PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG

:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2011
( Thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006)
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích, nguyên tắc và căn cứ để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 1. Mục đích xây dựng quy chế : - Tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính cho thủ trưởng cơ quan; - Tạo quyền chủ động cho Cán bộ công chức trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; - Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị, thực hiện kiểm soát của Kho bạc nhà nước, cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định; - Sử dụng tài sản công đúng mục đích, có hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu; - Công bằng trong đơn vị, khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút và giữ được người có năng lực trong đơn vị; - Góp phần hạn chế cán bộ công nhân viên chức làm việc theo tinh thần trung bình chủ nghĩa, chây lười, luôn chậm trễ trong công việc; 2. Nguyên tắc xây dựng quy chế : - Căn cứ vào ngân sách của nhà nước cấp cho cơ quan, đơn vị; - Không vượt quá chế độ chi tiêu hiện hành do cơ quan có thẩm quyền quy định; - Phù hợp với hoạt động đặc thù đơn vị; đảm bảo cán bộ công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao và nhà trường hoàn thành kế hoạch năm học; đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động; - Mọi khoản chi tiêu phải đảm bảo có hóa hơn, chứng từ hợp pháp; - Quy chế chi tiêu nội bộ được thảo luận dân chủ, công khai trong toàn đơn vị. Tạo công bằng, khuyến khích tiết kiệm chi nhằm tăng thêm thu nhập cho những người lao động có năng lực, có trách nhiệm trong công việc được giao, làm việc có năng suất và hiệu quả cao; Truy thu và phạt đối với những đối tượng vi phạm quy chế ảnh hưởng đến ngân sách tài chính đơn vị, gây lãng phí, tổn hao đến kinh phí, tài sản nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; 3. Căn cứ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ: - Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tài chính hiện hành của nhà nước và UBND tỉnh Đồng Nai quy định; - Căn cứ thông tư số 71/2007/TT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT , Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; - Căn cứ thông tư số 28/2009/TT-BGD-ĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về chế độ làm việc với giáo viên phổ thông; - Căn cứ thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; - Căn cứ tình hình thực hiện qua các năm về chi tiêu và sử dụng tài sản tại cơ quan;

chi thuê mướn. Chi thanh toán cho cá nhân: Chi cho cán bộ công chức công tác trong đơn vị : gồm tiền lương. các nhiệm vụ được giao trong năm. Vật tư văn phòng. d. phúc lợi tập thể.Các khoản thu khác ( nếu có ) Điều 4. chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành v. gồm : a. . Chi hàng hoá dịch vụ: Chi cho phục vụ hoạt động chuyên môn của đơn vị : Gồm : Chi thanh toán dịch vụ công cộng. sữa chữa nhỏ tài sản. thu căng tin. Chi tiếp khách. . Chi hỗ trợ khác. phụ cấp (Mục 6000. ... Chi khác: Chi các ngày lễ lớn.Căn cứ dự toán chi ngân sách được giao thực hiện chế độ tự chủ. QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ Điều 3. kế hoạch. . Chương II. khi Chính phủ có điều chỉnh mức lương tối thiểu thì cũng sẽ thay đổi mức chi tiền lương theo chế độ quy định khi kinh phí bổ sung) * Tổng quỹ tiền lương bình quân năm ( xác định bằng công thức): QTL = Lmin x (K2 + K3 + K4) x 12(tháng) QTL = đồng Trong ñoù: .v… c. Tiền lương . ngoài nước. các khoản đóng góp và các khoản thanh toán khác cho cá nhân. K4: Phụ cấp thâm niên vượt khung. Nguồn kinh phí của đơn vị bao gồm: . cá nhân trong nước. người lao động không phân biệt hợp đồng hay biên chế thuộc trường. Đối tượng thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ: Toàn bộ cán bộ công chức.6100) Đảm bảo chi đủ theo quy định của nhà nước ( hiện tại tạm xây dựng quy chế theo mức lương tối thiểu 730.000 đồng. Chi mua sắm tài sản cố định: Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho công tác của đơn vị. Điều 2.Kinh phí tài trợ của các tổ chức.Căn cứ chương trình. công tác phí.Nguồn thu được để lại từ nguồn thu học phí. thông tin tuyên truyền liên lạc.Các khoản thu từ các hoạt động dịch vụ như: giữ xe đạp.Lmin: Lương tối thiểu hàng tháng do nhà nước quy định K2: Hệ số lương ngạch bậc của CBCC trong cơ quan. dạy phụ đạo cho học sinh. Quy định mức chi các khoản chi: A/ Chi từ nguồn NSNN cấp và nguồn thu học phí: Căn cứ vào mục lục chi ngân sách do nhà nước quy định để xây dựng các khoản chi. phụ cấp lương. .. phụ cấp ưu đãi (nếu có) + Dự kiến nâng lương năm 2011: + Phụ cấp làm thêm giờ : . Chi các khoản khác. tiền thưởng. 6050. Điều 4 : Vể thực hiện dự toán năm 2011: 1.Kinh phí ngân sách cấp để chi cho hoạt động thường xuyên và chi không thường xuyên và các khoản hỗ trợ đột xuất khác.. K3: Hệ số phụ cấp chức vụ của cán bộ trong cơ quan. mua sắm TSCĐ. hội nghị. b.

văn bản sớ 4074/LS.Giáo viên nữ có con nhỏ dưới 12 tháng trở xuống. Các chức danh kiêm nhiệm giảm giờ: . Bộ nội vụ & Bộ Tài chính về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.Có bảng chấm công làm thêm giờ.Giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn. Đối với giáo viên: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐTBNV-BTC ngày 09/09/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. sẽ thanh toán toàn bộ tiền dạy thêm giờ cho giáo viên trong trường.Việc thanh toán tiền làm thêm giờ được bù trừ theo năm ngân sách. hội họp do Phòng Giáo dục triệu tập hoặc do Sở GD-ĐT triệu tập nếu phải dạy bù thì được hưởng làm thêm giờ theo đúng số giờ mà giáo viên dạy bù có trong thời khóa biểu. . . . làm thêm giờ đối với cán bộ công chức. mức chi cho các kỳ thi và chế độ chi tiêu đặc thù của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.Đối với Giáo viên THCS phải thực hiện 19 tiết dạy/tuần (kể cả tiết quy đổi) theo quy định của nhà trường hàng năm.Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường.Đối với giáo viên mầm non : Tiền làm thêm giờ được thanh toán hàng tháng theo bảng phân công chuyên môn có ký xác nhận của Phòng giáo dục & đào tạo huyện Định Quán.Giáo viên được điều động đi thanh tra được tính 5 tiết/ buổi. Việc quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy: . . b. Đối với cán bộ quản lý.Bảng kê khai công việc. cụ thể như sau: .Giáo viên kiêm Bí thư chi bộ nhà trường. đến cuối năm ngân sách.Mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết cao nhất. Điều kiện thanh toán làm thêm giờ. . Hiệu trưởng căn cứ vào biên chế năm học.GDĐTTC ngày 29/12/2008 của Sở Giáo dục & Đào tạo – Sở Tài chính hướng dẫn triển khai nội dung chi. thư ký hội đồng trường. công nhân viên): Thực hiện theo Thông tư số 08/2005/TTLT.Giáo viên được tuyển dụng bằng hợp đồng lao động làm việc lần đầu được giảm 2 tiết/tuần. . . giảm 3 tiết/tuần. văn bản số 933/SGDĐT-TCCB ngày 29 tháng 05 năm 2009 hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 09/09/2008. Giáo viên dự các cuộc họp. một năm không được bố trí dạy thêm giờ quá 200 tiết.a. Hết Học kỳ II năm học 2010-2011.Giáo viên chủ nhiệm lớp được giảm 4 tiết/tuần . viên chức. nhu cầu công việc hàng năm để ra quyết định quy đổi tiết dạy. Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND ngày 21/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định chế độ chi tiêu đặc thù của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. trường chi tạm ứng (nếu giáo viên có đơn đề nghị cho tạm ứng). tập huấn chuyên môn. thời gian làm cụ thể. Một giáo viên. hội thi . bồi dưỡng. nghiệp vụ.5 tiết định mức . Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức thì 1 tiết giảng dạy thực tế được tính 1. nghiệp vụ do Phòng Giáo dục & Đào tạo. trưởng ban thanh tra nhân dân được giảm 2 tiết/tuần. . chủ tịch công đoàn đước giảm 4 tiết/tuần ( trường hạng I).BNV – BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm. giảm 3 tiết/tuần( các trường hạng khác) .Giáo viên đi dự các cuộc họp chuyên môn.

để sử dụng trong tháng hoặc quý và gởi bộ phận kế toán đơn vị cân đối kinh phí trình hiệu trưởng phê duyệt. mức chi tối đa là : .Chi tiền thưởng các danh hiệu thi đua theo Nghị định 42/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ hướng dẫn luật thi đua khen thưởng và sửa đổi luật thi đua khen thưởng.Chi tiền trà. đèn.5% người lao động đóng góp nộp đầy đủ cho cơ quan bảo hiểm xã hội và Liên đoàn lao động Huyện theo quy định của nhà nước. 4. phụ cấp chức vụ. quạt.Trích nộp 2% kinh phí công đoàn bao gồm: lương chính. Cán bộ công chức phải bố trí sắp xếp công việc để nghỉ phép theo qui định. phụ cấp chức vụ. Chi dịch vụ công cộng ( mục 6500): . duyệt chi và cấp phát cho từng cá nhân hay bộ phận trên cơ sở để phục vụ cho công tác hoạt động đơn vị. Các khoản đóng góp (mục 6300): . hoặc mất ( có giấy chứng tử). dụng cụ. . phúc lợi( mục 6200.Mức chi theo hóa đơn mua nhiên liệu. Không . xuất văn phòng phẩm và có ký nhận theo đúng quy định . Người được cấp công cụ. . nước trong giờ làm việc. Trường hợp không bố trí dạy thay được thì đảo tiết để giáo viên đó dạy bù . nếu phải dạy bù không được hưởng làm thêm giờ. phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu ( nếu có) . Sau khi mua có mở sổ theo dõi tài sản công cụ. Hiệu trưởng quyết định duyệt cho mua sắm công cụ. giữ gìn sử dụng bảo quản tốt tài sản công. Vật tư văn phòng ( mục 6550): . Nếu có giáo viên cùng bộ môn.Hàng tháng hoặc quý các bộ phận phải lập dự trù mua văn phòng phẩm. 2. 3% BHYT và 1% BHTN cho cơ quan bảo hiểm xã hội bao gồm: lương chính. công chức và lao động hợp đồng từ 1 năm trở lên được nghỉ phép năm theo chế độ.Căn cứ phát sinh thực tế. phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu ( nếu có) Hàng tháng thực hiện trích 22% từ ngân sách nhà nước và 9. đoàn thanh niên…)..Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ không bố trí nghỉ phép trong năm thì có thể bố trí nghỉ bù năm sau. bố mẹ vợ bị bệnh ( có giấy nhập viện & xuất viện của bệnh viện).Chỉ thanh toán tiền nghỉ phép năm cho cán bộ công nhân viên chức trong đơn vị khi đi thăm bố mẹ chồng. dụng cụ có trách nhiệm quản lý và sử dụng đúng mục đích chung. Khi ra khỏi phòng làm việc.Điện thắp sáng thanh toán theo hóa đơn thực tế sử dụng tại đơn vị nhưng phải trên tinh thần tiết kiệm. khu vực. nhà trường sẽ linh động bố trí dạy thay.Chi tiền nghỉ phép năm: Cán bộ. trách nhiệm. tiền xăng: Chỉ thanh toán trong trường hợp trường bị mất điện và sử dụng máy phát điện.Trích nộp 16% BHXH. hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định. và giáo viên có thể giảng dạy được các khối lớp mà người đi tập huấn đảm nhiệm. dụng cụ lâu bền.6250) . 3. phải tắt máy lạnh. Cơ sở cấp phát: Các bộ phận chuyên môn có nhu cầu sử dụng lập tờ trình đề nghị mua sắm. máy tính…khi ra về phải tắt hết các thiết bị điện trong phòng làm việc.do các đoàn thể triệu tập (Công đoàn. Mở sổ theo việc nhập. Chi khen thưởng.Khoán văn phòng phẩm cho giáo viên: mức khoán là /tháng( trong 9 tháng).Tiền nhiên liệu. đồng thời giáo viên dạy thay vẫn thiếu tiết. . 5.

Làm đúng chế độ. mức khoán là 200.Sách báo.Trường hợp đi công tác trong huyện: Thực hiện theo hình thức khoán công tác phí hàng tháng.. thì sẽ căn cứ vào mức độ thiệt hại để truy thu đền bù. Chi phí thuê mướn ( mục 6750): Khoản này dùng để chi cho việc thuê mướn người dọn vệ sinh. thanh lý hợp đồng. để thuận lợi trong việc thanh toán sữa chữa tài sản. Internet hàng tháng : Thanh toán theo hóa đơn bưu điện. nội dung. thiếu trách nhiệm. Máy photocopy. hóa đơn chứng từ theo đúng quy định. có định mức.. Nhà cửa. tạp chí thư viện: Hàng quý trường đăng ký đặt một số loại báo như sau: Nhân dân. Chế công này thực hiện đúng nhu cầu thực tế đối với cán bộ công chức trong trường được phân công đi trên cơ sở giấy đi đường phải được thủ trưởng đơn vị ký cấp và có xác nhận của nơi đến. cấp trên tinh thần tiết kiệm. Phục vụ tốt hoạt động của đơn vị gồm các tài sản như Máy tính. 6.Trường hợp đi công tác ngoài huyện: Thanh toán tiền tàu xe và phụ cấp theo chế độ hiện hành. đường sá.. Hệ thống điện. . 8. Cấp tiền cho giáo viên chủ nhiệm để lớp tự đi mua và quản lý sử dụng. Chi hội nghị công tác phí( mục 6650. chế độ tổ chức các hội nghị đối với cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh. hạn chế tối đa các cuộc gọi ngoài tỉnh và gọi di động phải có ý kiến chấp thuận của thủ trưởng đơn vị. sửa đường điện nước và các khoản phát sinh thuê mướn khác. cá nhân.Thanh toán cước điện thoại. các công trình hạ tầng khác .sử dụng tài sản của nhà trường cho công việc riêng cá nhân. hiệu phó phụ trách cơ sở vật chất lập dự toán. Đồng Nai.Nếu tài sản hư hỏng do khách quan thì người quản lý tài sản có trách nhiệm lập tờ trình báo cáo và xin sữa chữa. Chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định ( mục 6900) Nhằm đảm bảo độ bền và an toàn trong sử dụng tài sản. hợp đồng. không được dùng điện thoại cơ quan cho việc riêng.Các loại vật tư phòng khác: Cấp sử dụng theo đề nghị của các bộ phận.Ngoài ra có thể mua thêm một số loại báo của ngành. Việc mua sắm phải nhập và xuất kho. 7.Nếu tài sản bị hư hỏng do chủ quan.Mua vật rẻ tiền mau hỏng các lớp ( Chổi quét ): 5. sau khi được duyệt thì tiến hành sữa chữa. sách tham khảo phục vụ cho công tác chuyên môn. Các thiết bị và các tài sản khác. duyệt chi . Khi tài sản hư hỏng thì được sữa chữa. thủ tục quản lý tài chính nhà nước quy định.000đ/ lớp / tháng x 10 tháng. văn bản hướng dẫn của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện. Thông tin liên lạc tuyên truyền ( mục 6600): . . . 6700): Thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về chế độ công tác phí. .. . văn thư thủ quỹ…) . hoặc thư mời họp đầy đủ thì mới được thanh toán. . ngày tháng rõ ràng. nghiệm thu.000 đồng/tháng ( Kế toán. Người quản lý tài sản có trách nhiệm cùng với bộ phận tài vụ lập thủ tục trình hiệu trưởng các chứng từ. 9. Thanh toán tiền phòng nghỉ thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai. . có nhu cầu chính đáng và Hiệu trưởng duyệt cấp..giáo dục thời đại…. nếu là đi họp phải có giấy triệu tập.

chi theo thực tế sử dụng trên cơ sở tiết kiệm. sổ đầu bài. Chuyên đề phải có tính nhân rộng. 200. ấn chỉ: Dùng cho nghiệp vụ. Định mức chi: 200. phôtô tài liệu: Như mua sổ điểm. . phục vụ cho các công tác nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục. mức chi cho các kỳ thi và chế độ chi tiêu đặc thù của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.Chi trợ cấp khó khăn trong dịp tết nguyên đán: hàng năm sẽ thực hiện chi hỗ trợ căn cứ vào văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh để chi cho cán bộ công chức trong đơn vị. . đem lại hiệu quả thiết thực. bồi dưỡng đối với cán bộ. 10. Giá 01 bộ trang phục không quá: 200.000 đồng/người/bằng đại học.Sách phục vụ cho chuyên môn: Chi theo thực tế phát sinh trên cơ sở tờ trình yêu cầu của chuyên môn. Các khoản chi khác ( mục 7750): Tùy theo điều kiện và tình hình của trường. Trường hợp giáo viên dạy thể dục bán chuyên trách chỉ dạy chưa quá 1 học kỳ thì không hưởng tiền trang phục. mức chi đối đa là .Trường hợp tài sản bị mất dù bất cứ nguyên nhân nào. nhất là chất lượng giảng dạy và học tập của GV và HS. tùy mức độ và ý thức bồi thường thiệt hại để xử lý công chức.Chi tiếp khách cần phải hạn chế tối đa. người sử dụng và bảo vệ phải bồi thường. viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 11. .GDĐT-TC ngày 29/12/2008 hướng dẫn triển khai nội dung chi. mức hỗ trợ : 5.Chi hỗ trợ cho giáo viên đi học thực hiện theo quy định tại Quyết định 57/2010/QĐUBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo. hiệu trưởng sẽ quyết định mức chi cho phù hợp. Chỉ thanh toán khi có hoá đơn mua hàng.Chi trang trí hội nghị. mức chi 50. . công tác chuyên môn nghiệp vụ.000đ/ chuyên đề.Chi cho công tác xét tuyển vào lớp 6: Mức chi thực hiện theo đúng công văn số 4074/LS. . . được áp dụng rộng rãi. hoặc các bộ phận đề nghị trang bị.Chi mua phấn viết bảng cho các lớp: Phấn viết không bụi. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ( mục 7000): Chi mua hàng hoá vật tư dùng cho chuyên môn: Mua hàng hóa vật tư dùng cho chuyên môn thật cần thiết phục vụ cho giảng dạy. GV bán chuyên trách: Mỗi năm 01 bộ. 12. . Chi theo thực tế sử dụng trên tinh thần triệt để tiết kiệm.000đ x 02 bộ x GV chuyên trách.Chi in ấn. . chuyên môn của các bộ phận. Tất cả các trường hợp phải đền bù. loại hộp 10 viên Mức chi: 06 hộp / tháng x 9 tháng x tổng số lớp .000..Chi hỗ trợ trang phục GV thể dục. được hiệu trưởng duyệt chi. Hiệu trưởng chỉ tiếp khách về kiểm tra khi có công văn.000 đồng/lần trang trí. của giáo viên trực tiếp giảng dạy. Được xếp loại khá trở lên. Chi mua sắm tài sản cố định ( mục 9050): . đồng phục của bảo vệ cơ quan: Theo quy định hiện hành đối với GV chuyên trách: Mỗi năm 02 bộ. công chức. Riêng đối với bảo vệ cơ quan: Mỗi năm 01 bộ.Chi chuyên đề cấp tổ: Gồm các chuyên đề được thẩm định. . có tính khả thi. Không có hoá đơn mua coi như không mua và đơn vị không thanh toán.000đ/bộ x 01 GV bán chuyên trách.

Sử dụng kết quả hoạt động tài chính: a. + Chi 15 % cho công tác quản lý tổ chức lớp học. + Chi bồi dưỡng cho kế toán. thiết bị văn phòng. + Chi trả lương thêm cho hợp đồng bảo vệ. xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tổng kinh phí tiết kiệm được trong năm: Chênh lệch thu chi = Tổng kinh phí được Tiết kiệm được sử dụng năm 2011 Tổng chi hoạt động thường xuyên năm 2011 Tổng số kinh phí tiết kiệm được xác lập phần chi nhỏ hơn phần thu sau khi ngân sách chi cuối năm được quyết toán. trả tiền điện. Điều 5. thủ quỹ mức chi : + Thực hiện việc trích khấu hao nhà xe theo tỷ lệ quy định 10 % giá trị nhà xe/ 1 năm. B. dạy phụ đạo học sinh… 1. mua sắm tài liệu phục vụ giảng dạy. Biết tiết kiệm. vệ sinh. thiết bị văn phòng. chi khen thưởng. khuyến khích CB-CC phấn đấu công tác. thực hiện nghĩa vụ thuế phần còn lại bổ sung vào chi thu nhập tăng thêm. đơn vị phải có duyệt giá được trung tâm thẩm định giá Đồng Nai duyệt trước khi mua sắm tài sản. nước.. xe máy.C). hiệu trưởng cân đối kinh phí để chi trong kinh phí được giao. + Chi mua biên lai thu. Làm việc có hiệu quả. học sinh yếu kém các lớp: + Chi 75% cho giáo viên trực tiếp giảng dạy. Khi mua sắm các tài sản.000 đồng đến 1. chi tiêu đúng quy chế nội bộ. có trách nhiệm trong công việc được giao.000 đồng/1 tháng/2 người. Thủ tục mua sắm theo đúng quy định của nhà nước. văn phòng phẩm phục vụ cho công tác giữ xe phải có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Chi cho công tác trông giữ xe đạp. Phần kinh phí tiết kiệm được đơn vị tiến hành trích lập quỹ và được phân bổ như sau: .. Hình thức tăng thu nhập theo xếp loại ( A.000 đồng/1 tháng/1 người tùy theo nguồn thu từng năm học.. Thủ tục mua sắm theo đúng quy định của nhà nước. chống lãng phí. thiết bị điện: Đơn vị có nhu cầu thiết thực. năng suất hơn.Trích 80% để tăng thêm thu nhập cho CB-CC nhằm động viên. + Lương cán bộ hợp đồng giữ xe chi từ 800. chi phúc lợi. thiết bị điện: Các tài sản lớn có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. các tài sản mua dưới 50 triệu đồng. lao công có tham gia giữ xe 500. B/ Chi từ hoạt động dịch vụ : Giữ xe đạp. + Nộp vào NSNN theo quy định tại Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 17/03/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu phí trông giữ xe đạp.Khi mua sắm các tài sản. 2. Chi phụ đạo học sinh lớp 12. * Các hoạt động dịch vụ trên sau khi bù đắp chi phí. .000.000 đồng/1 tháng/2 người và có thể thay đổi nhưng không vượt quá 600. Loại B: Được hưởng 80% số tiền thu nhập tăng thêm. Loại A: Được hưởng 100% số tiền thu nhập tăng thêm.

tập thể không quá 300 000 đồng. thường xuyên nhắc nhở để cán bộ công chức thực hiện tốt. Mức chi: cá nhân không quá 200 000 đồng. . . cá nhân).Trích lập quỹ phúc lợi: 10% trên tổng kinh phí tiết kiệm được để chi cho việc trợ cấp khó khăn đột xuất. .Trích lập quỹ khen thưởng:10% trên tổng kinh phí tiết kiệm được để chi khen thưởng cho tập thể.Trong quá trình tổ chức thực hiện quy chế nếu có những vấn đề chưa phù hợp với tình hình thực tế do chế độ. Hội đồng thi đua khen thưởng trường họp và xét. Nguyên tắc chi: Tổ chuyên môn đề nghị lên hội đồng thi đua trường (Tờ trình và báo cáo thành tích của tập thể. . BCH CĐCS TRƯỞNG BAN TTND HIỆU TRƯỞNG . khen thưởng của các tập thể và cá nhân hàng năm. cá nhân có thành tích. Việc thực hiện tốt quy chế là một trong những tiêu chí xét thi đua. Chi khen thưởng cho giáo viên.Toàn thể cán bộ công chức của trường phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc định mức đã xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ.Loại C: Được hưởng 50% số tiền thu nhập tăng thêm. Trên cơ sở đó. hằng năm lập báo cáo công khai tài chính và kinh phí tiết kiệm được trước hội nghị cán bộ công chức. Điều 6. hàng quý phải báo cáo sử dụng kinh phí gửi Hiệu trưởng đơn vị để điều hành. kiểm tra việc thực hiện quy chế. Các bộ phận đưa nội dung quy chế này vào sinh hoạt đinh kỳ. công nhân viên và tổ chuyên môn có thành tích xuất sắc trong các hoạt động. trong các phong trào (riêng khen thưởng danh hiệu lao động tiên tiến. . hiệu trưởng ra quyết định khen thưởng. chiến sỹ thi đua các cấp không tính vào quỹ này).Kế toán nhà trường phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và Ban thanh tra nhân dân theo dõi giám sát. Khi phát sinh nhu cầu Ban Chấp hành CĐCS làm văn bản đề nghị Hiệu trưởng xem xét. thăm hỏi ốm đau ( kể cả những người nghỉ hưu mất sức). Tổ chức thực hiện . phê duyệt.Kế toán đơn vị có trách nhiệm tham mưu tốt cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện kế hoạch chi tiêu được duyệt. TM. chính sách nhà nước có điều chỉnh thì giao cho kế toán tham mưu cho thủ trưởng đơn vị xem xét và thông qua các buổi họp Hội đồng sư phạm để tiến hành chỉnh sửa quy chế cho phù hợp.