PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG

:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2011
( Thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006)
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích, nguyên tắc và căn cứ để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 1. Mục đích xây dựng quy chế : - Tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính cho thủ trưởng cơ quan; - Tạo quyền chủ động cho Cán bộ công chức trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; - Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị, thực hiện kiểm soát của Kho bạc nhà nước, cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định; - Sử dụng tài sản công đúng mục đích, có hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu; - Công bằng trong đơn vị, khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút và giữ được người có năng lực trong đơn vị; - Góp phần hạn chế cán bộ công nhân viên chức làm việc theo tinh thần trung bình chủ nghĩa, chây lười, luôn chậm trễ trong công việc; 2. Nguyên tắc xây dựng quy chế : - Căn cứ vào ngân sách của nhà nước cấp cho cơ quan, đơn vị; - Không vượt quá chế độ chi tiêu hiện hành do cơ quan có thẩm quyền quy định; - Phù hợp với hoạt động đặc thù đơn vị; đảm bảo cán bộ công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao và nhà trường hoàn thành kế hoạch năm học; đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động; - Mọi khoản chi tiêu phải đảm bảo có hóa hơn, chứng từ hợp pháp; - Quy chế chi tiêu nội bộ được thảo luận dân chủ, công khai trong toàn đơn vị. Tạo công bằng, khuyến khích tiết kiệm chi nhằm tăng thêm thu nhập cho những người lao động có năng lực, có trách nhiệm trong công việc được giao, làm việc có năng suất và hiệu quả cao; Truy thu và phạt đối với những đối tượng vi phạm quy chế ảnh hưởng đến ngân sách tài chính đơn vị, gây lãng phí, tổn hao đến kinh phí, tài sản nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; 3. Căn cứ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ: - Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tài chính hiện hành của nhà nước và UBND tỉnh Đồng Nai quy định; - Căn cứ thông tư số 71/2007/TT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT , Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; - Căn cứ thông tư số 28/2009/TT-BGD-ĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về chế độ làm việc với giáo viên phổ thông; - Căn cứ thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; - Căn cứ tình hình thực hiện qua các năm về chi tiêu và sử dụng tài sản tại cơ quan;

. d. chi thuê mướn.000 đồng. ngoài nước.Các khoản thu khác ( nếu có ) Điều 4. cá nhân trong nước. các nhiệm vụ được giao trong năm. Quy định mức chi các khoản chi: A/ Chi từ nguồn NSNN cấp và nguồn thu học phí: Căn cứ vào mục lục chi ngân sách do nhà nước quy định để xây dựng các khoản chi. .6100) Đảm bảo chi đủ theo quy định của nhà nước ( hiện tại tạm xây dựng quy chế theo mức lương tối thiểu 730. K4: Phụ cấp thâm niên vượt khung. 6050.Căn cứ chương trình. phụ cấp lương... Chi tiếp khách. Chi khác: Chi các ngày lễ lớn. phụ cấp (Mục 6000. K3: Hệ số phụ cấp chức vụ của cán bộ trong cơ quan. thông tin tuyên truyền liên lạc. Chi hàng hoá dịch vụ: Chi cho phục vụ hoạt động chuyên môn của đơn vị : Gồm : Chi thanh toán dịch vụ công cộng. .Kinh phí tài trợ của các tổ chức. khi Chính phủ có điều chỉnh mức lương tối thiểu thì cũng sẽ thay đổi mức chi tiền lương theo chế độ quy định khi kinh phí bổ sung) * Tổng quỹ tiền lương bình quân năm ( xác định bằng công thức): QTL = Lmin x (K2 + K3 + K4) x 12(tháng) QTL = đồng Trong ñoù: . Điều 4 : Vể thực hiện dự toán năm 2011: 1. thu căng tin. người lao động không phân biệt hợp đồng hay biên chế thuộc trường. phúc lợi tập thể. kế hoạch. dạy phụ đạo cho học sinh. Đối tượng thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ: Toàn bộ cán bộ công chức. phụ cấp ưu đãi (nếu có) + Dự kiến nâng lương năm 2011: + Phụ cấp làm thêm giờ : . b. Vật tư văn phòng. mua sắm TSCĐ. Nguồn kinh phí của đơn vị bao gồm: . Tiền lương . gồm : a. các khoản đóng góp và các khoản thanh toán khác cho cá nhân.v… c. tiền thưởng. Chi các khoản khác.Lmin: Lương tối thiểu hàng tháng do nhà nước quy định K2: Hệ số lương ngạch bậc của CBCC trong cơ quan.Kinh phí ngân sách cấp để chi cho hoạt động thường xuyên và chi không thường xuyên và các khoản hỗ trợ đột xuất khác. . Điều 2.Căn cứ dự toán chi ngân sách được giao thực hiện chế độ tự chủ.Các khoản thu từ các hoạt động dịch vụ như: giữ xe đạp. QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ Điều 3. công tác phí. hội nghị.Nguồn thu được để lại từ nguồn thu học phí. Chi mua sắm tài sản cố định: Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho công tác của đơn vị. Chi thanh toán cho cá nhân: Chi cho cán bộ công chức công tác trong đơn vị : gồm tiền lương. Chương II. chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành v. sữa chữa nhỏ tài sản. Chi hỗ trợ khác. ...

Giáo viên được điều động đi thanh tra được tính 5 tiết/ buổi. Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND ngày 21/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định chế độ chi tiêu đặc thù của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. đến cuối năm ngân sách. hội thi . hội họp do Phòng Giáo dục triệu tập hoặc do Sở GD-ĐT triệu tập nếu phải dạy bù thì được hưởng làm thêm giờ theo đúng số giờ mà giáo viên dạy bù có trong thời khóa biểu.a. bồi dưỡng. tập huấn chuyên môn. . nghiệp vụ. Hiệu trưởng căn cứ vào biên chế năm học.Đối với giáo viên mầm non : Tiền làm thêm giờ được thanh toán hàng tháng theo bảng phân công chuyên môn có ký xác nhận của Phòng giáo dục & đào tạo huyện Định Quán. Các chức danh kiêm nhiệm giảm giờ: . Đối với cán bộ quản lý.Có bảng chấm công làm thêm giờ. . làm thêm giờ đối với cán bộ công chức.GDĐTTC ngày 29/12/2008 của Sở Giáo dục & Đào tạo – Sở Tài chính hướng dẫn triển khai nội dung chi. Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức thì 1 tiết giảng dạy thực tế được tính 1. b. cụ thể như sau: . thư ký hội đồng trường.Việc thanh toán tiền làm thêm giờ được bù trừ theo năm ngân sách. mức chi cho các kỳ thi và chế độ chi tiêu đặc thù của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Việc quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy: . . trường chi tạm ứng (nếu giáo viên có đơn đề nghị cho tạm ứng). Một giáo viên. giảm 3 tiết/tuần( các trường hạng khác) . viên chức. . văn bản số 933/SGDĐT-TCCB ngày 29 tháng 05 năm 2009 hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 09/09/2008. .Đối với Giáo viên THCS phải thực hiện 19 tiết dạy/tuần (kể cả tiết quy đổi) theo quy định của nhà trường hàng năm. .Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường.Giáo viên kiêm Bí thư chi bộ nhà trường. một năm không được bố trí dạy thêm giờ quá 200 tiết. nhu cầu công việc hàng năm để ra quyết định quy đổi tiết dạy.Mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết cao nhất.Giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn.văn bản sớ 4074/LS. Bộ nội vụ & Bộ Tài chính về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Giáo viên dự các cuộc họp.BNV – BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm. chủ tịch công đoàn đước giảm 4 tiết/tuần ( trường hạng I). trưởng ban thanh tra nhân dân được giảm 2 tiết/tuần. thời gian làm cụ thể. công nhân viên): Thực hiện theo Thông tư số 08/2005/TTLT.Giáo viên được tuyển dụng bằng hợp đồng lao động làm việc lần đầu được giảm 2 tiết/tuần. Đối với giáo viên: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐTBNV-BTC ngày 09/09/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. .Giáo viên nữ có con nhỏ dưới 12 tháng trở xuống. Hết Học kỳ II năm học 2010-2011.Bảng kê khai công việc. giảm 3 tiết/tuần.Giáo viên chủ nhiệm lớp được giảm 4 tiết/tuần . Điều kiện thanh toán làm thêm giờ. . sẽ thanh toán toàn bộ tiền dạy thêm giờ cho giáo viên trong trường. nghiệp vụ do Phòng Giáo dục & Đào tạo.Giáo viên đi dự các cuộc họp chuyên môn.5 tiết định mức .

. đoàn thanh niên…). Mở sổ theo việc nhập. bố mẹ vợ bị bệnh ( có giấy nhập viện & xuất viện của bệnh viện). dụng cụ. tiền xăng: Chỉ thanh toán trong trường hợp trường bị mất điện và sử dụng máy phát điện. 4. giữ gìn sử dụng bảo quản tốt tài sản công. trách nhiệm. nhà trường sẽ linh động bố trí dạy thay. Chi dịch vụ công cộng ( mục 6500): . Cán bộ công chức phải bố trí sắp xếp công việc để nghỉ phép theo qui định. . dụng cụ có trách nhiệm quản lý và sử dụng đúng mục đích chung. Người được cấp công cụ. phụ cấp chức vụ.Trích nộp 16% BHXH. Không . phải tắt máy lạnh.6250) . Khi ra khỏi phòng làm việc.do các đoàn thể triệu tập (Công đoàn. 3.Chi tiền thưởng các danh hiệu thi đua theo Nghị định 42/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ hướng dẫn luật thi đua khen thưởng và sửa đổi luật thi đua khen thưởng. đồng thời giáo viên dạy thay vẫn thiếu tiết.Khoán văn phòng phẩm cho giáo viên: mức khoán là /tháng( trong 9 tháng).Căn cứ phát sinh thực tế. nếu phải dạy bù không được hưởng làm thêm giờ. Chi khen thưởng..Chi tiền nghỉ phép năm: Cán bộ. Sau khi mua có mở sổ theo dõi tài sản công cụ. để sử dụng trong tháng hoặc quý và gởi bộ phận kế toán đơn vị cân đối kinh phí trình hiệu trưởng phê duyệt. Hiệu trưởng quyết định duyệt cho mua sắm công cụ. phúc lợi( mục 6200. dụng cụ lâu bền. phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu ( nếu có) Hàng tháng thực hiện trích 22% từ ngân sách nhà nước và 9. Vật tư văn phòng ( mục 6550): .Tiền nhiên liệu. phụ cấp chức vụ. và giáo viên có thể giảng dạy được các khối lớp mà người đi tập huấn đảm nhiệm. Nếu có giáo viên cùng bộ môn.Mức chi theo hóa đơn mua nhiên liệu. công chức và lao động hợp đồng từ 1 năm trở lên được nghỉ phép năm theo chế độ. 2.Chi tiền trà. nước trong giờ làm việc. mức chi tối đa là : .Hàng tháng hoặc quý các bộ phận phải lập dự trù mua văn phòng phẩm. Cơ sở cấp phát: Các bộ phận chuyên môn có nhu cầu sử dụng lập tờ trình đề nghị mua sắm. 5. xuất văn phòng phẩm và có ký nhận theo đúng quy định . Các khoản đóng góp (mục 6300): . đèn. khu vực.5% người lao động đóng góp nộp đầy đủ cho cơ quan bảo hiểm xã hội và Liên đoàn lao động Huyện theo quy định của nhà nước.Chỉ thanh toán tiền nghỉ phép năm cho cán bộ công nhân viên chức trong đơn vị khi đi thăm bố mẹ chồng.Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ không bố trí nghỉ phép trong năm thì có thể bố trí nghỉ bù năm sau.Trích nộp 2% kinh phí công đoàn bao gồm: lương chính. .Điện thắp sáng thanh toán theo hóa đơn thực tế sử dụng tại đơn vị nhưng phải trên tinh thần tiết kiệm. máy tính…khi ra về phải tắt hết các thiết bị điện trong phòng làm việc. phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu ( nếu có) . hoặc mất ( có giấy chứng tử). 3% BHYT và 1% BHTN cho cơ quan bảo hiểm xã hội bao gồm: lương chính. hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định. quạt. Trường hợp không bố trí dạy thay được thì đảo tiết để giáo viên đó dạy bù . duyệt chi và cấp phát cho từng cá nhân hay bộ phận trên cơ sở để phục vụ cho công tác hoạt động đơn vị.

sách tham khảo phục vụ cho công tác chuyên môn.sử dụng tài sản của nhà trường cho công việc riêng cá nhân. có nhu cầu chính đáng và Hiệu trưởng duyệt cấp. sau khi được duyệt thì tiến hành sữa chữa.. duyệt chi . hạn chế tối đa các cuộc gọi ngoài tỉnh và gọi di động phải có ý kiến chấp thuận của thủ trưởng đơn vị. Làm đúng chế độ. .Nếu tài sản hư hỏng do khách quan thì người quản lý tài sản có trách nhiệm lập tờ trình báo cáo và xin sữa chữa. .. . Chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định ( mục 6900) Nhằm đảm bảo độ bền và an toàn trong sử dụng tài sản. Phục vụ tốt hoạt động của đơn vị gồm các tài sản như Máy tính. không được dùng điện thoại cơ quan cho việc riêng..Ngoài ra có thể mua thêm một số loại báo của ngành.. Hệ thống điện. nếu là đi họp phải có giấy triệu tập. Thanh toán tiền phòng nghỉ thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai. nghiệm thu. nội dung. cấp trên tinh thần tiết kiệm. mức khoán là 200. 9. 6. đường sá. cá nhân. Việc mua sắm phải nhập và xuất kho. văn bản hướng dẫn của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện. thiếu trách nhiệm. . hiệu phó phụ trách cơ sở vật chất lập dự toán. .giáo dục thời đại…. tạp chí thư viện: Hàng quý trường đăng ký đặt một số loại báo như sau: Nhân dân. hoặc thư mời họp đầy đủ thì mới được thanh toán. để thuận lợi trong việc thanh toán sữa chữa tài sản.Trường hợp đi công tác ngoài huyện: Thanh toán tiền tàu xe và phụ cấp theo chế độ hiện hành. thủ tục quản lý tài chính nhà nước quy định. Khi tài sản hư hỏng thì được sữa chữa. hóa đơn chứng từ theo đúng quy định. sửa đường điện nước và các khoản phát sinh thuê mướn khác.Trường hợp đi công tác trong huyện: Thực hiện theo hình thức khoán công tác phí hàng tháng. Cấp tiền cho giáo viên chủ nhiệm để lớp tự đi mua và quản lý sử dụng. chế độ tổ chức các hội nghị đối với cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh.Thanh toán cước điện thoại.Mua vật rẻ tiền mau hỏng các lớp ( Chổi quét ): 5. Chi phí thuê mướn ( mục 6750): Khoản này dùng để chi cho việc thuê mướn người dọn vệ sinh. 7. Nhà cửa.Nếu tài sản bị hư hỏng do chủ quan. thì sẽ căn cứ vào mức độ thiệt hại để truy thu đền bù. . Chế công này thực hiện đúng nhu cầu thực tế đối với cán bộ công chức trong trường được phân công đi trên cơ sở giấy đi đường phải được thủ trưởng đơn vị ký cấp và có xác nhận của nơi đến. Chi hội nghị công tác phí( mục 6650. . Người quản lý tài sản có trách nhiệm cùng với bộ phận tài vụ lập thủ tục trình hiệu trưởng các chứng từ.Các loại vật tư phòng khác: Cấp sử dụng theo đề nghị của các bộ phận. Internet hàng tháng : Thanh toán theo hóa đơn bưu điện.000đ/ lớp / tháng x 10 tháng. hợp đồng. Thông tin liên lạc tuyên truyền ( mục 6600): . ngày tháng rõ ràng.Sách báo. Đồng Nai. văn thư thủ quỹ…) . Các thiết bị và các tài sản khác. 6700): Thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về chế độ công tác phí. thanh lý hợp đồng.000 đồng/tháng ( Kế toán. 8.. các công trình hạ tầng khác . có định mức. Máy photocopy.

. sổ đầu bài. hoặc các bộ phận đề nghị trang bị.Chi in ấn.GDĐT-TC ngày 29/12/2008 hướng dẫn triển khai nội dung chi. Các khoản chi khác ( mục 7750): Tùy theo điều kiện và tình hình của trường.000. bồi dưỡng đối với cán bộ. . .Chi hỗ trợ cho giáo viên đi học thực hiện theo quy định tại Quyết định 57/2010/QĐUBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo. Trường hợp giáo viên dạy thể dục bán chuyên trách chỉ dạy chưa quá 1 học kỳ thì không hưởng tiền trang phục. đồng phục của bảo vệ cơ quan: Theo quy định hiện hành đối với GV chuyên trách: Mỗi năm 02 bộ. mức chi 50.Trường hợp tài sản bị mất dù bất cứ nguyên nhân nào.Chi tiếp khách cần phải hạn chế tối đa.Chi trang trí hội nghị. 11. Chỉ thanh toán khi có hoá đơn mua hàng. Giá 01 bộ trang phục không quá: 200. người sử dụng và bảo vệ phải bồi thường. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ( mục 7000): Chi mua hàng hoá vật tư dùng cho chuyên môn: Mua hàng hóa vật tư dùng cho chuyên môn thật cần thiết phục vụ cho giảng dạy. .Sách phục vụ cho chuyên môn: Chi theo thực tế phát sinh trên cơ sở tờ trình yêu cầu của chuyên môn. ấn chỉ: Dùng cho nghiệp vụ.000đ x 02 bộ x GV chuyên trách. của giáo viên trực tiếp giảng dạy. Tất cả các trường hợp phải đền bù. chi theo thực tế sử dụng trên cơ sở tiết kiệm. Chi mua sắm tài sản cố định ( mục 9050): .Chi chuyên đề cấp tổ: Gồm các chuyên đề được thẩm định.Chi trợ cấp khó khăn trong dịp tết nguyên đán: hàng năm sẽ thực hiện chi hỗ trợ căn cứ vào văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh để chi cho cán bộ công chức trong đơn vị. GV bán chuyên trách: Mỗi năm 01 bộ. . phôtô tài liệu: Như mua sổ điểm. hiệu trưởng sẽ quyết định mức chi cho phù hợp. . có tính khả thi. Định mức chi: 200. tùy mức độ và ý thức bồi thường thiệt hại để xử lý công chức. Hiệu trưởng chỉ tiếp khách về kiểm tra khi có công văn.Chi mua phấn viết bảng cho các lớp: Phấn viết không bụi. mức hỗ trợ : 5. mức chi đối đa là .000 đồng/lần trang trí. Riêng đối với bảo vệ cơ quan: Mỗi năm 01 bộ. . được áp dụng rộng rãi. Chi theo thực tế sử dụng trên tinh thần triệt để tiết kiệm. . 10. Chuyên đề phải có tính nhân rộng. viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. công chức. 12.000đ/bộ x 01 GV bán chuyên trách. chuyên môn của các bộ phận.000đ/ chuyên đề.. nhất là chất lượng giảng dạy và học tập của GV và HS. Không có hoá đơn mua coi như không mua và đơn vị không thanh toán. được hiệu trưởng duyệt chi.Chi hỗ trợ trang phục GV thể dục. mức chi cho các kỳ thi và chế độ chi tiêu đặc thù của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. phục vụ cho các công tác nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục.000 đồng/người/bằng đại học. loại hộp 10 viên Mức chi: 06 hộp / tháng x 9 tháng x tổng số lớp . . 200. đem lại hiệu quả thiết thực. Được xếp loại khá trở lên. công tác chuyên môn nghiệp vụ.Chi cho công tác xét tuyển vào lớp 6: Mức chi thực hiện theo đúng công văn số 4074/LS.

thiết bị điện: Các tài sản lớn có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.000 đồng/1 tháng/2 người. lao công có tham gia giữ xe 500. chi khen thưởng. xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Loại B: Được hưởng 80% số tiền thu nhập tăng thêm. hiệu trưởng cân đối kinh phí để chi trong kinh phí được giao. xe máy. thiết bị văn phòng. chi phúc lợi. vệ sinh. thực hiện nghĩa vụ thuế phần còn lại bổ sung vào chi thu nhập tăng thêm. các tài sản mua dưới 50 triệu đồng. Phần kinh phí tiết kiệm được đơn vị tiến hành trích lập quỹ và được phân bổ như sau: . thủ quỹ mức chi : + Thực hiện việc trích khấu hao nhà xe theo tỷ lệ quy định 10 % giá trị nhà xe/ 1 năm. B/ Chi từ hoạt động dịch vụ : Giữ xe đạp. Loại A: Được hưởng 100% số tiền thu nhập tăng thêm.Trích 80% để tăng thêm thu nhập cho CB-CC nhằm động viên. thiết bị văn phòng. trả tiền điện. + Chi mua biên lai thu. Thủ tục mua sắm theo đúng quy định của nhà nước. Sử dụng kết quả hoạt động tài chính: a. dạy phụ đạo học sinh… 1. văn phòng phẩm phục vụ cho công tác giữ xe phải có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Điều 5. Khi mua sắm các tài sản. 2. + Chi bồi dưỡng cho kế toán. Chi cho công tác trông giữ xe đạp. Làm việc có hiệu quả. thiết bị điện: Đơn vị có nhu cầu thiết thực. chống lãng phí. mua sắm tài liệu phục vụ giảng dạy. Hình thức tăng thu nhập theo xếp loại ( A. khuyến khích CB-CC phấn đấu công tác. có trách nhiệm trong công việc được giao.000.. . chi tiêu đúng quy chế nội bộ. đơn vị phải có duyệt giá được trung tâm thẩm định giá Đồng Nai duyệt trước khi mua sắm tài sản. Tổng kinh phí tiết kiệm được trong năm: Chênh lệch thu chi = Tổng kinh phí được Tiết kiệm được sử dụng năm 2011 Tổng chi hoạt động thường xuyên năm 2011 Tổng số kinh phí tiết kiệm được xác lập phần chi nhỏ hơn phần thu sau khi ngân sách chi cuối năm được quyết toán.Khi mua sắm các tài sản.C). Thủ tục mua sắm theo đúng quy định của nhà nước. + Chi 15 % cho công tác quản lý tổ chức lớp học.. + Chi trả lương thêm cho hợp đồng bảo vệ.000 đồng/1 tháng/1 người tùy theo nguồn thu từng năm học. Biết tiết kiệm. + Nộp vào NSNN theo quy định tại Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 17/03/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu phí trông giữ xe đạp.. Chi phụ đạo học sinh lớp 12. năng suất hơn.000 đồng đến 1. * Các hoạt động dịch vụ trên sau khi bù đắp chi phí.000 đồng/1 tháng/2 người và có thể thay đổi nhưng không vượt quá 600. nước. B. + Lương cán bộ hợp đồng giữ xe chi từ 800. học sinh yếu kém các lớp: + Chi 75% cho giáo viên trực tiếp giảng dạy.

hiệu trưởng ra quyết định khen thưởng. Khi phát sinh nhu cầu Ban Chấp hành CĐCS làm văn bản đề nghị Hiệu trưởng xem xét. trong các phong trào (riêng khen thưởng danh hiệu lao động tiên tiến. hàng quý phải báo cáo sử dụng kinh phí gửi Hiệu trưởng đơn vị để điều hành. Các bộ phận đưa nội dung quy chế này vào sinh hoạt đinh kỳ.Toàn thể cán bộ công chức của trường phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc định mức đã xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ. Nguyên tắc chi: Tổ chuyên môn đề nghị lên hội đồng thi đua trường (Tờ trình và báo cáo thành tích của tập thể.Kế toán nhà trường phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và Ban thanh tra nhân dân theo dõi giám sát. Mức chi: cá nhân không quá 200 000 đồng. chiến sỹ thi đua các cấp không tính vào quỹ này). Trên cơ sở đó. Việc thực hiện tốt quy chế là một trong những tiêu chí xét thi đua. thường xuyên nhắc nhở để cán bộ công chức thực hiện tốt. Điều 6.Trích lập quỹ khen thưởng:10% trên tổng kinh phí tiết kiệm được để chi khen thưởng cho tập thể. . khen thưởng của các tập thể và cá nhân hàng năm. thăm hỏi ốm đau ( kể cả những người nghỉ hưu mất sức). .Kế toán đơn vị có trách nhiệm tham mưu tốt cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện kế hoạch chi tiêu được duyệt. chính sách nhà nước có điều chỉnh thì giao cho kế toán tham mưu cho thủ trưởng đơn vị xem xét và thông qua các buổi họp Hội đồng sư phạm để tiến hành chỉnh sửa quy chế cho phù hợp. kiểm tra việc thực hiện quy chế.Trong quá trình tổ chức thực hiện quy chế nếu có những vấn đề chưa phù hợp với tình hình thực tế do chế độ. công nhân viên và tổ chuyên môn có thành tích xuất sắc trong các hoạt động. Tổ chức thực hiện . cá nhân). hằng năm lập báo cáo công khai tài chính và kinh phí tiết kiệm được trước hội nghị cán bộ công chức. cá nhân có thành tích. . tập thể không quá 300 000 đồng. Chi khen thưởng cho giáo viên.Loại C: Được hưởng 50% số tiền thu nhập tăng thêm. TM.Trích lập quỹ phúc lợi: 10% trên tổng kinh phí tiết kiệm được để chi cho việc trợ cấp khó khăn đột xuất. . phê duyệt. . BCH CĐCS TRƯỞNG BAN TTND HIỆU TRƯỞNG . Hội đồng thi đua khen thưởng trường họp và xét.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful