
37662937
218/21 Minh Phung, P 6,
Q. 6,
(08)37507208,
37507519 -
37507209,
37507518
Huynh Đãng
Düng
222 Mai Xuân Thu•ng,
P 2, Q. 6,
Thuong Mai-
Các Công Ty
39691887,
39609728 Fax
39238912,
39609726
huynhda
ngdung2
003@yah
oo.com
Truong Huê
Nhan
Công ty Phúc Hái
TNHH
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)37623754 -
37622519
Giang Tức
Chuong
Công ty Giang Châu
TNHH Thuong Mai
59/21 Tân Hòa Đông, P
14, Q. 6,
Máy Phát
Điên-Công
Nghiêp &
Thuong Mai
(08)39106322,
39106323,
39106325,
39106326,
39106327 -
39106324
giangcha
u1052@v
nn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Đình Ngh•a 0903706284 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903706551 MOBÌ 6
CHƒ C‡ SÓ NAM Thái Diên Trân 0903707786 MOBÌ Co S• Thái Trân 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903707947 MOBÌ 6 Báng Hiêu
GÌÁM ĐỐC NAM Thái Kim Lái 0903711569 MOBÌ 6 Ìn Vái
GÌÁM ĐỐC NAM Châu Vãn Phe 0903714660 MOBÌ 62B Bà Hom, P 13, Q. 6, 6
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vinh Quang 0903716111 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NỮ Gary Leong 0903716900 MOBÌ 6 (08)38605064
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Thanh Tháo 0903718236 MOBÌ 6 Hôp Giây
Công ty Nam Thãng
TNHH Vân Tái Giao
Nhân Hàng Hóa
23L Lý Chiêu Hoàng, P
10, Q. 6,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38617347,
38126660 -
39747860
Nguyên Hüu
Minh
Công ty Minh Hòa
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Xây Dung
Điên
621 Pham Vãn Chí, P 7,
Q. 6,
Điên-Sán
Xuât & Bán
Buôn Thiết Bj
(08)38456576,
37316505 -
38456576
ct_minhh
oa@yaho
o.com.vn
1096B Lò Gôm, P 7, Q.
6,
Ốc, Vít, Bù
Loong
39126327 Fax
38540645
Trân Vãn Hüu
Tài
Công ty Thach Tháo
TNHH Quáng Cáo
1062Bis Hâu Giang, P
12, Q. 6,
(08)39633632,
39636245 -
38587114
thachtha
o@thacht
haodesig
n.com
www.thach
thaodesign
.com
Công ty Thái Kim TNHH
Sán Xuât Thuong Mai
Djch vu
368 Trân Vãn Ki‰u, P 7,
Q. 6,
(08)62551538 -
62551538
ctythaiki
m@yaho
o.com
Công ty Kiến Thành
TNHH Xây Dung Djch
Vu Thuong Mai
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
37514604,
37514603,
37514605,
37511189 Fax
37511190
Công ty Quang Mâu
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
199/26 Lê Quang Sung,
P 6, Q. 6,
• Tế-Cung
Câp Trang
Thiết Bj Cho
•, Bác S•
38759219,
39613548,
39696646 Fax
39696647,
39601200
…uangma
u@vnn.v
n
Công ty Hiêp Tân
TNHH Thuong Mai Djch
Vu K€ Nghê Lanh
468 Hâu Giang, P 12, Q.
6,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
Công ty Phuóc Toàn
Hung TNHH
966 An Duong Vuong, P
13, Q. 6,
(08)38506870 -
38569741
phuoctoa
nhung@
hcm.vnn.
vn;
pthcoltd
@vnn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Kha T• Quay 0903718624 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Hüu Tâm 0903720975 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Anh Tuân 0903721164 MOBÌ Công ty Biebl Design 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903722994 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Vãn Hoàng 0903723568 MOBÌ DNTN Báy Hoàng 6
GÌÁM ĐỐC NỮ Pham Thj Trâm 0903725487 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903727920 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Giang Minh Tuân 0903729595 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Vãn Hung 0903733107 MOBÌ 6
Công ty Liên Hung 99
TNHH
28/18-28/19 Mai Xuân
Thu•ng, P 1, Q. 6,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)38362888 -
39242634
Công ty Hông Lam
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
126 Kinh Duong Vuong,
P 13, Q. 6,
Giái Khát-
Nhà Phân
Phôi & Sán
Xuât
(08)39635576,
39633686 -
39635576
79 Lý Chiêu Hoàng, P
10, Q. 6,
Nêm/Đêm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)39235203,
39230511 -
39242133
biebl@hc
m.vnn.vn
Huynh Quôc
Cuòng
Thãng Vinh - Công ty
TNHH
356/2 Lê Quang Sung, P
6, Q. 6,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)0903828515
, 62964039 -
62653673
164 Đuòng 11, P 11, Q.
6,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
37551487 Fax
37551487
Công ty Kiên Tâm
TNHH
618 Hâu Giang, P 12, Q.
6,
Gach Men,
Gach Ốp Lát-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38604011,
38618689,
38603382 -
38604011,
38620254
kientam.c
ompany
@yahoo.
com
www.kient
am.does.it
Lê Huynh Kim
Phuong
Công ty Thjnh Truòng
Phát TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
236C Nguyên Vãn
Luông, P 11, Q. 6,
May Mãc-
Cung Câp
Phu Liêu
(08)38423327,
38115185 -
38119307,
38344346
ttphat236
@hcm.vn
n.vn
www.thinht
ruongphat.
com
HTX Đai Viêt Vân Tái
Djch Vu Du Ljch
439 Nguyên Vãn Luông,
P 12, Q. 6,
Ô Tô-Cho
Thuê
37516338 Fax
37516337
DNTN Vãn Hung
Thuong Mai
35 Nguyên Đình Chi, P
9, Q. 6,
Nhua-
Nguyên Liêu
Thô
(08)39325373 -
39327253
dn-van-
hung@hc
m.vnn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
CHƒ C‡ SÓ NAM 0903746840 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NỮ Hà Dung 0903750240 MOBÌ 6 Nông Sán
GÌÁM ĐỐC NAM 0903750393 MOBÌ 224 Bãi Sây, P 4, Q. 6, 6 (08)37661067
GÌÁM ĐỐC NAM 0903752501 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lu Câm Thành 0903754447 MOBÌ Co S• Liên Thành 6 Máy Móc
GÌÁM ĐỐC NAM 0903755472 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903767923 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Hùng H˜ 0903769691 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lü Thanh Long 0903773998 MOBÌ Công ty Câm Tú TNHH 6
Nguyên Vãn
Thiên
Co S• V•nh Thãng May
Hàng Giá Da
C4 Cu Xá Phú Lâm B, P
13, Q. 6,
Túi Xách,
Bao Vái
38751558 Fax
38751558
thienphul
am@yah
oo.com
DNTN Quôc Hung
Thuong Mai
95 Ngô Nhân Tjnh, P 2,
Q. 6,
38554189,
38551891 Fax
39508553
Nguyên Vãn
Hùng
Công ty Thanh Thúy
TNHH Djch Vu Thuong
Mai
Kim Khí-Sán
Xuât & Bán
Buôn
Huynh Ngoc
Tùng
Công ty Hông Vü TNHH
Thuong Mai Djch Vu
131-133 Cho Lón, P 11,
Q. 6,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)35110322,
38981452,
35113267 -
35116248
hongtung
@hcm.vn
n.vn
103/36A Vãn Thân, P 8,
Q. 6,
(08)62577347 -
62577347
Nguyên Thanh
Düng
Công ty LaKai TNHH
Thuong Mai Djch Vu
705 Hông Bàng, P 6, Q.
6,
Xe Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39690128 Fax
39697846
Nguyên Tân
Phong
Công ty Thãng Phong
Cô Phân Thuong Mai &
Djch Vu
789 Hông Bàng, P 6, Q.
6,
Xe Đap-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39601171 Fax
62988119
Công ty TNHH V• Đông
Kinh
78/21B6 Tân Hòa Đông,
P 14, Q. 6,
Nhua-Thiết
Bj & Máy
Móc
(08)38940548 -
39968057
sales@d
ongkinh.c
om
www.dong
kinh.com
101/29 Pham Đình Hô, P
6, Q. 6,
Hoa Viên,
Cây Cánh-
Các Nhà
Thâu
(08)39952355 -
38440774
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Thái Huê Trinh 0903776818 MOBÌ DNTN Tuòng Nguyên 191 Gia Phú, P 1, Q. 6, 6
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Tuân Kiêt 0903779616 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903801485 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903802309 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903803819 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Triêu Tho Khánh 0903804095 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Hứa Luong Anh 0903805774 MOBÌ Co S• Hông Phát Son 6
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Tân 0903806356 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Ho Van Hu•ng 0903807052 MOBÌ 6
Bánh, Mứt,
Keo-Nhà Sán
Xuât
(08)39123618 -
38623331
Công ty Linh Kiêt TNHH
Thuong Mai Djch Vu
247/41B Bình Tiên, P 8,
Q. 6,
Xãng Dâu-
Bán Buôn &
Phân Phôi
38544670 Fax
38544670
Phan Huynh
Đông
Công ty Đông Hanh
TNHH Sán Xuât &
Thuong Mai
155 Bình Phú, P 11, Q.
6,
Áo Mua-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)39234524 -
38366676
Nguyên Ngoc
Tùng
Công ty Nam Thiên
Long Cô Phân Djch Vu
Báo Vê
360 An Duong Vuong, P
13, Q. 6,
Báo Vê-Djch
Vu Tuân Tra
(08)39404739,
38261718 -
39404277
namthienl
ong-
sc@vnn.
vn
Triêu Phuóc
Quan
DNTN Tân Gia Phú
Thuong Mai Sán Xuât
Bao Bì Giây
161 (158) Gia Phú, P 1,
Q. 6,
Bao Bì-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38107749,
22152949 -
38107743
lam…uan
@hcm.vn
n.vn
Công ty Khánh Phát
TNHH Thuong Mai
183 Nguyên Vãn Luông,
P 11, Q. 6,
Vât Liêu Xây
Dung
38768946,
37551490 Fax
37551369
khanhph
at_tradin
g@yahoo
.com
80/1B Tân Hòa Đông, P
14, Q. 6,
Son-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38776396 Fax
38776396
hongphat
801@yah
oo.com
Công ty Điên Thãng
TNHH Môt Thành Viên
Thuong Mai
99 Nguyên Vãn Luông, P
10, Q. 6,
Điên-Dây &
Cáp
(08)38486490,
38486489,
38427944,
38427943 -
38427944,
38427943
dienthan
g.loc@g
mail.com
HTX Thông Nhât Du
Ljch Djch Vu Xe Khách
Liên T‹nh
3 Lê Quang Sung, P 2,
Q. 6,
Du Ljch-Đai

(08)39141684 -
38223887
htxthong
nhat@hc
m.vnn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Anh Tuân 0903808358 MOBÌ 78 Đuòng 8, P 11, Q. 6, 6
NAM 0903808379 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Mai Đức Thuân 0903809119 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Tông Quôc Minh 0903809433 MOBÌ 146 Cho Lón, P 11, Q. 6, 6 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM 0903811683 MOBÌ 6 Khuôn M—u
GÌÁM ĐỐC NAM Duong Duy Viêt 0903814345 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903815008 MOBÌ 6 (08)38235945
GÌÁM ĐỐC NAM Tôn Khâm 0903815149 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903818472 MOBÌ 90 Cho Lón, P 11, Q. 6, 6
Công ty Anh Tài TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)39613518,
39613516,
39610199 -
39615957
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Nguyên Vãn
Thiên
Công ty Bình Tây Cô
Phân Xuât Nhâp Khâu
110-112 Hâu Giang, P 6,
Q. 6,
Son T•nh
Điên
39694308,
39604325,
39604327,
39694307,
39604326,
396943 Fax
39602478
bitex@bit
ex.com.v
n
www.bitex
vn.com
Công ty Thuân Phuong
TNHH May Thêu
275 Nguyên Vãn Luông,
P 12, Q. 6,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)38637079 -
38637344
thuan-
phuong
@vnn.vn
Bình Phú - DNTN
Thuong Mai Djch Vu
Sán Xuât
(08)38941182,
38957248 -
38955125
dntnbinh
phu@yah
oo.com
Nguyên Ngoc
Thuân
Công ty Thuân Đat
TNHH Nhua
753 Hông Bàng, P 6, Q.
6,
(08)39171060 -
39636521
Công ty Nhât Tiến
TNHH Sán Xuât &
Thuong Mai
675-677 Hông Bàng, P
6, Q. 6,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)38587258,
39611327 -
39610469
nhattien
@hcm.fpt
.vn
www.nhatti
enplastic.c
om
Võ Châu Thj
Thúy ˆyên
Công ty Hà Khuê TNHH
Thuong Mai Sán Xuât
341 Bến Phú Lâm, P 9,
Q. 6,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
hakhueey
e@yahoo
.com
Công ty Hoàng Hung
Düng TNHH Thuong
Mai Djch Vu
251D Hâu Giang, P 5, Q.
6,
Xuât Nhâp
Khâu-Các
Công Ty
39690846 Fax
37671120
Nguyên Tho
Khuong
Công ty Nguyên Hùng
TNHH
Chôi, Bàn
Chái-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)62920556 -
38451022
vietmy_ro
ller@yah
oo.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903819223 MOBÌ Co S• Câm Hung 6 Khuôn M—u
GÌÁM ĐỐC NAM Khuu Cao 0903819520 MOBÌ 6 Ch‹ May
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903820452 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Vãn Tái 0903820495 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Anh Tuân 0903821931 MOBÌ Co S• Tuân Thành 6 Khuôn M—u
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Vãn Sang 0903823506 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903824656 MOBÌ 6
CHƒ C‡ SÓ NAM Ngô Tiến Hung 0903827594 MOBÌ Co S• Phát Đat 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lac Hùng 0903829562 MOBÌ 6 (08)38467714
Tãng Câm
Thành
6 Trân Trung Lâp, P 2,
Q. 6,
(08)38226303 -
38226311
cosocam
hung@ya
hoo.com
Công ty V•nh Hung
Hung TNHH Sán Xuât-
Thuong Mai Ch‹ May
276-278 Hâu Giang, P 9,
Q. 6,
(08)38113422,
38113422,
38113422 -
38113421,
38113421
Nguyên Thj
Nguyêt Thu
Công ty Thjnh Phát
TNHH Thi Công Co
Giói
251A An Duong Vuong,
P 10, Q. 6,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
38751603 Fax
38751603
Công ty Viêt Quang
TNHH Thuong Mai Sán
Xuât Co Khí Djch Vu
389 Hùng Vuong, P 12,
Q. 6,
Co Khí-
Trang Thiết
Bj
(08)38110989,
38117319 -
38117319
viet…uang
trading@
saigonnet
.vn
23 Lô A,Đuòng Sô 3, P
11, Q. 6,
(08)35108880,
38418243,
38418241 -
38431335,
38418242
trangiatai
@hcm.vn
n.vn
C•a Hàng Thuc Phâm
Công Nghê Sô 1-Công
ty Cô Phân Thuc Phâm
Công Nghê Sài Gòn
468 Nguyên Vãn Luông,
P 12, Q. 6,
Bia Ruou-
Nhà Sán
Xuât
(08)38218951 -
38224561
cuahangs
o1@gmai
l.com
www.infoo
dco.com.v
n
Trang Tuân
Hùng
Công ty Tân Van Phong
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
123/8 Bình Tây, P 1, Q.
6,
Xe Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn Phu
Tùng
38565834,
38594808 Fax
38594809
50E Đuòng 14, P 11, Q.
6,
Túi Xách,
Bao Vái
38764644 Fax
37551324
Công ty Vuong Luc
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
10/10 Đuòng 14, P 11,
Q. 6,
Giãt ƒi/Giãt

thucluc@
hcm.vnn.
vn
www.vuon
gluc.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Công 0903829666 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903830777 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Tô B•u Trí 0903835845 MOBÌ 369B Bãi Sây, P 8, Q. 6, 6
GÌÁM ĐỐC NỮ Luc B•u Minh 0903836161 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Đãng Hüu Thành 0903836212 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Thức 0903837808 MOBÌ DNTN Trân Thức 6
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Thj Minh 0903839045 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Vãn Cáo 0903840598 MOBÌ 6 39693546
GÌÁM ĐỐC NAM 0903843944 MOBÌ 6 39696623
Co S• Trân Vãn Công
Sán Xuât Máy Xž G’
426/1 Nguyên Vãn
Luông, P 12, Q. 6,
G’-Cung
Câp Thiết Bj
Chế Biến
(08)39311199 -
39311188
Duong Châu
Minh
Co S• Duong Châu
Minh S•a Chüa Co Khí
903 (275) Hông Bàng, P
9, Q. 6,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)38650065 -
39742612
Công ty Trí K€ Thuât
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu Máy Phát Điên
Máy Phát
Điên-Công
Nghiêp &
Thuong Mai
(08)62935595,
22145369 -
62935557
sales@m
ayphatdie
ntritech.c
om.vn
www.mayp
hatdientrite
ch.com.vn
Công ty Cuòng M€
TNHH Thúy Khí Luc
595 Hông Bàng, P 6, Q.
6,
Bom-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)22444416,
62840534 -
62840566
cuongmy
595@vnn
.vn
Công ty Nhât Loi TNHH
Sán Xuât-Thuong Mai
635 Hông Bàng, P 6, Q.
6,
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)54040960 -
54040961,
35107787
nhatloi@
hcm.fpt.v
n
192/15C Pham Vãn Chí,
P 4, Q. 6,
Chôi, Bàn
Chái-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38483305,
38482263 -
38439817
Công ty Cô Phân Tâp
Đoàn Phú Thái-Cn
80D Lý Chiêu Hoàng, P
10, Q. 6,
Đô Gia
Dung-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)35885190 -
35885191
phuthaigr
oup@fpt.
vn
www.phuth
aigroup.co
m
Công ty Hiêp Hung
TNHH Thuong Mai Sán
Xuât
259/4 Lê Quang Sung, P
6, Q. 6,
Thúy Sán-
Bán Buôn
Dung Cu
Đánh Cá
Nguyên Quôc
Duy
C•a Hàng Soft World
Djch Vu Thuong Mai
Tin Hoc
183 Hâu Giang, P 5, Q.
6,
Vi Tính & Tin
Hoc
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Triêu Loan 0903868753 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903888282 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NỮ Bành Thj Lê 0903900398 MOBÌ DNTN Long Thãng 6
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903902229 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Vãn Đức Tám 0903905495 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Cúa 0903906369 MOBÌ DNTN Gia Linh 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903906430 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903909298 MOBÌ DNTN Đông Gia 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903913789 MOBÌ 197 Cho Lón, P 11, Q. 6, 6
Công ty Hiêp Phát
TNHH Thuong Mai
137 Lý Chiêu Hoàng, P
10, Q. 6,
Bếp-Trang
Thiết Bj
Chuyên
Dung
(08)37310844 -
62826290
hiepphatc
oltd@hc
m.fpt.vn
www.hiepp
hatco.com
Nguyên Hoàng

Công ty Thuân Thuân
Thành TNHH Thuong
Mai Djch Vu & Sán
Xuât-Cn
165 Bình Phú, P 11, Q.
6,
Kê-Hê Thông
Kê Chứa
Hàng
(08)39560802 -
39560787
tranxuan
gtvt@gm
ail.com,
vu.tttc@g
mail.com
www.saigo
nrack.com.
vn
124 Đuòng 8, P 11, Q.
6,
Nhãn, Đê
Can Giây
(08)62819762,
62819761 -
62819763
Đãng Thj Hông
Kim
Công ty Đài Hoa Cô
Phân Thuc Phâm Dinh
Du†ng
364-366 Nguyên Vãn
Luông, P 12, Q. 6,
Süa & Các
Sán Phâm
Süa
38822993,
38822994,
37518048 Fax
37516453
sepal@h
cm.vnn.v
n
Công ty Đê Nhât Liên
Doanh Hóa Nhua
628/99 Hâu Giang, P 12,
Q. 6,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)39183278,6
124777 -
38464839
denhat_k
d@viettel
.com
www.nhua
denhat.vn
178/9 Pham Vãn Chí, P
4, Q. 6,
Quáng Cáo-
Vât Liêu Đãc
Trung
38572626 Fax
38554274
levancua
@vnn.vn
Nguyên Hà
Thanh
Công ty Quôc Cuòng
Viêt TNHH Điên
113-115-117 Song Hành,
P 10, Q. 6,
Đœn-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)62819691 -
62819690
fulllight…c
v@vnn.v
n
www.…cvlig
hting.com
Michael Francis
Smyth
3 Khu Dân Cu Bình
Phú,Đuòng 22, P 11, Q.
6,
Công
Nghiêp-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
(08)38657303,
62933311 -
38639778
arnandar
@hcm.fpt
.vn
Nguyên Anh
Tuân
Công ty Minh Tú TNHH-
Cn
Nhua-Thiết
Bj & Máy
Móc
(08)54461509 -
54464780
agtuan20
03@yaho
o.com.sg
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Trong Hiên 0903916510 MOBÌ 244 Cho Lón, P 11, Q. 6, 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903918541 MOBÌ 22 Bà Lài, P 7, Q. 6, 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903925182 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Minh Sang 0903929034 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Düng 0903930540 MOBÌ DNTN Kim Hoa 6 37514478
CHƒ C‡ SÓ NAM Nguyên Xuân S• 0903933166 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Truong Côn La 0903935680 MOBÌ 6 (08)38624768
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903938018 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903944659 MOBÌ 6 Màn, Sáo
Công ty Tân Hung
TNHH Vân Tái &
Thuong Mai
Vân Tái-Đai

37550628 Fax
38765626
info@tan
hungtran
s.com
www.tanhu
ngtrans.co
m
Trân Quang
Chính
Công ty Quang Chính
TNHH Sán Xuât Xây
Dung Djch Vu &
Thuong Mai
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)38623512 -
38623513
…uangchi
nh@hcm.
vnn.vn
www.…uan
gchinh.vn
Quan Ngoc
Trung
DNTN Ngân Long
Thuong Mai
25A Hâu Giang, P 2, Q.
6,
Điên T•-Sán
Xuât & Bán
Buôn Trang
Thiết Bj
(08)38233894,
35116459
ones201
1@yahoo
.com
Xn Thanh Bình Giây-
Công ty Cô Phân Thuc
Phâm Công Nghê Sài
Gòn
468 Nguyên Vãn Luông,
P 12, Q. 6,
Giây-Các
Sán Phâm
(08)38404214,
38408716 -
38408716
tb@yaho
o.com.vn
www.infoo
dco.com.v
n
429-431 Kinh Duong
Vuong, P 12, Q. 6,
Vât Liêu Xây
Dung
Co S• Kim Thjnh May
Túi Xách
P27 Cu Xá Phú Lâm A,
P 12, Q. 6,
Túi Xách
Tay-Sán
Xuât & Bán
Buôn
37513512 Fax
37513512
Co S• Van Thành
Nhua
37-39 Lô 2,Cho Lón, P
11, Q. 6,
Nhua-Các
Sán Phâm
Lý Ngoc Huê
Trang
Công ty Hiêp Ngân
TNHH Thuong Mai
D36 Bà Hom,Cu Xá Phú
Lâm B, P 13, Q. 6,
Nhua-
Nguyên Liêu
Thô
(08)35104231 -
35104231
Pham Quôc
Thãng
Công ty Kim Hung
Thuân TNHH Màn Sáo
33E Tân Hòa Đông, P
13, Q. 6,
(08)38552154 -
39553596
kimhungt
huanblind
@yahoo.
com
www.kimh
ungthuan.c
om.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Minh Đức 0903944973 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lu Nguu Nam 0903948132 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Tô T• 0903951836 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Hùng 0903953495 MOBÌ 295 Cho Lón, P 11, Q. 6, 6 (08)62827157
GÌÁM ĐỐC NAM Vuong Quyên 0903956086 MOBÌ 6 Khuôn M—u
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903958091 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903958862 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903959059 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903961515 MOBÌ 6 Máy Nén Khí
Công ty Loi Huê TNHH
Thuong Mai
261 Cao Vãn Lâu, P 2,
Q. 6,
May Mãc-
Cung Câp
Phu Liêu
(08)38484879,
39106292 -
38483839
Công ty TNHH Lâm
Hung
97/4 (449/1õ) Kinh
Duong Vuong, P 12, Q.
6,
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)39634077 -
38580548
DNTN Ninh An Thuong
Mai
24 An Duong Vuong, P
10, Q. 6,
Mành/Rœm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)36120494,
54051541 -
54051541
niancopte
@yahoo.
com
Công ty Lê Quân TNHH
K€ Thuât
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
lpvhung
@hcm.vn
n.vn
Công ty Hiêp Hòa V.Q
TNHH
16 Pham Phú Thứ, P 3,
Q. 6,
(08)38835789,
38835329,
38835898 -
38835131
T” Thj Bích
Ngoc
Công ty ˆy Quang
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
34H Lý Chiêu Hoàng, P
10, Q. 6,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38766863 Fax
38766863
Nguyên Khãc
Thành
Công ty Giày Phú Lâm
Cô Phân
71C Lý Chiêu Hoàng, P
10, Q. 6,
Giày-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38547495,
39084223 -
38547495
phulam@
hcm.fpt.v
n
Nguyên Công
Hái
Công ty Thành Viên
TNHH Thuong Mai Djch
Vu K€ Thuât
159 Hùng Vuong, P 6,
Q. 6,
Điên Thoai
Di Đông
(08)38620776,
38620780 -
38620775
Võ Thj Bích
Ngoc
Công ty Báo Huynh
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
269/14/26 Bà Hom, P 13,
Q. 6,
(08)38206788,
38207879 -
38206788
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903972001 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903979896 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Thuân Hào 0903994993 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903996168 MOBÌ 61 B•u Đình,P 5, Q. 6, 6 (08)38225968
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Đãc Minh 0903999061 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0903999575 MOBÌ 51 Tân Hóa, P 14, Q. 6, 6 Co Điên
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Duy Tân 0905103765 MOBÌ DNTN Ngoc Long 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0907411524 MOBÌ 145/5 Gia Phú, P 1, Q. 6, 6
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Thanh Liêm 0907672661 MOBÌ 212 Bà Hom, P 13, Q. 6, 6 37509635
Nguyên Lam
Kiêu
Công ty Quôc Šn TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Sán Xuât Bao Bì &
Thiết Bj Điên
572B Hâu Giang, P 12,
Q. 6,
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)38626760,
38626760 -
38625447
…uocan@
fmail.vnn.
vn
Huynh Thanh
Linh
Công ty C•u Long
TNHH Phát Tri‰n Chãn
Nuôi
36 Lô E,Cho Lón, P 11,
Q. 6,
Chãn Nuôi-
Gia Câm,
Gia Súc
(08)35101511 -
35101510
info@cuu
longcoltd.
com;
cuulongc
oltd@hc
m.vnn.vn
www.cuulo
ngcoltd.co
m
Công ty Đai Viêt TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
Vân Tái
167/18 Trân Vãn Ki‰u, P
1, Q. 6,
Vân Tái-Đai

38552391 Fax
38593260
Lâm Tuyên
Khanh
Công ty Hùng Chi
TNHH Thuong Mai
Dây
Kéo/Phéc-
mo-tuya-Sán
Xuât & Bán
Buôn
hungchi
@hcm.vn
n.vn
Đãc Minh - Công ty
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
144/2 Nguyên Vãn
Luông, P 10, Q. 6,
Thúy Tinh-
Sán Xuât &
Bán Buôn
39692449,
39000622,
39126166 Fax
37553735
dacminhc
o@hcm.f
pt.vn
Trân Duy Thiên
Trung
Co S• Co Điên Sài
Gòn
(08)37266540,
22403262 -
37266540
63 Đuòng 30, P 10, Q.
6,
Bánh, Mứt,
Keo-Bán
Buôn
(08)38762169 -
38762168
dnngoclo
ng@vnn.
vn
Tãng Quôc
Cuòng
C•a Hàng Hoàng M€
(Dao Bào)
Đô Gia
Dung-Bán Lž
(08)38767415,
54268575 -
37551917
C•a Hàng Ìnox Thanh
Liêm
Thép Không
G‹/Ìnox-Nhà
Chế Tao
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0907989933 MOBÌ Karaoke Hòa Lôc 6 Karaoke
GÌÁM ĐỐC NỮ Phuong Lê Nga 0908016898 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908039541 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Đức Hòa 0908132829 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NỮ Lý Huê Kinh 0908144989 MOBÌ 6 Sãt
GÌÁM ĐỐC NAM 0908175169 MOBÌ 100 Bà Hom, P 13, Q. 6, 6 Luât Su
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Xuân Loi 0908178107 MOBÌ 6 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Phùng Anh Tuân 0908178269 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Vãn Tâm 0908246258 MOBÌ 6
Trân Thanh
Huyên
341B Bến Phú Lâm, P 9,
Q. 6,
(08)38489477 -
38489478
Công ty Minh Chánh
TNHH Vãn Phòng
Phâm
218/33/5 Minh Phung, P
6, Q. 6,
Vãn Phòng
Phâm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39695468 Fax
39692776
Lê Thj •ến
Phuong
DNTN Phú Phuong
Thuong Mai & Djch Vu
Tin Hoc
381 Nguyên Vãn Luông,
P 12, Q. 6,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38426046 -
38112681
Công ty Lam Hông Cô
Phân Giao Thông Vân
Tái
848/16 Hâu Giang, P 12,
Q. 6,
Câu Đuòng-
Xây Dung
(08)38602440 -
38601951
lamhong
gtvt@hc
m.vnn.vn
Công ty Đai V•nh An
TNHH Sán Xuât-
Thuong Mai Gia Công
Co Khí
62 Đuòng Sô 10, Cu Xá
Đài Ra Đa,P 13, Q. 6,
37505553 Fax
37540322
congtydai
vinhan@
yahoo.co
m.vn
Nguyên Hüu
Phúc
Công ty Thiên Phúc
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
(08)38239672,
39125742
Công ty Loi Thanh Bình
TNHH
142 Hâu Giang, P 6, Q.
6,
(08)38477438 -
38477438
loithanhbi
nh@yaho
o.com
Công ty Phùng Võ
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Quáng Cáo
881 Hâu Giang, P 11, Q.
6,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
38769851 Fax
38769851
DNTN Bách Chiến Tu
Vân Kế Toán Tài Chính
42M Cu Xá Phú Lâm D,
P 10, Q. 6,
Kế Toán &
Ki‰m Toán
(08)54342016,
22471425,
22471426,
22471427
tuvankttc
bachchie
n@hcm.f
pt.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Vü 0908253599 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908277431 MOBÌ 6 Ruou
GÌÁM ĐỐC NAM Luu Lac Thuòng 0908328134 MOBÌ 6 Khách San (08)35396912
NAM 0908331479 MOBÌ 6 39609858
GÌÁM ĐỐC NAM 0908354409 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908360245 MOBÌ 91 Bãi Sây, P 1, Q. 6, 6 Dung Cu
GÌÁM ĐỐC NỮ Trjnh Thj Kim Hà 0908405337 MOBÌ 583 Lò Gôm, P 9, Q. 6, 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Trung 0908522522 MOBÌ 6 Huong Liêu
GÌÁM ĐỐC NAM 0908554254 MOBÌ 6
Công ty Xuyên Châu
Luc TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
7-9 Đuòng 10, P 13, Q.
6,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)38803375,
38803374,
38803373 -
38956658
vuvtran@
yahoo.co
m
www.gtpus
.com
Nguyên Thj
Tuyết Hoa
Công ty Lê Huy TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
1017/12 Hông Bàng, P
12, Q. 6,
38764272,
38751058 Fax
38751058
lehuy345
@hotmail
.com
Khách San Hâu Giang
Du Ljch-Công ty TNHH
Khách San Hâu Giang
948 Hâu Giang, P 12, Q.
6,
CHƒ T„CH
HĐQT
Phan Trung
Ngh•a
Công ty Ánh Duong
Xanh TNHH Sán Xuât
Thuong Mai & Djch Vu
599 Hông Bàng, P 6, Q.
6,
Thức Œn Gia
Súc, Gia
Câm, Cá,
Tôm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
anhduon
gxanh@h
cm.fpt.vn
Lê Đình Đãng
Quang
Công ty Cô Phân Thiết
Bj Thuc Phâm-Cn
78-80-82 Hâu Giang, P
6, Q. 6,
Bếp
Gas/Gas-
Thiết Bj
Dùng Gas
(08)35399211,
35399212 -
38117553,
54495479
fsec@fse
c.com.vn
www.fsec.
com.vn
Pham Thj Tâm
Trang
Công ty Trang Sanh
TNHH Thuong Mai
(08)62648744,
62648745 -
62648746
trangweld
@trangw
eld.com
www.trang
weld.com
Công ty Huong Quang
TNHH Sán Xuât &
Thuong Mai
Áo Mua-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)35127163,
35127162,
35127164 -
54456230
aomuahu
ong…uan
g@yahoo
.com
Lâm Minh Trí - Công ty
TNHH Thuong Mai
Xuât Nhâp Khâu
29 Lô E,Cho Lón, P 11,
Q. 6,
(08)62920236,9
901921 -
62920237,4490
688
lamminht
ri@hcm.f
pt.vn
Nguyên Tuân
Khanh
Công ty Hoàng Thanh
Tâm TNHH Thuong Mai
Sán Xuât
530B Hâu Giang, P 12,
Q. 6,
Nuóc
Khoáng
38752158,
39037361
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Trung Tuân 0908868128 MOBÌ 234 Cho Lón, P 11, Q. 6, 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0908984620 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NỮ Tãng Thúy Hanh 0909044688 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Đinh Vãn Hung 0909111000 MOBÌ Co S• An Khang 6 Khuôn M—u
GÌÁM ĐỐC NAM Luu Tiên Liên 0909278180 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Tiên B•u 0909303232 MOBÌ 491 Gia Phú, P 3, Q. 6, 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0909313899 MOBÌ 199 Cho Lón, P 11, Q. 6, 6 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM 0909585373 MOBÌ Công ty Tân Tiến TNHH 1027 Lò Gôm, P 7, Q. 6, 6 Muc Ìn (08)37177109
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Trí Cao 0909666695 MOBÌ 6 (08)37821069
Công ty Hân Gia M€
TNHH Thuong Mai &
Sán Xuât
Chiếu Sáng-
Cung Câp
Phu Tùng
(08)37652050
Fax 37655051
hangiamy
@hcm.fpt
.vn
Nguyên Vãn
Nhât
Công ty Đông Đô TNHH
Djch Vu Báo Vê
66 Kinh Duong Vuong,
P 13, Q. 6,
Báo Vê-Djch
Vu Tuân Tra
(08)39123189
Fax 39123189
baovedo
ngdo@ya
hoo.com
Công ty Đai Đai Phát
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
M20 Cu Xá Phú Lâm B,
P 13, Q. 6,
Nôi Hoi-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
38615758 Fax
38615759
dadapha
@vnn.vn
407 Bến Phú Lâm, P 9,
Q. 6,
(08)39918001
Fax 39918001
my@hcm
.vnn.vn
www.an-
khang.com
Công ty Phùng Nghiêp
TNHH Xuât Nhâp Khâu
30R Đuòng Lý Chiêu
Hoàng,Cu Xá Phú Lâm
D, P 10, Q. 6,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
38777630 Fax
38777631
Công ty Tiên Thành
Công TNHH
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)39870647
Fax 39870647
Nguyên Vãn
Tháo
Công ty Rông Đông Á
TNHH Phát Tri‰n Bât
Đông Sán
37552767,
22422278 Fax
37552769
sales@rd
avietnam.
com.vn
Truong Đức
Thãng
advances
upplies@
yahoo.co
m.vn
Công ty Lâp Tín TNHH
Sán Xuât & Thuong
Mai Bao Bì
407 Bến Phú Lâm, P 9,
Q. 6,
Bao Bì-Vât
Liêu
laptincao
@yahoo.
com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Tiêu Quôc 0909700883 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Đức Vinh 0938685431 MOBÌ 6
GÌÁM ĐỐC NAM MOBÌ 50 Vãn Thân, P 8, Q. 6, 6 38541360
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Công Tú 0983511422 6 Ìn-Nhà Ìn 39693791
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Ngô 0983744209 6
GÌÁM ĐỐC NỮ Hà Huê Loan 0983807288 6
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Long 0989024067 DNTN Tân Bình 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0989307776 6
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Đức Anh 0989592682 6
Công ty Kiến Nhu
TNHH Thuong Mai
475/10A Kinh Duong
Vuong, P 12, Q. 6,
VŽ Xe/Lôp
Xe-Nhà Phân
Phôi & Sán
Xuât
36670664,
36671410 Fax
37511326
kiennhu
@hcm.fpt
.vn
Công ty Bài Bán TNHH
Thiết Kế Kiến Trúc Dân
Dung & Công Nghiêp
208/2 Bà Hom, P 13, Q.
6,
Xây Dung-
Thiết Kế
38778157 Fax
38778157
baibanco
mpany@
yahoo.co
m
Truong Thanh
Liêm
0903322288(
GĐ)
Công ty Song Hoàng
Long TNHH
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
VÌETTE
L
Công ty Công Vàng
TNHH
108 Phan Vãn KhŽe, P
5, Q. 6,
VÌETTE
L
Công ty Tân Sinh Toa
TNHH
28 Khu Dân Cu Bình
Phú,Đuòng 16, P 11, Q.
6,
May Mãc-
Cung Câp
Phu Liêu
37550631,
38763916 -
38768547
tansinhto
a@email.
viettel.vn
VÌETTE
L
Công ty Changzhou
Plastic Modification
TNHH-Vpdd
Tâng1, 129 Bình Tây, P
1, Q. 6,
Nhua-Thiết
Bj & Máy
Móc
62616037 -
62616037
raincte@
yahoo.co
m
VÌETTE
L
333 Hùng Vuong, P 9,
Q. 6,
Máy Phát
Điên-Công
Nghiêp &
Thuong Mai
39601988 -
39604782
longhien
@hcm.vn
n.vn
Nguyên Cánh
Hái
VÌETTE
L
Công ty Phuóc Hái
TNHH Thuong Mai-
Thiết Bj
165/7A12 Vãn Thân, P 8,
Q. 6,
Bac Đan-
Vòng Bi
39675068 -
39672085
phuongth
uy68@vn
n.vn
VÌETTE
L
DNTN Ngoc •ến Sán
Xuât Giây
158 Đuòng 2, P 13, Q.
6,
Giây-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
37513823 -
37516332
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0913000811 VÌNA 6 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM 0913137331 VÌNA 6 Gia Vj
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Lâp 0913159595 VÌNA 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Dân 0913193316 VÌNA DNTN Tân Dân 6 Soi, Ch‹ Luói 39671192
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913636926 VÌNA 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Phuc Hung 0913663839 VÌNA 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0913664544 VÌNA Co S• Kim Long 6 Ch‹ May
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Đức Trí 0913677845 VÌNA 6 Báng Hiêu
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Thj M€ Chi 0913702981 VÌNA 6 (08)38439413
Nguyên Ngoc
Thanh
Công ty Lâm Hông V•nh
TNHH
336/57 Nguyên Vãn
Luông, P 12, Q. 6,
37513872,
62660606
Diêt Thanh
Phong
Co S• Thuân Phong
Chế Biến Tàu Vj •‰u
285 An Duong Vuong, P
13, Q. 6,
(08)38755448,
37505381 Fax
37504087,
37505047
Công ty Chí Thành V.N
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Nhua
415B Kinh Duong
Vuong, P 12, Q. 6,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)38642068,
38630016 Fax
38622202
contact@
chithanhv
n.com
www.chith
anhvn.com
192/20 Pham Vãn Chí, P
4, Q. 6,
Nguyên Lê Nhu
Phong Vân
Công ty Thuân Tuân
TNHH Giây
123 Khu Dân Cu Bình
Phú,Đuòng Sô 26, P 10,
Q. 6,
Giây-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)38296449
Fax 38296041
thuantua
npaper30
@yahoo.
com
Công ty Viêt Quang
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
Quáng Cáo
104 Đãng Nguyên Cân,
P 13, Q. 6,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
39126096 Fax
54075793
v…_adver
tising@y
ahoo.co
m.vn
Nguyên Truong
Minh
280A Nguyên Vãn
Luông, P 12, Q. 6,
(08)39136818,
38847194
Công ty Nam Trí TNHH
Thang Máy
367 An Duong Vuong, P
10, Q. 6,
(08)39616267,
39616268 Fax
39616261
namtri_nt
e@yahoo
.com
www.namtr
ielevator.c
om
Công ty M€ Chi TNHH
Sán Xuât Thuong Mai
Djch Vu Xuât Nhâp
Khâu
431 Kinh Duong Vuong,
P 12, Q. 6,
G’-Đô G’
Dân Dung
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0913717044 VÌNA 6 Sãt
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Hông Minh 0913725026 VÌNA 6
GÌÁM ĐỐC NỮ Thái Ngoc Tuyên 0913769636 VÌNA DNTN Thanh Ngân 6 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Tôn 0913791824 VÌNA DNTN Bùi Tôn 6 38768636
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Anh Tuân 0913804558 VÌNA 6
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913890744 VÌNA 6 Ìn-Thiết Bj
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Hüu Thành 0913908408 VÌNA 6
GÌÁM ĐỐC NỮ Đãng Thj Ngh•a 0913909125 VÌNA 84 Hâu Giang, P 6, Q. 6, 6 Nông Sán
GÌÁM ĐỐC NAM Cao Vãn Hi‰u 0913910232 VÌNA 6
Thôi Thanh
Phong
DNTN Phong Phát Sán
Xuât Thuong Mai Djch
Vu
932 Hâu Giang, P 12, Q.
6,
37517091 Fax
36670149
phongph
atvn@ya
hoo.com
Công ty Lôc Thành
TNHH
42 KDC Bình
Phú,Đuòng 11, P 11, Q.
6,
May Mãc-
Cung Câp
Phu Liêu
(08)39272932
Fax 38348738
ltbronzec
o@hcm.v
nn.vn
www.dongl
octhanh.co
m
297/2 Hâu Giang, P 5, Q.
6,
(08)37192094
Fax 35920315
17 Đuòng 13, P 11, Q.
6,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
Công ty Cô Phân Tu
Vân & Chuy‰n Giao
Công Nghê Sài Gòn
76 Cao Vãn Lâu, P 1, Q.
6,
Đâu Tu-Djch
Vu Tu Vân
(08)37512240,
37512241 Fax
37512242
saigoncor
p@hcm.v
nn.vn
www.saigo
ncorp.com
Huynh Thj Thu
Hãng
Công ty An Lac Cô
Phân Ìn Nhãn Hàng
187/4 Kinh Duong
Vuong, P 12, Q. 6,
(08)38267256,
38267257,
38267258,
38267259 Fax
38267260
anlaclabe
ls@vnn.v
n
www.anlac
labels.com
.vn
Công ty Thành Mai
TNHH
123/1 Bình Tây, P 1, Q.
6,
Công
Nghiêp-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
(08)38426908,
38124182 Fax
38102403
gobintop
9@gmail.
com
Công ty Toàn Phát
TNHH Thuong Mai
39608308,
39608307,
39608306 Fax
39608309
toanphat
@mail.vi
ettel.vn
Co S• Cao Hi‰u
Thuong Mai Sán Xuât
Phu Kiên Luói Điên
47/2/4 Tân Hóa, P 14, Q.
6,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
(08)38243401
Fax 38241365
caovanhi
eu@yaho
o.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0913910291 VÌNA 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Vãn Anh 0913910882 VÌNA 6 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Cao Vãn Düng 0913911507 VÌNA 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0913912440 VÌNA 6 38751062
GÌÁM ĐỐC NAM 0913913807 VÌNA 6
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Hông Phát 0913921863 VÌNA 6
GÌÁM ĐỐC NAM Hô Minh Cuòng 0913925839 VÌNA 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Düng 0913927094 VÌNA 6
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913964006 VÌNA 6
Nguyên Huy
Điên
Công ty Minh Thành
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Quáng
Cáo
108 Kinh Duong Vuong,
P 13, Q. 6,
Dù/Ô-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)37221911,
37221497 Fax
37221912
info@mit
hanco.co
m
www.mitha
nco.com
Công ty V•nh Lôc TNHH
Djch Vu Quáng Cáo
187A Nguyên Vãn
Luông, P 11, Q. 6,
(08)37518587
Fax 37518586
vinhlocad
@yahoo.
com;
vinhlocad
@vnn.vn
Công ty Cao Kiến Quôc
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Sán Xuât & Trang
Trí Nôi Thât
585 Hâu Giang, P 11, Q.
6,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
37553391,
37553455 Fax
37553391
Nguyên Bach
Đãng
Công ty Tân Kiến Tao
TNHH Xây Dung
SL19 Cu Xá Phú Lâm A,
P 12, Q. 6,
Xây Dung
Dân Dung
Huynh V•nh
Phuóc
Công ty Toàn Á Châu
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
81 Cao Vãn Lâu, P 1, Q.
6,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
(08)39147777
Fax 39147997
toanacha
u@gmail.
com
Công ty Hong Vina
TNHH Bình Khí Đôt
295/71 An Duong
Vuong, P 13, Q. 6,
Bếp
Gas/Gas-
Thiết Bj
Dùng Gas
(08)38621959
Fax 38621959
hsgc1998
@hcm.vn
n.vn
Công ty Trí Xuong
TNHH Công Trình
123 Phan Vãn KhŽe, P
5, Q. 6,
Điên-Các
Nhà Thâu
(08)39560946
Fax 39560947
C•a Hàng Thuc Phâm
Công Nghê Sô 36-Công
ty Cô Phân Thuc Phâm
Công Nghê Sài Gòn
306 Trân Vãn Ki‰u, P 3,
Q. 6,
Bia Ruou-
Nhà Sán
Xuât
(08)38659724
Fax 39711136
www.infoo
dco.com.v
n
Nguyên Thj Lê
Hãng
Công ty Trung Vinh
TNHH
109/19C Nguyên Vãn
Luông, P 10, Q. 6,
Bếp
Gas/Gas-
Thiết Bj
Dùng Gas
(08)38750310
Fax 36670905
tv006200
0@yahoo
.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0918009333 VÌNA 6 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM 0918032128 VÌNA 6
GÌÁM ĐỐC NAM Hông Viêt Tiến 0918043102 VÌNA 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0918074544 VÌNA 6
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Chí Thành 0918101055 VÌNA 177 Vãn Thân, P 8, Q. 6, 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0918251221 VÌNA 6 Mây, Tre, Lá
GÌÁM ĐỐC NAM 0918263892 VÌNA 6 Khuôn M—u
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Diêp Tông 0918264111 VÌNA 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Tiên 0918276011 VÌNA 6
Trân Thanh
Phong
DNTN Phú Thjnh Sán
Xuât Thuong Mai & Ìn
174A Tân Hòa Đông, P
14, Q. 6,
(08)39870105
Fax 39870105
inphuthin
h1@yaho
o.com
Lâm Thanh
Tuòng
Công ty Thuân Thiên
Loi TNHH Thuong Mai
& Djch Vu
24/11 Đuòng 2, P 11, Q.
6,
Bãng
Chuyên Tái
(08)38368073,
38373783 Fax
38373783
thuanthie
nloi@yah
oo.ca
DNTN Viêt Tiến Giày
Dép
41/07 Bình Tây, P 1, Q.
6,
Giày-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38759332
Fax 38751608
vitisho20
04@yaho
o.com
www.thietk
egiay.net.tf
Nguyên Ngoc
Son
Công ty Tiến Thjnh
TNHH Sán Xuât &
Thuong Mai Djch Vu
594 Pham Vãn Chí, P 8,
Q. 6,
Điên-Sán
Xuât & Bán
Buôn Thiết Bj
(08)62977003,
39129160 Fax
62977003
tienthinh
@hcm.fpt
.vn
www.tienth
inhwire.co
m
Công ty Thám Đài
Trung TNHH
Thám-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
39671488,
39671499
taichungc
o@hcm.v
nn.vn
Nguyên Hoàng
Tân
Công ty Ánh Tân
Cuong TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
147 Khu Dân Cu Bình
Phú,Đuòng 22, P 11, Q.
6,
(08)62670821
Fax 62670844
atc@atc-
craft.com
www.atc-
craft.com
Luong Cánh
Nhân
Công ty Hông Phát
TNHH Khuôn M—u
266 Hâu Giang, P 9, Q.
6,
(08)38374729
Fax 38378924
sam-
mau123
@yahoo.
com
Trân Cuòng - Công ty
TNHH Sán Xuât-Djch
Vu-Thuong Mai
28 Lô C; Khu Bình
Phú,Đuòng 7, P 11, Q.
6,
Giái Khát-
Nhà Phân
Phôi & Sán
Xuât
(08)38374729
Fax 38378924
trancuon
g2004@v
nn.vn
DNTN Tiến Phát B.P
Nhôm
152 Kinh Duong Vuong,
P 13, Q. 6,
Nhôm-Các
Sán Phâm
(08)38231393
Fax 38290073
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Samuel Seow 0918343800 VÌNA 6 (08)39179375
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918397428 VÌNA 6 39692424
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Vãn Hùng 0918771236 VÌNA 6
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Đức 0918778288 VÌNA 6
GÌÁM ĐỐC NAM 0918849368 VÌNA 6
GÌÁM ĐỐC NỮ Đàm Thuc Nhàn 0918883628 VÌNA 6 Máy Móc
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903001261 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Andrew Wu 0903001844 MOBÌ Công ty Hop Vü TNHH 7
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Muòi 0903009877 MOBÌ 7 Thúy Sán
Công ty Amcotech Viêt
Nam-Vpdd
21D Lý Chiêu Hoàng, P
10, Q. 6,
Hàn-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
admin.vn
@amcote
ch.com.s
g
www.bevin
.com.sg;
www.amco
weld.com.
sg
Huynh Thj Kim
Mai
Công ty Mai Kim TNHH
Vân Chuy‰n Thuong
Mai Djch Vu Du Ljch
11 Pham Đình Hô, P 2,
Q. 6,
Ô Tô-Cho
Thuê
Công ty Mai Lành
TNHH Tu Vân Thiết Kế
Xây Dung Thuong Mai
998 Hâu Giang, P 12, Q.
6,
Kho Công
Công
(08)39635241,
39635378 Fax
39635244
mailanhc
o@hcm.v
nn.vn;
phanlanh
@vnn.vn
Công ty Đức Lâm
TNHH
718/C18 Kinh Duong
Vuong, P 13, Q. 6,
Chât Thái
Công
Nghiêp-Thiết
Bj X• Lý
(08)38385132,
38218923 Fax
38385133
Đào Gia Dzüng
(Trung)
Công ty •antai Ebara
Viêt Nam-Vpdd
51 Khu Dân Cu Bình
Phú,Đuòng Sô 20, P 11,
Q. 6,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)37584197,
38306260,
54051389 Fax
37584199
trungyao
@yahoo.
com
www.yteba
ra.com.cn
Công ty Đàm Trang
TNHH Thuong Mai
491 Bến Phú Lâm, P 9,
Q. 6,
(08)35111648
Fax 35113170
Võ Thj Thanh
ˆyên
Công ty Đai Thế Giói
TNHH
10 Lô C, Đuòng Sô 1,P
Phú Thuân, Q. 7,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)37271167 -
37271166
info@big
world-
vn.com
www.bigw
orld-
vn.com
Khu Chế Xuât Tân
Thuân, Đuòng 15, P Tân
Thuân Đông, Q. 7,
M€ Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)37655214,
37655215 -
37655211
kidihv@h
cm.vnn.v
n
www.kidi-
vn.com;
www.couni
on.ttnet.ne
t
Công ty Sao Hái Vuong
TNHH
1479 Khu M€ Toàn
1,Nguyên Vãn Linh, P
Tân Phong, Q. 7,
54127999,
54120525 Fax
54120557
saohaivu
ong@vnn
.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903024000 MOBÌ 7 37730595
GÌÁM ĐỐC NAM Điên Luu Duc 0903034393 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NỮ Chen Wan Chi 0903120099 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903303578 MOBÌ 7 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Tãng Ngoc Đức 0903333771 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM 0903338606 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Kazuki •amayaki 0903338674 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Mói 0903351456 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NỮ Phuong Võ 0903387655 MOBÌ Công ty Sapa-Vpdd 7
Đoàn Đjnh
Khanh
Công ty Trà Giang
TNHH Tu Vân Thiết Kế
Xây Dung
52 Nguyên Thj Thâp, P
Bình Thuân, Q. 7,
Xây Dung-
Thiết Kế
Công ty Rông Bi‰n
TNHH Hàng Hái &
Thuong Mai
58 Đuòng Trân Vãn
Khánh,P Tân Thuân
Đông, Q. 7,
Tàu Bi‰n-
Cung •ng
Djch Vu
38722063 Fax
38725141
dlduc@h
cm.vnn.v
n
Công ty Keen Ching
TNHH
Khu Chế Xuât Tân
Thuân, Đuòng 16, P Tân
Thuân Đông, Q. 7,
Dây
Kéo/Phéc-
mo-tuya-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)39616688,
39616688 -
38586016
keenchin
g@kcc.c
om.vn
www.kcc-
zip.com
Nguyên Thúy
Hòa
Công ty Hòa Phô TNHH
Xây Dung Kinh Doanh
Nhà & Thuong Mai
R4-55 Khu Phô Hung
Phuóc 3,P Tân Phong,
Q. 7,
54100424,
54100607 Fax
54100607
hoapho2
5@yahoo
.com
www.hoap
ho.com
Công ty Minh Khôi
TNHH Thuong Mai &
Xây Dung
290/6 Lê Vãn Luong, P
Tân Phong, Q. 7,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
37760449,
37760448 Fax
37760449
minhkhoi
co@hcm.
vnn.vn
Nguyên Vãn
Hông
Công ty Tân Sài Gòn
TNHH Xếp D†
293 (60/4) Trân Xuân
Soan, P Tân Ki‰ng, Q. 7,
Bôc D†-Các
Nhà Thâu
(08)38636657,
38645312 -
38665825
Công ty Haileck Viêt
Nam Engineering
BA1-12 Phó Đức Chính,
P Tân Phong, Q. 7,
Dâu Khí-Các
Công Ty
(08)38636657,
38645312 -
38665825
•gcvnr@h
cm.vnn.v
n
DNTN Phú Tân Thuong
Mai Djch Vu
44B Khu A, Khu Phô
1,Đuòng 9, P Tân Phú,
Q. 7,
Dâu
Nhòn/Dâu
Nhót
(08)37313504,
38901773 -
37281143
dntnphut
an@yaho
o.com
22 (52/1) Lâm Vãn Bên,
P Tân Ki‰ng, Q. 7,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)38598566,
38376229,
38557572,
38598688 -
38557572
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903398797 MOBÌ 7 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Chiu Chih Kuan 0903398868 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Minh Trung 0903609915 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Minh Quán 0903660604 MOBÌ DNTN Quán Thành 7
GÌÁM ĐỐC NAM Đoàn Vãn Tuân 0903662390 MOBÌ 7
NAM 0903664469 MOBÌ 7 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Vãn Phúc 0903676866 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Tuân 0903689858 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Quan Hiên 0903697664 MOBÌ 7 Kiến Trúc Su
Nguyên Thành
Trong
Công ty Phú Điên
TNHH Kinh Doanh Nhà
523 Nguyên Thj Thâp, P
Tân Phong, Q. 7,
37751128 Fax
37751129
Công ty Khoa K€ Điên
Cô Đ‹nh-Vpdd
153A-157 Đuòng 79, P
Tân Quý, Q. 7,
Điêu Hòa
Không
Khí/Máy
Lanh-Sán
Xuât & Bán
Buôn Phu
Tùng
(08)37204102,
37204103 -
37201089
goodtek-
ac@hcm.
vnn.vn
www.sinfu-
vn.com
Công ty Diêu Trinh
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Vi Tính
7763A Huynh Tân Phát,
P Phú Thuân, Q. 7,
Vi Tính & Tin
Hoc
37732797 Fax
37732797
dieutrinhc
omp@ya
hoo.com
81(13/1E) Bùi Vãn Ba, X
Tân Thanh Đông, Q. 7,
Tàu Bi‰n-
Đóng Tàu &
S•a Chüa
38725493 Fax
38722866
Công ty C.M.C Cô Phân
Xây Dung Thuong Mai
73/3 Khu Phô 4, P Tân
Thuân Tây, Q. 7,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
38726278 Fax
38720232
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Truong Kính
Đình
Công ty Van Hung Phú
Cô Phân
1353 Huynh Tân Phát, P
Phú Thuân, Q. 7,
37850645,
37850253,
37850252 Fax
37850203
vhp@van
hungphu.
com
www.vanh
ungphu.co
m
Công ty Hoài Phúc
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Xây Dung
39/3 Nguyên Thj Thâp, P
Tân Phú, Q. 7,
Bia Ruou-
Bán Buôn
(08)38564857 -
38564857
hoangph
uc174@y
ahoo.co
m
Nam Châu Á - Công ty
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
E30 Khu Dân Cu Tân
Quy Đông,P Tân Phong,
Q. 7,
Hóa M€
Phâm
(08)37560164,
38756877 -
37560477
t-
tranimex
@hcm.fpt
.vn
Công ty NQH TNHH
Kiến Trúc
Tâng4, Tòa Nhà
Broadway B, 102
Nguyên Luong Bãng, P
Tân Phú, Q. 7,
(08)38378888,
38375078 -
39200129
n…h@hc
m.vnn.vn;
hien@n…
h-
architects
.com
www.n…h-
architects.
com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Thanh Tùng 0903701070 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Ðoàn Ðình Son 0903702689 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Trí 0903706204 MOBÌ 7 Khuôn M—u
GÌÁM ĐỐC NAM Quách Tân Phú 0903707086 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj M€ Dung 0903708167 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM 0903712529 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NỮ Mã Vãn Kiêt 0903720018 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Công Toán 0903724347 MOBÌ 7 (08)38750891
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Xuân Hòa 0903727380 MOBÌ 7
Công ty Cô Phân Vât
Tu K€ Thuât Nông
Nghiêp Cân Tho-Cn
785 Khu Phô 3,Trân
Xuân Soan, P Tân Hung,
Q. 7,
Phân Bón-
Sán Xuât &
Bán Buôn
37750432 Fax
37750435
Công ty Đai Quang Son
TNHH Phát Tri‰n
218 Hà Huy Tâp, P Tân
Phong, Q. 7,
Thuong Mai-
Các Công Ty
54120539 Fax
54120216
Công ty Lâp Phúc
TNHH
40/2 Gò Ô Môi, P Phú
Thuân, Q. 7,
(08)37540999,
37540555 -
37540666,
37541168
lapphuc
@hcm.vn
n.vn
Công ty Kim Cuong
TNHH Xây Dung
Thuong Mai
R4-56 KP Hung Phuóc
ÌÌÌ, Bùi Bãng Ðoàn, Phú
M€ Hung,P Tân Phong,
Q. 7,
Xây Dung-
Thiết Kế
54103077 Fax
54103076
kimcuong
coltd@hc
m.fpt.vn
Công ty Thiên Tâm
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai (Kem Ý
Nelly)
95 Huynh Tân Phát, P
Tân Thuân Đông, Q. 7,
Kem-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)37030272,
37030273,
37181021,
37181022,
37104120,
371041 -
37181023
nellynatur
al@yaho
o.com
www.nelly
natural.co
m
Nguyên Vãn Bé
Tám
Công ty Sài Gòn An
Pha Cô Phân Tô Chức
Hôi Cho Tri‰n Lãm
115/16A Pham Hüu Lâu,
P Phú M€, Q. 7,
Hôi Cho &
Tri‰n Lãm-
Thâu Lãp
Đãt
(08)37661662,
37661663 -
37661663
www.sgan
pha.8m.co
m
Công ty Tân Ngoc Bích
TNHH Tu Vân Thiết Kế
Thuong Mai Tu Đông
A2-24B Khu Nam Thiên
Luc Đja 2; Nguyên Cao
Nam,P Tân Phong, Q. 7,
Chông Sét-
Thiết Bj
Chông Sét
(08)38458867,
38422076,
39971648,
39972633 -
38455401
emerald
@hcm.vn
n.vn
www.tanng
ocbich.co
m
Công ty Cô Phân Vân
Tái & Cung •ng Xãng
Dâu Đuòng Bi‰n
32-33 Lô L,Nguyên Vãn
Linh, P Tân Phong, Q. 7,
Hàng Hái-
Các Nhà
Thâu
matracor
p@hcm.f
pt.vn
Công ty Sài Gòn Chánh
Quân TNHH Xây Dung
120 Đuòng 43,P Tân
Quy, Q. 7,
Xây Dung-
Quán Lý
37751978 Fax
37751978
saigonc…
c@hcm.f
pt.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Công Vuong 0903737872 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Bá Bat 0903752562 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903758761 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM 0903800974 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM 0903801256 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NỮ Phan Thj Hoa 0903801358 MOBÌ 7 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM 0903802323 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Đuc 0903804259 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Đào Hái Đức 0903807421 MOBÌ 7
Công ty Hô Tây TNHH
Sán Xuât Thuong Mai
20 Lô Ì, Khu Phô
1,Đuòng 11, P Tân Phú,
Q. 7,
Tàu Bi‰n-
Đóng Tàu &
S•a Chüa
37714281 Fax
37714281
sidcvuon
g@yahoo
.com
Công ty Fair Field Viêt
Nam TNHH
Tâng2, Tòa Nhà
Broadway E, 2 Bertrand
Russell,P Tân Phú, Q. 7,
Đja Chât-
Nhà Đja Chât
(08)62506343,
62506344 -
37135248
fairfieldvn
@fairfield
.com.vn
Võ Thj Xuân
Trang
Truòng John Robert
Powers Viêt Nam-Công
ty TNHH San Hô ĐŽ
Phòng 1, Tâng3, Tòa
Nhà Broadway C, Phú
M€ Hung,Nguyên Luong
Bãng, P Tân Phú, Q. 7,
Truòng-
Trung Tâm
Đào Tao
54122188,
54135177,
54135178,
54135179 Fax
54135180
hochimin
hcity@•o
hnrobertp
owers.co
m
www.•rpvie
tnam.com;
www.•ohnr
obertpowe
rs.com
Nguyên Vãn
Khiêm
Công ty Thiên Hoàng
Tú TNHH Thuong Mai
Xây Dung
71/7M Tân M€, P Tân
Thuân Tây, Q. 7,
Chông Sét-
Thiết Bj
Chông Sét
(08)38651152,
38608185 -
38587815
thienhoa
ngtu2006
@yahoo.
com
Nguyên Tân
Düng
Công ty Cô Phân Đóng
S•a Tàu Nhà Bœ
16/8B Bùi Vãn Ba, P Tân
Thuân Đông, Q. 7,
Tàu Bi‰n-
Đóng Tàu &
S•a Chüa
38720384,
38724576 Fax
38726545
tandung
@saigon
net.vn
Công ty Phuong Nam
TNHH Thuong Mai Xây
Dung
Khu Nhà Ó Nguyên Vãn
Linh,Khu Phô 1, P Tân
Phú, Q. 7,
38886023,
37740009,
37711396 Fax
37740008
info@sou
thtrading
company.
com
Nguyên Hoàng
Son
Công ty Tâm Long Cô
Phân Đâu Tu Phát
Tri‰n Nông Nghiêp
226 M€ Kim ÌÌ, Khu Phú
M€ Hung,P Tân Phong,
Q. 7,
Điên Luc-
Các Công Ty
(08)39302784,
39301649,
39305406 -
39305404
dtkt@hc
m.vnn.vn
Công ty Viêt Phuóc
TNHH Vân Tái Đuòng
Sông
793 Trân Xuân Soan, P
Tân Hung, Q. 7,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)39325030,
39325030,
39325030 -
39325221
DNTN Nguyên Đức Vân
Tái Thuong Mai & Djch
Vu
28/16A Khu Phô 1, P
Tân Thuân Đông, Q. 7,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)39306704 -
39306704
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM •u Ming Ta 0903809601 MOBÌ 7 (08)38733768
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Vãn Quôc 0903811930 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Hüu Vãn 0903813431 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903814650 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Kinh 0903818179 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM 0903819333 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Trí Thức 0903826811 MOBÌ 7 Nhua-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NAM 0903826930 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Hô Đãc Huong 0903827004 MOBÌ 7
Công ty Chia Meei Viêt
Nam Công Nghiêp
Thuc Phâm
45 Trân Xuân Soan, P
Tân Ki‰ng, Q. 7,
Giái Khát-
Nhà Phân
Phôi & Sán
Xuât
cmfc@vn
n.vn
Công ty V•nh Bình
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Sán Xuât
553/17 Khu Phô 3,Trân
Xuân Soan, P Tân Hung,
Q. 7,
Dâu-Chât
Tinh Loc
(08)39305381,
39304372,
39330809,
39303688,
39304760,
386425 -
39306909
vinhbinh
@hcm.vn
n.vn
Công ty Đan Phuong
TNHH May Túi Xách
973 (364/11) Trân Xuân
Soan, P Tân Hung, Q. 7,
Quân Áo-
Sán Xuât &
Bán Buôn
37714476,
37717769,
37718954,
37718955 Fax
37714476
danphuo
ngco@hc
m.vnn.vn
www.danp
huongbags
.com
Truong Thj Diêu
Hông
Công ty Nam Khoa
TNHH Thuong Mai Sán
Xuât & Djch Vu
793/58 Trân Xuân Soan,
P Tân Hung, Q. 7,
Phòng Thí
Nghiêm-
Nghiên Cứu
& Phát Tri‰n
Sán Phâm
37715818,
37718328,
37718329 Fax
37750583
info@nk-
biotek.co
m.vn
www.nk-
bioteck.co
m.vn
Công ty Cát Điên TNHH
Xây Dung Thuong Mai
52/10 Khu Phô 4, P Tân
Ki‰ng, Q. 7,
Vât Liêu Xây
Dung
38728074 Fax
62620208
catdien20
04@yaho
o.com
Pham Hoàng
Son
Công ty Hung Phú
TNHH Thuong Mai &
Giao Thông
12/2 Trân Xuân Soan, Q.
7,
Phân Bón-
Sán Xuât &
Bán Buôn
38728064 Fax
38728471
Công ty Ngôi Sao Viêt
Cô Phân
51 Khu Phô 2,Lý Phuc
Man, P Bình Thuân, Q.
7,
(08)38231393,
38231394 -
38290073
Tsutomu
Hashimoto
Công ty Daiwa (Viêt
Nam) TNHH Nhua
Khu Chế Xuât Tân
Thuân, Đuòng 6, P Tân
Thuân Đông, Q. 7,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)38296403 -
38277977
Công ty Hô Lê TNHH
Xây Dung Thuong Mai
Djch Vu
60A Nguyên Thj Thâp, P
Bình Thuân, Q. 7,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
38730986 Fax
38730985
hole@hc
m.fpt.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903829113 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NỮ Huynh Thj Anh 0903833554 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Mai Xuân Thiêu 0903837440 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Kiêu Quôc Vinh 0903839877 MOBÌ 7 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NỮ Đào Vân Anh 0903840512 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM 0903851252 MOBÌ 7
NAM 0903880037 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Ái Hoa 0903889675 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM 0903901131 MOBÌ 7
Nguyên Vãn
Long
Công ty Tám Con Su
T• Cô Phân
Phòng 5, Tâng2, Tòa
Nhà Broadway D, 152
Nguyên Luong Bãng, P
Tân Phú, Q. 7,
Khách San-
Cung Câp
Trang Thiết
Bj
(08)39491476,
39491285 -
39789242
info@8lio
ns.com;
dung.vu
@8lions.
com
www.8lion
s.com
Công ty Thành Loi
TNHH Thuong Mai
909 Trân Xuân Soan, P
Tân Hung, Q. 7,
Phân Bón-
Sán Xuât &
Bán Buôn
37710458,
37714018,
37714019 Fax
37710491
Công ty Bông Sen Liên
Doanh
1A Nguyên Vãn Quy, P
Phú Thuân, Q. 7,
Cáng Vu &
Đai Diên
Cáng
(08)62922086 -
38497532
lotusport
@hcm.vn
n.vn
www.lotus
port.com
Công ty 3V TNHH
Thuong Mai Djch Vu
99 Trân Trong Cung, P
Tân Thuân Đông, Q. 7,
(08)35124970,
35124971,
35124972 -
35124915
3vco@vn
n.vn
www.3vco.
com
Công ty Viêt Nü Cô
Phân Thuong Mai
Tòa Nhà Broadway C, Lô
C4,Nguyên Luong Bãng,
P Tân Phú, Q. 7,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38632092,
38632093,
38629001,
38632091 -
38632090
vietnutedi
t@vnn.vn
Nguyên Phan
Thãng
Công ty Am My TNHH
Sán Xuât & Thuong
Mai Điên T•
131C Lâm Vãn Bên, P
Tân Thuân Tây, Q. 7,
Điên T•-Các
Linh Kiên
(08)37662265 -
37662265
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Hagihara
•oshinobu
Công ty Asuzac TNHH
Thuc Phâm
Khu Chế Xuât Tân
Thuân, Đuòng 10, P Tân
Thuân Đông, Q. 7,
Thuc Phâm-
Các Sán
Phâm
37701457,
37701458 Fax
37701020
asuzacfo
ods@hc
m.vnn.vn
www.asuz
afoods.co
m.vn
Công ty TNHH DV Giao
Nhân Vân Tái Quyên
Nãng
Phòng 02-01, Tòa Nhà
Broadway C, Khu C, Phú
M€ Hung,Nguyên Luong
Bãng, Q. 7,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38440062,
39951923 -
39954505
ai.hoa@s
gn.global
-gp.com
www.globa
l-gp.com
Nguyên Vãn
Muôn
Công ty Hông Thuân
TNHH Xây Dung
Thuong Mai
701 Trân Xuân Soan, P
Tân Hung, Q. 7,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
37717736 Fax
37717736
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903911679 MOBÌ 7 22131296
GÌÁM ĐỐC NAM Jeel Tsai 0903914907 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM 0903918079 MOBÌ DNTN Khách San Duy 7 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM 0903920824 MOBÌ HTX Co Khí Phú Tho 7
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Chí Lâm 0903928865 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM 0903934145 MOBÌ DNTN Đông Tâm 7 Thép
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Hái Son 0903939276 MOBÌ 7 37718178
GÌÁM ĐỐC NAM Tokuyuki Kuroda 0903942703 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM 0903943963 MOBÌ 7 Dâu Bôi Tron
Đoàn Trân Thùy
Trang
Công ty Thành Phát
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
Vân Tái
79/1 Lâm Vãn Bên, P
Tân Thuân Tây, Q. 7,
Vât Liêu Xây
Dung
Công ty Son Viêt TNHH
Nhua
Khu Chế Xuât Tân
Thuân, Đuòng 10, P Tân
Thuân Đông, Q. 7,
Gãng Tay
Công Nghiêp
(08)39560946 -
39560947
Nguyên Vãn
Xuân
85 Lý Phuc Man,Khu 2,
P Bình Thuân, Q. 7,
(08)38116882 -
38116882
Nguyên Đãng
Nam
5 Gò Ô Môi, P Phú
Thuân, Q. 7,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)38470080 -
38470080
htxckpt@
yahoo.co
m
Công ty Quôc Minh
TNHH Co Khí Hàng
Hái-Thuong Mai
299 Huynh Tân Phát, P
Tân Thuân Đông, Q. 7,
Hàng Hái-
Cung Câp
Thiết Bj
(08)22110399 -
22110399
…uocminh
@saigon
net.vn
www.…uoc
minhco.co
m.vn
Nguyên Xuân
Tùng
116 Nguyên Vãn Quy, P
Phú Thuân, Q. 7,
37731173,
37731715 Fax
38730995
dongtam
steel@hc
m.vnn.vn
www.dongt
amsteel.co
m
Công ty Đan Hiên Son
TNHH
38 Khu Phô 4,Đuòng 39,
P Tân Quy, Q. 7,
Ô Tô-Cho
Thuê
haison@
hcm.vnn.
vn
Công ty Three Bambi
Viêt Nam TNHH
Khu Chế Xuât Tân
Thuân, Đuòng 8, P Tân
Thuân Đông, Q. 7,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)54045555 -
22260209
thac-
p@hcm.v
nn.vn
Duong Nhât
Hoan
Công ty TNHH Thuong
Mai Xây Dung Vân
Hành Báo Trì Djch Vu
K€ Thuât Điên Sài Gòn
852 Khu Phô 3,Huynh
Tân Phát, P Tân Phú, Q.
7,
(08)38380380 -
39231338
info@see
com.com.
vn;
seecom
@hcm.vn
n.vn;
namtrinh
@hcm.vn
n.vn
www.seec
om.com.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903945122 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903951746 MOBÌ 7 54330384
GÌÁM ĐỐC NAM 0903952381 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NỮ Bùi Thj Tu 0903955557 MOBÌ 7 Lua-Ìn Lua
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Thành Phát 0903956873 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM 0903972316 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM 0903997774 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903999298 MOBÌ 7
NAM Michael Mann 0903999896 MOBÌ 7
Nguyên Thành
Cu
Công ty Khánh Trà
TNHH May
3 Đuòng 40,Khu Phô 1,
P Tân Quy, Q. 7,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)38484879,
39106292 -
38483839
khanhtra
@vnn.vn
Nguyên Thj
Thanh
Công ty Bi‰n Xanh
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Hàng Hái
30/91/30 Lâm Vãn Bên,
P Tân Ki‰ng, Q. 7,
Tàu Bi‰n-
Cung •ng
Djch Vu
Truong Quang
M€
Công ty Gia Hân TNHH
Thuong Mai Djch Vu K€
Thuât
160 Đuòng 9, P Tân
Phú, Q. 7,
Vãn Phòng-
Trang Thiết
Bj
37717475,
37719822 Fax
37751512
gia_han
@hcm.vn
n.vn
Công ty Toàn Thãng
TNHH Ìn Lua
70 Khu Phô 3,Nguyên
Thj Thâp, P Bình Thuân,
Q. 7,
(08)37200037 -
37203972
intoantha
ng49@vn
n.vn
Công ty Thành Phát
TNHH Trang Thiết Bj
Truòng Hoc
2B/7 Khu Phô 2,Đuòng
8, P Tân Quy, Q. 7,
Truòng Hoc-
Sán Xuât &
Bán Buôn
Thiết Bj
37713481,
54330934 Fax
62620246
thanhpha
t.co@gm
ail.com
www.thanh
phatcompa
ny.com
Nguyên Triêu
Duong
Công ty TNHH Tu Vân
Cái Tiến Công Nghê &
Chât Luong (QTÌ)
70/20 Đuòng 69, P Tân
Quy, Q. 7,
Quán Trj-Tu
Vân
37719264 Fax
54330037
…tico@sa
ingonnet.
vn
Mai Thanh
Hoàng
DNTN Mai Phát Sán
Xuât Gia Công Bao Bì
Giây
619 Huynh Tân Phát, P
Tân Thuân Đông, Q. 7,
Bao Bì-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)37157643,
62503946,
38912761 -
38912761
maiphat_
co@hcm.
vnn.vn
Vãn Thj Ngoc
Tuyết
Tam Nhât - Công ty
TNHH
153A-157 Khu Phô
1,Đuòng 79, P Tân Quy,
Q. 7,
Nuóc-Hê
Thông Loc
37718873,
37718874 Fax
37718170
sanny@h
cm.vnn.v
n
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Truòng Đai Hoc Quôc
Tế RMÌT Viêt Nam
702 Nguyên Vãn Linh, P
Tân Phong, Q. 7,
Truòng-
Trung Tâm
Đào Tao
37761300,
37761332 Fax
37761399
en…uiries
@rmit.ed
u.vn
www.rmit.e
du.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0907569119 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Ð’ Tú Lang 0907645127 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Đoàn Ngoc Vãn 0908014779 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Luong Bá Đàng 0908038397 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908101706 MOBÌ CNT Viêt Nam 7 Kính
GÌÁM ĐỐC NAM 0908138858 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908139439 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM 0908166690 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NỮ Ngô Thj Tuyến 0908195588 MOBÌ 7
Truong Thanh
Hoàng
Công ty Hoàng Phô
TNHH Xâu Dung
Thuong Mai Djch Vu
45 Nguyên Thj Thâp, P
Tân Phong, Q. 7,
Xây Dung
Dân Dung
54331838,
22422112 Fax
54331838
hoangph
ocompan
y@gmail.
com
www.hoan
gpho.com
Công ty Thiên Šn TNHH
Thiết Kế & Quáng Cáo
KE4 Trân Xuân Soan, P
Tân Thuân Tây, Q. 7,
Hôi Tháo,
Hôi Nghj-Nhà
Tô Chức
(08)39970901,
38442234,
38442235,
38443441 -
38443441,
39970902
DNTN Triêu Ngoc
Thuong Mai
407/12 Trân Xuân Soan,
P Tân Hung, Q. 7,
Phân Bón-
Sán Xuât &
Bán Buôn
37711053,
37712004 Fax
37715669
Công ty Toàn Câu Cô
Phân Djch Vu & Đâu Tu
Bât Đông Sán
S41-1 Khu Phô Hung
Vuong 2, Đuòng Bùi
Bãng Ðoàn,P Tân
Phong, Q. 7,
Cãn Hô Bán,
Cho Thuê
(08)38355818,
38304807 -
38391534
www.vinal
and.com.v
n
Đãng Thj Kim
Tháo
162 (82/10F) Pham Hüu
Lâu, P Phú M€, Q. 7,
(08)39626755,
39626730 -
62642172
cntvietna
m@hcm.
vnn.vn
www.cntvi
etnam.com
Hung Chao
Tsung
Công ty Đông Minh
(Viêt Nam) TNHH Dêt
Khu Chế Xuât Tân
Thuân, Đuòng Sô 18, P
Tân Thuân Đông, Q. 7,
May Công
Nghiêp
(08)38552873,
38536026 -
38535762
steven@t
mv.com.v
n
Nguyên Thj
Thanh Vân
Công ty Hung Gia
Thjnh TNHH Tu Vân
Thiết Kế
685 Huynh Tân Phát, P
Phú Thuân, Q. 7,
Xây Dung-
Thiết Kế
37732160 Fax
37732160
Nguyên Vãn
Phuóc
Công ty Tân Hiên Đức
TNHH Xây Dung
Thuong Mai Djch Vu
613/22A Trân Xuân
Soan, P Tân Hung, Q. 7,
Hàng Hái-
Cung Câp
Thiết Bj
(08)38987413 -
38987425
thd@tan
hienduc.c
om
www.tanhi
enduc.com
Truòng Anh Ngü Quôc
Tế Nam M€ (Công ty
TNHH Tu Vân Giáo
Duc Nhân M€)
713-713A Huynh Tân
Phát, P Phú Thuân, Q. 7,
Truòng-
Trung Tâm
Đào Tao
38733210 Fax
37718442
asiescho
ol@yaho
o.com
www.nam
myschool.
com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Đãng Vü 0908222465 MOBÌ 7 Vân Tái Bi‰n 37710319
NAM Vü Vãn Tiến 0908295582 MOBÌ Công ty Viêt Vü TNHH 7
GÌÁM ĐỐC NAM 0908343345 MOBÌ DNTN Hung Vuong 7
GÌÁM ĐỐC NAM Vãn Minh Hái 0908409978 MOBÌ 7
NỮ Gia Hân 0908419456 MOBÌ 7 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908445320 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Hsu Shao •i 0908470536 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Hà Minh Trí 0908549454 MOBÌ 7 38724074
GÌÁM ĐỐC NAM 0908551565 MOBÌ 7
Công ty Viêt M€ TNHH
Vân Tái & Djch Vu
Hàng Hái
56A Đuòng 21, P Tân
Quy, Q. 7,
CHƒ T„CH
HĐQT
62 Trân Trong Cung, P
Tân Thuân Đông, Q. 7,
Đô Hoa-Thiết
Kế
38731393,
38429405 Fax
38731394
info@viet
vuhydro.c
om
www.vietv
uhydro.co
m
Pham Huy
Hoàng
F2-6 Khu Phô Hung
Vuong 2,Đai Lô Nguyên
Vãn Linh, P Tân Phong,
Q. 7,
Cãn Hô Bán,
Cho Thuê
(08)38658709,
39049434 -
38658709
hungvuo
ngpte@y
ahoo.co
m
www.flickr.
com/peopl
e/hungvuo
ngpte
Công ty Tân Thành Đat
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
2/5 Khu Phô 3,Liên T‹nh
15, P Tân Phú, Q. 7,
Quân Áo-
Sán Xuât &
Bán Buôn
38730777 Fax
38730777
tanthanh
dat718@
yahoo.co
m
PHÓ GÌÁM
ĐỐC
Công ty Tân Minh Châu
TNHH-Vpdd
22 Lê Vãn Luong, P Tân
Phong, Q. 7,
22424558 Fax
37761003
newruby
@diaocta
nminhcha
u.com.vn
www.diaoc
tanminhch
au.com.vn
Pham Thj Hoàng
Châu
Công ty Đông Nam Ì.K
TNHH Thuong Mai
G29 KDC Tân Quy
Đông,P Tân Phong, Q. 7,
May Mãc-
Cung Câp
Phu Liêu
(08)38443441 -
38447534
dongnam
ik@saigo
nnet.vn
Công ty Liên Hiêp Phát
(Viêt Nam) TNHH
Khu Chế Xuât Tân
Thuân, Tân Thuân, P
Tân Thuân Đông, Q. 7,
Gãng Tay
Công Nghiêp
(08)38621150,
38624562,
38636392 -
38620792
sales@fa
milyglove
.com
www.famil
yglove.co
m
Công ty Van Xuân Phát
TNHH Xây Dung
9/2 Bùi Vãn Ba, P Tân
Thuân Đông, Q. 7,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
Truong Kiến
Quôc
Công ty Xuân Thiên
TNHH Chế Tao Điên
Lanh-Cn
1439 Khu Phô M€ Toàn
2,Nguyên Vãn Linh, P
Tân Phong, Q. 7,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)37719044 -
37719044
www.chunl
an.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0908811645 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Hà An 0908856303 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Hoàng Tháo 0908900977 MOBÌ 7 37711368
GÌÁM ĐỐC NAM Mai Minh Phùng 0909055149 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM 0909080011 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NỮ 0909116687 MOBÌ 7 C•a
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Chí Tâm 0909586888 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Duy Quý 0909875959 MOBÌ 7 38727909
GÌÁM ĐỐC NAM 0909898518 MOBÌ 7
Truong Huy
Hoàng Tam
Düng
Công ty Cô Phân Báo
Vê Thuc Vât Sài Gòn
Khu Phô 1,Nguyên Vãn
Quy, P Tân Thuân Đông,
Q. 7,
Thuôc Tr”
Sâu/Thuôc
Diêt Côn
Trùng
38733666,
38730738,
38731149,
38730068 Fax
38733391
spchcmc
@hcm.vn
n.vn;
tchcspc2
@vnn.vn
www.spch
cmc.com.v
n
Công ty An Phát TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
Hàng Hái
19/1A Nguyên Vãn Quy,
P Phú Thuân, Q. 7,
Hàng Hái-
Cung Câp
Thiết Bj
(08)54448924
Fax 54448924
anphat@
saigonnet
.vn
www.apco-
vietnam.co
m
Công ty Hiêp Hòa Hung
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Vân Tái Xây Dung
Giao Thông
903/4/37 Khu Phô 3,Trân
Xuân Soan, P Tân Hung,
Q. 7,
Vân Tái-Đai

Công ty Truòng Phú
Thjnh TNHH
1147/25B Huynh Tân
Phát, P Phú Thuân, Q. 7,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)38982098
Fax 38958723
Abu Hassan
Burok
Công ty Petronas (Viêt
Nam) TNHH-Vpdd
S12-1 Khu Phô Hung
Vuong 3, Phú M€ Hung,
Nam Sài Gòn,Q. 7,
Khí Đôt-Xãng
Hóa LŽng
Đóng Chai
(08)22448326,
22448327,
62938452 Fax
62936126
abuhassa
n_burok
@petron
asvietna
m.com
www.petro
nasvietna
m.com
Nguyên Thj Minh
Ngoc
Công ty Đức Thu TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Xây Dung
521 Lê Vãn Luong, P
Tân Phong, Q. 7,
(08)39697925,
39693042 Fax
39602611
ducthu…7
@vnn.vn
www.ducth
u…7.com
Công ty Chi Tâm TNHH
Djch Vu Thuong Mai
Xây Dung
143 Đuòng 47, P Tân
Quy, Q. 7,
Dép-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)39742633
Fax 39742633
Công ty Hoa Hông
TNHH K€ Thuât & Thiết
Bj
4/10 Khu Phô 4,Tân M€,
P Tân Thuân Tây, Q. 7,
Xây Dung
Dân Dung
Nguyên Ngoc
Tru•ng
DNTN Nguyên Hung
Phú
400 Nguyên Thj Thâp, P
Tân Quy, Q. 7,
Thúy Sán-
Các Sán
Phâm Nuôi,
Trông
37713418 Fax
37710036
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0909997971 MOBÌ 7
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Đức Khân 0982379729 7
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Phong 0983121210 7 37850138
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Thanh Tùng 0983258446 7 Sãt
GÌÁM ĐỐC NAM 0983803801 7 Ống
GÌÁM ĐỐC NỮ 0988573979 7
GÌÁM ĐỐC NAM 0989112939 7
GÌÁM ĐỐC NỮ 0989626239 7 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Luu Tiên Vinh 0989881064 7 Đja Ốc
Nguyên Hüu
Thành
Công ty Sao Mai TNHH
Co Khí Hàng Hái
Thuong Mai
1235A Huynh Tân Phát,
P Phú Thuân, Q. 7,
Tàu Bi‰n-
Đóng Tàu &
S•a Chüa
54339260,
38731139 Fax
54339261
mornings
tar-
co@vnn.
vn
www.morni
ngstarco.v
n
VÌETTE
L
Công ty Đức Khân
TNHH
326 Nguyên Thj Thâp, P
Tân Quy, Q. 7,
Xây Dung-
Cung Câp
Trang Thiết
Bj
37714779 Fax
62621588
…uoctuan
-
18cpt@y
ahoo.co
m.vn
VÌETTE
L
Công ty Thúy Viêt
TNHH
168 Hoàng Quôc Viêt, P
Phú M€, Q. 7,
Thuong Mai-
Các Công Ty
VÌETTE
L
Công ty Gia Hung
TNHH Thuong Mai Djch
Vu & Sán Xuât
25 Đuòng 81,Khu Phô 1,
P Tân Quy, Q. 7,
37711699 Fax
37751743
giahungc
om@hcm
.vnn.vn
•asushi
Ìwayama
VÌETTE
L
Công ty TF Viêt Nam
TNHH
Khu Chế Xuât Tân
Thuân, Đuòng 3, P Tân
Thuân Đông, Q. 7,
37701931,
37701933,
37701932 Fax
37701933
tunganh
@tfv.com
.vn
www.tfv.co
m.vn
Đinh Hoàng Thái
Phuong
VÌETTE
L
Công ty Tân Đức Manh
Cô Phân
43 Nguyên Thj Thâp, P
Tân Phong, Q. 7,
Đo Luòng-
Dung Cu
Chính Xác
37719044 -
37719044
Pham Ðình
Nhâm
VÌETTE
L
Công ty Dân Xuân Mai
Xuân TNHH Sán Xuât
Thuong Mai & Djch Vu
864 Huynh Tân Phát, P
Tân Phú, Q. 7,
May Mãc-
Các Công Ty
37731432 -
62622017
thoitrang
dxmax@
gmail.co
m
Nguyên Thj
Thanh Nga
VÌETTE
L
Công ty Nam Kinh
TNHH Xây Dung
Thuong Mai Djch Vu
1451 M€ Toàn 1,Nguyên
Vãn Linh, P Tân Phong,
Q. 7,
54121528,
54121527 Fax
54121526
VÌETTE
L
Công ty Vinh Phô
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
R4-32 P Tân Phong, Q.
7,
54100893 Fax
54100997
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Hứa V•nh Đông 0913151313 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Anh Hùng 0913167487 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913192190 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Minh V€ 0913634847 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Anh Tiến 0913653550 VÌNA 7 Hóa Chât (08)39734314
GÌÁM ĐỐC NAM Thái Xuân Vinh 0913662096 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913681074 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NỮ Chung Câm M€ 0913692159 VÌNA 7 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM 0913732368 VÌNA 7
Công ty Kiến Phúc Cô
Phân Đâu Tu
28/7F Khu Phô 2, P Tân
Phú, Q. 7,
Xây Dung
Dân Dung
37718894,
37718893
Công ty Đai Hùng
TNHH Xây Dung
8 Lô G3,Khu Phô 2, P
Tân Phong, Q. 7,
Xây Dung-
Thâu K€
Thuât Tông
Hop
37715258 Fax
37715258
Lâm Thj Bích
Phuong
DNTN Thuân Thiên
Djch Vu Vân Tái Đuòng
Sông
287 Trân Xuân Soan, P
Tân Ki‰ng, Q. 7,
Vân Tái-Đai

37720777,
37720555 Fax
37720666
www.dntnt
huanthien.
com
Công ty An Gia Khánh
TNHH Thuong Mai
645 Huynh Tân Phát, P
Tân Thuân Đông, Q. 7,
Gach Men,
Gach Ốp Lát-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38686195
Fax 38647306
angiakha
nh@yaho
o.com
www.angia
khanh.com
.vn
Phuong Anh T.P -
DNTN Thuong Mai
19 Khu Phô 3,Đuòng 13,
P Tân Ki‰ng, Q. 7,
phuonga
nhtp04@
yahoo.co
m
Công ty V•nh Thanh
TNHH Thuong Mai
817 Trân Xuân Soan, P
Tân Hung, Q. 7,
Phân Bón-
Sán Xuât &
Bán Buôn
37710163 Fax
37710163
Lê Thj Phuong
Trâm
Công ty Hùng Hung
TNHH Xuât Nhâp Khâu
SC3-1 Khu Phô M€
Khang,Nguyên Luong
Bãng, P Tân Phong, Q.
7,
G’-Nhà Sán
Xuât
(08)39975637
Fax 39975637
cn-
hcm@hu
nghingflo
oring.co
m
www.hung
hingfloorin
g.com
Công ty Thành Trung
TNHH Thuong Mai Và
Djch Vu Bât Đông Sán
10 Tô 18, Khu Phô
2,Đuòng 1, P Phú M€,
Q. 7,
37852841 Fax
37852840
chungca
mmy@g
mail.com
Nguyên Thanh
Hùng
Công ty Hùng Thjnh
TNHH
343 Đào Trí, P Phú
Thuân, Q. 7,
Bôc Xếp
Hàng Hóa-
Trang Thiết
Bj
(08)39317341,
38468874,
38439336,
38439337,
39316529 Fax
39318144
hungthin
hvietnam
@hcm.vn
n.vn
www.htbus
iness.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0913749293 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Quôc Chí 0913772955 VÌNA 7 C•a
NAM Tô Minh Tuyến 0913807147 VÌNA 7 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Thanh 0913809881 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NAM 0913833106 VÌNA 7
NAM Pham Đình Düng 0913844000 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NAM 0913865405 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Thuý Hà 0913869927 VÌNA Co S• Thiên Lôc 7
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Vãn Lê 0913878151 VÌNA 7 Đja Ốc
Pham Thanh
Düng
C•a Hàng Thanh
Thanh
16G Cu Xá Ngân Hàng,
P Tân Thuân Tây, Q. 7,
Điên Thoai-
Hê Thông &
Thiết Bj
(08)39239983,
62610592 Fax
38382230
thanhtha
nh16g@
hcmpt.vn
n.vn
Công ty Chí Diêu Phong
TNHH Sán Xuât &
Thuong Mai
180/1D Trân Xuân Soan,
P Tân Hung, Q. 7,
(08)38568423,
38511120
dieuphon
g@hcm.v
nn.vn
TRUÓNG
PHÒNG
Công ty Viên Nam TNH
Xây Dung-VP Phú M€
Hung
S24-1 Sky Garden, Phú
M€ Hung,Q. 7,
54101207,
54101208,
54101205 Fax
54101205
www.vinal
and.com.v
n
Công ty Minh Tân
TNHH Thuong Mai &
Vân Tái Xãng Dâu
817 Huynh Tân Phát, P
Phú Thuân, Q. 7,
Vân Tái-Đai

38733791,
38733090 Fax
38733514
mitanco
@hcm.fpt
.vn
Prakash
Jonnalagadda
Công ty Liên Doanh Khí
Đôt Sài Gòn
Khu Phô 5,Đuòng A5, P
Tân Thuân Đông, Q. 7,
Khí Đôt-Xãng
Hóa LŽng
Đóng Chai
(08)38382500,
39240045 Fax
39240045
elfgazsai
gon@hc
m.vnn.vn
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Viên Liên Cô
Phân
86 Trân Trong Cung, P
Tân Thuân Đông, Q. 7,
Vãn Phòng-
Trang Thiết
Bj
37732898,
37732889,
37732899 Fax
37732900,
38208931,
38208932
unico@h
cm.vnn.v
n
www.vienli
en.com.vn
Huynh Thanh
Tùng
Công ty Liên Huynh
TNHH Thúy Hái Sán
Nuóc Mãm
403/12 Khu Phô 3,Trân
Xuân Soan, P Tân Hung,
Q. 7,
Gia Vj-Tâm
Uóp
(08)37761300,
37761332 Fax
37761399
8/1 Bùi Vãn Ba, P Tân
Thuân Đông, Q. 7,
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)22160657,
22160659,
38405157 Fax
38401114
thienloc_
nth@yah
oo.com.v
n
Công ty Phô Gia TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Đja Ốc
178/4 Nguyên Hüu
Tho,Khu 2, P Tân Hung,
Q. 7,
37751771,
37751770 Fax
37751860
info@pho
gia.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0913900784 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Ngoc Minh 0913902329 VÌNA 7 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NỮ Pham Thj Tuyết 0913903233 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NỮ Ngô Diêu Thúy 0913906492 VÌNA 7
NAM Bùi Vãn Düng 0913907195 VÌNA 7 Thúy Sán
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913907977 VÌNA Công ty Thu Thu TNHH 7
GÌÁM ĐỐC NỮ Đ’ Thj Mai Hoa 0913909104 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NAM Cao Trong Hoan 0913911733 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NAM 0913912835 VÌNA 7
Nguyên Công
Quang
DNTN Quang Trung
Vân Tái Sông
27/1 Trân Xuân Soan, P
Tân Hung, Q. 7,
Vân Tái-Đai

37711052,
37713462
Công ty Minh Thành
TNHH Thuong Mai
Xuât Nhâp Khâu Djch
Vu
425-427 Trân Xuân
Soan, P Tân Ki‰ng, Q. 7,
38728023,
38720752,
38725534,
38720752 Fax
38725544
Công ty ÌT TNHH Sán
Xuât Thuong Mai Djch
Vu Truyên Thông
R4-48 Khu Phô Hung
Gia 5,P Tân Phong, Q. 7,
Vi Tính & Tin
Hoc
54102070 Fax
54102069
info@it-
shop.org
www.it-
shop.org;
www.nod3
2.com.vn
Công ty Cô Phân Tâm
Nhìn Mói
003 Khu Phô M€
Hung,Đai Lô Nguyên
Vãn Linh, P Tân Phong,
Q. 7,
Báo Hô Lao
Đông
(08)38392280,
38351662 Fax
38351662
neovision
@neovisi
onvn.com
www.neovi
sionvn.co
m
CHƒ T„CH
HĐQT
Công ty Q.V.D TNHH
Thuc Phâm
37 Nguyên Vãn Linh, P
Tân Phong, Q. 7,
54128999 Fax
54128666
duc…uy@
hcm.fpt.v
n
www.…vdfo
od.com
Nguyên Thj Ngoc
Chánh
436 Lê Vãn Luong, P
Tân Hung, Q. 7,
Bê Tông-Các
Sán Phâm
(08)38426908,
38124182 Fax
38102403
Công ty Quang Phú
TNHH Thuong Mai
A102 Khu Phô Nam
Long 1,P Tân Phong, Q.
7,
Giày-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38430277
Fax 35160667
domhoa
@hcm.vn
n.vn
Công ty Nông Tín Cô
Phân Giông Cây Trông
503 Nguyên Thj Thâp, P
Tân Quy, Q. 7,
Cây Uom-
Bán Buôn
(08)37543188
Fax 37543189
nongtinse
edscorp
@vnn.vn
Hoàng Vãn
Đuoc
Công ty Sao Vàng Cô
Phân Xây Dung Vân
Tái Thuong Mai
28/3A Huynh Tân Phát,
P Tân Thuân Đông, Q. 7,
Câu Đuòng-
Xây Dung
(08)38440486,
38441532,
38441533,
38441534 Fax
38440485
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913931578 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NAM 0913943990 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NAM Châu Đai Quang 0918008347 VÌNA 7 G’-Chế Biến
GÌÁM ĐỐC NAM 0918019361 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NAM Lo Min Chuan 0918030335 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Tân Thành 0918061154 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918094346 VÌNA 7 Luât Su
GÌÁM ĐỐC NAM 0918101236 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Thj Huê 0918188838 VÌNA 7
Võ Thj Xuân
Huong
Công ty Kiến Huong
TNHH Tu Vân Đâu Tu
Xây Dung & Thuong
Mai Djch Vu
42/64 Khu Phô 4,Lâm
Vãn Bên, P Tân Quy, Q.
7,
Xây Dung-
Thiết Kế
37717352 Fax
37717352
kienhuon
g05@yah
oo.com
Đào Tôn Hoàng
Khánh
DNTN Công Tiến
Thuong Mai Djch Vu
11C Mai Vãn V•nh, P
Tân Ki‰ng, Q. 7,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38458846,
38479046,
38453562 Fax
38452216
cotiphar
mahcm@
yahoo.co
m
Công ty Truòng Sao
TNHH
D1-22 Khu Phô M€ Toàn
3,Nguyên Vãn Linh, P
Tân Phong, Q. 7,
(08)38371198
Fax 38378991
truongsa
oco@hc
m.fpt.vn
Nguyên S€
Quynh
Công ty Đai Lôc TNHH
Xây Dung
1 Lô A3,Khu Phô 2, P
Tân Phong, Q. 7,
Xây Dung
Dân Dung
37711255 Fax
37717461
Công ty Thuân Xuong
TNHH Công Nghiêp
Khu Chế Xuât Tân
Thuân, Tân Thuân, P
Tân Thuân Đông, Q. 7,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)39873320,
38959335 Fax
39873320
Công ty Thành Vü
TNHH Djch Vu Thuong
Mai Xây Dung
89 Đuòng 79, P Tân
Quy, Q. 7,
Xây Dung
Dân Dung
37717910 Fax
37717910
tanthanh
vu@yaho
o.com.vn
Đoàn Lý Diêm
Trang
Vãn Phòng Luât Su
Đoàn Lý Diêm Trang
1247/39E Khu Phô
4,Huynh Tân Phát, P
Phú Thuân, Q. 7,
(08)37111094
Fax 37111833
trang@tr
angdldla
wyers.vn
www.trang
dldlawyers
.vn
Nguyên Hông
Son
Công ty H.L.G TNHH
Thuong Mai Djch Vu
441 Trân Xuân Soan, P
Tân Ki‰ng, Q. 7,
Phân Bón-
Sán Xuât &
Bán Buôn
38728398,
38727980 Fax
38727981
hlgco200
3@yahoo
.com
Công ty Anh Minh Võ
TNHH
B2-92 Hung Thái,P Tân
Phong, Q. 7,
Chât Thái
Công
Nghiêp-Djch
Vu X• Lý
(08)54128999
Fax 54128666
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Anh Kiêt 0918234787 VÌNA 7 Máy Móc
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Công Nghiêp 0918286419 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Khôi 0918319912 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Ngoc Phát 0918432720 VÌNA 7 Bách Hóa
GÌÁM ĐỐC NAM 0918437398 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918855399 VÌNA 7 Vân Tái Bi‰n 38730862
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Xuân Tài 0918912212 VÌNA DNTN Thanh Tài 7
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918999040 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Hai 0919009720 VÌNA 7
Công ty A.K.B TNHH
Chế Tao Máy
38/6A Pham Hüu Lâu, P
Phú M€, Q. 7,
(08)37553391,
37553455 Fax
37553391
akbmachi
nery@ya
hoo.com
Công ty Phú S• TNHH
Thuc Phâm
71/5B Khu Phô 4,Lâm
Vãn Bên, P Tân Ki‰ng,
Q. 7,
Gao, Lúa-
Các Sán
Phâm
(08)38223494,
38222460 Fax
38293253
nghiepbc
@yahoo.
com
Công ty Duyên Hái Cô
Phân Xây Dung
Thuong Mai
870 (6/3B) Huynh Tân
Phát, P Tân Phú, Q. 7,
K€ Thuât-Tu
Vân
(08)35370961,
35370962,
35370963 Fax
37174890,
38487330
HTX Tân Ki‰ng Thuong
Mai Djch Vu Cho
239 Lê Vãn Luong, P
Tân Ki‰ng, Q. 7,
(08)37701437,
37701436 Fax
37701438
Trân Lê Du
Hanh
Công ty Nhât Kiến
TNHH Thiết Kế Xây
Dung & Tu Vân Đâu Tu
426A Nguyên Thj Thâp,
P Tân Quy, Q. 7,
Đâu Tu-Djch
Vu Tu Vân
(08)38941602
Fax 35880887
nhatkienc
o@yahoo
.com
Phùng Thj Tuyết
Mai
DNTN Thanh Khiêm
Thuong Mai & Djch Vu
F7 Khu Biêt Thu Tân
Truòng,Gò Ô Môi, P Phú
Thuân, Q. 7,
219 Lâm Vãn Bên, P
Bình Thuân, Q. 7,
Vãn Phòng
Phâm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
22131867,
37751651 Fax
37751651
vppthanh
tai@yaho
o.com
Nguyên Đình M€
Linh
C•a Hàng Hoàng
Phuóc
284 Lê Vãn Luong, P
Tân Hung, Q. 7,
Kim Khí Điên
Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38647855
Fax 38665398
Công ty Võ Hüu Tuyến
Cô Phân Tu Vân & Xây
Lãp Điên Thoai
637/3 Khu Phô 1,Huynh
Tân Phát, P Tân Thuân
Đông, Q. 7,
Điên Thoai-
Các Công Ty
(08)39970189
Fax 38451980
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0919405775 VÌNA 7
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Thu Nga 0903302558 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM 0903315375 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Ngoc Minh 0903328560 MOBÌ 45/46 Cao L’, P 4, Q. 8, 8 38501700
GÌÁM ĐỐC NAM 0903338781 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NỮ Đào Ý Lan 0903366019 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Duy Linh 0903374463 MOBÌ 8 (08)39573224
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Trí 0903603916 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Thành Tài 0903611276 MOBÌ Co S• Thành Tài 8
Luong Thj Ngoc
Vân
Công ty Lý Phúc Hung
TNHH Sán Xuât & Djch
Vu Thuong Mai
56A Nguyên Thj Thâp, P
Bình Thuân, Q. 7,
Nuóc
Khoáng
38731907 Fax
38731907
vipuwa@
yahoo.co
m.vn
Công ty Quang Vinh
TNHH Xây Dung
Thuong Mai Djch Vu
Sán Xuât-Xuât Nhâp
Khâu
2900 Pham Thế Hi‰n, P
7, Q. 8,
Áo Mua-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38122018,
38876679 -
38122018
…uangvin
h.rc@hc
m.fpt.vn
www.aomu
a…uangvin
h.com
Huynh Đình
Nguyên
Công ty Sài Gòn Joubo
Liên Doanh Dêt
191 Bùi Minh Truc, P 6,
Q. 8,
Dêt-Các
Công Ty
(08)38230368,
38246566,
38246705 -
38230388
saigon•ou
bo@hcm.
vnn.vn
www.saigo
n•oubo.co
m.vn
Công ty Nãm Châu
TNHH Môt Thành Viên
Xây Dung & Thuong
Mai
Xây Dung
Dân Dung
Pham Thanh
Luu
Công ty Tân Đai Loi
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
290D/19 Duong Bá Trac,
P 1, Q. 8,
Đóng Gói-
Máy Móc
38511208 Fax
38500199
tandailoic
o@hcm.f
pt.vn
Co S• Hái Šn Sán Xuât
Áo Mua & Báo Hô Lao
Đông
640/478 Hung Phú, P
10, Q. 8,
Áo Mua-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)37510001,
37521187 -
37521187
Công ty Trang Linh Thy
TNHH Thuong Mai
310 Nguyên Duy, P 9, Q.
8,
Cà Phê-Sán
Xuât & Bán
Buôn
DNTN Tân Nguyên
Hoàng Sán Xuât Co Khí
48A/4R An Duong
Vuong, P 16, Q. 8,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)38231424,
38242071 -
38245588
102/47 Šu Duong Lân, P
3, Q. 8,
Ghế-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38615757 -
38619245
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Kim Giêng 0903631616 MOBÌ 8 38568908
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Hông Anh 0903633380 MOBÌ DNTN Đai Khánh 8 Giãt Mài
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Tân Loi 0903637715 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Thúc Đức 0903653215 MOBÌ 8 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Tãng Quang 0903664435 MOBÌ 8 Gia Vj
GÌÁM ĐỐC NAM 0903670684 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM 0903693693 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Luu Quáng Sanh 0903699693 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Ngoc Bi‰ng 0903702671 MOBÌ 8 Thúy Sán
Công ty Đức Thjnh
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Xây Dung
1432 Pham Thế Hi‰n, P
5, Q. 8,
Xây Dung
Dân Dung
1089 Ta Quang B•u, P
6, Q. 8,
(08)54451631,
54451662,
54451670 -
54451670
taching@
hcm.vnn.
vn
DNTN Sán Xuât Duy
Loi
1724 Pham Thế Hi‰n, P
6, Q. 8,
Ghế-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)39312056,
39312735 -
39312735
duyloi200
0@hcm.v
nn.vn
www.duylo
i.com
Huynh Lê - Công ty
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
Du Ljch
102C Hung Phú, P 8, Q.
8,
(08)39485166 -
39485165
hleco@h
cm.vnn.v
n
DNTN Câm Huong
Nuóc Mãm
675 Pham Thế Hi‰n, P 4,
Q. 8,
(08)39633100,
38581725 -
38581725
Nguyên Hüu
Ngh•a
Co S• V•nh Phuóc
Tiên
445-447 Tùng Thiên
Vuong, P 12, Q. 8,
Hàn-Công
Nghiêp
(08)38279717,
38279714,
38279720 -
38279714
Nguyên Viêt
Thành
Công ty Thiên Phát
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
32 Cu Xá Bình Đông,P
15, Q. 8,
Áo Mua-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38622564 -
38622295
thifaco@
yahoo.co
m
Công ty Đai Phuóc
Hung TNHH Xây Dung
- Thuong Mai - Djch Vu
29 Đuòng 284,Cao L’, P
4, Q. 8,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
(08)38752021,
54060504 -
38756014
dphc_co
@yahoo.
com
Công ty Toàn Sáng
TNHH Thuong Mai
786A Hung Phú, P 10,
Q. 8,
38595452,
38559409,
37560556 Fax
39541002,
38559409
cttoansan
g@hcm.v
nn.vn
www.toans
ang.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903702672 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Viết Túy 0903702760 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Thành Công 0903702767 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903703431 MOBÌ 30 Đuòng 2, P 5, Q. 8, 8
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Anh Tuân 0903710522 MOBÌ 8 62636168
GÌÁM ĐỐC NAM Biebl Harald 0903721402 MOBÌ 8 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM 0903732354 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM 0903739696 MOBÌ 8 (08)38514446
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Vãn Son 0903742454 MOBÌ 8
Thang Quôc
Quang
Công ty Cuòng Viêt
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai & Djch Vu
Khu Công Nghiêp Bình
Đãng, 3 Ta Quang B•u,
P 6, Q. 8,
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)39713971,
39714756 -
39715659
cuongviet
packing
@vnn.vn
Công ty Đât Viêt Cô
Phân Thuong Mai Du
Ljch Đja Ốc
204-206-208 Chánh
Hung, P 5, Q. 8,
Djch Thuât
-Thông Djch
Viên
(08)38956005 -
39965686
davicorp
@hcm.vn
n.vn
www.diaoc
datviet.co
m.vn
Công ty Bình Minh
TNHH Duoc Phâm
114-116 Đuòng 284 Cao
L’,P 4, Q. 8,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)35125670,
35125669,
35125671 -
38999926
binhminh
phar@hc
m.fpt.vn;
bimiphar
maco115
@vnn.vn
Nguyên Ngoc
Hái
DNTN Trong Nhân Tin
Hoc
Vi Tính & Tin
Hoc
38508093,
39315318 Fax
38508098
tungx2@
hcm.fpt.v
n
www.trong
nhancomp
uter.com.v
n
Công ty Hung Phát Tiến
TNHH Xây Dung
Thuong Mai
258/7/36 Bông Sao, P 5,
Q. 8,
Xây Dung
Dân Dung
Xn Kinh Doanh Chế
Biến Hàng Xuât Khâu
452 Hung Phú, P 9, Q.
8,
(08)38306152,
38305897,
38335766 -
38306153
Nguyên Thái
Đâu
Công ty Hùng Thái
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
44 Khu Dân Cu Bình
Đãng,Đuòng Sô 4, P 6,
Q. 8,
Hàn-Công
Nghiêp
(08)39671328,
38542577 -
39671843
hungthai
56@yaho
o.com
Lâm Luong Báo
Châu
Công ty Đai Viêt TNHH
Điên T• & Thuong Mai
125/20 Šu Duong Lân, P
2, Q. 8,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
davico.el
ectric@h
cm.vnn.v
n
Công ty Thuân Phát
TNHH Thuong Mai &
K€ Thuât Lanh
225/26 Šu Duong Lân, P
3, Q. 8,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)38655806 -
38618940
tpreco@y
ahoo.co
m
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903745472 MOBÌ Công ty T.M.A TNHH 8 Dâu Œn
GÌÁM ĐỐC NAM Đoàn Vãn Hùng 0903747197 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903749209 MOBÌ DNTN Sáng Nghiêp 8 Nhua-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Vãn Hiên 0903800868 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Kim Hái 0903803424 MOBÌ 8
NAM Trân Quôc Nam 0903803507 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Tuân Anh 0903808346 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Hông Võ 0903813064 MOBÌ DNTN Bình An 8
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Trí Kiên 0903815209 MOBÌ 155 Da Nam, P 3, Q. 8, 8 Da-Giá Da
Truong Thj Gia
Vinh
11 KDC Chánh
Hung,Đuòng 1, P 5, Q.
8,
(08)39716993,
39716994 -
38637178
tmafamily
@yahoo.
com
Công ty Hùng Šn TNHH
Thuong Mai Sán Xuât
& Djch Vu
218/64-66 An Duong
Vuong, P 16, Q. 8,
Đœn-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38454096,
39918506,
39918738 -
39918507
hugan@
hcm.vnn.
vn
Mai Thj Xuân
Mai
431 Nguyên Duy, P 10,
Q. 8,
(08)37102890,
37102891 -
38914488
sanghiepl
astic@ya
hoo.com
Công ty Phong Vinh
TNHH Du Ljch
26 Đuòng Sô 332,Pham
Hùng, P 5, Q. 8,
Hàng Không-
Các Djch Vu
(08)39552630,
38594694 -
39552630
ctydlphon
gvinh@h
cm.vnn.v
n
Công ty Tân Nam Son
TNHH Thuong Mai &
Sán Xuât
Khu Công Nghiêp Bình
Đãng, 1039 Ta Quang
B•u, P 6, Q. 8,
Son-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39810815,
39815759 Fax
39816007
info@kim
sonpaint.
com.vn
www.kims
onpaint.co
m.vn
CHƒ T„CH
HĐQT
Công ty Bình Đông Cô
Phân Hái Sán
49 Bến Bình Đông, P 11,
Q. 8,
Thúy Sán-
Sán Xuât &
Bán Buôn
Thiết Bj Chế
Biến
38555001,
38550371 Fax
38558377
hang@fis
co8.com
Công ty Tân Nhât Ánh
TNHH
29 Đuòng 218, Cao L’,P
4, Q. 8,
Điên-Các
Thiết Bj
(08)39613518,
39613516,
39610199 -
39615957
tuananh_
29_218
@yahoo.
com
884 Nguyên Duy, P 12,
Q. 8,
Nhôm-Các
Sán Phâm
(08)39550870 -
39556065
Công ty Minh Tiến
TNHH May Túi Xách
(08)38961174,
38969282 -
38961174
miti@hc
m.vnn.vn
www.mitiv
n.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Tãng Diêu Huy 0903819026 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Tân Son 0903825719 MOBÌ 8 Ìn-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Phi Hùng 0903831009 MOBÌ 8
CHƒ C‡ SÓ NAM 0903832628 MOBÌ Co S• Đức Minh 8
GÌÁM ĐỐC NAM Hứa Phú Doãn 0903834509 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Thj Huòng 0903836971 MOBÌ Co S• Tân Hung 8 C•a
GÌÁM ĐỐC NAM 0903848841 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM 0903883210 MOBÌ Công ty L.C.S TNHH 8
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Minh Khái 0903900235 MOBÌ 8
Công ty Giai Phát
TNHH
299 Bùi Minh Truc, P 6,
Q. 8,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)37561244 -
38771934
giaiphat
@hcm.vn
n.vn
Công ty Hoàng Long
TNHH Thiết Kế Quáng
Cáo Ìn Bao Bì
204 Chánh Hung, P 5,
Q. 8,
(08)37701485,
37701485,
37701485,
37701485 -
37701486,
37701486
Xn Quôc Doanh Nhôm
Viêt Nam
17 Bùi Huy Bích, P 13,
Q. 8,
Nhôm-Các
Sán Phâm
(08)39670892 -
39675880
Luong Thiêu
Tân
6/2 Bến Phú Đjnh, P 16,
Q. 8,
Ốc, Vít, Bù
Loong
39801081 Fax
39801081
Công ty Tân Viêt M€
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
33T2 Duong Bá Trac, P
1, Q. 8,
Nuóc-Vât
Tu, Thiết Bj,
Djch Vu
38512013,
38512019 Fax
38568892
doantvm
@hcm.vn
n.vn
www.tavim
ex.com
38 Đuòng 41, P 16, Q.
8,
(08)37335427 -
37325320
Nguyên Hoàng
Giáp
Công ty Canh Tân
TNHH Thuong Mai Sán
Xuât (Móc Áo)
119/96 Nguyên Thj Tân,
P 2, Q. 8,
Nhôm-Các
Sán Phâm
(08)22449337,
22449338,
39056337,
39717191 -
38658202
hoanggia
p@hcm.f
pt.vn
Hoàng Manh
Toàn
100/33A Bùi Minh Truc,
P 5, Q. 8,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)38478774 -
38478791
sales_lcs
@lcs.co
m.vn
Công ty Kim Minh
TNHH Thuong Mai
1108 Pham Thế Hi‰n, P
5, Q. 8,
Dâu
Nhòn/Dâu
Nhót
(08)62819762,
62819761 -
62819763
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Duong Nãm 0903903440 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Hòa 0903905473 MOBÌ DNTN Nhua Cho Lón 8 Khuôn M—u
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Tân Hung 0903914624 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Bôn 0903914727 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Chu Thiên Bách 0903916370 MOBÌ Công ty Tô Tô TNHH 8
GÌÁM ĐỐC NAM 0903918406 MOBÌ 8 Ìn-Bao Bì (08)38856124
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Minh Phúc 0903918653 MOBÌ 8
CHƒ C‡ SÓ NAM Lai Vãn Hoàng 0903919929 MOBÌ Co S• Hoàn Câu 8
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Tuân 0903935942 MOBÌ 8
Công ty Nãm Düng
TNHH
35 Hô Hoc Lãm, P 16, Q.
8,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)38763966,
39801972
namdung
-
co@hcm.
vnn.vn
www.vase
p.com.vn/n
amdung
8H An Duong Vuong, P
16, Q. 8,
(08)38442758 -
39912950
cholonpla
stic@hc
m.vnn.vn
www.nhua
cholon.co
m.vn
Công ty Hung Triêu
Tiên TNHH
19 Lô B,Cu Xá Bùi Minh
Truc, P 5, Q. 8,
VŽ, Ruôt Xe-
Sán Xuât &
Bán Buôn
38568928 Fax
39812388
hungtrieu
tien@yah
oo.com
DNTN Bình Đông Điên
Co
1B Nguyên S• Cô, P 15,
Q. 8,
Quat Điên-
Nhà Phân
Phôi & Sán
Xuât
38551374,
38558403 Fax
38551374
sales@bi
fanvn.co
m
www.bifan
vn.com
172/89/8 An Duong
Vuong, P 16, Q. 8,
May Công
Nghiêp
(08)38993972 -
35112855
chubach2
000@yah
oo.com
Nguyên Quôc
Bình
Công ty Thiên Phú
TNHH Sán Xuât & Ìn
Bao Bì
210 Šu Duong Lân, P 3,
Q. 8,
Công ty TNHH Sán
Xuât Thuong Mai Djch
Vu K€ Nghê Gas & Máy
Công Nghiêp
310 Šu Duong Lân, P 3,
Q. 8,
Dâu Khí-
Trang Thiết
Bj Thãm Dò
(08)38493823 -
39491603
gastech
@hcm.fpt
.vn
www.gaste
ch.com.vn
231/7 Duong Bá Trac, P
1, Q. 8,
Ô Tô-Cho
Thuê
38568423,
38511120
Co S• Hoàng Anh Sán
Xuât M€ Phâm Vât Nuôi
137/58T Šu Duong Lân,
P 2, Q. 8,
Hóa M€
Phâm
(08)39966890 -
39969710
faysoad
@hcm.fpt
.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903936262 MOBÌ 8 54320975
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Son Phú 0903940619 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Ô Lý Bôn 0903943058 MOBÌ 8 Ìn-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NỮ Mac Thj Cúc 0903947069 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Tân Kiêt 0903956643 MOBÌ DNTN Trúc Em 43/43 Da Nam, P 2, Q. 8, 8
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Pham Hiếu 0903973352 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Ngoc Hoàn 0903987252 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Tân Sanh 0906997699 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Ngoc Son 0908000452 MOBÌ 8
Lâm Thj Thiên
Loan
C•a Hàng Vât Liêu Xây
Dung 271
271 Đuòng 41, P 16, Q.
8,
Vât Liêu Xây
Dung
Công ty Á Nam Nhât
TNHH TM-KT
308 Tùng Thiên Vuong,
P 13, Q. 8,
Điên T•-Sán
Xuât & Bán
Buôn Trang
Thiết Bj
(08)38738113,
62732789 -
38738115
atechvn
@gmail.c
om
Công ty Nam Cuòng
Phát TNHH Ìn
75 Nguyên Vãn Cúa, P
13, Q. 8,
(08)35399926,
38493566 -
38421873
namcuon
gphat@y
ahoo.co
m
Công ty Lâm Vinh
TNHH Thuong Mai
208 Bến Nguyên Duy, P
9, Q. 8,
Thúy Sán-
Sán Xuât &
Bán Buôn
Thiết Bj Chế
Biến
38550051 Fax
38598697
Kim Hoàn-
Tho
(08)38467059,
38484394 -
38484394,
35265402
Công ty Trung Ngh•a
TNHH Giái Pháp K€
Thuât
764/22 Nguyên Duy, P
12, Q. 8,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)38274131,
38274130,
38274132 -
38274132
www.trung
nghiatech.
com
C•a Hàng Khái Hoàn
Bếp Gas
1436D Pham Thế Hi‰n,
P 5, Q. 8,
Gas-Lãp Đãt
Hê Thông &
Thiết Bj
(08)22152081 -
62669907
Co S• Thanh Hiên Sán
Xuât Nhôm Gia Dung
1754/41 Pham Thế Hi‰n,
P 6, Q. 8,
Nhôm-Các
Sán Phâm
(08)38426517 -
38426517
Công ty Tân Trung Hái
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Thiết Bj PCCC
687 Bến Bình Đông, P
13, Q. 8,
Phòng Cháy-
Thiết Bj
39512024,
62608173 Fax
39504775
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Luu Minh Thành 0908000566 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908004045 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Thái Quôc Duy 0908005534 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Tao Hiên 0908014388 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Bình Ngh•a 0908105739 MOBÌ 8 Bách Hóa
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908134072 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Hoàng Hái 0908162405 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Quách Báo Long 0908211764 MOBÌ 8 Dêt-Soi
CHƒ C‡ SÓ NỮ Nguyên Thj Xuân 0908327168 MOBÌ 8
DNTN Thành Hái
Thuong Mai Djch Vu
364 Pham Thế Hi‰n, P 3,
Q. 8,
Nuóc Đá/Đá
Œn-Phân
Phôi & Sán
Xuât
38515875,
38516601,
37817671 Fax
38515564,
38115564
luuhai@h
cm.fpt.vn
Bùi Thj Thanh
Bình
Công ty Đai Đông
Nguyên TNHH Sán
Xuât-Xây Dung Thuong
Mai
1075 Ta Quang B•u, P
6, Q. 8,
Bom-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)39876628 -
39968150
ctyddn@
saigonnet
.vn
Công ty Hùng Anh Cô
Phân Sán Xuât Nhua
Khu Công Nghiêp Bình
Đãng, 1080 Ta Quang
B•u, P 6, Q. 8,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)35124605,
35124606,
35124607,
35124608
Công ty Thuân Phong
TNHH Sán Xuât
114-116-118 Tuy Lý
Vuong, P 13, Q. 8,
Chup Đœn-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)62920681,
62963705 -
62963705,
62963705
ngotaohi
en@hcm.
vnn.vn
Phú Son - HTX Nông
Nghiêp Thuong Mai
Djch Vu
23B Hoàng Đao Thúy,P
7, Q. 8,
(08)39573019 -
38566077
Nguyên Thj Minh
Trang
Công ty Tân An Phát
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
171 Bùi Minh Truc, P 5,
Q. 8,
Hôi Tháo-
Cung Câp
Trang Thiết
Bj
(08)39433826,
39433825,
38266648,
38266513 -
39433825
trangtana
nphat@p
mail.vnn.
vn
DNTN TM & SX Đ’
Ngoc
28/9/23 Luong Vãn Can,
P 15, Q. 8,
Nêm/Đêm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38994842,
38209545,
38209317,
38209795 -
35140779
Co S• Giây Đuc Bông
Phuong Toàn
41A Bến Phú Đjnh, P 16,
Q. 8,
(08)38606009,
0909668315
Co S• M€ Nghê Xuân
Mai
63/26 Šu Duong Lân, P
3, Q. 8,
Túi Xách
Tay-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38515937 Fax
38516004
xuanmai1
016@yah
oo.com
www.xuan
mai-
handicraft.
com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0908336809 MOBÌ 8 (08)38554683
GÌÁM ĐỐC NAM 0908383047 MOBÌ 186 Đuòng 8, P 5, Q. 8, 8
GÌÁM ĐỐC NAM 0908410817 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Mao Ngoc Hùng 0908533892 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Vãn Hùng 0908723653 MOBÌ 8 39543540
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908875327 MOBÌ DNTN Mai Hân 8
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Khuyên 0908977588 MOBÌ Công ty Phô Phú TNHH 8 Thông Tin
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Duy Quang 0909050280 MOBÌ 8 Co Điên (08)38251659
GÌÁM ĐỐC NỮ 0909247379 MOBÌ 8
Ngô Vãn
Chuong
Công ty Bách Khoa
N.V.C TNHH Co Khí
Khuôn M—u
172/124 An Duong
Vuong, P 16, Q. 8,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
Lâm Vãn
Chu•ng
Công ty Đai Lâm TNHH
Xây Dung Sán Xuât
Thuong Mai-
Các Công Ty
38507183,
39011735 Fax
38508173
Nguyên Bá
Tuòng
Công ty Bá Hùng TNHH
Thuong Mai Công
Nghê
7-8-9 (8/11A) Chánh
Hung, P 4, Q. 8,
Šm Thanh-
Hê Thông &
Thiết Bj
(08)38634515,
38622212 -
38634516
bahungpr
o@vnn.v
n;
info@bah
ung.com
www.bahu
ngpro.com
;
www.bahu
ng.com
Công ty Hùng Düng
TNHH Xây Dung
266/3 Đuòng 41, P 16,
Q. 8,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
38768206 Fax
54322406
Công ty Hung Phú
TNHH Môt Thành Viên
Phòng Khám Đa Khoa
858 Hung Phú, P 10, Q.
8,
• Tế-Các Tô
Chức Phuc
Vu
Nguyên Thj Ngoc
Hân
186 Liên T‹nh 5, P 6, Q.
8,
Viêc Làm-
Vãn Phòng
Tìm Viêc
38932374,
54305440,
39816522
39A/11 Da Nam, P 2, Q.
8,
38510847 Fax
38510847
admin@p
hophu.co
m
www.phop
hu.com
Công ty Kim Thành
TNHH K€ Thuât
33 Pham Thế Hi‰n, P 1,
Q. 8,
kimthanht
ech@yah
oo.com
Trjnh Đình
Phuong Thanh
Công ty Viên Tiến Phát
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
315 Pham Thế Hi‰n, P 3,
Q. 8,
Viên Thông-
Djch Vu
38510990,
38433794 Fax
38510990
vientienp
hat@yah
oo.com.v
n
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0909345699 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM 0909388599 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NỮ 0935152728 MOBÌ 8 (08)37850138
GÌÁM ĐỐC NỮ 0938690099 MOBÌ 8
GÌÁM ĐỐC NAM Mai Vãn Tháo 0939421252 MOBÌ 8 38502488
GÌÁM ĐỐC NAM 0979708139 8 39444147
GÌÁM ĐỐC NAM 0983433232 66 Đuòng 12, P 4, Q. 8, 8
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Thành Phuóc 0983732070 Co S• Thuân Loi 8 Khóa 22120925
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Chí Hâu 0983767928 8 38510209
Nguyên Vãn
Nãng
Công ty TNHH Thuong
Mai Cân Tho
157/33 Hung Phú, P 8,
Q. 8,
Nông Sán-
Bán Buôn
Lúa Thóc
39541132,
38560316 Fax
39541132
cantho@
yahoo.co
m
Nguyên Hùng
Ngh•a
Công ty Hùng Ngh•a
TNHH Thiết Kế Xây
Dung
8F/19B Hoàng S• Khái, P
14, Q. 8,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
39500637,
38559465 Fax
38559465
Phan Thj Thanh
Tâm
Công ty Thanh Tâm
TNHH Thuong Mai
Xuât Nhâp Khâu
18N Nguyên Thj Tân, P
2, Q. 8,
G’-Cung
Câp G’
Thành Phâm
Trân Lê M€
Quyên
Công ty Nhut Trân
TNHH
20A Bùi Minh Truc, P 5,
Q. 8,
Bôc D†-Các
Nhà Thâu
(08)37162940
Fax 37162940
Công ty Nguyên Tháo
TNHH
322 Chánh Hung, P 5,
Q. 8,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
Nguyên Hüu
Tùng
VÌETTE
L
Công ty Lâm Tùng
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
45/20B/20 Chánh Hung,
P 4, Q. 8,
Vãn Phòng
Phâm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
lamtungc
o@vnn.v
n
Nguyên Truòng
Son
VÌETTE
L
Công ty Trang M€ Anh
TNHH
Đóng Gói-
Máy Móc
38501731 Fax
38501730
hcm@tra
ngmyanh
.com
www.trang
myanh.co
m
VÌETTE
L
3/4 Pham Thế Hi‰n, P 5,
Q. 8,
VÌETTE
L
Công ty Trân Nguyên
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Xuât Nhâp Khâu
119F/31B Đãng Chât, P
2, Q. 8,
Kính-Mãt
Kính & Kính
Quang Hoc
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Ngoc M—n 0983808139 DNTN Minh M—n 8 38596057
GÌÁM ĐỐC NỮ 0983902182 Công ty Viêt Tre TNHH 8 Mây, Tre, Lá
GÌÁM ĐỐC NAM 0983999801 8
GÌÁM ĐỐC NỮ 0984119563 8 39502202
GÌÁM ĐỐC NAM 0988323549 8 Đja Ốc 38514879
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913115599 VÌNA 8
GÌÁM ĐỐC NAM Duong Thanh 0913151892 VÌNA 8
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913199899 VÌNA 8 38822658
GÌÁM ĐỐC NAM Truong Bá Tòng 0913636854 VÌNA 8
VÌETTE
L
49C Lê Quang Kim, P 8,
Q. 8,
Vât Liêu Xây
Dung
Nguyên Ngoc
Liên Hoa
VÌETTE
L
27 Khu Dân Cu Bình
Đãng,Đuòng 6, P 6, Q.
8,
39816108 -
54305906
viettre@v
iet-
tre.com
www.viet-
tre.com
Pham Truòng
Thanh
VÌETTE
L
Phuóc Tài - Công ty
TNHH Thuong Mai
210/24 An Duong
Vuong, P 16, Q. 8,
Giây-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
62606161,
62606161 -
62606206
thanhfuta
co@hcm.
vnn.vn
Tô Thj Hoàng
Anh
VÌETTE
L
Co S• V•nh Phát Sán
Xuât Bàn Ghế
60B Hoài Thanh, P 14,
Q. 8,
G’-Các Sán
Phâm Đô G’
Nguyên Cánh
Hiên
VÌETTE
L
Công ty Thjnh Phát Đat
TNHH
110/12 Šu Duong Lân
Nôi Dài, P 3, Q. 8,
Nguyên Thj
Thanh Loan
Nhà Hàng Huong
Huyên
5H-7H Cu Xá Bùi Minh
Truc, P 5, Q. 8,
Nhà Hàng
Viêt Nam
(08)38446552
Fax 38457060
sales@h
uonghuy
en.com
www.huon
ghuyen.co
m
Công ty Minh Quân
TNHH Thuong Mai Djch
Vu K€ Thuât
110/25 Šu Duong Lân, P
3, Q. 8,
Máy Phát
Điên-Công
Nghiêp &
Thuong Mai
(08)38247072,
38247071 Fax
38247124
minh…ua
nco@vnn
.vn
Luong Thj M€
Nhung
Nhà Máy Hà Long Đá
Nhân Tao
456N Duong Bá Trac, P
1, Q. 8,
Thiết Bj Vê
Sinh-Sán
Xuât & Bán
Buôn
hoangkh
uyen@hc
m.fpt.vn
C•a Hàng Phuong
Nam Hoa Ki‰ng
123 Đuòng 12, P 5, Q.
8,
Hoa Viên,
Cây Cánh-
Các Nhà
Thâu
(08)35190345
Fax 35121402
vuonhien
gphuong
nam@ya
hoo.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Minh M—n 0913654596 VÌNA 135 Đuòng 8, P 4, Q. 8, 8
GÌÁM ĐỐC NAM Truong Duy Đức 0913668532 VÌNA Công ty Duy Hüu TNHH 8
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Minh Châu 0913670673 VÌNA 8
GÌÁM ĐỐC NỮ Phan Thj Toán 0913680140 VÌNA 8 Nông Sán
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Manh Đat 0913692621 VÌNA 2516B Ba To, P 7, Q. 8, 8
GÌÁM ĐỐC NAM Mai Vãn Hoàng 0913711480 VÌNA Co S• Môc Minh Hoàng 8
CHƒ C‡ SÓ NAM Nghê Chí Vinh 0913712986 VÌNA Co S• Gia Thành 8
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Đông Can 0913742601 VÌNA 8 38578345
CHƒ C‡ SÓ NAM Ngô Hâu Thành 0913772947 VÌNA Co S• Công Hòa 8 38568590
Công ty M—n Báo
Thành TNHH Thuong
Mai & Sán Xuât
Son-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38502835 Fax
38508769
3047A Pham Thế Hi‰n,
P 7, Q. 8,
Nón/Mü-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39800272,
39800271,
39800847,
39800866 Fax
39800866
duyhuuco
m@yaho
o.com
Công ty Thanh Phát
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Xây Dung
51 Ta Quang B•u, P 2,
Q. 8,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
38500096,
38518378,
39176872 Fax
38518378
cockhoan
nhoi_tp@
hcm.vnn.
vn
Công ty Phú Thanh
TNHH Thuong Mai
168 Nguyên Duy, P 9, Q.
8,
39540759 Fax
39540758
ptseafoo
d@hcm.v
nn.vn
DNTN Đông Phuong
Sán Xuât Thuong Mai
Cà Phê-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38845349
Fax 62653103
dongphu
ongcoffe
e@vnn.v
n
2040 Pham Thế Hi‰n, P
6, Q. 8,
G’-Các Sán
Phâm Đô G’
(08)38624697,
38624697 Fax
38624706
Khu Công Nghiêp Bình
Đãng, 1085 Ta Quang
B•u, P 6, Q. 8,
Thiết Bj Vê
Sinh-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39819352,
39819353,
39819355 Fax
39819354
Công ty Gia Pham
TNHH Xây Dung &
Thuong Mai
723 Hung Phú, P 9, Q.
8,
Vât Liêu Xây
Dung
1591 Pham Thế Hi‰n, P
6, Q. 8,
VŽ, Ruôt Xe-
Sán Xuât &
Bán Buôn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Thành Nam 0913804202 VÌNA 8
CHƒ C‡ SÓ NAM 0913846500 VÌNA Co S• Viêt Hùng May 8
GÌÁM ĐỐC NAM 0913909147 VÌNA 6C Phú Đjnh, P 16, Q. 8, 8
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913913986 VÌNA 8
CHƒ C‡ SÓ NAM Düng 0913914319 VÌNA 8 38517662
GÌÁM ĐỐC NAM Liêu Trung Báo 0913921355 VÌNA 8
GÌÁM ĐỐC NAM 0913921607 VÌNA DNTN Đức Lôc 8 Nhua-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NAM 0913964488 VÌNA 8
GÌÁM ĐỐC NAM 0918031461 VÌNA 8 Máy Móc
Giang San - Công ty
TNHH
304/70 Pham Thế Hi‰n,
P 3, Q. 8,
Vi Tính & Tin
Hoc
38500716 Fax
38500716
Nguyên Thế
Hùng
2385/87/15 Pham Thế
Hi‰n, P 6, Q. 8,
Quân Áo-
Sán Xuât &
Bán Buôn
39120312 Fax
39816224
Huynh Công
Danh
Công ty TNHH Hãng
Phim Cho Lón
Điên Ành-
Hãng Phim &
Truòng
Quay
(08)39133438
Fax 38451497
Trân Hô Diêm
Trang
DNTN Điên Phát
Thuong Mai Vân Tái
629 Pham Thế Hi‰n, P 4,
Q. 8,
Vân Tái-Đai

38504586 Fax
38504586
Co S• Tiến Á Thiết Bj
Phòng Cháy Chüa
Cháy
280D Pham Thế Hi‰n, P
3, Q. 8,
Phòng Cháy-
Thiết Bj
Công ty Báo Hung
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Giây
Khu Công Nghiêp Bình
Đãng, 3 Ta Quang B•u,
P 6, Q. 8,
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)22446365
Fax 39974558
trungbao
_lieu@ya
hoo.com
Pham Thanh
Hùng
3/5 Hô Hoc Lãm, P 16,
Q. 8,
(08)39695600
Fax 39604377
duclocco
mpany@
yahoo.co
m
Hông Thuong
Phi
Co S• P & T Sán Xuât
Giày Dép Thòi Trang
9F Nguyên Thj Tân, P 2,
Q. 8,
Dép-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)37715258
Fax 37715258
Truong Minh
Sến
Công ty Liên Thuân
Phát TNHH Thuong
Mai
3024 Pham Thế Hi‰n, P
7, Q. 8,
(08)39410176,
38848301,
38848321 Fax
39408224
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918031739 VÌNA 8
GÌÁM ĐỐC NAM Mach Thành 0918032368 VÌNA 8
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Tân Lôc 0918032373 VÌNA DNTN Trân Lôc 8
GÌÁM ĐỐC NAM 0918038818 VÌNA 8 Ìn-Thiết Bj
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Đình Huy 0918050615 VÌNA 8
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Lâu 0918051368 VÌNA 8
GÌÁM ĐỐC NAM 0918065787 VÌNA 8
GÌÁM ĐỐC NAM 0918126629 VÌNA 8
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Thanh Phúc 0918131579 VÌNA 8 (08)62957059
Nguyên Ngoc
Tháo
Công ty Châu Hiêp Phát
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
1594 Pham Thế Hi‰n, P
6, Q. 8,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)38628699
Fax 38625987,
38628699
Công ty Kiên Luc TNHH
Thuong Mai Djch Vu
162 An Duong Vuong, P
16, Q. 8,
Vât Liêu Xây
Dung
39803278,
38768887 Fax
39803279
kienluc@
hcm.vnn.
vn
626 Pham Thế Hi‰n, P 4,
Q. 8,
Vât Liêu Xây
Dung
38569054 Fax
38508083
Huynh Phuóc
Thành
Công ty Minh Tín TNHH
Thuong Mai Djch Vu
165A Tùng Thiên
Vuong, P 11, Q. 8,
(08)38946838
Fax 54363500
minhtin-
co@ao10
0.com.vn
www.ao10
0.com.vn
Công ty Trân Đình Huy
TNHH Xây Dung &
Thuong Mai
3189 Pham Thế Hi‰n, P
7, Q. 8,
Xây Dung
Dân Dung
54369448,
39800724 Fax
54369448
DNTN Lâu Trúc Kinh
Doanh Vàng
219/66 Duong Bá Trac,
P 1, Q. 8,
Nü Trang,
Trang Sức
Thòi Trang
Xi, Ma-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38513716,
38513717 Fax
38513716
lvlau@lt•.
com.vn
www.lt•.co
m.vn
Phùng Hüu Nüu
Uóc
Công ty Pháp Á Cô
Phân Tu Vân Xây Dung
7Bis Nguyên S• Cô, P
15, Q. 8,
Xây Dung
Dân Dung
62606322 Fax
39802229
tanbale@
yahoo.co
m
Chung Hoàng
Son
Công ty Hoàng Lâm An
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu (Camera)
Khu Công Nghiêp Bình
Đãng, 35 Đuòng 6, P 6,
Q. 8,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
(08)39307329
Fax 39308536
hoangla
man@vn
n.vn
www.hoan
glaman.co
m.vn
Công ty Đ‹nh Cao
TNHH Co Khí Thiết Bj
Cân Câu Và Cân Truc
41 Bùi Minh Truc, P 5,
Q. 8,
Cân
Câu/Câu
Truc-Sán
Xuât & Cung
Câp
craneand
hoist@hc
m.fpt.vn;
cancauca
ntruc@hc
m.fpt.vn
www.yello
wpages.vn
/topmecha
nics
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Phú 0918171252 VÌNA Công ty Tứ Tru TNHH 8
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Cao Lê 0918184800 VÌNA 8
GÌÁM ĐỐC NAM 0918439177 VÌNA 8 Kh• Trùng
GÌÁM ĐỐC NAM 0918456667 VÌNA 8
GÌÁM ĐỐC NAM Đoàn Vãn Sang 0918556055 VÌNA 8
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Đây Đú 0918730083 VÌNA 8 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NỮ Phan Thj Hoa 0919101231 VÌNA 8
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903034021 MOBÌ 9 (08)38944087
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Anh Tuân 0903164885 MOBÌ 9 Đja Ốc
109/D6 Duong Bá Trac,
P 1, Q. 8,
Thú Công M€
Nghê-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39096753 Fax
38518744
tutru@hc
m.fpt.vn
www.vietcr
aft.4pcom.
com
Công ty Khang Phúc
TNHH
13 Đuòng 270,Cao L’, P
4, Q. 8,
Bac Đan-
Vòng Bi
(08)38870384,
37561771,
38990927 Fax
37266825
ncaole@
hcm.fpt.v
n
Nguyên Hông
Táo
Công ty Đât Viêt TNHH
Diêt Môi & Côn Trùng
137/33T Šu Duong Lân,
P 2, Q. 8,
(08)39817017
Fax 39817017
Nguyên Đình
Phúc
Co S• Đai Hông Phúc
Sán Xuât Kinh Doanh
Thuôc • Hoc Cô Truyên
20A Nguyên Ngoc Cung,
P 16, Q. 8,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38652092,
39133951,
22145034,
0918033635
Fax 39703841
daihongp
huc@hc
m.fpt.vn
www.daiho
ngphuc.thu
onghieuvie
t.com
Công ty Đoàn Viên
TNHH
429 Tùng Thiên Vuong,
P 12, Q. 8,
Điên Thoai
Di Đông
(08)38409298
Fax 35142468
doantelec
om@hcm
.fpt.vn;
sangdoa
n@ham.f
pt.vn
Công ty Anh Vü TNHH
Thuong Mai-Djch Vu &
Thiết Kế M€ Thuât
136/36 Nguyên Thj Tân,
P 2, Q. 8,
(08)62539548,
62539543 Fax
62539546
day-
du@hcm.
vnn.vn
Công ty Dân Hoa TNHH
Môt Thành Viên
Thuong Mai Djch Vu &
Sán Xuât
174/4 Uu Long, P 11, Q.
8,
Vãn Phòng
Phâm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38546499 Fax
39514554
cosodanh
oa@yaho
o.com.vn
www.danh
oa.com.vn
Hoàng Thanh
Thúy
Công ty Thế Phùng
TNHH
1A Nguyên Duy Trinh, P
Phú Hüu, Q. 9,
Co Khí-
Trang Thiết
Bj
Công ty Tâc Đât Tâc
Vàng TNHH
721 Đ’ Xuân Hop, P
Phú Hüu, Q. 9,
37432269,
37432293 Fax
37432269
diaoctdtv
@yahoo.
com
www.tacda
ttacvang.c
om.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Võ 0903338757 MOBÌ DNTN Báo Viêt 9 Khoáng Sán (08)38548540
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Xuân Düng 0903364750 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Anh Minh 0903381385 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Vãn Tân 0903388699 MOBÌ 9 Len/Da
GÌÁM ĐỐC NAM 0903605223 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM Đãng Anh Khoa 0903619407 MOBÌ 9 Ìn-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NỮ Duong Thj Hãng 0903664410 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903674791 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM 0903676097 MOBÌ 9 Đja Ốc
40 Đuòng 400,Áp Cây
Dâu, P Tân Phú, Q. 9,
Công ty Nam Phát
TNHH Xây Dung Co
Khí
126 Đuòng 10, P Phuóc
Bình, Q. 9,
Xây Dung
Dân Dung
37310819 Fax
37310819
Công ty M.V.H TNHH
Tu Vân
48 Khu Phô 2, Cu Xá
Kiến Thiết,Trân Hung
Đao, P Hiêp Phú, Q. 9,
Xây Dung-
Tu Vân
38962882 Fax
54441488
nminh74
1@hotma
il.com
Công ty Len Viêt Nam
Cô Phân
63 Hô Bá Phân, P
Phuóc Long A, Q. 9,
(08)38770857,
39557745 -
38770433,
38555363
blatex@h
cm.vnn.v
n
www.lenvi
etnam.com
Nguyên Thành
Long
Công ty Viêt Vân Long
TNHH May Thêu
591 Nguyên Xi‰n, P
Long Thanh M€, Q. 9,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)35265984,
38454818 -
35265976
vietvanlo
ngcapco
@vnn.vn
www.vietv
anlongcap.
vn
Công ty Khoa Thy
TNHH Ìn Án Thuong
Mai
147 Đ’ Xuân Hop, P
Phuóc Long B, Q. 9,
(08)38927893,
37972285 -
38927893
khoathy
@vnn.vn
Công ty Đai Hung
TNHH Co Khí Vân Tái
Thuong Mai-Cn
7 (84C) Nam Hòa, P
Phuóc Long A, Q. 9,
Công Ten
No-Cho
Thuê
(08)39633100,
38581725 -
38581725
daihungc
o@vietna
mcontain
er.com.v
n
www.vietn
amcontain
er.com.vn
Đ’ Thj Thanh
Huong
Công ty Thái Bình
Duong Cô Phân Dâu
Khí
99 Ích Thanh, P Truòng
Thanh, Q. 9,
Khí Đôt-Xãng
Hóa LŽng
Đóng Chai
(08)39203040,
39203041 -
39203043
Nguyên Hoài
Linh
Công ty HL TNHH Tu
Vân Phát Tri‰n & Kinh
Doanh Nhà
120 Lê Vãn Viêt, P Hiêp
Phú, Q. 9,
37306652 Fax
37307823
hl-
co@hcm.
vnn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Hüu 0903679445 MOBÌ Co S• Ìn Thú Đức 9 Lua-Ìn Lua
GÌÁM ĐỐC NAM 0903701415 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Thế Anh 0903703462 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Đình Háo 0903713142 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903725827 MOBÌ 9 Ch‹ May (08)38552457
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903741267 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM 0903758018 MOBÌ 9 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Luc Chiêu 0903759348 MOBÌ Co S• Đai Thành Công 9
GÌÁM ĐỐC NAM 0903789042 MOBÌ 9
10/3 Đuòng 275,P Hiêp
Phú, Q. 9,
(08)38250343 -
38234604
Nguyên Hùng
Phong
DNTN Tâm Đức Xuât
Khâu Gôm
141/4 Long Son, P Long
Bình, Q. 9,
Gôm-Các
Sán Phâm
(08)39304088,
39304348 -
39303988
Công ty Đức Phuong
TNHH Thuong Mai
450 Nguyên Xi‰n, P
Long Thanh M€, Q. 9,
Nuóc Đá/Đá
Œn-Phân
Phôi & Sán
Xuât
37331092,
37335462,
37335830,
37335881,
37335879
Công ty An Pha TNHH
Thuong Mai & Sán
Xuât Thuôc Thú •
7/3 Giãn Dân, P Long
Thanh M€, Q. 9,
Gia Súc-
Thuôc Thú •
(08)38615163,
39743962,
54263690,
54263691 -
39743962,
54263691
Kit Ping Au
•eung
Công ty Coats Phong
Phú Liên Doanh
P Tãng Nhon Phú B, Q.
9,
b2b@coa
tsvn.com.
vm
www.coats
vn.com.vn
Nguyên Thj Thu
Nga
Công ty Gia Đình TNHH
Djch Vu Thuong Mai
Khu Phô 4,Lã Xuân Oai,
P Tãng Nhon Phú A, Q.
9,
Bếp
Gas/Gas-
Thiết Bj
Dùng Gas
(08)38552808 -
38574972
Trân Trjnh Đức
Hoàng
Công ty Khang Phú
Thjnh TNHH Xây Dung
Kinh Doanh Nhà
97 Khu Phô 5,Đ’ Xuân
Hop, P Phuóc Long B,
Q. 9,
37310867 Fax
22140787
2/211 Khu Phô 1, P Hiêp
Phú, Q. 9,
Đô Choi-Nhà
Sán Xuât
(08)39746612,
54065057,
54065058 -
38602394
cosothan
hcong@h
cm.vnn.v
n
www.thanh
cong-
handicraft.
com
Pham Tuân
Düng
Xu•ng Toàn Thjnh Co
Khí
147/17 Tân Lâp 2,Khu
Phô 6, P Hiêp Phú, Q. 9,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)38940285 -
35881404
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Khanh 0903802256 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM 0903803331 MOBÌ 9 Luât Su
GÌÁM ĐỐC NAM Shek •e Sum 0903804180 MOBÌ 9 Giãt Mài
GÌÁM ĐỐC NAM 0903807823 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Bình 0903807912 MOBÌ 9 Cân
GÌÁM ĐỐC NAM 0903814474 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM Châu Vãn ‡n 0903820823 MOBÌ 9 37310582
GÌÁM ĐỐC NAM Mai Trung Hùng 0903822697 MOBÌ HTX Tân Phú Co Khí 9
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Trong Đức 0903823137 MOBÌ 9
Công ty Phúc Long Cô
Phân
266A Nam Hòa, P
Phuóc Long A, Q. 9,
Cáng Vu &
Đai Diên
Cáng
(08)35470030 -
38957293
info@icd
pl.com
www.phucl
ongicd.co
m
Nguyên Hông
Son
Vãn Phòng Luât Su
Nguyên Hông Son-
Công ty TNHH Tu Vân
Đâu Tu Kinh Tế Sài
Gòn
75/2/3 Truong Vãn Hái,P
Tãng Nhon Phú B, Q. 9,
(08)38109975 -
38109976
Công ty Washing &
Dyeing TNHH May Mãc
18 Khu Phô 4,Tãng
Nhon Phú, P Phuóc
Long B, Q. 9,
(08)38409836,
39202586,
39202585
washing-
dyeing@
hcm.vnn.
vn;
shekyesu
m@vnn.v
n
Nguyên Hông
Thái
Công ty Thái Duong
TNHH Xây Dung Điên
2/146 Hòa Phú, P Hiêp
Phú, Q. 9,
Điên-Các
Nhà Thâu
(08)38766978 -
38766978
dienthaid
uong@hc
m.vnn.vn
Công ty Tín Thành Tiến
TNHH Co Khí Cân Điên
T• Tu Đông
6/8 Tân Lâp 1, P Hiêp
Phú, Q. 9,
(08)38115274,
38123719 -
38114305
informati
on@tttsc
ale.com
www.tttsca
le.com
Nguyên Quói
Phuóc
Co S• Hoàng Duy Cây
Ki‰ng-C•a Hàng
1002 Áp Tân Điên
B,Nguyên Duy Trinh, P
Phú Hüu, Q. 9,
Hoa Viên,
Cây Cánh-
Các Nhà
Thâu
(08)38630780,
38658761 -
38630781
phuocn…
@hcm.vn
n.vn
Công ty An Phuóc Loi
TNHH
469 Đ’ Xuân Hop, P
Phuóc Long B, Q. 9,
Vât Liêu Xây
Dung
74 Khu Phô 3,Tân Lâp 1,
P Hiêp Phú, Q. 9,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)38945519 -
38945519
Công ty D.T & A.T
TNHH
161 Đuòng 13, P Phuóc
Bình, Q. 9,
Máy Công
Cu
(08)38243259 -
38248164
dt.at2003
@yahoo.
com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903823233 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM 0903835653 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM 0903836188 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM Ta Manh Nhut 0903837461 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Hòa 0903838007 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Trung Tâm 0903866556 MOBÌ 9 Nhua-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NAM 0903909050 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Hüu Tho 0903933765 MOBÌ 9 (08)22412370
GÌÁM ĐỐC NAM 0903934626 MOBÌ 9
Nguyên Minh
Toàn
Công ty Báo Toàn Co
TNHH Thuong Mai &
Xây Dung Điên
108 Ngô Quyên, P Hiêp
Phú, Q. 9,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38968221 Fax
38968221
Nguyên Hüu
Phuóc
Công ty Nguyên Hüu
Phuóc TNHH
1392 Nguyên Duy Trinh,
P Long Truòng, Q. 9,
Bât Đông
Sán-Xây
Dung &
Quán Lý
(08)39971547,9
974385,997438
6,9971546 -
39971086
info@nhp
.com.vn
www.nhp.c
om.vn
Nguyên Vãn
Đjnh
Công ty Cô Phân
Thuong Mai Sán Xuât
Thiết Bj Điên Miên Nam
185A Khu Phô 3,Xa Lô
Hà Nôi, P Phuóc Long
A, Q. 9,
Điên-Sán
Xuât & Bán
Buôn Đô
Điên
(08)39875014,
39968006 -
62895001
emnco@
hcm.vnn.
vn
www.emn.
com.vn
Công ty Nhut Huy
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
189 Xa Lô Hà Nôi, P
Phuóc Long A, Q. 9,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)37175091 -
37175044
Công ty Chân Giang
Nam TNHH Container
66 Đuòng 9, P Phuóc
Bình, Q. 9,
Công Ten
No-Cho
Thuê
(08)22160700 -
35106925
hoacgn@
yahoo.co
m.vn
www.cgnc
ontainer.co
m.vn
Co S• Anh Tâm Bao Bì
Nhua
53 Áp Ông Nhiêu,Đuòng
6, P Long Truòng, Q. 9,
(08)38453514 -
39976515
Đãng Thanh
Phong
DNTN Đãng Thanh
Long Djch Vu Du Ljch-
Vân Chuy‰n
11 Lã Xuân Oai, P Tãng
Nhon Phú A, Q. 9,
Vân Tái-Đai

37308318 Fax
37308318
Công ty Viên Đông Á
TNHH K€ Thuât
99 Khu Phô 2,Lê Vãn
Viêt, P Tãng Nhon Phú
A, Q. 9,
Co Khí-
Trang Thiết
Bj
fea@hcm
.vnn.vn
Chu Hông
Thuòng
Công ty Đai Duong
TNHH Xây Dung &
Trang Trí Nôi Thât
12/115 Khu Phô 5, P
Tãng Nhon Phú A, Q. 9,
Nôi Thât-Nhà
Thiết Kế
37306005,
37306008 Fax
37306508
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Ngoc Bích 0903934848 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM Quách Thiên Šn 0903937863 MOBÌ 9 Dâu Bôi Tron
GÌÁM ĐỐC NAM 0903949238 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NỮ Ngô Thj Hanh 0903952795 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903955558 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903956248 MOBÌ Khu 3, P Hiêp Phú, Q. 9, 9
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Hông 0903970981 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM Mai Hüu Phùng 0906646202 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Huy 0906858687 MOBÌ 9 Đja Ốc
Công ty Song Pha
TNHH Xây Dung & Kinh
Doanh Nhà
436 Khu Phô 1, P Phuóc
Long A, Q. 9,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
37312405,
37313136 Fax
37312405
Công ty Minh Hào
TNHH
36S Ích Thanh, P
Truòng Thanh, Q. 9,
(08)38207195,
54041251 -
38207194
minhhaoc
o@hcm.v
nn.vn
www.minh
haoco.com
Nguyên Ngô
Long
Nhât Long - Công ty
TNHH Co Khí Thuong
Mai
79/4 Áp Câu Xây, P Tân
Phú, Q. 9,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)38630319,
38625029,
38622814 -
38630320
nhatlongc
k@hcm.f
pt.vn
Công ty Thánh Đức
TNHH
24-26-28 Khu ASC,P
Tãng Nhon Phú A, Q. 9,
Đô G’-Nhà
Sán Xuât
(08)38612652 -
39781581
wahuichu
ng@hcm.
vnn.vn
Nguyên Thj Thu
Dung
Công ty An Sinh TNHH
Tu Vân Xây Dung &
Thuong Mai
99 Khu ASC,Lê Vãn Viêt,
P Tãng Nhon Phú A, Q.
9,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
37306245,
39144799
Nguyên Thj Minh
Châu
Công ty TNHH Co Khí
Gas
Son T•nh
Điên
37305899 Fax
37305899
Công ty Truòng Thành
Long Bình TNHH Sán
Xuât & Thuong Mai-Cn
318 Nguyên Vãn Tãng, P
Long Thanh M€, Q. 9,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)39615822,
39613644 -
39615812,
39613644
Công ty Lê ˆyên TNHH
Tu Vân Đâu Tu
402 Lê Vãn Viêt, P Tãng
Nhon Phú A, Q. 9,
Đâu Tu-Djch
Vu Tu Vân
(08)39635700 -
39635698
huuphun
g@hcm.v
nn.vn
Công ty Nam Phô
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
493 Đ’ Xuân Hop, P
Phuóc Long B, Q. 9,
62827373 Fax
62827374
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0906966096 MOBÌ 9 Cua
GÌÁM ĐỐC NAM Ð’ Tuân Cuòng 0907001499 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NỮ Võ Thanh Luyên 0907197986 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM Hô Thiêu Chánh 0908013665 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM 0908016478 MOBÌ 9 Ìn-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Viết Toàn 0908197097 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Đat Tài 0908325135 MOBÌ 9 Kính
GÌÁM ĐỐC NAM 0908714248 MOBÌ 9
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Hông Nam 0908808056 MOBÌ 9
Nguyên Thj
Thanh Vân
Công ty Nguyên Thach
TNHH
12 Đình Phong Phú, P
Tãng Nhon Phú B, Q. 9,
(08)38665679,
22174566,
35127957 -
35127976
Công ty Han Chi TNHH
Thuong Mai
249 Tãng Nhon Phú, P
Tãng Nhon Phú B, Q. 9,
Bánh, Mứt,
Keo-Bán
Buôn
(08)39303738,
39330624,
38547250,
39301041,
39302953 -
39303621
Công ty TNHH SX & TM
Mai Phuong
C6/4 Khu Phô 2,Lê Vãn
Viêt, P Tãng Nhon Phú
A, Q. 9,
Dép-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)35118653 -
62588073
sales@m
aiphuong
.com.vn
www.maip
huong.com
.vn
Công ty Quang Minh
TNHH Thuong Mai
Duoc Phâm & Bao Bì •
Tế
4 Áp ích Thanh, P
Truòng Thanh, Q. 9,
Bao Bì-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)35396462,
35396953 -
35164568
info@…m
mediphar
.com
www.…mm
ediphar.co
m.vn
Duong Công
Tiến
DNTN Cao Duong
Thuong Mai
65/24 Tãng Nhon Phú, P
Phuóc Long B, Q. 9,
(08)35510884 -
35510161
inan_cao
duong_…
uan9@ya
hoo.com
Công ty TNHH Quôc Tế
Phúc Son Viêt
13 Khu Biêt Thu Nam
Long, Đuòng 623D,P
Phuóc Long B, Q. 9,
Thú Công M€
Nghê-Sán
Xuât & Bán
Buôn
62804435 Fax
62804435
info@psv
group.co
m
www.xpow
ermodels.c
om.vn
Công ty Thanh Vân
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
50 Lê Vãn Viêt, P Hiêp
Phú, Q. 9,
(08)39319488 -
39319488
Nguyên Khãc
Hung
DNTN Đai Kim Thanh
Sán Xuât Thuong Mai
69 Đuòng 3, P Tam Phú,
Q. 9,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)39485600,
22448099,
22449456,
39485968 Fax
39485600
Công ty Khang Đat
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
22 Đuòng 6, P Hiêp
Phú, Q. 9,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
(08)39732274,
39732272 Fax
39732274
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Cao Tuyết Anh 0908823155 MOBÌ 9 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NỮ 0909707453 MOBÌ DNTN Hông Tuân May 9
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Hoàng Giang 0983101012 9 37309861
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Duy Tân 0983831389 9
GÌÁM ĐỐC NAM 0989015924 9
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Vãn Châu 0989693818 DNTN Thuân Thành 9
GÌÁM ĐỐC NAM 0913191087 VÌNA 9
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Thiên 0913438643 VÌNA 9 G’-Chế Biến
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Ngoc Luong 0913614528 VÌNA 9
Công ty Anh Nhât
TNHH
1D Nguyên Duy Trinh, P
Phú Hüu, Q. 9,
37317215,
38931522 Fax
37317294
Lê Thj Thanh
Trúc
817 Nguyên Duy Trinh, P
Phú Hüu, Q. 9,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)38118399
Fax 62939291
VÌETTE
L
Công ty Hoàng Gia Cô
Phân Công Nghê
210 Lê Vãn Viêt, P Tãng
Nhon Phú B, Q. 9,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
VÌETTE
L
Công ty Duy Háo TNHH
K€ Thuât
989 Nguyên Duy Trinh, P
Phú Hüu, Q. 9,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
37317594 -
37317295
duyhaoco
@gmail.c
om
Nguyên Vãn
Truòng
VÌETTE
L
DNTN Truòng Thjnh
Thuong Mai Sán Xuât
Giây
30-32 Đuòng 8, P
Phuóc Bình, Q. 9,
Giây-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
37313824,
37314076,
36400917 -
36400917
VÌETTE
L
65/22 Khu Phô 2,Tãng
Nhon Phú, P Phuóc
Long B, Q. 9,
G’-Đô G’
Dân Dung
37313697 -
37313697
Nguyên Thanh
Phong
Công ty K˜ Nguyên
Xanh TNHH Thuong
Mai Djch Vu
1/230E Duong Đình
Hôi,P Phuóc Long B, Q.
9,
Vãn Phòng-
Trang Thiết
Bj
36402126 Fax
36402126
kynguyen
xanh@ya
hoo.com
Công ty Cô Phân Nhà
Tiên Chế
Nguyên Xi‰n, P Long
Bình, Q. 9,
(08)38437508
Fax 38481424
sale@nh
atico.com
www.nhati
co.com
Công ty K˜ Nguyên
Xanh TNHH
141 Man Thiên, P Hiêp
Phú, Q. 9,
Cây Xanh-
Djch Vu
(08)37504053
Fax 37504053
www.knxla
ndscape.c
om
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0913641939 VÌNA 9
GÌÁM ĐỐC NAM 0913682617 VÌNA 9
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Xuân Thái 0913719051 VÌNA 9
GÌÁM ĐỐC NAM 0913731166 VÌNA 9 38966075
GÌÁM ĐỐC NAM Chuong A Si 0913731308 VÌNA 9 G’-Chế Biến
GÌÁM ĐỐC NAM 0913748842 VÌNA 9
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Tâm 0913907205 VÌNA 9 36402063
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913923057 VÌNA DNTN Phúc Anh 9 37315017
GÌÁM ĐỐC NAM 0913926135 VÌNA 9
Nguyên Phúc
Lôc
Công ty TNHH Thuong
Mai Djch Vu Thế Giói
Vãn Phòng
260 Lê Vãn Viêt, P Tãng
Nhon Phú B, Q. 9,
Vãn Phòng
Phâm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
37307346 Fax
62805025
sales@th
egioivanp
hong.co
m.vn
www.thegi
oivanphon
g.com.vn
Nguyên Anh
Tùng
Công ty Đông Tây
TNHH Kháo Sát Nên
Móng & Ki‰m Đjnh Xây
Dung
123/3 Đ’ Xuân Hop, P
Phuóc Long B, Q. 9,
Giám Đjnh,
Thanh Tra-
Các Vãn
Phòng
(08)39105650,
39105650 Fax
39105651
Công ty Thái Hung
Thjnh Cô Phân
6 Khu Phô 3,Đuòng 147,
P Phuóc Long B, Q. 9,
Chiếu Sáng-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)39315315,
39317745,
39316561,
39350058,
62650817,
384359 Fax
62650818
Nguyên Vãn
Thanh
DNTN Minh Thanh Kinh
Doanh Vàng
41 Khu Phô 3,Lê Vãn
Viêt, P Hiêp Phú, Q. 9,
Nü Trang,
Trang Sức
Thòi Trang
Xi, Ma-Sán
Xuât & Bán
Buôn
Công ty Thãng Đat
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
Z114 Áp Thái Bình, P
Long Bình, Q. 9,
(08)37197639
Fax 37197906
Nguyên Hoàng
Xuân Đô
Công ty Tãng Phú
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
Bao Bì
13/17 Tô 5,Khu Phô 3, P
Tãng Nhon Phú A, Q. 9,
Bao Bì-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)54081870
Fax 54081870
taphuco
@yahoo.
com
Công ty Nguyên Thành
Tâm TNHH
64/6C Khu Phô 4,Tây
Hòa, P Phuóc Long A,
Q. 9,
Ô Tô-S•a
Chüa & Djch
Vu
Nguyên Thj
Thanh Hà
153J Nguyên Duy Trinh,
P Phú Hüu, Q. 9,
Sãt-Trang Trí
Gia Công
Hoàng Trong
Phôn
Công ty Cô Phân Xây
Dung 41
50C Xa Lô Hà Nôi, P
Phuóc Long A, Q. 9,
Thúy Loi-Qui
Hoach & Xây
Dung
37313110,
37313258 Fax
37313021
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Trung Hà 0918038959 VÌNA 9 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Thu 0918042378 VÌNA 9 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Nhu Lôc 0918261360 VÌNA 9
GÌÁM ĐỐC NAM 0918415444 VÌNA 9
GÌÁM ĐỐC NAM 0918459918 VÌNA 9
GÌÁM ĐỐC NỮ Đàm M€ Oanh 0902800512 MOBÌ 10 38680506
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Cao Sang 0903032424 MOBÌ 10 Luât Su
GÌÁM ĐỐC NỮ Đãng Thj Dung 0903106868 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ Hà Kim Ngoc 0903134972 MOBÌ 10
Công ty Hoàng An
TNHH Hóa Duoc
100B Hô Bá Phân, P
Phuóc Long A, Q. 9,
(08)39858690
Fax 39858689
chemical
@hoang
an.com.v
n
www.hoan
gan.com.v
n
DNTN Nhât Giáp
Thuong Mai Djch Vu
49 Đuòng 154,Áp Cây
Dâu, P Tân Phú, Q. 9,
(08)39205614
Fax 39205614
nhatgiap
@saigon
net.vn
Công ty Sao Viêt Cô
Phân Sán Xuât Thiết Bj
2 Hoàng Hüu Nam, P
Long Thanh M€, Q. 9,
Điên T•-Sán
Xuât & Bán
Buôn Trang
Thiết Bj
(08)38220355,
38229376 Fax
38246667
vietstar-
loc@vnn.
vn;
catnhat-
loc@hcm
.vnn.vn
www.vietst
ar.com.vn;
www.catnh
at.com.vn
Nguyên Vãn
Bình
Công ty VTE TNHH K€
Thuât & Thuong Mai
76 Ngô Quyên, P Hiêp
Phú, Q. 9,
Điên-Các
Thiết Bj
(08)62640586
Fax 62640586
vte@hcm
.fpt.vn
Trân Thành
Trung
Công ty Thiên Bút
TNHH Thiết Kế Ìn Bao

28 Phan Chu Trinh, P
Hiêp Phú, Q. 9,
Bao Bì-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38652092,
39133951,
22145034,
0918033635
Fax 39703841
thienbutd
pp@gmai
l.com
Công ty Đông Nam Á
TNHH Sán Xuât Lãp
Ráp Thuong Mai
343/8 Su Van Hanh, P
12, Q. 10,
Sức KhŽe-
Sán Phâm
&/Hoãc Djch
Vu Chãm
Sóc
Vãn Phòng Luât Su
Hoàng Viêt Luât
370 Điên Biên Phú, P 11,
Q. 10,
(08)38445436 -
38454697
hvluat@s
aigonnet.
vn
www.luats
uviet.com.
vn
Công ty OB TNHH M€
Phâm-Vpdd
149X/3 Tô Hiến Thành,
P 13, Q. 10,
M€ Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)37444206 -
37444207
ob.hcm@
vnn.vn
C•a Hàng Linh Ký Hóa
Chât
449/6 Su Van Hanh, P
12, Q. 10,
Dâu-Chât
Tinh Loc
(08)37542126,
37542366 -
37542127
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Du Bôi Linh 0903169873 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903307974 MOBÌ 10 (08)39174327
GÌÁM ĐỐC NAM Phùng Cao Đức 0903311511 MOBÌ Công ty Da Ny TNHH 52 Bà Hat, P 9, Q. 10, 10
GÌÁM ĐỐC NAM Đãng Mai Diêu 0903324242 MOBÌ 10 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Anh Vü 0903338108 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903343468 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Vãn Tuyên 0903353699 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903357772 MOBÌ Xu•ng Môc Tât Thãng 10
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Chánh 0903371628 MOBÌ 10 Khách San
Công ty Quyên Thành
TNHH Xuât Nhâp Khâu
485/11A Nhât Táo, P 7,
Q. 10,
Xe Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn Phu
Tùng
39572176 Fax
39572176
…uyentha
nh@hotm
ail.com
Pham Quang
Ánh
C•a Hàng Truòng Huy
Điên Thoai Di Đông
303A Cách Mang Tháng
Tám, P 12, Q. 10,
Điên Thoai
Di Đông
Ghế-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)35172656 -
35173690
dany259
00@gmai
l.com
www.dany.
com.vn
Công ty Sáng Tao Trž
TNHH
31 Tô Hiến Thành, P 13,
Q. 10,
(08)62780001,
62780002,
62890308 -
62780001
sangtaotr
e@hcm.v
nn.vn
Công ty Hung Giang
TNHH
367 Su Van Hanh, P 12,
Q. 10,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
(08)39106693 -
39106694,
35114510
satech-
vu@hcm.
vnn.vn;
hgcom@
hcm.vnn.
vn
www.hgele
ctric.vn
Nguyên Kim
Long
Công ty Khái Lôc TNHH
Thuong Mai Djch Vu
285 Lô 76,Cách Mang
Tháng Tám, P 12, Q. 10,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38610156 -
39786217
klc@hcm
.vnn.vn
www.klc.co
m.vn
Công ty A Sožn TNHH
Áo Cuói
110 Đuòng 3 Tháng 2, P
12, Q. 10,
Cuói-Djch
Vu
(08)37267013,
37267762,
37260135 -
37267014
asoenbri
dal@hcm
.vnn.vn
www.asoe
nbridal.co
m
Nguyên Tât
Thãng
158-160 Trân Nhân Tôn,
P 2, Q. 10,
Đô G’-Nhà
Sán Xuât
38359485 Fax
38359485
minhtran
g160@ya
hoo.com
Khách San Truòng
Đua-Công ty TNHH
Khách San Nhà Hàng
Truòng Đua
90A/B73-75-77 Lý
Thuòng Kiêt, P 14, Q.
10,
(08)38755180 -
62696110
info@truo
ngduahot
el.com
www.truon
gduahotel.
com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903390539 MOBÌ 10 Muc Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM 0903391841 MOBÌ 91/11 Hòa Hung, Q. 10, 10
NAM 0903466607 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Thiên 0903501006 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Vãn Hâu 0903600625 MOBÌ Co S• Vãn Hâu 10 Khuôn M—u
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903604474 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Phú Lâm 0903620783 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Minh Hùng 0903625024 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Thiên Tao 0903625909 MOBÌ 10 (08)39673590
Huynh Ngoc
Ki‰u
Công ty Tân Viêt TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Tin Hoc
482 Điên Biên Phú, P 11,
Q. 10,
(08)38770857,
39557745 -
38770433,
38555363
tvcomput
er@hcm.f
pt.vn
Nguyên Quôc
Minh
Công ty Quôc Tế Minh
Quân Cô Phân
Đâu Tu-Djch
Vu Tu Vân
(08)38400922 -
38403369
im…@vnn
.vn
www.im…c.
com
CHƒ T„CH
HĐQT
Nguyên Hüu An
Giám
ĐôcNguyên Kim
Cuong
Công ty Châu Šu TNHH
Công Nghê
354/9 Lý Thuòng Kiêt, P
14, Q. 10,
Ống Nuóc-
Thâu Lãp
Đãt, S•a
Chüa
38639706,
62652323 Fax
62652323
eurotech
@gmail.c
om
www.vesb
o.com
Công ty Thanh Hòa
TNHH
466 Cao Thãng, P 12, Q.
10,
G’-Đô G’
Dân Dung
(08)38232190,
38241233 -
38241233
thanh-
hoa-
co@hcm.
vnn.vn
www.thanh
hoaco.com
575/11/26 Cách Mang
Tháng Tám, P 15, Q. 10,
(08)39232520,
39232519,
62610714,
38384196 -
39236840
Nguyên Thj Anh
Tho
Công ty Duong Long
TNHH Thuong Mai Djch
Vu & Xây Dung
Tâng4, 329 Tô Hiến
Thành, P 13, Q. 10,
Cách Nhiêt
Nóng Lanh-
Vât Liêu
(08)35265976,
35265984 -
35265976
duong-
long@hc
m.vnn.vn
Công ty Thuân Tín
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu Tu Vân
382/17 Su Van Hanh, P
2, Q. 10,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38355534,
38350912
Công ty Trí Viêt TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Công Nghê-Cn
284 Đuòng 3 Tháng 2, P
12, Q. 10,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
(08)38295585 -
38295618
sales@tri
viet.com.
vn
www.triviet
.com.vn
Công ty Phuong Hoàng
TNHH Djch Vu Du Ljch
155 Nguyên Kim, P 7, Q.
10,
Du Ljch-Đai

phuongh
oangco@
hcm.vnn.
vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903630335 MOBÌ Nha Khoa Vinh 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903636223 MOBÌ Công ty Ba Lan TNHH 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903636665 MOBÌ Công ty Tín Nhât TNHH 453 Bà Hat, P 8, Q. 10, 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903636694 MOBÌ Quán Œn Nam Giao 10
GÌÁM ĐỐC NAM Trà Tân Minh 0903639768 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903641303 MOBÌ 10 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM 0903644679 MOBÌ 10
CHƒ C‡ SÓ NAM 0903653226 MOBÌ Co S• Hoa Hông 10
GÌÁM ĐỐC NỮ ˆng Thj Lê Vân 0903653346 MOBÌ 10
Nguyên Vãn
Vinh
389A Cách Mang Tháng
Tám, P 13, Q. 10,
Nha Khoa-
Phòng Khám
(08)38119970,
38456639 -
38119829
nhakhoav
inh@yah
oo.com.v
n
www.nhak
hoavinh.co
m
Nguyên Thj Sáu
Ba
18 Nguyên Lâm, P 6, Q.
10,
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)62964240 -
62964255
cttnhhbal
an@vnn.
vn;
balanpac
king@hc
m.vnn.vn
www.saigo
nbox.com.
vn
Nguyên Duong

Vi Tính & Tin
Hoc
38621552 Fax
62648360
ctc_comp
u@hcm.v
nn.vn
Nguyên Thj Lê
Thanh
662/19 Su Van Hanh Nôi
Dài, Q. 10,
Nhà Hàng
Viêt Nam
(08)39312056,
39312735 -
39312735
www.namg
iao.com
Công ty Thiên Minh
TNHH Giái Pháp Điên
T•
222 Tân Phuóc, P 6, Q.
10,
Điên T•-Sán
Xuât & Bán
Buôn Trang
Thiết Bj
(08)38889612 -
37305598
tminh@t
me.com.v
n
www.tme.c
om.vn,
www.mcuv
ietnam.co
m
Lâm Quang
Thiên
Công ty Quang Thiên
TNHH
521/5 Cách Mang Tháng
Tám, P 13, Q. 10,
(08)38429417 -
38107937
…uangthi
en_03@y
ahoo.co
m.vn
Nguyên Trong
Duy
Công ty Nguyên Duy
TNHH Šm Nhac & Phim
Ành
456-458 Su Van Hanh, P
9, Q. 10,
Nghe Nhìn-
Djch Vu Sán
Xuât
Chuong
Trình
(08)38392577,
38239044,
39110682,
35118424
bobo400
2003@ya
hoo.com
www.audio
videonguy
enduy.com
Nguyên Ngoc
Lâm
V1 Cu Xá Bãc Hái,Ba Vì,
P 15, Q. 10,
Đông Hô-
Sán Xuât &
Bán Buôn
38657744 Fax
38627257
hoahong
clock@vn
n.vn
www.…uan
gcaotrenm
atdongho.c
om
Công ty Hai B•ng
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
367 Tô Hiến Thành, P
12, Q. 10,
Vât Liêu Xây
Dung
38644437,
39084396 Fax
38622131
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Duong Thúy Hà 0903653468 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903655438 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903661893 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Tãng Tô T• 0903666838 MOBÌ 10 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Khái 0903671879 MOBÌ Co S• Khái LG 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903673762 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Lee Chiew Meng 0903676272 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Em 0903676716 MOBÌ 6 Đông Nai, P 15, Q. 10, 10 38654288
GÌÁM ĐỐC NAM Đông Kim Hái 0903677738 MOBÌ DNTN Kim Đông H.L 10
Công ty An Thái TNHH
Thuong Mai-Djch Vu &
Du Ljch
358 Lê Hông Phong, P 1,
Q. 10,
Du Ljch-Đai

(08)38420835 -
38420835
anthaiviet
nam@vn
n.vn
www.asiah
olidays.co
m.vn
Hoàng Minh
Thành
Công ty Gia Hoàng
TNHH Thuong Mai Xây
Dung
95/14 Bãc Hái, P 15, Q.
10,
Xuât Nhâp
Khâu-Các
Công Ty
39702058 Fax
39702058
giahoang
_compan
y@yahoo
.com
Nguyên Thanh

Công ty Hoàng Son
TNHH
718/5 Điên Biên Phú, P
10, Q. 10,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)38213090,
38213089 -
38213088
thanhhac
n@hcm.v
nn.vn
Công ty Song Toàn
TNHH Thuong Mai
98 Ngô Quyên, P 5, Q.
10,
(08)35111955 -
35111955
songtoan
@hcm.fpt
.vn
840/125 Điên Biên Phú,
P 10, Q. 10,
May Mãc-
Cung Câp
Phu Liêu
(08)54074964,
37516423,
38777983 -
38756887
khailega
@hcm.vn
n.vn
Huynh Vãn
Chuong
Công ty Sán Phâm Viêt
Cô Phân Thuong Mai
Djch Vu
Phòng 610, Tâng6, 7/1
Thành Thái, P 14, Q. 10,
Ìnternet-Thiết
Kế Trang
Web &/Hoãc
Lâp Chuong
Trình
(08)38181373 -
38342724
info@spv
.net
www.vietn
amb2b.co
m
Công ty Particle
Measuring Techni…ue-
Vpdd
780/14M Su Van Hanh,
P 12, Q. 10,
Máy Hút Bui-
Công Nghiêp
(08)37610585,
38440894,
54304567 -
38442315
pmtvn@p
mt.co.th
Công ty Trân Danh
TNHH
Vái-Sán Xuât
& Bán Buôn
uni-
house@h
cm.vnn.v
n
250 Nguyên Duy Duong,
P 4, Q. 10,
Photocopy-
Cung Câp
Máy
38320426,
39046535 Fax
38349312
kimdongh
l@hcm.v
nn.vn;
dklong@
hcm.vnn.
vn
www.kimd
onghl.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903682022 MOBÌ 10 Luât Su
GÌÁM ĐỐC NAM Hô V• Nghiêp 0903686783 MOBÌ Co S• Tuân Hoàn 10
GÌÁM ĐỐC NỮ Võ Thj Liêu Nhân 0903691885 MOBÌ 10 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM 0903699145 MOBÌ 459 Bà Hat, P 8, Q. 10, 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903703120 MOBÌ Công ty Viêt Á TNHH 10
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Ngoc Thjnh 0903703990 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903704617 MOBÌ 10
NAM Phan Thanh Son 0903704759 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Thanh Quang 0903705255 MOBÌ 10
Nguyên V•nh
Thuy
Công ty Anfa TNHH Tu
Vân Đâu Tu
Phòng 103, 171 Cao
Thãng Nôi Dài, P 12, Q.
10,
(08)39972942 -
38440242
lienlac@s
inhthaivie
tnam.co
m;
lawyer@
anfalawy
er.com
www.sinht
haivietnam
.com;
www.anfal
awyer.com
141/7 Nhât Táo, P 8, Q.
10,
Kim Khí Điên
Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38201757 -
38205234
tuanhoan
1010@ya
hoo.com
Công ty An Nhân TNHH
Đâu Tu Kinh Doanh Đja
Ốc
283/27 Cách Mang
Tháng Tám, P 12, Q. 10,
38634635,
38634663 Fax
38634635
Trân Vãn Thiên
T•
Công ty Vi Cam TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
Công Nghê K€ Thuât
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)39330802,
39330803 -
39330819
cadcam
@hcm.vn
n.vn
www.vcam
-tech.com
Nguyên Hoài
Bãc
246/25B Hòa Hung, P
13, Q. 10,
Xuât Bán-
Sách, Tap
Chí, Niên
Giám
38656207,
38630254 Fax
38656207
Công ty V•nh An TNHH
Sán Xuât & Ìn Bao Bì
230 Nhât Táo, P 8, Q.
10,
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)38558096,
38558096
thinhndo
@hcm.vn
n.vn
Nguyên Vãn
Tám
Công ty Tân An Pha
TNHH Thiết Kế Lãp Đãt
Điên
ˆ12A Cu Xá Bãc
Hái,Bach Mã, P 15, Q.
10,
Điên-Các
Nhà Thâu
(08)39430280 -
39430281
alpha@h
cm.fpt.vn
CHƒ T„CH
HĐQT
Công ty Sài Gòn Mói
Cô Phân Kiến Trúc
155Bis Su Van Hanh Nôi
Dài, P 13, Q. 10,
Nôi Thât-Nhà
Thiết Kế
38620782,
38620783,
38620784 Fax
38620785
Công ty Vi An Cô Phân
Co Điên Lanh Công
Nghiêp
283/26 Cách Mang
Tháng Tám, P 12, Q. 10,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
(08)38654947,
37960788,
37960791 -
37960791
vianco@
hcm.vnn.
vn
www.vianc
orp.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Vãn Hùng 0903705765 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Đình Huy 0903705945 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Ta Ngoc Tùng 0903706028 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903707050 MOBÌ C•a Hàng Ngoc Thúy 10
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Thế Duy 0903712577 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Truong Bá Ngoc 0903715395 MOBÌ 10 Kiến Trúc Su
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Bá Lân 0903715418 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Chu Minh Châu 0903716999 MOBÌ 10 C•a
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903725290 MOBÌ 10
Công ty Hung Thjnh
TNHH Trang Bj Báo Hô
Lao Đông
27 Hoàng Du Khuong, P
12, Q. 10,
Báo Hô Lao
Đông
(08)62648821 -
62648823
baohohu
ngthinh@
gmail.co
m
Công ty VNT TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
Phòng 99, Tâng1, Duy
Tân Plaza, 10 Đuòng 3
Tháng 2, P 12, Q. 10,
Vi Tính & Tin
Hoc
38621108,
38621205,
38621207 Fax
38621109
vnt.co@h
cm.vnn.v
n
Công ty Thjnh Long
TNHH Thuong Mai &
Công Nghê Tin Hoc
285/36/7A Cách Mang
Tháng Tám, P 12, Q. 10,
Vi Tính & Tin
Hoc
38681780 Fax
38681779
tlc@hcm.
vnn.vn
www.thinhl
ong.vn
Thach Ngoc
Thúy
130 V•nh Viên, P 9, Q.
10,
Thép Không
G‹/Ìnox-Nhà
Chế Tao
38346118,
39270172
Tân Bách Khoa X.D -
Công ty TNHH Tu Vân
509 Su Van Hanh Nôi
Dài, P 12, Q. 10,
Xây Dung-
Thiết Kế
38628927 Fax
38655525
Công ty Nhà Viêt TNHH
Xây Dung
288-290 Cao Thãng Nôi
Dài, P 12, Q. 10,
(08)39612537,
39616389 -
39613940
nhavietco
ns@hcm.
vnn.vn
www.nhavi
et.com.vn
Công ty Cát Tuòng
TNHH Thuong Mai Djch
Vu-Cn
554 Điên Biên Phú, P 11,
Q. 10,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)37312365 -
37314651
cattuong.
pc.com
www.cattu
ongpc.com
Công ty Thế Mac TNHH
Sán Xuât & Thuong
Mai
286/6 Tô Hiến Thành, P
15, Q. 10,
(08)38444488,
35151554 -
35151554
themaccn
d@yahoo
.com.hk
Phan Thj
Phuong
Công ty Hoa Ha TNHH
Du Ljch & Thuong Mai
282/7 Ngô Gia Tu, P 4,
Q. 10,
Du Ljch-Đai

(08)39692419,
39604931
hoaha@
hh-
mayflowe
rs.com
www.hh-
mayflower
s.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Vãn Tiến 0903726288 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Thj Minh 0903726448 MOBÌ 436 Bà Hat, P 8, Q. 10, 10
GÌÁM ĐỐC NỮ Thái Thj Thy •ên 0903728994 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903732319 MOBÌ Co S• Bách Khoa Ìn 10 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Đinh Vãn Ba 0903735522 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903736194 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên T” Tâm 0903737813 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Nhât Tâm 0903738680 MOBÌ DNTN T.H.C Thiết Kế 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903739783 MOBÌ 10
Công ty Tân Sao Viêt
TNHH
106B Lý Thái Tô, P 1, Q.
10,
Vãn Phòng-
Trang Thiết
Bj
38307306,
38353563 Fax
38353563
vietcopy
@vietcop
y.com
www.vietc
opy.com
Công ty Thân Tôc
TNHH Giao Nhân
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38636419,
38633838,
38631431 -
38631431
minhnt-
vf@hcm.
vnn.vn;
vf-
logistics
@hcm.vn
n.vn
Công ty Vuong Thy
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
181/4A Đuòng 3 Tháng
2, P 11, Q. 10,
Nón/Mü-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38307196,
38351409,
39781285 Fax
38351409
vuongthy
@saigon
net.vn
www.vuon
gthy.com.v
n
Nguyên Đãc Anh
Tuân
495/18/14 Tô Hiến
Thành, P 14, Q. 10,
(08)37310782 -
37310782
tuan_inbk
@yahoo.
com
Công ty Anh Son TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
6/51 Đuòng 3 Tháng 2,
P 12, Q. 10,
Ô Tô-Sán
Xuât & Bán
Buôn Phu
Tùng
38632609 Fax
38655056
anhson@
hcm.fpt.v
n
www.anhs
onturbo.co
m
Nguyên Trí
Thành
Công ty Đãng Duong
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
200 Ngô Gia Tu, P 4, Q.
10,
Chiếu Sáng-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)35124436,
35124437 -
35124431
dadco@h
cm.fpt.vn
www.dadc
olighting.c
om
Công ty Omina TNHH
Tu Đông Công Nghiêp
356 Cao Thãng Nôi Dài,
P 12, Q. 10,
Tu Đông-Hê
Thông &
Thiết Bj
38634668,
38634669 Fax
38621633
webmast
er@omin
a.com.vn
www.omin
a.com.vn
3/40 Thành Thái, P 14,
Q. 10,
Thiết Kế-Các
Nhà Tao
M—u
38639137,
38661226 Fax
62652594,
62652594
thcdesing
ers@gma
il.com
www.thcde
singers.co
m.vn
Pham Nguyên
Quôc Düng
Công ty Hoài Huong
TNHH Tu Vân Đâu Tu
& Xây Dung
A7Bis Cu Xá Đông
Tiến,Thành Thái, P 14,
Q. 10,
Cãn Hô Bán,
Cho Thuê
(08)38731554,
38733499 -
38731368
info@hoa
ihuong.co
m.vn
www.hoaih
uong.com.
vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903741944 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Công Hao 0903746208 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903746270 MOBÌ 10 Thuế-Tu Vân
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Huy Thế 0903752122 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903752509 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903752997 MOBÌ 10 Nhà Hàng
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Duy Linh 0903753215 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Thj Tú Lan 0903753521 MOBÌ 10 38625980
GÌÁM ĐỐC NỮ Tô Ánh Loan 0903755420 MOBÌ 10
Nguyên Nam
Thái
Công ty Phuong Nam
TNHH Tu Vân Thiết Kế
Kiến Trúc Quy Hoach &
Xây Dung-Cn
759 Lê Hông Phong Nôi
Dài, P 12, Q. 10,
Thiết Kế-Các
Nhà Tao
M—u
38620800,
38630220,
39316412 Fax
38620801
namthaia
pc@hcm.
vnn.vn
Công ty Tân Viêt Gia
TNHH Thiết Kế Xây
Dung
803 Lê Hông Phong, P
12, Q. 10,
Nôi Thât-Nhà
Thiết Kế
38627353,
38624024 Fax
38627353
tanvietgia
@yahoo.
com
Phuong Báo
Quôc
Công ty Gia Cát TNHH
Tu Vân & Ki‰m Toán
781/B8 Lê Hông Phong,
P 12, Q. 10,
38620744 Fax
38620452
giacat@h
cm.vnn.v
n
Công ty Nhât Thiên
TNHH Tu Vân
303 Ngô Gia Tu, P 3, Q.
10,
Tu Vân
Thuong Mai
38397753,
38305273 Fax
38305273
nhatthien
co@hcm.
vnn.vn
www.tuvan
nhatthien.c
om
Lê Cao Quynh
Thu
Công ty Hoàng Gia
Phát TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Đœn Trang
Trí
162 Đuòng 3 Tháng 2, P
12, Q. 10,
Chiếu Sáng-
Cung Câp
Phu Tùng
(08)37650339,
37654095 -
37650339
hoanggia
phat@hc
m.fpt.vn
www.hoan
ggiaphatlig
hting.com
Nguyên V•nh
Quôc
Ttâm Tiêc Cuói Quôc
Viêt
156/31 Tô Hiến Thành, P
15, Q. 10,
(08)38233861,
38627710 -
38275572
Công ty Miên Nam Cô
Phân Ðiên T• Viên
Thông
506/24 Đuòng 3 Tháng
2, P 14, Q. 10,
Điên T•-Sán
Xuât & Bán
Buôn Trang
Thiết Bj
(08)37712257 -
38728623
dung…m9
90@gmai
l.com
Minh Hung - Công ty
TNHH Thuong Mai Sán
Xuât
44 Su Van Hanh Nôi
Dài, P 12, Q. 10,
Sức KhŽe-
Sán Phâm
&/Hoãc Djch
Vu Chãm
Sóc
Công ty Hông Thiên M€
Cô Phân Vât Tu • Tế
243/9/10F Tô Hiến
Thành, P 13, Q. 10,
• Tế-Cung
Câp Trang
Thiết Bj Cho
•, Bác S•
38620733,
38634532 Fax
38630787
hongthie
nmy@vn
n.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
NAM Trân Vãn Tâm 0903758768 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ Luu Minh 0903777082 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Đàm Hüu Thuy 0903781367 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903801796 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Dân 0903804355 MOBÌ 10 Dâu Bôi Tron
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Vãn Hiêp 0903804549 MOBÌ 10
NAM 0903806063 MOBÌ 10 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Vãn Thanh 0903806980 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Nhât 0903807380 MOBÌ 10
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Cô Phân Công
Nghê Truyên Thông
Miên Nam
751 Lê Hông Phong, P
12, Q. 10,
Truyên Hình-
Thiết Bj
38628728,
38630465 Fax
38629828
sbt@sbt.
com.vn
www.sbt.c
om.vn
Công ty Viêt Trung Hoa
Cô Phân Phát Tri‰n
Đâu Tu
662/32 (26/54-56) Su
Van Hanh Nôi Dài, P 12,
Q. 10,
Giáo Duc-Tu
Vân
(08)38239256 -
39308423
vnrealest
ate01@y
ahoo.co
m.cn
www.vnrea
lestateexp
o.com
Công ty Viêt Phuong
TNHH
491 Cách Mang Tháng
Tám, P 13, Q. 10,
G’-Cung
Câp G’
Thành Phâm
(08)38592643,
38570416
Nguyên Ngoc
Dân
Công ty Dân Xuân
TNHH Djch Vu K€
Thuât Thuong Mai
488/12A Đuòng 3 Tháng
2, P 14, Q. 10,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
(08)38963166,
38960451 -
38961233
danxuan
@hcm.vn
n.vn
Công ty Hông Thjnh
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
77 Nguyên Kim, P 7, Q.
10,
(08)39205635,
39250471,
39253299,
39253298,
39205633 -
39205636
Công ty TNHH Thép
Hiêp Phát
7/1 Thành Thái, P 14, Q.
10,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
(08)37508729,
37554001,
37554002 -
37554003
hiepphats
ilic@yaho
o.com
CHƒ T„CH
HĐQT
Trân Xuân
Chuong
Công ty Cô Phân K€
Thuât Xây Dung Co
Bán & Đja Ốc Cao Su
402 Nguyên Chí Thanh,
P 6, Q. 10,
38559610,
38556786,
38552037 Fax
38577526
Nhà Máy Đai Son Đá
Granite
326 Lý Thuòng Kiêt, P
14, Q. 10,
Vât Liêu Xây
Dung
38647713,
38655535,
38650092 Fax
38660796
daison@
stonesvn.
com
www.stone
svn.com
Công ty Van Long
TNHH Thuong Mai
328 Lý Thuòng Kiêt, P
14, Q. 10,
Gach Men,
Gach Ốp Lát-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)39306704 -
39306704
vanlongc
o@hcm.v
nn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Đào Tiến Düng 0903809408 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Đa Tho 0903810181 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903811003 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903811958 MOBÌ Co S• Viêt Thành 10
GÌÁM ĐỐC NAM Diêp Xuân Giang 0903813219 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Đoàn Nhu Thúy 0903813250 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903813257 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903813644 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903814835 MOBÌ 10
Công ty TNHH Mang
Truyên Thông Quôc Tế
278/32 Tô Hiến Thành, P
15, Q. 10,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38662727,
38662727 -
39710715
www.ifone.
com.vn
Co S• Liên Phát Sán
Xuât Nhôm
434 Su Van Hanh, P 9,
Q. 10,
Nhôm-Các
Sán Phâm
(08)39300606,
39330289 -
39300505
Nguyên Xuân
Hái
Công ty Hoàng Anh
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Trang Trí Nôi Thât
243 Ngô Gia Tu, P 3, Q.
10,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
38355502,
38391403 Fax
38355502
Bành Cách
Quyên
406-408 Ngô Gia Tu, P
4, Q. 10,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)38277012 -
38221766
Công ty Vü Huy TNHH
Sán Xuât Djch Vu
Thuong Mai
660 Điên Biên Phú, P 11,
Q. 10,
Vi Tính & Tin
Hoc
38358471,
38300937 Fax
38300937
vuhuyco
@hcm.vn
n.vn
Công ty Sinh Nam
TNHH Trang Thiết Bj •
Tế & Khoa Hoc K€
Thuât
421/7 Su Van Hanh Nôi
Dài, P 12, Q. 10,
• Tế-Cung
Câp Trang
Thiết Bj Cho
•, Bác S•
22146148,
22146147 Fax
38680599
dnthuy@
hcm.vnn.
vn
www.sinhn
am.com
Nguyên Thanh
Tùng
Công ty Nguyên Tùng
TNHH Thuong Mai
Thiết Bj • Khoa
196 Thành Thái, P 12, Q.
10,
• Tế-Cung
Câp Trang
Thiết Bj Cho
•, Bác S•
38659327 Fax
38659327
Phan Thj Bach
Mai
Công ty An Khang
TNHH Duoc Phâm
497/23B Su Van Hanh,
P 12, Q. 10,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)39705335 -
39703399
ankhang
pharma
@media.
net.vn
Huynh Đức
Thãng
Công ty Ngôi Sao
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Vi Tính
780/17C Su Van Hanh,
P 12, Q. 10,
Vi Tính & Tin
Hoc
38631648,
38636501 Fax
38629529
star@fma
il.vnn.vn
www.star-
vn.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903816690 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Đức Thãng 0903816726 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Đức 0903817337 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903817537 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Trung Chánh 0903820683 MOBÌ Công ty Viêt Ý TNHH 10 Ìn-Thiết Bj
GÌÁM ĐỐC NAM 0903822152 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Mai Đức Hiếu 0903822764 MOBÌ Ttâm H’ Tro Phát Tri‰n 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903822945 MOBÌ 10
NAM 0903823633 MOBÌ 10
Pham Thúc Hái
Cuòng
Công ty Šu Châu TNHH
K€ Nghê Lanh
249 Tô Hiến Thành, P
13, Q. 10,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)35142912,
35141668 -
35142912,
38272873
info@act
ec.com.v
n;
actec@h
cm.vnn.v
n
www.actec
.com.vn
Công ty Viêt Đức TNHH
Duoc Phâm
286 Tô Hiến Thành, P
15, Q. 10,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)37507661 -
37507661
Công ty Đức Thành
Phát TNHH Nôi Thât
340 Cao Thãng Nôi Dài,
P 12, Q. 10,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
38621549,
38621550 Fax
38621549
ducthanh
phat2006
@yahoo.
com
www.ducth
anhphat.co
m.vn
Nguyên Cao
Tùng
Công ty Truòng Kha
TNHH
385 Ngô Gia Tu, P 3, Q.
10,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
38390498 Fax
38351649
truongkh
a385@ya
hoo.com
342 Nguyên Chí Thanh,
P 5, Q. 10,
(08)38150629,
38150630,
38830156,
38655082,
38653596 -
37190554,
38150629
Vinita@h
cm.vnn.v
n
Trân Thành
Công
Công ty Vinamco Cô
Phân Thuong Mai Xuât
Nhâp Khâu Thiết Bj
Xãng Dâu
324C Lý Thuòng Kiêt, P
14, Q. 10,
Bom-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)35116129 -
35116134
info@vin
amco-
corp.com
www.vina
mco-
corp.com
31 Ngô Gia Tu, P 2, Q.
10,
Nghiên Cứu-
Các Trung
Tâm
(08)38650265,
38609314,
38608732 -
38608213
cenford2
@yahoo.
com
Huynh Ngoc
Oanh
Công ty Duoc-Trang
Thiết Bj • Tế Bình Đjnh-
Cn
433/24-26 Su Van Hanh,
P 12, Q. 10,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)39911647 -
39906017
bidiphar
@hcm.vn
n.vn
www.bidip
har.com
CHƒ T„CH
HĐQT
Nguyên Duy
Bình
Công ty Sao Nam
TNHH Thiết Bj Vãn
Phòng
136 Đuòng 3 Tháng 2, P
12, Q. 10,
Vãn Phòng-
Trang Thiết
Bj
38629855,
38629856,
38630025,
38626984 Fax
38629854
soeco@h
cm.vnn.v
n
www.soec
o.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903823859 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903826866 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Thế Vinh 0903827492 MOBÌ 29 V•nh Viên, P 2, Q. 10, 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903828772 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903829194 MOBÌ 10 Kiến Trúc Su
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Đình Huy 0903832753 MOBÌ 10 Co Điên
GÌÁM ĐỐC NAM Bôi Manh Hùng 0903833095 MOBÌ 10 C•a
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Trãi 0903836322 MOBÌ 10 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM 0903837500 MOBÌ 10
Phan Ngoc
Luong
Công ty Song Trân
TNHH Thuong Mai-Xây
Dung
287 (155Bis) Tô Hiến
Thành, P 13, Q. 10,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
38620559,
62653354 Fax
38629178
songtran
vlxd@ya
hoo.com
www.songt
ranspa.co
m
Nguyên Hoàng
Nam
HH Viêt Nam - Công ty
Liên Doanh Quôc Tế
815 Lê Hông Phong Nôi
Dài, P 12, Q. 10,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)38209022,
38209022 -
38243090
www.ebest
.com.vn;
www.ebest
.vn
Công ty Cô Phân Kinh
Doanh Thiết Bj Công
Nghiêp-Cn
Cân
Câu/Câu
Truc-Sán
Xuât & Cung
Câp
(08)38456105,
62940140,
39951081 -
39951081
ietccn@h
cm.vnn.v
n
Pham Đông
Giang
Công ty TNHH Nhât
Nam
TT8 Tam Đáo, P 15, Q.
10,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
(08)38246631,
38246632,
38275364 -
38246634,
38246635
sales@n
hatnam.c
om.vn
www.nhatn
am.com.vn
Nguyên Trung
Chính
Công ty Nguyên Trung
Chính TNHH Thiết Kế &
Xây Dung
90A/B36 Lý Thuòng
Kiêt, P 14, Q. 10,
(08)37521122 -
37515050
ntcgroup
@hcm.vn
n.vn
Công ty Bách Khoa
TNHH Co Nhiêt Điên
Lanh
790 Su Van Hanh, P 12,
Q. 10,
(08)38751413,
37520128
dienlanhb
k@hcm.v
nn.vn
www.bach
khoacomp
any.com
DNTN Trang Minh Tân
Thuong Mai & Sán
Xuât
190A4 Lý Thuòng Kiêt,
P 14, Q. 10,
(08)39890781,
54461958 -
54461958
Công ty Khôi Minh
TNHH Thuong Mai
BB5 Truòng Son,Cu Xá
Bãc Hái, P 15, Q. 10,
(08)39894542 -
39894542
khoiminh
@hcm.vn
n.vn
www.khoi
minhco.co
m
Pham Hüu
Cuòng
Công ty TNHH Xây
Dung Kinh Doanh Nhà
Tu Vân Đâu Tu Trong
& Ngoài Nuóc Sài Gòn
120 Tô Hiến Thành, P
15, Q. 10,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
38654174,
38654174,
38654174 Fax
38654174
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903839134 MOBÌ Công ty Zemat-Vpdd 9 Lý Thái Tô, P 1, Q. 10, 10 Muc Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM 0903841232 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903842661 MOBÌ 10
NAM Ngô Hüu Hoàn 0903843870 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903844031 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Hà Chân Cang 0903844528 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Vuong 0903844844 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Cheng Ten Nan 0903846421 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903847538 MOBÌ 10
Arporanee
SuanSamut
(08)39301754,
39311885
comax@
comax.co
m.vn
www.coma
x.co.th
Võ Thanh Thiên
An
Công ty AT & T TNHH
Thuong Mai Djch Vu
285 Lô 99,Cách Mang
Tháng Tám, P 12, Q. 10,
Sàn-Vât Liêu
Lát
38634980,
38634981 Fax
38634982
at&t
@hcm.fpt
.vn;
info@attv
n.com
www.attvn.
com
Nguyên Thj Thu
Ba
DNTN Thu Hanh Sán
Xuât Thuong Mai
134/2E Thành Thái, P
12, Q. 10,
Túi Xách
Tay-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38621056,
38621056 Fax
38630524
dntnmayt
huhanh
@hcm.vn
n.vn
www.thuha
nhco.com
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Thiên Nam Cô
Phân Thuong Mai XNK
432 Lý Thái Tô, P 10, Q.
10,
Thuong Mai-
Các Công Ty
38348980,
38348982,
38348981,
38348984,
38348985,
383489 Fax
38348983,
39273347
tenimex
@email.v
iettel.vn
www.tenim
ex-
tna.com.vn
Nguyên Đình
Thu•ng
Công ty Düng Long
TNHH Xây Dung
339/3 Tô Hiến Thành, P
13, Q. 10,
Xây Dung-
Thiết Kế
38654281 Fax
38622093
Công ty Kim Cang
TNHH Kim Khí Điên
Máy
023 Lô O Chung Cu
Nguyên Kim,Nguyên
Kim, P 7, Q. 10,
Šm Thanh-
Hê Thông &
Thiết Bj
(08)37308939,
37360077,
37360088 -
37308300
kcelec@
pmail.vnn
.vn
www.kimc
angco.com
Công ty Thanh Bình
TNHH Xây Dung Điên
Thuong Mai
766/5 Su Van Hanh Nôi
Dài, P 12, Q. 10,
Điên-Các
Nhà Thâu
(08)38486063 -
62969823
Công ty Shi•ar Viêt Nam
TNHH
270 Lý Thuòng Kiêt, P
14, Q. 10,
Gach Men,
Gach Ốp Lát-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)37720926 -
37720926
shi•arhcm
@yahoo.
com
www.shi•ar
.com.vn
Phan Quôc
Huong Thu
Công ty Thành Thái
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
436A/130 (20/C107)
Đuòng 3 Tháng 2, P 12,
Q. 10,
Quân Áo-
Sán Xuât &
Bán Buôn
38650494 Fax
38630685
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Tuyến 0903847694 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Hà Đjnh 0903859103 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903871260 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903877179 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Minh Nhât 0903881470 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Lý V€ Sâm 0903882672 MOBÌ DNTN Truòng Long 10 Gach
GÌÁM ĐỐC NỮ Ngô Kim Dung 0903885310 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Tùng Huy 0903900641 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Ky Hung 0903901345 MOBÌ 10
Công ty Tân Phát Linh
TNHH Trang Trí Nôi
Thât
377 Ngô Gia Tu, P 3, Q.
10,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
38335724,
38331239 Fax
38351544
tanphatlin
h@hcm.v
nn.vn
Công ty TNHH Thuong
Mai & Djch Vu T.T.D
51/2A Thành Thái, P 14,
Q. 10,
Bếp-Trang
Thiết Bj
Chuyên
Dung
(08)37503001,
37503002,
37503003,
37503004 -
37503005
ttdvn@ttd
-
group.co
m
www.ttd-
group.com
Phùng Quý
Quyên
Công ty Vãn Hiếu
TNHH Duoc Phâm
3 Nguyên Ti‰u La, P 5,
Q. 10,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)35113627 -
35113627
Nguyên Vãn
Hùng
Công ty Nam Phuong Á
Châu TNHH
104/37 Thành Thái, P
12, Q. 10,
Bôc Xếp
Hàng Hóa-
Trang Thiết
Bj
(08)35893659 -
39164534
namphuo
ngasia@
vnn.vn
Công ty Minh Phi TNHH
Vân Tái-Du Ljch
231A Đào Duy T”, P 7,
Q. 10,
Ô Tô-Cho
Thuê
38533255 Fax
38533255
294 Tô Hiến Thành, P
15, Q. 10,
(08)38113471 -
38113481
Công ty Minh Tâm
TNHH Duoc Phâm
90A/B69 Lý Thuòng
Kiêt, P 14, Q. 10,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)35591500 -
35591500
Công ty Tân Phuong
Hoàng TNHH
339/4 Tô Hiến Thành, P
12, Q. 10,
Giày-Thiết Bj
Sán Xuât
(08)54080301,
38102203 -
38127609
finix@hc
m.vnn.vn
Công ty Đá Viêt TNHH
Thuong Mai
310B Điên Biên Phú, P
11, Q. 10,
Thuong Mai-
Các Công Ty
22145605 Fax
38343152
info@vnr
ockery.co
m
www.vnroc
kery.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903902511 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Tô Mai L•nh 0903902902 MOBÌ 10 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vüng 0903903220 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0 0903903680 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Đào Duy Tân 0903904442 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903905043 MOBÌ 10 Máy Móc (08)38633847
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Quý 0903908331 MOBÌ 10 (08)39350370
GÌÁM ĐỐC NAM Đoàn Đức Minh 0903908366 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ Hô Thj Hiêp 0903908434 MOBÌ 10
Nguyên Vãn
Düng
Công ty Tân Á Châu A
TNHH Thuong Mai
188 Đuòng 3 Tháng 2, P
12, Q. 10,
Chât Mài
Mòn
(08)39615843 -
54074797
newasia
@hcm.fpt
.vn
Công ty Sáng Tao
TNHH M€ Thuât
568 Su Van Hanh, P 10,
Q. 10,
(08)35141823 -
38400878
sataco@
hcm.vnn.
vn
Công ty Đai Viêt TNHH
Nha Khoa
16-18 Lý Thuòng Kiêt, P
7, Q. 10,
Nha Khoa-
Phòng Khám
(08)39743262,
39746093 -
39743262
nhakhoa
daiviet@
yahoo.co
m
Công ty Tân Thành
Long TNHH
219 Đuòng 3 Tháng 2, P
9, Q. 10,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)38232679,
38234687 -
38232679
thamlent
hegioi@h
cm.fpt.vn
Tân Tân - DNTN
Thuong Mai Djch Vu-
Điên T• Tin Hoc
364 Nguyên Duy Duong,
P 9, Q. 10,
Vi Tính & Tin
Hoc
39272932 Fax
38348738
dntantan
@hcm.vn
n.vn;
sales_tnt
@dntant
an.com.v
n
www.dntan
tan.com.vn
Huynh Tuyết
Huong
Công ty Hung Thjnh
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu K€ Thuât Điên
154/20 Nguyên Kim, P 6,
Q. 10,
Cãn Hô Pacific Garden-
Công ty Liên Doanh
Daedong-Miên Đông
594 Đuòng 3 Tháng 2, P
14, Q. 10,
Cãn Hô Bán,
Cho Thuê
pacificgar
den@sai
gonnet.v
n
www.pacifi
cgarden.co
m.vn
C•a Hàng Ành Đoàn
Đức Minh
297 Lý Thái Tô, P 9, Q.
10,
Tho Nhiếp
Ành Thuong
Mai
38349925 Fax
38349925
doanmin
h@hcm.v
nn.vn
www.doan
minh.com
Công ty An Suong
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
207/12 Đuòng 3 Tháng
2, P 11, Q. 10,
Đô G’-Nhà
Sán Xuât
38306624 Fax
38306626
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903908729 MOBÌ 10 Nông Sán 38824822
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Thành Công 0903908767 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Quang Vinh 0903911069 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903914922 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Quang 0903916464 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Đãng Vãn Thanh 0903916971 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm V• Đuòng 0903917282 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903919783 MOBÌ 10 22120399
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903921508 MOBÌ 10 (08)37201047
Nguyên Đức
Manh
Công ty Quôc Tế
Nguyên TNHH
89 Đào Duy T”, P 5, Q.
10,
nguyen@
hcm.vnn.
vn
Công ty Tân M€ Son
TNHH Thuong Mai Djch
Vu K€ Thuât Điên
454 Lý Thái Tô, P 10, Q.
10,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
(08)38275026,
38246182,
38255026 -
38275027
thalielectr
ic@hcm.
vnn.vn
Công ty Ky Quang
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
155D Tô Hiến Thành, P
15, Q. 10,
Chông Sét-
Thiết Bj
Chông Sét
(08)38623552 -
38623552
ky…uang
@hcm.vn
n.vn
Nguyên Duong
Minh Tháo
Công ty M.T TNHH
Thuong Mai-Xây Dung-
Trang Trí Nôi Thât
828 Điên Biên Phú, P 10,
Q. 10,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
38303442,
38303442,
38303442,
38303442 Fax
38303442,
38303442,
38303442
mtdecor
@hcm.fpt
.vn
Công ty Á Châu TNHH
Quáng Cáo Hôi Cho
Tri‰n Lãm
10 Nguyên Ngoc Lôc, P
14, Q. 10,
Hôi Cho &
Tri‰n Lãm-
Nhà Tô Chức
(08)38119169 -
62938973
achau@h
cm.vnn.v
n
Minh Quang - Công ty
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu Tông Hop
850-852 Điên Biên Phú,
P 10, Q. 10,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38832466,
38832464 -
38832466
minh…ua
ngcopier
@vnn.vn
Công ty Tân Viêt TNHH
Võ Phuc & Dung Cu
189A Đuòng 3 Tháng 2,
P 11, Q. 10,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)39310817,
39310878,
39351055 -
38465750
sales@ta
nvietco.c
om;
tanvietco
@hcm.vn
n.vn
www.tanvi
etco.com
Nguyên Vãn
Ngoan
Công ty Đai Quang
Minh TNHH Thuong
Mai
247/8 V•nh Viên, P 4, Q.
10,
Nuóc-Hê
Thông Loc
Trân Thj Ngoc
Hanh
Công ty Luc Xuong
TNHH Sán Xuât &
Thuong Mai
351 Su Van Hanh, P 12,
Q. 10,
Bôc Xếp
Hàng Hóa-
Trang Thiết
Bj
lixuvn@g
mail.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Hoàng Thái 0903921940 MOBÌ Công ty Vü Long TNHH 10 Khuôn M—u
GÌÁM ĐỐC NAM Vuong Vãn Hâu 0903923611 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Bá Lê 0903923657 MOBÌ 10 (08)54367314
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Son Trà 0903924015 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Bãng 0903924799 MOBÌ 10 Card Nhua (08)38248727
GÌÁM ĐỐC NAM 0903925661 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Tiết Quôc ˆy 0903926201 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903929331 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Trí 0903931850 MOBÌ 10
545 Đuòng 3 Tháng 2, P
8, Q. 10,
(08)39737901 -
39737896
mail@vul
ong-
engineeri
ng.com
www.vulon
g-
engineerin
g.com
Công ty Vuong Minh
TNHH Thế Giói K€
Thuât Sô
38 Đuòng 3 Tháng 2, P
12, Q. 10,
Ành-Trang
Thiết Bj Vât
Tu
(08)38421609 -
38421609
vuongmin
h@vnn.v
n
Công ty B.V.F TNHH K€
Nghê Lanh-Vpgd
25D Bãc Hái, P 15, Q.
10,
Cách Nhiêt
Nóng Lanh-
Vât Liêu
bvf@hcm
.fpt.vn
www.bvfco
mpany.co
m
Công ty Son Hà TNHH
Thuong Mai & K€ Thuât
J8A Cu Xá Bãc Hái,B•u
Long, P 15, Q. 10,
Bom-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)37760407 -
37760406
sonhahc
m@vnn.v
n
Công ty Cô Phân Công
Nghê & Phát Tri‰n Thž
Thông Minh
525/25E Su Van Hanh
Nôi Dài, P 12, Q. 10,
vanbang
@vietcar
d.com.vn
www.vietc
ard.com.vn
Nguyên Vãn
Huong
Công ty Quang Vü
TNHH Thuong Mai
Duoc Phâm
672-674 Lê Hông Phong,
P 10, Q. 10,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38418406 -
38418406
Công ty TNHH XD & TM
Truòng Thjnh
662/16 Su Van Hanh Nôi
Dài, P 12, Q. 10,
Chông
Thâm-Các
Nhà Thâu
(08)38235078,
38553590 -
38235078
billtiet@h
cm.vnn.v
n
www.index
-spa.com
Trân Thj Kim
Khánh
Công ty Kim Thjnh
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
740/4 Su Van Hanh, P
12, Q. 10,
Cao Su-Các
Sán Phâm
(08)38117357,
38110437 -
38110437
info@kim
thinh.com
.vn
www.kimth
inh.com.vn
Công ty V.T TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Viên Thông & Tin Hoc
232/14 Cao Thãng, P 12,
Q. 10,
Vi Tính & Tin
Hoc
38628985,
38628686 Fax
38628985
vtsaigon
@vnn.vn
www.vtsai
gon.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Danh Du 0903931937 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903934567 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Nhu Huy 0903936627 MOBÌ 10 Thêu
GÌÁM ĐỐC NAM Tô Duy Khâm 0903937268 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Anh Tú 0903937560 MOBÌ DNTN Anh Tiến Hông 10
GÌÁM ĐỐC NAM Đinh Trí Lãm 0903938129 MOBÌ 10 Muôi
GÌÁM ĐỐC NAM Luu Diêu Phát 0903940288 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903941077 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903943266 MOBÌ 10
Công ty Tân Bình Phát
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
557Bis Nguyên Tri
Phuong, P 14, Q. 10,
Lãp Ráp,
Chế Tao-
Djch Vu
(08)38990164,
38990166,
38990177 -
38990165
Huynh Viêt
Thuong
Công ty Viên Thông A
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Xuât Nhâp
Khâu
328-330 Đuòng 3 Tháng
2, P 12, Q. 10,
Điên Thoai
Di Đông
(08)35117502,
35118234 -
38984535
support@
vienthong
a.com
www.vient
honga.com
Công ty Tân Hung Phát
TNHH
781/A16 Lê Hông Phong
Nôi Dài, P 12, Q. 10,
38620321 Fax
38620321
tanhungp
hat@hcm
.fpt.vn
Công ty Minh Khâm
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai & Djch Vu
243/1/24 Tô Hiến Thành,
P 13, Q. 10,
Xe Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn Phu
Tùng
38632584,
38632586 Fax
38632583
minhkha
m@hcm.
vnn.vn
229 Su Van Hanh, P 9,
Q. 10,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
38347552 Fax
38348379
Công ty Đông Anh
TNHH Thuong Mai &
Sán Xuât Muôi
167/6 Su Van Hanh, P 3,
Q. 10,
(08)35150334 -
35153511
Co S• Hiên Hung
Nhua
236 Nguyên Ti‰u La, P
8, Q. 10,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)54081978 -
38355917,
38355917
Pham Quang
Vinh
Công ty Vinh Phuóc
TNHH
249/126 Lý Thái Tô, P 9,
Q. 10,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)39484212,
38116931 -
39484213
Đãng Thj Thùy
Trang
Công ty Hiêp Thành
Trang TNHH Sán Xuât
& Thuong Mai
183/41 Đuòng 3 Tháng
2, P 11, Q. 10,
Áo Mua-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)39904177,
62929205 -
39904145
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903945667 MOBÌ 10 Kính
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903946882 MOBÌ C•a Hàng 138 10 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Kiêu Loan 0903948154 MOBÌ 10 38622209
GÌÁM ĐỐC NAM 0903949387 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Quôc Hùng 0903950220 MOBÌ 10 Vân Tái Bi‰n
NAM Huynh Hông Mât 0903952657 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903953737 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Chang A Sáng 0903954181 MOBÌ 10 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM 0903955123 MOBÌ 10 Thúy Sán
Nguyên Ðình
Hiêu
Công ty Long Phát Cô
Phân Xây Dung
Thuong Mai Djch Vu
186-188 Lý Thuòng Kiêt,
P 14, Q. 10,
(08)38392357,
38392357,
38392357 -
38392357
Đ’ Thj Phuong
Tháo
188 Tô Hiến Thành, P
15, Q. 10,
(08)38214943,
38214983 -
38210757
Công ty Hoàng My
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
781/D5 Lê Hông Phong
Nôi Dài, P 12, Q. 10,
Thuong Mai-
Các Công Ty
Nguyên Vãn
Hoàng
Công ty TNHH Bao Bì
Viêt Nam
345 Nguyên Thuong
Hiên, P 11, Q. 10,
Bao Bì-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38630319,
38625029,
38622814 -
38630320
baobiviet
nam@hc
m.vnn.vn
Công ty Phuong Đông
TNHH
181 Nguyên Duy Duong,
P 3, Q. 10,
38355232,
38355233,
38355234 Fax
38355235
orientmar
ine@hcm
.vnn.vn
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Môc Đai Cô
Phân Trang Trí Nôi
Thât-Vpdd
512 Công Hòa, P 13, Q.
10,
Đô G’-Nhà
Sán Xuât
62974510,
62974511,
62974512 Fax
62974513
thanh@m
ocdaifurni
ture.com
www.mocd
aifurniture.
com
Nguyên Vãn
Cuòng
Công ty Anh Thu Cô
Phân
97 Trân Thiên Chánh, P
12, Q. 10,
Điên T•-
Dung Cu
(08)38211176
ext 313,
38211178,
38211313 -
38211172
anhthu-
•sc@hcm
.vnn.vn
Khách San-Nhà Hàng
Trung Uong-Công ty
TNHH Đai Vinh Hoa
200 Nguyên Tri Phuong,
P 4, Q. 10,
(08)38206932,
38207927 -
38202055
Nguyên Đãng
Xiêng
Công ty Phuóc Hòa
TNHH Thúy Hái Sán
490/55 Nguyên Tri
Phuong, P 9, Q. 10,
39272927 Fax
39272927
phuocho
a@hcm.f
pt.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903959499 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Phú Quý 0903960260 MOBÌ 10
NAM Lâu Lý Sâu 0903961765 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903962629 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0903973344 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Ta Duy Hái 0903985985 MOBÌ 10 Máy Móc
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Thj Hiên 0903988284 MOBÌ Khách San Viên Anh 10 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM 0903990863 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Di Hinh 0903993218 MOBÌ 10
Nguyên Thành
Long
Công ty Cô Phân
Thuong Mai Đâu Tu &
Xây Dung 424-Cn
511 Su Van Hanh Nôi
Dài, P 12, Q. 10,
Nhôm-Các
Sán Phâm
(08)35114171,
35114854,
35114855 -
35112883
xnkna@h
cm.vnn.v
n
www.citrac
o424br.co
m.vn
Công ty Cát Môc TNHH
Cây Cánh
606/1/10 Đuòng 3
Tháng 2, P 14, Q. 10,
Cây Uom-
Bán Buôn
(08)38642829,
39715433,
38474575 -
39715802
caycanhc
atmoc@g
mail.com
www.kyho
adithao.co
m;
www.sieut
hicaykieng
.com
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Sámmi TNHH
Sán Xuât & Thuong
Mai
130 Thành Thái, P 12, Q.
10,
Son-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38631118,
38631154 Fax
38656022
sammi@
saigonnet
.vn
Trân Thj Thúy
Hãng
Công ty Mai Lan Anh
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
223-225 Lý Thái Tô, P 9,
Q. 10,
VŽ Xe/Lôp
Xe-Nhà Phân
Phôi & Sán
Xuât
39271967,
38347534 Fax
38349757
Truong Vãn
Diên
C•a Hàng Đai Phát
Thjnh Trang Trí Nôi
Thât
381 Ngô Gia Tu, P 3, Q.
10,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
38337296 Fax
38337296
Công ty Nhât Quang
Tân TNHH Công
Nghiêp
51/6 Thành Thái, P 14,
Q. 10,
(08)54026474,
37421204 -
54026475
sales@n
hat…uang
tan.com
www.nhat…
uangtan.co
m
12A Truòng Son, P 15,
Q. 10,
(08)39694957,
37510169,
39607259 -
39608004
Pham Lê
Phuong
Công ty LP Viêt Nam
TNHH Tin Hoc Thiết Kế
131 Khu 285,Cách Mang
Tháng Tám, P 12, Q. 10,
Thiết Kế-Các
Nhà Tao
M—u
62905484,
62654618 Fax
62654618
info@lpvi
etnam.co
m
www.lpviet
nam.com
Công ty Khánh Hung
TNHH Sán Xuât-
Thuong Mai-Djch Vu
451/15 Tô Hiến Thành, P
14, Q. 10,
Áo Mua-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)39326088,
39325087 -
39326124
cty_khan
hhung@y
ahoo.co
m.vn;
dihinh@h
cm.vnn.v
n
www.rainc
oatkhanhh
ung.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Thái Thu Huong 0903998777 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Hông Tân 0903999263 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Thanh Liêm 0904002282 MOBÌ C•a Hàng Thanh Liêm 10 39271315
NAM 0907455416 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Phú Hâu 0908000620 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908003005 MOBÌ 10 Sãt
GÌÁM ĐỐC NAM Đoàn Hông Düng 0908004636 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908007008 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0908027871 MOBÌ 10
Công ty Toàn Thãng Cô
Phân Sán Xuât-Thuong
Mai-Djch Vu-Du Ljch
812 Su Van Hanh Nôi
Dài, P 12, Q. 10,
Du Ljch-Đai

(08)39907404,
39907405 -
38420788
toanthan
gco@hc
m.vnn.vn
Công ty TNHH Doma
Vina
107 Trân Minh Quyên, P
10, Q. 10,
Thú Công M€
Nghê-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38337895 Fax
38337896
domavn
@domacr
aft.com
www.doma
craft.com
498 Lý Thái Tô, P 10, Q.
10,
Thép Không
G‹/Ìnox-Nhà
Chế Tao
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Nguyên Thanh
Nuôi
Công ty Phú An Sinh
Cô Phân
456/37A Cao Thãng, P
12, Q. 10,
Xây Dung-
Tu Vân
38633082 Fax
38633082
Công ty Sao Viêt TNHH
Xây Dung & Quáng
Cáo
71A Tô Hiến Thành, P
13, Q. 10,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
38623703 Fax
39840437
Nguyên Thj Thúy
Loan
Công ty Minh Đức-Minh
Tâm TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
158 Lý Thuòng Kiêt, P
14, Q. 10,
38635204,
38645791 Fax
38645791
Công ty V•nh Tuòng Cô
Phân Công Nghiêp
333 Tô Hiến Thành, P
13, Q. 10,
Mái Nhà-
Thâu Làm
Mái
(08)37550242,
37552917 -
37552808
vti@vinht
uong.co
m
www.vinht
uong.com
Nguyên Thj
Hông •ến
Công ty Vùng Đât Máy
Tính TNHH Thuong Mai
Djch Vu
796/12 Su Van Hanh Nôi
Dài, P 12, Q. 10,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)39506618,
37505167,
37540136 -
39506619,
39506617
sales@v
ungdatm
aytinh.co
m
www.vung
datmaytinh
.com
Lê Công Tuân
Kiêt
Công ty Citelum SA-
Vpdd
702/1G Su Van Hanh
Nôi Dài, P 12, Q. 10,
Chiếu Sáng-
Tu Vân
(08)54443576 -
54440565
citelum@
hcm.vnn.
vn
www.citelu
m-vn.com;
www.citelu
m.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Thái Tác 0908039346 MOBÌ 10 62647659
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Nam 0908039898 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Thu Hà 0908124427 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Phú Quý 0908124982 MOBÌ 10 (08)39900908
GÌÁM ĐỐC NAM Đoàn Vãn Trong 0908127212 MOBÌ 10 Ìn-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Đức Trung 0908151055 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908187643 MOBÌ DNTN Đai Thiên 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908197890 MOBÌ 10 Cân
GÌÁM ĐỐC NAM 0908212809 MOBÌ 10
Công ty Lâm Vinh
Quang TNHH Thuong
Mai Sán Xuât Djch Vu
521 Tô Hiến Thành, P
14, Q. 10,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
lamvinh…
uang@av
enis.com.
vn
www.aveni
s.com.vn
Công ty P & N TNHH
Djch Vu Quáng Cáo
Thuong Mai
371 Su Van Hanh Nôi
Dài, P 12, Q. 10,
Hôi Cho &
Tri‰n Lãm-
Nhà Tô Chức
(08)38426046 -
38112681
pnco@hc
m.vnn.vn
Công ty Hà Lam TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Du Ljch
387 Nguyên Tri Phuong,
P 5, Q. 10,
Hàng Không-
Djch Vu
Chuyên Ch•
(08)35260137,
35260138 -
39317296
halam_ai
r@yahoo.
com.vn
Công ty V•nh Nam
TNHH Tu Vân Thuong
Mai Djch Vu Giái Pháp
Truc Tuyến
606/1/10 Đuòng 3
Tháng 2, P 14, Q. 10,
Ìnternet-Thiết
Kế Trang
Web &/Hoãc
Lâp Chuong
Trình
info@vin
hnamsolu
tion.com
www.vinhn
amsolution
.com.vn
Công ty Sen Viêt TNHH
Thiết Kế Ìn Bao Bì
Quáng Cáo
246/81 Hòa Hung, P 13,
Q. 10,
(08)38353420 -
38353420
Công ty Nhân Hòa
TNHH Phân Mêm-Cn
366 Cao Thãng, P 12, Q.
10,
Vi Tính & Tin
Hoc
39133841,8680
982 Fax
38681015
hcmsales
@nhanh
oa.com
www.nhan
hoa.com
Đãng Thj Tuyết
Mai
220 Tân Phuóc, P 6, Q.
10,
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)38378610,
39203184,
38373855 -
38378560
Nguyên Pham
Trâm Anh
Công ty Thiên Xứng
TNHH Thuong Mai Sán
Xuât Djch Vu
378/8 Điên Biên Phú, P
11, Q. 10,
(08)38556055 -
39512533
thienxung
@hcm.vn
n.vn
www.thien
xung.com
Đoàn Quôc
Thjnh
Công ty Quôc Thjnh
Son TNHH
23 Lô K, Chung Cu
Nguyên Kim,Lý Thuòng
Kiêt, P 7, Q. 10,
Son-Sán
Xuât & Bán
Buôn
54051169,
54051170 Fax
39570446
…tp_thinh
@hcm.fpt
.vn
www.sami
paint.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0908229463 MOBÌ Công ty D.V.Ì Cô Phân 10 (08)39900164
GÌÁM ĐỐC NAM Duong Thái Bình 0908258113 MOBÌ Quán Œn A Hô 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908279025 MOBÌ 10 Sãt
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Đức Thãng 0908300459 MOBÌ 10 Báng Hiêu
GÌÁM ĐỐC NAM Đãng Thu˜ Triêu 0908333129 MOBÌ 10 39571857
GÌÁM ĐỐC NAM Ta Công Tân 0908345637 MOBÌ 10 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM 0908357723 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908381268 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Tãng Quân Nam 0908383284 MOBÌ 10
Nguyên An
Khuong
286/15 Tô Hiến Thành, P
15, Q. 10,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
dvi@hcm
.vnn.vn
827 Lê Hông Phong, P
12, Q. 10,
Nhà Hàng
Viêt Nam
(08)39319254,
39315314 -
39319254
aho…uan
@yahoo.
com
Pham Thj Thúy
Thanh
Công ty Tân Hùng Phát
TNHH Thuong Mai
144 (190A) Lý Thuòng
Kiêt, P 14, Q. 10,
38665012,
38649432 Fax
38627449
tanhungp
hat@hcm
.vnn.vn
www.tanhu
ngphat.co
m
Công ty Datanet TNHH
Djch Vu K€ Thuât Tin
Hoc
642 Đuòng 3 Tháng 2, P
14, Q. 10,
(08)39736382,
39736381 -
39736381
daviad@
hcm.vnn.
vn
www.datan
etvietnam.
com
Công ty Sao Bãc TNHH
Djch Vu Thuong Mai
Xuât Nhâp Khâu
249/30 Nguyên Ti‰u La,
P 8, Q. 10,
Xuât Nhâp
Khâu-Các
Công Ty
saobac@
vnn.vn
Công ty Tân Viên Đông
TNHH Thuong Mai-
Djch Vu-Xây Dung-Đja
Ốc
298 V•nh Viên, P 4, Q.
10,
39273331,
39271854
Truong Ngoc
Châu
Công ty Châu Huy
TNHH
349 Tô Hiến Thành, P
12, Q. 10,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
38626756 Fax
38626756
chauhuy1
963@yah
oo.com
Nguyên Thj
Hãng
Công ty Hoàng Nguyên
TNHH Duoc Phâm
Tâng1, 284/25/23 Lý
Thuòng Kiêt, P 14, Q.
10,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)39743159,
38656112 -
38656112
DNTN Viêt Sao Djch Vu
Thuong Mai
103 Ngô Quyên, P 6, Q.
10,
Vi Tính & Tin
Hoc
39571237 Fax
39571636
vietsaoco
mputer@
pmail.vnn
.vn
www.viets
ao.com.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0908388995 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Giao Long 0908407780 MOBÌ Studio Giao Long 10 (08)38104826
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Thanh Hái 0908418070 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0908422688 MOBÌ 10 38328108
GÌÁM ĐỐC NAM 0908424200 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0908444485 MOBÌ 10 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Quôc Hùng 0908454466 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0908454917 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908488998 MOBÌ C•a Hàng Trí Minh 10
Tông Phuóc
Hung
Công ty Cá Vàng Đât
Viêt TNHH
571/24-26 Cách Mang
Tháng Tám, P 15, Q. 10,
Rau Quá-
Bán Buôn
39707692,
38626396 Fax
38626396
hung376
1@yahoo
.com
391/48 Su Van Hanh, P
12, Q. 10,
Cuói-Djch
Vu
giaolongs
tudio@ya
hoo.com
www.giaol
ongbridal.c
om
Công ty Tây Šu TNHH
Phát Tri‰n Nguôn Luc
317/37 Cách Mang
Tháng Tám, P 12, Q. 10,
Thuong Mai-
Các Trung
Tâm
38621959 Fax
38621959
•ackymin
h@yahoo
.com
www.werd-
internation
al.com
Nguyên Chánh
Tín
Công ty Minh Tú TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Quáng Cáo
27 Đuòng 3 Tháng 2, P
11, Q. 10,
Quà Tãng-
Sán Xuât &
Bán Buôn
www.…ualu
uniem.com
Pham Hoàng
Anh
Công ty Ý Tu•ng Viêt
TNHH Phân Mêm
Tâng2, 243/6 (3/149X)
Tô Hiến Thành, P 13, Q.
10,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)38125451,
38125452 -
38125450
vietidea
@vietide
a.com.vn
www.vietid
ea.com.vn
Nguyên Ngoc
Chân
Công ty Viết Hüu Lam
Son TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
46 Đông Nai, P 15, Q.
10,
(08)22169069 -
54490382
vtlamson
@yahoo.
com
Công ty TNHH Nông
Sán Thuc Phâm
Thuong Mai Đà Lat
824/28C Su Van Hanh
Nôi Dài, P 12, Q. 10,
Kem-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)38477469 -
38451838
dalatfood
co@hcm.
vnn.vn
www.nanaf
ood.com
Trân Thanh Báo

Công ty Phân Mêm Đôi
TNHH
458/128 (20B103)
Đuòng 3 Tháng 2, P 12,
Q. 10,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)39782303 -
39782304
dsc@dou
blesolutio
ns.com
Trân Ngoc
Quynh Nhu
122-124-152 V•nh Viên,
P 9, Q. 10,
Nhôm-Các
Sán Phâm
(08)38995263 -
62588105
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0908585047 MOBÌ 10 Muc Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Đoàn Hùng Son 0908627515 MOBÌ 10 39270935
GÌÁM ĐỐC NỮ Thanh Tuyên 0908784927 MOBÌ 10 38337341
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Trong An 0908844452 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Tình S• 0908871782 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Vãn Tùng 0908885887 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Kim Chung 0908896350 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0908930802 MOBÌ 436 Bà Hat, P 8, Q. 10, 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0908967298 MOBÌ 393 Hòa Háo, P 5, Q. 10, 10 (08)35399770
Lê Ngoc Hoàng
Luong
Công ty Lê Hoàng
TNHH Muc Ìn & Thiết Bj
Vãn Phòng
595/104 Cách Mang
Tháng Tám, P 15, Q. 10,
(08)54462119 -
54462118
lehoangin
kacenter
@gmail.c
om
Công ty Nam Phong
TNHH Xây Dung
Thuong Mai Djch Vu
179 Lý Thái Tô, P 9, Q.
10,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
Thâm M€ Viên Thanh
Tuyên
464 Lê Hông Phong, P 1,
Q. 10,
Thâm M€
Viên
Công ty Ti Ti Ti TNHH
M€ Phâm
567 Su Van Hanh, P 13,
Q. 10,
M€ Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)39120823,
39141786 Fax
39141786
www.affina
ge.com.vn
Công ty Đai Nguyên
Khang TNHH Thuong
Mai
393 Ngô Gia Tu, P 3, Q.
10,
Nêm/Đêm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38652804,
39745249 Fax
38617877
Công ty Đjnh Tuyến
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Sán Xuât Tin Hoc &
Điên T•
388 Cao Thãng Nôi Dài,
P 12, Q. 10,
Vãn Phòng-
Trang Thiết
Bj
38108239 Fax
38128134
dt@routin
g.com.vn
www.routin
g.com.vn
Công ty Quôc Tế C & T
Cô Phân
144 Đuòng 3 Tháng 2, P
12, Q. 10,
M€ Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38773555
Fax 37680285
ctamoreh
cm@hcm
.fpt.vn
www.amor
evietnam.c
om
Nguyên Minh
Luong
Công ty Cô Phân K€
Nghê Tu Đông
Điên-Các
Thiết Bj
(08)38637523
Fax 39713906
atcorp@v
nn.vn
Nguyên Phuong
Long
C•a Hàng Huyên Tiên
Điên Lanh
Điên Lanh &
Tú Lanh-Sán
Xuât & Bán
Buôn Thiết
Bj, Phu Tùng
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Nhan Thế Luân 0909040447 MOBÌ 10 (08)38437682
GÌÁM ĐỐC NAM 0909112114 MOBÌ 10 Thúy Sán
GÌÁM ĐỐC NỮ 0909220958 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0909237107 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Đãng Khoa 0909264666 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0909276294 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NỮ Bùi Thj Mai 0909301668 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Đình Thế 0909305070 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Hùng 0909385197 MOBÌ 10 Luât Su
Công ty Nhac Cúa Tui
Cô Phân
570/13 Su Van Hanh, P
10, Q. 10,
Ìnternet-Thiết
Kế Trang
Web &/Hoãc
Lâp Chuong
Trình
contact@
nhaccuat
ui.com
Luong Ngoc
Phuong
Công ty Lê Phuong
TNHH Thuong Mai
385 Nguyên Duy Duong,
P 4, Q. 10,
38348729,
22145457
Pham Thj Thanh
Thúy
Công ty B.M.S TNHH
Trang Thiết Bj • Tế
449/62 Su Van Hanh Nôi
Dài, P 12, Q. 10,
• Tế-Cung
Câp Trang
Thiết Bj Cho
•, Bác S•
38632922,
38620328 Fax
38632921
bmsco@
hcm.vnn.
vn
Trân Thj Ngoc
Mai
Công ty Quán Quân
Vina TNHH
224 Lô M,Chung Cu Ngô
Gia Tu, P 2, Q. 10,
Báo Hô Lao
Đông
(08)38620898,
38756999 Fax
38620899
customer
service@
champion
vina.com
www.cham
pionvina.c
om
Công ty Duyên Anh
TNHH Đâu Tu Thuong
Mai Du Ljch
11 Đuòng 3 Tháng 2, P
11, Q. 10,
Du Ljch-Đai

(08)22001313
Fax 38415234
T” Thj Ngoc
Tháo
DNTN Sao Thiên Lang
Thuong Mai & Djch Vu
137 Đào Duy T”, P 5, Q.
10,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)38325846,
38351431 Fax
38325768
contact@
vnaz.com
www.vnaz.
net
Công ty Thành Trí
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
183/7 Đuòng 3 Tháng 2,
P 11, Q. 10,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)38643525
Fax 38643524
thanhtric
o_ltd@ya
hoo.com
Công ty Đai Duong
TNHH Djch Vu Báo Vê
342 Điên Biên Phú, P 11,
Q. 10,
Báo Vê-Djch
Vu Tuân Tra
(08)39400925,
38266259 Fax
38266259
daiduong
ossc@ya
hoo.com
www.baov
edaiduong.
com
Công ty Hop Phát
TNHH Tu Vân
344/6 Nguyên Duy
Duong, P 9, Q. 10,
(08)38343592
Fax 38306251
tvpl@tuv
anphaplu
at.com
www.tuvan
phapluat.c
om
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Hoàng Bích Thúy 0909398686 MOBÌ 10 38665461
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Thiên Hái 0909502468 MOBÌ DNTN TM Nguyên Hái 10 Dâu Bôi Tron
GÌÁM ĐỐC NAM 0909691436 MOBÌ 10
NAM Cao Thành Minh 0909836789 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Đai Sinh 0909871222 MOBÌ DNTN Thiên Sinh 10
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Ngoc Chính 0909922912 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Duy Lôc 0909926926 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM Edmund Ho 0937664448 MOBÌ 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0979222329 10
Công ty Án Đô Duong
Cô Phân Xây Dung
Thuong Mai
483(N7) Tô Hiến Thành,
P 14, Q. 10,
Nôi Thât-Nhà
Thiết Kế
64 Nguyên Chí Thanh, P
2, Q. 10,
(08)38127757,
38127758 Fax
38127759
dntnnguy
enhai@v
nn.vn
Nguyên Đức
Thiên
Công ty Phân Mêm
Xanh TNHH Tin Hoc
66/35 Hùng Vuong, P 1,
Q. 10,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)37138024
Fax 37139350
thongtin
@phanm
emxanh.c
om
www.phan
memxanh.
com
CHƒ T„CH
HĐQT
Công ty Cao Thiên Minh
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
207/80 Đuòng 3 Tháng
2, P 11, Q. 10,
Vãn Phòng
Phâm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38353533 Fax
38353544
minh.ct@
alovanph
ongpam.
com.vn
www.alova
nphongph
am.com.vn
458/16 Nguyên Kim, P 7,
Q. 10,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38209273,
38209274 Fax
38209275
Công ty Giao Thức Viêt
Cô Phân
449/2 Su Van Hanh, P
12, Q. 10,
Ìnternet-Thiết
Kế Trang
Web &/Hoãc
Lâp Chuong
Trình
(08)39732976
Fax 39732976
vpro@vie
tprotocol.
com
www.vietpr
otocol.com
Công ty Nam Trân Tín
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Tin Hoc
55 Đuòng 3 Tháng 2, P
11, Q. 10,
Vi Tính & Tin
Hoc
39205631,
39205632 Fax
38379007
tduyloc@
namtranti
n.com
www.namtr
antin.com
Công ty Q™Son Kitchen
E…uipment-Vpdd
71 Tô Hiến Thành, P 13,
Q. 10,
Bếp-Trang
Thiết Bj
Chuyên
Dung
(08)37701931,
37701933,
37701932 Fax
37701933
sales@…
son.com.
vn
www.…son.
com.vn
Nguyên Vãn
Sinh
VÌETTE
L
Công ty Đai Phát Cô
Phân (Bôn Nuóc Ìnox
Cao Câp Dapha)
236 Tô Hiến Thành, P
15, Q. 10,
Bôn Chứa-
Soi Thúy
Tinh, Nhua,
Kim Loai,
.v.v. . .
38658709,
39049434 -
38658709
www.daph
agroup.co
m
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Anh Tú 0982248924 10 Œng Ten
GÌÁM ĐỐC NỮ Đ’ Giang Thanh 0982299650 10 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Tiến Đi‰n 0982955133 10
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Tuân Thãng 0983018368 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0983388946 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0983730137 10 Dung Cu
GÌÁM ĐỐC NỮ Cao Thj Vân 0983923215 10 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Kim Son 0983951323 10 Ìn-Thiết Bj
GÌÁM ĐỐC NỮ 0988191998 10 39707122
VÌETTE
L
Công ty Tât Đat TNHH
Truyên Thông
780/17B Su Van Hanh,
P 12, Q. 10,
62648744,
62648745 -
62648746
tatdat@h
cm.vnn.v
n;
toro@sie
uthianh.c
om
www.tatdat
.info;
www.sieut
hianh.com
VÌETTE
L
Công ty Giang Thanh
TNHH Thiết Kế M€
Thuât •ng Dung Quáng
Cáo
51 Trân Thiên Chánh, P
12, Q. 10,
38633738,
38650960,
38633725 -
38633738
giangtha
nhad@hc
m.vnn.vn
VÌETTE
L
Công ty Đông Hung Cô
Phân Thuong Mai-Djch
Vu Vân Chuy‰n
606/176 Đuòng 3 Tháng
2, P 14, Q. 10,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
62646191 -
62646192
VÌETTE
L
Công ty Mi Thãng
TNHH Thuong Mai Giái
Trí Šm Nhac
400/5 Ngô Gia Tu, P 4,
Q. 10,
Giái Trí-Đja
Đi‰m
39270852 -
39270852
tuanthan
g@saigo
nboysban
d.com.vn
www.saigo
nboysband
.com
Nguyên Hüu
Son
VÌETTE
L
Công ty Sa Ga TNHH
Thiết Kế Xây Dung
497/8 Su Van Hanh, P
12, Q. 10,
Xây Dung-
Thiết Kế
38627765 Fax
38627765
saga@hc
m.vnn.vn
Nguyên Hông
Hái
VÌETTE
L
Công ty Thái Son Nam
TNHH Thuong Mai
368 Đuòng 3 Tháng 2, P
12, Q. 10,
38634515,
38622212 -
38634516
thaisonna
m@hcm.f
pt.vn
www.thais
onnam.co
m.vn
VÌETTE
L
Công ty Châu Quân
TNHH Thuong Mai
286/17A Tô Hiến Thành,
P 15, Q. 10,
38621150,
38624562,
38636392 -
38620792
chau…ua
n286@vn
n.vn
VÌETTE
L
Công ty Duy Tín TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
Viên Thông Tin Hoc
518 Điên Biên Phú, P 11,
Q. 10,
38395171 -
38300177
mucinduy
tin@yaho
o.com
Nguyên Thj Kim
Phung
VÌETTE
L
Công ty Công Vàng
TNHH Môt Thành Viên
Thuong Mai Djch Vu
ˆ12A Cu Xá Bãc
Hái,Bach Mã, P 15, Q.
10,
Viên Thông-
Djch Vu
support@
sms-
link.net
www.sms-
link.net
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0988664264 10
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Duy Vuong 0989007179 10
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Xuân Dung 0989041823 10 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NỮ 0989108838 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0989111088 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0989214799 10
GÌÁM ĐỐC NỮ Đinh Thj Lân 0913119420 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NỮ Đãng Thj Liên 0913127569 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0913127878 VÌNA 10
Nguyên Hông
Son
VÌETTE
L
Công ty Đức Viêt TNHH
Thiết Bj Điên
368 Đuòng 3 Tháng 2, P
12, Q. 10,
Điên-Các
Thiết Bj
62934121,
62934122,
62934123,
62934124 -
62934120
info@duc
vietelectri
c.com
www.ducvi
etelectric.c
om
VÌETTE
L
Công ty Kiến Vui TNHH
Thiết Kế Xây Dung
Trang Trí Nôi Thât
668 Su Van Hanh Nôi
Dài, P 12, Q. 10,
Xây Dung-
Thiết Kế
62652466,
62652467 Fax
62649286,
62652467
design@
kienvui.n
et
www.kienv
ui.net
VÌETTE
L
Công ty Tân Đai Thãng
Cô Phân
283 V•nh Viên, P 5, Q.
10,
39573041,
22111075 -
39573042
tandaitha
ngcorp@
gmail.co
m
Ngô Thj Thùy
Trang
VÌETTE
L
Công ty Mã Viêt TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
435 Su Van Hanh, P 12,
Q. 10,
Nuóc-Vât
Tu, Thiết Bj,
Djch Vu
62652055 Fax
38633832
maviet@
maviet-
envicon.c
om
www.mavi
et-
envicon.co
m
Nguyên Ngoc
Trinh
VÌETTE
L
Công ty Tiêm Nãng
TNHH Thuong Mai Xây
Dung Dân Dung &
Công Nghiêp
506/19/44 Đuòng 3
Tháng 2, P 14, Q. 10,
Xây Dung
Dân Dung
38800328 Fax
62646318
tcictco@
gmail.co
m
Phan Thj Diêm
ˆyên
VÌETTE
L
Công ty Thế Giói Viêt
TNHH Du Ljch
43 Hoàng Du Khuong, P
12, Q. 10,
Du Ljch-Đai

38622543 -
38631693
vietworldt
ravel@hc
m.vnn.vn
Công ty Công Tiến
TNHH Thuong Mai-
Djch Vu
415 Ngô Gia Tu, P 3, Q.
10,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
38357256 Fax
38350491
Công ty Phú M€ TNHH
Xây Dung Thuong Mai
& Djch Vu
389 Tô Hiến Thành, P
14, Q. 10,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
38666086,
38666086 Fax
38638724
phumyhc
mcity@v
nn.vn
Ninh Viết Quang
Hiêp
Công ty Tân Quang
Hiêp TNHH Thuong
Mai
1/20 Su Van Hanh, P 12,
Q. 10,
Gach Men,
Gach Ốp Lát-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38434127,
35512279 Fax
38410653,
38410653
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0913180642 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913199788 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Trong Thu 0913603725 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Anh Tuân 0913626140 VÌNA 10 Đja Ốc 38352042
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Đình Binh 0913643643 VÌNA 10 Huong Liêu
GÌÁM ĐỐC NAM Du Quang Lôc 0913652139 VÌNA 10 Tài Chính
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913666613 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913667403 VÌNA 10 (08)38412410
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913671981 VÌNA 10 Đja Ốc 38532342
Truong Đình
Huân
Công ty Hoàng Gia
TNHH Quáng Cáo
79 Trân Minh Quyên, P
10, Q. 10,
Quáng Cáo-
Vât Liêu Đãc
Trung
38356879,
38359761 Fax
38359761
hoanggia
vietnam
@vnn.vn
Đoàn Thj Hái
•ến
Công ty Van Van
Tuòng TNHH
407 (T1) Tô Hiến Thành,
P 14, Q. 10,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
38650882,
38662710 Fax
38643014
www.vantu
ongco.com
Công ty Tân Minh Thu
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Sán Xuât Bao Bì
Giây
15B5 Tô Hiến Thành, P
14, Q. 10,
Bao Bì-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38576843,
38560005 Fax
39552996,
38560005
tanminht
huprintin
g@yahoo
.com
Công ty Điên M€ TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Đja Ốc
54 Trân Minh Quyên, P
11, Q. 10,
diaoc_die
nmy@ya
hoo.com
Công ty Thái Hòa
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Xây Dung
343/5C Tô Hiến Thành,
P 12, Q. 10,
(08)35566056,
35566085 Fax
38988690
peromavi
na@hcm.
vnn.vn
Công ty Kim Tây Nam
TNHH Thuong Mai &
Tu Vân
633/10 Lê Hông Phong,
P 10, Q. 10,
39271592,
22145133 Fax
39271592
Đoàn Thj Thùy
Trang
Công ty A.N.T TNHH
Tu Vân
556 Điên Biên Phú, P 11,
Q. 10,
Giáo Duc-Tu
Vân
(08)39730800,
39702203
anthcm@
hcm.vnn.
vn
www.antco
.vn
Nguyên Thj Kim
Quang
Xn Tu Doanh Đai Nam-
Cn
163/24/9 Tô Hiến Thành,
P 13, Q. 10,
Bom-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
wildenda
nacovn@
hcm.vnn.
vn
www.wilde
npump.co
m
Nguyên Thj
Thanh Trúc
Công ty Van Kim Ngân
TNHH Bât Đông Sán
151/19 Nguyên Kim, P 7,
Q. 10,
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lý V• Đat 0913713543 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NỮ Tiêu M—n Lê 0913718069 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Kiến Quôc 0913722704 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0913726700 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0913728822 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM Luu Minh Vãn 0913732998 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vinh Hái 0913734007 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913737522 VÌNA Co S• Minh Tâm 10 C•a
GÌÁM ĐỐC NAM 0913744159 VÌNA 10
Phú Đai - Công ty
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
149 Nhât Táo, P 8, Q.
10,
Điên-Dây &
Cáp
(08)37653387,
54250611,
54250612,
37652522,
37652523 Fax
37653386
Công ty Tinh Viêt TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
789 Lê Hông Phong, P
12, Q. 10,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)39404739,
38261718 Fax
39404277
tinhviet@
hcm.vnn.
vn
Công ty Mediplantex Cô
Phân Duoc Trung
Uong-Cn Tp. Hô Chí
Minh
266/52 Tô Hiến Thành, P
15, Q. 10,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)39415015,
39415017,
39415013 Fax
39415019
meplan@
fpt.vn
www.medi
plantex.co
m
Nguyên Ngoc
Tâm
Công ty Nguyên
Truòng Thãng TNHH
Thuong Mai & Sán
Xuât
88/5 Ngô Gia Tu, P 9, Q.
10,
Ghế-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)39250325,
38322814,
38397507 Fax
39256434
nguyentr
uongthan
gco@yah
oo.com
Nguyên Công
Trình
Công ty Hái Đãng
TNHH Điên T• Viên
Thông
765 Lê Hông Phong, P
12, Q. 10,
Hàng Hái-
Cung Câp
Thiết Bj
(08)39325030,
39325030,
39325030 Fax
39325221
haidang
@haidan
g.com.vn
www.haida
ng.com.vn
Công ty R.E.E Cô Phân
Đào Tao & Phát Tri‰n
Nguôn Nhân Luc
771 Lê Hông Phong, P
12, Q. 10,
Đào Tao-Tu
Vân
(08)38637900,
38644230,
38644231 Fax
38637950
www.newh
orizons.co
m.vn
•c Thái - Công ty
TNHH Công Nghê Cao-
Vpdd
49/6 Hoàng Du Khuong,
P 12, Q. 10,
Điên-Dây &
Cáp
(08)38458072,
38476889 Fax
38458073,
38458073
vinhhai-
evertop-
hcm@ya
hoo.com.
vn
Nguyên Ngoc
Phuong Tháo
150-152 Lý Thuòng Kiêt,
P 14, Q. 10,
(08)54084151,
62657980 Fax
54084152
Nguyên Anh
Phuong
Công ty Bình Minh
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Bao Bì
468/26 Nguyên Tri
Phuong, P 9, Q. 10,
Bao Bì-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38669452
Fax 38669475
sunpackc
o@yahoo
.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0913754672 VÌNA 10
CHƒ C‡ SÓ NỮ 0913778687 VÌNA Co S• Thanh Tháo 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0913802068 VÌNA 10 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Trí Düng 0913802714 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Quang Minh 0913803853 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Minh Trúc 0913807861 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NỮ Duong Liên 0913813569 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Thj Thúy 0913829259 VÌNA 646 Bà Hat, P 6, Q. 10, 10 Đá Mài
GÌÁM ĐỐC NAM 0913829928 VÌNA 10
Nguyên Tiến
Phuong
Công ty Quôc Tế
Phuong Nam TNHH
553 Su Van Hanh Nôi
Dài, P 13, Q. 10,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38600583
Fax 38600583
southern
@souther
n.com.vn
Luong Thj
Thanh Tháo
199 Nguyên Duy Duong,
P 4, Q. 10,
• Tế-Cung
Câp Trang
Thiết Bj Cho
•, Bác S•
39123585,
39271782 Fax
39271782
Nguyên Phuóc
Đức
Công ty Hóa Khoa
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
497/5 Su Van Hanh Nôi
Dài, P 12, Q. 10,
(08)39846012,
38953014 Fax
39844679
hoa-
khoa@hc
m.vnn.vn
Công ty P.E Cô Phân
Khoa Hoc Công Nghê
146 Thành Thái, P 12, Q.
10,
Điên T•-
Dung Cu
(08)38583371,
39634924 Fax
39630538
petech@
hcm.vnn.
vn
www.petec
h.com
Công ty M.Q TNHH
Thuong Mai-Djch Vu
149X/8A Tô Hiến Thành,
P 13, Q. 10,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)37113424,
38259378 Fax
37113424
m…co@v
nn.vn
Công ty N.A.G.O.•.A
TNHH Thiết Bj Công
Nghiêp
328 Cao Thãng Nôi Dài,
P 12, Q. 10,
Cân
Câu/Câu
Truc-Sán
Xuât & Cung
Câp
(08)37719340,
37712211 Fax
37719734
nagoyam
achinery
@vnn.vn
Công ty Bách Liên
TNHH Thuong Mai Sán
Xuât
221 Lý Thái Tô, P 9, Q.
10,
Mây Tre-Sán
Xuât & Bán
Buôn Sán
Phâm
(08)39491476,
39491285 Fax
39789242
Công ty Viêt Thái Vina
TNHH Thuong Mai
(08)38159157,
38159147 Fax
38159137
thuyvtvn
@gmail.c
om
Nguyên Gia
Quang
Công ty Điên Thoai Tây
Thành Phô
2 Hùng Vuong, P 1, Q.
10,
Viên Thông-
Djch Vu
38399999,
38355666,
38322666 Fax
38396688
whtc@hc
mpt.com.
vn
www.whtc.
com.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0913859912 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Ngoc Anh 0913875105 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913886878 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Tuân Vü 0913901075 VÌNA Công ty Truòng An 10
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Vãn Thành 0913901633 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913902752 VÌNA 10 Nông Sán
GÌÁM ĐỐC NAM 0913903093 VÌNA 10 (08)39903817
GÌÁM ĐỐC NAM 0913903492 VÌNA 10
CHƒ C‡ SÓ NAM Phan Vãn Ngoc 0913903515 VÌNA Co S• Ngoc Phát 10 39172901
Nguyên Ngoc
Dân
Công ty Dân Xuân Cô
Phân Bât Đông Sán &
Môi Truòng
496-498 Đuòng 3 Tháng
2, P 14, Q. 10,
Loc-Không
Khí, Gas,
Chât LŽng
(08)62905484,
62654618 Fax
62654618
ducxuyen
@gmail.c
om
www.dxgro
up.vn
Công ty Xuân Anh
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
252 Lý Thuòng Kiêt, P
14, Q. 10,
Vât Liêu Xây
Dung
38650388,
38655453 Fax
38655453
Nguyên Thj
Phung
Công ty Tài Phát TNHH
Thuong Mai Djch Vu
213 Lý Thái Tô, P 9, Q.
10,
Phòng Thí
Nghiêm-
Cung Câp
Trang Thiết
Bj
38347669,
38347591,
38347748,
38348810 Fax
38347670
tpls@hc
m.vnn.vn
www.taiph
at.com.vn
198 Cao Thãng, P 12, Q.
10,
Thúy Loi-Qui
Hoach & Xây
Dung
38622206 Fax
38629607
Công ty Tân Mai Thành
TNHH Trang Thiết Bj
Dung Cu • Khoa
377 Su Van Hanh, P 12,
Q. 10,
• Tế-Cung
Câp Trang
Thiết Bj Cho
•, Bác S•
38632933,
38622926 Fax
38634987
tanmaith
anh@gm
ail.com
www.tmt-
medical.co
m
Trân Ngoc
Suong
Nông Truòng Sông
Hâu-Vpdd
849 Lê Hông Phong, P
12, Q. 10,
38632212,
38627148 Fax
38625776
sohafarm
-
rep@hcm
.vnn.vn
Đinh Hoàng
Düng
Công ty Hoàng Son
Düng Cô Phân Sán
Xuât Thuong Mai Djch
Vu
650 Su Van Hanh, P 12,
Q. 10,
Đœn-Sán
Xuât & Bán
Buôn
Nguyên Tân
Luyên
Công ty Liên Anh TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
Điên
152/4 Thành Thái, P 12,
Q. 10,
Chiếu Sáng-
Cung Câp
Phu Tùng
(08)38103963,
38121993 Fax
38103963
ael.hcmc
@hcm.fpt
.vn
www.chieu
sang.com
384 Su Van Hanh, P 2,
Q. 10,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913903948 VÌNA 10 Máy Móc
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913904459 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Đai Hái 0913907038 VÌNA Công ty Long Hái TNHH 10 Dung Cu
GÌÁM ĐỐC NỮ Lâm Thj Vân 0913907949 VÌNA 10
NAM Võ Thành Tiên 0913913023 VÌNA 10 Thúy Sán
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Bá Ngh•a 0913915510 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0913917910 VÌNA 10 Ành Màu
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Tri Vinh 0913919657 VÌNA 10 Ruou
GÌÁM ĐỐC NAM 0913919966 VÌNA 10
Nguyên Thj Tú
Liên
Công ty N.T.E TNHH
Thiết Bj K€ Thuât
283/48 Cách Mang
Tháng Tám, P 12, Q. 10,
(08)37583177
Fax 37581506
nte…uyen
@hcm.vn
n.vn
Nguyên Thj Thùy
Trang
Công ty Trung Kiên
TNHH
002 Lô R,Chung Cu Ngô
Gia Tu, P 2, Q. 10,
Dù/Ô-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38259308
Fax 38264838
tin.trungki
en@yaho
o.com.vn
www.trung
kien.com
332 Tô Hiến Thành, P
14, Q. 10,
(08)38323086
Fax 38323086
ndaihai@
hcm.vnn.
vn
www.longh
aichemical
s.vn
Công ty Tân Bình
TNHH
270 Đuòng 3 Tháng 2, P
12, Q. 10,
Thuôc Lá-
Bán Buôn
38655005,
38656899,
38630896,
38630897 Fax
38656899
anzhdiem
182@yah
oo.com
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Cái Đôi Vàm
Cô Phân Chế Biến &
Xuât Nhâp Khâu Thúy
Sán- Cn
237 Tô Hiến Thành, P
13, Q. 10,
38633975 Fax
38629371
cadovime
x@hcm.v
nn.vn
www.cado
vimex.com
Công ty S.N.C Vina Cô
Phân Tu Vân Thiết Kế
Co Khí Xây Dung Tông
Hop
89 Trân Thiên Chánh, P
12, Q. 10,
Cân
Câu/Câu
Truc-Sán
Xuât & Cung
Câp
(08)35115830
Fax 35111097
sncvina
@viettel.
com.vn
www.sncvi
na.com.vn
Nguyên Trung
Thu
Công ty Trung Thu Ành
Sô TNHH Thuong Mai
Djch Vu
343/14C Tô Hiến Thành,
P 12, Q. 10,
(08)39973785,
39973786,
39973784 Fax
39973784
mails@tr
ungthuph
oto.com;
mails@tr
ung-
thu.com
www.trung
thuphoto.c
om;
www.trung
-thu.com
Công ty Nam Thiên
TNHH Thuong Mai
285/10 Cách Mang
Tháng Tám, P 12, Q. 10,
38680381,
38274466 Fax
38680298
lacavesai
gon@vnn
.vn
Pham Tân
Khánh
Công ty Khang Thành
TNHH
90A8Bis Lý Thuòng Kiêt,
P 14, Q. 10,
Thép Không
G‹/Ìnox-Nhà
Chế Tao
38663220,
38663221,
38660269 Fax
38660642
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0913919969 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0913922679 VÌNA 10 (08)38328108
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Nhã Nghi 0913924183 VÌNA 10 (08)35590855
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Thành Nam 0913925184 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Quôc Tuân 0913925272 VÌNA 10 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NỮ Lý Xuân Lan 0913925361 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NỮ Bùi Thj Hoa Huê 0913927312 VÌNA 10 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Hô Quang Khánh 0913927445 VÌNA Công ty Đãng Hô TNHH 10 38627536
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Thj Phết 0913929232 VÌNA 10
Pham Thanh
Long
Công ty Sài Gòn Sách
Cô Phân
465 Nhât Táo, P 6, Q.
10,
Sách-Nhà
Phân Phôi
38561508 Fax
39572791
Nguyên Vãn
Ngh•a
Nam Trung Bãc - Công
ty TNHH Vân Tái
Thuong Mai Djch Vu
274 Cao Thãng Nôi Dài,
P 12, Q. 10,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
nvn@hc
m.vnn.vn
www.ntb.c
om.vn
Công ty Quáng Đat Viêt
Nam TNHH
780/14D Su Van Hanh
Nôi Dài, P 12, Q. 10,
Máy Phát
Điên-Công
Nghiêp &
Thuong Mai
pepower
@hcm.fpt
.vn
Công ty Michael Weinig
Asia- Vpdd
130/8 Hô Bá Kiên, P 15,
Q. 10,
G’-Cung
Câp Thiết Bj
Chế Biến
(08)39622808
Fax 39628767
nam.sale
s@weinin
gasia.co
m
www.weini
gasia.com
Công ty MTT TNHH
Đâu Tu Xây Dung Kinh
Doanh Đja Ốc
245 Tô Hiến Thành, P
13, Q. 10,
38627963,
38633584 Fax
38633584
mttco@h
cm.vnn.v
n
Công ty Lý Xuân Lan
TNHH Sán Xuât Nhua
& Thuong Mai
175-179 Đào Duy T”, P
6, Q. 10,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)38752158,
39037361
lxlplasco
@hcm.vn
n.vn
www.lyxua
nlan.com
Công ty Vãn Minh
TNHH-Vpdd
26 Đông Nai, P 15, Q.
10,
(08)62651330
Fax 38641492
vanminhh
cm@hcm
.vnn.vn
www.vanm
inh.com.vn
165/12 Su Van Hanh, P
13, Q. 10,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
Công ty Nam Trung
TNHH
91-93 Trân Minh Quyên,
P 10, Q. 10,
Bãng
Chuyên Tái
(08)39752076
Fax 39752080
namtrung
co@hcm.
vnn.vn
www.namtr
ung.com.v
n
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0913933934 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0913939493 VÌNA 10 Karaoke
GÌÁM ĐỐC NAM 0918001888 VÌNA 10
NỮ 0918010300 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NỮ Ngân 0918023283 VÌNA Thâm M€ Đông Hanh 10 39129189
NỮ Nguyên Thj Hòe 0918032202 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Thj Diêu 0918033635 VÌNA 10
NAM Lê Tô Há 0918033980 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0918038648 VÌNA 10
Nguyên Nhi Báo
Nam
Công ty Tâm Bình
TNHH Tu Vân Thiết Kế
Xây Dung & Thuong
Mai
343/49 Su Van Hanh Nôi
Dài, P 12, Q. 10,
Xây Dung-
Thâu K€
Thuât Tông
Hop
38632579 Fax
38632579
tambinhh
ome@ya
hoo.com
Nguyên Thanh
Tùng
Karaoke Gia Đình Ly
Ly-Cn
32-34 Lý Thuòng Kiêt, P
7, Q. 10,
(08)39256898
Fax 39257183
Nguyên Hüu
Hùng
Ttâm Báo Hành Thiết Bj
Vô Tuyến Viên Thông
7D Hùng Vuong, P 1, Q.
10,
Điên Thoai
Di Đông
(08)38554816
Fax 62891573
so2hungv
uongdv@
yahoo.co
m
www.mobil
esoftvn.co
m.vn.org
CHƒ T„CH
HĐQT
Nguyên Thj M€
Châu
Cát Môc - Công ty
TNHH Thiết Kế Xây
Dung
397 Tô Hiến Thành, P
14, Q. 10,
Xây Dung-
Thiết Kế
54045089,
38843336 Fax
54045430
catmocde
sign@ya
hoo.com
www.catm
oc.com.vn
477B Lê Hông Phong, P
2, Q. 10,
Thâm M€
Viên
CHƒ T„CH
HĐQT
Công ty K.O.V.A TNHH
Son
18 Lô A,Truòng Son, P
15, Q. 10,
Son-Các
Nhà Buôn
39702295,
39702296 Fax
39702297
kovapaint
@hcm.fpt
.vn; kova-
hcm@hc
m.vnn.vn
www.kova
paint.com
Công ty Hòa Phú TNHH
Thuong Mai Sán Xuât
Djch Vu
601/23A Lô A,Cách
Mang Tháng Tám, P 15,
Q. 10,
Điên-Các
Thiết Bj
(08)39714416,
39715182 Fax
39714415,
39715182
dieu@sai
gonnet.v
n
PHÓ GÌÁM
ĐỐC
Công ty Cuòng Vinh
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
9 Trân Thiên Chánh, P
12, Q. 10,
Đông Co
Điên-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
38642408,
38630784 Fax
38634539,
38575484
tnhhcuon
gvinh@y
ahoo.co
m
Pham Quang
Huy
Công ty Nam Đô TNHH
Xuât Nhâp Khâu-Cn
421/24 Su Van Hanh Nôi
Dài, P 12, Q. 10,
• Tế-Cung
Câp Trang
Thiết Bj Cho
•, Bác S•
38621099 Fax
38626078
namdohc
m@viette
l.vn
www.namd
omedical.v
n
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0918042634 VÌNA 10 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM 0918099856 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Hüu Tho 0918100900 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Tín 0918120277 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM Hô Thach Tháo 0918186115 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0918260918 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0918261101 VÌNA 82 Bà Hat, P 9, Q. 10, 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918282877 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NỮ Pham Diêu Linh 0918289350 VÌNA 10
Trân Quang
Trình
Công ty An Gia Cô
Phân Nhà Đât
742 Su Van Hanh, P 12,
Q. 10,
62648757,
62648758,
62648759 Fax
62648758
info@ang
ia.com.vn
www.angia
.com.vn
Nguyên Vãn
Huân
Công ty Vuòn Viêt
TNHH
205 Đào Duy T”, P 6, Q.
10,
Cây Xanh-
Djch Vu
(08)39409361
Fax 39409174
info@viet
gardens.
com
www.vietg
ardens.co
m
Công ty Đai Luc TNHH
Du Ljch Thuong Mai
Quôc Tế
550-552-554 Điên Biên
Phú, P 11, Q. 10,
Du Ljch-Đai

(08)39137537,
38124684 Fax
38124685
contact@
dailuctour
s.com;
contact@
cittour.co
m
www.dailu
ctours.com
;
www.cittou
r.com
Thòi Đai - Công ty Cô
Phân Trang Trí Nôi Thât
856 Su Van Hanh, P 13,
Q. 10,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
38633289,
38634287,
38634288 Fax
38655411
info@tde
cor.vn
www.tdeco
r.vn
Công ty Thiên Nghê
TNHH Tu Vân Xây
Dung & Sán Xuât
Thuong Mai
279 Trân Nhân Tôn, P 2,
Q. 10,
G’-Đô G’
Dân Dung
(08)38241163
Fax 38205681
Pham Thòi
Ngh•a
Công ty Đông Luc
TNHH
780/3 Su Van Hanh Nôi
Dài, P 12, Q. 10,
Bôn Chứa-
Soi Thúy
Tinh, Nhua,
Kim Loai,
.v.v. . .
(08)38869532
Fax 54311904
sales@fir
evietnam.
com
www.firevi
etnam.com
Nguyên Thành

Công ty Hop Tác Kinh
Tế-Cn
Thuong Mai-
Các Công Ty
38348837 Fax
38348836
Nguyên Thj
Tuyết Nhung
Công ty Viêt Thái TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Xây Dung Trang Trí Nôi
Thât
252 Tô Hiến Thành, P
15, Q. 10,
Đœn-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)35112965
Fax 35114837
info@die
nvietthai.
com
www.dienv
ietthai.com
Công ty Phuóc Lôc
Duoc Phâm
90A/B55 Lý Thuòng
Kiêt, P 14, Q. 10,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38223494,
38222460 Fax
38293253
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Phú Báo 0918299188 VÌNA Công ty Quanton TNHH 10
GÌÁM ĐỐC NAM Diêp Phú Thuân 0918304960 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Hông 0918328399 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918452442 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918533551 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Ngà 0918683048 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Thanh Sinh 0918746508 VÌNA 10 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918764129 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0918971954 VÌNA 10
650/32 Điên Biên Phú, P
11, Q. 10,
Nghe Nhìn-
Cung Câp
Trang Thiết
Bj
(08)22120911,
22120913 Fax
62591024
…uanton
@hcm.vn
n.vn
www.…uant
onvietnam.
com
Công ty Đai Hoàng Gia
TNHH Thuong Mai
A25 Cao Thãng Nôi Dài,
P 12, Q. 10,
Điên Thoai-
Hê Thông &
Thiết Bj
(08)38626175,
39706905 Fax
39706905
dhgco@t
oshibatec
.com.vn
www.dhg.t
oshibatec.
com.vn
Hoàng Hái - Công ty
Cô Phân Thuong Mai
162Bis Nguyên Duy
Duong, P 3, Q. 10,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38301026,
38300076 Fax
38392223
Nguyên Thj M€
Chi
Công ty Minh Anh
TNHH Duoc Phâm
401 Lý Thái Tô, P 9, Q.
10,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38158027
Fax 38158028
Nguyên Hông
Hanh
Công ty Hoàng Toàn
Tâm TNHH
126 Lý Thuòng Kiêt, P 7,
Q. 10,
Kim Khí Điên
Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38554645,
38554803,
38556155 Fax
38564307
Công ty Bach Kim
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
131/89 Tô Hiến Thành, P
13, Q. 10,
Vãn Phòng
Phâm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
62651577 Fax
38621152
bachkimc
o@vnn.v
n
Công ty TNHH Môt
Thành Viên Ìn Kinh Tế
279 Nguyên Tri Phuong,
P 5, Q. 10,
(08)39894591,
62955820 Fax
39894591
kinhteprin
ting@yah
oo.com
www.printi
ngkiteco.c
om
Trân Thj Thanh
Trang
Công ty Thjnh Thành
Phát TNHH Thuong
Mai Djch Vu
437 Tô Hiến Thành, P
14, Q. 10,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
(08)37507629
Fax 62660545
ctythinhth
anhphat
@yahoo.
com
Pham Trong
Phong
Công ty Nhà Nghê
Thuât TNHH Trang Trí
Nôi Thât-Djch Vu-Sán
Xuât & Thuong Mai
27 Hô Bá Kiên, P 15, Q.
10,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
62649492,
38630542 Fax
38630542
trongpho
ng@hom
eart.com.
vn
www.home
art.com.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj M€ Dung 0919174435 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Vãn Luc 0919307307 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NAM 0919690857 VÌNA 10
GÌÁM ĐỐC NỮ 0919998729 VÌNA DNTN Kim Gia Phúc 10
GÌÁM ĐỐC NAM Luu Đình Nhâm 0903002734 MOBÌ 11 Đja Ốc 38842593
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Đức Hòa 0903010696 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NỮ Hà Thj Lê 0903016174 MOBÌ 11 Máy Móc
GÌÁM ĐỐC NỮ Liêu Ngoc Liên 0903032041 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Anh Düng 0903043707 MOBÌ 11
Công ty Tân Bình Minh
TNHH
001 Lô K, Chung Cu
Nguyên Kim,Lý Thuòng
Kiêt, P 7, Q. 10,
Xe Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn Phu
Tùng
38559150 Fax
38559150
Công ty Đãng Minh
TNHH Thuong Mai Djch
Vu & Sán Xuât-
Showroom
147 Tô Hiến Thành, P
13, Q. 10,
G’-Các Sán
Phâm Đô G’
(08)39972454
Fax 39975945
damico@
vnn.vn
Nguyên Xuân
Hiên
Công ty Xuân Phi
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
495/8/15 Tô Hiến Thành,
P 14, Q. 10,
Vi Tính & Tin
Hoc
38669196,
38669197 Fax
38669201
info@xpv
ietnam.co
m
www.xpvie
tnam.com
Ngô Thj Kiêu
Trang
542 Đuòng 3 Tháng 2, P
14, Q. 10,
Điên Thoai
Di Đông
(08)54366032
Fax 54366032
Công ty Thãng Long
TNHH Xây Dung
Thuong Mai Kinh
Doanh
341/87A Lac Long Quân,
P 5, Q. 11,
Công ty Hung Thjnh
TNHH Thuong Mai Djch
Vu-Xây Dung
30 Tôn Thât Hiêp, P 13,
Q. 11,
Phòng Cháy-
Thiết Bj
39624430,
22151232 Fax
39625854
hungthin
hco@hc
m.fpt.vn
Công ty Quôc Tế Đế
Duong TNHH Thuong
Mai
423/27/11 Lac Long
Quân, P 5, Q. 11,
(08)35894016 -
39893317
deduong
@hcm.fpt
.vn
www.dedu
ong.com
Công ty Thiên Minh
TNHH
364 Thái Phiên, P 8, Q.
11,
Máy Công
Cu
(08)38632246 -
38632246
Công ty Trân Huyên
TNHH Thuong Mai &
K€ Thuât
371 Lac Long Quân, P 5,
Q. 11,
Bãng
Chuyên Tái
38615981 -
38615982
tranhuye
n@hcm.v
nn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Luc 0903045027 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Báo Viêt 0903120998 MOBÌ 23C Phú Tho, P 1, Q. 11, 11 38582437
GÌÁM ĐỐC NAM Cô Thành Huy 0903123457 MOBÌ 11 38585125
GÌÁM ĐỐC NAM 0903123459 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0903164243 MOBÌ 11 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Thanh Bình 0903199992 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Hung Chai •i 0903320476 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Hsu Jui Tsung 0903321123 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Đãng Vãn Kiên 0903330056 MOBÌ 11
Công ty Cô Phân Xây
Lãp Thông Tin Tín Hiêu
34C Đuòng 2,Cu Xá Lü
Gia, P 15, Q. 11,
Viên Thông-
Thiết Bj & Hê
Thông
38669390 Fax
38669391
Công ty Lâm Báo Viêt
Thuong Mai
Thuong Mai-
Các Công Ty
benbi@h
cm.vnn.v
n
Công ty Kiến Nông
TNHH
111/10A Lac Long Quân,
P 3, Q. 11,
Nông
Nghiêp-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
Truong V•nh
Ngh•a
Công ty Thiên Ngh•a
TNHH Thuong Mai
351/29 Lê Đai Hành, P
11, Q. 11,
“c Qui-Pin
Khô
39624483 -
39624471
thiennghi
aco@hc
m.vnn.vn
Nguyên Ngoc
Kha
Công ty Ruc Nhât
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
209ABC Lý Nam Đế, P
7, Q. 11,
(08)38251424,
38251425,
38228056,
38274809 -
38251423,
38235942,
38251205
Công ty Trâu Vàng
TNHH Quáng Cáo
Thuong Mai Djch Vu
1064 Đuòng 3 Tháng 2,
P 12, Q. 11,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
39123189 Fax
39123189
Công ty Hung Ta Viêt
Nam TNHH
49C Đuòng Sô 6, Cu Xá
Bình Thói, P 8, Q. 11,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
(08)39731516,
39730689
hungta_d
ienco@y
ahoo.co
m.hk
Công ty Quáng Liên LD
Câu Truc & Thang Máy
299/15A Lý Thuòng Kiêt,
P 15, Q. 11,
Cân
Câu/Câu
Truc-Sán
Xuât & Cung
Câp
(08)39291355,
38623857 -
39291356
…uanglien
crane@h
cm.vnn.v
n
Công ty Công Nghê &
Thiết Bj Hàn (Weldtec)-
Cn
532 Hông Bàng, P 16, Q.
11,
Công
Nghiêp-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
(08)35124028 -
38992951
vinaweld
1@hcm.v
nn.vn
www.vinaw
eld.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Ánh Duong 0903331021 MOBÌ 11 Ìn-Nhà Ìn
GÌÁM ĐỐC NAM 0903332621 MOBÌ 11 39634516
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Vãn Quang 0903338682 MOBÌ Co S• Càn Phát Bao Bì 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0903351432 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Tân Tân 0903352234 MOBÌ 11 Thúy Sán
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903358609 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Vuong Vãn Bân 0903382335 MOBÌ 11 Đá Mài
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903383030 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Kim Son 0903390554 MOBÌ 11
Công ty Song Duong
TNHH
249 Lý Thuòng Kiêt, P
15, Q. 11,
(08)35513540 -
35109876
Nguyên Tiến
Thjnh
Công ty Cuòng Thjnh
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
258-260 Bình Thói, P 10,
Q. 11,
Truòng-
Trung Tâm
Đào Tao
290 Lãnh Binh Thãng, P
11, Q. 11,
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)38636657,
38645312 -
38665825
canphatpl
astic@ya
hoo.com
www.canp
hat.com.vn
Nguyên Thuong
Đãt
Công ty Đât Quáng
TNHH
Khu Thuong Mai Thuân
Viêt, 319C12 Lý Thuòng
Kiêt, P 15, Q. 11,
Bếp-Trang
Thiết Bj
Chuyên
Dung
(08)37313504,
38901773 -
37281143
dat…uang
@datkey
s.com
www.datke
ys.com
Công ty TNHH Sán
Xuât-Thuong Mai Cho
Lón
015 Đôi Cung, P 9, Q.
11,
38587936 Fax
39636100
cholonltd
co@hcm.
vnn.vn
Duong Thj Ngoc
Bích
Công ty Phuong Nhut
TNHH Tin Hoc
209 Kios 1,Lý Thuòng
Kiêt, P 7, Q. 11,
Vi Tính & Tin
Hoc
38530058,
39559906 Fax
39551610
www.phuo
ngnhut.co
m
DNTN V•nh Thuân
Thuong Mai
6 Lô H, Đuòng 5A,Cu
Xá Bình Thói, P 8, Q. 11,
(08)38421881 -
38111205
Pham Huyên
Trân
Công ty Khang Hüu
TNHH
462 Hông Bàng, P 16, Q.
11,
Điên Thoai-
Hê Thông &
Thiết Bj
(08)39141459 -
39142686
ktel@vnn
.vn
www.ktelvi
etnam.com
Công ty Kim Trung
TNHH
203/21 Lac Long Quân,
P 3, Q. 11,
Xây Dung
Dân Dung
38777073 Fax
38777152
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Duong Trình Hái 0903394489 MOBÌ 11 Ìn-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NAM 0903398064 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Ngoc Bích 0903502148 MOBÌ 11 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM 0903521458 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Chí Kiên 0903608695 MOBÌ Co S• Cuòng Ký 11 Khóa
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Hông 0903611610 MOBÌ 11 C•a
NỮ Luu Huê Sen 0903617733 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Minh Huy 0903646165 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Bá Düng 0903651549 MOBÌ 11
Công ty •CH TNHH
Thiết Kế Ìn Án Bao Bì
33 Đuòng 9,Cu Xá Bình
Thói, P 8, Q. 11,
(08)38594002 -
39322494
ychyang
@hcm.vn
n.vn
Nguyên Phúc
V•nh Tuòng
Công ty Hoàng Nghiêp
TNHH Đào Tao & Tu
Vân
116B/62-64 Lac Long
Quân, P 3, Q. 11,
Đào Tao-Tu
Vân
(08)38321155,
38332690,
37175383 -
38321155
info@hoa
ngnghiep
.com
www.hoan
gnghiep.co
m
Công ty Cô Phân Vât
Tu Tông Hop Bình Đjnh
2/2 Lý Thuòng Kiêt, P
15, Q. 11,
38666106 Fax
38666106
Mai Đình Chí
Quôc
Công ty Nam Viêt Cô
Phân Thuong Mai &
Giái Pháp Hop Kim
Nhôm
B2-319 Lý Thuòng Kiêt,
P 15, Q. 11,
Nhôm-Các
Sán Phâm
(08)38630796,
38634792 -
38630797
chi…uoc
@nalucor
p.com
www.naluc
orp.com
32/52/7 Ông Ích Khiêm,
P 14, Q. 11,
(08)39691036 -
39691581
Công ty Siêu Siêu Viêt
TNHH
36 Đuòng 3,Cu Xá Lü
Gia, P 15, Q. 11,
(08)38346126 -
38347074
sviet@hc
m.vnn.vn
PHÓ GÌÁM
ĐỐC
Công ty Phúc Hung
TNHH
5 Lô B , Chung Cu Bình
Thói,P 8, Q. 11,
Thuong Mai-
Các Công Ty
39624461 Fax
38591722
DNTN Minh Huy
Thuong Mai
171 Lê Đai Hành, P 13,
Q. 11,
Xe Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39620067,
38421515
Co S• Bá Düng Đá M€
Nghê
104 Ông Ích Khiêm, P 5,
Q. 11,
M€ Nghê-
C•a Hàng &
Các Nhà
Buôn
(08)38379574 -
38379574
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903652320 MOBÌ 11 Co Điên
CHƒ C‡ SÓ NỮ Ta M€ Lan 0903656851 MOBÌ Co S• Mãn Hán 11
GÌÁM ĐỐC NAM Quách Van Đức 0903661133 MOBÌ 41 Trân Quý, P 4, Q. 11, 11
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Ngoc Tho 0903665314 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Đình Dân 0903666217 MOBÌ 11 Ống
GÌÁM ĐỐC NAM 0903666888 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Bá V•nh 0903668763 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NỮ Lâm Thj Thành 0903674193 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Minh Đức 0903689272 MOBÌ Công ty Šu Viêt TNHH 11
Nguyên Luong
Khái
Công ty G.P.L TNHH
Thuong Mai Djch Vu K€
Thuât
88 Cu Xá Lü Gia,Đuòng
3, P 15, Q. 11,
(08)39733967 -
38108290
50/3/11 Hòa Bình, P 5,
Q. 11,
Thuc Phâm-
Các Sán
Phâm
39732976 Fax
39732976
Công ty Thuân Đức
TNHH Xây Dung
Thuong Mai Djch Vu
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
38564995,
39555825 Fax
39555825
…uachvan
duc@gm
ail.com
Công ty Đuòng Quáng
Ngãi-Cn
473 Lac Long Quân, P 5,
Q. 11,
Giái Khát-
Nhà Phân
Phôi & Sán
Xuât
(08)38720862 -
38720862
Công ty Dân Đat TNHH
Sán Xuât Thuong Mai
& Djch Vu
88C Nguyên Thj NhŽ, P
15, Q. 11,
38645646,
38635178,
22433913 Fax
38645646
dandat-
co@vnn.
vn
Duong Kim
Phuóc
Công ty TNHH Môt
Thành Viên Thuong
Mai Trí Tuòng
684 Nguyên Chí Thanh,
P 4, Q. 11,
Bac Đan-
Vòng Bi
(08)38269775 -
38269776
DNTN Dü Phong
Thuong Mai
63 Đuòng 2,Cu Xá Bình
Thói, P 8, Q. 11,
Thuong Mai-
Các Công Ty
39627245 Fax
38585832
DNTN Ngoc Thành Kinh
Doanh Vàng
178A Bình Thói, P 14, Q.
11,
Nü Trang,
Trang Sức
Thòi Trang
Xi, Ma-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38619596 Fax
39745592
260B Lac Long Quân, P
10, Q. 11,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)39612064,
38666888 -
38666222
auvietltd
@hcm.vn
n.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Mai Kim Huong 0903691472 MOBÌ Khách San Phú Tho 11 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Hüu Dung 0903700558 MOBÌ Luc Phát Hung - DNTN 11 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Lai Tuân Kiêt 0903701633 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Hà Hái 0903704618 MOBÌ 11 Luât Su
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Thanh Trí 0903704781 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Truong Tứ Đê 0903704902 MOBÌ 11 (08)39630852
GÌÁM ĐỐC NAM 0903707057 MOBÌ 11 C•a
GÌÁM ĐỐC NAM Hô Câm Quyên 0903707538 MOBÌ 11
CHƒ C‡ SÓ NAM Phù A Hòa 0903709278 MOBÌ Co S• Minh Toàn 11
915 Đuòng 3 Tháng 2, P
7, Q. 11,
(08)38368237,
38368841 -
38368841
phuthoho
tel@hcm.
vnn.vn
www.vietn
amtourism.
com/phuth
otourist
289 Minh Phung, P 2, Q.
11,
(08)37505555,
37540167,
37541076 -
37505577
Công ty Khánh Phong
TNHH Sán Xuât
96 Nguyên Chí Thanh
Nôi Dài, P 16, Q. 11,
Nón/Mü-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39607500,
39607499 Fax
39607499
Vãn Phòng Luât Su Hà
Hái
34 Lãnh Binh Thãng, P
13, Q. 11,
(08)39691148,
39605687,
37690261 -
39692772
hailuat_0
6@yahoo
.com
www.phapl
uatvietnam
.com
C•a Hàng Composite
(Soi Thúy Tinh) Van
Thành
125 Hàn Hái Nguyên, P
2, Q. 11,
Nhua
Composite-
Sán Phâm &
Vât Liêu
(08)38445475,
38115460 -
38115460
Công ty Hop Tiến
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
474 Hông Bàng, P 16, Q.
11,
Nhua-Các
Sán Phâm
hoptienco
mpany@
yahoo.co
m
Nguyên Huy
Hoàng
Công ty Hoàng Kim
TNHH
38 Đuòng 281,Lý
Thuòng Kiêt, P 15, Q.
11,
(08)38421926 -
38116106
hoangkim
decor@h
cm.vnn.v
n
www.hoan
gkim.com.
vn
Công ty Kim Tri‰n
Thành TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
260/39 Lac Long Quân,
P 10, Q. 11,
Ốc, Vít, Bù
Loong
39636522,
39634867 Fax
39634867
190/53 Xóm Đât, P 10,
Q. 11,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
39633788 Fax
38587878
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Thu 0903709476 MOBÌ 11 39627566
GÌÁM ĐỐC NAM 0903713472 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Vãn Lâp 0903715752 MOBÌ DNTN Quang Huy 11
GÌÁM ĐỐC NỮ Pham Thj Liên 0903715799 MOBÌ 11 (08)38754519
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Anh Tuân 0903720278 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Ngoc Anh 0903721587 MOBÌ Công ty Vü Lâm TNHH 11
GÌÁM ĐỐC NAM Tôn Vãn Duy 0903722138 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Hoàng Lâm 0903723450 MOBÌ 11 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Tế 0903723518 MOBÌ 11 Thép
Công ty Tân Hung
Quôc TNHH
5-6 Lê Đai Hành, P 13,
Q. 11,
Xe Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn
Nguyên Vü
Trang
Công ty TNHH K€ Thuât
Tu Đông Bến Thành
005 C1 V•nh Viên,Chung
Cu Lý Thuòng Kiêt, P 7,
Q. 11,
Điên-Dung
Cu & Thiết Bj
(08)38615163,
39743962,
54263690,
54263691 -
39743962,
54263691
benthanh
-
sales@h
cm.fpt.vn
www.sieut
hitudong.c
om
482A Lac Long Quân, P
5, Q. 11,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)38228099 -
38485934
Công ty Chính Quang
TNHH Thuong Mai
(CKC)
26-28-30 Đuòng Sô 3,
Cu Xá Bình Thói, P 8, Q.
11,
Bao Bì-Vât
Liêu
ckcco@h
cm.vnn.v
n
www.ckcp
ack.com.t
w
Công ty N.T TNHH Xây
Dung & Thuong Mai
260/14 Lac Long Quân,
P 10, Q. 11,
Bom-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)38481173,
38483224,
38397553 -
38481174
ntcompa
ny@hcm.
vnn.vn
71/39 Lãnh Binh Thãng,
P 12, Q. 11,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)37195550,
37195554 -
37195559,
37195226
vuvinhan
h2006@y
ahoo.co
m
Công ty Đat Phát TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
120 Hà Tôn Quyên, P 4,
Q. 11,
Máy Phát
Điên-Công
Nghiêp &
Thuong Mai
(08)38480628,
38481268,
38484905,
38484906 -
38480627
datphatd
uy@hcm.
vnn.vn
www.datph
at.com;
www.marat
honelectric
.com
Công ty Hüu Phát
TNHH Thuong Mai
005 Lô A2, Chung Cu
32,Lac Long Quân, P 5,
Q. 11,
(08)39257275,
39503429 -
39257275
Công ty Phùng Thj
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
772 Nguyên Chí Thanh,
P 4, Q. 11,
38567884,
39554264 Fax
39554236
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Thành Niên 0903726088 MOBÌ 11
CHƒ C‡ SÓ NAM Đ’ Manh Cuòng 0903733178 MOBÌ Co S• Hông Ngoc 11
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Ngoc Tây 0903736322 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Vãn Hông 0903737826 MOBÌ Co S• Hông Phát 135 Ta ˆyên, P 4, Q. 11, 11
GÌÁM ĐỐC NAM Tât Ngoc Thành 0903740770 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Duong Kim Đức 0903741168 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903744860 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Tãng Viêt 0903751088 MOBÌ Co S• Tứ Hung 11 Da-Giá Da
GÌÁM ĐỐC NAM Lôc 0903751599 MOBÌ C•a Hàng Minh Quân 11 Thép 38651034
Công ty Thành Niên
TNHH Thuong Mai
614 Hông Bàng, P 16, Q.
11,
Bac Đan-
Vòng Bi
(08)39854947 -
62896037
vothanhni
en@hcm.
vnn.vn
www.beari
ngsthanhni
en.com
71-73 Lý Thuòng Kiêt, P
7, Q. 11,
Thêu-Vë
Ki‰u M—u
38551845,
38553915,
38588842 Fax
38553915
hongcuo
ng@hcm.
fpt.vn
Công ty Tân Phuong
Tây TNHH Thuong Mai
Djch Vu Co Điên Lanh
199 Lãnh Binh Thãng, P
12, Q. 11,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)35124436,
35124437 -
35124431
tanphuon
gtay@ya
hoo.com
“c-Quy-
Cung Câp
(08)39122049,
38121937 -
38426442
huaphuo
ng…ue@
hcm.vnn.
vn
Công ty TNHH DV-TM
Vân Tái Co Giói Hung
Đat
885 Đuòng 3 Tháng 2, P
7, Q. 11,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38228899,
38229598,
38236141 -
38234473,
38236140
DNTN Hông Khái Sán
Xuât Thuong Mai
1146 Đuòng 3 Tháng 2,
P 12, Q. 11,
Bếp-Trang
Thiết Bj
Chuyên
Dung
(08)38293503 -
38251021
tienphat2
005@vnn
.vn
Lê Thj Lan
Huong
Lan Huong - Công ty
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Du Ljch Vân Tái
349/177 Lê Đai Hành, P
13, Q. 11,
Du Ljch-Đai

(08)39716993,
39716994 -
38637178
lanhuong
2_k2@ya
hoo.com
112-114 Đôi Cung, P 11,
Q. 11,
(08)38482131 -
38482130
detuhung
@yahoo.
com.vn
78C Hòa Bình, P 5, Q.
11,
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903752125 MOBÌ 11
NỮ Li Zhao Juan 0903755258 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0903755629 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0903767850 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Chân Thành 0903777647 MOBÌ 11 38616648
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Thành Tích 0903781099 MOBÌ 159 Šu Co, P 14, Q. 11, 11
GÌÁM ĐỐC NAM Trang Trân Bình 0903800654 MOBÌ Co S• Câm Thành 11 Luói
GÌÁM ĐỐC NAM Triêu Thiên Hiên 0903801393 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NỮ T” Huê Trân 0903801917 MOBÌ 11 Ìn-Thiết Bj
Bùi Vãn Thanh
Minh
Công ty Quôc Minh
E.C.M TNHH
275 Minh Phung, P 2, Q.
11,
Chât Thái
Công
Nghiêp-Djch
Vu X• Lý
(08)35111374 -
35111374
sales@…
uocminh.
com
www.…uoc
minh.com
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Thiên Hy Long
TNHH Liên Doanh
Quáng Cáo Truyên
Thông
319-A13 Lý Thuòng
Kiêt, P 15, Q. 11,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
38660700,
38647772 Fax
38647772
chicilon@
hcm.vnn.
vn
Truong Thanh
Hùng
Hùng Lôc - Công ty
TNHH
299A Lý Thuòng Kiêt, P
15, Q. 11,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)39633764,
39633764,
39633764 -
38589965,
38589965
sales@h
ungloc.ne
t
Nguyên Ngoc
Viêt
Công ty Viêt Phong
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
Tâng3, 2/2 Khu A2, Cao
Ốc Bigemco,Lý Thuòng
Kiêt, P 15, Q. 11,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)39179747 -
39891285
thu@viet
phong.vn
www.vietp
hong.vn
Công ty Khánh Vân
TNHH
275/13C Lê Đai Hành, P
5, Q. 11,
Thúy Tinh-
Sán Xuât &
Bán Buôn
Công ty Tân Tín Thành
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai (Ìntoc)
Chông
Thâm-Các
Nhà Thâu
(08)39890232 -
39896209
it@chong
thamintoc
.com.vn
www.chon
gthamintoc
.com.vn
68/3 Xóm Đât, P 8, Q.
11,
(08)38266460,
39411312 -
38266461
Công ty Liên Thuân
TNHH
35 Cu Xá Bình
Thói,Đuòng 3A, P 8, Q.
11,
M€ Nghê-
C•a Hàng &
Các Nhà
Buôn
(08)38385082,
38385109 -
38365390,
38295709
Công ty V•nh Loi TNHH
Thuong Mai Djch Vu
56 Đuòng 5A,Cu Xá
Lãnh Binh Thãng, P 8,
Q. 11,
(08)38534697,
39572003
vl…11hcm
@hcm.vn
n.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vân Vü 0903801977 MOBÌ 11
NAM 0903802569 MOBÌ 11 Thép
NAM Lin Cheng •u 0903804756 MOBÌ 11 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Phi Tiến 0903806094 MOBÌ 11 Hóa Chât (08)35119014
GÌÁM ĐỐC NỮ Thuong Thuc Hà 0903806929 MOBÌ 11 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM 0903807333 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NỮ Lâu Thj Ái Minh 0903808484 MOBÌ 11 Nhua-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NAM Phùng Vãn Khai 0903808766 MOBÌ 11 Máy Móc
GÌÁM ĐỐC NAM Đào An 0903811183 MOBÌ Co S• Sóng Hông 64 Tân Khai, P 4, Q. 11, 11
Công ty Cô Phân
Thuong Nghiêp Q. 11
2 Lãnh Binh Thãng, P
13, Q. 11,
Thuong Mai-
Các Công Ty
39628524,
39627124,
39627732 Fax
39628523
CHƒ T„CH
HĐQT
Đinh Công
Khuong
Công ty Khuong Mai
TNHH Thuong Mai-
Djch Vu Thép
319-C3 Lý Thuòng Kiêt,
P 15, Q. 11,
38642810,
38665617,
22153531 Fax
38649861
thepkhuo
ngmai@v
nn.vn
www.thepk
huongmai.
com
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Công ty Thuân Viêt Liên
Doanh
319-B18 Lý Thuòng
Kiêt, P 15, Q. 11,
38651138,
38655469,
38655468,
38639664 Fax
38655467
shuenviet
town@hc
m.vnn.vn;
thuanviet
plaza@v
nn.vn
DNTN Hiêp Tiến Phát
Hóa Chât
554B Minh Phung, P 9,
Q. 11,
hieptienp
hat@web
mailsaigo
nnet.vn
DNTN Hoa Kiêu Khách
San & Thuong Mai
192 Trân Quý, P 6, Q.
11,
(08)39032124,
38655656 -
38655656
hoa@asi
apacking.
com;
sam@asi
apacking.
com
Thuong Chí
Minh
Công ty Á Châu TNHH
Thuong Mai Bao Bì
Giây
144/17 Ta ˆyên, P 6, Q.
11,
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)37176007 -
37176006
sales@a
siapackin
g.com
www.asiap
acking.co
m
Công ty Minh Hung
TNHH Công Thuong
Nghiêp
527-529 Bình Thói, P 10,
Q. 11,
(08)38769508 -
38769508
minhhun
gvn@em
ail.com
Công ty Kim Đai Hung
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
794 Nguyên Chí Thanh,
P 4, Q. 11,
(08)39507751,
39507752 -
38565458
goldwell
@hcm.vn
n.vn
www.kimd
aihung.co
m
Điên-Các
Thiết Bj
(08)38208759,
38208116 -
38208117
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Đào Vinh 0903811939 MOBÌ Karaoke Đào Vinh 11 Karaoke
GÌÁM ĐỐC NAM 0903812973 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0903813426 MOBÌ 11 Nhua-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NAM Luân Bá Hy 0903813552 MOBÌ 11 Máy Móc
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Gia Kiêt 0903815871 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0903816714 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Tô Há T• 0903820208 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NỮ Bành Quôc Huê 0903825200 MOBÌ 11 Thép
GÌÁM ĐỐC NAM Vãn S€ Quý 0903826080 MOBÌ C•a Hàng Vü Phát 11
216/4 Lac Long Quân, P
10, Q. 11,
(08)38450189 -
38450189
Nguyên Vãn
Viên
Công ty Nhât Trí TNHH
Sán Xuât Thuong Mai
Djch Vu
423/48 Lac Long Quân,
P 5, Q. 11,
Dêt-Các
Công Ty
(08)38534100,
38534101 -
38534102
nhat-
tri@hcm.
vnn.vn
Đinh Quang
Hùng
Công ty Tín Thành
TNHH Thuong Mai Sán
Xuât Ìn Tráng Bao Bì
53-55 Quân Su, P 11, Q.
11,
(08)38650510 -
38650498
batico@h
cm.vnn.v
n
www.batic
o.com
Công ty Tân Huy Thjnh
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
551/12 Minh Phung, P
10, Q. 11,
(08)38444843,
38447824,
38452227 -
38478176
tanhuythi
nh@emai
l.viettel.v
n;
httrading
@hcm.vn
n.vn
www.tanhu
ythinh.com
Công ty V•nh Thuân Co
TNHH-Cn
181 Duong T• Giang, P
4, Q. 11,
Đông Co
Điên-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
39557343,
39557343,
39557740 Fax
39557740
vinhthuan
co@vnn.
vn
www.vinht
huanco.co
m
Nguyên Vãn
Thanh
Công ty Cô Phân Cao
Su Bến Thành
45 Ông Ích Khiêm, P 10,
Q. 11,
Bãng
Chuyên Tái
(08)38553218,
39508504 -
39508504
berubco
@saigon
net.vn
www.beru
bco.com.v
n
Công ty Trân Bôi TNHH
Sán Xuât
115/23/5 Lò Siêu, P 8, Q.
11,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)38150138,
38150136,
38156084,
38156085 -
38150137
Công ty Phú Huê TNHH
Thuong Mai Djch Vu-
Cn
45D Ông Ích Khiêm, P
10, Q. 11,
54067366,
54067367 Fax
54067368
195 Duong T• Giang, P
4, Q. 11,
Cao Su-Các
Sán Phâm
(08)39304497 -
39303676
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Châu Giang 0903827155 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NỮ Bích 0903827359 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0903828377 MOBÌ 11 38651194
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903828986 MOBÌ 11
NAM 0903830558 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Hang Hüu Tín 0903830568 MOBÌ 11 Huong Liêu
GÌÁM ĐỐC NAM Hà Thiếu Vinh 0903831032 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NỮ Bào Thanh Bình 0903831372 MOBÌ 11 38655541
GÌÁM ĐỐC NAM Đãng Phong 0903833627 MOBÌ 11
Công ty Hùng Kiêt
TNHH Chế Tao Co Khí
Thuong Mai
289 Thái Phiên, P 9, Q.
11,
Bôc Xếp
Hàng Hóa-
Trang Thiết
Bj
(08)39200005 -
38379417
DNTN Hông Kông
Thuong Mai Du Ljch
782 Nguyên Chí Thanh,
P 4, Q. 11,
Du Ljch-Đai

(08)39603230,
39690242 -
39605712
Nguyên Phuóc
Hüu
Công ty Hüu Lôc TNHH
Thuong Mai
28 Cu Xá Lü Gia,Đuòng
16, P 15, Q. 11,
Phân Bón-
Sán Xuât &
Bán Buôn
huulocco
@hcm.fpt
.vn
Duong Thj
Phung
Công ty Khoan Long
TNHH Thuong Mai
61 Đuòng 5,Cu Xá Bình
Thói, P 8, Q. 11,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)37109289 -
37109288
khoanlon
gco@hc
m.vnn.vn;
info@kho
anlong.co
m
www.khoa
nlong.com
PHÓ GÌÁM
ĐỐC
Nguyên Ngoc Ÿn
Phó Giám ĐôcLê
Thanh Trj
Công ty Tân C.C TNHH
Tu Vân Xây Dung
18B Cu Xá Lü
Gia,Đuòng Sô 2, P 15,
Q. 11,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
38641264,
38641192,
38641262 Fax
38641262
cttvxdcc
@hcm.vn
n.vn
Công ty Hông Á Huong
Liêu & Phu Gia Thành
Phâm
114 Lãnh Binh Thãng, P
13, Q. 11,
(08)38291491 -
39103532
hongahar
oma@vn
n.vn
www.hong
aharoma.c
om
Công ty Hâu Thái
TNHH Thuong Mai Sán
Xuât Djch Vu
369 Lac Long Quân, P 5,
Q. 11,
Nhua-Thiết
Bj & Máy
Móc
(08)39272437,
39272438,
39272439 -
39271432
hauthai@
hcm.vnn.
vn
Công ty Trung Tín
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
11 Đuòng 281,Lý
Thuòng Kiêt, P 15, Q.
11,
Thuôc-Bãng
Sáng Chế &
S• Hüu-Sán
Xuât & Bán
Buôn
Công ty Tân Hiêp Luc
TNHH Co Khí
186 Duong T• Giang, P
4, Q. 11,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)39406327,
38267245 -
39406328,
38267245
tanhieplu
c@hcm.v
nn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Luong Đức 0903834277 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Đinh Hung 0903836908 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NỮ Mai Thj Kim Hòa 0903837081 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Thức 0903837433 MOBÌ Co S• Minh Đat 11 C•a
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903838040 MOBÌ 11 Thúy Sán
GÌÁM ĐỐC NAM 0903839058 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Liên Chiêu Đức 0903840281 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NỮ Quách Tô Quynh 0903840407 MOBÌ Co S• Thái Duong 11
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Düng 0903842399 MOBÌ 11
Công ty An Sáng TNHH
Thuong Mai Djch Vu
48/10 Duong Đình
Nghê, P 8, Q. 11,
Công
Nghiêp-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
(08)39733849,
39734247 -
38605348
Công ty Đat Hung
TNHH
976A Đuòng 3 Tháng 2,
P 12, Q. 11,
Điên-Sán
Xuât & Bán
Buôn Thiết Bj
(08)38965857 -
38965857
Công ty T.P Viêt Nam
TNHH
16 Đuòng 3,Cu Xá Bình
Thói, P 8, Q. 11,
Hóa M€
Phâm
(08)39552765,
38577074 -
39550205
tpvnco@
hcm.fpt.v
n
299/10 Lý Thuòng Kiêt,
P 15, Q. 11,
(08)39551851,
39557689 -
39551851
Pham Thj Kim
Ngân
Công ty Cô Phân Thúy
Sán Sô 5
102 Đuòng 100,Bình
Thói, P 14, Q. 11,
39740141,
38652861,
38652812 Fax
38654187
vietrosco
@hcm.fpt
.vn
Tãng Quang
Tuòng
Công ty TNHH TM-DV-
SX Quang Tuòng
266-268 Trân Quý, P 6,
Q. 11,
Thúy Luc-
Cung Câp
Trang Thiết
Bj
38576843,
38560005 Fax
39552996,
38560005
…uangtuo
ng@hcm.
vnn.vn
www.yello
wpages.vn
/…uangtuo
ng
Công ty Châu Liên Hiên
TNHH SX & TM
13/2B Phú Tho, P 1, Q.
11,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)38990466 -
38990466
36A/7 Đuòng 762,Hông
Bàng, P 1, Q. 11,
Ghế-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38731978,
38731998 -
38731979
Công ty Phúc Thiên
TNHH May & Sán Xuât
Bao PP
423/27/2 Lac Long
Quân, P 5, Q. 11,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)39105974,
39105976 -
39105975
phuthi@h
cm.vnn.v
n
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Giang Thành An 0903844521 MOBÌ 11 Dêt-Soi
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Quói Tân 0903844944 MOBÌ DNTN Tân Hung Nhua 11
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Thú Nghi 0903845748 MOBÌ 11 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Minh Hi‰n 0903856749 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903857772 MOBÌ 11 Nhua-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thanh Huong 0903860126 MOBÌ 11 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM 0903868043 MOBÌ 11
CHƒ C‡ SÓ NỮ 0903874800 MOBÌ 11 39555185
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Minh Hùng 0903876226 MOBÌ 11
Công ty Đông Viêt
TNHH Thuong Mai
93 Cu Xá Bình
Thói,Đuòng 9, P 8, Q.
11,
(08)37308939,
37360077,
37360088 -
37308300
E50 Nhât Táo, P 7, Q.
11,
Nhua Thành
Phâm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38486063 -
62969823
DNTN Hung Ngh•a Ma
Điên Kim Loai
138B Trân Quý, P 6, Q.
11,
(08)38602287,
39748894,
39748895 -
38602287
Công ty Minh Hung
TNHH Djch Vu Lao
Đông Day Nghê
30C Tân Hóa, P 1, Q.
11,
Truòng-
Trung Tâm
Đào Tao
39136818,
38847194
Truong M€
Thanh
DNTN Hop Thành Sán
Xuât Thuong Mai
247/27/3A Lac Long
Quân, P 3, Q. 11,
(08)37503001,
37503002,
37503003,
37503004 -
37503005
Công ty Thanh Huong
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Khách San
80D Hòa Bình, P 5, Q.
11,
(08)38610094,
39786238 -
39786238
Duong Phuong
Hông
Công ty Đông Phuong
Cô Phân Nhua
248-250 Minh Phung, P
2, Q. 11,
May Mãc-
Cung Câp
Phu Liêu
(08)39556125,
39501670,
38593796,
38594552,
38550606 -
39556120,
39507758
ndongph
uong@hc
m.fpt.vn
Phan Thj Túy
Nga
Co S• Hiêp Thành Đúc
Đông
660 Nguyên Chí Thanh,
P 4, Q. 11,
Đúc-Đông,
Nhôm, Magiê
donghiep
thanh_vn
@yahoo.
com
www.dong
hiepthanh.
com
Công ty Tú ˆyên TNHH
Duoc Phâm
182 Lê Thj Bach Cát, P
11, Q. 11,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)39164532 -
39164534
tuuyenco
@yahoo.
com.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903883882 MOBÌ 11 Hóa Chât
CHƒ C‡ SÓ NAM Mai Kiến Hào 0903888863 MOBÌ 11 39628230
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Thanh Bình 0903900827 MOBÌ 11 (08)38547985
GÌÁM ĐỐC NAM Đuòng Vãn Nam 0903900848 MOBÌ 11 (08)38547985
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903901611 MOBÌ 11 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NỮ Châu Ngoc Ÿn 0903901762 MOBÌ 11 Nhua-Bao Bì (08)62540538
GÌÁM ĐỐC NAM 0903902836 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM L’ Thức Tài 0903903262 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Đào Duy Kha 0903904123 MOBÌ DNTN Võ Thế Düng 11
Nguyên Thj
Hông Phuong
Công ty Nguyên Van
Thành TNHH
183-185 Ta ˆyên, P 4,
Q. 11,
(08)38869304,
38865304
hongphu
ongvt@h
otmail.co
m
Co S• Giai Thành Gia
Công Cãt Sãt
162 Tuê T•nh, P 12, Q.
11,
Sãt-Trang Trí
Gia Công
Công ty Bình An TNHH
Thuong Mai Sán Xuât
Đô Choi
746 Nguyên Chí Thanh,
P 4, Q. 11,
Đô Choi-Nhà
Sán Xuât
bianco@
hcm.vnn.
vn
Co S• Viêt Cuòng Sán
Xuât Giây
299/9 Lý Thuòng Kiêt, P
15, Q. 11,
Giây-Các
Sán Phâm
Luong Thj
Phuong Tháo
Công ty Viêt Hóa Cô
Phân
15 Tông Vãn Trân, P 5,
Q. 11,
(08)38478553,
39970904
vinachem
hcm@hc
m.vnn.vn
Công ty Tân Thành
Hung TNHH Sán Xuât-
Thuong Mai
47/56B Lac Long Quân,
P 1, Q. 11,
Nguyên Chánh
Lôc
Công ty Phú Tho TNHH
Môt Thành Viên Djch
Vu Du Ljch
15 Đuòng 2,Cu Xá Lü
Gia, P 15, Q. 11,
Du Ljch-Đai

(08)39626441,
39626442 -
39627374
phuthoto
urist@hc
m.vnn.vn
www.phuth
otourist.co
m.vn
Công ty Quáng Tế
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
260/15 Lac Long Quân,
P 10, Q. 11,
Vái-Sán Xuât
& Bán Buôn
38582187 Fax
38585683
273 Lý Thuòng Kiêt, P
15, Q. 11,
Cách Nhiêt
Nóng Lanh-
Vât Liêu
(08)39490929,
38493603 -
39491721
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903906533 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Thành 0903907428 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0903907986 MOBÌ C•a Hàng Truòng An 11
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Vãn Thành 0903908098 MOBÌ 11 Thép
GÌÁM ĐỐC NAM Đãng Hoà Phong 0903909370 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Duong Vãn Tiến 0903910849 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0903916007 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Phùng 0903919612 MOBÌ Co S• Song Hùng 11
GÌÁM ĐỐC NAM TSãn Luòng 0903920193 MOBÌ 11 Ìn-Nhà Ìn
Nguyên Quang
Luât
Công ty Duy Luât TNHH
Thuong Mai Djch Vu
222 Đôi Cung, P 9, Q.
11,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
39635910,
39635910,
39635910 Fax
39635912
dldco@h
cm.vnn.v
n
Công ty Tiến Uu TNHH
Sán Xuât Thuong Mai
299/27 Lý Thuòng Kiêt,
P 15, Q. 11,
Nông Ngu
Co-Máy
38660688,
38637556 Fax
38637556
tienuu@h
cm.vnn.v
n
Pham Ngoc
Tuòng
341/60D Lac Long Quân,
P 5, Q. 11,
Ma-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
(08)54100448 -
54100448
Công ty Chuân Hóa
TNHH Sán Xuât-
Thuong Mai-K€ Thuât
554E Minh Phung, P 9,
Q. 11,
39631968,
39632083,
39632082 Fax
39631967
chuanho
asteel@v
nn.vn
Công ty Nhât Minh
TNHH Sán Xuât Xây
Dung Thuong Mai Djch
Vu
295 Lê Đai Hành, P 13,
Q. 11,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
39624546 Fax
39624546
Công ty Kim Son TNHH
Chế Biến Nông Sán
Thuc Phâm
299/20 Lý Thuòng Kiêt,
P 15, Q. 11,
Thuc Phâm-
Chế Biến &
Đóng Gói
38669452 Fax
38669475
Pham Quang
Vinh
Công ty Thành Quang
TNHH Thuong Mai
459 Minh Phung, P 10,
Q. 11,
Viên Thông-
Thiết Bj & Hê
Thông
39634441,
39634451 Fax
39634439
vinhnghig
a@hcm.v
nn.vn
47/57/3A Lac Long
Quân, P 1, Q. 11,
Dép-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)39752076 -
39752080
hungton
@hcm.vn
n.vn
Công ty Trân Nguyên
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
445A Minh Phung, P 10,
Q. 11,
(08)38941186 -
62574578
phanthiet
muine@p
hucthi.co
m
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903921463 MOBÌ DNTN Báo Ngân 6 Trân Quý, P 6, Q. 11, 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0903922593 MOBÌ 104 Ta ˆyên, P 4, Q. 11, 11
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Thế Cuòng 0903922604 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0903924074 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Tãng Bình Trong 0903925154 MOBÌ 11 (08)38943468
GÌÁM ĐỐC NAM Zhang Peihua 0903925908 MOBÌ 11 (08)38986445
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Linh 0903926462 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Hüu Long 0903926648 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Lôi Viên Thái 0903927788 MOBÌ DNTN Trân Phát Nhua 11 Nhua-Bao Bì
Vuong Duy
Nhuòng
Áo Mua-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)39312024 -
39315539
Huynh Truòng
Nhon
C•a Hàng Tân Hiêp
Hung
Dây
Kéo/Phéc-
mo-tuya-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)39179626 -
38406490
Quôc Cuòng - Công ty
TNHH Djch Vu Vân Tái
279/39 Trjnh Đình Trong,
P 5, Q. 11,
Vân Tái-Đai

39740814,
39740813 Fax
39740813
Nguyên Viết
Tuân
T.V.T - Công ty TNHH
Thiết Bj Co Nhiêt
6/12 Cu Xá Lü
Gia,Đuòng Sô 3, P 15,
Q. 11,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)38124121 -
38498819
Minh Phung - Công ty
TNHH May Xuât Khâu
278 Lãnh Binh Thãng, P
11, Q. 11,
Bao Bì-Vât
Liêu
minhphu
ng@hcm.
vnn.vn
Công ty Shanghai
Weishi Machinery
TNHH-Vpdd
319-A4 Lý Thuòng Kiêt,
P 15, Q. 11,
Máy
Khâu/Máy
May & Các
Loai Máy Đi
Kœm-Công
Nghiêp
weishivn
@gmail.c
om
www.shwei
shi.com
Công ty Báo Quang
Khánh TNHH Thuong
Mai Djch Vu
180/14 Lac Long Quân,
P 10, Q. 11,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)37502985 -
37502985
lam…uocli
em@hcm
.vnn.vn
Công ty An Cát Loi
TNHH
825 Đuòng 3 Tháng 2, P
7, Q. 11,
Điên-Sán
Xuât & Bán
Buôn Đô
Điên
(08)37502985 -
37502985
1405/1 Đuòng 3 Tháng
2, P 16, Q. 11,
(08)38390262 -
38397578
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Háo 0903928409 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NỮ Đinh Thj Kim Lê 0903929975 MOBÌ 11 Dây Các Loai
GÌÁM ĐỐC NAM Châu Báo 0903931497 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0903932000 MOBÌ Công ty Song Hà TNHH 11
GÌÁM ĐỐC NỮ Đãng Thj Thu Hà 0903935074 MOBÌ 11
CHƒ C‡ SÓ NAM 0903937219 MOBÌ Co S• Đông Nguyên 11 38564616
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Hüu Tài 0903937262 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0903938301 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Luong Thành 0903938869 MOBÌ 11
Công ty Quôc Tế Nãm
Sao TNHH Thuong Mai
883 Đuòng 3 Tháng 2, P
7, Q. 11,
Điên T•-Sán
Xuât & Bán
Buôn Trang
Thiết Bj
(08)37780152,
37781769,
37780455 -
37781146
fivestarsi
ntertrade
@yahoo.
com
DNTN Đông Nam Sán
Xuât Thuong Mai Djch
Vu Dây
120/35 Thái Phiên, P 2,
Q. 11,
(08)38421988,
39032875 -
38421988
Công ty TNHH SX-TM
Nhua Tu Hiêp
194 Hà Tôn Quyên, P 6,
Q. 11,
Ống-Kim
Loai, Nhua &
Cao Su
38555497,
38549980,
37505057 Fax
39553736
Huynh Thế
Phong
357D Lê Đai Hành, P 11,
Q. 11,
Thúy Tinh-
Sán Xuât &
Bán Buôn
39620000,
396299700 Fax
39629699
duyenph
ongha@
hcm.vnn.
vn
www.ocea
nglass.co
m
DNTN Gia Thjnh Phát
Sán Xuât Thuong Mai
294 Hàn Hái Nguyên, P
10, Q. 11,
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)62520886 -
62555052
duckypla
stic@viett
el.vn
Luu Đông
Nguyên
103B Lê Đai Hành, P 6,
Q. 11,
Đông Co
Điên-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
DNTN Quáng Phát
Thuong Mai & Du Ljch
215 Lê Đai Hành, P 13,
Q. 11,
Du Ljch-Đai

(08)37266384 -
37269894
…uangph
at@saigo
nnet.vn
Nguyên Tân
Minh Triết
Công ty Hoa Á Châu
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
42 Đuòng 2,Cu Xá Lü
Gia, P 15, Q. 11,
Bánh, Mứt,
Keo-Bán
Buôn
(08)62562125,
62568758,
62650692 -
62562126,
62568759,
62650693
asiaflowe
r@vnn.vn
Công ty Düng Thành
TNHH Thuong Mai &
Xây Dung
7 Đuòng 52,Cu Xá Lü
Gia, P 15, Q. 11,
Keo & Chât
Dính
(08)62562125,
62568758,
62650692 -
62562126,
62568759,
62650693
dungthan
h@saigo
nnet.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903939388 MOBÌ 11 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Mu V•nh Cuòng 0903942988 MOBÌ 11 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM 0903947623 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Ngoc Vü 0903949491 MOBÌ 11 39744542
GÌÁM ĐỐC NAM Ngô Vü Loi 0903949947 MOBÌ 11 Thúy Sán
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Ngoc Ÿn 0903951275 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0903951770 MOBÌ Công ty ˆy Thái TNHH 11
GÌÁM ĐỐC NỮ Trang Múi 0903952585 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Xuân Nam 0903953122 MOBÌ 11
Peter Chan
(Hòa)
Công ty Thãng Hoa
TNHH Thuong Mai
39 Lô Ì, Cu Xá Lãnh
Binh Thãng,Đuòng 7, P
8, Q. 11,
(08)39552039 -
39559691
thanghoa
@hcm.vn
n.vn
Công ty V•nh Cuòng
TNHH Thuong Mai
887 Đuòng 3 Tháng 2, P
7, Q. 11,
(08)39508490 -
38591388
Quách Sum
Thành
Công ty Šn Phuóc
TNHH Xây Dung
Thuong Mai
24-26 Cu Xá Bình
Thói,Đuòng 5A, P 8, Q.
11,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
39627221 Fax
39628319
Công ty Nam Phúc
TNHH
22 Ông Ích Khiêm, P 14,
Q. 11,
Thuong Mai-
Các Công Ty
Công ty Xuât Nhâp
Khâu Tông Hop Giá Rai
Bac Liêu-Cn
152/36/24Bis Lac Long
Quân, P 3, Q. 11,
39630414 Fax
39630415
trieu.giri
mex@hc
mc.netna
m.vn
Lê Thái - Công ty TNHH
Xây Dung Thuong Mai
Sán Xuât
748/23A Hông Bàng, P
1, Q. 11,
Xây Dung
Dân Dung
39692553 Fax
39609744
Nguyên Lê Đình
Khang
79/C2A Šu Co, P 14, Q.
11,
Quat Thông
& Hút Gió-
Nhà Phân
Phôi & Sán
Xuât
39745168 Fax
39745169
Công ty Tái Phát TNHH
Sán Xuât Dây & Cáp
Điên
1092A Đuòng 3 Tháng
2, P 12, Q. 11,
Điên-Dây &
Cáp
(08)39783010,9
783009,426338
1 - 54263380
taiphaco
@hcm.vn
n.vn
www.taiph
aco.com
Công ty Đức Lôc TNHH
Sán Xuât Thuong Mai
433 Lac Long Quân, P 5,
Q. 11,
Giày-Đóng
Giày
(08)38112909,
38447597 -
38112720
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Minh Triết 0903956042 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Diêu Chí Háo 0903956589 MOBÌ 11
CHƒ C‡ SÓ NAM 0903956663 MOBÌ Co S• Quang Minh 11
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Thanh Bach 0903957722 MOBÌ 11
CHƒ C‡ SÓ NAM Manh Quôc Minh 0903960965 MOBÌ Co S• Thuân Phát 11
GÌÁM ĐỐC NAM Luong Thế Kiêt 0903968440 MOBÌ 11 (08)38253650
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903978779 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903981352 MOBÌ 11 Ìn Vái
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Lý Nam 0903994111 MOBÌ 11
Công ty Phuóc Liên
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
140 Đuòng Sô 3,Cu Xá
Lü Gia, P 15, Q. 11,
Chât Thái
Công
Nghiêp-Thiết
Bj X• Lý
(08)39253733,
39201952 -
39257259
Công ty Tuòng Long
TNHH
299/23N Lý Thuòng
Kiêt, P 15, Q. 11,
Soi-Cuôn
Ch‹, Cuôn
Soi-Sán Xuât
& Bán Buôn
38635345,
38635348 Fax
38635346
thaothi@
hcm.fpt.v
n
Truong V•
Cuòng
1011 Đuòng 3 Tháng 2,
P 6, Q. 11,
Ống-Kim
Loai, Nhua &
Cao Su
38561779 Fax
38561779
Công ty Cô Phân Kinh
Doanh Nhà Q.11
593 Bình Thói, P 10, Q.
11,
Vât Liêu Xây
Dung
38589864,
39633052,
39634001,
38587107 Fax
39636186
…11@res
covn.com
137/23 Nguyên Chí
Thanh, P 16, Q. 11,
Trang Trí
Tiêc, Hôi
Nghj
39693174 Fax
39696276
m…uocmi
nh@yaho
o.com
Co S• Minh Hùng Sán
Xuât Nhua
298 Đôi Cung, P 9, Q.
11,
Nhua-Các
Sán Phâm
Phan Thj Thanh
Kiêu
Công ty Hoàng Chuong
TNHH Duoc Phâm
2 Cu Xá Bình
Thói,Đuòng 5, P 8, Q.
11,
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)37307845 -
37307646
Truong Thj Diêm
Phuong
DNTN Phuóc Hung Ìn
Bông
47/1C Lac Long Quân, P
1, Q. 11,
(08)39317997,
38465546 -
39316006
Công ty Nguyên Hào
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Xuât Nhâp Khâu
162/89 Tôn Thât Hiêp, P
13, Q. 11,
Đóng
Gói/Bao Gói-
Djch Vu
38581026 Fax
38581026
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Lac Kiêu 0904143721 MOBÌ 11 Dêt-Máy Dêt
GÌÁM ĐỐC NAM 0905555131 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Joee Chan 0906625656 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0906688468 MOBÌ 11 Ìn-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NAM 0906909494 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0908009009 MOBÌ 11 Cáp
GÌÁM ĐỐC NAM Quách S• Ngh•a 0908013628 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908086454 MOBÌ 11 Thép 39624015
GÌÁM ĐỐC NAM 0908110110 MOBÌ 69 Phú Tho, P 1, Q. 11, 11
Công ty Đat Thành
TNHH Thuong Mai
Khu Thuong Mai Thuân
Viêt, 319C2 Lý Thuòng
Kiêt, P 15, Q. 11,
(08)35173910,
35173908 -
35173837,
35173837
ctydattha
nh@hcm.
fpt.vn
Truong Vãn
Phuóc
Công ty Phú Hung
TNHH K€ Thuât Điên
Lanh
506/22 Lac Long Quân,
P 5, Q. 11,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)39110870 -
39100082
Công ty Hung Nguyên
TNHH Công Nghiêp Co
Khí-Vpdd
34/13 Cu Xá Lü Gia, P
15, Q. 11,
Co Khí-
Trang Thiết
Bj
(08)38126624 -
38126623
www.syic.c
om.tw
Nguyên Thanh
Quang
Công ty Tân An Long
TNHH Thiết Kế Ìn Bao

305 Lê Đai Hành, P 13,
Q. 11,
(08)38439546,
39318932 -
39318932
Nguyên Hoàng
Kha
Công ty Kha An
Khuong TNHH Xây
Dung Công Nghê-
Showroom
159B Bình Thói, P 11, Q.
11,
Nuóc-Vât
Tu, Thiết Bj,
Djch Vu
62755032,
22001820 Fax
38650792
www.thietb
inganhnuo
c.com
Nguyên Minh
Kim
Công ty Cô Phân Điên
Co
6 Đuòng 3 Tháng 2, P
15, Q. 11,
(08)38253136,
38269729,
39401560,
38266594,
38259692 -
39402566,
38266593
dienco@
emec.vn
Công ty S• Phuong
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
86/63 Ông Ích Khiêm, P
5, Q. 11,
Bao Bì-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)35396462,
35396953 -
35164568
sophuon
gltd@yah
oo.com
Nguyên Thj Kim
Chi
Công ty An Bình TNHH
Thép
Phòng 502, Chung Cu
Tuê T•nh,P 12, Q. 11,
Nguyên Nhu
Hoan
Công ty Tháo Hân
TNHH
Bia Ruou-
Bán Buôn
(08)62648793,
62648801 -
62648794
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Mai Quôc Thanh 0908122790 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908132889 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0908145983 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908186565 MOBÌ Công ty M—n Đat TNHH 11
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Bá Tùng 0908192718 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908198252 MOBÌ 11 Kim Loai
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908230699 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Môt 0908239703 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0908247780 MOBÌ 11
Công ty Hàm Rông
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
457 Lac Long Quân, P 5,
Q. 11,
Báo Hô Lao
Đông
(08)38622731 -
38622731
mai…uoct
hanh988f
@yahoo.
com
Huynh Thj Thanh
Nga
Công ty V.G.Ì TNHH K€
Thuât Công Nghiêp-
Vpdd
01 Lô C,Chung Cu Lac
Long Quân, P 5, Q. 11,
Bôn Chứa-
Soi Thúy
Tinh, Nhua,
Kim Loai,
.v.v. . .
(08)38602440 -
38601951
vgi-
info@hc
m.fpt.vn
Huynh Đức
Cuòng
Công ty Đai An Cuòng
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Chế Tao
153 Hàn Hái Nguyên, P
2, Q. 11,
Ìn Lua/Luói-
Máy Móc &
Thiết Bj
(08)38439314,
38439315,
38467307,
39316392 -
39316395
Duong Thj Minh
Hiên
14 Đuòng sô 9,Cu Xá
Bình Thói, P 8, Q. 11,
Giày-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)39124630,
54456583 -
38035309
mandaco
@vnn.vn
www.mand
atco.com,
www.fom-
tec.com
Công ty Đat Diêu TNHH
Thuong Mai & Djch Vu
192C Bình Thói, P 14,
Q. 11,
Bếp
Gas/Gas-
Thiết Bj
Dùng Gas
(08)38556055 -
39512533
•ohnson
@hcm.fpt
.vn
Nguyên Thj
Oanh
C•a Hàng Hứa Thành

34 Lý Nam Đế, P 7, Q.
11,
(08)35886355 -
35886356
Pham Thj Xuân
Lan
Công ty Thiên Giang
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
277AB Lý Thuòng Kiêt,
P 15, Q. 11,
Thép Không
G‹/Ìnox-Nhà
Chế Tao
38650347,
38662797 Fax
38650347
Công ty Van Quôc Viêt
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu Ìn
Bao Bì
343 E5-E6 Lac Long
Quân, P 5, Q. 11,
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)62576977,
62576977,
62576977,
62576977 -
35880773
Đãng Hông
Chiến
Công ty Chiến Long
TNHH Thuong Mai-
Djch Vu
72 Ông Ích Khiêm, P 14,
Q. 11,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
(08)54061602 -
54061603
chienlong
_camera
@yahoo.
com
www.chien
long.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Đức Vinh 0908321818 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Hùng Anh 0908407303 MOBÌ 11 Bong Bóng (08)39735895
NAM Trân Đức Düng 0908408630 MOBÌ 11 Van Các Loai
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908420842 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0908446692 MOBÌ Co S• Hiêp Luc 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0908549976 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Kiến Huân 0908566387 MOBÌ 11 38566387
GÌÁM ĐỐC NAM 0908681693 MOBÌ 11 Dung Cu (08)38541360
GÌÁM ĐỐC NAM 0909091789 MOBÌ 11
Công ty Thành Loi
TNHH Thuong Mai &
K€ Thuât
297/24A Lý Thuòng Kiêt,
P 15, Q. 11,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)22448648,
22448649 -
62964138
thanhloi1
17@hcm.
fpt.vn
Co S• Bong Bóng Sài
Gòn
79 Lý Thuòng
Kiêt,Đuòng 281, P 15,
Q. 11,
bongbon
gsaigon
@hcm.fpt
.vn
TRUÓNG
PHÒNG
Công ty Quôc Tế TNHH
Thuong Mai K€ Thuât
165 Đuòng 3,Cu Xá Lü
Gia, P 15, Q. 11,
39705662,
39082370 Fax
39705700,
38686881
ittsaigon
@hcm.vn
n.vn
www.ittviet
nam.com
Nguyên Thj
Hông Nhung
Công ty TNHH Djch Vu
Thuong Mai & Du Ljch
24 Giò
25B Lac Long Quân, P 5,
Q. 11,
Quáng Cáo-
Đai Lý & Cô
Vân
38602282,
39748753,
22152224 Fax
38602282
info@nhi
pcautams
u.com
www.nhipc
autamsu.c
om
Tât Hoàng
Phuong
216/5 Duong T• Giang,
P 4, Q. 11,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)39292978 -
39292945
Đinh Doãn Phi
Hái
Công ty Thiên Long Hái
TNHH
2-4 Đuòng 6,Cu Xá Bình
Thói, P 8, Q. 11,
Quân Áo-
Sán Xuât &
Bán Buôn
39622808 Fax
39628767
Công ty Trân Kiến
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
241 Hà Tôn Quyên, P 6,
Q. 11,
Vât Liêu Xây
Dung
Nguyên Cánh
Lâm
Công ty An Thành Đat
TNHH
61 Đuòng 281, P 15, Q.
11,
anthanhd
at@viette
l.com.vn
Nguyên Minh
Tân
Công ty Tân Long
TNHH Giái Pháp K€
Thuât
45E Ông Ích Khiêm, P
10, Q. 11,
Bom-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)38236965,
38236972,
38236973 Fax
38236971
tan_tl@h
cm.fpt.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Tuân Quôc 0909449878 MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Du V• Hòa MOBÌ 11
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Phú Tài 0982825320 11 Ma 38659214
GÌÁM ĐỐC NAM 0983022296 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0983038838 11
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Vãn Hiến 0983045675 11 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Luu Son Toàn 0983168818 11
CHƒ C‡ SÓ NAM Duong 0983333343 Co S• Tân Tân 11 38585927
GÌÁM ĐỐC NAM 0983503004 11 Ìn-Nhà Ìn
Công ty Đông Phát Cô
Phân Thiết Bj • Tế
165 Lý Nam Đế, P 7, Q.
11,
• Tế-Cung
Câp Trang
Thiết Bj Cho
•, Bác S•
39557901,
22150879,
22150876,
22150877,
22150878 Fax
39557901
dophame
corp@vn
n.vn
www.doph
ame.com
0903317757,
0982760817
Hào Vinh - Công ty
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
370/28 Minh Phung, P 9,
Q. 11,
Co Khí-
Trang Thiết
Bj
39636754 -
39636755
haovinhc
o@hcm.f
pt.vn
VÌETTE
L
Co S• Phú Tài Xi Ma
Kim Loai & Nhua ABS
32/18/28 Ông Ích Khiêm,
P 14, Q. 11,
Pham Vãn
Vuong
VÌETTE
L
Công ty Đức Trung
TNHH XNK Thuong
Mai
6/7A Đuòng Sô 3,Cu Xá
Lü Gia, P 15, Q. 11,
Thép Không
G‹/Ìnox-Nhà
Chế Tao
38666119,
38663109,
38646187 Fax
38663109,
38637380
ductrung
co@vnn.
vn
www.ductr
ungsteel.c
om
Châu Hàng
Thông
VÌETTE
L
DNTN Chánh Thãng
Thuong Mai
257/21 Lý Thuòng Kiêt,
P 15, Q. 11,
Xe Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn Phu
Tùng
38669284 Fax
38669284
VÌETTE
L
Công ty Tân Duy Phát
TNHH
510 Lac Long Quân, P 5,
Q. 11,
39743159,
38656112 -
38656112
VÌETTE
L
Công ty Viên Tin TNHH
Thuong Mai Điên Thoai
Quôc Tế
65 Lãnh Binh Thãng, P
12, Q. 11,
Viên Thông-
Djch Vu
62640264,
39625433 Fax
38583146,
39624428
info@vie
ntinco.co
m
www.vienti
nco.com
VÌETTE
L
173 Hàn Hái Nguyên, P
2, Q. 11,
Đóng Gói-
Máy Móc
Bach Quang
Minh
VÌETTE
L
Công ty Công Tuóc
TNHH Quáng Cáo & Ìn
Bao Bì
24 Đuòng 7A,Cu Xá
Bình Thói, P 8, Q. 11,
39624895,
62640742
ducal_s•
@yahoo.
com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0983555833 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0983712937 11
GÌÁM ĐỐC NỮ Bùi Thj Thúy 0983948874 DNTN Thúy Giang 11 22153989
GÌÁM ĐỐC NAM Trâm Ðai Quôc 0987217490 8 Lü Gia, P 15, Q. 11, 11
CHƒ C‡ SÓ NỮ Lê Thj Mành 0988883231 Co S• Quôc Trung 11 38550082
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Ngoc Hái 0989042746 DNTN Lâm Mai 11 38659022
GÌÁM ĐỐC NAM Hô Quynh Hung 0989100388 11
GÌÁM ĐỐC NỮ Hô Thj Quế Chi 0989180878 11
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Vãn Quang 0989508642 11
Nguyên Thành
Thãng
VÌETTE
L
DNTN Thãng Phát
Thuong Mai Djch Vu
Co Điên Lanh
247/46 Lac Long Quân,
P 3, Q. 11,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
38588340,
39136286
Nguyên Hoàng
Đat
VÌETTE
L
DNTN Đat An Phát
Tri‰n Phân Mêm
1473 Đuòng 3 Tháng 2,
P 16, Q. 11,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
39606363 -
39606363
nguyenh
oangdat
@yahoo.
com
www.datan
soft.com
VÌETTE
L
45/15 Hàn Hái Nguyên,
P 16, Q. 11,
May Mãc-
Các Công Ty
VÌETTE
L
Công ty Sohaco Cô
Phân Tâp Đoàn Duoc
Phâm & Thuong Mai-
Cn
Duoc Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
38669400,
38669401,
38669402 -
38669381
www.soha
cogroup-
hb.com.vn
VÌETTE
L
12 Đào Nguyên Phô, P
4, Q. 11,
Túi Xách,
Bao Vái
VÌETTE
L
6/2 Cu Xá Lü
Gia,Đuòng 3, P 15, Q.
11,
Vât Liêu Xây
Dung
VÌETTE
L
Công ty Điên Quang Cô
Phân Đâu Tu &
Thuong Mai
48 Cu Xá Bình
Thói,Đuòng 7A, P 8, Q.
11,
Giày-Sán
Xuât & Bán
Buôn
39627070,2640
845 - 39627070
vtrade@h
cm.fpt.vn
VÌETTE
L
Công ty Vü Hô TNHH
Tu Vân Thiết Kế Xây
Dung
222 Lac Long Quân, P
10, Q. 11,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
39634443,
54066721 Fax
54066722
VÌETTE
L
Công ty Ánh Duong
TNHH Điên T•-Viên
Thông-Tin Hoc
41 Đuòng Sô 2,Cu Xá
Bình Thói, P 8, Q. 11,
Viên Thông-
Các Công Ty
38584447,9624
960,2640756,26
40799 Fax
39624960
anhduon
g@adsun
.com.vn
www.adsu
n.com.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Luong Thj Lan 0989603626 11 Trà/Chœ 39745846
GÌÁM ĐỐC NAM Su •ung Min 0913145933 VÌNA 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0913156125 VÌNA V.B.M - Công ty TNHH 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0913601694 VÌNA 11
GÌÁM ĐỐC NAM Luu Thanh Phúc 0913603637 VÌNA 11
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Gia B•u 0913615830 VÌNA 11 Đá Mài
GÌÁM ĐỐC NAM 0913620070 VÌNA 11 Kim Loai
GÌÁM ĐỐC NAM Trì Phung Đãng 0913622988 VÌNA 11 (08)39696623
GÌÁM ĐỐC NỮ Huynh Lê Ngoc 0913623754 VÌNA 11 Ìn-Bao Bì
VÌETTE
L
Công ty Quán NhŽ Bên
Đuòng TNHH
429/1 Lac Long Quân, P
5, Q. 11,
…uannho
_benduo
ng2004
@yahoo.
com
Công ty Tanam TNHH
Thiết Kế Xây Dung
Khu Thuong Mai Thuân
Viêt, 319-D2 Lý Thuòng
Kiêt, P 15, Q. 11,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
38660712,
38660713,
38660714,
38660715 Fax
38662497
tanam_v
n@yahoo
.com
Nguyên Thanh
Bình
175/20 Phó Co Điêu, P
6, Q. 11,
M€ Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)35151238,
35153372 Fax
35153372
Nguyên Xuân
Sang
Công ty Thiên Quý
TNHH Trang Trí Nôi
Thât Xây Dung Thuong
Mai
18 Đuòng 52,Cu Xá Lü
Gia, P 15, Q. 11,
Nôi Thât-
Cung •ng
Vât Tu Trang
Trí
22115644,
22115646 Fax
38655382
thien…uy
@thien…u
y-
furniture.
com
www.thien
…uy-
furniture.c
om
Công ty Luu Phúc
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Tin Hoc
445/17 Lac Long Quân,
P 5, Q. 11,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38776327
Fax 38776325
info@luu
phuccom
puter.co
m
www.luuph
uccompute
r.com
Công ty TNHH TM DV
SX Kiến Nguyên
900 Nguyên Chí Thanh,
P 4, Q. 11,
(08)38655806
Fax 38618940
kiennguy
ennew@
hcm.vnn.
vn
Đoàn Minh
Thành
Công ty Minh Thành
TNHH Tu Vân &
Thuong Mai
399 Lê Đai Hành, P 11,
Q. 11,
(08)54116888,
54123002,
54123004,
54125947,
54125948 Fax
54116999,
54125950
minhthan
htrade@
hcm.fpt.v
n
DNTN Đôi Kim Cuong
Thuong Mai Djch Vu
6/18E Công Chúa Ngoc
Hân,P 13, Q. 11,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
diamond
hill@hcm
.vnn.vn
Công ty Hoàn Châu
TNHH Ìn Bao Bì
18G Lý Nam Đế, P 7, Q.
11,
(08)39255654,
38358700 Fax
39252745
hoancha
uprinting
@vnn.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913631898 VÌNA Co S• Thành Hung 11
GÌÁM ĐỐC NAM Chung Trân Hào 0913636103 VÌNA 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0913682772 VÌNA DNTN Tân Anh Thông 11
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Tiến Düng 0913700868 VÌNA 11
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj Bích Ngoc 0913701198 VÌNA 11 Đja Ốc
GÌÁM ĐỐC NAM 0913728065 VÌNA Co S• Cuòng Thjnh 11 Hôp Giây
GÌÁM ĐỐC NỮ T” Thanh Mai 0913734955 VÌNA 11
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913744508 VÌNA DNTN Lan Vi 11
GÌÁM ĐỐC NAM Thái Gia Huy 0913750533 VÌNA 11
Lâm Phung
Châu
40A Bình Thói, P 14, Q.
11,
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)39232434
Fax 39232433
Công ty Vinh Hung
TNHH Điên T• Công
Nghê
262 Đôi Cung, P 9, Q.
11,
An Ninh-Hê
Thông, Thiết
Bj Ki‰m Tra
(08)39251991,
39251992 Fax
39251991
vinhhung
@cvm-
e.com
www.cvm-
e.com
Nguyên Anh
Thông
562 Lac Long Quân, P 5,
Q. 11,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38118643,
38116728 Fax
38116690
tananhth
ong@hc
m.vnn.vn
Công ty Đông Duong
Cô Phân Đâu Tu
Thuong Mai Xây Dung
52/116C Lãnh Binh
Thãng, P 13, Q. 11,
Xây Dung
Dân Dung
39625962 Fax
39627382
Công ty Bá Linh TNHH
Công Trình
22/10D Tân Hóa, P 1, Q.
11,
62641900,
62937702 Fax
39697482
berlin@h
cm.vnn.v
n
Nguyên Tuân
Cuòng
Tâng2, 303 Lô K,Cu Xá
Bình Thói, P 8, Q. 11,
(08)38572626
Fax 38554274
ntkuong
@hcmc.n
etnam.vn
Công ty Phung Phát Cô
Phân Xây Dung
Thuong Mai Djch Vu
Xuât Nhâp Khâu Du
Ljch & Vân Chuy‰n
480/19 Lac Long Quân,
P 5, Q. 11,
Xây Dung
Dân Dung
39743110 Fax
39743110
Đàm Thúy Lan
Phuong
86/121 Ông Ích Khiêm, P
5, Q. 11,
Giây-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)38619671,
39746673,
38853227 Fax
38619673
lanvi-
co@hcm.
vnn.vn
Công ty Đai Kim Thành
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
120/11-13 Xóm Đât, P 8,
Q. 11,
Báo Hô Lao
Đông
(08)38498484,
38103378 Fax
38103378
tgiahuy@
hcm.vnn.
vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Luong Dâu 0913770686 VÌNA 11
GÌÁM ĐỐC NAM Liêu Thế Hùng 0913773930 VÌNA 171 Ta ˆyên, P 4, Q. 11, 11 Máy Móc
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Trung Hiếu 0913801343 VÌNA 11
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913801486 VÌNA 46/6 Lü Gia, P 15, Q. 11, 11
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thu Bình 0913802611 VÌNA 11 Hóa Chât
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Tô Hà 0913803129 VÌNA 11 (08)54320975
GÌÁM ĐỐC NỮ 0913815965 VÌNA 11 Báng Hiêu
GÌÁM ĐỐC NAM 0913836138 VÌNA DNTN Huynh Hiếu 11 Khuôn M—u
GÌÁM ĐỐC NAM 0913856020 VÌNA 11 Bách Hóa
Co S• Đai Nam Sán
Xuât Giây
36C/42-44 Đuòng
762,Hông Bàng, P 1, Q.
11,
Giây-Nhà
Phân Phôi &
Sán Xuât
(08)38272032
Fax 38272033
Công ty Tân Hông Thái
TNHH Thuong Mai
Xuât Nhâp Khâu
(08)38753142,
37526411,
38753143 Fax
37510174
mrliu…iao
@yahoo.
com.vn
www.yello
wpages.vn
/hongthai
Công ty Tân Huy Thành
TNHH
71/23A Lãnh Binh
Thãng, P 12, Q. 11,
Môi Truòng-
Các Tô Chức
Báo Vê Môi
Truòng
(08)62503202,
62503202 Fax
38835539
tanhuyth
anhco@h
cm.vnn.v
n
Huynh Kim
Luyến
Công ty EufinTrade
Xuât Khâu-Vpdd
Giái Khát-
Nhà Phân
Phôi & Sán
Xuât
(08)38239205,
54135049 Fax
38234571
kim-
ef@hcm.
vnn.vn
Công ty Đai Đông
TNHH Djch Vu Thuong
Mai
191 Trân Quý, P 4, Q.
11,
(08)37306005,
37306008 Fax
37306508
daidoco
@hcm.vn
n.vn
Công ty Tân Vinh Thái
TNHH Thuong Mai
418 Hông Bàng, P 16, Q.
11,
Cao Su-Các
Sán Phâm
tanvinhth
aico@hc
m.vnn.vn
Nguyên Thj
Hông Hà
Công ty Nam Cuòng
TNHH TM-DV Quáng
Cáo
1222 Đuòng 3 Tháng 2,
P 8, Q. 11,
(08)39630414
Fax 39630415
namcuon
gad@hc
m.fpt.vn
Nguyên Minh
Hiếu
311 Nguyên Thj NhŽ, P
16, Q. 11,
(08)38959360
Fax 38959360
Duong Tiến
Trinh
Công ty Duy Ích TNHH
Thuong Mai Djch Vu
506 Hông Bàng, P 16, Q.
11,
(08)38239607
Fax 38239607
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ La Tuyết Lan 0913866518 VÌNA 11
NAM 0913893149 VÌNA 11 Thúy Sán
GÌÁM ĐỐC NAM 0913902494 VÌNA 11
GÌÁM ĐỐC NAM Lâm Tô Minh 0913902738 VÌNA 11 (08)35117422
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Thanh Bình 0913903804 VÌNA Co S• Thãng Loi 11 Nhua-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Hüu Phuóc 0913905099 VÌNA 11
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Minh Quang 0913907061 VÌNA 11 Bãng Keo
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Hà 0913907453 VÌNA 11
NAM 0913910362 VÌNA 11 Tinh Bôt
Công ty Toàn Gia
TNHH Thuc Phâm
37 Lô M, Cu Xá Bình
Thói,Đuòng 5, P 8, Q.
11,
Thuc Phâm-
Các Sán
Phâm
39627318,
39131691 Fax
39627318
TRUÓNG ĐAÌ
DÌEN
Nguyên Hüu
Hùng
Công ty Cô Phân Thúy
Sán Cà Mau-Vpdd
351A Lê Đai Hành, P 13,
Q. 11,
39627284 Fax
39627057
seaprime
xco@hc
m.vnn.vn
www.seapr
imexco.co
m
Nguyên Thanh
Tùng
Công ty Đa Phúc TNHH
K€ Thuât Điên Lanh
Thuong Mai & Djch Vu
19/43C Bình Thói, P 11,
Q. 11,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)62939208,
62726419,
38426685,
38619781 Fax
62680267
dptcorp@
vnn.vn
Công ty Tân V•nh Loi
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
182 Duong T• Giang, P
4, Q. 11,
Bao Bì-Vât
Liêu
tanvinhloi
@gmail.c
om
56C/78 Lac Long Quân,
P 3, Q. 11,
(08)39184034
Fax 62948953
thanhbin
h56c@ya
hoo.com
Công ty Tín Nhiêm
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
341A Minh Phung, P 2,
Q. 11,
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)38443993,
38443926,
38443974 Fax
38443803
tinnhiemc
ompany
@hcm.fpt
.vn
Công ty Tân Nguyên Vü
TNHH Thuong Mai Sán
Xuât
201 Lãnh Binh Thãng, P
12, Q. 11,
(08)39319986,
39350582,
35262809 Fax
38435010
focus2@
hcm.vnn.
vn
www.focus
88.com
Công ty Quôc Anh
TNHH Thuong Mai
618 Hông Bàng, P 16, Q.
11,
Cao Su-Các
Sán Phâm
(08)39300990
Fax 39301018
T‚NG GÌÁM
ĐỐC
Chiang Wey
•uan
Công ty Sun Chung
TNHH Tinh Bôt Công
Nghiêp
319D10 Lý Thuòng Kiêt,
P 15, Q. 11,
38639674,
38639676,
38639677 Fax
38639675
sunchung
st@yaho
o.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0913911163 VÌNA 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0913911258 VÌNA 11
GÌÁM ĐỐC NAM Hô Xây 0913914693 VÌNA 11
GÌÁM ĐỐC NỮ Truong Ái Bình 0913923066 VÌNA 11
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Đê 0913926822 VÌNA 11 (08)38920206
GÌÁM ĐỐC NAM Tãng Vãn Đức 0913929585 VÌNA 11
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Quôc Giai 0918008363 VÌNA 11 (08)39162782
GÌÁM ĐỐC NAM 0918033588 VÌNA 11
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Minh Châu 0918127210 VÌNA 11
Quang Sung
Hung
Co S• Phú Hung Thúy
Tinh
205A/20-22 Šu Co, P 5,
Q. 11,
Thúy Tinh-
Sán Xuât &
Bán Buôn
38655474,
38604241 Fax
38604241
Truong Minh
Tâm
Công ty Mita T.T.N
TNHH Thuong Mai
587/3 Nhât Táo, P 7, Q.
11,
Viên Thông-
Thiết Bj & Hê
Thông
38552212,
38552212,
38552212 Fax
39554861
Công ty Nghê Nãng
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Sán Xuât
228 Trân Quý, P 6, Q.
11,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)38163475
Fax 38163667
Công ty Ta Nan TNHH
Thiết Kế Xây Dung
Khu Thuong Mai Thuân
Viêt, 319-D2 Lý Thuòng
Kiêt, P 15, Q. 11,
Xây Dung-
Thiết Kế
38660712 Fax
38662497
Công ty Truòng Trình
TNHH
140A Xóm Đât, P 8, Q.
11,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
truongtrin
h_tools@
yahoo.co
m
Công ty Quế Bãng Cô
Phân Sán Xuât Thuong
Mai
319 C6-C7 Lý Thuòng
Kiêt, P 15, Q. 11,
Da-Sán Xuât
& Bán Buôn
Sán Phâm
(08)38941186
Fax 62574578
…uebang
@hcm.vn
n.vn
Công ty Tuòng Hông
TNHH Nhua
188-190 Lê Thj Bach
Cát, P 11, Q. 11,
Nhua-Các
Sán Phâm
ctytruong
thanh@h
cm.vnn.v
n
Trân Hoán
Thông
Công ty Tứ Hung
TNHH K€ Thuât Điên
Tu Đông
24 Cu Xá Bình
Thói,Đuòng 8, P 8, Q.
11,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)39714416,
39715182 Fax
39714415,
39715182
tranhoant
hong@tu
hung.co
m;
tuhung@
tuhung.c
om
www.tuhun
g.com
C•a Hàng Hùng
Vuong-Công ty LD Bò
Süa Đông Nai
7A Tôn Thât Hiêp, P 13,
Q. 11,
Süa & Các
Sán Phâm
Süa
39551242 Fax
39551242
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Đ’ Lê Kim 0918175682 VÌNA Co S• Van Thành 11
GÌÁM ĐỐC NỮ Duong Tô Dung 0918245688 VÌNA 11
GÌÁM ĐỐC NAM 0918281919 VÌNA 11
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918306530 VÌNA 11 (08)38627536
GÌÁM ĐỐC NỮ 0918311491 VÌNA 11
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Hông Phát 0918644193 VÌNA 11 (08)39236055
GÌÁM ĐỐC NAM Cao Minh Tâm 0918666874 VÌNA 11 22002267
GÌÁM ĐỐC NAM 0918787234 VÌNA 11
GÌÁM ĐỐC NỮ 0919695091 VÌNA 11 39626351
76 Hàn Hái Nguyên, P 8,
Q. 11,
Bôn Chứa-
Soi Thúy
Tinh, Nhua,
Kim Loai,
.v.v. . .
(08)38484672,
38465796,
39123267 Fax
38437731
Công ty V• Tân TNHH
Thuong Mai Điên T•
(Vitanco)
133C Bình Thói, P 11,
Q. 11,
Ìnternet-Thiết
Kế Trang
Web &/Hoãc
Lâp Chuong
Trình
(08)38112788,
38112789,
38112790,
38112791 Fax
38112697
support@
vitanco.c
om
www.vitan
co.com
Nguyên Hoàng
Phong
Công ty Tứ Nguyên
TNHH Điên T•
62 Nguyên Chí Thanh, P
16, Q. 11,
Kim Khí Điên
Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38455743
Fax 39974305
Bùi Thj Phuong
Thanh
Công ty Nhân Xinh
TNHH
86/70 Ông Ích Khiêm, P
14, Q. 11,
M€ Phâm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
Truong Ngoc
Diêm
Công ty Thúy Điên
TNHH Thuong Mai
181/31/17C Bình Thói, P
9, Q. 11,
Công
Nghiêp-Cung
Câp Trang
Thiết Bj
(08)38266255
Fax
38266256,8267
326
waterland
@vnn.vn
Công ty Liên Ky TNHH
Tu Vân Đâu Tu
24B Chung Cu Bình
Thái,P 8, Q. 11,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
luckystar
s168@fpt
.vn
Công ty Tâm Huy Phát
TNHH
1250 Đuòng 3 Tháng 2,
P 12, Q. 11,
Nuóc-Hê
Thông Loc
Ðinh Quôc
Duong
Công ty Vuong Quôc
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Tin Hoc
48 Tôn Thât Hiêp, P 13,
Q. 11,
Máy Vi Tính
Cá Nhân-
Nhà
Buôn/Đai Lý
Phân Cứng
(08)38276355
Fax 38276366
Đoàn Thj Tuyết
Phuong
DNTN Tuyết Phuong
Thuong Mai
315 Lê Đai Hành, P 13,
Q. 11,
Xe Máy-Sán
Xuât & Bán
Buôn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ 0902899306 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Sam Cho 0903000134 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM 0903006588 MOBÌ 12 Dêt-Soi
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Thj Háo 0903022452 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903033877 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM 0903159698 MOBÌ 12 Nhua-Bao Bì
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Thế Nam 0903288727 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn An 0903314988 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Đình Quôc Vü 0903320140 MOBÌ 12
Lê Thj Thanh
Tâm
Công ty Tâm Lê TNHH
Môt Thành Viên Djch
Vu
209/5 Đuòng TMT2A,P
Trung M€ Tây, Q. 12,
Djch Thuât
-Thông Djch
Viên
(08)38233872 -
38230155
minhtaml
ee@gmai
l.com
www.bienp
hiendich.c
om
Công ty ˆni Ìmpex Viêt
Nam TNHH
31 An Phú Đông 12,Khu
Phô 3, P An Phú Đông,
Q. 12,
Nhãn, Đê
Can Giây
(08)39485314 -
39485315
uniimpex
vn@vnn.
vn
Voòng Chí
Quang
Công ty Hoàng Quân
TNHH Gia Công
Thuong Mai
80/5B Phan Vãn Hón, P
Tân Thói Nhât, Q. 12,
(08)62870137 -
62870119
Công ty Hoàng Thãng
TNHH
2C Nguyên Ành Thú, P
Trung M€ Tây, Q. 12,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)37550983,
37553506 -
37550983
Nguyên Thj Ái
Thanh
Công ty Kiến Hòa
TNHH
185/14 Truòng Chinh, P
Đông Hung Thuân, Q.
12,
Dêt, Nhuôm-
Vât Tu Thiết
Bj
(08)38471039 -
38471039
kinhdoan
h@kienh
oa.com
www.kienh
oa.com
Nguyên Vãn
Cuòng
Công ty Kha Đai Phúc
TNHH Thuong Mai &
Djch Vu
4/2B Nguyên Ành Thú, P
Trung M€ Tây, Q. 12,
(08)37653368,
37653369 -
37653370
tk2007@
hcm.vnn.
vn
Công ty Thiên Quang
Cô Phân Thuong Mai-
Cn
27 Khu Phô 5,Phan Vãn
Hón, P Tân Thói Nhât,
Q. 12,
Thép Không
G‹/Ìnox-Nhà
Chế Tao
62557770,
35920146,
62557771 Fax
35920145
hcm@ino
xthien…ua
ng.com.v
n
www.inoxt
hien…uang.
com.vn
Công ty D.C.N TNHH
Công Nghiêp Điên
26 Đuòng DD11, P Tân
Hung Thuân, Khu Biêt
Thu An Suong,Q. 12,
Điên-Các
Nhà Thâu
(08)39694695,
39603069 -
39606412
dcn@hc
m.vnn.vn
Công ty Sa Lan TNHH
Tin Hoc
Khu Công Viên Phâm
Mêm Quang Trung, Nhà
4,Quôc Lô 1A, P Tân
Chánh Hiêp, Q. 12,
Vi Tính & Tin
Hoc
37155003 Fax
37155004
info@sal
an.net;
…uocvu@
salan.net
www.salan
.net
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Viết Ngo 0903323578 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Chuyên 0903380808 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Son 0903382774 MOBÌ 12
CHƒ C‡ SÓ NAM Mai Chánh Hung 0903607664 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Võ Hoàng Ngh•a 0903608665 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Khuât Duy Lông 0903625807 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Pham Đãng V•nh 0903630359 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Minh Trí 0903636596 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Đ’ Vãn Hái 0903639860 MOBÌ 12
Công ty Hoàng Trang
Düng TNHH
1/64A Nguyên Vãn Quá,
P Đông Hung Thuân, Q.
12,
Đô G’-Nhà
Sán Xuât
(08)38440099,
38441011 -
38440066
Công ty Tân Hông Báo
TNHH K€ Thuât Thiết Bj
• Tế
96 Truòng Chinh, P
Đông Hung Thuân, Q.
12,
• Tế-Cung
Câp Trang
Thiết Bj Cho
•, Bác S•
39706713,
39706714 Fax
39705721
hongbao
co@hcm.
vnn.vn
www.tanho
ngbao.com
Công ty Triêu Sãc
TNHH-Cn
10/30A Khu Phô 3, P
Tân Thói Nhât, Q. 12,
Son T•nh
Điên
54366561 Fax
54366561
Co S• Hung Thuân
Sán Xuât Mü Nón
44A Khu Dân Cu 2,P
Đông Hung Thuân, Q.
12,
Nón/Mü-Sán
Xuât & Bán
Buôn
38916396 Fax
38916396
Công ty Tân Trong
Ngh•a TNHH Thuong
Mai Djch Vu
150/8 Khu 6, P Đông
Hung Thuân, Q. 12,
Bia Ruou-
Bán Buôn
(08)22200868,
39626121,
39326240 -
22200869
hoangng
hia71@y
ahoo.co
m
Công ty Hà Nam TNHH
Co Khí Xây Dung
A104/6 Tô 16,Khu Phô 3,
P Tân Thói Hiêp, Q. 12,
Xây Dung-
Cung Câp
Trang Thiết
Bj
37171217 Fax
37171217
Công ty V•nh Tuân
TNHH
45/32/11 Bùi Vãn Ngü, P
Tân Chánh Hiêp, Q. 12,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)37201934 -
38968932
Công ty Hà Minh Tú
TNHH
33/1C Khu Phô 1,Quôc
Lô 1A, P An Phú Đông,
Q. 12,
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)54032849,
54032850 -
54032851,
54032850
haminhtu
@vnn.vn
Công ty • Ha Sa Cô
Phân
D83/10 Khu Phô 3, P
Tân Thói Hiêp, Q. 12,
Điên Lanh-
Thiết Bj
Công
Nghiêp,
Thuong Mai
(08)39902239,
39903809 -
39903809
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Pham Thj Thanh 0903651046 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903663117 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NỮ Tôn Nü Câm Lê 0903666954 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM 0903681758 MOBÌ 12 Khách San
GÌÁM ĐỐC NAM 0903694238 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903700959 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Phuong 0903704302 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Thj Lành 0903705422 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM 0903706883 MOBÌ 12 Ống
Công ty Tân Pham Gia
TNHH
C9/5 Tô 19,Khu Phô 1, P
Tân Thói Hiêp, Q. 12,
Quân Áo-
Sán Xuât &
Bán Buôn
37159101,
37159245 Fax
37159245
tanpham
gia@ham
.vnn.vn
Nguyên Thj
Huynh
Công ty B•u Khang
TNHH Thuong Mai Sán
Xuât Djch Vu
778A Khu Phô 3, P
Trung M€ Tây, Q. 12,
Sức KhŽe-
Sán Phâm
&/Hoãc Djch
Vu Chãm
Sóc
37181553 Fax
37181553
buukhan
g_com@
yahoo.co
m
Công ty Thành Long
TNHH K€ Thuât Điên &
Phòng Cháy Chüa
Cháy
88/2 Khu Phô 6, P Tân
Thói Nhât, Q. 12,
Phòng Cháy-
Thiết Bj
37191842,
37191842 Fax
37191843
thanhlon
gpccc@y
ahoo.co
m
Nguyên Vãn
Quang
DNTN Khách San
Quang Kim
5B2 Quôc Lô 1A, P
Thanh Lôc, Q. 12,
(08)39972942 -
38440242
Pham Doãn
Hùng
Công ty Hào Hùng
TNHH Sán Xuât &
Thuong Mai
29 Đuòng TA17,Khu
Phô 1, P Thói An, Q. 12,
Nón/Mü-Sán
Xuât & Bán
Buôn
37174860 Fax
37174861
haohung
cap@hc
m.vnn.vn
www.haoh
ungcap.co
m
Nguyên Thj M€
Ngoc
Công ty Phúc Háo
TNHH Djch Vu-Sán
Xuât-Thuong Mai
1/147 Nguyên Vãn Quá,
P Đông Hung Thuân, Q.
12,
Mì & Mì Œn
Liên
(08)38733685,
38733273 -
38733685
phuchao
@hcm.fpt
.vn
Công ty Huynh Phuong
TNHH Than
10 Khu Phô 2,Quôc Lô
1A, P Tân Thói Hiêp, Q.
12,
Than-Bán
Buôn
37171861 Fax
37172106
Công ty Thuân Hiên
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
1 Lê Đức Tho, P Tân
Thói Hiêp, Q. 12,
Chât Mài
Mòn
(08)39490801 -
39490806
thuanhie
n@hcm.v
nn.vn
Huang •ung
Lung
Công ty Nhut Thjnh
TNHH Liên Doanh
307(16/18) Phan Vãn
Hón, P Tân Thói Nhât,
Q. 12,
35920705,
38916888,
35920704,
35920706 Fax
35920706
vxuan@h
cm.vnn.v
n
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Thj Liên 0903715051 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Lê Hãng 0903720663 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NỮ Nguyên Thj Hái 0903722189 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM 0903723680 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM CAM Huang 0903737500 MOBÌ 12 Thép
GÌÁM ĐỐC NAM Hô Vãn Thuý 0903754811 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Du—n 0903766143 MOBÌ 12 39786068
GÌÁM ĐỐC NAM 0903767489 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM 0903771060 MOBÌ 12
Công ty Hà Hái Minh
TNHH Thuong Mai
154/1 Quôc Lô 1A, P
Thói An, Q. 12,
Gach Men,
Gach Ốp Lát-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)38593611,2
22419699 -
38593612
Công ty Lâp Tuòng
TNHH Môt Thành Viên
205 Hà Huy Giáp, P
Thanh Lôc, Q. 12,
VŽ Xe/Lôp
Xe-Nhà Phân
Phôi & Sán
Xuât
37164066,
37164065 Fax
37164063
www.tonke
ep.com
Công ty Đai Hái •ến
TNHH
2094 Quôc Lô 1A, P Tân
Chánh Hiêp, Q. 12,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)38245878,
38277736 -
38245878
haiyen20
05@vnn.
vn
Nguyên Ngoc
Thãng
Co S• Báo Toàn Sán
Xuât Thuong Mai
18/46 Khu Phô 5,Phan
Vãn Hón, P Tân Thói
Nhât, Q. 12,
Báo Hô Lao
Đông
(08)39507345,
39507345,
39507345 -
39507249
baotoan
@mail.vi
ettel.vn
Công ty Câm Nguyên
TNHH TM & SX Thép
90/8 Khu Phô 5,Phan
Vãn Hón, P Tân Thói
Nhât, Q. 12,
35920920,
37190190 Fax
35920000,
37190555
thepcam
nguyen@
hcm.fpt.v
n
www.thepc
amnguyen.
com.vn
Công ty Lac Phuóc
TNHH Ván Ép &
Thuong Mai
1984 Quôc Lô 1A, P Tân
Thói Hiêp, Q. 12,
Ván Ép-Sán
Xuât & Bán
Buôn
37195684,
37195685,
37195355,
39330596,
39305819 Fax
37195237
mfgroup2
000@hc
m.vnn.vn
Công ty Thanh Duân
TNHH Thuong Mai &
Sán Xuât Xây Dung
5/13 Khu Phô 3, P Thói
An, Q. 12,
Vât Liêu Xây
Dung
Nguyên Tùng
Chinh
Công ty Nhân Hòa
TNHH Thuong Mai Ðâu
Tu Và Phát Tri‰n
274 Tô Ký, P Tân Chánh
Hiêp, Q. 12,
Thuong Mai-
Các Công Ty
22045434,
62508353
Hoàng Đãng
Súng
Công ty Khái Hüu
TNHH Vãn Phòng
Phâm
30/2 Khu Phô 2,Quôc Lô
1A, P Tân Thói Hiêp, Q.
12,
Vãn Phòng
Phâm-Sán
Xuât & Bán
Buôn
37171269,
37171268 Fax
37171260
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0903801251 MOBÌ 12 Co Điên
GÌÁM ĐỐC NỮ Lê Thj •ến 0903801276 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Jang Woo Je 0903802710 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Đình Đat 0903803050 MOBÌ 12 C•a
GÌÁM ĐỐC NAM 0903813261 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Minh Công 0903814372 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903817015 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Tsan Phú Khen 0903819181 MOBÌ DNTN Tân Nam Duong 12
GÌÁM ĐỐC NAM 0903821312 MOBÌ 12 Ìn-Nhà Ìn
Phùng Bùi Hoài
Ngoc
Công ty Sáng Tao Công
Nghiêp Cô Phân
Khu Công Nghiêp Tân
Thói Hiêp, Lô
A10,Đuòng D2, P Hiêp
Thành, Q. 12,
(08)39144128 -
39144127
sangtaoc
n@hcm.v
nn.vn
www.sangt
ao.com.vn
Công ty Minh Anh
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
Lô B1,Huong Lô 80, P
Hiêp Thành, Q. 12,
Rau Quá-
Bán Buôn
37112000,
37112001,
37112002,
37112003 Fax
37112002
hamupex
@hcm.vn
n.vn
Công ty Sunstar
Machinery-Vpdd
1/6 Truòng Chinh, P Tân
Thói Nhât, Q. 12,
Máy
Khâu/Máy
May & Các
Loai Máy Đi
Kœm-Công
Nghiêp
(08)37191871 -
37191869
anh@sun
star.co.kr
www.sunst
ar.co.kr;
www.sunst
arcs.com
Công ty Quân Đat
TNHH Sán Xuât-
Thuong Mai
Khu Công Nghiêp Tân
Thói Hiêp, Lô 1-2, Khu
F1,P Hiêp Thành, Q. 12,
(08)37818806 -
37818802
…uandat1
@hcm.vn
n.vn
www.…uan
datco.com
Nguyên Thái
Thjnh
Công ty Tân Truòng
Thjnh TNHH Thuong
Mai Sán Xuât
29/4/2 Cum Công
Nghiêp Quang
Trung,Khu Phô 5, P Hiêp
Thành, Q. 12,
Son-Sán
Xuât & Bán
Buôn
37176799,
37178053 Fax
37176110
www.benz
opaint.com
Công ty Mê Kông Viêt
Cô Phân Vãn Hóa Công
Nghê
Z735 Quôc Lô 1A, P
Đông Hung Thuân, Q.
12,
Kính-Kiến
Trúc, Khôi &
Xây Dung
(08)38661962 -
38661963
Nguyên Thj
Huyên
DNTN Thuân Quang
Sán Xuât Thuong Mai
148/4 Hà Huy Giáp, P
Thanh Lôc, Q. 12,
Giày-Thiết Bj
Sán Xuât
(08)38535090 -
38554741
thuan…ua
ng…12@
hcm.vnn.
vn
www.safa
ma.com
97/3D Khu Phô 5,Thuân
Kiêu, P Tân Thói Nhât,
Q. 12,
Dép-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)37560735,
38770226 -
38770815
namduon
g@unet.v
nnews.co
m
Nguyên Vãn
Ngoc
Công ty Mai Trân TNHH
Thuong Mai Djch Vu
Sán Xuât
146/33 Đuòng HT 37,P
Hiêp Thành, Q. 12,
(08)54340070,
54340071 -
54340072
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Truong 0903822181 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Vãn T” 0903823580 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM 0903826550 MOBÌ Phong Lan Tân Xuân 12
GÌÁM ĐỐC NAM Hsu Che Chia 0903827823 MOBÌ 12 Gia Vj
GÌÁM ĐỐC NAM Shin Doo Duk 0903829021 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Phan Đức Chiến 0903833555 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903835269 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Chí Thon 0903835936 MOBÌ 12 35371372
GÌÁM ĐỐC NAM 0903837947 MOBÌ 12
Công ty TNHH Chế Tao
Máy L.T.C
B464 Quôc Lô 1A, P
Đông Hung Thuân, Q.
12,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)39241949,
39230786,
39230540,
39237599 -
39237599,
39238968,
38771154
ltc_hcmci
ty@yaho
o.com
Công ty Thanh Hãng
TNHH Sán Xuât -
Thuong Mai Đông Hô
28/3 Lê Vãn Khuong, P
Hiêp Thành, Q. 12,
Đông Hô-
Sán Xuât &
Bán Buôn
62550733,
62550732 Fax
62550733
lanthanh
hang@ya
hoo.com
Nguyên Quang
Vinh
79/3A Tân Thói Nhât 8,
P Tân Thói Nhât, Q. 12,
Hoa Viên,
Cây Cánh-
Các Nhà
Thâu
(08)37601009,
37604183 -
37600643
xuanson
@fmail.v
nn.vn,
tanxuan_
orchids@
vnn.vn
www.tanxu
anorchids.
com.vn
Saigon Ve Wong Co.,
Ltd
1707 Quôc Lô 1A, P An
Phú Đông, Q. 12,
(08)38257251 -
38238320
sgvewon
g@fmail.
vnn.vn
www.yello
wpages.vn
/aone
Công ty Shilla Bags Viêt
Nam TNHH
162/2 Quôc Lô 1A, P
Thanh Xuân, Q. 12,
Túi Xách
Tay-Sán
Xuât & Bán
Buôn
37169299,
37169299,
37169299,
37169299 Fax
37169298
shillavn@
hcm.vnn.
vn
Công ty Đức Hoàng
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Sán Xuât
8/2B Khu Phô 4, P Tân
Thói Nhât, Q. 12,
Dêt-Các
Công Ty
(08)39972242,
39975093,
54086909,
39975093 -
39974325
dhc@hc
m.vnn.vn
Mai Thj Kim
Chung
Công ty Long Mã TNHH
Thuong Mai & Giao
Nhân Hàng Hóa
325/11A Quôc Lô 1A, P
An Phú Đông, Q. 12,
Giao Nhân &
Djch Vu Vân
Chuy‰n
(08)38633626,
38626110 -
38626110
lomahcm
c@loma-
group.co
m
www.loma-
group.com
Công ty Phuong Chí
Tuòng TNHH
638/5B Khu Phô 2,Vuòn
Lài, P An Phú Đông, Q.
12,
Nuóc
Khoáng
chituong1
23@yaho
o.com
Nguyên Vãn
Thành
Công ty An Phú App
TNHH Thuong Mai &
Sán Xuât
110/2 Khu Phô 1, P
Thanh Xuân, Q. 12,
Bao Bì-Vât
Liêu
(08)37520416,
37520609 -
37520609,
37670017
anphu_a
pp@yaho
o.com
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Cao Vãn Phú 0903839726 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM 0903843867 MOBÌ 12 Khoáng Sán
CHƒ C‡ SÓ NAM Vü Quang Trung 0903867660 MOBÌ Co S• Trung Tuyến 12
GÌÁM ĐỐC NAM Trjnh Vãn Kim 0903880703 MOBÌ 12 37199647
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Vãn Hà 0903901091 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM 0903901367 MOBÌ 12 Thép
GÌÁM ĐỐC NAM 0903903752 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Tiến Đức 0903903825 MOBÌ 12 Lua-Ìn Lua
GÌÁM ĐỐC NAM 0903905684 MOBÌ 12
Công ty Cao Phú Thjnh
TNHH Xây Dung Kinh
Doanh Phát Tri‰n Nhà
Xu•ng
170 Khu Phô 5,Quôc Lô
1A, P Tân Thói Nhât, Q.
12,
Câu Đuòng-
Xây Dung
(08)38646329,
38561638,
22050339,
37507730 -
38662960,
38532701
Nguyên Vãn
Long
Công ty Huong Cánh
TNHH
170 Khu Phô 5,Quôc Lô
1A, P Tân Thói Nhât, Q.
12,
(08)22153117 -
39733818
176/1 Khu Phô 2, P Tân
Thói Hiêp, Q. 12,
Nón/Mü-Sán
Xuât & Bán
Buôn
37159078 Fax
37171507
nontrungt
uyen@hc
m.vnn.vn
www.nontr
ungtuyen.c
om
Công ty Đai Lôc Cô
Phân Thiết Kế Xây
Dung
63/5 An Phú Đông 9,Khu
Phô 1, P An Phú Đông,
Q. 12,
Xây Dung
Dân Dung
Công ty Thiên Huong
Cô Phân Thuc Phâm
1 Khu Phô 2,Lê Đức
Tho, P Tân Thói Hiêp, Q.
12,
Mì & Mì Œn
Liên
(08)38774049,
37626224 -
37624716
kinhdoan
hth@hcm
.vnn.vn
Ninh Quang
Thành
Công ty Van Đat Thành
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Thép
321 Quôc Lô 1A, P An
Phú Đông, Q. 12,
37196333,
37196339 Fax
37196340
vandatth
anh321
@hcm.vn
n.vn
www.vdtst
eel.com
Hô Thj Thúy
Loan
Công ty Viêt Thành
TNHH Sán Xuât &
Thuong Mai
29 TTN8,P Tân Thói
Nhât, Q. 12,
Nhua-Các
Sán Phâm
(08)38605345,
38608922 -
38608922
vtpacking
@vnn.vn
Công ty Ngoc Phuóc
Cô Phân May - Ìn Lua
155/10 Đuòng TA
28,Khu Phô 2, P Thói
An, Q. 12,
(08)38591032,
38594306 -
38551382
ngocphu
oc@hcm.
fpt.vn
www.ngoc
phuoc.com
Nguyên Đình
Trung
Công ty Trúc Ha TNHH
Sán Xuât Thuong Mai
Xây Dung Điên
170/1 Tân Thói Nhât 5,
P Tân Thói Nhât, Q. 12,
Điên Luc-
Các Công Ty
(08)39782814,
39782813,
39781415 -
38653996
truchaele
ctrical@h
cm.vnn.v
n
www.truch
aelectric.c
om
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Bach Vãn Düng 0903907158 MOBÌ Công ty M.T.M TNHH 12
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Châu B•u 0903911563 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Vãn Šn 0903912913 MOBÌ 12 Thép
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Anh Düng 0903914083 MOBÌ Công ty M.D.K TNHH 12 (08)38444662
GÌÁM ĐỐC NAM Đinh Hoàng M€ 0903916414 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Thanh Hà 0903918936 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Quang Huy 0903919331 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Lê T• Ky 0903928761 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM 0903929070 MOBÌ 12
1247 Quôc Lô 1A, P An
Phú Đông, Q. 12,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)54041373,
54041373,
54041373,
54041373 -
54041372
mtm@hc
m.vnn.vn
www.mtmc
ompany-
vn.com
DNTN Báo Ngoc May
Mãc Thuong Mai
Khu Phô 2, P Hiêp
Thành, Q. 12,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)39701134,
39707073 -
39701134
bntoyworl
d@hcm.v
nn.vn
Công ty Duong Linh
TNHH Thuong Mai &
Sán Xuât Công Nghiêp-
Cn
1534 Quôc Lô 1A, P Tân
Thói Hiêp, Q. 12,
22451461 Fax
37199640
duonglinh
@duongli
nh.com
www.duon
glinh.com
Khu Công Nghiêp Tân
Thói Hiêp, Lô 7-8, Khu
C1,P Hiêp Thành, Q. 12,
Điên-Bô
Chuy‰n
Mach
mdk@hc
m.vnn.vn
HTX Hoàn M€ Vân Tái
& Du Ljch
144/1 Quôc Lô 1A, P
Thanh Xuân, Q. 12,
Vân Tái-Đai

38919079 Fax
37160660
DNTN Ngh•a Phát Co
Khí Xây Dung Thuong
Mai
170 Quôc Lô 1A, P Tân
Thói Nhât, Q. 12,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)39434671 -
39434674
ck-
nghiapha
t@vnn.vn
Công ty V•nh Đat TNHH
Thuong Mai Djch Vu
94 Khu Phô 3,Hà Huy
Giáp, P Thanh Lôc, Q.
12,
“c Qui-Pin
Khô
(08)38427119,
39491232 -
39490800
Công ty Đan Phuong
TNHH
13/9C Khu Phô 5,Phan
Vãn Hón, P Tân Thói
Nhât, Q. 12,
Dêt Kim-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38970139 -
62837966
letukynf
@hcm.vn
n.vn
Huynh Thanh
Liêm
Công ty Sáng Tao
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
Thiết Bj Bao Bì
347/92-94 Khu Phô
5,Phan Vãn Hón, P Tân
Thói Nhât, Q. 12,
Đóng Gói-
Máy Móc
37191524,
37191525 Fax
37191524
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Tiến Phát 0903930502 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Lý Thanh Thuân 0903933818 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM 0903939406 MOBÌ 12 Khuôn M—u (08)38482730
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Vãn Đi 0903944018 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM 0903957439 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM 0903961594 MOBÌ 12 38911811
GÌÁM ĐỐC NỮ Trân Thj Liên 0903962617 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903965168 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM 0903973379 MOBÌ 12
Co S• Huy Hòa May
Mãc
41CBis Quôc Lô 1A, P
Tân Thói Hiêp, Q. 12,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)54022588,
54022577 -
54022589
Công ty Đức Thuân
TNHH Xây Dung
Thuong Mai Đâu Tu
Kinh Doanh Nhà
205/2A Khu Phô 2,Quôc
Lô 1A, P Đông Hung
Thuân, Q. 12,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
38911933 Fax
37157876
Khuong Viêt
Hùng
Công ty Quang Phú
TNHH Thuong Mai Sán
Xuât
19/5 Khu Phô 2,Nguyên
Ành Thú, P Hiêp Thành,
Q. 12,
…uangph
u@hcm.v
nn.vn
Công ty Nãm Châu
TNHH Xây Dung
34/3B Truòng Chinh, P
Tân Thói Nhât, Q. 12,
Xây Dung
Dân Dung
38833661 Fax
37190111
namchau
co@yaho
o.com
Đinh Trong
Tuòng
Công ty M€ Tuòng
TNHH Vân Tái Thuong
Mai & Djch vu
73 Tô Ngoc Vân, P
Thanh Xuân, Q. 12,
Vân Tái-Đai

38919529,
37169775 Fax
62953874
Lâm Quân Minh
Vuong
DNTN Hiêp Thành Xây
Dung
79/7B Khu Phô 2, P
Đông Hung Thuân, Q.
12,
Xây Dung-
Thâu Tông
Hop
DNTN Phuong Nam
Vât Liêu Xây Dung
155/1 Khu Phô 1, P
Thanh Xuân, Q. 12,
Vât Liêu Xây
Dung
37169573 Fax
37169573
Nguyên Thj Ánh
Tuyết
Công ty Rang Đông
TNHH Dêt Len Xuât
Khâu
13/2 Phan Vãn Hón, P
Tân Thói Nhât, Q. 12,
Dêt Kim-Sán
Xuât & Bán
Buôn
(08)38418996 -
38418997
rangdong
co@hcm.
fpt.vn
Truong Quang
Tuân
Công ty Á Đông TNHH
CN Djch Vu
33A/5 Nguyên Ành Thú,
P Hiêp Thành, Q. 12,
Bếp-Trang
Thiết Bj
Chuyên
Dung
(08)37268541 -
37268542
adongco
@hcm.vn
n.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Phi Long 0903980431 MOBÌ 12 Khách San
GÌÁM ĐỐC NỮ 0903999350 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Hà 0904483168 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM 0906337634 MOBÌ 12 Bãng Keo
GÌÁM ĐỐC NAM Đinh Quang Thế 0907533451 MOBÌ 12 Khách San
GÌÁM ĐỐC NỮ Hô Hái Luân 0908003938 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Bùi Đình Phân 0908077999 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Minh Düng 0908083535 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Huynh Đức Toàn 0908104465 MOBÌ 12
DNTN Khách San Phi

31/1 Quôc Lô 1A, P Tân
Thói Hiêp, Q. 12,
(08)35101511 -
35101510
Cao Thj Hông
Phuong
Công ty Cao Hông
TNHH Thuong Mai Djch
Vu Tu Vân Đâu Tu-Cn
9 Quôc Lô 22, P Trung
M€ Tây, Q. 12,
Thuong Mai-
Các Công Ty
37181500 Fax
37181164
ivylangua
geschool
@yahoo.
com
Công ty Hà Trung
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai Djch Vu
Xuât Nhâp Khâu
56/5B Khu Phô 6,Quôc
Lô 1A, P Tân Thói Nhât,
Q. 12,
Giây-Các
Sán Phâm
(08)39608151 -
39608151
Nguyên Thành
Thông
Công ty Tân Quãng
Long TNHH Môt Thành
Viên Thuong Mai
60/105 Đuòng Tân
Chánh Hiêp 10,Khu Phô
3, P Tân Chánh Hiêp, Q.
12,
(08)38534652,
38577765,
38554929 -
38570677
DNTN Khách San
Khánh Son
1A Tô 46,Khu 2, P Trung
M€ Tây, Q. 12,
(08)38101221,
38108647 -
62936065
Công ty Đai Bách Hop
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
71C Khu Phô 3,Hà Huy
Giáp, P Thanh Lôc, Q.
12,
Ốc, Vít, Bù
Loong
37160569,
39553286,
38592371 Fax
38592371
Công ty Thiên Truòng
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
11A Khu Phô 7, P Đông
Hung Thuân, Q. 12,
Thép-Nhà
Thép Tiên
Chế
22159934,
22159943 Fax
38835713
Công ty T35 TNHH
Thuong Mai Djch Vu
186 Truòng Chinh, P
Đông Hung Thuân, Q.
12,
Phòng Cháy-
Thiết Bj
38832453,
39894684 Fax
54366202
Công ty Đông Phuong
TNHH Thuong Mai Djch
Vu
Khu Công Viên Phâm
Mêm Quang Trung, Lô
27,Tô Ký, P Tân Chánh
Hiêp, Q. 12,
Cãn Hô Bán,
Cho Thuê
(08)38122481 -
38463585
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0908167110 MOBÌ 12
NỮ 0908172205 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Hoàng Vãn Sáng 0908200345 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Quôc Cuòng 0908207557 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Trân Vãn Tín 0908345113 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908356888 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NỮ 0908436115 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM 0908439643 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Đào Trong Liên 0908441693 MOBÌ 12
Nguyên Đình
Hòa Tháo
Co S• Khang Hy Nêm
Salon
137 Khu Phô 3B,Hà Huy
Giáp, P Thanh Lôc, Q.
12,
Nêm/Đêm-
Sán Xuât &
Bán Buôn
(08)35532642 -
382581149
khanghyf
urniture
@yahoo.
com
CHƒ T„CH
HĐQT
Nguyên Thj
Nhuân
Công ty Livico TNHH
Môt Thành Viên
251A Khu Phô 3,Lê Thj
Riêng, P Thói An, Q. 12,
Ô Tô-Nhà
Sán Xuât &
Lãp Ráp
37177243 Fax
37177243
livico001
@vnn.vn
www.livico.
com.vn
Công ty Quôc Bình
TNHH May Mãc Djch
Vu Thuong Mai
371/59/4 Khu 4, P Tân
Chánh Hiêp, Q. 12,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)38213909,
39144662 -
38215539
Tân Minh Hiếu - Công
ty TNHH Thuong Mai
Djch Vu Tin Hoc
6C Khu Phô 1,Quôc Lô
1A, P Tân Thói Hiêp, Q.
12,
Vãn Phòng-
Trang Thiết
Bj
37159233,
37159215 Fax
37159232
Công ty ÌCE TNHH Tu
Vân Công Nghê Điên
T•
A28 Tô Ký, P Tân Chánh
Hiêp, Q. 12,
Điên T•-Các
Linh Kiên
(08)62590054 -
62590047
www.icevn
.com.vn
Pham Thj Tuyết
Mai
Công ty Mai Bình Trân
TNHH Dêt May
3/3 Truòng Chinh, P Tân
Thói Nhât, Q. 12,
Quân Áo-
Sán Xuât &
Bán Buôn
38827589,
38833501,
35920447 Fax
38833501
maibinhtr
an@yaho
o.com
Bùi Thj Lan
Huong
Công ty Quân Chí
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai
107B Đuòng TTH 20,P
Tân Thói Hiêp, Q. 12,
Giày-Thiết Bj
Sán Xuât
(08)37655080 -
37655079
Nguyên Xuân
Mai
Công ty Hoàng Mai
TNHH Sán Xuât
Thuong Mai May Mãc
2/1 Khu Phô 2,Truòng
Chinh, P Tân Thói Nhât,
Q. 12,
May Mãc-
Các Công Ty
(08)38550915,
36114467 -
38552200
Công ty TNHH Phát
Tri‰n & Chuy‰n Giao
Phân Mêm-Cn
9-C6 Khu 3, P Thanh
Lôc, Q. 12,
Máy Vi Tính-
Phát Tri‰n
Phân Mêm &
Tron Gói
(08)38359533 -
38300677
dtsofthcm
@hcm.vn
n.vn
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI EMAIL WEBSITE
GIỚI
TÍNH
MNG
DI
ĐỘNG
!"#N
H"$%N
L&NH V'C
(INH
D)ANH
ĐI%N TH)I
BÀN
GÌÁM ĐỐC NAM 0908578880 MOBÌ 12 Hóa Chât (08)22439663
GÌÁM ĐỐC NAM Derek Le 0908662101 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Tãng Tuân Vü 0908806359 MOBÌ 12 Dêt-Soi
GÌÁM ĐỐC NAM 0908834266 MOBÌ 12 Œng Ten
GÌÁM ĐỐC NAM Nguyên Đình Hái 0908837866 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Vãn Bôn 0908844666 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM 0908884929 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Lê Hoàng Lôc 0909024851 MOBÌ 12
GÌÁM ĐỐC NAM Vü Vãn Thức 0909296297 MOBÌ 12
Nguyên Hoàng
V•nh Hòa
Công ty Toàn Câu
TNHH Hóa Chât
18/1E Khu Phô 1, P Thói
An, Q. 12,
firstchem
vn@yaho
o.com
Công ty Sinh Ngân Tra
TNHH
260 Tô Ký, P Tân Chánh
Hiêp, Q. 12,
Bãng
Chuyên Tái
(08)39624483 -
39624471
info@sin
gtra.com
Công ty Điêp Vü TNHH
Sán Xuât Thuong Mai
500/44 Nguyên Ành Thú,
P Hiêp Thành, Q. 12,
(08)39732274,
39732272 Fax
39732274
diepvu@
papercon
evn.com
www.pape
rconevn.co
m
Nguyên Chí
Hùng
C•a Hàng Quang Hùng
Œng Ten
62A Nguyên Vãn Quá, P
Đông Hung Thuân, Q.
12,
(08)35260655,
38846653 Fax
39317950
Công ty Hái Minh TNHH
Co Khí Điên
158 Tân Thói Nhât 13,P
Tân Thói Nhât, Q. 12,
Co Khí-Nhà
Thâu, Gia
Công & Sán
Xuât
(08)35260655,
38846653 Fax
39317950
haidaiphu
vn@yaho
o.com
Công ty TNHH Co Điên